TULARASHI

vÀįÁgÁ²

TULARASHI vÀįÁgÁ² ZÀgÀgÁ² ¥ÀÄgÀĵÀgÁ² ªÁAiÀÄÄvÀvÀégÁ² zsÁvÀÄ Moveable Positive Metal ¸ÀPÁgÁvÀäPÀgÁ² ¨É¸ÀgÁ² ¥À²ÑªÀÄ ¢ªÁ§ ¢ªÁ§® PÀÆægÀzÀ° ÀzÀ°è¸ËªÀÄå Soft in cruel ²ÃµÉÆÃðzÀAiÀÄ PÀ¥ÀÄà gÀeÉÆÃUÀÄt ºÀĽ «Ä±Àæt ¥ÀĵÀÌgÁA± ¥ÀĵÀÌgÁA±À24 Black PÁªÀÄ ¢é¥ÁzÀ QªÀÅqÀÄgÁ² ªÀÄÈvÀÄå¨ ÀÄÈvÀÄå¨sÁU 4 Rises from head kama Male Airy Rajo Guna Sour Mixed Pushkamsha-24 Odd sign West Day strong Duped Deaf Death degree-4 .

fair colour. Beautiful. . VtÂAiÀÄAvÉ §VÎgÀĪÀ¸ÁzsÀåvÉ. £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀi˪À£ÀªÀAvÀ. like parrot. JvÀÛgÀªÁzÀ ªÀiÁlªÁzÀ zÉúÀ. smiley face.¸ÉÆUÀ¸ÁzÀ ºÉƼÀ¦£À PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ. M¼ÉîAiÀĪÉÄʧtÚ. beautiful Shiny eyes. small neck. VqÀØPÀÄwÛUÉ. Handsome. young. ¥ÀæzsÁ£ÀªÁzÀ ªÀÄÆUÀÄ.TULARASHI vÀįÁgÁ² ¸ÀÄágÀzÀÆæ¦. Tall and strong body. £ÀUÀĪÀªÀÄÄR. highlighted nose.

TULARASHI vÀįÁgÁ² vÀįÁUÉ vÀPÀÌAvÉ J®èªÀ£ÀÄß vÀÆV£ÉÆÃqÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ. fêÀ£ÀzÀ J¯Áè ¸ÀÄR ¸ÀAvÉÆõÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸À®Ä EµÀÖ¥ÀqÀĪÀªÀgÀÄ. engage in various hobbies. Minutely observe human nature. they cannot be defeated in argument. Like symbol weigh each thing.K£ÉÃDzÀgÀÄ ±ÀAwAiÀÄ£ÀÄß G½¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÀªÀgÀÄ. Photography. GzÁ:vÉÆÃlUÁjPÉ. like enjoy all worldly pleasures. ZÀZÉðAiÀÄ°è EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÆð¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ. . EªÀgÉà GvÀÛªÀÄ £ÁåAiÀiÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ. Drawing. they are good judges. bÁAiÀiÁUÀæºÀt. Like Horticulture. AiÀiÁªÁUÀ®Ä ¸ÀªÀÄavÀÛvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀÄîªÀªÀgÀÄ. avÀæPÀ¯É. ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¸Àé¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀëöäªÁV ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀ. ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¹ PÉƼÀÄîªÀªÀgÀÄ. Always balance their mind.

¥ÁægÀA©üPÀ ºÀAvÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀjAiÀiÁzÀjÃw ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£É PÉÆqÀĪÀªÀgÀÄ. Ramana maharshi. ZÀÄgÀÄPÁzÀ §Ä¢Þ±ÀQÛ. Mahatma Gandhi . ªÁAiÀÄÄvÀvÀégÁ²AiÀiÁzÀÝjAzÀ PÀ®à£Á²Ã®gÀÄ. advice fore hand properly. £ÀµÀÖªÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆqÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ. Because Vayutatva imaginative. wise. In Meditation. Work for others ignore their own happiness. Shani is exalted here. ±À¤ E°è GZÀÑ£ÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀ¥À¸ÀÄì. Influential Politician. insight. CAvÀzÀÈð¶Ö. eg: Shri Narasimha bharathi.gÁdPÁgÀtzÀ°è J®ègÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjzÀ ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü. fill up the loss caused to others. Tapassu rise to any level. ¥Àæ¨sÁªÀ±Á° gÁdPÁjtÂUÀ¼ÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ.TULARASHI vÀįÁgÁ² vÀªÀÄä¸ÀÄR¸ÀAvÉÆõÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀÄRPÁÌV zÀÄrAiÀÄĪÀªÀgÀÄ. gÀªÀÄtªÀĺÀ¶ðUÀ¼ÀÄ. GzÁ: ²æà £ÀgÀ¹AºÀ ¨sÁgÀwUÀ¼ÀÄ ²æÃ. zsÁå£ÀUÀ¼À°è CvÀåAvÀ ªÉÄÃ¯ï ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀĪÀªÀgÀÄ.

Like philosophy much. ±ÀÄPÀæ F gÁ²AiÀÄ C¢ü¥ÀwAiÀiÁzÀÝjAzÀ vÀªÀÄä GqÀĦ£À§UÉÎ ºÉZÀÄÑ PÁ¼Àf ªÀ»¸ÀÄvÁÛgÉ.TULARASHI vÀįÁgÁ² vÀªÀÄä C©üÃ¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß E£ÉÆߧâgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÃgÀ®Ä »AdjAiÀÄĪÀÅ¢®è. vÀgÁvÀÄj ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß EµÀÖ¥ÀqÀĪÀÅ¢®è. ¨ÉÃgÉAiÀĪÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÉ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. so more particular about their dress. . So leaders among people. Impose their opinion on others. make people unite of different opinions. ºÁUÁV d£ÀgÀ°è ¥ÀæªÀÄÄRgÁUÀÄvÁÛgÉ. ¯ËQPÀQÌAvÀ DzsÁåvÀäzÀ°è ºÉZÀÄÑ D¸ÀQÛ. don’t like discussion in haste. ªÀåwjPÀÛ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀªÀgÀ£ÀÄß MnÖUÉvÀAzÀÄ ¥ÀjºÁgÀ PÀAqÀÄ»rAiÀÄĪÀÅzÀgÀ°è ¥ÀæªÀÄÄRgÀÄ. Don’t hurt others feelings. Shukra is the lord of this sign.

. ªÁå¥ÁgÀ ªÁtÂdåzÀ°è ZÀvÀÄgÀgÀÄ. So their may be trouble in these parts. Not like to fallow others. Spines are indicated by Libra.DzÀÝjAzÀ F ¨sÁUÀUÀ¼À°è vÉÆAzÀgÉ DUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ. ¥Áæ¥ÀAaPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÄß ¦æÃw¸ÀÄvÁÛgÉ. MªÉÄä¯É DzÁåvÀäPÀPÉÌ ºÉÆgÀ¼ÀÄvÁÛgÉ. Like Music. Kidney. foreign travel. Like scent. saints and elders. Though success full in worldly affairs bent towards philosophy. Like good conveyance. expert in trade.zÉêÀgÀÄ ¸ÁzsÀÄ ¸ÀAvÀgÀ°è «¤ÃvÀ¨sÁªÀ. business. ¥ÀjªÀÄ® ¦æAiÀÄgÀÄ. consume more liquid. Spines are indicated by Libra. devoted to god. «zÉñÀ ¥ÀæªÁ±À.Loins. J¯Áè«ZÁgÀzÀ®Äè ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀrªÉÄ.TULARASHI vÀįÁgÁ² ªÁºÀ£À ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ËPÀgÀåUÀ¼À£ÀÄß EµÀÖ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. Kidney. zÀæªÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ºÉaÑUÉ ¸Éë¸ÀÄvÁÛgÉ. Loins.

 1-10 Debilitation of Ravi 10th def debilitation point. 20-¥ÀgÀªÉÆÃZÀÑ. 21-30 swakshetra. 2nd & 7th lord Kuja maraka neutral. 10 ¥ÀgÀªÀĤÃZÀ.TULARASHI vÀįÁgÁ² vÀįÁgÁ² 0-20 ªÀÄÆ®wæPÉÆãÀ. 1st & 8th lord Shukra half benefic. 0-20 Exaltation of Shani 20th deg exaltaion point. 0-10 gÀ«AiÀÄ ¤ÃZÀ PÉëÃvÀæ. 21-30 ¸ÀéPÉëÃvÀæ. . 2-7 PÀÄd ªÀiÁgÀPÀ Tula Rashi: 0-20 deg Moolatrikona. 1-8 ±ÀÄPÀæ ¸Àé®àªÀÄnÖ£À ±ÀĨsÀ. 0-20 ±À¤AiÀÄ GZÀÑPÉëÃvÀæ.

 . benefic. 4-5 ±À¤ AiÉÆÃUÀPÁgÀPÀ.TULARASHI vÀįÁgÁ² 3-6 UÀÄgÀÄ ¥Á¦. ±ÀĨsÀUÀæºÀ. 3rd & 6th Lord Guru melefic. 9th & 12th Lord Budha benefic. 10 ZÀAzÀæ £ÉʸÀVðPÀ ¥Á¦ DzÀÝjAzÀ ¥Á¦. 10th Lord Chandra enemy so Malefic 11th Lord Ravi enemy so Malefic. 9-12 §ÄzsÀ ±ÀĨsÀ. 11 ¸ÀÆgÀå £ÉʸÀVðPÀ ±ÀvÀÄæ. 4th & 5th Lord Shani yogakaraka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful