ACORD DE MEDIERE

Încheiat la data de ____________
în baza Contractului de Mediere Nr. _____ din ____________
Noi,
Dl/Dna
………………………………………….
,
domiciliat(ă)
în
………......................................,
Str…………...................................., nr......, bl...., ap ..... , judeţul...............................................,
identificat prin CI seria……, nr. ………………… , CNP ………………………………….
/ SC ………………………., cu sediul în ……………………, str. ………………….., Nr……, cod
………………………, jud.Dolj, înregistrat în O.R.C. sub nr. ………………….., având codul de
înregistrare
fiscală
(CIF)
nr.
…………………..,
cont
bancar
nr.
..........................................................,
deschis
la
Banca
___________,
prin
………………………, în calitate de …………………………….
Dl/Dna
………………………………………….
,
domiciliat(ă)
în
………......................................,
Str…………...................................., nr......, bl...., ap ..... , judeţul...............................................,
identificat prin CI seria……, nr. ………………… , CNP ………………………………….
/ SC ………………………., cu sediul în ……………………, str. ………………….., Nr……, cod
………………………, jud.Dolj, înregistrat în O.R.C. sub nr. ………………….., având codul de
înregistrare
fiscală
(CIF)
nr.
…………………..,
cont
bancar
nr.
..........................................................,
deschis
la
Banca
___________,
prin
………………………, în calitate de …………………………….

în conformitate cu prevederile Legii nr.192/2006, am consimţit la încheierea prezentului
acord, liber exprimat şi neafectat de nici un viciu de consimţământ, fiind întru-totul de
acord
cu
cele
convenite
după
cum
urmează:
___________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________.
Prezentul acord are valoarea unui înscris sub semnătură privată şi nu conţine clauze care
să aducă atingere legii şi ordinii publice şi poate fi supus verificării notarului public în
vederea autentificării ori, după caz, încuviinţării instanţei de judecată.

Încheiat azi, ……………. la ……………..……………... în ………exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte.
Nume___________________________
Nume___________________________
Semnătura_______________________
Semnătura_______________________
Avocat__________________________
Avocat__________________________
Semnătura_______________________
Semnătura_______________________