P. 1
NGÂN VANG TIẾNG TƠ LÒNG Phần-2 *Ch 08: Thật Là Phép Lạ!

NGÂN VANG TIẾNG TƠ LÒNG Phần-2 *Ch 08: Thật Là Phép Lạ!

|Views: 1|Likes:
1


NGÂN VANG TIẾNG TƠ LÒNG
Nguyên Tác: The Sound of Music
Tác Giả: Maria Von Trapp
Bản Dịch: Vân Anh
2

PHẦN HAI: T

CƯƠNG T:
TT L L !

Điêu không thê tránh duoc cüng dã xây dên. Sau lê Giáng Sinh, chúng
tôi nhân thêm duoc môt phiêu màu tím gói dên có kèm theo tâm ngân
phiêu vói sô tiên cuôi còn no chúng tôi, cùng vói lòi ông Wagner danh
giá chúng tôi là nhüng nghê sÿ hàng dâu, thê nhung không thích hop
cho khán giá nguòi Mÿ, và ông ta không cám thây lac
1


NGÂN VANG TIẾNG TƠ LÒNG
Nguyên Tác: The Sound of Music
Tác Giả: Maria Von Trapp
Bản Dịch: Vân Anh
2

PHẦN HAI: T

CƯƠNG T:
TT L L !

Điêu không thê tránh duoc cüng dã xây dên. Sau lê Giáng Sinh, chúng
tôi nhân thêm duoc môt phiêu màu tím gói dên có kèm theo tâm ngân
phiêu vói sô tiên cuôi còn no chúng tôi, cùng vói lòi ông Wagner danh
giá chúng tôi là nhüng nghê sÿ hàng dâu, thê nhung không thích hop
cho khán giá nguòi Mÿ, và ông ta không cám thây lac

More info:

Published by: NĂNG CHIỀU CÒN VƯƠNG on Jan 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

1

NGÂN VANG TIẾNG TƠ LÒNG
Nguyên Tác: The Sound of Music
Tác Giả: Maria Von Trapp
Bản Dịch: Vân Anh
2

PHẦN HAI: T

CƯƠNG T:
TT L L !

Điêu không thê tránh duoc cüng dã xây dên. Sau lê Giáng Sinh, chúng
tôi nhân thêm duoc môt phiêu màu tím gói dên có kèm theo tâm ngân
phiêu vói sô tiên cuôi còn no chúng tôi, cùng vói lòi ông Wagner danh
giá chúng tôi là nhüng nghê sÿ hàng dâu, thê nhung không thích hop
cho khán giá nguòi Mÿ, và ông ta không cám thây lac quan gì trong viêc
ký thêm hop dông. Sau cùng ông chúc cho chúng tôi nhân duoc moi on
lành cúa Thiên Chúa trong môt tuong lai tuoi sáng.

Đây thât là môt con gió dü dãn thôi tói.

Georg và tôi liên di New York ngay dê nói chuyên vói ông Wagner. Ông
trá lòi ngãn gon bãng cách nêu ra 5 con sô nói lên sô tiên mà ông bj lô
vói lòi nhân xét:

- Các buôi diên xuât cúa ông bà không nôi bât là bao nhiêu tai
dât nuóc Mÿ này. Ông bà hãy tró lai Âu Châu. Tôi tin rãng ông
bà së thành công tai dó.

Tró lai Âu Châu túc là tró vê noi mà nhüng chân cúa con nhên Swastika
(huy hiêu Đúc Quôc Xã) dang bò di khãp noi trên bán dô.

Vói tâm trang chán nán, chúng tôi tró lai khách san Wellington sau khi
ãn tôi tai quán cúa nguòi Hoa gân dó. Vào trong tiên duòng cúa khách
san, chúng tôi gãp lai nguòi chông cúa môt nghê sÿ mà chúng tôi quen
biêt. Ông bà ta cá hai cüng mói tù Áo Quôc dên dây duoc ít lâu. Xem
chùng ông là nguòi hiêu biêt vê cách lôi kéo su chú ý cúa công chúng,
thê nên chúng tôi giãi bây cho ông biêt nhüng khó khãn cúa mình. Đôi
mãt cúa ông lúc dó lóe lên, và cho tói mãi mây nãm sau tôi mói hiêu ra
rãng ánh mãt ây biêu lô su vui mùng trong sáng nhu sãp súa thoát ra
khói thê canh tranh. Ông nói môt cách hãng say vói dây súc thuyêt phuc
nhu sau:

3

- Ông Wagner là nguòi nói rât dúng. Anh chj phái tró vê Âu Châu
thôi. Tôi muôn khuyên môt diêu là: hãy di ngay truóc khi tiêu
hêt dông dô la cuôi cùng. Nghê thuât cúa anh chj quá tinh tê.
Dân chúng ó dây không bao giò thuóng thúc duoc dâu. Noi
dây không phái là chô cúa anh chj. Hãy vê noi thuôc vê anh chj
và së có cuôc sông tôt ó dó. Ba ngày nüa con tàu Normandie
lai nhô neo rôi. Anh chj dê tôi giúp lây vé cho. Tôi goi diên thoai
giü chô bây giò nha?

Có lë dây thuc su là giây phút den tôi nhât dôi vói chúng tôi. Các ngôi
sao biên dang mât tât cá rôi. Tôi lây làm biêt on khi Georg trá lòi ông ta
rãng:

- Cám on ông ban, tôi có thê tu làm duoc viêc này.

Rôi chúng tôi kiên cuòng bó di.

Sau dó chúng tôi lên phòng ngôi mà dua mãt nhìn nhau. Phái làm gì bây
giò?

- Giám Muc chúng ta nói rãng viêc dên dât nuóc Mÿ này là thánh
ý Thiên Chúa. Tù dó nhiêu nguòi cüng luôn nói vói chúng ta
rãng: nghê âm nhac cúa chúng ta còn quan trong hon cá nghê
sinh sông. Nhu vây chúng ta phái tiêp tuc hát ca. Chúng ta hãy
thú di kiêm nguòi quán lý khác xem sao.

Vào thòi diêm chúng tôi trình diên lân dâu tiên tai Thính Đuòng Thành
Phô, chúng tôi có quen biêt mây nguòi quán lý. Môt trong nhüng nguòi
dó mà tôi còn nhó rõ ràng tên. Ông tên là FC Schang thuôc Columbia
Concerts Ìnc. Khi chúng tôi dên gãp ông, thì ông nói mình dã tùng là
quán lý cho Nhóm Ca Sÿ nguòi Anh. Chính cách thúc ông nói chuyên
làm cho tôi có cám tình ngay, không dên nôi lanh lùng và cüng không tó
ra quá nghiêng vê thuong mai, mà tó ra âm áp, thân tình và kính trong.
Tôi tu nhú: "Mình phái làm viêc vói môt nguòi quán lý nào dó biêt dôi xú
vói các nghê sÿ theo cung cách nhu vây.¨ Tu tuóng này thoáng hiên
qua óc cúa tôi.

4

Sáng hôm sau chúng tôi goi diên thoai cho bà Pessl dê hói thãm bà xem
cách thúc tiêp cân môt nguòi quan lý nhu thê nào, vì lë tù truóc tói nay,
thuòng thì các quan lý liên hê vói chúng tôi. Bà ta trá lòi ngay:

- Điêu dó thì dê dàng lãm! Chi cân nói vói ho là xin cho mình thú
giong, túc là hát cho ho nghe mà thôi.

Tiêp dên bà cãt nghïa cãn kë cho tôi hiêu ‘thú giong’ là thê nào. Tay tôi
run run khi quay diên thoai sô dâu tiên là sô 7-690 cúa ông Schang. Tôi
nói chuyên theo vôn liêng Anh Ngü cúa tôi:

- Da là me cúa Ban Hop Ca Gia Đình Von Trapp dây a. Muôn có
môt buôi thú giong a! Liêu có duoc không? Khi nào thì duoc?

Sau dó, tôi vui vé khoe vói Georg:

- Giong nói ông ta thât dê thuong. Ông trá lòi ngay rãng lúc nào
cüng duoc hêt.

Cám thây lòng duoc an úi phân nào. Chúng tôi tró vê sô nhà 252
Merion Road mà tù nay së là noi chúng tôi ó. Chúng tôi không còn cân
dja chi "C/o Quán Lý Charles Wagner¨ nhu truóc kia nüa, mà dây là dja
chi riêng thuc su cúa chúng tôi.

Các guong mãt trong gia dình ngo ngác nghi ngai, rôi tât cá tró nên
rang rõ mùng vui khi chúng tôi tuyên bô:

- Trong môt tuân lê nüa mà thôi.

Chúng tôi cùng nhau ôn tâp ráo riêt. Ba tiêng dông hô vào ban sáng, ba
tiêng vào ban chiêu, và môt tiêng sau com tôi. Chúng tôi chon lua
nhüng bài khó và sâu sãc nhât, và muôn trình diên môt cách chuyên
nghiêp vói dây dú tinh thân trách nhiêm

Cuôi cùng ngày trong dai dã dên. Chúng tôi tu tin buóc vào sân khâu
Steinway. Duói hàng khán giá chi có ông F C Shang và ông Coppicus là
hai nguòi quán lý cúa Phòng Nhac tai thú phú này, túc là chi nhánh cúa
5

Công Ty Columbia Concerts Inc. Riêng ông Coppicus dã có lân nghe
chúng tôi trình diên tai thành phô Vienna.

Chúng tôi hát nhüng tác phâm nôi tiêng nhât, vói lôi trình diên chuyên
nghiêp nhât, theo khá nãng tôt sãn có cúa mình, và diên xuât môt cách
trang trong bao nhiêu có thê, vói phong cách rât u thích hop dôi vói c
tác phâm cúa Bach và Palestrina. Chúng tôi hát suôt núa tiêng dông hô.
Rôi hai vj khán giá ròi khói phòng. Ho nhãn tin lai cho biêt rãng ho lây
làm rat tiêc là không thê dám nhân Ban Hop Ca Gia Đình Von Trapp
duoc.

Giây phút yên lãng trôi qua. Trong xe lúa trên duòng vê nhà, chúng tôi
tu hói xem lý do nào khiên ho dã tù chôi chúng tôi.

- Có lë chúng ta nên chon Josquin des Prés thay cho Palestrina.
Dù là khó hon nhüng biêt dâu chùng chúng ta có thê diên xuât
hay hon nhu chúng ta dã tùng thuc hiên.
- Cüng có thê là chúng ta nên dành cho các ông tiêu nôi bât hon,
và có lë ông Shang thích nhu vây.

Tôi xen vào:

- Có lë lân tói chúng ta së...

Georg chãn lòi tôi vói ánh mãt mêt mói không còn hy vong và nói:

- Lân tói nghïa là sao? Ý em muôn nói là thê nào?

Tôi dôi chât lai chàng và nói:

- Chãc chãn là bây giò anh không muôn bó cuôc, có phái không?
Chúng ta phái luyên tâp thêm và yêu câu ho dê cho chúng ta
thú lai môt lân nüa. Lân tói ho së dón nhân chúng ta.

Tôi không hê nghï tói viêc chúng tôi có thê thú giong cho các nguòi
quan lý khác tai New York. Chúng tôi dành ra hai tuân lê dê tâp luyên bài
"Alle Psallite¨ sáng tác vào nãm 1500 cho dàn phong câm, ôn luyên lai
6

tiêu khúc "Ave Maria¨ do Josquin des Prés sáng tác, thêm môt bán cúa
Dufay, và môt bán Sonát mà tác giá Telmann viêt riêng cho dàn Clavicô
và các loai ông tiêu têno và altô. Tôi cám thây dã dú tu tin dê viêt tho
cho công ty Columbia Concerts, gói truc tiêp dên ông Schang và xin ông
cho chúng tôi duoc thú giong thêm lân nüa. Chúng tôi hôi hôp chò tho
trá lòi. Tho dên vói dòng chü nãng ký "Columbia Concerts Ìnc.¨ Câu trá
lòi rât là thân tình: "Các ban dên lúc nào cüng duoc. Chi cân báo truóc
24 tiêng dông hô.¨

Chúng tôi ân djnh ngày. Cái dêm truóc hôm dó, chúng tôi chãng ai chóp
mãt nôi, bói vì quá phân khói. Ngày mai là ngày quyêt djnh vê sô phân
chúng tôi. Nêu nhu ho vân tù chôi, chãc là chúng tôi phái dên xin Bô
Lao Đông cho phép chúng tôi duoc kiêm kê sinh nhai bãng các công
viêc nâu ãn hay chây bàn mà thôi.

Thê là chúng tôi lai dúng trên sân khâu trong tòa nhà Steinway. Lân này
phía khán giá có thêm nguòi hiên diên: các cô gái vãn phòng và môt sô
nguòi khác. Nêu trong lân thú giong dâu tiên có nhüng nu cuòi e lê
giüa các tiêt muc, thì lân này có nhüng cám giác dôn nén nào dó.
Chùng nhu nhüng cung giong là la thuôc thê ký XVÌ khó am hop vói
cám thúc cúa thòi dai này.

Trái tim tôi cám thây nãng trïu xuông khi nhìn thây các cô gái lân luot ròi
khói phòng. Rôi các mây ông cüng di ra. Chúng tôi thâp thóm chò doi.
Tôi duoc goi ra ngoài và duoc thu ký cúa ông Coppicus báo cho biêt
chãc chãn môt diêu là "không.¨

Tôi không thê nào tin nôi, và cüng không dám thông báo hung tín này
cho gia dình. Tôi chi mâp mò bí ân nói duoc câu:

- Hãy chò tôi ó khách san Wellington.

Nói rôi tôi biên di ngay. Đây chính là co may cuôi cùng cúa chúng tôi. Ít
ra tôi cüng phái tìm cho ra sai lâm vê phía chúng tôi. Tôi tu
tìm cách gãp lai cô gái dã nói "không¨ vói tôi.

Khi tôi tìm thây cô ta, tôi hói cô ta rãng:
7

- Nhu vây là ông Coppicus không dón nhân chúng tôi thât sao?

Cô tó ra rât thân tình và nhã nhãn. Cô kéo tôi ra bên cúa sô, và cãt
nghïa cho tôi vói giong nhó nhe rãng:

- Ông Coppicus nói rãng nü bá tuóc không có súc goi cám (sex
appeal). Moi nguòi dêu không có chi là hâp dân cá.

Nghe cô ta nói, tôi ngây nguòi ra thôt lên:

- Ò thì ra là vây...

Có diêu là tôi vân cám thây còn hy vong nên nói tiêp:

- Cám on cô nhiêu lãm!

"Goi Cám!¨ Tôi ghi nhó lây tù ngü này. Tròi dât oi! Chãc hãn tôi không
duoc quên lòi quý giá cúa cô ta truóc khi tôi tìm ra duoc tù ây có nghïa
là gì. Tôi cám thây rât hãnh diên vê mình khi thú thât vói cô gái rãng dù
cho là không biêt tôi quá thiêu sót diêu ây nhu thê nào, nhung tôi nhât
djnh tìm cho bãng duoc.

