TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô DÒCH – LYÙ HUYEÀN – CÔ

www.tuviglobal.com

1

TÖÛ – VI THÖÏC – HAØNH
Höôùng daãn taát caû bí quyeát an soá vaø ñoaùn soá raønh maïch Ñaày ñuû caùc Phuù ñoaùn töøng sao, töøng cung, töøng vaän, haïn Meänh theá do thieân quyeàn sôû taùc, Haïnh haønh phieâu aûnh dó ö thieân Theá söï phuø traàm nan tri lieäu, Hoaøn nhaân baát khaû ñoaïn thieân quyeàn. HI – DI TRAÀN – ÑOAØN

NHAØ SAÙCH KHAI TRÍ
52, Ñaïi loä Leâ Lôïi – SAØI GOØN

Saùch naøy goàm 5 phaàn:
PHAÀN I: PHAÀN II : PHAÀN III: PHAÀN VI: PHAÀN V:
Höôùng daãn roõ ñeå coù theå laäp thaønh nhanh choùng moät laù soá ngay treân baøn tay. Phaân taùch kyû tính tinh, aâm döông töøng vò sao. Phaân ñoaùn töøng cung, ñoaùn soá meänh, vaän haïn vôùi nhöõng baøi Phuù rieâng bieät roõ raøng. Nhöõng soá Töû vi maãu ñeå chieâm nghieäm. Söu taàm ñaày ñuû nhöõng Phuù chöõ haùn cuûa Traàn Ñoaøn, Laõ ngoïc Thieàm, Ma Y Laõo Toå, Thaùi vi phuù, Hoaøng kim phuù.

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com

2

NHAÉN GÔÛI: Muïc ñích toâi khi vieát ra quyeån Töû vi chính bieän naøy, sau khi ñaõ tham baùt vaø hoïc hoûi caùc saùch chinh truyeàn cuûa nhieàu baäc danh tieáng taïi Trung Hoa, vaø cuõng tham khaûo dinh nghieäm maáy chuïc naêm qua, chæ nhaàm vaøo vieäc giuùp cho caùc baïn thích khaûo cöùu coù theå töï mình an soá vaø luaän ñoaùn laáy, haàu thoaùt ra khoûi voøng meâ tín haõo huyeàn maø haïng voâ löông thöôøng dem ra ñeå löøa bòp ngöôøi ñôøi. Bôûi ñoù, toâi coi Töû vi laø moät khoa hoïc thöïc söï ñeå giaûi thích söï töông quan giöõa cuoäc soáng con ngöôøi trong vuõ truï, chöù khoâng phaûi laø giöõa con ngöôøi vôùi ma quyû, thaàn thaùnh. Noù laø moät dòch lyù saâu xa, maø khoâng ai töï phuï laø thaät thoâng ñaït, bôûi vaäy neáu coù chi tieát naøo laøm baïn thaéc maéc, xin cöù lieân laïc vôùi toâi, chuùng ta seõ cuøng nhau thaûo luaän vaø suy cöùu theâm. DÒCH LYÙ – HUYEÀN CÔ
SL I, CÖ XAÙ, PHUÙ LAÂM A, CHÔÏ LÔÙN. Tìm hieåu hoïa phuùc, hö thöïc cuûa cuoäc ñôøi laø moät baøi toaùn ñaõ laøm cho caû theá giôùi quan taâm. Töø thöôïng coå ñeán nay, nöôùc naøo cuõng coù nhöõng khoa boùi toaùn. Ngaøy nay coù nhöõng nöôùc vaên minh nhö Phaùp, Nhaät, Myõ v.v … ñaõ phaùt minh ra caùch ñoaùn lyù soá baèng maùy. Gaàn ñaây, ( vaøo ñaàu thaùng 8 – 1969) ñaøi phaùt thanh Myõ laïi loan baùo moät phaùt minh môùi laï luøng veà moät maùy cöïc kyø toái taân ñeå ñoaùn soá Töû vi . maùy naøy chæ trong 2 phuùt ñuû laäp thaønh moät laù soá vôùi 2.000 chöõ ñoaùn roõ vaän meänh con ngöôøi. Ai cung bieât Töû vi laø moät khoa soá hoïc cuûa Trung Hoa ñöôïc phaùt hieän töø ñôøi nhaø Toáng do moät baäc lyù hoïc uyeân thaâm laø Traàn Ñoaøn, vaø sau ñoù coù nhieàu baäc hoïc thöùc khai trieån vaø dieãn dòch saâu roäng theâm, saép ñaët thaønh heä thoáng. Khoa hoïc Töû vi aáy ñöôïc truyeàn sang ta vaø taïo neân nhieàu baäc taøi ba, nhöng daân daàn ngöôøi ta ñaõ bieán noù ra thaønh meâ tín dò ñoan, baày chuyeän cuùng töøng vò sao ñeå giaûi haïn hoaëc caàu phuùc: voâ tình lôùp ngöôøi naøy ñaõ haï thaáp khoa hoïc aáy xuoáng ngang haøng vôùi loaïi buøa chuù meâ muoäi, hoøng löøa gaït keû noâng noåi. Ngöôïc doøng lòch söû, ta nhaän thaáy khoa Töû vi ñaõ töø thuyeát aâm döông nguõ haønh maø ra, vì ngöôøi xöa nhaän thaáy ñôøi soáng con ngöôøi coù aûnh höôûng töông quan ñeán vaïn vaät trong vuõ truï: nguõ aâm, nguõ saéc, nguõ taïng v.v .. ñeàu ñöôïc phoái hôïp vôùi nguõ haønh. Ñeán ñôøi Haùn, Ñoång troïng Thö ñaõ baøn roõ thuyeát aâm döông nguõ haønh, ñöa ra nhieàu nhaän xeùt tinh vi vaø thöù lôùp laøm cho nhieàu hoïc giaû phaûi khaâm phuïc. Oâng ñaõ giaûi thích raèng: “trôøi ñaát hôïp laïi laø moät, chia ra laø aâm vaø döông, phaân ra boán muøa, saép xeáp theo nguõ haønh: Moäc, Hoûa, Thoå, Kim, Thuyû: coù töông sinh vaø töông khaéc laãn nhau trong söï bieán hoùa. Ôû Hy Laïp, Pythagore cuõng nhaän ñònh raèng: “Nguyeân thuyû cuûa baïn vaät laø moät theå duy nhaát, töø moät theå aáy bieán ra löôõng theå laø moät chaát baát ñònh bò leä thuoäc bôûi moät theå duy nhaát laøm nghuyeân nhaân. Töø moät theå duy nhaát toaøn bích vaø löôõng theå baát ñònh aáy naûy ra nhöõng soá, nhöõng soá bieán ra nhöõng ñieåm, nhöõng ñieåm bieán ra nhöõng vaïch, nhöõng vaïch bieán ra nhöõng bieå dieän, nhöõng bieåu dieän bieán ra nhöõng theå tích, nhöõng theå tích bieán ra moïi theå roõ reät toài phaùt sinh ra 4 yeáu toá: NÖÔÙC, LÖÛA,

TÖÏA

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com

3

ÑAÁT, vaø KHOÂNG KHÍ. Boán yeáu toá aáy bieán ñoå nhieàu caùch khaùc nhau taïo thaønh theá giôùi sinh khí, taâm linh, vieân theå ôû khaép traùi ñaát vaäy. Maët trôøi, maët traêng vaø nhöõng tinh tuù khaùc laø nhöõng thieân thaàn vì ôû ñoù caùc khí noùng ñaõ chieám öu theá, noù laø nguyeân taéc söï soáng. Maët traêng, traùi ñaát laáy aùnh saùng töø maët trôøi. Con ngöôøi laø heä thuoäc cuûa caùc tinh tuù, thieân thaân; vì trong con ngöôøi cuõng coù yeáu toá cuûa khí noùng aáy, neân caùc tinh tuù thieân thaàn kia coù lieân heä ñeán chuùng ta. Taát caû ñeàu chòu leä thuoäc soá meänh, ñoù laø nguyeân taéc traät töï cuûa vuõ truï. Nhöõng aùnh maët trôøi ñi xuyeân qua nöôùc vaø khoâng khí, aùnh saùng ñoù xaâm nhaäp taän ñaùy cuøng cuûa traùi ñaát vaø taïo ra cuoäc soáng. Ôû ñoù, moïi vaät soáng nhôø ôû khí noùng, vì vaäy caây coái cuõng laø sinh theå, nhöng nhöõng sinh vaäy khoâng coù linh hoàn. Linh laø moät phaàn cuûa nguyeân toá khí noùng vaø khí laïnh, noù khaùc vôùi söï soáng, vì töï noù laø baát töû, bôûi leõ noù laø moät boä phaän cuûa yeáu toá baát dieät. Sinh ñoäng vaät, saûn sinh nhôø ôû tinh khí. Tinh khí laø moät gioït cuûa naõo chaát ñaõ chöùa ñöïng saün trong noù caùi khí noùng. Chaát tinh khí phoái hôïp vôùi aâm chaát taïo ra cô theå. Coøn khí noùng aáy sinh ra linh hoàn vaø caûm giaùc….” Trong baøi chính khí Super Ca cuûa Vaên thieân Töôøng coù nhaéc ñeán caâu: “Thieân ñòa höõu chính khí, haïo nhieân phuù löu hình”, ñeå noùi veà söï caáu taïo con ngöôøi bôûi caùi khí cuûa trôøi ñaát. Maø Nguyeãn coâng Tröù cuõng ñaõ laäp laïi: “ Khí haïo nhieân chí ñaïi chí cöông So chính khí ñaõ ñaày trong trôøi ñaát” Theo nguyeân lyù treân, vuõ truï luaän cuûa Ñoâng, Taây ñeàu nhaän ñònh gaàn gioáng nhau veà söï phoái hôïp aâm döông vaø nguõ haønh ñoái vôùi con ngöôøi. Nhö theá aûnh höôûng cuûa caùc tinh tuù cuûa voøng thaùi döông heä ñoái vôùi con ngöôøi haún phaûi coù moät nguyeân nhaân. Vaäy nguyeân nhaân aáy laø ñaâu? Gaàn ñaây, caùc nhaø baùc hoïc khaùm phaù ra söùc maâu thuaãn cuûa aâm döông luoân luoân taùc ñoäng vaø phaùt sinh ôû thaùi döông gaây neân söï raïn nöùt. Maø traùi ñaát ta soáng, hay moät tinh tuù naøo coù moät nguyeân thuyû nhö traùi ñaát, ñeàu coù theå mang trong noù moät söï vaän chuyeån aâm döoâng nguyeân thuyû töø thaùi döông heï ñeå taïo moät söï soáng, vì trong noù ñaõ chöùa ñöïng saün muoân ngaøn trieäu maàm sinh toàn (Disques germinatis). Chính maàm sinh toàn aáy phaùt trieån nhôø ôû khí noùng vaø khí laïnh (hay goïi laø aâm vaø döông) ñeå naåy sinh ra muoân trieäu sinh vaät vaø ñöôïc nuoâi döông bôûi caùc yeáu toá khaùc, laø nöôùc, löûa, khoâng khí vaø ñaát trong söï vaän chuyeån cuûa nguõ haønh luoân luoân sinh khaéc laãn nhau ñeå phaùt trieån maõi. Bôûi truyeàn thoáng töø caùc nguyeân lyù cuûa maàm sinh toàn coù saün trong traùi ñaát aáy. Maø sinh vaät tieáp tuïc vieäc truyeàn thuï maõi. Ta haõy nhaän xeùt trong moät quaû tröùng cuûa baát cöù con vaät naøo cuõng coù moät khoaûng troáng. Khoaûng troáng aáy laø nôi chöùa ñöïng maàm sinh toàn vaø khí aâm döông, coøn troàng ñoû vaø troàng traéng chæ laø chaát dinh döôõng ñeå nuoâi cho maàm sinh toàn sia lôùn leân ñuû söùc phaù vôõ caùi voû boïc maø thoâi. Cuõng theá moät tinh truøng cuõng chæ laø mang trong noù moät maàm sinh toàn coù khí döông vaø phoái hôïp vôùi aâm truøng coù khí aâm ñeå laøm neân söï soáng maø caùi nhau laø ñieàu kieän dinh döôûng ñeå nuoâi thaønh cô theå con ngöôøi. Ngöôïc laïi moät con vaät beù nhoû nhö con ong khoâng theå taïo neân moät quaû tröùng chöùa ñöïng ñuû chaát dinh döông, neân ñaõ taïo ra moät caùi tröùng nhoû xíu ñuû chöùa ñöïng maàm sinh toàn vaø khí aâm döông; vì vaäy sau khi noù ñaët tröùng aáy vaøo toå ñaát roài phaûi tìm moät con nheän non cho vaøo ñoù, tieâm moät chaát nöôùc ôû noïc ñeå giöõ cho khoûi hö thoái, ñoaïn bít kín loã laïi, ñôïi khi caùi maàm sinh toàn kia xuaát hieän thaønh söï soáng, vaø sinh vaät baét ñaàu huùt chaát dinh döông trong thaân theå con nheän ñeå taêng tröôûng ñeán moät ngaøy ñuû söùc ñuïc toå ñaát maø bay ra.

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com

4

Töø ñoù tuïc ngöõ coù caâu: Toø moø maøy nuoâi con nheän Ñeán khi noù lôùn, noù queän nhau ñi Nhö vaäy, chính aâm döông ñaõ taïo maàm sinh toàn ngay trong quaû ñaát, töø khi noù coøn ôû thaùi döông, neân ñöông nhieân nhöõng maàm sinh toàn aáy phaûi chòu aûnh höôûng tröïc tieáp caùc tinh tuù bao quanh thaùi döông trong moät heä thoâng luaân chuyeån cuûa thôøi gian vaø khoâng gian. Tìm aûnh höôûng ñoù cuøng vôùi thôøi gian chòu aûnh höôûng töùc laø tìm ra caùi höng suy cuûa moãi giai ñoaïn maø caùc tinh tuù ñaõ taùc ñoäng ñeán moät con ngöôøi. Do ñoù khoa Töû vi chæ nhaèm saép ñaët caùc vò tinh tuù ñeå tìm ra caùi anh höôûng chuyeån vaân cuûa noù maø thoâi. Vì vaäy trong Töû vi môùi chia phöông höôùng, maøu saéc, nguõ haønh cuûa moãi vò tinh tuù ñeå tìm söï töông phoø hoaëc töông khaéc ñoái vôùi moät con ngöôøi, tuyø theo con ngöôøi xuaát hieän vaøo giôø, ngaøy, thaùng, naêm vaø phöông höôùng naøo, töùc la tìm hieåu caùi aûnh höoång tröïc tieáp vaø giaùn tieáp cuûa nhöõng vì tinh tuù ñoù vaäy. Trong maáy chuïc naêm lieân, cöù moãi khi coù dòp toâi laïi nghieân cöùu, tìm toøi, hoïc hoûi vaø thöïc nghieâm, gom goùp töø nhöõng böôùc ñöôøng löu laùc treân ñaát Trung Hoa ñeán nhöõng naêm tieáp xuùc vôùi caùc hoïc giaû Vieät Nam, trong ñoù coù nhöõng vò Baùc syõ, Thaåm phaùn, Nhaø vaên v.v…. ñeå suy ñoaùn baøn caõi veø Töû vi, toâi coù moät nhaän xeùt chung laø haàu heát moïi ngöôøi ñeàu xaùc ñònh Töû vi laø moät khoa hoïc, ñaõ noùi leân ñöôïc nhieàu söï chính xaùc cuûa Traàn Ñoaøn, Laõ ngoïc Thieåm, Ma Y Laõo Toå, Thaùi vi Phuù, Hoaøng kim Phuù; khaûo cöùu nhöõng ñieåm lieân quan giöõa cuoäc soáng vaø con ngöôøi haàu thu goâm nhöõng kinh nghieäm vieát ra taâp TÖÛ VI CHÍNH BIEÄN” naøy sao cho thaät deã hieåu vaø saùng toû ñeå trao ñeán tay caùc baïn thích khaûo cöùu moät taøi lieäu lyù hoïc coå truyeàn. Trong saùch naøy toâi coá ruùt thaät goïn vaø saép xeáp caùc phuù coù heä thoáng roõ raøng. Ngoaøi nhöõng phuù maø caùc tieàn boái nhö Leâ Quyù Ñoân ñaõ dòch ra, coøn coù nhöõng phuù khaùc, toâi ñaõ coá gaéng dòch thaønh thô ñeå cho ñoäc giaû deã nhôù khi ñoaùn. Toâi cuõng nhaän bieát raèng coâng vieäc laøm cuûa toâi khoâng sao traùnh khoûi söï laàm laãn, vì moät moân hoïc maø ngaøy nay haàu nhö ñaõ thaát truyeàn nhieàu quaù ñoái vôùi kho taøng lyù hoïc cuûa ta. Trong khi aáy ôû caùc nöôùc vaên minh, hoïc coù ñuû moïi taøi lieäu, phöông tieän khaûo cöùu vaø phaùt minh ñeán toät ñoä nhö nöôïc Myõ hieän nay. Hoï ñaõ saép cho ra moät caùi maùy ñoaùn Töû vi ñöôïc aùp duïng theo moät phöông phaùp khoa hoïc maø toâi ñaõ noùi ôû treân kia. Vaäy toâi mong taäp “TÖÛ VI CHÍNH BIEÄN” naøy ñöôïc quí vò ñoùn nhaän noù vôùi loøng ñaïi löôïng khoan hoàng ñoái vôùi keû ñaõ coá gaéng vieát ra. DÒCH LYÙ HUYEÀN CÔ.

LAÄP THAØNH:
TÎ, NGOÏ, MUØI, THAÂN, DAÄU, TUAÁT, HÔÏI Giôø tuøy theo söï luaân löu cuûa Thaùi döông maø xeâ dòch theo moãi thaùng. Neân nhôù raèng I giôø cuûa haønh Chi baèng hai giôø ñoàng hoà: Baûn keâ sau ñaây laø tính theo giôø thay ñoåi hieän nay (1968). THAÙNG GIEÂNG, THANG 9: Giôø Tyù khôûi töø 0Ig – 3g19 khuya Giôø Söûu || 3g10 – 5g19

PHAÀN I

I> TÌM GIÔØ:Giôø cuûa haønh CHI trong Töû vi coù 12 giôø laø: TYÙ, SÖÛU, DAÀN, MAÕO, THÌN,

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com

5

THAÙNG 2, 8, 10 vaø 12: THAÙNG 3 vaø THAÙNG 7: THAÙNG 4 vaø THAÙNG 6: THAÙNG 5: THAÙNG11

Giôø Daân || 5g20 – 7g19 Giôø Maõo || 7g20 – 9g19 Giôø Thìn || 9g20 – 11g19 Giôø Tî || 11g20 – 13g19 Giôø Ngoï || 13g20 – 15g19 Giôø Muøi || 15g20 – 17g19 Giôø Thaân || 17g20 – 19g19 Giôø Daäu || 19g20 – 21g19 Giôø Tuaát || 21g20 – 23g19 Giôø Hôïi || 23g20 - 01g19 Boân thaùng nay giôø TYÙ khôû töø 01g00 2g59 khuya. Hai thaùng naøy giôø TYÙ khôûi töø:01g30 ñeán 3g29 khuya Hai thaùng naøy giôø TYÙ khôûi töø:01g40 ñeán 3g39 khuya Thaùng naøy giôø TYÙ khôûi töø:2g20 ñeân 4g19 khuya Thaùng naøy giôø TYÙ khôûi töø:24g40(töùc 12g ñeâm) ñeán 2g59

II> PHAÂN ROÕ CAN CHI Caàn phaân roõ haønh CAN ñeå bieát ñöôïc tuoåi moãi ngöôøi thuoäc veà AÂM hay DÖÔNG. Ví duï ngöôøi tuoåi Giaùp Tyù maø ñaøn oâng thì goïi laø Döông Nam maø ñaøn baø goïi laø Döông Nöõ. Tuoåi Aát Söûu thì ñaøn oâng goïi laø Aâm nam, maø ñaøn baø thì goïi laø AÂM nöõ. Cöù theo Haønh CAN, thì coù moät AÂM, moät Döông chen nhau: Giaùp thuoäc veà Döông moäc Aát || Aâm moäc Bính || Döông hoûa Ñinh || Aâm hoûa Maäu || Döông thoå Kyû || Aâm thoå Canh || Döông kim Taân || Aâm kim Nhaâm || Döông thuyû Quyù || Aâm thuûy CAN PHAÙ Giaùp phaù Maäu Aát || Kyû Bính || Canh Ñinh || Taân Maäu || Nhaâm Kyû || Quyù

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com

6

Canh || giaùp Taân || AÁt Nhaâm || Bính Quyù || Ñinh CAN HÔÏP Giaùp hôïp Ky Aát || Canh Bính || Taân Ñinh || Nhaâm Maäu || Quyù CHI : Coù 12 Chi töôïng hình 12 con vaät laø: Tyù: chuoät Söûu: traâu Daàn: coïp Maõo: meøo Thìn: roàng Tî: raén Ngoï: ngöïa Muøi: deâ Thaân: khæ Daäu: gaø Tuaát: choù Hôïi : heo 12 Chi naèm ôû baøn tay vaø moãi chi theo moãi haønh nhö sau: (khôûi ñaàu laø cung Tyù)

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com

7

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Vaø sau ñaây laø xa chi cuøng nguõ haønh trình baøy treân giaáy TOÁN LY KHOÂN Kim ÑOAØI Kim

www.tuviglobal.com

8

NGOÏ
Hoûa

MUØI
Thoå

THAÂN DAÄU TUAÁT

Hoûa

THÌN
Thoå CHAÁN

MAÕO DAÀN
Moäc Moäc CAÁN

SÖÛU
Thoå

KHAÂM

TYÙ

HÔÏI
Thuûy

Thoå CAÊN

Thuûy

Chuù yù: laù soá coù 12 cung ñöôïc chia oâ goïi laø ÑÒA BAØN ñeå an caùc sao; coøn voøng beân trong goïi laø THIEÂN BAØN ñeå vieát naêm, thaùng, ngaøy giôø caùch cuoäc, vaø ghi naêm tieåu haïn. Coøn ôû treân baøn tay thì khôû söï töø cung TYÙ thuoäc Thuûy – SÖÛU thuoäc thoå – DAÀN thuoäc Moäc – MAÕO thuoäc Moäc – THÌN thuoäc Thoå – TÎ thuoäc Hoûa – NGOÏ thuoäc Hoûa - MUØI thuoäc Thoå – THAÂN thuoäc Kim - DAÄU thuoäc Kim – TUAÁT thuoäc Thoå – HÔÏI thuoäc Thuûy. Bieát roõ moãi cung thuoäc veà haønh naøo thì khi ñoaùn soá ta môùi bieát meänh, sao coù cuøng haønh aáy sinh khaéc hay khoâng thì vieäc ñonaù môùi tin töôûng ñöôïc. Ví duï:Sao Thieân cô thuoäc Moäc maø ñoùng ôû cung Thaân laø cung Kim vaäy laø cung khaéc vôùi sao, laøm giaûm löùc cuûa sao raát nhieàu. Hoaëc giaû ngöôøi Meänh Moäc maø an truùng cung Hoûa cuõng bì khaéc. Coøn phaân roõ baùt quaùi: CAØN, KHAÛM, CAÁN, CHAÁN, TOÁN, LY, KHOÂN, ÑOAØI trong nhöõng cung cuûa laù soá cuõng coù muïc ñích tìm hieåu aûnh höôûng ñoái vôùi caùc sao vaäy. III> NGUÕ HAØNH: MOÄC, HOÛA, THOÅ, KIM, THUYÛ TÖÔNG SINH TÖÔNG KHAÉC Moäc sinh Hoûa Moäc khaéc Thoå Hoûa || Thoå Thoå || Thuûy Thoû || Kim Thuûy || Hoûa Thuûy Hoûa || Kim Kim || Moäc Kim || Moäc Thuûy ||

PHAÂN BIEÄT:SINH – MOÄ – TUYEÄT.
Töù sinh laø: Daàn Thaân Tî Hôïi Töù moä laø: Thìn Tuaát Söûu Muøi Töù tuyeät laø: Tyù Ngoï Maõo Daäu Caùch chia nhoùm treân ñaây raát caàn thieát khi an sao ñoaùn meänh ñeå bieát sao naøo ñi vaøo nhoùm naøo coù lieân quan ñeán söï hay, dôû. TAM HÔÏP laø: Daàn Ngoï Tuaát

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com

9

Thaân Tyù Thìn Tî Daäu Söûu Hôïi Maõo Muøi Vaø khi ñoaùn soá phaûi laáy Tam Hôïp ñeå phoái kieåm caùc sao. NHÒ HÔÏP NHÒ XUNG Tyù hôïp Tyù xung Ngoï Söûu Daàn || Hôïi Maõo || Muøi Maõo || Tuaát Daàn || Thaân Thìn || Daäu Tî || Hôïi Tuaát Tî || Thaân Thìn || || Muøi Ngoï || Muøi Söûu Phaân roõ xung hôïp treân ñaây cuõng caàn cho vieäc phoái hôïp caùc sao khi ñoaùn soá. IV> CAÙCH AN SOÁ: Tröôùc khi an soá phaûi bieát roõ caùc söï kieän sau ñaây: a> Ngöôøi coù soá thuoäc veà Döông Nam, Aâm Nam hay Döông Nöõ, Aâm Nöõ (xem choå can chi muïc II ) Ví duï: tuoåi Giaùp Tyù thì thuoäc Döông Aát söûu thì thuoäc Aâm Cöù moät Döông thì moät Aâm xem nhau maø tính töø giaùp trôû ñi laáy ngay ôû cung Daàn laøm Giaùp ( xem baøn tay) b> Baây giôø tìm xem ngöôøi thuoäc haønh gì thì theo baûn sau ñaây: 1> Giaùp Tyù, Aát Söûu : Haûi trung kim (vaøng ñaùy bieån) Bính Daàn, Ñinh Maõo : Loâ trung Hoûa (löûa trong loø) Maäu Thìn, Kyû Maõo : Ñaïi laâm moäc (caây ôû trong röøng) : Loä baøng thoå (ñaát beân ñöôøng) Canh Ngoï, Taân Muøi Nhaâm Thaân, Quyù Daäu : Kieám phong kim (vaøng ñaày göôm) 2> Giaùp Tuaát, Bính Tyù, Maäu Daàn, Canh Thìn, Nhaâm Ngoï, 3> Giaùp Thaân, Bính Tuaát Maäu Tyù, Canh Daàn, Nhaâm Thìn, 4> Giaùp Ngoï, Bính Thaân, Aát Hôïi Ñinh Söûu Kyû Maõo Taân Tî Quyù Muøi Aát Daäu Ñinh Hôïi Kyû Söûu Taân Maõo Quyù Tî Aát Muøi Ñinh Daäu : : : : : : : : : : : : Sôn ñaàu hoûa Giaûn haï thuûy Thaønh ñaàu thoå Baïch laïp kim Döông lieãu moäc (löûa ñaàu nuùi) (nöôùc khe suoái) (ñaát ñaàu thaønh) (ñeøn neán traéng) (caây döông lieàu)

Tuyeàn trung thuûy(nöôùc giöõa suoái) Oác thöôïng thoå (ñaát maùi nhaø) Tích lòch hoûa (löûa saám seùt) Toøng baùch moäc (caây toøng baùch) traøng löu thuûy (nöôùc doøng soâng) Sa trung kim Sôn haï hoûa (vaøng trong caùc) (löûa döôùi caùc)

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Maäu Tuaât, Canh Tyù, Nhaâm Daàn, 5> Giaùp Thìn, Bính Ngoï, Maäu Thaân, Canh Tuaát, Nhaâm Tyù, Kyû Hôïi Taân Söûu Quyù Maõo Aát Tî Ñinh Muøi Kyû Daäu Taân Hôïi Quyù Söûu : : : : : : : :

www.tuviglobal.com 10 Bình ñòa moäc (caây ñoàng baèng) Bòch thöôïng thoå (ñaát treân vaùch) Kim baïch kim (vaøng baïch kim) Phuù ñaêng hoûa (löûa ngoïn ñeøn lôùn Thieân thöôïng thuûy(nöôùc treân trôøi) Ñauh trach thoå (ñaát laøm nhaø) Xuyeán thoa kim (vaøng trong tay) Tang khoâ moäc (goã caây daâu)

6>Giaùp Daân, Aát Maõo : Ñaïi kheâ thuûy (nöôùc suoái lôùn) Bính Thìn, Ñinh Tî : Sa trung thoå (ñaát giöõa caùt) Maäu Ngoï, Kyû Muøi : Thieân thöôïng hoûa(löûa treân trôøi) Canh Thaân, Taân Daäu : Thaïch löïu moäc (caây thaïch löïu) Nhaâm Tuaát, Quyù Hôïi : Ñaïi haûi thuyû (nöôùc bieån lôùn) Muoán giaûn tieän khoûi phaûi xem baûn treân ñaây, ta chæ caàn tính ôû baøn tay cuõng coù theå bieát ngay tuoåi gì, thuoäc haønh gì. Muoán theá phaûi hoïc thuoäc caùc caâu Luùc Giaùp saâu ñaây ñeå naïp aâm.

TYÙ NGOÏ: NGAÂN
Baïc (Kim)

ÑAÊNG DAÙ BÍCH ñeøn giaù saùch töôøng (Hoûa) (Moäc) (Thoå)

CAÂU moùc caâu (dao gaêm) (Kim)

THÌN TUAÁT:

YEÂN Khoùi (Hoûa)

MAÕN TÖÏ CHUNG LAÂU ñaày(nöôùc)chuøa(ñaát) chuoânglaàu (goã) (Thuûy) (Thoå) (Kim) (Moäc)

HAÙN ÑÒA THIEÂU SAØI THAÁP Con soâng ñaát ñoát (cöûa caây)aåm öôùt (Thuûy) (Thoå) (Hoûa) (moäc) (Thuyû) DAÂN THAÂN: luaân löu khoûi ngoaïi caàu Ta phaûi hieåu raèng taát caû moïi tuoåi ñeàu naèm trong Luùc Giaùp aáy: ( GIAÙP TYÙ, GIAÙP NGOÏ, GIAÙP THÌN, GIAÙP TUAÁT, GIAÙP DAÀN, GIAÙP THAÂN). Vaäy muoán tìm ngöôøi naøo thuoäc haønh gì thì phaûi tìm tuoåi aáy naèm ôû con giaùp naøo. Nhö vaäy ta chæ caàn laáy Chi cuûa tuoåi goïi laø Giaùp ñaùnh ngöôïc baøn tay laïi ñeán gaëp Can cuûa tuoåi thì ngöøng, xem gaëp con Giaùp naøo trong 6 con giaùp ôû baøn tay. Ví duï: Tuoåi Kyû Muøi (nhôù caùch saép 12 tuoåi trong baøn tay, ta thaáy tuoåi Muøi naèm ôû ñaàu ngoùn tay döôùi nhaãn).

DAÀN THAÂN:

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô (xem hình veõ baøn tay döôùi ñaây)

www.tuviglobal.com 11

Baét ñaàu töø ñoù ta goïi Giaùp ñaùnh ngöôïc laïi ngoùn tay giöõa ñeán ngoùn choû, cho ñeán cung Daàn ta seõ gaëp chöõ KYÛ. Vaäy ngöôøi sinh Kyû Muøi thuoäc con giaùp DAÀN vaäy. Töø ñoù ta laáy baøi thô Naïp aâm treân ñaây ôû caâu DAÂN THAÂN haùn ñòa thieâu saøi thaáp, maø ñaùnh xuoâi trôû laïi moãi tieáng hai laàn. Töùc laø baét

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 12

ñaàu: Haùn Haùn, Ñòa Ñòa, Thieâu Thieâu (vöøa ñeán Thieâu Thieâu, ta gaëp ngay tuoåi Muøi ôû ñaàu cuoái ngon tay ñeo nhaãn, vaäy ngöôøi tuoåi Kyû Muøi naøy thuoäc veà Meänh HOÛA (vì Thieâu laø ñoát thuoäc Hoûa). Taát caû nhöõng tuoåi khaùc tìm nguõ haønh cuõng theo phöông phaùp ñoù. V> AN MEÄNH – TÌM CUÏC: Khi bieát roõ meänh gì roài ta seõ baét ñaàu tìm Cuùc. Coù tìm ra Cuïc môùi an sao ñöôïc. Muoán tìm Cuïc phaûi theo baûn sau ñaây: a> Tuoåi GIAÙP, KYÛ maø MeâÄnh an ôû cung : Tyù Söûu laø Thuûy nhò cuïc || || || : Daàn Maõo Tuaát Hôïi laø Hoûa luïc cuïc || || || : Thìn Tî laø Moäc tam cuïc || || || : Ngoï Muøi laø Thoå nguõ cuïc || || || : Thaân Daäu laø Kim töù cuïc b>Tuoåi AÁT, CANH maø Meänh an ôû cung : Tyù Söûu laø Hoûa luïc cuïc || || || : Daàn Maõo Tuaát Hôïi laø Thoå nguõ cuïc || || || : Thìn Tî laø Kim töù cuïc || || || :Ngoï Muøi laø Moäc tam cuïc || || || :Thaân Daäu laø Thuûy nhò cuïc c> Tuoåi BÍNH, TAÂN maøMeänh an cung :Tyù Söûu laø Thoå nguõ cuïc || || || : Maõo Tuaát Hôïi laø Moäc tam cuïc || || || : Thìn Tî laø Thuûy nhò cuïc || || || : Ngoï Muøi laø Kim töù cuïc :Thaân Daäu laø Hoûa luïc cuïc || || || d>Tuoåi SINH, NHAÂM maø Meänh an ôû cung : Tyù Söûu laø Moäc tam cuïc || || || :Maõo Tuaát Hôïi laø Kim töù cuïc || || || : Thìn Tî laø Hoûa luïc cuïc Ngoï Muøi laø Thuûy nhò cuïc || || || || || || : Thaân Daäu laø Thoå nguõ cuïc e> Tuoåi MAÄU, QUYÙ maø Meänh an ô cung :Tyù Söûu laø Kim nguõ cuïc || || || : Maõo Tuaát Hôïi laø Thuûy nhò cuïc || || Thìn Tî laø Thoå nguõ cuïc || : Ngoï Muøi laø Hoûa luïc cuïc || || || || || || : Thaân Daâu laø Moäc tam cuïc Baây giôø neáu muoán ñaùnh tay maø tìm ra cuïc ngay thì theo roõ caùc thöù töï sau ñaây. Ví duï: (ngöôøi ñeû Kyû Muøi, thaùng 5 ngaøy 12 giôø Daân) 1>Tröôùc tieân tim CUNG MEÄNH : Bieát roõ 12 cung trong loøng baøn tay roài haõy laáy cung Daàn goïi thaùng gieâng. Tính xuoâi ñeánthaùng 5 töùc laø gaëp cung Ngoï. Töø cung Ngoï ñaùnh nghòch laïi giôø sinh, baét ñaàu laø giôø Tyù, cho ñeán giôø Daân (laø giôø sinh), ta seõ gaëp cung Thìn. Vaäy meänh ngöôøi naøy ñoùng ôû cung Thìn Töø cung MEÄNH an tieáp ñeán ñuû 12 cung theo voøng nghòch nhö sau ñaây:

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 13

MEÄN H BAØO PHOÁI TÖÛ

PHUÏ

PHUÙC

ÑIEÀN

QUAN NOÂ TAØI GIAÛI THIEÂN

. 2> Tieáp ñeán phaûi tìm thaùng Gieâng cuûa naêm sinh thuoäc thaùng gia? Vì thaùng Gieâng cuûa moãi naêm ñeàu khaùc nhau. Ví duï ngöôøi sinh naêm Giaùp Kyû thì thaùng Gieâng cuûa naêm aáy laø thaùng BÍNH DAÀN; ngöôøi sinh naêm Aát, Canh thì thaùng Gieâng aên aáy laø thaùng MAÄU DAÀN v.v . . . Vaäy phaûi thuoäc baøi thi tìm cuïc sau ñaây: GIAÙP, KYÛ chi nieân BÍNH DAÂN thuû AÁT, CANH chi tueá MAÄU DAÂN ñaàu BÍNH, TAÂN ñònh thò CANH DAÀN khôûi ÑINH, NHAÂM: NHAÂM DAÀN thuaän soá löu MAÄU, QUÍ: GIAÙP DAÀN khôûi ngoaïi caàu Giaûi nghóa: Ngöôøi sinh naêm Giaùp, naêm Kyû thì thaùng Gieâng laø Thaùng Bính Ngöôøi sinh naêm Aát, naêm Canh thì thaùng Gieâng laø thaùng Maäu Ngöôøi sinh naêm Bính, naêm Taân thì thaùng Gieâng laø thaùng Canh Ngöôøi sinh naêm Ñinh, naêm Nhaâm thì thaùng Gieâng laø thaùng Nhaâm Ngöôøi sinh naêm Maïu, naêmQuy ù thì thaùng Gieâng laø thaùng Giaùp Nhö theá ta thaáy ngöôøi Kyû Muøi treân ñaây seõ naèm trong caâu: Giaùp, Kyû chi neân Bính Daàn thuû. Ta seõ baét ñaàu ñaùnh ôû baøn tay chöõ Bính ôû ngay cung Daân, roài ñaùnh tieáp ñeán Ñinh, Maäu. Ñeán Maäu ta ñaõ gaëp ngay cung an Meänh roài, thì baét ñaàu cung an Meänh ñoù ñaùnh ngöôïc voøng laïi cho ñeán khi gaëp moät con Giaùp ôû cung naøo thì ngöøng ngay ôû cung ñoù; vì chính cung ñoù seõ cho bieát laø thuoäc cuïc gì theo nguyeân taéc cuûa baøi thi naïp aâm treân.

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 14

Ví duï: ta ñaùnh nghòch voøng töø cung Meänh laø cung Thìn maø chöõ Maäu ñaõ gaëp ôû ñoù, ta seõ coù : MAÄU, ÑINH, BÍNH, AÁT, GIAÙP. Ñeán chöù Giaùp naøy thì gaëp ngay cung Tyù, vaäy cuïc cuûa ngöôøi KYÛ Muøi naøy thuoäc cung Tyù. Ta môùi laáy caâu thô naïp aâm coù noùi ñeán cung Tyù ôû treân ñaùnh thuaän theo voøng tay ( Tyù Ngoï: ngaân ñaêng giaù bích caâu) Khi ñaùnh caâu treân phaûi ñaùnh tieáng ñoâi töø cung Tyù ñeán cung an Meänh laø cung Thìn xem coi gaëp haønh gì töùc laø cuïc thuoäc haønh ñoù. Nhö vaäy ta seõ thaáy: NGAÂN NGAÂN, ÑAÊNG ÑAÊNG, GIAÙ (Tyù) (Söûu) (Daàn Maõo) (Thìn). Vaäy ngöôøi tuoåi Kyû Muøi naøy thuoäc veà: Moäc Tam Cuïc (vì Giaù laø Moäc). Chuù yù: Muoán thöïc haønh ñöôïc caùch tìm nhanh choùng naøy phaûi thuoäc kyõ baøi thi naïp aâm, vaø baøi Thi Tìm Cuïc treân. Ñoàng thôøi 10 can phaûi thuoäc laøu khi ñoïc xuoâi cuõng nhö ñoïc ngöôïc: Xuoâi: Giaùp, Aát, Bính, Ñinh, Maäu, Kyû, Canh, Taân, Nhaâm, Quyù. Ngöôïc: Quyù, Nhaâm, Taân, Canh, Kyû, Maäu, Ñinh, Bính, Aát, Giaùp. VI>AN SAO: Neáu muoán an sao vaøo giaáy keû oâthì 12 oâ goïi laø ÑÒA BAØN, voøng beân trong cuûa 12 oâ goïi laø THIEÂN BAØN. Ta môùi laáy voøng sao Chính Tinh an tröôùc vaøo Ñòa Baøn, moãi nhoùm sao theo moät heä thoáng ñeå an. 1. Voøng Töû vi coù 6 sao ñi ngöôïc chieàu nhö sau: TÖÛ VI, THIEÂN CÔ nghòch haønh baøng Caùch nhaát DÖÔNG, VUÕ, THIEÂN ÑOÀNG an Höïu caùch nhò vò LIEÂM TRINH ñòa Khoâng tam phuïc kieán töû vi lang (Töùc laø Töû vi, Thieân cô, Thaùi döông, Vuõ khuùc, Thieân ñoàng, Lieâm trinh). Dòch ra: Töû vi tieáp Thieân Cô nghòch höôùng Caùch 1 cung Döông, Vuõ, Thieân Ñoàng. Caùch 2 cung aáy Lieâm Trinh vò Ba cung gaëp laïi Töû vi oâng Vaäy muoán tìm xem Töû vi naèm ôû ñaâu trong 12 cung thì ta laïi duøng ngaøy sanh ñeå tính vôùi Cuïc. Ví duï Moäc Tam Cuïc maø sinh ngaøy 12 thì Töû vi seõ ñoùng ôû cung Tî, Thieân cô ôû cung Thìn vaø tieáp theo ñoù nhö sau ñaây:

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô NGOÏ MUØI

www.tuviglobal.com 15 THAÂN

TÖÛ VI
DAÄU THÌN

THIEÂN CÔ
MAÕO

LIEÂM TRINH
TUAÁT

THAÙI DÖÔNG
DAÀN

VUÕ KHUÙC
SÖÛU

THIEÂN ÑOÀNG
TYÙ HÔÏI

(xem baøi thô treân seõ roõ voøng ñi cuûa Töû vi ) Baây giôø muoán bieát taïi sao Töû vi laø ñoùng ôû cung Tî thì phaûi theo doõi caùch tính sau ñaây:

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 16

Ta thaáy trong 4 ngoùn tay coù SAÙU con thuù chæ 6 cung: Ngoùn uùt: KEÂ MAÕ TRÖ; töùc laø: (gaø ngöïa heo) Daäu Ngoï Hôïi Ngoùn nhaãn: LONG (roàng) : Thìn Ngoùn giöõa: NGÖU (Traâu): Söûu Ngoùn troû: HOÅ (Coïp): Daàn Vaây neáu laø: Hoûa luïc cuïc thì khôi söï ôû KEÂ ngoùn uùt Thoå nguõ cuïc || MAÕ ngoùn uùt Kim töù cuïc || TRÖ ngoùn uùt

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 17

Moäc tam cuïc || LONG ngoùn nhaãn Thuûy nhò cuïc || NGÖU ngoùn giöõa Caên cöù nhö treân ñeå tính ngaøy sinh maø tìm roõ sao Töû vi ñoùng ñaâu: ví duï: Moäc tam cuïc treân kia maø sinh ngaøy 12 thì ta phaûi caên cöù ôû “ LONG” (ngoùn nhaãn) maø ñeám ngaøy: Ngaøy : 1 ôû ngoùn nhaãn :2 ôû ngoùn giöõa :3 ôû ngoùn troû :4 ôû chæ thöù 2 ngoùn nhaãn :5 ôû chæ thöù 2 ngoùn giöõa :6 ôû chæ thöù 2 ngoùn choû :7 ôû chæ thöù 3 ngoùn nhaãn :8 ôû chæ thöù 3 ngoùn giöõa :9 ôû chæ thöù 3 ngoùn choû :10 ôû chæ thöù 4 ngoùn nhaãn : 11 ôû chæ thöù 4 ngoùn giöõa : 12 ôû chæ thöù 4 ngoùn choû Töùc laø ñuùng ngaøy sanh thì ta nhôù laø ôû ñaàu ngoùn tay choû do HOÅ ñoùng ñoù ( maø Hoå laø Daàn) vaäy ta laáy ñoù goïi Daàn tính xuoáng laø Maõo ñeán Thìn ñeán Tî laø ñuùng ngaøy 12 ôû ñoù. Vaäy Töû vi phaûi ñoùng cung TÎ Giaù thöû ngaøy sinh laø ngaøy 24 thì ta cuõng phaûi tính theo voøng “Moäc tam cuïc” aáy laø tính theâm moät laàn nöõa thì ngaøy 24 cuõng veà gaëp choå ngaøy 12 ( nhöng hai laàn ñeám). Vaäy khi laáy Hoå ( töùc Daàn) maø ñaùnh cuõng pahæ ñaùnh hai laàn laø Daàn, Maõo Thìn, Tî, Ngoï, Muøi, Thaân, Daäu, vaäy thì Töû vi laïi ñoùng ôû cung Daäu Taát caû caùc cuïc khaùc cuõng cöù laáy ñoù maø tính theo ngaøy sinh ñeå tìm sao Töû vi. Ví duï 2: Ngöôøi thuoäc veà Hoûa Luïc cuïc maø sinh ngaøy 11 thì ta laáy “KE” tính ñi. Rieâng trong ngoùn uùt phaûi ñeám 3 laàn roài ñeán “LONG” laø 4 “NGÖU” laø 5 “HOÅ” laø 6, roài trôû laïi ngoùn uùt ôû chæ thöù 2 cuõng cuõng ñeám 3 laàn 7, 8, 9 roài ñeán chæ thöù 2 cuûa “LONG” ngoùn nhaãn laø 10; ñeán chæ thöù 2 cuûa “NGÖU” ( ngoùn giöõa) laø 11. Ñuùng ngaøy sanh ngöøng ñoù. Ta bieát ngoùn “Ngöu” töùc laø Söûu; ta ñaùnh töø ñaàu xuoáng laø Söûu Daàn thì gaëp ngay ngaøy sinh 11. Vaäy Töû vi ñoùng ôû DAÀN. 2> voøng THIEÂN PHUÛ thì ñi xuoâi goàm coù: THIEÂN PHUÛ, THAÙI AÂM ñeán THANH LANG CÖÏ MOÂN, THIEÂN TÖÔÙNG laïi THIEÂN LÖÔNG THAÁT SAÙT ba cung laø PHAÙ QUAÂN Taùm sao yeân vò khaù tinh töôøng Caên cöù theo sao Töû vi naèm ñaâu thì an Thieân phuû theo baûn ñoø sau ñaây. Töû vi vaø Thieân Phuû ñoái chieáu nhau vaø chæ gaëp nhau ôû 2 cung Daàn vaø Thaân maø thoâi:

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 18

TÖÛ VI

TÖÛ VI

TÖÛ VI

TÖÛ VI
Thieân phuû

TÖÛ VI

Thieân phuû

TÖÛ VI

Thieân phuû

TÖÛ VI
Thieân phuû

Thieân phuû

Thieân phuû

Thieân phuû

Thieân phuû

Thieân phuû

Thieân phuû

TÖÛ VI
Thieân phuû

Thieân phuû Thieân phuû

TÖÛ VI TÖÛ VI TÖÛ VI TÖÛ VI TÖÛ VI

Thieân phuû

TÖÛ VI

Sau khi an 14 chính tinh roài, ta seõ an trung tinh vaø baøng tinh. Caùc trung tinh vaø baøng tinh neân phaân ra 2 loaïi; Caùt tinh vaø Hung tinh. Caùt tinh saép beân maët, hung tinh saép beân traùi ñeå khi tìm ñoaùn

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 19

cho deã. Ñaây laø söï saép xeáp laù soá cho goïn chöù thöïc ra nhöõng sao Caùt hoùa Hung, Hung hoùa Caùt ñeàu tuyø thuoäc theo choã ngoài vaø söï phoái hôïp cuûa chuùng. 3> CAÙT TINH: BOÄ THIEÂN KHOÂI, THIEÂN VIEÄT: (an theo naêm sinh) Sinh naêm GIAÙP, MAÄU an ôû Söûu, Muøi (töùc Thieân Khoâi ôû cung Söûu Thieân Vieät ôû cung Muøi) Sinh naêm AÁT, KYÛ aên ôû Tyù, Thaân (Khoâi ôû cung Tyù, Vieät ôû Thaân) Sinh naêm NHAÂM, QUÍ an ôû Maõo, Tî (khoâi ôû Maõo, Vieät ôû Tî) Sinh naêm BÍNH, ÑINH an ôû Hôïi, Daäu ( Khoâi ôû Hôïi, Vieät ôû Daân) Muoán deã nhôù hoïc baøi thi sau ñaây: (Söûu Muøi) GIAÙP MAÄU nhò Ngöu Döông AÁT KYÛ Thöû Haàu höông (Tyù Thaân) CANH TAÂN phuøng maõ hoå (Ngoï Daàn) NHAÂM QUÍ Miu Xaø taøng (Maõo Tî) BÍNH ÑINH Trö Keâ vò (Hôïi Daäu) Thöû nhò quyù nhaân phöông 4> BOÄ VAÊN XÖÔNG, VAÊN KHUÙC (an theo giôø) XÖÔNG cung Tuaát, KHUÙC cung Thìn XÖONG nghòch, KHUÙC thuaän giôø sinh an baøi. Cöôùc: Vaên Xöông laáy cung Tuaát goïi laø giôø Tyù tính nghòch laïi……… Vaên Khuùc laáy cung Thìn goïi laø Tyù tính thuaän ñeán giôø sinh thì an ôû ñoù. 5>BOÄ AÂN QUANG vaø THIEÂN QUYÙ: (an theo ngaøy) AÂN QUANG laáy Xöông laøm muøng moät Thuaän ngaøy sinh luøi laïi moät cöng THIEÂN QUYÙ Khuùc kia haõy duøng veà Nghòch veà ngaøy ñeû, moät cung luøi Cöôùc: Aân Quang laáy cung an Vaên Xöông keå laø muøng moät tính thuaän ñeán ngaøy sinh roài luøi trôû laïi 1 cung thì an ôû ñoù. Thieân Quyù thì laáy cung an Vaên Khuùc keå laø muøng moät tính nghòch ñeán ngaøy ñeû roài cuõng luøi laïi 1 cung vaø an ôû ñoù. 6>BOÄ THAI PHUÏ, PHONG CAÙO: THAI PHUÏ caùch tröôùc VAÊN KHUÙC 1 cung PHONG CAÙO laïi caùch sau löng 1 vì Cöôùc: Thai Phuï ñöùng cachs phía tröôùc Vaên Khuùc 1 cung Phong Caùo ñöùng caùch phía sau 1 cung. 7>BOÄ TAÛ PHUÏ, HÖÕU BAÄT: Taû Phuï laáy Thìn goïi thaùng gieâng Thuaän veà thaùng ñeû toaï tinh vieân Coøn nhö Höõu Baät gieâng laø Tuaát Nghòch laïi thaùng sinh aáy chính mieàn. Cöùôc: Taû Phuï laáy cung Thìn goïi thaùng gieâng tính thuaän ñeán thaùng sinh thì an ñoù. Höõu Baät laáy cung Tuaát goiï thang gieâng tính nghòch ñeán thaùng sinh laø an ôû ñoù. 8> BOÄ TAM THAI, BAÙT TOÏA: (an theo voøng Taû Phuï, Höõu Baät) TAM THAI möôïn PHUÏ laøm moàng moät

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 20

Thuaän laïi ngaøy sanh ñeå tieän an BAÙT TOÏA, BAÄT kia laøm cöù ñieåm Nghòch veà ngaøy ñeû roõ cho chaêng 9> TRIEÄT LOÄ KHOÂNG VONG: (ñöùng giöõa hai cung ) TRIEÄT LOÄ thì laáy naêm sinh GIAP, KYÛ an ôû Daäu Thaân raønh raønh AÁT, CANH: Muøi Ngoï cho mình BÍNH, TAÂN: Thìn Tî ÑINH, NHAÂM: Maõo Daàn MAÄU, QUÍ: Söûu Tí khaù phaân Moät sao aûnh höôûng Döông Aâm cho töôøng 10>TUAÀN KHOÂNG: an theo Luïc Giaùp. Vaäy phaûi hieåu ngöôøi sinh thuoäc Giaùp naøo ( khi tìm nguõ haønh cuûa meänh laø bieát giaùp naøo roài) xem laïi phaàn treân Nguõ Haønh cuûa Meänh. TUAÀN KHOÂNG laáy Giaùp maø phaân Ngöôøi thuoäc Giaùp Daàn: Tí Söûu khaù an Giaùp Thìn: Daàn Maõo chuyeån sang Giaùp Ngoï: Thìn Tî Giaùp thaân: Ngoï Muøi GiaùpTuaát: Thaân Daäu ñaáy thoâi Giaùp Tí: Tuaát Hôïi laø ngoâi raønh ranh 11>BOÄ LONG TRÌ, PHÖÔÏNG CAÙC vaø GIAÛI THAÂN: LONG TRÌ Thìn cung goïi Tí cung Thuaän ñeán naêm sinh seõ toû töôøng PHÖÔÏNG CAÙC laáy Tuaát laøm Tí vaäy Nghòch veà naêm ñeû ñeå tìm phöông GIAÛI THAÂN noï hôïp phöông hoan laïc Cuøng moät cung Phöôïng Caùc chôù sai 12>BOÄ TÖÙ HOÙA: LOÄC, QUYEÀN, KHOA, KÎ: An theo vôùi caùc sao nhö sau: Giaùp : Lieâm, Phaù, Vuõ, Döông vi baïn Aát : Cô, Löông, Ñeá, Nguyeät giao xuaân Bính : Ñoàng, Cô, Xöông, Lieâm Trinh vò Ñinh : Nguyeät, Ñoàng, Cô, Cöï moân taàm Maäu : Tham, Nguîet, Baät, Cô vi chuû Kyû : Vuõ, Tham, Löông, Khuùc (vaên) toái bình Canh : Nhaät, Vuõ, Ñoàng, Aâm, vi thuû Taân : Vöï, Döông, Khuùc, (vaên), Xöông chí laâm Nhaâm : Löông, Töû, Phuû, Vuõ tuù thò Quyù : Phaù, Cöï, Aâm, Tham Lang ñình Cöôùc: Ngöôøi sinh naêm GIAÙP: thì Hoùa Loäc an vôùi Lieâm Trinh, Hoùa Quyeàn an vôùi Phaù Quaân, Hoùa Khoa an vôùi Vuõ khuùc, Hoùa Kî an vôùi Thaùi Döông.

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 21

Ngöôøi sinh naêm AÁT: Loäc an vôùi Thieân Cô, Quyeàn an vôi Thieân Löông, Khoa an vôùi Töû vi, Kî an vôùi Thaùi Aâm Ngöôøi sinh naêm BÍNH: Loäc an vôi Thieân Ñoàng, Quyeàn an vôi Thieân Cô, Khao an vôi Vaên Xöông, Kî an vôùi Lieâm Trinh Ngöôøi sinh naêm ÑINH: Loäc an vôùi Thaùi Aâm, Quyeàn an vôùi Thieân Ñoàng, Khoa an vôùi Thieân Cô, Kî an vôùi Cöï moân Ngöôøi sinh naêm MAÄU: Loäc an vôùi Tham lang, Quyeàn an vôùi Thaùi Aâm, Khoa an vôùi Höõu Baät, Kî an vôùi Thieân Cô Ngöôøi sinh naêm KYÛ: Loäc an vôi Vuõ khuùc, Quyeân an vôùi Tham Lang, Khoa an vôùi Thieân Löông, Kî an vôùi Vaên Khuùc Ngöôøi sinh naêm CANH: Loäc an vôùi Thaùi Döông, Quyeân an vöoùi Vuõ Khuùc, Khoa an vôùi Thieân Ñoàng, Kî an vôùi Thaùi Aâm Ngöôøi sinh naêm Taân: Loäc an vôùi Cöï Moân, Quyeàn an vôùi Thaùi Döông, Khoa an vôùi Vaên Khuùc, Kî an vôùi Vaên Xöông Ngöôøi sinh naêm NHAÂM: Loäc an vôùi Thieân Löông, Quyeàn an vôùi Töû vi, Khoa an vôi Thieân Phuû, Kî an vôùi Vuõ Khuùc. Ngöôøi sinh naêm QUYÙ: Loäc an vôùi Phaù Quaân, Quyeàn an vôùi Vöï Moân, Khoa an vôùi Thaùi Aâm, Kî an vôùi Tham Lang 13>SAO LOÄC TOÀN GIAÙP nieân Toàn Daàn cung AÁT nieân thò maõo trung BÍNH Maäu ö Tî giaû ÑINH, KYÛ Ngoï truøng phuøng NHAÂM: Hôïi QUÍ: Tyù cung Cöôùc: ngöôøi sinh naêm GIAÙP: Loäc Toàn an ôû Daân Ngöôøi sinh naêm AÁT: Loäc Toàn an ôû cung Maõo Ngöôøi sinh naêm BÍNH: naêm MAÄU: Loäc Toàn an ôû cung Tyù Ngöôøi sinh naêm ÑINH, naêm KYÛ: Loäc Toàn an ôû Ngoï Ngöôøi sinh naêm CANH: Loäc Toàn an ôû cung Thaân Ngöôøi sinh naêm TAÂN: Loäc Toàn an ôû cung Daäu Ngöôøi sinh naêm NHAÂM: Loäc Toàn an ôû cung Hôïi Ngöôøi sinh naêm QUÍ: Loäc Toàn an ôû cung Tí 14> SAO THIEÂN MAÕ: Daàn, Ngoï, Tuaát, : Maõ taïi Thaân Thaân, Tí, Thìn : Maõ taïi Daàn Tî, Daâu, Söûu : Maõ taïi Hôïi Hôïi, Maõo, Muøi : Maõ taïi Tî Cöôùc: Ngöôøi sinh naêm Daân, Ngoï,Tuaát : Thieân Maõ an cung Thaân Ngöôøi sinh naêm Thaân, Tí, Thìn : Thieân Maõ an cung Hôïi Ngöôøi sinh naêm Tî, Daäu, Söûu : Thieân Maõ an cung Tî. 15>BOÄ QUOÁC AÁN vaø ÑÖÔØNG PHUØ:

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 22

QUOÁC AÁN tröùôc Loäc Toàn 9 vò ÑÖÔØNG PHUØ kia nghòch laïi 8 cung Cöôùc:Ñeám töø cung coù sao Loäc Toàn theo chieàu thuaän ñuû 9 cung thì an Quoác Aán. Roài laïi ñeám töø cung coù sao Loäc Toàn ngöôïc veà 8 cung thì an Ñöôøng Phuø. 16>HEÄ THOÁNG BAÙC SÓ (goàm coù 12 sao, coù sao Hung vaø sao Caùt. Sao Hung ñöôïc gaïch döôùi ñeå khi an soá bieát maø saép qua beân traùi) (Baét ñaàu sao Baùc Syõ an ngay ô cung coù sao Loäc Toàn) BAÙC SYÕ, Löïc syõ, Thanh long Tieåu Hao roài tieáp theo gioøng Töôùng Quaân. Taáu thö, Phí Lieâm, Hæ Thaàn Beänh phuø, Ñaïi hao Phuïc binh Quan phuû Döông nam Aâm nöõ an xuoâi Aâm nam, Döông nöõ nghòch thoâi ñoù maø Cöôùc: Khôûi an sao Baùc syõ ôû cung coù sao Loäc Toàn ñoùng, ta chuù yù ngay laø ngöôøi coù soá aáy thuoäc Aâm hay Döông. Neáu laø ñaøn oâng maø Döông, ñaøn baø maø Aâm thì voøng sao Baùc syõ ñi thuaän veà phía tay maët cöù moãi cung thì an moät sao. Traùi laïi neáu laø Döông nöõ, Aâm nam thì voøng sao Baùc syõ ñi nghòch laïi veà phía tay traùi. 17> HEÄ THOÁNG TRAØNG SINH: Boä sao naøy cung coù 12 sao khi an coù theå ñaët nay vaøo giöõa moãi cung vaø neáu laø Döông nam, Aâm nöõ thì an xuoâi; Döông nöõ vaø Aâm nam thì an nghòch laïi y nhö heä thoáng Baùc syõ. Nhöng heä thoáng naøy an theo cuïc. Ngöôøi thuoäc Hoûa cuïc thì Traøng sinh an ôû cung Daàn; Ngöôøi thuoäc Moäc cuïc thì Traøng sinh an ôû cung Hôïi; Ngöôøi thuoäc Kim cuïc thì Traøng sinh an ôû cung Tî; Ngöôøi thuoäc Thuûy, Thoå cuïc thì Traøng sinh an ôû cung Thaân Traøng sinh, Hoûa cuïc ôû cung Daàn; Moäc : Hôïi : Kim : Tî : Thuûy ; Thoå : Thaân Döông nam, Aâm nöõ xuoâi voøng Aâm nam, Döông nöõ nghòch trong ñòa baøn Traøng sinh, Moäc duïc, Quan ñôùi, Laâm quan, Ñeá vöôïng, Suy, Beänh, Töû, Moä, Tuyeät, Thai, Döôõng (12 sao) 18>HEÄ THOÂNG THAÙI TUEÁ: (goàm 12 sao, luoân luoân an theo chieàu thuaän veà tay maët, ngöôøi sinh naêm naøo thì vieát Thaùi tueá ngay vaøo cung ñoù, tieáp theo laø ñeán sao khaùc trong heä thoáng cuûa noù. Nhoùm naøy cuõng coù hung tinh vaø caùt tinh; nhöõng hung tinh ñöôïc gaïch döôùi ñeå khi an tieän saép qua beân traùi Thaùi tueá theo chi naêm sinh Naêm naøo thì vieát nay cung ñòa baøn Tieáp theo chieàu thuaän: Thieáu döông Taêng moân roài tieáp theo ñöôøng: Thieáu aâm Quan phuø, Töû phuø chôù laàm Tueá phaù, Long ñöùc thuaän taàm maø gieo: Baïch hoå, Phuùc ñöùc tieáp theo Ñieâu khaùch, cuoái ñeán laø sao Tröïc phu

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 23

Cöôùc: ví duï ngöôøi tuoåi Muøi, thì khi an Thaùi tueá vieát ngay ôû cung Muøi. Ñoaïn töø cung ñoù tieáp theo chieàu thuaän heát 12 sao. Neân löu yù raèng vieäc chia sao xaáu toát treân ñaây chæ nhaèm ñeå phaân ra hai beân khi an cho deã ñoaùn, chöù caùc sao thì Hung hoùa Caùt vaø Caùt hoùa Hung ñeàu tuyø thuoäc söï phoái hôïp thaønh nhoùm cuûa chuùng vaø cuõng tuyø nôi cung ñoùng nöõa. Khi hoïc caùch ñonaù soá seõ roõ ñieàu aáy. 19>BOÄ HOÀNG LOAN, THIEÂN HYÛ(caên cöù theo naêm sinh) Hoàng loan laáy Maõo laøm cung Tyù Tinh nghòch naêm sinh ñeå tieän an Thieân hyû laø nôi cung ñoái laäp Hai sao Kim, Moäc chuû huy hoaøng Cöôùc: Sao Hoàng loan thì laáy cung Maõo goïi laø Tí, tính theo chieàu nghòch ñeán naêm sanh thì an, coøn Thieân hyû thì naêm ôû cung chính chieàu. Ví duï: ngöôøi tuoåi Muøi, thì töø cung Maõo goïi laø Tí tính nghòc veà ñeán tuoåi Muøi thì gaëp ngay cung Tí, lieàn an Hoàng loan ôû ñoù. Coøn Thieân hyû thì an ôû cung ñoái chieàu töùc cung Ngoï. 20>SAO ÑAØO HOA: caên cöù theo tuoåi maø an Daàn, Ngoï, Tuaát : Ñaøo hoa ôû Maõo Thaân, Tí, Thìn: ôû Daäu khaù hay Tî, Daäu, Söûu : ôû Ngoï raøy Hôïi, Maõo, Muøi : an baøy Tyù cung 21> SAO HOA CAÙI: caên cöù theo tuoåi maø an Daàn, Ngoï,Tuaát an ôû Tuaát cung Thaân, Tí, Thìn an ôû Thìn cung Tî, Daäu, Söûu an ôû Söûu cung Hôïi, Maõo, Muøi an ôû Muøi cung 22>BOÏ THIEÂN QUAN QUÍ NHAÂN - THIEÂN PHUÙC QUÍ NHAÂN (An theo Can sinh: Giaùp, aát, Bính, Ñinh v. v….) Giaùp nieân: Daâu: Phuùc; Muøi : Quan Aát nieân: Thaân : Phuùc : Quan taøng Thìn cung Bính nieân: Tí; Phuø; Tî :Quan; Ñinh nieân: Phuùc : Hôïi : Quan sang cung Daàn; Maäu nieân : Quan, Phuùc ; Maõo cung Kyû nieân : Phuùc laïi veà Daàn chaúng sai Canh, Nhaâm : Phuùc Ngoï an baøi Thieân quan : Canh lai lieät haøi Hôïi cung Taân, Quí : Phuùc : Tî töông phuøng; Taân, Kyû : Quan ôû Daäu cung raønh raønh; Nhaâm thì Quan : Tuaát chính danh, Quí laïi Quan : Ngoï rieâng mình moät cung Cöôc: ngöôøi sinh naêm Giaùp thì Thieân phuùc ñoùng cung Daäu Thieân quan ñoùng cung Mui; Naêm Aát thì phuùc ñoùng cung Thaân; Quan ñoùng cung Thìn Naêm Bính thì Phuùc ñoùng cung Tí; Quan ñoùng cung Tî Naêm Ñinh thì Phuùc ñoùng cung Hôïi; Quan ñoùng cung Daàn Naêm Maâu thì caû Phuùc, Quan ñoùng cung Maõo

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 24

Naêm Kyû thì Phuùc ñoùng Daàn; Quan ñoùng Daäu Naêm Canh thì Phuùc ñoùng Ngoï; Quan ñoùng Hôïi Naêm Taân thì Phuùc ñoùng Tî; Quan ñoùng Daäu Naêm Nhaâm thì Phuùc ñoùng Ngoï; Quan ñoùng Tuaát Naêm Quí thì Phuùc ñoùng Tò; Quan ñoùng Ngoï 23>BOÄ THIEÂN ÑÖÙC, NGUYEÂT ÑÖÙC( caên cöù theo Chi, naêm sinh) Thieân ñöùc: laáy Daäu laø cung Tí Tính thuaän naêm sinh khaù toû töôøng Nguyeät ñöùc: laáy Tî laøm Tí vaäy Thuaän veà naêm ñeû ñeå tìm phöông Cöôùc: ví duï ngöôøi tuoåi Muøi, ta laáy cung Daäu goïi Tyù, tính thuaän ñeán Muøi töùc gaëp cung Thìn thì an Thieân ñöùc ôû ñoù. Nguyeät ñöùc thì khôû töø Tî tính ñeân Muøi seõ gaëp cung Tí. 24>BOÄ THIEÂN TAØI – THIEÂN THOÏ Thieân taøi cung an MEÄNH laø Tí Thuaän ñeán naêm sinh khaù raïch roøi Thieân thoï laáy cung an THAÂN laø Tí Thuaän veà naêm ñeû aáy laø nôi Cöôùc: naêm sinh ôû ñay phaûi laáy Chi. Ví duï ngöôøi tuoåi Muøi, maø Meänh an ôû Thìn, thì Thieân taøi ñoùng Hôïi. Thaân an ôû cung Tuaát thì Thieân thoï ñoùng ôû Tî. 25>THIEÂN KHOÁ – THIEÂN GIAÛI – ÑÒA GIAÛI Caùc sao treân an theo thaùng sinh : Khoá thì nghòch; Thieân giaûi Ñòa giaûi thì thuaän, ñeán thaùng sinh Thieân khoå: laáy Daàn, thaùng Gieâng Nghòch veà thaùng ñeû laø mieàn ñòa laâm Thieân giaûi thì laáy cung Thaân Thuaän veà thaùng ñeû ñeå phaân choã ngoài Ñòa gaûi thì laáy cung Muøi Thuaän veà thaùng ñeû aáy ngoâi raønh raønh Cöôùc:ví duï ngöôøi sinh thaùng 5 thì laáy cung Daàn goïi thaùng Gieâng tính nghòch ñeán thaùng sinh töùc Thieân khoá ñoùng ôû cung Tuaát. Thieân giaûi tính thuaän töø cung Thaân ñoùng ôû cung Tyù. Ñòa giaû thì laïi ñoùng ôû Hôïi. XEÁP LOAÏI HUNG TINH: 26>KÌNH DÖÔNG – ÑAØ LA Kình ñöùng tröôùc cung Loäc Toàn Ñaø la laïi ñöùng sau löng ñoù maø Cöôùc:cung an Loäc Toàn ôû giöõa cuûa Kinh döông ñöùng phía tröôùc (chieàu thuaän) vaø Ñaø la ñöùng sau. Ví duï: Loäc Toàn an ôû Ngoï thì Kình ôû Muøi, Ñaø ôû cung Tî. 27>ÑÒA KIEÁP – ÑÒA KHOÂNG(caên cöù theo giôø sinh maø an) Ñòa kieáp cung vôùi Ñòa khoâng Laáy Hôïi laøm Tí theo voøng m Kieáp thì thuaän ñeán giôø sinh Ñòa khoâng laïi nghòch phaân minh ñoâi ñöôøng

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 25

Cöôùc:ví duï ngöôøi sinh vaøo giôø Daàn, thì Ñòa kieâpa an ôû Söûu; ( Tính töø hôïi thuaän giôø sinh ñeán Söûu) Ñòa khoâng laïi an ôû Daäu. 28>SAO THIEÂN KHOÂNG: an ngay cung phía tröôc cung an sao Thaùi tueá. Ví duï ngöôøi tuoåi Muøi, Thaùi tueá ñoùng cung Muøi thì Thieân khoâng ôû Thaân 29>THIEÂN HÌNH, THIEÂN DIEÄU, THIEÂN Y (caên cöù ôû thaùng sinh maø an) Thieân hình laáy Daäu thaùng Gieâng Thuaän theo tính ñeán thaùng sinh an baøy Thieân Dieäu cuøng vôùi Thieân Y Thaùng Gieâng laáy Söûu thuaän veà thaùng sinh Cöôùc: ví duï ngöôøi sinh thaùng 6 thì Thieân Hình ñoùng ôû cung Daàn, Thieân Dieäu vaø Thieân Y thì ñoùng ôû cung Ngoï. 30>BOÄ HOÛA TINH, LINH TINH (caên cöù theo Aâm Döông vaø giôø sinh ñeå an) DÖÔNG NAM, AÂM NÖÕ : Hoûa tinh tính thuaän giôø sinh : Linh tinh tính nghòch giôø sinh AÂM NAM, DÖÔNG NÖÕ : Hoûa tinh tính nghòch giôø sinh : Linh tinh tính thuaän giôø sinh Daàn Ngoï Tuaát nhaân : Söûu Maõo phöông Thaân Tí Thìn nhaân : Daàn Tuaát ñöông Tî Daäu Söûu nhaân : Maõo Tuaát vò Hôïi Maõo Muøi nhaân : Daäu Tuaát phoøng Cöôùc: Ngöôøi tuoåi Daàn, Ngoï, Tuaát: Hoûa tinh khôû töø cung Söûu: Linh tinh khôû töø cung Maõo ñeå goïi laø Tí maø tính ñeán giôø sinh. Neáu ngöôøi Döông Nam, Aâm Nöõ thì Hoûa tinh ñi thuaän maø Linh ting ñi nghòch vaø ngöôïc laïi neáu Aâm Nam Döông Nöõ thì Hoûa tinh ñi nghòch maø Linh tinh ñi thuaän. 31>BOÄ THIEÂN KHOÁC – THIEÂN HÖ: (caên cöù CHI naêm sinh maø an) Khoác Hö laáy Ngoï laøm vì Khoác nghòch naêm ñeû, Hö thì thuaän nieân Cöôùc: Ngöôøi tuoåi Tí thì Khoác Hö, ñoùng ngay Ngoï Ngöôøi tuoåi Daàn thì Khoác ñoùng ôû cung Thìn, maø Hö ñoùng ôû cung Thaân. 32> BOÄ COÂ THAÀN – QUAÛ TUÙ: DAÀN MAÕO THÌN : Coâ Thaàn ôû Tî, Quaû Tuù ôû Söûu TÎ NGOÏ MUØI : Coâ Thaàn ôû Thaân, Quaû Tuù ôû Thin THAÂN DAÂU TUAÁT : Coâ Thaàn ôû Hôïi, Quaû Tuù ôû Muiø HÔÏI TÍ SÖÛU : Coâ Thaàn ôû Daân, Quaû Tuù ôû Tuaát Cöôùc: ta chuù yù cöù ba cung lieàn trong ñòa baøn, khôûi töø cung Daàn, thì coâ thaàn ñoùng ôû cung tieáp ñoù, coøn Quaû tuù ñoùng ôû sau cung khôûi ñaàu: nhö Coâ ôû Tî, Thì Quaû Tuù ôû Söûu. 33>SAO ÑAÅU QUAÂN (cuõng goïi laø Nguyeät töôùng) Laáy Thaùi Tueá goïi thaùng Gieâng Thaùng nghòch, giôø Thuaän laø mieàn Ñaåu quaân Cöôùc: töø cung san sao Thaùi Tueá ta keå laø thaùng Gieâng, tính nghòch ñeán thang sinh. Roài töø ngay ñoù goïi laø giôø Tí, tính thuaän laïi giôø sinh laø nôi an Ñaåu quaân.

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 26

34>THIEÂN THÖÔNG – THIEÂN SÖÙ Thieân thöông an ngay nôi cung Noâ boäc thieân söù an ngay nôi cung Giaûi aùch. 35>KIEÁP SAÙT (caên cöù theo tuoåi maø an) Daàn, Ngoï, Tuaát an ngay ôû Hôïi Thaân, Tí, Thìn ôû Tî cho mình Tî, Daäu, Söûu ôû Daàn sinh Hôïi, Maõo, Muøi laïi chuyeån thaønh Thaân cung. 36>PHAÙ TOAÙI (caên cöù theo tuoåi maø an) Tí, Ngoï, Maõo, Daäu : ôû Tî cung, Daàn, Thaân Tî, Hôïi : töông phuøng Daäu nay. Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi khaù hay. Laïi veà cung Söûu an baøy moät nôi. 37>LÖU HAØ – THIEÂN TRUØ (caên cöù theo Can naêm sinh maø an) Giaùp nieân : Keâ, Xaø taøng (Töùc Daäu vaø Tî) Aát nieân : Caåu, Maõ an ( töùc Tuaát vaø Ngoï) Bính nieân: Döông, Thöû ñòa ( töùc laø Muøi vaø Tí) Ñinh nieân: Long, Xaø phöông 9 töùc laø Thìn vaø Tî) Maäu nieân: Xaø, Maõ vò (töùc laø Tî vaø Ngoï) Kyû nieân: Maõ, Haàu höông ( töùc laø Ngoï vaø Thaân) Canh nieân: Haàu, Hoå hoäi (töùc laø Thaân vaø Daàn) Taân nieân: Theá, Maõ ñöông (töùc laø Maõo vaø Ngoï) Nhaâm nieân: Trö, Keâ giaû (töùc laø Hôïi vaø Daäu) Quí nieân: Hoå, Caåu ban ( töùc laø Daàn vaø Tuaát) Cöôùc: ví duï ngöôøi Giaùp (Tí chaúng haïn) thì Löu haø an cung Daäu coøn Thieàn truø an cung v. v. . . . 38>SAO LÖU TUØ (caên cöù theo tuoåi maø an) Daàn, Ngoï, Tuaát thì an taïi Ngoï Thaân, Tí, Thìn thì an taïi Tí Tî, Daäu, Söûu thì an taïi Söûu Hôïi, Maõo, Muøi thì an taïi Maõo 39>SAO VAÊN TINH LÖU NIEÂN: (caên cöù theo Can naêm sinh maø an) Giaùp ôû Tî, Aát nay ôû Ngoï Bính, Maäu: Thaân, Ñinh, Kyû: Daäu cung Canh: Hôïi Taân: Tí töông phuøng Nhaâm: Daàn Quí: Maõo thuaän gioøng ma an Cöôùc:ví duï Ngöôøi Giaùp (Thaân) thì an ôû cung Tî v.v. … KEÁT MUÏC AN SAO Baøi thô saép thöù töï caùc boä SAO ñeå khi an cho khoûi boû soùt: Töû vi, Thieân Phuû, Vieät, Khoâi Khuùc, Xöông, Quang, Quí, Caùo, Thai, Trieät, Tuaàn Taû, Höõu, Thai, Toaï, Phöôïng, Long Töù Hoùa, Loäc, Maõ, Ñaøo, Hoàng, Phuùc, Quan Hoa Caùi, Taøi, Thoï chuyeån sang

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 27

Nguyeät Ñöùc, Thieân giaûi cuøng laøng Vaên tinh Thaùi tueá, Baùc syõ tröôøng sinh Kình, Ñaø, Khoâng, Kieáp, Dieâu, Hình, Khoác, Hö Thieân Khoá, Coâ, Quaû, Löu Tuø, Söù, Thöông Löu Haø, Phaù Toaùi, Hoûa Tinh Hôn traêm SAO aáy laäp thaønh Töû vi Vaäy caàn phaûi thuoäc caùch an caùc Boä Sao treân, thì aùp duïng baøi thô naøy seõ an ñöôïc soá raát nhanh maø khoâng heà soùt moät Sao naøo. VII.> CAÙCH AN THAÂN: Khi an xong 12 cung roài, coù theå an THAÂN ngay. Muoán an Thaân thì tính theo thaùng vaø giôø sinh ñeàu thuaän. Ví duï: Ngöôøi sinh thaùng 5 giôø Tí thì Meänh vaø Thaân ñoàng cung, vì Giôø sinh khoâng tính thuaän nghòch gì nöõa caû. Traùi neáu maø thaùng 5 maø giôø Muøi thì ta baét ñaàu khôû töø cung Daàn goïi thaùng Gieâng tính ñeán cung Ngoï laø thaùng 5 töø ñoù goïi laø Tí tính thuaän ñeán giôø Muøi töùc laø ñeán cung Söûu, vaäy Thaân seõ an cung Söûu ( gaëp cung Phuùc ôû ñoù, goïi laø Thaán cö Phuùc ñöùc). VIII> LÖU HAÏN: 1>LÖU ÑAÏI HAÏN Tuyø theo cuïc maø vieát soá, cöù theo 10 naêm moät haïn: Thuûy Nhò cuïc thì baét ñaàu vieát ngay cung Meänh laø 2 tieáp 12, 22 v.v. . . Moäc tam cuïc thì baét ñaàu khôû laø 3, tieáp 13, 23, 33, 43, 53 v.v . . . Kim töù cuïc thì baét ñaàu khôûi laø 4 tieáp 14, 24, 34, v.v . . . Thoå nguõ cuïc thì baét ñaàu vieát laø 5 tieáp 15, 25, 35, v. v. . . . Hoûa luïc cuïc thì baét ñaàu vieát laø 6 tieáp 16, 26, 36 v.v . . . . Cöôùc: Ngöôøi Döông Nam, Aâm Nöõ thì ghi Ñaïi haïn theo chieàu thuaän Ngöôøi Aâm Nam, Döông Nöõ thì ghi Ñaïi haïn phaûi theo chieàu nghòch. 2> TIEÅU HAÏN: vieát ôû voøng beân trong, theo moãi cung (goïi ñoù laø Thieân baøn); Ñaøn oâng thì an theo chieàu thuaän. Ñaøn baø thì phaûi an theo chieàu nghòch. Tuoåi Daân, Ngoï, Tuaát thì ghi naêm sinh ñôû cung THÌN Thaân, Tí, Thìn thì ghi naêm sinh ñoù ôû noi cung TUAÁT. Tî, Daäu, Söûu thì ghi naêm sinh ñoù ôû nôi cung MUØI. Hôïi, Maõo, Muøi thì ghi naêm sinh ñoù ôû nôi cung SÖÛU. 3>ÑOÀNG HAÏN: Ñeå xem söï toát xaáu töø 1 tuoåi ñeán 12 tuoåi. 1 tuoåi ôû Meänh 2 tuoåi ôû cung Taøi 3 tuoåi ôû cung Giaûi 4tuoåi ôû cung Phoái 5 tuoåi ôû cung Phuùc 6 tuoåi ôû cung Quan 7 tuoåi ôû cung Noâ 8 tuoåi ôû cung Thieân 9 tuoåi ôû cung Töû 10 tuoåi ôû cung Baøo 11 tuoåi ôû cung Phuï 12 tuoåi ôû cung Ñieàn. Xem baûn maãu laäp thaønh sau ñaây seõ roõ raøng taát caû.
Thöïc phuø THIEÂN CÔ Tieåu hao Thaùi Tueá Töû vi Thanh long Thieáu döông Löïc só Tg moân phaù quaân Loäc Toàn Baùc só

42

32

22

12

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 28

TAØI
Laâm quan (2) Ñ Khaùch THAÁT SAÙT Töôùng quaân


Quan ñôùi (9)

PHOÁI
Moäc duïc (4)

BAØO
DAÀN
Q Phuø Traøng Sanh (10) Thieáu aâm

THÌN

MAÕO

52 GIAÛI

Ñeá vöôïng

(3)

NGOÏ

Sanh: CANH NGOÏ
THAÙNG 9. NGAØY10 GIÔØ SÖÛU
DÖÔÕNG NÖÕ. THOÅ MEÄNH . THUÛY CUÏC

SÖÛU

2 MEÄNH
Döôõng (1) Q phuø LIEÂM TRINH Ph binh THIEÂN PHUÛ

THIEÂN
Suy

THAÙI DÖÔNG THIEÂN LÖONG Phuùc ñöùc Taáu thö (8)

MUØI

TYÙ

MEÄNH VOÂ CHÍNH DIEÄU

PHUÏ
THAÂN DAÄU
THIEÂN ÑOÀNG CÖÏ MOÂN Long ñöùc Hyû thaàn

TUAÁT
Tueá phaù LANG Beânh phuø

HÔÏI
THAM Töû phuø Ñaïi hao

Thai

(11)

B. hoå VUÕ KHUÙC Phi lieâm THIEÂN TÖÔÙNG

THAÙI AÂM

NOÂ
Beänh (7)

QUAN
Töû (6)

ÑIEÀN
Moä (12)

PHUÙC (THAÂN)
Tuyeät (5)

Cöôùc: 1 Nhaän xeùt voøng chín tinh TÖÛ VI an nghòch chieàu voøng THIEÂN PHUÛ 2>voøng TRAØNG SINH an nghòch vì laø Döông nöõ. Neáu Aâm nöõ thì seõ an thuaän chieàu. 3> Voøng THAÙI TUEÁ luùc naøo cuõng an thuaän chieàu 4> Voøng BAÙC SYÕ an nghòch chieàu vì laø Döông Nöõ. Neáu Aâm nöõ thì an thuaän chieàu. 5>ÑAÏI HAÏN töø 2 tuoåi ñeán 62 tuoåi an nghòch vì laø Döông nöõ. Neáu Aâm nöõ thì an thuaän chieàu. 6> TIEÅU HAÏN vì Ñaøn baø neân phaûi an nghòch ôû voøng Thieân baøn. Neáu ñaøn oâng thì phaûi an thuaän chieàu 7>THAÂN ôû ñaây cö cung Phuùc ñöùc. 8>ÑOÀNG HAÏN ñi töø 1tuoåi ñeán 12 tuoåi theo moãi cung 9>CHÍNH TINH vaø CAÙT TINH saép beân maët. HUNG TINH saép beân traùi. Phaàn sau seõ coù nhöõng baûn Töû vi maãu an ñaày ñuû caû.

PHAÀN HAI
CHÖ TINH THEÅ TÍNH CAÙCH Muoán ñoaùn soá ñöôïc chaéc chaén vaø deã daøng caàn phaûi thuoäc caùc tính caùch cuûa sao, nhaát laø chính tinh, trung tinh, vaø nhöõng baøng tinh quan troïng. Vaäy sau ñaây, toâi trình baøy moãi vì sao vôùi ñuû tính chaát cuûa noù theo theå thô: A> CAÙC CHÍNH TINH

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô SAO TÖÛ VI Cuõng goïi laøÑeá tinh: Nam baéc ñaàu: Thoå Töû vi, Mieáu: Tí Ngoï Daàn Thaân? Vöôïng thì Thìn Tuaát, Ñòa; phaân Söûu Muøi Bình nôi Tî, Hôïi ñoâi nôi Cuøng laø Maõo, Daäu aáy ngoâi raønh raønh. Töû vi maët ñoû löng daày Tính thôøi trung haäu, maët ñaày phöông phí; Khoâi Vieät, Taû Höõu töông kyø Thieân Töôùng, Xöông Khuùc quyeàn uy töông phoø Gaëp phuû laø thaàn giöõ kho Gaëp saùt, Töû laïi ban cho quyeàn haønh. Cheá ñöôïc hung aùc Hoaû Lính, Sôï gaëp Tuaàn, Trieät, Ñaø, Kieáp, Khoâng. Meänh, Thaân : Töû, Phaù ôû cung. Söûu, Muøi, Thìn, Tuaát baát trung baát nghì; Tröø tuoåi töù Moä khaù hay Laïi theâm Caùt dieäu heïn ngaøy giaøu sang Ñoàng cung Ñeá vôùi Tham Lang Ngoä khoâng taøi ñeán laïi tan deã daøng Theâ, Noâ, Baøo, Giaûi cung nhaøn. Töû Khoâng Caùt dieäu moïi ñaøng khaûn kha Vi ôû Ngoï traùnh xa Hình Kî Ngöôøi Giaùp, Ñinh hay Kyû neân danh Quyeàn Khoa gaëp ñöôïc Ñeá tinh Meänh nôi Tî, Ngoï hieån vinh muoân beà Loäc, Maõ ñöôïc ngoài keà Töû, Phuû Ôû Daàn Thaân phuù haäu chung thaân Quyeàn, Saùt gaëp Töû khaù mong Hö danh thuï aám Khoâng Vong laãn cuøng Hoaëc Phaù gaëp nôi cung Tìn Tuaát Coù baïc tieàn nhöng coùc danh chi Töû Phoøng möu löôïc ñaùng ghi Kî, Quyeàn, Töû, Phuû hoïp baày moät phöông. Ñeá toaï Meänh trieàu vöông da caùt Hoaëc cung Quan heïn böôùc kim dö Phu, Baät giaùp: Tham, Ñeá ö Chöùc neân toân troïng, daâm oâ cuõng laø Khoâng Kieáp aáy, aùc taø ñaùng sôï Töù Saùt kia (Kình Ñaø Linh Hoûa) aùm trôï hung tinh Aáy laø thoaùt tuïc chi taêng Neáu laø coù Vuõ döï phaàn baùn buoân

www.tuviglobal.com 29

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 30

Coøn Nöõ meänh xem töôøng sau tröôùc Töû, Phaù, Tham öôùc ña daâm Hoaëc Ñaøo hoaø aét gian truaân Duyeân may khoù sôùm döï phaàn phuïng loan Giaûi thích: Sao Töû vi laø chuû teå cuûa caùc sao, chuû veà uy quyeàn, taøi loäc vaø phuùc ñöùc, neân an ôû cung naøo thöôøng giaùng phuùc cho cung ñoù. Töû vi gaëp ñöïoc caùc trung tinh nhö Khoâi, Vieät, Xöông Khuùc, Taû, Höõu, Khoa, Quyeàn, Loäc, Long Phöôïng thì coi nhö laø quaàn thaàn khaùnh hoäi, taát coù uy quyeàn hieån haùch. Höôûng phuù quyù troïn ñôøi. Gaëp Thaát saùt laøm cho sao naøy theâm maïnh, neáu ñöùng ñoàng cung vôùi Thaát saùt thì coi nhö vua ñeo kieám baùu. Gaëp caùc hung tinh nhö Linh, Hoûa, Khoác, Hö, Ñaø, Kình v.v.. Töû vi coù theå cheá ngöï ñöôïc; Nhöng kî nhaát laø gaëp Ñòa khoâng vaø Ñòa kieáp, Töû vi khoâng coøn khaû naêng ñöôïc bao nhieâu, neân troïn ñôøi thöôøng traéc trôû, lao taâm. Neáu Töû vi gaïp phaûi Tuaàn, Trieät maø ñoùng ôû cung Meänh thì chaùc laø khaéc moät trong hai boá meä, baèng khoâng cuõng sôùm ly gia höông. Töû vi ôû cung Mieáu ñòa, Vöôïng ñòa hay Ñaéc ñòa thì toát laém, nhöng neáu ôû cung Tî, Hôïi. Maõo, Daäu goïi laø bình hoaø, khoâng gaëp ñöôïc trung tinh ñaéc caùch thì khoù maø giaøu sang. Töû vi maø gaëp Tham Lang, nhaát laø ôû cung Tyù, Hôïi, maõo, Daäu laø haïng ngöôøi bi quan yeám theá, thöoøng ngaõ vaøo nghieäp tu haønh thì môùi ñöôïc yeân thaân. SAO THIEÂN CÔ (Nam tinh chuû phuùc thoï – thuoäc Moäc) THIEÂN CÔ Mieáu; Tí Ngoï cung Vöôïng thì Maõo Daäu, Ñòa Daàn Thaân Bình nôi Tî, Hôïi, Ích Thìn Tuaát Haõm ôû Söûu Muøi khaù roõ phaân. Thieân Cô thuoäc Moäc mình daøi Taâm töø, tính caáp ña taøi ña möu; Xöông Khuùc, Taû Höõu vaên öu, Maøy xanh toùc toát taøilöu ai taøy Cöï, Cô ôû Maõo khaù hay, Caùt ña phuù quí toát thay laï thöông Thieân cô: Muøi Söûu haõm phöông Kî, hình, khoâng, kieáp, ñaø, döông, ñaùn Cô, löông, taû höõu cuøng xöông Vaên thi loãi laïc, Vuõ thöôøng tinh thoâng Cô, Löông, Saùt, Phaù, ngoä khoâng (Vong) Daán thaân cöûa Phaät khôûi voøng öu tö Nöõ meänh caùt dieäu gaëp Cô, Hoäi cuøng Quyeàn Loäc ích phu voâ cuøng. Kình Ñaø, Hoùa Kî phaù xung Laïi laø taøn taät, tö thoâng aâm thaàm. Ñoàng cung Cô gaëp Thaùi Aâm Goaù choàng, tì thieáp gian daâm ñaùng boû Ôû cung Maõo, Daâu, Daàn, Thaân

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 31

Nöõ meänh Cô, Cöï tuy daâm nhöng giaàu Cô, Löông cö Tuaát cuøng nhau Laø tay chính trò laïi möu binh huøng Ñaøn oâng Cô, Cöï meänh trung Hoaëc Taøi, Quan ôû Tî cung heát nhaø Nhò haïng Cô Loäc xem qua Nam nöõ ñeàu phaùt ñoåi ra taân kyø. Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông raát hay Meänh cung phaûi ôû vaøo ngay Thaân Daân Cô, Löông, Tham, nguyeät ñoàng thaân Ngaøy ñeâm buoân baùn taûo taàn boán phöông Sinh Taân, Aát; meänh Maõo cung Cöï, Cô, Taû Höõu, Vaên Xöông anh taøi Sinh naêm Bính, keùm moät vaøi Naêm Ñinh bình dò, ra ngoaøi caùc cung Thìn Tuaát, Cô, Löông ñöùng cuøng Kình Ñaø, Linh Hoûa, ba phöông chieáu veà Laïi gaëp Thieân Töôùng ñaùng cheâ, Laø tay voõ hieäp hoaëc ngheà taêng ni Daàn, Thaân, Cô, Nguyeät khaù hay Dieäu, Xöông laïi gaëp vaên thi daâm taøng Khoác, Hö gaëp Cô chôù maøng Beânh lao phaûi lieäu lo loan laáy mình. Giaûi thích: Meänh gaëp ñöôïc THIEÂN CÔ Mieáu, Vöôïng hay Ñaéc ñòa thì ngöôøi hôi cao, hôi gaày, da traéng, thoâng minh, khoân ngoan, coù nhieàu möu trí, coù oùc kinh bang teá theá, baûn chaát nhaân haäu, töø thieän, ñöôïc höôûng sang giaàu. Neáu maø coù nhöõng trung tinh ñaéc caùch nhö Xöông, Khuùc, Khoâi, Vieät, Taû, Höõu, Quang Quí, Khoa, Quyeàn Loäc vaø caû Song Hao nöõa caøng ñöôïc nhieàu trung tinh aáy caøng ñeïp, coù theå höôûng phuù quí song toaøn, uy danh löøng laãy. Neáu Cô ñaéc ñòa maø gaëp Hoûa, Linh, Hình laèngöôøi kheùo tay, gioûi veà maùy moùc vaø thuû coâng. Neáu Cô ñoùng ôû Maõo Daâu, maø gaëp ñöôïc caùch song Hao (töùc laø Ñaïi Tieåu Hao) ôû ñoù thì höôûng ñöôïc phuù quí, nhaát laø naêm Aát, Kyû, Bính Taân thì thaät laø toaøn myõ. Cô ñaùc ñòa maø gaëp phaûi Tuaàn Trieät laø soá ly höông, boân ba veø sinh keá, khoù traùnh ñöôïc taät nguyeàn tai naïn, neáu khoâng thì cuõng cheát yeåu, hoaëc ñi tu Cô haõm ñòa cuõng coù oùc kinh danh, keùm thoâng minh, nhöõng cuõng coù taøi ba vaø cuõng ñöôïc ñuû no aám soáng laâu. Cô haõm ñòa maø gaëp ñöôïc Tuaàn Trieät ñôõ ñöôïc ñoâi phaàn. Neáu nöõ meänh gaëp caùch haõm naøy thì thöôøng laø gian xaûo vaø baát chính, phi yeåu taéc baàn, choàng con cuõng dang dôû hay laøm leõ. SAO THAÙI DÖÔNG (Bieåu töôïng maët trôøi (Nhaät) nam tinh Döông Hoûa Chuû veà Quan Loäc) Thaùi döông mieáu ôû Maõo cung, Vöông ôû Ngoï, Tî, Thìn, Daàn, moät phöông Bình thì ôû Daäu khaù töôøng, Haõm : Tuaát, Hôïi, Tí, Söûu cung roõ raøng.

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 32

Thaùi döông, maët hoùp thaân gaøy Thoâng minh, töôm taát, thaûo ngay, hoaø hieàn Canh nhaân: Ngoï meänh khaù khen, Nhaâm nhaân: Ngoï meänhquí quyeàn tinh thoâng Giaûp nhaân: Hôïi meänh voâ dung; Töø Muøi ñeán Söûu baàn cuøng khoán thay; Döông Ñaø, Khoâng Kieáp aên maøy Ña phieàn taâm söï tính ngaøy lo ñeâm Da ñen saéc haõm tính hen Kyk, Ñaø: taät muïc chaúng yeân moïi ñöôøng Thaùi döông mieáu vöôïng meänh phöông Loaøi ngöôøi trung nghóa tính cöông laï lung; Toát nhaát laïi chieáu Thaùi Aâm Töû vi, Taû Höõu, Loäc Quyeàn caùt tinh Döông maø cö Hôïi u minh Gaëp Khoa Quyeàn Loäc hoùa thaønh giaøu sang Döông hoäi Taû Höõu; Taøi, Quan Cuõng laø Khoâi Vieät, Khuùc Xöông laãy löøng Töû cung Baùt toaï cung Döông Caùt tinh hoäi hoïp sanh phöôøng quí nhi Cöï, Phaù thuï aùm Döông naøy Maét môø ïlao khoù, thò phí suoát ñôøi Linh, Hoûa, Hình, Kî cuøng nôi Deã sinh tai hoaï khoù rôøi traùnh xa Söûu Muøi: Nhaät, Nguyeät xem qua Ñoái cung coù meänhaét laø raïng danh Cuøng cö Muøi,Söûu cho minh Tam phöông voâ caùt khoù thaønh ñöôïc coâng Baáy giôø gaàn gaëp Tuaàn Khoâng Aân Quang, Thieân Quí, Khuùc Xöông chieáu mieàn Cuõng laø vaên caùch thaùnh hieàn Khaùc naøo Nhaät, Nguyeät caùc tín hôïp cuøng Saùt tinh Nhaät, Nguyeät haõm cung Nam thì gian ñaïo, nöõ doøng daâm boân Kình, Ñaø,Dieäu, Kî, Kieáp, Khoâng Laïi laø ñoâi maêt chaúng mong ñöôïc duøng Nhaät, Moäc, Maõ taïi Tî cung Tröôøng sinh, Phuï Baät hôïp cuøng; phuù vinh Baèng gaëp Töôùng Aán: binh huøng Phaûi thôø loaïn theá môùi thaønh coâng to Nhaät, Nguyeät ñòa chieám chôù ngôø Caùt tinh gia hoäi ñôï chôø theàm cung

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 33

Meänh Nhaät Nguyeät, gaëp Trieât Khoâng Ñoùng cung Giaûi aùch, hôïp cuøng hoûa Linh Coù Kình, Ñaø, Kî khaù kinh Löng coøng, maét chòu taät hình chaúng ngoa Nöõ Meänh: Döông chieám aét laø Phu nhaân, neáu chaúng gaëp ta aùc tinh Döông, Cöï, Hao thaät khoâng laønh Choàng con phoái hôïp baát thaønh hoân nghi Cöôùc giaûi: Sao Thaùi döông thöôøng goïi laø Nhaät, cung nhö Thaùi aâm thöôøng thöôøng goïi laø Nguyeät. Moät beân töôïng tröng maët trôøi, moät beân la maët traêng. Maät trôøi phaûi ñöùng ôû döông phöông, töø Daàn ñeán Daäu thì saùng suûa, coøn maët traêng ñöùng ôû aâm phöông, töø Daäu ñeán Söûu thì môùi ñeïp, tuy nhieân coù nhieàu caùch haõm maø toát, caàn ñöôïc chuù yù. Ñoái vôùi Nam meänh, Nhaät Mieáu, Vöôïng hay Ñaéc ñòa thì con ngöôøi vöøa taàm, maët vuoâng vaén, da hoàng haøo, daùng ñieäu ñöôøng beä, thoâng minh, cöông nghò, nhaân haâu. Ngöôøi sinh ban ngaøy vaø laø Döông nam, Döông nöõ thì toát taêng leân, nhöng neáu sinh veà ñeâm, maø laïi laø aâm thì toát bò cheát giaûm Nhaät Mieáu, Vöôïng, Ñaéc ñòa gaëp ñöôïc trung tinh hoäi nhö Xöông, khuùc, taû, Höùu, Tam Hoùa, Khoâi vieät, ñöïôc caùch naøo cuõng toát chuû veà taøi quan vinh hieån. Nhöng neáu gaïp phaûi Tuaàn, Trieät aùn ngöõ thì troïn ñôøi khoâng toaïi yù, thöôøng bò beänh ñau ñaàu, khí huyeát kem, caàn phaûi ly höông laäp nghieäp môi hay Neáu tröôøng hôïp treân gaëp phaûi aùc tinh, nhö Kình ñaø, Khoâng kieáp, Dieäu, Hình, Kî, thì trôû neân traéc trôû coâng danh tieàn taøi khi coù khi heát, laïi hay gaëp ta öông Neáu Nhaät ñaéc ñòa maø gaëp rieâng sao Hoùa Kî, khoâng coù aùc tinh khaùc taát bieán thaønh toát ñeïp voâ cung, giaøu sang vaø soáng laâu. NHAÄT HAÕM ÑÒA: Thaân hình beù nhoû, maët choaéc, tính öông gaøn, keùm beàn chí, maét keùm, troïn ñôøi vaát vaû, veà giaø môùi khaù giaû ñöôïc. Neáu haõm maø gaëp ñöôïc Tam Hoùa hay Xöông khuùc, Ñaøo hoàng, Taû höõu, Khoâi vieät, hay Haûo linh ñaéc ñòa taát bieát ra toát ñeïp veà taøi danh. Neáu gaëp ñöôïc Tuaàn, Trieät, thì cuõng trôû neân khaù, tuy thöôøng ly höông laäp nghieäp. Neáu haõm maø gaëp aùc tinh nöõa nhö Kình, Ñaø, Khoâng, Kieáp, Dieâu, Hình thì tai öông khuûng khieáp vaø yeåu. Ñoái vôùi nöõ meänh, neáu Nhaät ñaéc ñòa nhö caùc caùch treân trì phuùc thoï song toaøn. Neáu gaëp caùc caùch haõm nhö treân thì thöông ñau yeáu, ly höông, laäp gia ñình muoän hay laøm leõ môùi khoû caûnh ly tan. Neáu laém aùc tinh nöõa thì khaêc haïichoàng con, chæ soáng lang baït, khoâng thì yeåu töû. SAO VUÕ KHUÙC (Baéc ñaåu tinh – Thuoäc Kim – Chuû veà Taøi Baïch) Vuõ Khuùc Thìn Tuaát meänh Thaân Hoaëc laø Muøi Söûu caùt tinh hôïp phöôøng Quyeàn Loäc, Taû Höõu, Khuùc Xöông Uy danh hoáng haùch vang löøng chaúng hö Töù Moä : Tham, Vuõ ñoàng cö Ngoaøi 30 tuoåi môùi dö daû duøng; Neáu gaïp Kieáp Saùt thuû trung Laïi laø tieàn phuù haäu baàn chaúng sai Vuõ, Khuùc, Loäc, Maõ an baøi

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 34

Buoân xa hoaïch phaùt ít ngöôøi daùm ñöông Vuõ, Phaù: Tî Hôïi baát löông Neáu coù Tham, Saùt aét khoâng ra gì Hoaëc ñoø teå, hoaëc yeåu vi Vuõ meänh cung Maõo quí thay phaûi töôøng Vuõ nôi Tuaát Hôïi ba phöông Gaëp, Nguyeät, Tham, Kî treû thöôøng lao ñao Lieâm, Tham, Vuõ, Phaù chieáu vaøo Meänh vieân coù Ñeá doài daøo laém thay Vuõ Khuùc, Vaên Khuùc raát hay Ôû nôi vaéc ñòa laø tay anh huøng Vuõ, Hoùa (Loäc Quyeàn) Thaát Saùt ôû cung Thai Toïa, Khoi Vieät ba cung chieáu veà Aáy laø phaùt voõ uy nghi Mieáu Vaõ, Khoâi Vieät, chöùc thì taøi quan Tuõ Tham : taøi baïch khaù töôøng Khoâng gia aùc saùt aáy phöông hoaïch taøi Hôïi cung : Vuõ, Hoûa trung lai Ngöôøi sinh Giaùp Kyû, Nhaâm thôøi puù gia Daàn, Thaân, Vuõ Khuùc theá maø Gaëp Khoa, Quyeàn, Loäc aét laø Thaïch Vöông (Thaïch suøng, Vöông Khaûi) Vuõ, Tham, Saùt, Kî laø phöôøng Laøm ngheà kyõ ngheä tinh töôøng sinh nhai Vuõ, Kình, Quaû, Tuù, chôù sai Hoaëc Vuõ, Lieâm, Phaù troïn ñôøi tai öông (nhaát laø ôû haõm ñòa) Vuõ khuùc, Kieáp Saùt, Kình Döông Laø haïng aùc ñoäc Khoâng löôøng hieåm nguy Gaëp Vuõ, Tham, Phaù phaûi suy Neáu khoâng caùt dieäu ñaém meâ nhuïc tình Vuõ Khuùc goi Quaû tuù tinh Nöõ meänh gaëp phaûi cöôùp tranh quyeàn choàng Vuõ khuùc maø ôû meänh cung Ngoaøi thì ñaàu nhoû, beân trong noát ruoài. Giaûi thích: Vuõ Khuùc goïi laø taøi tinh chuû veà tieàn baïc. Ñoùng taïi meänh, voùc ngöôøi vöøa taàm, thöôøng ôû xa nhaø hay laø khaéc cha meï anh em, khaêc vôï hay choàng, lieâm con. Vuõ Mieáu ñòa ôû Söûu Muøi, Thìn, Tuaát, laø ngöôøi thoâng minh coù chí lôùn, coù oùc kinh doanh, neáu gaëp ñöôïc caùt tinh nhö Tam Hoùa, Taû Höõu, Khoâi, Vieät, Xöông Khuùc, taát ñöôïc phuù quí hieàn vinh troïn ñôøi, nhöng phaûi ngoaøi 30 tuoåi môùi thaønh ñaït. Traùilaïi neáu ñaéc ñòa maø gaëp Kieáp, Saùt thì bieán ra tieàn phuù haäu baàn, töùc khoaûng ngoaøi55 sa suùt. Vuõ taïi Maõo Daäu tuy cuõng khaù nhöng hay oám ñau vaø deã bò tai naïn. Vuõ haõm ñòa ôû Tî, Hôïi laø ngöôøi laån thaån, hay than vaët, suoát ñôøi lao ñao veà tieàn taøi vaø danh voïng. Nhöng neáu haõm maø gaëp ñöôïc Xöông Khuùc, Khoâi, Vieät, Taû Höõu, Khoa Quyeàn Loäc thì laøm ngheà kyõ ngheä thuû coâng hay buoân baùn coù theå khaù giaû ñöôïc vaø höôûng ñöôïc tuoåi thoï. Baèng nhö vöøa

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 35

haõm ñòa laïi vöøa gaëp aùc tinh nhö Kî, Hình, Dieâu thì maéc tai naïn khuûng khieáp, aét laø yeåu töû. Traùi laïi neáu haõm ñòa maø gaëp Hoûa Tinh maø ngöôøi sinh naêm Giaùp, Kyû thì coù theå trôû neân giaøu sang. Ñoái vôùi nöõ meänh vuõ Mieáu, Vöôïng hay Ñaéc ñòa laø ngöôøi ñaûm ñang, giaøu coù, neáu coù caùt tinh hoäi hoïp nöõa thì phuù quí toät ñoï. Nhöng phaûi laäp gia ñình muoän môùi traùnh ñöôïc noãi buoàn ñau. Gaëp haõm ñòa thì cuõng laø ngöôøi ñaûm ñang ñaáy nhöng tham lam baïo taøn, suoát ñôøi lao taâm khoå töù vì beänh taät tai hoïa, neùu gaëp caû aùc tinh aùm haïi nöõa thì laø haïng laêng loaøn, khaéc choàng haïi con khoù traùnh ñöôïc tai öông yeåu töû. SAO THIEÂN ÑOÀNG (Thuûy ñôùi Thoå – Nam ñaåu tinh – chuû : Phuùc ñöùc) Ñoàng mieáu : Tî Hôïi, Vöông : Tí Thaân Bính thì : Maõo, Daäu, Tuaát, Thìn cung Lôïi veà ñoäc chieám nôi Daàn aáy Haõm ôû Ngoï Muøi Söue khaù thoâng. Thieân Ñoàng ñaàu lôùn löng daày, Hình thôøi phì maõn, töôïng raøy phöông vieân Oân löông vaû laïi hoøa hieàn, Khoa Quyeàn taáu hôïp coû quyeàn coù uy Ñoàng ñoùng meänh, tính ñoåi thay, Laø sao thoï khaûo phuùc ñaày ñaùng ghi Haûo, Linh, Khoâng, Kieáp keå chi Gaëp Ñoàng : baàn khoå cuøng thì u meâ. Thieân löông Nguyeät ñöùc chieáu keà, Aét laø moâ phaät höôùng veà taêng ni Ñoàng nôi Tuaát Ngoï yeân vì, Haõm cung, nhöng tuoåi Ñinh thì hieån vinh; Neáu coù Hoùa kî theâm xinh Aáy laø öùng hôïp giuùp thaønh giaøu sang. Ñoàng. Löông cuøng hoäi Daàn, Thaân, Vöøa giaøu vöøa thoï giöõ phaàn yeân vui Ñoàng, Löông, Linh,Kî, Quyeàn, Khoâi Laïi gia song Loäc hoaïch taøi phuù thöông Ñoàng, Löông, Cöï ñoùng 3 phöông Tam Hoùa, Taû Höõu laø Phöôøng taøi naêng Ñoâng, Nguyeät cuøng ôû Ngoï cung Saùt tinh hoäi hôïp : kyû coâng aáy ngheà: Neáu gaëp ñöôïc Kình döông kia, Maø tuoåi Bính, Maäu, bieân thuyø töôùng coâng Ñoàng, Nguyeät : Tí, gaùi hoa dung, Gaëp Tang, Dieâu, Khoác; khoùc choàng laém phen. Cöôùc giaûi: Ñoàng toïa thuû, ngöôøi maäp, hôi thaáp, chaân tay ngaén, da traéng, maët vuoâng. ÑOÀNG : MIEÁU, VÖÔÏNG hay ÑAÉC ñòa laø haïn nhaân haäu, hay thích thay ñoåi coâng vieäc, nhaø cöûa, yù kieán, tuy ñöïôc höôûng giaøu vaø thoï.

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 36

Nhöng neáu ñoùng ôû Tî, Hôïi thì laø khaùch phieâu löu, laïi khaéc nhöõng ngöôøi tuoåi Ñinh vaø Canh, trong ñôøi thöôøng gaëp nhieàu baát maõn. Neáu göïp nhieàu caùt tinh hoäi thì phuù quí toät böïc. Traùi laïi neáu gaëp phaûi hung tinh nhö Hình, Kî, Linh Hoûa, Kình Ñaø, Khoâng Kieáp, thì tuy ñöôïc no aám, song troïn ñôøi lao taâm, khoå töù, deã maét bònh ôû boä tieâu hoùa. ÑOØNG : HAÕM ÑÒA ôû Ngoï, Muøi, Söûu laø keû keùm thoâng minh, noâng caïn thòch chôi bôøi aên uoáng, tuy thoï, nhöng lao ñao veà sinh keá, hya noùi khoaùt. Neáu ôû cung Ngoï, Tuaát maø ngöôøi tuoåi Ñinh cuõng khaù giaû. Ñoàng haõm gaëp ñöôïc caùt tinh cöùu vôùt raát nhieàu veà coâng danh vaø tieàn taøi. NÖÕ MEÄNH : ÑOØNG Mieáu Vöôïng, Ñaéc ñòa laø ngöôøi ñaûm ñang. Vöông phu ích töû. Nhöng ôû cung Tî, Hôïi laïi laø haïng daâm ñaûng, nhöng raát xoác vaùt, xoâng pha. Neáu gaëp Haõm ñòa thì laø haïng hoang taøn daâm daät, tuy no côm aám aùo, thöôøn hay laøm leõ hay muoän choàng? Chaúng may gaëp saùt tinh nöõa thì chung thaân cuøng khoán ly toâng, lang baïc, thöôøng mang beänh ôû Töû cung, boä Tieâu hoaù hay ñau maét. SAO LIEÂM TRINH (Aâm hoûa – Baéc ñaåu tinh – Chuû: Quan loäc vaø Hình nguïc) Lieâm trinh mieáu: Daàn, Thaân, Tí, Ngoï Vöông thì Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi cung Haõm nôi Tî, Hôïi ñoâi ñöôøng Cuøng laø Daäu Maõo cho töôøng ñeå phaân. Lieâm trinh haûo ñieäu thaân tröôøng Loä haàu, loä nhaõn maët maøy vaøng xanh Tính thôøi taùo baïo töông tranh Khí döõ khí laønh du ñaõng phaán hoa Muøi cung vinh döï ñoù maø Thaân cung cöï phuù, Hôïi ra cô haøn Lieâm ñaéc ñòa, Khuùc Xöông cuøng Laø ngöôøi vaên voû anh huøng löôïc thao Lieâm haõm Tî Hôïi xaáu sao, Laïi gaëp hung saùt lao ñao troïn ñôøi Lieâm trinh, Quan phuû cuøng nôùi, Haõm cung tai haïi kieáp ngöôøi ra chi Lieâm maø gaëp ñöôïc Töû vi Ôû cung Mieáu vöôïng quyeàn uy ñoù maø Gaëp Loäc Toàn aáy phuù gia Lieâm Tham, Saùt, Phaù phaùt ñaø vuõ coâng (ñaéc ñòa môi ñöôïc) Nhöng Lieâm vöôïng ñòa vaãn phoøng, Chôi bôøi töûu saét coù laàn coâng moân. Lieâm, Phaù, Nhaät, Nguyeät traøng phuøng Deâ ñau hai maét khi xong vieäc roài. Lieâm Hao : Taøi, Meänh cung ngoài Phaù taùn toå nghieäp ra ngöôøi baàn nhaân Lieâm, Hoûa : Khoâng, Kieáp, Phaù quaân

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 37

Haõm cung, thaét coå nô traàn heát duyeân Hình, Dieâu, Tham, Tî ngoä Lieâm Ôû cung Tî Hôïi laø ñieàm maïng vong Lieâm trinh ôû Maõo, Daäu cung Saùt tinh cung hoäi danh coâng khoù maøng. Lieâm cuøng Vaên khuùc khaù toan Ñoàng cung xuoâi ngöôïc moïi ñaøng khaûm kha Troïng Do uy maõnh aáy laø Lieâm trinh nhaäp mieáu (Daàn, Thaân, Tí, Ngoï) hôïp vaø Töôùng quaân Lieâm, Kieáp, Kình döông khaù phaân Ôû cung Maõo, Daâu aét phaàn nguïc lao Hoaëc laø töù saùt (Kình, Ñaø, Linh, Hoûa) traùnh sao xích xieàng Tham, Lieâm ñoàng ñoä ñaûo ñieân Trai thì phieâu laõng, Gaùi duyeân daâm taøng. Cöôùc giaûi: Lieâm ñoùng meänh, ngöôøi to lôn, cao, da thoâ, maét loài maøy raäm. LIEÂM : MIEÁU, VÖÔÏNG, ÑAÉC ÑÒA laø haïng thaúng thaén, nghieâm nghò, noùng naûy, troïn ñôøi khaù gaûi vaø thoï. Neáu ñöôïc trung tinh nhö Tam hoùa, Taû höõu, Xöôngkhuùc, Khoâi vieät hoäi thì thaät uy danh löøng laãy, phuù quí veïn toaøn. Traùi laïi neáu bò hung tinh aùm thì khoâng ñöôïc xöùng yù, toaïi loøng. Coâng danh traéc trôû, tieân cuûa töïu taûn, maø hay maéc tai öông. LIEÂM HAÕM ÑÒA (Tî Hôïi, Daäu Maõo) laø haïng khaéc nghieät, nham hieåm coù oùc kinh doanh, thöôøng kheùo veà kyû ngheä ; nhöng troïng ñôøi lo toan vaát vaû, hay vöôùng voøng lao lyù. Neáu gaëp hung tinh nöõa nhö Kî, Hình, Töù saùt, Luïc baïi thì chung thaân khoán ñoán, nguïc tuø, yeåu töû, maø cheát moät caùch thaûm khoác. Nhöng neáu haõm Tî, Hôïi maø gaëp rieâng Kî thì laïi trôû neân khaù giaû maø cuõng traùnh ñöôïc nhieàu tai aùch. Song neáu coù Kî maø laïi gaëp Vaên xöông hay Vaên khuùc thì laïi raát xaáu xa, nhaát laø tuoåi Bính caøng ñaùng lo ngaïi cho sinh meänh voâ cuøng. Neáu haõm ñòa ôû Maõo Daäu maø gaëp Linh, Hoûa laø haïng gian aùc, nguy hieåm, chæ chöïc haïi ngöôøi. VEÀ NÖÕ MEÄNH: neáu ñöôc Mieáu ñòa thì thaät toaøn haûo. Traùi laïi neáu laø Vöôïng hay Ñaéc ñòa tuy cung laø haïn ñaûm ñang, giaøu coù, song maët ngoaøi nghieâm nghò maø beân trong chöùa daâm taøng, theá naøo cuõng coù taät bò thöông, neáu gaëp phaûi saùt tinh thì caùi xaáu caøng taêng theâm. Soá phaûi xa lìa cha meï sôm vaø phaûi muoän laäp gai ñinh môùi hay. LIEÂM HAÕM ÑÒA ñoái vôùi nöõ meänh laø haïng ngöôøi ti tieän, ñoäc aùc khaéc choàng haïi con, mang nhieàu taät thöông, neáu khoâng sôùm lìa gia ñình thì cung vöôùng vaøo tuø toäi. Neáu gaëp caû saùt tinh hoäi thì aét laø yeåu töû maø cheát moät caùc tai naïn thaûm thöông. SAO THIEÂN PHUÛ (Nam linh – Thuoäc aâm Thoå – Chuû: Taøi Quyeàn) Thieân phuû aâm thoå mieáu cung Söûu, Muøi, Thìn, Tuaát, Maõo phöông hôïp quaàn Vöôïng nôi Tí, Ngoï khaù phaân: Ñòa : Daäu, Tî, Hôïi, Daàn, Thaân aáy maø Thieân phuû Mieáu Vöôïng khaù thoâng Maët troøn da traéng oân dung thuaàn hoûa.

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Thoâng minh vaø coù taøi ba Loäc, Quyeân, Khoâi, Vieät, caøng gia sang giaøu Kieáp, Khoâng, Linh, Hoûa chaúng maàu, Vöông, Ñaø bieán traù, theá aâu khoù heøn. Trieät, Tuaàn ñoùng ôû moät beân, Aáy laø coâ ñoäc chaúng neân keå gì; Hôïi cao hình aáy nhôù ghi, Troïn ñôøi ngheøo khoù tính thì phieâu löu Phuû raát gheùt nhöõng sao töù saùt (Kình, ñaø, Linh, Hoûa) Bieán con ngöôøi hieåm aùc gian manh Phuû caàn gaëp ñöôïc vaên tinh Hay laø hoäi hôïp vôùi mình Töû vi Nöõ meänh coù Phuû ai bì, Vöôïng phu, ích töû thaûo ngay hieàn hoaø Nhò haïn (Ñaïi, Tieåu haïn) gaëp chuû xem qua Neáu khoâng Hình saùt aét laø cao sang Phuû: Ngoï Tuaát hôïp laøng caùt dieäu, Traùnh Kieáp, Khoâng tuyeät dieäu sang giaàu Nhaát laø Giaùp, Tyû caøng maàu Trieàu vieân phuû Töôùng cung aâu theá naøy Queàn Thaàn hoäi caùch hay ñaõ roõ; Phuû, Töôùng, Löông cuøng boä caùt tinh Loäc toàn, Xöông, Khuùc beân mình, Hoaëc laø Taû, Höõu hieån vinh anh taøi. Phuû, Vuõ, Khuùc an baøi cung Tí Ngöôøi Giaùp, Ñinh caùch aáy raát hay Gaëp phaûi Tuaàn, Trieät ruûi thay, Tieáng bia mieäng xaáu thaùng ngaøy khoâng yeân; Nhöng gaëp tuoåi Canh Nhaâm, cheá ngöï Phuùc taøi kia vaãn cöù haïnh thoâng Phuû kî Khoâng Kieáp ñoàng cung, Gaëp Thanh long bieán thanh voøng caùt tinh Taøi, Ñieån haõy ñinh ninh xem roõ: Phuû Vuõ Quyeàn, Loäc ngoä giaøu sang Daàn cung Töû Phuû khaù töôøng Tam Hoøa, Kình, Baät laø phöôøng vaên Aáy vaên caùch chuyeån ngay voõ töôùng Naém quyeàn uy boán höôùng phuïc tuøng Neáu gaëp Khoâng,Kieáp giao laâm, Aét danh hö aûo coù laâm ñöôïc ñaâu. Phuùc cung thaáy ñöùng ñaàu Thieân phuû Ñòa kieáp kia vaøo ñoù ruûi thay, Ñoaùn raèng yeåu töû cung tay laïc loaøi.

www.tuviglobal.com 38

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 39

Cöôùc giaûi: Meänh coù Thieân phuû laø ngöôøi thanh tuù, taêng ñeàu, tính oân haäu, loøng töø taâm. Suy tö thaâm traàm, coù nhieàu trí hoùa. Troïn ñôøi nhaøn haï giaøu sang. Neáu gaëp phaûi Tuaàn, Trieät hay Khoâng, Kieáp thì mình hôi cao, tính hôi öông ngaïnh, thích hoang phí, phoùng ñaõng, hay tính chuyeän vieãn voâng, thöôøng tuùng thieáu hay baát maõn. Neáu gaëp nhieàu saùt tinh thì laïi laø haïn gian traù, löøa ngöôøi doái mình. Bôûi ñoù Phuû caàn traùnh ñöôïc Thieân khoâng, Ñòa khoâng, Ñòa kieáp, Tuaàn Trieät maø caøng gaëp ñöôïc caùt tinh caøng nhieàu söï gia taêng phuùc loäc. NÖÕ MEÄNH: Phuû ñoùng thì maët töôi nhö hoa, ôû nôi Mieáu, Vöôïng ñòa aét laø baäc ñoan thuïc, vöôïng phu ích töû; ôû nôi Ñaéc ñòa maø gaëp ñöôïc caùt tinh hoäi cuõng chaúng keùm phaàn phuù quí. Trong tröôøng hôïp gaëp Tuaàn, Trieät, Khoâng, Kieáp thì ñau khoå, lo aâu vì choàng con, vaø khoâng höôûng ñöôïc tuoåi thoï cao. Nhöng cuõng tuyø tuoåi ngöôøi maø cheá giaûm, vaø cuõng tuyø caùch maø suy cho ñuùng: ví nhö Phuû gaëp Kieáp, Khoâng maø laïi coù Thanh Long ñoùng ñoàng cung thì hoùa ra laønh. Hoaëc laø coù hung tinh, nhöng caùt tinh nhieàu hôn cuõng laø phöông theá ñeå giuùp cho Phuû röïc rôõ. SAO THAÙI AÂM (Baéc tinh – Aâm thuûy – Chuû: Ñieàn traïch) Hôïi, Tí, Söûu: Thaùi aâm mieáu ñòa; Daäu, Tuaát nay Vöôïng theá cho töôøng Muøi, Thaân lôïi ích ñoâi phöông Daàn, Maõo, Thìn, Tî, Ngoï phöôøn haõm cung Thaùi aâm : Thuûy, Baéc tính aáy höôùng. Ôû Mieáu cung tính voán thanh taân. Bính,Ñinh cö Tí giaøu sang Ñaõ loøng töø thieän, laïi laøng kinh luaân. Ngueät mieáu vöôïng truøng phuøng Xöông, Khuùc, Vieät, Khoâi, Khoa,Quyeàn, Loäc, Ñaøo, Hoâng, Thieân hæ Taû Höõu song song Giaøu sang hoà deã ai hoàng daùm tranh Hoaëc laø Nguyeät Meänh cung ñoäc thuû, Sanh vaøo ñeâm ñuùng buoåi trung tuaàn (töø muøng 10-20) Cuõng laø ñeïp ñeû muoân phaàn, Giaûm ñi neáu gaëp Trieät, Tuaàn aùn ngaên. Aáy laø soá ly toâng laäp nghieäp. Nhöng maét ñau hay lieät tuaàn hoaøn. Nguyeät gia gaëp Kî ñoàng saøn, Khoâng sao Saùt Baïi (Töù Saùt, Luïc baïi) giaøu sang troïn ñôøi. Nguyeät mieáu vöôïng laø ngöôøi to lôn Gaëp haõm cung hôi oám maø cao, Tính öa ngaâm vònh tieâu dao, Danh taøi neáu coù, nhôø vaøo vaên tinh Nguyeät haõm gaëp Trieät Khoâng thaønh quí Chæ sôï Hình, Dieâu, Tî muïc nguyeàn

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 40

Nöõ löu nguyeät vöôïng nhö treân Laø ngöôøi nhan saéc ñaûm ñang lôïi choàng Neáu gaëp Trieät Khoâng laøm leõ (hay muoän) Neáu gaëp Löông haõm ñòa ña daâm Maõo cung ñeán Tî chôù nhaàm Ngueät Löông hoïi hoïp chòu phaàn khaûm kho Haïn gaëp Nguyeät, Kình,Ñaø ñaùng ngaùn Aáy nhaân ly taøin taùn phaûi phoøng Nguyeät gaëp Long Trì ôû cuøng Tuy xaáu nhöng cuõng ñöôïc phaàn aám thaân Cung Theâ hoäi Thaùi Aâm Vaên Khuùc Vôï cao sang toät böïc nöõ löu Tham Lang vôùi Nguyeät cuøng ngoài Ôû cung haõm ñòa aáy ngöôøi daâm boân. Cöôùc giaûi: Meänh coù Thaùi Aâm mieáu ñòa, vöôïng ñòa thì ngöôøi to lôùn, da traéng maët vuoâng, thoâng minh hoaø nhaõ, töø taâm, thòch vaên chöông, myõ thuaät, ñöôïc höôûng giaøu sang vaø soáng laâu. Ngueät hôïp vôùi aâm nam nhaát laø sinh ban ñeâm vaøo khoaûng trung tuaàn cuûa thaùng töùc töø 10 ñeán 20 thì thaät laø toaøn myõ. Ñaõ Mieáu vöôïng, ñaéc ñòa maø gaëp caùt tinh hoäi thö Xöông khuùc, Khoâi vieät, Taû höõu, Tam hoùa, Ñaøo hoàng thì phuù quí ñeán toät ñoä. Nhöng neáu gaëp Tuaàn Trieät thì lao ñao hay ñau yeáu, maét keùm, ly höông, deã bò beänh tieâu hoùa. Neáu gaëp nhöõng saùt tinh nhö Linh Hoûa Kî Dieâu Hình thì caøng keùm nöõa tuoåi thoï cuõng chieát giaûm. Nhöng neáu ôû cung ñaéc ñòa thoâi (khoâng phaûi Mieáu, Vöông ñòa) maø laïi gaëp ñöôïc Tuaàn Trieät thì cuõng khaù phuù quí, baèng nhö gaëp Hoùa Kî ñoàng cung maø khoâng coù saùt tinh thì bieán ra toát voâ cuøng. THAÙI AÂM HAÕM ÑÒA ôû Daân, Maõo, Thìn, Tî, Ngoï thì tính öông ngaïnh thích ngaâm hao vònh nguyeät, khoâng tham danh lôïi, troïn ñôøi chaúng ñöôïc vöøa yù, deã bò taät thöông. Nhöng neáu haõm ñòa maø gaëp ñöôïc caùc sao toát nhö Xöông Khuùc, Khoâi Vieät, Taû Höõu, Tam Hoùa, Ñaøo Hoàng hoaëc gaëp Tuaàn Trieät thì trôû neân toát vaø tuoåi thoï cuõng taêng. Traùi laïi neáu gaëp caùc sao saùt tinh thì ñau oám taät nguyeàn vaø yeåu töû. Nguyeät duø Mieáu, Vöôïng, Ñaéc ñòa hay haõm ñòa maø gaëp Thieân Hình ôû ñoàng cung taát nhieân maét phaûi coù taät. Nöõ meänh: ÔÛ nöõ meänh vaø Nguyeät Mieáu, Vöôïng, hay Ñaéc ñòa laø haïng coù nhan saéc vaø ñöùc ñoä, raát ñaûm ñang, vöôïng phu ích töû. Neáu coù caùt tinh hoäi nöõa thì thaät quí voâ cuøng. Neáu Mieáu ñòa, Vöôïng ñòa maø gaëp Tuaàn Trieät ñoùng thì cuõng xaáu nhö ôû cung haõm ñòa, taát phaûi ñang dôû hoaëc laøm leõ, chòu buoàn thöông raát nhieàu veà cuoäc ñôøi tình aùi. Veõ ñôøi soáng thì lang baït, daâm ñaät, beänh ôû boä tieâu hoùa hay ôû töû cung, deã gaëp nhöõng tai hoïa khuûng khieáp vaø laø haïng yeåu töû. SAO THAM LANG (Baéc ñaåu tinh – Aâm thuûy – Chuû veà uy quyeàn vaø hoïa phuùc – Thuoäc loaïi hung tinh vaø daâm tinh) THAM LANG mieáu : Söûu, Muøi, Thìn, Tuaát Ñòa : Daàn : Thaân, bính : Tí, ngoï cung. Haõm veà Maõo ; Daäu khaù phaân, Cuøng laø Tî ; hôïi döï phaàn xaáu thay. Tham Lang mieáu vöôïng chí cung

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Mieáu thôøi ngöôøi lôùn laø gioøng löôïc thao/ Haõm cung Tî Hôïi xaáu sao Nhoû ngöôøi, meâ meät tieâu hao phong tinh ; Hieåm ñoïc maø laïi ña kinh Tham tình tham söùc quen mình baïc hung. Döông, Ñaø, Khoâng, Kieáp baàn cuøng Vuõ, Trinh, Saùt haõm haønh hung cöôùp ñöôøng Söûum Muøi : Tham vuõ ñoàng höông Thieáu nieân baát phaùt ; theá thöôøng boân ba, Ngoaøi 30 tuoåi môùi laø Giaøu sang, quyeàn theá moät nhaø vui thay. Tham : Töù Moä gaëp nhay Hoùa Tî Tuy ngöïôc xuoâi soá aáy hoaïnh thöông. Ñoàng cung Tham vôùi Vaên Xöông Da thôøi baïch bieán maët thöông lang ben. Cung töù Moä (Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi) Tham Linh hay Hoûa Aáy giaøu sang cao caû chöùc quyeân. Daàn Thaân, Tham gaëp Traøng sinh Khoâng sao aùt saùt thoï vinh aáy maø. Cung Tí, Hôïi ; Tham vaø Quyeàn, Vöôïng. Chuyeån thaønh ra soá söôùng giaøu sang. Nhaát laø Giaùp, Kyû ñoâi ñaøng. Hanh thoâng höôûng phuùc roõ raøng cô duyeân. Cung Daàn Thaân Tham Lieâm laïi ñoáng Gaëp Vaên Xöông, Quaûn Troïng lao trung Tham, Vuõ, Phaù Quaân hôïp cuøng Maø khoâng caùt dieäu aáy doøng daâm boân Tham Lieâm hoäi ñoàng cung phieâu laõng, Neáu nöõ nhi laø haïng daâm taø. Hôïi cung caøng haõm cem qua, Coù aùt tinh ñoùng aét ra baàn cuøng Tham Ñaø, ñoùng Daàn cung truî laïc Hoaëc Ngoï, Daàn coù aùt tinh voâ, Hoäi cung lang Hoå aâu lo Hoaëc seù ñaùnh, hoaëc naïn to ñôïi chôø Meänh Maõo, Daäu Tham cö thoaùt tuïc Gaëp Kieáp, Tî ray haún luùc hoaõn löông Tí, ngoï Tham ñoùng hai cung Neáu khoâng Quaàn Trieät laø phöôøng baát nhaõ Tham ñaøo soá Nöõ baàn daâm loaïn Ôû haõm cung haõy ñoaùn cho töôøng Tí ngoï, Maõo Daäu aáy phöông Nhöng coù Tuaàn Trieät laïi phöôøng ñoan trinh

www.tuviglobal.com 41

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 42

Cöôùc giaûi: Meänh coù Tham thuû ôû cung Mieáu. Vöôïng, Ñaéc ñòa laø ngöôøi cao lôn ñaãy ñaø, raâu nhieàu loâng raäm (ôû Mieáu ñòa coù noát ruoài to). Tinh trung haäu nhöng hôi töï ñaéc vaø hieáu thaéng, thích hoaït ñoäng cô nhaân, tham voïng to lôùn, coù oùc kinh doanh kieâm taøi toå chöùc. Laøm vieäc taát tích cöïc nhöng chæ ñöôïc buoåi ñaàu, sau hay chaùn. Thích ñaáu tranh giöõa choán ñoâng ngöôøi, öa aên ngon, maëtd deïp. Soá soáng laâu vaø phuù quí, tuy luùc thieàu thôøi hôi vaát vaû, phaûi ngoaøi 30 tuoåi thì môùi höôûng ñöôïc moïi sung söôùng, veà giaø caøng hoaïch ñaït. Neáu tham gaëp Vaên Xöông thì ña loang, maët lang ben. Ôû Daàn, Thaân, Tham Lieâm gaêp Vaên xöông laø soá Quaûn Troïng phaûi coù luùc vaøo lao. Neáu hôïinhng caùt tinh thì thaät toaøn myõ moïi beà, nhaán laø tuoåi Giaùp vaø tuoåi Kyû. THAM HAÕM ÑÒA( Tî, Hôïi Maõo, Daäu) laø ngöôøi yeám theá, laøm gì cung thaát baïi, chæ tu haønh môùi yeân thaân ; nhöng neáu gaëp Ñòa kieáp, Hoùa Kî, laïi phaù giôiù hoaøn tuïc. Neáu gaëp caùc saùt tinh thì voâ cuøng khoán khoù. Neáu ôû cung Tí, Ngoï thì cuõng khaù, thöôøng chuyeân veà kyõ ngheä, ly höông hay bò tuø nguïc. Duø Tham ôû MIEÁU, VÖÔÏNG, ÑAÉC ñòa hay HAÕM ñòa maø gaëp Hoùa Kî hay Thieân Dieâu ñoàng cung taát hay bò baét bôù giam caàm hoaëc tai öông soâng nöôùc. MÖÕ MEÄNH: Tham Mieáu, Vöôïng, Ñaéc ñòa laø ngöôøi taøi trí ñaûm ñöông can ñaûm, taùo tôïn, hay ghen tuoâng, soá giaøu sang. Neáu HAÕM ÑÒA thì laø haïng laøm leõ hay muoän tình duyeân, tính thaâm ñoäc , daâm ñaët, lang loaøn, mang nhieàu beänh, hay gaëp tai naïn ; neáu gaëp caû tung tinh nöõa thì thaät ñaùng cheâ voâ cuøng. Tham ôû BINH ñòa Tí Ngoï coù ñôõ ñöôïc ñoâi phaàn, neáu gaëp ñöôïc caùt tinh cung döï phaàn khaù giaû. SAO CÖÏ MOÂN (Baéc ñaåu tinh – Aâm thuûy – chuû ngoân ngöõ) CÖÏ MOÂN mieáu Maõo Daäu cung Vöôïng thì Tí, Ngoï, Daàn khoâng leõ baøn Ñaêc ñòa : Thaân Hôïi roõ raøng Haõm nôi Töù Moä, Tî cung raønh ranh CÖÏ MOÂN laø Thuûy Baéc tinh Mieáu vöôïng Tí Ngoï ñaõ ñaønh toát thay Mình troøn da traéng toùc nay Khoa, Quyeàn, Ñoâng, Loäc thöïc ñaày vinh xöông Cöï haõm Töù Moä ña ngaân, Phaûn phuùc nghi hoaëc, hoïc caøng toái taâm Nhöng ngöoài tuoåi Quí tuoåi Taân, Laïi höôûng phuùc loäc döï phaàn yeân vui Kình, Ñaø Linh, Hoûa cuøng ngoài Vôùi sao Cöï Tuù troïn ñôøi tai öông Kình, Cöï : Tî khaù ñeà phoøng Nöôùc soâng, tröø tuoåi Bính; Taân an toaøn Hôïi, Tí : Cöï, Loäc, Quyeàn raát quí Gaëp Loäc toàn bieán theå ra hö; Mang bao cao voïng mòt môø, Nhö theo maây aùm, nhö chôø boùng xa. Tí Ngoï gaëp Khoa, Quyeàn, Loäc

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 43

Aáy laø ngöôøi ña hoïc ña naêng, Vaän thôøi heïn loái thanh vaân, Giaøu sang ñôïi böùôc möôøi phaàn coù dö. Cöï gaëp Hoå, Tueá, Phuø hoäi vieân, Aáy laø ngheà thaày kieän quan toaø. Cöï Moân vôùi laïi ÑaøLa Noát ruoài laï moïc ôû vaø chaâu thaân Cöï hoaëc Ñoàng ôû cung Thìn, Tuaát Coù Khoa tinh du thuyeát 4 phöông Cöï, Nhaät ñoàng thuû daàn, Thaân Ba ñôøi vinh hieån chaùu con sang giaøu. Gaëp Quyeàn, Phöôïng theá du raát hieám Gaëp Loäc Toàn laïi keùm laém thay Maõo, Daâu : Cô, Cöï raát hay Coâng danh vinh hieån laïi tay hoang taøn. Gaëp Song Hao laø laøng quaân theá Tuoåi Aát Taân Bính Kyû theâm giaøu Nöõ löu caùch aáy ñeïp sao Vöôïng phu ích töû caøng maøu caøng xinh Cöôùc giaûi: Meänh coù Cöï moân thì ngöôøi thaáp, da traêng, maët vuoâng maét hôi loä. Cöï Mieáu, Vöôïng, Ñaéc ñòa thì thoâng minh, coù möu trí, xeùt ñoaùn gioûi, lôøi ñanh theùp, ñöôïc giaøu sang, thoï phuùc. Neáu gaëp ñöôïc saùt tinh hoäi taát phuù quí veïn toaøn, uy quyeàn hieån haùch, danh tieáng laãy löøng. Cöï : Mieáu, Vöôïng, Ñaéc ñòa maø gaëp Xöông khuùc, Khoâi vieät, Khoa, Tueá laø haïng vaên taøi loãi laïc, aên noùi huøng hoàn, hôïp cho ngaønh chính trò, chuyeân veà phaùp luaät vaø ngoaïi giao. Neáu laïi gaëp Hoå, Tueá, Phuø laø ngöôøi gioûi veà luaät phaùp, lyù luaän, thöôøng laøm ngheà Thaày kieän, Quan Toaø. Cöï ôû cung Tí, Ngoï laø ngoïc trong ñaù (Thaïch trung aån ngoïc) neân caàn gaëp ñöôïc Tuaàn, Trieät hay Hoùa Loäc thì ngoïc môùi loä ra ñöôïc, thì môùi ñeïp röïc rôõ. Neáu khoâng aëp ñöôïc caùch naøy hay laïi gaëp Loäc toàn thì laø chìm, aáy laø haïng ña hoïc ña naêng, nhöng khoâng gaëp ñöôc thôøi vaän hieån haùch. Neáu laïi gaëp hung tinh nhö Kî, Hình, Saùt, thì tuy coù thoï, song khoâng bao giôø ñöôïc toaïi yù vöøa long. Söùc khoeû suy keùm, mang beänh ôû boä sinh duïc, hay coù taät ôû maét, thöôøng mang tieáng thò phi, hay bò kieän caùo. HAÕM ÑÒA: ôû Töù moä (Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi) laø ngöôøi gian xaûo, keùm saùg suoát, khaéc nghieät, ña nghi, aên noùi hoà ñoà, khoaùc laùc, khoâng thòch giao thieäp, ñôøi laém vaát vaû, ña beänh hay maéc tieáng thò phi kieän caùo, khong thoï. Nhöng cöï haõm ôû Thìn, Tuaát ñoái vôùi tuoåi Quí Taân thaønh saùng suûa, ñöôïc höôûng giaøu sang vaø traùnh moïi tai öông. Nhöng ñoái vôùi tuoåi Canh, Ñinh thì laïi taêng boäi phaàn xaáu xa; ñôøi thaät thaûm khoác ñeán cuøng ñoä Cöï haõm ôû Söûu, Muøi ñoái vôùi tuoåi Aát, Bính, Taân laïi thaønh ñeïp hoïc gioûi, hieån ñaït. Cöï haõm ñoái vôùi caùc tuoåi khaùc maø gaëp ñöôïc nhieàu caùt tinh cuõng laø haïng coù vaên tai. Khaù giaû. Neáu laïi gaëp Tueá, Loäc hoäi thì ñi buoân phaùt ñaït. Neáu gaëp phaûi Saùt tinh, Kî, Hình thì chung thaân cuøng khoán, tai naïn khuûng khieáp Chuù yù: Cöï duø Mieáu, Vöôïng, Ñaéc ñòa hay Haõmm ñòa maø gaëp phaûi Hoùa Kî ñoàng cung taát phaûi tai naïn veà soâng nöôùc hay xe coä.

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 44

Nöõ meänh : Cöï ñaéc ñòa laø ngöôøi ñöùc ñoä, vöôïng phu ích töû, coù taøi xoác vaùc. Neáu gaëp caøng nhieàu caùt tinh caøng quí. Gaëp Cöï haõm ñòa laø ngöôøi coù töông lai, ai troâng thaáy cung meán, nhöng laø haïng daâm daät, honag ñaøng, gian tham,aên noùi saøm sôû, chua ngoa. Ñôøi tình aùi thöôøng dang dôû, yeåu töû. SAO THIEÂN TÖÔÙNG (Nam Tinh Ñaåu – Döông Thuûy – Chuû Quan Loäc phuùc Thieän) THIEÂN TÖÔÙNG mieáu : Daàn Thaân Vöôïng thì Tí Ngoï, Tuaát, Thìn cung Ñaéc ñòa : Tî, Hôïi, Söûu, Muøi vò Haõm thì Maõo, Daäu khaù töôøng phaân. THIEÂN TÖÔÙNG, Döôøng Thuûy keå ñi Mieáu ñòa töôùng maïo uy nghi thanh nhaøn Tinh thôøi chaúng chòu noùi caøn Loøng thôøi nhieäm nhaët moïi ñaøng ung dung Thìn Tuaát Töôùng ngoä Thieân Khoâng Caùt tinh gia hoäi, uy trong quyeàn ngoaøi Mieáu cung taøi caùn hôn ngöôøi Haõm cung thôø phuïng söûa nôi laøm thaày Töôùng : Mieáu aùn ngöõ thaân nay khoù toaøn: Hoaëc bò suùng ñaïn ñao göôm, Töù chi ñaàu maët taät thöông ñoù maø. Cung QUAN : Töôùng doùng xem qua, Neáu gaëp Tuaàn Trieät khoù maø raïng danh, Thìn Tuaát Töôùng ñoùng cuõng xinh Aáy laø quí hieàn ñua tranh vôùi ngöôøi Tò Ngoï : Lieâm Töôùng cuøng ngoài Giaùp Kình döông aét nguïc tai ñôïi ngay Nöõ löu Töôùng Ñòa raát hay Hieàn phu, quí töû thaùng ngaøy thaûnh thôi Töôùng Hoàng soá gaùi yeân vui, Choàng sang keát nguyeän phuùc thoâi doài daøo Neáu gaëp Khuùc, Caùi, Moäc, Ñaøo Vaã laø phuùc troïng, tính aâu ña tình. Cöôùc giaûi: Töôùng ñoùng Meänh ôû cung Mieáu, Vöôïng, Ñaéc ñòa thì ngöôøi coù thaân hình nôû nang, cao vöøa taàm, da traéng, daùng maët uy nghi, tính ñoân haâu, raát thoâng minh, thích aên ngon maët ñeïp, ñöôïc höôûng vinh hoa phuùc thoï. Neáu gaëp nhieàu caùt tinh thì thaät laø toaøn myõ. Neáu Vöông, ñòa maø gaëp Kình, Ñaø thì laïi chuyeân veà kyõ ngheä hay laø kinh doanh, vaø chaéc chaén laø phaùt ñaït. Trong tröôøng hôïp gaëp nhieàu Hung tinh khaùc ñoùng thì aét keùm veà söï toát ñeïp, nhöng cuõng ñöôïc giaøu coù vaø an vui, khoâng coù gì ñaùng lo ngaïi. Song neáu gaëp Tuaàn Trieät thì coâng danh traéc trôû, tieàn baïc eo heïp, hay gaëp aùch nhö

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 45

dao suùng, vaø chaéc khoâng ñöôïc thoï. Neáu gaëp Thieân Hình ñoàng cung thì ñaàu, maët tay chaân bò thöông tích. NÖÕ MEÄNH :Coù Töôùng Mieáu, Vöôïng, Ñaéc ñòa laø ngöôøi coù taøi ñaûm ñang, hay ghen. Neáu caùt tinh cuøng hoäi thì thaät laø hoaøn myõ, aáy laø soá vöôïng phu ích töû. Neáu gaëp Tuaàn Trieät thì coâ ñôn, khoán khoù. Vì ñöôïc giaøu coù thì khoâng thoï. Thieân Töôùng Haõm ñòa cuõng laø gaùi coù taøi, nhöng troïn ñôøi buoàn khoå veà choàng con. Neáu haõm maø gaëp hung tinh nöõa thì laø haïng laên loaøn, khaéc choàng, haïi con, khoù höôûng thoï. SAO THIEÂN LÖÔNG (Nam tinh – Aâm thoå ñaùi moäc – Chuû Phuï Maãu, Phuùc thoï) THIEÂN LÖÔNG mieáu : Ngoï, Tuaát, Thìn Vöôïng thì Tí, Maõo, laïi Daàn, Thaân Ñaéc ñòa nôi Muøi, Söûu cung Haõm nôi Tî Hôïi, Daäu phoøng khaù hay THIEÂN LÖÔNG thuoäc Thoå nam tinh Loøng laønh, caån thaän, cao thanh ai tay; Xöông Khuùc Taû Höõu raát hay, Cuõng laø vinh hieån cuõng tay binh quyeàn Haõm cung ngoä Saùt öu phieàn: Nam ña laän ñaän, nöõ duyeân nhôù nhaøng Ngoï cung : Löông meänh ai ñang, Tuoûi Ñinh, tuoåi Kyû giaøu sang ai bì. Löông ñaéc ñòa ñoàng vì Xöông, Khuùc Hoaëc Thaùi Döông, Hoùa Loäc hieån vinh Maõo cung Löông Nhaät cung sinh Maët töôi vuoâng vöùc, ñôøi ñaønh quan sang Töø cung Tí tieáp lieàn ñeán Ngoï, Coù Thieân Löông hoäi chieáu Nguyeät, Linh, Aáy ngöôøi taøi caùn tinh anh, Haún nhieân höôûng troïn phuùc laønh khaù phaân. Ñoàng, Löông hoäi Daäu, Thaân moät khoái Troïn ñôøi ngöôøi traùnh moïi tai öông: Neáu coù Cô, Nguyeät hôïp Phöôøng Thoâng minh aáy keû giaøu sang theâm maøu. Löông: Tî, Hôïi theá aâu haõm ñòa Nam phieâu boàng, nöõ aáy daâm boân. Löông Phuøng Hao, Saùt: Tî cung, Aét laø khoù traùnh khoûi voøng ñau thöông Cung Tî, Hôïi ñöùng cuøng Thieân maõ Chí ñoåi thay aáy gaõ phieâu linh. Coøn nhö Nöõ meänh cho raønh Caùch naøy thaáy roõ daâm tình haï löu.

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 46

Cöôùc giaûi: Meänh coù Thieân Löông thì thaân hình don, da traéng, thanh tuù, tính khoan hoøa, ñöôïc höôûng thoï. Löông Mieáu, Vöôïng, Ñaéc ñòa maø gaëp phaûi Xöông Khuùc, Khoâi vieät, Taû Höõu, Tam Hoùa chaéc chaén laø phuù quí vaø uy quyeàn. Neáu gaëp caû Thaùi tueá laø haïn vaên taøi: Neáu gaëp Hình, Dieâu, Quang qui laø baäc löông y. nhöng neáu gaëp phaûi Tuaàn, Trieät thì lao khoù troïn ñôøi, deã gaëp tai öông, neân tuoåi thoï chieát giaûm. HAÕM ÑÒA: ôû Tî, Hôïi, Daäu laø keùm thoâng minh raát nhieøu: laïi thích phoùng ñaõng, phieâu löu, thay ñoåi chí höôùng luoân, suoát ñôøi phaûi boân ba lao toaùi. Neáu gaëp phaûi hung tinh, nhaát laø Linh, Hoûa taát trong ngöôøi phaûi mang taät. Neáu khoâng thì cheát yeåu moät caùch theâ thaûm ôû cung Tî haõm maø Löông gaëp song Hao, thì deã bò ñao thöông. MÖÕ MEÄNH : Gaëp Löông Mieáu, Vöôïng, Ñaéc ñòa laø ngöôøi hieàn hoøa. Neáu gaëp ñöôïc caùt tinh hoäi thì laø baäc hieàn phuï, vöôïng phu ích töû, thì troïn ñôøi sung söôùng. Nhöng duø ñaéc ñòa maø gaëp Tuaàn, Trieät aùn ngöõ thì muoän tình duyeân hay laø leõ : neáu khoâng taát phaûi sôm trôû neân goùa buïa Neáu ôû Haõm ñòa thì laø gaùi phoùng ñaõng, öa vieäc böôùng ong, suoát ñôøi laän ñaän veà choàng con. Neáu haõm ñòa maø gaëp hung tinh nöõa laø haïng haø tieän daâm daät, khaéc choàng, haïi con. Neáu khoâng soáng cuoäc ñôøi coâ ñôn thì cuõng yeåu chieát. SAO THAÁT SAÙT (Nam tinh – Döông Kim Ñaùi Hoûa – chuû uy vuõ, saùt phaït) THAÁT SAÙT mieáu : Daàn, Thaân, Tí, Ngoï Vöôïng thìTî Hôïi, Ñòa : Söûu Muøi Haõm veà Maõo Daäu aáy ngoâi, Cuøng laø Thìn, Tuaát laø ngöôøi baïo hung. THAÁT SAÙT maét lôùn ñoïi ñeøn Vieäc laøm muoân choùng moät phen cho roài, Tính thôøi hay ñoäng hay thoâi, Laïi theâm hung baïo nhöû loâi chaêng laø Heïn ñeán roài laïi boû qua, Baïo hoå baêng haø naøo coù sôï ai. Daàn, Thaân, Tí, Ngoï höõu tai, Khoâi Vieät, Taû Höõu trieàu lai caøng maøu. Quyeàn Loäc Xöông Khuùc sang giaøu, Laïi coù Töû phuû coâng haàu ñeán tay. Thìn, Tuaát, Maõo, Daäu khoán thay Laøng ñaày gian aùc meänh naøy yeåu thöông Thaát Saùt, Hình, Kî, Ñaø, Döông Chaúng maët thì maét coù thöông môùi laø.. Cung Tî : Saùt aáy laø ñeïp quaù. Neáu chaúng may Tuyeät, Hoûa cuøng ngoài, Aáy phöôøng taøn nhaãn ñoù thoâi, Aáy phöôøng khaùt maùu tanh hoâi saùt gì.

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 47

Lieâm : Muøi Söûu cuøng vì Thaát Saùt, Tuy cang kieân nhöng chaéc cheát ñöôøng: Nhöng maø Kyû, Aát sinh nhaân Anh huøng trí dung möôøi phaàn khaù khen. Saùt : Maõo, Daäu, Tuaát, Thìn haõm ñòa Bieát laém ngheà nhöng chaû tinh thoâng. Saùt kình ôû taïi Ngoï cung Tai öông thaûm khoác chôø trong cuoäc ñôøi Nhöng Giaùp, Kyû laø ngöôøi caùi theá, Baäc anh huøng ñòa vi theânh theânh Coøn Saùt mieáu ñòa gaëp Hình Aáy laø voõ nghieäp noåi danh töôùng taøi Saùt Tí Ngoï duyeân haøi hieàn phuï, Gaëp Kieáp Dieâu laïi ôû ñoäc thaân. Nhan Hoài yeâu chieát khaù phaân, Meänh phuøng Tuîet ñòa, Saùt cuøng Ñaø, Döông Saùt Kình, Hoûa veà phöông haõm ñòa Soá ngheøo naøn, ñoà teå ra chæ Theâm Ñaø, Linh thaät ñaùng cheâ, Löng gaø taät aùch, moïi beà tai öông Kìa Nöõ meänh : Ñinh, Taân 2 tuoåi Saùt, Phaù, Tham laïi hoäi Vaên Xöông Aáy laø goaù buïa ñaùng thöông Neáu khoâng cuõng chòu dôû dang duyeân tình. Cöôùc giaûi: Meänh coù Thaát Saùt thì ngöôøi vöøa taàm, da ngaâm ngaâm ñen, maét to vaø hôi loài, tính öông ngaïnh, noùng naûy, laøm gì cuõng muoán cho choùng xong. Saét Mieáu, Vöôïng, vaø Ñaêc ñòa laø ngöôøi duõng maõnh, coù möu côi, ñöôïc nhieàu ngöôøi tin phuïc, giaøu sang, thoï, nhöng thöôøng luùc thaêng traàm. Ngöôøi tuoåi Giaùp, Canh, Ñinh, Kyû gaëp saùt thì taøi quan toaøn myõ. Saùt gaëp ñöôïc caùt tinh hoäi hay gaëp ñöïôc Kình döông ñaéc ñòa cuõng coù uy quyeàn lôùn. Chaúng may gaëp phaûi hung tinh thì laø tính khí taøn nhaãn, coù nhieàu taät beänh, hay gaëp tai naïn. HAÕM ÑÒA : ÔÛ Maõo, Daäu vaø Thìn Tuaát laø haïng hung baïo, hay khoaùt laáy thöôøng laøm ngheà ñoà teå, thôï reøn. Neáu giaøu thì yeåu. Tröø tuoåi Aát, Taân laïi khaù giaû. Saùt haõm maø gaëp Hình ñoàng cung aét phaûi tuø toäi, hoaëc bò gieát, bò tai naïn ñao thöông NÖÕ MEÄNH : Saùt Mieáu, Vöôïng, Ñaéc ñòa laø ngöôøi gan goùc, baïo daïn, hay ghen ñöôïc höôûng giaøu sang, song neáu laäp gia ñình sôùm theá naøo cuõng coù sinh ly töû bieät. Neáu gaëp ñöôïc caùt tinh taát phuù quí toät ñoä. Saùt haõm ñòa laø haïng ñaøn baø loøng lan daï thuù, khaéc choàng, haïi con ña mang taät beänh, thöôøng gaëp tai öông. Neáu gaëp phaûi hung tinh nöõa thì thaät laø chung thaân cuøng khoán vaø chaéc chaén laø yeàu töû. Neân xem kyû phuù ôû treân vaø suy nghieäm cho tinh töôøng. SAO PHAÙ QUAÂN (Baéc tinh – Aâm thuûy – Chuû : phu theâ, hao taùn) PHAÙ QUAÂN mieáu Tí Ngoï cung

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Vöôïng thôøi Muøi Söûu, Ñòa Thìn Tuaát Bình nôi Tî Hôïi, Haõm Daàn Thaân Cuøng laø Maõo Daäu ñoái cung ñoù maø

www.tuviglobal.com 48

Phaù Quaân aâm thuûy keå ra Löng daày, mình thaáp laïi laø mi thöa : Tính cöông chaúng coù ai öa: Ra loøng baïc aùc chaúng vöøa ñöôïc laâu Thìn Tuaát hieåm ñoäc möu saâu, Boû chöng toå nghieäp môùi haàu nen thaân Vöôïng ñòa Tí Ngoä hai cung; Taû Höõu; Tam Hoùa 3 phöông chieáu veà. Aáy ngöôøi hieån ñaït danh ghi, Gaëp Kình ñaéc ñòa laïi tay sieâu phaøn. Phaù ; Tham gaëp Töû vi lang Hoäi cuøng Lieâm, Saùt; quan sang saün daønh Töù Moä : Phaù gaëp Loäc; Hình Uy quyeàn chaéc haèn raïng danh ñoù maø Thìn; Tuaát : Phaù gaëp Tuaàn, Khoa, Tuoåi sanh Quí; Maäu thaät laø hieån vinh. Phaù, Hoûa, Vieät ñoùng Daàn, Thaân Gioûi veà kyõ ngheä, tinh töôøng xöôûng cô Phaù, Kình Taû Höõu chôù ngôø Ôû cung Maõo, Daäu aét laø loaïn quaân Phaù, Hoûa, Hao aáy keà gaàn, Khoù traùnh tai naïn daønh phaàn tröôùc sau Phaù, Tham, Loäc, Maõ giao nhau Nam thì laõng ñaõng, nöõ maàu ña daâm Phaù cuøng Linh, Hoûa giao laâm Boân ba lao toaùi, lo phaàn aám no Phaù, Lieâm,Tang, Ñaåu cuøng loø Töø cao ngaõ xuoáng ñôïi giôø hoaï tang Phaù, Hao, Linh; Nhaãn (Kình döông) cung Quan, Gaëp Tham haõm ñò, tính ñaøng aên xin Phaù Quaân Nöõ meänh khaù cem Ñaéc ñòa, Caùt Dieäu hoøa hieàn hieån vang Haõm cung aùc ñoäc daâm loaøn, Chæ laøm keá thieáp khoûi ñaøng sinh ly Cöôùc giaûi: Meänh coù Phaù Quaân thì thaân hình ñaûy ñaø, vöøa taàm (Neáu ôû Ñaéc ñòa vaø haõm ñòa thì thaân hình hôi thaáp), maét hôi loä; haàu loä loâng maøy thöa, Phaù ôû Mieáu vöôïng vaø Ñaéc ñòa laø con ngöôøi thoâng minh; cöông nghò; töï ñaéc coù thuû ñoaïn; can ñaûm; thích hoaït ñoäng; ham saên baén ; tính hay öa nònh hoùt. Soá ñöôïc giaøu sang nhöng ñôøi hay gaëp böôùc thaêng traàm, tieàn baïc cuõng danh töïu taùn baát thöôøng. Ngöôøi tuoåi Ñinh vaø tuoåi Kyû, tuoåi Tí ñaéc

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 49

caùch, höôûng ñöôïc phuù quí song toaøn; coøn tuoåi Bính, tuoåi Maäu tuoåi Daàn, tuoåi Thaân cuõng ñöôïc höôûng phuù quí nhöng hay maéc tai öông. Neáu ñöôïc caû caùt tinh hoäi nhö Tam Hoùa, Taû Höõu, Xöông Khuùc, Töôùng Aán hay laø gaëp hung tinh ñaéc ñòa nhö Kình Ñaø, Khoâng Kieáp thì thaät laø coâng danh thaúng böôùc; uy quyeàn hieån haùch. Nhöng neáu phaù ñöôïc Mieáu, Vöôïng Ñaéc ñòa maø gaëp caùc sao xaáu haõm ñòa hay Ñaïi Tieåu Hao, Baïch hoå, Hoùa Kî, Thieân Hình thì coâng danh traéc trôû, boân taåu ñoù ñaây, deã vöôïng tuø toäi, tuoåi thoï chieâtd giaûm, PHAÙ HAÕM ÑÒA: laø ngöôøi öông ngaïnh, hung tôïn nham hieåm, baát nhaân, coù oùc kinh doanh, thöôøng chuyeân veà kyõ ngheä maùy moùc, buoân baùn hay maéc tai aùch, chieát yeåu. Phaù haõm ñòa taïi Maõo Daäu maø ngöôøi tuoåi Aát tuoåi Taân vaø Tuoåi Tí thì trôû neân khaù giaû, Phaù haõm ñòa taïi Daàn, Thaân maø ngöôøi tuoåi Fiaùp tuoåi Canh tuoåi Ñinh tuoåi Kyû cuõng khaù. Phaù haõm ñòa taïi Tî Hôïi maø ngöôøi tuoåi Maäu cuõng traùnh khoûi ñöôïc tai öông. Phaù haõm ñòa maø laïi gaëp Kình Ñaø Khoâng, Kieáp ñaéc ñòa cuõng trôû neân giaøu sang, nhöng khoâng khoûi tai aùch, nhöng neáu haõm maø gaëp Luùc Baïi, Töû Saùt ôû cung haõm thì ña mang taät aùch, yeåu töû, cheát moät caùch thaûm thöông. NÖÕ MEÄNH: Phuùa ñöôïc Mieáu, Vöôïng, Ñaéc ñòa laø ngöôøi ñaûm ñöông baïo daïn, can tröôøng nhöng hay ghen tuoân, tuy cuõng döï ñöôïc phaàn giaøu sang, song phaûi muoän laäp gia ñình, hoaëc laøm leõ thì môùi traùnh khoûi khoùc choàng. Neáu haõm ñòa thì laø haïng ñaøn baø aùc ñoäc daâm daät, khoù thoï hay gaëp tai aùch. A> NHOÙM CAÙT TINH (TRUNG TINH VAØ BAØNG TINH) SAO THIEÂN KHOÂI (Nam tinh – Döông Hoûa Ñaùi Kim) SAO THIEÂN VIEÄT (Nam tinh – Aâm Hoûa Ñaùi Moäc) Hai sao Khoâi Vieät Chuû: Khoa giaùp quyeàn töôùc KHOÂI VIEÄT hoäi ôû Meänh laø bieåu thò con tröôûng, reå: khoâng phaûi thì sau naøy cuõng chieám tröôûng. Khi Khoâi Vieät gaëp caùc Vaên Tinh nhö Taû Höõu, Xöông Khuùc, Hoùa Khoa, Thaùi Tueá, Taáu Thöu laø haïng vaên taøi loãi laïc: Neáu gaëp chính tinh Töû, Phuû thìlaø baäc vaên voõ kieâm toaøn, coù oùc laõnh tuï, coù oùc toå chöùc. Coù Khoâi Vieät, Xöông khuùc, Loäc toàn hoäi maø khoâng gaëp caùt tinh hay Kî, Hình neân höôûng phuù quí vaø soáng laâu. Nhöng neáu gaëp saùt tinh thì trong ngöôøi coù nhieàu taät beänh khoù chöõa. Neáu rieâng Thieân khoâi ôû Meänh maø theâm caùt tinh thì cuõng raát quí hieån, nhaát laø gaëp Töû vi taïi cung Ngoï. Khoâi Vieät maø giaùp meänh cuõng laø baäc thoâng minh, sôùm thaønh ñaït, ñöôïc ngöôøi ngöôøi kính trongj, hay gaëp quí nhaân. Khoâi Vieät, Xöông Khuùc gaëp Khoâng Kieáp thì trôû neân voâ duïng, neáu gaëp Hoùa Kî thì giaûm thoï. Khoâi hay Vieät maø gaëp Hoùa, Linh,Hình thì laém tai öông, deã bò seùt ñaùnh hay ñieän giaät. Khoâi Vieät gaëp Phuùc (Thieân quang, Thieân phuùc) goïi laø boä Töù quí. NÖÕ MEÄNH: Gaëp Khoâi vieät cuøng caùt tinh hôïp laø baäc hieàn phuï, raát vöôïng phu ích töû, troïn ñôøi giaøu sang. Neáu gaëp Tuaàn Trieät hay hung tinh haõm thì phaûi lao taâm, maéc nhieàu tai öông tuoåi thoï chieát giaûm. BOÏ SAO XÖÔNG KHUÙC SAO VAÊN XÖÔNG

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 50

(Baéc ñaåu tinh – Döông Kim ñaùi thoå) SAO VAÊN KHUÙC (Nam ñaåu tinh – Döông Thuyû ñaùi Hoûa) Hai sao chuû : Vaên chöông, Myõ thuaät, Khoa giaùp mieáu ñòa : Tî, Daäu, Söûu – Ñaéc ñòa: Thaân Tí Thaân. Vaên xöông: : Lôïi ñòa: Hôïi Daäu – Haõm ñòa: Daàn, Ngoï, Tuaát Vaên khuùc : mieáu : Tî, Söûu, Daäu – Vöôïng: Hôïi, Maõo, Muøi Ñaéc ñòa: Thaân Tí Thìn – Binh: Daàn Haõm ñòa: Ngoï Tuaát Xöông Khuùc ñoùng meänh thöôøng coù noát ruoøi kín, maét saùng, tai thính, coù vaên taøi vaø naêng khieáu veà aâm nhaïc. Xöông Khuùc mieáu vöôïng ñòa hoïp vôùi caùt tinh nhö Töû Phuû Khoâi Vieät Taû Höõu Tam Hoùa thì sôm ñoã ñaït hieån vinh. Neáu gaëp Ñoàng Löông ñaéc ñòa thì coù nhieàu taøi kheùo. Nhöng neáu gaëp phaûi Tuaàn Trieät hay hung tinh aùm thì coâng danh traéc trôû, hay gaëp tai hoïa. Khuùc ñaéc ñòa gaëp Vuõ ñoàng cung laø tay vaên voõ coù uy quyeàn, nhaát laø ngöôøi tuoåi Giaùp thì uy danh löøng laãy. Khuùc ñaéc ñòa laïi gaëp Tham Hoùa ñoàng cung hay laø hoäi chieáu taát coù quan chöùc vaø giaøu sang. Vaên Xöông mieáu ñòa gaëp Taû Phuï thì chöùc chöôûng raát lôùn. Xöông Khuùc haõm ñòa neân laøm ngheà thuû coâng kheùo. Neáu ñaõ haõm maø gaëp nhieàu saùt tinh töùc trong ngöôøi coù nhieàu veát seïom tinh noâng noåi, laøm vieäc hay laàm laãn, deã vöôùng tuø toäi. Xöông khuùc ôû meänh duø haõm ñòa hay ñaéc ñaïi nhöng neáu gaëp Thaùi Tueá, Taáu thö, Long Trì, Phöôïng Caùc hoäi hoïp laø ngöôøi noùi kheùo haùt hay, thích thi ca vuõ nhaïc kòch. Nöõ meänh: Gaëp Xöông Khuùc ñaéc ñòa laø gaùi nhan saéc vaø ña tình neáu gaëp ñöôïc caùt tinh hoäi thì sung söôùng vaø phuù quí. Nhöng neáu Xöông Khuùc haõm ñaïi thì maët cung töôi xinh nhöng tính raát daâm ñaõng, thöôøng ñau khoå veà tinh duyeân. Neáu gaëp saùt tinh hoäi hoïp thì laø haïng tì tieän, khaéc choàng haïi con, thöôøng laø gaùi giang hoà. Xöông Khuùc duø ñaéc ñòa hay haõm ñòa maø coù Thieân Dieâu hoäi laø ngöôøi hay meâ veà ñoàng boùng. Cöôùc giaûi: Xöông Khuùc giaùp meänh neáu khoâng phuù thì cuõng Xöông Khuùc ñoùng Meänh taïi Söûu Muøi; haïn ñeán naêm Maõo Daäu hoaïnh phaùt coâng danh. Xöông Khuùc ôû Meänh taïiTî Hôïi cuõng ñöôïc giaøu sang. Xöông Khuùc vaø caùt tinh ñoùng cung Phuùc ñöùc ñaéc ñòa thì quí giaù höôûng phuùc laâu daøi. Xöông Khuùc ñoùng ôû cung coù Thaân cö taïi ñoù maø ngoä Thieân Löông ôû cung noâ neân yeåu töû nhö Nhan Hoài (32 tuoåi) Xöông Khuùc ñoùng ôû cung haõm ñòa maø haïn gaëp cung Thìn Tuaát cuûa nhöõng ngöôøi sinh naêm Kyû, naêm Taân vaø naêm Nhaâm aét laø töï töû ôû soâng nöôùc. Xöông Khuùc mieáu, vöôïng ñòa maø gaëp Loäc Toàn laø haïng coù kyø taøi, Xöông Khuùc cö Daàn hay Maõo maø gaëp Phaù Quaân, Kình Döông Kieáp Saùt thì phaù tan söï nghieäp. Xöông Khuùc ñoùng ôû Söûu Muøi hoäi vôùi Hoàng, Tham, Loäc toàn maø gaëp tuoåi Döông nöõ thì raát vöôïng phu ích töû. Cung meänh coù Thaùi Döông ñaéc ñòa maø giaùp Xöông giaùp Khuùc thì tuyeät ñeïp. Neáu coù caû Khoâi Vieät thì ñoã ñaït raát sôùm, danh vang löøng nhö Giaû Nghò ñôøi nhaø Haùn. Neáu coù caû Taû Höõu hoïp nöõa laø ngöôøi coù taøi kieâm vaên voõ.

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 51

trí.

BOÄ SAO TAÛ PHUÏ – HÖÕU BAÄT TAÛ PHUØ: Baéc ñaåu tinh – Döông Thoå ñaùi Kim HÖÕU BAÄT : Baéc ñaåu tinh – Döông Thuûy ñaùi Thoå Ñaéc caùch: Thìn Tuaát Söûu Muøi. Meänh coù Taû Phuï hay Höõu Baät laø ngöôøi nhaân haäu thích giuùp ñôõ ngöôøi khoán cuøng coù nhieàu möu Taû Höõ maø gaëp ñöôïc Töû Phuû vaø caù caùt tinh laø ngöôøi quí töôûng, phuùc loäc vaïn toaøn. Taû Höõu maø gaëp Cô Nguyeät ÑoàngLöông, Long Phöôïng taát laø ngheà löông y. Meïnh coù Taû Höõu duø gaëp caùt tinh hay hung tinh cuõng laø ngöôøi sôùm ly toâng vaø töï tay laäp nghieäp

laáy.

Taû Höõu ñoùng ñoàng cung ôû Söûu Muøi laïi coù Khoa Quyeàn Loäc hoäi bieåu hieåu söï maëc aùo gaám tía, töùc phuù quí song toaøn. Taû Höõu gaëp Khoâi Vieät chuû soáng laâu. Höõu Baät gaëp ñöôïc Thieân Töôùng cuõng ñöôïc höôûng phuùc; Nhöng neáu ôû cung Maõo thì khoâng ñöïôc toaïi yù Taû Höõu giaùp meänh ñöôïc nhieàu ngöôøi kính phuïc, coù tieáng taêm. Nhaát laø meänh coù Töû Vi ñoùng thì raát oai quyeàn. Taû Höõu gaêp Lieâm Trinh, Kình Döông thì deã bò tuø toäi, chaúng maáy khi ñöôïc toaïi yù vöøa loøng. Neáu gaëp Cöï, Phaù haõm ñòa hay saùt tinh hoäi hoïp taát phaûi mang taøn taät. Haïn gaëp thì nhaân ly taøi taùn. Nöõ meänh: neáu coù Taû Höõu ôû meänh maø gaëp ñöôïc chính tinh ñaéc ñòa hoaëc caùt tinh hoäi laø haïng ngöôøi sieâng naêng hieàn hoaø, giaøu coù, vöôïng phu ích töû. Taû Höõu maø gaëp chính tinh haõm ñòa hay caùc hung tinh laø haïng ñaøn baø baát chính, saùt haïi choàng con, duø coù höôûng ñöôïc giaøu sang cung khoâng beàn. SAO LOÄC TOÀN

Baéc ñaåu – Döông thoå ñaùi thuûy. Chuû : Quyeàn töôùc, taøi loäc, Phuùc thoï; Tröø ñöôïc tính daâm ñaõng cuûa Ñaøo Hoàng Loäc Toàn ôû cung Taøi hay cung Ñieàn traïch laø ngöôøi coù cuûa ngaàm neáu ñoùng ôû Meänh thì phaûi ñöôïc Khoa, Quyeàn hay caùt tinh khaùc hoäi thì môùi ñeïp, neáu khoâng vaãn coù tieàn dö aên ñuû tieâu, song laém luùc boân ba lao toaùi. Neáu gaëp caùc sao xaáu, thì laø haïn bieån laän, sôm phaûi lìa gia ñình, khaéc moät trong hai song thaân. Loäc toàn ñoùng ôû Tí, Ngoï maø gaëp cung Thieân di hay Thaân, Meänh laø ngöôøi coù taøi lôïi. Loäc toàn ôû Maõo coù Meänh ôû ñoù, maø cung Tuaát laïi coù Hoùa loäct hì soá laøm lôùn, coù coâng danh. Loäc toàn taïi hôïi coù Meänh ôû ñoù, maø cung Tuaát laïi coù Hoaù loäcthì taøi quan song myõ, khoâng keå ñeán vieäc giaùp Kình, Ñaø laø xaáu ñöôïc. Loäc toàn ñoùng meänh laïi gaëp Hoùa loäc, maø khoâng coù saùt tinh chieáu, laïi coù caùc sao toát cuøng chieáu thì laø haïng laõnh tuï, chuyeân quyeàn ñoäc ñoaùn nhö baø Laõ Haäu vaäy. Loäc toàn ôû Meänh hay Hoùa loäc ôû Meänh maø cung löôõng hôïp cuõng gaëp Hoaù loäc hay Loäc toàn ñoåi ngöôïc laïi laø haïng giaøu sang, goïi laø caùch Uyeân öông loäc hoäi, hay laø Minh loäc, aùm loäc, ôû cung Daàn laø tuyeät haûo.

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 52

Loäc toàn ôû Meänh coù Thieân maõ chieáu, hay thieân maõ ôû Meänh coù Loäc toàn chính chieáu thì laøm deã ra tieàn maø ñöïoc moïi ngöôøi quí meán. Trong tröôøng hôïp naøy maø gaëp phaûi Khoâng, Kieáp, Tueá hoäi nöõa thì lao ñao veà sinh keá, vaát vaû veà coâng danh, laïi hay gaëp tai öông. Loäc taïi Meänh maø chính chieáu coù Phaù quaân thì tieàn taøi thieáu thoán, sinh keá laãn quaãn. NÖÕ MEÄNH: Neáu Loäc toàn ñoùng caùch toát nhö treân thì laø haïng ñoan chính giaøu sang troïn ñôøi. Traùi laïi neáu gaëp caùch xaáu nhö treân thì laø ngöôøi baát chính, tham lam, daâm ñaûng suoát ñôøi ña lîu, buoàn khoå veà choàng con. SAO THIEÂN MAÕ Thuoäc Hoûa – Ñaéc ñòa Tî, Daàn. Thieân maõ chuû söï thaùo vaùt, nhanh nheïn, thay cuõ ñoåi môùi, gaây aûnh höôûng nhieàu ñeán coâng danh, taøi loäc. Maõ ñoùng taïi meänh goïi laø Dòch maõ chæ ngöôøi coù taøi naêng maãn tieäp. Neáu gaëp Loäc toàn thì goïi laø Loäc, Maõ giao trì thì taøi löoïi hanh thoâng. Gaëp Loäc ñoàng cung goïi laø chieát tieàn töùc laø duøng roïiñaùnh ngöïa, chuû söï vieäc thaønh töïu choùng vaùnh. Gaëp Linh hay Hoûa ñoàng cung töùc Chieán maõ, chuû binh quyeàn röïc rôõ. Gaëp Khoác, Khaùch hôïp goïi laø Tuaán maõ, chuû thaønh treân ñöôøng chieán traän hay coâng vieäc. Ôû cung Daàn, Thaân maø gaëp ñöôïc Töû, Phuû goïi laø Phuø dö maõ, töùc laø ngöïa keùo xe vua, chæ taøi caùn, uy quyeàn hieån haùch. Neáu gaëp Thieân hình goïi laø Phuø thi maõ, töùc ngöïa mang xaùc cheát, seõ gaëp tai hoaï neáu gaëp caû Thieân khoác nöõa thì phaùt voõ coâng. Neáu gaëp Ñaø ñoàng cung hay xung chieáu goïi laø Chieán tuùc maõ, töùc ngöïa queø. Seõ gaëp laém traéc trôû, tai aùch. Neáu gaëp Tuyeät ñoàng cung töùc cuøng ñoà maõ, moïi vieäc beá taéc heát. Neáu gaëp Tuaàn Trieät thì goïi Töû maõ, ngöïa cheát khoâng coøn hoaït ñoäng ñöôïc gì caû, neân thay choå ôû thì ñôõ ñöôïc phaàn naøo. Maõ gaëp Nhaät, Nguyeät ñaéc ñòa töùc laø Thö huøng maõ, moïi söï haïnh thoâng. Maõ ñöùng tröôùc cung Meänh, sau cung Meänh coù Hoa caùi goïi laø caùch Tieàn Maõ Haäu Caùi, töùc soá ngöôøi yeân vui sung söôùng. Maõ ñoùng ôû cung Phoái maø khoâng gaëp Ñaø la laø soá ngöôøi ñöôïc phong taëng, höôûng ñöïôc sung söôùng. Maõ ôû Thaân, Hôïi bao giôø cuõng keùm hôn Maõ ôû Daàn, Tî, vì ñoù laø ngöïa phaûi ñi trong söông muø. BOÄ SAO TÖÙ HOÙA HOAÙ LOÄC : Moäc ñaùi Thoå – Ñaéc ñòa: Tí, Ngoï, Maõo, Daäu. HOÙA QUYEÀN: Thoå – Ñaéc ñòa: Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi HOÙA KHOA : Kim – Ñaéc ñòa: Daàn, Thaân, Tî, Hôïi HOÙA KÎ : Thuûy – Mieáu ñòa: Hôïi, Tí, Daàn, Maõo; Vöôïng ñòa : Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi. HOÙA LOÄC: Hoùa Loäc taïi meänh laø ngöôøi coù nhieàu raâu, tính thaúng, saønh aên, taøi loäc vinh vöôïng. Loäc ñoùng ôû cung Phuùc, Taøi, Ñieàn laø thaàn giöõ cuûa. Nhöng Loäc maø naèm ôû cung Töù moä thì giaûm thieåu quaù nöûa phaàn phuù quí, song neáu gaëp ñöôïc Tham, Vuõ ôû ñoù thì laïi hoùa ra röïc rôõ. Loäc ñoùng ôû Daàn ; Maõo laø ngöôøi giaøu maø tieàn baïc beàn vuõng. Loäc ôû Tí Ngoï laø haïng vaên chöông quaùn theá. Soá Khoång Töû an ôû Tí coù Thieân löông thuû meänh, tam phöông coù Hoùa loäc vaø Loäc toàn chieáu veà. Loäc taïi meänh maø löôõng hôïp coù Loäc toàn, hay ngöôïc laïi laø ngöôøi coù taøi kieâm vaên voõ, ñöôïc thuï höôûng giaøu sang.

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 53

Loäc taïi Tí, Ngoï coù meänh maø gaëp ñöôïc Töû vi, Vuõ khuùc hoäi chieáu laø baäc phuù quí, nhaát laø ñaøn oâng tuoåi Ñinh, tuoåi Kyû thì toaøn myõ. Loäc taïi meänh maø gaëp Löông mieáu ñòa ñoàng cung laø baäc giaøu coù, hay ñem cuûa caûi giuùp ngöôøi khoán khoù, Neáu ôû cung Daàn, Thaân maø gaëp Cô, Löông ñoàng cung laïi coù Loäc toàn chieáu laø soá trieäu phuù. Meänh voâ chính dieäu gaëp tam khoâng (Tuaàn, Trieät, Thieân, Ñòakhoâng) maø laïi gaëp Loäc, vaø Toàn thì taát ñöôïc giaøu sang, song khoâng beàn. Loäc Quyeàn hôïp ôû meänh raát quí, song neáu gaëp nhieàu sao môø aùm hay saùt tinh chieáu thì chæ coù hö beà ngoaøi thoâi. HOÙA QUYEÀN: Tính chaát huøng maïnh, oai veä, thích quyeàn haønh. Gaëp sao toát taêng toát ñeïp leân; gaëp sao xaáu laøm cho xaáu theâm, ñaâm ra kieâu caêng töï ñaéc. Quyeàn gaëp ñöôïc Töû, Phuû taát taïo ñöôïc uy quyeàn hieån haùch. Quyeàn gaëp ñöôïc Cöï, Vuõ laø ngöôøi xuaát töôùng nhaäp töôùng, ñöôïc nhieàu ngöôøi kính sôï. Quyeàn gaëp Thieân khoác ñoàng cung, nhaát ôû cung Tí, Ngoï thì uy danh löøng laãy, sung söôùng veïn toaøn. Quyeàn Loäc hoäi chaéc chaén ñöôïc phuù quí. Quyeàn gaëp Saùt tinh thì tính hay lieàu lónh. Neân laøm vieäc gì cuõng thöôøng thaát baïi, gaëp laém buoàn phieàn veà con caùi. Quyeàn gaëp Tuaàn, Trieät, coâng danh traéc trôû; thaønh ít, baïi nhieàu. HOÙA KHOA: Tính chaát chuû veà coâng danh, thi cöû; giaûi tröø moïi tai öông, beänh taät. Bôûi ñoù thi cöû gaëp Khoa deã ñaäu, oám ñau gaëp Khoa choùng khoûi, tai naïn gaëp Khoa deã thoaùt. Khoa gaëp ñöôïc Saùt, Phaù, Tham, Lieâm hay caùc saùt tinh coù theå giaûi tröø tai naïn. Khoa gaëp ñöïôc Xöông, Khuùc, Khoâi, Vieät keát thaønh boä vaên tinh, coâng danh taát hieån ñaït. Ghaëp Quyeàn, Loäc thaønh boä Quí tinh, taát taøi danh huøng vöôïng. Chu Boät xöa kia coù Khoa thuû meänh, ñöôïc Loäc chieáu, ñeán vaän coù caùt tinh hoäi neân ñöôïc phong laøm töôùng. Cung Meänh cso Khoa maø nhò hôïp coù Quyeàn, Loäc cuõng laø soá vinh hieàn. Neáu ñöôïc caû Tam Hoùa (Khoa, Quyeàn, Loäc) trieàu thì thaät laø soá phuù quí song toaøn, song neáu gaëp caû Kî, Kình nöõa thì danh voïng, tieàn taøi tuï taùn thaát thöôøng. Neáu Khoa laïi bò nhieàu hung tinh, hay saùt tinh xaâm phaïm thì coâng danh chaúng thaønh ñaït, tieàn cuûa cuõng khoù khaên. Meänh ñöôïc Khoa, Loäc giaùp thì quí, chaéc chaén coù danh giaù. Cung Hôïi, Tí coù Hoùa Kî maø gaëp Khoa ñoàng cung hay xung chieáu thì ngöôøi caån troïng töø lôøi noùi ñeán vieäc laøm, laém keû kính troïng. Cung Tí coù Kî thuû gaëp Khoa, Löông hoïi chieáu cuøng caùt tinh laø haïng ngöôøi ñöùc ñoä, ñöôïc nhieàu keû quí meán vaø ngöôõng moä. Haïn gaëp Khoa thì ñau yeáu cuõng khoû, tai aùch cuõng qua. Haïn gaëp Khoa hoäi Xöông, Khuùc, Khoâi, Vieät thaêng quan, ñi thi seõ ñoå cao. HOÙA KÎ: Tính chaát thaâm traàm, ñoäc aùc, ghen gheùt, tranh caïnh. Kî ôû Mieáu ñòa laø Hôïi, Tí, Daàn, Maõo ôû ñaéc ñòa laø Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi thì ñôõ lo beänh taät, tai hoaï. Nhöng ngöôøi tuoåi Döông thì Kî ôû cung Döông maø tuoåi aâm thì Kî ôû cung aâm môi toát. Sao Hoùa Kî thöông ñi vôùi caùt tinh hoùa caùt, maø ñi vôùi hung tinh laïi hoùa hung. Neáu ñoùng ôû cung Taøi, Ñieàn laïi laø sao giöõ vöõng tieàn cuûa.

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 54

Kî ôû ñaéc ñòa Töù moä maø gaëp Nhaät hay Nguyeät thì voâ cuøng röïc rôõ, chaúng khaùc naøo maây naêm saéc chaàu quanh maët trôøi, maët traêng, bieán Nhaät, Nguyeät khoâng coøn haõm nöõa. Kî ñoùng ôû cung Tî, Hôïi maø gaëp Lieâm, Tham ñoàng cung thì cheá ñöôïc tính chaát hung haõn cuûa Lieâm Tham, tieâu tröø ñöôïc tai aùch, nguïc tuø. Kî maø gaëp Thieân löông, Vaên khuùc hoäi thì moïi vieäc beá taéc, gaây thaønh tai hoïa. Neáu gaëp Cöï moân ñoàng cung thì gaây ra oám ñau tai naïn. Gaëp Thaùi tueá, Ñaø la ñoàng cung thì gaây tieáng thò phi, kieän caùo. Gaëp Ñaø, Dieâu laïi raát môø aùm, neân duø coù Nhaät, Nguyeät hoäi vaãn maát ñi söï saùng suûa raát nhieàu. Kî gaëp vaên tinh nhö Xöông Khuùc, Khoâi vieät laø ngöôøi ña hoïc nhöng ít thaønh ñaït coâng danh. Kî gaêp saùt tinh ñaéc ñòa neân hoaïnh phaùt, nhöng cuõng hoaïnh phaù. Nhöng neáu saùt tinh haõm ñòa thì cô cöùc voâ cuøng, tai hoïa leân mieân. Kî gaëp Phaù quaân, Thaùi tueá thì gaây aåu ñaû, neáu Kî gaëp Kình laïi ñaùnh nhau coù thöông tích. Kî gaëp Ñaø, Kình thì hoaëc ñau oám, kieän tuïng. Kî gaëp Ñaø Hoå deã bò tai naïn xe coä, dao buùa. Kî gaëp Hình, Kieáp deã bò moå hay thöông taät. Kî gaëp Khoâng, Kieáp deã maát vieäc laøm, gaëp ñieàu chaúng may. Kî gaëp Hoàng, Ñaøo thì tô duyeân laém raéc roái. Ñaøn baø gaëp haïn naøy khoù thuû toaøn trinh tieát. Khi xem boä sao Töù Hoùa treân khaù chuù troïng veà cung ñoùng, vì neáu gaëp phaûi nhaö cung Giaûi aùch thì coù toát cuõng chaúng ra gì, traùi laïi neáu ñoùng ôû cung Quan, Taøi, Meänh, v.v…. thì raát toát. Vaäy choã Mieáu, Vöôïng hay Ñaéc ñòa khoâng quan troïng baèng cung ñoùng vaø söï hoäi hôïp vôùi chính tinh hoaëc hung tinh ñaéc ñòa. BOÄ SAO LONG PHÖÔÏNG Long trì: thuoäc Thuûy Phöôïng caùt: thuoäc Moäc ñaùi Thoå Ñaéc ñòa: Söûu, Muøi Hai sao chuû: Hæ söï : Cöôùi hoûi, cong danh, Taøi loäc. Long, Phöôïng gaëp Taû Höõu, Khuùc xöông, Khoâi vieät, Taáu thö hoäi goïi laø caùch “hieàn thaàn” qui töïu; laøm vieäc gì cuõng hanh thoâng. Coù Long Phöôïng ñoùng ôû Ñieàn traïch, Taøi, Meänh chuû nhaø cöûa nguy nga. Long, Phöông gaëp Dieâu, Hyû nhö caù gaëp nöôùc, aét coù söï vui ñeán, coâng vieäc cuõng hoaïch ñaït. Long, Phöôïng gaëp Phí lieâm nhö roàng theâm caùnh, söï may naém ñeán mau choùng. Gaëp Thai phu ñöôïc thaêng chöùc. Gaëp Maõ, Sinh, Vöôïng coù con. Rieâng Long trì maø gaëp Moäc duïc, deõ gaëp naän soâng nöôùc. Neáu laø ñaøn baø gaëp naïn nay ñaùng lo khi sinh ñeû, deã baêng. Long trì maø gaëp Khoâng: Kieáp deã cheát ñuoái Phöông caùc gaëp Khoâng, Kieáp hay bò ngöôøi oaùn traùch Long, Phöôïng, Caùi, hoå hoäi goïi laø Töù linh, hoaïnh phaùt coâng danh. BOÄ AÂN QUANG – THIEÂN QUÍ Aân quang: thuoäc Moäc – Thieân quí: thuoäc thuûy Chuû: Thoâng minh, vui veû, troïng aân nghóa; coù tính cöùu khoån, phoø nguy, giaûi tröø beänh taät, tai öông, cheá ñöôïc tính hao nguyeät cuûa Ñaøo, Hoàng; Gaëp saùt tinh voâ haïi.

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 55

Quang Quí ñoùng Söûu, Muøi laø ñaéc caùch, chuû veà ñaïi khoa, neáu Meänh, hay cung Quan gaëp ñöôïc ôû hai cung aáy, hoaëc xung chieáu cuõng quí. Phuù coù caâu: Quí, Aân: Muøi, Söûu haïn caàu Ñöôøng maây gaëp böôùc cao saâu cöûu truøng. Bôûi vaäy thi cöû neáu haïn göïp ñöôïc Aân, Quí, deã daøng ñoå ñaït, maø gaëp luùc ñau oám cuõng choùng khoûi. Quang, Quí gaëp ñöôïc Thai phuï, Phong caùo goïi laø Töù vinh caøng deã hieån ñaït. Quang, Quí gaëp Taû, Höõu, Thanh long, Khoâi, Vieät, Hoa caùi, Hoàng loan laø thöông caùnh, theá naøo cuõng coù chöùc chöông lôùn. Phuù coù caâu: Quí, Aân, Thanh, Vieät, Caùi, Hoàng Trai caän Cöûu truøng, gaùi taéc cung phi. BOÄ TAM THAI – BAÁT TOÏA Tam thai: Thuoäc thuûy – Baùt toaï: Thuoäc Moäc Hai sao chuû: Söï khoân ngoan, öa söï an nhaøn, aên ôû phuùc haâu; ñem laïi söï may maên, nhaø cöûa cao sang. Neáu gaëp Taû, Höõu thì laø keû ra vaøo uy nghi, keû haàu haï giuùp ñôû boán beân. Haïn ñeán gaëp Thai, Toïa cuøng caùt tinh hoäi, thì nhaø cöûa caøng môû mang roäng raõi khang trang, ñoà ñaïc sang söûa toát ñeïp. BOÄ THAI PHUÏ – PHONG CAÙO Thai phuï : Kim ñaùi thoå – Phong cao: Thoå ñaùi Thuûy Tinh chaát : öa hình thöùc beà ngoaøi, hieàu danh, töï ñaéc. Chuû veà baèng saéc; ñem laïi lôïi cho vieäc thi cöû. Noù laø loaïi vaên tinh, neân gaëp caùc vaên tinh khaùc gia taêng toát ñeïp. Nhöng ñong cung Giaûi aùch thì voâ duïng. BOÄ ÑAØO HOA – HOÂNG LOAN – THIEÂN HÆ Ñaøo hoa: Moäc – Hoàng loan: Thuûy ñaùi Kim – Thieân hæ: Thuûy Chuû: Vui veû, ña tình, giuùp söï hoan hæ ôû tuoåi treû; nhöng veà giaø laïi hay mang nhöõng buoàn thöông

ñeán.

Ñaøo, Hoàng gaây aûnh höôûng ñeán vieäc cöôùi xin, vaø ñôøi soáng caên goái. Caû aûnh höôûng ñeán thi cöû, coâng danh, ñem ñeán laém söï vui möøng. Ñaøo, Hoàng ñoùng ôû Meänh khoâng ñeïp, vì amy maén naøo cuõng choùng gaëp laïi choùng qua. Chæ xung chieáu veà Meänh, Thaân môùi ñeïp. Ñaøo, Hoàng cö Quan loäc laø soá giaøu sang. Ñaøo, Hoàng hoäi Töû, Phuû, Nhaät, Nguyeät laøm cho taêng caùi röïc rôû leân. Ñaøo, Hoàng, Hæ goïi laø “Tam minh” giaûm ñöôïc tính daâm taø, neáu gaëp ñöôïc Nhaät, Nguyeät nhöng vaãn laø khaùch ña tình. Ñaøo, Hoàng ñoùng ôû Meänh, Thaân, thöôøng laø hai ñôøi choàng, vôï; neáu khoâng cuõng dôû dang laém baän aùi aân. Trong tröôøng hôïp naøy neáu gaëp phaûi saùt tinh hoäi thì khoâng thoï (nhö Khoâng, Kieáp, Ñaø, Kình) Ñaøo, Hoàng gaëp Ñòa kieáp deã bò ñaém thuyeàn, Ñaøo, Hoàng gaëp vaên tinh taát ñoã sôùm. Ñaøo, hoàng ñoùng Thieân di laø soá ly toâng laäp nghieäp

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 56

Hoàng loan gaëp Thanhlong thì tai naïn baát ngôø Hoàng loan gaëp nhieàu sao môø aùm thì e ngaïi söùc khoeû cuûa meï, vôï hay con gaùi. Haïn gaëp Ñaøo, Hoàng, Hæ, Dieâu thì coù vöông vaán tình. NÖÕ MEÄNH: Ñaø, Hoàng toaï nöõ meänh ña oan traùi, nhieàu ngöôøi meâ, tình aùi dôû dang, Neáu gaëp caû Dieâu, Ñaø, Kî laø gaùi daâm loaøn, khoâng sao toaøn danh tieát. Neáu Ñaøo, Hoàng maø gaëp Phuïc, Binh Töôùng quaân, sao Thai hoäi taát phaûi bò haõm hieáp vaø chöûa hoang. Trong tröôøng hôïp naøy neáu Quang Quí coù theå cheá ngöï ñöôïc phaàn lôùn. Neáu gaëp ñöïôc Töû vi, Thieân Phuû hay Thieân hình thì trôû neân ñoan thuïc. Hoàng ñoùng cung Phuùc goïi laø nga mi taùc aùn, ñem laïi söï röïc rôû. Hoàng, Ñaøo, Taáu, Vuù, Hæ hoäi ôû nöõ meänh laø haïng con haùt. Hoàng, Ñaøo, Taáu vuõ laïi laø laøm thôï may kheùo. Ñaøo, hoàng ñoùng nöõ meänh maø cung Phuï maãu coù tang moân, maø haïn khi ñeân cung Meänh chaéc phaûi goaù choàng hay boû choàng. Ñeán haïn gaëp Ñaøo, hoàng, Hæ deã meâ trai. SAO HOA CAÙI : Thuoäc Kim Chuû: uy nghi ñeïp ñeõ beà ngoaøi, lôïi ích coâng danh. Caùi töôïng tröng cho caùi loäng Caùi gaëp Haùo Quyeàn, Taû, Höõu seõ raïng rôû, ñöôïc moïi quyeàn haønh vaø moïi söï hoã trôï. Caùi gaëp Long, Phöôïng, Hoå goïi laø boä “ Töù linh” coù lôïi coâng danh chöùc töôùc, uy quyeàn. Caùi gaëp ñöôïc Taáu thö ñoàng cung laø haïng ngöôøi thanh cao. Caùi gaëp Xöông, Khuùc, Khoâi, Vieät, Khoa, Quyeàn thì phaùt veà voõ quan. Caùi ñoùng Meänh hay cung Thieân di thì ra ngoaøi ñöôïc moïi ngöôøi yeâu quí. Caùi gaëp Moäc duïc, Thieân dieâu thì tôû neân daâm ñaûng. Caùi gaëp Kình, Ñaø, Khoâng, Kieáp, Pha, Tham thì phaù taùn saïch cuûa caûi boá meï ñeå laïi. BOÄ THIEÂN QUAN – THIEÂN PHUÙC Thieân quan quí nhaân: Hoûa – Thieân phuùc quí nhaân : Thoå. Meänh coù Quan, Phuùc ñoùng laø haïng ngöôøi töø taâm, moä veà toân giaùo, tín ngöôõng. Gia taêng tuoåi thoï. Haïn maø gaëp ñöôïc Quan, Phuùc coù theå cöùu khoán, phoø nguy, giaûi tröø ñöôïc beänh taät, tai hoïa. Neáu gaëp nhieàu caùt tinh, Quan, Phuùc seõ ñem laïi röïc rôû theâm coâng vieäc maø eâm ñeïp moïi ñöôøng. SAO THANH LONG Chuû veà söï vui veû, cöôùi hoûi, coâng danh, sinh nôû; coù theå giaûi tröø caùc tai naïn thoâng thöôøng. Thanh long cö ôû Töù moä, nhaát laø cung Thìn, maø gaëp Kî ñoàng cung töùc laø roàng xanh aån giöõa ñaùm maây nguõ saéc, taát ñem ñeán uy quyeàn cung vôùi söï may maén, Thanh long ôû Meänh laø ngöôøi maø khoâng coù saùt tinh laø hang ngöôøi coù taøi bieán hoaù coâng vieäc. Thanh long gaëp Löu haø ñoàng cung ví nhö roàng loän treân soâng, coù löoïi cho vieäc thi cöû, coâng danh. Thanh long gaëp Baïch hoå ôû Daàn, Tuaát maø coù Ñòa kieáp deã cheát veà aùc thuù hay tai naïn baát ngôø.

söï.

Ñaøo, Hoàng gaëp cô Cöï, Taû Höõu, Tueá thì söùc khoeû kem, meänh nhö ngoï ñeøn tröôc gioù. Hoàng loan hay Ñaøo hoa gaëp Khoâng, Kieáp, Beänh phuø thì maéc beänh phong tình. Hoàng loan ñeán haïn gaëp Taû Höõu, Long, Phöôïng, Thieân dieâu thì hoaïnh phaùt danh taøi, theâm hæ

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 57

Thanh long gaëp Löùc só thì ñöôïc theâm uy quyeàn. Meänh coù Thanh long maø gaëp phaûi Ñaø, Kî, Khoâng, Kieáp, Khoác, Hö thì laø haïng ngöôøi heøn nhaùt. THIEÂN GIAÛI : Hoûi ÑAÏI HAÛI : Thoå Chuû : Söï cöùu nguy, giaûi tröø tai naïn, beänh taät, gia taêng phuùc thoï Cung Ñieàn vaø cung Taøi coù Thieân ; Ñòa giaûi khoâng ñöôïc giaøu coù lôùn. SAO GIAÛI THAÀN thuoäc moäc

Chuû: giaûi tröø nhöõng tai naïn nhoû. Ñaïi, Tieåu haïn coù nhieàu caùt tinh hoä maø gaëp Giaûi thaàn giaûm thieåu söï höng vöôïng ít nhieàu; nhöng neáu gaëp caùc saùt tinh ñoùng thì cuõng coù theå vaøi phaân hung. Trong tröôøng hôïp naøy neáu gaëp ñöôïc caû Thieân, Nguyeät, Thieân quan, Thieân phuùc thì laïi tröø ñöïôc hung tinh raát maïnh. BOÄ THIEÂN ÑÖÙC – NGUYEÄT ÑÖÙC : Thuoäc Hoûa Thuoäc loaïi phuùc tinh,, tính chaát ñoan trang, phuùc haäu; giaûi tröø ñöôïc beänh taät nhoû, tai naïn thöôøng. Coù theå cheá ngöï ñöôïc tính hoa nguyeät cuûa Ñaøo, Hoàng. Phoái cung coù Nguyeät ñöùc, Ñaøo hao laáy vôï ñeïp, hoaëc choàng sang. BOÄ LONG ÑÖÙC – PHUÙC ÑÖÙC Long ñöùc : Thuûy ; Phuùc ñöùc : Thoå Hai sao nay gaëp caùt tinh taêng theâm söï toát ; traùi laïi gaëp hung tinh taêng theâm söï xaáu. Töï noù coù theå cheá bôt tai aùch nhoû. Neáu hoäi vôùi Thieân ñöùc, Nguyeät ñöùc thaønh boä “Töù ñöùc” ngaên caûn ñöôïc tính daâm ñaõng cuûa Ñaøo Hoàng. THIEÂN THOÏ : Thuoäc Thoå Tính chaát nhaân haäu, gia taêng phuùc thoï. Ñoùng ôû cung Meänh, Phuùc, Giaûi thì toát, giuùp theâm tuoåi thoï THIEÂN TAØI : Thuoäc Thoå Gaëp sao môø aùm xaáu xa thì caûn bôùt söï xaáu. Traùi laïi gaëp sao saùng suûa toát ñeïp thì cuõng caûn maát bôùt söï toât ñeïp ñi. Thieân taøi gaëp Nhaät, Nguîet saùng suûa thì che maát aùnh saùng cuûa Nhaät, Nguyeät ñi. Traùi laïi neáu gaëp Nhaät hay Nguyeät. Chuù yù raèng Thieân taøi phaûi ôû ñoàng cung vôùi Nhaät hay Nguyeät. Thieân taøi gaëp Nhaät, Nguyeät cuøng ñoáng Söûu, Muøi thì laøm cho Nhaät, Nguyeät trôû neân röïc rôû. THIEÂN THOÏ : Thuoäc Thoå Tính chaát hoaø nhaõ, nhaân haäu, gia taêng theâm phuùc thoï. THIEÂN KHOÅ: Thuoäc thoå Chuû veà tieàn baïc. Ñoùng ôû cung Taøi, Ñieàn vaø Meänh thì laø haïng ngöôøi giöõ cuûa. Ngöôøi sinh naêm Giaùp, Kyû gaëp Thieân Khoå aêt phaûi coù cuûa phong löu.

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 58

THIEÂN TRUØ: Thuoäc Thoå Ñoùng ôû Meänh laø ngöôøi thích aên thòt. Gaëp caùt tinh gia taêng taøi loäc nhaát laø gaëp Loäc toàn thì vöôïng. QUOÁC AÁN : Thuoäc Thoå Chuû vieäc thi cöû coâng danh, baûo veä quyeàn töôùc, chöùc vò Ño cìmg vôùi Töôùng quaân vaø Thieân hình coù uy quyeàn, ñöôïc nhieàu ngöôøi kính neå. Neáu gaëp phaûi Tuaàn, Trieät töùc aán tín bò söùc meû, coâng danh seõ khoâng ñöôc beàn vöõng. ÑÖÔØNG PHUØ: Thuoäc Moäc Tính chaát uy nghi, ñem laïi lôïi cho vieäc caàn coâng danh. Giuùp cho vieäc mua taäu nhaø, ñaát mong choùng deã daøng. Gaëp Töôùng quaân, Taáu thö, Long, Phöôïng, Quan phuø thì laø haïng laøm thaày tu hay thaày cuùng coù danh. Ñöôøng phuø ñoùng Ñieàn traïch thöôøng ñöôïc nhaø cöûa khang trang. Neáu gaëp Baïch Hoå ñoàng cung deã bò baét bôù vaøo khaùm. BOÄ SAO TRAØNG SINH 1>TRAØNG SINH: (thuoäc Thuûy) Ñem laïi lôïi ích ………… ñeû gia taêng phuùc thoï, söï beàn vöõng. Ñoùng ôû cung Meänh, Phuùc thì toát, taêng theâm thoï loäc. Nhöng neáu ôû cung Hôïi thì toái haõm, neáu coù gaëp nhieàu caùt tinh ñaéc caùch thì goïi laø tuyeät xöù phuøng sinh vaäy. Neáu taïi Hôïi maø gaëp Thieân maõ thì chuû söï thaêng traàm voâ ñoä coâng vieäc traéc trôû, coâng danh laïn ñaän. Ñoùng taïi Daàn, Thaân, Tî, maø gaëp Maõ ñoàng cung thì moïi vieäc thaønh töïu deõ daøng, hay gaëp söï may maên. Ñoùng ôû cung Giaûi aùch maø laïi gaëp theâm sao xaáu nöõa thì ñau lau khoû. 2>MOÄC DUÏC ( thuoäc thuûy) Tính chaát öa chaûi chuoát, laøm daùng, thích thay ñoåi, daâm daät, hay nhaàm laãn. Gaëp Ñaøo Hoàng, Dieâu, Caùi ñam meâ saéc duïc coù theå thaønh tai hoïa hay taät beänh. Gaëp Loøng trì deã mang hoïa veà soâng nöôùc. Moäc duïc ôû Meänh maø gaëp sao xaáu thì chæ laøm ngheà thôï baïc, thôï reøn coù taøi. Moäc duïc ñoáng ôû Meänh maø voâ chính dieäu thì hoïc haønh dôû, duø coù coá hoïc thaät nhieàu cuõng khoâng hieån danh ñöôïc. 3>QUAN ÑÔÙI: (Thuoäc Kim) Tính chaát ham meâ coâng danh, chöùc vò quyeàn haønh. Gaëp saùt tinh, baïi tinh chaúng kaùhc naøo sôïi giaây thaét coå, seõ beá taéc heát, gaây bao raét toái phieàn luî coù theå ñöa ñeán töï töû ( tuyø theo caùt saùt tinh maø ñoaùn) Gaëp Thaùi tueá, Khoâng, Kieáp thì chæ ñi laøm lính haàu. 4> LAÂM QUAN (Thuoäc Kim) Tính chaát noùi naêng kieâu kyø, öa kheo khoang, thích laáy ñieäu boä. Gaëp ñöôïc caùt saùt tinh thì phaùt ñaït, vui veû. Gaëp caùc sao môø aùm chuû söï ngaên trôû, raéc roái moïi coâng vieäc. 5> ÑEÁ VÖÔÏNG: (Thuoäc Kìm) Tính chaát uy nghi, gia taêng phuùc thoï, giaûi tröø tai aùch beänh taät, ñem lôïi ñeán cho taøi Loäc, coâng danh. Cung Meänh coù Ñeá vöôïng gaëp Töû vi goïi laø löôõng ñeá, laø haïng ngöôøi coù taøi laõnh ñaïo.

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 59

6>SUY (Thuoäc Thuûy) Tính chaát yeáu ñuoái, chæ söï suy kem, ñoài baïi. Kî nhaát laø ñoùng ôû cung Phuùc ñöùc, hoï maïc sa suùt, ly taùn. 7>BEÄNH(Thuoäc Hoûa) Chæ söï ñau yeáu, buoàn baõ, hay nhaàm laãn. Ñoùng ôû cung Giaûi aùch chuû söï ñau oám thöôøng xuyeân. Neáu gaëp caû Beänh Phuøc nöõa caøng theâm laém beänh. 8>TÖÛ (Thuoäc Thuûy) Tính chaát thaâm traàm, kín ñaùo, hay saàu caûm chuû söï tang thöông, buoàn thaûm. Nhöng sao Töû ñoùng cung Ñieàn, Taøi thì hay, chæ haïng ngöôøi taàn tieän, chòu daønh cuûa choâ daáu. Neáu ñoùng ôû cung Phuùc maø gaëp theâm Saùt tinh, trong hoï phaûi coù ngöôøi cheát traän hoaëc cheát ñöôøng. 9>MOÄ (Thuoäc Thoå) Tính chaát ñaàn ñoän, ngu si. Chuû söï nhaàm laãn söï choâ caát. Moä ñoùng ôû Töù moä (Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi) gaëp Hoùa quyeàn maø cung phuùc ôû ñoù laø nhaø ñaïi phuùc ñöùc, boán ñôøi vinh hieån. 10>TUYEÄT (Thuoäc Thoå) Chuû söï baïi hoaïi, tieâu taùn, ñem laïi söï beá taéc. Nhöng neáu gaëp Meänh ñoùng tai cung Hôïi maø Tuîeât gaëp ñöôïc Hoûa tinh thì laø haïng ngöôøi tieân ngang. 11>THAI (Thuoäc Thoå) Tính chaát meâ muoäi, laàm laïc, ñam meâ. Chuû söï sinh ñeû, giao hôp, thuø thai. Thai ñoùng cung Töû maø gaëp quí tính taát sinh nhieàu con, gaëp Saùt tinh laïi ñeû nhieàu nuoâi ít, hay ñeû non, ñeû khoù. Thai maø gaëp Moäc duïc hoäi veà Meänh laø ngöôøi hoïc nhieàu maø khoù thaønh taøi. Thai gaëp Tuaàn , Trieät ôû Meänh hay cung Giaûi thì ñeû ra khoù nuoâi, hay ñau yeáu quaét queïo. Thai ñoùng Meänh maø gaëp Khoâi, Vieät, Hoàng loan laø baäc vaên chöông. Thai gaëp Kình, Ñaø, Linh, Hoûa laïi bieán thaønh ñaàn ñoän ngu doát. Ô cung theâ, Thai gaëp Ñaøo, Dieâu thì deã bò vôï caém söøng. Ñaïi, Tieåu haïn maø Thai gaëp ñöôïc Thanh long, Thieân hæ thì sanh con quí töû. 12>DÖÔÕNG (Thuoäc Thoå) Tính chaát chaâm chæ, caån thaän. Chuû söï nuoâi naáng, phoø trì. Neáu ñoùng Töû vi coù con nuoâi. Ñoùng ôû Meänh maø coù caùt tinh hoäi thì ra ngoaøi nhieàu ngöôøi quí meán; laøm ngheà chaên nuoâi raát phaùt ñaït. Neáu Döôõng ñoùng taïi cung coù Thaân cö ôû ñoù thì ñoâng con. Neáu ñoùng taïi cung Phuùc hay cung Meänh thì nhieàu ngöôøi meán muoán nhaän laøm con nuoâi. Neáu ñoùng ôû cung Giaûi aùch maø gaëp nhieàu sao môø aùm hoäi hoïp thì hay ñau yeáu. Neáu ñoùng ôû cung huynh ñeä thì hay coù anh em nuoâi. BOÄ SAO BAÙC SYÕ (goàm 12 sao coù sao hung, sao kieát) 1>BAÙC SYÕ: (Thuoäc Thuûy tính chaát vui veû thanh nhaøn. Ñoáng ôû meänh, bieåu döông söï ung dung no aùm, giöõ cuûa khoâng beàn.) Ñoùng ôû cung phuùc ñöùc maø gaëp phaûi Kieáp Khoâng Coâ Quaû thì keû soáng coâ ñôn, traàm laëng, hoï haøng ít oûi, khoâng thích giao du 2>LÖÏC SYÕ:(Thuoäc Hoûa) Tính chaát khoeû maïnh, lanh leï, thích aên uoáng. Chuû veà uy löïc binh quyeàn. Neáu gaëp Kình Döông cuøng ôû meänh laø haïng ngöôøi duõng maõnh. Löïc syõ hoäi vôùi caùt tinh taêng theâm caùi ñeïp ; neáu hoäi Hung tinh thì laïi taêng theâm caùi xaáu. 3>THANH LONG: (Thuoäc Thuûy) xem ôû phaàn treân. 4 – 5>ÑAÏI HAO vaø TIEÅU HAO:(thuoäc Hoûa) Xem ôû boä Luïc Baïi thuoäc veà Saùt tinh ôû trang sau. 6>TÖÔÙNG QUAÂN: (Thuoäc Moäc) Tính chaùt can tröôøng, hieân ngang, kieâu caên thích laõnh ñaïo vaø caàm ñaàu, ñem lôïi ích cho coâng daân. Chuû veà binh quyeàn gaëp Thieân Töôùng ñoàng cung ñaéc ñòa goïi laø löôõng töôùng, taùt coù uy quyeàn hieån haùch. Gaëp ñöôïc Thieàn Hình Quoác Aán Thieân Maõ Thieân Khoác, Phuïc binh laø ngöôøi taøi kieâm vaên voõ.

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 60

Neáu gaëp phaûi Tuaàn Trieät thì chaúng khaùc töôùng cuït ñaàu, toån haïi coâng danh, deã gaëp tai naïn xe coä hay ñao kieám. Ñaøn baø maø cung meänh coù Töôùng Quaân toïa thuû laø haïng hay ghen tuoâng, laán aùt choàng. 7>TAÁU THÖ: (thuoäc Kim) Tính chaát vui veû khoân kheùo, öa noùi vöøa loøng ngöôøi. Chuû veà lôïi ích coâng vieäc vaê chöông. Neáu gaëp Bach Hoå ñoàng cung thì laø ngöôøi coù vaên taøi aên noùi ñanh theùp. Ôû nöõ meänh neáu gaëp Hoàng loan thì aên noùi raát coù duyeân deã laøm ngöôøi ñaém meâ. 8>PHÍ LIEÂM: (thuoäc Hoûa) Tính chaát vui veû nhanh nheïn, nhöng khoâng ñem laïi lôïi ích cho söï sinh nôû. Neáu gaëp Caùt tinh thì taêng theâm ñeïp ; göïp Hung tinh laïi taêng theâm xaáu. Phi Lieâm gaëp ñöôïc Baïch Hoå töùc laø coï moïc caùnh moïi vieäc seõ hanh thoâng. Neùu gaëp Long Phöôïng töùc laø roàng leân cao ñem laïi thaéng lôïi. Neáu gaëp Thieân Vieät Hoûa tinh Linh tinh vaø Thieân bình thì deõ gaëp tai hoïa ñaâm cheùm baén gieát. Phi Lieâm ôû cung Töû Töùc thì giaûm soá con sinh ñeû. Phi Lieâm ôû cung huynh ñeä cuõng giaûm thieåu soá anh em. 9>HYÛ THAÀN: (thuoäc Hoûa) Tính chaát vui töôi, chuû ñem laïi söï may maén cho söï cöôùi hoûi. Neáu Hyû Thaàn gaëp Phöôïng Caùc töùc laø Phöôïng muùa, taát coù lôïi cho vieäc thi cöû coâng danh, sinh nôû 10>BEÄNH PHUØ: (Thuoäc Thoå ñaùi Moäc) chuû ñau yeáu buoàn raàu beänh taät neáu ñoùng ôû Meänh thì ngöôøi suy nhöôïc, da xanh xao. Neáu gaëp Thieân Hình Hoùa Kî ôû cung Giaûi aùch thì deã maéc beänh phong tinh. Neáu gaëp Ñaøo Hoàng Dieâu ñoùng ôû Meänh hay ôû Giaûi aùch thì oám ñau vì chôi bôøi daâm duïc. 11>PHUÏC BINH: (thuoäc Hoûa) Neáu gaëp nhieàu sao toát thì coù tính phoø trôï ; neáug gaëp nhöõng sao xaáu thì bieán tính gian taø. Chuû ñeán vieäc coù lieân quan ñeán quaân söï. Neáu hoäi hôïp cuøng Thieân hình Töôùng Quaân thì raát coù lôïi veà quaân söï, ñem laïi uy quyeàn. 12>QUAN PHUØ: (thuoäc Hoûa) Tính chaùt a toøng. Neáu gaëp sao toát phoø taù cho toát theâm; gaëp sao xaùu thì laøm cho xaáu theâm, gaây ra raéc roái phieàn nhieãu ngaên trôû moïi vieäc. BOÄ THAÙI TUEÁ (Goàm 12 sao coù toát, coù xaáu) 1>THAÙI TUEÁ: (thuoäc Hoûa) Tính chaát laïnh luøng, khinh ngöôøi, hay xeùt ñoaùn, gioûi lyù luaàn. Neáu gaëp nhieàu sao toát ñeïp hoäi hoïp thì noùi naêng ñanh theùp huøng hoàn, ñem laïi uy quyeàn phuù

Hoäi cuøng Xöông Khuùc Khoâi Vieät, Thaùi Tueá seõ laøm lôïi cho vieäc thi cöû, caàu coâng danh. Hoäi cuøng Xöông, Khuùc, Khoâi, Quyeàn vaên chöông ñanh theùp. Neáu hoäi cuøng Hoùa Kî, Ñaø la thì moïi vieäc traéc trôû, baát lôïi cho coâng danh, deã gaây ra tai tieáng thò phi hay kieän caùo tranh giaønh, tang thöông, beänh taät. Cung Meänh coù Thaùi tueá maø gaëp Hoa caùi thì aên noùi kieâu kyø. 2 – 3> THIEÁU DÖÔNG (Thuoäc Hoûa) THIEÁU AÂM( Thuoäc Thuûy) Bieåu hieäu maët trôøi maët traêng thöù hai. Tính chaát thoâng minh, hoøa nhaõ, nhaân haäu, giaûi tröø ñöôïc caùc beänh taät tai hoïa nhoû. Thieáu döông gaëp ñöôïc Thaùi döông ñaéc ñòa taêng söï saùng suûa, moïi vieäc höng vöôïng. Thieáu aâm gaëp ñöôïc Thaùi aâm ñaéc ñaïi laïi taêng theâm uy löïc moïi söï hanh thoâng. Thieáu döông hay Thieáu aâm gaëp ñöôïc Hoùa khoa ñoàng cung, hoaëc xung chieáu, caøng gia taêng phuùc thoï, coù theå cöùu gaûi nhöõng tai aùch, hoaëc beänh taät. 4 – 5>TAÊNG MOÂN (thuoäc Moäc) BAÏCH HOÅ (Thuoäc Kim): Chuû tang thöông xem hyû tính chaát ôû boä luïc baøi trang sau.

quí.

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 61

6>QUAN PHUØ (Thuoäc Hoûa) Tính chaát lyù luaän, phoø trôï. Gaëp caùt tinh thì hoå trôï theâm ñeïp ñeû. Gaëp hung tinh, saùt tinh taêng cöoøng söï xaáu xa, chuû söï kieän tuïng, tai tieáng. Quan phuø hôïp vôùi Xöông, Khuùc, Tueá ñem laïi lôïi ích cho coâng vieäc coù lieân quan ñeán phaùp luaät. Quan phuø hoäi vôùi Lieâm, Tang, Hoå gaây neân toån haïi quyeàn theá, coâng danh, tai naïn, thì phi, tuø toäi, kieän tuïng. Quan phuø hoäi vôùi Tueá, Kî, Ñaø la traéc trôû moïi vieäc, ñöa ñeân coâng moân. 7 – 8> TÖÛ PHUØ – TRÖÏC PHUØ (Thuoäc Hoûa) Tính chaát toái taêm, buoàn thaûm. Chuû söï cheát choùc, tang thöông taïo neân raéc roùi coâng vieäc. 9>TUEÁ PHAÙ (Thuoäc Hoûa) Tính chaát ngang ngaïnh, phaù taùn. Cung Meänh hay Thaân coù Tueá phaù toïa thuû thuû thì ñau oám, hö raêng. 10 – 11> LONG ÑÖÙC( Thuoäc Thuûy) PHUÙC ÑÖÙC (Thuoäc Thoå) Tính chaát nhaân haäu, ñoan chính, giaûi tröø naïn nhoû, oám ñau. Neáu hoäi cuøng Thieân, Nguyeät ñöùc keát thaønh boä Töù ñöùc, cheá ngöï ñöôïc tinh hoa nguyeät daâm boân cuûa Ñaøo, Hoàng. 12>ÑIEÁU KHAÙCH (Thuoäc Hoûa) Tính chaát khoe khoang, khinh ngöôøi, noùi naêng ba hoa. Chuû veà tai aùch, oám ñau. Gaëp Thieân maõ, Thieân khoác moïi söï hanh thoâng, chaúng khaùc naøo ngöïa hay ñaõ coù ngöôøi côõi gior. Gaëp Tang moân, Thieân hinh hay Tueá haây ra nhöõng tai naïn nhö xe coä, teù ngaõ, oám ñau baát thình lình. SAO VAÊN TINH (Thuoäc Hoûa) Chuû veà vaên hoïc, baèng saéc, ñem lôïi laïi cho vieäc thi ceû, coâng danh. Haïn gaëp Vaên tinh maø coù Hoùa Khoa thì thi taát ñoå, coâng danh höng vöôïng. SAO THAÀN KHOÂNG (thuoäc Hoûa) vaø TRIEÄT LOÄ KHOÂNG VONG (thuoäc Kim) Tuaàn Khoâng chuû veà döông, bao giôø cuõng ñoùng ôû giöõa 2 cung aâm döông, gaây aûnh cho 8 cung chieáu veà, coù söï taùc ñoäng maïnh ñeán cung döông hôn cung aâm. Taùc ñoäng noù thöôøng traán aùp. Ví duï nhö gaëp sao toát thì giaûm löïc cuûa söï toát maø gaëp sao xaáu laïi cuõng giaûm löïc cuûa söï xaáu ñi, aûnh höôûng noù ôû cung döông maïnh hôn cung aâm. Vì vaäy Tuaàn ñi veà Döông phöông môùi ñeïp, ñaéc ñòa ôû cung Maõo Daàn Trieät loä khoâng vong thì chuû veà aâm, ñoùng giöõa hai cung aâm döông, cuõng haây aûnh höôûng cho 8 cung chieáu veà, cung chuû veà söï traán aùp, neân gaëp boä sao toát thì giaûm löïc toát, maø gaëp boä sao xaáu cuõng giaûm löïc xaáu, taùc ñoäng maïnh ôû cung Aâm hôn cung Döông. Ñaéc ñòa ôû Thaân, Daäu, goïi laø Trieät ñaùo Kim cung, seõ giuùp cho sao cuûa hai cung naøy vaøng ñeïp, chöù khoâng gaây aûnh höôûng traán aùp. Tuy nhieân coøn tuyø tính tinh cuûa hai cung aáy coù gaëp haõm khoâng môùi quyeát ñoaùn ñöôïc. Ngöôøi ngoaøi 32 tuoåi chòu aûnh höôûng ñeán Tuaàn, Trieät raát yeáu. Baáy giôø phaûi tìm Tuaàn, Trieät löu nieân xem veà ñaâu, ñeå tìm aûnh höôûng cuûa noù ñoái vôùi naêm mình xem soâ. Tìm Tuaàn, Trieät löu nieân y nhö tìm Tuaàn, Trieät ñeå an soá; chæ coù khaùc laø laáy naêm xem soá aáy coi nhö naêm sinh, maø tìm xem aáy thuoäc Canh naøo ( Giaùp hay Bính nieân. . . ) maø an Trieät löu nieân.

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 62

Ñoaïn tìm xem naêm xem soá thuoäc veà con Giaùp naøo maø an Tuaàn löu nieân. Baây giôø Tuaàn, Trieät seõ coù aûnh höôûng nôi löu nieân ñoù. Sôû di phaûi tìm löu nieân laø vì Tuaàn, Trieät cöù nöûa chu kyø cuûa 64 naêm thì thay ñoåi höôùng ñi theo aâm döông, nguõ haønh. Tuaàn ñoùng Maõo, Daàn thì ñem laïi hoaïnh phaùt, tì töû Tí Ngoï thuoäc Döông Phöông, maø Daàn, Maõo laø nôi khí döông töïu laïi thanh khieát nhaát. Trieät ñoùng ôû Thaân, Daäu ñaéc caùch laø vì luùc baáy giôø khi aâm ñaõ khôû söï laøm chuû maø khí döông hoaøn toaøn lui, neân ôû ñoù seõ ñem laïi höng vöôïng, Aâm phöông khôûi töø cung Muøi ñeán cung Hôïi. Tuaàn, Trieät ñoùng taïi Ngoï, Muøi, töùc laø giöõa cung Döông vaø Aâm phöông giao hoøa, aûnh höôûng coù khaùc taïo neân söï roäng raûi, khoa hoøa, gaây cho ngöôøi nhaân haïu vaø caùc chính tinh cuõng chòu aûnh höôûng eâm ñeàm. Tuaàn, Trieät ñoàng cung ôû caùc cung khaùc (tröø Ngoï, Muøi ra) thì thuôû beù chòu lao ñao, nhöng tính tình hoan phí. Tuaàn, Trieät maø gaëp Phaø quaân haõm ñòa ñoùng ôû Meänh thì laø keû phaûi cheát ñöôøng, nhöng Phaù ñaéc ñòa thì chaúng sao. Ñaïi, Tieåu haïn cuøng gaëp nhau moät nôi maø coù Tuaàn, Trieät ñoùng laïi gaëp Töû vi thì goïi laø Ñeá ngoä Khoâng vong taát ñi ñeán maïng vong. Tröø phi söï gaëp gôû naøy ôû ngay cung Ngoï. Hoaëc Töû vi chæ gaëp Tuaàn maø khoâng coù Trieät thì vaän haïn coù suy vi, nhöng tinh meänh khoâng heà gì. Phuù coù caâu: Dôõ thay Ñaïi, Tieåu truøng phuøn, Ñeá tinh (töùc Töû vi ) thuï haõm khong vong ñoù maø. Aáy laø vaän meänh khoù qua, Laïi Tham, Saùt, Phaù : Truùc la thoaùt naøo. Ñeå töôùng tam hôïp chieáu veà. Hoaï may khoâng cheát bôûi sao caùt phuø. (Baøi phuù naøy coù lieân quan söï ñoaùn sinh, töû seõ ñöôïc giaûi thích roõ cuøng caùc chính tinh khaùc ôû phaàn ñoaùn soá sau). B> NHOÙM SAÙT TINH I>BOÄ TÖÙ SAÙT : KÌNH, ÑAØ, LINH, HOÛA. 1> KÌNH DÖÔNG (Cuõng goïi laø Döông Nhaän) Baéc ñaåu tinh – Aâm kim ñaùi Hoûa Ñaéc ñòa: Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi. Haõm: Tí, Ngoï, Maõo, Daäu. Meänh, neáu Kình döông ñoäc thuû thì ngöôøi cao, loä haàu, maët daøi, maét loài. Kình ñoùng ôû cung ñaéc ñòa laø haïng ngöôøi tính khí cöông cöôøng, duõng maõnh, quaû quyeát, nhieàu cô möu, thích maïo hieåm nhöng hay töï ñaéc, kieâu caêng, neân deã gaây laém keû thuø ngaàm. Kình ôû caùc cung khaùc thì tính tình hung baïo,l lieàu lónh, böôùng bænh, gian traù. Ôû Tí, Ngoï, Maõo, Daäu khoâng yeåu cuõng taøn taät. Ngöôøi tuoåi Giaùp, tuoåi Maäu maø Meänh ñoùng taïi Daàn, Thaân laïi gaëp Kình döông thì phaù taùn toå nghieáp, cô theå mang taät thöông. Ñoái vôùi caùc tuoåi khaùc thì coù ñôû phaàn. Nöhg trong tröôøng hôïp naøy gaëp ñöôïc caùt tinh hoäi laïi laø ngöôøi kheùo leùo veà toå chöùc coâng kyû ngheä. Kình ôû Meänh maø gaëp Nhaät, Nguyeät ñoàng cung thì trai khaéc vôï, gaùi khaéc choàng.

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 63

Kình chieáu meänh hay taïi Meänh maø gaëp cöï, Lieâm, Kî ñoàng cung taùt coù taät trong ngöôøi, trong tröôøng hôïp Lieâm, Cöï, Kî haõm ñòa thì taät ña mang taät huyeàn, hay tuø toäi. Maø tuoåi caøng veà giaø caøng khoán ñoán, sôï nhaát laø ngöôøi tuoåi Tuaát, tuoåi Thìn. Kình ñaéc ñòa laïi gaëp Töû, hay Phuø ñoàng cung laø haïng ñaïi kính thöông Kình haõm ñòa maø gaëp hung tinh aùm nöõa thì thaät khoâng traùnh ñöôïc tai hoïa tai naïn ñöôøng saù, hay sa tröôøng. Neáu gaëp ñöôïc Tuaàn, Trieät thì cöùu giaûi cho moät phaàn. NÖÕ MEÄNH: gaëp Kình döông ñoùng Meänh taïi Thìn, Tuaát Söûu, Muøi laø haïng giaøu, raát vöôïng phu ích töû. Tính neát ñoan trung, thaúng thaéng cöông nghò trong moïi vieäc laøm aên. Neáu nöõ meänh maø gaëp Kình haõm ñòa thì haï tieän, haïi choàng khaéc con, neáu khoâng coù Tuaàn, Trieät hay caùt tinh khaùc cöùu giaûi. Phu giaûi:Ñoái vôi Nam hay Nöõ, maø cung Meänh an taïi Ngoï maø laïi gaëp Khoa, Quyeàn, Loäc, Taû höõu, laïi chính tinh ñaéc ñòa thì taát nhieân phaùt voõ nghieáp, traán ngöï bieân cöông, nhaát laø ñaøn oâng tuoåi Bính, Tuaát thì ñeïp voâ cuøng. Coøn caùc tuoåi khaùc thì höng vöôïng khoâng ñöôïc beàn laâu. Traùi laïi neùu Kình taïi Ngoï maø laïi saùt tinh thì pahæ cheát yeåu moät caùch thaûm thöông, neáu khoâng cuõng chòu taøn pheá. Meänh taïi Ngoï maø gaëp Thaùi aâm, Thieân ñoàng ôû ñoù, laïi theâm gia hoïi Long, Phöôïng, Giai thaàn thì thaät nhieàu chieán coâng, uy quyeàn hieån haùch, giaøu sang troïn ñôøi. Neáu Meänh ñoùng tai cung Tí maø gaëp caùch treân cuõng ñeïp nhöng khoâng baèng ñöôïc ôû Ngoï. Meänh an taïi Töù moä coù Kình, Hoûa ñoàng cung neân laø keû coù oai quyeàn, danh tieáng; neáu gaëp caû Tham, Vuõ taát laø haïng caùi theá anh huøng, oai veä khieán ngöôøi ngöôøi khieáp sôï. Gaëp Hoå laø haïng ña möu. Kình, Ñaø, Linh, Hoûa hoäi ôû Meänh maø gaëp nhieàu sao saùng suûa taát höng vöôïng taøi Loäc, traùi laïi neáu gaëp laém sao môø aùm thì troïn ñôøi tai aùch, cheát veà thöông taät. Cuøng caùch treân maø ñoùng ôû cung Thaân laø taát keû guø löng. Kình, ñaø ñoùng Meänh maø gaëp Kieáp saùt taát khoâng ñöôïc thoï. Meänh coù Loäc Toàn taïo, taát giaùp Kình, Ñaø, neáu ôû Meänh maø khoâng coù caùt tinh hoäi thì laø keû lang thang kieám aên baèng lôùi noùi. Neáu giaùp Kình, Ñaø maø meänh laïi coù Hoaù Kî thì thaät tuùng thieáu, chæ sôùm ly höông sinh keá môùi ñuû côm aùo. Cung Meänh coù Kình, gaëp Thieân hö, Thaùi Tueá, Ñieâu khaùch ñoàng cung thì troïn ñôøi chòu tang toùc, trai khoùc vôï, gaùi khoùc choàng, xa lìa cha meï Kình döông, Löïc só ñoàng cung laø ngöôøi to lôùn khoeû maïnh, coù taøi binh söï, nhöng khoâng ñöôïc thoï höôûng chöùc töôùc taëng phong. 2>ÑAØ LA: Aâm Kim ñaùi Hoûa – Baéc ñaåu tinh Ñaéc ñòa: Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi – Haõm ôû Daàn, Thaân, Tî, Hôïi Meänh coù Ñaø la ñoäc thuû thì ngöôøi hôi gaày, cao, da ngaâm, loâng toc toát, raêng xaáu. Ñaø ñaéc ñòa ôû töù moä laø haïng ngöôøi can ñaûm uy duõng, nhöng thaâm traàm, laém thuû ñoaïn nhieàu möu moâ. Ñaø la ñoùng ôû haõm, ôû töù sinh neáu gaëp hung tinh hay saùt tinh thì khoâng yeåu taát taøn taät. Neáu Ñaø haõm ñaïi laïi gaëp Linh, Hoûa, Khoâng, Kieáp, Kî, Hình thì chung thaân cuøng khoán, ñau yeáu taät nguyeà, tuø toäi, tai öông khuûng khieáp. Ñaø maø gaëp Dieâu, Caùi, Tueá thì noùi ngoïng ( ñoùng ôû Meänh) Ñaø, Kình, Thaát saùt hoäi gaây tai hoïa khuûng khieáp, neáu laïi gaëp ñöôïc Töû Töôùng, Loäc toàn coù theå giaûi ñöôïc.

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 64

Haïn maø Ñaø gaëp Thaùi tueá cuøng saùt tinh nhö Tang, Hoå, Kî, Kieáp saùt thì coù tang, neáu khoâng thì cuõng bò toá tuïng, thò phi mang tieáng nhô nhuoác. Ñaø maø gaëp Thieân hình haõm ôû Tieåu haïn thì sanh ra kieän caùo, hay ñaùnh nhau thöông tích. Neáu gaëp Hoûa, Linh thì deã bò thöông hay ñau oám. Neáu gaëp Thaùi tueá, Long trì thì phoøng raén rít caén. Ñaø gaëp Thieân maõ laø haïng khoân ngoan nhöng bieán traù. 3>HOÛA TINH :Nam ñaåu tinh – Aâm Hoûa Mieá ñòa: Daàn, Ngoï, Tuaát – Ñaéc ñòa : Tî, Daäu, Söûu Lôïi ñòa: Hôïi, Maõo, Muøi – Haõm ñòa: Thaân, Tí, Thìn. Meänh coù Hoûa tính ñoäc thuû thì ngöôøi thoâ, toùc hoe vaøng, chaân tay coù tì; tính noùng naûy öông böôùng. Hoûa, Linh ñaéc ñòa ñoùng ôû Meänh laø haïng coù chí khí. Söùc khoeû Daimetin beàn, ít khi maéc tai naïn. Ngöøôøi sinh naêm Daàn, Maõo, Tî, Ngoï maø gaëp Hoûa Kinh ñaéc ñòa laø hôïp caùch, neáu laïi coù caùt tinh hoäi nöõa thì quí laém. Ngöôøi sinh ra ôû höôùng Ñoâng, Nam maø gaëp Hoûa, Linh ñaéc ñòa taát höôûng giaøu sang. Neáu sinh ôû Taây, Baéc thì söï giaøu sang chaúng ñöôïc beàn. Neáu Hoûa, Linh thuû meänh ôû vaøo cung haõm laø haïng nham hieåm, gian taø hay lieàu lónh, maéc beänh meùu huyeát, thaàn kinh, söùc khoeû choùng sa suùt, deã vöôùng vaøo voøng sa ñoaï nghieän ngaäp. Neáu Hoûa, Linh ñoùng meänh taéiT moä maø gaëp ñöôïc Tham, Vuõ Vieät laø keû coù tai vaên voõ, xuaát töông, nhaäp töôùng. Danh tieáng choùng laãy löøng. Nhöng neáu laïi gaëp caû Kieáp saùt taát phaûi bò ñao thöông. Hoûa tinh gaëp sao Tuîeât ôû cung Hôïi, coù Tham lang, Thieân hình ñoùng ñoù danh tieáng noå khaép nôi. Hoûa tinh gaëp Khoa, Quyeàn laø ngöôøi gioûi veà vaên voõ. Hoûa, Linh gaëp Thieân vieät, Thieân hình thì bò seùt ñaùnh. Hoûa, Linh gaëp Moäc duïc thì bò boûng nöôùc soâi. Hoûa, Linh gaëp Lieâm, Phaù, Hình ôû Maõo, Daäu maø khoâng coù Tuaàn, Trieät thì bò seùt ñaùnh, hay ñieän giaät. Hoûa gaëp Tueá, Hình haõm taát bò ngaõ gaûy chaân tay. Hoûa ñoùng ôû cung Ñieàn, gaëp tang moân maø khong coù caùt sao thuoäc Thuûy cheá ngöï thì deã bò chaùy nhaø. Neáu ñoùng ôû cung Taøi thì taùn taøi. Hoûa, Linh giaùp Meânh xaáu, gaây neân nhieàu traéc trôû, deã bò thuø oaùn, hao taøi. NÖÕ MEÄNH: Hoûa, Linh ñaéc ñòa thuû meänh, öùng hôïp vôùi phöông höôùng nôi sinh, öùng hôïp vôùi nguõ haønh cuûa Meänh thì laø haïng con nhaø khueâ caùc, nhöng tính tình ngang ngaïnh, noùng naûy coù gan daï troïn ñôøi höôûng giaøu sang. Neáu gaëp Hoûa Linh haõm ñòa thì chæ laø haïng khao khaùt daâm taø, khaéc choàng haïi con. CHUÙ YÙ: Nhöõng choã noùi veà nöõ meänh chæ coát vaïch ra söï khaùc bieät ñaïi cöông veà cuoäc ñôøi, veà tính tình; coøn caùc vaän haïn thì cuõng nhö caùch luaän ñoaùn ôû treân. 4>LINH TINH: Nam ñaåu tinh – Thuoäc Kim ñaùi Hoûa Mieáu: Daân, Tuaát – Thìn, Tî, Muøi Haõm: Tî, Hôïi, Daäu, Söûu Linh, Hoûa thöôøng coù tính chaát gaàn nhö nhau, neân khi xem Linh tinh nhôù xem sao aáy ñaõ ñi ñoâi vôùi Hoûa tinh ôû treân.

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 65

Linh tinh ñoùng Meânh laø haïng ngöôøi haø tieän, so ño trong vieäc chi tieâu. Linh ñoùng cung Töû töùc khoù nuoâi con, laøm giaûm söï sinh ñeû. Linh ñaéc ñòa ñoùng cung Tìa thì tieàn cuûa beàn vöõng. Linh ñaéc ñòa gaëp Tham lang ñaéc ñòa thì coâng danh hieån ñaït veà voõ coâng. Linh gaëp ñöôïc Töû, Phuû, Taû, Höõu, Xöông, Khuùc neáu khong giaøu cuõng laø haøng quí hieån. Linh gaëp maõ, maø hoäi Kình, Ñaø taát chaân tay phaûi coù taät. Linh maø gaëp Khoâng, Kieáp haõm, laïi gaëp Tuaàn, Trieät laø haïng ngöôøi haï tieän, ngheøo khoù tai öông. Linh gaëp Thaát saùt cung haõm taát khoù soáng laâu Linh haõm gaëp Phaù quaân haõm thì phaù tan cöûa nhaø saïch. Linh gaëp Vuù khuùc, Xöông khuùc ôû Thìn cung taát cheát ñuoái hay tuø toäi Linh hay Hoûa gaëp Thieân vieät ôû cung haõm chæ phaûi phoøng seùt ñaùnh hay ñieän giaät II>BOÄ LUÏC BAÏI: SONG HAO – TANG HOÅ – KHOÁC HÖ 1> ÑAÏI HAO – TIEÅU HAO: Thuoäc Hoûa Ñaéc ñòa: Maõo, Daäu, Daàn, Thaân. Haõm: Tí, Ngoï, Tî, Hôïi. Meänh coù song Hao ñoùng thì ngöôøi nhoû nhaén. Boä tieâu hoùa hay ñau yeáu. Tính khoân ngoan, chaân chaát, khoâng kieân chí, thích aên ngon maëc ñeïp, ñam meâ côø baïc, chôi bôøi, vung phí tieàn baïc. Song Hao ñaéc ñòa ôû Maõo, Daäu, toát hôûn Daàn, Thaân neáu gaëp Meänh ôû ñoù laø haïng thoâng minh, tuy ham chôi, nhöng luùc hoïc cuõng say meâ khoâng keùm, vì baûn chaát muoán tìm hieåu saâu roäng, nhaát laø tuoåi Daàn, Thaân raùt hôïp vôùi Song Hao. Tuy thieáu thôøi thích ngao du boán beå ñeå tìm hoïc hoûi, höôûng thuï song veà sau seõ höôûng ñöôïc giaøu sang, quí hieån. Hao gaëp sao Tuyeät ñoàng cung laø haïng khoân ngoan, nhöng hôi man traù. Meänh voâ chính dieäu gaëp Song Hao, Tuyeät laø ngöôøi aên tieâu taèn tieän, keo kieät, coù laém tham voïng trong ñôøi, nhöng khoù ñaït ñöôïc theo yù muoán. Hao ñoùng Maõo, Daäu goïi laø caùch chuùng thuûy trieàu ñoâng, theá taát tieàn vaøo nhö nöôùc, nhöng cuõng ra nhö nöôùc, neáu gaëp ñöôïc sao Thieân cô, Cöï moân ñoùng ñoù thì ñaéc caùch voâ cuøng, traùi laïi neáu gaëp Hoùa loäc thì trôû neân keùm haún Song Hao gaëp phaûi saùt tinh taát hay maéc tai naïn veà dao suùng. Song Hao gaëp Haûo hay Linh taát maéc nghieän, nhaát laø nghieän aù phieán. Ñaïi hay Tieåu haïn maø gaëp Song Hao taát phaûi thay ñoåi coâng vieäc hay thay choå ôû. Ñau oám gaëp haïn Song Hao choùng khoûi. Song Hao gaëp Phaù quaân trôû neân tuùng thieáu. Song Hao gaëp sao Tuyeät thì phaù saûn. Song Hao gaëp Moäc duïc, Hoùa Kî thì phaûi moå. Neáu gaëp Hình, Kieáp saùt taát maát troäm hay bò thöông. Ñaïi haïn gaëp Song Hao, Khoâng, Kieáp, Suy, Phuø, phaù toaùi, sao Töû, Hoùa Kî, maø Tieåu haïn laïi gaëp Hình, Phi lieâm, Quan phuû sao Beänh, sao Moä, Phuïc binh, Baïch hoå taát phaûi cheát ôû lao tuø. 2>TANG MOÂN – BAÏCH HOÅ a>TANG MOÂN thuoäc Moäc – Ñaéc ñòa: Daàn, Thaân, Maõo, Daäu. Chuû veà tang toùc, tai öông, Tang Moân vaø Bach hoå cuõng nhö Song Hao bao giôø cuõng ñoùng ôû hai cung chieáu nhau, bôûi ñoù ñaõ gaëp Tang moân töùc nhieân phaûi gaëp Baïch hoå. Neân hai sao aáy ñöôïc luaän chung nhö sau: b>BAÏCH HOÅ (thuoäc Kim) – Ñaéc ñòa: Daàn, Thaân, Maõo, Daäu.

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 66

Meänh coù Tang Hoå laø ngöôøi can tröôøng, hôi böôùng bænh. Sinh ra ñaõ phaûi chòu tang toùc, hay maéc beänh maùu huyeát, xöông coát, tim phoåi; khoâng nuoâi ñöôïc suùc vaät. Neáu Tang, Hoå ñaéc ñòa laø baäc thao löôïc, thích laøm chính trò, lyù luaän gioûi, xeùt ñoaùn tinh, laøm luaät sö hay Toaø aùn gioûi. Tang Hoå duø ñaéc ñòa hay haõm ñòa maø hoäi vôùi nhieàu saùt tinh laø haïng ngöôøi baïo ngöôïc, thöôøng gaëp caûnh cuøng khoán, tai öông, khaéc vôï, khaéc choàng deã vöôùng vaøo lao lyù. Meänh coù Hoå ñaéc ñòa ñoàng cung, sanh ban ñeâm raát hieån ñaït. Neáu gaëp Kinh hay Hình xung chieáu laø haïng coù chí khí lôùn. Hoå gaëp Taáu thö laø coïp ñoäi hoøm saéc, taát hieån ñaïi vaên taøi. Hoå gaëp Phi lieâm laø coïp moïc caùnh, nheï böôïc coâng danh. Hoå gaëp Tham lang, nhaát laø ôû cung Daàn, Tuaát deã bò naïn xe hay aùc thuù caén. Hoå gaëp Thaát saùt bò ñao thöông hay tuø toäi (neáu gia theâm saùt tinh, vaø ñeán haïn xaáu Hoå gaëp Thieân khoác, Thieân dieâu bò thuù döõ gaây tai naïn Hoå gaëp Hình, Kieáp thì bò naïn teù ngaõ hay xe coä. Tang Hoå ñoùng cung Ñieàn, Taøi deã bò hoûa hoaïn, nhöng neáu Ñieàn, Taøi ñoùng ôû cung Tuaát thì raát beàn vöõng, nhaø cöûa ñeïp. Tang moân gaëp Ñieáu khaùch, Thieân hình gaây neân tai naïn xe coä hay ñaïi tang. Tang gaëp Hoûa, Linh, Maõ deã maéc beänh lao, phaûi boûng, neáu coù Tuaàn, Trieät thì e chaùy nhaø. Tang Hoå gaëp Khoâc maø löôõng haïn xaáu e coù tang, hay taùn taøi. Tang gaëp Ñieáu khaùc, Thaùi tueá deã bò ngaõ töø cao xuoáng hay bò kieän tuïng. NÖÕ MEÄNH: Coù Tang, Hoå toïa thuû thì veû maët trong buoàn teû, nhaân duyeân thöôøng bò traéc trôû, neáu khoâng muoän laäp gia ñình thì khoù traùnh phaûi maáy ñoä buoàn thöông, ñau khoå vì con; khoù sinh. Haïn maø gaëp Tang, Hoå, Kî vaø sao Thai thì deã baêng huyeát khi ñeû. 3>THIEÂN KHOÁC – THIEÂN HÖ: Thuoäc Thuûy. Mieáu ñòa: Tí, Ngoï – Lôïi: Maõo, Daäu, Söûu, Muøi. Tính chaát Khoác, Hö buoàn teû, hay suy löï hoang mang, gaây neân taät beänh, maét coù quaàng, thaän ñau. Khoác, Hö ñoùng ôû Meänh ôû Mieáu ñòa Tí, Ngoï thì lôøi noùi ñanh theùp coù oai, nhieàu ngöôøi nghe theo, mang trong loøng chí lôn, quyeát haønh ñoäng hôn ngöôøi, thích hoaït ñoäng khoâng ngöøng, nhieàu nghò löïc phaán ñaùu. Döôùi 30 tuoåi thöôøng ngheøo tuùng, hay gaëp böôùc thaêng traàm. Töø 30 tuoåi giôû ra thì trôû neân phong löu, khaù giaû. Neáu laïi gaëp Thaát saùt hay phaù quaân ñoàng cung taát coù uy danh quyeàn töôùc; lôøi noùi laøm cho ngöôøi ngöôøi kính phuïc. Khoác, Hö hoäi Thieân hình, Thieân maõ laø voõ caùch; coù tieáng taêm. Khoác, Hö gaëp ñöôïc Loäc toàn hay Hoaù loäc thì töø 30 tuoåi trôû ra leân laø giaøu. Neáu gaëp Khoa, Quyeàn laïi phaùt coâng danh. Khoác Hö ôû Daàn, Thaân gaëp Ñaøla laø ngöôøi coù taøi caû vaên voõ. Khoác, Hö haõm ôû Thìn, Tuaát thì hay vöông tai naïn, giaûm tuoåi thoï, cuoäc ñôøi khoùc nhieàu hôn cöôøi. Khoác, Hö gaëp Thieân cô ñoàng cung hay xung chieáu thöôøng maéc phaûi beänh lao. Meänh coù Thieân hö toïa thuû neân raêng hö. Neáu Hö ñaéc ñòa maø gaëp Loäc ñoàng cung laø ngöôøi coù taøi, noåi danh. Hö haõm ñòa laø haïng baát chính, aên noùi sai ngoa.

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 67

SAO THIEÂN HÌNH: Thuoäc Hoûa Ñaéc ñòa: DAÀN, THAÂN, MAÕO, DAÄU. Tính chaát : duõng maõnh, saùt phaït, coù oai theá. Hình laø löôõi kieám. Chuû veà quaân cô, moå xeû, ñaâm cheùm Meänh ñoùng ôû Daàn gaëp Thieân Hình laø caùch Coïp ngaäm kieám taát ngöôøi taøi ba trong vieäc ñieàu binh khieån töôùng, phaùt voõ coâng. Ngoaøi ra ñoùng ôû Thaân, Maõo, Daäu cuõng laø ñaéc caùch, bieåu döông ngöôøi chí khí anh huøng. Hình gaëp Töôùng quaân, Quoác aán vaø Phuïc binh laøm thaønh boä sao uy duõng, töùc coù taøi kieâm nhieäm vaên voõ. Hình gaëp Loäc, Dieâu coù taøi duøng veà moå xeû. Hình ñaéc caùch maø gaëp Tuaàn, Trieät chaúng khaùc naøo thanh kieám baùu söû duïng khoâng ra gì. Hình haõm maø gaëp saùt tinh gaây tai hoïa khuûng khieáp Hình haõm gaëp Thieân khoác töùc mang taät trong ngöôøi. SAO THIEÂN KHOÂNG: Thuoäc Hoûa Tính chaát gian huøng phaù taùn, quæ quyeät Meänh maø coù Thieân khoâng hoäi vôùi Ñaøo hoa laø haïng ña möu, nhöng xaûo traù. Traùi laïi neáu gaëp Hoàng loan thì laø haïng chæ tìm nôi vaéng veû ôû aån hay ñi tu Meänh coù Thieân töôùng ñaéc ñòa maø gaëp Thieân khoâng laø keû coù uy quyeàn thoáng laõnh ñeán ngaøn daëm, phaùt veà voõ töôùng. Haïn maø ñau oám nhöng neáu gaëp ñöôïc Thieân khoâng thì choùng khoûi nhöng neáu coù caû Tuaàn, Trieät ñoùng thì Thieân khoâng trôû neân voâ duïng . . . SAO ÑÒA KHOÂNG – ÑÒA KIEÁP : Thuoäc Hoûa Ñaéc ñòa: Tî, Hôïi, Daàn, Thaân Meänh coù Ñòa kieáp hay Ñòa khoâng ñoäc thuû laø ngöôøi aên noùi thoâ baïo, thaân hinh thoâ keäch Kieáp, Khoâng, ñaéc ñòa ôû Daàn, Thaân, caàn gaëp quí tinh môùi hieån ñaït; tuy nhieân khoâng beân, nhieàu ñoä thaêng traèm. Kieáp, Khoâng ñaéc ñòa ôû Tî, Hôïi thì ngöôøi traàm tónh, suy tö, coù cô möu, can ñaûm, sôùm ñoaït coâng danh. Nhöng neân caàn coù Töôùng, Maõ, Khoa tinh hoäi môùi phaùt beàn, vaø phaùt caøng maïnh, caøng to ôû vaøo thôøi loaïn. Kieáp, Khoâng giaùp meänh laø baïi cuoäc; neáu Meänh khoâng coù quí caùch thì laø haïng baàn tieän. Kieáp, Khoâng ñaéc ñòa maø hoäi Töû, Phuû ñaéc ñòa laïi trôû neân môø aùm xaáu xa, khoù traùnh tai öông. Neáu laïi gaëp Töû, Phuû haõm thì caøng nguy khoán boäi phaàn. Kieáp, Khoâng haõm ñòa thì khoâng ñaùng ngaïi laém, neáu gaëp Töû, Phuû haõm thì tia hoïa lieân mieân, tuoåi thoï chieát giaûm. Meänh coù Kieáp hay Khoâng taïo thuû duø ñaéc ñòa hay haõm ñòa cuõng thöôøng maéc beänh ñau phoåi, beänh hen, neáu khoâng thì maéc beänh ngoaøi da nhö ung nhoït, lôû loùi, maàn ngöùa lieân mieân. Kieáp, Khoâng vôùi nhieàu saùt tinh, taát trai thì khaéc vôï, gaùi thì khaéc choàng. Nhöng neáu caùc saùt tinh ñaéc ñòa thì laïi cuõng höôûng ñöôïc phuù quí moät thôøi haïn naøo tuyø theo ñaïi haïn xaáu toát maø xoùt. Kieáp, Khoâng hoäi vôùi Hoàng, Ñaøo taát duyeân nôï dang dôû, phaûi traûi qua ñoâi ñoä cöôùi xin, laïi deã maéc phaûi beänh phong tình, tuoåi thoï cuõng keùm.

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 68

Kieáp, Khoâng haõm ñòa ñoùng ôû Meänh, Thaân laø haïng quæ quyeät, ích kyû, neân suoát ñôøi chaúng vöøa loøng vôùi mình, laïi thöôøng mang beänh trong ngöôøi Meänh gaëp Kieáp, ngoä Tham lang nhö ngöôøi ñi thuyeàn treân soùng, luùc naøo cuõng chæ lang thang ñaây ñoù, troïn ñôøi lao khoù. Meänh coù Kieáp, Khoâng, Ñaøo, Hoàng, Ñaø, Linh taïo thuû ñoàng cung thì cheát treû nhö Nhan Hoài (32) Meänh coù Kieáp tao thuû gaêp Phuø, Khoác, Khaùch laïi gaëp Cöï moân, Thaùi döông neân suoát ñôøi chòu coâ ñôn, saàu khoå, khoâng ngôùt leä. Ñòa kieâp ñoäc thuû taïi Meänh laø haïng ngöôøi phi nhaân thò kyû. Meänh coù Kieáp gaëp Thieân cô coù Hoûa ñoàng cung hoaëc sung chieáu taát hay bò phoûng löûa hay chaùy nhaø. Kieáp, Khoâng ñoùng cung Quan maø haõm khoù loøng ñaït ñöôïc coâng danh. Kieáp, Khoâng gaëp Töû, Phuû, Khoâi, Vieät hoäi thì maát cuûa hay maêc löøa. Kieáp, Khoâng gaêp Taû, Höõu laø haïng chuyeân ñi löøa ngöôøi. Kieáp, Khoâng maø gaëp Kieáp saùt, Thaùi tueá, Thieân khoâng, Phuïc binh, Kình döông, song Hao thì taùnh meänh bò haêm doaï, neáu ñaïi haïn xaáu taát cheát. Kieáp, Khoâng gaëp Hoaû, Linh, Kî, Tueá, Hao, Phuïc thì bò cöôùp phaù nhaø, troäm cuûa, neáu laïi gaëp ñaïi haïn xaáu aét cheát. Kieáp, Khoâng gaëp Hoùa quyeàn taát laøm traéc trôû coâng danh. Kieáp, Khoâng ñeán haïn gaëp Song Hao taát phaù taùn taøi saûn. NÖÕ MEÄNH: Neáu Kieáp, Khoâng ñaéc ñòa toïa thuû taïi Meänh thì cöông cöôøng, duõng caûm chaúng keùm gì ñaøn oâng, laøm vieäc gì cuõng choùng coù keát quaû song chaúng ñaëng beàn Kieáp, Khoâng duø ñaéc ñòa hay haõm ñòa maø hoäi vôùi Ñaøo, Hoàng thì ñaøn baø khoù maø giöõ troøn danh tieát, thaät laø soá hoàng nhan baïc meänh vaäy. Neáu Kieáp, Khoâng haõm ñòa ñoùng taïi Meänh thaät laø haïng khaéc haïi choàng con, troïn ñôøi bi luî. SAO KIEÁP SAÙT : Thuoäc Hoûa Kieáp saùt ñoùng Meänh laø ngöôøi noù tính hay laøm ñieàu baát chính. Noù coù ñaëc tính gioáng Ñòa kieáp, thích saùt phaït, gaây tai hoïa. Neáu coù aùc tinh hoäi thì saùt gaây neân caûnh ngheøo naøn, ñau yeáu. Saùt gaëp sao toát giaûm caùi toát ñi, gaëp sao xaáu taêng caùi xaáu theâm. SAO THIEÂN DIEÂU : Thuoäc Thuûy Ñaéc ñòa: Daàn, Maõo, Daäu, Tuaát (Tính chaát huyeàn aûo, nghi hoaëc) Dieâu ñaéc ñòa ví nhö sen moïc trong buøn, tuy ñam meâ töûu saéc tình duïc nhöng khoâng bò nhô nhuoác. Dieâu ñaéc ñòa gaëp Töôùng, Ñoàng, Quyeàn, Khoa, Loäc thì thoâng minh, hoïc gioûi, laøm lôùn. Dieâu ñaéc ñòa ngoä Traøng sinh Ñeá vöôïng laø haïng phong tao maïc khaùch, Dieâu ñaéc ñòa gaëp Long Phöôïng thì höng vöôïng taøi lôïi coâng danh. Neáu ôû ñaïi tieåu haïn thì coù lieân quan ñeán cöôùi xin sinh nôû. Dieâu ñoùng taïi meänh thì hay bò ñau raêng. Dieâu ngoä Khuùc Xöông laø ngöôøi coù taùnh daâm daät. Dieâu ngoä Löu haø thoâng minh, coâng vieäc troâi chaûy.

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 69

Dieâu gaëp Ñaøo Hoàng thì laúng lô baát chính, Dieâu haõm ñòa maø khoâng coù cöùu tinh nhö Thieân, Hình Töû vi laø haïn daâm ñaõng, khoâng theå thoï. SAO THIEÂN Y : Thuoäc Thuûy Thieân Y coù tính chaát cöùu giaûi beänh taät, tinh khieát, caån thaän. Neáu Thieân Y ñoùng meänh hoäi vôùi Taû Höõu, Thieân Quang, Thieân Phuùc quí nhaân vaø Thieân hinh laø haïng löông y noåi danh. SAO COÂ THAÀN – QUAÛ TUÙ : Thuoäc Moäc ñaùi Thoå. Tính chaát coâ ñoäc, laïnh leõo aâm thaàm khoù tính, hôi khaéc nghieät, khoâng thích giao du nhieàu, soáng noäi taâm, coù nhöõng thuù chôi rieâng. Ñoùng ôû Meänh hay ôû cung Taøi thì gìn giöõ cuûa beàn. Nhöng ñoùng ôû cung Phoái thì laøm traéc trôû söï cöôùi hoûi, cuoäc soáng aùi aân vôï choàng. SAO ÑAÅU QUAÂN : thuoäc Hoûa (cuõng goïi laø Nguyeät Töôùng) Tính chaát khaéc nghieät, nghieâm nghò, baûo thuû. Neáu ñoùng ôû cung Ñieàn, cung Taøi thì giöõ cuûa beàn. Neáu ñoùng ôû cung Quan Loäc maø gaëp ñöôïc caùt tinh nhö laø Töû Phuû thì höôûng phuù quí. Ñaåu Quaân maø gaëp Loäc Toàn thì bieán thaønh caùi ñaáu ñong thoùc seõ coù taøi saûn. Neáu ñoùng ôû cung Töû töùc laø soá hieám con, neân phuù coù caâu: “Ñaåu Quaân ôû Töû töùc cung Ñeán giaø khoù ñöôïc tay boàng con thô” Bôûi ñoù cung Töû kî sao Ñaåu Quaân cuõng nhö sao Linh Hoûa vaäy, nhöng Ñaåu Quaân chæ söï hieám sinh ñeû coøn Linh Hoûa thì chæ söï khoù nuoâi con. Neáu Ñaåu Quaân maø gaëp aùc tinh taïi meänh laø haïng gian giaûo quæ quyeät. SAO PHAÙ TOAÙI: Thuoäc Hoûa ñaùi Kim Tính chaát taùo baïo, hay phaù ngang laøm hao taùn, gaây trôû ngaïi moïi vieäc Meänh coù Phaù Toaùi maø gaëp ñöôïc Löu Haø laø haõng duõng maõnh meà voõ nghieäp, coù uy quyeàn. Neáu khoâng coù Löu Haø thì laïi chuû söï taùn taøi. Phaù Toaùi ñoùng ôû cung Giaûi aùch thì ít oám ñau. Phaù Toaùi gaëp Khoa Quyeàn thì laøm sao neân danh phaän. Phaù Toaùi gaëp Kình Ñaø, Phaù Quaân, Hoùa Kî taïi cung meänh hay cung Giaûi aùch thì laø ngöôøi coù taät. Neáu gaëp Thieân Dieâu, Vuõ Khuùc thì noùi ngoïng Song neáu coù Dieâu, Vuõ maø laïi hoäi Thieân Vieät, Hoùa Kî taát phaûi bò caâm. Neáu gaëp phaûi Hoûa, Linh, Hình thì cheát veà aùc taät. SAO LÖU HAØ : Thuoäc Thuûy Tính chaát thaâm traàm, ñoäc aùc, gian hieåm, öa saùt phaït gieát choùc. Cung Meänh coù Löu Haø ñoùng thì ñaøn oâng seõ cheát ôû ñöôøng saù; ñaøn baø thì deã cheát khi laâm boàn. Neáu khoâng coù quí tinh vôùi caùt tinh hoäi maø laïi gaëp nhöõng haïng saùt tinh nhö: Song Hao, Kieáp saùt, Thieân hình Thaát saùt haõm ñòa.

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 70

Neáu Löu Haø maø gaëp Cöï Kî thì deã bò naïn soâng nöôùc. Nhöng Löu Haø gaëp ñöôïc Thanh Long laïi laø roàng gaëp nöôùc, seõ hanh thoâng moïi vieäc. SAO LÖU TUØ : Thuoäc Hoûa Tính chaát giam haõm, goø boù aâu saàu, neân ñoùng ôû cung naøo laøm haïi cung ñoù, tröø phi ñoùng cung Noâ laïi chuû veà coâ ñoäc, khoâng thích ngao du chôi bôøi. Ñaïi Tieàu haïn gaëp Löu Tuø maø laïi coù hung tinh hoäi taát maéc voøng lao lyù. SAO THIEÂN THÖÔNG: (Thuoäc Thoå) SAO THIEÂN SÖÙ: (Thuoäc Thuûy) Tính chaát buoàn thaûm, ngaên trôû moïi vieäi, gaây beänh taät vaø tai öông. Thieân Thöông giao hoäi Kieáp, Khoâng, Thieân söù maø ñaïi haïn xaáu thì taùc hoïa moät caùch kinh khuûng. Chính Nhan Hoài cheát yeåu vì caùch naøy. Thieân Thöông maø gaëp Tang Moân ñem laïi söï bieán ñoåi hay tang toùc. Thieân söù gaëp Tang Moân vaø Thieân Cô thì bò ngaõ hay bò ngöôøi ta ñaùnh. SAO THIEÂN LA – ÑÒA VOÕNG La ñoùng ôû cung Thìn, Voõng ñoùng oû cung Tuaát neân cuõng goïi hai cung aáy laø hai cung La Voõng töùc laø löôùi cuûa trôøi ñaát vaây toûa. Neáu ñaïi tieåu haïn gaëp La Voõng maø gaëp Saùt tinh seõ ñem laïi söï baét bôù giam caàm hay phaù saûn hoaëc cheát, nhaát laø Thaùi Tueá löu nieân maø gaëp hai cung aáy raát aùi ngaïi.

PHAÀN THÖÙ BA
CAÙCH LUAÄN SOÁ MEÄNH
Tröôùc khi ñi vaøo luaän ñoaùn soá meänh, chuùng ta caàn pahæ thuoäc kyû tính tinh, aâm döông; ñaát ñöùng, nôi sinh, söï töông quan giöõa caùc sao. Sau ñoù xeùt kyõ töøng cung ñeå tìm roõ baøi giaûi thì quyeát chaéc khoù ñoaùn sai ñöôïc. Neáu coâng vieäc hoïc hoûi khoâng thaän troïng thì chôù voäi ñoaùn böøa seõ ñöa ñeán söï sai laïc; coù haïi raát lôùn vôùi keû deã tin, vì seõ gaây moät aán töôïng laàm laïc trong taâm trí hoï. Bôûi theá thaø laø ta bieát roõ caùi gì thì noùi, caùi chöa roõ haõy ngöøng. Sau ñaây xin keã roõ caùc tieát muïc giuùp vaøo vieäc luaän ñoaùn: 1. Cuõ soaùt laïi giôø sinh 2. Nhaän roõ caùch cuoäc laäp thaønh ô 12 cung 3. Xem veà meänh ôû vaøo sinh; Vöôïng, Baïi, Tuyeät ñòa 4. Luaän veà Meänh vaø Thaân: Muøi; Giôø sinh. 5. Luaän veà caùch ôû Meänh, Thaân 6. Luaän veà SAO, CUNG, MEÄNH, coù hôïp phöông höôùng, aâm döông vaø nôi sinh khoâng (ñoâ thò, thoân daõ, sôn cöôùc) 7. Ñoaùn roõ 12 cung töø Meänh ñeán Phuï maãu 8. Löu Tuaàn, Trieät – Phi cöûu tinh – Löu Nhaät, Nguyeät 9. Löu ñoaùn Ñaïi; Tieåu haïn hay dôõ 10. Thaùi tueá löu nieân töøng tieåu haïn.

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 71

11. Lieân heä giöõa Meänh, Thaân vaø haïn 12. Lieân heä giöõa tuoåi, Cung, Sao vaø Haïn 13. Aûnh höôûng sao nhaäp haïn. 14. Luaän ñoaùn veà haïn cheát. CUÛ SOAÙT GIÔØ SINH 1. Giôø kim xaø: Neáu ngöôøi sinh ra nhaèm giôû Kim xaø thì cheát yeåu, neáu xem kyû cung Phuùc coù nhieàu yeáu toá cöùu vaõng thì cuõng qua ñöôïc nhöng phaûi ngoaøi 12 tuoåi môùi chaéc laø thoaùt ñöôïc naïn Kim xaø thieát toûa. Muoán tìm giôø Kim xaø thì theo baøi thi sau ñaây: Ñöông toøng Tuaát thöôïng khôûi Tí nieân, Thuaän soá haønh nieân, Nguyeät nghòch suy. Nhaät höïu thuaän heà, Thôøi nghòch chuyeån Tieåu nhi thoï yeåu khaû tieân tri Cöôùc: Baét töø cung Tuaát goïi laø Tí tính thuaän ñeán naêm sinh, Töø ñoù laïi keå laø thaùng Gieâng tính nghòch laïi ñeán thaùng sinh. Töø ñoù laïi keå laø Muøng moät tính thuaän laïi ngaøy sinh Töï choã ngaøy sinh laïi tính nghòch laïi ñeán giôø sinh; neáu gaëp ôû trong 4 cung Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi thì goïi laø gaëp giôø KIM XAØ THIEÁT HOÛA. Neáu con trai vaøo cung Thìn hay Tuaát laø Kî. Con Gaùi vaøo cung Söûu hay Muøi laø kî. Taát khoù nuoâi. 2>Giôø Quna saùt: Neáu göïp giôø Quan saùt thì treû hay oám yeáu luoâng. Giôø Quan saùt ñöôïc tìm nhö sau: Thaùng gieâng ñeû giôø Tî Thaùng 2 || Ngoï Thaùng 3 || Muøi Thaùng 4 || Thaân Thaùng 5 || Daäu Thaùng 6 || Tuaát Thaùng 7 || Hôïi Thaùng 8 || Tí Thaùng 9 || Söûu Thaùng 10 || Daàn Thaùng 11 || Maõo Thaùng 12 || Thìn 3>Giôø Töôùng quaân: Ñeû gaëp giôø Töôùng quaân, treû hay khoù Daimetin; thöôøng leân kinh, nhöng khoâng coù gì nguy ñeân tính maïng. Caùch tìm giöøo Töôùng quaân nhö sau: Muøa Xuaân ñeû vaøo giôø Thìn Tuaát, Daäu Muøa Haï || Tí, Maõo, Muøi Daàn, Ngoï, Söûu Muøa Thu || || Thaân, Tî, Hôïi Muøa Ñoâng 4> Giôø Dieâm Vöông: Ñeû gaëp giôø Dieâm Vöông thì treû hay giaät mình, nhaát laø veà ban ñeâm, coù khi noåi kinh hoaøi, trôïn maét leân; nhöng vaã nuoâi ñöôïc yeân oån. Caùch tìm giôø Dieâm vöông nhö sau:

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 72

Muøa Xuaân sinh nhaàm vaøo giôø Söûu Muøi Muøa Haï || Thìn, Tuaát Muøa Thu || Tí, Ngoï Muøa Ñoâng || Maõo, Daäu. 5>Giôø Daï ñeà: Sinh vaøo giôø Daï ñeà thì treû hay khoùc ñem maø ngaøy thì nguû yeân laém. Caùch tìm giôø Daï ñeà nhö sau: Muøa Xuaân sinh vaøo giôø Ngoï Muøa Haï || Daäu Muøa Thu || Tí Muøa Ñoâng || Maõo II> CAÙCH CUOÄC LAÄP THAØNH ÔÛ 12 CUNG A> QUYÙ CAÙCH: 1. Töû, Phuû ñoàng cung caùh (ñoùng ôû Meänh hay Thaân) 2. Phuû, Töôùng trieàu vieân caùch (taát caû ñoùng ôû Meänh) 3. Tham, Vuõ ñoàng haønh caùch (ñoùng ôû Söûu, Muøi coù Meänh) 4. Saùt, Phaù, Lieâm, Tham caùch 5. Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông caùch 6. Cô, Cöï, Ñoàng, Löông caùch. 7. Töû, Phuû, Vuõ, Töôùng caùch. 8. Nhaät, Nguyeät ñoàng cung caùch 9. Cöï, Nhaät ñoàng cung caùch (ôû Daàn toát hôn ôû Thaân) 10. Cöï, Cô ñoàng cung caùch (ôû Maõo, Daäu) 11. Taû, Höõu ñoàng cung caùch 12. Tam Hoaù heân chaâu caùch (töùc Khao, Quyeàn, Loäc ñi lieàn 3 cung ñeán cung Meänh coù 1 hoùa) 13. Vaên Queá, Vaên hoa caùch (Töùc Xöông, Khuùc ñoàng cung, ôû Söûu, Muøi thì thöôïng caùch.) 14. Lieâm trinh vaên voõ caùch (töùc Vuõ khuùc nhaäp mieáu hôïp Xöông khuùc thì vaên voõ toaøn taøi) 15. Vuõ khuùc vaên voõ caùch (töùc Vuõ khuùc nhaäp mieáu hôïp Xöông Khuùc) 16. Thieân aát quí nhaân caùch (Khoâi, vieät chieáu meänh) 17. Quí tinh giaùp Meänh caùch (töùc Meänh coù Thieân phuû ôû Muøi Söûu maø giaùp Nhaät, Nguyeät hoaëc ôû baát cöù cung naøo maø giaùp Taû, Höõu, Xöông Khuùc, Khoa Quyeàn, Khoâi vieät, Long Phöôïng, ñöôïc moät trong caùch aáy ñeàu toát. 18. Nguyeät, Ñoàng, Cô, Cöï caùch. 19. Phaù, Lieâm, Maõo, Daäu caùch (Phaù, ñoùng Meänh ôû Maõo, Daäu môùi hôïp caùch toát, ôû caùc cung khaùc thì khoâng lôïi) 20. Loäc, Maõ giao tri caùch (ôû Meänh, Taøi, Quan, Thieân di ñeà toát) 21. Nhaät, Nguyeät tinh minh caùch (Nhaät ôû Thìn, Tî, Nguyeät ôû Daäu, Tuaát, maø Meänh ñoùng ôû Nguyeät hay Nhaät ñeàu toát) 22. Nhaät leä trung thieân caùch ( Nhaät cö Ngoï coù Meänh) 23. Nhaät chieáu loâi moân caùch (Nhaät ôû Maõo coù Meänh) 24. Nguyeät laõng thieân moân caùch (Nguyeät ôû Hôïi coù Meänh) 25. Song Loäc caùch (cuøng ñoùng ôû Meänh ñeïp hôn chieáu veà)

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 73

26. Loäc hoäi Khoa Quyeàn caùch (Töùc Tam Hoùa trieàu) 27. Tieàn, caùi haäu Maõ caùch (Töùc cung tröôùc cung Meänh coù Hoa caùi, sau cung meänh coù Thieân maõ laø caùch ngöôøi cao quí sang troïng ñi ngöïa coù loäng che) 28. Nhaät, Nguyeät chieáu bích caùch (Töùc ôû Söûu chieáu leân Muøi coù Meänh, hoaëc ôû Muøi chieáu xuoáng Söûu coù Meänh) 29. Vuõ, Loäc giaùp Maõ caùch (Cung Meänh coù Maõ giuùp laïi coù Vuõ khuùc vaø Hoùa loäc hay Loäc toàn) 30. Kim dö phuø giaù caùch (Töû vi taïi meänh hay Quan loäc maø giaùp Taû Höõu, Thieáu döông, Thieáu aâm laø xe vaøng vua ñi) 31. Phuï, Baät cuûng ñeá caùch ( Cung Meänh hay Quan coù Töû vi maø Taû phuï, Höõu baät hôïp chieáu) 32. Quaàn Thaàn khaùch hoäi caùch (Töû vi gaëp toaøn caùt tinh hoäi) 33. Vuõ khuùc thuû vieân (ôû cung Maõo gaëp caùt tinh hoäi vôùi Vuõ khuùc môùi giaøu sang. Ôû caùc cung khaùc taàm thöôøng) 34. Thaát saùt trieàu ñaàu caùch ( ôû Daàn, Thaân coù Meänh) 35. Thaát saùt ngöôõng ñaàu caùch (töùc Thaát saùt cöù Ngoï) 36. Tham, Hoûa töông hoäi Töù moä caùch ( Meänh hay Quan ñoùng ôû Töù moä coù Tham, Hoûa hoäi phaùt voõ hay kinh thöông) 37. Phaù quaân Tí, Ngoï caùch (Hoaïnh phaùt; nhöng cuõng hoaïnh phaù) 38. Taû, Höõu, Töù moä caùch. 39. Nguyeät sinh thwong haûi caùch (Töùc Nguyeät taïi Tí) caùch naøy ucngx goïi Meïnh chaâu xuaát haûi. 40. Loäc maõ boäi aùn (Meänh hay cung Quan coù Thieân töôùng mieáu ñòa, laïi coù Loäc, Maõ giaùp cung) 41. Lieâm, kinh giaùp aán (Töùc Meänh hay Quan coù Quoác aán ñoùng maø cung giaùp ñaïi phaùt voõ coong) 42. Kình döông nhaätp mieáu (Töùc Kình ñoùng ôû Töù Moä gaëp tuoåi Töù moä) 43. Taøi Aán giaùp loäc (Cung Meänh coù Loäc, laïi giaùp cung coù Vuõ, Töôùng) 44. Töù linh trieàu meänh ( Meänh coù chính tinh mieáu vöôïng ñòa, gaëp Caùi Hoå, Phöôïng, Long hoäi phaùt coâng danh) 45. Toïa quí, höôùng quí (Meänh coù Khoâi ñoùng, gaëp Vieät chieáu, hoaëc coù Vieät gaëp Khoâi chieáu) 46. Vaên tinh aùm cuûng (Meänh gaëp Khoâi Vieät, Xöông Khuùc, Tueá hoäi vaø löôõng hôïp coù Hoùa Quyeàn, Khoa, Loäc) 47. Minh loäc, Aùm loäc (cuõng goïi laø Uyeân öông loäc hoäi, töùc cung Meänh coù Loäc, cung nhò hôïp coù Toàn, hoaëc ngöôïc laïi) 48. Hoå haøm kieám caùch (Thieân hinh ñang ôû Daàn coù meänh taïi ñoù) 49. Chuùng thuyû trieàu ñang caùch (Meänh taïi Maõo, Daäu coù song Hao) 50. Loäc maõ giao trì caùch (Loäc maõ ñoøng cung coù meänh) 51. Cô Löông Thìn, Tuaát. B. BAÀN TIEÄN CAÙCH 1. 2. 3. 4. Sinh baát phuøng thôøi (Lieâm ñoùng meänh taïi Daàn, Thaân göïp Tuaàn, Trieät aùn ngöõ) Thaát sinh coâ baàn ( Phaù Coùng Meänh taïi Daàn, Thaân gaëp saùt tinh) Quaân Töû taïi ñaõ (Meänh bò saùt tinh, hung tinh hoäi) Loäc phuøng löông saùt (Loäc toàn hay Hoùa loäc ôû Meänh gaëp Khoâng Kieáp ñoàng cung.)

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 74

5. Maõ laïc khoâng vong (Maõ taïi Meänh gaëp Tuaàn, Trieät aùn ngöõ) 6. Taøi döõ tuø cöøu (Vuõ hay Lieâm haõm taïi Meänh laïi gaëp saùt tinh) 7. Nhaät, Nguyeät taøn hung (Nhaät Nguyeät haõm taïi Meänh maø khoâng coù cöùu tinh, hoaëc haõm maø gaëp saùt tinh) 8. Löôõng truøng Hoa caùi (Y nhö caùch Loäc phuøng löôõng saùt) 9. Khoâng, Kieáp saùt hoäi (Meänh gaëp Khoâng, Kieáp haõm hoäi Saùt tinh) III. SINH, VÖÔÏNG BAÏI, TUYEÄT ÑÒA Vieäc tìm hieåu sinh ñòa, Vöôïng ñòa, hay Baïi ñòa, Tuyeät ñaïi ñoái vôùi moät laù soá raát caàn. Vì coù nhieàu soá toát maø gaëp Baïi hay Tuyeät ñòa thì cuoäc ñôøi chìm noåi voâ thöôøng. Vaäy muoán bieát roõ : hieåu baïi theá naøo xem baûn thì seõ roõ:

HAØNH MEÄNH KIM MOÄC HOÙA THUÛY – THOÅ

SINH ÑÒA Meänh an ôû : TÎ HÔÏI DAÀN THAÂN

VÖÔÏNG ÑÒA Meänh an ôû : DAÄU MAÕO NGOÏ TÍ

BAÏI ÑÒA Meänh an ôû : NGOÏ TÍ MAÕO DAÄU

TUYEÄT ÑÒA Meänh an ôû : DAÀN THAÂN HÔÏI TÎ

Gaëp Baïi ñòa vaø Tuyeät ñòa caàn ñöôïc cöùu giaûi baêng Tam hoùa hoäi hay caàn coù Chính Dieäu ôû ñoù sanh ñöôïc baûn meänh theo Nguõ haønh, thì goïi laø Tuyeät xöù Phuøng sinh. Neáu khoâng thì cuoäc ñôøi thaêng traàm ñaùng ngaïi. IV. LUAÄN VEÀ MEÄNH, THAÂN Meänh vaø naêm sinh an vaøo moãi cung coù aûnh höôûng cho söï höng suy thaønh baïi. Bôûi ñoù khi an xong laù soá, ta caàn xeùt roõ caùc leõ sau ñaây: 1. Ñaøn oâng sinh naêm Ngoï, Muøi maø meänh an taïi cung Tí Söûu thì troïn ñôøi gaëp nhöng vieäc baát toaïi yù. 2. Meänh Thaân ñoàng cung ôû Töù Moä laïi Voâ Chính Dieäu maø khoâng Tuaàn Trieät thieáu trung tinh hoäi thì chaéc cuøng khoå vaø yeåu. Taïi Tí Ngoï Voâ Chính Dieäu neáu coù Hoùa Loäc toaï thì giaøu nhöng giaûm thoï. Traùi laïi neáu khoâng Hoùa Loäc thì ngheøo maø thoï.

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 75

3. Meänh Tuaàn, Thaân Trieät thì ôû Meänh hay Thaân raát caàn coù Cô Nguyeät Ñoàng Löông saùng suûa thì ñôøi möùoi ñöôïc xöùng yù toaïi loøng, ñeán giaø an nhaøn. 4. Meänh Trieät, Thaân Tuaàn thì Meänh Thaân raát caàn Voâ Chính Dieäu thì möùoi toaïi yù. 5. Meänh Khoâng, Thaân Kieáp laø ngöôøi khoâng ngoan saéc saûo nhöng trong ñôøi vui ít buoàn nhieàu, möu söï thaønh baïi thaát thöôøng. Ôû ñaây neáu Meänh voâ chính Dieäu laïi coù Ñaïi Tieåu Hao hoäi laø ngöôøi tuy ít hoïc nhöng cuõng ñaït ñöôïc coâng danh, söï nghieäp hieån ñaït. Trong tröôøng hôïp naøy neáu Meänh hay Thaân coù Thieân Ñoàng, Thieân Löông hay Phaù Quaân thì khoâng theå soáng laâu ñöôïc. 6. Ñaøn baø maø Meänh an ôû Töù Moä thì khoân ngoan. Meänh an ôû Daäu ra ngoaøi nhieàu ngöôøi meán vi. Meänh an ôû Tí Ngoï troïn ñôøi nhaøn. THAÂN CÖ TAÏI CUNG : 1. Thieân Di: Coù caùt tinh hoäi thì laäp nghieäp phöông xa thònh vöôïng. Neáu coù Tuaàn Trieät aùn ngöõ thì cheát xa nhaø 2. Theâ thieáp hay Phu quaân: Coù Nguyeät toïa thuû taát sôï vôï, nhôø vôï. Coù Trieät Tuaàn traéc veà hoân nhaân. 3. Taøi baïch: Töû vi toïa, hay Cô Nguyeät Ñoàng Löông hoaëc Saùt Phaù Lieâm Tham saùng suûa vôùi caùt tinh : Coù danh giaù hoaëc tieàn taøi. Neáu Ñaïi Tieåu Hao Quyeàn Loäc Kieáp Hoûa hoäi thì buoân baùn trôû neân giaøu coù. Neáu laïi coù theâm Phuïc, Kình hoïi thì khoâng neân buoân boâng vaûi vaø ñeà phoøng hoûa hoaïn. Neáu Löu, Kieáp hoïi thì laøm ngheà ñaùnh caù hay buoân baùn nôi soâng nöôùc khoù traùnh khoûi thuyû naïn. 4. Quan Loäc: Coù Tuaàn Trieät, Kieáp Hoûa, Kî hoäi ñaøn oâng muoän coâng danh. Neáu coù Caùt tinh hoäi cuõng phaûi ngoaøi 40 tuoåi môùi nheï böôùc thanh vaên. Neáu ñaøn baø Tuaàn Trieät hoäi saùt tinh thì khoù giöõ toaøn trinh tieát, coù Tang Hoå hoäi taát phaûi goùa buïa; bôûi vaäy phaûi muoän choàng hay laøm leõ môùi yeân. 5. Phuùc ñöùc: Neáu saùng suûa thì höôûng phuùc soáng laâu, môø aùm thì giaûm thoï, tai öông. NHAÏN ÑÒNH VEÀ MUØA SINH VAØ GIÔØ SINH Muoán bieát muøa sinh giôø sinh thuaän hay nghòch ñeå xem ñoä soá ñöôïc taêng hay giaûm bôùt. Vaây theo söï keâ khai döôùi ñaây seõ roõ: 1.Thuaän muøa sinh: Meänh Moäc sinh muøa xuaân – Meänh Hoûa sinh muøa haï Meänh Kim sinh muøa thu – Meänh Thuûy sinh muøa ñoâng goïi laø Meänh Vöôïng Meänh Hoûa sinh muøa xuaân – Meänh Thoå sinh muøa haï Meänh Thuûy sinh muøa thu – Meänh Moäc sinh muøa ñoâng goïi laø Meänh Töôùng ñöôïc caùch Meänh Vöôïng hay Meänh Töôùng laø thuaän muøa sinh

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô 2. Thuaän giôø sinh: Sinh muøa xuaân vaøo giôø Daäu, Thìn, Tî Sinh muøa Haï vaøo giôø Maõo, Muøi, Hôïi Sinh muøa Thu vaøo giôø Ngoï, Thaân, Daàn Sinh muøa Ñoâng vaøo giôø Söûu, Tuaát, Tí Ñöôïc thuaän giôø sinh ñoä soá gia taêng. 3. Giôø sinh thuaän lyù hay nghòch lyù

www.tuviglobal.com 76

Sinh vaøo giôø Döông maø an meänh taïi cung Döông laø thuaän lyù. Traùi laïi laø Nghòch lyù. Sinh vaøo giôø thuoäc Aâm maø Meänh an taïi cung aâm laø thuaän lyù. Traùi laïi laø nghòch lyù. Thuaän lyù thì ñoä soá gia taêng, maø nghòch lyù thì bò keùm bôùt. 4. Naêm sinh vaø giôø sinh Tuoåi Daàn, Ngoï, Tî, Daäu maø sinh giôø Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi thì toái ñoäc. Tuoåi Daàn, Hôïi, Tyù maø sinh giôø Ngoï, Thaân, Daäu, Hôïi thì khaéc cha phaûi ñeán 16 tuoåi môùi khoûi söï aâu lo veà söï moà coâi cha. Tuoåi Thìn, Tî, Söûu, Muøi sinh giôø Tí, Ngoï, Maõo, Tî, Hôïi, Thaân, Daäu khaéc meï, taát nhieân Meï cheát tröôùc. V. LUAÄN CAÙC CAÙCH ÔÛ MEÄNH THAÂN 1. Phi thöôøng caùch: Meänh Töû, Phuû, Vuõ, Töôùng nhaäp mieáu hoï caùt tinh ( nhö Taû Höõu, Khoâi, Vieät, Tam Hoùa, Xöông Khuùc, Long Phöôïng, Hoàng Ñaøo. Thaân thí Saùt, Phaù, Lieâm, Tham nhaäp mieáu, vöôïng ñòa, hoïi caùttinh (nhö Taû Höõu, Khoâi Vieät, Xöông Khuùc, Long Phöôïng, Hoàng Ñaøo, Khoa Quyeàn. Loäc, Kình, Khoâng, Kieáp, Hình Hoå) phaùt ñeán Vöông, Teå. 2. Thöôïng caùch: coù nhöõng caùch sau ñaây ñoùng Meänh Thaân: Töû, Phuû, Vuõ, Töoùng, Cô nguyeät, Ñoàng, Löông, Saùt, Phaù, Lieâm, Tham. Cöï, Nhaät, Nhaät, Nguîet ñoàng cung. Taát caû nhöõng caùch naøy caàn ñöôïc nhaäp mieáu hay vöôïng ñòa, ñaéc ñòa hoäi Taû, Höõu, Xöông Khuùc, Khoâi Vieät, Long Phöôïng, Hoàng Ñaøo, Tam Hoùa, phaùt ñeán Tam coâng. Löôõng Töôùng nhaäp mieáu, vöôïng ñòa, ñaéc ñòa hoäi Thieân maõ, Thieân phuùc, Vaên xöông, ñoàng cung laø caùch baïch oác phaùt coâng danh. Töû, Phuû, Vuõ, Töôùng ñoùng Meänh hoäi caùt tinh. Coù Töû vi, Hoùa khoa, Taû Höõu, Thai toaï, Thanh Long, Loäc toàn ñoùng cung Quan Loäc, laø baäc cöï thöông. Meänh voâ chính dieäu ñaéc tam khoâng (Tuaàn, Trieät, Thieân, Ñòa khoâng hoäi caùt tinh, coù Nhaät, Nguyeät chieáu phaùt coâng khanh) 3. Trung caùch: töùc Meänh, Cuïc töông khaéc, aâm döông nghòc lyù Chinh dieäu cuøng cung töông phaûn, hay laïc haõm, taheo caùch döôùi ñaây:

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 77

gioûi.

Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông hoäi Taû Höõu, Quang Quí, Thieân quan, Thieân phuùc, thì laøm thaày thuoác

Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông hoäi Taû Höõu, Khoâi Vieât, Khoa, Quyeàn, Xöông Khuùc, Taáu thö thì gioûi veà daïy hoïc, vieát vaên. Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông hoäi Taû Höõu, Xöông Khuùc laøm ngheà aán loaùt coâng ngheä hay thöông gia khaù. Töû, phuû, Vuõ, Töôùng, hoäi Long, Phöôïng, Taû, Höõu, Hình, Dieâu thì laøm thôï raát tinh vi, nhaát laø chaïm troå, ñieâu khaéc. Thieân cô hoäi Hoâng, Ñaøo, Dieâu, Taáu laø haïng Super Ca nhaïc noåi tieáng Thieân cô hoäi Vuõ, Hoàng, Taáu laøm thôï theâu; may raát kheùo. Saùt, Phaù, Lieâm, Tham hoäi Hoàng, Ñaøo, Taáu, Long Phöôïng laøm thôï veõ hay hoaï só coù bieät taøi. Cô, Nguyeät Ñoàng Löông hoäi Taû Höõu, Thai Caùo, Xöông Khuùc taát laø haøng coâng chöùc thöôøng. Cô Nguyeät Ñoàng Löông hoâi Töôùng Aán Long Phöôïng, Phuø laøm thaày cuùng, ñoàng boùng. Saùt Phaù Lieâm Tham hoäi Nhaät Nguyeät haõm vaø Taû Höõu, Quyeàn, Loäc thì laøm thaày töôùng hay thaày boùi. Thieân ñoàng hoäi Hình, Dieâu, Hoàng, Ñaøo, Long, Phöôïng thì meâ ñoàng boùng. Thieân Töôùng hoäi Taû Höõu, Töôùng aân Quan phuø ñi tu cao thaêng ñeán Hoøa thöôïng 4. Haï caùch: Coù nhöõng caùch chính tinh nhö treân, nhöng khoâng gaëp ñöôïc caùt tinh hoäi ñuû boä, maø laïi gaëp Hung tinh vaø saùt tinh ñoùng. Ví duï: Saùt Phaù Lieâm Tham hoäi Vuõ, Kình Ñaø, Thieân ñòa Khoâng saùt, Song Hao, Hoùa Kî. Taát caû chính tinh cuøng hung tinh saùt tinh nhieàu ôû vaøo nôi haõm ñòa Gaëp phaûi caùch aáy thì thaät suoát ñôøi lao khoå, chòu taät nguyeàn, hoaëc lang thang lo mieáng aên töøng böõa. Chuù yù: Khi xem laù soá cho moät ngöôøi veà cuoäc ñôøi hoï phaûi chuù troïng 3 cung nay : PHUÙC MEÄNH QUAN vaø THAÂN cö cung naøo. Sau ñoù môùi xem kyû ñeán cung Taøi, Ñieàn vaø Thieân di, Giaûi aùch ñeå laøm moät toång hôïp luaän ñoaùn môùi xaùc ñaùng ñöôïc, veà söï Thoï yeåu, Giaøu sang Quan töôùc, Thoângminh, Baàn tieän. Hoang ñaøng, Taøng Taät, Vuõ chöùc, Thöông nhaân, Kyõ ngheä, Tu haønh, troâm cöôùp.v.v. . . a. Phuùc thoï caùch: Ñöôïc Ñoàng Löông ñoùng Meänh taïi Daàn Thaân hoâi phuùc tinh, caùt tinh, nhaát laø ngöôøi sinh thuoäc nam phöông, tuoåi Tî, Ngoï, Muøi. Hoaëc Meänh coù Tö, Phuû Töôùng, Vuõ, hay Phaù Lieâm Tham. Tham mieáu ñòa, ñaéc ñò, hoäicaùttinh, khoâng gaëp hung tinh, saùt tinh haõm thaát laø ngöôi sinh phöông Baéc tuoåi Hôïi, Tí, Söûu. Trong khi aáy cung Phuùc saùng suûa, cung Giaûi aùch khoâng môø aùm. b. Thoâng minh cach: Meänh thaân coù Phuø, Töôùng, Trieàu vieân ñaéc ñòa, hoäi Khoâi Vieät, Xöông Khuùc, Taû Höõu, Long Phöôïng, Thai, Tueá maø khoâng gaëp Tuaàn, Trieät, Thieân Ñòa Khoâng. Ñöôïc theá thì thoângminh tuyeät chung. Baèng khoâng thì Meänh Thaân coù Töôùng. Phaù mieáu, vöôïng ñòa hoïi vaên tinh nhö Xöông Khuùc, Khoâi Vieät, Taû Höõu, Quang quí. Trong khi aáy cung Phuùc cuõng raát thoâng minh. c. Soá giaøu sang: Meänh than khoâng bò saùt tinh ñoùng. Cung Ñieàn Taøi, laïi coù Nguyeät ñaéc ñòa, hay coù Vuõ khuùc ñoùng ôû cung Töù moä, hoäi löôõng Loäc cuõng caùc taøi tinh. d. Vaên chöùc caùch: Ba cung Meänh, Thaân Quan caàn coù Xöông Khuùc, Khoâi Vieät, Taû Höõu, ñoùng vaø coù Tam Hoùa trieàu veà, taát nhieân coâng danh thaønh ñaït.

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 78

e. Voõ chöùc caùch: Meänh, Thaân Quan coù Vuõ, Töôùng, Saùt, Phaù, Lieâm Tham ñaéc ñòa laïi hoäi Khoâi Vieät, Taû Höõu, Thai Toïa, Khoa Quyeàn, Loäc, Bính, Hình, Töôùng, Aán. f. Kính thöông caùch: Ngöôøi maø Meänh coù cöï Nhaät hay Töû Phuû ñaéc ñòa laø haïng thaúng thaéng, khoâng coù möu tính quanh co, taát khoâng theå laøm thöông maïi ñöïôc. Trong tröôøng hôïp neáu Meänh hay Thaân coù Töû, Phuû ñaéc ñòa maø gaëp Kình döông ñoàng cung thì laïi trôû neân moät thöông gia gioûi. Hoaëclf meänh coù Nguyeät, Tham, Ñoàng, Saùt, Cô, Löông ñaéc ñòa maø cung Taøi, hay cung Thieân coù taøi tinh neáu Loäc, Maõ, Vuõ ñoáng saùng suûa thì aét haïng cöï thöông. Hoaëc laø meänh coù Saùt, Phaù, Lieâm, ñaéc ñòa gaëp Taû Höõu vaø caùt tinh ñaéc ñòa thì cuõng chuyeân veà kinh thöông. Nhöng phaûi veà sau môùi thaønh ñaït veû vang. Hoaëc laø Meänh Thaân, Thieân di hay Taøi baïch an tai Töù sinh (Daàn, Thaân, Tî, Hôïi) coù Khoâng, Kieáp taïo thuû laø ngöôøi gioûi veà buoân ñoà quoác caám, haøng laäu. Ngöôøi coù cung Thieân di an taïi Töù moä (Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi) maø coù Vuõ khuùc hôïp Loäc hay cuøng loäc thì buoân baùn hoaïnh phaùt. g. Caùch laøm kyõ ngheä: Meänh coù Tham vuõ ñaéc ñòa gaëp Saùt, Kình hoäi, laøm kyû ngheä tinh kheùo. Hoaëc Meänh Thaânôû cung Hôïi Tî coù Vuõ, Phaù ñoàng cung Hoaëc Meänh Thaân taïi Daäu, Maõo, coù Lieâm Phaù ñoàng cung Meänh, Thaân coù Cô hoäi Töôùng, maø Taøi cung an ôû Töù moä coù caùc Loäc hoäi chieáu hoaëc toaï thuû, hoaëc coù Vuõ khuùc laø ngöôøi raát tinh veà maùy moùc, coù taøi saùng taùc kyû ngheä. Meänh Thaân ñoùng ôû Tî, Hôïi coù Lieâm, Tham maø gaëp saùt tinh hoäi laø soá gaàn xieàng xích, neân chæ chuyeân veà ngheà thôï saét hay thôï ren, thôï ñuùc, hay laøm ñoà teå. Neáu saùt tinh ñöôïc sang suûa thì cuõng traùnh ñöôïc nhieàu khoán khoå vaø phaùt ñaït. 1. Vaên chöông caùch: Trong 3 cung Meänh Quan vaø Thaân coù nhieàu vaên tinh hoäi nhö Xöông Khuùc, Taû Höõu, Khoâi Vieät thì gioûi veà vaên chöông, thô phuù Neáu coù Taû Höõu, Long Phöôïng, Ñaøo Hoàng, Thai Toïa thì lmaø Hoïa só Neáu hoäi Long Phöôïng, Xöông Khuùc, Hoàng Ñaøo, Taáu, Dieâu thì gioûi veà Ca nhaïc, vuõ kòch. k. Caùch tu haønh: Meänh Thaân an taïi Maõo, Daäu coù Töû Tham, ñoàng cung laïi gaëp Khoâng, Kieáp, hoaëc laø Thieân phuû gaëp tam Khoâng. Hoaëc laø Meänh voâ chính dieäu maø gaëp phaûi nhieàu saùt tinh hoäi laø keû thích laùnh muøi tuïc luî. Neân chuù yù khi xem thaáy Meänh Thaân nhö treân thì caàn cuû soaùt laïi 3 cung Phuï maãu, Phoái vaø Töû coù phaûi laø thaät xaáu xa môø aùm khoâng thì môùi hôïp vôùi cung Meänh Thaân roõ caùch tu haønh. i. Baàn tieän caùch: Meänh, Thaân coù Saùt, Phaù, Lieâm, Vuõ haõm hoäi vôùi Kình, Ñaø, Khoâng Kieáp, Song Hao Hoùa Kî, nhaát laø Meänh, Thaân an taïi Töù sinh maø gaëp Tham Lieâm hoäi saùt tinh, trong khi aáy cung Phuùc, Taøi, Ñieàn, laïi môø aùm nöõa. m. Caùch Hoang ñaøng: Meänh thaân coù Tham, Ñaøo, Dieâu, Hæ, Moäc ngoä song Hao thì ñam meâ töûu saéc, chieâu laáy tai öông, nhaát laø coù Kình, Kieáp, Khoâng hoäi. n. Caùch taøn taät: Meänh coù Kình, hay Ñaø toïa thuû, Thaân laïi gaëp Linh Hoûa Khoâng Kieáp, Kieáp saùt thì mang thöông taät. Trong khi aáy phaûi caàn xeùt kyõ cung Phuùc vaø cung Giaûi aùch coù nhieàu caùt tinh hay hung tinh, saùt tinh haõm thì môùi quyeát ñoaùn ñöôïc. Coøn taät aùch veà boä phaàn naøo thì caàn xem sao chính thuû taïi ñoù laøm bieåu töôïng. (Haõy xem baûn keâ roõ caùc bieåu töôïng sao ôû sau)

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 79

o. Caùch yeâu chieát: Xem cung Phuùc, Meänh, Thaân ñeàu môø aùm cung Giaûi aùch hoäi saùt tinh vaø hung tinh, maø ñaïi haïn trong 10 naêm ñaàu gaëp phaûi caùch hung saùt thì khoù loøng soáng qua ñöôïc giai ñoaïn ñaïi haïn aáy p. Caùch troäm cöôùp : Cung Meänh coù Saùt, Phaù Lieâm Tham haõm ñòa laïi gaëp saùt tinh hoäi (töù saét, luùc baïi) thì laø haïng troäm cöôùp, gian taø, gieát ngöôøi khoâng gheâ tay. VI. LUAÄN VEÀ SAO CUNG MEÄNH. 1. Xem veà cung an Meänh: Neáu Meänh ngöôøi thuoäc Döông cö sung Döông. Meänh an cö cung aâm thì ñoï soá gia taêng toát theâm. Neáu nghòch laïi thì ñoä soá coù bò chieát giaûm ít nhieàu. 2. Laïc haõm: Khi naøo xem haønh cuûa sung khaéc haønh cuûa Sao laø laïc haõm neáu vöøa laïc haõm laïi gaëp Tuaàn Trieät nöõa thì caøng theâm xaáu. Traùi laïi neáu ôû ñoù coù moät chính tinh nöõa maø sanh ñöôïc cung thì trôû thaønh ñeïp. Ví duï sao Vaên xöông laø Kim maø ñoùng ôû cung Ngoï vaø Hoûa laø laïc haõm, song neáu gaëp chính tinh laø Thieân cô thuoäc moäc ñoùng ôû ñoù thì hoùa toát. 3. Chính tinh cuõng an meänh hay haønh cuûa meänh sinh chính tinh thì ñoï soá keùm toát bôùt. 4. Cung Meänh khaéc chính tinh hay chính tinh khaêc haønh cuûa Meänh thì ñoä soá caøng keùm. 5. Haønh cuûa cung Meänh hay cung Thaân sinh haønh cuûa sao, sao laïi sinh ñöôïc haønh cuûa baûn meänh thì toát, song neáu gaëp hai sao sinh khaéc laïi keùm ñi. 6. Meänh coù sao haõm ñòa maø hôïp ñöôïc côùi haønh cuûa Meänh cuõng trôû thaønh khaù hôn. Traùi laïi ñöïôc sao ñaéc ñòa maø khoâng hôïp vôùi haønh cuûa Meänh thìkeùm ñi. 7. Sao vaø meänh coù hôùp phöông höôùng, nôi sinh khoâng (ñoâ thò, thoân daõ, sôn cöôùc) thì môùi toát ñöôïc. Veõ cung soa nhaäp haïn cuõng theo caùch luaän cuûa nguõ haønh sinh khaéc y nhö treân ñeå ñoaùn. NGUÕ HAØNH SÔÛ THUOÄC TÍNH TINH Kim :thì Khoa, Vuõ, Xöông, Linh (linh tinh) Ñaø la. Kieáp saùt cuøng Kinh döông nay Sao Trieät loä, Hoå, Suy, Phaù toaùi Hoûa tuù cung Hoa csi, Laâm quan. Tröïc phuø, Ñeá vöôïng moät ñoaøn, Quan ñôøi, Thai phuï cuøng laøng Taáu thö MOÄC:thì Döôõng, Toïa (baùt toaï), ñöôøng phuø Aân quang, Thieân hæ; Thieân cô, Quyeàn Ñaøo. Giaûi thaàn, Tang, Töôùng (Töôùng quaân) ba sao, THUÛY: THÌ Cöï ts, Ñoàng, Hö, Löu haø. Baùc só,, Tam thai cuøng laø. Long trì, Long ñöùc moät nhaø Thanh Long. Moäc Duïc, sao Töû, Hoàng loan, Thieân Khoác, Dieâu, Kî, Phaù, tham cho töôøng. Söù, Y, Thieân Quí, Thieáu aâm Vaên Khuùc, Höõu Baät, Traøng sinh moät phöôøng. THOÅ: Töû Phuû, Thieân Thöông, Thieân thoï.

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Thieân Phuùc cuøng sao Moäc, taû, Phuø. Ñòa Giaûi; Quoác Aán, Thieân truø Phöông Caùc, Phuùc ñöùc, Beänh phuø, sao Thai Loäc toàn, Hoùa Loäc, Thieân taì, Sao Tuyeät, Thieân Khoá tieáp baøi Quaû, Coâ (Qui tuù, Coâ thaàn) HOÛA: Thaùi Döông cung loø Thaát Saùt Khoâi Vieät, Sao (Song Hao) Ñieáu Khaùch, Ñaåu Quaân Kieáp, Khoâng, Hình, Maõ Hæ Thaàn Hoûa Tinh, Thaùi tueá; Thieáu Döông, Töû Phuø Quan Phuû laïi Quan Phuø, Löïc Só Ñeán Tuaàn Khoâng boãng thaáy Phuïc Binh Thieân Khoâng, Thieân, Ngueät, Ñöùc tính. Phí Lieâm, Kieáp Saùt beân minh Thieân Quan Sao Beänh; Thieân Giaûi cuøng laøng. Vaên tinh, naøy ñaõ ñònh phöông Nguõ haønh. HAØNH CUÛA NAM BAÉC TINH Töû vi, Taû phuï, Loäc Toàn : Thoå Vuõ Khuùc, Ñaø La, Döông nhaän : Kim Phaù, Baät, Cöï, Tham, Vaên Khuùc: Thuûy Hoûa thuoäc Lieâm Trinh, Baéc ñaåu tinh Thieân phuû, Thieân Löông: Thoå höõu tình Thieân Ñoàng, Thieân Töôùng: Thuûy tuy thanh Xöông, Saùt thuoäc Kim, Thieân Cô: Moäc Hoûa Linh, Khoâi Vieät: Hoûa nam tính CUNG CAÙC SAO ÑAÊC ÑÒA Tí cung ñaéc ñòa Thaùi Aâm tinh Saùt, phaù, Xöông, Tham, Vaên Khuùc minh Söûu Muøi: Töû, phaù trieàu Nhaät, Nguyeät Trinh : Muøi, Löông : Söûu phuùc phi Khinh Daàn cung toái hæ Thaùi döông cö, Thaát Saùt, Thieân ñoàng, Thieân löông thanh Maõo thöôïng, Cöï, Cô vi quí caùch. Vuõ khuùc thuû Maõo thì phong danh. Thìn Tuaát : Cô, Löông phi tieåu boà Tuaát cung : Thieân Töôùng töïa thieân kim Tyù Hôïi : Thieân cô, Thieân töôùng quí Ngoï cung : Töû, Phuû, Löông caàn vinh Thieân cung Aâm, Cöï tinh, Saùt : myõ Daäu, Tuaát, Hôïi thöôïng Thaùi Aâm dòch. Maõo, Thìn, Tî, Ngoï : Thaùi döông chieáu.

www.tuviglobal.com 80

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Töû, Phuû, Cöï tuù : Tî Hôïi höng Hôïi cung Thieân Phuû, Thieän löông : hyû Tí cung: Thieân cô dieät trung bình Thaát Saùt: Tí Ngoï phuøng Taû, Höõu Vaên Khuùc gia chi, caùch toái thanh Lieâm toïa Thaân cung phuøng Phuï, Baät Canh, Kim hoùa caùt phuùc quang vinh Vuõ, Xöông: Tî Hôïidinh Luïc giaùp soaùi bieân ñình Tham lang cö Maõo, Daäu Ngoä Hoûa taù coâng khanh. Daàn nguyeät, luïc Ñinh vinh (tahngs Gieân hay naêm Ñinh) Cöï Maõo phuøng Taû Höõu Luïc Aát luïc bieân ñình (quan ôû Bieân di) Cöï toïa Daàn, Thaân vò Phuùc hæ Giaùp, Canh sinh Daàn, Thaân phuøng Thaát saùt Taû Höõu hoäi Xöông tinh (ngöôøi khoân ngoan) Thìn Tuaát: Taû Höõu, Xöông Taát ñònh vò coâng khanh. 12 CUNG CAÙC SAO LUÏC HAÕM Söûu Muøi : Cöï, Cô vi haï caùch Daàm. Thaân : Cô, Nguyeät phuùc tu khinh Maõo Daäu : Lieâm, Phaù giöõ Döông nhaän Tuaát Thìn : Töû Phaù toái vi ñieân (ñieân ñaûo) Tî: Hôïi : Ñoàng, Löông, Tham, Trinh haõm Ngoï cung aâm cöïc baát kham xöng Thaân cung: Phaù, Vuõ vi haï caùch Daâu phuøng Cô, Cöï, Nhaät voâ tình Maõo, thìn, Tî, Ngoï : Thaùi aâm tu Tuaát, Hôïi : Thai döông dieäu baát minh Phaù Quaân : Maõo, Daäu baát vi thanh Gia Saùt, Kieáp vi gian ñaïo Thöû hoäi Hình, Ñaø baát taát luaän Tham lang, Hoaù loäc cö töø moä Tuy nhieân ngoä caùt dieät trung bình Meänh treàu nhöôïc ñòa höïu phuøng Kyø Khoâng, Kieáp, Kình Döông gia Hoûa, Linh Nhöôïc phi yeåu chieát, chuû haï tieän Luïc suùc chi meänh baát khaû baèng. HAÏN HAØNH ÑAÉC SOÁ LEÄ

www.tuviglobal.com 81

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Hoaû haønh Daàn Ngoï coäng Xaø höông Kim phuøng song nöõ Daäu, Thaân phöông Moäc ñao hôïi cung, Daân, Maõo vò Thuûy, Thoå, Thaân, Hôïi, Tí vi löông HAÏN HAØNH PHAÛN BOÁI

www.tuviglobal.com 82

Hoaû haønh Tuaát Hôïi tieän vi tai Thuûy Thoå Long, Xaø, Kî nöõu ai Kim ngoä Söûu, Daàn ta höõu haïi Moäc haønh Thaân, Daäu giaû voâ giai

VII. PHUÙ ÑOAÙN CAÙC CUNG CUNG MEÄNH A. NAM MEÄNH Nhuõng baøi phuù sau ñaây ñöôïc phoái hôïp taát caû caùc phuù ñoaùn do coå nhaân ñaõ dòch moät phaàn, coøn moät phaàn do soaûn giaû dòch boå tuùc vaøo, laáy ôû caùc phuù Taåu ñöôïc kieåm caån thaän. Töû, Phuû troïng haäu khaùc thöôøng, Vuõ, Tham : ngöôøi nhoû laø phöôøng tham lam. Töù phuøng Khoâng, Kieáp kieåm gian, Hoaëc laø Töù saùt trong laøng gian phi Thìn Tuaát : phuû, Töôùng phuøng suy, Tính hay chaáp nhaát ña nghi moïi beà Tham, Lieâm : Tî, Hôïi ñaùng cheâ Tính tham thaáy cuûa ngöôøi meâ lieàn voà. Vuõ, Tham ñaàu nhoû mình to Phaù, Lieâm xoác xeùch söùc ño hôn ngöôøi Cöï, Cô ô Daâu thaâm moâi; Cô, Löông, Vuõ, Phaù laø ngöôøi coù uy Saùt phuøng Thieân hæ khaù hay, Aáy laø phong nhaõ uy nghi moïi ñaøng Khuùc Xöông laø ñaáng thanh nhaøn Thaät thaø ñöùng ñaén laø laøng Ñoàng, Löông Vieät, Khoi laø caùch vaên chöông. Khoi laø khoâi ngoä, Vieät thöôøng da ñen Maët hoa aáy hoäi Khoa Quyeàn; Vuõ, Tham, Hoùa loäc raâu lieàn ñeán tai. Ñaáng vaøng laø hoäi Phong, Thai. Long trì, Phöôïng caùc aáy ai dòu daøng. Ñeïp thay Taû Höõu moät phöông Khoác Höï quanh maét thöôøng thöôøng troøn thaâm Tham Ñaøo toá toùc xanh raâm; Maét ñen vuõ, Kî chaúng nhaàm moät aïi

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Vieät, Ñaø tieáng noùi khoan Thaùi; Ñoàng, Khoâng, Hö, Nhaän laém lôøi thò phi Moäc tinh laøm daùng ai bì, Hay khoe mình cuõng bôûi vì Laâm quan Tröôøng sinh, Löùc só noùi ngoan: Phuû phuøng Thieân maõ luaän baøn thaáp cao Quí, Aân laø khaùch phong tao, Treân vaøo cuõng vò döôùi naøo cuõng yeân Thanh long cô bieán ñeå ñieàu Taáu thö noùi ngoït ngöôøi theo ngay veà. Hæ thaân, Hoa caùi toát gheâ, Khaåu thieät tröôøng ñoaûn moïi beà daùm ñang Kieáp, Khoâng da aét ñeân hoaøn; Hoûa, Linh maët khoù saàu ñaâm ñeâm ngaøy. Kinh döông tai keùm mình gaày, Ñaø la maét lôùn, chaân tay thì Daimetin. Ñaøo, Hoàng maët muõi xinh töôi Kî, Hình, Ñaø, Nhaän laø ngöôøi taät thöông Vuõ, Dieäu, Toaùi ngoïng leõ thöôøng Laïi theâm Vieät, Kî aét phöôøng ñieác caâm, Ñoàng cung Dieâu, Kî chaúng nhaàm Soá maø nhö theá chòu phaàn söùc moâi Tham lam haõm ñòa laø ngöôøi, Trong hai naùch nhöõng moà hoâi moät loø Ngöôøi ngam maét nhoû maét to Nhaät phuøng Ñaøo, Saùt töông phuø Meânh vieân Aâm, Döông laïc haõm khoâng neân Trong ngoaøi Dieàu, Kî cho neân maét loaø Maét to maét nhoû aáy laø. Nhaät phuøng Khoâng haõm ñoaùn ra roõ möôøi. Phuû phuøng Thaát saùt nöïc cöôøi Maét to tai nhoû laø ngöôøi dò nhaân Guø löng thoâi chôù phaân vaân. Nhaät phuøng Kî, Saùt laïi laâm Beänh phuø. Ñaø la haéc töû (muït ruoåi) ñieåm to Cöï moân, Hoùa kî aâu lo haõo huyeàn Tham lam Thaùi Tueá moät mieàn, Trong ngoaøi cô trí ñaûo ñieân khoù ñoàng Trieät, Tuaàn ñoùng ôû Meänh cung Thieáu nieân taân khoå lo toan moïi ñöôøng Coâ thaàn, Quaû tuù meänh cung Tính ngöôøi coâ ñoäc khoâng maøng giao du Loäc toàn giaøu coù veà sau

www.tuviglobal.com 83

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Tröôøng sinh, Ñeá vöôïng aáy maøu thieän löông Phuû phuøng thaát saùt chí khoân. Vieäc laøm taùo baïo, nhöõng toan hôn ngöôøi Giaùp Long, Giaùp Phuïng ñoâi nôi Taû, Höõu, Thai Toïa laâu ñaøi thieáu nieân. Kình, Ñaø, giaùp vôùi Meänh vieân, Hoaëc laø Khoâng, Kieáp baàn haøn yeåu vong Töù linh: Caùi, Hoå, Phöôïng, Long Coâng danh quyeàn theá laåy löng moät khi, Taáu thö, Hoa caùi thanh kyø, Moäc dieâu, Hoa caùi aét thì daâm boân/ Hoå maø gaëp Taáu ñoàng cung Coânh danh thi cöû neân coâng deã daøng. Hoå maø gaëp Phi ñoàng saøn, Aáy Hoå moïc caùnh moïi ñaøng hanh thoâng Töû, Phuû gaëp maõ Daàn, Thaân Phuø dö maõ aét thanh vaän loä ñoà Nhaät, Nguyeät ñòa, Maõ töông côø Thö huøng maõ aét taøi cô sang giaàu Ñoàng cung Toàn, Maõ gaëp nhau Aáy laø chieát tieãn, ngaøn daâu thaúng ñöôøng Maõ ngoä Linh, Hoûa mieáu cung: Chieán binh maõ aáy vaåy vuøng nôi nôi. Tuaán maõ : Khoác, Khaùch hôïp baøi, Ngöïa kia coù nhaïc anh haøi leân yeân Thieân hinh ngoä Maõ chaúng neân : Phuø thi maõ aét taät nguyeàn chaân tay . . Chieát tuùc : Ñaø, Maõ sun vaày Töû maõ : Tuaàn, Trieät ñeâm ngaøy khaûm kha. Maõ kia sao Tuyeät moät nhaø, Cuøng ñoø Maõ aáy thaät, laø voâ phöông Thieân hình ñoùng ôû Daàn cung ( caùch Hoå ngaâm kieám) Meänh, Thaân taïi ñoù uy huøng töôùng quaân Hinh, Töôùng, Aán, Binh hôïp cuøng. Taøi kieâm vaên voõ vaãy vuøng nôi nôi Khuùc, Xöông: Thöông, Söù hôïp baøi Phaûi phoøng tai hoïa beân ngoaøi beân trong Ñaåu quaân, Töû, Phuû thong dong Ôû cung quan loäc truøng truøng phöôùc lai Ñaåu gaëp Toàn khaù tieán taøi Khoùc, Hö laïc haõm mieät maøi gian truaân Hoûa tai thuûy aùch laém laàn Bôû Lieâm, Sat, Hoûa Dieâu cuøng Kî, Tham

www.tuviglobal.com 84

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 85

Thieân, Nguyeät ñöùc, Giaûi thaàn taøng Cuøng laø Quan, phuùc moät laøng tröø hung, Thaùi döông ñoùng choán thuyû cung (Hôïi vaø Tí) Gaëp Kình hay Kî: yeåu vong hoaëc muø Haïn gaëp thoùi cuõng aâu lo, Hoaëc ñau ñoâi maát, hoaëc chôø toùc tang( phaàn cha) Ñaø la, Ñòa Kieáp chieáu phöông Gaëp Linh tinh, naïn baát thöôøng chaúng sai Khoác, Hö Tí, Ngoï ñoàng baøi Tieàn baàn, haäu phuù chôù sai leõ baøn Khoâng, Kieáp Tî, Hôïi ñoàng saøn Coâng danh nhoaïnh phaùt phaûi töôøng cô vi Hoàng loan cö Tí khaù hay Vaên tinh hoäi chieáu dnah ghi aáu thôøi Thieân maõ nhaäp Meänh aáy ai Taøi naêng maãn tieäp ngöôøi ngöôøi ngôïi Super Ca Thieân ñoàng thuû meänh aáy laø Ñoåi thay tính khí khoù maø chieàu nuoâng Traøng sinh, Maõ, Hæ ñoàng cung Coâng danh ñaéc loä vaåy vuøng moät phöông Thieân dieâu Taøi, Meänh sinh öông Khoâng meâ côø baïc cuõng phöông röôïu cheø Vuõ Khuùc : Thaân Meänh khaù hay Noát ruoài kín ôû thaân nay phaûi töôøng Thaùi aâm, Kình ôû Ngoï cung Meänh vieân taïi ñoù uy huøng töôùng quaân Thaùi döông cö Hôïi Meänh, Thaân Gaëp Khoa, Quyeàn, Loäc möôøi phaâm veïn möôøi Cô meänh mieáu vöôïng ña taøi, Taâm tuø, tính caáp laø ngöôøi hieån vinh Khoâi, Vieät mieáu ñòa tröôûng huynh Gia ñình, xaõ hoäi haún daønh ngoâi treân Lieâm trinh laïc haõm öu phieàn Khoa Quyeân ôû Ngoï aûi phieân troïng thaàn Meänh vo chính dieäu “Tam Khoâng” Nhaät, Nguyeät giao chieán döï phaàn coâng khanh Thai meänh ña hoïc thieåu thaønh (Sao Thai ôû meänh hoïc gioûi maø thaønh khoâng ñaït ñöïôc Moä hôïp Thai, Toaï hieån danh anh taøi ( Sao Moä ñoùng ôû Töù Moä laïi gaëp Tam thai, Baùt toïa) Lieân chaâu Tam Hoùa phöôùc lai. Kî, Ñaø, Dieâu keá hoïa tai baát thöôøng (3sao ñi lieàn cung laïi gaëp Meänh, nhö Tam Hoùa lieân chaâu) Phong caùo, Thai phuï giao hoan Aáy ngöôøi höôûng aám thöøa quang coõi traàn

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 86

Xöông Khuùc ñoùng ôû Meänh Thaân, Laø phöôøng tao khaùch xa gaàn ngôïi Super Ca Ñòa kieáp ñoäc thuû aùc taø, Lieâm, Phaù laø haïng quæ ma baát thöôøng (ñoùng haõm ñòa) Thieân khoâc, Ñòa voõng tai öông: Hoùa Quyeàn, Thieân khoá laïi ñöôøng minh danh Khoâi, Xöông ôû meänh baäc laønh, Hoûa, Hình ñoùng meänh giöõ mình löûa than Taû, Höõu ñaéc ñòa ñoàng saøn Aáy laø ñöôïc caùch thanh nhaân hieån vinh Thieân quan, Thieân phuùc tu haønh Töù Saùt vöôïng ñòa ñaõ ñaønh minh huy Hoùa kî thi rôt laêm khi Döông phuøng Kieáp saùt hoïc gì cho ñöông Saùt, Hình coâ ñoäc tinh öôn Quan phuû, Thaùi tueá thöôøng coâng moân Bính, Hình noùi chaúng heù raêng Haõm cung Phaù, Tueá noù baèng saám vang Tham löông nhöõng thích aên sang Dieâu Kî töûu saéc laém ñaøng ngaõ nghieân Ñeá haõm Maõo, Daäu, laïi theâm Saùt tinh hoâi hôïp cöûa Thieân gôûi thaân Hoaëc laø Theâ, Töû, Phuùc cung Kieáp, Khoâng, Saùt, Kî haõm voøng ñòaêu Maáy ngöôøi phuù quí khoâng toaøn Bôûi sao nhaät, Nguyeät hôïp ñoaøn saùt tinh, (töùc Dieâu, Ñaø, Khoâng, Kieáp) Maáy ngöôøi khoù hieån coâng danh Chæ vì Nhaät, Nguyeät ñoøng tranh Söûu, Muøi Maáy ngöôøi thu aán trieät hoài Bôûi sao Khoâng, Kieáp ñöùng ngoài naøo yeân Phöôïng Long: Maõo Daàn hai mieàn Baûng vaøng coâ thuôû ñeà teân ôû ñaâu Quí, Aânn Muøi, Söûu raát maàu (Aân quang, Thieân quí ñoùng Söûu hay Muøi) Ñöôøng maây thaúng böôùc cao saâu cöûa truøng Cung Quan möøng ñöôïc Ñaøo, Hoàng; Thieân di toái kî Kieáp, Khoâng laâm vaøo Coânh danh heïn tuoåi taùc cao, Giaùp, Lieâm, giaùp Saùt ñoaùn naøo coù sai (Giaùp Lieâm Trinh, Thaát saùt) Giaùp Baùt boïa, Giaùp Tam thai Thieáu nieân cuõng döï caùt ñaøi ngheâng ngang Taû, Höõu, Quan, Phuùc ñoàng san Chính tinh ñaéc ñòa rôõ raøng löông y Nhöõng ngöôøi nieân thieáu danh ghi,

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Hoàng Loan, Baùt toïa ôû vì Meänh cung Song Hao, Tham hoäi ña daâm; Thieân ñoàng ngoä Quí möôøi phaàn thanh tao Phaù quaän, Dieâu, Maõ hôïp vaøo Aáy haïng du ñaõng ai naøo muoán thaân Giaùp Thaân, Meänh khaù roõ phaân, Nhaát laø Töû, Phuû döï phaàn cao sang. Giaùp Taû Höõu, Khuùc Xöông, Nhaät Nguyeät ; Loäc, Khoa, Quyeàn, Khoâi Vieät cuøng gia Kî, Lieâm, Phaù, Vuõ xaáu xa Giaùp cung Khoâng Kieáp, Kình Ñaø sao neân Maõo ñeán Tî boùnh ñen Nguyeät haõm, Gaëp Löông caøng bi thaûm gian truaân. Kìa ai tieàn phuù haäu baàn, Bôûi chöng Khoâng Kieáp chieáu tuaàn vaän sau, Coøn tröôùc khoå sau giaøu bôûi soá. Thaân Meänh, Thaân Tham, Vuõ ñoàng hoaø Hay gì haõm ñòa Hoùa Khoa Gaëp Khoâng Kieáp aét quaùi taø thaïch tinh Ñaát Tí, Ngoï, Söûu, Thaân : Hoùa loäc Hoäi Kieáp, Khoâng laø goác taøn suy Phuû ôû Tuaát, Töû vi ôû Ngoï Meänh coâng khanh aùo ñoû ñai vaøng Meänh, Thieân, Taøi, Loäc, (Quan loäc) boán phöông Coù Tam Hoùa hoäi rôõ raøng tieáng vaên Cöï, Cô hôïp Khuùc, Xöông, Taû Höõu Ôû Maõo cung raïng rôõ coâng danh Taân, Kyû : nhaát ; thöù : Bính Ñiinh Ngoaøi ra caùc tuoåi döï vinh ñoâi phaàn Linh, Döông, Tham, Töôùng Tí cung Cuønglaø Töù moä noåi danh töôùng taøi Nguyeät Daäu, Nhaät Tî lai trieøu hôïp Tuoåi Ñinh, Taân, Bính, Aát phuù vieân Nhaø ai phuùc loäc veïn tuyeàn Bôûi sao Töû, Phuû chieáu mieøn tam phöông Ñaát Thìn, Tuaát Aâm, Döông (Nhaät, Nguyeät ñoái chieáu) Hoaëc Muøi cung, Maõo Hôïi hôïp nhau, Caùch laø vöôïng ñòa minh chaâu, Cung theàm thaûo böôùc sang giaøu cung thaân Tuaát Hôïi : Nguyeät, Maõo, Thìn thì Nhaät Ngoä Vieät, Khoâi, Taû Höõu, Khuùc Xöông Aáy ngöôøi töôùc loäc giaøu sang Chôù neân aét saùt, chôù vöông Kî, Hình

www.tuviglobal.com 87

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Löông, Khuùc ñoùng ñoàng danh Daàn, Ngoï Hoaëc Ngoï: Löông; Khuùc toïa Tí cung Chöùc quan ngoâi ñeán ñaøi cöông, Coâng danh raïng maët, moïi ñöôøng minh danh. Ñaát Töù moä ; Hoûa, Linh, Tham, Vuõ Coù uy quyeàn, chôù ngoä Kình döông Thaân cung Lieàm; Töôùng moät ñöôøng Anh huøng vuõ duõng ai döông ñöôïc minh Sao Cöï tuù Tuaát, Thìn raát kî Nhöõng chòu ñieàu thò thò phi phi Kieáp, Khoâng, Thaùi tueá suy vi; Loäc, Maõ ngoä Trieät ích gì nöõa mong Luïc chaâu thuôû laàu hoàng phaûi aùch, Bôûi Tueá, Tang, Ñieáu khaùch cuøng hoøa Tham, Vuõ ñoùng ñaát Voõng, La (Thìn, Tuaát) Gaëp loaøi Tang, Ñieáu moät nhaø caøng hung Cung, Tî, Hôïi : Khuùc Xöông taïo thuû Trôû thaønh ha neáu coù Lieâm trinh Tuaát, Thìn Xöông Khuùc, Ñaø, Linh Saùt gai Meänh, Haïn gieo minh traàm vong Lieâm, Saùt, Tî, Kieáp, Khoâng töông hoäi Meänh an nôi Tî, hôïi beành boàng Töû vi sao quí khaù mong, Tuaát Thìn gaëp Phaù laïi gioøng hö danh Xöông Khuc, Phaù gaëp Hình, Kieáp saùt Choán Maõo, Thìn, Daäu, Tuaát lao ñao Tam Hoùa: Hoùa loäc ñöùng ñaàu Vaøo cung Töù moä nhö maàu khoùi maây Sao Cöï moân haõm ngay Thìn, Tuaát Nhöng tuoåi Taân gaëp Loäc cuõng hay Maáy ngöôøi haø tieän söa nay, Bôûi cung Taøi, Phuùc gaëp naøy Kieáp Khoâng Khoa haõm ñòa ôû voøng Meänh vò Nghieäp khoâng thaønh, danh chí nhö maây Loäc ngoä Khoâng Kieáp ñoàng quí Cuõng laø voâ duïng, Hoùa vi cô haøn Töû vi thuû Meänh an ôû Ngoï Khoâng saùt tính chöùc coù tam coâng, Phaûi laø Ñinh, Kyû sanh naêm, Cuøng laø Aát, Giaùp khaù mong ñöôïc nhôø Coøn Thieân puû Tuaát cö Meänh vò Hôïp caùt tinh Giaùp, Kyû sanh nhaân Hoaû cuïc veïn veû möôøi phaân

www.tuviglobal.com 88

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Tam coâng chöùc chöôûng, daønh phaàn chaúng ngoa Cung Daàn : Loäc; Hôïi : khoa ñaêc caùch Aùng coâng danh heïn khaùch anh taøi, Tham lang ; Hoûa tuù lieät haøi Moä cung (Töù moä) Cuõng keû quyeàn oai hôn ñôøi Cöï Löông gaëp Khoa nôi Thìn, Tuaát Coù Meänh vieân aáy thaät xinh töôi Hôõi ai Giaùp, Kyû maáy ngöôøi Gaëp sao Thieân khoå tieàn rôøi baïc muoân Cöï Löông neáu ñoùng cung Muøi, Söûu Laïi gia theâm Töù Saùt long ñong Tham, Vuõ ñaéc ñòa khaù mong Bính Ñinh, Thoå cuïc aáy gioøng giaøu sang, Maáy ngöôøi phuù quí nan toaøn, Löôõng Hao, Hoùa kî Taøi, Quan laâm vaøo Maáy ngöôøi döï baäc sang giaøu, Hôïi, Tí : Töôùng aán laïi chaàu caùt tinh Maáy ngöôøi hieáu saéc hoang tình; Vì Xöông Khuùc ñoùng beân mình Dieâu Y Maáy ngöôøi ñoâng traán, taây trì Phaù quaân, Thieân Vieät hôïp baày Kình döông Lyù Quaûng taøi laønh chaúng phong Kình döông, Löùc só töông phuøng Meänh, Thaân Nhan Hoài cheát giöõa nieân trung, Bôûi Vaên xöông haõm ngoä voøng Thieân thöông Aát, Söûu nhaân, Meänh Daàn phöông Muøi cung : haïn ngoä Xöông, Thöông, Döông, Ñaø Vieät, Linh, Hình ngoä Löông, Cô Hoaëc laø Nhaät, Nguyeät aét chôø loâi kính (bò seùt ñaùnh) Troïng Do maõnh lieät ñaõ ñaønh, Nhôø Tham, Phaù ñoùng ôû mình Thaân cung Ai ñöông Haïng Voõ anh huøng, Ví sao Cöu tuù, Löôõng, Ñoàng hôïp xung Ñoàng ñoùng Meänh ôû Thìn cung Löông : Tí ; Cöï : Tuaát hôïp trong moät mieàn, Laïi theâm Khoa, Loäc, Hoùa Quyeàn Ôû cung xung chieáu laø mieàn Thieân di Tueá ngoä Khoâng Kieáp vaän suy Cöùu tinh Meänh coù Töû vi vôùi thaønh Haïn haønh Vuõ khuùc, Tham tính Tang, Khoác, Thaùi tueá laâm Thin, Tuaát cung, Khuaát Nguyeân xöa phaûi traàm vong

www.tuviglobal.com 89

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Tuoåi Canh nay vaãn ñeà phoøng töû sinh Xöông Khuùc maø gaëp Lieàm trinh Ôû cung Tî, Hôïi taân sinh khoù troøn Tî, Hôïi Meänh ngoä Kieáp Khoâng Daãu raèng ñaéc ñòa cheát voøng trung nieân Lieâm trinh, Thaát saùt ñoàng vieân, Ôû cung Tî, Hôïi chieáu mieàn Thieân thöông Ñaëng Thoâng ñoùi suoát naêm tröôøng Haïn haønh phaûi sôï tai öông ñeán mình. Lieâm, Xöông, Ñaø, Vuõ ñoàng danh ; Tuoåi Taân, Nhaâm, Kyû aêt daønh hoïa tai Kình döông, Kî, Hoûa moät baøi Haõm maø thuû meänh thaät loaøi aùc tinh, Khuùc Xöông Muøi, Söûu hôïp thaønh, Neáu khoâng caùt dieäu höõu danh voâ duøng Phaù quaân, Hình gaëp Khuùc Xöông: Tuaát, Thìn, Maõo, Daäu laø phöôøng lao ñao Saùt, Phaù, Lieâm, Tang laâm vaøo Kình, Ñaø, Kî aáy traùnh naøo baïo hung. Linh, Hoûa; Thöông, Söù, Kieáp Khoâng Chuyeân ñöôøng taùc hoïa truøng truøng haûi kinh Ngoï cung Tam Hoùa hôïp Kình Ngöôøi sinh Bính; Maäu: bieân ñình noåi danh Loäc cö Noâ boäc böïc mình, Ñoùng Taây xuoâi ngöôïc môùi sinh tieàn taøi Döông Linh toaï thuû meänh ai; Laïi gaëp Baïch hoå hoïa tai ñao hình Meänh Voâ chính dieäu baát minh Phuï Baät gia thuû ñem minh ly toâng Kî, Hình, Tuaát saùt töông phuøng Thieáu nieân yeåu chieát nhö gioøng vaên Uyeân Haïn phuøng Dieâu, Hoå öu phieàn, Nhöõng loaøi aùc thuù chôù neân ñeán gaàn Haïn haønh Cöï; Kî hung thaàn, Phaùi phoøng nhöõng choán giang taân môùi laønh. Hoàng, Ñaøo, Khoâng, Kieáp ñoàng danh, Aáy phöôøng yeåu töû ñaõ daønh moät hai Kî, Ñaø, Thaùi tueá hôïp baøi Caûnh ñôøi naøo ñöôïc maáy ngöôøi thung dung Sao Aân, Quí hôïp Khoâi cuøng Ôû vaøo Thaân Meänh baûng roàng ñeà danh Khoâi Vieät hoäi gaëp Khoa tinh Chaúng phuøng Khoâng aét neân danh deã daøng

www.tuviglobal.com 90

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Tham lang, Baïch hoå moät daøng, Tuaát, Thìn tuoåi aáy sôn laâm laùnh ñöôøng Haõm cung Tang, Tueá, Cô, Löông Aáy ngöôøi keùm phuùc, vôï con bieáng chieàu Tueá, Ñaø, Cöï, Kî vaän ngheøo Moät thaân xuoáng thaùc leân ñeøo chaúng yeân. Phuø, Hình, Khoâng Kieáp ñôùn heøn Keû thuø ngöôøi oaùn phaûi neân giuõ mình. Khoác, Hö, Tang Maõ chaúng laønh. Hôïi ngöôøi haïi cuûa phaän ñaønh tai öông Kieáp, Khoâng, Hình, Kî, Ñaø, Döông Gian nan beänh taät moïi ñöôøng khaûm kha Hoûa, Linh Long, Moäc moät nhaø Laùnh mình löûa chaùy cuøng laø nöôc soâi Daäu cung Hình, Tueá cuøng ngoài Tai bay vaï gioù naøo ngöôøi gaây ra Daân, Thaân: Saùt, Kî truøng gia Thöôøng chieâu maï nhuïc thaät laø gian truaân Cô Löông Moäc Maõ ñoàng cung Phuù kham ñòch quoác cuûa duøng heát ñaâu. Ngoâi cao chöùc troïng coâng haàu Ngoï cung Thaát saùt laïi chaàu caùt tinh Quyeàn cao troïng traán bieân ñình Töû, Ñoàng, Löông, Vuõ mieáu tính hôïp cuøng. Aân, Quí, Khoâi Vieät, Lieâm, Hoàng Trai caän cöûu truøng, gaùi taéc cung phi Hoàng, Khoâi, Xöông, Lieâm phuø trì Saân Roàng daán böôùc leân ghi cöõu truøng Neáu Kî gia, ôû Tí cung Laøm ngheà thuaät só ung dung nuoâi tình Thieân, Ngueät ñöùc ngoä Ñaøo tính, Trai laáy vôï ñeïp, gaùi laønh choàng sang Vieät Khoâi, Quyeàn Loäc khaù baøn, Trong nhaø baäc tröôûng, ra ñaøng baäc treân Saùt phuøng Phuø, Hoå sao neân, Daõ traøng thuôû tröôùc öu phieàn nguïc trung Daàn, Thaân, Tham ngoä Vaên xöông Vaän oâng Ñoång Phuù, Haùn Hoaøng ñem löu Meänh, Ñieàn: Tuaàn, Trieät ñöông ñaàu, Töï cô cha meï khoù caàu khoù mong Phuû, Ñaø, Tueá ñoùng Tî cung Thieàm ngoân, loaïn ngöõ noùi roâng thaùng ngaøy Beänh phuø, Thaùi tueá dôõ thay

www.tuviglobal.com 91

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Ôû cung Töù moä hôïp baøy Thieân thöông Khoâng Kieáp ñoùng ôû Meänh phöông Trieät, Tuaàn aùn ngöõ traùnh ñöôøng hoaï tai Ñaøo, Hoàng, Dieâu, Hæ trong ngoaøi Laïi gia Bính, Töôùng : gaùi trai hoang taøng Thaân hung haïn söï muoân vaøn Tieàn ñaàu haõm haïi moät ñoaøn hung tinh Thaát saùt laø loaïi ñaùng kinh Haõm ñòa ngoä phaûi löu Kình sôï thay Döôõng, Ñaø, Thaát saùt khaù hay Chieáu vaøo Thaân, Meänh thaùng ngaøy khoå ñau Cöï Tham Phaù Kî gaëp nhau, Beân mình hoïa ñeán deã haàu traùnh ru Tham, Lieâm : Tî, Hôïi nguïc tuø, Daàn, Thaân : Tham hoäi Xöông lo tuïng ñình Phaù phuøng Maõo, Daäu khaù kinh, Gaëp sao Nguyeät ñöùc phuùc laønh laïi qua Hình, Kình cö Ngoï ñoàng gia Saùt, Kieáp lai chieáu aét laø nguïc trung Meänh, Ñaøo, Thaân laïi Hoàng loan Haïn gaëp Tueá, Kieâp, phuïng hoaøng reõ duyeân. Thanh long, Thai, Hæ hôïp mieàn Vôï aét thai ngheùn khaù xem phuùc nhaø. Kình döông, Hoa caùi ngoä ñaø Haïn haønh naêm aáy ñaäu hoa phaûi phoøng Vuõ, Cô, Loäc, Maõ, Hæ, Hoàng Hoân nhaân vaän aáy ñeøo boàng thaát gia Löông, Phuïc, Vuõ ôû Toaø Ngoï vò, Haïn gaëp thì chöùc trò quaûn binh Daäu cung Thaùi tueá, Thìeân hình Phaûi phoøng vaän haïn deã sinh goâng cuøm Chôi bôøi du thuûy, du sôn, Thieân di gaëp Maõ hôïp chaøng Ñaø la Thìn Tuaát, Thaát saùt xem qua; Kinh, Hình hoäi ngoä aét laø ñaûo ñieân Tieåu haïn Cöï, Vuõ, Hoùa Quyeàn, Hoaëc Moä (sao Moä) Taû Höõu aáy mieàn thaêng vinh Vieät, Khoâi, Long Phöôïng Vaên tinh Vaøo thi aét haún beû caønh queá hoa Saùt gaëp Toàn, Töû ñoaùn ra, Laïi sao Kî ñoùng aét laø toái taêm Thieân löông ngoä Hoûa chôù laàm,

www.tuviglobal.com 92

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Hanò ngöôøi toån vaät maáy laàn hoïa sinh Thaùi döông haõm ngoä hung tinh, Neáu khoâng kieän tuïng, thoâi ñaønh toùc tang (boá cheát) Quyeàn, Haùo, Khoâng Kieáp côù maøng Keû treân bieám loaïi khoû ñaøng coâng danh Linh phuøng Saùt, Phaù haïn haønh; Vaên Vöông xöa cuõng giam mình nguc trung Nguyeät haõm, Ñaø; Hoå tueá xung, Haõi thay ñieàm Meï thoaùt voøng traàn gian Xeùt xem caùc leõ luaän baøn, Meänh, Thaân, Vaän haïn moïi ñaøng cho minh.

www.tuviglobal.com 93

CHUÙ YÙ: Khi xem caùc Phuù treân ñaây phaûi bieát roõ moïi sao ôû phaàn treân thì ñoaùn môùi tinh töôøng, Khi ñoaùn caùc sao ôû Meänh, Thaân cuõng nhö ôû Vaän Ñaïi, Tieåu haïn ñeà coù caùch cuoäc giaûi nhö nhau. Phuï giaûi: Nam meänh coù Töû vi ñaéc ñòa maø gaëp nhieàu sao saùng suûa thì höôûng phuù quí ñeán cöïc ñoä vaø soáng laâu. Neáu Töû vi maø gaëp Tuaàn Trieät thì luùc thieáu thôøi lao khoå, nhöng veà giaø cuõng ñöôïc sung söôùng. Neáu Töû vi maø gaëp Khoâng Kieáp thì maát hieäu löùc, chòu sinh keá lao ñao. Töû vi maø gaëp Tham Lang ñoàng cung thì chæ coù tu haønh môùi ñöôïc yeân thaân. Nöõ meänh gaëp Töû vi ñaéc ñòa laø ngöôøi coù ñöùc ñoä, vöôïng phu ích töû. Neáu gaëp Tuaàn Trieät thì tình duyeân khoù khaên, maø laïi gaëp Khoâng Kieáp vaø saùt tinh thì laø haïng daâm daät, khaéc choàng haïi con, nhöng cuõng ñöôïc no aám THIEÂN CÔ Ñoùng ôû nam meänh maø Mieáu vöôïng ñòa ôû Thìn Tuaát vaø Maõo Daäu laø ngöôøi ña möu tuùc trí, gioûi veà chieán löôïc chieán thuaät, nhaát laø ôû Maõo Daäu coù song Hao thì taøi kieâm vaên voõ; ñoàng thôøi coù saùt tinh hoäi thì thaät laø veïn toaøn. Neáu Thieân cô haõm ñòa thì thöôøng cuoäc ñôøi phieâu baïc, hay gaëp nhöõng tai öông. ÔÛ NÖÕ MEÄNH: Cô Mieáu ñòa, ñaéc ñòa thì coù taøi ñaûm ñang, vöôïng phu ích töû, giaøu sang soáng laâu. Neáu cô mieáu ñòa Maõo Daäu thì laø haïng ñaøn baø daãm ñaõng. Traùi laïi Cô haõm ñòa cuõng laø ngöôøi gioûi dang nhöng xaûo traù. Neáu ñaõ haõm maø coøn gaëp hung tinh nöõa thì thaät laø keû saùt choàng haïi con, neáu no côm aám saùo thì cuõng khoâng thoï. THAÙI DÖÔNG ÔÛ NAM MEÄNH: mieáu vöôïng ñòa maø hoäi caùt tinh laø ngöôøi thao löôïc coù uy quyeàn hieån haùch. Nhöng neáu ñoùng haõm ñòa ôû Hôïi maø gaëp ñöôïc Tam Hoùa thì cuõng röïc rôõ, traùi laïi haõm ñòa maø gaëp hung tinh, saùt tinh thì maét coù taät, chaân tay coù veát, thöôøng gaëp tai öông, soáng cuoäc ñôøi lang thang phieâu baït. Ô NÖÕ MEÄNH : Thaùi Döông mieáu vöôïng ñòa thì ngöôøi cöông nghò, vöôïng phu ích töû, phuùc thoï veïn toaøn. Neáu haõm ñòa laø ngöoài ña saàu ña caûm nhöng cuõng ñöôïc no ñuû, thöôøng laáy leõ môùi tranh ñöôïc maáy ñoä buoàn thöông. Nhöng neáu haõm ñòa maø gaëp saùt tinh thì chung thaân cuøng khoán, maét keùm, mang beänh khí huyeát, thöôøng gaëp tai öông.

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 94

VUÕ KHUÙC Ôû NAM MEÄNH : Vuõ Mieáu vöoïng hay ñaéc ñòa maø gaëp caùttinh hoäi taát hieån ñaït veà voõ nghieäp. Neáu Vuõ haõm ñòa, maø gaëp nhieàu caùt tinh taát chuyeân veà kyõ ngheä hay kinh doanh trôû neân khaù giaû. Traùi laïi haõm ñòa maø gaëp saùt tinh thì cuøng khoå, phaûi tha phöông caàu thöïc, deã bò tuø toäi. Ô NÖÕ MEÄNH: Vuõ Khuùc mieáu vöôïng hay ñaéc ñòa laø ngöôøi ñaûm ñang, höôûng giaøu snag, song phaûi muoäng laäp gia ñình. Nhöng neáu Vuõ haõm ñòa tuy laø ngöôøi ñaûm ñang nhöng hung baïo tham laän hay laán aùt choàng con, tuoåi thoï cuõng chieát giaûm, neáu gaëp phaûi saùt thinh thì thaät cuøng khoán coù ñôn, saùt coàng haïi con. THIEÂN ÑOÀNG ÔÛ NAM MEÄNH: Ñoàng mieáu vöôïng ñaéc ñòa maø hoäi caùt tinh töùc phuùc thoï song toaøn. Neáu ñoàng haõm ñòa maø gaëp nhieàu sao xaáu thì cuoäc ñôøi ñoåi thay voâ ñoä, lao khoù veà sinh keá, hay maéc beänh ôû boä tieâu hoaù. Ô NÖÕ MEÄNH : Ñoàng röïc rôõ (ôû ñaéc ñòa0 laø haïng coù ñöùc ñoä ñaûm ñang, vöôïng phu ích töû. Nhöng ñaéc ñòa ôû cung Hôïi Tî laïi laø ngöôøi ñaøn baø daâm ñaõng vaø haong ñaõng daâm daät, suoát ñôøi vaát vaû nhöng cuõng ñöôïc no aám. Song neáu gaëp saùt tinh thì cuøng khoå, hay maéc beänh ôû boä tieâu hoùa hay ôû töû cung. LIEÂM TRINH ÔÛ NAM MEÄNH : mieáu vöôïng hay ñaéc ñòa maø hoäi caùt tinh taát coù uy quyeàn hieån haùch. Neáu Lieâm haõm ñòa maø saùt tinh hoäi thì suoát ñôøi cuøng khoå, thöôøng hay bò tai naïn vaø tuø toäi, cuoái cuøng cheát moät caùch thaûm khoâcs. ÔÛ NÖÕ MEÄNH; Lieâm mieáu vöôïng hay ñaéc ñòa laø ngöôøi nghieâm nghò, ñoan chính, thanh cao, ñaûm ñang giaøu sang, nhöng phaûi muoän laäp gia ñình môùi khoûi bò dang dôû. Neáu Lieâm haõm ñòa laø ngöôøi daâm daät aùc ñoäc khaéc choàng con, coù nhieàu beänh taát. Neáu haõm maø gaëp nhieàu saùt tinh thì deã maéc tai naïn khuûng khieáp, troïng ñôøi cuøng khoán coâ ñôn. THIEÂN PHUÙC Ô NAM MEÄNH : neáu gaëp caùt tinh hoäi thì phuùc loäc song toaøn. Nhöng Phuû kî nhaát laø gaëp Tuaàn Trieät hay laø Thieân, Ñòa Khoâng thì thaät laø cuøng khoå, khoù traùnh ñöôïc tai öông, yeåu töû, neáu khoâng thì chæ coù tu haønh môù yeân thaân ÔÛ NÖÕ MEÄNH : Thieân phuû laø ngöôøi maët töôi ñeïp nhö hoa; hoäi caùt tinh taát giaøu sang soáng laâu, lôïi choàng con. Nhöng neáu Phuû gaëp Tuaàn Trieät hay Thieân, Ñòa Khoâng thì suoát ñôøi lao taâm, ñau khoå vì choàng con, giaûm tuoåi thoï. THAÙI AÂM ÔÛ NAM MEÄNH : Thaùi aâm mieáu vöôïng hay ñaéc ñòa hoâi caùt tinh taát höôûng phuù quí toät ñoä. Nhöng neáu gaëp phaûi Tuaàn Trieät thì thöôøng hay coù beänh taät. Song neáu Thaùi Aâm haõm ñòa maø gaëp saùt tinh thì neáu tay chaân khoâng coù taät, taát maét phaûi môø. ÔÛ NÖÕ MEÄNH: Thaùi Aâm mieáu vöôïng hay ñaéc ñòa laø ngöôøi coù nhan saéc, vöôïng phu ích töû, giaøu sang; neáu gaëp phaûi Tuaàn Trieät aùn ngöõ thì phaûi muoän laäp gia ñình hay laøm leõ môùi traùnh ñöôïc maáy ñoä

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 95

dôû dang. Thaùi Aâm haõm ñòa laø haïng daâm daät, khoâng ñöôïc thoï, ñôøi cuøng khoán coâ ñôn, khaéc choàng haïi con. THAM LANG ÔÛ NAM MEÄNH : Mieáu vöôïng ñaéc ñòa thì thaân hình ñaãy ñaø, tính haùo thaéng, thích kinh doanh, coù taøi toå chöùc hay möu tính vieäc lôùn, taát ñöôïc höôûng giaøu sang. Tuy thuôû thieáu thôøi hay vaát vaû, Tham haõm ñòa gaëp nhieàu sao môø aùm deã bò tuø toäi tai öông. ÔÛ NÖÕ MEÄNH : Tham mieáu vöôïng ñaéc ñòa laø haïng ñaûm ñang, baïo tôïn hay ghen tuoâng, ñöôïc höôûng giaøu sang vaø soáng laâu. Thaõm haõm ñòa Tí Ngoï Tî Hôïi laø haïng hieåm ñoäc laêng loaøn daâm daät. Neáu haõm maø laïi gaëp nhieàu saùt tinh thì khaéc choàng haïi con, thöôøng gaëp tai hoaï vaø giaûm thieåu tuoåi thoï. CÖÏ MOÂN ÔÛ NAM MEÄNH: Cöï mieáu vöôïng hay ñaéc ñòa coù caùt tinh hoäi taát höôûng phuù quí toaøn myõ. Neáu cöï haõm ñòa maø laïi gaëp saùt tinh nöõa thì chung thaân cuøng khoán coâ ñôn, thöoøng bò vöôùng tai naïn hay tuø toäi vaø khoâng theå thoï ñöôïc. ÔÛ NÖÕ MEÄNH: Cöï mieáu vöôïng ñaéc ñòa laø ngöôøi coù ñöùc ñoä, vöôïng phu ích töû. Neáu Cöï haõm ñòa thì töôùng dieän ñaëc bieät, thoaït troâng ai cuõng meán, nhöng laø haïng daâm daät hoang ñaøng, aên noùi ñieâu ngoa hay ghen tuoâng cuoäc ñôøi vaát vaõ, tonaø gaëp tai naïn. Neáu haõm maø laïi gaëp saùt tinh hoäi hoïp thì laø haïng saùt choàng haïi con, ña mang nhieàu beänh taät, laém tai naïn, vaø khoâng theå höôûng tuoåi thoï. THIEÂN TÖÔÙNG ÔÛ NAM MEÄNH : Töôùng mieáu vöôïng hay ñaéc ñòa laø ngöôøi thoâng minh daùng caùch uy nghi phuùc haäu, taát coù uy quyeàn vaø danh tieáng. Nhöng neáu Töôùng mieáu vöôïng ñaéc ñòa maø gaëp Tuaàn Trieät aùn ngöõ, chaúng khaùc naøo nhö Töôùng haõm ñòa maø gaëp saùt tinh, cuoäc ñôøi seõ lao ñao, chæ coù tu haønh môùi traùnh ñöôïc nhöõng noãi ñao ñôùn vaø phieàn luî. ÔÛ NÖÕ MEÄNH : Töôùng mieáu vöôïng ñaéc ñòa laø ngöôøi coù taøi nhöng hay gen tuoânng, ñöôïc höôûng phuùc loäc. Neáu coù caùt tinh hoäi thì thaät laø phuù quí toät böïc. Nhöng neáu mieáu vöôïng hay ñaéc ñòa maø gaëp Tuaàn Trieät thì chaúng khaùc naøo Töôùng haõm ñòa, tuy ngöôøi cuõng coù taøi nhöng suoát ñôøi khoán khoå, chòu ñau thöông taøn taät vaø buoàn khoå vì choàng con. THIEÂN LÖÔNG ÔÛ NAM MEÄNH: Löông mieáu vöôïng hay ñaéc ñòa laø haïng thoâng minh neáu Löông ñoùng ôû Thìn Tuaát taát coù nhieàu cô möu, gioûi chính trò vaø chieán löôïc. Nhöng neáu Löông haõm ñòa laø ngöôøi soáng khoâng baøo giôø ñöôïc yeân thaân, luoân luoân thay ñoåi coâng vieäc vaø chí höôùng. Neáu haõm ñòa maø gaëp nhieàu saùt tinh thì suoát ñôøi cuøng khoå ; neáu coù taøi loäc thì maïng laïi yeåu. ÔÛ NÖÕ MEÄNH :Löông mieáu vöôïng ñaéc ñòa laø ngöôøi saùng yù laøm gì cuõng choùng coù keát quaû, laïi laø baäc hieàn phuï. Nhöng neáu mieáu vöôïng ñaéc ñòa maø gaëp phaûi Tuaàn Trieät thì tình duyeân traéc trôû ; neáu sôùm laäp gia ñình thì chaéc chaún phaûi laø khoùc choàng. Löông haõm ñòa laø haïng ñaøn baø phoùng ñaõng thích vieäc ong böôùm, neáu gaëp phaûi saùt tinh nöõa thì saùt choàng haïi con, sôùm chòu coâ ñôn. THAÁT SAÙT

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 96

ÔÛ NAM MEÄNH : Saùt ôû meänh thì ngöôøi da ñen tính öông ngaïnh, nhöng ôû ñaéc ñòa thì raát can ñaûm. Neáu hoäi ñöôïc caùt tinh thì thöôøng hieån ñaït veà voõ nghieäp, nhaát laø coù Hình ñoàng cung thì uy quyeàn hieån haùch, tuoåi thoï caøng cao. Saùt haõm ñòa thì suoát ñôøi lang thang phieâu baït hay bò naïn xe coä tuø ñaày khoâng theå thoï. Ô NÖÕ MEÄNH : Saùt mieáu vöôïng ñaéc ñòa laø ngöôøi maét to, hay ghen nhöng saùt phu neân phaûi muoän laäp gia ñình môùi toát. Neáu saùt haõm ñòa laø haïng ñaøn baø ñoäc aùc nham hieåm, haïi ngöôøi khoâng gôùm tay. Neáu gaêp phaûi saùt tinh hoäi thì cuøng khoá, coâ ñôn vaø cheát yeåu moät caùch raát thaûm khoác. PHAÙ QUAÂN ÔÛ NAM MEÄNH: Phaù Quaân mieáu vöôïng ñaéc ñòa thì hieån ñaït veà voõ nghieäp, uy quyeàn hieån haùch. Nhöng Phaù haõm thì coâ ñôn cuøng khoán, deõ bò tai naïn vaø tuø ñaày. ÔÛ NÖÕ MEÄNH : Phaù mieáu vöôïng ñaéc ñòa laø ngöôøi taùo baïo, tuy ñöôïc höôûng phuùc loäc nhöng phaûi muoän laäp gia ñinh, neáu khoâng taát saùt phuï. Neáu Phaù haõm ñòa thì laø haïng daâm daät, ñoäc aùc, saùt phu, gaëp tai öông. Neáu gaëp nhieàu saùt tinh taát phaûi taøn taät, saùt choàng haïi con, khoâng theå höôûng tuoåi thoï. Nhöùng cính tinh treân ñaây chæ toùm taét ; vaäy khi xem soâ neáu chöa nhôù phuù thì phaûi xem laïi tính chaát caùc sao ñaõ giaûi chi tieát ôû phaàn II maø luaän ñoaùn. Ngoaøi ra caùc hung tinh vaø baøng tinh hung, caùt nhö theá naøo vaø töøng boä töông öùng vôùi chính tinh ra sao cuõng ñaõ giaûi roõ ôû phaàn II vaø ôû ñaàu phaàn III veø söï phoái hôïp caùc caùch cuoäc. B. ÑOAÙN VEÀ NÖÕ MEÄNH Naøy Nöõ meänh xem töôøng caùch cuoäc, Chính tinh kia coù ñöôïc mieân vieân, Hoaëc vaøo Vöôïng ñòa khaù khen; Nhöôïc laâm haõm ñòa ñaûo ñieân cuoäc ñôøi. Cung Phu, Phuùc ñoâi nôi phaûi roõ Môùi luaän baøn ñoä soá hö neân. Töû vi ñoùng Meänh baäc hieàn, Vöôïng phu ích töû laïi theâm sang giaøu Lieâm ñaéc ñòa laø maàu trinh nöõ Ôû Daàn, Thaân, Tí, Ngoï ñaùng mong Gaëp Ñoàng hoäi ôû moät cung, Aáy ngöôøi phuùc troïng ñaûm ñöông moïi phaàn. Nhaät ñaéc ñòa töø Daàn ñeán Ngoï Taêng phong löu neùu coù caùt tinh Hai phöông Phuû, Töôùng trieàu minh, Giaùp, Canh, Taàn, Aát caøng xinh, caøng giaøu. Cöï Cô Daàn, Maõo aâu phuù quí, Loøng daâm tö vaãn ñeà moät beân Keà chi nhöõng caùch hö heøn: Nguyeät Thìn: löông Tî, Hôïi vieàn ñoù maø. Thoùi daâm daät xöôùng hoøa keùm phuùc. Aáy Vaên xöông, Khuùc goái loan laïnh luøng, Soá Tham, Phaù haøo choàng raát keùm,

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Nhöõng coâ ñôn daâm hieåm maø kinh Saùt hung keùm phuùc ñaõ ñaønh, Daàn, Thaân Cô, Nguyeät ñaõ ñanh daâm boân. Quyeàn, Loäc aáy hôïp phöôøng nhaát xöù, Soá Vöôïng phu ích töû ai qua, Kieáp, Khoâng, Linh Hoûa, Kình, Ñaø. Lieâm trinh, Cöï, Vuõ laïi hoøa Tham lang Hai phu meänh tam phöông töù chính; Thaày nhöõng loaøi aùc tinh kinh thöông. Hình, Dieâu soá gaùi long ñong Neáu khoâng keá thaát, loän choàng maø thoâi Kî, Kieáp, Kình hôïp ngoâi phu vò, Kìa ngöôøi phöông caï loaïn chung Ñaøo, Dieâu soá aáy trong loøng chaúng trinh; Nhöng gaëp ñöôïc: Quí, Hình, Töû, Phuû, Daï saét vaøng naøo sôï lung lay, Baïc tình haïn gaùi gheâ thay: Daân, Thaân, Tham, Saùt giöõ tay nhaân cung Vaän haïn ñeán Ñaøo, Hoàng, Caùi Hyû, Loøng gaùi trai baát dó daâm boân Ñao, Tang ñoùng ôû Meänh cung. Laúng lô gaùi aáy phuïng loan döùt tình. Kìa Khoâi, Töôùng beân mình Taû Höõu. Laïi gaëp theâm Töû, Phuù quaù xinh Thieân löông, Thieân maõ ñoàng haønh, Yeâu kieàu gaùi aáy daán mình böôùm ong. Döông Phi ñeïp voán gioøng Cô, Nguyeät; Laïi Khuùc, Xöông ba mieät trieàu vieân, Meänh baø Laõ haäu chuyeân quyeàn, Song Loäc ngoä maõ thuû lieàn moät cung. Ñao, Long phuï, Baät phuøng sau tröôùc Hoaëc Ñaøo, Noâ lôõ böôùc caàu oâ. Kheùo ngheà kim chæ theâu thuøa. Hoàng Ñaøp. Taáu Vuõ ôû vöøa meänh cung. Ñaøo Taáu Hyû Vuõ Hoàng hoïp maët, Ngöôøi xöôùng Super Ca tieáng nöùc nhaø quan. Phuï Baät ngoä Thaùi aâm nhaøn (cung Hôïi) Soá laøm Baø Ñôõ cöùu phöôøng treû sinh. Nguyeät Löông hoäi, nöõ thanh myõ tuù, Gioøng quyeàn haøo Töû Phuû ñoàng laâm. (ôû Daàn Thaân Tî, Hôïivöôïng phu ích töû) Thaùi aâm Meänh ôû Maõo Daàn, Lo ñöôøng kinh nguyeät chaúng phaàn thong dong

www.tuviglobal.com 97

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Sao Taû Höõu ñoàng cung gaëp gôõ Meänh Ñaøo Hoa, tröôùc dôû sau hay. Giaùp Nhaät, Giaùp Nguyeät ai taøy, Giaùp Taû, giaùp Höõu vui vaày quia nhaân. Nam nhi sôï nhaát phaàn Nhaät haõm, Nöõ meänh kinh Kî aùm hay ta Thaùi aâm haõm Kî truøng gia, Truaân chuyeân ñau oám thaät laø laém phen. Cung Phu ñoáng ôû mieàn töù moä Gia Hoàng Loan aáy soá khoùc choàng. Töû Töùc Thieân Hæ thuû trung, Nhaät Nguyeät lai chieáu sinh gioøng quí nhi. Soá Dieâu Hæ tai bay vaï gioù, Soá Kieáp Khoâng laém ñoä gian nan. Maõ Ñaøo duyeân nôï tö sinh Khoâng caàn moái laùi, aùi tình keát giao. Döông Ñaø Tueá laâm vaøo khaåu thieät; Coøn Ñaø la ngoä Tuyeät loaïn daâm Taät cung Thai Hoå huyeát baêng Taáu Thö Hoa Caùi meänh phuøng thanh cao. Caùi ngoä Moäc gaùi naøo ñoan chính, Maõ ngoä Khoâng laø tính phieâu boàng. Loäc Maõ thuû, chieáu meänh trung, Vöôïng phu ích töû voán gioøng ñoan trang, Xöông Khuùc hôïp aáy haøng gaùi ñeïp Gaëp Thieân cô hoùa kieáp daâm taø Xöông Dieâu ñaùng sôï thay laø. Aáu nhi tuoåi ñaõ boân ba daâm loaøn Phöôïng Long hôïp laø phöông thuaàn haäu; Khoác hö tuy taùo baïo haäu chung Nöõ löu coát ôû Phu cung Meänh Thaân xaáu toát ñöøng hoøng, ñöøng lo Meänh chính dieäu, cung phu Tham ñoùng. Aáy laø ngöôøi phuùc troïng chính theâ; Meänh voâ chính dieäu ñaùng cheâ, Cung Phu Tham ñoùng giöõ beà tieåu trinh Ñòa Kieáp vôùi Hoàng sanh phu vò, Cung Meänh xinh duyeân aáy traêm naêm Meänh xaáu duyeân ñöùt tô taèm, Sinh ly seõ ñònh loan phoøng 10 naêm Cung Phu laïi Ñaøo Hoàng töông ngoâ Vôï vôùi choàng ñeàu coù dung nhan. Hoàng Ñaøo ngoä Kî Phuï cung

www.tuviglobal.com 98

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Tô hoàng ñaõ döùt, maù hoàng coøn vöông. Thieân, Nguyeät Ñöùc Ñaøo Hoàng cung Phoái. Gaùi choàng sang, trai hoäi giai nhaân. Song Loäc hoäi Phu Theâ cung, Vôï choàng phoái hôïp voán gioøng giaøu sang, Phu cung : Dieâu, Saùt Hình Döông Hoäi giao Linh, Hoûa gaùi toan gieát choàng. Thieân quan, Thieân phuùc thuû trung, Toân taêng kính Phaät doác loøng thieän gia Tham, Lieâm haõm meänh gian taø, Hoàng, Ñaøo, Dieâu , Hæ aêt laø daâm boân. Trai baát nhaân Pphaù quaân Thìn, Tuaát. Gaùi baïc tình Tham, phaù nhaân cung Phuû phuøng Thaát saùt chi khoân (Saùt ôû Tí, Ngoï) Kieáp, Dieâu hoäi ngoä ña vöông löôùi tình Ñaøo, Dieâu hoäi beân mình khaù roõ, Khoâng, Quí, Hình Töû Phuû ngoaïi daâm Vuõ, Quyeàn nöõ meänh ñoàng laâm Gaùi khoân khieán ñaáng phu quaân neå vì. Taøi buoân baùn nhieàu beà gioûi daén : Maõ meänh cung, Toàn haún Thieân di Ghen ñaâu naêm choïn thaùng chaày, Bôûi Tham vöôïng ñòa ñong raøy meänh cung. Thai Bính Töôùng Ñaøo Hoàng töông hieäp Chaúng chöûa hoang, bò hieáp baát ngôø Thaát saùt cung Phuùc ñaùng lo. Nhôõ nhaøng soá aáy ca noâ haønh ngheà Hình, Ñaøo saùt ñaùng cheâ cung Phoái. Hoaëc Taøi, Ñieàn, Töû töùc long ñong. Luaän xem nöõ meänh cho töôøng Tính anh phaùn ñoaùn moïi ñaøng chaúng sai

www.tuviglobal.com 99

Xeùt xem Huynh ñeä cho töôøng Trieät Tuaàn xung cuûng, ñaáu ñaøng ly toâng Sinh lai haõy ñoaùn khaéc xung Heã laø Ñòa Kieáp Thieân Khoâng chaúng nhieàu. Töôùng quaân Loäc Maõ cung trieàu. Anh em coù keû thuaän chieøu danh coâng Töôùng quaân Loäc Maõ ñoàng cung Anh em coù keû trieàu trung qui quyeàn Trieät Tuaàn Khoâng Kieáp giao lieân

CUNG BAØO

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Coù ngöôøi gian ñaïo ñeå phieàn luî thaân Tröôøng sinh Ñeá vöôïng ña nhaân Thai giöõ Nhaät Nguyeät coù laàn song sinh Tam Khoâng ngoä Döông ñinh nhinh Nuoâi con nghóa töû giuùp minh yeân vui Töû Tang Taû Höõu cuøng ngoâi Coù chò em gaùi duyeân oâi chaúng laønh Tang moân ngoä Môõi ñinh ninh Moõi ngöôøi moãi xöù gia ñình quaïnh hiu Döông Thai Trieät Vöôïng thaáu vaøo Trong anh em coù dò baøo chaúng khoâng Ñaøo hoa, Thai Hæ trong cung, Phaù quaûn, Töông, Phuïc chieám xung ôû ngoaøi Coù chò em gaùi theo trai Say meâ ñeán noõi hoang thai boû mình Trong thôøi Töôùng Phoå, Phuïc binh, Ngoaøi thì Hoa Caùi lieân minh Ñaøo Hoàng Baàn cung ñoái chieáu tinh töôøn Anh em coù keû tö thoâng haún laø Gaëp sao Hoùa Kî khieám hoaø Thieân Hình xung khaéc trong nhaø gheùt nhau Loäc Maõ buoân baùn neân giaøu Nhöôïc baèng Töôùng phuïc laø maøu Y coâng Phaù phuøng Hình Kî ñoàng xung Anh em baát thuaän nhöõng ñöôøng trôû tranh Aâm döông chieáu vôùi Hæ tinh Aâm cuøng Thieân Phuùc cuõng sinh dò baøo (Thaùi aâm vaø Thieân phuùc) Töû vi Taû Höõu laâm vaøo Coù chò em gaùi say maøu phaán son (laøm daùng) Baøo cung Töû Phuù ôû Thìn Hoï haøng coù keû tìm phöông loän choàng Töông Thai, Ñeá vöôïng hôïp cuøng Dò baøo coù keû trong voøng Ñeä huynh Thìn Tuaát Thaát Saùt moät mình Loäc Toàn Coâ quaû, anh em coù naøo Khuùc Xöông, Thai Tueá cung Baøo Coù ngöôøi anh tröôûng thaáp cao tung hoaønh Thieân Khoâi coù keû ñaøn anh Thieân Vieät ba keû laïi daønh ñaøn em Töû vi raêm keû troïn mieàn. Ñoàng Löông trai gaùi keát lieàn ñöôïc ba Thaùi Döông trai hôïp moät nhaø Aâm Ñoàng Töôùng Toaï sinh ra naêm chaøng

www.tuviglobal.com 100

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Saùt Lieâm ngoä Caùt keå töôøng Aét laø cuøn ñöôïc 3 chaøng neân thaân Khuùc Xöông Taû Höõu naêm laân Kìa ngoaøi Linh Hoûa vöông thaàn ñöôïc hai Döônng Ñaø xung khaéc chaúng sai Khoâi Vieät Tam Hoùa ñöôïc ngoâi anh hung Ñaåu quaân Kî Huynh ñeä cuøng Caùt hoäi hoaø thuaän, coøn höng vaãn thuø CUNG PHOÁI Phoái cung Nguyeät ñöùc Ñaøo tinh (hoaëc coù Thieân Ñöùc) Trai laáy vôï ñeïp, gaùi laøng choàng sang Vôï choàng vieãn phoái tha höông Hoàng Ñaøo ñoái chieáu töø laøng Thieân di Chính theâ, thöù thieáp teø vui Taû Phuø Höõu Baät Loan thì ñaøo hoa Cao sang phuù quí moät nhaø Phoái cung coù Loäc hôïp hoaø Phöôïng Long Vôï veà cuûa coù muoân truøng Aân Quang Nguîeât Ñöïc, Maõ, Ñoàng Thaùi döông Loäc, Quyeàn Kia cuõng moät ñöôøng Tri aâm cuûa saün hôïp phöôøng phuù gia Sao Thai maø ngoä Ñaøo Hoa Tieàn daâm haäu thuù môùi ra vôï choàng Phoái cung Thieân Töôùng Ñaøo Hoàng Hoaëc laø Thieân Maõ, Loäc Toàn, Thanh Long Hoaëc laø Maõ baát töù khoâng Hoaë laø Thieân Hæ, Ñaøo Hoàng toát thaây Löông Ñoàng Töû Phuû hôïp baày Chính phoøng, neát saün thaûo ngay con gioøng Hoa Caùi, Phöôïng Caùt, Ñaøo Hoàng Trai toan boû vôï trong loøng chaång khuaây Tang moân, Hö Khoác chaúng hay Tuaàn Trieät vieân phoái hoïa may môùi laønh Phu cung Hoûa Kî moät mình Tô tình chöa döùt moái tình laïi xuoâi Thieâu Dieâu baát chính caû ñoâi Lieâm Trinh vieãn phoá ôû nôi baàn haøn. Töù Khoâng ngoä Maõ chaúng baøn Coù choàng coøn boû theo laøng böôùm hoa Ñaø Tham töûu saéc la ñaø Tueá Ñaø mieäng löõôõi aét laø sai ngoa Vôïc hoøng nay mai thuaän hoaø

www.tuviglobal.com 101

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Phuïc Binh, Hoùa Kî chieáu toaø phoái cung. Cöï moân, Linh Hoûa töông phung Ba laàn moái laùi chaúng xong moâi saàu Phu : Ñaøo Kî Kieáp Khoác Hö Haïic hoàng möu keá deõ haàu bieát bao Phaù quaân,Tuaàn Trieät laâm vaøo Coù chaêng thì cuõng 3 tao môùi thaønh Vuõ khuùc, Thaát saùt ñoàng danh Ba laàn hoân phoái môùi laønh ñöôïc chaêng Vuõ Khuùc, Thieân Maõ,Trieät Tuaàn Khaéc xung boû vôï Khueâ phoøng ra ñi Phoái cung Khoâng Kieáp keå chi Trai hai ba ñoä hoïa may môùi toaøn Döông, Ñaø Kî, Nhaät Nguyeät xung Chim cöu thoùi aáy vôï choàng chaùn nhau Duyeân laønh Phoø maõ ngoâi cao Thaùi aâm ñaéc ñòa ñoùng vaøo theâ cung Thieân Töôùng ñöùng ñaén laï thöôøng Lieâm trinh ñaéc ñòa laø phöôøng ñoan trinh Tham Löông gaùi tröôûng duyeânh laønh Phaù quaân tieân trôû haäu thaønh môùi hay Thieân Töôùng, Phöôïng Caùt Long trì Caøng theâm yeâu daáu moãi ngaøy moãi taêng Trieät Tuaàn, Khoâng Kieáp giao laâm Moái mai dang dôû ba laân môùi neân Löông Aâm ñaõ ñeïp laïi hieàn Löông Cô gaùi saéc ôû mieàn theâ cung Ñoàng Dieâu ñoaùn aét ngoaïi tình Neáu cuøng Töôùng Phaù, Phuïc binh lai trieàu Vieät Khoâi Quyeàn Töôùng ñaùng yeâu Laïi gia Töû Töôùng moïi chieàu vinh quanh Phöôïng Long nhan saéc dòu daøng Khuùc Xöông Taû Höõu aáy laøng taøi hoa Tham Lang theâ thieáp xem qua Hoân nghi tröôûng nöõ môi ra ñoâng saøng Thieân Khoâi Ñeá vöôïng tinh traàn Noát ruoài ñieåm ôû trong thaân khaù nhieàu Linh tinh haø tieän bao nhieàu Phaù quaân kia laïitính lieàu tieâu vung Vôï veà cuûa saün muoân truøng Ñoâng, Aân, Loäc, Maõ Khuùc phuøng Thaùi aâm Binh Hình gaëp Hoûa Kî xung Ñeâm ngay cö xöû ra loøng baïc ñen

www.tuviglobal.com 102

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Tang moân Thieân Khoác phaän heøn Hoaëc laø laøm leõ, hoaë phen ly tình’ Phoá cung Khoâng Kieáp truøng sinh Traûi hai, ba doå môùi thaønh thaát gia Kìa Thieân maõ, ngoäÑaø la Chaân tay coù taät aét laø chaúng sai Khuùc Xöông Thaùi Tueá lieät hoøi Chua ngoa mieäng, löôõi, aáy ngöôøi ña ngoân Ñoàng Löông hoäi nhaäp Phoái cung Hai vôï aét moät toå toâng ñoù maø Treân ñaàu coù veát ñeã maø sai ñaâu Töï ñoàng cung hoâi cung Phu Moät saâu goaù buïa, hai saâu lôõ duyeân Trieät Tuaàn ngoä Maõ öu phieàn Boû choàng, vôï troán ñeán mieàn xa phöông Phaù quaân duyeân nôï ít toaøn Coâ, Quaû, Tang, Hoå, Khoác thöôøng toùc tang Theâ cung Nguyeât, Khaùc trang taøng Ra tay beû queá ñoâng saøng theàm cung Theâ cung Xöông gaëp tam Khoâng Con nhaø danh giaù toå toâng keát duyeân CUNG TÖÛ

www.tuviglobal.com 103

Töû cung Quyeàn Loäc hieàn vinh Töû cung Khoâi Vieät Vaqn tinh ñoã ñaàu Töû cung Long Phöôïng sang giaøu Khuùc Xöông, Thaùi Tueá thaäp haàu taëng phong Thai cuøng Taû Höõu hoäi chung Sinh con coù keû beân gioøng tieåu tinh Hæ thaàn ngoä Döôõng ñinh ninh Thaùi Aâm, thai hoäi con sinh buït thaàn Thieân quan, Thieân Phuùc quí nhaân Aân quang cuøng Taáu coù thaàn giaùng sinh Thanh Long, Ñeá vöôïng, Thai tinh Cuøng laø Thieân Hæ, thai sinh moät ñöông Thieân Ñoàng Nguyeät thuû chieáu phöông Sinh con trai gaùi thuaän ñöôøng löùa ñoâi Vuõ, Xöông hoaëc Khuùc cuøng ngoài Sinh con xinh ñeïp hôn ngöôøi chaúng ngoa Khoâng ngoä Linh Hoûa xaáu xa Sinh con laïi gaëp nhöõng taø aùc tinh Khoác Hö ngoä Döôõng khoâng laønh Töôùng Binh xung phaù haèn ñaønh hoang thai

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Thaùi aâm cung Töû an baøi Gaëp sao Thai haèn Phaät ñai caàu con Töû cung maø coù Khuùc Xöông Tuoàng gì con gaùi nhöõng phöôøng chôi ngang Ñaøo hoa nhi nöõ daâm taøng Töû Phuû nhi nöõ laïi laøng ñoáng löông Boùng taø vaãn keùm haøo con Bôû chöng Linh Hoûa, Thaùi aâm haõm nhaøn Khoác Hö laïi gaëp Döôõng, Thaàn (coâ) Sinh nhieàu nuoâi ít muoân phaàn öu tö Kình Döôïng maø caëp Thieân Hö Höõu sinh voâ döôõng aâu lo moät ñôøi Aâm döông Thai hoäi sinh nuoâi chaúng laønh Hieám hoi Phi (lieâm) hoaëc Thình hình Maõ, Khoâng, Phuï Baät song sinh phaûi phoøng Khoác Hình Kình Hoå Töû cung Ñeán giaø chaúng thaáy tay boàng con thô Kinh Ñaø Khoâng Kieáp Khoác Hö Sinh con ñieác laùc ngaån ngô theâm buoàn Ñaåu quaân cung Töû joeâ,s cpm Caùt tinh giao hoäi may coøn öôùc mong Töôùng, Cô soá hieám muoän maøng Hoaëc laø Ñaø Kî ôû laøng Töû cung Döôõng Ñaø ngoä Tuyeät phuøng xung Maõo Daäu Tí Ngoï uoång coâng sinh thanh Töû cung Thai Töôùng Phuïc sinh Vôï choànga aét haún tö sinh thuôû naøo Hoûa, Linh, Döông nhaân laâm vaøo Coù sinh con cuõng lieät vaøo taät thöông Kieáp khoâng cung Töû khaù phoøng Ñeû hay baên huyeát, con voøng traøng hoa Hoå Tang Khoâng Kieáp töông gia Sinh con yeåu chieát ñaõ ba, boán laân Töû cung maø ngoä Trieät Tuaân Tuy raèng tröôùc döõ, sau phaàn deã sinh Thaát saùt haõm, ngoä Thieân Hình Sinh con nhöõng gioáng löu manh hoang taøng Tam phöông haõy xeùt roõ raøng Trai nhieàu: Nam ñaåu, gaùi ñaøng baéc tinh Cung Töû Döông, sao Nhaät sinh Con ñaàu nam töû môùi laønh ñöôïc chaêng Cung Töû Aâm ngoä Thaùi aâm Con ñaàu nhi nöõ khoûi taàm yeåu vong

www.tuviglobal.com 104

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Töû vi, Nhaät, Nguyeät giao laâm Ba trai, hai gaùi toát phaàn gia höông Phuû, Ñoàng naêm reû yeâu ñöông Aâm Döông Tham töôùng laø thöôøng ñoä ba Phuï Baät ba boán sinh ra Lieâm Löông Loäc Saùt may maø moät hai Phaù quaân ba treû baát haøi Loäc Toàn gia Saùt hieám hoi voâ cuøng TUÛ TÖÙC CA Tröôøng sinh baùt (8) töù tuaàn trung baùn Moäc duïc thaát chi sinh, nguõ (5) toàn Quan ñaùi, Laâm quan tam töù vi Ñeá Vöôïng nguõ töû, Beänh trung nhaát Töû trung hình khaéc söï nam ngoàn Moä trung, Thai, Döôõng chung sanh töû Tuyeät trung nhaát (1) chi töû muïc hoân (muø) Thai trung ñaàu nöõ nhò chi nhaát Döôõng trang tam töû nhi mieáu toàn

www.tuviglobal.com 105

Chuù yù: Soá hieám con phaûi xem cung Töû, tuy coù chính tinh ñaêc caùch song ngoä ña hung tinh töù 3 phöông giao chieáu: 1. Kình Ñaø gaëp Thieân Khoâng vaø Ñaåu quaân: 2. Hình Dieâu Hö Khoác gaëp Tuyeät hay Tuaàn Trieät 3. Khoâng Kieáp Linh Hoaû, Trieät Tuaàn 4. Ñaïi Tieàu hao Coâ quaû, Hoùa Kî 5. Kieáp saùt, Phaù toaùi, Tang Hoå 6. Phuïc binh, Thai Tueá ngoä Thieân Hình CUNG TAØI

Taøi cung boãng thaáy Tang moân Aân quang Thieân maõ Loäc toàn ñoàng qui Aáy ngöôøi höôûng cuûa Coâ, di Thaät laø phuùc troïng ñöùc ñaày thuôû xöa Khuùc Xöông Taû Höõu coù dö Cöï moân baïch thuû cô ñoà laïi neân Vuõ Tham giaøu coù laâu beàn Töø 30 tuoåi giôû leân môùi toaøn Lieâm trinh cö taïi Daàn Thaân, Cuõng nhö Tí Ngoï: Phaù Quaân hoaïnh taát Cô Löông Loäc Maõ aáy ai Thaïch suøng kim oác coù sai ñaâu laø Töû Phuû Nhaät Nguyeät phuù gia

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Töôùng Löông ñaéc ñòa ai maø daùm ñöông Hoùa Kî yeáu thuû Taøi phöông Coâ thaàn Quaû tuù khoûi ñöôøng toán hao Thieân hình giöõ cuûa toát sao Linh tinh haø tieän neân giaøu ñaùng khen Hoûa Linh mieáu, phaùt nhieàu phen Vieät Khoâi cuõng phaùt giöõ mieàn thanh cao Döôõng Ñaø Töù moä öôùc ao Ngö, dieâm ngheà aáy cuõng vaøo baäc trung Sao Thieân Maõ ngoä Loäc Toàn Hoaëc Vuõ Thìn, Tuaát laø phöôøng phuù gia Thieân Phuû Vuõ Khuùc moät nhaø Löu truyeàn cuûa caûi ñeán ba boán ñôøi Sao moä Hoaù Loäc moät nôi Thaät laø tieàn cuûa chaøo môøi taän tay Sao moä Long Phöôïng hôïp baày Cuûa truyeàn toå nghieäp ñeán tay ñoù maø Sao moä Cô Löôïng cuøng gia Tieàn taøi deã kieám tieâu pha thaùng ngaøy Tham Ñoâng mieáu vöôïng cuõng thay Khi xöa baïch thuû maø nay sang giaøu Aân quang Hoùa Loäc cuøng nhau Ôn nhôø loäc nöôùc raïng maøu hieån danh Gian taø Kieáp Saùt Phuïc binh Khuùc xöông Thaùi Tueá möu sinh taûo taàn Quan Phuû Thaùi tueá ña ñoan Thieân cô, Thaùi tueá gian nan moïi ñöôøng Ñaø Khoâng ngheøo khoù tai öông Löôõng Hao taøi taùn 4 phöông theâm phaàn Töû (vi) Töôùng (Thieân) ngaïi Döôõng taøi vieân Laøm ngheà phuø thuûy caùc mieàn khoân ngoan Thieân Cô löùc phaù laâm taøn Ñaø La ñoùi raùch, cuûi than laøm ngeà Kieáp Khoâng khoán khoù moïi beà Hoûa Linh bieån laän ñaùng cheâ voâ cuøng Phaù Quaân nhò Hao Kieáp Khoâng, Taáu thö Xöông Khuùc truøng phuøng baïch gia Quan phuø Thaùi Tueá Döông Ñaø Phaûi sanh kieän caùo aét laø môùi xong Tuaàn Trieät tröôùc ñaát cuøng khong Tö cô nan baûo Phuû Khoâng xöù phuøng CUNG GIAÛI

www.tuviglobal.com 106

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Aùch cung Baïch hoå huyeát hö Khoác Hö, Cô laïi coù de phong daâm Döông Ñaø phuùc thoáng beänh laâm Maõ Ñaø ñaùi taät, Kình laøm tyø thöông Beänh phuø, Hình, Kî phong söông Kieáp Khoâng cung Giaûi moïi ñöôøng huyeát suy Nhaät Nguyeät Ñaø Kî muïc tyø Hoûa Linh Döông nhaõn thaùng ngaøy maét ñau. Döông Ñaø ñieác laùt theá aâu Thieân Dieâu moäng hieän aét saàu moäng tinh Aùch cung Hoùa Kî cho mình Aâm hö chöùng aáy thöôøng tình hieám con Thieân cô Thaát saùt phuøng xung Beänh ñau moät raát hung taøn Bôûi vì sao Beänh hôïp loøng Kieáp cô Lieâm trinh, Vuõ, Saùt hung ñoà (thaát saùt) Aáu nhi cha meï aâu lo thuoác thaày Cöï Phaù, hung tinh hoïp baøy Phong sang vöông vaán nhöõng ngaøy thieáu nieân Loøng trì Moäc duïc sao neân Hoaëc laø Moäc Kieáp traùnh mieàn beå soâng Thieân hình, Döông nhaãn Ngoï cung Gaëp sao thaát saùt nguïc trung ñôïi chôø Tham Lieâm Tî Hôïi khaù lo Laâm vaøo cung Giaûi löu ñoà taân loan Daàn Thaân Khoâng Kieáp Tham lang Vaän öng Quaûn Troïng gaëp ñaøng thöù löu Saùt, (hay Kình) phuøng Phuø (Quan Phuû) Hoå nguïc tuø Tham lang Hoaù Kî han öu phaûi phoøng Cöï Kî neân traùnh ñoø soâng Phuïc binh, Hình Vieät maéc voøng göôm ñao Hoûa Linh, Hình Vieät khaùc naøo Khoâng bò seùt ñaùnh buùa ñao coù ngaøy Hoûa Linh, Moäc ñuïc phaûi hay Nöôùc soûi, löûa ñoû heïn ngaøy hoïc thöôøng Loäc toàn aùm taät mieân tröôøng Taû Höõu Xöông Khuùc tai öông khaù phoøng Ba phöông chieáu taïi moät phöông Thaáy sao Töû Phuû, Thieân Löông cuøng laø Thieân quan, Thieân phuùc hôïp löøa Giaûi Thaàn, Nguyeät Ñöùc moät toøa tröø hung Trieät Tuaàn ñoùng ôû AÙch cung Beäng phuøng cuõng khoûi, haïn phuøng cuõng qua

www.tuviglobal.com 107

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Haïn cung Hoùa Kî xem qua Laáy Ñaàu Quaân ñoä luaän hoøa nhaát nieân (Haïn gaëp Hoùa Kî neáu coù Ñaàu quan thì naêm aáy laém tai naïn) Cung Giaûi maø ngoä Khoâi Hình Soá ngöôøi phaûi maéc phaùp ñình can thöông THIEÂN DI Thieân Di xuaát ngoaïi anh huøng Quaàn thaàn Töû Phuû, Löông Ñoàng cuøng gia Töôùng Toàn Taû Höõu ai qua Nhaät Nguyeät Quyeàn Loäc hôïp hoaø vinh xöông Khoa Quyeàn Löông Loäc ai ñöông Baïn nhieàu, laïi gaëp quí nhaân yeâu duøng Vieät Khoâi laø caùch ung dung Vieät thöôøng nhôø baïn, Khoâi thöôøng gaëp sang Vôï choàng vieãn phoái tha höông Hoàng Ñaøo len loûi vaøo haøng Thieân di Hæ thaàn, Hoa caùi yeâu vi Loäc Maõ hoäi hoïp nhieàu khi ngoaïi taøi Vuõ Tham taøi phaùt phöông ngoaøi Khuùc Xöông Taû Höõu gaëp ngöôøi quí nhaân Döôõng phuøng Löïc só Töôùng quaân Ra vaøo thöôøng ôû trong saân quí quyeàn Aâm Döông giaùp hoaëc trieàu vieân Thieân di cung aáy laø mieàn quí nhaân Thieân Cô caän quí khaù phaân Thieân Löông ñoàng vò vyõ nhaân anh taøi Phaù quaân Thaát saùt coõi ngoaøi Haõm cung thoâi laïi suoát ñôøi thò phi Cöï Moân Thaát saùt boân trì Lao taâm, khoå trí ích gì öôùc mong Döông Ñaø Linh Hoûa töù hung Ñoäc cö baát töùc, caùt ñoàng khaù do Vuõ, Ñaø Kình taát aâu lo Lieâm trinh, Cöï, Kî cuõng laø saùt tinh Phuïc binh, Thaùi Tueá Thieân Hình Cuøng ngöôøi trang caïnh, taâm tinh chaúng vui Thieân Dieâu Hoùa Kî ra ngoaøi Ña chieâu maï nhuïc, chaúng ai yeâu minh Töôùng quaân ngoä Trieät khoâng laønh Traän tieàn kia deã boû mình choân thaây Long ñong ñoâng taåu, taây trì Bôûi vì Cô Maõ Thieân di haõm thaân

www.tuviglobal.com 108

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Chôi bôøi du thaûy du san Thieân di Ñaøo Maõ hôïp laøng keát giao Thieân di Khoâng Kieáp khoáng sao Hoàn qui daëm lieãu gaëp vaøo ngöôøi thaân Baûn cung ngoä ñoä Ñaåu quaân Caùt hung cuõng laáy ñoä tuaàn maøtra Thieân di Löông Nguyeät moät nhaø Mieáu cung aét haún phuù gia cho töông Quan Phuø gaëp Hình, Thieân Thöông Ôû Thieân di seõ ly höông ngoä hình CUNG NOÂ Noâ cung Hoa Caùi Hoàng Ñaøo Cuøng laø Phuï Baät chieáu vaøo cho neân Chính theâ, thöù thieáp tieàn duyeân Khaùc naøo giaây caùt, saùnh beân coõi cuø Vuõ Töôùng Taû Höõu ñoàng löu Nhaát hoâ baùch naït ai ñaâu daùm bì Con em luùc ôû luùc ñi Bôûi sao Nhaät Nguyeät haõm vì Noâ cung Ñaøo Hoa Noâ laïi töông phuøng Vong phu maéc tieáng baát trung öu phieàn Cung Noâ maø coù Hoùa Quyeàn Cöï Moân oaùn chuû nhieàu phen Aét raèng vôï leõ cöôùp quyeàn ngöôøi treân Nhöng khoâng theå kieám ñöôïc mieàn ra ñi Phaù Quaân Vuõ Khuùc ñoàng vì Nhöõng loaøi phaûn boäi yeâu vì sao neân Döông Ñaø Kî Phaù haõm beân Baïn beø toâi tôù ñaûo ñieân khoù löông Löông Cô Taû Höõu Khuùc Xöông Mieáu cung cuõng ñöôïc moïi ñöôøng keát giao Tham Lang Trinh Töôùng ngoä vaøo Thieáu nieân thieáu trôï, laïi chieâu oaùn thuø CUNG QUAN

www.tuviglobal.com 109

Cung Quan Thaát Saùt uy huøng Mieáu thôøi chöùc chöôûng vaãy vuøng quaân coâng Cung Quan Tham Vuõ ñoàng toâng Chieáu cung heïn böôùc ruoåi dong thaùng ngaøy Nhaät Nguyeät cö Quan raát hay Giaøu sang soá ñaõ saün tay trôøi daønh Cung Quan Daän Maõo Thieân Hình

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Trò daân troïng chöùc, chöôûng binh cao quyeàn Thieân Quang, Thieân Töôùng caùt vieân Hieån vinh ñöùc troïng, taøi hieàn aây ai Hoaû Linh Muøi Söûu an baøi Chieán coâng ñaõ heïn ñöùc taøi binh nhung Cung Quan maø gaëp Ñaøo Hoàng Thieáu nieân ñaõ thoaû tang boàng chí trai Kình töù moä, Maõ trieàu lai Bieân cöông ñi haún ra taøi voõ coâng Cung Quan giaùp Phöôïng, Giaùp Long Giaùp Xöông, giaùp Khuùc moät ñöôøng hanh thoâng Tueá, Hoå, Phuø hôïp Khuùc Xöông Coù tai huøng bieän vaên chöông hôn ngöôøi Phaù Quaân, Phaù Toaùi moät nôi Tính öa maïo hieåm, vieäc thôøi chieán binh Giaùp Lieâm, giaùp Saùt (thaát) tung hoaønh Tuoåi giaø môùi raïng coâng danh coù maø Hoûa, Linh, Maõ hôïp moät nhaø Hoaëc ngheà cô khí, hoaëc laø chôû chuyeân Quan Loäc Töû Maõ nhaát ban Khoác Hö Tí Ngoï ñoàng saøng hoaïnh thöông Maõ Long Thieân hæ thuaän ñöôøng Hoaëc laø Loäc Maõ hôïp phöôøng toát thay Tham Löông hay Khuùc hoäi vì Coù danh chöùc laïi quyeàn uy ñoù maø Taáu thö Baùc syõ xem qua Roäng ñöôøng vaên hoïc con nhaø traâm anh Phong Cao Thieân Töôùng chính tinh Ôn nhôø loäc nöôùc hieån vinh muoân phaàn Khoâng Kieáp Thieân Töôùng gian truaân Khoa tính nieân thieáu giöõ tuaàn ñaêng khoa Cô Löông laâm Ngoï xem qua Meänh cung vöôïng ñòa aét laø vinh xöông Cung Quan hoäi hoïp caùt töôøng Moät raèng Töû Phuû ba phöông Hoùa trieàu Hai raøng Khoâi Vieät ñaùng yeâu Ba raèng Taû Höõu hôïp chieàu Aâm döông Mieáu thì vaên voõ veïn toaøn Haõm cung cuõng giöõ ñöôïc phaàn coâng danh Kình ñaø ngoä Maõ ñaõ ñaønh Laø ngöôøi xuoâi ngöôïc ñeå daønh chieán coâng Hình Dieâu, Cô, Taáu Vuõ cuøng Kheùo ngheà thuyûeàn thôï vöõng ñöôøng sinh nhai

www.tuviglobal.com 110

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Quan phuø Töôùng Taáu cuøng ngoài Meänh phuøng Taû Höõu taêng ni khoûi naøo Hoàng Dieâu Cô Taáu Vuõ Ñaøo Khoâi haøi, ca xöôùng tieângs vaøo nhaø quan Khuùc Xöông Long Phöôïng phaùt vaên Vuõ, Tham, Saùt, Phaù Cöï raèng voõ coâng Nhaät Nguyeät quan loäc baát thoâng Chæ hieàm moät noãi ñoàng cung Söûu Muøi Nhöõng ai ñaùi aán trieät hoài Thieân töôùng Khoâng Kieáp ñöùng ngoài moät beân Keû hen khinh deã ngöôøi treân Kieáp Hö Hao Saùt ngoä Quyeàn baát minh Laïi nhö Lieâm Saùt, Thieân Hình Hoäi cö Quan Loäc vaän haønh ñao thöông Nhaät Xöông Quan loäc cho töông Döï trong Hoaøng ñieän thuaän döôøng CUNG TRAÏCH

www.tuviglobal.com 111

Luaän cung Traïch, xem cung Taøi Hai cung phoái hôïp moät baøi ñoaùn minh Taáu Thö Xöông Khuùc raønh raønh Vaøo cung Ñieàn Traïch aét sanh tieàn taøi Aân quang, phuùc loäc truøng lai Moä (sao) phuøng sinh, Vöôïng laâu ñaøi nguy nga Cöï Cô giaøu cso haøo hoa (taïi Maõo) Thieân Phuû, Vuõ Khuùc maáy toaø ngheânh ngang Hoàng Loan ruoäng ñaát giaøu sang Töû Ñoàng, Nhaät Nguyeät moät ñaøng hanh thoâng Coâ Thaàn yeáu giöõ Ñieàn cung Tang Moân, Aân Loäc cuûa mong toå truyeàn Ñoàng Tham mieáu vöôïng laâm Ñieàn Aáy laø baïch thuû laäp neâu cöûa nhaø Hoùa Loäc giaùp Moä (sao) phuù gia Löông Cô ñaéc ñòa cöûa nhaø xeânh xoang Ñaøo Hoàng laïi gaëp Quí, Aân Coâ ñi ñeå laïi coù phaàn phong löu Hoa Khoâng vöôøng ruoäng ñöôïc bao Tang Moân, Linh Hoûa laâm vaøo hoûa tai Phaù quaân sao aáy taùn taøi Toå truyeàn baùn saïch, töông lai taïo thaønh Tang Moân Baïch Hoå töông haønh Cöûa nhaø vöøa ñuû naáu mình maø thoâi

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô CUNG PHUÙC Phuùc cung coù keû chieán chinh Töôùng Binh Ñeá Tuyeät ñoùng thaønh ba phöông Cöï Moân, Loäc ; Maõ töông phuøng Aáy ñaát hoaïnh phaùt vuõ coâng ñoù maø Vuõ Tham Thieân phuû Hoùa Khoa Cuõng phaùt voõ nghieäp, cuõng ña anh huøng Phuùc cung haõm, ngoä Kieáp Khoâng Hoï haøng laêm keû haønh hung ôû ngoaøi Ñaøo Hoàng Tang ngoä sao Thai Toân thaân coù keû tính baøi loaïn phong Taáu Thö Xöông Khuùc töông phuøng Toân thaân coù keû thaàn ñoàng hieän ra Vieät Khoâi laïi gaêp Ñaøo Hoa Laøm neân söï nghieäp phuùc nhaø khaù mong Cöï Moân, Loäc Töôùng song song Aáy laø phaùt phuùc truøng truøng thònh höng Töû, Döông nhaäp mieáu vöôïng cung Phaùt ñeán coù keû trieàu trung quí quyeàn Tham Lang thoï Khaûo kyø vieân Laïi xem hung kieát ôû mieàn nöõ nhi Thaùi aâm töông hoäi Töû vi Hoàng Ñaøo Hoa Caùi cung phi heïn ngaøy Tang Moân Coâ Quaû chaúng hay Quaû phu coù keû thaùng ngay coâ ñôn Tröôøng sinh Ñeá Vöôïng hai phöông Aét laø trong hoï thònh ñöôøng nhaân ñinh Tueá, Phuø tuïng söï töông tranh Loäc Toàn, Coâ Quaû ñoäc ñinh ñoù maø Töông Bình Töû Tuyeät phaûi laø Coù ngöôøi töø traän phöông xa thuôû naøo Thieân Hæ, Hæ Thaàn toát sao Aáy laø ñaát quí ñöôïc maøu töông sinh Thieân quan Thieân phuùc toát laønh Vöôïng ñöôøng quan tröôûng thaân vinh chaúng ngôø Khoâi Khoa Xöông Khuùc Taáu Thö Phaùt ñaø vaên hoïc coù dö anh taøi Vuõ Khuùc vöôïng ñòa chaúng sai Phuùc cung aét haún hoaø haøi vuõ ban Tang moân Linh Hoûa chôù maøng Thöôøng sinh hoûa hoaïn trong haøng toäc toân Ñaøo Hoàng Hoa Caùi nhaäp moân Aét raèng coù gaùi ñeïp khoân khaùc thöôøng

www.tuviglobal.com 112

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Ñaøo Thai hoäi hôïp chôø vöông Phuùc cung, coù gaùi tìm ñöôøng gioù traêng Ñaø La Khoâng Kieáp aùn ngaên Ñeïp gì trong hoï, aét raèng suy hao Phuùc coù chaùnh dieäu, ñeä baøo tieàm höng Neáu gaëp aùn ngöõ Trieät Tuaàn Thoâi coøn hy voïng öôùc mong ñöôïc gì CUNG PHUÏ MAÃU

www.tuviglobal.com 113

Phuï Maãu Nhaät Nguyeät xem qua Sao naøo ñen toái sôùm xa coõi traàn Nhaät, Nguyeät kia gaëp haõm laïi mình Söûu Muøi: Tuaàn Trieät, nhò tinh Sinh ngaøy cha tröôùc, ñeâm ñaùnh meï vong Traùi laïi Tuaàn Trieät khoâng laâm Sinh ngaøy meï tröôùc, ñeâm phaàn cha quí Nhaät Nguyeät cuøng haõm phaûi hay Sinh ngaøy Maãu taïi, ñeâm nay Thaân toàn Nhaät Nguyeät röïc rôõ laâm moân Ñeû ngaøy Meï bieät, ñeâm hoàn cha ly Ñoàng Cô Töû Phuû laâm vì Nhaät Nguyeät sinh ñòa vui thay song toaøn Vieät Khoa Phuï Maãu hieån vang Khuùc Xöông Taû Höõu moïi ñaøng hanh thoâng Thieân Cô Hôïi Tí Söûu cung Maãu Thaân, phuï töû aét xung khaéc nhieàu Cô Löông hoäi hoïp ñaùng yeâu Loäc Toàn Khoâng Kieáp laïi ñieàu phaù gia Baät Töôùng caùt ñieàu ñoàng hoaø Meï cha kia voán con nhaø danh moân Hoûa Linh: hình khaéc coâ ñôn Kình Ñaø cha meï cuøng con baát ñoàng Cöï Lieâm Vuõ, Saùt phaù Tham Meï cha, con caùi voán ñaøng ly toâng Thung Huyeân höôûng thuï ung dung Nhôø cung Phuï Maãu Thieân Löông vöôïng haønh Aâm Döông Tuaàn Trieät baát minh Meï hay cha ñaõ moät mình chôi tieân.

VIII. LÖU TUAÀN TRIEÄT CÖÛU TINH – NHAÄT NGUYEÄT

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 114

Tröôùc khi xaùc ñònh vieäc ñoaùn ñaïi tieåu haïn, caàn chuù troïng moät söï phoái hôïp thaät kyõ löôõng caùc söï kieän döôùi ñaây : 1. LÖU TUAÀN TRIEÄT : Muoán löu Tuaàn vaø Trieät thì phaûi nhôù vaø naêm mình ñang xem soá aáy thuoäc giaùp naøo ñeå löu tuaàn khoâng theo giaùp ñoù. Caùch löu cuõng y nhö caùch an soá vaäy, nhöng tuyø theo naêm Vi duï : ngöôøi coùlaù soá sinh vaøo giaùp thìn thì tuaàn khoâng ñoùng ôû daàn maõo , maø naêm mình xem soá laïi laø naêm thuoäc veà giaùp tí, vaäy tuaàn khoâng löu phaûi veà doùng ôû tuaát hôïi Coøn trieät loâ khoâng vong cuõng löu theo naêm xem soá Ví duï : Ngöôøi coù laø soá kyû muøi thì trieät ñoùng ôû thaân daäu maø naêm xem soá laïi thuoäc veà naêm bính tuaát chaúng haïn thì trieät löu veà ñoùng ôû thìn tî Vieäc löu tuaàn, trieät raát caàn thieát cho vieäc luaän ñoaùn, vì tuaàn, trieät laø töôïng tröng cho hai nguyeân löu chính töùc laø döông vaø aâm cuûa trôøi ñaát maø döông vaø aâm bao giôø cuõng di ñoäng theo thôøi gian Chæ coù tuaàn vaø trieät môùi aûnh höôûng ñeán 8 cung trong moät laù soá .Tuaàn töôïng tröng cho döông, neân bao giôø cuõng taùc ñoäng hay hay dôû maïnh nhaát ôû cung aâm. Bôûi leõ ñoù khi xem ñaïi, tieåu haïn caàn löu tuaàn vaø trieät môùi quyeát ñoaùn chính xaùc ñöôïc.Baáy giôø tuaàn, trieät coù aûnh höôûng maïnh hôn tuaàn, trieät chính cung Ví nhö khi ta xem naêm coù thieân maõ maø gaëp tuaàn hay trieät ôû chính cung maø vaãn ñi xa ñöôïc , hay vaãn thay ñoåi coâng vieäc ñeïp ñeû laø vì tuaàn trieät löu ñaõ khoâng gaëp thieân maõ nöõa; ngöôïc laïi coù naêm ta xem thaáy thieân maõ khoâng gaëp tuaàn, trieät ôû chính cung maø ñi xa hay thay ñoåi vieäc gì cuõng traéc trôû laø vì thieân maõ ñaõ gaëp ñöôïc tuaàn trieät löu aùn ngöõ. 2. PHI CÖÛU TINH: 9Saponin sau ñaây khi naøo ñoaùn Tieåu haïn phaûi löu noù ñeå roõ theâm hung caùt: Thaùi tueá, Baïch hoå, Tang moân Khoác, Hö, Ñaø, Maõ, Loäc Toàn, Kình döông a. Thaùi tueá löu thì laáy theo naêm tieåu han. Ví duï naêm tieåu haïn la fnaêm Tuaát thì Thaùi tueá löu tính ngay ôû ucng Tuaát theo Ñòa baøn. Tieáp ñoù tính ñeán seõ Tang moân vaø Baïch hoå (Tang moân ôû cung Tí, Baïch hoå ôû cung Ngoï). b. Thieân khoác vaø Thieân hö löu cuõng khoûi tính töû cung Ngoï goïi laø Tí ñanh nghòch laïi ñeán naêm Tieåu haïn seõ bieát Khoác löu veà cung naøo : vaø töø Ngoï goïi laø Tí ñaùnh thuaän ñeán naêm Tieåu haïn seõ bieát Höu löu veà cung naøo. Aâcchs löu cuõng y nhö caùch an, chæ khaùc laø khi an thì tính naêm sinh, coøn khi löu thì tính naêm tieåu haïn maø mình ñang xem soá. Khi löu veà naêm Tieåu haïn maø gaëp hai Khoác, Hö laø xaáu, neáu coù theâm caùc hung tinh thì aáy laø naêm ñaày tai öông, nöôùc maét. c. Loäc toàn : caùch löu cuõng nhö caùch an, chæ khaùc laø xem naêm Tieåu haïn thuoäc can gì thì bieát Loäc toàn löu veà ñoùng ôû cung naøo. Ví duï naêm xem soá laø canh tuaát chaúng haïn thì Loäc toàn löu veà ôû cung Thaân. Vaäy thì Kình döông löu ñoùng phía tröùôc, töùc cung Daäu; coøn Ñaø la löu ñoùng phía sau, töùc cung Muøi. d. Löu Thieân maõ : Y nhö caùch an, chæ khaùc laø naêm Tieåu haïn thuoäc naêm naøo thì Thieân maõ löu veà cung khaùc. Ví duï ngöôøi tuoåi Daàn thì Maõ ñoùng cung Thaân, maø naê cem soá laø naêm Tî thì Maõ löu laïi ñoùng ôû Hôïi. 3. LÖU NGUYEÄT VAØ NHAÄT : Khi xem töøng thaùng toát xaáu thì 12 cung chæ 12 thaùng. Tröùoc nhaát cem töøng cung thì thaùng Gieâng khôûi töø cung Daàn; thaùng 2 cung Maõo v.v. . . . sau ñoù löu thaùng ñeå phoái hôïp cho söï xem ñöôïc xaùc ñaùng hôn. Muoùn löu thaùng phaûi nhö sau:

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 115

Löu nguyeät haõy laáy naêm Tieåu haïn, Lmaø thaùng Gieâng ngöôïc thaùng naêm sinh Ñeán ñoù laáy Tí raønh ranh, Thuaän veà giôø ñeû, aáy cung thaùng ñaàu. Ví duï: ngöôøi sinh thaùng 4 giôø Söûu, maø naêm ta xem soá laø naêm Tuaát. Theá laø ta laáy töø naêm Tieåu haïn aáy tính ñeán thaùng 4 theo chieàu ngöôïc cuûa ñòa baøn. Roài töø ñoù tính ñeán giôø Söûu theo chieàu thuaän cuûa Ñòa baøn seõ roõ thaùng Gieâng ôû cung naøo roài tính thuaän tieáp ñeán thaùng maø mình muoánn ñoaùn. Löu Nhaät: Neáu muoán ñoaùn veà söï hay dôû moät ngaøy thì phaûi Löu nhaät ñeå xem ngaøy aáy naèm ôû cung naøo maø ñoaùn. Caùch nhö sau: Löu Nhaät goïi thaùng Gieâng muøng Moät Thuaän theo doøng ñaøn haùt ba möôi Moãi cung tính laáy moät ngaøy. Cho töôøng hung döõ dôû hay ñoù maø. IX. LUAÄN ÑOAÙN ÑAÏI TIEÅU HAÏN. Tröôùc khi ñi vaøo chi tieát ñoaùn Ñaïi, Tieåu haïn chuùng ta neân nhô kyû caùc caùch sau ñaây, vì noù thuoäc veà phaïm vi lyù giaûi cuûa aâm döông nguõ haønh, cuûa meänh sao coù lieân quan vôùi nhau. 1. Döông nam, Aâm nöõ haïn gaëp ñöôïc Nam ñaåu tinh thì toát. 2. Aâm nam, Döông nöõ haïn gaëp ñöôïc Baét ñaåu tinh thì toát. 3. Baéc ñaåu öùng toát xaáu maïnh ôû 5 naêm veà tröôùc cuûa Ñaïi haïn; 4. Nam ñaåu öùng toát xaáu maïnh ôû 5 naêm veà sau cuûa Ñaïi haïn 5. Löông haïn : Ñaïi, Tieåu maø gaëp Truùc la (töùc Saùt, Phaù, Tham) maø gia theâm Cöï moân, Linh Hoûa thì xaáu xa, tai bieán, khong keå xieát. 6. Löôõng haïn cuûa ngöôøi Giaùp raát kî Thieân thöông vaø Thieân söù ñoùng cung zdaàn. Ngöôøi tuoåi Canh kî gaëp Thöông söù ô cung Thaân. 7. Löôõng haïn truøng phuøng ôû cung Tí maø gaëp Thöông, Söù Kình, Ñaø, Tueá thì coù theû nguy ñeán taùnh maïng. 8. Thöông ôû cung Tí, Thìn, Maõo, Ngoï, Muøi; Thieân söù ôû Daàn, Thaân, Tî, Hôïi maø gaëp phaûi Thaùi tueá thì tai hoïa gheâ gôùm. Neáu löôõng haïn truøng phuøng maø khoâng cso sao giaûi cöùu thì nguy ñeán tính meänh. 9. Ngöôøi tuoåi Thaân maø ñeán löôõng haïn gaëp Thieân thöông raát haïi, tai hoïa lieân mieân. 10. Ngöôøi tuoåi Thin, Tuaát, Söûu, Muøi maø löôõng haïn gaëp Kình, Ñaø, khoâng heà gì, traùi laïi neáu coù Töû, Phuû, Xöông, Khuùc thì laïi laø hoaïnh phaùt. 11. Haïn gaëp Thaát saùt coù gia Hình, Hoå, Quan phuû ôû cung haõm thì deã maéc voøng lao lyù. ÑAÏI TIEÅU HAÏN PHAÙT Töû, Phuû, Vuõ, Töôùng coù sao Loäc, Long Phöôïng, Taû Höõu nhaát ñònh phaùt giaøu coù lôùn. Nguyeät Ñoàng Cô Cöï coù Khoa Quyeàn Loäc, Töôùng aán, Khoâi Vieät, Taû Höõu seõ thaêng quan, hoaëc ñaïi ñaêng khoa Cöï Nhaät coù song Loäc, Sinh Vöôïng, Taû Höõu seõ phaùt maïnh veà buoân baùn. Cô Nguyeät Ñoàng Löông coù Xöông Khuùc, Hoàng Ñaøo, Tam Hoùa seõ phaùt coâng danh vaø giaøu coù. Saùt Phaù Lieâm Tham coù Taû Höõu, Quyeàn Loäc, Khoâi Vieät phaùt veà kinh doanh.

1. 2. 3. 4. 5.

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 116

ÑOAÙN CAÙCH ÔÛ ÑAÏI TIEÅU HAÏN 1. Ñaêng khoa hay Thaêng chöùc : Haïn caàn coù Ñaøo Hoàng, Xöông Khuùc, Khoâi Vieät, Khoa Quyeàn hoaëc theâm Thai Caùo, Quoác aán. 2. Hoân phoái: Phaûi xem chính cung Phoái naêm aáy hay Ñaïi Tieåu haïn coù: Saùt phaù Lieâm ñaøo; Vuõ Dieâu Loäc Maõ Hæ Ñaøo (hay Hoàng) Taû Höõu Hoàng (hay Ñaøo) Thieân Hæ; Long Phöôïng Hæ thaàn Ñaøo Hoàng, Nhaät Nguyeät (hay Dieâu Hæ) 3. Sinh con: Xöm ôû Tieåu haïn coù : Phuû Töôùng Long phöôïng ngoä sao Thaùi; Nhaät Nguyeät, Khoi Vieät ngoä Hoàng Ñaøo Thanh Long Ñeá vöôïng ngoä sao Thai Quan Phuùc, Taû Höõu, Hoàng Hæ Thanh Long, Loøng trì, Thieân maõ ngoï Sinh hay Vöôïng. Quan Phuùc, Taáu thö, Hæ thaàn. 4. Tình duyeân: dang díu: Neáu soá ngöôøi maø cung Theâ coù Taû Höõu Hoàng Ñaøo chieáu, maø ñeán Tieåu haïn laïi gaëp caùc daâm tinh thì theá taát phaûi dang díu theâm nôï tình duyeân. Neáu cung Theâ coù Thaát saùt ñoùng thì ñeán 5 thieáp cuõng chaúng vöøa; neáu cung Theâ coù Thai Toaï Sinh Vöôïng thì laø keû lan man veà ñöôøng tieåu thieáp. 5. veà cung duyeân dang dôû: Phaàn nhieàu nhöõng ñaøn oâng hay ñaøn baø cao soá laø do cung Phoái. Khi cung Phoái coù caùch sau ñaây thì thöôøng phaûi chòu nhieàu cay ñaéng trong vieäc hoân nhaân, vaø khi ñeán haïn gaëp phaûi taát phaûi sinh ly hay töû bieât. Cung Phoái coù Coâ Quaû ngoä Khoâng Kieáp Kình Ñaø Khoâng Kieáp ngoä Tuaàn Trieät Tang Hoå ngoä Ñaïi Tieåu hao; Hình Dieâu, Thieân khong ngoä Hoùa Kî; Thaát saùt, Phaù toaùi ngoä Hö Khoác; Linh Hoûa, Kình Ñaø, Khoâng Kieáp Cöï moân, ngoä Linh Hoûa 6. Ñaïi Tieåu haïn thaát loï: Khi gaêp caùc caùch cuoäc sau ñaây thì thaát lôïi cho Ñaïi haïn hay Tieàu haïn a. Cô Nguyeät Ñoàng Löông hay Cöï Nhaät maø gaëp Kình Ñaø, Khoâng Kieáp hay Phaù toaùi, Kieáp saùt thì deã taøn taät, maát cöôùp b. Saùt phaù Lieâm Tham maø gaëp Nhò tam Khoâng, Linh Hoûa Kình Kî hay Ñaïi tieåu Hao Hình, Saùt Phuïc binh, Tang Hoå thì tuø nguïc vong gia c. Töû Phuû Vuõ Töôùng gaêp phaûi Tam Khoâng, Kieáp Kî Hình Ñaø hay gaëp Linh Hoûa Tang Dieâu thì bò giaùng chöùc, phaù taøi. d. Cöï Cô, Ñoàng Löông maõ gaëp Kình Ñaø Khoâng Kieáp, song Hao, Phaù toaùi, Kî thì phaù taøi hay bò thöông taät.

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 117

e. Nguyeät Ñoàng Cô Cöï maø gaëp Khoâng Kieáp Ñaåu quaân, Tueá, Kî, thì bò kieïn caùo hay giaùng chöùc. f. Nhaät Nguyeät gaëp Khoâng Kieáp Thieân dieâu hay gaëp Linh Hoûa, Coâ Quaû thì ñau maét coù theå muø. g. Phaù Lieâm Tham gaëp Dieâu Kî, Moäc duùc deã bò boûng. h. Thieân Ñoàng gaëp Kình Kî, Moäc Hoûa Khoâng Kieáp hoaëc laø Cöï Kî Tueá Ñaø Khoâng Kieáp thì deã cheát ñuoái. i. Tieåu haïn gaêp Tang Hoûa Linh maø nhaát laø ñoùng cung Ñieàn traïch thì deã bò chaùy nhaø, hay saûn vaät. j. Cô Löông ñoùng Thìn Tuaát maø Tieåu haïn ñeán ñoù gaëp phaûi Tang Ñieáu, Tueá, Khoâcs Hö thì bò ngaõ töø cao xuoáng. k. Saùt Phaù Lieâm Tham gaêp Tang Hoå Kình Ñaø Ñieáu khaùch hay laø Tham lang gaëp Hoå, Ñieâu, Ly Tueá ôû cung Thìn Tuaát thì bò xe caùn hay thuù caén. l. Kinh Khoâng Kieáp gaëp Quan phuø hay Töû Phuø, Tröïc phuø maø coù Phuïc binh thì phoøng coù keû chöïc haõm haïi. m. Tham Lieâm ñoùng Tî, Höïo hoaëc Tham vuõ ñoùng ôû Daàn Thaân maø gaëp phaûi Kî, Ñaø, Khoâng Kieáp taát maéc tuø toäi n. Saùt Phaù Tham hoäi Tang Hoå Khoác Khaùch, Ñaø, Thieân thöông taát gaëp laém tai öông. o. Tham Lieâm, Kình Ñaø, Hoûa Linh; Kî Kieáp Thieân Khoâng taát bò oám ñau naëng. 7. Ñaïi Tieåu haïn coù tang: Khi xem thaáy Ñaïi Tieåu haïn coù caùc caùch sau ñaây haûi phoøng tang söï: a. Nhaät Nguyeät ngoä Ñaø la, Thieân khoâng, Hoùa kî b. Phuû Töôùng ngoä Coâ Quaû, Thieân Khoâng, Kieáp saùt c. Phuû Töôùng ngoä Tang Hoå, Khoác Hö, song Hao d. Saùt Phaù Lieâm Tham ngoä song Hao, Tang Hoå hay Kình Ñaø, Khong Kieáp, Khoác Hö. e. Coâ Quaû, Ñaøo Hoàng, Thieân khoâng, Hoùa Kî f. Töû Phuù Vuõ Töôùng ngoä Coâ Quaû, song Hao g. Nhò tam Khoâng ngoä Tang Hoå, Ñieáu Tueá h. Hình Dieâu, Kình Ñaø Khoâng Kieáp, Tang Hoå coù ñaïi tang. i. Cô Nguyeät Ñoàng Löông ngoä Ñaïi Tieåu haïn (hay Tang Hoå) coù ñaïi tang. Bò chuù: khi thaáy Ñaïi Tieåu haïn coù caùch cuoäc nhö treân maø ñoaùn veø tang söï , phaûi chuù yù caùc caùch môùi duøng. Ví duï: ÔÛ cung phuï maãu coù saün caùch Cô Nguyeät Ñoàng Löông roài, thì naêm Tieåu haïn gaêp caùch Hình Ñaø Khoâng Kieáp Tang Hoå, môùi ñoaùn laø coù ñaïi tang ñöôïc, chöù truøng caùch thì khoâng theå ñoaùn ñöôïc nhö theá. Khi luaän ñoaùn coøn phai chuù troïng ñeán phi Cöûu tinh xem coù gaëp cuøng luùc aùc tinh vaøo Tieåu haïn khoâng vaø phaûi löu Ñaïi haïn cem coù thaät laø caéc aùm chaêng, neáu löu Ñaïi haïn maø gaëp ñöôïc cung saùng suûa thì caùch ñoaùn cuõng laáy ñoù maø cheá bieán. Neáu caùt tinh chieám 2/3 thì söï xaáu cuõng nhôø ñoù cheá giaûm, neáu ngöôïc laïi hung tinh chieám 2/3 thì coù theå quyeát ñoaùn ñíc xaùc. CAÙCH LÖU ÑAÏI HAÏN : Muoán löu ñaïi haïn caàn nhôù : 1. Naêm xem soá ngöôøi aáy maáy tuoåi? 2. Cung ñaïi haïn naêm aáy ôû ñaâu ? Ví duï : Thaáy nhò cuïc, Döông nöõ, taát ñaïi haïn ñi nghòch töø 2 tuoåi ñeán 72 tuoåi (nhö baûn döôùi ñaây). Naêm xem soá aáy laø 39 tuoåi ; Vaäy Löu ñaïi haïn phaûi khôûi töø ñaïi haïn 43 tuoåi maø löu ñeán 39 tuoåi theo muùi teân veõ ôû baûn sau ñaây seõ thaáy 39 tuoåi aáy naèm ôû cung Baøo:

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 118

ÑIEÀN 35 PHUÙC 33 34

QUAN

NOÂ (72)

THIEÂN (62) GIAÛI (52) TAØI (42)

36

37

PHUÏ

38

MEÄNH (2)

39

BAØO (12)

PHOÁ (22)

TÖÛ (32)

Nhö ñòa baøn treân cho ta thaây muoân löu Ñaïi haïn veà 39 thì ta phaûi khôûi ôû choã 32 (töùc cung Töû) tính thaúng qua cung Ñieàn (töùc cuang ñoái laäp) ñaáy laø 33, laïi ñeán cung Quan 34, roài trôû vaø laïi cung Ñieàn laø 35, ñeán cung Phuùc laø 36, cung Phu 37 vaø cung Meänh laø38 vaø 39 laø cung Baøo. Nhö theá ta laáy cung Baøo goïi laø cung Löu nieân Ñaïi haïn ñeå ñoaùn vaø phoái hôïp vôùi naêm Tieåu haïn ñeå phaân xaáu toát nhö ñaõ noùi treân. Neân chuù yù ñaëc bieät laø cung ñeám ngöôïc laïi 34 tuoåi treân ñòa baøn bao giôø cuõng ñeám veà phí ñaïi haïn lôùn ( töùc phía coù ñaïi haïn 72 ñaáy) chöù khoâng bao giôø ñöôïc ñeám veà phía Ñaïi haïn nhoû caû. Coù theå khi tieáp tuïc ñeám maõi ñeán seõ gaëp ngay ñaïi haïn 12. Chöù neáu ñeám veà phía ñaïi haïn nhoû thì seõ sai caû. CAÙC CAÙCH DUØNG CHO ÑAÏI TIEÅU HAÏN: 1. khi cung Meänh Thaân saùng suûa, maø ñeán Ñaïi Tieàu haïn laïi röïc rôõ, thì ñöôïc goïi ñoù laø caùch “theâm gaám theâm hoa” (Caåm thöôïng theâm hoa) 2. khi cung Meänh Thaân haéc aùm, nhöng ñeán ñöôïc Ñaïi Tieåu haïn röïc rôõ goïi laø “Roàng maây gaëp hoä” (Phong vaân teá hoäi). Nhöng neáu gaëp Ñaïi Tieåu haïn toát vöøa thì goïi laø “Caây khoâ laïi gaëp muøa Xuaân” (Khoâ moäc phuøng Xuaân) 3. luùc thieáu thôøi gaëp Ñaïi Tieåu haïn xaáu, neân vaát vaû lao lung, nhöng veà sau gaëp toaøn haïn toát neân phaùt ñaït hanh thoâng thì goïi laø “aùo gaám veà laøng” (Y caåm hoaøn höông) 4. tieåu haïn moät naêm toát laïi moät naêm xaáu, neân goïi laø caùch “Boùng sao vôøn aùnh nöôùc” (Thuyû thöôïng giaù tinh) 5. tieåu haïn ñöôïc nöûa naêm toát laïi nöûa naêm xaáu, neân goïi laø caùch “ngaøy ñeâm tranh saùng toái” (Nhaät daï giao tranh) 6. haïn soá may vaø ruûi lieân tieáp noái nhau goïi laø caùch “ Ñi tìm khoâng gaëp thaày thuoác” (Boû soá voâ Y) 7. tieåu haïn coù Loäc Maõ Saùt hoäi laïi gaëp Tam khoâng neân chaúng laøm ñöôïc neân troø troáng gì caû neân goïi laø “Loäc Maõ bò nguy” ( Loäc xang Maõ khoán) 8. haïn gaëp Töù Phaùi Hoàng Ñaøo, Quyeàn Loäc laïi gaëp Tam khoâng, Ñòa Kieáp, Kieáp saùt goïi laø “Vua ñi xe giaû” (Quaân Vöông nguî giaû) coù thay ñoåi coâng vieäc maø chaúng ra gì caû

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 119

9. TUOÅI VÔÙI HAÏN KÎ: Tuoåi gaëp nhöõng naêm kî thì neân phoøng nhöõng tai öông vaët v. v. . . neáu tieåu haïn laïi xaáu nöõa thì raát ñaùng ngaïi Tuoåi Tí kî naêm Daàn Thaân, Tí, Ngoï Tuoåi Daàn, Maõo kî naêm Tî, Hôïi Maõo Daâu Tuoåi Söûu, Ngoï kî naêm Söûu Ngoï vaø kî gaëp thaát saùt Tuoåi Tî kî naêm Tî vaø haïn ñeán cung Tî Tuoåi Thìn kî naêm Thìn vaø haïn ñeán cung Thìn Tuaát Tuoåi Muøi kî naêm Daäu vaø Hôïi vaø kî gaëp Kình döông Tuoåi Than kî naêm Daàn Ngoï vaø kî gaëp Linh Hoûa Tuoåi Daäu kî naêm Maõo Daàn vaø kî gaêp Kình Ñaø Tuoåi Tuaát kî naêm Tî Thìn Tuaát vaø kî gaëp Kình Ñaø Tuoåi Hôïi kî gaëp naêm Tî vaø Kình ñaø 10. LIEÂN HEÄ GIÖÕA ÑAÏI VAØ TIEÅU HAÏN 1. Neáu ñaïi haïn 10 naêm toát ñeïp, röïc rôõ, maø gaëp Tieåu haïn xaáu cuõng chaúng ñaùng lo laøm gì, vì chính caùi röïc rôõ cuûa Ñaïi haïn 10 ñaõ giaûi cöùu cho Tieåu haïn xaáu cuûa naêm aáy moät phaàn lôùn. 2. Neáu ñaïi haïn 10 naêm maø xaáu maø gaëp ñöôïc Tieåu haïn toát cuõng bò chieát giaûm raát nhieàu Cuõng nhö Tieåu haïn moät naêm toát maø löu Nguyeät gaëp thaùng xaáu cuõng chaúng ñaùng ngaïi. Traùi laïi neáu Tieåu Haï xaáu maø löu nguyeät ñöôïc thaùng toát cuõng chaû ñöïôc lôïi laø maáy. 11. LIEÂN HEÄ GIÖÕA HAÏN VAØ NAÊM TUOÅI: Khi xem Ñaïi Haïn hay Tieåu haïn maø gaëp naêm tuoåi (caên cöù vaøo voøng Thieân baøn beân trong ñòa baøn). Ví duï naêm 49 tuoåi laø naêm ñeán cung tuoåi cuûa mình; vaäy phaûi xem coi naêm aáy coù nhöõng sao gì? Neáu gaëp caùt tinh hoäi hôïp hay hung tinh ñaéc caùch thì phaûi hôn nhöõng naêm toát khaùc. Nhöng neáu gaëp aùc tinh thì xaáu hôn nhöõng naêm xaáu khaùc. Nhaát laø Ñaïi Tieåu haïn truøng phuøng thì toát hay xaáu cuøng gia taêng kinh khuûng. Ví duï tuoåi Muøi maø ñaïi haïn vaø tieåu haïn cuøng veà cung Muøi ôû Thieân ban. X. XEM TIEÅU HAÏN THEO THAÙI TUEÁ LÖU NIEÂN TÖØNG NAÊM NAÊM TÍ Tuoåi QUÍ KYÛ CANH AÁT QUÍ ÑINH KYÛ CANH ÑINH THAÙI TUEÁ Gaëp sao : Thaát saùt hay Phaù Quaân Cöï Cô Phuû Töôùng, Löông Thieân ñoàng Toát Phaùt phuùc Phaùt phuùc Phaùt taøi Moïi söï toát Tuoåi BÍNH MAÄU THAÙI TUEÁ Gaëp sao : TÖÛ VI xaáu

Taùi taøi

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Toàn, Xöông, Khuùc, Taû Höõu, Cô Ñoàng, Phaù Töông, Lieâm, Vuõ Phuû, Cöï Saùt NAÊM SÖÛU Tuoåi BÍNH TAÂN MAÄU BÍNH Caû caùc tuoåi THAÙI TUEÁ Gaëp sao: Thieân Löông Thieân Töôùng, Aâm, Vuõ, Phuû, Lieâm, Thieân Löông Töû, Töôùng, Aâm, Löông, Phuû, Toàn, Pha, Xöông, Khuùc, Taû, Höõu Toát Moïi söï hay Moïi söï hay Moïi söï hay Tuoåi GIAÉP AÁT QUÍ ÑINH CANH THAÙI TUEÁ Gaêp sao: Thaùi Döông

www.tuviglobal.com 120

Caû caùc tuoåi

Phaùt taøi

Caû caùc tuoåi

Tham, Töû vi, Löông, Kî, Nhaät, Kinh

Taùn taøi quan tuïng

Xaáu Moïi vieäc hoûng hoái laãn

Cô Quan tuïng khaåu thieät

Ñoàng, Lieâm

Caû caùc tuoåi

Ñoàng, Cöï, Vuõ, Tham, Nhaät, Kî, Kình

Quan tuïng taùn taøi

NAÊM DAÀN Tuoåi CANH KYÛ ÑINH Caû caùc tuoåi THAÙI TUEÁ Gaëp sao Töû, Nhaät, Vuõ, Löông, Saùt Töû Phuû, Cô Vuõ, Aâm Saùt Ñoàng, Töôùng, Cöï Löông Nhaät Toát Tuoåi BÍN H MAÄU Caû caùc tuoåi THAÙI TUEÁ Gaëp sao Lieâm Tham Phaù Xaáu Quant uïng khaåu thieät

Nhö yù Vöôïng taøi

Tham, Ñaø, Kî

Taùn taøi quan tuïng

NAÊM MAÕO Tuoåi THAÙI TUEÁ Gaëp sao Töû, Cô, Döông Töôùng, Phuû, Toát Tuoåi THAÙI TUEÁ Gaëp sao Lieâm Trinh Xaáu

AÁT TAÂN

Vöôïng Taøi

GIAÙP BÍNH

Taùn taøi

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Vuõ, Ñoàng Caû caùc tuoåi Aâm, Löông, Töû, Cô, Ñoàng, Phuû, Tham, Cö, Saùt Phaùt taøi coù Hæ söï GIAÙP AÁT CANH Caû caùc tuoåi Thaùi Aâm

www.tuviglobal.com 121

Tai haïi Taùn taøi quan tuïng khaåu thieät

Trinh Phaù Ñaø

NAÊM THÌN Tuoåi THAÙI TUEÁ Gaëp sao GIAÙP Töû Tham Saùt

Toát

Tuoåi

THAÙI TUEÁ Gaëp sao Tham Vuõ

Xaáu

Taøi loäc vöôïng

NHAÂM NHAÂM QUÍ AÁT MAÄU

Hung tai

ÑINH CANH

Cô nhaät Taøi loäc vöôïng

Döông Lieâm Aâu

Tai naïn

MAÄU CANH QUÍ BÍNH TAÂN Caû caùc tuoåi

ñoàng Trinh Phuû Aâm Cöï Phaù Kî Töôùng Tang thöông quan tuïng khaåu thieät

Cöï Döông Löông Cô Saùt Tham Taû Höõu Xöông Khuùc

Caû caùc tuoåi Taøi loäc vöôïng

NAÊM TÎ Tuoåi THAÙI TUEÁ Gaëp sao Töû Phuû Ñoàng BINH Cöï Töông MAÄU Löông Phaù CANH NHAÂM Cô Aâm TAÂN BÍNH

Toát

Tuoåi

THAÙI TUEÁ Gaëp sao Cöï Tham

Xaáu

Phaùt phuùc

QUÍ BINH

Tai öông

Phaùt taøi

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Caû caùc tuoåi Aâm Phaù Vuõ Lieâm Tham Cöï Töôùng Phaù Kî

www.tuviglobal.com 122 Sinh aùc bònh taùn taøi quan tuïng khaåu thieät

GIAÙP MAÄU Caû caùc tuoåi

Tham Döông Ñoàng Phuø Löông Töû Toân

Trung bình

Vui möøng

NAÊM NGOÏ Tuoåi THAÙI TUEÁ Gaëp sao Töû Döông Vuõ Ñoàng Löông Lieâm Phaù Saùt Töû Vuõ Cô Döông Phuû Cöï Lieâm Phaù Töôùng Löông Toàn Toát Tuoåi T HAÙI TUEÁ Gaëp sao Xaáu

ÑINH KYÛ GIAÙP QUÍ

Danh taøi ñeàu toát

BÍNH NGOÏ NHAÂM QUÍ

Tham Lang

aùn taøi Quan söï

Caû caùc tuoåi

Phaùt taøi coù söï vui

Caû caùc tuoåi

Tham Ñoàng Aâm Kình Ñaø Kî

Tang thöông Tai naïn Taùn taøi

NAÊM MUØI Tuoåi THAÙI TUEÁ Gaëp sao Töû Phuû Töôùng Cô Toát Tuoåi THAI TUEÁ Gaëp sao Döông Xaáu

NHAÂM AÁT

Kheûo maïnh

GIAÙP AÁT

Nhieãm söï Buoàn phieàn

CANH NHAÂM

Thaùi Aâm

Phaùt taøi

ÑINH CANH

Thieân Ñoàng

Nhieãu söï Ñoåi thay

NHAÂM QUÍ Caû caùc tuoåi Töû Phuû Phaùt taøi

Vuõ

Nhieãu söï Ñoåi thay

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Lieâm Cô Phaù Töôùng Hæ söï

www.tuviglobal.com 123

Caû caùc tuoåi

Aâm Döông Vuõ Ñoàng Tham Kình Ñaø Kî

Dau, kieän taùn taøi tai naïn

Tuoåi

THAÙI TUEÁ Gaëp sao Töû Lieâm Phaù

Toát

Tuoåi

THAÙI TUEÁ Gaëp sao Cô

Xaáu

GIAÙP QUÍ CANH GIAÙP QUÍ CANH TAÂN GIAÙP ÑINH CANH

Phaùt phuùc

AÁT MAÄU

Ñau, kieän

ÑINH Cöï Phaùt phuùc

Cöï

Raát xaáu

Phaùt phuùc

NHAÂM THAÂN BÍNH GIAÙP CANH QUÍ BÍNH Caû caùc tuoåi

Lieâm

Quan tuïng

Caû caùc tuoåi

Töû Phuû Lieâm Döông Cöï Saùt Vuõ Xöông Toàn

Phaùt taøi hæ söï

Ñoàng Tham Ñoàng Löông Töôùng Aâm Phaù Kî

Tai hoïa Tai hoïa Ñau, kieän tang cheá taùn taøi

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô NAÊM THAÂN NAÊM DAÄU Tuoåi THAÙI TUEÁ Gaëp sao MAÄU Töû Löông AÁT TAÂN Aâm BÍNH

www.tuviglobal.com 124

Toát

Tuoåi

THAÙI TUEÁ Gaëp sao Aâm Ñoàng

Xaáu

Phaùt taøi

Caû caùc tuoåi

Toàn Töû Phuù Xöông Khuùc Taû Höõu

Phaùt moïi söï nhö yù

GIAÙP AÁT CANH NHAÂM GIAÙP CANH BÍNH TAÂN NHAÂM Caû caùc tuoåi

Raát xaáu

Vuõ khuùc Thieân Töôùng Lieâm Phuû Lieâm Trinh Thieân Phuû Lieâm Cô Cöï Kî Vuõ Kình Ñaø

Raát xaâu

Raát xaáu

Taùn taøi kieân tuïng

NAÊM TUAÁT Tuoåi THAÙI TUEÁ Gaëp sao NHAÂM GIAÙP ÑINH KYÛ

Toát

Tuoåi

THAÙI TUEÁ Gaëp sao Tham Lang

xaáu

QUÍ Töû vi Phaùt taøi CANH

Thieân Ñoàng Xaáu laém

ÑINH KYÛ

Aâm vuõ

MAÄU

Thieân cô

Vui veû GIAÙP CANH Vuõ Khuùc ÑINH Cöï Moân

GIAÙP AÁT ÑINH KYÛ

Moïi söï vui

GIAÙP

Thaùi Döông Xaáu

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 125

TAÂN QUÍ ÑINH KYÛ GIAÙP ÑINH KYÛ

BÍNH Cöï Moân Moïi söï vui NHAÂM

Lieâm Trinh

Vuõ Khuùc

Ñoàng Lieâm Phaù Saùt Cô Aâm Löông Phuû Vuõ Saùt Tham Ñoàng Taû Höõu

Caû caùc Tuoåi Höng vöôïng

Caû caùc tuoåi

Cöï Döông Taû Töôùng Phaù Kî

Ñau oám Quan phi Taùn taøi

NAÊM HÔÏI Tuoåi THAÙI TUEÁ Gaëp sao Toát Tuoåi THAÙI TUEÁ Gaëp sao Xaáu

NHAÂM QUÍ MAÄU

Töû Ñoâng Cöï Löông toát

BÍNH QUÍ NHAÂM

Lieâm Trinh

NHAÂM

Thieân Cô

NHAÂM BÍNH

Vuõ Khuùc

ÑINH KYÛ BÍNH MAÄU

Thieân Töôùng

Raát toát

GIAÙP

Thaùi Döông

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 126

MAÂU KYÛ

Aâm

Thaêng chöùc Phaùt taøi

Caû caùc Tuoåi

Lieâm Phaù Saùt

Caû caùc Tuoåi

Ñoàng Aâm Tö Löông Xöông Phuû Khuùc Toàn

Hao taøi Quan phi, Ñau oám

Hæ söï Moïi vieäc

XI. LIEÂN HEÄ GIÖÕA MEÄNH THAÂN VAØ HAÏN

MEÄNH THAÂN Coù sao

HAÏN Gaëp sao:

ÑOAÙN

1. cuøng nhoùm aáy saùng suûa Töû Phuû Cöï Nhaät Cô Nguyeät Ñoàng Löông saùng suûa

Ñöôïc xöùng yù toaïi loøng

2. Saùt Phaù Lieâm Tham Saùt tinh hay baïi Tinh saùng suûa

Trong caùi may coù caûi ruûi, khaù phaùt nhöng deã gaëp tai öông tröø tuoåi Kyû. Neáu sao môø aùm thì khoù traùnh khoûi tai öông

3. Gaëp Vuõ Töôùng saùng suûa

Hoaïnh phaùt danh tai. Neáu gaëp sao môø aùm coù kem ñi

1. Cuøng nhoùm ñoù ñeàu saùng suûa Saùt Phaù

Moïi söï hanh thoâng danh taøi höng vöôïng

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Lieâm Tham Saùt tinh hay Baïi tinh Saùng suûa

www.tuviglobal.com 127

2. Töû Phuû Cöï Nhaât Cô Nguyeät Ñoàng Löông saùng suûa

Khaù giaû nhöng chöa ñöôïc toaïi nguyeän. Neáu gaëp sao môø aùm thì moïi vieäc beá taéc, thaønh ít baïi nhieàu

Töû Phuû Vuõ Töôùng

La, Töû, Tuyeät, Cöï, Ñoàng Vôùi nhieàu saùt tinh khaùc Töû Phuû,Cöï, Nhaät, Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông, Phaù, Lieâm Tham (saùt) tinh, baïi tinh saùng suûa

Coù theå boû mình nôi traän maùc nhö Quan Vaân Tröôøng

Vuõ Töôùng (saùng suûa)

Taøi quan song myõ. Neáu caùc sao haïn môø aùm cuõng khoâng daùng lo

MEÄNH THAÂN Coù sao:

HAÏN Gaëp sao: 1. Saùt Phaù Lieâm Tham duø saùng suûa hay môø aùm 2. Voâ Chính Dieäu

ÑOAÙN

VOÂ CHÍNH DIEÄU Cöôùc chuù:Caàn gaëp Saùt Phaù Lieâm Tham (baïi tinh)saùng suûa nhaäp haïn hôn laø Töû Phuû Cöï Nhaät Cô Nguyeät Ñoàng Löông saùng suûa

3. Phaù Saùt Tham hoäi Ñaøo Hoàng Suy Tuyeät Tueá Ñaø phuø hôïp

Möu söï tröôùc khoù deã sau Taát caû moïi vieäc ñeàu beá taéc, nhöng cuõng nhaäp haïn gaëp Tuaàn Trieät thì danh taøi höng vöôïng. Tính maïng khoù an toaøn nhö Gia Caùt Voõ Haàu ñôøi Tam Quoác Maéc kieän tuïng thò phi Bò caûm doã tröôùc saéc duïc khoù ngaên ñöôïc Gaëp tai naïn khuûng khieáp Deã maéc tuø toäi Sa suùt cuûa caûi, tung thieáu Tieàn taøi phong tuùc Bò traéc trôû luùc ñaâu

Cöï hay Kî toïa thuû Nguyeät hoäi Hoàng Kình Dieâu Kî Thaát Saùt Thaát Saùt hay Hình Linh toïa thuû Tham Lang

Xöông Vuõ Kình hay Ñaø Baïch Hoå 1. Ñaïi Tieåu Hao 2. Hoùa Loäc 1. Tuaàn Trieät duø coù Sao toát hoäi

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Khoâng hay Kieáp Ñaïi Tieåu Hao Khoâng ñaéc ñòa Hoûa hay Linh 2. Haïn laïi ñeán cung Meänh 1. Gaëp Loäc 2. Saùt tinh hoäi hoïp Kieáp Khoâng Thöông Söù

www.tuviglobal.com 128 Söï nghieäp ñoã vôõ Tính maïng khoù toaøn Phaùt taøi, aên tieâu dö daät Tuùng thieáu Tai hoïa khuûng khieáp

Loäc Khoâi Vieät Töôùng Quaân hoäi Caùi Ñaøo Khuùc Moäc Thaân coù Saùt Phaù Lieâm Tham

Ñaïi Tieåu Haïn haõm Haïn ñeán Meänh Thaân Cô, Dieâu Voõng Hình Khoâi Kî Ñaø phuïc binh

Ngheøo tuøng khoán khoå Hoaïnh phaùt vaø caän quí Traèn troïc vì nhu caàu sinh lyù suoát ñeâm Bò aùm saùt nhö Tröông Duïc Ñöùc

Tuoåi

Meänh an taïi cung Hoaëc coù sao: Töû Phuû Vuõ Töôùng

Haïn gaêp sao:

ÑOAÙN

GIAÙP KYÛ

Hoàng Xöông Tueá Kình

Taøi loäc hanh thoâng taêng tieân

KYÛ

AÁT – TAÂN

MAÄU CANH

TAÂN ÑINH

Cô Nguyeät Ñoàng Löông Cô Nguyeät Ñoàng Löông Hö Kình Tueá Khaùch Meänh taïi Thìn Tuaát coù Vuõ Khuùc hay Tham Lang toaï laø ngöôøi coù taøi maø keùm ñöùc. Neáu gaëp caû Khoâng Kieáp laø ñeâ tieän Meänh taïi Daàn Thaân coù Phaù Quaân hoäi Hoaù Vieät gioûi maùy moùc Meänh an taïi Tí coù Töû vi

Saùt Phaù Lieâm Tham Taû Höõu

Coâng danh sôùm ñaït

Haïn laïi gaëp nhoùm aây Hoaïnh ñaït voõ nghieäp

Haïn gaêp Kình Ñaø

Khoâng toaøn tính meänh

Maõ tuyeät vaø Saùt tinh thaâm nhaäp Haïn ñeán Thìn Tuaát gaëp Saùt tinh

Khoù traùnh ñöôïc qua gaãy chaân tay Khoù traùnh ñöôïc tuø toäi

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Meänh raát môø aùm xaáu xa Söûu Muøi coù Töû Phaù toaï ñoàng cung Meänh ôû Ngoï coù Töû vi Tam Hoùa Hình Aán Xöông Khoâi Baät Hoàng raát ñeïp Meänh ôû Daàn Thaân coù Cöï Nhaät ñoàng cung Cung nhaäp haïn laïi laø cung meänh Ñeán cung Thoå coù Taû Höõu Cöï Saùt Ñaø Linh taát bò uaát maø cheát nhö Chu Du

www.tuviglobal.com 129 Khoâng ñaùng lo ngaïi tröø tröôøng hôïp coù Khoâng Kieáp Taøi quan song myõ

Taát caû Moïi tuoåi

Cheát vì uaát haän

Kieáp Saùt Hình Ñòa Kieáp Kî

Ñeà phoøng beänh tim phoåi. Neáu coù Maõ nöõa taát bò thöông tích chaân tay

Tuoåi

Meänh an taïi cung Hoaëc coù Sao: Meänh ôû Ngoï coù Nhaät toïa Thaân ôû Daàn coù Cô Nguyeät Ñoàng cung

Haïn gaëp sao Hình Tang Hoå Khoác

ÑOAÙN Phaùt ñaït khaù giaû Khoù nuoâi con, coù mang aét truî thai. Bò nguïc tuø. Chæ Khoa Phöôïng môùi giaûi ñöôïc Raát khaù giaû Tuy ngöôøi vuõ duõng nhöng gaëp haïn naøy seõ mang luî vì nöõ saéc nhö Löõ Boà

Lieâm Hoå Linh Rieâu Tham Kieáp Hình

AÁT KYÛ AÂM NAM BÍNH NHAÂM

Meänh ôû Hôïi coù Thaùi Aâm Meänh ôû Maõo coù Thieân Töôùng noäi sinh Vöôïng Hoàng Ñaøo Taû Höõu Quyeàn Xöông Meänh Tí Ngoï coù Lieâm Töôùng ñoàng cung Meänh taïi Söûu Muøi coù Lieâm Saùt ñoâng cuøng laø baäc trí duõng Meänh an taïi Tî Hôïi coù Töôùng Binh, Aán laø ngöôøi coù uy quyeàn hieån ñaït

Khuùc Xöông Quyeàn Kî Phaù Kieáp Ñaø Kình

La Voõng Tham Linh Ñaø Khoa, Sinh

Bí cheát cheùm theâ thaûm nhö Haøn Tín Hoaïnh phaùt coâng danh taøi loäc Hoaïnh phaùt danh taøi

Phaù Quyeàn Loäc hoäi

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 130

XIII. AÛNH HÖÔÛNG SAO NHAÄP HAÏN TÖÛ VI 1. Nhaäp haïn tai Tî Hôïi Maõo Daäu suy giaûm toát ñöïp haïn coù tai hoïa cuõng khoù maø giaûi ñöôïc. 2. Ñaïi Tieåu Haïn truøng phuøng gaëp Tuaàn Trieät tính maïng ñaùng lo ngaïi 3. Coù Khoâi Vieät theâm danh giaù, tranh chaáp vôùi ai cuõng thaéng lôïi. 4. Gaëp Tam Khoâng Kieáp Kî: oám ñau maát cuûa 5. Kình Ñaø Kieáp Kî : ñau oám, bò löøa 6. Phuû Töôùng Taû Höõu Tam Hoùa: hoaïnh phaùt danh taøi THIEÂN CÔ 1. Saùng saûu hoaïch phaùt. Gaëp loäc cuøng phaùt 2. Môø aùm bò phieàn toaùi thò phi. Neáu Kình Ñaø Cöï hoäi khoù traùnh tai hoïa. Neáu ñaïi haïn môø aùm taát phaûi cheát. 3. Hoäi Nguyeät Ñoàng Löông Taû Höõu, saùt tinh gaëp thôøi laøm quyeàn gian. 4. Löông Tueá Tang: ngaõ töø cao xuoáng, trong nhaø coù tang 5. Cöï Hoûa Kình Thöông Söù hoäi: ñau oám hao taøi, coù tang hay tai naïn. 6. Thöôïng Söù: ñau oám khaåu thieät 7. Tang Khoùc: coù ñaïi tang hay ngaõ ñau 8. Khoác Hoûa Kình : trong nhaø coù söï tranh chaáp 9. Khoác Hö: beänh phoåi 10. Quaû Tuù: tuùng thieáu. Neáu meänh coù Haùo seõ bò cheát ñoùi 11. Tî, Hôïi Söûu Muøi gaëp Hoûa Linh bò tai naïn khuûng khieáp, bò löøa, bò haõm haïi 12. Tî Hôïi gaëp Hình thì khoâng thoaùt ñöôïc tuø 13. Gaëp Tham Saùt Phaù:P ñau yeáu, bò oaùn traùch 14. Phaù ñoàng cung gaêp Kieáp KÌnh bò kieän tuïng deã tuø toäi 15. Gaëp Kình Ñaø hay gaëp ruûi ro, ñaày lo laéng 16. Gaëp Hình Kî Kình Ñaø deã ñao thöông THIEÂN PHUÛ 1. Gaëp Tam Khoâng: phaù saûn 2. Khoâng coù Tam Khoâng laø kho taøi loäc. Neáu gaëp ñöôïc Tam Hoùa nöõa thì chaéc chaéc taøi quan tuyeät myõ THAÙI AÂM 1. Saùng suûa taøi loäc phong tuùc, thöôøng taäu ñöôïc nhaø, coù nhieàu hyû söï trong gia ñình. 2. Môø aùm: hao taùn, hay ñau buïng hay ñau maét söùc khoeû cuûa meï hay vôï suy keùm. 3. Trong tröôøng hôïp môø aùm maø gaëp Ñaø Tueá Hoå phaûi ñoaùn laø meï cheát 4. Long trì, Saùt thì bò ñau buïng (tieát hoaù) 5. Ñaø Kî ñau maét naëng, maát cuûa 6. Hoûa Linh bò ñau yeáu, kieän caùo 7. Hình: maét deã bò thöông, vaø chaïm kim khí

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 131

THAM LANG 1. Saùng suûa toát ñeïp hanh thoâng. Neáu ôû Töù Moä hôïp vôùi tuoåi Töù Moä caøng hieån haùch phaùt ñaït. Neáu gaëp theâm Linh Hoûa caøng theâm röïc rôõ muoân phaàn. THAÙI DÖÔNG 1. Saùng suûa: phaùt danh taøi 2. Môø aùm: ñau yeáu hao taùn. Söùc khoeû cuûa Cha hay Choàng keùm. Neáu gaëp Tang Kî Ñaø phaûi e cha hay choàng cheát. 3. Gaëp Long Trì: ñau maét 4. Thanh Long, Long Trì: trong nhaø coù ngöôøi tai naïn soâng nöôùc. Haïn ôû cung naøo thì tai naïn ôû phöông ñoù. 5. Rieâu Ñaø Kî : ñau maét naëng 6. Hoûa Linh Kình Ñaø: moïi vieäc traéc trôû, söùc khoeû cuûa cha choàng keùm. Hao taùn. VUÕ KHUÙC 1. Saùng suûa toát ñeïp, taøi loäc höng vöôïng 2. Gaëp Taû Höõu Xöông Khuùc: taøi quan song myõ 3. Gaëp theâm Quyeàn seõ troïng traán bieân thuyø 4. Môø aùm thì hao taùn tieàn taøi, giaùng quan chöùc. THIEÂN ÑOÀNG Saùng suûa hay môø aùm ñeàu thay ñoåi choå ôû hoaëc coâng vieäc laøm Saùng suûa: Höng vöôïng, trong nhaø coù vieäc vui Môø am: moïi vieäc tröôùc hanh thoâng, xau beá taéc, hao taùn bò baõi quan chöùc. Gaëp Linh, Kình toaïi yù vieäc caàu hoân Kî: ñau buïng LIEÂM TRINH 1. Saùng suûa gaëp ñöôïc sao toát, danh taïi toaïi myõ. 2. Ôû Tî Hôïi giao dòch vôùi ngöôøi laï baát lôïi, sinh hieàm thuø tuø toäi 3. Môø aùm: chôi bôøi ñeán mang hoïa. Neáu coù coâng danh deã bò traát giaùng. 4. Gaëp Vuõ Loäc Maõ coù danh taøi 5. Gaëp Hoàng Ñaøo thanh gia thaát 6. Gaëp Löông Kî bò goã ñaù gaây thöông tích 7. Gaëp Dieâu Kî tai naïn veà soâng nöôùc, khaåu thieät kieän tuïng 8. Gaëp Khoâng Kieáp moïi söï beá taéc, hao taøi. 9. Gaëp Hoå maø nhaäp cung Daàn Tuaát deã bò aùc thuù hay xa caùn CÖÏ MOÂN 1. Saùng suûa laø Quyeàn tinh, möu söï taát thaønh, ñöôïc nhieàu ngöôøi nghe 2. Nhaäp haïn taïi Hôïi gaëp Loäc khoâng neân möu söï lôùn nhö”Kieám xaï Ñaåu Ngöu”

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô 3. 4. 5. 6. 7.

www.tuviglobal.com 132

Môø aùm: maéc thò phi, taùn taøi, coù tang Neáu gaëp sao Töû, Moäc deã bò tai naï xe coä. Neáu goác Ñaïi haïn xaáu seõ bò cheát Gaëp Kî tai naïn soâng nöôïc, thò phi Gaëp Tang Moân deã coù tang, ñau oám Gaëp Tang Moân, Hoûa Linh: coù tang, taùn taøi; neáu khoâng nhaø bò chaùy

THIEÂN TÖÔÙNG 1. Saùng suûa: möu söï deã thaønh, hoaïnh phaùt baát ngôø 2. Môø aùm cuõng nhaäp haïn deã maéc kieän caùo oám ñau. Neáu goác Ñaïi haïn xaáu thì tính maïng deã laâm nguy 3. Gaëp Khoâng Kieáp: bò tieåu nhaân löøa loïc nhöng khoâng ñaùng ngaïi 4. Gaëp Khoâi Hình: tai naïn veà ñao thöông ôû ñaàu maët, neáu khoâng cuõng maéc beänh boä phaän aáy, coâng danh thöôøng traéc trôû. 5. Tuaàn Trieät aùn ngöõ: tieåu nhaân möu haïi, phoøng tai naïn xe coä ñao thöông 6. Neáu nhaäp haïn ôû cung Thieân Di maø gaëp Tuaàn Trieät deã bò giaùng chöùc quan töôùc ra traän khoù toaøn tính maïng THIEÂN LÖÔNG: 1. Saùng suûa: höng vöôïng gaëp veäc möøng, ñau oám choùng khoûi, tai naïn gaëp quí nhaân 2. Môø aùm: hao taùn söùc khoeû vaø tieàn taøi, neáu gaëp Löông nhaäp haïn ôû Tí Hôïi chaéc chaén ñi xa hay thay ñoåi coâng vieäc. THAÁT SAÙT 1. Saùng suûa: danh taøi höng vöôïng. Neáu Saùt nhaäp haïn ôû Daàn Thaân thaät laø taøi quan song myõ, möu söï thaønh nhanh choùng 2. Môø aùm: Gaëp nhieàu chuyeän buoàn; neáu caû saùt tinh nhö Kình Ñaø thì khoù traùnh ñöôïc tai naïn xe coä hay ñao thöông 3. Saùt nhaäp haïn tai Thìn Tuaát maø Ñaïi haïn xaáu phaûi quyeát ñinh laø cheát 4. Gaëp Lieâm Tham Phöôïng: deã bò oaùn traùch. Gaëp Phaù Hình deã bò tuø toäi 5. Gaëp Phaù Hao Moäc Kî seõ maéc ung thö hay muïn nhoït phaûi moå seõ 6. Gaëp Kinh Phuïc Khoâng Haùo Hoûa, Linh Kî Kieáp maø goác Ñaïi haïn môø aùm nhaát ñònh phaûi cheát 7. Gaëp Kî mang tieáng nhuïc nhaõ 8. Ñau oám phoøng coù tang PHAÙ QUAÂN 1. Saùng suûa maø gaëp ñöôïc theâm Xöông Khuùc Khoâi Vieät taøi quan song myõ, phuù quí cöïc ñoä 2. Môø aùm: ñau oám kieän tuïng, maát chöùc, vôï con khoâng yeân oån. Neáu coù saùt tinh maø goác Ñaïi haïn môø aùm thì tính meänh deã laâm nguy. Ñaøn baø Phaù môø aùm khoâng traùnh ñöôïc beänh khí huyeát 3. Gaëp Lieâm Hoûa hao taùn, tuø toäi 4. Gaëp Saùt Linh thì tuø toäi

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 133

5. Gaëp Hình bò ñaõ thöông 6. Gaëp Hình Linh Hoûa Vieät ò seùt ñaùnh hay ñao thöông suùng ñaïn 7. Gaëp Phöôïng Caùc bò traùch oaùn 8. Gaëp Thaùi Tuùeâ maéc kieän tuïng 9. Gaëp Quaû Tuù deã bò tai naïn doïc ñöôøng 10. Phuïc Töôùng Dieâu Thai: ñaøn oâng raéc roái veà tô duyeân, ñaøn baø maéc löøa veà tình aùi. XIV. LUAÄN ÑOAÙN VEÀ HAÏN CHEÁT: Khi caùc baïn ñaõ bieát caùch xem vaø roõ moïi caùch xung phaù, tính tinh hung caùt; söï töông quan giöõa naêm haïn vôùi tuoåi nhö phaàn III treân ñaây ñaõ vaïch ra, thì taát nhieân baïn coù ñieàu kieän tìm xem: 1. Trong caùc Ñaïi haïn cuûa laù soá, Ñaïi haïn naøo xung khaéc vôùi tuoåi nhaát, vaø coù nhöõng hung tinh haõm haïi nhieàu nhaát ñeå caân nhaéc thaät kyõ Ñaïi haïn aáy roài môùi tìm Tieåu haïn. 2. Tieåu haïn naøo bò môø aùm nhaát trong voøng Ñaïi haïn noùi treân taát nhieân naêm aáy khoù thoaùt ñöôïc söï ra ñi vónh vieãn 3. Khi roõ Tieåu haïn phaûi löu Nguyeät ñeå xem thaùng haïn vaø löu Nhaät ñeå xem ngay haïn. Khi löu neân chuù troïng sao naøo ngaøy thaùng naøo khaéc vôùi tuoåi cuûa ngöôøi coù laù soá nhaát thì vieäc ñoaùn môùi mong xaùc thöïc ñöôïc. Sau ñaây; toâi xin trình baøy theâm phuù ñoaùn cheát ñeå tham vaøo caùch suy ñoaùn: Laïi xem sinh töû toaøn vieân, Vaän cung Thaùi tueá löu nieân cung naøo. Saùt, Döông (Kình) Thöông; Phuïc; Khoâng Haùo: Hoûa, Linh, Kî, Kieáp chieám vaøo haïn trung Dôû thay Ñaïi, Tieåu (Ñaïi haïn vaø Tieåu Haïn) truøng phuøng Ñeå tinh thuï aùm khoâng vong ñoù maø Aáy laø vaän haïn khoù qua; Laïi tham, Saùt, Phaù: Truùc la thoaùt naøo (Haïn Truc la) Ñeá töôùng Tam hôïp chieùu vaøo Hoaï may khoâng cheát bôû sao caùt phuø. CHUÙ YÙ: Khi bieát Ñaïi haïn cheát, muoán tìm Tieåu haïn phaûi caên cöù ôû Thieân baøn (voøng beân trong) tính tuoåi. Ví duï tuoåi Muøi thì caên cöù ôû naêm Muøi cuûa Thieân baøn laø 1 tieáp ñeán laø 13, 25, 37, 49, 61 v. v. . .. Khi ñeán giaùp naøo gaëp tuoåi ôû Ñaïi haïn xaáu thì tính tieáp töø ñoù töøng naêm leõ ñeán cung naøo maø gaëp phaûi KÌNH ÑAØ CÖÏ KÎ, KIEÁP SAÙT, THIEÂN KHOÂNG thì phaûi chuù yù löu nieân Thaùi tueá vaø xem kyõ ñeán caùc chính tinh, Taû Höõu, Hoàng, Ñaøo. Vì Taû Höõu Hoàng, Ñaøo veà giaø raát xaáu. Cöù theá luaän xem thaät caån thaän aét khoâng sai. Sau ñoù löu Nhaät vaø löu Nguyeät cuõng ñeán cung xaáu aáy khaéc roõ thôøi gian cheát.

SOÁ TÖÛ VI MAÃU
ÑIEÀN ÑOÀNG QUAN VUÕ – PHUÛ NOÂ DÖÔNG – AÂM THIEÂN THAM – MAÕ

PHAÀN THÖÙ IV

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Ñ. Hao Aâm Linh tinh Coâ thaân Th. Truø Th. Beänh phuø Q. phuø L. N vaê Vieät Khuùc Kî D. phuø Taû Töû phuø Long Th. Thöông Hyû Thaân Khoa Th. Quan Ng. Ñöùc 76 Töû

www.tuviglobal.com 134 Phi xöông Tueá phaù Th. Hö Lieâm

Moä Tuyeät SÖÛU PHUÙC PHAÙ Ph. Binh Ph. Caùo T. moân Quyeàn Th. Taøi DAÀN Th. Khoác Thai PHUÏ

Th. Phuï Höõu Phöôïng G. Thaàn 66 Th. Thoï Beänh Th. Khoå TRIEÄT

TYÙ

HÔÏI

TUAÁT

Kình Döông Th. Khoâng Q/ phuû Dieâu Y

Soá LAÕ THAÙI HAÄU Naêm Giaùp Daàn thaùng 3 ngay 7 – Giôø Daàn DAÄU Döông nöõ – Thuûy meänh Hoûa cuïc Caùch : Lieâm tham ñoàng ñoä Töû phuû vuõ töôùng chieáu. Hoäi MAÕO Song Loäc Maõ. Xöông Khuùc. THAÂN Th. Taû Höõu Khoa Töôùng Aán. Long Phöôïng Caùi Hoå Ñaøo THÌN TÎ NGOÏ MUØI

Döôõng MEÄNH LIEÂM TRINH Th. Tueá Toàn Ñ. Quaân B. Toaï L. Toàn C. Syõ Th. Giaûi 6 Sinh TUAÀN

GIAI CÔ – CÖÏ Ñ. Khoâng T. Thu Long Th. Söù ñöùc Löu haø Th. Phuùc 56 Suy TAØI Töôùng Töû vi B. hoå Q.aán T. Quaân H. caùi 46 Ñeá

BAØO Ñaø Ñ. Kieáp Tröïc phuø Q. Tuù Khoâi AÂ. Quang Th. Qui Löïc Só Hoàng Ñòa giaûi 16 Moäc

TÖÛ PHOÁI LÖÔNG TH. SAÙT phuùc Ñieáu T. Thai T. Hao Th. Long ñöùc Th. Hình Th. Ñöùc Hoaû Kieáp saùt 26 36 ÑÔÙI Laâm

NHAÂN XEÙT LAÙ SOÁ THAÙI HAÄU 1. Lieâm Tham ñoàng ñoï nam ña laõng ñaõng, nöõ ña daâm; 2. Lieâm ñaéc ñòa coù Töû vi chieáu hoäi Xöông Khuùc, trong phuù coù caâu Lieâm maø gaëp ñöôïc Töû vi Ôû cung mieáu vöôïng quyeàn uy ñoù maø . . .

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 135

Lieâm ñaéc ñòa Khuùc Xöông cuøng Laø ngöôøi vaên voõ anh huøng löôïc thao. 3. Song loäc ngoä maõ : Meänh baø Laõ Haäu chuyeân quyeàn : Song loäc ngoä maõ chieáu mieàn chính cung. 4. Töù linh trieåu Thaâm Meänh, coù Taû Höõu: Töù linh Caùi Hoå Phöôïng Long Coâng danh quyeàn theá vaãy vuøng moät khi 5. Sinh naêm Giaùp gaëp Thieân khoá (ôû cung Thaân) phuù coù caâu: Hoû ai Giaùp Kyû maáy ngöôøi Gaëp sao Thieân khoá tieàn rôøi baïn muoân 6. Xeùt veà nguõ haønh thì cung sao vaø meänh cuïc raát töông öùng 7. Cung meänh Lieâm Tham ñoàng ñoï nam ña laõng ñaõng, nöõ ña daâm chöa keå cung Noâ cuûa ñaøn baø maø coù Ñaøo Hoàng ngoä Moäc duïc, Dieâu Hæ – cung Phu laïi gaëp: Thaát saùt vuõ khuùc ñoàng danh Bao laàn hoân phoá môùi thanh ñöôïc chaêng. THIEÂN NOÂ Thaùi döông Vuõ khuùc Phaù quaân Ñaïi hao Thieân quí Phuïc binh Hoùa loäc Thieân khoâi Thieân thöông thai phuï Hoaù quyeàn Baïch hoå Long ñöùc Löu tuø Thieân phuùc Hoàng loan Thieân giaûi Ñòa giaûi 66 56 Vöôïng Laâm GIAÛI Thieân phuû Quan phuû Ñaø la Phuùc ñöùc Thieân ñöùc Quaû Thieân hình tuù Thieân söù TRIEÄT Suy TAØI Thieân cô Thaùi aâm H. Kî Loäc Toàn Ñieâu khaùch Thieân maõ Thieân khoác Baùc syõ Ñaåu quaân Löu haø Beänh TÖÛ

HÔÏI TÍ SÖÛU DAÀN QUAN Thieân ñoàng Beänh phuø Tueá phaù Vaên khuùc Soá KHOÅNG TÖÛ Naêm Canh Tuaát Thaùng11 Hoùa khoa Ngaøy 1 – giôø Tyù Thieân hö Quoác aán Döông nam – Kim meänh Thieân khoá TUAÁT Hoûa cuïc MAÕO 46 Caùch: Löông Ñoàng Cô Nguyeät Ñôøi Hoäi Song loäc Maõ Khoác Khaùch

Töû vi lang Tröïc phuø

Tham

Aân quang Kình döông Löïc syõ

Töû

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô ÑIEÀN Töû phuø Hyû thaân Linh tinh Ñaøo hoa DAÄU Nguyeät ñöùc 36 Moäc THAÂN TÎ Töôùng Aán. Caùch uy quyeàn THÌN

www.tuviglobal.com 136 PHOÁI Cöï moân Thaùi tueá Vaên xöông Thanh long Hoa caùi Thieân taøi Thieân thoï Moä BAØO Thieân töôùng Tieåu ha Thieáu döông Ñòa kieáp Thieân hyû Ñòa khoâng Thieân quan Thieân khoâng Löu nieân vaên tinh Thieân y Coâ thaàn Kieáp saùt Tuyeät

MUØI

NGOÏ

TUAÀN PHUÙC Phí lieâm Thieân vieät Quan phuø Phong caùo Taû Thieân truø phuï Tam thai Long trì

MEÄNH PHUÏ (THAÂN) Lieâm trinh – Thaát Thieân löông saùt Tang moân Höõu baät Ñöôøng phuø Baùt toaï Taáu thö Phöôïng caùt Hoûa tinh Thieáu Giaûi thaàn aâm Töôùng quaân Phaù toaùi

16 Döôõng PHAÂN TAÙCH SOÁ KHOÅNG TÖÛ: Löông vöông ôû Tí gaëp Thaùi döông, löông loäc, vinh hieån toät böïc, tính chaát thanh cao ñaïo haïnh, trung nghóa cöông cöôøng: Phuù : Löông ñaéc ñòa ñoàng vì xöông khuc Hoaëc Thaùi döông, Hoùa loäc hieån vinh Töø cung Tí tieáp lieàn ñeán Ngoï Coù Thieân löông hoäi chieáu Nguyeät tinh Aáy ngöôøi tai caùn tinh anh . . . Bôûi ñoù söï thoâng minh hôn ngöôøi laø nhôø ôû Nhaät Nguyeät, maëc daàu Nhaät coù Trieät, nhöng Trieät ôû Ngoï laø nôi aâm döông giao thoa taïo thaønh söï phoùng khoaùng, khoan hoaø, nhaân haäu, vaø chính tinh duø toát hay xaáu cuõng khoâng chòu aûnh höôûng nhieàu. Hôn nöõa Thaùi döông ôû ñaây laïi gaëp Thaùi aâm hoäi Baùt toïa taát laø baäc quí nhaân. Maø Nguyeät laïi gaëp Cô (Cô nguyeät ôû Thaân ñaéc ñòa neân vaên chöông quaùn theá) Xeùt thaáy cung thieân di coù tam hoaù lieân chaâu. Thaùi döông gaëp Loäc (Loäc Tí, Ngoï) taát vaên chöông loãi laùc maø ra ngoaøi ñöôïc ngöôøi ngöôøi kính troïng Ñeán cung Quan loäc coù Xöông khuùc, Töôùng aán, Loäc maõ chæ laøm veà ngheà vaên hoùa, khoâng ñaéc hoaïn loä ñöôïc, nhaát laø Cöï ñoàng ôû ñoù, neân Khoång Töû khoâng theå choïn con ñöôøng laøm quan beàn bæ Vaân haïn: Khoång Töû sinh naêm Tuaát maø tieåu haïn ñeán cung Thìn toái kî, ñaïi haïn ñeán cung Noâ naêm 61 tuoåi gaëp Thieân Löông Song Hao, Lieâm trinh Hoûa tinh, Thieân khoâng Kieáp saùt, Kình döông, Phaù toaùi. Maø tieåu haïn laïi gaëp löôõng Tueá, Kî, Tang Hö Khoác Ñieáu; khoâng nguy ñeán tính maïng laø vì ñaïi haïn coù Töû vi, Hoùa quyeàn, vì vaäy môùi bò tuyeät löông ôû nöôùc traàn.

26 Sinh

6 Thai

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 137

Ñeán naêm 73 tuoåi, tieåu haïn cuõng veà cung Thìn vôùi caùc hung tinh aùm haïi ñoù ñoùng ôû La Voõng maø Thaùi Tueá ôû ñoù raát ñoäc, ñaïi haïn laïi bò gaëp phaûi löông Tang moân Baïch hoå ngoä Thieân truø, Hö khoác löu nieân, maø veà giaø laïi gaëp caû Taû Höõu ñi vôùi hung tinh, ñuùng laø hai keå aâm coâng ñöa ñi veà coõi cheát. BAØO MEÄNh THIEÂN CÔ Maõ Hoûa L. toàn H. khoa B. syõ Löïc syõ Phuùc ñöùc 2 Ñôùi MUØI THAÂN PHUÏ TÖÛ – XAÙ Kình Xöông Quan phuø Khuùc Baïch hoå Long Ñaåu quaân Thöôïng Hoa caùi Moäc DAÄU TUAÁT PHUÙC Ñòa khoâng L. ñöùc Phuïc binh Ng. Ñöùc Th. Dieâu Th. Y Kieáp saùt Sinh ÑIEÀN THIEÂN PHUÛ Ñ. Hao Vieät Tueá phaù Th. Phuï Th. Hö Th. Taøi Th. Khoá Vaên tinh Döôõng QUAN THAÙI – AÂM Beänh phuø T. Thai Töû phuø H. Loäc

Ñaø Ñieáu khaùch Ph.Caùo Coâ Phaù toaùi Th. Truø 12 Laâm PHOÁI DÖÔNG B. Toaï Tröïc phuø Th. Long Th. Hình Löu haø 22 Vöôïng TÖÛ VUÕ – SAÙT Th. Tueá B. Toïa Tieåu hao Th. Thoï L. tuø Th. Giaûi Th. Khoác 32 Suy TRIEÄT TAØI ÑOÀNG - LÖÔNG Ñ. Kieáp H. Quyeàn Th. Khoâng Q. aán Töôùng quaân Th. Döông Th.quan Ñòa giaûi Beänh

NGOÏ

Soá HAÏNG VOÕ Naêm Ñinh Maõo Thang 8 Ngaøy12 – Giôø Maõo Aâm nam – Hoû meänh Thuûy cuïc Caùch : Cô nguyeät Ñoàng Löông – Tam Hoùa trieàu Löôõng hôïp coù Xöông khuùc – Töù Linh

HÔÏI

THÌN

MAÕO

DAÀN

SÖÛU

Thai

NOÂ THIEÂN (THAÂN) GIAÛI LIEÂM THAM TÖÔÙNG CÖÏ MOÂN Khoâi Tg. Moân Taáu thö H. kî Th. Aâm Q. phuû Taû Linh Phi lieâm Hoàng Th. Thöông Ñöôøng phuø Quaû Ñaøo Hæ thaàn Th. Söù Th. Ñöùc Th. Phuùc Töû Moä Tuyeät

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 138

NHAÂN XEÙT SOÁ HAÏNG VOÕ: Meänh Hoûa ñoùng cung hoûa, Thieân cô mieáu ñòa ña taøi, hoäi Thieân löông gioûi veà vuõ löôïc. Ôû ñoù Hoûa tinh mieáu ñòa laïi gaëp Khoa quyeàn voõ ngheä tinh thoâng. Ñaùng tieác laø Loäc toàn thuû meänh khoâng beàn, laïi gaëp caû Khoâng Kieáp neân haõm haïi coâng danh. Ñaïi haïn 32 ñeán cung Maõo gaëp haïn Truùc La gia Lieâm Vuõ, Thaùi Tueá Kình, Hoå, Song hao, laø caùch saám seùt. Ñeán tieåu haïn ñeán chung Thaân gaêp Cöï Kî Kieáp, Khoâng phuïc binh Thieân hình. Ñaïi tieåu nhö theá neân böùc töû ôû OÂ giang. “Haïn haønh Cöï Kî hung thaàn Phaûi phoøng nhöõng choán giang taân môùi laønh” Phuù noùi veà Haïng Voõ: Ai ñöông Haïng Voõ anh huøng Vì sao Cô Cöï Löông Ñoàng hôïp xung Cô mieáu ñòa ôû Ngoï cung Löông Ñoàng Cöï Nguyeät hôïp trong 1 mieàn Laïi theâm Khoa loäc, hoùa quyeàn Ba cung xung chieáu trieàn vieân moät beà. PHOÁI Ñaø Ñieáu BAØO PHAÙ B. toïa L. toàn A. quang Kî Khuùc Th. Maõ L. haø B. syõ Löïc syõ Tr. Phuø Th. Thoï PHUÏ TÖÛ PHUÛ Vieät Th. Khoâng Phuïc binh Xöông Th.phuï Kieáp saùt Hoàng Th. Truø Coâ thaàn Dieäu Th. Döông 5 15 Y Moäc Ñôùi TRIEÄT HÔÏI TÍ SÖÛU DAÀN PHUÙC THAÙI AÂM NAÊM KYÛ MUØI – THAÙNG8 Ñòa khoâng T. thai NGAØY 23 – GIÔØ DAÀN Tang Th. Quí AÂM NAM – HOAÛ MEÄNH Ñ. Hao THOÅ CUÏC Th.quang TUAÁT Caùch: Cô Cöï Ñoàng Löông MAÕO Döôõng Hoäi Taû Höõu Long Phöôïng MEÄNH THIEÂN CÔ H. caùi Kình Th. Khoá Hoûa Th. Tueá Q. phuø

25 Laâm TÖÛ VUÕ Hình Quaû tuù Caùo H. loäc Ph. Th. Long Phuùc ñöùc Th. Ñöùc

35 Vöôïng

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô TAØI ÑOÀNG B. hoå Tieåu Phöôïng

www.tuviglobal.com 139

Löông chính chieáu. Hôïp giaùp ÑIEÀN Xöông Khuùc. Töù Linh THAM trieàu Thaân meänh. Baïch hoå THÌN B. phuø H. Quyeàn Höõu DAÄU Kyø caùch Thuû taøi. Thieân Khoá thuû meänh Th. Aâm hao (ngöôøi sinh naêm Kyû) Th. Giaûi Thai Giaûi thaàn THAÂN MUØI THIEÂN LÖÔNG Ñòa kieáp Khoa Tueá phaù T. thö Thieân hö Phaù toaùi NGOÏ TÎ QUAN (Thaân) NOÂ LIEÂM TÖÔÙNG CÖÏ MOÂN Linh Khoâi Q. phuø Taû Phi lieâm Ñaøo Long Th. Khoác Th. Thöông Hyû thaàn Ng. Ñöùc Ñ. Phuø Töû phuø

45 Suy GIAÛI TH. SAÙT Ñaåu quaân Q. aán Thieân söù Th. Töôùng Th. Taøi Long ñöùc Thieân phuùc Ñòa giaûi 55 Beänh

65 Töû (TUAÀN)

75 Moä

Tuyeät

NHAÂN XEÙT LAÙ SOÁ KYÛ MUØI Cuoäc ñôøi: Sinh tröôûng phuù quí. Vì coù Taû höõu Long phöôïng Ñaïi haïn ñeán 21 tuoåi, ôû tieåu haïn gaëp cung La voõng coù Hình, Kî, Saùt phaù tham ôû cung Tuaát ngoä Thaùi tueá löu nieân bì tuø ñaøy nhöõng coù nhieàu Caùt tinh giaûi neân tai öông choùng qua. Thích bieän luaän, hoaït ñoäng vì tuùeâ kình hoäi. Trung haäu vì Cô Löông coù Hoùa Khoa. Ñaïi haïn 15 – 25 maát cô nghieäp vì Loäc Toàn bò Hoùa Kî chieáu, caùt xöù phuøng hung. Ñaïi haïn 45 – 55 môùi chòu ngoài yeân. Thích laøm vaên chöông vì giaùp Khuùc Xöông, tuy coâng danh laän ñaän vì Kình ñaéc caùch maø ngoä Cô haõm ñòa. Taøi coù maø thôøi vaän khoâng gaëp ñöôïc. Ñaïi haïn 55 trôû ra vinh hieån an nhaøn. BAØO PHOÁI TÖÛ TAØI PHAÙ TÖÛ VI TH. CÔ L. toàn Tieåu hao V. khuùc Thaùi tueá Th. Khoâi Th. Khoâng Th. Tang Th. Maõ L. haø Th. Long Phuï Th. Hình A.quang Baùc syõ Th. Phuùc Ñaø la Phaù toaùi Baùt toaï Löïc syõ Coâ thaân Th. Khoá Tröïc phuø Th. Döông Thieân thoï 12 32 42 Sinh Ñôùi Laâm 22

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Moäc (TRIEÄT) MAÕO DAÀN

www.tuviglobal.com 140

GIAÛI SAÙT Linh Ñ.khaùch Th. Söù Phöôïng Quoác aán

THÌN

Töôùng quaân SÖÛU Th. Giaûi NGOÏ Quaû tuù Giaûi thaân 52 NAÊM CANH – NGOÏ –Thaùng 9 Vöôïng Ngaøy 11 – Giôø Söûu Döông nöõ – Thoå meänh – THIEÂN Thuûy cuïc “Meänh voâ chính dieäu” Döông löông Giao hoäi Xöông Khuùc, Quang quí H. loäc Thai Toïa, Hoàng – Ñaøo – Hyû Taáu. Ph. Caùo MUØI TÍ T. thö Giaùp loäc cuûng loäc Ñaøo hoa Tieàn caùi haäu maõ caùch Th. Hæ Phuùc ñöùc Thieân ñöùc Thieân taøi Ñòa giaûi 62 THAÂN DAÄU TUAÁT HÔÏI Suy ÑIEÀN QUAN NOÂ THAM CÖÏ ÑOÀNG VUÕ TÖÔÙNG Taû phuï Khoa Hoûa B. hoå Quyeàn Hæ thaàn Ñ.kieáp Th. Thöông Long ñöùc Th. Khoác Th. Vieät Ñ. Phuø Th. Hö Phi lieâm Höõu baät Tueá phaù Th. Truø Beänh phuø Moä Töû Beänh

MEÄNH Kình V.xöông Dieâu Hoàng loan Y Tam thai Quan phuø Th. Quí Th. Aâm Vaên tinh 2 Döôõng PHUÏ PHUÛ LIEÂM

Phuïc binh Ñòa khoâng Q. phuø

Hoa caùi Long trì

TUAÀN

Thai

PHUÙC TH. AÂM Kî Th. Quan Ñ.hao Ng. Ñöùc Kieáp saùt Ñaåu quaân Töû phuû Tuyeät

NHAÄN XEÙT SOÁ CANH NGOÏ Cuoäc ñôøi: Luùc aáu nhi sung söôùng vì coù Thai toïa. Nhöng sang ñaïi haïn 12 –32 phaûi coù ñaïi tang, ñeán ñaïi haïn 32 – 42 cuõng theá. NÖÕ MEÄNH : maø coù Xöông Khuùc gaëp Ñaøo Dieâu taát thích vaên thi Super Ca haùt laõng maïng, ña tình, nhöng may gaëp ñöôïc Thieân hinh, Thieân quí neân trôû thaønh ñöùng ñaén : Phuù: Thoùi daâm daät xöôùng hoøa keùm phuùc

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 141

Aáy vaên Xöông vaên Khuùc ai khen . . . Kìa ngöôøi phöôïng chaï loan chung Ñaøo Dieâu soá aáy trong loøng chaúng trinh Nhöng gaëp ñöôïc Quí, Hình, Töû phuû Daï saét vaøng naøo sôï lung lay Ôû ñay laïi coù caû Hoàng Ñaøo Hæ goïi laø tam minh neân giöõ ñöôïc ñoan chính tuy phaûi laøm keá thaát. Nhöng cung “Phoái thì Nguyeät ñöùc Ñaøo tinh. Trai laáy vôï ñeïp gaùi laønh choàng sang. Soá ung dung veà sau vì tieàn maõ haäu caùi. (ñi ngöïa voù loïng che) nhöng ñaùng tieác vì sinh phuøng baïi ñòa phaùt khoâng beàn. Mong ôû cung Phoái hôn. GIAÛI THIEÂN TAØI CÖÏ MOÂN THAM LIEÂM TH. TÖÔÙNG Khuùc Q.tuù H. loäc Ñieáu T.hao Th. Vieät Ph. Ñöùc Th. Söù K. saùt Ñ.phuø An quang Töôùng quaân Tröïc phuø Th. Ñöùc Th. Truø Th. Quí Ñòa giaûi 66 Hoàng Taáu thö Thieân quan Thieân taøi Vöôïng Thieân giaûi TUAÀN Laâm Suy MAÕO THÌN TÎ NOÂ NGOÏ TH. AÂM B. hoå Ph. Caùo Hoûa Thanh Long Th. Thöông Hoa caùi DAÀN naêm Giaùp thaân – thaùng 12 MUØI 56 Ngaøy 25 – Giôø Daàn Ñôùi Döông nam – thuûy meänh – QUAN (thaân) Hoûa cuïc TH. PHUÛ Meänh voâ chính dieäu hoäi Taû H. baät SÖÛI T. thai THAÂN Höõu Quang Quí Thai toïa Hôp Löïc syõ Loäc cuõng loäc caùch Long ñöùc Thieân khoá 46 Moäc TÍ ÑIEÀN Tueá phaù Loäc Toàn HÔÏI PHUÙC TÖÛ PHAÙ TUAÁT DAÄU PHUÏ TH. CÔ TÖÛ ÑOÀNG LÖÔNG Thaùi tueá v. xöông Th. Hinh Thai phuï Linh tinh Phi lieâm Beänh
TRIEÄT

PHOÁI VU SAÙT Th. Khg H. Khoa Ñ.khoâng Ñaøo Phaù toaùi Hyû thaàn Löu haø Th. Phuùc Th. Döông Töû BAØO TH. DÖÔNG Kî Q.aán Tang Khoác B. phuø

Moä

MEÄNH Ñ. Hao Taû phuï

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Th. Hö Phöôïng Th. Maõ B. syõ Giaûi thaàn Ñaø la Ñòa kieáp Q.phuø Töû phuø H. Quyeàn Th. Khoâi Ng. Ñöùc Th. Hyû 26 Döông Phuïc binh Q. phuø Th. Dieâu Th. Y 16 Thai

www.tuviglobal.com 142 Long Coâ thaàn Ñaåu quaân B.toaï

36 Sinh

Th. Ñöông Th. Thoï 6 Tuyeät

NHAÁN XEÙT SOÁ GIAÙP THAÂN Nhaän xeùt thaáy cuoäc ñôøi moà coâi meï töø beù, xem cung Phuï maãu thaáy aâm döông phaûn boái ngoä Linh Hoûa hình phuïc, Hoå, nhöõng Thaùi döông haõm gaëp ñöôïc Hoùa Kî. Meänh coù Song hao maø gaëp tuoåi Daàn, Thaân raát hôïp neân thoâng minh. Thieáu thôøi thích ngao du 4 beå tìm hoïc hoûi, muoán tìm hieàu saâu roäng. Tuy haõm chôi song luùc hoïc thì say meâ khoâng keùm. Ôû ñaây Hao laïi gaëp ñöôïc Tuyeät laø haïng khoân ngoan nhöng hôi tính suy lôïi haïi khoâng thaät loøng. Coù nhieàu tham voïng nhöng khoù toaïi nguyeän. Coù Aân Quí ñoùng Muøi ñaéc caùch “Quí, Aân Muøi Söûu haïng caàu Ñöôøng maây gaëp böôùc cao saâu cöûu truøng” Naêm 20 tuoåi ñaõ ñoã toaøn cöû nhaân luaät. Bôûi Meänh voâ chính dieäu neân luùc nhoû lao ñao, khoâng soáng cuoäc ñôøi bình laëng ñöôïc, song veà sau seõ höôûng ñöôïc quí hieån, nhaát laø sinh Giaùp maø gaëp ñöôïc Thieân khoá. “hoûi ai Giaùp, Kyû maáy ngöôøi Gaëp sao Thieân Khoá tieàn rôøi baïc muoân” Nhöng cung Phoái xaáu vì Vuõ Saùt khoù mong maõn yù toaïi loøng.

PHOÁI TÖÛ PHUÛ – VUÕ ÑOÀNG Loäc Ñòa kieáp Long L. haø toàn Ñ. Khoâng H. loäc Tam thai Töû phuø Ñ.hoa Ñaø la Löïc syõ Ng. Ñöùc Th. Khoác B.syõ Q. phuø 34 24 Sinh Döôõng
TUAÀN

MEÄNH(thaân) BAØO DÖÔNG – AÂM THAM Kình Ñ. Giaûi Ph.binh H.quyeàn Tueá phaù Th.vieät Th.truø Löu haø Ph. Caùo Ñaåu quaân Th. Giaûi Q.phuø Long ñöùc 14 Thai 4 Tuyeät
TRIEÄT

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô TAØI PHAÙ Linh HