«Узгоджено»

голова ШМО
_______ Волинець Г.В.

«Погоджено»
заст. дир. з НВР СЗШ №99

_______ Мельничук Н.Ф.

«Затверджено»
директор СЗШ №99
_______ Гриців Б.Ф.

Календарно-тематичне планування
з української мови для 6-В класу
на ІІ семестр 2012/2013 н.р.
Програма: Українська мова. 5-12 класи / Автори Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М.
Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. За редакцією Л.В.Скуратівського. – К.: Ірпінь,
Перун, 2005
Підручник: Глазова О., Кузнецов Ю. Рідна мова: Підручник для 6 класу загальноосвітніх
навчальних закладів. – К.: Зодіак-ЕКО, 2008
Усього 70 год.; 3 години на тиждень.

Графік фронтальних контрольних робіт

п/п

Форми контролю

1.

Перевірка мовної теми (тестові завдання)

2.

Письмо:
переказ
твір
Правопис:
диктант

3.
4.
5.

Аудіювання
Читання:
мовчки

К-ть
год.

Дата

3

1
1
1
1
--

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Зміст програмового матеріалу

Зв’язне мовлення №10. Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому
стилі.
Особливості творення іменників. Не з іменниками.
Літери е, и в суфіксах -ечк-, -ечок, -ичок, -ичк-, -інн(я), -єнн(я), -н(я),
-инн(я), -ив(о, -єв(о).
Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові.
Зв’язне мовлення №11. Докладний усний переказ художнього тексту
розповідного характеру з елементами опису природи.
Зв’язне мовлення №12. Вибірковий (письмовий) переказ художнього
тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

Кількість год.


п/п

Дата

1
1
1
1
1
1

Прикметник
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична
роль.
Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід
прикметників з однієї групи в іншу.
Ступені порівняння прикметників, їх творення та правильне вживання в
мовленні. Тренувальні вправи.
Відмінювання прикметників. Прикметники твердої й м’якої груп. Повні
й короткі форми прикметників.
Зв’язне мовлення №13. Докладний переказ тексту художнього стилю із
творчим завданням (підготовча робота).
Зв’язне мовлення №14. Докладний переказ тексту художнього стилю
із творчим завданням (виконання роботи).
Зв’язне мовлення №15. Робота над помилками. Удосконалення
написаного.
Творення прикметників. Перехід прикметників у іменники.
Тренувальні вправи.
Зв’язне мовлення №16. Основні джерела матеріалу для твору і його
систематизація (практично). Простий план власного висловлювання.
Усний твір-опис природи на основі особистих вражень. Підготовка до
усного контрольного твору.
Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк,
-ськ-, цьк-, -зьк-.
Букви е, и, о у прикметникових суфіксах -ев- (-єв-), -ов- (-йов-, -ьов-),
-ин-, -ін-, -ичн- у прикметниках.
Зв’язне мовлення №17. Письмовий твір-роздум про вчинки людей на
основі власних спостережень і вражень у художньому стилі.

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
3

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Аналіз письмового твору. Написання не з прикметниками.
Написання н та нн у прикметниках.
Написання складних прикметників разом і через дефіс.
Зв’язне мовлення №18. Замітка в газету типу роздуму про вчинки
людей.
Написання прізвищ прикметникової форми.
Повторення теми. Підготовка до контрольної роботи.
Контрольна робота №4 (тестування). Прикметник. Творення
прикметників, написання.
Аналіз контрольної роботи. Узагальнення теми «Прикметник».

1
1
1
1
1
1
1
1

Числівник
28.
29.
30.
31.
32.
33.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Числівник: загальне значення , морфологічні ознаки , синтаксична роль.
Числівники у фразеологізмах.
Числівники кількісні й порядкові. Прості, складні й складені
числівники. Роздільне написання складених числівників. Написання
разом порядкових числівників з -тисячний.
Зв’язне мовлення №19. Контрольний письмовий переказ (підготовча
робота).
Зв’язне мовлення №20. Контрольний письмовий переказ (виконання
роботи).
Аналіз контрольного переказу. Відмінювання кількісних числівників на
позначення цілих чисел. Буква ь на кінці числівників та перед
закінченням у непрямих відмінках.
Відмінювання дробових і збірних числівників.
Правильне вживання кількісних числівників з іменниками у всіх
відмінках. Самостійна робота.
Відмінювання порядкових числівників. Правопис числівників.
Правильне вживання числівників на позначення дат, часу (годин).
Зв’язне мовлення №21. Усний твір-оповідання за жанровою картиною.
Творення числівників.
Підготовка до контрольної роботи.
Контрольна робота №5 (тестування). Числівник. Контрольне
аудіювання.

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Займенник
41.
42.

43.
44.

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
Розряди займенників. Написання займенників з прийменниками окремо.
Розряди займенників за значенням (ознайомлення). Особові займенники,
їх відмінювання. Приставний н у формах особових займенників.
Використання особового займенника Ви у ввічливому зверненні при
звертанні до однієї особи.
Зворотний займенник себе. Відмінювання.
Зв’язне мовлення №22. Підготовка до контрольного твору-оповідання

1
1

1
1
4

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

на основі побаченого.
Зв’язне мовлення №23. Контрольний твір-оповідання на основі
побаченого.
Аналіз контрольного твору. Присвійні та вказівні займенники, їх
відмінювання.
Питальні, відносні та заперечні займенники, їх відмінювання. Правопис
заперечних займенників.
Неозначені займенники. Дефіс у неозначених займенниках. Означальні
займенники (ознайомлення). Їх відмінювання.
Контрольна робота (диктант).
Повторення теми. Підготовка до контрольної роботи.
Контрольна робота №6 (тестування). Займенник.

1
1
1
1
1
1
1

Повторення в кінці року
52.
53.
54.
55.

Лексикологія.
Словотвір і орфографія.
Морфологія й орфографія.
Узагальнення вивченого протягом року. Річне оцінювання.

1
1
1
1

5

Календарно-тематичне планування
з української мови для 7-А, 7-В класів
на ІІ семестр 2012/2013 н.р.
Програма: Українська мова. 5-12 класи / Автори Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М.
Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. За редакцією Л.В.Скуратівського. – К.: Ірпінь,
Перун, 2005
Підручник: Глазова О., Кузнецов Ю. Рідна мова: Підручник для 7 класу загальноосвітніх
навчальних закладів. – К.: Зодіак-ЕКО, 2008
Усього 70 год.; 3 години на тиждень.

Графік фронтальних контрольних робіт

п/п

Форми контролю

1.

Перевірка мовної теми (тестові завдання)

2.

Письмо:
переказ
твір
Правопис:
диктант

3.
4.
5.

Аудіювання
Читання:
мовчки

К-ть
год.

Дата
7-А

7-В

3

1
1
1
1
--

6

Зміст програмового матеріалу

Кількість год.


п/п

Дата
7-А

Дієприслівник
1.
2.

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення,
морфологічні ознаки, синтаксична роль.
Зв’язне мовлення №11. Особливості побудови опису процесу
праці. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з
елементами опису процесу праці в художньому стилі.

1
1

7

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Зв’язне мовлення №12. Робота над помилками, допущеними у
письмовому переказі. Удосконалення писемного мовлення.
Дієприслівникові синоніми й антоніми. Найуживаніші
фразеологізми з дієприслівниками і дієприслівниковими
зворотами. Правильне вживання дієприслівників у власному
мовленні.
Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного і
доконаного виду, їх творення.
Зв’язне мовлення №13. Усний твір-опис процесу праці за
власними спостереженнями наукового стилю. Підготовка
усного контрольного твору.
Дієприслівниковий зворот, кома при дієприслівниковому
звороті і одиничному дієприслівнику; їх роль як другорядних
членів речення. Дотримання інтонації в таких реченнях.
Зв’язне мовлення №14 . Контрольний письмовий твір-опис
процесу праці за власними спостереженнями в художньому
стилі (підготовча робота).
Зв’язне мовлення №15 . Контрольний письмовий твір-опис
процесу праці за власними спостереженнями в художньому
стилі (виконання роботи).
Тренувальні вправи.

1

Зв’язне мовлення №16. Робота над помилками, допущеними у
контрольному творі.
Зв’язне мовлення №17. Особливості побудови роздуму
дискусійного характеру. Письмовий докладний переказ текстуроздуму в художньому стилі.
Зв’язне мовлення №18. Усний твір-роздум дискусійного
характеру публіцистичного стилю.
Повторення теми «Дієприслівник».

1

Контрольна робота №4 (тестування).
Контрольне аудіювання.

1

Дієприслівник.

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

Прислівник
16.

1

18.

Зв’язне мовлення №19. Замітка дискусійного характеру в
публіцистичному стилі.
Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки,
синтаксична роль. Прислівники-синоніми й антоніми,
прислівники-омоніми до іменників з прийменниками.
Фразеологізми з прислівниками. Правильне наголошування
прислівників.
Розряди прислівників (практично).

19.

Ступені порівняння прислівників.

1

20.

Тренувальні вправи.

1

17.

1

1

8

21.

1

23.

Зв’язне мовлення №20. Контрольний письмовий переказ
тексту-роздуму в художньому стилі (підготовча робота).
Зв’язне мовлення №21. Контрольний письмовий переказ
тексту-роздуму в художньому стилі (виконання роботи).
Способи творення прислівників.

24.

Правопис прислівників. Букви н та нн у прислівниках.

1

25.

Не, ні у прислівниках.

1

26.

И та і в кінці прислівників.

1

27.

1

28.

Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників
та дієприкметників.
Написання прислівників разом і через дефіс.

29.

Тренувальні вправи. Підготовка до контрольної роботи.

1

30.

Контрольна робота №5 (тестування). Прислівник.

1

31.

Аналіз контрольної роботи. Використання прислівників як
засобу зв’язку речень у тексті і засобу підсилення
виразності мовлення. Узагальнення теми.

1

22.

1
1

1

Прийменник
32.

33.
34.
35.

Прийменник як службова частина мови і засіб зв’язку в
словосполученні. Непохідні і похідні прийменники.
Прийменникові синоніми й антоніми. Прийменниковоіменникові конструкції в ролі членів речення.
Правопис прийменників. Написання похідних прийменників
разом, окремо і через дефіс.
Особливості вживання деяких прийменників з іменниками.
Прийменники-синоніми як засіб милозвучності мови (в-у, з-зііз).
Тренувальні вправи.

1

1
1
1

Сполучник
36.
37.
38.
39.
40.

Сполучник як службова частина мови. Уживання сполучників
у простому і складному реченнях: сполучники
сурядності й підрядності.
Сполучники-синоніми й антоніми; фразеологізми зі
сполучниками.
Правопис сполучників. Написання сполучників разом і
окремо.
Тренувальні вправи.

1

Зв’язне мовлення
оповідання.

1

№22.

Особливості

побудови

твору-

1
1
1

9

41.

Зв’язне мовлення №23.
поданим сюжетом.

Письмовий

твір-оповідання

за

1

1

44.

Частка як службова частина мови. Розряди часток за
значенням.
Частки-синоніми
та
антоніми.
Фразеологізми із частками.
Зв’язне
мовлення
№24.
Аналіз
твору-оповідання.
Удосконалення писемного мовлення.
Правопис часток. Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки.

45.

Не і ні з різними частинами мови (узагальнення).

1

46.

Частка у спонукальних та окличних реченнях.

1

47.

Написання речень із частками. Тренувальні вправи.

1

Частка
42.
43.

1
1

Вигук
48.
49.
50.
51.

Вигук як особлива частина мови. Правопис вигуків. Кома і
знак оклику при вигуках. Дефіс у вигуках.
Контрольна робота (диктант).

1

Найуживаніші фразеологізми з вигуками. Вигук у ролі
головних і другорядних членів речення.
Контрольна робота №6 (тестування).
Прийменник.
Сполучник. Частка. Вигук.

1

1

1

Повторення в кінці року
52.

Зв’язне мовлення №25. Ділові папери. Розписка.

1

53.

1

54.

Частини мови, їх значення, граматичні ознаки. Найскладніші
орфограми.
Використання частин мови у мовленні.

55.

Підсумковий урок. Семестрове та річне оцінювання.

1

1

Календарно-тематичне планування
з української мови для 8-Г класу
на ІІ семестр 2012/2013 н.р.
10

Програма: Українська мова. 5-12 класи / Автори Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М.
Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. За редакцією Л.В.Скуратівського. – К.: Ірпінь,
Перун, 2005
Підручник: Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Українська мова. Підручник для 8 класу
загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Зодіак-Еко, 2008;
Усього : 70 годин на рік, 2 години на тиждень.

Графік фронтальних контрольних робіт

Форми контролю

1.

Перевірка мовної теми (тестові завдання)

2.

Письмо:
переказ
твір
Правопис:
диктант

3.
4.
5.


п/п

Аудіювання
Читання:
мовчки

К-ть
год.

Дата

2

1
1
1
1
--

Зміст програмового матеріалу

Кількість год.


п/п

Дата
11

Односкладні речення, неповні речення
1.
2.
3.
4.

Означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові речення.
Безособові речення. Тренувальні вправи.
Називні речення. Односкладні речення як частини складного речення.
Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях.

1
1
1
1

Речення з однорідними членами
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і
змішаним зв’язком). Кома між однорідними членами.
Речення з кількома рядами однорідних членів.
Зв’язне мовлення №9. Усний твір-опис пам’яток історії та культури за
картиною в публіцистичному стилі. Підготовка до контрольного усного
твору-опису.
Узагальнюючі слова у реченнях з однорідними членами. Розділові знаки
при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами.
Однорідні й неоднорідні означення. Тренувальні вправи. Самостійна
робота.
Зв’язне мовлення №10. Стислий усний переказ тексту публіцистичного
стилю (в тому числі на основі радіо- і телепередач). Діалог, складений
на на основі радіо- чи телепередач. Підготовка до контрольної здачі
діалогів.

1
1
1
2
1
1

Речення зі звертаннями, вставними словами
(словосполученнями, реченнями)
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Звертання непоширені й поширені. Розділові знаки при звертаннях.
Вставні слова (словосполучення і речення). Розділові знаки.
Тренувальні вправи.
Зв’язне мовлення №11. Контрольний докладний переказ (письмовий)
тексту художнього стилю із творчим завданням.
Синоніміка вставних слів і речень у тексті.
Використання звертань вставних слів для передачі ставлення до
адресата. Інтонація речень зі звертаннями і вставними конструкціями.
Повторення теми. Підготовка до контрольної роботи.
Контрольна робота №3 (тестування). Речення з однорідним
членами, звертаннями, вставними словами (словосполученнями,
реченнями). Контрольне аудіювання.

1
1
1
1
1
1
1
1

Речення з відокремленими членами
19.
20.

Поняття про відокремлення.
Відокремлені другорядні члени

речення.

Розділові

знаки

при

1
2
12

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

відокремлених членах речення.
Зв’язне мовлення №12. Контрольний твір-роздум на морально-етичну
тему в публіцистичному стилі.
Відокремлені
означення.
Правильна
побудова
речень
з
дієприкметниковими зворотами.
Відокремлені прикладки.
Зв’язне мовлення №13. Аналіз контрольного твору. Конспектування як
різновид стислого переказу прочитаного науково-навчального тексту;
тематичні виписки.
Відокремлені
обставини.
Правильна
побудова
речень
з
дієприслівниковими зворотами.
Відокремлені додатки. Самостійна робота.
Відокремлені уточнюючі члени речення.
Зв’язне мовлення №14. Письмовий твір-оповідання на основі почутого
(з обрамленням).
Зв’язне мовлення №15. Ділові папери. Протокол.
Повторення вивченого протягом року. Підготовка до підсумкового
контрольного диктанту.
Контрольна робота (диктант).
Повторення теми. Підготовка до контрольної роботи.
Контрольна робота №4 (тестування). Речення з відокремленими та
уточнюючими членами.
Аналіз контрольної роботи. Узагальнення теми.

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Повторення в кінці року відомостей про просте речення
35.
36.
37.

Повторення основних відомостей з тем, вивчених у 8 класі.
Зв’язне мовлення №16. Повідомлення на тему про мову, що вимагає
зіставлення і узагальнення матеріалу в науковому стилі.
Узагальнення вивченого у 8 класі. Річне оцінювання.

1
1
1

Календарно-тематичне планування
з української літератури для 6-В класу
на ІІ семестр 2012/2013 н.р.
13

Програма: Українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних
закладів/ Автори Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.А.Камінчук, М.П.Бондар, О.Б.Поліщук,
М.М.Сулима, Л.П.Шабельникова, В.М.Садівська. Керівник проекту М.Г.Жулинський. За
загальною редакцією Р.В.Мовчан. – К., Ірпінь: Перун, 2005.
Підручник: Авраменко О.М., Шабельникова Л.П. Українська література: Підручник для 6
класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2006.
Усього 70 годин на рік, 2 години на тиждень.

Графік фронтальних контрольних робіт

1.

Види робіт

К-ть
год.

Контрольні письмові роботи:

3

тести
твір:

2
1

Зв’язне мовлення:
усно
письмово

1
1

3.

Позакласне читання

2

4.

Література рідного краю

1

2.


п/
п

Зміст програмового матеріалу

Дата

годин К-ть


п/п

Дата

Я і світ (продовження)
14

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Олександр Довженко. Видатний український кінорежисер і
письменник. Великий і чарівний світ дитинства в «Зачарованій
Десні». Опис вражень малого Сашка. Істрія з левом – поєднання
реальності життя та уяви хлопчика.
Т.Л: кіноповість, автобіографічний твір.
Виразне читання №3. Художнє читання епізодів твору.
ПРЗМ №3. Докладний письмовий переказ ключових епізодів твору.
Ліна Костенко. Коротка розповідь про письменницю. «Дощ полив»,
«Пісенька космічного гостя». Уявне, фантастичне та реальне у
поезіях.
«Кольорові миші». Ідея зіткнення неповторності й буденності,
стандарту в поезії. Умовна, вигадана ситуація. Образ особливої
дівчини Анни.
Євген Гуцало. «Олень Август». Ідея неординарного, власного
погляду на світ. Образ незвичайного хлопчика Жені, його вміння
фантазувати, уявляти.
Ірина Жиленко. «Жар-птиця», «Підкова», «Гном у буфеті».
Поетичні роздуми про дружбу, доброту, красу, про людське щастя і
шляхи до нього, про те, що може врятувати сучасний світ.
Ігор Калинець – один із найталановитіших українських поетів, що
пише і для дітей. «Писанки». Відчуття, навіяні великодньою поезією.
«Дивосвіт» (фрагменти).
«Хлопчик-Фігурка, який задоволений
собою». Своєрідність форми його поезій. Образ найдорожчої людини
– мами.
Емма Андієвська. Українська письменниця і художниця, що живе в
Німеччині. Її казки-притчі. «Казка про яян». Прихований повчальний
зміст твору.
Т.Л: притча.
Контрольна робота №4 (тестування). «Я і світ».

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Пригоди і романтика
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Всеволод Нестайко – відомий у світі український дитячий
письменник. «Тореадори з Васюківки» (фрагменти).
Т.Л: повість, пригодницький твір.
Пригодницький захоплюючий сюжет, мрія і дійсність, смішне,
комічне, романтичне в його творах.
Аналіз поведінки героїв, їхніх вчинків. Характеристика улюбленого
героя, аргументування свого вибору, розкриття рис його вдачі.
Віктор Близнець. Коротко про митця. «Звук павутинки».
Романтичність, ліричність – невід’ємні риси української літератури.
Неповторний світ дитинства – старт у майбутнє доросле життя.
Дивовижність і краса світі, вміння відкрити його для себе (образ
звуку павутинки). Образ допитливого і здібного хлопчика Льоньки,
його мрії й фантазії.
Значення у творі образу вченого Адама, його трагічної історії.

1
2
1
1
1

1
15

18.

19.
20.
21.

Т.Л: підтекст (прихований зміст).
Ярослав Стельмах. «Митькозавр із Юрківки, або Химера лісового
озера» (фрагменти). Таємничі, веселі та незвичайні події в повісті,
передані образним словом.
Т.Л: повість, пригодницький твір, кульмінація.
Допитливість, винахідливість, кмітливість хлопчиків – головних
героїв.
УРЗМ №4. Твір-характеристика персонажів твору. Підготовка до
письмового контрольного твору.
ПРЗМ №7. Контрольна робота №5 (твір).

1

1
1
1

Гумористичні твори
22.
23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Гумористичне і сатиричне зображення. Жанрова різноманітність
гумористичних творів. Велика роль гумору в житті українців.
Леонід Глібов. Визначний український байкар, поет. «Щука» (НП),
«Муха і бджола», «Жаба і Віл». Викривальна і повчальна
спрямованість байок письменника. Побудова байки.
Т.Л: гумор, сатира, байка, алегорія, мораль.
Степан Руданський. Коротко про письменника. «Пан та Іван в
дорозі», «Козак і король», «Запорожці у короля». Співомовки
С.Руданського – унікальне явище у світовій культурі.
Т.Л: співомовка, інверсія.
С.Васильченко. Турбота С.Васильченка про українських дітей.
Доброзичливий гумор у творах про дітей і для дітей. «Свекор».
Атмосфера в українській родині – світ добра, любові, взаємоповаги й
турботи. «У темряві».
Степан Олійник. «Ля-ля-ля», «Чудо в черевику». Іронічно-пародійна,
викривальна спрямованість гумористичних і сатиричних творів.
Т.Л: гумор, сатира.
Павло Глазовий. «Тарас Бульба в Києві», «Найважча роль»,
«Заморські гості». Основні ідеї творів, художні особливості
гуморесок.
Виразне читання №3. Декламування напам’ять байок та гуморесок.
УРЗМ №8. Складання гуморески, усмішки.
Позакласне читання №3. Свято українського гумору.
Повторення вивченого матеріалу.
Контрольна робота
№6
(тестування). Гумористичні твори.
Література рідного краю №2. Ознайомлення із творчістю
письменників-земляків, їхніми гумористичними творами.
Позакласне читання №4. Обмін враженнями про твори, прочитані
самостійно протягом року. Рекомендована література для читання
влітку.
Повторення і узагальнення вивченого протягом року.
Підсумковий урок. Семестрове та річне оцінювання.

1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16

Календарно-тематичне планування
з української літератури для 7-В класу
на ІІ семестр 2012/2013 н.р.
17

Програма: Українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних
закладів/ Автори Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.А.Камінчук, М.П.Бондар, О.Б.Поліщук,
М.М.Сулима, Л.П.Шабельникова, В.М.Садівська. Керівник проекту М.Г.Жулинський. За
загальною редакцією Р.В.Мовчан. – К., Ірпінь: Перун, 2005.
Підручник: Cлоньовська О. Українська література. Підручник для 7 класу загальноосвітніх
навчальних закладів. – К.: Освіта, 2007.
Усього 70 годин на рік; 2 години на тиждень.

Графік фронтальних контрольних робіт

1.

Види робіт

К-ть
год.

Контрольні письмові роботи:

3

тести
твір:

2
1

Зв’язне мовлення:
усно
письмово

1
1

3.

Позакласне читання

2

4.

Література рідного краю

1

2.


п/
п

Дата

годин К-ть


п/п

Зміст програмового матеріалу

Дата

«Ти знаєш, що ти людина?»
1.

Олекса

Стороженко.

Короткі

відомості

про

автора,

його 1
18

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

гумористичні твори. Оповідання «Скарб», морально-етичні проблеми
твору.
Гумористичне, викривальне зображення головного героя. Скарб –
узагальнений образ щастя. Повчальний характер оповідання.
ТЛ: поглиблення поняття про гумор.
Ліна Костенко. Коротко про письменницю. «Чайка на крижині».
«Крила» (НП на вибір). Розгорнута притчова метафора. Духовне
багатство – найбільший скарб у житті.
ТЛ: диптих
Виразне читання (№3) віршів.
Борис Харчук. Казкове й реалістичне в повісті-притчі «Планетник».
Сюжет твору.
ТЛ: повість-притча
Роздуми про сенс людського життя, моральний вибір кожної
людини. Добро і зло в повісті, у сучасному світі й у людини. Урокроздум «Заради чого ми живемо».
Євген Гуцало. «Сім’я дикої качки» - твір про людину і світ крізь
призму морально-етичних проблем. Сюжет та особливості
композиції.
Людська доброта і жорстокість, милосердя і справжня турбота про
природу. Характеристика Тосі та Юрка.
РЗМ №4. Твір-версія подальшого розвитку подій.
Любов
Пономаренко.
«Гер
переможений».
Наскрізний
гумористичний пафос новели. Художні засоби його втілення.
ТЛ: новела.
Контрольна робота №4 (тестування). «Ти знаєш, що ти
людина?»

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

«Ми – українці»
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Василь Симоненко – «лицар на білому коні» в українській
літературі. Громадянські, патріотичні мотиви лірики. «Лебеді
материнства»
(НП).
Втілення
особливостей
української
ментальності, рис національного характеру.
ТЛ: ліричний герой.
«Ти знаєш, що ти людина?» (НП), «Гей, нові Колумби й Магеллани».
Романтичний пафос лірики. Загальнолюдські цінності та ідеї.
Проблема індивідуальності і натовпу у вірші «Перехожий».
Алегоричний зміст твору.
Виразне читання №4. Конкурс на кращого читця поезії.
Позакласне читання №3. М.Трублаїні «Шхуна «Колумб».
Андрій Малишко. Відомий український поет і його пісні, що стали
народними. «Пісня про рушник», «Стежина» (2 вірші НП на вибір).
Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності в цих творах.
«Вогник». Основні мотиви цих творів. Художні засоби донесення до
читача ідей патріотизму, гуманізму, історичної пам’яті. Ліризм поезії.

1

1
1
1
1
1
1
19

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

«В завійну ніч з незвіданих доріг».
РЗМ №5. Усний твір-роздум. (Ст.316)
РЗМ №6. Контрольна робота (твір).
Анатолій Дімаров. Автобіографічна повість «Блакитна дитина».
Динамічний сюжет, прозорість та іронічність оповідання.
Морально-етична проблема твору. Доброта і любов, розуміння,
взаємопідтримка в українській родині.
Внутрішня гідність і повага до людей – риси характеру юного героя,
стимули його поведінки.
УРЗМ №7. Переказ найцікавішої пригоди героя-підлітка з
аргументацією свого зацікавлення.
Василь Голобородько. Самобутня постать поета в українській
літературі. Наскрізний патріотизм його поезій. «Наша мова». Ідея,
образи твору.
Т.Л. Вільний вірш.
«Ми йдемо», «З дитинства: Дощ («Я вплетений…»)»(НП на вибір).
Фольклорна основа поезій, народознавчі аспекти.
«Лелека» (фрагмент). Оригінальність і простота висловлення
глибоких почуттів, важливих думок.
РЗМ №8. Письмові відповіді на питання.
Леонід Кисельов. Доля молодого поета. «Стати б хоч на менти
лічені…», «Земля така гаряча». Наскрізний гумористичний пафос
його творів. Ідея оптимізму.
Патріотичний мотив вірша «Додому». Вселюдське і національне
значення образу української Мадонни («Катерина»).
Контрольна робота №6 (тестування). «Ми – українці» (А.
Дімаров, В. Голобородько, Л. Кисельов).
Урок-підсумок. Бесіда про твори, що вивчались упродовж року й
викликали найбільше зацікавлення.
Позакласне читання №4. Рекомендації для читання літератури
влітку. Підсумковий урок. Семестрове та річне оцінювання.

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

Календарно-тематичне планування
з української літератури для 8-Г класу
на ІІ семестр 2012/2013 н.р.
Програма: Українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних
закладів/ Автори Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.А.Камінчук, М.П.Бондар, О.Б.Поліщук,
20

М.М.Сулима, Л.П.Шабельникова, В.М.Садівська. Керівник проекту М.Г.Жулинський. За
загальною редакцією Р.В.Мовчан. – К., Ірпінь: Перун, 2005.
Підручник: Цимбалюк В. Українська література : Підручник для 8 класу загальноосвітніх
навчальних закладів. – К.: Освіта, 2008.
Усього : 70 годин на рік, 2 години на тиждень.

Графік фронтальних контрольних робіт

1.

Види робіт

К-ть
год.

Контрольні письмові роботи:

3

тести
твір:

2
1

Зв’язне мовлення:
усно
письмово

1
1

3.

Позакласне читання

2

4.

Література рідного краю

1

2.

Дата


п/
п

Зміст програмового матеріалу

К-ть годин


п/п

Дата

Світ української поезії
(В. Сосюра, Б. Олійник, В. Підпалий, І. Малкович)
1.

Володимир Сосюра. Патріотичні та інтимні мотиви творів поета. 1
Патріотичний пафос поезії «Любіть Україну!» (НП).
21

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Образ України, ідея нерозривної єдності людини з рідною землею,
алегоричність образів поезії «Сад». «Васильки» – взірець інтимної
лірики.
Т.Л.: інтимна лірика, віршовані розміри.
Борис Олійник. Народне визнання сучасного українського поета.
«Вибір», «Ринг». Вічна проблема життєвого вибору, стоїчної ползиції.
Філософія чину і мудрості у творах поета.
Володимир Підпалий. Щирість патріотичних почуттів ліричного героя у
вірші «Тиха елегія».
«Запросини». Оптимізм, упевненість у правильності обраного шляху.
Іван Малкович. «Свічечка букви Ї», «Музика, що пішла». Глибокі
роздуми сучасного поета про те, якою повинна бути людина.
«З янголом на плечі» (НП). Оптимістичний пафос, віра в перемогу добра.
Контрольна робота №4 (тестування). Світ української поезії (В.
Сосюра, Б. Олійник, В. Підпалий, І. Малкович).

1

1
1
1
1
1
1

Національна драма
10.

11.
12.
13.
14.

Іван Карпенко-Карий. Короткі відомості про життя і творчість
видатного українського драматурга ХІХ ст. про театр «корифеїв».
Трагікомедія «Сто тисяч» (скорочено) – класичний взірець українського
театру «корифеїв».
Виразне читання драматичних творів.
Проблема бездуховності, засліпленої прагненням до наживи. Проблема
влади грошей – наскрізна і «вічна» у світовому мистецтві. Засоби
сатиричного змалювання.
Зв’язне мовлення №5. Розігрування (читання в ролях) ключових
моментів драми.
Позакласне читання №3. Створення уявних словесних картин
(портрету, пейзажу).

1

1
2
1
1

З української прози
(М. Коцюбинський, О. Назарук, В. Дрозд)
15.
16.
17.
18.
19.
21.

Михайло
Коцюбинський.
«Дорогою
ціною»
(скорочено).
Пригодницький, романтичний сюжет повісті. Протест Остапа і Соломії
проти будь-якого насильства над людиною.
Кохання Остапа і Соломії як центральний мотив у творі. Його
непереможна сила, що рухає вчинками героїв.
Час і вічність у повісті, символічні образи. Романтичність, мужність і
сила волі української жінки Соломії.
Осип Назарук. «Роксоляна» (скорочено). Події історичної доби ХVІ
століття.
Переказ епізоду твору.
Проблема кохання і служіння народові в історичній повісті.

1
1
1
1

1
22

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Незалежна вдача, щирість у стосунках з людьми, природний розум і
врода Роксоляни.
УРЗМ №3. Дискусія про те, якою повинна бути дружина державного
діяча (або що значить служити Богові і людям).
ПРЗМ №4. Контрольна робота №5 (твір).
Володимир Дрозд. Іронічна, алегорично-химерна проза сучасного
прозаїка. «Ирій» - химерна повість про неповторний світ юності, про
вічне і швидкоплинне в житті людини.
Стилістичні прийоми художнього письма, поєднання усного з реальним,
їх роль у сюжеті, в донесенні основних ідей, мотивів повісті «Ирій».
Проблема людини в суспільстві, її знеособлення, свободи і неволі,
особистості й натовпу, дійсності та мрії у творі В.Дрозда «Білий кінь
Шептало».
Алегоричність образу коня Шептала, його характеристика.
Дискусія про життєвий вибір сучасної людини, її можливість зберегти
свою індивідуальність (на основі оповідання).
Самостійна робота №5 (розгорнуті відповіді на питання).
«Національна драма. З української прози».

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Український гумор і сатира
(Володимир Самійленко, Олег Чорногуз)
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Володимир Самійленко. Коротко про митця. «Не вмре поезія». «На
печі». Гумор і сатира поета як поштовх до роздумів про справжній
патріотизм, чесність, самовідданість людини.
Засоби творення гумору та сатири. Сатирична іронія вірша.
Т.Л.: гумор і сатира (поглиблено), антитеза, іронія.
Олег Чорногуз. «Як вибрати ім’я» «Як поводитись у кіно».
Виразне читання гумористичних творів.
Зв’язне мовлення №7. Складання власної гумористичної оповіді.
Позакласне читання №4. Сучасний український гумор.
Література рідного краю №4. Гумористичні твори Івана Сварника.
Контрольна робота №5 (тестування). «Український гумор і сатира».
Урок-підсумок. Бесіда про твори, що вивчалися упродовж року й
викликали найбільше роздумів, суперечок, зацікавлення.
Узагальнення вивченого. Семестрове та річне оцінювання.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

23

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful