HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Km10 Đường Nguyễn Trãi, Hà Đông-Hà Tây Tel: (04).5541221; Fax: (04).5540587 Website: http://www.e-ptit.edu.vn; E-mail: dhtx@e-ptit.edu.vn

NGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN
HỌC PHẦN: QUẢN LÝ MẠNG VIỄN THÔNG (45 tiết – 3 tín chỉ)

LOẠI 1 ĐIỂM:
Câu 1 Nhiệm vụ của hệ thống quản lý mạng là gì? Câu 2 Theo quan điểm chung, có mấy miền quản lý? Đó là những miền nào? Câu 3 Phân biệt khái niệm hệ thống quản lý trong băng và ngoài băng. Cho ví dụ. Câu 4 QA là gì? Trình bầy các cấu hình khác nhau của thành phần đáp ứng QA. Câu 5 SMI là gì? Trình bầy 5 trường để định nghĩa các loại đối tượng trong SMI. Câu 6 Trình bầy cơ chế liên lạc giữa manager và agent trong SNMP. Câu 7 Trình bầy các đặc điểm mới của SNMPv3 so với SNMPv2. Câu 8 Tới thời điểm hiện nay, SNMP có mấy phiên bản, đó là những phiên bản nào? Giới thiệu chung về những phiên bản đó.

LOẠI 2 ĐIỂM:
Câu 1 Trình bầy khái niệm về hệ thống quản lý mạng. Câu 2 Trình bầy mô hình truyền thông manager- agent và các có chế truyền thông trong mô hình này.

1

Câu 3 Thế nào gọi là mô hình quản lý hệ thống mở? Câu 4 Trình bầy khái niệm về mạng quản lý TMN và một số ví dụ về các mạng, các dịch vụ viễn thông và một số thiết bị chính có thể được quản lý bởi TMN. Câu 5 Trình bầy chức năng quản lý sự cố và vẽ lưu đồ giám sát mạng của chức năng quản lý sự cố trong TMN. Câu 6 SNMP là gì? Trình bầy các đặc tính của SNMP. Câu 7 Vị trí của SNMP trong mô hình TCP/IP. Câu 8 MIB là gì? Trình bầy cấu trúc của MIB.

LOẠI 3 ĐIỂM
Câu 1 Trình bầy kiến trúc chức năng của TMN. Câu 2 Trình bầy mối quan hệ giữa khối vật lý và khối chức năng trong TMN. Câu 3 Phân biệt khái niệm điểm tham chiếu và giao diện trong TMN. Câu 4 Trình bầy các chéc năng quản lý trong TMN. Câu 5 Trình bầy các nhóm đối tượng trong MIB II. Câu 6 Các thành phần của SNMP và mối quan hệ giữa các thành phần đó. Câu 7 Trình bầy cấu trúc dạng bản tin SNMPv2. Câu 8 Trình bầy nguyên tắc nhận và gửi một bản tin SNMP.

LOẠI 4 ĐIỂM

2

Câu 1 Trình bầy mô hình quan hệ manager- agent. Câu 2 Phân biệt khái niệm quản lý hệ thống phân tán và hệ thống quản lý phân tán. Câu 3 Trình bầy kiến trúc vật lý của mạng quản lý TMN. Câu 4 Trình bầy mô hình giao thức hoạt động của SNMP. Câu 5 Trình bầy cấu trúc phần tử SNMPv3. Câu 6 Nêu các đặc điểm của mô hình bảo mật người dùng trong SNMPv3. Câu 7 Trình bầy kiến trúc thông tin trong mạng quản lý TMN. Câu 8 Trình bầy cấu trúc của SNMP manager và SNMP agent trong SNMPv3.

3