‫עש”ק פר’ שמות כ”ב טבת תשע”ג לפ”ק ולמס ‪January 4 ‘13‬‬

‫מוצש"ק ‪5:55‬‬
‫הדלקת הנרות ‪4:27‬‬
‫עלות השחר‪:‬‬
‫נץ החמה‪:‬‬
‫סוף זמן קר”ש‬

‫‪Email: mail@gitmorgen.com‬‬

‫‪6:08‬‬
‫‪7:20‬‬
‫‪9:04‬‬

‫סוזק"ש גר"א ‪9:40‬‬
‫סוף זמן תפלה‪10:03 :‬‬
‫‪10:27‬‬
‫סוז"ת גר"א‬

‫חצות‪:‬‬
‫שקיעה‬

‫‪12:01‬‬
‫‪4:42‬‬

‫‪1182‬‬

‫זמנים האטליין נומער‪718.331.8463 :‬‬

‫‪To advertise call: 718.388.7744‬‬

‫שבת מברכים חודש טבת ‪ -‬מולד‪ :‬שב"ק פארטאגס פר' וארא ‪ 53‬מינוט און ‪ 12‬חלקים נאך ‪ - 4‬ר”ח‪ :‬שב"ק פר' וארא‬

‫שידוכים‬
‫מו”ה שמואל עקשטיין‬
‫מו”ה דוד אלי’ ניישטאדט‬
‫מו”ה ישעי’ קליינמאן הי”ו ‪ -‬ב”פ‬
‫מו”ה הלל יוסף טויבער הי”ו ‪ -‬ב”פ‬
‫הי”ו ‪ -‬ק”י‬

‫הי”ו ‪ -‬ק”י‬

‫הבה”ח כמר יואל נ”י‬

‫הי”ו ‪ -‬ק”י‬

‫הבה”ח כמר ישעי’ נ”י‬

‫הי”ו ‪ -‬ק”י‬

‫הבה”ח כמר דוד נ”י‬
‫הבה”ח כמר בנימין שלמה זלמן נ”י‬

‫מו”ה ישראל פארקאש‬
‫מו”ה מרדכי נחמן שאלאמאן‬
‫מו”ה חיים אלעזר ענגעל הי”ו ‪ -‬ב”פ‬
‫מו”ה יצחק בר”ש ווייס הי”ו ‪ -‬וומ”ס‬

‫קידושא רבא‬
‫הרב משולם פייש לעווי שליט"א‪ ,‬ראה"כ אור יהושע ב"ר צבי שלום הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה יושע קאהן הי"ו‬
‫בבית אבי מורי ‪ 33‬ליע עוו‪.‬‬
‫מו"ה חיים בן הרה"ג פנחס אליעזר מייזליש שליט"א ‪ -‬חתן הרה"ג אברהם רוקח שליט"א‬
‫בביהמ"ד שאפראן ‪ 215 -‬היוז סט‪.‬‬
‫מו"ה נח יודא ב"ר יוסף פישער הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה יצחק אברהם ראזענבערג הי"ו‬
‫בביהמ"ד הגדול קהלת יעקב דפאפא ‪ 654 -‬בעדפארד עוו‪.‬‬
‫מו"ה יוסף ב"ר דוד דוב קאלמאן הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה ישראל משה ליכטענשטאדער הי"ו‬
‫בביהמ"ד הגדול קהלת יעקב דפאפא ‪ 654 -‬בעדפארד עוו‪.‬‬
‫מו"ה יצחק ב"ר יחיאל לעבאוויטש הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה אליעזר דוד גרינוואלד הי"ו‬
‫בביהמ"ד וויזניץ ‪ 6 -‬ליע עוו‪.‬‬
‫מו"ה אליעזר זוסיא ב”ר בנציון בערנאטה (ירושלים) הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה שלמה רובינפעלד הי"ו‬
‫בביהמ”ד פאיע ‪ 296 -‬מארסי עוו‪.‬‬
‫מו"ה מתתי' ב"ר הערשל ארט הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה משה סאמפאלינסקי הי"ו‬
‫לרגל הולדות התאומים‪/‬ות ‪ -‬בביהמ”ד סקווירא ‪ 571 -‬בעדפארד עוו‪.‬‬
‫מו"ה יחיאל מיכל ב"ר פנחס יוסף בערקאוויטש הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה מרדכי פריעדמאן הי"ו‬
‫בביהמ"ד מישקאלץ ‪ 146 -‬ראדני סט‪.‬‬
‫מו"ה מרדכי ב”ר אהרן אלי' אדלער הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה עמרם יודא גרינוואלד הי"ו‬
‫קהל חסידי בעלזא ‪ 240 -‬קיעפ סט‪.‬‬
‫מו"ה דוד יוסף ב”ר אברהם הערצאג הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה חיים אליעזר בלייער הי"ו‬
‫בביהמ"ד נייטרא ‪ 161 -‬ראדני סט‪.‬‬

‫פארלוירן די וואך זונטאג א פערל קייטל אין וומ"ס (מעגליך אין א 'גאו' קאר סערוויס) רופט ‪347-276-1076‬‬

‫דינער השנתי‬
‫א' וארא הבעל"ט‬

‫באולם ראוז קעסל • בשעה ‪ 6:30‬בערב‬
‫בהשתתפות אדמורי"ם‪ ,‬רבנים וראשי ישיבות‬

‫בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א‬

‫פרקי שירה‬

‫מתנות והגרלות‬

‫ע"י הבעל מנגן הנודע‬
‫הרה"ח ר' אביש בראדט הי"ו‬
‫יחד עם בניו שיחיו‬

‫איש איש כמתנת ידו‬

‫להתורמים‬
‫החשובים שי'‬

‫באנפין נהירין ובכבוד הראוי אנו מקדמים בברכה את אורחינו הדגול‪,‬‬
‫האי גברא רבה גאון בתורה‪ ,‬ועובד ה' מנעוריו‪ ,‬לוחם מלחמות ה'‪,‬‬
‫וממנהיגי היהדות הצרופה בירושלים של מעלה‪ ,‬על ישראל הדרתו‬

‫כ“ק אדמו“ר דקהל‬
‫חסידי ירושלים שליט"א‬
‫וישבות בעירינו וויליאמסבורג יצ"ו‬
‫בשב"ק זו‬
‫התפילות )שב"ק וחול( ועריכת השולחנות‬

‫יתקיימו אי"ה בביהמ"ד "יעקב ישראל"‬
‫דחסידי קארלין סטאלין‬
‫‪216 Keap st.‬‬

‫שי מיוחד‬

‫ל'שרי האלף'‬
‫תורמי ‪$1,000‬‬
‫ומעלה‬

‫סידורו של שבת‬
‫‪4:40 . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫תפלת מנחה וקבל"ש‪ . . . . .............. . . . . . . . . . . . . . . :‬בשעה ‪9:30‬‬
‫עריכת השולחן בליל שב"ק‪ . . . . :‬בשעה ‪ 9:00‬בבוקר‬
‫שב"ק‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :‬‬
‫‪ . . . .‬בשעה ‪4:00‬‬
‫תפלת יום‬
‫שיעור בספה"ק "בית אהרן"‪4:40 . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . :‬‬
‫דה שלישית‪. . . . . . . . . . :‬‬
‫מנחה וסעו‬
‫בשעה ‪ 8:00‬בבוקר‬
‫חרית בימי החול ‪. . . . . .‬‬
‫תפילת ש‬
‫יד הנכבד והמפואר‬
‫האכסניא‬
‫נג‬
‫ה‬
‫בבית י דנו הרבני‬
‫ערלמוטער הי"ו‬
‫שדימעון ישראל פ‬
‫רבי‬
‫‪199 Hooper st.‬‬
‫וועד ההנהלה‬
‫ד'קהל חסידי ירושלים' ‪ -‬בארה"ב‬
‫להתקשר נא לקרוא ‪917-684-4867‬‬

‫דערמאנונג!‬
‫די וואך מוצש"ק פר' שמות קומט פאר די יערליכע‬

‫מלכה‬
‫מלוה‬
‫לטובת ישיבתינו הקדושה‬

‫באולם אימפעריאל‬

‫"נישט" ווי באריכטעט בטעות אין ראוז קעסל‬

‫הגה"צ אבד"ק ור"מ שליט"א ישא מדברותיו‬

‫קומט אין די מאסן‬
‫‪²À°‬‬

‫‪ǵÁ¾ÇƸɿȳÇÁ¿¸²‬‬

‫‪PROVIDING THE MEANS FROM BEHIND THE SCENE‬‬

‫‬

‫‪¾±¸²¿Á½´Æ ¼Á²‬‬
‫‪±¯·ÈÇÁ¿¯²‬‬

‫·‬

‫‪»¯·¿Á¿¸·¿¯Æ‬‬

‫´‬

‫¯´¸‪ÇÁ¿Á·»Áµ¼¯¿À‬‬

‫‪Á¸¸Ç÷»Á·ÈÁ±´Å‬‬

‫‪ÀÁ¸Å¯·¿ÁµÁÇþ´¯É´ÈDz‬‬

‫‪·¸¸ÅÁÅ¿¯±¸²¹È½°‬‬

‫·‪Á¸Å¯·Ç¯ÃÀ¿¯Ç‬‬

‫‪¼¯Ç±¯ÇÃÇÁº¸¸Ç‬‬

‫‪¾´¯Á·´±ǯ±‬‬

‫´´‪É´»Ç´±Á»´Ã²ÇÁ‬‬

‫¯´¾½‪Á·±¸»¸¸·¯°ǯÃÉ´¿É‬‬

‫נעמט א חלק אין אפהאלטן אידן פון נכשל ווערן אין בחירות האסורות‪ ,‬א רייכע בירור וואס איז‬
‫ערשינען ‪ 30‬יאר צוריק אין איז גאר שטארק אויסגערימט געווארן דורך הגה"ק רמ"א פריינד‬
‫זצוק"ל גאב"ד ירושלים און האט זיך אויסגעדריקט אויף דעם אז דאס איז גאר א זעלטן חיבור‪.‬‬
‫צו נעמען א חלק פון די גרויסע הוצאות פון איבערדריקן די ספרים רופט שוין ‪347-781-4143‬‬
‫‪sterling silver jewelry‬‬
‫‪luggage‬‬
‫‪handbags‬‬
‫‪leather gloves‬‬
‫‪wallets‬‬
‫‪Kipling bags‬‬
‫‪lesportsac bags‬‬
‫‪totes umbrellas‬‬
‫!‪and much more..‬‬

‫‪3 Days Only‬‬
‫‪Sunday - Tuesday‬‬
‫‪Jan 6-8‬‬

‫‪12:00 - 6:00‬‬

‫‪BIG SALE‬‬

‫‪20%- 60% OFF‬‬
‫‪everything included‬‬

‫‪Etty's Handbags‬‬
‫‪151 Lee Ave.‬‬
‫‪718-384-1980‬‬

‫א באס וועט פארן צום ‪ Woodbury Common‬א יעדן זונטאג פאר אינפארמאציע רופט ‪718-782-2226‬‬
‫געזוכט ‪ -‬טויגליכער אינגערמאן צו פארברענגען מיט עלטערע אידן איבער'ן טאג פאר באצאלט רופט ‪ 718-635-1718‬ל‪.‬מ‪ .‬אדער טעקסט‬

‫‪Yamaha Keyboard psrs710 in brand new condition price $800, call 718-387-2180 - For Sale‬‬

‫ע‬
‫‪ODA‬‬
‫‪PRIMARY‬‬
‫‪HEALTH‬‬
‫‪CARE‬‬
‫‪NETWORK‬‬

‫וויכטיגע מעלדונג!‬
‫אויפ'ן פארלאנג פונעם חשוב'ן ציבור‬

‫זענען מיר אפען יעדן מוצאי שב"ק‬
‫פון ‪ 40‬מינוט נאכ'ן זמן ביז ‪ 11:00‬אזייגער‬
‫קינדער דאקטאר • זשענעראל דאקטאר‬
‫אויך זענען מיר אפען יעדע נאכט‬
‫פון זונטאג ביז דאנערשטאג ביז ‪12:00‬‬
‫‪URGENT CARE‬‬

‫‪Phone:‬‬

‫‪718.260.4600‬‬

‫‪14-16 HEYWARD STREET‬‬
‫‪BROOKLYN, N.Y. 11211‬‬

‫שלום זכר ■ וואך נאכט‬
‫מו"ה שמואל אברהם ב"ר חיים עוזר גרינפעלד הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה חיים ברוין הי"ו‬

‫בביתי ‪Kent Ave. #4-G‬ח‪( 450‬שעיפער) ‪ -‬והברי"מ למחרתו בביהמ"ד סאטמאר ‪ 83‬סאוט ‪ 8‬סט‪ .‬קאר‪ .‬בערי סט‪ .‬הברי"מ בערך ‪11:45‬‬

‫מו"ה חיים קלמן ב”ר יעקב ווייס הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה עקיבא באנדא הי"ו‬
‫בבית מו”ח ‪ 29‬ראדני סט‪ - .‬והברי”מ למחרתו בבית הנ”ל בשעה ‪12:00‬‬

‫שלום זכר‬
‫הרב יודא הורוויץ שליט"א בן כ"ק אדמו"ר מבית יצחק ד'ספינקא שליט"א ‪ -‬חתן כ"ק אדמו"ר מזידיטשוב‪-‬ב"ב שליט"א‬
‫בביהמ"ד בית יצחק ספינקא ‪ 190 -‬קעפ סט‪.‬‬
‫מו"ה אלכסנדר אשר בן הרב חנוך העניך באב"ד שליט"א ‪ -‬חתן הגה"צ אב"ד דושינסקיא שליט"א‬
‫בביהמ"ד דושינסקיא ‪ 135 -‬ראסס סט‪.‬‬

‫מו"ה יואל ב"ר מנחם מענדל מיטטעלמאן הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה צבי הלוי‬
‫בביהמ"ד הגדול דקהל יטב לב דסאטמאר ‪ 13 -‬הופפער סט‪.‬‬

‫שווארטץ הי"ו (שווארטץ גראסערי)‬

‫מו"ה יואל ב"ר יחזקאל שרגא גאלדענבערג הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה מרדכי דוד כהן הי"ו‬

‫בביהמ"ד ברך משה דסאטמאר ‪ 164 -‬סקילמאן סט‪.‬‬

‫מו"ה יוסף לייב ב”ר יעקב יודא עסטרייכער הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה מאיר אליעזר פריעדמאן הי"ו‬
‫בביהמ”ד אברכים זופניק ‪ 193 -‬קיעפ סט‪.‬‬
‫מו"ה ראובן אליעזר ב"ר אפרים שלום שווארטץ הי"ו ‪ -‬חתן הרב שמואל דוד ווייזער שליט"א‬
‫בביתי ‪585 Marcy Ave. #5-C cor. myrtle ave.‬‬

‫מו"ה אברהם יושע ב"ר טובי' צבי גראס הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה יצחק יעקב מאשקאוויטש‬
‫בביתי ‪79 Skillman St. #1-A‬‬

‫הי"ו‪ ,‬מאנטרעאל‬

‫מו"ה מנחם ב"ר עמרם פישער הי"ו ‪ -‬חתן הרב אליעזר יואל פאשקעס שליט"א‬
‫בביהמ"ד הגדול קהלת יעקב דפאפא ‪ 654 -‬בעדפארד עוו‪.‬‬
‫מו"ה יוסף דוב (מאנסי) ב"ר שמואל קליין הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה משה היימפעלד הי"ו‬
‫בביהמ"ד צאנז קלויזענבורג ‪ 131 -‬ליע עוו‪.‬‬
‫מו"ה ראובן ב"ר נתן נטע ווייס הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה חיים הילל היללער הי"ו‬
‫בביהמ"ד ברסלב ‪ 306 -‬ראטלידזש סט‪.‬‬
‫מו"ה מרדכי ב”ר דוד באכנער הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה יעקב יצחק גאלד הי"ו‬
‫בביהמ"ד ניימארק ‪ 260 -‬מארסי עוו‪.‬‬
‫מו"ה מתתי' ב"ר הערשל ארט הי"ו ‪ -‬חתן מו"ה משה סאמפאלינסקי הי"ו‬
‫לרגל הולדות התאומים‪/‬ות ‪ -‬בביהמ"ד סקווירא ‪ 571 -‬בעדפארד עוו‪.‬‬

‫שבת שבע ברכות‬
‫מו”ה דוד מארקאוויטש הי”ו‬

‫מו”ה אייזיק עפשטיין הי”ו‬

‫מו”ה יוסף משה פריינד הי”ו‬

‫מו”ה לייב מאשקאוויטש הי”ו‬

‫מו”ה חיים קליין הי”ו‬

‫מו”ה שמואל דוד האראוויץ הי”ו‬

‫מו”ה נפתלי צבי מאשקאוויטש הי”ו‬

‫מו”ה גרשון ישראל ברייער הי”ו‬

‫מו”ה רפאל אהרן קנאפפלער הי”ו‬

‫מו”ה הערשל פאללאק הי”ו‬

‫מו”ה חיים הערש קויפמאן הי”ו‬

‫הרב משה יודא פריעדמאן שליט”א‬

‫מו”ה דוד מאיר פליישמאן הי”ו‬

‫מו”ה בנימין חיים כרמל הי”ו‬

‫מו”ה יודא צבי טייטלבוים הי”ו‪ ,‬מאנטרעאל‬

‫מו”ה אלימלך פריעד הי”ו‬

‫מו”ה יעקב יאקאבאוויטש הי”ו‬

‫מו”ה חיים מרדכי וועזעל הי”ו‬

‫מנוחה ושמחה‬
‫מנוחה ושמחה‬
‫מנוחה ושמחה‬
‫מנוחה ושמחה‬
‫בעדפארד פאראדייס‬
‫אפריון ‪ -‬קראסנא‬
‫ויואל משה‬
‫שמח תשמח‬
‫שמח תשמח‬

‫וואך נאכט מוצש"ק‬
‫מו"ה אלכסנדר אשר בן הרב חנוך העניך באב"ד שליט"א ‪ -‬חתן הגה"צ אב"ד דושינסקיא שליט"א‬
‫בבית מו"ח ‪ - 135 Ross St.‬והברי"מ למחרתו בביהמ"ד דושינסקיא‪ ,‬שחרית בשעה ‪9:00‬‬

‫´´‪·ÇÁ‬‬
‫¿¯‪¼´Å·¿Á‬‬
‫¯´¸‪¾·ÈǸ°‬‬
‫¯¸¾‪¸²‬‬
‫‪¼Ë¸°°´È‬‬
‫·‪±Á‬‬

‫~‡‡‡”†‡€†€’ƒ‡‡Œ‡‚—ƒ‡‹ƒƒœ~‡„Œƒ€Š‬
‫Š˜—ƒ‚ƒŠ˜‡•ƒ‚Œ—‡‹‚~†~‡–‡€Š€Ž‚‡‡†‬
‫‪r‬‬

‫~–‡‡Ž•ƒŒŒ‡†„~€˜‚Š‡‹ŒŽ‡‬
‫‪r‬‬

‫€’ƒ–ƒƒ~ˆ‬
‫‪r‬‬
‫‡†~‬
‫‪r‬‬
‫—‚‪–•ƒ6:00‬‬

‫—˜•ƒ——‚‪–•ƒ6:30‬‬
‫~‡~‡‡Ž’ƒ‡œ˜‚Š‡‹‰ƒŠŠœŠ~•~Š‬

‫ƒƒ‡Š‡~Œƒ–€‬
‫‪q‬‬
‫‡‚Œ>‡Žƒ‬

‫‪77 Wallabout St.‬‬

‫‪Jewish‬‬
‫‪Crohn's & Colitis‬‬
‫‪Support Group‬‬
‫פאר מער אינפארמאציע‬

‫רופט ‪718-635-2274‬‬

‫אדער אימעיל ‪Info@JCCSG.org‬‬

‫~–~‪•–~Æ‬‬
‫‪q‬‬

‫•–‡˜‡ƒ~Š‬

‫‡‚Œ>†~Ž‡“‬

‫‡‚Œ>˜ƒŠƒ˜~‚–‬

‫‪1847 60th St.‬‬

‫‪2 Shinev Court‬‬

‫ƒ‚•Š‰‡–‬
‫Š~‡Œ~‬
‫~ƒŒ‡†
‰…‬
‫‚–‡‹~Œ‡–˜‬
‫˜‚Š‡‹ŒŽ‡‬
‫ƒ–”ƒ’ƒ˜ƒƒ†‬
‫Œ„ƒ‰‚„‡‡”ƒ‬
‫˜—ƒ‚~ƒ”ƒ‬
‫‪˜ƒ’—‚Š~q‬‬
‫†ƒƒ˜‬

‫‰ƒ–‬

‫‚Ž‚Š˜‬
‫˜‚Š‡‹‬
‫‰ƒŠŠ‬

‫אונזער ‪'4‬טע קראונס און קאלייטעס‬

‫חיזוק און עצות סעמינאר‬
‫וועט פארקומען מאנטאג פר' וארא‪Jan. 7 ,‬‬

‫אין זאל פון קאנטינענטאל ‪ 7:30‬שארף‬

‫‪IBD - Everything you wanted to‬‬
‫"‪know but were afraid to ask...‬‬
‫‪By Dr. James F. Marion, MD‬‬
‫‪(of Dr. Presents Office).‬‬

‫"‪"IBD & Nutrition‬‬
‫‪by: Dr. Joshuah Zell, RD.‬‬

‫דרשה נפלאה ודברי חיזוק‬

‫הגה"צ ר' בנציון‬
‫כ"ץ שליט"א‬
‫אב"ד זשיבוי ב"פ‬

8:00 ‫בשעה‬

‫הנהלת הקהלה‬

‫י‬

‫יתקיים אי"ה במוצש"ק זו הבעל"ט פר' שמות‬

‫ מינוט אחר הדלה"נ‬45 ‫ מנחה ער"ש‬- ‫זמנים לשב"ק בבית מדרשינו‬
,‫תיכף אחר התפלה יגיד שיעור הרה"ג דוד בעריש מייזליש שליט"א‬
9:30 ‫שיעור בספרי חסידות בשב"ק בבוקר שיעור ע"י הרה"ג משה לייב פריעדמאן שליט"א בשעה‬
‫חדב"ן כ"ק אדמו"ר מ'גאלאנטא שליט"א‬

- 10:00 ‫ זמן שחרית‬-

‫גאלאנטא‬
.‫ היוז סט‬287
‫י‬

‫קהל טורי זהב‬

‫אליק‬

‫קלינטאן הילל‬

(corner park ave.)

»¯½¾·ÈÇÁ¼´Å 
±Ç´°À½¯¸»¸´´¾¸¯

À¸´´ÇÁÀÁ¸¸¿ÇÁµ¿´¯ 
¹¸»°¸´»±½´¯ÇÈï·±¿¸»Æ 
·Æ¯Ã¯µ¸¯ÀÁÇÁ°¯

HOUSE CALLS

‫ביהמ"ד אור פני יהושע‬

821 Kent Ave.

‫ ברכהמ"ז בזמן מוצש"ק‬- ‫מנחה ושל"ס חצי שעה אחר זמן הדלה"נ‬

¼¸Ç´·Æ¯²Á¿ÁǯÃÇÁÁÇÁµ¿´¯
¾º¯½´Å¹¸¸¯ǯ÷¸¸Ç±¾Á¸¸·È 

‫י‬

‫י‬

‫מלוה מלכה להחזקת בית מדרשינו‬

Community Health Network

±¸·º¸´´·Ãǯ²Ǹ¯
ǯ·Æ¯²¼´Å¾¸¸± 
ÇÁ°¯
$¾À¸´Ç²¿¸¯·»¯ÆÇÁ¸¸µµ¸¯ÀÁ

·Ã´Ç

718.963.0800
·¿Á½·¿¸´Ã¯ÇÁ¸¸¯ǯà 

·±Ç¯µÁ±·È¸¿

445 Park Avenue bet, Kent & Franklin Ave, Brooklyn NY 11205 - Call For Appointment: 718.963.0800

¾ÁÈÆ´¯À´¿¸¸È·¾´¯¸·Ç¯ÃÉ´¿½»¯¾ÇÆ
Tuesday Jan 8 s»ÀÁƵ´¯Ç¯Ç¯´±¯·À¿¸²

AUCTION LINE

718.513.7654 ÇÁµ¿´¯·Ã´Ç 

¹¸µ·±¸²
¿Á
ÈÅ´½¼
Á²

É´½´¶³¸Ç½´È»»´º
À¿³»Á°Ǹ¯½¸°ÇÉƲÅ

Transportation will be provided from the hall starting 10:30 every half hour

˜ƒŒ— 

˜— 
—ƒ•
˜—–’

†Æ—†—‡ŽŠ~ŒŽ‡‡•
r 
€Žƒ–‡„‡Š~––
q

q

•’Š€—˜˜†€‰

ƒ¿»¾¶ÌĽ»¾ÂĸÊÄĔÁ»»¸ÁþÊĺ³»»¶xºÃýĔÄ´Æ»·²ºË»ÂºÊþÆþ¸Ãijþ¶¼»²¸ýÁ³»»¾´ºË»ÂÁÄɼ»²x 
³þ¶¼»²Ãþ··Á¾»»ÈÊĵÁÆ·Ê»»Ê²¼»»²Ãļ»²¸·À‚ºÉÊÄÀÄ´Æ»·²Ãijþ¶¼»²¸ýºÈÄ»Êijþx‚´Â·ÊýÆÊÄ 
Á»»À º½»¾ºÂÆÄÊýÆ ĺ»³ ¼»»² ºÄ³ ¼»² Á·² ‚Á´þ¸ƒ¿»¾¶Ì Ãþµ Á·Æ ¹½ Á}º»À Áĸ ·È º³Ä¾Ä´º»À ¼»¾ÂĸÊÄĔ
x„ĺ½»ËÄ´ 
ºþ¶}À„˵·¹Á»»²Á·ÆĔ»ËÊijÀÄÀÊýÆ‚}¾¾·½¿»¾¶Ì}Á»²ɻʷȺ»»Èýº»ÀÁ³»ÊËĴ»»²¼»¸³þ¶¼»²x 
ÊýÆû»²Á³Ä´Ä´Â»»Ê²³þ¶¼»²Á·²‚}ĺû¾¶Ê½¸¶}ÊĵÅ»·²ÁÄÀĈÁ´»»¾·ÈÆ»·Êýº»»¶Â´Ä¾Ä´»µÁ³Ä´Ä´Ê»À 
¸»²Ãĸ»³ĵÂÄ»»´ƒº·´Á»»¸ÁÄ··º´þ¾ĔÄ´¾Ä»ÈÂý»Æ¼»¾ÉÄÊ˴ĺÄÂÄ»Á»²¼»¸ºþ¶ÊĽ¾Ä··ʳ¹ÁºÂþÂÁ»»À 
ĵý»¾ýÁ»²ºÆÄËÄ´ÃþµĔþºÊýĔËÊÄ»··ÁĸĴû·²ºþ¶}ø²ºþÊÉÂý³Á·Æ¾Ä··ËÁ}Æ»·²ÁÄÂýºËÄ´ 
º»»ÈýÁ»·Ë¸»²Ľ¾Ä··ÄÈ»ÂÄÀ»¾ĔÁ»»ÀÁ³Ä´Ä´Â»»²¼»²³þ¶ĺ»»··È»µƒƒ„ĔþÉÁ}Æ»·²Ì·³·¹Äû·Ê´º»Àº·Â»À
„ĺÊÄËý³Ê»²Å»·²ºÊý··Ä´ºþ¶»¸Á·²ÁÊþ»¿»½·µ»Ë»µÁ»² 
ºË»ÂÁÈÂý´Â»²³þ¶¼»²Á·²ÁÆþ¾Ä´Ĕþ¸»²˵·¹ÁºËÊÄÁ·ÆĔ»ËÊijÀÄÀ»µ‚ºÀ·É´þºýÁ·²º»»´´þºýx
„„„˵·¹ý¼þÂÊýÆÁþËĔ»ÊÉó·Ãƒ¿»¾¶Ì¿ÄµÁÄ»»Âý³Á·Æ¼»·Ê³Ä´Á»»ÀÁÄÀ·ÂÄ´ÉÂýµÄ´Á»² 
ÁÄÂĸ‚ÁºÄ³»»¸Êýƾþ¸}ÀÁ³Ä´Ä´Â»»²³þ¶¼»²Ľ¾Ä··»µÁ·Æĵ»»³¸ýºÊ»¸»¾ýÄʼ»²³þ¶ÃÂĺÈľx
ƒ¿»¾¶Ì»µÃÄÁÄÂĸ}øýĔþÉ¿»»³Ĕý½ýÊ»À¼»²³»´}½Á·²‚º»»ÈÄÈÊ·ÉýÁ»²¶x³ÁÊþ··Ä´Áƾþ¶Ä´¿þɾ·Æ
„„„ºÉÊ»··Ä´Ã»·²þµÁ³þ¶Ãþ··ÊÄ´þ¸ 
ÊÄ»»¸ʳ¹Á»»À¸»²‚³»·¶Âþ¿»»³ºý¶Ä´³þ¶¼»²Ë»ÂÄĸ»»²´»Â»»··»··Á·²‚ÁÄ»»Ë¾þ¸}úÂýÃÄʺ»²»··x 
Ãþ··ºþ³Âþĺ·´ýÃÄĔÄÁÄÀ·Éý³}ºÉ·Ĕ}ºþ¶ÊÄÁÄ··´Ä··Ľ»¾Êĵ·²··ý¼Ê·µÁÊþ··Ä´Áƾþ¶Ä´¾ÄÂË 
º»À³·º¾¸À¾Á·ºÄ´¼·µ»Ëý¼»¾µÂÄÊĺÃÄ··ËÁ»»Àºþ¶ij¾Ä¸»µÁ·²‚Ãĸ»³ÄÈÂý´Á»»¸ºÄ··ÄºýÊÄ´ºþ¶
„¾}À»¾¶ÌÊĵÊþ¾É¼þµ¸»²Ãþµ„Êĺ½þºÊ»²
x„„„˵·¹ý¼þÂÊýÆÅ»·²Á»·Ëĺ»³¼»ÀºÂ»»Ã„´Â·Ê»¸»¾ýÄÊÊýƺÄĔ˺˻¾þÀ»»É¸»²}·Âx 
†Ž‡‡‚–ŒŒŠŠƒ‰‹‡Š‚˜~†–ƒƒ
q

718.705.7174

6:30‚—  —  ƒ •  ˜  —

– • ƒ  

Š~ƒ‡˜‡–•

•–~Æ~–~
q

€–ƒŒ~‡Š‡ƒƒ
q

–‚~˜ƒŠƒ˜>Œ‚‡

“‡Ž~†>Œ‚‡

ƒŽ‡>Œ‚‡

2 Shinev Court

1847 60th St.

6:00‚—  €  † Ž ‰ ~r ƒ ƒ

– • ƒ  

77 Wallabout St.

 

‹‡Š‚˜
ŠŠƒ‰ 
††Š‡ 
ƒ’‚Šƒ€
Š~–—‡ŠŠ‰ 

–‰‡Š†Ž‰ƒƒ 
€‡†”Šƒ’‹ƒŠ~•
r 
€ŽƒŠ‡‡”– 

‰–ƒ€€–‡~ 
ŠŠƒ‰‹‡Š‚˜
YHKSERVICES.COM

À»ÁïǾø´Æ´Å 

·Æ¿Á²
Á

EARLY B ±
IRD
SPECIAL

‫טעגליכע‬ 
‹‡Ž‡ŽŒ‹‡Š‚˜

3 

—†Ž–ŠŠƒ‰‹‡Š‚˜Š~•
q ~Š‡ƒ’Ž‡‡~‡~–
r
~‡ƒ’€
r
~†‰Šƒƒ‡‡‡‡–~†Œƒ•
r

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful