1

PÉNZÜGYI JOG Pénzügyjog fogalma A pénzügyi jog alapvető feladata a közpénzügyi rendszer működtetése, annak kialakítása; klasszikus római jogi megközelítés, a közjog részét képezi a pénzügyi jog, nagyon sokáig a közigazgatási jog részeként tekintenek rá. Pénzügyi jog lényege, tartalmi eleme: Az állam pénz és vagyongazdálkodásának szabályozórendszere. Miért van szükség pénzügyi jogra? Azért, mert létezik az állam, tehát az állam immanens belső, tőle el nem különíthető feltétele, működési rendszere, valamifajta pénzügyjog, valamilyen pénzügyi rendszer működtetése. Azt is mondhatnánk, hogy a szervezett emberi társadalmak működésének egyik feltétele. A pénzügyi jog nagyon összetett jogterület, amelynek számos más jogággal, jogterülettel szoros kapcsolódásai pontja, átfedése van. Pl: büntetőjog Hol a határa a köz és a magán pénz viszonyoknak? Közpénz az, amit az állam a maga redisztribúciós rendszerében állami közpénz elvonási rendszernek tekint. Ahol viszont különböző természetes, vagy jogi személyek civiljogi, vagy egyéb magánérdek melletti pénztranszferei fogalmazhatók meg, az már nem pénzügyi kérdés alapvetően, nem közpénzügyi kérdés, például nem foglalkozunk azokkal a kérdésekkel, ami a polgárjog határterületéhez tartozik (váltó, értékpapírjog, lízing) ezek független személyek közötti jogviszonynak az eredményei, illetve feltételei. Más megközelítésben a közpénzügyi jognak a közpénzügyi rendszernek mindig van egy olyan szereplője, aki hatalmi viszonyban áll a másikkal, tehát kicsit a másik felett áll ebben a jogviszonyban, van benne hatalmi jelleg. Egy lízingben, egy polgárjogi szerződésben nincs hatalmi jelleg. Egy bűnügyben és visszatérve a Ptk-ra adócsalás - az egy pénzügyjogi kérdés, hogy mikor van adócsalás, a Ptk. megfogalmazza az adó fogalma, az adócsalás stb, hogy ezeknek mi a törvényi tényállása. Ezekhez kapcsolódik egy adójogi norma. Viszont az, hogy valaki pénzt lop el, vagy uzsorakölcsönöket ad, az nem közpénzügyi kérdés, ez két magánszemély, vagy két természetes, vagy jogi személy közötti jogviszony, ez a közpénzügybe nem tartozik bele. Tehát a mi elhatárolási pontunk az, amikor az állam ezekbe a viszonyokba belenyúl, tehát valamilyen módon, valamilyen hatalmi elem jelleg ezekben megjelenik. A jogászok azt szokták mondani, ebben az összefüggésben, hogy van-e kógencia, van-e diszpozivitás az adott területen. A kógens azt jelenti, hogy kötelező, tehát jogilag azonos módon lehet kezelni és eljárni, diszpozitív pedig választást biztosít. Nem szűkítsék le ezt a kérdést arra, hogy csak az a pénzügyjog, ami kógens, és amikor már diszpozitív az már nem tartozik oda, van diszpozivitás, tehát választhatóság a pénzügyjogban is. Más megközelítésben a pénzügyi jog: Azoknak a jogszabályoknak az összessége, amelyek a közjogi szervezetek anyagi eszközeinek meghatározása, megszerzése és felhasználása felől rendelkeznek, másképp megfogalmazva a közpénzügyi kötelezettség meghatározására, beszedésére és felhasználására vonatkozó jogi normák összessége. Ez egy meglehetősen pozitivista megközelítés és tartalmazza a lényeget, ez arra ad választ, hogy mi a pénzügyi jog a jogi normák tükrében, de valójában nem azonos a pénzügyi jog egészével, a pénzügyjognak ugyanis számos más eleme van, pl. pénzügyi jogtudomány pl: elvek, alkotmányos elvek, amelyek szabályozzák a pénzügyi jogot. Megint más megközelítésben a pénzügyi jog a pénzügyi politika segítségével szabályozza a társadalmi össztermék újraelosztását, centralizálását. A GDP(egy főre jutó bruttó nemzeti össztermék) -nek az újraelosztásához kapcsolódó jogi normák összességét is pénzügyjogi rendszernek nevezhetjük. Egy adott jogterület nem a normák összessége, hanem az ehhez kapcsolódó tudás, elvek, normáknak is szerepelnie kell, gondolatoknak is szerepelnie kellene egy normális jogrendszerben. Pénzügyjoggal alkotott elméletek rövid ismertetése 1. Kontinentális elmélet A német, francia, olasz jogtudósok között divatos. Ők azt mondják, főképp a németeknél, hogy a pénzügy és adójog a közigazgatási jog része. Ebben némi igazság van, egyrészt a magyar jogtudósok (Mariska Vilmos, Exner Kornél) nagyon sokáig képviselték azt az álláspontot, hogy a pénzügyjog valóban a közigazgatás része, ugyanolyan elvek szerint kell beszedni az adókat, mint amilyen elvek szerint ki kell adni mondjuk egy építési engedélyt. Sokan azt mondják, hogy itt azért másról van szó, de alapvetően az az álláspont is védhető, példa, érv emellett: az adózás rendjéről szóló törvény (Art) szabályozza az adózásnak a tényleges rendjét, tehát, hogy mit kell csinálni, viszont benne van az Art-ben, hogy az a kérdés, ami nincs szabályozva ebben a törvényben, azt egy mögöttes jogszabály például a közigazgatás általános eljárási rendjéről szóló törvény szabályai szerint kell

2
eljárni. Tehát ott van a mögöttes jogként a közigazgatási jog, tehát a kettő között szoros átfedés van, tehát valóban vannak nagyon szoros kapcsolatok a közigazgatási jog és a pénzügyi jog között, de ma már azért a pénzügyi jog önálló jogterület, tehát valóban onnan szakadt ki, de ma már azért vannak olyan önálló különleges tulajdonságai, ami miatt az mondható, hogy nem oda tartozik. A németek, franciák, olaszok szerint a pénzügyi jog és az adójog elkülöníthető és ezekben az államokban a pénzügy és adójognak kevés általános része van, mert azt mondják, hogy a közigazgatási jog része, tehát minden általános elméleti, fogalmi meghatározás a közigazgatási jog keretén belül értelmezhető. Ők azt mondják, hogy kevés az általános része a pénzügy és adójognak és ennek az az oka, hogy a definíciók, a fogalmak, amik az általános részhez kapcsolódnának (büntetőjog általános része), azok alapvetően a közigazgatás terminológiáját használják, tehát nincs elkülönített pénzügyi és adójogi általános rész, ez abból fakad, mert ők ezt a közigazgatás részének fogják fel. 2. Angolszász megközelítés Ők azt mondják (UK, Ausztrália, Új Zéland, Amerika, Kanada), hogy a költségvetési jog az alkotmányjoghoz tartozik, tehát a költségvetési jog helye az alkotmányjogon belül van, ez is védhető bizonyos szempontból és érthető ez az álláspont, azért, mert az állam működésének az egyik legfontosabb jogi normája, alapja a költségvetési törvény. Nagyon sok államban például a költségvetési jog a költségvetési törvény el nem fogadása, tehát bukása a parlamentben azonnal magával hozza a kormány bukását bizalmatlansági indítványként értelmezhető. A magyar rendszer nem ilyen, tehát itt, ha egy kormány nem tudja átvinni a költségvetési törvény, akkor nem kell automatikusan lemondania, de az angolszász országokban ez bizalmatlansági indítványként is felfogható. Tehát ezért gondolják ők, hogy a költségvetési jog az alkotmányjoggal szorosan összefügg. A pénzügyi jog egyéb részeit pedig ők is a közigazgatási jogon belülre sorolják. 3. Magyar álláspont A magyar álláspont az, hogy a pénzügyjog önálló jogtudomány, önálló jogterület, a közigazgatástól elkülönített, mert olyan sajátosságai vannak (pl. a szankciórendszere, vagy az ellenőrzési rendszere), amelyben lényegesen különbözik a közigazgatási jog többi részétől. A magyar pénzügyi jog nem tesz lényeges különbséget az alkotmányjog, a pénzügyi alkotmányosság, az adózás és az egyéb részek között, egységesen közelítik ezt meg. Nincs is igazából magyar pénzügyi alkotmányosság, Földes Gábor az egyik legnagyobb magyar pénzügyi jogtudós Magyarországon háttérbe szorított területnek nevezte a pénzügyi alkotmányosságot. Ez így is van; ha belegondolnak abba, hogy nincsenek arra kimunkált alkotmányos alapelvek, hogy hogy lehet adóztatni Magyarországon, hogyan kell a vagyont adóztatni, lehet-e a létminimum adómentes, hogyan kell kezelni egyáltalán az adóalanyokat, mit tehet egy adóalany és mit nem, ezek vagy vannak szabályozva, vagy nincsenek, de kiemelt alkotmányos magas szintre emelt normák ezzel kapcsolatban a magyar rendszerben nincsenek. A pénzügyi rendszer fogalma (a magyar pénzügyi rendszer) A pénzügyi rendszer az állam közpénzügyi tevékenységének a színtere. Más megközelítésben, pénzügyi alapok összefüggő rendszere. Milyen pénzügyi alapok vannak? A vállalkozások, lakosság, bankrendszer és maga az államháztartás, főleg költségvetés, ezek pénzügyi alapként is felfoghatóak és a pénzügyi rendszer nem más, mint ezeknek az együttes működése, egymáshoz való kapcsolata, ezeknek a szabályozása. A magyar adórendszer és a magyar pénzügyi rendszer azon az alapon áll, amin a világ minden fejlett állama áll, hogy azért tud működni az állam, mert adót kell fizetni. Ha adót kell fizetni, ezt valamilyen módon be kell szedni és ennek a beszedésnek a feltételrendszerét, meg kell teremteni. Alapelv, el kell venni a pénzt azoktól, akiknél van és az állam felhasználja a saját igényei szerint ezeket, az államnak ugyanis önmagának kevés pénze van. A pénzügyi politika és a gazdaságpolitika összefüggései A pénzügypolitika az egyik legtágabb fogalom, amivel dolgozhatunk, ezen belül különböztethető meg a gazdaságpolitika. Gazdaságpolitika: A politikának a gazdaságra való ráhatásának az eszköz és célrendszere. Mire terjed ez ki? Mindenre, amely a gazdaság működését érintheti és az a jó kérdés, hogy akkor az leszűkíthető a kormányzati tevékenységre és ha nem, akkor mi a szerepe a helyi önkormányzatoknak és az egyéb regionális és egyéb költségvetési szerveknek, szervrendszereknek. A kormányzati szint dominálja a gazdaságpolitikát. Alapvető kérdés mire irányul? Makrogazdasági döntésekre, tehát a középpontban a makrogazdasági döntések állnak, a költségvetés kialakítása, monetárispolitika, bankrendszer kialakítása. Mit nevezünk makrogazdasági döntésnek, ami a gazdaság egészére vonatkozó alapvető meghatározó döntés - a makroszint a közgazdaságtanban az állam egészének a nemzetgazdaságnak a működése, a mikroszint pedig a vállalkozások szintjét értelmezhető. A makrogazdasági szinten ennek a gazdaságpolitikának részpolitikája a monetáris politika, erre példa, hogy milyen hatása van a kormányzatnak, milyen hatása lehet - a jegybank törvény 2001-ben született, amely

3
kimondja azt, hogy együttműködési kötelezettsége van a Magyar Nemzeti Banknak a kormányzattal. A kormányzatnak van egy makrogazdasági víziója, működteti a gazdaságpolitikát, döntéseket hoz, ebben számít arra, hogy az MNB-vel együttműködik. Ahhoz, hogy együttműködjön, ahhoz mindig két személy kell, Magyarországon alapvető kérdés mindig az, hogy a kormány és az adott MNB elnöke hogy tud együttműködni, leggyakrabban hogy leváltják az MNB elnökét, és jön egy olyan ember, aki egy bordába szőtték az éppen hatalmon levőkkel és akkor kevesebb a konfliktus. Jogállamban leváltani egy MNB elnököt minden ok nélkül nehéz dolog, akkor milyen lehetőségei vannak a kormányzatnak. Ha van 2/3-a akkor módosítjuk a jegybanktörvényt és megtehetjük azt, hogy azt mondjuk, hogy nem 6 év lesz ezentúl a jegybank elnök hatályban lévő munkájának az időtartama, hanem csak mondjuk 3, vagy beletesszük azt, hogy minden jegybank elnöknél, hogy ha választások vannak az új kormányzat eldöntheti, hogy megtartja-e vagy sem, ezt megtehetjük, mert 2/3al bármit lehet. Visszaható hatály az a jogban nincs. Tehát bármilyen jogszabályt is alkothatunk 2/3-al a már hatályban levő elnököt nem tudjuk elmozdítani, akkor nem marad más, mint olyan makropolitikai döntések meghozatala, amikor nem közvetlenül, de közvetve visszacsatol erre a célra és akkor konkrét példa a fizetések kapcsán - azt nem mondhatom, hogy menjen el az MNB elnök, de azt mondhatom, hogy a havi 8 milliós fizetését csökkentsük le 2-re, mert akkor lehet, hogy magától elmegy, tehát a makropolitikai döntéseknél nem biztos, hogy az eszközök közvetlenül érvényesülnek, lehet, hogy ez egy indirekt módon érvényesülő eszközök, éppúgy része a gazdaságpolitikának egy-egy ilyen indirekt ráhatás, mint mondjuk az adórendszernek az átalakítása. Még egy példa a makrogazdaság szabályozására, a minimálbér kérdése. Ha makrogazdasági szinten bele akarok nyúlni a gazdaságba, jogalkotóként megtehetem, módosítom, bevezetem, felemelem a minimálbért és azt mondom, hogy ami 67.000,- forint volt, az legyen innentől kezdve 82.500,- innentől kezdve a makrogazdasági folyamatokba belenyúltunk. Kormányzati szinten nyúltunk bele, a gazdaságpolitika eszközeként nyúltunk bele, az, hogy milyen egyeztetéssel azt talán most hagyjuk. A gazdaságpolitikán belül megkülönböztetünk egyéb részpolitikákat, az első és legfontosabb, hogyan csoportosítjuk, van a fiskális és monetáris politika ezen belül, tehát gazdaságpolitika, fiskális és monetáris politika. A fiskális politika, fiskusz a kincstár szóból ered, tehát a központi költségvetési kincstár ügyek kicsit átvitt értelemben használva, tehát mint a kincstárhoz, költségvetéshez kapcsolódik, tehát a fiskális politika célja a költségvetési cél és eszközrendszer összehangolása. Irányít - Elméletileg a pénzügyminiszter, valójában a kormányzat, valójában a miniszterelnök. Milyen részpolitikái vannak? A fiskális politikának az egyik részpolitikája maga a költségvetési politika, tehát, hogy milyen legyen a költségvetés egyensúlya növekedjen, csökkenjen, mennyi legyen az államháztartási hiány. A fiskális politikát már nem csak a kormányzat irányítja, hanem most már az Európai Unió is beleszól, vagy az ÁMF, vagy a világbank és még hosszan lehetne sorolni, hogy ki mindenki szólhat bele abba, hogy a költségvetés helyzete milyen. Monetáris politika: A másik nagy területe a pénzügyi gazdaságpolitikának, szemben azzal, hogy a fiskális politikát a kormány és a pénzügyminiszter irányítja, ezt az MNB irányítja, tehát a monetáris politika, mint a neve is mutatja, hogy a moneta pénz, római gyökerekből származik, ennek a középpontjában áll a Magyar Nemzeti Bank, amely a kétszintű magyar bankrendszer irányító szerepét tölti be. A MNB-nak kialakult eszközrendszere van a monetáris politika irányítására (kötelező tartalék ráta, nyílt piaci műveletek, diszkontpolitika) és hát alapvető kérdés a forint, a devizapolitika és hogy hogyan alakul ki a forint árfolyam stabilitása. A magyar pénzügyi politika helyzete és forrásai 1848. után alakult ki az a modern pénzügyi rendszer Magyarországon, 1848. évi II-III-IV. törvények azok, amelyek már mai értelemben véve pénzügyjogi rendszert teremtettek. 1830-ban megszületett az első európai modern alkotmány, a belga alkotmány, amely kimondta azokat az elveket, amelyek egy modern államháztartás és adórendszerrel szemben megfogalmazhatóak, elvárásokat fogalmazott meg. Például az országgyűlés köteles elfogadni minden évben a költségvetést és addig nem oszlatható fel, amíg a költségvetési törvényt meg nem alkotta. Vagy az ellenőrizhetőség kérdése, tehát az, hogy hogyan lehet ellenőrizni a közpénzeket. Hogy alakult és mikor alakult ki a modern értelemben vett közpénzügyi és adórendszer. Ennek vannak feltétele: 1.) piac, fejlett piac, tehát olyan piac, ahol árucsere van, ahol van felesleg, ahol értékesíteni lehet a jószágokat, javakat, szolgáltatásokat. 2.) készpénz, tehát az, hogy a készpénz szerepe a gazdaság és a piac életében meghatározó legyen. Azokon a piacokon, ahol cserekereskedelem működött, ott nem beszélhetünk modern értelemben vett pénzügyi rendszerről. 3.) személyében szabad polgár, rabszolgák között nincs pénzügyi rendszer, tehát személyében szabad polgárok kellenek, akinek jogaik, kötelezettségeik lehetnek, akik cselekvő és jogképesek. 4.) közigazgatás, tehát olyan szakemberek létezése, működése, olyan rendszereknek, amelyek értik, tudják és teszik a dolgukat, felkészültek és jogszabályok alapján járnak el.

ami nem tetszik. több éven keresztül készítették elő) 1946. akkor az adócsalás megengedhető és ezeknek nem szívesen fizetnek. sokan úgy gondolják. hogy bevezessék a személyi jellegű adózást és megalkották a költségvetési törvényeket. után nem fizettek a magyarok. olyan aranykoronákat vertek. vagy valamilyen szervezet. amikor Magyarország a világvezető osztrák-magyar birodalom részeként a világ egyik vezető pénzügyi. amióta állam működik és ezt is szokták mondani. kiegyezés. megjelenik a földnyilvántartás. vagy inkább kényszerítése. illetve törekedtek rá. másrészt pedig akik lelakták az adót. alapvetően a belső piac védelmére koncentráló protekcionista gazdaságpolitika képe alakult volna ki. a pengő felváltja a koronát. hogy Magyarország hány százalékát finanszírozza a közös birodalomnak. lőszer kivitelét. Ezt fogalmazta meg. 48-49. létrejön a kvóta . illetve a 2. átfogó adóreform. egy parlament. évi első és második csonka költségvetési törvény. s ezek szivárogtak át a magyar 48-as törvényekbe.4 5. tehát a magyar hozzájárulás folyamatosan nőtt. Ami a magyar pénzügyjog fejlődését illeti. Ide jöttek az ausztrálok. Tehát 49-67. után jött az osztrák abszolutista korszak. volt piac. 1919-1918. osztrák-magyar pénzügyjogi rendszert. egyeduralkodó nem költheti el a beszedett pénzeket csak úgy. vagy pénzügyi politikának a középpontjában nagyon egyszerű dolgok álltak. volt pénz és megjelent az ellenőrzés igénye. Tehát 48-tól beszélhetünk Magyarországon. az osztrák mintát kényszerítik és bevezetik. 1897-ben megszületett az állami számvitelről szóló törvény. amikor illő és jó cselekedetnek tűnt egy hazafinak adót nem fizetnie. vámmentessé tették ezeknek a behozatalát Magyarországra. de a világban a 18. sehol nem fizettek és 52-ben volt az. de ez nem így van. az amerikaiak. tehát nem írott kartális alkotmányunk volt. augusztus 1-én megszületik a forint Jogszabályok a szocialista rendszerből: . megszületik a Magyar Nemzeti Bank 1927. hogy egyrészt beszedjék az adót. hogy miért van az. senki nem fizet adót és amikor azon gondolkodunk. amióta állam. tehát amikor nem volt feudális állam. sokan azt hiszik. első magyar vámtörvény 1950. például azért mert a magyar történelemben számos olyan pont volt. törvény (azért csonka mert egyikkel sem tudták végrehajtani). 48-49. tehát őket kellett eltartani adó fejében. aki ellenőrzi a közpénz felhasználását. hogy ellenőrizzék a közpénzeket. Magyarország ebben az időszakban a passzív egzisztencia állapotában van. hanem költségvetésről. Lehet adózni állam nélküli is. kvótabizottság. volt apparátus. hogy az állam és az adó egymással szorosan összefügg. Ez a kurucz hozzáállás. államháztartásról szólt. 1925-től kezdődött ez a folyamat. nem függ össze szorosan a kettő. megpróbálnak mindent megtenni azért.koronarendszer. tehát ezek ott nem tudtak kifejezettem megjeleni. gazdasági. hogy azóta van adórendszer. 6. amikor átvettük a magyarokénál ténylegesen fejlettebb osztrák illeték és adójog számos elemét.osztrák és a magyar rész finanszírozási tárgyalása eredményeképpen létrejött megállapodás. nem volt még magyar alkotmány. A franciáknál 1793-ban megjelenik az igény az uralkodó ellenőrzésére és kialakul a modern adórendszer. vagy 48-as hozzáállás még ma is érződik.) közpénzek feletti ellenőrzés: Az uralkodó. ha következetesen lett volna rá idő és lehetőségük. ha olyan kormány van.) adózás. Tehát van állam adó nélkül és van adó állam nélkül. jövedéki. Például 48-49. hogy sevérteseket kellett kivezényelni Magyarországra. hanem előtte törzsi vagy egyéb társadalmak voltak. és 4. hogy Magyarországon magas az adócsalóknak az aránya és az adócsalásnak a társadalmi elfogadottsága. ezüst kivitelét az országból. megtiltották az aranykivitelét. század végétől beszélhetünk modern értelemben vett adórendszerekről. (első világháború után) jött az önálló magyar vámrendszer 1921. de ezek alapján alkották meg a jogszabályokat. arany és értékcentrikus. a legtöbb ember meg van arról győződve. az oktrojált alkotmány időszaka. ami nem a számvitelről szólt szó szerint. hogy annyira nem fizettek adót Magyarországon. 1919-1921. 1870-ben megszületik a Legfőbb Állami Számvevőszék. politikai hatalma volt. 1867. vámterületek. tehát olyan szinten létezett a magyar pénzügyi kultúra. Megszületik a pénzügyi kiegyezés és elkezdődik az osztrák-magyar monarchia az az aranykorszak. a Kossuth-i gazdaság vagy gazdaságpolitika. hanem megjelenik mögötte a kontroll. ami a világon bárhol elfogadott fizetőeszköz volt. átvétele. hogy az adó azóta működik. akkor is volt adófizetés és lehet államot működtetni adó nélkül. hogy a világ egyik vezető hatalma voltunk ilyen szempontból. végére bőven 50 % fölé ment. ezeket az alapelveket fogalmazta meg a tervalkotmány. között osztrák jognak a recepciója. bevezették volna. vagy valamilyen személy. megtiltották a fegyver. hogy csökkenték az adókötelezettségét. az angolok és másolták a magyar. valutareform (pengő . ez az arány 40 % körül volt kezdetben és az első világháború közepére. Stabil fizetőeszköz volt. illeték. megszűnőnek tűnik a rendi társadalom. mert a magyar társadalom nem akart fizetni. első önálló magyar vámtörvény 1924. mert tradicionális alkotmányunk volt.

hogy szenvedjük. megszületik az első magyar Szja törvény. nagy magyar adóreform. Pozitivista: Több száz éve működik a pozitivista irányzat. hogy milyen adórendszerrel. aminek a véleményét meg kell hallgatni és egy amerikai tudós fogalmazta meg. tv. tehát túl sokat von el. évi CXVII. ami ugye normatív megközelítésben egy szabályozórendszer volt. Mozaikrendszerű . nem egészen két év múlva Magyarországon már volt regisztrációs adó. az első jövedéki törvény 1997. évi I. 2. évi CXXVI. azt harmonizáció és átalakítás nélkül bevezetik. mert nagyon nagy veszteségekkel működik. túlosztó. Miért von el túl sokat a magyar adórendszer és pénzügyi rendszer? Azért. 2. hogy a pályázati rendszerben vannak győztesek és vannak vesztesek. hogy a világon milyen új elvonási. a politika. évi CXXIX. Igazából nyugodtan mondhatjuk. azt nézték meg. a davorsi világgazdasági fórumnak egy vizsgálata.) 1995.5          1966. amely a pénzügyi joggal. de a pénzügy jog be fogja bizonyítani már nagyon rövid távon. mert gondoskodó. 133 ország adó és közpénzügyi rendszerét. mai hatályos Kbt. megszületik a társasági adó. ismerteti a jogi normákat. de nincs adózás rendjéről szóló törvény 1990. 133 országot vizsgáltak. vagy túl elosztó. hogy ez a világ legszörnyűbb adó és közpénzügyi rendszere. évi LXXXXI. Ennek az a következménye. államilag fölülről rákényszerítve gondoskodik a polgárairól. hogy mennyire bonyolult. Normativista: azzal foglalkoznak. mai hatályos vámtörvény 2003. Például regisztrációs adó . megszületik az áfa. a gyakorlat céljára rendszerezi. tv. rendszerekben gondolkodik és feladata a működőrendszerek kritikája és jobban működő adórendszer. Az adózás alapvető törvényi kötelezettségünk. tv. tehát az adózással kapcsolatos feltételeket kizárólag törvényben lehetne. közpénzügyi tervet fogalmaznak meg. mint Magyarországon. tehát ők már egy kicsit elméletibb síkon közelítenek. mennyire stabil és kiderült.) adózás rendjéről szóló törvény 1992. a helyi adókról szóló törvény 1990. hogy nem jó adórendszert akarok. egykulcsos adó kérdése. hogy melyik országban és nálunk ezt azonnal bevezettetik.  Magyar pénzügyjog forrásai: Alkotmány A magyar alkotmány kimondja. hogy ennek milyen negatív következményei lesznek. vámjogról 1987-88. Ez a hozzáállás érzékelhető az elmúlt 120-160 évben is Magyarországon. mennyire érthető. évi XXXVIII.2002-ben Franciaországban találták ki és vezették be. . Nem az a célja manierista módon a pénzügy jogtudománynak. hogy milyennek kellene lennie a rendszernek. (Art. A magyar pénzügyi rendszer egyik alapvető tulajdonsága: 1. hogy az állampolgárok alapvető jogait és kötelezettségeit érintő feltételeket csak törvényben lehet meghatározni. aminek a részét mi képezzük és el kell. hogy jobbá tegyük az állam működését. végén. államháztartásról szóló törvény 1993. hogy a magyar a világon a 133-ik lett. ezért a legfontosabb tudományterület. ők a jog szerepét vizsgálják az államban. hogy milyen feltételek mellett csak minél több adó jöjjön be. A magyar pénzügyjogi normák száma meglehetősen magas (a különböző adó és adó jellegű kötelezettségek száma pár évvel ezelőtt 68). de hogy kik lesznek a győztesek és a vesztesek ezt előre mindenki tudja. hanem minél több bevételt és azonnal. kellene meghatározni. Túlzottan redisztributív. ami azt figyeli. hogy a pénzügyjog olyan tudományterület. a politika működésében. ami azt jelenti. 3. hanem az a célja. Gyakorlatilag semmit nem változott Szemere Bertalan (első magyar független kormány belügyminisztere volt) óta. pénzügyi rendszer kialakítása. A pénzügyminisztériumban működött egy olyan szerv. mindegy. különbségeket alkot. Szja törvény 2003. A pénzügy jogtudomány A pénzügy jogtudomány. a pénzügyjog és a politika együtt hatását vizsgálják. első magyar közbeszerzési törvény (Kbt. a konkrét jogintézményeket vizsgálják. mert nagy magas a korrupció Magyarországon. Főbb irányzatok: 1. A pénzügyjog. amit lehet mellőzni. hogy milyennek kellene lennie. tehát azt is megfogalmazzák. elemez. aki azt mondta 1848.amit a világban valahol kitalálnak. Politikafüggő: Kevés olyan ország van. hogy nagyon jó tanulmányokat írjunk. ehhez képest a jogtudomány definíciókat alkot. ahol a pénzügy rendszer kialakításában és átalakításában a politikának ekkora szerepe lenne. mindegy. hogy tavaly decemberben látott napvilágot. mindegy. tv. elemzi a jogalkotás és a jogalkalmazás problémáit. Például: vagyonadóztatás kérdése. tvr. tv. évi C.

aki közvetett módon jelenik meg. Földes Gábor. a középkori német kisállamokban ők voltak a kincstár. hogy ki a mögöttes adóalanyok. jelenleg még három: vám és pénzügyőrség. Leroy Bülero. Amerikából indult és manapság ez a legdivatosabb irányzat. tehát ki azok a szereplők. a pénzügyjogi intézményeket. Vannak közvetlen és közvetett adóalanyok.Mariska Vilmos. Ennek egyébként azóta is számos követője van. Tőzsdeműködése. arra koncentrálva. tehát ezek azért érvényesülnek jelenleg is. illetve annak egyes szerveit.adóhivatal. hogy milyen lehetőségei vannak az adóalanynak. működése. Kmetty Károly. akik még ebbe a jogviszonyba beékelődhetnek. Állami Számvevőszék működése. hatásmechanizmusát vizsgálja. hogy a jog kiterjeszti rá a szabályozó hatáskörét. Behívják a külföldi szakembereket. A pénzügyi jogviszony Jogviszony fogalma: Jogilag szabályozott társadalmi viszony. Pénzügyi jogviszony: A jogviszonyoknak azon csoportja. Attól lesz egy társadalmi viszony jogviszony. tartalma A pénzügy jogviszony szereplői: Minden jogviszonynak van alanya. Először is például a munkáltató: nagyon sok esetben az SZJA-ban nagyon gyakran a munkáltató végzi az adójogviszonynak a folyamatos érvényességét. Simon István. Magyarországon több szerv foglalkozik az adóztatással. A közvetlen adóalanyok azok. Közgazdasági irányzat. van tárgya és van tartalma. tehát azokat elemzi. hogy a pénzügyi jogviszonyban nem az egymás mellérendeltség a jellemző. intézményeit mutatja be. Pénzügytörténet és jogtörténet: Az egyes államok pénzügytörténetének és jogintézményeinek történetét mutatja be. tehát ennek a szerepét. adóhivatalok. jogkövetést. kammer a kincstár. Exner Kornél. Megpróbálják ezeket összpontosítani egy adott területen belül. ő maga személyesen nem jár el.) A pénzügyi jogviszony elemei. Seckendorf. A pénzügyi jogviszony alanyai között az egyik szerelő az állam. A homo oeconomicus megközelítése. aki arra kíváncsi. társasági adóban maga a jogi személy. Ez azt jelenti. helyi önkormányzat jegyzője. miért nem csalunk adót. és kidolgozták a kameralizmusnak az elvét. a gazdaságilag érzékeny ember. de az sokkal izgalmasabb. hogy az alanyok között a jogok és kötelezettségek egyensúlya nem áll fenn a pénzügyi jogviszonyban. Pénzügyi statisztika Pénzügytan: Alapvetően a közgazdaságtanhoz állna közelebb. Kampler Béla Nemzetközi pénzügyi jog fejlődése: Colbert. Takács György. Adóalanyokat mondunk. hanem némileg az alá – fölé rendeltségi viszony figyelhető meg. tehát magát a pénzügyjogot. Adam Smith.) a pénzügyi jogviszony alanyai: Alapvetően megállapítható. rájuk vonatkozik a kötelezettség. Wagner. Stein . ki az adóalany. azt vizsgáljuk meg. SZJA-ban a munkavállaló. • • • • • A pénzügy jogtudomány társtudományai (segédtudományai) A pénzügyi szociológia és jogszociológia: a pénzügyek hatásait vizsgálja a társadalom egyes csoportjainak rétegeire vonatkoztatva. tehát bárki lehet adóalany ilyen szempontból. Merkantilizmus (Colbert) A földre. Sonnenfeld Kameralizmus (Sekckendorf és Sonnenfeld) Nagyon fontos irányzat a kameralizmus a pénzügyjog kialakulásában. adókat határoztak meg stb. a. pragmatikusan. a pénzügyjog intézői. iparpártolás. tehát ezekkel a tételekkel foglalkozik a pénzügytan. szereplői. A pénzügyi pszichológia: adópszichológia vizsgálja az adócsalást. elemzi. mindig képviseli valaki . tároló. a jogtudósnak a pénzügyjoggal szemben. . miért csalunk adó. az aranyra az igazi mindenkor értékesnek minősülő vagyon és értéktárgyakra helyezi a hangsúlyt a Colbert féle gazdaságpolitika. betelepítik őket. a helyi közpénzügyek tekintetében. tehát meglehetősen racionálisan. tehát a pénzügy jogtudomány képviselőiként ők intézték a kincstár működését. adóalany fogalma. (A legfontosabb pénzügyi jogviszony az adójogviszony. David Ricardo. amelyek a pénzügyi jogi rendszer működéshez kapcsolódnak. de a tárgya a pénzügyjogi jogintézmények hatása. fogalmakat elemzi. mint a középkori német államokban. A kameralisták nem voltak mások. ő vonja le az adóelőleget. akik az adózással kapcsolatos teendőiket az adóügyi pénzügyi jogviszonyban saját maguk látják el. Magyar jogtudósok .6 3. ezeket a feltéteket. gondolkodó jogtudós megközelítése. és nem adófizetőket mondunk. de megfogalmazták az akkori kor színvonalát. egyéni vállalkozók esetén maga a vállalkozó. Musgrave. illetve megtiltják a hazai értékek és szolgáltatások kivitelét.

de ő is beléphet ebbe a jogviszonyba és onnantól kezdve együttműködő partner lesz. Hogy születik meg egy jogi norma? Elfogadja a hivatalos szerv. gépjármű esetén maga a gépjármű. és a legkisebb alrendszer az elkülönített állami pénzalapok alrendszere (Eáp). de az MNB nem része az államháztartásnak. egy elméleti lehetőség az adófizetésre. A jogi tények. egy jogi helyzet. vagy sűrű kapcsolatai közül a jogviszonyt. dolog. jövedelem. vagy munkába állok. de addig igen. Nemzetgazdasági vázlat a nagyobb pénzügyi alapokhoz Nemzetgazdaságon belül több önálló pénzügyi alap különböztethető meg. Azért nem. a harmadik a társadalombiztosítás (nyugdíj és egészségbiztosítás alrendszerrel). amelyek befolyásolják. hiszen nincs olyan jövedelmem. A központi eleme ennek a rendszernek az államháztartás (Áht). Ha nincs bevételem. Ami ezeket a jogviszonyokat befolyásolja ezeket jogi tényeknek nevezzük. Tehát az a közpénzügyi magatartás. bevétel. megajándékozott. de azért vannak más célok is. de ezáltal még alanyi jogon senki nem válik e jogviszony alanyává. kihirdeti. Nem feltétlenül azt akarják. fel kell kérni nyilatkozatot aláírva. nincs olyan kötelezettségem. hanem azért. ő készíti el nagyon gyakran az adóbevallását. amit az adójogviszony megalkotásával a jogalkotó elérni kívánt. tehát akkor már ismét vonatkoznak majd az SZJA törvény szabályai. van-e adótartozása. ha valamilyen cselekményt megkezdek. de nem része az államháztartásnak. akkor már nem egyszerű nyugdíjas lesz. átalakulnak. amelynek középpontjában a Magyar Nemzeti Bank áll. amit az adó alapjaként. törvény hozott létre és azóta is ugyanolyan struktúrában működik.7 ő fizeti be. az adóalannyal. ami miatt én ebbe a jogviszonyba belépnék. jogunk van az igazságos. ha valaki úgy hal meg. a központi költségvetés. hogy egy elméleti jogviszony. akkor azt sajnos az örökhagyó halála után az örökösöknek ki kell fizetniük az örökség mértékéig. regionális politika segítője. például foglalkoztatás. az örökhagyás egyik fontos hatósági lépése. megkülönböztetjük a vállalkozások pénzügyi alrendszerét és a nagy közös halmaz a pénzügyi rendszer. Ők ezt nem azért csinálják. hanem újra munkavállaló lesz. hogy mi fizessünk több adót. Az adótárgy az a jogosultság. kifizették-e stb. amit teljesíteni lehet. amikor az adóhivatal megvizsgálja az örökhagyónak a vagyoni helyzetét. nagyságrendben haladva a második helyen áll a helyi önkormányzatok rendszere. adóhátralékot hagy maga után. Absztrakt jogviszony akkor válik relatívvá. tehát azon túl nyilvánvalóan nem mehetünk. A jogi norma absztrakt jogviszonyt hoz létre. hogy adóhiány. hogy világos jogi rendszer és jogi helyzet jöjjön létre. mert mindig alá kell írni. hogy megnézzék. Jogi tény sok minden. A haláleset. társadalmi szociális helyzet javítása. az emberek laza. Ezek a jogviszonyok tehát folyamatosan átalakulnak. amit az 1992. ami a jogviszony egyik tagjává engem beavat.) a pénzügyi jogviszony tartalma: Jogok és kötelezettségek halmaza. Ez a jogi norma emeli ki a társadalmi viszonyok. amire az adót kivetik. maga a gazdasági tevékenység megkezdése. ingatlan. Tehát mihelyst megkezdtem a gazdasági vállalkozói tevékenységemet. létrehozzák. eszembe jut. például az SZJA törvénynek – ahhoz nekem rendelkeznem kell jövedelemmel vagy bevétellel. önmagától ezt nem tehet meg. attól én nem válok az SZJA alanyává. ingó. mégpedig az MNB szintjén. ebbe akkor válok én relatív alannyá. megszüntetik ezeket a jogviszonyokat. Vagy a mögöttes kötelezettségvállaló örökös. a monetáris szféra. Az államháztartást további négy alrendszerre osztjuk: a legfontosabb a magyar államháztartás szíve. motorja. ebbe ki–be lépünk. hogy az adónak vannak egyéb célja is. hiába jelenik meg az SZJA norma. A bankrendszer érinti és együttműködök a kormányzattal és a központi költségvetéssel. tehát ismét létrejön számára a jogviszony. Az absztrakt jogviszony azt jelenti. . Ehhez képest megkülönböztetjük a lakosság pénzügyi alapját. méltányos eljáráshoz. b. Része a pénzügyi rendszernek. Tételhez! Hogy jön létre a jogviszony? A jogviszony központi eleme a jogi norma. hogy én egy jogviszonynak az alanya legyek. mint jogi tény megszünteti a jogviszonyt. akkor hibába van SZJA törvény. Tehát van egy absztrakt jogi norma. mert ahhoz. például nyugdíjas vagyok és semmit nem csinálok csak várom a postást. elméleti absztrakt jogviszony relatív jogviszonnyá válik. Azt szokták mondani. a haláleset. c.) a pénzügyi jogviszony tárgya: Alapvetően két tárgya van a pénzügyi jogviszonynak vagy adójogviszonynak: az adótárgy és az adónak a tárgya Az adónak a tárgya az a közpénzügyi magatartás. de ezt nem nélküle teszi. foglalkoztatás élénkítés. SZJA esetén maga a jövedelem. hogy nem maradt-e esetleg valami fizetési kötelezettség. hogy kellene dolgozni nyugdíj mellett (például rendőrök) – ha újra dolgozik. hatályba lép. ha teszünk egy olyat. amit el akar velünk kapcsolatban érni a jogalkotó. ami ennek az alanyává avat minket. Például egy ingatlanadó esetén az adótárgya maga az ingatlan. évi XXXVIII. Az öröklés. a jogi tényekkel módosulnak és így működik a jogviszony a gyakorlati életben. Milyen jogai vannak az adózónak? Például betekinthetünk az eljárás irataiba. Általában ez a végcél. tehát a MNB és az egész pénzügyi szektorunk nem része az államháztartásnak. az idő múlása. ez teszi jogviszonnyá. megkezdünk egy olyan tevékenységet.

Az állam feladata: 1. a külföldi hitelfelvétel. Redisztribúció egy-két érdekessége. majd akkor megfizeti magának a megtakarításaiból. tehát a svéd GDP 60 %-át újraosztja. de az átlagegyetem. szolgálgatási színvonal társul. másodsorban a vállalkozók és ugye a bankadó megjelenésével. de nagyon kis számban. hogy az állam mely szereplőktől vonja el leginkább a szükséges működéséhez szükséges forrásokat. amelyeket az államok nagy része régóta kötelező módon és folyamatosan ellát. az átlag általános iskola alacsony színvonalú. akiknek valamilyen oknál fogva ezt fontosnak tartja. kiszámíthatóbb lesz az élet és mindent jobban tervezhet. hogy jó vagy rossz. ami körülbelül olyan 200 milliárdos tételt jelent a költségvetésben. az újraelosztás aránya 50 % és 60 % körül van. amik nem ebből a háromból jönnek. szabadon választható feladatok . gyakorlatilag vállalkozóként is felfoghatók. ez bizonyos szempontból átfedést mutat a vállalkozókkal. mint elveszi a pénzt azoktól. A második attitűd az angolszász modell itt az újraelosztás aránya 30 %-ot közelít meg. Mi az állami feladat? Ábrahám Lincoln azt mondta. tehát a jó kérdés. igazságszolgáltatás – nincs magánbíróság. Miből áll össze az állam működése? Az infrastruktúrális fenntartás. hogy az állami feladat. az állam nem csinál mást a pénzügyi rendszer működtetésén keresztül. Ez azt jelenti. főleg a svédek. A tradicionális feladatok egy részéből az állam megpróbál kivonulni és megjelenik a magántőke. 2. hogy azt kell megtenni az államnak az emberek helyett.000 milliárd.újraelosztást jelent . De önmagában a bankrendszer egészen 2010. vonjunk el keveset. de adjunk nekik érezhető állami szolgáltatást ezzel az élet minősége jobb lesz. hogy a központi költségvetés a nemzetgazdaságba megtermelt össztermék egy főre vetített részének hány százalékát osztja újra) eléri a 60 %-ot. Nálunk egy svéd típusú elvonási szinthez egy angolszász típusú ellátási. hiszen legálisan jönnek be. Azért nincs pénze az államnak.8 Ebből a modellből hiányzik a nemzetközi kapcsolatok rendszere (multik stb. Azt mondják a svédek.a GDP-hez viszonyítva adnak meg egy számot. hogy az angolok azt mondják hogy az emberek okosak. 15. Az első kérdés. de nagyon magas Svédországban a szolgáltatások színvonala is. vagy csak nagyon nagy költség ráfordítással lennének képesek megtenni. ott a redisztribúció aránya (mi a redisztribúció . akkor valószínűleg a vállalati szektorban jelentkeznek. Ennél egy kicsit racionálisabb megközelítésben mondta azt László Csaba (volt pénzügyminiszter). tehát ezt az egyén nem tudja megoldani. Az angolszász rendszerben a szolgáltatás színvonala rettentően alacsony. vannak ilyenek is. ezért helyettük be kell. amit ettől a két vagy három másik függetlenül működő alrendszertől be tudna szedni és ezen kívül lenne valami.). amit az emberek egyedileg nem. igazságszolgáltatás. Tehát sok pénzt vesznek el. olyan forrás van. kötelező feladatok Ide számítjuk azokat a feladatokat. Ő arra gondolt. hogy lépjen az állam. aztán ha majd szüksége lesz egészségügyi beavatkozásra.ig meglehetősen kevéssel járult hozzá a közpénzek bevonási rendszeréhez. nem tudnak megalapozott pénzügyi döntéseket hozni.nincs magánrendőrség. tehát ezektől és odaadja azoknak. Pl: rendvédelem . ahol a tradicionális finanszírozás még megmarad. rendvédelem kellenek. Tehát a redisztribúció nagyrészt ezt a szektort hidegen hagyta. de nem ábrázoljuk a nemzetközi kapcsolatokból keletkező folyamatokat. az energia működésnek az egyéb infrastruktúrális költségei és az élő munkaerő költsége + nálunk figyelembe kell venni az adósságtörlesztést. akiknél az megtermelődik. kevés ilyen van. amire az állam pénzt ad. mint a megtermelt jövedelmeknek az újraelosztása.ezen lehet vitatkozni. hiszen a bankok maguk is cég formában működve. vagy az állam működéshez használja fel. tehát vannak persze elit iskolák. azért az egy jelentős tétel. Azt látjuk.tehát nem más. tehát olyan elemek. Az egyik attitűd a skandináv. azt most kizárjuk. Mi a megoldás. Mennyi a magyar államháztartás központi költségvetésének az éves bevétele? kb. hogy működik a redisztribúció . Az angol rendszernek is rengeteg hátránya van.) kötelező vagy tradicionális feladatok 2. hiszen ha bejönnek. a monetáris szféra. aki megkereste maradjon ott nála. hogy a honvédelem. hogy nagyon magas az elvonási szint az adórendszerben. Ide sorolható az állami vagyon értékesítése. a szolgáltatás színvonala viszont . jó döntéseket tudnak hozni pénzügyileg nem kell tőlük elvenni a pénzt. amelyeknek a finanszírozása az állami részvétel meg sem kérdőjelezhető. Magyar: Mi a két rendszernek a legrosszabb tulajdonságait vegyítettük. Nagyon kevés olyan terület van. finanszíroz. hogy fő célpont a lakosság. mert nagyon kevés olyan állami eszköz. ez azt jelezi. A kiindulási pontunk a következő: Az államnak nincs pénze. A világban két nagy redisztribúcióval kapcsolatos hozzáállás attitűd különbözethető meg. ezért vegyünk el tőlük sok pénzt. tehát az államok nagy része tradicionálisan ezeket finanszírozza. hogy az emberek nem képzettek.) szabadon választható feladatok 1. amelyek olyan pénzügyi források.

2000-ben egyszerre két költségvetési évet fogadott el az országgyűlés. a bankrendszertől kezdve a tanácsokig mindenről beszélt. A központi költségvetést. gyerekvállalás kérdése . Az első kérdés. hogy valószínűleg a politikusok sírva könyörögnének. Ez nem mindenhol van így. körül addigra már a feszültségek kialakultak – Torgyán akkor mondta azt. tehát olyan nagyon sok hatással azért ez nem lehetett a joganyagra. japánban szintén. törvény. hogy ezeket hogyan kell elképzelnünk. hogy nem érdemes minden évben vitatkozni politikailag egyeztetni az éves költségvetésről. Ez azt jelenti.hozta létre és ezzel kapcsolatban megfogalmazza ezeknek a pontos nevét is.9 A politikusok. „6. tehát amikor központi költségvetésről beszélünk.” . óta a lényeges változtatás 1998-ban hajtották végre rajta és kisebb kozmetikázások mellett vagy ellenére a szöveg nagy része megmaradt. Az éves gazdálkodással kapcsolatban. hogy viszonylagos stabilitást mutat a magyar jogszabályok tömegében. Miért tette ezt? Ennek politikai oka van. hogy Magyarországon minden költségvetési szervnek és minden alrendszernek egyrészt költségvetéssel kell rendelkeznie. az 55-60 %-át centralizálja 2. helyi önkormányzati rendszer. minden évben szabadon felvállalhatnak feladatokat. vagy állami feladatokról. elkülönített állami pénzalapok rendszere. de nem csak. az 1897. akkor két jogszabály emelendő ki. másrészt meg kinek a kockázat. amely az összes államháztartási bevételnek kb. szolidaritás minden van ebben. amely törvény körülbelül 90 szakaszban átfogóan szabályozta a teljes magyar pénzügyi rendszert. hogy megszavazza a költségvetést. . nagyjából ezek azonosak. hogy milyen kísérletek történtek erre a kódex jellegű szabályozásra ezt megelőzően. például az angolszász országoknál március. TB. hanem minden évben kell. amely átfogóan szabályozta a magyar államháztartás rendszerét. kinek a szolidaritás és az egyéb kérdések.Tehát kötelező. törvény elemzése Az egyik legfontosabb jellegzetessége. tehát a vidékfejlesztési tételekből ennyi jött össze. A költségvetés megegyezik a naptári évvel. Azt mondhatják. TB 20 % körül van 4. biztosítás. akkor gyakorlatilag a többi államháztartási alrendszer jellegzetességeit is elemzem. mint manapság. Éppen tavaly értük el ezt a 320 milliárdot. Államháztartásról szóló 1992. ez pedig az 1987-89. a kormányzatok mindenkor. hogy kell. nem mindig volt éves költségvetése az országnak. az állami pénzügyekről szóló törvény volt a pontos neve. Az már lehet. hogy egy viszonylag jól sikerült törvényről van szó és kódex jellegével ez volt az első. Nem két éves költségvetést fogadtak el. elkülönített állami pénzalapok rendszere és a helyi önkormányzatok rendszerét . mégpedig a naptári évvel egyezik meg a magyar költségvetési rendszerben. Még egy kísérlet történt arra. évi XXXVIII. A 1992-es törvény azt a régi osztható rendszert – központi költségvetés. de ebből nem derül ki egyrészt. 2000. hogy a vidék felemeléséhez pontosan 320 milliárd forint kell. hogy a költségvetési év megegyezik a naptári évvel. 1992. ugyanis az sokkal szigorúbban bánt a közpénzek felhasználásával kapcsolatban. hogy a kisgazdapárt nem biztos. államháztartásnak és amikor központi költségvetést elemzem. ugyanis a kisgazdapárt és a Fidesz koalíciós kormányzásáról volt szó és az MDF is ott volt még a kormányon és kiderült számukra. Pl. Ha megnézzük azt. az állami bevételek 18-20 %-át centralizálja 3. központi költségvetés. tehát volt egy időszak. § Az államháztartás részét képező társadalombiztosítás a társadalom közös biztosítási és szolidaritási elvek alapján működő. hogy átfogóan szabályozzák a központi és egyáltalában az államháztartás működését. milyen kapcsolat van a központi és kötelező nyugdíjrendszer és önkéntes nyugdíjpénztár között. ez az egyik alapelve a költségvetésnek. hogy ne vezessék be azt a törvényt. ez azt jelenti. Amikor vele nem lehetett megegyezni akkor jutott valakinek eszébe. kit biztosít és mennyire biztosít. hogy akár szó szerint ma nyugodtan közzé lehetne tenni. hanem kétszer egy éveset. egy oka van annak. akkor valamelyik alrendszernél ennek meg kell jelennie.adókedvezményen keresztül támogatott gyermekvállalás Államháztartás négy alrendszere 1. tehát költségvetést készíteni. mert az nálunk nem lehetséges. hogy mi a társadalombiztosítás. míg a helyi önkormányzatokat a helyi szintnek nevezzük. vonjuk össze a kettőt. hogy egyszerre szavaztak a kettőről. akik 2 %-os arányban vesznek részt az állam működésében Az állami feladatot ezek az alrendszerek látják el.áprilisban van a fordulópont. évi XX. hiszen 90 szakaszba ezeket nem lehet szabályozni. mint mindennek Magyarországon. kockázatvállaláson alapuló kötelező biztosítási rendszere. Ez a jogszabály egyébként talán megérett már egy átfogó reformra. amely az állami számvitelről szól és amely olyan modern törvény volt. törvénycikk. évi II. hogy ezt nem teszik. a TB-t és az elkülönített pénzalapokat az államháztartás központi szintjének hívjuk. tökéletesen működnek. Ezt ebből a szakaszból elég nehéz lenne kitalálni. ami alapelvi szinten megfogalmazódik. kockázatviselés. hogy számukra az fontos. hatályba lehetne léptetni.

hogy ki mit mond. fel vannak sorolva. tehát a költségvetés vitáját. § -tól. Tehát elméletileg megismerhetnénk azokat a számokat. pl. 15. költségvetéssel foglalkozó jogtudomány érlelte ki ezeket. A jogalkotó az elmúlt 10 évben bővítette is ezeket.§ -ig találhatók a kifejezetten megfogalmazott alapelvek. hogy könnyen összehasonlíthatóak legyenek a költségvetési adatok. § (2) bekezdés a. 16. amik alapján született a költségvetés. Az alapelvek egyrészt irányító szerepet töltenek be az államháztartási jogalkotásban – elméleti szerep. Ezek szorosan összefüggnek. a preambulumban. stb. vagy. a jogszabály céljaiban. Adóztatási alapelvek. Nincs olyan. A nyilvánosság szintjét. Nyilvánosság elve Magyarországon a nyilvánosság elvének két szintjét különböztetjük meg: • A társadalmi nyilvánosság. de azok nem alapelvek – az adókötelezettség ezektől teljesen elkülönül. 2. határoz meg !!! Vannak az adókötelezettségek is. Ezeknek az alapelveknek együttesen kell érvényesülniük. A rádió is közvetítette egy ideig. a jogszabály szövegében. 17. globális fedezet elve. Az első kérdés. következetesség. törekednünk kell az ellenőrizhetőség szintjének növekedésére. Ez azt jelenti.) pontja a következetesség elve – ez azt jelenti. 8/C. hogy születik és mi születik a kezeik között.bruttó elszámolás elve. részben pénzügyi megközelítésből alakultak ezek ki. De a jogalkotó az 1992. 14. nyilvánosság. Az a kérdés. következetesség. hogy az elszámolási módok tekintetében állandóságot és összehasonlíthatóságot kell biztosítani. követi őket a jogalkotó. megjelennek ezek az alapelvek. sosem tudjuk ezeket tökéletesen megvalósítani. hogy érdekli-e az embereket. hanem expresis verbis. de minden más alapelv érvényesül. szó szerinti jegyzőkönyv van. a 8. mint a modern államháztartási rendszerrel szembeni elvárások. hogy ugyanolyan technológiát. Tehát kizárólag együttesen érvényesülhetnek. közbeszerzési kötelezettség elve. vagy sem. törvénybe ezek nagy részét beletette. hogy ki mit mondott. az államháztartással. A modern államháztartási működéssel vagy rendszerrel szembeni elvárások.ban és a 16. az ellenőrizhetőség szintjét meg kell emelnünk. hogy nem érvényesül a közbeszerzési kötelezettség elve. amikor az alapvető költségvetés pénzügy államháztartási számokat egy átlagember megismerheti. hogy legalább akik a döntéseket hozzák (országgyűlési képviselők. részben alkotmányjogi megközelítésben. három helyen találjuk őket. amit az Art. mi az.ellenőrizhetőség. Ellenőrizhetőség . az adóigazgatási eljárás alapelvei. § . 8/C. • A politikai nyilvánosság azt jelenti. ez a három alapelvi csoport különböztethető meg.10 • • • • • • Államháztartási alapelvek Áht. § az alapelveknek adja egy szűk felsorolását Az alapelveket a jogtudomány dolgozta ki. hogy érvényesül a nyilvánosság elve. jogi . nem lehet belőlük válogatni. hanem a nemzetközi jogtudomány. A megyei és egyetemi könyvtáraknak az országgyűlés jegyzőkönyvét leküldik. átláthatóság elve. vagy adózási alapelvek modern alapelvek ok (pl: a létminimum adómentessége) klasszikus alapelvek (igazságosság. fogalmilag sem képzelhető el olyan. Tehát ugyanannak a halmaznak a részei. egyszerűség) Az adóigazgatás alapelvei. stb. Az alapelvek szerepe Az alapelvek úgy is megfogalmazhatóak. éves költségvetés készítési elve. ugyanolyan rendszereket kell használni. Az alapelveket két nagy csoportba oszthatjuk: 1. ha valakinek olyanja volt leült és nézhette. hogy ezt hogyan teszi lehetővé a rendszer ezt a megismerhetőséget. technikai vagy eljárási jellegű alapelvek . alapelvei nyilvánosság elve közbeszerzési kötelezettség elve éves költségvetés készítés elve bruttó elszámolás elve stb. pontosan benne van. hanem kifejezetten benne vannak a törvény szövegében is. De nem csak ennyi történik. tehát megjelenik a jogszabály felépítésében. de nem érvényesül az ellenőrizhetőség elve. kormánytagok) tudják pontosan. Régen közvetítette az MTV 2 az országgyűlés üléseit. a 12. amit megalkotnak. Nem a magyar.

nehéz kivenni pénzeket.” Kötelező hosszú távú feladatvállalás Alapvetően az éves költségvetés készítés azt jelenti. Meggyesi Péter a pénzügyminiszter. hogy jött a kormány és bevállalta. jellegzetessége: Éves tervezés van. éveken keresztül húzódik a dolog és nagyon céltudatos a felhasználása a pénzeknek. Önmagának ennek a törvénynek a léte és működése is a nyilvánosság ellenőrizhetősége és az összes többi alapelv megsértése.: közbiztonság. nem csak megismerhetünk valamit. Ami viszont hosszabb távú kötelezettségvállalást jelent. azt meg kell mutatni az országnak. A miniszteriális rendszerben a tervezés úgy működik. nehezen változik. hogy a politika nagyon súlyosan beleszól. hogy a kormány mit vállal be. APEH. tehát a feladathoz rendelik hozzá a különböző minisztériumokat. a Horn kormány éppen akkor távozik. ahogy ezzel bánnak. Szerencsére ez már változott. A forrásokat céltudatosan használják fel.hogy két éven keresztül 250 milliárd forinttal fogja támogatni a kormány. hanem ellenőrizhetünk is és a Magyar Államnak is számos szerve jött létre az ellenőrzésre. egy olyan támogatási szerződést. stb. akkor már tudta. a projektet addig viszik.) Legtágabb értelemben egy jogilag. Nagyon fontos feltétele. Anglia) A tervezés középpontjában a feladat áll. hogy a költségvetés mit jelent. Mit csinál? Aláír Budapest főváros polgármesterével egy olyan nyilatkozatot. Túl bürokratizált és mivel mindig változik a politika a ZDPS a 70-es évek közepére összeomlott. mert az államháztartási törvény valamint különböző jogszabályok. Tehát minden egyes alapelvet maga a törvény. márciusban az Orbán kormány már megnyerte a választásokat. tehát a költségvetés egyetlen egy költségvetési évre koncentrál. közvetlenül vagy közvetve biztosítja. Mindig az előző évhez képest. Pl. Japán. Nulla bázisú tervezési költségvetési rendszer – ZDPS Azt jelenti. hogy nulláról felépítve határozzák meg. Ez is bürokratikus. egyrészt nem vállalhat kötelezettséget ilyen nagyságrendre egy pénzügyminiszter most sem. de elemeiben mindenhol alkalmazzák például nálunk is. hogy ez érvényesül tökéletesen megsértik. hogy a minisztériumokhoz rendelik hozzá a feladatokat. Túl bürokratizált. Itt a szabadon választható feladatokról van szó. Jegyző. amíg meg nem valósítják. tisztán már sehol nem alkalmazzák.11 Azt jelenti. hogy menni fog . Projekt típusú (USA. hogy kell elfogadni. Ellenőrző szervek: Állami Számvevőszék. másrészt egy leköszönő kormány tagja a következő kormányra nem illik hárítani azért ilyen kötelezettségeket. Kanada. 9. hogy a nyilvánosságnak egy magasabb szintje valósul meg. Központi költségvetés fogalmának elemzése (van ilyen tétel!) A központi költségvetés hármas megközelítésben vizsgálva: 1. harmincadszor ismét átfogóan. hogyan kell végrehajtani és hogyan ellenőrizzük. hogy működjön egy adott állami feladat. mármint a következő kormány a négyes metró építkezését. Sajnos a • • • . vagy ellátásának a pénzügyi fedezetét részben vagy egészben. Kormányzati Ellenőrzési Iroda. amelyben bevállalja – utolsó munkanapján. A középpontjában a tervezésnek egy minisztérium áll. tehát bürokratikus. Tehát nincs időkorlát. Ügyészség. tehát ez Magyarország jellegzetessége. Önkormányzat Ellenőrző Bizottság. politikailag és gazdaságilag meghatározott pénzügyi alap. Azért jogilag meghatározott. nincs ellenőrzési közbeszerzés. hogy mi kell ahhoz. Hosszabb távon tervez. nehéz egy költségvetési szervet megszüntetni. országgyűlési határozatok. Rendőrség.: EU csatlakozás az egyes európai országokban. Vám és Pénzügyőrség. § (1) „Az államháztartás körébe tartozó állami feladatot az állam részben vagy egészben a költségvetési szerveken keresztül látja el. akkor sem lehetett. tételeket. Közbeszerzési kötelezettség 2003-ban született egy kitűnő közbeszerzési új törvény. hogy majd öt év múlva támogatni fogja mondjuk a négyes metró megépítését. Országgyűlés Bizottságai. Pl. Újzéland. kormányrendeletek és egyéb normák. Központi költségvetési rendszerek elemzése Nemzetközileg három költségvetési rendszert tudunk elkülöníteni: miniszteriális típusú (magyar) Lényege. 1998. tehát a bázis évhez képest tervezik meg a következő évet. több évre előre tervez. amit éppen szeptember 15-én módosítottak idén kb. jogi normák pontosan megmondják. végén. hogy neked ez és ez lesz a feladatod és amire nem akad minisztérium azt elküldik az önkormányzatokhoz. A tervezés középpontjában a bázis év áll és ahhoz képest határozzák meg az elmozdulást a következő évre. Pl. Utolsó munkanapja a minisztériumban. ez régen úgy volt a 90-es évek közepén. Tehát van egy minisztérium és megmondják. Jogilag nonszensz több okból is. hogy a kormány egy évre vállal kötelezettséget. tehát jogilag szabályozott.

A Költségvetési Tanács tagjait 9 évre nevezik ki. a magyar alkotmányban ilyenről nincs szó. privatizációs bevétel (összbevételt nézve ez 2 %) és a harmadik nagy csoport az egyéb bevételek. nem lehet átvinni a következő évre • nincs szankciója Költségvetési Tanács 2008-ban jött létre a 2008. állami vállalatok utáni osztalék. A vámbevételek az UNIO csatlakozások után radikálisa lecsökkentek. mint egy pénzügyi terv. Azért mert a költségvetés nem más. hanem a vámbevételek kiesésének. Azt vizsgáljuk meg. egy bizonytalan jövőre utaló gondolat és számsor. akkor nem tudnak mást csinálni. külföldi segélyek. Nem az SZJA-nak. tehát az idő hatálya korlátozott. törvénnyel és 2009. amelynek a különlegességei a következőkben ragadhatók meg: • egy évre szól. A legnagyobb bevételi fajta az áfa. kevesebbet tudunk költeni. A központban áll az állami feladat fogalma. hogy mennyire felelős egy kormányzat a költségvetés végrehajtásáért. illetve nem a közalkalmazotti béremelkedésnek a következménye a nagy államháztartási hiány. az azt jelenti. Szerbina. nincs vámbevétel. A vámok adták a bevételeknek a körülbelül 20-25 %-át. Tehát a vámbevétel radikálisan lecsökkent. Nagyok sok országban külön fejezet van a központi költségvetésről. hogy az állam. Ehhez jön az állam tulajdonosi jogaként megszerzett jövedelme. ami folyamatosan emelkedik. ezt nehéz meghatározni. A lényeg. Gyurcsány miniszterelnök úr javaslatára jött létre. járulék formájában a közterheket. Bevételek és kiadások rendszere Bevételek: A bevételek nagy része közhatalmi bevétel. mert elméletileg a választásokon győztes párt vagy pártok gazdaságpolitikai programjának az éves leképeződése. A csatlakozás után viszont megszűntek nagyrészt a vámok. Ha bővül a GDP több pénzt fog elosztani a kormányzat. adományok. koncessziós bevételek autópályák. tehát december 31-én megszűnik. tehát ott valamivel ezt kompenzálni kell. mint adóztató közhatalom az adóztatási felségterületén beszedi adók. amely az állami feladatok végrehajtásához szükséges és az országgyűlés által jóváhagyott kiadásokat és bevételeket tartalmazza. A kiadási oldalon tehát hogy ha ez csökken nominálisan ez az összeg. tehát az volt az egyik legfontosabb tételünk. a vámbevételek lecsökkentek és ami még kívülről bejön Ukrajna. amely a teljes bevétel 30 %-át adja. nincs szankció a költségvetési vagy államháztartási törvényben. Azt jelenti. ami nem biztos. valahol a 15 % körül van. Miután egységes vámterület van. a politika. EU támogatás. ha a bevételi oldalon kiesik egy ekkora tétel. A Költségvetési Tanács gondolata külföldről származik. Az jó kérdés. évi LXXV. jogász). tehát van számos országban működik Költségvetési Tanács. Ide jönnek még a privatizációs bevételek. akkor vagy a kiadást faragják le. SZJA. 2.) Szűkebb értelemben olyan pénzügyi terv. hogy megvalósul. háromtagú tanács. mert a külkereskedelmünk döntő többsége az Unión belül zajlott. hogy mit jelent a pénzügyi terv jellegzetesség. Mai magyar rendszerben gyakorlatilag semennyire és éppen azért nem felelős. mert visszaosztják az önkormányzatoknak az egy részét. társasági adó szintén 15 % körül van folyamatosan nő az EVA bevétel 15-18 % körül van bankadó Nagyon érdekes kérdés a vámok kérdése. mivel tudjuk pótolni a kiadási oldalon. hatályát veszti. mert nem lesz számon kérhető. mert csak terveket fogalmaznak meg és nem történik más mint az országgyűlés felhatalmazza a kormányt. jelenlegi vezetője Kopits György (közgazdász. Ez magyarázza jelentős mértékben az államháztartási egyensúlytalanságot. hogy a politikusokat felmenti már az államháztartási törvény. radikálisan visszaesett és az jó kérdés. de ha eltérnek tőle. hogy ez egy pénzügyi terv. tehát három főből áll. egyéb helyeken annak viszont a 25 %a marad csak nálunk. Kiadási oldal: . január 01-el kezdte meg működését. akkor a kiadási oldalon is a tételeknek csökkeniük kell. illetékek. ide jönnek az állami vagyonügynökség bevételei. bányák egyebek után. ha csökken a GDP. 3. vagy új bevételfajtákra próbálnak szert tenni. hiszen az éves GDP alapvetően meghatározza a mozgásteret.12 magyar alkotmány erről nem igen beszél.) Legszűkebb értelemben a központi költségvetés egy különleges törvény. • • • • • • Adók bevételi oldalról legfontosabb tételek. Politikailag meghatározott azért. Gazdaságilag meghatározott. a vám lecsökkent olyan 5 % körül van most. hogy a vámbevételek így alakulnak. A második helyen áll ma már a jövedéki adó. hogy ezeket a terveket próbálja megvalósítani. hitelfelvétel.

Az országgyűlés működéséről szóló országgyűlési határozatban leírták azt. December 31-ig. aztán egyeztetnek a pénzügyminiszterrel. A kiadás és a bevétel főösszeget elfogadja az országgyűlés. mennyiből működik az állam. országgyűlés elé bemegy. akkor már törvény. leméri. részletező táblák. a kormány elé terjesztésnek a dátuma. az óév utolsó napjáig el kell fogadni a költségvetési törvényt. Alapvető probléma. vagy bevétel csökkentő javaslatokat lehet tenni. választások évében okt. hanem november 30án elindul. Tudományos Akadémia.5. Tehát azért kapják meg. December 31-én megvan a költségvetési törvény. Ezek élén általában a miniszter. hogy újat tervezzenek és ezért a választások évében kitolják a határidőket. április első-második forduló. választásoknál november 15. Ezt a pénzügyminiszter megfogja és mivel közel van a parlament. Beraktak egy szabályt az államháztartási törvénybe ehhez kapcsolódóan a török alkotmányból vettük át. hogy mondják el róla a véleményüket. szervezési egység. hogy minimum 60 órát kell vitatkozni a költségvetésről. kormányalakítás és már ott vagyunk május környékén. mert a választások évében a normális menetrend nem lenne tartható. normális menetrend szerint október 15. A következő lépés. ki és mit szól hozzá.5 kg szokott lenni és a táskára rátesznek egy arany lapocskát. vagy egy normál menetrend és van a választások évére vonatkozó menetrend. 30-ig. A költségvetési irányelveket a kormány elé kell terjeszteni.8 % körüli összeget költünk. ezeket a pénzügyminiszter összegyúrja és augusztus 31-ig beterjeszti a kormány elé. évi költségvetése. augusztus 31. amit neki közvetlenül finanszíroznia kell (nincs hadsereg. utána pedig elmennek pihenni. A költségvetési törvényjavaslat hogyan kerül vitára. erre költünk rettentően sokat. tehát a részletes kifejtése a költségvetés számainak. akkor már nincs idő arra. ennek az oka. Állami Számvevőszék. Nálunk ez a szám 15 %. hogy azt finanszírozni tudják.Két idősík van. államhatalmi szervek. nincs hadügyminisztérium). hogy egyre többet kell költeni.. Augusztus 31. Oktatási célra költjük körülbelül a 12 %-át a kiadásoknak (közoktatás. vezérigazgatója áll. az oka annak. azt mondja ki. tehát kitolódik június 30-ra. kinek kell véleményezni? . előkészítés Ennek a szakasznak és az egész költségvetési ciklusnak a felelőse a pénzügyminiszter. Az Unióban ez a szám 5 %. az MNB-nek és még egy sereg szervezetnek.A pénzügyminiszter beteszi egy vizibivaly bőréből készített táskába a költségvetést. Amikor május . Rendvédelemre körülbelül 3-4 %. mert egyre több az idős és beteg ember. Az első év tervezés. tehát nincs két időrend. A költségvetésnek két vitája van. nem tervezet és elindul a végrehajtása magának a költségvetési évnek. Létrejön a költségvetési fejeztek tervezete. olyan 4. köztestületek. tehát csak kiadás növelő. akkor meg kell mondania. November 30-ig tehát meg kell ejteni a költésvetési vitát. mint egy nemzetállamnak. Költségvetési Tanácsnak. a második év végrehajtás és a harmadik év az ellenőrzés. helyett pedig október 15. Költségvetési ciklus alakulása Három évet fog át. Van egy általános vita és van egy részletes vita és november 30-ig le kell folytatni az általános vitát.) Tervezetés. aki jogász volt. ezek mind önálló fejezetet alkotnak a magyar költségvetési rendszerben. Magyar Televízió. hogy ez a Magyar Köztársaság 2010. A következő szeptember 30. hogy van egy másik idősor. Az irányelveknek megfelelően az adott költségvetési fejezetek vezetői elkezdik kidolgozni a saját tervezeteiket. A költségvetés szerkezete alapvetően költségvetési fejezetekből áll.júliusban visszajönnek. tehát ott már együtt mennek. November 30-ig összeér a két idősor. A legelső magyar pénzügyminiszter Kossuth Lajos volt. hogy meg legyen a főösszeg. Ezek a szervezetek. a kormány elfogadja a tervezetet és szep. minisztériumok. azért. A pénzügyminiszter beterjeszti a kormány elé április 15-ig. az Állami Számvevőszéknek.június . intézmények kötelesek és jogosultak részben véleményezni a költségvetés tervezetét. felsőoktatás) Honvédelemre 1. szervek. hiszen áprilisban vannak a választások Magyarországon. 1. hogy ha országgyűlési képviselő módosító indítványt tesz közzé. Ezen belül vannak címek és alcímek és azon belül előirányzat csoportok. ez a legkisebb tervezési. Központi költségvetés elfogadásának rendje . ugyanis augusztus 31-re az új kormány a választások évében sose volt képest beterjeszteni a saját tervezetét. vagy az adott szervnek az elnöke. A bürokrácia ott sokkal olcsóbb. bürokrácia működtetése.13 • • • • • A kiadási oldalon az egyik legnagyobb tétel a nyugdíj és egészségbiztosítás. hogy kevesebb olyan funkciója van. átsétál és átadja az országgyűlés elnökének és azonnal postázza a Költségvetési Bizottságnak. 31-ig. hogy honnan kell pénzt elvenni azért. előkészítés. a költségvetési irányelvek beterjesztése június 30. Beterjesztés . ezzel indul a tervezés.

virement : ez azt jelenti. Ugyanolyan törvény. Ellenőrzés Az ellenőrzés szakasza az. hatályon kívül helyezik és egy új törvényt fogadnak el. de maximum 2% -a.2 %. a kormány végrehajtja az elfogadott törvényt. tehát az idei év 2011. működést. Vita van a zárszámadásról is. meghatározza a micro éves költségvetés tervezésének a lehetőségeit. hogy az előző évi költségvetés számait hajtják végre. A szeptemberi ülésszakban. hogy van-e gazdasági szükséghelyzet. még indemnitási törvény sincs. 3. rendőrség. Ilyenkor jönnek az elbocsátások. Azt jelenti. Előveszik a tavalyit és az alapján kerül végrehajtásra a költségvetés. A pótköltségvetés feltétele a gazdasági szükséghelyzet kialakulása és annak a veszélye. Tehát formailag. A zárolás egyik fontos eleme lenne. mind a zárszámadást minősíti. sőt formailag minden egyes elemére a költségvetési törvénynek perfektálnia kell. A zárszámadási törvény nem kétharmados törvény. mind a bevételi oldalon sokkal kevesebb tételből áll. ha a kiadások vagy a bevételek 5 %-kal eltérnek negatív irányba a tervezettől. tehát járni jár neki. 3. VPOP. átcsoportosítás . hogy kötelező pótköltségvetést készíteni. • mikro költségvetés . . a költségvetési kannibalizmus. másként alakul az egyensúly elve és a bruttó fedezeti elv: EU költségvetéseben nem lehet hiánnyal tervezni. címei és alcímei között az eredetileg elfogadott költségvetési számokat átírják. hogy az adott évi pénzből 60-70%-ot mire kell elkölteni. megbeszélik és azáltal. tehát augusztus végéig be kell terjeszteni a zárszámadási törvényjavaslatot. explex állapot . 3. hogy hogyan hajtották végre. összegyűjti a többi bizottság véleményét és a költségvetés tervezéséhez kapcsolódóan van három jogi fogalom amit meg kell ismerni: 1.14 Van egy Költségvetési és Ellenőrzési Bizottság. sima törvény. • EU költségvetése 110 milliárd euró ez az összes tagállam GDP 1. mint a költségvetési törvény. Appropriációs törvénynek hívjuk a költségvetési törvényt. meghatározzák. hogy az országgyűlés felhatalmazza. A költségvetési bizottság elnöke elmondja a véleményét és utána bezárul a vita. tehát a parlament nem fogad el semmit. Az államháztartásnak van egy nagy általános tartaléka. • azonosságok . Végrehajtás Ehhez kapcsolódó jogi fogalmak (tétel lesz!): 1. van egy költségvetési előirányzata. lekötik a költségvetés 60-70%-át. és majd amikor összeül az őszi ülésszak elfogadják a zárszámadási törvényt.éves költségvetés. • különbség .alapelvek (szinte mindegyik megjelenik az uniós alapelvek között is. törlés: eltörlik a fejezetnek járó pénzeket és azt mondják. hogy jövőre visszaadják. indemnitás .2006-2013). EÜ. tehát beterjesztik augusztusban.7 évre előre a költségvetés főszámait meghatározzák. tehát tartanak vitát róla. csak nem jut. hogy ha nem fogadják el normális appropriáció sorban. indemnitási időszak. Ki terjeszti be? A kormány terjeszti be. ami alatt megalkotják a végleges költségvetést és erre a három hónapra egy ideiglenes átmeneti költségvetést fogadnak el. tehát amikor megalkotják december 31-ig. zárolás: azt jelenti. 4. Akkor úgy szól a jogszabály.felhatalmazást jelent. egy nemzeti költségvetéshez képest egy Uniós költségvetés mennyiben tér el. A 2010-es év. tükörtörvénye a költségvetési törvénynek. amikor az elfogadott költségvetési törvényt félreteszik. Európai Unió költségvetése Kiindulási pont. tartalmilag megegyezik egymással.átmenetiség. 2. tehát minden egyes elemnek ott van. 2. ennek az összege a kiadási főösszeg minimum 0. amivel lezárul a költségvetési ciklus. hogy az országgyűlés elfogadta a zárszámadást lezárult a költségvetési ciklus. hogy van egy költségvetési szerv. nem adják oda. appropriáció . Az államháztartási törvény kimondja. önkormányzati támogatás. pótköltségvetés: az a jogi helyzet. ilyenkor jön az. tehát tizenegy havi juttatásból kell kigazdálkodnia tizenkét havi kifizetéseket.az EU költségvetése mind a kiadási. Azt jelenti a magyar költségvetésben. tehát a zárolás ideiglenes befagyasztása a kereteknek. vagy törvény nélküli állapot. tartalékképzés: A magyar költségvetés rendszerében kötelező tartalékokat kell képezni. mondjuk december hónapra. és zárolják a decemberi pénzeket. 2. hogy a költségvetési évet követő 8 hónapon belül. Tehát e mögött is van politikai konszenzus. ez azt jelenti. 5.). hogy nem kap egy adott előirányzatból. nyarán zárul le. Az Állami Számvevőszék mind a költségvetési törvény tervezetét. közbeszerzés alapelve EU nem alapelv.törvényen kívüli. hogy a költségvetés fejezetében. hogy konszenzus. melyet kötelező létrehozni az országgyűlésben. AGENDA 2000 (2000-2007.5. Két költségvetési rendszer működik az EU-ban: makro költségvetés . Ő véleményez. A kormány dönti el. akkor jön egy három hónapos átmeneti időszak. EU nincs hadsereg.

és amely a társadalmi közös igények kielégítését segíti. Államháztartás ellenőrzési rendszere Két nagy rendszerét különböztetünk meg . véleményező testület. hitelkezelést. (ÁKK) 2001-ben jött léte Pénzügyminiszter alapította. Ász. költségvetés készítését. Költségvetési előirányzatok teljesítését figyeli.5% adminisztráció. tanácsadó. közzéteszik. de nem ez a fő célja. Feladata: macrogazdasági előjelzések. nem a parlamenthez nyújtják be hanem a tanácshoz. egyeztető bizottságokat jelölnek ki. kiadásokat teljesít.15 Kiadás . 4 évig működött. néhány szakkérdésről. kultúra 4%. egyszerű szavazás. eladását. jelenleg 3 tagú. Területi szervei vannak. ahol a vitás kérdéseket eldöntik. módosításával. helyett Európai Számvevőszék ellenőrző szerv. Egyéni támogatás nem adható uniós pénzből! Költségvetés elfogadása: Bizottság készíti elő. Feladata . hozza létre). pénzügyi becsléseket. Kisebbségi Önk.(7 szerv hozhat ilyet létre Ogy. vagyonáról. kohéziós alapok. nyilvántartja a kincstári kört. bizottság játssza a kormány szerepét. A tanács együttdöntési eljárás keretében fogadja a parlamenttel együtt a költségvetést. a költségvetési szervek számára engedélyezi vagy megtiltja a kifizetéseket. Kor. erre futnak be és erről fizetik ki az állami bevételeket. Államadósság Kezelő Központ Zrt. egy évre szól (micro).vagy törvénnyel (Ogy. szavazati jogok stb. Ogy. kiadások nagy részét. GMB (tisztított GDP) 1%. ettől kezdve folyamatosan átalakult. megszüntetés: innen való törléssel történik. 2009 kezdte meg működését. irányítja: állampapírok vételét. tagállami befizetések.központi költségvetési rendszer elemeinek a pénzügyi lebonyolító. elnökét a pénzügyminiszter (irányítja) nevezi ki és államtitkári beosztásban van. kötelező módon és ingyenesen a pénzek mozgatását. tevékenységéről. Létrejötte . Magyar Államkincstár (MÁK) 1995-ben jött létre. Jelenlegi elnöke Kopics Gyögy. felesleges pénzét MNB elhelyezheti. Nettó módon finanszíroz. jogi személy. 1996-ban elkezdte a működését. felzárkóztatás. hitelfelvétel. egy-egy tagját a MNB és Magyar Számvevőszék jelöli. időben nagyjából megegyezik a magyarral. elemzéseket készít. ügyvezetéséről. felügyelő. Fő feladata a kincstári kör finanszírozása.összes ÁFA 1%. Költségvetési Tanács: 2008 jött létre a tv. egyszemélyes állami tulajdonban lévő részvénytársaság. Kincstári rendszer Költségvetési szerv fogalma (Áht. gondoskodik az állami kezesség vállalásról. itt is van zárszámadás. Pénzügyminiszter felügyelete alatt működik. minden fajta szankció és vétó jog nélkül. tájékoztatja az Ogy. halászat 10-12%. vagy egy működő költségvetési szerv alapító okirattal hozza létre. az Áht. a központi költségvetés rendszerén belül irányítja. A Pénzügyminisztérium által vezetett nyilvántartásba való bejegyzéssel keletkezik. hitelnyújtásról. állami adósság kezelését végzik. Egy az államháztartási folyamatokat. köztestületek). MÁK-nak van egy KESZ (Költségvetési Egységes Számla) számlája. Kor. 7§) . ha megszületik a költségvetés végrehajtják. vámok 75% (megszűnt a vám lefölözés). mezőgazdaság 30%. Elnököt KE nevezi ki. alapító. adó és járulék elemet levonják. Együttdöntési eljárás lényege: Háromszor dobhatja vissza a parlament a tanács javaslatát. Pénzügyminisztérium alá tartozik. Önk. országos rádiók. kihirdetik. Költségvetési szerv vállalkozhat. törvény. ellenőrző. amiért az MNB kamatot fizet. Alapító okirat tartalma: neve. Bevétel . szakértői véleményeket ad minden rá vonatkozó törvényhez. székhely. Ezek valósítják meg az állam működését. információ szolgáltató szervezete. Kincstárban pénzforgalmi számlát vezetnek: műsorszolgáltatók. utána összevonták a TÁKISZ-okkal és integrálták a Pénzügyminisztérium alá. képviselő.az államháztatás részét képező jogi személy. Kiforratlan jogintézmény jelentős szerepe nincs.

1996. 1949-ben megszüntették. eljáró hatósághoz fordulhat. demográfiai problémák miatt jelentős költségvetési forrásokat köt le és a jogi szabályozás is jelentős változáson ment át az elmúlt 20 évben. cél a a hátáron túli magyarok kultúrájának. az önk. Történelmileg nézve ezek a pénz alapok a szocializmus rendszerébe nyúlik vissza. törvényességi és hatékonysági szempontok alapján. kötelező létrehozni: költségvetései. tárolása. működési tervet kell benyújtania. az Ogy. tervezetét (zárszámadás nem Ász. szennyezett hulladékának a kezelése. ugyan annyi állami pénzt tesznek hozzá amennyi a magánforrásból (piac) bekerült. TB két fő része a nyugdíjbiztosítás és egészségügyi biztosítás.Kormányzati Ellenőrző Hivatal (KEHI) . 12 évre az Ogy. szülőföld alap . vezető szervként 60-60 tagú közvetetten választott önkormányzat állt.). visszafizetését. szankciójuk nincs. gazdasági.gázolaj árába volt beépítve). (APEH 14600 dolgozó. ő készíti el a költségvetést. alatt jött létre. kezdeményezheti a költségvetési szerv állami támogatásának a megszüntetését.1998 . kutatási.TB önálló alrendszerré vált. mivel nem jogszerű az építkezés nem köthetnek rá biztosítást. hozza létre. jogkörük alig van. senki nem köteles válaszolni. Ad hoc bizottságok eseti vizsgáló bizottságok. Az alap nem vállalkozhat. 2% teszik ki az összes állami pénznek. évente köteles beszámolni.-el. viszont a Kor. kutatási tanácsokat adni. mint ami azóta is működik.legfontosabb ellenőrző szerv Ász. hogy az addigi nyugdíjjáruléki befizetések is eltűntek. bárkit beidézhet.vagy fennmaradási engedélyt adnak azoknak akik itt építkeznek. csak a központi kormányzatot vizsgálhatja és nincs világos hatásköri megoszlása a az Ász.ártérre építeni tilos. ezért ha ők befizetnek havi szinten X összeget. ellenőrzési rendszere . További ellenőrző szervek: adóhatóságok. de ha valaki mégis épít. • • • • • • . a foglalkoztatás növelése. nemzeti kulturális alap . innovációs alap árbevétele helyi adók 2%-a körüli összeget rá kellet költenie fejlesztésre (kellet keresnie egy olyan partner céget. Pénzügyminisztérium ill. a költségvetését saját maga határozza meg.) ezért meg kell őket szüntetni. hogy a kutatás. 1989 . 1992 . azoknál a nem mikró vállalkozásoknál vagy létre kellett hozni egy innovációs kutatási. miniszter felügyeli a munkáját. alap kialakulása.16 • Ogy. tehát nem volt esély arra.). ellenőrizhetőség stb. a nyugdíjbiztosítási alap kasszája üres volt. első elnöke Hagelmeier István. hosszútávon veszteségesen az alapok nem működhetnek. Nem büntet az Ász. vagy építés. Évente felül vizsgálják őket.1998 Orbán Kor. hanem közvetlenül ezekbe az alapokba folynak be. Ogy. 1995 államtitkár volt a Horn kormányban és elkezdte megszüntetni ezeket az alapokat. Költségvetés és zárszámadás ciklikus ellenőrzési aktus. Kor. hogy más típusú nyugdíj rendszer létre jöjjön.és belvíz védelmi alap . cél a paksi atomerőmű felújítása. • Kormány ellenőrzési rendszere . KEHI. Minden alapot besorolnak egy minisztérium alá.1996-tól működnek. által ne utasítható. de nem kötelező megjelennni. ellenőrző szerve. kb. Nem költségvetési szerv. Alapok: munkaerő piaci alap . technológiai és innovációs alap . fejlesztési osztályt vagy ilyen típus fejlesztésre meg kellett venni a szolgáltatást oly módon. speciális jogállású. ez azt jelentette. nem részvénytársaság. pontosan tudjuk milyen pénz folyik be. akkor ha elviszi őket az ár. mire használhatják és a céladóban befolyt összeg kizárólag arra a célra fordítható. központi nukleáris alap . bizottságok osszák el. Céladó jelleggel működnek. amelyek ezt a kiemelt kezelést indokolják. egyik ilyen az útalap (benzin. Ász. Ogy.nyugdíj és eü. munkáltató és munkavállaló oldalról. pénzügyi és számvevőszéki ellenőrző bizottságot. (1870). Társadalom Biztosítás A magyar államháztartás egyik leggyengébb pontja. választja. 1990-ben kezdett ismét működni. Minősíti a költségvetési tv. Elkülönített állami pénzalap Legkisebb alrendszere az Államháztartásnak. ö ezt kiszámlázhatta. alelnököket is 12 évre választják.2003. kulturális alap. elvileg bármit megvizsgálhat célszerűségi. feladata állami feladat ellátása. Wesselényi Miklós ár. ellenőrző szerve. az Ogy. az áram árában benne van. cél a nemzeti értékek megőrzése. Mostani elnök Domonkos László (Adó hivatalt ellenőrizheti: Ász. identitásának. hivatalosan volt. akkor úgy lesz mintha biztosítva lennének. feladata a TB és a nyugdíjrendszer irányítása. 604 dolgozó. aki tud innovatív fejlesztési. szociális. de nem volt elnöke és nem működött. mégpedig olyan fontos állami feladatokat látnak el. 32 alap volt a rendszerváltás időszakában. miniszter. lecsökkentette a számukat 12-re.) az alapok megsértik az államháztartási alapelveket (nyilvánossági.2005 jött létre. László Csaba (volt Pénzügymin. első elnöke Sebsei Tamás. 2003 miniszter lett 2-re csökkentette az alapok számát. Ez a bizottság minden évben minősíti a költségvetést. bizottságai saját területükön végeznek ellenőrzéséket. oktatásának a megőrzése.Kulturális min.. járulékok egy része.. 40 ezer költségvetési szerv). Az alapokba befolyó pénz nem megy be a központi költségvetésbe. Az Ász. célja az átképzés. bárkit behívhatnak. ennek az élére irányító. hanem Kor. 1989 tv. ha nem tette az állam adóként beszedte).

dolgozók importálása. megszűnt az önálló költségvetési státusz és kineveztek egy egyszemélyi felelős vezetőt (Frajna Imre).biztosítja az önk. akkor a jogalkotó az egyiket vagy másikat kell hogy válassza. hogy az önk. 100 emberből 54 dolgozik ez az aktív arány. hogy milyen helyi adókat alkalmaznak. tv. forgalomképességről bizonyos szempontból a tv. Nincs pénz arra. Kedvezmények . számára (bérbe adhat buszvonalakat. • • • TB jellemzői (mindkét alrendszer): közös társadalmi kockázat viselés és szolidaritás elvén alapszik.adóerő számítás. de újakat adhat. • vállalkozói vagyon . fölső korlátokat szab meg (pl. 300 milliárdot adtak át. felosztó rendszer (kiróják azokra akik aktívak (dolgoznak) és szétosszák azok között akik inaktívak) Aktív . szabadon dönthet a helyi adók kivetéséről. 1990 . az önkormányzatok normatív hozzájárulása is csökken. többet tanulnak később lesznek járulék fizetők. Helyi adók A helyei adókról szóló tv.TB integrálták a központi költségvetésbe. focicsapat. megnézték az önk. és illetékes miniszterekkel (EÜ min. hogy előbb kellett benyújtani a TB költségvetést. 900. bizonyos szempontból az önk. gyereke utáni kedvezmények (GYES.) együtt határozza meg a TB működésének feltételeit. középületek. A tanácsi rendszerhez képest a létrejövő önk.. nem veszélyeztetheti közfeladatok ellátását. Kevés gyerek születik. Önálló gazdálkodás azt jelenti. a kiadásokat és bevételeket a pénzügyminiszter direkt módon ellenőrzi. közművek). A magyar nők kevesebbet dolgoznak. Rokkant nyugdíjasok magas száma. felülről osztották el a pénzt. a kedvezményeket nem szűkítheti. megnézték. hogy finanszírozza a hiányt. Óriási veszteséggel működött. közút. építményadó).inaktív arány Mo. amelyből finanszírozni tuják a TB működését. híd. képviselő testület dönt. hogy melyiket és hogyan vezeti be. gépjármű adó több mint fele szintén Budapest. minden évben belép egy új munkaképes generáció és kilép egy generáció aki nyugdíjas korú lett. mint hogy a központi költségvetést elfogadták. Autonómia . hogy autonóm és pénzügyileg önálló önkormányzatok létrehozását. ami azt jelenti. aki az egész TB irányításáért felelős volt.17 Működési problémák miatt vagyontömeget adtak át. hanem azokkal rendelkezhet és dönthet azok felhasználásáról is. szolgáltatások körét. hogy ez a helyzet nem volt már fenntartható. hogy a parlament által elfogadott tv. 6 adó fajta közül eldöntheti. önk.forgalomképes vagyon. Ennek következménye. kötelező biztosítási rendszer (kötelező szolidaritás). vagyon jellemzői: Önk. önk. rendszer óriási különbséget jelentett.alapfeltétele a pénzügyi önállóság megteremtése. 2001 . amelynek következménye..helyi önk. forgalomképtelen (nem adható el. között jelentős különbségek vannak. hogy egy másik nyugdíjrendszerre átáljunk. megszűnt az önállósága. épületét) és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak (iskolák. szálloda. 1998 . 1998 . ft ez alatt az állapít meg amit akar). évente 50 ezerrel kevesebb aktív dolgozó. vagyon két csoportja: • törzsvagyon .). Ratkó korszak gyermekei most kezdenek kilépni (-150 ezer). független költségvetést készítettek. betársulhat vállalkozásba: konyha. felhasználásáról. plusz bevételeket biztosít önk. Önk. hogy a központi költségvetésnek előre nehezen tervezhetően jelentős tömegű pénzt kellett átadnia. Alkotmány módosítása. évi C. Központi költségvetés fejezeti része ként működik. Önálló. de nem keverheti őket. Ha a tv lehetőséget ad kétféle adó számítási módra (adóalap. keret jsz. .a helyzet annyira megromlott. a férfiak korábban halnak. hogy bele tudják tervezni a finanszírozási szükségletet. de a jsz. belép ebbe a rendszerbe +100 ezere. nem vehet részt olyan vállalkozásban ahol felelőssége korlátlan. nyugdíjrendszer összedőlés. Az önk. Adóalap csökkenés. GYED). nem csak jogosultak bevételek megszerzésére. kirovó. Helyi önkormányzatok (3175) Helyi adókról szóló 1990.létrejönnek a helyi önk. fele Budapest. Állam megoldása: meghosszabbítja a munkaerőpiacon eltöltött időszakot. a tanácsoknál piramis rendszer. Szja. amely kimondja. a kivetett és az elméletben kivethető közötti összeget levonják az állami támogatásból. keretein belül az önk. ha kivetnék őket ebből mekkora bevétel származna. A népesség csökkenése miatt csökkennek az adóbevételek. adótárgy fogalmát különböző módon értelmezi. csökkenti a nyugdíjakat. építmény adó nm max. hamar elmennek nyugdíjba.

társadalmi szervezetek. műtrágyatároló).egyház. munkaerő foglalkoztatása. Vagyoni típusú adók: építményadó telekadó 2. pihenésre alkalmas épületnek tulajdonosa. vagy a településen székhellyel/telephellyel rendelkező vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély. amely nem minősül lakásnak. Mentes az adó alól: a szükséglakás. Lakhatási engedély megszerzésétől. terménytároló. Főszabály március és szeptember Helyi adók típusai: 1.vagy üdülőhelynek nem minősülő kistelepülésen fekvő komfort nélküli lakásból 100 m2. Adó tárgy . vagy az építmény korrigált forgalmi értéke. gazdasági tevékenység gyakorlása. tv-ben meghatározott felső határokra figyelemmel állapítja meg. ill. Helyi iparűzési adó Építményadó: Közvetlen adó. csökkentés). de csak enyhítés irányába (megszüntetés. egészségügyi és gyermekvédelmi. • • • • • . az önk. Adómentesség: a 18. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület. üvegház. aki az önkormányzat illetékességi területén olyan üdülésre. épületrész. Évközi változtatás . illetőleg ezek hozzátartozója. bejegyzett vagyoni értékű jog esetén az annak gyakorlására jogosult. Nemzeti Vagyonkezelő. de a szállóvendégtől beszedi. ha azt rendeltetésszerűen e célra használják. aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa (több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában). aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője. Kommunális jellegű adók: magánszemélyek kommunális adója.lehet változtatni. nem állandó lakosként való tartózkodás. a költségvetési szerv. magánnyugdíj pénztárak. az adónak alanya lehet magánszemély. jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülés. Az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz. a gyógy. istálló. MNB. NATO stb. korrigált forgalmi érték szerinti adóalap számítás esetén: a korrigált forgalmi érték 3%-a. a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napja. engedély hiányában a tényleges használatbavételt követő év első napja. Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. az adó megfizetője és befizetője egybeesik. magtár. gazdálkodási következményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan. vállalkozók kommunális adója. a közép. képviselő-testülete rendelettel az illetékességi területén vezeti be. a szociális. 3. gazdasági társaság. Az adó alanya az. mérték alapú adóztatás.önk. Idegenforgalmi adó: Közvetett adó: az adó megfizetője és befizetője („beszedésre kötelezett”) elkülönül: a szállásadó fizeti be. továbbá. Az adókötelezettség keletkezése: a használatbavételi. az ingatlan-nyilvántartás szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület (pl. jogi személy. ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog. valamint a hozzá tartozó földrészlet. • • • • Az adó alapja (az önk. a szolgálati kötelezettség teljesítése. bárki lehet. Adó mentesség . tulajdonjog. az egyház tulajdonában álló építmény. Haszonélvezeti jog tulajdonosa (használó). illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség. vagy a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj. illetve az építmény hasznos alapterülete. életévét be nem töltött magánszemély. döntése alapján) az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma. biztosító pénztárak.ingatlan.18 Adómegállapítás jog . idegenforgalmi adó.és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján. a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély. Az adó évi mértékének felső határa: m2 szerinti adóalap-számítás esetén: 900 Ft/m2.

kiterjed e rá bizonyos szempontból adott államnak jogrendszere. Megszűnése . mindig egy dolgot kérni (elengedés ha az nem akkor részletfizetést). minden jövedelem adóköteles (világjövedelem). amilyet megérdemel. igazolás nélkül elismert. hogy az önk. Magyar adórendszer: Központi adó (központi jsz. egykulcsos lesz. akkor keletkezik. aminek a lényege. 1-jén lépett hatályba. Jellemzői: személyi jellegű (természetes személyekre vonatkozik. 6 hónapon belül viszont. különböző jsz-ban lévő kedvezmények). Szja) Az adózás. gazdasági szempontok szerint alakul ki. nem terjeszkedhet túl a kérelmen).minden jövedelem megszerzése után adót kell fizetni. vagy a bevételnek az e törvény szerint tételesen igazolt. Személyi jövedelem adó (1995. melyek adónemeiben csökkenés figyelhető. sávosan progresszív . ahhoz hogy megtudjuk. Személyi jövedelem adó szóló 1995. ha egyénileg végzi a tevékenységét). rendeli el a befizetését és APEH szedi be) .nem szűnik meg az adóalany halálával. vagy a bevétel e törvényben meghatározott hányada. évi CXVII tv. folyamatos adószolgáltatási kötelezettség . • • • • • • • • • • • . lemaradt közép-európai szomszédaitól. Törvény alapelvei: (miért fizetünk adót) közterhekhez való hozzájárulás alkotmányos kötelezettség. de 1997 óta működik az a visszaosztási rendszer. elméletileg a központi költségvetésbe folyik be. hogy nem. Magyarországon minden jövedelem adóköteles. Szja 4§ 4. hogy miden országnak olyan adórendszere. megajándékozottakon behajtják. tv. abban az estbe ha valaki nem ott szerez jövedelmet ahol él és ahol az állampolgársága fenn áll. A jövedelemadó tekintetében is érvényesül a nemzetközi szerződések elsőbbségének elve.a különböző jövedelem típusok után hol és hogyan kell adót fizetni. befizeti kint az adót erről. gazdaságában működő adók összessége. minden magyar állampolgár világon bárhol megszerezett jövedelme adóköteles. de ezzel párhuzamosan az anyagi megterhelés is nő (kedvezmények csökkennek). Egyes szerzők azt állítják. Nem önálló tevékenységből származó.tv: arányos és méltányos adórendszert kell működtetni. A törvény alapelveit nemcsak magánszemély. 200000-40000= 160000 nettó. olyan bevételek amik nem számítanak bevételnek. szociális. Szja kötelezettség keletkezés. rendelkezéseitől viszonosság (2 állam által valamely adóügyben azonosan alkalmazott gyakorlat) alapján is lehetőség van eltérésre. amelyet (akit) a személyi jövedelemadóval összefüggésben adókötelezettség terhel. Adórendszer alatt értjük.-ban meghatározott keretek között. Méltányosság: személyi körülmények figyelembe vétele jsz. több csatornán kedvezményez . Szja. egyéni vállalkozók.-ból befolyt összegek 40%-át » megosztott adó. kivéve amiről a tv megmondja. átalányban meghatározott költségekkel csökkentett része. jan..19 Az adó mértékének felső határa: személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft. § (1) Jövedelem a magánszemély által más személytől megszerzett adóköteles bevétel egésze. A tv. 1. be kell vallani az adóbevallásnál és a kint befizetett adó és a magyar adó közötti különbözetet be kell fizetni. 1996 jan. rendszer 1987-88 során jött létre. hoz egy igazolást. Magyarországon az adókulcsok nőnek. Adóelőleg Havi jövedelem bruttó 200e. általános . Kettős adóztatást kizáró egyezmények . egy adott társadalomban. 2400000/20(adókulcs)= 480000/12=40000 (havi fizetendő adó). Adóilletőség megszerzése estén külföldön fizet adót. hanem minden olyan adózó alkalmazni köteles.mindenkire vonatkozik aki jövedelmet szerez.kedvezményeket nem egy tömbben adja. 200000 X 12(hó)= 2400000 millió (adóalap). évi CXVII. amikor a munkaviszony létrejön. köztartozás esetén. arányosság elve . rendszeres jövedelem. az adórendszerek kulturális.-nak visszaosszák az Szja. különböző kedvezmények vannak (adómentes bevétele. Magyarország az adóverseny vesztese. minden hagyatéki eljárás részét képzi egy vagyon leltár. az adóalap 4%-a.2010. a magyar állampolgárok világjövedelmére vonatkozik az Szja. örökösökön. hogy mennyi adót kell fizetni mg kell kapni az adó alapot. az általános szabálytól való eltérés engedélyezése (mindig kérelemre indul. épület után évente 900 Ft/m2. kivétel: ha megszerzik az adóilletőséget (illetékesség: melyik szerv jár el) az adott polgár az adott jogrendszer alá tartozik e.

10%. abban az adóévben kell megvalósulnia a jogügyletnek.bevételt szerző tevékenységgel összefügg. Az a kiadás. • Visszaszolgáltatandó vagyoni érték ( (pl.minden bevétel jövedelemnek minősül (közalkalmazott. kizárólag a bevétel megszerzése. Jövedelem = bevétel egésze .alvállakozó 1m számlával igazolt költsége 6m» 10m-6m=4m Költségek csökkentik az adóalapot 4millió 20%= 800e az adó 2 millió forint adó • költség átalány (diktált költség hányad) . köztisztviselő).ingatlan 2m . vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban vagy befolyással üzérkedés nemzetközi kapcsolatokban bűncselekmény elkövetése érdekében vagy azzal összefüggésben merült fel. adóelőleg. hitel) .Azon kiadás. nem tud költségeket leírni. Adóalapba nem tartozó tételek A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket: • adómentes bevételek. . 2. a tevékenység folytatása érdekében kifizetett ráfordítás. • a jogerős bírói ítélettel megállapított bűncselekmény révén szerzett vagyoni értéket. magán és üzleti célú ráfordítások elkülönítése. bevétel 90 %-a után kell adót fizetni. nem kell gyűjteni a számlákat. Számlával igazoltnak kell lennie.egyéb 2 m .20 1. amiről az adóbevallás szól. ha azt ténylegesen elvonták. befolyással üzérkedés. Költségnek nem minősülő tételek . • a visszatérített adó. 3. olyan kiadása a természetes személynek ami kapcsolódik az üzleti tevékenységhez. amely a Btk-ban meghatározott vesztegetés. Bevétel meghatározott hányada = jövedelem (ingatlan értékesítés) Költség . 20% le kell vonni azokat a költségeket amiket igazolni tud: . a költség nem más mint ráfordítás. • a hatóság által jogszabály alapján elengedett köztartozás stb. amely a magánszemély személyes vagy családi szükségletét részben vagy egészben kielégítő termék vagy szolgáltatás megszerzése érdekében merült fel. Jövedelem = bevétel-(mínusz)költség (vállalkozók) Költség: • tételes költség elszámolás (számlagyűjtögetés) jogász 10 millió 20% adókulcs semmilyen költsége nincs kőműves 10 millió. nem kell a költségekkel foglalkozni. kapott kölcsön.emberek 1m . 10% lesz a költséghányad.

Időszaka . Egyéni vállalkozók . 15-ig. illetve közjegyzői iroda tagjaként folytatja! Adó megfizetésének körülményei Szja-ban is benne van. Illetékesség . nem feltétel a külföldön megszerezett jövedelem adóztatásának. vagy a visszafizetett kölcsön. • az adóév utolsó munkanapján álljon fenn a munkaviszonya. magánszemély részére másik fél által juttatott ajándék. Adókötelezettség keletkezése Bevételszerű tevékenység megkezdésekor keletkezik.adóalany illetékességét az állandó lakóhelye jelöli ki. az ingó vagyontárgy.öröklés. vissza nem térítendő támogatás létfenntartásukban hiányt szenvedők részére. állatorvos. ill.viszonosság alapján két állam egyezményben szabályozza. de vannak speciális mentességek: egyéni személyszállító kisiparosok. évi CXV. visszatérített adó. akkor az ideiglenes. magánszemélynél a kapott kölcsön. valamint az állami szociális vagy társadalombiztosítási rendszer keretében nyújtott szociális támogatás és lakér-hozzájárulás. de ki nem fizetett adókedvezményeket a munkáltató nem fizeti be a költségvetésebe a munkavállalótól ez nem követelhető). tv határozza meg az egyéni vállalkozók nyilvántartását és működési feltételit. végrehajtói iroda tagjaként. Vagyoni érték ami növeli az azt megszerző vagyonát.) • nyilatkozat alapján. adós. ingatlanértékesítés. feltételi: (legyen munkáltató (egyéni vállalkozó nem). levont. benyújtja az igazolásokat (lehet elektronikusan). az adóalany saját maga készíti el az adóbevallását és nyújtja be az adóhatóságnak. a jóváírás. kell nyilatkozni. ha ez sincs akkor létérdek központja (ahova a gazdasági. ill. az értékpapír. • kizárólag olyan jövedelmet szerzett. vagyoni értékű jog.21 Bevétel . az adóság a következő feltételek megléte esetén elvégzi az adóbevallást: • munkáltatói adómegállapítást nem kér. ha nincs állandó lakóhelye. személyes. vállalja el. hogy haza utalják. falusi vendéglátó. Szja szerint egyéni vállalkozónak számít: mezőgazdasági őstermelő.a magánszemély által az adóévben mástól megszerzett vagyoni érték. hogy megad egymásnak minden olyan kedvezményt. az elengedett vagy átvállalt tartozás. szállást biztosító magánszemély. működési modelljük leginkább az önálló tevékenységhez hasonlít. az ingatlan. karitatív. vagy a jogviszony létrejöttekor. Mikor készítheti el a munkáltató a munkavállaló helyett a bevallást. hogy adóhatóság felé akarja ezt megtenni. ha nincs vagy több van neki. családi kapcsolati kötik). nem társasági adót fizetnek. Adóhatóság adócsomagot küld el mindenkinek. vagy azt nem vállalta. ha tevékenységét ügyvédi iroda tagjaként vagy alkalmazott ügyvédként. a szolgáltatás. Bevételnek nem számítót tételek . Viszonosság . tv nevesít néhány külön adózó jövedelem fajtát pl. . nem kell engedéllyel rendelkezni (prostituált). és adóelőleg. Önadózás helyett: kivetéses adóztatás (az adóhivatal számolná ki a benyújtott adatok alapján a fizetendő adót Hollandia). ügyvéd közjegyző stb. hogy önadózás rendszere van Magyarországon. Felelős .az adóévet követő év féléven belül történik. őstermelő stb. Egyszerűsített bevallás adóhatósági közreműködéssel Az adóévet követő feb. ha ez sincs akkor állampolgárság (minden államban ki van jelölve egy adóhivatal aki ezekben az ügyekben eljár). akkor a szokásos tartózkodási helye (ahol 183 napnál többet tölt). amiből adóelőleget vontak le. amit a másik állam is megad. arról. Az ő adózási rendszerűk Szja-ban történik. • más forrásból ne származzon jövedelem.2009. de megtagadhatja. eljárási feltételt. a kifizető által a magánszemély helyett kifizetett kiadás. stb. Nem egyéni vállalkozó. az anyasági támogatás és nevelési ellátás. Bevételnek minősül különösen: a készpénz.a munkáltató bizonyos szempontból átveszi a felelősséget (pl.

Eu Parlament Képviselő»költsége elszámolás miatt]) • nem önálló jövedelem .(munkabér. alkalmazotti kör ) • egyéb (nyugdíj. 2009 lakás vétel 5 millió. vagy egyébként az e tevékenysége alapjául szolgáló jogviszonyára tekintettel megszerez. kiszámítja havi adóelőleget. amelyet a magánszemély e tevékenységével összefüggésben. forrásadós jövedelmek (kamat. amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut. 2010 eladás 10 millió 10 millió Ft. Adóköteles természetbeni juttatás adója. ezt az adásvételi szerződésből ismert. • APEH is köteles adókedvezményeket figyelembe venni és rendelkezhet az adóalany 1%. leírhat az adójából. Ingóknál is így. • hirdetés.ami az ingatlan forgalmi értékének 5%-át meghaladó módon jelentősen javítja az ingatlan forgalmi értékét. Az adóévben megszerzett bér 17%-a. felett 4%. hogy 0 kulcsos adósávot alkalmazott volna. borravaló) Nem összevonandó jövedelem . akkor földhivatal. • illeték (szerző illetéket fizet. • ügyvédi költség. Példa: nyelvtanár. az adóalap 54%. Aki e fölötti jövedelemmel rendelkezik. Ebből vonhatunk le különböző tételeket: • vételár (amennyiért vettük a lakást. Természetbeni juttatások. rendszeres jövedelmet szerez. csak itt van egy értékhatár 50e forintos adótartalomig nem kell megfizetni. Jövedelem típusok A magyar Szja. • értéknövelő ráfordítás (számla) .(egyéni vállalkozó. rendszeres nem önálló tevékenységgel. hogy különböző jövedelem típusokat határoz meg és ezeknek eltérő az adójogi kezelése. működik. lesz a bevétel. Külön adózó: Ingatlan értékesítés: adó kulcs 25%.4 millió. eladó adót) . hálapénz.minden olyan tevékenység.ingatlan/ingo értékesítése. de legfeljebb jogosultsági hónaponként 15100 ft. anélkül. ha nincs meg az adásvételi szerződés. 5m) 1982 előtt vásárolt és 15 év birtoklás után adómentesség. havi 150e bruttó. mezőgazdasági őstermelő. árfolyam nyereség). ajándék éves 50e. ösztöndíj. Összevonandó jövedelme: • önálló jövedelem . a jsz pontosan megmondja. jutalom. de nem korlátlanul. Ebben az esetben 7 millió forintba kerültek a ráfordítások. és amely nem tartozik a nem önálló tevékenység körébe. 2. ami után adózni kell. e fölött való résznek 32% Adójóváírás nincs 0 kulcsos adósáv (minden jövedelem adóköteles).minden olyan bevétel.lakóingatlanoknál 4 millióig 2%. 4 mil. tehát csak 3 millió után kell adózni. 5 év után évente 10% csökken. ha munkáltató plusz juttatásként adja és meghaladja azt az összeghatárt amit a jogalkotó meghatároz. tiszteletdíj. a jogalkotó szerette volna az alacsonyabb jövedelmű természetes személyeket kedvezményben részesíteni. gyes. . e mellett önálló tevékenységként órát ad havi 50e. Számított adó 5 millióig 17 %. hanem 3 188 000 ft határig. ha itt sincs nincs meg a bejegyzés akkor 75% számít vételárnak. rendszer lényege. az az adójóváírást nem veheti figyelembe. [Ogy-i. A rendszeres jövedelmek után adóelőleget kell fizetni.22 • nem volt egyéni vállalkozó. hogy milyen természetbeni juttatásokra jogosult az adóalany.

. a jegyzőkönyvet át kell adnia az adó alanynak.az adózók és az adóhatóságok az eljárásuk során e tv. Pozitív mérlegelés: a kedvezmények biztosítását a törvény nem engedi. 2003. Méltányos eljárás elve . 1. Szerződések tartalom szerinti elbírálásának elve . beadvány által. meleg étkezési 18000 Ft.-ben foglaltak szerint kötelesek eljárni.Minden ügyet egyedenként kell elbírálni. Azonban a tv nem terjed ki mindenre. ha ezzel magát vagy hozzátartozóját vádolná meg. Ide tartozik a kitaníttatási kötelezettség is. munkába járáshoz kapcsolódó bérlet. Adóigazgatási eljárásról szóló tv (Art) évi XCI.. ( bírósági végrehajtásról) szerint kell végrehajtani. § (1) E törvény célja az adózás rendjének. évi LIII. A méltányossági határozat nem adhat nagyobb kedvezményt. vagy zárótárgyalás keretében. ilyen esetekben a mögöttes szabályozást kell alkalmazni. Alapelvek: Legalitás (prioritás) elve . Két oldalról korlátozott: törvény által. KET (közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól) kell alkalmazni. 1990.az adóhatóság minden ügyben megkülönböztetés nélkül. mint amit a tv. kedvezményes 25% kulcs üdülési csek. Kapcsolódik a mérlegelés elvéhez.”) Jegyzőkönyhöz kapcsolódó tájákoztatási kötelezettség. Jogvesztése: addig van kedvezmény amíg betartja az adóhatóság határozatában foglaltakat. és ha a törvényekben. az adótartozást mérsékli. mire 2003-ban újat alkottak. KIVÉVE. más jogágtól eltérően nem tagadhatja meg nyilatkozattételi kötelezettségét. évi CXL. amennyiben gazdasági eredménye kimutatható. hogy kedvezményeket adjon. Adóhatóságok határozatainak rendelkezéseinek utolsó bekezdése tájékoztatási kötelezettségnek felel meg (“Felhívom adózó figyelmét. Érvénytelenséget csak bíróság állapíthat meg. mert megállapíthatja. amelyek alátámasszák a részletfizetés indokoltságát. tv. biztosít vagy amennyit az adózó kér. hogy a szerződés mögött milyen gazdasági háttér húzódik meg.Az adóhatóság a törvény szerint köteles tájékoztatni az adózókat. A szerződéseket a valós tartalom és nem az elnevezés szerint kell elbírálni: mindegy mit mond az adózó. Végrehajtásokat az 1994.A szerződést. garanciát jelentenek arra. adózás rendjéről. Tájékoztatási kötelezettség elve . amikor az adóhatóság elkészíti a jegyzőkönyvet. Hamis vagy érvénytelen szerződést is figyelembe kell venni. Jóhiszemű joggyakorlás elve is: Adózó köteles az adóhatóság munkáját jóhiszeműségével elősegíteni. akkor lehet gyakorolni. az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek egységes szabályozása. évi XCII. hogy a jegyzőkönyv tartalmát valamilyen módon megismertesse. vagy záradék. hogy az átlagosnál kisebb terhet rójunk ki.-ig. Megkülönböztetés nélküli elbánás elve . Mérlegelés elve . a lényeg.. ügyletet és más hasonló cselekményeket valódi tartalmuk szerint kell minősíteni. Semmis szerződés esetén az adóhatóság dolga könnyű. illetve e törvényben meghatározott feltételek fennállnak. Az adózó az adóhatósághoz fordulhat jogszabály értelmezésért. az adózó javára és terhére fennálló körülményeket figyelembe kell venni.50 szer módosították. Az érvénytelen szerződésnek vagy más jogügyletnek az adózás szempontjából annyiban van jelentősége. A méltányossági kérelemhez csatolni kell mindazokat az okmányokat. a törvényeknek megfelelően köteles eljárni és intézkedni. tv. tv. hogy a méltányos elbánás eredményhez vezethez. . de ezzel egyidejüleg kötelezi a tv. ill. Negatív mérlegelés: a törvény az adózó javára megengedi.23 Teljesen adómentes természetbeni juttatás: internet használat. Az adóhatóságnak joga van felülbírálni a vállalkozási szerződést.Az adóhatóság köteles méltányosan eljárni. vannak joghézagok. adózás rendjéről . leggyakrabban 2004. ha gazdasági hatásuk van. illetve fizetési könnyítést engedélyez. Nemzetközi jogi normát adott esetben enyhítő körülményként kell figyelembe venni. ha törvény vagy anyagi jogszabály lehetőséget teremt arra.

ha van kezese. Egy tulajdonosnak két vagy több vállalkozása van. Aktív személyek . Nem alkalmazható e rendelkezés. ha közös képviselőnek üres a kasszája és nem tud fizetni. Bejelentési kötelezettség .két csoportba sorolhatjuk I. jegyző. akkor neki kell. Adóbevétel csökkentésével kapcsolatos bűncselekmény elkövetésekor az elkövetőnek kell megtérítenie a hátralékot. mulasztás) törvényi rendelkezésbe ütközik. ne legyen senkinek sem előnye. Gazdasági tartozások esetén a tagok kötelesek azt megtéríteni. hogy a magatartás (cselekmény. bírósági eljárásban résztvevők (10 féle kötelezettség!) 3.ha nem sikerül az adózóval szemben eljárni. Kezességvállalás: meghatározott mennyiségű adótartozás esetében nem lehet fülföldre utazni. amennyi ezeknek az eredményeként megtérül. természetes személyek. Örökösöknél az adótartozáson túl nincs más szankció. mintha egy engedéllyel nem rendelkező személy követte volna el a jogsértést. Ha a közös képviselőnél van pénz.Igényt fejez ki. Adóhatóságok . következetes. ilyenkor ha a jogutód törvényes. társasház. van két leányvállalat. A kezességvállaláshoz az adóhatósáh határozattal járul hozzá. Helytállásra kötelezettek . nem az a lényeg. ha több örökös van osztoznak a terheken. A törvényesség és az eredményesség együttes érvényesítésének elve Csak annyira legyen az Adóhatóság szigorú. Örökösök: megöröklik az aktívákat és passzívákat is. 2. kivéve. hogy a tényleges piaci ár mennyi. a helytállásra kötelezettekkel szemben nem érvényesíti az adóhatóság azokat jogosítványokat amiket az adózókkal szemben érvényesít. Közös tulajdontárgyak adóztatása: pl. 5. csak fizetniük kell. Nemszankcionálja őket. Ilyenkor az utazáshoz az adóhatóság hozzájárulása kell. Önk. az adózók joggal tartanak igényt arra. Rendeletetés szerű joggyakorlásnak az elve .24 Kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó eljárás elve . Ide tartoznak: 1. vagyonnal és bevétellel rendelkezők. államigazgatási. megkérdezi. sem hátránya a másikkal szemben.Önk. nyaraló adóalany lesz. Pl. adókötelezettséget állapít meg.APEH.A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások ügyleteit adózási szempontból a szokásos piaci ár alapulvételével kell minősíteni. Adótartozás átvállalása: az átvállaláshoz az adóhatóság hozzájárulása kell. 7. nincs adózó.Vám.A helytállási kötelezettség az élve született méhmagzatnál kezdődik. 4. akkor az adóhatóság kimegy a helyszínre. hogy ki a leggazdagabb. Adózók jogutódai: pl. mivel. és az anyavállalat adótartozást halmoz fel.törvénybe foglaltakat kötelesek betartani az adóhatóságok. II. 2. kivéve. Adóztatás egységességének az elve .adózó az akire nézve a tv. csak részben. 6. ha az ajándékozás akkor keletkezett mikor az adótartozás keletkezett. és annak kell fizetnie. Adókötelezettség Egy gyűjtőfogalom ami 10 elemet foglal magába. 3. Törvény hatálya: Személyi hatály . ha attól önhibáján kívül elesett. akkor azzal megnöveli az adóalapot. jegyző. Piaci ár: a piacon két egymástól független személy ugyanazért mennyit adna? Az adókötelezettséget nem befolyásolja az. egyik cégéből az eredményt vagy eszközöket átadja a másiknak alacsonyabban értékesítve. Adózók .APEH (Adó. Ezt a kiskaput akarja bezárni az alapelv.Fontos rendező elve. 1. számon kérő. Közös vagyontárgy esetén egyetemleges helytállási szabályok szerint őt kötelezik. színlelt szerződések semmisek. ha piaci ár alatt adja el. nem jogi személyek. feltéve.és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal). Megajándékozott személy: az ajándék erejéig köteles helytállni. . Valós adóalany esetében úgy kell eljárni.és Pénzügyőrség (2010 január megszűnik). 8. hanem. VPOP. erre a vevő nem gondol. törvény vagy jogszabály rendelkezéseinek megfelelően lehet alkalmazni. vagy sérti a jó erkölcsöt. akkor az anyavállalat tartozását lehet rajtuk érvényesíteni. Összes körülmény figyelembe vétele . jogi személyek. . ha a kapcsolt vállalkozások magatartása megfelel a független felektől az adott esetben elvárható piaci magatartásnak. hogy a számlán mennyi van.ill. Passzív személyek 1. hogy azonos gyakorlat mellett azonos jogértelmezéssel járjanak el.

ponttal függ össze) abban különbözik az adóhatóság általi megállapítástól. hogy ha a bevallás hibás. nyilvántartásba (adóalany készíti. hogy a vizsgálat (ellenőrzés) még nem kezdődött meg.Előzetes adó megállapítás . 5. kivéve ha többet utalt mint amennyit bevallott akkor adó különbözet keletkezik. Ezért az eljárásért a megbízónak fizetnie kell és a tv. előír. megőrzési. fő. addig kérhető amíg nincs jogerős adóhatósági megállapító határozat. ezután szabják ki az adóbírságot. jegyzőjéhez kapcsolódik. ha valaki egy új tevékenységet kezd el. ki akar telepedni az országból. késedelmi pótléknak. Ez attól függ. Adóhatóság ellenőrzés során. hogy nekem havi.25 Magyarországon átvitt értelemben egyablakos bejelentési kötelezettség van. a természetes személy nem fog büntetést fizetni. a különböző adó nemekre vonatkozó általam kiszámított fizetési kötelezettséget be kell nyújtani az adóhatósághoz meghatározott időben.) be van vezetve az önellenőrzés. annak alapján eleget tenni bizonylat kiállítási. bevallási.Kivetés. váratlanul ért vizsgálat. ha helyes akkor aláírva visszaküldeni. az adóhatóság illeték főosztálya az illetéket ki szabja. amelyik évet javítom. 3. revizor is értelmezi a jsz. Ha adózó nem ért egyet. akkor ezt a tévedését saját maga kijavíthatja. adófizetési kötelezettségemnek és minden olyan kötelezettségnek amit a jsz.Egyszerűsített bevallással történő megállapítás . beküldöm az adóhatósághoz. cégnév.Pénzügyminisztérium hatáskörébe tartozik (az eddigiek mind adóhatósági hatáskör). kivéve. a természetes személynek kötelessége az ellenőrzés. Három időpont jöhet számításba: 1. Bevallási kötelezettség Minden adónemre vonatkozóan. Önellenőrzés: ha az adózó az önadózás keretében. az ő adózásával összefüggésben bármilyen információval rendelkezem.önk. Vizsgálat megkezdése levél általi értesítés (kézhezvételtől vizsgálat megkezdésének napjáig mondhatom hogy tévedtem).magam mint adóalany vagyok köteles jsz. ha egy másik adózóra vonatkozóan. többszöri módosítás esetében a késedelmi pótlék 75%-a. az adóalany hibásan nyújtja be. éves szinten mennyit kéne bevallanom.nyilvántartásba be kell vezetni. ha adózó saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná illetve ha orvosi felmentéssel rendelkezik. megindul az adóigazgatási eljárás. 2. kell alkalmazni. székhely. a hiba feltárásától számított 15 napon belül. a helyi adókat kiveti. havonta. figyelembe veszi a különböző adóalapot csökkentő tételeket(Szja). adóhiány esetében megállapítom az önellenőrzési pótlékot.Önadózás . A regisztráció mellett a bejelentési kötelezettség a legfontosabb feladata. megismerni. ezt az adóhatóság kérésére köteles vagyok az adóhatósággal megosztani („hivatalból spicli”).a munkáltató kifizetéskor a különböző adókat járulékokat levonja.(8. azt a jsz. Változások bejelentésére 15 nap áll rendelkezésre. nyilvántartási vezetési. kiszabással történő megállapítás . akkor felelősség a természetes személyt terheli. . hogyan rendelkezik. Le kell tölteni az önellenőrzési nyomtatványt. cégbíróságon regisztrálni. elolvasása után értelmezem. kitöltöm. mulasztási bírságnak (elnyeli a szankciókat. Csak a főtevékenységet kell bejelenteni. jsz. hogy az anyagi jsz. az adóhatóság határozattal fogja kötelezni a kijavításra az ügyfelet. vagy egy önálló nyomtatványon (bevallás). hogy KSH számhoz jussunk. Az önellenőrzési pótlék nem növeli a társasági adó alapját (egyéb ráfordításként lehet elszámolni). negyed évente. feltéve. tulajdonos neve. Név. Mulasztási bírság! Adóelőleg-fizetési kötelezettség Ha nem lenne. ezt elkerülendő. és ha különbség van akkor adóhiány. negyedévi. Az egyszerűsített bevallásnál. önellenőrzési pótlék változó mértékű a késedelmi pótléknak a fele első esetben. Feltételei: vizsgálat még nem kezdődött meg. ezek növelik a társasági adó alapját). Adómegállapítási kötelezettség . ill. . A jsz. vagy beakar jönni az országba. akkor kérheti annak a tevékenységnek a várható adófizetési kötelezettségének az előzetes megállapítását. . az adatszolgáltatót fogja szankcionálni. az adóhiányt és az önellenőrzési pótlékot együtt lerendezem. alapján megállapítom az adóhiány vagy adótöbbletet. vállalkozási formától függően okmányirodában. . de az adóhatósághoz minden tevékenységet be kell jelenteni. előre az éves adó meghatározott részét be kell fizetni 3. Főszabályként nem tagadható meg. Nyilatkozattételi kötelezettség A saját adózásommal kapcsolatos bejelentési kötelezettséget.Munkáltató által történő levonás . adószám és elérhetőségének szerepelnie kell. A munkáltató nem köteles eleget tenni a munkavállaló helyett az adat szolgáltatási kötelezettségének . ügyvezető. éves szinten. Önellenőrzési pótlék esetében nincs helye adóbírságnak. 2. adóelőleg.-ben vannak különböző korlátok. ügyvezető neve stb.Különböző módjai vannak: . 4. minden bejelentésnél a székhely. akkor egész évben hitelből kéne a költségvetésnek gazdálkodnia. vagy egy összevont nyomtatványon. az ügyfél ezt követően az adóhatóság álláspontja szerint köteles eljárni. Ha az adóhatóság által összeállított egyszerűsített adóbevallás hibás.

(Áfa. Számviteli 2004. A központilag kezelt adók. • Tényszámok alapján történő befizetés . de valamilyen tevékenységből rendszeresen bevételere tesznek szert. évenként) megállapítom és a negyedévet követően befizetem. ennek alapján meg kell nézni. ki kell számolni a várható társasági adót és az utolsó részletet már ezzel ki kell egészíteni. környezetgazdálkodással kapcsolatos kisebb adók tartoznak hatáskörébe. hanem tényleges várható nyereség figyelembe vételével. tv. hogy mennyi lesz az adó. vámmal kapcsolatos ügyek. régiókban szervezett igazgatóságok). hogy hatálya alá tartozik a könyvvezetési kötelezettség. Bizonylat kiállítási. kivétel egyéni vállalkozók közül akik Áfa könyvvel nem érintettek (alanyi mentesség). elég egy lapra felírni. • Speciális szabály a munkabérekre vonatkozóan . el kell osztani 12-vel figyelembe kell venni a különböző kedvezményeket. Szja.könyvelni csak bizonylat alapján lehet. 20) feltöltési kötelezettség. ÁFA. hogy az APEH állítsa össze az egyszerűsített bevallásukat. társasági adó stb. illeték hivatal beolvasztását követően illeték ügyek. vezetőjét határozatlan időre a Pénzügyminiszter nevezi ki. EVA a korrigált bevételt negyed évenként (havonta. vevők. Ha mindenki eleget tesz az adatszolgáltatási kötelezettségnek. készpénzzel történő befizetéssel. Bankszámlanyitási kötelezettség Minden vállalkozásnak. akik APEH-tól kérik. 8. Szja. adófizetési kötelezettség . jogviták (munkáltató székhelye szerinti hatóság jár el).. . attól függően. nem elegendő az utolsó nap átutalni. • • • • 9. Pénztárkönyv (egyéni vállalkozók) Naplófőkönyv (társas vállalkozások) Kettős könyvvitel Analitikus nyilvántartás . felügyeletét a pénzügyminiszter látja el. Végrehajtás miatt kell.-ben fel vannak sorolva azok a cégek és intézmények akik kötelesek január végéig adatot szolgáltatni az előző évi kifizetésekkel kapcsolatosan. állami garancia vállalással kapcsolatos ügyek intézése. tárgyi eszközök listája. 6. értékpapír. Bizonylati elv . megőrzési kötelezettség Két tv. áru stb. előre kérhető. 10.Bizonylat megőrzési kötelezettsége főszabály a bevallás benyújtásához viszonyított 5 év. Olyan a adatok kell szolgáltatni. ha te januárban X kerestél akkor egész évben 12 szer X. előző évi társasági adóhoz viszonyít. külföldről behozott gépjárművek regisztrációs adó.(mentő kérdés) feltételezésből indul ki a jogalkotó.Az átutalási megbízás meg kell érkezzen az utolsó nap az összeg. csőd.26 • Bázis alapon történő befizetés . visszamenőleg nem kérhető. szállítók listája.) és a központilag kezelt támogatások. amely alaki és tartalmi követelményeknek megfelel.és felszámolási eljárás alá tartozó ügyek. EVA. Hatáskör és illetékesség Hatáskör Azt fejezi ki. önálló fejezet a költségvetésben. tb. amelyet személyi jövedelem adó bevallásánál figyelembe kell venni. bankszámla nyitási és vezetési kötelezettsége van. hogy melyik nap mennyi volta bevételük és a kiadásuk. csekken történő befizetéssel. az APEH ennek eleget tudjon tenni.és nyugdíjjárulék. Vám. olyan bizonylat alapján. nagyobb nyereség esetén (dec. évi C. Adatszolgáltatási kötelezettség Adózás rendjéről szóló tv. itt is van feltöltési kötelezettség.pl. 7. Bizonylatot idő álló módon ki kell állítani.és Pénzügyőrség . nem elegendő az utolsó nap átutalni. az adózók adóelőleget kell fizet.szesz és jövedéki adók.bizonyos nagyságrend fölött. hogy azok a dolgozók. ár.ezek összevont adatokat tartalmaznak Bevételi kiadási bizonylat . hogy az egyes adózásokkal összefüggő feladatokat melyik adóhatóság köteles illetve jogosult ellátni. Két lépcsős szervezet (központi hivatal.természetes személyek akik nem rendelkeznek adószámmal. akkor jan. Adófizetési kötelezettség . Adófizetés történhet bankszámláról való átutalással. munkavállalással kapcsolatos szerződések. Mulasztási bírság! Nyilvántartás vezetési kötelezettség Fő nyilvántartás . kedvezménye stb. Központi adóhatóság – APEH. Ez az adatbázis alkalmas arra. 31-vel minden magyar állampolgárnak az adó azonosító számán megjelenik az összes előző évre vonatkozó bevétele.átutalási megbízás meg kell érkezzen az utolsó nap az összeg. hogy ne bázis alapon keljen előleget fizetni.a fő nyilvántartás bizonyos adatai bontja meg és tartja részletesen nyilván.

Ide tartoznak olyan köztartozások. Ha az egyszerűsített ellenőrzés azt mutatja. Illetékesség A hatáskörrel rendelkező adóhatóság melyik szervezeti egysége jogosult illetve köteles az adott ügyben eljárni. ennek hiányában a szokásos tartózkodási hely mérvadó. évi XCII. Az adóhatóság vezetője (megyei igazgató) egyszer meghosszabbíthatja ezt a határidőt.ide értjük az egyszerűsített ellenőrzést is. APEH munkatársai. ha az adózó eltérő munkaidőbeosztásban dolgozik.) kötelezi az APEH elnökét. 6 adó beszedése. 15.1990. a mérlegét. 1. tartalmazza.. akkor azt soron kívül meg kell vizsgálni. – helyi adók ügyében. és ennek alapján egy számítógépes program segítségével az adóhatóság könnyen összeállítja az ő bevallását. rajtaütés szerű ellenőrzés. fegyveres erők tagjai. elnöke (korábban a pénzügymin. de a tv lehetőséget teremt arra. Amikor ezek a vizsgálati irányelvek összeálltak. A vizsgálati ütemterv (vizsgálati napló) összeállításakor 6 ellenőrzési fajtával kell számolni: Bevallások alapuló utólagos ellenőrzés . saját és megosztott bevételek kezelése.-ig vizsgálati irányelveket dolgozzon ki. nem lehet a teljes vizsgálati kapacitás előre beprogramozni. Munkáltató és munkavállaló jogvitája esetén a munkáltató székhelye. Az ellenőrzési naptár összeállításakor tartalék időt kell szabadon hagyni. VPOP . akkor ahhoz igazodjon a vizsgálat ideje. A helyszíni vizsgálat reggel 8-20-ig tarthat. akkor ezek figyelembevételével készíti el az APEH a vizsgálati ütemtervét. hogy a központi adóhatóság elsődlegesen milyen körben. Állami garanciavállalás teljesülésének vizsgálata Egyes adókötelezettségek teljesülésére irányuló vizsgálat . hogy a tv. hogy a feladatokat. ha mindenki eleget tesz az adatszolgáltatási kötelezettségnek akkor minden magyar állampolgárnak az adóazonosító számán megjelenik az összes jövedelme. ill. az APEH elnöke még ezt is meghosszabbíthatja. A vizsgálat kétféle képen indulhat: • előre kiértesíti az adóhatóság az adózót. azt követően soron kívüli eljárásban kell a céget megvizsgálni. Az adóhatóság az feladata. Természetes személy esetén állandó lakhely szerinti adóhatóság. Kizárólagos illetékesség .) vagy az önk. lakásban való tartózkodást csak akkor engedi meg a tv. mivel a tv. Ha ezt a bevallást összehasonlítja az adózó által benyújtott bevallással. hogy minden év feb. Ezek tartalmazzák.az a szervezeti egység fog eljárni. Nem jogi személyek esetén a rendező elv ugyanaz. amely az önkéntes jogkövetésre ösztönzi az ellenőrzötteket. A vizsgálat maximum 30 napig tarthat. amikor benyújtotta a felszámolásra kerülő cég a bevallását ill. több telephely esetén az első helyen bejegyzett telephely fekvése szerinti hatóság illetékes eljárni. ha az az adózással összefüggésben áll. ezért erről az ellenőrzésről az adózót ki kell értesíteni. kiveszi az előző kőrből és náluk kizárólagos illetékességet állapított meg. szerzői jogdíj.27 Önkormányzati jegyző . akkor ez egy ellenőrzéssel lezárt időszak. székhely hiányában telephely. pl. adók módjára vonatkozó tartozások beszedése.testület kezdeményezi egy vizsgálat lefolytatását. . tv. Építőközösség esetén az épület fekvése dönti el (pl. mindig valamelyik fővárosi igazgatósághoz kapcsolódik.külföldi diplomáciai testületek tagjai. Illeték kötelezettség teljesülésének érvényesülése Ellenőrzéssel lezárt időszak ismételt vizsgálata Adatgyűjtés ellenőrzési célra 2. ahol vám eljárásra bemutatták a külföldről behozott terméket. Jogi személyek esetében az illetékességet főszabályként a székhely fekvése dönti el. és ezeket hozza nyilvánosságra. ennek hiányában ideiglenes lakóhely fekvése. 6. azért kell a tartalék idő.-i előírásokat ne lehessen kijátszani. 5. milyen témákat kíván leellenőrizni. mert az ellenőrzéssel lezárt időszakhoz csak rendkívüli indokolt estben lehet hozzá nyúlni. amelyek adó módjára kezelendők. • váratlan. de bizonyos adózói körben (kiemelt adózók) 120 nap. Ellenőrzés Az ellenőrzés mindig jsz-ban írtakat hasonlítja ahhoz ami a valóságban van. akkor elvégzi az egyszerűsített ellenőrzést. olyan ellenőrzési rendszert kíván működtetni a Kor. hogy ha az Ász. 4. A pénzügyi államtitkár (régen pénzügymin. 3. nyaraló). Felszámolási eljárást követően. hogy az adózó bevallása megegyezik a kontroll adatokkal.adókötelezettségek 10 fajtája közül bármelyiket lehet ellenőrizni. Magán személyek esetében ez az idő kötött.

ezek a megállapítások kér irányúak lehetnek 1. 2. elgépelt számost helyesbíti). másik része bűnüldöző szervek megkeresését indokolja (feljelentés). 7. Tv annyit mond. címzett neve. mely adónemek vonatkoztatásában. 4. kitaníttatási bekezdés) 3. határozat tárgya. ezt követően elkészül a vizsgálati jegyzőkönyv. joga van kérni. amelyek adóigazgatási jogkörben rendezhetők. címe. A fellebbezés elbírálása (elsőfokú adóhatósági szervezeten belül): • a fellebbezésben foglaltakat az adóhatóság magáévá teszi és ezért a határozatot kijavítja (pl. Az adóigazgatási eljárás lépcsőfokai Elkészül a jegyzőkönyv. felvétel. székhelye) .az adóhatóság kötelessége kivizsgálni.a tv tartalmazza az eljáró személyek jogait és kötelezettségeit (jog: beléphet minden helységbe. Első fokú adóhatósági határozatot kiadása . az adózótól bevonhat eredeti okiratot másolat visszahagyása mellett. hiányosságokat az önellenőrzés szabályai szerint javítsa ki. a megállapítások egy része adóigazgatási úton rendezhető. Fellebbezés . Az adóhatósági határozat 4 fő részből áll: 1. A vizsgálat 3 eredményt hozhat: • az adózó jogszerűen járt el.ha az adózó észrevételt tesz. Fejrész (adóhatóság neve. próbagyártás. jegyzőkönyv. 5. hogy az első fokú adóhatósági határozatot kiadja. aláírása. kivonat. mikor vette fel a jegyzőkönyvet. ebben az esetben egy jegyzőkönyv kerül felvételre. érdemben nem nyúl bele. az észrevétellel kapcsolatos adóhatósági álláspont. milyen megállapításokat tartalmaz a jegyzőkönyv. ez esetben az adóhatóság köteles az észrevételt írásba foglalni. hogy terhére és javára minden bekerüljön a jegyzőkönyvbe) és kötelezettségeit (eltűrni mindent amihez a vizsgálónak joga van) is. . mellékletek). hogy a tényállást tisztázza. szakértői jelentés. a szóbeli észrevételt az APEH ügyfélszolgálati irodájánál lehet megtenni. ebben az esetben az eljáró hatóság két jegyzőkönyvet köteles felvenni. határozat száma. milyen jogcímen és mekkora büntetést szabott ki. előzmény száma. megbízó levél száma. Vizsgálat kiegészítése. hogy az észrevételbe foglaltak helytállóak vagy nem. . eddig mit tapasztal. csak olyan hibákat és hiányosságokat tár fel a vizsgálat.Ha nincs kiegészítő vizsgálat 30 nap áll az adóhatóság rendelkezésére. 4.az adózó vagy tudomáson veszi és 15 napon belül fizet vagy fellebbezést terjeszt elő. próbavásárlás. szemle. milyen észrevétel érkezett be. Az észrevételt szóban vagy írásban lehet megtenni. Az észrevétel kivizsgálása . valamint az adózók jogait (hol tart. nincs hiány. 1. többletet állapított meg. fénykép. akkor jegyzőkönyvi záradékkal kell ellátni a jegyzőkönyvet. mely időszakra. az adóhatóság jogosult a feljegyzését átadni az adózónak és őt felhatalmaznia arra.adózó nem tart igényt a záró tárgyalásra. beosztása. amelyek megalapozzák a bűnüldöző szervek megkeresését. milyen megbízó levél alapján. vizsgálati programtól eltérő területnek a vizsgálatát látja indokoltnak. • a cég nagyságához viszonyítottan jelentéktelen hibák. Rendelkező rész (melyik adóhatóság. hogy a jegyzőkönyvere záros határidőn belül (15) észrevételt tehet. kapcsolódó vizsgálat kezdeményezése. amelyre hatáskört és illetékességet alapította). 2. milyen nagyságrendű adóhiányt ill. érintett ügyfél tájékoztatása. A jegyzőkönyv felvételnek napjával az adóigazgatási eljárás kezdetét veszi. A jegyzőkönyvet meg kell ismertetni az adózóval: . akkor kezdeményezze a vizsgálati program módosítását stb.). határozatot kiadó személy neve. másolat. Észrevétel megtétele . indokolják e a vizsgálat kiegészítését. hiányokat tárt fel a vizsgálat. kapcsolódó vizsgálat kezdeményezésére tehet szert stb. 6. leltározás. köt: mindent a valóságnak megfelelően kell rögzítenie. Kiadmányozási rész (dátum. az adóhatósági határozat nem lehet egyszerűsített. A tényállás tisztázásával lezárul a vizsgálat.záró tárgyalás keretében. az adózót felszólíthatja. 2. • jelentős megállapításokat tesz az adóhatóság.. adózó minden ügyfeléhez szóban vagy írásban kérdést tehet föl. •érdemben saját hatáskörben módosítja. egyik amelyik alapján ő fog intézkedni és fel vesz egy külön jegyzőkönyvet. Az eljáró hatóság legfontosabb feladata. kijavít. amiben az adóhatóság felhívja az adózó figyelmét arra. Bizonyítási eszközök: eredeti okirat. hogy a hiányosságokat pótolja. 8. megszakíthatja a vizsgálatot. pecsétje. tv megjelölését.28 Jogosítványok és kötelezettségek . amelyikhez csatolni kell azokat a bizonyítási eszközöket eredetben (másolat visszahagyása mellett). nincs többlet. szankcionálásnál észrevett enyhítő és súlyosbító körülményeket. Indokolás (melyik adóhatóság folytatta le a vizsgálatot. milyen bankszámlára kell rendezni. amit további 30 nappal az adózó értesítése mellett meghosszabbítható. az tényállás tisztázása során a rendelkezésére álló bizonyítási eszközök felhasználásával az adózó terhére és javára mindet állapítson meg. határozat hozó ügyintéző neve. hogy ezeket hibákat. 3. hogy az adóhatósági határozatot a KET szabályai szerint kell kiadni.

bankszámla nyitás bejelentését elmulasztja. 11. Ha az elsőfokú határozatot a hivatal adta ki. terhére 1 év. A címzett a lényeg. hatósági tanúk igénybevétele. ha az adózó megélhetését veszélyezteti vagy más tényezők indokolják. ill.) A mulasztási bírság államigazgatási kikényszerítő bírságként viselkedik. bázis alapon fizetendő társasági adóelőleg módosítását indokolatlanul kéri. pénzbüntetések • önellenőrzési pótlék (önellenőrzésnél elmondottak) • adóbírság . •elsőfokú határozatot hatályon kívül helyez. Jogerős adóhatósági határozatot lehet módosítani. •elsőfokú határozatot módosítja. 2. de elsőfokú hatóságot új eljárásra utasítja. másodfokú. szabadalmi ügyvédi iroda. a késedelmi pótlék a jegybanki alapkamat kétszerese. Adóalany lehet: egyéni vállalkozó. ebben az esetben a címzett Pénzügyminiszter (pénzügyi államtitkár). bejelentetlen foglalkoztatott estében. 10. adóbírság szab ki az adóhatóság. erdőbirtokossági társulat. A késedelmi pótlék abban az esetben ha az adóbírság mérsékelhető részben vagy teljes összegben elengedhető. A felemelt szankció 75% nem mérsékeltető. üzlet bezárása és egyidejűleg mulasztási bírság kiszabása (3 esetben lehet: 1. szövetkezet. Az 50% bírság mérsékelhető vagy teljes egészében elengedhető. bírósághoz még nem fordult. javára az elévülési idő végéig(5 év). hatályban maradt anyagi jsz-ok figyelembevételével köteles eljárni.adózó képviseletében eljáró személy ellenőrzése. érdemi. annyiszor és emelkedő mértékeben szabják amíg aza adózó a hiányosságokat nem számolja fel. nyugtaadási kötelezettségének nem tett eleget. II. Ha az adózó nem akar bírói utat választani. részben megváltoztatja. hogy adó kötelezettségét e tv szerint kívánja teljesíteni. 10 kötelezettség elmulasztása. ügyvédi iroda. Adóalanyiság feltételei: . akkor a másodfokú határozatot az APEH hivatala hozza meg. akkor mulasztási bírsággal sújtható. véleményes javaslattal fölterjeszti a másodfokú adóhatóságnak. Mulasztási bírságot megalapozó cselekmények pl. hatáskörrel az APEH rendelkezik.ha tvben meghatározott cselekmény követi el az adózó. Módosításnál 3 tényezőt kell figyelembe venni: megtévesztette az adóhatóságot. személy szerint szankcionálható a cég vezetője. melynek mértéke. bankszámla nyitási kötelezettség elmulasztása. intézkedések . Bt. kivéve ha adókülönbözet jelentkezik.késedelembe esés napjától max. közkereseti társaság. bevallását késedelmesen. a másodfokú kiadására az APEH elnöke a jogosult. az előzményekkel együtt. gépjárművön lévő árú ellenőrzése. személyenként 500e ft. akkor álligazgatási eljárás keretében felülvizsgálati kérelmet terjeszt elő. •másodfokú határozatot részben hatályában fenntartja. és az APEH-nál bejelenti. számlaadási ill. a rendelkező részben felhívja az adózó figyelmét.az a személy. hogy a jogerős. Egyszerűsített Vállalkozói Adó (EVA) Az egyszerűsített vállalkozói adóról 2002. társasági adónál feltöltési kötelezettségének nem tesz eleget. kényszerintézkedés alkalmazása. áruk elkobzása. igazoltatása. Abban az esetben ha elsőfokú határozatot a megyei vagy regionális igazgatóság adja ki. mulasztási bírság szabható ki. évi XLIII tv. • mulasztási bírság . Ebben az esetben a felülvizsgálati kérelmet az APEH elnökének kell címezni. attól függően. ha az üzletben lévő árú eredetét hitelt érdemlően (okmánnyal) nem tudja bizonyítani. hogy természetes. hogy bejelentse az alkalmazottat és maga az alkalmazott is 3. Kft. ki a felülvizsgálati kérelem címzettje.feltárt adóhiány esetében. Másodfokú adóhatósági határozat kiadása: • elsőfokú határozatot változatlanul hatályában fenntartja. végrehajtó iroda. közjegyző. akinek munkaköri kötelezettsége. Általános rendelkezések . összejátszott az adóhatóság emberével. Ha a másodfokú adóhatóság az elsőfokú határozatot hatályában változatlanul fenntartja. megsemmisítése. kivéve ha az adóhiányt szándékos magatartással idézték elő ekkor 75%. •elsőfokú határozatot hatályon kívül helyezi. 9. Szándékos cselekmény esetében a mérséklésre nincs lehetőség. • késedelmi pótlék . értékesítése. ha az ellenőrzés időpontjában az olyan személy tartózkodik akivel a vállalkozás nincs munkaviszonyban vagy egyéb igazolható jogviszonyban. Jogkövetkezmények Két csoport: I. melynek felső határa 50%. rendőr jelenlétének alkalmazása. eljáró képviselő kötelezettség szegést követett el. Adóalany . amely megfelel az EVA-ról szóló tv feltételeinek. szerint.29 •az elsőfokú adóhatóság a fellebbezésben foglaltakat tényszerűség tekintetében vitatja ezért egy kísérő levéllel. hibásan nyújtja be.vagy jogi személy az elkövető 200-500e ft.központi költségvetést biztosító adónem. Az elkövetés napjától kell végezni a számítást. Az adózói kör e tv és az Ar. 36 hónapra az adóhatóság késedelmi pótlékot számít fel.

Bevétel: számviteli tv hatálya alá nem tartozó adóalany esetében. ma 30 napon belül. A társas vállalkozások cégautó adó fizetésére kötelezettek. hitelintézetek. a leltározás rendje. TB járulék fizetési kötelezettsége a társas vállalkozások esetében a személyes közreműködés után fennáll. ha az APEH ismételt számlaadási kötelezettség megszegése miatt mulasztási bírságot szabott ki vagy jogosulatlan választás kerül megállapításra. már az ókori népeknél írásos feljegyzések voltak. melyet több mint 20 kormányrendelet egészít ki. Vállalkozási formától függően szakképzési hozzájárulás fizetésére is kötelezett (alkalmi munkavállalónál ez a kötelezettség nem áll fenn). dolog. évi 18. ma hatályos tv. cégautó adót. Ezt szolgálja a bizonylat megőrzési kötelezettség kiteljesítése.25% volt. dec. adóelőleg fizetési kötelezettség áll fenn. értékpapír. osztalék után fizetendő Szja-át. század 1494 Lucius Paccido olasz matematikus könyvében önálló fejezet a számvitelnek. biztosítok. A megszűnést követően 4 éven belül az EVA alanyiság ismét nem választható. • az APAH ismételt számla vagy nyugta adási kötelezettség elmulasztása miatt 2 éven belül nem szabott ki mulasztási bírságot. dec.30 • a magánszemély egyéni vállalkozóként a megelőző két évben tevékenységet végzett. vagyoni értékű jog. fogyasztási adóról vagy a vám tvben meghatározott közvetett képviselői tevékenységről vagy a Pszaf-ről szóló tv hatálya alá tartozik (szerencsejáték-felügyelet. 20. egyéni vállalkozó által fizetendő vállalkozói Szja-át. 1920 üzemi könyvvitel dinamikus fejlődése 1947 forint-fillér mérleg 1949 Gazdasági Főtanács 1968 évi 33 tv. 2010. tv. 20-ig feltöltési kötelezettség jelentkezik. Számviteli tv hatálya alá tartozó adóalany esetében bevételnek a számviteli tv rendelkezései szerint elszámolt árbevétel kell tekinteni (pénzügyi műveletek és a rendkívüli tevékenység bevételei nem veendők figyelembe). és e tevékenységből bevételét számolt el. évi C. 31-ig. amelyik a jövedéki adóról. bármely jogcímen. • jogi személy és a jogi személy nélküli társulás. Az adót az önadózás szabályai szerint kell megállapítani. évi 2 tv. ha megelőző két évben bevételere tett szert. Nemzeti Bank. német terület 13. éves bevallás benyújtására kötelezett a következő év feb. ill. • ha a bevétele az elmúlt 2 évben éves szinten nem haladta meg a 25 millió ft. • az ÁFÁ-t nem a tvben felsorolt különleges szabályok szerint fizette. Bizonyos adónemek fizetési kötelezettsége továbbra is fenn áll: helyi iparűzési adó megfizetésére kötelezett (vagy az egyszerűsített adó alap figyelembe vételével vagy általános szabályok szerint). a vagyonelszámolás. ha az előbb felsorolt feltétele bármelyike megszűnik vagy nem érvényesül. a bevallást az APEH becsléssel fogja megállapítani. a kettős könyvvitelt vezetők pedig 150 napon belül bevallást kötelesek benyújtani. egyéni vállalkozók nem. Számviteli törvény Számviteli törvény fejlődése: társadalmi. bármely formában megszerzett vagyoni érték (beleértve az áthárított Áfát is) veendő figyelembe. költségvetési szerv. ÁPV. Adó mértéke 2009. Vagyoni érték: pénz. kötelesek betartani Számviteli rendszert befolyásolja: • • • • • • • • • • • . • nem áll végelszámolási vagy jogerős felszámolási eljárás hatálya alatt. a ténybevételek alapján 1/4 évenkénti bevallási. középkorban a kereskedelmi és bankszféra területén jelentkezik a legnagyobb fejlődés. • nem folytat olyan tevékenységet. már angolszász mintára épül. gazdasági viszonyokkal együtt fejlődött. de nem mindenben követi 2000. ÁFÁ. jan. Kereskedelmi könyvvitel fejlődése. elengedett kötelezettség. Az adóalap az adó évben szerzett összes korrigált bevétel. kötelező és egységes számvitel 1979. Megszűnést követően az egyszeres könyvvitelt vezető korábban 45. nem alakult át és új tag nem szerzett 50%-nál nagyobb szavazati jogot biztosító részesedést. Abban az esetben..-ig. átvállalt tartozás stb. tv. 1-től 30%. 2004-ben ezen enyhítettek pl. közhasznú szervek stb. lottó árus) Az adó alanyiság megszűnik. Kidolgozva a kettős könyvvitel. Az EVA kiváltotta: társasági adót. újra szabályozta a számvitelt 1991.

• teljesség elve: minden gazdasági eseményt szerepeltetni kell a nyilvántartásban és a beszámolóban ami hatással bír a pénzügyi. hanem bruttó módon kell • tartalom elsődlegessége a formával szemben. • költség-hozam összevetésének az elve: beszámolóban nyilvánosságra hozott információ hasznosíthatósága álljon arányban az információk előállításának költségével . melyek között szoros összefüggés figyelhető meg és esetenként összeütközésbe kerülhetnek egymással. szabályai diszpozitív jellegű. értékvesztés elszámolása) • összemérés elve: adott időszak eredményének a meghatározásához a bevételeknek és a költségeknek ahhoz az időszakhoz kell kapcsolódniuk amikor azok gazdaságilag felmerültek. hogy melyiknek biztosít prioritást: • valódiság elve: a könyvekben. szövetkezet stb.000. építő közösségre. Emiatt a számviteli politikában előre rögzíteni kell. függetlenül a pénzügyi teljesítéstől • időbeli elhatárolás elve: olyan gazdasági események hatásai amely 2 vagy több üzleti évet is érint. • egyedi értékelés elve: az eszközöket és a kötelezettségeket külön-külön egyedileg kell rögzíteni és értékelni • lényegesség elve: lényeges a beszámoló szempontjából minden olyan információ. Számviteli politika Számviteli törvény keretein belül a gazdálkodó sajátos helyzetére vonatkozó belső szabályzat. optimista képet festenie (céltartalék képzés. egyszerűsített számviteli tv. A beszámolókban a gazdasági eseményeket a tényleges közgazdasági tartalmuknak megfelelően kell szerepeltetni. ha a mérlegfőösszeg 2%-t vagy az 500. a felhasználók döntését. ügyvédi iroda • nem terjed ki a hatálya egyéni vállalkozókra. gyakori a választási lehetőség.). Vállalkozókra (rt. Kötelezettségek. ami nem más mint egy testreszabott.-Ft-t meghaladja • alapelvek • beszámoló készítés időpontja • nyilvánosságra hozatal rendje • választott eredmény-kimutatás Számviteli politika részét képezi: • leltárkészítési és leltározási szabályzat • értékelési szabályzat • pénzkezelési szabályzat • önköltség számítási szabályzat (biz. a beszámolókban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatónak kell lenniük. azoktól több esetben el lehet térni. polgári jogi társaság. államháztartási szerv. társasházak. árbevétel felett kötelező) Alapelvek Általános érvényű vállalkozási magatartási szabályok. lakásszövetkezet.. melynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait. • óvatosság elve: a beszámolónak nem szabad alaptalanul bizakodó. kft. ugyanúgy a bevételeket és a kiadásokat nem lehet összevontan egyenlegükben elszámolni. MNB.31 • EU Számviteli irányelvek • Nemzetközi Számviteli Standardok • USA-ban alkalmazott számviteli standardok (USA tőzsdén jegyzett társaság esetén) Személyi hatály: • Gazdálkodókra terjed ki.. vagyoni és jövedelmi viszonyokra is. az adott időszak bevételei és költségei között időarányosan kell elosztani • bruttó elszámolás elve: kötelezettségeket és a követeléseket. Rögzíteni kell a szabályzatban: • választási lehetőségek esetén melyeket választotta és milyen indokkal • lényeges és nem lényeges hibák határai (saját tőke 20%-t meghaladó hiba a lényeges) • jelentős és nem jelentős hiba határai (jelentős. 90 napos határidő a politika összeállítására. külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi képviseletére Tárgyi hatály: • könyvvezetési kötelezettség • beszámolási kötelezettség • nyilvánosságra hozatali kötelezettség • könyvvizsgálati kötelezettség Számviteli tv.

aki éves beszámoló készítésére kötelezett éves jelentést köteles készíteni. A számviteli törvény megkülönböztet: • egyszerűsített beszámolót. hiteles. Mérleg A mérleg olyan kimutatás. mert ellenkező esetben másfajta számbavétel szükséges Beszámolási kötelezettség A megbízható. • összevont (konszolidált) beszámolót. • eredmény-kimutatásból. eredménytartalék 4. mérleg szerinti eredmény 5.4. Dinamikus jellegű.5. • egyszerűsített éves beszámolót. vagy szervezeti változás miatti Beszámoló tartalma szerint áll: • mérlegből.1. A beszámoló célja a gazdálkodás működéséről az érdekeltek és az érdeklődők részére megbízható és valós tájékoztatást adjon.2. Eredmény kimutatás szerkezete ld. jövedelmi és vagyoni viszonyairól. passzív időbeli elhatárolás Eredmény kimutatás Olyan összevont kimutatás (elszámolás) mely egy adott időszakra mutatja meg a hozamok (bevételek) és a ráfordítások összegét valamint ezek különbözetét. A beszámoló formája az éves nettó árbevétel nagyságától. Jegyzett tőke 4. és a számviteli tv-ben rendezett formában kell elkészíteni • folytonosság elve: az üzleti év nyitó adatainak meg kell egyeznie az előző évi záró adatokkal • vállalkozás folytatásának az elve: a beszámoló készítésekor abból kell kiindulni.32 • következetesség elve: a beszámoló tartalma. Be kell mutatni a: . befektetett eszköz 2. naprakész. terjedelmes és lezárt nyilvántartások alapján készül a beszámoló. közbelső évközi beszámoló. az időszak eredményét ami lehet nyereség vagy vesztesség. mely összhangban áll a beszámolóval. értékelési tartalék 4.6. • éves beszámolót. de a gazdálkodó. értékelhető.3. lekötött tartalék 4. forgó eszköz 3. a tárasági adónál Kiegészítő melléklet A mérlegben és az eredmény kimutatásban összevontan jelentkező információkat tartalmazza részletesen. céltartalék 6. 3 értékből 2-nek meg kell haladni a tv-ben meghatározott értékeket. december 31-vel. A mérlegnek két oldala van: • eszközök (aktívák) • források (passzívák) Az eszközök és a források összege mindig egyeznek. formája. kötelezettségek 7. valamint az azt alátámasztó könyvvezetés tekintetében biztosítani kell az állandóságot és az összehasonlíthatóságot. aktív időbeli elhatárolás Források 4. valós. egy meghatározott időpontra vonatkozóan. a vállalkozás vagyonának a nagyságától és a foglalkoztatottak létszámától függ. A beszámoló egy összefoglaló kimutatás a gazdálkodó pénzügyi. hogy a gazdálkodó tovább folytatja a gazdálkodását. Saját tőke 4. • kiegészítő mellékletből Nem része a beszámolónak. tőketartalék 4. • speciális beszámoló pl. Statikus jellegű. Jellemző az éves beszámol. Mérleg tagolása Eszközök 1. • világosság elve: a könyvelést és a beszámolót áttekinthető. amely egy adott időpontra vonatkozóan pénzértéken tartalmazza a vállalkozás rendelkezésére álló anyagi és nem anyagi javakat (eszközök) összetételét és eredetét (források).

A bizonylati elv azt fejezi ki. • visszavásárolt saját üzletrészek • saját részvény mennyisége és nyilvántartási értéke • kutatás és kísérlettel kapcsolatos adatok • környezetvédelmi adatok Könyvvezetési kötelezettség A gazdálkodó tevékenysége során előforduló vagyoni. aki regisztrált mérlegképes könyvelő. • adóelőny alkalmazható. de a beszámolóval együtt kell letétbe helyezni • • • • Nyilvánosságra hozatal formái: vállalkozás székhelyén letétbe helyezés közzététel – cégközlönyben speciális szabályokkal Számviteli szolgáltatás Megbízás alapján végzett könyvviteli tevékenység 5 M Ft feletti árbevétel esetén olyan személy végezheti. Bizonylat minden olyan a gazdálkodó által beszerzett okmány. Adókötelezettség lehet: • korlátlan (teljeskörű) hazai vállalkozásoknak . hogy a könyvviteli nyilvántartásokba adatokat bejegyezni csak bizonylat alapján lehet. Társasági adó Alapelvek: • jövedelem és vagyonszerzésre irányuló tevékenység után kell fizetni • versenysemleges • közvetlen adó • egyfajta előnnyel csak egyszer lehet élni • nemzetközi szerződések prioritást élveznek. de csak akkor ha a jogalkotó céljával egybeesnek • számviteli törvényből adódó valós költség elszámolás sem előnyt. Záradék lehet: • tiszta záradék • korlátozott záradék • elutasító záradék • A könyvvizsgáló a záradékot a beszámolóval együtt kell a közgyűlés elé terjeszteni. sem hátrányt nem eredményezhet az adókötelezettség megállapításánál. megfelel az alaki és tartalmi kellékeknek. Nem nyilvános. Nem szavaznak róla. A beszámolóval együtt kell elfogadni és leadni. Tartalma: • vállalkozás várható fejlődése • mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események. Könyvelés alapja a bizonylat. Könyvvizsgálói tevékenység A könyvvizsgáló a gazdasági társaság törvényes működésének közérdek védelmi biztosítéka. elszámolási eljárásokat.33 • • • • • • • • • számviteli politika mérlegkészítési nap alkalmazott értékelési eljárásokat écs. amely kiegészíti a mérleg és az eredmény kimutatást. pénzügyi és jövedelmi helyzetre kiható gazdasági eseményekről folyamatos nyilvántartást vezet és azt az üzleti év végén lezárja. amely a gazdasági esemény számviteli nyilvántartása céljából készítettek. adóalapot nővelő és csökkentő tételeket egyéb bevételek és ráfordítások részletezése jogcímek szerint statisztikai létszám alakulása menedzserek és tisztségviselők járandósága leányvállalattal kapcsolatos adatok Üzleti jelentés Szöveges jelentés.

ügyvédi iroda.. kft. Korlátozott adóalany a külföldi személy aki belföldi telephellyel rendelkezik. elemeivel.01-től belépett az elvárt adó. vége a jogutód nélküli megszűnés vagy átalakulás napja. de 2007. Vannak adókedvezmények: • külföldi gyárak • hátrányos helyzetű térségek stb. . Adókötelezettség kezdő napja az első kötelezettségvállalási nap. bt. MTI. közhasznú társaság.. vizitársulat. Nem alany: MNB. Adókötelezettség elemei megegyeznek az Art. végrehajtó iroda. Alanya Korlátlan adókötelezettség: belföldi székhelyű rt. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő. TV-k. egyesület. MR.34 • korlátozott külföldiek esetén Az adókötelezettség a jövedelem és vagyonszerzésre irányuló tevékenység után áll fenn.01. Pártok stb.