TULARASHI

vÀįÁgÁ²

TULARASHI vÀįÁgÁ² ZÀgÀgÁ² ¥ÀÄgÀĵÀgÁ² ªÁAiÀÄÄvÀvÀégÁ² zsÁvÀÄ Moveable Positive Metal ¸ÀPÁgÁvÀäPÀgÁ² ¨É¸ÀgÁ² ¥À²ÑªÀÄ ¢ªÁ§ ¢ªÁ§® PÀÆægÀzÀ° ÀzÀ°è¸ËªÀÄå Soft in cruel ²ÃµÉÆÃðzÀAiÀÄ PÀ¥ÀÄà gÀeÉÆÃUÀÄt ºÀĽ «Ä±Àæt ¥ÀĵÀÌgÁA± ¥ÀĵÀÌgÁA±À24 Black PÁªÀÄ ¢é¥ÁzÀ QªÀÅqÀÄgÁ² ªÀÄÈvÀÄå¨ ÀÄÈvÀÄå¨sÁU 4 Rises from head kama Male Airy Rajo Guna Sour Mixed Pushkamsha-24 Odd sign West Day strong Duped Deaf Death degree-4 .

 Beautiful. VqÀØPÀÄwÛUÉ. £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀi˪À£ÀªÀAvÀ. Handsome. M¼ÉîAiÀĪÉÄʧtÚ.¸ÉÆUÀ¸ÁzÀ ºÉƼÀ¦£À PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ. VtÂAiÀÄAvÉ §VÎgÀĪÀ¸ÁzsÀåvÉ. £ÀUÀĪÀªÀÄÄR. . small neck. fair colour. Tall and strong body. like parrot.TULARASHI vÀįÁgÁ² ¸ÀÄágÀzÀÆæ¦. beautiful Shiny eyes. smiley face. ¥ÀæzsÁ£ÀªÁzÀ ªÀÄÆUÀÄ. highlighted nose. young. JvÀÛgÀªÁzÀ ªÀiÁlªÁzÀ zÉúÀ.

bÁAiÀiÁUÀæºÀt. they cannot be defeated in argument. Minutely observe human nature. Like symbol weigh each thing. Always balance their mind. avÀæPÀ¯É. GzÁ:vÉÆÃlUÁjPÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¸Àé¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀëöäªÁV ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀ. . ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¹ PÉƼÀÄîªÀªÀgÀÄ. they are good judges. Like Horticulture. engage in various hobbies. AiÀiÁªÁUÀ®Ä ¸ÀªÀÄavÀÛvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀÄîªÀªÀgÀÄ. ZÀZÉðAiÀÄ°è EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÆð¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ. fêÀ£ÀzÀ J¯Áè ¸ÀÄR ¸ÀAvÉÆõÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸À®Ä EµÀÖ¥ÀqÀĪÀªÀgÀÄ. EªÀgÉà GvÀÛªÀÄ £ÁåAiÀiÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ.TULARASHI vÀįÁgÁ² vÀįÁUÉ vÀPÀÌAvÉ J®èªÀ£ÀÄß vÀÆV£ÉÆÃqÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ. like enjoy all worldly pleasures. Drawing. Photography.K£ÉÃDzÀgÀÄ ±ÀAwAiÀÄ£ÀÄß G½¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÀªÀgÀÄ.

GzÁ: ²æà £ÀgÀ¹AºÀ ¨sÁgÀwUÀ¼ÀÄ ²æÃ. fill up the loss caused to others. Mahatma Gandhi . wise. eg: Shri Narasimha bharathi. CAvÀzÀÈð¶Ö. Work for others ignore their own happiness. Tapassu rise to any level.gÁdPÁgÀtzÀ°è J®ègÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjzÀ ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü. insight. ±À¤ E°è GZÀÑ£ÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀ¥À¸ÀÄì. ¥ÁægÀA©üPÀ ºÀAvÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀjAiÀiÁzÀjÃw ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£É PÉÆqÀĪÀªÀgÀÄ. ¥Àæ¨sÁªÀ±Á° gÁdPÁjtÂUÀ¼ÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ. ªÁAiÀÄÄvÀvÀégÁ²AiÀiÁzÀÝjAzÀ PÀ®à£Á²Ã®gÀÄ. In Meditation. gÀªÀÄtªÀĺÀ¶ðUÀ¼ÀÄ. ZÀÄgÀÄPÁzÀ §Ä¢Þ±ÀQÛ. Influential Politician. advice fore hand properly.TULARASHI vÀįÁgÁ² vÀªÀÄä¸ÀÄR¸ÀAvÉÆõÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀÄRPÁÌV zÀÄrAiÀÄĪÀªÀgÀÄ. Shani is exalted here. zsÁå£ÀUÀ¼À°è CvÀåAvÀ ªÉÄÃ¯ï ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀĪÀªÀgÀÄ. Because Vayutatva imaginative. Ramana maharshi. £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆqÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ.

¯ËQPÀQÌAvÀ DzsÁåvÀäzÀ°è ºÉZÀÄÑ D¸ÀQÛ. So leaders among people. Don’t hurt others feelings. don’t like discussion in haste. Impose their opinion on others. Like philosophy much. ºÁUÁV d£ÀgÀ°è ¥ÀæªÀÄÄRgÁUÀÄvÁÛgÉ. make people unite of different opinions. .TULARASHI vÀįÁgÁ² vÀªÀÄä C©üÃ¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß E£ÉÆߧâgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÃgÀ®Ä »AdjAiÀÄĪÀÅ¢®è. vÀgÁvÀÄj ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß EµÀÖ¥ÀqÀĪÀÅ¢®è. so more particular about their dress. ¨ÉÃgÉAiÀĪÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÉ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. ±ÀÄPÀæ F gÁ²AiÀÄ C¢ü¥ÀwAiÀiÁzÀÝjAzÀ vÀªÀÄä GqÀĦ£À§UÉÎ ºÉZÀÄÑ PÁ¼Àf ªÀ»¸ÀÄvÁÛgÉ. Shukra is the lord of this sign. ªÀåwjPÀÛ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀªÀgÀ£ÀÄß MnÖUÉvÀAzÀÄ ¥ÀjºÁgÀ PÀAqÀÄ»rAiÀÄĪÀÅzÀgÀ°è ¥ÀæªÀÄÄRgÀÄ.

consume more liquid. devoted to god.TULARASHI vÀįÁgÁ² ªÁºÀ£À ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ËPÀgÀåUÀ¼À£ÀÄß EµÀÖ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. MªÉÄä¯É DzÁåvÀäPÀPÉÌ ºÉÆgÀ¼ÀÄvÁÛgÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÄß ¦æÃw¸ÀÄvÁÛgÉ. So their may be trouble in these parts. Though success full in worldly affairs bent towards philosophy.zÉêÀgÀÄ ¸ÁzsÀÄ ¸ÀAvÀgÀ°è «¤ÃvÀ¨sÁªÀ. expert in trade.Loins. saints and elders. Spines are indicated by Libra.DzÀÝjAzÀ F ¨sÁUÀUÀ¼À°è vÉÆAzÀgÉ DUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ. Loins. J¯Áè«ZÁgÀzÀ®Äè ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀrªÉÄ. Kidney. ªÁå¥ÁgÀ ªÁtÂdåzÀ°è ZÀvÀÄgÀgÀÄ. business. zÀæªÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ºÉaÑUÉ ¸Éë¸ÀÄvÁÛgÉ. Like good conveyance. Spines are indicated by Libra. Not like to fallow others. ¥ÀjªÀÄ® ¦æAiÀÄgÀÄ. Kidney. foreign travel. . Like Music. Like scent. ¥Áæ¥ÀAaPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. «zÉñÀ ¥ÀæªÁ±À.

20-¥ÀgÀªÉÆÃZÀÑ. 1-8 ±ÀÄPÀæ ¸Àé®àªÀÄnÖ£À ±ÀĨsÀ. 1-10 Debilitation of Ravi 10th def debilitation point. 21-30 swakshetra. . 0-20 ±À¤AiÀÄ GZÀÑPÉëÃvÀæ. 0-20 Exaltation of Shani 20th deg exaltaion point. 2-7 PÀÄd ªÀiÁgÀPÀ Tula Rashi: 0-20 deg Moolatrikona. 2nd & 7th lord Kuja maraka neutral.TULARASHI vÀįÁgÁ² vÀįÁgÁ² 0-20 ªÀÄÆ®wæPÉÆãÀ. 21-30 ¸ÀéPÉëÃvÀæ. 10 ¥ÀgÀªÀĤÃZÀ. 1st & 8th lord Shukra half benefic. 0-10 gÀ«AiÀÄ ¤ÃZÀ PÉëÃvÀæ.

 4th & 5th Lord Shani yogakaraka. benefic. 10th Lord Chandra enemy so Malefic 11th Lord Ravi enemy so Malefic. ±ÀĨsÀUÀæºÀ. 9th & 12th Lord Budha benefic. 3rd & 6th Lord Guru melefic. 9-12 §ÄzsÀ ±ÀĨsÀ. 10 ZÀAzÀæ £ÉʸÀVðPÀ ¥Á¦ DzÀÝjAzÀ ¥Á¦. 4-5 ±À¤ AiÉÆÃUÀPÁgÀPÀ. .TULARASHI vÀįÁgÁ² 3-6 UÀÄgÀÄ ¥Á¦. 11 ¸ÀÆgÀå £ÉʸÀVðPÀ ±ÀvÀÄæ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful