P. 1
tuvidausoPHUGIAI.pdf

tuvidausoPHUGIAI.pdf

|Views: 12|Likes:
Published by Van Duong
Uploaded from Google Docs
Uploaded from Google Docs

More info:

Published by: Van Duong on Jan 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2014

pdf

text

original

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

1

DAÃN
Ñaøo Tieàm moät hieàn só ñôøi Taán noùi raèng : “Ñaït nhaõn tieàn baát khaû ngoân meänh” nghóa laø vôùi ngöôøi ñaõ giaùc ngoä khoâng neân noùi chuyeän soá meäh. Laõ Taøi ñôøi Ñöôøng cuõng vieát raèng : “Ngöôøi phuù quyù ñaát Nam Döông, hai möôi taùm töôùng, khoâng leõ ngöôøi naøo cuõng ñöôïc cung luïc hôïp. Quaân bò choân ôû ñaát Traøng Bình, boán chuïc vaïn ngöôøi khoâng haún ngöôøi naøo cuõng bò haïn tam hình”. Thaät vaäy ! Neáu Khoa Töû Vi Ñaåu Soá chæ döïa vaøo naêm, thaùng, ngaøy, giôø vaø caùc vò tinh tuù ñeå quyeát ñoaùn ñònh Meänh cuûa moät ñôøi ngöôøi, taát seõ khoâng traùnh khoûi nhieàu khuyeát ñieåm neáu khoâng muoán noùi raèng sai laàm. Saùch coù caâu : “Nhaân ñònh thaéng thieän”, “Ñöùc naêng thaéng soá” nghóa laø ngöôøi ñònh coù theå thaéng ñöôïc trôøi vaø phuùc ñöùc coù theå thaéng ñöôïc soá Meänh. Neáu theá, thöû hoûi raèng, taøi gioûi nhö Gia Caùt Löôïng Sao vaãn khoâng xoay ñöôïc meänh trôøi, ñaõ bieát thieân haï seõ chia ba nhöng vaãn Luïc Xuaát Kyø Sôn ñeå roài cam thaát baïi. Ñöùc ñoä nhö Khoång Phu Töû maø ñöông thôøi khoâng ngöôøi duøng ñeán, phaûi bò khoán ôû ñaát Traàn Saùt vaø ngöôøi ñôøi baûo raèng : “Lô laùo nhö choù maát chuû”. Haún ta phaûi coâng nhaän raèng moãi caù nhaân laø moät ñònh meänh vaø trong ñònh meänh ñaõ ngaàm coù caùi Nhaân Quaû Luaân Hoài. Tuy nhieân “Nhaân” khoâng theå töø mình sinh ra “Quaû” ñöôïc maø caàn phaûi coù “Duyeân” trôï löïc. Chaúng haïn moät haït döa (Nhaân) phaûi coù ñaát, hôi aåm, aùnh saùng maët trôøi, phaân boùn (Duyeân) ñeå moïc thaønh caây vaø sinh traùi (Quaû). Nhöng neáu gaëp “Duyeân” xaáu, töùc hoaøn caûnh ngoaïi taïi khoâng thích hôïp, thôøi caùi “Nhaân” kia phaûi hö thoái, muïc naùt. Thaønh thöû, cuøng moät “Nhaân” maø khaùc “Duyeân” taát khoâng sinh ra “Quaû” gioáng nhau, ngöôïc laïi cuøng moät “Duyeân” maø khaùc “Nhaân” thôøi cuõng chaúng sinh cuøng moät loaïi “Quaû”. Vì theá, con ngöôøi cuõng laø moät sinh vaät, taát khoâng theå khoâng chòu chung moät ñònh luaät “Nhaân, Quaû” aáy ! Neáu hai möôi taùm töôùng ôû ñaát Nam Döông, ñeàu ñöôïc phuù quyù taát hoï khaùc “Nhaân” nhöng cuøng chung moät “Duyeân” toát. Boán möôi vaïn quaân bò choân ôû ñaát Traøng Bình tuy cuõng khaùc “Nhaân”, nhöng haún cuøng moät “Duyeân” xaáu. Vaäy ta ñöøng voäi keát luaän raèng Khoa Töû Vi Ñaåu Soá laø huyeàn hoaëc neáu ñaõ chaáp nhaän moãi “Ñònh Meänh” laø moät “Nhaân” seõ tuøy thuoäc vaøo “Duyeân” maø phaùt trieån neáu caùi “Duyeân” aáy taïm goïi laø “AÂm Ñöùc”, thôøi khoa Töû Vi ñaõ hôn moät laàn chöùng minh söï öùng nghieäm.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

2

Hôn nöõa, trieát lyù cuûa ngöôøi xöa khoâng ñoøi hoûi ôû söï tuyeät ñoái maø laø ñaïo “Trung Dung” thì khoa hoïc aáy töï noù cuõng noùi leân moät phaàn naøo giaù trò. Cho neân, khi Haùn Cao Toå Löu Bang goàm thaâu thieân haï, moät ngaøy kia ñi tuaàn du gaëp moät laõo nhaø queâ hoûi raèng : – Muoân taâu beä haï, keû haï thaàn coù moät ñieàu kính xin beä haï chæ giaùo ! Cuõng sinh moät naêm, moät ngaøy, moät giôø maø sao beä haï laø baäc Ñeá Vöông, thoáng nhaát thieân haï, khieáp phuïc chö haàu maø haï thaàn chæ laø moät keû ngu daân ôû nôi coâ laâu naøy ! Haùn Cao Toå nghe noùi laáy laøm laï, ngaãm nghó vaø hoûi raèng : – Vaäy hieän nay nhaø ngöôi laøm ngheà gì ? – Muoân taâu thaùnh thöôïng haï thaàn laøm ngheà nuoâi ong vaø hieän coù chín toå ong ñang keùo maät. Löu Bang môùi voã tay cöôøi ha haû maø raèng : – Neáu theá thì nhaø ngöôi coøn sung söôùng hôn ta nhieàu. Ta chæ laøm vua coù moät nöôùc Trung Hoa maø vaãn chöa yeân, ngoaøi lo cheá ngöï Chö Haàu, trong lo baày toâi laøm phaûn. Nhaø ngöôi laøm vua chín nöôùc, loaøi ong cuõng coù quaân, thaàn, phuï töû chaúng khaùc loaøi ngöôøi, laïi khoâng phaûn phuùc. Taát ngöôi dieãm phuùc hôn ta coøn than noãi gì ! Chuùng toâi xin möôïn giai thoaïi treân ñeå keát thuùc vaø giaûi toûa moät phaàn naøo moïi thaéc maéc, nhöõng baên khoaên, cuøng aån öùc baát maõn cuûa moãi ngöôøi trong chuùng ta, veà khoa Töû Vi Ñaåu Soá, noùi ñuùng hôn laø Töông Lai Ñònh Meänh. Saigon Xuaân Giaùp Daàn Thaùi Vaân Thình Caån ñeà

TÖÛ VI
1. TÖÛ VI TRUNG HAÄU Cung meänh coù Töû Vi, Mieáu, Vöôïng, Ñaéc Ñòa hay Bình Hoaø laø ngöôøi trung haäu, khieâm cung. 2. TÖÛ VI CÖ DAÄU TOAØN VOÂ UY LÖÏC GHI COÂNG Cung Meänh an taïi Daäu coù Töû Vi toaï thuû laø ngöôøi heøn yeáu khoâng coù uy löïc. 3. TÖÛ VI CÖ MAÕO DAÄU KIEÁP KHOÂNG TÖÙ SAÙT, ÑA VÒ THOAÙT TUÏC CHI TAÊNG

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

3

Cung Meänh an taïi Maõo, Daäu, coù Töû Vi toaï thuû gaëp Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp, hay Kình, Ñaø, Hoaû, Linh, hoäi hôïp taát laø ngöôøi tu haønh, di tu thôøi ñaït tieán, neáu khoâng cuõng laø ngöôøi nhìn ñôøi vôùi ñoâi maét yeám theá. 4. CUNG THAO ÑEÁ AÁN ÑOAÏT TRÖÔÛNG TRANH QUYEÀN Cung Meänh hay cung Huynh Ñeä an taïi Ngoï coù Töû Vi toaï thuû AÁn ñoàng cung thôøi laø con thöù nhöng sau cuõng laø tröôûng. 5. TÖÛ VI CÖ NGOÏ VOÂ HÌNH KÎ GIAÙP ÑINH KYÛ VÒ CHÍ COÂNG KHANH Cung Meänh an taïi Ngoï, coù Töû Vi toaï thuû neân raát toát ñeïp nhaát laø tuoåi Giaùp, Ñinh, Kyû, thì ñöôïc höôûng caû phuù laãn quy, neáu bò thieân Hinh, Hoaù Kî, hay Kinh Döông, Ñaø Laø xaâm phaïm, chæ bình thöôøng. 6. TÖÛ VI CÖ TYÙ NGOÏ KHOA QUYEÀN LOÄC CHIEÁU TOÁI VI KYÛ Cung Meänh an taïi Tyù, Ngoï coù Töû Vi toaï thuû gaëp Khoa Quyeàn, Loäc, hoäi chieáu, ngöôøi coù caùch naøy taát ñöôïc höôûng phuù quí song toaøn. 7. ÑEÁ TOAÏ LY CUNG TAM KYØ HÌNH AÁN KHOÂI XÖÔNG HOÀNG BAÄT, MYÕ MAÏO TAØI HUØNG, HAÏN HÖÕU CÖÏ SAÙT ÑAØ LINH: CHU DU CAM HAÄN MEÄNH VONG Chu du cung Meänh an taïi Ngoï, coù Töû vi toaï thuû gaëp Khoa, Quyeàn, Loäc, Hinh, AÁn, Khoâi, Xöông, Hoàng, Beät hoäi hôïp laø ngöôøi dung maïo ñeïp ñeõ laïi taøi trí vaø anh huøng, haïn gaëp cöï, Saùi, Ñaø, Linh, ñaønh oâm haän maø cheat. 8. ÑEÁ TINH TAÏI THUYÛ NAN GIAÛI TAI ÖÔNG HAÏN HÖÕU SAÙT TINH LA VOÕNG HÌNH LAO KHOÂN VI THOAÙT, MEÄNH NAÕI DÖÔNG ÑAØ GIA KIEÁP VI THAØNH THOÏ GIAÛM. Cung Meänh an taïi Tyù, coù Töû vi toaï thuû, söï cöùu giaûi taïi öông khoâng hieäu löïc, haïn tôùi cung Thìn, Tuaán gaëp nhieàu Saùt Tinh taát khoâng traùnh khoûi quan tung, hình nguïc, neáu laïi theâm Kinh Döông, Ñaø La, Ñòa Kieáp, hoäi hôïp ôû Meänh cung phaûi quyeát toaùn laø khoâng cheat non thì ngheøo heøn. 9. ÑEÀ TOAÏ LY CUNG KÎ PHUØNG HAO SAÙT, HAÏNH NGOÂ KHOÂI KHOA HÖÕU TAØI PHUÏ CHÍNH Cung Meänh an taïi Ngoï, coù Töû vi toaï thuû, gaëp Thieân Khoâi, Hoaù Khoa, hoäi hôïp taát coù taøi kinh bang teá theá, phoø taù vò nguyeân thuû, nhöng raát kî gaëp Ñaïi Tieåu Hao, Kinh Ñaø, Khoøng, Kieáp, hay Kieáp Saùt hoäi hôïp thôøi voâ vò. 10. TÖÛ VI NAM HÔÏI, NÖÕ ÑAÀM CUNG, NHAÂM GIAÙP SINH NHAÂN PHUÙ QUI ÑOÀNG Ñaøn oâng tuoåi Nhaâm, Giaùp cung Meänh an taïi Hôïi coù Töû Vi toaï thuû neân ñöôïc höôûng giaàu sang troïn ñôøi, ñaøn baø tuoåi Nhaâm, Giaùp cung Meänh an taïi Daàn coù Töû vi toaï chuû cuõng ñöôïc höôûng nhö treân, ngöôïc laïi nam ôû Daàn nöõ ôû Hôïi thì bình thöôøng. 11. TÖÛ VI DAÀN NGOÏ THAÂN CUNG, NÖÕ MEÄNH CHUÛ VÖÔÏNG PHU ÍCH TÖÛ Cung meänh an taïi Daàn, Ngoï, Thaân, soá ñaøn baø laø ngöôøi danh giaù laøm lôïi cho choàng cho con. 12. NÖÕ MEÄNH TÖÛ VI CÖ TYÙ DAÄU TÎ HÔÏI GIA TÖÙ SAÙT MYÕ NGOÏC HAØ ÑIEÅM, NHAÄT HAÄU BAÁT MYÕ.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

4

Cung Meänh an taïi Tyù, Daäu, Tî, Hôïi gaëp kinh, Ñaø, Khoâng, Kieáp, xaâm phaïm vi nhö ngoïc coù veát taát khoâng ñöôïc hoaøn toaøn toát ñeïp neân haäu vaän vaát vaû. 13. TÖÛ VI ÑAÙO THUÛ NHAØN CUNG, HÖÏU VOÏNG KHOÂ MIEÂU KHAÛ CÖÙU Cung meänh an taïi Tî, Hôïi, coù töû vi toaï thuû neân keùm toát ñeïp nhöng neáu gaëp ña Trung Tinh saùng suûa quaàn tuï thôøi nhö caùi naám khoù, coù theå cöùu ñöôïc. 14. NGOÂI TÖÛ VI ÑOÙNG VAØO CHOÁN HAÕM QUYEÀN CÖÙU THA THIEÅU GIAÛM VOÂ UY. Sao Töû Vi cö haõm ñòa thì söï giaûi khoâng ñöôïc maïnh meõ. 15. MEÄNH VIEÂN BAÈNG NGOÄ TÖÛ VI ÑAÀU PHUØNG NHÖÔÏC ÑÒA HAÏN SUY CHAÚNG SÔØN Cung Meänh Thaân coù Töû Vi toaï thuû, neáu gaëp haïn suy thì cuõng khoâng ñaùng lo ngaïi. 16. VAÄN SUY HAÏN SUY, HYÛ TÖÛ VI GHI GIAÛI HUNG AÙC Vaän haïn suy maø gaëp ñöôïc Töû Vi thì ñaùng möøng vì giaûi ñöôïc hung nguy. 17. TÖÛ VI DÖÕ CHÖ SAÙT ÑOÀNG CUNG, CHÖÕ CAÙT HOÄI CHIEÁU, QUAÂN TÖÛ TAÏI DAÕ, TIEÅU NHAÂN TAÏI VÒ CHUÛ NHAÂN GIAN TRAÙ, CAÙCH THIEÄN Cung Meänh coù Töû Vi vaø Saùt Tinh toaï thuû gaëp Caùt Tinh hoäi chieáu laø ngöôøi ca laùnh vieäc thieän, gian maïnh xaùo traù thôøi coù ñòa vò, neáu ngay thaúng taát ngheøo khoå coâ ñôn. 18. TÖÛ LAÏC NHAØN CUNG GIA KHUÙC, XÖÔNG, ÑA NGOÂN GIAÛO HOAÏT Cung Meänh Thaân coù Töû Vi, Haõm Ñòa toaï thuû gaëp Vaân Xöông, Vaân Khuùc laø ngöôøi ñaøn baø mieäng löôõi chua ngoa. 19. TÖÛ VI XÖÔNG KHUÙC PHUÙ QUYÙ KHAÛ KYØ: Cung Meänh coù Töû Vi toaï thuû gaëp Xaên Xöông, Vaân Khuùc hoäi hôïp neân ñöôïc höôûng giaøu sang hôn ngöôøi. 20. TÖ VI PHUÏ BAÄT ÑOÂNG CUNG NHAÁT HOÂ BAÙCH NAËC Cung Meänh coù Töû Vi, Taû Pha, Höûu Baät toaï thuû ñoàng cung laø ngöôøi giaøu sang uy quyeàn hieån haùch, goïi moät tieáng traêm ngöôøi daï. 21. TÖÛ VI TÖ CAÀN TAM HOAÙ NHÖÔÏC PHUØNG TÖÙ SAÙT PHONG BAÕI HAØ HOA. Cung Meänh coù Töû Vi toaï thuû raát can gaëp Khoa, Quyeàn, Loäc ñeå theâm phaàn toát ñeïp neáu gaëp Kinh, Ñaø, Khoâng Kieáp hoäi hôïp laïi thaønh xaáu xa nhö caùnh hoa bò möa vuøi gioù ñaäp. 22. TÖÛ VI QUYEÀN LOÄC NGOÄ ÑÖÔNG ÑAØ TUY MYÕ CAÙT NHI VOÂ ÑAÏO VI NHAÂM TAÂM THUAÄT BAÁT CHÍNH Cung Meänh coù Töû Vi toaï thuû gaëp Quyeàn, Loäc hoäi hôïp laø Kinh, Ñaø xaâm phaïm ngöôøi coù caùch naøy vaãn ñöôïc höôûng giaøu sang nhöng taâm ñòa baát chính, voâ ñaïo. 23. TÖÛ LOÄC ÑOÀNG CUNG PHUÏ BAÄT CHIEÁU, QUÍ BAÁT KHAÛ NGOÂN Cung Meänh coù Töû Vi, Hoaø Loäc toaï thuû ñoàng cung, gaëp Taû Phuø, Höõu Baät hoäi hôïp, ngöôøi coù caùch naøy raát quyù hieån ít ai bi kòp. 24. TÖÛ LOÄC ÑOÀNG CUNG, NHAÄT NGUYEÄT CHIEÁU, QUYÙ BAÁT KHAÛ NGOÂN:

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

5

Cung Meänh an taïi Ngoï, coù Töû Vi, Hoaù Loäc toaï thuû ñoàng cung, taát cung Töû töùc taïi Maõo coù Thaùi Döông, ñöôïc caùch “Nhaät Xuaát Phuø Tang” cung Noâ Boäc coù Thaùi AÂm, ñöôïc caùch “Nguyeät Laõng Thieân Moân” neân giaøu sang vinh hieån, con chaùu nay ñaøn, keû haàu haï ñoâng ñaûo. 25. ÑEÁ TOAÏ MEÄNH KHOÅ, TIEÀU HAÄU CAÙT TINH, TAÉC VIEÁT KIM DÖ PHUØ GIAÙ Cung Meänh coù Töû Vi toaï thuû Mieáu Vöôïng giaùp Taû, Höõu, Thieáu AÂm, Thieáu Döông ví nhö xe vaøng röôùc Vua coù taøn loïng che, laïi coù tieàn hoâ haäu uûng, neân raát quyù hieån, ngöôûi gaëp caùch naøy, taát coù danh chöùc quyeàn quyù. 26. TÖÛ VI VOÂ PHUÏ BAÄT ÑOÀNG HAØNH, VI COÁ QUAÂN, MYÕ TRUNG BAÁT TUÙC: Cung Meänh coù Töû Vi, Ñaéc Ñòa khoâng hoäi ñöôïc Taû Phuù, Höõu Baät hoaëc giaùp hoaëc chieáu ví nhö oâng Vua coâ ñôn, khoâng keû haàu ngöôøi haï neân chaúng laøm ñöôïc vieäc gì. 27. TÖÛ VI MAÏC PHUØNG KIEÁP KHOÂNG, HOÀNG ÑAØO NHAÄP MEÄNH GIAÛM THOÏ Cung Meänh coù Töû Vi toaï thuû gaëp Khoâng, Kieáp, Hoàng, Ñaøo hoäi hôïp tuoåi thoï bò trieát giaûm. 28. TÖÛ VI PHUÏ BAÄT ÑOÀNG CUNG NHAÁT HOÂ BAÙCH NAËC CÖ THÖÔÏNG PHAÅM Cung Meänh coù Töû Vi toaï thuû, Phu Baät ñoàng cung thì laøm ñeán thöôïng phaåm, moät tieáng goïi traêm ngöôøi daï neáu cung Taøi Baïch hay Quan Loäc coù caùch naøy cuõng ñöôïc phuù quí. 29. TÖÛ PHUÛ NHAÄT NGUYEÄT CÖ VÖÔÏNG ÑÒA ÑOAÙN ÑÒNH COÂNG HAÀU KHÍ (Nhö caâu 24) 30. VAÄT KHAI Ö DAÀN, VUÏ THAØNH Ö THAÂN, TÖÛ PHUÛ ÑOÀNG CUNG VI ÑAÉC ÑÒA: Vaät baét ñaàu ôû Daàn, thaønh vieäc ôû Than, Töû Vi, Thieân Phuû ñoàng cung ôû Daàn, Thaân laø ñöôïc vieäc neân toát laém. 31. TÖÛ PHUÛ ÑOÀNG CUNG VOÂ SAÙT GIAÙP NHAÂN HÖÔÛNG PHUÙC CHUNG THAÂN Cung Meänh an taïi DAÀn, Thaân khoâng Saùt Tinh tuoåi Giaùp coù caùch naøy ñöôïc höôûng phuùc troïn ñôøi. 32. TÖÛ VI THIEÂN PHUÙ TOAØN Y PHUÏ BAÄT GHI COÂNG Cung Meänh coù Töû Vi hay Thieân Phuù toaï thuû hoaëc caû hai ñoàng cung gaëp Taû Phuù, Höõu Baät hoäi hôïp, thôøi caû hai phuù quí. 33. TÖÛ PHUÙ ÑOÀNG CUNG TOÁI VI PHUÙC HAÄU THIEÁT HIEÀM NOÄI TRÔÛ TRIEÄT TUAÀN Cung Meänh an taïi Daàn, Thaân coù Töû Vi, Thieân Phuû toaï thuû ñoàng cung laø ngöôøi raát phuù chaäu, neáu gaëp Tuaàn Trieät thì laïi giaûm ñi nhieàu. 34. CAÁN CANH TÖÛ PHUÛ VI PHAÄT NHI Cung Meänh an taïi Daàn coù Töû Vi, Thaân coù Töû Vi, Thieân Phuû toaï thuû ñoàng cung thôøi daùng ngöôøi to beùo nhö con cuûa Phaät. 35. TÖÛ PHUÛ KÌNH DÖÔNG TAÏI CÖ THÖÔNG

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

6

Cung Meänh coù Töû VI hay Thieân Phuû toaï thuû gaëp Kình Döông ñoàng cung laø ngöôøi buoân baùn lôùn vaø giaøu coù hoaëc cung Thieân DI coù Vuõ Khuùc toaï thuù cuõng ñöôïc giaøu sang nhôø kinh doanh. 36. XUAÁT PHAÙT NHAÄP DUY CAÙI HAÕN TÖÛ PHUÛ ÑOÀNG VÒ Cung meänh an taïi Töù Duy Daàn, Thaân, Tî, Hôïi coù Töù, Phuû hoäi hôïp raát toát ñeïp. 37. TÖÛ PHUÛ BAÁT KHAÛ CÖ HAÂM ÑÒA: Sao Tö Phuû khoâng neân cö ôû cung Taät AÙch hay Noâ Boác. 38. TÖÛ PHUÛ TAÏI VIEÂN GIA CAÙT DIEÄU HAÀU BAÙ CHI TAØI LAÏC NHAØN CUNG HAØO GIA CHI TRÖÔÛNG Cung Meänh coù Töû Vi, Thieân Phuû,, Ñaéc Ñòa toaï thuû gaëp Caùt Tinh hoäi hôïp vtaát laøm tôùi haàu baù neáu ôû nhaøn cung Hôïi, Tyù cuõng laø haøo tröôûng trong laøng. 39. TÖÛ PHUÛ GIAÙP MEÄNH VI QUÍ CAÙCH Cung Meänh an taïi Daàn, Thaân, coù Thieân Cô, Thaùi AÂm toaï thuû, neân raát quyù khoâng giaøu sang cuõng vinh hieån. 40. TÖÛ PHUÛ TRIEÀU VIEÃN THÖÏC LOÄC VAÏN CHUNG Cung Meänh saùng suûa toát ñeïp coù Töû Vi, Thieân Phuû hoäi chieáu laø ngöôøi caû ñôøi giaøu sang sung tuùc nô côm aám aùo. 41. TÖÛ PHUÛ TRIEÀU VIEÂN HOAÏT LOÄC PHUØNG, CHUNG THAÂN PHUÙC HAÄU CHÍ TAM COÂNG Cung Meänh an taïi “Ngoï coù Töû Vi toaï thuû hoaëc an taïi Tuaát coù Thieân Phuû toaï thuû gaëp Hoaû Loäc ñoàng cung thì caû ñôøi ñöôïc höôûng giaøu sang vinh hieån vaø laøm ñeán tam coâng. 42. TÖÛ PHUÛ ÑOÀNG CUNG CÖ MIEÁU ÑÒA, TAÁT ÑÒNH XUAÁT GIAI COÂNG KHANH KHÍ Cung Meänh an taïi DAÀn, Thaân coù Töû Vi, Thieân Phuû toaï thuû ñoàng cung ngöôøi coù caùch naøy ñöôïc ñòa phuù, ñaïi quí vaøo böïc coâng khanh. 43. TÖÛ PHUÛ ÑOÀNG CUNG VOÂ SAÙT TAÁU, GIAÙP NHAÂN HÖÔÛNG PHUÙC CHUNG THAÂN Cung Meänh an taïi Daàn, Thaân coù Töû Phuû toaï thuû ñoàng cung, khoâng gaëp AÙc Saùt Tinh, taát ñöôïc höôûng phuùc, ngöôøi tuoåi Canh laø thou caùch chæ bình thöôøng. 44. TÖÛ PHUÛ ÑOÀNG CUNG, TUAÀN KHOÂNG XAÂM NHAÄP, ÑEÁ VOÂ QUYEÀN SÔÛ NAM GIAÛI HUNG TINH HAÏN NGOÄ Cung Meänh an taïi Daàn , Thaân coù Töû Vi, Thieân Phuû toaï thuû ñoàng cung gaëp Tuaàn, Trieät aùn ngöõ ví nhö vua khoâng quyeàn maát heat oai löïc haïn gaëp hung tinh xaâm phaïm taát khoâng giaûi cöùu ñöôïc hung nguy. 45. LÖU HUYEÀN ÑÖÙC ÑAÏT THÖØA HAÙN NGHIEÄP, THI Ö TÖÛ PHUÛ KHOA QUYEÀN HÌNH, AÁN, HOÀNG, KHOÂI MEÄNH THAÂN Löu Bò keá nghieäp nhaø Haùn chia thieân haï huøng cöù moät phöông nhôø Meänh Thaân coù Töû, Phuû, Khoa, Quyeàn, Hình, AÁn, Hoàng, Khoâi hoïi hôïp.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

7

46. TÖÛ PHOØNG THAO LÖÔÏC ÑA MÖU, GIAI ÑO TÖÛ PHUÛ PHUØNG QUYEÀN KÎ. Tröông Löông laø möu só cuûa Haùn Cao Toå coù taøi thao löôïc, möu cô giuùp Löu Bang laäp neân ñeá Nghieäp, vì cung Meänh an taïi Daàn coù Töû Vi, Thieân Phuû toaï thuû ñoàng cung gaëp Quyeàn, Kî hoäi hôïp, Ngöôøi coù caùch nraát quyeàn bieán, tuùc trí ña möu, taát nhieân seõ laøm neân hieån haùch. 47. DAÀN MOÄC, PHUÛ VI HÖÕU HOÄI TAM KYØ, KÌNH, BEÄT, CÖ LAI THIEÂN MEÄNH XUAÁT VOÕ DO VAÊN, QUYEÀN HAØNH CÖ PHUÏC CHUÙNG NHAÂN, MAÏC PHUØNG KHOÂNG KIEÁP HÖ VOÂ. Cung meänh an taïi Daàn, coù Töû Vi toaï thuû, Thieân Phuû ñoàng cung gaëp Khoa, Quyeàn, Loäc, Kinh Döông, Höõu Baät hoäi hôïp Meänh Thaân laø soá vaên taøi nhöng gaëp thôøi loaïn phaûi tham döï vieäc quaân cô, quyeàn haønh quyù phuïc muoân ngöôøi, töïa nhö hoaøn caûnh Khoång Minh, nhöng gaëp khoâng Kieáp bò hoûng, chæ neân ñi tu vieát saùch laø hôïp. 48. CHU THAÙI HAÄU HIEÁU HAÏNH SAÉC TAØI DO HÖÕU TÖÛ PHUÛ KHOA QUYEÀN HÌNH SAÙT Baø Chu – Thaùi – Haäu cung meänh coù Töû, Phuû, Khoa, Quyeàn, Hình, Saùt hoäi hôïp laø ngöôøi hieáu ñeå tieát haïnh ñaøn baø coù caùch naøy raát toát. 49. TÖÛ VI VUÕ KHUÙC, SAÙT DIEÄU PHUØNG, NHAÁT SINH TAÊNG LAÏI SÍNH ANH HUØNG Cung Meänh coù Töû hay Vuõ toaï thuû gaëp Saùt Tinh hoäi hôïp laø thaày tu hay quan laïi nhoû nhöng laïi thích laøm anh huøng. 50. ÑEÁ TOAÏ LAØ VOÕNG HOAØN VI PHI NGHÓEA CHI NHAÂN Cung Meänh an taïi Thìn, Tuaát coù Töû Vi toaï thuû laø ngöôøi thuû ñoaïn hay laøm nhöõng vieäc phi nghóa. 51. TÖÛ VI THÌ, TUAÁT NGOÄ PHAÙ QUAÂN LÖÔNG THÖÔNG QUAÂN TÖÛ Cung Meänh an taïi Thìn, Tuaát coù Töû Vi toaï thuû gaëp Phaù Quaân xung chieán laø hang quaân töû baát löông. 52. TÖÛ VI THIEÂN TÖÔÙNG THAÂN PHUØNG PHAÙ NGOÄ VÖÔÏNG KÌNH ÑA MÖU YEÁM, TRAÙ cung Meänh coù Töû Vi, Thieân Töôùng toaï thuû ñoàng cung cung thaân coù Phaù toaï gaëp Vöôïng, Kinh hoäi hôïp laø ngöôøi ña möu vaø xaûo quyeät. 53. TÖÛ PHAÙ MOÄ CUNG, BAÁT TRUNG BAÁT HIEÁU Cung meänh an taïi Tö Moä (Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi) coù Töû hay Phaù toaï thuû laø ngöôøi baát trung baát hieáu. 54. TÖÛ PHAÙ MEÄNH LAÂM Ö THÌN, TUAÁT, SÖÛU, MUØI TAÏI GIA CAÙT HIEÄU PHUÙ QUÍ THAÂM KYØ. Cung meänh an taïi Thìn, söûu, Muøi coù Töû hay Phaù toaï thuû gaëp nhieàu Caùt Tinh hoäi hhôïp neân ñöôïc höôûng phuù quí, uy quyeàn hieån haùch, danh tieáng löøng laãy. 55. TÖÛ VI PHAÙ QUAÂN VOÂ TAÛ, HÖÕU VOÂ CAÙT HIEÄU HUNG AÙC HOÀN LAÏI GHI ÑOÀ:

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

8

Cung Meänh an taïi Söûu, Muøi coù Töû, Phaù toaï thuû ñoàng cung neâu khoâng gaëp Taû, Höõu vaø nhieàu caùt tinh hoäi hôïp töùc laø haøng quaân chöùc nhoû hung aùc, ngu muoäi tham nhuõng, qui haàu ñaït ñöôïc muïc ñích rieâng tö. 56. TÖÛ PHAÙ THÌN, TUAÁT QUAÂN THAÀN BAÁT NGHÓA Cung Meänh an taïi Thìn, Tuaát coù Töû Vi, Thieân Töôùng toaï thuû ñoàng cung coù Phaù Quaân xung chieáu, hay coù Phaù Quaân toaï thuû, Töû Töôùng xung chieáu laø baày toâi phaûn Vua laøm loaïn traøo ñình nhö An – LOÄc – Sôn. 57. TÖÛ PHAÙ, THAM LANG NAM NÖÕ TAØ DAÂM CHÍ DAÂM Cung Meänh coù Töû Vò, Phaù Quaân Tham Lang hoäi hôïp laø ngöôøi daàm data neáu khoâng goaù sôùm cuõng laän ñaän veà ñöôøng phu theâ neáu gaëp ña quyù tinh vaãn phaùt ñaït sang giaøu vaø luùc veà giaø khi ñaõ haùn caûnh tình duyeàn thì laïi thích ñaïo lyù. 58. TÖÛ PHAÙ MOÄ CUNG VOÂ ÖU HOAÏ AÙCH, VAÄN LAI PHUÏ, BAÄT THOÅ CUNG NGUYEÄN VOÏNG ÑAÉC NHÖ CAÀU THAÂN KIEÂM HOÀNG LOÄC, HOAÙ KHOA KHAÙNH HOÄI LONG VAÂN Cung Meänh an taïi Thìn, Tuaán coù Töû Vi, Thieân Töôùng toaï thuû ñoàng cung Phaù cung chieáu hay phaù toaï thuû Töû, Phaù toaï thuû ñoàng cung Töôùng cung chieáu thì chaúng lo gì tai hoaï xaûy ñeán: cung Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi gaëp Taù Phuù, Höõu Baät coâng danh ñöôïc toaïi yù neáu Thaân ñöôïc Hoàng Loan, Hoaù Loäc, Hoaù Khoa hoäi hôïp taát nhö roàng gaëp maây hoäi laøm neân hieån haùch, danh tieáng löøng laãy. 59. TUAÁN ÑÒA HAÏ HAØNH TÖØ TÖÔÙNG, TAÂN AÁT AÂM NAM THEÁ VINH PHUÙ HOAÏNH GIAÙP CANH DÖÔNG NÖÕ THÖÔNG PHU KHAÉC TÖÛ HOAØNH ÑAÏT TÖÏ THAÂN Cung Meänh an taïi Tuaát coù Töû Vi thieân Töôùng toaï thuû ñoàng cung. Ngöôøi tuoåi Taân, tuoåi AÁt, Am Nam raát ñöôïcc höôûng giaøu sang, vôï con vinh hieån hôn ngöôøi, tuoåi Giaùp, tuoåi Canh, Döông Nöõ thì laïi hai choàng, khaéc con töï mình laäp thaân chôù khoâng ñöôïc nhôø choàng, nhôø con. 60. ÑEÁ TOAÏ THIEÂN LA, THAÂN CÖ TRIEÄT XÖÙ, Ö GIAÙP KYÛ NHAÂN, CHUNG NIEÂN NAN TOAÏI CHÍ, ÑA TRAÙI THEÂ NHI Cung Meänh taïi Thìn coù Töû Vi toaï thuû Thieân Töôùc ñoàng cung Thaân bí Trieät aùn ngöõ, ngöôøi tuoåi Giaùp, tuoåi Kyû suoát ñôøi khoâng ñöôïc toaïi chí coâng danh vôï con ñeàu laän ñaän. 61. TÖÛ VI THÌN, TUAÁT NGOÄ PHAÙ QUAÂN PHUÙ NHI BAÁT QUYÙ HÖÕU HÖ DANH Cung Meänh an taïi Thìn, Tuaát coù Töû Vi toaï thuû Thieân Töôùng ñoàng cung Phaù Quaân xung chieáu taát chæ coù phuù maø khoâng coù quí hoaëc coù quí maø khoâng phaù vaø caùi danh ñoù khoâng ñöôïc bean. 62. TÖÛ SAÙT ÑOÀNG LAÂM TÎ, HÔÏI, NHAÁT TRIEÀU PHUÙ QUÍ SONG TOAØN. Cung meänh an taïi Tî, Hôïi coù Töû Vi, Thaát Saùt toaï thuû ñoàng cung neân ñöôïc höôûng phuù quí song toaøn. 63. TÖÛ VI THAÁT SAÙT GIA KHOÂNG VONG, HÖ DANH THUÏ AÁM

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

9

Cung Meänh an taïi Tî, Hôïi coù Töû Vi, Thaát Saùt toaï thuû ñoàng cung gaëp Tuaàn, Trieät aùn ngöõ neân suoát ñôøi vaát vaû phaûi nhôø cha meï môùi coù chuùt hö danh beà ngoaøi. 64. TÖÛ VI THAÁT SAÙT, HOAÙ QUYEÀN PHAÛN TAÙC TRINH TÖÔØNG Cung Meänh an taïi Tî, Hôïi coù Töû Vi, Saùt, Quyeàn toaï thuû ñoàng cung neân raát röïc rôõ, ngöôøi coù caùch naøy raát quyù hieån, laïi theâm uy danh löøng laãy nhöng phaûi bieát xoay chieàu vaø quyeàn bieán môùi thaønh coâng. 65. HÔÏI CUNG TÖÛ SAÙT GIA KIEÂM HÌNH AÁN KHOÂI KHOA LAÏI NHAÄP QUAN CUNG, CÖ VAÊN HOAÙN VUÕ XUAÁT SÖÙ KYØ COÂNG, ÑA ÑAÏT DUY HAÕM TRIEÄT CÖ, PHEÁ CAÙCH Cung Meänh an taïi Hôïi coù Töû Vi, Thaát Saùt toaï thuû ñoàng cung, cung Quan Loäc coù thieân Hình, quoác AÁn, Thieân Khoâi, Hoaù Khoa hoäi hôïp taát ñang laøm vaên laïi kieâm ra voõ ñaït ñöôïc nhieàu kyø coâng hieån haùch neáu gaëp Trieät laïi laø pheá caùch caàm quaân xuaát traän taát thua chæ neân laøm coá vaán, giaùo sö thì lôïi. 66. TÖÛ SAÙT TOÁN CUNG, ÑEÀ HUEÀ BAÕO KIEÁM HOAÏ TUYEÄT NHAÄP XAÂM ÑA SAÙT CHI NHAÂN, HAÏNH HOÄI HOÀNG KHOA, AÁN, MAÕ, BAÄT, SINH, DÒ LAÄP CHIEÁN COÂNG VI ÑAÏI TÖÔÙNG Cung Meänh an taïi Tî, coù Töû Vi, Thaát Saùt toaï thuû ñoàng cung ví nhö Vua coù kieám ñeo, göôm daét gaëp Hoûa Tuyeät laø ngöôøi ña saét nhöng neáu theâm HOÀng, Khoa, AÁn, Maõ, Baät, Sinh taát laø haøng Ñaïi töôùng laäp ñöôïc nhieàu chieán coâng kyø laï, phi thöôøng neáu bò Tuaàn, Trieät aùn ngöõ chæ laø haïng ñoà teå hay ñao phuû. 67. TÖÛ, THAM, KHOÂI, VIEÄT PHÖÔNG ÑOAØI LONG THAÀN KYØ ÑAÕO AI AI CUØNG ÑÖÔØNG Cung Meänh an taïi Daäu coù Töû Vi, Tham Lang ngoä Thieân Khoâi neáu ñi tu thôøi toát ñöôïc nhieàu ngöôøi ñeán cuùng. 68. TÖÛ THAM TAÕ HÖÕU NGOÄ TRUNG, COÙ NGÖÔØI CON CAÙI TROÁN CHOÀNG RA ÑI Cung Meänh an taïi Maõo, Daäu coù Töû, Tham toaï thuû gaëp Taû, Höõu hoäi hôïp ñaøn baø coù caùch naøy taát coù ngaøy troán choàng boû con. 69. TÖÛ THAM ÑOÀNG CUNG, CÖ ÑOAØI CHAÁN BAÁT TRUNG BAÁT NGHÓA CAÄN GIAN NHAÂN Cung Meänh an taïi Maõo, AÄu, coù Töû Vi, Tham Lang toaï thuû ñoàng cung laø ngöôøi baát trung baát nghóa, chæ gaàn nhöõng phöôøng gian aùc, ñaøn baø coù caùch naøy suoát ñôøi löu laic phong traàn. 70. THAM TÖÛ THUYÛ CUNG GIAÙP HIEÀN TÖÙ SAÙT BAÀN KHOÅ CHUNG THAÂN Cung Meänh an taïi Hôïi, Tyù, coù Tham Lang hay Töû Vi toaï thuû gaëp Kinh, Ñaøm Khoâng, Kieáp neân raát xaáu xa môø aùm suoát ñôøi ngheøo khoå. 71. TÖÛ VI VUÕ KHUÙC, PHAÙ QUAÂN HOÄI DÖÔNG ÑAØ KHI COÂNG DANH CHÆ NGHÒ KINH THÖÔNG Cung Meänh coù Töû Vi, vuõ Khuùc hay Phaù quaân toaï thu gaëp Kinh, Ñaø hoäi hôïp laø ngöôøi khoâng maøng ñeán coâng danh maø laïi thích, buoân baùn, ngöôøi coù caùch naøy neáu

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

10

bon chen treân ñöôøng hoaïn loä taát gaëp nhieàu söï phieàn loøng coøn kinh doanh thong nghieäp thôøi thaønh ñaït. 72. TÖÛ, PHUÛ, VUÕ TÖÔÙNG, TAÛ, HÖÕU, LONG, PHÖÔÏNG, KHOA, QUYEÀN, LOÄC, AÊN, QUAÂN THAÀN KHAÙNH HOÄI GHI CAÙCH; GIA ÑÌNH KIEÁP LOAÏN THEÁ NAN THAØNH ÑAÏI SÖÏ Cung Meänh coù Töû Vi toaï thuû gaëp Thieân Phuû, Vuõ Khuùc, Thieân Töôùng, Taû, Höõu, Long Phöôïng, Khoa, Quyeàn, Loäc, AÁn hoäi hôïp neân raát röïc rôõ nhö Vua toâi khaùnh hoäi ôû trieàu ñình ngöôøi coù caùch naøy ñöôïc höôûng phuù quí cöïc ñoä, uy danh löøng laãy tuoåi thoï cuõng gia taêng nhöng neáu gaëp Kinh, Kieáp hoäi hôïp laïi khoâng theå taïo ñöôïc söï nghieäp lôùn trong thôøi hoaïn neáu coù cuõng khoâng beàn. 73. HAÏN PHUØNG TÖÛ PHUÛ VUÕ TÖÔÙNG HAÏNH ÑAÉC HOÀNG QUYEÀN KHÖÔNG COÂNG HYÛ NGOÄ VAÊN VÖÔNG Haïn coù Töû, Phuû, Vuõ, Töôùng hoäi hôïp gaëp Hoàng Loan, Hoùa Quyeàn khaùc naøo Khöông Töû Nha gaëp Vaên Vöôïng. 74. MEÄNH ÑAÉC TÖÛ PHUÛ VUÕ TÖÔÙNG HAÏN ÑAÙO THIEÂN LA TÖÛ TUYEÄT CÖÏ, ÑOÀNG SAÙT DIEÄU LAI SAÂM, NGOÄ ÑÒA SA TRAØNG, QUAN HAÄU TAÙNG MEÄNH Cung Meänh coù Töû, Phuû, Vuõ, Töôùng hoäi hôïp haïn gaëp Thieân La, Töû, Tuyeät, Cöï, Moøn, Thieân Ñoâng taát phaûi cheát ngoaøi sa tröôøng nhö Quan Vaân Tröôøng ngoä naïn ôû Ñoâng Ngoâ. 75. TÖÛ VI THAÙI AÂM SAÙT DIEÄU PHUØNG NHAÁT SINH TAØO SÖÛ SÍNH ANH HUØNG Cung Meänh an taïi Daàn, Thaân coù Vuõ Khuùc, Thieân Töôùng toaï thuû ñoàng cung, Töû Vi hôïp chieáu coù Thaùi AÂm toaï phuû laø ngöôøi taøi gioûi vaø anh huøng. 76. NÖÕ MEÄNH TÖÛ VI THAÙI AÂM TINH, TAÛO NGOÄ HIEÀN PHU TÍN KHAÛ PHUØNG Ñaøn baø cung Meänh coù Töû Vi, hay Thaùi AÂm, Mieáu, Vöôïng Ñaéc Ñòa toaï thuû taát laáy ñöôïc choàng hieàn. Neáu coù Thaùi Döông haõm ñòa toaï thuû traùi laïi muoän choàng con, tô tình dang dôû. 77. TÖÛ VI CÖ HUYNH ÑEÄ DIEÄC HÖÕU TRÖÔÛNG HUYNH NGOÄ HOAÙ LOÄC VI TRÖÔÛNG Cung Huynh ñeä coù Töû vi toaï thuû taát coù anh chò treân mình neáu gaëp Hoaù Loäc laïi laø con tröôûng. 78. BAÄT VÒ CÖ TYÙ HUYNH HÖÔNG, PHAÛN PHU LAÉM KEÛ HOÏ HAØNG CHAÚNG KHOÂNG Cung Huynh Ñeä an taïi coù Töû Vi, Höõu Baät ñoàng cung laø trong hoï haøng chò em coù ngöôøi phaûn choàng. 79. TÖÛ PHUÛ VUÕ KHUÙC LAÂM TAØI TRAÏCH CAÛNH KHIEÂM QUYEÀN LOÄC PHU ÑOÀ OÂNG Cung Ñieàn, Taøi coù Töû Vi, Thieân Phuû, Vuõ Khuùc hoäi hôïp gaëp Quyeàn, Loäc taát giaøu coù vaøo haøng phuù oâng nhöng chæ coù phuù khoâng coù quí neáu theâm Taû Phuù, Höõu Baät Loäc Toàn môùi hay.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

11

80. TÖÛ PHUÙ VUÕ TÖÔÙNG PHU CUNG, GIA HÔÏP RIEÂU ÑAØO Ö GIAÙP MAÄU THAÂN GIANG HOÀ CHI NÖÕ Cung phu coù Töû, Phuû, Vuõ, Töôùng gaëp Rieâu, Ñaøo hoäi hôïp ñaøn baø tuoåi Giaùp tuoåi Maäu laø giaûi giang hoà laøm quan taét moät böôùc leân baø. 81. TÖÛ PHUÛ VUÕ TÖÔÙNG PHU VÒ KIEÂM TAM KYØ GIA HOÄI LÖÔÏC THAO CHI NÖÕ, KÎ TAÂN KYÛ ÖU NGOÂ KÌNH ÑAØ CHUNG THAÂN COÂ QUAÛ Cung Phu coù Tö, Phuû Vuõ, Töôùng hoäi hôïp gaëp Khoa, Quyeàn, Loäc ñaøn baø laø ñaûm ñang thao löôïc, giuùp choàng laøm neân danh giaù nhöng laïi kî ngöôøi tuoåi Taân, Kyû neáu bò Kình, Ñaø xaâm phaïm thôøi suoát ñôøi oan traùi coâ ñôn. 82. PHUÙC TAÏI THUYÛ CUNG ÑEÁ CÖ, KIEÁP TÌNH SUY TRIEÄT GIA LAÂM AÙC NHAÂN ÑAÕNG TÖÛ MAÕN KIEÁP, NAN TOAØN Cung Phuùc Ñöùc an taïi Tyù, coù Töû Vi hay Cöï Moân toaï thuû gaëp Ñòa kieáp, Kinh Döông, Suy, Trieät hoäi hôïp taát laø ngöôøi hung aùc laøm döõ laïi gaëp döõ luùc cheát khoâng ñöôïc toaøn thaây thi theå bò moå xe. 83. PHUÏC CÖÏ LY, ÑEÅ CAÙCH TU PHUØNG, NHÖÔÏC GIA SAÙT DIEÄU, BAÏI TINH THAÀN TUAÀN TRIEÄT, CHUNG THAÂN HYÛ BAÁT CAÄP THÔØI HOAÙN GIAO TAM HOAÙ ÑIEÀN VIEÂN TUÙC HÖÔÛNG VOÂ TAØI Cung Phuù Ñöùc an taïi Ngoï coù Töû Vi toaï thuû gaëp Saùt Tinh, Baïi Tình hay Tuaàn, Trieät aùn ngöõ taát suoát ñôøi khoâng gaëp thôøi maëc duø coù taøi. Nhöng neáu gaëp moät trong Tam HOaù töùc Khoa, Quyeàn, Loäc toaï thuû taïi Phuùc Ñöùc taát nhieân aûnh höôûng vaøo cung Theâ neân nhôø vôï coù taøi thao löôïc maø an nhaøn sung söôùng. 84.PHUÙC THOÏ CHAÁN CUNG, ÑEÁ THAM TÖÔÙNG PHUÛ HAÏNH PHUØNG CAÙT TUÙ, TAM HOAÙ GIAÙ LAÂM, PHUÙC TAÊNG BAÁT TUYEÄT HÖÕU KIEÁN TRIEÄT TUAÀN, TÖÙ SAÙT MOÂ TINH, TAÁT HÖÕU ÑAO THÖÔNG CHI AÙCH, DÖÔNG MOÄ LAÏC DI Cung Phuùc Ñöùc an taïi Maõo coù Töû Vi, Tham Lang toaï thuû ñoàng cung Meänh coù Thieân Phuù toaï thuû Thieân Töôùng chieáu gaëp nhieàu Caùt TInh vaø Khoa Quyeàn, Loäc hoäi hôïp laø ngöôøi ñöôïc höôûng phuùc bean bæ nhöng neáu gaëp Tuaàn, Trieät, Kinh, Ñaø, Khoâng, Kieáp hoäi hôïp thì bò tai naïn veà ñao thong vaø ñöông moä töùc moä ñaøn oâng thaát laïc. 85. KHOÂNG CUNG PHUÙC TOAÏ, NHI PHUØNG TÖÛ PHUÛ ÑOÀNG LÖÔÏNG CÔ NGUYEÄT TU KIEÁN HOÅ HÌNH TAM HOAÙ PHUØNG THÔØI LOAÏN THEÁ, THANH BÌNH KHAÙNH HIEÀN NHÖÔÙC KIEÁN KHOÂNG TINH SAÙT DIEÄU PHUØ TRAÀM AÛO AÛNH, NHAÂN SÖÏ NHAØN LAI CHI PHUÙC HAÏNH Cung Phuùc Ñöùc an thaïi Thaân coù Cô, Nguyeät toaï thuû Ñoàng, Löông hoäi chieán taát giaùp Töû giaùp Phuû gaëp Hoå Hình, Khoa, Quyeàn, Loäc taát loaïn laïc thì gaëp thôøi, thanh bình thì vinh hieån nhöng neáu bò Kình, Ñaø, Khoâng, Kieáp, Tuaàn, Trieät xaâm phaïm thì coâng danh nhö phuø du aûo aûnh, khoâng bon chen danh lôïi thôøi ñaéc phuùc. 86. CAÁN ÑÒA PHUÙC CÖ TOÁI HYÛ TAM KYØ ÑEÁ CAÙCH PHÖÔÏNG LONG PHUÏ BAÁT THÒ PHAÙT VOÕ COÂNG HAÀU TÖÔÙC ; MAÏC PHUØNG TRIEÄT, KÎ MAÕ, HÌNH, XÖÔNG, KHUÙC, HIEÅN THAÂN NGOAÏI XÖÙ, ÖU HIEÀM ÑINH TÖÛ

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

12

Cung Phuùc Ñöùc an taïi Daàn coù Töû Vi toaï thuû Thieân Phuû ñoàng cung Khoa, Quyeàn, Loäc, Phöôïng, Long, Phu Baát hoäi chieán neân raát toát ñeïp ngöôøi coù caùch naøy taát phaùt voõ laøm ñeán töôùc haàu neáu gaëp Trieät aùn ngöõ Kî, Maõ, Hình, Xöông, Khuùc, thì hieån ñaït nôi xöù ngöôøi nhöng laïi hieám con. 87. PHUÙC TAÏI NGOÏ CUNG, TÖÛ ÑOÀNG HÌNH PHÖÔÏNG KIEÂM NGOÄ TANG HÌNH MAÕ KHOÁC LOÄC QUYEÀN: TIEÀN NGOÄ TANG HÌNH MAÕ KHOÁC LOÄC QUYEÀN: TIEÀN ÑOÀ HEÄ VI THAØNH SÖÏ HYÛ NGOÄ BAÄT KHOA HAÄU TUEÁ DÒ THAØNH NGHIEÄP CHUÛ Cung Phuùc Ñöùc an taïi Ngoï coù Töû Vi toaï thuû Kinh Döông, Phöôïng Caùc ñoàng cung gaëp Tang, Hình, Maõ, Khoác, Loäc, Quyeàn thôøi tieàn vaän laän ñaän khoâng thaønh coâng, neáu gaëp Höõu Baät, Hoaù Khoa thì baäu vaän haïnh thoâng ñaéc yù nguyeän. 88. PHUÙC TOAÏ ÑINH SÔN TÖÙ SAÙT ÑOÀNG CÖ MOÄ DIEÄU, LAI KYÛ NHAÂN SINH MOÄ DAÏ. CÖ TRIEÀU SAÙT DIEÄU KÎ, LÖU, GIANG ÑOÀ NGOÄ SAÙT HAÏNH KIEÂM SINH VÖÔNG, LONG KHOA HIEÅN TAØI NGÖ PHUÛ QUYEÀN HÌNH TOAÏ CUØNG THÖØA HAØNH AÙN PHAÙP. Cung Phuùc an taïi Muøi coù Töû, Phaù hoaëc Lieâm, Saùt toaï thuû ñoàng cung ngöôøi maïng Thoå coù Kinh, Ñaø, Khoâng, Kieáp toaï thuû hay xung chieáu gaëp Hoaù Kî, Löu Haø taát qua soâng bò gieát hay cheát ñuoái. Nhöng neáu gaëp Tröôøng Sinh, Ñeá Vöôïng, Long, Khoa laø ngöôøi coù taøi ñi bieån laøm thuyû thuû thôøi hôïp neáu ñöôïc Quyeàn, Hình hoäi hôïp laïi laø quan toaø coi veà hình aùn. 89. PHUÙC CÖÙ ÑÒA VOÕNG, HAÏNH PHUØNG PHUÏC BAÁT HOÀNG QUYEÀN TÖÛ PHUÛ MOÄ TINH VI TOÁI HAÛO; AÂM COÂNG HOAÏNH PHAÙT KIEÁN COÂNG LAÄP NGHIEÄP DÒ THAØNH ; KHUÛNG KIEÁN CÖÏ, ÑOÀNG, KIEÁP, TUYEÄT XÖÔNG, LINH MOÄ PHAÀN ÑA PHAÙT TAÄT NGUYEÀN, BAÀN CAÙCH VOÂ MOÂN KHAÛ ÑAÛO Cung Phuùc Ñöùc an taïi Tuaát coù Töû Vi hay Thieân Phuû toaï thuû gaëp Phuï, Baät Hoàng, Quyeàn hoäi hôïp neân raát toát ñeïp trong hoï coù aâm phaàn keát phaùt taát seõ taïo ñöôïc söï nghieäp phi thöôøng nhöng neáu coù Cöï Moân, thieân Ñoàng toaï thuû theâm Kieáp, Tuyeät, Vöôïng, Linyh hoäi hôïp taát moä phaàn bò ñoäng con chaùu sinh taät nguyeàn ngheøo naøn khoâng traùnh khoûi. 90. GIAÙP KYÛ NHAÂN, ÑEÁ CAÙCH HOAN PHUØNG KIEÂM HÖÕU ÑOÀNG, XÖÔNG, THÖ NHAÄN HAÏN PHUØNG : TAØI TAÊNG PHUÙC TIEÁN Tuoåi Giaùp cung Meänh coù Töû, toaï thuû Haïn, gaëp Hoàng, Loan, Vaên, Xöông, Taøo Thö, Kinh Döông taát danh taøi höng vöôïng, phuùc thoï doài daøo. 91. HUNG TINH ÑAÉC ÑÒA PHAÙT GIAÕ NHÖ LOÂI NGÖÔÏC PHUØNG ÑEÁ TÖÔÏNG DANH ÑAÈNG TÖÙ HAÛI. Cung Meänh an taïi Daàn, Thaân coù Töû, Phuû toaï thuû gaëp Hung Tinh Ñaéc Ñòa hoäi hôïp laø ngöôøi taøi gioûi laäp ñöôïc söï nghieäp hieån haùch, tieáng taêm löøng laãy. 92. THAÂN CÖ TAØI CUNG HYÛ THAØNH ÑEÁ TÖÔÏNG, VOÂ CAÙCH VAÊN ÑOAØN HAÄU PHUÙ TIEÀN VINH ; MAÏC VÒ GIANG HAÛI NGÖ GIA, NAN ÑEÀ THUYÛ AÙCH LAI KIEÁN KIEÁP HAØ HAÏN ÑAÙO.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

13

Cung Thaân cö Taøi Baïch coù Töû, Phuû Vuõ Töôùng toaï thuû (Ñeá Caùch) Saùt, Phaù, Tham (Voõ Caùch) hay Cô Nguyeät Ñoàng Löông (Vaên Ñoaøn) hoäi hôïp gaëp nhieàu sao toát ñeïp quaàn tuï taát tuoåi treû laøm neân, veà giaø laïi giaøu coù neáu haïn gaëp Löu Haø, Ñòa Kieáp thì chôù neân ñi soâng, bieån maø gaëp taïi naïn.

THIEÂN – PHUÛ
1. THIEÂN PHUÛ OÂN LÖÔNG Cung Meänh coù sao thieân Phuû toaï thuû laø ngöôøi taùnh neát oân hoaø laïi coù loøng töø taâm vaø hay laøm vieäc thieän. 2. NAM THIEÂN PHUÛ GIAO LONG VAÕNG ÑUÏC Ñaøn oâng cung Meänh coù Thieân Phuû toaï thuû laø ngöôøi tieánh neát can thaän ít noùi, laøm vieäc gì cuõng suy nghó chín chaén ví nhö thuoàng luoàng qua vöïc. 3. THIEÂN PHUÛ TOÁI KÎ KHOÂNG TINH NHI NGOÄ THANH LONG PHAÛN VI CAÙT TÖÔÏNG Cung Meänh coù Thieân Phuû toaï thuû raát kî gaëp Tuaàn, Trieät, Thieân, Ñòa khoâng xaâm phaïm ví nhö kho troáng roãng nhöng neáu gaëp Thanh Long thò laïi toát ñeïp. 4. PHUÛ CÖ ÑÒA VOÕNG NHÖÔÏC LAÂM TUAÀN KHOÂNG CÔ NHAÂM ÑINH TUEÁ MAÕN THEÁ SÖÏ BAÛO HOAØI NAN PHUØNG VAÂN LOÄ Cung Meänh an taïi Tuaát coù Phuû toaï thuû gaëp Tuaàn aùn ngöõ ngöôøi tuoåi Nhaâm, Ñinh suoát ñôøi khoâng ñaït yù muoán coâng danh laän ñaän. 5. THIEÂN PHUÛ KÎ NGOÄ KHOÂNG TINH LAÏI NHAÄP TAØI CUNG TAÙN HAO VOÂ ÑOÄ Thieân Phuû raát kî gaëp Thieân, Ñòa khoâng xaâm phaïm cung Taøi Baïch coù caùch naøy thì khoù giöõ ñöôïc cuûa, tieàn taøi hao huït. 6. THIEÂN PHUÛ LAÂM TUAÁT, HÖÕU TINH PHUØ, YEÁU KIM VI TÖÛ Cung meänh an taïi Tuaát coù Thieân Phuû toaï thuû ngöôøi tuoåi Giaùp, Kyû neáu gaëp quí tinh hoäi hôïp thôøi giaøu sang vinh hieån vaøng ñeo ngoïc giaét khoâng coù quí tinh chæ bình thöôøng. 7. THIEÂN PHUÛ TUAÁT CUNG SAÙT TAÁU, GIAÙP, KYÛ NHAÂN, YEÁU KIM HÖU THAÛ PHUÙ Cung Meänh an taïi Tuaát coù Thieân Phuû, ngöôøi tuoåi Giaùp, tuoåi Kyû neân ñi buoân thì giaøu coù neáu gaëp Kinh, Ñaø, Khoâng, Kieáp thôøi xaáu. 8. THIEÂN PHUÛ CÖ NGOÏ TUAÁT, THIEÂN TÖÔÙNG LAI TRIEÀU GIAÙP NHAÂN NHAÁT PHAÅM CHI QUYÙ

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

14

Cung Meänh an taïi Ngoï, Tuaát coù Thieân Phuû toaï thuû Thieân Töôùng hôïp chieáu ngöôøi tuoåi Giaùp raát quyù hieån laøm ñeán nhaát phaåm caùc tuoåi khaùc cuõng coù quan chöùc vaø ñöôïc höôûng giaøu sang. 9. PHUÛ, TÖÔÙNG TRIEÀU VIEÂN, THIEÂN CHUNG THÖÏC LOÄC Cung meänh an taïi Daàn, Thaân coù Phuû, Töôùng, HOaù Loäc ôû Taøi hôïp chieáu laø thöôïng saùch tieàn cuûa dö an dö ñeå nhöng neáu Loäc khoâng ôû ñoàng cung vôùi Phuû, Töôùng thì keùm toát. 10. THIEÂN PHUÛ, THIEÂN TÖÔÙNG NAÕI VI Y LOÄC CHI THAÀN, CI SAÕI VI QUAN ÑINH CHÆ HAÏNH THOÂNG CHI TRIEÄU Cung Meänh coù Phuû toaï thuû Töôùng chieáu hay Töôùng toaï thuû Phuû chieáu gaëp nhieàu Trung Tinh saùng suûa, hoäi hôïp laøm quan thì ñöôïc nhieàu boång loäc moïi söï haïnh thoâng, ñi tu thôøi leân chöùc hoaø thöôïng, nhieàu ngöôøi ñeán cuùng baùi, nhaát laø ngöôøi tuoåi giaùp coù caùch naøy raát quí hieåm. 11. DAÀN PHUØNG PHUÛ TÖÔÙNG VI ÑAÊNG NHAÁT PHAÅM CHI VINH Cung Meänh an taïi Daàn, Ngoïc, Tuaát gaëp Phuû, Töôùng hoäi hôïp, khoâng gaëp caùc Saùt Tinh ngöôøi tuoåi Giaùp giaàu sang vinh hieån laøm quan ñeán nhaát phaåm. 12. PHUÛ TÖÔÙNG ÑOÀNG LÖÔNG TÍNH TAÁT HAÛO; SAÙT KIEÁP KHOÂNG THAM, TÍNH BAÁT THÖÔØNG Cung Meänh c1o sao Phuû, Töôùng, Ñoàng, Löông thì tính neát hieàn laønh phuùc baøn. Coù sao Thaát Saùt, Kieáp, Khoâng, Tham Lang toaï thuû thi taùnh neát danh caõi baát thöôøng. 13. PHUÛ DÖÕ VUÕ KHUÙC ÑOÀNG ÑOÄ TÍCH NGOÏC ÑOÂI KIM Cung meänh coù thieân Phuû, Vuõ Khuùc toaï thuû ñoàng cung gaëp nhieàu sao toát taát giaøu sang tieàn choân baïc caát gaëp sao xaáu thôøi laøm ngheà thaâu ngaân thì hôïp. 14. PHUÛ, VUÕ TYÙ CUNG HÍAP ÑINH, NHAÂN TOAÏ PHUÙC VÖÔÏNG DANH BA HUNG LAI TUAÀN, KIEÁP DANH SÖÙ NHAÂN KHI, U CANH NHAÂM TUEÁ TAØI PHUÙC TRÖÔØNG HAØNH Cung Meänh an taïi Tyù coù thieân Phuû, Vuõ Khuùc toaï thuû ñoàng cung ngöôøi tuoåi Giaùp, Ñinh ñöôïc höôûng phuùc laïi theâm danh tieáng löøng laãy neáu bò Khoâng, Kieáp, Tuaàn, Trieät xaâm phaïm thì caùi danh ñoù bò hoen oá vaø ngöôøi ñôøi kinh bæ. Nhöng vôùi ngöôøi tuoåi Canh Nhaâm thì khoâng bò mang tieáng xaáu vaãn coù taøi loäc vaø haïnh phuùc ñöôïc beàn vöõng. 15. THIEÂN PHUÛ LOÄC TOÀN XÖÔNG KHUÙC CÖ VAÏN CHI TÖ Cung Meänh coù Thieân Phuû, Loäc Toàn toaï thuû Cöông, Khuùc hoäi hôïp laø ngöôøi giaøu coù vaøo haøng phuù caùch. 16. THIEÂN PHUÛ CÖÔNG KHUÙC TAÛ HÖÕU CAO ÑEÄ AÂN VINH Cung Meänh coù thieân Phuû toaï thuû Cöông, Khuùc, Taû Höõu hoäi hôïp taát ñöôïc höôûng giaøu sang vinh hieån hôn ngöôøi. 17. PHUÛ PHUØNG ÑAØ TUEÁ TÎ CUNG CUOÀNG NGOÂN LOAÏN NGÖÕ NOÙI ROÂNG THAÙNG NGAØY

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

15

Cung Meänh an taïi Tî coù thieân Phuû toaï thuû gaëp Ñaø La, Thaùi Tueá laø ngöôøi aên noùi khoâng kòp suy nghó, coù noùi khoâng, khoâng noùi coù. 18. HAÏN PHUØNG PHUÛ TÖÔÙNG KIEÂM HÖÕU VIEÄT LINH TU PHOØNG LOÄ KHOÅN ÖÙNG THÍ ÑAÏT CAO Haïn gaëp Phuû, Töôùng, Vieät, Linh hoäi hôïp neân ñeà phoøng ñi xa coù haïi nhöng ñi thì thôøi ñoã cao. 19. THIEÂN PHUÛ VUÛ KHUÙC CÖ TAØI TRAÏCH CAÛNH KHIEÂM QUYEÀN, LOÄC PHUÙ ÑOÀ OÂNG. Cung Ñieàn Taøi, coù Thieân Phuû, Vuõ Khuùc toaï thuû ñoàng cung gaëp Quyeàn, Loäc hoäi hôïp taát giaøu sang phong löu. 20. TAØI CÖ TAØI VÒ NGOÂ GIAÛ PHUÙ XA Cung Ñieàn, Taøi coù Phuû, Vuõ, Mieáu Vöôïng toaï thuû neân raát giaøu coù. 21. THIEÂN PHUÛ CÖ TAØI BAÏCH DIEÄC THÒ ÑA TAØI NGOÄ THIEÂN BINH TAÁT CHI HAO TOÅN Cung Taøi Baïch coù Thieân Phuû toaï thuû laø ngöôøi coù tieàn nhöng neáu gaëp Thieân Hình laïi hay hao taøi toán cuûa. 22. PHUÙ PHUØNG KHOÂNG XÖÙ TAØI XUY THUYÛ CHUNG NAN BAÛO TÖ CÔ LÖU TRUYEÀN Cuøng Taøi Baïch coù Thieân Phuû toaï thuû gaëp Thieân, Ñòa Khoâng hay Tuaàn, Trieät aùn ngö thì tieán taøi bò suy keùm suoát ñôøi khoâng giöõ ñöôïc toå nghieäp. 23. THIEÂN PHUÛ LAÂM GIAÛI AÙCH NHI VOÂ BEÄNH Cung Taät AÙch coù Thieân Phuû toaï thuû laø ngöôøi ít taát beänh. 24. PH UÛ TÖÔÙNG CÖ THEÂ VÒ, PHI GIAÙ BAÁT THAØNH Cung theâ coù Phuû, Töôùng hoäi hôïp taát phaûi cöôùi xin linh ñình, moân ñaêng hoä ñoái.

VUÕ KHUÙC
1. VUÕ KHUÙC CHI TINH VI QUAÛ TUÙ Cung Meänh coù Vuõ Khuùc toaï thuû chuû söï hieám hoi, hình khaéc vaø coù ñoäc, khoâng khaéc cha meï cuõng khaéc anh em. 2. VUÕ KHUÙC MIEÁU VIEÂN OAI DANH HAÙCH BIEÁN Cung Meänh coù Vuõ Khuùc, Mieáu ñòa toaï thuû gaëp nhieàu sao saùng suûa hoäi hôïp taát laøm neân hieån haùch danh tieán löøng laãy ngöôøi tuoåi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi raát hôïp neáu an taïi Thìn, Tuaát laø thöôïng caùch, an taïi Töûu, Muøi thöùc caùch, tieàn baàn haäu phuù. 3. THAÂN CÖ VUÕ KHUÙ HAÉC TÖÛ TRUNG TAØNG

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

16

Cung Meänh, Thaân coù Vuõ Khuùc toaï thuû thì trong mình coù nhieàu noát ruoài. 4. VUÕ XÖÔNG TY HÔÏI DINH LUÏC GIAÙP SUYÙ BIEÂN ÑÌNH Cung meänh an taïi Tî, Hôïi coù Vuõ Khuùc, Vaên Cöông toaï thuû ñoàng cung ngöôøi tuoåi Giaùp laø töôùng bieân khu traán giöõ bôøi coõi. 5. VUÕ KHUÙC NHAØN CUNG ÑA THUÛ NGHEÄ Cung meänh an taïi Tî, Hôïi coù Vuõ Khuùc toaï thuû laø ngöôøi coù taøi veà thuû coâng ngheä hay laøm thôï raát kheùo tay. 6. SAO VUÕ TÖÔÙNG ÔÛ ÑAÀU CUNG AÁY NGHEÀ BAÙCH COÂNG AI THAÁY CUÕNG DUØNG Cung Meänh an taïi Daàn, Thaân coù Vuõ Khuùc, Thieân Töôùng toaï thuû ñoàng cung laø ngöôøi coù taøi veà thuû coâng ngheä. 7. VUÕ TÖÔÙNG DAÀN THAÂN NHI NGOÂ LOÄC QUYEÀN, PHUÙ GIA VÖÔNG KHAÛI Cung Meänh an taïi Daàn, Than coù Vuõ, Töôùng toaï thuû ñoàng cung gaëp Loäc, Quyeàn taát giaøu coù nhö Vöông Khaûi. 8. VUÕ KHUÙC THAM LANG TAØI TRAÏNH VÒ HOAÏNH PHAÙT TÖ TAØI Cung Ñieàn, Taøi coù Vuõ Khuùc, Tham Lang toaï thuû ñoàng cung cuûa caûi tieàn taøi vaøo nhö nöôùc. 9. VUÕ KHUÙC THAM LANG GIA HOAÙ KÎ, KYÕ NGHEÄ CHI NHAÂN Cung Meänh coù Vuõ, Tham toaï thuû gaëp Saùt TInh, Hoaù Kî hoäi hôïp thöôøng laø ngöôøi chuyeân veà kyõ ngheä, hoaëc laø kyõ sö neáu khoâng cuõng laø thôï kheùo. 10. VUÕ, THAM, THÌN, TUAÁT, MAÄU, CANH, DÖÔNG NÖÕ VOÂ HAÏNH HÖÕU TAØI; KIEÁP KHOÂNG HUNG KIEÁN HÖÕU PHUØNG HAØ NHAÄN VAÄN LAÂM ; MEÄNH VÒ NAN TOAØN Cung Meänh an taïi Thìn, coù Vuõ Khuùc toaï thuû Tham xung chieáu hay Tham toaï thuû Vuõ xung chieán ngöôøi tuoåi Maäu, Canh, döông nöõ thì taøi gioûi nhöng thieáu ñaïo ñöùc haïn gaëp khoâng, Löu Haø, Kinh Döông taát tính maïng khoù baûo toaøn. 11. TIEÀN BAÀN HAÄN PHUÙ VUÕ THAM ÑOÀNG THAÂN MEÄNH CHI CUNG; TIEÀN PHUÙ HAÄU BAÀN, CHÆ VÌ VAÄN PHUØNG KIEÁP SAÙT Cung meänh, Thaân an taïi Söûu, Muøi coù Vuõ, Tham toaû thuû ñoàng cung taát tröôùc ngheøo sau giaøu nhöng neáu cung Than gaëp Kieáp Saùt, Ñòa Kieáp, thieân Khoâng, Hao Tuyeät, ngöôïc laïi tröôùc giaøu sau ngheøo. 12. VUÕ KHUÙC CUNG TUAÁT, HÔÏI, THÖÔÏNG TOÁT PHAÙ THAÙI AÂM PHUØNG THAM LANG Cung meänh an taïi Tuaát coù Vuõ toaï thuû Tham xung chieáu Thaùi AÂm nhò hôïp hay an taïi Hôïi, Vuõ, Phaù toaï thuû, Töû Tham hôïp chieáu, Thieân Cô, Thaùi AÂm nhò hôïp theâm Hoaù Kî vaø Saùt Tònh thôøi tuoåi treû phaûi laän ñaän vaát vaû. Nhöng vôùi Tuoåi Giaùp Kyû, Nhaâm theâm Hoaû Tinh thì hôïp caùch, laïi ñöôïc höôûng giaøu sang. 13. VUÕ KHUÙC PHAÙ QUAÂN PHAÙ TOÅ PHAÙ GIA LAO LÖÏC

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

17

Cung meänh an taïi Tî, Hôïi coù vuõ, Phaù toaï thuû ñoàng cung laø ngöôøi phaù saûn cuûa caûi cha meï neân xa gia ñìnmh hay xuaát ngoaïi thôøi hay. 14. VUÕ SAÙT PHAÙ LIEÂM CÖ MAÕO ÑÒA MOÄC YEÂM LOÂI KINH Cung Meänh an taïi Maõo coù Vuõ, Saùt toaï thuû ñoàng cung hay Phaù, Lieâm toaï thuû ñoàng cung neân ñeà phoønj seùt ñaùnh ñieän giaät. 15. VUÕ PHUØNG PHAÙ DIEÄU NAN BAÛO ÑI LAÏI TAØI SAÛN NGHIEÄP Cung Meänh hay Ñieàn, Taøi an taøi Tî, Hôïi coù Vuõ Phaù toaï thuû ñoàng cung taát khoù giöõ ñöôïc cö nghieäp cuûa cha meï. 16. VUÕ, PHAÙ, TRÒNH, THAM XUNG HÔÏP KHUÙC TOAØN COÁ QUI Cung Meänh coù Vuõ, Phaù, Trinh, Tham hoäi hôïp gaëp Caùt Tinh neân raát toát ñeïp. 17. VUÕ, PHAÙ, CÖ TÎ, HÔÏI ÑAÕNG TÖÛ VOÂ LÖÔNG Cung Meänh an taïi Tî, Hôïi coù Vuõ, Phaù toïa thuû ñoàng cung phaøm nhaân laø ngöôøi xaûo traù vó nhaân, laø ngöôøi gian huøng. 18. VUÕ, PHAÙ LÖÔNG NGOÄ XÖÔNG, KHUÙC THOÂNG MINH, CÔ SAÛO ÑÒNH VOÂ CUØNG Cung Meänh an taïi Tî, Hôïi coù Vuõ, Phaù toaï thuû ñoàng cung gaëp Xöông, Khuùc laø ngöôøi raát kheùo leùo thoâng minh duyeân veà kyõ ngheä maùy moùc raát hôïp. 19. VUÕ KHUÙC, LIEÂM TRINH, THAM, SAÙT CANH TAÙC KINH THÖÔNG Cung Meänh coù Vuõ Tham toïa thuû Lieâm Saùt hoäi hôïp neân canh taùc thong maïi thôøi toát. 20. VUÕ KHUÙC KIEÁP SAÙT HOÄI KINH DÖÔNG NHAÂN TRÌ ÑAÏO Cung Meänh coù Vuõ Khuùc, Kieáp Saùt toïa thuû gaëp Kinh Döông chieáu taát laø ngöôøi gian aùc gieát ngöôøi khoâng gôùm tay. 21. VUÕ KHUÙC, DÖÔNG ÑAØ KHIEÂM HOAÛ TUÙ, TAÙNG MEÄNH NHAÂN TAØI Cung Meänh coù Vuõ Khuùc toaï thuû gaëpKinh, Ñaø, Hoaù, Linh hoäi hôïp thôøi phaûi ñeà phoøng bò cöôùp gieát. 22. VUÕ KHUÙC, VAÂN KHUÙC VI NHAÂN ÑA HOÏC ÑA NAÊNG Cung Meänh coù Vuõ, Mieáu, Vöôïng, Ñaéc Ñòa toaï thuû gaëp Vaên Khuùc ñoàng cung laø ngöôøi hoïc roäng, ña taøi vaø thoâng minh. 23. VUÕ KHUÙC LAÂM COÂ THAÀN HAØN NGUYEÂN TAÀN TAÀN KHÖÙ QUI Cung Meänh coù Vuõ Khuùc gaëp Coâ Thaàn nhö Haøn nguyeân coù phaùp thuaät taøi gioûi quí döõ. 24. VUÕ KHUÙC LOÄC MAÕ GIAO TRÌ PHAÙT TAØI VIEÃN BOÄ Cung Meänh coù Vuõ Khuùc toïa thuû gaëp Loäc, Maõ hoäi hôïp taát ñi xa phaùt taøi, kieám tieàn moät caùch deã daøng, laäp ñöôïc cô nghieäp xa queâ höông baûo quaûn. 25. VUÕ KHUÙC KHOÂI VIEÄT CÖ MIEÁU VÖÔÏNG, TAØI CHÖÙC CHI QUAN Cung Meänh coù Vuõ Khuùc Mieáu, Ñòa toaï thuû gaëp Khoâi, Vieät hoäi hôïp taát laø ngöôøi laøm quan trong chính quyeàn, thöôøng coi veà taøi chaùnh. 26. VUÕ KHUÙC THIEÂN DI, CÖÏ THÖÔNG CAO MAÕI

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

18

Cung Thieân Di coù Vuõ Khuùc toaï thuû ra ngoaøi buoân baùn seõ trôû neân giaøu coù. 27. TÖÛ VI HOÄI VUÕ KHUÙC Ö TÖÛ TÖÙC QUI VI THÖÙC HOEØ Cung Töû Töùc ôû Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi coù Vuõ Khuùc toaï thuû taát sinh quí töû. 28. VUÕ KHUÙC THUÛ TÖÛ CUNG BAÁT TAÉT COÂ THAÀN NHI HÖÕU TAÏI Cung Töû Töùc coù Vuõ Khuùc khoâng hieåm oøn thôøi cuõng khaéc con. 29. VUÕ, CÔ, LOÄC, MAÕ, QUAÛ, LAON HOÂN NHAÂN THUÛ AÁY MOÙI TROØN THAÁT GIA Haïn gaëp Vuõ Khuùc, Thieân Cô, Hoaù Loäc, Thieân Maõ, Quaû Tuù, Hoàng Loan hoäi hôïp taát coù tin möøng veà cöôùi xin. 30. PHUÙC TAÏI SÖÕU CUNG, CÖ TOAÏ, VUÕ, THAM, DIEÄC, CAÀN TAÛ, HÖÕU, PHÖÔÏNG, LONG MOÄ, TOÏA NAM, HIEÀN DANH TAØI, LAI TAM HOAÙ, HOÅ RIEÂU NÖÕ TAÁT GIANG HOÀ HIEÀN HAÙCH DANH GIA Cung Phuùc Ñöùc an taïi Söûu coù Vuõ, Tham toaï thuû, ñoàng cung gaëp Taû, Höõu, Phöông, Long, Moä taát trong hoï con trai laøm neân vinh hieån, tieáng taêm löøng laãy, theâm Khoa, Quyeàn, Loäc, Hoå, Rieâu thôøi con gaùi löu laïc giang hoà maø laøm neân danh giaù.

THIEÂN – TÖÔÙNG
1. NÖÕ TÖÔÙNG TINH HUØNG HUYÛ HÖ TRÖØNG Ñaøn baø cung meänh coù thieân Töôùng toïa thuû thôøi hung tôïn nhö con gaáu döõ neáu gaëp Hoàng, Taáu laø soá cung phí. 2. THIEÂN TÖÔÙNG HYÛ CÖ Ö THEÂ VÒ Cung Theâ coù thieân Töôùng thì vôï laø ngöôøi phuùc haäu ñöùng ñaén. 3. SONG NGÖ THIEÂN TÖÔÙNG, PHAÙ QUAÂN THANH CAO MINH MAÃN Cung meänh, Thaân an taïi Tî, Hôïi coù thieân Töôùng toaï thuû Phaù xung chieáu laø ngöôøi thanh cao minh maãn. 4. AÁN MANG VÒ LIEÄT COÂNG HAÀU SAO LAØNH TÖÔÙNG CAÙO HOÄI VAØO MEÄNH CUNG Cung Meänh gaëp Thieân Töôùng, Phong Caùo toïa thuû ñoàng cuõng laø ngöôøi coù quan chöùc laøm ñeán Coâng Haàu. 5. THIEÂN TÖÔÙNG KHOÂNG KIEÁP CÖ QUAN COÂNG DANH CHAÚNG ÑÖÔÏC TAÂN TOAN NHIEÀU BEÀ Cung Quan Loäc coù thieân Töôùng toaï thuû laïi gaëp Kieáp, Khoâng taát coâng danh laän ñaän laïi chòu nhieàu ñaéng cay. 6. THIEÂN TÖÔÙNG NGOÄ LOÄC, XUNG TRUNG TOÏA CÖÛA MAÄN ÑAØO COÙ GAÕ TAØI CHAÂN Cung Meänh coù Thieân Töôøng gaëp Hoaù Loäc xung chieáu laø ngöôøi coù söùc quyeán ruõ ñaøn baø con gaùi.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

19

7. THIEÂN TÖÔÙNG, LIEÂM TRINH, KÌNH DÖÔNG GIAÙP: ÑA CHIEÂU HÌNH TRÖÔÏNG NAM ÑAO Cung Meänh an taïi Tî, Ngoïc coù Thieân Töôùng, Lieâm Trinh toaï thuù ñoàng cung giaùp Kinh Döông taát khoù traùnh ñöôïc tuø toäi chæ neân ñi tuø laø hôn, hoaëc bout tham voïng lôïi danh thôøi yeân thaân. 8. THIEÂN TÖÔÙNG CHI TINH NÖÕ MEÄNH TRIEÀU, TAÁT ÑÖÔNG TÖÛ QUÍ CAÄP PHU HIEÀN cung Meänh coù Töôùng, Mieáu Vöôïng, Ñaéc Ñòa toaï thuû ñaøn baû coù caùch naøy taát laáy ñöôïc choàng hieàn vaø sanh con quí. Ñaøn baø tuoåi Kyû, Meänh an taïi Tyù, tuoåi Giaùp, Meänh an taïi Ngoï, tuoåi Canh, Meänh an taïi Thìn laø thong caùch toát nhaát. 9. TÖÔÙNG HOÀNG NÖÕ MEÄNH, QUÍ NHAÂN HAÛO PHOÁI Cung Meänh coù thieân Töôùng, Hoàng Loan toaï thuû ñoàng cung ñaøn baø ñöôïc choàng danh giaù. 10. THIEÂN TÖÔÙNG HÖÕU BAÄT PHUÙC LAI LAÂM Cung Meänh coù Thieân Töôùng, Höõu Baät toaï thuû ñoàng cung laø ngöôøi ñöôïc höôûng phuùc. Ñaøn baø tuoåi Quí Meänh an taïi Tyù, Tuoåi Quyù, Kyû Meänh an taïi Daàn, tuoåi Giaùp, Canh, Quí Meänh an taïi Söûu, Muøi, Hôïi thôøi keùm toát an taïi Tyù, Ngoïc, Maõo, Daàn thì ít phuùc ñöùc neáu giaøu sang thì khoâng ñöôïc bean. 11. TÖÔÙNG NGOÄ CAÙI ÑAØO KHUÙC MOÄC THUAÀN TÖÔÏC DAÂM PHONG HAÏN NGOÄ CÔ RIEÂU VOÂ PHU NAN TÖÏ KHÔÛI COÂ MIEÂN Cung Meänh coù Thieân Töôùng toaï thuû gaëp Ñaøo, Khuùc Moäc hoäi hôïp laø ngöôøi xinh ñeïp nhöng daâm daõng ví nhö con chim chia voâi ñoäng côõn. Haïn gaëp Cô, Rieâu taát khoù nguû ñöôïc moät mình ñeâm naèm thao thöùc tö töôûng ñeán nhöõng chuyeän trai gaùi. 12. TÖÔÙNG LAÂM CHAÁN ÑÒA, SINH, VÖÔÏNG, ÑAØO HOÀNG TAÛ, HÖÕU, QUYEÀN XÖÔNG DIEÄN HOA VUÕ BAÙ VAÄN PHUØNG PHAÙ ÑAØ KÌNH KIEÁP LAÕ BOÁ DO DAÂM MAÕN KIEÁP Cung Meänh an taïi Maõo coù Thieân Töôùng toaï thuû gaëp Traøng Sinh, Ñeá Vöông, Ñaøo, Hoàng, Taû, Höõu, Quyeàn, Xöông ngöôøi maët ñeïp nhö hoa laïi voõ ngheä sieâu quaàn Haïn gaëp Phaù, Ñaø, Kieáp neân phaûi cheát nhö Laõ Boá ñôøi Tam Quoác. 13. TÎ HÔÏI TÖÔÙNG BINH AÁN NHAÄP Ö BÍNH NHAÂM NHAÂN, QUYEÀN HAØNH CHAÁN ÑOÄNG HAO DIEÄU, TAØI SAÛN VÖÔÏNG TAÊNG Cung Meänh an taïi Tî, Hôïi coù Thieân Töôùng toaï thuû gaëp Phuïc Bính, Quoác AÁn hoäi hôïp ngöôøi tuoåi Bính, Nhaâm taát quyeàn haønh uy theá vang löøng Haïn gaëp Loäc, Quyeàn Ñaïi, Tieâu Hao thì tieàn cuûa vaøo nhö nöôùc. 14. PHUÙC CÖ ÑOAØI SÖÙ, LÖÔÏNG TÖÔÙNG HÌNH QUYEÀN, HOÅ, KHOÁC, SINH, MAÕ GIAO LAI VOÕ CAÙCH, PHAÙT LIEÂN HAÀU BAÙ, ÖU KIEÁN KÒ LINH, KHUÙC VIEÄT TAÉC HÖÕU TÖÛ THÖÔNG TRAÄN ÑÒA Cung Phuùc Ñöùc an taïi Daäu coù Thieân Töôùng, Töôùng Quaân toaï thuû ñoàng cung gaëp Hình, Quyeàn, Hoå, Khoác, Sinh, Maõ hoäi hôïp thôøi voõ laøm ñeán haàu baù nhöng neáu gaëp Linh, Khuùc, Vieät taát phaûi cheát ngoaøi sa tröôøng.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

20

15. THIEÂN TÖÔÙNG TUAÁT THÌN KHÔÛI THI ÑAÏT COÂNG DANH CHÍ SÓ Cung Meänh an taïi Thìn, Tuaát coù thieân Töôùng toaï thuû Töû Vi ñoàng cung laø ngöôøi hung baïo gan daï daùm laøm nhöõng vieäc phi thöôøng taát coâng danh hoaïnh ñaït. 16. TYÙ, NGOÏ TÖÔÙNG LIEÂM NHI PHUØNG PHUÏ BAÄT THAÙI Y ÑAÉC THEÁ Cung Meänh an taïi Tyù, Ngoï coù Thieân Töôùng, Lieâm Trinh toaï thuû ñoàng cung gaëp Phuï, Baät hoäi hôïp laøm ngheà thaày thuoác raát gioûi. 17. THIEÂN TÖÔÙNG TÖÛ VI, THAÂN PHUØNG PHAÙ KIEÂM NGOÂ VÖÔNG TUAÀN ÑA MÖU YEÁM TRAÙ Cung Meänh coù Töû Vi, Thieân Töôùng toïa thuû ñoàng cung, cung Thaân coù Phaù Quaân gaëp Ñeá Vöông vaø Tuaàn aùn ngöõ laø ngöôøi nhieàu möu meïo thuû ñoaïn vaø gian huøng. 18. TÖÔÙNG LIEÂM TAÏI NGOÏ, KHOA HÌNH QUYEÀN CUÛNG HAØN TÍN ÑAÏT CAO VOÕ THÖÔÏNG GHI COÂNG Haøn Tín cung Meänh an taïi Ngoï coù thieân Töôùng, Lieâm Tringh toaï thuû ñoàng cung gaëp Khoa, Hình, Quyeàn hoäi hôïp ñöôïc thuï phong laøm töôùng saùu nöôùc dieät Haïng Voõ giuùp löu Bang laäp neân ñeá nghieäp. 19. MEÄNH ÑAÉC TÖÔÙNG LIEÂM HAÏN PHUØNG LA VOÕNG ÑAØ LAØ THAM LINH HAØN TÍN THOÏ TÖÛ ÑAO HÌNH Cung Meänh an taïi Ngoï coù Töôùng, Lieâm toaï thuû ñoàng cung haïn ñeán cung Thìn, Tuaát gaëp Tham Lang, Ña La linh tinh hoäi hôïp thôøi nhö Haøn Tín phaûi cheát cheùm veà tay Laõ Haäu.

THAÁT – SAÙT
1. THAÁT SAÙT CÖ QUAN ÑAÉC VÒ, UY AÙP VAÏN NHAÂN Cung Quan Loäc coù Thaát Saùt toaï thuû Ñaéc Ñòa laø ngöôûi coù oai nghi khieán ngöôøi phaûi neå sôï. 2. THAÁT SAÙT PHUØNG THAÙI TUEÁ TRÍ DUÕNG HÖÕU DÖ Cung Meänh coù Thaát Saùt toaï thuû gaëp Thaùi Tueá laø ngöôøi trí duõng coù thöøa. 3. GIAÙP SAÙT, GIAÙP LIEÂM COÂNG DANH VAÕN ÑAÏT Cung meänh coù Thaát Saùt giaùp Lieâm thì veà gia coâng danh môùi thaønh ñaït. 4. SAÙT PHAÙ HI TRÔÏ KÌNH DÖÔNG Cung meänh coù Thaát Saùt, Phaù toaï thuû gaëp Kinh Döông thì söï trôï löïc raát maïnh meõ gaëp toát thì theâm toát, gaëp xaáu theâm xaáu. 5. THAÁT SAÙT TAÏI THAÂN HÖÔÛNG ÑAÉC AN TOAØN CHI PHUÙ Cung Meänh an taïi Thaân coù Thaát Saùt thì ñöôïc höôûng phuùc hoaøn toaøn. 6. THAÁT SAÙT TYÙ NGOÏC DAÀN THAÂN THOÏ KHAÛO

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

21

Cung Meänh an taïi Tyù, Ngoï, Daàn, Thaân coù Thaát Saùt toaï thuû laø ngöôøi tröôøng thoï suoát laâu. 7. THAÁT SAÙT TRIEÀU DAÀU NHAÄP TÖÔÙNG Ö PHUÛ MOÂN Cung Meänh an taïi Tyù, NGoï, Daàn, Thaân coù Thaát Saùt toaï thuû laø ngöôøi lieät vaøo haøng Töôùng trong phuû. 8. THAÁT SAÙT THUÛ THA TAØI VI KYÛ VAÄT Cung Meänh coù Thaát Saùt laø ngöôøi thích laùy cuû angöôøi laøm cuûa mình. 9. THAÁT SAÙT ÑAN THUÛ MEÄNH VIEÂN VOÂ KHAÛ CÖÙU TRUNG LAÂM CHI HAÏN Haïhn tôùi cung Thìn, Tuaát coù Thaát Saùt toaï thuû gaëp Ñaïi Tieåu Hao truøng phuøng töùc vaøo Laø, Voõng goïi laø töû ñòa taát khoâng cöùu ñöôïc. 10. MAÁY NGÖÔØI THUYÛ AÙCH HOÛA TAI SAÙT LIEÂM NGOÄ HOÛA RIEÂU NGOÀI KÎ THAM Cung Thaân coù Thaát Saùt, Lieâm Tringh gaëp Hoaûv Tinh thì bò chaùy nhaø. Thieân Rieäu, Hoaù Kî gaëp Tham Lang thì bò cheát ñuoái. 11. DAÀN, THAÂN SAÙT KÎ TRUØNG GIA, THÖÔNG CHIEÂU ÑAÛ MAÏ THÖÏC LAØ GIAN CHUAÂN Haïn ñeán cung Daàn gaëp Thaát Saùt, Hoaù Kî taát hay sinh ra nhuyeän thò phi ñi ñeán choã ñaùnh chöûi nhau. 12. SAÙT HÌNH KHOÁC HOÅ TÖÛ CUNG, ÑEÁN GIAØ CHÖA THAÁY TAY BOÀNG CON THÔ Cung Töû Töùc coù Thaát Saùt, Thieân Hình, Thieân Khoác Baïch Hoå hoäi hôïp taát hieám con. 13. SINH CON ÑIEÁC LAÙC NGAÅN NGÔ BÔÛI CUNG TÖÛ TÖÙC SAÙT ÑAØ KIEÁP KHOÂNG Cung Töû Töùc coù Thaát Saùt toaï thuû gaëp Ñaø La, Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp taát sinh con ñieác laùc ngaån ngô. 14. NGOÂI CAO CHÖÙC TROÏNG COÂNG HAÀU MEÄNH THAÂN SAÙT VUÕ ÔÛ ÑAÀU NGOÏC CUNG Cung Meänh Thaân van taïi Ngoï, coù Thaát Saùy, Töû Vi Thieân Löông, Vuõ Khuùc, Thieân ñoàng taát coù quyeàn tö leänh traán nhaäm bieân thuyø. 15. QUYEÀN CAO TROÏNG CHAÁN BIEÂN CÖÔNG NGOÏ CUNG THAÁT SAÙT TÖÛ, LÖÔNG, VUÕ, ÑOÀNG Cung Quan Loäc an taïi Ngoï, gaëp Thaát Saùt, Töû Vi thieân Löông, Vuõ Khuùc, Thieân Ñoàng taát coù quyeàn tö leänh traán nhaäm bieân thuyø. 16. SAÙT PHUØNG PHUØ HOÅ HAY ÑAÂU DAÕ TRAØNG THÔÛI AÁY AÂU SAÀU NGUÏC TRUNG Cung Meänh coù that Saùt gaëp quan Phuø, Baïch Hoå ví nhö Daõ Traøng oâm haäu trong nguïc thaát. 17. SAÙT TINH CHIEÁU ÔÛ CUNG ÑOAØI

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình
VÌ NGÖÔØI THAM CUÛA PHAÄT ÑAØI HOAÏ THOÏ

www.tuviglobal.com

22

Cung Meänh an taïi Daâu, coù Thaát Saùt toaï thuû laø ngöôøi tham cuûa trôøi Phaät laøm cuûa mình taát sinh hoïa lôùn. 18. THAÁT SAÙT TYÙ NGOÏ PHUØNG TAÛ HÖÕU VAÊN KHUÙC GIA CHI CAÙCH TOÁI THANH Cung Meänh an taïi Tyù, Ngoïc, coù Thaát Saùt toaï thuû laø Thaát Saùt ngöôõng ñaåu gaëp T3, Höõu, theâm Vaên Khuùc ngöôøi coù caùch naøy ñöôïc höôûng giaøu sang danh tieáng löøng laãy. 19. NHÒ CUNG PHUØNG THAÁT SAÙT TAÛ HÖÕU HOÄI SÖÔNG TINH Cung Meänh an taïi Daàn, Thaân, coù Thaát Saùt toaï thuû laø caùch Thaát Saùt trieàu daãu ngöôøi ñöôïc caùch naøy raát tinh khoân minh maãn taát laøm neân röïc rôõ vaø höôûng phuù quí ñeán toät böïc. 20. THAÁT SAÙT DAÀN, THAÂN, TYÙ, NGOÏ, NHAÁT SINH TÖÔÙC LOÄC VINH XÖÔNG Cung Meänh an taïi Tyù, Ngoï, Daàn, Thaân coù thaát Saùt toaï thuû taát ñöôïc phuù quí vinh hieån. 21. THAÁT SAÙT LIEÂM TRINH ÑOÀNG VÒ LOÄ THÖÔÏNG MAÏI THI Cung Meänh an taïi Söûu, Muøi coù thaát Saùt, Lieâm Trinh, toaï thuû ñoàng cung gaëp hình, Kî, Khoâng, Kieáp, thôøi cheát ñöôïng, gaëp tai naïn maø cheát. 22. THAÁT SAÙT PHAÙ QUAÂN NGHI XUAÁT NGOAÏI, CHÖÙ BAN THÖÛ NGHEÄ BAÁT NAÊNG TINH Cung Meänh coù Saùt hay Phaù Haõm Ñòa toaï thuû taát phaûi sôùm lìa boû gia ñình laøm aên nôi xa, bieát nhieàu ngheà nhöng khoâng ñöôïc tính saûo. 23. THAÁT SAÙT LAÂM THAÂN, MEÄNH LÖU NIEÂN HÌNH, KÎ TAI THÖÔNG Cung Meänh, Thaân coù Thaát Saùt toaï thuû haïn gaëp Hình Kî taát coù tai naïn hình thong nhöng gaëp töû vi, thieân Töôùng hay Loäc Toàn coù theå giaûi cöùu ñöôïc. 24. THAÁT SAÙT TRUØNG PHUØNG TÖÙ SAÙT YEÂU ÑAØ BOÁI KHUÙC TRAÄN CHUNG VONG cung Meänh coù Thaát Saùt toaï thuû gaëp Kieáp, Khoâng, Linh, Hoa taát phaûi guø long hoaëc cheát traän. 25. THAÁT SAÙT HOAÛ DÖÔNG BAÀN THAÛ TIEÄN ÑOÀ TEÅ CHI NHAÂN Cung Meänh coù Saùt haõm ñòa toaï thuû gaëp Hoûa, Tinh, Kình Döông hoäi hôïp laø ngöôøi ngheøo heøn laøm ñoà teå hay haøng thòt. 26. THAÁT SAÙT DÖÔNG LINH, LÖU NIEÂN BAÏCH HOÅ HÌNH NGUÏC TAI TRUAÂN Cung Meänh coù Thaát Saùt toaï thuû Kình Döông, Linh Tinh ñoàng cung haïn gaëp Baïch Hoå taát phaûi gian nan veà hình nguïc. 27. THAÁT SAÙT LÖU DÖÔNG NHÒ QUAN PHUØ LY HÖÔNG TAÛO PHOÁI Cung Meänh coù Thaát Saùt toaï thuû coù Löu Haø, Kình Döông ñoàng cung cung, nhò hôïp coù Quan Phuø taát phaûi xa queâ höông maø thaønh hoân phoái.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình
28. THAÁT SAÙT TRAÀM NGAÂM PHUÙC BAÁT VINH

www.tuviglobal.com

23

Cung Meänh coù Thaát Saùt toaï thuû ñaøn oâng laø ngöôøi coù uy duõng, ñaøn baø thôøi coâ ñoäc. 29. THAÁT SAÙT THUÛ CHIEÁU, TUEÁ HAÏN KÌNH DÖÔNG, NGOÏ SINH NHAÂN MEÄNH AN MAÕO DAÄU CUNG CHUÛ HÖNG VONG Cung Meänh an taïi Daäu, Maõo coù Thaát Saùt toaï thuû hay xung chieàu ngöôøi tuoåi Ngoï haïn gaëp Thaùi Tueá, Kình Döông chuû söï thaønh baïi baát thöôøng. 30. THAÁT SAÙT ÑÔN CÖ PHUÙC ÑÖÙC, NÖÕ NHAÂN THIEÁT KÎ TIEÂN VOÂ NGHI Cung Phuùc Ñöùc coù Thaát Saùt ñoäc thuû ñaøn baø coù caùch naøy raát xaáu laø ngöôøi ñaøm tieän nhöng vôùi tuoåi Giaùp laïi toát, tuoåi Ñinh, Kyû bình thöôøng, tuoåi Bính, Maäu neân ñeà phoøng hình nguïc. 31. THAÁT SAÙT LAÂM THAÂN CHUNG THÒ YEÅU Cung Thaân coù Thaát Saùt toaï thuû taát yean töû, neáu khoâng phaûi ngheøo khoå. 32. SAÙT KÌNH TAÏI NGOÏ MAÕ ÑAÀU ÑÔÙI KIEÁM TÖÔNG GIAO SAÙT DIEÄU Ö BÍNH, MAÄU MEÄNH VÒ NAN TOAØN Cung Meänh an taïi Ngoï coù Thaát Saùt toaï thuû Kình Döông ñoàng cung, tuoåi Bính, Maâu taát cheát khoâng thaáy thöôøng bò tai naïn veà dao suùng ngöôøi coù caùch naøy ví nhö thanh kieám keà coå raát ñoäc, nhöng gaëp Phöôïng Caùc, Giaûi Thaàn thì khoâng ñaùng lo ngaïi. 33. THAÂN PHUØNG SAÙT PHAÙ LIEÂM THAM HAÏN LAÂM ÑÒA VOÕNG HÌNH KHOÂI, SAÙT DIEÄU KÎ, ÑAØ, XAÂM NHAÄP, THUÏC GIA TRÖÔÛNG NOÄI DUÏC ÑÖÙC MEÄNH VONG Cung Thaân coù Saùt, Phaù, Lieâm, Tham hoäi hôïp Haïn tôùi cung Tuaát gaëp Hình, Khoâi, Kî, Ñaø, Hoaû, Linh xaâm phaïm taát nhö Tröông Phi bò aùm saùt trong tröôøng. 34. SAÙT CÖ LY KHAÛM NAM NHAÂN THEÂ HIEÀN ÑA HOÄI: MAÏC NGOÂ KIEÁP, RIEÂU, OÁ PHUÏ AÙI COÂ THAÂN: NÖÕ MEÄNH AI OAÙN TRAÙI HOÀNG NHAN NAN TÖÏ CHUÛ Cung Meänh an taïi Tyù, Ngoï, coù Thaát Saùt toaï thuû ñaøn oâng nhieàu vôï nhöng ñeàu laø ngöôøi hieàn thuïc gaëp Kieáp, Rieâu laïi laø ngöôøi gheùt ñaøn baø chæ thích ñoäc thaân, nöõ soá coù caùch naøy muoán döùt ñöôøng tình aùi nhöng vaãn phaûi vöông luî. 35. PHUÙC TOAÏ THIEÂN LA ÖU KIEÁN SAÙT ÑAØ KÌNH, PHAÙ HOÛA, TANG, TÖÛ KIEÁP THÒ NHÖÔÏC SUY COÁT TAÙN TAØI HAO XUAÁT NGOAÏI VOÂ AÂM TÖÛ LOÄ HAÏNH LAI NHAÄT, NGUYEÃT, CÔ, LÖÔÏNG, XÖÔNG, TUEÁ HOAÏNH ÑAÏT DANH ÑINH TÖÛ QUI QUYEÀN BAÁT ÑAÉC CHUYEÅN DI Cung Phuùc Ñöùc an taïi thin, coù Thaát Saùt toaï chuû, Kình, Ñaø hoäi hôïp hay Phaù Quaân toaï thuû gaëp Hoûa, Tang, Töû, Kieáp taát toå moä bò ñoäng, neân con gaùi löu laïc cheát xöù ngöôøi, tieàn cuûa hao huït. Nhöng neáu gaëp Nhaät, Nguyeät hay Cô, Löông toaï thuû, Xöông, Tueá hoäi hôïp thôøi con chaùu laøm neân vinh hieån uy quyeàn hieån haùch khoâng gì lay chuyeån ñöôïc. 36. SAÙT PHUØNG HÌNH, HOÅ, HAÕM TAÏI TÖÛ CUNG, THAI LEÂ CHI AI Cung Töû Töùc coù Thaát Saùt toaï thuû, Hình, Hoå, Haõm Ñòa hoäi hôïp taát hieám muoän con caùi.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

24

37. SAÙT, PHAÙ, THAM TAÏI NÖÕ MEÄNH, NHI NGOÄ VAÊN XÖÔNG, Ö TAÂN, ÑINH TUEÁ SÖÔNG PHUÏ GHI NHAÂN Cung Meänh coù Saùt, Phaù, Tham hoäi hôïp gaëp Vaên Xöông toaï thuû hay xung chieáu tuoåi Taân, Ñinh, laø ngöôøi goaù bua coâ ñôn phaûi muoän laäp gia ñình môùi traùnh ñöôïc buoàn thong tang toùc. 38. SAÙT, PHAÙ, THAM TAÏI PHOÁI CUNG, ÑAÉC QUYEÀN, LOÄC KHUÙC, XÖÔNG: MEÄNH PHUÏ CHI NHAÂN HIEÀM QUYÙ TUEÁ ÖU PHUØNG COÂ, QUAÛ: QUAÛ PHUÏ CHI NHAÂN Cung Phu coù Saùt, Phaù, Tham hoäi hôïp gaëp Quyeàn, Loäc, Khuùc, Xöông ñaøn baø laø baäc meänhh phuï nhöng neáu gaëp coâ quaû phaûi goaù sôùm. 39. SAÙT RIEÂU CÖ HOAÛ ÑÒA NÖÕ NHAÂN BA ÑAØO XUAÁT HAÛI, PHUØNG QUYEÀN LOÄC THAM BAÙC CHI NHAÂN Cung Meänh an taïi Tî, Ngoï coù Thaát Saùt toaï thuû gaëp thieân Rieâu ñaøn baø coù caùch naøy laø ngöôøi taøi gioûi nhöng phong traàn ba chìm baûy noåi neáu gaëp Quyeàn, Loäc thì coù taøi nhö khoâng vöôùng luî. 40. SAÙT, PHAÙ, LIEÂM, THAM TAM KYØ GIA HOÄI LAI TRIEÀU HOÀNG, HÌNH, TAÛ, HÖÕU UY DANH NHAÁT THEÁ CHI NHAÂN; KÎ, KHOÂNG TRIEÄT, CHUNG THAÂN TAÙC SÖÏ NAN THAØNH Cung Meänh coù Saùt, Phaù, Lieâm, Tham hoäi hôïp gaëp Khoa, Quyeàn, Loäc, Hoàng, Hình, Taû, Höõu laø ngöôøi hieåu ñaït veà voõ nghieäp danh tieáng löøng laãy trong thieân haï neáu bò Kî, Khoâng hay Tuaàn, Trieät xaâm phaïm thì caû ñôøi khoâng thaønh coâng, neáu coù cuõng khoâng beàn. 41. THAÁT SAÙT TRIEÀU ÑAÅU, TÖÔÙC LOÄC VINH XÖÔNG Cung Meänh an taïi Daàn, Thaân coù Thaát Saùt toaï thuû ñöôïc caùch “Thaát Saùt Trieàu Ñaåu”. Taát ñöôïc höôûng phuù quí ñeán toät böïc. 42. SAÙT KÌNH TOAÏ CUÕNG LIEÂM TRÖÏC VOÂ TÖ Cung Meänh coù Saùt, Mieáu Vöông, Ñaéc Ñòa toaï thuû gaëp thieân Hình ñoàng cung laø ngöôøi coâng baèng lieâm chính. 43. DÖÔNG, ÑAØ, THAÁT SAÙT TÖÔNG TAÏP NGUÕ KIEÁN TAÉC THÖÔNG Cung Meänh coù Thaát Saùt gaëp Kinh, Ñaø, Haõm, Ñòa taát gaëp tai naïn thöông tích. 44. MEÄNH VOÂ CHÍNH DIEÄU HAÏN NGOÄ TRUÙC LA, ÑAØO HOÀNG; SUY TUYEÄT; KHOÅNGMINH NAN CAÀU TAØNG THOÏ Khoång Minh thöøa Töôùng cuûa Taây Thuïc Thôøi Tam Quoác cung Meänh voâ chính dieän Haïn gaëp Saùt, Phaù, Tham, Ñaøo Hoàng, Suy, Tueäyt hoäi hôïp neân duø coá tình cöôõng laïi meänh trôøi nhöng cuõng phaûi cheát.

PHAÙ – QUAÂN

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

25

1. PHAÙ QUAÂN NHAÁT DIEÄU TÍNH NAN MINH Cung Meänh coù Phaù ñôn thuû khoâng gaëp Chính Dieän khaùc ñoàng cung laø ngöôøi hoà ñoà thieáu saùng suoát vaø öu nònh. 2. PHAÙ QUAÂN TÍNH KHOÁC BAÁT NHAÂN, BAÁT AN THAÂN MEÄNH Phaù Quaân laø hung Tinh chi söõ hao taùn, baát phaân khoâng neân oâ Thaân hay Meänh. 3. PHAÙ TAÏI KHAÛM LY TAM THIEÁU TAM COÂNG QUYEÀN ÑAËC TROÏNG cung Meänh an taïi Tyù, Ngoï coù Phaù toaï thuû laø ngöôøi coù Quyeàn cao chöùc troïng. 4. PHAÙ QUAÂN TYÙ NGOÏ CUNG VOÂ SAÙT, QUAN TÖ THANH HIEÅN CHÍ TAM COÂNG Cung Meänh an taïi Tyù, Ngoï coù Phaù toaï thuû khoâng gaëp Saùt Tinh hoäi hôïp taát ñöôïc vinh hieån laøm tôùi tam coâng. 5. PHAÙ TOAÏ KHAÛM LY COÂ THAÂN ÑOÄC AÛNH BAÄT KÌNH TOAÏ CUÛNG DÖÏ THUÛ DANH GIA Cung Meänh an taïi Tyù, NGoï coù Phaù toaï thuû taát phaûi sôùm xa gia ñình neáu theâm Coâ, Quaû hoaëc Ñaåu Quaân taát chæ coù moät mình daãu coù nhieàu anh em cuõng vaãn leû loi coâ ñoäc gaëp Beät, Kình hoäi hôïp laø ngöôøi taøi caùn laøm neân danh giaù vaø ñöôïc höôûng phuù quyù song toaøn. 6. PHAÙ QUAÂN, THÌN, TUAÁT NHI NGOÂ KHOA, TUAÀN CAÛI AÙC VI LÖÔNG Ö MAÄU QUYÙ NHAÂN ÑA HOAÏNH DANH TAØI Cung Meänh an taïi Thìn, Tuaát coù Phaù toaï thuû laø ngöôøi gian aùc baát nhaân neáu gaëp Tuaàn aùn ngöõ, Khoa ñoàng cung laïi laø ngöôøi löông thieän, Tuoåi Maäu, Quyù coù caùch naøy taát laøm neân röïc rôõ hoanh phaùt danh taøi. 7. PHAÙ, TOAÏ LY CAÅU THAÂN VI MIEÃN, PHUØNG LOÄC DÖÔNG NAÊNG GIAÛI XÖÔÙNG CUOÀNG Cung Meänh an taïi Ngoï coù Phaù toaï thuû laø ngöôøi hay gaét goûng caøu nhaøu laïi khoâng caàn ngoân neáu gaëp Loäc hoaëc Thieáu Döông ñoàng cung taát coù theå hoaù giaûi ñöôïc. 8. TRAI BAÁT NHAÂN PHAÙ QUAÂN THÌN TUAÁT GAÙI BAÏC TÌNH THAM SAÙT DAÀN THAÂN Ñaøn oâng cung Meänh an taïi Thìn, Tuaát coù Phaù Quaân toaï thuû laø ngöôøi baát nhaân. Ñaøn baø cung meänh an taïi Daàn, Thaân coù tham Lang hoaëc Thaát Saùt toaï thuû laø ngöôøi baïc tình 9. PHAÙ QUAÂN TYÙ NGOÏ GIA QUAN TIEÁN LOÄC Cung Meänh an taïi Tyù, Ngoï coù Phaù toaï thuû taát coâng danh thaønh ñaït, taøi loäc doài daøo theâm Caùt Tiinh raát toát. 10. PHAÙ LIEÂM HAÕM, ÑÒA CÖ MAÕO, DAÄU, BA7NG NGUYEÄT ÑÖÙC DÓ TÖØ NHAÂN Cung Meänh an taïi Maõo, Daäu coù Phaù Lieâm toaï thuû ñoàng cung taát Haõm Ñòa gaëp Nguyeät Ñöùc laø ngöôøi nhaân töø.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

26

11. PHAÙ LIEÂM MAÕO, DAÄU MAÏC NGOÄ KIEÁP KÌNH TU PHOØNG HÌNH NGUÏC Cung Meänh an taïi Maõo, Daäu coù Phaù, Lieâm toaï thuû ñoàng cung gaëp Kieáp, Kình taát phaûi ñeà phoøng quan tung ñöa ñeán ñòa nguïc. 12. PHAÙ KÌNH MAÕO DAÄU NHI PHUØNG KHOA BAÄT: KHÔÛI NGUÎ HOAØNG SAØO Cung meänh an taïi Maõo, Daäu coù Phaù, Kình toaï thuû ñoàng cung gaëp Khoa, Baät hoäi hôïp taát nhö Hoaøng Saøo laøm loaïn thieân haï ñôøi nhaø Ñöôøng. 13. PHAÙ CÖ MOÄ CÖÔNG QUAÛ CHI NHAÂN, PHUØNG THÔØI LOAÏN, THEÁ NHI PHUØNG HÌNH LOÄC CHAÁN ÑOÄNG UY DANH Cung Meänh an taïi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi coù Phaù toaï thuû laø ngöôøi cöông cöôøng baïo tôïn gaëp thôøi loaïn laïc laøm neân söï nghieäp hieån haùch neáu gaëp Hình, Loäc, hoäi hôïp taát danh tieáng löøng laäy, muoân ngöôøi kieáp sôï. 14. PHAÙ QUAÂN XUNG PHAÙ VAÊN TINH, TAM CANH BAÙO VAÂN, SONG CHI HAÄN Cung Meänh coù Phaù quaân toaï thuû gaëp Vaên Thinh xung chieáu laø ngöôøi ña tình thöôøng gaëp tai hoïa vì ñaøn baø suoát ñeâm phaûi oâm haïn tri aâm. 15. PHAÙ LIEÂM NGOÄ HOAÛ TÖÛ NGHIEÄP VOÂ NGHI Haïn gaëp Phaù, Lieâm ngoä Hoûa taát phaûi cheát 16. TEÀ TÖÛ KIEÁN KIM PHU GIAI DO PHAÙ QUAÂN PHUØNG THIEÂN MAÕ Cung Meänh coù Phaù Quaân toaï thuû gaëp Thieân Maõ, ñoàng cung laø ngöôøi hay ñoá kî ví nhö ngöôøi nöôùc Teà gaëp ngöôøi nöôùc Kim ghen gheùt nhau. 17. VÖÔNG BOÄT ÑAÀU HAØ, PHAÙ QUAÂN HAÕM THIEÂN THÖÔNG Ö THUYÛ CUÏC Haïn coù Phaù Quaân gaëp Thieân Thöông nhö Vöông Boät bò cheát ñuoái döôùi soâng. 18. PHAÙ QUAÂN NGOÄ HOÛA LINH ÑAØ NHAÄN LAÂM TUAÁT THÌN NEÁT HAÚN GIAN PHI Cung Meänh an taïi Thìn, Tuaát coù Phaù Quaân toaï thuû gaëp Kinh, Ñaø, Hoaû, Linh, hoäi hôïp taát laø keû gian phi troäm caép. 19. PHAÙ QUAÂN THAM LANG PHUØNG LOÄC MAÕ, NAM ÑA LAÕNG ÑAÕNG NÖÕ ÑA DAÂM Cung Meänh coù Phaù hay Tham toaï thuû gaëp Loäc, Maõ hoäi hôïp ñaøn oâng laø ngöôøi chôi bôøi, nay ñaây mai ñoù. Ñaøn baø laø ngöôøi daâm ñaõng nhöng kieám tieàn raát deã daøng. 20. PHAÙN QUAÂN HAÛM, CÖÏ ÑOÀNG HÖÔNG THUYÛ CHUNG TAÙC TRAÙC Cung Meänh coù Phaù Quaân Haõm Ñòa toaï thuû hay Cöï Moøn, Thieân ñoàng toaï thuû ñoàng cuõng laø ngöôøi voâ thuyû voâ chung beà ngoaøi noùi cöôøi nhöng trong loøng giaû doái. 21. PHAÙ QUAÂN HOAÛ TINH BOÂN BA LAO LUÏC Cung meänh coù Phaù toaï thuû gaëp Hoaû Tinh hoäi hôïp taát suoát ñôøi phaûi boân ba nay ñaây mai ñoù. 22. PHAÙ, HAO, DÖÔNG LINH, QUAN LOÄC VI ÑAÏO XÖÙ KHAÁT CAÀU

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

27

Cung Quan Loäc coù Phaù Haõm Ñòa toaï thuû gaëp Ñaïi Tieåu Hao, Kinh, Ñaø, Hoaû Linh hoäi hôïp taát phaûi ly toå boân ba xöù ngöôøi coù khi phaûi aên xin. 23. LAÕ BAÁT VI THÖÔNG PHUÙ CHI NHAÂN, HAÏN PHUØNG PHAÙ, TÖÔÙNG, TÖÛ, THAM, QUYEÀN, AÁN, HOÀNG, HÌNH PHUÏ BAÄT; QUYEÀN NHIEÁP TAÀN TRIEÀU CHI TIEÁM ÑEÁ Laõ Baát Vi laø teân laùi buoân, haïn gaëp Phaù, Töôùng, Töù Tham, Quyeàn, AÁn, Hoàng, Hình, Phuï, Baät neân ñöôïc uy quyeàn ruoät thôøi, nhôø ñem ngöôøi aùi thieáp cuûa mình gaû cho Vua, sau sinh ra Taàn Thuyû Hoaøng. 24. DAÀN, THAÂN PHAÙ HOAÛ VIEÄT LAÂM Ö TAÂN ÑINH TUEÁ CÔ SAÛO TAØI HAØNH ; HAÏN LÖU MAÕ, TUYEÄT, SAÙT TINH TÖÙ CHI NAN BAÛO Cung meänh an taïi Daàn, coù Phaù toaï thuû Hoûa, Vieät hoäi hôïp ngöôøi tuoåi Daàn, Ñinh raát coù khieáu vaø gioûi veà maùy moùc thöôøng chuyeân veà kyõ ngheä haïn gaëp Maõ, Tuyeät, Kình, Ñaø, Khoâng, Kieáp taát phaûi queø cuït chaân tay. 25. PHAÙ SAÙT KHUÛNG PHUØNG HAO HOÛA MAÏC NGOÄ VIEÄT HÌNH LAÕO HAÏN QUY THAÂN HOAÏ NGHIEÄP LAI Cung Meänh coù Phaù hay Saùt toaï thuû coù Hao, Hoûa, Vieät, Hình hoäi hôïp taát veà gia phaûi gaëp tai naïn roài môùi cheát. 26. PHAÙ PHUØNG HÌNH KÎ HUYNH HÖÔNG ANH EM BAÄT THUAÄN NHÖÕNG ÑÖÔØNG TUÏNG TRANH Cung Huynh Ñeä coù Phaù Quaân gaëp Hình, Kî, taát anh em khoâng hoaø thuaän tranh chaáp nhau. 27. PHAÙ QUAÂN SAO AÁY TAÙN TAØI CÖ ÑIEÀN BAÙN HEÁT LÖU LAÏI TOÅ TRUYEÀN Cung Ñieàn Traïch coù Phaù Quaân Haõm Ñòa toaï thuû taát seõ baùn heát cuûa caûi cha meï ñeå laïi. 28. NOÂ BOÄC KIEÂM PHAÙ QUAÂN ÑA CHIEÂU OAÙN ÑOÁI Cung Noâ Boäc coù Phaù toaï thuû laø ngöôøi hay bò keû khaùc oaùn traùch. 29. PHAÙ NGOÄ KÎ TANG NHAÄP CÖ NOÂ BOÄC, ÑA CHIEÂU OAÙN NOÄ Cung Noâ Boäc coù Phaù toaï thuû gaëp Hoaù Kî, Tang Moân taát laøm ôn neân oaùn. 30. TAÄT CUNG HAÏNH PHUØNG PHAÙ SAÙT, NHI NGOÄ SONG HAO, MOÄC, KÎ SANG MOÄC UNG THÖ Cung Taät Aùch coù Phaù hay Saùt toaï thuû gaëp Ñaïi, Tieåu Hao, Moäc Duïc, Hoaû Kî taát hay bò beänh ung nhoït ñeán moå xeû. 31. DAÀN CUNG PHUÙC TOAÏ TOÁI HIEÀM PHAÙ, LIEÂM, DÖÔNG ÑAØ, VIEÄT, LINH LUÏC BAÏI: DÒ SINH ÑÖÙC TOÅN, TAØI SUY NHÖÔÏC KIEÁN AÂM DÖÔNG THAM, VUÕ, LOÄC, QUYEÀN THÖØA ÑAÏT ÑINH TAØI, HYÛ ÑAÉC VOÂ TAI Cung Phuùc Ñöùc an taïi Daàn raát kî gaëp Phaù, Lieâm, Kinh, Ñaø, Vieät, Linh hay Luïc Baïi xaâm phaïm, taát aâm ñöùc bò hao toån tieàn baïc suy keùm con chaùu phaù gia chæ töû. Neáu ñöôïc Nhaät, Nguyeät, Tham, Vuõ, Loäc, Quyeàn thì con chaùu nhieàu ngöôøi laøm neân taøi gioûi, phuùc ñöùc voâ cuøng taát khoâng gaëp tai hoïa.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

28

LIEÂM TRINH
1. LIEÂM TRINH THANH BAÏCH NAÊNG TÖÔNG THUÛ Cung Meänh coù Lieâm toaï thuû laø ngöôøi thaúng thaéng trong saïch. Tuoåi Giap, Kyû, Canh, Quyù, Meänh an taïi Than, Daäu, Hôïi, Tyù, tuoåi Bính, Taân, Aát , Maäu, Meänh an taïi Daàn, Maõo, Tî, Ngoïc raát toá. CAÙc tuoåi treân neàu Meänh an taïi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi laø haï caùch raát xaáu. 2. LIEÂM TRINH AÙM CÖ TAØO SÖÛ TAÏI THAM PHAØN Cung Meänh coù Lieâm Trinh toaï thuû laø ngöôøi thaâm traàm ít noùi. 3. LIEÂM TRINH CHUÛ HAØ TIEÄN CHI CÔ HAØN Cung Meänh an taïi Tî, Hôïi coù Lieâm toaï thuû gaëp nhieàu Hung Tinh hoäi hôïp raát xaáu, chuû söï ngheøo heøn khoå sôû. 4. LIEÂM TRINH PHAÙ QUAÂN HIEÅM PHOØNG VOÂ HAÏN Cung Meänh coù Lieâm, Phaù toaï thuû ñoàng cung phaûi luoân luoân ñeà phoøng söï hieåm nguy. 5. LIEÂM TRINH TÎ HÔÏI CHÔÛ BAØN, CHAØNG TIEÂU THUÛA TRÖÔÙC TAÂN TOAN NGUÏC TRÖÔÛNG Cung Meänh an taïi Tî, Hôïi coù Lieâm Trinh toaï thuû nhö chaøng Tieâu, bò ñaéng cay vì hình nguïc. 6. LIEÂM TRINH SAÙT TINH CÖ TÎ HÔÏI LÖU ÑAÊNG THIEÂN NHAI Cung Meänh an taïi Tî, Hôïi coù Lieâm Trinh toaï thuû, gaëp Kình, Ñaø, Khoâng Kieáp hoäi hôïp neân suoát ñôøi löu laïc giang hoà. 7. LIEÂM TRINH MAÕO, DAÄU MAÏC NGOÄ KIEÁP KÌNH TU PHOØNG HÌNH NGUÏC Cung Meänh an taïi Maõo, Daäu coù Lieâm toïa thuû gaëp Kieáp Kình hoäi hôïp taát phaûi ñeà phoøng hình nguïc tuø toäi . 8. LIEÂM TRINH MAÕO DAÄU CUNG GIA SAÙT, COÂNG TÖ VOÂ DIEÄN QUAN NHAÂN Cung Meänh an taïi Maõo, Daäu coù Lieâm Trinh toaï thuû gaép Saùt Tinh hoäi hôïp taát chæ neân laøm coâng ngheä thôøi hôïp. 9. LIEÂM CÖ MAÕO, DAÄU ÑÒNH THI COÂNG TEÁ LAI PHOÀN Cung Meänh an taïi Maõo, Daäu, coù Lieâm Trinh toaï thuû gaëp nhieàu Caùt Tinh taát laøm neân vaên chöùc neáu nhieàu Saùt Tinh hoäi hôïp thôøi hay bò quan tung hình nguïc. 10. LIEÂM TOAÏ THAÂN CUNG PHUØNG PHUÏ BAÄT CANH KIEÂM HOAÙ CAÙT PHUÙC QUANG VINH Cung Meänh an taïi Thaân, coù Lieâm Trinh toaï thuû gaëp Taû Phuø, Höõu Baât, Khoa, Quyeàn, Loäc laø ngöôøi ñöôïc höôûng phuùc saùng ngôøi taát laøm neân röïc rôõ phuø qui hôn ngöôøi. 11. LIEÂM TRINH THAÂN, MUØI CUNG VOÂ SAÙT PHUÙ QUÍ THANH DÖÔNG CHIEÁM VIEÃN DANH Cung Meänh an taïi Thaân, Muøi coù Lieâm toaï thuû khoâng gaëp Kình, Ñaø, Khoâng, Kieáp xaâm phaïm taát ñöôïc höôûng giaøu sang tieáng taêm löøng laãy.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

29

12. LIEÂM TAÏI CAÁN KHOÂN NÖÕ MEÄNH TRÍCH LEÄ THÖÔNG PHU, NHÖÔÏC LAÏI COÂ QUAÛ KHOÂNG MOÂN TIEÀM AÅN, NAM NHAÂN TAÁT ÑA TRUAÂN TAÏI AÙCH Ö LÖÔNG THEÂ Cung Meänh an taïi Daàn, Thaân coù Lieâm toaï thuû, ñaøn baø taát phaûi khoùc choàng, gaëp Coâ Thaàn, Quaû Tuù hoäi hôïp thôøi phaûi laùnh mình nôi cöûa thieàn. Ñaøn oâng coù caùch naøy cuõng laän ñaän veà ñöôøng vôï, con thöôøng laâm vaøo caûnh goaù buïa coâ ñôn. 13. LIEÂM TRINH DÖÔNG STAÙ CÖ QUAN, GIA TOAÛ NAN ÑAØO Cung Quan Loäc coù Lieâm toaï thu gaëp Kinh Döông laïi theâm Saùt Tinh hoäi hôïp taát coù phen phaûi vaøo tuø. 14. TÖÙ MOÄ LIEÂM TRINH THAÁT SAÙT PHUÙ QUÍ PHONG LÖU Cung Meänh an taïi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi coù Lieâm, Saùt toaï thuû laø ngöôøi giaøu sang vaø phong löu. 15. LIEÂM NGOÄ SAÙT PHAÙ HOAÙ CAO VUA VAÊN THUÛA AÁY PHAÛI VAØO NHAØ LÍNH Haïn gaëp Lieâm Trinh, Thaát Saùt, Phaù Quaân nhö Vua Vaên Vöông phaûi vaøo lính ñaøi ñeå tu nieäm. 16. LIEÂM TRINH, THAM SAÙT, PHAÙ QUAÂN PHUØNG VUÕ KHUÙC THIEÂN ÑI TAÙC KYØ NHUNG Cung Meänh coù Lieâm Trinh toaï chuû gaëp Saùt, Phaù, Tham hoäi hôïp taát ñaùnh giaëc raát gioûi neáu gaëp nhieàu sao xaáu thôøi laøm giaëc, hoaëc troäm cöôùp. 17. LIEÂM TRINH TÖÙ SAÙT TAO HÌNH LUÏC Cung Meänh an taïi Söûu, Muøi coù Lieâm toaï thuû gaëp Thaát Saùt ñoàng cung laïi theâm Kieáp, Khoâng, Linh, Hoaû hoäi hôïp taát phaûi bò gieát. 18. LIEÂM SAÙT SÖÛU, MUØI, AÁT, KYÛ AÂM NAM ; KHÍ HUØNG TRÍ DUÕNG TUAÀN TRIEÄT VOÂ SAÂM KIEÂM HÖÕU KHOA SINH HAÏN ÑAÙO DANH TAØI TOÁC PHAÙT Cung Meänh an taïi Söûu, Muøi coù Lieâm, Saùt toaï thuû ñoàng cung khoâng gaëp Tuaàn, Trieät aùn ngöõ, tuoåi Aát, Kyû, Aâm Nam laø ngöôøi anh huøng möu trí hôn ngöôøi haïn gaëp Hoaû Khoa, Tröôûng Sinh hoäi hôïp taát hoaïnh phaùt danh taøi. 19. LIEÂM TRINH THAÁT SAÙT PHAÛN VI TÍCH PHUÙ CHI NHAÂN Cung Meänh an taïi Söûu, Muøi coù Lieâm, Saùt toaï thuû ñoàng cung taát phaûi tu thaân tích ñöùc thì söï giaøu mang môùi ñöôïc beàn vöõng. 20. LIEÂM TRINH SAÙT BAÁT GIA THANH DANH VIEÃN PHAN Cung Meänh an taïi Söûu, Muøi coù Lieâm, Saùt toaï thuû ñoàng cung gaëp nhieàu Caùt Tình hoäi hôïp taát coâng danh hieån ñaït neáu gaëp caùc Saùt Tinh xaâm phaïm thôøi ngheøo heøn lao khoå. 21. VÖÔNG LÖÔNG AÛI NGUÏC LIEÂM TRINH HAÕM ÑÒA KIEÁP Ö HOAÛ CUNG Cung Meänh an taïi Tî, Ngoï coù Lieâm Trinh gaëp Ñòa Kieáp toaï thuû ñoàng cung nhö Vöông Löông töï thaét coå trong nguïc. 22. TROÏNG DO OAI MAÕNH, LIEÂM TRINH NHAÄP MIEÁU HOÄI TÖÔÙNG QUAÂN

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

30

Cung Meänh coù Lieâm, Mieáu Vöông, Ñaéc Ñòa toaï thuû gaëp Töôùng Quaân ñoàng cung hay xung chieáu laø ngöôøi khoeû maïnh duõng maõnh nhö Troïng Do töùc thaày Töû Loä, hoïc troø Ñöùc Khoång Töû. Ngöôøi tuoåi giaùp, Meänh an taïi Daàn, Thaân tuoåi Aát Meänh an taïi Hôïi, tuoåi Bính Maäu Meänh an tòa Daäu, tuoåi Ñinh, Kyû, Meänh an taïi Daàn, Tuoåi Canh Meänh an taïi Tyù, tuoåi Taân Meänh an taïi Maõo, tuoåi Quyù Meänh an taïi Thaân ñeàu ñöôïc caùch treân. 23. LIEÂM TRINH BAÏCH HOÅ HÌNH TRÖÔÏNG NAN DAO Cung Meänh coù Lieâm toïa thuû gaëp Hoå ñoàng cung hay xung chieáu taát khoù traùnh ñöôïc tuø toäi goâng cuøm haïn gaëp Lieâm, Hoå cuõng raát xaáu. 24. LIEÂM TRINH PHUØNG VAÊN QUEÁ CAÙNH BOÂN BA Cung Meänh coù Lieâm toaï thuû gaëp Vaên Khuùc ñoàng cung taát suoát ñôøi phaûi laän ñaän boân ba. 25. LIEÂM TRINH, PHAÙ HOAÛ CÖ HAÕM ÑÒA TÖÏ AÛI ÑAÀU HAØ Cung Meänh coù Lieâm hay Phaù, Haõm Ñòa toaï thuû gaëp Hoûa ñoàng cung hoaëc Lieâm, Phaù, Hoaû ñoàng cung taát phaûi ñaâm ñaàu xuoáng soâng töï töû. 26. LIEÂM PHAÙ SAÙT HOÄI THIEÂN DI TÖÛ Ö NGOAÏI ÑAÏO Cung thieân Di coù Lieâm, Phaù toaï thuû ñoàng cung gaëp Kình, Ñaø, Hoaû,Linh, Khoâng, Kieáp hoäi hôïp taát cheát ñöôøng. 27. COÂNG DANH ÑÔÏI TUOÅI TAÙC CAO GIAÙP LIEÂM GIAÙP SAÙT ÑOAÙN NAØO COÙ SAI Cung Meänh, Thaân giaùp Lieâm, Giaùp, Saùt thì lôùn tuoåi môùi coù coâng danh. 28. TUØ NGOÄ DÖÔNG, ÑAØ, LINH HOÛA, HÖÕU TOAÛ ÑA THAÁT COÁC CHI ÖU Cung Meänh an taïi Tî,Hôïi coù Lieâm Trinh toaï thuû gaëp Kình, Ñaø, Linh, Hoaû hoaëc haïn gaëp caùch naøy taát coù phen bò troùi buoäc, caàm tuø ñoùi khaùt.

THAM LANG
1. THAM LANG ÑOÄC CÖ ÑA HÖ THIEÅU THÖÏC Cung Meänh, Thaân coù Tham Lang ñôn thuû laø ngöôøi hay doái traù. 2. THAM LANG NHAÄP MIEÁU THOÏ NGUYEÂN THÔØI Cung Meänh coù Tham Lang, Mieán Ñòa toaï thuû taát soáng laâu. 3. NÖÕ MEÄNH THAM LANG ÑA TAÄT ÑOÁ Ñaøn baø cung Meänh coù Tham Lang toaï thuû laø ngöôøi hay caûi nhau vaø ghen tuoâng. 4. THAM LANG HAÕM ÑÒA TAÙC TRÖÙ NHAÂN Cung Meänh coù Tham, Haõm Ñòa toaï thuû laø ngöôøi voâ duïng chaúng laøm ñöôïc vieäc gì.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

31

5. THAM LANG NAÕI LAÕNG ÑAÕNG CHI TÍNH, NGOÄ KHOA QUYEÀN NHI HOÏC NGHIEÄP TINH THOÂNG Cung Meänh coù Tham Lang toaï thuû laø ngöôøi ham chôi, bieáng nhaùc neáu gaëp Khoa, Quyeàn thì laïi hoïc haønh raát gioûi. 6. THAM LANG, LIEÂM TRINH, PHAÙ QUAÂN AÙC, THAÁT SAÙT, KÌNH DÖÔNG, ÑAØ LA HUNG Cung Meänh coù Tham, Lieâm, Phaù toaï thuû taát coù tình aùc, coù Thaát Saùt, Kình, Ñaø thôøi hung döõ, caùc sao keå treân phaûi caàn gaëp Khoa, Quyeàn, Loäc môùi hay. 7. THAM LANG ÑOÀNG XÖÔNG KHUÙC Ö SÖÛU, MUØI ÑÍCH HÖÕU ÑAÀU HAØ CHI HOAÏN Cung Meänh an taïi Söûu, Muøi coù Tham Lang cuøng Xöông, Khuùc toaï thuû aét phaûi cheát ñuoái. 8. DAÀN, THAÂN THAM NGOÄ VAÊN XÖÔNG VAÄN OÂNG ÑOÀNG PHUÙ HAÙN HOAØNG ÑEM LÖU Cung Meänh an taïi Daàn, Thaân, coù Tham Lang toaï thuû taïi gaëp Vaân Xöông nhö Ñoàng Phuù bò vua Haùn löu ñaày. 9. DAÀN, THAÂN NHI HOÄI THAM LIEÂM NGOÄ VAÊN XÖÔNG NHAÄP LAO QUAÛN TROÏNG Cung Meänh an taïi Daàn, Thaân coù Tham, hoaëc Lieâm toaï thuû gaëp Vaên Xöông taát coù phen bò giam caàm nhö QuaûnTroïng, haïn gaëp neân ñeà phoøng hình nguïc quan tang. 10. THAM PHUØNG NÖÕ SOÁ HOAØI THAI LAÏI THEÂM LO BEÄNH ÑEÁN NGOAØI NÖÛA NAÊM Ñaøn baø cung Meänh, thaân hay Töû Töùc coù Tham Lang Haõm Ñòa toaï thuû thì ñeà phoøng hö thai laïi maéc beänh ho laâu khoûi. 11. THAM LANG CÖ MAÕO, DAÄU NGOÄ HOÛA TAÉC COÂNG KHANH Cung Meänh an taïi Maõo, Daäu coù Tham Lang toaï thuû gaëp Hoaû Tinh taát laøm ñeán coâng khanh. 12. THAM LANG HOÛA LOÄC CÖ TÖÙ MOÄ GIA CAÙT DIEÄU TRUNG BÌNH CHI CAÙCH Cung Meänh an taïi Thìn, Tuaát, söûu, Muøi coù Tham Lang Hoaù Loäc toaï thuû ñoàng cung ñöôïc CAÙt Tinh hoäi hôïp taát ñöôïc trung phuù trung quí. 13. THAM LANG NGOÄ LINH HOAÛ TÖÙ MOÄ CUNG, HAØO PHUÙ GIA TÖ HAÀU, BAÙ QUYÙ. Cung Meänh an taïi Thìn, Söûu, Muøi coù Tham Lang toaï thuû gaëp Hoaû, Linh hoäi hôïp taát giaøu coù vaøo haøng phuù gia, ôû Thìn, Tuaát laø thöôïng caùch Söûu, Muøi laø thöù caùch. 14. THAM LANG HOÄI SAÙT VOÂ CAÙT DIEÄU ÑOÀ TEÀ CHI NHAÂN Cung Meänh coù Tham, Haõm Ñòa toaï thuû gaëp Kình, Ñaø, Khoâng, Kieáp, Hoûa, Linh hoäi hôïp khoâng ñöôïc CAÙt Tinh hoaù giaûi taát laøm ngheà ñeà teå.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

32

15.THAM LANG TYÙ, NGOÏ, MAÕO, DAÄU THÖÛ THIEÁT CAÀU DU CHI BOÁI, CHUNG THAÂN BAÁT NAÊNG HÖÕU VI Cung Meänh an taïi Tyù, nGoï, Maõo, Daäu coù Tham Lang toaï thuû laø ngöôøi hay khoaùc laùc nhöng ruùt cuïc chaúng laøm neân vieäc gì tuy nhieân tuoåi Hôïi,Maõo, Muøi, Meänh an taïi Maõo tuoåi Tuï, Daäu, Söûu,Meänh an taïi Daäu coù Tham Lang toaï thuû laø hôïp caùch, tuy laø ngöôøi ñaïi ngoân nhöng raát coù taøi. 16. THAM LANG GIA CAÙT TOAÏ TRÖÔØNG SINH THOÏ KHAÛO VÓNH NHÖ BAØNH TOÅ Cung Meänh coù Tham Lang toaï thuû gaëp TRöôøn gSinh ñoàng cung theâm Caùt Tinh hoäi hôïp taát soáng laâu nhö Baønh Toå, Tuoåi DAÀn, Ngoï, Tuaát mang Hoûa, Meänh an taïi Daàn thuoäc Moäc hoaëc Thaân thuoäc Kim ñöôïc caùch tröôøng thoï neáu theâm Tröôøng Sinh taát ñöôïc phuùc thoï. 17. THAM LANG TÎ, HÔÏI GIA SAÙT, BAÁT VI ÑOÀ HOÄ DIEÄC TAO HÌNH Cung Meänh an taïi Tî, Hôïi co Tham Lang toaï thuû gaëp Saùt Tinh hoäi hôïp neân laøm ngheà ñoà teå hay baùn thòt thì traùnh ñöôïc quan tung hình nguïc. 18. THAM VUÕ ÑOÀNG HAØNH VAÊN CAÛNH BIEÂN DI THAÙN PHUÏC Cung Meänh coù Tham, Mieáu Vöôïng toïa thuû gaëp Vuõ ñoàng cung taát phaûi ngoaøi 30 tuoåi môùi ñöôïc höôûng phuùc vaø laøm neân hphaùt ñaït co uy quyeàn nhieàu ngöôøi phuïc tuøng. Meänh an taïi Thìn, Tuaát coù Tham toïa thuû laø thöôïng caùch taïi Söûu Muøi laø thöù caùch. 19. THAM LANG GIA SAÙT ÑOÀNG CUNG NÖÕ DU HÖÔNG NHI NAM THÖÛ THIEÁT Cung Meänh coù Tham, Haõm Ñòa toaï thuû gaëp Kinh Ñaø, Khoâng, Kieáp hay Hoûa, Linh ñoàng cung ñaøn baø taát ñaøm ñaõng buoân son baùn phaán, ñaøn oâng thôøi troäm caáp baát löông. 20. THAM NGOÄ DÖÔNG ÑAØ CÖ HÔÏI, TYÙ DANH VI PHIEÁM THUYÛ ÑAØO HOA Cung Meänh an taïi Hôïi, Tyù coù Tham toaï thuû gaëp Kình, Ñaø hoäi hôïp laø ngöôøi traêng hoa trai giaù maø hö thaân, thöôøng hay lang thang nay ñaây mai ñoù ví nhö hoa ñaøo noåi treân gioøng nöôùc. 21. THAM LANG ÑAØ LA TAÏI DAÀN CUNG, HÖÏU VIEÁT PHONG LÖU THAÙI KYÕ Cung Meänh an taïi Daàn coù Tham toaï thuû gaëp Ñaø La ñoàng cung neáu ñi ca haùt thì ñöôïc phong löu. 22. THAM LANG HOÛA TINH CÖ MIEÁU VÖÔÏNG DANH TRAÁN CHÖ BANG Cung Meänh coù Tham, Mieáu hay Vöôïng Ñòa toaï thuû gaëp Hoûa ñoàng cung taát ñöôïc höôûng giaøu sang laïi theâm danh tieáng löøng laãy uy quyeàn hieån haùch Meänh an taïi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi laø thöôïng caùch an taïi Maõo laø thöù caùch neáu bò Kình, Ñaø, Khoâng Kieáp xaâm phaïm thì voâ vò. 23. THAM LANG KÎ NGOÄ SAÙT TINH ÖU XAÂM KHOÂNG KIEÁP VAÊN NIEÂN PHUÙ THOÏ NAN TOAØN LÖÔÕNG

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

33

Cung Meänh coù Tham toaï thuû gaëp Khoâng hay Kieáp ñoàng cung haëoc Kình,Ñaø, Hoaû, Linh xaâm phaïm veà giaø ngheøo heøn thì soáng laâu giaøu sang thì cheát sôùm khoâng ñöôïc höôûng. 24. THAM CÖ ÑOAØI CHAÁN THOAÙT TUÏC VI TAÊNG KIEÁP KÎ LAI XAÂM TRAÀN HOAØN ÑA TRAÙI Cung Meänh an taïi Maõo, Daäu coù Tham toaï thuû laø ngöôøi thích veà ñaïo lyù tu haønh. Nhöng gaëp theâm Kieáp, Kî duø coù muoán giuõ saïch traàn duyeân vaãn coøn naëng nôï roài cuõng phaûi phaù giôùi. Tuoåi Daàn, Quyù haïn gaëp caùc sao keå treân raát xaáu neáu gaëp Hoùa Khoa, Thieân Löông coù theå cöùu giaûi ñöôïc. 25. THAM LANG HÔÏI, TYÙ HAÏNH PHUØNG QUYEÀN VÖÔÏNG BIEÁN HÖ THAØNH THÖÏC Ö GIAÙP KYÛ, TUEÁ ; PHUÙ DANH VIEÂN MAÕN Cung Meänh an taïi Hôïi, Tyù coù Tham toaï thuû laø ngöôøi hay doái traù gaëp Quyeàn, Vöông laïi laø ngöôøi thaät thaø trung haäu giöõ lôøi höùa, tuoåi Giaùp vaø Kyû coù caùch naøy taát ñöôïc höôûng giaøu sang laïi theâm danh tieáng löøng laãy. 26.THAM LINH TÒNH THUÛ TÖÔÙNG TÖÔÙNG CHI DANH Cung Meänh an taïi tyù hay Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi coù Tham toaï thuû, Linh Tinh ñoàng ucng ngöôøi tuoåi Maäu, Kyû vaên voõ toaøn taøi uy quyeàn xuaát chuùng caùc tuoåi khaùc cuõng laø baäc voõ töôùng oai danh löøng laãy. 27. THAM XÖÔNG CÖ MEÄNH PHAÁN COÁT TUYÙ SI Cung Meänh an taïi Tyù, Hôïi coù Tham, Lieâm toaï thuû ñoàng cung gaëp Vaên Xöông, Vaên Khuùc, Hoaù Kî hoaëc Aùc Saùt Tinh hoäi hôïp taát maéc beänh baïch taïng hay bò lang ben loang loã. 28. THAM CÖ TYÙ THÖÛ THIEÁT VOÂ NGHI, NGOÄ TUAÀN KHOÂNG PHAÛN VI ÑOAN CHÍNH Cung Meänh an taïi Tyù coù Tham toïa thuû laø ngöôøi ñieâu ngoa coù moät noùi möôøi neáu gaëp Tuaàn aùn ngöõ, Thieân Khoâng toïa thuû taïi laø ngöôøi thaän troïng lôøi noùi bieát giöõ lôøi höùa. 29. THAM TUÙ TOÏA NHI PHUØNG HOÙA KÎ ÑAÏO NGOAÏI HAØNH THÖÔNG Cung Meänh coù Tham, Mieáu, Vöôïng, Ñaéc Ñòa toïa thuû gaëp Hoùa Kî ñoàng cung laø ngöôøi ngöôïc xuoâi buoân baùn laøm giaøu. 30. THAM ÑAØO TAI NHAØN CUNG, NÖÕ MEÄNH ÑOÄC PHUÏ CHI NHAÂN NGOÄ TRIEÄT TUAÀN TAÂM TÌNH THÖÙ THAÙI Ñaøn baø cung Meänh an taïi Hôïi, Tyù coù Tham, Ñaøo toïa thuû ñoàng cung laø ngöôøi ñoäc aùc, nham hieåm vaø ñaøm ñaõng neáu gaëp Tuaàn, Trieät aùn ngöõ laø ngöôøi taâm tình côûi môû, phuùc haäu, ñoan trang. 31. THAM SAÙT NGOÏ, DAÀN KIEÂM NGOÄ HOÅ TANG LOÂI THUÙ NAN ÑEÀ Cung Meänh an taïi Ngoï, Daàn coù Tham toïa thuû gaëp Kình, Ñaø, Hoûa, Linh, Tang, Hoå hoäi hôïp taát phaûi ñeà phoøng saám steù hay thuù döõ caén. 32. THAM TOÏA THUÛY CUNG GIAÙP BIEÂN TÖÙ SAÙT BAÀN KHOÅ CHUNG THAÂN

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

34

Cung Meänh an taïi Hôïi, Tyù coù Tham toïa thuû gaëp Kinh, Ñaø, Khoâng, Kieáp taát suoát ñôøi ngheøo khoå. 33. THAM LINH THUÛ MEÄNH MIEÁU VIEÂN TÖÔÙNG TÖÔÙNG CHI QUYÙ Cung Meänh coù Tham Lang toïa thuû ñoàng cung Mieáu, Vöôïng laø ngöôøi vaên voõ toøan taøi thöôøng hieån ñaït veà voõ nghieäp. 34. THAM KÎ TRUØNG TIEÂU THUÛY TAI NAÏN MIEÃN Cung Meänh coù Tham, Kî gaëp rieâu neáu khoâng coù sao giaûi taát cheát khoâng theå traùnh ñöôïc. 35. THAM LANG BAÏCH HOÅ PHUØNG SINH TUAÁT, THÌN SOÁ AÁY LAÙNH MÌNH SÔN LAÂM Cung Meänh coù tham Lang gaëp Baïch Hoå toïa thuû ngöôøi tuoåi Thìn, Tuaát khoâng neân leân röøng, nuùi e gaëp aùc thuù caén. 36. QUAN CUNG THAM VUÕ CUØNG XAÂM ÑÖÔØNG MAÂY THUÔÛ AÁY HAÛI LAÂM BOÅN TRÌ Qung Quan Loäc coù Tham Lang, Vuõ Khuùc, Mieáu, Vöôïng, Ñòa toïa thuû taát phaûi boân ba luùc leân röøng luùc xuoáng bieån. 37. THAM VUÕ TIEÀN BAÀN NHI HAÄU PHUÙ Cung Meänh coù Tham, Vuõ toïa thuû ñoàng cung taát tieàn vaãn vaát vaû ngheøo tuùng nhöng ngoaøi 30 tuoåi laïi giaøu coù vaø caøng veà giaø laïi caøng sung tuùc tuoåi Kyû gaëp Xöông, Khuùc, Khoa, Quyeàn, Loäc laø thöôïng caùch. 38. THAM VUÕ THAÂN CUNG VÌ HAÏ CAÙCH Cung Thaân coù Tham Vuõ toïa thuû ñoàng cung taát suoát ñôøi vaát vaû khoâng theå hieån ñaït ñöôïc. 39. THAM VUÕ THUÛ THAÂN, VOÂ CAÙT MEÄNH PHAÛN BAÁT VI LÖÔNG Cung Thaân coù Tham, Vuõ toïa thuû khoâng gaëp Caùt Tinh hoäi hôïp veà giaø caøng vaát vaû. 40. THAM VUÕ TÖÙ SINH, MOÄ CUNG, PHAÙ QUAÂN, KÎ SAÙT, BAÙCH COÂNG THOÂNG Cung Meänh an taïi Daàn, Thaân, Tî, Hôïi (Töù Sinh) hay Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi (Töù Moä) coù tham, Vuõ, Phaù hoäi hôïp gaëp Saùt tinh, Hoùa Kî laø ngöôøi kheùo tay chuyeân veà coâng ngheä hay kyõ thuaät raát thaønh thaïo. 41. THAM LANG VUÕ KHUÙC ÑOÀNG CUNG THUÛ THAÂN VOÂ CAÙT MEÄNH PHAÛN BAÁT TRÖÔØNG Cung Thaân coù Tham, Vuõ toïa thuû ñoàng cung, Meänh khoâng coù Caùt Tinh hoäi hôïp cöùu giaûi taát baàn khoå suoát ñôøi. 42. THAM, VUÕ PHAÙ QUAÂN VOÂ CAÙT DIEÄU MEÂ LUYEÁN TÖÛU SAÉC DÓ VONG THAÂN Cung Meänh coù Tham, Vuõ toïa thuû ñoàng cung gaëp Phaù hôïp chieáu khoâng coù Caùt Tinh quaàn tu hoùa giaûi laø ngöôøi ham chôi bôûi vì röôïu ngon, gaùi ñeïp maø thieät maïng. 43. THAM VUÕ MOÄ TRUNG CÖ TAM THAÄP TOÅNG PHAÙT PHUÙC

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

35

Cung Meänh an taïi Thìn, Tuaát coù Tham hay Vuõ toïa thuû hoaëc an taïi Söûu, Muøi, Tham, Vuõ, Loäc thuû ñoàng cung taát phaûi ngoaøi 30 tuoåi môùi ñöôïc höôûng phuùc phaùt ñaït. 44. ÑOÀNG HAØNH THAM VUÕ UY AÙP BIEÂN DI Cung Meänh coù Tham, Vuõ toïa thuû ñoàng cung laø ngöôøi anh huøng xuaát chuùng oai danh löøng laãy khieán laân lang phaûi khieáp sôï. Soá Ñöùc Traàn Höng Ñaïo Meänh an taïi Muøi coù Tham, Vuõ toïa thuû ñoàng cung. 45. THAM VUÕ ÑOÀNG HAØNH HAÏNH PHUØNG MOÄ TINH, TÖÙ ÑAÏI HIEÅN VINH Cung Phuùc Ñöùc an taïi Söûu, Muøi coù Tham, Vuõ toïa thuû ñoàng cung gaëp sao Moä ñoùng taïi chính cung taát hoï haøng 4 ñôøi ñöôïc vinh hieån neáu cung Meänh coù caùch naøy cuõng laøm neân danh giaù uy quyeàn hieån haùch löu laïi ñôøi ñôøi. 46. THAM LANG, LIEÂM TRINH ÑOÀNG ÑOÄ ÑA LAÕNG ÑAÕNG, NÖÕ ÑA DAÂM Cung Meänh coù Tham, Lieâm toïa thuû ñoàng cung, ñaøn oâng laø ngöôûi chôi bôøi nay ñaây mai ñoù, ñaøn baø laø ngöôøi daâm ñaõng. 47. THAM LIEÂM CAØN THÖÔÏNG VAÂN LAÄP VOÂ PHONG TUYEÄT LINH ÖU NHAÄP VI NHAÂN BAÀN KHOÅ, NAÕI PHUØNG DÖÔNG NHAÄN KIEÁP KHOÂNG HÖ MAÕ CHUNG THAÂN PHI YEÅU TAÁC COÂ BAÀN Cung Meänh an taïi Hôïi coù Tham, Lieâm toïa thuû ñoàng cung ví nhö maây ñöùc khoâng coù giaù, gaëp Tuyeát Linh, taát ngheøo khoå ñoùi raùch gaëp Kinh, Ñaø, Khoâng, Kieáp, Thieân, Hö, Thieân Maõ hoäi hôïp thôøi suoát ñôøi ngheøo heøn khoå sôû neáu khoâng taát phaûi cheát non. 48. MEÄNH ÑAÉC THAM, LIEÂM, SAÙT, PHAÙ TU CAÀN TÖÙ PHUÙ VUÕ TÖÔÙNG LÖU NIEÂN Cung Meänh coù Saùt, Phaù, Lieâm, Tham hoäi hôïp haïn caàn gaëp boä Töû, Phuû, Vuõ, Töôùng thôøi hay. 49. THAM LANG TAÏI THEÁ GIAÙ THUÙ NGHI CAÀU TRÖÔÛNG NÖÕ Cung Theâ coù Tham Lang toïa thuû thì laáy vôï laø con gaùi tröôûng. 50. THAM LANG NGOÄ PHU QUAÂN MEÄNH CHÍNH TAÉC ÑÍNH BAÁT CHÍNH TAÉC THIEÁP Cung Phu coù Tham toïa thuû, Meänh coù Chính Dieäu laø vôï caû, khoâng coù Chính dieäu laø tyø thieáp, vôï leû. 51. THAM ÑAØ TÖÛU SAÉC CHÔI BÔØI Cung Phu coù Tham Lang toïa thuû gaëp Ñaø La taát laáy choàng röôïu cheø trai gaùi. 52. THAM ÑAØO GIAÛI AÙCH NHI NGOÄ LINH RIEÂU LAÕNH HOAØN CHI MEÄNH Cung Taät Aùch coù Tham, Ñaøo toïa thuû ñoàng cung gaëp Linh, Rieâu hoäi hôïp taát bò bònh laïnh caûm neáu hieám con. 53. THAM RIEÂU HAÕM ÑÒA CUØNG XAÂM GIA TRUNG THAÁT VAÄN GIAN LAÂM TRAÏCH TAØI cung Ñieàn Traïch hay Taøi Baïch coù Tham Lang, Haõm Ñòa toïa thuû gaëp Thieân Rieâu thì cuûa caûi bò thaát thoaùt vì hay bò troäm caép.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

36

54. THAÂN Ö PHUÙC CÖ MAÏC KIEÁN THAM XÖÔNG TÖÔÙNG HOÛA KHOÂI HÌNH LAÏI LAÂM ÑAØ SAÙT KIEÁP KHOÂNG YEÁM THEÁ ÖU THÔØI, KÎ TÖÛ KHOÂN TOAØN, HAÏNH GIA LONG, PHÖÔÏNG, KHOA, QUYEÀN CHUNG THAÂN BAÁT ÑAÉC CHI BÌNH, MAÏC VOÂ KHIEÁM BAÄT KHAÛ AN NINH Cung Phuùc ñöùc an taïi Thaân coù Tham toïa thuû gaëp Xöông, Töôùng, Hoûa, Khoâi, Hình laïi bò Kinh, Ñaø, Khoâng, Kieáp xaâm phaïm laø ngöôøi yeám theá coù taøi nhöng khoâng gaëp thôøi, luùc cheát cuõng khoâng ñöôïc yeân nhöng neáu ñöôïc Long, Phöông, Khoa, Quyeàn hoäi hôïp tuy caû ñôøi baát ñaéc chí nhöng baèng loøng chòu thieáu thoán thôøi ñöôïc yeân oån. 55. TYÙ, NGOÏ, THAM ÑAØO, AÁT, KYÛ AÂM NAM: LAÄP NGHIEÄP DO THEÂ KIEÂM NAÊNG SAÙT DIEÄU, HAØNH SÖÏ DO THEÂ Cung Theâ an taïi Tyù, Ngoï coù Tham, Ñaøo Hoa toïa thuû ñoàng cung. Ñaøn oâng tuoåi Aát, Kyû taát nhôû vôï maø laäp neân cô nghieäp neáu gaëp Saùt Tinh hoäi hôïp thôøi nhôø vôï maø coù danh, moïi quyeàn haønh ñeàu do nôi vôï.

THIEÂN – CÔ
1. CÔ VIEÂN PHUÙ TÍNH TÖÛ TAÂM Cung Meänh an taïi Thìn, Tuaát, Maõo, daäu, Tî, Thaân, Tyù, Ngoï, Söûu, Muøi laø ngöôøi phuùc haäu coù loøng töø thieän. 2. THIEÂN CÔ TAÏI VIEÂN SAÛO TAØI XUAÁT CHUÙNG Cung Meänh coù Thieân Cô, Mieáu hay Vöôïng Ñòa toïa thuû thì coù ngheà nghieäp tinh xaûo hôn ngöôøi . 3. MEÄNH PHUØNG THIEÂN CÔ, MIEÁU VÖÔÏNG ÑA NAÊNG Cung Meänh coù thieân Cô Mieáu hay Vöôïng Ñòa toïa thuû laø ngöôøi nhieàu taøi naêng. 4. THIEÂN CÔ NÖÕ MEÄNH THIEÀN TRUNG Ñaøn baø cung Meänh cö taïi Daàn, Hôïi coù thieân cô toïa thuû töùc cö, Haõm Ñòa neân phaûi vaát vaû. 5. THIEÂN CÔ CÖ SÖÛU KINH VAÂN : HAØI, ÑAÉC DIEÄU CAÙNH NAÏI TAØI BOÀI Cung Meänh hay Taøi Baïch an taïi söûu coù thieân Cô laø sao haønh Moäc toïa thuû taïi cung Söûu thuoäc Aâm Thoå saùch noùi raèng: toát, neáu laïi ñöôïc theâm sao Thuûy nöõa thì taøi naêng tieàn baïc laïi boài theâm. 6. CÔ THÖ HOÀNG, CÖ DAÀN ÑÒA, NHI PHUØNG LOÄC AÁN LOAN CAÄN CÖÛU TRUØNG Cung Meänh an taïi DAÀn coù Thieân Cô toïa thuû, Taáu Thö, Hoàng Loan ñoàng cung gaëp Loäc, Aán hoäi hôïp laø ngöôøi keà caän vò nguyeân thuû hay vöa chuùa ñaøn oâng caàn Loäc Toàn, ñaøn baø caàn Taán Thö. 7. YEÁU ANH PHUØNG NGOÏC NÖÕ GIAI DO CÔ NGOÄ KÌNH DÖÔNG

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

37

Cung Meänh coù Thieân Cô toïa thuû gaëp Kinh Döông ñoàng cung nhö Yeán Anh gaëp Ngoïc Nöõ. 8. THIEÂN DI CÔ MAÕ CUØNG NGOÂI, ÑOÂNG TRÌ TAÂY VUÕ PHA PHOÂI COÕI NGOAØI cung Thieân Di coù thieân Cô, Thieân Maõ toïa thuû ñoàng cung laø ngöôøi chæ laøm coâng vu ôû nöôùc ngoaøi. 9. CÔ HOÄI PHUÏC GIA CÖ NGOÏ VI, VAÄN GAËP THÔØI CHÖÙC VUÏ QUAÛN BINH cung Meänh an taïi Ngoï coù thieân Cô, Phuïc Bình toïa thuû taát seõ coù quan chöùc veà quaân ñoäi raát hieån haùch. 10. VAÄN HOÄI CÔ THÖ GIA LAÂM KIEÁP TUEÁ: BAÙI TÖÔÙNG ÑAÊNG ÑAØN ÑAÉC QUAÂN SUÛNG AÙI Toâ Taàn lænh aán 6 nöôùc caàm quaân haïn gaëp Thieân Cô, Taáu Thö theâm Keáip, Tueá hoäi hôïp. 11. ÑAËNG THOÂNG CÔ TÖÛ VAÄN PHUØNG ÑAÏI HAO CHI HÖÔNG Ñaëng thoâng cung Meänh an taïi Tyù coù Thieân Cô toïa thuû, Töû ñoàng cung Haïn gaëp Ñaïi Hao vaø Aùc Saùt Tinh hoäi hôïp neân phaûi cheát ñoùi. 12. CÔ LÖÔNG SAÛO BIEÁN ÑA TAI NGOÄ XÖÔNG KHUÙC ÑA TAØI MAÃN TIEÄP Cung Meänh coù Cô, Löông, Mieáu, Vöôïng toïa thuû ñoàng cung laø ngöôøi cô möu quyeàn bieán neáu gaëp ñöôïc Xöông, Khuùc hoäi hôïp laïi ña taøi vaø caàn maãu. 13. THIEÂN AÁM LAÂM THAÛ THIEÄN ÑAØM BINH, TUAÁT CUNG NHI VAÊN CHÖÔNG QUAÙN THEÁ Cung Meänh an taïi Tuaát coù Cô, Löông toïa thuû ñoàng cung laø möu só haøn vieäc chieán thuaät chieán löôïc laïi coù taøi vaên chöông quaùn theá. 14. CÔ LÖÔNG PHUØNG LOÄC MAÕ, PHUÙ KHAM ÑÒCH QUOÁC Cung Meänh, Thaân hay Ñieàn, Taøi coù Thieân Cô, Thieân Löông toïa thuû ñoàng cung gaëp Loäc, Maõ taát giaøu coù lôùn, phuù gia ñòch quoác. 15. CÔ LÖÔNG, THAÙI TUEÁ, TANG MOÂN, LAÂM VAØO CHOÁN HAÕM VÔÏ CON BIEÁNG CHIEÀU Cung Meänh, Thaân coù Cô, Löông, Thaùi Queá, Tang Moân hoäi hôïp taát bò vôï con ruoàng raây neáu baïn coù caùch naøy thì bò trong voøng haïn aáy. 16. CÔ LÖÔNG HOÄI HÔÏP THIEÄN ÑAØM BINH, CÖ TUAÁT DIEÄC VI MYÕ LUAÄN cung Meänh an taïi Thìn, Tuaát coù Cô Löông toïa thuû ñoàng cung laø ngöôøi hoïc roäng taøi cao chuyeân veà chieán thuaät, chieán löôïc, soá thaày Maïnh Töû, Meänh an taïi Tuaát coù Cô Löông toïa thuû ñoàng cung neân raát cô möu quyeàn bieán. 17. CÔ LÖÔNG THUÛ MEÄNH GIA CAÙT DIEÄU PHUÙ QUYÙ TAÂM TÖÛ Cung Meänh an taïi Thìn, Tuaát coù Cô, Löông toïa thuû ñoàng cung gaëp Khoa, Quyeàn, Loäc hoäi hôïp taát giaøu sang laïi coù loøng töø thieän, neáu gaëp Hình, Kî neân ñi tu thôøi hay. 18. CÔ LÖÔNG ÑOÀNG CHIEÁU MEÄNH THAÂN KHOÂNG VI TAÊNG ÑAÏO

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

38

Cung Meänh, Thaân coù Tuaàn, Trieät aùn ngöõ: Cô, Löông toïa thuû ñoàng cung chieáu laø ngöôøi suøng ñaïo thöôøng laø baäc tu haønh. 19. THIEÂN CÔ GIA AÙC SAÙT ÑOÀNG CUNG CAÀU THAÂU THÖÛ THIEÁT cung Meänh an taïi Daàn, Thaân, Tyù, Ngoï (Mieáu Ñòa) thìn Tuaát (Vöôïng Ñòa) Tî, Hôïi, Muøi (Ñaéc Ñòa) coù Thieân CÔ toïa thuû gaëp Saùt Tinh ñoàng cung laø ngöôøi gian saûo quyû quyeät neáu cung Meänh an taïi Daàn, Hôïi (Haõm Ñòa) gaëp Saùt Tinh ñoàng cung taát laø haïng troäm caép vaët. 20. THIEÂN CÔ TÎ CUNG, ÑAÄU PHUØNG HAÛO AÅM, LY TOÂNG GIAN XAÛO Cung Meänh an taïi Tî coù thieân Cô toïa thuû, ngöôøi tuoåi Daäu thôøi gian xaûo, chôi bôøi thích aên ngoïn maëc ñeïp thöôøng phaøi ly toå boân ba. 21. CÔ LÖÔNG, TÖÙ SAÙT, TÖÔÙNG QUAÂN CUNG, VUÕ KHAÙCH TAÊNG LÖU MEÄNH SÔÛ PHUØNG Cung Meänh an taïi Thìn, Tuaát coù cô Löông toïa thuû ñoàng cung gaëp Kinh, Ñaø, Hoûa, Linh hoäi hôïp, Töôùng Quaân xung chieáu laø haïng voõ só giang hoà hay thaày khaát phuïc. 22. THÌN, CUNG, THÖÔÏNG KHÔÛI Ô LÖÔNG, GIAÙP, NHAÂM DÖÔNG NÖÕ LÔÏI TÖÛ THÖÔNG PHU AÁT, QUYÙ AÂM NAM DO PHUÙ THAØNH VINH DUY THEÂ KHAÉC HAÏI Cung Meänh an taïi Thìn coù Cô, Löông toïa thuû ñoàng cung ñaøn baø tuoåi Giaùp, Nhaâm taát nhieàu con nhöng goùa choànf. Ñaøn oâng tuoåi Aát, Quyù thôøi giaøu coù vinh hieån nhö goùa vôï. 23. VAÄN HOÄI CÔ LÖÔNG, XÖÔNG KHUÙC, TAM HOÙA PHUÏ BAÄT, SONG HAO: HAÙN ÑEÁ NHAÄP TAÀN PHAÙ SÔÛ Haïn gaëp Cô, Löông, Khoa, Quyeàn, Loäc, Taû, Höõu, Song Hao, Xöông, Khuùc nhö Löu Bang vaøo ñaát Taàn dieät Hang Vuõ thoáng nhaát thieân haï. 24. THIEÂN AÁM THIEÀU CÖÔNG, NHAÂN TÖØ CHI TRÖÔÛNG Cung Meänh an taïi Thìn, Tuaát coù Cô (Thieân) Löông (aám) toïa thuû ñoàng cung laø ngöôøi raát phuùc haäu nhaân töø neáu gaëp Tuaàn, Trieät aùn ngöõ neân tu haønh thì ñöôïc höôûng phuùc thoï. 25. CÔ NGUYEÄT ÑOÀNG LÖÔNG TOÁI KÎ HOÛA LINH XAÂM PHAÙ Cung Meänh coù Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông hoäi hôïp thì ñaéc caùch nhöng kî nhaát Hoûa, Linh xaâm phaïm thì aûnh höôûng toát seõ giaûm ñi nhieàu. 26. CÔ NGUYEÄT ÑOÀNG LÖÔNG TAÙC LAÏI NHAÂN Cung Meänh coù Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông hoäi hôïp taát laø coâng chöùc neáu meänh an taïi Daàn coù caùch naøy theâm Caùt Tinh laø thöôïng caùch. 27. KYÛ TUEÁ CÔ NGUYEÄT ÑOÀNG LÖÔNG, HAÏN ÑAÛO TRUÙC LA, GIA LAÂM PHUÏ BAÄT ÑAÊNG VAÂN NHAÁT BOÄ Cung Meänh coù Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông hoäi hôïp ngöôøi tuoåi Kyû, Taân haïn gaëp Saùt, Phaù, Tham (Truùc La) theâm Taû, Phuø, Höõu Baät thôøi hoanh phaùt coâng danh taøi loäc moät böôùc ñöôïc giaøu sang.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

39

28. CÔ THUÏC AÙI GIANG HOÀ CHI NÖÕ, HAÏN PHUØNG CÔ NGUYEÄT ÑOÀNG HOÀNG KHOÂI Cô Thuïc Aùi laø gaùi giang hoà Haïn gaëp Cô, Nguyeät, Ñoàng Hoàng, Khoâi, Xöông, Khuùc, Taáu Thö, Thieân Phuùc, Thieân Hyû hoäi hôïp neân ñöôïc vua Thuïc Ñeá vôøi vaøo cung. 29. AÁT TAÂN TUEÁ VAÊN ÑOAØN HYÛ NGOÄ GIA HÖÕU HÖ KÌNH TUEÁ KHAÙCH HAÏN LAÂM HOAÏNH ÑAÏT VOÕ COÂNG Cung Meänh coù Cô Nguyeät, Ñoàng Löông (Vaên Ñoaøn) hoäi hôïp ngöôøi tuoåi Aát, Taân, Haïn gaëp Thieân Hö, Kinh Döông Thaùi Tueá, Ñieáu Khaùch, taát danh taøi hoaïnh phaùt ñaït ñöôïc coâng traän hieån haùch. 30. CÔ AÂM: THAÂN SÖÙ VAÂN PHUØNG LIEÂM HOÅ LINH RIEÂU NAN BAÛO THAI NHÌ GIA KIEÁP HÌNH SAÂM, LAO TUØ ÖU KHOÅN, HAÏNH PHUØNG KHOA PHÖÔÏNG NAÏN TIEÂU Cung Meänh an taïi Thaân coù Cô, Nguyeät toïa thuû ñoàng cung gaëp Lieâm, Hoå, Linh, Rieâu taát phaûi saûy thai hoaëc sinh con thieáu thaùng neáu gaëp Kieáp, Hình thôøi khoâ thoaùt voøng tuø toäi neáu ñöôïc Hoùa Khoa, Phöông Caùc hoäi hôïp thì tai naïn seõ qua khoûi. 31. CÔ NGUYEÄT CAÁN KHOÂN NHI HOÄI RIEÂU XÖÔNG THI TÖÙ DAÂM TAØNG Cung Meänh an taïi Daàn (CAÁn), Thaân (Khoân) coù Cô, Nguyeät toïa thuû ñoàng cung gaëp Rieâu, Xöông hoäi hôïp laø ngöôøi vaên thô daâm tình nhö laø Hoà Xuaân Höông. 32. HAÏN NGOÄ CÔ NGUYEÄT ÑOÀNG LÖÔNG KIEÂM HÖÕU SAÙT TINH HIEÁN ÑEÁ ÖU PHOØNG ÑOÀNG THÒ Haïn gaëp Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông hoäi hôïp bò saùt Tinh xaâm phaïm ví nhö cua Hieån Ñeá luùc naøo cuõng lo buoàn vì bò Ñoång Traùc loäng quyeàn. 33. MEÄNH VIEÂN CÔ NGUYEÄT ÑOÀNG LÖÔNG TOÁI KÎ SAÙT PHAÙ THAM LIEÂM CHI HAÏN Cung Meänh coù Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông hoäi hôïp haïn gaëp Saùt, Phaù, Lieâm, Tham, raát xaáu nhöng neáu ñöôïc Hoùa Khoa taát coù theå cöùu giaûi vì boä Saùt, Phaù, Lieâm, Tham raát caàn coù Hoùa Khoa thôøi môùi hieån ñaït. 34. THIEÂN CÔ CHIEÁU Ö ÑIEÀN TRAÏCH MOÄC XAÂM TOÅ MOÄ HOÏA HAØNH TAI ÖÔNG Cung Ñieàn Traïch coù Thieân Cô chieáu taát moä cuûa cha oâng bò reã caây soi vaøo maø sinh ra tai bieán. 35. PHUÙC CÖ ÑOÂNG CÔ CÖÏ ÑOÀNG LÖÔNG NGOAÏI CUØNG PHÖÔÏNG LONG LOÄC HAO LAI TOÏA HOÏANH PHAÙT PHUÙ CÖÔØNG GIAO LAI HÌNH, AÁN, QUYEÀN , KHOA, HOÀNG DIEÄU VÒ THAØNH PHAÙP CHÍNH TÖ QUYEÀN AÂM PHAÀN HAÛO TÖÏ Cung Phuùc Ñöùc an taïi Maõo coù Cô, Cö, Ñoàng, Löông hoäi hôïp gaëp Phöôïng, Long, Loäc, Hao taát hoï haøng hoanh phaùt trôû neân giaøu coù neáu coù theâm Hình, Aán, Quyeàn, Khoa, Hoàng hoäi chieáu taát coù ngöôøi laøm veà tö phaùp coi veà hình aùn vaø trong hoï moä ñaøn baø keát phaùt.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

40

36. CÔ LÖÔNG DAÄU THÖÔÏNG HOÙA CAÙT GIAÕ TRUÙNG NGOÄ TAØI CUNG DAÕ BAÁT VINH Cung Taøi Haïch an taïi Maõo, Daäu coù Cô, Löông toïa thuû ñoàng cung neân buoân baùn thôøi toát.

CÖÏ MOÂN
1. CÖÏ MOÂN ÑÒNH CHUÛ THÒ PHI Cung Meänh coù Cöï Moân taát hay bò meäing tieáng thò phi. 2. CÖÏ MOÂN DAÀN, THAÀN VÒ, PHUÙC HYÛ GIAÙP CANH SINH Cung Meänh aa taïi Daàn, Thaân coù Cö Moân toïa thuû ngöôøi tuoåi Giaùp, Canh thì phaùt phuùc laøm quan to. LOÄC 3. CÖÏ NHAÄT DAÀN CUNG LAÄP MEÄNH, THAÂN, TIEÁN TRÌ DANH NHI THÖÏC Cung Meänh an tai Thaân coù Cöï, Nhaät toïa thuû ñoàng cung taïi Daàn xung chieáu taát coù tieáng taêm danh vò tröôùc roài sau môùi giaøu coù. 4. CÖÏ NHAÄT MEÄNH LAÄP THAÂN CUNG DIEÄC DIEÄU Cung Meänh an taïi Thaân coù Cöï, Nhaät toïa thuû ñoàng cung cuõng ñöôïc höôûng giaøu sang nhöng khoâng baèng Meänh an taïi Daàn. 5. CÖÏ NHAÄT MEÄNH CUNG DAÀN VÒ THÖÏC LOÄC TRÌ DANH Cung Meänh an taïi Thaân coù Cöï, Nhaät toïa thuû ñoàng cung laø ngöôøi giaøu sang vinh hieån tieáng taêm löøng laãy. 6. CÖÏ NHAÄT THAÂN, LAÄP MEÄNH DAÀN TRÌ DANH THÖÏC LOÄC Cung Meänh an taïi Daàn coù cöï, Nhaät toïa thuû ñoàng cung taïi Thaân xung chieáu cuõng ñöôïc höôûng giaøu sang danh tieáng. 7. CÖÏ NHAÄT CUØNF CHIEÁU DIEÄC VI KYØ Cung Meänh an taïi Daàn coù Nhaät toïa thuû taïi Ngoï, Cöï taïi Tuaát, hoäi chieáu laø thöôïng caùch, suoát ñôøi ñöôïc höôûng giaøu sang vinh hieån tuy nhieân Meänh an taïi caùc cung khaùc neáu ñöôïc Cöï, Nhaät saùng suûa hoäi chieáu cuõng ñöôïc höôûng phuù quyù nhöng khoâng baèng Meänh an taïi Daàn. 8. CÖÏ NHAÄT DAÀN, THAÂN THIEÂN MOÂN NHAÄT LAÕNG, KÎ NGOÄ LOÄC TOÀN AÙI GIAO QUYEÀN PHÖÔÏNG cung Meänh an taïi Daàn, Thaân coù Cöï, Nhaät toïa thuû ñoàng cung ví nhö maët trôøi lô löûng treân cao chieáu xuoáng neân raát saùng suûa toät ñeïp trong tröôøng hôïp naøy Cöï, Nhaät raát kî Loäc Toàn ñoàng cung nhöng neáu gaëp Hoùa Loäc laïi toát hoaëc quyeàn, Phöôïng thì suoát ñôøi ñöôïc xöùng yù toaïi loøng, giaøu sang vinh hieån. 9. CÖÏ NHAÄT MEÄNH VIEÂN HAÏN ÑAÙO SAÙT, HÌNH KIEÁP, KÎ TU PHOØNG TAÂM PHEÁ, KIEÂM THIEÂN MAÕ HOÄI HAÕM TAÄT TÖÙ CHI: DUY HAÏNH SONG HAO KHAÛ GIAÛI

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

41

Cung Meänh an taïi Daàn, Thaân coù cöï, Nhaät toïa thuû ñoàng cung haïn gaëp Kieáp Saùt, Thieân Hình, Kieáp, Kî taát phaûi ñeà phoøng ñau tim ñau phoåi vì Thaùi Döông thuoäc Hoûa laø tim. Cöï Moân thuoäc Thuûy laø phoåi neáu laïi gaëp Thieân Maõ thôøi chaân tay bò queø gaåy hay bò teâ lieät tuy nhieân gaëp Song Hao hoäi hôïp coù theå giaûi cöùu ñöôïc. 10. CÖÏ NHAÄT ÑOÀNG LÖÔNG XAÂM THAÛ HÔÏP Cung Meänh an taïi Daàn, Thaân Voâ Chính Dieäu coù Cöï, Nhaät toïa thuû ñoàng cung taát ba ñôøi ñöôïc vinh hieån danh giaù. 11. CÖÏ TÖÛ ÑOÀNG LÖÔNG XAÂM THAÛ HÔÏP Cung Meänh an taïi Daàn, Thaân Voâ Chính Dieäu coù Cöï, Nhaät toïa thuû ñoàng cung xung chieáu, tam hôïp coù Cô, Löông, Nguyeät, Ñoàng hoäi hôïp neân raát toát ñeïp neáu ñöôïc theâm Taû, Höõu,Khoa, Quyeàn, Loäc taát laøm neân vinh hieån danh giaù laïi theâm uy danh löøng laãy. 12. CÖÏ MOÂN TYÙ, NGOÏ, KHOA, QUYEÀN, LOÄC THAÏCH TRUNG AÅN NGOÏC PHUÙC HÖNG LONG Cung Meänh an taïi Tyù, Ngoï coù Cöï toïa thuû gaëp Khoa, quyeàn, Loäc hoäi hôïp ví nhö trong ñoù coù ngoïc laø ngöôøi taøi cao hoïc roäng taát ñöôïc höôûng giaøu sang phuùc thoï Ngöôøi tuoåi Taân, Quyù laø thöôïng caùch, tuoåi Dinh, Kyû laø thöû caùch, tuoåi Bính, Maäu vaø caùc tuoåi khaùc bình thöôøng. 13. TYÙ, NGOÏ CÖÏ MOÂN THAÏCH TRUNG AÅN NGOÏC Cung Meänh an taïi Tyù, Ngoïc coù Cöï Moân toïa thuû nhö trong ñaù coù ngoïc neân raát toát ñeïp nhöng raát caàn coù Tuaàn, Trieät vi nhö saám seùt laøm nöùt ñaù Kình, Hình laø kyõ sö coù maùy moùc khai phaù hoaëc Song Hao hoäi hôïp laø nöôùc chaûy ñaù moøn ñeå ngoïc loä ra ngoaøi môùi ñaéc duïng. 14. CÖÏ CÔ CÖÏ MAÕO, AÁT, TAÂN, KYÛ, BÍNH CHÍ COÂNG KHANH Cung Meänh an taïi Maõo coù Cöï, Cô toïa thuû ñoàng cung ngöôøi tuoåi Aát, Taân, Kyø, Bính taát ñöôïc höôûng giaøu sang vinh hieån laïi coù quyeàn cao chöùc troïng. CAÙc tuoåi khaùc coù caùch naøy cuõng chieån ñaït nhöng keùm hôn tuoåi Aát, Taân, Kyû, Bính 15. CÖÏ CÔ DAÄU THÖÔÛNG HOÙA CAÙT GIAÛ, TUÙNG HÖÕU TAØI QUAN ÑAÕ BAÁT TRUNG cung Meänh an taïi Daäu coù Cöï, Cô toïa thuû ñoàng cung cuõng ñöôïc höôûng phuù quyù nhöng khoâng beàn neáu caøng giaøu sang laïi caøng giaûm thoï nhö neáu ñöôïc Khoa, Quyeàn, Loäc, Song Hao, Xöông Khuùc, Khoâi, Vieät, Taû, Höõu hoäi hôïp thôøi cuõng ñöôïc höôûng phuùc thoï song toøan vaø coù quyeàn cao chöùc troïng nhö ngöôøi coù Cöï, Cô an taïi Maõo. 16. CÖÏ TUÙ, THIEÂN CÔ VI PHAÙ ÑAÕNG Cung Meänh an taïi Maõo, Daäu coù Cöï, Cô toïa thuû ñoàng cung laø ngöôøi chôi hôøi, aên tieâu roäng raõi ; nöõ Meänh ñöôïc Caùt Tinh hoäi hôïp thôøi phuù quyù neáu gaëp Aùc Saùt Tinh xaâm phaïm taát hoaøn toaøn daâm tieän. 17. TAÂY NÖÔNG TÖÛ AÙP ÑAÛO NGOÂ TRIEÀU ÑO HÖÕU CÖÏ CÔ, SONH HAO, QUYEÀN, AÁN ÑAØO, HOÀNG PHU CUNG

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

42

Giai nhaân Taây thi khuynh ñaûo trieàu ñình nhaø Ngoâ khieán Ngoâ Phuø Sai phaûi maát nöôùc veà tay Caøu Tieãn cung Phuù coù Cöï, Cô, Song Hao, Quyeàn, Aán, Ñaøo, Hoàng. 18. SONG HAO, MAÕO, DAÄU CHUÙNG THUÛY TRIEÀU ÑOÂNG TOÁI HIEÀM HOÙA LOÄC AÙI NGOÄ CÖÏ CÔ Cung Meänh an taïi Maõo, Daäu coù Cöï, Cô toïa thuû ñoàng cung raát caàn coù Song Hao hoäi hôïp nhöng raát kî gaëp Hoùa Loäc vì boä Cöï, Cô thuoäc haønh Thuûy vaø Moäc laïi gaëp Song Hao laø Thuûy ví nhö nhöõng gioøng nöôùc ñeàu chaûy ra bieån doøng raát toát ñeïp, nhöng neáu gaëp hoùa Loäc thuoäc Thoå laïi xaáu vì Thoå khaéc Thuûy huùt heát nöôùc cuûa Thuûy. 19. MAÕO, DAÄU CÖÏ CÔ AÁT TAÂN AÂM NÖÕ ÍCH TÖÛ VÖÔÏNG PHU, BAÁT KIEÁN TRIEÄT, TUAÀN, ÑA TAØI THAO LÖÔÏC Cung Meänh an taïi Maõo, Daäu coù Cöï, Cô toïa thuû ñoàng cung ñaøn baø tuoåi Aát, Taân raát vöôïng phu ích töø laøm lôïi cho choàng cho con neáu khoâng gaëp Tuaàn, Trieät xung chieáu taát laø ngöôøi ñaûm ñang taøi gioûi. 20. CÖÏ CÔ ÑOÀNG CUNG COÂNG KHANH CHI VÒ Cung Meänh an taïi Maõo, Daäu coù Cöï, Cô toïa thuû ñoàng cung taát coù taát coù quan chöùc trong chính quyeàn ngöôøi tuoåi Taân, tuoåi Kyû Meänh an taïi Maõo gaëp Taû, Höõu, Xöông, Khuùc hoäi hôïp laø thöôïng caùch, tuoåi Bính laø thöù caùch tuoåi Ñinh chæ bình thöôøng. 21. CÖÏ CÔ NHI NGOÄ LOÄC TOÀN NGÖÕ BAÁT CHÍNH NGOÂN Cung Meänh an taïi Maõo, Daäu coù Cöï, Cô toïa thuû gaëp Loäc Toàn ñoàng cung laø ngöôøi aên noùi hoà ñoà khoâng thaän troïng. 22. CÖÏ CÔ CHÍNH HÖÔÙNG HAÏNH NGOÄ SONG HAO UY QUYEÀN QUAÙN THEÁ Cung Meänh an taïi Maõo, Daäu coù Cöï, Cô toïa thuû ñoàng cung hay an taïi Tyù, Ngoï coù Cöï toïa thuû Cô xung chieán gaëp Song Hao hoäi hôïp taát coâng danh thaønh ñaït, uy quyeàn hieàn haùch tieáng taêm löøng laãy. 23. CÖÏ MOÂN THÌN CUNG HOÙA KÎ TAÂN NHAÂN MEÄNH NGOÄ PHAÛN VI KYØ Cung Meänh an taïi Thìn coù Cöï toïa thuû Hoa Kyø ñoàng cung ngöôøi tuoåi Taân ñöôïc caùch naøy laø thöôïng caùch, vì coù söï öng hôïp taát seõ ñöôïc höôûng giaøu sang vinh hieån, tieáng taêm löøng laãy caùc tuoåi khaùc coù caùch naøay raát xaáu xa môø aùm khoâng theå quyù hieån ñöôïc. 24. TAÂN NHAÂN TOÁI AÙC CÖÏ MOÂN NGÖÔÏC LAÂM TÖÏ MOÄ HAÏNH PHUØNG TAÛ HÖÕU CÖÙU MEÄNH CHI TINH Cung Meänh aùn taïi Thìn, Tuaát coù Cöï toïa thuû Thieân Ñoâng xung chieán hay an taïi Söûu, Muøi coù Cöï, Ñoàng toïa thuû ñoàng cung tuy Haõm Ñòa nhöng vôùi ngöôøi tuoåi Taân vaãn quyù hieån ví coù söï öùng hôïp neáu laïi theâm Taû, Höõu hoäi hôïp taát suoát ñôøi chaúng lo gì tai hoïa beänh taät vì Taû, Höõu ôû ñaây ví nhö cöùu tinh phoù meänh. 25. A MAN XUAÁT THEÁ DO HÖÕU CÖÏ KÎ KHOÁC HÌNH THÌN TUAÁT Taøo Thaùo xuaát hieän gaùnh vaùc vieäc ñôøi tranh thieân haï nhôø haïn gaëp Cö, Kî, Hình hoäi hôïp ôû cung Thìn Tuaát. 26. THÌN TUAÁT ÖÙNG HIEÅM HAÕM CÖÏ MOØN

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

43

Cung Meänh an taïi Thìn, Tuaát coù Cöï Moân toïa thuû neân raát xaáu xa rieâng vôùi ngöôøi tuoåi Taân tuoåi Quyù laïi toát ñeïp ngöôøi tuoåi Ñinh khoâng vieäc gì. 27. CÖÏ MOÂN THÌN TUAÁT VI HAÕM ÑÒA, TAÂN NHAÂN HOÙA CAÙT LOÄC TRANH VINH Cung Meänh an taïi Thìn, Tuaát coù Cöï toïa thuû taát Haõm Ñòa nhöng vôùi ngöôøi tuoåi Taân laïi ñöôïc caùch toát tuy nhieân söï giaøu sang vinh hieån ñoù phaûi nhieàu phen thaêng traàm. 28. CÖÏ ÑOÀNG NHI PHUØNG LA VOÕNG NGOÄ KHOA TINH THOAÏI THUYEÁT LÒCH SINH Cung Meänh an taïi thìn, Tuaát coù Cöï toïa thuû Thieân Ñoàng xung chieáu gaëp Hoùa Khoa ñoàng cuõng laø ngöôøi coù taøi aên noùi nhöng phaûi ñöôïc nhieàu Caùt Tinh hoäi hôïp neáu khoâng phaûi yeáu töû nhö Lòch Sinh khi qua teà du thuyeát. 29. CÖÏ CÔ SÖÛU MUØI VÌ HAÏ CAÙCH Cung Meänh an taïi Söûu, Muøi coù Cöï toïa thuû, Cô hôïp chieáu neân raát xaáu xa môø aùm taát khoâng theå hieån ñaït ñöôïc. 30. CÖÏ MOÂN TÒ HÔÏI KÎ NGOÄ LOÄC TOÀN NHI PHUØNG QUYEÀN LOÄC KIEÁM SAÏ ÑAÅU NGÖU Cung Meänh an taïi Tî, Hôïi coù Cöï toïa thuû raát kî gaëp Loäc Toàn ñoàng cung neáu theâm Quyeàn, Loäc hoäi hôïp laø ngöôøi coù chí lôùn nhöng khoâng toaïi nguyeän ví nhö duøng kieám neùm sao Ngöu sao Ñaåu neân an phaän thuû thöôøng thôøi hôn. 31. CÖÏ ÑOÀNG NHAÄP MIEÁU MAÏNH VIEÂN MAÃN TIEÄP ÑA NAÊNG Cung Meänh coù Cöï hay Ñoàng, Mieáu Ñòa toaï thuû laø ngöôøi taøi gioûi ñaõm ñang. 32. CÖÏ ÑOÀNG NHAÄP MOÄ NHÒ HÔÏP KÎ KÌNH NAN PHOØNG THUYÛ NAÏN Cung Meänh an taïi Söûu, Muøi coù Cöï, Ñoàng toaï thuû ñoàng cung hay an taïi Thìn, Tuaát coù Cöï toaï thuû Ñoàng xung chieán hay Ñoàng toaï thuû, Cöï xung chieâu gaëp Kî, Kình hoäi hôïp taát khoù ñeà phoøng tai naïn soâng nöôùc nhöng vôùi tuoåi Taân, Bính, Ñinh laïi chaúng lo ngaïi. 33. CÖÏ MOÂN PHUØNG ÑAØ KÎ TOÁI HUNG Cung Meänh coù Cö Moân toaï thuû gaëp Ñaø, Kî hoäi hôïp raát xaáu xa môø aùm. 34. KÎ ÑAÏI CHI NGOÄ CÖÏ MOÂN TAÁT HOAÏI TOÅ TOÂNG CHI NGHIEÄP Cung Meänh coù Cöï Moân gaëp Hoùa Kî,Ñaïi Hao hoäi hôïp töùc phaù hoaïi toå nghieäp. 35. CÖÏ MOÂN TÖÙ SAÙT HAÕM NHI HUNG Cung Meänh coù Cöï Moân toaï thuû gaëp Kình, Ñaø, Hoaû, Linh hoäi hôïp taát suoát ñôøi vaát vaû laïi maéc nhöõng aùc taát vaû khoù traùnh ñöôïc nhöõng tai naïn veà maùy moùc. 36. CÖÏ HOÛA DÖÔNG ÑAØ PHUØNG AÙC DIEÄU AÛI TÖÛ ÑAÀU HAØ Cung Meänh coù Cöï toaï thuû gaëp Hoûa, Kình, Ñaø hay Aùc Saùt Tinh hoäi hôïp taát phaûi cheát veà soâng nöôùc hay thaét coå. 37. CÖÏ HOAÛ LINH TINH PHUØNG AÙC HAÏN TUÛ Ö NGOAÏI ÑAÏO

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

44

Cung Meänh coù Cöï toaï thuû Hoûa, Linh ñoàng cung haïn gaëp Aùc Saùt hoäi hôïp taát phaûi cheát nôi xöù ngöôøi … 38. CÖÏ PHUØNG TOÀN TUÙ CAÙT XÖÙ TOAØN HUNG, ÖU NHAÄP TÖÛ CUNG, VOÂ NHI TOÁNG LAÕO Cung Meänh coù Cöï toaï thuû gaëp Loäc Toàn ñoàng cung raát xaáu neáu cung Töû Töùc coù caùch naøy taát khoâng con noái doãi. 39. CÖÏ HOAÛ KÌNH DÖÔNG CHUNG THAÂN AÛI TÖÛ Cung Meänh coù Cöï toaï thuû gaëp Hoûa, Tinh, Kình Döông hoäi hôïp haïn gaëp sao xaáu phaûi thaét coå maø cheát. 40. CÖÏ MOÂN KÎ TINH GIAI BAÁT CAÙT, THAÂN MEÄNH HAÏN KÎ TÖÔNG PHUØNG Cung Meänh, Thaân coù Cöï toaï thuû gaêp Hoaû Kî, hoaëc haïn gaëp caùch naøy cuõng raát xaáu. 41. CÖÏ MOÂN ÑAØ LA TAÁT SINH DÒ CHI Cung Meänh coù Cöï toaï Thuû Ñaø La ñoàng cung taát trong mình coù noát ruoài kín. 42. CÖÏ MOÂN DÖÔNG ÑAØ Ö THAÂN MEÄNH LOA HOAØNG KHOÁN NHÖÔÏC, ÑAÏO NHI PHAÙ ÑAÕNG Cung Meänh, Thaân coù Cöï, Haõm Ñòa toaï thuû gaëp Kình hay Ñaø ñoàng cung laø ngöôûi baïc nhöôïc heøn yeáu, beänh taät suoát ñôøi neáu khoâng, laø haïng troäm caép baát löông. 43. CÖÏ MOÂN THEÂ THIEÁP ÑA BAÁT MAÕN HOAØI Cung Theâ coù Cö Moân toaï thuû thôøi vôï choàng luùc naøo cuõng baát maõn caõi vì cung khaùc nhau. 44. CÖÏ MOÂN BAÁT MAÕN TRONG LOØNG, BA LAÀN KEÁT TOÙC CHÖA XONG MÔÙI RAÀU Cung Phu, Theâ coù Cöï Moân, Haõm D(òa toaï thuû taát ba boán laàn keát hoân maø chöa thaønh gia thaát. 45. CÖÏ PHUØNG DÖÔNG MIEÁU TOÁT THAY: THAÊNG QUAN TIEÁN CHÖÙC VAÄN LAØNH MÖØNG VUI Haïn tôùi cung Daàn coù Thaùi Döông gaëp Cöï Moân hay Cöï cö Tyù, Döông cö Thìn hôïp chieáu taát thaêng quan tieán chöùc. 46. CÖÏ CÔ ÑIEÀN TRAÏCH PHUÙ HÖÕU LAÂU DAØI Cung Ñieàn Traïch coù Cöï, Cô toaï thuû thì giaøu coù nhaø cöûa nguy nga. 47. GIAÛI SÖÙ MAÏC NGOÄ CÖÏ ÑOÀNG KIEÂM PHUØNG TANG HOÅ ÑAØ RIEÂU HÖÕU SINH NAN DÖÔÕNG Cung Taät Aùch coù Cö, Ñoàng toaï thuû ñoàng cung hay Cöï toaï thuû Ñoàng xung chieáu hoaëc Ñoàng toïa thuû Cö xung chieáu gaëp Taêng, Ñoâ, Ñaø, Rieâu hoäi hôïp taát sinh nhieàu nuoâi ít, hieám con.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

45

THIEÂN ÑOÀNG
1. NÖÕ MEÄNH THIEÂN ÑOÀNG TAÁT THÒ HIEÀN Ñaøn baø cung Meänh coù Thieân Ñoàng toïa thuû laø ngöôøi hieàn hoøa khoâng ñònh kieán ai noùi sao cuõng ñöôïc tuoåi Bính, Taân, Maäu, Meänh an taïi Tuaát coù söï öùng hôïp neân ñöôïc phuù quyù caùch. 2. THIEÂN ÑOÀNG NHAÄP MEÄNH HOAÙN CAÛI VOÂ THÖÔØNG Cung Meänh coù Thieân Ñoàng toïa thuû laø ngöôøi khoâng coù yù kieán nhaát ñònh hay thay ñoåi chí höôùng ngay caû coâng aên vieäc laøm choán ôû. 3. THIEÂN ÑOÀNG HOÄI CAÙT THOÏ NGUYEÂN THÔØI Cung Meänh coù thieân Ñoàng toïa thuû gaëp Caùt Tinh hoäi hôïp thì soáng laâu. 4.THIEÂN ÑOÀNG NGOÄ KIEÁP KHOÂNG BAÁT CAÙT Cung Meänh Thieân Ñoàng toïa thuû gaëp Kieáp, Khoâng hoäi hôïp neân raát xaáu. 5. THIEÂN ÑOÀNG BAÏCH THUÛ THAØNH GIA Cung Meänh coù Thieân Ñoàng, Mieáu, Vöông toïa thuû laø ngöôøi tay traéng laøm neân giaøu coù. 6. THIEÂN ÑOÀNG NGOÏ VÒ, HYÛ DÖÔNG NHAÂN UY TRAÁN BIEÂN CÖÔNG Cung Meänh an taïi Ngoï coù Thieân Ñoàng toïa thuû gaëp Kinh Döông ñoàng cung laø soá laøm ñaïi töôùng traán nhaâm nôi bieân cöông. 7. QUANG VUÕ NHAÁT THAÁT UY DANH DO Ö ÑOÀNG NGUYEÄT GIAÛI KÌNH Quan Vaân Tröôøng cung Meänh an taïi Ngoï coù thieân Ñoàng, Thaùi Aâm toïa thuû ñoàng cung gaëp Giaûi Thaàn, Kinh Döông hoäi hôïp laø caùch “Maõ Daàu Ñôøi Kieám” neân vuõ duõng hôn ngöôøi uy danh löøng laãy laø moät trong Nguõ Hoà Tröôøng cuûa Taây Thuïc. 8. ÑOÀNG NGUYEÄT DÖÔNG CÖ NGOÏ VÒ, BÍNH, MAÄU TRAÁN NGÖÏ BIEÂN CÖÔNG Cung Meänh an taïi Ngoï coù Ñoàng, Nguyeät, Kình toïa thuû ñoàng cung ngöôøi tuoåi Bính, Maäu laø tay voâ töôùng traán nhaâm nôi bieân cöông. 9. THIEÂN ÑOÀNG THAM DÖÔNG CÖ NGOÏ VÒ BÍNH THÌN TRAÁN NGÖÏ BIEÂN CÖÔNG Cung Meänh an taïi Ngoï coù thieân Ñoàng hay Tham Lang toïa thuû gaëp Kinh Döông ñoàng cung töùc caùch “Maõ Ñaàu Ñôøi Kieám” ngöôøi tuoåi Bính Thìn hay Maäu Thìn laø voõ töôùng traàn ngöï bieân khu. 10. ÑOÀNG NGUYEÄT HAÕM CUNG GIA SAÙT TROÏNG KYÕ NGHEÄ DOANH HOAØNG Cung Meänh an taïi Ngoï coù Ñoàng, Nguyeät toïa thuû ñoàng cung gaëp Saùt Tinh hoäi hôïp neân chuyeân veà kyõ ngheä hay laøm thoï thuyeàn thì phaùt ñaït tuy khoâng giaøu sang nhöng phong löu ñaàm aám.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

46

11. ÑOÀNG AÂM NGOÏ ÑÒA BÍNH, AÁT, TUEÁ CÖ PHUÙC TAÊNG TAØI HOÏACH, GIA HAÊM LONG, TRÌ TU PHOØNG MUÏC TAÄT, NHÖÔÕC MAÄU QUYÙ NHAÂN CHUNG THAÂN BAÀN QUAÛ Cung Meänh an taïi Ngoï coù Ñoàng, Nguyeät toïa thuû ñoàng cung ngöôøi tuoåi Bính, Aát ñöôïc höôûng phuùc ñöùc giaøu sang neáu gaëp Long Trì taát phaûi ñeà phoøng ñau maét hay bò muø loøa. Tuoåi Maäu, Quyù gaëp caùch naøy thaät suoát ñôøi phaûi chòu ngheøo heøn goùa bua. 12. ÑOÀNG THAM MIEÁU VÖÔÏNG Ö NGOÏ CUNG, ÑIEÀN TRAÏCH THAÂU THIEÂN HAÏ Cung Meänh hay Ñieàn Traïch an taïi Ngoï coù Thieân Ñoàng hay Tham Lang toïa thuû thì nhaø cöûa coù khaép thieân haï. 13. THIEÂN ÑOÀNG THAÁT CUNG HOÙA KÎ ÑINH NHAÂN MEÄNH NGOÄ PHAÛN VÒ GIAI Cung Meänh an taïi Tuaát coù Thieân Ñoàng toïa thuû gaëp Hoùa Kî ñoàng cung raát xaáu vì cö Haõm Ñòa nhöng vôùi ngöôøi tuoåi Ñinh laïi raát toát ñeïp neân ñöôïc höôûng giaøu sang vinh hieån. 14. THIEÂN ÑOÀNG TUAÁT CUNG VI PHAÛN BOÄI, ÑINH NHAÂN HOÙA CAÙT CHÖÕ ÑAÏI QUYÙ Cung Meänh an taïi Tuaát coù thieân Ñoàng toïa thuû neân bò khaéc haõm raát xaáu nhöng vôùi ngöôøi tuoåi Ñinh laïi laø hôïp caùch taät nhieân raát quyù hieån. 15. ÑOÀNG CÔ VIEÂN PHUÙ TÍNH TAÂM TÖØ Cung Meänh coù thieân Ñoàng hay Thieân Cô, Mieáu Vöôïng toïa thuû laø ngöôøi cui veû hieàn töø. 16. ÑOÀNG AÂM TAÏI YÙ, NGUYEÄT LAÕNG THIEÂN MOÂN, DUNG NHAN MYÕ AÙI HOÀ, KHOÁC, RIEÂU, TANG XAÂM NHAÄP CHUNG THAÂN ÑA LEÂ PHOÁI DUYEÂN Cung Meänh an taïi tyù coù Ñoàng, Nguyeät toïa thuû ñoàng cung neân raát toát ñeïp ví nhö maët traêng lô löûng treân cao. Ñaøn baø coù caùch naøy coù neùt maët öa nhìn ñaùng yeâu nhöng neáu gaëp Hoå, Khoác, Rieâu, Tang hoäi hôïp taát suoát ñôøi phaûi ñang dôõ vì tình hay ôû goùa. 17.PHUÙC DIEÄU PHUØNG VIEÄT DIEÄU TYÙ CUNG, ÑÒNH THÒ HAÛI LAØ DUÏC TUÙ cung Meänh an taïi Tyù coù thieân Ñoàng (Phuùc Dieäu) toïa thuû gaëp thieân Vieät ñoàng cung laø ngöôøi coù daùng ñieäu ñaïp ñeõ uy nghi nhö soâng nhö beå lieät vaøo haøng quyù caùch. 18. PHUÏC DIEÄU NHI NGOÄ CÖÏ MOÂN THEÂ NHI LAÕNG ÑAÕNG Cöï toïa thuû Ñoàng xung chieáu hoaëc caû hai ñoàng cung taát muoän vôï con nhöng an ôû cung Meänh thôøi aûnh höôûng ít hôn. 19. ÑOÀNG LÖÔNG VIEÂN NGOÄ KHOÂI QUYEÀN TAÊNG PHUØNG LINH KÎ GIAO LAÏI SONG LOÄC DOANH THÖÔNG DÒ ÑAÏO PHUÙ CÖÔØNG Cung Meänh an taïi Daàn, Thaân, coù Ñoàng, Löông toïa thuû ñoàng cung gaëp Khoâi, Quyeàn, Linh, Kî, Song, Loäc hoäi hôïp taát laø ngöôøi buoân baùn kinh doanh gioûi neân laøm giaøu deã daøng. 20. DAÀN THAÂN TOÁI HYÛ ÑOÀNG LÖÔNG HOÄI

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

47

cung Meänh an taïi Daàn, Thaân, coù Ñoàng, Löông toïa thuû ñoàng cung neân raát toát ñeïp taát ñöôïc höôûng giaøu sang vinh hieån ngöôøi tuoåi Giaùp tuoåi Canh laø thöôïng caùch. 21. PHUÙC TAÏI TYÙ NGOÄ ÑOÀNG AÂM KIEÁP TÖÛ ÑAÛN HIEÅM TRIEÄT TUAÀN, HÖÕU HOÏC VOÂ LÖÔNG TIEÄN YEÅU CAÙCH Cung Phuùc Ñöùc an taïi Tyù coù thieân Ñoàng, Thaùi Aâm toïa thuû gaëp Ñòa Kieáp vaø sao Töû laïi bò Trieät, Tuaàn aùn ngöõ taát laø ngöôøi coù hoïc nhöng baát chính neáu khoâng ngheøo heøn thì cheát non. 22. ÑOÀNG LÖÔNG HOÄI NHAÄP THEÂ HÖÔNG, VÔÏ CHOÀNG CUØNG MOÄT TOÅ ÑÖÔØNG SINH RA Cung theâ coù Ñoàng, Löông toïa thuû ñoàng cung thì vôï choàng coù hoï haøng vôùi nhau.

THIEÂN LÖÔNG
1. THIEÂN LÖÔNG BAÛO TÖÏ TAØI DÓ DÖ THAÀN Cung Meänh coù thieân Löông toïa thuû laø ngöôøi thích laáy tieàn cuûa mình ra laøm vieäc phuùc. 2. THIEÂN LÖÔNG THUÛ CHIEÁU, CAÙT TÖÔNG PHUØNG BÌNH SINH PHUÙC THOÏ Cung Meänh coù Thieân Löông, Mieáu, Vöôïng, Ñaéc Ñòa toïa thuû hay xung chieáu gaëp Caùt Tinh hoäi hôïp laø ngöôøi ñöôïc höôûng phuùc an nhaøn sung söôùng vaø soáng laâu. 3. LÖÔNG TAÏI TÎ, TAÉC DAÄT DU Cung Meänh an taïi Tyù, coù Thieân Löông toïa thuû laø ngöôøi chôi bôøi. 4. LÖÔNG XUNG TOÏA CHUØ KIEÂM THOÏ TOAÙN cung Meänh coù thieân Löông, Haõm Ñòa toïa thuû hay cung chieáu laø thoï caùch. 5. LÖÔNG TUÙ THAÙI AÂM KHÖÔÙC TAÙC PHIEÂU BOÀNG CHI KHAÙCH Cung Meänh an taïi Daäu coù thieân Löông, Haõm Ñòa toïa thuû Thaùi Döông ñoàng cung gaëp Thaùi Aâm hôïp chieáu laø ngöôøi löu laïc giang hoà ví nhö coù nöôùc troâi noåi treân maët nöôùc. 6. THIEÂN LÖÔNG NGUYEÄT DIEÄU NÖÕ DAÂM BAÀN Cung Meänh an taïi Tî, Hôïi coù thieân Löông toïa thuû hoaëc an taïi Daàn, Thaân coù Thai Aâm toïa thuû ñaøn baø coù caùch naøy raát daâm ñaõng neáu theâm Aùc, Saùt Tinh hoäi hôïp laø ngöôøi haø tieän ngheøo heøn. 7. LÖÔNG TUÙ AÂM, LINH, NHI TAÙC ÑOÁNG LÖÔNG CHI KHAÙCH Cung Meänh an taïi Tyù, Söûu, Daàn, Maõo, Thìn, Tî, Ngoï coù Löông toïa thuû gaëp Nguyeät, Linh hoäi hôïp laø ngöôøi taøi gioûi laøm neân vinh hieån vaøo haøng quyù caùch. 8. THIEÂN LÖÔNG THIEÂN MAÕ VI NHAÂN PHIEÂU ÑAÕNG VOÂ NGHI

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

48

Cung Meänh an taïi Tî, Hôïi coù Löông toïa thuû gaëp Maõ ñoàng cung hay xung chieáu laø ngöôøi chôi bôøi thích ngao du ñaây ñoù neáu gaëp Quyù Tinh hoäi hôïp laø ngöôøi phong löu maõ thöôïng. 9. THIEÂN LÖÔNG NGOÄ MAÕ NÖÕ MEÄNH TIEÄN NHI THAÛ DAÂM Cung Meänh an taïi Tî, Hôïi coù Löông toïa thuû gaëp Maõ ñoàng cung hay xung chieáu, ñaøn baø laø ngöôøi daâm ñaõng Nguyeät hoa böøa baõi neáu khoâng gaëp ña Quyù Tinh hoäi hôïp ngheøo heøn tî tieän. 10. THIEÂN LÖÔNG GIA CAÙT TOÏA THIEÂN DI HOAÏNH PHAÙT KINH THÖÔNG Cung Thieân Di coù Thieân Löông toïa thuû gaëp Caùct Tinh hoäi hôïp laø ngöôøi buoân baùn lôùn vaø giaøu coù neáu gaëp Hình, Kî thì bình thöôøng. 11. LÖÔNG, NHAÄT MAÕO CUNG, NHAÄT XUAÁT PHUØ TANG DUNG MAÏO PHÖÔNG VIEÃN Cung Meänh an taïi Maõo coù Löông, Nhaät toïa thuû ñoàng ra khoûi ñaùm may, dó nhieân raát quyù hieån suoát ñôøi an nhaøn sung söôùng. 12. AÂM TINH PHUØNG KHOÂI TINH Ö HÔÏI ÑÒA, ÖÙNG CHI SÔN NHAÏC GIAÙNG THAÀN Cung Meänh an taïi Hôïi coù Thieân Löông toïa thuû thieân Khoâi ñoàng cung laø ngöôøi coù daùng ñieãu oai phong laãm lieät nhö thaàn linh giaùng theá. 13. LÖÔNG PHUØNG HAO SAÙT TAÏI TÎ CUNG ÑAO NGHIEÄP HÌNH THÖÔNG Cung Meänh an taïi Tyù, coù thieân Löông toïa thuû gaëp Song Hao, Kieáp Saùt hoäi hôïp taát phaûi ñeà phoøng tai naïn ñao kieám suùng ñaïn neáu gaëp Tuaàn, Trieät taát hoùa giaûi ñöôïc. 14. AÁM PHUÙC TAÏI MEÄNH THAÂN BAÁT PHAÏ TAÏI ÖÔNG Cung Meänh, Thaân coù Löông (Aám) hay Ñoàng (Phuùc) toïa thuû hoaëc caû hai ñoàng cung neân suoát ñôøi chaúng sôï tai öông hoïa haïi. 15. THIEÂN LÖÔNG CÖ NGOÏ VÒ QUAN TU THAÙNH HIEÀN TRIEÀU ÑÖÔØNG Cung Meänh an taïi Ngoï coù thieân Löông toïa thuû, ngöôøi tuoåi Ñinh, Kyû, Quyù coù caùch naøy laøm neân vinh hieån tieáng taêm löøng laãy, nhöõng tuoåi khaùc cuõng coù quan chöùc nhöng khoâng baèng ba boán tuoåi treân. 16. LÖÔNG ÑOÀNG CÔ NGUYEÄT DAÀN THAÂN VÒ NHAÁT SINH LÔÏI NGHIEÄP THOÂNG MINH Cung Meänh an taïi Daàn, Thaân coù Löông, Ñoàng toïa thuû ñoàng cung ñöôïc Cô, Nguyeät ôû Taøi, Quan hoäi chieán taát coù ñuû boä vaên ñoøan chaàu Meänh neân raát thoâng minh taát nhieân quyeàn bieán lanh lôïi laøm neân söï nghieäp vaø ñöôïc höûong giaøu sang troïn ñôøi. 17. LÖÔNG ÑOÀNG TÎ, HÔÏI NAM ÑA LAÕNG NÖÕ ÑA DAÂM Cung Meänh an taïi Tî, Hôïi coù Thieân Löông hoaëc Thieân Ñoàng toïa chuû ñaøn oâng laø ngöôøi chôi bôøi phoùng ñaõng, naøy ñaây mai ñoù ñaøn baø hoaøn toaøn laø ngöôøi daâm daät. 18. THIEÂN LÖÔNG, THAÙI DÖÔNG, XÖÔNG LOÄC HOÄI LOÂ TRUYEÀN ÑEÄ NHAÁT DANH

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

49

Cung Meänh an taïi Tî coù Löông toïa thuû Nhaät xung chieáu gaëp Xöông, Loäc hoäi hôïp; hay ngöôïc laïi an taïi Ngoï coù Nhaät toïa thuû Löông xung chieáu Xöông, Loäc hoäi hôïp laø ngöôøi raát thoâng minh ñi thi taát ñoã ñaàu vaø laøm neân vinh hieån laïi ñöôïc höôûng giaøu sang hôn ngöôøi. 19. THIEÂN LÖÔNG VAÊN XÖÔNG CÖ MIEÀU VÖÔÏNG VÒ CHÍ ÑAØI CÖÔNG Cung Meänh coù Thieân Löông, Mieáu, Vöôïng Ñòa toïa thuû gaëp Vaên Xöông ñoàng cung laø ngöôøi coù quan chöùc laøm neân vinh hieån phuù quyù. 20. PHUÙC VUÕ CUÛNG TRIEÀU Ö SÖÛU VÒ KIM BAÏCH MAÕN TÖÔNG SÖÔNG Cung Meänh hay Taøi Baïch an taïi Söõu coù Thieân Löông hay Vuõ, Khuùc toïa thuû laø ngöôøi giaøu coù vaøng baïc ñaày döông. 21. THIEÂN LÖÔNG HOÄI TRÖÔØNG SINH Ö PHUÙC ÑÒA THAÂN THÖÔÏNG HÖÕU KYØ TAØI Cung Phuùc Ñöùc coù Thieân Löông toïa thuû gaëp Tröôøng Sinh ñoàng cung taát trong hoï nhieàu ngöôøi coù bieät taøi. 22. PHUÏ MAU CUNG THIEÂN LÖÔNG TOÏA THUÛ MEÏ CHA HÖÔÛNG PHUÙC LAØNH THÖÔÏNG THOÏ Cung Phuï Maãu coù Thieân Löông toïa thuû taát cha meï soáng laâu tröôøng thoï. 23. THIEÂN LÖÔNG NGOÄ HOÛA CHIEÁU QUA HAÏI NGÖÔØI HAÏI CUÛA THAÄT LAØ TAN THÖÔNG Haïn coù Thieân Löông gaëp Hoûa Tinh chieáu taát sinh tai öông haïi ngöôøi haïi cuûa. 24. THIEÂN LÖÔNG CÖ MIEÁU VÖÔÏNG ÑOÂ THAÙI TUEÁ BINH PHUØ NHI KHAÛ GIÔÙI Cung Meänh coù Thieân Löông, Mieáu Vöôïng toïa thuû khoâng neân coù Thaùi Tueá, Beänh Phuø hoäi hôïp raát xaáu.

THAÙI DÖÔNG
1. NHÒ DIEÄU QUANG HUY COÂNG DANH TAÛO ÑAÏT Cung Meänh, Thaân coù Thaùi Döông, Thaùi Aâm, Mieáu Vöôïng hay Ñaéc Ñòa toïa thuû thì tuoåi nhoû ñaõ coù coâng danh. 2. NHAÄT NGUYEÄT BAÁT KHAÛ CHIEÁU NHAÂN CUNG Sao Thaùi Döông, Thaùi Aâm khoâng neân cö Haõm Ñòa raát xaáu. 3. NHAÄT NGUYEÄT PHAÛN BOÁI HAØ VOÏNG THANH QUANG TOÁI HYÛ NGOAÏI TRIEÀU KHOÂI VIEÄT Cung Meänh an taïi Thìn coù Nguyeät toïa thuû Nhaät taïi Tuaát xung chieáu hay an taïi Tuaát coù Nhaät toïa thuû, Nguyeät taïi Thìn xung chieáu goïi laø phaûn boái khoâng saùng ñöôïc neáu gaëp Khoâi, Vieät hoäi hôïp raát toát. 4. NHAÄT LAÏC MUØI CUNG, VI NHAÂN TIEÀN CAÀN HAÄU LAÕNG

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

50

Cung Meänh an taïi Muøi coù Nhaät toïa thuû laø ngöôøi khoâng beàn chí laøm vieäc gì cuõng sieâng luùc ñaàu sau bieáng nhaùc vaø boû dôû. 5. NHAÄT TAØN DAÀN VÒ, TAÙC SÖÏ HÖÕU THUÛY VOÂ CHUNG Cung Meänh an taïi Daàn coù Nguyeät toïa thuû laø ngöôøi laøm vieäc gì cuõng chæ coù ñaàu maø khoâng coù ñuoâi. 6. NHAÄT NGUYEÄT THUÛ BAÁT NHÖ CHIEÁU MEÄNH Cung Meänh coù Nhaät, Nguyeät toïa thuû khoâng ñöôïc toát ñeïp baèng chieáu Meänh. 7. NAM NÖÕ TOÁI HIEÀM NHAÄT HAÕM Soá ñaøn oâng kî nhaát cung Meänh coù Thaùi Döông, Haõm Ñòa toïa thuû. 8. NHAÄT XUAÁT LOÂI MOÂN, TÎ, THÌN, MAÕO ÑÒA HOAÏCH SINH PHUÙ QUYÙ THANH DÖÔNG Cung Meänh an taïi Maõo (Loâi Moân) hay Thìn, Tî coù Nhaät toïa thuû neân raát toát ñeïp taát ñöôïc vinh hieån giaøu sang hôn ngöôøi. 9. NHAÄT MAÕO NGUYEÄN HÔÏI, MUØI CUNG MEÄNH, ÑA TRIEÁT QUEÁ Cung Meänh an taïi Muøi voâ chính dieäu cung Maõo coù Nhaät, cung Hôïi coù Nguyeät hôïp chieáu neân ñi thi taát ñoã cao ví nhö beû caønh queá. 10. NHAÄT XUAÁT LOÂI MOÂN PHUÙ QUYÙ VINH HOA Cung Meänh an taïi Maõo coù Nhaät toïa thuû thuoäc queû Chaán bieåu töôïng cuûa saám seùt neân goïi laø Loâi Moân, ngöôøi tuoåi Giaùp, Aát, Canh, Taân laø thöôïng caùch caùc tuoåi khaùc cuõng ñöôïc phuù quyù vinh hoa. 11. BAÀN TIEÄN MAÏC NGOÂN THÌN, TUAÁT TRA DÖÔNG THU AÛNH CAÏNH PHUÙ VINH Cung Meänh an taïi Thìn, Tuaát thì khoâng theå noùi laø baàn tieän ñöôïc neáu Thaùi Döông cö Thìn, Thaùi Aâm cö Tuaát. 12. NHAÄT THÌN NGUYEÄT TUAÁT TÒNH TRANH QUAÛNG QUYEÀN LOÄC PHI TAØN Cung Meänh an taïi Thìn coù Nhaät toïa thuû ñöôïc Nguyeät taïi Tuaát xung chieáu hay an taïi Tuaát coù Nguyeät toïa thuû ñöôïc Nhaät taïi Thìn xung chieáu ví nhö maët trôøi maët traêng thi nhau chieáu saùng. Ngöôøi coù caùch naøy caû ñôøi ñuôïc höôûng giaøu sang, tieàn taøi ñòa vò beàn vöõng khoâng gì chuyeån ñöôïc 13. NHAÄT NGUYEÄT TOÁI HIEÀM PHAÛN BOÁI Cung Meänh an taïi Thìn coù Nguyeät toïa thuû gaëp Nhaät taïi Tuaát xung chieáu hay an taïi Tuaát coù Nhaät toïa thuû gaëp Nguyeät taïi Thìn xung chieáu ví nhö maët trôøi maët traêng quay löng vaøo nhau (phaûn boái) neân raát xaáu xa môø aùm vì caû hai ñeàu cö Haõm Ñòa, ngöôøi coù caùch naøy khoâng theå quyù hieån ñöôïc. 14. NHAÄT NGUYEÄT TOÁI HIEÀM NGHI BOÁI VI THAÁT HUY Cung Meänh raát kî an taïi Tuaát coù Thaùi Döông toïa thuû gaëp Thaùi Aâm ôû Thìn xung chieáu hay an taïi Thìn coù Thaùi Aâm toïa thuû gaëp Thaùi Döông ôû Tuaát xung chieáu neân maát aùnh saùng vì caû hai ñeàu cö Haõm Ñòa xoay löng vaøo nhau tröôøng hôïp naøy neáu gaëp Tuaàn, Trieät aùn ngöõ laïi thaønh saùng suûa toát ñeïp.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

51

15. DÖÔNG AÂM THÌN TUAÁT NHAÄT NGUYEÄT BÍCH CUNG NHÖÔÏC VOÂ MINH KHOÂNG DIEÄU TU CAÀN, SONG ÑAÉC GIAO HUY, NHI PHUØNG CÖÔNG, TUEÁ, LOÄC, QUYEÀN, THAÙI, CAÙO, TAÛ, HÖÕU, NHAÁT CÖÛ THAØNH DANH, CHUÙNG NHAÂN TOÂN PHUÏC Cung Meänh an taïi Tuaát coù nhaät toïa thuû gaëp Nguyeät taïi Thìn cung chieáu hay an taïi Thìn coù Nguyeät toïa thuû, Nhaät taïi Tuaát xung chieáu neân raát môø aùm. Tröôøng hôïp naøy caàn coù thieân, Ñòa Khoâng hay Tuaàn Trieät aùn ngöõ ñeå trôû thaønh saùng suûa toát ñeïp. Traùi laïi neáu cung Meänh an taïi Tuaát coù Nguyeät toïa thuû gaëp Nhaät taïi Thìn cung chieán hay an taïi Thìn coù Nhaät toïa thuû, Nguyeät taïi Tuaát xung chieáu ví nhö maët trôøi maët traêng giao hoäi, ñöa nhau chieáu sang neân röïc rôõ toát ñeïp neáu theâm Xöông, Tueá, Loâc,Quyeàn, Thaùi, Caùo,Taû, Höõu hoäi hôïp taát chæ moät böôùc coâng thaønh danh loaïi vaø ñöôïc moïi ngöôøi toân kính phuïc toøng. 16. MAÁY NGÖÔØI BAÁT HIEÅN COÂNG DANH BÔÛI VÌ NHAÄT NGUYEÄT ÑOÀNG TRANH SÖÛU MUØI Cung Meänh, Thaân, hay Quan Loäc an taïi Söûu Muøi coù Nhaät, Nguyeät toïa thuû ñoàng cung neáu khoâng ñöôïc Tuaàn Aùn ngöõ vaø Khoa, Quyeàn, Loäc hoäi hôïp taát coâng danh khoù hieån ñaït. 17. NHAÄT NGUYEÄT SÖÛU MUØI AÙI NGOÄ TUAÀN KHOÂNG QUÍ AÂN XÖÔNG KHUÙC NGOAÏI TRIEÀU: VAÊN TAÁT THÖÔÏNG CAÙCH ÑÖÔØNG QUAN XUAÁT CHÍNH Cung Meänh an taïi Söûu, Muøi coù Nhaät, Nguyeät toïa thuû ñoàng cung raát caàn Tuaàn aùn ngöõ ñeå Nhaät, Nguyeät ñöôïc ñeàu hoøa neáu theâm Quang, Quyù, Xöông, Khuùc hoäi chieáu taát coù vaên taøi xuaát chuùng quyeàn cao chöùc troïng. 18. NHAÄT NGUYEÄT SÖÛU MUØI AÂM DÖÔNG HOÃN HÔÏP TÖÏ GIAÛM QUANG HUY KÎ PHUØNG KIEÁP TRIEÄT NHÖÔÏC LAI VAÊN DIEÄU DIEÄC KIEÁN QUYÙ AÂN, KHOÂNG LINH THAI TOÏA KHOÂI HOÀNG VAÊN TAØI NGUÏY LYÙ XUAÁT XÖÛ ÑAÏT COÂNG Cung Meänh an taïi Söûu, Muøi coù Nhaät, Nguyeät toïa thuû ñoàng cung neân giaûm maát aùnh saùng vò Aâm, Döông hoãn hôïp tröôøng hôïp naøy raát kî Kieáp, Trieät aùn ngöõ nhöng neáu ñöôïc Xöông, Khuùc, Quang, Quyù, Thai, toïa, Khoâi, Hoàng hoäi hôïp laø ngöôøi coù vaên taøi loãi laïc suy luaän saéc beùn bieát xöû söï ñuùng luùc dó nhieân laøm neân vinh hieån coâng danh toaïi maõn. 19. NHAÄT NGUYEÄT ÑOÀNG LAÂM QUAN CÖ HAÀU BAÙ Cung Meänh an taïi Söûu coù nhaät, Nguyeät toïa thuû ñoàng cung taïi Muøi xung chieáu hoaëc an taïi Muøi coù Nhaät, Nguyeät toïa thuû ñoàng cung taïi Söûu xung chieáu ngöôøi tuoåi Bính, Taân laø thöôïng caùch caùc tuoåi cuõng quyeàn cao chöùc troïng. 20. NHAÄT NGUYEÄT KHOA LOÄC SÖÛU CUNG TRUNG ÑÒNH THÒ PHÖÔÏNG BAÙ COÂNG Cung Meänh an taïi Söûu coù nhaät, Nguyeät toïa thuû ñoàng cung raát caàn gaëp Khoa, Loäc hoaëc Xöông, Khuùc, Taû, Höõu môùi laøm neân vinh hieån vaø coù quyeàn cao chöùc troïng. 21. NHAÄT NGUYEÄT ÑOÀNG MUØI MEÄNH AN SÖÛU HAÀU BAÙ CHI TAØI

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

52

Cung Meänh an taïi Söûu voâ chính dieäu coù Nhaät, Nguyeät toïa thuû ñoàng cung taïi Muøi xung chieáu laø ngöôøi taøi gioûi coù quan chöùc trong chính quyeàn. 22. NHAÄT NGUYEÄT MEÄNH THAÂN CÖ SÖÛU MUØI TAM PHÖÔNG VOÂ CAÙT PHAÛN VI HUNG Cung Meänh hay Thaân an taïi Söûu, Muøi coù Nhaät, Nguyeät toïa thuû ñoàng cung Taøi, Quan, Di khoâng hoäi ñöôïc Caùt Tinh chieáu Meänh thôøi khoâng theå hieåu ñaït, tuy cuõng ñöôïc no côm aám aùo. 23. NHAÄT NGUYEÃT KHOA LOÄC SÖÛU CUNG ÑINH THÒ COÂNG DANH Cung Meänh an taïi Söûu coù Nhaät, Nguyeät toïa thuû ñoàng cung gaëp Khoa, Loäc hoäi hôïp laø ngöôøi coù quan chöùc trong chính quyeàn. 24. XUAÁT THEÁ VINH HOA, NHAÄT, NGUYEÄT CHIEÁU HÖ KHOÂNG CHI ÑÒA Cung Meänh voâ chính dieäu coù Tuaàn, Trieät aùn ngöõ hay Thieân, Ñòa Khoâng hoäi hôïp coù Nhaät, Nguyeät Ñaéc Ñòa chieáu taát vinh hieån giaøu sang. 25. NHAÄT NGUYEÄT TÒNH MINH TAÙ CÖÛU TRUØNG Ö KIM ÑIEÄN Cung Meänh an taïi Söûu coù Thieân Löông toïa thuû coù Nhaät taïi Tî Nguyeät taïi Daäu hôïp chieáu hay an taïi Muøi voâ chính dieäu coù Nhaät Löông taïi Maõo, Nguyeät taïi Hôïi hôïp chieáu laø ngöôøi phoù laø vò nguyeân thuû hay caän thaàn cuûa vua vaø coù taøi kinh bang teá theá dó nhieân ñöôïc giaøu sang vinh hieån hôn ngöôøi tuoåi Taân, Aát laø thöôïng caùch tuoåi ñinh phuù caùch tuoåi Bính quyù caùch. 26. NHAÄT NGUYEÄT NHI CHIEÁU HÖ KHOÂNG HOÏC NHAÁT NHÒ THAÄP Cung Meänh voâ chính dieän coù Nhaät, Nguyeät saùng söû hoäi chieáu laø ngöôøi raát thoâng minh vaøo haøng vó nhaân. Soá Khoång Minh cung Meänh an taïi Muøi voâ chính hieäu coù Nhaät taïi Muøi Nguyeät taïi Hôïi hôïp chieáu. 27. NHAÄT NGUYEÄT TÒNH MINH TOÁI KÎ TAM KHOÂNG TU CAÀN KHOA LOÄC Cung Meänh an taïi Söûu, Muøi coù Nhaät, Nguyeät hôïp chieáu raát kî gaëp Ñòa Khoâng, Tuaàn, Trieät xaâm phaïm vaø raát caàn Khoa, Loäc hoäi hôïp môùi ñöôïc hoøan toøanh toát ñeïp. 28. NHAÄT NGUYEÄT CÖ MOÄ CUNG MUÏC THOÁNG TRIEÀN MIEÂN cung Meänh an taïi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi coù Nhaät hay Nguyeät toïa thuû gaëp Saùt Tinh hoäi hôïp hay bò ñau maét. 29. TAM HÔÏP MINH CHAÂU SINH VÖÔÏNG ÑÒA, AÅN BOÄ THIEÀM CUNG Cung Meänh coù Nhaät, Nguyeät, Mieáu, Vöôïng, Ñòa hôïp chieáu ví nhö hoøn ngoïc saùng, Ngöôøi coù caùch naøy coâng danh nheï böôùc nhö ñi daïo treân maët traêng. 30. NHAÄT NGUYEÄT GIAÙP TAØI BAÁT PHUÙ TAÉC QUYÙ Cung Meänh giaùp Nhaät giaùp Nguyeätkhoâng giaøu cuõng sang. 31. GIAÙP NHAÄT NGUYEÄT CAÄN ÑAÉC QUYÙ NHAÂN Cung Meänh giaùp Nhaä giaùp Nguyeät, Mieán Vöôïng laø ngöôøi ñöôïc gaàn quyù nhaân sang troïng. 32. NHAÄT NGUYEÄT GIAÙP MEÄNH BAÁT QUYEÀN TAÉC PHUÙ Cung Meänh giaùp Nhaät giaùp Nguyeät saùng suûa chæ söï quyù hieån.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

53

33. NHAÄT NGUYEÄT GIAÙP MEÄNH BAÁT QUYEÀN TAÉC PHUÙ Cung Meänh an taïi Söûu coù Nhaät taïi Daàn, Nguyeät taïi Tyù hoaëc an taïi Muøi coù Nhaät taïi Ngoï, Nguyeät taïi Thaân toïa thuû taát ñöôïc caùch “Giaùp Nhaät, Nguyeät” neáu khoâng quyeàn khuynh thieân haï cuõng laø haøng phuù gia ñònh quoác. 34. NHAÄT NGUYEÄT CHIEÁU TRONG NGOAØI ÑOÀNG VÒ COÂNG DANH MYÕ HYÛ CAO QUAN Cung Meänh hay Quan Loäc coù Thaùi Aâm, Thaùi Döông Ñaéc Ñòa Thuû hay chieáu thì ñöôïc quyeàn cao chöùc troïng. 35. NHAÄT LAÏC NHAÂN CUNG SAÉC TRIEÀU XUAÂN DUNG Cung Meänh an taïi Thaân, Daäu, Tuaát, Hôïi, Tyù coù Thaùi Döông toïa thuû neân neùt maët buoàn teû aâu saàu. 36. NÖÕ MEÄNH ÑOAN CHÍNH THAÙI DÖÔNG TINH, TAÛO PHOÁI HIEÀN PHU TÍNH KHAÛ PHUØNG Cung Meänh an taïi Maõo, Thìn, Tî, Ngoï coù Thaùi Döông toïa thuû neáu khoâng gaëp Aùc Saùt Tinh hoäi hôïp. Ñaøn baø laø ngöôøi ñoan chính taát laáy ñöôïc choàng hieàn taøi gioûi. 37. NHAÄT NGUYEÄT TAÛ HÖÕU HÔÏP VI GIAI Cung Meänh coù Nhaät hay Nguyeät, Mieáu Vöôïng toïa thuû raát caàn coù Taû, Höõu hoäi hôïp hoaëc giaùp bieân ngöôøi ñöôïc caùch Nhaät, Nguyeät, Taû, Höõu raát quyù hieån coâng danh sôùm ñaït laïi theâm danh tieáng löøng laãy. 38. NHAÁT AÂM SINH Ö TYÙ, NHAÁT DÖÔNG SINH Ö NGOÏ NHAÄT NGUYEÄT TRUØNG CHIEÁU LÖÔÏNG TÖÔNG NGHI Cung Meänh an taïi Tyù coù Nguyeät toïa thuû hay an taïi Ngoï coù Nhaät toïa thuû neân raát toát ñeïp. 39. NHAÁT TAÏI TÎ CUNG NHAÄT MYÕ HUY THIEÂN, KIEÂM LAI LOÄC MAÕ TRAØNG TOÀN PHUÏ BAÁT THEÁ SÖÏ THANH BÌNH VI ÑAÏI PHUÙ NHÖÔÏC KIEÂM TÖÔÙNG AÁN BINH HÌNH VOÂ LAI TUAÀN TRIEÄT: LOÏAN THEÁ COÂNG THAØNH Cung Meänh an taïi Tyù, coù Nhaät toïa thuû ví nhö maët trôøi ôû treân cao toûa aùnh saùng xuoáng neân raát toát ñeïp neáu gaëp Song, Loäc, Maõ, Traøng, Phu, Baät thôøi bình taát laøm neân giaøu coù vaøo haøng phuù gia ñòch quoác neáu gaëp Bình, Hình Töôùng, aán vaø khoâng bò Tuaàn, Trieät aùn ngöõ thôøi laäp ñöôïc chieáu coâng hieån haùch trong thôøi loaïn. 40. NHAÄT CÖ HÔÏI ÑÒA NHAÄT TRAÀM HAÛI NOÄI, NGOÏAI CUÛNG TAM KYØ TAÛ HÖÕU HOÀNG KHOÂI KYØ COÂNG QUOÁC LOAÏN DÒ VIEÂN THAØNH HOAN NGOÂ PHÖÔÏNG LONG CAÙT HOÅ BAÁT KIEÁN SAÙT TINH THEÁ THÒNH PHAÙT DANH TAØI Cung Meänh an taïi Hôïi coù Nhaät toïa thuû ví nhö maët trôøi chìm döôùi ñaùy beå khoâng toûa ñöôïc aùnh saùng neân raát môø aùm nhöng coù Khoa, Quyeàn, Loäc hoäi hôïp laäp ñöôïc kyø coâng trong thôøi loïan neáu ñöôïc Phöo75ng, Long, Caùt, Hoå vaø khoâng bò Saùt Tinh xaâm phaïm thì coâng danh hoanh phaùt taøi loäc doài daøo trong thôøi bình. 41. DÖÔNG TAÏI THUÛY NHAÄT TRAÀM THUÛY ÑEÅ LOAÏN THEÁ PHUØNG QUAÂN MAÏC NGOÂ SAÙT TINH TÖÛ PHOØNG ÑAO NGHIEÄP

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

54

cung Meänh an taïi Hôïi coù Nhaät toïa thuû ví nhö maët trôøi chìm döôùi ñaùy nöôùc ngöôøi coù caùch naøy loïan theá gaëp thôøi neáu bò Saùt Tinh hoäi hôïp taát phaûi ñeà phoøng ngöôøi aùm saùt. 42. THAÙI DÖÔNG CÖ NGOÏ CANH TAÂN ÑINH KYÛ NHAÂN, PHUÙ QUYÙ SONG TOAØN. Cung Meänh an taïi Ngoï coù Thaùi Döông toïa thuû ngöôøi tuoåi Canh, Taân, Ñinh,m Kyû ñöôïc höôûng giaøu sang vinh hieån hôn ngöôøi. 43. THAÙI DÖÔNG CÖ NGOÏ NHAÄT LEÄ TRUNG THIEÂN, HÖÕU CHUYEÂN QUYEÀN CHI VÒ ÑÒCH QUOÁC CHI PHUÙ Cung Meänh an taïi Ngoï coù Thaùi Döông toïa thuû ví nhö maët trôøi ôû treân cao chieáu xuoáng neân röïc rôõ toát ñeïp ngöôøi tuoåi Canh, Taân, ñinh, Kyû coù khuynh höôùng laàn löôït ngöôøi, ñoäc taøi vaø chuyeân quyeàn tuy nhieân raát giaøu sang vaøo haøng phu gia ñòch quoác. Caùc tuoåi khaùc coù caùch naøy cuõng ñöôïc vinh hieån. 44. NHAÄT CÖ LY NHAÄT LEÄ TRUNG THIEÂN, AÙI NGOÄ HÌNH TANGHOÅ KHOÁC VAÄN LAÂM Cung Meänh an taïi Ngoï coù Nhaät toïa thuû neân raát toát ñeïp neáu haïn gaëp Hình, Tang, Hoå, Khoác hoäi hôïp coâng thaønh danh toaïi. 45. NHAÄT TÎ NGUYEÄT DAÄU, SÖÛU CUNG MEÄNH BOÄ THIEÅM CUNG Cung Meänh an taïi Daàn, coù Thieân Löông toïa thuû cung Tî coù Nhaät, cung Daäu coù Nguyeät hôïp chieáu neân coâng danh nheï böôùc thang maây ví nhö ñi boä treân maët traêng (Thieåm Cung). 46. THAÙI DÖÔNG CÖ TYÙ BÍNH ÑINH PHUÙ QUYÙ TRUNG LÖÔNG Cung Meänh an taïi Tyù coù Nhaät toïa thuû neân keùm toát ñeïp ngöôøi coù caùch naøy tuy taøi gioûi nhöng khoâng gaëp thoùi rieâng vôùi tuoåi Bính, Ñinh laïi hôïp caùch laø ngöôøi trung tín löông thieän vaø ñöôïc höôûng phuù quyù song toaøn. 47. CAÙT DIEÄU ÑOÀNG TAÏI HÔÏI DAÀN VAÕN NHAÄT TUYEÁT HOA ÑAÛ TRAÙC LAÏC Cung Meänh an taïi Hôïi, Daàn coù Thaùi Döông toïa thuû gaëp Caùt Tinh hoäi hôïp thì veà giaø laïi ñöôïc “Phong Hoa Tuyeát Nguyeät Chi Thôøi”. 48. XEÙTXEM ÑEÁN CHOÁN THUÛY CUNG KÎ TÍNH YEÅM NHAÄT UÙY ÑOÀNG KÌNH DÖÔNG Cung Meänh, Thaân an taïi Tî, Hôïi coù Thaùi Döông toïa thuû gaëp Hoa Kyø, Kình Döông taát yeåu töû khoâng thì phaûi muø loøa haïn gaëp caùchnaøy raát nguy hieåm moät laø cha cheát hay ñau maét naëng ñeán muø. 49. NHAÄT NGUYEÄT NGOÄ ÑAØ LINH CHOÁN HAÂM HOÙA KÎ GIA MUÏC AÙM THOÂNG MANH Cung Meänh, Thaân coù Nhaät, Nguyeät Haõm Ñòa toïa thuû gaëp Ñaø, Kî thì muø. 50. THIEÂN TAØI NGOÄ NHAÄT BAÁT MINH NEÁT NA LEÁU LAÙO NHÖÏNG KHINH PHAÂT TRÔØI, TYÙ, SÖÛU, MEÄNH, NGOÏ MUØI NHAÂN KIEÀU CÖ BIEÄT XÖÙ CHAÚNG GAÀN BAÛN TOÂN

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

55

Cung Meänh coù Thaùi Döông, Haõm Ñòa toïa thuû gaëp Thieân Taøi laø ngöôøi khoâng tin dò ñoan khinh maïn caû phaät trôøi ngöôøi tuoåi Ngoï, Muøi cung Meänh an taïi Tyù, Söûu coù caùch treân phaûi ly toå boân ba laøm kieàu daân xöù ngöôøi. 51. THAÙI DÖÔNG HOÙA KÎ THÒ PHI NHAÄT HÖÕU MUÏC HOAØN THÖÔNG Cung Meänh coù Thaùi Döông toïa thuû gaëp Hoùa Kî ñoàng cung hay xung chieáu cuõng coù ngaøy phaûi ñau maét. 52. THAÙI DÖÔNG VAÊN XÖÔNG CÖ QUAN HOAØNG ÑIEÄN TRIEÀU BAN Cung Quan Loäc coù Thaùi Döông toïa thuû gaëp Vaên Xöông ñoàng cung taát ñöôïc ôû nôi ñònh phuû hay coâng oác do chính quyeàn caáp phaùt. 53. NHAÄT NGUYEÄT DÖÔNG ÑAØ KHAÉC THAÂN Cung Meänh coù Nhaät hay Nguyeät toïa thuû gaëp Kình, Ñaø neân khaéc cha meï vì Döông laø cha, Aâm laø meï tuy nhieân cuõng caàn xem cung Phu Maãu ñeå gia giaûm. 54. NHAÄT NGUYEÄT HAÕM XUNG PHOØNG AÙC SAÙT LAO LÖÏC BOÂN BA cung Meänh coù Nhaät hay Nguyeät, Haõm Ñòa toïa thuû hoaëc xung chieáu gaëp Kình, Ñaø, Hoûa, Linh hoäi hôïp taát phaûi vaát vaû boân ba ñaàu taét maët toái môùi ñuû mieáng aên. 55. NHAÄT NGUYEÄT VOÂ MINH NHI PHUØNG RIEÂU, KÎ, KIEÁP, KÌNH Ö MEÄNH GIAÛI: TAÄT NGUYEÀN LÖÔÕNG MUÏC cung Meänh hay Taät Aùch coù Nhaät, Nguyeät, Haõm, Ñòa toïa thuû gaëp Rieâu, Kî, Kình hoäi hôïp taát hai maét caän thò hay coù taät hoaëc bò ñui muø. 56. ÑAÏO TRÍCH THOÏ TAÊNG DO Ö NHAÄT NGUYEÄT CÔ LÖÔNG MIEÁU NHAÁP MEÄNH THAÂN Soá Ñaïo Trích tay aên troäm ñôøi Thaát Quoác soáng laâu laø nhôø cung Meänh, Thaân coù Nhaät, Nguyeät, Cô Löông Mieáu, Ñòa hoäi hôïp. 57. NHAÄT NGUYEÄT CAÙNH TU SAÙT HOÄI NAM ÑA GIAN ÑAÏO NÖÕ ÑA DAÂM cung Meänh coù Nhaät hay Nguyeät, Haõm Ñòa toïa thuû gaëp Kình, Ñaø, Hoûa, Linh, Khoâng, Kieáp hoäi hôïp ñaøn oâng laø haïng troäm caét baát löông, ñaøn baø laø ngöôøi daâm ñaõng baàn tieän. 58. NHAÄT HAÕM XUNG PHUØNG AÙC SAÙT, LAO LUÏC BOÂN BA Cung Meänh coù Nhaät, Haõm, Ñòa toïa thuû hay xung chieáu gaëp Aùc, Saùt Tính hoäi hôïp taát suoát ñôøi phaûi boân ba laän ñaän ñeå kieám mieáng aên. 59. CÖÏ TAÏI HÔÏI CUNG NHAÄT MEÄNH TÎ THÖÏC LOÄC TRÒ DANH Cung Meänh an taïi Tî coù nhaät toïa thuû gaëp Cö taïi Hôïi xung chieáu laø ngöôøi giaøu coù coâng danh beàn vöõng taøi loäc doài daøo dö aên dö ñeå. 60. CÖÏ TAÏI TÎ CUNG NHAÄT MEÄNH HÔÏI PHAÛN VI BAÁT GIAI Cung Meänh an taïi Hôïi coù Nhaät toïa thuû gaëp Cöï taïi Tî xung chieáu neân raát xaáu xa môø aùm, ngöôøi coù caùch naøy coâng danh traéc trôû tieàn taøi töù taùn thaát thöôøng. 61. NHAÄT NGUYEÄT CÖ QUAN LOÄC PHUÙ QUYÙ NAN DANH

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

56

Cung Quan Loäc an taïi Maõo, Thìn, Tî, Ngoï coù Nhaät toïa thuû, cung Daäu, Tuaát, Hôïi, Tyù coù Nguyeät toïa thuû thì giaøu sang voâ keå. 62. PHÌ MAÕN KIM OÂ TUY GIA SAÙT NHI GHI PHUÙ cung Taøi Baïch coù Thaùi Döông, Ñaéc Ñòa toïa thuû tuy gaëp Saùt Tinh cuõng vaãn ñöôïc höôûng giaøu sang. 63. ÑAN QUEÁ, ÑAN TRÌ CHIEÁU Ö ÑIEÀN TRAÏCH PHUÙ TYÛ THAÏCH SUØNG Cung Ñieàn Traïch coù Thaùi Döông toïa thuû töø cung Maõo ñeán Ngoï, coù Thaùi Aâm töø cung Daäu ñeán Tyù hoäi chieáu thì giaøu nhö Thaïch Suøng. 64. SÔÛ HYÛ GIAÛ THIEÂN HYÛ NHÒ MINH PHUØ TÖÛ TÖÙC CHI CUNG Cung Töû Töùc coù Nhaät, Nguyeät chieáu laïi gaëp thieân hyû toïa thuû taét sinh quyù töû. 65. NÖÕ MEÄNH NHAÄT NGUYEÄT TÖÛ CUNG NHAÄT BAØO SONG SAÛN Nöõ soá cung Töû Töùc coù Nhaät, Nguyeät toïa thuû taát ñeû sinh ñoâi. 66. MAÁY NGÖÔØI PHUÙ QUYÙ NAN TOAØN: BÔÛI VAÀNG OÂ THOÛ ÑOÙNG MIEÀN SAÙT TINH Cung Meänh, Thaân hay Ñieàn, Taøi coù nhaät, Nguyeät (oâ thoû) toïa thuû gaëp töù Saùt Tinh, Ñaø, Khoâng, Kieáp thì phuù quyù khoù loøng toaøn veïn. 67. CON EM XA KHÖÙ XA HOØAN BÔÛI VÌ NHAÄT DIEÄU CHIEÁU MIEÀN NOÂ CUNG Cung Noâ Boäc coù Thaùi Döông chieáu thì keû aên ngöôøi ôû khi boû ñi khi trôû veà. 68. PHUÙC CÖ QUYÙ HÖÔÛNG NHÖÔÏC LAI NHAÄT NGUYEÄT TU KIEÁN KHOÂNG TINH LONG KIEÁP KÌNH SAÂM, NAM NHAÂN SAÙT BAÏI: NHÖÔÏC VIEÄT KHOA HOÅ KHOÁC, NÖÕ NHAÂN TOAÏI HÖÔÛNG PHUÙC TÖÔØNG VINH PHUÙ CUNG Phuùc Ñöùc an taïi Söûu (quyù höôùng) coù Nhaät, Nguyeät toïa thuû ñoàng cung gaëp Thieân, Ñòa Khoâng, Long, Kieáp, Kinh hoäi hôïp taät trong hoï ñaøn oâng bò yeâu vong caøng ngaøy lun baïi neáu gaëp Vieät Khoa, Hoå, Khoác thôøi ñaøn baø laïi ñöôïc höôûng phuùc soáng laâu vaø giaøu sang vinh hieån. 69. NHAÄT NGUYEÄT TAÄT AÙCH MEÄNH CUNG KHOÂNG, YEÂU ÑAØ MUÏC COÅ Cung Taät Aùch coù Tuaàn, Trieät aùn ngöõ hay Thieân, Ñòa Khoâng toïa thuû neân maét bò quaùng gaø hoaëc bò ñau maét. 70. NHAÄT NGOÄ KIEÁP HOÀNG BINH KHOÁC THAÂN PHUÏ TAÄN NIEÂN THOÏ HÖÔÛNG AI THÖÔNG Haïn coù Nhaät gaëp Kieáp, Hoàng, Binh, Khoác taát cha giaø ñau bònh maø cheát. 71. NHAÄT NGUYEÄT NHI PHUØNG HÌNH HOÛA, THAÂN THIEÅU HAÏC HÌNH cung Meänh coù Nhaät hay Nguyeät toïa thuû gaëp Hình Hoûa hoäi hôïp taát daùng ngöôøi gaày goø, oám yeáu, mình haïc söông mai. 72. ÑÔN TRÌ QUEÁ TRÌ TAÏO TOAÏI THANH AÂM CHI CHÍ Cung Meänh an taïi Maõo, Thìn, Tî, coù Thaùi Döông (Ñôn Trì) toïa thuû hoaëc an taïi Daäu, Tuaát, Hôïi coù Thaùi aâm (queá tri) toïa thuû gaëp Xöông, Khuùc, Khoâi, Vieät taát coâng danh sôùm ñaït.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

57

THAÙI AÂM
1. THAÙI AÂM CHUÛ NHAÁT THAÂN CHI KHOÙAI LAÏC Cung Meänh coù Thaùi Aâm, Mieáu Vöôïng, Ñaëc Ñòa toïa thuû gaëp ña Caùt Tinh hoäi hôïp laø ngöôøi suoát ñôøi ñöôïc sung söôùng caû tieàn taøi laãn vaät chaát vôùi Nöõ meänh coù söï öùng hôïp neân raát toát ñeïp. 2. NÖÕ MEÄNH DUNG NHAN MYÕ TUÙ AÙI NGOÄ NGUYEÄT LÖÔNG ñaøn baø cung Meänh coù Thaùi Aâm saùng suûa toïa thuû gaëp Thieân Löông chieáu laø ngöôøi nhan saéc, neùt maët ñeïp ñeû öu nhìn. 3. NGUYEÄT DIEÄU THIEÂN LÖÔNG NÖÕ DAÂM BAÀN Cung Meänh coù Nguyeät, Haõm ñòa toïa thuû gaëp Löông hoäi chieáu ñaøn baø coù caùch naøy laø ngöôøi daâm ñaõng ngheøo heøn neáu cung meänh an taïi Daàn, Thaân laïi gaëp Saùt Tinh hoäi hôïp taát laø vôï leõ hay naøy haàu nhöng neáu cung phu gaëp Tham Lang hoäi Xöông, Khuùc thôøi laáy ñöôïc choàng sang vaø danh giaù. 4. NÖÕ MEÄNH KÎ NGUYEÄT NGOÄ ÑAØ Nöõ soá cung Meänh khoâng neân coù Thaùi Aâm, Ñaø La toïa thuû ñoàng cung, ngöôøi coù caùch naøy taát loaïi daâm. 5. NGUYEÄT LAÕNG THIEÂN MOÂN Ö HÔÏI ÑÒA, ÑAÊNG VAÂN CHAÁP CHÖÔÛNG ÑAÏI QUYEÀN Cung Meänh an taïi Hôïi coù Nguyeät toûa thuû ví nhö maët traêng lô löûng soi saùng giöõa trôøi, ngöôøi tuoåi Tyù sinh veà ñeâm laø thöôïng caùch caùc tuoåi khaùc cuõng ñöôïc höôûng giaøu sang laïi coù quyeàn haønh khieán muoân ngöôøi toøng phuïc. 6. NGUYEÄT TAÏI HÔÏI CUNG MINH CHAÂU XUAÁT HAÛI TU CAÀN QUYEÀN KÎ KHUÙC XÖÔNG HAÏN ÑAÙO Cung Meänh an taïi Hôïi coù Nguyeät toïa thuû ví nhö vieân ngoïc saùng ngoaøi bieån, ngöôøi coù caùch naøy taát laøm neân vinh hieån phuù quyù song toaøn neáu haïn gaëp Quyeàn, Kî, Khuùc, Xöông taát coâng danh nhö roàng maây gaëp hoäi coù uy quyeàn sai khieán muoân ngöôøi. 7. NGUYEÄT LAÕNG THIEÂN MOÂN TIEÁN TÖÔÙC PHONG HAÀU Cung Meänh an taïi Hôïi coù Nguyeät toïa thuû gaëp ña quyù tinh hoäi hôïp ngöôøi tuoåi Bính, Ñinh laø quyù caùch, tuoåi Nhaâm, Quyù laø phuù caùch, caùc tuoåi khaùc gaëp caùch naøy cuõng laøm neân vinh hieån coù quan chöùc. 8. AÂM DÖÔNG HOÄI XÖÔNG KHUÙC XUAÁT THEÁ VINH HOA Cung Meänh coù Aâm hay Döông saùng suûa toät ñeïp toïa thuû gaëp Xöông, Khuùc hoäi chieáu laø ngöôøi ñoã ñaït cao taát nhieân ñöôïc höôûng giaøu sang vinh hieån taïi coù tieáng taêm löøng laãy. 9. AÂM DÖÔNG LAÏC HAÕM TU CAÀN KHOÂNG DIEÄU TOÁI KÎ SAÙT TINH

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

58

cung Meänh coù Thaùi Aâm hay Thaùi Döông, Haõm Ñòa toïa thuû raát caàn tuaàn, Trieät aùn ngöõ hay Thieân, Ñòa Khoâng hoäi hôïp ñeå trôû neân saùng söûa toát ñeïp neáu bò Saùt Tinh xaâm phaïm laïi caøng xaáu hôn. 10. THAÙI AÂM CÖ TYÙ HÖÏU VIEÁT THUÛY ÑAÊNG QUEÀ NGAÏC ÑAÉC THANH YEÁU CHI CHÖÙC TRUNG GIAÙN CHI TAØI Cung Meänh an taïi Tyù coù Thaùi Aâm toïa thuû ví nhö gioït nöôùc ñoïng treân caønh queá raát quí ngöôøi ñöôïc caùch naøy coù quan chöùc cao vaøo haøngquaân söï laïi coù taøi can giaùn ngöôøi treân, dó nhieân raát hieån ñaït. 11. THAÙI AÂM KHUÙC LOÄC TOÀN ÑOÀNG TAÛ HÖÕU TÖÔNG PHUØNG PHUÙ QUYÙ OÂNG Cung Meänh coù Thaùi Aâm hay Vuõ Khuùc, Mieáu, Vöôïng, ñaéc Ñòa toïa thuû gaëp Loäc Toàn ñoàng cung Taû, Höõu hoäi hôïp taát giaøu coù dö aên dö ñeå vaøo haøng phuù oâng. 12. THAÙI AÂM DÖÔNG ÑAØ TAÁT CHUÛ NHAÂN LY TAØI TAÙN Cung Meänh, coù Nguyeät toïa thuû gaëp Kinh, Ñaø hoäi hôïp taát sôm ly toå boân ba tieàn taøi hao huït neân suoát ñôøi phieâu baït khoå sôû, haïn gaëp caùch naøy cuõng phaûi ñi xa laïi theâm hao taøi toán cuûa. 13. AÂM DÖÔNG TAÛ HÖÕU HÔÏP VÌ GIAI Cung Meänh coù Thaùi Aâm hay Thaùi Döông toïa thuû raát caàu Taû, höõu hoäi hôïp ñeå thaønh saùng suûa toát ñeïp, nhö theá suoát ñôøi môùi ñöôïc xöùng yù toïai loøng coâng danh beàn vöõng, taøi loäc doài daøo. 14. AÂM TAØNG HOÀNG NHAÄN KÎ RIEÂU TAÂN LIEÂN HAØM TIEÁU HAÏN PHUØNG XÖÔNG VUÕ DAÂM TÖÙ XUAÂN TÌNH LIEÂN XUAÁT PHAÙT Cung Meänh coù Thaùi Aâm, Mieáu, Vöôïng, Ñaéc Ñòa toïa thuû gaëp Hoàng Loan, Kình, Kî, Rieâu ví nhö hoa sen beù nôû ñaøn baø coù caùch hay veû maët ñeïp ñeõ quyeán ruõ haïn gaëp Xöông, Vuõ thôøi ñoäng loøng xuaân, töôûng ñeán chuyeân trai gaùi neân raát deã xa ngaõ. 15. TÖÛ TÖÙC THAÙI AÂM TUY HAÕM HAØ TOÅN: THAÙI AÂM KYÙ HAÕM ÑÍCH VOÂ PHUØNG THAM TAÉC THIEÂN ÑOÀNG NGOÄ AÂM TAÉC CHUÙNG TAØ Nöõ soá cung Töû Töùc coù Thaùi Aâm, Haõm Ñòa toïa thuû taát khoâng coù con noái gioûi gaëp Tham Lang thôøi coù con maø khoâng nuoâi ñöôïc nhöng neáu gaëp thieân Ñoàng thì laïi laø ngöôøi coù nhieàu con. 16. TTHANH KYØ NGOÏC THOÛ TUY LAÏC HAÕM NHÒ BAÁT BAÀN Cung Taøi Baïch coù Thaùi Aâm, Haõm Ñòa toïa thuûcuõng ñöôïc phong löu khoâng sôï ngheøo. 17. AÂM DÖÔNG TUAÀN TRIEÄT TAÏI TIEÀN, MEÂ CHA ÑÒNH ÑAÕ CHÔI TIEÂN THUÔÛ NAØO Cung Phuï Maãu coù Thaùi Aâm, Thaùi Döông toïa thuû gaëp Tuaàn Trieät aùn ngöõ taát cha meï maát sôùm. 18. VÔÏ GIAØU CUÛA CAÛI VOÂ NGAÀN THAÙI AÂM PHUØNG KHUÙC LOÄC AÂN MAÕ ÑOÀNG

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

59

Cung Phu Theâ coù Thaùi Aâm, Ñaéc Ñòa toïa thuû laïi theâm Vaên Khuùc, Loäc, Maõ, Aân Quang, Thieãn Ñoàng hoäi hôïp taát laáy vôï giaøu. 19. AÂM DÖÔNG LAÏC HAÕM GIA KÌNH KÎ PHU THEÂ LY BIEÄT Cung Phu Theâ coù Thaùi Aâm, Thaùi Döông, Haõm Ñòa gaëp Kình Döông, Hoa Kî taát vôï choàng phaûi chia seû. 20. DUYEÂN LAØNH PHOØ MAÕ NGOÂI CAO THAÙI AÂM ÑAÉC ÑAÏI ÑOÙNG VAØO THEÂ CUNG Cung Theâ coù Thaùi Aâm, Ñaéc Ñòa taát seõ laøm phoø maõ neáu khoâng laáy ñöôïc con nhaø danh giaù. 21. THAÙI AÂM ÑOÀNG VAÊN KHUÙC Ö THEÂ CUNG THIEÀM CUNG TRIEÁT QUEÁ Cung Phu Theâ coù Thaùi Aâm saùng suûa toát ñeïp toïa thuû gaëp Vaên Khuùc ñoàng cung taát laáy ñöôïc vôï ñeïp vaø danh giaù ví nhö beû ñöôïc caønh queá treân maët traêng. 22. AÂM DÖÔNG HOÄI CHIEÁU MEÄNH QUAN, QUYEÀN CAO CHÖÙC TROÏNG MOÏI ÑAØNG HANH THOÂNG Cung Meänh hay Quan Loäc coù Thaùi Aâm, Thaùi Döông, Mieáu Vöôïng hoäi chieáu laø ngöôøi xuaát chinh ñöôïc danh giaù laïi theâm tieáng taêm löøng laãy. 23. AÂM DÖÔNG SAÙNH HYÛ TINH AÂM CUØNG VÔÙI PHUÙC CUÕNG SINH DÒ BAØO Cung Phuùc Ñöùc an taïi cung Aâm: Söõu, Maõo, Tî, Muøi, Daäu, Hôïi coù Thaùi Aâm, Thaùi Döông gaëp Thieân Hyû taát coù anh em cuøng cha khaùc meï, hoaëc cuøng meï khaùc cha. 24. PHUÙC TOÏA HÔÏI CUNG, TOÁI HYÛ AÂM DÖÔNG, TÖÛ PHUØ ÑOÀNG LÖÔNG CÔ VÖÏ KIEÂM HÖÕU KHUÙC XÖÔNG LONG PHÖÔÏNG BAÄT QUYEÀN, TÖÙ ÑAÏI HIEÅN VINH, VAÊN KHOA DÒ ÑAÏT NHÖÔÏC CÖ SAÙT PHAÙ LIEÂM THAM TU ÑAÉC KHOA HÌNHKHOÂNG KIEÁP TRAØNG TOÀN: BAÏCH THUÛ THAØNH DANH VOÂ CAÙCH DUY HIEÀM CHIEÂU PHAÙT MOÄ SUY Cung Phuùc Ñöùc an taïi hôïi coù Nguyeät toïa thuû Döông chieáu hay moät trong soá sao Töû, Phaû, Ñoàng, Löông, Cô, Cöï toïa thuû gaëp Phöôïng, Baät, Quyeàn toïa thuû taát trong hoï boán ñôøi ñöôïc vinh hieån coù ngöôøi ñoã ñaït cao neáu gaëp Saùt, Phaù, Lieâm, Tham hoäi hôïp theâm Khoa, Hình, Khoâng, Kieáp, Traøng Sinh, Loäc Toàn taát phaùt veàdaèng voõ hay khoâng maø laøm neân söï nghieäp nhöng hoaïnh phaùt laïi hoaïnh phaù, khoâng beàn. 25. PHUÙC CÖ MUØI ÑÒA AÂM DÖÔNG HOÃN HÔÏP KHOÂNG TINH NHÖÔÏC NHAÂN SINH TÖÏ THÖ THÔØI KIEÂM HOÄI VAÊN TINH QUYEÀN LOÄC ÑA PHAÙT BAÛNG KHOA, NHÖÔÏC HOÄI KÌNH, ÑAØ, HÌNH, AÁN, HIEÅN ÑAÏT VOÕ COÂNG; HOÀNG KIEÁP LAI SAÂM TUEÁ THOÏ NAN TRÖÔØNG. Cung Phuùc Ñöùc an taïi Muøi coù Thaùi Aâm, Thaùi Döông toïa thuû ñoàng cung gaëp Tuaàn, Trieät aùn ngöõ hay Thieân, Ñaïi, Khoâng hoäi hôïp ngöôøi sinh ban ngaøy gaëp Xöông, Khuùc, Khoâi, Vieät, Khoa, Quyeàn, Loäc hoäi chieáu taát ñoã cao gaëp Kinh, Ñaø, Hình, Aán hoäi hôïp thôøi coù vuõ chöùc neáu bò Hoàng, Kieáp xaâm phaïm taát khoâng thoï, phaûi boû maïng ngoaøi sa tröôøng. 26.THAÙI AÂM LAÏC HAÕM PHAÛI LO, KÎ LAÂM THÖÔØNG THAÁY TAY VOØ ÑAÊM CHIEÂU.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

60

Haïn coù Thaùi Aâm, Haõm Ñòa gaëp Khoa Kî taát meï maát hay bi ñau maét naëng. 27. NGUYEÄT PHUØNG ÑAØ KÎ HOÅ TANG THAÂN MAÃU TRAÀN TRAÙI NAN TOAØN THOÏ MEÄNH Haïn coù Nguyeät gaëp Ñaø, Kî, Hoå, Tang taát meï cheát. 28. LÖU BANG CAM NHAÄP BAO TRUNG DO HÖÕU AÂM DÖÔNG GIAO HUY LA VOÕNG KIEÁP KHOÂNG DÖÔNG NHAÄN HAÏN ÑAÙO. Haùn Cao Toå Löu Ban bò eùp vaøo ñaát Bao Trung vi haïn ñeán cung Thìn, Tuaát gaëp Aâm, Döông, Kieáp, Khoâng, Kình Döông hoäi hôïp.

HOÙA KHOA HOÙA QUYEÀN HOÙA LOÄC HOÙA KÎ
1. NGOÏ THÖÔÏNG KHOA, QUYEÀN TÖÔNG KHOÅN BIEÂN CÖÔNG NHAÄM TRÔÏNG Cung Meänh an taïi Ngoï coù Khoa, Quyeàn toïa thuû ñoàng cung laø töôùng voõ traán ngöï nôi bieân thuøy. 2. TAM HOÙA LIEÂN CHAÂU PHUÙC TAÁT TRUØNG LAI Khoa, Quyeàn, Loäc ôû lieàn ba cung Tyù, Söûu, Daàn maø cung Meänh hay Thaân an ôû moät trong ba cung aáy töùc ñöôïc höôûng phuùc lieân tieáp. 3. KHOA QUYEÀN CUØNG BAÁT NHÖ LAÂM VIEÂN Cung Meänh coù Khoa, Quyeàn chieáu khoâng toát baèng toïa thuû taïi Meänh. 4. KHOA QUYEÀN TAÁT THÒ HIEÅN DANH Cung Meänh coù Khoa, Quyeàn toïa thuû thì ñöôïc vinh hieån. 5. KHOA QUYEÀN LOÄC MAÕ TU PHOØNG KHOÂNG KIEÁP AÙM XUNG Cung Meänh coù Khoa, Quyeàn, Loäc, Maõhoäi hôïp raát toát nhöng neáu bò Khoâng, Kieáp xaâm phaïm taát maát heát aûnh höôûng söï toát ñeïp seõ giaûm ñi nhieàu. 6. KHOA QUYEÀN NHAÄP MEÄNH TUY NHAØN LAÏC DIEÄC HÖÕU HIEÅN DANH Cung Meänh coù Khoa, Quyeàn toïa thuû tuy khoâng Ñaéc Ñòa nhöng cuõng ñöôïc hieân vinh danh giaù. 7. HOÙA KHOA TRÔÏ THAØNH VAÊN DIEÄU, NHAÁT GIAÙP ÑEÀ MAI BAÛNG CHI VINH Cung Meänh coù Hoa Khoa toïa thuû gaëp Vaên Tinh nhö Khoâi, Vieät, Xöông, Khuùc hoäi hôïp thì chæ moät laàn thi ñaõ ñoã cao vinh hieån. 8. HOÙA KHOA TOÁI VI KYØ VAÄT HÖÔÙNG THIEÂN THÖÔNG NHI AÙM HOÁI

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

61

Hoùa Khoa laø ñeä nhaát giaûi thaàn toïa thuû taïi cung naøo cuõng raát toát ñeïp nhöng chæ sôï gaëp Thieân Thöông ôû cung Noâ Boäc thì laïi xaáu xa môø aùm. 9. KHOA QUYEÀN NHAÂN KHOÂI VIEÄT DÓ THAØNH COÂNG Cung Meänh coù Khoa, Quyeàn toïa thuû laïi theâm Khoâi, Vieät hoäi hôïp taát laøm vieäc gì cuõng thaønh coâng. 10. KHOA QUYEÀN LOÄC MAÕ VAÄN NAØY, MÖØNG RAÈNG SOÁ AÁY ÑEÁN NGAØY HIEÅN VINH Haïn gaëp Khoa, Quyeàn, Loäc, Maõ hoäi hôïp taát roàng maøy gaëp hoäi, haïn toát. 11. KHOA QUYEÀN LOÄC HÔÏP PHUÙ QUYÙ SONG TOAØN Cung Meänh saùng suûa toát ñeïp coù Khoa, Quyeàn, Loäc hoäi hôïp taát suoát ñôøi ñöôïc höôûng giaøu sang. 12. KHOA MEÄNH QUYEÀN TRIEÀU ÑAÊNG CHUNG GIAÙP ÑEÄ Cung Meänh coù Khoa toïa thuû gaëp Quyeàn chieáu laø ngöôøi khoa baûng vaø coù uy quyeàn hieån haùch. 13. KHOA QUYEÀN LOÄC GIAÙP VI QUYÙ CAÙCH Cung Meänh saùng suûa toát ñeïp giaùp Khoa, Quyeàn, Loäc neân raát quyù ngöôøi coù caùch naøy ñöôïc höôûng giaøu sang phuùc thoï song toaøn. 14. KHOA DANH HAÕM Ö HUNG THAÀN MIEÂU NHI BAÁT TUÙ Cung Meänh an taïi Tuaát coù Nhaät toïa thuû hoaëc an taïi Maõo coù Cô, Nguyeät toïa thuû Hoùa Khoa ñoàng cung laïi bò Kinh, Ñaø, Khoâng, Kieáp xaâm phaïm taát coâng danh laän ñaän vaø khoâng theå quyù hieån ñöôïc. 15. DUEÄ NHI BAÁT TUÙ KHOA DANH HAM Ö HUNG THAÀN Cung Meänh coù Hoùa Khoa hoaëc Aâm, Döông saùng suûa toát ñeïp toïa thuû neáu bò Kieáp, Khoâng xaâm phaïm duø coù thoâng minh taøi gioûi cuõng khoâng ñoã ñaït vaø ñöôøng coâng danh phaûi traéc trôû laän ñaän ví nhö maàm non môùi troå ñaõ bò khoâ heùo. 16. KHOA QUYEÀN LOÄC VOÏNG DANH DÖ CHIEÂU CHÖÔNG Cung Meänh saùng suûa toát ñeïp coù Khoa, Quyeàn, Loäc hoäi hôïp hoaëc Meänh moät Hoùa, Taøi moät Hoùa, Quan moät Hoùa taát sôùm hieån ñaït, coâng danh toaïi maõn ñöôïc höôûng phuù quyù song toaønvaø danh tieáng löøng laãy. 17. KHOA MINH LOÄC AÙM VÒ LIEÄT TAM THAI Cung Meänh coù Khoa toïa thuû cung nhò hôïp coù Loäc toïa thuû neân raát quyù hieån ngöôøi tuoåi Giaùp Meänh an taïi Hôïi coù Khoa toïa thuû cung Daàn coù Loäc toïa thuû laø thöôïng caùch. 18. KHOA QUYEÀN ÑOÁI CUØNG, TRAÏC TAÂM Ö VUÕ MOÂN Cung Meänh saùng suûa toát ñeïp coù Khoa, Quyeàn ôû Taøi, Quan hay Thieân Di hoäi chieáu ví nhö roàng gaëp maøy caù gaëp nöôùc taát seõ laøm neân vinh hieån, coù quan chöùc vaø ñöôïc höôûng giaøu sang troïn ñôøi. 19. KHOA LOÄC TUAÀN PHUØNG CHU BOÄT HAÂN NHIEÂN NHAÄP TÖÔÙNG Cung Meänh coù Khoa toïa thuû gaëp Loäcchieáu hoaëc coù Loäc toïa thuû ñoàng cung gaëp nhieàu Quyù Tinh quaàn tuï taát coù quan chöùc lôùn ví nhö Chu Boät ñôøi Haùn ñöôïc phong töôùng.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

62

20. QUYEÀN KHOÁC ÑOÀNG CUNG MINH DANH VU THEÁ Cung Meänh coù Quyeàn, Khoác toïa thuû ñoàng cung taát coù danh tieáng löøng laãy neáu cung Meänh an taïi Tî coù caùch chaéc chaén ñöôc höôûng giaøu sang vaø coù quyeàn theá. 21. QUYEÀN LOÄC ÑOÀNG CUNGÑINH TAÙC CÔ THÖÔNG CHI NGHIEÄP Cung Meänh coù Quyeàn, Loäc toïa thuû ñoàng cung laø ngöôøi buoân baùn maø trôû neân giaøu coù. 22. QUYEÀN LOÄC TRUØNG PHUØNG TAØI QUAN SONG MYÕ Cung Meänh coù Quyeàn toïa thuû gaëp Loäc chieáu hay Quyeàn, Loäc toïa thuû ñoàng cung taát taøi loäc doài daøo coâng danh toaïi maõn vaø suoát ñôøi ñöôïc höôûng giaøu sang vinh hieån. 23. QUYEÀN LOÄC TRUØNG PHUØNG SAÙT TAÁU HÖ DÖÏ CHI LONG Cung Meänh coù Quyeàn, loäc hoäi hôïp neáu laïi bò Kinh, Ñaø, Khoâng, Kieáp xaâm phaïm thôøi chæ coù hö danh beà ngoaøi. 24. QUYEÀN LOÄC THUÛ TAØI PHUÙC CHI VÒ, SÖÛ THEÁ VINH HOA Cung Taøi Baïch hay Phuùc Ñöùc coù Quyeàn, Loäc hoäi hôïp taát ñöôïc giaøu sang vinh hieån haønh söû moïi vieäc kheùo leùo, suoát ñôøi phuù tuùc phong löu. 25. QUYEÀN LOÄC CAÙT TINH NOÂ BOÄC VÒ TUÙNG NHIEÂN QUAN QUÍ ÑA BOÂN BA Cung Noâ Boäc coù Quyeàn, Loäc hoäi hôïp taát nhôø ngöôøi döôùi quyeàn vaø baïn beø khaù giaû giuùp ñôõ neân ñöôïc höôûng giaøu sang nhöng phaûi khoù nhoïc môùi thaønh ñaït vaø thöôøng bò ngöôøi giuùp vieäc laán aùp. 26. XUAÁT THEÁ VINH HOA, QUYEÀN LOÄC THUÛ TAØI QUAN CHI VÒ Cung Taøi Baïch hay Quan, Loäc coù Quyeàn, Loäc hoäi hôïp hoaëc moät toïa thuû taïi Taøi moät toïa thuû taïi Quan neân suoát ñôøi ñöôïc höôûng giaøu sang vaø quyeàn cao chöùc troïng. 27. SONG LOÄC LÖÔÕNG NGOÄ THAÙI COÂNG CHI VUÕ LÖÔÏC SIEÂU QUAÀN Cung Meänh coù Hoa Loäc toïa thuû gaëp Loäc Toàn ñoàng cunglaø ngöôøi taøi gioûi nhö Thaùi Coâng vaên voõ kieâm toaøn. 28. HOÙA LOÄC HOAØN VI HAÛO NHÖÔÏC CÖ MOÄ ÑÒA DÓ TAÊNG BI Cung Meänh coù Hoa Loäc toïa thuû raát toát nhöng neáu cö Töù Moä thì laïi laø ngöôøi coù neùt maët buoàn raàu. 29. LOÄC CÖ NOÂ BOÄC TUØNG HÖÕU QUANDAÕ BOÂN TRÌ Cung Noâ Boäc coù Hoùa Loäc toïa thuû tuy laøm quan nhöng raày ñaây mai ñoù. 30. MEÄNH PHUØNG HOÙA LOÄC VOÂ HUNG TINH, TAØI LOÄC PHONG DINH Cung Meänh coù Hoùa Loäc toïa thuû khoâng gaëp Hung Tinh laø ngöôøi giaøu coù. 31. LOÄC QUYEÀN TOÏA THUÛ THEÂ CUNG TRAI THÔØI NHÔØ VÔÏ MAØ NEÂN GIAØU SANG Cung Theâ coù Hoùa Loäc, Hoùa Quyeàn thì nhôø vôï maø giaøu coù. 32. LOÄC QUYEÀN MEÄNH PHUØNG KHIEÂM HÔÏP CAÙT, OAI QUYEÀN YEÂM CHUÙNG TÖÔÙNG VÖÔNG TRIEÀU

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

63

Cung Meänh coù Loäc toïa thuû gaëp Quyeàn chieáu hoaëc Quyeàn toïa thuû gaëp Loäc chieáu hay Quyeàn, Loäc toïa thuû ñoàng cung ñöôïc Caùt Tinh quaàn tuï taát coù uy quyeàn hieån haùch muoân ngöôøi khieáp sôï thöôøng laø baäc danh tieáng trong trieàu ñình, 33. HOAÏT LOÄC TYÙ, NGOÏ VI THIEÂN DI, PHU TÖÛ VAÊN CHÖÔNG QUAÙN THEÁ Soá Ñöùc Khoång Töû cung Meänh an taïi Tyù cung Thieân Di an taïi Ngoï coù Hoøa Loäc, cung Taøi Baïch taïi Thaân coù Loäc Toân hoäi chieáu Meänh cung neân vaên chöông loãi laïc löu laïc muoân ñôøi laïi coù kinh bang teá theá ñöôïc ngöôøi sau toân laø Vaïn Theá Sö Bieåu. 34. PHAÙT BAÁT CHUÛ TAØI LOÄC CHUÛ TRIEÀN Ö NÒCH ÑÒA Cung Meänh, Taøi, Quan an taïi Tyù, Ngoï, Thaân, Daäu coù Hoùa loäc toïa thuû gaëp Khoâng, Kieáp hoäi hôïp taát ñöôïc höôûng giaøu sang nhöng khoâng beàn. 35. HOÙA LOÄC HOAØN VI HAÛO HÖÏU HÖÔÙNG MOÄ TRUNG TAØNG Cung Meänh an taïi Töù Moä coù Hoùa Loäc toïa thuû ví nhö Loäc bò choân vuøi laáp kín neân keùm toát ñeïp nhöng neáu ñöôïc Tham, Vuõ toïa thuû ñoàng cung hoaëc Tham toïa thuû Vuõ xung chieáu hay Vuõ toïa thuû Tham xung chieáu taát ñöôïc höôûng giaøu sang troïn ñôøi tieàn choân baïc caát nhöng phaûi ngoaøi 30 phuù quyù môùi toát, neáu sôùm taát khoâng beàn. 36. HOÙA LOÄC CÖ DAÀN MAÕO COÁ THUÛ THAM TAØI Cung Meänh an taïi Daàn, Maõo coù Hoùa Loäc toïa thuû laø ngöôøi giaøu coù, kheùo giöõ cuûa. 37. HOÙA KÎ VAÊN NHAÂN BAÁT NAÏI Cung Meänh coù Hoa Kî toïa thuû gaëp Xöông, Khuùc, Khoâi, Vieät laø ngöôøi coù hoïc nhöng khoâng hieån ñaït coâng danh laän ñaän. 38. HOÙA KÎ ÑIEÀN TAØI PHAÛN VI GIAI LUAÄN Cung Ñieàn Traïch hoaëc Taøi Baïch coù Hoa Kî toïa thuû raát toát ñeïp. 39. VAÂN ÑAÀU KHÔÛI CHÖÔÙNG GIA THIEÂN KHOÂNG, SÔÛ TUEÁ HÖ TÖ HIEÀN PHUÏ Cung Meänh coù Hoa Kî gaëp thieân Khoâng laø ngöôøi hay nghi ngôø vôï hieàn. 40. HOÙA KYØ NGOÄ PHUÏC BINH Ö THEÂ THIEÁP HOÁT OAÙN HOÁT THAÂN Cung Phu Theâ coù Hoa Kî toïa thuû gaëp Phuïc Binh taát vôï choàng luùc thaân luùc oaùn. 41. HAÏN LAØNH KÎ CÖÏ HUNG THAÀN, PHAÛI PHOØNG NHÖÕNG CHOÁN GIANG TAØN MÔÙI LAØNH Haïn gaëp Hoa Kî, Cö Moân thì phaûi caån thaän chôù gaàn soâng ngoøi cheát ñuoái. 42. SOÁ MUOÄN MAØNG GAÙI TRAI OÂM AÕM VÌ KÎ ÑAØ LEN LOÛI TÖÛ CUNG Cung Töû Töùc coù Hoa Kî, Ñaø La laø ngöôøi muoän con. 43. KÎ ÑAØ THAÙI TUEÁ THAÂN CUNG, KHOÛI NAÏN NAØO ÑÖÔÏC THUNG DUNG MAÁY NGÖÔØI Haïn ñeán cung Thaân gaëp Kî, Ñaø, Thaùi Tueá toïa thuû tai naïn khoù traùnh khoûi. 44. KÎ GIA LAÙNH CÖÛA MAÄN ÑAØO LAØM NGHEÀ THUAÄT SÓ ÑAÏO LÖU NUOÂI MÌNH

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

64

Cung Meänh coù Hoa Kî toïa thuû neân traùnh vieäc trai gaùi neáu khoâng taát sanh hoïa vaøo thaân nhöng laøm ngheà phuø thuûy hay ñaïo só hoaëc veà kyõ thuaät laïi raát toát. 45. MEÄNH HOÙA KÎ TAÄT MOÄC THAÀN AÂM NANG XA THAÁP MOÄT PHAÂN CHAÚNG NHAÀM Cung Meänh coù Hoa Kî cung Taát Aùch coù Moäc Duïc ñaøn baø taát bò sa daï con. 46. HOÙA KÎ TAÄT AÙCH TUØY GIA, AÂM HÖ CHÖÙNG AÁY TAÁT LAØ HIEÁM CON Cung Taät Aùch coù Hoa Kî toïa thuû taát khi huyeát keùm neân hieám con. 47. VÔÏ CHOÀNG NAY HÔÏP MAI TAN KÎ PHUÏC TOÏA THUÛ MOÄT LAØNG THEÂ CUNG Cung Theâ coù Hoùa Kî, Phuïc Binh taát vôï choàng luùc ôû luùc ñi khoâng ñöôïc hoøa thuaän. 48. KÎ BINH XÖÔNG KHUÙC MOÄT VÌ NHAN HOÀI YEÀU TRIEÁT COØN GHI ROÕ RAØNG Cung Meänh, Thaân coù Hoa Kî gaëp Xöông, Khuùc hoäi hôïp nhö Nhan Hoài taøi gioûi nhöng cheát non. 49. KÎ CÖÏ MOÄ CUNG NHI GIAO ÑAØ HOÅ SA MAÕ HAÏ HAØNH Cung Meänh an taïi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi coù Hoa Kî toïa thuû gaëp Ñaø La, Baïch Hoå hoäi hôïp taát phaûi ñeà phoøng aùc thuù hay tai naïn xe coä. 50. KÎ NGOÄ KHOA TINH Ö HÔÏI TYÙ NGOÂN HAØNH DANH THUAÄN Cung Meänh an taïi Hôïi, Tyù coù Kî toïa thuû gaëp Khoa ñoàng cung hay xung chieáu laø ngöôøi caån troïng töø lôøi noùi tôùi vieäc laøm khieán treân thuaän döôùi nghe neân ñöôïc nhieàu ngöôøi kính troïng. 51. HOÙA KÎ TYÙ CUNG KHOA LÖÔNG PHUÏ CHIEÁU ÑAÉC QUAÂN DAÂN SUØNG AÙI Cung Meänh an taïi Tyù coù Kî toïa thuû gaëp Khoa, Löông hoäi hôïp laø ngöôøi coù ñöùc ñoä lieâm chính khieán muoân ngöôøi yeâu meán vaø ngöôõng moä. 52. TAM KYØ GIAO HOÄI MAÏC NGOÄ KÎ KÌNH GIAÙNG LOÄ THANH VAÂN Cung Meänh coù Khoa, Quyeàn, Loäc hoäi hôïp neáu gaëp Kinh Döông, Hoa Kî taát coâng danh khoâng beàn ñöôøng ñôøi gaëp nhieàu böôùc thaêng traàm. 53. LÖÔÕNG LOÄC NGOÏ DAÀN NHI PHUØNG TÖÛ, VUÕ, DINH, KYÛ AÂM NAM PHUÙ ÑA DANH THOÏ Cung Meänh an taïi Tyù, Ngoï coù Hoùa Loäc toïa thuû Loäc Toàn chieáu hay Loäc Toàn toïa thuû Hoùa Loäc chieáu gaëp töû, Vuõ hoäi hôïp ngöôøi tuoåi Ñinh, Kyû ñöôïc höôûng giaøu sang tröôøng thoï caùc tuoåi khaùc coù caùch naøy cuõng ñöôïc phuù quyù soáng laâu nhöng khoâng hoaøn toaøn toát ñeïp baèng tuoåi Ñinh, Kyû. 54. LOÄC PHUØNG LÖÔNG MIEÁU BAÛO TÖ TAØI ÍCH DÖÕ THA NHAÂN Cung Meänh coù Loäc toïa thuûgaëp Löông, Mieáu, Ñòa ñoàng cung laø ngöôøi giaøu coù laïi coù loøng töø thieänthöôøng ñem tieàn cuûa mình giuùp ñôõ ngöôøi khaùc. 55. SONG LOÄC CÖ NHI NGOÄ CÔ LÖÔNG PHUÙ GIA ÑÒCH QUOÁC

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

65

Cung Meänh coù Hoùa Loäc hay Loäc Toàn toïa thuû gaëp Cô, Löông hoäi hôïp laø ngöôøi raát giaøu coù, trong tröôøng hôïp naøy cung Meänh a taïi Thìn, Tuaát coù Loäc toïa thuû gaëp Cô, Löông ñoàng cung laïi ñöôïc moät Loäc chieáu hoaëc an taïi Daàn, Thaân coù moät Loäc toïa thuû moät Loäc chieáu vaø Cô, Löông hoäi hôïp thaät laø toát ñeïp, chaéc chaén suoát ñôøi ñöôïc höôûng giaøu sang vaøo haøng ñaïi phuù. 56. MEÄNH VOÂ CHÍNH DIEÄU HOAN NGOÄ TAM KHOÂNG HÖÕU SONG LOÄC PHUÙ QUYÙ KHAÛ KYØ Cung Meänh voâ chính dieäu coù Tuaàn, Trieät aùn ngöõ Thieân, Ñòa, Khoâng hoäi hôïp laïi theâm Hoùa Loäc. Loäc Toàn chieáu taát ñöôïc höôûng giaøu sang taøi loäc doài daøo nhöng chaúng ñöôïc laâu beàn.

LOÄC TOÀN THAÙI TUEÁ TRAØNG SINH
1. LOÄC TOÀN HAÄU TROÏNG ÑA Y THÖÏC TOÄC Cung Meänh saùng suûa toát ñeïp coù Loäc toân toïa thuû neân suoát ñôøi ñöôïc höôûng giaøu sang aên ngon maëc ñeïp. 2. LOÄC TOÀN TAÏI VIEÂN CHI TÖÛ TOÅ NGHIEÄP Cung Meänh coù Loäc toïa thuû taát ñöôïc thöøa huôûng tieàn cuûa vaø gia saûn do tieàn nhaân ñeå laïi. 3. THIEÂN LOÄC TRIEÀU VIEÂN THAÂN VINH QUÍ HIEÅN Cung Meänh coù Loäc Toàn chieáu neân raát toát ñeïp, suoát ñôøi ñöôïc höôûng giaøu sang vinh hieån ngöôøi tuoåi Canh, Loäc Toàn an taïi Thaân, tuoåi Giaùp an taïi Daàn, tuoåi Taân taïi Daäu, tuoåi Aát taïi Maõo chieáu Meänh töùc trieàu vieân caùch neáu an taïi Tî, Hôïi, Tyù, Ngoï chieáu Meänh khoâng goïi laø trieàu vieân ñöôïc tuy nhieân cuõng toát. 4. MINH LOÄC AÙM LOÄC CAÅM THÖÔÏNG THEÂM HOA Cung Meänh saùng suûa toát ñeïp coù Loäc Toàn toïa thuû, cung nhò hôïp coù Hoùa Loäc hoaëc cung Meänh coù Hoùa Loäc, nhò hôïp coù Loäc Toàntoïa thuû ví nhö aùo gaám theâu hoa, taát ñöôïc höôûng giaøu sang vaø laøm neân vinh hieån ngöôøi tuoåi Giaùp, Meänh an taïi Hôïi coù Hoùa Loäc toïa thuû cung Ñieàn Traïch an taïi Daàn coù Loäc Toàn toïa thuû ñaéc caùch “Minh Loäc Aâm Loäc” chaéc chaén coù quan chöùc lôùn vaø uy quyeàn hieån haùch. Neáu gaëp Tuaàn, Trieät aùn ngöõ hay Kinh, Kieáp hoaëc Linh, Hoùa, Haõm Ñòa hoäi hôïp laïi thaønh xaáu xa môø aùm nhöng gaëp Ñaø La thì hay vi Maõ ngoä Ñaø laø ngöôøi khoân ngoan tuy hôi xaûo traù. 5. LOÄC ÑAÕO MAÙ ÑAÕO KÎ KIEÁP KHOÂNG THAÙI TUEÁ Cung Meänh coù Loäc toïa thuû gaëp Maõ xung chieáu hay Maõ toïa thuû Loäc xung chieáu laïi gaëp Kieáp, Khoâng, Thaùi Tueá hoäi hôïp neân suoát ñôøi chaúng ñöôïc xöùng yù toaïi loøng coâng danh traéc trôû tieàn taøi neáu kieám ñöôïc cuõng bò phaù tan laïi thöôøng gaëp nhöng tai hoïa quan lung vaø hình nguïc.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

66

6. SONG LOÄC CÖ NHI NGOÄ CÔ LÖÔNG PHUÙ GIA ÑÒCH QUOÁC Cung Meänh an taïi Thìn, Tuùat coù Cô, Löông toïa thuû gaëp Loäc Toàn, Hoùa Loäc hoäi hôïp taát giaøu coù tieàn choân baï caát vaøo haøng tyû phuù. 7. LOÄC TOÀN THAÄP MIEÁU TAÏI HÔÏI CUNG CHUNG THAÂN PHUÙ TUÙC Cung Meänh an taïi Hôïi coù Loäc Toàn toïa thuû taát suoát ñôøi ñöôïc höôûng giaøu sang dö aên dö maëc. 8. LOÄC PHUØNG LÖÔNG MIEÁUBAÛO TÖ TAØI, ÍCH DÖÕ THA NHAÂN Cung Meänh coù Loäc Toàn hay Hoùa Loäc toïa thuû gaëp Thieân Löông saùng suûa toát ñeïp ñoàng cung laø ngöôøi ñem cuûa mình cho keû khaùc töùc cho vay ñeå kieám lôøi. 9. LOÄC PHUØNG XUNG PHAÙ CAÙT ÑAÕ THAØNH HUNG Cung Meänh coù Loäc Toàn toïa thuû gaëp Phuù xung chieáu neân raát môø aùm xaáu xa ngöôøi coù caùch naøy suoát ñôøi khoâng ñöôïc toaïi chí bình sinh phaûi lo laéng vì sinh keá laïi hay maéc tai hoïa tuø toäi, Loäc Toàn gaëp Cöï Moân, Quaû Tuù hoaëc Kî, Kieáp cuõng raát xaáu xa vaø khoâng theå giaøu coù ñöôïc. 10. LOÄC MAÕ TOÁI HÆ GIAO TRÌ CHUÙNG NHAÂN SUØNG AÙI Cung Meänh coù Loäc toïa thuû gaëp Maõ xung chieáu hay Maõ toïa thuû gaëp Loäc xung chieáu neân raát toát ñeïp ngöôøi coù caùch naøy suoát ñôøi ñöôïc höôûng giaøu sang tieàn taøi deã kieám vaø ñöôïc nhieàu ngöôøi meán chuoäng. 11. LOÄC TOÀN TYÙ NGOÏ VÒ THIEÂN DI: TUAÂN MEÄNH PHUØNG CHI LÔÏI LOÄC NGHI Cung Thieân Di an taïi Tyù, Ngoä coù Loäc Toàn toïa thuû taát cung Meänh ñöôïc Loäc chieáu neân raát toát ñeïp ngöôøi coù caùch naøy ra ngoaøi kieám tieàn moät caùch deã daøng vaø suoát ñôøi ñöôïc höôûng giaøu sang vinh hieån tieàn cuûa chaát ñoáng nhö kho laãm. 12. HÔÏP HOÄI CUØNG LOÄC ÑÒNH VÒ CÖ KÍCH CHI THAÀN Cung Meänh coù Loäc Toàn toïa thuû coù Hoùa Loäc taïi Thieân Di xung chieáu hoaëc Meänh coù Hoùa Loäc toïa thuû coù Loäc Toàn taïi Thieân Di xung chieáu taát hoanh phaùt voõ nghieäp oai danh löøng laãy vinh hieän hôn ngöôøi. 13. HÔÏP LOÄC CUÕNG LOÄC ÑÒNH VÒ VAÊN VOÕ TOAØN TAØI Cung Meänh saùng suûa toát ñeïp coù Hoùa Loäc, Loäc Toàn hoäi chieáu laø ngöôøi taøi gioûi vaên voõ kieâm toaøn tieáng taêm löøng laãy vaø ñöôïc höôûng giaøu sang troïn ñôøi. 14. LÖÔÕNG LOÄC NGOÏ DAÀN NHI PHUØNG TÖÛ VUÕ, ÑINH KYÛ AÂM NAM PHUÙ ÑA DANH THOÏ Cung Meänh an taïi Ngoï, Daàn coù Loäc Toàn, Hoùa Loäc toïa thuû ñoàng cung hay xung chieáu gaëp Töû, Vuõ hoäi hôïp ñaøn oâng tuoåi Ñinh, Kyû ñöôïc höôûng phuùc thoï vaø giaøu sang vinh hieån caùc tuoåi khaùc coù caùch naøy cuõng laøm neân röïc rôõ nhöng khoâng baèng hai tuoåi Ñinh, Kyû. 15. SONG LOÄC TRUØNG PHUØNG CHUNG THAÂN PHUÙ QUYÙ Cung Meänh coù Loäc Toàn, Hoùa Loäc hoäi hôïp neân suoát ñôøi ñöôïc höôûng giaøu sang vinh hieån.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

67

16. LAÕ HAÄU CHUYEÂN QUYEÀNLÖÔÕNG TRUØNG THIEÂN LOÄC THIEÂN MAÕ Baø Laõ Haäu kieâm vieäc trieàu chính vì cung Meänh an taïi Daàn coù Loäc Toàn, Thieân maõ toïa thuû ñoàng cung. 17. SONG LOÄC THUÛ MEÄNH LAÕ HAÄU CHUYEÂN QUYEÀN Cung Meänh coù Loäc Toàn, Hoùa Loäc toïa thuû ñoàng cung laø ngöôøi ñoäc ñoaùn thích laán löôùt ngöôøi nhö baø Laõ Haäu cung Meänh an taïi daàn coù caùch naøy neân cöôùp quyeàn vua. 18. THIEÂN LOÄC THIEÂN MAÕ KÌNH NHAÂN GIAÙP ÑEÄ Cung Meänh an taïi Daàn, Thaân, Tî, Hôïi coù Loäc Toàn toïa thuû Thieân Maõ ñoàng cung laø ngöôøi khoa baûng vaên chöông loãi laïc ñanh theùp. 19. LOÄC TOÀN THUÛ Ö TAØI TRAÏCH TÍCH NGOÏC ÑOÂI KIM Cung Ñieàn, Taøi coù Loäc Toàn toïa thuû taát giöõ ñöôïc cuûa caûi beàn vöõng neân raát giaøu coù, neáu Loäc Toàn toïa thuû taïi cung Meänh khoâng ñöôïc Caùt Tinh phuø trôï thôøi coâ ñôn. 20. LOÄC TOÀN NGOÄ TRIEÄT CÖ HUYNH ÑEÄ NAM TRÖÔÛNG BOÂN BA NGOÏAI XÖÙ Cung Huynh Ñeä coù Loäc Toàn toïa thuû gaëp Trieät aùn ngöõ taát coù anh em lang thang phieâu baït nôi xöù ngöôøi neáu khoâng haïn ñeán cung naøy cuõng phaûi ñi xa. 21. MEÄNH PHUØNG LOÄC, CÖ KHOÂNG THAÂN SÖÙ MAÛN KIEÁP TOAØN PHUØNG PHÖÔNG THIEÅU KHIEÁM Cung Meänh coù Loäc Toàn toïa thuû cung Thaân coù Thieân Khoâng hoaëc Ñòa Khoâng toïa thuû taát suoát ñôøi chæ phong löu hoaëc ñuû aên chöù khoâng theå giaøu coù ñöôïc. 22. THIEÂN LOÄC NHI NGOÄ THAÙI AÂM Ö NHAØN CUNG DÒ ÑAO HUYNH ÑEÄ Cung Huynh Ñeä an taïi Tyù coù Loäc Toàn, Thaùi Aâm toïa thuû ñoàng cung taát coù anh em cuøng cha khaùc meï hoaëc cuøng meï khaùc cha. 23. PHUÙC CÖ CAØN ÑÒA HIEÀM CÖ TOÀN CÖÏ THAM, LIEÂM TUYEÄT KIEÁP MAÕ HÌNH GIAO LAI TANG TUEÁ TAÛ, KHOA AÊN LOÄC VINH THAÂN VOÂ TÖÏ NAN TAÙC THIEÄN LÖÔNG HAÏNH KIEÁN TAM KHOÂNG ÑOÀNG TOÏA CAÀN Ö BAÁT KIEÁN CHÍNH TINH BAÏI DIEÄU: DÒ THAÂN THOAÙT TUÏC THIEÄN NHAÂN HAÏNH PHAÙT HYÛ HAØI VÓNH CÖÕU Cung Phuùc Ñöùc an taïi Hôïi coù tham, Lieâm hay Cöï Moân toïa thuû gaëp Loäc Toàn, Tuyeät, Kieáp, Maõ, Hình ñoàng cung lai coù Taû, Khoa, Aán, Loäc, Tang, Tueá hoäi hôïp taát ñöôïc höôûng giaøu sang nhöng khoâng con noái doõi laïi laø ngöôøi hung aùc hay laøm vieäc döõ, nhöng neáu bò Tuaàn hay Trieät Tinh vaø baûn cung phaûi khoâng coù Chính Tinh toïa thuû, ngöôøi coù caùch naøy neân ñi tu thôøi ñaït tieán vaø suoát ñôøi seõ ñöôïc xöùng yù toaïi loøng. 24. LOÄC TOÀN THIEÂN MAÛ ÑOÀNG GIA COÙ NGÖÔØI BUOÂN MOÄT BAÙN BA NEÂN GIAØU Cung Meänh coù Loäc Toàn, Thieân Maõ toïa thuû ñoàng cung laø ngöôøi coù taøi buoân baùn maø trôû neân giaøu coù. 25. THAÂN CÖ THAÙI TUEÁ DÖÕ NHAÂN QUAÛ HÔÏP Cung Meänh, Thaân coù Thaùi Tueá toïa thuû laø ngöôøi ít baïn beø.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

68

26. THAÙI TUEÁ PHUØNG THAÁT SAÙT Ö MEÄNH VIEÂN HUNG TRUNG GIA DIEÄU TOAÙN Cung Meänh coù thaùi Tueá gaëp Thaát Saùt laø ngöôøi coù möu tính toaùn gioûi. 27. TUEÁ ÑAØ THIEÁT KÎ Ö DAÀN THAÂN Cung Meänh an taïi Daàn, Thaân coù tueá, Ñaø toïa thuû ñoàng cung taát hay bò tai vaï quan tung hình nguïc. 28. THAÙI TUEÁ NGOÄ DÖÔNG, ÑAØ ÑA CHIEÂU KHAÅU THIEÄT Cung Meänh coù Thaùi Tueá gaëp Kính, Ñaø thì hay bò mang tieáng thò phi khaån thieät. 29. MIEÄNG NGAÄP, NGAÄP MIEÄNG KHOÂNG THOÂNG THAÙI, VÌ TUEÁ ÑAØ RIEÂU CAÙC MEÄNH VIEÂN Cung Meänh coù Thaùi Tueá, Ñaø La, Thieân Rieâu, Hoa Caùi hoäi hôïp laø ngöôøi caø laêm, noùi laép. 30. DAÄU CUNG THAÙI TUEÁ THIEÂN BÌNH, TAI BAY VAÏ GIOÙ DEÃ SINH KHOÂN CAÀM Cung Meänh an taïi Daäu coù Thaùi Tueá toïa thuû gaëp Thieân Hình raát hay bò tai bay vaï gioù. 31. TUEÁ XÖÔNG THÌN TUAÁT HYÛ PHUØNG SAÙT PHAÙ TAÛ HÖÕU MOÄ KHOA LAI CUÛNG VOÕ TAÁT ÑAÏT CAO QUYEÀN BÍNH QUAÂN GIA Cung Meänh an taïi Thìn, Tuaát coù Thaùi Tueá, Vaên Xöông toïa thuû ñoàng cung raát caàn gaëp Saùt, Phaù, Taû, Höõu, Moä, Khoa hoäi hôïp ñeå trôû thaønh toát ñeïp vì Xöông Khuùc raát kî toïa thuû taïi La, Voõng, Ngöôøi coù caùch naøy coù quyeàn cao chöùc troïng vaøo haøng quaân sö, gioûi veà chính löôïc chieán löôïc thöôøng hoaïnh ñaït veà voõ nghieäp neáu gaëp Linh, Hoûa xaâm phaïm thôøi toái ñoäc. 32. THAÙI TUEÁ LAÂM MEÄNH COÂ BAÀN ÑA HÖÕU THOÏ PHUÙ QUYÙ TAÉC YEÅU VONG GIAI ÑO HAÏN NGOÄ LOÄC HAÕM THIEÄT TUAÀN Cung Meänh coù Thaùi Tueá, Thieân toïa thuû ñoàng cung, cung Taøi, Quan, Dì coù Loäc toïa thuû gaëp Trieät hay Tuaàn aùn ngöõ neáu haïn ñeán cung aáy maø phaùt ñaït taát khoâng thoï. 33. QUAN PHUØ THAÙI TUEÁ VAÄN PHUØNG, THAÙNG NGAØY CHÖA KIEÄN CÖÛA COÂNG MOÛI CHOÀN Haïn gaëp Quan Phuø, Thaùi Tueá taát chæ ñi haàu toûa suoát naêm hoaëc coù chuyeän thöa kieän coø boùt. 34. TUEÁ ÑAØ KÎ VAÄN NGHEØO, QUA SOÂNG VÖÔÏT BIEÅN BA ÑAØO CHAÚNG YEÂN Haïn gaëp Thaùi Tueà, Ñaø La, Hoûa Kî, Cö Moân thì ngheøo tuùng, boân ba kieám soáng qua ngaøy cuõng chaúng ñuû aên. 35. THAÙI TUEÁ PHUÏC BINH KÎ XUNG CUØNG NGÖÔØI TRANH CAÏNH TRONG LOØNG CHAÚNG KHUAÂY Haïn gaëp Thaùi Tueá, Phuïc Bính, Hoûa Kî thì gaëp nhöõng chuyeän böïc doïc vì caïnh tranh vôùi ngöôøi.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

69

36. MAÁY NGÖÔØI MEÄNH TUEÁ MOÄT VÌ, HAÏN VAØO NAÊM AÁY VAÄN THÌ GIAN NAN Ngöôøi sinh naêm Daàn, Meänh an taïi Daàn coù Thaùi Tueá toïa thuû haïn ñeán naêm aáy taát phaûi gian nan ñieâu ñöùng. 37. CANH HIEÀM THAÙI TUEÁ QUAN PHUØ CHI QUAN PHI KHAÅU THIEÄT QUYEÁT BAÁT KHOÂNG Haïn gaëp Thaùi Tueá, Quan Phuø hoäi hôïp neân ñeà phoøng mieäng tieáng thò phi neáu khoâng phaûi ñaûo tung ñình. 38. THAÙI TUEÁ QUAN PHUØ COÂNG TRÒ HÖÕU THAÁP CHÆ CHI ÖU Ñaïi, Tieåu, Haïn gaëp Thaùi Tueá, Quan Phuø neân ñeà phoøng raén, reát caén, neáu khoâng cuõng bò mieäng tieáng thò phi. 39. TRAØNH SINH ÑEÁ VÖÔÏNG TAÏI MEÄNH VIEÂN, KIEÂM PHUØNG TÖÛ PHUÛ QUAÛNG ÑAÏI CHI NHAÂN Cung Meänh coù Traøng Sinh, Ñeá Vöôïng hoäi hôïp gaëp Töû, Phuû ñoàng cung laø ngöôøi chính nhaân quaân töû, khoâng nònh ngöôøi treân khoâng hieáp keû döôùi. 40. TRAØNH SINH TAÏI HÔÏI TUYEÄT SÖÙ PHUØNG SINH NHI PHUØNG THIEÂN MAÕ LOÄ ÑOÀ BOÂN TAÅU Cung Meänh an taïi Hôïi coù Traùng Sinh toïa thuû Thieân Maõ ñoàng cung laø ngöôøi taøi gioûi nhöng suoát ñôøi phaûi boân ba laän ñaän. 41. TRAØNH SINH ÑEÁ VÖÔNG TAÏI TÖÛ CUNG LOÄC QUYEÀN CHIEÁU CUÕNG ÑA SINH QUYÙ TÖÛ Cung Töû Töùc coù Traøng Sinh, Ñeá Vöông toïa thuû gaëp Loäc, Quyeàn hoäi hôïp taát sanh nhieàu con quyù coù taøi thao löôïc laøm neân vinh hieån. 42. TRAØNH SINH ÑEÁ VÖÔÏNG ÑA NHAÂN GIAÙP THAI NHAÄT NGUYEÄT MOÄT LAÀN SINH ÑOÂI Cung Töû Töùc coù Traønh Sinh, Ñeá Vöôïng thì nhieàu con neáu laïi Giaùp Thai vaø Nhaät Nguyeät thì sinh ñoâi.

KÌNH DÖÔNG ÑAØ LA
1. KÌNH DÖÔNG NHAÄP MIEÁU PHUÙ QUYÙ THANH DANH Cung Meänh an taïi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi coù Kình toïa thuû gaëp nhieàu sao saùng suûa toát ñeïp hoài hôïp taát ñöôïc höôûng giaøu sang laïi theâm danh tieáng löøng laãy ngöôøi tuoåi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi coù caùch naøy laø ñeä nhaát caùch. 2. KÌNH DÖÔNG TYÙ, NGOÏ MAÕO, DAÄU PHI YEÁU TRIEÁT NHI HÌNH THÖÔNG

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

70

Cung Meänh an taïi Tyù, Ngoï, Maõo, Daäu coù Kình toïa thuû neáu khoâng cheát non taát phaûi mang taøng taät suoát ñôøi vaø thöôøng gaëp nhöõng chuyeän khoâng may saûy ñeán trong ñôøi. Ngöôøi tuoåi Giaùp, Meänh an taïi Maõo, tuoåi Bính Meänh an taïi Tyù coù Kình Döông toïa thuû gaëp nhieàu sao saùng suûa hoäi hôïp thôøi bình thöôøng neáu bò nhieàu sao xaáu xaâm phaïm taát Kình Döông ô ñoù hôïp ñaûng vôùi nhöõng sao xaáu taùc haïi raát khuûng khieáp. 3. DÖÔNG CÖ ÑOAØI CHAÁN LUÏC MAÄT LUÏC GIAÙP PHUÙC NAN TOAØN Ngöôøi tuoåi Maäu, tuoåi Giaùp cung Meänh an taïi Maõo, Daäu coù Kình Döông toïa thuû thì phuùc khoù toaøn veïn. 4. DÖÔNG NHAÄN HAÕM TU BÒ THIEÁT MIEÁU VÖÔÏNG CÖ NHI HAØO KIEÄT DÖÔNG DANH Cung Meänh coù Kình, Haõm Ñòa toïa thuû laø keû troäm caép, Mieáu, Vöôïng, Ñaéc Ñòa laø keû anh huøng danh tieáng. 5. MAÕ ÑAÀU ÑÔÙI KIEÁM PHI YEÅU CHIEÁT TAÉC HÌNH THÖÔNG Cung Meänh an taïi Ngoï coù Kình toïa thuû ví nhö kieám keà coû ngöïa gaép Tuaát Saùt, Thieân Hình hoäi hôïp neáu khoâng cheát non thì cuõng bò tuø toäi hoaëc phaûi tan taùt khoå sôû. 6. KÌNH NGOÄ ÑOÀNG AÂM, NHI PHUØNG PHÖÔNG GIAÛI NHAÁT THEÁ UY DANH Cung Meänh an taïi Ngoï coù thieân Ñoàng, Thaùi Aâm, Kình Döông toïa thuû ñoàng cung, gaëp Phöôïng Caùc, Giaûi Thaàn hoäi hôïp laø ngöôøi taøi gioûi thao löôïc uy quyeàn hieàn haùch danh tieáng löøng laãy khaùc naøo Quaân Vaên Tröôøng ñôøi Tam Quoác. 7. MAÕ ÑAÀU ÑÔÙI KIEÁM TRAÁN NGÖÏ BIEÂN CÖÔNG Cung Meänh an taïi Ngoï, coù Kình toïa thuû neáu khoâng bò Saùt, Hình xaâm phaïm vaø ñöôïc nhieàu sao saùng suûa toát ñeïp nhö Khoa, Quyeàn, Loäc, Maõ hoäi hôïp laïi laø ngöôøi taøi ba thao löôïc, uy quyeàn hieån haùch tieâng taêm löøng laãy vaø thöôøng troïng nhaèm nôi bieân thuøy ngöôøi tuoåi Bính Tuaát coù caùch naøy laø kyø caùch caùc tuoåi khaùc cuõng ñöôïc vinh hieån nhöng söï nghieäp khoâng beàn vaø laïi hay maéc tai hoïa. 8. LYÙ QUAÛNG SÖÙC ÑÒCH VAÏN CHÖÙNG THÒ HÖÕU KÌNH DÖÔNG LÖÏC SÓ. Lyù Quaûng cung Meänh coù Kình, Löïc toïa thuû ñoàng cung neân söùc khoûe muoân ngöôøi khoân ñòch, laäp ñöôïc nhieàu coâng traän hieän haùch nhöng khoâng ñöôïc phong Haàu vì coù caùch treân. 9. KÌNH DÖÔNG NGOÄ LÖÏC SÓ LYÙ QUAÛNG BAÁT HAÀU Cung Meänh coù Kình Döông gaëp Löïc Só ñoàng cung nhö Lyù Quaûng coù coâng ñaùnh Phieân nhöng khoâng ñöôïc phong Haàu. 10. HÌNH XUÕ DÖÔNG ÑAØ HÖÔÛNG PHUÙC Ö NGUÕ TUAÀN CHI HAÄU Cung Meänh coù Kình, Ñaø, Mieáu, Vöôïng thì ngoaøi 50 môùi goïi laø ñöôïc höôûng phuùc. 11. DÖÔNG ÑAØ QUAN PHUØ Ö HAÕM ÑÒA LOAÏN THUYEÁT CHI NHAÂN Cung Meänh an taïi Tyù coù Kình, Ñaø gaëp Quan Phuû laø ngöôøi aên noùi lung tung khoâng ñaâu vaøo ñaâu. 12. ÑAØ LA ÑÒA KIEÁP CHIEÁU PHÖÔNG, LINH TINH LAÏI GAËP BAÁT TÖÔØNG CHAÚNG SAI

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

71

Haïn coù Linh Tinh gaëp Ñaø La, Ñòa Kieáp, Haõm Ñòa chieáu thì ñeán Haïng Vuõ cuõng taùng quoác, Thaïch suøng cuõng vong gia. 13. LOÃ TAI ÑIEÁC LAÙC AÂU SAÀU, DÖÔNG ÑAØ KHOÂNG KIEÁP MOÄT MIEÀN MEÄNH CUNG Cung Meänh coù Kình, Ñaø, Khoâng, Kieáp hoäi hôïp laø ngöôøi ñieác laùc, ngeãnh ngang. 14. DÖÔNG ÑAØ PHUØNG MAÕ TRU75C XUNG, NHÖÕNG LAØ ÑAÙNH ÑAÉC ÑEÏP ÑOÂNG CHAÚNG ROÀI Cung Meänh aùo Kình Döông, Ñaø La gaëp Thieân Maõ xung chieáu taát laø soá nhaø binh phaûi ñaùnh Ñoâng ñeïp Baéc maõi khoâng thoâi. 15. DÖÔNG ÑAØ KÎ NGOÄ AÂM DÖÔNG, AÉT SINH ÑÔÙI TAÄT HÌNH THÖÔNG NAN PHOØNG Cung Meänh, Thaân coù thaùi Aâm, Thaùi Döông laïc haõm toïa thuû gaëp Kình Döông, Ñaø La, Hoûa Kî hoài hôïp laø ngöôøi mang aùc taät. 16. DÖÔNG HOÛA ÑOÀNG CUNG OAI QUYEÀN YEÅM CHUÙNG Cung Meänh an taïi Töù, Moä coù Kình Döông, Hoûa, Linh toïa thuû ñoàng cung laø ngöôøi coù uy quyeàn khieán muoân ngöôøi phaûi khieáp sôï ngöôøi tuoåi Thìn, Tuaát laø thöôïng caùch tuoåi Söûu, Muøi laø thöù caùch. 17. DÖÔNG ÑAØ LINH HOÛA THUÛ THAÀN MEÄNH YEÁU ÑAØ BOÁI KHUÙC CHI NHAÂN Cung Meänh, Thaân coù Kình, Ñaø, Hoûa, Linh hoäi hôïp laø ngöôøi coù taät ôû löng hay bò guø löng. 18. DÖÔNG ÑAØ HOÛA LINH PHUØNG CAÙT PHAÙT TAØI HUNG TAÉC KÎ Cung Meänh coù Kình, Ñaø, Hoûa, Linh hoäi hôïp neáu ñöôïc nhieàu Caùt Tinh quaàn tuï taát luoân baùn coù taøi loäc neáu bò nhieàu sao môø aùm xaâm phaïm taát suoát ñôøi khoå sôû vaø thöôøng maéc taïi ñeán vong maïng. 19. DÖÔNG LINH TOÏA MEÄNH LÖU NIEÂNBAÏCH HOÅ TAI THÖÔNG Cung Meänh coù Kình, Linh toïa thuû gaëp Baïch Hoå löu taát nieân coù tai naïn tang thöông raát xaáu. 20. KÌNH DÖÔNG ÑOÁI THUÛ TAÏI DAÄU CUNG, TUEÁ, TAÁU, DÖÔNG ÑAØ CANH MEÄNH HUNG Cung Meänh an taïi Daäu coù Kinh toïa thuû löu Kình Döông, Ñaø LA laïi gaëp Kình, Ñaø coá ñònh toái hung. 21. DÖÔNG ÑAØ LÖU NIEÂN LINH PHAÙ: ÑIEÄN TÖ BAÛN LAÛNG NHAÁT KÌNH HOÛA VI VAÏ CAÙCH Cung Meänh coù Kình, Hoûa toïa thuû ñoàng cung haïn gaëp Linh, Phaù, Kình löu nieân taát phaûi sa suùt ngheøo heøn hoaëc bò caét chöùc hay giaùng chöùc. 22. KÌNH DÖÔNG TRUØNG PHUØNG LÖU DÖÔNG, TAÂY THI HAÏN QUYEÀN THAÂN Löu Kình Döông gaëp Kình Döông coá ñònh, nhö Taây Thi phaûi töï vaãn maø cheát. 23. ÑAØ LA TÎ HÔÏI DAÀN THAÂN PHI YEÂU TRIEÁT NHI HÌNH THÖÔNG

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

72

Cung Meänh an taïi Tî, Hôïi, Daàn, Thaân coù Ñaø La toïa thuû neáu khoâng cheát non taát phaûi mang coá taät hay thöông tích trong mình. 24. KÌNH DÖÔNG HOÛA LINH VI HAÏ CAÙCH Cung Meänh xaáu xa môø aùm coù Kình toïa thuû gaëp Hoûa Linh ñoàng cung taát ñôøi phaûi khoå sôû khoâng theå quyù hieån ñaøn baø toái kî caùch naøy. 25. THAÂN NOÄI TUEÁ PHUØNG ÑAØ KÎ MAÏC ÑAÏO PHOÀN HOA Cung Thaân coù Thaùi Tueá toïa thuû gaëp Ñaø, Kî hoäi hôïp laø ngöôøi queâ muøa ngu ñoän. 26. DÖÔNG NHAÄN PHUØNG NHAÄT NGUYEÄT BÒNH TAÄT TRIEÀN MIEÂN Cung Meänh hay Taät Aùch coù Kinh toïa thuû gaëp Nhaät, Nguyeät laø ngöôøi coù bònh taät lieân mieân. 27. THOÁN KIM KHUYEÁT KÌNH DÖÔNG PHAÛN HIEÀM TAO KHOÅN Cung Thieân ñi an taïi Daäu coù Kình Döông toïa thuû ra ngoaøi hay gaëp nguy khoán. 28. TAÄT AÙCH KIEÂM ÑAØ NHAÄN PHAÛN MUÏC TAÄT SAÀU Cung Taät Aùch coù Kình, Ñaø toïa thuû laø ngöôøi muø loøa. 29. ÑAØ LA LAÂM PHUÏ VÒ BAÁT TU QUAÛ QTUÙ DIEÄC TAÊNG BI Cung Phuï Maãu coù Ñaø, La toïa thuû neáu khoâng moà coâi thì cuõng coù chuyeän buoàn raàu veà cha meï. 30. ÑAØ KÎ NHAÄN THUÛ Ö PHU VÒ, HAÏI CHOÀNG CON CHÖÔÙC QUYÛ GHEÂ THAY Cung Phu coù Ñaø La, Hoûa Kî, Kình Döông laø ngöôøi quyû quyeät haïi choàng haïi con. 31. DÖÔNG HÌNH RIEÂU SAÙT CUNG PHU, LAÏI GIA LINH HOÛA VÔÏ LO GIEÁT CHOÀNG Cung Phuï coù Kình Döông, Haõm Ñòa toïa thuû gaëp Thieân Hinh, Thieân Rieâu, Thaát Saùt laïi theâm Linh, Hoûa hoäi hôïp ñaøn baø laø ngöôøi hung döõ, ghen tuoâng coù theå gieát choàng. 32. ÑÖÔNG ÑAØ BEÄNH AÁY PHOØNG MOØN, TUEÁ ÑAØ VAÏ MIEÄNG UAÁT NGOÂN CHIEÂU NAØN Cung Taät Aùch coù Kình Döông, Ñaø La taát bò bònh saùt moøn gaày yeáu coù thaùi Tueá, Ñaø La thì bò tai hoïa veà mieäng tieáng, thò phi. 33. ÑAØ NGOÄ KÎ CHAÚNG LAØNH CON MAÉT KÎ PHUØNG DÖÔNG MUÏC TAÁT THONG MANH Cung Taät Aùch gaëp Kình Döông, Ñaø La, Hoûa Kî, taát bò ñau maét coù khi muø loøa. 34. ÑAØ KHOÂNG LAÂM THUÛ ÑIEÀN TAØI, LUAÄN RAÈNG SOÁ AÁY SINH LAI NGHEØO HEØN Cung Taøi Baïch hay Ñieàn Traïch coù Ñaø La gaëp Thieân khoâng hay Ñòa khoâng taát laø ngöôøi ngheøo heøn nhöng neáu gaëp Tuaàn Trieät thì laïi giaøu sang. 35. DÖÔNG NHAÄN PHUØNG TUYEÄT LINH CHOÁN HAÕM COÂNG CUØ LAO BUÙ MÔÙM NHÖ KHOÂNG Cung Töû Töùc coù Kình Döông gaëp Tuyeät, taát khoù nuoâi con hay con cheát non.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

73

36. ÑÒA KIEÁP TRUØNG LAÂM HAÏNH THIEÂN GIAÛI NHI KHAÛ CÖÙU Haïn coù Ñaø, Kieáp maø gaëp Thieân Giaûi thì söï xaáu xa kia ñöôïc hoøa giaûi. 37. KÌNH RIEÂU HOÛA CAÙI THAI ÑAØ, VAÄN PHUØNG NAÊM AÁY ÑAÄU HOA PHAÛI PHOØNG Haïn gaëp Kình, Rieâu, Caùi, Thai, Ñaø phaûi caån thaän khoâng thì bò beänh ñaäu. 38. TÖÛ HUNG NGOÄ QUYÙ NÔI THAÂN DAÄU, ÑEÁN PHAÄT ÑAØI CAÀU ÑAÛO MÔÙI XONG Haïn tôùi cung Thaân, Daäu coù töû Vi, Thieân Phuû gaëp Kình Ñaø, Khoâng, Kieáp taát phaûi laøm nhieàu ñieàu phöôùc thieän thì tai öông môùi qua khoûi. 39. DÖÔNG ÑAØ GIAÙP KÎ VI BAÏI CUÏC Cung Meänh coù Hoûa Kyø toïa thuû giaùp Kình giaùp Ñaø taát Meänh coù Loäc Toàn,Hoùa Kî ñoàng cung vì theá neân raát xaáu xa ngöôøi coù caùch naøy neáu khoâng ngheøo heøn taát phaûi cheát non. 40. GIAÙP KÌNH GIAÙP ÑAØA VI KHAÁT CAI Cung Meänh xaáu xa môø aùm giaùp Kính giaùp Ñaø taát phaûi tha phöông caàu thöïc suoát ñôøi ngheøo heøn khoå sôû. 41. KÌNH TUØ GIAÙP AÁN HÌNH TRÖÔÏNG NAN ÑAO Cung Meänh giaùp Kình, Lieâm, Töôùng taát khoù tranh ñöôïc hình nguïc tuø toäi. 42. KÌNH DÖÔNG HOÛA LINH OAI QUYEÀN XUAÁT CHUÙNG; ÑOÀNG HAØNH THAM VUÕ AÙP BIEÂN DI Cung Meänh an taïi thìn, Tuaát, Söûu, Muøi coù Kình, Hoûa toïa thuû neân coù uy quyeàn hieån haùch neáu laïi gaëp Tham, Vuõ ñoàng cung laø ngöôøi taøi gioûi traán nhaäm bieân giôùi khieán quaân dòch phaûi khieáp sôï. 43. MEÄNH DÖÔNG ÑAØ GIA KIEÁP THOÏ GIAÛM Cung Meänh coù Kình hay ñaø toïa thuû neáu gaëp Ñòa kieáp hoaëc Kieáp Saùt ñoàng cung taát tuoåi thoï bò trieát giaûm. 44. KÌNH HÖ TUEÁ KHAÙCH GIA LAÂM MAÕN TUEÁ ÑA PHUØNG TANG SÖÏ Cung Maänh coù Kình toïa thuû gaëp Hö, Tueá, Khaùch hoäi hôïp neân suoát ñôøi gaëp nhöõng chuyeän phieàn loøng ngang traùi ñaøn oâng phaûi khoùc vôï, ñaøn baø phaûi khoùc choàng hoaëc phaûi xa caùch cha meï, anh em. 45. PHUÙC TOÏA THIEÂN LA ÖU KIEÁN SAÙT, ÑAØ, KÌNH PHAÙ HOÛA, TANG, TÖÛ KIEÁP THÒ NHÖÔÏC SUY COÁT TAÙN TAØI HAO; XUAÁT NGOAÏI VOÂ AÂM TÖÛ LOÂ HAÏNH LAI NHAÄT NGUYEÄT CÔ LÖÔNG XÖÔNG TUEÁ: HOÀNG BAÄT DANH BA ÑINH TÖÛ QUYÙ QUYEÀN ; BAÁT ÑAÉC CHUYEÅN ÑI Cung Phuùc ñöùc an taïi Thìn coù Kình, Ñaø, Kieáp, Saùt, Ñòa, Kieáp, Phaù, Hoûa, Tang, Töû hoäi hôïp taát haøi coát tieàn nhaân bò thaát laïc tieàn, taøi hao huït trong hoï laïi coù keû löu laïc cheát nôi xöù ngöôøi nhöng neáu ñöôïc Nhaät toïa thuû Nguyeät chieáu hoaëc Cô, Löông toïa thuû ñoàng cung Xöông, Tueá hoäi hôïp taát con chaùu laøm neân phaùt ñaït danh tieáng löøng laãy ñôøi ñôøi vinh hieån.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

74

46. KÌNH ÑAØ TÖÔNG GIAÙP MEÄNH PHAÙ ÑIEÀN TRAÏCH Ö PHU QUAÂN Nöõ soá cung Meänh xaáu xa môø aùm laïi giaùp Kinh giaùp ñaø taát phaù tan cô nghieäp nhaø choàng.

ÑÒA KHOÂNG ÑÒA KIEÁP
1. ÑÒA KIEÁP ÑOÄC THUÛ THÒ KYÛ PHI NHAÂN Cung Meänh, Thaân voâ chính dieän coù Ñòa Kieáp ñôn thuû laø ngöôøi ích kyõ chæ bieát mình maø khoâng bieát ngöôøi. 2. DAÀN THAÂN KHOÂNG KIEÁP NHI NGOÄ QUYÙ TINH THAÊNG TRAÀM VOÂ ÑOÄ Cung Meänh an taïi Daàn, Thaân coù Khoâng, Kieáp toïa thuû neáu ñöôïc sao saùng suûa toát ñeïp hoäi hôïp thôøi cuoäc ñôøi cuõng gaëp nhieàu böôùc thaêng traàm luùc leân voi luùc xuoáng choù. 3. TÎ HÔÏI KIEÁP KHOÂNG NHI PHUØNG QUYEÀN LOÄC HOAÏNH ÑAÏT TUNG HOAØNH Cung Meänh an taïi Tî, Hôïi coù Kieáp, Khoâng toïa thuû gaëp Quyeàn, Loäc hoäi hôïp laø ngöôøi duïng löôïc taøi gioûi vaø can ñaûm luùc xa giaù ngheânh ngang luùc tay traéng. 4. KIEÁP KHOÂNG TÎ HÔÏI ÑOÀNG VÒ TAÛO ÑAÏT COÂNG DANH Cung Meänh an taïi Tî, Hôïi coù Kieáp, Khoâng toïa thuû ñoàng cung taát coâng danh sôùm ñaït nhöng khoâng beàn. 5. SINH SÖÛ KIEÁP KHOÂNG DO NHÖ BAÏN THIEÂN TRIEÁT SI Cung Meänh an taïi Daàn, Thaân Tî, Hôïi coù Kieáp Khoâng hoäi hôïp taát cuoäc ñôøi thaêng traàm luùc neân nhö saám seùt luùc xuoáng nhö gaãy caùnh löng trôøi . 6. KIEÁP CÔ NGOÄ HOÛA TAÁT NGOÄ HOÛA TAI Cung Meänh coù Kieáp, Cô toïa thuû ñoàng cung gaëp Hoûa xung chieâu hay ñoàng cung taát bò hoûa hoan chaùy nhaø hay bò phoûng löûa. 7. KIEÁP PHUØ KHOÁC KHAÙCH MAÏC NGOÄ CÖÏ DÖÔNG CHUNG THAÂN ÑA LEÄ Cung Meänh coù Kieáp toïa thuû gaëp Phuø, Khoác, Khaùch, Cöï, Nhaät hoäi hôïp taát suoát ñôøi chuyeän ngang traùi buoàn phieàn khoå sôû, ñaøn baø coù caùch naøy neáu khoâng khoùc choàng thôûi phaûi khoùc con. 8. NHAN HOÀI YEÅU TÖÛ DO HÖÕU KIEÁP KHOÂN ÑAØO HOÀNG ÑAØ LINH THUÛ MEÄNH Thaàn Nhan Hoài hoïc troø, Ñöùc KhoångTöû cung Meänh coù Kieáp, Khoâng, Ñaøo, Hoàng, Ñaø, Linh hoäi hôïp neân phaûi cheát con. Ngöôøi coù caùch naøy taát khoâng theå soáng laâu ñöôïc. 9. TÖÙ SAÙT AN TAØNG Ö VÖÔÏNG ÑÒA Khoâng, Kieáp, Kình, Ñaø an nôi Vöôïng Ñòa thì yeân oån khoâng phaù. 10. KIEÁP KHOÂNG PHUÏC BINH PHUØNG DÖÔNG NHAÄN LOÄ THÖÔÏNG KIEÁP ÑOÀ

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

75

Cung Meänh xaáu xa môø aùm coù Kieáp, Khoâng toïa thuû gaëp Phuïc Binh, Kình Döông hoäi hôïp laø phöôøng coân ñoà, keû cöôùp. 11. ÑÒA KIEÁP CHI ÑAN TAÂM PHÖÔNG LAÃM Cung Meänh coù Ñòa Kieáp, Mieáu Vöôïng toïa thuû laø ngöôøi giöõ ñöôïc loøng son daï saét gaëp nhieàu Caùt Tinh quaàn tu taát sau seõ ñöôïc vinh hieån coâng thaønh danh toaïi. 12.ÑÒA KIEÁP, ÑÒA KHOÂNG THAÂN MAÏO GIAN PHI CHI HAÏNH Cung Meänh coù Khoâng, Kieáp, Haõm Ñòa toïa thuû laø ngöôøi coù tính troäm caép. 13. MEÄNH CUNG GAËP KIEÁP KHOÂNG LAÂM THUÛ XAÙ BAØN CHI NHÖÕNG LUÕ YEÅU VONG Cung Meänh gaëp Kieáp, Khoâng, Haõm Ñòa toïa thuû thì ngheøo heøn neáu khoâng thì phaûi cheát yeåu. 14. MEÄNH THAÂN DUØ COÙ LAÂM KHOÂNG KIEÁP GIA TRIEÄT TUAÀN CHAÚNG KHIEÁP TAØI NGUY Cung Meänh, Thaân coù Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp toïa thuû gaëp Tuaàn, Trieät aùn ngöõ thì khoâng sôï tai nguy. 15. KHOÂNG KIEÁP HAØ HIEÀM TÎ, HÔÏI, MAÕ TÖÔÙNG ÑOÀNG CÖ NHI HOÄI KHOA TINH LOAÏN THEÁ PHUØNG QUAÂN CHI CAÙCH Cung Meänh an taïi Tî, Hôïi coù Khoâng, Kieáp toïa thuû gaëp Maõ, Töôùng ñoàng cung Khoa hoäi chieáu laø ngöôøi gaëp ñöôïc mình quaânb trong thôøi loaïn, laäp ñöôïc nhieàu chieán coâng hieån haùch danh tieáng löøng laãy trong luùc khoùi löûa binh ñao. 16. SINH LAI BAÀN TIEÄN KIEÁP KHOÂNG LAÂM TAØI PHUÙC CHI HÖÔNG Cung Taøi Baïch hay Phuùc Ñöùc coù Kieáp, Khoâng toïa thuû laø ngöôøi ngheøo heøn tuy nhieân neáu cung Phuùc Ñöùc voâ chính dieän ñöôïc Kieáp, Khoâng hoaëc Kinh Ñaø hoäi hôïp taát moä phaàn keát phaùt trong hoï nhieàu anh huøng haøo kieät nhöng phaùt ñöôïc beàn. 17. MEÄNH CUNG NGOÄ KIEÁP THAM, LAÕNG LYÙ HAØNH THUYEÀN Cung Meänh coù Ñòa Kieáp toïa thuû gaëp Tham ñoàng cung neân cuoäc ñôøi troâi noåi nay ñaây mai ñoù ví nhö chieác thuyeàn beành boàng treân maët nöôùc. 18. MEÄNH KHOÂNG THAÂN KIEÁP LAÏI HOÄI SONG HAO Ö NHAÂN MEÄNH VOÂ CHÍNH DIEÄU THIEÅU HOÏC ÑA THAØNH MAÏC NGOÄ PHUÙC AÂM, HAO TÌNH THAÂN MEÄNH NIEÂN THO NAN CAÀU VÖÔÏNG HÖÔÛNG Cung Meänh voâ chính dieäu coù Khoâng toïa thuû cung Thaân coù Kieáp toïa thuû gaëp Song Haïc hoäi hoïp laø ngöôøi taøi giaûi hoïc ít hieåu nhieàu san seõ hieåu ñaït nhöng neáu gaëp Thieân ñoàng (Phuùc): thieân Löông (Aám): Phaù Quaân (Haøo Tình) hoäi hôïp Meänh, Thaân taát phaûi cheát non vaø khoâng ñöôïc höôûng giaøu sang phuùc thoï. 19. MEÄNH LYÙ KHOÂNG VONG, KIEÁP THUÛ THAÂN CHUNG NIEÂN TAÁT THÒ TAÉC CÔ BAÀN cung Meänh coù Ñòa Khoâng toïa thuû cung Thaân coù Ñòa Kieáp toïa thuû neáu coù giaøu sang cuõng khoâng ñöôïc beàn hoaëc laø ngöôøi aên ôû baàn tieän keo kieät.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

76

20. MEÄNH KIEÁP THAÂN KHOÂNG NHI GIAO ÑOÀNG NHAÂN Ö TUEÁ MEÄNH LAÏC CHÍNH TÌNH, TIEÀN ÑOÀ ÑA KHOÅ NHI HÖÕU AÂM DÖÔNG, ÑEÁ DIEÄU MEÄNH THAÂN, CHUNG NIEÂN PHUÙC HOÏANH SINH TAØI Cung Meänh coù Chính Tinh LAÏc Haõm toïa thuû gaëp Kieáp ñoàng cung Thaân coù Khoâng toïa thuû gaëp Hoàng Loan,Kình Döông hoäi hôïp neân tieàn vaän phaûi vaát vaø, nhöng neáu ñöôïc Nhaät, Nguyeät saùng suûa vaø Töû, Phuû hoäi hôïp, Meänh, Thaân taát suoát ñôøi ñöôïc höôûng phuùc, giaøu sang hôn ngöôøi. 21. KIEÁP KHOÂNG LAÂM HAÏN SÔÛ VÖÔNG TAÙNG OÂI OÁC LUÏC CHAÂU VONG Sôû Baù Vöông töû vaãn ôû beân OÂ Giang, Luïc Chaâu phaûi gieo mình xuoáng laàn töï töû ñeàu gaëp haïn Kieáp, Khoâng. 22. THAÏCH SUØNG CÖÏ PHUÙ VAÄN PHUØNG ÑÒA KIEÁP DÓ VONG GIA Giaøu coù nhö Thaïch Suøng haïn gaëp Ñòa, Kieáp cuõng phaûi taùn gia baïi saûn. 23. KIEÁP KHOÂNG HÌNH KÎ ÑAÛ DÖÔNG GIAN NAN BÒNH TAÄT MOÏI ÑÖÔØNG LO AÂU Haïn gaëp Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp, Thieân Hình, Hoùa Kî, Ñaø La, Kinh Döông hoäi hôïp taát phaûi lo laéng vì beänh taät khoù chöõa. 24. KIEÁP KHOÂNG TAN SAÏCH RA TRO ÑEÀ PHOØNG KEÛO PHAÛI LOÄ ÑOÀ NAM KHA Haïn gaëp Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp neân ñeà phoøng cheát ñöôøng nhö Haïn Vuõ cheát ôû OÂ Giang. 25. VAÂN PHUØNG MAÕO DAÄU KHAÛ PHIEÀN GAËP SAO NGUYEÄT ÑÖÙC NAÏN LIEÀN TAI QUA Haïn ñeán Cung Maõo, Daäu coù Kieáp, Ñaø taát nhieàu öu phieàn lo laéng nhöng neáu gaëp Nguyeät, Ñöùc thì tai qua naïn khoûi. 26. KIEÁP KHOÂNG GIAÙP MEÄNH PHI YEÅU TAÉC BAÀN. Cung Meänh giaùp Khoâng giaùp Kieáp khoâng cheát non cuõng ngheøo heøn. 27. GIAÙP KHOÂNG GIAÙP KIEÁP CHUÛ BAÄN TIEÄN Cung Meänh xaáu xa môø aùm giaùp Khoâng giaùp Kieáp taát laø ngöôøi ngheøo heøn suoát ñôøi vaát vaû lam luõ vaø khoâng theå quyù hieån ñöôïc. 28. KIEÁP KHOÂNG GIAÙP MEÄNH VI BAÏI CUÏC Cung Meänh giaùp Kieáp, Khoâng neân raát xaáu xa môø aùm nhöng Meänh an taïi Hôïi, cung Tyù coù Kieáp toïa thuû cung Tuaát coù Khoâng toïa thuû taát bò caùch giaùp Khoâng, Kieáp neân suoát ñôøi ngheøo heøn, phaûi vaát vaû vaø boân ba môùi coù mieáng aên neáu laïi bò Hình, Kyø xaâm phaïm toái doäc, Haïn coù caùch naøy cuõng bò phaù saûn hoaëc hình thöông. 29. KIEÁP CÔ NGOÄ HOÛA TAÁT NGOÄ HOÛA TAI Cung Meänh hay giaûi Aùch coù Ñòa Kieáp, Thieân Cô toïa thuû gaëp Hoùa chieáu taát phaûi ñeà phoøng tai naïn daàu soâi löûa boûng. 30. ÑÒA KIEÁP ÑÒA KHOÂNG TÎ HÔÏI LÖÔÕNG NGHI

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

77

cung Quan Loäc an taïi tî, Hôïi coù Khoâng, Kieáp toïa thuû luùc phaùt thì maïnh nhö saám seùt. 31. TÖÛ CUNG KHOÂNG KIEÁP TRUØNG GIA NUOÂI CON KHOÂNG MAÙT ÑAÕ BA BOÁN LAÀN Cung Töû Töùc coù Khoâng, Kieáp toïa thuû thì ba boán laàn sinh con ñeàu boû, sau môùi nuoâi ñöôïc. 32. TÖÛ CUNG KHOÂNG KIEÁP TRUØNG GIA BEÄNH PHUØNG HUYEÁT TAÙN THAI BAØO PHUØ HOA Cung Töû Tuùc coù Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp toïa thuû taát ñeû con bò baêng huyeát vaø coù traøng hoa quaán coå. 33. PHUÙC CUNG HAÕM NGOÄ KIEÁP KHOÂNG HOÏ HAØNG LAÉM KEÛ HAØNH HUNG ÔÛ NGOAØI. Cung Phuùc Ñöùc coù Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp, Haõm Ñòa toïa thuû taát trong hoï coù keû xöng huøng xöng baù ôû phöông xa. 34. ÑAÏI KIEÁP LAÂM PHUÙC ÑÖÙC NHÒ HÖÕU TAI Cung Phuùc Ñöùc coù Ñòa Kieáp toïa thuû taát trong hoï coù tai öông. 35. KHOÂNG KIEÁP TAÏI PHUÙC HÖÔNG THAÂN TOÄC XUAÁT NGOAÏI TIEÂU LOAÏI Cung Phuùc Ñöùc coù Khoâng, Kieáp toïa thuû trong hoï coù ngöôøi ñi xa cheát. 36. KIEÁP KHOÂNG AI NAÁY KHAÙ NGÖÛA, LAÂM VAØO HUYNH ÑEÄ ÑÔN SÔ MOÄT MÌNH Cung Huynh Ñeä coù sao Khoâng, Kieáp toïa thuû luùc naøo cuõng chæ coù moät mình. 37. PHU THEÂ KHOÂNG KIEÁP TRUØNG XUNG, TRAI HAI BA ÑOÄ MÔÙI XONG CÖÛA NHAØ Cung Phu Theâ coù Khoâng, Kieáp toïa thuû thì phaûi hai ba ñôøi vôï hay choàng môùi thaønh gia thaát.

HOÛA TINH LINH TINH
1. HOÛA LINH VÖÔÏNG CUNGDIEÄC VÒ PHUÙC LUAÄN Cung Meänh coù Hoûa, Linh, Ñaéc Ñòa toïa thuû laø ngöôøi can ñaûm duõng maõnh tuoåi Daàn, Maõo, Tî, Ngoï coù Hoûa, Linh, Ñaéc Ñòa toïa thuû ñoàng cung hoaëc moät toïa thuû moät xung chieáu hay hôïp chieáu laø thöôïng caùch neân taát ñöôïc nhieàu sao saùng suûa toát ñeïp hoäi hôïp taát ñöôïc höôûng phuùc soáng laâu giaøu sang troïn ñôøi. 2. LINH HOÛA MIEÁU VI NHAÂN ÑAÏI DÔÛM

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

78

Cung Meänh an taïi Tî, Ngoï coù Linh toïa thuû gaëp Hoùa xung chieáu hay hôïp chieáu laø ngöôøi can ñaûm duõng maõnh coù chí khí hieân ngang ngöôøi tuoåi Daàn, Maõo, Tyù, Ngoï coù caùch naøy laïi gaëp nhieàu sao saùng suûa toát ñeïp hoäi hôïp taát laøm neân vinh hieån ñöôïc höôûng giaøu sang troïn ñôøi vaø thöôøng hoaïnh phaùt veà voõ nghieäp. 3. HOÛA LINH PHAÙ DÖÔNG THAÂN BAÏI DIEÀN TAØI Ö TOÅ NGHIEÄP Cung Meänh, thaân coù Phaù, Hoûa, Linh hoäi hôïp thì baùn saïch cuûa caûi do cha oâng ñeå laïi. 4. HOÛA LINH NGOÄ HAÕM THIEÂN CÔ HAÈN TRONG MEÄNH AÁY COÙ TAØ CHÖÙ KHOÂNG. Cung Meänh coù Hoûa, Linh gaëp Thieân Cô, Haõm Ñòa toïa thuû ñoàng cung laø ngöôøi ngôù ngaån nhö bò ma aùm aûnh. 5. LINH HOÛA KHAÛ TÎ, SÖÛU, MUØI, VIEÄT THAM ÖU NGOÄ LAI PHUØNG KIEÁP DIEÄU ÑAO BINH DÒ TAÉC THÖÔNG Cung Meänh an taïi Söûu, Muøi coù Linh, Hoûa toïa thuû gaëp Vieät, Tham, Kieáp, Saùt hoäi hôïp taát bò thöông vì ñao kieám suùng oáng neáu Ñieàn Traïch coù caùch naøy taát maát nhaø, maát cuûa phaù saûn. 6. HOÛA LINH TÖÔNG NGOÄ DANH CHAÁN CHÖ BANG Cung Meänh saùng suûa toát ñeïp coù Hoûa, Ñaéc Ñòa toïa thuû Linh chieáu hay Linh, Ñaéc Ñòa toïa thuû, Hoùa chieáu hoaëc caû hai Ñaéc Ñòa toïa thuû ñoàng cung laø ngöôøi uy duõng anh huøng tieáng taêm löøng laãy thöôøng hieån ñaït veà voõ nghieäp. 7. HOÛA LINH DÖÔNG ÑAØ VÒ CHI TÖÛ SAÙT, ÑÔN PHUØNG CÔ TUÙ NHI HÖÕU DUYEÂN Kinh, Ñaø, Hoûa, Linh laø boán Saùt Tinh, nhöng neáu gaëp Thieân Cô ñôn thuû moät mình laïi laø ngöôøi coù duyeân. 8. HOÛA LINH TRÌ MOÄC SAÙNG SOI LAÙNH MÌNH LÖÛA CHAÙY NÖÔÙC SOÂI CHÔÙ GAÀN. Haïn gaëp Hoûa Linh, Long Trì, Moäc Duïc taát phaûi coi chöøng phoûng löûa hay nöôùc soâi. 9. HOÛA LINH NGOÄ MAÕ OAN GIA, ÑEÀ PHOØNG HOÛA HOAÏN MÔÙI LAØ KHOÛI TAI Haïn coù Hoûa Tinh gaëp Thieân Maõ taát ñeà phoøng chaùy nhaø. 10. LINH XÖÔNG LA VOÕNG HAÏN CHÍ ÑAÀU HAØ. Haïn ñeán cung Thìn, Tuaát gaëp Linh Tinh, Vaên Xöông hoäi hôïp ngöôøi tuoåi Taân, Nhaäm, Aát neân ñeà phoøng tai naïn soâng nöôùc. 11. AÙCH CUNG AÙC SAÙT TRUØNG PHUØNGKHÍ AÂM LAÏNH LEÕO CHAÚNG CUØNG KHÍ DÖÔNG Cung Taát Aùch bò Luïc Saùt, kinh, Ñaø, Khoâng, Kieáp, Hoûa, Linh hoäi hôïp taát khoù soáng laâu. 12. HOÛA TINH LINH TINH CHUYEÂN TAÙC HOÏA, NGOÄ KIEÁP KHOÂNG THIEÁN SÖÛ HOÏA TRUØNG PHUØNG Cung Taát Aùch coù Hoûa, Linh, Khoâng, Kieáp hoäi hôïp taát gaëp Thöông Söû neân raát xaáu xa môø aùm ngöôøi coù caùch naøy suoát ñôøi gaëp tai öông, hoaïn naïn xaûy ñeán lieân mieân.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

79

13. LINH PHUØNG SÖÛ MAÕ NHI NGOÄ DÖÔNG ÑAØ HÖÕU TAÄT TÖÙ CHI Cung Taát Aùch coù Linh, Söû toïa thuû gaëp Kinh, Ñaø hoäi hôïp taát bò cuït tay hay queø chaân neáu khoâng chaân tay phaûi coù taät. 14. HOÛA LINH HAÂM Ö TÖÛ TÖÙC ÑAÙO LAÕO VOÂ NHI KHOÁC Cung Töû Töùc coù Hoûa, Linh toïa thuû ñeán giaø cuõng khoâng con. 15. LINH HOÛA HÌNH TANG TOÁI HIEÅM TÖÛ TÖÙC HAÏNH NGOÄ NHAÄT NGUYEÄT TÒNH MINH NAM TÖÛ LAÕO THAØNH TAÁT HÖÕU Cung Töû Töùc gaëp Linh, Hoûa, Hình, Tang nhöng neáu ñöôïc Nhaät, Nguyeät saùng suûa hoäi hôïp taát veà giaø môùi sinh ñöôïc con quyù. 16. HOÛA LAÏC TANG MOÂN GIA ÑÌNH HOÂI LAÃN Cung Ñieàn Traïch coù Hoûa, Linh gaëp Tang Moân taát bò chaùy nhaø. 17. LINH TINH VIEÄT HOÛA ÑOAØI BIEÂN, TRAÏCH TRUNG HÖÔNG HOÛA THAÁT KIEÀN SINH TAI Cung Ñieàn Traïch an taïi Daäu coù Hoûa Tinh, Linh Tinh, Thieân Vieät toïa thuû, taát khoâng ñöôïc höôûng cuûa höông hoûa ñeå laïi maø coøn sinh tai hoïa. 18. HOÛA LINH GIAÙP MEÄNH VI BAÏI CUÏC Cung Meänh giaùp Hoûa giaùp linh neân raát xaáu xa môø aùm thöôøng phaûi lang thang phieâu baït suoát ñôøi khoâng ñöôïc xöùng yù toaïi loøng.

BAÏCH HOÅ TANG MOÂN
1. BAÏCH HOÅ CUNG LAÂM TRÖÔNG COÂNG CHI COÂ HOÀNTHÍCH THÍCH Cung Meänh coù Baïch Hoå toïa thuû nhö Tröông Coâng luùc naøo cuõng röôïu cheø thaát theåu. 2. BAÏCH HOÅ KIEÁP TÖÔÙNG QUAÂN ÑAØO TIEÀM KIEÂM AÅN Cung Meänh coù Baïch Hoå gaëp Töôùng Quaân ñoàng cung nhö Ñaøo Tieàm kieân taøm aån daät. 3. NAM NHAÂN TANG HOÅ HÖÕU TAØI UYEÂN BAÙC Ñaøn oâng cung Meänh an taïi Thìn, Thaân, Maõo, Daäu coù Tang, Hoå toïa thuû laø ngöôøi hoïc roäng taøi cao thích hoaït ñoäng chính trò coù taøi xeùt ñoaùn vaø lyù luaän saéc beùn. 4. NÖÕ MEÄNH HOÅ RIEÂU ÑA SÖÏ QUAÛ ÖU Ñaøn baø cung Meänh coù Baïch Hoå, Thieân Rieâu toïa thuû ñoàng cung laø ngöôøi traéc trôû veà choàng con thöôøng gaëp nhöõng chuyeän buoàn phieàn ngang traùi. 5. TANG MOÂN THAÄM KHOÅ Ö THIEÂN LA THOÂNG HUYEÀN LAÕNH ÑAÏM Cung Meänh an taïi Thìn coù Tang Moân toïa thuû laø ngöôøi saàu khoå, ôû nôi huyeân naùo vui veû cuõng laõnh ñaïm. 6. HOÅ TANG RIEÂU BEÄNH VÒ CHÍ TÖÙ HUNG, HAÏNH NGOÄ ÑOÀNG TINH NHI HOÙA CAÙT

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

80

Hoå, Tang, Rieâu, Beänh laø boán Hung Tinh neáu gaëp Thieân Ñoàng thì laïi hoùa ra toát. 7. TANG MOÂN MAÕ NHAÄN HOÄI CUØNG HAÏN PHUØNG NAÊM AÁY BOØ TRAÂU CHAÚNG LAØNH Haïn gaëp Tang Moân, Thieân Maõ, Kinh Döông thì naêm aáy ñeà phoøng suùc vaät nuoâi trong nhaø bò dòch maø cheát. 8. HOÅ ÑAØ KÎ NHAÄT TOAN TAÂN HUØM THIEÂNG CHOÙ DÖÕ LAÙNH THAÂN MÔÙI TOAØN Haïn gaëp Baïch Hoå, Ñaø La, Hoùa Kî, Thaùi Döông taát giöõ mình keûo bò huøm tha, choù caén. 9. TANG ÑIEÁU HÖÏU TÖÔÙNG NGOÄ QUAÂN GIAÙO TAI BEÄNH LÖÔÕNG TÖÔNG PHUØNG Haïn gaëp Tang Moân, Ñieáu Khaùch taât phaûi ñau oám hay coù tang thöông. 10. TANG MOÂN ÑIEÁU KHAÙCH LUÏC CHAÂU HÖÕU TRUÏY LAÂU CHI AÙCH Haïn gaëp Tang Moân, Ñieáu Khaùch nhö naøng Luïc Chaâu phaûi gieo mình xuoáng laàu töï vaãn. 11. BAÏCH HOÅ TANG MOÂN BAÁT NGHI Ö ÑIEÀN TRAÏCH Cung Ñieàn Traïch coù Tang, Hoå toïa thuû raát xaáu. 12. KHAÛ UÙY HAØM KIM CHI BAÏCH HOÅ Cung Meänh , Quan an taïi Daäu coù Baïch Hoå toïa thuû laø ngöôøi coù oai quyeàn lôùn . 13. RIEÂU PHUØNG BAÏCH HOÅ AÙC THUÙ THÖÔNG TAØN Cung Meänh hay Taät Aùch coù Theân Rieâu gaëp Baïch Hoå neân ñeà phoøng aùc thuù caén. 14. NÖÕ BEÄNH AÙC ÑÒA HIEÀM THAI PHUØNG BAÏCH HOÅ Nöõ soá cung Taät Aùch gaëp Thai, Hoå ñoàng cung thì ñeà phoøng baêng huyeát . 15. PHUÙC CUNG NGOÄ TANG ÑAØO HOÀNG TUÙ, TRONG HOÏ HAØNG AÉT COÙ HOÛA PHUÏ Cung Phuùc Ñöùc coù Tang Moân , Ñaøo , Hoàng toïa thuû taát trong hoï coù ngöôøi goùa buïa. 16. TANG HOÅ KIEÁP KÌNH CÖ NHAÄT TÖÛ: AÂM KÎ LAI SAØM HÖÕU TÖÛ TAÄT NGUYEÀN Cung Töû Töùc coù Tang , Hoå , Kieáp , Kình toïa thuû gaëp Thaùi Aâm, Haõm Ñòa, Hoùa Kî hoäi chieáu taát sinh con phaûi coù ñöùa taøn taät hoaëc muø loøa hay bò queø quaët chaân tay. 17. TÖÛ TÖÙC HOÅ TANG NHI PHUØNG SAÙT DUÏC HÖÕU TÖÛ THOÁN THÖØA Cung Töû Töùc coù Tang , Hoå, Kieáp Saùt , Moäc Duïc hoäi hôïp taát sinh con thieáu thaùng hoaëc thöøa ngoùn tay ngoùn chaân.

THIEÂN KHOÁC THIEÂN HÖ

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

81

1. KHOÁC HÖ TYÙ NGOÏ ÑOÀNG CUNG TIEÀN BAÀN HAÄU PHUÙ Cung Meänh an taïi Tyù, Ngoï coù Khoác , Hö toïa thuû ñoàng cung thì tröôùc ngheøo sau giaøu 2. TYÙ NGOÏ KHOÁC HÖ TÒNH THUÛ NHAÁT THEÁ XÖNG HUØNG Cung Meänh an taïi Tyù, Ngoï coù Khoác , Hö toïa thuû laø ngöôøi anh huøng 3. HÖ KÌNH TUEÁ KHAÙCH GIA LAÂM : MAÕN THEÁ ÑA PHUØNG TANG SÖÏ Cung Meänh , Thaân hay Phu Theâ gaëp Hö , Kình , Kinh , Tueá, Khaùch hoäi hôïp ñaøn baø suoát ñôøi mang haän vì tình buoàn raàu khi laáy choàng phaûi cöôùi chay tang hoaëc phaûi goùa buïa coâ ñôn 4. CHU MAÛI THAÀN TIEÀN BAÀN HAÄU PHUÙ, DO HÖÕU KHOÁC HÖ CHÍNH HÖÔÙNG Chu Maùi Thaàn cung Meänh an taïi Ngoï coù Khoác, Hö toïa thuû neân thieáu thôøi ngheøo khoå veà sau ñöôïc giaøu sang vinh hieån. 5. KHOÁC KHAÙCH KIEÁP PHUØ MAÏC NGOÄ CÖÏ DÖÔNG CHUNG THAÂN ÑA LEÄ Cung Meänh coù Khoác, Khaùch, Kieáp, Saùt, Beänh Phuø toïa thuû gaëp Cö, Kinh hoäi hôïp taát suoát ñôøi gaëp nhöõng chuyeän phieàn loøng ñaøn baø coù caùch naøy phaûi khoå vì choàng vì con vaø thöôøng gaëp nhöõng tang thöông xaûy ñeán trong ñôøi. 6. NÖÕ MEÄNH THIEÂN KHOÁC THIEÂN HÖ TAÙO BAÏO Nöõ Meänh coù Khoác, Hö toïa thuû laø ngöôøi gan daï, taùo baïo. 7. KHOÁC HÖ NGOÄ HAÕM MAÏC ÑAØM : QUYÙ PHUØNG KHOÂNG SÖÙ AI LAØM CHO NEÂN Cung Meänh coù Khoác toïa thuû Haõm Ñòa thì xaáu khoâng baøn ñeán coù Khoâi, Vieät maø gaëp Thieân, Ñòa Khoâng hoäi hôïp hay Tuaàn, Trieát aùn ngöõ thì chaúng ñöôïc vieäc gì. 8. KHOÁC HÖ TANG MAÕ CHAÚNG LAØNH , HAÏI NGÖÔØI HAÏI CUÛA DEÃ SINH LO LÖÔØNG Haïn gaëp Khoác, Hö, Tang, Maõ laø haïn hung, haïi ngöôøi haïi cuûa. 9. KHOÁC KÌNH HÌNH HOÅ TAÂN QUYÙ HAÏN PHUØNG , TÖÛ NGHIEÄP MEÄNH CHUNG KHOA LÖÔNG VÒ GIAÛI Haïn gaëp Khoác, Kình, Hình, Hoå laø ngöôøi tuoåi Taân, Quyù taát phaûi cheát neáu ñöôïc Khoa, Löông hoäi hôïp coù theå cöùu giaûi. 10. KHOÁC HÖ LAÏI GAËP DÖÔÕNG THAÀN : SINH NHIEÀU NUOÂI ÍT GIAN TRUAÂN XIEÁT BAO Cung Töû töùc coù Khoác, Hö toïa thuû laïi gaëp Döôõng vaø Coâ Thaàn taát sinh nhieàu nuoâi ít raát vaát vaû veà con caùi. 11. KHOÁC HÖ CÖ TYÙ NGOÏ VÒ ; QUAN CUNG LAÏI NHAÄP TIEÁNG THÒ GAÀN XA Cung Quan Loäc an taïi Ngoï, Tî gaëp Khoác, Hö toïa thuû taát coù tieáng taêm löøng laãy. 12. KHOÁC HÖ PHUØNG TANG HOÛA TAÏI PHOÁI CUNG, PHU QUAÂN LÖÔÕNG MUÏC BAÁT MINH

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

82

Cung Phu Theâ coù Khoác, Tang, Hoûa toïa thuû taát ngöôøi choàng bò muø loøa hay coù taät ôû maét neáu khoâng taát phaûi goùa sôùm.

ÑAÏO HAO TIEÅU HAO

1. SONH HAO TÎ HÔÏI NHI NGOÄ SAÙT HÌNH GIAÙP CANH DÖÔNG NÖÕ THUÏ CAÙCH YEÁU BAÀN Cung Meänh an taïi Tî, Hôïi coù Ñaïi, Tieåu Hao toïa thuû gaëp Kinh, Ñaø, Khoâng, Kieáp, Thieân Hình hoäi hôïp ñaøn baø tuoåi Giaùp, Canh laø ngöôøi ngheøo heøn suoát ñôøi phaûi khoå sôû neáu khoâng phaûi yeåu töû. 2. HAO NGOÄ THAM LANG TAØI SINH DAÂM TÌNH Ö TÓNH ÑEÁ Cung Meänh coù Ñaïi, Tieåu Hao toïa thuû gaëp Tham ñoàng cung laø ngöôøi tham tieàn hieáu saéc loøng ham muoán thaâm saâu nhö ñaây gieáng nghóa laø bo bo giöõ tieàn coù tieàn ñem choân caát coøn tình aùi thì daâm ñaét nhöng kín ñaùo che ñaäy. 3. ÑAÏI HAO LAÂM QUAN PHUÛ LÖU NGHÒ TOÂN THAÁT CHI HU HOÀ Cung Meänh coù Ñaïi Hao gaëp Quan Phuû nhö Löu Nghi coù hoï vôùi vua maø cuõng bò hình phaït roi voït. 4. LAO ÑAO TOÁI MOÄT SÔÙM BA ÑAÏI HAO HOÙA KÎ TRUØNG GIA MEÄNH VÌ Cung Meänh coù Ñaïi Hao, Hoûa Kî toïa thuû thì vaát vaõ toái ngaøy. 5. LÖÔÕNG HAO CÖÏ VUÕ HOÛA QUYEÀN, CHIEÁU SAI TRAÁN THUÛ MOÄT PHÖÔNG BEÂN NGOAØI. Cung Meänh hay Quan Loäc coù Ñaïi, Tieåu Hao toïa thuû gaëp Cöï Moân hay Vuõ Khuùc theâm Hoùa Quyeàn hoäi hôïp taát ñöôïc traán thuû phöông xa. 6. HAO SAÙT HOÀNG ÑAØO, AÁT TAÂN HAÏN ÑAÙO, ÑA PHUØNG PHAÂN PHUÙC KHOA PHUÛ HAÏNH CAÀU Haïn gaëp Hao vaø Kieáp Saùt tuoåi Aát, Taân phaûi ñeà phoøng ngöôøi phaûn phuùc neáu ñöôïc Hoùa Khoa hay Thieân Phuû thôøi vô ngai tuoåi Aát, Taân raát kî gaëp Kieáp Saùt. 7. LÖÔÕNG HAO CHIEÁU THUÛ ÑIEÀN TAØI, TAÙN NHIEÀU TUÏ ÍT MAÁY AI NEÂN GIAØU. Cuøng Taøi Baïch hay Ñieàn Traïch coù Ñaïi Hao, Tieåu Hao taát kieám ít tieâu nhieàu khoâng theå giaáu ñöôïc. 8. LÖÔÕNG HAO THIEÁT KÎ Ö TAØI CUNG Cung Taøi Baïch raát kî Ñaïi, Tieåu Hao toïa thuû vì tieàn laøm bao nhieâu thì hao huït heát neân ngheøo. 9. TAØI PHUÙC NHI PHUØNG HAO KIEÁP ÑÔN AÛNH COÂ BAÀN

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

83

Cung Taøi Baïch hay Phuùc Ñöùc coù Hao, Kieáp toïa thuû ñoàng cung laø ngöôøi coâ ñoäc laïi ngheøo neáu Meänh ñöôïc ña Quyù tính quaàn tu vaän laøm neân phi tröôøng vaø Song Hao, Ñòa Kieáp hay Kieáp Saùt ôû ñaây chæ söï khoâng beàn, hoïanh phaùt hoanh phaù. 10. THAÂN CÖ TAØI BAÏCH LAI KIEÁN SONG HAO LOÄC QUYEÀN KIEÁP HOÙA TAÁT THAØNH THÖÔNG NGHIEÄP KÎ MAÕI MIEÂN ÑÔN NGUÕ COÁC HOÛA HOAÏN TU PHOØNG NHÖÔÏC PHUØNG BINH NHAÄN GIA LAÂM Cung Thaân cö Taøi bAÏch gaëp Song Hao. Loäc, Quyeàn hoäi hôïp taát buoân baùn maø trôû neân giaøu coù nhöng neáu bò Kình, Phuïc xaâm phaïm thôøi phaûi ñeà phoøng löûa chaùy vaø khoâng neân buoân baùan hoa quaû hay thoùc gaïo.

THIEÂN KHOÂI THIEÂN VIEÄT
1. KHOÂI VIEÄT MEÄNH THAÂN VI TRÖÔÛNG TÖÙ Cung Meänh, Thaân coù Khoâi, Vieät toïa thuû taát laø con tröôûng neáu khoâng sau cuøng ñoaït tröôûng hoaëc phaûi caøng ñaùng gia ñình nhö con tröôûng. 2. KHOÂI VIEÄT NHAÄP THAÂN Ö GIA QUOÁC TAÁT VI NHAÂN TRÖÔÛNG Cung Meänh, Thaân coù Khoâi, Vieät toïa thuû laø ngöôøi taøi gioûi ôû trong nhaø hoaëc ra ngoøai ñeàu laø baän ñaøn anh. 3. KHOÂI VIEÄT ÑOÁI CHIEÁU GIAÛ NGHÒ NIEÂN THIEÁU ÑAÊNG KHOA Cung Meänh coù Khoâi toïa thuû coù Vieät chieáu hoaëc Vieät toïa thuû Khoâi chieáu nhö Giaû nghò nhoû tuoåi ñaõ ñoã ñaït cao. 4. TOÏA HÖÔÙNG QUYÙ CHAÚNG PHUØNG KHOÂNG XÖÙ, GAËP KHOA THÔØI NHAÁT CÖÛ THAØNH DANH Cung Meänh coù Khoâi toïa thuû coù Vieät chieáu hay coù Vieät toïa thuû Khoâi chieáu laïi gaëp Hoùa Khoa vaø xaù laùnh, ñöôïc Tuaàn, mTrieät, Thieân, Ñòa Khoâng thì chæ moät laàn ñi thi cuõng coâng thaønh danh toaïi. 5. KHOÂI VIEÄT MEÄNH THAÂN ÑA THIEÁT QUEÂ Cung Meänh, Thaân coù Khoâi, Vieät toïa thuû laø ngöôøi khoa baûng ñi thì taát ñoå cao ví nhö beû ñöôïc caønh queá. 6. THIEÂN KHOÂI THIEÂN VIEÄT CAÙI THEÁ VAÊN CHÖÔNG

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

84

Cung Meänh coù thieân Khoâi toïa thuû Thieân Vieät chieáu hoaëc Vieät toïa thuû Khoâi chieáu laø ngöôøi hoïc roäng taøi cao neáu ñöo75c Xöông, Khuùc, Khoa, Tueá, Taáu hoäi hôïp thaät laø hoøanhg myõ ngöôøi coù caùch naøy laø baäc vaên taøi loãi laïc uyeân baùc . 7. KHOÂI TINH LAÂM MEÄNH, VÒ LIEÄT TAM THAI Cung Meänh coù Khoâi toïa thuû gaëp nhieàu sao saùng suûa toát ñeïp hoäi hôïp taát coù uy danh löøng laãy, vaø ñöôïc höôûng giaøu sang troïn ñôøi. Meänh an taïi Ngoï coù Khoâi, Vieät, Xöông, Khuùc gaëp Töû ñoàng cung ngöôøi tuoåi Taân laø thöôïng caùch. 8. KHOÂI VIEÄT ÑOÀNG HANH VÓ CÖÏ THAI PHUÏ Cung Meänh an taïi Söûu, Muøi coù Khoâi, Vieät toïa thuû ñoàng cung ñöôïc Khoa, Quyeàn, Loäc, Xöông, Khuùc hoäi hôïp taát ñö¬5c höôûng giaøu sang vinh hieån hôn ngöôøi. 9. KHOÂI VIEÄT XÖÔNG KHUÙC LOÄC TOÀN PHUØ TINH SAÙT VOÂ SUNG ÑA PHUÙ QUYÙ Cung Meänh coù Xöông, Khuùc, Loäc Toàn hoäi hôïp khoâng bò Kinh, Ñaø, Khoâng, Kieáp xaâm phaïm taát laø ngöôøi hoïc roäng taøi cao, ñöôïc höôûng giaøu sang vaø laøm neân vinh hieån. 10. SAO QUAN, PHUÙC CUØNG KHOÂI TINH, LAØM CHUNG THAÂN, MEÄNH ÑEÀ ÑANH BAÛNG ROÀNG Cung Meänh, Thaân coù Khoâi, Vieät toïa thuû gaëp Thieân, Quan, Thieân Phuùc Quyù Nhaân hoäi hôïp laø ngöôøi coù baèng caáp cao. Chæ moät laàn ñi thi ñaõ thaønh coâng danh toaïi. 11. NGOÏC HAÉNG HAÉC CHÍ NHOÛ TO THIEÂN KHOÂI CÖ TYÙ THUÛ HOÀ MEÄNH VIEÂN Cung Meänh an taïi Tyù, coù thieân Khoâi toïa thuû thì ngoïc haønh coù noát ruoài. 12. VIEÄT KHOÂI QUYEÀN LOÄC TRONG NGOAØI TRÖÔÛNG NAM TRÖÔØNG NÖÕ GAÙI TRAI ÑOÀNG BAØN Cung Meänh, Thaân coù thieân Khoâi, Thieân Vieät, Hoùa Quyeàn hay Hoùa Loäc toïa thuû trai taát laø tröôûng nam, gaùi laø tröôûng nöõ. 13. VIEÄT KHOÂI LONG PHÖÔÏNG KHUÙC XÖÔNG, NGOÄ KHOA AÉT HAÚN BEÛ CAØNH QUEÁ HOA Cung Meänh coù Thieân Khoân, Thieân Vieät, Long Trì, Phöôïng Caùc, Vaên Khuùc, Vaên Xöông vaù Hoùa Khoa hoäi hôïp ñi thi taát ñoã cao deã daøng nhö beû caønh queá. 14. KHOÂI VIEÄT KHOA MUÏC CHAÚNG SAI KHOÂI HUØYNH VIEÄT ÑEÄ COÙ TAØI TRONG KINH Cung Meänh, Thaân coù Thieân Khoâi, Thieân Vieä toïa thuû laø ngöôøi khoa baûng, cung Huynh Ñeä coù Khoâi, Vieät taát coù anh em laøm neân danh giaù. 15. VIEÄT KHOÂI LÖÔNG TÖÔÙNG QUÍ TRUNG AÉT LAØ CHAÉC GIOÁNG CON GIOÀNG CHAÚNG SAI Cung Meänh Thaân coù thieân Khoâi, Thieân Vieät, Thieân Löông, Thieân Töôùng hoäi hôïp laø con nhaø danh giaù voïng toäc.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

85

16. KHOÂI VIEÄT XÖÔNG KHUÙC LOÄC TOÀN PHUØNG HÌNH SAÙT COÂ SDUNG ÑAÏI PHUÙ QUYÙ Cung Meänh coù Xöông Khuùc, Khoâi, quyeàn, Loäc Toàng hoäi hôïp neáu khoâng bò Hình, Saùt xaâm phaïm laø ngöôøi hoïc roäng taøi cao taát nhieân laøm neân hieån ñaït vaø giaøu coù. 17. KHOÂI VIEÄT TRUØNG PHUØNG SAÙT TAÁU COÁ TAÄT VÖU ÑA Cung Meänh coù Khoâi, Vieät toïa thuû gaëp Kình, Ñaø, Hoûa, Linh, Khoâng, Kieáp hoäi hôïp laø ngöôøi coù taät hoaëc maéc bònh kinh nieân khoâng chöõa khoûi ñöôïc. 18. KHOÂI VIEÄT PHUÏ TINH VI PHUÙC THOÏ Cung Meänh coù Khoâi, Vieät toïa thuû gaëp nhö Trung Tính toát ñeïp quaàn tu taát ñö¬5c höôûng phuùc soáng laâu. 19. KHOÂI VIEÄT VAÊN KHOA NGOÄ ÑAØ KÎ THIEÂN VI ÑAÄP SÓ Cung Meänh coù Khoâi, Vieät gaëp Ñaø, Kî laø ngöôøi taøi gioûi nhöng khoâng gaëp thôøi thöôøng laø keû só aån ñaët. 20. QUYÙ NGOÄ QUYÙ HÖÔNG PHUØNG CHI QUYÙ THÒNH Cung Quan Loäc coù Khoâi, Vieät toïa thuû ñöôøng coâng danh taát thònh ñaït laâu beàn. 21. KHOÂI VIEÄT LÖU TAÁT AÙCH GIAÙNG QUAÙN VOÕ VAÊN Cung Taät Aùch coù Khoâi, Vieät toïa thuû nhö Giaùng Quaân doái naùt. 22. KHOÂI NGOÄ KÎ TREÂN ÑAÀU COÙ TAÄT: VÖÔÏNG NGOÄ KHOÂI THAÄT LAÉM NOÁI RUOÀI Cung Taät Aùch coù Thieân Khoâi gaëp Hoûa Kî thì coù taát ôû ñaâu gaëp Ñeá Vöôïng taát trong mình coù nhieàu noái ruoài. 23. CUNG TÖÛ TÖÙC TRONG NGOAØI KHOÂI VIEÄT HAÚN SINH NGÖÔØI HAØO KIEÄT KHOA DANH Cung Töû Töùc coù thieân Khoâi, Thieân Vieät toïa thuû taát sinh ñöôïc con quyù thoâng minh ñoã ñaït. 24. LÖÔÕNG QUYÙ PHUØNG TÖÛ VI ÑOØAI CHAÁN AÁT SINH CON CAÀU TÖÏ CHAÚNG SAI Cung Töû Töùc an taïi Maõo, Daäu coù töû Vi gaëp Thieân Khoâi, Thieân Vieät hoäi hôïp taát coù con caàu töï. 25. KHOÂI VIEÄT GIAÙP MEÄNH VI KYØ CAÙCH Cung Meänh saùn gsuûa toát ñeïp giaùp Khoâi, giaùp Vieät laø ngöôøi thoâng minh ñöôïc nhieàu ngöôøi quyù meán vaø sôùm hieån ñaït. 26. GIAÙP QUYÙ GIAÙP LOÄC THIEÅU NHAÂN TRI Cung Meänh giaùp Khoâi, Vieät, giaùp Loäc neân raát giaøu coù vaø laøm neân vinh hieån hôn ngöôøi tuoåi Giaùp, tuoåi Canh meänh an taïi Maõo hoaëc Söûu giaùp Khoâi, Vieät giaùp Loäc laø thöôïng caùch.

VAÊN KHUÙC

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

86

VAÊN XÖÔNG
1. KHUÙC XÖÔNG NHAÄP MEÄNH NHÖÕNG THANH TUÙ NHAÕ CHI LANG Cung Meänh coù Khuùc, Xöông toïa thuû laø ngöôøi thanh nhaõ. 2. VAÊN XÖÔNG TÍNH THAÏNH THAÛ KHIEÁT TÖÛ ÍCH PHU SÖÔNG Nöõ soá cung Meänh coù Vaên Xöông toïa thuû taát tính tình thanh tao vaø raát vöôïng phu ích töû. 3. DÖÔNG PHI HAÛO SAÉC THÒ KHUÙC XÖÔNG Döông Quyù Phi cung Meänh coù Xöông, Khuùc hoäi chieáu neân raát xinh ñeïp khieán vua Ñöôøng Huyeàn Toân vaø An Loäc Sôn phaûi say meâ ñieâu ñöùng. 4. NÖÕ NHAÂN XÖÔNG KHUÙC THOÂNG MINH PHUÙ QUYÙ ÑA DAÂM Ñaøn baø cung Meänh coù Xöông, Khuùc toïa thuû laø ngöôøi thoâng minh lanh lôïi ñöôïc höôûng giaøu sang nhöng raát ña daâm. 5. XÖÔNG KHUÙC NHAÄP MEÄNH THAÂN, TAØI DANH QUAÙN THEÁ Cung Meänh, Thaân an taïi Söûu, Muøi coù Xöông, Khuùc toïa thuû laø ngöôøi coù vaên taøi noåi tieáng. 6. KHUÙC XÖÔNG NHAÄP MEÄNH DANH QUAÙN ÑÖÔNG THÔØI Cung Meänh coù Khuùc, Xöông toïa thuû thì coù danh tieán ngay ñôøi mình. 7. VAÊN XÖÔNG VAÊN KHUÙC VI NHAÂN ÑA HOÏC ÑA NAÊNG Cung meänh an taïi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi coù Xöông, Khuùc toïa thuû laø ngöôøi hoïc roäng taøi cao neáu ñöôïc theâm Khoa, Quyeàn, Loäc hoäi chieáu môùi hoøan toøan toát ñeïp taát laøm neân vinh hieån. 8. VAÊN TINH CUÛNG CHIEÁU GIAÛ NGHÒ NIEÂN THIEÁU ÑAÊNG KHOA Giaû Ñònh cung Meänh an taïi Söûu coù Xöông, Khuùc taïo Muøi xung chieáu Khoâi, Vieät hoäi hôïp neân tuoåi treû ñaõ ñoã cao vaø sôùm hieån ñaït. 9. XÖÔNG KHUÙC LAÂM Ö SÖÛU TAÉC CAÄN THIEÂN NHAN Cung Meänh an taïi Söûu, Muøi coù Xöông, Khuùc toïa thuû ñoàng cung laø ngöôøi taøi cao hoïc roäng thöôøng phoù taù vò nguyeân thuû. Soá Giaû Nghò Meänh an taïi Söûu coù Xöông, Khuùc toïa thuû ñoàng cung taïi Muøi xung chieáu neân khi ra laøm quan ñöôïc ôû keá caän beân vua. 10. VAÊN XÖÔNG HOÄI LIEÂM, CHÆ TAÙNG MEÄNH THIEÂN NIEÂN Cung Meänh an taïi Söûu, Muøi, Maõo, Daäu, Tî, Hôïi coù Xöông, Lieâm toïa thuû ñoàng cung taát khoâng thoï. Rieâng ngöôøi tuoåi Taân Meänh an taïi Tyù, Hôïi coù Xöông, Lieâm toïa thuû neáu Thaân ñöôïc Phuû, Töôùng hoäi hôïp cuõng ñöôïc soáng laâu. 11. XÖÔNG KHUÙC GIAÙP TRÌ QUYÙ NHI THAÛ HIEÅN Cung Meänh an taïi Söûu, Muøi coù Aâm, Döông toïa thuû ñoàng cung giaùp Xöông giaùp Khuùc neân raát quyù hieån ví nhö laø ngoïc caønh vaøng, Thaùi Döông laø ñôn trì Thaùi Aâm laø queá trì.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình
12. VAÊN QUEÁ VAÊN HOA CÖÛU TRUØNG QUYÙ HIEÅN

www.tuviglobal.com

87

Cung Meänh an taïi Söûu, Muøi coù Xöông, Khuùc toïa thuû ñoàng cung neân raát toát ñeïp laøm neân vinh hieån vaø ñöôïc höôûng phuù quyù song toaøn. 13. XÖÔNG KHUÙC SÖÛU MUØI GIAÙP NHAÂN DÖÔNG NÖÕ, KIEÂM PHUØNG HOÀNG LOÄC HIEÀN PHUÏ CHI NHAÂN Cung Meänh an taïi söûu, Muøi coù Xöông, Khuùc toïa thuû s9oàng cung gaëp Hoàng, Loäc hoäi hôïp ñaøn baø tuoåi Giaùp laø ngöôøi vöôïng phu ích töû laøm lôïi cho choàng cho con vaø ñöôïc höôûng giaøu sang vinh hieån troïn ñôøi. 14. XÖÔNG KHUÙC TÎ HÔÏI LAÂM: BAÁT QUYÙ VI ÑAÏI PHUÙ Cung Meänh an taïi Tyù, Hôïi saùng suûa toát ñeïp coù Xöông, Khuùc toïa thuû hay hoäi chieáu neáu khoâng quyù hieån taát giaøu coù vaøo haøng phuù gia ñòch quoác. 15. TÎ HÔÏI TOÏA QUEÁ, HOA PHI VINH TAÉC PHUÙ Cung Meänh an taïi tî, Hôïi coù Xöông, Khuùc toïa thuû gaëp nhieàu sao saùng suûa toát ñeïp neáu khoâng laøm neân hieån haùch thôøi cuõng giaøu coù vaøo haøng ñaïi phuù. 16. XÖÔNG KHUÙC LIEÂM TRINH Ö TÎ HÔÏI VI NHAÂN BAÁT THIEÄN TAO HÌNH Cung Meänh an taïi Tî, Hôïi coù Xöông, Khuùc toïa thuû gaëp Lieâm ñoàng cung laø ngöôøi khoâng löông thieän coù tính saâu traù, khoe khoang vaø thöôøng phaûi tuø toäi. 17. XÖÔNG KHUÙC HOÏC LÖÏC PHUØNG TUEÁ DÖÔNG THIEÄN LAÙC TUÏNG SÖ Cung Meänh coù Xöông, Khuùc toïa thuû gaëp Thaùi Tueá, Kinh Döông hoäi hôïp taát coù taøi lyù luaän, nguy bieân thöôøng laø luaät sö. 18. VAÄN XÖÔNG CÖ NGOÏ KYÙ VIEÄT KHOÁN: ÑAÉC PHUÛY DIEÄU CHUNG THAØNH ÑAÏI KHÍ Cung Meänh an taïi Ngoï coù Vaên Xöông laø Döông Kim toïa thuû vaøo cung Ngoï laø Döông Hoûa bò khaéc cheá saùch vieát raèng nguy, neáu laïi ñöôïc sao thuoäc haønh Thuûy toïa thuû taát thaønh ñaïi khí coù söï nghieäp lôùn lao danh tieáng. 19. VAÊN XÖÔNG PHUØNG QUAÛ TUÙ TRÖÔNG ÑEÁ SÖ BOÄ TAÀM TIEÂN Cung Meänh coù Vaên Xöông toïa thuû gaëp Quaû tuù ñoàng cung laø ngöôøi coâ ñoäc, xa laùnh vieäc traàn tuïc ví nhö Tröông Ñeá sö ñi tìm tieân. 20. VAÊN KHUÙC BÍ NGUYEÄT Ö HÔÏI CUNG, QUOÁC SAÉC THIEÂN HÖÔNG NHAÂN SÔÛ UÙY Cung Phu, Theâ an taïi Tyù, Hôïi coù Nguyeät toïa thuû Vaên Khuùc ñoàng cung laø soá laáy coâng chuùa hay phoø maõ hoaëc ngöôøi thöôøng laáy vôï ñeïp con nhaø khueâ caùc traâm anh theá phieät. 21. VAÊN XÖÔNG, TRIEÀU NHAÄT Ö NGOÏ VÒ PHONG TRAÀN ÑÒA BOÄ THEÁ NAN NHAÂN Cung Meänh an taïi Ngoï coù nhaät toïa thuû Vaên xöông ñoàng cung laø ngöôøi lòch duyeät, treân ñôøi khoù ai bì kòp. 22. XÖÔNG KHUÙC VAÊN KHUÙC ÑOÀNG CUNG, PHONG ÑOÃ LIEÄT TRÖÔÙNG DUY CHI THÒ

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

88

Cung Meänh coù Xöông, Khuùc Mieáu, Vöông ñoàng cung nhu Phong Ñoã vaên voõ toøan taøi keû döôùi tröôøng raát ñoâng. 23. XÖÔNG KHUÙC HÖÕU AÂM DÖÔNG NHI ÑAÉC LÖÏC Cung Meänh coù Nhaät, Nguyeät Ñaéc Ñòa toïa thuû laïi theâm Xöông, Khuùc hoäi hôïp thaät laø ñaéc löïc. 24. VAÊN KHUÙC KÎ ÑOÀNG HOÙA KÎ HAÏN NAN PHOØNG YEÂU TÖÛ CHÆ ÖU Sao Vaên Khuùc raát sôï gaëp Hoûa Kî haïn coù caùch naøy taát phaûi cheát. 25. XÖÔNG KHUÙC THUÛ THAÂN PHUØNG CÔ DAÂM LOAÏN Cung Thaân coù Xöông, Khuùc gaëp Thieân Cô laø ngöôøi daâm loïan tôùi giaø coøn mô töôûng chuyeän trai gaùi. 26. NÖÕ MEÄNH PHUØNG XÖÔNG RIEÂU NHAÄT SINH DAÂM ÑAÛNG Nöõ soá cung Meänh coù Vaên Xöông, Thieân Rieâu toïa thuû ñoàng cung môùi nu61t maét ñaõ daâm ñaõng. 27. KHUÙC XÖÔNG ÑOÀNG ÑOÄ LYÙ HAÀU CHI NHAÂN Cung Meänh, Thaân coù Vaên Xöông, Vaên Khuùc toïa thuû neáu keùm cuõng laøm ñöôïc tröôûng aáp hay lyù tröôûng. 28. KHUÙC XÖÔNG NÖÕ MEÄNH CHAÚNG LAØNH VÖÔØN XUAÂN ONG BÖÔÙM BEÛ CAØNH BAÙN RAO Nöõ soá cung Meänh coù Vaên Xöông, Vaên Khuùc, Haõm Ñòa toïa thuû thì ñöôïc nhieàu ngöôøi ve vaõn vaø bò mang tieáng xaáu. 29. XÖÔNG KHUÙC HAÕM CUNG, HUY SAÙT PHAÙ HÖ DÖÏ CHI LONG Cung Phuùc Ñöùc coù Xöông, Khuùc, Haõm, Ñòa toïa thuû gaëp Kình, Ñaø, Khoâng, Kieáp hoaëc Phaù quaân, Thieân Löông hoäi hôïp thôøi phuùc baïc suoát ñôøi khoâng ñöôïc xöùng yù toaïi loøng laïi phaûi ly toå boân ba môùi ñuû aên. 30. XÖÔNG KHUÙC HAÕM Ö THIEÂN THÖÔNG NHAN HOÀI YEÅU TRIEÁT Nhan Hoài cung Meänh an taïi Daàn coù Kình, Ñaø, Khoâng, Kieáp hoäi hôïp Meänh, Thaân haïn gaëp Xöông, Khuùc, Thöông, Söù, Thaát Saùt, Kình, Ñaø löu nieân neân phaûi cheát non vì Xöông, Khuùc toái kî Kình, Ñaø, Khoâng, Kieáp hoaëc Thöông Söù thôøi coù hoïc cuõng chaúng thaønh ñaït. 31. XÖÔNG KHUÙC KYÛ TAÂN NHAÂM SINH NHAÂN BHAÏN PHUØNG LA VOÕNG LÖÏ ÑAÀU HAØ Cung Meänh coù Xöông, Khuùc toïa thuû ngöôøi tuoåi Kyû, Taân, Nhaâm haïn ñeán cung Thìn, Tuaát phaûi ñeà phoøng Taân, Nhaâm haïn ñeán cung Thìn, Tuaát phaûi ñeà phoøng tai naïn soâng nöôùc hay ñaâm daàn xuoáng soâng töï vaän. 32. XÖÔNG KHUÙC LOÄC TOÀN DO VI KYØ THÒ Cung Meänh coù Xöông, Khuùc, Ñaéc Ñòa toïa thuû gaëp Loäc Toàn ñoàng cung laø ngöôøi ña taøi dó nhieân hieån ñaït hôn ngöôøi. 33. XÖÔNG KHUÙC LÖÔÕNG PHAÙ LAÂM HOÅ THOÁ SAÙT DÖÔNG XUNG PHAÙ BOÂN BA

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

89

Cung Meänh an taïi Daàn, Maõo, coù Xöông khuùc toïa thuû ga95p Phaù Quaân, Phaù Toaïi hay Kình, Ñaø, Khoâng, Kieáp hoäi hôïp taát phaûi boû gia ñình lang thang phieâu baït suoát ñôøi ngheøo khoå, lai hay maéc tai hoïa tuø toäi vaø thöôøng yeâu töû. 34. XÖÔNG KHUÙC TAÛ HÖÕU HOÄI DÖÔNG ÑAØ ÑÖÔÏNG SINH CHÍ DÒ Cung Meänh coù Xöông, Khuùc toïa thuû gaëp Taû, Höõu ñoàng cung Kình, Ñaø hoäi hôïp laø ngöôøi dò töôùng vaø trong mình coù nhieàu noát ruoài kín. 35. TAÛ PHUØ VAÊN XÖÔNG VÒ CHÍ TAM TRAI Cung Meänh coù Vaên Xöông toïa thuû gaëp Taû Phuû ñoàng cung neân raát thoâng minh vaø ñöôïc giaøu sang vinh hieån. 36. KHUÙC XÖÔNG NHAÄT NGUYEÄT SONG LONG TAÏI CHUNG NIEÂN VÒ HAØNH MEÂ SAÉC DÖÔNG PHI Cung Meänh coù Khuùc, Xöông toïa thuû gaëp Nhaät, Nguyeät, Thanh Long, Long Ñöùc hoäi hôïp nhö Döông Quyù Phi taøi saéc khuynh thaønh khieán bao khaùch si tình meâ meät. 37. VAÊN KHUÙC NGOÄ THIEÂN LÖÔNG VÓ CHÍ THAI CÖÔNG Cung Meänh coù thieân Löông, Vaên Khuùc toïa thuû ñoàng cung laø ngöôøi chí khí hieân ngang cung Meänh an taïi Ngoï gaëp Löông, Khuùc laø thöôïng caùch hoaëc coù Löông taïi Ngoï, Khuùc taïi Tî, laø quyù caùch. 38. VAÊN TINH AÙM CUÕNG MAÕI NGHÒ DOÏAN HÆ ÑAÊNG KHOA Cung Meänh saùng suûa ñöôïc Cöông, Khuùc xung chieáu neân raát toát ñeïp nhö Maõi Nghò ñoã cao laøm neân vinh hieån. 39. XÖÔNG KHUÙC PHAÙ QUAÂN PHUØNG HÌNH KHAÉC ÑA LAO KHOÅ Cung Meänh an taïi Thìn, Tuaát, Maõo, Daäu coù Xöông Khuùc, Phaù quaân toïa thuû gaëp Hình, Kî ñoàng cung hay xung chieáu taát phaûi lao laøm khoå trí suoát ñôøi khoâng xöùng yù toaïi loøng. 40. KHUÙC XÖÔNG HAÕM THIEÂN THÖÔNG ÑOÀ LAÕNG ÑAÕNG LIEÂM TRINH PHUØNG VAÊN QUEÁ CAÛNH BOÂN BA Cung Meänh coù Lieâm Tirnh toïa thuû gaëp Vaên Xöông ñoàng cung hoaëc Xöông, Khuùc toïa thuû taïi cung Noâ Boäc taát coâng danh laän ñaän phaûi boân ba lao khoå neáu khoâng phaûi yeáu töû. 41. XÖÔNG KHUÙC CÔ LOÄC THANH TUÙA XAÛO Cung Meänh coù Xöông, Khuùc, Ñaéc Ñòa toïa thuû gaëp Cô, Loäc hoäi hôïp laø ngöôøi xinh ñeïp laïi bieát ngheà theâu thuøa caùnh cuûi raát kheùo leùo. 42. VAÊN KHUÙC VUÕ KHUÙC ÑOÀNG MEÄNH LYÙ TINH LOAÏT TÖÔÙNG TÖÔÙNG CHI VINH Cung Meänh coù Vaên, Vuõ ñoàng cung Mieáu, Cöôïng laø ngöôøi taøi kieâm vaên voõ nhö Lyù Linh laøm ñeán teå töôùng. 43. VAÊN XÖÔNG VUÕ KHUÙC Ö THAÂN MEÄNH VAÊN VUÕ KHIEÂM BÌ

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

90

Cung Meänh Thaân coù Vaên Xöông, Vuõ Khuùc hoäi hôïp laø ngöôøi vaên voõ toøan taøi. Toân Taãn cung Meänh an taïi Thaân coù Vuõ toïa thuû cung Thìn an taïi Tyù coù Va7n toïa thuû taïi Ngoï xung chieáu neân taøi kieám vaên voõ. 44. NHÒ KHUÙC TRIEÀU VIEÂN PHUØNG TAÛ HÖÕU TÖÔÙNG TÖÔÙNG CHI TAØI Cung Meänh saùng suûa toát ñeïp coù Vaên Khuùc, Vuõ Khuùc, Taû, Höõu hoäi chieáu laø ngöôøi vaên voõ song toaøn thöôøng hieån ñaït veà nghieäp voõ hôn laø vaên. 45. NHÒ KHUÙC VÖÔÏNG CUNG OAI DANH HAÙCH DÒCH Cung Meänh coù Vuõ Khuùc, Mieáu, Vöôïng toïa thuû gaëp Vaên Khuùc ñoàng cung laø ngöôøi taøi kieân vaên voõ coù uy quyeàn hieån haùch vaø danh tieáng löøng laãy. 46. NHÒ KHUÙC THAM LANG NGOÄ SÖÛU HAÏN PHOØNG NÒCH THUÛY CHI ÖU Haïn ñeàn cung Ngoï hay Söûu gaëp Tham, Vuõ, Vaên Khuùc hoäi hôïp taát phaûi ñeà phoøng tai naïn soâng nöôùc. 47. XÖÔNG KHUÙC GIAÙP CHIEÁU NGOÄ CAÙT HÖÕU DUYEÂN Cung Meänh giaùp Xöông giaùp Khuùc hay chieáu Meänh gaëp Caùt Tinh laø ngöôøi coù duyeân. 48. GIAÙP XÖÔNG GIAÙP KHUÙC CHUÛ QUYÙ HEÀ Cung Meänh, thaân giaùp Vaên Xöông, Vaên Khuùc neân raát quyù hieån. 49. XÖÔNG KHUÙC GIAÙP MEÄNH TOÁI VI KYØ Cung Meänh saùng suûa toát ñeïp giaùp Xöông giaùp Khuùc laø ngöôøi thoâng minh taát nhieân raát quyù hieån cung Meänh an taïi Söûu, cung tyù coù Vaên Khuùc, cung Daàn coù Vaên Xöông toïa thuû laø ñeä nhaät caùch. 50. XÖÔNG KHUÙC GIAÙP MEÄNH XUAÁT NGOAÏI ÑA CAÄN QUYÙ NHAÂN Cung Meänh giaùp Xöông giaùp Khuùc ra ngoaøi thöôøng gaàn guõi nhöõng ngöôøi quyeàn quyù. 51. XÖÔNG KHUÙC GIAÙP QUAN LOÄC ÑINH TAÙC CAO KHOA Cung Quan giaùp Xöông giaùp Khuùc ngöôøi tuoåi Ñinh thì ñoã cao. 52. VAÊN QUEÁ VAÊN HOA ÑOÁI Ö PHU THEÂ THOÏ NHÖ BAØNH TOÅ Cung Phu, Theâ an taïi Söûu, Muøi coù Xöông, Khuùc ñoàng cung hay moät toïa thuû moät xung chieáu thì soáng laâu nhö baønh toå. 53. XÖÔNG KHUÙC CAÙT TINH ÑÖÙC VÒ CHI NGOÏC TRUÏ THIEÂN Cung Phuùc Ñöùc an taïi Ngoï coù töû Vi toïa thuû Khuùc Xöông ngoaïi chieáu ví nhö caây coät choáng trôøi cöùu giaûi nhieàu tai hoïa vaø ñöôïc höôûng phuùc doài daøo. 54. QUEÁ SÖÙ HOA THÖÔNG TOÁI HIEÀM GIAO NGOÄ MAÏC PHUØNG SAÙT DIEÄU ÑA KHOÅ TAI ÖÔNG Xöông, Khuùc an taïi cung Noä Boäc hay Taát Aùch thôøi gaëp Thöông, Söù neáu Thaân cö thieân Di maø haïn ñeán cung aáy taát phaûi ñeà phoøng tai naïn coù theå maïng vong ví Queá töùc laø Vaên Queá teân rieâng cuûa Vaên Xöông ñi cuøng cuøng vôùi Söù laø Thieân Sö töùc Truyeàn Söù thaàn vaø Hoa laø Vaên Hoa teân rieâng cuûa Vaên Khuùc ñi chung vôùi Thöông töùc Thieân Thöông laø Hö Hao Thaàn thöôøng ñem ñeán nhöõng tai öông hoïa haïi.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

91

55. XÖÔNG KHUÙC LIEÂM TRINH Ö TÎ HÔÏI PHUØNG HÌNH BAÄT THIEÄN THAÛ HÖ KHOA Cung Meänh an taïi Tî, Hôïi coù Lieâm Trinh toïa thuû gaëp Xöông, Khuùc, Thieân Hình hoäi chieáu taát khoù ñoã ñaït neáu gaëp nhieàu Caùt Tinh cöùu giaûi thôøi cuõng coù baèng caáp nhöng ñöôøng ñôøi gaëp nhieàu raéc roái.

TAÛ PHUÏ HÖÕU BAÄT
1. TAÛ HÖÕU ÑOÀNG CUNG THAÂN VOÂ HOAÏNH LÖÏ Cung Meänh, Thaân coù Taû, Höõu toïa thuû laø ngöôøi sung söôùng khoâng phaûi lo laéng. 2. TAÛ PHUÏ HÖÕU BAÄT CHUNG THAÂN PHUÙC HAÄU Cung Meänh coù Taû, Höõu toïa thuû gaëp nhieàu sao saùng suûa toát ñeïp hoäi hôïp taát suoát ñôøi ñöôïc höôûng laïi gaëp may maén vaø soáng laâu. 3. TAÛ HÖÕU ÑOÀNG CUNG PHI LAÏ Y TÖÛ Cung Meänh coù Taû, Höõu toïa thuû ñoàng cung gaëp Khoa, Quyeàn , Loäc hoäi lôïp ví nhö ngöôøi maëc aùo gaám tía neân raát quí ñöôïc höôûng giaøu sang phuùc thoï. 4. TAÛ PHUÏ PHUØNG CAÙT TINH BAÁT VI YEÀU TRIEÁT Cung Meänh, Thaân coù Taû Phu gaëp Caùt Tinh khoâng phaûi ngöôøi cheát non. 5. HÖÕU BAÄT PHUØNG QUAÛ TUÙ TAÁT DAÕ TRÖÔØNG SINH Cung Meänh , Thaân coù Höõu Baät toïa thuû gaëp Quaû Tuù laø ngöôøi raát thoï. 6. PHUÏ BAÄT PHUØNG THIEÂN TÖÔÙNG ÑÒCH THÒ LÖÔNG Y Cung Meänh coù Phuï Baät toïa thuû gaëp Thieân Töôùng nhö hoï Ñòch laø thaày thuoác gioûi. 7. HÖÕU BAÄT ÑÔN THUÛ Ö MEÄNH CUNG, LY HÖÔNG THÖÙ XUAÁT Cung Meänh coù Höõu Baät ñôn thuû laø ngöôøi phaûi xa queâ höông baûn quaùn. 8. TAÛ HÖÕU ÑÔN THUÛ CHIEÁU MEÄNH CUNG LY TOÂNG THÖÙ XUAÁT Cung Meänh voâ chinh dieäu coù Taû, Höõu toïa thuû hoaëc xung chieáu, hay hôïp chieáu taát phaûi sôùm xa gia ñình laäp nghieäp ôû nôi xa queâ höông baûn quaùn. Trong tröôøng hôïp naøy cung Meänh naøy gaëp nhieàu sao xaáu xa môø aùm hoäi hôïp taát suoát ñôøi phaûi khoå sôû coâ ñôn khoâng theå quyù hieàn ñöôïc vaø thöôøng yeåu töû. Tuy nhieân neáu ñöôïc nhieàu sao saùng suûa nhö Töû Phuû hoäi chieáu laïi raát toát ñeïp ñöôïc höôûng giaøu sang vaø soáng laâu. 9. PHUÏ BAÄT THIEÂN PHUÙC ÑOÀNG VIEÂN, NGOÂI CAO CHÍNH VIEÄN DANH TRUYEÀN Y QUAN Cung Meänh, Taâhn hay Quan Loäc coù Phuï Baät toïa thuû gaëp Thieân Phuùc ñoàng cung taát ñöôïc quyeàn cao trong chính phuû maø danh tieáng truyeàn khaép nôi. 10. PHUÏ BAÄT NGOÄ THAÙI AÂM NHAØN GAÙI LAØM BAØ ÑÔÕ CÖÙU PHOØNG HOÄ SINH Nöõ soá Meänh coù Phuï, Baät toïa thuû gaëp Thaùi Aâm Haõm Ñòa taát laøm baø ñôõ.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

92

11. SAO TAÛ HÖÕU ÑOÀNG CUNG GAËP GÔÕ MEÄNH ÑAØO HOA TRÖÔÙC ÑÔÕ SAU NEÂN Cung Meänh coù Ñaøo Hoa gaëp Taû Phuï, Höõu Baät thì tröôùc xaáu sau toát. 12.TAÛ HÖÕU VAÊN XÖÔNG VÒ CHÍ TAM THAI Cung Meänh coù Taû, Höõu Vaên Xöông toïa thuû ñoàng cung taát laøm neân söï nghieäp vinh hieån vaø ñöôïc höôûng giaøu sang phuùc thoï. 13.TAÛ HÖÕU TRINH DÖÔNG TAÏO HÌNH LUÏC Cung Meänh coù Taû, Höõu toïa thuû gaëp Lieâm Trinh, Kinh Döông hoäi hôïp taá suoát ñôøi phaûi vöôùng vaøo aùch tuø toäi goâng cuøm. 14. TAÛ HÖÕU XÖÔNG KHUÙC PHUØNG DÖÔNG ÑAØ LÖÔNG SINH AÙM TRÍ Cung Meänh coù Taû, Höõu, Xöông Khuùc hoäi hôïp Kinh, Ñaø xaâm phaïm taát laø ngöôøi loaïn trí ngôù ngaån. 15. TAÛ HÖÕU HOÄI KHOÂI VIEÄT VI PHUÙC THOÏ Cung Meänh coù Taû, Höõu, Khoâi, Vieät hoäi hôïp taát ñöôïc höôûng phuùc thoï vaø soáng laâu. 16. HÖÕU BAÄT THIEÂN TÖÔÙNG PHUÙC LAI LAÂM Cung Meänh coù Thieân Töôùng, Höõu Baät toïa thuû ñoàng cung taát ñöôïc höôûng phuùc soáng laâu cung Meänh an taïi Tî, Hôïi coù caùch naøy taát ñöôïc höôûng giaøu sang nhöng khoâng beàn neáu an taïi Maõo, Daäu thôøi ñöôøng ñôøi gaëp nhieàu böôùc thaêng traàm vaø chaúng ñöôïc toïa yù. 17. PHUÏ BAÄT AÙI NHAÄP MOÄ CUNG, NHÖÔÏC PHUØNG ÑEÁ TÖÔÏNG, VAÊN ÑOAØN VOÕ CAÙCH HOAÏCH PHAÙT TAØI DANH Cung Meänh an taïi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi (Moä Cung) coù Taû, Höõu toïa thuû gaëp Töû, Phuû (Ñeá Töôïng) hay Cô, Nguyeät, Ñoâng, Löông (Vaên Ñoaøn) hoaëc Saùt, Phaù, Lieâm, Tham (Voõ Canh) hoäi hôïp laø ngöôøi taøi gioûi laøm neân vinh hieån danh tieáng löøng laãy vaø ñöôïc höôûng giaøu sang troïn ñôøi. 18. TAÛ PHUÏ VAÊN XÖÔNG HOÄI CAÙT TÍNH TOÂN CÖ BAÙT TOÏA Cung Meänh coù Taû Phuï toïa thuû gaëp Vaân Xöông ñoàng cung laïi ñöôïc nhieàu Caùt Tinh hoäi hôïp taát laø haøng Vaên quan cao caáp. 19. MOÂ PHUØNG TAÛ HÖÕU TOÂN CÖ BAÙT TOÏA CHI QUYÙ Cung Meänh an taïi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi coù Taû, Höõu toïa thuû gaëp nhieàu sao saùng suûa toát ñeïp hoäi hôïp taát ñöôïc höôûng phuù quyù soáng laâu taøi loäc höôûng doài daøo, coâng danh hoaïnh ñaït. 20. TAÛ PHUÏ TÖÛ PHUÛ ÑOÀNG CUNG TOÂN CÖ VAÏN THÖØA Cung Meänh an taïi Thìn, Tuaát coù Taû Phuï , Thieân Phuû toïa thuû ñoàng cung laø ngöôøi giaøu coù tieàn baïc choân caát. 21. PHU BAÄT GIAÙP ÑEÁ PHUÙC LAI LAÂM Cung Meänh coù Töû Vi tòa thuû giaùp höõu taát ñöôïc höôûng phuùc soáng laâu suoát ñôøi ñöôïc höôûng giaøu sang vaø laøm neân vinh hieån.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

93

22. TAÛ PHUÏ TRUØNG LAI Ö MEÄNH VÒ TIEÂN TOÅ HÖÕU QUANG Cung Meänh coù Taû Phuï toïa thuû taát cha oâng ñöôïc danh thôm. 23. PHUÏ BAÄT NGOÄ TAØI CUNG Y CHU TRÖÔÙC TÖÛ Cung Taøi Baïch coù Taû Phuï, Höõu Baät, Ñaéc Ñòa toïa thuû laø soá teå töôùng neáu cung Meänh thaät saùng suûa toát ñeïp. 24. TAÛ HÖÕU TAØI CUNG KHIEÂM GIAÙP CUÛNG Y LOÄC PHONG DOANH Cung Taøi Baïch coù Taû, Höõu toïa thuû hoaëc Giaùp taû Giaùp Höõu taát kieám tieàn raát deã daøng suoát ñôøi ñöôïc phong löu no côm aám aùo. 25. PHUÏ BAÄT NGOÄ TAØI CUNG Y BAØI CHÖÙ TÖÛ Cung Taøi Baïch coù Taû Phuï, Höõu Baät toïa thuû ví nhö ngöôøi maëc aùo gaám theâu hoa chuû söï phuù quyù vinh hieån, ngöôøi coù caùch naøy ñöôïc höôûng giaøu sang troïn ñôøi. 26. HÖÛU BAÄT HOÄI VÒ PHU CUNG VI NHAÂN HÖÕU TIEÀN TÌNH CHI PHAÄN Nöõ soá cung Phu coù Höõu Baät toïa thuû laø haøng vôï beù. 27. TAÛ HÖÕU XÖÔNG KHUÙC Ö THEÁ CUNG DIEÃN CHAÂN CHAÂN Ö LAÂN CHÆ Cung Theâ coù Xöông, Khuùc, Taû Höõu taát coù nhieàu vôï ñeïp hieàn laønh vaø hoïc thöùc ñaøn baø cung Phu coù caùch naøy taát laáy ñöôïc choàng phong löu danh giaù. 28.TAÛ HÖÕU TAÏI PHU CUNG VOÂ MOÂI TÖÏ GIAÙ Cung Phu, Theâ coù Taû, Höõu hoäi hôïp taát laáy vôï laáy choàng khoûi caàn ngöôøi moái laùi hoaëc khoâng maát tieàn hay maáy ít. 29. TAÛ HÖÕU NHAÄT NGUYEÄT LAÂM TÖÛ VÒ KHAÙCH TRAÄP TRAÄP Ö TRUNG TÖ Cung Töû Tuùc coù Taû, Höõu, Nhaät, Nguyeät hoäi hôïp coù söï vui möøng veà con caùi lieân tieáp nhöng trong loøng vaãn phaûi lo nghó. 30. TAÛ HÖÕU ÑOÀNG CUNG QUAN CÖ HAÀU BAÙ. Cung Meänh hay Quan coù Taû, höõu toïa thuû ñoàng cung thì coù chöùc töôùc ñeán haàu baù. 31. MOÄ PHUØNG TAÛ HÖÕU ÑOÀNG LAI THAÊNG QUAN TIEÁN CHÖÙC MIEÁU ÑAØI NOÅI DANH Cung Meänh hay Quan Loäc an taïi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi coù Taû Phu, Höõu Baät cuøng chieáu hay toïa thuû laø ngöôøi coù quyeàn cao chöùc troïng laïi ñöôïc thaêng chöùc luoân. 32. GIAÙP TAÛ GIAÙP HÖÕU TAÛO HAØI LÒNH KHAÙCH Cung Meänh giaùp Taû giaùp Höõu taát sôùm vui vôùi khaùch giai nhaân 33. TAÛ HÖÕU GIAÙP MEÄNH VI QUÍ CAÙCH Cung Meänh saùng suûa toát ñeïp giaùp Taû giaùp Höõu neân raát quyù hieån laïi coù danh tieáng vaø ñöôïc höôûng giaøu sang hôn ngöôøi.

ÑAØO HOA HOÀNG LOAN
1. HOÀNG LOAN CÖ TYÙ THIEÁU NIEÂN ÑÒNH CHIEÁM KHOÂI NGUYEÂN

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

94

Cung Meänh hay cung thaân an taïi Tyù coù Hoàng Loan toïa thuû laø ngöôøi nhoû tuoåi ñaõ ñoã ñaït cao. 2. MEÄNH CÖ ÑAØO HYÛ HÖÔÙNG TÖÛ DÖÔNG NHI PHUÙ QUÍ KHAM KYØ Cung Meänh coù Ñaøo, Hyû, Töû Vi, Thaùi Döông chieáu thì giaøu sang. 3. MEÄNH TRUNG HOÀNG NGOÄ KIEÁP KHOÂNG MAÏC ÑAØM PHUÙ QUYÙ Cung Meänh coù Hoàng Loan gaëp Kieáp, khoâng thì ngheøo khoù 4. ÑAØO HOÀNG NGOÄ THIEÂN CÔ ÑOAÕN VI SAÛO HOÏA Cung Meänh coù Ñaøo, Hoàng toïa thuû gaëp Thieân Cô nhö hoï Doaõn laø ngöôøi hoïa só taøi ba. 5. LAÕNG LYÙ ÑAØO XAÙ GIA ÑÒA KIEÁP TAM CANH GIAI TÖÔÛNG Ö GIAI NHI Cung Meänh coù Ñaøo Hoa toïa thuû laïi theâm Ñòa Kieáp laø ngöôøi chôi bôøi suoát ñeâm tô töôûng ñeán ngöôøi ñeïp. 6. ÑAØO HOA NGOÄ PHI LIEÂM NGUYEÃN TÒCH TAÀN TRIEÀU NHI TUÙY KHAÙCH Cung Meänh coù Ñaøo Hoa gaëp Phi Lieâm nhö Nguyeãn Tòch ñôøi Taàn luùc naøo cuõng röôïu cheø say söa. 7. ÑAØO HOA THUÛ MEÄNH QUAÛ THEÂ Cung Meänh coù Ñaøo Hoa toïa thuû laø ngöôøi ít khi ôû vôùi vôï ñeå vôï coâ ñôn chieác boùng vaø thöôøng phaûi hai ñôøi vôï 8. NÖÕ TÖÛ ÑOÀNG LOAN THUÛ MEÄNH CHUÛ NHÒ PHÖ Nöõ soá Meänh coù Hoàng Loan toïa thuû taát coù hai ñôøi choàng. 9. HOÀNG LOAN NGOÄ KIEÁP KHOÂNG ÑOÀNG THUÛ XAÙ BAØN CHI BAÀN LUÛ YEÅU VONG Cung Meänh, Thaân hay Taøi Baïch coù Hoàng Loan gaëp Kieáp, Khoâng toïa thuû ñoàng cung neáu khoâng cheát non cuõng ngheøo heøn 10. ÑAØO TANG ÔÛ MEÄNH CUNG SAU TRÖÔÙC, GAÙI LAÜNG LÔ NHÔÕ BÖÔÙC CAÀU OÂ Cung Meänh coù Ñaøo, Tang toïa thuû ñoàng cung thì tröôùc sau laø gaùi laúng lô keùn choàng 11. ÑAØO RIEÂU SOÁ GAÙI AI HAY CHOÀNG RA KHOÛI CÖÛA GIAÉT TAY TRAI VAØO Nöõ soá cung Meänh coù Ñaøo Hoa, Thieân Rieâu toa thuû laø ngöôøi laúng lô choàng vöøa ñi vaéng thì ñaõ giaét trai vaøo. 12. HOÀNG LOAN TAÁU HYÛ VUÕ ÑAØO NHÖÕNG PHÖÔØNG CA XÖÔÙNG TIEÁN VAØO NHAØ QUAN Cung Meänh coù Hoàng Loan, Taáu Thö, Thieân Hyû, Vuõ Khuùc, Ñaøo Hoa hoäi hôïp laø ngöôøi coù taøi haùt hay muùa gioûi ôû nôi quan quyeàn. 13. KHEÙO NGHEÀ KIM CHÆ VAØ MAY HOÀNG ÑAØO TAÁU VUÕ ÔÛ ÑAÀY MEÄNH CUNG Cung Meänh coù Hoàng, Ñaøo, taáu, Vuõ hoäi hôïp taát laøm ngheà may gioûi.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

95

14. HOÀNG KHOÂI XÖÔNG LIEÂM PHUØ TRÌ SAÊN ROÀNG DAÂNG TRÖÔÙC TRONG THÌ DANH CAO Cung Meänh coù Lieâm, Trinh toïa thuû gaëp Hoàng Loan, thieân Khoâi, Vaên Xöông hoäi hôïp taát laø tay möu só ñöôïc troïng duïng vaø raát noåi tieáng. 15. THIEÂN NGUYEÄT ÑÖÙC NGOÄ ÑAØO TINH TRAI SINH GAÙI ÑEÏP VÔÏ LAØNH CHOÀNG SANG Cung Meänh, Thaân coù Ñaøo Hoa gaëp Thieân Ñöùc, Nguyeät Ñöùc hay Tham Lang, Mieáu Vöông toïa thuû thì ngöôøi ñeïp ñeõ ñoan trang trai laáy ñöôïc vôï hieàn gaùi laáy ñöôïc choàng sang. 16. MEÄNH ÑAØO THAÂN LAÏI HOÀNG LOAN; VAÄN PHUØNG THAÙI TUEÁ KHAÛ HOAØN THAÁY CHI Cung Meänh coù Ñaøo Hoa, Thaân coù Hoàng Loan toïa thuû thì taát laø ngöôøi ong böôùm öa chuyeän trai gaùi nhöng haïn gaëp Thaùi Tueá thì chaúng ai lai vaõng. 17. ÑAØO HOÀNG THAI HYÛ TRONG SOI NGOAØI GIA BINH TÖÔÙNG GAÙI TRAI NGANG TAØNG Cung Meänh coù Ñaøo, Hoàng, Thai, Hyû hoäi hôïp laïi coù Phuïc Binh ñoàng cung Töôùng Quaân chieáu thì trai gaùi nguyeät hôn böøa baõi. 18. HOÀNG LOAN MAY VAÙ CÖÛI CANH; HIEÀM PHUØNG BINH TÖÔÙNG AÉT SINH TAI NAÏN Nöõ soá cung Meänh coù Hoàng Loan taát kheùo ngheà vaù may nhöng neáu gaëp Phuïc Binh, Töôùng Quaân thì hay sinh tai hoïa. 19. NHAN HOÀI YEÅU TÖÛ DO HÖÕU ÑAØO HOÀNG KHOÂNG KIEÁP ÑAØ LINH THUÛ MEÄNH Nhan Hoài hoïc troø Ñöùc Khoång Töû cung Meänh coù Ñaøo, Hoàng, Khoâng, Kieáp Ñaø, Linh hoäi hôïp neân phaûi cheát non. 20. ÑAØO HOÀNG CUØNG THIEÂN HÌNH ÑOÀNG HOÄI GAÙI TIEÁT TRINH HIEÀN NOÄI TEÀ GIA Cung Meänh coù Ñaøo Hoa, Hoàng Loan hoäi Thieân Hình laø ngöôøi ñaøn baø tieát haïnh thuaàn haäu teà gia noäi trôï. 21. ÑAØO HOA CÖ QUAN TAÛO TUEÁ ÑAÉC QUAÂN HAØNH CHÍNH Cung Quan Loäc coù Ñaøo Hoa toïa thuû laø ngöôøi ñöôïc vua tin duøng môùi ra laøm quan vaø thöôøng hieån ñaït sôùm. 22. THAÂN HÌNH HOÀNG ÑAØO KIEÂM THAI TOÏA NHI COÂNG DANH KHAÛ TAÁT Cung thaân coù Hoàng, Ñaøo toïa thuû laïi theâm Thai, Toïa aét coù coâng danh maëc duø muoän maøng. 23. QUAN CUNG HYÛ NGOÂ ÑAØO HOÀNG THIEÂN DI TOÁI KIEÁP KHOÂNG LAÂM VAØO Cung Quan gaëp Ñaøo, Hoàng, Hæ thì ñöôøng hoan loä ñöôïc nheï böôùc thang maùy . Cung Thieân Di raát sôï Kieáp, Khoâng coù caùch naøy laø haïng cheát ñöôøng hay bò cöôùp gieát.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình
24. HOÀNG LOAN CÖ THEÂ TIEÀN KHAÉC

www.tuviglobal.com

96

Cung Phu, Theâ coù Hoàng, Loan taát khaéc choàng khaéc vôï. 25. SÔÛ AI GIA HOÀNG LOAN TÖÙ VÖÔÏNG LIEÄT PHU QUAÂN CHI VÒ Cung Phu an taïi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi coù Hoàng Loan toïa thuû laø soá gaùi khoùc choàng. 26. ÑAØO HOA PHUØNG THIEÂN MAÕ TUÙNG KHAÙCH VOÂ MOÂI. Cung Phu, Theâ coù Ñaøo, Maõ ñoàng cung taát vôï choàng laáy nhau töï nhieân, yeâu nhau roài laáy nhau khoâng moái laùi. 27. HOÀNG LOAN PHUØNG ÑÒA KIEÁP Ö PHU QUAÂN MEÄNH HAÛO CHÍ BAÙCH BAÁT BAÛO CHI THAÄP Cung Phu coù hoàng, Loan toïa thuû gaëp Ñòa Kieáp, Meänh toát thì vôï choàng aên ôû vôùi nhau ñeán 100 tuoåi, Meänh xaáu thì chæ 10 naêm. 28. THAI TINH LAÏI GAËP ÑAØO HOA TIEÀN DAÂM HAÄU THUÙ MÔÙI RA VÔÏ CHOÀNG Cung Phu, Theâ coù Thai, Ñaøo toïa thuû thì vôï choàng ñi laïi vôùi nhau roài môùi laáy nhau. 29. VÔÏ CHOÀNG VIEÃN PHOÂI THA HÖÔNG ÑAØO HOÀNG LEN LOÛI VAØO HAØNG THIEÂN DÒ Cung Thieân Di coù Ñaøo, Hoàng taát ñi xa maø neân vôï choàng. 30. HOÀNG LOAN NGOÄ KÎ PHU CUNG TÔ HOÀNG ÑAÕ DÖÙT MAÙ HOÀNG COØN ÖA Cung Phu theâ gaëp Hoàng Loan ngoä Hoïa Kî taát vôï choàng coù phen boû nhau ñeå laáy ngöôøi khaùc.

LONG TRÌ PHÖÔÏNG CAÙC
1. NÖÕ MEÄNH LONG TRÌ PHÖÔÏNG CAÙC OÂN LÖÔNG Nöõ Meänh coù Long, Phöôïng toïa thuû laø ngöôøi hieàn löông oân hoøa. 2. PHÖÔÏNG LONG NHAN SAÉC KHUYNH THAØNH GIA HÌNH MAËT AÁY LAÏI THAØNH ROÃ HOA Cung Meänh coù Long, Trì, Phöôïng Caùc taát maët muõi xinh ñeïp nhöng neáu gaëp Thieân Hình thì laïi bò roã hoa. 3. NÖÕ MEÄNH LONG TRÌ PHÖÔÏNG CAÙC THUÛ ÑAÉC QUYÙ NHAÂN CHÍ TOÂN PHOÁI NGÖÏ Nöõ soá cung Meänh coù Long Trì toïa thuû taát laáy ñöôïc choàng sang vaø danh giaù. 4. PHÖÔÏNG LONG TAÛ HÖÕU MEÄNH VIEÂN CHUNG THAÂN PHUÙ QUYÙ Cung Meänh coù Long Trì, Phöôïng Caùc, Taû Phuù Höõu Baät hoäi hôïp thì giaøu sang caû ñôøi. 5. LONG TRÌ KHOA ÑEÄ YEÅM NHAÄT NGUYEÄT NHI TÖÛ TREÄ KHAM ÖU

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

97

Cung Meänh hay Quan Loäc coù Nhaät, Nguyeät Haõm Ñòa toïa thuû gaëp Long Trì thì ñöôøng khoa danh khoù thaønh maø chæ ñem laïi söï buoàn raàu. 6. PHÖÔÏNG LONG MAÕO DAÄU ÑOÂI MIEÀN VÖÔÏNG THÌ KIM ÑAÛNG CHIEÁM TEÂN ÔÛ ÑAÀU Cung Meänh coù Chinh Tinh, Mieáu Vöôïng toïa thuû taïi Maõo, Daäu gaëp Long Trì, Phöôïng Caùc thì ñi thi taát ñoã ñaàu. 7. PHÖÔÏNG LONG MAÕO DAÄU SOÁ AI TRÖÔÙC SAU VINH HIEÅN TRONG NGOAØI NOÅI DANH Cung Meänh Thaân, an taïi Maõo, Daäu coù Long, Phöôïng thì theá naøo cuõng ñöôïc vinh hieån noåi danh. 8. LONG PHÖÔÏNG GIAÙP QUAN THAÂN CÖÏ CAÀM THAÁT Cung Quan giaùp Long giaùp Phöôïng neáu cung Meänh cuõng saùng suûa toát ñeïp taát laøm quan hoï. 9. LONG TRÌ PHÖÔÏNG CAÙC GOÀM HAI, ÑOAØI LONG PHUÏ BAÄT MAÁY AI MOÄT CHOÀNG Cung Phu an taïi Daäu coù Long Trì, Phöôïng Caùc, Taû Phuø, Höõu Baät hoäi hôïp thì phaûi hai ba ñôøi choàng. 10. PHÖÔÏNG HAØM THÖ NHI PHUØNG NHAÄT NGUYEÄT TAM KYØ LAÏI THAÄP TÖÛ SINH, NAM TAÁT UY BAÙ QUYEÀN DANH NÖÕ TAÁT DANH ÑAÈNG XÖÔÙNG VUÕ Cung töû Töùc coù Phöôïng Caùc, Taán Thö, Nhaät Nguyeät vaø Khoa, Quyeàn, Loäc hoäi hôïp taát sinh quyù töû con trai coù quyeàn uy hieån haùch con gaùi ca haùt noåi danh. 11. MEÄNH QUAN NHI GIAÙP PHÖÔÏNG LONG THANH DANH SUÛNG AÙI Cung Meänh hay Quan Loäc giaùp Long giaùp Phöôïng taát coù tieáng taêm löøng laãy vaø ñöôïc nhieàu ngöôøi meán chuoäng.

TAM THAI BAÙT TOÏA
1. MOÄ TRUNG THAÙI TOÏA VAÊN MOÄ VUÕ LÖÔÏC KIM ÖU Cung Meänh, Thaân coù Moä toïa thuû gaëp Thai, Toïa ñoàng cung laø ngöôøi vaên voõ song toaøn. 2. THAI TOÏA PHONG CAÙO HIEÅN AÁM THÖØA QUANG Cung Meänh, Thaân hay Phuùc Ñöùc coù Thai, Toïa, Phong Caùo toïa thuû ñoàng cung laø ngöôøi ñöôïc höôûng ñöùc cuûa toå phuï. 3. BAÙT TOÏA HÖÔÙNG DÖÔNG THÒ TUÏNG Ö CUNG CAÁM Cung Meänh coù Thaùi Döông gaëp Baùt Toïa toïa thuû ñoàng cung laø ngöôøi phuïc ñòch nôi cung caám. 4. GIAÙP BAÙT TOÏA GIAÙP TAM THAI THIEÁU NIEN SÔÙM DÖÏ CAÙC ÑAØI NGHEÂNH NGANG

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

98

Cung Meänh, Thaân giaùp Thai giaùp Toïa thì nhoû tuoåi ñaõ coù nhaø cöûa laâu ñaøi nguy nga. 5. GIAÙP THAI GIAÙP TOÏA DANH PHAÄN TAÛO VINH Cung Meänh giaùp Thai giaùp Toïa thì nhoû tuoåi ñaõ coù coâng danh. 6. TAM THAI HOÄI HÔÏP CUØNG CAÙT DIEÄU THÔØI MOÄT PHEN DÖÔÕNG DUÏC NEÂN NGÖÔØI Cung Töû Töùc coù Tam Thai vaø nhieàu Caùt Tinh hoäi chieáu taát coù con caùi sau naøy laøm neân taøi gioûi, thaønh danh.

THIEÂN MAÕ
1. THIEÂN MAÕ NHAÄP MEÄNH MAÃN TIEÄP ÑA NAÊNG Cung Meänh coù Thieân Maõ toïa thuû laø ngöôøi sieâng naêng. 2. MEÄNH NGOÄ MAÕ LÖÔNG TUÙNG DU VOÂ YEÁM Cung Meänh coù Maõ toïa thuû gaëp Löông ñoàng cung laø ngöôøi vui veû thích chôi bôøi naøy ñaây mai ñoù ñaøn baø coù caùch naøy laø ngöôøi daâm daät. 3. THIEÂN MAÕ NGOÄ TAM THAI ANH HUØNG VOÂ ÑOÁI Cung Meänh coù Thieân Maõ gaëp Tam Thai laø anh huøng voâ ñòch. 4. TÍNH CAÀN MAÕ KHUÙC Ö TÖÙ THAÄP NHI TIEÀN Cung Meänh coù Thieân Maõ, Vaên Khuùc neáu tính caàn kieäm taát giaàu sang ñöôïc höôûng tröôùc 40 tuoåi. 5. MAÕ NGOÄ KHOÂNG VONG CHUNG THAÂN BOÂN TAÅU Cung Meänh coù Maõ toïa thuû gaëp Tuaàn, Trieät thì suoát ñôøi long ñong nay ñaây mai ñoù. 6. VÖÔÏNG PHU ÍCH TÖÛ LÖÔNG DO LOÄC MAÕ GIAO TRÌ Nöõ soá cung Meänh coù Loäc, Maõ thuû Meänh hay chieáu Meänh laø ngöôøi vöôïng phu ích töû. 7. MAÕ LOÄC AÁY MOÄT PHÖÔNG HOÄI NGOÄ; CAÙCH PHI THÖÔØNG PHONG ÑOÄ ANH TAØI Cung Meänh coù Thieân Maõ, Hoùa Loäc toïa thuû ñoàng cung laø ngöôøi taøi gioûi ñaûm ñang phi thöôøng. 8. MAÕ BAÄT KIEÂN KHOÂNG LÖÔNG GIA QUAÂN TÖÛ Cung Meänh coù Thieân Maõ toïa thuû maø xa laùnh ñöôïc Thieân Khoâng, Ñòa Khoâng Tuaàn Trieät laø con nhaø gia giaùo, traùi thôøi quaân töû gaùi thôøi ñoan trang. 9. MAÕ NGOÄ KHOÁC NHI PHUØNG HÌNH QUYEÀN LOÄC AÁN TAÏI QUAN CUNG VOÕ TAÁTTHAÊNG BAN ÑEÄ NHAÁT; VAÄN HOÄI CHUYEÀN ÑAÏT TAM COÂNG

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

99

Cung Quan Loäc coù Maõ, Khoác toïa thuû ñoàng cung gaëp Hình, Quyeàn hoäi hôïp taát phaùt voõ coù uy quyeàn hieån haùch danh tieáng löøng laãy laøm ñeán nhaát phaåm neáu gaëp Loäc, Aán thôøi phaùt vaên coù quyeàn cao chöùc troïng taøi loäc doài daøo vaøo haøng Tam Coâng. 10. MAÕ NGOÄ THIEÂN HÌNH NHI PHUØNG THIEÂN KHOÁC COÂNG HOAØN PHAÙT VOÕ Cung Meänh coù Thieân Maõ toïa thuû gaëp Thieân Hình, Thieân Khoác hoäi hôïp taát laø ngöôøi taøi gioûi duõng maõnh thao löôïc coù taøi ñieàu khieån baù quan vaø thöôøng hoaïnh ñaït veà voõ nghieäp. 11. THIEÂN MAÕ TAÏI TÎ, THÒ Ö CHIEÁN MAÕ HAÏNH NGOÄ LÖÔNG KHOA LOAÏN THEÁXUAÁT ÑAÀU Cung Meänh an taïi Tî, coù Thieân Maõ toïa thuû gaëp Löông, Khoa hoäi hôïp laø ngöôøi taøi ba loãi laïc gaëp thôøi loaïn laøm neân vieäc lôùn hoaëc nhöõng vieäc khoù khaên khoâng ai laøm noåi vaø thöôøng hoaïnh ñaït veà voõ nghieäp. 12. MAÕ NGOÄ KHOÂNG VONG CHUNG THAÂN BOÂN TAÅU Cung Meänh coù Thieân Maõ toïa thuû gaëp Trieät hay Tuaàn aùn ngöõ neân khoâng coù ñaát ñeå thi ñoã goïi laø Töû Maõ cuõng nhö tröôøng hôïp gaëp Töû, Tuyeät hoaëc cung Meänh an taïi Hôïi coù Thieân Maõ toïa thuû laø Cuøng Ñoà Maõ chæ söï thaêng traàm boân ba nay ñaây mai ñoù vaø thöôøng gaëp thaát baïi tai hoïa xaåy ñeán trong ñôøi. 13. MAÕ NGOÄ TRAØNG SINH THANH VAÂN ÑAÉC LOÄ Haïn gaëp Thieân Maõ, Traùng Sinh hoäi hôïp coâng danh hoaïnh phaùt nhö öôùc nguyeän, laøm vieäc gì cuõng ñöôïc may maén vaø coù quyù nhaân hoã trôï. 14. LOÄC MAÕ THIEÂN DI SINH TAØI HÖÕU LÖÏC Cung Thieân Di coù Loäc, Maõ toïa thuû thì giaøu coù lôùn, ra ngoaøi buoân baùn tieàn vaøo nhö nöôùc. 15. CHÍCH HOÛA PHAÀN THIEÂN MAÕ BAÁT NGHI VIEÃN HAØNH Cung Meänh hay Thieân Di gaëp Thieân Maõ, Hoûa, Linh khoâng neân ñi xa baát lôïi. 16. LONG ÑONG ÑOØNG TAÅU TAÂY TRÌ BÔÛI VÌ THIEÂN MAÕ CÖ DI HAÕM NHAØN Cung Thieân Di an taïi Hôïi, Tî coù Thieân Maõ toïa thuû taát phaûi long ñong vaát vaû. 17. TRAI THÔØI DU THUÛY DU SÔN THIEÂN DI NGOÄ MAÕ NÔI VÖÔØN ÑAØO HOA Cung Thieân Di coù Thieân Maõ, Ñaøo Hoa toïa thuû laø haïng leâu loûng ham chôi bôøi nay ñaây mai ñoù. 18. THIEÂN MAÕ YEÁU THUÛ Ö ÑIEÀN TAØI Cung Ñieàn, Taøi neáu coù Thieân Maõ toïa thuû raát toát ñeïp vì luùc phaùt tieàn vaøo nhanh nhö ngöïa chaïy. 19. MAÕ NGOÄ TRÖÔØNG SINH NHI HÖÔÛNG PHUÙC Cung Phuùc Ñöùc coù Thieân Maõ gaëp Tröôøng Sinh taát ñöôïc höôûng phuùc laâu beàn.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

100

20. TÖÛ CUNG THIEÂN MAÕ PHUØNG KHOÂNG GAËP SAO PHUÏ BAÄT MOÄT VUØNG SANH ÑOÂI Cung Töû Töùc coù Thieân Maõ ngoä Khoâng laïi gaëp sao Taû Phuø, Höõu Baät taát coù con sinh ñoâi. 21. MAÕ LOÄC NGOÄ TÖÔÙNG MAÁY AI GIAØU SANG ÑEÁN TRÖÔÙC ÑAÙNG TRAI ANH HUØNG Cung Meänh, Thaân coù Töôùng Quaân gaëp Thieân Maõ, Hoùa Loäc hoäi hôïp taát giaøu sang vaø anh huøng. 22. THIEÂN MAÕ TÖÛ SINH THEÂ CUNG PHUÙ QUYÙ HOAØNG DÖÔNG PHONG TAËNG Cung Phu Theâ an taïi Daàn, Thaân, Tî, Hôïi coù Thieân Maõ toïa thuû taát ñi xa maø neân duyeân vôï choàng vaø thöôøng laø ngöôøi buoân baùn gioûi dang vaø giaøu coù neân suoát ñôøi ñöôïc höôûng phuù quyù song toaøn. 23. MEÄNH THAÀN ÑOÀNG TOÏA NHÖ TAÏI HOÛA CUNG HOAËC LAÂM HÔÏI ÑÒA ÑOÀNG CUNG VOÂ CHÍNH DIEÄU, KHUÛNG KIEÁN MAÕ HÌNH LINH KIEÁP THÖÛ CHUNG HOA KHAI NGOÄ VUÕ MAÕN THEÁ PHI BAÀN TAÉC YEÁU Cung Meänh, Thaân ñoàng cung an taïi Tyù, ngoï hoaëc Hôïi voâ chính dieäu raát sôï gaëp Maõ, Bình, Linh, Kieáp hoäi hôïp ví nhö hoa vöøa nôû ñaõ bò möa vuøi gioù daäp neân raát xaáu xa môø aùm neáu giaøu sang thì yeáu ngheøo heøn laïi thoï.

THIEÂN HÌNH
1. THIEÂN HÌNH THAÁT SAÙT CÖÔNG TAÙO NHI COÂ Cung Meänh, Thaân coù Hình, Saùt toaï thuû ñoàng cung, laø ngöôøi noùng naûy raùo rieát khoâng ai daùm gaàn neân phaûi phaûi coâ ñôn ít baïn beø vaø thöôøng saùt vô hay hieám con. 2. THIEÂN HÌNH DAÀN THAÂN MAÕO DAÄU ANH HUØNG Cung Meänh an taïi Daàn, Thaân, Maõo, Daäu coù Thieân Hình toaï thuø laø ngöôøi anh huøng . 3. HÌNH RIEÂU PHAÄN GAÙI LONG ÑONG VÍ CHAÚNG HAÏI CHOÀNG THÌ CUÕNG PHAÛN PHU Nöõ soá cung Meänh, Thaân coù Thieân Hình, Thieân Rieâu toaï thuû ñoàng cung thì haïi choàng haïi con khoâng thì phaûn choàng. 4. NGOÄ HÌNH GAËP QUYÙ GIAÙM DAÂU CUÛNG LAØ TÖÛ PHUÙ MOÄT MAØU CHÍNH CHUYEÂN Nöõ soá cung Meänh coùThieân Hình gaëp Thieân Qui toaï thuû hay Töû Vi, Thieân Phuû ñoàng cung laø ngöôøi chính chuyeân ñöùng ñaén.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

101

5. HÌNH RIEÂU TAÁU VUÕ MOÄT ÑOAØN LAØM NGHEÀ THÔÏ MOÄC KHOÂN NGOAN AI TAÀY Cung Meänh, thaân coù Thieân Hình, Thieân Rieâu, Taáu Thö, Vuõ Khuùc hoäi hôïp taát laøm ngheà thôï moäc gioûi.. 6. THIEÂN HÌNH THUÛ HOÃN LAÏI CHI NHAÂN: KÎ ÑAØ LAÂM BAÁT NHAÁT KHIEÁM HOØA Cung Meänh coù sao Thieân Hình toaï thuû laø ngöôøi hung baïo gaëp Ñaø La, Hoaù Kî laø ngöôøi hay gaây goã kieám chuyeän vôùi ngöôøi khaùc. 7. HINH HOÅ CÖ DAÀN HOÅ ÑÔÙI KIEÁM HUØNG TÖÔNG PHUØNG ÑEÁ CAÙCH Ö GIAÙP KYÛ NHAÂN VUÕ UY CHAÁN ÑOÄNG Cung Meänh an taïi Daàn, coù Thieân Hình, Baïch HOÅ toaï thuû ñoàng cung gaëp Töû, Phuû hoäi hôïp ngöôøi tuoåi Giaùp, tuoåi Kyû laø baäc caùi theá anh huøng coù taøi ñieàu khieån ba quaân ví nhö noù ngaäm baûo kieám thöôøng hieån ñaït veà voõ nghieäp vaø coù uy danh löøng laãy. 8. TRIEÄU TÖÛ PHUØ HAÙN THÒ Ö HÌNH QUYEÀN TÖÔÙNG AÁN SÖÛU MUØI Trieäu Töû Long cung Meänh, Thaân an taïi Söûu, Muøi coù Hình, Quyeàn, Töôøng, Aán hoäi hôïp neân raát taøi gioûi ñaùnh ñoâng deïp baéc laäp nhieàu chieán coâng hieån haùch laø ngöôøi trong Nguõ Hoå Töôùng cuûa Taây Thuïc thôøi Tam Quoác . 9. HÌNH AÁN LAI TRIEÀU TÖÔÙNG BINH TOAÏ CHIEÁU AÙI VAÊN XÖNG VOÂ Cung Meänh coù Töôùng Quaân toaï thuû,Phuïc Bính xung chieáu Hình, Aán hoäi hôïp laø ngöôøi vaên voõ toaøn taøi.thöôøng chuyeân veà tham möu hay quoác phoøng tuy nhieân neáu Bình toaï taïi Meänh, Töôùng xung chieáu taát bò caùch Noäi Binh Ngoaïi Töôùng Khoâng ñöôïc toát ñeïp. 10. HÌNH SAÙY HOÄI LONG THAÀN ÑÒNH GIAÙNG Cung Meänh an taïi Daàn, Thaân coù Thaát Saùt toaï thuû Thieân Hình ñoàng cung hay xung chieáu laø ngöôøi oai phog la7m lieät nhö vò thaàn giaùng theá. 11. THIEÂN HÌNH THIEÂN RIEÂU DAÄU SÖÛU TOÁI CAÙT Hình, Rieâu cö Daàn, Söûu raát toát ví nhö thanh kieám ñieàu khieån ba quaân nhö hoa sen trong buøn vaãn cao quyù. 12. HÌNH HOÛA KÎ PHAÀN THIEÂN MAÕ Haïn coù Thieân Maõ gaëp Hình, Hoaû raát nguy hieåm. 13. THIEÂN HÌNH DÖÔNG NHAÄN NGOÏ VÒ, LAI GIA THAÁT SAÙT COÙ KHI HÌNH TUØ Haïn Ñeán cung Ngoï coù Thieân Hình, Kinh Döông laïi gaëp Thaùi Saùt ôû ñaây taát bò tuø ñaøy. 14. PHUØ HÌNH KHOÂNG KIEÁP KHAÙ CHEÂ, KEÛ THUØ NGÖÔØI OAN PHAÛI ÑEÅ MÌNH THAY Haïn gaëp Quan Phuø, Thieân Hình, Khoâng, Kieáp taát coù nhieàu ngöôøi thuø oaùn phaûi e deø caãn thaän .. 15. HÌNH LAÂM QUAN LOÄC CÖ ÑOÂNG QUAÛN BINH CHÖÙC TROÏNG ÔN CUØNG QUAÂN VÖÔNG

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

102

Cung Quan Loäc an taïi Maõo gaëp Thieân Hình toaï thuû taát coù binh quyeàn lôùn trong quaân ñoäi . 16. HÌNH PHI TAÁT HIEÁM CHAÚNG SAI NEÁU PHUØNG LÖÔNG QUYÙ LAÏI LAØ PHUÙC THAY Cung Töû Töùc coù Thieân Hình hay Phi Lieâm thì hieám con coù Thieân Khoâi, Thieân Vieät thì sanh quyù töû. 17. THIEÂN HÌNH HOAÙ KÎ NHI NGOÄ BEÄNH PHUØ HAO SAÙT TAÏI GIAÛ CUNG: HÖÕU BAÄT PHONG SANG Cung Taät Aùch coù Thieân Hình hay Phi Lieâm thì hieám con coù thieân Khoâi, Thieân Vieät thì sanh quyù töû.

THANH LONG AÂN QUANG THIEÂN QUYÙ
1. THANH LONG VAÏN PHAÙI THÖØA MOÄC ÑUÏC DÓ THANH QUANG Cung Meänh coù Thanh Long toaï thuû gaëp Moäc Duïc thì ñöôïc tieáng toát. 2.THANH LONG PHIEÁM HAÛI THAÙI COÂNG CHI TRIEÅU ÑAÀU HAÂN HAÂN Haïm tôùi cung Tyù co thang Long toaï thuû nhö Thaùi coâng gaëp Vaên Vöông. 3. LONG COÁT LIEÂN QUAN HIEÂN NGANG LAÊNG MIEÁU Cung Meänh coù Thanh Long gaëp Quan Ñôøi laø ngöôøi hieân ngang ôû ngoaøi ñôøi cuõng nhö trong trieàu ñình. 4. KHAÛM CHI HÍ THUYÛ CHÍ THANH LONG Cung Meänh an taïi Tyù coù thanh Long toaï thuû neân raát toát ñeïp ví nhö roàng gaëp nöôùc. 5. THANH LONG THÌN THOÅ ÑINH KYÛ AÂM NAM GIA HÔÏP KÎ TINH COÂNG DANH TOAÏI MAÕN Cung Meänh , Taøi, Quan an taïi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi coù Thanh Long toaï thuû ñaøn oâng tuoåi Ñinh, Kyû laø hôïp caùch neáu theâm Hoaù Kî thôøi coâng danh nhö roàng maây gaëp hoäi taát laém neân vinh hieån vaø ñöôïc höôûng giaøu sang troïn ñôøi. 6. THANH LONG CÖ PHUÙC ÑÖÙC NHAÂN ÑINH CHUÙNG ÑA Cung Phuùc, Ñöùc coù Thanh Long toïa thuû con caùi ñaày ñaøn. 7. NHAÄT PHUØNG HAÕM ÑÒA THANH LONG COÙ NGÖÔØI PHÖÔNG AÁY VAÅY VUØNG KHOÂN LEÂN Cung Taät Aùch coù Thaùi Döông, Haõm Ñòa toaï thuû gaëp Thanh Long taát ñeà phoøng cheát ñuoái hay teù gieáng.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

103

8. SÖÛU MUØI AÂN QUYÙ TÖÔNG PHUØNG TAM SINH HÖÕU HAÏNH Aân, Quyù ôû cung Söûu, Muøi neáu Meänh an ôû hai cung aáy thì nhieàu söï may maén.. 9. AÂN KHOÂI QUYÙ VIEÄT LIEÂM HOÀNG TRAI CAÄN CÖÕU TRUØNG GAÙI TAÉC CUNG PHI Cung Meänh, Thaân coù Aân Quang, Thieân Quyù, Thieân Khoâi, Thieân Vieät, Lieâm Trinh, Hoàng Loan hoäi hôïp trai laøm ñeán coâng khanh gaùi taát laø vô vua chuùa. 10. QUYÙ AÁN MUØI SÖÛU HAÏN LÖU ÑÖÔØNG MAÂY NHEÏ BÖÔÙC DANH CAO BAÛNG ROÀNG Aân Quang, thieân Quyù toaï taïi Söûu, Muøi haïn ñeán ñaây thì ñi thi taát ñoã cao vaø ra laøm quan deã daøng. 11. QUYÙ, AÂN NGOÄ ÑAØO HHOÀNG ÑIEÀN TRAÏCH, COÄ DÌ LÖU TAØI BAÏCH RUOÄNG NÖÔNG Cung Ñieàn Traïch coù Aán Quang, Thieân, Quyù toaï thì ñöôïc thöøa keá gia taøi cuûa coâ dì.

THIEÂN KHOÂNG THIEÂN RIEÂU THIEÂN YÙ
1. THIEÂN KHOÂNG LIEÄT Ö MEÄNH VIEÂN CHUNG THAÂN PHONG HOA AÙCH Cung Meänh coù Thieân Khoâng toaï thuû laø ngöôøi caû ñôøi vöôùng tai aùch veà trai gaùi . 2.THIEÂN KHOÂNG PHUØNG HOAÛ LINH DO NHÖ BAÙN THIEÂN TRIEÁT TRIEÄU Cung Meänh an taïi Tyù, Ngoï, Maõo, Daäu coù Thieân Khoâng toaï thuû gaëp Hoaû, Linh hoäi hôïp laø ngöôøi anh huøng gan goùc traàm tónh coâng danh beân nhö dieàu gaëp gioù nhöng thöôøng bò gaãy caùnh löng chöøng. 3. MEÄNH KHOÂNG HAÏN KHOÂNG VOÂ CAÙT TAÂU COÂNG KHANH TAÈNG TRÖØNG Cung Meänh coù Thieân Khoâng toaï htuû haïn gaëp Ñòa Khoâng hoaëc Meänh coù Ñòa Khoâng toaï thuû gaëp Thieân Khoâng duø ñöôïc nhieàu Caùt Tinh hoäi hôïp coâng danh vaãn traéc trôû chaúng ñöôïc xöùng yù toaïi loøng. 4. KIM LYÙ PHUØNG KHOÂNG BAÁT PHIEÂU LÖU TAÉC ÑA TAÄT KHOÅ Cung Meänh voâ chính dieäu gaëp Thieân Khoâng toaï thuû hay xung chieáu neáu khoâng ñöôïc ña Quyù Tinh hoäi hôïp thôøi boân ba nay ñaây mai ñoù hoaëc phaûi mang beänh taät, ngheøo khoå. 5. HAÏNG VUÕ ANH HUØNG HAÏN NGOÄ THIEÂN KHOÂNG NHI TAÙNG QUOÁC Anh huøng nhö Sôû Baù Vöông Haïng Vuõ haïn gaëp Thieân Khoâng söï nghieäp cuõng tan vôõ phaûi töï vaän OÂ Giang.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

104

6. VAÄN NGOÄ THIEÂN KHOÂNG ÑÒA KIEÁP NGUYEÃN TÒCH HÖÕU BAÀN CUØNG CHI KHOÅ Ñaïi, Tieåu Haïn gaëp Thieân Khoâng, Ñòa Kieáp raát xaáu nhö Nguyeãn Tòch laøm caûnh ngheøo naøn ñoùi khoå. 7. THIEÂN KHOÂNG HOAÙ KÎ TOÁI KÎ QUAN CUNG NHI PHUØNG AÂM DÖÔNG PHAÛN BOÁI COÂNG DANH VAÂN TUEÁ TAÁT THAØNH Cung Quan Loäc raát kî gaëp Thieân Khoâng, Hoaù Kî, neáu an taïi Thìn, Tuaát gaëp Nhaät, Nguyeät, Haõm Ñòa toaï thuû laïi thaønh saùng suûa toát ñeïp nhöng veà giaø môùi thaønh ñaït. 8. RIEÂU TAÏI HÔÏI VI MINH MAÃN Cung Meänh an taïi Hôïi coù Rieâu toaï thuû laø ngöôøi thoâng minh saùng suoát. 9. RIEÂU ÑAØ KÎ KEÁ GIAO HOÏA VOÂ ÑÔN CHÍ Rieâu, Ñaø, Kî ôû lieàn ba cung Tî, Ngoï, Muøi maø cung Meänh Thaân an ôû mt torng ba cung aáy thì gaëp hoaïn naïn lieân mieân. 10. HAÏN PHUØNG RIEÂU HOÅ KHAÙ NGÖØA NHÖÕNG LOAØI AÙC THUÙ PHAÛI XA CHÔÙ GAÀN Haïn gaëp Thieân Rieâu, Baïch Hoå thì neân ñeà phoøng aùc thuù. 11. HAÏN PHUØNG RIEÂU HYÛ ÑAØO HOÀNG, GAÙI TRAI TÔ TÖÔÛNG NHÖÕNG LOØNG DAÂM PHONG Haïn gaëp Ñaøo, Hoàng, Hyû, Rieâu taát trai gaùi ñeàu nghóa ñeán söõ ñaâm cuoàng xaùc thòt. 12. RIEÂU TÖÔÙNG MOÄC KÌNH KHOA SAÙT Ö LAÕO HAÏN DÓ TAÉC DAÂM LOAÏN VOÂ HAÄU Veà giaø Haïn gaëp Rieâu, Töôùng (Töôùng Quan hoaëc Thieân Töôùng) Moäc, Khoa vaø Saùt Tinh hoäi hôïp thôøi loøng xuaân chöa heát coøn tô töôûng ñeán chuyeän ttrai gaùi daâm ñaõng nhö Voõ Haäu. 13. THIEÂN RIEÂU CÖ TAØI BAÏCH HOAÏ ÑOÅ SINH ÖÔNG Cung Taøi Baïch coù Thieân Rieâu toaï thuû laø ngöôøi ham meâ töûu saéc, côø baïc maø sinh hoïa. 14. THIEÂN RIEÂU, THIEÂN HYÛ ÑA CHIEÂU QUAÙI DÒ CHÍ TAI Cung Meänh coù Thieân Rieâu, Thieân Hyû toaï thuû ñoàng cung hay xung chieáu laø ngöôøi bò nhieàu tai vaï quaùi aùc.

SUY – BEÄNH – TÖÛ – THAI MOÄ – TUYEÄT – DÖÔÕNG
1. THAI LAÂM MEÄNH VI ÑA HOÏC THIEÅU THAØNH

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

105

Cung Meänh coù Ñaø, Thai toaï thuû laø ngöôøi hoïc nhieàu maø khoâng thaønh ñaït. 2. THAI TINH MOÂ DIEÄU LAÏI TRIEÀU ÑA HOÏC TRIEÅU THAØNH Cung Meänh coù Thai, Moä hoäi chieáu taát coù hoïc nhöng khoâng ñoã ñaït. 3. THAI PHUØNG SAÙT DUÏC TU PHOØNG SAÛN PHUÏ Ñaøn baø cungMeänh, Taät Aùch hay Töû Töùc coù Thai, Kieáp Saùt, Moäc Duïc hoäi hôïp taát sanh ñeû khoù khaên. 4. NÖÕ MEÄNH THAI ÑAØO PHUØNG KIEÁP GIAÙN TÖÛ CUNG Nöõ soá cung Töû Töùc coù Thai, Ñaøo ngoä Kieáp Saùt taát hieám con. 5. THAI TINH NGOÄ THAÙI AÂM CUNG TÖÛ ; HAÏN RAÈNG CON CAÀU TÖÏ MÔÙI SINH Cung Töû Töùc coù Thai gaëp Thaùi Aâm taát phaûi caàu töï môùi coù con. 6. TÖÛ CUNG THAI TÖÔÙNG PHUÏC BINH VÔÏ CHOÀNG AÉT ÑAÕ TÖ SINH THUÔÛ NAØO Cung Töû Töùc coù Thai, Töôùng Quaân, Phuïc Binh hoäi hôïp taát vôï choàng ñaõ coù con rieâng roài môùi laáy nhau . 7. DÖÔÕNG HYÛ LAÂM Ö TÖÛ TÖÙC TAÁT SANH QUYÙ TÖÛ Cung Töû Töùc coù Döôõng toaï thuû gaëp Thieân Hyû taát sanh con quyù hieån . 8. THAI PHUØNG TAÛ HÖÕU HÔÏI CUNG, NAM NHAÂN AÉT COÙ CON DOØNG THIEÁP THEÂ Cung Töû Töùc coù Thai toaï thuû Taû, Höõu ñoàng cung taát coù con gioøng vôï nhoû. 9. TÖÛ CUNG THAI NGOÄ HOAÛ LINH BAØO THAI NHÖÕNG GIOÁNG YEÂU TINH MUOÄN PHIEÀN Cung Töû Töùc coù Thai gaëp Hoûa Tinh, Linh Tinh thì thaät ñaùng buoàn sinh con hình dung coå quaùi. 10. THAI PHUØNG KIEÁP SAÙT TU PHOØNG SINH SAÛN Ñaøn baû cung Meänh ,Töû Töùc hay Taät aùch coù Thai ngoä Kieáp Saùt taát sinh ñeû khoù khaên. 11. HOÏ HAØNG COÙ KEÛ BINH ÑAO TÖÔÙNG BINH TÖÛ TUYEÄT ÑOÙNG VAØO PHUÙC CUNG Cung Phuùc Ñöùc coù Töôùng quaân, Phuïc Binh gaëp Töû, Tuyeät thì trong hoï coù ngöôøi cheát veà binh ñao. 12. THAI PHUØNG ÑAØO HYÛ VAÄN NAØY VÔÏ CHOÀNG MÖØNG ÑAÕ ÑEÁN NGAØY NÔÛ HOA Haïn coù Thai, Ñaøo,Hyû hoäi hôïp taát sanh con. 13. MOÄ TINH NGOÄ NHAÄT THAÂN PHUÏ NAN TOAØN Haïn gaëp sao Moä toaï thuû ñoàng cung vôùi Thaùi Döông taát cha ñau naëng haëoc meänh chung.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

106

TUAÀN, TRIEÄT
1. TUAÀN TRIEÄT ÑÖÔNG ÑAÀU THIEÁN NIEÂN GIAN KHOÅ Cung Meänh coù Tuaàn hay Trieät aùn ngöõ thuôû thieáu thôøi phaûi vaát vaû, laän ñaän. 2. MEÄNH VOÂ CHÍNH DIEÄU HOAN NGOÄ TAM KHOÂNG HÖÕU SONG LOÄC QUYÙ KHAÛ KYØ Cung Meänh voâ chính dieäu ñaéc Tam Khoâng gaëp Loäc Toân, Hoùa Loäc hoäi hôïp taát suoát ñôøi ñöôïc höôûng giaøu sang coâng danh toaïi maõn taøi loäc doài daøo. 3. MEÄNH TRIEÄT THAÂN TUAÀN TU CAÀN VOÂ HÖÕU CHÍNH TINH VAÕN NIEÂN VAÏN SÖÏ HOØAN THAØNH KHAÛ ÑAÕI Cung meänh coù Trieät aùn ngöõ cung Thaân coù Tuaàn aùn ngöõ neáu khoâng coù chính tinh toïa thuû taát veà giaø môùi ñöôïc xöùng yù toaïi loøng. 4. MEÄNH THAÂN TUAÀN TRIEÄT HOAN ÑAÉC VAÊN ÑOAØN HÖÕU THUÛ: PHUÙ QUYÙ DANH TAØI CAÙNH PHAÙT CHUNG NIEÂN Cung meänh coù Tuaàn aùn ngöõ cung Thaân, coù Trieät aùn ngöõ ñöôïc Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông, Khoâi, Vieät, Xöông Khuùc hoäi hôïp neân raát toát ñeïp suoát ñôøi ñöôïc höôûng giaøu sang vinh hieån neáu ñöôïc theâm Khoa, Quyeàn, Loäc hoäi chieáu cung Meänh thaät laø toaøn myõ. 5. TAM KHOÂNG ÑOÄC THUÛ PHUÙ QUYÙ NAN TOAØN Cung Meänh voï chính dieäu coù Tam Khoâng thuû chieáu khoâng gaëp Tam Hoùa hoäi hôïp thì phuù quyù khoù toaøn veïn. 6. TAM KHOÂNG ÑOÄC THUÛ TAM KYØ GIA HOÄI PHUÙ QUYÙ SONG TOAØN Cung Meänh voâ chính dieäu ñaéc tam Khoâng gaëp Khoa, Quyeàn, Loäc hoäi hôïp taát ñöôïc höôûng phuù quyù song toaøn. 7. MEÄNH VOÂ CHÍNH DIEÄU ÑAÉC TAM KHOÂNG PHUÙ QUYÙ KHAÛ KYØ Cung Meänh khoâng coù chính tinh toïa thuû ñöôïc Ñòa Khoâng, Tuaàn Khoâng, Thieân Khoâng thuû chieáu taát ñöôïc höôûng phuù quyù. 8. TUAÀN TRIEÄT NGOÄ THIEÂN HÌNH THA HÖÔNG CAÙCH LYÙ Cung Meänh Thaân coù Thieân Hình toïa thuû gaëp Tuaàn, Trieät aùn ngöõ taát phaûi lìa xa queâ höông baûn quaùn. 9. TUAÀN TRIEÄT CÖ PHUÏ MAÃU XUAÁT NGOAÏI PHÖÔNG KHAÛ THAØNH DANH Cung Phu Maãu coù tuaàn, Trieät aùn ngöõ thì sôm xa gia ñình xuaát ngoaïi taát thaønh danh. 10. TUAÀN TRIEÄT BAÁT KHAÛ NGOÄ LOÄC TOÀN TÖ CÔ PHAÙ HOAÏI Cung Meänh hay Ñieàn, Taøi coù Loäc Toàn toïa thuû gaëp Tuaàn Trieät aùn ngöõ taát cô nghieäp coù ngaøy phaûi ra tro.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

107

11. TRIEÄT TUAÀN AÙN NGÖÕ MEÄNH ÑIEÀN TÖ CÔ CHA MEÏ KHOÂNG TRIEÀN ÑEÁN CHO Cung Meänh hay cung Ñieàn Traïch coù Trieät, Tuaàn thì khoâng ñöôïc höôûng cô nghieäp cuûa cha meï ñeå laïi. 12. CUNG HUYNH ÑEÄ TRIEÄT TUAÀN XUNG CUÛNG CHIM ÑAÀU ÑAØN BAY BOÅNG XA KHÔI Cung huynh Ñeä coù Tuaàn, Trieät aùn ngöõ taát anh chò tröôûng phaûi cheát. 13. TAM KHOÂNG CHIEÁU NOÄI TAØO CAÙT DIEÄU, LAI DÖÔÕNG TINH COÙ ÑAÏO CON NUOÂI Cung Töû Töùc voâ chính dieäu ñaéc Tam khoâng theâm Caùt Tinh gaëp Döôõng taát coù con nuoâi. 14. TAM KHOÂNG HOÄI VAÊN XÖÔNG Ö THEÂ CUNG THIEÀM CUNG TRIEÁT QUEÁ Cung Phu, Theâ voâ chính dieäu coù Vaên Xöông toïa thuû gaëp Tam Khoâng hoäi hôïp taát laáy vôï laáy choàng con nhaø danh giaù. 15. KHOÂNG PHUØNG PHAÙ TÖÛ PHOÁI HAØO; VÔÏ CHOÀNG TRAÉC TRÔÛ BA TAO MÔÙI THAØNH Cung Phu coù Phaù Quaân gaëp Khoâng taát phaûi laáy choàng ba laàn môùi thaønh. 16. TRIEÄT TUAÀN NGOÄ MAÕ HAØNH THEÂ VÒ VÔÏ BOÛ CHOÀNG ÑAØO TÎ THA PHÖÔNG Cung Theâ coù thieân Maõ ngoä Tuaàn, Trieät taát vôï choàng boû nhau hoaëc phaûi coù ñoä xa caùch nhau. 17. TRIEÄT TUAÀN XUNG KHAÉC CHAÚNG SAI THIEÂN HÖ BAÁT CHÍNH CAÛ HAI VÔÏ CHOÀNG Cung Phu Theâ coù tuaàn, Trieät aùn ngöõ taát vôï choàng hay xung khaéc neáu gaëp Thieân Hö thì caû hai ñeàu baát chính. 18. MAÕO THÌN NGOÄ TRIEÄT TAÙO ÑÖÔØNG: TÎ NGOÏ PHUØNG TUYEÄT CUNG THÖÔØNG OÂN BINH Haïn gaëp Trieät aùn ngöõ taïi Maõo, Thìn thì coù söï loâi thoâi veà beáp nuùc, cung Tî, Ngoï gaëp Tuyeät thì bò oâ binh quaáy phaù. 19. PHUÙC VO CHÍNH DIEÄU TU CAÀN KHOÂN GTUÙ KÎ NGOÄ TRIEÄT TINH NHI PHUØNG SINH VIEÄT KÎ HÌNH VI NHAØN TIEÀU TRÖÔÛNG HOÛA KHOÁC NHAÄP SAÂM ÑOÀNG THIEÁT DÒ THAØNH CHAÂN NGHIEÄP Cung Phuùc Ñöùc voâ chính dieäu raát kî gaëp Trieät nhönh caàn ñöôïc Tuaàn hoaëc Thieân, Ñòa Khoâng toïa thuû neáu gaëp Sinh, Vieät, Kî, Hình hoäi hôïp neân laøm ngheà ñoán cuûi hay buoân goã, gaëp Hoûa, Khoác thôøi laøm thôï ñöùc ñoàng hoaëc buoân kim khí raát phaùt ñaït. 20. PHUÙC HÖÕU CHÍNH TINH KÎ NGOÄ TRIEÄT TUAÀN HOAËC GIA SAÙT DIEÄU LAI NGOÄ LÖU KIEÁP CÖÏ ÑOÀNG THUÛY NÒCH TÖÛ OAN PHÖÔÏNG LÖÔNG HOAN NGOÄ CHUNG THAÂN DU TÖÛ HÖ VOÂ

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

108

Cung Phuùc Ñöùc coù chính Tinh toïa thuû raát kî gaëp Tuaàn, Trieät aùn ngöõ hay Saùt Tinh xaâm phaïm neáu gaëp Löu Haø, Kieáp Saùt, cöï Moân, Thieân Ñoàng hoäi hôïp taát phaûi cheát ñuoái neáu gaëp Thieân Löông, Phöông Caùc toïa thuû ñoàng cung taát suoát ñôøi lang thang raøy ñaây mai ñoù, coù taøi nhöng khoâng gaëp thôøi chæ ñi laøm ñieàu toát cho ngöôøi coøn mình vaãn cam chòu ngheøo khoå. 21. PHUÙC TAÏI KHAÛM CUNG TRIEÄT TUAÀN TÖÙ KIEÁP ÑOÀNG AÂM XAÂM NHAÄP HÖÕU HOÏC VOÂ LÖÔNG YEÂU BAÀN CHI CAÙCH Cung Phuùc Ñöùc an taïi Tyù coù thieân Ñoàng, Thaùi Aâm toïa thuû gaëp Tuaàn hay Trieät aùn ngöõ Kieáp Saùt vaø Töû ñoàng cung laø ngöôøi coù hoïc nhöng baát löông neân phaûi ngheøo haøn vaø yeåu töû. 22. PHUÙC TOÏA DAÄU CUNG TAM KHOÂNG ÑAØ TRIEÄT KIEÁP KÌNH LÖU ÑAØO TOÏA CUÕNG TAÙN GIA BAÏI SAÛN VONG HÖÔNG HÖÏU PHUØNG TOÀN CÖÏ HÌNH LINH VI NHAÂN KHAÁT CAÙI BOÂN HAØNH Cung Phuùc ñöùc an taïi Daäu coù tuaàn, Trieät, Thieân, Ñòa, Khoâng, Kieáp, Kình, Löu, Ñaøo hoäi hôïp taát gia taøi cuûa caûi phaûi baùn saïch vaø phaûi ly toå boân ba nôi xöù ngöôøi neáu gaëp Loäc Toàn, cöï Moân, Thieân Hình, Linh Tinh hoäi hôïp taát ngheøo khoå ñeán phaûi ñi aên xin. 23. PHUÙC CÖ TOÁN, NHÖÔÏC KIEÁN TRIEÄT CÖ THAM LIEÂM AÂM CÖÏ NAM BAÁT THIEÄN NHAN GIA HOÄI ÑAØO HOÀNG CÔ KÎ KIEÁP RIEÂU ÑOÄC PHUÏ CHI NHAÂN HAÏNH PHUØNG ÑEÁ DIEÄU DÖÔNG CÔ TÖÔÙNG MAÕ VUÕ QUYEÀN KHOA TUYEÄT NÖÕ TAÁT VINH PHU LÔÏI NAM TAØI VAÊN VOÕ XUAÁT SÖÛ DANH BA Cung Phuùc Ñöùc an taïi Tî coù Tham, Lieâm toïa thuû ñoàng cung hoaëc coù Thaùi Aâm toïa thuû Cöï chieáu gaëp Trieät Aùn ngöõ, Ñaøo, Hoàng, Cô, Kî, Kieáp, Rieâu hoäi hôïp taát trong hoï ñaøn oâng coù ngöôøi gian aùc baát nhaân ñaøn baø thì nham hieåm tham ñoäc nhöng neáu ñöôïc Töû Vi hoaëc Thaùi Döông hay Thieân Cô toïa thuû Töôùng, Maõ, Vuõ, Quyeàn, Khoa, Tuyeät hoäi hôïp taát trong hoï ñaøn baø laøm lôïi cho choàng cho con ñaøn oâng vaên voõ song toaøn laøm neân hieån haùch, danh tieáng löøng laãy. 24. TAM PHÖÔNG XUNG SAÙT HAÏNH TRIEÄT KHAÛ BAÈNG TÖÙ CHÍNH GIAO PHUØNG KÎ TUAÀN KHOÂNG TRÖÏC ÑOÁI Neáu haïn gaëp nhieàu sao xaáu ngoaïi chieáu, nhöng baùn cuõng bò Trieät aùn ngöõ thôøi voâ haïi neáu baïn gaëp nhieàu sao toát hoäi chieáu raát kî gaëp Tuaàn aùn ngöõ taïi baûn cung ví nhö theá seõ caûn heát söï toát ñeïp. 25. TRIEÄT ÑAÙO KIM CUNG TUAÀN LAÂM HOÛA ÑÒA BAÁT KÎ SAÙT TINH BAÏI DIEÄU TAI ÖÔNG SÔÛ TAÙC Trieät aùn ngöõ tai Thaân, Daäu,Tuaàn aùn ngöõ taïi Thìn, Tî, Ngoï, Muøi neáu gaëp Kình, Ñaø, Hoûa, Linh, Khoâng, Kieáp, Hoùa Kyû, Kieáp Saùt, Song Hao, Tang Hoå, Khoác, Hö thì voâ ngaïi vi Tuaàn, Trieät ôû ñaây coù ñuû khaû naêng aùp ñaûo nhöng sao keå treân. 26. SAÙT TINH BAÏI DIEÄU TUAÀN TRIEÄT CÖ LAI BAÁT CAÄP A HAØNH NAN PHUNG TAI AÙCH VAÄN LAI Haïn coù tuaàn, Trieät Aùn ngöõ neáu gaëp Kình, ñaø, Hoûa, Linh, Khoâng, Kieáp hay Khoác, Hö, Tang, Hoå, Song Hao hoäi hôïp taát nhöõng Saùt Tinh, Baïi Tính kia khoâng theå taùc haïi ñöôïc nneân chaúng lo gì tai hoïa xaûy ñeán.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

109

27. THAÂN TAI DI CUNG, TRIEÄT TUAÀN HAÕM NHAÄP VAÊN TUEÁ HOÀI HÖÔNG PHÖÔNG TUÙC CAÙT ; KIEÂM KIEÁN SAÙT TÌNH SÖÏ NGHIEÄP VIEÂN THAØNH Ö NGOAÏI SÖÙ Cung Thaân cö thieân Di gaëp Tuaàn, Trieät aùn ngöõ khi giaø neân veà nôi queâ höông baûo quaûn seõ gaëp nhieàu may maén neáu coù nhieàu Saùt Tinh hoäi hôïp, ngöôïc laïi seõ laäp ñöôïc söï nghieäp nôi söù ngöôøi. 28. THAÂN CÖ THEÂ VÒ TUAÀN TRIEÄT LAI SAÂM THIEÁU NIEÂN AI LEÄ NAÕI THAÁT TÌNH; GIA LAÂM CAÙT TUÙ LÖÔNG DUYEÂN MAÕN KIEÁP DÖÕ PHUÏ NHAÂN Cung Thaân cu Phu Theâ gaëp Tuaàn, Trieät aùn ngöõ taát tuoåi treû ñaõ phaûi ñau ñôùn vì tình hoaëc saùt vôï hay saùt choàng neáu ñöôïc nhieàu Caùt tinh hoäi hôïp veà giaø neân tìm ngöôøi cuøng hoøan caûnh ngang traùi nhö mình maø keát duyeân thôøi hôïp. 29. THAÂN CÖ QUAN LOÄC NHÖÔÏC KIEÁN TRIEÄT TUAÀN KIEÁP KÎ NAM NHAÂN PHONG VAÂN VÒ TEÁ HÖÏU PHUØNG CAÙT DIEÄU VUÕ LOÄ THÖØA AÂN KHAÛ ÑAÕI TRUNG TUAÀN DI HAÄU Cung Thaân cö quan Loäc gaëp tuaàn, Trieät aùn ngöõ Kieáp, Kî hoäi hôïp taát suoát ñôøi laän ñaän khoâng gaëp thôøi neáu ñöôïc nhieàu Caùt Tinh hoâi hôïp thì ngoaøi 40 tuoåi môùi gaëp may höôûng ôn möa moùc. 30. THAÂN TAÏI QUAN GIA CAÙT DIEÄU TRIEÄT TUAÀN NÖÕ MEÄNH NAN BAÛO THAÂN DANH GIA KIEÁN BAÏCH. TANG COÂ THAÂN TRÍCH AÛNH NGHI GIA VAÊN TUEÁ TAÁT THAØNH Cung Thaân cö Quan Loäc gaëp Tuaàn, Trieät aùn ngöõ, Saùt Tinh hoäi hôïp ñaøn baø coù caùh naøy tuoåi treû phaûi laän ñaän, ngheøo tuùng vaø khoâng giöõ ñöôïc toøan danh tieát neân laáy choàng sôùm taát phaûi goùa vaø coâ ñôn veà giaø môùi ñöôïc may maén yeân oån. 31. THAÂN CÖ THUÙC ÑÖÙC VOÂ HÖÕU CHÍNH TINH TOÁI KÎ KIEÁP KINH TRIEÄT SAÙT CÖ SAÂM; HOAN NGOÂ ÑAØ KHOÂNG THÒ VÒ CÖÙU CAÙNH CHI TINH Cung Thaân cö Phuùc Ñöùc voâ chính dieäu laïi gaëp Kieáp, Kình, Trieät, Kieáp Saùt neân raát xaáu xa môø aùm nhöng neáu gaëp Ñaø La tuùc Ñaø La ñoäc thuû hoaëc gaëp Tuaàn aùn ngöõ laïi hay, vì Tuaàn bao vaây ngaøn chaën nhöõng sao xaáu ôû ngoaøi chieáu vaøo ngöôïc laïi Trieát caùt ñöùt giaùn ñoaïn caû ngoaøi laãn trong neân baùn cung coù sao toát cuõng bò Trieät laàn giaûm maát uy löïc.

PHUÏ LUÏC
1. COÂ THAÀN QUAÛ TUÙ YEÁU THUÛ Ö ÑIEÀN TAØI : Cung Ñieàn, Taøi raát caàn coù Coâ, Quaû toïa thuû vì vaøo hai Cung aáy nhöõng Sao naøy vì nhö hai vò thaàn giöõ gìn cuûa caûi moät caùch beàn vöõng maø khoâng sôï hao huït. 2. HOA CAÙI THIEÂN DI XUAÁT NGOÏAI CAÄN QUYÙ : Cung Thieân Di coù Sao Hoa Caùi thì ra ngoaøi thöôøng gaàn ngöôøi quyeàn quyù.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

110

3. NAM TÖÛ HOA CAÙI CÖ THAÂN XUAÁT NGOAÏI ÑA AÙI : Ñaøn oâng Cung Thaân coù Hoa Caùi toïa thuû thì ra ngoaøi thöôøng ñöôïc nhieàu ngöôøi thöông yeâu. 4. HOA CAÙI TAÁU THÖ THANH CAO TUØNG CHUÙNG : Cung Meänh coù Hoa Caùi, Taáu Thö ñoàng Cung laø ngöôøi thanh cao hôn ngöôøi. 5. HOA CAÙI PHÖÔÏNG CAÙC ÑAØO HOÀNG TRAI TOAN BOÛ VÔÏ TRONG LOØNG CHAÚNG KHUAÂY : Cung Theâ coù Hoa Caùi, Phöôïng Caùc, Ñaøo Hoa, Hoàng Loan taát ñaøn oâng ñaõ coù vôï nhöng trong buïng luùc naøo cuõng tính toaùn ñeå boû vôï. 6. ÑAÀU CÖ THEÂ CUNG TUY HÖÕU PHUÙ NHI CÖÔNG NGAÏNH : Cung Phu, Theâ coù Ñaåu Quaân taát laáy choàng laáy vôï giaøu coù, nhöng laø ngöôøi cöông ngaïnh. 7. ÑAÅU QUAÂN NGOÄ TÖÛ TÖÙC CUNG, ÑÒA KHOÂNG TAÄT AÙCH BEÄNH PHUØNG HUYEÁT HÖ : Cung Töû Töùc coù Ñaåu Quaân toïa thuû thì hieám con. Cung Taát Aùch coù Ñòa Khoâng thì coù beänh huyeát hö. 8. MOÄC DUÏC LIEÄT THUÛ CHI HIEÁU ÑAÕ DONG : Cung Meänh coù Moäc Duïc thì coù khieáu veà ngheà thôï reøn. 9. MOÄC DUÏC HOA CAÙI THUÛ MEÄNH HOANG DAÂM : Cung Meänh coù Moäc Duïc, Hoa Caùi toïa thuû thì hoang daâm. 10. LAØNG COÙ GIEÁNG KHOÂNG CHAÚNG UOÁNG, SAO MOÄC TINH CHIEÁU XUOÁNG TAÄT CUNG : Cung Taät Aùch coù Moäc Duïc toïa thuû thì khoâng neân gaàn gieáng ao soâng. 11. MOÄC DUÏC ÑOÄC THUÛ CHI HAÛO ÑAÕ DONG : Cung Meänh coù Moäc Duïc toïa thuû laø ngöôøi thích laøm daùng chöng dieän. 12. HAÏN CHI THIEÂN LA ÑÒA VOÕNG KHUAÁT NGUYEÂN NÒCH THUÛY NHI VONG Haïn ñeán Cung Thìn, Tuaát gaëp Sao Vuõ Khuùc, Tham Lang hoaëc Thaùi Tueá, Tang, Hoå, Khoâng, Kieáp taát seõ nhö Khuaát Nguyeân reo mình xuoáng nöôùc maø cheát. 13. QUAN PHUÛ TOÀN KÌNH Ö ÑÒA VOÕNG TRAÁT COÁC BI SAÀU : Cung Meänh an taïi Tuaát coù Quan Phuø toïa thuû taát coù söï buoàn raàu veà goâng cuøm. 14. ÑIEÁU KHAÙCH DU PHOØNG TIEÅU COÁ : Haïn gaëp Ñieáu Khaùch toïa thuû neân phaûi phoøng hình phaït nhoû. 15. TAÁU THÖ THUÛ MEÄNH THI ÑA KHAÅU THIEÄT CHI NHAÂN : Cung Meänh coù Taáu Thö toïa thuû laø ngöôøi bò nhieàu söï khaåu thieät. 16. QUAN PHUØ THUÛ VIEÂN TÌ THÖÛ PHOØNG NHAÂN CHI PHAÛN : Cung Meänh coù Quan Phuø toïa thuû thì phaûi ñeà phoøng ngöôøi phaûn mình.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

111

17. QUYÙ NHAÂN BAÁT NHAÄP QUYÙ HÖÔNG NAN GIAÛI HUNG TINH CHI HOAÏNH NHIEÃU : Cung Meänh, Thaân coù Hung Tinh xung thuû quaáy nhieãu neáu khoâng coù Thieân Quan, Thieân Phuùc Quyù Nhaân hoäi hôïp taát khoâng giaûi tröø ñöôïc tai öông hoïa haïi. 18. PHU TÖÛ TUYEÄT LÖÔNG HAÏN ÑAÙO THIEÂN THÖÔNG CHI NOÄI : Ñöùc Khoång Töû haïn ñeán Cung Noâ Boäc gaëp Thieân Thöông vaø Ñaïi, Tieâu Hao hoäi hôïp neân phaûi bò ñoùi ôû ñaát Traàn Saùi. 19. THIEÂN NGUYEÄT ÑÖÙC GIAÛI THAÀN TAØNG CUÕNG LAØ QUAN PHUÙC MOÄT LAØNG TRÖØ HUNG : Thieân Ñöùc, Nguyeät Ñöùc, Giaûi Thaàn, Thieân Quang, Thieân Phuùc laø caùc Sao toát ñeå giaûi tröø tai hoïa. 20. HAÏN NGOÄ ÑAÏI TIEÅU TRUØNG PHUØNG, CAÙT THÌ THÒNH VÖÔÏNG, HUNG THÌ TRUAÂN CHUYEÂN : Ñaïi, Tieåu Hao truøng phuøng neáu coù ña Caùt Tinh hoäi hôïp thì thònh vöôïng, Hung Tinh thì truaân chuyeân. 21. QUAN PHUØNG TÖÔÙNG TAÁU NGHEÂ CHI, MEÄNH PHUØNG TA ÑAÏO TAÊNG NI KEO NAÛO : Cung Meänh coù Thieân Töông toïa thuû gaëp Thieân Quan, Taáu Thö hoäi hôïp laø thaày tu hay laøm ngheà phuø thuûy. 22. NGAÙN THAY LOÄC MAÕ CUØNG LÖU, DÖÔNG ÑAØ KÎ NHIEÄT MAÁT ÑAU PHAÛI PHOØNG : Löu, Loäc Toàn, Thieân Maõ gaëp Kình Döông, Ñaø La, Hoùa Kyø, Thaùi Döông taát phaûi ñeà phoønng beänh ñau maét. 23. BEÄNH PHUØ THAÙI TUEÁ DÔÛ DANG, MEÄNH AN TÖÙ MOÄ THIEÂN THÖÔNG NAN LAØNH : Cung Meänh, Thaân an taïi Söûu, Muøi, Thìn, Tuaát coù Beänh Phuø, Thaùi Tueá hoäi hôïp taát laø ngöôøi dôû dôû öông öông. 24. THIEÂN DI LÖÔÕNG GIAÙP QUYÙ TINH, ÑI QUA LAÊNG MIEÁU PHAÛI KINH CHÔÙ NHAÀM : Cung Thieân Di gaëp Töû, Phuû, Long, Phöôïng, Thaùi, Toïa, Khoa, Quyeàn, Song Loäc, Xöông, Khuùc, Vieät laø ngöôøi suøng ñaïo, tin vaøo söï huyeàn bí thích ñi leã chuøa leã Phaät. 25. ÑEÁ VÖÔÏNG NGOÄ THAI SOI CUØNG TÖÔÙNG, COÙ BÒ BAO TRONG AÙNG ÑEÄ HUYNH : Cung Huynh Ñeä coù Ñeá Vöôïng gaëp Thai vaø Töôùng Quaân hoäi hôïp taát coù anh em khaùc cha hoaëc khaùc meï. 26. TÖÔÙNG PHAÙ PHUÏC NOÄI TAØNG THAI DIEÄU, NGOÏAI HOÀNG ÑAØO TÖÙ, CHIEÁU THIEÂN DI, NAM NHAÂN DAÂM DUÏC THÒ PHI, NÖÕ NHAÂN TAÉC KYÕ KEÛ CHEÂ NGÖÔØI CÖÔØI :

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

112

Cung Meänh coù Phaù Quaân, Töôùng Quaân, Thai toïa thuû Cung Thieân Di coù Phuïc Bính vaø Ñaøo, Hoàng chieáu ñaøn oâng laø ngöôøi daâm loïan bò ngöôøi cheâ cöôøi, ñaøn baø laø gaùi aên chôi traéc neát. 27. MEÄNH LAÂM NHÖÔÏC ÑÒA HÖÏU PHUØNG KYØ, KHOÂNG KIEÁP KÌNH ÑAØ GIA HOÛA LINH, NHÖÔÏC PHI YEÅU TRIEÁT TAÁC BAÀN TIEÄN, LUÏC SUÙC CHI NHAÂN BAÁT KHAÛ KHAÙNG : Cung Meänh coù Suy, Beänh, Töû hay Tuyeät hoaëc an taïi Cung khaéc Meänh laïi gaëp Hoùa Kî vaø Luïc Saùt neáu khoâng cheát non taát laø ngöôøi baàn tieän hay haïng luïc suùc ñeâ heøn. 28. CAÙT TINH ÑAÉC DÒ PHAÙT DÓ TAÀM THÖÔØNG LAI NHAÄP VAÊN TÒNH LIEÂN CHIEÁM KHOÂI KHOA : Cung Meänh coù Cô, Nguyeät, Ñoâng, Löông, Ñaéc Ñòa hoäi hôïp thôøi phaùt chaäm nhöng gaëp nhieàu Vaên Tinh ñaéc caùch taát ñoã ñaït lieân tieáp. 29. PHUÏ CAÙO AÙI GIAO AÁN TÖÔÏNG OÁ KÎ CÖÏ ÑOÀNG NHI NGOÄ KHOÂI VÖÔNG CÖÛ KHOA NGAO ÑAÀU TAÙC CHIEÁM : Cung Meänh coù Thai Phuï, Phong Caùo toïa thuû raát caàn gaëp AÁn, Töôøng raát kî gaëp Cöï, Ñoàng neáu ñöôïc Khoâi, Nöông hoäi hôïp thì taát ñoã ñaàu.

TOÅNG LUAÄN
1. LUAÄN MEÄNH TAÉC SUY TINH THIEÄN AÙC, CÖÏ PHAÙ KÌNH DÖÔNG TÍNH TAÁT CÖÔNG : Phaøm xem Meänh phaûi xem Sao thieän Sao aùc nhö theá naøo neáu coù Cöï Moân, Phaù Quaân hay Kình Döông toïa thuû laø ngöôøi hieân ngang can tröôøng vaø anh huøng. 2. HAÏN PHUØNG HUNG DIEÄU LIEÃU LUÏC ÑAØO HOÀNG NHI DÒ TAÏ : Cung Meänh tuy xaáu nhöng ñöôïc haïn toát vaãn phaùt ñaït nhöng neáu haïn laïi xaáu ví nhö caây lieãu ñaøo bò thoái goác toái hung. 3. THAÂN MEÄNH CAÂU CAÙT PHUÙ QUYÙ SONG TOAØN : Cung Meänh toát Cung Thaân toát, taát suoát ñôøi an nhaøn sung söôùng vaø ñöôïc höôûng giaøu sang vinh hieån. 4. THAÂN CAÙT MEÄNH HUNG DIEÄC VI MYÕ LUAÄN : Cung Meänh xaáu nhöng Cung Thaân toát cuõng chaúng ñaùng lo ngaïi vì Cung Thaân chi haäu vaän 30 naêm veà sau taát veà giaø ñöôïc sung söôùng. 5. MEÄNH NHÖÔÏC THAÂN CÖÔØNG TAØI NGUYEÂN BAÁT TUÏ : Cung Meänh coù nhieàu Sao saùng suûa toát ñeïp hoäi hôïp nhöng Cung Thaân laïi coù nhieàu Sao toát ñeïp hôn hoäi hôïp neân goïi laø Meänh nhöôïc Thaân cöôøng ngöôøi coù caùch naøy suoát ñôøi ñöôïc sung tuùc nhöng khoâng theå giaøu coù lôùn ñöôïc vì hay taùn taøi.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình

www.tuviglobal.com

113

6. TAÂM HAÛO MEÄNH HAÛO DIEÄC CHUÛ THOÏ TAÂM ÑOÄC MEÄNH BAÏCH DIEÄC YEÅU VONG : Ngöôøi coù taâm ñòa toát Cung Meänh cuõng toát thôøi ñöôïc höôûng phuùc soáng laâu, ngöôøi taâm ñòa ñoäc aùc Cung Meänh laïi xaáu taát seõ yeåu töû tuy nhieân neáu bieát tu nhaân tích ñöùc thì chaúng lo gì toùm laïi duø Meänh xaáu hay toát cuõng caàn aên ôû cho coù ñöùc thì caùi phuùc aáy môùi ñöôïc beàn. 7. TAM KHOÂNG BAÁT KÎ CHÖ SÖÙ VOÂ HÖÕU CHÍNH TINH TÖÙ HÖÔÙNG GIAO PHUØ CAÙT DIEÄU TU PHOØNG TUAÀN TRIEÄT : Cung naøo voâ chính dieäu töùc môø AÂm xaáu xa nhöng ñöôïc Tam Khoâng hoäi hôïp thôøi laïi toát ñeïp ngöôïc laïi neáu Cung tam hôïp, xung chieáu vaø nhò hôïp coù nhieàu Sao saùng suûa toát ñeïp nhöng baûn Cung bò Tuaàn, Trieät aùn ngöõ taát xaáu. 8. TAM GIAÙP MEÄNH HUNG LUÏC GIAÙP CAÙT : Cung Meänh giaùp Kình, Ñaø, Kieáp, Khoâng, Linh, Hoûa laø tam giaùp ; giaùp Töû, Phuû, Taû, Höõu, Khuùc, Xöông, Khoâi, Vieät, Khoa, Quyeàn, Loäc laø luïc giaùp, neáu xeùt Cung Meänh ñöôïc nhieàu Caùt Tinh hôn Hung Tinh thì toát neáu nhieàu Hung Tinh hôn Caùt Tinh thôøi xaáu. 9. PHU QUAÂN KYÛ LIEÄT NHAÂN CUNG THAÂN MEÄNH HAÏN NGOÂN HAÛO ÑÒA : Cung Phu Quaân xaáu xa môø aùm maø Cung Meänh, Thaân toát ñeïp cuõng khoâng baøn ñeán vì nöõ soá caàn nhaát laø Cung Phu. 10. AÂM DÖÔNG ÑOÂI NGAÕ CHO MINH, AÂM CÖ AÂM VÒ DÖÔNG HAØNH DÖÔNG CUNG : Ngöôøi sinh veà naêm Söûu, Maõo, Tî, Muøi, Daäu, Hôïi laø tuoåi AÂm Cung meäh an taïi AÂm Cung laø toát sinh naêm Tyù, Daàn, Thaân, Ngoï, Tuaát laø tuoåi Döông : Cung Meänh an taïi Döông Cung laø thuaän lyù ñoâ soá gia taêng. 11. MEÄNH HAÛO, THAÂN HAÛO, HAÏN HAÛO ÑAÙO LAÕO VINH XÖÔNG ; MEÄNH SUY, THAÄN SUY, HAÏN SUY, CHUNG THAÂN KHAÁT CAÙI : Cung Meänh, Thaân saùng suûa, haïn cuõng toát ñeïp thì ñöôïc höôûng phuù quyù vinh hoa töø tuoåi treû cho ñeán ngaøy ñaàu baïc raêng long Cung Meänh, Thaân xaáu xa haïn cuõng môø aùm thì caû ñôøi, ñoùi khoå baàn tieän ñeán phaûi ñi aên maøy. 12. THAÂN MEÄNH ÑÒNH YEÅU TINH CAÀU KHUÛNG TU PHAÂN SOÁ : Sau khi ñaõ an Thaân, Meänh caàn xem Cung aáy coù hôïp vôùi Meänh khoâng coù gaëp Traøng Sinh, Ñeá Vöôïng hay laïi gaëp Sao Töù, Tuyeät. 13. AÁM GIOÁC DUYEÂN NIEÂN TAÊNG BAÙCH PHUÙC CHI Ö HAÕM ÑÒA BAÁT TAØO THÖÔNG : Tuy gaëp Vaän xaáu Haïn xaáu nhöng neáu aên ôû phuùc ñöùc taát haïn ñoù cuõng bôùt ñi ñöôïc moät phaàn. 14. VAÄN SUY HAÏN NHÖÔÏC NOÄN THAÛO TAØO SÖÔNG : Vaän xaáu (ñaïi haïn 10 naêm) laïi gaëp Haïn Xaáu (tieåu haïn 1 naêm) ví nhö coû non gaëp söông muoái neân raát môø aùm xaáu xa neáu khoâng ñöôïc Sao giaûi taát phaûi cheát.

Töû Vi Ñaåu Soá Phuù Giaûi – Thaùi Vaân Thình
15. MEÄNH THÖÏC VAÄN KIEÂN CAÛO ÑIEÀN ÑAÉC VUÕ :

www.tuviglobal.com

114

Cung Meänh toát Vaän toát ví nhö ruoäng luùa gaëp möa thuaän gioù hoøa. 16. PHAØM TOAÙN LAI MEÄNH THEÁ TU SOAÙT THOÏ BAÀN CHI CAÙCH, PHAØM CHIEÂM VAÄN HAÏN HAØNH TU PHOØNG LUÏC SAÙT LAI SAÂM : Ñieàu coát yeáu khi xem laù soá ta caàn ñònh söï giaøu ngheøo thoï yeåu coøn xem Vaän, Haïn ta phaûi tìm Kính, Ñaø, Khoâng, Kieáp, Hoûa, Linh tröôùc ñaõ. 17. PHUÙ THOÏ QUYÙ VINH YEÅU BAÀN AI KHOÅ, DO Ö PHUÙC TRAÏCH CAÙT HUNG : Giaøu, ngheøo, thoï, yeåu, sang, heøn, vinh, nhuïc laø taïi Cung Phuùc Ñöùc, Ñieàn Traïch xaáu hay toát. 18. THÖÔNG TANG HÌNH KHOÅN HAÏNH, LAÏC HYÛ HOAN THÒ TAÏI VAÄN HAØNH HUNG CAÙT : Vui möøng, sung söôùng, lo sôï, buoàn raàu vì gaëp haïn toát xaáu. 19. MEÄNH VOÂ CHÍNH DIEÄU NHÒ DUYEÂN SINH : Cung Meänh voâ chính dieäu nhöng ñöôïc nhieàu Caùt Tinh hoäi hôïp taát vaãn ñöôïc höôûng giaøu sang phuùc thoï. 20. NAÏP AÂM MOÄ KHOÅ KHAÙN HAØ CUNG : Caàn xem baûn Meänh coù hôïp vôùi Cung an Meänh khoâng ví duï Meänh Thuûy maø Cung Meänh an taïi Thìn thì cuõng giaûm toát vì Cung Thìn thuoäc Thoå, Thoå khaéc Thuûy Meänh. Ngöôïc laïi neáu an taïi Cung Thaân hay Daäu thuoäc Kim ñoä soá gia taêng vì Cung an Meänh thuoäc Kim sinh Thuûy Meänh. 21. SINH PHUØNG BAÏI ÑÒA PHAÙT ÑAÕ HÖ HOA : Cung Meänh an taïi baïi ñòa ví nö caùnh hoa sôùm nôû toái taøn thí duï tuoåi Giaùp Thaân (Thuûy Meänh) Cung Meänh an taïi Tî (Thuûy) coù Thaát Saùt (Kim) toïa thuû laø hôïp caùch ngöôïc laïi Cung Meänh tan taïi Ngoï (Hoûa) laø baát hôïp caùch vì Thuûy, Hoûa töông khaéc Kim, Hoûa töông xung neân coù phaùt cuõng khoâng beàn. 22. TUYEÄT SÖÙ PHUØNG SINH HOA NHI BAÁT BAÏI : Cung Meänh an taïi Tuyeät ñòa ví nhö caùnh hoa mong manh nhöng laâu taøn thí duï Thuûy Meänh Cung Meänh an taïi Tî (Hoûa) laø Tuyeät Ñòa vì Thuûy khaéc Hoûa nhöng neáu ñöôïc Vuõ Khuùc thuoäc (Kim) toïa thuû taát chính dieäu sinh ñöôïc baûn Meänh vì Kim sanh Thuûy neân chaúng ñaùng lo ngaïi do ñoù hoa vaãn töôi.

------------HEÁT---------------

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->