SZERVEZETT SZÛRÉS AZ ONKOLÓGIÁBAN

MINÔSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYV ÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

Szerkesztette: Dr. Döbrôssy Lajos

Egészségügyi Minisztérium, 2000

A kézikönyv megírásához fejezetek, vagy fejezet-részletek megírásával hozzájárultak: Árva Péterné, citológus Bodó Miklós, citopatológus Cseh Imre, nôgyógyász CYBA-kör (Citológusok Baráti Köre) Demeter Jolán, radiológus Döbrôssy Bence, szociológus Fülöp Györgyné, röntgen-szakmérnök Gombár Gabriella, újságíró Gróf Ágnes, epidemiológus Gulácsi László, orvos, egészségügyi közgazda Kék László, informatikus Liszka György, radiológus Lust Iván, nôgyógyász Ottó Szabolcs, klinikai laboratóriumi szakorvos Péntek Zoltán, radiológus Péter Zoltán, epidemiológus Petrányi Ágota, radiológus Ráduly Zoltán, informatikus Rozsos Tamás, sebész Sági Sarolta, radiológus Svastics Egon, sebész Szabó Gábor, informatikus Vass László, citopatológus Tóth Veronika, citopatológus

Készült az RP Reklám és Nyomdaipari Kft. gondozásában Mûszaki szerkesztô: Szakály Miklós Nyomdai elôkészítés: BIZ’Art Stúdió Bt.

Ajánlás
Korunk egyre növekvô veszedelme a rák. A romló halálozási statisztikák azt mutatják, hogy a bennünket fenyegetô rákkockázati tényezôk környezetünkben hatványozottan sûrûsödnek. Különösen igaz ez a fejlôdô országok vonatkozásában, ahol nemcsak katasztrofális méretû fizikai és kémiai környezetszennyezés folyik, hanem a szegénységhez számos káros, életmódbeli szokás is csatlakozik. Ez alól jóléti államok sem kivételek: egyrészt többen élik meg azt a kort, amelyben a rákgyakoriság meredeken nô, másrészt mozgásszegénység, egészségtelen táplálkozás és helytelen életvitel társul a kockázati tényezôkhöz. Az egészségért felelôs személyek ezért egyetértenek abban, hogy új, eredményesebb daganatterápiára van szükség a daganatellenes küzdelemben. Ez pedig egyrészt a daganat fejlôdésének megakadályozása (primér prevenció), másrészt a daganat minél korábbi felismerése (szekundér prevenció). Utóbbi tevékenység szolgálatában áll a szûrés, melynek eredményeként a daganatos halálozás jelentôs csökkenése várható. Hazánkban a daganatok szûrésének elôzményei a hetvenes évekre nyúlnak vissza. A méhnyakrák citológiai vizsgálatának bevezetése tíz év alatt felére csökkentette a halálozást a szûrt nôk csoportjában. A veszélyeztetett nôi lakosság teljes átszûrése azonban nem valósult meg. Nem indult meg a mammográfiás szûrése sem és a rejtett bélvérzések kimutatása is esetlegesnek bizonyult. Éppen ezért örömmel kell üdvözölni ezt a mûvet, amely Döbrössy Lajos szakavatott szerkesztésében napvilágot látott. A szerkesztô világszerte elismert szaktekintély, aki az Egészségügyi Világszervezet Európai Irodájának Rákosztályát vezette, ezt megelôzôen pedig a hazai méhnyakrákszûrést indította el. Igy tehát évtizedek óta aktív résztvevôje a magyarországi és a nemzetközi szûrési tevékenységnek, és az utóbbi években a Világbank megbízásából hazánkban a mammográfiás szûrést indította el. Döbrössy Lajos kitûnô gárdát vonultatott fel, a huszonnégy szerzôtárs az adott munkaterület kíváló ismerôje. A könyv hét nagy fejezetre oszlik. Az elsô fejezetben a szûrés szakmai és szervezési irányelveit fogalmazza meg, mindenütt a nemzetközi igényeknek megfelelôen. A második fejezetet a szûrés lakossági fogadtatásának szenteli. Különös hangsúlyt kap a pszihológiai akadályoztatás tárgyalása és ebben a vonatkozásában a legapróbb részletek sem maradnak ki (munkahelyi légkör, információáramlás, stb.) A könyv gerincét a harmadik (méhnyakrákszûrés), a negyedik (mammográfiás szûrés) és az ötödik fejezet (kolorektális szûrés) alkotja. E három fejezet részletesen tárgyalja az adott terület szûrésének metodikai keresztülvitelét, a várható eredményeket, a munkavégzés buktatóit és a helyes értelmezést. E fejezeteket a precizitás és az igényes interpretálás jellemzi. Akik ezeket az ajánlásokat magukévá teszik, azok nemzetközileg elfogadott módszerek birtokába jutnak. Ez a minôségbiztosítási elvek meghonosításával is igazolható. A hatodik fejezet címében a közgazdasági elemzés található meg. Korunk egyik égetô feladata az egészségügyi struktúra átalakítása olyan egyenletté, amelyben az egyén egészsége és annak költsége is szerepel. Nem vitás azonban, hogy a prevenció - és ezen belül a szûrés - az egészséges ember érdekében áll. A szûrés költséghatékonysága tehát a méhnyakrák és az emlôrák tekintetében vitathatatlan. A fejezet valamennyi részlete errôl tanúskodik. Az utolsó fejezet a szûrés tervezéséhez, végrehajtásához és az eredmények értékeléséhez nélkülözhetetlen nemzeti rákregiszter felállításával foglalkozik. Csak elismeréssel lehet szólni arról az igényességrôl és követelményrendszerrôl, amelynek összefoglalását itt olvashatjuk. Az Elôszó szerzôje ezért megnyugvással és elismeréssel indítja útjára ezt a könyvet abban a reményben, hogy az alapjául szolgálhat a hazai szûrômozgalom kibontakozásának.

Dr. Eckhardt Sándor

A szerkesztô elôszava
Magyarországon a rákbetegség különösen súlyos népegészségügyi probléma: évente mintegy 35.000 férfi és nô hal meg rosszindulatú daganatos betegség miatt. Ez a szám európai, sôt közép-kelet európai összehasonlításban is kiemelkedôen magas és jelentôsen hozzájárul a népességfogyáshoz. A helyzet cselekvést sürget. A daganatos halálozás csökkentésére – rövid és középtávon – a korai felismerés és korai kezelés a leginkább ígéretes népegészségügyi stratégia; ennek eszköze a lakosságszûrés. A szervezett szûrésben rejlô lehetôségek hazánkban mindmáig nincsenek kellôen kiaknázva; ez egyike az egészségügyi ellátórendszer azon területeinek, ahol a felzárkózás a szakterület mai állása által kínált lehetôségekhez a leginkább sürgetô. A felzárkózás elodázhatatlanságát nemcsak a szakma, hanem már a rendszerváltás utáni elsô kormányzat is felismerte. Ennek tudható be, hogy a rosszindulatú daganatok másodlagos megelôzésének elômozdítását célzó modellprogram helyet kapott a Magyar Köztársaság Kormánya és a Világbank között 1993-ban létrejött egyezmény keretében a Világbanktól nyert kölcsönbôl és a kormányzat által biztosított hazai forrásokból céltámogatást élvezô un. népegészségügyi felzárkózási programok sorában. A „világbanki program”-ként emlegetett modellprogram arra kapott megbízást, hogy tevékenységével készítse elô a talajt olyan egészségpolitikai döntésre, amely a bizonyítottan hatásos lakossági szûrôprogramoknak a haza egészségügyi ellátórendszerbe való beépülésére vonatkozik. Ennek érdekében négy feladat végrehajtására vállalkozott, éspedig (1) a méhnyakszûrés meghonosodott gyakorlatának újjászervezése és korszerûsítése a szûrési nyilvántartás rendszerének bevezetése által; (2) a szervezett, azaz a személyes meghíváson és követésen alapuló mammográfiás emlôszûrési modellprogramok mûködtetése és értékelése; (3) kísérleti vastagbélszûrés keretében vizsgálni a szûrôvizsgálati módszer értékét, a szûrés társadalmi elfogadottságát és a korai esetek felkutatásában mért hasznát, végül (4) országos népességi ráknyilvántartás rendszerének kialakítása abból a célból, hogy megbízható megbetegedési adatok álljanak rendelkezésére a területi rákellenes tevékenységek, különösen szervezett szûrôprogramok tervezéséhez és értékeléséhez. A megvalósításban számos szakma képviseletében számos ügyszeretô munkacsoport vett részt. Ezeket hozzájárulásukért elismerés és köszönet illeti. Tevékenységük nyomán figyelemre méltó eredmények, de tanulságot kínáló kudarcok is születtek. Mindezek alapos értékelése vezetett azokhoz az ajánlásokhoz, amelyek figyelembe vételével a kormányzati döntéshozók a népegészségügyi szûrôvizsgálatok bevezetésérôl, feltételeinek megteremtésérôl dönthetnek. A modellprogram terméke ez a minôségbiztosítási kézikönyv és módszertani útmutató is, amely - a program végrehajtása során szerzett tapasztalatokat felhasználva - a szervezett szûrés nemzetközileg kipróbált szakmai és szervezési irányelveit a hazai szükségletekhez és lehetôségekhez igyekszik adaptálni. Elkészítését a szûrés korszerû szemléletének kialakításán túl az a szándék vezette, hogy segítséget nyújtson a szûrést szolgáltató szakemberek számára az irányelveknek a gyakorlatba való átültetéséhez. E szándékból következik, hogy igényt tart a szervezett szûrôprogramokat mûködtetô szakember-csoportok széles körének: a háziorvosok, nôgyógyászok, radiológusok és radiológiai szakasszisztensek, cito-patológusok és citológiai elôszûrô szakasszisztensek, klinikai laboratóriumi szakemberek, sebészek, onkológusok, egészségnevelôk, a szûrési- és ráknyilvántartást mûködtetô adatkezelôk, az egészségügyi ellátórendszer különbözô szintjein dolgozó döntéshozók és egészségügyi adminisztrátorok érdeklôdésére. A kézikönyv a „kollektív bölcsesség” terméke: elkészültéhez – a munkaterület intediszciplináris jellegének megfelelôen – számos, különbözô szakterületen dolgozó szakember járult hozzá szakismeretével és gyakorlati tapasztalatával. A mozaikokat a szerkesztô illesztette össze egésszé, aki ezúton fejezi ki köszönetét minden szerzôtársnak értékes hozzájárulásáért. Külön köszönet illeti Ráduly Zoltán informatikus és Tóth Gizella asszisztens program menedzser munkatársaimat a program végrehajtásának – és a kézikönyv elkészültének – minden szakaszában nyújtott támogatásukért. A kézikönyv szerzôi és szerkesztôje, de bizonyára olvasói és majdani felhasználói is egyek abban a reményben, hogy fáradozásaik haszonélvezôje a gondjaikra bízott magyar népesség lesz.

2000. június 2. Dr. Döbrôssy Lajos

Tartalomjegyzék
I. Szûrés: szakmai és szervezési irányelvek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1. A szûrôvizsgálatok biológiai alapja: a daganatok fejlôdésmenete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. A szûrôvizsgálat célállapotai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. A szûrôvizsgálatok különbözô módjai. Definiciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Szûrés az egészségügyi ellátórendszerben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 A szervezett szûrés elemei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 A célbetegség kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. A szûrôvizsgálati módszer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1 A szûrôvizsgálat alkalmasságának értékmérôi: érzékenység, fajlagosság, jósló érték . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 Lehetséges tévedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. A szûrési programokkal szemben támasztott követelmények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1 A szûrôprogramok hatásosságának értékelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2 A szûrési program lehetséges hatásai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3 A hatásosság mutatóinak korlátai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4 A halálozás csökkenése: a szûrési program hatásosságának egyetlen bizonyítéka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. A hatásosság bizonyítékainak áttekintése: a szakterület mai állása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1 A méhnyak és megelôzô állapotainak felkutatása sejtvizsgálattal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2 Emlôszûrés mammográfiával . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3 Szûrés a kolorektális rákok korai felfedezésére . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4 A tüdôrák szûrôvizsgálata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5 Prosztata-szûrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.6 Szûrés a szájüregi rákok korai felismerésére . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Mértékadó ajánlások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. A magyarországi helyzet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1 Méhnyakszûrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 Emlôszûrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3 Kolorektális szûrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. A háziorvosok közremûködés a szûrésben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Csak haszonnal jár-e a szûrés, vagy okozhat kárt is? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. A szûrôvizsgálatok költsége és haszna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Szûrés: etikai többlet-felelôsség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajánlott Irodalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. 1. melléklet: A szervezett szûrôprogramok törvényi háttere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. 2. melléklet: Népegészségügyi szûrés: adatáramlási modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 17 18 18 19 19 20 20 20 21 21 21 21 21 22 22 22 23 24 24 24 25 25 25 25 25 25 26 27 27 28 29 32

II. A lakossági részvétel: a szûrés társadalmi elfogadottsága . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1. Egészségnevelés: „szûrési propaganda” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Az egészségnevelés a megelôzés fegyvere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Az európai rákellenes „Tízparancsolat” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 33 34

1.3 Egészségnevelés a szûrés támogatására . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.1 A szûrés elfogadása: az „egészségügyi kultúra” része . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.2 Az üzenet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.3 Célcsoportok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.4 Üzenethordozók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. A szûrés nemkívánatos lélektani mellékhatásai. Szociológiai elemzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Bevezetés: a szûrés a „barikád másik oldaláról” nézve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.1 A „kór” és a „betegség” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2 A szûrôvizsgálat – szociológiai megfogalmazásban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.3 A szûrés célállapota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.4 A negatív lélektani következmények forrásai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 A rák a köztudatban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.1 A rák = szörnyeteg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2 Rejtelmesség veszi körül . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3 A „címkézés” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4 Az áldozat hibáztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 A kockázat, mint betegség. A patológiai abnormalitás értelmezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1 Mit jelent a kockázat? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.2 A kockázat medikalizációja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 A meghívó levél . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.1 Szûrôvizsgálat elôtti tájékoztatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 A szûrôvizsgálat folyamata és következményei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.1 Kellô információ és figyelmesség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.2 Várakozás: bizonytalansági periodusok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.3 A „testkép” változása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.4 A hamis pozitív lelet következményei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Felhasznált és ajánlott irodalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. 1. melléklet: Európai Rákellenes „Tizparancsolat” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. 2. melléklet: Szûrôlapok: méhnyakszûrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. 3. melléklet: Szórólapok: emlôszûrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. 4. melléklet: Egy nôi vélemény: kommunikációs módszerek a mozgósításban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. A szûrôvizsgálatok lélektani mellékhatásainak mérséklése érdekében követendô eljárások Útmutató a szolgáltató szakszemélyzet számára . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preambulum 3.1 Munkaszervezés, minôségbiztosítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1 A szûrôállomás légköre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2 Várakozási periódusok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.3 A vizsgálati technika és értékelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Információ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1 A szûrés elôtti információ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2 Szûrés utáni információközlés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 36 36 36 37 37 37 38 38 38 38 39 39 39 39 40 40 44 45 46 47 48 41

41 41 42 42 42 42 43

III. Szûrôvizsgálatok a méhnyakrák okozta halálozás csökkentése céljából . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
1. A szervezett méhnyakszûrés stratégiája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 A méhnyakrák fejlôdésmenete: a szûrési stratégia alapja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 A méhnyak rákelôtti állapotai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1 Progresszió, vagy regresszió? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 A szervezett szûrés stratégiája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.1 Kiket szûrjenek? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.2 Kockázati tényezôk: szelektív szûrés? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.3 Mértékadó ajánlások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.4 Milyen gyakran szûrjenek? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 A méhnyakszûrés szervezésének további irányelvei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.1 Helyzetfelmérés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.2 A terület és céllakosság meghatározása: területi szûrési nyilvántartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.3 Értékelés. Adatkapcsolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. A cervix-szûrés kialakulása és helyzete Magyarországon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Citológiai, vagy kolposzkópos vizsgálat? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Cervix-szûrés, vagy nôgyógyászati rákszûrés? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajánlott irodalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Minôségbiztosítás a méhnyakszûrésben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bevezetés: miért van szükség minôségbiztosításra? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 Szûrôvizsgálat: szakorvosi vizsgálat és mintavétel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1 A kolposzkópia értéke és korlátai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2 A kolposzkópos nomenklatúra. Leletezés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.3 A kolposzkópia helye a minôségellenôrzésben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.4 Mintavétel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.4.1 Mintavételi eszközök és eljárások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.4.2 A kenet fixálása és festése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.4.3 A kenetek azonosíthatósága. Adatközlés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.4.4 A kenetek szállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.4.5 A kenetek feldolgozása: festés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Nomenklatúra. Jelentôsége a minôségbiztosításban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1 A Papanicolaou-féle osztályozás és kritikája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2 WHO Osztályozás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.3.Bethesda-klasszifikáció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4 Más osztályozások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.5 Magyarországi ajánlás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Tennivalók a szûrôvizsgálat után. Betegkövetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.1 A humán papillomavírus és a szûrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.2 A citológiai és szövettani vizsgálatok kapcsolata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.3 Diagnosztikus tévedések? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.3.1 Pozitív citológa – negatív szövettan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 51 51 52 52 52 52 52 53 53 53 54 54 54 55 56 56 57 57 57 57 57 58 58 58 58 58 59 59 59 59 60 60 61 61 61 61 62 62 62

3.3.3.2 Negatív citológia – pozitív szövettan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.3.3 A morfológus és klinikus párbeszéde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.4 Betegkövetés, mint minôségbiztosítási eljárás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.5 A kórszövettani vizsgálat, mint minôségellenôrzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4 Minôségbiztosítás a citológiai laboratóriumban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.1 A elôszûrôk munkaterhelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.2 Belsô minôség-ellenôrzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.2.1 A kenet minôsége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.2.2 Azonosítás, adatszolgáltatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.2.3 Kettôs értékelés, „rescreening” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.3 A képzés és továbbképzés szerepe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.3.1 Elôszûrô szakasszisztensek képzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.3.2 Citopatológusok gyakorlati képzése. Megfelelôség-tanúsítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.3.3 Gyakorlati képzés a kenetvételre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.4 Külsô minôség-ellenôrzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 A komputerizáció alkalmazásának lehetôségei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajánlott irodalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. 1. melléklet: WHO/IARC és UICC közös munkacsoportja állásfoglalása a cervix-szûrésrôl . . . . . . . . . . . . . . . . . III. 2. melléklet: A méhnyakszûrési modellprogram mûködtetésében érvényesülô adatkezelési gyakorlatról és adatvédelmi meggondolásokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. 3. Melléklet: A méhnyakszûrés integrált modellja. Konszenzus dokumentum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Néhány szakmai és szervezési irányelv a nôgyógyászati rákszûrés folytatásához . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Néhány szakmai és szervezési irányelv a Területi Szûrési Nyilvántartás mûködtetéséhez . . . . . . . . . . . . . . 3. A területi szûrési Munkacsoportok feladatairól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. 4. melléklet: A HAC-program mûködési leírása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. 5. melléklet: Meghívólevél . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. 6. melléklet: Az új kolposzkópos nomenklatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. 7. melléklet: Kenetvétel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. 8. melléklet: Citológiai vizsgálati kérôlap és leletforma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. 9. melléklet: Citológiai festési protokoll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.10. melléklet: Citológiai vizsgálatban részesültek követésének protokollja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63 63 63 65 65 65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 67 68 69 70 71 71 72 72 74 75 76 77 78 79 80

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
1. Szakmai és szervezési irányelvek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 Módszerek a korai emlôrák kimutatásában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1 A mammográfia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2 A fizikális emlôvizsgálat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.3 Az emlôk önvizsgálata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.4 Más képalkotó módszerek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Az emlôvizsgálati módszerek értéke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 A szakterület mai állása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.1 A mammográfiás emlôszûrés hatásossága . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.2 Milyen korcsoportokra terjedjen ki a szûrôvizsgálat? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 81 81 81 82 82 82 83 83 84

1.4 Konszenzus az emlôszûrés szakmai és szervezési irányelveirôl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. A területileg szervezett emlôszûrés gyakorlata. Útmutató a szûrôvizsgálatokat szolgáltató szakszemélyzet számára . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 A háziorvosok közremûködése az emlôszûrésben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 A behívási és követési rendszer mûködtetése. A Területi Szûrési Nyilvántartó feladatai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1 A lakosságlista: a célzott korosztályok összeírása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2 Az elsôdleges és másodlagos behívási menetrend elkészítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2.1 A behívások tervezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2.2 A behívások rendje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2.3 A vizsgálaton megjelentek és a különbség-lista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2.4 A másodlagos behívási menetrend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2.5 A távolmaradás okai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2.6 Kézbesíthetetlen meghívólevelek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2.7 A háziorvosok értesítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 A szûrôközpontok mûködése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1 A számítógépes adatkezelô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.2 A fogadó és eligazító részleg, adminisztráció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.3 Mammográfiás szûrôállomás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.3.1 A szakassszisztensek feladatai (1) fizikális vizsgálat (2) mammográfiás vizsgálati technika 2.3.3.2. A röntgendiagnosztikai szakorvosok feladatai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.4 A vizsgálat eredményeinek egységes csoportosítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.5 Ajánlások a további tennivalókra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.5.1Családi halmozódás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.6 Kivizsgálás, betegellátás, betegkövetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajánlott irodalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Kiegészítô vizsgálatok: a mammográfiával nem-negatív esetek útja a diagnózis felállításáig . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 Az ultrahangos vizsgálatok felhasználása az emlôszûrésben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1 Az ultrahangvizsgálatok technikai feltételei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2 Milyen esetekben kell elvégezni? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.3 Az ultrahangos vizsgálatok menete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.4 Az emlô ultrahangos „anatómiája” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.5 Ultrahangos tünettan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.6 Tennivalók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.7 Az ultrahangos kiegészítô vizsgálatok indikációi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Az aspirációs citodiagnosztika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1 Mintavétel: ki végezze? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2 A mintavételt technikája, kenetkészítés, fixálás, festés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.3 A citológiai minta értékelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.3.1 A leletek csoportosítása, osztályozás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.3.2 A citológiai lelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84 85 85 87 87 87 87 87 88 88 88 88 88 88 88 88 89

90 90 90 91 91 91 92 92 92 92 92 93 93 93 94 95 95 95 95 96 96

3.2.4 A citológiai lelet értéke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.5 A módszer megbízhatósága . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Core biopszia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4 Mintavétel nem tapintható elváltozásokból . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.1 Az ultrahangos eljárással végzett intervenciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.1.1 A vékonytû-aspirációs mintavétel „free-hand” technikával . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.1.2 Lokalizálás és jelölés dróthurokkal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.2 Sztereotaxiás intervenció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 Sebészi irányelvek: a nem tapintható emlôrák kezelése sebészi szemszögbôl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.1 Változás a sebészi felfogásban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.2 A sebész döntése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.3 Az „ôrszem-nyirokcsomó” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6 Intraoperatív gyorsfagyasztás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96 96 96 97 97 97 97 98 98 98 98 99 99

3.7 A patológus feladatai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 3.7.1 Feladatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 3.7.2 Aluldiagnosztizálás, túldiagnosztizálás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 3.7.3 A kórszövettani vizsgálat a minôség-ellenôrzés eszköze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 3.7.4 A patológus információigénye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 3.7.5 Specimen-mammográfia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 3.7.6 Biopsziás anyagok feldolgozása patológiai vizsgálatra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 3.7.7 Mûtéti (masztektómiás) preparátumok feldolgozása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 3.7.8 A kórszövettani lelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 3.8 Az emlôbizottság: interdiszciplináris munkacsapat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 3.8.1 A kezelés elôtti tervezési konferencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 3.8.2 Intraoperatív együttmûködés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 3.8.3 Postoperatív tervezési konferencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 3.8.4 Kontroll vizsgálatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 3.8.5 Multidiszciplináris gondozás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Ajánlott irodalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 4. Értékelés: minôségbiztosítás és teljesítményellenôrzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Útmutató a folyamatos és idôszakos értékeléshez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 4.1 Az értékeléshez szükséges adatok és azok forrásai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 4.1.1 Népességi adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 4.1.2 A háziorvosi szolgálat adatbázisából . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 4.1.3 A Szûrôközpont számítógépes adatbázisából . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 4.1.3.1 A részvételi arány megállapítása: a meghívásra és megjelenésre vonatkozó adatok . . . . . . . . . . . . 104 4.1.3.2 A szûrôvizsgálatban részesültekre vonatkozó adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 4.1.3.3 A szûrôvizsgálatban részesültek kormegoszlása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 4.1.3.4 A visszahívási arány megállapítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 4.1.4 A diagnosztikus egységek nyilvántartásából igényelt adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 4.1.4.1 A kivizsgáláson való részvételre vonatkozó adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 4.1.4.2 Az elvégzett diagnosztikus vizsgálatokra vonatkozó adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

4.1.5 A kórszövettani laboratórium nyilvántartásából igényelt adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 4.1.5.1 A biopsziával nyert minta patológiai vizsgálatának eredményei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 4.1.5.2 A mûtéti anyag patológiai vizsgálata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 4.2 A teljesítmény-értékelésben alkalmazott minôségi mutatók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 4.3 Az intervallumrákok felkutatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 4.4 A szûrés hatása a halálozásra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 5. Minôségbiztosi program végrehajtása mammográfiás munkahelyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 5.1 Bevezetés: irányelvek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 5.1.1 Minôségbiztosítás és minôség-ellenôrzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 5.1.2 Minôségbiztosítás a röntgendiagnosztikában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 5.1.3 Minôségbiztosítás: megtakarítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 5.1.4 A minôségbiztosítási program elemei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 5.1.5 A minôségbiztosítás fajtái. Néhány gyakorlati irányelv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 5.1.6 Hibajavítás és megelôzô karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 5.1.7 Értékbecslés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 5.1.8 Jegyzôkönyvek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 5.1.9 Képzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 5.1.10 Minôségbiztosítási egyezmények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 5.1.11 A minôségbiztosítási program idôszakos felülvizsgálata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 5.2 Minôségbiztosítási program mammográfiás munkahelyeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 5.2.1 Feladatok, felelôsségek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 5.2.2 A vezetô radiológus szakorvos feladatai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 5.2.3 A feladatok megosztása és az ellenôrzés gyakorisága . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 5.2.4 A szakasszistensek feladatai a mammográfiai minôségellenôrzésben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 5.3 Minôségbiztosítási program végrehajtása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 5.3.1 A kompresszió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 5.3.1.1 Kompressziós eszközök . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 5.3.1.2 A kompressziós eszköz beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 5.3.2 Sötétkamra ellenôrzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 5.3.3 A filmek és kemikáliák tárolása, kezelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 5.3.4 Kazetták és erôsítôernyôk vizsgálata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 5.3.4.1 Az un. „screen-film mammográfia” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 5.3.4.2 A kazetták tárolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 5.3.4.3 A kazetták azonosítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 5.3.4.4 A kazetták azonosítása méréssel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 5.3.4.5 A kazetta-erôsítôernyô épségének és tisztaságának ellenôrzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 5.3.4.6 A fénybeszûrôdés ellenôrzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 5.3.4.7 Kazetta erôsítôernyô-film kontakt ellenôrzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 5.3.5 A filmelôhívás folyamatának minôségbiztosítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 5.3.5.1 A képminôség kritériumai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 5.3.5.2 A filmek felépítése és tulajdonságai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

5.3.5.3 Használt fogalmak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 5.3.5.4 A filmelôhívás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 5.3.6 Mérések emlôfantommal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 5.3.6.1 A mérés feltételei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 5.3.6.2 A mérés kivitelezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 5.3.6.3 A mérés kiértékelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 5.3.6.4 Hibakeresés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 5.3.7 Filmnézô eszközök ellenôrzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 5.3.8 A filmveszteségek analitikája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 IV. 1. melléklet: Tájékoztató háziorvosok számára . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 IV. 2. melléklet: Emlôszûrési adatlap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 IV. 3. melléklet: Szociológiai kérdôív . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 IV. 4. melléklet: Analogikai Mammogram Diagnosztikai Munkaállomás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 IV. 5. melléklet: Behívólevél (1. levél) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 IV. 6. melléklet: Ismételt meghívólevél (2. levél) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 IV. 7. melléklet: Értesítô negatív eredményrôl (3. levél) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 IV. 8. melléklet: Visszahívás tisztázó vizsgálatra (4. levél) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 IV. 9. melléklet: Meghívólevél két év után (5. levél) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 IV. 10. melléklet: Kódutasítás az ismételt meghívólevélen szereplô kérdôívhez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 IV. 11. melléklet: Szûrômammográfiás munkahely minimum feltételei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 IV. 12. melléklet: Az 1999 szeptember 8–9-én Egerben rendezett Nemzeti Emlôrák Konszenzus Konferencia által az emlôrák szövettani leletezésére ajánlott leletforma (P56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 IV. 13. melléklet: Prognosztikai indexek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 IV. 14. melléklet: TNM-rendszer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 IV. 15. melléklet: A szövettani leletek kódolására ajánlott rendszer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 IV. 16. melléklet: Fogalomtár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 IV. 17. melléklet: Havi forgalmi és negyedévi teljesítmény jelentés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 IV. 18. melléklet: Az emlôszûrés hosszú távú hatásai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

V. Kolorektális szûrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
1. Az átlagos és fokozott kockázat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 2. A vastag-, és végbélrákok fejlôdésmenete: esély a szûrésre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 3. Szûrôvizsgálati módszerek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 3.1 Rektális digitális vizsgálat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 3.2 Endoszkópos módszerek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 3.3 A rejtett bélvérzés kimutatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 3.3.1 Biokémiai eljárások: hemokkult-teszt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 3.3.2 Immunológiai, immunkémiai technikák. Kétfázisú és kombinált tesztek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 3.4 A rejtett vérkimutatás érzékenysége, fajlagossága . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 4. A lakosság részvétele a szûrésben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 5. A lakosságszûrés hatásosságának bizonyítékai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 6. A szûrôvizsgálat szervezési irányelvei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

7. Az alapellátás feladatai a szûrésben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 8. A fokozott kockázatú személyek ellenôrzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Ajánlott irodalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

VI. Az emlô és méhnyak szûrôvizsgálata: közgazdasági elemzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
1. Az elemzés kiterjedése és korlátai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 2. Az emlô és méhnyak rosszindulatú daganatainak népegészségügyi jelentôsége, szûrôvizsgálata és a várható haszon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 2.1 Az emlô és méhnyak rosszindulatú daganatainak népegészségügyi jelentôsége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 2.1.1 Az emlô rosszindulatú daganata (C50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 2.1.2 A méhnyak rosszindulatú daganata (C53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 2.1.3 A szûrôvizsgálat iránti igények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 2.2 Az emlô és méhnyak rosszindulatú daganatainak szûrôvizsgálatával elérhetô haszon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 2.2.1 Az emlôrák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 2.2.2 A méhnyakrák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 3. A szûrési nyilvántartás, azaz a nem és életkor szerint veszélyeztetettnek minôsülô, szûrésbe bevonandó személyekrôl vezetendô lakossági lista kezelésének és a személy szerinti meghívási-követési rendszer mûködtetésének adminisztratív költségei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 3.1 A szûrési nyilvántartás költségei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 3.1.1 Megjegyzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 4. A szûrôtevékenyság eszközigénye, amortizációs költségei és anyagfelhasználása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 4.1 Az emlôszûrés eszközigénye és amortizációs költségei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 4.1.1 A szûrôállomás éves kapacitása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 4.1.2 Költség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 4.2 A méhnyakszûrés eszközigénye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 5. A szûrôvizsgálatot végzô szakszemélyzet bérigénye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 5.1 Az emlôszûrést végzô szakszemélyzet bérigénye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 5.1.1. Költség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 5.2 A méhnyakszûrés személyzet és bérigénye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 6. Az emlôszûrés menete, finanszírozása és költségei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 6.1 Az emlô mammográfiás szûrése: ”elsô kör” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 6.1.1 Lakossági részvétel: compliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 6.2 A méhnyakszûrés költséghatékonysága és a comliance-szel való összefüggése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 7. A nem-negatív szûrôvizsgálati eredményt adó esetekben követendô tisztázó (diagnosztikus) vizsgálatok költségei, „második körök” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 7.1 A mammográfiás emlôszûrés: második körök . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 7.1.1 Költség: Második közök . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 7.1.2 „Number needed to screen” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 7.1.3 Egy kiszûrt tumorra esô költség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 8. Az emlô és méhnyak rosszindulatú daganatainak szûrésével és terápiájával kapcsolatos költségek, 1998 . . . . . . . . 165 8.1 Az emlô rosszindulatú daganataival és terápiájával kapcsolatos költségek hazánkban, 1998. . . . . . . . . . . . . . . 165 8.2 A méhnyak rosszindulatú daganatainak szûrésével és terápiájával kapcsolatos finanszírozás (OEP költségek) hazánkban, 1998. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Ajánlott irodalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

VI. 1. melléklet: Útmutató: a szûrésben alkalmazott módszer gazdasági elemzése során figyelembe veendô fôbb szempontok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

VII. Területi népességalapú ráknyilvántartás rendszere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
1. Történeti áttekintés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 2. A ráknyilvántartás típusai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 3. Adattartalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 4. A Nemzeti Rákregiszter mûködésének törvényi alapja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 5. A Rákregiszter feladatai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 6. Adatszolgáltatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 7. Területi ráknyilvántartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Ajánlott irodalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 VII. 1. melléklet: A 24/1992 (VII.6). sz., Eü. Min. rendelet az egyes daganatos megbetegedések bejelentésének rendjérôl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 VII. 2. melléklet: A Nemzeti Rákregiszter mûködtetése. Útmutató a felhasználóknak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 VII. 3. melléklet: Az alapvetô feldolgozási és közlési táblázatszerkezet formájának mintája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 VII. 4. melléklet: A népességalapú rákregiszter adatbázisából származó információk felhasználása . . . . . . . . . . . . 197

TÁRGYMUTATÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

I. Szûrés: szakmai és szervezési irányelvek

I. Szûrés: szakmai és szervezési irányelvek
Tudvalévô, hogy a daganatos betegségek okozta halálozás mérséklésére – legalábbis rövid és középtávon – a korai felismerés és a korai kezelés a legígéretesebb stratégia, mert (i) a mégolyan hatékonyan alkalmazott elsôdleges megelôzési programok is – daganatbiológiai okokból – csak évtizedekkel késôbb mutatkoznak, és (ii) a rosszindulatú daganatos betegségek kezelése klinikai stádiumtól függô, gyógyulás ezért csak a korán, a szóródás megindulása elôtt alkalmazott kezeléssel érhetô el. A betegség korai felismerésének az eszköze, a szûrôvizsgálat igyekezete arra irányul, hogy beavatkozzék a betegség természetes fejlôdésmenetébe, megszakítsa a betegség kialakulásának folyamatát, elejét vegye teljes kibontakozásának, ilyen módon az invazív, az áttétképzô daganaténak is. Erre a „megelôzésre”, tehát a súlyosabb következmények, a szövôdmények és a fatális kimenetel bekövetkezésének a megelôzésére utal a másodlagos megelôzés fogalma, amelyet gyakran használnak – joggal – a szûrés szinonimájaként, bár annál némileg tágabb koncepciót jelöl. szakaszból álló, idôben elhúzódó folyamat eredménye. A panaszok és tünetek megjelenésével veszi kezdetét a betegség klinikai szakasza. A megbetegedettek hagyományosan – de még ma sem kivételesen – a panaszok és tünetek megjelenése miatt fordulnak orvoshoz. A betegség kórisméjét klinikai vizsgálattal állapítják meg. A panaszok és tünetek jelentkezésével csak „a jéghegy csúcsa” mutatkozik. A betegség biológiai értelemben vett kezdetétôl a tünetek jelentkezéséig terjed a betegség preklinikai szakasza. Ezen belül elkülönül egy olyan hosszabbrövidebb ideig tartó szakasz, amely alatt a még rejtetten, tünetmentesen fejlôdô daganat valamilyen paraméterében már jelt ad magáról. Például úgy, hogy jellegzetes morfológiájú sejteket exfoliál, jellegzetes röntgen-árnyékot ad, mielôtt még az emlôben bármilyen „kóros” tapintható lenne, vagy rejtetten vérzik. A felsorolás nem teljes. Ezt a szakaszt nevezik a preklinikai kimutathatóság szakaszának. Azt az idôtartamot, amíg a kialakuló daganat a preklinikai kimutathatóság szakaszában tartózkodik „tartózkodási idô”-nek (sejour time) nevezik. (lásd 1. ábra)

1. A szûrôvizsgálatok biológiai alapja: a daganatok fejlôdésmenete
A daganatok fejlôdésmenete („natural history”) koncepciója azt a többé-kevésbé általánosítható jelenséget fejezi ki, hogy a betegség kialakulása a „normális”, azaz az élettani állapotból kiinduló, több, fokozódó súlyosságú fejlôdési

2. A szûrôvizsgálat célállapotai
A daganatok fejlôdésmenetének koncepciója világossá teszi, hogy a szûrôvizsgálat célja nem egyszerûen a más módon még fel nem ismert daganat kimutatása, nem is csak a

1. ábra. A daganatok kialakulásának folyamatmodellje. 17

I. Szûrés: szakmai és szervezési irányelvek tünetmentes, azaz klinikailag még nem manifesztálódott daganaté. A szûrôvizsgálat törekvése az is, hogy „kiszûrje” a még kialakulásának kezdeti szakaszában lévô betegséget, mint amilyen a még nem invazív, un. in situ rák; de még inkább a rákkeletkezés számára talajt jelentô daganatmegelôzô állapotokat, mint amilyenek a gyûjtônéven hám-diszpláziának ismert, korábban „preblastomá”nak nevezett rákelôtti állapotok, amelyekbôl esetleg, több-kevesebb eséllyel invazív rák alakulhat ki. Az a nézet azonban, miszerint kizárólag a „preblastomák” lennének a szûrés kizárólagos célállapotai, nélkülözik az irodalmi megalapozottságot.

4. Szûrés az egészségügyi ellátórendszerben
A nemzetközi gyakorlat a szûrés, vagy a korai felismerés két modelljét különbözteti meg. A különbség nem a szûrés céljaiban vagy orvos-biológiai tartalmában, hanem a szervezési irányelvek különbözôségében van. Az egyik alkalmazásmód • a rejtett célállapot felismerésére alkalmas módszerek alkalomszerû, más célból létrejött orvosi tevékenységhez kapcsolt, vagy az azt spontán igénylôkön történô alkalmazása, az un. opportunisztikus szûrési modell; • a másik célzott vagy szervezett lakosságszûrési modell, azaz az egészségügyi ellátórendszer, mint szolgáltató által központilag kezdeményezett, közpénzbôl finanszírozott, nagy, veszélyeztetettnek minôsülô lakosságcsoportokra kiterjedô, szakmailag indokolt gyakorisággal végrehajtott népegészségügyi program. Az alkalomszerû szûrés része a mindennapos orvos gyakorlatnak. Kezdeményezôje maga az orvos, még akkor is, ha az elsô lépést a vizsgált személy teszi meg azáltal, hogy hívás nélkül, bár más célból, keresi fel orvosát. Mûvelésére minden orvos-betegtalálkozás alkalmat kínál, hiszen minden gyakorló orvostól – nemcsak az onkológiai szakellátásban, hanem akár az alapellátásban, akár más szakorvosi vizsgálat alkalmával is – joggal elvárható, hogy az onkológiai éberség jegyében gondoljon az életkornak és nemnek megfelelô daganatos betegség eshetôségére akkor is, ha nincsenek arra utaló panaszok és tünetek, és éljen a korai daganat-felismerésre kínálkozó lehetôségekkel. Ezt teheti akár úgy, hogy maga végzi el a szakképzettségének és adottságainak megfelelô vizsgálatokat, akár úgy, hogy felhívja az egyének figyelmét a szûrôvizsgálatok szükségességére, és ôket a vizsgálatok elvégzésére jogosult egészségügyi szolgáltatókhoz utalják. Napjainkban – az egészségpropaganda hatására, megnyugvást keresve és mintegy garanciát arra, hogy jó egészségben vannak – mind több tünetmentes személy keresi fel háziorvosát, szakorvosát ilyen, vagy olyan szûrôvizsgálat elvégzését kérve. Az ilyen „spontán szûrés” is alkalomszerûnek minôsül, mert a szolgáltatóknak nincs befolyásuk a részvételre. Hasonlóképpen egyes munkahelyek, vagy rákellenes társadalmi csoportosulások által esetenként rendezetett szûrôvizsgálati „kampányok” is, hiszen ezeken az alkalmakon is azok és anynyiszor vesznek részt, akiknek és ahányszor kedvük tartja. Az alkalomszerû szûrést az esetlegesség, a tervezettség és szervezettség hiánya jellemzi, ezért tekintik orvosi, nem pedig népegészségügyi tevékenységnek. A mértékadó szakmai megítélés ezeket jogos kritikával illeti, mondván, hogy jelentôs közösségi forrásokat használ fel anélkül, hogy haszna – amelynek mutatója és mértéke, mint látni fogjuk, a célbetegségbôl származó halálozás csökkenése – lakosságszinten demonstrálható lenne. Elemzések szerint az eredmények elmaradásának az a magyarázata, hogy a nagyszámú szûrôvizsgálat elvégzése ellenére a céllakosság átszûrtsége alacsony marad, mert ebben a szervezés és szabályozás nélküli gyakorlatban – ellentétben a szûrés szervezett formáival – nem mûködik szûrési nyilvántartás. Emiatt a céllakosság egy hányada, azok akiknek mintegy szokásává vált a „szûrésre járás”, szükségtelen gyakorisággal részesülnek szûrôvizsgálatban, míg a céllakosság nagyobb, és a tapasztalatok szerint rá-

3. A szûrôvizsgálatok különbözô módjai. Definíciók
Az úgynevezett preklinikai kimutathatóság szakaszában tünet és panaszmentes személyeknek a rejtett betegség kimutatására alkalmas módszerrel végzett vizsgálata a definíció szerinti szûrôvizsgálat. A negatív szûrôvizsgálat kizárja a rosszindulatú daganat valószínûségét, a pozitív szûrôvizsgálat valószínûsíti azt; esélyt ad arra, hogy a vizsgált személy még a betegség kialakulatlan, korai állapotában kerüljön orvos kezébe, korábban annál, mintha csak tüneteinek jelentkezése miatt fordult volna orvoshoz. Idôben elôbbre hozza a klinikai diagnózist és szükség esetén a gyógykezelés megkezdését is. A szakirodalom „lead time”-nak nevezi azt az idôtartamot, amellyel a szûrôvizsgálat egy-egy adott esetben ténylegesen elôbbre hozta a daganat felismerését, a szûrôvizsgálat késedelmessége, esetleg elmaradása miatt elvesztegetett idôt pedig „delay time”-nak. (lásd 1. ábra) Az idônyerésnek tulajdoníthatóan a szûrôvizsgálat esélyt ad a gyógyulásra, az invazív növekedés és áttétképzôdés, sôt a halálos kimenetel kivédésére is. A szûrôvizsgálat rendeltetése ez: az egyes daganatos betegségekbôl eredô halálozás mérséklése. A szûrôvizsgálat szinonimájaként használják – a „másodlagos megelôzés”-hez hasonlóan – a „korai felismerés”, „korai felfedezés” vagy „korai kimutatás” kifejezéseket is, és teljes joggal, hiszen tágabb értelemben ezek is megfelelnek a „szûrés” meghatározásában foglaltaknak: kifejeznek minden olyan tevékenységet, amely a panasz és tünetmentes személyek vizsgálata útján rejtett, még tünetmentes daganat kimutatását célozzák. Lényeges, hogy mindkét kifejezés magában hordja a tevékenység aktív, azaz kezdeményezô, felkutató jellegét. Az un. esetkeresés vagy „case finding” vitatott jelentésû kifejezés. Panaszokkal, tünetekkel, de nem szükségszerûen a daganatra utaló tünetekkel orvoshoz forduló személyek vizsgálatát jelenti annak a kiderítésére: fennáll-e valamilyen rejtett daganatos betegség, vagy sem. Mint ilyen, diagnosztikus tevékenységének számít. Ugyanakkor így neveznek szûrés-jellegû tevékenységet is akkor, ha a vizsgált személy azzal a céllal keresi fel orvosát, hogy az egy bizonyos szûrôvizsgálati tesztet elvégezzen. A kezdeményezô mindkét esetben a vizsgált személy és a tevékenység nélkülözi azt az aktív, felkutató jelleget, amelyet a szûrés és korai felismerés egyik kritériumának mondtunk. Csakúgy, mint a „korai diagnózis”, amely része a „hagyományos” orvosi gyakorlatnak. 18

I. Szûrés: szakmai és szervezési irányelvek szorultabb hányada, sohasem. Ezzel szemben a szervezett szûrésben alkalmazott szervezési elemek azt a célt szolgálják, hogy optimálissá tegyék a céllakosság részvételét a szûrôprogramban. • Fejlôdésmenetük ismert; olyan daganatok alkalmasak szûrésre, amelyek viszonylag hosszú ideig maradnak tünetmentes, de alkalmas módszerrel kimutatható állapotban. Ismeretes, hogy a méhnyakrák „sejour time”-ja átlagosan 10 év; az emlôráké mintegy 3 év; a vastagbélrák megelôzô állapotának tekintett polipusok sok évig tünetmentesek, mielôtt rosszindulatú átalakulásuk megindul. Ezek tehát e tekintetben szûrésre alkalmas célbetegségek, hiszen a 2-5 évenként megismételt szûrôvizsgálat esélyt ad a tünetmentes állapotban való felfedezésükre. A tüdôrák ezzel szemben kialakulása folyamán kevesebb, mint egy évet, átlagosan 0,7 évet tölt a preklinikai kimutathatóság állapotában, ezért nagyon rövid intervallumokban, 4-6 hónaponként kellene a szûrést ismételni ahhoz, hatásos legyen. • Ismert, hogy a preklinikai szakaszban kimutatott elváltozások jelentôs hányada – kezelés nélkül – klinikai betegségé alakul, ezért viszonylag alacsony a túldiagnosztizálás és túlkezelés kockázata. (Ez a kívánalom nem mindig érvényesül. Tudvalévô ugyanis, hogy nem minden rákmegelôzô állapotból alakul ki rák; egy hányaduk nem progrediál, hanem regrediál, azaz kezelés nélkül is ismét normálissá lesz. Tapasztalatok szerint, például, 20-29 éves nôk között gyakoriak a méhnyak un. cervikális intraepitheliális neoplasiái (CIN), annak a kockázata viszont, hogy ezekbôl rák alakul ki, sokkal kisebb. Ha tehát a szûrés a fiatalabb nôkre összpontosul, fennáll annak a veszélye, hogy a szûrés számos olyan esetet is felszínre hoz és juttat kezelésre, amelyek a szûrôvizsgálat nélkül tünetmentes maradtak volna, és nem kerültek volna kezelésre.) • A szûrôvizsgálattal felszínre hozott betegségek további kivizsgálásának és kezelésének szakmai és tárgyi feltételei biztosítottak és számottevô az esélye annak, hogy a szûrôvizsgálatban részesült személyek esetében a korai kezelés kedvezôen befolyásolja a betegség természetes kórlefolyását. Nincs értelme szûrésnek akkor, ha a szûrôvizsgálatban részesülteknek nincs jobb kilátása a gyógyulásra, mint szûrôvizsgálat nélkül lett volna; erre szolgáltatnak példát a tüdôrák kimutatására irányuló próbálkozások. • Alapvetô kívánalom természetesen, hogy a rejtett célállapot, azaz a kilnikai tüneteket még nem okozó korai betegség felismerésére alkalmas módszer álljon rendelkezésre.

4.1 A szervezett szûrés elemei
• a szûrési program területileg szervezett lakosságszûrés útján meghatározott közigazgatási egységekben (kerület, város, megye) valósul meg; • a céllakosság nem csak lélekszám szerint meghatározott, hanem azon belül a szûrésre jogosult személyek egyénileg is azonosíthatók; • a szakterület mai állását tükrözô ajánlások alapján készült szakmai protokoll szabályozza a szûrôvizsgálatban résztvevôk körét, um. az életkort, amelyben a szûrést el kell kezdeni és amelyben már szükségtelen folytatni, valamint a szûrôvizsgálatok megismétlésének gyakoriságát, azaz a szûrés és újra-szûrés közötti intervallumot; • személyre szóló behívási, visszahívási, követési rendszer mûködése biztosítja a szûrésre jogosultak magas részvételi arányát; a szûrôvizsgálatra jogosultakat háziorvosuk által aláírt névre szóló, személyes hangú levél útján hívják meg; • területi szûrési regiszter mûködik; a területet lefedô számítógépes nyilvántartás tartalmazza (i) a személyes meghívás alapjául szolgáló lakosságlistát, azaz a területen lakó összes veszélyeztetettnek minôsülô, tehát szûrôvizsgálatra jogosult személy név- és címjegyzékét és azonosító adatait; ennek forrása lehet a háziorvosi szolgálat adatbázisa, vagy a választási névjegyzék. (ii) a megjelenési listát, azaz a szûrésben részesült személyekrôl készült listát, és a (iii) különbség-listát, amely lehetôvé teszi a meghívott, de meg nem jelent személyek névszerinti azonosítását. • a szûrôvizsgálat elvégzéséhez szûrôállomások, azaz a szükséges szaktudással rendelkezô, megfelelô berendezéseket üzemeltetô szolgáltató egységek biztosítottak; • a szûrési tevékenység illeszkedik az egészségügyi ellátórendszerbe. A nem-negatív eredményt adó esetekben a szûrôállomással együttmûködô szakellátási egységek (radiológia, nôgyógyászat, endoszkópia, sebészet, citológia és patológia) – a háziorvosi szolgálattal összehangoltan – biztosítja a tisztázó vizsgálatok elvégzését, a kezelést és a betegkövetést. • a szûrôtevékenységet szervezett egészségnevelési és minôségbiztosítási program támogatja.

5. A szûrôvizsgálati módszer
Számos gyakorlati követelménynek kell megfelelniük, éspedig: • Legyen egyszerû, könnyen kivitelezhetô. Elônyére válik, ha elvégzése nincs orvos kezéhez kötve, hanem kellô alapképzettséggel és gyakorlattal bíró, de orvosi képzettséggel nem rendelkezô szakszemélyzet is képes elvégezni. Példa erre a citológiai kenetek „elôszûrése”, vagy a mammográfiás felvételek elkészítése szakasszisztensek által. • Legyen biztonságos; ne legyenek nemkívánatos mellékhatásai. • Minthogy a szûrésen való részvétel önkéntes, fontos kívánalom, hogy a vizsgált személyek számára az ajánlott szûrés „társadalmilag elfogadható” legyen; ne okozzon a kelleténél nagyobb kényelmetlenséget, fájdalmat különösen 19

4.2 A célbetegségek kiválasztása
Szûrés csak azoknak a daganatos betegségeknek a korai felfedezésére szervezhetô, amelyek megfelelnek a következô feltételeknek: • Elôfordulásuk gyakorisága és haláloki szerepük miatt jelentôs népegészségügyi problémát jelentenek; ezt a feltételt számos szerv daganata kielégíti, de leginkább a tüdô, emlô, vastagbél, gyomor, szájüreg, prosztata és a nôi nemi szervek daganatai.

I. Szûrés: szakmai és szervezési irányelvek ne. Számításba kell venni, hogy a szûrésen résztvevô, többségükben egészséges emberek tûrôképessége alacsonyabb a panaszok miatt orvoshoz fordulókénál. • Legyen olcsó; a ráfordítás legyen arányos a korai kimutatással járó elônyökkel. A módszer jósló, vagy prediktív értékének azt a mutatószámot nevezik, amely a szûrôvizsgálati módszer megbízhatóságát jellemzi. Kifejezi azt, hogy a teszt-pozitív személyek hány százaléka valóban daganatos beteg (pozitív jósló érték), másfelôl azt, hogy a teszt-negatív személyek hány százaléka valóban daganatmentes (negatív jósló érték). (lásd 2. ábra.)

5.1 A szûrôvizsgálati módszer alkalmasságának értékmérôi: érzékenység, fajlagosság, jósló érték
Az alkalmas módszer érzékeny: ráknak mondja a rákot, ugyanakkor fajlagos is: csak a rákot mondja ráknak. Az érzékenység (szenzitivitás) annak a mutatója, hogy a szûrôvizsgálati módszer milyen biztonsággal képes felfedezni a rejtett célbetegséget, azaz a vizsgálatban részesült összes daganatos személy hány százalékában járt a vizsgálat pozitív eredménnyel. Mértéke egy viszonyszám, amelynek számlálójában a vizsgálattal felismert daganatos esetek, nevezôjében pedig a vizsgálaton részt vett összes, azaz mind a felismert, mind a fel nem ismert daganatos esetek száma áll. A módszert akkor mondjuk érzékenynek, ha a tévesen negatív esetek száma alacsony. A fajlagosság (specificitás) a szûrôvizsgálati módszernek azt a képességét fejezi ki, hogy a vizsgálat milyen biztonsággal zárja ki a daganat fennállását a vizsgálatra került nem-daganatos esetekben, azaz a daganatmentes esetek hány százalékában ad negatív eredményt. Annak a valószínûségét fejezi ki tehát, hogy negatív szûrôvizsgálati lelete lesz annak, aki nem daganatos beteg. A módszer akkor kellôen fajlagos, ha kevés a tévesen pozitív esetek száma.

5.2 Lehetséges tévedések
Az egyes módszerek érzékenysége 50-95% között változik, fajlagosságuk 90% körüli. Mint láttuk, az érzékenység fokmérôje a tévesen negatív, a fajlagosságé a tévesen pozitív esetek száma. A tévesen negatívnak azok a negatív leletet eredményezô esetek minôsülnek, amelyekben késôbb – általában két egymást követô szûrôvizsgálat közötti idôben – klinikai úton fedezik fel a daganatot, és ezt a szövettani vizsgálat, vagy a kórlefolyás igazolja. Ezek az un. intervallum-rákok nagy valószínûséggel már a szûrôvizsgálat idejében is fennálltak, ám a vizsgálat – valamilyen okból – felismerésükkel adós maradt. Elôfordulhat természetesen az is, hogy a korábbi szûrôvizsgálat óta eltelt idôben keletkezett, gyorsan növekvô daganatról van szó. Az intervallum-rákok a szûrôprogram minôségének legbeszédesebb mutatói. A tévesen pozitív esetekben a pozitív szûrôvizsgálati eredmény felveti a daganat lehetôségét, ezt azonban a szövettani vizsgálat, vagy a kórlefolyás nem igazolja. Mindkét irányú tévedés nemkívánatos következményekkel jár. A tévesen negatív szûrôvizsgálati lelet késleltetheti a diagnózis felállítását és a kezelés megkezdését, ezáltal rontja a beteg gyógyulásának a kilátásait, és a szûrôvizsgá-

A célbetegség

A lelet

{

Jelen van Valódi pozitív A

Hiányzik Tévesen pozitív B

Pozitív

A+B

Negatív

Tévesen negatív C

Valódi negatív D

C+D

A+C

B+D

Érzékenység = annak a valószínûsége, hogy a vizsgálat eredménye pozitív a valóban betegek körében

=
Fajlagosság

A A+C D B+D

= annak a valószínûsége, hogy a vizsgálat eredménye negatív a valóban nem betegek körében

=

2. ábra 20

I. Szûrés: szakmai és szervezési irányelvek lat értelmét veszti. Kárt okoz azáltal is, hogy megalapozatlan biztonságérzetet kölcsönöz a betegnek, hogy ti. nem beteg, jóllehet valójában beteg. A tévesen pozitív lelet, mert szükségszerûen klinikai kivizsgálás követi, feleslegesen terheli az egészségügyi ellátórendszert. Emellett a vizsgált személyt, ha csak átmenetileg is, a betegségtudat negatív élményével terheli meg. Természetesen elôfordulnak az alkalmazók, a vizsgálatokat értékelôk személyéhez kötött hibák is, a tévedések jelentôs hányada mégis a módszerek érzékenységének és fajlagosságának korlátaira vezethetôk vissza. A vizsgálóknak azonban erre is van befolyásuk. A hibák elkerülése, így a vizsgálatokban rejlô lehetôségek teljes kiaknázása megkívánja, hogy a vizsgálók világosan határozzák meg azt a „küszöbértéket”, amelynek alapján az értékeléskor elkülönítik egymástól a még negatívnak és a már pozitívnak ítélt eseteket. Ha a negatívnak és pozitívnak ítélt esetek közötti átmenet – amelyet a szakirodalom töréspontnak („cut-off point”) nevez – élesen különül el, mindkétirányú tévedés lehetôsége nagyobb. Ha a vizsgáló átmeneti kategóriákat iktat be (például biztosan pozitív, valószínûen pozitív, gyanús, negatív), a pozitív jósló érték javulhat, de csökken a módszer érzékenysége és fajlagossága is. Általában szólva, ha a vizsgáló az érzékenységet igyekszik javítani, a fajlagosság szenved csorbát és fordítva. A helyes egyensúly megtalálása bölcs megítélést igényel. Erre nagy szükség van, mert többrôl van itt szó, mint mûhelygondokról, hiszen mind a negatív, mind a pozitív irányú tévedések orvosi, etikai, de pénzben is kifejezhetô következményeivel kell számolni.

6.2 A szûrési program lehetséges hatásai
A szûrési program eredményeképpen változhat: • a céllakosságban egy meghatározott idôtartam, általában egy naptári év alatt diagnosztizált új megbetegedések száma, azaz a morbiditás, vagy incidencia; • a célbetegség diagnosztizált eseteinek klinikai stádium szerinti megoszlása; • a túlélési idô, azaz a diagnózis felállítása és a halál bekövetkezése közötti idôtartam; • a célbetegség miatt bekövetkezett halálesetek száma, azaz a mortalitás; • az életminôség mutatóinak a megoszlása.

6.3 A hatásosság mutatóinak korlátai
Fontos tudni, hogy e mutatók közül nem mindegyik alkalmas a szûrési programok hatásosságának értékelésére, mert különféle daganatbiológiai adottságok által torzulnak. A célbetegség elôfordulásának gyakoriságát jelzô szám, az incidencia csak abban az esetben szolgálhat a szûrés hatásosságának mutatójául, ha a szûrés kimondott célja a célbetegséget megelôzô állapotok kimutatása; ez a lehetôség leginkább a méhnyakrák kialakulását megelôzô intraepiteliális neopláziák (CIN) esetére korlátozódik, ezek kiiktatása ugyanis elejét veszi a méhnyakrák kialakulásának. Óvatosságra int viszont, hogy ilyen módon sok olyan léziót is kezelnek, amelyek szûrés nélkül sohasem kerültek volna felszínre; ez az un. overdiagnosis bias. A klinikai stádium-megoszlás kedvezô irányba történô eltolódása azért csalóka mutatója a szûrés hatásosságának, mert a lassan növekedô, daganatoknak közismerten nagyobb esélyük van „fennakadni a szûrôn”, mint a preklinikai kimutathatóság szakaszán gyorsan „átsuhanó”, gyorsan növekedô daganatoknak, ezért vannak a biológiai viselkedésüket tekintve viszonylag jobb indulatú daganatok túlképviselve a szûrés hozamában; ezt nevezik „lenght bias”nek. (lásd 3. ábra.) A túlélési idô szûrésnek tulajdonított meghosszabbodását hasonlóképpen csalókának ítélik, ezért nem tekintik a hatásosság elfogadható bizonyítékának, mondván, hogy a szûrésnek köszönhetôen korábban születik meg a diagnózis, mint szûrés nélkül történt volna, ezért a diagnózis és – fatális kimenetel esetén – a halál bekövetkezése között idô meghosszabbodik ugyan, de ez nem jelenti szükségképpen a halál idejének a kitolódását. Így a túlélési idô meghosszabbodása csupán látszólagos („lead time bias”). (lásd 4. ábra.)

6. A szûrési programokkal szemben támasztott követelmények
A szakmai közmegegyezés kettôs mércét állít a szûrôvizsgálati módozatokkal szemben. Bármiféle alkalmazásmóddal szemben alapvetô követelmény a szûrôvizsgálati módszer alkalmassága, amelynek ismérveit korábban felsoroltuk. Szûrési programnak, azaz területileg szervezett lakosságszûrésnek azonban egy másik követelménynek is meg kell felelnie: az egészségpolitikai döntésekre mértékadó nemzetközi ajánlások szerint szervezett szûrést, mint népegészségügyi programot csakis bizonyítottan hatásos szûrôvizsgálati módszer birtokában lehet kezdeményezni.

6.1 A szûrési programok hatásosságának értékelése
A szakmai közmegegyezés szerint a hatásosság bizonyítékainak randomizált ellenôrzött vizsgálatokból kell származnia; ez olyan epidemiológiai kísérlet, amelyben a céllakosság kellô számú egyedeit véletlenszerûen két csoportba osztják; az egyik, a kísérleti csoport szûrôvizsgálatban részesül, a másik csoport, a kontroll-csoport pedig nem. Észszerûen megválasztott követési idô után összehasonlítják a hatásosság kiválasztott mutatóit a szûrôvizsgálatban részesült és nem részesült csoportokban.

6.4 A halálozás csökkenése: a szûrési program hatásosságának egyetlen bizonyítéka
Népegészségügyi – és a szervezett lakosságszûrés ilyen – tekintetben a szûrôvizsgálat hatásosságának egyetlen elfogadható bizonyítéka az, ha a szûrés program eredményeképpen számottevôen csökken a célbetegségbôl eredô halálozás a szûrôtevékenység által lefedett teljes (tehát nemcsak a szûrésben részesült) népességben. 21

I. Szûrés: szakmai és szervezési irányelvek halálozási adatok magukban foglalják a lakosság nem-szûrt hányadában elôforduló haláleseteket is. Ennek az a következménye, hogy alulértékeli a szûrt népességben elért halálozás-csökkenés mértékét, tehát a szûrôvizsgálatban részesült egyének számára várható hasznot, jól mutatja viszont azt, hogy milyen haszonnal jár a szûrôvizsgálat a lakosság egésze számára.

7. A hatásosság bizonyítékainak áttekintése: a szakterület mai állása

7.1 A méhnyak és megelôzô állapotainak felkutatása sejtvizsgálattal
Szûrés ideje

Gyorsan növekvô daganat Lassan növekvô daganat

3. ábra

A hatásosság mértékét olyan viszonyszámmal adják meg, amelynek nevezôjében nemcsak a lakosság szûrésben részesült hányada, hanem a szûrési program által lefedett terület teljes népessége áll, tehát azok is, akik nem részesültek szûrôvizsgálatban. Ez értelemszerûen azt jelenti, hogy a

A módszer gyors elterjedésének tudható be, hogy a citológiai vizsgálatra alapozott méhnyakszûrés hatásosságát a gyakorlat még azt megelôzôen bizonyította, hogy a hatásosság bizonyítására experimentális epidemiológiai vizsgálatok elvégzése tudományos elvárássá vált volna. Randomizált ellenôrzött vizsgálatokat késôbb már azért nem végeztek, mert etikailag megengedhetetlennek tartották a kontroll-csoportok kirekesztését a méhnyakszûrés áldásaiból. Hatásosságának leginkább meggyôzô bizonyítékai az északi országok népesség-vizsgálataiból származnak, ahol a szervezett lakosságszûrést az 1960-as évektôl kezdôdôen vezették be. Finnországban, Svédországban és Izlandon az ország egészére, Dániában és Norvégiában az ország kisebb-nagyobb hányadára terjedt ki. A szûrésbe különbözô

Betegség szûrés nélkül

Klinikai diagnózis

Halál

Túlélési idô

60 éves

64 éves

Betegség szûréssel

Szûrés diagnózis

Halál

Látszat-túlélés

Túlélési idô

53 éves

64 éves

4. ábra 22

I. Szûrés: szakmai és szervezési irányelvek korcsoportokat vontak be, és a szûrôvizsgálatot különbözô idôközökben ismételték meg. Azt találták, hogy a szûrés bevezetését követô 15-20 év alatt mind a méhnyakrák elôfordulásának, mind a halálozás mutatói – arányosan a szûrôvizsgálatok intenzitásával és a lakosság átszûrtségének mértékével – mintegy 30-80%-kal csökkentek. (lásd 5. ábra.) A szûrési program hatásosságát azóta számos népességiés eset-kontroll vizsgálat megerôsítette. Széles körben elterjedt népegészségügyi tevékenységgé vált. Lehetôségeinek teljes kihasználása a méhnyakrákot elvben eradikálható betegséggé tette. nyában rejtetten növô, nem tapintható, akár 5 mm átmérôjû in situ, vagy korai invazív rákot is. A módszer érzékenysége idôsebb korban magasabb, mint a menopauza elôtti, funkcionáló emlôkben. Az elsô randomizált kontrollált vizsgálatokat az 1960as években, New York-ban indították el (HIP-vizsgálat), eredményeit 18 éves követési idô után 1988-ban közölték. Az „áttörés”, azaz az elsô bizonyító értékû adatok közlése a svédországi un. „Két-megye” vizsgálatból származik. E vizsgálatok bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy a mammográfiával végzett szûrôvizsgálat jelentôsen, mintegy negyedére képes csökkenteni az emlôrákból eredô halálozást. Az 50-69 éves korcsoportokban a halálozás csökkenésének mértéke akár 30%-os is lehet, a 40-49 évesek esetében ennél kisebb mértékû. A halálozás csökkenése már két évvel a szûrôtevékenység megkezdése után észrevehetô volt és a követési idô alatt mindvégig fennmaradt. (lásd I. táblázat.)

7.2 Emlôszûrés mammográfiával
Az emlôk lágyrész röntgenvizsgálata – kiegészítve az emlôk fizikális vizsgálatával – mikrokalcifikáció vagy szerkezeti átépülés jelenlétében képes kimutatni az emlô állomá-

5. ábra. A méhnyakrák elôfordulásának csökkenése a szervezett szûrés hatására az észak-európai országokban. 23

I. Szûrés: szakmai és szervezési irányelvek

Vizsgálat HIP, New York Svéd “Két megye” Malmö Edinburg Stockholm Göteborg

Szûrt esetszám 31.000 77.000 21.000 39.000 39.000 21.000

Részvételi arány % 65 89 74 61 82 ?

Követési idô év 18 11 9 10 7 5

Halálozás csökkenése % 29 31 19 17 24 19

I. táblázat. Az emlôrák okozta halálozás csökkenése a szervezett szûrés hatására.

Újabb, Finnországból származó adatok nemcsak a mammográfia, mint szûrési módozat hatásosságára, hanem a teljes veszélyeztetett korú nôlakosságra kiterjedô lakossági szûrôprogram eredményességére is szolgáltattak bizonyítékot. Az emlôk fizikális vizsgálatát önmagában nem tekintik szûrôvizsgálati módozatnak.

A Tüdôgyógyász Szakmai Kollégium állásfoglalása szerint – a gyakorlat is azt mutatja – Magyarországon a tüdôrákos esetek mintegy egy-harmadának a „kiemelése” a tüdô-tuberkulózis felderítésére mûködtetett ernyôkép-szûrés „alkalomszerû mellékterméke”; ez dicséretes. Mindazonáltal – az idézett nemleges ajánlások értelmében – a szûrôrendszer létrehozását, fenntartását és mûködtetését a tüdôrák felfedezése, mint elsôdleges cél, nem indokolná.

7.3 Szûrés a kolorektális rákok korai felfedezésére
A rejtett bélvérzés székletbeli kimutatására kidolgozott laboratóriumi eljárásokat (ilyen az ismert, a haemoglobin kimutatásán alapuló haemoccult) a teszt korlátozott érzékenysége és fajlagossága miatt érték kritikák. Az újabban kifejlesztett, a hagyományos guaiac-típusú és immunológiai módszer kombinációjából álló kétfázisú eljárás a korábbinál érzékenyebb és az emberi haemoglobinra fajlagos. A hatásosság bizonyítása terén csak a legutóbbi évek randomizált kontrollált vizsgálatai hoztak áttörést, azt igazolva, hogy 50 év feletti tünetmentes férfiak és nôk szûrôvizsgálata a céllakosságban a vastagbélrák okozta halálozás mérséklését eredményezi.

7.5 Prosztata-szûrés
Nincs adat arra, hogy vajon a rektálisan végzett digitális vizsgálat, a prosztata-specifikus antigén (PSA), vagy ezek kombinált vizsgálata befolyásolja-e a prosztatarákból eredô halálozást. Óvatosságra int, hogy a módszerek alacsony fajlagossága miatt sok az ál-pozitív lelet; a szûrôvizsgálat gyakran vezet túldiagnosztizáláshoz és túlkezeléshez, számos olyan esetet hoz ugyanis felszínre, és juttat kezelésre, amely szûrôvizsgálat nélkül a beteg élete végéig néma, tünetmentes állapotban maradt volna. A kérdésre, hogy érdemes-e szûrni, a mostanában kezdeményezett randomizált kontrollált vizsgálatok adnak majd választ. Addig – mértékadó szakmai körök álláspontja szerint – a szûrôvizsgálatok kiterjesztése az orvosi gyakorlatban elvárható „onkológiai éberség” határain túl nem ajánlott; az 50 év feletti tünetmentes férfiak válogatás nélküli szûrôvizsgálata különösen nem.

7.4 A tüdôrák szûrôvizsgálata
Minthogy a tüdôrákból eredô halálozást a céllakosságban nem csökkenti, a tüdôrák korai felismerését célzó mellkasi röntgen és köpet-citológiai szûrôvizsgálatot bizonyítottan hatástalannak jelentik ki annak ellenére, hogy az ernyôkép-szûréssel felfedetett tüdôdaganatok között több a korai stádiumú, operálható eset, mint a panasszal jelentkezôk között, sôt, a tapasztalat szerint a rövidtávú és 5-éves túlélési idô is – mint láttuk, látszólag – meghosszabbodhat. A nemleges állásfoglalás mögött nem a hatásosság bizonyítékának hiánya áll, hanem meggyôzô bizonyíték arra, hogy a szûrés hatástalan. A nemleges állásfoglalások a szervezett lakosságszûrésre, mint népegészségügyi programra vonatkoznak, nem kötik meg azonban a az orvosi gyakorlat kezét abban, hogy egyéni mérlegelés és döntés alapján 50 év feletti dohányos férfiak esetében alkalomszerûen alkalmazzák a tüdôrák kimutatására esetenként alkalmas teszteket. 24

7.6 Szûrés a szájüregi rákok korai felismerésére
Nincs bizonyíték arra, hogy a szûrôvizsgálat hozzájárul-e a szájüregi daganatok incidenciájának, vagy a halálozás mérsékléséhez, ezért lakosságszûrés kezdeményezése nem ajánlott. Tekintettel e daganatok gyakoriságára és a halálozás drámai emelkedésére Magyarországon, a rizikócsoportba sorolható személyek – 40 év feletti férfiak, erôs dohányosok, rendszeres italozók, rossz száj-higiénével, elhanyagolt fogazattal – szelektív, alkalomszerû szûrôvizsgálata, fogszakorvosi, háziorvosi vizsgálathoz, esetleg ernyôképes tüdôszûréshez kapcsolt vizsgálata járható út.

I. Szûrés: szakmai és szervezési irányelvek

8. Mértékadó ajánlások
Népegészségügyi kihatásokkal bíró egészségpolitikai döntésekre – a szervezett lakosságszûrés kezdeményezése és végrehajtása ilyen – az Egészségügyi Világszervezet (WHO), annak Nemzetközi Rákkutatási Ügynöksége (IARC), valamint a Nemzetközi Rákellenes Unió (UICC) epidemiológiai bizonyítékokon alapuló ajánlásait fogadják el mértékadónak. Ezeket az ajánlásokat tekinti mértékadónak az Európai Unió is. A korábban ismertetett feltételrendszeren és a máig rendelkezésre álló epidemiológiai bizonyítékokon alapuló ajánlások szerint, szervezett lakosságszûrés végrehajtása a következô területeken indokolt: • a méhnyak és megelôzô állapotainak felkutatása sejtvizsgálattal (citológiai cervix-szûrés) 25 és 65 év között, 3 évenként; a kolkposzkópos vizsgálatot kiegészítô, nem pedig alap-módszernek tekintik; • emlôszûrés lágyrész röntgenvizsgálattal (mammográfia) perimenopauzális kor felett, azaz 45-65 év között, kétévenként; az emlôk fizikális vizsgálatát és az ultrahangos vizsgálatot önmagukban nem tekintik szûrési módozatnak; • vastagbélszûrés székletbeli rejtett vér kimutatással 50 év feletti férfiak és nôk esetében kétévenként. A szakmai közmegegyezésnek megfelelôen a célbetegségbôl eredô halálozás mérséklését tekintve a hatásosság bizonyítékának, nem igazolt a tüdôrák, a prosztata, a szájüreg, továbbá a bôr, ovárium és here daganatainak korai felismerésére irányuló szûrôvizsgálat hatásossága, ezért szervezett lakosságszûrés megvalósítása nem ajánlott, ámde alkalomszerû, más célból kezdeményezett orvosi vizsgálathoz kapcsolódó szûrôvizsgálatuk bátorítható.

ti szakvizsgálat egyben szûrôvizsgálat” elve és gyakorlata. A szûrôtevékenység aktivizálódását tükrözi, hogy az 1980as évek közepére a citológiai vizsgálatok száma meghaladta az évi 1 milliót. A szûrôvizsgálati anyagban jelentôsen lecsökkent az elôrehaladott méhnyakrákok száma, a korai, in situ rákok aránya viszont 80% fölé emelkedett. Ennek ellenére, a szûrôtevékenység halálozást csökkentô hatása a népességben alig mutatkozott. 1995 óta vannak törekvések a méhnyakszûrés kialakult rendszerének átszervezésére és korszerûsítésére úgy, hogy a szervezett szûrés szakmai és szervezési irányelveit igyekeznek érvényre juttatni.

9.2 Emlôszûrés
A mammográfiás emlôszûrésnek Magyarországon nincs számottevô múltja. Szûrési célzatú mammográfiás emlôvizsgálat, bár nyomai az 1970-es évek elsô felében megtalálhatók, csak szórványosan és alkalomszerûen volt elérhetô ott, ahol személyes szakmai ambíciók és anyagi-tárgyi adottságok szerencsésen találkoztak. (A csak fizikális emlôvizsgálatot alkalmazó szûrési törekvéseket szándékosan hagyjuk figyelmen kívül.) Ez az elôzmény nélküli helyzet kínál alkalmat a a területileg szervezett lakosságszûrés de novo bevezetésére, amelynek szakmai és szervezési irányelveirôl szakmai konszenzus alakult ki. Az 1995 óta mûködô modell-programok és azok katalitikus hatására aktivizálódó szûrôtevékenységek tapasztalatai elôkészítik a talajt a szervezett emlôszûrésnek az egészségügyi ellátórendszerbe állításához Magyarországon.

9.3 Kolorektális szûrés
Az utóbbi években az Országos Onkológiai Intézet kezdeményezésére szórványosan történtek próbálkozások a kolorektális rákok korai felfedezésére lakossági szûrôvizsgálattal. E kísérleteket, csakúgy, mint más országokban is, a szûrôteszt korlátozott érzékenysége és fajlagossága miatt érték kritikák. Az idôközben kifejlesztett immun-kémiai módszer, amely a korábbiaknál érzékenyebb, humánspecifikus és diétás elôkészítést nem igényel, a szûrôtevékenység hatásfokának növekedését ígéri. Ez, valamint a vastag -, és végbélrákok növekedô haláloki szerepével magyarázható társadalmi nyomás indokolhatja a szervezett szûrésre irányuló erôfeszítések folytatását.

9. A magyarországi helyzet

9.1 Méhnyakszûrés
Magyarországon az alkalomszerû, a kolposzkópos vizsgálatra alapozott nôgyógyászati rákszûrés kezdetei az onkológusok és nôgyógyászok aktivitásának köszönhetôen az 1950-es évekre nyúlnak vissza. A patológusok késôbb csatlakoztak: az 1960-as évek elején kezdett szokássá válni a komplex nôgyógyászati vizsgálat részeként a nôgyógyászati vizsgálat alkalmával vett kenetek citológiai vizsgálata, majd patológiai munkahelyekre telepítve megkezdôdött a citodiagnosztikai „állomások” hálózatának tervszerû kiépítése. 1972-ben indult meg és azóta folyamatos a citológiai elôszûrô szakasszisztensek képzése. Ezáltal megteremtôdtek a korszerû lakossági szûrôvizsgálatok személyi feltételei. 1981-ben meghirdették az un. cervix-programot. Aktivizálódott a nôgyógyászati szakellátás, kialakult a „minden nôgyógyászati munkahely szûrôhely, minden nôgyógyásza-

10. Háziorvosok közremûködése a szûrésben
A háziorvosi szolgálatnak a „daganatellenes küzdelem” három frontján jut fontos szerep: • mint egészségnevelô, az életmódra vonatkozó tanácsadással a nem-fertôzô idült betegségek (szív- és érbetegségek, illetve a rák) megelôzésében, • a daganatok korai felismerésében és korai diagnosztikájában, 25

I. Szûrés: szakmai és szervezési irányelvek • a betegkövetésben, és különösen a terminális betegek tünetenyhítô kezelésében. A nagy népességcsoportokra irányuló szûrôprogramok mûködtetésében a háziorvosokra különösen fontos szerep hárul. Angliában, például, 1990 óta a háziorvosok (a „Dzsi-píí”k) és a nemzeti egészségügyi ellátórendszer között idôrôlidôre megújítandó szerzôdésben külön hangsúlyt kap közremûködésük a szûrésben; e szerzôdés értelmében a háziorvosok – rövid „ráképzés” után – maguk veszik a cervix-citológiai vizsgálatra a keneteket, részt vállalnak az emlôszûrésre való mozgósításban, és a vastagbél-szûrésben is, székletgyûjtô kazetták szétosztásával. A magyarországi hagyományok nem engedik meg, hogy a háziorvos „kétkezileg” vegyen részt a szûrésben. Közremûködésüket viszont az 1997. évi, az egészségügyrôl szóló törvény a szûrés négy vonatkozásában kötelességükké teszi: (1) kötelesek betegeik figyelmét felhívni az életkorhoz kötött szûrôvizsgálatok igénybevételének lehetôségére, (2) elvégezni azokat a „kompetenciájukba tartozó” szûrôvizsgálatokat, amelyekre a jogszabály nem jelöl ki más egészségügyi szolgáltatót (ezek között a méhnyak, emlô és vastagbél szûrése nem szerepel), (3) az egyéneket a szûrôvizsgálat elvégzésére jogosult egészségügyi szolgáltatóhoz utalni, végül, (4) nyilvántartás vezetni az elvégzett szûrôvizsgálatokról. (lásd az 1. mellékletben.) Más országok tapasztalata kétségtelenné teszi, hogy a szervezett területi lakosságszûrés csakis a háziorvosi szolgálat közremûködésével valósulhat meg: 1. A megbízhatóan mûködô, személyre szóló meghívási, visszahívási és követési rendszer akkor tudja leginkább biztosítani a szûrésre jogosultak magas részvételi arányát, ha a rendszer a Háziorvosi Szolgálat adatbázisán alapul; a háziorvosok rendelkeznek ugyanis a ellátási területükön regisztrált lakosok csaknem teljes, naprakész név- és címjegyzékével. Ennek alapján a szûrésre meghívandó személyek azonosíthatók, felhasználásával szerkeszthetô meg – a szûrôközpontokkal összehangoltan – a behívások menetrendje, a „kollektív beutaló” a szûrésre. 2. A háziorvos aláírásával ellátott meghívólevél – a tapasztalatok szerint – bármi más „hivatalos” behívónál jobb fogadtatásra találhat a címzetteknél. A háziorvosok – bírván „betegeik” bizalmát – leginkább képesek hitelt szerezni a szûrôprogramnak, és mindenki másnál jobban tudják motiválni és stimulálni a meghívottakat arra, hogy elfogadják a felajánlott szûrôvizsgálatot. 3. A háziorvosok – helyzetüknél, betegeikhez fûzôdô szinte mindennapos, személyes kapcsolatuknál fogva – mindenki másnál eredményesebben képesek szolgálni a szûrés elôtti információkkal, megmagyarázni a „normális” és a „normálistól eltérô” szûrési leletek jelentését és jelentôségét. Tanácsaikkal képesek átsegíteni a betegeket az elôadódó nehéz szakaszokon, mint például a szûrôvizsgálat eredményére várakozás ideje, vagy ha a szûrésen résztvevôt további tisztázó, kiegészítô diagnosztikus vizsgálatra hívják vissza. Leginkább a háziorvosok képesek lélektani támogatást nyújtani számukra, ha azok elbizonytalanodnak, vagy – például pozitív vizsgálati eredmény közlése esetén – szorongások, vagy félelmek támadnak bennük. 4. A háziorvosok a szûrôállomástól értesítést kapnak a szûrôvizsgálatok, vagy az esetleges kiegészítô vizsgálatok eredményérôl, ily módon részt vállalnak a klinikai betegellátásban és betegkövetésben is. 26

11. Csak haszonnal jár-e a szûrés, vagy okozhat-e kárt is?
A szûréssel elérhetô haszon és az okozható kár között törékeny egyensúly áll fenn.

A szûrés lehetséges haszna Javítja a gyógyulás esélyeit, csökkenti a halálozást

A szûréssel okozható kár Ha nem javítja a prognózist, meghosszabbítja a „betegállományt”, azaz a betegség tudatában töltött idôt. Határesetekben túldiagnosztizálást és túlkezelést eredményez. Az ál-negatív szûrôvizsgálati eredmény alaptalan biztonságérzetet okoz, késlelteti a betegség felfedezését és kezelését. Az ál-pozitív szûrôvizsgálati eredmény szükségtelenül terheli az egészségügyi ellátórendszert és nemkívánatos lélektani mellékhatásokkal jár

Kevésbé radikális gyógymód is gyógyuláshoz vezet A negatív eredménnyel járó szûrôvizsgálat megnyugtatja a vizsgált személyt

II. táblázat. A szûréssel elérhetô haszon és okozható károk.

A célbetegség tünetmentes állapotban történô felismerése és kezelése jelentôsen megnövelheti a jó életminôségû túlélés esélyeit, a teljes gyógyulás kilátásait, és a célbetegségbôl eredô halálozás csökkenését ígéri. (Az Egészségügyi Világszervezet lyoni székhelyû Nemzetközi Rákkutatási Ügynöksége »IARC« becslése szerint a szervezett szûrésben rejlô lehetôségek kihasználása esetén a 35-65 év közötti nôk 3 évenkénti, sejtvizsgálaton alapuló szervezett szûrése esetén a méhnyakrák okozta halálozást 80%-kal, az 50 év feletti nôk kétévenkénti mammográfiás szûrôvizsgálata az emlôrák-halálozást 35-40%-kal csökkentheti.) Ámde, mindez csak akkor igaz, ha a korábbi kezelés valóban javítja a betegség prognózisát; ha azonban a kezelés nem eredményez gyógyulást, a túlélési idô meghosszabbodása csak látszólagos, a korábbi felismerés miatt a beteg hoszszabb ideig tud a betegségérôl, így „tovább tart” a betegsége, mint szûrés nélkül tartott volna, anélkül, hogy ebbôl bármi haszna származna. A daganat korábbi, klinikai stádiumban történô felismerése elkerülhetôvé teheti a radikális, csonkoló mûtétek alkalmazását. Ámde, ha a felfedezés „túl korai”, azaz a szûrôvizsgálat olyan határeseteket hoz felszínre és juttat kezelésre, amelyek szûrôvizsgálat nélkül mindvégig néma, tünetmentes állapotban maradtak, vagy kezelés nélkül is visszafejlôdtek volna, a túldiagnosztizálás és túlkezelés inkább kárt jelent, mint hasznot. Az emberek általában nem azért mennek el szûrôvizsgálatra, hogy betegségüket kimutassák, hanem azért, hogy megnyugvást találjanak: nem szenvednek-e ilyen, vagy olyan rákban. A negatív szûrôvizsgálati eredmény azzal a lélektani haszonnal jár, hogy megnyugvást hoz a vizsgált

I. Szûrés: szakmai és szervezési irányelvek személy számára, helyre állítja biztonságérzetét. Ámde, ha a vizsgálat ál-negatív eredménnyel jár (erre pedig van esély, hiszen egyetlen szûrési teszt sem 100%-os érzékenységû), a megnyugvás alaptalan, sôt késlelteti a diagnózis felállítását. Ennél nagyobb kárt is okozhat, ha a beteg – a negatív szûrôvizsgálati eredmény birtokában – tüneteinek, panaszainak nem tulajdonít jelentôséget és késlekedik orvoshoz fordulni. Gyakoribb – és veszélytelenebbnek vélt – károkozással jár az ál-pozitív szûrôvizsgálati lelet, amely miatt az „áldozatnak” végig kell mennie a tisztázás hosszadalmas és fájdalmas procedúráján indokolatlanul terhelve ezzel az egészségügyi ellátórendszert. Az ezzel járó lélektani károsodás talán ennél is súlyosabb, hiszen a tisztázó leletre várakozás ideje alatt bizonytalanság érzése, aggodalmak, betegségtudattal (rák-tudattal) járó félelmek kínozzák a „beteget”, amíg végül kiderül, hogy mindez alaptalan. A szûrést szolgáltatóknak arra kell törekedniük, hogy növeljék a szûréssel elérhetô hasznot és mérsékeljék az okozható kárt. A pénzben kifejezhetô megtérülések mértékét csökkenti, hogy a szervezett szûrés megindulása nyomán – legalábbis átmenetileg – várhatóan megnô a diagnosztizált, kezelést igénylô új esetek száma; ezeknek mintegy fele továbbra is elôrehaladott, változatlanul költségesebb kezelést igényel. Többletkiadás adódik a „túldiagnosztizált” esetekbôl is, amelyek kezelésére szûrés nélkül nem került volna sor. Az csak az egyes daganatok, illetve szûrési módozatok elemzése útján jelenthetô ki, hogy a szûrôvizsgálattal elérhetô, pénzben kifejezhetô megtakarítás milyen mértékben kompenzálja a szervezett szûrés mûködtetésével járó többletkiadásokat. Döntéshozatal alkalmával eldöntendô kérdés, hogy vajon csak a pénzben kifejezhetô haszon esik-e latba?

13. A szûrés: etikai többletfelelôsség
A szûrôvizsgálat tünet és panaszmentes, egészséges (vagy magukat egészségesnek vélô) személyek vizsgálata, amelyet a szolgáltató kezdeményez. Olyan személyeké, akik nem maguk kérték a vizsgálatot. A szûrôvizsgálatra szóló meghívás választás elé állítja a meghívottat anélkül, hogy tudná: milyen következményekkel jár a meghívás elfogadása, vagy elutasítása. Semmit sem tud arról, hogy mi fog vele történni, s alig valamit arról, hogy miért. Leginkább csak azért fogadják el, mert el akarják kerülni azt, hogy késôbb esetleg megbánják, hogy nem fogadták el. A szûrés ebben különbözik az orvos-beteg kapcsolat minden más alkalmától. Egészséges, vagy legalábbis abban a hiszemben élô embereket mozdít ki nyugalmukból, villantja fel elôttük – ha csak idôlegesen is – a betegség lehetôségét. Ha csak átmenetileg is, a „beteg szerepébe” helyezi azokat, akik anélkül – okkal-ok nélkül – zavartalanul élték volna napjaikat. A szûrést szolgáltatóknak ezért etikai kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy a szûrôvizsgálatok minden fázisában igyekeznek maximálni a nyerhetô hasznot és minimumra szorítani az okozható kárt, beleértve a szûrôvizsgálattal járó, sokféle nemkívánatos lélektani mellékhatásokat is.

12. A szûrôvizsgálatok költségei és haszna
Minden szûrôvizsgálatnak van költségigénye. A szervezett lakosságszûrés mûködtetése az egészségügyi ellátórendszer keretében különösen jelentôs többletkiadással terheli meg az egészségügy és az egészségbiztosítás költségvetését (a meghívásos-követési rendszer adminisztratív költségei, eszköz és anyagköltségek, szakszemélyzet bértöbblete, képzés, propaganda stb.). Másoldalról, a szûrôvizsgálatok eredményeképpen várhatóan emelkedik a korai klinikai stádiumban kezelt esetek száma, lecsökken az elôrehaladott, elhanyagolódott esetek elôfordulása. Ez kevésbé radikális kezelést tesz szükségessé, jobb életminôséggel társuló élettartam-meghosszabbodást eredményez. A kezelési összköltségek várhatóan kisebbednek. Csökkennek az utógondozás, a palliatív kezelés költségei. Csökken a halálozás is.

27

I. Szûrés: szakmai és szervezési irányelvek

Ajánlott irodalom:
A szûrés szakmai és szervezési irányelvei:
Wilson, J. M. G. & Junger G.: Principles and practice of screening for disease. Geneva, World Health Organisation 1968. (Public Health Papares. No. 34.) Prokop, P. C. & Miller, A. B. (Eds.) Screening for cancer. General Pronciples on Evaluation. A report. Geneva, International Union against Cancer. 1984. Morrison, A.S.: Screening in chrinic disease, Oxford, Oxford University Press. 1985. Holland, WW. & Stewart, S. Screening in health care: benefit or bane? London, Nuffield Provincial Hospital Trust, 1990. Döbrôssy, L. (ed.): Prevention in primary care: Recommendations for good practice. Copenhagen, World Health Organisation, 1994. Chamberlain, J. & Moss, S.: Evaluation of Cancer Screening. Springer. London. 1996.

Vastagbél-szûrés:
Mandel., J. S. et al.: Reducing mortality from colorectal cancer by screening for fecal occult blood test. N. Engl. J. Med. 328: 1365-1371.1993. Kronborg, O., et al: Randomised study of screening for colorectal cancer with faecalk occult blood test. Lancet, 348: 1467-1471. Hardcastle, J. D. et al. Randomised controlled trial of feocal occult blood screening for colorectal cancer. Lancet. 348: 1472-1477. 1996. Mandel, J. S. et al.: Colorectal cancer mortality: Effectiveness of biennal screening for fecal occult blood test. J. National Cancer Inst. 91: 434-437. 1999.

Tüdôrák-szûrés:
Melamed, M. R. et al.: Screening for early lung cancer: results of the Memorial Sloan-Kettering Study in New York. Chest. 86: 44-53. 1984. Fontana, R. S.: et al.: Lung Cancer screening: the Mayo Program. J. Occup. Med. 28: 746-750. 1986. Kubic, A. et al.: Lung cancer detection: reuslts of a randomised prospective study in Czechoslovakia. Cancer, 57: 2427-2437. 1986. Ebeling, K., et al: Screening for lung cancer – results from a case-control study. Int.J.Cancer 40: 141-144. 1987. Eddy, D. M.: Screening for lung cancer. Ann. Intern. Med. 111: 232-237. 1989. Kraszkó, P.: A tüdôrák diagnosztikájának és kezelésének irányelvei. Szakmai Kollégiumi állásfoglalás. Lege Art. Med. 7: 728-741. 1997.

Méhnyakszûrés:
Hakama, M. Trends in the incidence of cervical cancer in the Nordic Countries. In: Magnus. K., (ed): Trends in Cancer Incidence. Causes and practical application. New York. Hemisphere. 1982. Pp. 279-292. Laara, E. et al.: Trends in mortality from cervical cancer in the Nordic Countries: association with organised screening programmes. Lancet. I: 1247-1248. 1987.

Emlôszsûrés:
Tabár, L. et al.: Reduction in mortality from breast cancer after mass screening with mammography, Lancet, i: 829-832. 1985. Shapiro, S. et al.: Selection, follow-up and analysis in the Health Insurrance Plan study: a randomised trial with breast cancer screening. National Cancer Institute monographs: 67: 65-74. 1985. Forrest, A. P. M.: Breast Cancer: the decision to screen. London, Nuffield Provincial Hospital Trust. 1990. Nyström, L. et al.: Breast cancer screening with mammography: overview of Swedish randomised trials. Lancet, 341: 973-978. 1993.

Prosztata-szûrés:
Miller, A. B. et al: Report on a Workshop of the WCC Project on Evaluation of screeming for cancer. Int. J. Cancer 46: 761-769. 1990.

Szájüregi szûrôvizsgálat:
Bánóczy, J.: Az orális carcinomák korai diagnosztikája – kinek a feladata? Lege Art. Med. 8:882-883, 1998. Dombi, Cs.: Szájüregi oraecancerosisok diagnosztikája. Magyar Mediprint. Budapest. 1999.

28

I. 1. melléklet

I. 1. melléklet

A szervezett szûrôprogramok mûködtetésének jogszabályi háttere
A szûrôvizsgálatokról
Az egészségügyrôl szóló 1997. évi CLIV. törvény 79. §. (b) bf) bekezdése a népegészségügyi szempontból jelentôs betegségek korai felismerését szolgáló szûrôvizsgálatok elvégzését az egészségügyi ellátórendszer megelôzô ellátások feladatává teszi. Egyes daganatos betegségek, úgymint az emlôrák, méhnyakrák és vastagbélrák – kiemelkedô haláloki szerepükre tekintettel – „népegészségügyi szempontból jelentôs betegségnek”, vagy „népbetegségnek” minôsülnek. A daganatos betegségek okozta halálozás csökkentésére irányuló szervezett lakossági szûrôvizsgálatok, a szakterület mai állását tükrözô, az egészségpolitikai döntésekre mértékadó nemzetközi ajánlásokkal egybehangzóan megfelelnek a szûrôvizsgálatoknak az egészségügyrôl szóló törvény 81.§. (1) bk-ben meghatározott céljának, amely szerint „a szûrôvizsgálatok célja a lakosság egészségének védelme és az egyén életminôségének, illetve élettartamának növelése a rejtett betegségek, az egyes betegségeket megelôzô kórállapotok, valamint az arra hajlamosító kockázati tényezôk korai – lehetôleg panaszmentes – szakaszban történô aktív felkutatásával és felismerésével.” Kielégítik az egyes idült nem-fertôzô betegségekre vonatkozóan a lakosság széles körében végezhetô szûrôvizsgálatoknak a 81.§.(2) bk.-ben szabott feltételeket; éspedig „Szûrôvizsgálatok a lakosság széles körében életkorhoz kötötten … egyes idült nem fertôzô betegségekre vonatkozóan az alábbi feltételek együttes fennállása esetén végezhetôk: b) a szûrt betegség gyakori, illetôleg súlyos egészségkárosító hatású és szûrôvizsgálattal panaszmentes szakaszban kimutatható, b) a szûrôvizsgálat várhatóan eredményes és egyszerûen kivitelezhetô, c) a szûrést követô hatékony terápia alkalmazásának feltételei adottak.” Az egészségügyrôl szóló törvény 82.§. (1) bk. – a szakterület mai állásával és a mértékadó nemzetközi ajánlásokkal összhangban – a szûrôvizsgálatok két módját különíti el, éspedig „A betegségek és a kórmegelôzô állapotok felismerését más ellátáshoz kötôdô (továbbiakban: rutinszerû) vagy célzott szûrôvizsgálatokkal történik.”

A szakmai szóhasználatban alkalomszerû, vagy opportunisztikus szûrésnek nevezett rutinszerû szûrôvizsgálatok a 82.§.(2) bk. meghatározása szerint „…. az egyéb ellátás során elvégzett, az életkori sajátosságokból adódó megbetegedések korai felismerését célzó – külön jogszabályban meghatározott szûrôvizsgálat. A kezelôorvos köteles az egyén életkorához kötött szûrôvizsgálatok szükségességére az egyén ... figyelmét felhívni és a) a kompetenciájába tartozó vizsgálatokat elvégezni, vagy b) az egyént a szûrôvizsgálat elvégzésére jogosult egészségügyi szolgáltatóhoz utalni” A 82.§.(3) bk. Nemzetközi szakmai szóhasználat szerinti szervezett szûrést célzott szûrôvizsgálat névvel illeti és így határozza meg: „Célzott a szûrôvizsgálat, ha a lakosság egyes kor, nem vagy kockázati tényezôk által meghatározott veszélyeztetett csoportjai szûrésére, illetve a „népbetegségek” felderítésére irányul.” A 82.§.(4) bk. értelmezése – a szervezett szûrésre vonatkozó nemzetközi ajánlásokat követve, hasonlóan a „környezeti tényezôk következtében veszélyeztetett csoportok” megítéléséhez, lehetôséget enged a személyes értesítésre: „A célzott szûrôvizsgálaton való részvételre a szûrés céljának, idejének és helyének pontos megjelölésével, közérthetô és mindenki számára hozzáférhetô módon kell felhívni az érintett csoportok figyelmét…” és precedenst kínál arra, hogy az életkor alapján veszélyeztetettnek minôsülô személyek egyénileg is értesítést kapjanak a szûrôvizsgálat céljáról, idejérôl és helyérôl. A megajánlott szûrôvizsgálat igénybevételét, vagy annak elutasítását illetôen az egyént megilleti az önrendelkezéshez való jog (15 §). Beleegyezését szóban, írásban, vagy ráutaló magatartással adhatja meg.

Szûrôvizsgálatok az egészségügyi ellátórendszerben
Célzott szûrôvizsgálatok az egészségügyi ellátórendszerbe integráltan szervezhetôk és mûködtethetôk tekintettel arra, hogy megvalósításukban összehangolt szerepet kell vállalnia mind az alapellátásban dolgozóknak, mind a szûrôvizsgálatok elvégzésére kijelölt egészségügyi szolgáltatóknak, jelesen a járóbeteg-szakrendeléseknek, mind – a szûrést követô hatékony terápia alkalmazását biztosítandó – a fekvôbeteg-szakellátásnak; éspedig: 29

I. 1. melléklet

Az alapellátás feladatai
Az egészségügyrôl szóló 1997. évi CLIV. törvény 88.§. (2) bk. a) pontja az alapellátás céljaként határozza meg az ellátott lakosságra vonatkozó, a 79.§. (b) bf) bk. szerinti megelôzô tevékenységet, azaz az ott nevesített „népegészségügyi szempontból jelentôs betegségek felkutatását”. A 88.§. (2) bk. b) ba) pont az alapellátás feladatául nevezi meg továbbá az ellátott egyének „egészségi állapotának figyelemmel kisérését, egészségügyi felvilágosítását és nevelését.” A kötelezô egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényhez kapcsolódó, a kötelezô egészségbiztosítás keretében igénybe vehetô betegségek megelôzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szûrôvizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18) NM rendelet értelmében az életkorhoz kötött szûrôvizsgálatokat „… az adott korcsoportba tartozó személyek önkéntesen vehetik igénybe…” (3. §. (2) bk. b).), mégis a háziorvos kötelességévé teszi, hogy „Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során a háziorvos... az adott korcsoport számára ajánlott valamennyi szûrôvizsgálat igénybevételének a lehetôségére felhívja... az általa ellátott biztosítottak figyelmét.” (3.§.(3) bk.) továbbá, úgy rendelkezik, hogy „a háziorvosi szolgálat feladatkörébe tartozik minden olyan szûrôvizsgálat elvégzése, amelyre e rendelet nem jelöl ki más egészségügyi szolgáltatót” (4.§. a) bk.); A rendelet intézkedik a szûrôvizsgálaton való részvétel nyilvántartásáról és igazolásáról is. A rendelet 8.§. (2) bk. szerint „…a háziorvosi szolgálat nyilvántartást vezet az általa elvégzett szûrôvizsgálatok idôpontjáról és eredményérôl, más egészségügyi szolgáltató feladatkörébe tartozó szûrôvizsgálatra ... történô beutalásról és a vizsgálat eredményérôl kiállított leletrôl, a szûrôvizsgálat eredménye alapján a háziorvosi szolgálat által gondozásba vett személyekrôl.”

Az 51/1997. (XII. 18) NM rendelet egyes életkorhoz kötött szûrôvizsgálatok elvégzésére szakrendeléseket, vagy a szükséges szakértelemmel rendelkezô, a vizsgálathoz szükséges berendezést üzemeltetô, egészségügyi szolgáltatókat jelöl ki. Ezek a meghatározott feladatokat ellátó „szûrôállomások”: mammográfiás szakrendelések, citológiai diagnosztikai laboratóriumok, klinikai (immunkémiai) laboratóriumok, az 1997. évi CLIV. törvény 90.§.(2) bk meghatározása szerint, speciális járóbeteg-szakellátási egységek, azaz olyan ellátásra szervezett szakellátási egységek, amelyek „… különleges szaktudást, speciális anyagi, tárgyi és szakmai felkészültséget igényelnek.” A tárgy szerint illetékes járóbeteg-szakellátási egységek diagnosztikus hátteret is biztosítanak a nem-negatív szûrôvizsgálati eredményt adó esetekben szükséges tisztázó vizsgálatok elvégzéséhez.

A fekvôbeteg-szakellátás feladatai
A szûrôvizsgálat eredménye alapján, a speciális ellátásra indokul szolgáló szakmai feltételek esetén, a speciális járóbeteg-szakellátás („szûrôállomás”), vagy háziorvos beutalása alapján kellô diagnosztikai háttér és hatékony terápia alkalmazásának biztosítása. (1997. évi CLIV. tv. 92. §. (2) bk.)

A társadalombiztosítás terhére igénybevehetô szûrôvizsgálatok
A kötelezô egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.évi LXXXIII. törvényhez kapcsolódó, a népjóléti miniszter 51/1997. (XII. 18) NM. számú, a kötelezô egészségbiztosítás keretében igénybe vehetô, a betegségek megelôzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról szóló rendeletének II. Mellékletében nevesítette a térítésmentesen igénybe vehetô, életkorhoz kötött szûrôvizsgálatokat, um. 25 és 55 év között évente, 55 év felett kétévente nôgyógyászati onkológiai szûrés, különös figyelemmel a méhnyakelváltozások szûrésére [u. o. II. Fejezet 4. b) és 5. a) 45 és 65 év között kétévenként az emlô lágyrész röntgenvizsgálatán alapuló emlôszûrés u. o. 5. b)]

A járóbeteg-szakellátás feladatai
A megelôzô tevékenység az egészségügyrôl szóló 1997. évi CLIV. tv. 89.§.(2) a) bk. értelmében a járóbeteg-szakellátásnak is feladata. Eszerint „… a kezelôorvos köteles az egyén életkorához kötött szûrôvizsgálatok szükségességére felhívni az egyén figyelmét, a kompetenciájába tartozó szûrôvizsgálatokat elvégezni, vagy az egyént a szûrôvizsgálat elvégzésére jogosult egészségügyi szolgáltatóhoz utalni” 30 45 és 65 év között kétévenként gyomor,- és bélrendszeri eredetû vérzés szûrése székletvizsgálattal [u. o. 5. d)]

A területi ráknyilvántartásról
A területi egészségügyi ellátás keretében végzett rákelleni tevékenységek, köztük a szervezett szûrôtevékenységek tervezése, monitorozása és értékelése céljából létrehozott

I. 1. melléklet Nemzeti Ráknyilvántartási rendszer mûködtetését az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérôl szóló 1997. évi XLVII számú tv. 18.§. az Országos Onkológiai Intézet vezetése alá rendelte, mûködését a rosszindulatú daganatos megbetegedések bejelentési rendjérôl szóló 24/1999. (VII. 6). EM sz. egészségügyi miniszteri rendelet szabályozza. (lásd V., VI. fejezet.) a szakmai és minôségügyi követelményeknek való megfelelés és a saját követelményrendszer fejlesztése. A külsô minôségügyi rendszerrôl a 122.§. szól: „A külsô minôségügyi rendszer mûködése a szolgáltatók mûködési engedélyezése rendjére épül, és a szolgáltatások nyújtásához szükséges követelményeknek, az egyes szolgáltatások szakmai tartalmának, a szolgáltatások értékelési szempontjainak, az alkalmazott eljárások dokumentációs rendszere és adatszolgáltatás minôségi követelményeinek meghatározásán, nyilvánosságra hozatalán és rendszeres felülvizsgálatán, továbbá az egészségügyi szolgáltató és szolgáltatás megfelelôségének felügyeletén, valamint a megfelelôség-tanúsítás rendszerén keresztül valósul meg.” A szakmai felügyeletrôl (123.§ 1. bk.): „A szolgáltatók és szolgáltatások felett az egészségügyi hatóság szakmai felügyeletet gyakorol.” A meglelôség-tanúsításról (124.§.): (1. bk): „A megfelelôség-tanúsítás a szolgáltató minôségügyi rendszerének, valamint ezáltal a szolgáltató által nyújtott ellátások minôségének felülvizsgálata és elismerése.” (3. bk.): „...a megfelelést a megfelelôség-tanúsításra jogosult szervezet – külön jogszabályban foglalt idôtartamra – tanúsító okirat kiadásával igazolja.” (5. bk.): „A megfelelôség-tanúsítvány érvénytartama alatt a tanúsításra jogosult szervezet idôszakos ellenôrzést tarthat. Amennyiben az ellenôrzés során feltártak nem felelnek meg az okirat kiadási feltételeinek, úgy az okirat érvényteleníthetô.” (6. bk): A megfelelôség-tanúsítással rendelkezô szolgáltató a megfelelôség-tanúsítvány érvénytartamának lejártát megelôzôen kezdeményezheti az ismételt megfelelôség-tanúsítást. Amennyiben a felülvizsgálat megállapítja, hogy a tanúsító okirat kiadásának idôpontjában fennálló feltételek a szolgáltatónál nem biztosítottak, a tanúsítás ismételt kiadását a megfelelôség-tanúsításra jogosult szervezet megtagadja.” A megfelelôség-tanúsítás rendszere a speciális tárgyi és szakmai felkészültségek igénylô szûrôvizsgálat szolgáltatásokra (mammográfia, sejtdiagnosztika) terjeszthetô ki.

A szolgáltatások minôségének biztosításáról
A szolgáltatások minôségének biztosítására az egészségügyrôl szóló törvény vonatkozó rendelkezései, úgymint a 119.§.(3). bk b) pontja mérvadó: „Az egészségügyi szolgáltatás megfelelô minôségének alapvetô feltétele az, hogy azt kizárólag a jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezô szolgáltató nyújtsa; az ellátás során érvényesüljenek a … szakmai szabályok, így különösen a tudomány mindenkori állását tükrözô és bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek, a módszertani útmutatókban közzétett szabályok, szakmai irányelvek és módszertani útmutatók hiányában a széles körben elfogadott szakirodalomban közzétett szakmai követelmények…..”. Továbbá, a 120.§. szerint: „A szolgáltatások minôségét és minôségfejlesztését a szolgáltató minôségbiztosítási, minôségfejlesztési és ellenôrzési rendszere (a továbbiakban: belsô minôségügyi rendszer), valamint a szakmai felügyeletet gyakorló szervezet minôségbiztosítási, minôségfejlesztési és ellenôrzési rendszere, továbbá a megfelelôség-tanúsítás (a továbbiakban: külsô minôségbiztosítási rendszer) biztosítja.” A belsô minôségügyi rendszerrôl a 121. §. bk. intézkedik: „Minden egészségügyi intézmény biztosítja a belsô minôségügyi rendszer mûködését, amelynek célja a szolgáltatások minôségének folyamatos fejlesztése, a szolgáltatás folyamatainak megismerése és részletes tervezése, ideértve a lehetséges hibák megelôzésének tervezését is, a szolgáltatások során felmerülô hiányosságok idôben történô felismerése, a megszüntetéshez szükséges intézkedések megtétele és ezek ellenôrzése, a hiányosságok okainak feltárása, az azokból fakadó költségek és károk csökkentése,

31

I. 2. melléklet

I. 2. melléklet

Népegészségügyi szûrés: Adatáramlási modell

Lakossági listaforrás

Lakosságlista

Szûrésben részesültek

Központi Szûrési Nyilvántartó
Intervallum rák halálozás rák elôfordulása

Területi szûrési nyilvántartó

vizsgálati eredmények

behívottak listája

Központi Statisztikai Hivatal
halálozás

Nemzeti Rákregiszter

Területi Ráknyilvántartó

Szûrôállomás

vizsgálati eredmények

nem negatív eredmények

Diagnosztikus egységek
rákdiagnózis

Röntgen/Ultrahang Citologia Sebészet Nôgyógyászat Patológia Endoszkópia

rákdiagnózis

halálozás

Gyógykezelô egység

32

II. A lakossági részvétel: a szûrés társadalmi elfogadottsága

II. A lakossági részvétel: a szûrés társadalmi elfogadottsága
A szûrôvizsgálatra meghívott népesség együttmûködése a szûrést szolgáltatókkal döntô fontosságú a szûrés eredményessége szempontjából. A szervezett szûrôvizsgálatok minôségének egyik legbeszédesebb mutatója a „compliance”, azaz a megjelenési, vagy részvételi arány. Ez az a szám, amely kifejezi, hogy a szûrôvizsgálatra meghívottak mekkora hányada tesz eleget a meghívásnak, és vesz részt a vizsgálaton. Ez az arányszám mutatja meg azt, hogy mennyire hatékonyak a népesség mozgósítására irányuló szervezési igyekezetek, hiszen – szemben az alkalomszerû szûréssel, amelyet a spontaneitás, a szervezés hiánya, esetleg alkalomszerû toborzás jellemez – a szervezett szûrésnek a célja éppen a céllakosság részvételének optimálissá tétele a személy szerinti meghívás és követés által. De mutatja az egészségnevelés, a lakosság „egészségkultúrájának” emelését célzó tevékenységek eredményességét is, lévén, hogy azoknak egyik kimondott célkitûzése az, hogy kedvezôen befolyásolja az embereknek a rosszindulatú daganatok megelôzhetôségébe vetett hitét, a megelôzés felkínált lehetôségeinek elfogadását; tudatosítsa bennük azt, hogy önmaguk is tehetnek, és tenniük kell saját egészségük megôrzéséért és a „nagyobb baj” megelôzéséért, érdemes tehát élni a szûrés felkínált lehetôségével. Minôsíti a szûrést szolgáltatók munkáját úgy is, hogy a szûrôállomás jó légköre, a „gyors kiszolgálás”, a jó, pontos szakmai munka hitelt ad; az ellenkezôje: a zord légkör, várakoztatás és sok téves „diagnózis” pedig rontja a szûrési kezdeményezés hitelét. Aki megelégedett, jó hírét viszi a szûrésnek. Akinek az elsô tapasztalata rossz, nem jelenik meg az ismételt hívásra, sôt – mert a rossznak, különösen kisebb közösségekben, gyorsan híre megy – másoknak is kedvét veszi a részvételtôl. Végül a részvétel befolyásolja a szûrés költséghatékonyságát is, minthogy a megfelelô szûrési kapacitás fenntartása és az alacsony igénybevétel pénzügyi értelemben is rossz hatásfokú. Egy kellôen hatásos és költség-hatékony szûrési program az egyes területek lakosságlistáján szereplô céllakosság legalább 60%-os, ideálisan pedig 75-80%-os részvételét tételezi fel. A lakossági részvétel optimális szintre emelése érdekében szervezési, munkaszervezési, minôségbiztosítási, egészségnevelési és más, szociológiai elemzésen alapuló módszereket is igénybe kell venni; a meggyôzés eszközei egyaránt irányuljanak a lakosságra és a szolgáltatókra is. A szervezett szûrôtevékenység eredményessége megkívánja olyan egészségnevelési program mûködtetését, amely figyelemmel van mind a szûrést igénybevevôk, mind az azt szolgáltatók szükségleteire.

1. Egészségnevelés: „szûrési propaganda”
A lakosságszûrés eredményességét nagyban elôsegíti a szûrés propagandája a veszélyeztetettnek minôsülô, a szûrésbe bevonandó népesség körében. A szervezett egészségnevelés a szervezett szûrôtevékenység fontos eleme.

1.1 Az egészségnevelés a megelôzés fegyvere
A szûrési propaganda legyen része az általános, az egészségmegôrzést, egészségfejlesztést, az egészséges életmódot népszerûsítô, az egészségkárosító életvitel megváltoztatására ösztönzô egészségnevelési stratégiának. Illeszkedjék a betegségmegelôzést szolgáló, a közvéleményt befolyásolni igyekvô „népnevelô” tevékenységek sorába, amelyek – már az iskoláskortól kezdôdôen – „felvilágosítják” a népességet a betegséghez vezetô kockázati tényezôk sokaságáról és tanítják azok elkerülésének módjait Különösen nagy hangsúlyt kap a népesség egészségnevelése a rákmegelôzésben. A rákot kiváltó, vagy keletkezését elôsegítô tényezôk megismertetése az emberekkel, és annak a tudatosítása, hogy ki-ki sokat tehet a rák kockázatának csökkentéséért, régóta és mindmáig talán a leghatásosabb – ha nem is kellôen kihasznált – módja az elsôdleges rákmegelôzésnek. Az „onkológiai éberség”-re nevelés, az egyes betegségek gyanújeleinek és korai tüneteinek, valamint annak ismerete, hogy mi a teendô azok jelentkezésekor, mindmáig legjobb módja a kialakulóban lévô, vagy éppen kialakult rák idejében való felismerésének, kezelésének, így a súlyosabb következményeinek megelôzésének. Ahogy szaporodtak az életmóddal összefüggô rák-kockázat mellet érvelô ismereteink (dohányzás, táplálkozás, alkohol, szexuális viselkedés), úgy vált az egészségnevelés mind fontosabbá a rákmegelôzés fegyvertárában.

1.2 Az európai rákellenes „Tízparancsolat”
Semmi nem illusztrálja jobban az elmondottakat, mint az Európai Unió „Európa a rák ellen” elnevezésû programjának rák elleni Tízparancsolata, az „Európai rákellenes kódex”, amellyel az elmúlt évtizedben – saját nyelvükre fordítva – elárasztották az Unió tagországait. (Magyarul, kommentárral ellátva, Boyle és Eckhardt tette közzé, lásd Magyar Onkológia 40: 68-75.1996.) 33

II. A lakossági részvétel: a szûrés társadalmi elfogadottsága A Tízparancsolat, mert 10 ajánlást tartalmaz, tudományosan megalapozott, de egyszerûen, nem tiltóan, hanem pozitívan fogalmazott irányelveket ad a „nagyközönségnek” arra nézve, hogy lehet rák (és néhány más nem-fertôzô krónikus betegség) keletkezését, vagy halálos kimenetelét megelôzni (teljes szövegét lásd a II. 2. mellékletben). A 9. és 10. „parancsolat” a bizonyítottan hatásos szûrôvizsgálatok igénybevételére buzdít. 1.3.2. Az üzenet Az egészségnevelés feladata az, hogy a szûrôvizsgálatok társadalmi elfogadását szolgáló üzenetet juttasson el a célzott lakosságcsoportokhoz. Feladata az, hogy • javítsa a ráknak a társadalomban rögzült, nyomasztóan kedvezôtlen képét és korrigálja a téves felfogásokat és hiedelmeket. Vegye fel a harcot a rákkal szembeni vereséget elôre elkönyvelô magatartás ellen. • tudatosítsa a rák korai felismerésének és korai kezelésének elônyeit és a szûrôvizsgálat kulcsszerepét ebben; hogy éppen a tünetmentesség ok a szûrôvizsgálatra. Érveljen a „Miért mennék, hiszen nincs semmi bajom?”, „Nem hiszem, hogy a szûrés megvéd a ráktól”, „Miért keressem a bajt magamnak?”, „Jobb, ha nem tudom, hogy rákom van!” „Ha már megkaptam, úgysem lehet meggyógyítani!” típusú érvelésekkel szemben. • hívja fel a lakosság figyelmét arra, hogy helyben vagy közelben hol érhetôk el a szûrôvizsgálatok. Motiválja ôket arra, hogy éljenek a felkínált lehetôséggel. • ismertesse meg a szûrésre jogosultakkal a szûrôvizsgálat folyamatát és az esetleges további, tisztázó vizsgálatok mibenlétét. Adjon tájékoztatást a vizsgálat nyújtotta elônyökrôl, a vizsgálat korlátairól és esetleges nemkívánatos orvosi és lélektani mellékhatásairól. • érinthet általános egészség-megôrzési kérdéseket, valamint olyan sajátságos kérdéseket is, mint például az „Ismerd meg saját emlôidet!”, az emlôk önvizsgálatával kapcsolatban. 1.3.3 Célcsoportok Az üzenet megfogalmazása alkalmazkodjék a célba vett lakosságcsoportokhoz. Vegye tekintetbe a célcsoportok különféleségét szociológiai, gazdasági, kulturális szempontból. Hangszerelje az üzenetet a céllakosság területi, életkor, foglalkozás, vagyoni helyzet és iskolázottság szerinti különbözôségének megfelelôen. Fordítson különös figyelmet a fokozott mértékben veszélyeztetett, hátrányos helyzetben lévô csoportokra (pl. rossz anyagi helyzetben lévôk, idôsek, etnikai kisebbségek). 1.3.4 Üzenethordozók Jól válassza meg az üzenethordozókat és a terjesztési csatornákat. Ezek lehetnek ismeretterjesztô, információközlô füzetek, szórólapok, kültéri, vagy háziorvosi rendelôkben, gyógyszertárakban, nôi munkahelyeken, fodrásznál, élelmiszer-üzletekben elhelyezett plakátok, a különféle médiumok nyújtotta nyilvánosság. Óvatosan szólítsa meg azokat a lakosságcsoportokat, akik számára a szervezett szûrési szolgáltatások még nem elérhetôek. Ne keltsen olyan igényeket, amelyek kielégítésére – helyi okokból – még nincs lehetôség; ez káros visszahatást eredményezhet.

1.3 Egészségnevelés a szûrés támogatására
Némelyek a szûrési „propagandában” a marketing-koncepció adaptálását látják. A marketing – definíció szerint – célszerû lépések láncolata, amelynek során csoportok – célszerûen megválasztott eszközökkel és csatornákon át – szükségleteiket kielégítô „termékeket” cserélnek ki egymás között. Esetünkben a „termék”: a szûrés mint szolgáltatás. A „célcsoport”: a társadalom nem és életkor szerint meghatározott szegmense. A „célja”, hogy a célcsoport minél nagyobb körben vegye igénybe a kínált szolgáltatást. „Eszközei” és „csatornái” pedig az audiovizuális, nyomtatott és elektronikus médiumok, ismeretterjesztô anyagok, levelek, szórólapok, plakátok stb., de nem utolsó sorban a szûrést szolgáltató szakszemélyzet is, akik a célcsoportokat igyekeznek befolyásolni a részvételre. A „szûrési propaganda” célja az, hogy az egészségnevelés, a tömegkommunikáció és a személyes ráhatás eszközeivel elôsegítse a szervezett szûrés társadalmi elfogadottságát. Azt, hogy a céllakosság minél nagyobb hányada ismerje, igényelje és a tájékoztatáson alapuló személyes döntés alapján vegye igénybe a szûrés felkínált szolgáltatásait. 1.3.1 Szûrés elfogadása: az „egészségügyi kultúra” része Az egészségnevelés – általában szólva – egyik célkitûzése az, hogy javítani igyekezzék a népesség „egészségügyi kultúráját”; a kultúra szót itt – a ma szokásossá vált tágabb értelemben – a gondolkodási, viselkedési és cselekvési mód leírását is jelenti. Ennek egyik megnyilvánulása az egészségügyi ellátórendszer szolgáltatásainak igénybevétele. Az egészségnevelés feladata lenne megtanítani az embereket, hogy fogorvoshoz menjenek, ha a foguk fáj, de ne csak azért menjenek, mert fáj, hanem azért is, hogy ne fájjon! A csak a jelen gondjaival és élvezeteivel elfoglalt emberek többségébôl hiányzik a jövôre irányuló gondolkodásra való készség. Márpedig a szûrés a jövôre irányuló cselekvés. E téren, a betegségmegelôzési viselkedésmód elsajátítása terén nagyon sok a tanulnivalója a magyar népességnek! Ez egy nagy kihívás a szûréssel összefüggô egészségnevelés számára.

34

II. A lakossági részvétel: a szûrés társadalmi elfogadottsága

2. A szûrés nemkívánatos lélektani mellékhatásai. Szociológiai elemzés

szûrôvizsgálatok szükségszerû velejárójáról van szó, hanem az egyénben tudatosodott, az orvos és a társadalom által értékelt, definiált betegségtudatról. 2.1.1 A „kór” és a „betegség” Azért, hogy ezt jobban megértsük, különbséget kell tennünk a „kór” biológiai realitása és a „betegség” társadalmi realitása között. Mint erre rá fogunk mutatni, a szervi abnormalitás és ennek személyes, lélektani megtapasztalása közötti kapcsolat nem automatikus, egyértelmû és szükségszerû, hanem egy komplex, több okra, tényezôre visszavezethetô folyamat eredôje, amely függ ugyan a kór biológiai, vagy kórtani lényegétôl, de sok más tudati (kognitív) és társadalmi (szociális) tényezôtôl is. Az ember, ugyanúgy, mint bármely más élôlény egy organikus test. Ennek a testnek lehetnek bajai. Ezt nevezzük kórnak. Field definíciója szerint a kór patológiai abnormalitás, melyet orvosok diagnosztizálnak jeleken és tüneteken keresztül. Ezt látjuk a mikroszkóp alatt vagy a röntgen-felvételen. Ez a biológiai realitás, mely lehetôvé teszi, hogy több ezer éve halott emberek csontjaiból megállapítsuk, hogy X vagy Y miféle kórban haltak meg. De – és ez nekünk lényeges – azt már nem tudhatjuk, hogy az adott kór mit jelentett az abban szenvedônek. Nem tudhatjuk, hogy félt-e tôle, súlyosnak ítélte-e, aggodalommal töltötte-e el stb., mert az emberre az állatokkal ellentétben azt is el lehet mondani, hogy van egy teste, amit megél, megtapasztal. A betegség a rossz egészségi állapot szubjektív értékelése, megélése, megtapasztalása. Mint Field írja: „Az az állítás, hogy egy egyén beteg, azt jelenti, hogy ennek a kóros állapotnak a következményei túllépnek a szervi abnormalitás biológiai következményein, és az egész szociális létét, életérzését befolyásolja.” Ez a megállapítás fokozottan érvényes a szûrôvizsgálatra. A szûrôvizsgálat – definíció szerint – egészséges, vagy látszólag egészséges személyek vizsgálata abból a célból, hogy kizárja, vagy valószínûsítse egy adott célbetegség, vagy az azt megelôzô állapot fennálltát. A „pozitív” szûrôvizsgálati eredmény a célbetegség valószínûsítését jelenti csupán; a pozitív esetek további tisztázó diagnosztikus vizsgálatai vezethetnek el a célbetegség kórisméjéhez. 2.1.2 A szûrôvizsgálat – szociológiai megfogalmazásban Szociológiai megvilágításban úgy fogalmazhatjuk a szûrôvizsgálatot, mint egy többértelmû abnormalitás normatív azonosítása és értékelése. A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy nem a patológiai abnormalitás természete alakítja a pozitív szûrôvizsgálati eredményt adó egyén lelki-szociális tapasztalatit, hanem az, hogy az orvos hogyan reagál rá, és társadalmilag hogyan értékeljük a betegség címkét. Világos példa erre egy hamis pozitív eredmény, ahol a „felmentô diagnózis” megszületéséig az egyén átél egy rettegett állapotot, úgy, hogy a kór biológiai realitása eltér a betegség szociális realitásától. 2.1.3 A szûrés célállapota Ha végiggondoljuk, hogy tulajdonképpen mi a valós pozitív szûrôvizsgálati lelet valódi tartalma; mi az a patológiai abnormalitás, ami a rendszeres idôközönként végrehajtott emlô- vagy méhnyakszûrés célállapota, akkor rájövünk, hogy a fenti elemzés logikája nemcsak a hamis pozitívokra vonatkozik. 35

2.1 Bevezetés: a szûrés a „barrikád másik oldaláról” nézve
„Mielôtt a szûrés és következményei ezt tönkretették volna, azt hittem magamról, hogy egy fitt, egészséges nô vagyok aki „tud magára vigyázni”... Az egész azzal kezdôdött, hogy a körzeti orvosom felhívott és telefonon értesített arról, hogy a legutóbbi citológiai kenetem eredménye abnormális sejtek jelenlétére utal. ... Meglepôen rosszul reagáltam a hírre. Napokig csak a halálra tudtam gondolni.” A fenti idézet – bár anekdotális – illusztrálja, hogy milyen aggodalom és félelemforrás lehet a szûrés és annak eredménye a vizsgált asszony számára. Bár a szûréssel egyre többet foglalkoznak mind döntéshozó, mind szakorvosi körökben, a résztvevôk tapasztalatairól, a folyamat szubjektív megélésérôl kevés szó esik. A szûrés pszichoszociális, vagyis személyes, „lélektani” megtapasztalása az a gazdaságilag nem kifejezhetô „ár”, amit a résztvevô „fizet”. Ez több figyelmet érdemel, mint az orvosi gyakorlat negatív pszichés mellékhatásai általában, mert a szûrés egy olyan beavatkozás, amit a szûrést szolgáltatók kezdeményeztek, nem pedig a „páciens” tünetei vagy panaszai miatt történt. Az un. szervezett, tehát személyes meghívásos és követéses rendszerû tömegszûrés esetében nem a beteg fordul orvoshoz létezô panaszaira gyógyítást várva, hanem a preventív orvoslás fordul az lakosság felé és – szociológiai értelemben legalábbis – potenciálisan „megbetegíthet” egészséges, vagy a magát egészségesnek vélô embereket, és ezeket, – ha csak átmenetileg is – a „beteg” szerepébe utalhatja. Mint ahogy azt Glifford emlôszûréssel foglalkozó szociológiai tanulmányának egy válaszadója jellemezte: „Olyan ez, mintha egy nap sétálnál az utcán, csodás közérzettel, mire valaki azt mondaná neked, hogy talán nem is kéne annyira remekül érezni magad.” A nagyszámú, egészséges populáción végzett szûrôvizsgálat szolgáltatóinak nemcsak a hatásköre nô meg, hanem a felelôssége is a beteg testi-lelki jólétéért. A szûrést szolgáltató szakemberek minden kategóriájának ennek tudatában kell lennie, és mindent meg kell tennie azért, hogy csökkentsék a résztvevôk által elszenvedett, lélektani értelemben vett negatív élményeket és tapasztalatokat. Ez nemcsak etikai, emberbaráti, hanem gyakorlati szempontból is fontos, mert befolyásolja a szûrés hosszútávú eredményességét és hatékonyságát, sôt költség-hatékonyságát is. Nem egy egyszeri beavatkozásról van ugyanis szó az egyén életében, hanem egy bizonyos idôközönként rendszeresen ismétlôdô eseményrôl, s mint ahogyan ezt Fitzpatrick kutatásai is alátámasztják, az elsô szûrôvizsgálat során szerzett tapasztalatok döntôen befolyásolják azt, hogy az egyén elfogadja-e az ismételt meghívást és jelentkezik-e a soron következô szûrési alkalmakkor is. A szûrés negatív lélektani következményeit azért is érdemes felismerni és tanulmányozni, mert ezek többsége elkerülhetô, vagy legalábbis jelentôsen csökkenthetô. Nem a

II. A lakossági részvétel: a szûrés társadalmi elfogadottsága A méhnyak-szûrés tulajdonképpeni célállapota nem maga a méhnyakrák, hanem a diszplázia különbözô súlyosságú fokozatai, amit „preneoplasztikus” állapotnak neveznek és a rák preklinikai fázisának tartanak. Ez azt sugallja, hogy ezek az abnormalitások egy elkerülhetetlen, progresszív betegségnek szerves részei. Ez, mint tudjuk, nem feltétlenül felel meg az epidemiológiai valóságnak. Tehát ezek az állapotok nem szükségszerûen a rák preklinikai fázisai, hanem csak potenciálisan azok. Amíg az elsô interpretációban a ráknak egy korai, könnyen kezelhetô formájáról van szó, addig a második értelmezésben már nem rákról, hanem annak egy biológiai rizikótényezôjérôl beszélünk. A szociális realitás, a résztvevô tapasztalatainak szempontjából egyáltalán nem mindegy, melyik értelmezésben éli meg az egyén a szûrést. 2.1.4 A negatív lélektani következmények forrásai Ahhoz, hogy értelmes gyakorlati javaslatokat tudjunk nyújtani a szûrés társadalmilag elfogadhatóvá tételéhez, meg kell értenünk a szûrôvizsgálathoz társuló félelem, aggodalom okait, fel kell ismernünk ennek méreteit és jelentôségét. Ez a háttértanulmány célja. Ezért legelôször • a köztudatban élô rák-képrôl fogunk beszélni, mert ez veti sötét árnyékát az egész folyamatra. Szólni fogunk • a szövettanilag bebizonyított diagnózis jelentésérôl és a jelentés értelmezésérôl. Ezután • a meghívólevél által potenciálisan kiváltható aggodalomról és félelemrôl fogunk írni, nemzetközi tapasztalatokat elemezve. Megtárgyaljuk továbbá • magának a szûrôvizsgálatnak a megtapasztalását. Szólunk végül • az egyes események közötti várakozási idôk, különösen a további tisztázó vizsgálat, azaz a pozitív eredmény diagnosztikus megerôsítésére várakozás okozta nemkívánatos mellékhatásokról és végül • a szûrés hosszútávú pszichoszociális hatásairól. Ahogyan Posner és Vessey mondják a különféle rákot megelôzô rendellenességekkel diagnosztizált és kezelt nôkrôl készített tanulmányukban: „Sok gyötrelem származik abból, hogy a szûrésen résztvevôk nem kapnak megfelelô információt ennek a preklinikai fázisnak a természetérôl, ezért sok a szükségtelen szorongás és stressz. Mihelyt szóba kerül a rák, mint lehetôség, azaz mint lehetséges „veszedelem”, az információhiány azt eredményezi, hogy a „páciens” a lehetô legrosszabbat feltételezi. A szóba jöhetô célállapotok patológiai mibenlétének teljes megértése híján, a laikus értelmezés közelebb áll a „hagyományos” orvosi, mint a megelôzô orvosi értelmezéshez és az ehhez az állapothoz kapcsolódó jelentést erôsen befolyásolja az a kép, ami a köztudatban él a rákról. Ez úgy állítja be a betegséget, mint elkerülhetetlen rombolóerôt. A legenyhébb utalás a rákra ugyanazt a negatív metaforikus képet hordozhatja, mint a teljes egészében kifejlôdött betegség. Ennek a köztudatban élô képnek a vizsgálatához fordulunk most annak érdekében, hogy jobban megértsük a szûrési folyamat különbözô fázisaiban levô nôk tapasztalatait. 2.2.1 A rák = szörnyeteg Ahogy Calnan a laikus hiedelmekrôl és érzelmekrôl szóló, négy évtizedet átfogó kutatási beszámolójában kifejti: az emberek az összes létezô betegség közül a rákot tartják a legijesztôbbnek. Posner és Vessey interjúalanyai különlegesen negatív metaforikus kifejezésekkel írták le a rákot, mint az emberi test és lélek megállíthatatlan pusztítóját, a Halál diadalát az Élet felett, a Gonoszét a Jó felett. Ez a köztudatban élô kép magában foglalja az emberiség két legrégebbi és legjobban rettegett félelmét: a megcsonkítást (a kezelés eredményeképpen) és az „elevenen felfalattatást” (a rossz sejtek „megeszik a jókat”). Posner és Vessey vizsgált mintájának egy-ötöde ugyanis ezeket a képeket használta. Ilyen módon a rák csatlakozik a szörnyetegek hosszú sorához, amilyenek pl. a letûnt idôk fenevadjai, a római cirkuszok oroszlánjai, a lepra, a vérfarkasok és vámpírok, Hasfelmetszô Jack és Charles Manson, akik lassan és brutálisan megcsonkítják és/vagy megeszik áldozataikat (az ember elrejtett félelmeibôl táplálkozván; ez teszi Stephen Kinget – a horrortörténetek íróját – a legolvasottabb és leggazdagabb élô íróvá...). A rák a regényekben és filmekben még mindig több embert öl meg, mint bármely más betegség (lásd a klasszikus „Love Story” vagy a „Meghalni fiatalon”). Lehetne folytatni a példákat. „A betegség okai” c. tanulmányában Blaxter rámutat, hogy a rák volt az a betegség, amelyet interjúalanyai a leggyakrabban említettek, de a megvitatásával kapcsolatban figyelemreméltó vonakodás is volt a nôk részérôl. Blaxter azt a következtetést vonja le, hogy „a rák olyan állapot, melyhez babonás rettegés társul az érthetô és ésszerû félelem mellett. Beszélni róla annyi, mint megidézni, suttogva és röviden szólni róla pedig azt jelenti, hogy aludni hagyjuk.” Holland és Cullen egy tanulmánya szerint a rák azért olyan rémisztô és a rákfóbia azért a leggyakoribb betegségfélelem, mert oly szoros a kapcsolata a Halállal, Eltorzulással, Rokkantsággal, Függôséggel, és a Kulcskapcsolatok széthullásával. (az 5 „D”, ugyanis az angol nyelvben mind az 5 szó, illetve kifejezés D betûvel kezdôdik). A ráktól való általános félelem magyarázza azt az általános tapasztalatot is, hogy az emberek túlbecslik a rák elterjedtségét, a

2.2 A rák képe a köztudatban
Az úgynevezett „címkézô” teoretikusok azt állítják, hogy a már korábban létezô két elem integrálásában a „társadalmi reakció” katalizátorként mûködik; ezek az elemek: • társadalom által felismert sztereotipikus betegség „címkék”, és • a viselkedés vagy rendellenesség, amiket a betegség megalkotásakor felcímkéznek (Gerhardt). Ebben a fejezetben a ráknak a köztudatban már létezô, sôt gyökeret vert „sztereotípusával” foglalkozunk. Számos tanulmány mutatja, hogy a ráktól és a velejáró következményektôl való félelem a szorongás fô forrása azoknak a nôknek a körében, akik méhnyak-, vagy emlôszûrésen vesznek részt. Ez az szorongás lényegében nem teljesen megalapozott, mert a szûrési programok – mint arra már utaltunk – nem a rák kimutatását tûzik ki célul, hanem a biológiai kockázati tényezôkét, pl. enyhe vagy elôrehaladott diszplázia, vagy a carcinoma in situ (CIS), amelyek még nem „fatális betegségek”, tehát nem ölnek meg senkit, azonban észlelés és kezelés híján végül rákká alakulhatnak. (Az elemzés egyszerûsége kedvéért azokat az eseteket, amelyekben tünetmentes nôk szûrése már invázív léziók felfedezését eredményezi, itt nem tárgyaljuk.) 36

II. A lakossági részvétel: a szûrés társadalmi elfogadottsága rákkal együtt járó rokkantság, életstílus-változtatás és fájdalom mértékét, és alábecsülik annak túlélési arányait. 2.2.2 Rejtelmesség veszi körül Egy másik tényezô, amely közvetlenül hozzájárul a rák végzetet hordozó képéhez, az a rejtelmesség, mely körülveszi annak okait. Blaxter válaszadói ragaszkodtak ahhoz a nézetükhöz, hogy a rák véletlenszerûen csap le. Calnan is nagyfokú bizonytalanságról számolt be, amikor interjúalanyait a rák okairól kérdezte. Azt tapasztalta, hogy a tanultabb, „középosztálybeli” nôk elég jól ismerik a jelenlegi hivatalos elméleteket a rákot okozó tényezôkrôl – mint például a dohányzás, az életmód, az öröklôdés és a biológiai determináció – de az, ahogyan a nôk megfogalmazták válaszaikat, arra késztette Calnant, hogy megkérdôjelezze, hogy ezek a középosztálybeli nôk mennyire hiszik azt, amit mondanak. A kevésbé iskolázott nôk közül sokan hangoztatták azt a nézetet, hogy a rák „valamennyiünkben jelen van, de csak nem mindenkiben kezd el mûködni”. Jobban kételkedtek a hivatalos elméletekben, sokkal inkább hittek személyes tapasztalataiknak, illetve annak, amit a saját társadalmi „hálózatuk” egyéb tagjaitól hallottak. A tény, hogy Calnan válaszadói nem tudtak egyértelmû sztereotípust megnevezni azt illetôen, kinél valószínû, hogy rákban betegszik meg (noha tudtak sztereotípust alkotni a legtöbb egyéb betegségre), azt sugallja, hogy valamennyien sebezhetôek vagyunk vele szemben. Az a tény, hogy két kanadai tanulmány azt találta: válaszadóiknak kb. 50%-a egyetértett azzal az állítással, hogy „Úgy tûnik, minden rákot okoz” szintén azt az észrevételt támasztja alá, hogy a legtöbb ember nagyon sebezhetônek érzi magát a rákkal szemben. A kórokokkal kapcsolatos bizonytalanság az egyik oka annak, hogy a köztudatban a rák még mindig nagymértékben gyógyíthatatlan betegségnek számít. Bár egyre több tapasztalat szól amellett, hogy a rák gyógyítható, ha idôben észreveszik, és a szûrést nagy általánosságban hasznosnak tartják, mégis ez a látszólagos optimizmus bizonyíthatóan nem elég erôs ahhoz, hogy legyôzze a köztudatban élô negatív, pusztító képet. Ezt a szembetûnô ellentétet – melyet Posner és Vessey elemzett részletesen – annak a betegnek a válasza illusztrálja legjobban, aki úgy írta le a rákot, mint olyan betegséget, „amely megöli az embert (még akkor is, ha gyógyítható)”. Jellemzô az is, hogy a szûrés értékét nem a megelôzésben látják az emberek, hanem jórészt egy biztosíték-nyújtásban és a „korai felismerés” nem teljesen egyértelmû fogalmában (korai rák? rákmegelôzô állapot? kockázati tényezô?). 2.2.3 A „címkézés” A rák köztudatban élô képének egyik nagyon fontos aspektusa a szûrés káros következményeit illetôen az a hozzáállás, amivel az emberek a betegséghez és a rákbetegekhez viszonyulnak. Egyértelmûen bizonyítható, hogy a rák stigmatizáló betegség, ezért a „címke” felragasztásának és jelentésének hosszútávú következményei vannak. Ennek oka, hogy még a hamis pozitívak esetében is tönkreteszi az identitást, mivel „még a gyanú árnyéka is megbélyegzô”. Tanulmányok kimutatták, hogy a rákbetegeknél csak az AIDS-betegek, az alkoholisták és a szellemi fogyatékosok csoportjait ítéli meg a közvélemény kedvezôtlenebbül, és nézik le jobban. Berman és Wandersman a témáról írt tanulmányukban így összegeznek: „A sok orvos által kimutatott, a rákkal és a rákos betegekkel kapcsolatos negatív érzelmek; a jól ismert érzelmi visszahúzódás; a barátok és családtagok kapcsolatkerülése és meg nem értése a rákos betegek iránt; valamint a munkabeli megkülönböztetés sokféle formája a kezelés után dolgozni visszatérô munkavállalók irányában csak néhány példa azon események hosszú sorából, melyek bizonyítják, hogy a rák stigma nagyon is létezik.” A rák stigmatizáló természetét támasztják alá a Posner és Vessey tanulmányából származó bizonyítékok is. Sok nô szégyellte és vétkesnek tartotta magát a pozitív eredmény miatt, sokan pedig úgy érezték, hogy mocskosak és elidegenedtek a saját testüktôl. 2.2.4 Az áldozat hibáztatása Akárcsak a lepra volt évszázadokkal ezelôtt, ma a rák olyan betegség, ami erôs morális színezettel rendelkezik. Ennek fô okát azok az betegségek áldozatait hibáztató etiológiai elméletek képezik, amelyek ma jelen vannak a tömegtájékoztatásban és amelyeket az orvosi gyakorlat is megerôsít az orvos-beteg kapcsolat során. Talán a legtipikusabb esete ennek a méhnyakrák. Alig van ebben a témában olyan tanulmány, amely ne jegyezte volna meg legalább egyszer, hogy „az apácák nem kapják meg, de a prostituáltak igen”. Az ilyen kijelentések nemcsak felelôtlenek, de ártalmasak is, mivel morális fogyatékossággal vádolják a beteget és tökéletes példaként szolgálnak Crawford „áldozat-hibáztató” ideológiájához. Soha senki nem említi azt a tényt – mivel ez nem illik bele az ideológiába – hogy a leszbikus nôk nem kapják meg ezt a betegséget, de bármelyik heteroszexuális nô (aki nem szükségszerûen lazább erkölcsû, mint bármely más becsületes ember), 35 év fölött lehetséges jelöltként szerepel. A tömegtájékoztatás sztereotipizálja azt, hogy az a nô, akire jellemzô a promiszkuitás, magának köszönheti a betegségét. Ez azt eredményezi, hogy a nôk áldozatnak érzik magukat, mivel fáj nekik a gyanúsítgatás, és úgy érzik, hogy nem érdemelnek ilyen büntetést. Bár amikor általánosságban kérdezték Posner és Vessey válaszadóit a méhnyakrák okairól, ôk tökéletesen tisztában voltak a népszerû promiszkuitás elmélettel, de ezt nem tudták saját magukra vonatkoztatni. Legtöbbjük balszerencsének tulajdonította az állapotát, vagy valamiféle jelenleg létezô, illetve múltbeli okkal hozta összefüggésbe azt. Ezt amerikai kutatások is vizsgálták. Ezek eredménye szerint a rákbetegek a felelôsséget és a betegség kontrollálását inkább saját magukon kívüli okokra vezették vissza, míg mások inkább a magatartási, életmódbeli tényezôket hangsúlyozták és a rákbetegeket hibáztatták a rizikó-magatartásukban megnyilvánuló morális gyengeségükért. Az orvos-beteg kapcsolat során az orvos maga is bûntudatot ébreszt(het). A Posner és Vessey tanulmányban az orvos gyakran megkérdezte a betegeket, hogy hány évesek voltak, amikor az elsô szexuális kapcsolatukat létesítették (ami nyilvánvalóan a magánszféra szükségtelen megsértése), és az orvos gyakran felhozta a beteg szexuális magatartását akkor, amikor a betegség etiológiáját magyarázta; ez ahhoz vezetett, hogy a beteg a saját tökéletesen normális múltbeli viselkedését negatívabban értelmezte újra. Ezek a kulturális összefüggések, úgymint a rák képe a köztudatban és a szûréssel kapcsolatos tévhitek jelentôsen 37

II. A lakossági részvétel: a szûrés társadalmi elfogadottsága befolyásolják a szûrés gyakorlatát. Az egyik ilyen tévhit a szûrés által felszínre hozott patológiai rendellenességek értelmezésével függ össze. zási szabályokat” tanulmányozott, melyek bizonytalansági esetekben irányítják az orvos viselkedését. Ezek a szabályok – ebben az esetben az, hogy bizonyos hibákat jobban el kell kerülni mint másokat – normális esetben nem kérdôjelezhetôk meg. Általánosan elfogadott, hogy nagyobb hiba egy beteg embert egészségesnek nyilvánítani, mint egy egészségeset betegnek. Ez a döntéshozási szabály erôsen az orvosi intervenció malmára hajtja a vizet a szûrés esetében is. Scheff szerint ez a szabály két feltételezésen nyugszik. Az elsô az, hogy „a kór egy meghatározott, megállíthatatlanul kibontakozó folyamat, amely kezelés és beavatkozás nélkül az egyén életét, testi épségét veszélyezteti”. Ez példának okáért – mint láttuk – a méhnyakrák felismerhetô preklinikai fázisa esetében nem szükségszerûen van így A második feltételezés az, hogy az orvosi diagnózis és beavatkozás önmagukban nem károsak a páciensre nézve. A mi esetünkben ez sem mondható el maradéktalanul. 2.3.2 A kockázat medikalizációja Mint Gifford rámutat, a kockázat mindkét dimenziója (az epidemiológiai kockázat és az orvosi tévedés kockázata) úgy oldódik meg, hogy egy klinikai problémává válik. A patológiai abnormalitás a kór „fizikai” jelévé változik, és az orvos úgy oldhatja meg a helyzetet, hogy fizikailag eltávolítja a testbôl. Így az abnormalitás feltételezett késôbbi viselkedése (az ti, hogy idôvel invázív rákká fejlôdhet) az önmagában nem rosszindulatú diszpláziának tulajdonított szabályszerû viselkedéssé, a „pre-neoplasztikus” állapot szerves részévé válik. Ez a folyamat – amelyet Gifford a „kockázat medikalizációjá”-nak nevez – klinikai úton oldja meg a bizonytalanságot, úgy hogy egy bizonytalan kimenetelû rendellenességet biztos betegségként kezel. Ez az árnyalt jelentésváltás az, ami a szûrés esetén sötétre festi az egyén betegség-tapasztalását azáltal, hogy a pre-karcinómát megfosztja a potenciális jelzôtôl. Bár sok olvasó véleménye szerint ez szôrszálhasogatás, ez döntôen befolyásolja a szûrés megtapasztalását. Ez az a pont, ahol a másodlagos megelôzésként hirdetett szûrés elveszti preventív jellegét és kuratív orvoslássá változik a gyakorlatban. A résztvevôk a betegség klinikai bizonyosságát tapasztalják meg. Ugyanúgy, ahogy az orvosok úgy beszélnek a kockázatról, mint valamirôl, amiben a résztvevôk szenvednek, a résztvevôk tapasztalataiban a kockázat pont olyan valós, mint bármely betegség tünetei. Mint Gifford írja: „a résztvevôk betegségként élik meg a kockázatot”. A pozitív eredménnyel szûrt egyének így élik meg ezt egy halálos betegségnek. Arra van szükség, hogy a rák árnyékát minél távolabb kergessük el a szûréstôl. A résztvevôkkel meg kell értetni, hogy az egyáltalán nem szükségszerû, hogy a szûréssel felismert „korai”, vagy „rákelôtti” állapotuk valamikor is rákká fejlôdött volna, de azért – biztos, ami biztos – az orvosi beavatkozás szükséges.

2.3 A kockázat, mint betegség. A patológiai abnormalitás értelmezése
Miután a pozitív szûrôvizsgálati eredmény a diagnózis által megerôsítést nyert, a szûrt egyén belép a beteg szerepbe. Mint ezt már említettük, a „betegség” egy szociálisan értelmezett és szubjektívan megélt állapot, melynek alapja egy, az orvosok által diagnosztizált, objektív biológiai realitásban gyökerezô patológiai állapot, azaz „kór”. A kór jelentését és „valódiságát”, realitását adottnak veszi az orvostudomány és a társadalom is. Itt azonban mi azt fogjuk állítani és elemezni, hogy a patológiai abnormalitásnak az értelmezése sem egyértelmû. Azt állítottuk, hogy a pozitív eredménnyel szûrt egyénnek az aggodalmát és félelmét nem feltétlenül a talált abnormalitás, hanem annak értelmezése okozza. A nem filozófiával, szociológiával vagy szociálpszichológiával foglalkozó egyének számára talán abszurdnak tûnik az a gondolat, hogy más egy dolog és más annak jelentése. A mi szempontunkból viszont ez kulcskérdés. Mint Hamlet is mondja: „a dolgok se nem jók, se nem rosszak önmagukban, a gondolat teszi ôket azzá”. Ha valamit igaznak gondolunk, az igaz is lesz a következményeiben. De hogy vonatkozik ez a mi esetünkre? A következôkben a szûrés célállapotának, a méhnyak- és emlôrák Kimutatható Preklinikai Fázisának (Detectable Preclinical Phase) epidemiológiai, orvosi és „szenvedô alanyi” értelmezésérôl fogunk beszélni. Epidemiológiai szempontból a kimutatott enyhe, mérsékelt és elôrehaladott diszplázia biológiailag úgy jellemezhetôek, mint potenciálisan megnövekedett esély arra, hogy malignussá válnak. Tehát az átlagosnál magasabb az esély arra, hogy a szóban forgó egyén rákos lesz. (Ami alatt itt invázív rákot értünk.) 2.3.1 Mit jelent a kockázat? A gyakorló orvos szempontjából ez az állapot a ráknak egy korai és kezelhetô fázisa. A páciens viszont a biológiai kockázatot egy jelenlegi vagy késôbbi betegség valós tüneteként éli meg. Mint Gifford írja, az epidemiológusnak a kockázat egy objektív, tudományos és statisztikai fogalom, mely összefüggéseket ír le valószínûségként megfogalmazva populációs szinten. Például epidemiológiai kockázat alatt értjük a carcinoma in situ eseteknek azt a 39%-át, amelyek egy brit-kolumbiai tanulmány szerint invazív méhnyakrákká alakulnak. Egy képzeletbeli populáción az epidemiológiai kockázat érthetô módon nem nyújt gyakorlati segítséget a gyakorló orvosnak, akinek egy adott beteggel kell foglalkoznia. A gyakorlatban az orvos a kockázatra nem gondolhat úgy, hogy az egy morbiditási valószínûségrôl szóló nyilatkozat egy populációban. Ebben az esetben a kockázat alatt az értendô, hogy az orvos betegében kifejlôdik-e a betegség vagy sem. Az orvosnak egy adott személy esetében döntést kell hoznia, és a döntés magában foglalja a tévedés, a hiba kockázatát. Ez kiváló példa azokra a „diagnosztikai bizonytalanságokra” amelyeket Scheff elemzett. Scheff olyan „döntésho38

2.4 A meghívó levél
Elfogadott tény, hogy csak a személyes meghívás-visszahívás alapján szervezett szûrôprogramok hatékonyak. A meghívás tehát kulcsszerepet játszik abban, hogy a részvételi arány magas legyen. Ugyanakkor maga a meghívás fontos pozitív vagy negatív szerephez juthat a résztvevôk tapaszta-

II. A lakossági részvétel: a szûrés társadalmi elfogadottsága latainak formálásában is. Ez sokban függ a meghívás módjától, a meghívó levél tartalmától. A meghívó levél kézhezvétele is már önmagában aggodalommal, félelemmel töltheti el a címzettet. Eszébe juttathatja a fenyegetô betegséget és azt, hogy ô maga személy szerint is veszélyeztetett. Az aggodalom és félelem úgy is szerephez juthat, hogy a meghívólevél kézhezvétele nyomán a szûrôvizsgálatra megjelenôket nemcsak a szûrés preventív értékérôl alkotott meggyôzôdésük vezeti, hanem a felszólítás mögött megérzett orvosi tekintély is. Ilyen esetekben – Tymstra szerint – „a feltételezett döntés-megbánás” azaz a „nem-cselekvés” negatív következményeitôl való félelem viszi el a szûrésre a meghívottat. Az ilyen résztvevô nincs kellô hittel és információval felvértezve az esetleges nem-negatív lelet megfelelô értékelésére. A „külsô vezérlésû” szûrés-résztvevônek az a hátránya a „belsô vezérlésûvel” szemben, hogy nem létezik nála az a védô mechanizmus – a szûrésbe vetett hite – ami tompíthatná a negatív lélektani hatásokat. 2.4.1 A szûrôvizsgálat elôtti tájékoztatás Ez is arra mutat, hogy a meghívó levélnek többnek kell lennie egy egyszerû értesítésnél. Fontos stratégiai szerepe van. Informálnia kell a meghívottakat a szûrés céljáról, folyamatáról és hasznáról, röviden magyaráznia a lehetséges eredmények jelentését. Figyelembe véve a rák képét a köztudatban, az ezekrôl szóló szûrôvizsgálat elôtti tájékoztatás tények, lehetôségek, következmények pontos ismerete társadalmilag elfogadhatóbbá tenné a szûrést. Sajnos, mint Eardley tanulmánya mutatja, ez a lehetôség gyakran parlagon marad. Ebben a tanulmányban 224 különbözô meghívó levelet elemeztek (190 elsô körlevelet és 34 visszahívó levelet) Anglia 191 egészségügyi körzetébôl. A tanulmány szerint sok levél nem tartalmazott hasznos információt. Következzék néhány példa. A meghívottak egyharmada nem tudhatta meg a levélbôl, hogy miért választották ki, mert a levél nem közölte, hogy ez egy széleskörû, esetleg országos program része, rutin, amelynek során minden 25 és 60, vagy 50 és 65 év közötti nôt meghívnak a szûrôvizsgálatra. Ennek hiányában sok meghívott hihette azt, hogy pont ô valami speciális okból lett kiválasztva. A levelek háromnegyede beszélt a szûrés céljáról, de 15% azt írta, hogy ez rákszûrés, egy rák-vizsgálat, aminek a célja a rák diagnózisa. Ennek a tág határig szólván alaptalansága, aggodalmat keltô, így visszatartó hatásai a fentebb elmondottak alapján már nem meglepô. Figyelembe kell venni tehát, hogy a meghívó levél nemcsak a szûrôvizsgálaton való részvételt segítheti elô, hanem befolyással lehet – kedvezôen vagy kedvezôtlenül – a szûrés személyes megtapasztalásra is. E bizalmas szituációt az orvosi megfogalmazás tárgyiasítja és személyteleníti a vizsgált személyt. Az orvosi definíció szerint nem egy nô melleit, nemi szervét vizsgálják, hanem mintegy egy „tárgyat”. Míg ez a személytelenítés megoldhatja az orvos dilemmáját, árt a résztvevônek és a szûrés társadalmi elfogadhatóságának. Posner és Vessey empirikus kutatásában sok nô panaszkodott olyan figyelmetlenségekrôl, mint túl sok jelenlévô a vizsgálat során, nagy jövés-menés, stb. Olyan apró udvariasságok, mint pl. nônemû orvosok vagy asszisztensnôk jelenléte a vizsgálat során, a figyelmesség és az egyedüllét garantálása elfogadhatóbbá tenné a szûrést. 2.5.1 Kellô információ és figyelmesség Számos tanulmány szerint a résztvevôk kellemetlennek, fájdalmasnak tapasztalják meg a szûrôvizsgálatokat (legyen az mammográfia vagy kenetvétel), vagy az azt követô biopsziát, kezelést. Bár bizonyos fokú kellemetlenség, vagy fájdalomokozás elkerülhetetlen, kellô figyelmességgel jelentôsen enyhíteni, így javítani lehetne a helyzeten. Számos tanulmányra hivatkozva állíthatjuk, hogy a fájdalom szubjektíven értékelt és megtapasztalt, és ami fáj egy szociális kontextusban vagy felfogásban, az nem biztos, hogy fáj egy másikban. Bizonyított például, hogy az aggodalom, izgalom szintje egyenes arányban befolyásolja a fájdalom értékelését. A megfelelô informáltság viszont csökkenti az aggodalmat, és így a fájdalmat is. Egy „fájdalommentes” pszichoszociális kontextus megteremtése ezért mindenképpen szerves része a szûrés társadalmi megfelelôsége elérésének. Elsôsorban kellô információról és emberi figyelmességrôl van itt szó. 2.5.2 Várakozás: bizonytalansági periódusok A szûrési folyamatnak másik sajátos eleme a bizonytalansági periódusok. Ide tartoznak a várakozási periódusok a meghívás és a vizsgálat ideje között, várakozás a vizsgálat eredményére, a megismételt vizsgálat idejére (ha valamely okból ez elkerülhetetlen), a tisztázó, diagnosztikai vizsgálatok idejére, ha a szûrôvizsgálat bizonytalan, „határeset” vagy pozitív volta ezt indokolja, majd várakozás a diagnózisra, s ha indokolt, a kezelés megkezdésére. A körülményektôl függôen (a munkaszervezés, felszereltség, a szakasszisztensek hatékonysága, etc.) az összetett bizonytalansági, várakozási periódusok akár hónapokig is eltarthatnak, amelynek folyamán egy nagyon „veszélyes” életeseménnyel kell a szûrésre meghívott, mindaddig egészségessége tudatában élô személynek megbirkózni, betegségként megélve, aggodalommal megtapasztalva a rák, az életveszély lehetôségét. Bár a szûrés eredményére várakozással keveset foglalkoztak kutatók, egy holland tanulmány szerint a résztvevôk 72,6%-a negatívan tapasztalta meg ezt az elsô várakozási periódust. Figyelembe véve azt, hogy a minta 82%-a már vett részt szûrésen, ez nem jó arány. A fô gond itt a várakozási idô hosszúsága és az, hogy a negatívan szûrt résztvevôk csak kevés helyen kapnak értesítést a negatív eredményrôl. Nekik a bizonytalansági periódus csak akkor szûnik meg, ha saját maguk lépnek kapcsolatba orvosukkal. Ha a teszt technikailag nem megfelelô, az eredmény pozitív, vagy nem egyértelmû, ismételt vizsgálatra, újabb bizonytalansági periódusra kerül sor. Figyelembe véve a rák köztudatban élô képét, nem meglepô, hogy minden tanulmány szerint félelmet és szorongást vált ki az egyénbôl. 39

2.5 A szûrôvizsgálat folyamata és következményei
Nem meglepô az a megállapítás, hogy a kenetvétel és a mammográfia vizsgálat súlyosan sérti az egyén intim szféráját. Sok nô tapasztalta meg a vizsgálatot szégyenletesnek és méltóságrombolónak. Ez a nôgyógyászati vizsgálatok velejárója csakúgy, mint az ezt kezelô tárgyiasítás, amely az orvosok védekezô mechanizmusa ilyen vizsgálatok esetén.

II. A lakossági részvétel: a szûrés társadalmi elfogadottsága A Posner és Vessey tanulmányban a résztvevôk a hír hallatán az aggodalom, hitetlenség és félelem, sôt halálfélelem érzéseirôl számoltak be. Ime, egy egyéni beszámoló: „Olyan ez, mintha egy betegség lehetôségével egy sor másik betegség is a testembe tolakodott volna. A legenyhébb fogyás is alattomosan gonosznak tûnt, a hasfájást egybôl fekélynek, a hátfájást vesebajnak éltem meg. Más szemmel néztem azokra, akik megélték a közép- és öregkort. Megváltoztam!” A rák lehetôségének megjelenése, személyes megtapasztalása komoly egyéni, hosszútávú változásokat eredményezhet, melynek negatív hatása akár egy életre is elkísérheti az egyént. Sok, addig biztosra vett dolog megkérdôjelezôdhet a múlttal, jelennel, jövôvel, társainkkal kapcsolatban. 2.5.3 A „testkép” változása A Posner és Vessey által vizsgáltak 55%-a számolt be önnön testképük („body image”) negatív változásáról. A pozitív eredménnyel szûrtek leggyakrabban elidegenedettnek, eltávolodottnak érezték magukat a saját testüktôl. Elbátortalanodtak, elbizonytalanodtak attól, hogy bár jól érezték magukat, az orvostudomány – egy rajtuk kívül álló erô – olyan hibákat fedezett fel testükben, mely tudtuk nélkül veszélyezteti életüket. A következtetés, hogy nem ismerik, nem értik saját testüket messze ható, és a szûrés velejárója lehet. A normális orvosi gyakorlatban az egyén bizonyos tüneteket fedez fel, értékel és elemez, majd ha hasznosnak látja, orvoshoz fordul. Tehát az egyén kapcsolatban áll a saját testével, ismeri azt. A szûrés esetében ez nem így van. Itt a tünetmentes test és az egyén közé „betolakszik” az orvostudomány és az egyén számára értékeli a testtel történteket. Ez az elidegenedés is az egyik ára lehet a szûrésnek, amelynek következménye hosszantartó betegségtudat és az önbizalom elvesztése. Nem az elidegenedés az egyetlen negatív testkép-változás egy pozitív lelet esetén. Sokan piszkosnak és taszítónak érezték magukat, mintegy „leprásnak”. Ezek az érzések még a kezelés utáni periódusban is megrontották életérzésüket. Sok jel mutat arra, hogy az izgalom, aggodalom szintje nagyon magas ebben az idôszakban. Egy pozitívnak szûrt, a biopsziára váró minta-csoportot vizsgálva Scott magasabb csoport aggodalom-átlagot mért, mint a normális az akut pszichiátriai esetekben. Bizonyos fázisokban az aggodalmi szint erôsen befolyásolja a kritikus gondolkodás és következtetés képességét. Csak azért, mert a szûrés ritkán okoz pszichiátriai morbiditást, nem szabad ezeket az összetevôket sem figyelmen kívül hagyni. Ami még jelentôsebbé teszi ezt az idôszakot az az, hogy ez sok esetben elkerülhetô. Ilyen esetek a hamis pozitívak is. 2.5.4 A „hamis pozitív” lelet következményei Mint ismeretes, a hamis pozitívak olyan esetek, ahol a vizsgálat elôször betegséget jelez, de ezt a késôbbi tisztázó vizsgálatok nem erôsítik meg. Nyilvánvaló. hogy mind a szûrôvizsgálat, mind az eredmények értelmezésének folyamata tartalmaz hibalehetôségeket. Ezek gyakorisága olyan tényezôktôl függ, mint pl. a vizsgálat specifitása, a pozitív lelet prediktív, vagy jósló értéke, a technikusok hatékonysága, a betegség prevalenciája. A helyzeten javítani bölcs mérlegelést igényel, mert egy adott teszt fajlagossága (negatívnak jelölni az olyanokat, akiknek nincs semmi betegségük) csak az érzékenysége (szenzitivitása, azaz a képesség, hogy a betegséggel rendelkezôket pozitívnak jelölje meg) kárára javítható. Az elsô lépés a probléma felismerése kell hogy legyen. Meg kell ismernünk, hogy az „áldozatok” hogyan értelmezik tapasztalataikat és milyen károsodásokat szenvednek el. A hamis pozitív eredményeknek mind kvalitatív, mind kvantitatív hosszútávú negatív hatásai vannak. Egy norvég kutatás 18 hónappal a tévedésre fényt derítô diagnózis után kérdezett meg olyan nôket, akiknek hamis pozitív leletük volt. A minta 5%-ának ez volt a legrosszabb esemény, ami egész életükben történt velük. Sokkal több aggodalmat éltek meg, mint a kontroll csoport. A biopszia következtében 33%-uknak csökkent a szexuális érzékenysége, 5%-uknak pedig még másfél év után is fájt a melle. Megdöbbentô adat, hogy a minta 66%-a feláldozott volna 21 napot az életébôl, ha ezáltal elkerülhették volna a pozitív eredmény és az ennek tisztázása közötti periódust. Tehát a hamis pozitív eredménynek mindenféleképpen vannak hosszantartó káros következményei, amit figyelembe kell venni a szûrés értékelésénél. A szûrôprogramokat társadalmilag, azaz a lakosság számára elfogadhatóvá kell tenni. Ennek érdekében csökkenteni kell a negatív, a nemkívánatos, sokakat a részvételtôl visszatartó, többségükben elkerülhetô mellékhatásokat. Ehhez viszont a szûrést szolgáltató szakemberek minden csoportjának meg kell értenünk, hogy ezek mibôl adódnak és mit lehet ellenük tenni.

40

II. A lakossági részvétel: a szûrés társadalmi elfogadottsága

3. A szûrôvizsgálatok lélektani mellékhatásainak mérséklése érdekében követendô eljárások
Útmutató a szûrést szolgáltató szakszemélyzet számára
Preambulum A szervezett lakosságszûrésben rejlô lehetôségek nincsenek kellôen kihasználva még ott sem, ahol ilyen program elérhetô a lakosság számára. Ennek egyik oka az, hogy az életkor alapján veszélyeztetettnek minôsülô, a szûrôvizsgálatra meghívott asszonyok a kelleténél alacsonyabb arányban vesznek részt a felajánlott szûrôvizsgálaton. A szûrôvizsgálatok elutasításának lehetséges okai között jelentôs szerepet játszanak a szûrés nemkívánatos lélektani mellékhatásai A szûrôvizsgálatok nemkívánatos lélektani mellékhatásait, a káros, elkerülhetô lélektani élmények okait szociológiai nézôpontból, azaz a szûrôvizsgálatra meghívott; az azon résztvevô, vagy éppen az azt elutasító asszonyok nézôpontjából tanulmány elemzi (lásd II/2. fejezetben). A tanulmány a szûrôvizsgálatok nemkívánatos lélektani mellékhatásainak okait három csoportba osztja: • általános okok, azaz az egészséggel, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételével összefüggô emberi magatartás, különösen pedig azoknak a szolgáltatásoknak az elutasítása, amelyek nem a már fellépett, a jelenben is kínzó tünetek és panaszok azonnali orvoslását célozzák, hanem az egészség megôrzését és védelmét, a jövôben majd esetleg fellépô betegségek megelôzését szolgálják; ilyen „jövôre irányuló” szolgáltatás a szûrôvizsgálat is, amelyet leginkább a ma gondjaival elhalmozott emberek vonakodnak igénybe venni. • a rákbetegségnek a közfelfogásban rögzült negatív képe, gyógyíthatóságát illetô kételyek. • a szûrôvizsgálat megtapasztalásával közvetlenül összefüggô okok, úgymint vonakodás az elôrevetített kényelmetlenségektôl és kellemetlenségektôl, félelem az „ismeretlentôl”, tudatlanság az esetleges nem-negatív eredmények jelentését, jelentôségét és következményeit illetôen, szorongások a bizonytalansággal járó várakozási periódusok alatt, a „fals alarm”, azaz a tévesen pozitív lelet okozta lelki trauma stb. Az egészségmegôrzés, az egészségvédelem, az egészségügyi szolgáltatások helyes használatát és a betegségmegelôzés szükségességét elfogadó magatartás kialakításának elôsegítése a szervezett, a lakosság különbözô korú, társadalmi helyzetû és mûveltségû rétegeihez szóló egészségnevelés feladata. Az egészségnevelési szakemberek és programok feladata az is, hogy a maguk eszközeivel igyekezzenek kedvezôbbé formálni a rákbetegségnek a köztudatban kialakult és rögzült, jelenleg a megindokoltnál is kedvezôtlenebb képét, továbbá, hogy a valóságoshoz közelítse a betegség kialakulásának okaira és módjára, a kockázati tényezôk elkerülhetôségére vonatkozóan a közfelfogásban élô helytelen hiedelmeket és nézeteket, és, hogy igyekezzenek változtatni az embereknek a rákkal szemben eltúlzott, a vereséget elôre elkönyvelô magatartásán. A szûrôvizsgálatok nemkívánatos lélektani mellékhatásainak a szûrôvizsgálatok megtapasztalásával közvetlenül

összefüggô okai többségükben elkerülhetôk. Mind a szûrôvizsgálatok eredményessége, mind költség-hatásosságának optimálissá tétele megkívánja, hogy a társadalom elfogadja a felkínált lehetôséget: a szûrésbe bevonandó lakosságcsoportok minél teljesebb számban vegyenek részt a felkínált szûrôvizsgálatokon. A szûrést szolgáltató szakemberek kötelessége, hogy minden tôlük telhetôt tegyenek meg az asszonyokat a szûréstôl visszatartó tényezôk mérséklése érdekében. Ezt kívánja elôsegíteni ez az Útmutató, amely igényt tart mind a háziorvosi szolgálatban, mind a Szûrôállomásokon dolgozó, a szûrôvizsgálatok szolgáltatásában közvetlenül, vagy közvetve résztvevô szakemberek figyelmére. A két módja van annak, hogy a szûrôvizsgálatok nemkívánatos lélektani mellékhatásait mérsékeljük, megtapasztalását javítsuk, éspedig: • jó munkaszervezés és a szakmai munka minôségének biztosítása, és • jó kommunikáció a résztvevôvel: a szûrôvizsgálat elôtti, alatti és utáni felvilágosítás, információ-szolgáltatás és tanácsadás.

3.1 Munkaszervezés, minôségbiztosítás
Ne tévessze szem elôl, hogy a szûrôvizsgálat minden fázisa egy olyan munkafolyamat része, amelyre áll a figyelmeztetés, hogy „minden fájó fog végén egy érzô ember van”. Gondoljon erre akkor is, ha az „ember” nincs jelen. ha kenetet fest, vagy vizsgál. 3.1.1 A Szûrôállomás légköre Ne feledje: a szûrésre meghívottak és megjelentek nem „páciensek”, hanem egészséges emberek, akiket a meghívás zökkentett ki hétköznapi életük harmóniájából. Maga a meghívás felvillantotta elôttük azt a szörnyû lehetôséget, amire anélkül talán még sohasem gondoltak: „lehet, hogy rákos vagyok?” Részvételük önkéntes. Toleranciájuk alacsonyabb a panaszokkal orvoshoz fordulókénál, ezt tiszteletben kell tartani! A külsôségek is sugallják azt, hogy a szûrés megelôzô mivolta merôben különbözik a megszokott orvosi gyakorlattól. Az érkezôk fogadására kijelölt helységet úgy alakítsák ki, hogy az minél otthonosabb, barátságosabb legyen, és minél kevésbé emlékeztessen a zsúfolt, kényelmetlen rendelôintézeti „várókra”. Gondoskodjanak a vizsgálatra várakozók testi-lelki kényelmérôl, kínálják kávéval, üdítôvel. Egyáltalán, amennyire csak lehet, kerüljék el, hogy a környezet a megszokott orvosi rendelôre engedjen asszociálni. Szervezzék úgy a behívásokat, hogy a résztvevôket ne várakoztassák a kelleténél hosszabb ideig. A szolgáltatók viselkedjenek háziasszony módjára. Mindenekelôtt az érkezôt fogadó, adatfelvevô „adminisztrátor” legyen több mint a megszokott „hivatalos közeg”: legyen barátságos, szíves, segítôkész, türelmes, válaszoljon a kérdésekre, szolgáljon a kellô információkkal. Tartsák tiszteletben a résztvevôk természetes szeméremérzetét. Ne tegyenek fel szükségtelenül „intim” kérdéseket. Ne kelljen a kelleténél hosszabb ideig fedetlenül lennie. Illetéktelen személyek jövése-menése ne fokozza az asszonyok szégyenérzetét. 41

II. A lakossági részvétel: a szûrés társadalmi elfogadottsága 3.1.2 Várakozási periódusok Csökkentse az elkerülhetetlen várakoztatási periódusok hosszát! Ne felejtse el: a vizsgált személy bizonytalanságban van, amíg várakozik! Szervezzék úgy a meghívást, hogy ne teljék el a kelleténél hosszabb idô a meghívó kézhezvétele és a vizsgálat között. Szervezze úgy a munkáját, hogy a kenetvételt, vagy a mammográfiás felvétel elkészültét minél gyorsabban kövesse a vizsgálat és a kiértékelés. Ne hagyja feltornyosulni sem „a megválaszolatlan tékákat”, sem az értékelésre váró felvételeket! Ne halogassa az elkészült lelet leírását és postázását. Ne feledje, hogy a „rákszûrésre” szóló meghívó – ha csak idôlegesen is – az egészséges asszonyt is a „beteg”, vagy legalábbis a „lehetséges beteg” szerepébe juttatta. Mielôbb vessen véget az eredményre váró „beteg” kínzó bizonytalanságának. Adja vissza a nyugalmát a „jó hír” mielôbbi közlésével. A negatív eredményrôl is értesíteni kell a résztvevôt! A szûrésnek egyik – lélektani – célja, hogy a negatív vizsgálati lelet birtokában megnyugtassuk a szûrésen résztvevôket. Minél korábbi idôpontja hívják vissza a résztvevôt, ha a nem-negatív szûrôvizsgálati eredmény miatt a vizsgálat megismétlése, vagy további kiegészítô, tisztázó diagnosztikai vizsgálatok elvégzése szükséges. Hassanak oda, hogy – ha a szûrôvizsgálat nyomán született diagnózis azt indokolttá teszi – a kezelés minél hamarabb megkezdôdjék. 3.1.3 A vizsgálati technika és értékelés Úgy végezzék a kenetvétel, a kenetkészítés, a mammográfiás felvételkészítés technikai munkálatait, hogy minél ritkábban kelljen megismételni a vizsgálatot. A munkafolyamat minden szakaszában tartsák be és másokkal is tartassák be a minôségbiztosítási és minôségellenôrzési irányelveket és elôírásokat. Törekedjenek az álpozitív és álnegatív tévedések elkerülésére, hiszen ezek gyakoriságára – a módszerek érzékenységének és fajlagosságának „beépített” korlátain túl – az értékelést végzô személyeknek is van befolyásuk. Vizsgáljanak lelkiismeretesen, alaposan. Döntsenek körültekintôen: úgy válasszák meg a negatív-pozitív közötti „töréspontot”, hogy minimumra csökkentsék mindkét irányú tévedés lehetôségét. Éljenek a folyamatos továbbképzés minden lehetôségével. Ha kételyeik vannak, vegyenek igénybe kollegiális konzultációt. A háziorvos és a szûrést szolgáltató szakszemélyzet, különösen a résztvevôkkel személyesen érintkezôk, úgymint a fogadó és eligazító részlegben dolgozó, adatfelvevô adminisztrátor, a nôgyógyászati vizsgálatot végzô és kenetvevô orvos, a mammográfiás felvételt készítô szakasszisztens legyen felkészült arra, hogy kérdésekre válaszol, és kívánságra magyarázatokkal szolgál. A szûrôvizsgálat valódi célját a lakosság nem ismeri, vagy félreismeri, ezért el kell magyarázni a szûrôvizsgálatra meghívottaknak a szûrés célját. Tudatosítani kell, hogy a szûrés célja mindenekelôtt a megnyugtatás: annak a megerôsítése, hogy nincs baj. Más esetekben a szûrés a baj korai kimutatását és ezáltal a nagyobb baj megelôzését szolgálja. A szûrôvizsgálat ugyanis olyan „rák-elôtti” állapotokat igyekszik kimutatni, amelyek még betegségnek is alig nevezhetôk, ám amelyekbôl esetleg, ha nem kezelik, rák alakulhatna ki. A „korai” tehát nem a „korai rák” felismerését jelenti, hanem arra az állapotra vonatkozik, amit a vizsgálat kimutatni igyekszik A vizsgálat egy esetelges majdani rák megelôzését szolgálja. De ha rák, akkor is jobb korábban felismerni, mint késôbb, mert az esélyt ad a teljes gyógyulásra. Hangsúlyozni kell, hogy a szûrôvizsgálat nem „rákszûrés”. A „rák” szó említését is ajánlatos elkerülni. Jobb egyszerûen méhnyak-szûrésrôl, vagy emlôszûrésrôl beszélni. Ez a tanács szôrszálhasogatásnak tûnhet, de a szavaknak, és az azokhoz fûzôdô képzettársításoknak jelentôsége van. Mivel a „preklinikai”, vagy „rákelôtti” állapotok létezésérôl a laikus résztvevô keveset tud, már maga a rák említése is sok aggodalmat és ijedtséget okoz. Ha a rák, mint lehetôség egyáltalán szóba kerül, a kellô információ hiánya miatt az emberek azonnal a legrosszabbra gondolnak. A résztvevôk többsége hagyományos módon gondolkodik, a megelôzés, mint olyan, még nem épült be kellôen gondolkodásukba. A rák legapróbb gyanúja ugyanazokat a sötét metaforikus képeket idézi fel, mint a kifejlett betegség. Az információ itt azt a célt szolgálja, hogy a feketébôl és fehérbôl meggyôzôen, a valóságnak megfelelô szürkét csináljon, a láthatatlanból és veszélyesbôl láthatót és kevésbé veszélyest. Az egészségnevelônek itt reális esélye van arra, hogy megdöntse a végzetesen fenyegetô, laikus rák-képet, mert ez egy olyan terület, ahol a rák megelôzhetô és gyógyítható, és ahol az esélyek optimizmusra jogosítanak fel. A rák gyanúja nem egyenlô a totális testi és lelki pusztulással! Hogy zajlik a szûrôvizsgálat? A szûrôvizsgálaton elôször résztvevôkben szorongást kelt az, hogy mit sem tud arról, hogy mi fog vele történni, miben áll a szûrôvizsgálat, a citológiai kenetvétel, a kolposzkópos vizsgálat, vagy az emlôk mammográfiás vizsgálata. Mennyire kényelmetlen, kellemetlen, vagy mennyire fájdalmas. A felvilágosítás oldja a szorongást, s az emlôk kompressziója okozta „fájdalom” sem annyira fájdalmas, ha az asszonyt nem éri felkészületlenül. A szûrési módszer nem csalatkozhatatlan. A szûrést szolgáltatók etikai kötelessége, hogy anélkül, hogy megingatná a bizalmukat, felvilágosítsák a résztvevôket a szûrési módszer korlátairól is. Arról, hogy elvben sem létezik olyan vizsgálati módszer, amely mentes lenne a tévedés lehetôségétôl. A rutinszerûen alkalmazott módszerek azonban (sejtvizsgálat, lágyrész röntgenvizsgálat) kellôen érzékenyek és fajlagosak ahhoz, hogy bízni lehessen bennük. Mégis elôfordulhat, hogy a vizsgálat nem jelzi a bajt, vagy riadót fúj akkor is, amikor nincs, vagy nem akkora a baj.

3.2 Információ
A szûrôvizsgálatok elôtti, alatti és utáni információ-szolgáltatás felkészíti a résztvevôket a szûrôvizsgálatra, segít kivédeni annak lehetséges negatív hatásait, befolyásolja a szûrés megtapasztalását és hozzásegít a nem-negatív szûrôvizsgálati eredmények okozta lelki traumák megelôzéséhez. 3.2.1 A szûrés elôtti információ A szûrôvizsgálatra meghívó levél tartalmazzon tömören, de világosan fogalmazott tájékoztatást a szûrôvizsgálat céljáról, mibenlétérôl és lefolyásáról, várható hasznáról korlátairól, esetleges kockázatairól. 42

II. A lakossági részvétel: a szûrés társadalmi elfogadottsága 3.2.2 Szûrés utáni információ-közlés: A negatív eredményt is közölni kell – szóban, vagy írásban – a résztvevôvel, hiszen a megnyugtatás („negative reassurence”) a szûrôvizsgálat egyik célja. Ez a „jó hír” szabadítja fel a szorongásaitól és adja vissza nyugalmát. El kell mondani azt is, hogy a szûrôvizsgálat kizárta ugyan a rákelôtti állapot, vagy rák jelenlétét a vizsgált szervben, mégis, ajánlatos az ajánlott idôközönként megismételni a vizsgálatot. Visszahívás. A nem-negatív eredménnyel rendelkezô résztvevôknek szóban, vagy a címükre küldött visszahívó levelében fontos tudatosítani, hogy a nem-negatív, azaz a normálistól eltérô szûrôvizsgálati eredmény nem jelenti feltétlenül rák felfedezését, hanem többnyire egy megelôzô állapot fennállását jelzi, amely esetleg kezelés nélkül is viszszafejlôdne, de egyszerû kezeléssel biztosan felszámolható. Minthogy talaján késôbb rák is alakulhatna ki, kezelése ennek elejét veszi, ezért hasznos. El kell magyarázni, hogy még az egyértelmûen „pozitív” szûrôvizsgálati eredmény sem bizonyítja, csupán valószínûsíti a rákot. Mindenesetre tisztázásra szorul, ezért van szükség vagy a vizsgálat megismétlésére, vagy klinikai (nôgyógyászati vagy sebészi) vizsgálatokra, esetleg aspirációs citológiára, ultrahangos vizsgálatra vagy sebészi biopsziára is. Ezek elôl kitérni botorság lenne, hiszen csak ezúton lehet vagy kizárni a felmerült gyanút, vagy biztos diagnózishoz, és ha szükséges, mielôbbi kezeléshez jutni. Az orvos készüljön fel arra, hogy a „pozitív” eredménynyel kiszûrt résztvevôknek számos kérdésre kell válaszolnia. A pácienssel beszélve az orvosnak figyelembe kell venni az egyén fokozottan szorongó lelkiállapotát és fel kell mérnie, hogy az milyen mértékben tájékozott saját állapotáról. Kellô tapintattal bár, de ôszintén kell beszélnie. El kell érnie, hogy a résztvevô aggodalma csökkenjen, releváns kérdéseket tudjon feltenni és döntést hozó állapotba kerüljön. Mi a bajom? Az orvostól elvárható, hogy egyszerûen, de világosan, akár képek segítségével is, ismertesse a pácienssel, hogy hol, milyen „abnormalitást” találtak, mit jelent a diagnózis és magyarázza el az elváltozás biológiai tartalmát, hogy mi a várható és mi az ajánlott kezelés. Meg kell értetni a pácienssel, hogy még egy diagnózissal megerôsített carcinoma in situ, vagy kicsi, korai daganat esetén is – a korai felismerésnek köszönhetôen – minimális beavatkozással az állapot meggyógyítható. Miért van ez a bajom? A megalapozott, ôszinte válaszok a legmegfelelôbbek. Nem baj, ha a megkérdezett bevallja, hogy nem tudja, miért fejlôdik ki a rák az egyik nônél és a másiknál miért nem. A méhnyakrák esetén fontos, hogy elkerüljük a páciens önvádolását. Hogyan gyógyulhatok meg belôle? A tájékoztatott beleegyezés („informed consent”) etikai és jogi követelményei alapján informálni kell a beteget a lehetséges gyógymódokról, azoknak elônyeirôl és hátrányairól, valamint, ha léteznek, az alternatív kezelési módszerekrôl is.

43

II. A lakossági részvétel: a szûrés társadalmi elfogadottsága

Felhasznált irodalom:
Calnan, M.: “Lay and professional beliefs and feelings about cancer” In: Alderson.M.: The Prevention of Cancer. Edward Arnold. London. 1982. Pp.,80-100. Calnan, M.: Health and Illness: the lay perspective. Tavistock Publ. London, New-York. 1987. Crawford,R.: You are dangerous to your health: The ideology and politics of victim blaming. Internat. J. Health Services 7: 663-680. 1977. Eardley, A. et al.: HEA guidelines for a letter to invite women for smear test: theory and practice. Health Education J. 49: 51-56.1990. Fritzpatrick,R.: Social Concept of Disease and Illness. In. Patrick,D.L. and Scambler,G. (eds): Sociology as Applied to Medicine. Baillere Tindall, London. 1986. Pp. 4-26.

Ajánlott irodalom:
Ellman, R.: Psychological Aspects of Cancer Screening. In.: Chamberlain,J. and Moss, S. (eds): Evaluation of Cancer Screening, Springer, London. 1996. Pp. 159-174. Posner, T. és Vessey, M.: Prevention of Cervical Cancer. The patient’s view, King Edwards’s Hospital Fund, London.1988.

Glifford,S.M.: The meaning of lumps: a case study of the ambiguity of risk. In: Jones,C.R. et al (eds): Anthropology and Epidemiology, D.Reidel Publishing Company, 1986.pp. 213-246. Holland,R. and Cullen, A.: “New insights and attitudes”, In. Holleb.A.I. (ed): The American Cancer Society Book. Doubledaym, New York. 1986. Posner, T. és Vessey, M.: Prevention of Cervical Cancer. The patient’s view, King Edwards’s Hospital Fund, London.1988. Scott,D.W.: Anxiety, critical thinking and information processing during and after breast biopsy. Nurs. Res. 32: 24-28.1983. Tymstra, T. Bielman,B.: The psychological impact of mass screening for cardiovascular risk factors, Fam.Pract. 4: 287290.1987. Tymstara, T.: The imperative character of medical technology and the meaning of “anticipated decision regret”, Health Care 5: 207-213. 1989.

44

II. 1. melléklet

II. 1. melléklet

Európai Rákellenes Tízparancsolat*: „European Code against Cancer”
11. Ne dohányozz! 12. Alkoholos italokat, bort és sört is, csak mértékkel fogyassz! 13. Óvakodj a túlzott napozástól! 14. Tartsd be munkahelyeden a munkavédelmi elôírásokat! 15. Egyél sok friss gyümölcsöt, zöldségféléket és rostban gazdag ételeket! 16. Óvakodj az elhízástól! Kerüld a zsíros ételeket! 17. Fordulj orvoshoz, ha valahol csomót tapintasz, ha észreveszed, hogy régi anyajegyed „megmozdult”, vagy rendellenes vérzés támad! 18. Fordulj orvoshoz, ha valamilyen elhúzódó problémát észlelsz, mint amilyen a hosszantartó köhögés, vagy rekedtség, bélmûködési szokások megváltozása, vagy váratlan súlyveszteség! 19. Rendszeresen járj méhnyakszûrésre! 10. Ellenôrizd rendszeresen az emlôidet és 50 év felett jelentkezz mammográfiás vizsgálatra!

*Forrás: Commission of European Communities „Europe against cancer” Program 45

II. 2. melléklet

II. 2. melléklet

Méhnyak szûrés 25 és 60 év közötti nôk részére
Kihez fordulhat kérdéseivel? A szûrôvizsgálattal kapcsolatos kérdéseit érdemes összegyûjtenie. Ezeket a kérdéseket elôre felteheti háziorvosának, aki jól ismeri a szûrés módszereit és menetét, de felteheti ôket a szûrés alkalmával a vizsgálatot végzô szakorvosnak is. A méhnyak szûrés célja felismerni és kezelni a méhnyak különbözô megbetegedéseit, amelyek a kezelés nélkül daganatos megbetegedésekhez vezethetnek. Sajnos a veszélyeztetettek jelentôs hányada sohasem vett részt szûrésen, közülük kerül ki az évente mintegy 600 késôi stádiumban felismert halálos kimenetelû méhnyak rák eset.

A SZÛRÔVIZSGÁLAT INGYENES A szûrés módja A szokásos nôgyógyászati vizsgálat részeként a szakorvos a méhnyak felszínérôl vesz kenetet laboratóriumi (mikroszkópos) vizsgálatra. A kenetvétel fájdalommentes eljárás; és mindössze néhány pillanatig tart. Amikor megjelenik a vizsgálaton, feltesznek Önnek néhány kérdést, amely az egészségi állapotára vonatkozik, Érdemes ezekre a kérdésekre elôre felkészülni, mert így pontosabb válaszokat tud adni az Önt vizsgáló szakorvosnak. A személyi adatokon kívül megkérdezik Öntôl, hogy: Vett-e már részt szûrôvizsgálaton? Ha igen, hol; mikor, milyen eredménnyel? • Volt-e a családjában daganatos betegség? • Vannak e panaszai (pl. hüvelyfolyás, vérzés), ha igen, mik azok és mióta állnak fenn? • Voltak e korábban nôgyógyászati panaszai, megbetegedései és milyen kezelést kapott (esetleges mûtétek)? • Mikor volt az elsô és utolsó menstruációja, mi a ciklusok ritmusa? • Szed-e hormontartalmú gyógyszert (pl. fogamzásgátló, hormonpótló készítményéket)? Önt a szûrést végzô szakorvos értesíti a vizsgálat eredményérôl Ha a szakorvos semmilyen elváltozást nem talált a vizsgálat során, vagyis a szûrôvizsgálat eredménye negatív, javasoljuk, hogy Ön három év múlva ismételt szûrôvizsgálaton jelenjen meg. Ha az eredmény valamilyen elváltozást jelez, akkor Önt további tisztázó vizsgálatokra hívják vissza. Fontos tudnia, hogy visszahívása nem jelent feltétlenül daganatos megbetegedést, arra bármilyen feltárt rendellenesség esetén szükség van (pl. gyulladás, hormon-eltérés, stb.). Az egészséges életmód és a pozitív életszemlélet segít Önnek abban, hogy egészséges maradjon. Ez magába foglalja a pihenést; a kikapcsolodást; testünk és szellemünk karbantartását, a problémák kezelésének megtanulását. Családja, munkatársai is jobban számíthatnak Önre, ha a nehéz körülmények ellenére is szakít idôt saját magára. Ha Ön rendszeresen részt vesz a szûrôvizsgálaton és a vizsgálatok során feltárt kóros elváltozásokat kezelteti, a méhnyak daganatos megbetegedésének kockázatatát minimálisra csökkenti.

46

II. 3. melléklet

II. 3. melléklet

Emlôszûrés 45 és 65 év közötti nôk részére
Törôdjön önmagával! A mammográfiás szûrôvizsgálat nagyon hatékony, de Önnek két vizsgálat között is figyelnie kell emlôjére. Ismerje meg, hogy milyen formájú, milyen tapintású. Ha bármi szokatlant észlel, azonnal forduljon orvoshoz. Kihez fordulhat kérdéseivel? A szûrôvizsgálattal és az emlôvel kapcsolatos kérdéseit érdemes összegyûjtenie. Ezeket a kérdéseket elôre felteheti háziorvosának, aki jól ismeri a szûrés módszereit, de felteheti ôket a szûrés alkalmával a vizsgálatot végzô szakorvosnak is. A mammográfiás vizsgálat során a szakorvos azt a parányi méretû daganatot is felismeri, amely túl kicsi ahhoz, hogy akár Ön, akár orvosa tapintással érzékelje. Az emlô szûrés megmentheti az Ön életét! A szûrés módja A mammográfiás vizsgálat során röntgenfelvétel készül mindkét emlôrôl. Ön a készülék elôtt áll, és a vizsgálatot végzô szakasszisztens két lap közé helyezi a mellét. Ezek egy kissé összenyomják az emlôt, ami nem fájdalmas, legfeljebb kellemetlen, és a célja, hogy a röntgenfelvételen tisztább kép jelenjen meg. A vizsgálat mindössze néhány percet vesz igénybe. Amikor megjelenik a vizsgálaton, feltesznek Önnek néhány kérdést, amely az egészségi állapotára vonatkozik. Érdemes ezekre a kérdésekre elôre felkészülni, mert így pontosabb válaszokat tud adni az Önt vizsgáló szakasszisztensnek. A személyi adatokon kívül megkérdezik Öntôl, hogy: • Vett-e már részt mammográfiás szûrôvizsgálaton? Ha igen, hol, mikor, milyen eredménnyel? Volt-e a családjában az emlôvel kapcsolatos vagy daganatos betegség? • Vannak-e panaszai a mellével kapcsolatban, mik azok és mióta állnak fenn? Korábbi, a mellével kapcsolatos panaszai, megbetegedései és azok kezelése. Kapott-e hormonkezelést (pl. hormonpótlást)?

A SZÛRÔVIZSGÁLAT INGYENES A vizsgálat eredményérôl Önt és háziorvosát a szûrôközpont értesíti. Ha a szakorvos semmilyen elváltozást nem talált a vizsgálat során, vagyis a szûrôvizsgálat eredménye negatív, javasoljuk, hogy két év múlva ismételt szûrôvizsgálaton jelenjen meg. A rendkívül precíz mammográfiás gép száz vizsgálatból kb. tíz rendellenességet szûr ki. Újabb vizsgálat során ebbôl a tízbôl átlagban két-három esetben mutatható ki valamilyen daganatkezdemény ami még mindig lehet jó- vagy rosszindulatú (a többi lehet egy tejmirigy betokosodás, fölhalmozott zsírszövet, stb.) Tudnunk kell, hogy: nem minden daganat rosszindulatú, viszont azzá lehet, tehát meg kell vizsgálni. Ez is egy egyszerû vizsgálat, mindössze arról van szó, hogy egy injekciós tûvel szövetmintát vesznek, és megállapítják az elváltozás jellegét. Ha a legrosszabb eredményt kapjuk, akkor még indokoltabb a korai fázisban történô felismerés, mert ekkor még nagyobb beavatkozás nélkül kimetszhetô a csomó, vagy besugárzással megszüntethetô. Gondoljuk végig: százból kb. tíz esetben küldünk vizsgálatra visszahívó levelet, abból két-három eset kérdéses, és az is jó eredménnyel gyógyítható. Az egészséges életmód és a pozitív életszemlélet segít Önnek abban, hogy egészséges maradjon. Ez magába foglalja a pihenést, a kikapcsolódást, testünk és szellemünk karbantartását, a problémák kezelésének megtanulását. Családja, munkatársai is jobban számíthatnak Önre, ha a nehéz körülmények ellenére is szakít idôt saját magára.

47

II. 4. melléklet

II. 4. melléklet

Egy nôi vélemény: kommunikációs módszerek a mozgósításban
Nem valamiféle kompetencia okán született meg ez a néhány oldal tollamból, sokkal inkább azért, mert a méhnyakrákot tekintve veszélyeztetett korú nônek számítok én is, és fontosnak tartom, hogy mi érintettek is beszéljünk errôl a témáról – egymással és orvosokkal – tehát, hogy kommunikáljunk. Azt, hogy melyek azok a kommunikációs eszközök, amelyek a mozgósításban hatékonyak és eredményre vezetnek, biztosan nem állíthatom, hogy tudom, hiszen sokan nincsenek vele tisztában – merthogy szót érteni az emberekkel az egyik legnehezebb feladat az életünkben. Egy dolgot merek bátran vállalni, azt, hogy röviden elmondom, hogy az én véleményem szerint milyen kommunikáció az, amelyik eredményre vezet, milyen hozzáállás az, melyet riporteri munkám során alkalmazok, s így ritkán fordul elô, hogy a riportalany elzárkózzon a nyilatkozattól, sôt sokszor attól, hogy legbensôbb érzéseit, gondolatait oszsza meg velem. Elôször általában a kommunikáció fontosságáról, majd néhány kommunikációs stratégiáról, s végül emberközi kapcsolatokról tennék említést. (Mielôtt folytatnák az olvasást, helyezkedjenek bele egy szûrôvizsgálatra készülô nô lelkivilágába. Válaszoljon önmagának ôszintén három egyszerû kérdésre: A válaszolás magától a kérdéstôl válik nehézzé. A kérdések: Volt-e már olyan egészségügyi problémája, vagy ha nem, mi volna az, vagy mely szervének funkciózavara volna az, melynek megjelenése esetén ön kínosan érezné magát, és szégyenérzete miatt nem szívesen fordulna orvoshoz? Miért? Ha megtehetné, min változtatna ahhoz – önmagában, orvosában és körülményekben, hogy kevésbé legyen kínos, kellemetlen a vizsgálaton megjelenni?) Tudjuk mindannyian, hogy az egészségügyi rendszerek az Ember (nagybetûvel) védelme érdekében szervezôdtek. Az emberi élet megóvására, a betegség megelôzésére. Ám ahogy intézménnyé szervezôdik ez a védelem, és beépül a szakmák rendszerébe, az intézményesülés okán elveszhetnek, vagy veszíthetnek értékükbôl az elvek; áruvá válhat, bürokratizálódhat az emberi cél – mert alá van vetve a társadalom meghatározott mûködésének. Minden nehézség ellenére azt gondolom, hogy az egészségügyi rendszer mûködési zökkenôire is érvényes, hogy az egyik legfontosabb módosító tényezô az emberek, orvosok, gyógyítók elkötelezettsége, a személyiség ereje és embersége. A humánum soha sem intézményesíthetô. Különösen nehéz azonban olyan társadalmakban, ahol a hatalom, a pénz, a presztízs dominál, mint érték. Tudjuk és érezzük, hogy – rövidtávon legalábbis – a klasszikus értelemben vett emberiesség nem mindig kifizetôdô, méltányolt. Pedig minden olyan elvárás a javításra, amelyik nem az egészségügyi rendszerre épül, hanem a gyógyító egyéni 48

képességeire, a beteg számára kivételes helyzetet teremt, ugyanakkor az önök számára ez olykor az ár elleni küzdelem tehertételével jár együtt. Tudjuk, hogy az anyagiak, az eszközök nem mindig állnak rendelkezésre ahhoz, hogy a rendelôt, azt a közeget, ahol a pácienssel találkoznak olyanná tegyék, hogy a páciens, adott esetben a nô – aki talán nem is beteg, kevésbé érezze kiszolgáltatottnak, védtelennek magát. Ami az eszközöket illeti, sokat segítene például egy nôgyógyászati vizsgálat alkalmával az, hogy a félig levetett utcai ruha helyett egy erre a célra rendelt köpenybe, papucsba bújhatna a nô – ezzel is tisztázva az ô helyzetét, jelezve, hogy ô itt most a páciens, aki segítségre szorul ugyan, de nem kiszolgáltatott semmilyen értelemben. Vagy helyenként alkalmazzák azt a módszert, hogy ugyanúgy, ahogy egy ultrahangos vizsgálat során a kismama láthatja a magzatát, a nôgyógyászati vizsgálat során, ha a nô kéri, tükörrel az orvos szakszerûen elmagyarázza és megmutatja, milyen eszközt használ, hogyan és miért. Ezzel is ledöntve egy óriási korlátot, mely az intim szférát körülveszi. Úgy gondolom, még az eszközöknél is fontosabb az, amit önök önmagukat adva képesek nyújtani a beteg számára egy nehéz, kényes, vagy éppen kínos szituációban. Úgy gondolom, kevés dolog van, amit ôszinteséggel, a másik ember tiszteletével és az ember elôtti alázattal ne tudnánk elérni, bárkirôl, bármirôl legyen is szó. Szociálpszichológiai kutatások eredménye, tapasztalata alapján a kommunikáció egyik forrása a hitelesség. Idôszámításunk elôtt több mint 300 évvel Arisztotelész, a világ elsô publikáló szociálpszichológusa írta: „A jó embernek inkább hiszünk, mint másoknak. Ez általában igaz, bármilyen kérdésrôl is van szó [……] Sokak nézetével ellentétben nem igaz, hogy a szónok által elárult személyes jóság nem járul hozzá meggyôzô erejéhez. Ellenkezôleg. Azt mondhatjuk, hogy jelleme tekinthetô majdnem a leghatásosabbnak a rendelkezésre álló meggyôzô eszközök közül.” 2300 év elteltével szigorú tudományos ellenôrzés megállapította, hogy az arisztotelészi tétel helytálló. Mit ért a „jóember” alatt? – Nem mást, mint a magas erkölcsi mércét megütô embert. Mások erre a „hiteles” szót használják. A hitelesség magában foglalja a hozzáértést és a megbízhatóságot. Tudjuk, hogy könnyen hagyjuk magunkat befolyásolni olyasvalaki által, aki megbízhatónak látszik, és tudja, mirôl van szó. De természetesen ugyanaz a kommunikátor nem lesz mindenkire egyforma hatással. Ha ezt a problémát kommunikációs modellre próbáljuk átültetni, akkor ennek a folyamatnak három összetevôjérôl beszélhetünk. Nagyon fontos elôrebocsátani azonban azt, hogy ha a három tényezô közül az egyik nem hatékony, az üzenetünk nem jut célba. A három rész tehát: • a közlô, aki esetünkben az orvos, (vagy a tömegkommunikációs eszközök, pl. újság, rádió, tv, helyi és közösségi televíziók), második • a hasznos információt tartalmazó üzenetünk, amelynek a módszere, tartalma, és az eljuttatás eszköze fontos, és a harmadik, a

II. 4. melléklet • kulcsfontosságú harmadik szereplô, a befogadó, akihez szólunk, akivel meg szeretnénk értetni a probléma létezését, lényegét. Milyen kommunikációs eszközöket alkalmazhat munkája során az orvos, hogy elérje páciense bizalmát és felhívja figyelmét a megelôzés fontosságára? A lehetôségeket nemcsak szavakban kell keresnünk. A nem verbális kommunikáció elemeinek használatán kívül csupán néhány emberi tényezôre van szükség: odafigyelésre, megbízhatóságra, együttmûködésre, tiszteletre, amellyel az emberek ügye felé fordulunk. Lényeges lenne, hogy ilyen kölcsönös párbeszéden alapuló kommunikáció jöjjön létre, háziorvosok, védônôk és nôgyógyászok között is. A tájékoztatáson alapuló információs tevékenységük összehangolt, koordinatív és kooperációs munka eredményeként sokszor elôsegítené az eredményességet. Milyen felelôsséggel bírnak e témában a sok hallgatót, nézôt elérô tömegkommunikációs eszközök? Hogyan lehetne a médiumok vezetôitôl és az újságíróktól támogatást szerezni ahhoz, hogy a szûrés ügye tartós, folyamatos figyelmet kapjon a sajtóban? A publicitásra végtelen számú lehetôség kínálkozik. Nem fontossági sorrendben néhány ilyen: • kiállítások megfelelô rendszerességgel • nôi munkahelyekre eljuttatott információs anyag • hirdetések – hagyományos értelemben (rádió, tv, újság, óriásplakát) • „Nap a Nôkért” elnevezéssel egy napot szentelni az ügynek • ami ennél nagyobb hatékonysággal bír, ha egy ismert, vagy népszerû, hiteles személyiséggel erôsítjük mondanivalónk fontosságát. • orvostanhallgató lányok tájékoztatója középiskolákban (hosszú távon szervezett egészségnevelés-oktatás) • hírmûsorok, egyéb tájékoztató, sôt szórakoztató jellegû mûsorok, szaklapok, nôi magazinok is felhasználhatók az információ továbbadására • kitelepülés munkahelyekre (mozgó szûrôállomás) • megnyerni azokat a nôket megcélzó szolgáltatókat, nôi üzleteket, kismamaboltokat, amelyek szintén segíthetnének a program sikeressé tételében. Elhelyezhetünk ezeken a helyeken plakátokat, szórólapokat, hirdetôtáblát, tájékoztató kiadványokat. • háziorvos által átadott, erre a célra összeállított információs csomag • érdemes felkeresni nôi szervezeteket, egyesületeket • létrehozható ingyenes telefonvonal, a „zöldszám”, ahol felvilágosítást, segítséget kaphatnak a telefonálók • jeligés információs doboz – pl. bevásárlóközpontban, egészségügyi intézményekben. A jeligével ellátott kérdésekre újságban, állandó rovatban válaszolhat az orvos. • önkéntesek bevonása szervezett tájékoztató, mozgósítóprogramba Az üzenet megcélzottja elsôsorban a nôi közösség, amely természetesen nem egy homogén társadalmat jelent. Éppen ezért komoly kihívást jelent, hogy a látszólag a egységesnek tûnô célcsoportot eltérô megfogalmazású, de azonos tartalmú mondanivalóval lássuk el. Hogy csak egy konkrét példát említsek, nem kezelhetô egyformán falusi, középkorú, alacsony iskolázottságú nô egy városi, fiatal egyetemista lánnyal. Ugyanazt és mégis másként kell megfogalmazni számukra. Eredmény lehet ezen a területen az ún. direkt marketing, melynek során személyre szóló behívókat kaphatnak a nôk a szûrôvizsgálatra. Egy diszkrét, névre szóló, barátságos hangvételû tájékoztató a szûrés idôpontjáról, helyérôl, fontosságának okáról, a szûrés menetérôl, az elkerülendô betegségrôl, a prevenció fontosságáról – csupán egy lehet a hatékony korszerû eszközök közül. Ennek a programnak a sikeres véghezviteléhez a kommunikáció egy eszköz, de önmagában nem csodaszer. Hatékony kommunikációs és behatárolt stratégiai terv hiányában nincs esély a tájékoztatásra. Ez a feladat, pedig az orvosok mellett szakembereket igényel a kommunikáció, a marketing területérôl. Megfelelô kommunikáció révén aztán elérhetô, hogy a páciens együttmûködjön a gyógyításban, megelôzésben. A kihívás abban áll, hogy az orvosszerepbôl kilépve az egyén szükségleteinek megfelelôen kell viszonyulni, egyedi módon bánni vele. Ehhez persze az kell, hogy az orvos több idôt fordítson egy betegre, és esetleg a vizsgálathoz szükséges mértéken túl is kommunikáljon vele. Nem elég a testi elváltozásokra, egyes testrészekre koncentrálni, és azokat befolyásolni. Egy közismert pszichológus írja: „Bizonyos orvosi szakágakban szinte már jellemzôen leszûkült a kommunikáció az orvos és a beteg között. A beteg már gyakran levetkôzve kerül az orvos elé, aki csupán megvizsgálja. Az amerikai zsargon találóan nevezi az ilyenfajta orvosi viszonyulást „állatorvosinak”. Hiszen ilyenkor a beteg is alig több mint egy élôlény, biológiai rendszer, amelyet a tudós szakértô megvizsgál, és befolyásolni igyekszik. Pedig a kommunikáció hiányával a gyógyítás egyik elôfeltétel jellegû eszköze, az együttmûködésre való serkentés, a kapcsolati zavarok megszüntetésének a lehetôsége megy veszendôbe.” Befejezésül hadd idézzek egy másik közismert személyiséget: „Ha ön idejön hozzám és azt mondja, üljünk le és beszélgessünk, és ha valamiben eltér a véleményünk, próbáljuk megérteni, hogy miért tér el a véleményünk és hogy mirôl is van szó valójában – nos, ha azt tenné, hamar rájönnénk, hogy tulajdonképpen nem is állunk olyan messze egymástól. Hogy sokkal kevesebb ponton tér el véleményünk, mint ahány ponton megegyezik. És hogyha igazán türelmesek és ôszinték tudunk lenni, és nagyon akarjuk, hogy megértsük egymást, akkor meg fogjuk érteni egymást.”

49

III. Szûrôvizsgálatok a méhnyakrák okozta halálozás csökkentése céljából

III. Szûrôvizsgálatok a méhnyakrák okozta halálozás csökkentése céljából
Magyarországon a méhnyakrák okozta halálozás – összehasonlítva más daganatok haláloki szerepével – viszonylag nem magas. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 1998ben „csak” 484 asszony halt meg méhnyakrák miatt (9,6 per 100.000). A halálesetek száma hosszú évek óta ezen a szinten stagnál, dacára a sok évtizedes „nôgyógyászati rákszûrési” igyekezeteknek. Ugyanezen idô alatt azokban az országokban, ahol a citológiai vizsgálatot alkalmazó lakosságszûrést szervezetten mûködtetik, a méhnyakrák okozta halálozás jelentôsen, akár 40-60%-kal is csökkent. A citológiai cervix-szûrés gyorsan, széles körben terjedt el. Eredményességét – noha experimentális vizsgálati módszerekkel még soha nem vizsgálták – ma már senki nem vonja kétségbe. Bizonyítékokat erre az eset-kontrol tanulmányok, szûrt és nem-szûrt lakosságcsoportokban, a szûrés megindulása elôtti és utáni években észlelt megbetegedési és halálozási ráták összehasonlítása, újabban pedig nagy lakosságcsoportokra kiterjedô szervezett szûrôvizsgálatok eredményei szolgáltattak. Számos ország tapasztalata mára kétségtelenné tette, hogy az alkalomszerû szûrések, végezzék is azokat bármilyen nagy számban, nem hoznak olyan eredményeket, amelyeket a népességbeli halálozás csökkenésével lehetne mérni. Ez a felismerés vezette a fejlettnek számító országok egészségügyi kormányzatait arra a döntésre, hogy a szervezett cervix-szûrés bevezetését a népegészségügyük napirendjére tûzzék. Bizonyítottnak tekintik a szervezett szûrés gazdaságosságát is, amely a kezelés összköltségének csökkenésével mérhetô. A szervezett szûrésre vonatkozó döntés már Magyarországon is megérlelôdött. A szervezett szûrés fogalmát és kritériumait a WHO/IARC és UICC közös tanulmányi csoportja éppen a méhnyakszûrésre alkalmazva 1986-ban fogalmazta meg és tette közzé (lásd III. 1. Melléklet). Ajánlásainak alapját a korábbi, különbözô gyakorlatot folytató szûrôprogramok tapasztalatainak, eredményeinek és kudarcainak elemzése képezte. Ezek az ajánlások a mértékadó nemzetközi szervezetek által is elfogadott „játékszabályokká”, minden azóta napvilágot látott ajánlás alapjává lettek. Helytállóságukat a gyakorlat igazolta. A szervezett cervix-szûrés szakmai és szervezési irányelveit a méhnyakrák daganat-biológiai, epidemiológiai és patológiai jellemezôinek figyelembe vételével alakították ki.

1. A szervezett méhnyakszûrés stratégiája

1.1 A méhnyakrák fejlôdésmenete: a szûrési stratégia alapja
A méhnyakrák keletkezése idôben elhúzódó, többszakaszos folyamat. Az invazív méhnyakrák a porció laphámja és a nyakcsatorna találkozásánál, az un. átmeneti zónából (squamo-columnaris junctio) kiindulva fokozódó súlyosságú hámelváltozások sorozatán keresztül alakul ki. Ezek a rák kialakulását megelôzô hámelváltozások jelentik a méhnyakszûrés tényleges célállapotait. A méhnyakrák fejlôdésmenetének ismerete befolyással van a szûrési stratégiára, azaz a szûrôvizsgálatok kivitelezését meghatározó ajánlásokra. Tekintetbe kell ugyanis venni, hogy (1) a rákmegelôzô állapotok hosszú ideig, átlagosan nem kevesebb, mint 10 évig idôzhetnek tünetmentes, de már kimutatható állapotban a fejlôdésmenet un. pre-klinikai detektálhatóságának szakaszában; (2) e hámelváltozások egy része progrediál, más részük viszont – akár kezelés nélkül is – normális hámmá alakulhat vissza, azaz regrediál.

1.2 A méhnyak rákelôtti állapotai
A méhnyak rákmegelôzô állapotainak megjelölésére a legutóbbi idôkig a WHO által 1975-ben ajánlott leíró jellegû szövettani osztályozás volt használatban, amely a cervixrákokat megelôzô hámelváltozások megjelölésére a cervikális diszplázia elnevezést ajánlotta. A diszplázia gyûjtôfogalom, amely összefoglalja a méhnyak hámjának valamennyi érésgátlással, a differenciálódás elmaradásával, fokozott osztódási képességgel bíró állapotát magának a ráknak a kivételével. Tulajdonképpen fokozódóan súlyosbodó hámelváltozások spektruma, amelyben a porció-felszín laphám-borítását részben, vagy egészben a daganatsejtek biológiai és morfológiai jellegzetességeit mutató sejtek foglalják el. Kiterjedése és a „sejt-atípia” súlyossága alapján 3 fokozatát különítik el, úgymint az enyhe, mérsékelt, valamint súlyos fokú diszpláziát. Legenyhébb fokozatai a normális, ép hámtól alig különböznek, súlyosabb fokozatai pedig az intraepiteliális ráktól szinte már el sem különíthetô „határesesetek”; ennek ellenére, külön kategóriába sorolják az in situ carcinomát, amely már mutatja a rák minden alaki jellegzetességét, az invázió kivételével. A „határesetek” megítélésébôl adódó bizonytalanságot igyekszik kiküszöbölni az az újabb keletû osztályozás, amely 51

III. Szûrôvizsgálatok a méhnyakrák okozta halálozás csökkentése céljából a „diszplázia” és „in situ” rák elnevezések helyett a cervikális intraepiteliális neoplasia (CIN) gyûjtônevet ajánlja (Richart 1980); ennek is 3 fokozta van: a CIN1 megfelel az enyhefokú diszpláziának, a CIN2 a mérsékelt diszpláziának, a súlyosfokú diszpláziát és in situ rákot pedig összevontan CIN3 megjelöléssel illetik. A National Cancer Institute által a citológiai leletezés megreformálásának a szándékával bevezetett Bethesda-klasszifikáció - annak érdekében, hogy a citológiai lelet minél jobban összeegyeztethetô legyen a sejtelváltozások hátterében álló szövettani elváltozásokkal – a méhnyak rákmegelôzô állapotainak a leírására új kategóriákat alkotott. Elkülönítette az enyhefokú (LSIL) és a súlyos fokú intraepiteliális léziók (HSIL) csoportját. Ez elôbbi a CIN1, az utóbbi a CIN2 és CIN3 kategóriák megfelelôje. (Bôvebbet lásd a „Minôségbiztosítás a méhnyakszûrésben” fejezet „A nomenklatúra” – III. 3.2 – alfejezetében”). 1.2.1 Progresszió, vagy regresszió? A cervikális diszpláziák tényleges fontossága vitatott. Nagy anyagon tett megfigyelések alapján ma úgy vélik, hogy (1) fiatal, 20-29 év közötti nôk között a diszplázia gyakori lelet (55/1000), 50 éves korig fokozatosan a felére csökken, majd idôs korban ismét emelkedik. (2) Az idôk folyamán a citológiailag észlelt diszpláziák mintegy egy-tizedébôl alakul ki intraepiteliális vagy invazív rák, (3) a súlyosfokú diszpláziából mintegy 10-szer nagyobb valószínûséggel, mint az enyhe fokú diszpláziából. (4) A kezeletlen diszpláziás esetek nagy többsége 2 éven belül regrediál. Epidemiológiai megfigyelések azt is igazolták, hogy még a cervix in situ rákjának is (amelyet sokan az invazív méhnyakrák prekurzorának vélnek inkább, mint valódi ráknak), különösen a fiatalabb korosztályokban, esélye van a regresszióra, míg valódi, invazív rákká alakulásának valószínûsége a korral nô. Ezek a megállapítások óvatosságra intenek. Ha a szûrés a fiatalabb korcsoportokra összpontosul, fennáll a túldiagnosztizálás és túlkezelés veszélye, azaz, hogy a szûrés számos olyan „pozitív” esete is felszínre hoz, és kezelésre juttat, amelyek kezelés nélkül, spontán normális hámmá alakultak volna vissza. 1.3.2 Kockázati tényezôk: szeletív szûrés? Ismert összefüggés van a méhnyakrák relatív kockázata és az asszonyok társadalmi-gazdasági helyzete között: a társadalmilag hátrányosabb helyzetben lévôk soraiban a méhnyakrák mintegy kétszer gyakoribb. A szexuális és reproduktív „életmód” és a méhnyakrák összefüggése is ismert: a korán kezdett szexuálisan aktív élet, a 20. év alatti elsô terhesség megháromszorozza a kockázatot azokhoz mérten, akik 25 éves koruk után válnak elôször terhessé, és kockázatuk négyszerese azokénak, akik sohasem voltak terhesek. Fokozza a méhnyakrák kockázatát a szexuális partnerek és a szülések száma, a genitális higiéne és a humán papilloma vírus-fertôzés (HPV). Ezek a kockázat-indikátorok szolgálhatnának a fokozott veszélyeztetettség megállapításának indokául. Könnyen belátható, hogy a fokozottan veszélyeztetett asszonyok kiválogatása epidemiológiai kockázat-indikátorok alapján csak a nôlakosság mintegy „elôszûrése” útján lenne lehetséges, ez pedig a rizikótényezôk jellegénél fogva - legalábbis lakossági szinten – megoldhatatlan feladat. A méhnyakrák szelektív, csak a fokozottan veszélyeztetettnek minôsülô asszonyokra korlátozódó szûrése tehát szakmai közmegegyezés szerint nem megoldható. A szûrésbe bevonandó korcsoportok meghatározása epidemiológiai, daganatbiológiai és gazdaságossági meggondolásokon alapul. Tekintetbe veszik • az invazív méhnyakrák elôfordulásának életkor szerinti megoszlását: 25 év alatt – bár a klinikai gyakorlatban elôfordulhat – rendkívül ritka; ezután mind gyakoribbá válik és gyakorisága 35-40 között tetôzik, az alacsony morbititású országokban mintegy 10 évvel késôbb. Az elôfordulás „plateau”-ja 60 éves korig folytatódik, ezután csökkenhet. Valamint • azt a daganatbiológiai megfigyelést, hogy a hám-diszpláziák és az in situ rák – ha progrediálnak – átlagosan 10 évvel elôzik meg az invazív rák kialakulását, ezek nagy hányada azonban, fôleg a fiatalabb korban nagy valószínûséggel visszafejlôdik. (lásd III. táblázat.) A tapasztalatok szerint a 18-25 év között végzett gyakori szûrés olyan diszpláziákkal árasztja el az egészségügyi ellátórendszert, amelyek nagy része valószínûleg kezelés nélkül is regrediálna, ezért fölösleges aggodalomnak teszi ki az érintett asszonyokat, a méhnyakrák népességbeli elôfordulására azonban alig van hatással. 1.3.3 Mértékadó ajánlások Mértékadó nemzetközi testületek, mint az IARC és UICC, valamint az Európai Unió ajánlásai szerint a 25 éves korban elkezdett és 65 éves korig periodikusan megismételt szûrés jelent maximális védettséget az invazív méhnyakrák kialakulásával szemben. Ez egyben a szûrésre rendelkezésre álló közösségi források leghatékonyabb felhasználását is jelenti. Ha az egészségügyi ellátórendszer szûrésre felhasználható forrásai korlátozottak – és csaknem mindenütt azok – az alsó korhatár akár 35 évre kitolható anélkül, hogy a méhnyakrák keletkezésének kockázatát ezzel megnövelnénk. Sok szakember kívánatosnak tartja a 25 év alatti szexuálisan aktív, fogamzásgátlót használó, szexuális úton terjedô betegség miatt kezelt nôk rendszeres szûrését. Ezek vizsgálata szakorvosi feladat lehet, a mértékadó nemzetközi ajánlások között nem szerepel. Nincs egységes álláspont arra nézve, hogy hány éves korig ajánlatos folytatni a

1.3 A szervezett szûrés stratégiája
A szervezett szûrés gyakorlatában a két leginkább vitatott kérdés: milyen korcsoportokra ajánlatos kiterjeszteni a szûrést, és azokon belül milyen gyakorisággal ajánlatos szûrni? 1.3.1 Kiket szûrjenek? A lakosságszûrés a teljes népességnek azokra a kiválogatott csoportjaira szorítkozik, amelyek fokozottan vannak kitéve a rákkeletkezés kockázatának. A méhnyakszûrés esetében a veszélyeztetettség meghatározása az életkor, és csakis az életkor alapján történik. Mind elméletileg, mind gazdaságossági szempontból vonzó az úgynevezett szelektív szûrés, azaz a különbözô epidemiológiai, etiológiai kritériumok alkalmazásával az életkor alapján veszélyeztetettnek minôsülô lakosságcsoportokon belül un. „high risk”, azaz fokozottan veszélyetetett alcsoportokat meghatározni és ezen csoportokat szûrni. Ez azonban tudományosan nem kellôen megalapozott és a gyakorlatban alig keresztülvihetô. 52

III. Szûrôvizsgálatok a méhnyakrák okozta halálozás csökkentése céljából

halálozás változása (%), korcsoportonként

Ország Izland Finno. Svédo. Dánia Norvégia

lefedettség (%) 100 100 100 40 5

szûrt korcsoport gyakoriság (év) részvétel (%) 25-69 30-55 30-49 30-50 25-60 2-3 5 4 3 2-3 80 75 70 80 70

30-39 -100 -72 -59 -61 -48

40-49 -77 -77 -63 -53 -23

50-59 -66 -60 -40 -26 -2

60-69 -66 -32 +7 +1 +14

összes -84 -50 -34 -27 -11

III. táblázat. A méhnyakrák okozta halálozás csökkenése a szervezett szûrés hatására az észak-európai országokban 1963-67 és 1978-82 között. Forrás: Laara et. al. Lancet i: 1247-1249. 1987.

periodikus szûrést. A kérdésnek súlyt ad, hogy a fejlettnek tekintett országokban a 60 év feletti asszonyok számaránya a népességben mind magasabb, valamint hogy a cervixrák elôfordulása nem ritka. A mértékadó ajánlások azokat a 60 év feletti asszonyokat, akik korábban, a megelôzô 10 év során, legalább két alkalommal már negatív eredménnyel részt vettek szûrôvizsgálaton, nem hívják be megismételt szûrésre. A szûrésbe bevonandó korcsoportok meghatározásának nyilvánvaló gazdasági kihatásai is vannak, ezért a kérdésben minden ország döntéshozói – a rendelkezésükre álló források figyelembe vételével - maguk döntenek. 1.3.4 Milyen gyakran szûrjenek? Teljes az egyetértés abban, hogy a szûrôvizsgálat periodikus ismétlése képes biztosítani az óhajtott védelmet az invazív méhnyakrák kialakulása ellen. Arra nézve azonban már számos, egymásnak ellentmondó ajánlás van használatban, hogy milyen gyakorisággal ajánlatos azt megismételni. Magyarországon például az évenkénti szûrés igénye rögzült a szakmai köztudatban, emellett azonban - a megszokáson túl - szinte semmi sem érvel. Egy, az IARC által szervezett munkacsoport 8 európai és kanadai, egymástól függetlenül szervezett szûrôprogram adatait elemezte. A követési idô meghaladta az elsô vizsgálattól számított 10 évet. Az elemzett programok összesen 1,8 millió asszony szûrôvizsgálatának a tanulságait sûrítették (Day 1986). Arra a kérdésre kerestek választ, hogy egy megbízhatóan (biztosan) negatív citológiai kenetvizsgálat mennyi idôre nyújt védelmet az invazív méhnyakrák keletkezése ellen. Azt találták, hogy az évenkénti, valamint a két, illetve 3 évenként ismételt szûrôvizsgálat protektív hatása között alig van különbség, és még az 5 évenkénti szûrés is jelentôs védelmet nyújt. (lásd IV. táblázat). Olyan országokban, ahol a rendszeres szûrôvizsgálatok már évtizedek óta mûködnek (Finnország, Anglia), 5 évenként hívják az asszonyokat szûrôvizsgálatra. Ez nem lehet mérvadó olyan országokban, ahol a szervezett szûrés nem tekint vissza ilyen hosszú múltra, és a nôlakosság jelentôs hányada még sohasem részesült szûrésben. Joggal állítható, hogy bármely lakossági szûrés esetében az évenkénti szûrés többlet-haszna elhanyagolhatóan kicsi, az egészségügyi ellátórendszert terhelô forrásigénye viszont a többszöröse a ritkábban végzett szûrésének.

A szûrés gyakorisága 1 évente 2 évente 3 évente 5 évente 10 évente

Az invazív cervix-rák gyakoriságának csökkenése (%) 93,3 93,3 91,4 83,9 64,2

Az elvégzendô szûrôvizsgálatok száma 30 15 10 6 3

Feltételezve: • 35-64 év közötti korcsoport szûrését • 100%-os részvételt • elôzôleg egy negatív eredménnyel járt szûrôvizsgálatot
Forrás: N.E.Day, The epidemiological basis for evaluating different screening policies, pp.199-212. In: Screening for cancer of uterine cervix, IARC.Sci.publ.no.76. Lyon, 1986.

IV. táblázat. A citológiai szûrôvizsgálat hatásossága a szûrés gyakoriságának függvényében A vizsgálatok konklúziói alapján az egészségpolitikai döntésekre mértékadó nemzetközi szakmai fórumok a 3 évenként ismételt szûrôvizsgálatot ajánlják, mint lakosságszûrési stratégiát; ettôl a gyakorlattól az invazív méhnyakrák elôfordulásának mintegy 90%-os csökkenése várható (IARC 1986).

1.4 A méhnyakszûrés szervezésének további irányelvei
A szervezett szûrés meghatározott közigazgatási egységekben valósul meg. Ez lehet egy-egy fôvárosi kerület, megye vagy város. 1.4.1 Helyzetfelmérés Mielôtt egy adott közigazgatási egység egészségügyi ellátásáért felelôs intézménye döntene arról, hogy területén bevezeti a szervezett méhnyakszûrést, kívánatos felmérni a helyzetet a céllal összefüggésbe hozható szempontok alapján. A helyzetfelmérés terjedjen ki • a szûrôvizsgálat iránti igények felbecsülésére: hány szûrôvizsgálatra van szükség évente, a 25 – 65 év közötti nôk 3 évenkénti vizsgálata esetén, 53

III. Szûrôvizsgálatok a méhnyakrák okozta halálozás csökkentése céljából • a területen mûködô citodiagnosztikai laboratóriumok személyi ellátottsága, felszereltsége elegendô-e, szakmai gyakorlata megfelelô-e a szûrôvizsgálat során vett keneteknek a szakma szabályai által megkívánt feldolgozására és értékelésére, • a területen gyakorlatot folytató nôgyógyász szakorvosok, szakorvosjelöltek és nôgyógyászati szakképesítéssel is rendelkezô onkológus szakorvosok száma elegendô-e ahhoz, hogy ellássák a területi lakosságszûrésbôl, a jelenleg nôgyógyászati szakorvosi vizsgálathoz kötött szûrôvizsgálatokból eredô többletmunkát; rendelkeznek-e ezek elvégzéséhez igényelt felszereltséggel, • biztosított-e a háziorvosi szolgálat együttmûködési készsége, akiknek fontos feladata van a lakosság mozgósításában és a nyomon követésben; • a nôgyógyászati, patológiai szakellátás felkészült-e a lakosságszûrésbôl következô diagnosztikai és gyógykezelési többletfeladatok ellátására („kiemelt” esetek), • rendelkeznek-e a szervezett egészségnevelési tevékenységek megkívánt feltételeivel • biztosított-e a szervezett lakosságszûrés forrásigénye. 1.4.2 A terület és a céllakosság meghatározása. Területi szûrési nyilvántartás. A szervezett, személyes meghíváson alapuló lakosságszûrés alapfeltétele a jó minôségû, azaz teljes és pontos területi lakosság-lista. Ehhez ismerni kell a terület népességi adatait, mindenekelôtt a terület nôlakosainak számát és életkor, pontosabban születési év szerinti megoszlását. A szûrésbe bevonandó korcsoportok ugyanis úgynevezett „dinamikus kohors”-ot képeznek, ami azt jelenti, hogy évrôl-évre újabb és újabb évjáratokat kell bevonni a szûrésbe, másoldalról pedig újabb és újabb évjáratok érik el azt a korhatárt, akikre a meghívásos szervezett szûrés már nem terjed ki. Ezek az adatok a Központi Statisztikai Hivataltól, vagy a területi népességi nyilvántartásokból nyerhetôk. A lakosság-lista teljessége és pontossága megkívánja a lakossági lista „karbantartását”. Ennek érdekében a listát kezelô Területi Szûrési Nyilvántartónak olyan munkakapcsolatot kell kiépíteni a népességi nyilvántartásokkal, hogy rendszeresen (félévenként) értesülhessen a területre beköltözôkrôl, vagy éppen a kiköltözôkrôl, az elhalálozottakról, hogy ezek ismeretében a lakosság-listát naprakészen tarthassa. (Az idôközben meghaltak címére küldött meghívólevél okozta lélektani „mellékhatásokat” el kell kerülni!) A Területi szûrési nyilvántartó feladata, hogy nyilvántartsa a szûrôvizsgálatban részesülteket. Errôl a szûrôvizsgálatból származó citológiai vizsgálatokat végzô citodiagnosztikai laboratóriumok nyilvántartásából értesülhet. Ennek érdekében a citológiai munkahelyeket adatszolgáltatásra alkalmassá kell tenni, és azokkal rendszeres munkakapcsolatot kell fenntartani. Az adatközlést megkönnyíti számítógépes program alkalmazása. Elkerülhetetlen, hogy a szervezett szûrés „kontaminálódjék” a nôgyógyászati praxisok részeként alkalomszerûen végzett szûrôvizsgálatokkal. A citológiai laboratóriumok adatszolgáltatása a szûrési nyilvántartás számára elkerülhetôvé teszi a meghívásos programon kívül már szûrt asszonyok meghívását és szükségtelen újra-szûrését. A szûrési nyilvántartás a lakosságlista és a szûrésben részesültek listájának egybevetésébôl megállapíthatja, hogy egy adott periódusban személy szerint kik nem részesültek 54 szûrésben. Ezek bevonására – a háziorvosi szolgálat segítségével – erôfeszítéseket kell tenni. A Területi Szûrési Nyilvántartások ilyen tevékenységére épülô szûrési modell mûködését a 6. ábra szemlélteti. A szûrési nyilvántartás ilyen mûködése nem ütközik adatvédelmi törvényességi akadályokba. (lásd II. melléklet). 1.4.3 Értékelés. Adatkapcsolás. A szûrô tevékenység folyamatos és idôszakos értékelése, közelebbrôl a szûrôvizsgálatok érzékenységének, fajlagosságának és prediktív értékének meghatározása megkívánja, hogy a szûrési nyilvántartás értesüljön a nem-negatív citológiai vizsgálatot követô klinikai és kórszövettani diagnosztikai vizsgálatok eredményérôl. A tévesen negatív citológiai eredmények mutatója, az úgynevezett intervallum-rákok elôfordulása és száma csak a kórszövettanilag igazolt méhnyakrák-esetek ismeretében határozható meg. A területileg illetékes háziorvos – tekintettel a betegkövetésben rá háruló feladatokra, valamint a jogszabályba foglalt nyilvántartási kötelezettségére - joggal tarthat igényt arra, hogy értesüljön a praxisában regisztrált személyek szûrôvizsgálati eredményérôl, különösen pedig a kiegészítô diagnosztikai vizsgálatok eredményérôl. Végül a szûrôprogram egészének hatás-értékelése megkívánja a terület népességében máhnyakrák miatt elhalálozottak adatainak ismeretét. Mindezekre tekintettel szükséges, hogy a területi szûrési nyilvántartók, valamint az együttmûködô klinikai szûrôegységek, kórszövettani osztályok, valamint a terület háziorvosi szolgálatának adatbázisa között, továbbá az egyes területi és a központi szûrési nyilvántartók, valamint a területi népességalapú ráknyilvántartók között a rendszeres adatkapcsolás feltételei megteremtôdjenek.

2. A cervix-szûrés kialakulása és helyzete Magyarországon
Magyarországon a „nôgyógyászati rákszûrésnek” hagyományai vannak. Kezdetei az 1950-es évekre nyúlnak vissza. A „korai kórmegállapítás és a rákmegelôzés” kezdetben csak klinikai törekvés volt, az országos onkológiai hálózat mûködési szabályzata azonban már 1954-ben elôírta a 30 éven felüli nôi lakosság „tömeges szûrôvizsgálatát” (Eü. Min. 8834/0/31/1954.); a szûrés módszere a kolposzkópos vizsgálat volt: egy optikai vizsgálóeljárás, amely lehetôvé teszi, hogy a porció-felszín hámját élôben, nagyított képen, közvetlenül tanulmányozzák. Az 1960-as évek elején kezdett szokássá válni a komplex nôgyógyászati vizsgálat részeként vett kenet citológiai vizsgálata. A tömeges szûrôvizsgálatok feltételeit megteremtendô, megkezdôdött - patológiai munkahelyekre telepítve – az un. „citodiagnosztikai állomások” hálózatának tervszerû kiépítése, majd 1972-ben megindult, és azóta folyamatos a citológiai elôszûrô szakasszisztensek kiképzése. Az Országos Onkológiai Intézet és az Országos Szülészeti és Nôgyógyászati Intézet 1976-ban kiadott közös módszertani levele (Eü. Min. engedélyezési száma: 35698/76) a nôgyógyászati rákszûrést a szülészeti-nô-

III. Szûrôvizsgálatok a méhnyakrák okozta halálozás csökkentése céljából

Szûrôhelyek Kenetvétel

Központi Szûrési Nyilvántartó Lakosság nyilvántartó (A) A-B=C Nem szûrtek listája (C)

Cytológiai Laboratóriumok Kenet értékelés Helyi Szûrési Nyílvántartó

Szûrésen résztvettek listája (B)

Háziorvosi Szolgálat Személyes meghívás (C lista)

Tagok: onkológusok (koordinátor), nôgyógyászok, háziorvosok, ÁNTSZ képviselôk, önkéntes szervezetek

Területi Szûrési Munkacsoportok

6. ábra. Cervix: Integrált Szûrési Modell

gyógyászati szakellátás és az onkológiai hálózat együttmûködése útján, azok keretein belül megoldandó feladatnak nyilvánította. Úgy rendelkezett, hogy „minden 20 évesnél idôsebb nôn végzett elsô nôgyógyászati vizsgálatot egyúttal szûrôvizsgálatnak kell tekinteni”, továbbá, mind a kolposzkópos, mind a citológiai vizsgálatot a nôgyógyászati diagnosztika nélkülözhetetlen részének nyilvánította. Ez a nôgyógyászati szakellátás aktivizálódásához vezetett és kedvezô talajt teremtett az 1981-ben meghirdetett un. cervix-program számára, amelynek kinyilvánított célja minden veszélyeztetett korú, azaz 20-65 év közötti nô kétévenkénti citológiai szûrôvizsgálata volt. A cervix-program megindulásakor, 1981-ben, mintegy 0,7 millió citológiai kenetvizsgálat történt Magyarországon; ez a szám folyamatosan emelkedett, 1987 és 1989-ben elérte az 1,3 millió vizsgálatot, ezután pedig jelentôsen – mintegy egy-negyedével csökkent. A szûrôvizsgálatok nyomán diagnosztizált klinikai anyagban ritkább lett az elhanyagolódott, és gyakoribbá vált a preinvazív és korai invazív méhnyakrákos esetek száma. Ennek ellenére a várt hatás: a szûrôtevékenységnek a halálozást csökkentô hatása a népesség szintjén alig mutatkozott. Ennek – más országok hasonló ta-

pasztalataival egybehangzóan – az a magyarázata, hogy a magas vizsgálati számok ellenére a lakosság átszûrtsége alacsony maradt, mert szervezési fogyatékosság, nevezetesen a személy szerinti azonosítás hiányában a veszélyeztetettnek minôsülô asszonyok egy hányadát, ti. a szûrôvizsgálatokon spontán, szokás szerint résztvevôket szükségtelen gyakorisággal – akár évente többször is – vizsgálták, míg az asszonyok más, jelentôs hányadát sohasem szûrték. A mára kialakult helyzet sürgeti a méhnyakszûrés gyakorlatának átszervezését és korszerûsítését, a kiterjedt alkalomszerû szûrési gyakorlatból a szervezett, azaz személy szerinti meghívásos-követési rendszerre történô átállást. Ezt a célt kívánja szolgálni az un. integrált szûrési modell (lásd 6. ábra és III/3. melléklet).

2.1 Citológiai és kolposzkópos vizsgálat?
A méhnyakszûrés bizonyítottan hatásos módszere a méhnyak hüvelyi felszínérôl és a nyakcsatornából hüvelyi feltárással vett sejtminta (kenet) citológiai vizsgálata. 55

III. Szûrôvizsgálatok a méhnyakrák okozta halálozás csökkentése céljából A méhnyak citológiai diagnosztikájának alapelveit George Papanicolaou tette közzé az 1940-es években. Az 1950-es években vált elismertté, hogy sejtvizsgálattal nemcsak a méhnyak invazív rákja, hanem az invazív rák kialakulását megelôzô, összességükben cervikális intraepiteliális neopláziának (CIN) nevezett állapotai: az enyhe, közepes és súlyos fokú diszplázia és a még nem invazív, in situ rákja is felismerhetô. Ettôl kezdve a sejtvizsgálatot mind kiterjedtebben alkalmazták tünetmentes nôk vizsgálatára a méhnyakrák fennállásának valószínûsítése, vagy kizárása, azaz szûrôvizsgálat céljából. Mára világszerte a méhnyakszûrés szuverén módszerévé vált. Magyarország kivételt jelent. Itt ugyanis a „nôgyógyászati rákszûrés” honosodott meg, amely az általános nôgyógyászati vizsgálat keretében történik, s amelynek elengedhetetlen része ugyan a sejtvizsgálat céljára történô kenetvétel, ám sine qua non-ja a kiterjesztett kolposzkópia, a bimanuális kismedencei vizsgálat, az emlôk megtekintése és manuális megtapintása is. Ezt az álláspontot erôsíti meg a Szülészeti és Nôgyógyászati Szakmai Kollégium 1996. november 22-i határozata, valamint a Magyar Nôorvos Társaság Cervixpatológiai Szekciójának a társszakmákkal együtt tett, 1999. április 9-én keltezett konszenzus-nyilatkozata is. Tudnunk kell, hogy a kolposzkópia alkalmazása a méhnyakszûrés keretében magyarországi jellegzetesség. A szakterület mai állásának megfelelô nemzetközi ajánlásokat követve, a „nyugati világ” a méhnyakrák szûrésére kizárólag a citológiát alkalmazza. Kolposzkópos vizsgálatra csak a szûrés második lépésében a citológiai vizsgálattal nem-negatív eredményt adó nôk kerülnek, azaz a sejtvizsgálat által észlelt rendellenességek, vagy felvetett „gyanút” tisztázó klinikai vizsgálatok során. A kolposzkópia, mint diagnosztikus eljárás, egyre megbecsültebb, elterjedôben lévô módszer. Kétségtelen, hogy a szûrôvizsgálat klinikai értékét növelheti, ha a mintavétel általános nôgyógyászati vizsgálat részeként, kiterjesztett kolposzkópos vizsgálattal és bimanuális kismedencei vizsgálattal együtt történik. Esélyt ad a vulván, a hüvelyben és a méhnyak látótérbe hozható felszínén lévô kóros, gyulladásos, jóindulatú, pre-neoplasztikus állapotok felismerésére és elkülönítô kórismézésére, továbbá más, nem onkológiai vonatkozású kismedencei eltérések felismerésére is. A kolposzkóppal láthatóvá tett „gyanús” területek „célzott” citológiai mintavételezése a szûrés eredményességét nagyban növelheti.

2.2 Cervix-szûrés, vagy nôgyógyászati rákszûrés?
E gyakorlat bírálói - megengedve azt, hogy a teljes nôgyógyászati vizsgálatnak számos klinikailag értékes „mellékterméke” lehet - úgy vélik, hogy a lakossági szûrôvizsgálat céljaihoz nem visz közelebb, mert • a kolposzkópia értéke korlátozott, ha a porció, vagy az un. átmeneti zóna, azaz a squamo-columnáris junctio nem hozható látótérbe; korlátozott akkor is, ha a kóros folyamatok a nyakcsatornán belül, intracervicalisan helyezkednek el, a nyakcsatorna ugyanis nyilvánvalóan az optikai eszköz számára beláthatatlan, „néma” területet jelent; • nem járul hozzá a méhtest nyálkahártyájában képzôdô daganatok korábbi felismeréséhez; • a tapintásos vizsgálat nem kellôen érzékeny a petefészek daganatainak felismerésére; • a tapintásos emlôvizsgálat, bár hozzájárulhat az elhanyagolódott klinikai stádiumban diagnosztizált emlôdaganatok számának csökkentéséhez („down-staging”), a szakmai közmegegyezés szerint önmagában, azaz mammográfiás vizsgálat nélkül nem tekinthetô szûrôvizsgálati módozatnak. Ugyanakkor, minthogy az egyszerû és a méhnyakrák felismerésére bizonyítottan hatásos citológiai kenetvételt szakorvosi vizsgálathoz köti, nehézkessé teszi azt a tömegesen elvégzendô szûrôvizsgálat számára, ennek következtében a lakosságszûrést ellehetetleníti. Ez a magyarázata annak, hogy a „nôgyógyászati rákszûrés” gyakorlatát a mértékadó nemzetközi ajánlások nem ismerik, és csakis a „cervix-szûrés” szerepel a népegészségügyi ágendán. A magyarországi gyakorlat a közelmúltig - tömeges méretekben bár – a klinikai gondolkodásmódot tükrözve a szakorvosi gyakorlat részévé emelte a „nôgyógyászati szûrôvizsgálatot”. Soron lévô feladat a cervix-szûrést – a teljes népesség érdekét szem elôtt tartva - népegészségügyi eljárás rangjára emelni úgy, hogy ez elôrelépés legyen anélkül, hogy veszélyeztetné az idôk során kialakult szakmai együttmûködéseket. A „békés átmenet” számos sarkalatos kérdésérôl az utóbbi évek során szakmai közmegegyezés rajzolódott ki. (lásd a III/3. mellékletben.)

Ajánlott irodalom:
Döbrôssy, L., Lust, I., Bodó, M.: A korai méhnyakrák komplex diagnosztikája. Medicina, Budapest. 1978. Europe against Cancer: Quality Assurance in Cervical Cancer Screeneng. European Commision, Brussels, 1992. Hakama, M., Miller, A. B., Day, N: E. et als (eds): Screening for cancer of uterine cervix. Lyon. International Agency for Research on Cancer. IARC Publications No. 74 1986. Poulsen HE., Taylor CW.: Histological typing of female genital tract tumours. International Histological classification of tumours No 13. World Health Organization. Geneve 1975. Richart, R. M.: The patient with an abnormal pap smear: screening techniquea and management and management. New Eng. J. Med.: 302: 332-334. 1980.

56

III. Szûrôvizsgálatok a méhnyakrák okozta halálozás csökkentése céljából

3. Minôségbiztosítás a méhnyakszûrésben
Miért van szükség minôségbiztosításra? A méhnyakszûrés az egyik legnagyobb sikertörténetnek számít az egészségügy történetében. A vizsgálat egyszerû: a vizsgált személy kikérdezésébôl, bimanuális nôgyógyászati vizsgálatból, citológiai mintavételbôl és a kenetek értékelésébôl áll. Helyenként, mint Magyarországon is, kolposzkópos vizsgálattal egészítik ki. A nôgyógyászati szûrôvizsgálatok a méhnyakrák valós gyakoriságának feltárását, és a cervixrák okozta halálozás drámai csökkenését eredményezték minden országban, ahol azt bevezették. Az 1980-as években riasztó hírek láttak napvilágot arról, hogy egy-egy esetben az úgynevezett ál-negatív esetek idôzített bombaként igen súlyos, esetenként fatális következménnyel jártak. (Ál-negativitásról akkor beszélünk, ha a kenetvétel helyének megfelelô területet reprezentáló és rosszindulatúságot sejtetô sejtanyag rá sem kerül a kenetre, avagy a tárgylemezen a gyanús sejtek jelen vannak ugyan, de azok elkerülik a vizsgáló figyelmét.) Annak az oka, hogy az ál-negativitás problémaköre korábban nem okozott különösebb riadalmat, abban keresendô, hogy panaszmentes nôk rendszeres, tömeges vizsgálatáról lévén szó, a tapasztalat szerint igen nagy számú kenetbôl csak viszonylag alacsony, 7-9% az elôszûrô asszisztensek által kórosnak ítélt és ellenôrzésre kiemelt kenetek aránya. Ezeknek csak a töredéke (0,4-0,9%) tartalmaz ténylegesen rákmegelôzô, vagy daganatos elváltozást. Ez azt jelenti tehát, hogy 100 000 vizsgált asszony között mintegy 4900 esetben várható magas rizikójú daganat megelôzô állapot, és a rosszindulatú folyamat még kevesebb esetben igazolódik. Ami az álnegatív leletek gyakoriságát illeti, a különbözô laboratóriumokban végzett elemzések az összes korábban citológiával vizsgált, késôbb cervixráknak bizonyult esetek mintegy 15-30%-ában találtak megelôzôen negatív citológiai eredményt. Ez azt jelenti, százezres népességben akár több száz is lehet a fel nem ismert daganatok száma, ami ijesztôen magas szám. Az összes elvégzett vizsgálat és a felismert daganatok viszonylag nagy számát tekintve azonban könnyen elkerülheti a nem kellôen alapos utánértékelôk figyelmét. Különösen igaz ez Magyarországon, ahol az egyes laboratóriumokban elvégzett vizsgálatok száma általában alacsony, így esetleg évek hosszú során át sem derül fény igazolódott ál-negativitásra. Az ál-negativitás elôfordulásának hazai arányai egyáltalán nem ismertek, ez indokolatlan optimizmusra adhat okot a cervix-szûrés minôségét illetôen. Máshol, például az amerikai társadalomban szokásos módon, a téves esetekrôl elôször jelentôs napilapokban (pl. Wall Street Journal) adtak hírt; Németországban és az Egyesült Királyságban televíziós mûsorokban foglalkoztak elôször a problémával, a szakirodalomban csak ezután. Hazánkban az ál-pozitív esetek gyakoriságával is foglalkozni kell. Nálunk a nôgyógyászati rákszûrésbôl származó kenetek vizsgálata a jól képzett elôszûrô szakasszisztensek tudására épül. Az ál-pozitív esetek várhatóan viszonylag magas számát az magyarázza, hogy hiányzik a megfelelô kontroll, hiszen az ellenôrzô orvosok gyakorlata a kívánatosnál alacsonyabb. Az elôszûrônek ezért egyedül a látott sejtkép túlértékelése adhat (ál)biztonságérzetet.

Szükség van minôségbiztosításra! Rámutattunk, hogy a nôgyógyászati rákszûrés sikertörténete a 80-as években törést szenvedett azáltal, hogy a közfigyelem a szûrési tevékenység árnyoldalára irányult. A módszer lehetséges tévedései, amely tévedések káros következményei jól ismertek, képesek súlyosan kompromittálni magát a módszert. Ennek nyomán került napirendre a tevékenység minôségbiztosítása, amelynek célja mind az ál-negativitás, mind az ál-pozitivitás csökkentése kell, hogy legyen.

3.1 Szûrôvizsgálat: szakorvosi vizsgálat és mintavétel.
Magyarországon – közmegegyezés szerint – a nôgyógyászati szûrôvizsgálat lényegében nôgyógyászati szakorvosi vizsgálat, amelyet nôgyógyász szakorvos, szakorvosjelölt, vagy nôgyógyász szakképesítéssel is rendelkezô onkológus szakorvos végez. A nemzetközi gyakorlattól eltérôen, a szûrôvizsgálatot kolposzkópos vizsgálat teszi teljessé. 3.1.1 A kolposzkópia értékei és korlátai A Hinselman által 1924-ben bevezetett módszer – a német iskola hagyományait ôrizve – hazánkban nagy népszerûségre tett szert. Az 1950-es években inkább csak az onkológiai szakellátás területén alkalmazták, ám késôbb a nôgyógyászati szakellátásban is meghonosodott; mára a kolposzkópos tudás és gyakorlat a nôgyógyászati szakorvosi képesítés egyik alapkövetelménye. A kolposzkópos vizsgálat a mikroszkópénál gyengébb nagyítást alkalmazó vizsgálómódszer; segítségével mintegy 20-szoros nagyítással tekinthetô át a porció felszíne, ezért a méhnyakrák rákelôtti állapotainak és korai stádiumainak vizsgálatára klinikailag optimális eljárás, míg mintegy „melléktermékként”, alkalmas a vulva, a vagina és a cervix jóindulatú elváltozásainak felismerésére is. A kolposzkópos vizsgálat tájékoztat a szövetek (hámszövet, kötôszövet, erek) helyzetérôl, viselkedésérôl. Elônye a citológiai vizsgálattal szemben, hogy az egész porciófelszín áttekintésére alkalmas. Lehetôvé teszi az élettanitól eltérô állapotok felismerését, és – egy határig – azok elkülönítését egymástól; nem alkalmas ugyanakkor sejtszintû folyamatok megítélésére, de a hám egészének szerkezetét képes megítélni. A hám kóros állapotait önmagában nem képes minôsíteni, a szövettani vizsgálatot ezért nem teszi mellôzhetôvé. Ismételt vizsgálatokkal a kórlefolyást dinamikusan követni lehet. A hámelváltozások lokalizálására alkalmas, rosszindulatúság gyanúja esetén segítséget jelent a próbakimetszés helyének megválasztásában, ezzel elôsegíti a szövettani vizsgálat eredményességét. Gyengéje, hogy a nyakcsatorna, ahonnan a méhnyakrákok egy hányada kiindul, a kolposzkóp számára gyakorlatilag hozzáférhetetlen. 3.1.2 Kolposzkópos nomenklatúra. Leletezés. Az észlelt elváltozások leírására és minôsítésére, azaz a leletezésre az idôk folyamán többféle gyakorlat alakult ki; többségüket az idô meghaladta. A Rómában 1990-ben rendezett VII. Cervixpatológiai és Kolposzkópos Világkongresszus által kidolgozott új nomenklatúra nemzetközileg elfogadottá lett. (lásd III/6. melléklet.) 57

III. Szûrôvizsgálatok a méhnyakrák okozta halálozás csökkentése céljából Az új terminológia leíró jellegû. Nem tartalmaz szövettani értékû diagnózist, vagy utalást a kórokozó tényezôkre. Célja nem több mint az, hogy biztosítsa a gyakorló orvosok egységes „szóhasználatát” és lehetôvé tegye az adatok nemzetközi összehasonlítását. 3.1.3 A kolposzkópia helye a méhnyakszûrésben A kolposzkópia hatásosságát a szûrôvizsgálatokban epidemiológiai paraméterekkel mérve sohasem vizsgálták, tömeges szûrôvizsgálatok egyedüli módszereként sehol nem alkalmazzák. Ennek egyik oka az, hogy a nyakcsatorna a kolposzkóp számára „néma” területet jelent. Kétségtelen hátránya, hogy nem felel meg a tömeges szûrôvizsgálatokkal szemben támasztott követelményeknek, hiszen a vizsgálandó személynek mûszerrel felszerelt szakorvosi rendelôben kell megjelennie, és a különös szakértelmet kívánó betegvizsgálat idôigényes. Teljes az egyetértés abban, hogy a kolposzkópia a méhnyak kenetvizsgálatát nem helyettesítheti, összehangolt alkalmazásuk azonban hozzájárul a szûrôvizsgálatok hatékonyságához. Együttes alkalmazásuk esetenként kompenzálhatja a citológiai vizsgálatok hiányosságait. Haszna a klinikai kivizsgálásban felülmúlhatatlan, ezért a nem-negatív citológiai eredménnyel járó esetek további vizsgálatában még azokban az országokban is nélkülözhetetlennek tartják, ahol használhatóságát, mint szûrôvizsgálati módszert, kétségbe vonják. 3.1.4 Mintavétel A szakmai közmegegyezés szerint, a méhnyakszûrés elengedhetetlen eleme a porció felszínérôl, a laphám-hengerhám találkozása helyérôl és a nyakcsatornából történô kenetvétel citológiai vizsgálat céljára. Hazánkban a kenetvételt szakorvos végzi a szakorvosi „szûrôvizsgálat” részeként, ez azonban inkább kivétel, mint szabály. Az Európai Unió országaiban e téren nem alakult ki egységes gyakorlat: megfelelôen gyakorlott háziorvosok, asszisztensek, nôvérek is elvégezhetik a hüvelyi feltárást és a kenetvétel egyszerû mûveletét. A kenetvétel egyszerû mûvelete a citológiai vizsgálat eredményessége szempontjából döntôen fontos; értékelhetôségét a megfelelô helyrôl, megfelelô eszközzel és technikával, és megfelelô módon kezelt kenet biztosíthatja. Minthogy a legtöbb méhnyakrák a cervix átmeneti zónájában, az un. squamo-columnaris junctio helyén alakul ki, fontos követelmény, hogy az endocervikális csatorna átmeneti zónájának a sejtjei a nyert kenetben megjelenjenek. A citológiai vizsgálat céljára vett sejtminta értékelhetôségének feltétele az, hogy a kenetben ép, normális nyáktermelést mutató endocervikális mirigyhámsejtek, sejtcsoportok legyenek láthatók; ha ilyen sejtek nem találhatók, a kenet nem, vagy korlátozottan minôsíthetô. 3.1.4.1 Mintavételi eszközök és eljárások A jó minôségû kenet sejtekben gazdag, a sejtösszetétel reprezentálja a hám állapotát a kenetvétel helyén, a sejtek megtartott szerkezetûek, mert citolízis vagy autolízis nem károsítja azokat, tiszta „hátterû”, mert vér, gyulladásos eredetû sejtek stb. nem zavarják az áttekinthetôségét. A kenetvevô eszközök alkalmassága döntô hatással van a kenet minôségére és értékelhetôségére. A meghonosodott anyagvételi eljárások többsége enyhe „erômûvi”, mechanikus behatást alkalmaz a megfelelô 58 anyagnyerés érdekében, mert a tapasztalat szerint a hámfelszínrôl frissen levált, vagy leválasztott sejtek jobb minôségûek, részletgazdagabbak, vizsgálatra alkalmasabbak a „spontán exfoliált”, esetleg a hüvelyboltozatban összegyûlt, pangott sejtanyagnál. Sajnálatos módon, mindmáig a leginkább elterjedt mintavételi „eszköz” a vattatampon, amelynek használata mellett csakis a megszokás és olcsósága érvelhet. Összehasonlító vizsgálatok tanúsága szerint a vattatamponnal vett kenet sejtszegény, endocervikális sejteket nem mindig tartalmaz, a korai hámelváltozások kimutatásában korlátozott érzékenységû. A használatos és piaci forgalomban lévô anyagvevô eszközök akármelyike (Szalai-féle spatula, Cervex Brush, Cytobrush Plus, Ayre-spatula, Medscand Combi eszköz stb.) lényegesen alkalmasabb kenetvételre, mint a vattatampon. Olyannyira, hogy a Magyar Nôorvos Társaság Cervixpatológiai Szekciója újkeletû konszenzus-nyilatkozatában is kijelentette, hogy „A citológiai vizsgálatra az anyagvétel csak eszközös anyagvétel lehet. A vattatamponos eljárás nem fogadható el.” Olyan anyagvételi eszközök használhatók, amelyekkel mind a mintavevô nôgyógyásznak, mind a kenet értékelését végzô citológusnak jó tapasztalatai vannak, és ezt egymással egyeztették. A mintavevô eszközök és eljárások hatással vannak a kenet minôségére, értékelhetôségére és az eredményességére. A nem megfelelô mintavételi technika a citológiai szûrés hitelességét is kockáztathatja. A modern anyagvételi eszközök valamelyikének használata – a piac-törvény által szabályozott ára ellenére is – kívánatosabb és kifizetôdôbb. A kenetvétel során követendô eljárást a III/7. melléklet írja le. 3.1.4.2 A kenet fixálása A keneteket azonnal fixáló keverékbe kell helyezni úgy, hogy a kenet a fixálás elôtt ne száradjon ki. Bár a fixáló keverékek könnyen hozzáférhetôek, az azonnali nedves fixálás hazánkban még nem vált szokássá. Ennek oka a rossz beidegzôdés mellett az a téves nézet is, mely szerint a frissen alkalmazott fixáló a sejteket a tárgylemez felszínérôl „lemoshatja”. Márpedig a „nedves preparátum” a jó festôdés elôfeltétele. A levegôn megszáradni hagyott, úgynevezett szárazon fixált kenet festôdési sajátosságai megváltoznak, a magszerkezet elmosódik, a festés kontraszt- és részletszegény lesz, a kenet repedezetté válik, benne mûtermékek keletkeznek, melyek esetenként gyakorlatlan vizsgáló számára még rosszindulatúság jeleként is értékelhetôek. Mindez a szûrôvizsgálat értékét kockáztatja. Ma már kereskedelmi forgalomban kapható azonnali spray-fixálás teszi feleslegessé a különbözô „hagyományos” keverékek használatát. A megfelelôen végzett fixálás a minôségbiztosítás egyik fontos eszköze; a fixálatlan, vagy elégtelenül fixált kenetek gyakorisága a munka minôségének egyik mutatója. 3.1.4.3 A kenetek azonosíthatósága. Adatközlés A kenetek azonosíthatóságának az a feltétele, hogy az üveglemezre karcolt és az azt kísérô adatlapon álló adatok (név, születési dátum, személyazonosító szám) azonosak és pontosak legyenek. Ez fontosabb, mint gondolnánk, hiszen nem csupán a kenetek – esetenként végzetes következményekkel járó – összekeveredésének megakadályozását szolgálja, hanem a szervezett, név szerinti behívásos

III. Szûrôvizsgálatok a méhnyakrák okozta halálozás csökkentése céljából rendszerben történô rákszûrésben szereplô adatok valódiságát is biztosítja. A személyazonosítás legbiztosabb módja a TAJ-szám használata; az OEP hatályos követelményrendszere alapján ugyanis a TAJ-szám segítségével minden magyar állampolgár pontosan azonosítható, sôt, alkalmazásával az állampolgárt érintô minden egészségügyi beavatkozás egy ponton találkozhat, az OEP nyilvántartásában. Ez jelentôs adminisztratív lehetôség a finanszírozás szempontjából is. A személyazonosítási adatok pontos közlésén túl mintegy „minôségbiztosítási kritérium” a klinikai adatoknak, a megelôzô nôgyógyászati vizsgálatokra és betegségekre vonatkozó adatoknak a közlése is. Ezek ismerete a diagnózis pontosításához szükséges. A diagnosztikus célból végzendô citológiai vizsgálatokhoz megkívánt adatokat a „Vizsgálati Kérôlap” tartalmazza (lásd III/8. melléklet); a klinikai elôzményekre, esetleges panaszokra, tünetekre vonatkozó kérdéseket szûrôvizsgálat alkalmával is fel kell tenni és értelemszerû részletességgel dokumentálni. 3.1.4.4 A kenetek szállítása A megjelölt, fixált és megfelelôen kitöltött „Vizsgálati kérôlappal” ellátott keneteket a szûrôvizsgálat helyérôl a citológiai laboratóriumba szállítják. Mintegy 15-30 percig tartó, vagy azonnali spray-fixálás után a kenetek már „szárazon” is károsodás nélkül szállíthatók. 3.1.4.5 A kenetek feldolgozása: festés A citológiai laboratóriumba – elvárhatóan – megfelelôen fixált és azonosító jelekkel ellátott kenetek érkeznek. Feldolgozásuk elsô lépése – az azonosítást követôen – a kenetek festése. A nôgyógyászati citológiában a Papanicolaou által 1942-ben kidolgozott festési eljárás kizárólagos alkalmazása ajánlott, mert minden szempontból az felel meg az igényeknek. Bár több lépésbôl áll, mégis egyszerû, gyorsan elvégezhetô. Kényes, azonnali, nedves fixálást igényel. A citoplasma festôdése áttetszô és differenciált, azaz a sejt mûködési állapotától függôen különbözô színárnyalattal (bazofíl vagy eozinofil módon) képes festôdni. Az intenzív és részletekben gazdag magfestôdés a mag struktúra értékelhetôségét segíti. A technikai hibákat igen egyértelmûen megfogalmazhatóvá teszi. Mindezek ezt a festési módszert teszik legalkalmasabbá a nôgyógyászati citológiai kenetek festésére. Fontos a festés kivitelezésének minôsége is. A rosszul kivitelezett festés, a halvány festôdés, vagy a túlfestôdés, megváltoztatja a sejt morfológiáját, még a mag-plazma arányt is és jelentôs szerepet játszik a sejtkép helytelen értékelésében, ezért az ál-negativitás és ál-pozitivitás elôfordulásának egyik forrása lehet. A festési protokoll betartása ezért fontos (lásd III/9. melléklet). Sajnálatos, hogy - a patológus megszokott gyakorlatára, vagy költség-kímélésre hivatkozva - hazánkban számos helyen még ma is Haematoxilin-eosin (HE), sôt – horribile dictu – a még ennél is elfogadhatatlanabb Giemsa festéssel készített cervix keneteket is értékelnek. (Ilyen „rossz beidegzésekkel” magyarázható az elégtelenül fixált kenetek aránytalanul magas száma is.) Ezek a festési eljárások nem biztosítják a nôgyógyászati citológiai vizsgálatokkal szemben támasztott nemzetközi minôségi kritériumokat, ezért használatukkal fel kell hagyni! A Papanicolaou-festés egységes alkalmazása biztosítja a kenetek összehasonlíthatóságát is, ha a mindennapos gyakorlatban ugyanazt a kenetet több elôszûrô és több orvos értékeli; a citológiai diagnózisok „intra-observer” egyezésének vagy eltérésének ellenôrzése a folyamatos minôségbiztosítás egyik eszköze. Elengedhetetlen a nôgyógyászati szûrésbôl származó kenetek hazai, „laboratorium-közi” és nemzetközi összehasonlítható értékeléséhez is. (A Papanicolaou-festés – miután áttetszô, ezáltal az egymást fedô sejtek a mélységélesség állításával részletgazdagon megjeleníthetôek – lehetôséget biztosít a keneteket computeres értékelésére is. Bizonyos számítógép programok így alkalmasak az egymást véletlenszerûen fedô sejtek értékelésére is. Bár minden szempontból, teljességgel elfogadott számítógépes kenetértékelés még nincsen, a forrongó piac azt sejteti, hogy nem sok idôt kell arra várnunk, hogy ilyen módszerek képezzék a minôségbiztosítás egyik pillérét.)

3.2 A nómenklatúra. Jelentôsége, szerepe a minôségbiztosításban.
A használt terminológiától elvárható, hogy a kenet elemzése alapján • állást foglaljon, abban, hogy valószínûsíthetô-e, avagy nagy valószínûséggel kizárható-e daganat, vagy az azt megelôzô állapotok bármelyikének fennállta, továbbá, • javaslatot tegyen a kétséget kizáró tisztázás érdekében teendô további lépésekre vonatkozóan. Elvárható továbbá, hogy • morfológiailag jól körülírható „diagnózist” állapítson meg, ha lehet, utaljon a sejtkép kórszövettani megfelelôjére, azaz a sejtkép lehetôség szerint különítse el, hogy laphám vagy mirigyhám eredetû, az utóbbi esetben endocervikális vagy endometriális jellegû malignitásról van-e szó. A nôgyógyászati szûrésbôl származó kenetek értékelésében számos gyakorlat alakult ki; ezek a fenti kívánalmakat különbözô mértékben elégítik ki. 3.2.1 A Papanicolaou-féle osztályozás és kritikája Sokáig – és részben még ma is – a Papanicolaou és Traut által 1943-ban, majd Papanicolaou által 1954-ben javasolt osztályozást alkalmazták világszerte. Ez az osztályozás a sejtképeket öt csoportba osztja: P I. kategória = negatív lelet A kenetvétel anatómiai területét reprezentáló, a vizsgált személy életkorának és fiziológiás állapotának (ciklus, terhesség, menopauza) megfelelô, egyértelmûen benignus sejtkép. P II. kategória = ugyancsak negatív lelet Az adott anatómiai területen elôforduló, az éptôl eltérô, tehát „kóros”, de biztosan nem rosszindulatú sejtkép. P V. kategória = egyértelmûen „pozitív” lelet. A rosszindulatúság minden citológiai kritériumát mutató, biztosan malignus cervix daganatra utaló sejtkép. P IV. kategória szintén a rosszindulatú diagnózisok sorába tartozik. Számos, de nem túl sok, a rosszindulatúságra utaló citológiai jel alapján daganatsejtnek tartható sejt található a kenetben. Értelmezése a különbözô laboratóriumok gyakorlatában eltérô lehet: tükrözheti a vizsgáló szubjektív bizonyta59

III. Szûrôvizsgálatok a méhnyakrák okozta halálozás csökkentése céljából lanságát és vonakodását a rosszindulatú diagnózis kimondását illetôen. Gyakoribb azonban, hogy a daganatsejtek alacsony száma a kategorizálás alapja. P III. kategória a vizsgáló teljes bizonytalanságát fejezi ki. Az egyetlen biztos tény, hogy a kenetben kóros sejtek jelennek meg, ám a vizsgáló nem képes eldönteni, hogy azok gyulladás következményei-e, vagy a daganatfejlôdés egy korai fázisát jelzik. Ez azt jelenti, hogy a Papanicolaou-féle számsor sugallta értelmezés ellenére a P III. nem rosszabb, mint a P II., és nem jobb, mint a P IV. A klasszikus Papanicolaou-rendszer kritikáját az 1988-ban az amerikai National Cancer Institute által a citológiai leletezés és osztályozás kérdéseirôl Bethesdában rendezett konferencia foglalta össze. Elmarasztalták a Papanicolaou-féle osztályozást abban, hogy • nem tükrözi a méhnyakrák keletkezésének és lefolyásának egyre jobban megismert fejlôdésmenetét, ennek megfelelôen • nem nyújt olyan terminológiát, amely kifejezné az egyes citológiai kategóriák és az annak megfelelô patológiai állapotok, illetve hisztopatológiai terminológia közötti korrelációt; • kategóriái nem teszik lehetôvé a kóros, de nem daganatos pl. mikrobiológiai és egyéb állapotok, „diagnózisok” kifejezését; • az idôk folyamán számos olyan módosításon ment át, hogy már nem egységes módon értelmezhetô, következésképpen ma már világszerte számtalan összehasonlíthatatlan módozatban használják. A PIII.: az osztályozás gyenge pontja Hozzátehetjük, hogy a Papanicolaou-féle I-tôl V-ig terjedô, emelkedô számsorban kifejezett kategóriáknak használata azt a szerencsétlen és alaptalan értelmezést szüli, mintha a rosszindulatú daganat jelenléte szempontjából a P III. csoport a P II.-nél súlyosabb, s a P IV.-nél enyhébb eseteket jelölne. Ez természetesen távolról sem igaz. A P III. csoport csupán azt jelenti, hogy a látott kép alapján a vizsgáló képtelen eldönteni, hogy a látott „sejt-atypia” malignitással függe össze, vagy más eredetû, de egyértelmûen jóindulatú atypiáról van-e szó. Nem jelenti azt sem, hogy a P III. diagnosist szükségszerûen a P IV, vagy P V., tehát biztosan rosszindulatú daganat bekövetkezése fogja követni. Nem igaz az az értelmezés, hogy a P III. csoportba sorolt esetek a daganatos betegség „elôszobájában” vannak! A P III. kategória alkalmazása a citológiai gyakorlat legkényesebb, legsebezhetôbb pontja. Túl az esetenkénti megítélés „objektív nehézségein”, búvóhelyet kínál a vizsgáló számára az állásfoglalás elöl. Ha a vizsgáló könnyûszerrel alkalmazza e lényegében semmitmondó kategóriát, feleslegesen sok ismételt vizsgálatot zúdít az orvos nyakába, a vizsgált személyt pedig nemkívánatos lélektani mellékhatásoknak teszi ki. Ha túl szigorúan alkalmazza, óhatatlanul növeli a tévedések számát. Mindkettô a módszer hitelét csorbítja. 3.2.2 WHO-osztályozás A WHO által ajánlott osztályozás egyesíti a korábbi, az International Histological Classification of Tumours sorozatban népszerûsített leíró, valamint a késôbbi „Cervical Intraepithelial Neoplasia” osztályozást. Nem vált széles körben használtá. 60 3.2.3 A Bethesda klasszifikáció Az 1988-ban a National Cancer Institute által szervezett konferencián kialakított és 1991-ben módosított, Bethesda rendszer néven ismertté vált leletezô rendszer elterjedôben van. Több, mint a látottak egyszerû osztályozása, mert a citológiai leletet orvosi konzultatív tevékenységnek fogja fel, amely akkor eredményes, ha mind a vizsgálatot végeztetô klinikus, mind a citológus érdemben hozzájárul. Egyfelôl a nôgyógyásztól elvárja, hogy minden érdemleges klinikai információt tudasson a citológussal. Másfelôl a citopatológust teszi felelôssé a diagnózis összes természetes következményéért, feltételezvén, hogy a citológiai lelet meghatározza a beküldô nôgyógyász minden további tevékenységét. A Bethesda-leletezô rendszer fontos eleme, hogy megállapítja, a kenet értékelhetô, korlátozottan értékelhetô-e, vagy sem, és ha a kenet nem megfelelô, vagy csak korlátozott értékû, részletezi annak technikai okait is. Fontos, hogy ha a kenetben diszplastikus vagy daganat sejt bizonyosan látható, nem engedi értékelhetetlennek nyilvánítani, technikailag bármilyen tökéletlen légyen is az a kenet! Alapcélkitûzése, hogy a citológiai lelet jobb egyezést érjen el a szövettani eredményekkel. Ez a törekvés szavakban megfogalmazott leletet eredményez, mintegy diagnózist a Papanicolaou leletben megszokott számjegyek helyett. A „leíró” diagnózis kiterjed • a kenetben található kórokozók megnevezésére, • utal a reaktív, vagy reparatív jellegû elváltozások jeleire és azok kórlényegére (gyulladás, atrophia, sugárhatás, IUD, vagy egyéb), • helye van a hormonális státus értékelésének is. Leglényegesebb eleme természetesen a hámelváltozások leírása és minôsítése. Ebben leginkább megfelel annak a korábban leírt követelménynek, hogy a hám-rendellenesség súlyosságának a minôsítése mellett utaljon annak eredetére is, hogy ti. laphám, avagy mirigyhám enyhe fokú, vagy súlyos fokú, esetleg meg nem határozható jelentôséggel bíró rendellenességérôl van-e szó. A Bethesda-rendszer mind a laphám, mind a mirigyhám tágabb értelemben rákmegelôzô állapotait 2 kategóriába osztja; elkülöníti • a laphám enyhe fokú intraepiteliális lézióját (LSIL = low grade squamous intraepithelial lesion), amely a CIN 1 (enyhefokú cervikális intraepiteliális neoplázia) megfelelôje, de amely a fénymikroszkópos jelek alapján utalhat humán papilloma-vírus (HPV) fertôzés jelenlétére is (lásd késôbb), valamint • a laphám súlyos fokú intraepiteliális lézióját (HSIL = high grade squqmous intraepithelial lesion), amely a CIN 2, CIN 3 illetve in situ carcinoma megfelelôje. Leíró részében teret hagy a mirigyhámsejteknek és megnevezi azok valószínû eredetét (endocervikális vagy endometriális), és bevezeti a mirigyhámsejtek diszpláziájának, illetve invazív és in situ cervicalis adenocarcinoma diagnózisának új kategóriáit. Az új leletezési mód sem teljesen mentes a bizonytalanságtól, hiszen nem kerülheti el a laphám és a mirigyhám meg nem határozható jelentôséggel bíró „atypiáinak” kategóriáját (ASCUS = atypical squamous cells of unknown significance, és AGUS = atypical glandular cells of unknown significance). A Bethesda rendszer javaslatot tesz a tennivalókra és egyértelmûen foglal állást abban, hogy a javasolt kontroll

III. Szûrôvizsgálatok a méhnyakrák okozta halálozás csökkentése céljából vizsgálatoknak mi az oka és célja. A citopatológus akkor kéri ezeket a vizsgálatokat, ha bármely okból bizonytalanságban van és az ismételt vizsgálattól bizonytalanságának eloszlatását reméli; ez bekövetkezhet akár az idôközben alkalmazott kezelés eredményeként, akár egy adott idô után a kórfolyamat természetes lefolyásának köszönhetôen. A javaslatok tehát minden esetben a citológiai diagnózis pontosítását célozzák és nem jelentik, hogy a citológus akarja diktálni: milyen beavatkozást végezzen a klinikus a betegen. Az új terminológiák alkalmazása lehetôséget kínál a minôségellenôrzésre is. Mértékadó laboratóriumok tapasztalatai alapján, statisztikai úton kialakult „minôségi normák” alkalmazásával a laboratóriumok teljesítménye mintegy számszerûen mérhetô. Például, az ASCUS és AGUS mint bizonytalan „diagnózisok” aránya a szûrési anyagban a 3-5%-ot nem haladhatja meg; számuk a LSIL, HSIL és a felfedezett rosszindulatú daganatos esetek együttes számának legfeljebb 3-4-szerese lehet. Más példa szerint, az Egyesült Királyságban elérendô „minôségi standardként” meghatározták, hogy az értékelhetetlen vagy korlátozottan értékelhetô kenetek száma a szûrési anyagban 7% (+/- 2%), az ASCUS és AGUS diagnózisok aránya 5,5% ( +/- 1,5% ), míg a közepes és súlyos diszpláziák (HSIL) aránya 1,6% ( +/- 0,4%) lehet. 3.2.4 Más osztályozások A teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy Európában a német nyelvterületen használják a II. Müncheni nomenklatúrát, ami többszöri módosítás után a Bethesda klasszifikációval párhuzamba állítható rendszerré vált. A Bethesda rendszertôl eltér, de azzal szintén összhangba hozható a NagyBritanniában használt, az ottani nemzeti szûrôprogram céljaira kialakított leletezési formula, mely a brit klinikai citológus társaság nevének rövidítése nyomán a BSCC Guidelines nevet kapta. Ez azt tanúsítja, hogy elôször az Egyesült Államokat meghódító Bethesda rendszer mindinkább mértékadóvá válik Európában is. 3.2.5 Magyarországi ajánlás A Bethesda leletezô rendszer Magyarországon is mind szélesebb körben terjed és egyre inkább kiszorítja a hagyományos, a megszokott, de megkritizált Papanicolaou-féle osztályozást. Nem mentes azonban ellenérzésektôl sem. Sokan úgy vélik, hogy a klinikai citológiai diagnosztikában – éppen konzultatív jellege és információ-gazdagsága miatt – ideális eszköze lehet a klinikai-citológiai kommunikációnak; a lakossági szûrôvizsgálat céljaira, ahol az eldöntendô tét – kis túlzással – nem több, mint hogy a vizsgált személy „orvos kezébe való, avagy nem” éppen információgazdagsága miatt „túl jó ahhoz, hogy ideális legyen”. Különös módon, pontosan azok, akiknek a kommunikatív leletezô rendszer a kedvét keresni igyekszik: a nôgyógyász szakellátás orvosai idegenkednek leginkább az újítástól. Ez a háttere a Magyar Nôorvos Társaság Cervixpatológiai Szekciója 1999. áprilisában keltezett konszenzus-nyilatkozatában foglaltaknak, miszerint „A kenet értékelése, így a citológiai diagnózis a Bethesda rendszer szerint történjék, de elengedhetetlen a Papanicolaou osztályozás feltüntetése is (kettôs klasszifikáció). A Bethesda-rendszer elônyeit kihasználva a késôbbiekben a Papanicolaou osztályozást elhagyjuk.” (Figyelembe véve a számos hazai laboratoriumban általánosan magas „P3” diagnozis arányt és az ennek alapján indokolatlanul elvégzett nagy számú mûtéti beavatkozást, jelentôs elôrelépés lehet a nyilatkozatban megjelölt jövôkép valóra válása, nevezetesen a Bethesdarendszer elônyeinek kihasználása nyomán a Papanicolaou osztályozás elhagyásának elôrevetítése.)

3.3 Tennivalóik a szûrôvizsgálat után: betegkövetés
A rák korai felismerésének csak akkor van értelme, ha azt korai kezelés követi. Szervezett lakossági szûrôvizsgálatok mûködtetésének egyik feltétele az, hogy rendelkezzék a kellô „beutalási rendszerrel”, azaz olyan klinikai diagnosztikai és kezelési háttérrel, ahol a szûrôvizsgálattal felszínre hozott nem-negatív esetekben szükséges tisztázó vizsgálatok, diagnosztikus eljárások, és ha kell, szakorvosi kezelés késedelem nélkül elvégezhetô. Ennek érdekében elvárható, hogy a citológiai lelet tegyen javaslatot a további tennivalókra nézve. Az ajánlott „betegkövetési protokollt” az III/10. melléklet mutatja be. 3.3.1 A humán papillomavirus és szûrés Mára ismertté vált, hogy a humán papillomavírus (HPV) az egyik leggyakoribb szexuális úton terjedô fertôzô ágens, és egyes altípusainak (elsôsorban a 16 és 18) szerepe van a cervikális intraepiteliális neopláziák (CIN) kialakulásában, és így a méhnyakrák keletkezésében is. Az HPV olyan „rizikótényezô”, amely bár szükséges, de önmagában nem elégséges a méhnyakrák keletkezéséhez. Az invazív méhnyakrák és a CIN súlyosabb fokozataiban a HPV-DNS a sejtek több mint 90%-ában kimutatható. A magyar nôlakosság genitális HPV fertôzöttségérôl végzett felmérés adatai szerint a szexuálisan aktív fiatal nôk 17,6%-a fertôzött, az immunmechanizmusok azonban a nôk többségénél képesek kivédeni a fertôzést. A nôk csak kisebb hányadában állandósul a fertôzöttség úgy, hogy hosszabb tünetmentes idôszak után az a daganatkeletkezés lehetôségét hordozza. A sejtmorfológiában régóta ismert koilocitózist a vírus okozta jellegzetes elváltozásnak tartják. Ezt és számos egyéb enyhébb, de jól azonosítható elváltozást (pl. az u.n. plakkok megjelenése, parakeratozis, a sejtek összetapadása, stb.) a szûrôvizsgálat alkalmával a sejtvizsgálatot végzô citológus felismeri és a leleten jelzi a HPV fertôzöttség valószínûségét. A vírusok jelenléte a sejtekben ugyanakkor önmagában nem jelenti a rák közvetlen kockázatát – ennek megítélését típus-meghatározás motiválhatja - de mindenképpen szakorvosi figyelmet érdemel. Az HPV és annak típusmeghatározása olyan esetekben ajánlható, amikor a citológiai lelet kérdéses ugyan („P3”, vagy ASCUS), de sem a klinikai, sem a kolposzkópos vizsgálat nem igazol gyulladást, sem „kóros hámot”. Ajánlható olyankor is, amikor hosszú ideig „stagnáló” LSIL lézió HSIL lézió irányában változik. Ilyenkor, ha a HPV kimutatás negatív eredménnyel jár, ajánlatos a citológiai vizsgálat ismétlése, pozitív esetben pedig a szövettani vizsgálat. Ez azonban már nem a szûrôvizsgálat keretében történik. (Felmerült az a gondolat, hogy a HPV-DNS meghatározását, mint a méhnyakrák korai felismerésének módszerét szûrôvizsgálati, vagy a citológiai vizsgálatot kiegészí61

III. Szûrôvizsgálatok a méhnyakrák okozta halálozás csökkentése céljából tô módszerként alkalmazzák, ez azonban még távolról sem ajánlott eljárás.) 3.3.2 A citológiai és szövettani vizsgálatok kapcsolata Általánosan elfogadott álláspont szerint a citológiai vizsgálat detekciós módszer: feladata az, hogy felhívja a figyelmet olyan hámrendellenességekre, amelyek – a diagnózis felállítása érdekében – szövettani vizsgálatot indokolnak. A szövettani vizsgálatot még a Bethesda leletezô-rendszer sem teszi nélkülözhetôvé, annak ellenére, hogy lényeges eleme a citológiai kenetben látott hámelváltozás leírása, utalás annak eredetére és súlyosságának minôsítése. Az, hogy egy citológiai lelet korrekt-e, vagy hibás, a kórlefolyás, vagy a citológiai vizsgálatot követô szövettani vizsgálat eredménye ismeretében dönthetô el. Tévedésrôl akkor esik szó, ha a citológiai és a szövettani lelet nem egyezik meg. A tévesen negatív, vagy ál-negatív esetek – meghatározás szerint – azok a szövettanilag daganatosnak bizonyult esetek, amelyekben a korábbi citológiai lelet negatív volt. Tévesen pozitívnak vagy ál-pozitívnak akkor mondunk egy esetet, ha a citológiai lelet rosszindulatúságra utalt, ezt azonban a szövettani vizsgálat nem igazolta. A szövettani vizsgálat tehát a citológiában is egyre nagyobb hangsúlyt kapott minôségellenôrzés talán legfontosabb eszköze. Mit jelent a pozitív citológiai lelet? Azt, hogy a szakma szabályai szerint készült, megfelelô minôségû kenetben kóros morfológiájú sejtek vannak, amelyek arra utalnak, hogy rákmegelôzô állapotokból, cervikális intraepitheliális neopláziából (CIN), vagy éppen rákból származnak. Mit jelent a negatív szövettani lelet? Azt, hogy a szakma szabályai szerint vett és feldolgozott szövetmintából készült metszetekben kötôszövetes alappal rendelkezô, ép hámmal fedett szövetrészek láthatók 3.3.3 Diagnosztikus tévedések? A citológiai és szövettani gyakorlatban gyakran elôfordul, hogy pozitív citológiai vizsgálat után készült mûtéti mintában nincs nyoma a citológiai leletben feltételezett elváltozásnak: a diszplázia, vagy in situ rák szempontjából nem informatív. Elôfordul természetesen ennek a fordítottja is, a negatív citológiai vizsgálat után kapott pozitív szövettani lelet. Az ilyen „diagnosztikai tévedések” rontják a módszer és a vizsgáló hitelét, és károsak lehetnek a beteg számára. Kérdés az, hogy kizárólag a vizsgáló tévedése áll-e a citológiai és szövettani leletek eltérésének hátterében, vagy lehetnek-e annak más okai is? 3.3.3.1 Pozitív citológia – negatív szövettan? Gyakorlott citológusokat és patológusokat tömörítô „baráti kör” (CYBA-kör) nagy anyag elemzése után pozitív citológiai lelet utáni negatív szövettani eredménynek négy lehetséges okát nevezte meg (lásd Magyar Nôorvosok Lapja 61: 497-501.1998.). 1. A citológiai és a szövettani minta vétele között kevés idô telt el A mintavételre használt eszköz által okozott trauma, bármilyen enyhe is, „letörli” a felszíni hámot, azaz a hámfelszín sérülését okozza, amelyeknek élettani regenerációja – megfigyelések szerint - 5-7 napot, a hám és kötôszövet teljes helyreállítása pedig - a sérülés kiterjedésétôl függôen – 6-7 hetet vesz igénybe. 62 Ha a citológiai mintavételt gyors egymásutánban ismétlik meg, vagy a szövettani mintavétel (konizáció) túl gyorsan követi a citológiai vizsgálatot, nagy a valószínûsége annak, hogy – mivel az idô rövidsége miatt a mintavétel idejéig a hám bazális rétegébôl kiinduló érészavar jelei még nem érhetik el a hám teljes keresztmetszetét, – nem kerül kórjelzô sejt, vagy szövet a mintába. Az ebbôl származó, a nôgyógyászt félrevezetô leleteket elkerülendô, ajánlja az 1988. évi Módszertani Levél („A méhnyakrák rákmegelôzô állapotainak felismerése és terápiája”, Szociális és Egészségügyi Közlöny 11: 524-528. 1988.), hogy az ismételt kenetvételek között mintegy 6 hét teljen el. Ez elegendônek tûnik a szövettani vizsgálat szintjén, a citológiai kenetvétel megismétlésének legkorábbi intervalluma azonban nemzetközi ajánlások szerint sem lehet 3 hónapnál rövidebb. A hám újraképzôdéséhez szükséges idôt a szövettani mintavétel (konizáció) idôzítésében is ajánlatos figyelembe venni, és azt legalább két hét kivárási idô után elvégezni. 2. A mintavétel szövettani vizsgálat céljára nem megfelelô A pozitív citológiai lelet birtokában - a diagnózis felállítása céljából - a nôgyógyász szövetmintát vesz szövettani vizsgálat céljára. Ennek az ajánlott módja a konizáció, azaz az egész porció-felszín és a méhnyak magas, kúp alakban elkeskenyedô részének kimetszése, amelynek tengelyében a nyakcsatorna áll. Ha a kúp nem kellôen magas, elôfordul, hogy az elváltozás magasabban helyezkedik el és nem kerül be a kimetszett konizátumba; a magasan ülô elváltozás esetleg az endocervikális kaparékba sem kerül be. Az eredmény: pozitív citológia után negatív szövettan. 3. A szövettani feldolgozás nem kellôen alapos és gondos A konizátum sorozatmetszetek készítésére alkalmas, ezért az invázió bizonyítására, vagy kizárására, az intraepiteliáis, in situ rák kórismézésére egyedül megfelelô módszer. Az endocervikális folyamatokról felvilágosítást nyújt. A kóros hámot egészében eltávolítja, ezért nemcsak diagnózisra alkalmas, hanem az in situ rák esetében terápiás megoldást is jelenthet. Ennek érdekében a konizátumot – pontos orientáció, szeletelés és a blokkok megjelelölése után – egészében fel kell dolgozni, és több mélységbôl kell metszeteket készíteni. Fontos, hogy a hisztológus a leletében nyilatkozzék a kúp magasságáról, a transzformációs zónáról, valamint az elváltozás és a rezekátum szélének viszonyáról. Ha a kimetszett kúp nem kellôen magas, nem kellô helyrôl készült, nem megfelelô számú metszet vizsgálata után születik vélemény, a szövettani lelet korrektsége kockán forog. 4. Az interpretáció csapdái Ha a citológiai kenetben kóros sejtek vannak, de porció felszíne a szövettani metszetben hámfosztott, a készítmény szövettani diagnózisra alkalmatlan, azaz nem mondható negatívnak: csak az jelenthetô ki, hogy a szövettanilag vizsgált anyag mûvileg károsodott, korlátozottan értékelhetô, ezért diszplázia, vagy intraepiteliális rák jelenlétére nézve nem informatív. Ha a szövettani metszet egy-egy látóterében csak „kóros” hámfoszlányok láthatók kötôszövetes alap nélkül, a szövettani vizsgáló a „diszplázia” fokáról csak fenntartással nyilatkozhat, de nem véleményezhet in situ rákot, hiszen a

III. Szûrôvizsgálatok a méhnyakrák okozta halálozás csökkentése céljából vizsgáló még akkor is nagy felelôsséget vállal, amikor optimális minôségû mintát vizsgálva kijelenti, hogy az invázió lehetôségét kizárja! 3.3.3.2 Negatív citológia – pozitív szövettan Ezeknek az eltéréseknek az értékelése az elôbbieknél lényegesen egyszerûbb, mert a intraepiteliális cervikális neopláziát (CIN), carcinoma in situ-t, vagy invazív rákot megállapító, tehát pozitív szövettani leletet egyértelmûnek kell elfogadnunk, s az esetleges eltérések okait csakis a citológiai vizsgálat oldalán lehet keresni. Az eltérések okai – ugyancsak a CYBA-kör tagjainak tapasztalatai szerint – a következôk lehetnek: 3.3.3.2.1 A kenetvétel tökéletlensége A kenetvétel történhet nem megfelelô helyrôl, például csak a porció felszínérôl. Csak megfelelô helyrôl, megfelelô minôségû, megfelelô eszközzel vett kenetbôl szabad véleményt mondani, ellenkezô esetben a vélemény korlátozottan értékelhetô kenet alapján születik, melynek tényét a lelet tartalmazza. Alapvetô követelmény – mint arra már rámutattunk – az, hogy a kenet tartalmazzon endocervikális sejteket is; ha ilyenek nem találhatók, a kenetet korlátozottan értékelhetônek kell minôsíteni. Elvétve elôfordulhat, hogy a megfelelô eszközzel, megfelelô módon vett kenetben sem kerülnek kórjelzô sejtek; ezek a módszer objektív hibái, nem lehetnek gyakoribbak az esetek 1-2%-ánál. Az un. folyadék-bázisú feldolgozás, hogy ti. az anyagvevô eszközrôl a sejteket a fixáló folyadékba „belemossák”, majd ennek centrifugált üledékét viszik tárgylemezre, egyes adatok szerint csökkentheti a hibák elôfordulását. 3.3.3.2.2 Un. „kulissza-carcinomák” A nyakcsatornán belül elhelyezkedô in situ, vagy invazív adenocarcinomák csak megfelelô endocervikális anyagvétellel, vagy nagy kolposzkópos gyakorlattal ismerhetôk fel, bár mint már utaltunk rá, a kolposzkóp a nyakcsatornát közvetlenül nem „látja” (az un. „felfújt porció” jelensége). Ezek gyakorisága az összes méhnyakrák kevesebb mint 20%-ára tehetô, számuk a tapasztalat szerint emelkedôben van, ezért erre a lehetôségre fokozottan kell figyelni. 3.3.3.2.3 Szubjektív, a vizsgáló személyéhez kötött hibák A vizsgáló személy fáradtságára, gyakorlottságának hiányosságaira, vagy valamely más okra visszavezethetô „elnézett” esetek. Ezekben az esetekben, ha a keneteket utóbb, már a tévedés tudatában újra vizsgálják, az „elnézett” daganatsejteket meg lehet találni. „Tévesen negatív” citológiai leletet eredményezhet a sejtkép téves megítélése is: differenciál-diagnosztikai nehézséget okozhatnak például az atrófiás sejtek mellett a már említett technikai, festôdés és fixáltságbeli hibák is. 3.3.3.2.4 A módszer „objektív” hibái Elôfordulhatnak – ritkán bár - az exfoliáció rendellenességei: daganatsejtek – a kenetvételhez ajánlott „enyhe erômûvi behatás” ellenére sem válnak le a felszínrôl, vagy, ha leválnak is, a méhszáj obliterációja miatt nem ürülnek a kenetvétel helyére. A tévesen negatív citológiai leletek a belsô és külsô minôség-ellenôrzés rendszerének mûködtetésével jelentôsen mérsékelhetôk. 3.3.3.3 A morfológus és a klinikus párbeszéde A morfológus felelôssége nagy, ezért számára a klinikai információk, köztük az elôzô anyagvételek ideje a korábbi diagnózisok ismerete, a nôgyógyászati status, gyógykezelések, stb. nagyon fontos. A nôgyógyász több szempont, köztük a citológiai és szövettani lelet alapján hozza meg mind szakmai, mind jogi szempontból felelôsségteljes döntéseit, ezért számára – a korrekt diagnózis mellett – egyéb információk ismerete nagy segítséget jelent. A nôgyógyász és a morfológus, vagy – ha a citológiai és szövettani vizsgálatok nem azonos helyen történnek – a nôgyógyász, a citológus és a hisztológus rendszeres konzultációja fontos. Ha ez elmarad, mindnyájan fontos adatok hiányában helytelenül dönthetnek. Az igazi vesztes ilyenkor mindig a beteg, aki nem kap megfelelô kezelést. 3.3.4 A betegkövetés, mint minôségbiztosítási módszer A nem-negatív citológiai eredményt adó esetek klinikai és kolposzkópos vizsgálat elvégzését indokolják, definitív diagnózist azonban csak kórszövettani vizsgálat lelete alapján lehet felállítani. A citológiai, kolposzkópos és szövettani leletek korrelációját az V. táblázat szemlélteti.

Kolposzkópia** Szövettan I. A, B, C II. A 1-6 B. 1-6 normális CIN 1 CIN 2 CIN 3 Carcinoma in situ Invazív carcinoma Benignus elváltozás: gyulladás, atrophia

Bethesda Fiziológiás negatív LSIL HSIL HSIL

Papanicolaou P I. P III. P III. P V.

III. IV. és V.

carcinoma ASCUS, AGUS

P V.

Lust Iván után

** Római nomenklatúra szerinti csoportosítás

Rövidítések: CIN = cervicalis intraepitheliális neoplasia CIN 1 = enyhefokú CIN CIN 2 = közepes fokú CIN CIN 3 = súlyos fokú CIN SIL = squamosus intraepitheliális lézió LSIL = egyhefokú (low grade) SIL HSIL = súlyos fokú (high grade) SIL ASCUS = ismeretlen jelentôségû atípiás laphámsejtek AGUS = ismeretlen jelentôségû atípiás mirigyhámsejtek

V. táblázat. A méhnyak rákmegelôzô állapotainak osztályozása: kolposzkópos, citológiai és szövettani leletek korrelációja

Az újabb citológiai leletezési rendszerek, mint láttuk, úgy adják meg összegezô véleményüket, hogy szavakban megfogalmazott, leíró jellegû „diagnózis-csoportjai” megfelelnek a sejtkép alapján feltételezett kórszövettani elváltozásoknak, a citológiai és a kórszövettani diagnózisok így könnyen összevethetôk. 63

III. Szûrôvizsgálatok a méhnyakrák okozta halálozás csökkentése céljából
VI. VN NEGATIV PREDIKTIV ÉRTÉK = (VN + ÁN) VII. X 100

TESZT

VÉGEREDMÉNY + –

+ –
A B C D I. VP SZENZITIVITÁS = VP + ÁN = = = = VALÓDI POZITIV ÁL – POZITIV ÁL – NEGATIV VALÓDI NEGATIV

A C
(VP) (ÁP) (ÁN) (VN)

B D

VP+VN PONTOSSÁG = [(VP+ÁP)+(VN + ÁN)] VIII. Elsôdleges szûrés szenzitivitása Végsô diagnózis Elsô szûrés CIN 2-3, cis. cc. negatív (HPV, CIN 1 is) X 100

X 100

CIN 2-3, cis. cc.

A C

B D
X 100

II. VN SPECIFICITÁS = VN + ÁP X 100

negatív HPV, CIN 1 is!

A% szenzitivitás az (elsô és végsô diagnózis egyezik) A+C (összes lelet a végsô diagnózis után) elôszûrés során

III.
ÁN

ÁL–NEGATIV ARÁNY = VP + ÁN

X 100

IX. PPV=CIN 2 vagy súlyosabb elváltozások pozitív prediktív értéke (PPV) a cytologiai szûrôvizsgálatok során Histologia eredménye Cytologia CIN 2-3, cis. cc. negatív (HPV, CIN 1 is)

IV.
ÁP

CIN 2-3, cis. cc. X 100

ÁL–POZITIV ARÁNY = VN + ÁP

A C

B D
X 100=PPV

V. VP POZITIV PREDIKTIV ÉRTÉK = VP + ÁP X 100

negatív HPV, CIN 1 is!

A (szövettanilag igazoltan CIN 2 vagy súlyosabb) A+B (összes citologiailag CIN 2 vagy súlyosabb)

VI. táblázat. A találati pontosság értékelése.

A citológiai és kórszövettani leletek összevetése szükséges, mert az a belsô minôségbiztosítás és minôség-ellenôrzés egyik legfontosabb eszköze; segítségével határozható meg pontosan a citológiai laboratóriumi munka minôsége, a vizsgálat „találati pontossága”: a szenzitivitás, a spe64

cificitás, valamint a pozitív és negatív prediktív értékek. (lásd VI. táblázat.) A minôségbiztosításnak ez a módja kétirányú folyamat: a citológiai és kórszövettani laboratóriumok közötti párbeszédet, adatközlést és adatkapcsolást tételezi fel. Nemcsak

III. Szûrôvizsgálatok a méhnyakrák okozta halálozás csökkentése céljából az a fontos, hogy a citológiai laboratórium a kórszövettani eredmények ismeretében ellenôrizhesse a gyanús és pozitív citológiai esetekben az eredmények korrektségét. Az is fontos, hogy a kórszövettani laboratórium ismerje minden szövettanilag diagnosztizált eset „szûrési elôtörténetét”; ha nem ismeri, kutassa fel a citológiai elôzményeket és ezeket az eseteket tudassa a citológiai laboratóriummal! Kívánatos és kínálkozó lehetôség természetesen, hogy a vizsgálatok azonos laboratoriumban történjenek; így az elôzményt jelentô citológiai kenetek újraellenôrzése a szövettani diagnosztika szerves részévé válhat. A szövettanilag diagnosztizált rák-esetek között lehetnek olyanok, akik korábban, hosszabb-rövidebb idôvel a rák klinikai megjelenése elôtt szûrôvizsgálaton vettek részt és onnan „negatív” citológiai eredménnyel távoztak; ezek az ál-negatív esetek, más szóval az un. intervallum-rákok csakis a citológiai és kórszövettani laboratóriumok közötti párbeszéd útján kerülhetnek napvilágra. Megismerésük létfontosságú, mert az intervallum-rákok elôfordulásának gyakorisága a citológiai szûrôvizsgálatok minôségének legfontosabb mutatója. Az intervallum-rákok megismerésében nehézséget támaszthat, hogy a citológiai és kórszövettani vizsgálat sok esetben különbözô intézményekben történik. Ez eredményezhet diagnosztikus szemléleti, vagy szóhasználati különbözôséget, de gyakoribb, hogy a beteg „eltûnéséhez” vezet. Ilyen esetekben a betegkövetés az intézmények közötti „kollegiális kommunikáció” mellett a TAJ-szám nyújtotta lehetôség kihasználásával is biztosítható. 3.3.5 A kórszövettani vizsgálat, mint minôségellenôrzés A szûrôvizsgálat eszközeként végzett citológiai vizsgálat önmagában nem diagnosztikai eljárás. A klinikai eljárás alapjául szolgáló diagnózist a szövettani vizsgálat szolgáltatja. teket. A látótérrôl-látótérre átvizsgált nagy tömegû kenet között csak elvétve (1-3%) talál olyant, amely daganatra, vagy daganat-megelôzô állapotra utaló sejt-morfológia szempontjából figyelmét felkelti. Fontos ezért, hogy már a kiképzés és gyakorlat-szerzés során minden olyan fiziológiai, vagy patológiai részletére ráirányítsák a figyelmét, amely a daganat szempontjából negatív keneteket is érdekessé, színessé teheti. Ilyenek a rákkal összefüggésben nem álló gyulladásos, reaktív, reparatív-regeneratív hámelváltozások, a kenetben elôfordulható változatos kórokozók, a hormon-hatások különbözô változatainak tekinthetô jelenségek. Ezek keresése és felismerése – bár a „rákszûrés” nézôpontjából a kenetvizsgálatnak csupán melléktermékei – a klinikus számára fontos információk lehetnek; de ami talán ennél is fontosabb, színesítik, „sikerben” gazdagabbá teszik a „negatív rákszûrô kenet” fontos, de monoton munkáját is az elôszûrôk számára. A tapasztalat szerint, egy gyakorlott elôszûrô számára egyetlen kenet teljes átvizsgálása és értékelése 4-8 percet vesz igénybe; az adminisztráció, adategyeztetés további mintegy 1,5-3 percet. Eszerint egy elôszûrô naponta legfeljebb 100 kenet vizsgálatára képes; 60 kenet/nap tartható optimálisnak. Az egy elôszûrô szakasszisztens által megvizsgálandó legalacsonyabb kenetszám meghatározása is fontos, hiszen csak ez biztosíthatja - az éberség folyamatosan fenntartása mellett – a megfelelô szakmai gyakorlat fenntartását is. A minimális kenetszám 40 kenet/nap lehet. (Ez választ ad arra a régebben vitatott kérdésre is, hogy az elôszûrô szakaszszisztens végezzen-e kiegészítô tevékenységként, mintegy pihenés indokán technikai munkát is. A helyes válasz, úgy tûnik, hogy egyáltalán ne, vagy csupán minimális mértékben tegye ezt, hiszen ha az igénybevétel megosztottsága miatt a naponta megnézett kenetek száma a 10 és 30 kenet közé süllyed, elveszti azt a gyakorlatát, amely elvárható ahhoz, hogy megfelelô színvonalon lássa el a magasabb kvalifikációt igénylô, felelôsségteljes feladatát. Fenti számok alapján – figyelembe véve szabadságot, betegséget is - egy elôszûrô szakasszisztenstôl évente minimum 6 000, maximum 12 000 kenet vizsgálatát várják el az e tekintetben mértékadó országok többségében (pl. Németország, Finnország, Egyesült Államok). 3.4.2 Belsô minôségellenôrzés Mint már láttuk, a citológiai vizsgálat sem mentes a hibák elkövetésének és a tévedések lehetôségétôl. A minôségbiztosítás tervezett és szervezett tevékenység, ami a hibaforrások és a tévedések minimumra szorítását célozza. Hibák elôfordulhatnak az összetett folyamat minden mozzanatában a kenetvételtôl a kenet értékeléséig. 3.4.2.1 A kenet minôsége A technikailag tökéletlen: sejtszegény, rosszul fixált, vastag, véres és ezért áttekinthetetlen kenetet nem lehet és nem szabad értékelni; az egyetlen kivétel az, amikor a kenetben – minden fogyatékossága ellenére – rosszindulatság citológiai jeleit félreismerhetetlenül mutató sejtek, vagy sejtcsoportok láthatók. Itt jegyezzük meg, hogy a Bethesda osztályozás a kenetek korlátozott értékelhetôségére igen pontos, „számolható” ajánlásokat ad így megnehezítve annak lehetôségét, hogy a bizonytalankodó elôszûrô asszisztens vagy citopatológus technikai hiba mögé menekülve kerülje el a diagnosztikus felelôsségvállalást. A citológiai laboratórium 65

3.4 Minôségbiztosítás a citológiai laboratóriumban
A citológiai laboratóriumok mûködhetnek: • szervezetileg patológiai osztályokba integráltan, azok egy mûködési alegységeként, és • önálló citodiagnosztika osztályként, vagy részlegként. Mindkét esetben a citológiai elôszûrô szakasszisztenseknek jut a szûrôvizsgálatokból származó kenetek vizsgálatának oroszlánrésze: minden egyes kenet elsô vizsgálata. A felügyeletüket ellátó orvos-citopatológusok általában csak a szakasszisztensek által elôválogatott vizsgálati anyagnak azt a hányadát vizsgálják, amelyet az elôszûrést végzôk ilyen, vagy olyan okból felülvizsgálatra érdemesnek ítélnek. A citológiai diagnosztikus munka minôsége szempontjából az elôszûrôk munkája, és munkájuk minôsége a meghatározó. 3.4.1 Az elôszûrôk munkaterhelése Kiterjedt irodalma van annak, hogy az elôszûrô szakaszszisztensek milyen mértékben terhelhetôk az átlagos minôségû kenetek vizsgálatával. Országonként jelentôsen eltérô következtetésekre jutottak; az általánosítható megállapítások a következôk: Az elôszûrô szakasszisztens munkáját a monotónia teszi nehézzé, az ti., hogy nagy tömegben vizsgál „negatív” kene-

III. Szûrôvizsgálatok a méhnyakrák okozta halálozás csökkentése céljából szakszemélyzetének a feladata, hogy a kenetvételt végzô partnereit a kenetvétel, kenetkészítés és fixálás játékszabályairól „kioktassa” és azok betartásán ôrködjék. 3.4.2.2 Azonosítás, adatszolgáltatás A kenetek összecserélése beláthatatlan következménnyel járhat, ezért csak megfelelôen azonosított keneteket szabad vizsgálni. Esetenként ellenôrizni kell, hogy a tárgylemezre karcolt azonosítási adatok a mellékelt vizsgálati kérôlapon feltüntetett adatokkal egyeznek. A hiányosan kitöltött, minden megkívánható klinikai adatokat nem, vagy hiányosan feltüntetô vizsgálati kérôlapok kiegészítését kérni kell a beküldôtôl. 3.4.2.3 Kettôs értékelés, „re-screening” Az elôszûrô szakasszisztensek tevékenységének szoros, személyes ellenôrzése a minôségbiztosítás szempontjából fontos. Minden résztevékenység írásos „jegyzôkönyvezése”, az elôforduló hibák havonkénti elemzése, a helyes eredmények megdicsérése nagyban segíti az elôszûrôk tevékenységének pontosságát. Helyes gyakorlat az, ha minden kenetet két elôszûrô egymástól függetlenül értékel; ezt nevezik „100%-os rescreenelés”-nek. Különbözô források a „kettôs értékelést” a negatív kenetek 10%-ára, mások 25-30%-ára, vagy ennél is nagyobb hányadára ajánlják kiterjeszteni. Helyenként a keneteket „vakon” választják ki, mások fontosnak tartják a negatív kenetek között is a fokozott rizikócsoportba tartozó eseteket bevonni az újraértékelésbe. Ezt az angol-szász irodalomban „rapid re-screening-nek” nevezett módszert (amelynek során a már ellenôrzött negatív kenetek egy részét vagy egészét kenetenként nem több, mint 30 másodperc alatt újraértékelik) csak az abban résztvevô gyakorlott asszisztensek munkaterhelése szempontjából kérdôjelezik meg. Aligha várható el az átlagosan 60 kenet/nap teljesítmény az olyan elôszûrôtôl, aki reggel egy óráját 30 –50 kenet „gyors” újra-vizsgálatával töltötte. Nincsenek pontos számítások a módszer költségkihatására sem, bár úgy tûnik, hogy a minôségbiztosításnak ez a módszere is a költségek növekedésével jár. A többletköltség ellenértékét az eredmények pontosabbá válása, a népesség egészségi állapotának javulása jelentheti (bár ezt pénzügyileg számításba venni nem egyszerû). Az ugyanazon kenet két elôszûrô által egymástól függetlenül történô vizsgálata, különösen, ha azt az újra-vizsgálatban résztvevô anyagi érdekeltsége is serkenti, a minôségbiztosítás hasznos módja lehet. 3.4.3 A képzés és továbbképzés szerepe a méhnyakszûrés minôségbiztosításában Kívánatos, hogy mind a kenetvételt végzô orvos vagy asszisztens, mind a kenet technikai feldolgozását végzô laboratóriumi személyzet, mind a mikroszkópos vizsgálatot végzô szakember számára kötelezô legyen a munka jellegének megfelelô szintû képzés és továbbképzés. Kiképzett és továbbképzett szakemberekre van szükség a rákszûrés szervezési és informatikai feladatainak ellátásában is. 3.4.3.1 Elôszûrô szakasszisztensek képzése A különbözô meghonosodott gyakorlat, bár részben eltérô tananyagokat ír elô, tartalmaz közös elemeket is, um. • anatómiai alapismeretek • élettani, biológiai ismeretek 66 • laboratóriumi gyakorlati ismeretek • adminisztratív ismeretek, adatkezelés • a szakterületre vonatkozó elméleti ismeretek • a képzés döntô hányadát kitevô mikroszkópos gyakorlat; ennek célja a negatív kenetek biztos felismerése, az azokban fellelhetô összes „élettani változat”, „nem-malignus” eltérés alapos ismerete, és annak a készségnek a kialakítása, amely szükséges az onkológiai értelemben „nem-negatív”, tehát konzultációra bocsátandó esetek biztonságos elkülönítéséhez. 3.4.3.2 Citopatológusok gyakorlati képzése. Megfelelôségtanúsítás Hazánkban kevésbé egységesített a patológiai alapra építhetô, a nôgyógyászati kenetek citológiai értékelésében kellôen jártas szakemberek képzése, különösen pedig gyakorlottságuk megszerzésére és megfelelô szinten tartását elôsegítô eljárás. A maguk területén alaposan képzett, nagy gyakorlattal bíró szakasszisztensek által kiemelt, „problémás” kenetek konzultatív jellegû értékelését végzô orvosnak is szüksége van gyakorlata fenntartására; ezt jól szolgálhatja, ha rendszeresen és „elôszûrés-szerûen” értékel szûrôvizsgálatból származó „negatív” keneteket is. A nemzetközi ajánlások ebben nem foglalnak egyértelmûen állást; vélhetô azonban, hogy évi 800 – 1300 kenet vizsgálata jól szolgálja a célt. (Ez a kenetszám körülbelül annyi, amennyi „elôszûrt” kenetet egy évente mintegy 15 000 kenetet feldolgozó laboratóriumban egy „felülvizsgáló” citopatológusnak végsô ítéletet alkotva látnia kell.) Szükség van jogszabályokra, amelyek a citológiai laboratórium és az abban foglalkoztatott szakember-csoportok „mûködési engedélyének” kiadását minimum technikai és szakmai kritériumok kielégítéséhez köti. Szükség van arra, hogy a szakembercsoportok megfelelôségét, a folyamatos képzés eredményességét idôrôl-idôre hitelesítsék. Az ilyen jártasság-vizsga (proficiency testing) letételét elôszûrô szakasszisztensek számára 3-5 évenként, orvos-citolpatológusok számára 5-7 évente tartják megismétlendônek. Az egyes laboratóriumokban kívánatos folyamatos szintentartó képzési és önképzési alkalmakat szervezni. 3.4.3.3 Gyakorlati képzés a mintavételre Az eredményes citológiai vizsgálat elôfeltétele az értékelhetô kenet. A kenet értékelhetôsége döntôen a mintavételen áll, vagy bukik. A mintavevôk gyakorlati képzése a mintavételben ezért kulcsfontosságú. 3.4.4 Külsô minôségbiztosítás A külsô minôségbiztosítás másik laboratóriummal kölcsönösen végrehajtott „csere”-preparatumok vizsgálata, vagy a helyesebb módszer szerint laboratóriumok csoportjai által szervezett és felügyelt központokban elvégzett rendszeres „vak-audit” vizsgálat lehet. Utóbbi esetben véletlenszerûen kiválasztott esetek újraértékelésével ellenôrizhetô az egyes laboratóriumokban elvégzett munka technikai, illetve szellemi színvonala. Amennyiben a laboratórium nem felel meg a minôségbiztosítás rendszerében elôre meghatározott kritériumoknak, a vezetô asszisztens, az asszisztensek, ill. az irányító orvos továbbképzésre kötelezhetô. Az elérendô „minimum kritériumoknak” tükrözniük kell a célt, a mérendô folyamatot és az elfogadható mérési értéket. Erre példaként néhány minôség-mutatót említünk:

III. Szûrôvizsgálatok a méhnyakrák okozta halálozás csökkentése céljából • 20-50 éves kor közötti asszonyok keneteinek több mint 80%-a tartalmazzon metaplasztikus vagy/és endocervikális sejteket; • a kenetvételtôl a lelet elkészültéig terjedô „átfutási idô” nem haladhatja meg a 4 hetet; de elvárható, hogy a vizsgálat eredménye az esetek több mint négy-ötödében (80%) 2-3 héten belül kerüljön a vizsgált személyhez; • az alacsony és magas rizikócsoportú daganat megelôzô állapotok (LSIL, HSIL), továbbá az értékelhetetlen kenetek aránya, maradjon a megállapított határértékeken belül. (lásd a Bethesda-klasszifikáció esetében az egyes diagnózisok arányának minôségbiztosítást ellenôrzô szerepérôl korábban mondottakat.) • elvárható vizsgálati számok: laboratóriumonként minimum 10-15 ezer kenet, elôszûrô asszisztensenként minimum 5-7 ezer kenet, és orvosonként minimum 700-1000 szûrésbôl származó és ugyanennyi konzultatív kenet vizsgálata; • ellenôrizhetô a szûrést követôen a pozitív esetek követésére, kezelésére vonatkozó eseménysorozat is; így minôségbiztosítási kritérium lehet pl. az, hogy a pozitív esetek döntô többségében a vizsgálatot követô 12 hónapon belül befejezôdjék a beteg kezelése; • meghatározható a várakozási idô is: meghívásos rendszerben a citológiai vizsgálat a meghívástól számított 2-4 héten belül történjék meg. Ezek csak kiragadott példák a külsô minôségbiztosítás által mérhetô lehetôségek gazdag választékából. A kiválasztandó módszernek természetesen az adott ország, országrész, település adottságait, lehetôségeit, a finanszírozás módját és mértékét is figyelembe kell vennie, hiszen túl szigorúan megállapított ellenôrzési rendszer a munkát béníthatja, túl lazán megállapított rendszer pedig növelheti a hibák számát. keneten mintegy 300 – 500 000 „objektum” van (hámsejtek, baktériumok, egyéb kórokozók, mûtermékek, spermium, stb.). Ezeknek a viszonylag nem sokféle, de igen nagy mennyiségû és véletlenszerûen elhelyezkedô objektumoknak az értékelése jelenti a kenetvizsgálat nehézségeit. Az emberi agyvelô képes arra, hogy a kenetvizsgálatra fordított átlag 6-8 perc alatt „tudomást se vegyen” a lényegtelenrôl. Ámde ez a „képesség” rejti magában a tévedés lehetôségét is. A sejteket értékelô komputer „lassabban” dolgozik a vizsgáló embernél (persze, ha kell, folyamatos mûszakban is), de bizonyíthatóan – jól, vagy rosszul minden objektumot észlel és értékel. Ezek alapján alapvetôen kétféle technika került forgalomba: • az egyike folyadék alapú preparálási módszerekkel monolayer keneteket készít. Ennek elônye az, hogy az egyetlen rétegben elhelyezkedô sejteket a komputer egy viszonylag egyszerû program segítségével is jól értékeli. Számos „háttér-információ” (gyulladás, baktériumok, mûtermékek stb.) elveszhet, a tiszta háttér mellett ugyanakkor jobban értékelhetôk a daganatos és daganatmegelôzô állapotokat jellemzô hámelváltozások. Ezzel az eljárással is írtak le a „hagyományos” mikroszkópos vizsgálathoz képest pontosabb „háttér–diagnózist” is, minden bizonnyal a rutinszerû kenet-technikák fogyatékosságainak tulajdoníthatóan. • Egy másik megoldás a véletlenszerûen egymásra került, egymást fedô, s a legkülönbözôbb formát felvevô sejtek sokaságában az un „neural net” computer technikával próbál eligazodni. Ennek az a lényege, hogy egymással összekötött komputerek „tanítható” rendszere – igen bonyolult számítógépes program alkalmazásával és felhasználva a Papanicolaou-festés transparens voltát is - képes arra, hogy kenetenként 128 látóteret a képernyôre „elôemelve” a kenet legfontosabb, vagy leginkább kórosnak tekinthetô látótereit felismerhetôvé tegye anélkül, hogy az összes többi látóteret „hagyományos” módon át kellene vizsgálni. A legfontosabb „képlet” mindig az adott látótér centrumába kerül. Az eredmények látványosak voltak, de az ár magasnak bizonyult. Mindkét eljárás igyekezett arra, hogy „interaktív” legyen, azaz helyet adjon az emberi közremûködésnek is nemcsak úgy, hogy a software kialakításában emberi ismeretanyagot alkalmazott, hanem úgy is, hogy a képernyôre vitt látótereket is értékelik. A módszereket egyenlôre csak minôségbiztosítására, azaz a negatív kenetek újra-vizsgálására javasolják. Történnek kísérletek arra is, hogy az emberi szem nem látta kenetekrôl is készüljön diagnózis számítógépes kenetértékelés útján (pl. AUTOCYTE). A Nemzetközi Citológiai Akadémia különbizottsága foglalkozott a komputerizált rendszerekkel szemben támasztandó elvárásokkal. Egyetértés van abban, hogy különbséget kell tenni a szûrésre alkalmazott módszerek és a kizárólag minôségellenôrzésre alkalmazható technikák között. Bizonyos elvi álláspontok kialakulóban vannak, éspedig: • minden egyes diagnózisért a szakszemélyzet személyében felelôs, függetlenül attól, hogy azt automatizált eszköz segítségével vagy a nélkül érték el; • az automatizált rendszerek bevezetése semmilyen formában nem csökkentheti az fénymikroszkópos elôszûrési rendszer elismertségét, az mindenképpen „standard”-nak tekintendô; 67

3.5 Komputerizáció alkalmazásának lehetôségei a nôgyógyászati rákszûrésben és a minôségbiztosításban
A századvégi komputer-technikáknak a méhnyak-kenetek értékelésében és a minôségbiztosításában való alkalmazása területén legújabban két megközelítés ismert, úgymint • ellenôrizni lehet a vizsgáló személy tevékenységét. (Az eljárás a repülôgépek fekete doboza, vagy a kamionvezetôket ellenôrzô tachográf mûködéséhez hasonló elgondoláson alapul.) A rendszer legismertebb alkalmazása a Pathfinder. Segítségével mérhetôvé válik a megvizsgált és a kihagyott látóterek aránya; a látóterek a komputeren megjelölhetôek. Kirajzolódhat a tárgylemez mozgása, a munka idôbeni lefolyása, a munkával, illetôleg dekoncentráltan eltöltött idô aránya is. A módszer kétségtelenül pontosabb munkára készteti a vizsgálót, lelkileg azonban minden bizonnyal rendkívül megterhelô. Adatokkal alátámasztott hatékonyságát valószínûleg annak köszönheti, hogy csökkenti az ellenôrzés nélkül végzett tevékenység során elkövetett hibák egy részét. • más komputerizált módszerek a sejtek ellenôrzését tûzik ki célul a vizsgálatot végzô személyek ellenôrzése helyett. Tudjuk, hogy a megfelelô technikával vett és elkészített

III. Szûrôvizsgálatok a méhnyakrák okozta halálozás csökkentése céljából • lehetôséget kell biztosítani arra, hogy az automatizált eszközök teljesítménye folyamatosan ellenôrizhetô legyen; • az automatizált eszközök elôállítási, beszerzési és mûködtetési költségei nem veszélyeztethetik a diagnózis elvárható pontosságát (pl. olcsóbb automata nagyobb hibaszázalékkal dolgozzék, míg drágább automata megbízhatóbban); • a képernyôrôl történô diagnosztizálás minden bizonnyal a szemet kevésbé fárasztó feladat, mint a mikroszkópos elôszûrés, két személy egyidejûleg végezheti; mindazonáltal az is speciális képzést és gyakorlatot igényelô tevékenység, amelyet tanulni, gyakorolni, arról rendszeresen vizsgán számot adni indokolt. Az információ századának küszöbén említést érdemel, hogy a számítógépes technikák nem csupán a kenetek vizsgálatát és minôségellenôrzését, hanem az u.n. „telecytologia” révén, azok konzultatív elemzését is lehetôvé teszik. Ilyenkor emberi agyvelô és tapasztalat összekapcsolása és kombinációja a cél. Ez a ma még költséges módszer forradalmi jövôt sejtet. Ma még aligha ítélhetô meg a komputerizált rendszerek jövôje, jelentôségük mégis tagadhatatlan. Nem elképzelhetetlen, hogy az automatizált rendszerek a jövôben hozzá fognak járulni a rendszeres szûrôvizsgálatok hatásfokának növeléséhez és kiterjesztéséhez.

Ajánlott olvasmányok:
Europe against Cancer: Quality Assurance in Cervical Cancer Screening. European Commission, Brussels,1992. Hakama,M., Miller,A.B., Day,N:E. et als (eds): Screening for cancer of uterine cervix. Lyon. International Agency for Research on Cancer. IARC Publications No.74. 1986.

Richart, R.M.: The patient with an abnormal pap smear: screening techniquea and management. New Eng.J.Med.: 302: 332-334. 1980. Bibbo,M.: Compreehensive cytopathology. W.B.Saunders Comp.1997. Kurman, R.J.: Blaustein’s Pathology of Feamale Genital Tract. Springer-Veralg. New York-Berlin-Heildelberg. 1994.

68

III. 1. melléklet

III. 1. melléklet

WHO/IARC és UICC közös munkacsoportja állásfoglalása a cervix-szûrésrôl
A szakterület állása („state of the art”) A citológiai kenetvizsgálaton alapuló szûrôprogramok eredményessége – az invazív méhnyakrákban megbetegedettek és meghaltak számának csökkenésével mérve – bizonyított. A szûrés eredményessége megkívánja, hogy szervezésében érvényesüljenek szakmai és egészségpolitikai közmegegyezésen alapuló irányelvek, amelynek lényeges elemei a következôk: • a szûrés céllakossága azonosított • a céllakoságon belül az szûrésbe bevonandó egyedek személy szerint azonosíthatók • megfelelô intézkedésekkel, például személyre szóló meghívó levéllel igyekeznek elérni, hogy a lakosság átszûrtsége és a részvétele optimális legyen • a szakszerû kenetvétel és a kenetek laboratóriumi feldolgozása biztosított • a kenetvétel és a kenet-értékelés színvonalát szervezett minôségbiztosítási program garantálja • rendelkezésre állnak a szûréssel felfedezett daganatos betegek kivizsgálásához, kórismézéséhez és kezeléséhez, valamint a betegkövetéshez megkívánt feltételek • a résztvevô asszony, a citológiai laboratórium és klinikai intézmények közötti kommunikáció és visszahívási-beutalási rendszer biztosítva van; ez kiterjed a kiegészítô, diagnosztikai vizsgálatokra és betegellátásra, s arra is, hogy a résztvevô a negatív szûrési eredményrôl is értesítést kapjon • a program minden elemét folyamatosan és idôszakosan szervezett módon értékelik; az értékelés kiterjed a szûrésen résztvevôkben, a szûrésen részt nem vevôkben és a teljes céllakosságban elôforduló morbiditási és mortalitási adatokra. Az epidemiológiai adatok minôségét biztosítani kell. Kutatási feladatok: Megfelelô szûrési stratégiát kell kidolgozni azoknak az alacsonyabb fejlôdési fokon álló országoknak a számára, amelyekben a cervixrák elôfordulása gyakoribb a fejlett országok átlagánál, a szûrésre rendelkezésre álló források viszont szûkösebbek. Tisztázni kell fiatalabb nôkben kialakuló rákmegelôzô állapotok természetes kórlefolyását, valamint, minden életkorban azt, hogy milyen a szûrés hosszú távú hatása. Kutatni kell a cervixrák keletkezésében szerepet játszó kóroki tényezôket, hogy ezen keresztül a fokozottan veszélyeztetett asszonyok kiválasztására marker birtokába jussunk. Kutatni kell a rákmegelôzô állapotok különbözô kezelési módozatainak hosszú távú hatásait, a kolposzkópia optimális alkalmazásmódját. Tanulmányozni kell a szûrôprogram mûködtetésének gazdasági vonatkozásait, különös tekintettel a különbözô gyakorisággal végzett szûrések költség-haszon elemzésére.

Alkalmazás lehetôségei Minden országra, népességre „testre szabott” szervezési irányelveket kell kidolgozni, amely tekintettel van a forrásigények rendelkezésre álló pénzügyi fedezetére, a szakember-ellátottságra, valamint az egészségügyi ellátórendszer egyéb igényeire is. Nincs bizonyíték arra, hogy indokolt lenne a preinvazív elváltozások progressziós rátájában adódó különbségekre tekintettel különbözô szûrési stratégiákat alkalmazni. A felhasználható forrásokat akkor alkalmazzuk leginkább költség-hatékony módon, ha azokat a korcsoportokat vonjuk be a szûrésbe, akiknél az invazív méhnyakrák kialakulásának a valószínûsége a legnagyobb. Jelenleg, a legtöbb ország népességében a 25 év felettiek szûrése csaknem maximális védettséget nyújt. Kívánatos: • az egymást követô szûréseket az életkortól függetlenül azonos idôközökben ismételni, • 60 év felettieket már nem szûrni, feltéve, hogy az asszony a megelôzô 10 évben két egymást követô szûrés alkalmával negatívnak bizonyult, és abban az idôszakban pozitív kenete nem volt. • Egy induló program akkor érhet el legrövidebb idô alatt kimutatható eredményeket, ha a szûrést a 25-60 év közöttiekre terjeszti ki. Európai és észak-amerikai tapasztalatok arra engednek következtetni, hogy a céllakosság megfelelô korcsoportjainak az ajánlott gyakorisággal végzett szûrése, 100%-os részvételt feltételezve, az alábbi eredményekkel járhat: • 25 év felettiek 3 évenkénti szûrésével az invazív rák elôfordulását 90%-kal, • 25 év felettiek 5 évenként ismételt szûrésével a cervixrákmorbiditást 80%-kal lenne képes csökkenteni. Az ennél intenzívebb szûrés valószínûleg csak elhanyagolható mértékben javítaná az eredményességet. Az 5 évnél gyakrabban ismételt szûrések a morbiditást csak kismértékben csökkentik tovább, sôt még a 30 éves kortól 10 évenként megismételt szûréstôl is várható mintegy kétharmados morbiditás-csökkenés, ez a gyakorlat ajánlható jelenleg a fejlôdô országok számára. A fokozottan veszélyeztetett lakosságcsoportok szûrése, ahol a kiválogatás nem az életkor, hanem valamilyen más epidemiológiai kockázat alapján történik, nem lehet általános gyakorlat. In: Screening for Cancer of the Uterine Cervix. Eds.: M.Hakama, A.B.Miller, N.E.Day. pp.289-290. IARC Scientific Publications No.76. IARC Lyon 1986.

69

III. 2. melléklet

III. 2. melléklet

A méhnyakszûrési modell-program mûködtetésében érvényesülô adatkezelési gyakorlatról és adatvédelmi meggondolásokról
A kötelezô egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényhez kapcsolódó 51/1997. NM. rendelet értelmében • a veszélyeztetettnek minôsülô életkorban lévôk a rendelet II. mellékletében foglalt szûrôvizsgálatokat - így a köztük nevesített nôgyógyászati onkológiai vizsgálatokat is - önkéntesen vehetik igénybe [ 3.§. (2) bk.b)], • a háziorvos kötelese felhívni az adott korcsoportokban lévôk figyelmét a szûrôvizsgálatok igénybevételének lehetôségére [3. § (3) bk.], • a háziorvosi szolgálat köteles nyilvántartást vezetni az elvégett szûrôvizsgálatokról. [8.§.(2)bk.]. Ezt a szervezett szûrôprogram úgy segíti elô, hogy az egy adott idôszakban szûrôvizsgálatban nem részesült személyek listáját az illetékes háziorvosi szolgálat nyilvántartása rendelkezésére bocsátja. Az egészségügyi ellátórendszer részét képezô központi és területi szûrési nyilvántartások – kezelik az életkor alapján veszélyeztetettnek tekintett asszonyok név és lakcím-adatait tartalmazó „lakosságlistát”, amelyet a Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 17. § (1) bekezdése alapján eljárva bocsát a Központi Szûrési Nyilvántartó rendelkezésére; ez az adatszolgáltatás nem terjed ki az adatletiltási jogát érvényesítô polgárra; – rendelkezik az egy adott idôszakban szûrôvizsgálatban részesült személyek listájával; ez igényli a szûrôvizsgálatban

részesült személyek személyazonosító adatainak ismeretét és továbbítását a szûrési nyilvántartóba. Adatszolgáltatóként azért a citológiai laboratóriumok mûködnek közre, mert a szakmai közmegegyezés szerint a citológiai vizsgálat a nôgyógyászati onkológiai szûrés elengedhetetlen eleme, ezért a szûrôvizsgálat megtörténte hitelt érdemlôen csak a citológiai laboratórium, mint egészségügyi szolgáltató által vezetett dokumentáció alapján igazolható. A szûrési nyilvántartóban – a háziorvosi szolgálat nyilvántartása számára – megtörténik az adatok összekapcsolása a „megelôzés megtétele érdekében feltétlenül szükséges mértékig”. A fent leírt adatkezelés célja csupán a szûrôvizsgálatban részesülés tényének, nem pedig eredményének a dokumentálása. A továbbított személyes adatok nem tartalmaznak az egészségi állapotra vonatkozó személyes adatokat, ennek megfelelôen – a személyes adatok védelmérôl szóló 1992. évi LXIII törvény 2. § (1). és (2). bk. meghatározása szerint nem minôsülnek különleges adatnak, és mint ilyen, kezelésük igényli bár az érintett hozzájárulását, írásbeli hozzájárulást nem igényel (u.o. 3. § (1) és (2) bk.). Elfogadva, hogy a szóban forgó esetekben az érintett önként fordul az egészségügyi ellátórendszerhez, a hozzájárulást ellenkezô nyilatkozat hiányában – megadottnak lehet tekinteni (v.ö. 1997.évi XCLVII tv. 12. § (2) bk.). Az a tény, hogy a Központi Nyilvántartási és Választási Hivatal adatszolgáltatása már eleve nem tartalmazza az adatletiltási jogát érvényesítô polgárok azonosításra alkalmas adatait, további biztosítéknak tekinthetô. A személyazonosító adatok továbbítását az egészségügyi hálózaton belül az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérôl szóló 1997. évi XLVII. törvény 10. § (1) bk. az „egészség megôrzésének, fenntartásának elômozdítása” céljából (lásd u.o. 4. § (1) bk. a) pontja) végzett adatkezelés esetében (a méhnyakszûrés pedig ilyennek tekinthetô!) lehetôvé teszi.

70

III. 3. melléklet

III. 3. melléklet

A méhnyakszûrés integrált modellje
Konszenzus dokumentumok 1. Néhány szakmai és szervezési irányelv a nôgyógyászati rákszûrô program folytatásához

anyagának ellátására szervezôdô citológiai laboratóriummal mûködik együtt. 3. A regionális citológiai laboratóriumban mûködik az adott területet lefedô számítógépes adattár, az úgynevezett területi szûrési nyilvántartó is, amely tartalmazza (i) a szûrésre jogosult lakosságcsoportok teljes név- és címjegyzékét és (ii) komprehenzív kenetvizsgálati nyilvántartást a vizsgált személyek személyi azonosító és vizsgálati adataival. 4. A szûrésre jogosult nôlakosság minél teljesebb részvételét két szervezési mód egyike biztosíthatja: 1.2.1 „A” változat: területileg szervezett lakosságszûrés; elemei: (i) a területi szûrési nyilvántartó a családorvosi nyilvántartás alapján összeállított név- és címjegyzék felhasználásával, a családorvos aláírásával ellátott névre szóló levélben hívnak meg szûrôvizsgálatra minden arra jogosult, a nyilvántartásban szereplô nôt. A levélben megjelölik a szûrôvizsgálat helyét és két választható idôpontot (a kenetvételre ugyanis a menzes ideje alatt nem, lehetôleg a ciklus félidejében kerülhet sor). (ii) Regisztrálják mind a szûrôvizsgálaton megjelenteket, mind a meg nem jelenteket. (iii) A meghívásra meg nem jelenteknek emlékeztetôt küldenek levél, telefonhívás vagy személyes megkeresés útján az illetékes családorvos, körzeti nôvér, védônô segítségével, és a szûrôvizsgálatra új idôpontot kínálnak. 1.2.2 „B” változat:a szervezett és az alkalomszerû szûrôvizsgálati módok integrálásából adódik; elemei: (i) a nôgyógyászati szakorvosi vizsgálóhelyek, mint „szûrôállomások” fogadják a szûrôvizsgálatra spontán, vagy a családorvosok bíztatására, vagy az egészségpropagandának engedve megjelenôket és szûrôvizsgálat részeként kenetvételt végeznek citológiai vizsgálatra; továbbá, minden szûrôvizsgálatra jogosult korban lévô asszony bármely más okból kezdeményezett nôgyógyászati szakorvosi vizsgálatát szûrôvizsgálati alkalomnak tekintve, kenetet is vesznek szûrôvizsgálat céljára. A keneteket citológiai laboratóriumba küldik. (ii) a citológiai laboratóriumban vezetett kenetvizsgálati nyilvántartás tartalmazza az elvégzett kenetvizsgálatok adatait; az adatokat a szûrôvizsgálatban részesült személyek lakhelye szerint rendezik. (iii) a kenetvizsgálatban részesült személyek nevét és azonosító adatait tartalmazó listát idôrôl-idôre adathordozón megküldik a területi szûrési nyilvántartónak, ahol azt összevetik az ott rendelkezésre álló lakossági név- és címjegyzékkel azt megállapítandó, hogy egy adott idôszakban a területen lakó, szûrésre jogosult nôk közül kik nem részesültek szûrôvizsgálatban. (iv) a szûrôvizsgálatban nem részesültek listáján szereplôknek – a háziorvosokkal összehangoltan – név szerinti meghívást küldenek, csakúgy, mint az „A” változatban. 5. A programban résztvevô nôgyógyászati és citológiai személyzetnek egyaránt tartania kell magát azokhoz a szakmai ajánlásokhoz, amelyek a szûrôvizsgálatok egyes lépéseiben követendô eljárást rögzítik. 6. A szûrôvizsgálat a vizsgált személy számára ingyenes. 71

1.1 Szakmai irányelvek
1. A program célja: felismerni és kezelni a méhnyak rákmegelôzô állapotait és korai invazív rákját, ezáltal csökkenteni az invazív méhnyakrák elôfordulását és a méhnyakrák okozta halálozást a célba vett lakosságcsoportban. 2. A rákszûrés bizonyítottan hatásos eszköze a porció felszínrôl és a nyakcsatornából hüvelyi feltárással vett kenet citológiai vizsgálata. 3. Indokolt, hogy a kenetvételt nôgyógyász szakorvos, vagy szakorvosjelölt végezze, mert a szakorvosi vizsgálat alkalmat ad (i) a vulva és a hüvelyfal megtekintésére; (ii) a látótérbe hozott méhnyak felszínének natív állapotban történô kolposzkópos vizsgálatára; (iii) kiterjesztett kolposzkópos vizsgálatra és porciófelszín ecetsavas, majd lugol oldattal történô kezelése után a méhnyak felszíni laphám kolposzkópos megjelenésének kategorizálására (lásd III/6. melléklet); (iv) bimanuális kismedencei vizsgálatra; valamint (v) az emlôk megtekintésére és fizikális áttapintására is. 4. Mértékadó nemzetközi testületek ajánlásait követve a program célkitûzése a 25-65 év közötti nôk kétévenkénti szûrôvizsgálata. Ennél fiatalabb és idôsebb korcsoportok bevonása, valamint ugyanazon személyeknek a kelleténél gyakoribb vizsgálata daganatbiológiailag és epidemiológiailag indokolatlan, népegészségügyi szinten nem felel meg a költség-haszon elvárásoknak, ezért közpénzbôl nem fedezhetô.

1.2 Szervezési irányelvek
1. A program szervezett területi lakosságszûrés útján valósul meg; a területi szûrés szervezési egysége a családorvosi körzet. A nôgyógyász szakorvos, vagy szakorvosokból szervezôdô munkaközösség egy, vagy több családorvosi körzetben regisztrált 25-65 év közötti nôk kétévenkénti szûrôvizsgálatára szervezôdik. 2. A szûrôvizsgálatot végzô nôgyógyász, vagy nôgyógyász munkaközösség az ugyanazon terület szûrôvizsgálati

III. 3. melléklet

2. Néhány szakmai és szervezési irányelv a Területi Szûrési Nyilvántartás mûködtetéséhez

2.1 Szakmai meggondolások
1. Nemzetközi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a szervezett lakossági szûrôprogram – ellentétben a korai felismerésre alkalmas módszer alkalomszerû, vagy más célból végzett orvosi vizsgálatokhoz kapcsolódó alkalmazásával – jelentôsen csökkenti a célbetegségbôl eredô halálozást a céllakosságban. 2. A szervezett szûrôprogram közigazgatási egységekben (kerület, város, megye) valósul meg. Sikere attól függ, hogy az életkor alapján veszélyeztetettnek minôsülô személyek minél teljesebb számban részt vesznek-e a szûrôvizsgálaton. Ennek elôsegítése érdekében • a területileg meghatározott lakosságcsoportokon belül egyénileg azonosítják a szûrésre jogosultakat, és • névre szóló meghívásos, visszahívásos és követési rendszert mûködtetnek. Ennek eszköze a Területi Szûrési Nyilvántartás. A Területi Szûrési Nyilvántartás mûködtetésétôl a szûrésre jogosultak csaknem teljes átszûrtsége várható.

2.2 Szervezési és mûködési irányelvek
1. Közmegegyezés szerint, a kenetvétel és sejtvizsgálat a nôgyógyászati szûrôvizsgálat elengedhetetlen eleme. A kenetvétel történhet nôgyógyászati vagy onkológiai járóbeteg szakrendelésen, klinikai vagy kórházi osztályon, magánorvosi vagy üzemi orvosi rendelôben, esetleg alkalmi „szûrôállomáson”. Bárhol történjék is azonban, a sejtvizsgálatra valamely arra jogosult citológiai laboratóriumban kerül sor. Célszerû tehát, hogy a szûrési nyilvántartás a sejtvizsgálatot végzô citológiai laboratóriumban mûködjék. 2. A szûrési nyilvántartás rendszere több, egymásra épülô szinten szervezôdik; az egyes szintek közötti adatáramlás megszervezendô feladat. A nyilvántartás szintjei: (i) Minden sejtvizsgálatot végzô citológiai laboratórium minden egyes szûrôvizsgálatból származó kenetvizsgálat esetében nyilvántartásban rögzíti minden egyes vizsgált személy • személyi azonosító adatait, um. • név, • születési dátum, • társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ), • cím; továbbá, • vizsgálati adatait, um. • beküldô orvos, intézmény azonosító kódja, • a vizsgálat ideje, • a citológiai vizsgálat eredménye a hagyományos Papanicoulaou és a Bethesda leletezô rendszer szerint, továbbá • követési adatait, um. • szövettani vizsgálat eredménye, • esetleges kezelés és utókezelés adatai. 72

Az adatrögzítés végezhetô a módosított HAC nyilvántartó program segítségével (funkcióit lásd a III/4. mellékletben.) (ii) Minden szûrésbôl származó sejtvizsgálatot végzô citológiai laboratórium szûrési nyilvántartóként is mûködik: az eredményes (érvényes) citológiai vizsgálatban részesült személyek listáját az azonosításhoz megkívánt adatokkal megállapodás szerinti idônként, a megkívánt módon (elektronikus adathordozón, floppy lemezen) átadja a Területi Szûrési Nyilvántartónak. (iii) A megállapodás szerinti közigazgatási szinten (város, megyei, fôvárosi, országos) mûködtetett Területi Szûrési Nyilvántartó számítógépes adattára tartalmazza A-lista: a mûködési területen lakó összes, az életkor alakján veszélyeztetettnek minôsülô, szûrésre jogosult személy, név- és címjegyzékét, lehetôség szerint a személyi azonosításra is alkalmas adatokkal. B-lista: megállapodás szerint együttmûködô citológiai laboratóriumoktól, mint adatszolgáltatóktól származó adatokat, úgymint • az érvényes sejtvizsgálatban részesült személyek azonosító adatait (lásd 2.2); • az érvényes szûrôvizsgálat idejét. C-lista: a lakossági lista (A-lista) és a szûrôvizsgálatban részesültek listájának (B-lista) egybevetésébôl nyerhetô, az egy meghatározott idôszakban szûrôvizsgálatban nem részesült személyek név- és lakcímjegyzékét, kerületenként, illetve háziorvosi körzetenként bontva. Ezt az illetékes háziorvosoknak eljuttatva lehetôvé válik, hogy a megelôzô 2 évben szûrôvizsgálatban nem részesült személyek névre szóló meghívást kapjanak szûrôvizsgálatra. (iv) A Területi Szûrési Nyilvántartók szerepet játszanak a szûrôprogram folyamatos és idôszakos értékelésében

3. A Területi Szûrési Munkacsoportok feladatairól

3.1 A szervezett szûrés: multidiszciplináris tevékenység
Az un. integrált szûrési modell megvalósítása, így a szûrôprogram mûködtetése több szakma képviselôinek összehangolt közremûködését igényli. A többszakaszos folyamatban számos szakember és szakembercsoport vesz részt, úgymint • nôgyógyász szakorvosok és szakorvos-jelöltek, valamint nôgyógyászati szakképesítéssel is rendelkezô onkológus szakorvosok, akik a szûrôvizsgálatot, és annak elengedhetetlen részeként a citológiai vizsgálatra történô kenetvételt végzik, továbbá a nem-negatív szûrôvizsgálati eredményt adó esetekben a kórismézést, a kezelést és a betegkövetést irányítják, • citológiai elôszûrô szakasszisztensek és cito-patológus szakorvosok, • háziorvosok, • a szûrési nyilvántartást végzô informatikusok, • a szûrési propagandáért felelôs egészségnevelôk, védônôk • az egészségügyi adminisztrátorok különbözô kategóriái, köztük a területi ÁNTSZ Intézet.

III. 3. melléklet Területi Szûrési Munkacsoportok. A szervezett szûrésnek, mint multidiszciplináris tevékenységnek a katalizálására és összehangolására szolgálnak.

3.4 A Területi Szûrési Munkacsoportok feladatai
1. Tagjainak a szakellátás különbözô területeire gyakorolt befolyását érvényesítve a Munkacsoport stimulálja a célzottan, vagy más célból végzett szakorvosi vizsgálatokhoz alkalomszerûen kapcsolódó nôgyógyászati szûrôvizsgálatokat. Az egészségnevelés és helyi tömegkommunikáció, valamint a szûrés propaganda más eszközeinek alkalmazásával elôsegíti a szûrés társadalmi elfogadását, hogy t.i. a céllakosság minél nagyobb hányada ismerje, keresse és vegye igénybe a kínált szûrôvizsgálati lehetôségeket. Oda hat, hogy a háziorvosok minél teljesebben juttassák érvény regisztrált betegeikkel való szoros kapcsolatukban rejlô lehetôségeket és motiválják ôket a szûrôvizsgálaton való megjelenésre. Igénybe veszi a védônôi szolgálatot, a Vöröskereszt önkénteseit a céllakosság mozgósítása érdekében. 2. Munkakapcsolatot tart fenn a Területi Szûrési Nyilvántartóval; fogadja annak idôszakos visszajelzéseit. Intézkedik arról, hogy a szûrôvizsgálatban nem részesültekhez eljusson a szûrôvizsgálatra szóló személyes meghívás. Kiveszik részüket a minôségbiztosítás és minôség-ellenôrzés feladataiból. Ennek érdekében figyelemmel kísérik a területükön folyó szûrôtevékenységet, mind a teljesítmények számszerû, mind minôségi mutatóinak alakulását, hozzájárulnak a szûrôtevékenység idôszakos értékeléséhez. Mind klinikai, mind patológiai forrásból adatokat gyûjtenek az elhanyagolódott klinikai stádiumban kórismézett méhnyakrákos esetekrôl és területi „kliniko-patológiai konferenciák” megrendezésével hozzájárulnak az elhanyagolódás okainak feltárásához.

3.2 A koordinálás szintjei
Tekintettel arra, hogy a szervezett szûrési program területi lakosságszûrés, amely meghatározott közigazgatási egységekben valósul meg, kívánatos, hogy a munkacsoportok szervezôdése kövesse a szûrôvizsgálatok területi szervezôdését (város, megye, fôvárosi kerület). Az egységes szakmai és szervezési irányelvek érvényesülése megkívánja a területi munkacsoportoknak szakmai tekintélyt élvezô intézményekhez tagolódását.

3.3 A Munkacsoportok tagsága
Kívánatos, hogy a területi munkacsoportok személyi összetétele tükrözze a szervezett szûrés folyamatának multidiszciplináris jellegét. Ennek érdekében a kulcsszerepet játszó nôgyógyász szakma képviselete, és a rendeltetése szerint koordináló szerepet játszó területi onkológus részvétele mellett helyet kapnak a szûrésben akár szakmai, akár szervezési, vagy adminisztratív feladatok ellátásával közremûködô szakmák és szakembercsoportok képviselôi is (úgymint a területileg illetékes önkormányzat(ok) egészségügyi bizottsága, a tisztiorvosi szolgálat, a háziorvosi szolgálat kollegiális vezetôi, citodiagnosztikai laboratóriumok, mint adatszolgáltatók a Területi Szûrési Nyilvántartó számára, a Területi Szûrési Nyilvántartó, patológus szakfôorvos, esetleg a védônôi szolgálat, önkéntes szervezetek, mint Vöröskereszt, Rákliga stb.)

73

III. 4. melléklet

III. 4. melléklet

A HAC-program mûködési leírása
A program fejlesztése 10 éve kezdôdött, azóta folyamatosan szükség van kisebb-nagyobb változtatásokra. A fejlesztô célja egy program elkészítése volt, mely biztosítja a patológiai munkahely adatainak számítógépre rögzítését, visszakereshetôségét, és a kórház ill. a felügyeleti szervek által kért öszszes listát és kimutatást elô tudja állítani. A program fô funkciói: • személyi adatok kezelése (új személy felvitele, létezô személy visszakeresése, létezô személy adatainak módosítása), • leletek (cervix citológia / aspirációs citológia / szövettan) felvitele, visszakeresése, javítása, • statisztikák, listák készítése, • forgalmi adatok jelentése az OEP-nek (finanszírozáshoz), • rákregiszter elôállítása, jelentés a Központi Szûrési Nyilvántartónak. A program logikai felépítése, tárolt adatok Az adatok tárolására négy adatbázis fájl szolgál, melyek között az átjárást a TAJ szám biztosítja. Ha egy személy bekerül az adatbázisba, akkor személyi adatai rögzítésre kerülnek a „személyi adatbázisban”. A vizsgálatok adatai a megfelelô adatbázisban kerülnek elhelyezésre, megengedve, hogy egy típusú vizsgálatból több is lehet. A vizsgálati adatok tárolására szolgáló adatbázisok már nem tartalmaznak személyi adatot, csak a vizsgált személy TAJ számát.

Leletezés A leletezés a személyi adatok rögzítésével kezdôdik. Ha a beütött TAJ szám már létezik a rendszerben, akkor a program ezt jelzi, és felajánlja az adatok visszatöltését. Ebben az esetben a már létezô személy adatai ellenôrizhetôk, szükség esetén javíthatók. A képernyô alján a már elvégzett vizsgálatok azonosító számai és a vizsgálatok dátumait láthatók, gombnyomásra ezen vizsgálatok minden adata megtekinthetô. A személyi adatok felvitele (vagy megtalálása) után következik az új lelet rögzítése. A megfelelô lelettípus kiválasztása után kerülnek beírásra és rögzítésre a vizsgálat adatai. A rögzítés végén a lelet papírra is nyomtatható. Lelet, személy visszakeresése Lehetôség van a meglévô leletek azonosító szám alapján történô visszakeresésére. Ha ez nem ismert, de ismertek a személyi adatok (vagy ezek egy része), akkor a keresés a következô adatok alapján végezhetô el: TAJ szám, Név vagy névtöredék, Születési idô. Statisztikák, listák A rendelkezésre álló adatokból név és naplószám szerinti listák készíthetôk nyomtatóra, képernyôre vagy fájlba, illetve megjeleníthetôk az esetszámok. Tetszôleges idôintervallumon végezhetô az összesítés, a szûrôfeltételek – gyakorlatilag – korlátlan számban beállíthatók Segédtáblázatok A program a használat megkönnyítése és az adatok egyértelmû kódolása érdekében még sok kiegészítô listát, táblázatot tartalmaz. Ezek az alábbiak: • irányítószám – településnév összerendelés, • állampolgárság kódok, • intézetek 9 jegyû azonosítói (segítségével kereshetô a beküldô intézet kódja illetve ellenôrizhetô, hogy létezô-e a beírt kód), • BNO és SNOMED Morfológiai kódok, • WHO beavatkozás kódok teljes listája; a napi használathoz vizsgálatok típusa szerint tárolhatók a minden esetben alkalmazott és a válaszható BNO kódok, • topográfiai (szerv) kódok, • finanszírozás miatt rögzítendô adatok válaszható listája (pl. térítési kategória, ellátás típusa, stb.). Az adatok rögzítésénél lehetôség van a kód közvetlen beírására is, de ritkán elôforduló és ezért nehezen megjegyezhetô kódok esetén segítségül hívhatók a szöveges listák is. Utóbbi esetben a program a szöveges választás alapján automatikusan kitölti a megfelelô kódot. Hálózati felhasználás Lehetôség van a program számítógép hálózatban, több munkahelyrôl egy idôben történô használatára is. Ebben az esetben az adatbázisok megosztásra kerülnek, így az adatok több számítógéprôl is, ugyanarra a helyre kerülnek.

Személyi adatok TAJ

Cervix citológia TAJ

Aspirációs citológia TAJ

Szövettan TAJ

Az adatok ilyen formán való tárolása biztosítja, hogy mindenkinek a személyi adatát csak egyszer kelljen rögzíteni (vagy egy központi, pl. OEP) adatbázisból betölteni, majd az idôben egyre szaporodó, különbözô leleteit hozzá lehessen rendelni. Az azonosításhoz szükséges személyi adatok és vizsgálati eredmények szöveges leírása és kódolása mellet, a program tárolja az OEP által elôírt adatokat, így a nap végeztével elkészíthetô a „Napi betegforgalmi jelentés”, hónap végén pedig a finanszírozáshoz szükséges „Havi tételes teljesítmény jelentés” is. A cervix citológiai leletezésben elfogadott Bethesda rendszert a program teljes mértékben támogatja. 74

III. 5. melléklet

III. 5. melléklet

A meghívólevél

Tisztelt Asszonyom! Van szerencsém tájékoztatni arról, hogy kerületünkben megújult a nôgyógyászati rákszûrés lehetôsége. A szûrôvizsgálat olyan nôgyógyászati vizsgálatot jelent, amelyet kiegészítenek un. kolposzkópos, azaz a méhnyak felszínét mintegy húszszoros nagyítással láthatóvá tévô eszközös, optikai vizsgálattal, és amelynek elengedhetetlen része a kenetvétel laboratóriumi (mikroszkópos) sejt,- azaz citológiai vizsgálat céljára. Ezzel az összetett, mégis egyszerû szûrôvizsgálattal felismerhetôk még azok a rendellenességek is, amelyekbôl sok-sok évvel késôbb méhnyakrák alakulna ki. Ezek teljesen meggyógyíthatók és ilyen módon megelôzhetô a pusztító méhnyakrák kialakulása, amelynek még napjainkban is, Magyarországon is mintegy 600 asszony élete esik áldozatul. Amennyiben ön az elmúlt két évben vagy mindeddig egyáltalán nem élt a szûrôvizsgálat lehetôségével, ezúton bíztatjuk, hogy mielôbb pótolja ezt az önveszélyes mulasztást és végeztessen el nôgyógyászati szûrôvizsgálatot. Javasoljuk, hogy ebbôl a célból mielôbb keresse fel vagy saját, szabadon választott nôgyógyász szakorvosát, vagy • a ............... Szakorvosi Rendelôintézet nôgyógyászati szakrendelését, vagy

• a ................ Szakorvosi Rendelôintézet nôgyógyászati szakrendelését, vagy

• a ................. kerületi Onkológiai Gondozót, vagy

• a ............... Kórház Nôgyógyászati Osztályát.

A szûrôvizsgálat – beleértve az eszközös vizsgálatot és a kenetvételt is – mintegy 5-10 perc alatt elvégezhetô, nem fájdalmas és a felsorolt szakambulanciákon, szakrendeléseken teljesen ingyenes. A szûrôvizsgálat nem kötelezô, hiszen elmulasztása nem köz-, hanem csak önveszélyes, de mindenkinek saját jól felfogott érdeke az, hogy éljen ezzel a lehetôséggel és keresse azt a biztonságot és biztonságérzetet, amelyet a kétévenkénti szûrôvizsgálat nyújt.

Az Ön Háziorvosa

75

III. 6. melléklet

III. 6. melléklet

Az új nemzetközi kolposzkópos nomenklatúra
VII. Cervixpatológiai és Kolposzkópos Világkongresszus, Róma, 1990 I. Normális kolposzkópos leletek A. Eredeti laphám B. Hengerhám (ektópia) C. Normális átmeneti zóna II. Kóros kolposzkópos leletek A. Az átmeneti zónán belül 1. Ecetsav pozitív (ecetfehér) hám* a. sima b. mikropapilláris, vagy finomgöbös 2. Pontozottság* 3. Tagoltság* 4. Leukoplákia 5. Jód-negatív hám 6. Atípusos erek, érhálózat B. Az átmeneti zónán kívül 1. Ecetsav pozitív (ecetfehér) hám* a. sima b. mikropapilláris, vagy finomgöbös 2. Pontozottság* 3. Tagoltság* 4. Leukoplákia 5. Jód-negatív hám 6. Atípusos erek

III. Kolposzkóposan szuszpekt invazív carcinoma IV. Hiányos (elégtelen) kolposzkópos megítélés A. Laphám-hengerhám határ (a squamo-columnaris junctio) nem látható B. Súlyos gyulladás, vagy atrophia C. A porció nem látható (nem hozható látótérbe) V. Különbözô egyéb kolposzkópos leletek A. Nem ecetsav-pozitív mikropapilláris felszín B. Exophyticus condyloma C. Gyulladás D. Atrophia E. Ulcus F. Egyéb *Az elváltozás foka: Minor (finom) elváltozások: • ecetsav-pozitív hám • finom mozaik • finom pontozottság • vékony leukoplákia Major (durva) elváltozások: • intenzív ecetsav-pozitív hám • durva mozaikosság • durva pontozottság • vastag leukoplákia • atípusos erek • eróziók

76

III. 7. melléklet

III. 7. melléklet

Kenetvétel
Szükséges eszközök: 1. Nôgyógyászati vizsgáló-asztal, kellô fényerejû, állítható megvilágítással; 2. Egyszer használatos gumikesztyû; 3. Különbözô méretû spekulum a hüvely feltárásához és a méhszáj látótérbe hozásához; 4. Egyszer használatos kenetvevô eszköz; 5. Mattírozott szélû 7,6 x 2,5 cm méretû, zsírtalanított tárgylemez, amelyre ceruzával tartósan maradandó jelzés készülhet; 6. Fixálószer (95%-os alkohol, vagy fixáló spray); a kenetek szállításra alkalmas slide- boksz; 7. Vizsgálati kérôlap, amelyen fel van tüntetve a vizsgált személy neve, születési dátuma, pontos lakáscíme, személyazonosító TAJ-száma, valamint a tárgyelemezen lévô azonosító szám. Kenetvételben követendô eljárás: 1. A vizsgálandó személy elôkészítése a vizsgálatra: • kenetvételre a ciklus bármely szakaszában sor kerülhet, kivéve a menstruációs napokat • a kenetvételt megelôzô 24 órában lehetôleg ne végezzenek irrigálást 2. A kenetvétel megkezdése elôtt • karcolja rá a tárgylemezre az azonosító számot vagy jelet.

• a vizsgáló gyôzôdjék meg arról, hogy a vizsgált személy kényelmesen és megfelelôen helyezkedett el a vizsgáló székben; néhány személyes szóval nyugtassa meg a vizsgálatra felkészült asszonyt és magyarázza el, hogy mi fog történni. 3. Nem síkosított spekulum segítségével végezzen hüvelyi feltárást és tekintse meg a látótérbe hozott porciót, esetleg natív állapotban végezzen kolposzkópos vizsgálatot. Ha kell, óvatosan távolítsa el a vizsgálatot esetleg zavaró nyákot vagy váladékot. 4. Célszerûen megválasztott mintavevô eszközzel vegyen mintát elôször a porció felszínérôl és a külsô méhszáj környékérôl, a nyakcsatornába vezetett eszközzel finom körkörös mozgással majd nyerjen mintát a nyakcsatornából is. 5. A porciófelszínrôl és a nyakcsatornából nyert mintát egymástól elkülönítve, vékonyan és egyenletesen szélessze el az elôkészített tárgylemezre (például a porciófelszínrôl nyert mintát hosszában szélessze, a nyakcsatornából nyert mintát az azonosító szám alá körkörösen), esetleg külön-külön tárgylemezre készítsen keneteket. Figyelem! Csak ezután kerüljön sor a porcióhám ecetsavas kezelésére és újabb kolposzkópos megtekintésére, valamint a bimanuális kismedencei vizsgálatra!

77

III. 8. melléklet

III. 8. melléklet

Citológiai vizsgálati kérôlap és leletforma

78

III. 9. melléklet

III. 9. melléklet

Citológiai festési protokoll
I. Papanicolau-festés (eredeti módszer)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

80% alkohol – merítés 70% alkohol – merítés 50% alkohol – merítés Desztillált víz – öblítés Harris-haematoxillin – 10 perc Csapvíz - öblítés 0.25% HCl – differenciálás – merítés Csapvíz – kékítés – 10 perc 50% alkohol – merítés 70% alkohol – merítés 80% alkohol – merítés OC-6 – 5 perc

13. 96% alkohol – merítés 14. 96% alkohol – merítés 15. EA-36 – 5 perc 16. 96% alkohol – merítés 17. 96% alkohol – merítés 18. 96% alkohol – merítés 19. 96% alkohol – xilol (a:a) 20. xilol 21. xilol FEDÉS Festési idô: 40 perc

II. Módosított Papanicolaou-festés
1. Mayer-féle haemotaxillin – 3 perc 2. Csapvizes öblítés 3. Csapvíz – kékítés – 5 perc 4. EA-36 – 3 perc 5. 96% alkohol 6. 96% alkohol 7. 96% alkohol 8. Aceton FEDÉS Festési idô: 15 perc

79

III. 10. melléklet

III. 10. melléklet

Citológiai vizsgálatban részesültek követésének protokollja
(Forrás: Cervical Cancer, in Prevention in Primary Care) (ed. L. Döbrôssy, WHO 1994.p.114.)

A citológiai vizsgálat eredménye
Technikai okokból értékelhetetlen Normál, negatív kenet endocervikális sejtekkel

Az ajánlott tennivaló
A kenetvétel és vizsgálat ismétlése Ismételt szûrôvizsgálat 3 év múlva 1 év múlva ajánlatos ismételni, ha • az ezt elôzô citológiai vizsgálat eredménye nem-negatív, pozitív, gyulladásos volt • elôzôleg CIN miatt kezelték • a cervixrák valamilyen ismert rizikófaktora fennáll

Normál, negatív kenet endocervikális sejtek nélkül

Ismételt vizsgálat 1 év múlva

Gyulladásos kenet

Az asszony, vagy partnerének gyulladás ellenes kezelése után 1 évvel ismételt vizsgálat; tartósan fennálló gyulladás esetén kolposzkópos ellenôrzés is

Atípusos sejtek a kenetben

Kolposzkópos ellenôrzés, vizsgálat ismétlése 6 hónap múlva HPV meghatározás és tipizálás Hormonpótlásos kezelésre utalás; a kezelés után kolposzkópos ellenôrzéstôl függôen, ha az atrófia tartósan fennmarad, ismételt citológiai vizsgálat; ha kezelésre javul, ismételt citológia 3 év múlva

Atrófiás kenet

CIN 1, vagy 2-nek megfelelô kenet

Kolpozskópos vizsgálatra utalás HPV meghatározás és tipizálás Kolposzkópos vizsgálatra utalás sûrgôsen

CIN3-nak megfelelô kenet

Endometriális sejtek

Ha a vizsgálatra a ciklus második felében kerül sor, vagy posztmenopauzális asszony esetében kolposzkóp és abrázió ajánlatos méhtestrák kizárása érdekében

Glanduláris endocervikális sejtek, vagy glanduláris neoplázia

Nôgyógyászati szakvizsgálat

HPV, HSV

A vizsgálat ismétlése 1 év múlva

80

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés
1. Szakmai és szervezési irányelvek
Az emlôrák okozta halálozás magas. A KSH adatai szerint Magyarországon 1998-ban 2356 asszony halt meg emlôrák következtében, a 100.000 nôlakosra számított halálozás tehát 46,6 volt. A halálozási ráta az évek során meredeken emelkedett, és ezen a nemzetközi összehasonlításban magas szinten stabilizálódni látszik. Az éveként új megbetegedések száma hozzávetôlegesen 4200-4400 között van, többségüket elôrehaladott klinikai stádiumban ismerik fel. A fejlett egészségügyi ellátórendszerrel rendelkezô országokban egyre kiterjedtebben mûködtetnek szervezett emlôszûrési programokat. Ennek nyilvánvaló magyarázata az, hogy az emlôrák okozta halálozás mérséklésére rendelkezésre álló stratégiák közül ez idô szerint a korai felismerés és a korai kezelés a legígéretesebb eljárás. Az emlôszûrés kielégíti mindazokat a kívánalmakat, amelyet a szervezett szûrôvizsgálatok mûködtetésével szemben állítanak: • az emlôrák elôfordulásának gyakorisága és haláloki szerepe miatt jelentôs népegészségügyi problémát jelent; • természetes kórlefolyása ismert, a már tüneteket okozó (12 cm) tumor-méret eléréséhez kellô idôt néhány évre becsülik, így a preklinikai kórlefolyása kellôen hosszú ahhoz, hogy esélyt adjon a szûrésnek; • a korai felismerésre randomizált ellenôrzött vizsgálatokkal igazolt, a lakosság számára elfogadható módszer áll rendelkezésre, továbbá • a korábbi klinikai stádiumokban felismert emlôrák kezelése kedvezôen befolyásolja a kórlefolyást. gócok esetében sokkal nagyobb, az ennél kisebb gócok esetében jelentôsen kisebb lehet. A daganat biológiai paramétereinek jósló (prediktív) értéke szintén fontos szerepet játszik. A szûrôvizsgálat tulajdonképpeni célja tehát nem egyszerûen az emlôdaganatok kimutatása, hanem a még nem tapintható tumorok felkutatása az emlôkben. Az emlôben kifejlôdô daganat nagysága és a szóródás megindulása közötti összefüggés régóta közismert (lásd 7. ábra). Az emlôszûrés céljaira három módszer alkalmazásának vannak támogatói, a módszerek tényleges alkalmassága azonban korántsem azonos. • az emlôk lágyrész röntgenvizsgálata, a mammográfiás vizsgálat, • a klinikai, vagy fizikális emlôvizsgálat, azaz az emlôknek gyakorlott szakszemélyzet által történô módszeres áttapintása, valamint • az emlôk önvizsgálata. 1.1.1 A mammográfia Az emlôk lágyrész röntgenvizsgálata képet tud alkotni nemcsak az emlô állományában fejlôdô kicsi, akár 5 mm átmérôjû in situ, vagy korai invazív rákról, hanem mikrokalcifikáció, vagy szerkezeti átépülés jelenlétében még a rejtetten növô, nem tapintható daganatokat is megbízhatóan tudja kimutatni. 1.1.2 A fizikális emlôvizsgálat. A mammográfiás vizsgálat kiegészítéseképpen, azzal együtt gyakorolva növelheti a szûrôvizsgálat eredményességét. Nyilvánvaló azonban, hogy a klinikai vizsgálattól, az emlôk fizikális áttapintásától önmagában nem remélhetô a szûrés tulajdonképpeni céljának elérése, csak az un. „down-staging”, azaz viszonylag kisebb, viszonylag kedvezôbb klinikai stádiumbeli emlôrákok kimutatása. Ez ugyan több a semminél, a szakterület mai állása szerint azonban a tapintásos emlôvizsgálat önmagában nem tekinthetô szûrôvizsgálati módozatnak. A tapintással negatív „szûrôvizsgálat” legnagyobb veszélye az, hogy alaptalan biztonságérzetet adhat a vizsgált

1.1 Módszerek a korai emlôrák kimutatásra
A 10 mm-nél nem nagyobb átmérôjû, tehát a tapinthatóság határán belüli primer daganatos gócok mellett is azonban már mintegy 15-20%-os valószínûséggel vannak lokoregionális áttétek. Az áttétek gyakorisága az ennél nagyobb

Tumor átmérô

5

10

15

20

30

mm

Metasztázis valószínûsége

10

15

25

40

70

%

7. ábra. A daganat nagysága és a metasztázis összefüggése 81

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés személy számára, mert a kicsi, a tapinthatóság határán belüli, ezért észrevétlen maradt daganat az emlôben zavartalanul tovább növekszik. Értelemszerûen kockázatos olyan un. „elôszûrô” módszerként is alkalmazni, amelynek eredményétôl teszik függôvé a mammográfiás vizsgálat elvégzését. 1.1.3 Az emlôk önvizsgálata Általános tapasztalat, hogy mindmáig leginkább az asszonyok saját maguk ismerik fel akár a jóindulatú, akár rosszindulatú, de mindenképpen orvosi figyelmet érdemlô csomókat a saját emlôjükben. Erre a tényre alapozva igyekeznek népszerûsíteni világszerte az emlôk önvizsgálatát, mint az emlôrák felkutatásának egyik lehetséges módszerét. Az eljárás nem költséges, veszélytelen, egyszerûen kivitelezhetô és ígéretes. 1.1.3.1 Rendszeresség és módszeresség Az emlôk önvizsgálatát – az egészségnevelés minden lehetséges eszközét felhasználva – tanítják a lányoknak és asszonyoknak. Hangsúlyozzák, hogy rendszeresen és módszeresen kell gyakorolni. Azt ajánlják, hogy a 20 évnél idôsebb nôk hónapról-hónapra, a menstruációt követô 5-7. napon, amikor az emlôk puhák és jól áttapinthatók, a már menopauzában lévôk pedig a hónap egy meghatározott, szabadon megválasztott napján végezzék az önvizsgálatot. 1.1.3.2 Az emlôk önvizsgálatának a mûfogásai Álljon szembe a tükörrel leeresztett karral és vállal. Figyelje meg a mellek alakját, vajon látható-e valamilyen bôrelváltozás, elszínezôdés, duzzanat, vagy valamilyen szokatlan alakváltozás (például a bimbók behúzódása). A megfigyeléseket ismételje meg úgy, hogy mindkét karját a feje fölé emeli. Tapintsa át melleit úgy, hogy az egyiket, majd a másikat két tenyere közé veszi, és tenyerét függôleges, majd vízszintes irányban csúsztatva mozgatja. Jobb kezének összezárt ujjaival enyhe nyomással, körkörös mozgással kívülrôl befelé csigavonalban haladva tapintsa át egyik, majd másik mellét. Kényelmesen hanyattfeküdve, egyik kezét a feje alá, egy kispárnát pedig a válla alá helyezve ugyancsak körkörös mozgással tapintsa át egyik, majd másik mellét; ujjai hegyével tapintsa át a hónalját is. Majd karját a teste mellé helyezve ismételje meg a tapintást egyik, majd a másik oldalon. Enyhén nyomja meg a mellbimbóit, vajon ürül-e belôle váladék. Figyelmeztetnek, hogy ha a bôr megvastagodását, mellében csomót észlel, vagy ha a bimbó váladékozik, forduljon orvoshoz. 1.1.3.3 Hasznos, vagy káros? Értékére nézve nem rendelkezünk bizonyítékokkal. Kétségtelen, hogy az emlôk önvizsgálatát rendszeresen gyakorlók között kevesebb 2 cm-nél nagyobb, elhanyagolódott rák fordul elô, mint az átlag népességben; ez a „down staging” viszonylagos haszna mellett szól. Az is tény, hogy ha mammográfiás szûrôprogram mûködik, az önvizsgálatot végzô asszonyok korábban ismerik fel a szûrôvizsgálat idején még nem mutatkozó, vagy „elnézett” intervallum-rákokat. Értékére nézve nem rendelkezünk meggyôzô bizonyítékokkal. Az ez ideig egyetlen randomizált kontrollált vizsgálat elsô 5 évében a felfedezett daganatok arányszámában nem mutatkozott különbség az önvizsgálatot rendszeresen gyakorlók és nem gyakorlók között. Arra sincs még bizonyíték, hogy csökkentené az emlôrák okozta halálozást. 82 Az emlôk önvizsgálatának az értékét mára mind többen vitatják. Rovására írják, hogy oktatása rossz hatásfokú, mert ott is, ahol a nôlakosság 80%-a tudja, csak 3%-a gyakorolja az önvizsgálatot. Kritikusai felróják azt is, hogy sokan álpozitív önlelettel fordulnak orvoshoz, ami nem csak azért baj, mert indokolatlanul terheli meg az egészségügyi ellátórendszert, hanem fôleg azért, mert ha csak idôlegesen is, ijedtséget, aggodalmat, azaz „pszihológiai morbiditást” eredményez az asszonyok számára. Ugyanakkor sok az álnegatív lelet is, ami viszont alaptalan biztonságérzet ad. Az önvizsgálat gyakorlata hasznot akkor hozhat, ha tudatosítjuk, hogy – bár nevezik „önszûrésnek” is – az emlôk önvizsgálata önmagában nem szûrôvizsgálati módozat, azt, ha elérhetô, nem teheti feleslegessé. Mind többen úgy vélik, hogy leginkább azzal, hogy már fiatal lányokra is kiterjesztik az önvizsgálat propagálását, több kárt okoznak, mint hasznot, mert az alapjában véve negatív üzenet, hogy „szorgalmasan keresd emlôdben a daganatot és az a jutalom, ha megtalálod” nemkívánatos lélektani mellékhatások forrása lehet. Ezt a csapdát elkerülendô, az önvizsgálat változatlan gyakorlatához újabban „pozitív” egészségnevelési üzenetet társítanak: „Ismerd meg emlôidet!” azaz, ki-ki ismerje saját emlôjének alakját, tapintatát, ciklikus és a korral járó változásait, és akkor forduljon orvoshoz, ha a megszokottól eltérôt észlel. 1.1.4 Más képalkotó módszerek A korábban alkalmazott nem-radiográfiai képalkotó módszereket, mint amilyen a termográfiás vizsgálat és az ultrahang-vizsgálat ma már önmagában szûrôvizsgálati célra bizonyítottan alkalmatlannak tekintik. Az ultrahang-vizsgálat ma is az emlôdaganatok diagnosztikájában, így a mammográfiás szûrôvizsgálattal nyert nem-negatív esetek további, kiegészítô vizsgálatában is nélkülözhetetlen eljárás. (lásd a 3.1 fejezetben.)

1.2 Az emlôvizsgálati módszerek értéke
Az emlôk szûrôvizsgálatában alkalmazott módszerek érzékenységét és fajlagosságát hasonltja össze a VII. táblázat. A módszerek érzékenysége tág határok között változik; meghatározásuknak gyenge pontja az, hogy a szenzitivitás kiszámításához szükséges a módszer által „elnézett” ál-negatív esetek ismerete, ez pedig csak a szûrôvizsgálatok után, esetleg a két egymást követô szûrôvizsgálat közötti „intervallumban” válik ismertté. (Az intervallum-rákok meghatározásáról lásd 4.3 fejezet) Félrevezetô lenne a mammográfia érzékenységérôl beszélnünk anélkül, hogy tekintettel lennénk arra: a mammográfia klinikai-diagnosztikai vagy szûrési alkalmazásáról van-e szó. A kettôt más-más mérce alá kell állítanunk, hiszen a klinikai mammográfia diagnosztikai alkalmazásakor a vizsgáló – a klinikai adatok birtokában – már tudatában van a vizsgálandó elváltozás klinikai jellegzetességeinek, esetleg az aspirációs citológiai leletnek is. A szûrési mammográfia végzésekor viszont „tût keressünk a szalmakazalban”, ezért a módszer érzékenysége valamivel alacsonyabb. Az összehasonlított vizsgálómódszerek fajlagossága kevésbé különbözik egymástól.

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés Érzékenység (%) Mammográfia* Fizikális vizsgálat* Mammográfia és fizikális vizsgálat**
Forrás: Chamberlain* és Forrest**

Fajlagosság (%) 96-97 89-96 87-97

78-92 57-83 91-96

VII. táblázat. Módszerek érzékenységének és fajlagosságának összehasonlítása

1.3 A szakterület mai állása
A szakterület mai álláspontja az, hogy az emlôszûrés tulajdonképpeni céljának eléréséhez: a tünetmentes, 10 mm-nél nem nagyobb átmérôjû, még nem tapintható emlôrák kimutatáshoz szükséges „feloldóképességgel” kizárólag az emlôk lágyrész röntgenvizsgálata, a mammográfia rendelkezik. A fizikális emlôvizsgálat hasznos kiegészítôje lehet. Az ultrahangos vizsgálat a korai emlôrákok diagnosztikájának elengedhetetlen eszköze. Ezt az egyöntetû álláspontot tükrözik a mértékadó nemzetközi ajánlások. 1.3.1 A mammográfiás emlôszûrés hatásossága A szakmai közmegegyezés szerint, mint rámutattunk, népegészségügyi tekintetben a szûrôvizsgálatok hatásosságának egyedül elfogadott bizonyítéka az, hogy számottevôen csökkenti az emlôrákból eredô halálozást. Ellentétben a méhnyakszûréssel, az emlôszûréstôl az emlôrák elôfordulásának számottevô csökkenése egyébként sem várható, minthogy a mammográfiás szûrôvizsgálattal kimutatott emlô elváltozások között túlnyomó többségben – ha még korai, esetleg még preinvazív stádiumban is, de – már rákok találhatók, és kórszövettani értelemben vett „praecancerosus” állapotok csak elenyészô mértékben. Annak eldöntésére, hogy a szûrôvizsgálattal még tünetmentes állapotban felfedezett „korai” emlôrákok kezelése csökkenti-e az emlôrák okozta halálozást, mind Európában, mind Amerikában számos randomizált kontrollált vizsgálatot, valamint más eset-kontroll típusú vizsgálatot végeztek. Közülük elsôként az 1963-ban kezdeményezett HIPfelmérés (Health Insurance Plan of Greater Ney York) vált ismertté. Ezt számos további vizsgálat követte. Az elsô bi-

zonyító értékû adatok közlése a svédországi „Két Megye” vizsgálatból származik és Tabár László nevéhez fûzôdik. Ezután számos további vizsgálatból közöltek még a mammográfiás szûrés hatásosságát bizonyító újabb adatokat. A vizsgálatokba mindösszesen mintegy félmillió (500.000) 40 és 69 év közötti nôt vontak be. Minden vizsgálatban szûrôvizsgálati módszerként mammográfiát alkalmaztak; egyes vizsgálatokban kiegészítô módszerként tapintásos emlôvizsgálatot is végeztek. A szûrôvizsgálatokat 12-33 hónap között változó idôközökben megismételték. Kontrollként szûrôvizsgálatban nem részesült asszonyok adatait elemezték. A vizsgálatok bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy a mammográfiával végzett szûrôvizsgálat jelentôsen, mintegy negyedére képes csökkenteni az emlôrák okozta halálozást; az 50-69 éves korcsoportban a halálozás csökkenésének mértéke 30%-os is lehet. A halálozás csökkenése már két évvel a szûrôtevékenység megkezdése után észrevehetô volt és a változóan hosszú, 5-18 éves követési idô alatt is fennmaradt. Ezek a halálozás csökkenésének mértékét jelzô számok nemcsak a szûrésben részesült, hanem a szûrôtevékenység által lefedett teljes népességben elôforduló halálozást mutatják. Jól mutatják: milyen tényleges haszonnal jár a szûrôvizsgálat a lakosság egésze számára, de nem fejezik ki kellôen a szûrôvizsgálatban részesült egyének számára várható hasznot, hiszen az eredmény-számolásokban a matematikai nevezôben szereplô „vizsgált populáció” magában foglalja nemcsak a szûrt, hanem a szûrôvizsgálatban bármely okból nem részesült személyeket is. A korábbi bizonyítékokat kísérleti feltételek között folytatott vizsgálatok eredményeképpen közölték. A legújabb bizonyítékokat a finnországi, az 1987-1992 között az 50-59

Vizsgálat HIP, New York Svéd „Két megye” Malmö Edinburg Stockholm Göteborg

Szûrt esetszám 31.000 77.000 21.000 39.000 39.000 21.000

Részvételi arány, % 65 89 74 61 82 ?

Követési idô, év 18 11 9 10 7 5

Halálozás csökkenés, % 29 31 19 17 24 19

VIII. táblázat. Az emlôrák okozta halálozás csökkenése a szûrt lakosságcsoportban 83

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés év közötti nôlakosságra kiterjedô lakossági szûrôprogram eredményei szolgáltatták: 5 éves követési idô után 24%-kal csökken az emlôrák okozta halálozás. 1.3.2 Milyen korcsoportokra terjedjen ki a szûrôvizsgálat? A bizonyítékokon alapuló ajánlások szerint a mammográfiás emlôszûrés 50 és 64 év közötti asszonyoknak ajánlott. Az egészségpolitikai döntésekre irányadó ajánlásokban az 50 évnél fiatalabb asszonyok szervezett szûrése ez idô szerint még nem szerepel. (A területi lakosságszûrés végrehajtása Magyarországon is egészségpolitikai döntést igényel!) A 40-49 éves korukban szûrt asszonyok között is csaknem valamennyi korábbi „experimentális” vizsgálatban mutatkozott a halálozást mérséklô hatás, a csökkenés mértéke azonban az értékelés idejében statisztikailag nem volt jelentôsnek ítélhetô. Évekkel tovább követve azonban az elsô szûrôvizsgálatuk idején még 40-49 év közötti asszonyokat, a vizsgálók arra a megállapításra jutottak, hogy ezekben a korcsoportokban a szûrésnek a halálozást csökkentô hatása mérsékeltebb és csak hosszabb követési idô után mutatkozik. Megfigyelések szerint a fiatalabb korban a mammográfia is – talán a funkcionáló emlôszövet denzitása miatt – kevésbé érzékeny, mint a menopauza után. A vita még nem lezárt. A rájuk nehezedô szakmai és társadalmi nyomás ellenére a „döntéshozók” úgy vélik, hogy a menopauza elôtti korcsoportokban a szûrôvizsgálat értéke még további bizonyításra szorul. Széleskörû szakmai konszenzus született az emlôszûrés szakma és szervezési irányelveirôl Magyarországon is, amely tükrözi a szakterület mai állását és a mértékadó nemzetközi ajánlásokat. 4. A szervezett emlôszûrés tudományosan bizonyítottan hatásos módszere az 50-65 év közötti nôk 2 évenkénti mammográfiás vizsgálata. Bár a mammográfiás szûrôvizsgálat értéke menopauza elôtti (40-50 év közötti) életkorban még további bizonyításra szorul, perimenopauzális korban (45 év felett) lévô asszonyok nem zárhatók ki a szûrôvizsgálatból. Az emlôk klinikai (tapintásos) vizsgálata önmagában, más eszközös vizsgálatok, úgymint az ultrahang-vizsgálat, termográfiás vizsgálat, önmagukban, valamint az emlôk önvizsgálata, minthogy hasznosságukra nézve nincs tudományos bizonyíték, nem tekinthetôk szûrési módozatnak. 5. Nemzetközi szakmai szervezeteknek (um. az Egészségügyi Világszervezet (WHO), a Nemzetközi Rákellenes Unió (UICC), az Európai Unió „Európa a rák ellen” elnevezésû programja) a szakterület mai állását tükrözô, egészségpolitikai döntésekre irányadó szervezési ajánlásai szerint a szervezett mammográfiás szûrôprogram területi lakosságszûrés útján, meghatározott közigazgatási egységekben (kerület, város, megye) valósul meg. A területen lakó összes, az életkor alapján veszélyeztetettnek minôsülô személyt egyénileg kell azonosítani; ez történhet választási névjegyzék, a háziorvosi szolgálat adatbázisa, vagy egyéb adatforrás felhasználásával. 6. A szûrésre jogosultak magas részvételi arányát a személyre szóló behívási, visszahívási és követési rendszer biztosítja. Kívánatos, hogy ez a háziorvosok közremûködésével és a területi szûrési nyilvántartás mûködtetése útján valósuljon meg. 7. Az adott területet lefedô, naprakészen tartott számítógépes adattár, un. területi szûrési nyilvántartó mûködik, amely tartalmazza (i) a személyes meghívás alapjául szolgáló lakosságlistát, azaz a területen lakó, a szûrésbe bevonandó asszonyok név- és címjegyzékét és (ii) a mammográfiás szûrôvizsgálatban részesült személyek azonosító és vizsgálati adatait. E kettô összevetése lehetôvé teszi a szûrôvizsgálatra meghívott, de meg nem jelent személyek névszerinti azonosítását, ismételt meghívását és követését. Szerepe van továbbá a szûrôprogram teljesítményének, a tevékenységek szakmai színvonalának folyamatos és idôszakos értékelésében, végül a szûrôprogram eredményességének értékelésében is, amely az emlôrák okozta halálozásnak a szûrt lakosság-csoportokban regisztrált csökkenésével mérhetô. 8. A mammográfiás vizsgálat korszerû készülékekkel felszerelt, korszerû alapelvek szerint kiképzett és a szûrési mammográfiában kellô jártassággal rendelkezô szakszemélyzettel ellátott radiológiai szakintézetben, kórházi radiológiai osztályon szervezett „szûrôközpontokban” történik. Itt az elsô, úgynevezett prevalencia szûrôvizsgálat alkalmával szakképzett asszisztens által végzett tapintásos emlôvizsgálatot követôen kétirányú, éspedig ferdesíkú (medio-laterális) és kranio-kaudális irányú mammográfiás felvétel készül mindkét oldali emlôrôl. A filmeket két radiológus szakorvos egymástól függetlenül – a nemzetközi gyakorlatban egységesen alkalmazott elvek alapján és terminológiát használva – értékeli és leletezi. A korszerû szûrô mammográf technikai ismérvei: 0,4 mm maximális csôfókusz-méret, 60 cm feletti fókusz-fim távolság, minimálisan 100 mA csôáram, felvételi automatika, mozgórács, pedállal vezérelt emlô-kompresszió, két kazettaméret; továbbá könnyû kezelhetôség, kisdózi-

1.4 Konszenzus az emlôszûrés szakmai és szervezési irányelveirôl
Az Országos Onkológiai Intézet által koordinált, az emlôszûrés összetett folyamatában közremûködô szakmák részvételével végbement szakmai konszenzus-folyamat a nemzetközi ajánlásokban rögzített szakmai és szervezési irányelveket a magyarországi szükségletekhez és lehetôségekhez alkalmazta, és a következô állásfoglalást tette közzé (Magyar Onkológia 42: 9-10. 1998): 1. Magyarországon az emlôrák okozta halálozás magas, és jelentôsen emelkedik; évente mintegy 2.500 nô hal meg emlôrák miatt. 2. Az emlôrák okozta halálozás jelentôs csökkentésére rendelkezésre álló stratégiák közül a korai felismerés és korai kezelés a legígéretesebb. Ennek módja a központilag kezdeményezett, közpénzbôl finanszírozott, az életkor alapján veszélyeztetettnek minôsülô lakosságcsoportra kiterjedô célzott, vagy szervezett szûrési program. 3. A szervezett emlôszûrés célja: az emlôrák okozta halálozás jelentôs mérséklése a céllakosságban. A szervezett szûrés eredményeképpen várhatóan csökken az elôrehaladott klinikai stádiumban kórismézett invazív emlôrák esetek aránya, nô viszont a még nem áttétes, kis-invazív és a még nem invazív („in situ”) emlôrákok részaránya. A „korai” esetekben – lévén a kezelés eredménye klinikai stádiumtól függô – a korszerû kezelés még a gyógyulás esélyével kecsegtet. 84

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés sú képhordozó, optimális filmkidolgozás dedikált processzorban, kellô fényerôsségû, nagy kapacitású automatikus filmnézô szekrény. 9. A szûrôvizsgálaton résztvevôket és azok háziorvosát a szûrô-központ értesíti a vizsgálat eredményérôl, hangsúlyozottan, a negatív vizsgálati eredményrôl is. 10. A negatív szûrôvizsgálati eredményt adó esetekben az asszonyokat 2 év elteltével ismételt szûrôvizsgálatra hívják meg; a megismételt, úgynevezett incidencia-szûrés alkalmával egyirányú, vagy kétirányú mammográfiás felvétel készülhet, az elsô szûrôkörben történt szakorvosi kijelölés szerint. A mammográfiás vizsgálattal nem-negatív esetekben az asszonyokat további, tisztázó vizsgálatokra hívják vissza. Szakorvosi megítéléstôl függôen, ennek összetevôi: klinikai vizsgálat, szükség esetén kibôvített mammográfiás vizsgálat, ultrahangos vizsgálat, aspirációs citológiai vizsgálat, szövethenger-mintavétel (un. core-biopszia), sebészi biopszia; mammográfiás vagy ultrahangos vizsgálattal pozitív, de nem tapintható elváltozások esetén a lokalizálást ultrahangos, vagy stereotaxiás vezérléssel végzik. Az emlôrák felmerült gyanújának kizárása vagy megerôsítése, a kórismézés és az elsôdleges kezelési döntés radiológusok, patológusok, emlôsebészek és onkológusok szoros, egyeztetett elvek alapján megvalósuló együttmûködését igényli; a szakmaközi munkacsoport tagjai közötti információ-áramlást és konzultációt biztosítani kell. 11. A szûrôprogram része a szervezett egészségnevelés, valamint a szûrôvizsgálat elôtti tájékoztatás és tanácsadás, az optimális részvétel elômozdítása, és a nemkívánatos lélektani mellékhatások csökkentése érdekében. 12. A szûrôprogram minden elemére kiterjedô minôségbiztosítási és minôségellenôrzési program létrehozása és mûködtetése, beleértve a teljes képalkotó lánc folyamatos technikai minôségellenôrzését is, a szûrôprogram elengedhetetlen része. 13. A meghívásos területi szûrôprogram megvalósításának minden szakaszában folyamatosan és idôszakosan értékelni kell azok teljesítményét és hatásosságát, a tevékenységek szakmai színvonalát, a program eredményességét és költség-hatékonyságát. Az értékelésben szerep jut a területi szûrési nyilvántartásoknak, amelyek számára az értékeléshez igényelt adatforrásokat biztosítani kell. 14. Meghívásos, területi emlôszûrés megindításának elôfeltétele az alkalmazott módszerekben, különösen a szûrési mammográfiában kellô jártassággal rendelkezô szakemberek munkába állíthatósága. Ennek érdekében – az eredményes szûrôprogramok tanulságain alapuló nemzetközi ajánlásokat követve – a szakemberképzésrôl, különösképpen radiológus szakorvosok és szakasszisztensek, továbbá cito-hiszto-patológusok, plasztikai gyakorlattal is rendelkezô emlô-sebészek, onkológusok, adatkezelôk, epidemiológusok és szervezôk alkalmas centrumokban, megfelelô ideig történô egyéni és csoportos kiképzésérôl intézményesen gondoskodni kell. 15. A szûrôprogram szervezôi gondoskodnak arról, hogy az alapellátásban (háziorvosi/családorvosi szolgálatban) dolgozókat a szervezett szûrôprogramok megvalósításához elvárt kulcsfontosságú szerepükrôl meggyôzzék, együttmûködésüket megnyerjék és közremûködésüknek szervezési, informatikai, képzési és anyagi feltételeit biztosítsák.

2. A területileg szervezett emlôszûrési program mûködtetése
Útmutató a szûrést szolgáltató szakszemélyzet számára
1. A meghívásos-visszahívásos területi emlôszûrés szervezési egysége a háziorvosi körzet. Az életekor alapján veszélyeztetettnek minôsülô, szûrôvizsgálatra jogosult asszonyok személyszerinti meghívása, szükség esetén visszahívása és követése a háziorvosi betegnyilvántartás alapján összeállított név-, és címjegyzék felhasználásával, a Területi Szûrési Nyilvántartó útján történik (lásd 8. ábra). 2. Az emlôszûrés bizonyítottan hatásos eszköze az emlôk kétirányú mammográfiás vizsgálata, kiegészítve az emlôk tapintásos vizsgálatával. Ez célszerûen felszerelt, a mûködtetéshez megkívánt szakemberekkel ellátott Szûrôközpontokban történik. 3. A mammográfiás vizsgálattal negatívnak bizonyuló személyeket a Szûrôközpont a keretében mûködô Területi Szûrési Nyilvántartás útján kétévenként ismételt szûrôvizsgálatra hívja vissza. 4. A mammográfiás vizsgálattal az életkornak megfelelôen normális emlôképtôl eltérô, emlôrák gyanúját keltô személyek további kiegészítô, tisztázó vizsgálatáról, kórismézésérôl és a kezelést igénylô személyek gyógyintézetbe irányításáról a Szûrôközponttal összehangoltan mûködô diagnosztikai részleg gondoskodik. 5. A szûrés összetett folyamatának minden szakaszára kiterjedô minôségbiztosítási és minôségellenôrzési program mûködtetéséért a szûrési koordinátor felelôs. 6. A szûrés összetett folyamatának minden szakaszára kiterjedô folyamatos és idôszakos teljesítmény-értékelést a Területi Szûrési Nyilvántartás koordinálja a szolgáltatásban közremûködô mûködési egységek adatszolgáltatása alapján. A nyilvántartás, adatkapcsolás és információ-áramlás informatikai feltételeit a Szûrési Nyilvántartás biztosítja.

2.1 A háziorvos közremûködése a szervezett emlôszûrésben
1. A körzetében nyilvántartott 45-65 év közötti nôk név-, és címjegyzékét a Szûrôközpont keretében mûködô szûrési nyilvántartás adatkezelôje rendelkezésére bocsátja. 2. Aláírja a Szûrôközpont adminisztrátora által elkészített és megcímzett, névre szóló meghívóleveleket. 3. Kívánságra kellô információval látja el a meghívott aszszonyokat a szûrôvizsgálat céljára, módjára, lefolyására, várható hasznára és korlátaira nézve. Egészségnevelô munkájával elôsegíti a felajánlott szûrôvizsgálat elfogadását, a nemkívánatos lélektani mellékhatások csökkentését, ezáltal a szûrôprogram társadalmi elfogadottságát. 4. Számítógépes adattárába bevezeti a szûrôközponttól kapott információkat, um. • a szûrôvizsgálaton való megjelenés tényét • a mammográfiás szûrôvizsgálat eredményét • ha arra sor kerül, a tisztázó, diagnosztikus vizsgálatok eredményét 85

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés

Háziorvosi szolgálat
Értesítendôk listája Tájékoztatás

Nemzeti Rákregiszter

Pathologiák adatbázisa

Helyi szûrési nyilvántartó
Behívás ütemezése Lelet nyilvántartás Értékelés

Központi Szûrési Nyilvántartó
Monitorizálás Kiértékelés

Negatív

Mammográfiás egység

Pozitív

Tájékoztatás Kikérdezés Tapintási vizsgálat Film készítés Kettõs leolvasás

Negatív

Diagnosztikai egységek
Interdiszciplináris csoport

Pozitív

Radiológusok (UH) Cytológusok (aspiráció) Sebészek (biopszia) Pathologusok (szövettan) Onkológusok (Primér terápiás döntés)

Klinikai egységek

8. ábra. A szervezett emlôszûrés ajánlott menete 86

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés • a kezelési és követési adatokat 5. Szükség szerint együttmûködik a szûrôközpont személyzetével az ismételt meghívásra sem válaszoló személyek felkutatásában és mozgósításában. 6. Értelemszerûen részt vesz a betegkövetésben. 2.2.2 Az elsôdleges és másodlagos behívási menetrend elkészítése Az elsôdleges behívási menetrend a szûrôvizsgálatra elsô ízben behívott személyek meghívásának idôbeosztását jelenti. A menetrendet az adatkezelô készíti el és a területileg illetékes háziorvos aláírásával ellátva postázza. A másodlagos behívási menetrend a szûrôvizsgálatra már korábban meghívott, de a vizsgálaton meg nem jelent személyek megismételt behívása. 2.2.2.1 A behívás tervezése. A behívás sorrendjét és idôbeli elosztását úgy kell megtervezni, hogy a behívás kézbesítése és a vizsgálat ajánlott idôpontja között a behívott felkészüléséhez kellôen hosszú, de a kelleténél nem hosszabb idô álljon rendelkezésre. A hoszszú várakoztatás nemkívánatos lélektani mellékhatások forrása lehet, ezért kerülendô! Fel kell mérni, hogy a mammográfiás szûrôállomás hány személy fogadására képes. Ez függ az egy-egy személy vizsgálatára fordítandó idôtôl. Számolni kell • a fogadó és eligazító részleg adatfelvételre fordítandó adminisztrációs idejével, • a vizsgált személy elôkészületéhez szükséges idôvel, • az emlôk fizikális vizsgálatára fordítandó idôvel, valamint • a két emlô kétirányú felvételének elkészítéséhez megkívánt idôvel. Az egy-egy személy vizsgálatára fordítandó idô függ a munka megszervezésétôl, a szûrôállomás munkaidejétôl és munkabeosztásától. A vizsgálat kevesebb idôt igényel, ha a fizikális vizsgálatot és a felvétel elkészítését más-más személy, vagy ha az egyik és másik oldali emlô-felvételt két szakasszisztens egy idôben végzi, vagy, ha maga a vizsgálat és a soron következô személy adatfelvétele párhuzamosan történik. Ideális esetben, ha a szûrôállomás kellô számú, nagy gyakorlatú szakszemélyzetet foglalkoztat, egy személy vizsgálata nem több mint 5 percet igényel, azonban áltagos esetben sem indokolt egy-egy személy vizsgálatára 15 percnél többet fordítani. Kívánatos, hogy a mammográfiás szûrôállomás önálló, vagy a befogadó intézmény röntgendiagnosztikai osztálytól független mûködési egység legyen, amely teljes idôkeretének többségét mammográfiás szûrôvizsgálatokra fordíthatja, és csak megjelölt napon, vagy idôben végez a szûrôvizsgálatokkal összefüggô diagnosztikai mammográfiás vizsgálatokat. Számításba kell venni • a naponkénti minôségellenôrzô mérésekre fordítandó idôt, ebédszünetet, vagy egyéb okból kiesô idôt; az utóbbit a szakszemélyzet célszerû beosztásával csökkenteni lehet. Valamint • a heti munkanapok számát és az ünnepnapok miatt kiesô munkanapok számát is. Ez azt jelenti, hogy egy 15 percenként 1-1 személyt behívó, 2 mûszakban (9-18 óra között) dolgozó szûrôállomás naponta mintegy 40 személy vizsgálatára, évente mintegy 10.000 vizsgálat elvégzésére lehet képes. 2.2.2.2 A behívások rendje Minden személynek két idôpontot ajánlunk fel, nem több mint 5-9 nap különbséggel, egy délelôttit és egy délutánit; maga döntheti el, hogy melyik idôpont számára a kedvezôbb. Ez azt jelenti, hogy minden idôpontra két behívott esik. Ha egy idôpontban mindkét személy megjelenik, elôfordulhat, hogy várakozni kényszerülnek. Az egybeesés va87

2.2 A behívási és követési rendszer mûködtetése, a Területi Szûrési Nyilvántartó tennivalói
Bevezetés A szervezett lakosságszûrés meghatározott közigazgatási egységekben (kerület, város, megye) megvalósuló, a szolgáltatók által kezdeményezett népegészségügyi tevékenység, amelyben a személyre szóló behívási, szükség esetén visszahívási és követési rendszer hívatott biztosítani a szûrésre jogosultak magas részvételi arányát. Ezt a feladatot a Szûrôállomás keretében mûködô számítógépes adattár, az adott területet lefedô területi szûrési nyilvántartó látja el. 2.2.1 A lakosságlista: a célzott korosztályok összeírása A behívás alapjául a lakosságlista szolgál, amely tartalmazza az életkor alapján veszélyeztetettnek minôsülô 45 és 65 év közötti asszonyok névsorát lakcímükkel és azonosításra alkalmas személyi adataikkal; a lakosságlista nem tartalmaz az egészségi állapotra vonatkozó, tehát „különleges”-nek tekinthetô adatokat. A behívási listát a szûrési nyilvántartó adatkezelôje készíti a következô adatforrások valamelyikének felhasználásával: • A háziorvosi szolgálat adatbázisa alapján, az alábbi módon: (i) szolgálati úton megszerzi (például a területi ÁNTSZ tiszti fôorvosától) a területen mûködô háziorvosok névsorát (ii) a háziorvosokat írásban, vagy/és szóban (pl. a tiszti fôorvos által szervezett rendszeres háziorvosi munkaértekezlet alkalmával) tájékoztatja a szûrési program célkitûzéseirôl, folyamatáról, különös tekintettel a tôlük kért hozzájárulás mibenlétérôl. (lásd IV. 1 melléklet.) A háziorvosok és közösségi nôvérek együttmûködési készsége a vállalkozás eredményességének fontos feltétele! (iii) minden, háziorvosi körzetbôl beszerzi a háziorvosi nyilvántartásokban szereplô, a célzott korosztályba tartozó személyek személyi adatait tartalmazó listáját. A listákat célszerû számítógépes adathordozón megszerezni. Ha ez nem lehetséges, a listákat számítógépre kell rögzíteni. • Az Országos vagy Megyei Egészségbiztosítási Pénztárak, azaz OEP vagy MEP nyilvántartásából, melynek elônye, hogy rendelkezésre áll az egyértelmû személyi azonosításra alkalmas TAJ szám. • Egyéb rendelkezésre álló lakosság nyilvántartással rendelkezô hivatalok, mint Belügyminisztérium Központi Nyilvántartási és Választási Hivatal (KÖNYV) valamint megyei TÁKISZ-ok adatbázisából. A lakosságlistát évente meg kell újítani, mert a szûrésbe bevonandó korosztályok un. „dinamikus kohort”-ot képeznek: minden évben kimaradnak a felsô korhatárt túllépô, és hozzáadódnak az alsó korhatárt elérô évjáratok. A listákat titkosan kezelik. Biztosítják a számítógépes adatvédelmet is.

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés lószínûségét csökkenti az, hogy a tapasztalat szerint a meghívottaknak nem több mint kétharmada – vagy, különösen kezdetben, ennél is kisebb hányada – jelenik meg. Az egybeesés valószínûségét növelné, ha egy idôpontra három személyt hívnának, ezért ez nem ajánlatos. Ajánlatos viszont egy idôpontra egy személyt az „elsôdleges” listáról, egy másik személyt pedig az elsô hívásra nem reagáló „másodlagos” listáról behívni. Minden személynek egy idôpontot adunk, felajánlva ennek telefonon keresztüli módosítását. Ezen módszer elônye, hogy pontosabban tervezhetôvé válik a behívás – hasonlítható egy elôjegyzéshez. Egy idôpontra ebben az esetben is hívhatunk két vagy a kár három személyt is, ha a várható megjelenés százaléka alacsony. 2.2.2.3 A vizsgálaton megjelentek és a „különbséglista” A két orvos által aláírt szûrôvizsgálati lelet eredményét bevezetik a számítógépes adattárba. Ez egyúttal alkalmat ad arra, hogy a megjelentek névsorát az „elsôdleges” behívás alapjául szolgáló listával összevetve: 1. azonosítsák a szûrôvizsgálaton megjelent személyeket, akik közül • a negatív eredménnyel szûrtek értesítést kapnak a negatív eredményrôl is és arról, hogy két év múlva ismételten meghívást fognak kapni szûrôvizsgálatra, • indokolt esetben visszahívó levelet a vizsgálat megismétlésére, vagy • a nem-negatív esetben további tisztázó vizsgálatra. 2. összeállítsák a „különbséglistát”, azaz a szûrôvizsgálaton meg nem jelent személyek névsorát. 2.2.2.4 A másodlagos behívási menetrend Az elsô behívásra nem reagálók automatikusan a másodlagos behívási listára kerülnek, ismételt behívót kapnak új idôpontokkal. A második behívásra sem válaszolókra fel kell hívni a területileg illetékes háziorvos figyelmét, segítségét kérve a távolmaradók felkutatására, esetleg telefonon vagy személyesen kell kapcsolatot keresni és meggyôzni ôket a szûrôvizsgálat fontosságáról. 2.2.2.5 A távolmaradás okai Az ismételt meghívásra sem válaszolóknak bérmentesített válaszborítékot mellékelve a távolmaradás okát tudakoló levelet kell küldeni, a következô lehetséges okokkal számolva: 1. nem kapta meg az elsô meghívást 2. nem volt megfelelô a címzés 3. operált emlôje van 4. másutt áll rendszeres orvosi ellenôrzés alatt 5. két éven belül másutt vett részt mammográfiás vizsgálaton 6. félelem attól, hogy „valamit találnak” 7. érdektelenség 8. egyéb, mégpedig: A 3, 4, és 5, esetleg a 8, válaszok kivételével a válaszadót ismételten meg kell hívni a szûrôvizsgálatra. 2.2.2.6 Kézbesítetlen meghívólevelek A valamely okból (elhalálozás, címváltozás stb.) kézbesítetlenül visszaérkezô levelek alapján a behívás alapjául szolgáló lakossági névsort idôrôl-idôre pontosítani kell. 2.2.2.7 A háziorvost minden szûrôvizsgálati eredményrôl tájékoztatni kell. 88

2.3 A Szûrôközpontok mûködése
A mammográfiás vizsgálat a radiológiai szakellátás keretében önálló mûködési egységként mûködtetett szûrôközpontokban történik. Mûködési egységei: Számítógépes adatkezelô Fogadó és eligazító részleg, adminisztráció Mammográfiás szûrôállomás Diagnosztikus részleg A számítógépes adatkezelô feladatai 2.3.1 A számítógépes adatkezelô személyi számítógépes felhasználói gyakorlattal rendelkezô személy, aki a Szûrôközpont keretében maga, vagy az e célra felállított mûködési egységgel együttmûködve, ellátja a területi szûrési nyilvántartás feladatait, azaz • a háziorvosi szolgálattól kapott név-, és címjegyzék alapján elkészíti a szûrôvizsgálatok idôbeosztását; minden meghívott számára két választható idôpontot jelöl meg; • minden meghívandó asszonynak névre szóló meghívólevelet címez, azt aláíratja az illetékes háziorvossal és postázza. • a Szûrôközpont adminisztrációjával együttmûködve nyilvántartja: (i) a szûrôvizsgálaton megjelenteket, ezek mammográfiás vizsgálati eredményét és (ii) a meghívott, de a vizsgálaton meg nem jelenteket. • A vizsgálat idôpontját követô egy héten belül a vizsgálat eredményérôl értesítô levelet küld azoknak az asszonyoknak, akiknek a mammográfiás szûrôvizsgálati lelete negatív. • Késedelem nélkül visszahívó levelet küld azoknak az asszonyoknak, akiknek a mammográfiás felvételt leletezô szakorvosok véleménye szerint: (i) a mammográfiás lelete olyan rendellenességet mutat, amely további, tisztázó vizsgálatokat tesz szükségessé, (ii) technikai hiba miatt új felvételt kell készíteni. • Idôszakos szakorvosi megfigyelést javasoló értetést küld azoknak asszonyoknak, akiknek a leletezô szakorvos véleménye szerint: (i) mammográfiás felvételén postmenopauzális hormonzavarra utaló jelek vannak, vagy (i) a kórelôzményben az emlôrák, vagy petefészekrák halmozott családi elôfordulásáról történt említés, ezért genetikai veszélyeztetettségre lehet gondolni. • A meghívott, de a vizsgálaton meg nem jelent asszonyoknak emlékeztetô levelet címez és azt postázza, új vizsgálati idôpontot kínálva számukra. • Az ismételt vizsgálatot is elutasítóktól – levél útján – igyekszik megtudakolni az elutasítás okát; ebben az illetékes háziorvos segítségét kérheti. • Együttmûködik a központi (területi) emlôszûrési nyilvántartóval a folyamatos és idôszakos értékelés végrehajtásában. (lásd IV/4. fejezet az értékelésrôl.) 2.3.2 Fogadó és eligazító részleg, adminisztráció A személyi adatok egyeztetése és a kórelôzmény felvétele a Szûrôállomás fogadó és eligazító részlegében történik és az ott foglalkoztatott adminisztrátor végzi. (lásd IV. 2. melléklet.) A személyi és elôzményi adatok rögzítése, mind a vizsgált személy, mind a népesség „rizikó-státusának” felmérése érdekében fontos. A testsúly és testmagasság (a „body mass index”, a BMI kiszámításához), a menzes, terhességek

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés és szülések száma, szoptatás, fogamzásgátlás adatainak jelentôsége van a veszélyeztetettség mértékének megítélése szempontjából. Az emlô-, vagy petefészekrák családi halmozódása familiáris veszélyeztetettségre hívhatja fel a figyelmet és az „utódok” rendszeres ellenôrzését indokolhatja. (Nagy forgalmú Szûrôállomások az elôzményi adatokra vonatkozó kérdôívet a meghívólevéllel együtt kiküldik, kérve, hogy azt a vizsgálatra jelentkezô asszony kitöltve hozza vissza.) Különösen a „kezdô” szûrôprogramok esetében kívánatos un. szociológiai kérdôív kitöltését kérni, mert az, bár nem szolgálja közvetlenül a szûrôvizsgálat érdekét, a szûrésen való részvételt befolyásoló társadalmi-lélektani tényezôkre, valamint, a résztvevôk megelégedettségére vonatkozóan hasznos információk forrása. (lásd IV. 3. melléklet.) Feladatai: • a meghívólevélben megadott telefonszámon fogadja a meghívott asszonyok hívását, idôpontot egyeztet, kívánságukra felvilágosításokkal szolgál; • fogadja és regisztrálja a szûrôvizsgálaton megjelenteket; mindenkirôl kitölti a számítógépes adattár vonatkozó kérdéseit (azonosítási adatok, elôzményi és rizikó-státusra vonatkozó adatok); • kívánságra információval látja el a résztvevôket a vizsgálat céljára, menetére, hasznára, korlátaira vonatkozóan; • a vizsgálati eredményeket bevezeti a számítógépes adattárba; • együttmûködik a számítógépes adatkezelôvel a megjelentekrôl és a meg nem jelentekrôl késztendô listák elkésztésében; • szükség szerint adminisztratív segítséget nyújt a leletezôknek. A számítógépes nyilvántartó program nagyban segíti az adminisztratív feladatok elvégzését. 2.3.3 Mammográfiás szûrôállomás Korszerû mûködési elvek szerint szervezett, korszerû gépekkel felszerelt, megfelelôen képzett és a szûrési mammográfiában kellô jártassággal rendelkezô szakszemélyzettel: szakasszistensekkel és szakorvosokkal ellátott, a tulajdonképpeni szûrôvizsgálatokat szolgáltató egységek. A szûrési mammográfia gyakorlatának minimum technikai és szakmai feltételeit, amelyeket a Magyar Radiológusok Társasága Emlôdiagnosztikai Szekciója – a Radiológiai Szakmai Kollégiummal egyetértésben – dolgozott ki, a IV. 4. melléklet foglalja össze. A szûrôállomáson foglalkoztatott szakszemélyzetben a röntgen-szakasszisztens az egyetlen egészségügyi végzettséggel rendelkezô, akivel a szûrésen résztvevô asszonyok többsége közvetlenül, személyesen érintkezik. Szerepük van a vizsgált asszonyok tájékoztatásában, tanácsadásban, így a szûrés lélektani mellékhatásainak mérséklésében is (lásd a II.3 fejezet). Feladata a szûrôvizsgálatok szakszerûségét és zökkenômentességét biztosítani, ezen belül: • az emlôk fizikális vizsgálata; • jó képminôségû mammográfiás felvéltelek elkészítése; • a mammográfia technikai minôségellenôrzése. 2.3.3.1 A szakasszisztensek feladatai: • minden résztvevônél tapintásos emlôvizsgálatot végez és a számítógépes adattárban rögzít minden látható, vagy tapintható elváltozást. • mammográfiás felvételeket készít mindkét oldali emlôrôl medi-olaterális ferde és cranio-caudális irányból, a vizsgálómódszer szakmai szabályainak megfelelôen (i) ügyelve a filmek azonosítására (ii) kellô mértékû kompressziót gyakorolva a vizsgált emlôre (iii) kellô sugárdózist alkalmazva (iv) betartva a sugárvédelem elveit és a (v) a felvétel minôségét biztosít technikai ajánlásokat • elvégzi a filmek elôhívását • minden munkanap végeztével leletezésre elôkészti az aznap készült felvételeket • minden munkafázisban tartja magát a külön Útmutatóban leírt minôségbitosítási elôírásokhoz • részt vesz a minôségellenôrzési program végrehajtásában. 1. Fizikális vizsgálat Az emlôk megtapintása a mammográfiás vizsgálatot kiegészítô vizsgálat. Célja az, hogy az áttapintott emlôkben és hónaljban környezetüktôl elkülönülô, gócos tömörüléseket keressen. A két emlôt mindig egymással összehasonlítva kell megtapintani. Az emlôk tapintása vizsgáló asztalon hanyatt fekvô helyzetben a legeredményesebb, mert az emlôk ilyenkor szétterülnek, jól áttapinthatók, és az esetleg mélyebben lévô tömörülések is könnyebben észrevehetôk. Álló helyzetben, különösen a nagyobb méretû emlôk, nehezebben tapinthatók át, a hónalj vizsgálatára viszont az álló helyzet alkalmasabb. A tapintást kinyújtott, összetartott ujjakkal, lapos kézzel, az ujjbegyekkel, módszeresen kell végezni. Az észrevételeket dokumentálni kell. 2. Mammográfiás vizsgálati technika A vizsgálat fontos eleme az emlôk egyenletes kompressziója. A mintegy 4 cm vastagságban egyenletesen összenyomott emlôben jobban ábrázolódik az emlô szöveti szerkezete és a kóros elváltozások is, ezért jó minôségû kép nyerhetô. Kisebb az emlôt ért sugárterhelés és kiküszöbölhetôk a mozgási mûtermékek is. A szakszerûen végzett kompresszió kényelmetlen bár, de nem fájdalmas; a szakasszisztens feladata, hogy erre felkészítse a vizsgált asszonyt. A kompresszió szabályozása korszerû gépeken láb-pedállal történik, a szakasszisztens így mindkét keze szabad az emlôk pozícionálására. A pozícionálás a vizsgálat talán legfontosabb mozzanata. Az emlôk megfelelô elhelyezése a készülék emlôtartó lapján. Eredményességéhez a szakasszisztens gyakorlottsága, és a vizsgált asszony együttmûködése egyformán fontos. Két síkban készítenek mammográfiás felvételt, éspedig cranio-caudális (felülnézeti) és medio-laterális ferde (oldalirányú) síkban: A felvételek technikai kritériumai (lásd 9. ábra.) • a cranio-caudális felvétel akkor jó, ha (i) az egész emlô – mind a mediális, mind a laterális része – rajta van a felvételen; ha a musculus pectorális széle is látható, tudni lehet, hogy az emlôszövet hátsó, mellkasfalhoz közeli részei is a képbe kerültek. (ii) az emlôbimbó profilban van (iii) a bimbó és a mellkasfal közötti távolság (b) ugyananynyi, vagy 1 cm-rel rövidebb, mint a ferde felvételen. • medio-laterális ferde felvétel akkor jó, ha (i) az egész emlô rajta van a felvételen, a musculus pectorális árnyéka a mammillától felfelé látható; 89

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés

9. ábra. A felvételek technikai kritériumai

(ii) az emlôbimbó profilban van; (iii) látszik az alsó áthajlási redô. A megfelelô mammográfiás felvételek általános kritériumai: • megfelelô kompresszió, • szimmetrikus kép, • bôr-gyûrôdés ne legyen, • technikai hibáktól, mûterméktôl (por, piszok) mentes, • a megfelelô adatok fel vannak tüntetve a filmen, úgymint (i) név, (ii) személyi azonosító (TAJ) szám, (iii) oldal-megjelölés (jobb, bal). Az expozíció és film-elôhívás elôírásaival a mammográfia technikai és fizikai minôségellenôrzésével foglalkozó fejezete foglalkozik. (lásd 5.3.5 fejezet.) 2.3.3.2 A röntgendiagnosztikai szakorvosok feladatai Leletezés. A leletezést két szakorvos vakon, egymástól függetlenül végzi. Az emlôrák direkt és indirekt röntgentüneteire és az elkülönítô diagnosztikára nézve szakkönyvekre utalunk. A mammográfiás felvételek értékelését és leletezését minden esetben két szakorvos egymástól függetlenül végzi 1. Az „A” szakorvos a felvételt követô napon végzi az értékelést; a talált elváltozásokat rögzíti a számítógépes adattárban, és írásbeli javaslatot tesz a további tennivalókra mind negatív, (ismételt szûrôvizsgálat 2 év múlva), mind a további tisztázást igénylô esetekben, mind pedig az idôszakos ellenôrzést indokoló esetetekben. 2. A „B” szakorvos az „A” szakorvostól idôben függetlenül vizsgálja meg az összes véleményezésre váró mammográfiás felvételt, és véleményét összeveti az „A” szakorvos által rögzített lelettel és javaslattal. 3. Amennyiben az „A” és „B” szakorvos véleménye és javaslata megegyezik, a számítógépes adattárban tárolt adatok alapján leletet nyomtatnak ki és azt aláírják. 4. amennyiben az „A” és „B” szakorvos véleménye és/vagy javaslata egymástól eltér, a két szakorvos egymással konzultálva közösen hoz döntést mind az adott eset minôsítésérôl, mind a további tennivalókról; közös véleményüket leletbe foglalják és aláírják. A szûrôközpontban mûködô szakorvosok ellenôrzik a külön Útmutatóban összefoglalt minôségbiztosítási elôírások betartását. 90

2.3.4 A vizsgálatok eredményeinek egységes csoportosítása A mammográfiás szûrôvizsgálatok értékelésekor kapott leleteket egyszerû, kódolható formában a következô öt csoportba sorolják: R/1: „negatív” lelet: csak az életkornak megfelelô élettani elváltozásokat jelenti (részleges, vagy teljes involutio); R/2: biztosan jóindulatú folyamatot jelez (pl. meszes fibroadenoma, gócos fibrosis hormonpótló kezelés során) R/3 valószínûleg jóindulatú folyamatra utal (pl. a két emlô mirigyállománya asszimetriás denzitást mutat, vagy az éles határú kerekded képlet látható mikrokalcifikációval) R/4 tumorgyanút fejez ki (pl. tumort utánzó spikulált kontúrú zsírnecrosis, vagy kisszámú csoportos mikrokalcifikáció) R/5 rosszindulatú daganatra utaló kép (típusos formában megjelenô emlôrák: spikulált gócos elváltozás microkalcifikációval, vagy anélkül, nagyszámú, csoportos elhelyezkedésû mikrokalcifikátum). Milyen a jó radiológiai lelet? • tartalmazza összesítve a fizikális, a röntgen és ultrahang vizsgálat során találtakat. • pontosan megjelöli az elváltozás lokalizációját, nagyságát, kontúrját, típusát (szolid, cisztózus) környezetét, valamint hogy egy- vagy többgócú elváltozásról van-e szó. Kitér a bôr és a mamilla rendellenességeire, az asszimetriára. • nyilatkozik arról, hogy van-e meszesedés, az milyen típusú és számú, természetû, és hogy hol helyezkedik el. 2.3.5 Ajánlások a további tennivalókra • R/1, R/2 esetén további vizsgálatokra nincs szükség. Ha a résztvevô panaszmentes, 2 év elteltével újabb szûrôvizsgálat javasolt. Javasolni kell azonban, hogy ha panaszai jelentkeznének, soron kívül keresse fel a szûrôállomást. • Ha a mammográfiás vizsgálat nem-negatív, azaz R/3, R/4 és R/5 eredményt ad, az asszonyokat további kiegészítô vizsgálatokra kell visszahívni az emlôrák felmerült gyanújának kizárása, vagy megerôsítése céljából. A tisztázó vizsgálatok része a klinikai, kibôvített mammográfiás és ultrahangos vizsgálat, az aspirációs citológiai vizsgálat, core-biopszia, vagy sebészi biopszia a nyert minta hisztológiai és patológiai vizsgálatával.

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés A kórismézés – különösen a mammográfiával pozitív, de nem tapintható elváltozások lokalizálása – és az elsôdleges kezelési döntés radiológusok, cito-patológusok, emlôsebészek és onkológusok szoros, egyeztetett elvek alapján megvalósuló együttmûködését igényli 2.3.5.1 Családi elôfordulás: a familárisan veszélyeztetettek kiszûrése és további ellenôrzô vizsgálata. A legtöbb emlôrák nem familiáris, hanem szerzett, úgynevezett sporadikus daganat, az emlôrákok kialakulásának számos kockázati tényezôje között mégis a betegség familiáris halmozódása jelenti az egyik legjelentôsebb kockázatot. Familiáris emlôrákról akkor beszélünk, ha emlôrákos beteg családjának legalább egy egyenesági (anya, apa, testvér, gyermek) tagjánál ez a betegség elôzôleg már elôfordult. (Nagylétszámú családokban a több személynél történô megbetegedés lehet véletlenszerû is.) A familiaris emlôrákoknak csak egy hányada örökletes, azaz a csiravonalon átadott, valamennyi sejtben jelenlévô génmutáció következtében kialakult emlôrák. Örökletes volta tehát csakis a génmutáció kimutatásával bizonyítható. Az örökletes emlôrák (és petefészekrák) kialakulása legtöbbször a néhány éve felfedezett BRCA1 és BRCA2 örökölt mutációjával kapcsolatos, mai tudásunk szerint azonban még több (legkevesebb nyolc) gén játszik szerepet. A BRCA1 és BRCA2 heterozigótáknál az emlôrák kumulativ kockázata az életkorral fokozatosan növekszik és a relatív kockázat igen magas (BRCA1génmutációt hordozóknál egyesek szerint 15-szörös). Az emlôrák családi halmozódásának ténye már a szûrôvizsgálaton megjelent nô mammografiás vizsgálatát megelôzô kikérdezésekor kiderül. Ezek további ellátása nem a területileg szervezett lakossági emlôszûrés feladata, de az igenis a szûrôállomás feladata, hogy felfigyeljenek a halmozott családi elôfordulásra, és az ilyen asszonyt olyan intézetbe, laboratóriumba, munkacsoporthoz utalják, ahol további vizsgálatukról és monitorizálásukról gondoskodnak. Genetikai vizsgálatot kell javasolni annak a tünet és panaszmentes nônek, akirôl a meghívásos mammografiás szûrést megelôzô adatfelvételnél a családi kórelôzményébôl kiderüt, hogy (i) egy elsôfokú rokonánál annak 40 éves kora alatt emlôrák fordult elô, vagy (ii) egy elsôfokú nôi rokonának 60 éves kora alatt kétoldali emlôrákja volt, (iii) két elsô vagy másodfokú rokonának (nagyanya, nagynéni, unokatestvér) 60 éves kora alatt emlô és/vagy petefészekrákja alakult ki, (iv) a család azonos ágán három, esetleg annál több esetben fordult elô 60 éves koruk alatt emlô és/vagy petefészekrák, (magas rizikójú csoport), (v) elsô és másodfokú rokonok között bármely életkorban három, vagy annál több emlô/és vagy petefészekrákról tud (mérsékelt rizikójú csoport), (vi) a család azonos ágán bármely életkorban egy elsôfokú férfi emlôrákosról számolnak be. A vizsgálatokat ki kell terjeszteni a veszélyeztetett nô családjának többi nô és férfi családtagjára is. Ha a genetikai vizsgálatok eredménye génkárosodást nem bizonyít, akkor a megvizsgált nô csak a területileg szervezett, kétévente ismételt lakossági emlôszûrés alkalmával vesz részt mammográfiás vizsgálatokon. Ha a vizsgálatok génkárosodást bizonyítanak, ajánlatos évenként mammográfiás és vaginális ultrahang vizsgálatokat végezni, és azokat 5 évvel korábban megkezdeni, mint a családban elôfordult legkorábbi emlôrákos beteg életkora volt betegsége jelentkezésekor. Amennyiben ez az életkor nem ismert, akkor 35 éves kortól évente történjék a mammográfiás és vaginális ultrahangos petefészek-vizsgálat. Az utóbbi eljárást kell ajánlani azoknak, akik megtagadják a genetikai vizsgálatot, mivel közöttük lehetnek olyanok is, akiknél génkárosodás áll fenn. Akik mind a génvizsgálatot, mind pedig a mammográfiás és vaginális ultrahangos monitorizálást elutasítják, kivánatos, hogy ezt a tényt írásbeli nyilatkozatukkal erôsítsék meg. 2.3.6 Kivizsgálás, betegellátás, betegkövetés A szûrôközponttal mellérendelten, azzal összehangoltan mûködô diagnosztikus részleg: • biztosítja – röntgen-diagnosztikai, citodiagnosztikai, sebészeti, patológiai egységekkel együttmûködve, az emlôrák mammográfiás vizsgálattal felmerült gyanújának kizárását vagy megerôsítését, kórismézését és indokolt esetben a beteg mielôbbi kezelésbe vételét; ennek érdekében • fogadja azokat az asszonyokat, akik esetében a mammográfiás vizsgálat nem-negatív, tehát a kornak megfelelôen normális emlôképtôl eltérô leletet eredményezett, emlôrák gyanúját vetette fel, ezért a két leletezô röntgen-szakorvos egybehangzó javaslata alapján további tisztázó vizsgálatok elvégzése indokolt • rendelkezik a szükséges szakértelemmel, felszereléssel és módszertani jártassággal a szakma szabályai szerint megkívánt eljárások elvégzéséhez, um. (i) klinikai (fizikális) emlôvizsgálat; (ii) diagnosztikus mammográfia; (iii) vékonytû-aspirációs anyagvétel citológiai vizsgálatra; (iv) sebészi biopszia szövettani vizsgálatra; (v) a mammográfiával pozitívnak jelzett, nem tapintható emlôelváltozások lokalizációjára szolgáló célzott/vezetett mintavételi eljárások; • rendelkezik; – saját kereteiben, vagy szakintézettel konzultálva – a diagnosztizált mlôrák esetek elsôdleges helyi kezelésének eldöntéséhez szükséges klinikai ítélôképességgel a beteget a megfelelô szakintézetbe juttatja; • rendelkezik a korszerû patológiai feldolgozást és szövettani diagnosztikát biztosító szakmai háttérrel; • rendelkezik, vagy kapcsolata van, korszerû hormon-, és genetikai vizsgálatokat biztosító laboratóriummal.

Ajánlott irodalom:
Döbrössy, L.: Emlôszûrés: szakterület mai állás. Magyar Onkológia 42: 11-13.1998 Péntek, Z., Döbrôssy, L.: Emlôszûrés mammográfiával. In. Gulácsi,L. (ed): Klinikai kiválóság: technológiaellemzés az egészségügyben pp. 355-356. Springer. 1999. Tabár, L. Dean, P.B.: Teaching Atlas of Mammography. Theme, Stuttgart, New York, 1989. de Wolf, C. J. M., Perri, N.M.: European Gudelines for Quality Assurance in Mammography Screening. European Comission 2nd edition. 1996.

91

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés

3. Kiegészítô vizsgálatok:
A mammográfiával nem-negatív esetek útja a diagnózis felállításáig

Bevezetés
Ha mammográfiás szûrôvizsgálati nem-negatív (R/3, R/4, R/5) eredménnyel jár, az asszonyokat további kiegészítô, tisztázó vizsgálatokra kell visszahívni, hogy kizárják, vagy megerôsítsék a rosszindulatú emlôbetegségnek lehetôségét. A kiegészítô vizsgálatok során alkalmazott módszerek: fizikális emlôvizsgálat, ultrahangos vizsgálat, esetleg nagyított mammográfiás felvétel, vékonytû-aspirációs citológiai vizsgálat, vastagtû-biopszia (core biopszia), ha kell, továbbá sebészi eltávolítás és a szövetminta patológiai vizsgálata. A kiegészítô vizsgálatok elvégzése tehát összetett, több szakmát képviselô szakemberek összehangolt munkáját igénylô, interdiszciplináris feladat. Ha a kiegészítô vizsgálatok negatív eredménnyel járnak, visszaadják a „gyanúba került” asszony nyugalmát; ha viszont megalapozottnak találják a rosszindulatúság felmerült gyanúját, döntôen fontos lépést jelentenek az emlôrák mûtét elôtti diagnózisához és az elsôdleges terápiás döntés meghozatalában. A most már „beteg” lélektani igényeit most sem szabad szem elöl téveszteni: ôszinte tájékoztatással kell megnyerni együttmûködését a további szükséges lépések elfogadásához.

MHz mellett legalább 4 cm-ig megfelelô kell legyen. Jó közeli felbontáshoz távtartó gélpárna használata, vagy egyéb technikai lehetôség ajánlatos. Képi dokumentáció videoprinteren, vagy röntgenfilmen lehetséges. A képen fel kell tüntetni az oldaljelzést, az elváltozásnak a mamillához viszonyított helyzetét az óramutató járása szerint, a mamillától való távolságát, valamint a bôr alatti mélységét. A lézió nagyságát legalább két síkban, milliméter pontosságban meg kell adni. A mammográfia mindig elôzze meg az ultrahangvizsgálatot, és a mammográfiás felvételek legyenek kéznél, hogy a kétféle kép összevethetô legyen. Ebbôl az is következik, hogy legjobb, ha ugyanaz az orvos végzi, illetve értékeli a két vizsgálatot. Az ultrahangvizsgálat során az észlelt lézióból azonnal vékonytû-technikás aspirációt, vagy core biopsziát lehet végezni citológiai vagy szövettani vizsgálatra, így jól együttmûködô „team” esetén a három vizsgálat eredménye néhány óra alatt rendelkezésünkre állhat. Fontos, hogy a röntgen és az ultrahang még tapintható léziók esetében is elôzze meg a további intervenciót, mert fordított sorrendben a fájdalom vagy bevérzés nehezíti a képalkotó vizsgálatok elvégzését (kompresszió) és értékelését. 3.1.2 Milyen esetekben kell elvégezni? Nagy szûrôcentrumok adatai alapján a mammográfiás szûrôvizsgálatok során az elsô szûrôkörben az asszonyok 8%-át, a következô szûrôkörökben pedig már csak 3-4%-át indokolt visszahívni kiegészítô vizsgálatokra, amely közül az elsô és leggyakoribb az ultrahangos vizsgálat. Ennek indikációi a következôk: • Az emlô szerkezetének megítélése, ha alkati vagy egyéb, technikai okból a röntgen nem ad elég információt. • A „dens” emlôszövet esetén a szerkezet vizsgálata vékonyabb szeletekben. • Negatív mammográfia (bármilyen szerkezetû!) és pozitív tapintási lelet esetén. • Parenchyma distorzió, akár pozitív, akár negatív tapintási lelet esetén. • Olyan léziók vizsgálata, amelyek a mellkasfal közelében, vagy az emlô perifériáján, illetve az emlôn kívül helyezkednek el. • Körülírt léziók esetén a jó- vagy rosszindulatú jelleg elkülönítésére a kontúr, szerkezet, erezettség, összenyomhatóság, környezet stb megítélése útján; • Rosszindulatú elváltozás esetén a „staging” megítélése céljából minden lehetséges nyerhetô információ megszerzése (axilláris, supraclavicularis, parasternalis nyirokcsomók, izom, erek érintettsége, stb). • Postopratív állapotokban (abláció, szektor-rezekció, hónalji blokk disszekció, prothesis beültetése, stb), amikor a röntgenvizsgálat egymagában nem elegendô, nem ritkán nem is végezhetô el technikailag értékelhetô felvétel. • Tapintható és nem tapintható, ultrahanggal látható léziók célzott aspirációja és core biopsziája. • Ciszták leszívása, tályogok drainezése. • Nem tapintható, se ultrahanggal ábrázolható léziók mûtét elôtti lokalizációja dróthurokkal vagy egyéb módon. • Postoperatív specimen vizsgálata annak igazolására, hogy a léziót eltávolították. 3.1.3 Az ultrahangvizsgálat menete Az asszonyt álló vagy ülô testhelyzetben megvizsgáljuk, az emlôkön kívül az axillákat, supraclavicularis árkokat és a

3.1. Az ultrahangos vizsgálatok felhasználása az emlôszûrésben
A technika állandó fejlôdése ellenére az emlôrák kimutatásában az ultrahangvizsgálat érzékenysége sokkal alacsonyabb, mint a röntgenvizsgálaté; függ a vizsgálófej frekvenciájától: 5 MHz mellett 50%, 10 MHz alkalmazásával ez 64%-ra növelhetô. A szenzitivitásnak ez, a jelenleg legmagasabb elérhetô értéke is olyan alacsony, hogy az ultrahangot önmagában nem szabad szûrôvizsgálati módszerként alkalmazni, kiegészítô vizsgálatként azonban jelentôs alkalmazási területei vannak. Míg a röntgen mammográfia meghatározott sugáriránynyal végzett, szummációs felvételt ad, addig az ultrahang mindig csak egy-egy vékony szeletet rajzol ki, s azt a vizsgálónak térben össze kell raknia. Fôleg nagyobb emlôk esetén nehéz minden területet biztonsággal áttekinteni. Tapintható elváltozás esetén a vizsgálat könnyebb, ekkor is nehézséget jelent viszont a nem ritka szinkron elváltozások felderítése; ez különösen zsírdús emlôben nehéz. Másik hátránya, hogy a felbontóképesség növelése ellenére a microcalcificatiot igen gyakran nem lehet kimutatni, még akkor sem, ha a röntgen alapján célzottan keressük. Ezek a hátrányok is szûrôvizsgálatként való alkalmazása ellen szólnak. 3.1.1 Az ultrahangvizsgálat technikai feltételei: Real time üzemmód. Transducer frekvencia 7,5 MHz vagy ennél magasabb. Megfelelô térbeli, kontraszt, idôbeli és vascularis felbontóképesség. Lineáris transducer – 4 cm vagy valamivel kisebb szélességû – a penetrációs mélység. 7,5 92

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés nyaki régiót is. Ha csomót tapintunk, a helyét a bôrön megjelöljük. Ugyancsak megjelöljük a röntgenfilmen látható, de nem tapintható elváltozás várható helyét is. Az asszonyt a hátára fektetjük úgy, hogy karjai a feje fölött legyenek; ez a pektoralis izmok megfeszítésével az emlôt kiemeli és fixálja. Elôször a jobb, majd a bal emlôt szkenneljük a mamilla körül, a nagyságtól függôen egy, két vagy három körben. A szkennelés egyéni, lehet longitudinális, transverzális, vagy bármilyen ferde síkú; a lényeges az, hogy mindig azonos módon végezzük, úgy, hogy egyetlen rész se maradjon ki. Fontos az emlôk alsó áthajlásának vizsgálata, amely mind az asszony önvizsgálata, mind az asszisztens vizsgálata során idônként, fôleg nagy, lógó emlôknél kimaradhat, és nem ritka itt a megbújó tumor. A tapintható, vagy a röntgenfilmen látható léziót alaposan meg kell vizsgálni (kontúr, belsô szerkezet, összenyomhatóság, környezethez való viszony, a lézió mögötti erôsítés vagy árnyékolás, erezettség), és a látottakat felvételekkel dokumentáljuk. Egészen kis mell kivételével – gyakorlatilag minden esetben célszerû az emlôket oldalfekvésben is megvizsgálni, ekkor bal oldalfekvésben a balra hajló jobb emlô laterális oldala, majd ellenkezô oldalra fektetéskor a jobbra hajló bal emlô lateralis oldala is jól vizsgálható. Nagyobb testméretû asszonyoknál az axillák is jobban vizsgálhatók ellenkezô oldalra fekvésben. Az emlôk után az axillákat, a supraklavikuláris árkokat, a substernalis régiókat és a nyak alsó felében lévô esetleges nyirokcsomókat is megvizsgáljuk. Ezután kerül sor az emlô környezetének a megtekintésére, tapintására és szkennelésére. Elôfordul, hogy emlôtumor van a két emlô közötti bôr alatt, vagy az emlô lateralis vége mellett, amelyek a röntgenfilmen nem ábrázolódnak. Egy ilyen alapos vizsgálat, különösen nagy emlô, több eltérés esetén nem gyors, 15-20 percig is tart. Ha a mammográfián zsírosan teljesen involvált, nagy emlôt látunk, egy, rosszindulatúságra gyanús lézióval, és egyéb tapintható eltérés sincs, készíthetünk célzott vizsgálatot is, amikor csak az adott elváltozást és az azonos oldali axillát vizsgáljuk meg. Ilyen esetben viszont a vizsgálat címeként ezt kell feltüntetni. Az emlô ultrahangvizsgálat eredményessége nagymértékben függ a vizsgáló tudásától és tapasztalatától. Az emlô anatómiájának, a mammográfiának alapos ismeretét és nagy gyakorlatot igényel. 3.1.4 Az emlô ultrahangos „anatómiája” • a bôr az emlô elülsô határolója, amely kettôs echódenz csíkként jelenik meg. Szélessége 1-2 mm, a mamilla környékén 3-5 mm. • az emlô hátsó határa a musculus pectoralis, amely alacsony echódenzitású rostok formájában ábrázolódik, és vékony, echódenz rétegként a pectoralis fascia borítja. Mögötte láthatók a bordák, ívelt, echódenz képletként, mögöttes hangárnyékkal. • az emlôállományon belül három különbözô struktúra különíthetô el: zsír, kötôszövet és mirigyszövet. A subkután és retromammaris zsírszövet echószegény, alkattól és kortól függô mértékben infiltrálja a mirigyszövetet. Echószegénysége miatt a kis tumorok nehezen különíthetôk el a zsírszövetben. • a kötôszövet jellegzetes képét a Cooper szalagok adják, amelyek az emlô bázistól a bôr felé húzódó, echódenz kötegként jelennek meg a subcután zsírszövetben. A kötôszövet a mirigyek körül is felszaporodhat, és periductalis vagy lobuláris fibrózist okozhat. Az ilyen emlô egészében echódenzebb. • a zsír és a kötôszövet közötti mirigyszövet echódenzitása változó, függ a hormonszintektôl és a környezô kötôszöveti rostoktól. Echógenitása fokozott hormonszint mellett, pl. a menstruációs ciklus folyamán, gyulladásban vagy besugárzás következtében csökken. • a mamilla „hangárnyékként” ábrázolódik, tájékozódási pontnak tekinthetô. • a tejutak keskeny echószegény, vagy echómentes, egyenes képletek. 3.1.5 Az ultrahangos tünettan Az ultrahangvizsgálat legfontosabb szerepe a körülírt elváltozások felderítésében és analízisében van. Körülírt képlet vizsgálatakor a szkennelést a léziókoz közeli régióban kell végezni, és a paraméterek megfelelô beállításával (TGC) a mûtermékeket el kell kerülni. A lézió jellemzésére az úgynevezett elsôdleges, másodlagos és harmadlagos tüneteket használjuk. Az elsôdleges tünetek a lézió integráns részei. A másodlagos tünetek nem minden esetben észlelhetôk, de meglétük vagy hiányuk hozzásegít a daganat biológiai természetének (dignitás), megállapításához, a harmadlagos tünetek pedig a rosszindulatú elváltozások metasztázisait jelzik. Elsôdleges tünetek: • a lézió megléte • a környezô architectura megjelenése: a szerkezet megtartottsága, vagy disztorzió hiánya • a belsô echószerkezet jellemzôi (szabályos, szabálytalan, echódenz, echómentes területek) • a lézió alakja, az emlô tengelyeihez viszonyított elhelyezkedése • a lézió határai (éles, elmosódott, seprûszerûen kötegezett, „udvarral” »halo« körülvett) • a lézió mögötti jellemzôk: erôsítés, akusztikus hangárnyék (ennek megoszlása, erôssége), széli árnyékolás Másodlagos tünetek: • bôrelváltozás (behúzódás, kiboltosulás) • bôrmegvastagodás • Cooper szalagok megtartottsága vagy érintettsége • a pectoralis fascia megváltozása • a mirigyszövet megváltozása Harmadlagos tünetek: • hónalji, supraclavicularis nyirokcsomó megnagyobbodás • távoli áttétek (máj, mellékvese) 3.1.6 Tennivalók A röntgenkép ismeretében, az ultrahangvizsgálat során e tünetek hiányát vagy meglétét figyelembe véve a legtöbb esetben eldönthetô a körülírt lézió jóindulatú, vagy rosszindulatú természete. Malignitásra gyanus, vagy egyértelmûen malignus elváltozás esetében minden alkalommal citológia vagy core biopszia a következô tennivaló. 93

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés Ha a képlet röntgennel és ultrahanggal is egyértelmûen jóindulatúnak látszó, szolid, akkor is javasolt a citológiai vagy szövettani vizsgálat. Ha a képlet ultrahanggal látható, a mintavételt ultrahangos célzással végezzük el. 3.1.7 Az ultrahangos kiegészítô vizsgálatok indikációi Nagy forgalmú mammográfiás szûrôállomás rutinmunkájában a kiegészítô vizsgálatra visszahívott asszonyok ultrahangos vizsgálatának leggyakoribb – az összes visszahívás több mint felében fennálló – okai: alkati, technikai, vagy az emlôszövet denzitásából eredô okok. Alkati okok: túl kicsi, vagy mellkasi deformitás, vagy egyéb ok miatt szabálytalan, nehezen vizsgálható emlô; mindkét oldalon befordult mamillák; a két emlô jelentôs nagyságbeli eltérése; a két oldal belsô szerkezete közti jelentôs eltérés malignitás gyanúja nélkül, stb. Ezekben az asszonyokban általában számos kisebb-nagyobb benignus elváltozást találnak (ciszta, fibroadenóma, lipóma, stb), ezek egy része tapintható is volt. Az elsô szûrôkörben a tapintható képletek mindegyikébôl, valamint a nem tapintható szolíd csomókból is ajánlatos mintavételt végezni citológiai vizsgálat céljára; ezek többségükben igazolják a lézió jóindulatú voltát, de nem ritkán – a várakozással ellentétben – rosszindulatú elváltozást is kideríthet. A nem várt, malignus esetek gyakran 50 év alatti asszonyokon fordulnak elô, ami aláhúzza a kiegészítô vizsgálatok fontosságát. Technikai okok: fájdalom, félelem vagy idegesség miatt a mammográfiás felvételkor nem sikerül megfelelô kompressziót alkalmazni; mozgássérült, vagy értelmi fogyatékos betegen nem végezhetô teljes értékû mammográfiás vizsgálat, stb. „Dens” emlôk, tapintási lelet nélkül. A sûrû, mirigyes emlô elég gyakori, és nemcsak a fiatalabb korosztálynál, hanem olyan középkorú, sôt 60 évet meghaladó korú asszonyokon is, akiknek kiterjedt fibrotikus, fibrocisztás szerkezetû emlôjük van, akár hormonpótló kezelés mellett, akár a nélkül. Közülük számos esetben található ultrahangvizsgálattal váratlanul malignitásra utaló eltérés. Az ilyen esetek nehezen diagnosztizálhatók, mert emlôjük tömött, nehezen áttapintható, csomós, és gyakran érzékeny. Ez arra figyelmeztet, hogy a denz emlôjû asszonyok vizsgálatát minden mammográfia után – legalábbis az elsô szûrôkörben – ki kell egészíteni ultrahangvizsgálattal is. Negatív mammográfia és pozitív tapintási lelet eseteiben – bármilyen szerkezetû legyen is az emlô – kiegészítô vizsgálatra kell visszahívni az asszonyt. Ha a fizikai vizsgálat során bármilyen csomót, köteget, a két oldal között eltérést észlel a vizsgáló, ennek az okát teljesen negatív röntgenkép mellett is alapos kiegészítô vizsgálattal meg kell keresni. A teljes zsíros visszafejlôdés mellett sem ritka a tapintható csomó; ilyenkor a csomó a környezô zsírszövettel azonos denzitású. Számos ilyen esetben is bizonyíthatnak ultrahanggal malignitást. Parenchyma disztorziós mammográfiás kép esetén is szorosan ellenôrizni kell az asszonyokat. Számuk várhatóan nô az emlô plasztikai mûtétek (kisebbítô, prothesis beültetés, stb) számának növekedésével. Disztorziót okoznak egyéb elôzetes mûtétek (jóindulatú daganat eltávolítása), továbbá sérülések, de egyetlen tünete lehet malignus folyamatnak is. Felderítésük azért sem köny94 nyû, mert a tapintási lelet is bizonytalan, esetleg csak aszimmetriás tömöttség, vagy nem jellemzô bôr-aszimmetria utal a rosszindulatú folyamatra. A másik nehezítô tényezô, hogy ebben az életkorban a mirigyállomány élettani sorvadása során maga az emlôk involuciója is igen gyakran aszimmetriás, így az addig szimmetrikus parenchyma váratlanul aszimmetriássá válik, és malignitás gyanúját kelti. Atipusos helyzetû léziók felderítésében is nagyon fontos az alapos emlôk – általában asszisztensek által végzett – alapos fizikális vizsgálata. A mellkasfal közelében, az emlô külsô, belsô szélén, az emlô alatt tapintható képletek gyakran lemaradnak a felvételrôl, fôleg akkor, ha a tapintás nem megfelelô. A visszahívások talán leggyakoribb oka: körülírt lézió esetén az elváltozás benignus, vagy malignus karakterének elkülönítése. Az elsô szûrôkörben gyakran a szükségesnél több aszszonyt is visszahívnak, olyanokat is, akinek észlelt csomójuk igen nagy valószínûséggel jóindulatú. Ennek ellenére legalább egy alkalommal fontos tisztázni az elváltozás pontos mibenlétét, azaz benignus karakterét, és a további ellenôrzések (szûrések) alkalmával már csak azt figyelik, hogy a csomó változatlan szerkezetû, vagy sem. A tapintható képletekbôl aspirációs citológiai vizsgálat is történjék. Ebben a csoportban az ultrahang, a citológia vagy szövettani vizsgálat számos esetben malignitást véleményez. Az ultrahangos vizsgálat indikációja az is, ha mammográfiás vizsgálat alapján malignitás alapos gyanúja (R/4) vagy definitív tumor (R/5) igazolódik. Ilyen esetben az ultrahangvizsgálatnak az a célja, hogy minden lehetséges információt megkapjanak a tumorról és környezetérôl, esetleg a közeli metasztázisokról. A tumor nagysága pontosabban megadható, mint röntgenfelvételen, ahol a kép nagyított, és a pontos tumor nagyság – fôleg a nyúlványos elváltozásoknál – nem is mérhetô. Az ultrahangon mért nagyság gyakrabban megegyezik a végleges, a szövettani vizsálatra küldött szövetmintán mért nagysággal. A tumor szerkezetén kívül vizsgáljuk a környezethez való viszonyát (bôr, bôr alatti kötôszövet, zsírszövet, mamilla, pectoralis izomzat, erek), majd az axillaris, supraclavicularis, parasternalis és nyaki nyirokcsomó megnagyobbodásokat. A mammográfiás és ultrahang kép alapján nyert információk a szövettani szerkezetet is gyakran jelzik, és ez hozzásegít ahhoz, hogy a morfológiai vizsgálatot nem csak a malignitás gyanújára hivatkozással, hanem a típusára utalással is kérjék. A mikromeszesedések malignus, vagy benignus voltának eldöntésében – sajnos – nincs segítségünkre az ultrahang. Mégis, minden alkalommal ultrahangvizsgálatot kell végezni, mert elôfordul, hogy invazív tumor esetén a mikromeszesedések helyén, akár 3 mm átmérôjû tumort is találnak. Emlôrák miatt operáltak követése: a mûtét után félévente elvégezzük az érintett oldal ultrahangvizsgálatát, recidíva kizárása céljából. Ez azért fontos, mert a mûtéti heg, a besugárzás okozta fibrózis, a bôr megvastagodása miatt a mammográfia egyedül még emlômegtartó mûtét esetén sem nem. Az ilyenkor talált csomókból minden alkalommal ultrahanggal célzott citológiát végeznek. Az esetek többségében a képlet benignus (fonalmaradvány, fonal körüli granuloma, fibrózis), de helyi recidivára is fény derülhet. Külön figyelmet érdemel az implantátumot tartalmazó emlô vizsgálata, amelyet ajánlatos minden szilikon-prothe-

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés sis esetén elvégzni, bár rosszindulatú elváltozás szilikon implantáció mellett nem szokott elôfordulni. Mûtét után a specimen ultrahangvizsgálatát – ha ultrahanggal történt a célzás – minden esetben el kell végezni, de elvégezhetô akkor is, ha célzás nem történt, ámde az ultrahang jól ábrázolja az eltávolított léziót. Összefoglalva: az ultrahangos vizsgálat önmagában nem tekinthetô szûrôvizsgálati módozatnak, azonban a mammográfiás szûrôvizsgálatokban nélkülözhetetlen kiegészítô szerepe van. Az ultrahangvizsgálat legfontosabb területei: a mammográfiával nehezen ábrázolható emlôk vizsgálata, a mammográfiával ábrázolt léziók differenciáldiagnózisa, valamint az ultrahanggal vezérelt intervenciók. kalizálni kell. Ehhez a radiológus közremûködése mindenképpen szükséges, ezért ajánlatos, hogy az így „vezérelt mintavételt” maga a radiológus végezze. Bárki végzi is a punkciót, a citopatológus jelenléte kívánatos, mert elôsegíti az azonnali információ-közlést a vett minta használhatóságáról, elváltozás jó- vagy rosszindulatúságáról, és így a sebész pontos tájékoztatását is. Idô (és a beteg számára szorongás, aggodalom) takarítható meg, mert a mintavétel – szükség esetén – azonnal megismételhetô. 3.2.2 A mintavétel technikája, kenetkészítés, fixálás és festés A vékonytûvel végzett aspiráció érzéstelenítés nélkül végezhetô. A mintavételt apirációs pisztollyal (Magyarországon a CAMECO gyár terméke terjedt el) egyszer használatos gumiperemes 10-20 ml-es fecskendôvel, vékony, 0,7–0,8 mm átmérôjû tûvel végzik; a tû mérete nem befolyásolja a nyert minta sejt-tartalmát; a vastagabb tû növelheti a szövôdmények, pl. hematoma, elôfordulását. Ha a csomó tapintható, az egyik kéz hüvelykközépsô-mutató ujjával fixálják. A beszúrás után szívóhatást létesítenek; folyamatos szívással, több irányba, elôre-hátra mozgatott tûvel jó minôségû minta nyerhetô. A szívóhatást még akkor megszüntetik, amikor a tû vége még a csomóban van. Nem tapintható elváltozásokból képalkotók, ultrahang, vagy sztereotaxiás intervenció útján röntgen segítségével végzett lokalizálás utján végzik a mintavételt. (lásd IV. 3.4 fejezet.) A nyert anyagot tárgylemezre egy pontra kifújják, majd csiszolt szélû tárgylemezzel – lehetôleg a sejtek roncsolása nélkül – az anyag mennyiségétôl függôen egy vagy több tárgylemezre szélesztik. Ha szabad szemmel vizsgálva a minta sejtszegénynek tûnik, ajánlatos újabb punkciót végezni. Fontos a tárgylemezeket azonosító jelzéssel (név, több helyrôl vett minta esetén a mintavétel helye) ellátni. A tárgylemezeket azonnal, minimum 15 percre fixálóba helyezik. Fixálásra 96%-os alkohol (methanol), vagy éter és alkohol 1:1 arányú keveréke használatos. A citológiai laboratóriumba a fixált sejteket tartalmazó kenetek a kérôlappal együtt érkeznek. A festés történhet haematoxylin-eosin, Papanicolaou, vagy May-Grünwald–Giemsa festéssel. Ma egyre szélesebb körben használjuk a Haemocolor festést, amely tulajdonképpen gyors Giemsa módszer. 3.2.3 A citológiai minta értékelése Az aspirációval nyert minta sejtmorfológiai elemzése és véleményezése cito-patológiai szakértelmet igényel; a citológiai és kórszövettani diagnosztika gyakorlata egymástól nem választható el. A sejtvizsgálat elsôrendû célja azt véleményezni (eldönteni, ha lehet), hogy a látott sejtek jó- vagy rosszindulatú elváltozásból származnak-e? Másodsorban, ha erre a sejtkép lehetôséget ad, a sejtvizsgálat a rosszindulatú daganat típusát, esetleg invazív jellegét is valószínûsítheti (az utóbbit azonban biztonsággal nem zárhatja ki!). A leletezô citológusnak a személyazonosításra alkalmas adatokon kívül szüksége van klinikai információkra, um. • a fizikális státus, • mammográfiás és ultrahangos vizsgálat lelete, amely nyilatkozik az elváltozás méreteirôl, elhelyezkedésérôl, és ar95

3.2 Az aspirációs citodiagnosztika
A kiegészítô vizsgálatsornak nélkülözhetetlen módszere az emlôkben röntgen-morfológiai vizsgálattal látott elváltozásból vékonytû-technikás aspirációs eljárással nyert minta sejtmorfológiai vizsgálata és annak minôsítése. Célja, hogy tapintható, vagy képalkotó eljárással lokalizált emlôbeli elváltozásból punkció útján nyert sejtek morfológiai vizsgálatával hozzájáruljon a folyamat biológiai természetének tisztázásához és a további klinikai tennivalók eldöntéséhez. A vékonytû-technikás eljárással végzett aspirációs citológiai vizsgálat elônye, hogy kivitelezése viszonylag egyszerû, olcsó és szövôdmény nélküli. Egyszerûsége lehetôvé teszi, hogy szinte azonnal, 20-30 percen belül, akár a helyszínen is véleményt adjanak, ezáltal lerövidül a vizsgált személyt kínzó, szorongással járó várakozási idô és ez jelentôsen hozzájárul a vizsgálatok nemkívánatos lélektani mellékhatásainak csökkentéséhez. Szakszerû alkalmazása sok esetben mellôzhetôvé teszi a nyílt sebészi biopsziák elvégzését; ez jelentôs anyagi megtakarítást is jelent. Elvégzésének indikációját képezi minden radiológiai, ultrahangos, vagy fizikális emlôvizsgálattal kórosnak ítélt, tapintható vagy lokalizálható emlôelváltozás A vékonytû-technikás aspirációs mintavétel, a minta feldolgozása és sejtmorfológiai elemzése egyaránt igényel klinikai készségeket, valamint patológiai jártasságot. 3.2.1 Mintavétel: Ki végezze? A módszert – legalábbis Magyarországon – patológusok honosították meg, ezért a mintavétel is sokáig a patológusok kiváltságának számított. Elterjedésével azonban a radiológusok egyre inkább igényt formáltak a mintavételre. Mindmáig gyakran felmerül a kérdés: ki végezze a mintavételt? Az ajánlott eljárás a következô: • tapintással lokalizálható emlôelváltozásból – ha jó tapintási készséggel és kellô gyakorlattal rendelkezik – akár a citopatológus, akár a radiológus elvégezheti. Ha a mintavételt és a citológiai értékelést nem ugyanaz a személy végzi, mind a szóbeli, mind az írásbeli információ-átadás fontossága megnô. (Egyre többször végzik a mintavételt ultrahang-ellenôrzéssel, amellyel a „cél” helye pontosítható.) • nem tapintható elváltozások esetében – ezek a szûrôvizsgálatok kiterjesztésével mind gyakoribbak – a szûrési mammográfiával kimutatott elváltozást képalkotó eljárás (ultrahang, rács, sztereotaxiás célzás) alkalmazásával lo-

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés ról is, hogy egy vagy többgócú-e a látott elváltozás illetve a mikrokalcifikátumok jellegérôl • a radiológus véleményére (felfedezett elváltozás szolid, vagy csillag alakú jó- vagy rosszindulatú folyamat gyanúját kelti) és a kódokat • mammográfiás és ultrahangos vizsgálat alapján alkotott vélemény, amely nyilatkozik az elváltozás méreteirôl, elhelyezkedésérôl, és arról is, hogy egy vagy többgócúe a látott elváltozás. Ezeket a Vizsgálati Kérôlap tartalmazza. 3.2.3.1 A leletek csoportosítása: az osztályozás A mammográfiás szûrésbôl származó esetekben a véleményezônek nyilatkoznia kell arról, hogy a sejtkép a látott röntgenmorfológiai eltéréssel összhangban van-e vagy sem. A leletek könnyen kódolható osztályozása elômozdítja a „közös nyelv” használatát: C/1: nem diagnosztikus értékû, azaz a citológiai kép a radiológiai véleményt nem támasztja alá C/2: negatív lelet, azaz a sejtek – a radiológiai véleménnyel megegyezôen – fibroadenomából, cisztából származhatnak. C/3: atípusos hámproliferációra utaló sejtkép atípusos epiteliózisra utaló sejtkép, bármely radiológiai lelet mellett. (A C/3-as nem jelent rosszindulatúság melletti állásfoglalást!) C/4: nagy valószínûséggel rosszindulatú daganatból származó sejtcsoportok láthatók, nekrózissal vagy nekrózis nélkül, azaz a radiomorfológiai képpel egyezôen in situ rákot (DCIS) valószinûsít. C/5: biztosan rosszsindulatú: sejtdús kenetben sok, egyértelmû daganatsejtek, sejtcsoportok láthatók, amelyek invazív rák mellett szólnak. 3.2.3.2 A citológiai lelet • A kódolásra alkalmas besorolás mellett a lelet tartalmazza a radiológiai lelet összefoglalását (méret, elhelyezkedés, többgócúság), valamint a véleményezô orvosok nevét, • értelemszerû szöveges leírást ad, amelyben a háttérelemekre, daganat esetén a differenciáltság fokára (az un. nuclearis grade) is van utalás, • véleményt mond a sejtkép és a röntgenmorfológiai eltérések vélhetô viszonyáról; ha a sejtkép nem tartalmazza a radiomorfológiai lelet alapján elvárható elemeket, magyarázatot ad az eltérés valószínû okáról. A vizsgált citológiai minta akkor ítélhetô megfelelônek, ha a jól szélesztett, jól fixált és festett sejtes anyagot tartalmaz, és a sejtkép következtetni enged az elváltozás biológiai természetére (jó-, vagy rosszindulatúság). Korlátozott értékû, ha nem felel meg a minôség technikai kívánalmainak, vagy nem ad magyarázatot a radiológiai elváltozás mibenlétérôl. 3.2.4 A citológiai lelet értéke A szûrési mammográfiával kimutatott, különösen a kis, nem tapintható elváltozások diagnosztikájában a citológusra nagy felelôsség hárul. Határozott véleményalkotásra kényszeríti a csapatmunka: a citológusnak fel kell készülnie a radiológus és sebész kérdésfeltevéseire, akik sok esetben várnak iránymutatást a citológiai véleménytôl. A citológiai leletnek döntô befolyása lehet a beteg sorsát meghatározó terápiás döntésre. 96 A citológiai vizsgálat eredménye a fizikális, mammográfiás és ultrahangos vizsgálatok eredményével együtt vezet el a preoperatív diagnózishoz, éspedig: • a pozitív citológiai lelet diagnosztikus értékû, ha a mammográfiás és ultrahangos lelettel egybehangzó. • a pozitív citológiai lelet – ha hiányoznak a rosszindulatúság radiológiai és klinikai jelei – önmagában mûtétet nem indokolhat; ilyenkor nyílt sebészi biopszia elvégzése segíthet döntéshez. • ha a citológiai lelet negatív, ámde a mammográfiás, ultrahangos lelet és a klinikai tapintásos vizsgálat emlôrák mellett szól, a mintavételt ajánlatos megismételni. Az ismételten negatív citológiai lelet esetén a látott és tapintott elváltozások egészben, ép széllel történô eltávolítása indokolt. 3.2.5 A módszer megbízhatósága A citológiai vizsgálatok értékelésében a módszer alkalmasságának szokásos mutatóit (érzékenység, fajlagosság, jósló értékek) alkalmazzák, a nemzetközi gyakorlatban azonban – a szokásostól eltérôen – az érzékenységnek két különbözô mértékét különítik el: az abszolút és a komplett szenzitivitást. Abszolút érzékenység csak a citológiai vizsgálattal C/5nek, a komplett érzékenység a C/3, C/4 és C/5-nek minôsített esetek veszi számításba a szenzitivitás meghatározásánál. A használt minôségmutatókat, és azok kiszámításának módját, a IX. táblázat mutatja be, feltüntetve a jó minôségû citológiától elvárható „minimum standard” értékeket is. Gyakorlott kezekben – a citológiai és szövettani leletek egybevetése alapján megítélve – a módszer diagnosztikus pontossága 90–95% körüli. A tévesen negatív leletek leggyakoribb oka az, hogy az aspiráció során nem kerül, vagy nem megfelelô helyrôl kerül sejtes anyag a mintába. Tévedés egyik lehetséges forrása, hogy egyes magasan differenciált daganatok szerkezete és sejtjei megtévesztésig hasonlóak lehetnek az alapszövet szöveti szerkezetére és sejtjeire. Más esetben a daganat kötôszövetes átalakulása a téves értelmezés oka. Véleménykülönbségek vannak az un. „radial scar” és az atípusos epiteliózis megítélésében, valamint abban is, hogy lehet-e, szabad-e citológiai vélemény alapján DCIS-t, kimondani, ezen belül utalni a rosszindulatúság fokára (low és high grade). A differenciáldiagnosztikai nehézségek tekintetében szakkönyvekre utalunk.

3.3 Core biopszia
Vastag tûvel végzett, zárt biopszia egy olyan formája, amellyel az emlôbeli elváltozásból mintegy 2x10-12 mm méretû szövethengert nyernek szövettani feldolgozás és véleményezés céljára. Többlete a citológiához mérten, hogy szerkezeti információval is szolgál, ami az invazivitás igazolása fontos, kizárására azonban önmagában elégtelen. Elvben tehát többet nyújt a citológiánál, de kevesebbet a biopsziával nyert szövetmintánál. Talán ez a „köztes” jellege magyarázza, hogy nem vált általánosan használttá. Alkalmazását korlátozza, hogy szemben az „atraumatikus” vékonytû-technikával, csak érzéstelenítés mellett alkalmazható „invazív” eljárás. A szúrcsatornába történô daganatsejt-implantációjának a veszélye sem elhanyagolgató.

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés

Citológiai diag. Szövettan összes malignus összes benignus szövettan nincs összes citológia abszolút szenzitivitás komplett szenzitivitás pozitív prediktív arány ál-pozitív arány ál-negatív arány

C5 I VII XIII XIX

C4 II VIII XIV XX

C3 III IX XV XXI

C2 IV X XVI XXII

C1 V XI XVII XXIII

Összes VI XI XVIII XXIV

= (I + XIII) / (VI + XIII) x 100; elvárt érték: 60% felett, = (I + II + III + XIII) / (VI + XIII) x 100; elvárt érték: 80% felett, = C5-re = (XIX – VII) / (XIX) x 100; elvárt érték: 98% felett, = VII / XIII x 100; „megengedett érték”: 1% alatt = IV / (VI + XIII) x 100; „megengedett” érték 5% alatt.

Forrás: Cytopathology Guidelines in European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening (ed.J.Sloan) Euroopean Commission. 1996.

IX. táblázat. A citológiai vizsgálatok eredményességének mutatói

Korábban, a vékonytû-technika elterjedése elôtt kiterjedtebben használták; ma – egyes szakmai indikációktól eltekintve – fôleg ott, ahol nem rendelkeznek tapasztalt citológussal. Javallatok, ellenjavallatok Core biopszia, inkább, mint vékonytû-technikás aspirációs citológia elvégzése indokolt, • képalkotókkal jóindulatúnak látszó kerek, tömött képletek esetén, amelyek mögött többnyire sejtszegény képzôdmény, például fibroadenoma áll; továbbá • traumás eredetû zsírnekrózis gyanúja esetén. Akár core biopszia, akár vékonytû-aspiráció alkalmazható, ha • a mammográfiás kép típusos, rosszindulatúságra utaló kalcifikációt mutat a hozzá társuló „daganat-massza” nélkül; daganatsejteket mindkettô képes kimutatni, invázió kizárására viszont mindkettô alkalmatlan; • ha a mammgráfiás kép csillagalakú, nyúlványos, invazívnak tûnô elváltozást mutat; Ezzel szemben, a core biopsziát mellôzni ajánlatos vékonytû-technikás eljárás javára • a kerek vagy ovális, rosszindulatú emlôtumorok vizsgálatában, minthogy ezek bôven erezettek szoktak lenni. Mellôzése ajánlatos továbbá, ha az elkülönítô diagnosztikai nehézség abból adódik, hogy a • mikrokalcifikáció az egyetlen mammográfiás jel (ilyenkor a nyílt biopsziát nem lehet mellôzni), valamint, • a „radial scar” jelenség tisztázásában is.

3.4.1 Az ultrahangos célzással végzett intervenciók Számosan úgy vélik, hogy a tapintható csomókat is jobb ultrahangvizsgálat alatt megszúrni, mint vakon. A vizsgálat alatt ugyanis a lézió egésze és környezete is látszik, és jól látható a bevezetett tû is. A nem tapintható, de ultrahanggal ábrázolható eltéréseknél egyértelmûen csak ultrahang-célzással végezhetô a vékonytû-technikás, vagy core biopsziás mintavétel. 3.4.1.1 A vékony-tû aspirációs mintavétel „free hand” technikával A szúrás nyugodt környezetben, az asszony elôzetes felvilágosítása és megnyugtatása után nem fájdalmas. A gyulladásos emlôbôl az anyagvételt – fájdalmassága miatt – kerülni ajánlatos. A beavatkozás elôzetes érzéstelenítést nem igényel. A tû behatolási szöge jól követhetô az ultrahangos képen. A szúrás biztonsága – pneumothorax elkerülése – érdekében ajánlatos, hogy a tû tengelye minél kisebb szöget zárjon be a mellkasfallal, ezért a transducer tengelyével 45-60 fokos szögben jó beszúrni. Tömött elváltozásból általában két mintát vesznek és kenetet készítenek, ciszta esetében pedig a tartalmát leszívják, és citológiai vizsgálatra küldik. Ha több nagy ciszta is látható az egyik vagy mindkét emlôben, akár 3-4 cisztát is leszívnak „egy ülésben”. (Ilyen esetben néhány percig állott vizes borogatást tesznek az asszony mellére, majd néhány perc után elengedik. Szövôdmény nem szokott elôfordulni. 3.4.1.2 Lokalizálás és jelölés dróthurokkal. A nem tapintható, de ultrahanggal látható lézió mûtét elôtti lokalizálására és megjelölésére – legtöbbször kis lézióról van szó – egy, ritkábban két dróthurok elég. A tût a belehelyezett dróttal – elôzetes érzéstelenítés után, ultrahang ellenôrzés mellett – az elváltozás mellé (nem bele!) tolják. Ha meggyôzôdtek arról, hogy a tû jó helyen van, a tût kissé kihúzzák, majd a drótot néhány mm-nyire túltoljuk a tûn és meghúzzák úgy, hogy a hurok beleakadjon az emlô szövetbe; végül a tût teljesen kihúzzák. Ha szükséges, az elválto97

3.4 Mintavételt nem tapintható elváltozásokból
A mammográfiás felvételen ábrázolódó, de nem tapintható elváltozásokból képalkotó módszerekkel, ultrahanggal vezérelt, vagy stereotaxiás célzás útján történhet mintavétel.

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés zás másik oldalára egy másik dróthurkot juttatnak be. A dróthurkok végleges helyzetét több felvételen rögzítik, és a végzett beavatkozásról, a tûk helyzetérôl leletet írnak, amelyet a felvételekkel együtt elküldenek a mûtétet végzô sebészhez. 3.4.2 Sztereotaxiás intervenció Helyzete, jellege vagy mérete miatt nem tapintható, de mammográfiás felvételen ábrázolódó elváltozás esetén, vagy ha nem állapítható meg egyértelmûen, hogy a látható és tapintható képlet azonos-e, és valamilyen okból ultrahanggal vezérelt mintavétel nem lehetséges, sztereotaxiával vezérelt mintavétel válhat szükségessé. Ma még a hagyományos mammográfiás gépek kiegészítôjeként használt célzóberendezés az elterjedt, bár már vannak erre a célra kifejlesztett digitális készülékek is. Egyazon filmre, a kazetta eltolásával, az elváltozásra centrálva, a készüléktôl függôen 15-20-30 fokban döntött csôvel készített kétdimenziós projekciós képe alapján a beépített számítógép meg tudja határozni a kijelölt elváltozás koordinátáit. Ily módon a tûvezetô helyzetét úgy lehet beállítani, hogy a tû hegye milliméter pontosan a kijelölt pontban legyen. A tû bevezetési iránya a gép tengelye körüli körív mentén széles körben változtatható, így a vizsgálathoz a legalkalmasabb helyzetet választhatjuk, ahonnan a képlet jól ábrázolódik, és a mintavétel legkönnyebben kivitelezhetô. A célzófelvételen az elváltozásnak a komprimáló lapon lévô kis ablaknak megfelelô hiperlucent területen belül kell lennie mindkét projekcióban, miközben a felvétel készítése alatt a tûvezetônek olyan helyzetben kell lennie, hogy ne vetülhessen a célzott területre. A célzófelvétel alapján beállítható a tûvezetô helyzete, amelyen át bevezetjük a tût. Még a mintavétel elôtt ellenôrzô felvételt kell készíteni. A leggyakoribb hiba az elmozdulásból adódó x,y vagy z tengely irányú eltolódás, amely gyakran a nem megfelelô komprimálás miatt jön létre. Az ablaknak megfelelô hiperlucent területek különbözô nagysága arra utal, hogy a csôdöntés szöge nem azonos. A részlegesen egymásra vetülô két kép a nem megfelelô kazetta-eltolás miatt jön létre. A beállítás során figyelni kell arra, hogy a kazettatartót a tûvel ne sértsük meg. Core biopszia esetén a kicsapódó tûhosszat figyelembe kell venni, a szövethenger hosszát is ezen az alapon választjuk meg. Sztereotaxiás módszerrel a mammográfiás képen ábrázolódó elváltozások lyukas lemezzel végzett dróthurokkal történô preoperatív jelölése is lehetséges. Az elmúlt húsz évben számos esettanulmány készült mammográfiás szûrôvizsgálatokkal kiemelt betegekrôl és ezek a mortalitás jelentôs csökkenését állapították meg: minél koraibb a felismerés, annál alacsonyabb a mortalitás (Shapiro S., Tabár L., Nyström L.). Ezek az ismeretek új távlatokat nyitottak meg az emlôrák kezelésében. A szûrôvizsgálatoknak az egész országra történô kiterjesztésével egyre több nem tapintható emlôrák kerül a sebész elé, ezért az összes eddig elfogadott kezelési formát át kell értékelni, új protokollokat kell kidolgozni, mert az alul- vagy túldiagnosztizálás éppen olyan hibás, mint az alul- vagy túlkezelés. Például Tabár szerint a szûréssel kiemelt emlôrákok 40%-ánál szisztémás kezelés nélkül, csak loko-regionalis terápiával 93%-os 12 éves túléléssel számolhatunk, ezért ezekben az esetekben a régebbi beidegzôdések alapján nagyon sokszor túlkezelés történik. Találó Blake Cady megjegyzése: „A büntetés (azaz a kezelés) álljon arányban a bûnnel (azaz a rák nagyságával, kiterjedésével)!” 3.5.1 Változás a sebészi felfogásban A fentiek alapján az emelôrák esetében két út létezik. Az egyik az, hogy a beteg maga, vagy a vizsgáló orvos tapint az emlôben egy csomót, és annak kivizsgálása során, esetleg csak a mûtét folyamán fagyasztásos metszetbôl kiderül a diagnózis és megtörténik a definitív mûtét, majd a kiegészítô kezelések. A másik lehetôség az, hogy a panaszmentes betegen mammográfiás szûrôvizsgálattal egy még nem tapintható daganatot, vagy mikrokalcifikációt találunk. Jelenleg még mindkét változat elôfordul, de hála a szaporodó mammográfiás centrumoknak, a korábbi 2,5 cm-es átlagos tumor-nagyság mára 2 cm alá került, és a felfedezett in situ rákok aránya 1-2%-ról 25-30%-ra növekedett. A csökkenô daganatméretek és az a felismerés, hogy a csökkentett radikalitású emlômûtétek hosszú távú eredményei bizonyos feltételek mellett egyenrangúak a masztektomiás eredményekkel, és lehetôvé tették az emlô-konzerváló mûtétek széleskörû elterjedését. Ennek célja, hogy az onkológiailag megengedhetô, esztétikailag megfelelô emlôt hagyjunk a mûtét során. Ez a betegek mintegy felében megengedhetô, sôt követendô mûtéti eljárás. Ha a szûrôvizsgálatokon felismert nem tapintható és in situ daganatokat is hozzávesszük, ez az arány egyes kórházak anyagában már évek óta 75-80%-ra nôtt. A masztektomiára, esetleg adenektomiára kerülô betegeknek ma többnyire felkínálják az emlô rekonstrukciójának lehetôségét is, ami a rehabilitáció igen fontos eleme. 3.5.2 A sebész döntése Régen – a képalkotó eljárással készült felvétel birtokában – a sebész egyedül döntött a radikális, vagy emlômegtartó mûtét kérdésében. A döntésben a mûtét közben végzett fagyasztás volt az egyetlen segítsége. Ma a mammográfiás és ultrahangos vizsgálat, vékonytûs aspirációs citológia pontos preoperatív diagnózist biztosít. A citológiai vizsgálat megadja a daganat típusát, ductális, vagy lobuláris jellegét. Ezek után a sebész mintegy „készen kapja a beteget”, megtervezheti a mûtét szükséges kiterjesztését, ezt meg tudja beszélni a beteggel is, és korrekt tájékoztatást adhat arról, hogy milyen lesz az egy ülésben végzett definitív mûtét. Ilyen diagnosztikus háttérrel a mûtét közben végzett fagyasztásos vizsgálat teljesen feleslegessé válik. A korábbi intraopera-

3.5 Sebészi irányelvek a nem tapintható emlôrák kezelése sebészi szemszögbôl
Az emlôrák kialakulását illetôen két felfogás vált ismertté: az egyik szerint (Bernie Fisher koncepciója) az emlôrák a legkoraibb kezdete óta szisztémás betegség, a másik szerint az emlôrák progresszív betegség, amelynek kimenetelét a korai felismeréssel befolyásolni lehet. Ez utóbbi elmélet szerint a betegség progressziója megállítható, és az a pont, ahol megállítható, életbevágóan az életkilátások szempontjából. A hangsúly tehát a betegség korai felismerésén van, esetleg már évekkel az emlôbeli daganat tapinthatóvá válása elôtt. 98

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés tív és postoperatív diagnosztika helyett a pontos praeoperatív diagnózis a követendô eljárás. Csökkentett radikalitású mûtét elôtt minden esetben kötelezô a mammográfiás vizsgálat. A sebész mûtéti tervét a mammográfiás lelet mellett a tumor nagysága, elhelyezkedése, típusa, grade-je határozza meg. A rosszindulatúságra gyanús röntgen-morfológiai elváltozás lehet látható tumor-test, mirigyszerkezeti eltérés, csillag-alakú heg, vagy mikrokalcifikáció. Tumor-test esetében mammográfia, ultrahang, citológia vizsgálat és sebészi kimetszés a követendô eljárás. Mirigyszerkezeti eltérés szükségessé teheti a core biopsiát is, hiszen ilyenkor a diagnosztikus eszközeinkkel nehezen detektálható lobularis carcinoma az egyik lehetséges ok. Ebben az esetben a rák körül alig van kötôszövet, ezért ha a vékonytû-aspirációval nyert sejtszegény mintában csak kevés „rákgyanús sejt” van, fennáll a tévesen negatív eredmény kockázata. Erre tekintettel a szövethenger-biopszia pontos diagnózishoz segíthet a sebészeti kimetszés és az eltávolított minta szövettani feldolgozása elôtt. A csillag alakú heg (radial scar) részletes feldolgozás helyett sebészeti eltávolítást igényel. Ha microkalcifikáció látható tumortest nélkül, felmerülhet a ductalis in situ rák (DCIS) valószínûsége. (Erre utalhat a mész-szemcsék faágszerû, tejcsatornákat kitöltô un. „casting-típusú”, a kôzuzalék szerû (crushed stones) és a porszerû (powderish) rajzolata.) Amennyiben a mikrokalcifikatio típusa DCIS-re gyanús, sebészi kimetszés szükséges! Non-invaziv rák esetében is a teendô a radikális kiírtás. A DCIS-t is legalább 10 mm-es szabad széllel ajánlatos eltávolítani; ilyen esetben kiújulás lehetôsége – 12 év múltán is, függetlenül a nagyságtól és grading-tôl – kevesebb mint 10%. A 10 mm-nél kisebb szabad szél már 20-30%-ra emeli a recidiva arányát. A recidivák 50%-a már invazív ductalis carcinoma lesz. A végleges operatív ellátást több tényezô, um. a DCIS megléte és malignitási foka, az operálandó emlô nagysága határozza meg. Határesetekben a sebész döntését a beteg hozzáállása és kívánsága is befolyásolhatja. Az 1 cm-nél kisebb DCIS esetében hónalji blokk-diszszekció nem történik, míg hasonló nagyságú invazív tumorok esetében csak az „ôrszem-nyirokcsomó” (sentinel) eltávolítására kerül sor. Ha a citológiai lelet alapján invázió gyanúja felmerül, a léziót 1,5-2 cm-es ép széllel metszi ki, esetleg intraoperatív fagyasztásra és a regionális nyirokcsomók eltávolítására is sor kerül. A mûtét típusát meghatározza még a tumor nagysága és elhelyezkedése is. A mûtét elôtt a tumor méretét a radiológus adja meg. Ha a tumor radiológiai átmérôje nagyobb, mint 3 cm, és a citológia inváziót valószínûsít, az elsôdleges kezelés többnyire nem sebészi. Ilyenkor a sebész onkológussal konzultál a preoperatív terápia elbírálása céljából. Lobuláris invazív rák esetében – a lehetséges többgócúság miatt – emlômegtartó mûtét nem végezhetô. 3.5.3 Az „ôrszem-nyirokcsomó” A daganathoz az áramlás irányában legközelebb álló nyirokcsomót nevezik „ôrszem” nyirokcsomónak. A „sentinelnyirokcsomó” elmélet szerint daganatos nyirokelvezetésnek az elsô állomását jelentô ôrszem-nyirokcsomónak a daganatmentessége vagy érintettsége jelzi a többi nyirokcsomó daganatmentességét vagy érintettségét. Az elméletet Magyarországon elsôként Kett vizsgálta. Az ôrszem-nyirokcsomó megkeresése a mûtét elôtt a mamilla közelébe a bôrbe adott vitális festékanyag vagy rádioizotóp beadásával, vagy a kettô kombinációjával történhet. (A kimutatás technikáját illetôen szakkönyvekre utalunk.) Ha tumor nem haladja meg a T2 nagyságot (lásd 8. melléklet), és klinikailag nincs gyanú arra, hogy a hónalji nyirokcsomóban áttét van, indokolt a sentinel-nyirokcsomó biopsziája és részletes feldolgozása. Ha az eltávolított ôrszem-nyirokcsomóban nem mutathatók ki akár mikroszkopikus áttétek sem, a hónalji blokk-disszekció elvégzése mellôzhetô. A módszer érzékeny és fajlagos. Tévesen negatív eredmények, hogy ti. a sentinel nyirokcsomó negatív, a hónalji nyirokcsomókban mégis áttétel van, mintegy 2%-ban fordulnak elô.

3.6 Intraoperatív gyorsfagyasztás
A fagyasztásos szövettani vizsgálat a preoperatív diagnosztika eszköztárának kiszélesedése eredményeképpen mára leértékelôdött, teljesen mellôzni azonban nem lehet. Intraoperatív fagyasztásos szövettani vizsgálatot lehet végezni • a mammográfiás vizsgálattal kimutatott, a sebészileg eltávolított szövetrészben szabad szemmel is látható daganatokból, ha a daganat elég nagy ahhoz, hogy abból felezés után fixált és beágyazott preparátum is készülhessen. Ilyen esetben a fagyasztásos vizsgálat hozzájárulhat a szövettani típus meghatározásához. Ennek az információnak az értéke azonban viszonylagos, hiszen a sebészi teendôket, a mûtét kiterjesztését a mûtét elôtt kell meghatározni, s a sebészt ennek eldöntésében a daganat szövettani típusa lényegében nem befolyásolja. A sebész döntése szempontjából lényegesebb a szövetrész sebészi széleinek épsége, ez azonban inkább a specimen radiológiai vizsgálatától várható. • Nem „idejétmúlt” fagyasztásos vizsgálatot kérni akkor sem, ha a mûtét elôtti interdiszciplináris megbeszélés során nem tudnak határozott álláspontot kialakítani arról, hogy invazív-e az elváltozás. (Például, ha a radiológiai kép R/4-es és a citológiai kép nem C/5-ös). Indokolt lehet a fagyasztásos vizsgálat akkor is, ha a mammográfiás képen 1 cm-nél nagyobb átmérôjû éles szélû, kerek, tömött, jóindulatúnak látszó elváltozás látható, a citológiai vizsgálat pedig rosszindulatóság gyanúját fejezi ki. (A szövettani diagnózis ilyen esetben fibroadenoma szokott lenni.) Fagyasztásos metszet készítése tilos, • nem tapintható, 10 mm-es, vagy annál kisebb daganat esetén, vagy, • ha a citológiai lelet – a mammográfiai DCIS gyanút alátámasztja, • csak a mammográfiás felvételen látott mikrokalcifikáció alapján kifejezett daganat-gyanú esetében, ha „tumortestet” nem látnak, • ha a radiológus „black star”-t, vagy „radial scar”-t véleményez és a citológiai minta is sejtszegény, vagy hámproliferációt mutat. 99

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés Ezekben az esetekben a fagyasztásos vizsgálat az elváltozás diagnosztizálhatóságát veszélyezteti; a szövetminta megfelezése, vagy „elfaragása” kockáztatja számos elváltozás. Pl. DCIS az esetleges invazív komponensének kimutatását, a szélek és a folyamat kiterjedésének megítélését, „radial scar” diagnosztizálhatóságát, immunhisztokémiai vizsgálatok elvégzését. Mellôzése melletti érv annak a lelki traumának az elkerülése is, amit az esetleges csonkító mûtéthez való „nyíltvégû” hozzájárulás jelent a beteg számára: a bizonytalanság, hogy vajon „épen” vagy megcsonkítva ébred-e a mûtétbôl. A mûtét elvégzéséhez a beteg tájékoztatáson alapuló beleegyezése szükséges; a beleegyezés tudatosabb és hitelesebb, ha „a hír” közlése után kellô idôt adnak a lehiggadásra, és a lehetséges következmények lelki feldolgozására. E tekintetben is kedvezô fejlemény a radiológus, a citológus és a sebész mûtét elôtti konzultációja, amely a beteg mûtét elôtti tájokoztatását is tényszerû alapokra helyezi. kisméretû invazív carcinomák. Ezek felszínre hozása és kezelése az emlôszûrés tulajdonképpeni célja. Kórismézésük fokozott felelôsséget ró a véleményezô patológusra, mert mind az emlôrák „korai”, nem-invazív vagy mikroinvazív formáinak „aluldiagnosztizálása”, mind a benignus, de malignitásra emlékeztetô kórformák, mint az atípusos lobuláris hiperpláziák, szklerotizáló adenózisok, komplex szklerotizáló léziók („radial scar”), atípusos duktális epitelizis „túldiagnosztizálása” és „túlkezelése” a beteg érdekeinek sérelmén túl a szûrôprogram hitelvesztését is eredményezheti. 3.7.3 A kórszövettani vizsgálat a minôségellenôrzés eszköze Tekintettel a patológiának a szûrôprogram egészének minôségellenôrzésében játszott szerepére, a patológiai mintavétel, feldolgozás és leletezés munkafolyamatának minden szakaszában a minôségbiztosítás kiemelkedô fontosságú. 3.7.4 A patológus információigénye A patológusnak a megszokottnál több információra van szüksége. A radiológustól elvárja, hogy • adja meg a mammográfiás felvételen látott elváltozás méreteit, • a mikrokalcifikáció jellegét • a radiológus véleményét arról, hogy a mammográfiás kép alapján milyen elváltozást keressen a feldolgozásra küldött anyagban. Ismernie kell az ultrahangos vizsgálat alapján kialakított véleményt, valamint a kódolt citológiai leletet és leírást, vagy a core biopsziás leletet. A sebésztôl elvárja, hogy • közölje a sorra kerülô mûtét idôpontját; • az eltávolított szövetrészben lévô daganatra ne vágjon rá, ne szeletelje fel, mielôtt azt a patológushoz juttatná. Ha a sebész rámetsz a kivett emlôrészletre, megnehezíti a patológus késôbbi állásfoglalását abban a sorsdöntô kérdésben, hogy a daganatot az épben távolították-e el; • orientáló jelzéssel lássa el: megegyezésen alapuló, jól értelmezhetô különbözô hosszúságú vagy különbözô színû fonaljelzésekkel jelölje a preparátum felsô, alsó, középsô és oldalsó felszínét; az orientáló fonaljelölések kódját a vizsgálatot kérô lapon adja meg. 3.7.5 Specimen-mammográfia Tapintható daganatok esetében, amikor nincs kétség afelôl, hogy a tapintható elváltozás azonos a radiológiai elváltozással, a feldolgozás kellô gondossággal, a szokásos módon történhet. A mammográfiás felvételen látott, de nem tapintható, a mûtét elôtti lokalizációs eljárás során dróthurokkal megjelölt elváltozások esetében az eltávolított szövetrész intraoperatív röntgenvizsgálatát kell elvégezni. Az un. specimen mammográfiának az a célja, hogy a sebész és a radiológus megbizonyosodjék arról, hogy valóban a mammográfiával kimutatott, dróthurokkal megjelölt léziót távolították-e el, a daganat benne van a preparátumban és eléri, vagy nem éri el a preparátum széleit, azaz a sebészi szélek épek-e? 3.7.6 Biopsziás anyagok feldolgozása patológiai vizsgálatra A kivett, szövetmintát • a radiológiai, ultahangos és citológiai lelet másolatával,

3.7 A patológus feladatai
Bevezetô A patológus a mammográfiás szûrôvizsgálattal nem-negatív esetek kivizsgálását végzô interdiszciplináris csapat tagja, kulcsszerepet játszik az emlôrák felmerült gyanújának kizárásában vagy megerôsítésében, kórismézésében és a terápiás döntés meghozatalában. A meghívásos területi emlôszûrés aktív, felkutató jellege miatt a Patológiai Osztályokra jelentôs többletmunka hárul. Ilyen például a nem tapintható daganatok kimutatása az emlôszövetben. A nem tapintható elváltozások feldolgozása a patológusok módszertani készségének szélesítését, korábban nem használt eszközök és módszerek alkalmazását igényli. 3.7.1 Feladatok A patológus vastagtû-biopsziával, nyílt sebészi biopsziával nyert szövetmintát, emlômegtartó mûtéttel eltávolított emlôrészletet, vagy radikális emlômûtét esetén teljes emlôt és regionális nyirokcsomókat tartalmazó hónalji blokkot kap feldolgozásra és vizsgálatra. Feladata mindenekelôtt az, hogy szakszerû makromorfológiai vizsgálattal megállapítsa, hogy • a vizsgált szövetminta tartalmazza-e a mammográfiával látott elváltozást? • emlôrák esetén épben történt-e a kimetszés? • mekkora a folyamat kiterjedése? Kizárható-e, hogy a daganat többgócú, vagy, hogy diszkontinuitásos terjed az épnek tûnô daganatkörüli emlôszövetben? További feladata, hogy feldolgozás után kórszövettani vizsgálattal • azonosítsa a mammográfiás leletben látott mikrokalcifikátumokat és más képleteket, és leírja azok jellegét; • kórismézze az emlôrákot, • igazolja vagy zárja ki annak invazív jellegét, • határozza meg kórszövettani típusát, és • az egyénre szabott terápiás döntést elôsegítendô, prognosztikai információval is szolgáljon. 3.7.2 Aluldiagnosztizálás, túldiagnosztizálás Tudatában kell lenni annak, hogy a szûrôvizsgálatból származó anyagban gyakoriak a kórszövettani interpretációs nehézséget jelentô „határesetek”, mint az in situ duktális rákok és 100

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés • egészben, tehát rámetszés vagy felszeletelés nélkül, • orientáló jelzésekkel ellátva, • az intraoperatív specimen-mammográfiás felvétel egy példányával, és • a megfelelôen kitöltött kérôlappal együtt, • a mûtét után azonnal, de nem késôbb, mint 2-3 órán belül patológiai feldolgozás helyére kell juttatni. A szövetmintát a patológus feldolgozhatja • a kivételt követô 2-3 órán belül friss, fixálatlan állapotban, vagy • elôírás szerint fixált állapotban A feldolgozásban követendô lépések: 1. A kimetszett szövetrész teljes felszínét tussal, színezett zselatinnal vagy egyéb erre a célra kifejlesztett szintetikus festékkel megfestik, azt demonstrálandó, hogy a daganat kimetszése az épben történt; a szélek jelölése tapintható elváltozások feldolgozásakor is elônyökkel jár. Ha bizonyosnak tûnik, hogy a kimetszés nem az épben történt, újabb kimetszést (reexcisio) kell javasolni, amelynek preparátumát szintén orientálni kell. 2. A fixált szövetrészbôl sorozatban vékony, legfeljebb 4 mm vastagságú szeleteket készítenek; 3. A szabad szemmel vizsgált metszlapokon meghatározzák a daganat mm-ben mért legnagyobb átmérôjét, kontúrjait, színét, tömöttségét stb. 4. Az egyes szeletekrôl újabb röntgenfelvételt készítenek, hogy meghatározzák a mammográfiás felvételen látott, nem tapintható, sôt gyakran nem is látható daganatnak és mészszemcséknek a vizsgált szövetrészen belüli pontos helyzetét. Ez az eljárás a patológus és radiológus együttmûködését igényli. 5. Kisebb szövetmintákat ajánlatos egészben beágyazni; a nagyobb anyagokat úgy indítani, hogy reprezentatív módon, több síkban kellô számú blokk készüljön. Ügyelni kell arra, hogy minden szabad szemmel, vagy a specimen-röntgenfelvételen látott, tapintott elváltozás beágyazódjék. Mintát kell beágyazni a daganat épnek látszó környezetébôl is. Nagyobb, 20 mm-t meghaladó nagyságú daganatból is legalább 3 blokk készüljön úgy, hogy azok egyikén a daganatnak a legközelebbi sebészi kimetszés széléhez való viszonyát meg lehessen ítélni. A megmaradó anyagot késôbbi feldolgozás céljára – lehetôleg sorszámozott rendben – tárolni kell; ezek újraindítására akkor kerül sor, ha a korábbi mammográfiás és/vagy citológiai diagnózis nem igazolódik. 6. Ajánlatos nagy blokkban beágyazni és 10x8 cm-es metszetekben, egészében feldolgozni a 6-8 cm átmérôjûnél nem nagyobb emlôrészeket, amelyeket a mikrokalcifikáció alapján távolítottak el és nem tartalmaznak tapintható elváltozásokat; így biztosítható, hogy a sebészi szélek feltétlenül a metszetbe kerüljenek. Továbbá, többgócú daganat átmérôjének pontos meghatározása csak nagy metszetekben lehetséges. 7. A tumor legnagyobb átmérôjét az elkészült metszeteken meg kell mérni mm-ben és azt összehasonlítani a fixált szövetszeleten makroszkóposan mért átmérôvel. Ha a két méret között eltérés van, a metszeteken mért legnagyobb átmérôt kell a daganat patológiai átmérôjének tekinteni, és azt dokumentálni. Meg kell mérni a daganatnak a sebészi kimetszés széleitôl mm-ben mért legkisebb távolságát. 8. Ajánlatos kiválasztott anyagrészeket hormonreceptorok és prognosztikai faktorok meghatározása céljára, immunhisztokémiai vizsgálatokra elkülöníteni. Szteroid receptor meghatározásra a 30 percen belül fixált anyag az optimális. 3.7.7 Mûtéti (masztektómiás) preparátumok feldolgozása 1. Az eltávolított emlôt szabad szemmel, 10 mm-nél nem vastagabb szeletekben vizsgálva, mérni kell a tumor legnagyobb ármérôjét és annak a legközelebbi sebészi széltôl mért távolságát mm-ben, és azt dokumentálni. 2. A készítendô blokkok száma a tumor nagyságától függ. Az indítást úgy kell végezni, hogy a tumorhoz legközelebb esô szélek, továbbá bármely szabad szemmel vagy tapintással gyanúsnak talált terület beágyazódjon. Ha a tumort korábban már eltávolították, az ott visszamaradt üreg falrészleteibôl, a tumorágyból is ajánlatos több blokkot indítani. 3. A mûtéti preparátummal együtt kapott hónalji blokkot különös gondossággal kell átvizsgálni úgy, hogy minél több, sôt lehetôleg valamennyi nyirokcsomót maradéktalanul fel lehessen dolgozni. A nagyobb, az egyértelmûen áttétesnek látszó nyirokcsomókat részben, a kisebb nyirokcsomókat egészben kell beágyazni. Dokumentálni kell az öszszes talált nyirokcsomók számát, és az áttétet tartalmazó nyirokcsomók számát. 4. Külön figyelmet kell fordítani a daganatos nyirokelvezetés legelsô állomását jelentô un. ôrszem (sentinel) nyirokcsomóra. A patológiai vizsgálatra átadott ôrszem-nyirokcsomót sorozatmetszetben kell vizsgálni. 3.7.8 A kórszövettani lelet A kórszövettani vizsgálat a szûrôprogram minôségének ellenôrzését is szolgálja; teljesítményének értékelhetôsége a kórszövettani adatszolgáltatás korrektségétôl, pontosságától függ. A különbözô szûrôállomások eredményességének öszszemérhetôsége megkívánja, hogy a leletezés szakmai közmegegyezésen alapuló egységes elvek alapján történjék, megkívánja továbbá az egységes kórszövettani osztályozás és nómeklatúra alkalmazását. Ennek érdekében kívánatos az országosan egységes, standardizált leletforma használata is. A kórszövettani lelet tartalmazza a következô adatokat és megállapításokat: • a vizsgált személy azonosító adatait • a mammográfiás szûrôvizsgálat adatait (helye, ideje, eredménye) • a mûtét elôtti citológiai vizsgálat/core biopszia eredményét • a mûtét helyét, idejét, típusát (nyílt biopsziával, szegmentális kimetszés, masztektómia) • az intraoperatív fagyasztásos vizsgálat eredményét, ha volt • az intraoperatív specimen-radiográfia eredményét, ha volt • a kórszövettani vizsgálatra érkezett szövetminta minta származásának a helyét (jobb vagy bal emlô, quandráns) • makroszkópos leírását (szoliter vagy többgócú, tumor(ok); a tumor makroszkóposan mért legnagyobb ármérôjét mmben, továbbá alakját, színét, állagát, valamint a tumor szélének a sebészi szélektôl mért legkisebb távolságát mm-ben • a tumor metszetben mért legnagyobb átmérôjét mm-ben. A tumor mikroszkópos leírása: • a sebészi szélek daganatmentesek-e, vagy nem • szövettani típus • in situ komponens, mikroinvázió, invázió, benignus komponens leírása 101

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés • szöveti grade (a tubulus-képzés és szolíd területek aránya, mag-polimorfia mértéke, mitotikus aktivitási index alapján jól, közepesen, rosszul differenciált típusokba sorolva, azaz grade I, II, III) • szöveti mikrokalcifikáció • látható-e érbeterjedés a daganat széleken • receptor-státusz (ER%, PR%) A nyirokcsmók vizsgálata: • a vizsgált nyirokcsomók száma • a sentinel nyirokcsomó állapota • daganatáttétet tartalmazó nyirokcsomók száma • nyirokerek inváziója látható-e? • nyirokcsomók tokjának és a zsírszövet beszûrôdése Kórszövettani vélemény, amelynek egyértelmû nyilatkozatot kell tartalmaznia arról, hogy a vizsgált mintában képviselt elváltozás • benignus vagy malignus-e; • ha malignus: invazív, in situ, invazív kiterjedt DCIS komponenssel; • a nyirokcsomó-státuszról, valamint • meg kell adnia a prognosztikai indexeket. Feladata: az egyes vizsgált esetek terápiás tervének megbeszélése a radiológai és citológiai-patológiai leletek ismeretében. A radiológus a vizsgálati anyagának bemutatása után nyilatkozik a talált elváltozás természetérôl, melyet a patológus a citológiai vizsgálat alapján vagy alátámaszt, vagy nem. Ha a radiológiai és citológiai vélemény egybehangzó, azaz igazolódik malignus elváltozás, sebészi eltávolítás szükséges, ha annak nincsenek egyéni ellenjavallatai. Ha mindkét vizsgálómódszer egybehangzóan benignus elváltozásra utal, akkor egyéni elbírálás alapján döntenek a további teendôrôl, szükséges-e a sebészi eltávolítás. Ha ellentmondás van a radiológiai és morfológiai vélemények között, akkor a team a tények mérlegelése után dönt a további teendôrôl. Ha például a képalkotó vizsgálat meggyôzôen rosszindulatúságra utal, ámde a citológia eredménye negatív, akkor feltehetôen nem jó helyrôl történt a mintavétel, azaz valószínûleg álnegatív esettel állunk szemben. Ha viszont a képalkotó diagnosztika inkább benignus elváltozásra utal, de a citológia felveti rosszindulatúság lehetôségét, akkor – álpozitivitást feltételezve – dönthetnek sebészi kimetszés, vagy megismételt vizsgálat mellett. A mûtét kiterjedésérôl a radiomorfológiai és a „team” álláspontjának figyelembe vételével a sebész dönt. 3.8.2 Intraoperatív együttmûködés Együttmûködésre a mûtét folyamán is szükség van. Ha a mammográfiával ábrázolt elváltozás nem tapintható, el kell végezni az eltávolított emlôdarab ún. specimen röntgen vizsgálatát, amelyet a radiológus értékeli. Nyilatkozik arról, hogy az elváltozás teljes egészében eltávolításra került-e, épek-e a szélek, majd az eredményt telefonon közli a mûtô sebésszel, hogy befejezheti-e a mûtétet. A radiológus bejelöli a patológus számára az elváltozást, rámutatva, hogy honnan történjék a szövettani feldolgozás. A specimen mammográfiás vizsgálatot tapintható elváltozás esetén is el kell végezni akkor, ha a sebész szegment-rezekció mellett dönt. 3.8.3 Postoperatív tervezési konferencia A szövettani feldolgozás után, a patológus a leletet ismerteti a team tagjaival; nyilatkozik arról, hogy a patológiai-hisztológiai kép mindenben megfelel-e a radiológiai leletnek (méretek, többgócúság, mikrokalcifikáció típusa, szélek), vagy talált-e egyéb, a radiológiai képeken fel nem fedezett eltérést, ha igen milyent. A beteg további útját az „emlôbizottság” a daganat típustól függôen alakítja. Eldöntendô kérdések: • szükség van-e, vagy nincs a mûtét után további kezelésre, vagy csak idôszakos kontroll vizsgálatokra • ki kell-e terjeszteni a mûtétet • szükség van-e a mûtét után chemotherápiára • szükség van-e a mûtét után irradiációra • szükség van-e a mûtét után chemotherápiára és irradiációra Optimális esetben a teamben részt vevô onkológus maga végzi a szükséges utókezelést, és rendszeresen beszámol a team tagjainak a beteg állapotáról. 3.8.4 Kontroll vizsgálatok Az idôszakos ellenôrzô vizsgálatok is – jó esetben – a team részvételével történnek. Az ajánlott eljárás: • klinikai vizsgálat az elsô ellátás után 1 hónappal, majd 2 évig félévente, azután évente, • mammográfia: emlômegtartó mûtét után 2 évig félévente, masztektómia után évente,

3.8 Az „emlôbizottság”: az interdiszciplináris együttmûködés játékszabályai
Fontos az interdiszciplináris együttmûködés A diagnosztikát kézben tartó radiológustól, a citológustól, a sebészen át a patológusig igen szoros együttmûködésre van szükség, hogy az adott lehetôségeket a betegeink javára kellôen kihasználjuk. Ugyanis ha csak egy láncszem nem kellô szakmai színvonalon kapcsolódik be az együttmûködésbe, a fogaskerekek már csikorogni fognak és sikertelen esetek fogják az egyébként korszerû eljárások hitelét rontani. Az emlô munkacsoportban való részvételhez nem elegendô a radiológiai, patológiai vagy sebészeti szakvizsga, hiszen ez a terület már „szubdiszciplinává” nôtte ki magát és a teamben résztvevôktôl megfelelô alaptanfolyam elvégzését és rendszeres egyéni továbbképzést igényel. A mammográfiás képek, a fizikális vizsgálat, a citológia, esetleg a core biopszia eredményeinek értékelése igen fontos a kezelés megtervezése és megkezdése elôtt. Nélkülözhetetlenek és tanulságosak a „team” tagjai számára a rendszeres esetkiértékelések, hogy az esetleges hibákból, félreértésekbôl tanulva minél jobb, egyénre szabott terápiát tudjunk meghatározni, a beteggel megbeszélni, elfogadtatni. A szûrôvizsgálattal nem-negatív esetekben a kivizsgálás, a diagnózis felállítása, az elsôdleges kezelés módjának az eldöntése és a betegkövetés a radiológus, citológus, patológus, sebész és klinikai onkológus együttmûködését igénylô interdiszciplináris feladat. E szakmák együttmûködésének, a „team”-nek szervezett keretet nyújtanak az „emlôbizottság” heti rendszerességgel megtartott megbeszélései, amelyek alkalmat szolgáltatnak mind a kezelés elôtti, mind a kezelés utáni tervezésre. 3.8.1 A kezelés elôtti tervezési konferencia Az emlôbizottság eset-megbeszélésének résztvevôi a radiológus, citológus, sebész, patológus, onkológus 102

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés • az áttétek kizárására kiegészítô vizsgálatok (mellkas röntgen-felvétel, hasi ultrahang vizsgálat, vérkép, csontizotóp vizsgálat), • kiújulásra utaló tünetek jelentkezése esetén azonnali vizsgálatokra van szükség. 3.8.5 Multidiszciplináris gondozás A betegkövetés, gondozás is multidiszciplináris feladat, amelyben a területi onkológus, a háziorvos, az alapellátásban dolgozó nôvér, pszichológus, gyógytornász, egészségnevelô, genetikai tanácsadó, dietetikus vesznek részt. Szükséges, hogy ennek a teamnek a tagjai is rendszeres kapcsolatban álljanak, találkozzanak különbözô fórumokon, ahol mód van munkájuk alapelveinek egyeztetésére és szakmai továbbképzésre. A gondozás célja a terápia mellékhatásainak kezelése, a kiújulások, lokális vagy axilláris nyirokcsomók recidívájának mielôbbi felismerése és diagnosztizálása, esetleges második primer emlôrák felfedezése, és mindenek elôtt a beteg lelki biztonságérzésének biztosítása. Helyi recidíva, második tumor, vagy a primer tumor másodlagos manifesztaciójának, azaz az áttétek megjelenésekor a tennivalók eldöntése érdekében ismét ajánlott az eset megbeszélése a multidiszciplináris konferencián. Helyi recidíva megjelenésének gyanúja esetén képalkotó vizsgálatokkal (mammográfia, UH, MRI) és/vagy citológiai vizsgálattal igazolni kell a recidíva tényét. Megoldására leggyakrabban sebészi beavatkozás szükséges, melynek mértéke függ az elváltozás szövettani típusától, az elsô beavatkozás radikalitásától, a postoperatív kezelésektôl. Második tumor megjelenésekor a kivizsgálási sorrend megegyezik az eredeti, elsô tumoréval. A teendôk elbírálásakor figyelembe kell venni: ugyanabban, vagy a másik emlôben van-e a tumor, az elsô tumor szövettani típusát, az akkori nyirokcsomó-státust, a sebészi radikalitás mértékét, az alkalmazott postoperatív kezelést, a kezelés óta eltelt idôt, a beteg életkorát és pszichés státuszát. Mindezek, és a második tumor citológiai, vagy szövettani típusának gondos mérlegelése után eldöntendô, hogy az elsô daganat emlôbeli áttételérô, vagy második primér tumorról van-e szó. A tennivalókra nézve közös döntés szükséges. Távoli metastasis (leggyakoribb csont, tüdô, máj, agy) igazolódásakor a mindenkor elfogadott onkológiai irányelvek az irányadók. Fontos szerep hárul az onkológuson kívül a családorvosra, az alapellátásban dolgozó nôvérre, pszichológusra akikre hárul a beteg szükség szerinti gyakoriságú testi-lelki ellátása és támogatása.

Összefoglalás
Az emlôrák biológiája és pszichológiája megkívánja a szoros team munkát a diagnosztikai, terápiás és rehabilitációs ellátási-gondozási folyamatosság megvalósítása érdekében. A heti kezelés elôtti tervezési konferencia az a fontos középpont, amely köré rendezve dolgozik az interdiszciplináris team. A tervezési megbeszélésen minden diagnosztizált emlôrákos beteg esetét megvitatják az igazolt diagnózis, optimális terápia, a valószínû pszichoszociális következmények szempontjából. Csak ily módon alakulhat ki az összehangolt munka, a mindenki által érthetô közös nyelv, mely egyrészt segít kialakítani a vizsgálati és terápiás protokollokat, és optimálisan igyekszik szolgálni, irányítani az emlôrákban megbetegedett nô életét. A legkorszerûbb, mindenre kiterjedô ellátás azokban a centrumokban biztosítható, ahol az ilyen nagytapasztalatú, speciálisan képzett szakemberekbôl álló teamek dolgoznak.

Ajánlott irodalom
Ultrahangos vizsgálatok Young, W.L., Hoffmann, NB.: Breast Cancer. Vol.I. Procedures. pp.161-182. 1995. Azavedo, E. et.al.: IBUS gudelines for breast ultrasound. Diagnostic Imaging Europe, pp.20 Dec.1999. Jellins,J.: High resolution imaging principles. In Breast Ultrasound Seminar pp.1-10. Euoroson. 96. Madjar,H.: Examination techniques and breast anatomy, in Breast Ultrasound Seminar, pp.11-17. Euroson 96. Hackelöer, B.J., Duda, V., Lauth, G.: Ultrasound Mammography, Springer. New York, 1989. Jackson, V.P., Reynolds,H.E., Hawes, D.R.: Sonography of the Breast. Seminar in Ultrasound, CT and MRI. Vol.17. No.5. pp. 460-475, 1996. Taubner, J.: Echomammography. Technique and Results, in. FridrichnM., Sickles, E.A.: Medical Radiology. Pp. 181-220. Springer. Heildeberg, 1997. Teh,W., Wilsonm, A.R.M.,: The role of utrasound in breast cancer screening. A consensus Statement by the European Group for Breast Cancer Screening. Europ.J.Cancer 11:449-450.1998.. Aspirációs citológia Bodó, M., Döbrôssy, L. (eds): A daganatok aspirációs citodiagnosztikája Sneige, N. Starker G.A.Caraway N.P.: A plea for uniform terminology and reporting of breast fine needle aspirates. The M.DS. Anderson Cancer Center ‘’ Proposal, Acta Cytol 38:971-972. 1994. Szerján, E., Tóth, V., Sápi, Z., Bodó M.: Mammográfiás emlôszûrés citopathológiája. Javaslat egységes citológiai besorolásra. Magyar Onkológia 42: 15-16, 1998. Szerján, E., Tóth, V., Sápi, Z., Bodó, M.: Az aspiatios cytologiai vizsgálat helye az emlôdaganatok korai felismerésében. Kórház, 99/3 37-40. Patológia Rosen, Paul Peter: Rosen’s Breast Pathology, Lippincott Raven New York 1997 Silversteim, M.J. Ed.: Ductal carcinoma in situ of the breast. Williams and Wilkins 1997. Poller, D. N. Silverstein, M.J., Galea, M. et al.: Ductal carcinoma in situ of the breast: a proposal for a new simplified histological classification. Association between cellular proliferation and c-erbB-2 protein expression. Mol. Pathol7:257.262, 1994. Holland, R.: Ductal carcinoma in situ: a proposal for a new classification. Seminars in Diagnostic Pathology 11: 167-180-1994. Interdiszciplináris diagnosztika Tabár, L.: Diagnózis and Treatment of Early Stage Breast Cancer. (Jegyzet).Vol.I.-II. Interdisciplinary Conference for surgeons, pathologists, cytologists, radiologists, medical and radiation oncologists, administrators. Szeged, Hungary, 24-26 Szept.1999.

103

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés

4. Értékelés: minôségbiztosítás és teljesítmény-ellenôrzés
Útmutató folyamatos és idôszakos értékeléshez A területileg szervezett, meghívásos emlôszûrés szûrési programok minôségének ellenôrzése érdekében idôrôl-idôre értékelni kell azok teljesítményét és eredményességét. Az értékelés az egyes Szûrôközpontok keretében az e célra létrehozott, a számítógépes adatbázist mûködtetô egységek, a helyi Területi Szûrési Nyilvántartások feladata. A szervezett emlôszûrés összetett folyamatában közremûködô minden mûködési egység az értékeléshez megkívánt adatokat a Területi Szûrési Nyilvántartás rendelkezésére bocsátja. Az értékeléshez felhasználandó adatok forrása eszerint: • az együttmûködô Háziorvosi Szolgálat adatbázisa; • a mammográfiás szûrôközpontok recepciója, azaz fogadó, eligazító, adatfelvevô részlege által rögzített adatok; • a mammográfiás felvételeket készítô, értékelô és leletezô röntgendiagnosztikai szakszemélyzet által vezetett számítógépes adattár; • az együttmûködô diagnosztikai egységek, pl. ultrahangvizsgáló, aspirációs citodiagnosztikai egység, és • a kórszövettani vizsgálatot végzô patológiai osztály(ok) nyilvántartása; • a diagnosztizált emlôrák-betegek kezelését végzô klinikai osztályok, onkológiai gondozók nyilvántartása. A Szûrôállomás a teljesítmény-értékelésrôl idôszakosan (negyedévenként), a megkívánt módon jelentést készít és küld a Központi Szûrési Nyilvántartó számára, ahol a területi szûrôprogramok összességének eredményességét és költség-hatékonyságának értékelését végzik. A teljesítmény-értékelés során használt fogalmak meghatározását, valamint a negyedéveként elkészítendô értékelési ívet a 9. melléklet tartalmazza.

Fontos, hogy a lakossági lista teljes és pontos legyen ezért a listák karbantartását idôrôl-idôre el kell végezni; évenként kiegészüljön a szûrési korcsoportokba belépô új korosztályokkal. 4.1.3 A szûrôközpont számítógépes adatbázisából 4.1.3.1 A részvételi arány megállapítása: a meghívásra és megjelenésre vonatkozó adatok • a kiküldött elsô behívó levelek útján a szûrôvizsgálatra behívott személyek száma • a meghívottak közül az elsô meghívásra szûrôvizsgálaton megjelentek száma • az elsô behívásra meg nem jelenteknek küldött ismételt behívó levelek száma • a szûrôvizsgálaton csak ismételt behívásra megjelentek száma • a meghívott, de meg nem jelent személyek száma 4.1.3.2 A szûrôvizsgálban részesültekre vonatkozó adatok: • szûrôvizsgálatban részesült nôk száma összesen • a háziorvosi névjegyzék alapján meghívott és megjelentek száma • nem meghívás alapján, hanem más módon megjelenô nôk összesen, ebbôl • spontán, megjelenô, szûrôvizsgálatot igénylô tünetmentes nôk • csoportosan pl. munkahelyi toborzás eredményeképpen megjelentek • orvosi javaslatra, beutalóval jelentkezett tünetmentes nôk • tünetekkel, panaszokkal mammográfiás vizsgálatra jelentkezettek (ezért a szûrôvizsgálatból kirekesztettek) száma 4.1.3.3 A szûrôvizsgálatban részesültek kormegoszlása: – 45 év alattiak – 45-49 év közöttiek – 50-64 év közöttiek – 65 év felettiek 4.1.3.4 A visszahívási arány megállapítása • a mammográfiás felvétel technikai hibája miatt megismételt vizsgálatra visszahívott nôk száma • nem-negativ mammográfiás lelet miatt további tisztázó vizsgálatokra visszahívott, a szûrôállomás diagnosztikus egységébe utalt nôk száma – összesen – 45 év alattiak – 50 év felettiek 4.1.4 A diagnosztikus egységek nyilvántartásából igényelt adatok 4.1.4.1 A kivizsgáláson való részvételre vonatkozó adatok • a nem-negatív mammográfiás lelet miatt további tisztázó vizsgálaton részt vett személyek száma • nem-negativ mammográfiás lelet miatt kivizsgálásra visszahívott, de meg nem jelent, tehát a követés számára elveszett nôk száma 4.1.4.2 Az elvégzett kiegészítô diagnosztikus vizsgálatokra vonatkozó adatok: • a tovább vizsgált elváltozások megoszlása tapinthatóság szerint – tapintható emlôbeli elváltozások – nem tapintható elváltozások

4.1 Az értékeléshez szükséges adatok és azok forrásai
A Területi Szûrési Nyilvántartó számára az alábbi adatokat kell a megkívánt rendszerességgel hozzáférhetôvé tenni: 4.1.1 Népességi adatok: A szûrési program tervezése, a céllakosság meghatározása céljából ismerni kell a program által ellátott területen lakó, az életkor alapján veszélyeztetettnek minôsülô, a szûrésbe bevonandó személyek számát és életkor szerinti megoszlását. Ezek az adatok a területi népességi nyilvántartóból nyerhetôk. 4.1.2 Háziorvosi Szolgálat adatbázisából: A személy szerinti meghívás és követés alapjául szolgáló területi lakosság-lista összeállítása céljából szükség van a program által ellátott terület háziorvosi körzeteiben regisztrált, a szûrésbe bevonandó, azaz 45-65 év közötti személyek személyazonosítására alkalmas adatokra, um. • név, leánykori név • születési év, hónap, nap • lakcím, postai irányítószámmal • TAJ-szám • a háziorvosi kódszáma 104

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés • az elvégzett diagnosztikus mammográfiás vizsgálatok (nagyított, célzott) száma • Ultrahang-vizsgálat összesen, ebbôl – negatív eredménnyel – a rák gyanúját megerôsítô eredménnyel • elvégzett aspirációs citológiai vizsgálatok száma össz., ebbôl – képalkotóval vezérelt (célzott) mintavétel – negatív eredménnyel – a rák gyanúját megerôsítô eredménnyel • mintavétel core-biopsziára, összesen • sebészi biopsziák száma összesen, ebbôl – szövettanilag rosszindulatúnak bizonyult 4.1.5 A kórszövettani laboratórium nyilvántartásától igényelt adatok: 4.1.5.1 A szûrôvizsgálatot követô kivizsgálás során végzett sebészi biopsziával nyert minta patológiai vizsgálatának eredményei • esetszám összesen, ebbôl – kórszövettanilag igazolt emlôrákok száma – specimen-mammográfiát végeztek 4.1.5.2 A szûrôvizsgálattal felfedezett, szövettanilag igazolt, a szûrôállomáson dokumentált emlôrákok mûtéti anyagának pathológiai vizsgálata • esetszám összesen és a mûtét típusa szerint: – konzervatív mûtét (szektor-rezekció) – radikális emlô-eltávolítás • a tumor patológiai átmérôje szerint: – 10 mm-nél kisebb; – 10-15 mm közötti; – 15 mm-nél nagyobb • a daganat differenciáltsági foka szerint – grade I.; – grade II.; – grade III. • kórszövettanilag nem invazív • negatív hónalji nyirokcsomó-státus – negatív; – pozitív. 4.1.5.3 Kezelésre más, területen kívüli gyógyintézetbe „elvándorolt” betegek száma, akik kórszövettani lelete nem áll a szûrési nyilvántartás rendelkezésére, azaz elvesztek a Szûrôállomás dokumentációja számára. A szûréssel kimutatott rákok arányszáma, ezen belül a kis rákok arányszáma, a tévesen negatív és az un. intervallum-rákok gyakorisága, valamint az érzékenység, fajlagosság és pozitív prediktív érték csakis a kórszövettani vizsgálatok eredményének ismeretében határozhatók meg. Szûrôállomásoknak ezért keresni kell az együttmûködést a területileg illetékes Patológiai Osztályokkal. Gyakran fordul elô, hogy a szûrôvizsgálatban részesült személyek a nem-negatív mammográfiás lelet birtokában – különösen a Fôvárosban – nem szükségszerûen a Szûrôközpontot kiszolgáló diagnosztikus részlegbe, hanem valamely területen kívüli gyógyintézetbe kerülnek további tisztázó vizsgálatra és kezelésre. Ilyen, a követés számára „elveszett” esetekben a szûrôprogram szervezôinek fel kell kutatnia a területen kívülre került betegeik kórszövettani adatait.

4.3 Az intervallum rákok felkutatása
A két vizsgálat közötti a korábbi szûrésen negatívnak véleményezett, késôbb diagnosztizált emlôrákos eseteknek, un. intervallum rákoknak két csoportját különböztetjük meg: • a tévesen negatív szûrôvizsgálati eredmények, azaz a korábbi szûrôvizsgálat alkalmával készült mammográfiás filmek utánvizsgálata során olyan röntgenmorfológiai jeleket talál az utánvizsgáló, amelyeket az erdeti képvizsgálat alkalmával vagy nem vettek észre, vagy észrevettek, de nem ráknak véleményezték; • valódi intervallum-rákok száma, azaz olyan intervallum-rákos esetek, amelyekben a korábbi szûrôvizsgálat alkalmával készült mammográfiás filmek gondos utánvizsgálata során rákra utaló röntgen-morfológiai jeleket nem talál az utánvizsgáló, ezért feltételezhetô, hogy a klinikailag felfedetett emlôrák a korábban elvégzett szûrôvizsgálatot követôen fejlôdött ki. Az Intervallum-rákok felismeréséhez nem elég a „szûrôn fennakadtak” követése, minden egyes szövettanilag emlôráknak diagnosztizált eset szövettani leletét ismerni kell. Ez a Nemzeti Rákregiszter rendszeres adatszolgáltatásából megismerhetô. Állandó kapcsolatot kell tartani a Patológiai Osztályokkal azt kérve, hogy minden egyes szövettanilag emlôráknak diagnosztizált eset egy-egy kórszövettani leletmásolatát szabályszerûen juttassák el a szûrési nyilvántartóba. A szûrési nyilvántartóban minden egyes szûrôvizsgálatban részesült személy azonosító és vizsgálati adatai tárolva vannak; ez lehetôséget ad arra, hogy a szövettanilag igazolt emlôrákos esetekben a kapott adatokat összevessék a nyilvántartott személyek „szûrési elôéletével” azt megállapítandó: az emlôrákosnak bizonyult személyt korábban meghívták-e szûrôvizsgálatra? részt vett-e szûrôvizsgálaton? ha igen, milyen eredménnyel? Ezek a szûrôprogram eredményességének értékelése számára nélkülözhetetlen információk.

4.2. A teljesítmény-értékelésben alkalmazott minôség mutatók
A területi szûrési program idôszakos értékelése során a tevékenységek szakmai színvonalának jellemzésére a következô mutatókat kell alkalmazni: • az elvégzett szûrôvizsgálatok száma • részvételi arány • visszahívási arány • biopszia gyakorisága • Malignus: Benignus biopsziák aránya • a szûréssel kimutatott rákok száma és arányszáma • az un. „kis rákok” arányszáma • tévesen pozitív esetek száma • a tévesen negatív (intervallum-rák) gyakorisága • a szûrôprogram érzékenysége és fajlagossága • a szûrôprogram pozitív prediktív értéke

4.4 A szûrés hatása a halálozásra
A szervezett lakosságszûrés hatásosságának bizonyítására szolgál – népességi szinten – az emlôrák okozta halálozás csökkenése. Az eredmények mutatkozása évekkel a szûrés rendszeressé válása után várható. Értékelése a népességi ráknyilvántartás feladata. (Lásd a 11. melléklet.) 105

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés

5. Minôségbiztosítási program végrehajtása mammográfiai munkahelyeken
Technikai és fizikai minôségellenôrzés 5.1 Bevezetés: irányelvek
5.1.1 Minôségbiztosítás és minôségellenôrzés A minôségbiztosítás („quality assurance”) egy fogalmat jelöl: azoknak az elveknek és szabályoknak az összességét jelenti, amelyet a menedzsment alkalmaz egy meghatározott tevékenység kívánt eredményeinek elérése érdekében. Ezzel szemben a minôségellenôrzés („quality control”) a minôségbiztosítás elveinek és szabályainak gyakorlati végrehajtását, azaz ellenôrzô mérések elvégzését, azok eredményeinek értékelését, és szükség szerint javító intézkedések elvégzését jelenti. E kifejezések, még ha felcserélhetônek véljük is, fogalmi különbözôségével ajánlatos tisztában lennünk. 5.1.2 Minôségbiztosítás a röntgendiagnosztikában A minôségbiztosítás fogalmát az Egészségügyi Világszervezet (WHO) röntgendiagnosztikai szakértôi csoportja a következôképpen határozta meg: „... a röntgendiagnosztikai eszközöket üzemeltetô szakszemélyzet szervezett tevékenysége, amellyel a diagnosztikai eszközzel nyert kép kellôen magas minôségét igyekszik biztosítani annak érdekében, hogy a vizsgált személyt ért legalacsonyabb sugárdózis alkalmazásával és az elérhetô legalacsonyabb költséggel jussanak a kívánt diagnosztikai információkhoz.” E meghatározás értelmében a minôségbiztosítás a radiológiai gyakorlat három egymással összefüggô tényezôjével foglalkozik. E három tényezô a költség, a kockázat és a haszon. A szûrési mammográfiát mûködtetô munkahelyeken a módszer fizikai és technikai vonatkozásaira kiterjedô minôségbiztosítás különösen fontos, hiszen a mammográfiás felvétel kifogásolható minôsége rontja a kép értékelhetôségét, diagnosztikus tévedéseket eredményez, a felvételek megismétlését teszi szükségessé, növeli a költségeket és nemkívánatos lélektani mellékhatásokkal is jár. Mindez aláássa a mammográfiás emlôszûrés iránti bizalmat. A mammográfiás szûrés eredményessége és költség-hatékonysága érdekében ezért az emlôszövetet ért lehetô legalacsonyabb sugárdózis alkalmazása mellett a lehetô legjobb képminôség biztosítására kell törekedni. A mammográfiás minôségbiztosítási program fôbb célkitûzései tehát: • Biztosítsa a mammográfiás felvétel jó képminôségét, azaz értékelhetôségét, információgazdagságát. • A vizsgált személyt és a személyzetet ért sugárterhelést (az un. páciensdózis és személyzetdózisok) tartsa a lehetséges minimális szinten. • Optimalizálja a költségeket és az eszközhasználatot. • Elégítse ki az ide vonatkozó jogszabályi elôírásokat. A célkitûzések megvalósításához a mammográfiás berendezések használatának és elôírt paramétereinek rendszeres ellenôrzése szükséges. A mammográfia technikai minôségbiztosítására az Európai Unió országaiban mára egysé106

ges ajánlások alakultak ki, bevezetésük a gyakorlatba folyamatban van. A minôségbiztosítási programok egységes bevezetése, a szervezeti, anyagi és személyi feltételek biztosítása Magyarországon is elodázhatatlan. Magyarországon a mammográfiai szûrés gyakorlatának nincs számottevô múltja. A mammográfiás készülékek importja napjainkban vesz lendületet, az új röntgenberendezések még a régi elôhívási technikával és filmek, film-fólia kombinációk használatával társulnak. Az ebbôl adódó hibaforrások tovább hangsúlyozzák a minôségbiztosítási eljárások bevezetésének fontosságát. 5.1.3 Minôségbiztosítás: megtakarítás A mammográfiai munka minôségének egyszerû, de beszédes mutatója az: milyen gyakran és miért van szükség a „rontott”, értékelhetetlen felvételek megismétlésére. Az International Commission on Radiological Protection (ICRP) felmérése szerint az felvételek megismétlésének gyakorisága 3-12% között mozog, átlagosan 5,6%, ez alá még jól szervezett minôségbiztosítási program mûködtetése esetén is alig szorítható. Az újrafelvételezés lehetséges okai között filmtechnikai, elôhívás-technikai és emberi tényezôk állnak. Magyarországon nem hivatalos felmérések, az összes megvásárolt filmmennyiséget összevetve a felvételek számával, 30% újrafelvételezési arányt találtak. Ez az érték magában foglalja a hosszú ideig raktáron tartott filmek leselejtezésébôl adódó veszteségeket is. Jelentôs hibaforrás a páciensdózis helytelen megválasztása: felmérések az egyes vizsgálat-típusok esetében sokszoros különbségeket mértek. Fontossága van – az elfogadható tartományon belül – az mAs értéknek, az erôsítôfólia megválasztásának, az elôhívó hígításának is. Tág lehetôségei vannak tehát – a megfelelô képminôség elérése mellett – a páciensdózis csökkentésének, ami egyúttal a személyzetdózis csökkentését is jelenti. Jól szervezett minôségbiztosítási programmal az elvesztegetett filmmennyiség fele megmenthetô lenne. A megtakarítás mértéke még nagyobb, ha a szakszemélyzet elvesztegetett munkaidejét, a vegyszerek és energia költségeit, a berendezések elhasználódását is számításba vesszük. Joggal állítható, hogy a minôségellenôrzô vizsgálatra fordított források nagymértékben megtérülnek. 5.1.4 A minôségbiztosítási program elemei A mammográfiás Szûrôállomáson megszervezendô minôségbiztosítási program számos részfeladatból áll. Magában foglalja a mammográfiás készülék megfelelôségi kritériumainak kidolgozását, azaz • a mérendô paraméterek kiválasztását, • a mérési módszereket, • az azoktól megkívánt pontosság maghatározását, beleértve a mérendô paramétereinek tûréshatárainak megállapítását is, • a mérések szükséges gyakoriságának ismeretét, • a szükséges mérôeszközöket és azok szükséges ellenôrzését. 5.1.5 A minôségellenôrzés fajtái. Néhány gyakorlati irányelv. A minôségellenôrzési vizsgálatoknak három fajtája van: • az un. átvételi vizsgálat („acceptance”), azaz az üzembehelyezéskor, tehát még a beredezések használatba vétele elôtt elvégzendô részletes vizsgálat,

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés • az állapotvizsgálat („status”), azaz a már üzemelô berendezéseken idôszakosan, javítás, beállítás, szervizelés után újra, meg újra elvégzendô, az átvételi vizsgálattal azonos paramétereket meghatározó vizsgálatok, és • az állandósági, vagy megbízhatósági vizsgálatok („constancy”), elôírt idôközönként, rutinszerûen elvégzett ellenôrzô vizsgálatok, amelyek értékelése segítséget nyújt a berendezések optimális kihasználásához, gazdaságos karbantartásához és a csere szükségességének eldöntéséhez. Az új berendezés installálásakor tesztprogrammal kell megállapítani, hogy az mindenben megfelel-e a specifikációban rögzített minôségi követelményeknek. Rendszeres ellenôrzését egy, a specifikációnak megfelelô minôségellenôrzési programmal kell végezni. Az átvételi és állapotvizsgálatok elvégzése speciális szakértelmet és olyan mérômûszeregyüttest igényel, amelyekkel minden mammográfiás szûrôállomást ellátni nem gazdaságos. Elvégeztetésükhöz célszerû központi minôségellenôrzési laboratóriumok helyszíni szolgáltatásait igényelni. Fontos a kiindulási állapot pontos rögzítése a felvételi „selejt” és a páciensdózis-mérések adatainak kiértékelése útján. A minôségellenôrzési program eredményességét csak késôbb, a program féléves-egyéves mûködése után, az újabb mérések és a kezdô állapotot rögzítô mérések összehasonlítása útján lehet csak igazolni. A második lépésben az állapotvizsgálat kiterjedhet valamennyi alapvetô paraméterérték felvételére, és sor kerülhet az azonosított mûködési fogyatékosságok kijavítására is. Az állapotvizsgálatokat javítás vagy beállítás után újra el kell végezni. Az állandósági vizsgálatok mûszerigénye szerény, a késôbb ismertetendô gyakorisággal – naponként vagy hetente – elvégzendô vizsgálatok kivitelezése egyszerû. Elvégzésükkel célszerû a Szûrôállomás egy arra kiképzett szakaszszisztensét megbízni. Az elôírt rutinvizsgálatok közül legfontosabb a filmkezelés, fôleg az elôhívás minôségének naponkénti ellenôrzése szenzitometriai filmcsík elôhívásával. Az állandósági vizsgálatokat el kell továbbá végezni karbantartás után, még a szervizelést végzô szakember jelenlétében, továbbá, bármilyen mûködési rendellenesség észlelésekor. 5.1.6 Hibajavítás és megelôzô karbantartás A karbantartásnak nemcsak korrektívnek, de preventívnek is kell lennie. Más szóval, a minôségbiztosítási programnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy felismerje és kijavítsa a felmerülô hibákat, mielôtt az a képminôséget úgy rontaná, hogy a páciens számára kárt okozó helytelen diagnózist eredményez, vagy akár a felvételek megismétlését tenné szükségessé. Ki kell szûrnie az úgynevezett „rendszer öszszeomlás”-os hibákat is, amelyre egy rutinszerû ellenôrzés nem alkalmas. 5.1.7 Értékbecslés A minôségbiztosítás program értékét két szinten kell mérlegelni. Az elsô lépésben azt kell megbecsülni, hogy az adott mammográfiás berendezésre milyen kritériumok vonatkoznak, és azok milyen mérésekkel állapíthatók meg. A nap mint nap mért adatokat össze kell hasonlítani a berendezés installációja alkalmából felvett tesztprogram adataival, és a szükséges korrekciókat el kell végezni. A második lépésben magát a program hatásosságát kell mérlegelni az újabb és újabb adatok fényében, figyelembe véve annak gyakorlati kihatásait, úgymint a berendezés javítása, a cserealkatrészek költsége, valamint a képalkotás radiológiai megfelelôsége szemszögébôl. 5.1.8 Jegyzôkönyvek Az elvégzett vizsgálatok eredményeit, a mérések adatait írásban kell rögzíteni, és azokat meg kell ôrizni késôbbi összehasonlító elemzés céljára. A minôségbiztosítási jegyzôkönyveknek a személyzet számára hozzáférhetônek kell lenni. A jegyzôkönyvben rögzítendô adatokat a specifikációnak megfelelô minôségbiztosítási program írja elô. Szerkezetét a mûködtetô munkacsoport határozhatja meg. A jegyzôkönyvben feltétlenül szerepelnie kell a következô pontoknak: • a mérések és a karbantartás végzésére feljogosított személyek neve • a mérendô paraméterek listája, feltüntetve, hogy az egyes méréseket milyen gyakorisággal kell elvégezni • a mérendô paraméterek kritériumai az, ill. értékhatárok • az egyes mérések végrehajtási körülményeinek rövid leírása • javaslat az esetlegesen észlelt hibák megoldására • minta az egyes adatok rögzítésének módjára • az egyes adatok tárolására elôírt „archiválási idô” A berendezés használati utasítását a jegyzôkönyvhöz mellékelni kell. 5.1.9 Képzés A minôségbiztosítási program végrehajtásában résztvevô valamennyi szakembercsoport: szakasszisztensek, orvosok, fizikusok, szerviz-mérnökök alapképzése és rendszeres oktatása a program elengedhetetlen része. 5.1.10 Minôségbiztosítási egyezmények A különbözô kórházak, intézmények keretében mûködô szûrôállomásokon alkalmazott minôségbiztosítási programok alapelveinek egyeztetését és szabályozását az intézmények közötti egyezmények biztosíthatják. Ezek rögzítik a standard mérési értékeket és a végrehajtással kapcsolatos tapasztalatokat is. Az egyezmény híranyagát a „hálózat” részét képezô minden munkacsoportnak el kell juttatni. 5.1.11 A minôségbiztosítási program idôszakos felülvizsgálata A minôségbiztosítási program hatásosságát növeli, ha a végrehajtásában résztvevô szakszemélyzet idôrôl-idôre értékeli a végrehajtás tapasztalatait, a képminôséget összevetik a szabvánnyal és a felhasználói kívánalmakkal, vizsgálják a hatásosságot stb, és szükség esetén változtatásokat eszközölnek. Kívánatos lehet a program felfrissítése és ellenôriztetése független, kívülálló szakértôkkel.

5.2 Minôségbiztosítási program mammográfiás munkahelyeken
A mammográfia rendkívül érzékeny radiológiai eljárás. A felvételi technika vagy a filmelôhívás legkisebb változása is a képminôség, vagy az emlôt terhelô sugárdózis jelentôs változását okozhatja. A lehetô legkisebb dózisértékkel elkészíthetô jó minôségû felvétel – az újrafelvételek gyakorisá107

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés gának csökkentése – érdekében jól megválasztott berendezésekre, a vizsgálandó emlôk megfelelô elhelyezésére és kompressziójára, a képtechnika kiválasztására van szükség. Mindezt elôsegíti a jól mûködô minôségellenôrzési program. 5.2.1 Feladatok és felelôsségek A minôségbiztosítási program létrehozása és mûködtetése a Szûrôállomás (osztály, vagy részleg) vezetô radiológus szakorvosának feladata és felelôssége. A minôségbiztosítási program azonban csakis az osztály, vagy részleg szakszemélyzetének közremûködése és az „ügy” melletti meggyôzôdéses elkötelezettsége esetén lehet sikeres. Ehhez a szakszemélyzetet a program alapelveinek és célkitûzéseinek magyarázatával kell megnyerni, az alkalmazandó módszereket pedig gyakorlati képzésben kell az elsajátítaniuk. 5.2.2 A vezetô radiológus szakorvos feladata • Biztosítani, hogy valamennyi, a Szûrôállomáson foglalkoztatott szakasszisztens és szakorvos rendelkezzen a szûrési mammográfia mûveléséhez megkívánt képzettséggel és gyakorlattal. • Gondoskodni arról, hogy a szakszemélyzet minden tagja tisztában legyen a mammográfiás szûrôvizsgálat kivitelezésében követendô eljárás minden ôt illetô részletével. • Létrehozni a részleg saját adottságaihoz és feladataihoz alkalmazott minôségbiztosítási programot, amelyben világosan fel van tüntetve, hogy mit, mikor és ki által kell elvégezni. • Kijelölni egy szakasszisztenst, aki személyében felelôs a mammográfiás eljárás technikai és fizikai vonatkozásira vonatkozó minôségbiztosítása program naponkénti végrehajtásáért. • Gondoskodni arról, hogy a Szûrôállomáson rendelkezésre állnak a minôségellenôrzési tesztek elvégzéséhez kellô eszközök és anyagok. • Biztosítani, hogy a naponkénti munkarend és munkabeosztás kellô idôt különítsen el a minôségellenôrzési tesztek elvégzésére és az észrevételek dokumentálására. • Köteles érdeklôdést mutatnia a minôségellenôrzési mérések eredményei iránt és rendszeresen számon kérni azokat. • Gondoskodni arról, hogy a mammográfiás felvételek kiértékelését végzô szakorvosoktól a felvételek megfelelô, vagy kedvezôtlen minôségérôl a felvételeket készítô és kidolgozó szakasszisztensek rendszeresen visszajelzést kapjanak. • Gondoskodni arról, hogy a szakma szabályai által elôírt – mind a szakszemélyzet által, mind a külsô szakemberek által elvégzendô – minôségellenôrzô mérések az elôírt gyakorisággal megtörténjenek. 5.2.3 A feladatok megosztása és az ellenôrzés gyakorisága A minôségellenôrzô vizsgálatok egy része, így az un. „állandóság-vizsgálatok” naponta, esetleg hetente elvégzendô feladat. Ezeket a mammográfiát végzô munkahelyek, szûrôállomások szakszemélyzete végzi el. Más vizsgálatok elvégzésére csak szervizelés után, idôszakosan, három, vagy hathavonta kerül sor. Ezek a radiológiai minôségellenôrzésben szakképzett szerviz-mérnökök, röntgen-üzemmérnökök által elvégzendô feladatok. 108 5.2.4 A szakasszisztensek feladatai a mammográfiai minôségellenôrzésben A szakasszisztensek felelôssége mindenekfelett a mammográfiás felvételek jó képminôségének biztosítására irányul, közelebbrôl: a vizsgált emlôk pozicionálása, kompressziója, a felvételkészítés és kidolgozás minôségének biztosítására. Ennek érdekében a különbözô munkafolyamatok minôségellenôrzését különbözô gyakorisággal kell elvégezni: • naponta: – a sötétkamra tisztaságának ellenôrzése, filmek és vegyi anyagok tárolása és kezelése – a filmelôhívás folyamatának ellenôrzése • hetente: – erôsítôernyô tisztítása – filmnézôszekrény ellenôrzése és karbantartása – mérések emlôfantommal • havonta: – újrafelvételek elemzése • hathavonta: – kazetták, erôsítôernyô-film kontaktus ellenôrzése – sötétkamra (A külsô szakemberek (szerviz-mérnök, röntgen-üzemmérnök, fizikus) által elvégzendô minôségellenôrzési mérések, um. dózismérés, dóziskihozatal, sugárminôség, automatikus expozíció-kontrol, röntgencsô-fókuszvizsgálat, emlôfantom-felvételek értékelése, stb. kivitelezését a Kézikönyv csak érintôlegesen tárgyalja.)

5.3 Minôségbiztosítási program végrehajtása
5.3.1 A kompresszió A szûrési mammográfia gyakorlatában a mammográfiás felvételeket szakasszisztensek készítik. Jó minôségû mammográfiás felvétel a megfelelôen elhelyezett („pozícionált”) és komprimált emlôrôl készül. A rögzített, egyenletesen összenyomott, ennek hatására elvékonyodott, egyenletes vastagságú emlôrôl készült felvétel jó kontraszt-hatású, jobban kiábrázolódnak a figyelmet érdemlô kóros képletek, kisebb a különbözô képletek egymásra vetülésének esélye, elkerülhetôk a mozgásból eredô mûtermékek. Lecsökken a röntgensugarak úthossza, ezért jelentôsen kisebb az emlôt ért sugárterhelés és csökken a szórt sugárzás is. 5.3.1.1 Kompressziós eszközök A kompressziós eszköz merev, az emlô bôrét nem sértô hajlított vagy sík lemez (lásd 10a. és 10b. ábra). A síklemez kedveltebb, mert egyenletes kompressziót biztosít, az emlô szövetet inkább elhúzza a mellkasfaltól, ezért a mirigyállomány jobban a képbe kerül. 5.3.1.2 A kompressziós eszköz beállítása A kompressziós lemezt a képfelvevô síkjával párhuzamosan úgy kell beállítani, hogy a röntgencsô fókuszpontjából a sugárrekeszen keresztül húzott képzeletbeli egyenes, a képfelvevô eszközre merôleges vonal a kompressziós lemez hajlított oldalát és a képfelvevônek a vizsgált személy mellkasfalához közel esô szélét szelje. (lásd 11a. és 11b. ábra.)

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés

10a-b. ábra

11a-b. ábra

A kompressziós eszköz által alkalmazott nyomás mértéke automatikusan beállítható, vagy kézileg szabályozható. Ha a kompresszió hidraulikusan vagy pneumatikusan állítható, egy biztonsági határerôvel kell rendelkeznie, hogy a „túlnyomással” járó kellemetlenségek elkerülhetôk legyenek. A minôségbiztosítási eljárás célja az, hogy ellenôrizze: az alkalmazott kompresszió mértéke megfelel a vizsgálat céljának, de nem okoz kellemetlen fájdalmat a vizsgált személy számára. Az ajánlott nyomóerô 160-250 Newton között van; ez 12-20 kg-mal egyenértékû. A nyomóerôt a készülék komp-

ressziós eszköze alá helyezett rugós mûszerrel (pl. fürdôszobai mérleg) lehet ellenôrizni. A nyomerôt a készülék mûködtetésének kezdetén, majd félévenként ajánlatos ellenôrizni. 5.3.2 Sötétkamra ellenôrzése A sötétkamra hômérséklete 15-21 ºC fok közötti, nedvességtartalma 40-60% közötti legyen. A sötétkamra tisztasága létfontosságú. A legcsekélyebb por vagy egyéb szennyezôdés a képelemzést félrevezetô mûtermékeket okozhat a mammográfiás filmen. A helység 109

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés tisztántartása megkönnyíti a kazetták tisztántartását is. Ennek érdekében • a sötétkamrában dohányozni, ételt és italt tartani tilos! • a munkaasztalon, amelyen a kazetták betöltése és kiürítése történik, semmi más „porfogó”, vagy a tisztántartást akadályozó tárgyat tartani nem szabad, • a munkaasztal fölött filmek tárolására szolgáló polcokat elhelyezni nem ajánlatos, • a munkaasztalt fûtô vagy szellôztetô nyílás alatt, vagy annak közelében elhelyezni nem ajánlatos. A sötétkamra „inaktív megvilágítását” a használt fény érzékenységének megfelelôen kell megválasztani. Az inaktív lámpák alkalmasságát tesztelni kell olyan módon, hogy • fénybeszûrôdéstôl mentes sötétben 18x24 cm-es filmre két szenzitogrammot készítünk, majd elôhívjuk, • megmérjük a referencia-denzitást (DR) a legközelebbi optikai denzitással összhangban (DI=1,20), • fénybeszûrôdéstôl mentes sötétben újabb szenzitogrammot készítünk a filmet a fehér felületére fektetve, emúlziós felületével lefelé fordítva, majd • 1 percre bekapcsoljuk a használt inaktív fényt, • a fimet elôhívjuk, és mérjük, mint fent, a film feketedésének mértékét, azaz a denzitást, • a mérések eredményeit az erre szolgáló táblázatban rögzítjük. (lásd X. táblázat.) A két mérés közötti denzitás különbség nem haladhatja meg a 0,05-t. Ha az eltérés ennél nagyobb, ellenôrizze • a használt lámpa erôsségét (ne haladja meg a 25W-ot) • a szûrôk színét és állapotát (pl. sérülések, csíkok) • a lámpa és a munkaasztal közötti távolságot (legkevesebb 1,25 m). 5.3.3 A filmek és kemikáliák tárolása, kezelése A filmek, a filmek elôhívásához és fixáláshoz használt kémiai anyagok minôsége csak akkor biztosított, ha betartják a tárolásnak és kezelésnek a gyártó által elôírt feltételeit. A tárolás és kezelés körülményeit rendszeresen ellenôrizni kell. Néhány tanács: – Mértékadó ajánlások szerint, a fotográfiai anyagokat 24 ºC fok alatti, lehetôleg 15-21 ºC fok közötti szobahômérsékleten kell tárolni. – A helység ajánlott nedvességtartalma 40-60% között legyen. – A tárolásra használt helység legyen jól szellôztethetô, kémiai anyagokból eredô gôzöktôl, közvetlen vagy ionizáló szórt sugárzástól védett. – Minthogy a filmeket borító emulzió mechanikai nyomásra is érzékeny, kívánatos a filmeket nem fektetett, hanem élére állított helyzetben tárolni. – A filmeket a dobozon feltüntetett lejárati idô szerinti emelkedô sorrendben kell tárolni. A filmek megrendelésénél ajánlatos a felhasználás ütemét figyelembe venni. Új szállítmány átvételekor a lejárat dátumát ellenôrizni kell. A filmeket a lejárati idôn túl nem szabad felhasználni. – A filmeket fénytôl óva, fénybeszûrôdéstôl mentes helységben kell tárolni; ezt idôrôl-idôre ellenôrizni kell olyan módon, hogy • egy exponálatlan filmet emulziós oldalával felfelé az elôhívó filmbetöltô tálcájára helyez, egy másik filmet pedig a száraz asztalra; ez utóbbi felét takarja le pl. filmborítékkal • egy percig hagyja állni, majd hívja elô a két filmet és értékelje az elôhívott filmeket. – A letakart film alapfátyoltól mentes lesz; ha bármelyik letakaratlan film bármilyen kismértékben is alapfátyolt mutat, zárjon el minden fényt és mintegy 5 percig ne változtasson ezen a helyzeten, majd keresse meg a fénybeszûrôdés öszszes lehetséges forrását (pl. az ajtó körül, beépített gépek fémkeretei körül, stb.) és intézkedjék a fénybeszûrôdés megszüntetése érdekében. 5.3.4 Kazetták és erôsítôernyôk vizsgálata 5.3.4.1 Az un. „screen-film mammográfia” A mammográfia úgy éri el a kívánt élességû képet, hogy a kazettába helyezett röntgenfilm emulziós felszínével szoros kapcsolatban álló erôsítôernyôt alkalmaz. (Az erôsítôernyô, vagyis a „screen”, lényegében plasztik lemezre felvitt mikroszkopikus foszfor-kristályokból áll, amelyek röntgensugár hatására látható fényt bocsátva ki a röntgenfilemen un. látens képet hoznak létre.) A kazetta-erôsítôernyô kombinációjának helyes megválasztása, a film és az erôsítôernyô közötti szoros kapcsolat fontos minôségi követelmény, csakúgy, mint a kazetták azonosítása, az erôsítôernyôk tisztántartása, az esetleges fénybeszûrôdés ellenôrzése. A hibás, piszkos, „agyonhasznált”, deformált, helytelenül karbantartott kazetta és erôsítôernyô, a megromlott erôsítôernyô-film kontaktus gyenge képminôségû, értékelhetetlen felvételeket eredményezhet. A hosszabb idôn keresztül használt kazettákon gyakran már elmosódnak az erôsítôernyôk jelzései, és minthogy annak értéke ismeretlen, a felvételnél nem kompenzálják az erôsítôernyôk hatását; ez további hibák forrása lehet.

Dátum

Denzitás (DR)

Denzitás (DI)

DI-DR

X. táblázat 110

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés 5.3.4.2 A kazetták tárolása A kazettákat évszám, nagyság és az erôsítôernyô típusa szerint csoportosítva kell tárolni; a gyakran használt kazettákat könnyen elérhetô helyre, a speciális célt szolgáló, nagyobb méretû kazettákat ezektôl elkülönítve ajánlatos elhelyezni. 5.3.4.3 A kazetták azonosítása A kazettákat és az erôsítôernyôket még használat elôtt megfelelô jelölôeszközzel meg kell jelölni. Fel kell jegyezni • a sorszámot, • az alkalmazás helyét (pl. felvételi szoba), • a kazetta méretét (18x24 vagy 24x30), • az erôsítôernyô típusát, számát, • az erôsítôernyô installálásának vagy cseréjének idejét. Ez a tevékenység folyamatos. 5.3.4.4 A kazetták azonosítása méréssel Ha kétség merül fel a kazetták azonosítása és az erôsítôernyô jelölése terén, a következô egyszerû vizsgálat végezhetô el. (lásd 12. ábra). kal. Az ernyô felületén összegyûlt por a képen zavaró pontozottságot eredményez. Az „elhasznált” kazetták erôsítôernyôi gyakran sárgásan elszínezôdnek és foltosak lesznek. Az erôsítôernyôk a filmek cseréjénél, akár a kezelô körmei által is, megsérülhetnek, és erre különös figyelemmel kell lenni. Elektrosztatikus kisülések is hibát okozhatnak, azért, szükség esetén, antisztatikus kezelést kell alkalmazni. Ha a felvételen az erôsítôernyô porosodásának tulajdonítható mûtermékeket vesznek észre, a tisztítást azonnal el kell végezni. 5.3.4.6 A fénybeszûrôdés ellenôrzése Ha külsô fény szûrôdik be a kazettába – ennek esélye a gyakori használat, és un. daylight rendszer esetében különösen nagy – mûködése nyilvánvalóan károsul. Ellenôrzésére egyszerû eljárás alkalmas; ennek lépései: • a filmre sötétkamrában, ólom-ceruzával írja rá a vizsgált kazetta számát, majd a filmet helyezze vizsgált kazettába • a kazettát 3 percig tartsa a megvilágított filmnézô nyitott oldalával szemben, • hívja elô a filmet, vizsgálja meg és minôsítse. A = a filmen nincs alapfátyol (lásd késôbb), ha a kazetta teljesen jól zár a fény ellen, B = mérsékelt alapfátyol látható csekély fénybeszivárgás esetén (szélek, azonosító ablak), C = magas alapfátyol jelentôs fénybeszûrôdésre vall. Minden használatban lévô kazettát ilyen módon kell megvizsgálni. Fénybeszûrôdés esetén (B és C) a kazettát ki kell vonni a használatból. 5.3.4.7 Kazetta erôsítôernyô-film kontakt ellenôrzése Minthogy a mammográfiás erôsítôernyô-film rendszer feloldóképessége más rendszerekhez hasonlítva lényegesen nagyobb, az erôsítôernyô és a film közötti érintkezés az átlagosnál is jobban befolyásolja a kép élességét. Ha az erôsítôernyô-film kontaktus gyengül, a felvétel élessége, részletgazdagsága kárt szenved.

12. ábra

– Négy (4) azonosnak mondott kazettát helyezünk el az asztalon; közülük az egyik kazetta-erôsítôernyô adatai ismertek. Jelöljük meg a kazettákat úgy, hogy a jelölés a felvételen is látható legyen. – A filmeket azonos dobozból töltsük be a kazettákba. A röntgencsövet merôlegesen állítsuk be a kazetták fölé és készítsünk egy felvételt 0,8-1,5 denzitás értékekkel. Ha az erôsítôernyôk azonosak, mindegyik elôhívott felvételnek azonos denzitással kell megjelennie; ez szabad szemmel is ellenôrizhetô. Ha denzitométert használunk, az elfogadható maximális denzitás- különbség +/- 0,20 D lehet. A mérés gyakorisága: szükség szerint, de legalább hetente. 5.3.4.5 A kazetta-erôsítôernyô épségének és tisztaságának ellenôrzése Használat elôtt ellenôrizni kell a kazetták felerôsítô és nyitó mechanikáit és az észleléseket súlyuk szerint minôsítve kell feljegyezni (hibátlan, kisebb hibák vagy nagyobb hibák megfigyelhetôk). A hibás kazettákat ki kell vonni a használatból. Az erôsítôernyôt gyakran, de legalább hetente tisztítani kell a gyártó által meghatározott tisztító anyagok-

13. ábra

Az ellenôrzô vizsgálatot a tisztítás után kell elvégezni úgy, hogy a kontaktvizsgáló ábrát a kompressziós eszközökkel a sugárforráshoz közel a kazettára helyezzük, (lásd 13. ábra) majd felvételt készítünk, elôhívjuk és az elôhívott filmet értékeljük. 111

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés

14. ábra

A felvételen • az egyenletes hálóábra egyenletes film-ernyô kontaktust jelent. • sötét foltok szennyezettségre utalnak, amelyet zsíros kéznyom is okozhat. • világos foltok a gyenge film-ernyô kontaktus jelei (lásd 14. ábra). Tisztítás után ismételjük meg a felvételt. Ha a sötét és világos foltokat nem sikerült eltávolítani, a kazettát ki kell vonni a használatból. (A mammográfiában használt kontaktvizsgáló ábra egy mûanyagba ágyazott, nagyon finom felbontású, rézbôl készült háló, amely biztosítja a mammográfiai felvételek tartományába esô felbontást, és képes az esetleges széli életlenségeket vagy fénybeszûrôdést jelezni.) Az eredményeket írásban rögzíteni kell (lásd XI. táblázat). A mérés gyakorisága: havonta. 5.3.5 A filmelôhívás folyamatának minôségbiztosítása 5.3.5.1 A képminôség kritériumai A filmelôhívás folyamata jelentôsen befolyásolja a képminôséget, és kihat a szükséges dózismennyiségre is. A helytelen elôhívás rontja a kép kontrasztosságát, és ezzel együtt csökken a kép élessége is. A filmelôhívás, lévén kémiai folyamat, érzékeny az alkalmazott vegyszerek töménységére, és a hômérsékletre is. A magas érzékenységû mammográfiai filmek elôhívása magasabb, 35-38 ºC hômérsékleten 40-45 sec elôhívási idô mellett történik (szemben röntgen112

diagnosztikai filmek elôhívására ajánlott átlagosan 33-34 ºC elôhívási hômérséklettel), ezért még fokozottabb figyelmet és gyakoribb ellenôrzést igényel. Tekintettel a mammográfiai gyakorlatban alkalmazott filmek és kemikáliák sokféleségére, az elôhívásához ajánlatos csak erre a célra alkalmazott, a gyártók által ajánlott filmelôhívót használni. 5.3.5.2 A filmek felépítése és tulajdonságai: A mammográfiai filmek alapanyaga poliészter bázisú anyag, amelynek egyik oldalát emulzió, azaz zselatinba ágyazott, ezüstbromid kristályokból álló fényérzékeny anyag borítja. Az ezüstbromid kristályok, ha röntgensugarat, vagy fényt nyelnek el, megfeketednek. A feketedés a kezeletlen, úgynevezett látens képen olyan csekély mértékû, hogy hagyományos fizikai eljárásokkal nem lehet érzékelni. A végbement fizikai-kémiai folyamat eredményét az elôhívás erôsíti fel és teszi érzékelhetôvé: az exponált ezüsttartalmú szemcsék fekete fémezüstté alakulnak, a film többi része érintetlen marad. Ez a zselatinba ágyazott szuszpendált ezüst alkotja a látható képet az elôhívott röntgenfelvételen. 5.3.5.3 Használt fogalmak Érzékenység: a filmnek a röntgen-dózisértékkel arányos reakciójának a mértéke. Nevezik a film sebességének (speed) is. Felbontás. a film érzékeny rétege kristályszemcséinek nagyságától függô érték, amely kifejezi a szemmel még elkülöníthetô két pont egymástól való távolságát.

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés
Dátum Rtg. generátor gyártó: Rtg. csô: Elôhívó: Mester kazetta azonosítószám: Helyiség száma: Típus, szériaszám: Típus, szériaszám: Típus, szériaszám:

Kazetta azonosító:

Üzembeviteli idô

Erôsítô ernyô: Érzékenység Sebesség

Optikai denzitás

Megjegyzések

XI. táblázat

Denzitás (D): érték, amely megmutatja, hogy (mA x expozíciós idô = mAs) függvényében milyen filmfeketedés (D) érhetô el (lásd 15. ábra). A denzitás arányos a röntgensugár hatására keletkezett ezüstszemcsék mennyiségével, amelynek eloszlása a filmen egyenetlen. A denzitás különbözôségét a filmen kontrasztnak nevezzük. A film alapanyagának a denzitását alapfátyolnak (fog-level) nevezik.

A filmek kezelésekor fizikai tulajdonságaikat figyelembe kell venni! Néhány hasznos tanács: • a filmbetöltésnél figyelemmel kell lenni: az emulzió könynyen megsérül. • az elôhívás folyamán a film fizikailag is sérülhet: pl. helytelenül karbantartott filmelôhívó berendezések karcolják a filmet. • a filmeket az elôírt hômérsékleten (15-21 ºC), fénytôl, ionizáló szórt sugárzástól védve kell tárolni, ellenkezô esetben a lejárati idô elôtt tönkremegy, mert az alapfátyol elfogadhatatlanul megnô. A filmeket ammónia és egyéb gázoktól védve kell tárolni. • a filmek nyomásra érzékenyek, ezért nem szabad nagyobb mennyiséget egymásra helyezve tárolni. • a filmeket tiszta, portól és szennyezôdésektôl és nedvességtôl mentes helyen kell tárolni. • a filmek fényre is érzékenyek, ezért a sötétkamrában a gyártók által meghatározott lámpákat, szûrôket kell alkalmazni. Fontos a sötétkamrák teljes fénymentessége, mert a szigetelési hibák miatt beszüremkedô fény un „sötétkamrai expozíciót” okozhat, ami az alapfátyol megengedhetetlen megnövelését eredményezi. 5.3.5.4 A filmelôhívás A kezeletlen, vagy „látens” röntgenkép feketedését az elôhívás sokszorosára felerôsíti, majd a fixálás rögzíti. A mammográfiás felvétel minôsége, diagnózisra alkalmassága nagy részben az elôhívó-helyiségben dôl el, ezért fontos, hogy a röntgen-technikával foglakozók tisztában legyenek az elôhívási procedúrával. A felvétel részletgazdagsága olyan vizuális minôség, amely függ • a kép élességétôl, azaz a kis részletek felismerhetôségétôl, valamint • a felvételi kontrasztosságától, azaz a részletek közötti denzitás-különbségtôl Az elôhívó oldat erôsen lúgos kémhatású, bôrre igen ártalmas vegyület. A filmgyártók megadják a hígítás arányát, az elôhívási hômérsékletet és az elôhívási idôt, amely két utóbbi paraméter függ egymástól. Az elôhívó folyadék idôvel oxi113

15. ábra

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés

16. ábra. Filmelôhívás.

dálódik, valamint fogy is, mert a filmmel folyadékszemcséket távolítunk el belôle. Az elhasznált elôhívót pótolni kell, u.n. regeneráló folyadékkal. A regeneráló nagyobb koncentráltságú mint az elôhívó, azaz nagyobb mennyiségû elôhívó reagenst tartalmaz. A frissen elkészített elôhívó nagyon hatásos, rövid használat után azonban normál állapotúra süllyed. Ezt a jelenséget kompenzálandó u.n. „startert” alkalmaznak, amely csökkenti az elôhívó kezdeti agresszív tulajdonságát. Öblító fürdôk: A savas kémhatású öblítô fürdôt stopfürdônek is nevezik. Fixálás : A fixálás folyamán a maradék ezüst-bromid szemcsék kimosódva eltávolítódnak, és a fixáló folyadékban visszamaradnak. (Ezt ezüstvisszanyerésnek nevezik.) A film zselatin-bevonata megkeményedik, ezáltal a tárolás folyamán fizikai hatásokkal szemben ellenállóvá válik. A filmen tárolt „információ” maradandóságát a fixálási idô befolyásolja: ha a fixálási idô rövid, a film késôbb elsárgul, információtartalma károsodik. A túl hosszú fixálás hatására a zselatin túlzottan megduzzad és csak lassan szárad ki. A fixáló folyadékot idônként regenerálni kell. Szárítás : A filmet az elôírt hômérsékleten kell szárítani. Ha a szárítás az elôírtnál magasabb hômérsékleten történik, az emúlzió leolvadhat és a film sérül. 1. A filmelôhívás minôségellenôrzése A minôség-ellenôrzés célkitûzése az, hogy a filmelôhívásban használt kémiai anyagok megbízható, a gyártó által megjelölt specifikáció szerinti mûködését biztosítsa. Az elôhívó folyadék ugyanis az állandó használat során szennyezôdik, oxidálódik, hômérséklete ingadozik, a regeneráló fo114

lyadék és a starter is változhat. Mindez hatással van az elôhívott film minôségére és befolyásolja a felvétel diagnosztizálhatóságát. Ezek a változások általában lassan mennek végbe, az elôhívó folyadék naponkénti ellenôrzése mégis fontos, (17. ábra.) mert csak így elôzhetô meg a kép minôségének a károsodása. Az észlelt változásokat késedelem nélkül korrigálni kell. A filmelôhívás ellenôrzéséhez olyan mérési módszert kell alkalmazni, amely független a röntgen-generátortól, ugyanis a generátorok paraméterei, mint például a kV érték, normál üzemben is akár +/- 10%-kal is eltérhetnek a középértéktôl, és az ebbôl eredô ingadozásokat a magas kontrasztú filmek fel is erôsítik. A mérést a sötétkamrában szenzitométer és denzitométer alkalmazásával végezzük. 2. Mérôeszközök Szenzitométer: az alkalmazott filmet ért fény mennyiségének mérésére szolgáló eszköz Denzitométer: a film elôhívása után a film feketedését, az un. optikai denzitást mérô eszköz Termométer: az elôhívó hômérsékletének mérésére szolgáló eszközt 1 doboz film: a rendszeresen használt filmbôl ellenôrzési célokra félretéve. 3. Adatgyûjtés és a diagrammok kiértékelése A szenzitométer – sötétkamrában – egy szabályozott fényforrásból származó, az alkalmazott film érzékenységének megfelelô állandó fénnyel 21 fokozatból álló felvételsort, (0,15 log. expozíció) fotóz rá a filmre. Ez egy mérhetô fe-

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés

17. ábra. Elôhívó elenôrzés.

ketedési, vagy denzitás-lépcsôt eredményez. Az így kapott karakterisztikus feketedésgörbe számos információt szolgáltat a minôségellenôrzés céljára. Alapfátyol. A legalacsonyabb fokozatú megvilágítás által eredményezett pontot tekintjük „0” pontnak, azaz a „denzitás-lépcsô” legalsó pontjának. Ez a film alapanyag denzitásának felel meg, amelyhez hozzáadódik a természetes háttérsugárzásból adódó feketedés, a filmet a tárolás során ért hôhatások és a film öregedése. Érzékenységi index, vagy „speed-index”. Ez annak a feketedési lépcsônek felel meg, amely az elsô denzitáshoz van legközelebb, s amelyhez hozzáadódik az alapfátyol. A legtöbb erôsítôernyô+film kombináció esetében ez pont a 10.

és 11. lépcsônél jelenik meg, általában a denzitás értéke 1,2. Azonos filmet alkalmazva, ugyanez a pont használható minden mérésnél. Kontraszt index. Ez az index az érzékenységi (speed) index és a feketedés-görbe egyenes szakaszának utolsó, már a görbébe áthajló pontja közötti denzitás-különbséget fejezi ki. A legtöbb erôsítôernyô+film kombináció esetében a 13. vagy 14. pontnál található Az ellenôrzés gyakorisága és módja: minden elôhívó berendezést, úgymint az elôhívó hômérsékletét, az alapfátyolt, az érzékenységi és kontraszt indexet szenzitometriás csík alkamazásával naponta legalább egyszer, reggel ellenôrizni kell, mielôtt a felvételek készítése elkezdôdnék. 115

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés A naponkénti minôségellenôrzés során különös tekintettel kell lenni arra, hogy • megfelelô-e az elôhívó hômérséklete; • a szenzitometrás csík elôhívása során annak a legkisebb expozíciót kapott vége kerül elôször az elôhívóba; • az elôhívás minden mozzanata a megszokott, standard módon megy végbe, különösen pedig • az expozíció és az elôhívás között ugyanannyi idô telik el, mint a rutinmunka során. Nagy mennyiségû film elôhívása, vagy speciális rendeltetésû filmek, mint például a mammográfiás filmek elôhívása esetén az ellenôrzést naponta többször is ajánlatos elvégezni. A bázisvonal meghatározása: A felsorolt értékek mindennapos ellenôrzése esetén a mért denzitás-értékek elôre meghatározott felsô és alsó határok közé esnek. 10% eltérés általában még megengedett, kivéve a hômérsékletet, melynél csak a +/1% eltérés elfogadható. A még megengedhetô eltérések megítélése érdekében bázisvonalat kell meghatározni az optimális feltételek mellett készített szenzitométer-felvétel alapján (um. frissen, pontos keverési arányokkal készített, tiszta elôhívó folyadék és regeneráló, gyárilag megadott hômérséklet). 4. Mérési eljárás 1. az elôhívó hômérsékletét a digitális termométerrel ellenôrizzük. 2. a méréshez az ellenôrzés céljára elkülönített filmcsomagból vett filmet használunk. 3. sötétkamrában szenzitométerrel felvételt készítünk. 4. a filmet elôhívjuk. 5. megmérjük a denzitás értékeket: „0” lépcsô: alapfátyol, 10.-11. lépcsô: érzékenységi index, amely legközelebb van az 1,2 denzitáshoz. 13.-14. lépcsô: a kontraszt index meghatározásához. 6. a mért értékeket átlagoljuk és feljegyezzük. 5. Az eredmények értékelése Napról-napra megismételve az elôhívó berendezések ellenôrzését, eltérések mutatkozhatnak a denzitás-értékekben. Ez az elôre meghatározott értékhatárok között megengedhetô. Ha azonban a naponként megismételt mérések regisztrálása azt mutatja, hogy az értékek változása meghaladja a megengedett tûréshatárt, szükség van az eltérés okainak elemzésére és hibaelhárításra. A XII. táblázat néhány gyakran elôforduló hibalehetôséget sorol fel.

18. ábra

5.3.6 Mérések emlô-fantommal Meg kell állapítani az elfogadható képminôség kritériumait. Ez történhet szubjektív módon, azaz egy nagy gyakorlatú szakember megítélése alapján ideális esetben azonban mammográfiai tesztábra, az un. emlô-fantom használatával történik. (lásd 18. ábra.) Az emlô-fantom az emlôrôl készült lágyrész-röntgenfelvétel képminôségének, feketedésének és kontrasztosságának (azaz denzitás-különbségek) ellenôrzésére szolgál. Az

Filmalapanyag + alapfátyol Normál

Érzékenység Alacsony

Kontraszt Alacsony

Lehetséges probléma • Alacsony elôhívóhômérséklet • Helytelen cirkuláció • Helytelen keverési arány (hívó) • Magas elôhívóhômérséklet • Oxidálódott elôhívó • Fénybeszûrôdés • Helytelen sötétkamra lámpa • Helytelen filmtárolás • Elszennyezett elôhívó

Normál vagy magas Magas Magas

Magas Alacsony Magas

Normál vagy alacsony Alacsony Normál vagy magas

XII. táblázat. 116

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés általában megkívánt mértékben komprimált, azaz mintegy 4-5 cm vastagságú, átlagosnak mondható, azaz felerészben mirigyszövetbôl, felerészben zsírszövetbôl felépülô emlôállománnyal egyenértékû anyagból készült. Olyan objektumokat tartalmaz, amelyek röntgensugár-elnyelés és képi megjelenés tekintetében utánozzák az emlôben elôforduló, különbözô alakú és méretû fibrózus struktúrákat, mikrokalcifikációs képzôdményeket és más daganatra utaló képleteket. Segítségével ellenôrizni lehet, hogy vajon a mûködtetetett mammográfiás rendszer képes-e kimutatni az olyan apró képleteket, amelyek a korai emlôrák mammográfiás felismerése szempontjából fontosak. Az un. teszt-objektumok mérete fokozatosan csökken. A nagyobb méretûek könnyen felismerhetôk a nem mammográfiás célokra szolgáló röntgenkészülékkel készített felvételeken is, a legkisebb objektumokat viszont még a legkorszerûbb mammográfiás rendszerekkel sem könnyû láthatóvá tenni. Az anyagban a következô teszt-objektumok vannak elhelyezve: • 12 mikrokalcifikációt utánzó csoport, amelyek átmérôje 0,35 mm-tôl 0,12 mm-ig terjed • 7 daganatot utánzó szimuláló gömbszerû 8 mm-tôl 2 mm-ig terjedô átmérôvel • 1 fibrózus struktúra • 5 denzitás-fokozatból álló ábra • milliméterenként 5-25 vonalpárt tartalmazó, a felbontóképességet vizsgáló ábra. 5.3.6.1 A mérés feltételei A mérést akkor lehet elvégezni, amikor a röntgengenerátor és a röntgencsô ellenôrzése és beállítása már megtörtént, továbbá, az elôhívási folyamat az elôírásoknak megfelelô. 5.3.6.2 A mérés kivitelezése 1. a kazettát az általánosan használt filmmel töltjük fel, a szokásos film-ernyô kombinációt használjuk. 2. a fantomot a mammográfiás berendezésben a szokásos cranio-kaudális felvétel irányban helyezzük el. 3. a felvételi paramétereket a szokásos, átlagos méretû emlô-felvételnek megfelelôen állítjuk be. (fókusz – film távolság, mezôméret, kV, mAs, stb.) 4. a szokásos expozíciót alkalmazva egy felvételt készítünk és a filmet elôhívjuk. 5.3.6.3 A mérés kiértékelése A mérés a képalkotó lánc minden összetevôjét (um. a film, kazetta és erôsítôernyô, röntgen-generátor, elôhívás stb.) számításba veszi, hiszen minden összetevô befolyással van a képminôségre. A készült felvételen látható részletek felismerése és megkülönböztethetôsége függ a használt berendezéstôl. Nincs olyan, az értékelésben használható „abszolút” pontrendszer, amelynek alapján egy adott kép minôségét elfogadhatónak, vagy nem-megfelelônek ítélhetnénk. Az elfogadható maximális pontszám a gyártó cég által specifikált adatok alapján állapítható meg. A mérés eredménye összehasonlítható ugyan más munkahelyeken alkalmazott, hasonló berendezéssel végzett mérések eredményeivel, ajánlatos azonban minden egyes mammográfiai berendezésen meghatározni azt az elfogadható pontszámot, amelyekhez viszonyított változás alapján a képminôség megfelelôségét megítéljük. 5.3.6.4 Hibakeresés Ha a mérés alkalmával jelentôs eltérést észlelünk az elfogadott standardhoz képest, a hibát az elôhívás folyamatában, a film-ernyôkombináció esetleges hibájában kell keresni. A mérés alapján az észlelt hibák feltárására és kijavítására kell törekedni. Például, ha a felvétel túl sötét, szükség van az elôhívórendszer szenzitometriás ellenôrzésére. Szükség esetén a röntgencsô és röntgen-generátor ellenôrzését is ajánlatos elvégezni. Az egymást követô mérések összehasonlíthatósága érdekében az alábbi adatokat ajánlatos feljegyezni • az expozíciós adatok, kV, mA, expozíciós idô, mezôméret és SID (Source-Image-Distance) • film-ernyô kombináció, kazetta száma illetve azonosítási jele • az elôhívás feltételei • a felvételen látható részletek • páciensdózis • bôrdózis, amennyiben egyidejûleg azt is mérjük. (a tipikus bôrdózis szórtsugárrács használatával 10 mGy). FONTOS, hogy az emlô-fantom felvételek kiértékelését mindig ugyanaz a személy, ugyanazon a nézôszekrényen, azonos megvilágítási feltételek mellett, ugyanazon nagyítás mellett végezze. A mérés gyakorisága: a berendezés üzembe helyezésekor, szerviz után és legalább hetente. 5.3.7 Filmnézô eszközök ellenôrzése Fontos, hogy a mammográfiás képanalízis körülményei megfelelôek legyenek. A film-vizsgálat kedvezôtlen körülményei még a legjobb minôségû felvétel értékelését is kedvezôtlenül befolyásolhatják! A kellô megvilágítás és a háttérvilágítás, valamint a megvilágított felszín változtatható nagysága, azaz a maszkolhatóság különösen fontos. A mammográfiás nézôszekrények ajánlott fényereje ideálisan – megfelelô maszkolás mellett – 7000 nit (nit = egy négyzetméterre esô gyertya-fényerô), de legalább 3500 nit, legyen. A kiértékelô helyiség háttér-megvilágítása 50 lux alatt elfogadható. A filmnézô eszközök ellenôrzésénél a következô szempontokra kell figyelemmel lenni: 1. elavult, kellôen nem maszkolható, és relatíve kis fényerôvel rendelkezô nézôszekrények használatát kerülni kell . 2. a nézôszekrény megvilágított felülete nem lehet nagyobb, mint a vizsgált film nagyságának mintegy egy-tizede. 3. a filmnézô szekrényben lévô mindenegyes fénycsô egyforma színû fénnyel és egyforma fényességgel rendelkezzék. Ha a nézôszekrényben egy fénycsô meghibásodik, az összes fénycsövet egyszerre kell kicserélni. 4. a filmszekrényekhez közel, ha egyáltalán szükséges, helyi megvilágítást lehet elhelyezni, az erôs háttérvilágítás azonban zavaró, ezért kerülni kell; kerülni kell az ablakon át beesô fény zavaró hatását. 5. a kis fényerôvel mûködô nézôszekrényeken a szem számára kellemes fényerôvel és harmonikus kontraszttal csak alulexponált, alulhívott felvételek világíthatók át. (Ilyen esetben az egyébként helyes expozícióval és filmkidolgozással nyert, diagnosztikusan informatív fantom és mammográfiás felvételeket a nézôszekrény kisebb fényerejéhez adaptálva sötétnek ítélik meg és ez befolyásolhatja a film kiértékelését.) Mérést és a fénycsövek cseréjét szükség szerint kell végezni. 117

IV. Területileg szervezett lakossági emlôszûrés 5.3.8 Filmveszteségek analitikája Ha az elkészült mammográfiás felvétel minôsége tökéletlen, a felvételt meg kell ismételni. Az analízis célja az, hogy meghatározza a kényszerûségbôl megismételt felvételek számát és az ismétlések okait. A filmveszteség okainak nyomon követése a szûrôegység teljesítményének hasznos minôségmutatója és a hibák megelôzésének eszköze. Fontos, hogy minden „rontott” mammográfiás felvételt félre kell tenni a késôbbi analízis céljára. A hiteles elemzés feltétele az önbevallás: a munkában résztvevô szakasszisztensek és szakorvosok az elrontott, értékelhetetlen filmeket nem eltitkolják és eltüntetik, hanem dokumentálják és a sötétkamra közelében elhelyezett gyûjtôben tárolják. Az elemzés ajánlott gyakorisága függ a szûrôegység forgalmától; nagyobb forgalmú részlegekben kéthetente, de legalább minden 250 vizsgálat után végzendô el. A filmveszteség mennyiségi meghatározásához ismerni kell a szûrôegység által felhasznált összes filmmennyiséget; mert a filmveszteséget a teljes filmfelhasználás százalékában kell kifejezni. (Korábban rámutattunk, hogy az ICRP adatai szerint a rontás miatti újrafelvételek közölt gyakorisága az összes felvételek 3-12% között, átlagosan mintegy 6% körül van, és úgy tûnik, hogy ez alá alig szorítható.) A minôségi elemzés az újrafelvétel okának a kiderítésén alapul, a rontás okának felderítése érdekében minden egyes „rontott”, félretett filmet újra kell vizsgálni (lásd XIII. táblázat). A rontásnak, illetve a film megismétlésének számos oka lehet, úm. • helytelen pozícionálás, • a vizsgált emlô elmozdulásából eredô mûtermék, • világos, „alulexponált” film, • sötét, túlexponált film, elôhívási hiba, • erôs alapfátyol („fog”), • szennyezôdésbôl eredô mûtermékek, • hibás személyazonosítás és • számos egyéb hibaforrás. Az elemzés megállapításait okonként csoportosítva dokumentálni kell. A filmveszteség csökkentése – az okok kijavítása útján – a minôségbiztosítási program egyik célja.

Ok Túl sötét Túl világos Túl sötét és világos Túl szürke Helytelen sugárhatárolás (tubus, diaphragma) Mozgás (elmosódott) Pozicionálás Centrálás Technikai ok Képhiba

% 29,2 35,3 0,2 0,8 1,1 8,8 14,5 18,9 3,3 1,1

Ok Nincs páciensazonosítás Fátyolos felvétel Rosz film/ernyôkontaktus Rács probléma Kettôs felvétel Üres felvétel Elôhívó Helytelen felvétel/projekció Különféle Ismeretlen ok

% 0,4 1,5 0,3 2,3 2,7 2,1 1,0 0,0 1,1 0,2

Teljes ismétlési százalék: 5,9%

XIII. táblázat. Az újrafelvételek okai a technikai hibák százalékos gyakorisága az ICRP (International Comission on Radiological Protection) adatai szerint.

118

IV. 1. melléklet

IV. 1. melléklet

Tájékoztató a háziorvosok számára
Tárgy: Háziorvosok részvétele a szervezett emlôszûrésben. Az EüM. Világbanki programirodája 1995. májusban szervezett, mammográfiás vizsgálaton alapuló emlôszûrô programot indított; a program anyagi fedezetét részben az Egészségügyi Kormányzatnak folyósított világbanki kölcsön felhasználása, az ahhoz rendelt hazai forrásokból folyósított céltámogatása biztosítja. A Program célja az, hogy lehetôvé tegye a 45 és 65 év közötti nôk korszerû kétévenkénti emlô szûrôvizsgálatát és ezáltal kedvezôen befolyásolja az emlôrák okozta halálozás jelenleg kedvezôtlen tendenciáját. A program elsô két évében a szûrôtevékenység egyes modell-területeken indult meg, majd - a modell-programok tapasztalatainak kiértékelése után - 1997-tôl a Fôváros és az ország más területeire is kiterjed. A modell-területeken korszerû mammográf készülékkel felszerelt, a mûködtetéshez és a kiértékeléshez igényelt szakemberekkel ellátott szûrôállomások létesültek; a szükséges diagnosztikai és klinikai háttér biztosított. A területi lakosság-szûrés sikere attól függ, hogy a szûrésre jogosultak minél teljesebb számban megjelennek e a szûrôvizsgálaton. A nemzetközi tapasztalatok igazolják, hogy e cél elérését csakis az un. meghívásos és visszahívásos rendszer alkalmazása biztosíthatja. Ennek módja az, hogy • a szûrésre jogosult személyeket egyénileg azonosítják; • ezek névreszóló, személyes hangú meghívó levelet kapnak, amely a szükséges tudnivalókat, így a mammográfiás vizsgálat helyét és idejét is tartalmazza; • emlékeztetô levelet kapnak azok, akik az elsô hívásra nem jelentek meg; • visszahívást, ha a normálistól eltérô mammográfiás lelet további tisztázó vizsgálatok elvégzését teszik szükségessé (például aspirációs citológia, diagnosztikus mammográfia, esetlen biopszia és szövettani vizsgálat). Más országok tapasztalatai kétségtelenné teszik, hogy ez az összetett feladatsor a területen dolgozó háziorvosok közremûködésével, de csakis azzal, megvalósítható. A háziorvosok - bírván ”betegeik” bizalmát - egyedül képesek hitelt szerezni e kezdeményezésnek, motiválni és stimulálni ôket arra, hogy elfogadják a meghívást és megjelenjenek a szûrôvizsgálaton. Helyzetüknél fogva ôk képesek információkkal és tanácsokkal átsegíteni ôket a nehéz szakaszokon, ha azok elbizonytalanodnak, szorongások, vagy félelmek támadnak bennük. A szervezés szempontjából lényeges, hogy a háziorvosok rendelkeznek a körzetükben regisztrált lakososok csaknem teljes név,- és címjegyzékével, amelynek alapján a szûrésre behívandók jegyzékét és - a szûrôállomásokkal összehangoltan - a meghívások ”menetrendjét” meg lehet szerkeszteni. A program biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a háziorvosok értesüljenek a szûrôvizsgálat és az esetleges további vizsgálatok eredményérôl, így részük legyen a betegkövetésben is; fáradozásaikat morális értékû anyagi ösztönzô rendszerrel kívánja honorálni.

Budapest, 1998. április

119

IV. 2. melléklet

IV. 2. melléklet

EMLÔSZÛRÉSI ADATLAP
Személyi adatok Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lakcím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Születési adatok: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Foglalkozás (elôzôk is): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Testsúly: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Testmagasság: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elôzményi adatok Menses

- elsô: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - utolsó: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - zavarai voltak-e: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szülések száma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elsô terhesség: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szoptatott-e: Igen - Nem Fogamzásgátló tablettát szedett-e: Igen - Nem - mennyi ideig: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - elsô szülés elôtt mennyi ideig: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Volt-e korábban mammográfiás vizsgálaton? Igen - Nem Ha igen - hányszor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - hol: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - miért: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - milyen eredménnyel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Volt-e egyéb emlôvizsgálaton? Igen - Nem - ultrahang: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - citológia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - emlôbiopszia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fordult-e elô emlôrák a családban? Igen - Nem - milyen rokonsági fokon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fordult-e elô más rák a családban? Igen - Nem - milyen rokonsági fokon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Volt-e, van-e emlôpanasza? Igen - Nem - fájdalom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - tapintható elváltozás: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - emlôbimbó váladékozás: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - egyéb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Csak szûrésre jött (panaszmentes): Igen - Nem Volt-e korábban emlôbetegsége? Igen - Nem - milyen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Volt-e korábban más betegsége? Igen - Nem - milyen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Volt-e nôgyógyászati mûtéte? Igen - Nem Terhességmegszakítás? Igen - Nem Méhkaparás? Igen - Nem Dohányzik? Igen - Nem Gyógyszert rendszeresen fogyaszt? Igen - Nem Állati eredetû zsírt fogyaszt? Igen - Nem Sportol? Igen - Nem Ezelôtti utolsó orvosi vizsgálat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ezelôtti utolsó nôgyógyászati vizsgálat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest, 1996.

120

IV. 3. melléklet

IV. 3. melléklet

Szociológiai kérdôív
Személyi adatok Születési éve: 19.... Családi állapota 1 házas, élettárssal él 2 elvált, tartós kapcsolat után egyedül él Legmagasabb iskolai végzettsége 1 nyolc általánosnál kevesebb 2 nyolc általános 3 szakmunkásképzô Jelenlegi foglalkozása 1 önálló 2 fizikai munkás 3 középfokú szellemi 4 diplomás szellemi

3 özvegy 4 hajadon 4 érettségi 5 egyetem vagy fôiskola

5 munkanélküli 6 háztartásbeli 7 nyugdíjas 8 egyéb inaktív

Szûrôvizsgálatra vonatkozó kérdések Milyen érzést váltott ki Önbôl a szûrési behívás? 1 öröm 2 meglepettség 3 bosszúság Meg volt-e elégedve a szûrés feltételeivel, körülményeivel? 1 igen 2 részben Próbálta-e környezete befolyásolni az Ön részvételét a szûrôvizsgálaton? 1 igen, bátorította 2 igen, elbizonytalanította Befolyásolta-e részvételét a szûrôvizsgálaton, hogy egészségügyi panaszai voltak? 1 igen Hány nap telt el a meghívás kézhezvétele és a vizsgálat között? Ebben a várakozási idôben voltak-e félelmei, szorongott-e? 1 nagyon félt, szorongott 2 meglehetôsen félt, szorongott Szívesen részt venne rendszeresen a szûrésen? 1 igen 2 nem 4 feszültség, szorongás, félelem 5 semmilyen érzést nem váltott ki 6 egyéb 3 nem 4 nem kíván válaszolni 3 igen, de nem befolyásolta 4 nem próbálta

2 nem

3 kicsit félt, szorongott 4 egyáltalán nem félt, szorongott 3 nem tudja

121

IV. 4. melléklet

IV. 4. melléklet

Analogikai Mammogram Diagnosztikai Munkaállomás*
1. Felhasználói Útmutató
Bevezetés Az alábbiakban megadjuk az Analogikai Mammogram Diagnosztikai Munkaállomás (AMDM) felhasználói szintû leírását. Az itt dokumentált rendszert az Országos Onkológiai Intézet Mammográfiás Szûrôállomásán telepítettük. A rendszer funkcióit az 1. ábra szemlélteti.

2. Terminológia
A továbbiakban néhány olyan fogalmat definiálunk, amely a program kezelésével szorosan összefügg. Ezek a következôk: Szûrésben részt vevô személy: olyan személy, aki az emlôszûrési programban részt vesz, és adatai a rendszerben rögzítésre kerültek. Szûrésbôl kikerült személy: olyan személy, aki valaha szûrésben részt vevô személy volt. Adatai nem törlôdnek a rendszerbôl és bármikor visszakereshetôek. Adatok importálása: adatok áttöltése külsô fájlból. Ûrlap vagy dialógusablak (lásd pl. 3. ábra): ablakszerû felületek, amelyeken keresztül a rendszer kapcsolatot te-

Személyi nyilvántartás Személy Háziorvos

Behívás Idôpontok kiosztása Behívó levelek nyomtatása Szûrés Adatrögzítés Leletnyomtatás Diagnosztika Vizsgálati eredmények rögzítése Leletnyomtatás Statisztika készítés

Statisztika készítés

Szkennelés (mammogram digitalizálás) Képek megtekintése Mikrokalcifikáció keresés Egyéb funkciók Adatimport Munkaidô módosítás Naptármódosítás Levélkód export CD írás menedzsment

1. ábra. AMDM funkcionális blokkvázlata.
* Analogikai és Neurális Számítások Kutató Laboratórium Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet Magyar Tudományos Akadémia

122

IV. 4. melléklet remt a felhasználóval. Adatbevitelre és adatszolgáltatásra használjuk. Rekord: az adatok bizonyos kritériumok szerinti összerendezett egysége. Rekordkiválasztó gomb: ûrlapok bal szélén található gomb (lásd 5. ábra), melynek feladata az aktuális rekordon (jelen esetben egy személyhez tartozó adathalmaz) végrehajtott módosítások érvényesítése. Státusz sor: a képernyô legalsó sora, amelyet a rendszer mûködés közben arra használ, hogy az aktuális állapotról informálja a felhasználót. Levéltípusok: A rendszerben 5 féle levéltípust különböztetünk meg, amelyek segítségével a szûrôállomás a szûrésre váró (hívott) személyeket értesíti. Funkcióik szerint ezek a következôk: 1. Meghívó levél: tájékoztató jellegû, amelynek segítségével a személyek emlôrákszûrô vizsgálatra kapnak meghívást. 2. Ismételt meghívó levél: azok a személyek kapják, akik 45 napon belül nem jelentkeztek a szûrôvizsgálatra. 3. Negatív eredményt közlô levél: a személy értesül arról, hogy lelete negatív, és legközelebb kb. 2 év múlva várható, hogy újabb meghívólevelet kap (5. levél). 4. Nem negatív eredményt közlô levél: a személy értesül arról, hogy további tisztázó vizsgálatra van szükség. A levél közli a tisztázó vizsgálat helyét, idôpontját és típusát. A személy a szûrésbôl automatikusan kikerül. 5. Meghívó levél 2 év eltelte után: azok a személyek kapnak ilyen levelet, akik szûrésre már legalább egyszer meghívást kaptak (1. és/vagy 2. levél), a szûrésbôl nem kerültek ki, és a vizsgálat újra esedékessé vált (legutóbbi vizsgálatra hívástól fogva legalább 2 év telt el).

2. ábra

3. Programkezelés

3.1 Programindítás
A program elindítására két lehetôség szolgál: • Duplán kattintson a program indítására szolgáló ikonra és adja meg a felhasználói nevét és jelszavát. Ezután az adatbázis automatikusan elindul, a program használatra kész. • A Microsoft Access 2.0 elindítása és a felhasználó bejelentkezése után a Fájl (File) menüpontból válassza a Megnyitás (Open) menüpontot, keresse és nyissa meg az ELOSZUR.MDB file-t. Hálózati felhasználás esetén hagyja üresen a „Kizárólagos” (“Exclusive”) jelölô négyzetet (ha be van jelölve, kattintson rá)! Az adatbázis betöltôdése után a rendszer használatra kész.

• „Dátum - F6” Naptár megtekintésére illetve dátum bevitelére használjuk. • „Idôpontok kiosztása” A szûrésben részt vevô személyek adott idôpontra történô meghívása. • „Kiosztott idôpontok - F7” Adott napra vonatkozó vizsgálati idôpontok illetve azokra hívott személyek megtekintése. • „Szûrés” Az aktuális személy szûrési elôélete. • „Szûrési statisztika” A szûrési adatokra vonatkozó statisztika elkészítése. • „Munkaidô módosítás” A szûrôállomás munkarendjének beállítása. • „Naptármódosítás - F8” A kiválasztott nap státuszának (munkanapról szünnappá illetve ellenkezôleg való) megváltoztatása. • „Háziorvos” Háziorvos felvétele a listába vagy adatainak módosítása. • „Diagnosztika” Az aktuális személy részletes (diagnosztikai) lelete. • „Diagnosztikai statisztika” A diagnosztikai adatokra vonatkozó statisztika elkészítése. • „Adatimport” Más forrásból származó, szûrésre hívható személyek adatainak importálása. • „Levélkód export” A válaszlevél kódok exportálása szöveg fájlba (*.txt) további statisztikai elemzésre. • „Behívó levelek nyomtatása” Az „Idôpontok kiosztása” gombbal generált, még ki nem nyomtatott behívó levelek csoportos nyomtatása. 3.2.2 Személyi ûrlap Az 2. ábra alsó részén látható a „Személyi adatok” ûrlap, amely a személyi adatok rögzítésére szolgál. A „Személyi adatok” ûrlaphoz tartozó gombok és mezôk: GOMBOK • „Új karton” Üres rekord létrehozása. A gomb megnyomása után az ûrlapon található összes mezô üres lesz. Az értelemszerû kitöltés után a rekordkiválasztó gomb megnyomásával az adatok rögzítésre kerülnek. Egy személy többszöri felvételének elkerülése érdekében kérjük, mielôtt új személyt kíván felvenni, kereséssel ellenôrizze, hogy a személy szerepel-e az adatbázisban! 123

3.2 Programfunkciók (lehetôségek)
Az adatbázis megnyitása után a 2. ábrán látható ûrlap jelenik meg. 3.2.1 Vezérlô gombok Az ábra felsô részén található vezérlô gombok funkciója a következô:

IV. 4. melléklet • „Töröl” Rekord törlése. A gomb megnyomása után lehetôsége van a mûvelet megszakítására. Ha mégis a törlést választja, a személy összes adata (személyi adatok, leletek) véglegesen törlôdik az adatbázisból. • „Keresés” Személy név szerinti keresése. Amennyiben a személy nem található az adatbázisban, errôl a rendszer a „<< Nem talált >>” üzenettel válaszol. • „Szûrô” Alaphelyzetben az összes rekord rendelkezésre áll. A szûrô alkalmazásával lehetôség van a rendelkezésre álló rekordok szûkítésére az alábbi kritériumok alapján: – Név (név vagy annak töredéke) – Születési idô (év, hónap, nap) – Város (helységnév vagy annak töredéke) – TAJ szám (a TB által kiadott azonosító jel (9 jegyû szám) tagolatlan formában) • „SzN” Visszatérés az alaphelyzetbe (a teljes rekordállományhoz.) • „Kilép” A programból való kilépés kezdeményezése. MEZÔK • „Szûrésben való részvétel” A rendszer a személyeket két csoportba osztja: „szûrésben résztvevôk”-re és „szûrésbôl kikerült”-ekre. A „szûrésben résztvevôk”-nél a jelölô négyzet bejelölt állapotban van. Ebbe a csoportba tartozó személyek kapnak behívó levelet. A „szûrésbôl kikerült”-ek a szûrési folyamatban nem vesznek részt. A „Szûrésben való részvétel” jelölô négyzet tartalmának módosításával lehetôség van az aktuális személy státuszának megváltoztatására. Személyi adatok – „Titulus” (listából választható) – „Név” – „TAJ szám” (9 jegyû tagolatlan) – „Anyja neve” – „Szül. idô” – „Ir.szám”, „lakcím” – „Tel.” – „Válaszlevél kód” (válaszlevél kódok felsorolása, lásd IV. 10. melléklet) Háziorvos (listából választható) – „Azonosító, Név”, „Ir. szám, lakcím” – „Tel.”

3. ábra Minden napra külön-külön meg kell adni az adott napon érvényes munkaidôtartamokat. Az idôtartományokat veszszôvel választjuk el egymástól, az óra és perc közé kettôspontot teszünk (pl. 8:30-12:00, 12:35-18:00). Ügyelni kell arra, hogy itt ne vétsünk hibát, mert a program nem végez szintaktikai ellenôrzést. Hiba esetén a program nem fogja tudni a kívánt módon végrehajtani a megfelelô változtatásokat! Ezenkívül minden napra vonatkozóan meg kell adni annak státuszát (munkanap vagy szünnap). Ez a 3. ábrán látható jelölô négyzetek segítségével végezhetô. A szombati és vasárnapi napokat értelemszerûen munkaszüneti napként kezeljük, ezért jelölô négyzetük üres. Kérjük ezeket csak abban az esetben jelölje be, ha azt szeretné, hogy az év minden szombatja és vasárnapja munkanap legyen! Azonban elôfordulhat, hogy egy általában munkaszüneti napot munkanappá nyilvánítanak. Lássunk egy példát. Feltételezzük, hogy 2001. december 24-ét 2001. december 15én szombaton kell ledolgozni. Ebben az esetben állítsa be a december 15-ére (szombatra) vonatkozó munkaidôt és a jelölô négyzetet ne változtassa. Ezután a december 24-ét (hétfôt) munkaszüneti nappá, míg december 15-ét (szombatot) munkanappá kell módosítani a „Naptármódosítás-F8” gombbal (lásd 3.2.8 fejezet). 3.3.2 Háziorvos A háziorvosok adatait mindig manuálisan rögzítjük az 4. ábrán látható ûrlap segítségével. a) a háziorvos azonosítója mindig az az ötjegyû szám, amely az orvosi kamarában az orvos azonosítójaként szolgál (pecsétszám); b) a mezôk kitöltése után nyomja meg a „Rekordkiválasztó gombot” (lásd 4. ábra) és a „Kilép” gombbal zárja be az ûrlapot. Elôfordulhat, hogy egy orvos elvándorol, vagyis a „betegei” számára többé nem áll rendelkezésre. Ilyenkor ezt az

3.3 Kezdeti beállítások
A program elsô indításakor be kell állítani a program mûködéséhez nélkülözhetetlen adatokat. Ilyen a Szûrôállomás munkaidejének beállítása, a területen dolgozó háziorvosok adatainak rögzítése és a lakossági listák importálása vagy rögzítése. 3.3.1 Munkaidô beállítás és módosítás Munkaidô beállítást a szûrôállomás munkaidejének megfelelôen kell megadni. A rendszerben a munkaidô napi bontásban adható meg. Munkaidô beállítás és módosítás a 3. ábrán látható ûrlap segítségével végezhetô, amely a 2. ábrán látható „Munkaidô módosítás” gombbal nyitható meg. 124

Rekordkiválasztó gomb

4. ábra

IV. 4. melléklet orvost új (más) háziorvossal kell helyettesíteni, mégpedig azzal, aki az elôzô helyébe lép. Ehhez viszont arra van szükség, hogy ez az orvos rögzítve legyen a rendszerben. Lássuk, hogyan történik egy háziorvos helyettesítése másik orvossal: • válassza ki az elvándorló orvost (lásd 4. ábra); • nyomja meg a „Töröl” gombot. A rendszer figyelmeztet arra, hogy ehhez az orvoshoz a rendszerben személyek tartoznak, akik számára új háziorvost kell kijelölni. Ehhez a rendszer által felkínált dialógusablakban meg kell adni az új orvos azonosítóját (feltételezzük, hogy az új orvos már rögzítésre került a rendszerben). Megjegyzés: Háziorvos helyettesítésekor az elvándorló háziorvos törlôdik a rendszerbôl. Ha a törlendô orvoshoz nem tartozik személy a rendszerben (ami nehezen elképzelhetô), akkor nincs értelme új háziorvos kijelölésének. Ilyenkor az orvos egyszerûen kitörlôdik a rendszerbôl. 3.3.3 Adatok importálása Rendszerünkben a személyi adatok rögzítését automatikusan is végezhetjük. Ennek feltétele, hogy a rendelkezésre álló lakossági listában szereplô háziorvosok adatai már rögzítésre kerültek a rendszerben a korábbi fejezet szerint. (Feltételezzük, hogy egy megfelelô formátumú szöveg fájl (*.txt) rendelkezésünkre áll, amelybôl az adatok áttöltôdnek a rendszerbe.) A rendelkezésünkre bocsátott szöveg fájl nevét LISTA.TXT-re kell módosítani, és a többi fájlhoz hasonlóan ezt is a C:\SZURES könyvtárban kell elhelyezni. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, a program nem tudja végrehajtani az adatimportot (betöltést). A LISTA.TXT fájlnak olyan szöveges állománynak kell lennie, amelyben az egyes mezôket tabulátor választja el egymástól (TAB delimited text). A LISTA.TXT mezôinek sorrendje a következô kell, hogy legyen: Adatok Titulus Név Születési idô TAJ szám Város Cím Irányítószám Háziorvos kódja (pecsétszám) Például: Dr. (tab) Kisdobos Vezérné (tab) 1952.10.23 (tab) 123456788 (tab) Budapest (tab) Iskolaudvar u. 1. (tab) 1121 (tab) 01234 A fentiekben vázolt struktúrát szigorúan be kell tartani, különben az adatokat a rendszer nem tudja betölteni. A LISTA.TXT fájlt például Excel programmal lehet létrehozni. Az adatok betöltéséhez nyomja meg a 2. ábrán látható „Adatok importálása” gombot. Megjegyzés: Adatimportáláskor csak a 65 évnél fiatalabbak kerülnek be a rendszerbe, azon belül a 45 és 65 év közöttiek részt fognak venni a szûrésben. A 45 évnél fiatalabbak akkor kerülnek be a szûrésbe, ha a 45. életévüket betöltötték. Errôl a program automatikusan gondoskodik.

3.4 behívás
3.4.1 Idôpontok kiosztása A rendszer egyik fô feladata, hogy megoldja a személyek automatikus szûrésre hívását. A nemzetközi tapasztalatok alapján egy vizsgálat idôtartama nem haladja meg a 10 percet, ezért az idôpontok kiosztása is 10 percenként történik. A feladat megoldásának elsô lépése az, hogy vizsgálati idôpontokat osztunk ki a szûrésre várakozó személyeknek. Ezt a 2. ábrán látható „Idôpontok kiosztása” gomb segítségével végezzük, melynek hatására megnyílik az 5. ábrán látható ûrlap:

5. ábra

Elsôként határozza meg a behívási idôszakot, majd nyomja meg az „Idôpontok száma” gombot. Ezután megjelenik a rendelkezésre álló idôpontok száma (a beállított munkaidôbôl és a 10 perces vizsgálati idôtartamból számítva), a „Várakozók száma” oszlopban pedig levéltípusonként a várakozó személyek száma. A „Behív” oszlopban adhatja meg a behívásra kerülô személyek számát levél típusonkénti bontásban. Ezek összege és a rendelkezésre álló idôpontok számának hányadosa határozza meg az egy idôpontra hívott személyek számát. Ily módon szabályozható, hogy milyen sûrûn töltôdjenek fel az idôpontok, azaz egy idôpontra hány személy hívódjon. Az ûrlapon lehetôség van további behívási kritériumok megadására, melyek a következôk: személyhez tartozó irányítószám, valamint háziorvos azonosító. A háziorvos azonosítóját legördülô lista segítségével vagy a kód beírásával adhatja meg. Az OK gomb megnyomása után a rendszer tájékoztatja a felhasználót az egy idôpontra kiosztandó személyek számáról. Ha itt „Yes”-el válaszol, akkor az idôpontok kiosztásra kerülnek. Ha válasza „No”, visszatér az ûrlaphoz. A „Kilép” gombot akkor használja, ha mégsem szeretné elvégezni a mûveletet. Megjegyzés: Az idôpontkiosztást úgy kell szervezni, hogy a kiosztás után kiküldött leveleket a behívott személyek idôben megkaphassák. A tapasztalatok alapján idôpontkiosztást heti vagy havi idôszakra vonatkozóan célszerû egyszerre elvégezni. Elôfordulhat, hogy az elvégzett idôkiosztást nem szeretné érvényre juttatni. Ennek számos oka lehet. Például elfelejtett egy ünnepnapot bejelölni (lásd 3.7.2 fejezet), és erre 125

IV. 4. melléklet a napra is kiosztotta az idôpontokat. Ezért a rendszer lehetôséget biztosít a legutóbbi idôkiosztás visszavonására. Erre a 5. ábrán látható „Utolsó idôkiosztás visszavonása” gombot használja. 3.4.2 Behívó levelek nyomtatása A rendszer által generált behívó leveleket (1., 2. és 5. levél) idôpontkiosztás után célszerû kinyomtatni (lásd 2. ábra „Behívó levelek nyomtatása” gomb). Erre azért van szükség, hogy a szûrésre hívott személyek a megfelelô értesítôt idôben megkapják. A „Mennyit kíván nyomtatni” oszlopban levéltípusonként megadhatja a nyomtatásra kerülô levelek számát. Nyomtatáskor a rendszernek meg kell adni az aláíró orvos (személy) nevét: nek alapján automatikusan generálja az újabb vizsgálat sorszámát; • Egyéni megjelenést jelölô négyzet. Kitöltendô mezôk, amelyeket a felhasználónak kell rögzíteni: • Vizsgálat dátuma, amely az F6 funkcióbillentyû segítségével adható meg; • Jelentkezés típusa (legördülô listából való kiválasztással kell megadni); • Lelet (legördülô listából való kiválasztással kell megadni): negatív vagy nem negatív. „Nem negatív” eredmény esetén a személy automatikusan kikerül a szûrésbôl.

7. ábra 6. ábra Megjegyzés: Ha a személy nem vesz részt a szûrésben, a 2. ábrán látható „Szûrés” gomb megnyomása után a következô ûrlap jelenik meg:

Ez a név szerepel az aláíró helyen (kivételt képeznek az elsô levelek, ahol a háziorvos az aláíró). Megnyomva a „Start”-ot a rendszer a leveleket kinyomtatja. Minden levéltípus nyomtatása után a rendszer megkérdezi, hogy sikeres volt-e a nyomtatás. Csak akkor válaszoljon „Yes”-el, ha a levelek valóban kinyomtatódtak. Válassza a „No”-t, ha a nyomtatás sikertelenül zárult.

3.5 Leletezés
Feltételezzük, hogy a vizsgált személy meghívó levélre jelentkezett. Ettôl eltérô esetben ellenôrizze a személyi ûrlapon, hogy az illetô személyi adatait a rendszer tartalmazzae. Ha nem, kérjük rögzítse azt a 3.2.2 fejezetben leírtak szerint. 3.5.1 Szûrés 3.5.1.1 Adatrögzítés A 7. ábrán látható ûrlap a szûréssel kapcsolatos adminisztratív adatok rögzítésére szolgál. Minden vizsgálatnak egy újabb rekord felel meg, amely az aktuális vizsgálattal kapcsolatos adatokat tartalmazza. Meghívólevél alapján történô megjelenés esetén válassza ki a vizsgálathoz tartozó rekordot. Egyéni megjelenés esetén nyomja meg az „Egyéni megjelenés” gombot. Az ûrlapon vannak automatikusan feltöltôdô és manuálisan kitöltendô mezôk: Automatikusan feltöltôdô mezôk: • Személyi adatok (személy és orvos adatai); • Vizsgálat sorszáma: a rendszer automatikusan sorszámozza egy adott személyhez tartozó rekordokat, és en126

8. ábra

3.5.1.2 Lelet nyomtatása Az aktuális rekordban tárolt (ûrlapon látható) vizsgálati eredményt közlô levelet ki lehet nyomtatni. Ehhez a 7. ábrán látható ûrlap Nyomtat gombját használja. Ezt követôen megjelenik a 9. ábrán látható ûrlap, amelyen kiválaszthatja a nyomtatni kívánt levelet (3. vagy 4. levél a vizsgálati eredménytôl függôen). Megjegyzés: Ezenkívül lehetôség van a korábban kiküldött (kinyomtatott) meghívó levelek (1., 2., 5.) másolatának elkészítésére is. A „Start” gomb megnyomása után megjelenik a nyomtatási kép, ezt követôen nyomja meg a Print ikont vagy a Fájl (File) menübôl válassza a Nyomtat (Print) parancsot.

IV. 4. melléklet Név (a vizsgált személy neve; Születési idô (a vizsgált személy születési dátuma; Anyja neve (a vizsgált személy anyja neve; TAJ szám (a TB által kiadott 9 jegyû azonosító jel; Telefonszám (a személy telefonszáma; Irányítószám (a személy lakcímének irányítószáma; Lakcím (a személy lakcíme; Vizsgálat sorszáma (a rendszer automatikusan sorszámozza egy adott személyhez tartozó rekordokat, és ennek alapján automatikusan generálja az újabb vizsgálat sorszámát. 9. ábra

3.5.2 Diagnosztika 3.5.2.1 Vizsgálati eredmények rögzítése A 2. ábrán látható „Diagnosztika” gombbal kezdeményezheti a vizsgálati eredmények rögzítését. Az alábbi adatok bevitelére van lehetôség: Szûrés (akkor jelöljük be, ha a személy szûrésre jelentkezik; Visszahívás (akkor jelöljük be, ha további vizsgálatra van szükség; Megjelent (akkor jelöljük be, ha visszahívtuk és a visszahívásnak eleget tett; Vizsgálat dátuma (aktuálissá tesszük ezt a mezôt és megnyomjuk az F6 funkcióbillentyût. Ennek hatására a 10. ábrán látható ûrlap nyílik meg, és az egér segítségével kiválasztjuk az aktuális dátumot. Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy ûrlaptól függetlenül (tehát a teljes rendszerre vonatkozóan) minden olyan mezôben, ahol dátumot kell megadni, az F6 funkcióbillentyû használata ajánlott!

11. ábra

10. ábra

Jelentkezés típusa (az erre szolgáló legördülô lista segítségével adjuk meg. A megfelelô sor kiválasztásával a kiválasztott érték automatikusan beíródik a „Jelentkezés típusa” mezôbe; Vizsgálatot végzô orvos neve (az Access elindítása után megadott Név (Name) íródik automatikusan ebbe a mezôbe; Beküldô orvos neve (annak az orvosnak a neve, aki vizsgálatra küldte a személyt; Beküldô orvos irányítószáma (a beküldô orvos lakcíméhez tartozó irányítószám; Beküldô orvos címe (a beküldô orvos lakcíme; Filmfogyasztás: 18-as, 24-es (a mammogram felvételekre elhasznált 18-as illetve 24-es méretû képek száma. Az ûrlapon automatikusan megjelenô és (itt) nem módosítható adatok:

Léteznek olyan, a felhasználó számára informatív jellegû adatok, amelyeket a rendszer automatikusan, a felhasználó beavatkozása nélkül generál. Ezek a következôk: Kép neve (az adott vizsgálathoz tartozó képek neve (kiterjesztés nélkül). Ezt az értéket a rendszer automatikusan generálja a ‘TAJ szám’ és a ‘Vizsgálat dátuma’ értékek felhasználásával; CD száma (annak a CD-nek a száma, amelyre a vizsgálathoz tartozó (beszkennelt) képek mentésre kerülnek. Utoljára módosította (annak a felhasználónak a neve, aki utoljára módosította a rekordot. Ezt a mezôt a rendszer automatikusan frissíti. A vizsgálattal kapcsolatos további adatrögzítést néhány ûrlap segítségével végezzük. Minden ilyen ûrlapon az adatok elmentésére az OK gombot használjuk. A CANCEL-t akkor használjuk, ha figyelmen kívül szeretnénk hagyni az aktuális ûrlapon végrehajtott módosításokat. A szóban forgó ûrlapokat a 2. ábrán látható gombok segítségével nyitjuk meg. Ezek a következôk: Kórelôzmény (a Kórelôzmény ûrlap megnyitására szolgál. Ezen belül az ‘Egyéb tumor leírás’ illetve ‘Elôzô rosszindulatú betegség BNO kódja’ mezôk értékeit a mellettük lévô legördülô lista segítségével kell feltölteni. Hibás kiválasztás esetén töröljük ki a ‘Egyéb tumor leírás’ (‘Elôzô rosszindulatú betegség BNO kódja’) tartalmát, és ismételjük meg a kiválasztást. A kiválasztott kódokhoz tartozó szöveges információ automatikusan megjelenik az arra kijelölt mezôben. A többi mezô feltöltését értelemszerûen végezzük; Mammographia (a Mammographia ûrlap megnyitására szolgál. Ezen belül az ‘R/2, R/3’ oszlopba tartozó jelölô négyzetek üres állapota R/2-nek, bejelölt állapota pedig R/3-nak felel meg; Kiegészítô vizsgálatok: UH, Cytol., stb. (megnyitja a megfelelô ûrlapot, melynek segítségével a kiegészítô vizs127

IV. 4. melléklet gálatok eredményeit illetve azokkal összefüggô információt rögzíthetjük. Az ‘U/2, U/3’ oszlopba tartozó jelölô négyzetek üres állapota U/2-nek, bejelölt állapota pedig U/3-nak felel meg; Pathológiai TNM (a megfelelô ûrlap megnyitására szolgál; Mûtét és post. (a megfelelô ûrlap megnyitására szolgál. Itt rögzítjük az elvégzett mûtétekkel illetve posztoperatív elváltozásokkal kapcsolatos információt; Elhalálozás (elhalálozással és boncolással kapcsolatos adatok bevitelére szolgáló ûrlapot nyitja meg; Szöveg (megnyitja a szöveges információ bevitelére szolgáló ûrlapot. Lehetôséget nyújt kiegészítô információ rögzítésére illetve közzétételére a leletben; Rizikófaktorok (megnyitja a „Rizikófaktorok” ûrlapot, amely lehetôséget nyújt a rizikófaktorokkal kapcsolatos információ rögzítésére; Fizikális vizsgálatok (megnyitja a „Fizikális vizsgálatok” ûrlapot, és biztosítja az elvégzett fizikális vizsgálatok eredményeinek rögzítését; Szövettan (megnyitja a „Szövettan” ûrlapot, melynek segítségével a szövettani lelet eredményeit rögzítjük. A „WHO szövettani kód” mezôt az alatta lévô legördülô listából való sorkiválasztással töltjük fel. Hibás kiválasztás esetén töröljük ki a „WHO szövettani kód” tartalmát, és ismételjük meg a kiválasztást. 3.5.2.2 Lelet nyomtatása Az aktuális rekordhoz tartozó részletes vizsgálati eredményt (szakmai leletet) ki lehet nyomtatni. Ehhez a 2. ábrán látható ûrlap Nyomtat gombját használja. Elôször megjelenik a nyomtatási kép, ezt követôen nyomja meg a Print ikont vagy a Fájl (File) menübôl válassza a Nyomtat (Print) parancsot.

13. ábra. Diagnosztikai statisztika

3.6 Statisztika készítése
A felhasználó a rendszerben rögzítésre került adatok alapján statisztikai jellegû feldolgozást végezhet. Ehhez a 2. ábrán látható ûrlap „Szûrési statisztika” vagy „Diagnosztikai statisztika” gombját használja.

• Adatgyûjtés idôszaka („tól”–”ig” dátumok): milyen idôtartamra vonatkozóan vizsgáljuk az adatokat illetve végezzük a statisztikát. • Korhatár (életkor): minden egyes vizsgálati eredmény rögzítésekor a rendszer automatikusan elmenti a személy életkorát a vizsgálathoz tartozó rekordban. Ezért az idô múlásától függetlenül bármikor végezhetô statisztika adott életkor(határ) függvényében (pl. azokról a személyekrôl, akik a vizsgálat idôpontjában 50 és 55 év közöttiek voltak). Ha a kritériumok közül egyszerre többet ad meg, azok logikai „ÉS” kapcsolatba kerülnek. A statisztikai kritériumok mellett az is megadható, hogy kinyomtatódjanak-e a statisztikai feltételeknek megfelelô személyek listája. Ehhez a „Listázás” jelölô négyzetet kell bejelölni. A kinyomtatásra kerülô listában a személyek neve, anyja neve, születési ideje és TAJ száma jelenik meg. Minden esetben az elsô kinyomtatott oldalon láthatóak a statisztikai kritériumok, az ezeket kielégítô személyek száma, valamint a „Diagnosztikai statisztikában” az összfilmfogyasztás filmtípusra lebontva, illetve a felhasznált elôhívó és fixáló menynyisége literben kifejezve. Amennyiben statisztikai kritériumként nem ad meg korhatárt, a statisztika eredménye korcsoportokra lebontva (45 alatt, 45-tôl 50-ig, 50-tôl 65-ig, 65 felett) jelenik meg. Statisztika készítése: • nyomja meg a „Start” gombot. Ennek hatására egy nyomtatási képet kap (PrintPreview), • a nyomtatás végrehajtására használja a Print ikont vagy a Fájl (File) menübôl válassza a Nyomtat (Print) parancsot, • kilépéshez használja a „Kilép” gombot.

3.7 Kiszolgáló funkciók
Ebben a fejezetben néhány olyan adatkezelési funkció kerül leírásra, amely a rendszer felhasználása szempontjából elengedhetetlen. 3.7.1 Rekordkezelés • Rekord törlése (erre az ûrlap „Töröl” gombját használjuk. • Rekord keresése (név alapján) (erre az ûrlap „Keresés” gombját használjuk. A megjelenô párbeszédablakban meg kell adni a keresendô személy nevét (vagy annak kezdôbetû-

12. ábra. Szûrési statisztika

Itt a felhasználó megadhatja azokat a kritériumokat, amelyek alapján a statisztikai feldolgozást el kívánja végezni. Az adatgyûjtés idôszakát és a korhatárt az alábbiak szerint kell megadni: 128

IV. 4. melléklet it), és meg kell nyomni az ENTER-t. Amennyiben létezik a kritériumnak megfelelô rekord, akkor az lesz az aktuális. Ha nem létezik, az ablakban a „Nem talált” felirat jelenik meg. A „Kilép” gomb (vagy jelen esetben az ENTER újabb) megnyomása a dialógusablak bezárását eredményezi. • Rekordok szûrése (erre az ûrlap „Szûrô” gombját használjuk. A megjelenô dialógusablakban az alábbi szûrési feltételeket adhatjuk meg: – Név (a szûrés nem pontos értékre, hanem kezdôbetûkre történik); – Születési idô (a szûrés pontos értékre történik); – Város (a szûrés nem pontos értékre, hanem kezdôbetûkre történik); – TAJ szám (a szûrés pontos értékre történik). A „Szûrés vége” gombot minden „Szûrés” gomb használata után meg kell nyomni, ugyanis ez lehetôvé teszi, hogy visszatérjünk a teljes rekordállományhoz. • Ûrlapból való kilépés (erre általában az ûrlapokon található „Kilép” gombot használjuk. 3.7.2 Naptármódosítás A rendszer biztosítja annak lehetôségét, hogy tetszés szerint szabjuk meg egy-egy napról azt, hogy munkanap-e vagy nem. Ehhez az F8 funkcióbillentyût használjuk. A szünnapok pirossal, a munkanapok feketével jelennek meg a naptárban. Ha egy napnak meg szeretnénk változtatni a státuszát, rá kell kattintani az egérrel. Ha a feltett kérdésre „Yes”-el válaszolunk, a kiválasztott nap státusza ellenkezôjére változik. Az ilyen módosításokat idôpontkiosztás elôtt kötelezô elvégezni, mert ellenkezô esetben megeshet, hogy egy-egy levélen helytelen idôpont szerepel. Az ünnepnapok egy részét a rendszer automatikusan munkaszüneti napként tartja nyilván (Január 1., március 15., május 1., augusztus 20., október 23., december 25. és 26.). Év elején állítsa be az évenként más-más dátumra esô ünnepnapokat (Húsvét, Pünkösd)! A rendszer a naptárt illetôen mindig csak egy bizonyos idôszakaszt kezel (ez általában 2 év). Ezért van az, hogy a szûrés kezdete idôpont elôtti illetve a 2 évvel késôbbi napok pirossal jelennek meg, amelyek státusza nem módosítható. A naptár bôvítése kellô pillanatban automatikusan történik. 3.7.3 Funkcióbillentyûk A rendszer használatához néhány funkcióbillentyû is tartozik, amelyek a következôk: Access: F6 (naptár megtekintésére illetve dátum bevitelére használjuk; F7 (adott napra vonatkozó vizsgálati idôpontok illetve azokra hívott személyek megtekintésére, valamint kinyomtatására szolgál; F8 (nap státuszának (munkanapról szünnappá illetve ellenkezôleg való) megváltoztatására használjuk. Vismouse: F11 ((az Access-ben kijelölt) kép megtekintésére szolgál a Vismouse környezeten belül; SHIFT+F2(F3,F4,F5) (a mikrokalcifikáció detekció eredményének elszínezése illetve az elszínezôdés megszüntetése a kijelölt (kivágott) képen.

3.8 Adatbázis lezárása (kilépés)
A rendszerbôl való kilépést a 2. ábra „Kilép” gombjának megnyomásával kezdeményezzük. Ezután a Fájl (File) menü Kilép (Exit) menüpontjának kiválasztásával vagy az ezzel egyenértékû x rendszergombra való kattintással lépünk ki. Figyelem! A gép kikapcsolása elôtt mindenképpen lépjünk ki az Access-bôl és a Windows-ból is, különben az adatbázis megsérülhet!

4. Hibakezelés
Elôfordulhat, hogy a rendszer mûködése közben hibát jelez. A hiba jellegétôl függetlenül a rendszer-adminisztrátort mindig értesíteni kell a hiba jellegének pontos felmérése illetve annak elhárítása érdekében.

129

IV. 5. melléklet

IV. 5. melléklet

Behívólevél

1. levél

Tisztelt Asszonyom! Nagy örömmel tájékoztatom arról, hogy Magyarországon elsôk között van kerületünk, ahol egy rendszeresen szervezett, komputerizált emlôszûrést sikerült beindítanunk. Ehhez a szûrôvizsgálathoz rendelkezésünkre áll egy, világviszonylatban is a legkorszerûbb - és ennek megfelelôen - a legdrágább mammográf készülék, amely az emlô szövetszerkezetének legcsekélyebb elváltozását is képes kimutatni. Mi a jelentôsége ennek? Nincs olyan család, ismeretségi, baráti kör, ahol ilyen, vagy olyan formában ne jelent volna meg a rák, mindannyiunk ”rém” betegsége. Más kérdés az, hogy a közhiedelemmel ellentétben a rák és annak egyes fajtái, pl. a méhnyakrák és emlôrák kiváló eredménnyel gyógyíthatóak különösen akkor, ha minél korábbi stádiumban fedezik fel. Szerencsére már évek óta a nôgyógyászati vizsgálatokon, rákszûrésen végeznek a szakorvosok ”tapintásos” emlôvizsgálatokat, sôt biztatást és eligazítást is kaphatnak a nôk arra vonatkozólag, hogy saját magukon hogyan végezzék el ezt a vizsgálatot, de ezeknél lényegesen hatékonyabb a mammográfiás (gépi) vizsgálat, ami még a kitapinthatóság elôtt megmutatja az esetleges rendellenességeket, ezzel is elôsegítve a legjobb gyógyulási lehetôségeket. El kell-e menni a vizsgálatra? Nos, nem kötelezô, de mindenkinek saját jól felfogott érdeke az, hogy éljen ezzel a korszerû lehetôséggel és csírájában fojtsa el a bajt, amikor még nem beteg, amikor még csak a gép ”szeme” lát valamit, azt a valamit, amit még teljes kifejlôdése elôtt könnyû orvosolni. Milyen eredmények várhatók? Orvosegészségügyi statisztikák szerint ez a rendkívül precíz gép 100 vizsgálatból kb. 10 rendellenességet szûr ki. Újabb vizsgálat során ebbôl a tízbôl átlagban 2-3 esetben mutatható ki valamilyen daganat-kezdemény, ami még mindig lehet jó-, vagy rosszindulatú. (A többi lehet egy tejmirigy betokosodás, fölhalmozott zsírszövet stb.) Tudnunk kell, hogy nem minden daganat rosszindulatú, viszont azzá lehet, tehát meg kell vizsgálni. Ez is egy egyszerû vizsgálat; mindössze arról van szó, hogy egy injekciós tûvel szövetmintát vesznek és megállapítják az elváltozás jellegét. Ha a legrosszabb eredményt kapjuk, akkor még indokoltabb az ebben a korai fázisban történô felismerés, mert ekkor még nagyobb beavatkozás nélkül kimetszhetô a csomó, vagy besugárzással megszüntethetô. Gondoljuk végig: százból kb. tíz esetben küldünk vizsgálatra visszahívó levelet, abból két-három eset kérdéses és az is jó eredménnyel gyógyítható. Kikre terjed ki és miben áll a szûrôvizsgálat? Elsôsorban a legveszélyeztetettebb korú nôkre, tehát a klimax körüli életkorúakra terjed ki a vizsgálat, amikor menstruációs ciklus, terhesség, szoptatás nem befolyásolja a mirigyekkel rendelkezô szövetállományt. A vizsgálat olyan, mint egy tüdôröntgen, tehát nem veszélyes, nem fájdalmas, kb. 10-15 percet vesz igénybe, és természetesen teljesen ingyenes. Mi az, amit Önnek tennie kell? Az adott idôpontban a szûrôvizsgálaton megjelenni, vagy telefonon új idôpontot egyeztetni. A vizsgálatról az eredményt az Ön háziorvosa kapja meg, aki betáplálja azt az Önrôl vezetett ”komputer-kartonra”. Amennyiben bármilyen rendellenességet mutat ki a mammográfiás szûrés, a háziorvos további szakorvosi kivizsgálásra küldi. Ha semmilyen rendellenesség nem mutatható ki - és ez a legvalószínûbb - Ön nyugodtan és biztonságban élhet és legközelebb majd csak két év múlva célszerû újabb szûrôvizsgálaton részt vennie. Az Ön megnyugtatása érdekében a vizsgálat eredményérôl mindenképpen írásban értesíteni fogja az Ön háziorvosa. Kérem honorálja az erôfeszítéseinket mindössze azzal, hogy a saját érdekében részt vesz a szûrôvizsgálaton.

Üdvözlettel:

130

IV. 6-7-8. melléklet

IV. 6. melléklet

Ismételt meghívólevél
Tisztelt Asszonyom!

2. levél

Nemrégiben az Ön háziorvosa küldött Önnek egy levelet, amelyben meghívta a legkorszerûbb gépi (mammográfiás) emlôszûrô vizsgálaton való részvételre. A vizsgálat célja az, hogy kiszûrje azokat a nôket, akiknél a tapintásos vizsgálat még nem mutat ki semmilyen rendellenességet, de a gépi vizsgálat már képes úgynevezett daganatelôtti állapotot jelezni. Ebben a korai szakaszban történô felismerés többnyire sikeres gyógyítást eredményez; éppen ezért nem szeretnénk, ha bárki is (esetleg valamilyen adminisztrációs hiba következtében) kimaradna a szûrésbôl. Természetesen Önnek meglehet a személyes oka is, amiért nem ment el a vizsgálatra. Az Ön érdekében kérjük, hogy vagy • vegyen részt a pótlólagos vizsgálaton a lap alján megadott címen és idôpontok egyikén, vagy • ha nem szándékozik részt venni, értelemszerûen töltse ki az alábbi kis kérdôívet (x-el jelölje be a megfelelô válaszokat) és a mellékelt, elôre bérmentesített borítékban küldje vissza ezt a levelet. Szíves együttmûködését köszönjük. Nem mentem el a szûrôvizsgálatra és nem is szándékozom, mert: nem kaptam meg az elsô meghívást nem megfelelô a címzés operált emlôje van rendszeresen ellenôrzik másutt nemrég volt mammográfián félelem, hogy valamit találnak érdeklôdés hiánya egyéb, mégpedig Tisztelettel:

IV. 7. melléklet Értesítô negatív eredményrôl
Tisztelt Asszonyom! Értesítem Önt, hogy a mammográfiás vizsgálat Önnél teendôt igénylô kóros elváltozást nem mutatott ki. Legközelebb csak két év múlva esedékes újabb meghívás alapján célszerû szûrôvizsgálaton részt vennie, de bármilyen jellegû panasz esetén kérem keressen fel. Köszönöm az együttmûködést. Üdvözlettel:

3. levél

IV. 8. melléklet Visszahívás tisztázó vizsgálatra
Tisztelt Asszonyom! Az Ön esetében az elvégzett mammográfiás vizsgálat olyan rendellenséget mutatott ki, ami nem feltétlenül daganat, de a biztonság kedvéért további kivizsgálást igényel, ezért kérjük, hogy a megadott kiegészítô vizsgálaton megjelennni szíveskedjék. Amennyiben a megadott idôpont Önnek nem felel meg, kérjük telefonon új idôpontot egyeztessen munkatársunkkal. Köszönöm az együttmûködést. Üdvözlettel: 131

4. levél

IV. 9. melléklet

IV. 9. melléklet

Meghívólevél két év után
Tisztelt Asszonyom!

5. levél

Két évvel ezelôtt az Ön háziorvosa küldött Önnek egy levelet, amelyben meghívta a legkorszerûbb gépi (mammográfiás) emlôszûrô vizsgálaton való részvételre. A vizsgálat célja az, hogy kiszûrje azokat a nôket, akiknél a tapintásos vizsgálat még nem mutat ki semmilyen rendellenességet, de a gépi vizsgálat már képes úgynevezett daganatelôtti állapotot jelezni. A közhiedelemmel ellentétben a rák és annak egyes fajtái, pl. a méhnyakrák és emlôrák kiváló eredménnyel gyógyíthatóak különösen akkor, ha minél korábbi stádiumban fedezik fel. Szerencsére már évek óta a nôgyógyászati vizsgálatokon, rákszûrésen végeznek a szakorvosok ”tapintásos” emlôvizsgálatokat, sôt biztatást és eligazítást is kaphatnak a nôk arra vonatkozólag, hogy saját magukon hogyan végezzék el ezt a vizsgálatot, de ezeknél lényegesen hatékonyabb a mammográfiás (gépi) vizsgálat, ami még a kitapinthatóság elôtt megmutatja az esetleges rendellenességeket, ezzel is elôsegítve a legjobb gyógyulási lehetôségeket. Ebben a korai szakaszban történô felismerés többnyire sikeres gyógyítást eredményez. A szûrést két évenként célszerû elvégezni, elsôsorban a legveszélyeztetettebb korú nôkre, tehát a klimax körüli életkorúakra terjed ki, amikor menstruációs ciklus, terhesség, szoptatás nem befolyásolja a mirigyekkel rendelkezô szövetállományt. A vizsgálat olyan, mint egy tüdôröntgen, tehát nem veszélyes, nem fájdalmas, kb. 10-15 percet vesz igénybe, és természetesen teljesen ingyenes. Önnek mindössze annyit kell tennie, hogy a megadott idôpontban elmegy az esedékes szûrôvizsgálatra. Amennyiben az idôpont nem megfelelô, kérjük, hogy a torlódások elkerülése érdekében a megadott telefonszámon egyeztessen alkalmas idôpontot. A vizsgálatról az eredményt az Ön háziorvosa kapja meg, aki betáplálja azt az Önrôl vezetett ”komputer-kartonra”. Amenynyiben bármilyen rendellenességet mutat ki a mammográfiás szûrés, a háziorvos további szakorvosi kivizsgálásra küldi. Ha semmilyen rendellenesség nem mutatható ki - és ez a legvalószínûbb - Ön nyugodtan és biztonságban élhet és legközelebb majd csak két év múlva célszerû újabb szûrôvizsgálaton részt vennie. Az Ön megnyugtatása érdekében a vizsgálat eredményérôl mindenképpen írásban értesíteni fogjuk Önt is. Kérem honorálja az erôfeszítéseinket mindössze azzal, hogy a saját érdekében részt vesz a szûrôvizsgálaton. Üdvözlettel:

132

IV. 10. melléklet

IV. 10. melléklet

Kódutasítás az ismételt meghívólevélen (lásd 6. melléklet) szereplô kérdôívhez
Kétjegyû kódot kap minden információ, ami a lapon szerepel, ez bármennyi lehet. 01-07 08 10 a lapon szereplô alapkódok a kézzel írt további információkat, ha lehet, akkor ide besorolni tényleg egyéb, az alábbiakba sem besorolható ok volt az elsô szûrésen, ahol szûrték ezen választ adók egy része nem kapott a leletrôl értesítést ezen választ adók egy része a szûrôközpont egy másik szûrésén vett részt, de ez nem derült ki a válaszából ezen választ adók egy része más néven kapta meg leletét, ezért lett újra hívva 11 megjelent az elsô szûrésen, ahol nem szûrték meg pl. azért, mert nemrég volt más mammográfiás szûrésen, de lehet más ok is 12 azóta megjelent a szûrésen, maga jelentkezett hogy miért nem jött el az elsô szûrésre, az szerepel a többi kódban

Az elsô szûrés idôpontjában 14 beteg, rokkant, fogyatékos 15 bármilyen külsônek tekinthetô ok (pl.: nem ért rá, nem volt rá ideje, nem volt megfelelô az idôpont, külföldön, vidéken tartózkodott stb.) 50 nem kell újra hívni (mert pl. olyan fokú vagy olyan típusú beteg; mert idôsebb, mint a behívott korosztály)

Azért nem jött a szûrésre, mert: 16 öreg és ezért nem tartja szükségesnek 17 nincs panasza, egészséges, soha nem volt még baja 18 fájdalmasnak tartja 19 károsnak, veszélyesnek tartja 20 egészségügyben dolgozik (Ez pl. azt jelenti, hogy ha akarja, akkor szûrik) 21 elköltözött, tudjuk hova (ez esetben a címet átírtuk) 22 nincs TB kártyája 86 87 88 szeretne jönni valamikor, további idôpontban, második szûrésre el akart jönni újra kell ôket hívni, amennyiben nem jelentek meg azóta a szûrésen az összes a papíron eredetileg szereplô kategóriát megjelölte nincs a papíron ide vonatkozó információ (üres vagy csak másról ír)

Más (posta, rokon, szomszéd, akinek bedobták) küldte vissza a levelet, akár még az elsô behívást, mert: 13 meghalt (e mellett nem állhat semmilyen más információ) 91 nem fogadta el 92 nem kereste 93 ismeretlen helyre költözött 94 ismeretlen 95 cím elégtelen 99 nem tudni miért

133

IV. 11. melléklet

IV. 11. melléklet

Szûrômammográfiás munkahely minimum feltételei
A Magyar Radiológusok Társasága Emlôdiagnosztikai Szekció állásfoglalása

1. Technikai feltételek
• Nagyfrekvenciás generátor mikroprocessor vezérléssel, 22-35 kV tartományban 1 kV-os lépcsôkkel, kézi- és félautomatikus üzemmód váltással. • Automatikus Expozíció Szabályozó (AEC) rétegvastagság és emlôdenzitás kompenzációval. • Min. 100 mA áramerôsségû 0,4 mm névleges fókuszméretû Mo-anódu és MO-sugárszûrésû, min. 60 cm fókuszfilm távolságról (FFT) exponáló forgóanódú röntgencsô. • Kézzel és pedállal szabályozható. Változtatható erôsségû plexilap emlôkompresszor. Könnyen kezelhetô C-íves csôtartó állvány. • Kétméretû (18x24 és 24x30 cm) kazettatartó mozgó Bucky-finomráccsal. • Modern, kisdózisú és magas kontrasztú, képhordozó (finomszemcsés erôsítôernyôs mûanyag kazetta a fenti két méretben, speciális mammográfiás röntgenfilmmel). • Dedikált mammográfiás filmprocesszor. • Erôsfényû (5000 lux/m2) napfény színhômérsékletû nagykapacitású filmnézô szekrény, maszkoló-nagyító filmnézô tubus. • Tûbiopsziához, preoperatív lokalizációhoz kétdimenziós (vekktor-lemez, lyuklemez) intervenciós feltétek. • Minôségellenôrzô eszközök (dedikált emlôfantom, mammográfiás film szenzito-denzitométer)

3. Szakszemélyzet
• Számítógépes adatkezelô • Recepciós, adminisztrátor • 2 teljes munkaidôs röntgen-szakasszisztens • radiológus szakorvos (100 vizsgálatra 2-2 óra kettôs filmleolvasáshoz)

4. Alkalmassági-akkreditációs feltételek

4.1 Szakszemélyzet
4.1.1 Radiológus szakorvos: • megfelelô mammográfiás alapképzettség (5000 önálló vizsgálat), • szûrômammográfiás tanfolyam, • 1 hónapos gyakorlat nagy mammográfiás szûrôközpontban 4.1.2 Röntgen szakasszisztens • hosszabb klinikai mammográfiás gyakorlat (mintegy 5000 vizsgálat) • szûrômammográfiás alapkurzus • 1 hónap gyakorlat nagyforgalmú mammográfiás állomáson

2. Helységigény*
• Mammográfiás vizsgáló helység** • Sötétkamra*** • Recepció-adminisztrációs helység, • Váróhelység, vetkôzô, WC • Személyzeti öltözô-tartozkódó, WC. • Film, vegyszerraktár • Klinikai vizsgáló emlôvizsgálatra dedikált UH-géppel • Orvosi leletezésre szolgáló helység

4.2 Mammográfiás képalkotólánc
• dedikált emlôfantom-felvétel értékelése – a szükséges fajtájú és számú objektum ábrázolása – havonta elvégzendô. • Mammográfiás alapdenzitás 1,2-1,5 optikai denzitásértékek között fantomfelvételen, hetente. • Röntgenfilm: alapfátyol 0,20 OD alatt, (ingadozás +/0,05 OD értéken belül) 5 egymás utáni napon. • Sebesség (speed) és kontrasztérték (ingadozás +/- 0.30 OD értéken belül) havonta értékelendô. • Sugárterhelés: emlônként és vizsgálatonként (2 irányú felvételt végezve) 3 mGy (0,3 rad). • Az akkreditációs feltételek félévente kontrollálandók. (Forrás: Magyar Radiológia 73. 29-30.1999.)

*** A ME 823/1993.sz szabványban elôírt legkisebb alapterületek: *** 9 m2, *** 6 m2.

134

IV. 12. melléklet

IV. 12. melléklet

Az 1999 szeptember 8–9-én Egerben rendezett Nemzeti Emlôrák Konszenzus Konferencia által az emlôrák szövettani leletezésre ajánlott leletforma (P56)
(forrás: Magyar Onkológia 44: 14–16. 2000)

Szövettani naplószám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szül. adatok: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TAJ szám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beküldô: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preop. cytolagia: nem / igen Cl - C2 - C3 - C4 - C5 Leletszám: . . . . . . . . . . Hol: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Core biopsia: nem / igen Dg: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leletszám: . . . . . . . . . . Hol: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intraoperatív lenyomat: nem / igen Dg: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fagyasztás: nem / igen Dg: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Végezte: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Localisatio: J -B oldal [KF - KA - BF - BA - CE] Blokkok száma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A tumor: - invazív carcinoma - in situ carcinama - in situ carcinoma mikroinvázióval - invazív carcinama extenzív DCIS-sel - Paget-kór Microcalcificatio: 1. benignus -2. malignus - 3. mindkét struktúrában A tumor makroszkópos mérete: . . . . . . . . . . . . . . . . .mm; A tumor mikroszkópos mérete: . . . . . . . . . . . . . . . . . .mm Többgócúság: igen / nem In situ carcinoma: DCIS Domináló struktúra: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nuclearis grade: LG - IG - HG Necrosis: igen / nem Van Nuys classificatio: 1 nem HG, nincs necrosis 2 nem HG, + necrosis 3 HG ± necrosis Van Nuys Prognostic Index:*jó progn. (3-4) mérsékelt (5-7) rossz (8-9) * a meghatározás módját lásd Appendixben. ...... ...... ...... ...... ...... ......

LCIS Méret (mm): . . . . . . . . Invazív carcinoma Szövettani típus: 1 Invazív ductus carcinoma (NST, NOS) 2 Invazív lobularis carcinoma altípus: 2.1 classicus 2.2 egyéb 2.3 kevert 3 Medullaris carcinoma 4 Mucinosus carcinoma 5 Tubularis carcinoma 6 Kevert Domináló komponens: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Egyéb komponens: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Egyéb: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... (Nottinghami) Szövettani grade:* I (3-5) . . . . . . . II (6-7) . . . . . . . Peritumoralis érinvázió:

III (8-9) . . . . . . . igen - nem - lehetséges

Sebészi szélek: nem épek - épek Távolság a legközelebbi széltôl: . . . . . . . . . . . . . . . . mm. Nyirokcsomó status: Sentinel nyirokcsomó: áttétes - áttétmentes - nincs Vizsgált nyirokcsomók száma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Attétes nyirokcsomók száma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Áttétek mérete: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Extracapsularis terjedés: igen - nem pT. . . . . . . . . . . pN. . . . . . . . . . . M. . . . . . . . . . . .

Nottingham Prognostic Index:* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jó progn. <3,4 ....... mérsékelt 3,4-5,4 . . . . . . . rossz progn. >5,41 . . . . . . . ER . . . . . . . . . . %-ban pozitív. PR . . . . . . . . . . %-ban pozitív. (Her2/Neu: +++ ++ +/-) Megjegyzés: Dátum: Aláírás: 135

IV. 13. melléklet

IV. 13. melléklet

Prognosztikai indexek
1. Van Nuys Prognosztikus index (VMPI):

– Standardizált vagy egyénileg kalibrált látótér-területenként: (pl- Nikon Labophot mikroszkóp, objektív 40x, 0,152 mm2) – 0-5 mitózis = 1 pont – 6-10 mitózis = 2 pont – több, mint 11 mitózis = 3 pont
3

Pontozás

1

2

Van Nuys kagerória

nem „high-grade” nem „high grade” = differenciált = differenciált necrózis nélkül necrózissal

„high-grade” = differenciálatlan nekrózissal, nagy nekzózis nélkül (mag grade 3) 40 felett

Értékelés: – jól differenciált (grade I) = 3-5 pont – mérsékelten diffeenciált (grade II) = 6-7 pont – rosszul differenciált = 8-9 pont

(mag grade 1 –29) (mag grade 1-29) Tumor átmérô (mm) 1-15 16-40

3. Nottinghami Prognosztikai Index (NPI) meghatározása
• a tumor mérete (cm) x 0,2 + nyirokcsomó-státus + grade ahol nyirokcsomó-státus: – 1 pont = ha nincs metasztázis – 2 pont = ha 1-3 áttétes nyirokcsomó van – 3 pont = ha 4 vagy több daganatos nyirokcsomó van – grade I = 1 pont, ha magasan differenciált – grade II = 2 pont, ha mérsékelten differenciált – grade III = 3 pont, ha differenciálatlan Értékelés: – jó a prognózis, ha a számított érték 3,4 alatt van, – mérsékelt, ha a számított érték 3,41 és 5,4 között van, – rossz a prognózis, ha 5,41 felett van a számított érték.

Sebészi szél (mm)

10 mm-nél nagyobb

1-9 mm

1 mm-nél nagyobb

Értékelés: • jó a prognózis, ha a pontok összege 3-4 • mérsékelt a prognózis, ha a pontok összege 5-7 • rossz a prognózis, ha a pontok összege 8-9

2. Nottinghami szövettani grading
Kritériumai: • Tubulus-képzôdés: – a tumor több mint 75%-ában megtalálható = 1 pont – mérsékeltebb, a tumor 10-75%-ában megvan = 2 pont – kismértékû vagy egyáltalán nincs (kevesebb, mint 10%) = 3 pont • Mag polimorfia mértéke: – kisméretû, alig megnagyobbodott, szabályos alakú sejtek = 1 pont – mérsékelten nagyobb, mérsékelt alaki-nagyságbeli változatosság = 2 pont – kifejezett, sôt súlyos fokú mag-polimorfia = 3 pont • Mitózis-szám:

4. Morfometriás Prognosztikai Index (MPI):
A mitotikus aktivitási index, a daganat differenciáltsági foka (grade), nyirokcsomó-státus és tumor-nagyság alapján a Cox-féle regressziós módszer alkalmazásával nyerhetô öszszefüggés. • MPI = 0,3341 x MAI 1/2 + 0,2342 x tumorméret (cm) – 0,7654 x nyirokcsomó status (ami =1, ha pozítv, 2, ha negatív) – A prognózis jó, ha a számítási eredmény 0,40 alatt van, – bizonytalan 0,41-0,60 között és – súlyos 0,60 felett van.

136

IV. 14. melléklet

IV. 14. melléklet

TNM rendszer
A TNM rendszert a szövettanilag is megerôsített rákok osztályozására alkalmazzák. Tulajdonképpen kettôs rendszer, amelynek van egy • klinikai, a kezelés elôtti besorolásra használt alkalmazása, amelyet egyszerûen TNM, vagy cTNM (clinical TNM) formában jelölnek, és egy • patológiai klasszifikációra alkalmas módja, a daganatok mûtét utáni osztályozására; ezt hisztopathologiai TNM, amelyet pTNM (pathological TNM) alakban használnak. A TNM rendszerben az egyes betûk jelentése a következô: T= primer tumor kiterjedése N= regionalis nyirokcsomók statusa, daganatos érintettsége, M=távoli áttétek jelenléte, vagy hiánya A T, az N és az M kategóriákat a daganat nagyságának (kiterjedésének) megfelelôen minden tumornál pontos definíciók alapján határozzák meg és a kiterjedés nagyságát sorszámokkal jelölik (T0, Tis, T1T2, T3, T4, N0, N1, N2, N3, M0, M1). Külön megjelölés alkalmaznak a multiplex synchron daganatokra: • ha egyidôben, vagy fél éves idôtartamon belül azonos szervben elhelyezkedô multiplex synchron állapítanak meg tumort, akkor (m) betûjel hozzáadásával jelölik: • multiplex noninvasív tumor esetén a jelölés Tis (m) • multiplex invasív tumornál vagy csak a multiplicitást, vagy a multiplex tumorok számát is jelöljük, pl.T2(m), vagy T2(4), • in situ tumorral társuló invasív tumornál T2(m), illetve T2(m,tis), • többszörös tumor esetében a legnagyobb T kategória alapján osztályoznak, pl. 2,5 cm legnagyobb tumor átmérônél T3, stb. Recidív tumor esetén a jelölés „r” betûvel történik (rpT1N0MX). E betûjelzés nélkül a jelölés mindig az elsô tumor manifesztációra utal. Az „r” jelölés csak akkor alkalmazható, ha bizonyítható a curatív terápia utáni daganatmentes idôszak. Ismert axillaris metastasisnál, ismeretlen primer tumornál T0N1MX-et írnak. Residualis tumor (R) klasszifikáció. A TNM és pTNM leírja a tumor kiterjedését általában, tekintet nélkül a terápiára. A residualis tumor (R) klasszifikáció a terápia utáni tumor statust tünteti fel, vagyis reflektál a terápiára. R0 = nincs residualis tumor R1 = microscopikus nagyságú residualis tumor R2 = macroscopos nagyságú residualis tumor, de ehhez szövettani megerôsítés szükséges Például emlôrák localis recidivájának teljes mûtéti eltávolítása utáni jelölés rpT1aN0MX/R0

Az „X” klasszifikáció (pl. pNX) azt jelöli, hogy a kimutatáshoz szükséges erôfeszítéseknek nem volt eredménye, vagy pl. masztektomiát követôen elmaradt az axillarás nyirokcsomók eltávolítása, tehát ezek szövettanilag nem voltak vizsgálhatóak. A stadium meghatározás vagy a TNM, illetve a pTNM kategóriákon vagy a kettô kombinációján alapul. Az utóbbira példa pT,pN,M, vagy pT,N,M. A TNM rendszer mellett fontos a hisztopathológiai grade is, amellyel a tumor agresszivitását jelöljük. A WHO szerinti beosztás a következô: G1= jól differenciált tumor, G2= mérsékelten differenciált tumor, G3= rosszul (poorly) differenciált tumor, G4= nem differenciált (undifferentiated) tumor. A G1-G2, azaz az alacsony grádusú, jobbindulatú, a G3G4 a magas grádusú rosszabb indulatú tumornak felel meg. Mint specifikus tumor típus a G4 emlôráknál nem használatos. Emlôráknál a grading rendszert Bloom és Richardson publikálta 1957-ben a Br.J.Cancer-ben és ma Magyarországon általánosan az e közleményben leírtak szerint történik a grade besorolás. A klinikai és patológiai T kategória azonos. Eszerint a beosztás a következô: TX = primer tumor nem ítélhetô meg T0 = nincs kimutatható primer tumor Tis = ductalis carcinoma in situ, lobularis carcinoma in situ, az emlôbimbó Paget kórja cc nélkül. (Ugyanez cc-.vel a tumor nagysága szerint osztályozódik) T1 = tumornagyság 2 cm legnagyobb átmérôig T1mic = 0,1 cm-nél kisebb microinvasio T1a = 0,1 cm-nél nagyobb, de 0,5 cm-nél nem nagyobb tumor T1b = 0,5 cm-nél nagyobb, de 1 cm-t meg nem haladó tumor T1c = 1 cm-nél nagyobb, de 2 cm-t meg nem haladó tumor T2 = 2-cm-nél nagyobb, de 5-cm-nél kisebb tumorátmérô, T3 = 5 cm-nél nagyobb tumor T4a = a tumor ráterjed a mellkasfalra (bordák, interkosztális izomzat, musculus serratus anterior, de a pectoralis izomzat nem tartozik ide) T4b = narancshéj tünet, ulceratio, vagy satelliták a bôrön, T4c = T4a+T4b együtt T4d = gyulladásos (inflammatorikus) emlôrák A klinikai N (cN) regionalis nyirokcsomó kategória: NX = regionalis nyirokcsomók nem ítélhetôk meg N0 = nincs tapintható axillaris nyirokcsomó N1 = van tapintható homolateralis mobilis nyirokcsomó N2 = homolateralis egymáshoz, vagy más képletekhez fixalt axillaris nyirokcsomók N3 = azonos oldali supra-, infraclavicularis mobilis, vagy fixalt nyirokcsomók 137

IV. 14. melléklet A pathológiai (pN) regionalis nyirokcsomó status A regionalis nyirokcsomók a következôek: 1. axillaris (ipsilateralis) nyirokcsomók, amelyek az interpectoralis (Rotter) csomók, és a vena axillarist és mellékágait kísérô nyirokcsomók, amelyek az alábbi szinteken helyezkednek el 1/1. szint (alsó axilla) nyirokcsomók, lateralisan a m. pectoralis minor lateralis szélétôl, 1/2 szint (középsô axilla) a m. pectoralis minor medialis és lateralis széle között elhelyezkedô nyirokcsomók és az interpectorlis (Rotter) nyirokcsomók, 1/3 szint (apicalis axilla) nyirokcsomók a musculus pectoralis minor medialis szélétôl medialisan, melyeket subclavicularis, infraclavicularis, vagy apicalis nyirokcsomóknak nevezünk 2. azonos oldali art. mammaria interna menti nyirokcsomók, az intercostalis spatiumokban a sternum éle mellett az endothoracicus fasciaban. 3. egyéb nyirokcsomó metastasisokat távoli áttétnek (M1) minôsítünk, ide sorolva a supraclavicularis, cervicalis és a contralateralis mammaria interna melletti nyirokcsomókat. A regionális nyirokcsomók patológiai klasszifikációjához az 1. szintben lévô alsó axillaris nyirokcsomók eltávolítása és vizsgálata szükséges. A resectionál legalább 6, vagy annál több nyirokcsomót kell eltávolítani. pNX = regionális nyirokcsomók nem különíthetôek el pN0 = nincs regionális nyirokcsomó metasztázis pN1 = metasztázis az egymástól elkülöníthetô azonos oldali axillaris nyirokcsomókban pN1a = csak mikrometasztázis mutatható ki, amely 0,2 cm-nél nem nagyobb pN1b = 0,2 cm-nél nagyobb metasztázis pN1bi = 0,2- 2,2 cm átmérôjû áttét 1-3 nyirokcsomóban pN1bii = metasztázis 4 vagy több nyirokcsomóban 0,22,0 cm nagyságban pN1biii = a metasztázis nem több mint 2 cm átmérôjû és ráterjed a nyirokcsomó tokjára pN1biv = 2 cm-nél nagyobb átmérôjû metasztázis pN2 = azonos oldali egymáshoz, vagy környezô képletekhez fixált áttétes nyirokcsomók pN3 = áttét az azonos oldali mammaria interna menti nyirokcsomókban. Jelenleg ennek megállapítására csak szekciónál van mód, mûtéti preparátumba nem kerülnek.

Az M (távoli metasztázis) Klinikai és patológiai TNM az elôzôeket leszámítva azonos M0 = nincs távoli áttét M1 = távoli áttét van. Stádium beosztás Stádium 0 Stadium I. Stadium II/A Tis T1 T0 T1 T2 T2 T3 T0 T1 T2 T3 T3 T4 bármely T bármely T N0 N0 N1 N1 N1 N1 N0 N2 N2 N2 N1 N2 bármely N N3 bármely N M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M1

Stadium II/B

Stadium III/A

Stadium III/B

Stadium IV

138

IV. 15. melléklet

IV. 15. melléklet

A szövettani leletek kódolására ajánlott rendszer
H1 benignus H1.0 Normál H1.1 Fibrocisztás emlôbetegség összes alkotóelemei és részjelenségei H1.2 Sklerotizáló adenózis H1.3 Sugaras heg és komplex sklerotizáló lézió H.1.4 Periduktalis masztitis, duktusz-tágulat H 1.5 Fibroadenoma H 1.6 Papilloma H1.7 Egyéb (pl. mukokéle-szerú lézió) H1.9 Hiperplázia atípusos duktális hiperplázia atípusos lobuláris hiperplázia H2 In situ carcinoma (DCIS, LCIS) H2.1 DCIS H2.11 nem „high grade” nekrózis nélkül H2.12 nem „high grade” nekrózissal H2.13 „high grade” H2.14 speciális típusok H2.2 LCIS H2.3 Mikroinvazív DCIS H3 Invazív carcinoma H3.1 Invazív duktális rák (lDC) NST H3.2 Invazív duktális rák (IDC) EIC H3.3 Invazív lobuláris rák (ILC) H3.4 Tubuláris/kribriform rák H3.5 Mucinózus rák H3.6 Medullaris H3.7 Egyéb primér carcinoma H3.8 Egyéb malignus tumor NST = Non-specified tumor / pontosan meg nem haározott EIC = Extenzív Intraduktális Carcinoma

139

IV. 16. melléklet

IV. 16. melléklet

Fogalomtár
A szûrôtevékenység értékelésében használt fogalmak meghatározása
céllakosság: a szervezett területi szûrôprogram által kiszolgált, meghatározott közigazgatási egységben (megye, város, kerület stb.) lakó, az életkor alapján veszélyeztetettnek minôsülô, ezért a szervezett szûrési programba bevonandó személyek összessége területi lakosság-lista: a céllakosság egyedeinek személyazonosítására alkalmas adatokat tartalmazó név- és címjegyzék szûrôvizsgálatra meghívottak (n): a területi lakosságlista alapján személyre szóló meghívólevél útján, vagy egyéb szervezett módon szûrôvizsgálatra meghívott személyek szûrôvizsgálaton megjelentek (m): személyes meghívásra, vagy spontán megjelent, szûrôvizsgálatban részesült személyek részvételi arány (m/n): a szûrôvizsgálaton megjelentek aránya a szûrôvizsgálatra meghívottak számának százalékában kifejezve negatív szûrôvizsgálati eredmény (NE): röntgen-morfológiai eltérés nélküli vagy csak életkornak megfelelô élettani elváltozást (R1), vagy csak egyértelmûen jóindulatú folyamatra utaló mammográfiás lelet (R2), amely további tisztázó vizsgálatra való visszahívást nem indokol nem-negatív szûrôvizsgálati eredmény (NNE): bizonytalan, gyanús, vagy rosszindulatú emlô-elváltozásra utaló mammográfiás lelet (R3,R4,R5), amely a rosszindulatú elváltozás gyanújának kizárása, vagy megerôsítése céljából további tisztázó vizsgálatok elvégzését teszi szükségessé visszahívási arány (NNE/n): nem-negatív mammográfiás lelet miatt további tisztázó vizsgálatok elvégzése céljából visszahívottak aránya a szûrôvizsgálaton megjelentek százalékában megismételt szûrôvizsgálat: a mammográfiás felvételkészítés (pozicionálás, kompresszió, exponálás), vagy a filmelôhívás tökéletlensége, tehát valamely technikai ok következtében véleményalkotásra alkalmatlanság miatt a vizsgált személy visszahívása, a vizsgálat megismétlése, új felvétel készítése szükséges sebészi biopsiák aránya: a mammográfiás vizsgálatot követôen a tisztázó diagnosztikai vizsgálatok részeként elvégzett nyílt sebészi biopsziák gyakorisága az összes szûrôvizsgálat százalékában kifejezve benignus/malignus biopsziák aránya (B/M): a sebészi biopsziával eltávolított emlô-elváltozások kórszövettani vizsgálata során jóindulatúnak bizonyult esetek aránya a kórszövettanilag rosszindulatúnak bizonyult esetek számához viszonyítva

szûrôvizsgálattal kimutatott rákok arányszáma: mammográfiás szûrôvizsgálattal kimutatott, szövettanilag igazolt invazív és in situ rákesetek aránya a szûrôvizsgálatban részesült személyek ezrelékében kifejezve. Az arány az elsô szûrô-körben (prevalencia-szûrés) várhatóan magasabb, mint a megismételt, incidencia-szûrôkör esetén kis rákok arányszáma: a 10 mm-nél kisebb pathológiai átmérôjû emlôrákok aránya a szûréssel kimutatott összes rákok számának százalékában kifejezve valódi negatív szûrôvizsgálati eredmény (TN): negatívnak véleményezett szûrôvizsgálati lelet, amelyben a minôsítés helyességét az idô (azaz a kórlefolyás) igazolja valódi pozitív szûrôvizsgálati eredmény (TP): szûrôvizsgálattal pozitívnak véleményezett eset, amelyben a minôsítés helyességét a késôbbi szövettani vizsgálat és a kórlefolyás igazolja tévesen negatív szûrôvizsgálati eredmény (FN): szövettanilag emlôráknak bizonyult esetek, amelyekben a korábbi mammográfiás vizsgálat nem jelezte rosszindulatú daganat lehetôségét, azaz negatív volt az un. intervallum-rákok gyakorisága: szûrôvizsgálaton negatív eredménnyel részt vett személyekben a mammográfiás vizsgálatot követô 2 éven belül, tehát két szûrôvizsgálat közötti idôben diagnosztizált emlôrákos esetek száma tévesen pozitív szûrôvizsgálati eredmény (FP): mammográfiás vizsgálattal nem-negatív esetek, amelyekben a szövettani vizsgálat és a kórlefolyás nem igazolja a a mammográfiás felvétel alapján feltételezett rosszindulatú daganat jelenlétét érzékenység (szenzitivitás): annak a valószínûsége, hogy a mammográfiás szûrôvizsgálat ráknak ismeri fel a rákot, azaz eredménye pozitív a valóban emlôrákos betegek körében. Mutatója egy arányszám: a szûrôvizsgálattal valódi pozitív esetek száma a szûrôvizsgálatban részesült személyekben szövettanilag igazolt összes, azaz mind a valódi pozitív, mind a tévesen negatívnak minôsített rákesetek számának százalékában kifejezve (TP/TP+FN) fajlagosság (specificitás): annak a valószínûsége, hogy a mammográfiás szûrôvizsgálat csak a rákot minôsíti ráknak, azaz eredménye negatív a valóban nem betegek körében. Mutatója egy arányszám: a szûrôvizsgálattal valódi negatív esetek száma az összes, azaz mind a valódi negatív, mind a tévesen pozitív esetek százalékában kifejezve (TN/TN+FP) pozitív prediktív érték (PPV), vagy jósló érték: annak a valószínûsége, hogy egy pozitív szûrôvizsgálati eredménnyel rendelkezô egyénnek valóban emlôrákja van. Mutatója egy arányszám: az összes szûrôvizsgálattal pozitívnak minôsített eset hány százaléka bizonyult a szövettanilag is igazolt emlôráknak (TP/FP+TP) negatív preditív érték (NPV): annak a valószínûsége, hogy egy negatív szûrôvizsgálati eredménnyel rendelkezô egyénnek valóban nincs emlôrákja (TN/TN+FN)

140

IV. 17. melléklet

IV. 17. melléklet

Havi forgalmi és negyedévi teljesítmény jelentés

Havi forgalmi jelentés

Szûrôállomás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -tól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-ig
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 Behívások elsô behívó levelek száma ismételt behívó levelek száma negatív eredményt közlô levelek száma nem-negatív eredményt közlô levelek száma (visszahívás) technikai hibát közlô levelek száma (visszahívás) 2 év letelte utáni ismételt behívó levelek száma Vizsgálatok megoszlása „névjegyzék alapján, meghívásra megjelentek” nem névjegyzék alapján megjelentek „spontán megjelentek, más módon szûrésre toborzottak” „tünetekkel, panaszokkal, vagy orvosi beutalóval jelentkezôk, diagnosztikus mammográfiát igénylôk” Visszahívott nôk száma további tisztázó vizsgálatra összesen (nem-negatív eredmény miatt) (1,4 + 1,6 pontok) -44 % 45-49 % 50-64 % 65% Összesen -44 % 45-49 % 50-64 % 65% Összesen Összesen

3.1.1 ebbôl megjelent 3.1.2 ebbôl nem jelent meg (a követés számára elveszett) 3.2.2 megismételt szûrôvizsgálat (a felvétel technikai hibája miatt)

141

IV. 17. melléklet Negyedévi teljesítmény jelentés
Szûrôállomás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -tól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-ig
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 Behívások elsô behívó levelek száma ismételt behívó levelek száma negatív eredményt közlô levélek száma nem-negatív eredményt közlô levelek száma (visszahívás) technikai hibát közlô levelek száma (visszahívás) 2 év letelte utáni ismételt behívó levelek száma Vizsgálatok megoszlása „névjegyzék alapján, meghívásra megjelentek” nem névjegyzék alapján megjelentek „spontán megjelentek, más módon szûrésre toborzottak” „tünetekkel, panaszokkal, vagy orvosi beutalóval jelentkezôk, diagnosztikus mammográfiát igénylôk” Visszahívott nôk száma további tisztázó vizsgálatra összesen (nem-negatív eredmény miatt) (1,4 + 1,6 pontok) -44 % 45-49 % 50-64 % 65% Összesen -44 % 45-49 % 50-64 % 65% Összesen Összesen

3.11 ebbôl megjelent 3.12 ebbôl nem jelent meg (a követés számára elveszett) 3.22 megismételt szûrôvizsgálat (a felvétel technikai hibája miatt) 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 Tisztázó vizsgálatok megoszlása „ismételt mammográfiás vizsgálat (nagyított, célzott)” UH aspirációs citológiai vizsgálat mintavétel core-biopsziára Sebészi biopsziák elvégzett sebészi biopsziák száma ebbôl szövettanilag rosszindulatúnak bizonyult van-e specimen mammográfiára lehetôség „Szûréssel kimutatott, szövettanilag igazolt rák esetek megoszlása” szûrôállomáson dokumentált emlôrák esetek száma -44 % 45-49 % 50-64 % 65% igen/nem Összesen -44 % 45-49 % 50-64 % 65% Összesen Összesen

6.1.1 10 mm-nél kisebb átmérôjû (pathológiai méret) 6.1.2 10-15 mm közötti átmérôjû (pathológiai méret) 6.1.3 15 mm-nél nagyobb átmérôjû (pathológiai méret) 6.1.4 „szövettanilag nem invazív (DCIS, LCIS)” 6.1.5 negatív hónaalji nyirok csomó status 6.2 „területen kívül kezelt, a szûrôállomás dokumentációja számára elveszett esetek száma”

142

IV. 18. melléklet

IV. 18. melléklet

Az emlôszûrés hosszútávú hatásai Számítások a halálozás csökkenésének értékelésére
A Központi Statisztikai Hivatal adataiból retrospektíven, életkor szerinti csoportosításban összesített (kumulatív) emlôrák halálozási görbéket lehet rajzolni, melyek a szervezett lakossági emlôszûrésben az 100.000 fôre számított emlôrák miatti halálozást mutatják a szûrés kezdetétôl eltelt idô függvényében. A szûrt és a kontroll, azaz lakossági emlôszûrésben részt nem vevô területrôl vett csoport görbéinek szétválása, vagy az egyes idôpontokhoz tartozó értékek közti szignifikáns különbségek mutatják a szûrés eredményességét. Svédországban 12 évvel a szervezett lakossági emlôszûrés kezdete után végzett kiértékelések során elsôsorban az 50-69 éves korosztályokban már néhány év múlva észlelték a görbék jelentôs divergenciáját, míg a rendszeres 2 éves visszahívások mellett a 40-49 éveseknél csak 8 év múlva volt kimutatható szignifikáns különbség, a 70-74 éveseknél pedig a szûrt és a kontroll csoport görbéje csaknem együtt haladt. A korcsoportonkénti relatív kockázat (RR) a két csoport (szûrt és kontroll) mortalitási aránya alapján számítható. A relatív kockázat és a megbízhatósági intervallum számítására leggyakrabban a Mantel-Haensel féle statisztikai módszert használják. A valóban az emlôrák miatti halálozási szám gyakran szubjektív, nehezen, vagy egyáltalán nem adható meg pontosan, sokszor túl- vagy alulbecsült, ezért javasolható az emlôrák miatti halálozási többlet arányának (lambda) a használata. λ = (O – E) / N, ahol: O = a vizsgált csoportban lévô emlôrákosok közötti halálozási szám. (O-ra a Poisson féle eloszlás érvényes.) E = a vizsgált csoportban lévô emlôrákos betegeknél az emlôráktól függetlenül várható halálozási szám, amely egy általános, úgynevezett háttér-halálozás, az adott korcsoportba tartozó népesség halálozási számának felel meg. Feltételezzük, hogy ez egy ismert állandó az adott népesség adott korcsoportjában. N = a vizsgált csoport létszáma. Az emlôrák miatti halálozási többlet arány használatával jobban meg lehet becsülni az emlôrákkal kapcsolatos halálozást, még ha indirekt oka is van annak, mint például a kezelés következményeként fellépô haláleset, vagy a daganatos betegség miatti öngyilkosság. Ha ezt a fogalmat alkalmazzuk, objektívebb képet, érvényesebb becslést kapunk az emlôrákkal kapcsolatos halálozásról, és így a szûrés hatékonyságát is jobban le tudjuk mérni, mint az egyszerû, általánosan alkalmazott halálozási arányokkal. A szervezett lakossági szûrésben résztvevôk (Osz), valamint a kontroll csoport (Ok) emlôrák miatti halálozási többlet arányaiból kiszámítható a kockázati különbség (lsz- lk), valamint a kockázati arány (RR = lsz/ lk). Mivel a két csoport emlôrák miatti halálozási száma (Osz és Ok) egymástól független, a Poisson-féle eloszlás alapján az RR varianciájára a következô adódik: Var {ln (RR)} = [Osz/(Osz – Esz)2] + [Ok/(Ok – Ek)2] A kockázati arány 95%-os megbízhatósági (confidencia) intervallum kiszámítására pedig a következô képlet használható: exp {ln(RR) ± 1,96 {Var[ln(RR)]}1/2} A svéd epidemiológusok a 10 éven belüli várható halálozásai arány kiszámítására az 1 – exp(b1 x b2 x b3 x b4) x ln (1 – háttér halálozási arány) összefüggést használják, ahol b1, b2, b3 és b4 nagy statisztikai alapokon nyugvó, regressziós módszerrel meghatározott, táblázatokból kivehetô, az egyes kockázati tényezôknek megfelelô értékek. b1 a tumor nagyságnak, b2 nyirokcsomó statusnak, b3 hisztológiai statusnak, illetve b4 a hiányzó adatoknak megfelelô arányossági tényezô. A háttérhalálozásnál az adott lakosság- és korcsoportot kell figyelembe venni.

143

V. A vastag- és végbélrákok korai felismerése szûréssel

V. A vastag- és végbélrákok korai felismerése szûréssel
Magyarországon 1998-ban 4873 személy, 2550 férfi és 2323 nô halt meg vastagbél- és végbélrák miatt; ezzel a gyakorisággal a kolorektális rákok a daganatos halálokok sorában férfiaknál a tüdôrák, nôknél az emlôrák mögött – de azzal közel azonos gyakorisággal - a második helyen állnak. Mind a diagnosztizált új esetek száma, mind a halálozás évrôl-évre emelkedik. Ez a riasztó tény cselekvést sürget. Keletkezésük okát nem, de kialakulásuk módját, fejlôdésmenetét viszonylag jól ismerjük. Ebbôl következik, hogy elsôdleges megelôzésük lehetôségei korlátozottak, a szûrés útján megvalósuló másodlagos megelôzésük – és a korai felismerést követô korai kezelés - viszont ígéretes stratégia a halálozás mérséklésére. Keletkezésükben mind az életmóddal, különösen a táplálkozási szokásokkal összefüggô külsô, mind pedig öröklött hajlam és genetikai tényezôk szerephez jutnak. A vastagbélrák molekuláris genetikai hátterérôl mind több ismeret gyûlik össze, ezek az ismeretek azonban – egyelôre – a gyakorlatban nem növelik a megelôzés esélyeit. Tudni lehet, hogy a betegség családi halmozódása, a familiáris adenomatózus polipózis és egyes örökletes családi daganatos szindrómák jelentenek fokozott kockázatot. „de novo”, a bél ép nyálkahártyájából is – többségükben a bélnyálkahártya jóindulatú adenomatózus, leggyakrabban a villózus szerkezetû polipjaiból indulnak ki. Ezek gyakorisága – patológiai megfigyelések szerint – 30-40%, férfiaknál gyakoribb, mint nôkben; gyakoriságuk a korral nô, 75 év felettiekben 40-60% is lehet. Természetesen nem minden polipból keletkezik rák, ennek valószínûsége nagyságával arányban nô; az 1 cm-nél nagyobb, és különösen a többszörös polipok malignizálódásának kockázata jelentôs. Az átalakulás lassan, évek során megy végbe. A már kifejlôdôben lévô rák sokáig a bélfalra szorítkozik, lassan progrediál, és bár lassú kifejlôdése során gyakran szakaszosan vérzik, hosszú ideig tünetmentes marad. Fejlôdésmenetére jellemzô a hosszú ideig fennálló preklinikai kimutatható szakasz, ami a kolorektális rákot szûrôvizsgálatra különösen alkalmas célbetegséggé teszi. A tünetmentes szakaszban felfedezett vastagbélrák kezelés utáni prognózisa jobb, mint a már tüneteket okozó elváltozásoké. A szûrôvizsgálat célja ezért a vastagbélrák rákmegelôzô állapotainak tekinthetô 1 cm-nél nagyobb, villózus szerkezetû adenomatózus polipok és a már kialakult, de korai, még csak a bélfalra szorítkozó rákok felismerése és kezelése az átlagosan veszélyeztetett, tünetmentes népesség idôrôl-idôre megismételt vizsgálata által. A premalignus adenomák felismerése és eltávolítása kihúzza a talajt a vastagbélrák keletkezése alól, nyilvánvalóan csökkenti gyakoriságát.

1. Az átlagos és fokozott kockázat
Az áltagos és fokozott kockázat elkülönítése a szûrési stratégia megválasztása szempontjából fontos. A vastagbélrák kialakulása különösen azokat veszélyezteti, akiknek egy vagy több egyenes ági rokona körében már elôfordult vastagbélrák vagy familiáris polipózis szindróma, vagy akik maguk krónikus vastagbélgyulladásban (colitis ulcerosa) szenvednek, vagy személyes anamnézisükben vastagbéladenoma vagy polip szerepel. A fokozottan veszélyeztetett személyek fokozott orvosi figyelmet igényelnek. A betegség növekvô gyakorisága azonban indokolttá teszi, hogy az egészségügyi ellátórendszer onkológiai ébersége – a tünetmentes személyek rendszeres szûrôvizsgálata formájában az átlagos kockázatot hordozó népességre is kiterjedjen.

3. Szûrôvizsgálati módszerek
A szûrôvizsgálat céljaira számos többé-kevésbé alkalmas módszer alkalmazásával próbálkoznak. Ezek mindegyike kínál elônyöket, de fogyatékosságaik is vannak. A rektális digitális vizsgálat és az endoszkópos módszerek fogyatékossága leginkább korlátozott hatótávolságukból adódik. (lásd 1. táblázat). A székletbeli rejtett vér kimutatása laboratóriumi úton ugyancsak nem fogyatékosság nélküli, de a tünetmentes népesség szûrôvizsgálatára leginkább alkalmazhatónak bizonyult.

2. A vastag- és végbélrákok fejlôdésmenete: esély a szûrésre
A vastagbélrák kialakulása többszakaszos folyamat, amelyet az „adenoma-carcinóma szekvencia” jellemez. Ismereteink szerint ugyanis a vastagbél rákjai – bár keletkezhetnek

3.1 A rektális digitális vizsgálat
A klinikai vizsgálat fontos, elengedhetetlen része. Érdeme, hogy a rektum dorzális, az endoszkópos vizsgálattal nem látható fala is tapintható. Fogyatékossága, hogy hatótávolsága nem több a vizsgáló újj hosszánál, így csak a végbélgyûrûtôl számított 7-10 cm távolságon belüli polipok és dagana145

V. A vastag- és végbélrákok korai felismerése szûréssel Coecum Colon ascendens Flexura hepatica Colon transversum Flexura lienalis Colon descendens Colon sigmoideum Rectum Anus 2,5-4,5% 2,0-4,0% 1,5-3,0% 3,0-4,5% 1,5-3,0% 6,0-8,0% 18,0-25,0% 48,0-58,0% 1,2-2,0% letben még nem vehetô észre, a rejtett vér kimutatása több egymást követô székletbôl vett mintából ma az egyetlen nem invazív, egyszerû, viszonylag olcsó és hatásos, tömeges mértekben alkalmazható szûrôvizsgálati módszer. A székletbeli rejtett vér kimutatására kvalitatív teszteket alkalmaznak, amelyek pusztán a vér jelenlétét jelzik, tekintet nélkül annak mennyiségére. Valamennyinek közös fogyatékossága az, hogy a polipok és rákok mintegy 20%-a egyáltalán nem vérzik, amelyik pedig vérzik, nem állandóan, hanem szakaszosan vérzik, s talán éppen a mintavétel idején nem. A rejtett bélvérzés kimutatását célzó eljárásoktól elvárható lenne, hogy ne csak magas, hanem szelektív érzékenységû legyen, azaz jelezze a vastagbél-eredetû vérzéseket, de alacsony érzékenységû legyen a felsôbb emésztôtraktusból eredô vérzésekre, továbbá, hogy „humán-specifikus” legyen, azaz képes legyen elkülöníteni az emberi vérzést a diétás eredetû állati vértôl. A rendelkezésre álló eljárások a kívánalmaknak több-kevesebb mértékben felelnek meg. 3.3.1 Biokémiai eljárások: hemoccult-teszt A székletbeli rejtett vér kimutatására hagyományosan, széles körben alkalmazott kémiai eljárás a guaiac-teszt: a hemoglobin peroxidáze-szerû aktivitásán alapuló színreakció; ha a székletben rejtett vér van, a kimutatás során a guaiac-kal impregnált szûrôpapír megkékül (a guaiac egy, a természetben elôforduló gyanta-szerû anyag, amely reagensként szerepel a reakcióban). Az ezen az elven mûködô eljárásokat összefoglalóan Hemoccult-teszteknek nevezik. A teszt gyengéje a fajlagosság hiánya: tulajdonképpen a peroxidáze, vagy peroxidáze-szerû aktivitásra specifikus, nem pedig a vérzésre, nem pedig az emberi hemoglobinra. Pozitív reakciót ad az állati eredetû vér is, amelyet az étrendben szereplô húsok, fôleg a „vöröshúsok” bôven tartalmaznak. Továbbá, peroxidáze hatású zöldségfélék is elôidézik a pozitív reakciót, ezért sok az ál-pozitív eredmény. Alacsony az érzékenysége is, mert a táplálékkal bejutott C-vitamin gátolja a peroxidáze-reakciót. Mindezek kivédésére, a megbízható eredmény reményében a vizsgálat szigorú, több napos étrendi elôkészítést igényel, ami az „egészséges” emberek fegyelmezetlenségén gyakran megbukik. További nehézségeket támaszt a székletminta kiszáradása a minta-gyûjtés és a teszt elvégzése közötti idô alatt. A víztartalmát vesztett, kiszáradt minta gyakran ad tévesen negatív eredményt. A szûrôpapír megnedvesítése a reakció elvégzése elôtt, azaz a rehidráció, javítja az érzékenységet, ámde jelentôsen csökkenti a fajlagosságot és a teszt pozitív jósló értékét is, mert megkettôzi a pozitív reakciók számát. Mindezek eredményeképpen a hemoccult-teszteket – érzékenységük és fajlagosságuk korlátai miatt – jogos kritikával illették, ezért azok „egyeduralkodó” használata a rejtett bélvérzések kimutatásában tarthatatlanná vált. 3.3.2 Immunológiai, immunkémiai technikák. Kétfázisú és kombinált tesztek Ma tényként fogadják el, hogy az immunológiai/immunkémiai módszerek érzékenysége és fajlagossága magasabb, mint a guaiac-típusúaké. A kombinált módszer egy érzéke-

Forrás: Kásler M (szerkesztô): Onkoterápiás protokoll 149. o.

XIV. táblázat. Colorectalis daganatok megoszlása kiindulási hely szerint.

tok észrevételére alkalmas. Igaz ugyan, hogy a daganatok egy jelentôs hányada a vizsgáló ujj számára elérhetô, ezért a rektális digitális vizsgálat alkalmazását szorgalmazni kell, nyilvánvaló azonban, hogy ez a vizsgálat a colorectális daganatok szûrôvizsgálatára önmagában alkalmatlan.

3.2 Az endoszkópos módszerek
A szigmoidoszkópia érzékenysége az általa láthatóvá tehetô vastagbélszakaszokon tökéletesnek mondható. A rigid eszköz hatótávolsága mintegy 25 cm, a flexibilis szigmoidoszkóp pedig már 60 cm-re vezethetô fel. Ilyen módon már a célállapotok mintegy 60-70%-a láthatóvá tehetô. Fajlagosságuk attól függ, hogy mit tekintünk „álpozitív”-nak. Minthogy álpozitívnak lényegében csak a nem-adenomatózus, hiperplasztikus és gyulladásos polipok tekinthetôk, amelyek nem járnak a daganattá alakulás veszélyével, az endoszkópos vizsgálatok fajlagossága jó. Kétségtelen elônye, hogy maga a szûrési célzattal végzett beavatkozás a talált polipok eltávolítására is alkalmat ad, így egyúttal a rákkeletkezés „primér prevencióját” és a terápiás beavatkozást is jelenti. Az endoszkópos eljárások korlátai is nyilvánvalóak: túl azon, hogy a belek nem megfelelô elôkészítése a vizsgálat elôtt károsan hat az érzékenységre, a szigmoidoszkópia lényegében „invazív” módszer: az eszköz felvezetése a vizsgált személy számára kellemetlen és gyakran ütközik nehézségbe. (Számolni kell azzal hogy, a szûrôvizsgálatra kerülô tünetmentes, magukat egészségesnek tudó személyek tûrôképessége alacsonyabb, mint a panaszokkal orvoshoz forduló betegeké!) Fennáll a bélfal perforációjának veszélye is. A kolonoszkópia költséges eszközigénye és az eljárás komplexitása miatt még kevésbé jön szóba, mint a tömeges szûrôvizsgálat módszere, a nem-negatív szûrôvizsgálati eredménnyel járó esetekben viszont a kivizsgálás és a klinikai diagnosztika pótolhatatlan eszköze.

3.3 A rejtett bélvérzés kimutatása
Abból a megfigyelésbôl kiindulva, hogy a még tüneteket nem okozó premalignus polip és korai rák idôszakosan és kis mértékben vérzik úgy, hogy az szabad szemmel a szék146

V. A vastag- és végbélrákok korai felismerése szûréssel nyebb guaiac-típusú reakcióból és egy immunkémiai tesztbôl áll. Ez utóbbi, mint egy második fázisú teszt, arra szolgál, hogy csökkentse az álpozitív reakciókat. Bár ezek a módszerek képesek jó néhány korábbi hibaforrást kiküszöbölni, még mindig fennáll néhány, a módszerek hatékonyságát csökkentô probléma. Egy ilyen probléma a hemoglobin lebomlásából származik. A degradálódás mértéke a vérzés helyétôl függ: elsôsorban a vékonybél nedvében enzimatikus és bakteriális aktivitás hatására a felsô béltraktusban megy végbe, de a hatások még a coecumban is érvényesülnek. A közelmúltban az Országos Onkológiai Intézetben olyan antihuman hemoglobin immunszérumot fejlesztettek ki, amely képes megkülönböztetni a humán hemoglobin-fragmentumokat az intakt hemoglobin-molekulától, és e kettô párhuzamos vizsgálatára ad alkalmat, ezáltal a vérzés helyére és forrására lehet következtetni. A peroxidáze-tesztek – és az immunológiai technikák is – korábban a hemoglobin-molekulát, vagy annak valamilyen alkotórészét vették célba, mivel ez a vér legbôségesebb és legjobban azonosító anyaga. Kiderült azonban az, hogy a hemoglobin degradálódása, valamint a széklet bizonyos anyagaihoz való irreverzibilis kötôdése miatt, korántsem tartható az emésztôtraktus vérzéseinek legérzékenyebb indikátorának. Erre tekintettel javasolták a hemoglobin és egy további, a székletbeli bomlasztó hatásokkal szemben ellenállóbb vérfehérje, az albumin párhuzamos kimutatását, mint a vérzés egy újabb lehetséges indikátorát a székletmintában. A vizsgálatok igazolták, hogy ez az „újítás” a kimutatás hatékonyságát tovább javítja. E módszerek használhatóságát növeli, hogy emberre specifikusak, tehát nem igényelnek semmiféle étrendi elôkészítést a vizsgálat elôtt. A szûrôvizsgálattal kimutatott rákesetek között a korai, a bélfalra szorítkozó (Dukes-A stádiumú) esetek aránya jelentôsen magasabb a tünetek alapján diagnosztizáltakhoz viszonyítva, az érzékenység és a fajlagosság, így a pozitív jósló érték fogyatékosságait mégis az eljárások alkalmazásának korlátaiként értékelik.

4. A lakosság részvétele a szûrésben
A szûrôvizsgálat hatásosságára bizonyítékot szolgáltató randomizált, ellenôrzött vizsgálatokban a „beválogatott” személyek viszonylag nagyobb hányada (54-67%-a) fogadta el a felajánlott lehetôséget, és vett részt a szûrôvizsgálat „elsô körében”, és ezek többsége (61-80%) az idôrôl-idôre megismételt vizsgálatokban is. A lakossági szûrôvizsgálatokban – tapasztalatok szerint – a részvétel ennél általában alacsonyabb. Egybehangzó tapasztalat, hogy a székletbeli rejtett vér kimutatásán alapuló szûrôvizsgálat gyenge pontja az alacsony és az életkorral csökkenô lakossági részvétel; „társadalmi elfogadottsága” alacsonyabb, mint akár a méhnyak- akár az emlôszûrésé. Ezt a más esetekben is tetten érhetô lélektani, gazdasági és társadalmi jellegû visszatartó tényezôkön kívül az embereknek a széklettel való elkerülhetetlen „babrálástól” való természetes viszolygása magyarázza. A személyes meghíváson alapuló szervezett szûrési programokban a részvételi arány az optimális alatt marad ugyan, de magasabb, mint az alkalomszerû, vagy az önkéntességen alapuló szûrés esetén. Az egészségnevelésnek, célzott propagandának lehet ugyan serkentô hatása, de a lakossági részvételt a családorvos által közvetített, személyre szóló meghívás teheti optimálissá.

3.4 A rejtett vérkimutatás érzékenysége, fajlagossága
Az alkalmazott eljárások megbízhatóságának értékelését megnehezíti, hogy a közölt adatok különbözô összetételû népességben, klinikai körülmények között, azaz ismert kolorektális daganatos betegeken, vagy tünetmentes személyeken, különbözô módon vett mintákkal, különbözô módszerekkel, kiszáradás után, vagy rehidrálással végzett vizsgálatokból származnak. Tovább nehezíti a megítélést az, hogy az érzékenység tulajdonképpeni mutatói a tévesen negatív esetek, a szûrôvizsgálattal ki nem mutatott daganatok. A csak késôbb, a tünetek alapján felismert intervallum-rákok gyakorisága többnyire nem ismert, ezért az eljárások érzékenységére és fajlagosságára vonatkozóan közölt adatokat kellô kritikával kell kezelni. Különbözô közlemények a hagyományos peroxidázereakcióval rehidráció nélkül végzett vizsgálatokban az érzékenységet 52-80% között, a fajlagosságot 96-98% között adják meg. Rehidrált mintákban az érzékenyég meghaladhatja a 90%-ot, a specificitás viszont jelentôsen, 90-94%-ra csökken. A kétfázisú, kombinált eljárások mind az érzékenységet, mind a fajlagosságot javítják. A tesztek a vastagbél polipusait, különösen az 1 cm-nél kisebb, nem vérzô polipusokat kevésbé érzékenyen mutatják ki.

5. Lakosságszûrés: a hatásosság bizonyítékai
A székletbeli rejtett vérzés kimutatásának klinikai hasznosságához már régóta nem fért kétség, hatásosságának bizonyítékai azonban a legutóbbi idôkig hiányoztak, annak ellenére, hogy az 1970-es évek elejérôl több centrumban folytak prospektív randomizált kontrollált vizsgálatok. Minthogy a népegészségügyi méretû alkalmazás feltétele a népességbeli halálozás csökkenésével mért bizonyíték, az egészségpolitikai döntésekre mértékadó nemzetközi szervezetek álláspontja legutóbbi idôkig az volt, hogy e szûrôvizsgálati módozat értéke még további bizonyítékra szorul, ezért a rejtett vér kimutatásán alapuló lakosságszûrés nem szerepelt ajánlásaikban. A figyelem három, az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Dániában folyó prospektív randomizált vizsgálatra összpontosult, amelyekben összesen több mint 250.000 ötven és nyolcvan év közötti tünetmentes férfi és nô vett részt. A nem-negatív eredményt adó esetekben kolonoszkópiás vizsgálatot végeztek. (lásd XV. táblázat.) 147

V. A vastag- és végbélrákok korai felismerése szûréssel Vizsgálat Szerzô, helyszin Mandel, Minnesota, USA Kronborg, Fün, Dánia Hardcastle, Nottingham, UK Mandel, Minnesota. USA Halálozás csökkenése 33% 18% 15% 21%

Közlés éve 1993 1996 1996 1999

Korcsoport 50-80 45-75 45-74 50-80

Résztvétel ? 67% 54% 75%

Módszer guaiac guaiac guaiac guaiac

XV. táblázat. A szûrôvizsgálat hatásossága a halálozás népességbeli csökkenésével mérve.

Az áttörés kezdetét Mandel 1993-ban megjelent közlése jelentette, aki 13 évi követési idô után az évente megismételt, rehidrációval végzett Hemoccult vizsgálat eredményeként 33%-os halálozás-csökkenésrôl számolt be. Ezt követte 1996ban Hardcastle, majd Kronborg közlése, akik kétévente, rehidráció nélkül végzett Hemoccult-teszttel a szûrôvizsgálaton ismételten részt vettek között 15, illetve 18%-os halálozáscsökkenést dokumentáltak a szûrôvizsgálatban nem részesült kontroll-csoportban találtakhoz képest. Mandel 1999-ben kétévente megismételt szûrôvizsgálat hatására a vastagbélrákból eredô halálozás 21%-os csökkenését közölte. A szûrôvizsgálatok nyomán nemcsak a halálozás, hanem a vastagbélrák elôfordulásának gyakorisága, az incidencia, vagy morbiditás is csökkent, ami a rákmegelôzô állapotnak tekintett adenomák, polipok kimutatásával és eltávolításával magyarázható. E vizsgálatok közölt eredményei alapján bizonyítottnak tekinthetô, hogy az 50 év feletti férfiak és nôk évenkénti szûrôvizsgálata mintegy egy-harmadával, kétévenkénti szûrôvizsgálata pedig mintegy egy-ötödével képes csökkenteni a vastagbélrák okozta halálozást a népességben. E bizonyítékok birtokában a rejtett vér kimutatásán alapuló szûrôvizsgálat kiterjesztése a veszélyeztetett korú népességre megindokoltnak tekinthetô.

6. A szûrôvizsgálat szervezési irányelvei
A személyes meghíváson alapuló népegészségügyi szûrés kiterjesztése az 50 év feletti lakosságcsoportokra ajánlott. Az ajánlások alapjául az életkor szerinti elôfordulás szolgál. Bár a megbetegedés elôfordulhat fiatalabbakban is, többnyire örökletes, családi daganatos szindrómák részeként, a 40. életév után válik mind gyakoribbá, a 60. életévig öt évente duplázódik, és a csúcsot 70 éves kor után éri el. A területi lakosságszûrés meghatározott közigazgatási egységekben valósul meg; szervezési egysége a családorvosi körzet. (lásd 19. ábra.) A szûrési stratégia elsô lépése a székletbeli rejtett vér kimutatása három egymást követô napon vett székletmintából. A székletminta gyûjtésére célszerûen elkészített mûanyag kazetta szolgál. Az ehhez mellékelt „használati utasítás” pontosan leírja a teendôket, beleértve a mintavétel módját és a minta tárolását is. A peroxidáze-reakcióra alapozott konvencionális tesztek alkalmazása esetén az elôkészítés fontos eleme a diétára vonatkozó elôírások betartása a mintavételt megelôzô legalább három napon át, ezt azonban a színreakcióval kombinált 148

hazánkban is alkalmazott – immunkémiai laboratóriumi eljárások mellôzhetôvé teszik. A székletmintát tartalmazó kazettákat a név, a személyazonosító szám (TAJ-szám) és a dátum, valamint a területileg illetékes családorvos „pecsétszámának” feltüntetésével megjelölt gyûjtôhelyen kell leadni, ahonnan a minta a laboratóriumba kerül. A kétfázisú vérkimutatási eljárást erre felkészült laboratóriumban végzik el. Az elsô lépésben nagy érzékenységû, a diétától függôen 10-20%-os pozitivitást adó színreakció alapján pozitív eseteket tovább vizsgálják. A második lépésben immunkémiai módszerrel – antihumán hamoglobin és antihumán albumin immunszérumokkal – végzett eljárás során a „hamis pozitív” eseteket kizárják a további vizsgálatból. A laboratórium mind a negatív, mind a pozitív szûrôvizsgálati eredményt adó esetekrôl listás értesítést küld az illetékes háziorvosnak, aki az eredményrôl értesíti a szûrôvizsgálatban részesült személyt; negatív eredmény esetén 2 év elteltével a szûrôvizsgálat megismétlését helyezik kilátásba. Az összes vizsgálat 3-5%-át kitevô pozitív eredmény esetén vizsgált személyt a szûrôprogrammal együttmûködô gyógyintézet endoszkópos laboratóriumába hívják meg további, tisztázó kolonoszkópos vizsgálat elvégzése céljából. A vastagbél teljes hosszára kiterjedô kolonoszkópos vizsgálat kizárja, vagy megerôsíti a vérzô polip, vagy daganat felmerült gyanúját, elvégzi a talált adenomatózus polip, vagy polipok eltávolítását, vagy a daganat lokalizálását, esetleg biopsziát végeznek. A szûrôvizsgálattal felfedezett vastagbélrák kórismézése és az elsôdleges kezelési döntés endoszkópos szakemberek, radiológus (ultrahang), sebész, patológus, klinikai onkológus és a háziorvos szoros, egyeztetett elvek alapján megvalósuló együttmûködését igényli. Ennek biztosítása a szervezett szûrôprogram egyik elôfeltétele.

7. Az alapellátás feladatai a szûrésben
A lakosságszûrés lebonyolításában kulcsszerep jut az alapellátásban dolgozó háziorvosoknak és azok munkatársainak. A családorvos (1) részt vállal a szûrôvizsgálat szervezésében: • a szûrésbe bevonandó 50 év feletti férfiak és nôk listája a háziorvosi szolgálat adatbázisából nyerhetô; • a háziorvos – az együttmûködô laboratóriummal összehangoltan – elkészíti a szûrôvizsgálatok ütemtervét;

V. A vastag- és végbélrákok korai felismerése szûréssel

Minta Háziorvosi szolgálat 1. Meghívólevél 2. Információ 3. Kazetták – minta

Klinikai Laboratórium (FOB-teszt)

Negatív Eredmény

Pozitív

Endoszkópia

Negatív Eredmény

Pozitív

Gyógyintézet

19. ábra. A vastagbélszûrés menete. 149

V. A vastag- és végbélrákok korai felismerése szûréssel • tárolja a mintavételre szolgáló széklettartályokat; • névre szóló, személyes hangú levelet küld minden egyes vizsgálandó személynek, amelyben elmagyarázza a székletbeli rejtett vér kimutatásán alapuló szûrôvizsgálat célját, értelmét és korlátait, valamint a székletminta gyûjtésének és visszajuttatásának módját; • a meghívással egyidejûleg 3-3 széklettartályt juttat el a címzettnek; • értesítést kap a teszt eredményérôl és azt a vizsgált személyek tudomására hozza; • értesítést küld a negatív vizsgálati eredményrôl is, lévén, hogy a megnyugtatás a szûrôvizsgálat egyik célja; • ha a teszt eredménye nem-negatív, értesíti az érintett személyt a további, endoszkópos tisztázó vizsgálat szükségességérôl, helyérôl és idejérôl. (2) egészségnevelési feladatokat lát el: • személyes kapcsolatait kihasználva rábeszéli, motiválja, stimulálja esetleg vonakodó „betegeit” arra, hogy vállalják a mintagyûjtéssel járó kényelmetlenségeket és mûködjenek együtt a szûrést kezdeményezôkkel; a meghívólevélben foglaltakon túl további információkkal látja el az azt igénylôket. (3) nyilvántartást vezet a szûrésrôl, adatbázisában rögzíti • a szûrôvizsgálatra meghívottakat; • a szûrôvizsgálatban részesülteket, akik tehát a székletmintát visszajutatták és nyilvántartják ezek szûrôvizsgálati eredményét; • a szûrôvizsgálatban nem részesülteket, akik meghívást és széklettartályt kaptak, de azt nem juttatták vissza; • a nem-negatív szûrôvizsgálati eredmény miatt endoszkópos vizsgálatra visszahívottak vizsgálati eredményeit, kezelési és követési adatait. (4) „kiszûri” a magas kockázató csoportba sorolható személyeket A családorvosoktól elvárható, hogy a személyes és családi kórelôzmények felvétele során rákérdezéssel „kiszûrjék” és nyilvántartsák a vastagbélrák keletkezése szempontjából fokozottan veszélyeztetett személyeket. Fokozott kockázatot jelent: • a hosszabb ideje fennálló colitis ulcerosa; • a vastagbél Crohn-betegsége; • a korábban diagnosztizált vastagbélbetegség (daganat, adenoma, polip, gyulladás); • a vastagbél adenomatózus polipózisának családi elôfordulása; • a vastagbélrák elôfordulása a közvetlen, egyenes ági rokonok között (szülô, testvér, gyermek); • egyes családi daganatos szindrómák.

8. A magas kockázatú személyek ellenôrzése
A magas kockázatú csoportba tartozó egyének rendszeres ellenôrzése - a lakosságszûréstôl függetlenül - az egészségügyi ellátórendszer feladata: 35-40 éves kortól évente rejtett vérzés kimutatását szolgáló laboratóriumi teszt és rendszeres (35 évenkénti) endoszkópos vizsgálat elvégzése ajánlatos.

Ajánlott irodalom:
Mandel, J.S. et al.: Reducing mortality from colorectal cancer by screening for fecal occult blood test. N.Engl.J.Med. 328: 1365-1371.1993. Winaver,S.J., St.John,D.J., Bond, J.H. et al.: Prevention of colorectal cancer: guidelines based on new data. Bull.WHO. 73: 7-10.1995. Kronborg, O. et al: Randomised study of screening for colorectal cancer with faecalk occult blood test. Lancet, 348: 1467-1471.1996. 150 Haedcastle,J.D. et al. Randomised controlled trial of feocal uccult blood screening for colorectal cancer. Lancet.348: 1472-1477. 1996. Mandel,J.S. et al.: Colorectal cancer mortality: Effectiveness of biennal screening for fecal occult blood test. J. National Cancer Inst. 91: 434-437. 1999.

V. 1. melléklet

V. 1. melléklet

Rejtett bélvérzés laboratóriumi kimutatása
1. Két oldalon nyitható székletgyújtô kazetta: – bal oldal felsô sor: Páciens széklet oldal csukott állapotban – bal oldal alsó sor: Páciens széklet oldal nyitott állapotban, középen látható a kerek mintavételi hely kb. 1 g széklet számára – jobb oldal felsô sor: Laboratóriumi oldal csukott állapotban – jobb oldal alsó sor: Laboratóriumi oldal nyitott állapotban. A nagy szûrôpapír-korong guajac tartalmú, a fedélen található kis korong az immunkémiai vizsgálathoz szükséges.

2. A vérkimutatás „elsô lépése”: színreakció. A színreagensbôl (bal oldali csippentôs üveg) 1-2 cseppet a guajacos nagy szûrôpapír székletfoltjára cseppentünk és 2 perc után leolvassuk: Felsô minta: nagyon erôs pozitív Középsô minta: erôs pozitív Alsó minta: negatív A pozitív színreakciót adó székletkazetták fedelérôl csipesszel leemeljük a kis textilkorongokat és a beszáradt széklettartalmat megfelelô pufferrel visszaoldjuk a „második lépés”, az immunkémiai vizsgálat számára.

3. Vérkimutatás elektroszinerézissel, anti-humánhaemoglobin és anti-humán albumin immunszérumok felhasználásával. A számmal jelölt lyukakban visszaoldott székletminták, alattuk H: anti-haemoglobin; A: anti-albumin. Immunprecipitátumok jelzik a pozitív reakciót.

4. Normál humán vér (haemoglobin=150g/l, albumin=50 g/l) geometriai hígitási sorainak (1/6400-1/1000) vizsgálata elektroimmundiffuzíóval (1–7 minta). A: anti-humán haemoglobin; B: anti-humán albumin; C: anti-humán haemoglobin és albumin keveréke. Az agarose gélhez kevert immunszérumok aránya: anti-humán haemoglobin = 100 µl/6ml, anti-humán albumin = 40µl/6ml. A startlyukba töltött minták mennyisége = 10-10 µl. Az áramerôsség = 12mA/lemez, az elektroforézis idôtartama = 4 óra.

5. Egészséges fiatal felnôtt nôk székletmintái albumintartalmának a vizsgálata (1–24 minta) tisztított humán albumin standardokkal kiegészítve: S1 = 100 µg/ml, S2 = 10 µg/ml, S3= 5 µg/ml. Csak a 3-as minta (nyíl) albumintartalma haladja meg az alsó kimutatási határértéket. A gélbe kevert immunszérum 40 µl antialbumin/6ml volt.

151

V. 1. melléklet
6. Rejtett bélvérzés kimutatása daganatos betegek „egynapos” székletmintáiból (1–6 minta). A = antihumán haemoglobin, B = antihumán albumin, C = antihumán haemoglobin és albumin keveréke. A csillaggal jelölt mintákban (1 és 3) a haemoglobin igen kis koncentrációban van jelen (az 1-ben csak nyomokban), míg a 2es mintából haemoglobint nem lehetett kimutatni. Ezzel szemben az albumintartalom mindegyik mintában jelentôs (a gélbe kevert immunszérumokat l. az 1. ábrán)

7. Rejtett bélvérzés kimutatása daganatos betegek „egynapos” székletmintáiból. A = antihumán haemoglobin, B = antihumán albumin, C = antihumán haemoglobin és albumin keveréke. Az 1, 5, 6-os mintákból haemoglobin nem mutatható ki, albumin viszont igen (az 1-es kivételével). A 2-es és 4-es mintákból csak haemoglobint lehetett kimutatni (csillagok), a 2-es számúból nyomokban. A 3-as minta magasabb haemoglobin koncentrációjához pedig igen alacsony albumin tartalom (nyíl) társul.

8. Humán intact haemoglobin és különbözô hemoglobin fragmentek nagy felbontású agarose gél elektroforézissel. 1. haemoglobin fragment I. 2. haemoglobin fragment II. 3. intact „native” haemoglobin 4. haemoglobin fragment III. 5. haemoglobin fragment IV. 6. haemoglobin fragment V.

9. Antihaemoglobin fragment III immunszérum (a-FH) vizsgálata counterimmunelektroforézissel (elektroszinerézissel). A sor: a haemoglobin fragment I. geometriai hígításának (31 µg/ml – 1000 µg/ml) precipitációs sora. B sor: a haemoglobin fragment II. geometriai hígításának (31 µg/ml – 1000 µg/ml) precipitációs sora. C sor: a haemoglobin fragment III. geometriai hígításának precipitációs sora a fenti koncentrációtartományban. D sor: az intact „natív” haemoglobin geometriai hígításának precipitációs sora ugyanazon koncentrációtartományban. q: antigén-tartalmú lyukak ❍: antitest (a-FH)-tartalmú lyukak

10. Eltérô „korú” beszáradt vérfoltok, hosszú ideig fagyasztva tárolt haemoglobin oldat és haemoglobin fragmentek vizsgálata immunszelekciós módszerrel. 1. minta: 160 napos vérfoltból visszaoldott haemoglobin. 2-3. minta: 8 hetesvérfoltból visszaoldott haemoglobin 1 mg/ml (2. minta) és 10 mg/ml (3. minta) koncentrációban. 4-5. minta –20 °C-on 2 évig tárolt haemoglobin oldat 1 mg/ml (4. minta) és 10 mg/ml (5. minta) koncentrációban. Nyíl mutat a tárolás során keletkezett kis koncentrációjú fragmentre. 6-7. minta: Haemoglobin fragment III. 1 mg/ml (6. minta) koncentrációban – helyzetét csillag jelzi – és 100 µg/ml (9. minta) koncentrációban. 8-9. minta: Haemoglobin fragment I. 1 mg/ml-es (8. minta) – helyzetét csillag jelzi – és 100 µg/ml (9. minta) koncentrációban. A gél alsó része anti-natív haemoglobin, a felsô rész (a-FH sáv alatt) anti-haemoglobin III. immunszérumot tartalmaz.

152

VI. Az emlô-, és a méhnyakszûrés: közgazdasági elemzés

VI. Az emlô-, és a méhnyakszûrés: közgazdasági elemzés
Bevezetés
Hazánkban jól érzékelhetô szükséglet és reális esély van arra, hogy a méhnyakszûrés kiterjedjen a 25-65 éves korosztályra (3 évente citológiai vizsgálat), az emlôszûrésben pedig részt vehessenek az 50-65 éves nôk (2 évente mammográfiás vizsgálat). A szakirodalom igen kiterjedt, erôs, jó minôségû tudományos bizonyítékokat tartalmaz arra nézve, hogy ezekkel a szûrôvizsgálatokkal, ezekben a korcsoportokban a halálozás jelentôs mértékben csökkenthetô. A konkrét, hazánkban is elérhetô, az egészségi állapotban (élettartam, életminôség) megmutatkozó haszon és a költség-hatékonyság biztosításához az szükséges, hogy a szûrési programok mûködtetéséhez szükséges inputot (anyagi források, munkaidô, szakértelem, felszerelés, épület, menedzsment) pontosan mérni tudjuk és képesek legyünk forintban kifejezni. Szükséges továbbá, hogy pontos információink legyenek arról, hogy mi is történik a „fekete dobozban”, azaz megismerjük a szûrés menetét (lakossági részvétel, betegek mozgása, diagnózisok megoszlása, találati arány, álpozitivitás, álnegativitás, és az ehhez rendelhetô költségek), ismerjük a mindezeket meghatározó egészségügyi, szakmai és társadalmi tényezôket, valamint pontosan meg tudjuk mérni és ki tudjuk fejezni az eredményt (élet, életév, életminôség nyereség). Az egyén szintjén a fôbb kérdések legnagyobb részében a szakemberek között egyetértés van, azonban a népesség-szintû szûrés sok olyan kérdést vet fel és (potenciális) költségforrást azonosít, amely az alkalomszerû, opportunisztikus szûrés gyakorlatában nem létezik vagy kis fontosságú, így a jelenlegi hazai gyakorlatban közvetlenül nem is vizsgálható (sem az egészségi állapot sem a költség adatok), csak a nemzetközi és a hazai adatok alapján modellezhetô. Ez nem csak a hatékony és költség-hatékony mûködésnek elengedhetetlen feltétele, hanem szükséges ahhoz is, hogy az egészségpolitikusokat, politikusokat, kollegáinkat és legfôképpen a társadalmat megnyerjük a szûrések ügyének. • a szûrôtevékenység eszközigényére, amortizációs költségeire és anyagfelhasználására, • a szûrôvizsgálatot végzô szakszemélyzet bérigényére, • a szûrés kimutatható, mérhetô költségeire, és • a nem negatív-szûrôvizsgálati eredményt adó esetekben követendô kiegészítô, tisztázó (diagnosztikus) vizsgálatok költségeire. A méhnyakszûrés terén a 25-65 éves korosztály 3 évenkénti citológiai vizsgálata, az emlôszûrés esetén pedig az 50-65 év közöttiek 2 évente végzett mammográfiás vizsgálata állt a vizsgálat középpontjában, mivel a szakemberek véleménye alapján ez tekinthetô a lakosságszûrés legmegfelelôbb stratégiájának hazánkban. Az elemzés a GYÓGYINFOK segítségével kiterjedt az országos szintre, emellett országos intézetre, megyei kórházakra és szûrôcentrumokra az ország több pontján. Az elemzéshez számos elismert szakember nyújtott segítséget. Az elemzésnek azonban nagyon lényeges korlátai is voltak: • a rendelkezésre álló adatok egyrészt igen hiányosak, másrészt a hozzáférhetô adatokat sem a közgazdasági, hatékonysági és költség-hatékonysági elemzések számára felhasználható módon rögzíttették, • mivel a vizsgált terület multifunkciós, azaz ugyanott, ugyanazok és ugyanazzal a felszereléssel szûrést és klinikai diagnosztikát is végeznek (amely fogalmak ráadásul igen sokszor keverednek), nehéz a tevékenységeket és a költségeket egymástól elválasztani, • a standardizáció foka a vizsgált területen alacsony, sok esetben a tevékenységek nem tervezettek, esetlegesek, nagy valószínûséggel jelentôs variabilitást mutatnak a különbözô szûrési centrumok között, • költség és finanszírozási adatok, ha nagyon hiányosan és ismeretlen megbízhatósággal is, de valamelyest rendelkezésre állnak, az eredményre vonatkozó adatok – életek megmentése, életév-nyereség és életminôség-nyereség – azonban teljes mértékben hiányoznak, hiszen nincs még mûködô rákregiszter, ennek hiányában pedig az életévnyereség nem számolható, továbbá nem folynak életminôség vizsgálatok, holott a nyereség jelentôs része ezen a területen képzôdik. Ezek hiányában a szûrés költségei és a betegségek kezelésének finanszírozási értékei, nehezen interpretálható számok, • nem terjedt ki az „economy of scope” és az „economy of scale” hatásaira, azaz nem vette figyelembe a tevékenységek összetettségébôl és a volumenébôl származó költség és minôségi konzekvenciákat. A vizsgálatok nagyobb volumene általában jobb minôséggel és kevesebb költséggel társul. A komplexebb szolgáltatásnak is lehetnek ilyen hatásai, de ez a témánk területén nemzetközileg is igen kevéssé kutatott, és a rendelkezésre álló adatok alapján jelenleg nem lehet kalkulálni. 153

1. Az elemzés kiterjedése és korlátai
Az elemzés az emlô és a méhnyak rosszindulatú daganatos megbetegedéseinek szûrôvizsgálatára terjedt ki. Közelebbrôl: • a szûrési nyilvántartásra (azaz a nem és az életkor szerint veszélyeztetettnek minôsülô, szûrésbe bevonandó személyekrôl vezetendô lakossági lista kezelésének és a személy szerinti meghívási követési rendszer mûködtetésének adminisztratív költségeire),

VI. Az emlô-, és a méhnyakszûrés: közgazdasági elemzés

2. Az emlô és a méhnyak rosszindulatú daganatának népegészségügyi jelentôsége, szûrôvizsgálata és a várható haszon

2.1 Az emlô és a méhnyak rosszindulatú daganatának népegészségügyi jelentôsége
1998-ban az összes daganatos halálozás (C00-D48) nôk esetében 14 757 eset volt, míg összesen (tehát valamennyi BNO kategória) 66 570 nô halt meg. Az emlô rosszindulatú daganatos halálozása az összes daganatok miatt bekövetkezô halálozás 16%-a volt, és az összes nôi halálozás 3,5%-át tette ki. A méhnyak rosszindulatú daganatos halálozása az összes daganatos halálozás 3,3% volt, ez az összes nôi halálozás 0,7%-ának felel meg. (lásd XVI. táblázat.) 2.1.1 Az emlô rosszindulatú daganata (C50) A fejlett országokban az emlô rosszindulatú daganatai a nôk körében elôforduló rákos megbetegedések 28%-32%át teszik ki, így az emlôrák a nôi populációban a leggyakoribb rosszindulatú megbetegedés. Minden kilencediktizedik nônek esélye van arra, hogy élete során emlôrákban fog szenvedni (Néhány országban a tüdôrák okozta

halálozás megközelítette, sôt meg is elôzte az emlôrák okozta halálozást, így a nôk leggyakoribb daganatos halálokává lett. Magyarországon a kolorektális daganatok miatt közel azonos számú nô hal meg, mint emlôrák miatt. Szerk.) Hazánkban a rendelkezésre álló mortalitási adatok szerint az emlô rosszindulatú megbetegedései jelentôs népegészségügyi fontossággal rendelkeznek. (lásd XVI. táblázat.) A Magyar Népegészségügy Prioritásai az Ezredfordulóig program szerint a mortalitás 1991-ben 2178 eset volt. A halálozás 1994-ben 2310, 1995-ben 2239, 1998-ban 2356 eset volt. Ha a megbetegedés miatt elveszett életéveket számítjuk (Years of Potential Life Lost, YPLL), akkor azt látjuk, hogy az emlôrák halálozás miatt, személyenként átlagosan elvesztett életévek száma, a fejlett országokban közel 20 év. Az emlôrák halálozás miatt az elvesztett életévek száma Egyesült Államokban 1000, 65 éven aluli nô esetén 2,2 év. (CDC, 1992) Ezt a veszteségi arányt csak a közlekedési balesetek és a fertôzéses megbetegedések okozta életév-veszteség múlja felül. Az emlôrák a 15-54 éves nôk esetén vezetô halálok, habár az új emlôrákos megbetegedések 48%-a és a halálesetek 56%-a a 65 éves és annál idôsebb nôk körében következik be. 2.1.2 Méhnyak rosszindulatú daganata (C53) A méhnyakrák a legutóbbi idôkig – világviszonylatban – a nôk második leggyakoribb daganata volt. Az Egészségügyi Világszervezet 1998. évi évkönyve adatai szerint 1980-ban

Korcsoportok 0 – 15 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74 75 – 79 80 – 84 85 – Összesen

Populáció – nôk 864 617 355 452 424 129 351 085 307 898 321 824 422 878 386 612 333 632 315 914 293 454 290 268 259 408 189 537 94 685 82 059 5 293 452

Halálozás az emlô rosszindulatú daganata (C50) 0 0 2 3 8 33 93 163 203 225 226 270 317 319 205 289 2356

Halálozás a méhnyak rosszindulatú daganata (C53) 0 0 1 3 15 24 47 65 38 36 38 61 48 52 28 28 484

Forrás: Demográfiai Évkönyv 1998, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1999; Egészségügyi Statisztikai Évkönyv 1998, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1999

XVI. táblázat. A magyarországi nôi populáció korcsoportos megoszlása, valamint az emlô és a méhnyak rosszindulatú daganatos halálozásának megoszlása korcsoportok szerint 154

VI. Az emlô-, és a méhnyakszûrés: közgazdasági elemzés 466.000, 1997-ben már csak 430.000 új megbetegedést regisztráltak, ezek mintegy négy-ötödét a fejlôdô országokban, mára azonban ott is az emlô- tüdô- és gyomorrák mögé esett vissza. A gazdaságilag fejlett országokban, ahol a méhnyakszûrés lehetôsége adva van és azzal élnek is, a méhnyakrák elôfordulása – arányosan a szûrési tevékenység intenzitásával – kifejezetten csökkenôre fordult, és jelentôsen csökken a halálozás is. Magyarországon a méhnyakrák okozta halálozás – öszszehasonlítva más daganatok haláloki szerepével - viszonylag nem magas (1998-ban „mindössze” 484 asszony halt meg méhnyakrák miatt), ám az évek során nem csökken jelentôsen. Ugyanezen idô alatt a szûrést szervezetten gyakorló országokban a halálozás jelentôsen (40-60%-kal) csökkent. A méhnyakrák okozta halálozás nem csökken jelentôsen, annak ellenére sem, hogy Magyarországon az alkalomszerû, vagy opportunisztikus méhnyakszûrésnek nagy hagyományai vannak. Az elmúlt évtizedek során a szûrôtevékenység (komplex nôgyógyászati vizsgálat kolposzkópiával kiegészítve, sejtvizsgálat céljára végzett kenetvétellel) jelentôs méreteket öltött, halálozást csökkentô hatása a lakosság szintjén mégsem mutatkozott. A kenetvizsgálatok (szûrés sine qua nonj-a!) nagy, országosan évi 1 milliót meghaladó száma ellenére ugyanis a nôi lakosság átszûrtsége alacsony maradt, mert az egyéni azonosítás hiányában a veszélyeztetettnek minôsülôk egy hányadát, ti. a spontán, szokás szerint megjelenôket szükségtelen gyakorisággal, míg a veszélyeztetettek más, jelentôs hányadát sohasem szûrték. (Ugyanez a helyzet vezetett a korábbi „szûrési” gyakorlat csôdjének felismeréséhez más országokban, pl. Angliában is.) Ezt a helyzetet kívánja orvosolni a területi szûrési nyilvántartók mûködtetése: az egyéni azonosítás beiktatásától és egy adott idôszakban (pl. 2 év) szûrôvizsgálaton részt nem vettek listáján szereplô személyek név szerinti meghívásától, anélkül, hogy sértené a beidegzett gyakorlatot, a szûrésre jogosultak csaknem teljes átszûrtsége várható. Ebben a széleskörû szakmai konszenzus által megerôsített „integrált” szûrési modellben (amely egyesíti az alkalomszerû és a szervezett szûrés elemeit) ugyanis a szûrôvizsgálat, így a citológiai kenetvétel is – csakúgy, mint eddig – járóbeteg szakambulancián (nôgyógyászati, onkológiai), klinikai és kórházi osztályokon történhet, a kenetvizsgálat pedig a kórházak patológiai osztályára telepített citológiai laboratóriumokban, ahol a területi szûrési nyilvántartó is mûködik. A spontán meg nem jelenôk mozgósításában szerep jut az együttmûködô háziorvosoknak. 2.1.3 A szûrôvizsgálatok iránti igények Amennyiben hazánkban a mammográfiás emlôszûrés az 50-65 év közötti nôkre terjed ki 2 évente, akkor 965.460, kerekítve kétévente 1 millió nô szûrését kellene biztosítani. Ha a szûrôvizsgálatba a 45-50 év közöttieket is bevonnák, ez kétévente további 386.000 vizsgálatot jelentene. A veszélyeztetett korban lévô nôk 100%-os megjelenése esetén ez évente 480-670.000 szûrôvizsgálatot tenne szükségessé. A méhnyakszûrés citológiai vizsgálattal a 25-65 éves korosztályra terjed ki 3 évente, az ebbe a korcsoportba tartozó nôk száma 2 733 297 fô így háromévenkénti szûrés esetén évente 911 099 nô szûrésével kell számolnunk.

2.2 Az emlô és a méhnyak rosszindulatú daganatának szûrôvizsgálatával elérhetô haszon; élet és életév nyereség
2.2.1 Az emlô és a méhnyak rosszindulatú daganatának szûrôvizsgálatával elérhetô haszon Kérdés az, hogy a nôi populáció mely részét célszerû bevonni a szûrésbe, és milyen gyakran szûrjünk. Ha több korosztályt vonunk be, és/vagy gyakoribb a szûrés, akkor a szûréssel megtalált emlôrák és az elérhetô nyereség (élettartam, életminôség) várható értéke nagyobb. Ebben az esetben azonban a lakossági részvétel (compliance) várhatóan kisebb, a költséghatékonyság pedig alacsonyabb, többek között a nem-negatív szûrôvizsgálati eredményt adó esetekben követendô tisztázó diagnosztikus vizsgálatok költségeinek emelkedése miatt. Ezen a területen nemzetközileg is elég kevés felhasználható adat található. Szeto és Devlin (1996) kiváló tanulmányt publikált, amelynek adatai elsô becslés céljára hazánkban is felhasználhatóak. A szerzôk az emlôszûrés négy szûrési változatát tesztelték: a) szûrés az 50-64 éves korosztály számára kétévente; b) 50-64 éves korosztály számára háromévente; c) az 50-69 éves korosztály számára kétévente; és a d) 45-64 éves korosztály számára kétévente. A becsült mortalitás csökkenés 2001 és 2030 között az a) opció esetén 19%-os; a b) esetén 14%-os, a c) esetén 23%-os és a d) esetén 22%-os lehet. A hazai álláspont szerint is követendônek tartott emlôszûrést (50-65 év között 2 évente mammográfiás vizsgálat) azaz a c) opciót 100%-nak véve, a d) opció esetén a hatásfok 91,6%-os, az a) opció esetén 75,6%-os, míg a b) opció alkalmazásával a 100%-nak tekintett d) opcióval kiszûrhetô tumorok 57,7%-át szûrhetjük ki. A megmentett életek számát a c) opció esetén 100%-osnak véve, ehhez képest a b) esetén az életek 95,2%-a, az a) esetén 80,4%-a illetve a d) opció esetén 58,4%-a menthetô meg. Szeto és Devlin kitértek a négy különbözô opcióval megnyerhetô életévek számára és a költségekre is. Az a) opció választásával a mammográfiás szûrôvizsgálat eredményeként 18,18 év, a b) esetén 19,79 év, a c) esetén 17,06 év míg a d) opció esetén 20,82 a megmentett életévek száma. A költségek a következôképpen alakultak. Egy emlôrák kiszûrése az a) opció esetén 29.275 dollárba; a b) esetén 26.541 dollárba; a c) esetén 26.804 dollárba, míg a d) opció esetén 32.974 dollárba került. Egy élet megmentése az a) opció esetén 127.918 dollár; a b) opció esetén 105.714 dollár; a c) esetén 108.067, míg a d) esetén 127.918 dollárba került. Az egy megnyert életévre esô költség az a) opció esetén 6.104 dollár; a b) esetén 5.339 dollár; a c) esetén 6.334 dollár; míg a d) esetén 6.144 dollár volt. Tanulmányuk másik lényeges eredménye volt, hogy amennyiben egyáltalán nincs szûrôvizsgálat, akkor az a) opció esetén kiszûrhetô esetek 25,9%-a; a b) esetben a 23,6%a; c) esetben 23,6%-a; illetve a d) esetben 28,8%-a kerül spontán vagy más vizsgálatok mellékdiagnózisaként felismerése. Ennek a ténynek az egészségügyi közgazdaságtani vizsgálatok során alapvetô jelentôsége van, hiszen a szûrés vs. nincs szûrés összehasonlítás esetén a „nincs szûrés” esetén nem tekinthetjük a zéró számú megtalált tumort a kiinduló alapnak az összehasonlításhoz, hiszen a „nincs szûrés” azaz 155

VI. Az emlô-, és a méhnyakszûrés: közgazdasági elemzés a szûrés szempontjából a „nulla” állapot valahol a 25% megtalált emlôrák körül van. (Hazánkban ez különösen fontos, hiszen a statisztikák szerint az orvos-beteg találkozások száma a fejlett országokhoz viszonyítva kiugróan magas.) Az emlôrák szûrôvizsgálata tapasztalatok szerint nem vezet költségmegtakarításhoz. Hollandiában az emlôrák esetek kezelésének költsége a szûrés összes költségének 20%-30%-a, Ausztráliában pedig ennél lényegesen alacsonyabb. (DeKoning, Ineveld, Oortmarsen és mtsai. 1991; Fraser és Clark, 1992; Szeto és Devlin, 1996) A Holland Nemzeti Emlôszûrési program 1990-2017-re jelzett teljes inkrementális költsége (5% diszkont érték mellett) 466 millió Gulden, egy életévnyereség elôre jelzett költsége 7.650 Gulden. Hazánkban a helyzet jelenleg nem ítélhetô meg, részben az „emlôrák benefit package” definiálatlansága, részben a költség és az outcome adatok elégtelensége miatt. 2.2.2 A méhnyak rosszindulatú daganatának szûrôvizsgálatával elérhetô haszon A méhnyakszûrés bizonyítottan hatásos módszere a méhnyak hüvelyi felszínérôl és a nyakcsatornából hüvelyi feltárással vett kenet citológiai vizsgálata, az un. PAP-teszt. A szûrôvizsgálat klinikai értékét növelheti, ha a mintavétel komplex, kiterjesztett kolposzkópos vizsgálattal is kiegészített nôgyógyászati vizsgálat részeként történik, ugyanis a kolposzkópos vizsgálat képes a vulván, a hüvelyben és a méhnyak látótérbe hozható felszínén lévô kóros, jóindulatú, preneoplasztikus és korai neoplasztikus állapotok felismerésére és elkülönítô kórismézésére; értéke korlátozott, ha a porció, vagy az un. átmeneti zóna: a squamo-columnaris junctio nem hozható látótérbe, valamint a kóros folyamatok nyakcsatornán belüli (intracervikális) elhelyezkedése esetén. A szûrôvizsgálatok bevezetését követô 15-20 év alatt mind az elôfordulás, mind a halálozás mutatói a szûrôvizsgálatok intenzitásával és a lakosság átszûrtségének mértékével arányosan mintegy 3080%-kal csökkenthetôk.

3. A szûrési nyilvántartás, azaz a nem és az életkor szerint veszélyeztetettnek minôsülô, szûrésbe bevonandó személyekrôl vezetendô lakossági lista kezelésének és a személy szerinti meghívási-követési rendszer mûködtetésének adminisztratív költségei
A szûrési nyilvántartás költségeinek meghatározása során a Szt. János Kórház (Huber, 1999), a Zala Megyei Kórház (Nagy, 1999), a VESZ-ECHO Emlôvizsgáló Centrum (Debrecen) és a Hajdú-Bihar Megyei Városi Egészségügyi Szolgálat Tüdôgondozó Intézet tapasztalatai és kiinduló adatai szolgálnak alapul. Az adminisztrációs költség (postai díjak, behívó levelek, borítékok) a Zala Megyei Kórházban 149 Ft. (lásd 8. táblázat.) A fôbb költségeket, a Tüdôgondozó Intézet adatai alapján a 2. táblázat szemlélteti A szûrési nyilvántartás adminisztratív költségei egy idézett lakosra vonatkoztatva 150 Ft.-ra becsülhetô. A szûrésen megjelent és szûrt lakosra esô költség, például az alacsony részvételi arány miatt, ennél magasabb. Az értesítés során: a) az elsô „értesítési körben” a szûrésbe bevontak közül valamennyien kapnak értesítô levelet; b) a második „értesítési körben” azok kapnak levelet akik az elsô „értesítési körben” nem jelentek meg; c) a harmadik „értesítési körben” azok kapnak levelet akik nem jelentek meg az elsô két „értesítési körben’. A rákszûrések adminisztratív, levelezési és dokumentációs tevékenysége gyakorlatilag megegyezik a tüdôszûréssel kapcsolatos ilyen jellegû tevékenységgel, ahol az ezzel kapcsolatos rutin ismerete orientáló lehet ezen a területen.

Tevékenység Idézô és megírása/címzése Idézôk postai költsége Másodidézôk Másodidézôk postai költsége Szoftver bérleti díj Adatrögzítô adminisztrátor Nyomtatványok Adatrögzítés Bérleti díj, villany, fûtés, telefon, karbantartás, anyagköltség, takarítás, egyéb Összes nyilvántartási költség

Költségek 5,50 Ft + 25% ÁFA 29Ft./db 5,50 Ft. + 25% ÁFA 29 Ft/db 9 600 Ft +ÁFA/hónap 2 fô bruttó 45 000 Ft/hó + 33% TB Igazolás adatlap – kb. 10 Ft/fô 15 Ft/adatlap 5 592 887

100 000 lakosra vetített költség a Tüdôgondozó Intézet(*) adatai alapján számolva 687 499 687 499 2 893 040 199 375 841 000 939 600 997 600 1 261 500

14 100 000

(*) Hajdú-Bihar Megyei Városi Egészségügyi Szolgálat Tüdôgondozó Intézet, 70% elsô idézési compliance ráta melletti értékek. Talán ez a szolgálat rendelkezik a legjobb gyakorlati tapasztalatokkal és adatokkal ezen a téren, azért fordult a tanulmány szerzôje feléjük ezekért az adatokért.

XVII. táblázat. A szûrési nyilvántartás adminisztratív költségei, 1998. Hajdú-Bihar Megyei Városi Egészségügyi Szolgálat Tüdôgondozó Intézet. 156

VI. Az emlô-, és a méhnyakszûrés: közgazdasági elemzés A debreceni Városi Egészségügyi Szolgálat Tüdôgondozó intézet adatai szerint az adminisztrációs költségek (levelezés, postai díjak, címlista, szoftver bérleti díj, adatrögzítés, ezzel kapcsolatos telefon, fûtés, világítás, karbantartás, adminisztrátor, bérleti díj) költsége 141 Ft fejenként és évente, 70%-os „elsô körben” elért részvétel mellett. Néhány fontosabb – a populáció szintû szûrés szempontjából fontos – költségelem egy levél megcímzésének a költsége 5,50 Ft. A címlista költsége 5,50 Ft címenként/személyenként (személyek számától is függ, megegyezés kérdése, ez irányárnak tekinthetô). A közigazgatással párhuzamosan szûrési célú, folyamatosan naprakészen tartott lakosság adatbázis (címlista) kiépítése és fenntartása valószínûleg nem lenne célszerû a magas költségek miatt, és talán nem is lenne lehetséges. Célszerû a címeket inkább „vásárolni’. A szûrési címlista frissítésének a költsége, amennyiben az hosszabb távon is kiszámíthatóan és nagy tömegben folyik, valószínûleg ennél kedvezôbb áron is kivitelezhetô. A populáció szintû szûrés postázási tevékenységéhez célszerû, a Magyar Postával egyeztetve, speciális borítékot használni egységesen (a költségek miatt) illetve zárt boríték formát használni, hiszen a tüdôszûrésen használt postai levelezôlap ebben az esetben semmiképpen sem felel meg. A folyamathoz célszerû egységes szoftvereket használni. A szûrt populáció egy részét további vizsgálatokra (mammografia, UH, citologia, biopszia) is vissza kell rendelni, akkor ez szintén a szûrés levelezési és adminisztratív költségét terheli, ezért a reális költség egy lakosra vetítve magasabb, a továbbiakban 170 Ft/fô költséggel számolunk. Ha a háziorvosok együttmûködését meg akarjuk nyerni, és fenn akarjuk tartani, akkor a háziorvosokat is tájékoztatni kell. A 91 háziorvosi körzetre kiterjedô hazai EUROPROSPER felmérés eredménye azt mutatta, hogy a háziorvosok csak elvétve, véletlenszerûen értesülnek a szûrés eredményérôl. (Gulácsi és Kovács, 1997, 1998). Ez is költségnövelô tényezô. A szûrési nyilvántartó rendszer a méhnyak rosszindulatú daganatának szûrése esetén 100.000 lakosra 17.000.000 Ft. míg évente, a háromévenkénti szûrés miatt, 154.700.000 Ft. Ez az érték közelítô becslés. Nagymértékben függ attól, hogy a két szûrôvizsgálat szûrési nyilvántartása egy intézményben vagy külön intézményben történik, pontosan kiket és hányszor értesítenek. Ezen a területen az esetszám növelése költségcsökkentô hatású lehet. 3.1.1 Megjegyzés A fentiekhez három megjegyzést célszerû fûzni: • a címlistát csak közigazgatási forrásból célszerû beszerezni és az évenkénti frissítést is ezen a csatornán keresztül célszerû végezni. A közigazgatás által használt címlista, a legmegbízhatóbb és legpontosabb, beszerezni olcsóbb, mint kialakítani, vitás esetekben (esetlegesen a szûrésbôl valamilyen behívási, értesítési probléma – pl. tumorgyanú miatti visszahívás - miatt kimaradtak által indított perek, amelyek Európában elég gyakran elôfordulnak) pedig a legbiztonságosabb. A háziorvosi címlista nagyon sok esetben nem naprakész, és ez ellen a forrás ellen szól az is, hogy sok partnerrel együtt dolgozni, akiknek az együttmûködési készsége esetleges, költséges és bizonytalan. • célszerû a lehetô legkevesebb szûrési nyilvántartást vezetni az országban, a „beteg” szabadon választhat a szûrési helyek között, ez jelentôs bizonytalanság forrása a szükségesnél több szûrési nyilvántartás vezetése mellett. • a szûrési nyilvántartás és a kommunikációs költségek jelentôs növekedése várható, hiszen például célszerû a korcsoport jelentette „alap” rizikótényezôn belül a magasabb rizikójú nôk strukturált (rizikó kategóriák) nyilvántartása (esetleg más intervallumban történô szûrése). Nem is beszélve a rákregiszter létrehozásáról és a szûrési nyilvántartás, azaz a szûrés rendelkezésére bocsátásáról. Ezek egyrészt jelentôs költségtényezôk, másrészt viszont ezen a ponton lehet a legjobban „megfogni” a további költségeket, elmondható, hogy hatékony és költség-hatékony szûrés csak kiválóan mûködtetett, országosan összefogott szûrési nyilvántartás mellett végezhetô.

3.1 A szûrési nyilvántartás költségei
Amennyiben a szûrés a nemzetközi ajánlásoknak megfelelôen a következôképpen történik: • méhnyak szûrés, 25-65 éves korosztály, 3 évente citológiai vizsgálat, • emlôszûrés: 50-65 év között 2 évente mammográfiás vizsgálat, akkor a következô szûrési nyilvántartási költségekkel kell számolnunk. Mivel az emlôszûrés célpopulációját 1 millió nô (évente 0,5 millió), a méhnyakszûrés célpopulációját pedig 2.733.297 nô, a háromévenkénti szûrés miatt évente 911.099, kerekítve 0,91 millió nô alkotja, akik emlôrák szûrés esetén kétévente, a méhnyak szûrés esetén háromévente kerülnek szûrésre, ezért, a hazai helyzetet jelenleg tükrözô 30%-os compliance mellett valószínûleg a populáció 70%-ának kell emlékeztetô levelet küldeni a második levelezési körben; a harmadik kör pillanatnyilag nehezen becsülhetô számú levelet jelent, az 1998-as árakon számolva évente a szûrési nyilvántartó rendszer emlôszûrés esetén 100.000 lakosra 17.000.000, míg a teljes populáció esetén 170.000.000, Ftba azaz évente 8.562.500 Ft-ba kerül.

4. A szûrôtevékenység eszközigénye, amortizációs költségei és anyagfelhasználása
A szûrôtevékenység eszközigényének, amortizációs költségeinek és anyagfelhasználásának a vizsgálatát jelentôsen nehezíti, az egységes mindenki által elfogadott (illetve betartani kötelezô) akkreditáció hiánya. Ajánlások, javaslatok vannak, de ezeket nem minden esetben osztja minden érintett szakmai kollégium, illetve ezek egy kívánatos szintet és nem a napi gyakorlatot rögzítik. Erre nézve a 21/1998. (VI.3.) NM rendelet „az egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyes intézmények szakmai minimumfeltételeirôl” sem nyújt leírást. Ezen felül jelen esetben is alapvetô nehézséget okoz, hogy szinte mindenütt ugyanaz a helyiség, mûszerpark és személyzet végez szûrési és klinikai diagnosztikai valamint terápiás tevékenységet. 157

VI. Az emlô-, és a méhnyakszûrés: közgazdasági elemzés

4.1 Az emlôszûrés eszközigénye és amortizációs költségei
Az emlôszûrés eszközigényét, becsült amortizációs költségeit (erre nézve hazánkban állásfoglalás nincs, ezért a más szektorokban szokásos amortizációt vettük alapul; ezen a téren az erkölcsi amortizáció gyors) és anyagfelhasználását a XVIII. táblázat szemlélteti. 4.1.1 A szûrôállomás éves kapacitása A szûrôállomás éves kapacitása 10.000 fô, napi 6 órás mûködés mellett. A tapasztalat szerint a szûrések jó részvétel

mellett 12.00 és 18.00 között végezhetôk. A napi szûrési idô növelése, a szûréseknek a hétvégére történô kiterjesztése illetve második mûszak beállítása nem sikeres, mivel a lakossági részvétel ezen idôsávon kívül meredeken csökken. Ennek a problémának a megoldására a jövôben fokozott figyelmet célszerû fordítani, hiszen a költség-hatékonyság javításának ez a legjobb módja, amennyiben az ehhez szükséges program (kampány, egészségnevelési, személyre szabott információs és média programok) is kivitelezhetô és költség-hatékony. A szûrési idô kiterjesztésére irányuló program, annak sikere esetén is csak középtávon, 3-5 év alatt eredményezhet szignifikáns költség-hatékonyság javulást.

Eszközök Mammográf, paraméterek: Nagyfrekvenciás generátor mikroporcesszor vezérléssel 23-35 kV-os tartományban 1 kV-os lépcsôkkel, kézifélautomatikus üzemmód választással, Automatikus expozíció szabályozó (AEC) rétegvastagság és emlôdenzitás kompenzációval, Min. 100mA áramerôsségû, 0,4/0,15 mm névleges fókuszméretû (kétfókuszú), Mo anódú és Mo-sugárszûrésû, min. 60 cm-FFT-rôl exponáló, forgóanódú röntgencsô, Kézzel és pedállal szabályozható, változtatható erôsségû emlôkompresszor, Két méretû (18x24 és 24x30 cm-es) kazettatartó mozgó-Bucky finomráccsal Modern képhordozó rendszer (finomszemcsés erôsítôernyôs mûanyag kazetta 18x24 (8 db) és 24x30 (2 db) cm-es méretben, spec. Mammográfiás röntgenfilm, 10 db/gép, 100 Ft/db Dedikált mammográfiás filmelôhívó Erôsfényû(5000 lux / négyzetméter), napfény színhômérsékletû, nagykapacitású, automatikus fimlnézôszekrény. Maszkoló-nagyító filmnézô tubus.) 80.000 Ft/db, szükséglet: 4 db Minôségellenôrzô eszközök (dedikált emlôfantom, mammográfiás szenzi-denzitométer) Ultrahang készülék Nagyfelbontású, lineáris vizsgálófej, melynek középfrekvenciája 7 MHz, vagy ennél magasabb, Négy fókusz bekapcsolható Biopsziás eszközök Számítógép 3 munkaállomás, CD olvasó-író lehetôség, megfelelô dokumentációs kapacitás Ráfényképezô (napfény) 2 D biopsziás feltét Épület belsô tér kialakítása (ÁNTSZ elôírások) Bérleti díj (*) Összesen (**)

Bekerülési érték, 1999 árakon /millió Ft

Amortizáció/ év

10

5

1 0,8–1 0,32 1–3 10 0,25 1,5 0,5 0,1 4 1,5/év 32,07

7 5 7 5 5 5 3 7 7 10 –

(*) adott területtôl függôen ennél jelentôsen több is lehet. Ezt az összeget akkor is számítani kell, ha pl. kórházon belül kerül kialakításra a szûrôállomás, hiszen azt a területet, a kórház bérbe adhatná, és ez olyan bevételként megjelenne, amely így elmarad. (**) ahol intervallum került megadásra, ott a középértéket tekintettük a számolás alapjául (***) a 3-éves amortizációjú eszközök éves amortizációja 0,5 millió Ft. az 5-éves amortizációjú eszközök éves amortizációja 4,3 millió Ft. a 7-éves amortizációjú eszközök éves amortizációja 0,27 millió Ft. a 10-éves amortizációjú eszközök éves amortizációja 0,4 millió Ft. Amortizáció összesen évente 5,47 M Ft. Prof. Dr. Péter Mózes, egyetemi tanár, igazgató, DOTE Radiológiai Klinika, elnök, radiológiai Szakmai Kollégium és Dr. Péter Mózes, VESz-ECHO Elôvizsgáló Centrum becslése alapján

XVIII. táblázat. A szûrôtevékenység eszközigénye – a szûrôállomás felszereltségi minimuma; az emlô rosszindulatú daganata esetén 158

VI. Az emlô-, és a méhnyakszûrés: közgazdasági elemzés 4.1.2 Költség A fentiek értelmében az egy szûrt személyre esô „eszközköltség” 3200 Ft/fô amelybôl az amortizációs költség kerekítve 550 Ft, azaz 100.000 szûrésre esô „eszkököltség” 320.000.000, ebbôl a 100.000 szûrésre esô amortizációs költség 55.000.000 Ft. A célpopuláció – 1 millió nô kétévente történô szûrése esetén 0,5 millió nô évente – szûrésének „eszközköltsége” 1.600.000.000, amelybôl az amortizációs költség 275.500.000 évente. Ezek a költségek a centrumok kapacitásának (hosszabb munkaidô, több mûszak) növelésével csökkenthetô. Ez az összeg azonban tájékoztató jellegû, a konkrét öszszeg – populáció szinten – nagymértékben függ attól, hogy hány szûrôcentrum mûködik az országban. A szakemberek véleménye szerint 28-30 szûrôállomás lenne kívánatos, ennél azonban lényegesen több mûködik jelenleg. A 28-30 szûrôállomás beruházási költsége 896-960 millió Ft. Ez az összeg azonban szintén tájékoztató jellegû. A szükséges felszerelés sok helyen rendelkezésre áll. Megfelelô amortizációs pótlás esetén azonban a 28-30 szûrôcentrum esetén az „eszközköltség’, 1998-as árakon 896-960 millió Ft „lekötött tôkét” igényel.

5. A szûrôvizsgálatot végzô szakszemélyzet bérigénye
5.1 Az emlôszûrést végzô személyzet bérigénye
A szûrést végzô személyzet bérigénye az XX. táblázaton látható. A centrumok kétmûszakos munkája illetve a hétvégi – legalább szombati – mûszak a tapasztalatok szerint nem lehetséges, mert a compliance ezekben az idôszakokban meredeken zuhan. 5.1.1 Költség A XX. táblázat adatai alapján elmondható, hogy az egy szûrésre esô bérköltség 1175 Ft., azaz a 100.000 szûrésre esô bérköltség 117.600.000 Ft., míg az 1 millió (target populáció) kétévente történô szûrése évente (0,5 millió nô) 588.000.000 bérköltséggel jár.

4.2 A méhnyakszûrés eszközigénye
A méhnyak szûrôvizsgálatának a költségei közül a legfontosabbakat a XIX. táblázat szemlélteti.

5.2 A méhnyakszûrés személyzet és költség igénye
A méhnyakszûrés személyzet és költség igénye a XXI. táblázaton látható. Amennyiben egy szûrôállomás éves kapacitását 10.000 szûrésben határozzuk meg, az egy szûrésre esô bérköltség kerekítve 50 Ft.

Felszerelés Vizsgálóasztal Kolposzkóp (*) Sterilizáló Kézi mûszerek Összesen

Bekerülési érték, 1999 árakon /millió Ft 0,1 – 0,2 0,8 – 1 0,1 0,4 2,0

Amortizáció/évek (**) 10 8 8 5

6. A emlô rosszindulatú daganat szûrésének menete, finanszírozása és költségei; az „elsô kör”
6.1 Az emlô rosszindulatú daganatának mammográfiás szûrése; „elsô kör”
A szûrés „elsô körére esô” OEP finanszírozást a XXII. táblázat mutatja. Az egy szûrés teljes bekerülési költségét a XXIII. táblázat mutatja. Az adatok és az összes költség is tájékoztató jellegû, jelentôsen alábecsült érték. Az amortizációs költséget nem tartalmazza, hiszen ennek jelenlegi kórházi kiszámítása gyakorlatilag nem lehetséges. A költségek a kórház szemszögébôl készültek, társadalmi költséget (pl. utazási költség, munkából való kiesés költsége) nem tartalmaz. 6.1.1 Lakossági részvétel: „compliance” A szakirodalom szerint a megjelenési arány tekinthetô a szûrés költség-hatékonyságát alapvetôen meghatározó tényezônek. Ugyancsak a szakirodalom meglehetôsen egységes abban is, hogy a vélemények szerint a 80%-ot meg nem közelítô, vagy el nem érô compliance esetén a költség-hatékonysági viszonyok kedvezôtlenek. A hazai részvételi viszonyokat a XXIV. táblázat mutatja. 159

(*) középértéket vettük figyelembe (**) becsült érték

XIX. táblázat. A méhnyak rosszindulatú daganatának szûrôvizsgálatához szükséges felszerelés.

Az egy kenet elkészítésével kapcsolatos költségek (mintavételi eszköz, fixálás, tárgylemez, festés, elôszûrés, orvosi munka, szállítás, leletpapír, raktározás, postaköltség) a számítások szerint 700-900 Ft-ot tesznek ki. Mivel a szûrési célú és a diagnosztikai célú felhasználás nem válik el egymástól, a továbbiakban a GYÓGYINFOK adataira hivatkozunk (lásd XXXIII. táblázat).

VI. Az emlô-, és a méhnyakszûrés: közgazdasági elemzés
Teljes munkaerô költsége A bruttó bér 33%-os társadalombiztosítási járulékkal megnövelt összege 199 500 199 500 93 100 93 100 59 850 134 064 134 800 26 600 39 900 979 678

Személyzet

Bruttó bér Ft/hónap (*)

Teljes költség/év (12 hónap)

Szakmai irányító, konzulens, magasan képzett orvos Menedzser Asszisztens Asszisztens Adminisztrátor Leletezô orvos, 1600/óra Leletezô orvos, 1600/óra Takarító személyzet Röntgen technikus Összesen

150 000 150 000 70 000 70 000 45 000 100 800 100 800 20 000 30 000 736 600

2 394 000 2 394 000 1 117 200 1 117 200 718 200 1 608 768 1 608 768 319 200 478 800 11 756 136

(*) A bérköltségek valószínûleg alábecsültek, földrajzi helyzettôl, szakértelemtôl függôen jelentôsen ingadozhatnak. Több bérköltség elem nem is szerepel, például a könyvviteli tevékenység, amely földrajzi helyzettôl, szakértelemtôl függôen szintén igen különbözô lehet és 500 ezer forinttal valószínûleg emeli a bérköltséget. Prof. Dr. Péter Mózes, egyetemi tanár, igazgató, DOTE Radiológiai Klinika, elnök, radiológiai Szakmai Kollégium és Dr. Péter Mózes, VESz-ECHO Elôvizsgáló Centrum véleménye alapján.

XX. táblázat. A Szûrôvizsgálatot végzô személyzet bérigénye; az emlô rosszindulatú daganata.

Személyzet

Bruttó bér Ft/hónap (*) 150 000 70 000 45 000 20 000 285 600

Teljes munkaerô költsége A bruttó bér 33%-os társadalombiztosítási járulékkal megnövelt összege 199 500 93 100 59 850 26 600 379 050

Teljes költség/év (12 hónap) 2 394 000 1 117 200 718 200 319 200 4 680 600

Képzett orvos Asszisztens Adminisztrátor Takarító személyzet Összesen

(*) A bérköltségek valószínûleg alábecsültek, földrajzi helyzettôl, szakértelemtôl függôen jelentôsen ingadozhatnak. Több bérköltség elem nem is szerepel, például a könyvviteli tevékenység, amely földrajzi helyzettôl, szakértelemtôl függôen szintén igen különbözô lehet és 500 ezer forinttal valószínûleg emeli a bérköltséget.

XXI. táblázat. A méhnyakszûrés szûrés személyzet és költség igénye.

Tevékenység Fizikális vizsgálat Felvételek (min 4 felvétel X 700 pont) Összesen XXII. táblázat. A szûrés OEP finanszírozása.

Pontszám 500 2800 3300

Ft 350 1960 2310

160

VI. Az emlô-, és a méhnyakszûrés: közgazdasági elemzés
Költségforrások Anyagfelhasználás (film, vegyszer, tároló, tasak) Adminisztrációs költség (postai díjak, behívó levelek, borítékok) (*) Mûködési költség (energia, víz, villany, fûtés) (**) Bérköltség Csô öltség (***) Összesen (****) Költség Ft 531 149 14 1085 43 1822

(*) A fenti költség az ’egy idézett lakosra vonatkozik’ hiszen a vizsgált lakosra esô költség, például az alacsony részvétel miatt, ennél jelentôsen magasabb lehet. A becslés egy kórház adatai alapján készült. (**) A mûködési költség az adott szûrési állomás nagyságától, helyétôl, az épület korától, állagától, a menedzsment minôségétôl és a kihasznált kapacitás mértékétôl függôen, akár egy nagyságrenddel is eltérô lehet a különbözô helyeken. (***) A csôköltség a különbözô becslések szerint 50-100 Ft közé esik. (****) A kalkuláció az amortizáció költségét nem tartalmazza. (Dr. Nagy Gyöngyi, Zalaegerszeg, Megyei Kórház, felmérése alapján)

XXIII. táblázat. Egy szûrés elvégzésének bekerülési költsége; tájékoztató jellegû táblázat.

Intézmény Ferencvárosi Egészségügyi Központ, Budapest Országos Onkológiai Intézet, Budapest SOTE radiológiai Klinika, Budapest Szent János Kórház, Budapest (*) Heves megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórháza, Eger Baranya Megyei Kórház, Pécs Pécs Városi Egyesített Egészségügyi intézmények, Pécs (*) Megyei kórház, Szekszárd (*) Szigetvári Városi Kórház-Rendelôintézet, Szigetvár (**) Vas megyei Markusovszky Kórház, Szombathely (***) Zalamegyei Kórház, Zalaegerszeg Összesen

Behívások száma 8 180. 13 600. 8 462. 8 582. 14 234. 14 482. 2 862. 14 735. 257. 337. 24 884. 110 615.

Megjelentek száma 2 078. 3 758. 2 203. 3 714. 3 694. 5 994. 894. 3 370. 152. . 10 622. 36479.(****)

Megjelenési ráta 25% 28% 26% (*) 26% 41% (*) (*) (**) (**) 43% 34% (*****)

(*) harmadik és negyedik negyedéves adat hiányzik (**) negyedik negyedéves adat hiányzik, alacsony esetszám (***) harmadik negyedéves adat hiányzik, alacsony esetszám (****) a hiányzó adatok miatt torzított érték (*****) azoknak az intézményeknek az adataiból számított érték, amelyek esetén az adatok teljes mértékben rendelkezésre állnak. (Forrás: Dr. Nagy Gyöngyi, Zalamegyei Kórház-Rendelôintézet, Zalaegerszeg adatai alapján)

XXIV. táblázat. Megjelenési ráta (compliance), az emlôrákszûrést végzô intézmények egy csoportjában, 1999.

A compliance növelése alapvetô hazánkban, a szakirodalom alapján feltételezhetô, hogy jelenleg ez a szûrôvizsgálat egyik legproblematikusabb pontja. Hazánkban az 50-69 éves korcsoportban levô 1 millió nô egyszeri („elsô kör”) mamográfiás szûrése (1998-ban 3300 pont, amely kerekítve 2.300 Ft, ez az összeg adott esetben két helyen kerül elszámolásra, hiszen az OEP a palpációt csak az elsô vizsgálat esetén fizeti) 2.300 millió Ft, kétévente történô szûrés esetén, a jelenlegi finanszírozás mellett ez az összeg évente 1.150 millió Ft. A megfelelô részvétel megteremtése egyben költségtényezô is. Kutatások, felmérések, szóróanyagok, média stb. bevonása szükséges, amely adott esetben, nem elhanyagolható költségnövelô hatású. A háziorvosi szolgálat, a nemzetközi

tapasztalatok alapján szintén fontos lehet a megfelelô lakossági részvétel megteremtésében, ehhez azonban a kapitáció nem alkalmas, külön háziorvosi premizálási rendszert kellene esetleg kidolgozni, amely szintén költségekkel jár.

6.2 A méhnyakszûrés költséghatékonysága és compliance-val való összefüggése
A méhnyakszûrés hatékonyságával és költség-hatékonyságával igen kiterjedten foglalkozik az irodalom. Ezek közül a legfontosabbakat, a holland, dán, ausztrál, kanadai és brit példát célszerû kiemelni. 161

VI. Az emlô-, és a méhnyakszûrés: közgazdasági elemzés A compliance, a potenciális életévnyereség és a megmentett életévek költsége közötti összefüggésre hívja fel a figyelmet Koopmanschap, Oortmaarsen Ballegoouen és mtsai (1990) a holland cervix szûrést megelôzôen a lakosság (és alcsoportjai) várható részvételének arányát és okait vizsgáló felmérés eredményeit közlô tanulmánya. Két opciót vizsgáltak: a) 7 behívás 37 éves és 73 éves kor között hat évente, és b) 16 behívás 28 és 72 éves kor között 3 évente. Az esô esetben a feltételezett 40%-os compliance mellett a program feltételezett éves költsége 126 millió US dollár, a megmentett életévek száma 8.700, az egy megmentett életévre esô költség 14.500 US dollár volt. A 65% compliance mellett ezek az értékek 163 milló US dollár, 13.100 életév és 12.400 US dollár per megmentett életév, illetve 75% compliance mellett 176 millió US dollár, 14.900 megmentett életév és 11.800 US dollár per megmentett életév volt. A második esetben (28-72 év között 3 évente behívás) a feltételezett 40%-os compliance mellett a program feltételezett éves költsége 267 millió US dollár, a megmentett életévek száma 14.400, az egy megmentett életévre esô költség 18.500 US dollár volt. A 65% complience mellett ezek az értékek 366 milló US dollár, 20.700 életév és 17.700 US dollár per megmentett életév, illetve 75% compliance mellett 407 millió US dollár, 22.000 megmentett életév és 18.500 US dollár per megmentett életév volt. Az azóta metodikai tankönyvi példaként sokszor szereplô tanulmány további tanulságai közé tartozik számunkra az, hogy a 40% alatti compliance-t sem a populáció szintû hatékonyság, sem a költség-hatékonyság szempontjából nem tekinti elfogadhatónak (hazánkban ez az érték nem ismert, szakemberek – az alkalomszerû szûrés körülményei között - 20% és 30% között becsülik). Ez azt jelenti, hogy a hazai felkészülés egyik legfontosabb súlypontja a lakossági részvétel optimális szintjének az elérése, az ehhez szükséges minôségbiztosítási és marketing stratégia kidolgozása. Meg kell említeni azt is, hogy a felmérés a rákregiszter adataira támaszkodva az egész szûrési stratégiát a megmentett életévekre és azok költségeire alapozta. Ez, mint kiindulási alap nélkülözhetetlen, e nélkül jól mûködô széles társadalmi és politikai támogatással rendelkezô szûrési programot létrehozni nem könnyû feladat. Az ezen a téren talán az egyik legjobb tanulmányt publikáló dán Gyrd-Hansen, Holund és Andersen (1995) a különbözô korcsoportok bevonásával (a 30-50 évesektôl a 1599 évesekig), különbözô gyakorisággal végzett (2,3,4 és 5 év) szûrések esetén vizsgálta a megmentett életévek marginális költségét. Az egy megmentett életévre esô marginális költség a két szélsô esetben 21.000 US dollár és 502.500 US dollár volt. Hasonló úton jár az igen részletesen elôkészített kanadai és a sok tekintetben úttörô ausztrál program is. (CCOHTA, 1997; Cervical Cancer Screening in Australia, 1997) Az idézett módszerek követik a népegészségügyben is egyre szélesebb körben követett gyakorlatot, amely megköveteli a konkrét tényeken és számadatokon alapuló alcsoport analízist, amely döntési alternatívát kínál a politikusoknak és az egészségpolitikusoknak, hiszen a szakmai viták lezárása után a kérdés nem az, hogy szükséges-e a cervix szûrés, hanem az, hogy kiknek, milyen gyakran szükséges (ki és milyen gyakran hajlandó részt venni), és pontosan mekkorák a költség konzekvenciák. 162 A cervix szûrés jelenleg gyakorlatilag bárhol a világon elérhetô, 10-20 US dollárba kerülô szûrés. Az egyén szintjén a fôbb kérdések legnagyobb részében egyetértés van a szakemberek között, azonban a populáció szintû szûrés sok olyan kérdést vet fel és (potenciális) költség forrást azonosít, amely az opportunisztikus szûrés gyakorlatában nem létezik, vagy kis fontosságú, így a jelenlegi hazai gyakorlatban közvetlenül nem is vizsgálható (sem egészségi állapot sem költség adatok), csak a nemzetközi és a hazai adatok alapján modellezhetô.

7. A nem negatív-szûrôvizsgálati eredményt adó esetekben követendô tisztázó (diagnosztikus) vizsgálatok költségei; „második kör(ök)”
7.1 A mammográfiás emlôszûrés; „második kör(ök)”
A mammográfiás szûrôvizsgálatok eredményeképpen a randomizált kontrollált vizsgálatok (RCT) által bizonyított, 30%-os mortalitás csökkenés (ideális körülmények között) hatalmas eredmény, ez azonban az érem egyik, a pozitív oldala. A társadalmi hasznot vizsgálva azt látjuk, hogy a negatív oldalon is olyan jelentôs bizonyítékok halmozódtak fel, amelyek mellett nem mehetünk el szó nélkül, hiszen az igazi haszon (hatékonyság és költség-hatékonyság) a pozitívumok és a negatívumok egybevetése után állapítható meg. A mammográfiás szûréssel további tisztázást igénylô nem-negatív gyakorisága a 0-49 éves korcsoportban 7-10%, míg az 50-59 éves korban 5-8%. A 40-49 éves korcsoportjában ez több mint kétszer annyi további diagnosztikus vizsgálatot indukál, mint az 50-59 évesekében, és több mint négyszer annyit, mint a 60-69 évesek korcsoportjában. Wright és Mueller (1995) szerint a mammográfiás szûrések 5%-a „kiemelt”, ezek 80-93%-a azonban késôbb álpozitívnak bizonyul. A szerzôk felhívják a figyelmet arra, hogy az álpozitív eredményû nôk nagy valószínûséggel nem jelennek meg többet a szûréseken. Az álpozitivtás igen sok felesleges további vizsgálatot (ismételt mammográfia, biopszia, esetleg mûtét) indukál. Librink, Elfving és Johnsson (1996) tanulmányában (Svédország) ezzel kapcsolatosan a következôkrôl számol be. A szerzôk 352 elsô szûrési körben és 150 második szûrési körben „kiemelt” nô további vizsgálatait elemezték. A vizsgált 352 elsô szûrési körben nem-negatív eredmény 1112 további orvos-beteg találkozást, 397 aspirációs citológiát, 187 további mammográfiát és 90 biopszia elvégzését indukálta, mielôtt a nôk negatív diagnózist kaptak. A 352 eset 64%-áról bizonyosodott be 6 hónappal az elsô szûrést követôen, hogy valójában negatívak, a fennmaradó 34%-uk esetén az álpozitivitás kimondásához, azaz a negatív diagnózis megállapításához több idô kellett. A második szûrési körben az eredmények hasonlóak voltak. A hatékonyság és a költséghatékonyság, valamint a biztonság elemzése során ezek a tényezôk igen jelentôsen ronthatják az emlôszûrés pozitív megítélését, hiszen a jelentôs

VI. Az emlô-, és a méhnyakszûrés: közgazdasági elemzés költségek mellett igen jelentôsek a nemkívánatos lélektani mellékhatások, így az életminôség romlása (hónapokon keresztül abban a tudatban/félelemben élni, hogy rosszindulatú megbetegedés áll/állhat fenn). Figyelembe kell venni azt a költséget is, amely addig keletkezik, amíg a nem-negatív esetekrôl kiderül, hogy azok valójában negatívak. Librink, Elfving és Johnsson (1996) svédországi tapasztalatai szerint 100 „beteg” további 316 orvos-beteg találkozáson és 53 további mammográfián esik át, valamint 113 aspirációs cytológia és 26 biopszia elvégzésére kerül sor, mire bebizonyosodik, hogy a szûrés eredménye valójában negatív. Hazánkban a nem-negatív esetek által generált további vizsgálatokról és azok költségeirôl ezideig egyedül Dr. Nagy Gyöngyi Zalaegerszegi anyagában található információ. (Nagy, 1999) Osztályukon 1998-ban a szûrésen megjelentek száma 9246 fô volt, akik közül a szûrés eredményeképpen 553 személyt (5,98%) emeltek ki, mint nem-negatívot. Az 553 kiemelt közül a malignus tumorok száma 36 (6,5%) volt, amely 93,5%-os „álpozitivitásnak” felelt meg, amely gyakorlatilag igen közel van a szakirodalomban publikált adatokhoz. Az 553 szûrésen kiemelt „beteg” a XXV. táblázaton látható vizsgálatokon ment keresztül. Sajnos ezek a számok az 553 „kiemelt” betegre vonatkoznak, nem tudhatjuk, hogy a végül negatívnak bizonyuló 517 (553 kiemelt - 36 bizonyítottan tumoros) eset kiemelés utáni vizsgálata milyen tevékenységekkel és költségvonzattal járt. Azt azonban ezekbôl az adatokból is látni lehet, hogy a kiemelés után, tehát a „második körben” az egy tumor megtalálásához szükséges költség 13.855 Ft. Nagy (1999) adataiból azonban következetni lehet a végül negatívnak bizonyuló kiemeltek vizsgálatának költségeire is, ez a becslés valamely mértékû hibával terhelt, de az így kapott összeg további becslések céljából feltétlenül jól használható. A XXVI. táblázat a zalaegerszegi minta esetén (Nagy, 1999) tükrözi az egy emlôrák kivizsgálásának a költségét. Tegyük fel az egyszerûség kedvéért, hogy az 553 kiemelt közül a végül tumorosnak bizonyuló 36 beteg valamennyi, a XXVI. táblázaton látható vizsgálaton átesett. Ez összesen 7300 „fizetô” pontértéket jelent. Ha a 36 tumoros beteg „fizetô” pontértékeit levonjuk a XXVI. táblázaton szereplô 553 kiemelt „fizetô” pontértékeibôl, akkor elmondhatjuk, hogy az 517 „álpozitív” kiemeltre 582.252 Ft azaz egy késôbb negatívnak bizonyuló kiemelt személy további vizsgálatára, a negatív diagnózis felállításáig 1126 Ft esett. A svéd tapasztalatok szerint 100 nem-negatív nô esetén további 113 aspirációs cytológia, 53 további mammográfia és 26 biopszia elvégzése szükséges. Ennek költségvonzata (további mammográfia: 2100 pont; aspirációs cytológia: 2000 pont; biopszia: 3000 pont) 324.100 Ft, egy eset költsége 3.241 Ft (Az orvos-beteg találkozás költsége, habár igen jelentôs (a fejlett országokban a legfontosabb) költségtényezô nem került feltüntetésre, mivel ez hazánkban a rendelkezésre álló adatok alapján nem számolható.) Országos szinten, hazánkban a nem-negatív és az álpozitív esetek aránya, centrumonkénti variabilitása, illetve a kiemelt esetekben a negatív diagnózis felállításáig eltelt idô, illetve az addig elvégzett tevékenységek nem ismertek. E nélkül pedig a szûrés költség-hatékonysága nem számolható ki. 7.1.1 Költség, „második kör(ök)” Tegyük fel, hogy hazánkban, az „elsô körben” a kiemelés aránya 6%-os, azaz 100.000 szûrt nô esetén 6000 igényel további tisztázó vizsgálatot. Tegyük fel továbbá, az irodalmi és a hazai tapasztalatokra támaszkodva, hogy ezek közül 90% nem bizonyul pozitívnak, ebben az esetben 5.400 „álpozitív” esetre kell számolnunk. Ha elfogadjuk a valóságot jól közelítô értéknek azt, hogy a negatív diagnózis felállításáig további 1126 Ft-ra van szükség (Zalaegerszeg) akkor ez 100.000 szûrésenként további 112.600.000 Ft-al emeli a költségeket, illetve

Tevékenység Fizikális vizsgálat Kiegészítô felvételek Ultrahang Intervenció Összesen kiemelt

Betegszám 553 350 435 189 553

Pontérték 224 000 245 000 522 000 378 000 1 369 000

Költség, Ft 0 (*) 161 700 249 480 249 480 498 762

(*) az elsôt követô palpációs vizsgálatot az OEP elvégzése esetén sem finanszírozza.

XXV. táblázat. Vizsgálati költségek a szûrésbôl kiemelt összes nôre vonatkoztatva.

Tevékenység Fizikális vizsgálat Kiegészítô felvételek (min 3 felvétel X 700 pont) Ultrahang vizsgálat az emlôrôl Axilla Uh vizsgálata Aspirációs cytológia (Uh, rtg, vezérelt) Összesen

Pontérték 500 2 100 1 200 2 000 2 000 7 800

Költség, Ft 0 1 386 792 1 320 1 320 4 818

XXVI. táblázat. Emlôszûrés: a kiemeltek további vizsgálata; a tumor kivizsgálás költségei, 1999. 163

VI. Az emlô-, és a méhnyakszûrés: közgazdasági elemzés 563.000 000 Ft-al növeli meg a költségeket évente a 0,5 millió szûrés/év azaz az 1 millió fôs, kétévente szûrt céllakosság esetén. Ha a svéd tapasztalatokból indulunk ki, akkor 100.000 szûrésenként a további tisztázást igénylô nem-negatív esetek 324.100.000 Ft.-tal, illetve az 1 millió fôs céllakosság, évenkénti 0,5 millió szûrés esetén további 1.620.500.000 Ft-tal növeli meg a szûrési költségeket évente (mivel a teljes populáció szûrése kétévente történik). A számításkor feltételeztük, hogy a további vizsgálatok során az „álpozitív” eset nem kerül hospitalizációra. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján ez a hipotézis korrekt módon nem tesztelhetô. 7.1.2 „Number Needed to Screen” Egy tumor kiszûrésének költségei valószínûleg jelentôs szórást mutatnak az ország különbözô centrumaiban. A következôkben: a) a Szt. János Kórház (Huber, 1999); a b) Zala Megyei Kórház (Nagy, 1999); a c) VESz-ECHO Elôvizsgáló Centrum; és a d) Miskolci Megyei Kórház adatai alapján vizsgáljuk azt, hogy hány nô szûrése szükséges egy tumor kiszûréséhez, amennyiben a szûrés ténylegesen a tünetmentes és a behívásra megjelent nôk szûrését jelentette és más betegcsoport nem került a szûrt populációba. 7.1.2.1 Szt. János Kórház (Huber, 1999) A kórházban 1998-ban a megjelentek száma 6.276 fô volt, a kiemeltek száma 448 (7,1%), míg a malignus tumorok száma 25 (a kiemeltek 5,6%-a) volt. A malignus tumor detekciós aránya 0.4% volt, azaz 100 szûrésenként 0,40 tumort szûrtek ki. Ez az érték a szûrésnek ebben a fázisában, jól közelíti az irodalmi adatokat. Másképpen fogalmazva, 250 nôt kell szûrni ahhoz, hogy 1 tumor kiszûrhetô legyen. 7.1.2.2 Zala Megyei Kórház (Nagy, 1999); Az osztályon 1998-ban a szûrésen megjelentek száma 9.246 fô volt, akik közül a szûrés eredményeképpen 553 személyt (5,98%) emeltek ki további vizsgálatra. Az 553 kiemelt közül a malignus tumorok száma 36 (6,5%) volt, amely igen közel van a szakirodalomban publikált adatokhoz. A malignus tumor detekciós aránya 0,39 % volt, azaz 100 szûrésenként 0,39 tumort szûrtek ki. Ez az érték a szûrésnek ebben a fázisában, jól közelíti az irodalmi adatokat. Másképpen fogalmazva, 257 nôt kell szûrni ahhoz, hogy 1 tumor kiszûrhetô legyen. 7.1.2.3 VESz-ECHO Emlôvizsgáló Centrum (Debrecen) A Centrum 1999-ben, azaz egy év alatt 10.240 beteget szûrt, a tumorok száma 54 volt. A malignus tumor detekciós aránya 0,53% volt, azaz 100 szûrésenként 0,53 tumort szûrtek ki. Másképpen fogalmazva, 189 nôt kell szûrni ahhoz, hogy 1 tumor kiszûrhetô legyen. 7.1.2.4 Miskolci Megyei Kórház Az osztályon 1000 nô került szûrése, 47 mûtétre került sor, ebbôl malignus tumor 9 esetben igazolódott. A malignus tumor detekciós aránya 0,9 volt, azaz 100 szûrésenként 0,9 tumort szûrtek ki. Másképpen fogalmazva, 111 nôt kell szûrni ahhoz, hogy 1 tumor kiszûrhetô legyen. Ez a találati arány 2,5-ször meghaladja a nemzetközi minôségi standardnak tekintett (0,36 tumor kiemelése/100 szûrés) adatot. (Megjegyezzük, hogy ez utóbbi vizsgálati anyagban feltehetôen több volt a panaszokkal jelentkezô, mint az elôbbi, a tünetmentes lakosság meghívását alkalmazó szûrôhelyeken. Szerk.) 7.1.3 Egy kiszûrt tumorra esô költség Számoljunk az egyszerûség kedvéért azzal, hogy 250 szûrést kell elvégezni ahhoz, hogy egy tumor kiszûrhetô legyen. A fôbb költségeket számított adatok alapján a XXVII. táblázat, míg az OEP finanszírozás alapján a XXVIII. táblázat szemlélteti. A két táblázat adatai jó közelítést mutatnak. Egy emlôrák kiszûrésének a valós költsége nagy valószínûséggel a 859.000 – 1.387.760 Ft között van, valószínûen közelebb a felsô, mint az alsó határszámhoz.

Tevékenység Szûrési nyilvántartás (számított költség) Eszközköltség (számított költség) Bérköltség (számított költség) (*) Összesen

1 malignus tumor kiszûrésének költségei/250 szûrésre esô költség, Ft 42 500 800 000 293 903 1 136 403

(*) Az összesen érték a kiemelt tumoros betegek további, a beavatkozást megelôzô vizsgálatainak a költségeit nem tartalmazzák.

XXVII. táblázat. Egy malignus tumor kiszûrésének a költségei.

Tevékenység Elsô szûrési kör Második szûrési kör(ök) Összesen (*)

1 emlôrák kiszûrésének OEP finanszírozása/ 250 szûrésre esô OEP finanszírozás, Ft 577 500 281 500 – 810 250 859 000 – 1 387 760

(*) Az összesen érték a kiemelt tumoros betegek további, a beavatkozást megelôzô vizsgálatainak a költségeit nem tartalmazzák.

XXVIII. táblázat. Egy malignus tumor kiszûrésének OEP finanszírozása. 164

VI. Az emlô-, és a méhnyakszûrés: közgazdasági elemzés

8. Az emlô és a méhnyak rosszindulatú daganatának szûrésével és terápiájával kapcsolatos költségek hazánkban, 1998
8.1 Az emlô rosszindulatú daganatának szûrésével és terápiájával kapcsolatos költségek hazánkban, 1998
Az emlô rosszindulatú daganatának szûrésével és terápiájával kapcsolatos költségeket hazánkban (1998, GYÓGYINFOK) a XXIX. – XXXII. táblázat szemlélteti. Mivel sem az egyedi azonosítás, sem a járóbeteg adatbázis és a kórházi adatbázis összekapcsolása jelenleg nem lehetséges, illetve az elvégzett tevékenységekrôl nem mondható meg, hogy mi okból (szûrés vagy klinikai diagnosztika), milyen eredménnyel illetve hány ember esetén (mekkora tu-

mor és milyen tumor-besorolás mellett) végezték, a számok témánk szempontjából interpretálhatatlanok, pusztán azt mutatják, hogy a GYÓGYINFOK a következô kódokra mennyi finanszírozási összeget számolt el, azaz mennyi a kimutatható „emlôrák” finanszírozás hazánkban.

8.2 A cervix rosszindulatú daganatának szûrésével és terápiájával kapcsolatos finanszírozás (OEP költségek) hazánkban, 1998
Az 1998-as évben 1.173 nôt kezeltek a magyarországi kórházakban, akinek a felvételi diagnózisa és/vagy ápolási fôdiagnózisa tartalmazta az „Méhnyak rosszindulatú daganata” (C53, BNO 10) diagnózist. Az 1.173 nôt 98 kórházban kezelték, a hospitalizációk száma • 4.005 (az osztályos felvételek száma 4.717) volt. Az összes súlyszám 4903,09787 volt, amely • 335.862.190 Ft. OEP finanszírozásnak felelt meg.

Kód 31930 31931 31932 31933 31934 31935 Összesen

Tevékenység Emlô felvétel, natív, ferde Emlô felvétel, natív, cranio-caudalis Emlô felvétel, natív, lateralis Emlô felvétel, tangenciális Emlô felvétel, célzott Emlôcsonk felvétel

Pontszám 700 700 700 700 700 400

Esetszám 264 200 296 034 67 901 1 199 6 768 1 767 631 101

Ft 129 458 000 145 056 660 33 271 490 587 510 3 316 320 494 760 312 184 740

XXIX. táblázat. Mammográfia, 1998. GYÓGYINFOK.

Kód 29000

Emlô core biopsziás anyagok szövettani vizsgálata Szövettani vizsgálat a szokásos feldolgozási módszerrel. Élô egyénbôl eltávolított anyag átvétele, elôindítása, fixálása, indítása, paraffinba történô beágyazása, metszése, festése haematoxilyn-eosinnal és egyszerû hisztokémiai reakciók elvégzése. Az elkészült metszetek kiértékelése, szükség esetén konzultáció a kezelôorvossal, a szövettani lelet elkészítése, postázása, a blokkok, metszetek valamint a leletek archiválása. Onkogén expressziója immunhisztokémiával Onkogén fehérjék (pl. p53, c-erbB-2 stb) immunhisztokémiai kimutatása az „antigén retrival” módszerrel a malignus transzformáció bekövetkeztének, vagy a daganatos folyamat várható kimenetének megítélése céljából. Hormon receptor feltárása mûtéti anyagból Hormonreceptor azonosítása (hormononként) Hormononként, de egy vizsgálati esetben maximum háromszor számolható el. A 29311-el együtt egy alkalommal elszámolható a 29310-es tevékenység.

Pontszám

Ambuláns vizsgálatok mennyiség

Ft /vizsg.

Összes Ft

2000

324895

1 632

579 188 640

29090

800

358

653

23 370

29310 29311

50

513

41

20 930

700

823

571

470 098

165

VI. Az emlô-, és a méhnyakszûrés: közgazdasági elemzés
Kód 29050 Emlô core biopsziás anyagok szövettani vizsgálata Szövettani vizsgálat immunhisztokémiai reakció alkalmazása esetén. A tevékenység fagyasztott vagy paraffinos metszeteken immunhisztokémiai reakció elvégzésének felel meg, mely magában foglalja a az anyag lemetszését, a hisztokémiai reakció elvégzését és az értékelést. A tevékenység egy vizsgálati anyag esetében maximum ötször számolható el. Konzílium Összefoglaló szakorvosi értékelés (zárójelentés) Összesen (11601 és 11240 nélkül) (*) A (11601) ’Konzílium’ összesen 3 215 394 került elszámolásra 1998-ban Magyarországon, emlôrák szûréssel kapcsolatosan, ez a kód ismeretlen számban került elszámolásra. (**) A (11240) ’Összefoglaló szakorvosi értékelés (zárójelentés)’ 10 669 214 került elszámolásra 1998-ban Magyarországon, emlôrák szûréssel kapcsolatosan, ez a kód ismeretlen számban került elszámolásra. Pontszám Ambuláns vizsgálatok mennyisége Ft/vizsg. Összes Ft

2270

24418

1 852

45 229 949

11601 11240

400 100

? (*) ? (**) 62 493 297

XXX. táblázat. Emlô core biopsziás anyagok szövettani vizsgálata, 1998; A GYÓGYINFOK adatai alapján.

Kód 29400

Emlô aspirációs citológia (*) Aspiratios citológiai vizsgálat a szokásos feldolgozási módszerekkel (esetenként). Élô egyénbôl aspirációs módszerrel nyert anyag átvétele, kenet készítése, festése, kiértékelése, a lelet elkészítése és az anyag archiválása. Vizsgálati anyagonként egyszer számolható el. Daganatcitológia. Olyan citológiai vizsgálat során számolható el, amikor daganatos betegség gyanúja merült fel, vagy ilyen betegség diagnózisát, illetve differenciál diagnózisát állítják fel. Ez a tevékenység a 29601 mellett nem számolható el. Citológiai vizsgálati immuncitokémiai reakcióval. Citológiai kenetek vizsgálata immuncitokémiai reakciókkal. Vizsgálati anyagonként ötször számolható el. Vékonytûaspiráció (vizsgálatonként) Vérzéscsillapítás, kötéssel (esetenként). Erôs vérzés (általában arteriás vagy vénás) rendszerint ideiglenes csillapítása a végleges ellátásig, megtekintés, dezinficiálás után nyomókötéssel, rugalmas pólyával. Konzílium Összefoglaló szakorvosi értékelés (zárójelentés) Összesen (11601 és a 11240 nélkül)

Pontszám

Ambuláns vizsgálatok mennyiség

Ft/vizsg.

Összes Ft

880

205875

718

147 834 720

29610

110

587414

90

52 726 280

29450

1800 150

4926 25850

1 469 122

7 235 308 316 404

18590 85002

90

153190

73

11 250 273

11601 11240

400 100

? (**) ? (***) 219 362 970

(*) Mindig elszámolt : 29400 és 29610 (**) A (11601) ’Konzílium’ összesen 3 215 394 került elszámolásra 1998-ban Magyarországon, emlôrák szûréssel kapcsolatosan, ez a kód ismeretlen számban került elszámolásra. (***) A (11240) ’Összefoglaló szakorvosi értékelés (zárójelentés)’ 10 669 214 került elszámolásra 1998-ban Magyarországon, emlôrák szûréssel kapcsolatosan, ez a kód ismeretlen számban került elszámolásra.

XXXI. táblázat. Emlô aspiratios citológia. 166

VI. Az emlô-, és a méhnyakszûrés: közgazdasági elemzés

HBCS Kód 257 258 259 260 274 275

HBCS Teljes emlôeltávolítás rosszindulatú daganat miatt, kísérôbetegséggel Teljes emlôeltávolítás rosszindulatú daganat miatt, kísérôbetegség nélkül Szubtotális emlôeltávolítás rosszindulatú daganat miatt, kísérôbetegséggel Szubtotális emlôeltávolítás rosszindulatú daganat miatt, kísérôbetegség nélkül Rosszindulatú emlôdaganatok kísérôbetegséggel Rosszindulatú emlôdaganatok kísérôbetegség nélkül Összesen

Súlyszám 1,58658 1,37899 1,09298 0,94997 0,72242 0,65676

Esetszám 2393 802 1446 954 1996 861

Finanszírozás /Ft (*) 210 307 200 69 931 814 93 097 836 54 665 350 76 572 293 32 547 060 537 121 540

(*) A több osztályon történô ápolás esetén a HBCS súlyszámok megosztása miatt a súlyszám, az esetszám és az1998-as 68500 Ft pontérték szorzata kisebb mintha minden esetben a megadott súlyszámmal szoroztunk volna.

XXXII. táblázat. Az emlô rosszindulatú daganata miatti hospitalizáció költsége.

Az 1998-as évben 4041 nôt kezeltek a magyarországi kórházakban, akinek a felvételi diagnózisa és/vagy ápolási fôdiagnózisa tartalmazta az „emlô rosszindulatú daganata” (C50, BNO 10) diagnózist. A 4041 nôt 115 kórházban kezelték, a hospitalizációk száma 18.584 (az osztályos felvételek száma 20.630 volt). Az összes súlyszám 24801,78758 volt, amely 1.698.922.400 Ft. OEP finanszírozásnak felelt meg. Igen gyakori a „Sugárterápia” (HBCS 409 – 1403 esetben, 3054,61340 súlyszám, 209.241.010 Ft) az „Egyéb kemoterápia 18 év felett” (HBCS 410J – 9182 eset, 12562,53271 súly-

szám, 860 533.440 Ft.). A 17. táblázatban felsorolt és a HBCS 409 és a HBCS 410J finanszírozási értéke együttesen 1.606.895.900 Ft. A különbség 9.202.600 Ft. igen sok más, vizsgált területünk szempontjából nem specifikus HBCS között oszlik meg. (A HBCS 409 és a HBCS 410J esetében, a felvételi és/vagy az ápolási diagnózis az „Emlô rosszindulatú daganata” (C50). A XXIX. táblázat a XXIX. – XXXII. táblázatban feltüntetett fôbb tevékenységeket és költségeiket foglalja össze

Fôbb tevékenységek Mammográfia Emlô core biopsziás anyagok szövettani vizsgálata Emlô aspirácios citologia Az emlô rosszindulatú daganata miatti hospitalizáció költsége Összesen

Finanszírozás/év 312 184 740 62 493 297 219 362 970 537 121 540 1 131 162 500

XXXIII. táblázat. Fôbb költségfajták és finanszírozásuk, 1998; GYÓGYINFOK.

Költségtényezô/Tevékenység Nyilvántartási költség Eszközköltsége Bérköltség Összesen

Költség/év Ft/100 000 szûrés 17 000 000 320 000 000 117 600 000 454 600 000

Költség/év 50-65 éves korcsoport, 1 millió nô szûrése kétévente, azaz 0,5 millió szûrés évente 23 800 000 1 600 000 000 588 000 000 2 211 800 000

XXXIV. táblázat. A teljes 50-65 éves populációra kiterjedô szûrés számított költsége évenként, 1998 árakon. 167

VI. Az emlô-, és a méhnyakszûrés: közgazdasági elemzés
1 millió nô szûrése kétévente, Finanszírozás/év 50-65 éves korcsoport, azaz 0,5 millió szûrés évente 1 150 000 000 563 000 000 – 1 620 500 000 1 713 000 000 – 2 770 500 000

Finanszírozás/tevékenység Szûrés ’elsô kör’ Szûrés ’második kör(ök)’ Összesen

Finanszírozás/év Ft/100 000 szûrés 230 000 000 112 600 000 – 324 100 000 342 600 000– 554 100 000

XXXV. táblázat. A teljes 50-65 éves populációra kiterjedô szûrés OEP finanszírozása, 1998 árakon.

Kód 29601

Nôgyógyászati citológia szûrés Szûrô jellegû citológiai vizsgálat (esetenként). Méhnyakráknak, vagy más daganatos betegségnek fokozottan kitett egyénekbôl származó anyagok citológiai vizsgálata, melynek célja a rák v. rákmegelôzô állapotok felderítése. Az anyag átvétele, regisztrálása, festése, fedése, jelölése, értékelése. Cervicalis kenetvétel Konzílium Összefoglaló szakorvosi értékelés (zárójelentés) Összesen (a 11601 és a 11240 nélkül)

Pontszám

Ambuláns vizsgálatok mennyiség

Ft/vizsg.

Összes Ft

700

914 732

571

522 494 910

14720 11601 11240

50 400 100

771 086 ? (*) ? (**)

41

31 460 308

553 955 210

(*) A (11601) ’Konzílium’ összesen 3 215 394 került elszámolásra 1998-ban Magyarországon, emlôrák szûréssel kapcsolatosan, ez a kód ismeretlen számban került elszámolásra. (**) A (11240) ’Összefoglaló szakorvosi értékelés (zárójelentés)’ 10 669 214 került elszámolásra 1998-ban Magyarországon, emlôrák szûréssel kapcsolatosan, ez a kód ismeretlen számban került elszámolásra. XXXVI. táblázat. Nôgyógyászati citológia szûrés OEP-költségei, 1998.

HBCS Kód 354 355 360 365 366 367

HBCS Uterus-, adnex mûtétek malignitás miatt, kísérôbetegséggel Uterus-, adnex mûtétek malignitás miatt, kísérôbetegség nélkül Vagina, cervix, vulva mûtétek Nôi reproduktív rendszer egyéb mûtétei Nôi reproduktív rendszer rosszindulatú daganatai kísérôbetegséggel Nôi reproduktív rendszer rosszindulatú daganatai kísérôbetegség nélkül Összesen

Súlyszám 1,60350 1,39371 0,50780 1,42818 1,07862 0,93750

Esetszám 287 175 178 57 610 569 1876

Finanszírozás 20 759 712 15 179 593 5 664 897 3 521 891 25 449 000 25 105 085 95 661 178 (*)

(*) A finanszírozás egyes értékei nem feltétlenül felelnek meg a súlyszám, az esetszám és a súlyszám érték (68 500 Ft 1998-ban) szorzatának, mert több osztályon történt ápolás esetén, azonos HBCS mellett, finanszírozás megosztás történik.

XXXVII. táblázat. A méhnyak rosszindulatú daganata (C53) OEP-költségei. 1998. 168

VI. Az emlô-, és a méhnyakszûrés: közgazdasági elemzés

Ajánlott irodalom
Bodó, M., Döbrôssy, L., Liszka, Gy és mtsai. (1997) Rákszûrés Magyarországon: modellprogramok világbanki támogatással, Orvosi hetilap, 138. Évf. (197) 28. Sz. 1801-1804. Bodó, M. és Döbrôssy, L. (1999) Szûrôvizsgálat a méhnyakrák okozta halálozás csökkentése céljából, in: Gulacsi, L. Klinikai kiválóság, Springer, 1999. CCOHTA (1997) Assessment of techniques for cervical cancer screening. Cervical cancer Screening in Australia (1997) options for change, Australian Institute of Health, 1997. DeKoning, H.J., Ineveld, B.M., Oortmarsen, G.J. és mtsai. (1991) Breast cancer screening and cost effectiveness, policy alternatives, queslity of life considerations and possible impact of uncertain factors, International Journal of Cancer, 1991, 49, 531-537. Döbrôssy, L., Bodó, M. és Liszka, Gy. (1997) Daganatos megbetegedések másodlagos megelôzése (néhány szakmai és szervezeti irányelv), Magyar Onkológia, 41. Évf. 1997, 1. Sz. 35-36. Döbrôssy, L., Bodó, M. és Lust, I. (1997) A háziorvosok közremûködése a szervezett méhnyak- és emlôszûrésben, Háziorvosi Szemle, III. évf. 4. sz. 11-13. Effective Health Care (1999), NHS Centre for reviews and Disssemination, June 1999, Vol. 5 No. 3. Fraser, N.M. és Clark, P.R. (1997) Cost-effectiveness of breast cancer screening, The Breast, 1997, 1, 169-172. Gulácsi, L. (1999) Az emlôrákszûrés lehetséges haszna és költsége hazánkban: hatékonyság és eredményesség, Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1999,37,3279-299. Gulácsi L., Kovács A. (1997) A biztosítottak véleménye 1995-1996; minôségbiztosítás az alapellátásban (PROSPER Program), Medicus Universalis XXX/6. 315-320. 1997. Gulácsi L., Kovács A. (1998) A biztosítottak véleménye 19951996; minôségbiztosítás az alapellátásban - PROSPER program, Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1998, 36, 3, 313-319.

Gyrd-Hansen, D., Holund, B. és Andersen, P. (1995) A costeffectiveness analysis of cervical cancer screening: health policy implications, Health Policy 34 (1995) 35-51. Huber, L. (1999) Az emlôrákszûrés költségei a budapesti Szt. János Kórházban, Az OHI Radiológiai Szakosztálya és a Magyar onkológusok társaságának mammológiai szekciója által szervezett Szent Agáta Mammológus napon, 1999. február 6-án elhangzott elôadás. Kerlikowske, K., Salzman, P., Phillips, K.A. és mtsai. (1999) Continuing screening mammography in women aged 70 to 79 years; impact on life expectancy and cost-effectiveness, JAMA, December, 8, 1999 –vol 282, No. 22, 2156-2163. Kett, K. (1996) Korszerû emlôrák-szûrés, Kórház, 1996, III. évf. 9. Szám, 33-35. Koopmanschap, M.A., Oortmaarsen, G.J., Ballegoouen, A.M. és mtsai (1990) Cervical-cancer screening: attendance and cost-effectiveness, Int. J. cancer, 45, 410-415, Nagy, Gy. (1999) Az emlôrákszûrés költségei a Zala Megyei Kórházban, Az OHI Radiológiai Szakosztálya és a Magyar onkológusok társaságának mammológiai szekciója által szervezett Szent Agáta Mammológus napon, 1999. február 6-án elhangzott elôadás. Póka, R., Szegôné Bódi, Sz., Végné Gyönyörû, I. és mtsai (1999) A nôgyógyászati ambuláns betegforgalom mutatóinak javítása elôjegyzési rendszer bevezetésével, Népegészségügy, 80. évf. 4. Sz., 1999, 16-18. Póka, R., Juhász, L. és Lampé, L. (1994) Cervical cancer in young women: poorer prognosis? International Journal of Gynecology and Obstetrics 46 (1994) 33-37. Silverstein, M.J., Lagios, M.D., Groshen, S. és mtsai. (1999) The influence of margin with on local control of ductal carcinoma in situ of the breast, The New England Journal of Medicine, May, 1999, 1455 – 1460. Szeto, K.L. és Devlin, N.J. (1996) The cost-effectiveness of mammography screening: evidence from a microsimulation model for New Zealand, Health Policy, 1996, 38, 101-115. Varga, L. (1998) Emlôrákszûrés a lakosság és munkatársaink körében, az emlôrák „megelôzésének” lehetôségei, Megyei Kórház Évkönyve, 1998, 323-329.

169

VI. 1. melléklet

VI. 1. melléklet

Útmutató: A szûrésben alkalmazott módszer gazdasági elemzése során figyelembe veendô fôbb szempontok
Az elemzés során a következô gondolatmenetet célszerû követni:

Az egészségügyi szervezet
(i) A szolgáltatás struktúrája • A szûrôhelyeket egy centrumba, vagy néhány (kis számú) centrumba szükséges telepíteni? Milyen fokban lehetséges a decentralizáció? • Az új technológia az adott területen megváltoztatja-e a munkamegosztást a kórházak és az alapellátás között? • Létrejön-e valamilyen új, speciális funkció (például a szûrési nyilvántartás) az új technológia telepítése és felhasználása következtében? • Az új technológia telepítése és mûködtetése igényli-e szakmai engedélyezés (akkreditáció), jogszabályozás, finanszírozási kritériumainak megváltoztatását? (ii) Személyzet • Az új technológia mûködtetése igényli-e új, speciális képzettséggel és gyakorlattal rendelkezô szakszemélyzet kiképzését és foglalkoztatását? • igényli-e különbözô szakmák együttmûködését? Okoz-e változást a szakmák közötti munkamegosztásban? (iii) Környezet • Az új technológia telepítése és mûködtetése következtében kell-e számolni valamilyen veszélyeztetô tényezôvel a munkahelyen, vagy a munkahelyen kívül?

Az alkalmazott technológia vizsgálata
A technológia – az itt használt értelemben – a szûrôvizsgálatok szolgáltatása során felhasznált eszközök, berendezések, felszerelések, segédeszközök, a szolgáltatás szervezete, kiszolgáló rendszerek, nyilvántartási rendszerek, szervezési és menedzsment rendszerek összességét jelenti. (i) Az alkalmazott technika felhasználási területe • Mi a szûrési szolgáltatás indikációja és célja? • Van-e szakmai konszenzus az indikációval kapcsolatosan? • A céllakosságon belül hány személyt érint a szolgáltatás bevezetése? • Léteznek-e lehetséges alternatívák a cél elérésére? • Vannak-e módszert helyettesítô, vagy kiegészítô eljárások? (ii) Hatékonyság • Bizonyítottan hatásos-e az alkalmazott módszer? Hatásossága megfelelôen dokumentált-e? • Rendelkezésre állnak-e más, hatékonyságban egyenértékû technológiák? (iii) Veszélyek, kockázat, mellékhatások • Van-e a technológiának nem kívánatos mellékhatása? • A veszélyek, kockázatok, mellékhatások arányban állnake az egészségi állapotban elérhetô nyereséggel? • Van-e az alkalmazott eljárásnak orvosi értelemben vett kockázata vagy mellékhatása? • Okoz-e az új technológia kellemetlenséget, bizonytalanság érzést, szorongást vagy félelmet a vizsgált személyek számára? (iv) Társadalmi szempontok • Befolyásolja-e az új technológia a vizsgált személyek szokásos napi tevékenységét, munkaképességét? (v) Etikai szempontok • Az új technológia elfogadható-e az egyes betegek számára? • Az új technológia elfogadható-e a társadalom számára?

Gazdaság
(i) Társadalmi és egészségügyi gazdaságtan • Mi a költség és a haszon a társadalom számára? • Jár-e a vizsgált személyek számára valamilyen gazdasági következménnyel? • Várható-e nyereség a népesség egészségi állapotában? (ii) Mikrogazdaságtan • Mekkora a befektetéssel és a mûködtetéssel kapcsolatos költség? • Származik-e költségmegtakarítás, vagy bevétel-növekedés az egészségügyi ellátórendszer számára az új technológia felhasználásából? • Ki a közvetlen felhasználója az új technológiának? • Jár-e vizsgált személyek számára financiális konzekvenciákkal?

170

VII. A Nemzeti Rákregiszter

VII. A Nemzeti Rákregiszter
1. Történeti áttekintés
A huszadik század elejétôl egyre erôsödött a gondolat, hogy a lakosság rákepidemiológiai helyzetének jellemzésére mind kevésbé felel meg a halálozási statisztika, egyre nôtt az igény a folyamatos megbetegedés-monitorizálás iránt. A harmincas évek végén egymás után szervezték meg az elsô európai epidemiológiai (más jelzôvel népesség hátterû) rákregisztereket: 1937-ben Mecklenburgban, ezt követôen Bécsben, Saarlandben, Hamburgban indult rákregiszter. Az Egyesült Államokban 1927-ben Massachusettsben, 1940-ben Connecticut és New York államokban kezdte meg mûködését rákregiszter. Európában a háború több már mûködô rákregisztert elsodort, miközben – és amit követôen – újabbak jöttek létre: 1942-ben Dániában, 1945-tôl Anglia egyes grófságaiban, 1952-ben Norvégiában, majd Finnországban, Izlandon, Svédországban, stb. szerveztek napjainkig kiváló tekintélyû epidemiológiai rákregisztereket. Ma már több száz olyan rákregiszter mûködik világszerte, amelyek a lakosság megbetegedési helyzetét hivatottak regisztrálni, folyamatosan követni, értékelni. Magyarországon 1952-tôl egy – ma már régen hatályon kívül helyezett – minisztertanácsi határozat írta elô a felismert rosszindulatú daganatos betegek bejelentési kötelezettségét az orvosok számára. Ennek azonban sohasem sikerült – használható mértékben – érvényt szerezni. A bejelentett évi új megbetegedések száma csak ritkán érte el vagy haladta meg a halálesetek számát. (Napjainkban Európa északi államaiban a halálozásnak a 35-40 százalékával, Angliában és Közép-Európában annak 30-35 százalékával magasabb a morbiditás). Az elsôdleges és másodlagos megelôzés lehetôségeinek egyre fontosabb jelentôsége megfelelô cselekvéseket, döntéseket igényel. Ezek meghozatala – költségigényük miatt – a várható és a tényleges hatásfok tervezhetôségét majd értékelését követeli. Ehhez viszont alapvetô igény a mindenkori megbetegedési viszonyok lehetôleg pontos ismerete, a preventív intézkedések után bekövetkezô változások értékelhetôsége. Ezt a célt van hivatva teljesíteni az epidemiológiai rákregiszter. Ez a háttere annak, hogy az Európai Unió tagországainak egészségügyi miniszterei olyan határozatot hoztak az „Európa a Rák ellen” elnevezésû hivatalos program keretében, amely szerint 2000 végéig minden tagországban meg kell szervezni a rákregisztert. Természetesen ezt a belépési követelményként a tagjelöltektôl is elvárják.

2. A ráknyilvántartás típusai
Az elmúlt évtizedek során céljuknak, adattartalmuknak megfelelôen különbözô típusú rákregiszterek jöttek létre. A már említett – alapvetôen népegészségügyi célú – népességhátterû típuson kívül jelentôs a kórházi hátterû rákregiszterek („hospital based cancer registry”) szerepe a klinikum számára, valamint a fôként kutatási célból szervezett speciális regisztereké, mint a csonttumor-, a mesothelioma-, lymphoma- vagy a gyermektumor regiszterek. Mindezek közül a legelterjedtebb az epidemiológiai vagy népességi hátterû rákregiszter maradt. Ezek egy jól körülhatárolható geográfiai, illetve közigazgatási terület teljes körû népességének lehetôleg teljes körû rákmorbiditási nyilvántartását tekintik feladatuknak, függetlenül attól, hogy az adott személyek megbetegedését hol ismerték fel, milyen körülmények között, s hol kezelték, mivel csak ez lehet mértékadó az adott népességben a betegség elôfordulási gyakoriságának megállapításához. Ebbe beletartoznak azok a személyek is, akiknek a rosszindulatú daganatát csak elhalálozásukkor ismerték fel („death certificate only”; „post mortem”). Ezért fontos a szoros együttmûködésük a hivatalos halálozási-haláloki regiszterekkel, ami viszont a személyek pontos azonosíthatóságát igényli. Ezzel szemben a kórházi hátterû rákregiszterek csak azokat tartják nyilván, akiket az adott intézményben diagnosztizáltak és kezeltek. Tehát az ô nyilvántartásuk csak ritka esetben viszonyítható korrekt módon egy adott népességhez, mivel annak egyes tagjainak a betegségét „területen kívül” ismerték fel és kezelték. Emellett, a kórházi ráknyilvántartásból hiányoznak a kórházban nem látott személyek.

3. Adattartalom
A regiszter-típus között a másik alapvetô eltérés az adattartalomban van. Az epidemiológiai rákregiszterek adattartalma – személy és lakhely azonosíthatósága mellett a daganat pontos kiindulási helyének meghatározására, a felismeréskor fennálló kiterjedésére, morfológiai szerkezetére vonatkozó adatokat gyûjtenek; a terápiára vonatkozó adatigényük minimális, és a betegség lefolyásából csak a kezdet – az elsô diagnózis felállításának ideje és a betegség akkori állapota – és a vég – az elhalálozás ideje az, amit regisztrálnak. A kórházi hátterû regiszterek viszont a diagnózis felállításának, a kezelés menetének legaprólékosabb adatait s a betegség folyamatát, teljes lefolyását dokumentálják. 171

VII. A Nemzeti Rákregiszter A leírtakból egyértelmû, hogy a magyarországi Nemzeti Rákregiszter egy epidemiológiai célú, népességi hátterû nyilvántartás a morbiditási elemzéseket szolgáló célkitûzéssel, és az ennek megfelelô minimális adatigénynyel. A rákregiszterek nyilvántartásának két alappillére van: • az egyik a megbetegedett személy – annak meghatározásához, hogy mekkora a népesség megbetegedési gyakorisága (függetlenül attól, hogy ugyanazon személynek lehet egy idôben, vagy külön idôben több elsôdleges rosszindulatú daganata is). • az elôforduló elsôdleges rosszindulatú daganatos betegség – az egyes betegségtípusok elôfordulási gyakoriságának meghatározásához (függetlenül attól, hogy hány személyt érintett mint új beteget). Tehát a rákregiszternek a nyilvántartási eleme nem a betegség elôrehaladásával összefüggô azon állapot, amely miatt éppen kezelik (recidíva, regionális vagy távoli áttét, módosult megjelenési forma stb.), hanem mindenkor és változatlanul a betegség lefolyása során az elsôdleges megbetegedés, melynek következményei az ápolást éppen indokoló állapotok. Ennek jelentése a legfontosabb, mivel a betegségi folyamat egyes megnyilvánulási eseményei az alapbetegség gyakoriságát nem befolyásolják! 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet tartalmazza. (Megjelent a Magyar Közlöny 1999. évi 17. számában.) Az adatszolgáltatás törvényi és rendeleti szabályozása nem mentesít az adatvédelmi szabályok elôírásai alól.

5. A Rákregiszter feladatai
• a betegség gyakoriságának kimutatása, értékelése, alakulásának nyomon követése céljából gyûjti és tárolja a daganatos betegségekkel kapcsolatos információkat az egész ország népességérôl; • ezekkel az adatokkal támogatja a betegség alakulásának, kockázati tényezôinek feltárására irányuló kutatásokat; • támogatja az elsôdleges és másodlagos megelôzési programok kidolgozását, és az e célból tett intézkedések hatását értékeli; • adatokat szolgáltat a betegség diagnosztikai és terápiás ellátó szervezetének tervezéséhez és értékeléséhez; • évente közzéteszi az értékelt adatfeldolgozásokat.

6. Adatszolgáltatás 4. A Nemzeti Rákregiszter törvényi alapja
Az 1999.évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelmérôl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról – korlátozta a személyes adatok és a különleges adatok (ilyenek például az egészségi állapotra vonatkozó adatok) gyûjtését és kezelését, ugyanakkor meghatározta ennek lehetôségét is. E törvény 3-.§ (1) b, és (2) c. pontja alapján személyes és különleges adat akkor kezelhetô, ha azt a törvény elrendeli. A rákregiszter mûködése számára a törvényi feltételeket az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérôl és védelmérôl szóló 1997. évi XLVII. törvény teremtette meg; ennek 18.§-a szerint „daganatos eredetû betegség észlelése esetén a betegellátó továbbítja az érintett egészségügyi és személyazonosító adatait a Nemzeti Rákregiszternek. A Nemzeti Rákregisztert az Országos Onkológiai Intézet vezeti”. (A törvény teljes szövege megtalálható a Magyar Közlöny 1997. évi 49. számában a 35183525. oldalon). A törvényi felhatalmazás alapján az adatszolgáltatás végrehajtásának módját az egészségügyi miniszter 24/1999 (VII.6.) EüM rendelete – egyes daganatos megbetegedések bejelentésének rendjérôl – szabályozza. (Lásd 1. Melléklet.) Az egészségügyi intézmények adatbázisának azon egységesen kötelezô adattartalmát, amely a szolgáltatandó adatok gyûjtését és rögzítését is az intézményeknek írja elô, a A Rákregiszter számára köteles adatot szolgáltatni minden orvos, aki rosszindulatú daganatos betegség diagnózisát felállítja, kezelését végzi, továbbá, aki a szövettani vizsgálatot és leletezést végzi. Az adatszolgáltatók köre elsôsorban a fekvôbeteg gyógyintézetek, ahol a rosszindulatú daganatos betegek zömét diagnosztizálják és kezelik, de emellett adatszolgáltatásra kötelezett mindenki, aki járóbeteg-ellátó rendszerben dolgozó orvosként állapít meg rosszindulatú daganatot úgy, hogy az adott beteg emiatt nem kerül fekvôbeteg-ellátásra (pl. bôrrák jelentôs hányada), vagy elutasítja a fekvôbeteg gyógyintézeti felvételt. A szövettani leletezést végzô patológiai munkahelyek – függetlenül a fekvôbeteg intézményi, vagy az ellátó orvos által tett bejelentéstôl – havonta listás információt nyújtanak rosszindulatú daganatos eseteikrôl.

7. Területi ráknyilvántartás
A gyógyintézetekbôl a központi Rákregiszterbe beérkezett, ott ellenôrzött és szükség szerint – a származási intézmény bevonásával – korrigált adatokat a Rákregiszter a beteg lakóhelye szerinti rendben tartja nyilván és az így rendezett adatállományt statisztikai felhasználásra alkalmas formában megküldi a megyei (fôvárosi) onkológiai szakfelügyelônek, aki a megye (fôváros) megbetegedési viszonyaira vonatkozóan képes információkkal szolgálni.

172

VII. A Nemzeti Rákregiszter

Ajánlott irodalom
Grundmann, E. and Pedersen, E. (Eds): Cancer Registry. In: Recent Results in Cancer Research No. 50. Springer. Berlin – Heidelberg – New York 1975 WHO Handbook for Standardized Cancer Registries. World Health Organization, Geneva, 1976. WHO Offset Publication No. 25. Maclennan, R., Muir,C, Steinitz R, Winkler, A. (Eds) Cancer Registration and its Techniques IARC Scientific Publications No.21 International Agency for Research on Cancer (WHO), Lyon, 1978. The International Cancer Patient Data Exchange System UICC Technical Report Series Volume 58. UICC – Geneva 1981 Shambaugh, E.M. (Ed): Self Instructional Manual for Tumor Registrars, SEER – Program, Book Five, Cancer Statistics Branch, National Cancer Institute, U.S.Department of Health and Human Services, Public Health, NIH Publication No. 93 – 1263

Percy, C. L., Van Holten, V., Muir, C.S. (Eds): International Classification of Diseases for Oncology Second Edition, World Health Organization, Geneva 1990. Jensen, O.M., Parkin, D.M., Maclennan, R., Muir C., Skeet R.G (Eds): Cancer Registration Principles and Methods, International Agency for Research on Cancer (WHO) and International Association of Cancer Registries, Lyon, 1991. IARC Scientific Publications No. 95. Storm,H., Clemmensen, J., Black, R.(Eds): Survey of Cancer Registries in the European Union. Europe Against Cancer Programme of the European Commission, International Agency for Research on Cancer /WHO/, European Network of Cancer Registries IARC Technical Report No. 28. Lyon 1998. Black, R.J., Simonato,L., Storm, H.H., Démaret, E. (Eds): Automated Data Collection in Cancer Registration. Europe Against Cancer Programme of the European Commission, International Agency for Research on Cancer (WHO), European Network of Cancer Registries, IARC Technical Report No. 32, Lyon 1998.

173

VII. 1. melléklet

VII. 1. melléklet

24/1999. (VII. 6.) EüM rendelet egyes daganatos megbetegedések bejelentésének rendjérôl
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérôl és védelmérôl szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüatv.) 38. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján egyes daganatos megbetegedések megelôzésének, gyógykezelésének, a betegek utógondozásának, valamint - az epidemiológiai vizsgálatok tervezése, szervezése, irányítása és értékelése céljából - egyes daganatos megbetegedések bejelentésének módjáról, idejérôl, a bejelentési kötelezettség teljesítésérôl, a bejelentendô adatokról az alábbiakat rendelem el: 1. § (1) A Nemzeti Rákregiszter (a továbbiakban: Rákregiszter) számára köteles adatot szolgáltatni az az orvos, aki a (2) bekezdés szerinti daganatos betegség diagnózisát felállítja, kezelését végzi, továbbá, aki szövettani vizsgálatot, boncolást végez vagy azt véleményezi. (2) Az (1) bekezdés szerinti jelentési kötelezettség kiterjed a) a fekvôbeteg-gyógyintézményben diagnosztizált és/vagy ellátott daganatos betegségre, b) a járóbeteg-szakellátás során diagnosztizált daganatos betegségre a diagnózis felállítását követôen, ha a fekvôbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi intézményi ellátás nem indokolt, vagy arra valószínûleg nem kerül sor, továbbá c) a patológiai vizsgálatot végzô egészségügyi intézmények által megállapított betegségekre, ha a diagnózis - a haláloki diagnózisokat is beleértve - a Betegségek Nemzetközi Osztályozása (a továbbiakban: BNO) 10. revíziója C00-C97, D00-D09 D30.3, D33 tételeinek bármelyike (a továbbiakban: daganatos megbetegedés). 2. § (1) Az 1. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott adatszolgáltatás teljesítése érdekében a fekvôbetegellátást nyújtó egészségügyi intézmény a külön jogszabály alapján - társadalombiztosítási finanszírozási célból - kitöltésre kerülô ”Adatlap kórházi (osztályos) ápolási esetrôl” nyomtatvány (a továbbiakban: Adatlap) adattartamából az 1. számú melléklet szerinti adatokat továbbítja a Rákregiszter részére. Az adattovábbítás kizárólag Rákregiszter által rendelkezésre bocsátott számítógépes adathordozón történhet. Az Adatlap megfelelô kitöltéséért és pontosságáért a gyógykezelést vezetô orvos a felelôs. (2) A 2. számú melléklet szerinti ”Adatlap rosszindulatú daganatos megbetegedésrôl” nyomtatványt kell kitölteni és továbbítani a Rákregiszter részére a) az 1. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti esetben, b) ha a halál fekvôbeteg-gyógyintézeten kívül következett be, és a daganatos megbetegedést csak a halál bekövetkezése után a patológiai vizsgálat állapította meg [1. § (2) bekezdés c) pont], c) ha a daganatos megbetegedés diagnosztizálására vagy a beteg ellátására olyan fekvôbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi intézményben került sor, amelyben a számítógép adatbázisából történô adatszolgáltatás - bármely ok miatt - nem mûködik. 174

(3) Többszörös, egymástól független, elsôdleges rosszindulatú daganat esetében mindegyik esetre vonatkozóan fel kell tüntetni a vonatkozó BNO kódot. 3. § A patológiai vizsgálatot végzô intézmény, illetve osztály vezetéséért felelôs orvos a szövettani minták vizsgálata, illetve a boncolások során felismert rosszindulatú daganatos megbetegedésekrôl havonta a 3. számú melléklet szerinti listás jelentést állít össze, amelyet a 2. § szerinti jelentéshez csatolva továbbít - az intézményvezetôn keresztül - a Rákregiszternek. 4. § Az adatkezelési elôírások betartásáért az adatvédelmi felelôs, a jelentés végrehajtásáért, az adatközlés teljességéért az intézményvezetô a felelôs. A Rákregiszternek továbbított adatok hitelességéért a beteg ellátását vezetô orvos, illetve a patológiai vizsgálatot végzô orvos tartozik felelôsséggel, a jelentett adatoknak egyezniük kell a beteg orvosi dokumentációjában szereplô adatokkal. 5. § (1) A 2. § (1) bekezdése szerinti elektronikus adathordozót - amelyen szerepel a kitöltési program - a fekvôbeteggyógyintézetek számára a Rákregiszter biztosítja. Az elektronikus adathordozó feltöltése után a személyazonosításra alkalmas adatok csak az erre szolgáló külön programmal, kizárólag a Rákregiszter munkatársai által olvashatók le. (2) A fekvôbeteg-gyógyintézet az adatokkal feltöltött mágneslemezt, a 2. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti, valamint a patológiai jelentéseket, illetve a járóbeteg-szakrendelés a 2. számú melléklet szerinti Adatlapot kettôs árnyékolt buborékos borítékba zárva - mindkét borítékot megcímezve - negyedévenként, a negyedévet követô hónap 15. napjáig továbbítja ajánlott küldeményként a Rákregiszter részére. (3) Az adatszolgáltatás minôségét és teljességét, továbbá az orvosi dokumentációval való egyezôségét a Rákregiszter munkatársai az adatszolgáltató helyszínén ellenôrizhetik, amelynek során az orvosi dokumentációba betekinthetnek. 6. § (1) A Rákregiszter adatbázisa csak olyan személyekrôl tartalmazhat adatokat, akikrôl az egészségügyi intézmények - az elôírásoknak megfelelôen - jelentést küldtek. A Rákregiszter adatbázisa az 1-3. számú mellékletek szerinti adatokat tartalmazza, amelyek tartalma nem térhet el az e rendeletben elôírt adatszolgáltatás tartalmától. (2) A Rákregiszter adatbázisában szereplô személyazonosító adatokhoz - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - kizárólag a Rákregiszter szervezetérôl és mûködési rendjérôl szóló Szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) meghatározott személyek férhetnek hozzá. A Rákregiszter a személyazonosító adatokat arra jogosulatlan személyek számára hozzáférhetetlen módon kezeli, és azokat nem továbbítja senkinek. (3) Tudományos kutatás céljából az Adatlapot kitöltô orvos - írásban benyújtott kérelmére - jogosult az általa korábban jelentett betegekre vonatkozó adatokhoz hozzáférni, ha ezt a 8. § szerinti Tanácsadó Testület elôzetesen jóváhagyta. 7. § (1) A Rákregiszterbe felvett beteg adatait - a (2)-(3) bekezdésekben foglaltak kivételével - törölni nem lehet. A nyilvántartásban már szereplô adatokat helyesbíteni csak a helyesbítés idejének feljegyzésével és a korábbi adat elérhetôségének biztosításával lehet.

VII. 1. melléklet (2) Amennyiben hitelt érdemlôen bizonyítást nyer, hogy a Rákregiszterbe felvett személynél a daganat megállapítása és jelentése diagnosztikai tévedésen alapult, akkor a nyilvántartásból törölni kell valamennyi rá vonatkozó adatot. (3) A Rákregiszterben nyilvántartott személy elhalálozása esetén a személyazonosító adatokat - a TAJ-szám kivételével - az elhalálozást követô 1 éven belül törölni kell, és az egészségügyi adatok csak statisztikai adatkezelési célból tarthatók meg. 8. § (1) A Rákregiszter mellett Tanácsadó Testület mûködik, amely jóváhagyja a Rákregiszter szakmai munkatervét és feladatait, ellenôrzi az adatvédelmi elôírások betartását, továbbá javaslatot tesz az egészségügyi miniszter részére a jelentési kötelezettség teljesítésére és adattartalmára, valamint az adathordozók védelmére, továbbítására vonatkozó elôírásokkal kapcsolatban. (2) A Tanácsadó Testület összetételére és mûködésére vonatkozó részletes elôírásokat a Szabályzat tartalmazza. 9. § (1) A Rákregiszter a személyazonosításra alkalmatlan egészségügyi adatokat a betegek lakóhely szerinti átcsoportosítása után - az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei (fôvárosi) intézete útján - megküldi a lakóhely szerint illetékes megyei (fôvárosi) szakfelügyelônek a megyén (fôvároson) belüli onkológiai tevékenység szervezésének, tervezésének, mûködésének értékelése céljából. (2) A Rákregiszter az általa végzett adatgyûjtésrôl évente jelentést ad közre. (3) A Rákregiszter adatbázisában szereplô adatok pontosítása érdekében a tárgyévet követô év március 31. napjáig a Rákregiszter vezetôje olyan módon egyezteti a Központi Statisztikai Hivatallal (a továbbiakban: KSH) a Rákregiszterben nyilvántartott személyek személyes adatait, hogy a KSH ne ismerhesse meg a Rákregiszter adatbázisában szereplô személyazonosító adatokat. 10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követô hónap 1. napján lép hatályba, hatálybalépésével egyidejûleg a rosszindulatú daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos bejelentési kötelezettségrôl szóló 14/1983. (Eü. K. 16.) EüM utasítás hatályát veszti. Az e rendelet hatálybalépését megelôzôen az Eüatv. 18. §-a alapján felvett, illetve kezelt egészségügyi és személyazonosító adatokat e rendelet elôírásai szerint kell nyilvántartani. (2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésérôl szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodást kihirdetô 1994. évi I. törvény alapján az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 1996-2000. közötti közegészségügyi program keretében a rák elleni küzdelem érdekében akcióterv elfogadásáról szóló 646/96/EK határozatával összeegyeztethetô szabályozást tartalmaz.

1. számú melléklet a 24/1999. (VII. 6.) EüM rendelethez

A fekvôbeteg-szakellátás intézményei által továbbítandó adatok
A jelentés adattartalma és az adatok helye az ”Adatlap” szerkezetében és a megfelelô számítógépes feljegyzésben Az egészségügyi intézmény azonosítása: Jelentô intézmény, osztály, rendelés, neve, címe, azonosítója A beteg azonosítása: A beteg neve Társadalombiztosítási Azonosító Jel törzsszáma neme születési ideje lakhelye vizsgálat/kezelés ideje A daganat azonosítása: Az elsôdleges rosszindulatú daganatdiagnózis elsô (kezelést is indokoló) felállításának éve A diagnózis szerinti elsôdleges daganat helye - BNO-10 szerinti teljes kód Pozíció adatlapon 1-3 8 6 7 12 13 16 20 és 22 27-Év 25,T:1 vagy 2vagy 3 vagy 5 vagy 7 vagy B 25,D 26,L 27,K 27,V 25,M 26,T és kódja 23 22 25,T:7 25,T:B

oldalisága és A daganat kiterjedése A diagnózist alátámasztó vizsgálat Morfológiai diagnózis A kezelés módja - mûtét, sugár, illetve gyógyszeres kezelés, beavatkozás kódja A beteg további sorsa: Ha ennek kódtartalma: 4, akkor a halál ideje: a kórbonctani alapbetegség: Ha boncolás nem történt a halál alapjául szolgáló betegség a klinikus szerint: A kitöltés kelte: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az adatszolgáltatás továbbításának ideje: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az intézményvezetô neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az intézmény adatvédelmi felelôsének neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

aláírása: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aláírása: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175

VII. 1. melléklet 2. számú melléklet a 24/1999. (VII. 6.) EüM rendelethez

ADATLAP rosszindulatú daganatos megbetegedésrôl

1. A jelentô orvosi munkahely megnevezése: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . címe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (utca, házszám) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(város)

osztály/rendelés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . azonosító száma: 2. A beteg neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Társadalombiztosítási Azonosító Jele: neme (ffi: 1; nô: 2): születési ideje: lakhelye: év hó nap

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (utca, házszám) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(város) év hó nap (ha történt szövettani mintavétel, annak ideje)

3. A kezelést eldöntô diagnózis felállítás ideje:

4. A diagnózis szerinti elsôdleges daganatos betegedés teljes BNO-10 kódja oldalisága: kiterjedése: 5. A diagnózist alátámasztó vizsgálat kódja: 6. Ha történt morfológiai vizsgálat, annak kódja a BNO-10 szerint: (”M” kód) 7. A daganat kezelésének módja: 8. A beteg további sorsa: (mûtét = 1, sugár = 2, gyógyszer = 3, egyéb = 4, nem történt = 5) (bal = 1; jobb = 2; mindkettô = 3; rendszerbetegség = 4)

további kezelést kap (1) további kezelést nem igényel (2) kezelést megtagadta (3) kezelést máshol kap (4) elhalálozott (5)

A beteg kezelését végzô, az adatszolgáltatásért felelôs orvos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P. H. A munkahely vezetôje: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A munkahely adatvédelmi felelôse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ezen adatlap töltendô ki, amennyiben a) a betegség diagnosztizálására vagy a beteg ellátására bármely okból nem a fekvôbeteg-ellátás keretében került sor, b) ezen betegségeket csak a halál bekövetkezése után a patológiai vizsgálat állapította meg, c) a betegség diagnosztizálására vagy a beteg ellátására olyan fekvôbeteg-gyógyintézetben került sor, amelyben a számítógép adatbázisból történô adatszolgáltatás - bármely ok miatt - nem mûködik. Kódolási utasítás a 4. ponthoz: A daganat kiterjedése (mindenkor csak az elsô gyógykezelés elôtti állapotra vonatkozik): 1 = in situ, 2 = kiindulási szerven belül, 3 = környezô szövetekre, szervekre terjed, 4 = regionális nyirokcsomóba áttétet ad, 5 = távoli szervben áttétet ad, 6 = nem körülírható, rendszerbetegség; az 5. ponthoz: A diagnózist alátámasztó legmagasabb értékû (kódjelû) vizsgálat típusa: 1 = csak klinikai vizsgálat, 2 = rtg. vagy más képalkotó vizsgálat, 3 = endoscopos vizsgálat szövettan nélkül, 4 = exploratio szövettan nélkül, 5 = speciális cytológiai, haematológiai vizsgálat, 6 = szövettan áttétbôl, 7 = szövettan primer daganatból, 8 = szövettan kórbonctani vizsgálattal, 9 = ismeretlen. Amennyiben történt morfológiai vizsgálat, ebbe a mezôbe az 5-8 kódok valamelyike kerülhet. A ”8” jelzés csak akkor használható, ha a rosszindulatú daganatot csak a boncolásnál igazolták.

176

VII. 1. melléklet 3. számú melléklet a 24/1999. (VII. 6.) EüM rendelethez A patológiai vizsgálatok során diagnosztizált daganatos megbetegedések listás jelentése

Az adatszolgáltató patológiai munkahely neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . címe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tárgyév: . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hó: . . . . . . . . . . . . . . . .

Sorszám

A beteg

A vizsgálati anyag származási helye

A vizsgált anyag és vélemény Az anyagvétel, mûtét ideje Bon-colás esetén a halál ideje

neve

TAJszáma

törzsszáma

neme

születési ideje

lakhelye

intézmény

osztály/ intézet/ rendelés

szerv/ szövet

patológiai dg.

morfológiai kód

Dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az összeállításért felelôs orvos neve: ................................. aláírása: .......................

A patológiai munkahely vezetôjének neve: .................................

aláírása: .......................

177

VII. 2. melléklet

VII. 2. melléklet

• irányítószámok • kórházi osztályok • szövettani kódok 1.1.4 Népességi adatok A statisztikai lekérdezések érdekében folyamatosan évrôl évre rögzítésre kerülnek az év közepén érvényes népességi adatok megyei bontásban. Ezeket az adatokat egy file-ban tároljuk, amely a regiszter részét képezi. 1.1.5 Megyei regiszterek A megyei szakfelügyelôknél található regiszterek felépítése megegyezik a központi regiszterével, de csak azokra a betegekre vonatkozó adatokat tartalmazzák, akiknek állandó lakhelye a megye területére esik. A megyei regiszter nem tartalmazza a betegek nevét és címét a vonatkozó adatgyûjtési jogszabályok miatt.

A Nemzeti Rákregiszter mûködtetése
- Útmutató a felhasználóknak -

1. Az Nemzeti Rárkegiszter felépítése és adatforgalma

1.2 Adatforgalom 1.1 A Rákregiszter felépítése
1.1.1 Jelentések A gyógyintézetektôl érkezô jelentések képezik a regiszter számára az adatgyûjtés forrását. Egy jelentés tartalmaz minden információt a gyógyintézeti esetrôl: a személyi adatokat, a tumor adatait és az alkalmazott kezelések fajtáit. A jelentések számára az Nemzeti Rákregiszterben (NRR) gyûjtô-file van, ebben tárolódnak a beérkezett jelentések mindaddig, amíg véglegesen be nem kerülnek a regiszterbe. Egy jelentést a küldô intézet kódja, a jelentés sorszáma és a jelentés verziószáma azonosít. A jelentés az esetleges javítások, módosítások során egyre magasabb verziószámot kap (a többi azonosító változatlan), míg végleg ki nem kerül a jelentések gyûjtôjébôl. 1.1.2 Rákregiszter A regiszter két adatfile-ból áll: • betegek személyi adatai (SZEMELY) • betegek tumorai (TUMOR) A betegeket az azonosító számuk, a tumorokat pedig a beteg-azonosító és a tumor sorszáma azonosítja. Az azonosító rendszer és a kódtáblákkal való kapcsolatok miatt a regiszter egy relációs adatbázis. A regisztert az egyes adatfile-okhoz tartozó különbözô rendezési indexek teszik teljessé, amelyek a regiszteren végzett technikai mûveleteket és lekérdezéseket támogatják és gyorsítják. A két regiszter file szerkezetét az A regiszter adattartalma pontban ismertetjük. 1.1.3 Kódtáblázatok A jelentésrögzítési, ellenôrzési, adatforgalmi és a kimutatás-készítési funkciókat az alábbi kódtáblák támogatják: • BNO 10 kódok megnevezéssel és kiegészítô tulajdonságokkal • megyék • települések (KSH kóddal) 178 1.2.1 Adatforgalom a gyógyintézetek és az NRR között A tumoros esetekrôl szóló adatok két forrásból jutnak a regiszterbe. Az egyik forrás a különbözô gyógyintézetek fekvôbeteg osztályai, a másik az ambuláns kezelések rendelôi. A gyógyintézetek a fekvôbetegekrôl a RAKREG program segítségével számítógépes munkaállomáson rögzített, összeállított jelentéseket floppy-n juttatják el az NRR-be. A floppy-kon azonosító file van, amelyet a kezelô programok ellenôriznek, így a floppy-k véletlenül sem cserélhetôk össze. Az ambuláns kezelésekrôl a jelentéseket elküldhetik elektronikus formában (mint a fekvôbetegek esetében), vagy papíron. Ez attól függ, hogy létesítenek-e külön számítógépes munkaállomást az adott ambulancia számára vagy sem. A papíron beküldött jelentéseket az NRR-ben viszik be a regiszterbe. Ezekkel most tovább nem foglalkozunk. Az adatfogalom a következô lépésekbôl áll: 1. A jelentéseket a gyógyintézetnél a RAKREG programmal kézzel rögzítik vagy egy másik adatbázisból konvertálják a RAKREG bemeneti formátumára. 2. Esetleges helyi hibajavítás után az új jelentéseket floppyra kigyûjtik. Csak a (szintaktikusan) hibátlan jelentéseket lehet floppy-ra tenni. 3. A floppy-n érkezô jelentéseket a NRR-ben a FOGADO programmal dolgozzák fel az NRR munkatársai. A floppy-k feldolgozása során a jelentések egy gyûjtô file-ba kerülnek és tartalmi (szemantikai) ellenôrzésen mennek keresztül. 4. A hibátlan jelentések adatai a regiszterbe kerülnek. A floppy-ra az ilyen jelentésekrôl egy „NINCS HIBA” minôsítésû bejegyzés kerül vissza. A hibátlan jelentések akkor törlôdnek a gyûjtôbôl, ha legközelebb már nem érkezik újabb változat belôlük. 5. A hibás jelentések a gyûjtôben maradnak és egy vagy több hibabejegyzés készül róluk a floppy-ra. A hibák tipizáltak, de megjegyzéssel is elláthatók (az NRR munkatársai így tudnak egyszerûen „üzenni”).

VII. 2. melléklet 6. A gyógyintézetnél beolvassák az elkészült hibalistát. A hibátlannak minôsített jelentések törlôdnek, míg a hibásakat ki kell javítani. 7. A hibalista alapján a gyógyintézetnél kijavítják a jelentések hibáit és eggyel megnövelt változatszámmal újra kiírják floppy-ra. Egy jelentés akkor kerül ki a fenti körfolyamatból, ha a küldô intézet „NINCS HIBA” visszajelzést kap róla, ami azt jelenti, hogy bekerült a regiszterbe. Ez egyben azt is garantálja, hogy a jelentések nem veszhetnek el „útközben”, mert a gyógyintézetnél egy jelentés mindaddig újra és újra kikerül a floppy-ra, amíg „NINCS HIBA” nyugta nem érkezik rá. 1.2.2 Adatforgalom az NRR és a megyei szakfelügyelôk között A megyei szakfelügyelôk rendszeresen floppy-n kapják meg a megyére vonatkozó újonnan regiszterbe beillesztett adatokat. A népességi adatok is ezen a floppy-n érkeznek. Minden megyei floppy-n azonosító file van, amelyet a kezelô programok ellenôriznek, így a floppy-k véletlenül sem cserélhetôk össze. A szakfelügyelôk a MEGYERAK programmal kezelik a saját regiszterüket, ezzel fogadják a floppy-n érkezô adatokat is. A program beilleszti a kapott adatokat a helyi regiszterbe és a beillesztett rekordokat megjelöli (hogy átvette). Az NRR a megyétôl visszakapott floppy-t ismét beolvassa és a megjelölt rekordokat a központi regiszterben is megjelöli, hogy azokat többet már nem kell elküldeni. Így minden rekord addig kerül újra és újra elküldésre, amíg az NRR a sikeres átvételrôl pozitív nyugtát nem kap. 1.3.1 Alaplekérdezések Három alapvetô lekérdezés fix formában került beépítésre, ezeknél csak a vizsgált év választható meg szabadon: • Esetszámok. A program leszámolja a kiválasztott évre, hogy az egyes (3 jegyû) fô BNO-kra hány eset fordult elô az adott megyénél (az NRR központi programjában ezt minden megyére kigyûjti a program). Az esetszámokat korcsoportonként külön-külön és összesítve is megadja. A lista végén összesítés készül korcsoportonként és együttvéve. A lista külön kezeli a férfiakat és nôket. • Gyakoriság (incidencia). A lista szerkezete ugyanolyan, mint az esetszámoknál, de itt az esetszámokat elosztjuk a korcsoportonkénti népességi értékekkel és a kapott gyakoriságot 100.000 lakosra számítjuk át. • Standardizált gyakoriság. A lista nem készül korcsoportonként, csak összesítve. Itt az elôbbi listában kapott adatokat korrigáljuk a nemzetközi átlagos korcsoportonkénti népességeloszlással, így az egyes BNO-kra kapott (korrigált) gyakoriság értékek összevethetôk a más megyékben vagy országokban kapott hasonlóan korrigált értékekkel. A népesség helyi eloszlása nem fogja megzavarni az öszszehasonlítást. 1.3.2 Eseti lekérdezések Ebben a kigyûjtô funkcióban a program kezelôje az alábbi feltételeket maga adhatja meg: • Terület. A kigyûjtés elkészíthetô az egész megyére, megadott településekre, vagy megadott irányítószámokra. • BNO kódok. Megadandó a vizsgált BNO-fôkódok listája, a kigyûjtés ezekre készül el. A lista a megadott területekre külön-külön táblázatot tartalmaz, amely BNO-k szerint megadja a férfi és nôi esetszámokat és az egyes BNO-khoz tartozó értékek egymás közti százalékos megoszlását. A lista végén lévô táblázat ugyanezen adatok területi összesítését tartalmazza a kiválasztott területekre. A fenti eseti lekérdezô funkciókban a program csak leszámolta a feltételeknek megfelelô eseteket. Lehetôség van az esetek tényleges kigyûjtésére is: ebben az esetben a megadott feltételeknek megfelelô tumoros esetek egy dBASE III file-ba kerülnek kimásolásra. A kapott file más programok (pl. az EXCEL) segítségével további elemzésnek vethetô alá. Itt jegyezzük meg, hogy a program-redszerhez mellékelt kódfile-ok között szereplô szövettani kódfile e további elemzések kedvéért került a többi kódfile közé.

1.3 Lekérdezések
A regiszter tartalma statisztikai kimutatások elkészítésére használható. Mind a központi, mind a megyei programban ugyanazok a lehetôségek állnak rendelkezésre ebben a tekintetben, az egyetlen különbség az, hogy a megyéknél csak az adott megyéhez tartozó esetek találhatók a regiszterben, így a lekérdezések is csak ezen a körön belül készíthetôk el. A lekérdezések eredménye mindig dBASE III formátumú file-ba kerül, így a kapott eredményekbôl, pl. EXCEL program segítségével könnyen készíthetünk közvetlenül különbözô grafikonokat és elemzéseket.

179

VII. 2. melléklet

1.4 A regiszter adattartalma
A regiszterfile-ok felépítését az általános áttekintés kedvéért közöljük, ebbôl látható, hogy milyen adatok kerülnek rögzítésre a Nemzeti Rákregiszterben.

1.4.1 SZEMELY file – Személyi adatok Mezôk: torolve valtozott szemely nev cim taj szuldat sex irszam megye ksh statusz statdat kitoltve rogzito rogzitve BYTE STRING(1) LONG STRING(40) STRING(50) STRING(9) LONG STRING(1) STRING(4) STRING(2) STRING(5) STRING(1) LONG LONG STRING(1) LONG 1: törölt rekord V – változott, E – elküldve személy NRR-beli azonosítója személy neve cím irányítószám nélkül TAJ születési dátum személy neme (1-Férfi, 2-Nô) irányítószám megyekód (NRR-ben használatos) lakhely KSH kódja utolsó ismert állapota utolsó ismert állapot ideje adatkitöltés dátuma rögzítô kódja rögzítés dátuma

1.4.2 TUMOR file — Tumorok adatai Mezôk: torolve valtozott szemely tumor diagkod diagsub oldal postmortem vizsgalat vizsdat szovet kiterjedes vizsev intezet sex kor megye ksh irszam mutet sugar kemo immun hormon egyeb kitoltve rogzito rogzitve

BYTE STRING(1) LONG BYTE STRING(3) STRING(1) STRING(1) BYTE STRING(1) LONG STRING(5) STRING(1) SHORT SHORT STRING(1) BYTE STRING(2) STRING(5) STRING(4) BYTE BYTE BYTE BYTE BYTE BYTE LONG STRING(1) LONG

1: törölt rekord V – változott, E – elküldve személy NRR-beli azonosítója tumor azonosító száma diagnózis BNO10 fôkódja diagnózis BNO10 alkódja páros szerv esetén az oldal 1: halál után diagnosztizálva diagnózist alátámasztó vizsgálat felfedezés dátuma morfológiai kód (ICD-O-2) kiterjedés kódja a felfedezéskor felfedezés éve a felfedezô intézet kódja személy neme 1:ff 2:nô személy kora a diagnózis idején megyekód (NRR-ben használatos) lakhely KSH kódja irányítószám mûtét volt-e? sugárkezelés volt-e? kemoterápia volt-e? immunkezelés volt-e? hormonkezelés volt-e? egyéb kezelés volt-e? adatkitöltés dátuma rögzítô kódja rögzítés dátuma

180

VII. 2. melléklet

2. Az NRR programok kezelésének általános elvei

2.1 A „Súgó” használata
Az F1 billentyû szolgál a „Súgó” elôhívására. Egy adott szituációban megnyomva az F1-et megjelenik egy szöveg, ami leírja az adott szituációval (funkcióval) kapcsolatos tudnivalókat. A PgUp, PgDn billentyûkkel lehet lapozni a szövegben. Az F1 gomb mindig annak az objektumnak a súgó-szövegét hozza elô, ami éppen ki van választva (eltérô színû). Ez lehet pl. egy legördülô menü egyik sora vagy egy ablak egyik nyomógombja. Ha az adott objektumhoz tartozik súgó-szöveg, akkor az megjelenik. Ha az objektumnak nincs saját súgó-szövege, akkor az ôt tartalmazó ablak súgó-szövege jelenik meg (ha van). A súgó szövegben a < ... > mindig egy képernyôn látható nyomógombot jelöl. A <Fejezetek> gomb megnyomására megjelenik a tartalomjegyzék, amelybôl tetszés szerinti fejezetet kiválaszthatunk. A kiválasztott fejezet mindig teljes egészében elolvasható (minden címszava). A <Címszavak> gomb pedig az adott fejezet címszavait listázza ki, ha ebbôl választunk, akkor a fejezeten belül rögtön a kívánt címszóra áll rá a rendszer.

• Ha az aktív elem nyomógomb, listaelem vagy menüelem, akkor az Enter billentyûvel lehet a megfelelô funkciót kezdeményezni. • Egyes nyomógombok vagy menüelemek egy-egy betûje eltérô színû, ilyenkor a megfelelô betû az Alt billentyûvel együtt lenyomva kiválasztja az adott funkciót. Kivétel ez alól a menük választéka: az egyes menüpontokat a megfelelô betû önmagában aktivizálja (Alt nélkül). • Az Esc billentyû mindig változtatás nélküli kilépést eredményez az adott helyzetbôl, az Enter, Tab és Shift-Tab pedig elfogadást.

2.4 Egér használata
Az egér (mouse) igen kényelmes navigációs lehetôséget nyújt a menüvezérelt rendszerekben, így itt is. A képernyôn egy adott helyzetben nyomógombok, kitöltendô mezôk és listák lehetnek feltüntetve különbözô elhelyezkedésben, és ezek közül bármelyiket egyszerûen aktivizálhatjuk úgy, hogy az egér nyilacskáját rátoljuk a kívánt elemre és megnyomjuk az egér bal gombját (klikk). Pl. ha ki akarunk tölteni egy mezôt a sok közül, akkor klikkelünk rajta, mire az megnyílik a kitöltés számára. Ha listából akarunk egy elemet kiválasztani, akkor kettôs klikkre van szükség, ami tulajdonképpen az Enter lenyomását helyettesíti. A kettôs klikk az két, gyors egymásutánban végrehajtott klikk ugyanazon a helyen. Minden más esetben elegendô egyszer megnyomni az egér bal gombját.

2.2 Súgó menü
A „súgó” funkció néhány fontos fejezte külön is elérhetô ebbôl a menübôl, habár a „súgó” mûködése olyan, hogy bárhol lépünk is bele, mindig el tudjuk olvasni a „súgó” teljes szövegét.

2.5 Választás listából
Amikor egy mezôt egy listából való választással lehet kitölteni, akkor a mezô mellett mindig látható egy ( kinézetû gomb. Ezt megnyomva megjelenik az a lista, amibôl választani kell. A listából való választás a megfelelô listaelemre történô ráállással és az Enter megnyomásával, vagy a listaelemen egérrel történô kétszeri kattintással történik.

2.3 Billentyûzet használata
A billentyûzet segítségével minden munka elvégezhetô a rendszerben, tehát az egér (mouse) használata nem feltétlenül szükséges. Általában azonban kényelmesebb az egérrel navigálnunk a rendszerben és csak akkor használni a billentyûzetet, ha valamilyen szöveget akarunk beírni. Ha navigálni (funkciókat kiválasztani) akarunk a rendszerben, akkor a következôket kell tudni: • A képernyôn egy adott helyzetben nyomógombok, kitöltendô mezôk és listák lehetnek feltüntetve különbözô elhelyezkedésben, amelyek közül mindig pontosan egy aktív (eltérô színû). • Ezek az elemek meghatározott sorrendben követik egymást és a Tab billentyûvel lehet a következô ill. a ShiftTab billentyûvel a megelôzôt aktívvá tenni. Navigálásra használhatók még a nyilak is. (PageUp, PageDown)

3. Telepítési kérdések

3.1 Hardware követelmények
• IBM-PC kompatibilis számítógép • RAKREG programnak: legalább 286-os számítógép, 1 MB RAM • FOGADO programnak: legalább 386-os számítógép, 2 MB RAM • MEGYE programnak: legalább 386-os számítógép, 2 MB RAM 181

VII. 2. melléklet • MEGYERAK programnak legalább 386-os számítógép, 2 MB RAM • LEKERDEZ programnak: legalább 386-os számítógép, 2 MB RAM • RAKADMIN programnak: legalább 386-os számítógép, 2 MB RAM • 1.44 MB-os floppy egység • 5 MB szabad Winchester terület Ajánlott minimális erôforrások valamennyi programra: • 486 DX-100 (teljes busz-szélesség, 100 HMz-es órajel) • 4 MB memória • 1 MB diszk-cache (SMARTDRV.EXE) • egér 3. Az AUTOEXEC:BAT file-ban felveszünk egy beállítást: SET NRRTEMP=path (pl. SET NRRTEMP=D:\) A fenti beállításokban a path a RAM-diszkre mutat (általában a gyökerére). A megadott path csak akkor végzôdhet „\” -re, ha a gyökeret adjuk meg, egyébként nem. Ha véletlenül több helyen is beállítottuk a RAM-diszk használatát és ezek eltérnek egymástól, akkor a fenti sorrend egyben az NRRTEMP keresési, vagyis prioritási sorrendjét is tükrözi. Ügyeljünk rá, hogy valóban csak RAM-diszket használjunk ilyen célra, mert egyébként gyorsulást nem nyerünk, viszont feleslegesen másolódnak át a file-ok a megadott területre. A RAM-diszk mérete legalább 1,5 Mbyte legyen.

3.2 A RAKREG program telepítésének végrehajtása
A RAKREG program telepítése a RAKINST.BAT batchprogram segítségével egyszerûen elvégezhetô. A telepítô floppy a jelentô állomás számára egyedileg dedikált, másikkal nem cserélhetô fel, mert különben a jelentések azonosítása helytelen lesz. A floppy címkéjén az állomás megnevezése rajta van, és ha ez nem egyezik, akkor az NRR munkatársaival kell felvenni a kapcsolatot. 1. Tegyük be a telepítô floppy-t a meghajtóba és tegyük a floppy egységet a kurrens egységgé: A: v. B:, aszerint, hogy az 1.44-es floppy-nak mi a jele. 2. Indítsuk el a RAKINST.BAT batch-programot: RAKINST [path] path: a telepítési hely, ha nem adjuk meg, akkor az alapfeltételezés C:\RAKREG Figyelem! Ha path-t adunk meg, akkor a telepítés után a telepítési helyen megtalálható RAKREG.INI file-ban az NRRHOME=C:\RAKREG beállítást meg kell változtatnunk a megadott path-ra. 3. A program most már készen áll a futtatásra, amelyet a telepítési alkönyvtárból a RAKREG parancs kiadásával indíthatunk el.

4. RAKREG – a kórházi rögzítô program

4.1 Áttekintés
4.1.1 Jelentésforgalom Ez a program a jelentések floppy-n történô elküldését szolgálja, amely az alábbi rendszerben történik: A Nemzeti Rákregiszter és egy jelentésküldô állomás (továbbiakban állomás) között egyszerre egy floppy mozog ide-oda. Az állomás a floppy-n elküldi az új vagy javított jelentéseket, az NRR ugyanezen a floppy-n visszaküldi a hibátlan jelentések nyugtáit ill. a hibás jelentések hibalistáját. Ha a floppy megsérül, akkor vagy az NRR vagy az állomás lecseréli újra és a jelentést vagy hibalistát meg kell ismételni. A floppy egy azonosító file-t tartalmaz, amelyet mind az állomás, mind az NRR programja ellenôriz. Az azonosító file neve: JELxxx.ID ha a floppy az állomástól az NRR felé tart, HIBxxx.ID ha a floppy az NRR-tôl az állomás felé tart, ahol xxx a jelentô állomás háromjegyû azonosító száma. Az állomások háromjegyû azonosító számot kapnak az NRR-tôl, amely a telepítô lemezen be van állítva. Az a négyjegyû azonosító, amit az Egészségügyi Minisztérium ad az intézeteknek azért nem használható, mert az idôk folyamán bekövetkezô változások során a Minisztérium a felszabaduló számokat újra kiadja más intézeteknek, és ez a változás a jelentésforgalom rendszerében nehezen lenne követhetô. Ezen kívül vannak olyan intézetek (pld. Semmelweiss Egyetem, Debreceni Orvostudományi stb.), amelyek több részbôl, klinikákból állnak, ezek helyileg is máshol vannak, és külön-külön jelentenek, de nincs saját 4-jegyû kódjuk. A háromjegyû azonosítót az adott állomás mindaddig megtartja, amíg az állomás (mint jelentô-hely) fizikailag létezik, függetlenül attól, hogy közben maga az intézet átalakult, beolvadt vagy kivált-e. Ha a jelentô-hely megszûnt, akkor ezt az azonosítót többet nem használjuk. 4.1.2 Jelentésazonosítás Az egyes jelentések azonosítására három adat szolgál: • állomáskód (a 3 jegyû) • jelentésszám • változatszám

3.3 RAM-diszk használata
A RAM-diszk használata nem kötelezô, de gyorsítja a program mûködését különösen ott, ahol a WINCHESTER nem túl gyors. Ha a számítógépen létrehoztunk RAM-diszket, akkor beállíthatjuk, hogy a program használja is ezt a területet. Ha beállítottuk, akkor a program induláskor ide fogja másolni azokat a kódtáblákat, melyek tartalma nem változik, de gyakran kell keresni bennük. Ezek a file-ok találhatók a CODE alkönyvtárban. A beállítás háromféleképpen is elvégezhetô: 1. A programot a következô parancssorral indítjuk el: RAKREG.EXE NRRTEMP=path (pl. RAKREG NRRTEMP=D:\) 2. A RAKREG.INI file-ban felveszünk egy sort: NRRTEMP=path (pl. NRRTEMP=D:\) 182

VII. 2. melléklet A változatszám segítségével nyomon követhetô, hogy a jelentést hányszor módosították, ami akár több lehet, mint ahányszor elküldték az NRR-nek, mert minden változtatásnál a változatszám 1-gyel nô. 4.1.3 Kódtáblák Az adatbevitelt a program kódtáblákkal támogatja. Az alábbi kódtáblák állnak rendelkezésre az automatikus hibaellenôrzéshez és a kézi adatbevitel megkönnyítéséhez: • irányítószámok (településnévvel, megyével) • BNO 10 kódtábla (a GYÓGYINFOK kódtáblájának daganatokra vonatkozó része, az-az a „C” és „D” – vel kezdôdô kódok). • szövettani kódok (amit a GYÓGYINFOK is használ) • osztálykódok (a Népjóléti közlönybôl) A kódtáblák kézi adatbevitel esetén a megfelelô helyeken gombnyomásra megjelennek és támogatják a kód gyors megtalálását. 4.2.2 Konvertált jelentések törlése A JELGEN file-okból konverzióval bevitt jelentések együttesen törölhetôk is a „Jelentések” menü „Törlése” menüpontja segítségével. Elôfordulhat, hogy tévesen került bevitelre egy JELGEN file (pl. régi, elavult példány), és ezeket egyesével sokáig tartana kitöröli a gyûjtôbôl. Ezzel a funkcióval gyorsan kitörölhetjük ôket. Mivel a gyûjtôben lehetnek más (pl. kézzel bevitt, vagy már korábban javított) jelentések is, ezért a funkció csak azokat a jelentéseket törli ki a gyûjtôbôl, amelyekkel még semmi sem történt, vagyis: • konverzióval készültek • manuálisan még nem lettek módosítva • még nem lettek elküldve Az ilyen jelentéseket egyébként arról lehet megismerni, hogy a verziószámuk 0. A funkció egy ablakon jelzi ki a vizsgálat és törlés folyamatát. 4.2.3 Kézi jelentéskészítés és javítás A jelentések kézzel is összeállíthatók. A „Jelentések” menü „Rögzítése” sorát kiválasztva a jelentések listájába jutunk. A <Felvisz> gomb vagy az Ins billentyû megnyomásával új, üres adatlapot nyithatunk meg, ahová a jelentés adatai beírhatók. Ez a lista szolgál arra is, hogy a már bevitt jelentéseket javítsuk, vagy kiegészítsük. A listában ráállunk a kívánt sorra és a gomb vagy az Enter billentyû megnyomásával felhozzuk a jelentés ûrlapját, ahol a módosítás elvégezhetô. Jelentést törölni csak akkor lehet, ha még egyszer sem küldték el az NRR-be (a program nem engedi törölni). Elküldés után már csak érvényteleníteni lehet a jelentést a „Törölve” jelzô beállításával, ami ugyanolyan módosításnak számít, mint minden más javítás, és a legközelebbi leválogatásnál a jelentés megint elküldésre kerül. A fizikai törlést a <Töröl> gomb vagy a Del billentyû megnyomásával végezhetjük. A jelentéseknek állapotjelzôi vannak, ezek szabályozzák a jelentés sorsát. Az állapotjelzôk a listán is és az ûrlapon is láthatók és az alábbi jelentést hordozzák: Új a jelentés még egyszer sem lett elküldve az NRR-nek Törölve a jelentés érvénytelen Mezôhiba a jelentésben van hibás mezô NRR hiba az NRR a jelentésben logikai hibát talált Változott a jelentés az utolsó elküldés óta módosításra került (az Új jelentés szükségképpen Változott) A jelentés-lista jobb szélén >jel mutatja, hogy a jelentés be fog kerülni a legközelebbi leválogatásba. Egy jelentés akkor kerül be a leválogatásba, ha nem Hibás (egyik fajta hibája sincs) és Változott. A „Törölve” jelzôt kivéve minden állapotjelzôt a program állít be automatikusan. A jelentés-ûrlapon van egy <Hibalista> nyomógomb. Ezzel tudjuk felhozni a jelentéshez tartozó NRR-tôl érkezett hibalistát (ha a jelentés már megjárta az NRR-t). A hibalista alapján el kell végezni a szükséges javításokat és a hibalistából a kijavított hibákat törölni kell. Ha minden hibát kijavítottunk és kitöröltünk, akkor a listában a *** 183

4.2 A mûveletek részletes ismertetése
4.2.1 Jelentéskonverzió A 4.4 ill. 4.5 pontban megadjuk annak file-nak a szerkezetét és kitöltését, melybôl a program képes közvetlenül a jelentéseket beolvasni. Ez a file lehet dBASE III típusú vagy szöveges (TXT). Ha az intézet rendelkezik számítógépes betegnyilvántartással, akkor abból egy másik programmal (ezt az intézetnek kell elkészítenie) a jelentések összeállíthatók ebbe a fogadófile-ba. A fogadófile ezután a programmal feldolgozható. Megjegyezzük, hogy a fogadófile-t akkor is érdemes használni, ha az intézeti adatbázisból nem nyerhetô ki minden szükséges információ a jelentések összeállításához. A fogadófile feldolgozása után ui. a jelentések kézzel kiegészíthetôk (pl. az onkológiai adatokkal), hiszen a feldolgozás után nincs különbség a jelentések között akár kézzel rögzítették ôket, akár a fogadófile-ból olvasta be a program. A konverzió úgy történik, hogy az összeállított fogadófile-t JELGEN.DBF vagy JELGEN.TXT néven betesszük a program alkönyvtárába (rendszerint C:\NRR) és a „Jelentések” menü „Konverziója” menüsorát kiválasztjuk. A megjelenô ablakon ki kell választani, hogy dBASE III vagy szöveges file-t akarunk-e feldolgozni. A kiválasztott file-t a program feldolgozza és a képernyôn mutatja a feldolgozás folyamatát. A feldolgozás végén kiírja, hogy hány jelentést illesztett be a jelentésgyûjtôbe. A beillesztés során a program mezôellenôrzésnek veti alá a jelentéseket és hibásnak jelöli meg azokat, amelyekben mezôhibát talált. A mezôellenôrzések tételes leírása a 4.6 pontban pontban található. A feldolgozás során a program a TÖRZSSZÁM alapján kiválasztja, hogy mely jelentések vannak már esetleg bent a gyûjtôben és ezeket csak akkor írja felül a JELGEN-bôl érkezôvel, ha ahhoz manuálisan még nem nyúltak hozzá. Így a feldolgozás (szándékos vagy véletlen) megismétlése nem okoz semmilyen problémát, viszont egy javított (újragenerált) JELGEN file-ban lévô jelentések felül tudják írni a korábban beolvasottakat.

VII. 2. melléklet NINCS HIBA *** felirat jelenik meg és a jelentés NRR hibajelzôje kikapcsol. Az egyes hibajelzések egy fix készletbôl származnak, de minden hibajelzéshez az NRR-s munkatárs megjegyzést fûzhet, ami egy szabad szöveg. Ez módot ad pl. arra, hogy felhívja a figyelmet a gyakran elôforduló hibákra és segítséget adhat a hiba jövôbeni elkerüléséhez. Amikor a jelentés ûrlapból a <Rendben> gombbal lépünk ki (ez a változtatások tárolását jelenti), akkor a program elôbb elvégzi ugyanazokat a mezôellenôrzéseket, amiket a fogadófile feldolgozásakor is elvégez és ha hibát talál, akkor a Mezôhiba jelzôt bekapcsolja és megkérdezi, hogy a hiba dacára kilépjen-e az ûrlapból (tárolással). Ha NEMet válaszolunk, akkor rááll az elsô hibás mezôre, hogy kijavíthassuk. Természetesen megtehetjük, hogy IGEN-t válaszolunk és kilépünk az ûrlapból, ebben az esetben a jelentés mezôhibás marad és valamikor ki kell javítani. 4.2.4 Elküldendô jelentések leválogatása Amikor elérkezik az ideje a jelentésküldésnek, akkor a „Jelentések” menü „Floppy-ra írása” sorát kiválasztva elindul a kigyûjtés. Azok a jelentések kerülnek be a leválogatásba, amelyek hibátlanok (se mezôhiba, se NRR-s logikai hiba nincs benne) és változtak az utolsó elküldés óta (ill. újak). Ezek a jelentések a jelentés-listában „>” jellel meg vannak jelölve. A leválogatás végén a program kiírja, hogy hány jelentés került be a leválogatásba. Maga a leválogatás egy file (JELxxx.DAT), ezt fogja a funkció floppy-ra kiírni. Ezután a funkció bekéri az állomás floppy-ját a floppyegységbe és ellenôrzi, hogy az állomás floppy-ja van-e az egységben (megkeresi az azonosító file-t). Ha megfelelô a floppy, akkor kiírja a JELxxx.DAT file-t a floppy-ra és az postázható. A funkció akárhányszor megismételhetô, mert a „Változott” jelzô egy adott jelentésre csak akkor fog eltörlôdni, ha a floppyt visszakaptuk az NRR-tôl és feldolgoztuk a hibalistát. Így a megismételt leválogatás ugyanazt az eredményt fogja adni. 4.2.5 Nyugták beolvasása floppy-ról Az NRR-tôl érkezô nyugtákat, hibajelzéseket be kell olvasni és fel kell dolgozni a „Nyugták beolvasása” funkcióval. A funkció bekéri a floppy-t és ellenôrzi, hogy az állomás floppyja van-e a floppy-egységben (megkeresi az azonosító file-t). Ha megfelelô a floppy, akkor beolvassa a nyugta file-t (HIBxxx.DAT). A beolvasás és feldolgozás akárhányszor megismételhetô (pl. floppy hiba esetén). Eztán a funkció sorra veszi a nyugtákat és ha *** NINCS HIBA *** jelzést talál, akkor a vonatkozó jelentést kitörli (ezzel a jelentés kikerült a körforgásból) feltéve, hogy közben a jelentésen nem változtattak. Ezt a program a változatszámból tudja eldönteni, mert a nyugták tartalmazzák a jelentésszám mellett a változatszámot is. Ha igazi hibajelzést talál, akkor a vonatkozó jelentés NRR hibajelzôjét bekapcsolja, a „Változott” jelzôjét pedig kikapcsolja, hogy a hibajavítást elôkészítse. Azokkal a nyugtákkal és hibákkal, amelyekhez valamiért nem találja meg a vonatkozó jelentést, nem foglalkozik a funkció. A feldolgozás során a program kiírja, hogy hány nyugtát ill. hibajelzést dolgozott fel és hánynak nem volt gazdája. 4.2.6 Floppy címkézés Ezzel a funkcióval („Címkézés”) egy formattált floppy-ra írhatjuk rá az állomás azonosító file-ját. 184

4.3 Problémák, helyzetek megoldása
1. Mi van, ha bármilyen ok miatt az NRR nem kap meg egyes jelentéseket? Nincs probléma, ezek a jelentések mindaddig újra és újra bekerülnek a leválogatásokba, amíg az NRR nem küld róluk vagy hibajelzést (ilyenkor úgyis javítani kell) vagy *** NINCS HIBA *** nyugtát, amikor is a jelentés automatikusan törlôdik (feltéve, hogy közben nem változtattak mégis rajta, ami a változatszámból kiderül). 2. Mi van a gazdátlan nyugtákkal, tehát ha az állomáson az elküldött jelentések közben elvesztek (pl. az állomáson véletlenül kitörölték a jelentés file-t), így a kapott nyugtáknak ill. hibajelzéseknek nincs gazdája? A gazdátlan nyugtákat (és hibákat) a program figyelmen kívül hagyja, az NRR FOGADO programja pedig többet már nem fogja ugyanezeket az elveszett jelentéseket megkapni és ezért a következô körben kitörli ôket a saját gyûjtôjébôl. Ezzel viszont kitörli a rájuk vonatkozó nyugtákat is, így azok nem kerülnek ismét elküldésre. 3. Nem sikerül feldolgozni a fogadó-file-t Ok: a JELGEN.DBF vagy JELGEN:TXT file nem a program alkönyvtárában van (ez általában C:\NRR) Javítás: a file-t a megfelelô helyre kell tenni. Ok: a JELGEN.DBF vagy JELGEN:TXT file formátuma nem megfelelô Javítás: ellenôrizni kell a file típusát (dBASE III esetén) és mezôinek specifikációját. 4. Nem sikerül kiírni a leválogatott jelentéseket floppy-ra Ok: hibás a floppy lemez Javítás: formattáljuk meg a lemezt és a „Címkézés” funkcióval tegyük rá az azonosító file-t, majd próbáljuk meg újra a kiírást. Ha továbbra is hiba van, használjunk másik lemezt. 5. Nem sikerül beolvasni a nyugtákat a floppy-ról Ok: Javítás: hibás a floppy lemez vagy kérjünk másik nyugtacsomagot az NRR-tôl új lemezen vagy címkézzünk meg egy új lemezt, küldjük el rajta a jelentéseket (ezek között ott lesznek az újak is és azok is, melyek nyugtáit most nem tudtuk feldolgozni), és az erre válaszul kapott nyugta csomagban újra benne lesznek az elôzô nyugták is.

Ok:

beállítási különbség van az NRR floppy egysége és a helyi floppy egység között Javítás: mivel az NRR-nek több, mint 200 jelentô állomással kell kapcsolatot tartania, ezért az egyes állomásoknak kell igazodnia az NRR-hez, ha csak lehetséges. Meg kell próbálni a helyi floppy egységet beállíttatni.

VII. 2. melléklet

4.4 A beolvasható fogadó-file (JELGEN) szerepe és kitöltése
A RAKREG program gyûjtôjébe nem csak manuális rögzítéssel, hanem egy file közvetítésével is juttathatunk jelentéseket. A file neve JELGEN és kétféle (dBASE III ill. TXT) formátumban is beolvasható a gyûjtôbe. A JELGEN file-t általában abból a kórházi adatbázisból töltjük fel jelentések-

kel, amelybôl a GYÓGYINFOK számára készülnek a jelentések. 4.4.1 A JELGEN file automatikus kitöltése a GYÓGYINFOK adatokból A kórházi fekvôbeteg nyilvántartásból azokat kórházi ápolási eseteket kell leválogatni, amelyeknek a diagnózis típusa 1-3,5,7 vagy „B”, a BNO kódja C00-tól C97-ig, D00tól D09-ig, D30.3 vagy D33 és magyar állampolgárról van szó.

JELGEN nev cim taj szuldat sex irszam statusz statdat alap ok diagnózis oldal

ADATLAP A beteg neve A beteg címe SZEMELYAZ SZUL_DATUM BETEG_NEME IR_SZAM TOV_SORS TAV_IDO elsô 8 kar. BETEGSEG* BETEGSEG* BETEGSEG* BETEGSEG*

Magyarázat beteg neve beteg címe biztosítási személyazonosító jel (TAJ) születés dátuma (évszázaddal együtt) ”1” – férfi, „2” – nô postai irányító szám ”H” ha TOV_SORS=4 „I” ha nem kibocsátás dátuma (év-hó-nap) ha TOV_SORS=4 és BNO_TIPUS=B, akkor BNO_KOD ha TOV_SORS=4 és BNO_TIPUS=7, akkor BNO_KOD ha BNO_TIPUS=1,3,5,7 vagy B, akkor BNO_KOD ha BNO_TIPUS=1,3,5,7 vagy B, akkor BNO_OLDAL

Megjegyzés

Csak a H-t lehet automatikusan kitölteni, a többinél az I (ismeretlen)-t kell beállítani

Az X használata mindig megengedett, akkor is ha az adott BNO-nál az oldaliságot meg kellene adni. Jelentése ilyenkor: ismeretlen.

vizsgalat vizsdat szovet

O_V O_EV BETEGSEG*

a diagnózist alátámasztó legmagasabb vizsgálat kódja a diagnózist alátámasztó legmagasabb kódú vizsgálat éve ha BNO_TIPUS=M, akkor BNO_KOD Az évet január 1-el kell kiegészíteni teljes dátummá. (Az O_EV csak év) Ha több daganatos BNO és több „M” kód van feltüntetve, csak akkor lehet pontosan tudni, hogy melyik BNO-hoz melyik morfológia tartozik, ha párosával lettek kitöltve (a BNO alatt a hozzá tartozó morfológia)

kiterjedes mutet sugar kemo hormon immun egyeb torzsszam osztaly osztalyjel orvos

O_K BEAVATKOZÁS* BEAVATKOZÁS* BEAVATKOZÁS* BEAVATKOZÁS* BEAVATKOZÁS* BEAVATKOZÁS* TORZSSZAM MUNKAHELY-AZON MUNKAHELY-AZON

daganat kiterjedése a diagnózis felállításakor M – mûtét volt, „ „ – nem volt S – sugárkezelés „ „ – nem volt K – kemotherápia „ „ – nem volt H – hormonkezelés „ „ – nem volt I – immuntherápia „ „ – nem volt E – egyéb beavatkozás „ „ – nem volt törzsszám vagy az ambuláns naplószámból képzett azonosító. osztály kódja osztály ismertetô jele az adatok minôségéért felelôs orvos kódja (pecsétje) Ha az „1,2,3” szabály teljesül és 5-el kezdôdik a WHO kód (M) Ha az „1,2,3” szabály teljesül és a WHO kód sugárkezelést takar (S) Ha az „1,2,3” szabály teljesül és a WHO kód kemoterápiát takar (K) Ilyen nem fog elôfordulni, mert nics ilyen WHO (beavatkozás) kód. Ha az „1,2,3” szabály teljesül és a WHO kód immunterápiát takar (I) Ha az „1,2,3” szabály teljesül, de nem M,S,K vagy I, akkor (E) Törzsszámképzési szabály a 4.4.3 pont szerint

185

VII. 2. melléklet ”1,2,3” szabály: Ha az egyik beavatkozás típusa „1” vagy „2” (ápolást indokló fôdiagnózis miatt végzett fômûtét vagy további mûtét) és valamelyik diagnózis típusa „3” (ápolást indokló fôdiagnózis), akkor össze lehet kötni ezt a kezelést ezzel a diagnózissal. A többi esetben automatikusan nem lehet kitölteni a kezelés mezôket, csak manuálisan a RAKREG programmal a kórlapokból. Ezért ahol nem teljesül ez a szabály, ott maradjon a „ „ (nem volt kezelés). 4.4.2 Egyéb mezôkitöltési tudnivalók Ha a GYÓGYINFOK-ban a páciens jelenlegi betegségei között több (jelentendô) daganatos megbetegedés is fel van sorolva (max. 3), akkor mindegyikbôl külön jelentés-rekordot kell képezni a JELGEN-be. A törzsszám ismétlôdésének elkerülésére a JELGEN-ben a törzsszám mezô 10 karakter hosszú (egyel hosszabb, mint az eredeti) és a törzsszámhoz ilyenkor rendre az A, B vagy C betüt kell hozzátoldani az egyes betegségek rekordjában. Ha csak egy jelentendô daganat van, akkor szóközzel kell a törzsszámot 10re kiegészíteni. A GYÓGYINFOK rendszerben az onkológiai adatok között a vizsgálat dátuma (O_EV) csak az évet tartalmazza. Ha nem ismert a pontos dátum egyéb forrásból, akkor ezt teljes dátummá jan. 1-ével kell kiegészíteni. A JELGEN-be beírt dátum tehát éééé0101 lesz. Ez persze a RAKREG programban manuálisan átírható pontos dátummá, ha a vizsgálat dátumát utólag más úton beszereztük.

4.5 A JELGEN file specifikációja
4.5.1 dBASE III file formátum leírása A file formátuma dBASE III. A mezôk specifikációja (K – kötelezôen kitöltendô): (A ‘*’ -al jelölt mezôk részletes leírása a lista után található.) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. *7. 8. *9. *10. *12. *14. *15. 16. *17. *18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. *26. *27. 28. 186 Mezônév nev cím taj szuldat sex irszam statusz statdat alap ok diagnozis oldal vizsgalat vizsdat szovet kiterjedes mutet sugar kemo hormon immun egyeb torzsszam osztaly osztalyjel orvos Típus Char Char Char Date Char Char Char Date Char Char Char Char Char Date Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Ho. 40 50 9 8 1 4 1 8 4 4 4 1 1 8 5 1 1 1 1 1 1 1 10 2 2 5 K TORZSSZAM K K K K BETEGSEG BETEGSEG BNO_OLDAL K K K K K SZEMELYAZ SZUL_DATUM BETEG_NEME IR_SZAM Köt. K GYÓGYINFOK Tartalom Beteg neve Beteg címe TAJ Születési dátum Beteg neme Beteg címének irányítószáma Beteg állapota Állapot (kibocsátás) dátuma Halál alapja (BNO 10) Halál oka (BNO 10) Lokalizáció (BNO 10) Tumor oldalisága Vizsgálat kódja Vizsgálat dátuma Szövettani kód Kiterjedés kódja „M”, ha volt mûtét „S”, ha volt sugárkezelés „K”, ha volt kemoterápia „H”, ha volt hormonkezelés „I”, ha volt immunkezelés „E”, ha volt egyéb kezelés Fekvôbeteg törzsszáma Kezelô osztály kódja Kezelô osztály egyedi jele Kezelô orvos pecsétszáma

VII. 2. melléklet statusz V – változatlan R – regresszióban I – ismeretlen G – gyógyult H – halott A halál alapját képezô betegség BNO 10 kódja. Bármilyen betegség lehet, ezért erre ellenôrzést nem végzünk. Csak akkor lehet kitölteni, ha az allapot = H. A halál közvetlen okát képezô betegség BNO 10 kódja. Bármilyen betegség lehet, ezért erre ellenôrzést nem végzünk. Csak akkor lehet kitölteni, ha az allapot = H. A tumor lokalizációjának BNO 10 kódja. Csak a BNO10.DBF kódtáblában lévô kódok használhatók. A tumor oldalisága. A BNO10.DBF file-ban egy mezô jelzi, hogy onkológiai szempontból páros szervnek tekintendô-e a tumort tartalmazó szerv. Az oldal értéke: X – nem páros szerv, vagy ismeretlen az oldaliság S – páros, tumor a bal oldalon D – páros, tumor a jobb oldalon U – páros, tumor mindkét oldalon 1 – csak klinikai vizsgálat 2 – rtg. vagy más képalkotó vizsgálat 3 – endoscop szövettan nélkül 4 – exploratio szövettan nélkül 5 – speciális cytologiai, haematológiai vizsgálat 6 – szövettan áttétbôl 7 – szövettan primer daganatból 8 – szövettan kórbonctani vizsgálatból 9 – ismeretlen Szövettani kód a SZOVET.DBF kódtáblából. 1 – in situ 2 – kiindulási szerven belül 3 – környezô szövetekre, szervekre terjed 4 – regionális nyirokcsomóba áttétet ad 5 – távoli szervbe áttétet ad 6 – nem körülírható, rendszerbetegség 9 – ismeretlen Osztály típuskódja az OSZTALY.DBF kódtáblából. Az osztály helyi megkülönböztetô jele, melynek alapján az intézet késôbb is azonosítani tudja azt az osztályt vagy részleget, ahol a kezelés történt.

alap

ok

diagnozis oldal

vizsgalat

szovet kiterjedes

osztaly osztalyjel

4.5.2 Szöveges (TXT) file formátum leírása A file pontosan ugyanazokat a mezôket tartalmazza és ugyanabban a sorrendben, mint a dBase III file. A kitöltés szabályai a következôk: • A file ASCII file a CWI2 vagy a 852-es kódlap karaktereivel. • Minden jelentés-rekord egy sor, amelyet CR-LF zár le. Az utolsó sor végére is tehetünk kocsivissza-soremelést (CR-LF), de ez nem kötelezô. • A soron belül az egyes mezôket a \ (backslash) karakter választja el egymástól. Az utolsó mezô után is tehetünk \ karaktert, de ez nem kötelezô. Ha az utolsó mezô után nem tesszük ki a \ karaktert, akkor a CR-LF közvetlenül a mezô utolsó karaktere után álljon. • Ha egy mezô üres, akkor értelemszerûen két \ karakter áll közvetlenül egymás után (\\). Tehát a sorokban minden mezônek szerepelnie kell, még az üresen maradóknak is. • A mezôk hossza nem lépheti túl a fenti mezôleírásban megadott hosszakat, de kevesebb lehet. Tehát a mezôket

nem szükséges szóközökkel kiegészíteni a maximális hosszra, de ha áttekinthetôre akarjuk készíteni a file-t, akkor akár ki is egészíthetjük. • A Date (dátum) típusú mezôk 10 karakter hosszúak és éééé.hh.nn formátumúak, tehát a számok között az elválasztó jel a pont. Pl.: 1999.03.12

4.6 Jelentések mezôellenôrzései
A program tésen: • nev • irszam • taj • szuldat • sex az alábbi ellenôrzéseket végzi el minden jelenkötelezô (nem lehet üres) köt. csak az IRSZAM.DBF file-ból lehet ha ki van töltve, akkor 9 jegyû egész szám köt. 1850/01/01 után és a mai napnál nem késôbb köt.1 v. 2 187

VII. 2. melléklet köt. (nem lehet üres) köt. V, R, G, I vagy H köt. 1960/01/01 után és a mai napnál nem késôbb A továbbiakban minden dátumnak 1960/01/01 után kell lennie, de ha a szuldat ennél késôbbi, akkor a szuldat után is, de ezt külön nem jelezzük. Ha a statusz = H, akkor az alábbi mezôk kitölthetôek: • - alap nem kötelezô, , de A000 -tól Z999 -ig, utolsó jegy lehet H • - ok nem kötelezô, de A000 -tól Z999 -ig, utolsó jegy lehet H • diagnozis köt. összhangban kell lennie a beteg nemével, és C00-C97, D00-D09, D30.3 és D33 • oldal köt. ha a diagnózisban nincs oldaliság, akkor X ha van oldaliság, akkor S, D, U, X (X jelentése: ismeretlen) • vizsgalat köt. 1 – 9 (ha 8, akkor a statusz H kell legyen) • vizsdat köt. 1960/01/01 után és a statdat-nál nem késôbb szovet ha ki van töltve, akkor csak a SZOVET.DBF file-ból lehet és utolsó jegye nem lehet 4,5,7 vagy 8. ha diagkod D30.3 v. D33, akkor szovet utolsó jegye 0 D00 – D09, akkor 2 C00 – C76 v. C80 – C97, akkor 3 v. 6 C77 – C79, akkor 3 v. 6 kiterjedes köt., ha a vizsgálat idei vagy tavalyi. 1 – 6 és 9 (ismeretlen) ha vizsgalat = 6 => kiterjedes = 4 vagy 5 kell legyen kiterjedes = 1 <=> ha diagkod = D00 – D09 kiterjedes = 6 <=> ha diagkod = C81 – C96 torzsszam köt. Nem ismétlôdhet. osztaly ha ki van töltve csak az OSZTALY.DBF fileból lehet orvos ha ki van töltve, akkor 5 jegyû egész szám • cim • statusz • statdat A kiválasztott állomásra vonatkozóan csak úgy lehet mûveleteket végezni, ha az állomást elôször „megnyitjuk”. Ez megakadályozza, hogy egy másik gépen is ugyanezzel az állomással foglalkozzon valaki, mert ugyanazt az állomást egy idôben csak egyszer lehet megnyitni. A megnyitást a „Megnyit” menüponttal lehet elvégezni, ennek hatására engedélyezôdik a többi funkciógomb. A „Bezár” menüpont segítségével a megnyitott állomást „elengedhetjük”. Másik állomás megnyitása automatikusan elengedi az elôzô megnyitottat. Ebben a menüben van a „Floppy címkézés” funkció is, amellyel a megnyitott állomás számára készíthetünk címkézett floppy-t. 5.1.2 Jelentések fogadása A jelentések fogadásával kapcsolatos funkciók a „Jelentések” menüben találhatók. 5.1.2.2 Jelentések beolvasása A „Beolvasása” menüpont bekéri annak az állomásnak a floppy-ját, amelyik ki van választva és ellenôrzi a JELxxx.ID file megléte alapján, hogy jó floppy van-e betéve. Ezután beolvassa a floppy-n található (JELxxx.DAT) jelentés-file-t és feldolgozza a kapott jelentéseket. A feldolgozás két lépésbôl áll. Az elsô lépésben a program kitörli azokat a jelentéseket a gyûjtôbôl, amelyek egy korábbi feldolgozáskor kerültek a gyûjtôbe, és most nem érkezett rájuk újabb módosítás. Ilyenkor ugyanis vagy hibátlan jelentésrôl volt szó, amikor feltételezhetô, hogy a jelentés a küldô állomásnál annak rendje-módja szerint kitörlôdött a gyûjtôbôl, mert nem módosították, vagy pedig hibás volt, de a hibajelzés vagy elveszett, vagy nem reagáltak rá. Utóbbi esetben a jelentést valószínûleg a következô körben küldik el ismét, és akkor úgyis újra bekerül a rendszerbe. A jelentések ezen a ponton kerülnek ki a FOGADO program gyûjtôjébôl. A program kiírja a törlés befejeztével, hogy hány jelentést törölt a rendszerbôl. A második lépésben a program beilleszti a jelentéseket a gyûjtôbe. Ha egy jelentés nem szerepel a gyûjtôben, akkor belerakja. Ha a jelentés már szerepel, akkor csak abban az esetben írja felül, ha a most érkezett jelentés verziószáma nagyobb, mint a bent lévôé, egyébként a jelentést figyelmen kívül hagyja. Így tehát egy floppy újrafeldolgozása nem jár semmilyen következménnyel. A beillesztés végén a program kiírja, hogy hány jelentést illesztett be. 5.1.2.2 Jelentések beillesztése A „Beillesztése” menüpont hatására egy ablakon megjelenik a kiválasztott állomástól kapott jelentések listája és a jelentésekkel kapcsolatos funkciók gombjai. Az egyes funkciók mindig arra a jelentésre vonatkoznak, amelyen a kiválasztó sor áll. Az egyes funkciógombok feladata: • Adatlap Felhozza a jelentés adatait tartalmazó ûrlapot, ezen az adatok természetesen nem módosíthatók. Az ûrlapon is megtalálhatók mindazok a funkciógombok, amelyeket most ismertetünk. Ez a gomb hozza fel a beillesztési ablakot, ami ki van töltve a jelentés adataival. Ezt a funkciót külön pontban () ismertetjük.

5. FOGADO – az NRR adatfogadó programja
A program kezelésének ismertetése követi a program menüszerkezetét.

5.1 Jelentésforgalom kezelése
Az állomásoktól érkezô jelentések kezelését állomásonként külön-külön kell végezni. Egy állomással egyszerre egy kezelô dolgozhat (a program egyébként megengedi egyszerre több kezelô párhuzamos munkáját is). 5.1.1 Állomásválasztás Az „Állomás” menü „Kiválaszt” menüpontja megjeleníti a választható állomások listáját szám szerinti sorrendben. Itt kell ráállni a kívánt állomásra, a keresést keresômezô támogatja. 188

• Beill.

VII. 2. melléklet • Tallóz Kereshetünk a regiszterben a jelentésben szereplô betegre és megtekinthetjük (ha van ilyen) ill. módosíthatjuk a személyés tumoradatokat. Ezt a funkciót külön pontban () ismertetjük. • Hibák Megjelenik karbantartásra a kiválasztott jelentéshez tartozó hibalista, amely itt szerkeszthetô (). • Auto be Ez a gomb megpróbálja automatikusan beilleszteni a kiválasztott jelentést. Kiírja, hogy sikerült-e vagy sem, és ha nem sikerült, akkor azt, hogy miért nem. • Mind auto be. Ez a gomb az listában szereplô összes jelentésre vonatkozik, mert sorra veszi a jelentéseket és megpróbálja automatikusan beilleszteni a regiszterbe. A listában csak azok maradnak feldolgozatlan állapotban, melyeket nem lehetett automatikusan beilleszteni. A funkciót külön pontban () ismertetjük. 5.1.3 Hibalista készítése és kiírása A jelentésben szereplô adatokban lehetnek olyan belsô ellentmondások, amelyet a kórházi rögzítô program nem tud felismerni. Ezeket az ellentmondásokat az NRR munkatársai képesek felfedezni a jelentés áttekintése során. A hibás jelentéseket hibajelzésekkel kell ellátni és a hibajelzéseket vissza kell küldeni a jelentô állomásnak. Tehát egy logikai hibákat tartalmazó jelentéshez hibalistát lehet összeállítani, amelyet az állomás floppy-jára kiírunk és az állomásnak visszaküldünk. Hibalistát összeállítani külön funkcióból lehet, ezt vagy a jelentés-lista melletti <Hibák> gombbal vagy a jelentés-beillesztési adatlapból az ugyanilyen feliratú gombbal lehet elérni. A hibalista készítés során kiválasztjuk a kívánt hibafajtát és ha kell, akkor egyedi megjegyzéssel is elláthatjuk. Annyi hibafajtát veszünk fel a listába, ahány logikai hibát találtunk a jelentésben. A hibás jelentések bent maradnak a jelentésgyûjtôben és amikor a jelentô állomás elküldi a hibás jelentés javított változatát, akkor az felülírja az elôzô változatot. Ha a javított jelentés hibátlan, akkor be lehet illeszteni a regiszterbe. A „Hibák” menü „Kiírása” menüponttal lehet a megnyitott állomás számára összeállított hibalistát kigyûjteni és floppy-ra kiírni. Ebben a menüben van az a karbantartó funkció is („Fajtái” menüpont), amellyel a létezô hibakódok listája szerkeszthetô. A kezelôk tetszôleges számú hibakódot definiálhatnak, megadva a hibakódhoz tartozó magyarázó szöveget is. Ez a szöveg kerül elküldésre az állomás számára. 5.1.4 Ambuláns adatlapok rögzítése, tallózás Ambuláns adatlapok rögzítését a „Regiszter” menü „Ambuláns adatbevitel” menüpontjával kezdeményezhetjük. Ennek kiválasztása egyenesen a jelentés-beillesztési ablakba visz (), de most az adatmezôk nincsenek elôre kitöltve a kiválasztott jelentés adataival, hanem azokat nekünk kell kitölteni az adatlapból. Ebben a menüben van egy általános tallózó funkció is a „Tallózás a regiszterben” menüpont alatt. Ez arra szolgál, hogy szükség esetén megtalálhassuk egy beteg (és tumorainak) adatait a regiszterben és akár javíthassuk is. A funkciót részletesen a pont alatt írjuk le A program ugyanazokat az ellenôrzéseket végzi el az adatlapról rögzített beteg- és tumoradatokon, mint amit az állomások rögzítôprogramja elvégez.

5.2 Jelentések beillesztése a regiszterbe
Az ûrlapon és floppy-n érkezô jelentések ugyanolyan módon kerülnek beillesztésre a regiszterbe. Elôbbi esetben az üres személy és tumor ûrlapot ki kell tölteni, utóbbi esetben az ûrlapok automatikusan kitöltôdnek a kiválasztott jelentés adataival és már csak a tárolást kell jóváhagyni. Tárolás elôtt az adatok mezôellenôrzésen mennek keresztül, amely megegyezik a RAKREG program mezôellenôrzéseivel. Egy jelentés beillesztése két lépésbôl áll. Az elsô lépésben a jelentés személyi adatai alapján eldöntjük, hogy a beteg szerepel-e a nyilvántartásban. A döntés a név, a TAJ, a születési dátum és a lakhely irányítószáma alapján történik. Ez összességében redundáns (átfedô) információ, és ez lehetôvé teszi a rögzítési hibák dacára is a helyes döntést ill. a beteg megtalálását a nyilvántartásban. A második lépésben a megtalált (vagy bevitt) betegbôl kiindulva a jelentés tumor-adatai alapján eldöntjük, hogy új, vagy már egy létezô tumorról van-e szó. Ha új tumorról van szó, akkor bevisszük a nyilvántartásba. Új betegnél ez természetesen mindig új tumort jelent. 5.2.1 Személykeresés, személy-beillesztési adatlap Elôször ez az adatlap jelenik meg, vagy a jelentésben szereplô adatokkal kitöltve (jelentés-feldolgozáskor), vagy üresen (ambuláns adatlap feldolgozásakor). A továbbiakban a jelentés-feldolgozási esettel foglalkozunk – az ambuláns adatlapok bevitelekor hasonlóan járunk el. Ha az adatlapokon módosítjuk az adatokat, akkor az <Ellenôrzés> gombbal meggyôzôdhetünk róla, hogy nincse hibásan kitöltött mezô, de a program a regiszterbe való beillesztés elôtt ezt maga is megteszi automatikusan. 5.2.1.1 Hasonló személyek keresése Az ablak megnyitásakor (ami ki van töltve a jelentés adataival) a program azonnal elvégez egy automatikus keresést a regiszterben és készít egy max. 9 elemû listát, amelyben a hasonló adatokkal bíró regiszterbeli személyek vannak felsorolva hasonlóság szerint csökkenô sorrendben. Tehát az 1. számú a leghasonlóbb. Ezt a keresést késôbb is bármikor elvégeztethetjük a <Hasonló? (F5)> gomb segítségével. Ha az 1. számú teljesen azonos a jelentésbeli személlyel, amelyet a <Hasonló? (F5)> gomb melletti Teljesen! felirat jelez, akkor a lista nem is tartalmaz más személyt. Ha a keresés eredményes volt (van legalább egy hasonló személy), akkor a program azonnal átvált a leghasonlóbb (1-es) regiszterbeli személyre és az adatlap most már ennek az adatait mutatja. Az adatlap állapotát a <Vált (F2)> gomb melletti Regiszter v. Jelentés feliratú mezô mutatja, amely így most „Regiszter” -en áll. A Vált (F2) gombbal ide-oda válthatunk a két állapot között és így könnyen megállapíthatjuk, hogy van-e és milyen eltérés a jelentésbeli és a regiszterbeli adatok között. Az egyes mezôk mellett kis jel (pötty) mutatja, ha van eltérés a jelentés és a regiszter megfelelô mezôje között. 189

VII. 2. melléklet A listában szereplô hasonló személyek adatait úgy nézhetjük meg, hogy az ablak jobb felsô sarkában lévô gombokkal lapozunk az egyes személyi lapok között. A gombok: <x Ugrás az 1. (leghasonlóbb) személyre <– Ugrás az eggyel kisebb sorszámú (hasonlóbb) személyre +> Ugrás az eggyel nagyobb sorszámú (kevésbé hasonló) személyre 5.2.1.2 A személy-hasonlóság mérése A program pontozással méri a jelentésbeli beteg és a regiszterbeli betegek adatai közötti hasonlóságot és ennek alapján választja ki a 9 leghasonlóbb beteget. 5 tulajdonságot hasonlít össze a program: TAJ szám Egyezés = 30 pont. A legmegbízhatóbb kritérium, de ezt csak akkor számítja be a pontozásba a program, ha mindkét adatlapon meg van adva a TAJ, mert egyrészt a regiszter korábbi verziójából származó adatok ezt nem tartalmazzák, másrészt még jelenleg sem lehet biztosan számítani erre az adatra. Születési dátum Egyezés = 20 pont. Igen megbízható kritérium, mert a regiszterben szereplô – jelenleg kb. 200.000 – beteg igen széles idôskálán oszlik szét, ezért a véletlen egyezés valószínûsége nagyon kicsi. Név Egyezés = 20 pont. Igen megbízható kirtérium, tekintettel a nevek sokféleségére, de az esetleges eltérés nem feltétlenûl döntô, mert a beteg más néven is szerpelhet (lánykori v. férjezett) vagy másképpen írják (lásd dr., ifj., stb.) vagy egyszerûen elírták. Irányítószám Egyezés = 2 pont. Információs értéke nem túl nagy, mert a regisztrált beteg / irányítószám arány elég magas, tehát sok regisztrált beteg jut egy irányítószámra (pl. a fôvárosban). Sex Egyezés = 1 pont. Információs értéke minimális. Az egyezések pontértéke annak alapján lett megválasztva, hogy mekkora a valószínûsége két különbözô személy esetén az adott tulajdonság véletlenszerû azonosságának. Teljes egyezéshez az összes tulajdonság egyezése kell, kivéve a TAJ-t, mert ha az valamelyik oldalon hiányzik, akkor nem számít bele az összehasonlításba. 5.2.1.3 Új személy (és tumor) felvétele Ha a személy keresése eredménytelen volt vagy úgy döntünk, hogy a hasonlók egyike sem azonos a jelentésben szereplô beteggel, akkor új betegként kell felvennünk a regiszterbe. Ennek módja az, hogy a <Vált (F2)> gombal átváltunk a jelentés-lapra (Jelentés felirat) és innen lépünk be a tumor-beillesztési adatlapra, majd ott megnyomjuk a <Beillesztés> gombot. 5.2.1.4 Regiszterbeli személy elfogadása Ha úgy döntünk, hogy a hasonló személyek között ott van a jelentésben szereplô beteg is, akkor ráállunk az adatlapjára 190 és szükség esetén aktualizáljuk a benne szereplô adatokat a jelentés alapján. Tipikusan ilyen aktualizálásra szorulhat, pl. a beteg státusza. Ezután foglalkozunk a beteg tumorával. A személybeillesztési adatlap közepén alul látható(k) a regiszterbeli személy tumora(i). 9 tumor számára van hely, ezért egy beteghez legfeljebb 9 (független) tumort lehet rögzíteni. Ez a lista is segíti a személyazonosítást és közvetlen lehetôséget ad annak a tumornak a kiválasztására, amelynek kezelésérôl most jelentés érkezett. A megfelelô regiszterbeli tumor-adatlapba úgy lehet belépni, hogy egérrel megnyomjuk a mellette látható 1, 2, ... jelû gombot (ill. megnyomjuk az Alt-1, Alt-2, ... billentyûkombinációt). Ha a listában szereplô tumorok egyike sem azonos a jelentésbelivel, akkor új tumort kell felvenni, amelyet az U jelû (Új tumor) gomb (ill. az Alt-U) megnyomásával lehet kezdeményezni. Ennek hatására új tumor-adatlap nyílik meg, ami ki van töltve a jelentésben szereplô adatokkal. 5.2.1.5 Eredeti és regiszter adatok Az adatlapon látható <Jel.-bôl (Alt-F11)> gombal a jelentésbôl a <Reg.-bôl (Alt-F12)> gombbal pedig a regiszterbôl hozhatjuk vissza a kézi változtatások elôtti állapotota. 5.2.2 Tumorbeillesztési adatlap Az adatlapon lehet megtekinteni az összes tumor-adatot, módosítani a regiszterbeli tumor-adatokat és végrehajtani a tényleges jelentés-beillesztést. 5.2.2.1 A kezelôszervek funkciója: Vált (F2) Átvált a jelentés-adatokról a kiválasztott regiszterbeli tumorra és vissza. Az aktuális állapotot a gomb melletti felirat mutatja (Jelentés / Regiszter). <– +> Lapozhatunk vele elôre-hátra a tumorok között (1 – 9). Ellenôrzés Mezôellenôrzést hajt végre az összes mezôre. A mezôellenôrzés a beillesztéskor is megtörténik automatikusan. Jel.-bôl (Alt-F11) Visszahozza a kézi módosítások elôtti állapotot a jelentésbôl, mint a személy-lap esetében. Reg.-bôl (Alt-F12) Visszahozza a kézi módosítások elôtti állapotot a regiszterbôl, mint a személy-lap esetében. Személy (PgUp) Visszavisz a személy-lapra. Az Esc gomb megnyomása is ezt eredményezi. Beillesztés Ezzel hajtjuk végre a jelentés-beillesztést. 5.2.2.2 A tényleges beillesztés Ha a tumor-lapra úgy érkeztünk a személy-lapról, hogy a személy-lap a jelentésen állt, akkor új személyként (és új tumorként) történik a beillesztés. Ha a személylap a regiszteren állt, akkor a lapon lévô (esetleg módosított) személy-adatok visszaíródnak a regiszterbe. A tumor beillesztése szintén attól függ, hogy a tumor lap a jelentés adatait mutatja-e vagy valamelyik regiszterbeli tumorét. Elôbbi esetben új tumor kerül felvételre, utóbbi esetben a régi adatok felülíródnak a tumorlapon lévô (esetleg módosított) adatokkal.

VII. 2. melléklet

5.3 Automatikus jelentés-beillesztés
A beérkezett jelentések zöme automatikusan is beilleszthetô, mert vagy teljesen új betegrôl van szó vagy a beteg szerepel már a regiszterben és adatai tökéletesen egyeznek a regiszterben szereplô adatokkal. Az automatikus beillesztés után csak azokkal a jelentésekkel kell egyedileg foglalkozni, amelyek automatikusan nem kerültek beillesztésre. 5.3.1 Személy automatikus kiválasztása A személyválasztás ugyanazzal a pontozási technikával történik, mint a hasonló személyek listájának összeállítása, de most csak a leghasonlóbbal foglalkozik a rendszer. Három eset van: A leghasonlóbb személy 5 meghatározó adata teljesen azonos a jelentésbeliével. Ekkor a program elfogadja, hogy a beteg már szerepel a regiszterben és frissíti a személyadatokat a jelentés adataival. A leghasonlóbb személy is alig hasonlít, ami azt jelenti, hogy a kapott pontszám <= 22. Az egyes pontértékek megválasztása miatt ez csak úgy lehet, hogy a TAJ biztosan nem egyezik, a többi adat közül pedig a név és a születési dátum (a két „legerôsebb” adat) egszerre szintén nem. Ekkor a program elfogadja, hogy teljesen új személyrôl van szó és új beteget vesz fel a regiszterbe. A hasonlóság közepes (nem teljes, de a pontszám > 22), ilyenkor a program nem tudja megbízhatóan eldönteni, hogy új vagy ismert betegrôl van-e szó, ezért nem végzi el a beillesztést. 5.3.2 Tumor automatikus kiválasztása Ha eldôlt, hogy ismert betegrôl van szó, akkor el kell dönteni, hogy a jelentés egy már meglévô tumorról szól-e vagy egy újról. A döntés pontozással történik: Ha a BNO fôkód egyezik – 1 pont. Ha még a BNO alkód is egyezik – újabb 1 pont, ha még az oldaliság is egyezik, akkor újabb 1 pont. A legnagyobb pontszámot elért tumorral foglalkozik a program és itt is három eset van: A jelentés minden tumor-adata (BNO fôkód, BNO alkód, oldaliság) egyezik az egyik regiszterbeli tumor adataival (3 pont). Ekkor a program elfogadja, hogy a jelentés errôl a tumorról szól. A jelentés minden tumor-adata annyira eltér a beteg öszszes tumorától, hogy mindegyik ismert tumor 0 pontot kapott. Ekkor a program új tumort vesz fel a jelentés alapján. Az egyezések részlegesek (1 v. 2 pont), ekkor a program nem tud dönteni és nem végzi el a jelentés beillesztését (se a személyre, se a tumorra vonatkozóan).

dosítás) így egy korábban elkövetett rögzítési vagy beillesztési hibát korrigálhatunk. A listán szabályozhatjuk, hogy milyen nemû betegeket akarunk látni a listában, de ha átállítottuk a három állású kapcsolót egy másik állásba, akkor meg kell nyomni a <Frissít> gombot a lista újratöltéséhez. Ha kiválasztottuk a személyt (<Rendben> gomb a listán), akkor felhozhatjuk a tumorainak listáját és ugyancsak karbantarthatjuk.

5.5 Kódtáblák
Az adatbevitelt a program itt is kódtáblákkal támogatja, mint a RAKREG program esetében. A kódtáblák kézi adatbevitel esetén a megfelelô helyeken gombnyomásra megjelennek és támogatják a kód gyors megtalálását.

6. MEGYE – NRR és a megyék, népesség, halálozás

6.1 Népességi és halálozási adatok rögzítése
A „Népesség” menüben két menüpont van, egyik a népességi, a másik a halálozási adatok rögzítésére. A két funkció mûködése nagyon hasonló, részletesen a népességi funkciót írjuk le. 6.1.1 Népességi adatok rögzítése A funkció ablakán elôször meg kell adni azt az évet, amelyre a rögzítés (esetleg javítás) történik. Ezután az egyes megyékre és az országos összesen adataira egy-egy ûrlapot kell megnyitni és kitölteni a <Bôvít> gombbal kezdeményezve. Az ûrlapon ki kell választani a soron következô megyét és a nemet, a korcsoport-mezôkbe pedig beírni a megfelelô népességi adatot. Az ûrlapon összesen mezô is van ellenôrzés céljából: a <Rendben> gombbal való kilépéskor a program ellenôrzi, hogy a korcsoportok adatainak összege egyenlô-e az összesen mezôvel. 6.1.2 Halálozási adatok rögzítése Ez a funkció teljesen hasonlóan mûködik a népességi rögzítô funkcióhoz, de itt minden évre, megyére és nemre halálokonként külön-külön kell rögzíteni az adatokat. Ennek megfelelôen az ûrlapon a megye és sex beállítása mellett diagnózist is kell választani.

5.4 Tallózás a regiszterben
Ha bármilyen ok miatt meg akarunk találni egy beteget a regiszterben, akkor erre a célra egy tallózó funkció áll rendelkezésre. A tallózó ablak segítségével kereshetünk születési dátum, irányítószám szerint külön vagy e kettôre együtt, ill. TAJ szerint. Mindegyik esetben egy lista jelenik meg az összes megtalált személlyel és itt kiválaszthatjuk a megfelelôt. A TAJ esetén a lista általában legfeljebb egy elemû lesz. A listán lévô gombok segítségével bármilyen karbantartó mûveletet elvégezhetünk (új személy felvitel, törlés, mó-

6.2 Megyei adatforgalom
A „Megye” menübôl közvetlenül abba az ablakba jutunk, amelyben a megyei adatforgalmat lebonyolíthatjuk. 191

VII. 2. melléklet 6.2.1 Megye megnyitása Minden kezelô egyszerre egy megyével foglalkozhat (és nem ugyanazzal). Ennek megfelelôen a kiválasztott megyét meg kell nyitni, hasonlóan a jelentô állomásokhoz. A program ellenôrzi, hogy a kiválasztott megyét nem nyitotta-e már meg valaki és jelzi, ha ütközés van. A megnyitást a <Megnyit> gombbal végezzük. 6.2.2 Az összegyûlt friss adatok kiírása floppy-ra A <Kiír> gomb megnyomására a program kigyûjti azokat a regiszter-adatokat, amelyek újak vagy változtak (ill. a megye még nem nyugtázta ôket) és bekéri a megye floppy-ját. Ha a megfelelôen címkézett floppy van a gépben, akkor kiírja rá a kigyûjtött adatokat, valamint a népességi adatok legfrissebb állapotát. 6.2.3 Nyugták fogadása a megyétôl A <Beolvas> gomb megnyomására a program bekéri a megnyitott megye floppy-ját és beolvassa a megyétôl érkezett nyugtákat. A nyugtázott rekordokat megjelöli a regiszterben, hogy azokat többet már nem kell elküldeni. 6.2.4 Leválogatás megadott dátumtól A <Dátumtól> gomb segítségével lehetôség van megadott dátumtól kezdve valamennyi regiszter rekord kijelölésére a kigyûjtés számára. Erre akkor lehet szükség, ha a megyénél bizonytalan, hogy az utolsó idôszak valamennyi adata megvan-e. 6.2.5 Floppy címkézés a megye számára A <Címkézés> gombbal lehet a kiválasztott megye számára floppy-t címkézni. A népességi adatokat tartalmazó file-t az NRR minden alkalommal elküldi a floppy-n (nem túl nagy), amit ez a funkció mindig be is olvas, így mindig a legfrissebb népességi adatok állnak rendelkezésre. A „Floppy címkézés” funkcióval egy új, formattált floppy-ra tehetjük fel a megye azonosító file-ját.

7.2 Éves kigyûjtés
Ebben a menüben a „Vizsgált év” menüponttal ki lehet választani az éves listákhoz azt az évet, amelyet vizsgálunk. A kiválasztott év mindíg látható a háttérben is. A „Kigyûjtés” menüpont elvégzi a vizsgált évre az esetek számlálását megyénként, nemenként és korcsoportonként. Az eredmény egy ESET-xx.DBF file-ban keletkezik, ahol xx a vizsgált év utolsó két jegye. Ezt a funkciót egy adott évre csak akkor kell elindítani, ha még nem történt meg a kigyûjtés egyszer sem, ill. ha pl. a tavalyi évet vizsgáljuk, amikor elôfordulhat, hogy az NRR-tôl érkezett újabb frissítés tartalmazott erre az évre vonatkozó új adatokat is.

7.3 Éves alaplisták
Ebben a menüben az „Esetszám lista” menüpont az abszolút gyakoriságot listázza ki megyénként, nemenként és korcsoportonként. Megyénként összesen-sort tartalmaz és az utolsó megye után országos összesent is ad. A „Relatív gyakoriság” menüpont az elôbbi adatokat 100.000 lakosra vonatkoztatva adja meg, míg a Standard lista korrigálja a korcsoport-szorzókkal a BNO-k szerinti korcsoport-gyakoriságokat és a korrigált gyakoriságok öszszegét listázza ki.

6.3 Problémák, helyzetek megoldása
1. Nem sikerül beolvasni egy állomástól érkezett floppy-t. Új, címkézett floppy-t kell küldeni az állomásnak, hogy küldje el újra a jelentést. 2. Nem sikerül a hibalistát kiírni egy állomás floppy-jára. Új, címkézett floppy-ra kell kiírni a hibalistát.

7.4 Egyedi listák
Az egyedi listák úgy készülnek, hogy megadjuk az idôszakot kezdô- és befejezô- évvel, felsoroljuk az érintett területeket és a vizsgált lokalizációkat (BNO-kat 3 jeggyel !) és a program kigyûjti az esetszámokat nemek szerint. Területileg háromféle kigyûjtést lehet készíteni: vagy az adott megyére vagy a megadott településekre vagy a megadott irányítószámokra, ennek megfelelôen három menüpont van a lista elkészítésére. A megye szerinti kigyûjtés kezelôlapján szerepel ugyan egy <Megye> feliratú gomb, mert ez a programrész azonos az NRR-ben lévôvel, de le van tiltva, mert az egyes megyéknél csak a saját megyére vonatkozó adatok vannak meg, tehát megyéket nem lehet választani. A szûrôk törlésére szolgál a „Szûrôk törlése” menüpont. A szûrôk (területek és BNO-k listája) a program indulásakor üres, de kitöltés után a tartalmuk mindaddig megmarad, amíg a szûrôket tároló ideiglenes file-ok nem törlôdnek. Ha RAM-diszket használunk, akkor a legközelebbi kikapcsoláskor a szûrôk elvesznek.

7. MEGYERAK – a megyei program

7.1 Regiszteradatok fogadása
A „Beolvasás” menüponttal lehet az NRR-tôl kapott floppy-t beolvasni. Ez a funkció beolvassa az új regiszter adatokat és beilleszti a helyi regiszterbe. Ha a személy-, vagy tumor-rekord még nem szerepel a helyi regiszterben, akkor hozzáveszi, ha már szerepel, akkor felülírja (pl. adatmódosítás esetén). Minden beillesztett rekordot megjelöl a floppy-n, hogy az NRR (visszakapva és feldolgozva a floppy-t) többet ne küldje el ezt a rekordot. Az NRR minden rekordot addig küld el újra és újra, amíg pozítív nyugtát nem kap róla vissza. 192

VII. 2. melléklet

7.5 Export
Az egyedi listák készítésekor a program csak megszámolja a feltételeknek megfelelô tumoros eseteket. Az export funkcióval magukat a tumorokat gyûjthetjük ki dBASE formátumú fájlokba. Az egyedi listák készítéséhez szolgáló ablakon található egy <Export> nyomógomb. A gomb megnyomására egy újabb ablak jelenik meg, amelyben megadhatjuk az export során keletkezô két file (TUM***.DBF, SUM***.DBF) nevének utolsó 5 karakterét. Az elsô három betû adott (TUM, SUM). A megadott további karakterekkel kiegészített névvel fog létrejönni a három file. A TUM... file-ba a szûrô-feltételeket kielégítô tumor rekordok kerülnek, a SUM... file-ba pedig ugyanazok az információk, amik egyébként az egyedi listában is megjelennek. A TUM... file-ból további szelekciókat lehet végezni pl. úgy, hogy EXCEL-be beolvassuk ôket és ott dolgozunk tovább, a SUM file-ból pedig (pl. szintén az EXCEL segítségével) különbözô diagramokat készíthetünk.

8.3 Egyedi listák
Az egyedi listák úgy készülnek, hogy megadjuk az idôszakot kezdô és befejezô évvel, felsoroljuk az érintett területeket és a vizsgált lokalizációkat (BNO-kat 3 jeggyel !) és a program kigyûjti az esetszámokat nemek szerint. Területileg háromféle kigyûjtést lehet készíteni: vagy a megadott megyékre vagy a megadott településekre vagy a megadott irányítószámokra, ennek megfelelôen három menüpont van a lista elkészítésére. A szûrôk törlésére szolgál a „Szûrôk törlése” menüpont. A szûrôk (területek és BNO-k listája) a program indulásakor üres, de kitöltés után a tartalmuk mindaddig megmarad, amíg a szûrôket tároló ideiglenes file-ok nem törlôdnek. Ha RAM-diszket használunk, akkor a legközelebbi kikapcsoláskor a szûrôk elvesznek.

8.4 Export
Az egyedi listák készítésekor a program csak megszámolja a feltételeknek megfelelô tumoros eseteket. Az export funkcióval magukat a tumorokat gyûjthetjük ki dBASE III formátumú fájlokba. Az egyedi listák készítéséhez szolgáló ablakon található egy <Export> nyomógomb. A gomb megnyomására egy újabb ablak jelenik meg, amelyben megadhatjuk az export során keletkezô két file (TUM***.DBF, SUM***.DBF) nevének utolsó 5 karakterét. Az elsô három betû adott (TUM, SUM). A megadott további karakterekkel kiegészített névvel fog létrejönni a három file. A TUM... file-ba a szûrô-feltételeket kielégítô tumor rekordok kerülnek, a SUM... file-ba pedig ugyanazok az információk, amik egyébként az egyedi listában is megjelennek. A TUM... file-ból további szelekciókat lehet végezni pl. úgy, hogy EXCEL-be beolvassuk ôket és ott dolgozunk tovább, a SUM file-ból pedig (pl. szintén az EXCEL segítségével) különbözô diagramokat készíthetünk.

8. LEKERDEZ – a lekérdezô program
Ez a program az NRR-ban történô lekérdezések végrehajtására készült és funkciói megegyeznek a megyei program lekérdezô funkcióival. A különbség csak annyi, hogy itt az összes megye szóba jöhet a lekérdezéseknél.

8.1 Éves kigyûjtés
Ebben a menüben a „Vizsgált év” menüponttal ki lehet választani az éves listákhoz azt az évet, amelyet vizsgálunk. A kiválasztott év mindig látható a háttérben is. A „Kigyûjtés” menüpont elvégzi a vizsgált évre az esetek számlálását megyénként, nemenként és korcsoportonként. Az eredmény egy ESET-xx.DBF file-ban keletkezik, ahol xx a vizsgált év utolsó két jegye.

9. RAKADMIN – az adminisztrátor programja
Az adminisztrátori program azokat a kiegészítô funkciókat tartalmazza, amelyek a regiszter üzemeltetését segítik az NRR-ben. A programot a regisztert üzemeltetô mindenkori számítástechnikai szakember használja. Jelenleg a program az alábbi funkciókat tartalmazza: • adatrögzítô személy regisztrálása / karbantartása • a regiszter tartalmának megtekintése a személyekbôl kiindulva • a regiszter tartalmának teljes vagy részleges exportálása dBASE III file-okba • a regiszter újraindexelése

8.2 Éves alaplisták
Ebben a menüben az „Esetszám lista” menüpont az abszolút gyakoriságot listázza ki megyénként, nemenként és korcsoportonként. Megyénként összesen-sort tartalmaz és az utolsó megye után országos összesent is ad. A „Relatív gyakoriság” menüpont az elôbbi adatokat 100.000 lakosra vonatkoztatva adja meg, míg a „Standard lista” korrigálja a korcsoport-szorzókkal a BNO-k szerinti korcsoport-gyakoriságokat és a korrigált gyakoriságok összegét listázza ki.

193

194

Az alapvetô feldolgozási és közlési táblázatszerkezet formájának mintája

VII. 3. melléklet

VII. 3. melléklet

Adott naptári évben a rosszindulatú daganatos megbetegedések gyakorisága 100.000 lakosra vetítve BNO-10 C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C30 C31 C32 C33 C34 C37 C38 C39 C40 C41 C43 C44 C45 C48 C49 C50 C60 C61 C62 C63 C64 C65 C66 C67 C68 C69 C71 C72 C73 C74 C75 C76 C80 C81 C82 C83 C84 C85 C88 C90 C91 C92 C93 C95 C96 Daganat megnevezése Az ajak rosszindulatú d. A nyelvgyök rosszindulatú d. A nyelv e.k.m.n. ri.d. A fogíny rosszindulatú d. A szájfenék rosszindulatú d. A szájpad rosszindulatú d. A száj egyéb részeinek ri.d. A fültômirigy ri. d. E.k.m.n.nagy nyálmirigyek ri.d. A mandula rosszindulatú d. A szájgarat rosszindulatú d. Az orrgarat rosszindulatú d. A körte formájú öböl ri.d.(sinus) Az algarat ri.d. „Ajak, szájür.és garat k.m.n.r.ri.d." A nyelôcsô rosszindulatú d. A gyomor rosszindulatú d. A vékonybél rosszindulatú d. A vastagbél rosszindulatú d. A sigmabél-végbél határ ri. d. A végbél rosszindulatú d. A végbélnyílás és anus csat. ri.d. A máj és a máji epeutak ri.d. Az epehólyag ri.d. Az epeutak e.k.m.n.r.ri.d. A hasnyálmirigy ri.d. Az emésztôszerv. e.k.m.n.r.ri.d. Az orrüreg és a középfül ri. d. A melléküregek ri.d. A gége rosszindulatú d. A légcsô rosszindulatú d. A hörgô és a tüdô ri.d. A csecsemômirigy ri.d. „A szív, gátor és mellhártya ri.d." Légzô és mellür. szerv. e.k.m.n.ri. A végtagcsont és izül. porc ri.d. E.k.m.n. csont és izül. porc ri.d. A bôr ri. melanomája A bôr egyéb ri.d. Mesothelioma „Hashártya, reproperitoneum ri.d." Egyéb lágyrészek ri.d. Az emlô rosszindulatú d. A himvesszô ri.d. A prostata ri.d. A here rosszindulatú d. E.k.m.n. férfi nemiszervek ri.d. „A vese ri.d., kiv. a vesemedence" A vesemedence ri.d. A húgyvezeték ri.d. A húgyhólyag ri.d. E.k.m.n. húgyszervek ri.d. A szem és függelékei ri.d. Az agy rosszindulatú d. „Gerincv, agyid.és kö.idegr.e.r.ri.d." A pajzsmirigy ri.d. A mellékvese ri.d. E.endocrin mir. és jár. szöv. ri.d. E.k.m.n. lokalizációk ri.d. Ri.d.a lokalizáció meghat.nélkül Hodgkin kór Tüszôs non-Hodgkin lymphoma Diffúz non-Hodgkin lymphoma Perif.és cutan T-sejtes lymph. Non-Hodgkin lymph.e.k.m.n. típ. Ri. immunoproliferativ betegségek Myelo. multiplex és plasmasejtes Lymphoid fehérvérüség Myeloid fehérvérüség Monocytás fehérvérüség Meghat-lan sejttípusú fehérvér. „Nyirok,vérk.és kap.szöv.e.k.m.n." Összesen 00-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 05-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 4 0 0 1 13 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 4 43 20-24 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 5 0 0 1 0 0 2 23 0 0 0 0 2 0 0 4 0 1 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 61 25-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 4 6 0 1 3 0 0 0 41 0 0 0 0 2 0 0 6 3 2 1 0 1 0 4 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 87 30-34 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 1 5 0 3 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 5 0 0 0 1 0 7 13 0 1 3 1 1 0 32 3 0 0 0 1 0 0 10 2 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 35-39 1 4 4 1 4 1 0 1 1 7 0 0 1 8 0 6 7 0 14 2 3 0 3 0 1 5 0 0 0 15 0 21 0 1 0 2 3 9 21 0 1 5 0 0 0 25 1 9 0 0 7 1 0 3 2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 4 0 0 4 214 40-44 6 13 8 0 23 3 0 3 3 10 9 2 6 13 4 12 23 0 29 7 14 0 5 1 3 8 0 1 0 38 1 78 1 1 0 4 1 12 47 0 3 5 2 0 2 22 1 18 0 0 16 2 0 12 1 2 1 1 4 0 1 2 0 0 1 0 1 4 2 0 0 3 495 45-49 7 23 20 3 26 4 2 1 1 27 8 3 5 29 1 26 29 1 26 9 28 1 4 1 0 13 0 0 1 53 4 105 0 2 0 2 2 20 73 0 3 9 1 0 4 13 2 39 1 0 27 2 3 14 1 1 1 1 0 1 3 1 0 0 1 0 1 2 7 1 0 0 699 50-54 10 19 14 4 28 2 2 1 3 21 13 6 1 37 3 37 51 1 41 18 50 0 13 0 5 17 0 0 1 68 6 208 1 1 0 1 5 20 104 0 0 7 3 2 18 5 0 35 1 0 62 0 3 19 3 5 0 0 3 4 1 2 0 0 1 0 2 5 5 0 0 3 1001 55-59 14 18 17 3 23 2 4 1 4 17 8 3 4 24 0 40 72 0 70 29 60 1 9 4 3 32 0 0 1 99 2 231 0 3 0 1 3 27 157 0 3 3 2 2 44 0 0 38 2 0 68 2 5 20 2 2 1 2 7 2 2 3 1 0 0 0 1 5 4 0 0 3 1210 60-64 24 15 11 1 25 5 5 6 2 19 11 2 5 21 0 39 106 4 123 30 97 5 24 10 6 40 0 0 0 87 7 280 0 5 0 3 3 27 257 0 3 7 1 2 97 2 3 59 2 2 103 5 5 24 2 2 1 0 7 0 5 3 0 0 0 1 6 4 5 0 2 7 1665 65-69 24 16 16 3 13 3 5 4 2 9 5 3 2 11 0 44 133 4 175 39 123 2 31 8 10 54 1 0 1 77 4 270 0 6 0 1 4 30 293 1 2 10 3 4 208 6 1 60 3 2 133 3 1 25 1 4 1 1 6 4 6 0 1 0 1 1 9 15 7 0 0 8 1953 70-74 24 5 10 3 5 4 1 8 2 3 4 0 1 12 2 25 150 2 179 45 111 5 28 18 6 51 0 1 2 54 1 224 0 4 0 1 3 16 360 1 5 9 5 4 240 4 3 48 1 4 158 4 4 15 1 3 1 1 12 3 6 0 0 1 1 1 11 9 9 1 0 9 1944 75-79 7 3 4 1 2 1 1 0 1 3 1 2 1 1 0 10 87 3 77 34 54 3 24 4 7 25 1 0 0 24 4 93 0 0 1 0 0 17 209 0 3 1 1 0 154 1 4 27 0 1 71 1 2 11 1 1 0 0 6 3 3 2 0 0 0 0 4 6 7 0 1 3 1019 80-84 12 0 1 0 0 1 5 2 1 4 0 1 0 3 0 5 89 0 90 26 47 1 9 12 3 27 1 0 1 5 2 70 0 0 0 0 1 15 222 1 1 7 2 2 164 0 3 20 1 0 81 2 3 1 1 0 0 1 10 0 3 3 0 0 0 0 4 2 3 0 0 7 978 856 0 0 1 3 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 37 0 29 9 18 0 3 4 2 15 0 0 0 4 1 33 0 0 0 1 1 5 122 0 2 3 2 3 70 1 2 6 1 0 39 0 2 1 1 0 0 0 6 1 0 1 0 1 0 0 1 3 3 0 0 2 453 össz. 136 116 105 21 152 27 25 31 20 120 59 25 26 160 10 249 788 16 865 248 610 18 154 62 46 290 3 3 7 525 32 1619 2 24 1 24 26 213 1892 3 28 77 23 20 1004 188 24 359 12 9 770 22 29 174 22 26 8 8 66 19 52 20 2 2 5 3 42 60 60 2 5 53 11947

Adott naptári évben a rosszindulatú daganatos megbetegedések gyakorisága 100.000 lakosra vetítve BNO-10 C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C30 C31 C32 C33 C34 C37 C38 C39 C40 C41 C43 C44 C45 C48 C49 C50 C60 C61 C62 C63 C64 C65 C66 C67 C68 C69 C71 C72 C73 C74 C75 C76 C80 C81 C82 C83 C84 C85 C88 C90 C91 C92 C93 C95 C96 Daganat megnevezése Az ajak rosszindulatú d. A nyelvgyök rosszindulatú d. A nyelv e.k.m.n. ri.d. A fogíny rosszindulatú d. A szájfenék rosszindulatú d. A szájpad rosszindulatú d. A száj egyéb részeinek ri.d. A fültömirigy ri. d. E.k.m.n.nagy nyálmirigyek ri.d. A mandula rosszindulatú d. A szájgarat rosszindulatú d. Az orrgarat rosszindulatú d. A körte formájú öböl ri.d.(sinus) Az algarat ri.d. Ajak,szájür.és garat k.m.n.r.ri.d. A nyelöcsö rosszindulatú d. A gyomor rosszindulatú d. A vékonybél rosszindulatú d. A vastagbél rosszindulatú d. A sigmabél-végbél határ ri. d. A végbél rosszindulatú d. A végbélnyílás és anus csat.ri.d. A máj és a máji epeutak ri.d. Az epehólyag ri.d. Az epeutak e.k.m.n.r.ri.d. A hasnyálmirigy ri.d. Az emésztöszerv. e.k.m.n.r.ri.d. Az orrüreg és a középfül ri. d. A melléküregek ri.d. A gége rosszindulatú d. A légcsö rosszindulatú d. A hörgö és a tüdö ri.d. A csecsemömirigy ri.d. A szív,gátor és mellhártya ri.d. Légzö és mellür.szerv.e.k.m.n.ri. A végtagcsont és izül.porc ri.d. E.k.m.n. csont és izül.porc ri.d. A bör ri. melanomája A bör egyéb ri.d. Mesothelioma Hashártya, reproperitoneum ri.d. Egyéb lágyrészek ri.d. Az emlö rosszindulatú d. A himvesszö ri.d. A prostata ri.d. A here rosszindulatú d. E.k.m.n. férfi nemiszervek ri.d. A vese ri.d., kiv. a vesemedence A vesemedence ri.d. A húgyvezeték ri.d. A húgyhólyag ri.d. E.k.m.n. húgyszervek ri.d. A szem és függelékei ri.d. Az agy rosszindulatú d. Gerincv,agyid.és kö.idegr.e.r.ri.d. A pajzsmirigy ri.d. A mellékvese ri.d. E.endocrin mir.és jár.szöv.ri.d. E.k.m.n. lokalizációk ri.d. Ri.d.a lokalizáció meghat.nélkül Hodgkin kór Tüszös non-Hodgkin lymphoma Diffúz non-Hodgkin lymphoma Perif.és cutan T-sejtes lymph. Non-Hodgkin lymph.e.k.m.n. típ. Ri.immunoproliferativ betegségek Myelo.multiplex és plasmasejtes Lymphoid fehérvérüség Myeloid fehérvérüség Monocytás fehérvérüség Meghat-lan sejttípusú fehérvér. Nyirok,vérk.és kap.szöv.e.k.m.n. Összesen 00-04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 05-09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,6 10-14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 15-19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,2 2,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 0,2 0,9 9,7 20-24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 1,0 1,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,5 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 25-29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 1,2 1,8 0,0 0,3 0,9 0,0 0,0 0,0 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,8 0,9 0,6 0,3 0,0 0,3 0,0 1,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 25,7 30-34 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,6 0,6 0,3 1,6 0,0 1,0 0,0 0,3 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 2,2 4,2 0,0 0,3 1,0 0,3 0,3 0,0 10,2 1,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 3,2 0,6 0,6 0,3 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,8 35-39 0,3 1,0 1,0 0,3 1,0 0,3 0,0 0,3 0,3 1,8 0,0 0,0 0,3 2,0 0,0 1,5 1,8 0,0 3,5 0,5 0,8 0,0 0,8 0,0 0,3 1,3 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 5,3 0,0 0,3 0,0 0,5 0,8 2,3 5,3 0,0 0,3 1,3 0,0 0,0 0,0 6,3 0,3 2,3 0,0 0,0 1,8 0,3 0,0 0,8 0,5 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 54,1 40-44 1,5 3,2 2,0 0,0 5,7 0,7 0,0 0,7 0,7 2,5 2,2 0,5 1,5 3,2 1,0 3,0 5,7 0,0 7,2 1,7 3,5 0,0 1,2 0,2 0,7 2,0 0,0 0,2 0,0 9,5 0,2 19,4 0,2 0,2 0,0 1,0 0,2 3,0 11,7 0,0 0,7 1,2 0,5 0,0 0,5 5,5 0,2 4,5 0,0 0,0 4,0 0,5 0,0 3,0 0,2 0,5 0,2 0,2 1,0 0,0 0,2 0,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 1,0 0,5 0,0 0,0 0,7 123,4 45-49 2,1 6,8 5,9 0,9 7,7 1,2 0,6 0,3 0,3 8,0 2,4 0,9 1,5 8,6 0,3 7,7 8,6 0,3 7,7 2,7 8,3 0,3 1,2 0,3 0,0 3,9 0,0 0,0 0,3 15,8 1,2 31,2 0,0 0,6 0,0 0,6 0,6 5,9 21,7 0,0 0,9 2,7 0,3 0,0 1,2 3,9 0,6 11,6 0,3 0,0 8,0 0,6 0,9 4,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,3 0,9 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,6 2,1 0,3 0,0 0,0 207,9 50-54 3,3 6,3 4,7 1,3 9,3 0,7 0,7 0,3 1,0 7,0 4,3 2,0 0,3 12,3 1,0 12,3 17,0 0,3 13,7 6,0 16,7 0,0 4,3 0,0 1,7 5,7 0,0 0,0 0,3 22,7 2,0 69,4 0,3 0,3 0,0 0,3 1,7 6,7 34,7 0,0 0,0 2,3 1,0 0,7 6,0 1,7 0,0 11,7 0,3 0,0 20,7 0,0 1,0 6,3 1,0 1,7 0,0 0,0 1,0 1,3 0,3 0,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,7 1,7 1,7 0,0 0,0 1,0 334,1 55-59 5,6 7,2 6,8 1,2 9,2 0,8 1,6 0,4 1,6 6,8 3,2 1,2 1,6 9,6 0,0 16,0 28,7 0,0 27,9 11,6 23,9 0,4 3,6 1,6 1,2 12,8 0,0 0,0 0,4 39,5 0,8 92,1 0,0 1,2 0,0 0,4 1,2 10,8 62,6 0,0 1,2 1,2 0,8 0,8 17,6 0,0 0,0 15,2 0,8 0,0 27,1 0,8 2,0 8,0 0,8 0,8 0,4 0,8 2,8 0,8 0,8 1,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 2,0 1,6 0,0 0,0 1,2 482,7 60-64 9,8 6,1 4,5 0,4 10,2 2,0 2,0 2,5 0,8 7,8 4,5 0,8 2,0 8,6 0,0 16,0 43,4 1,6 50,4 12,3 39,7 2,0 9,8 4,1 2,5 16,4 0,0 0,0 0,0 35,6 2,9 114,7 0,0 2,0 0,0 1,2 1,2 11,1 105,3 0,0 1,2 2,9 0,4 0,8 39,7 0,8 1,2 24,2 0,8 0,8 42,2 2,0 2,0 9,8 0,8 0,8 0,4 0,0 2,9 0,0 2,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,4 2,5 1,6 2,0 0,0 0,8 2,9 682,2 65-69 11,4 7,6 7,6 1,4 6,2 1,4 2,4 1,9 0,9 4,3 2,4 1,4 0,9 5,2 0,0 20,8 62,9 1,9 82,8 18,5 58,2 0,9 14,7 3,8 4,7 25,6 0,5 0,0 0,5 36,4 1,9 127,8 0,0 2,8 0,0 0,5 1,9 14,2 138,6 0,5 0,9 4,7 1,4 1,9 98,4 2,8 0,5 28,4 1,4 0,9 62,9 1,4 0,5 11,8 0,5 1,9 0,5 0,5 2,8 1,9 2,8 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 4,3 7,1 3,3 0,0 0,0 3,8 924,1 70-74 14,4 3,0 6,0 1,8 3,0 2,4 0,6 4,8 1,2 1,8 2,4 0,0 0,6 7,2 1,2 15,0 90,2 1,2 107,6 27,1 66,8 3,0 16,8 10,8 3,6 30,7 0,0 0,6 1,2 32,5 0,6 134,7 0,0 2,4 0,0 0,6 1,8 9,6 216,5 0,6 3,0 5,4 3,0 2,4 144,3 2,4 1,8 28,9 0,6 2,4 95,0 2,4 2,4 9,0 0,6 1,8 0,6 0,6 7,2 1,8 3,6 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 6,6 5,4 5,4 0,6 0,0 5,4 1169 75-79 9,8 4,2 5,6 1,4 2,8 1,4 1,4 0,0 1,4 4,2 1,4 2,8 1,4 1,4 0,0 14,0 121,8 4,2 107,8 47,6 75,6 4,2 33,6 5,6 9,8 35,0 1,4 0,0 0,0 33,6 5,6 130,2 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 23,8 292,6 0,0 4,2 1,4 1,4 0,0 215,6 1,4 5,6 37,8 0,0 1,4 99,4 1,4 2,8 15,4 1,4 1,4 0,0 0,0 8,4 4,2 4,2 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 8,4 9,8 0,0 1,4 4,2 1426 80-84 18,8 0,0 1,6 0,0 0,0 1,6 7,8 3,1 1,6 6,3 0,0 1,6 0,0 4,7 0,0 7,8 139,1 0,0 140,7 40,6 73,5 1,6 14,1 18,8 4,7 42,2 1,6 0,0 1,6 7,8 3,1 109,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 23,4 347,0 1,6 1,6 10,9 3,1 3,1 256,4 0,0 4,7 31,3 1,6 0,0 126,6 3,1 4,7 1,6 1,6 0,0 0,0 1,6 15,6 0,0 4,7 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 3,1 4,7 0,0 0,0 10,9 1529 8521,3 0,0 0,0 3,5 10,6 3,5 0,0 10,6 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 10,6 131,3 0,0 102,9 31,9 63,9 0,0 10,6 14,2 7,1 53,2 0,0 0,0 0,0 14,2 3,5 117,1 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5 17,7 433,0 0,0 7,1 10,6 7,1 10,6 248,4 3,5 7,1 21,3 3,5 0,0 138,4 0,0 7,1 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 21,3 3,5 0,0 3,5 0,0 3,5 0,0 0,0 3,5 10,6 10,6 0,0 0,0 7,1 1608 össz. 2,8 2,4 2,1 0,4 3,1 0,5 0,5 0,6 0,4 2,4 1,2 0,5 0,5 3,3 0,2 5,1 16,0 0,3 17,6 5,0 12,4 0,4 3,1 1,3 0,9 5,9 0,0 0,0 0,1 10,7 0,7 33,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 4,3 38,5 0,0 0,6 1,6 0,5 0,4 20,4 3,8 0,5 7,3 0,2 0,2 15,7 0,4 0,6 3,5 0,4 0,5 0,2 0,2 1,3 0,4 1,1 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,9 1,2 1,2 0,0 0,1 1,1 243,2

VII. 3. melléklet

195

VII. 3. melléklet

Adott naptári évben a daganatos megbetegedések standardizált gyakorisága 100.000 lakosra vetítve BNO-10 C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C30 C31 C32 C33 C34 C37 C38 C39 C40 C41 C43 C44 C45 C48 C49 C50 C60 C61 C62 C63 C64 C65 C66 C67 C68 C69 C71 C72 C73 C74 C75 C76 C80 C81 C82 C83 C84 C85 C88 C90 C91 C92 C93 C95 C96 Daganat megnevezése Az ajak rosszindulatú d. A nyelvgyök rosszindulatú d. A nyelv e.k.m.n. ri.d. A fogíny rosszindulatú d. A szájfenék rosszindulatú d. A szájpad rosszindulatú d. A száj egyéb részeinek ri.d. A fültömirigy ri. d. E.k.m.n.nagy nyálmirigyek ri.d. A mandula rosszindulatú d. A szájgarat rosszindulatú d. Az orrgarat rosszindulatú d. A körte formájú öböl ri.d.(sinus) Az algarat ri.d. Ajak,szájür.és garat k.m.n.r.ri.d. A nyelöcsö rosszindulatú d. A gyomor rosszindulatú d. A vékonybél rosszindulatú d. A vastagbél rosszindulatú d. A sigmabél-végbél határ ri. d. A végbél rosszindulatú d. A végbélnyílás és anus csat.ri.d. A máj és a máji epeutak ri.d. Az epehólyag ri.d. Az epeutak e.k.m.n.r.ri.d. A hasnyálmirigy ri.d. Az emésztöszerv. e.k.m.n.r.ri.d. Az orrüreg és a középfül ri. d. A melléküregek ri.d. A gége rosszindulatú d. A légcsö rosszindulatú d. A hörgö és a tüdö ri.d. A csecsemömirigy ri.d. A szív,gátor és mellhártya ri.d. Légzö és mellür.szerv.e.k.m.n.ri. A végtagcsont és izül.porc ri.d. E.k.m.n. csont és izül.porc ri.d. A bör ri. melanomája A bör egyéb ri.d. Mesothelioma Hashártya, reproperitoneum ri.d. Egyéb lágyrészek ri.d. Az emlö rosszindulatú d. A himvesszö ri.d. A prostata ri.d. A here rosszindulatú d. E.k.m.n. férfi nemiszervek ri.d. A vese ri.d., kiv. a vesemedence A vesemedence ri.d. A húgyvezeték ri.d. A húgyhólyag ri.d. E.k.m.n. húgyszervek ri.d. A szem és függelékei ri.d. Az agy rosszindulatú d. Gerincv,agyid.és kö.idegr.e.r.ri.d. A pajzsmirigy ri.d. A mellékvese ri.d. E.endocrin mir.és jár.szöv.ri.d. E.k.m.n. lokalizációk ri.d. Ri.d.a lokalizáció meghat.nélkül Hodgkin kór Tüszös non-Hodgkin lymphoma Diffúz non-Hodgkin lymphoma Perif.és cutan T-sejtes lymph. Non-Hodgkin lymph.e.k.m.n. típ. Ri.immunoproliferativ betegségek Myelo.multiplex és plasmasejtes Lymphoid fehérvérüség Myeloid fehérvérüség Monocytás fehérvérüség Meghat-lan sejttípusú fehérvér. Nyirok,vérk.és kap.szöv.e.k.m.n. Összesen STD. 1,96 1,84 1,63 0,33 2,44 0,41 0,35 0,45 0,30 1,91 0,94 0,40 0,41 2,53 0,15 3,83 11,07 0,24 12,12 3,48 8,76 0,25 2,20 0,81 0,66 4,14 0,04 0,05 0,10 8,09 0,49 24,19 0,03 0,37 0,01 0,44 0,40 3,25 26,65 0,03 0,43 1,19 0,33 0,29 13,27 3,55 0,36 5,33 0,18 0,12 10,85 0,31 0,45 2,84 0,39 0,42 0,13 0,12 0,93 0,28 0,89 0,32 0,03 0,03 0,08 0,04 0,58 0,92 0,91 0,03 0,10 0,75 174,25

196

VII. 4. melléklet

VII. 4. melléklet

A népességalapú rákregiszter adatbázisából származó információk felhasználása

módon érô környezeti, életmódi tényezôk hatásainak kimutatása (ökológiai, analitikus epidemiológiai vizsgálatok). Tudományos vizsgálatok sorára ad lehetôséget az, ha a területi, népesség-alapú rákregiszter adatait a klinikai adatbázisokban – a betegek „medical record”-jában – tárolt információkkal kapcsolják össze, például randomizált kontrollált klinikai kutatási vizsgálatok céljából. Fontos ismeretekkel szolgálhat azonban szociológiai, beteg-megelégedettségi felmérések készítésére alkalmas információbázisok létrehozása is.

1.2 Az adatok minôsége

1. Az adatbázis felhasználása epidemiológiai elemzésekhez
A rutinszerûen gyûjtött betegségi adatbázisok az egészségügy értékes, de sokszor kihasználatlan információforrásai. Hasznuk elsôsorban azon alapszik, hogy az adott lakosságcsoport egészségi állapotának „áttekintésében” a megbetegedések gyakorisági és súlyossági sorrendjének megállapításában felhasználhatók. Az újonnan létrehozott Nemzeti Rákregiszter adatbázisa rutinszerûen gyûjtött adatbázis. Lehetôvé teszi, hogy hoszszú idôn keresztül, folyamatosan, epidemiológiai információnk legyen a daganatokról a teljes populációra vagy annak részcsoportjaira, kiterjedve. A Regiszter ugyanis a betegek lakóhelye (postai irányítószáma) szerint csoportosítja az adatokat, így egész kis földrajzi-közigazgatási területre vonatkoztatva is információval szolgálhat, ilyen módon betegség helyi halmozódása irányíthatja a figyelmet, tehát betegségi „klasszterek” vizsgálatát teszi lehetôvé. A halmozódások helyi daganatokozók szerepének feltételezéséhez vezethet, az adatbázis tehát mind deskriptív, mind analitikusnak epidemiológiai vizsgálatokra lehetôséget nyújt. Az elemzések fontos felhasználási területe a rákmegelôzô vagy rákellenes intervenciók hatásának feltárása, és a különbözô intervenciók hatásának, eredményességének értékelése és összehasonlítása, és a vizsgált populáció megbetegedési viszonyaiban bekövetkezett változás jellemzése. Elônyei: A rutinszerûen gyûjtött adatbázisok alapján képzett incidencia és prevalencia mutatók megbízhatóan pontosan jellemzik az adott populációt, mert annak egészére terjednek ki, • az adatgyûjtés standard módon történik; ezért a különbözô területeken, illetve különbözô idôszakokban gyûjtött információk összehasonlítása megbízható. • hosszabb idôperiódust átfogva trendek, ciklusok kimutatására, elôrejelzések készítésére alkalmas.

A rutin adatbázisok, és így a rákregiszter adataiból származó információk megbízhatósága és hitelessége az adatbázisba került adatok minôségétôl függ, attól, hogy az adatok az elôírt, standard módon kerültek-e az adatbázisba. Az ún. adatbiztonsági, minôségi szempontok alapvetôen befolyásolják a regiszter hasznosságát. Megbízható az adat, ha a keletkezett tényt, eseményt, információt a keletkezésének idején és a keletkezés helyén, standard módon rögzíti. A betegségek osztályozásának lényege, hogy egy olyan rendszert hoz létre, amelybe a megbetegedett egyének és a betegségek adatai elôre meghatározott szempontoknak megfelelôen kerülnek be. Ha betartják a magyar Nemzeti Rákregiszter mûködési leírását és az adatszolgáltatás alapjául szolgáló törvény elôírásait, a regiszter megbízható mûködése garantáltnak tekinthetô. Az adatbázisból nyert információk hitelességének másik fontos tényezôje, hogy az adatok elemzése a szabályoknak megfelelôen és összehasonlításra alkalmas módon történjék. Az adatbázis statisztikai feldolgozása, értékelése szakismeretet igényel. Nagymennyiségû adat illetve komplex elemzése számítógépes hátteret, megfelelô számítógépes statisztikai programok használatát feltételezi. Célszerû, hogy a különbözô feldolgozási helyeken azonos, vagy egymásnak megfelelô statisztikai programokat használjanak.

2. Alkalmazások

2.1 Alkalmazás lehetôségei leíró epidemiológiai célra:
• a betegség elôfordulásának, gyakoriságának meghatározása egy adott terület népességében • a betegség specifikus mortalitási mutatóinak vizsgálata • a betegség és valamely környezeti tényezô adott területen való együttes elôfordulásának tanulmányozása. 2.1.1. A leíró epidemiológiai vizsgálatok legegyszerûbb típusa a keresztmetszeti vizsgálat. Felhasználhatóságának jellemzôi: • a kiindulási kép figyelemfelkeltô lehet, bár általában már a health profile leírására sem alkalmas, 197

1.1 Adatkapcsolás
Az adatbázisból nyerhetô információk alkalmazási területei tovább bôvülhetnek, ha más adatbázisokkal kapcsolják öszsze, vagy ha az adatbázis meghatározott részét speciális szempontok alapján tovább vizsgálják. Ilyen adatkapcsolási lehetôséget kínál például a lakosságcsoportokat különbözô

VII. 4. melléklet • alkalmat ad annak a vizsgálatára, hogy a terület népessége ki van-e téve bizonyos – együtt vizsgálandó – kockázati tényezôk hatásának, kifejezheti populációs terheltség és az ártalom viszonyát, tehát ökológiai tanulmányokra ad lehetôséget; 2.1.2 Az eloszlás és az elôfordulás vizsgálata egy adott idôpontban, vagy idôszakban elárul valamit a betegségrôl, igazán lényeges információval azonban az idôbeni állandóság, vagy változás vizsgálata szolgál. Idôsorok vizsgálatával a betegség elôfordulásának ciklikus és trend jellege kimutatható. Elsôsorban a daganatos halálozás mutatói nyújtanak értékelhetô információt. De egyszeri, kiugróan veszélyes környezeti ártalom esetén, pontos regisztráció birtokában, (pl. Csernobil) a morbiditás is érzékelhetô hullámokkal, értékkiugrásokkal kell jelezze a trendet zavaró változást. Ez fordítva is igaz: a betegség „szokásos” prevalenciájában, még inkább incidenciájában beálló jelentôs változás újonnan fellépô tényezô hatására utal. A trend és az eloszlások ismerete alapján a mortalitás és morbiditás elôrejelezhetôk. A daganatok eloszlását általában valamilyen fontosnak ítélt, vagy az eloszlásban feltételezetten különbséget okozó tényezô szerint vizsgáljuk. Leggyakoribb szempontok: az életkor, nem, általános szociális helyzet (jövedelem, életmód, iskolázottság). Speciális szempontok: pl. vérszerinti rokonságban (családban) már elôforduló betegség, a veszélyeztetô munka és lakóhelyi körülmények, ismert expozíciónak kitett népcsoport. Vagy térbeni eloszlás: a betegség elôfordulása körülhatárolt földrajzi területeken, egy adott idôpontban, vagy idôszakban. 2.1.2. Az adatkapcsolás lehetôségei és lehetséges haszna Fontos információk nyerhetôk, ha a helyi rák-elôfordulási adatokat összekapcsoljuk más adatforrások adataival. Kívánatos a kapcsolódási lehetôségek megteremtése például a demográfiai statisztikákkal, kórházi ráknyilvántartással, más betegség-nyilvántartókkal, munkaegészségügyi adatokkal, környezeti ártalmak nyilvántartásával. Ilyen úton az orvosi adatok (a „medical record”) ismeretében lehetôség adódhat együttesen elôforduló, vagy a daganatos megbetegedés alapjául szolgáló betegségek feltárására. A haláloki statisztika adatbázisával szinte on-line kapcsolatban kell legyen a regiszter. 2.1.4 „Kohorszok” követése, a „follow-up” vizsgálatok Környezeti ártalmaknak kitett csoportokban – különösen a daganatok kialakulása szempontjából kockázatot jelentô munkahelyeken foglalkoztatottak esetében regisztrálják az incidenciát, különösen a daganatos megbetegedések elôfordulását. A magyar Nemzeti Rákregiszter adatbázisa a foglalkozás regisztrálására nem terjed ki, ezért különösen fontos a területi (megyei, regionális) adatkapcsolási lehetôségeknek, és a munkahelyi ártalmak regisztrálásának konszenzuson alapuló kialakítása. 2.1.5 Túlélési idôk számítása Kihasználandó lehetôség a terápiás kezelés következtében várható haszon, azaz a daganatos megbetegedés felismerésétôl várható átlagos élettartam növekedésének (és az életminôségnek) a számítása. 198 2.1.6 További alkalmazások A deskriptív epidemiológiai adatok lehetôvé teszik bizonyos összefüggések feltárását is, például a strátum-specifikus incidenciák különbsége például. a valamely kockázatnövelô tényezônek kitett csoportban betegség megnövekedett kockázatát mutatja. Az összefüggés tényezôváltozó szerinti jellege regresszió analízis alkalmazásával vizsgálható. A deskriptív epidemiológia vizsgálatok további jelentôsége az, hogy segítségükkel megismerhetô a daganatos megbetegedések valamennyi vizsgált szempont szerinti elôfordulása, földrajzi régiókon belüli megoszlása, és társadalmi, gazdasági, földrajzi értelemben elkülöníthetô csoportok közötti eltérô jellemzôi. Ezek az azonosságok és különbözôségek alapját képezhetik a további etiológiai vizsgálatoknak, valamint a preventív intézkedések megtervezésének is. (A célzott preventív intézkedések feltételezhetôen általában a legkevesebb költséggel és a legnagyobb haszonnal járhatnak. A morbiditási és mortalitási statisztikák az ellátási szükségletek meghatározásához használhatók.) Deskriptív statisztikai módszereket alkalmazhatunk még, ha egy-egy egészségügyi intézmény, vagy ellátási forma által kezelt daganatos esetek fôbb betegségi, demográfiai és ellátási jellemzôit akarjuk bemutatni. A daganatos betegek egyéni jellemzôinek jelentôsége van a betegség lefolyásában, a kezelésekre adott válasz és a betegek várható túlélési idejének különbözôségében is. A rákregiszternek szerepe lehet az egyes gyógymódok által indukált „második tumorok” epidemiológiai jellemzôinek feltárásában. A deskriptív epidemiológiai adatokat, elemzésüket országos és megyei (regionális) szinten érdemes évente kiadványban megjelentetni. A daganatos betegségeket leíró (deskriptív) területi statisztikai adatok feldolgozása terjedjen ki legalább • a prevalencia, • az incidencia, • a kumulatív incidencia, • a második elsôdleges daganatok, • és a daganatos halálozás különbözô szempontok szerinti feldolgozására, továbbá • a túlélési idôk számítására, • mindezekek a mutatóknak az összehasonlítására területi egységek szerint, • idôsorok analízisére, • valamint az adott megye (régió) daganatos betegellátásának mutatóira.

2.2 Analitikus epidemiológiai alkalmazások
A daganatok keletkezésének oki összefüggéseit megismerését célzó (etiológiai), és klinikai epidemiológiai vizsgálatokra utalunk, amelyek alkalmasak különbözô összefüggések igazolására. 2.2.1. Az etiológiai jelentôségû tényezôk tisztázása epidemiológiai módszerekkel segítséget nyújthat a primer prevenció beavatkozási „cél”-csoportjainak és eszköztárának tervezéséhez, az ellátási szükséglet prognosztizálásához és az ezekhez szükséges erôforrás biztosítására vonatkozó döntésekhez.

VII. 4. melléklet Az etiológia tisztázása a daganatos megbetegedések estében ritkán prospektív kohorsz, gyakrabban az ún. esetkontroll vizsgálatokkal lehetséges. A rákregiszter adatbázisa az utóbbi vizsgálatok végzéséhez biztosíthat megfelelôen megválasztott mintapopulációt, de segítséget nyújt a szükséges kontroll csoport megválasztásában is. 2.2.1.1 A napjainkban ismert legfontosabb rákkeltô tényezôk közül a dohányzás bizonyos típusú daganatos betegségek kialakulásáért egyértelmûen felelôssé tehetô. A felelôsségen feltehetôen hasonló mértékben osztozó táplálkozási tényezôk „laboratóriumi körülmények közötti” vizsgálata néha ellentmondásos eredményeket produkál, a megfelelôen lefolytatott intervenciós tanulmányoktól azonban, esetleg a kellô gondossággal tervezett retrospektív vizsgálatoktól ennél jóval többet várhatunk. A daganatregiszter adatbázisából ez ezekhez kellô minta leválogatható. A kulcs a rendszeresen, adott idôperiódusokban, standard módon végzett táplálkozási-életmódi felméréseknek és a terület daganatos morbiditási adatbázisának ez összefüggések elemzésre alkalmas összekapcsolásában van. A vizsgálattól nem várható azonnal értékelhetô eredmény, de „minél késôbb kezdôdik, annál kevésbé kapunk választ idôben”. 2.2.1.2 A daganatos megbetegedés kialakulásának további kockázati tényezôje a genetikai állományban rejlik. A molekuláris biológiai módszerek epidemiológiai célú alkalmazása kibôvíti a betegség elleni küzdelem lehetôségeit, és specifikus intervenciók bevezetését alapozhatja meg. Az örökletes daganat kifejlôdésének kockázata éppen a ritka genetikai szindrómákban magas. Az ilyen, a betegségek magas kockázatát hordozó kohorszok a terápiás beavatkozásokat értékelô klinikai vizsgálatok legjobb alanyai. A preventív beavatkozások hozzák számukra a legtöbb hasznot, másrészt az örökletes prediszpozíció ténye érzelmileg motiválttá teheti az érintett népességet, és ezzel az együttmûködési hajlandóságot fokozhatja. A lehetséges intervenciók bevezetését a gyakorlatban több körülmény gátolhatja, ilyen például az optimális szûrômódszerek, vagy azoknak a módszereknek a hiánya, amelyekkel az egyéni kockázat abszolút mértékét meg lehet határozni. Az örökletesen prediszponált daganat rizikóbecslését elsôsorban az korlátozza, hogy legalább három generációra visszamenôen kell ismernünk a „családtörténetet”. A daganatregiszterek adatbázisa kiemelt jelentôségû lehet a „családfák” tisztázásában és „megôrzésében”. (Ebbôl a szempontból nem kívánatos, ha az egyénnek minden azonosítóját a halál után egy éven belül kitörlik a regiszterbôl). 2.2.2. Az etiológia tisztázása rizikócsoportok körülhatárolását teszi lehetôvé. Ennek elsôdleges célja a rákellenes tevékenységek célcsoportjainak, valamint a káros tényezônek az azonosítása. 2.2.2.1 A rák megelôzését célzó primer prevenció számára az etiológia tisztázása alapvetôen fontos. Az epidemiológiai vizsgálat körülhatárolja egészségnevelés, mint az egyéntôl várható prevenciós „hozzájárulást” kiépítô tevékenység számára a célcsoportot, és rámutat, hogy az adott preventív magatartás, tevékenység milyen tényezô ellen vagy érdekében irányuljon. A rákregiszter adatbázisa nem tartalmaz információt a rizikófaktorokról, de az egészségnevelési intervenció hatásának értékeléséhez hozzájárulhat. A deskriptív epidemiológiai adatok „naprakész” nyilvánosságra hozásával, jelentések, vélemények készítésével segítheti és alátámaszthatja a célzott intervenciók tervezését. A területi rákregiszter megfelelô idôben és módon végezheti el a lezajlott intervenciókat követôen az értékelést a népességben. (Ez egy kényes kérdés, mert ahhoz, hogy eredményes legyen, és az intervenció hatásáról értékelhetô választ adjon, a megváltozott egészségmagatartásnak hosszú idôn keresztül stabilnak kell maradnia. ) 2.2.2.2 A kemoprevenció a preventív célú intervenciók viszonylag új lehetôségeket feltáró típusa. A klinikai vizsgálati stratégiák egyre növekvô számban irányulnak a kemoprevenció hatásosságának értékelésére. A kemoprevenció hatásosságának értékelése szinte kizárólag a betegség magas kockázatát hordozó kohorsz vizsgálatával történhet. A betegségi kohorsz az örökletes eredetû megbetegedések esetében a rákregiszter segítségével összeválogatható. A genetikai polimorfizmusok vizsgálata és „génregiszterek” létrehozása a jövô megoldása lehet. Az intervenciók biztonságos végrehajtása és a génregiszterek mûködtetése érdekében etikai és társadalmi problémák megfontolása, törvényi szabályozás szükséges. 2.2.2.3 A már megbetegedett, de még tünetmentes egyének mielôbbi felismerése, „kiszûrése” a populációból a betegség következményeinek enyhítésében fontos eszköz lehet. A szûrôvizsgálatok célcsoportja, eszköze népcsoportok, földrajzi régiók, társadalmi rétegek szerint különbözhet, ezért egy adott daganatos megbetegedésnek az adott régióban feltárt jellemzôi, valamint az adott lakosságcsoport jellemzôi határozzák meg a szûrôvizsgálati intervenciók alapját is A „health profile” és a „social profile” megbízhatósága az intervenciók sikerének lényeges meghatározó tényezôje. A szûrôvizsgálatok sikere attól függ, hogy az érintett populáció mekkora részét tudjuk a szûrésbe bevonni (ez egészségmagatartás kérdése!), továbbá, hogy a népesség mekkora részére tudjuk kiterjeszteni a szûrést (pénzügyi fedezet kérdése), és hogy a szûrés a teljes populációra kiterjesztve „produkálja-e” azt a halálozás-csökkenést, amelyeket a szûrési eredményességre, hatékonyságra vonatkozó vizsgálatok jeleznek. A korai diagnózis és kezdeti betegségi stádiumok esetén várható jó terápiás eredmények miatt nem csak indokolt, hanem egyes daganatoknál egyenesen szükséges a szervezett szûrés bevezetése. A szûrôvizsgálatokat azonban nagy népesség-csoportokra csak akkor szabad kiterjeszteni, ha a felismert betegség korai, eredményes terápiájára vannak módszereink. Ennek hiányában a szûrôvizsgálat elvégzése etikai és gazdaságossági problémákat vet fel. A szûrôvizsgálatok hatásosságának értékeléséhez a korai és késôi klinikai stádiumban diagnózisok esetek arányának idôsoron való vizsgálata fontos információval szolgál. Ez csak a daganatregiszter segítségével lehet értékelni, ezért a szûrôvizsgálati regisztereknek közvetlenül kell kapcsolódniuk a területi, népességalapú daganatregiszterrel. A daganatregiszter adatbázisa a szûrôvizsgálati adatbázissal és a kórházi regiszterek adataival összekapcsolva megbízható információt szolgáltat a szûrés hatásairól a betegség kimenetelére és lefolyására is, és alkalmas az un. „lead time bias” és a „lenght time bias” kontrollálására. 2.2.2.4 Terápia. A kezelések hatásosságának vizsgálatára szolgáló legjobb módszer a randomizált kontrollált klinikai vizsgálatok végzése. Ha különbözô terápiás eljárásokat hasonlítanak össze, ezek a vizsgálatok a költséghatékonyság vizsgálatára is kiterjednek. 199

VII. 4. melléklet Vitatott, de valószínûleg eredményes a több gyógyintézetre („multicentre”) és több gyógyító szakmára kiterjedô, interdiszciplináris jellegû randomizált kontrollált klinikai vizsgálat. A nemzetközi kiterjedésû klinikai „eset-kontrol” vizsgálatokhoz a szükséges adatok a résztvevô centrumok központi daganatregiszterbôl érkeznek, ezért igény van a klinikai adatszolgáltatás standardizálására, ajánlások és útmutatók segítségével. A kutatatásban résztvevô csoportok nem egyformán felszerelt intézményekbôl kerülnek ki, ez azonban – ha a kezelést a vizsgálati protokollok szerint folytatják – nem befolyásolja a kezelés kimenetelét. A randomizált vizsgálatokat tehát nem kell visszaszorítania a kiemelt vagy azonos felszereltségû kutatói centrumokba. Az eset és kontroll csoportok epidemiológiai jellemzôinek meghatározásában a daganatregiszternek szerepe van. A kezelésre adott válasz klinikai és patológiai meghatározásában a kemoterápiát követô túlélésnek biológiai elôrejelzôi lehetnek a tumor nagysága, a nyirokcsomó-státus, esetleg az oestrogen receptor-status és a metasztasisok jelenléte. A daganatregiszter és a patológiai, valamint a klinikai adatbázisok összekapcsolásával megbízható pontosságú értékelést lehet elvégezni. 2.2.2.5 Utógondozás és palliatív segítségnyújtás. Minden daganatos beteg számára biztosítani kell a megfelelô palliatív és psziho-szociális gondozást, lehetôleg a saját környezetében. A ellátás tervezésének sarokpontja az egészségügyi ellátás iránti igény megfelelô pontosságú számbavétele (becslése). A rákregiszter ebben az esetben az idôtáv becslésével is hozzájárulhat a folyamathoz. ményes terápia, teljes körû utógondozási tevékenység) jelenti a fô nehezítô körülményt, de a nehézségekhez az egyén, betegcsoport és populáció számára hasznos és eredményes ellátási formák és beavatkozási módok különbözôsége, az eredményesség értékelésének buktatói és az ellátás kiemelten költségigényes volta is hozzájárul. Az epidemiológia jellemzôknek egyedülállóan hasznos szerepe van a lakosságcsoport daganatterheltségének leírásában, a rizikófaktorok feltárásában, és az intervenciók értékelésében is. Az epidemiológiai adatok alapján vált nyilvánvalóvá, hogy a daganatos betegségek terápiája csak az eredményes elsôdleges megelôzéssel együtt érheti el a kívánt hatást a népesség egészségi állapotának javulásában, és hogy bizonyos daganatos megbetegedések esetében az eredményes terápia feltétele a népesség meghatározott csoportjaira kiterjesztett szervezett szûrôvizsgálat. Ugyanígy az epidemiológiai adatok birtokában tudjuk, hogy a jelenleg rendelkezésre álló szûrôvizsgálati módszerek bizonyos daganatos megbetegedések esetében nem biztosítják a kívánt hatást (pl. tüdôdaganatok). A betegek élete megváltozik a daganat diagnózissal, és a változás tartós. Erôforrásra és társadalmi segítségre van szükségük. A daganatos megbetegedések elleni küzdelem egyidejûleg három szinten zajlik: • megelôzés – primer prevenció korai felismerés – szûrôvizsgálatok és diagnózis • a rosszindulatú folyamat megállítása, káros következmények minimalizálása – korszerû terápia és rehabilitáció. 3.1.1 A primer prevenció A megelôzés kiemelten jelentôs feladata kizárólag a kormányzati döntési szint bekapcsolódásával és kormányzati erôforrások biztosításával valósulhat meg. Ezek allokációja prioritások meghatározása alapján történik. A prioritások kialakításához megbízható információra van szükség. Az incidencia és prevalencia meghatározása útján a Nemzeti Rákregiszter (és a helyi területi rákregiszterek) adatbázisa teszi lehetôvé a népesség daganat-terheltségének, a daganatok fôbb demográfiai szempontok szerinti eloszlásának és a feltárt rizikófaktorokkal való együttmozgásának monitorozását A daganatregiszterek szükségszerûen a daganatos megbetegedés miatti halálozás tényét is regisztrálják, ezért adott idôpontban vagy idôtartam alatt a daganatos megbetegedések társadalmi súlyáról a rákregiszter segítségével kaphatunk átfogó képet. A daganatos megbetegedések miatti halálozások részletesebb elemzése a demográfiai adatbázisok (népességstatisztikai számítások) alapján válik lehetségessé. A demográfiai adatbázisok napjainkban a legmegbízhatóbb népességi szintû információk forrásai, és a jól mûködô daganatregiszterrel összekapcsolva, valamint az analitikus epidemiológia eredményeit felhasználva megfelelôen pontos információkkal szolgálhatnak a kormányzati beavatkozások egészségügyi prioritásainak meghatározásához. 3.1.2 A prevalencia, incidencia és mortalitási mutatókból származtatható információk: 3.1.2.1 A daganatos megbetegedések prevalenciája és incidenciája. A daganat-prevalencia a daganatos megbetegedések (vagy az adott daganattípus) elôfordulása egy adott idôpontban vagy idôtartam alatt, adott (körülhatárolt) né-

3. Az adatbázisból származó információk felhasználása a döntések megalapozásához

3.1 A daganatos betegségek megelôzésére és ellátására vonatkozó döntések
Az ellátás iránti igény meghatározásában alkalmazott ún. aggregációs modell nagy jelentôséget tulajdonít az epidemiológiai adatoknak. A daganatos megbetegedéseket befolyásoló tényezôk elsôsorban a lakosságcsoport életmódbeli, genetikai és demográfiai jellemzôi, kiegészülve a környezetbôl származó káros hatásokkal. Ezek a tényezôk együttesen és komplex módon fejtik ki hatásukat, sok esetben bizonytalanná téve a daganat-epidemiológia eredményeinek megítélését. Attól függôen, hogy a befolyásoló tényezôk közül melyek és milyen mértékben fejtik ki hatásukat, az egészségügyi ellátás iránti igény idôben és területenként változó lehet. A daganatos megbetegedések esetében komplex összefüggés van az epidemiológiai adatbázis, az egészségügyi ellátás iránt megfogalmazódó lakossági igény, és az adott ellátási szükséglet szervezett formában történô biztosítása közötti. Magának a beavatkozási környezetnek az összetettsége (betegségmegelôzés, korai felismerés, korszerû és ered200

VII. 4. melléklet pességben; magába foglalja mindazokat az életben lévô személyeket, akiknél korábban rákot diagnosztizáltak, rák miatt kezelésben részesültek, követést, utókezelést, gondozást igényelnek. A prevalencia tehát globális információval szolgál, értéke jellemzi az adott népesség daganatterheltségét az adott idôszakban.. Az incidencia mindig egy idôtartamra, például egy naptári évre vonatkozik. Egyik típusa a kumulatív incidencia, amely az idôtartam alatt megjelenô új daganatos esetek népességbeli arányát adja meg. A betegség megjelenésének jellemzôirôl igazán jó információval vagy a prevalancia értékkel, vagy az incidencia egy másik idôperiódusbeli/népességbeli értékével összehasonlítva szolgál. Másik típusa az idô arányában vizsgálja az új daganatos esetek megjelenését, és a populációt hosszabb idôtartam alatt megfigyelve, annak mintegy adott idôegységére vetítve adja meg az új esetek megjelenésének mértékét. Ez az ún. „person-years incidencia” különösen jól alkalmazható egy adott expozíciónak kitett populációban várható daganatos megbetegedésének (incidenciájának) becslésére, vagy éppen elôrejelzésére, feltéve, hogy a népességszintû daganatregiszterbôl rendelkezésre áll az ehhez megkívánt információ. Alkalmazásához azonban két feltételnek teljesülnie kell: • a betegség megjelenési kockázatának az idôvel arányosan nônie kell • az egyéni kockázat az egyes csoportokban hasonló (azonos) kell legyen A prevalencia és incidencia értékekbôl nyert információ tovább finomítható a népesség egyes alcsoportojaiban (életkor, nem, foglalkozási kategóriák, jövedelemviszony, egyéb) történô meghatározásukkal. A populáció különbözô csoportjainak vizsgálatakor szem elôtt kell azonban tartani, hogy mint betegségi vagy rizikóhordozó klaszterek nagyfokú belsô homogenitást mutathatnak más szempontokból is, amely az eredményeket jelentôs mértékben torzíthatja. Ezért klaszterek vizsgálatának tervezését (pl. munkahelyi, foglakozási daganatok) és az eredmények értelmezése szakembert igénylô feladat. A prevalencia értékek összehasonlításakor figyelembe kell venni a diagnózis felállításától eltelt idôt, tekintettel arra, hogy a prevalencia mutatószámai – jó prognózisú daganatos megbetegedések esetében – hosszabb idôszak alatt az új esetek népességen belüli arányához képest kifejezetten magas értéket vehetnek fel. Vagyis. A „követési idô” vagy „túlélési idô” a teljes népességre, vagy népességcsoportra történô kiszámításának jelentôsége a daganatos halálozás mutatószámainak területi és idôbeli különbözôségeinek, intervenciók hatásosságának értékelésekor válik nyilvánvalóvá. A rákregiszter incidencia adatokat gyûjt, mindaddig azonban nem ismerjük az adott expoziciónak kitett népességbôl kikerülô daganatos eseteket, amíg nem tudjuk körülhatárolni az adott esetmegjelenés hátterében álló, rizikófaktornak kitett populációt és esetleg az elszenvedett hatás mértékét. Ez a tény rávilágít arra, hogy a regiszterek számára nélkülözhetetlen az egyes környezeti-ártalom regiszterekkel (de ugyanígy pl. életmódot monitorozó rendszerrel) való szoros kapcsolat, továbbá a genetikai rizikófaktorokat hordozó populációk regisztrálása, valamint a terápiás rizikófaktorok (és az annak kitett „populáció”) monitorozása érdekében a kórházi adatbázisokhoz (a „medical record”hoz) való kapcsolódás. Ez rávilágít arra is, hogy adott teljes népesség daganat-rizikójának becslésekor a jelenleg prevalens esetekre támaszkodunk, és a népesség alcsoportjainak szubpopulációk rizikójának meghatározásakor nem ismert zavaró („confounder”) hatások érvényesülnek; ilyen módon végsô soron csak globális kockázatot határozhatunk meg, amely az egyéni (nem ismert) rizikószint következtében módosul. (Ez arra is rávilágít, hogy miért fontos a személyazonosító, valamint, hogy a jól megtervezett és kivitelezett epidemiológiai analitikus vizsgálatokból sokszor mégis hasznosabb információhoz jutunk, mint egyszerûen a regiszterbôl). Ezért valamennyi számítási és becslési mód alapkívánalma a statisztikai megbízhatóság feltételeinek teljesülése! 3.1.2.2 A túlélési idô populációs szintû számítása. A daganatos megbetegedés idôtartama a daganatos megbetegedés diagnózisától a diagnózis felfüggesztéséig tartó idô. A záró esemény leggyakrabban a beteg halála, egyes daganatok esetében pedig az lehet, ha a beteg gyógyultnak tekinthetô. Túlélési idônek azt az idôtartamot nevezzük, amelyet a beteg a diagnózis felállításától a betegség következtében bekövetkezett haláláig megél. Egyik jelentôsége a betegség diagnózisának felállításától számított várható élettartam becslése. Ez csak népességszintû betegségi és haláloki regisztrálás esetén szolgál megbízható információval. A várható élettartam számítása fontos a daganatos megbetegedések egyéni és társadalmi súlyának megjelenítése szempontjából. Ha egymáshoz viszonyítjuk annak a valószínûségét, hogy egy adott beteg a daganat diagnózis felállítása után egy meghatározott idôtartamot megél, és annak a valószínûségét, hogy ugyanezt az idôtartamot az „átlagos” populációnak egy tagja megéli, a relatív túlélési idôt kapjuk meg. A relatív túlélési idôt úgy értelmezhetjük, mint a daganatos megbetegedések miatti „halálozási többlet” kifejezése. A túlélési idôk számítása teszi lehetôvé az adott populáció várható daganatos halálozásának elôrejelzését. 3.1.2.2 A daganatos halálozási (mortalitás) mutatók. A daganat-epidemiológiai vizsgálatok eredményeinek értékelése során a halálozási mutatók megbízhatósága a legkevésbé vitatott. A halálozási mutatók olyan minôségûek, mint az adott területen (országban) a halottkémlelés minôsége. A haláloki statisztika leggyakrabban felhasznált mutatói • a kor és nem szerint specifikus haláloki mutatószámok, amelyek általánosságban lehetôvé teszik a konkrét mutatószámok összehasonlítását különbözô területi egységek vagy bizonyos szempontok szerint képzett alcsoportok között; • a standardizált mortalitási mutató (SMR), amely kimondottan összehasonlítás céljára származtatott (képzett) mutatószám, és értéke csak a relatív halálozási viszonyokat mutatja az összehasonlításba vont populációk esetében, valamint • a többlethalálozási hányados (THH), és az elveszített potenciális életévek számítása („bioszociális veszteség”), amelyek a „nem szükségszerû, vagy elkerülhetô halálozások” feltárására alkalmazható mortalitás elemzési módszerek. A „nem szükségszerû” „idô elôtti” halandóság fogalmi bevezetésének és mutatói elemzésének jelentôsége az, hogy a népesség veszteségét számszerûsítve felhívja a figyelmet bizonyos megbetegedésekre, ezek okainak elemzésén keresztül azokra a társadalmi, környezeti feltételekre, amelyek 201

VII. 4. melléklet megváltoztatása, jó irányba történô befolyásolása sürgetô teendô. A területek közötti összehasonlítás arra a kérdésre adhat választ, hogy milyen életminôségbeli különbségek vannak adott területek lakossága között. A daganatos megbetegedések esetében sem vitatott, hogy a különbségek esetenként az egészségügyi ellátás technológiai fejlettségével függnek össze, ezért pl. az országok közötti összehasonlítás arra a kérdésre is válaszol, mire képes az adott terület egészségügyi ellátása. (pl. a mammográfiás lakossági szûrôvizsgálat bevezetése a halálozási mutatókban eredményezhet különbségeket.) regiszter már meglévô adatbázisából származó információk alapján történik. A vizsgálat során bizonyos feltételeknek teljesülniük kell (megjelenési arány, kiegészítô mammográfiák aránya, további vizsgálatok aránya, a korai stádiumú „kiemelt esetek” aránya, stb) ahhoz, hogy a szûrôvizsgálatot eredményesnek értékeljük. A szûrôvizsgálati adatbázis létrehozása továbbiakban mintegy feltételét képezi annak, hogy a daganatregiszter „monitor rendszere” a szûrés populációs szintû hasznosságát igazolni tudja. Epidemiológiai szempontból (és természetesen az egyén további sorsa szempontjából) jelentôsek azok az információk, amelyek a szûrési eredmények áttekintésébôl és a regiszter adatbázis összekapcsolásából származnak. Például az emlôrák esetében a mammográfiás szûrôvizsgálat elsô körében kimutatott ún. prevalencia daganatok, a következô szûrôvizsgálat során kiemelt daganatok (az ún. incidencia daganatok), a vizsgálaton részt nem vettek között megjelenô daganatos esetek („non-attender” daganatok), és a két egymást követô szûrés közötti intervallumban felismert daganatok (intervallum daganat). Valamennyi daganat esetében értékes információk származhatnak a szûrési intervallumokra és az indokoltnak tekinthetô szûrési módszer bevezetésére vonatkozóan. Másik jelentôs információ a különbözô prognosztikus faktorok és a betegség „rosszindulatúsága” (súlyossága) közötti összefüggés feltárása, a várható kimenetelre vonatkozó becslések készítése. Ezek az információk részben a terápiás beavatkozások alátámasztására is szolgálhatnak, fô céljuk azonban epidemiológiai szempontból a daganatok jellemzô „viselkedésének” megismerése, hogy információt nyújthasson a másodlagos megelôzési eljárások populációs szintû bevezetésére vonatkozó döntések alátámasztásához. 3.2.2 A korszerû terápia A kezelésekre vonatkozó racionális döntések számos szempont értékelésének eredményén („endpoint”) alapulnak, így pl. hatékonyság, tolerabilitás, életminôség, költség és a beteg elvárásai. Az elsôdleges klinikai „endpoint” a korszerûen számított túlélési idô. 3.2.2.1 Túlélés, vagy életminôség? A hatásosságra és a költséghatékonyságra vonatkozó klinikai vizsgálatok esetenként támaszkodhatnak a túlélési idôk különbségeire, mint a „jobbik” eljárást igazoló haszon mértékére. A túlélési idô számításának kezdô idôpontjaként klinikai epidemiológiai vizsgálatokban az adott terápiás beavatkozás „idôpontját” fogjuk fel. Ha azonban nem várható, hogy a túlélésben, vagy a betegségmentes stádiumban értékelhetô különbséget találunk, az életminôségben beálló változás válik az értékelhetô eredménnyé, sôt, sok esetben magának a klinikai intervenciónak a céljává. Ezért a korszerûbb számítások a túlélés idejét az adott idôtartam életminôségével „kiigazítva”, korrigált túlélési idôtartamot vesznek figyelembe, amelyek közül a legegyszerûbb a QUALYs. Ennek elméleti alapja az a feltevés, hogy az „átlagos jó életminôségû naptári évet” számszerû értékkel 1,00 egésznek kifejezve az ettôl eltérô minôségû életév ugyancsak számszerûen kifejezhetô különbséget jelent (pl. különösen rossz minôség esetében csak 0,2 évet). Az életminôség értékelése általában szerepel a klinikai tanulmányokban, de gyakran az átlagos értékét próbálják becsülni. A hatások értékeléséhez azonban az életminôség alapadathoz képest bekövetkezett változását célszerû vizsgálni (HRQL).

3.2 A korai felismerés, a korszerû terápia és palliatív ellátás elôsegítésére vonatkozó döntések megalapozásához felhasználható információk
3.2.1 A daganatos megbetegedések korai felismerését lehetôvé tévô szûrôvizsgálattól az várható, hogy megbízhatóan és gazdaságosan elôsegíti a daganatos egyén „kiemelését” a népességbôl, a betegség minél koraibb klinikai stádiumáéban. A gazdaságossági kritériumot fôként azzal tudja teljesíteni a szûrés, ha csak azoknál használjuk fel az erôforrásokat, akiknél ez indokolt. A rákregiszter adatbázisának deskriptív epidemiológiai feldolgozása behatárolja a leggyakoribb elôfordulási csoportokat, amelyek további finomítását az etiológia tisztázása teszi lehetôvé. A megbízhatósági kritérium teljesülése a szûrôvizsgálati technikák függvényében változó feltételeket támaszt a szûrôvizsgálat tervezôjével szemben, és a célcsoport megfelelô behatárolásával együtt a szûrés eredményességének alapvetô tényezôje. (Részben a megbízhatósági kritériumoknak megfelelés vezetett a további kiegészítô diagnosztikus faktorok, mint például molekuláris markerek kereséséhez.) A szûrôvizsgálat megbízhatósága és gazdaságossága együttesen a szûrôvizsgálat hatékonyságát alátámasztó legfontosabb feltételek. A meglévô „jó feltételek” mellett is alacsony haszonnal járhat azonban a szûrôvizsgálat bevezetése, ha a szûrés lefolytatása nincs kellôképpen elôkészítve. A szûrôvizsgálat megtervezése, lefolytatása és értékelése az erôforrások gazdaságilag igazolt módon történô felhasználását is szem elôtt kell tartsa. Ehhez hozzájárul a daganatregiszterek adatbázisából származtatható alapinformáció, a daganat prevalencia elemzésébôl levont következtetések. A prevenciós elvnek megfelelôen a fô cél a „legnagyobb fokú rizikónak kitett” és a „legnagyobb számban exponált” népesség behatárolása. A szûrôvizsgálat bevezetésének helyességét igazoló változások a daganat regiszter adatállományának és a csatolt klinikai illetve szûrôvizsgálati adatbázisok segítségével nyomon követhetôek a lakosság daganatos megbetegedési és halálozási mutatóiban (a betegség klinikai jellemzôi a felismerés idôpontjában, az életkor-veszteség, túlélési idôtartam, a betegek egészségi állapot mutatói). A szûrôvizsgálatok várható hasznának megítéléséhez az adott célú (pl. emlôrák korai felderítésére irányuló, népességszintû) szûrôvizsgálat eredményességének értékelése járulhat hozzá. A szûrôvizsgálati célcsoport kijelölése a rák202

VII. 4. melléklet Az alapadat rögzítése több szempontból jelentôs: • az elsôdleges kemoterápia gyakran társul kifejezett pszihés és fizikai elváltozásokkal. Az életminôség alapadata segítségével megbízható módon lehet elôre jelezni, hogy melyik beteg milyen módon reagál a terápiára. • A terápiák értékelésénél a betegség változásának és a terápia hatásának leírására használható . A túlélés elôrejelzésére megbízható információval szolgál. A korszerû randomizált kontrollált vizsgálatok protokollja kiterjed az életminôség standard módon történô felmérésére. Erre kidolgozott eljárások léteznek. Ezek módszertanilag egységesítik az értékelést; Emellett természetesen a pszihés tényezôk is lényeges meghatározói lehetnek a túlélésnek. A korrigált túlélési idô számítások esetében a hangsúly az életminôség megbízható meghatározásán és kifejezésén van! Az adott betegség erôforrás-felhasználásának meghatározása történhet retrospektív módon a kórházi orvosi adatbázisból, vagy a kórlapokból. A magyar Nemzeti Rákregiszter által gyûjtött fekvôbeteg-intézményi adatok a legfontosabb beavatkozási típusokra és az ellátás idôtartamára is kiterjednek, így – a GYÓGYINFOK segítségével – teljes kezelési költségek átlaga meghatározható. Az összköltségekre döntô hatással van, hogy milyen szolgáltatást tud nyújtani a kórház, milyen felszereltsége van, milyen helyileg jellemzô eljárásokat, protokollokat alkalmaz. Ha nincs standardnak tekintett, konszenzussal kialakított betegség-menedzsment legalább az adott régióban, különbségek lesznek nemcsak a betegség kimenetelében, de a költségben is. 3.2.3. A palliatív ellátás A palliatív ellátás iránti igény a daganatos megbetegedések esetében kifejezett. A szakszemélyzet által nyújtott palliatív ellátás tervezésekor és szervezésekor szükséges lehet az igény tényleges mértékének felmérése, pl. egy adott közigazgatásai egység, vagy meghatározott lakosságcsoport daganatos betegei számára, Ebben az esetben ismerni kell az ellátás iránti igényt általában legjobban befolyásoló életkori és túlélési idô adatokat. Ezeken kívül a palliatív ellátás iránti igényt a lakosság részérôl a betegség stádiuma, a fájdalom mértéke, a társadalmi helyzet, esetleg társadalmi szokások, valamint a hozzáférhetôség befolyásolja. Az ellátást nyújtók részérôl felmerülô „számszerûsítési” igény alapja elsôsorban az erôforrások elosztása, vagy megszerzése. 3.2.4 A kemoprevenció A daganatellenes küzdelem valószínûleg legnagyobb lehetôsége a primer prevenció mellett a kemoprevenció. Azok az eredmények, amelyek genetikai diagnózis felállítása és a legkoraibb károsodások kimutathatósága terén jelenleg ismertek, megteremtették a lehetôséget (és a tudományos kutatás lelkesedését) a karcinogenezis gyógyszeres (kémiai úton történô) „elfojtására”. A „klinikai prevenció” vagy a „terápiás prevenció” kifejezések utalnak arra, hogy ezen a módon még a betegségi tünetek elôtt, a másodlagos megelôzés „makro módszereinek” érzékenységét jóval megelôzve, ki lehet szûrni az elváltozást hordozó egyént, és terápiát nyújtani a számára. A kemoprevenció éppen ezért primer prevenciós módszerként is felfogható. Jelentôsége a daganatos megbetegedés genetikai rizikócsoportjaiban különösen nyilvánvaló. A populációs szintû kiterjesztés számára azonban még nem nyílt meg az út , de a kimondottan a primer prevencióhoz sorolt „diétás”, „táplálkozási” magatartásváltoztatási ajánlásokkal például szoros „gondolati kapcsolatban” áll. Az elgondolás (és a módszer) jövôjét az életmódvizsgálatokkal kapcsolt daganat-epidemiológiai elemzések, és a célzott klinikai terápiás vizsgálatok jelentôsen meghatározzák. Összefoglalva: A különbözô szintû egészségügyi intervenciók a daganatok epidemiológiai jellemzôkbôl fakadó egyéni és társadalmi következményeit igyekeznek befolyásolni, és így értékelésük az epidemiológiai jellemzôk változásának elemzésével történhet.

203

Tárgymutató

Tárgymutató
Ajánlások 25, 51, 52 84 Daganatok fejlôdésmenete 17, 19, 51, 145 Egészségnevelés és szûrés 19, 33, 34, 41, 85, 150 Emlôrák, aspirációs citológiai vizsgálat 95, 100 célzással végzett intervenciók 97 családi elôfordulás 91 interdiszciplináris együttmûködés 102 intraoperatív gyorsfagyasztás 99 kórszövettani vizsgálat 100 „ôrszem” (szentinel) nyirokcsomó 101 specimen-mammográfia 100 Emlôszûrés módszerei mammográfia 23, 25, 81, 83, 84, 89, 96 fizikális (tapintásos) vizsgálat 23, 56, 81, 89 önvizsgálat 82 ultrahang 82, 92, 100 mammográfiás szûrôállomás 89 osztályozás aspirációs citológia 100 mammográfia 90 szövettani 100 ultrahang 96 teljesítmény-ellenôrzés 104 Háziorvosi szolgálat és szûrés 25, 26, 30, 42, 85, 86, 104, 119, 124, 148, 149 Intervallum-rákok 20, 54, 65, 105 Közgazdasági elemzés 153 Meghívólevél 38, 39, 42, 75, 88, 126, 130, 131 Minôségbiztosítás és szûrés 19, 57, 63, 65, 66, 85, 104, 106 Méhnyakszûrés betegkövetési protokoll 61, 80 „cervix-program” 55 humán papilloma-virus (HPV) 60, 61, 80 HAC-program 72, 74 módszerei citológiai vizsgálat 22, 25, 53, 54, 55, 58, 69, 71 citológiai és szövettani vizsgálat 62 kolposzkópos vizsgálat 25, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 69, 71, 76, 80 osztályozás Bethesda-rendszer 52, 60, 61, 65, 74 Papanicolaou-osztályozás 59, 60, 61 Szûrési modellek alkalomszerû (opportunisztikus) 18 esetkeresés („case finding”) 18 integrált 72 szelektív szûrés 52 szervezett (célzott) lakosságszûrés 18,19, 41, 51, 52, 71, 72, 81, 84 Szûrési nyilvántartás (regiszter) 19, 32, 54, 70, 72, 84, 86, 87, 155, 199 Szûrôvizsgálati módszerek értéke érzékenység (szenzitivitás) 20, 25, 64, 82, 105 fajlagosság (specificitás) 20, 25, 64, 82, 1050 jósló (prediktív) érték 20, 64, 105 tévesen negatív 20, 26, 54, 57, 64 tévesen pozitív 20, 26, 35, 40, 57 túldiagnosztizálás 21, 24, 26, 27. 100 Területi Szûrési Munkacsoportok 55, 72, 73 Vastagbélszûrés Rejtett vérkimutatás 24, 145, 146

205