PUBLIC WORK BRASOV Str. Traian Mosoiu Nr. 23 Brasov Pct. de lucru : Str. Piata Teatrului nr.3 C.U.I.

RO29165465, J08/5435/2011 , Cont bancar: RO36BRDE080SV97537950800(lei) Cont bancar: RO32BRDE080SV97540420800(euro) Deschis la BRD Brasov Cont bancar: RO51RZBR0000060014104439(lei) Cont bancar:RO83RZBR0000060014104445(euro) Deschis la Raiffeisen Brasov

E-mail: publicworkbrasov@yahoo.com Tel/Fax:0268/415318,0268/415709,0368/425804

1

2

CONTRACT DE MEDIERE (Ofertă de lucru pentru Italia) nr..... din ................ I. Părţile contractante Societatea Comercială PUBLIC WORK BRASOV in calitate de furnizor de servicii, cu sediul în localitatea Braşov, str. Traian Moşoiu, nr. 23, judeţul Braşov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului nr. J08/5435/2006/2011(actualizat), cod fiscal RO29165465; Cont (pentru lei) reprezentata prin doamna Deaconu Simona , in calitate de administrator.

3

D-na ........................... in calitate de solicitanta, posesoare a actului de identitate seria: ...... Nr. ............. cod numeric personal ...................... domiciliata in Com......... Jud. ............. au convenit următoarele: II. Obiectul contractului Medierea în vederea angajării solicitantului în domeniul: ................in zona Napoli, Italia.

4

III. Durata contractului de mediere Durata contractului de mediere este ................ incepand cu ................... cu posibilitate de prelungire . Nota: Data biletului de avion actualizeaza data inceperii contractului IV. Obligaţiile părţilor 1. Obligaţiile furnizorului: 1. să ofere un loc de muncă în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile şi interesele solicitantului pe durata prezentului contract;

5

2. să asigure confidenţialitatea datelor personale; 3. să verifice plata salariilor către solicitanţi, în termen de 30 de zile de la data începerii activităţii, în condiţiile în care s-au respectat sarcinile de muncă stabilite de angajator 4. consultanta permanenta in cazul aparitiei unor probleme 5.sa ofere lista expresiilor uzuale pentru a putea interactiona mai usor cu partea straina 6.se delimiteaze traseul exact pe care solicitantul trebuie sa il parcurga din Romania pana la locatia din Italia cu minim 3 zile inainte de plecare. 7. ofera o a doua alternativa de munca in caz de incompatibilitate cu primul loc de munca

6

8. sa pastreze legatura permanta cu partea italiana pentru a gasi impreuna solutiile optime pentru rezolvarea problemelor noi aparute. 9. sa asigure contra cost (la cerere) bilet de avion Italia – Romania in maxim 72 de ore pentru persoanele care refuza ofertele de munca si doresc sa se intoarca in Romania. 10. sa asigure contra cost (la cerere) bilet de avion Italia – Romania , cu rezervare prealabila de 2 saptamani la tarife reduse, pentru persoanele care se intorc in Romania dupa incheierea contractului de mediare. 11. sa dispuna transferul solicitantului sau al intregului grup (la cerere) catre o alta agentie de plasare daca nu a fost repartizat la nici un loc de munca in maxim 72 de ore. 2. Obligaţiile solicitantului:

7

a) vârsta solicitantului va fi cuprinsă între 20 – 50 ani; b) persoana candidată trebuie să fie aptă de muncă, fără probleme de sănătate, serioasă, îngrijită, de preferat cunostinte medii de lb. italiana; c) să prezinte toate documentele şi să ofere informaţiile necesare furnizorului pentru căutarea unui loc de muncă corespunzător în străinătate; d) să participe la acţiunile de testare organizate de furnizor, în vederea selectării pentru a fi angajat în străinătate; e)să achite taxele legale şi costurile legate de deplasarea în străinătate (contravaloarea transportului este de 125 Euro+5 Euro taxa de check-in la firma (sau 10 Euro la aeroport) + taxa contract 100 ron ); f) sa achite taxa garantie de 35 euro numai dupa ce au fost primite informatiile de contact

8

ale agentiei din Italia, cu 48 ore inainte de plecare a grupului din tara . In cazul in care solicitantul va refuza locurile de munca oferite de agentie dintr-un motiv justificat (sanatate, probl familiale, etc) taxa de garantie se va returna integral. g) fiecare persoană este obligată să cumpere cartelă telefonică în valoare de 10 Euro, cu număr de Italia pentru a fi în legatură permanentă cu reprezentanţii firmei şi cu familia sa. h) fiecare persoana trebuie sa plateasca transportul pana la Napoli . i) să prezinte reprezentantului agenţiei din Italia, la sosire, următoarele documente: 1. act de identitate; 2. certificat de calificare; 3. certificat de sănătate; 4. contract de mediere;

9

5.

certificat de cazier judiciar (la cerere)

j) solicitantul trebuie sa verifice cu atentie valabilitatea actului de identitate (sa nu fie mai mica decat valabilitatea contractului de mediere) k) să prezinte reprezentantului, la sosire în Italia, cât mai multe informaţii legate de pregătirea sa pentru a fi repartizat corespunzător calificării; l.Solicitantul are obligaţia de a anunţa furnizorul PUBLIC WORK BRASOV, imediat ce a început activitatea/munca în Italia şi îi va aduce la cunoştinţă: 1) natura serviciilor efectuate (daca sunt conforme cu termeni contractului); 2) programul de lucru (conform contractului);

1

3) condiţiile de cazare şi masă; 4) un număr de telefon (personal) din Italia, pentru contact. Neinformarea furnizorului asupra situaţiei de mai sus va absolvi firma de orice responsabilitate ulterioară legată de condiţiile de muncă. Informaţiile se aduc la cunoştinţa furnizorului(Public Work) în maxim. 24 ore. V. Obligaţiile agenţiilor din Italia în contractul de mediere sunt:

1

1. Preia şi însoţeşte grupul de persoane de la aeroportul/ gara/ autogara din Italia (indiferent de ora sosirii) până la sediul agenţiei din Italia; 2. Asigură cazarea şi o masă corespunzătoare, inclusiv condiţii de igienă corporală până la repartizarea la locul de muncă; 3. Repartizează întreg personalul la muncă conform termenilor din contractul de mediere avându-se în vedere pregătirea, calificarea, vârstă, cunoştinţele de limba italiană in maxim 48 de ore de la sosirea în Italia; 4. Încasează comisionul de 200- 250€ (în functie de agentia de plasare si loculul de

1

munca) în termen de 30 zile de la repartizare; 5. Oferă personalului toate informaţiile de contact (inclusiv cartela telefonică contra cost), detalii privind natura postului de lucru, numărul de telefon unde persoana va presta activitatea şi va putea fi contactată de către membrii familiei din ţară şi alte informaţii legate de natura muncii prestate; 6. Va obliga angajatorul la plata orelor suplimentare efectuate de către personal 7. Va consilia personalul pe toată perioada contractului între 3 şi 12 luni, pe probleme de: - sănătate; - transferul personalului la cel de-al doilea loc de muncă, dacă este cazul, dar nu mai devreme de 15 zile; - plata salariilor la timp,

1

plata orelor suplimentare; servicii legate de expediere colete poştale, transfer bani, etc.; transfer din Italia în România (procurare bilet Atlassib sau avion), cazare şi însoţire la autogară/ gară/ aeroport în ziua plecării. 8. Va evita pe cât posibil situaţiile de stres, conflict, agresare verbală şi se va avea în vedere starea de oboseală şi lipsa cunoştinţelor de limba italiană a personalului sosit pentru prima dată în Italia; 9. Va lua toate măsurile necesare pentru desfăşurarea activităţii personalului pe toată perioada contractului în condiţii optime; 10. Va aduce la cunoştinţa firmei Public Work telefonic, prin fax: 0040-0268415709 sau e-mail: publicworkbrasov@yahoo.com toate situaţiile neprevăzute sau orice fel de problemă

-

1

privind desfăşurarea activităţii. Aveti obligatia de a contacta agentul din Italia cu 24 ore inainte de plecarea din tara pentru a va reconfirma ca a luat la cunostinta solicitarea dvs pentru un loc de munca.La preluarea din aeroport sau gara din Italia aveti dreptul sa-i cereti sa se legitimeze.In cazul in care nu respectati aceste reguli nu suntem raspunzatori de eventualele riscuri la care dvs va puteti expune. VI. Tariful serviciilor de mediere Tariful de mediere (comisionul) pentru serviciile prestate de furnizor este de 250 euro (comisionul variaza in functie de agentia la care este plasat angajatul )şi se reţine din primul salariu.

1

Tariful respectiv însumează totalul cheltuielilor efectuate de către furnizor şi reprezentanţa din Italia pentru începerea şi continuarea activităţii solicitantului în condiţii optime, astfel: - cheltuieli de transport şi transfer de la agenţia din Italia la locul de muncă; - cazare şi masă – pană la momentul repartizării la muncă; - cheltuieli de transport şi servicii de la locul de muncă către punctul de plecare la întoarcerea în ţară din Italia (procurarea, contra cost, a biletului de avion sau autocar, însoţire la aeroport /autogară); - consiliere pe toată durata contractului pentru probleme legate de muncă, salariu, colete postale, corespondenţă, etc. VII. Coordonarea şi controlul activităţii

1

Medierea se face pe baza unui contract de colaborare încheiat între SC Public Work Braşov şi agenţiile partenere din Italia. Coordonarea activităţii se va face de către reprezentantul agenţiei din Italia, periodic, avand în vedere: - condiţiile de cazare /locuit, hrană; - măsurile de protecţie socială (pensii private daca solicitantul doreste ). Notă:Toate operatiunile legate de expediere colete poştale, plicuri vor fi rezolvate apelând la reprezentantul din Italia, la costuri mai mici decât alte firme care oferă aceste servicii.

1

Persoanele care au încheiat un contract de pensie privată înainte de plecarea din ţară vor achita lunar sau trimestrial, după caz, cotizaţia respectivă către reprezentantul agenţiei din Italia, iar sumele respective vor fi depuse în contul special de pensii al companiei Generali S.A (asigurari) Persoanele angajate în străinătate vor beneficia de măsurile de protecţie socială prevăzute de lege ,dacă pe baza veniturilor declarate, realizate în străinătate, plătesc în contul organismelor competente din România contribuţiile corespunzătoare. VIII. Durata muncii şi salariul

1

1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8-10 ore /zi, 6 zile pe săptămană. Salariul de bază de 600 Euro (pentru solicitantul fără calificare) iar după prima lună salariu va fi majorat în funcţie de calitatea activităţii prestate de solicitant, la aprecierea angajatorului. 2. Plata pentru munca efectuată se face lunar, la fiecare 30 de zile, integral, exceptând primul salariu din care se va reţine comisionul agentiei. Notă: Orele prestate suplimentar se plătesc. ( angajatul trebuie sa puna in vedere angajatorului aceasta conditie de la inceput. In cazul in care nu se respecta va fi anuntata firma la 0040.747.661.527 , 0040.268.415709 , 0040.729.772702 (intre orele 09:00 – 17:00)

1

IX. Modificarea şi completarea contractului de mediere Modificarea şi completarea clauzelor contractului de mediere pot fi făcute numai prin acordul părţilor, prin act adiţional la contract, încheiat în formă scrisă. X. Încetarea contractului Prezentul contract încetează: a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat; b) prin reziliere; în caz de situaţii deosebite; c) prin acordul partilor dar nu mai devreme de 7 de zile de la data instintarii in scris. d) in cazul in care solicitantul refuza mai mult de doua alternative de munca din motive

2

imputabile, taxa de garantie i se va returna. În cazul în care una dintre părţi nu îşi respectă obligaţiile asumate prin contract, partea lezată va notifica părţii în culpă să depună toate diligenţele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale. Notă: Decizia solicitantului de a înceta activitatea şi părăsirea locului de muncă, indiferent de motiv, se va comunica furnizorului la numărul de fax: 004-0268.474435 sau email: publicworkbrasov@yahoo.com. În caz contrar, furnizorul nu este responsabil de nici un fel de daune financiare sau morale, precum şi de orice tip de vătămări (boli, accidente, situaţii neprevăzute, cazare, transport în ţară, etc.) Notă: Candidatul are dreptul de a alege 2 posturi de muncă.

2

Nota: Comportamentele agresive si jignitoare adresate reprezentantilor din Italia vor duce la refuzul acestora(reprezentanti) de a va repartiza la locul de munca. Nota: Pentru postul de camerista se poate ajunge la un program de 14 ore pe zi si program de noapte cu o zi libera.

In condiţii de necompatibilitate la primul post de lucru este repartizat la cel de-al doilea loc de muncă. Perioada minimă de lucru la primul loc de munca este de 15 zile. In

2

cazul refuzării şi celui de-al doilea loc de muncă, solicitantul are dreptul sa ceara reziliere contractului. In aceste conditii nu va plati comisionul de 250 Euro (comisionul variaza in functie de agentia la care este plasat angajatul) . Notă: Bagajul solicitantului va conţine: trusă igienică personală (unghiera, săpun, prosop, deodorant, etc); mâncare pentru 24 de ore; o sticlă de apă cu lămâie; haine, schimburi, nu mai mult de o singură geantă cu greutatea maximă de 10 kg, dimensiuni 55CM X 40CM X 20CM, bagaj de mana

2

- halat de lucru; - dicţionar român-italian/ italian-român; Nota : Toate persoanele trebuie sa fie curate, ordonate, parul strans, unghiile ingrijite etc. Nota : Persoanele care doresc sa aiba bagaj de cala ( greutate max de 30 kg ) vor achita la banca o taxa suplimentara de 30 euro. Nota: Toate persoanele vor avea obligatoriu telefonul activ pe roaming pe perioada transportului in Italia pentru a fi in permanenta legatura cu firma. Nota: Cuvintele si expresiile uzuale in limba italiana vor fi invatate pana la data plecarii. Verificarea se va face telefonic cu 24 de ore inainte de plecare. Timpul de repartizare la locul de munca de la sosirea in Italia este intre 12-48 de ore

2

Persoanele care nu corespund postului din domeniul hotel-restaurant vor fi repartizate in domeniile menaj sau ingrijire batrani Acest contract de mediere este valabil doar pe teritoriul Romaniei si obliga agentiile din Italia la respectarea programului de lucru si a drepturilor salariale precizate mai sus. XI. Dispoziţii finale Contractul de mediere intră în vigoare la data semnării lui de către părţi. Prezentul contract de mediere s-a încheiat la sediul furnizorului, în două exemplare, unul pentru furnizor şi unul pentru solicitant.

2

Administrator, Deaconu Simona

Nume si prenume solicitant, Semnatura,

2

Nota : va rugam sa optati pentru una din variantele de mai jos o doresc asigurare medicala o nu doresc asigurare medicala

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful