BORG CORP SRL

Str. Toamnei 1A, ap. 15 401047 Turda, Cluj Tel/fax +40 (0)364 261310 aplica@infomunca.ro www.infomunca.ro C.U.I. RO23569065 Sediu: Turda ONRC Cluj J12/1305/2008

Contract de mediere
Număr înregistrare: ........... Data: .........................
I. Partile contractante

Societatea Comerciala BORG CORP SRL, având obiectul principal de activitate 7810 – Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă, denumita în continuare furnizor, cu sediul în str. Toamnei 1A, ap. 15, Turda 401047, jud. Cluj, înregistrata la Oficiul registrului comertului sub nr J12/1305/2008 şi la Inspectoratul Teritorial de Muncă 106/30.Nov.2008, cod fiscal RO23569065, reprezentata prin domnul Matei Ioan Alexandru, având functia de Administrator, si ...................................................................................................................................., denumit/denumita în continuare beneficiar, posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ....... nr ...................., cod numeric personal ..................................................., de profesie ......................................................................................................., domiciliat/domiciliata în .........................................................................., au convenit următoarele: II. Obiectul contractului de mediere 1. Medierea în vederea angajarii beneficiarului la ................................................................... (denumirea angajatorului din strainatate) din ............................................................. (tara) 2. Îndeplinirea tuturor formalitatilor pentru încheierea contractului individual de munca, conform clauzelor prevăzute la capitolul IV. 3. Îndeplinirea formalitatilor privind deplasarea la locul de munca, conform clauzelor prevăzute la capitolul IV.

Furnizor ................................

Beneficiar ................................
BORG CORP

Contract de mediere

www.infomunca.ro

Pagina 1 / 5

III. Durata contractului de mediere Durata contractului de mediere este de 90 zile de la data încheierii. IV. Obligatiile partilor 1.Obligatiile furnizorului: a) sa ofere un loc de munca în concordanta cu pregatirea, aptitudinile si interesele beneficiarului pe durata prezentului contract; b) sa prezinte beneficiarului informatii si precizari cu privire la cerintele locului de munca si la conditiile în care poate avea loc angajarea; c) sa asigure, dupa caz, testarea aptitudinilor beneficiarului; d) sa faca demersurile necesare pentru încheierea contractului individual de munca cu angajatorul; e) sa asigure includerea în contractul individual de munca a elementelor prevazute în ofertele ferme de locuri de munca; f) sa asigure întocmirea unui exemplar al contractului individual de munca si în limba româna; g) sa asigure confidentialitatea datelor personale; h) sa efectueze demersurile si formalitatile necesare pentru deplasarea beneficiarului la locul de munca; i) sa restituie toate documentele depuse de beneficiar, în cazul în care nu i-a gasit loc de munca corespunzator sau acesta renunta la mediere; j) sa asigure respectarea de catre angajator a clauzelor prevazute în contractul individual de munca. 2.Obligatiile beneficiarului: a) sa prezinte toate documentele si sa furnizeze toate informatiile necesare pentru cautarea unui loc de munca corespunzator în strainatate; b) sa participe la actiunile de testare organizate de furnizor, în vederea selectarii pentru a fi angajat în strainatate; c) sa anunte furnizorul cu 3 zile înainte, în cazul renuntarii la serviciile de mediere ale acestuia; d) sa achite taxele legale si costurile legate de deplasarea în strainatate, daca acestea nu sunt suportate de angajator potrivit contractului individual de munca;

Furnizor ................................

Beneficiar ................................
BORG CORP

Contract de mediere

www.infomunca.ro

Pagina 2 / 5

e) sa respecte obligatiile prevazute în contractul individual de munca. f) să facă dovada furnizorului în cazul în care are interdicţie de deplasare pe teritoriul anumitor ţări g) să transmită furnizorului informaţii referitoare la locul şi condiţiile de muncă şi acomodare (după caz), după cum urmează: - în cel mult 48 de ore de la sosire în ţara angajatorului, obligatoriu telefonic - periodic, la un interval de cel mult o lună În caz contrar, furnizorul va contacta autorităţile pentru a asigura protecţia beneficiarului. V. Tariful serviciilor de mediere 1. Tariful pentru serviciile prestate de furnizor este de .......... euro. 2. Beneficiarul va achita suma de 50 euro sub forma de avans la data semnarii contractului. Restul sumei va fi achitata la semnarea contractului de munca cu angajatorul. 3. Furnizorul se obliga sa restituie beneficiarului avansul, în cazul in care nu gaseste nici un loc de munca corespunzator pentru beneficiar pe durata contractului de mediere. VI. Modificarea si completarea contractului de mediere Modificarea si completarea clauzelor contractului de mediere pot fi facute numai prin acordul de vointa al partilor, prin act aditional la contract, încheiat în forma scrisa. VII. Încetarea contractului de mediere Prezentul contract de mediere înceteaza: a) la data semnarii contractului individual de munca cu angajatorul, cu exceptia clauzelor prevazute la cap. IV pct. 1 lit. j) si pct. 2 lit. e), care înceteaza la expirarea contractului individual de munca; b) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, daca obiectul contractului de mediere nu s-a realizat; c) prin acordul de vointa al partilor; d) daca beneficiarul refuza 5 oferte de locuri de munca în strainatate; e) prin reziliere.

Furnizor ................................

Beneficiar ................................
BORG CORP

Contract de mediere

www.infomunca.ro

Pagina 3 / 5

În cazul în care una dintre parti nu îsi respecta obligatiile asumate prin contract, partea lezata va notifica partii în culpa sa depuna toate diligentele pentru executarea corespunzatoare a clauzelor contractuale. Daca partea în culpa, în termen de 3 zile de la primirea notificarii, nu se conformeaza, partea lezata poate rezilia în mod unilateral contractul de mediere si poate solicita despagubiri, potrivit legii. VIII. Alte clauze contractuale a) Rezilierea contractului între beneficiar şi firma angajatoare, din orice motiv, nu va da dreptul beneficiarului să ceară despăgubiri furnizorului, privind cheltuielile ocazionate de obţinerea contractului individual de muncă, precum şi cele legate de repatrierea lui. b) În cazul în care beneficiarul are interdicţie pe teritoriul statului unde urmează să îşi desfăşoare activitatea contractuală, va duce la nerambursarea taxelor, urmând ca furnizorul să îşi acopere prejudiciile cauzate şi exonerează furnizorul de orice obligaţii sau răspunderi. c) În cazul în care pe perioada derulării contractului individual de muncă, beneficiarul aduce prejudicii angajatorului, cum ar fi: absenţa nemotivată la lucru, consumul băuturilor alcoolice în timpul programului de lucru sau înainte de acesta, intrarea în altercaţii cu colegii de muncă, etc., şi acesta este repatriat, furnizorul este exonerat de orice răspundere. d) Furnizorul este exonerat de orice răspundere în cazul în care beneficiarul săvârşeşte fapte de natură contravenţională/penală pe teritoriul statului unde se derulează contractul de muncă între beneficiar şi angajator.

e) Obligaţiile furnizorului se rezumă la cele prevăzute în prezentul contract, iar orice
problemă ivită ulterior între beneficiar şi firma angajatoare se rezolvă între aceştia. f) Prin obţinerea de către furnizor a unei oferte ferme de angajare şi a unui contract de muncă, conform legislaţiei româneşti, cât şi a celei din ţara angajatorului, şi acceptarea acestora de către beneficiar, acesta din urmă nu va mai putea să aibă nici o pretenţie morală, materială sau de altă natură faţă de furnizor.

Furnizor ................................

Beneficiar ................................
BORG CORP

Contract de mediere

www.infomunca.ro

Pagina 4 / 5

IX. Forţa majoră Furnizorul nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau de executarea în mod necorepunzător total sau parţial a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege. Furnizorul, invocând forţa majoră este obligat să anunţe cealaltă parte în termen de 7 zile lucrătoare de la producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor acestuia. X. Litigii În caz de litigiu partile vor încerca solutionarea în mod amiabil a acestuia. În cazul în care nu se reuseste solutionarea în mod amiabil a litigiului, partile convin ca acesta sa fie solutionat de instantele judecatoresti competente de la sediul furnizorului, potrivit legii. XI. Dispozitii finale Contractul de mediere intra în vigoare la data semnarii lui de catre parti. Prezentul contract de mediere s-a încheiat la sediul furnizorului, în doua exemplare, unul pentru furnizor si unul pentru beneficiar. După citirea prezentului contract la sediul furnizorului, beneficiarul a luat la cunoştinţă de toate clauzele contractuale şi a consimţit în mod liber şi neviciat semnarea acestuia.

Furnizor ................................

Beneficiar ................................
BORG CORP

Contract de mediere

www.infomunca.ro

Pagina 5 / 5