You are on page 1of 2

Shri Hanuman Chalisa

Shri Guru Charana saroja raja nija manu mukuru sudhari varanao raghuvara vimala jasu jo dayaku phala chari After cleansing the mirror of my mind with the pollen dust of holy Guru's Lotus feet. I Profess the pure, untainted glory of Shri Raghuvar which bestows the four-fold fruits of life.(Dharma, Artha, Kama and Moksha). budhihina tanu janike sumirau pavan kumara bala buddhi vidya dehu mohi harahu kalesa vikar Fully aware of the deficiency of my intelligence, I concentrate my attention on Pavan Kumar and humbly ask for strength, intelligence and true knowledge to relieve me of all blemishes, causing pain.

Jaya hanumana jnana guna sagara Jaya kapisa tihuloka ujagara Mahavira vikrama Bajarangi Kumati nivara sumati Ke sangi Hatha Vajra Au Dhvaja Virajai Kandhe moonj janehu sajai Vidyavana guni ati chatura Rama kaja karibe ko aatura

Ramaduta atulita baladhama ||1|| Anjani-putra pavana-suta nama Kanchana varana viraja subesa Kanana Kundala Kunchita Kesa Sankara suvana kesari Nandana Teja pratapa maha jaga vandana Prabu charitra sunibe ko rasiya Rama Lakhana Sita mana Basiya

||2||

||3||

||4||

||5||

||6||

||7||

||8||

Sukshma roopa dhari Siyahi dikhava Vikata roopa dhari lanka jarava Laya Sanjivana Lakhan Jiyaye Shri Raghuvira Harashi ura laye Sahasa badana tumharo yasha gaavai asa kahi Shripati kantha lagavai Yama Kubera Digpala Jahan te Kavi kovida kahi sake kahan te

Bhima roopa dhari asura sanhare ||9|| Ramachandra ke kaja samvare Raghupati kinhi bahuta badai Tuma mama priya bharatahi sama bhai Sanakadika Brahmadi Muneesa Narada Sarada sahita Aheesa

||10||

||11||

||12||

||13||

||14||

Tuma upkara Sugreevahin kinha ||15|| Rama milaya raja pada dinha

||16||

Tumharo mantra Vibheeshana mana Lankeshwara bhaye saba jaga jana Prabhu mudrika meli mukha mahi Jaladhi langhi gaye acharaja nahi Ram duare tuma rakhavare, Hota na agya binu paisare Aapana teja samharo apai Teeno loka hanka te kampai

Yuga sahastra jojana para Bhanu ||17|| Lilyo tahi madhura phala janu Durgam kaja jagata ke jete ||19|| Sugama anugraha tumhare tete Saba sukha lahai tumhari sarana Tuma rakshaka kahu ko dara na

||18||

||20||

||21||

||22||

Bhoota pisacha Nikata nahin avai ||23|| Mahavira jaba nama sunavai

||24||

Nasai roga harai saba pira Japata nirantara Hanumata bira Suba para Rama tapasvi raja Tinake kaja sakala Tuma saja Charon Yuga paratapa tumhara Hai parasiddha jagata ujiyara Ashta sidhi nau nidhi ke data asa vara dinha Janaki mata

||25||

Sankata te Hanumana chudavai Mana Krama Vachana dyana jo lavai

||26||

Aura manoratha jo koi lavai ||27|| Sohi amita jeevana phala pavai Sadhu Santa ke tuma Rakhware Asura nikandana Rama dulare Rama rasayana tumhare pasa Sada raho Raghupati ke dasa

||28||

||29||

||30||

||31||

||32||

Tumhare bhajana Ramako pavai Janama janama ke dukha bisaravai Aura Devata Chitta na dharai Hanumata sei sarva sukha karai Jai Jai Jai Hanumana gosai Kripa Karahu Gurudev ki nai Jo yaha padhai Hanumana Chalisa Hoya siddhi sakhi Gaureisa

||33||

Antha kala Raghuvara pura jayee Jahan janma Hari-Bakhta Kahayee Sankata katai mitai saba pira Jo sumirai Hanumata Bala bira Jo sata bara patha kara koi Chutahi bandhi maha sukha hoi

||34||

||35||

||36||

||37||

||38||

Tulasidasa sada hari chera ||39|| Kijai naatha Hrdaya maham dera

||40||