AE«]pEdsstkh

zsIn]>]yfgu>u

 

ആേ

ാപേദശശതകം
ീനാരായണ

1
അറിവി േമറിയറി
ീ വ ത വി െമാ

ലി ം
ക വി ക കള
ട ി

െതെര വീ വണ ിേയാതിേടണം.
2
കരണ മി ിയ ം കേളബരം െതാറി മേനകജഗ േമാ
ിെല ാം
പരെവളിത ി യ
ഭാ മാ ത
തി
വാ തിര
േതറിേടണം.
3
െവളിയിലി
വിവ
മി കാ ം
െവളി തലായ വി തിയ േമാ

ജലനിധിത ി യ
ി ം തരംഗാവലിയ േപാെലയേഭദമായ് വേരണം.

 

6 ഉണരണമി ി റ ണം ജി ീടണമശനം ണേരണെമ ിവ ം അണ മേനകവിക മാകയാലാണ വ െ ാ നി ികാര പം? 7 ഉണര തി ി റ ിടാതി ീടണമറിവായിതിനി േയാഗ െന ാ ണവ ണ പിറെ ാഴി വാ ം നിജനേസവയി ി നി ിേടണം. വിരളത വി വിള മ ഹ ാമറിവിലമ മാ മായിേടണം. 2    .ആേ ാപേദശശതകം  4 അറി മറി ി മ ം മാ തറി െമാരാദിമഹ മാ മാ ം. 5 ഉലക ണ റ ി ണ ചി െച ം പല മിെതാെ പാ നി ം വിലമതിയാത വിള ദി ം പി െപാലിക മി ി ക േപായിേടണം.

3    . 9 ഇ റ ം വ മാറവ െയ െ ാ െകാടിവ പട യ േമ ം ത വിനടി തപ െച വാ ം നര വരാ നരകം നിന ിേടണം.ആേ ാപേദശശതകം  8 ഒളി തലാം പഴമ നാ ം നളികയിേലറി നേയന മാറിയാ ം കിളികെളയ മരി കീഴ്മറി ം െവളി േവ ിയകം വിള ീേടണം. അക മഹ യേനകമാകയാലീ കയിലഹെ ാ ം ട ി . 11 ‘അഹമഹ’െമ െതാെ യാരാകിലകേമ പലത േതകമാ ം. 10 “ഇ ളിലി വനാര്? െചാ ക നീ”െയെ ാ വ ര േക താ േമവം അറിവതിനായവേനാ “നീ മാെര”മിതി തിവാക േമകമാ ം.

14 ി വനസീമ കട തി ിവി ം ി ടി ടി െതളി ി ദീപം കപടയതി കര മാ വിെലം ഉപനിഷ ിരഹസ േമാ ിേടണം. 13 ി ണമയം തി നീറണിെ ാരീശകമലരി വണ ിയ മാറി സകലമഴി തണി േകവല ി മഹിമ മ മഹ ിലാണിേടണം.ആേ ാപേദശശതകം  12 െതാലി െമ മലം ര മ ഃകലക േമ മഹ െയാ കാ ക! െപാലി മിതന െപാലി മാ ം വലിെയാരഹ വരാ വരം തേരണം. 15 പര െട പാ ക ഭാഗ വാ ാ െ ാ പതിനായിരമാെ ാര േനരം. 4    . അറിവപര തി ധീനമായാലരെനാടിയായിരമാ േപാെല േതാ ം.

ആേ ാപേദശശതകം  16 അധികവിശാലമ േദശെമാ ായ്നദിെപ േപാെല വ നാദം തികളി വീ റ മ ിെയ ം യതമിയ ം യതിവര നായിേടണം. വ ി ിയേ 18 അഹമി ള ി ളാകില രായ് നാമഹമഹെമ റിയാതി ിേടണം. ജല ി വടിവിെന വി തരം ഗമന മാേമാ? 5    . ജഡമി സ മനിത മാം. 17 അഴെല മ ിതളാ ര ത ായ്ഴ മനാദിവിള ിയാ ാ നിഴ വാെയരി െന േതാ പഴകിയ വാസന. അറിവതിനാലഹമ കാരമെ റിവതിനി െനയാ േമാതിേടണം. 19 അടി ടിയ മ ി െ ടിയി മാദിമസ െത ാം.