Bãng cách nào? Thì trong tiêm sách thôi. Nhó vào djp lê Giáng Sinh tôi
dã có djp ghé qua tiêm sách Scribner tai Fifth Avenue, và tôi nhó tai dó
có khu buc bán sách âm nhac. Dï nhiên là liên quan tói âm nhac rôi. Khi
buóc vào tiêm sách Scribner, tôi lâm bâm nhãc di nhãc lai tù "Sex
Appeal¨ (Goi Cám) trên miêng. Bây giò là sau lê Giáng Sinh, nên tiêm
vãng nguòi. Môt chàng trai tré ljch su hói là anh ta có thê giúp gì cho tôi.
Tôi nói "âm nhac¨.

Anh dân tôi dên môt khoáng lõm vào tuòng lón nhu cãn phòng nhó, tai
dây ba mãt sát tuòng là ba chiêc kê chât dây sách tù duói mãt dât lên
tói trân nhà.

Sau khi dua mãt tìm ít lâu, tôi nhân ra sách duoc xêp theo thú tu ABC.
Tôi liên tiên lai vân "S¨: Shostakovich, Sibelius, Straus Johann, Straus
8

Josef, Straus Richard, Srring Quartet. Symphony. Thê nhung thú dyôi
tìm không có ó dây. Anh trai tré lai dên hói tôi:

- Tôi có thê giúp bà bât cú diêu gì khác không a?

Tôi trá lòi môt cách quý phái:

- Có chú! Tôi cân cuôn "Sex Appeal¨ (Goi Cám). Làm on giúp tôi.
Tôi cân nó cho buôi nhac hôi.

Giá anh chàng biên di và dùng bao giò quay lai nüa thì có lë hay hon?
Tiêm sách Scribner làm cho tôi thât vong. Thuc ra tôi cú nghï rãng ho
phái có sách nói vê chú. Nghï cho cùng chi có cách là vào ngay
sào huyêt su tú thì mói hòng tìm ra duoc mà thôi. Thê là tôi quay dâu di
bô tró lai tòa nhà Steinway. Trên duòng di, tôi cú nghï "Sex Appeal¨ là
vât gì dó cài trên dâu, hay là cái gì dó liên quan dên vóc diên bên ngoài.
Cüng có thê là thú mua bãng don vj cân theo trong luong, hay do luòng
theo dài rông. Chãng mây chôc mà tôi dã buóc lên lâu 15, duòng West
57th, và gãp truc diên vói ông Schang.

Sau khi chi ghê ngôi cho tôi, ông ngá nguòi trên chiêc ghê có thê quay
tròn. Điêu xì gà trên môi ông phá ra làn khói tao nên tâm màn mò mò
giüa ông và tôi. Tôi bông chot ý thúc duoc ra rãng dây là co hôi tân
cùng cúa tôi. Vói trình dô Tiêng Anh kém cói cúa tôi, tôi liên buông lòi
truóc:

- Tai sao ông lai không nhân chúng tôi chú?

Ông không lên tiêng trá lòi ngay. Tay ông tù tù dua lên môi lây diêu xì
gà xuông và lên tiêng cãt nghïa:

- Ò dây không có vân dê gì vê tài nãng âm nhac cá, xin bà hãy
hiêu truóc cho tôi nhu thê. Ngay trong buôi trình diên tai Thính
Đuòng Thành Phô, tôi dã nhìn nhân rãng quý vj là nghê sÿ xuât
chúng rôi. Thê nhung kêt quá vân cho thây là các buôi nhac hôi
càng tró nên tôi tê. Chuong trình dó, phái chính chuong trình
dó, cái bán nhac gì dó cúa Bach kéo dài tói 45 phút. Thú này
9

chi có nhüng nguòi sành diêu mói thích thú mà thôi. Còn dôi
vói nhüng nguòi bình dân, bà tuóng rãng ho lai thích nghe
nhüng âm thanh cô xua la tai hay sao chú? Còn mây cái ông
tiêu thì chi vang lên hàng chuôi nhüng âm thánh ôn ào náo
dông mà thôi. Còn môt diêu quá tê hai nüa là diên mao bê
ngoài cúa bà – quá u trang trong, quá u nghiêm trang nhu
dang trong cánh chêt chóc vây. Đi ra di vào sân khâu chãng
khác di theo dám an táng. Không có lây nu cuòi duyên dáng.
Giáng vé chãng có gì vui mãt cá.

Ông tiêp tuc nói sang cái thuc chât dáng ghét:

- Mây cái váy dâm dài thoòng, áo so mi cao che mât cô, mái tóc
thì rë ngôi ó giüa và còn bím tóc phía sau, giây dép thì giông
nhu con trai, mây dôi vó bông len thì cao quá! Sao bà không có
thê ãn mãc thanh nhã dê nguòi ta có thê nhìn thây dôi chân
mang vó ny-lon móng mjn, khiên cho mình tró nên duyên dáng
hon, sao không di giây cao gót, và thêm chút son phân trên má
trên môi co duoc không?

Tôi trá lòi môt cách trang trong:

- Không thê duoc! Chúng tôi không thê làm nhu thê duoc!

Tôi nghen lòi không có thê cãt nghïa cho ông ta dây dú lý do tai sao
chúng tôi lai không làm nhu thê duoc, bói vì nói ra nhüng câu dài bãng
Tiêng Anh tôi chi càng lúng túng thêm mà thôi.

Giây phút yên lãng trôi qua. Cuôi cùng tôi mao hiêm hói:

- Đó là lòi cuôi cùng ông muôn nói phái không?
- Da dúng là nhu vây.

Tôi dã thua trong cuôc chiên. Bông nhiên tôi thây mình quá mêt mói.
Thât là quá súc cãng thãng: cá tuân lê qua bao nhiêu công lao tâp
luyên, su hào húng lên tói cao dô vào sáng nay, và nhüng giây phút
cuôi cùng nôn nóng. Nuóc Mÿ là nhu thê dó, là noi mà nguòi ta thuòng
10

nói vói chúng tôi rãng noi dây các ban có thê nói ra diêu mình muôn nói,
làm nhüng gì mình muôn làm, và mãc nhüng gì mình thích mãc. Môt ao
uóc mãnh liêt xâm nhâp toàn thân tôi, dã thúc dây tôi phái nói cho
nguòi dàn ông truóc mãt mình dây biêt duoc cám giác cúa mình vào
lúc này nhu thê nào. Moi su mât hêt rôi. Chãng còn gì có thê làm cho
tình trang hóa ra tê hon duoc nüa. Nêu nhu không nói ra thành lòi, thì
bãng môt cách nào dó thì cüng phái biêu lô ra.

Tôi liên chôp lây môt cuôn sách dây côm nãm trên bàn giây cúa ông ta,
ném manh xuông ngay cái bàn dó, rôi nhìn thãng chùng chùng vào mãt
ông theo cách tôi có thê làm, và nói:

- Tôi nghï rãng dât nuóc Mÿ này tu do! Không phái sao?

Sau lòi nói mang tính chât húy hoai ây, tôi vôi quay buóc ra ngoài.
Không nên dê cho ông ta nhìn thây nuóc mãt cúa tôi.

Khi tôi dang chò thang máy thì có cô thu ký tré dê thuong nhè nhe vô
vai tôi, báo tôi hãy tró lai vãn phòng ông Schang. Ông Schang lúc này
dã tró nên môt con nguòi khác hãn lên tiêng nói:

- Sau tât cá nhüng gì mà quí vj thuc hiên, tôi nghï rãng bà nói
dúng. Ý tôi muôn nói là nên nhãm tói môt cú toa Mÿ ó tâm múc
rât rông lón. Vì thê tôi muôn thú môt nãm xem sao.

Rôi ông tiêp tuc nói vói giong diêu thích thú chân thuc:

- Có diêu là cân phái duoc quáng cáo sâu rông trong dai chúng.
Chuyên này rât là tôn kém. Liêu bà có thê nào chi ra khoáng
chùng ô la cho viêc quáng cáo ó múc dô chuyên
nghiêp cao câp hay không?
- Chúng tôi së cô gãng!

Tôi manh dan nói và hai nguòi chúng tôi bãt tay. Tât cá nhüng gì mà tôi
bôc lô duoc tù con nguòi cúa mình dê nói ra vói gia dình tai khách san
Wellington chi vón ven là:

11

- Ông Schang hâu nhu chãc chãn së nhân chúng ta. không hoàn
toàn chãc, nhung có thê nói là hâu nhu chãc chãn.

Thê rôi tôi dê mình chìm dãm trong im lãng và câu nguyên dê làm sao
có tiên. Trong ngân hàng chúng tôi bây giò tât cá chi có 250 Đô mà thôi.
Vào buôi tôi cùng ngày hôm dó, chúng tôi dên nhà gia dình ông Drinker,
cùng hát vói ho suôt hai tiêng dông hô. Sau dó tôi chia sé tâm su cúa tôi
và kêt thúc bãng câu:

- Nêu nhu chúng tôi có thê úng truóc duoc 5000 Đô, thì ông ta
së nhân chúng tôi.

Nói xong tôi không dám nhìn ai trong gia dình tôi nhung mãt tôi chi
huóng vê ông Drinker nhu dê van xin. Mong ông së có ý kiên gì dó?

Trong lúc Sophie còn dang cuòi ra nuóc mãt vê câu chuyên cúa tôi
trong tiêm sách Scribner, thì tôi vân nghe môt cách rõ ràng tiêng nói cúa
ông Harry Drinker nhu sau:

- Tôi së cho chj vay môt núa sô tiên dó, nêu nhu chj tìm duoc ai
cho chj vay núa sô còn lai.

Mãt tôi nhãm lai vói cám giác phân khói, và dông thòi cüng là dê vân
dúng trí nhó tôi da. Khi mó mãt ra thì miêng tôi bât ra tiêng: "Bà P.¨

Đó là nguòi dàn bà giâu có mà chúng tôi có djp gãp trong môt nhac hôi
tai Câu Lac Bô Cosmopolitan ó New York, và bà dã nói vói chúng tôi
môt cách chân tình rãng: "Nêu ông bà bât cú khi nào có cân dên tôi giúp
chuyên gì, cú cho tôi biêt.¨

Ông Drinker liên chây dên chô diên thoai và goi ngay cho bà P. Bà trá
lòi: "bãng lòng.¨ Thât là phép la.

Ông Drinker nói không nên dê mât thòi gian nüa, bây giò dã sang núa
mùa rôi, quá trê rôi dó. Ngay sáng hôm sau, tôi dúng trong vãn phòng
ông Schang trao tân tay cho ông hai tâm ngân phiêu, môi cái là 2500
12

Đô. Môt giây phút yên lãng trôi qua trong phòng cho tói khi giong nói rât
là chân tình thôt lên tù phía sau các dám mây xanh dây dãc:

- Thành thât chúc mùng bà!

Vào lúc này thuc su tôi rât là muôn "nói diêu gì dó.¨ Tôi xiêt chãt tay ông
ta, và có lë ông nhìn qua dôi mãt cúa tôi thì có thê hiêu chuyên gì dang
diên ra trong trái tim cúa tôi:

- Ông không ...bao giò.... pha..ái... hô..ôi tiêc dâu. Tôi no..ói thât
dó.

Khi ông tiên tôi ra câu thang ông nói:

- Tôi thuc su tin tuóng quí vj là nhüng nhac sÿ chuyên môn rôi.
Điêu mà tôi phái làm bây giò là biên khôi vàng tài nãng cúa quý
vj hóa thành nhüng dông tiên cu thê, phái làm sao cho moi
nguòi phái mang duoc vê nhà cái gì dó. Chính vì vây tôi muôn
thay tên cúa quý vj. "Ca Đoàn Gia Đình Von Trapp¨ nghe sao
nhu nhà dao quá. Thê nên tôi muôn tró thành quán lý cúa
"Nhóm ca sÿ Gia Đình Von Trapp.¨
You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->