1

AnooxoXoç A. Httggqç
Htgt TXtxtov BtouAvoiLi, 1985

2

O \oyo, ¤.çi +ov q\iiiov, .v ouv._.io +q, y.v.o\oyiiq, ¤çoyµo+.io,.
Koi µ.+o +of Censorinus (XIV, 7) 0o .¤iiçivoµ.v ¤ov+o, +qv .µooµooioiov
oiovoµqv +ov ov0ço¤ivov q\iiiov, ioi +o +of `o\ovo, ioiçio+o+o 0o
¤çoiçivoµ.v, +o io+o +o vfv ´in quinia (sc. Hc|!cna!cn, i.c. o¬o :oi 28oi j.¡¡t
:oi 35oi .:oi, :q, q.txio,), naiuriiaicn a! siirpcn rc|inqucn!an´ io+oiuçofv+o.
To, .µooµooo, 0.+.i o, µoo.i, +q, oioiçio.o, +ov q\iiiov ioi ó
Isidorus His¡aIensis oçµo(ov ou+o, ¤ço, +qv Ao+iviiqv óço\oyiov ioi +o
Òuoççov.io, o, .yyio+o. Òu+o, ´|iqnc|cgiarun sitc Originun XI, 2, 1 sqq.
´Gradus aelalis sex sunl: infanlia, ¡uerilia, adoIesenlia, iuvenlus, gravilas alque
seneclus. secunda aelas ¡uerilia, id esl ¡ura el necdum ad generandum a¡la,
lendens usque ad quarlum-decimum annum (o¤o +of 8
ou
). Terlia adoIescenlia ad
gignendum aduIla, quae ¡orrigilur usque ad viginli oclo annos. Quarla iuvenlus
firmissima aelalum omnium, finiens in quinquagesimo anno (¤oço iv +o 49 +of
T¤¤oiço+ou, oio +qv ovoço+q+o). Quinla aelas senioris, id esl gravilas, quae esl
decIinalio a iuvenlule in seneclulem, nondum seneclus sed iam nondum iuvenlus,
quia senioris aelas esl, quam Graeci ¤ç.oµu+qv vocanl. Nam senex a¡ud Graecos
non ¡resbyler, sed y.çov dicilur. Quae aelas a quinquagesimo anno inci¡iens
se¡luagesimo lerminalur¨ (uio0.+ofv+oi ov+i +ov 56 T¤¤oiço+.iov +o 70 +of
`o\ovo,. A\\o oço\\.+oi ó Isidorus .oo oio+i ioi io+o `o\ovo ç0ivouoov
+ov ouvoµ.ov o¤o 56 .+ov, q y.çov+iiq q\iiio µ.+o +qv iooçço¤iov +q,
¤ç.oµu+iiq, .io.ç_.+oi, +o o. 70 .ívoi +o +.\o, ¤\qçou, µiou:
+¸ o .vo+¸ .+i µ.v ouvo+oi, µo\oio+.ço o ou+of
¤ço, µ.yo\qv oç.+qv y\oooo +. ioi ooçiq.
Tqv o.io+qv o .i +i, +.\.oo, io+o µ.+çov íioi+o,
Òui ov ooço, .ov µoiçov ._.i 0ovo+ou).
Koi ouv._i(.i ó Isidorus: ´Sexla aelas seneclus, quae nuIIo annorum lem¡ore
finilur, sed ¡osl quinque iIIas aelales quanlumcumque vilae esl, senecluli
de¡ulalur. Senium aulem ¡ars esl uIlima seneclulis, dicla quod sil lerminus sexlae
3
aelalis¨. I, ¤ço, +o, .+uµo\oyio, ioi +ou, io+ ou+o, iuçiou, _oçoi+qço,
+ov q\iiiov .uçioioµ.v (Ç10): ´Iuer a ¡urilale vocalus, quia ¡urus esl, el
necdum Ianuginem fIoremque genarum habens¨. I, ¤.çi +o oiooiov, ou+o ioi
¤.çi +qv y.vuv q ¤ço+q ov0qoi, içiv.i +qv qµqv. T .¤oµ.vq ¤ço+ooi, .ívoi
.i+o, +oL.o,, o, q +. yçoµµo+iiq (oio +of o+o¤ou ¤\q0uv+iiof +q,
ovoçoço,) ioi q .vvoio o¤oo.iivuouv: ´|Hi suni e¡hebi, id esl a Ihoebo dicli,
necdum prc|aii (¡ro prcnaii) vivi, a!c|csccniu|i |cncsj¨. Hoç o\qv +qv ¤çoçovo,
\ov0ooµ.vqv (o\\o yçoµµo+iio, o\\o, +. µovov, ou_i o. ioi ¤çoyµo+iio,)
ouvoç+qoiv +of .çqpoi ¤ço, +ov ¤otpov, oooiiµo, 0o q+o q u¤o0.oi,
ouvo.o.o, +of .ço¸voi doiµooµof ¤ço, +qv ¤çoqµiiqv xo0o¡o:q:o. O
Isidorus 0o .í_. ooçq io+o\qµiv +q, q\iiio, +of .çqµou, o, ioi oi
oio\ou0ofv+., _oçoi+qçioµoi io+oµ.µoiofv, v.ov oqµoivov+., µq¤o
ovoçi(ov+o, ooçov, ou+o, .i¤.iv, adoIescenluIum. M.+o +qv ¤oç.µµ\q+ov
¤ço+ooiv +o i.iµ.vov ouv._i(.i óµo\o, +o ¤.çi ¤oioo, (Ç11): ´Iuer aulem
lribus modis dicilur elc.¨. M.+o+oi+.o \oi¤ov q ovoµo\io .v Ç13
o¤oio0io+oµ.vq, ¤ç.¤ouoq, +oL.o, o, .Lq,: ´Iuberes a ¡ube, id esl a
¡udenda cor¡oris, nuncu¡ali, quod haec Ioca iunc prinun Ianuginem ducunl
(oµ.oo, .¤oµ.vo, µ.+o +o +.\o, +q, ¤oioiiq, q\iiio,). <Hi sunl e¡hebi.,
necdum ¡roIali viri, adoIescenluIi Ienes>. Quidam aulem ex annis ¡uberlalem
exislimanl, id esl eum ¡uberem esse qui qualluor decim annos ex¡Ieveril,
quamvis lardissime ¡ubescal: cerlissimum aulem ¡uberem esse qui el ex habilu
cor¡oris ¡uberlalem oslendil el generare iam ¡osil¨. Koi µ.+o +ivo .v ouv._.io
(Ç15 sqq.): ´AdoIescens diclus, eo quod sil ad gignendum a!u|ius, sive a crescere el
augeri (o, ó Varro). Iuvenis vocalus, quod iuvare ¡osse inci¡il, ul in bubus
iuvenci, cum a viluIis discesserinl. Isl enim iuvenis in ipsc aciaiis incrcncnic
pcsiius, el ad auxiIium ¡rae¡aralus. Nam iuvare hominis esl o¡us aIiquod
conferenlis. Sicui auicn ircccsinus pcrjcciac aciaiis csi annus in ncnini|us, ila in
¡ecudibus ac iumenlis lerlius robuslissimus. Vir nuncu¡alus, quia maior in eo vis
4
esl quam in feminis, unde el virlus nomen acce¡il, sive quod vi agal feminam
elc.¨. 1¤ov.uçioioµ.v, .u\oyo,, +qv 30.+iov, q\iiiov 0o\\ov+o, ovoçioµof.
Aoçoµ.ç.o+.çov oioiç.i .i, q\iiio, +ov µiov ó L. Annaeus IIorus,
µ.+o +qv .Lo¤\qv +ov Isidorus ioi Varro, +.+çoµ.çq io+oµ.\ioµov
¤çoµo\\ov, .v oçµovio µ.µoio, ¤ço, +o, \oi¤o, Ao+iviio, ioi T\\qviio,
oioiç.o.i, ¤oço +qv çoivoµ.vqv o¤oi\ioiv. Òu+o .v |piicna |crun
|cnanarun, I, Prccniun, yçoç.i (Ç4 sqq.): ´Si quis ergo ¡o¡uIum Romanum
¡ercenseal, ul cccpcrii, ulque a!c|ctcrii, ul quasi ad quondam jutcniac j|crcn
¡erveneril, ul ¡oslea veIul ccnscnucrii, qualuor gradus ¡rocessusque e|us inveniel.
Irima aelas sub regibus fuil, ¡ro¡e ducenlos quinquaginla ¡er annos
(oiçiµ.o+.çov o¤o +of 753 ¤.X. .o, +of 509 ¤.X. · 244 .+q, ovoç.çoµ.vo ou+o
+. ioi +o y.i+oviio 243 u¤o +ivov _.içoyçoçov), quibus cum i¡sam malrem
suam cum finilimis Iuclalus esl. haec eral e|us injaniia. sequens a ßrulo
CoIIalinoque ConsuIibus, in A¡¡ium CIaudium, Quinclum IuIvium ConsuIes,
ducenlos quinquanginla annos ¡alel (oiçiµo, o¤o +of 509 ¤.X. µ._çi +of 264
¤.X. · 245 .+q) quibus IlaIiam subegil. hoc fuil lem¡us tiris arnisquc
inciiaiissinun, ideo quis a!c|csccniian dixeril. dehinc ad Caesarem Auguslum
ducenli quinquanginla anni (q oiçiµq, oioçi.io .Loç+o+oi o¤o +qv óçioiqv
_çovo\oyiov +of Auyouo+ou. M._çi +of 27 ¤.X. - o+. o¤.i\q0q ó Oi+oµiovo,
Ai¸oio:o, .ívoi 237 .+q· .ov 0.oçq0ofv içioiµoi oi v.oi ¤o\i+.ioioi
çu0µio.i, +q, Ty.µovio, io+o +o 23 ¤.X., 241 .+q· +.\o, q íoçuoi, ioi
oçi.çooi,, +o 9 ¤.X. +q, Ara Pacis Augusiac .¤i +¸ io+oo+oo.i io0o\iiq,
Liçqvq,, ¤oç._.i 255 .+q), quibus lolum orbem ¡acavil. haec |am i¡sa jutcnia
im¡erii, el quaedam quasi rc|usia naiuriias. a Caesare Auguslo in saecuIum
noslrum haud muIlo minus anni ducenli: quibus inerlia Caesarum quasi ccnscnuii,
alque decoxil, nisi quod sub Traiano ¡rinci¡e movel Iacerlos, el ¡raeler s¡em
ommium seneclus im¡erii, quasi reddila |uvenlule, revirescil¨. O 0oçuµo, ¤.çi +o
nctci q nctii oqoq,. Koi ó .v.o+o, ouvo+o, ov.u .µ¤\oiq, +of IIorus .i, +ou,
_çovou, +of Tçoïovof. Ai +ç.i, ¤ço+oi q\iiioi +of IIorus, oçof q +.+oç+q
5
oioçi.i .¤i +ov qµ.çov +ou oioµq, .ívoi o, .yyio+o iooi ioi oµoµq+o,
ov+io+oi_ofv ¤ço, +o, io+o oi¤\o, .¤+o.+io, q o.io¤.v+o.+iov oioiç.oiv
+ov ov0ço¤.iov q\iiiov: infanlia µ.+o +q, ¡ueriliae µ._çi 14 .+ov (¤oi,),
adoIescenlia µ._çi 28 q 30 (µ.içoL ioi v.ovioio,), iuvenlus µ._çi (42), 45 q 49
(ovqç). T ¤ç.oµu+iiq q\iiio +q, iooçço¤io, µ.+oLu oiµq, ioi ç0io.o,,
¤oço0q0q u¤o +q, ou+oiço+oçiiq, oµ.\+qçio, +ov µ.+o Auyouo+ov
qy.µovov, .iooçoµouoq, +q, y.çov+iiq, q\iiio, .¤ oçu\oi+ou +q,
Ioµoïiq, ¤o\i+.io,, .o, o+ou, .¤i Tçoïovof qvooyo0qo. ¤o\iv o+ço+io+iio,
q yqçoio Ioµq, ioi v.ov ¤.çiooov ¤çoµ.µqiuio, oiµq,, oiov.i +qv +ov io\ov
y.çov+ov 0o\\oçoçov +q, A0qvo, (£.voçov, lij¬ootov, IV, 17), .v.ioivioo.
oio +ov iooµov, +qv +q, +of 2ou oiovo, µ.X. Avoy.vvqo.o,. ÷
T ¤oçooiooµ.vq +çi¤\q oioiç.oi, +of µooi\.o, Servius TuIIius .i,
pucriiia, jutcnia, scnccia, ov+io+oi_.i ¤ço, +qv ovo+.ço .¤ioqµov0.ioov
y.viiqv .¤.i+ooiv +q, ovoço+q+o, ¤ço, +o io+o, ovooiov.µoµ.vq, .¤i ¤\.ov
+q, µ.içoiiooou, q\iiio, .i, ¤ço+qv .çqµ.iov ouvo¤+oµ.vqv ¤ço, +ou,
¤oioo,, ioi .i, uo+.ço+.çov ooço+.çov v.ooµov .¤iµ.çi(oµ.vov ouv +¸
ovoç.io. T oioiç.oi, o¤.µ\.¤.v µ.µoio, .i, o+ço+io+iiov oio¤ov. Hoço0.+o
oio +qv o¤ouooio+q+o +ou +o _oçiov. AuIus GeIIius, Nccics Aiiicac, X, 28:
´Tubero in Hisloriarum ¡rimo scri¡sil Servium TuIIium regem, ¡o¡uIi Romani
cum iIIas quinque cIasses, iuniorum census faciendi gralia, insliluerel, pucrcs esse
exislimasse, qui nincrcs csscni annis scpicn !cccn, alque inde ab anno se¡limo
decimo, quo idoneos iam esse rei¡ubIicae arbilrarelur miIiles scri¡sisse, eosque ad
annum qua!ragcsinun scxiun ´iunicrcs´ (q .\\qviiq ovoço+q,, ovo0.v
óçi(oµ.vq, µ.+oLu +ov yvoo+ov 45 q 59 .+ov), su¡raque eum annum ´scnicrcs´
a¡¡eIIasse. Iam rem ¡ro¡lerea nolavi, ul discrimina, quae fuerinl indicio
moribusque maiorum ¡ueriliae, iuvenlae, seneclae, ex isla censione Servi TuIIi,
¡rudenlissimi regis, noscerenlur¨. H.çi +q, 0.µ.\iooou, oioiçio.o, .i,
v.o+.çou, ioi ¤ç.oµu+.çou,, ¤ov+o_of +qçouµ.vq,, .i, Ioµqv o., io+o +o
6
.iio, ioi .Lo+.çiio+.çov +u¤o¤oiouµ.vq,, io.+. +ov y\oçuçov Ovidium,
|asicrun VI, 83 sqq.:
_________ ¡u¡uIum digessil ab annis
RomuIus, in ¡arles dislribuilque duas.
Haec dare consiIium, ¡ugnare ¡aralior iIIa esl.
Haec aelas beIIum suadel, al iIIa geril.
Sic slaluil, mensesque nola secrevil eadem.
}unius esl |uvenum, qui fuil anle (sc. Maius), senum.
Koi ó Aiovuoio, ó A\iioçvooo.u, oi.¤.Liov +ou, +of Tu\\iou 0.oµou,,
óµoio, oioiçiv.i .v+o, .ioo+q, µoiço, +q, +iµqo.o, +ou, v.o+.çou, o¤o +ou,
¤ç.oµu+.çou,, +i0.µ.vo, ioi +o oçiov io+o +o ou+ov o, .yyio+o ¤ço, +ov
Tubero. Pojotxq A¡¡oto.o¸io, IV, 16: «Ai.\ov o. ioi +ou+ov +ou, u¤.ç
:.::o¡oxov:o xot ¬.v:. .:q ¸.¸ovo:o, o¬o :ov .¡ov:ov :qv o:¡o:.iotjov
q.txiov (sc. +qv ovo¡txqv .\\qvio+i), o.io µ.v .¤oiqo. \o_ou, v.o:.¡ov, oi,
.o.i ¤ço¤o\.µ.iv +q, ¤o\.o,, o.io o. ¬¡.opi:.¡ov, oí, o¤.ooo.
+.i_oçu\oi.iv (oio +o, o+ço+io+iio, _ç.io, oq\ooq)». ¹+i q Ioµoïiq jutcnics
.v ¤çoi.iµ.vo .ívoi q .\\qviiq Avo¡o:q, io+oµoç+uç.i+oi, .i¤.ç ioi o.i
+.iµqçioo.o,, u¤o +of Aiovuoiou ¤o\iv, Poj. A¡¡., IV, 15: «I, o. H.ioov
A.uiio, .v +¸ ¤ço+¸ +ov .viouoiov Avoyçoçov io+oç.i, µou\oµ.vo, ioi +ov
.v oo+.i oio+çiµov+ov +o ¤\q0o, .io.voi, +ov +. y.vvoµ.vov ioi +ov
o¤oyivoµ.vov ioi :ov .i, ovo¡o, .¸¸¡oçoj.vov, .+oL.v ooov .o.i voµioµo
io+oç.ç.iv u¤.ç .ioo+ou +ou, ¤çooqiov+o,, .i, µ.v +ov +q, Li\q0uio,
0qoouçov... Li, o. +ov +q, N.o:q:o, i¬.¡ :ov .i, ovo¡o, o¡¡oj.vov
oiv:...tv». ß.µoio,, ouooµo, oioçovo .ívoi +o u¤o +of Seneca ioi Livius
µoç+uçouµ.vo, +ou+ou in Hisicriarun A| Ur|c Ccn!iia XLII, 34 ¤oçooq\ofv+o,
o+i q 50-.+io ¤oç._.i vacalionem miIilia, .i.ivou in Oc Brctiiaic Viiac XX,
oioooiov+o, o+i ´Lex a quinquagesimo, anno miIilem non cogil¨. Hçoi.i+oi
ooço\o, ¤.çi +of o+i ouo.i, u¤.ç +o 50 ouvo+oi u¤o_ç.o+iio, vo io+oyçoç¸
.i, +ou, o+ço+io+iiou, io+o\oyou, oio ¤o\.µiiqv _ç.iov. ¹,+i ó Aiovuoio,
7
oioooi.i .ívoi o+i ouo.i, u¤.ç +o 45 ouvo+oi u¤o_ç.o+iio, vo o+ço+.uo¸
.i+o, +q, ¤o\.o,, .i, o\\qv ¤çoov.µoµ.vo, q +.i_oçu\oiiiqv _ç.iov. ÷ H.çi
+of io+o+.ço óçiou, ó Livius, Hisi. XXII, 58 yçoç.i: ´Diclalor ex auclorilale
Ialrum diclus M. Iunius, el Ti. Sem¡ronius magisler equilum, deIeclu edilo,
iunicrcs a| annis scpicn!ccin, el quosdam ¡raelexlalos, scribunl¨. T ovoçooi,
\oi¤ov .y.v.+o io+o +qv 17.+iov, +q, icga pracicxia o¤oouoµ.vq, ioi +q, icga
tiri|is ovo\oµµovoµ.vq,· ioi ouvooov+o, q p|cna pu|crias io0oçi(.+oi u¤o +ov
}uriconsuIli .i, +qv 18.:q q\iiiov.
A\\ o¤.ç .voioç.ço+.çov +ov Ioµoïiov ouµµo+iio+q+ov ¤.çi
+ov +.µo_ioµov +ov µ.içoiov ioi +ov .¤iµ.çioµov +ov µ.\ov .i, +o, ouo
y.i+oviio, q\iiio,, oi J\\qv.,, ¤o\\o_o, .¤+oqµ.voi .i, ou+ou, +. ioi .i,
+ou, iuçio+.çov ¤oioo,, .L.çyoo+iio+o+o ¤oçqio\ou0qooµ.v io+ .viou+ov
+qv ¤çoµooiv +ov .L ovqµ.io, ioi qµi¤o+ço+q+o, .i, oçu(ouoov v.o+q+o,
ioioi+o+o o., +o .iio,, oi io0oçoooçoi Aoi.ooiµov.,. Aµo +¸ ouµ¤\qçoo.i
+q, ¤ço+q, .µooµooo, ov.\oµµov.+o ó ¤oi, oçi.çouµ.vo, .i, +qv
`¤oç+io+iiqv oyoyqv, H\ou+oç_o,, Aixoi¡¸o,, XVI: «+ov o. `¤oç+io+ov
¤oioo, oui .¤i ovq+oi, ouo. µio0ioi, .¤oiqoo+o ¤oiooyoyoi, ó Auiofçyo,,
ouo .Lqv .ioo+o +ç.ç.iv ouo. ¤oio.u.iv o, .µou\.+o +ov uiov, o\\o ¤ov+o,
.u0u, .¬:o.:.t, ¸.voj.voi, ¤oço\oµµovov ou+o, .i, oy.\o, io+.\o_i(. ioi
ouvvoµou, ¤oiov ioi ouv+çoçou, µ.+ o\\q\ov .i0i(. ouµ¤oi(.iv ioi
ouo_o\o(.iv. Aç_ov+o o ou+oi, ¤oçio+o+o +q, oy.\q, +ov +o ççov.iv
oioç.çov+o ioi 0uµo.io.o+o+ov .v +o µo_.o0oi i.+.\.». To ovoµo+o +ov io+
.+o, q\iiiov o¤o +of 8
ou
(1
o
¤oioo,) µ._çi +of 13
ou
(+.\.u+oiou) ¤oç._.i q
¤.çiçqµo, y\oooo .i, Tçooo+ov (ad IX, 85): «Liçqv. ¤oço Aoi.ooiµovioi, .v
+o ¤ço+o .viou+o ó ¤oi, ¡opioo, io\.i+oi, +o o.u+.ço ¬¡ojtxxt(oj.vo, (.i
+of ooçiiof jtxxo, ov+i +of jtx¡o,, ioi io+o .¤iyçoçiiqv µoç+uçqoiv +of
.¤oµ.vou jtxxt¡too(-()oj.vo, (cf. e.g. Sann|ung !cr Gr. Oia|cki. |nscn., No 4499),
oioç0o+.ov +o oi.ç0oçµ.vov ¬¡oxojt(oj.vo,), +o +çi+o jtxxt¡t(oj.vo, (¡ro
jtxt(oj.vo,), +o +.+oç+o ¬¡o¬ot,, +o ¤.µ¤+o ¬ot,, +o .i+o j....i¡qv
8
.çqp.i.t o. ¤oç ou+oi, ó ¤oi, (Ialiore sensu) o¤o .+ov to´ j.¡¡t xot x´.
ßoçu+ovo, o. <+o> µ.\.içqv, oo¤.ç ¤u0µqv - o¤u0µqv, ou_qv, uµou_qv (q
`ouoo, oioçovofoo, ¤oçooio.i s.v. .içqv, .iç.vo,, ¤ov+o,)». |ot, .v
o+.vo+o+¸ .vvoio ó 12.+q,· oç q, q\iiio, ioi ioio(ov+o, .µoçuv.+o q
oi\qçoyoyio io+o +o Auiouçy.io, H\ou+oç_o,, |cc.cii.: «oio ioi +q, q\iiio,
¤ço.ç_oµ.vq, .¤.+.ivov ou+ov +qv ooiqoiv, .v _ço +. i.içov+., ioi µooi(.iv
ovu¤ooq+ou, ¤oi(.iv +. yuµvou, o, +o ¤o\\o ouvq0i(ov+.,. y.voµ.voi o.
ooo.xo.:.t, ov.i ¡t:ovo, qoq oi.+.\ouv, iv iµo+iov .i, +ov .viou+ov
\oµµovov+.,, ou_µqçoi +o ooµo+o ioi \ou+çov ioi o\.iµµo+ov o¤.içoi·
¤\qv o\iyo, qµ.ço, +ivo, +of .viou+of +q, +oiou+q, çi\ov0ço¤io, µ.+.i_ov.
.io0.uoov o. óµof io+ .t.qv ioi o¸..qv .¤i o+iµooov, o, ou+oi, ouv.çoçouv
+o oiço +oi, _.ç,iv ov.u oioqçou io+oi\ooov+.,. .v o. +o _.iµovi +ou,
\.yoµ.vou, \uioçovo, u¤.µo\\ov+o ioi io+.µiyvuov +oi, o+iµooi,
0.çµov+iiov ._.iv +i +q, u\q, ooiouoq,. (XVII) qoq o. +oi, :q.txoi:ot,
.çoo+oi +ov .uooiiµov v.ov ouvov.o+ç.çov+o, i.+.\.». Koi .Lq,: «ou µqv ioi
¤oioovoµo, .i +ov io\ov ioi oyo0ov ovoçov .+o++.+o, ioi io+ oy.\o,
ou+oi ¤çoio+ov+o +ov \.yoµ.vov .i¡.vov o.i +ov ooççov.o+o+ov ioi
µo_iµo+o+ov. .iç.vo, o. io\ofoi +ou, .+o, qoq o.u+.çov .i ¤oioov
y.yovo+o,, j....i¡.vo, o. :ov ¬oioov :oi, ¬¡.opi:o:oi,». `uvoo.i q
µoç+uçio ¤ço, +qv y\oooov \oi¤ov, µ.\\.iç.vo, ov+o, +ou, 13.+.i,, ioi +qv
¤ç.oµu+ioo +ov ¤oioov q\iiiov, ovoyoç.uouoo, .i¡.vo, o. +ou, +o o.u+.çov
o¤o ¤oioov .v o+.v¸ .vvoio .+o, .\ouvov+o,, oq\ooq +ou, .v ou+¸ +¸ qµ¸
14.+.i,. Koi ó Tou_io, s.v. j...i¡qv. j....çqpo,. T y\oooo: +.içqvq· ioço,,
+.\o,+, .ívoi oi.ç0oçµ.vq ioi, ooço\.o+o+o, µ.+o +of Vossius ioi +of TayIor
(Icciicncs Iqsiacac, ¡. 702) oioç0o+.o .i,: .i¡qv xoi¡o, (veI. xo¡o,) :...to,. T
+.\.io iouçq+.io oqµoiv.i +qv .çqµiiqv oiµqv.
T .i¡qvio, oq\ooq q \oioviiq .çqµ.io, oiqçi.i µ._çi +of 20
ou

.+ou,. 1i +ov 20.+ov .içqvov .¤.\.yov+o oi oç_qyoi +ov .çqµiiov
ouo+çoçov oç_ov+., .v ¤o\.µo ioi .içqv¸· H\ou+oç_o,, |cc.cii. .v oµ.oo
9
ouv._.io: «ou+o, ouv ó .içqv .iiooi .+q y.yovo, oç_.i +. +ov u¤o+.+oyµ.vov
.v +oi, µo_oi, ioi io+ oíiov u¤qç.+oi, _çq+oi ¤ço, +o o.i¤vov i.+.\.».
`uv._i(.i o. oio\.¤+oµ.çi(ov +o .çyo ioi +o, qµ.ço, +ov .çqµov io+o +o
Auiouçy.io q0q. Koi µ.+o +of+o (Ç XXII): «To:. o. ioi +oi, v.oi, +o
oi\qço+o+o +q, oyoyq, .¤ovi.v+., oui .io\uov io\\o¤i(.o0oi ¤.çi ioµqv
ioi iooµov o¤\ov ioi iµo+iov, _oiçov+.,, oo¤.ç í¤¤oi,, youçiooi ioi
ççuo++oµ.voi, ¤ço, +ou, oyovo,. Aio xojov:., .i0i, .x :q, .çqpov q.txio,,
µo\io+o ¤.çi +ou, iivouvou, .0.ço¤.uov +qv ioµqv \i¤oçov +. çoiv.o0oi
ioi oioi.içiµ.vqv i.+.\.». Òi 20-.+.i, ¤ço+io+oi µ.+oLu +ov .çqµov
.io\ofv+o Hço+.içoi io+o +o do+iou, A.çtxov, s.v. «io+o ¤ço+.iço,.
¤¡o:.t¡ot, ot ¬.¡t .txoot .:q, ¬o¡o Aoxoot». (Aioç0o+.ov ioo, oio\ou0o, +o
Tou_.iov \qµµo s.v. «xo:o ¬¡o:q¡o,· q\iiio, ovoµo oi ¤¡o:q¡., ¤oço
Aoi.ooiµovioi,». A\\o ioi q oio\.i+iiq ¤oço\\oyq .i, +qv yçoçqv oui
oouvo+o,). To 21
ov
.+o,, ¤\qçouµ.vq, +q, +çi+q, .¤+o.+io, ioi .i +ov .çqµov
ovoçouµ.voi oi v.oi ¤o\i+iio,, v.ovioi.uov+., o. çuoio\oyiio,, oçi(. +qv
q\iiiov +ov lçot¡.ov ioi +qv oç_qv +of .¤oµ.vou o+ooiou +q,
Aoi.ooiµoviou oyoyq,. Houoovio, III, 14, 6: «Ko\ofoi o. Aoi.ooiµovioi
Açoµov, .o0o +oi, v.oi, ioi .ç qµov .+i oçoµou µ.\.+q io0.o+qi.v. 1,
+of+ov +ov Açoµov.., .o+i o. oyo\µo oç_oiov Tçoi\.ou,, o 0uouoiv oi
lçot¡.t, ot o. .iotv ot .x :ov .çqpov ., ovo¡o, o¡¡oj.vot oiv:...tv». (Cf.
Sann|ung Griccniscncn |nscnrijicn, No 4478: «|1¤i M.vj.i\.o|u, oi oçjoiç.i, oi
viiooov+., elc.»). A\\q oqµoo.o+.ço ovoµooio +ov oçiµo+.çov .çqµov ioi
¤ço+ov v.ovioiov q+o xi¡otov («µ.içoiiov», Tou_io,), xi¡oovtot |«+ou,
µ.içoiioiou, (¤ço +xi¡oxioxoi,+) ou+o, .\.yov» Tou_io,· cf. Açio+oçovq,,
Aioto:¡o:q, 983 ioi 1248 µ.+o +ov `_o\iov. To\oi¤oçofv+oi oi ouy_çovoi
.Lqyq+oi ¤.çi +of ¤o, +o+. Aoi.ooiµovio, iqçuL _oiç.+i(.i +ov A0qvoiov
Hçoµou\ov oio +of «o Kuçoovi.» +q, ¤çoµou\.u+iiq, oç_q, io+o +o +q,
o\iyoç_iiq, µ.+o¤o\i+.uo.o, +ov 400 (o+. ioi .oioo_0q q ioµooio) ov+ov
ouvio+oµ.vq, .i ¬¡.opi:.¡ov ovoçov (Òouiuoioq, VIII, 1). A\\o ¤çooi.\uo.v
10
+qv ouo¤çoyiov +ov ó `_o\ioo+q, .i, +ov o+i_ov 1248: «iuçooviou, o.
io\ofoiv oi Aoiov., +o µ.içoiio xot :oi, .i:...t, ov0¡o¬oi, ¬o¡ oi:ot,»,
o, +o ¬ot, oq\ofv ioi +ov oof\ov .v A++ii¸ ioi +o oiçiµ., ov+io+oi_ov
oyy\oooLoviiov bcq, o, oqµov+iiov .u+.\.io, +of ¤çoooyoç.uoµ.vou
¤çooo¤ou. O Aoiov .uçoo+o, iovioo\o, µovov ¤.çiççovq+iio, o+o_o(.+oi
¤.çi +of A0qvoiou µ.çiµvo+çiµoio, µou\.u+of. Mo\\ov .µçi\o_oç.i ioi
Açio+oçov.io, içi+iiq +ov .¤i\.y.v+ov ¤çooo¤ov oio +qv ¤.çiµoq+ov
.i.ivqv ¤çoµou\iov. To `_o\iov .i, o:i¡ov 983 o(.i ov+i0.+o,
¤ço+oo\.Lovoçivq, .u+.\.io,: «! iuçoovi.· ov+i +of o v.ovio, o .çqµ.. J
ov+i +of .u+.\.o+o+.· iuç,o, yoç .u+.\., \o_ovov»! 1v0uµi(.i +of+o +o o\\o
oµiµq+ov çu+ov, +o çuoµ.vov .v Aiooqµio, +qv o¤çoyµoouvqv, io+o +ou,
çq_ou, ioi oçi(ou, A\.Lovoçivou,! Lu+u_.o+.çov vo ouvo.ooµ.v .v +oiou+¸
¤.çi¤+oo.i +o 0.µo µ.+o +q, y\oooq, +of Io\qvof, A.çtxov I¬¬ox¡o:.tov,
s.v. «xi¡o.ov ¤çoi+o,», ioi io+o IaImerius, vo 0.oçqooµ.v +ov Aoiovo
ov+oµ.iµoµ.vov +o Kovioo\iiov +q, A0qvoïiq, ¤çooqyoç.uo.o, oio +of
_ouvo¤çoi+ou, oiov.i ¬¡ox:oi ov.tj.voi. A\\ ooqv.j q xi¡oovto (do+io,,
A.çtxov, s.t. «+ou, v.ovioiou,, Aoiov.,» ioi «Aoiov.,, +o µ.içoiio»), +ooov
oo+. ioi q Aoioviiq vo o¤oi\q0¸ .uo+o_o, ioi _oçi.v+o, u¤o ¤oiq+of +ivo,
Ki¡oovio, q _oço +ov 0o\.çov ioi oiµo(ov+ov N.ov. (Tou_io, s.v.
«Kuçoovio,· Aoioviiq,»). Òi v.o+.çoi iuçio+.çov ioi .çqµo+.çoi .çqµoi
.io\ofv+o oxi0ovto (do+io, s.v. «+ou, .çqµou,, oi Aoiov.,»), oxi¡0o.to
(Tou_io, s.v. «µ.içoiio, .çqµoi»), oxi0¡ox., (i!. s.v. «µ.içoL, .çqµo,»). A\\o
ioi oi ¤ço.µ.µqio+., ¤o, +¸ q\iiio v.oçoi (Tou_io, s.v. «oxi¡0o.to,
v.ovioio,»), .i¤.ç +o v.ovioxo, +qç.i +qv oiçiµ.o+.çov +ou oqµooiov.
Xoµq\o+.çov +ou, +o¤o0.+ofv, ov ioi çoivov+oi vo oioçovofv
oiçiµo\oyofv+.,, ó Ò.oççoo+o, ioi +i, +ov çi\o\oyov Aiovuoiov. No .ívoi ó
oio¤ç.¤q, \.Liyçoço, ioi µouoiio\oyo, Ai\io, Aiovuoio,, Òuo.v io\u.i vo
ov.ç.ç. +qv \.Liv .i, +o A.çtxov A::txov ovjo:ov +ou, o¤ou ioi q
oçio+oçov.io, _çqoi, +of «Kuçoovio,» 0o qouvo+o vo ou(q+.i+oi. A\\ q +of
11
Ò.oççoo+ou µ.çiµvo u¤ooq\oi too, .uçu+.çov o¤ov+qoiv +q, \.L.o, .v
A++iio ¤\oioio, o\ov \oµµovoµ.vov u¤ oµiv. Tou_io, s.v. «oiuç0o\io,·
Ò.oççoo+o, +ou, .çqµou, ou+o çqoi io\.io0oi· Aiovuoio, o. +ou, µ.içoio,».
A\\o ¤i0ovo+o+o oµço+.çoi ovoç.çov+oi .i, +qv ou+qv q\iiiov,
io\u¤+ouoov +qv +çi+qv .µooµooo ó\oi\qçov o, .yyio+o, .i µq ó Aiovuoio,,
+qv yçoµµo+iiqv oç0oooLiov o¤o Açio+oçovou, .o, Aiouµou ioi ¤.çov
+qçov, µ.içoio, ioi .çqµou, oio_oçi(.i .v o+.v¸ .vvoio. A\\o ioi +ou+ou
ouµµoivov+o,, ioi +of Ò.oççoo+ou ¤çoo.+i ¤o\i+iio, _çqoiµo¤oiofv+o, +ov
oçov, q ou+q .v y.v.i q\iiio +ov .iç.vov oio +o `¤oç+io+iio q0q io0oçi(.+oi,
o¤ou ioi q .iççooi, .çi\._oç.i, +q, oµçioµq+qo.o, µovov .µ¤ooi(ouoq, +qv
oiçiµ.o+.çov óçio0.+qoiv. ÷
T .¤oµ.vq q\iiio .L.+.iv.+o o¤o +ov 21.+ov `çoiç.ov µ._çi +of
30
ou
.+ou,, H\ou+oç_o,, Aixoi¡¸o,, XXV: «oi µ.v y. v.o+.çoi +çioiov+o .+ov
+o ¤oço¤ov ou io+.µoivov .i, oyoçov, o\\o oio +ov ouyy.vov ioi +ov
.çoo+ov .¤oiofv+o +o, ovoyioio, oiiovoµio, i.+.\.». Koi o¤o +of 30
ou
.+ou,,
oçiµooooq, +q, ovoçiiq, oiµoio+q+o, ioi ¤.¤.içou ouoq, ¤ço, yoµov ioi
+.ivoyoviov io+o +o ioivo ¤oç J\\qoiv .vuµçoyoy.i .uyoviio, ó v.ovio,
¤\.ov, oi.\0ov oio +ivo, µ.+oµo+iiq, ¤.çiooou +qv çi\ovoçov y.çuçofoov
¤ço, +qv y.v.+qoiov óµi\iov, H\ou+oç_o,, cp.cii., XV: «Tqv o. oç¤oo0.ioov q
vuµç.u+çio io\ouµ.vq ¤oço\oµofoo, +qv j.v x.ço.qv .v ¡¡o ¬.¡t.x.t¡.v
(sc. io+o +o ¤oioiiov .0o,), tjo:io o. ovo¡.io ioi u¤ooqµooiv .voi.uooooo
io+.i\iv.v .¬t o:tpooo µovqv ov.i ço:o,. O o. vuµçio, ou µ.0uov ouo.
0çu¤+oµ.vo,, o\\o vqçov, oo¤.ç o.i, o.o.i¤vqio, .v +oi, çioi+ioi,,
¤oç.io.\0ov .\u. +qv (ovqv ioi µ.+qv.yi.v oçoµ.vo, .¤i +qv i\ivqv.
`uvoio+çiµo, o. ¡¡ovov oi ¬o.iv o¤q.i iooµio, ou¤.ç .io0.i +o ¤ço+.çov
xo0.ioqoov j.:o :ov o..ov v.ov, i.+.\.». Ko+ oç_o, µo\io+o ovoçio+i
oi.¤.çoivov +qv ioçqv, o, yvoo+ov. Koi .i, +o .Lq, q u¤o0.oi, +q, µ.iL.o,
¤.çi.io\u¤+.+o u¤o ouo+qçov ¤\.yµo oi.y.içouoq, içuçio+q+o,, o,
io+ooq\of+oi ioi .i +ov .v ouv._.io H\ou+oç_.iov. ÷
12
1¤i ¤ooiv, ¤.çiµoq+o, q +çi¤\q oioiçioi, +ov q\iiiov .v
`¤oç+¸ io+o +ou, .oç+oo+iiou, _oçou,, o, ó H\ou+oç_o,, cp.cii,. XXI
ovooioooi.i: «+çiov yoç _oçov io+o :o, :¡.t, q.txio, ouvio+oµ.vov .v +oi,
.oç+oi,, ó µ.v :ov ¸.¡ov:ov oç_oµ.vo, ¸o.v·
oµµ., ¤oi qµ., o.xtjot v.oviot.
ó o. +ov oxjo(ov:ov oµ.iµoµ.vo, .\.y.v·
oµµ., o. y .iµ.v· oi o. \¸,, ¤.içov \oµ..
ó o. +çi+o, ó +ov ¬oioov (¤.çi\oµµovoµ.vov ioi +ov .çqµov)·
oµµ., o. y .oooµ.0o ¤o\\o ioççov.,».
J q oi¤\q oioiçioi,, +ov ¤ço+.\.iov o¤o\iµ¤ovoµ.vov, i|i!., .v +o uµvo .i,
Aoi.ooiµovo +of µ.yo\oo+oµou Hivooçou (Ir. 213 ßöckh · 199 Chrisl · 199
MaehIer):
.v0o µou\oi y.çov+ov
ioi v.ov ovoçov oçio+.uoioiv oi_µoi,
ioi _oçoi ioi Moioo ioi Ay\oio. -
Aio +qv ioivo+.çov T\\qviiqv ioi .ioiio+.ço, A++iiqv io+o+oLiv
+ov v.oviiov q\iiiov, ouvooo ¤ço, +qv i¤¤¤oiço+.iov çu0µioiv .ívoi ioi +o
+of Aççiovof, í¬tx:q:oi Lto:¡tpo,i III, 9, 8 o¤ou q oiooo_q: «o+. ¬ot, q,,
.Lq+o(., +o oou+of ooyµo+o, . o+. o. j.t¡oxtov qoq ioi +ov çq+oçov qiou.,
ioi ou+o, .µ.\.+o,. o+. o. v.ovioxo,, ioi qoq .¤o\i+.uou ioi oiio, ou+o,
.\.y., ioi .uooiiµ.i,.». `uµçovo ioi +o +of Aç+.µiooçou, içivov+o, 0.io,
.v ov.içoi, ¤oçouoio, .i +ov q\iiiov: II, 44 (· ¡. 227 Reiff): «Koi ¤o\iv
j.t¡oxtov v.ov +ov Tçµqv· v.ovioxo, o. +ov Tçoi\.o· ovq¡ o. +ov Aio·
¬¡.opi:q, o. +ov Kçovov· ouo j.t¡oxto (ouv.¤o, oçiµo+.ço +of Tçµof) +ou,
Aiooiouçou,». Aio +o v.ov j.t¡oxtov, ç.ç .i¤.iv 16-18 .+ov ¤.çi¤ou, cf.
H\o+ov, |¡o:o¸o¡o,, 315L: «ioi µ.+o Houooviou v.ov +i .+i j.t¡oxtov, o, µ.v
.yoµoi io\ov +. ioyo0ov +qv çuoiv, +qv o ouv io.ov ¤ovu io\o, - .ooLo
oiofooi ovoµo ou+o .ívoi Ayo0ovo, ioi oui ov 0ouµo(oiµi .i ¤oioiio
Houooviou +uy_ov.i ov ÷ i.+.\.». To u¤oioçio+iiov j.t¡oxioxo, oioçi(. .+i
13
v.oço+.çov ioi ¤ço, +qv ¤oioiiqv ¤çoo._.o+.çov q\iiiov, H\o+ov, ¤oto¡o,,
237b: «+v ou+o oq ¬ot,, jo..ov o. j.t¡oxioxo, µo\o io\o,. +ou+o o. qoov
.çoo+oi ¤ovu ¤o\\oi». To iuçio, j.t¡oxtov, .L o\\ou, .io\u¤+. +o, q\iiio,
o¤o 18 .o, 21 o, .yyio+o. Aouiiovo,, N.x¡txot Lto.o¸ot, IX, 4: «l|MTAOl.
Tivo o oi +.\.u+oioi (sc. oio0qioi) +ov i\qçovoµov .o_ov, q¤ou +ivo +ov o¤o
+of y.vou,, |OATlTPATOl. ou µo Ai, o\\o v.ovq+ov +ivo :ov j.t¡oxiov
:ov o¡oiov dçuyo. l|M. oµçi ¤ooo .+q, o Ho\uo+ço+., |OA. `_.oov ojçt :o
.txoot». To ¬¡.opi:.¡ov j.t¡oxtov q+o io+ ou+qv +qv +ço¤qv .i, +qv ovoçiiqv
(o¤o 21
ou
.+ou,) q\iiiov, H\ou+oç_o,, B¡oi:o,, XXVII: «ioi +ov µ.v Av+oviov
¤.µ¤ov .i, çi\iov ¤çouio\.i+o (sc. ó Oi+oµiovo,, v.o, Koiooç), +o, o.
ouvoµ.i, +¸ ¤o\.i ¤çoo+qoo, u¤o+.iov .\oµ.v ou¤o ¬ovi j.t¡oxtov ov, o\\
.ixoo:ov oyov .+o,, o, ou+o, .v +oi, u¤oµvqµooiv .içqi.v». Koi ó
Hço+.oi\oo, +of di\oo+ço+ou (H¡otxo, II, 2 ¡. 673 OIearius): «y.yov. µ.v
oµçi +o .txooi ¤ou µo\io+o .+q, +q\iio, oq .\ooo, ., Tçoiov, op¡o o ioi.o
µçu.i, ioi o¤o(.i ou+of qoiov q +o µ.+o¤oçov +ov µuç+ov». Aio\ou0.i
.¤.çoo+o, ¤.çiyçoçq ioi «+o o. µqio,, o.io¤q_u, +o_o, ooi.i o´ov µoi ioi
u¤.ç +ou ovooçoµ.iv .i µq .v j.t¡oxio o¤.0ov.v. ¤O|N|£. .íoov, :ov v.oviov,
i.+.\.». (T ouLqoi, .i, uµo, ouv+.\.i+oi o_çi +ov 21 .+ov io+o +o io+çiio
ooyµo+o).
M.+o +o µ.içoiio, oi ovoç., Ialiore sensu, H\o+ov, O.oi:q:o,, 173b:
«oo0 uyi., ouo.v ._ov+., (sc. oi µq o¤çoyµovo µiov ._ov+., v.oi ioi ¤.çi
¤o\i+iiqv ioi oiio, io+o+çiµoµ.voi) +q, oiovoio,, .i, ovo¡o, .x j.t¡oxiov
+.\.u+ooi». T ovoçooi, .L.çoiv.+o oio +q, \o_voo.o, +of y.v.iou io+o +o
çuoio\oyiio, H\o+ov |¡o:o¸o¡o, 309A: «|TA|POl. ioi µqv µoi ioi ¤çoqv
ioov+i xo.o, µ.v .çoiv.+o (sc. ó A\iiµiooq,) ovqç .:t, ovq¡ µ.v+oi, o
`oiço+.,, o, y .v ou+oi, qµiv .içqo0oi ioi ¬o¸ovo, joq i¬o¬tj¬.oj.vo,.
lOKP. Lí+o +i +of+o, ou ou µ.v+oi Oµqçou .¤oiv.+q, .í, o, .çq _oçi.o+o+qv
qµqv .ívoi +of u¤qvq+ou, qv vfv A\iiµiooq, ._.i, |T. +i vfv, q ¤oç .i.ivou
çoiv.i, ioi ¤o, ¤ço, o. ó v.ovio, oioi.i+oi». N.ovio, \oi¤ov ó ovqç ou+o,,
14
ioi oiçiµ.o+.çov v.ovioxo,, v.o, v.ovio,. ß.µoio, ¬oi(.t ó H\o+ov ¤.çi +qv
óµqçiiqv .iççooiv, |.to,, O, 347-8:
µq o i.voi xoi¡o oiouµvq+qçi .oiio, (sc. ó Tçµq,)
¬¡o:ov i¬qvq:¸, :oi ¬.¡ ¡o¡t.o:o:q jpq,
ioi Ooioo.to, i, 277-9:
.v0o µoi Tçµ.io, _çuooçço¤i, ov+.µo\qo.v·
.ç_oµ.vo ¤ço, ooµo, v.ovi¸ ovo¡t .oiio,,
¤ço+ov u¤qvq+¸, +of ¤.ç _oçi.o+o+q qµq.
i¬qvq .ívoi ó u¤o +qv çivo +o¤o,, +o +çi+ov µ.ço, +of ¤çooo¤ou
(A¤o\\ovio,, A.çtxov Ojq¡txov, s.v. u¤qvq+¸), .i+. \oi¤ov +o Oµqçiiov
ovoç.ç.+oi .i, +ov µuo+oio .ioiio+.çov ioi oiçiµ.o+.çov µ.+o +of Aiouµou,
.i+. .i, +o y.v.iov y.viio+.çov (i|i!.) (cf. Tou_io, s.vv. u¤qvo,, u¤qvq) .i+.
ioi .i, oµço .u+u_.o+.çov (l¡o.to B a! |cc., cf. l¡o.to Gcn.). «|¡o:ov
u¤qvq+q,» .ívoi ó +ov ¬¡o:ov ¡voiv .µçoivov u¤.ç +o ovo _.i\o, q ó ¬¡o:ov
¸.v.to(ov. (Oç0o+o+o +o `_o\io .i, +o Ooioo.toxov _oçiov: «¤ço+ov
u¤qvq+¸, oç+i y.v.iov+i, ¤ço+q, qµq, ioi q\iiio, ov+i, oç_iy.v.io, y.v.iq+¸ -
u¤qvq o. .o+i +o .¤ovo _.i\o, .L ou ¤ço+ov y.vvo+oi ó _vof,, o .o+iv q
¤ço+q +of y.v.iou .içuoi,.- u¤qvq+q,, ó +o _.i\o, ¤ço+ov _voo(ov y.v.io»).
O T\ioooço,, +o\µqço+.çov, çoiv.+oi vo ov.ç.ç. +qv .vvoio .i, +qv ¤ço+qv
ov0qoiv +q, qµq, (A¤o\\ovio,, A.ç. Oj., s.v.). O¤oooq¤o+. ¤ov+o, q oµ.oo,
µ.+o +qv qµqoiv q\iiio u¤ooq\of+oi, q µooi\iiof xoi¡oi ov+o,, q io+o
Aç+.µiooçov +of v.oi j.t¡oxioi, +of j.t¡oxioxoi oq\ooq ¤çoo._q, ioi
µ.çiio, ouµ¤i¤+ouoo, uç qv¤.ç ioi ó Tçµq, ov.içiio, .¤io.iivu.+oi.
Luçu+.çov +of o.ov+o, ioi ouvo+of, o\\ ooçoµ.ço, oui .oço\µ.vo, +o +ov
l¡o.iov B .i, +o 1\ioo.iov _oçiov: «¤ço+ov u¤qvq+¸· µ.0oçiov q\iiio,
ovoço, ioi ¤oioo,, oµço+.çov µ.v q io+ ovoço, y.vvoio+.çov o. q io+o
¤oioo. ¤.çi +ou, +oiou+ou, o. qv ioi ó `oiço+iio, .ço,». \v+o, oio +o
+.\.u+oiov! A\\ .i+o, .ov oio +of ovo¡o, ouµµo+iiqv +ivo .vq\iiiooiv
oo+iiqv (o, q .v A0qvoi, .çqµ.io) q o+ço+io+iiqv (io+o +o .v Ioµ¸)
15
¤oç.iooy.+oi, ó ¬¡o:ov u¤qvq+q, io+o +o µ.oov ioi ¤ço+ov qµiou +of
µ.0oçiou µ.\+iovo, 0.oç.io0o. To ¤oiyviov, .v +.\.i, \oi¤ov, +of H\o+ovo,
ovoç.ç.+oi .i, +o v.ovi¸ ovo¡i, io+o +qv óµqçiiqv µ.v _çqoiv .v ¤çoi.iµ.vo
ouo.v µo\\ov +of v.o(ov:o, o¡¡.vo, io+ooqµoivov+o,, io+o +qv ioivqv o.
ioi i\oooiiqv .çoçµoyqv +qv ¤çoo._qv u¤.ç +o 21 .+q o\iiµioo.iov q\iiiov
¤çooçoço+.ço, oq\ofv+o,. Oç0o, ó Ai\iovo,, |otxi.q Io:o¡io, X, 18
ouv.\oµ. +qv ovoçoçov: «ßouio\ov o. io+o +qv `ii.\iov ó Aoçvi,, qçoo0q
ou+of Nuµçq µio, ioi oµi\qo. io\o ov+i ioi v.o xot ¬¡o:o i¬qvq:¸, .v0o
:oi ¡¡ovoi q ¡o¡t.o:o:q .o:tv jpq :ov xo.ov j.t¡oxiov, oo¤ou çqoi ioi
¹µqço,». Xoçi.o+o+oi oi .çqµoi µ.+o +qv qµiiqv ov0qoiv io+o +ov ¤ço+ov
_vofv ioi iou\ov .v ¤çooo¤o - ioivo, +o¤o, .ço+iiof uµvou oio +ov oç_oiov
J\\qvo. ÷
Hoço+qçq+.o q o¤ouoio +of oçou .çqpo, o¤o +ov µ.+oyçoç.ioov
¤qyov. Koi +of+o oio +qv oioo+ooiv çioto.o¸txq, ioi oo:txq, (¬o.t:txq, xot
o:¡o:to:txq,) qµq,, +q, ¤ço+q, ov0ouoq, o¤o +of 14
ou
.+ou, +q, q\iiio,, +q,
o. o\\q,, ouµµoççouµ.vq, ¤ço, io+o +o¤ou, ioioi+.ço+q+o,. Koi .iooµ.v +qv
Aoxovtxqv .çqp.iov (.iç.v.iov) vo .i+.iv.+oi o¤o 14 µ._çi 20 .+ov, oyoo+o,
ouµ¤v.ouoo ¤ço, +o io+çiio.
1L o\\ou, µ.i(ov ¤çoµ\qµo oio +ou, v.o+.çou, .ç.uvq+o, ._.i
oqµiouçyqo.i q A0qvotxq .çqp.io ioi +o ¤.çi ou+qv. 1oou .v o\iyoi, q
io+oo+ooi,. Aµ.+oiivq+ov µooiv ¤oç._ouv +o oioiçiµouµ.vo u¤o +of
Açio+o+.\ou,, A0qvoiov |o.t:.io, 42 (ouµ¤\qçouµ.vo ioi u¤o K.ç. 53). Òi
oi+oo.io.+.i, ¤ço+ov .yyçoçov+oi .i, :oi, oqjo:o,, io+o Aqµou, .¤oµ.vo,
ioi u¤o +ov Aqµo+ov. 1v ouv._.io q poi.q ooxtjo(.t :oi, .¸¸¡oç.v:o, (cf.
.¤ioq, `_o\io .i, Açio+oçovou,, lçqxo,t 578). M.+o +of+o oi ¤o+.ç., +ov
ou\\.y.v+., io+o çu\o, ¤çoiçivouoi +ç.i, ovo çu\qv .¤i+qo.iou, .i, +qv
.¤iµ.\.iov +ov .çqµov· ó o. Lqjo, .¤i\.y.i .vo .L .ioo+q, +çiovoçio,
ooç¡ovto:qv +ov çu\.+iiov v.ov, ioi .¤i ¤ov+o, Koojq:qv +ivo, u¤o +ov
ó¤oiov +qv µ.çiµvov, .¤iµ\.µiv ioi io0ooqyqoiv ouv +¸ .¤iiouçio
16
_.iço+ovouµ.vov ¤oioo+çiµov ioi oioooio\ov ¤.çi +o ¤o\.µiio, oi .çqµoi
io+o çu\o, µ.µ.çioµ.voi yuµvo(ov+oi, ooiofv+oi ioi .¤io.iivuov+oi, ¤ooov
+.\.+qv, .oç+qv, ¤ovqyuçiv ioi oyovo \oµ¤çuvov+.,, .v H.içoi.i oioµiofv+.,
ioi +qv Mouvu_iov ioi Ai+qv ççouçofv+.,. «Koi +ov µ.v ¤ço+ov .viou+ov
ou+o, oioyouoi· +ov o uo+.çov .xx.qoio, .v :o 0.o:¡o y.voµ.vq,,
o¤oo.iLoµ.voi :o oqjo +o ¤.çi :o, :oç.t,, ioi .opov:., oo¬ioo xot oo¡i ¬o¡o
:q, ¬o..o, ¤.çi¤o\ofoi +qv _oçov ioi oio+çiµouoiv .v +oi, çu\oi+qçioi,.
oi.\0ov+ov o. +ov ou.iv .+ov, qoq µ.+o +ov o\\ov .ioiv».
Aio +q, .yyçoçq, +ov .i, +ou, io+o\oyou, ioi +q, Aoiiµooio, +ov .i,
+qv oo+iiqv .çqµ.iov, oi v.oi io0io+ov+oi ¤o\i+oi (i|i!., 43 sub in.: «+o µ.v
ouv ¤.çi +qv +ov ¤o\i+ov .yyçoçqv ioi +ou, .çqµou, +of+ov ._.i +ov
+ço¤o»"). A\\ ov+., o:...t, ¬ov:ov, ioi .Loiçouµ.voi otxov xot otootxootov
(¤\qv .i oio i\qçovoµiio 0.µo+o) ouooµo, o¤o\.i¤ouv +ov ouvoy.\ooµov
+ov, .i+o, .ov +ivo µoçuv.i +o oyiov _ç.o, io+o y.vo, i.çoouvq,:
«.ççouçofoi o. +o ouo .+q _\oµuoo, ._ov+.,
®
ioi o+.\.i, .ioi ¤ov+ov· ioi
oiiqv ou+. oiooooiv ou+. \oµµovouoiv, ívo µq ¤çoçooi, ¸ +of o¤i.voi, ¤\qv
¤.çi i\qçou ioi .¤ii\qçou, iov +ivi io+o +o y.vo, i.çoouvq y.vq+oi».
Tçµqv.uoo +o +.\.u+oiov o, .¤i+ç.¤ov o_i o¤\o,, q ioi io0o\ou,
ouµµ.+o_qv .i, ovoyioio, oiio,, o\\o ¤ç.¤oo.o+.çov o, ovoç.çoµ.vov .i,
+o, o¤oi+ouµ.vo, i.çouçyio, +ov +oiou+ov. A¤oo.i+q q oi\qço+q, +q,
ouv+oL.o, ¤ço, +oiou+qv .Lqyqoiv oio +ov Açio+o+.\qv. ß.µoio, ioi ouo. 0o
.µqçi(ov oi .çqµoi .i, +o, .ii\qoio, +of Aqµou, oio +qv o¤ouoiov ioi
ouvoy.\.iov o+ço+o¤.oiiqv .i µq oi o\\o. ÷
Ò.µo qy.iç.v ó Aç¤oiço+iov, s.v. |.¡i¬o.o,, ¤oço0.+ov ou+o\.L.i +o
oçio+o+.\.io ¤.çi +of o.u+.çou .+ou, +q, o+ço+io+iiq, .çqµ.io,, ioi
ouyiçouov ou+o ¤ço, +o +of Aio_ivou, |.¡t :q, |o¡o¬¡.op.io, Ç167: «.i
¬oioov j.v yoç o¤o\\oy.i, ¬.¡i¬o.o, +q, _oço, +ou+q, .y.voµqv oi´ .:q,

*
To +q, _\oµuoo, +q, o0qvoïiq, .çqµ.io, ¤ç.¤ov+o ioi .vooLo oio +. çi\o\oyiiov ioi
.iioo+iiov µoç+uçiov. - V. |.¡t X.ojioo,.
17
ioi +ou+ov uµiv +ou, ouv.çqµou, ioi +ou, oç_ov+o, qµov µoç+uço,
¤oç.Loµoi». Hoio.,, oo:txo,, \oi¤ov, µ.µoio, µ._çi 17 .+ov, oçof .çqµ.uouv
¤o\i+iio, .i, +o 18
ov
. A\\o oio +o ¤çoi.iµ.vov o+uyvo(.i ó Aç¤oiço+iov:
«¤oço+qçq+.ov ouv o+i ó µ.v Açio+o+.\q, .vo çqoiv .viou+ov .v +oi,
¤.çi¤o\oi, yiyv.o0oi +ou, .çqµou,, ó o. Aio_ivq, ouo· ioi +o_o oio +of+o
.¬.o.jviv0q (¤ço+iµo ou+qv +qv yçoçqv µ.+ .vo, µovqçou, iooiio, ÷ ed.
ßekker ÷ ov+i +of +.+çiµµ.vou .¬.jvqo0q) +of ¤çoyµo+o, ó çq+oç, ioi¤.ç
¤ov+ov +ov .çqµov .L ovoyiq, ¤.çi¤o\ouv+ov, ou+o, ouo .+q y.yov.v .v
+oi, ¤.çi¤o\oi,· oio ioi µoç+uçov .oq\oo.v ou+ov». Òu_i ioio, oio\u.i. O
Açio+o+.\q, ¤.çiyçoç.i +qv iovoviiqv ouvq0.iov +q, .¤o_q, +ou oi .+q
ioivo. Hçoçovo, .i, ¤.çi¤+ooiv ¤o\.µou q oi o\\qv io+.¤.iyouoov _ç.iov,
oi ¤oµ¤iioi .¤io.iL.i, +ov .çqµov .ouvov+o oioµq ioi .v A0qvoi, vo
¤oço+ço¤ofv .i, o+ço+io+iio+.ço, .¤i_.içqo.i,, +of .çyou +of o.u+.çou
.+ou, ovo\oµµovoµ.vou ioi u¤o +ov ¤ço+.çqµov .v µ.ç.i. Aio¤ç.¤.,
.¤io.iyµo .i+oi+ou ovoyiq, ioi +o ¤ço, ou+qv oiiovoµouµ.vo \oµ¤ço,
µoç+uç.i+oi .¤iyçoçiio,. Sq||. |nscr. Gr.
1,
144: oi A0qvoioi .¤i |Niiiou
oç_ov+o,j O+çuv.|o,j ioi yçoµµo+.o, 1ooiço+ou, 1ooiço|+ou A\o¤.iqj0.v
+iµofv +ov `+çoµi_ov ¤o\oiov ouo+ço+io+qv +of Aqµq+çiou ioi oç_qyov
çoiv.+oi, µio0oçoçiiof +ivo, o+ço+.uµo+o,, oio+i, +q, Moi.ooviiq, ççouço,
.v A0qvoi, oioµ.vouoq, .v Mouo.io (Aoço +ov Mouoov) +.+.i_ioµ.vo u¤o
Aqµq+çiou +of Ho\ioçiq+of (Houoovio,, I, 25, 7), ioi «\oµov+o, +of Aqµou +o
o¤\o u¤.ç +q, .\.u0.çio, ioi ¤oçoio\ofv+o, ioi +ou, o+ço+io+o, +i0.o0oi
¤ço, +qv ¤o\iv, u¤qiouo.v +o Aqµo .i, +qv .\.u0.çiov ioi .0.+o +o o¤\o
µ.+o +q, ¤o\.o,, . ouv.¤o\ioçi.i o. ioi +o Mouo.iov µ.+o +of Aqµou, ioi
ouv+.\.o0.v+ov +¸ ¤o\.i +ov ¤çoyµo+ov i.+.\.». To y.yovo+o ¤.çiyçoç.i ó
Houoovio, I, 26, 1-2 o¤ou ioi µvqµov.u.i +ov oçoo+qçio A0qvoio o+ço+qyo
O\uµ¤ioooço. Li, S.|.G. 145 ._oµ.v oi.ço\ov ¤ovoµoio+u¤ov µqçioµo +iµov
ioo, +ov .+.çov io+o\.iç0.v+o .v +o oo+.i L.voyov, ovoµo+i `¤iv0oçov,
¤oç._ov o. ioi ¤o\i+.iov .i, ou+ov ioi +ou, .¤iyovou, +ou. Aµço+.ço +o
18
µqçioµo+o ovoç.çouv ooçio+o, µ.+o +qv ouv+.\.iov +ov ¤çoyµo+ov .¤
oç.\.io +q, ¤o\.o, ¤o\.µov +ivo: «xot :oi ¬o..joi ¸.voj.voi ovqç oy|o0jo,
|qv ¤.çi +ov oqµovj ioi oyovi(oµ.vo, u¤|.ç ou+of .¤oiqo.v ooo
¤oçoyyj.\\oi ó o+ço+qyo,· i|oi .i, +o \oi¤ov .¤oyy.\\.+joi _ç.io,
¤oç.L.o0oi +o oqµo.». Ko+ ou+ov +ov ¤o\.µov .i, ¤o\.µiio, _ç.io,
u¤qç.+qoov oi ¤ço+o.çqµoi +of ¤çoqyouµ.vou +of Niiiou .+ou,, oç_ov+o,
M.v.i\.ou,, o, oioooioµ.0o u¤o S.|.G. 346: «|1¤ji Niiiou oç_ov+o,
|O+çuv.jo, .¤i +q, Aioµov+ioo, +çi+|q,j ¤çu+ov.io,, ¸ 1oo|iço+q,j
1ooiço+ou A\o¤.iq0.v .yço|µµjo+.u.v· ..¤.io|q oi .çqµoi oi
.jçqµ.uoov+., .¤i M.v|.ij\.ou, oç_ov+o, ¤o|\.µou io+.j_ov+o, +qv ¤o\iv
oi.µ.i|vovj ¤ov+., .u+oi+|ofv+., ioi ¤.ji0oµ.voi +oi, +. voµo|i, ioji +o
iooµq+.|i ioi oi.+.\.oojv +ov .viou+ov +o, +. |çu\oijo, \.i+ou|çjyofv+.,
i|ioi o¤ov+jo +o ¤oçovy.\\oµ.vo u¤o |+of oj+ço+qyof .i, +qv +|ojf
M|ouoj.iou çu\oiqv, io0o¤.ç .+o|_0qoov uj¤o +of oqµou.» .¤oivofv+oi .v
ouv._.io ioi o+.çovofv+oi _çuoo o+.çovo oi .çqµoi, .¤oivofv+oi o. ioi
o+.çovofv+oi 0o\\of o+.çovou ó iooµq+q,, ó ¤oioo+çiµq,, ó oiov+io+q,, ó
io+o¤o\+oç.+q,, ó +oLo+q, ioi ó yçoµµo+.u, +q, .vooLou .çqµ.io, .i.ivq,.
T .¤ioqµo, o¤\ioi, +ov .çqµov oio ¤o\i+iiq, oo¤ioo, ioi ooço+o,
.y.v.+o, io+o +qv çq+qv Açio+o+.\.iov µoç+uçiov, io+o +o o.u+.çov .+o,
µ.+o +qv .v +¸ 1ii\qoio +of Aqµou .¤io.iLiv ioi içioiv +q, o+ço+io+iiq,
.+oiµo+q+o, +ov, io+o +qv oç_qv +of .+ou,, o+. ioi +o µqçioµo+o +iµqo.o,
+q, iuçio, .çqµ.io, +ov +of ¤çoqyouµ.vou .+ou, .iuçofv+o. M.+o +q,
¤oço\oµq, +ov o¤\ov, ioi ¤ço +q, o¤oo+o\q, +ov .i, ¤.çi¤o\iov ioi
çu\oLiv +of o++iiof .ooçou, ¤çoçovo, 0o oµvuov +ov .¤ioqµov
o+ço+io+iiov oçiov +ov .v +o +q, Ay\ouçou i.çov
®
. H\ou+oç_o,, A.xtptooq,,
XV, su|.jin.: «ou µqv o\\o ioi +q, yq, ouv.µou\.u.v ov+._.o0oi +oi,

*
Hço+iµq+.o, ó +u¤o, A¸¡oi.o, +of A¸¡oi.oi, ioi oio +qv u¤.ç+.çov µoç+uçqoiv ioi,
iuçio,, oi ou+qv +qv ovoyioio+q+o +q, \.Liioyçoçiiq, oio\ou0io, .v Tou_io ioi
Aç¤oiço+iovi s.v. A\\ .i +q, oioo¤oço, +ov yçoçov çoiv.+oi o+i oµço+.çoi oi +u¤oi
._çqoiµo¤oiofv+o.
19
A0qvoioi,, ioi +ov .v Ay\ouçou ¤çoµo\\oµ.vov o.i +oi, .çqµoi, oçiov .çyo
µ.µoiofv». Koi ó Aqµoo0.vq,, |.¡t |o¡o¬¡.op.io,, ¡. 438 Reiske: «+i, ó +ou,
io\ou, ioi µoiçou, ioi ¤o\\ou, \oyou, .i.ivou, oqµqyoçov, ioi +o
Mi\+iooou ioi Ò.µio+oi\.ou, µqçioµo ovoyiyvooiov, ioi +ov .v +o +q,
Ay\ouçou +ov .çqµov oçiov,¨. Koi +o `_o\io a! |cc. .Lqyofv: «+o+i µ.v µio
+ov K.iço¤o, 0uyo+.çov q Ay\ouço,. 1v o. +o +.µ.v.i ou+q, oi .Liov+., .i,
+ou, .çqµou, .i ¤oioov j.:o ¬ovo¬.tov oµvuov u¤.çµo_.iv o_çi 0ovo+ou
+q, 0ç.µoµ.vq,. T o. io+oçio ou+q: Ay\ouçq ioi +çoq ioi Hovoçooo,
0uyo+.ç., K.iço¤o,, o, çqoi ¤t.o¡o¡o,. A.youoi o. o+i ¤o\.µou ouµµov+o,
¤oç A0qvoioi,, o+. Luµo\¤o, .o+ço+.uo. io+o 1ç._0.o,, ioi µqiuvoµ.vou
+ou+ou, ._çqo.v ó A¤o\\ov o¤o\\oyqo.o0oi, .ov +i, ov.\¸ .ou+ov u¤.ç +q,
¤o\.o,. T +oivuv Ay\ouço, .iofoo ou+qv .L.ooi.v .i, 0ovo+ov· .ççiµ. yoç
.ou+qv .i +of +.i_ou,. Lí+o o¤q\\oy.v+., +of ¤o\.µou i.çov u¤.ç +ou+ou
.o+qoov+o ou+¸ ¤oço +o ¤ço¤u\oio +q, ¤o\.o, ioi .i.io. oµvuov oi .çqµoi
µ.\\ov+., .Li.voi .i, ¤o\.µov». Hçoi.i+oi ¤.çi +of ¤.çiçqµou 1\.uoiv.iou
¤o\.µou. «Òi .Liov+., .i ¤oioov .i, .çqµou,» Ialiore sensu acce¡lum, oçof q
¤\qçq, o+ço+io+iiq io+oiuçooi, +q, .çqµ.io, .y.v.+o oio +q, ¤oçoooo.o,
+ov o¤\ov. Oµoio, _o\oçov +o «µ.\\ov+., .Li.voi .i, ¤o\.µov». - 1oio q
¤oçooooi, ¤.çi ouo_.+io.o, Ay\ouçou ioi 1\.uoivioiof ¤o\.µou. Kuçio,
ouvo..+oi ¤ço, +qv iio+qv +of 1çi_0oviou (¤\qv +of µvqµov.u0.v+o, _oçiou,
Houoovio, I, 18, 2, v. Hyginus, |a|. 166, Ovidius, Mcian., II, 710-835). - O oçio,
.oio.+o .ioo+ov .+o, ioi .L.çço(. +qv i.çov u¤o_ç.ooiv u¤.çµo_qo.o, +q,
¤o+çioo, ioi +qv ¤\qçq ¤o\.µiiqv .+oiµo+q+o +ov v.ov ¤o\i+ov. «|o.t,»
µ.µoio, q Aiço¤o\i,.
T \o+ç.io +ov K.iço¤ioov ioçov Ay\ouçou ioi Hovoçooou .v.i_.
µuo+qçioiqv µooiv _0ovio+q+o,. A0qvoyoço, A0qvoio,, |¡.op.io ¬.¡t
X¡to:tovov, I (¡. 4 Ollo): «ioi Ay\ouço A0qvoioi ioi +.\.+o, ioi µuo+qçio
oyouoi ioi Hovoçooo, o .voµio0qoov oo.µ.iv ovoiLoooi +qv \oçvoio» - o_i
oiçiµo, oçof io+o Houooviov q Hovoçooo, «.i, +qv ¤oçoio+o0qiqv
20
ovoi+io, +ov oo.\çov µovq» I, 27, 2. Aio +o ¤oço +o 1ç._0.iov Hovoçooiov
ioi +o oççqçoçio cf. e.g. cp. cii. I, 27, 2-3. H.çi +of T.j.voi, :q, A¸.oi¡oi
¯
ioi
+o io+o +qv ¤oçoio+o+.0.ioov iiµo+ov v. Houoovio, I, 28, 21. 1v +¸
Ku¤çio+ii¸ `o\oµivi «Hço+.çov o. Koçovioi ovoµo(oµ.v¸, µqvi io+o
Ku¤çiou, Aççooioio .0u.+o ov0ço¤o, +¸ Ay\ouço +¸ K.iço¤o, ioi Nuµçq,
Ayçou\ioo, (cf. A¤o\\oooçou, Btp.,. III) ioi oi.µ.v. +o .0o, o_çi +ov
Aioµqoou, _çovov .í+o µ.+.µo\.v, oo+. +o Aioµqo.i +ov ov0ço¤ov 0u.o0oi·
uç .vo o. ¤.çiµo\ov o +. +q, A0qvo, v.o, ioi ó +q, Ay\ouçou ioi
Aioµqoou,. o o. oço¸to(oj.vo, i¬o :ov .çqpov o¸oj.vo, :¡t, ¬.¡t.0.t :ov
pojov .¤.i+o ó i.ç.u, ou+ov \oy_¸ .¤oi.v io+o +of o+oµo_ou ioi ou+o,
ou+ov .¤i +qv vqo0.ioov ¤uçov o.oxoi:t(.v. Tof+ov o. +ov 0.oµov Aiçi\o, ó
+q, Ku¤çou µooi\.u, io+.\uo., io+o +ou, `.\.uiou _çovou, +of 0.o\oyou
y.voµ.vo,, +o .0o, .i, µou0uoiov µ.+oo+qoo,. Hçooqio+o o ó ooiµov ov+i
ov0ço¤ou +o µofv. ou+o, iooLiov .o+iv +o oçoµ.vov». Òu+o, Hoççuçio,, |.¡t
A¬o¡q, íj]i¡ov II, 54-5. 1¤ovo\oµµovoµ.vo, u¤o Luo.µiou, |¡o¬. |io¸¸.,
IV, 16 ioi u¤o +of Kuçi\\ou, Ko:o |oi.tovoi, IV, ¡. 128D ÷ 129A (ed.
S¡anheim). T ¤qyq .ívoi ¤i0ovo+o+o ou+o, ó `.\.uio, (cf. A0qvoio,,
L.t¬voo., IV ¡. 172 ioi `ouoo s.v.). ÷
O A0qvoïio, oçio, ¤oçooio.+oi u¤o +of Ho\uo.uiou,, Ovojoo:txov,
VIII, 105-6 (cf. +qv .¤.Lqyqµo+iiqv +ov o+çuçvo+.çov oqµ.iov oio+u¤ooiv
+of `+oµoiou, Av0o.o¸tov, MI, 48 (voI. II, ¡. 88 Meineke)). Aio +ov A0qvoïiov
qy.µovioµov +ov oioiqçuoooµ.vov u¤o +of «ioi +qv ¤o+çioo oui .\o++o
¤oçooooo, ¬..ioo o. xot xo:o¡ooo o¬ooqv ov ¬o¡oo.çojot» (´0o
vouoi¤\oqoo ioi 0o oçyooo ooqv ¤oço\oµo¨, ¤oçoçço(oµ.vov u¤o +of
`+oµoiou: «+qv ¤o+çioo o. oui .\oooo ¤oçooooo, ¬..io o. xot o¡.io ooq, ov

*
i.i+o io+o +qv µoç.iov ¤\.uçov +q, Aiço¤o\.o, io+o ioi oçio+.ço +ov Hço¤u\oiov +o
.io.ç_oµ.vo, u¤.çovo +of Avoi.iou, v. Houoovio, |cci. ciii., ioi Tçooo+o, VIII, 53: «.µ¤çoo0.
ov +q, oiço¤o\io,, o¤io0. o. +ov ¤u\.ov ioi +q, ovooou, +¸ oq ou+. +i, .çu\ooo. ou+ ov
q\¤io. µq io+. +i, io+o +of+o ovoµoiq ov0ço¤ov, +ou+¸ ov.µqoov +iv., io+o +o i.çov +q,
K.iço¤o, 0uyo+ço, Ay\ouçou, ioi¤.ç o¤oiçqµvou .ov+o, +of _oçou.
21
¬o¡oo.çojot»· ov.¤i0uµq+o, 0o q+o u¤o0.oi, o¤\q, ¤oçoç0oço,, o\\o,
¤ov+o, oui o¤i0ovo,, oíov ´¤\.uoo o. ioi oçooo ooqv ov ¤oçoo.Loµoi¨),
¤oçoµo\. +o +of H\ou+oç_ou, A.xtptooq, XV su|. jin.: «oµvuouoi yoç oçoi,
_çqooo0oi +q, A++iiq, ¤uçoi,, içi0oi,, oµ¤.\oi,, .\oioi,, oii.iov ¤oi.io0oi
oioooioµ.voi +qv qµ.çov ioi ioç¤oçoçov». 1v +o «oçoi,. .\oioi,» ioo, ó
H\ou+oç_o, oio+qç.i oç_oïio+.çov +u¤ov, io+o +ou, i\oooiiou, _çovou,
ov+iio+oo+o0.v+o u¤o +of Ho\uo.ui.iou oi o\\o ioi oio +qv vou+i\ioiqv
.µ¤oço¤oiqoiv +ov A0qvov. T A0qvo 0o ooiqo.i .v.çyo, +qv 0o\oooiov
ioi q¤.iço+iiqv qy.µoviov +q,, \.y.i +o +of Ho\uo.uiou,. T¤oµ.vo, .ioo+q
y.v.o 0o io+o\.iµ¸ +qv ¤o+çioo .i, µ.\+iovo io+oo+ooiv q, +qv ¤oç.\oµ..
Koi oui .\o++ovo .i, .i+ooiv, q+oi +ooqv ooqv +qv ¤oç.\oµ. +ou\o_io+ov q,
ioio, .v ¤.çi¤+oo.oiv ¤o\.µiiov .µ¤\oiov, µ.i(ovo.