ജള വിേലശയെമ േതാ ിയാ ം നലമിയ ം മല മാല നാഗമാേമാ? 21 ിയെമാ ജാതിയിെത ിയം. 23 അപര േവ പണത വി പണനേധാ പജയക ിയഹ ിശം യ ം പാ െച ി . സ കീയിയമപര ിയമി കാരമാ ം നയമതിനാെല നര ന ന ം ിയയപര ിയേഹ വായ് വേരണം.ആേ ാപേദശശതകം  20 ഉലകി േവെറാ സ യി െ ലക ര സ ഹഹീനം. 6    . ഖനാ ിട െച മവ േവ ി മാ ം. ത ിയമപര ിയെമ റി ിേടണം. 22 ിയമപരെ യെത ിയം. ത ദീയിയമപര ിയെമ േനകമായി ിയവിഷയം തി വ ി ം മം.

27 ഇ ളിലി റി താ മാ ാവാണറിവ താനഥ നാമ പമാ ം കരണെമാടി ിയക ക മാ ം വ വ കാ ക! മേഹ ജാലെമ ാം. പര പരം പരിതാപേമകി േ ാെരരിനരകാ ിയി വീെണരി ി . 26 അവയവെമാെ യമ ിയാണിയായ് നിവയവിയാവിെയയാവരി ി . 25 ഒ വ ന മന ന ം േച െ ാ െതാഴിലാ വിേരാധിേയാ ിേടണം. 7    .ആേ ാപേദശശതകം  24 അവനിവെന റി െതാെ േയാ ാലവനിയിലാദിമമാെയാരാ പം അവനവനാ ഖ ിനാചരി വയപര ഖ ിനായ് വേരണം. അവനിവെന തിനാലവ നിന വശതയാമവിേവകെമാ ിനാെല.

ആേ ാപേദശശതകം  28 അടി ടിയ ടിെതാ െമൗലിയ ം ടമറി ര േബാധമാ ം. 31 അ ഭവമാദിയിെലാ ിരി ിലി ാത മിതിയി ി മ ിയാേല അ ഭവിയാത െകാ ധ ി െ മിതിയാലറിവീലറി ിേടണം 8    . ജഡമറിവീല ചി െച െചാ ിടയിലി റിവ റി ിേടണം. വനമല െകാ മത യാ ി മായാമ വി മിരി ി മായമാ ം. 29 മനമല െകാ മേഹശ ജ െച ം മ ജ മെ ാ േവല െച ിേട . 30 ജഡമറിവീലറിവി ചി യിേ ാതി ക മി റിവിെ റി സ ം വി കിലവ വിശദാ രംഗനായ് േമടലിലമ ഴ തി നം.

35 ഒ പതിനായിരമാദിേതയെരാ ായ് വ വ േപാെല വ ം വിേവക ി അറിവിെന മനിത മായയാമീയി ളിെനയീ െ മാദി ര നേ .ആേ ാപേദശശതകം  32 അറിവ ധ ിെയയ . 34 അരെനാടിയാദിയരാളിയാ ി ം േതളതിേലറി ി േലാകം. അറിവിലനാദിയതായ് നട ി ം ത തി വിളയാടലിെത റി ിേടണം. 9    . 33 അറി നിജ ിതിയി റി ിടാനായ്ധര തലായ വി തിയായി താേന മറി മവ യിേലറി മാറിവ ംതിരി മലാതസമം തിരി ി . ധ മാമീ യ ളിയ ധ ിയ ശ മാകയാേല ധര തലായവെയാ മി താ െ ാ വടിവാമറി േതാ ിേടണം.

10    . 38 പലവിധമായറി തന െയാ ായ് വില വതാം സമെയ േമലിേലാ ം നിലെയയറി നിവ സാമ േമ ം കലയിലലി കല ി ിേടണം 39 അ ളിയ ശ ികെള ട ര ാം പിരിവിവയി സമത വിേശഷേമകം. വിരതി വരാ വിഷമാവിേശഷെമാ ിരമിവ ര തര ിലായി .ആേ ാപേദശശതകം  36 അറിവി ശ ിയന ിെത ാമ തിയിടാം സമയന െയ ിവ ം ഇ പിരിവായിതിലന സാമ മാ വിലമ െതളി ണ ിേടണം. 37 വിഷമതയാ െ മന െവ െകാ വാ വിഷമമഖ വിേവകശ ിെയേ . വിഷമെയ െവ തിനാ വിേവകമാ ം വിഷയവിേരാധിനിേയാടണ ിേടണം.

ആേ ാപേദശശതകം  40 സമയി മന യി ം സദാപി വ ിമ വ തതി വിേശഷശ ി അമിതയതാകി മാെക ര ിവ ി മകലയാലഖിലം േമയമാ ം. മതി തലായവെയാെ മാറി േമ സദ്ഗതി വ വാനിതിെനബ്ഭജി ിേടണം. 42 ‘ഇദമറി’ െവ തിലാദ മാ ‘മിെത’ സമ. മതി തലായ മേഹ ജാല ാവതിനി താ ക െവ ക ിേടണം.തെ വിേശഷമാ േബാധം. 11    . 41 ‘ഇ ട’െമ തിലാദ മാ ‘മിെത’ വിഷമാ ‘ ട’േമാ വിേശഷമാ ം. 43 തി പിടി ഴ ി ം കാരം തിക േപാ മേഹാ! ഴ ി ! വി തി വി തിനായി േവല െചയ്വീല തി ഫലാ ഹമ റി ിേടണം.

12    . 47 ഒ മതമാ വതി ര െത ാവ മി വാദികളാ േമാ വീല. ധരയിലിതിെ രഹസ െമാ താെനറിവള ം മെമ റി ിേടണം. പരമതവാദെമാഴി പ ിത ാരറി മിതിെ രഹസ മി േശഷം. 46 െപാ ജയി തസാ െമാ ിേനാെടാെ ാ മത ം െപാ തെലാ വീല പരമതവാദിയിേതാ ിടാെത പാേഴ െപാ െപാലി ി െമ ി േവണം.ആേ ാപേദശശതകം  44 പലമതസാര േമകെമ പാരാലകിെലാരാനയില െര േപാെല പലവിധ ി പറ പാമര ാരലവ ക ലയാതമ ിേടണം. 45 ഒ മതമന നി െമാ ിേലാ ം ക വപരെ കണ ി നമാ ം.

തെ സ ാവിലെതെ തിെതെ െത സ ം തെയാഴി ധരി ി . ജഗതിയിലി തേമകെമ ചി ിഘമണയാതകതാരമ ിേടണം. 13    . സാ ാഭവശാലികളാമിേതാ ിലാ ം. 49 അഖില മാ ഖ ിനായ് യ ം സകല മി സദാപി െച ി . 50 നിലെമാ നീര േപാെല കാ ം തീ ം െവളി മഹം തി വിദ ം മന ം അലക മാഴി െമ േവ െയ ാല യ റിവായി മാറി 51 അറിവിലി െ ാരഹ യാദ ായ്വ മിതിേനാെടാരിദ വാമയാ ം വ മിവ ര ലപ േപാെല മായാമരമഖിലം മറെയ ട ി .ആേ 48 ത ത ത ല ാപേദശശതകം  വിലമ ശരീരി.

55 െനടിയ കിനാവി നി േപാെല നിത ം െക മി േപാെല കിനാ മി കാരം െക മതി കാ കയി .ആേ ാപേദശശതകം  52 ധ നിമയമായ് ഗനം ജ ലി മ ാളണ മതി ലേശഷ ശ ജാലം. മതിയതിലാ ി മറ ിടാെത മായാമതിയ വാ മനനം ട ിേടണം. നരവിെട ി ടി ിന ം സ ന മട മിടം സ യം കാശം! 53 ഇതിെല മാദിമശ ിയി കാ ി സകലം െപ മാദിബീജമാ ം. അ ദിനമി െന ര മാദിമായാവനിതയി നി റ മാറി . 54 ഉണ മവ റ ിലി റ ം ന ണ േ ാ ം സ് രി വീല. 14    .േകവല ി െ വതിനാലനിശം മി ി .

കാശമാ ം. 58 നവനവമി െലയി നാെള മേ ിവസമിതി െന ചി െച ിടാെത അവിരതെമ ിയള ി െത ാം മെമാ േഭദ മി റി ിേടണം. 59 അറിവിെന വി ഥ njാ മി െയെ ിരി കിലി റി ം. 15    . അറിവറി വെന ര േമാ ാെലാ െപാ ളാമതിലി വാദേമ ം. ടിവിതിെന ി ഹ ! ലസംവിത്കടലിലജ ക മേ ! 57 അലയ മാഴിയി ന മായാകലയി കല യനാദികാര മാ ം സലിലരസാദി ശരീരേമ ി നാനാല വാ വായി നി ി .ആേ ാപേദശശതകം  56 കടലിെല ം തിരേപാെല കായേമാേരാട ടേനറി യ മ ി .

േപാലീവീല. 62 പരവശനാ രത െമെ െതേ ാ ത െത കഥി െതാ ിനാേല വ മറിേവ വരാ കഥി താേല പരമപദം പരിചി െച ിേടണം.ആേ ാപേദശശതകം  60 അറിവിെന ം മമതയ് റ മിതി പരമാ പറകി മ രത െമ യറിവറി വനന മാ ധീനമാ ിേമാ ിടാെത. 63 അറിവിലി പരത മാ ിടാതീയറിവിെനയി റി െത ിേയ താ പരവശനായറിവീല പ ിത താ പരമരഹസ മിതാ പാ ി ! 16    . 61 െവളിവിഷയം വില േവ േവറായളവി മി ിയമാ തെ ധ ം ജളതയതി ദിഗംബരാദി നാമാവലിെയാ യ റിവായി മാറി .

അതിവിശദ തിയാലതീതവിദ ാനിധി െതളി ിതിനി നീതിഹാനി. 17    . അറിവ നാമ തെ മ െമ ാവ മ ത വടിവാ നി ി .വരവ നില്പേതകം.ആേ ാപേദശശതകം  64 തിവിഷയം തിബ േമറി േമ ിതിെന നിജ തിേയ നിരാകരി . 65 ഒ റി നാമറിയാ െതാ മി ിമറവാലറിവീ ണ ിെത ാം അറിവവരി തിര താകയാലീയ മെയയാരറി േഹാ വിചി ം! 66 ഇര തലായവെയ മി കാരം വ മിനി ം. 67 ഗണനയി നി കവി െതാ സാധാരണമിവ ര െമാഴിെ ാരന പം നിനവി മി നി യി ം േമലിനനഗര ി െമ മി നം.

അവിരളമാ മിതാകേവയറി ാലവനതിര ഖം ഭവി ി . ഒ റിയാര യിതി നാര യാ െ ാ റിെയ ണേരണേമാഹശാലി. 70 ഒ രതിതെ യഹ യി ിയാ ഃ കരണകേളബരെമാ ിെതാെ യായി വിരി മിതി വിരാമെമ ം. േവറാമറിവവെന റിേവാളേമാ ിേടണം 71 സവനെമാഴി സമത മാ നി ീലവനിയിലാ മനാദി ലീലയേ .ആേ ാപേദശശതകം  68 അരവവടാ തിേപാലഹ ര ായറിവി മംഗിയാ ം കട യാേല. 69 തി തലാം രഗം െതാ െ ാരാ തിമെയ ം കരണ വീണനാ ം രതിരഥേമറിയഹ രമ പം തി റേമ െപ മാറി ജ ം. 18    - .

ജഡമമ േപാെല ചി ി ം ചിടലി മി ിതിനാലിേതാ ിേലകം 75 തി ജലം ത േഫനമാഴിയാ ാവഹമഹെമ ല ിജാലം അകമലരാ റിെവാെ താ താ ക വതാമ തായതി നം.ആേ ാപേദശശതകം  72 ിയെയാ റിതവിദ . േകവലം ചിയി മ റി വിദ . 19    . 74 െപാടിെയാ വിലസംഖ മെ ാടി െ െമാ വിതിനി ഭി ഭാവം. മായയാേല നിയതമിതി െന നി ി ം പിരി യപരഭാവന ര േമകി - 73 ഒ െപാ ളി ലേനക േനകം െപാ ളിെലാര െമ ിയാേല അറിവിലട മേഭദമായിെത ാവ മറിവീലതിേഗാപനീയമാ ം.

77 പരെമാ വി . പര ശ ി കാ ാമറിവനല . മ വിലമ മരീചിനീ േപാ നി െപാ െപാ ളാം െപാ ള ിേതാ ിേടണം 79 ജനിസമയം ിതിയി ജ ിയന ണമതിലി ിതിരി െത കാരം? ഹനന മി െന തെ യാകയാേല ജനന മി ി ചി ഭാവെമ ാം 20    . ജല. മ . 78 മരണ മി . മി ിയാ ം ധരണി.ആേ ാപേദശശതകം  76 മണലളവ െചാരി വാപിയിേ ലണിയണിയായല വീശി വ ം അ തപര ര വീശിയ രാ ാവിെനയകേമ ബ പമാ ി . റ മി വാ ം നര രരാദി മി നാമ പം. യിതി െനയ തത മായ് നിെ രി മിതിെ രഹസ േമകമാ ം.

ആേ ാപേദശശതകം  80 ിതിഗതിേപാെല വിേരാധിയായ ിിതിലയെമെ ാ ദി ിെലാ വാ ം? ഗതിയിവ ി െമ മി ിേതാ ാല് ിതി തലായവ ഗീ മാ മാ ം 81 തി പിരിെ ാ േഭാ പം സകല മായ് െവളിേയ സ സി ം ഇഹപരമാെമാ റിദ യാേല വികസിതമാമി േഭാഗ വിശ മാ ം 82 അരണി കടെ മ ി േപാെലയാരായ്വവരിലി തിരെ ം വിേവകം പരമചിദംബരമാ ഭാ വായ് നിെ രി മതി ിരയായി സ ം 83 ഉട മിരി ദി െമാ മാറിട മിതി ടലി സ ഭാവമാ ം ടിയിലി റി മാ ാവിടര െമാ ി നി ികാരമാ ം 21    .

തലായ സ മ .ആേ ാപേദശശതകം  84 അറിവതിനാലവനീവികാര െ മിേതാ ിലസത ീഃ നിരവധിയായ് നിലയ നി െത ാമറിവിെല ം തിസ പമാ ം 85 നിഴെലാ ബിംബമേപ ിയാെത നി ീെല ലെക മബിംബമാകയാേല നിഴ മത ി േന മ വിദ ാെന തിയി ം ഫണിേപാെല കാ െമ ാം. േയാ ാല ത മ തവാച മായി . 86 ത തലായ സ െമാ ിെലാ ിത മായതിനാെലയന ഭാഗം അ ദിനമ മിയാതിരി യാേല ന ത പ മാ െ ാലി ി . 87 തനിെയയിെതാെ ത ിേലാേരാരിനമിതര ളിലി യി കാരം ത . 22    .

90 അ തെമാര ിതേയ മറ കിെ ഭവ സദ ിെയ ിവ ം അ പദമ ിതയാലിതാ തം സദ്ഘനമതിനാേല കേളബരാദികാര ം 91 ിയവിഷയം തിെച ി ം യ ം നിയത മ െന തെ നി യാേല ിയമജമവ യമ േമയേമകാ ദ യമി താ ഖമാ നി ി 23    . 89 അറിവിലി സദ ിെയ സംഖ ം െപാരിയിളകി ുവനം രി യാേല അറിവിെന വിെ ാ വ വന മിെ റിയണമീയറിൈവക പ േമ ം.ആേ ാപേദശശതകം  88 സകല തെ തത ചി ാഹനി സ േമകമായ് ഹി ം. അക ഖമായറിയാ ി മായയാം വ പക പല ം മേമകി പാരം.

24    .ആേ ാപേദശശതകം  92 വ യമണയാെത െവളി േവല െച ം നിയമമിരി െകാ നിത മാ ം ിയമകേമ പിരിയാെത ിതി ീ ിയെയാ േകവലബാഹ ലിംഗമാ ം 93 ചല ടല തനി തെ യാ ാവി മധികം ിയവ വി യന ം. വിലസി മാ ഗത ിയം വിടാതീ നിലയിലിരി െകാ നിത മാ ാ. 94 ഉലക മാ ല നി ം നില വ താെയാ നീതിേകടിതേ അ തിയിടാന താതവാ മേനാേഗാചരമിതിെല ചരി ി ം മാണം. തവയവമ കടാഹേകാടിയാ ം. 95 വി ലതയാ വിേനാദവിദ മായാവ വഹിതയായ് വില വിശ വീര ം ഇവളിവളി വതീ യായി ം.

98 ഇ വെര നാെമാ വ വി റി ീലതി ഖെമ നിശം കഥി യാേല മതി തലായവ മാറിയാ മാ ാസ തയറിയാതറിെവ െചാ ിേടണം. അണ മന രമസ്തി നാസ്തിെയ ീയ ഭവ ം നിലയ നി േപാ ം. 25    .ആേ ാപേദശശതകം  96 അ മഖ മ ി നാസ്തിെയ ിെന വില ി ഭാഗമായി ര ം. അ ഭവിയാതറിവീലഖ മാം ചിദ്ഘനമി െമൗനഘനാ താ ിയാ ം. ഹമന മാ െമ ാറിയാ മാ മി . 97 അ വറിവി മഹിമാവില ഗമി ാതണ മഖ മ മാ ം. 99 അറിവഹെമ വരണെമാഴി അറിവിെന വി ലറിവിെനയി ര േമകമാമാവനന വാദം.

ആേ ാപേദശശതകം  100 അ മി മ സദ മ ഹം സിത തെമ െതളി ധീരനായി സദസദിതി തിപ ിയ സേ ാമിതി വായ് വായമ ിേടണം! 26    .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful