You are on page 1of 27

ANATOMIJA STOPALA kosti, zglobovi, miii

Anatomija-skripta Maja Kranjec

KOSTI STOPALA
Kostur stopala dijelimo na: a) Korijen stopala (tarsus): tvore ga talus, calcaneus, os cuboideum, os naviculare, i tri kosti ossa cuneiformia. b) Sredinji dio (metatarsus). c) Prsti (digiti).

Anatomija-skripta Maja Kranjec

I.

OSSA TARSI 1. Talus

Talus, gleanjska kost, sastoji se od: caput tali, corpus tali i collum tali. 1. Na caput tali nalazi se facies articularis navicularis, koja se uzglobljuje s os naviculare. 2. Collum tali odjeljuje caput od corpusa i na njemu se nalaze otvori za krvne ile. 3. Na corpus tali nalaze se: Na gornjoj strani: trochlea tali koja ima zglobne plohe: facies superior, facies malleolaris medialis, facies malleolaris lateralis. Straga je processus posterior tali koji ima kvrice tuberculum laterale et mediale izmeu kojih je sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi. Na donjoj strani su zglobne plohe: facies articularis calcanea anterior, media et posterior, izmeu srednje i stranje nalazi se sulcus tali.
Caput tali

Collum tali Trochlea tali Facies superior Facies maleolaris lateralis Processus lateralis tali Facies maleolaris medialis

Tuberculum laterale Sulcus tendinis m. flexoris hallucis longi

Tuberculum mediale

Anatomija-skripta Maja Kranjec

Na caput tali nalazi se facies articularis navicularis Facies articularis calcanea anterior

Sulcus tali

Facies articularis calcanea media Facies articularis calcanea posterior Collum tali Tuberculm mediale Sulcus tendinis m. flexoris hallucis longi

Tuberculum laterale

Anatomija-skripta Maja Kranjec

2. Calcaneus
Calcaneus, petna kost, najvea je kost korijena stopala. Sprijeda: facies articularis cuboidea. Gornja strana: facies articularis talaris anterior, media i posterior. Izmeu facies art. talaris media i posterior lei sulcus calcanei. Sulcus calcanei i sulcus tali zajedno tvore sinus tarsi. Medijalna ploha: sustentaculum tali nosi facies articularis talaris media. Ispod se nalazi sulcus tendinis m. flexoris hallucis longi. Lateralna ploha: trochlea peronealis, ispod nje je sulcus tendinis m. peronei longi. Straga: tuber calcanei, koji na prijelazu u donju plohu ima dva prema naprijed usmjerena nastavka, processus lateralis i processus medialis tuberis. Na hrapavost tubera petne kosti vee se Ahilova tetiva.

Anatomija-skripta Maja Kranjec

Facies articularis cuboidea DORZALNA POVRINA Facies articularis talaris anterior Facies articularis talaris media Sustentaculum tali Sulcus calcanei Facies articularis talaris posterior

Processus medialis tuberis Processus lateralis tuberis


Tuber calcanei

Anatomija-skripta Maja Kranjec

Facies articularis cuboidea

Sustentaculum tali

Trochlea peronealis Sulcus tendinis m. peronei longi Processus lateralis tuberis

Sulcus tendinis m. flexoris hallucis longi Processus medialis tuberis

Hrapavost tubera calcaneusa

Sulcus tendinis m. peronei brevi Facies articularis talaris media

Facies articularis talaris posterior

Trochlea peronealis

Sulcus tendinis m. peronei longi Anatomija-skripta Maja Kranjec

Processus lateralis tuberis

3. Os naviculare
Proksimalna strana: udubljena zglobna ploha za talus. Distalna strana: 3 zglobne plohe za spoj s klinastim kostima.
Zglobna ploha za 2. os cuneiforme Zglobna ploha za 1. os cuneiforme

Zglobna ploha za 3. os cuneiforme

Zglobna ploha za talus

Tuberositas ossis navicularis

4. Os cuboideum
Kockasta kost. Distalno: zglobne plohe za 4. i 5. metatarzalnu kost. Medijalno: zglobna ploha za os cuneiforme laterale, ponekad ispod nje nalazimo malu plohu za uzglobljavanje s os naviculare.
Anatomija-skripta Maja Kranjec

Prema natrag je usmjeren processus calcaneus sa zglobnom plohom za petnu kost. Donja ploha: nastavlja se sulcus tendinis m. peronei longi s petne kosti i iza te brazde nalazi se tuberositas ossis cuboidei.

Zglobna ploha za 3. os cuneiforme

Zglobna ploha za 4. metatarzalnu kost

Zglobna ploha za os naviculare Zglobna ploha za 5. metatarzalnu kost

Sulcus tendinis m. peronei longi

Tuberositas ossis cuboidei

Zglobna ploha za calcaneus

5. Ossa cuneiformia
Tri klinaste kosti, meusobno se razlikuju veliinom i poloajem u kosturu stopala. Sve 3 kosti imaju proksimalno: zglobne plohe za os naviculare a distalno za metatarzalne kosti.

Anatomija-skripta Maja Kranjec

II.
5 cjevastih kostiju. Sve imaju: Basis (proksimalno) Corpus Caput (distalno)

OSSA METATARSALIA

Basis

Corpus

Caput

Os metatarsale I Najmanja i najdeblja. Prednji dio glave ima izboinu i s obje strane izboine po 2 lijeba za dvije sezamske kosti. Plantarna strana tuberositas ossis metatarsalis I. Lateralno zglobna ploha za 2. metatarzalnu kost. Stranja strana zglobna ploha za os cuneiforme mediale.

Anatomija-skripta Maja Kranjec

Ossa metatarsalia II, III, IV, V Baze dorzalno ire nego plantarno, s obje strane imaju zglobne plohe za meusoban spoj. Straga i proksimalno: zgl. plohe za ossa cuneiformia i os cuboideum. Os metatarsale V jo ima na lateralnoj strani tuberositas ossis metatarsalis V.

III.

OSSA DIGITORUM PEDIS

Prsti stopala imaju po tri lanka, phalanges, osim palca koji ima dva. Razlikujemo: Phalanx proximalis Phalanx media Phalanx distalis Na lancima razlikujemo: Basis phalangis (prox.) Corpus phalangis Caput phalangis (dist.)

Basis phalangis Phalanx proximalis Phalanx media Phalanx distalis Corpus phalangis Caput phalangis Distalni lanak palca

Anatomija-skripta Maja Kranjec

ZGLOBOVI STOPALA
1. GORNJI GLEANJSKI ZGLOB Articulatio talocruralis
Zglobna tijela: Konveksno Trochlea tali: - Facies superior trochleae tali - Facies malleolaris medialis - Facies malleolaris lateralis

Konkavno Pars distalis tibiae et fibulae: - Facies articularis infeior tibiae - Facies articularis malleoli tibiae - Facies articularis malleoli fibulae Lig tibiofibulare anterius et posterius

Sveze: Lig. lateralne strane: Lig. talofibulare anterius Lig. talofibulare posterius Lig. calcaneofibulare

Anatomija-skripta Maja Kranjec

Lig. talofibulare posterius

Lig. talofibulare anterius

Lig. calcaneofibulare

Lig. medijalne strane ili deltoidni ligamenti: Pars tibiotalaris anterior et posterior Pars tibionavicularis Pars tibiocalcanea

Pars tibiotalaris anterior

Pars tibiotalaris posterior

Pars tibionavicularis

Pars tibiocalcanea

Vrsta zgloba: ginglymus Kretnje: plantarna i dorzalna fleksija


Anatomija-skripta Maja Kranjec

2. DONJI GLEANJSKI ZGLOB


Dijeli se u dva dijela: Articulatio subtalaris stranji dio donjeg nonog zgloba, povezuje gleanjsku i petnu kost. Articulatio talocalacaneonavicularis prednji dio donjeg nonog zgloba, povezuje gleanjsku, petnu i unastu kost.

Vrsta zgloba: trohoidni zglob Kretnje : rotacijske Mehanika donjeg nonog zgloba: osovina je usmjerena koso od natrag, dolje i straga prema naprijed, gore i medijalno, polazi s lateralne strane petne kosti te prolazi kroz glavu talusa.

Anatomija-skripta Maja Kranjec

Sve kretnje u donjem nonom zglobu vre se oko zajednike osovine, pojedine kretnje se ne odvijaju samostalno, ve se istodobno pri dorzalnoj fleksiji vri i abdukcija stopala i rotacija prema van, dok se pri plantarnoj fleksiji istodobno vri adukcija stopala i rotacija prema unutra.

a) Articulatio talocalacaneonavicularis
Zglobne plohe: Konveksne Facies articularis navicularis capitis tali Facies articularis calcanea anterior tali Facies articularis calcanea media tali

Konkavne Facies articularis proksimalne strane unaste kosti Facies articularis talaris anterior calcanei Facies articularis talaris media calcanei

Sveze: Lig. talofibulare anterius Lig. talofibulare posterius Pars tibiotalaris lig deltoidei - Pars tibiotalaris anterior - Pars tibiotalaris posterior

Anatomija-skripta Maja Kranjec

b) Articulatio subtalaris

Zglobne plohe: Facies articularis talaris posterior calcanei - konveksna Facies articularis calcanea posterior tali konkavna

Sveze: Lig talocalcaneum mediale Lig talocalcaneum laterale Lig talocalcaneum interosseum Lig talonaviculare Lig calcaneonaviculare plantare

3. OSTALI ZGLOBOVI STOPALA a) Articulatio calcaneocuboidea


Zglob izmeu petne i kockaste kosti, amfiartroza. Zglobne plohe: Facies articularis cuboidea calcaneusa Facies articularis calcanea na os cuboideum (konk.) Mogue samo kretnje klizanja.

Anatomija-skripta Maja Kranjec

Articulatio calcaneocuboidea

b) Articulatio tarsi transversa


Ovaj zglob se naziva Chopartov zglob i sastoji se od art. talocalcaneonaviculare i art. calcaneocuboidea.

Articulatio tarsi transversa

Anatomija-skripta Maja Kranjec

c) Articulatio cuboideonaviculare, art. cuneonavicularis, art. intercuneiformes i art. cuneocuboidea

Art. cuboideonavic ularea Art. cuneocuboide a

Art. cuneonavicularis Art. intercuneiforme s

d) Articulationes tarsometatarse
Zglobovi izmeu kostiju korijena stopala i kostiju donoja. Zglobna tijela: distalne plohe kostiju korijena stopala (3 plohe klinastih kostiju i dvije plohe na prednjoj strani kockaste kosti) te baze metatarzalnih kostiju. Lisfrancov zglob (znaenje u kirurgiji stopala). Mogue samo kretnje klizanja.

Anatomija-skripta Maja Kranjec

e) Articulationes intermetatarsae Zglobovi izmeu baze 2 do 5 metatarzalne kosti.

Articulationes intermetatarsae

Anatomija-skripta Maja Kranjec

f) Articulationes metatarsophalangeae
Zglobovi izmeu distalnih zglobnih povrina metatarzalnih kostiju i baza proksimalnih falanga. Zglobna tijela: konveksno glavice metatarzalnih kostiju, konkavno baze proksimalnih falangi. Vrsta zgloba: kuglasti zglobovi, u poloaju fleksije funkcioniraju kao kutni.

Articulationes metatarsophalangeae

g) Articulationes interphalangae pedis


Zglobovi izmeu lanaka nonih prstiju, izmeu proksimalne i medijalne te izmeu medijalne i distalne falange. Zglobna tijela: konvesno glavica falange, konkavno baza falange. Vrsta zgloba: kutni zglobovi.

Anatomija-skripta Maja Kranjec

MIII STOPALA
1. MIII DORZALNE STRANE STOPALA 2. MIII PLANTARNE STRANE STOPALA Medijalni (palac) Sredinji Lateralni (mali prst)

1. MIII DORZALNE STRANE STOPALA


Tetive dugih mm. ispruaa prstiju, m. extensor digitorum longus i m. extensor hallucis longus (opisani u prethodnom poglavlju), nalaze se blie povrini nego kratki mm. dorzuma stopala. Njihove tetive uvruju retinaculum mm. extensorum superius i retinaculum mm. extensorum inferius pa imaju stalan poloaj. Tetive dugih mm. ekstenzora prstiju tvore dorzalnu aponeurozu na koju se veu kratki mm. ekstenzori i mm. interossei plantares et dorsales .

1. M. extenzor digitorum brevis (dorzalna strana kalkaneusa, sa 3 tetive se hvata za proksimalne falange 2-4 prsta; ekstenzija 2.- 4. prsta) 2. Extenzor hallucis brevis (dorzalna strana kalkaneusa proksimalna falanga palca; ekstenzija palca)

Anatomija-skripta Maja Kranjec

2. MIII PLANTARNE STRANE STOPALA a) Medijalna skupina miii palca


1. M. abductor hallucis (processus medialis tuberis calcanei baza proksimalnog lanak palca; abduktor i sinergist kod fleksije prvog lanka palca) 2. M. flexor hallucis brevis (polazi s os cuneiforme lat. i os cuboideum med. glava hvata se za medijalnu sezamsku kost i prox. lanak palca, lat. glava za lateralnu sezamsku kost i prox. lanak palca; fleksor proks. falange palca, vaan za stajanje na prstima) 3. M. adductor hallucis (caput transversum kapsule metatarzofalangijalnih zglobova 3-5, caput obliquum baze metatarzalnih kostiju 2-4 prsta, obje glave se veu za lateralnu sezamsku kost palca; aduktor palca, sinergist kod fleksije prvog lanka, odrava svod stopala)

b) Lateralna skupina
1. M. abductor digiti minimi (processus lateralis tuberis calcanei, aponeurosis plantaris baza proksimalne falange 5. prsta.; abdukcija malog prsta, sinergist pri fleksiji 1. lanka petog prsta) 2. M. flexor digiti minimi brevis (baza pete metatarzalne kosti baza proksimalne falanga malog prsta; flektira proksimalnu falangu malog prsta) 3. M. opponens digiti minimi (lig. plantare longum i m. peroneus longus baza prox. falange malog prsta)

Anatomija-skripta Maja Kranjec

M. abd. digiti minimi

M. abd. hallucis

Anatomija-skripta Maja Kranjec

M. fleksor digiti minimi brevis

M. fleksor hallucis brevis

c) Sredinja skupina
1. M. flexor digitorum brevis (processus medialis tuberis calcanei, u sredini stopala se dijeli na 4 tetive koje se u razini prvih lanaka dijele na 2 tetive i veu na baze medijalnih lanaka 2-5 prsta; fleksija medijalne falange zadnja 4 prsta) 2. M. qudratus plantae (unutranja i donja strana calcaneusa tetiva fleksora digitorum longusa) 3. Mm. lumbricales (pedis) (4 miia na planti stopala, polaze s tetiva fleksora dig. longusa i hvataju se za proksimalne lanke 2-5 prsta i tetive m. ekstenzor dig. longus; fleksija metatarzofalangijalnih zglobova, ekstenzija interfalangijalnih zglobova)

Anatomija-skripta Maja Kranjec

4. Mm. interossei dorsales pedis (4 dvoglava miia, nalaze se izmeu metatarzalnih kostiju s dorzalne strane; abduciraju 2,3 i 4 prst,flektiraju prve lanke tih prstiju i ekstendiraju druge i tree lanke tih prstiju) 5. Mm. interossei plantares (3 jednoglava miia koji se nalaze izmeu metatarzalnih kostiju s plantarne strane; polaze s tijela 3,4 i 5 metatarzalne kosti a hvataju se za baze proksimalnih lanaka 3,4 i 5 prsta; adukcija prstiju(3.,4. i 5. prema 2.), fleksija metatarzofalangijalnih zglobova i ekstenzija interfalangijalnih zglobova)

M. fleksor digitorum bevis

Anatomija-skripta Maja Kranjec

Tendom of the fleksor digitorum

Mm.lumbricale s

M. quadratus plantae

Tendom of the fleksor digitorum

Mm. interossei plantares

Anatomija-skripta Maja Kranjec

Tendom of the fleksor digitorum

M. ext. digitorum brevis

M. interossei dorzales

Anatomija-skripta Maja Kranjec

You might also like