HPECBETA MAJKO BOIOPOµHHE

CHACH HAC OÇ HPOKPETOF CATAHE,
OÇ 3PHX AHTEPA hEXOBHX H OÇ 3PHX
ÆYÇH KOJH HAC HEHPABEÇHO FOHE!
Monax Hnxonaj
BHBRHJCKA CBETA
RPOPOHAHCTBA
O BYþYTHOCTH
HOBEHAHCTBA
LTA CE 3BHBA
H LTA TE CE 3BHTH
Lup, 2005.
CABAAIOCAOBOM
HEIOBOI
HPEOCBEmTEHCTBA
EHHCKOHA HHmKOI
IOCHO±HHA HPHHE1A
2
YBOþ
Y Xpucfy õpaho u cecfpe, õuõnujcka ceefa npo-
po¬aucfea op Ceesuajyher Eora pafa cy uara, cno-
eecuur u pasyruur õuhura, ca Eo»auckur uuner,
papu uauer ee¬uor cnacena. Oua uac ynosopaeajy ua
µpyru ponasak Focnopa uauer Hcyca Xpucfa - kao
jepuuor Ceerohuor Eo»auckor Cypuje, kao u ua heroe
koua¬uu Cfpauuu cyp uap npoknefur cafauor u
nanur auqenura neroeur, kao u uap ceur ueno-
kajauur, a y rpexy saõnypenur cuuoeura u khepura
nypckur. A safur uar ykasyjy, pa he Xpucfoc Focnop
usepuufu npeoõpa»aj ceefa u no pafor oõehany
cfeopufu Hoeo Heõo, Hoey 3erny u Hoeu Hapop, rpe
he heroea Eo»aucka Rpaepa ee¬uo uapeeafu. Ha
nufane ceojux y¬euuka kapa he fo õufu, Focnop je pao
useecue epereucke suake koju he ce poropufu y
ucfopuju ¬oee¬aucfea, kpos nypcke uapaufaje ua
nosopuuuu ceefa. H ua kpajy je pekao: "Tako u eu kaô
euôume ôa ce oeo sõuea, suajme ôa je õnusy Uapcmeo
Bo»je... Anu nasume ua ceõe ôa cpua eaua ue
ome»ajy npejeôaneu u nujaucmeou u õpuaaua oeoaa
»ueoma, u ôa Çau ouaj ue uauþe ua eac usueuaôa"
(Pk. 21, 31 u 34).
µparu ¬ufao¬e, o kpajy Aparoee enoxe u o uacfauky
uoee õnarocnoeeue Xpucfoee enoxe µpyrur ponackor
heroeur, Eor je pao nojepuue suake u cfaposaeefuur
3
Rpopouura, kao u Ce. Anocfonura Xpucfoeur. Op
ceux fux õuõnujckux npopo¬aucfaea ysurauu cy noje-
puuu pefanu ca kojura ce nojaunaeajy fparu¬uu pora-
qaju ua ceefckoj nosopuuuu uauer epereua - koju uaro-
eeufaeajy peanuy roryhuocf ckopujer µpyror Xpu-
cfoeor ponacka u heroeor npeoõpa»aja ceefa u ¬oee-
¬aucfea. Y ceefoj õpafckoj »enu pa ceu kpos ucfuuufy
Ceefy eepy Rpaeocnaeuy u kpos ceefo jeeauqencko no-
kajane uaqero ee¬uo cnacene ceojoj õecrpfuoj pyuu,
npuna»e ce cpnckor popy oea ckporua knu»uua
RPBO YRO3OPEKE
Y uue Oua u Cuua u Cne1ora þyxa !
Y Xpucfy ppara õpaho u cecfpe, us paua y pau, us
ropuue y ropuuy, cee cy uar jacuuju u eepopocfojuuju
suauu u pokasu o saepuuoj qasu µauunoee u Joeauoee
anokanunce, fj. o saepuefky Aparoee epereucke eno-
xe. H npera fore, pa he Focnop Hcyc Xpucfoc no
ceor pauor põehany u no ceur ceefur õuõnujckur
npopo¬aucfeura, kao Ceerohuu Eo»aucku Cypuja, ca
ceojux ueõeckux eucuua no ppyru nyf pa cuqe ua uauy
rajky serny, u oõjaeu ceoj koua¬uu Cfpauuu cyp uap
npoknefur cafauor u neroeur nanur auqenura -
perouura, uap ceura uenokajauur cuuoeura u
khepura nypckur. H pa safur, no ceerohuoj Cunu
Eo»auckoj usepuu npeoõpa»aj ceefa, fj. pa cfeopu
Hoeo Heõo, Hoey 3erny u Hoeu Hapop, rpe he hero-
ea Eo»aucka Æyõae u Rpaepa ee¬uo uapeeafu.
Ha anen pyxoeuux nornaeapa xpuuhauckux Upkaea
uupor ceefa, pa ce usepue õnaroepereuo cee npu-
npere sa fpujyrqanuy npocnaey 2000 ropuua Xpu-
uhaucfea, aufuxpucfoee cnyre,- fj. rohuuuu uauer
epereua u kpeafopu Hoeor ceefckor nopefka jaeuo uar
roeope pa je Xpuuhaucfey opseouuno, fj. pocfa ry je
õuno 2000 ropuua. Kao, u pa capa ¬oee¬aucfeo fpeõa
pa ce yjepuuu ca uoeor (NewAge) penurujor, a fo je
5
aufuxpucfoea penuruja. Aufuxpucfoeu cnepõeuuuu, sa
ocfeapene ceor nnaua u nporpara, cny»e ce acfpo-
noukur ee¬uur kaneupapor "3opujakor". H ua
ocuoey for kaneupapa, sa ceoje uay¬uo onpaepane ro-
eope pa je acfponouka epa "puõe" õuna npepo-
ppeqeua sa Xpuuhaucfeo op cfpaue (rufonoukux)
õoroea - peroua, u pa je capa fa epa ucfekna, a
uacfynuna uoea acfponouka epa "eoponuje". H pa
uaeopuo, uoea epa "eoponuje" saxfeea op ¬oee-
¬aucfea pa ce y 21. eeky yjepuuu nop okpune uoee
jepuucfeeue penuruje u nop okpune uoeor cnacufena
¬oee¬aucfea - aufuxpucfa.
Y uepeny 13. jyna 1997. ropuue, y õopckoj upkeu
nocne Ceefe Pufypruje, eepuuuura ce oõpafuo Eoror
npoceeheuu, cfapu npofa µyuau, pyroroµuunu rpa-
qauuu Arepuke, u npeko nux anenoeao ua cee ocfane
rpaqaue Eopa u uupe okonuue, pa ce ceu racoeuo
nokpeuy ua ouo npaeo jeeauqencko nokajane npep
Ceeeupehur, Ceesuajyhur u Ceeroryhur Eoror y
Ceefoj Tpojuuu. Jep, kako ce capa y oeo uaue
fparu¬uo epere sõueajy ucfopujcku poraqaju y ceefy u
kop uac, epere sa nokajane ro»e õpso pa uar
ucfekue - racoeuor noruõujor ¬oee¬aucfea y euxopy
Tpeher ceefcko-uykneapuor pafa. A nocne crpfu uera
kajana, roeopu Eo»aucka u uapopua ryppocf. Ty
cfpauuy noruõujy ro»e Focnop, ceakor paua u ¬aca,
pa ponycfu sõor ceeonufer rpexonapa uecpehuor
¬oee¬aucfea, kao u uauer fparu¬uor cpnckor uapopa. A
Ceesuajyhur Eoror npopo¬ku je npepckasaua racoeua
»efea uap saõnypenur cuuoeura u khepura nypckur
(eupu: Ofk.9,13-18; 3ax.13,18). Jou je nopep ocfanor,
oeaj Eoror npoceeheuu npofa, fora paua uarnacuo:
Hnauepu u kpeamopu Hoeoa ceemckoa nopemka, uuajy
6
nnau u npoapau ôa yeeve, yovu uacmynana 2000.
aoôuue, ua nnamoy y Fusu koô vyôecuux eaunamckux
nupauuôa, uanpaee eenuko cnaene ua ceemckou
uueoy y vacm uacmynana mpehea uuneuujyua, kako
õu koumpupanu xpuuhauckuu uapoôuua u nuxoeou
mpujyuqanuou cnaeny 2000 aoôuua xpuuhaucmea.
Kao u ôa he nocne moa eenukoa cnaena, õyôyhea
sajeôuuvkoa ceemckoa enaôapa oôeecmu y eeh
npunpeuneuu uapcku ôeopau y Jepycanuuy, u nocma-
eumu aa y neaoey uapcky qomeny. Hau porahu
pueeuu nucf "Ronufuka" op 27. peuerõpa 1999.
ropuue, y pyõpuuu "Æyôu u ôoaaþaju", npoueo je eecf
pa cy oõaeneue cee fexuu¬ke npunpere sa fo pea-
uaecfo¬acoeuo eenuko cnaene u pa he ouo rafe-
pujanuo koufafu peeef u no runuoua ponapa. Ceefcka
cafenufcka feneeusuja pupekfuo je npeuocuna nporpar
for eenukor cnaena, ua kore cy õunu npucyfuu ceu
rnaeuu ueqoeu eenukux pp»aea ceefa. Ha ocuoey oee
nofepqeue uuqoprauuje, a no µauunoeor cfaposaee-
fuor õuõnujckor npopo¬aucfey, fpeõa capa y õnuckoj
õypyhuocfu o¬ekueafu jaeuo kpyuucane ceefckor
enapapa - aufuxpucfa (eupu: µau.7,20 u 25; 8,23-27;
9,27; 12,4 u 7-13). Ca oeur ynopepu: npopo¬ku fekcf
(2.Con.2,3-13), npopo¬ku fekcf o nocnepnur epere-
uura, fj. o kpajy Aparoee epereucke enoxe (2.Tur.
3,1-10), kao u Xpucfoeo jeeauqencko npepckasane o
nojaeu na»uor recuje: "Jep he ce nojaeumu na»uu
xpucmocu u na»uu npopouu, u nokasahe suake eenuke
u vyôeca ôa õu npeeapunu, ako õyôe uoayhe, u
usaõpaue. Emo eau ykasax yuanpujeô. Ako eau, ôakne,
ka»y: Eeo aa y nycmunu, ue usnasume. Eeo aa y
coõaua, ue eepyjme" (Mf.24,24-26).
Ynosopene: Y oeor uauer fparu¬uor anokanu-
7
nfu¬kor epereuy, po caµa cy uar nosuafa fpu na»ua
xpucfoca, koju norohycafaucke cune nokasyjy suake u
¬ypeca: Cauõaõa y Hupuju, µejeup Konepqunp u
fakoseauu uoeu y¬ufen ¬oee¬aucfea - Maufpeja,
kojera capa kpeafopu Hoeor ceefckor nopefka qopcu-
pauo nonynapuuy kao pyro o¬ekueauor uoeor cnacu-
fena ¬oee¬aucfea. heroe nporpar sa yjepunene
uenokynuor ¬oee¬aucfea Mo»e pa ce uaqe npeko
Hufepuefa, ua appecu: www.simedia.org.yu. .
Haua uecpehua uueunusauuja ¬uuu pea uaj-
cfpauuuja sno¬uua npep Ceeeupehur Eoror: ceeo-
nufe racoeuo ¬eporopcfeo u nepoqunujy (uacunuo
õnypuo ckpuaenene ranonefue peue). Tu cfpauuu
rpecu ce ue noruny y õuõnujckoj ucfopuju, uu npep
ceeonufur nofonor sa epere Rpaeepuor Hoja, uu y
Copory u Foropy sa epere Rpaeepuor Pofa u Rpaoua
Aepara. Y npunor roryhuocfu o ckopoj nojaeu na»uer
recuje - aufuxpucfa, u neroee pukfafype npofue
Xpucfa u Ceefe Upkee heroee, ceepo¬u uar u
uajuoeuja eecf o npokonauor fa|uor fyueny ucnop
Xpucfoeor Ceefor Fpoõa y Jepycanury, ca nyuu-
qepoeur nykaeur nnauor pa Ceefu Fpoõ Focnopnu
uecfaue ca nuua serne kap ce na»uu recuja nojaeu y
Upkeu Xpucfoeor Fpoõa pa ce ycfonu¬u sa uoeor
ceefckor pyxoeuor nornaeapa. Jep je npepckasauO: "ôa
he cau cecmu y xpau Bô»ju kao õoa, mepôehu sa ceõe
ôa je õoa" (2.Con.2,4).
3a õpsy nojaey na»uor recuje ceepo¬u uar jacuo u
oea koucfafaUuja: Ceeonufu ofnap op Xpucfa, fj. op
heroeor »ueofuor Eoro¬oee¬auckor npurepa u jeeau-
qenckor y¬ena op cfpaue capauner uenokynuor xpu-
uhauckor uapopa, na u.uaLer cpnckor uapopa. Roquro
ceaku npeo op ceõe, a safur õypuur okor ocrofpuro
u cee õnu»ne oko ceõe, u carnepajro konuko je capa
reqy uara ouux npaeux anocfonckux xpuuhaua npeor,
ppyror u fpeher eeka? Ceefo Rpepane uar jacuo
ceepo¬u, pa cy ruoru xpuuhauu npea fpu eeka õunu
ceefor - ry¬euu¬kor »ueofa. Ouu cy ce ceu po jepuor
pp»anu u enapanu no ouoM uajceefujer npaeuny
»ueofa: Çp»uu cee.sa nayvuuy u mpuue, cauo ôa
Xpucma y cpuy ôoõujeu. H ouo npaeuno: Ako ckpouuy
xpauy u oôehy uuauo, oeuu ôa õyôuuo saôoeonuu.
Ynufajro ce capa, konuko uac je fakeux xpuuhaua?
Ca nyuur npaeor ro»ero u ru capa ca npopokor
µaeupor pa eanujero npep Focnopor: Houaaaj
Focnoôe, jep uecma Ceemux ua seunu; jep ceu
sacmpauucuo u ca Teoaa nyma jeeauþenckoa ckpe-
uycuo, a kpos pasuo rpexonyõne y rope oeora ceefa
ca pyuor ce yfonucro! µa fparepuja õype eeha, ruoru
u op ouux koju cy op Focnopa uajnoseauuju u uaj-
oproeopuuju pa õypy ceefnocf ceefy u co sernu, sõor
npeeape õorafcfea u enacfonyõna, cnacfu fenecuor
»ueofa u saeucfu, usryõuue Xpucfoey Ceefnocf
»ueofa u nocfapoue pyxoeua fara... A npepckasauo je
Ceesuajyhur Eoror npeko Anocfona Raena, kap ce
nojaeu racoeuu ofnap op Xpucfa u heroeor Eo»auckor
y¬ena, pa he ce fapa u nojaeufu ¬oeek õesakona -
aufuxpucf (2.Con.2,3-4). Cfora, Eo»aucka uac Rpery-
ppocf nosuea, pa õypero cearpa ua pyxoeuoj cfpa»u
ceoje õecrpfue pyue u pa õypuo npafuro cee fokoee
u sõueana uauer uecpequor u y npaeor crucny ano-
kanunfu¬kor epereua. .
µaua 16. jyna. 1997. ropuue, jepua nopopuua,
pouaeuu us Kauape, usjaeuna je y rauacfupy Xu¬u,
pa je rnaeuu pasnor ufo cy uanycfunu õorafy Kauapy,
safo ufo je faro eeh no¬eno jaeuo ca »urocaner
9
aufuxpucfoeur »uror. 3afo õpaho u cecfpe, õypuro
õypuu u onpesuu ua cee poraqaje uauer uecpehuor
epereua.... Ako cro npaee u eepue cnyre Focnopne,
uu no ueuy nu¬uor »ueofa ue crero npurufu »ur
npoknefe seepu - aufuxpucfa. Jep je Eoror npep-
ckasauo: "Ko aoô ce noknouu seepu u nuky nesuuou, u
npuuu »ua ua veno ceoje unu pyky ceojy, u ou he numu
oô euua aueea Bo»ujea..,, u õuhe uyveu y oany u
cyunopy..." (Ofk. 14, 9-11)..
Rofpypuro ce »ypuo capa, ppara õpaho u cecfpe,
ca ucfuuckur Jeeauqenckur nokajaner npep Eoror y
Ceefoj Tpojuuu. Hcnoeepuro us ceer cpua uckpeuo,
kop eepuor u uckycuor cnyre;Focnopner, cey rpexoeuy
npnaeufuuy: yõucfea u ¬eporopcfea, npenyõy u cea
ppyra ruycua õnypo¬uucfea, na», kpaqy u ofurane
fyqe uroeuue, npuceajane u kopuuhene fyqux usry-
õneuux cfeapu, ceaqe u ceaky epcfy ncoeke u õoro-
xynena, epeqane popufena u õnu»nux ceojux, oro-
eapane, na»ue kneeefe u ceepo¬ena, uerunocpqe
npera cupofuur u ceojur õnu»nura, uenoufoeane
nocfa cpepor u nefkor u cea ¬efupu eenuka ropuuna
nocfa, uexafuo sauerapueane Ceefe fajue Hcnoeecfu
u Rpu¬euha, uenoxaqane sajepuu¬kor Eorocny»ena -
Hepenor u Rpasuukor y ceefor xpary Eo»jer, nujau-
cfeo u npo»ppnueocf, noxaqane epa¬apa u rafapa, u
cee ppyro ua ufo uac uckycuu cnyra Eo»ju õype
nopcefuo. Huufa ue kpufu u ue safajufu. Jep, kpos
safajeuu ueucnoeeqeuu rpex, npoknefu snu pyx cafa-
ucku, u pane sapp»aea npaeo ua õopaeak y cpuy u
pyuu rpeuuuka, pa ra u pane sapp»aea y rpexoeuor
poncfey. Rpu ucnoeecfu ue cnorunafu ueka ppyra
nuua kao cay¬ecuuke u euuoeuuke ceojux carpeuena,
jep fakea ucnoeecf uehe õufu ucnpaeua npep Eoror u
10
uehe uar pouefu uukakeor pyxoeuor uanpefka. Kapa
cey oey rpexoeuy npnaeufuuy uckpeuo ucnoeepuro,
npuxeafuro uckpeuo caeef uckycuor pyxoeuuka u
sano¬uuro ys noroh Eo»jy, Majke Eo»je u ceujy Cee-
fux, opny¬uy õufky npofue npoknefor cafaue u nero-
eor pejcfea y uara - koje ce rauuqecfyje npeko ceux
rpeuuux »ena u cfpacuux uaroua orpexoeneue fene-
cue npupope uaue. Ycppuor, ceakopuee¬or ronufeor
u nocfor, safur fpnnener u onpaufaner yepepa
ceura op kojux uar ponase, sano¬uuro õufky. A safur
ce cefuro sanoeecfu Eo»jer "Æyõuuo õnu»neaa
ceoaa kao cauoaa ceõe" (Mk. 12,31); u sanoeecfu õna-
»eucfea: "Bnaao uunocmueuua, jep he õumu nouu-
noeauu" op Xpucfa Focnopa (Mf.5,7).
H cefuro ce ruore cupofue peue ões popufena,
kojux ura oko 34000 y uauoj uecpehuoj sernu.
3akouckur nyfer npuceojuro ueko fakeo cupofuo pefe,
koje je »enuo popufencke fonne nyõaeu. Behuuor cy
fa peua u uekpufeua. Kpcfufe ra y ceor pory fj. y
ceefoj upkeu ceojoj. Rpy»ufe ur cey nnereuufy u
fonny popufencky jeeauqencky nyõae u uery. Hnu nak,
npuxeafuTe kornnefuy cupofuy nopopuuy - rajky ca
cupofuor peuor. H poõpo suajfe, sa fakey »pfeeuy
nyõae npera õnu»nura y ueeonu, Focnop he uajfe»e
rpexe: ¬eporopcfeo u npenyõy, uajõp»e onpocfufu.
þPYFO YRO3OPEKE
Y ure Oua u Cuua u Ceefora µyxa !
Y Xpucfy õpaho u cecfpe, ako je ukojer xpu-
uhauckor uapopy ukapa õuno nofpeõuo ceeonufe
uapopuo nokajane npep Jepuuur Ceeroryhur Eoror y
Ceefoj Tpojuuu, fo je saucfa capa nofpeõuo uauer
cpnckor uapopy, a safur u ceur npaeocnaeuur u
onufe xpuuhauckur uapopura. Jep, no pafur usja-
eara uajoproeopuujux y Hcfo¬uoj Rpaeocnaeuoj Upkeu,
nocfoju Meqyuapppua ceefcka saeepa npofue Xpucfa u
heroee Ceefe Hcfo¬ue Rpaeocnaeue Upkee, kao jou
jepuuor eepuor ¬yeapa ceux Eo»auckux porrafa Eo-
»aucke Ceefe Tpojuue.
Kues, nakna u npofueuuk Eo»ju - cafaua, npe ueky
peueuujy, op . kuesoea nypckux qoprupao je ceojy
anokanunfu¬ky seep ca cepar rnaea (cepar ekouorcku
uajpaseujeuujux), u pecef poroea (pecef npoeuuuuja
unu pecef kpaneecfea y. õypyher aufuxpucfoeor
seranckor uapcfey - Ofk.17,12), (Ofk.13. rnaea). Oea
nakneua seep, no uanory kuesa oeor ceefa - cafaue, us
paua y pau, cee »euhu npufucak epuu ua Rpaeo-
cnaeuy Upkey u neue uapope, a sa npey »pfey
yuuufena oppepuna je uau cpncku uapop. H capa
12
npeko uauux »ueofuux ryka u cfpapana, u cnonuux
ekouorckux caukuuja, uane ceur ocfanur npaeo-
cnaeuur u onufe xpuuhauckur uapopura osõunua
ynosopena u npefne, pa õypy rupuu u nokopuu nnauy
u nporpary Hoeor ceefckor - aufuxpucfoeor nopefka,
pa ue õu po»ueenu uaue ryke u cfpaµana. Ha ocuoey
õuõnujckux ceefux npopo¬aucfaea u capaunux fpa-
ru¬uux sõueana u ceeonufer ropanuor napa uauer
uecpehuor nokpnena, eeh ce jacuo uasupy npunpe-
rneuu uoeu ycfaeuu arauprauu y cepar fa¬aka sa
Hoeu ceefcku - aufuxpucfoe nopepak:
1. Y uufepecy uenokynuor ¬oee¬aucfea, papu
fpajuor rupa u ceeonufer rafepHjanuor, »ueofuor
õnarocfana sa cee uapope u uapopuocfu, pa ce cee
pocapaune penuruje ykornouyjy y jepuy jepuucfeeuy
ceefcky penurujy. A mo Te õumu auycoõa onycmouena
o kojôj aoeopu npopok Çauuno, aôje cmoju ua ujecmy
ceemoue - koju vuma ôa pasyuuje (Maf.24,15;
µau.12,11).
2. µa ce sa npeor nornaeapa Hoee ceefcke penuruje,
no pacnucauor ornacy op cfpaue Ceefckor napna-
reufa, ua perokpafcku fj. ua perouokpafcku ua¬uu
usaõepe ouaj kaupupaf, koju he npep Ceefckor napna-
reufapuor kappoeckor korucujor Rpukasafu ueky
ceojy uafnpupopuy cuny u uafnpoce¬uo suane u
ryppocf (2.Con.2,9-10; Ofk.13,4-8).
3. µa ce fakeor uoeor u npeor ceefckor enapapy u
pyxoeuor nornaeapy, Hoeur ceefckur ycfaeor, pope-
nu seauu¬uo npusuane u fufyna - Hoeor cnacufena
¬oee¬aucfea. A fo he õufu na»uu õor - aufuxpucf
(2.Con.2,4).
4. Cxopuo for seauu¬uor npusuany op cfpaue Cee-
fckor napnareufa, ceu rpaqauu Hoeor ceefckor no-
13
pefka py»uu cy u oõaeesuu opaeafu õo»aucko noufo-
eane u noknonene uoeor cnacufeny ¬oee¬aucfea -
aufuxpucfy (Ofk.13,8. u 12).
5. Y uufepecy uay¬uor, fexuu¬kor u ekouorckor
nporpeca ¬oee¬aucfea, ceu rpaqauu py»uu cy u oõa-
eesuu ceoj nu¬uu rafu¬uu õpoj npurufu ua pecuoj
pyuu unu ¬eny. Oea fexuu¬ka papna oõaeuhe ce ões-
õonuo caepueuor nacepckor fexuukor, a fajaucfeeua
aufuxpucfoea uuqpa õuhe ueeupnuea sa npupopuo
oko (Ofk.13,16).
6. Ceu ouu koju ue ucnoufyjy sakoucke oppepõe us
4. u 5 fa¬ke Hoeor ceefckor ycfaea, usryõuhe npaeo
ua ceaky epcfy kynonpopaje (Ofk.13,17). A uajee-
poeafuuje, usryõuhe npaeo u ua sanounene, npaeo ua
neusuoua u couujanua npurana u npaeo ua sppae-
cfeeuy saufufy u fo ua oppeqeuo epere, op - po.
Rocne ucfeka oppeqeuor poka oeux fakoseauux xyra-
uux caukuuja npofue npekpuuoua ycfaea Hoeor cee-
fckor - aufuxpucfoeor nopefka, npepysehe ce ruoro
cfpo»uje kasueue repe u fo: ryõufak rpaqaucke cno-
õope, ry¬euu¬ko ucfjasaeane u qusu¬ko nukeupupane
(Ofk.13,7u 15). .
7. Ceu rpaqauu Hoeor ceefckor nopefka, koju ce
ceojur cnoõopuur onpepenener opny¬e pa npuxeafe
cee opnyke Hoeor ceefckor ycfaea o Hoeor ceefckor -
aufuxpucfoeor nopefky, op uoeor cnacufena ¬oee-
¬aucfea - aufuxpucfa u neroee eucoko-uay¬ue enape -
napnareufa, y»ueahe po»ueofuo nyuo rafepujanuo
õnarocfane u nofnyuy cnoõopy npupopuor fenecuor
»ueofa. Ro oeor 7. arauprauy Hoeor ceefckor ycfaea,
ykupa ce pocapauna eekoeua uucfufyuuja õpaka, kao
kousepeafueua u uenofpeõua sa Hoeu ceefcku nope-
pak. Ykupa ce u pocapauna eekoeua ropanua oõaeesa
14
o noufoeany uekux nopopu¬uux u popõuuckux uopru.
H npera fore, ceako pasyruo nypcko õuhe y ceore
yspacfy, npera ceor npupopuor uarouy, ura npaeo u
cnoõopy pa ões pasnuke ceakor u ua õuno kore
recfy, usjaeu ceojy uufuruy fenecuy npupopuy nyõae.
Jep, no oeor ropanuor nufany, porraf Hoee ceefcke
penuruje rnacu: 3aõpaneuo je saõpanueamu. Tako je
eona uoeor cnacufena - aufuxpucfa u neroee eucoko-
uay¬ue enape, pa ce uoeo nypcko nokonene y Hoeor
ceefckor nopefky, paqa op cnoõopue nyõaeu u
caepueue cnoõope npupopHor »ueofa. Epury o fpypuu-
uara u uoeor rnapor noforcfey eopuhe eucoko-
uay¬ua ceefcka pp»aeua uucfufyuuja, koja he uay¬uur
cenekfueuur refopara, jou y raj¬uuoj yfpoõu kpeu-
pafu uajcnocoõuuje u uajsppaeuje sa uoeu eucoko-
uay¬uu nporpec ¬oee¬aucfea.
Efo, ppara õpaho u cecfpe, op ceprornaee seepu,
koja capa us paua y pau cee ¬epuhe npeysura ceefcky
enapaeuuy y ceoje pyke, u ycneuuo npueopu kpajy ceoj
nnau u nporpar, o¬ekyjro yckopo Hoeu ceefcku ycfae -
Hoeor ceefckor nopefka cnu¬ue uaeepeue capp»uue.
Ho nocne oeor osõunuor ynosopena, eeo capa u
poõpe yfexe sa eepue cnyre Focnopne op cfpaue
Eo»je, ua ocuoey nucauor Eo»auckor Ofkpoeena. Rpe
ycnocfaenana cafaucke - aufuxpucfoee pukfafype
uap nypckur popor, nperyppu u ¬oeekonyõueu Fo-
cnop ponycfuhe npeo npoknefor cafauu pa nokpeue
¬oee¬aucfeo y ceeonufu Tpehu Ceefcku paf u pa yno-
fpeõu pafuy aforcky fexuuky sa racoeuo yuuufene
»ueofa ua sernu. Tor nakneuor fexuukor oõaeuhe
ce npopo¬ku npepckasaua Benuka »efea Focnopna uap
cuuoeura nypckur (Ofk. 14,14-20). Y foj Benukoj
»efeu, õuõnujckur npopo¬aucfeura npepckasauo je, pa
15
he y kpafkor epereuckor uufepeany usruuyfu pee
fpehuue ¬oee¬aucfea, a jepua npe»ueena fpehuua
sapoõuhe nyfe u õonue paHe (3ax.13,8; Ofk.9,15 u 18;
Ofk.16,2 u 11). Rpera fore, y Xpuefy õpaho u cecfpe,
npururo k suany: npeo »efea Focnopna, a safur
pukfafypa na»uor õora - aufuxpucfa. Jep, ceesuajyhu
Focnop poõpo sua ca kakeur he cfpauuur fepopor
uacfynufu npoknefu cafaua npekp ceor usaõpauor
cnyre - aufuxpucfa, fe pa. ruore eepue cnyre
Focnopne ycnep õonecfu, cfapocfu u ranonefuocfu,
uehe rohu pa uspp»e cfpauuy aufuxpucfoey pukfa-
fypy. 3afo.he, kpos racoeuy »efey, cakynufu õecrpfue
pyue ruorux eepuux cnyry cepjux u crecfHhe ux y
ceojy Heõecky »ufuuuy, A npe»ueenur cnyrara
ceojur, Ceerohuu Focnop, pahe kpenocf u cuny py-
xoeuy, fe he jepuu xpaõpo, eufeuku u ca nyuo papocfu
y cpuy nono»ufu ceoje serancke »ueofe sa opõpauy u
noceepo¬ene ucfuuufe eepe Xpuuhaucke kao no-
cnepnu Ceefu My¬euuuu sa Xpucfa u ceefy eepy
Xpuuhaucky. A ppyre he µyx Ceefu ynyfufu opra-
uusoeauo no rpynara y rope u nnauuue, pa y nehu-
uckur u õpeuapckur upkeara, kao »uea serancka
Upkea Xpucfoea, kojy uu epafa apoea ue rory
uapenapafu, opcny»e nocnepne Ceefe Pufypruje y
cnaey Eo»aucke Ceefe Tpojuue. Rosuafo uar je, pa je
Xpucfoea Hoeosaeefua Upkea ceojy õo»aucky rucujy
ua cnaceny nypckor popa sano¬ena y Bufnejerckoj
ceefoj nehuuu. H rne, no ceur õuõnujckur ceefur
npopo¬aucfeura u capaunur fparu¬uur sõueanura u
no ceeonufer eenukor ropanuor napy uaue uecpe-
fue uueunusauuje, õpso ce õnu»e pauu kapa he je
saepuufu ucfo y uekoj npupopuoj nehuuu nocnepnor
Ceefor Pufyprujor - Eo»auckoj Ceefoj Tpojuuu. Tako
16
Focnop pe¬e, fako u ropa õufu. A oupa kapa saõnucfa
-acuu Kpcf Focnopnu ua ueõy, nocne fpu u no ropuue
aufuxpucfoee enapaeuue, ycnepuhe µpyru ponasak
Focnopnu, kao Ceerohuor u Ceenpaeepuor Eo»auckor
Cypuje, a y npafnu ceux heroeux Ceefux Apxaurena u
Aurena. H koua¬uo he npecypufu npoknefor cafauu u
ceur nanur auqenura neroeur, u ceur uenokajauur
õecrpfuur pyuara nypckur, koje »ueehu y feny ua
sernu, Eora y Ceefoj Tpojuuu npespeue, u y crpfuur
rpecura ceojur cny»uue cafauu a ue Eory - Ouy
Heõeckor. Papu cnacena pyue ceoje, y oee fparu¬ue
u cypõouocue paue, nofpeõuo je ¬euhe uu¬ufaeafu
fekcf y Jeeauqeny u ceakopueeuo pasruunafu o
Cfpauuor cypy Focnopner (eupu: Maf.25,31-46).
A capa, y Xpucfy õpaho u cecfpe, uekonuko pe¬u o
ceefor jeeauqenckor nokajany. Uun u cyufuua
jeeauqenckor nokajana cacfoju ce y oõuoeu ceefor
jeeauqenckor »ueofa, no »ueofuor npurepy u jeeau-
qenckor y¬eny Xpucfa Cnacufena, no npurepy u
y¬eny heroeux Ceefux Anocfona, u no npurepy u
y¬eny ceux ocfanux Eo»jux Ceefufena. 3a ycneuuu
no¬efak ua oõuoeu ceefor jeeauqenckor »ueofa, npeo
je ueonxopuo nofpeõua noru¬ua yõepnuea eepa y
Eo»aucky Ceefy Tpojuuy. A fa ceefa cnacouocua eepa
eackpcaea y ¬oee¬ujoj õecrpfuoj pyuu kpos õesy-
cnoeuy nocnyuuocf u nokopuocf ceefoj eonu Fo-
cnopnoj, caeecuur ucnynaeaner ceux ceefux sano-
eecfu Eo»jux - Xpucfoeux. Kpuener Xpucfoeux sano-
eecfu, sne nakneue cafaucke cune sapoõnaeajy pyuy
rpeuuy u norpa¬yjy eepy y Eo»aucky Ceefy Tpojuuy, a
fo je uajfparu¬uuje cfane pyueeuo sa uecpefuo õuhe
nypcko. Ryfer Ceefe fajue Kpufena, u uckpeue
ucnoeecfu kop uckycuor pyxoeuor nacfupa (ceeufe-
17
uocny»ufena) ceefa eepa nouoeo eackpcaea, a ys
noroh ceefor nocfa u ceakopueeue ycppue rpnufee u
onpaufaner yepepa õnu»nura ceojur u kpos poõpa
pena ceefor runocpqa npera õonecuur, cnenur u
cakafur, fe kpos Ceefy fajuy Rpu¬euha, pyua rpeuua
ce nouoeo pyxoeuo npenopaqa u eackpcaea sa ee¬uo
Uapcfeo Eo»je. Rpunukor ucnoeecfu, ucnoeepufu cee
pefanuo op cepre ropuue ceor pefuncfea. Hukora
ppyror ue norunafu u ue ocyqueafu kao euuoeuuke
ceojux carpeuena, uerp caro nu¬uo ceõe uckpeuo ocy-
queafu ufo cro, no cyrecfuju nykaeor cafaue u
npoknefux auqena neroeux, npucfanu ua ¬unene
rpeuuux pena u »anocfunu Eora y Ceefoj Tpojuuu.
Jep, nykaeu cafauuuu auqenu ynopuo uacfoje -
rucaouo, pa rpeuuuk npehyfu noueke cparue rpexe
ceoje. A uun cafauuu je y fore pa kpos ueucnoeeqeuu
rpex sapp»u pyuy rpeuuuka ufo py»e y rpexoeuoj
npnaeufuuu, a fure u y ceore poncfey. Hcnoeepufu
cee pepocnepuo: yõucfea u ¬eporopcfea (aõopfyc),
npenyõy u cea ppyra õnypo¬uucfea, xyne ua Eora u
ceaky ppyry ncoeky, uenoufoeane u epeqane popu-
fena u ocfanux õnu»nux ceojux, nocequeane rafapa
u epa¬apa, uenoufoeane nocfa cpepor u nefkor u
cea ¬efupu eenuka ropuuna nocfa, cea oroeapana u
kneeefana, nenocf npera ceakopueeuoj porahoj u
upkeeuoj ronufeu, kpaqe eenuke u rane, nakorcfeo sa
uenpaeepuur poõufkor: sakupaner y fproeuuu, npu-
ceajaner fyqux usryõneuux cfeapu, uacunuur ofu-
raner fyqer poõpa. A safur, oõehafu Focnopy pa ce
euue uehe rpeuufu. Caeef pyxoeuuka osõunuo npu-
xeafufu u ceecppuo y uoe »ueof kpeuyfu.
u 18
TPETE YRO3OPEKE
Y ure Oua u Cuua u Ceefora µyxa !
Y Xpucfy ppara õpaho u cecfpe, no ceur õuõnu-
jckur ceefur npopo¬aucfeura, u onufe ruuynur u
capaunur ucfopujckur poraqajura, cafaucke cune cy
capa y uaj»euher ceor nakneuor pejcfey npofue Eora
u uenokynuor ¬oee¬eucfea... Kues nakna - cafaua, eeh
noopaeuo je roõunucao cee rnaeue uapeee u kuesoee
Æypcke uupor seranckor ceefa. H capa ur qopcu-
pauo pukfupa, pa ufo npe uap ceur uapopura u nne-
reuura ycnocfaee neroey fofanuy cafaucky pukfa-
fypy, ua npeor recfy npofue Xpucfa u heroeux ee-
puux cnepõeuuka. 3afo uar Xpucfoea Eo»aucka Rpe-
ryppocf uana»e pa, u ru cnyre heroee, ufo a»ypuuje
oõaeeufaearo cee eepue Xpucfoee cnepõeuuke, pa ce
õnaroepereuo ca ceefur jeeauqenckur nokajaner
poõpo npunpere sa npepcfojeha eenuka »ueofua ucky-
uena, koja rory uacfynufu u y õnuckOj õypyhuocfu,
ako ux Ceerohuu Tocnop ue cnpe¬u ceojor enauhy.
Hajuoeuju fparu¬uu poraqaju y Arepuuu op 11.
cenferõpa 2001. ropuue, no Joeauoeor Ofkpoeeny,
uaroeeufaeajy roryhuocf pa je ceprornaea anoka-
nunfu¬ka seep paneua (fk.13,3). 3afo uar Eo»aucka
Myppocf uana»e pa anenyjero ua cee Xpucfoee cnyre
u cnyukune, pa ce opny¬uo ofpruy op cua rpexoeuor u
õypuo cfauy ua pyxoeuoj cfpa»u ca õecrpfuor pyuor
ceojor. Kao u pa õypuc npafuro panu fok poraqaja ua
ceefckoj nosopuuuu. Eypuu u Eoror npoceeheuu
cfapuu, uasupy u eepyjy y roryhuocf, pa he Rpaepo-
nyõueu Focnop ponycfufu npoknefor cafauu u nero-
eur cnyrara, pa y õnuckoj õypyhuocfu ycnocfaee kpa-
fkofpajuo aufuxpucfoeo - cafauuuo uapcfeo. A kako je
uaeepeuo y µauunoeoj u Joeauoeoj anokanuncu, ouo he
fpajafu ceera fpu u no ropuue, unu 42 receua
(µau.12,11; Ofk.12,6; 13,5).
3aufo fpeõa yõepnueo eepoeafu y roryhuocf ycno-
cfaenana aufuxpucfoeor uapcfea? 3afo, npe ceera,
ufo ce õuõnujcka ceefa npopo¬aucfea pepocnepuo,
õpsur fernor, ucnynaeajy ka for fparu¬uor poraqajy.
Ko ura õypue pyxoeue o¬u, ou fo jacuo eupu. Kore cy
pyxoeue o¬u norpa¬eue yspokor: cpeõponyõna, cna-
cfonyõna, enacfonyõna, cnaeonyõna, õnypony-
õna, rueea, nenocfu u saeucfu, faj o epereuckur
suauura u õuõnujckur ceefur npopo¬aucfeura uehe u
uero»e pa osõunuo pasruuna u pa ux carnepaea.
Jep, fo ry ce cee ¬uuu sa ancypp u sa ueufo o ¬ery je
õesepepuo u uenofpeõuo pasruunafu.
Ha ocuoey ee¬uor õuõnujckor Eo»auckor Ofkpoeena
u ceeonufe ucfopuje ¬oee¬aucfea, Eoror npoceeheuu
cfapuu koucfafyjy, pa je oeo capaune ¬oee¬aucfeo
saxeafuo uajeehu cfeneu racoeuor rpexoeuor nypuna.
Oea koucfafauuja nofepqyje ce npeo - ceeonufur ra-
coeuur yõujaner uepoqeue peue y yfpoõu rajke ceoje.
Oeaj akf yõucfea, uajfe»u je sno¬uu u rpex npep
Ceeeupehur u Ceesuajyhur Eoror. 3afur nepoqunuja
fj. õnypuo cunoeane caceur rane peue op pee po fpu
ropuue. Takae sno¬uu rpexa uu rpeuuuuu y ppeeuor
20
Copory u Foropy uucy ¬uuunu, uufu npep ceeonufur
nofonor sa epere npaeepuor Hoja. 3afur, nera-
nusauuja cafaucke "upkee" op cfpaue ceefckux ro-
huuka, no sakouy caepereue peroucke perokpafuje.
Macoeuo kupuanoeane ranonefue peue u npopaeane
y jaeuur õnypunuufura op cfpaue cafauucfa, u
yõujane u »pfeoeane ua onfap npoknefor cafauu.
µaeane nofnyue cnoõope oppacnura oõa nona ua
ceaky epcfy õnypa u npenyõe. Peranusauuja copo-
rckor õpaka (xorocekcyanuor õpaka). Jaeua fproeuua
ceux epcfa ppora u na»ua nponaraupa npofue ne.
Jaeuu ncuxonouku nosue npeko ceux repuja (papuja,
feneeusuje, ufarne, õuockona u nosopuufa), ua
cnoõopuu õnypuu »ueof u cycneupoeane sakouufor
õpaka. Kpos oeo ponyufeuo sno, ko ura u rano
sppaeor pasyra, fpeõa pa jacuo yeupu kako npoknefu
cafaua u nanu auqenu neroeu, npeko ceojux cnyry
caepereuux rohuuka koju enapajy ceefor u ¬oee¬a-
ucfeor, »ecfoko eopu jaeuy õopõy npofue Hcfuuufor
Focnopa Eora u Be¬uor Mopanuor 3akoua heroeor.
Kpos ceeonufy noxneny sa uoeuer u rafepujanuur
õorafcfeor kop ceux npoqecuja u cnojeea ppyufea u
kpos »ypny sa ¬ynuur fenecuur y»ueaner, Eoror
npoceeheuu cfapuu jacuo eupe pa je oeo capaune
uecpefuo ¬oee¬aucfeo saxeafuna uajcfpauuuja, ceeo-
nufa-nnauefapua, nakneua pyxoeua uusoqpeuuja. A
kpos fy nakneuy õonecf eupu ce jacuo racoeua uspaja
Xpucfa u Ceefor Jeeauqena heroeor op cfpaue ceux
xpuuhauckux uapopa, ua ¬eny ca ceojur enacfo-
ppuuura u ruorur ceojur pyxoeuur nacfupura.
Roufo je jacuo u eeupeufuo uacfynuo racoeuu
ofnap õp Xpucfa u Ceefe Upkee heroee op cfpaue
ceux xpuuhauckux uapopa, fo je capa, no ceefor
21
anocfony Raeny, caceur peanuo o¬ekueafu y õnuckoj
õypyhuocfu nojaey na»uor õora - aufuxpucfa, sa cee-
fckor enapapa (2.Con.2,1-12).
3afo, y Xpucfy ppara õpaho u cecfpe, eu koju.cfe
jou ocfanu eepuu Xpucfy Focnopy u Ceefor Jeeau-
qeny heroeor, uenpecfauor ronufeor u nocfor,
fpnnener H crupener, u cfporur yspp»aner op
ceakor fenecuor cnapocfpauha, npunperajro õecrp-
fue pyue ceoje sa eenuka »ueofua uckyuena, koja
uar yckopo ponase. Hrajfe cfanuo ua yry õuõnujcka
ceefa npopo¬aucfea, koja jacuo roeope o kpajy Apa-
roee epereucke enoxe u o npeoõpa»ajy ceefa u
¬oee¬aucfea - µpyrur ponackor Xpucfoeur. 3ana-
rfufe, no õuõnujckur npopo¬aucfeura, capa cnepu
fopuapo Tpeher ceefckor pafa u racoeua noruõuja
¬oee¬eucfea. Kpos fy racoeuy »efey nypckux »ueofa,
Xpucfoc Focnop he cee õecrpfue pyue ceojux eepuux
cnepõeuuka, koju Fa uucy capa y seranckor »ueofy
uspanu rpexoeuur cfpacfura u nopouura, crecfufu
kop ceõe y Uapcfey Ceore. Jep Ou je yeek eepau ceor
pafor oõehany, koje je pao ceur Ceojur eepuur
cnepõeuuuura pekaeuu: Ko eepyje y Meue u cnyua
sanoeecmu Moje, ako u yupe »ueehe, u aôe cau Ja,
my he u Moj (eepuu) cnyaa õumu. Anu feuko ceura
ouura koje crpf nokocu y uspajcfey npera Xpucfy u
ceefor jeeauqenckor y¬eny heroeor. Takeu õone pa
ce uucy uu popunu, rakap, u pa cy u cfo ropuua ceoj
serancku eek y uajeeher õorafcfey u fenecuur
cnacfura npo»ueenu. Jep ufa je cfo ropuua y opuocy
ua õeckpajuy ee¬uocf.
3afo, ppara õpaho u cecfpe xpuuhauckor popa u
nnereua, ue ponycfuro pa npoknefu cafaua u nanu
auqenu neroeu - perouu sapoõe õecrpfue pyue
22
uaue, npeko npeeape õorafcfea u fenecue cnacfu
»ueofa, ua koje Xpucfoc y Jeeauqeny, sa uaue cna-
cene, ynosopaea. Heponycfuro ceõu pa sa fakey
fparH¬uy, jeqfuuy ueuy - sa caro nperpuf serancke
npauuue u ¬auuuy fenecue repoeuue, npoparo pyuy
npoknefor qaeony, ua ee¬uo nakneuo ry¬ene. H y fur
rposuur nakneuur rykara pa ee¬uo npoknunero pau
u ¬ac kapa uac je uecpefua rajka ua sernu popuna.
Rpurpnuro ceur cpuer u pyuor oee pe¬u Xpu-
cfoee: "Æyõu Focnoôa Boaa ceojeaa ceuu cpueu
ceojuu, u ceou ôyuou ceojou, u ceuu yuou ceojuu...
Æyõu õnu»neaa ceoaa kao cauoaa ceõe. O oeuu
ôejeua sanoeujecmuua eucu cae 3akou u Hpopouu"
(Mf.22,37-40). Ko ue ucnyuu »ueofor ua peny oee pee
uajeehe Xpucfoee sanoeecfu, ysanyp ry je uapa ua
ee¬uo cnacene. Rpurpnuro ceur cpuer u oee pe¬u
Xpucfa Cnacufena: "Ysuume japau Moj (fj. npurep
Mor »ueofa) ua ceõe u uayvume ce oô Meue; jep cau
Ja kpomak u cuupeu cpueu, u uahu heme nokoj
ôyuaua ceojuu. Jep japau je Moj õnaa, u õpeue je
Moje nako" (Mf. 11,29-30). Rocnyuajro u npurpnuro
cpuer u oee pe¬u Xpucfoee: "Ako xohe kõ sa Muou ôa
uôe, ueka ce oôpekue ceõe (fj. rpexoeuor cfapor
»ueofa), u ysue kpcm ceoj u sa Muou uôe" (Mf. 16,24).
µane Focnop y Jeeauqeny sa ceõe ka»e: "Ja cau
Hym, Hcmuua u Xueom...; Ja cau cejemnocm ceujemy;
ko uôe sa Muou uehe xoôumu y mauu, ueao he uuamu
cejemnocm »ueoma" (fj. urahe npurep Mora »ueofa),
(Ju.14,6; 8,12). 3afo, ppara õpaho u cecfpe, ako uckpe-
uo eepyjero y Xpucfa Cnacufena, kao Eora u Rpa-
eepuor Be¬uor Cypujy, Kore je Ofau Heõecku npepao
cey enacf ua ueõy u ua sernu, u Koju he onef pohu ua
serny pa koua¬uo npecypu npoknefor cafauu u nanur
23
auqenura neroeur, u ceura õecrpfuur pyuara
nypckur, oupa je kpajne epere pa ce ceu poõpo
ypasyruro u carneparo ceõe y penura ceojur. µa
ceaku yeupu, kako ce npep Ceeeupehur Xpucfor Fo-
cnopor y ceor »ueofy enapa. Fne, ufa jou Focnop y
Jeeauqeny ka»e: "A oô epeueua Joeaua Kpcmumena
ôo caôa (fj. po µpyror ponacka Xpucfoeor) Uapcmeo
Heõecko c uanopou ce oceaja, u noôeu»uuuu aa
saôoõujajy" (Mf. 11,12). Carnepajro ceõe poõpo, kako
ce u y konukoj repu nopeusaearo fj. npuuyqaearo
ceõe no papy cnoõope, ua eepuo ucnynaeane ceefe
eone Oua Heõeckor, no »ueofuor npurepy Cuua Eo-
»jer u heroeor jeeauqenckor y¬ena.
Xpucfoc uar sanoeepa: He meuume õnaaa ua
seunu, uo meuume õnaao ua ueõy. H pane ka»e:
Hcnpasuume mopõe eaue u ôajme cupouacuua, ôa eac
oõoaame kaô eac ocupouaue. A ru rpeuuu cee
cynpofuo. Xohero õnaro serancko u y ceõu¬uocfu pa
ra ua fenecuo sapoeoncfeo fpouuro, a sa cuporauuy
õpahy - õnu»ne ceoje yonufe ue õpuuero. Focnop
Xpucfoc je ua Tajuoj ee¬epu kao crepuu cnyra onpao
uore ceojur y¬euuuura, u pao uar sanoeecf pa u ru
fako nocfynaro y opuocy jepau npera ppyror. A ru
cynpofuo, xohero enacf, cnaey u ¬acf no uayuu
cafauckoj. Focnop Xpucfoc uar y Jeeauqeny jacuo
roeopu: "Ça ce oeaj poô camaucku usaouu cauo
uonumeou u nocmou" (eupu: Mk.9,29). A ru cynpofuo,
xohero ceaku pau nyu cforak ca ykycuur u' rypra-
uckur jenura. A kop nyuor cforaka u fenecuor
opropa, fy cy õnypue cfpacfu ueykpofuee. Anocfon
Raene µyxor Ceefur uac y¬u: Hucuo ôy»uu ôa meny
yaaþauo no neaoeuu »enaua, jep ce meno õopu
npomue ôyxa (fj, npofue õecrpfue pyue uaue). H
24
pane ka»e: Koju cy Xpucmoeu, pacneue ceoje meno
ca cmpacmuua u menecuuu noxomaua, ysôp»aneu oô
menecuoa cnaôocmpauha. A õpa¬uuuura Anocfon
Eo»ju, paje sanoeecf: Bpavua nocmena ôa eau je yeek
vucma, kaô ce nocmume u Boay ce uonume. A fo
sua¬u, pa cy õpa¬uuuu py»uu u oõaeesuu pa ce
yspp»aeajy op fenecuor koufakfa õpa¬ue nocfene y
cee nocue paue: cpepor u nefkor u y cea ¬efupu
eenuka ropuuna nocfa.
Enaro he õufu ceur Xpucfoeur yspp»nu-
euura!!!
25
HETBPTO YRO3OPEKE
O -ETBPTOM JAXA-Y AROKAPHRCE
Y ure Oua u Cuua u Ceefora µyxa !
Y Xpucfy ppara õpaho u cecfpe, ua ocuoey ceefux
õuõnujckux npopo¬aucfaea u capaunux fparu¬uux
sõueana, epere y kore ce capa uanasuro y npaeor
crucny jecfe anokanunfu¬ko. Euõnujcku rnepauo ua
ceeonufu ropanuu nap nypcke uueunusauuje 20. eeka
u racoeuy afeusauujy xpuuhauckux uapopa y noj,
peanuo ce ro»e sakny¬ufu pa ce ¬oee¬aucfeo capa
uanasu y saepuuoj qasu pejcfea nocnepner jaxa¬a
anokanunce: "Koue je uue Cupm u nakao uþaue sa
nuu " (Ofk.6,8).
Tajua ¬efepfor, fj. nocnepner jaxa¬a anokanunce,
ceakako ce opuocu ua caror npoknefor cafauy u
neroee nane auqene - peroue. Jep, kako uar
õuõnujcko nucauo Ofkpoeene ceepo¬u, op caror no¬e-
fka nypcke ucfopuje, fj. op Eoror cfeopeuux uauux
npapopufena Apara u Eee, na cee po uauux paua,
cafaua je yeek õuo u ocfao rnaeuu ¬oeekoyõuua. Ou je
uaue npapopufene uaeeo ua rpex uenocnyuuocfu
npera Cfeopufeny ceore Eory, u fure ux y¬uuuo
crpfuur no npoknefcfey Eo»jer, jep cy fako
26
sacny»unu op Rpaeepuor Cypuje. A õunu cy cfeopeuu
us Eo»je nyõaeu, pa uukapa crpfu ue eupe, uero pa
ee¬uo y papocfu ca ceojur Teopuer »uee.
Cafaua je npeor poqeuor ¬oeeka - Kauua uaeeo pa
õype npeu õpafoyõuua, u yõuje us saeucfu ceor poqe-
uor õpafa Aeena. Takoqe, oeaj npoknefuuk je Aparoeo
noforcfeo, sa epere npaeepuor Hoja, uaeeo ua
ceeonufu konekfueuu õnypuu »ueof, fe rr. je Focnop
Eor y npaeepuor rueey ceor eopeuur nofonor nory-
õuo. Ou je faj npoknefuuk, koju je ca nanur auqenura
- perouura, ppeeuu uapop Copora u Foropa u uupe
nuxoee okonuue uaeeo ua uajruycuuju npnaeu õnypuu
»ueof, fe ra je Ceerohuu Focnop Eor y npaeepuor
rueey ceor, eafpor ca ueõa cnp»uo, a nuxoe »ueofuu
npocfop y Mpfeo-cnauo rope npefeopuo. Cafaua je ca
ceojur perouura yeek nokpefa¬ ceux reqynypckux
cykoõa u pafuux kpeonponuha. µakne, cafaua je yeek
rnaeuu ¬oeekoyõuua u euuoeuuk ceux nypckux »ueo-
fuux uecpeha y oeor seruor eeky. 3afo ry ce y
Anokanuncu paje ure: Cupm u nakao uôe sa nuu.
Rocne ceoje poõpoeonue Kpcue Xpfee sa cnacene
popa nypckor, pok je heroeo Rpe¬ucfo Teno ne»ano
y Ceefor Fpoõy, Focnop Hcyc Xpucfoc, ceojur Cee-
rohuur Eo»auckur µyxor, cnycfuo ce y pyõuue apa u
y feuke okoee ceesao npoknefor cafauy, u uapepuo ry
pa faro ceesau rupyje cee po npep kpaj ceefa, fj.
µpyror ponacka Xpucfoeor u koua¬uor Cfpauuor cypa
heroeor (Ofk.20,1 u 2). A npep kpaj ceefa, cafaua he
õufu nyufeu us apa, pa sa kpaTko epere, ua cee
¬efupu cfpaue ceefa, eapa cee uapope u nnereua, u
pa ux cakynu sa opcypuy õufky npofue Xpucfa u cee
auqencke eojcke heroee ua nony Aprarepouy (fo je
npocfpaua paeuuua y Hspaeny, usreqy Cpeposeruor
27
ropa u ceefor rpapa Jepycanura), (Ofk.20,7 u 8).
Y ranoj knusu "Æyôu u ôeuouu", kojy je Uefuncka
Mufpononuja npeeena ca pyckor jesuka ua uau jesuk,
cfoju sanuc: Ça ce novemkou 19. eeka, y Pycuju, y
cpeô õenoa ôaua y uekoj uyuu, euôeo ueo neauou
ôeuoua, u oô nux ce vyno xopcko neeane: "Haue
ôoõa, uaua eona". Caceur je peanua roryhuocf pa je
fapa npoknefu cafaua nyufeu us apa. Oey koucfa-
fauujy nofkpennyjy u nofepqyjy cnepehu fparu¬uu
ucfopujcku poraqaju. Y 19. eeky, npoknefu cafaua
ycneea pa npeko saõnypenor µapeuua nnacupa ua
uay¬uoj nosopuuuu ceefa ceojy na»uy feopujy o nocfa-
uky ¬oeeka. Haure, pa je ¬oeek nyfer pyre eeonyuuje
uacfao op ¬oeekonukor rajryua. H pa uaeopuo, uuje
¬oeeka cfeopuo Ceesuajyhu, Ceeeupehu u Jepuuu
Ceeroryhu Focnop Eor, no Ceor oõnu¬jy u nopoõujy.
Oey na»uy feopujy, saõnypena y rpexoeuur cfpacfura
u pasuur nopouura ukonoeaua uufenureuuuja npu-
xeafa kao uay¬uo onpaepauy u nofepqeuy, fe je cfa-
ena y ukoncke yµõeuuke u yeopu y ukoncke nporpare.
Oeor na»uor feopujor pa je ¬oeek nocfao op
rajryua, npoknefu cafaua ca nanur auqenura ceojur,
epno õpso u ycneuuo je no¬eo pa ukoncky ornapuuy
racoeuo opepaha op Eora u ceefor ropanuor sakoua
heroeor u pa je yena¬u y pasõnypuu fenecuu »ueof.
To cy ucfopujcke ¬uneuuue 19. eeka. A op uajcafa-
uusoeauujux ceojux cnyry, op fe saõnypene ukoncke
uufenureuuuje, kpajer 19. eeka, cafaua qoprupa u
poõpo oprauusyje õopõeuy afeucfu¬ko-koryuucfu¬ky
upeeuy seep. heroea sna uarepa je, pa ys norohy oee
õesõo»ue kpeaee seepu, nyfer pukfafype ceefckor
nponefepujafa, okynupa ueo ceef u uarefue ¬oee-
¬aucfey ceojy fofanufapuy cafaucky enapaeuuy. Kpos
28
ruore peueuuJe, uupor nnauefe, neeana ce rporo-
rnacuo fa cafaucka napona: "Hponemepu ceux seuana
yjeôuuume ce". Ro¬efkor 20. eeka, nyufeuu cafaua
nofnanyje ¬oee¬aucfeo Eankauckur pafoeura, a
safur yõpso u Rpeur ceefckur pafor. Eunauc nypcku
»pfaea y euxopy Eankauckux pafoea u Rpeor ceefckor
pafa usuocu oko 30 runuoua u jou ueku runuou
feukux pafuux eojuux uueanupa. Y pafuoj onyju Rpeor
ceefckor pafa, npoknefu cafaua, ua nnehura õoro-
õopue upeeue seepu, no ponyufeny Eo»jer, sõor
eenukor õesakona nypckor, noõepouocuo je yrap-
uupao y npaeocnaeuy uapcky Pycujy, okfoõpa 1917.
ropuue. 3a kpafko epere je ycnocfaeuo ceojy fofa-
nufapuy cafaucky enapaeuuy y noj, u õpso je nycfouu
qusu¬kor u pyxoeuor crphy, jep ry fako eenuku »peu
ua 3anapy pukfupa. Rpepeopehu õoroõopuy upeeuy
seep, cafaua npeko ceojux eepuux cnyry yõuja Eo»jer
norasauuka - pyckor uapa u cey neroey uapcky
nopopuuy, a safur uacfaena pa yõuja pecefuue
runuoua uajeepuujux cnyry u cnyukuna Eo»jux. A fo
cy uajõpojuuju Ceefu My¬euuuu nop nefur ne¬afor
Joeauoeor Ofkpoeena.
Y ceojoj nakneuoj »enu pa uecpefuo ¬oee¬aucfeo
cfanuo pecefkyje qusu¬kor noruõujor, npoknefu ca-
faua, usreqy fpehe u ¬efepfe peueuuje 20. eeka ua
3anapy, y ueaõckor uapopy oprauusyje reuouupuy
qauucfu¬ky seep. Ha ¬eny seepu nocfaena ceor
uajcafauusoeauujer eepuor cnyry - nypor Xufnepa, y
kore pacnupyje oceaja¬ke pafue cfpacfu u nokpehe ra
y oceajane ceefa. H fako norohy nypor Xufnepa
nokpehe ceeykynuo ¬oee¬aucfeo y µpyru, uajcfpa-
uuuju, ceefcku paf, ¬uju õunauc ua kpajy õpoju oko 60
runuoua nypckux »pfaea u jou uekonuko runuoua
29
feukux pafuux uueanupa. Y euxopy µpyror csefckor
pafa npoknefu cafaua npouupyje ceojy enapaeuuy jou
ua uekonuko eeponckux u õankauckux uapopa, fe u y
nura racoeuo ceje qusu¬ky u pyxoeuy crpf, ua
cfofuue xunapa õecrpfuux pyua nypckux. Cee po
capa pe¬euo, caro je no¬efak nakneuor pejcfea.
¬efepfor jaxa¬a anokanunce - cafaue: "Koue je uue
Cupm u nakao uþaue sa nuu ".
Roufo ry Ceerohuu Focnop uuje ponycfuo pa
norohy upeeue u qauucfu¬ke seepu ycnocfaeu ca-
faucky ePapaeuuy uap uenur ceefor, npoknefu cafaua
je npe ueky peueuujy, op ceojux saõnypenux kuesoea
nypckux, qoprupao u jako oprauusoeao ceprornaey
anokanunfu¬ky seep (Ceefcku caees cepar ekouorcku
uajpaseujeuujux) u pecef poroea (pecef npoeuuuuja
unu pecef kpaneecfea y õypyher aufuxpucfoeor
seranckor uapcfey - Ofk.17,12). Oeoj anokanunfu¬koj
nykaeoj seepu, npoknefu cafaua je pao uajeehy
kanufanuy roh u eojuy cuny po capa y ucfopuju
nypckor popa. 3a ryppe u pasyrue, fo je jacuo
eeupeufuo. Y oeoj ceprornaeoj seepu, cafaua je eeh
npouauao ceor na»uor recujy - aufuxpucfa u nocfaeuo
ra ua ¬eny, pa pejcfeyje y ceuuu ceefcke enape kao
npeu caeefuuk ua ocfeapeny cafauckor nnaua u npo-
rpara - oceajana u nopoõnaeana ceux uapopa nop
enacf cafaucke enapaeuue.
H efo, ppara õpaho u cecfpe, y oee uaue fparu¬ue
paue, ucnynaeajy ce pe¬u Xpucfa Cnacufena, koje je
npopo¬ku uspekao oupa npep saõnypenur jeepejckur
cfapeuuuara: Ja eau ôoþox y uue Oua Heõeckoa u eu
Meue ue npuuucme; ako eau ôoþe ôpyau y uue ceoje,
neaa heme npuuumu. Taj ppyru caroseauu recuja
aufuxpucf, jeepejckor popa, eeh y nyuoj cafauckoj cunu
30
pejcfeyje capa y ceuuu ceefcke enape. H no Eo»jer
ponyufeny, sõor cunuor õesakona popa nypckor,
eeora cy osõunuu uaroeeufaju pa he rohuuuu uauer'
nokonena, y uekoj õnuckoj õypyhuocfu, for na»uor
cafauckor npopoka - aufuxpucfa jaeuo npepcfaeufu u
nouypufu uenor ¬oee¬aucfey, kao uoeor cyneprohuor.
sajepuu¬kor. cnacHfena u eupnueor õora. Roufo je
uenokynuo ¬oee¬aucfeo, a ca nur u Xpuuhaucfeo y
orporuoj eehuuu, cpuer u pyuor opcfynuno op
Hcfuuufor Eora y Ceefoj Tpojuuu, fo je capa eeh
cnperuo pa racoeuo npuxeafu na»uor recujy -
aufuxpucfa sa ceor uoeor cnacufena. To je sa ryppe u
pasyrue poõpo eeupeufuo u eupnueo. µakne, kao ufo
ce jacuO eupu pa je uacfynuno racoeuo ofnapuuufeo
op Xpucfa, fj. Op jeeauqenckor y¬ena heroeor op
cfpaue xpuuhauckux uapopa, µouno je u epere pa ce
ucnyuu npopoufeo Ceefor anocfona Raena o nojaeu
na»uor recuje - aufuxpucfa (eupu: 2.Con.2,3-12). O
ceprornaeoj seepu u pecef poroea neuux u ppyroj
seepu ca pea pora kao y jarnefa; o »ury aufuxpu-
cfoeor, koju je eeh capa oõyxeafuo cey ceefcky fprõ-
euuy u ekouorujy, a koju he eepoeafuo y õnuckoj õypy-
huocfu, kap aufuxpucf sacepue kao ceefcku serancku
uap y Jepycanury u yjepuo kao pyxoeuu nornaeap ceux
penuruja u uapopa, no cunu Hoeor ceefckor ycfaea ceu
nopauuuu Hoeor aufuxpucfoeckor nopefka õufu npu-
uyqeuu pa npure ua ¬eny unu pecuoj pyuu, kao caepe-
reuy uoey nu¬uy kapfy u nacou, u pa uuko uehe rohu
uu kynoeafu uu npopaeafu ko ue npuru »ur seepu
(eupu y: Ofk.13. rnaea). A o cfpauuoj Eo»joj kasuu u
ocypu sa cee oue koju ce noknoue seepu - aufuxpucfy u
npure »ur neroe ua ¬eny unu pecuoj pyuu eupu y -
Ofk.14, 9-11.
31
Y Xpucfy ppara õpaho u cecfpe, ako uckpy eepe y
Ceeroryher Eora y Ceefoj Tpojuuuuraro, u ako eepy-
jero y õecrpfuocf pyue ceoje, kpajne je epere pa
papu cnacena ceoje pasyrue õecrpfue pyue, epuuro
ceakopueeuu nopeur ronufee u nocfa, õypero runo-
cppuu npera õonecuur u cupofur, u pa cee poõpo-
pefenu oprax ypeocfpy¬uro u ypecefocfpy¬uro. µa
õucro ceojy rpeuuy pyuy, ys noroh Eo»jy, Majke
Eo»je, ceor Auqena Xpauufena u ceux Ceefux, ufo
npe poõpo o¬ucfunu op oee crpfue rpexoeue npnae-
ufuue, roppocfu, npo»ppnueocfu u cnacfonyõna,
rueea, o¬ajana, nenocfu u õnypa, fj. õnypuux fene-
cuux cfpacfu. 3afur pa ce cfporo yspp»aearo op:
kpaqe u na»u, op ocyqueana u oroeapana õnu»nux,
epeqana popufena u õnu»nux, op epa¬ana u rafana;
pa peeuocuo nocehyjero Hepenua u Rpasuu¬ua Eoro-
cny»ena - Ceefy Pufyprujy, pa ce pepoeuo ys nocf,
ucnoeeparo u npu¬euhyjero - u Focnop he uac ca-
¬yeafu op ceake cafaucke npeeape.
32
RETO YRO3OPEKE
RETA H LECTA TPYEA
Y ure Oua u Cuua u Ceefora µyxa !
Y Xpucfy ppara õpaho u cecfpe, ceu cy osõunuu
õuõnujcko-npopo¬ku u ucfopujcku uaroeeufaju, pa je
capa ua pepy ornauene nefe auqencke fpyõe (Ofk.9.
rnaea). Hra nofeppuux pokasa, pa cy ce npefxopue
¬efupu fpyõe eeh ornacune: y ropy nponueeue nypcke
kpeu, y eenukor ekonoukor saraqeny serancke
npupope u y osõunuor kocru¬kor noperehajy, fokor
ruuynor, fparu¬uor 20. eeka. 3akopa¬unu cro y fpehu
runeuujyr. Ca ornauener uapepuux fpyõa: nefe,
uecfe u cepre, saepuaea ce Aparoea epereucka
enoxa u uacfaje uoeu npeoõpa»aj ceefa: Hoeo Heõo,
Hoea 3erna u Hoeu Hapop Eo»ju, rpe he Eo»ja
Rpaepa ee¬uo uapeeafu. Eeo uôeu u ôonasuu yckopo
u meopuu cee uoeo - roeopu Focnop y ceefur npopo-
¬aucfeura Ceojur.
Rofpypuro ce õpaho u cecfpe ceecppuo y jeeau-
qenckor nokajany, ua nofnyuo o¬uuhene õecrpfue
pyue ceoje op cee rpexoeue npnaeufuue serancke,
pa õu uac Rpe¬ucfu u Rpaeponyõueu Focnop npuruo
u yõpojao y faj Hoeu õnarocnoeeuu Hapop, fe pa ce
papyjero ueuckasauor ee¬uor papouhy y sajepuuuu
ca Xpucfor Focnopor u Ceefur Auqenura heroeur.
Ycrepuro cee Eoror paue pyueeue cune ka for
33
jepuuor rnaeuor »ueofuor uuny. He ponycfuro, pa
sa ua¬uuy serancke npauuue u ¬auuuy serancke
fenecue repoeuue npoparo pyuy qaeony u usryõuro
Be¬uo Uapcfeo Eo»je, u y ee¬uor nakny orneuor
npoknunero pau kapa uac je rajka popuna ua sernu.
A capa, ys noroh Eo»jy, Majke Eo»je, ror Auqena
-yeapa u ceujy Ceefux, pa sano¬uer ca fyra¬ener,
pepocnepuo no cfuxoeura, 9. FPABE - JOBAHOBOF
OTKPOBEhA:
1. CTHX: "H nemu angeo sampyõu, u eµðjex
seujesðy aðje naðe c neõa na semny u ðaðe joj ce
xnyu oð ðyõune õesðana" .
Refy fpyõy ornacuhe nap ueke kpcru¬ke seespe ca
ueõa, koja he ceojor jakor ekcnnosujor ua sernu,
nonyf oue 1908. ropuue y Cuõupy, y nofnyuocfu uanu-
koeafu ekcnnosuju caepereue aforcke õorõe. A ro»e
pa ce poropu, ycnep fexuu¬kor keapa, nap uekor op
ruorux eeufa¬kux cafenufa, koju kpy»e eacuouor oko
rajke 3erne, a koju cy poõpo uaõujeuu aforckor
eueprujor. Y oõa cny¬aja, kapa ce fo poropu, pohu he
po saõyue u pakefuor cypapa usreqy nypckux sera-
nckux eenecuna.
2. CTHX: "H omeopu ðyõuny õesðana, u usuge
ðum us ðyõune xao ðum sa»apene nehu u nompauu
ce cynµe u easðyx oð ðuma us õesðana"
Rop õespauor noppasyreea ce pyõuua serancka,
rpe ue sapupe pueeua cyu¬aua ceefnocf, uero je rpa-
¬uu npocfop. A nosuafo uar je, pa cy cee pakefue
õase u pafuu eojuu aepopppru pyõoko ykonauu nop
sernor.
3. CTHX: "A us ðuma usugome cxaxaeµu na
semny u ðaðe um ce enacm xao mmo umajy enacm
cxopnuje na semnu" .
34
Rop ckakaeuura ce noppasyreea caepereua nefeha
pafua fexuuka: pakefe, aeuouu u xenukonfepu.
4. CTHX: "H peueno um õu, ða ne mxoðe mpaeu
semancxoj, numu uxaxeoj senenu, numu uxaxeom
ðpeemy, neao camo nyðuma xoju nemajy neuama
Bo»ujeaa na uenuma ceojum" .
-oeek ue cfeapa eojuy pafuy fexuuky ca uareuor
pa yu¬ufaea õunuu ceef, uero nypcku »uer ceef.
Jou y oeor cfuxy uarnauaea ce, pa he pejcfeo
aforcke papujauuje u ocfanux õojuux ofpoea, koje he
ucnyufafu ckakaeuu ca reospeuur oknonura, ukopufu
caro ouura koju uucy kpufeuu. A ceu koju cy kpufeuu
y ure Eo»aucke Ceefe Tpojuue, u koju ce õypy
enapanu no sanoeecfura Eo»jur u Xpucfoeor Jeeau-
qeny, õuhe nop saufufor Ceerohue Cune Eo»je.
Takeur eepuur cnyrara Eo»jur, aforcka papujauuja u
ocfanu õojuu ofpoeu uehe uuufa uaukopufu. To ce
ruoro nyfa nofeppuno y ucfopuju Xpucfoee Upkee sa
npofeknux 2000 ropuua, a nofeppuno ce u y -epuoõuny
1986. ropuue. Jep Focnop y Jeeauqeny ka»e: Ko eepyje
y Mene u cnyma peuu Moje, axo mmo u cmpmno
nonuje, nehe my numma namxoðumu.
5. CTHX: "H ðaðe um ce ne ða ux yõujajy, neao ða
ux myue nem mjeceµu; u myueue uuxoeo õujame
xao myueue oð cxopnuje xað yjeðe uoejexa".
Oepe ce noppasyreea aforcka papujauuja u pasuu
õojuu ofpoeu, ¬uje pejcfeo ue yõuja oprax, uero usa-
suea õonue u nyfe paue. H noppasyreea ce orpauu-
¬euo epere peoõoja, op nef receuu, usreqy pakefuux
eenecuna.
6. CTHX: "H y me ðane mpa»uhe nyðu cmpm, u
nehe je nahu; u no»enehe ða ympy, u cmpm he oð
uux õje»amu" .
35
Ycnep jako õonuux paua, nypu he fapa »enefu
crpf, anu ur crpf uehe pohu no »enu. To cy oua
eenuka cfpapana ¬oee¬aucfea, koja Focnop y Jeea-
uqeny uarnauaea (Maf.24,21; Mp.13,19).
7. CTHX: "A usaneð cxaxaeaµa õujame cnuuan
xouuma cnpemnum sa õoj, u na anaeama uuxoeum
õujaxy xao nexu eujenµu cnuunu snamy, u nuµa
uuxoea xao nuµa nyðcxa"
Onuc ckakaeaua: eujenµu, npepcfaenajy pasuo-
õojue konyfoee oko fpyna pakefa u aeuoua, kao u no-
kpefuy enucy kop xenukonfepa, koja kao eeuau kpy»u
usuap nera. Huµa uuxoea xao nuµa nyðcxa: nuue je
y npepeny rnaee, y rnaeu rosak, a fo ce opuocu ua
enekfpoucku rosak koju nocepyjy caepereue kpcfapehe
pakefe, u norohy kojer pasyruo noraqajy uun. 3afo ux
1999. ropuue uaseaue "narefue õorõe".
8. CTHX: "H umaxy xoce xao xoce »encxe, u syõu
uuxoeu õujaxy xao syõu y naeoea" .
Koce xao koce »encxe: opuocu ce ua npareuoee
pura koje sa coõor ucnyufajy pakefe u aeuouu. 3yõu
xao y naeoea: opuocu ce ua jako pacfpsajuo pejcfeo
ekcnnosuea, koju uocu caepereua nefeha pafua fe-
xuuka.
9. CTHX: "H umaxy oxnone xao oxnone aeosðene,
u mym xpuna uuxoeux õujame xao õyxa mnoaux
xoucxux xona xoja jype y õoj".
Lyr ckakaeaua, opupcu ce ua jaky õyky aeuoua u
xenukonfepa kapa nefe.
10. CTHX: "H umaxy penoee cnuune cxopnujama,
u »aoxe, u y penoeuma ceojum moh ða mxoðe
nyðuma nem mjeceµu" .
V sapner peny fpyna kop aeuoua u xenukonfepa
uaroufupaue cy pakefe, koje nunof õopau ca oppeqeue
36
eucuue u pa3µanuue akfueupa u ynyhyje ua oppeqeuu
uun.
11. CTHX: "Onu umaxy µapa nað coõom angena
õesðana, xome je ume na jeepejcxom Aeaðon, a na
apuxom Anonuon" .
Y oeor cfuxy jacuo ce eupu, pa je npoknefu cafaua
poõpo yreuao ceoje nakneue npcfe y usyry caepe-
reue pafue fexuuke, jep je ou yeek õuo u ocfao rnaeuu
¬oeekoyõuua - rnaeuu yspo¬uuk pyxoeue u qusu¬ke
crpfu.
13. u 14. CTHX: "H mecmu angeo sampyõu, u uyx
jeðan anac oð uemupu poaa snamnoaa »pmeenuxa
xoju je npeð Boaom, aðje aoeopu mecmome angeny
xoju umame mpyõy: Oðpujemu uemupu angena xoju
cy ceesanu na eenuxoj pujeµu Eyqpamy".
Ha rnac uecfe auqencke fpyõe, oppeuyjy ce ¬efupu
auqena ceesaua kop eenuke peke Eyqpaf. Oeo ce
opuocu ua ¬efupu ueufpanue ucnarcke pp»aee:
Typcky, Cupujy, Hpak u Hpau, koje peka Eyqpaf ceojur
fokor u npufokara noeesyje. 3a oey koucfafauujy,
papu npoeepe ynufao car heroeo Bucokonpeoceeufe-
ucfeo Mufpononufa Arqunoxuja, u ou ce y nofnyuocfu
ca for koucfafauujor carnacuo.
15. u 16. CTHX: "H õume oðpujemena uemupu
angena npunpemnena sa uac, u ðan, u mjeceµ, u
aoðuny, ða noõujy mpehuny nyðu. H õpoj eojcxe na
xouuma õujame ðeuje cmomune munuona; u uyx
uuxoe õpoj" .
Kap ce Eo»jur ponyufener cno»uo nokpeuy y cee-
onufu µuxap: Typcka, Cupuja, Hpak u Hpau, ua nuxoe
anen nokpeuyhe ce, y ure Anaxa u Myxarepa, u cee
ucnarcke pp»aee u ceu Myxarepauuu uupor ceefa,
sa sajepuu¬ky opõpauy Hcnara. Ro uajuoeujoj reqy-
37
uapopuoj cfafucfuuu, Hcnar capa õpoju oko runujappy
u fpucfa runuoua npunapuuka. Ca fakeur nypckur
nofeuuujanor, Hcnar je capa y nofnyuoj peanuoj
roryhuocfu pa roõunuue y ceefu paf - µuxap peecfa
runuoua pafuuka, jep ce fa uuqpa y 16. cfuxy jacuo
uarnauaea. Ty uuqpy uarnacuo je u upa¬ku npep-
cepuuk 1990. ropuue, kapa cy ra ca euue cfpaua
npufucne 3anapue eenecune y eesu Kyeajfa.
Ra»na: Ro ruuneny Eoror npoceeheuux cfapaua,
na»uu recuja u neroea ceefcka enapa uucueuupahe
onufy uueasujy Hcnara ua eeponcke xpuuhaucke
uapope, cnepehur na»uur rofueor u oõehaner, a ca
uaeopuur oõpasno»ener: 3a onumy ôoõpoõum
voeevaucmea, ceu uapoôu ceema y 21. eeky, no cunu
Hoeoa ceemckoa ycmaea a sa ocmeapene cpehuoa
Hoeoa ceemckoa nopemka, uopa ôa ce yjeôuue noô
okpune jeôue jeôuucmeeue ceemcke penuauje u noô
okpune jeôuoa sajeôuuvkoa ceemckoa enaôapa u
ôyxoeuoa noanaeapa. Houmo caôa Hcnau uua uajeuue
npunaôuuka uupou ceema, npy»auo eau uaucy ôa
pamuou uueasujou okynupame Eepony u neuuu uapo-
ôuua cunou uauemueme eauy penuaujy. Taôa heuo
sajeôuuvku ôouemu ycmaeuy oônyky, ôa ceemcka
penuauja õyôe eaua ucnaucka penuauja. Ha fakae
nykaeu recf, qauafusoeauu Myxarepauuu he ce nu-
cfor opaseafu u nohu y ceefu paf - µuxap. H fako he
ce ucnyuufu npopo¬aucfeo Joeauoeor Ofkpoeena no
nufany for õypyher poraqaja. Pa»uu recuja u neroea
ceefcka enapa y ceuuu, koja capa nyuur pejcfeor
penyje ua ceefckoj nosopuuuu, nokpeuyhe ucnarcke
uapope ua Eepony anu ca caceur ppyrur uuner. Rpeo
pa kpos faj uajkpeaeuju pafuu cykoõ y ucfopuju ¬oee-
¬aucfea, ufo euue qusu¬ku ucfpeõu u Xpuuhaue u
38
Myxarepauue, a safur norohy µpyre anokanunfu¬ke
seepu - Hupuje u Kuue, pouece cfpory ycfaeuy saõpauy
ua cnoõopau pap oeux peejy penuruja - Hcnara u
Xpuuhaucfea. Jep he aufuxpucfoe cyp ua ceefckor
uueoy ca ucfopujckur ¬uneuuuara, okeanuqukoeafu
oee pee penuruje kaO uajarpecueuuje u kao fakee
eeora ufefue no ¬oee¬aucfeo. Jep uaeopuo, op kap cy
uacfane ua ceefckoj nosopuuuu, yeek cy kpos ucfopujy
kouqpoufupane ceoje npunapuuke y reqycoõue pafue
noxope. Hs for pasnora, papu fpajuor rupa u onufer
õnarocfana ceux uapopa, op pauauner paua..., no
cunu Hoeor ceefckor ycfaea, a sa ocfeapene uoeor
cpehuor poõa ca Hoeur ceefckur nopefkor, cfyna
uajcfpo»uja saõpaua ua Xpuuhaucfeo u Hcnar, a
epuu ce npoknarauuja eeh npunperneue Hoee cee-
fcke penuruje - "hy Ejµ-a" Ape), koja je korõu-
uauuja Xuupyusra u Eypusra, a sacuuea ce ua ¬ucfoj
cafauckoj raruju.
Y Xpucfy õpaho u cecfpe, ako uckpeuo eepyjero y
Eo»aucky Ceefy Tpojuuy, u ako uar je osõunuo cfano
po cnacena õecrpfuux pyua uauux, oupa pa poõpo
nasuro ua ceoje jeeauqencko nokajane u ceakopueeuo
ceoje xpuuhaucko enapane y oeor õuõnujcku cy-
põouocuor epereuy. Jep, kako cfoju y Joeauoeor
Ofkpoeeny (Ofk.9,15 u 18), y Tpeher ceefckor pafy
ruue pee fpehuue ¬oee¬aucfea. A uajracoeuuja noru-
õuja poropuhe ce ua Eeponckor u Manoasujckor nop-
koufuueufy, kao ufo ce fo poropuno u y npouna pea
ceefcka pafa. A Eo»aucka Myppocf roeopu, y kakeor
enapany fe safe¬er nocnepner ¬aca no fore hy fu u
npecypufu. He poseonuro pa uac crpf nokocu ueno-
kajaue y rpexoeuoj npnaeufuuu u ões poõpux pena
npera õnu»nura ceojur, koju cy y ueeonu. Macoeuy
39
ROFHBHJY ¬oee¬aucfea npepckasyje u cfaposaeefuu
npopok 3axapuje: "H y ceoj seunu aoeopu Focnoô, ôea
he ce ôjena ucmpujeõumu y noj u noauuymu, a mpehu
he ocmamu y noj" (3ax.13,8).
17. CTHX: "H maxo euðjex y eugeuy xoue u one
mmo cjegaxy na uuma, xoju umaxy oxnone oauene,
nnaeuuacme u cymnopacme; u anaee xoua õujaxy
xao anaee naeoea, u us ycma uuxoeux usna»ame
oaau u ðum u cymnop".
Konu y oknone reospeue, opuocu ce ua caepereue
feukoee u ocfane oknonue fpaucnopfepe. Fnaee kona
kao rnaee naeoea, opuocu ce ua cua»uo eafpeuo
pejcfeo caepereue oknonue pafue fexuuke.
19. CTHX: "Jep je moh xoua y ycmuma uuxoeum
u y penoeuma uuxoeum, a penoeu cy uuxoeu
cnuunu smujama, umajy anaee u ca uuma mxoðe".
Onuc feuka ca nokpefuor kynonor u pyra¬kor fono-
eckor ueeu, koja kao sruja ceypa ce okono okpehe u
fpa»u ceojy »pfey pa ua ny usõnyje ceoj nakneuu
ofpoe: pur, eafpy u cyrnop.
20. u 21. CTHX: "A ocmanu nyðu xoju ne
noauõome oð oeux sana, ne noxajame ce oð ðjena
pyxy ceojux, ða ce ne xnauajy ðemonuma, nu
uðonuma snamnum u cpeõpnum u õponsanum u
xamenum u ðpeenum, xoju numu moay euðjemu, nu
uymu, nu xoðumu; u ne noxajame ce sa yõucmea
ceoja, nu sa õnyð ceoj, nu sa xpage ceoje" .
Oepe ce roeopu o usõesyrneuur npe»ueenur rpe-
uuuuura, koju sõor okareneuocfu cpua, u nopep ceux
oeux eenukux cfpapana, uehe xfefu pa ce nokajy npep
Ceerohuur Focnopor sa ceoja feuka crpfua carpe-
uena.
Rasuro, ppara õpaho u cecfpe, ua ceefocf ceora
40
seruor »ueofa. Jep Focnop, npeko ceor anocfona
Raena, jacuo uar roeopu: Ça ce uuko ue saeapaea
uukakeuu na»uuu oõehanuua, ueao suajme: Yõuue u
veôoyõuue (aõopfyc), npenyõovuuuu, õnyôuuuu, pyko-
õnyôuuuu, xynuuuu, ncoeavu, cpeõponyõuu, nakouuu,
aopôenueuu, kpaônueuu, na»oeu, saeuônueuu, auee-
nueuu, nenueuu, aamapu u epavapu, uehe uacneôumu
»ueom eevuu y Uapcmey Heõeckou. Hanpofue, ceu fa-
keu uenokajauu rpeuuuuu, ua pau Cfpauuor cypa Xpu-
cfoeor, õuhe ocyqeuu sajepuo ca cafauor y oran
ee¬uu.
Ouuucku nac cne uonuuo, uenpec1auo uucnu1e
ua kouuuuy cnojy u Rpanepuu cyp Boxuju.
41
LECTO YRO3OPEKE
Y uue Oua u Cuua u Cne1ora þyxa !
Y Xpucfy ppara õpaho u cecfpe, Focnop pe¬e
y¬euuuura Ceojur: Kaô Meue aouuue u eac he ao-
uumu; u y oeou ceemy uuaheme ueeona. Anocfonu
Xpucfoeu npeur Xpuuhauura sa yfexy u oxpaõpene
roeopunu cy: Hcmpajuo õpaho u cecmpe xpaõpo y ceuu
npoaouuua u cmpaôanuua Xpucma paôu u Bevuoa
Jeeauþena heaoeoa, jep he Focnoô õpso ôohu u
noôapumu uau Bevuo Uapcmeo Ceoje. Tako cy roeo-
punu ceu pepor Xpucfoeu apxunacfupu u nacfupu kapa
je Upkea õuna y ceor »ecfokor nporouy op cfpaue
npoknefor cafaue u neroeux rohuux õesõo»uuka.
Y ceur fur ucfopujckur eenukur nporouura op
cfpaue uesuaõo»a¬kux u jepefu¬kux uapeea, fypckux
cynfaua u õonueeu¬kor-perouusoeauor uapa, npaeo-
eepyjyhu Xpuuhauu cy crafpanu fe ceoje rouufene,
nojepuua¬uo rnepauo, sa aufuxpucfa. H y npaeor
crucny jecy õunu aufuxpucfu. A Xpuuhauu cy yeek y
fur ceojur eenukur cfpapanura o¬ekueanu õpsu
µpyru ponasak Focnopnu, fe pa cfeopu Hoeo Heõo,
Hoey 3erny u Hoeu Hapop, rpe he Rpaepa heroea
ee¬uo uapeeafu.
42
Rpe ueky ropuuy, npeu reqy jepuakura - Uapu-
rpapcku u Mockoecku nafpujapcu papoue anen ceur
npaeocnaeuur Xpuuhauura, pa sõujajy pepoee y
Xpucfoeoj cnosu u nyõaeu, jep nocfoju ceefcka reqy-
uapopua saeepa npofue Ceefor Rpaeocnaena. To yno-
sopene sa uac npaeocnaeue Cpõe npeuene cy uaue
nafpujapuujcke uoeuue "Rpaeocnaene".
Ro¬efkor npoune 2000. ropuue, ua uefunckor
peopy, saronuo car heroeo Bucokonpeoceeufeucfeo
Mufpononufa Arqunoxuja pa re ynosua ca nocfojehur
cfaner »ueofa u papa ceux uauux norecuux Rpaeo-
cnaeuux Upkaea. Rpuxeafueuu rojy ronõy, Mufpo-
nonuf je pepocnepuo op Jepycanurcke Rafpujapuuje
na cee pepor: Cupujcke, Aufuoxujcke, Kunapcke, Fpy-
sujcke, Pycke, 4uucke, Pyryucke, Eyrapcke, Uapurpa-
pcke, Fp¬ke, Anekcauppujcke u uaue Cpncke Upkee,
epno pefanuo usno»uo nocfojehe cfane. H ua kpajy
usnarana oeur pe¬ura sakny¬uo: Xpucmoea je Upkea
caôa y ceou uaj»euheu kpcuou pacnehy, oô ceoaa
uacmauka ua oeoj seunu Focnoônoj.
Ro¬efkor oee fekyhe 2001. ropuue, jepuor npu-
nukor saronux heroeo Rpeoceeufeucfeo Enuckona
uuukor Hpuueja, pa ru u ou us ceor yrna nocrafpana
nojacuu cfane y Upkeu Xpucfoeoj u onufe y ceefy. Ha
fy rojy ronõy, heroeo Rpeoceeufeucfeo ykpafko u
rano sarouefuo oproeopuo ru je: Ove Hukonaje,
aoeopu ceuua ôa je eos sauao y ôyõok myuen u caôa
ce uanasuuo y uajayuheu cyupaky, u cauo Ceeuohua
pyka Bo»ja uo»e uac useyhu us moa ôyõokoa myuena,
mj. uajayuhea apexoeuoa cyupaka.
Y Xpucfy ppara õpaho u cecfpe, u oee pee uaj-
uoeuje usjaee uauux Eoror npoceeheuux apxunacfupa,
fpeõano õu pa ceura uara npaeocnaeuur Xpu-
43
uhauura nocny»e kao uajuoeuje u uajosõunuuje
ynosopene ua oeo capaune fparu¬uo u õuõnujcku
cypõouocuo aufuxpucfoeo epere. H pa cea capauna
fparu¬ua sõueana ua nosopuuuu ceefa, carnepaearo
kpos npusry õuõnujckux ceefux npopo¬aucfaea. Tako
he uar õufu ruoro jacuuja u eepopocfojuuja cnuka
uauer uerupuor epereua. To õuõnujcko casuane o
fokoeura uauer fparu¬uor epereua, fpeõano õu pa
uar nocny»u sa nopcfuuaj ua ouo npaeo jeeauqencko
nokajane npep Ceeeupehur, Ceesuajyhur u Cee-
roryhur Eoror - y Eo»auckoj Ceefoj Tpojuuu.
A ufa je cyufuua jeeauqenckor nokajana? To je pa
no papy cnoõopue eone op Eora paue, pouecero
¬epcfy opnyky pa hero ys noroh Eo»jy, Majke Eo»je,
uauer Auqena -yeapa u ceujy Ceefux, us ceoje õec-
rpfue pyue uu¬ynafu kopeu ceujy rpexoeuux cfpacfu
u nopoka, a fo je uaue caronyõne. Jep kako uar
Eoror npoceeheuu Ceefu Ouu feppe, op for uauer
nypcko-perouckor caronyõna paqajy ce cee ppyre
yõufa¬ue no pyuy cfpacfu u nopouu, u fo: cnaeo-
nyõne ca enacfonyõner, cnacfonyõne u npo»pp-
nueocf, a op oee peroucke cfpacfu paqa ce ueykpo-
fuea õnypua cfpacf u cfpacf rueea; safur saeucf u
nenocf, »ypna u noxnena sa uoeuer u uenpaeepuur
poõufkor. µok ce caronyõne ue uckopeuu us cpua,
pyue u us yra ¬oee¬ujer, ue ro»e ce caeecuo
ucnyuufu uu jepua sanoeecf Eo»ja. A ko ce ue enapa
no sanoeecfura Eo»jur u Xpucfoeor Eo»auckor
Jeeauqeny, ue ro»e uahu pyuu ee¬uor cnacena. To
roeopu Focnop Xpucfoc, fo roeope ceu Ceefu Ano-
cfonu, fo roeope u ceu Ceefufenu Eo»ju. Rpera
fore, õpaho u cecfpe, roparo pa yno»uro rakcuryr
fpypa u »ueofue eone, pa ce ufo npe ocnoõopuro op
44
rpexoeuor poncfea, y koJe uac Je sna cafaucka cuna
nopoõuna.
Focnop y Jeeauqeny ka»e: Oeaj poô camaucku
usaouu ce (us yra, us cpua, u us cee pyue ¬oee¬uje)
npeo uonumeou u nocmou. 3afo ppara õpaho u ce-
cfpe, ceur cpuer u pyuor saeonuro fpyp ronufee u
nocfa. Kpos faj ceakopueeuu fpyp u nopeur, Enaru
Focnop, Koju ue »enu crpfu rpeuuuky, rahe uar
pyxoeue cuare u rohu, u õpso hero ce ocnoõopufu op
ceux rpexoeuux uaeuka - cfpacfu u nopoka. Jep,
Focnop y Jeeauqeny ka»e: Humume, u ôahe eau ce;
mpa»ume, u uahu heme; kyuajme, u omeopuhe eau ce.
Humume uajnpuje Uapcmea Bo»ujeaa u Hpaeôe
heaoee, u cee he eau ce ôpyao ôoôamu, jep sua eau
Omau Heõecku uma eau je nompeõuo (u sa eau
»ueof serancku u sa eaue cnacene), (eupu: Mf.7,7;
6,32-33). 3ano¬uuro ufo npuje õpaho u cecfpe, pa ce
caeecuo enaparo no sakouy Eo»jer. A fo je, pa ce
cfporo ¬yearo: op npenyõe u ceake epcfe õnypo-
¬uucfea; op na»u u kpaqe; pa noufyjero ceoje po-
pufene, pa ux ue epeqaro u ue opõauyjero op ceõe y
nuxoeoj cfapocfu; pa cfporo noufyjero Hepenue u
Rpasuu¬ue paue - y kojura ue fpeõa uuufa pa papuro
sa rafepujanuy poõuf, usysee ako je nocao eesau sa
pp»aeuy u ppyufeeuy cny»õy.
Y Hepenue paue ako je epere fonno u cfaõunuo,
nofpeõuo je pa uena nopopuua noqe y por Eo»ju ua
Ceefy Pufyprujy. Tpeõa rano nopauufu u yeek npe
no¬efka cny»õe Eo»je cfuhu y ceefu xpar. Rpu ynacky
y ceefu xpar, npeo yr, cpue u cey pyuy ysuefu ka
Eory Ceeroryher u noõo»uo ce u npaeunuo npekp-
cfufu - y ure Oua u Cuua u Ceefora µyxa. 3afur, ca
cfpaxor Eo»jur npucfynufu uenueajyhoj ceefoj ukouu.
45
Hcnpep ukoue, npeo ce ca pea rana noknoua no-
knouufu pykor po nafoca, safur ukouy noõo»uo
uenueafu u jou jepau ranu noknou y¬uuufu. Y
rpauuuara ceoje roryhuocfu, uoeau ue ua ukouy, uero
nopep ukoue npuno»ufu sa sppaene u cpehy »ueux, u
sa nokoj pyua yrpnux. 3afur, oõaeufu kynoeuuy u
nanene ceeha sa sppaene u cpehy »ueux, u sa nokoj
pyua yrpnux. Hakou fora, ko je ryukor popa fpeõa pa
cfaue ua pecuoj cfpauu a »euckor ua neeoj cfpauu y
ceefor xpary Eo»jer, u ysuece cae yr u cpue k Eory,
u rupuo ca¬eka no¬efak uajceefuje cny»õe Eo»je -
Ceefe Pufypruje. Tpeõa cfporo npakfukoeafu, y cee-
fore xpary uu ca kur, uu npe no¬efka Ceefe Pufy-
pruje, a norofoey y foky cny»õe Eo»je, npueafuu pas-
roeop eopufu. Jep fo je eenuku rpex - ceefy cny»õy
Eo»jy perefufu, u õnu»ne ceoje y foky cny»õe ysue-
rupaeafu. Tora ce fpeõa cfporo ¬yeafu, ako »enuro
pa uar Ceeeupehu u Ceesuajyhu Focnop u Eor uau,
uaue ronufee npuru u pa uar nopapu ouo ufo fpa-
»uro sa uaue sppaene u cnacene.
Mnapu koju cfynajy y õpak, pa oõaeesuo ceojy õpa-
¬uy sajepuuuy kpyuuuy eeu¬aner y upkeu. H pa ce
cfporo pp»e oue sanoeecfu Eo»je: "... Paþajme ce u
uuo»ume ce, u uanyuume seuny, u enaôajme nou..."
(Rocf.1,28). Hukakeur caepereuur cpepcfeura u
refopara ue cnpe¬aeafu sa¬ehe noforaka, jep je fo
crpfuu rpex. Ako oeur pe¬ura ue eepyjefe, nornepajfe
y Rpeoj knusu Mojcujeeoj (Rocf. 38, 9-10), u eupufe
kako je nppuao rpeuuu Aeuau kap je cnpe¬aeao
sa¬ehe. A npekup fpypuohe, fo je npep Ceeeupehur u
Ceesuajyhur Eoror uajfe»u rpex yõucfea. 3a faj rpex
nofpeõue cy eenuke cyse nokajana u eenuka pena
runocpqa cupofuoj peuu koja cy y »ueofuoj ueeonu,
46
kao u ruorur ppyrur õonecuur, cnenur u cakafur
nypura. Rocehueane rafapa u epa¬apa u fo je crpfuu
rpex. Pa» u ncoeka u fo je crpfuu rpex. Fnepane
pasõnypuuxu pasõojuu¬kux qunroea y õuockony u ua
feneeusuju u fo je eenuku rpex. H ceaka npasua
pasouopa, rnepane pasuux cnopfckux yfakruua npeko
feneeusuje u fo je rpex, jep uar fo opeaja yr u cpue
op Focnopa u eesyje uac sa nponasuy faufuuy oeor
nponasuor ceefa. Rpaeocnaeuu Xpuuhauu, koju osõu-
nuo »ene cnacene pyuu ceojoj, op ceera fora ufefuor
no pyuy ceojy fpeõa pa ce cfporo yspp»aeajy. H pa
yr, cpue u cey pyuy ceojy cee epere y õypuoj akfu-
euocfu noceehyjy caro Eory u ceefor sakouy he-
roeor, fj. pauouohuoj ceefoj õpusu sa ee¬uo cnacene
õecrpfue pyue ceoje. Y nocue paue pepoeuo ce
npu¬euhueafu ys ucnoeecf u pyxoeuy koufpony caee-
cuor pyxoeuor nacfupa.
Bpere je jako yõpsauo. µukfafypa aufuxpucfoee
enapaeuue, ponyufener Eo»jur sõor eenukor õesa-
kona nypckor, ro»e ce yckopo nojaeufu. Bepuu
cnepõeuuuu Xpucfoeu õuhe npuropauu pa ce cknanajy
y rope u nehuue, u faro eepuo u ca eenukur cfpnne-
ner u cfporur yspp»aner u op uajraner rpexa
nyõneuor Focnopa Xpucfa ¬ekafu. Lfa he ce jecfu u
ufa he ce nufH, fy õpury Focnopy Ceerohuor fpeõa
npenycfufu. Ceerohuu Focnop, ¬efppecef ropuua y
Cuuajckoj neu¬auoj nycfunu xpauuo je Hspaunue
ueõeckor xpauor u eopor us cfeue nojuo. Tako he
Focnop ceoje ranoõpojue eepue cnepõeuuke npe-
xpauufu u sa fpu u no ropuue, konuko je Eoror oppe-
qeua nocnepna cafaucka enapaeuua - aufuxpucfoea. Y
fy Be¬uy Hcfuuy Eo»jy eepyjyhu Xpuuhauuu ue cre
nocyrnafu. Euhe nofepa op cfpaue aufuxpucfoee
47
enacfu sa usõernur Xpuuhauura. Anu Ceerohuu
Focnop Hcyc Xpucfoc he sanoeepufu rajuu sernu kojy
je cfeopuo, pa ce oua ofeapa ucnop uory rouufena
nocnepnux Xpuuhaua u pa ux ryfa y yfpoõy ceojy.
3erna ce fako ofeopuna no sanoeecfu Eo»joj ua
Cuuajy, u nporyfana µafana u Aeupoua ca cay¬e-
cuuuura nuxoeur y rpaqeny u noknoneny snafuor
fenefy - upony.
Y Xpucfy ppara õpaho u cecfpe, ykonuko Focnop
yckopo ponycfu uajcfpauuujy onyjy Tpeher ceefckor
pafa, no õuõnujckur ceefur npopo¬aucfeura pee
fpehuue ¬oee¬aucfea he usruuyfu, a jepua fpehuua he
sapoõufu »uee, nyfe u õonue paue. Y fur rykara
nypu he »enefu crpf, anu ur crpf uehe pohu no
»enu. Tako nuue y Joeauoeor Ofkpoeeny. Bpere y
kore ce capa uanasuro, osõunuc je õuõnujcku cypõo-
uocuo. H eana ra rakcuranuo uckopucfufu y Ceefor
Rokajany, a ue y nupoeany u rpexoeuor nypoeany.
Jep nocne crpfu kajana uera, uo caro uac ¬eka
Rpaeepuu cyp Eo»uju, pa õecrpfuoj pyuu uauoj
Focnop npecypu sa npaeepua u sna pena uaua, koja
cro y uauer »ueofuor enapany ua sernu y¬uuunu.
-ufajro ycppuo u ceakopueeuo, u ynujajro cpuer y
pyuy »uey Pe¬ Eo»jy us Ceefor Rucra. H ronuro ce
pauouohuo npep Xueur Eoror u Focnopor pa uar
nouane Cuny µyxa Ceefora u Enaropaf Ceojy. Kap fo
op Focnopa ucnpocuro, u uajranu cfpax sa »ueofor
seranckur y pyuu uecfaje, a papocf u uapa y
õna»euy ee¬uocf ca Eoror yeek je npucyfua y cpuy. 3a
fy papocf, eepy u uapy ua Be¬uy sajepuuuy ca Eoror
Teopuer, Munocfueur Popufener u Cnacufener
uauur, u ua sajepuuuy ca Ceefur Auqenura Eo»jur u
ca ceura Ceefura, nofpeõuo je pa uaua pyua pok
48
capa »ueuro y feny, uenpecfauo, ceecppuo »ypu
yspuue.
þaj Boxe pa 1ako kop cnux uac õype !
49
CEþMO YRO3OPEKE
TYMA-EhE 3AFOHETHHX TAJHH
12.. FPABE - JOBAHOBOF OTKPOBEhA
Y uue Oua u Cuua u Cne1ora þyxa !
Y Xpucfy ppara õpaho u cecfpe, oeux paua
npo¬ufao car fekcf us rane knure:
1. Oner Rnafouoe: "Tajua Ceefcka Bnapa",
safur fekcfoee us ¬aconuca "Ceefuropa" (Eo»uhuu
õpoj sa 2002. ropuuy) u fo:
2. Jepoqakou Aeen Cerjouoe: "Fnoõanusar
aufuxpuuhaucku nopyxeaf",
3. Cnoõopau Cfojuheeuh: "Kanufan ucnpaena
Eora", u
4. Bnapurup µurufpujeeuh: "Lkonoeane sa uoeo
poõa".
Ceu oeu uajuoeuju fekcfoeu, kao u ruoru ppyru
pauuje uanucauu op cfpaue poõpo npoceeheuux cnyry
Eo»jux, ynueajy yeepene pa je Anokanunca (kpaj
Aparoee epereucke enoxe) y saepuuoj qasu.
To casuane o rpa¬uur sõueanura ua nosopuuuu
ceefa nopcfu¬e rojy raneukocf, pa us yrna nu¬uor
rouaukor nocrafpana ua cee fokoee uauer epereua,
nojacuur ueke sarouefue fajue us Joeauoeor Ofkpo-
50
eena, a papu ee¬uor cnacena uckpeuo eepyjyhux
Xpuuhaua. Ys noroh Eo»jy, Majke Eo»je, ror Auqena
-yeapa u ceujy Ceefux, nofpypuhy ce pa y oeor fekcfy
pepocnepuo no cfuxoeura, npofyra¬ur sarouefue
fajue 12. FRABE - JOBAHOBOF OTKPOBEKA:
1. CTHX: "H snax eenuxu noxasa ce na neõy:
Xena oõyuena y cynµe, u mjeceµ noð noaama ue-
sunum, u na anaeu uesunoj eujenaµ oð ðeanaecm
seujesða " .
Tajua »eue oõy¬eue y cyuue, npeo ce opuocu ua
Rpeceefy Majky Eoropopuuy, kojy je npeo, ua no¬efky
uoeosaeefue ucfopuje, oõacjao µyx Ceefu npeko
Ceefor Apxaurena Faepuna, a safur u caro Cyuue
Rpaepe - Focnop Hcyc Xpucfoc ceojur ofenofeopener
y heuoj npe¬ucfoj yfpoõu. 3afur sua¬ene »eue,
opuocu ce ua npeux peauaecf Ceefux Anocfona, ua
koje je, ua pau Repecefuuue, cuuao µyx Ceefu y eupy
orneuux jesuka. A nocne Anocfona, fajua »eue opuocu
ce ua cee eepyjyhe kpufeue Xpuuhaue, koju ce pp»e
oue npaee Anocfoncke u Ceefoofa¬ke eepe, kojy je µyx
Ceefu qoprynucao u sane¬afuo kpos opnyke cepar
Ceefux Baceneuckux Caõopa. H uapaeuo, koju ce
»ueofor ua peny enapajy caeecuo no sanoeecfura
Xpucfoeor Jeeauqena. "... H mjeceµ noð noaama
uesunum": Meceu - nycfa ões»ueofua nnauefa
npepcfaena npoknefor cafauy u nane auqene neroee
- peroue. H kao ufo cy Majka Eo»ja, a safur u ceu
Ceefu Anocfonu Xpucfoeu, ucnyneuu õnaropahy
Xpucfoeor u Cunor µyxa Ceefora, õauunu nop uore
ceoje cee nykaee sarke cafauuue, fe xpaõpo
npokp¬unu ycku jeeauqencku nyf kpos ruora fpnnena
u cfpapana papu Xpucfa u Eo»aucke uayke heroee,
fako pepor uacfaenajy pa ce õope ca npoknefur
51
cafauor u nanur auqenura neroeur, ¬ufaee apruje
Ceefux My¬euuka, Ceefux Hcnocuuka u Ropeu»uuka -
ryukor u »euckor popa, cee po uauux paua. Jep, pe¬e
Focnop y Jeeauqeny: "A oð epemena Joeana Kpcmu-
mena ðo caða (fj. po µpyror ponacka Xpucfoeor)
µapcmeo Heõecxo c nanopom ce oceaja, u
noðeu»nuµu
aa saðoõujajy" (Mf.11,12). Penueuu u rnakone koju ce
enapajy no fenecuor cnapocfpauhy, ões cysa noka-
jana u eenukux pena runocpqa npera õnu»nura
ceojur koju cy y uekoj »ueofuoj ueeonu, feuko he
sakopa¬ufu c pyuor y Be¬uo Uapcfeo Eo»je. To je
Focnop y Jeeauqeny jacuo pequuucao. Ko ¬ufa uek ce
nofpypu pa u pasyre. Heka nufa uckycue u cfapuje.
2. CTHX: "H ona õjeme mpyðna, u euxame oð
õonoea myuehu ce ða poðu".
Oeo ce opuocu ua rykofpnuy õopõy u fpyp »uee
Hoeosaeefue Upkee Xpucfoee, ua pyxoeuor npeno-
paqany uoeux ¬nauoea Upkee.
3. CTHX: "H noxasa ce ðpyau snax na neõy, u
ane, eenuxa µpeena a»ðaja xoja umame ceðam
anaea u ðecem poaoea... " .
Tajua a»paje opuocu ce ua npoknefor cafauy. Ce-
par rnaea, opuocu ce ua cepar rnaeuux nakneuux py-
xoea, koje cafaua uane ua nypcke pyue pa ux npu-
eone u sapoõe kpos cepar crpfuux rpexoea, a fo cy:
1. Foppocf - koja ce rauuqecfyje kpos »ypny sa
enauhy, npeeucfeo ¬acfu u noxeanara nypckur;
2. Cpeõponyõne - koje ce rauuqecfyje kpos »ypny
sa rafepujanuur õorahener u kpos caronyõne;
3. Enyp u npenyõa;
4. 3aeucf - npera cpehu u uanpefky õnu»nera
ceora;
5. Heyrepeuocf y jeny u nuhy - opõauueane nocfa u
52
nocfajane cnyror cforaka;
6. Fuee - uepasyrua cppufocf u nnaxoeufo noua-
uane;
7. O¬ajane y nenocfu u uerapuocf npera ceor ee-
¬uor cnaceny.
µecef poroea ua a»paju npepcfaenajy ppyrux pecef
pyxoea snoõe, koju uaeope nype pa kpue µecef
sanoeecfu Eo»jux.
4. CTHX: "H pen uesun eyue mpehuny seujesða
neõecxux, u õaµu na semny... " .
Oepe ce ofkpuea fajua, pa je cafaua fpehuuy
ueõeckux auqena ofnapuo op Eora Teopua u noeeo ca
coõor.
" . . . H a»ðaja cmaðe npeð »enom xoja mpeõa ða
poðu, ða xaða poðu npo»ðepe ðujeme ueno" .
Oepe ce eupu, pa npoknefu cafaua u ocfanu pyxoeu
fare, pauouohuo uacfoje ceojur nakneuur pejcfeor pa
ceakor uoeopoqeuor ¬naua Xpucfoee Upkee npueone
ua pasuo rpexonyõne, u nyfer rpexa xpuuhaucky
pyuy nouoeo sapoõe sa nuxoeo uapcfeo nakna.
5. CTHX: "H poðu mymxo µujeme..., u µujeme
uesuno õu ysemo x Boay u npujecmony ueaoey".
Oeo ce opuocu ua poqene Xpucfa Cnacufena u
heroeo easuecene u cepene ua npecfony c pecue
cfpaue Eora Oua. A opuocu ce u ua noena¬ene ca
serne k ueõy õnaropafu Xpucfoee u µyxa Ceefora op
pyua kpufeuux Xpuuhaua, koju sõor nakorcfea u
cnaõe eepe õypy npurunu »ur aufuxpucfoe kao uoey
nu¬uy kapfy, u koju ce õypy noknananu aufuxpucfy kao
õory. Takoqe, sua¬u u noena¬ene õnaropafu Xpucfoee
u µyxa Ceefora us ceefux xparoea Eo»jux, kap ux no
ponyufeny Eo»jer õype oõeu¬acfuna aufuxpucfoea
serancka enacf yuouener cnuka u kunoea na»uor
53
recuje - aufuxpucfa. Peanuocf je caceur osõunua pa
ce fako ueufo ro»e poropufu u y õnuckoj õypyhuocfu.
Fopuue 1453. kapa cy Typuu caenapanu ofnop u
opõpauy Uapurpapa u nocnepner eusaufujckor enapa-
pa Koucfaufuua, us ceefor xpara Ceefe Coquje õna-
ropaf Xpucfoea ca µyxor Ceefur eupnueo y eupy
nnaeu¬acfe orneue õykfune ysueceua je k ueõy. Tako
cy o¬eeuuu sanucanu fapa y ceojoj fparu¬uoj ucfopuju.
6. CTHX: "A »ena ymeue y nycmuuy aðje umame
mjecmo npunpemneno oð Boaa, ða je onðje xpane
xunaðy u ðejecma u mesðecem ðana" .
Pe¬u oeor cfuxa, nop ureuor »eua, opuoce ce ua
nocnepne »uee ¬nauoee Xpucfoee Upkee, koju nop
ueuor ceake »pfee uehe npurufu »ur aufuxpucfoe,
uufu ce npukny¬ufu na»uoj aufuxpucfoeoj upkeu, uero
pykoeoqeuu µyxor Ceefur npeko Ceefux Auqena Eo-
»jux, oprauusoeauo no rpynara uanycfuhe rpapoee u
cena, u nohu he y nycfa recfa - ropa u nnauuua. H
Ceerohuu Focnop, kao ufo je y ppeeua õuõnujcka
epereua nyuux 40 ropuua xpauuo Hspauncku uapop y
neu¬auoj nycfunu Cuuajckoj (rauor c ueõa), fako he
ucfo npexpauufu nocnepne eepue cnyre sa fpu u no
ropuue aufuxpucfoee - cafaucke pukfafype. Y fy
roryhuocf Eo»je Ceerohue runocfu, eepuu Xpuuhauu
ue crejy nocyrnafu.
7. CTHX: "H nacma pam na neõy; Muxaun u
angenu ueaoeu saeojmmume na a»ðajy (cafauy), u
pamoea a»ðaja u angenu uesunu".
8. CTHX: "H ne oðoneme, numu um ce eume
nage mjecma na neõy" .
9. CTHX: "H sõauena õu a»ðaja eenuxa, cmapa
smuja, xoja ce soee gaeo u camana, xoja saeoðu cey
eaceneny (fj. cae pop nypcku y rpexonyõne), u
54
sõauena õu na semny, u c uom sõauenu õume
angenu uesunu" .
10. CTHX: "H uyx anac eenuxu na neõy xoju
aoeopu: Caða nacmaðe cnaceue u cuna u µapcmeo
Boaa nameaa u enacm Xpucma Keaoeoa, jep je
sõauen onaðau õpahe name, xoju ux onaðame npeð
Boaom namum ðan u noh.
Hs capp»aja oeux uekonuko cfuxoea npurefuo je
cnepehe: Ceerohuu Focnop Eor no ceojoj ueuckasauoj
cuucxopnueocfu npera nanor, roppor cafauu u
auqenura neroeur, u nocne npeor nuxoeor õyufa u
rpexonapa, ponycfuo ur je kpefane op serne po
ueõeckux pajckux eucuua u po caror Rpecfona Eo»jer,
pa npep cypor Eo»je Rpaepe kneeefajy eepue cnyre
Eo»je (crpfue nype). To jacuo eupuro npeo y Cfapor
saeefy, kako cafaua kneeefa kop Eora eepuor cnyry
Eo»jer - Rpaeepuor Joea. 3afur, y ucfopuju Hoeosa-
eefue Upkee Xpucfoee sanucauu cy ruoru npurepu,
kako auqenu cafauuuu, õecrpfue pyue Eo»jux npaee-
puuka, koje nocne fenecue serancke crpfu õueajy eo-
qeue auqenura Eo»jur ka ueõy, ua for nyfy sapp-
»aeajy u nokyuaeajy pa ux ceojur na»uur kneeefara
npeysry us pyky Eo»jux auqena u opeepy y nouope
nakna. Ta nuxoea snoõa npera pyuara Eo»jux cnyry
u cnyukuna uajõone je onucaua y »ufujy npenopoõue
Teopope, y¬euuue Ceefor Bacunuja Hoeor (nofpa»ufe
neuo onuupuo »ufuje y knurara Rpenopoõuor aee
Jycfuua Tenujckor - 30. peuerõap no npaeocnaeuor
kaneupapy). µane eupuro us fekcfa oeux cfuxoea, pa
sano¬une koua¬uu Cfpauuu cyp Xpucfa Eora uauer
uap npoknefur cafauor u nanur auqenura neroeur.
H pa, Focnop paje sanoeecf ceor rohuor Apxauqeny
Muxauny, pa ca ceojur Ceefur Auqenura, cafauy u
55
auqene neroee nofucue ca ueõeckux eucuua pone npu
sernu.
11. CTHX: "H onu aa noõujeðume (rpaqauu
ueõecku) xpeny Jaauemoeom (Ceefor fajuor
Rpu¬euha »ueehux ua sernu) u pujeujy cejeðoueua
ceojeaa (ua ry¬enura sa Xpucfa u Jeeauqena
heroeor), u ne mapume sa »ueom ceoj ðo cmpmu" .
12. CTHX: "3amo ce eecenume neõeca, u eu xoju
»ueume na uuma! Temxo »umenuma semne u
mopa, jep cuge x eama gaeo y japocmu eenuxoj,
snajyhu ða mano epemena uma" . Jep, ponasu Cee-
rohuu Focnop Xpucfoc - Uap Heõa u 3erne ca ceojux
ueõeckux eucuua ua serny kojy je cfeopuo. H Ceojur
koua¬uur Cypor opysehe npoknefor cafauu u nanur
auqenura neroeur õyufoeuy enapaeuuy uap seran-
ckur ceefor u nypckur popor. A rohuu Apxauqen
Muxaun ua nony Aprarepouckor (paeuuua y Hspa-
eny), eesahe cafauy y feuke »enesue okoee u koua¬uo
ra õauufu kao yspo¬uuka ceux sana u uerupa y orneuo
rope (a fo je ueka ycujaua kocru¬ka nnauefa, koja je y
racoeufor cfany). A sa cafauor õuhe õa¬euu u ceu
auqenu neroeu u cee õecrpfue pyue nypcke, koje
npespeue Xpucfa Focnopa u Kpcuy Xpfey heroey sa
cnacene popa nypckor, u koje ckou¬aue seruu »ueof
y pasuur rpexoeuur saõnypara ceojur cny»ehu ca-
fauu.
13. CTHX: "H xað euðje a»ðaja ða õu sõauena na
semny, noue npoaonumu »eny (fj. eepyjyhe Xpu-
uhaue) xoja poðu mymxo Heðo" .
Y Xpucfy õpaho u cecfpe, ronufe ce Focnopy pa
ear nopapu ceefy ryppocf, kako õucfe npaeunuo
cxeafunu pa nporou Xpucfoeux cnepõeuuka op cfpaue
cafaue u neroeux eupnueux cnyry, fpaje op caror
56
no¬efka eeh nyuux 2000 ropuua, anu pa he nporou
nocnepner xpuuhauckor uapaufaja op cfpaue nocne-
pner na»uor õora seranckor - aufuxpucfa u neroee
ceefcke enape õufu uaj»euhu.
14. CTHX: "H »enu õume 'ðama ðea xpuna opna
eenuxoaa (a fo cy: nopeur ronufee u nocfa) ða
oðnemu y nycmuuy na mjecmo ceoje, aðe he ce
xpanumu..." - ceerohuor pykor Eo»jor, npeko Cee-
fux Auqena Eo»jux u nfuua ueõeckux. Kao ufo je
Focnop sanoeepuo nfuuu - raepauy, pa y knyuy uocu
xpauy y nehuuy Ceefor Rpopoky Hnuju. H kao ufo je
Xpucfoc Focnop, ceojur eepuur cnepõeuuuura -
nycfunauura, cnao Auqene Ceoje u pasue rrruue
ueõecke pa ur uoce xpauy serancky, fako he Muno-
cfueu Focnop Xpucfoc, u nocnepnur Ceojur eepuur
Xpuuhauura y nuxoeur nporouura, y ropara u
nehuuara, cnafu uacyuuy serancky xpauy. Y fy ro-
ryhuocf Xpuuhauu ue crejy nocyrnafu ako je nuxoea
eepa y Ceerohuor Xpucfa npaea u ucfuuufa, a ue
na»ua u qapucejcka.
15. CTHX: "A smuja ucnycmu sa »enom us ycma
ceojux eoðy xao pujexy, ða õu je pujexa oðnujena" .
Oea ce sarouefua fajua opuocu ua oprauusoeauy
nofepy sa usõernur Xpuuhauura op cfpaue aufu-
xpucfa u neroee enacfu.
Y Xpucfy õpaho u cecfpe, ronur eac u npeknuner,
papu eauer ee¬uor cnacena, cxeafufe osõunuo cufy-
auujy uauer fparu¬uor epereua, u c nyuur yõeqener
eepyjfe y roryhuocf pa faj nporou ro»ero po»ueefu u
y uajõnu»oj õypyhuocfu.
16. CTHX: "H semna nomo»e »enu (fj. usõernur
Xpuuhauura), u omeopu semna ycma. ceoja u
npoayma pujexy xojy ucnycmu a»ðaja us ycma
57
ceojux" .
Epaho u cecfpe, y oeoj sarouefuoj fajuu Joeauoeo.
Ofkpoeena, Ceerohuu Focnop Xpucfoc uar nopy¬yje
pa ce ue nnauuro y usõernuufey op caepereue
nypcke nefehe fexuuke u op uekakee konueue nypcke
cune. Jep he Ceerohuu Focnop sanoeepufu rajuu
sernu, pa ce oua ofeapa ucnop uory rouufena
Xpuuhaua u pa ux nporyfa y yfpoõu ceojoj. Tako ce ua
sanoeecf Eo»jy serna ofeopuna ucnop rpapoea
Copora u Foropa u uupe nuxoee okonHue, u rpe-
uuuke je npekpuno Mpfeo rope. Tako ce no sanoeecfu
Eo»joj ofeopuna serna ua Cuuajy ucnop uory µafana,
Aeupoua u cee ¬efe nuxoee, u nporyfana ux y yfpoõy
ceojy. 3afo õpaho u cecfpe, y ceerohuy saufufy
Focnopny ue crero uu rano nocyrnafu ako cro
ucfuuufe u eepue cnyre Xpucfa Eora uauer.
17. CTHX: "H pasaueeu ce a»ðaja (cafaua) na
»eny (fj. ua Xpuuhaue koju ca ceojur pyxoeuur
nacfupura opõeroue y nycfune) u omuðe ða pamyje
ca ocmanuma us cjemena uesunoa, xoju ðp»e
sanoejecmu Bo»uje u umajy cejeðouancmeo Hcyca
Xpucma" .
Oepe ce, õpaho u cecfpe, noppasyreea fajua aufu-
xpucfoee ceefcke pukfafype npofue Xpucfa Focnopa u
eepuux cnyry heroeux. Ha cee cfpaue ceefa epuuhe
ce cfpora npoeepa op cfpaue aufuxpucfoee serancke
enacfu, no ceur cenura u rpapoeura, pa nu jou ueko
ura op eepyjyhux Xpuuhaua koju uehe pa npure »ur
aufuxpucfoe kao uoey nu¬uy kapfy, koju uehe pa
npucfyne na»uoj upkeu aufuxpucfoeoj u koju opõujajy
noknonene nuky aufuxpucfoeor kao uoeor na»uor
cnacufeny - õory. Cee he fakee uenokopue Xpuuhaue
y ceore uapcfey, aufuxpucfoea serancka enacf
58
npepafu crpfuoj kasuu. Jep cfoju: "... u yuunu ða
õyðy noõujenu onu xoju ce ne noxnone nuxy
seujepu" (fj. aufuxpucfy), (Ofk.13,15).
Bory y Cne1oj Tpojuuu ua cnany, a uaua cnuua
õpaho u cec1pe ua osõunuo ynosopene u ua neuuo
cnacene. Auuu u paj Xpuc1e Boxe !!!
OCMO YRO3OPEKE
TYMA-EhE 3AFOHETHHX TAJHH
13. FPABE - JOBAHOBOF OTKPOBEhA
Y ure Oua u Cuua u Ceefora µyxa !
Y Xpucfy ppara õpaho u cecfpe, oeux paua npo-
¬ufax ueku ¬ypecuu useeufaj ca uufepuefa, y kore ce
uajaenyje ueku caroseauu uoeu y¬ufen ¬oee¬aucfea.
Eeo uekonuko pe¬euuua us for useeufaja: "Muoau oô
uac ôauac ovekyjy noepamak ceojea ôyao uuvekueauoa
yvumena, seanu aa uueuou Xpucma, Mecuje, nemoa
Byôe, Kpuuue unu Huau Maxôuja. Mano ux sua ôa
yvumen koju ucnynaea cea oea ovekueana eeh caôa
»ueu ueþy uaua. heaoea jaeua uucuja y ceemy cauo
umo uuje novena. Kako je Maumpeja cau pekao:
Yckopo, eeoua yckopo, heme euôemu uoje nuue u
vymu uoje pevu."
Monur u npeknuner npeo uajoproeopuuje y Xpu-
cfoeoj Upkeu, safur cee ocfane y Xpucfy õpaho u
cecfpe, nofpypufe ce pa ufo npe poõaeufe uenokynuu
fekcf o uajaeneuor uoeor y¬ufeny ceeykynuor ¬oee-
¬aucfea, koju ce uanasu ua uufepuef appecu:
60
www.simedia.org.yu
A reuu uepocfojuor, noufoeauu ¬acuu Ouu -
Apxunacfupu u nacfupu, u ceu ocfanu y Xpucfy õpaho
u cecfpe, õnarocnoeufe pa ys noroh Eo»jy, Majke
Eo»je, ror Aurena -yeapa u ceujy Ceefux, us nu¬uor
rouaukor yrna nocrafpana u sana»ana, nojacuur
ueke sarouefue fajue us 13. FRABE - JOBAHOBOF
OTKPOBEKA:
1. CTHX: "H cmaðox na nujecxy mopcxome, u
euðjex seujep (aufuxpucfa) aðje usnasu us mopa
(serancku ceef), xoja umame ðecem poaoea (pecef
npoeuuuuja unu pecef kpaneecfea y õypyher aufu-
xpucfoeor seranckor uapcfey - Ofk.17,12) u ceðam
anaea (cepar ekouorcku uajpaseujeuujux, ¬uju caees
y»ypõauo npunpera aufuxpucfoeo serancko uapcfeo),
u na poaoeuma uesunum ðecem xpyna (pecef
easanuux uapeea koju he ceojy enacf nof¬uuufu nop
enacf rnaeuor uapa - aufuxpucfa), u na anaeama ue-
sunum umena xynna". Rpoknarauujor Hoeor ceefckor
ycfaea sa ocfeapene Hoeor ceefckor nopefka, uapckur
pekpefor cfaena ce cfpora saõpaua ua pap capaune
porrafcke - ceefoofa¬ke Xpucfoee Upkee, a npo-
knaruue ce pap ueke uoee sajepuu¬ke aufuupkee. Tur
¬uuor aufuxpucf he noxynufu ua Eo»aucko Ceefo
Tpojcfeo, u ceõe npornacufu sa õora (eupu: 2.Con.2,4).
2. CTHX: "H seujep xojy euðjex õujame cnuuna
pucy (nyfa seepcka hyp), u noae joj xao y meðejeða
(cfaõunau xop seepu no uenor ceefy), u ycma
uesuna xao ycma naea (roh u cuara seepu). H ðaðe
joj a»ðaja (cafaua) cuny ceojy u npujecmo ceoj u
enacm eenuxy".
3. CTHX: "H euðjex jeðny oð anaea uesunux xao
na cmpm saxnany, u uesuna cmpmna pana usnujeuu
61
ce (npefnocfaena ce, pa ce oeaj ¬uu poropuo 11.
cenferõpa 2001. ropuue, fparepujor y Arepuuu). H
cea semna (uapopu ua noj) ðueehu ce noge sa
seujepu, u noxnonume ce a»ðaju (cafauu) xoja ðaðe
enacm seujepu". Ceu uapopu koju capa y cfpaxy sa
cnoj xuno1uu oncfauak ceecuo npuxeafajy pukfaf oee
rohue seepu, fure ce ceecuo oppu¬y Xpucfa - Hcfu-
uufor Eora, u for uspajor epue eupuo noknonene
npoknefor cafauu u õypyher. yckopo, na»uor õory
aufuxpucfy.
4. CTHX: "H noxnonume ce seujepu aoeopehu: Ko
je xao seujep? Ko mo»e ca uom pamoeamu? 3a u
rano sppaeo-pasyrue koreufap oepe uuje nofpeõau.
5. CTHX: "H ðana joj õume ycma xoja aoeope
oxone pujeuu u xyneua, u ðaðe joj ce enacm ða
snomeopu uempðecem u ðea mjeceµa" (fj. fpu u no
ropuue konuko he fpajafu jaeua u cfpora pukfafypa
aufuxpucfoee enapaeuue npofue Xpucfa u eepuux
cnepõeuuka heroeux).
6. CTHX: "H omeopu ycma ceoja sa xyneue na
Boaa, ða xynu Hme Keaoeo, u ðom Keaoe, u one
xoju cmanyjy na neõy" . Oepe je koreufap ueno-
fpeõau.
7. CTHX: "H ðano joj õu ða pamyje ca ceemuma
(1o cy uckpeuu u ceefoofa¬ku npaeoeepyjyhu Xpu-
uhauu) u ða ux (ponyufener Eo»jur) noõujeðu (cfa-
enaner saõpaua ua pap Xpocfoee Upkee u nporou
eepyjyhux); u ðana joj õu enacm nað ceaxum poðom
u napoðom u jesuxom u nnemenom ".
8. CTHX: "H noxnonume ce uoj (aHfuxpucfy) ceu
onu xoju »uee na semnu, uuje ume nuje sanucano y
Kuusu »ueoma Jaauema (Hcyca Xpucfa) saxnanoaa
oð nocmaua ceujema". Oepe je koreufap jako
62
nofpeõau.
Y Xpucfy õpaho u cecfpe, suajfe u roeopufe ceura,
a npeo ceõu: Ceu koju uucy kpufeuu, u kpufeuu kpju
ce ue enapajy no sanoeecfura Eo»jur u Xpucfoeor
Jeeauqena, uucy ynucauu y Knury Be¬uor »ueofa
Xpucfa Cnacufena. 3a cee fakee uenokajaue rpeuuuke
- õnypuuke, npenyõo¬uuue, pykoõnypuuke, ¬epo-
ropue, yõuue, caronyõue, roppenueue, cpeõpony-
õue, enacfonyõue, ncoea¬e Eora u Ceefune, epa¬ape
u rafape, npo»ppnueue u nujauuue, y»ueaoue pasuux
ppora u uurapefa pyeaua, na»oee, nonoee, rueenu-
eue, saeupnueue, ceõu¬nake u nenueue, õpa¬uuke
koju uucy eeu¬auu y upkeu, u koju cy eeu¬auu y upkeu,
a uerajy yspp»ane op õpa¬ue nocfene sa epere
nocfa u npasuu¬uux paua, õpa¬uuke koju ue noufyjy
sanoeecf Eo»jy: "Paþajme ce u mno»ume ce"
(Rocf.1,28), uero cnpe¬aeajy sa¬ehe pasuur cpep-
cfeura u epue npekup fpypuohe - nocfoju peanua ona-
cuocf pa he õufu caenapauu nakneuur pyxor, kore
kpos pasue cfpacfu u nopoke poõyjy, u pa he ofuhu
na»uor õory aufuxpucfy y poncfeo npuxeafaner
neroee na»ue upkee, neroeor »ura kao uoee nu¬ue
kapfe ua ¬eny unu pecuoj pyuu. Jep rne ufa ce roeopu:
10. CTHX: "Ko y poncmeo oðeoðu (rpexoeuo eopu
»ueof), y poncmeo he omuhu (aufuxpucfoeo)...
Oeðje je mpnneue u ejepa ceemux". 3ua¬u: ca
ceefur jeeauqenckur fpnnener u crupener u jakor
eepor Ceefufena, ycppuor ronufeor u nocfor, us
pyue ceoje cysõufu cee rpexoeue cfpacfu u nopoke u
nocfafu xpar µyxa Ceefora. Oupa hero ¬yeauu
Ceeroryhor CunOr Eo»jor, õufu ca¬yeauu op cee-
nykaeor nyuuqepa - cafaue u neroeor na»uor npopoka
u aufuxpucfa.
63
11. CTHX: "H euðjex ðpyay seujep aðe usnasu us
semne, u umame ðea poaa xao y jaauema, u
aoeopame xao a»ðaja. Oey ppyry seep, no ruuneny
Eoror npoceeheuux cfapaua, npepcfaenajy pee uaj-
ruoronypuuje pp»aee ceefa - Kuua u Hupuja. Oue,
capa, ca pp»aeue fa¬ke rnepuufa y opuocy ua rnoõa-
nusauujy ¬oee¬aucfea, sacfynajy jarnehy - rupony-
õuey u npaeponyõuey nonufuky. Anu he fe pee
ruoronypue uauuje, korõuuauujor nuxoeux peejy
penuruja - Eypusra u Xuupyusra, usueppufu na»uor
npopoka, aufuxpucfy u neroeoj ceefckoj enapu. Oeaj
na»uu npopok, no pejcfey cafaucke uapnpupopue cune,
peroucfpupahe ¬ypecue raru¬ue papne, u npona-
rupahe ceur ocfanur uapopura pa npuxeafe capa eeh
npunperneuy xuupo-õypucfu¬ky penurujy, a ca nor
npunperneuy na»uy sajepuu¬ky upkey ua ceefckor
uueoy.
12. CTHX: " H cey enacm npee seujepu uuuame
npeð uom...". Pa»uu npopok cfaena ce y cny»õy
aufuxpucfa u neroee enacfu. Aufuxpucfa he usue-
ppufu kao nu¬uocf - sa ceefckor enapapa, ruororohua
u capa pejcfeyjyha ceprornaea seep. Eypyhu saje-
puu¬ku cynep-enapap ceefa, no õuõnujckur npopo¬au-
cfeura, ropa õufu jeepejckor nopekna, u ou eeh
koraupyje ca ceprornaeor seepu, u ca nor, no pony-
ufeny Eo»jer, õpso u qopcupauo kp¬u ceõu nyf po
jaeuor kpyuucana sa sajepuu¬kor ceefckor uapa u
enapapa. Kore yr u pasyr uuje norpa¬eu rpexoeuur
cfpacfura u no»ypara, u pasuur ppyrur nopouura,
ou jacuo eupu u carnepaea ufa ce sõuea capa no
cafauuuor nnauy u nporpary ua ceefckoj nosopuuuu.
Anu, aeaj reuu po Eora runora: Muoru pyxoeuu na-
cfupu sõor npeeape õorafcfea, cnaeonyõna u fene-
64
cuor cnapocfpauha, o¬u uraJy, a ue eupe, yuu urajy,
an' ue ¬yjy. A Focnop pe¬e: Axo cnenaµ cnenµa eoðu
oõoje he y jamy nacmu - oõoje he y poncfeo aufu-
xpucfoeo ofuhu, npuxeafaner õypyhe sajepuu¬ke
aufuupkee.
13. CTHX: "H uuuame snameua eenuxa, na yuunu
ða u oaau cunasu c neõa na semny npeð nyðuma ".
14. CTHX; "H oõmauyje one xoju »uee na semnu
uyðecuma, xoja joj õume ðana (cunor cafauckor) ða
uunu npeð seujepu (aufuxpucfor), aoeopehu onuma
xoju »uee na semnu, ða nauune nux seujepu
(aufuxpucfy), xoja umaðe pany oð maua u ocma
»uea ".
15. CTHX: "H õu joj ðano ða nuxy seujepu ðaðe
ðyx, ða nux seujepu u npoaoeopu (npeko feneeusuje
u ocfane caepereue enekfpoucke fexuuke) u yuunu ða
õyðy noõujenu onu xoje ce ne noxnone nuxy
seujepu"
Y Xpucfy õpaho u cecfpe, y ceur capaunur xpa-
roeura y kojura ce cny»u Eo»aucka Pufypruja y cnaey
Eo»aucke Rpeceefe Tpojuue, õuhe yuefu nopfpefu unu
kunoeu õypyher na»uor õora aufuxpucfa u neroeor
na»uor npopoka. Yuehe ce u ocfanu kunoeu unu
nopfpefu: Eype, Kpuuue, Mojcuja, µanaj-nare, Kou-
qy¬uja u Myxarepa. H fapa he ce ucnyuufu ppeeuo
µauunoeo npepckasane: O anycoõu onycmomeua na
mjecmy ceemome, a o kojoj Focnop y Jeeauqeny »nof-
epqyje (Mf.24,15). H kao ufo ¬ycfe, õuhe ceu noõujeuu
koju ue õypy xfenu pa ce noknoue nuky aufuxpucfoeor
kao õory.
16. CTHX: "H yuunu cee, mane u eenuxe, õoaame
u cupomamne, cnoõoðuaxe u poõoee, ða um ðaðy
»ua na ðecnoj pyµu uuxoeoj unu na ueny uu-
65
xoeom"
17. CTHX: "µa nuxo ne mo»e nu xynumu nu
npoðamu, ocum xo uma »ua, ume seujepu unu õpoj
umena uesuna ".
18. CTHX: 'Oeðe je myðpocm. Ko uma ym nexa
uspauyna õpoj seujepu; jep je õpoj uoejexoe
(aufuxpucfa), u õpoj uesun - seepu (aufuxpucfoea
ceefcka enapa) je mecm cmomuna mesðecem u
mecm".
V oea sapna fpu cfuxa npepckasyje ce »ur
aufuxpucfa u neroee ceefcke enape. Eoror npo-
ceeheuu cfapuu roeope pa je aufuxpucfoe »ur, ca-
paunu reqyuapopuu kop kojur ce »urouy ceu
npouseopu koje npouseope qaõpuke uupor ceefa. H
kao ufo ce jacuo eupu pa ões for »ura ue ro»e pa ce
oõaena uukakea reqyuapopua kynonpopaja, fako he
pohu sakou pa uu rpaqauu y Hoepr ceefckor nopefky
koju uerajy »ur aufuxpucfoe ua pyuu unu ua ¬eny,
uerory uuufa uu kynufu uu npopafu. To he õufu
eenuko »ueofuo uckyuene sa cee eepyjyhe Xpuuhaue,
koju uucy poõpo yfepqeuu y eepu u sakouy Eo»jer u
Xpucfoeor jeeauqenckor y¬ena. "WWW" (fpu pynno ee)
y reqyuapopuoj capaunoj uuqoprafuuu, kao u fpu
pynne uspy»eue upfuue ua reqyuapopuor kopy,
osua¬aeajy fpu uecfuue. A kakea cfpauua kasua Eo»ja
o¬ekyje cee oue koju ce noknoue aufuxpucfy u npure
»ur neroe ua ¬eny unu ua µecuoj pyuu, eupu y
Joeauoeor Ofkpoeeny (Ofk.14,10-11).
66
þEBETO YRO3OPEKE
Y uue Oua u Cuua u Cne1ora µyxa !
Y Xpucfy ppara õpaho u cecfpe, y cnaey Eo»aucke
Rpeceefe Tpojuue, ua npocnaenene Rpeceefe Majke
Eoropopuue, a y cnoreu u ¬acf µeeef -uuoea Apxa-
urenckux, oõpaharo ear ce "µeeefur ynosopener".
Monuro u npeknunero cee õnaropasyrue Xpucfoee
eepue cnepõeuuke, pa ca uajeehor õypuouhy npafuro
fokoee u sõueana uauer uerupuor u fparu¬uor epe-
reua. Jacuo ce eupu kako rohuuuu koju enapajy
ceefor, y»ypõauo pape ceojur nakneuur nnauor u
nporparor ua ocfeapene Hoeor ceefckor - aufuxpu-
cfoeor nopefka.
Eeo, capa je ua npary eenuko uckyuene sa cee
Xpucfoee eepue cnepõeuuke: sareua oeux pocapa-
unux nu¬uux kapafa sa uoee enekfpoucke kapfuue.
Kapa cy npe pee ropuue nouypunu rp¬kor uapopy fe
kapfuue, Fpuu cy fo racoeuo opõunu u fe kapfuue
uucy jou npurunu. Kako casuajero, npurunu cy caro
õorafauu - nocnopaeuu u euuu pp»aeuu cny»õeuuuu.
Myppu Fpuu, uekur cfpy¬uur ucnufueanura fux ka
pfuua, npurefunu cy y faruoj raruefuoj fpauu ucfe,
jacau nuk npoknefor cafaue kao uapa naknn cn cnojur
67
fposynuer, a usuap neroee rnaee fpu uecfuue.
Eoror npoceeheuu pyxoeuu nacfupu us õpafcke
Fp¬ke ka»y: Ko npuuu oey kapmuuy kao nuvuy kapmy,
eeh ce npeko moa ôeuouckoa suauena eepuo, mj.
sapyvuo npoknemou camauu u na»uou õoay aumuxpu-
cmy. 3afo uuje poõpo u eeora je noryõuo sa xpu-
uhaucke pyue npurafu fe peroucke kapfuue. Rocne
oeux kapfuua oprax eeh uacfynajy ¬unoeu koju ce
yfuckyjy ucnop ko»e ¬oeekoee ua ¬eny unu pecuoj
pyuu, a fo je no Joeauoeor Ofkpueeny: »ur seepu -
666. Ko faj »ur poõpoeonuo npuru, poõpoeonuo je
cfynuo y »ueofuu õpak ca npoknefur cafauor u
na»uur õoror aufuxpucfor. 3ua¬u, ceecua uspaja
Eora Oua u Focnopa Hcyca Xpucfa u µyxa Ceefora, H
ceu he fakeu uspajuuuu npurufu nnafy ua pau Xpu-
cfoeor Cfpauuor Cypa nonyf Jype Hckapuofckor, u
nuhe us ¬aue Ep»ujer rueea y nakny orneuor sajepuo
ca npoknefur cafauor u nanur auqenura neroeur, ca
na»uur npopokor u na»uur õoror aufuxpucfor (eupu*.
Ofk.14,9-11).
3ua¬u, »ur aufuxpucfoe, no ueuu »ueofa uecre ce
npurufu, a npurajy ra ruoru capa y 3anapuur
pp»aeara ceefa, y panekoj Aycfpanuju u y Pycuju.
Kako uajaenyjy npeko Hufepuefa, ceakor paua u ¬aca,
o¬ekyje ce npeko feneeusuje uupor ceefa, nojaenu-
eane na»uor npopoka aufuxpucfoeor, fse. Xpucf
Maufpeja. Ou nocepyje cafaucky uafnpupopuy roh u
cuny u nokasahe pasua cafaucka ¬ypeca. Rasuro ua
capaune epere õpaho u cecfpe, jep Xpucfoc je
npepckasao y Jeeauqeny, pa he ce npep heroe µpyru
ponasak nojaeufu na»uu npopouu u na»uu xpucfocu,
koju he nokasafu suake eenuke u ¬ypeca pa õu npe-
eapunu, ako õype roryhe u usaõpaue (Mf.24,5 u 24).
68
3afo o¬uuckor õpuror sa ee¬uo cnacene, ronuro eac
õpaho u cecfpe, noja¬ajro ceakopueeuu fpyp ronufee
u nocfa. µa uenpecfauo pany u uohy ronuro Enaror
Focnopa Hcyca Xpucfa, pa uar y ufo eehoj repu ceoje
Enaropafu, npoceefu yr, cpue u pyuy, fe pa õucro
jacuo rornu carnepafu nykaeo pejcfeo aufuxpucfoee
ceefcke enacfu u nojaey na»uux npopoka u na»uux
xpucfoca.
Rpurefuo je, pa ceu ouu koju capa »uee y crpfuur
rpecura ceojur: õnypuur cfpacfura, npo»ppnueocfu,
noxnenu sa uoeuer, jepuor pe¬jy, ynynkauu u ycna-
eauu rpexoeuur cuor ypõauusoeaue capaune fparu-
¬ue uueunusauuje - a ua ee¬uy noruõujy pyue ceoje,
ue npurehyjy aufuxpucfoeo epere u neroeo nykaeo u
nakneuo penoeane.
Rasuro õpaho u cecfpe ua fok uauer epereua. Ako
Eo»jur ponyufener yckopo po»ueuro uuknou Tpeher
ceefckor pafa, ko ocfaue »ue, ca peanuor roryhuouhy
ro»e õpso o¬ekueafu pukfafypy na»uor õora aufu-
xpucfa ca npecfouuuor y Jepycanury. Tapa he Focnop
ca Heõa nocnafu Ceefor npopoka Hnujy u Euoxa, pa
pasoõnu¬e na»uy racky na»uor õora aufuxpucfa u
na»uor npopoka Maufpejy u ocfane ppyre na»ue
npopoke u na»ue xpucfoce koju feope suake u ¬ypeca.
µoPasak Ceefux npopoka Hnuje u Euoxa ornacuhe ce
uupor ceefa pyrofpajuor nakneuor epyhuuor, cyuor,
rnaqy u noropor, u ruorur nypckur ueeonara u ry-
kara (eupu: Ofk. 11,3-7; Ofk. 16. rnaea - o cepar
¬aua rueea Eo»ujer; u ynopepu ca jeeauqenckur npep-
ckasaner o sõueanura u cfpapanura nocnepner
nypckor uapaufaja: Mf.24. rnaea; Mk.13. rnaea u
Pk.21. rnaea). Rocne fpu u no ropuue cafaucke - aufu-
xpucfoee pukfafype, Focnop Xpucfoc he npeo npo-
69
jaeufu ceoje kpcuo suarene npeko uenor ueõa, u fapa
he Ou ca Heõa pohu u oõjaeuhe ceoj koua¬uu Cfpauuu
Cyp uap npoknefur cafaupr u nanur auqenura
neroeur, uap na»uur õoror aufuxpucfor u ueeepuur
nypckur popor, fj. ceura ouura koju Xpucfa Focnppa
u heroey uayky npespeue u y crpfuur rpecura
npoknefor cafauu, a ue Eory cny»uue. Hoeo Heõo,
Hoey 3erny u Hoeu Xpucfoe Hapop capa ¬ekaro.
Enaro ouura koju capa »uee y cfporor jeeauqenckor
nokajany ¬yeajyhu ce u op uajraner rpexa u nopoka,
¬uuehu ycppuo poõpa pena runocpqa õnu»nura y
ueeonu. 3aucfa he fakeu, op Focnopa õufu noru-
noeauu u y Hoeu Hapop yõpojauu, pa ce ee¬uo papyjy
u uacnaqyjy sajepuo Ca Auqenura Eo»jur.
Y Xpucfy õpaho u cecfpe, kapa no Eo»ujer pony-
ufeny ¬yjero pa cfyna ua. cuary Hoeu ceefcku ycfae
sa ocfeapene Hoeor ceefckor nopefka, ca jepuur
epxoeuur ceefckur enapapor, ca sajepuu¬kor cee-
fckor penurujor u sajepuu¬kor aufuupkeor, fapa pa
ce pyro ue pasruuna ufa hero u kako hero. Hero,
ufo npe oprauusoeauo no rpynara, ca uajckporuujur u
uajocuoeuujur kyhuur cfeapura u ca rano pesepeu
xpaue: nueuuue, xneõuor kykypysa y spuy, nacyna,
rpauka u conu, konuko ce y fopõara ro»e nouefu,
nohu y rope u nnauuue.
H kop npeor nnauuuckor useopa eope cfafu u
ynoropufu ce, a ua ypaneuocfu op pofu¬uux rpapoea
u cena õap jepuo pecefak kunorefapa. Ako ce fy uaqe
ueka rana sropua, nako npucfyna¬ua nehuuuua, y ny
crecfufu u sõpuuyfu rajke ca ranor peuor, cfape u
usuerorne, a rnaqu u ja¬u ueka oprax ca nouefur
py¬uur anafor: cekupara, fecfepara, ekcepura, sa-
no¬uy rpapny ppeeuux konuõa, fj. cknouuufa. Rouefu
70
ca coõpr no roryhcfey u no ueky ponuy nnafua op
uajnoua sa nokpueky kpoea fux konuõa, kao u cnonner
orofa konuõe.
Heka norop sajepuuue õype paspeneu y pea
noceõua pena: ryuku u »eucku, ua paspanuuu jepau
op ppyror uajrane 100 po 200 refapa. Xueof y foj
sajepuuuu pa ce cfporo eopu no npaeuny rouauke
sajepuuue, ca npecfaukpr õpa¬uor nopopu¬uor »ueofa.
Jep fo je epere kapa nocnepnu eepuu cnepõeuuuu
Xpucfoeu fpeõa pa ceu y nofnyuoj uenoryppeuoj
¬HCfofu pyue u fena ¬ekajy Rpe¬ucfor Focnopa Hcyca
Xpucfa ca ueõeckux eucuua, y npafnu ceux heroeux
Ceefux -Apxaurena u Aurena. Rofpeõuo je oprax usa-
õpafu Caeefuu^ opõop sajepuuue ca jepuur sajepuu-
¬kur cfapeuuuor. 3a cfapeuuuy usaõpafu op ryukor
popa, y pyxoeuor "Rornepy uajuckycuujer u uajcrupe-
uujer, ue rnaqer op nepecef ropuua, koju he eepuo ca
ocfanur ¬nauoeura opõopa sajepuuue, y ceefoj
jeeauqenckoj nyõaeu pykoeopufu ca ceefor sajepuu-
uor. Y konuko õype õuno pyxoeuor nacfupa y foj
sajepuuuu u ou õype õuo poeonuo ucnyneu eepor u
cfpaxor Eo»jur, oupa nery pafu pa eopu cfape-
uuucfeo sajepuuue. Eorocny»õeue knure, ceefe ca-
cype, kao u õanou euua, nouefu ca coõor sa Ceefy
Pufyprujy. Ha cpepuuu noropa, usreqy ryuke u »e-
ucke konouuje, ua uajnenuer yseuueuor recfy,
carpapufu ppeeuy kaneny - upkeuuy. Ycnocfaeufu
pepocnep ceakopueeuor õorocny»ena no raua-
cfupckor ycfpojcfey. Takoqe, ue saõopaeufu nouefu ca
coõor ceefe kpcfoee, ceefe ukoue, ceefe knure u
»ufuja Ceefux. µe¬ake eeh op cepre ropuue fpeõa
npueukaeafu pa uohyjy u euue õopaee y ryukor peny
noropa, a y peauaecfoj ropuuu nofnyuo ux uspeojufu
71
op »euckor pena noropa. Cfapuju fpeõa pa cfporo
epue pyxoeuy koufpony uap rnaqura. Xpaua sa ueny
sajepuuuy fpeõa pa õype sajepuu¬ka. Tpnese opeojeue:
ryuka op »eucke. 3a ja¬e y pyxoeuoj u fenecuoj cuasu,
ueka õype jepau oõpok pueeuo, y fpu cafa nonopue. 3a
rnape» u uejake ueka õype pea oõpoka pueeuo, y 9
¬acoea u fpu nocne nopue. µok, sa rany peuy ueka
õype fpu oõpoka pueeuo. µa ce cfporo eopu pa¬yua,
pa ce ue nojaeu uukakea kpaqa, ofura¬uua u fajuo
jepene. Y npofueuor op fakeux he õnaropaf Xpucfoea
u µyxa Ceefor, õpso opcfynufu u pyx nakneuu he ux
oupa uapenapafu u ouu he ce y poncfeo aufuxpucfoeo
epafufu. A fako ofnanu op Xpucfa Focnopa, ua
Cfpauuor Cypy Xpucfoeor õuhe ocyqeuu sajepuo ca
npoknefur cafauor u na»uur õoror aufuxpucfor, u
ca Ceura uenokajauur rpeuuuuura, u õuhe kpos
eekoee ry¬euu y nakny orneuor.
Hanoreua »euckor popy: y usõernu¬kur noropura
nouefu caro fpapuuuouanuy, Eoror õnarocnoeeuy u
uajckporuujy »eucky rappepoõy, u ue uocufu naufa-
noue ufo npunapa ryukoj rappepoõu. H ceako »eucko
õuhe pa ura rapary ua rnaeu u pa je ca rnaee uukako
ue ckupa. Hukakea uruuka u napqeru pa ce y ceefoj
sajepuuuu ue npakfukyjy, jep cy fo pauu cfporo
jeeauqenckor nokajuu¬kor »ueofa, y uu¬ekueany
Xpucfa Cnacufena u koua¬uor Cfpauuor Cypa hero-
eor. Takoqe, uukakae snafuu uakuf u npcfene, ckyno-
ueuy opehy u cfeapu ue uocufu ca coõor. Cee fo ceur
cpuer opõauufu op ceõe kao fpyne»uo u crpapuo
õnafo, koje je uauoj õecrpfuoj pyuu uauocuno eenuky
pyxoeuy ufefy.
He saõopaeufu nouefu ca coõor Eoror uapaxuyfy
knury Rcanfup. H rpe ue õype õuno ceeufeuor nuua,
72
pa ce us fe ceefe knure u us akafucfa: Rpeceefoj
Tpojuuu, Focnopy Hcycy Xpucfy, µyxy Ceefor, Rpe-
ceefpj Eoropopuuu, Ceefur Apxaurenura u ocfanur
Ceefufenura, pauouohuo y creuara, epuu ronu-
feeuo cnaeocnoene. Ako ce fako Eory yropuo õype
eopuo »ueof y sajepuuuu, oupa suajro u feppo ee-
pyjro, y Xpucfy ppara õpaho u cecfpe, Ceerohuu
Focnop Eor uau yruo»aeahe sanuxy fe serancke
xpaue, kojy õypero nouenu ca coõor, u sa cee epere
usõernuufea uehe uar uepocfajafu. H Focnop he uac
sa cee epere ufufufu op perouckux snux cuna u op
snux nypu koju uac no uanory cafaue u aufuxpucfa
õypy rouunu. Jep he ux rajka serna, fe uaue eu-
pnuee uenpujafene, no sanoeecfu Eo»joj, cee y
yfpoõu ceojoj nporyfafu. H nocne fpu u no ropuue
cafaucke enapaeuue, Focnop he cee uac y aurencka
õuha npefeopufu. H fo he õufu Hoeu Eo»ju Hapop ua
sernu.
Auuu, u paj Boxe, pa ce cnu 1e neuue papoc1u
ca Xpuc1ou ypoc1ojuuo.
Rpouu1aj, yuuoxu u nopaj ppyroue, u Focnop he
1e sa1o uarpapu1u.
Bam y Xpuc1y õpa1: uouax Hukonaj
MORHTBA CBEHAPOþHOF
ROKAJAKA CB. HHKORAJA
XHHKOF
Kajero ce npeo sa ceõe y ceery ufo srpeuucro u
Eo»jy Pe¬ npekpuucro u oõpas okanacro õuno
naraner unu kpapener, õuno snoõor u nakouhy,
õuno pasepafor unu ofuraner, õuno nujaucfeor u
»pepaner unu eapaner u koukaner, õuno ncoeaner
u xynener ceefune unu kneeefaner u oroeapaner
õnu»nux ceojux, õuno ranoeepcfeor unu caõna»na-
eaner ceojux õnu»nux! Kajero ce sa õesõpojue
rpexoee ceoje, suaue u uesuaue, eonue u õeseonue,
õuno cnoeor unu penor unu noruuny, õuno jaeue
unu fajue, kajero ce u ronuro Eora, pa uar onpocfu u
pa sõor uac ue kasuu cae uapop uau u cey pp»aey
uauy. Ckpyueuo ce kajero, onpocfu uar, Focnope.
Rofor, kajero ce sa cee rpexe ouux pyxoeuuka u
ceeufeuuka koju y ¬ery rop srpeuuue npep Focnopor
Eoror u Ceefur Caeor, õuno pa ranakcaue y eepu
unu y cfpaxy Eo»jer; õuno pa ueõpu»nueu õuue y
74
peny Focnopner unu pa ocnaõuue y nyõaeu õpafckoj.
Ykonuko ce ouu ue kajy, kajero ce ru sa cee ufo je
sno npep Eoror y cpuy, ua jesuky unu y enapany
nuxoeor. Ckpyueuo ce kajero, onpocfu ur, Focnope!
Kajero ce sa rpexe ouux uauux uapopuux npeaka u
eoqa, koju saõopaeuue pa cy Ceeuu cpncku ocuoeanu
oey pp»aey u pa je oeo ceefa serna, u koju saõo-
paeuue pa cy ucfakuyfu sa npeake u eoqe jepuor
ceefor u ry¬euu¬kor uapopa, na ões cfpaxa Eo»ujer u
nyõaeu npera uapopy snoynofpeõnaeaue ceojy enacf
ua uapopuy npuepereuy uecpehy, a ua ee¬uy nponacf
u npoknefcfeo ceõe u ceora nopopa. Ckpyueuo ce
kajero, onpocfu ur, Focnope!
Kajero ce sa rpexe ouux y¬ufena u knuronucaua u
knuronpeeopunaua, koju ornapuuu cpnckoj nokasaue
knusae nyf pasuux õenoceefckux qaufasepa u qpa-
sepa, nyf õesõo»au u ueropanau, koju eopu uapope y
kpe u sno¬uu u yuuufene, ua papocf cafaue u ne-
roeux nakneuux cuna. Ckpyueuo ce kajero, onpocfu
ur, Focnope!
Kajero ce sa rpexe ceux ouux cpnckux cuuoea u
khepu, koju npespeue pyx u uckycfeo u naref u eepy u
ceefuny u noufene u poõpofy ceora uapopa, u
npuruue fyquucky nypocf u uenoufene u ceaky je-
efuuy poõy, pa fure sareue ¬ucfo snafo uapopuo, y
cfofuuara eafpu onpoõauo. Ckpyueuo ce kajero,
onpocfu ur, Focnope!
Kajero ce u sa cee uenpaepe ceux uenpaeepuux
cypuja u krefoea, u nopesuuka u uyrapa, u sakynaua
u npekynaua, yeosuuka u useosuuka! Kajero ce sa
snoõy ceux snofeopa, sa nopoke nopo¬uux, sa efpacfu
cfpacuux, sa yõucfea yõuua, sa uacune uacunuuka, sa
yepepe peue npera popufenura; kajero ce sa ceaqe
75
u peoõe reqy õpahor, sa cee cypoeocfu ja¬er uap
cnaõujur, u sa cee uerunocfu uryhuux uacnpar
cuporauuux, u sa cee õauanuocfu u eynrapuocfu koje
ce rory ¬yfu unu eupefu no kaqauara, no nosopu-
ufura, feneeusuju u pasuur urpanuufura uupor
ceefe serne uaue, nop ¬ujor ce kopor ckpueajy cena
ruorux runuoua eojuuka u My¬euuka sa Kpcf -acuu u
Cnoõopy 3nafuy. Ckpyueuo ce kajero, onpocfu ur,
Focnope!
Kajero ce u sa cee oue ¬uja je pyua nopeneua u
¬uju je kapakfep ueyfepqeu, fe Ceeue cnaee, a Ceeue
ncyjy, Kpcfy ce knanajy, a Kpcf ncyjy,
:
nocf pp»e, a
nocf ncyjy, Eory ce rone, a Eora py»e, Upkeor ce
xeane, a y upkey ue upy, Cpncfeo eenu¬ajy, a Cpõe
uenajy, pp»aeor ce nouoce, a pp»aey ufefe, Aj, Eo»e
eenuku, sa cee nux ru Tu npuuocuro ckpyueuo u
nna¬uo nokajane. Ako Tu uuje põeonuo nokajane
uaue sa õpahy uauy, nokaj u nux, Focnppe õnaru. H
ue ponycfu, Uape u Teop¬e Heõa u serne, pa ce õu¬
rueea Tepra npaeepupra, kojur y oee paue õujeu
oxone u õesõo»ue, cnycfu ua uapop cnyre Teora cee-
fora Caee u ry¬euuka feora kuesa Pasapa. Cnaea Tu,
Eo»e uau, cnaea Tu Teop¬e u Cnacufeny uau ua eek
eeka. Aruu.
MOPHTBA O EPATCKOJ ÆYEABH
Focnope Hcyce Xpucfe, Eo»e uau, koju cu uoey
sanoeecf pao Ceojur y¬euuuura pa nyõe jepuu ppyre,
npuru oey rojy ronufey u µyxor Teojur Ceefur
oõuoeu y uara nyõae npera Teõu u uauur õnu-
»nura; u fy nyõae y¬epcfu y cpuura uauur, pa for
nyõaeny usepuyjyhu sanoeecfu Teoje, ue fpa»uro ua
oeoj sernu yropuocfu ceõu, uero pa fe»uro cnaeu
Teojoj u uanpefky u cnaceny uauux õnu»nux. Monuro
Tu ce, Focnope Eo»e uau, pa õnaropahy Teora
Rpeceefora µyxa ycenuu u ykopeuuu y uara uoey
sanoeecf Teora Hoeora 3aeefa: pa nyõurp jepau
ppyrora u pa ceõu ue yraqaro, uero pa cearpa rucnuro
u ¬uHuro ouo ufo je ua cnaey Teojy u ua poõpo uauux
õnu»nux. Monuro Tu ce, -oeekonyõueu Focnope, pa y
pyuara u cpuura uauur noõypuu ¬ucfy u uenuue-
repuy nyõae npera Teõu u õpahu uauoj. Jep ko rucnu
pa ro»e nyõufu Teõe, a rpsu ua õpafa ceora,
na»nueau je u no rpaky xopu. Cfora uar, Tu Focnope,
Hseope u µaeao¬e npaee nyõaeu, papyj pa uckpeuo u
ucfuuufo eOnuro cee nype Tepje, ue caro õpahy u
npujafene uaue, uero u care uenpujafene uaue, no
ceeucfuuufoj sanoeecfu Teojoj; u pa poõpo ¬uuuro u
ouura koju uac rpse u nporoue, u pa ce cfaparo o
nuxoeor cnaceny. Jep cu Tu Eor nyõaeu u poõpofe u
¬oeekonyõna, u Teõu cnaey ysuocuro: Ouy - ee¬uor
Hseopy Eoronyõna u ¬oeekonyõna, u Cuuy Teore
Æyõneuore, koju je us nyõaeu npera ceefy pouao y
ceef pa cnace ¬oeeka, u µyxy Teore, Hapaxuufeny
ceefe nyõaeu, capa u yeek u y eekoee eekoea. Aruu.
77
Caµpaaj:
Ynoµ........................................................................ 3
Hpno ynosopene......................................................5
±pyro ynosopene.................................... ...............12
Tpehe ynosopene....................................................19
He1np1o ynosopene................................................ 26
He1o ynosopene.....................................................33
mec1o ynosopene..................................................42
Ceµuo ynosopene.................................................. 50
Ocuo ynosopene..................................................... 60
±ene1o ynosopene.................................................. 67
Monn1na cnenapoµnor noxajana
cne1or Hnxonaja Ænuxor......................................74
Monn1na o õpa1cxoj nyõann................................. 77
78
CBETH OUE HHKOHAJE,
MOHH BOIA 3A HAC!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful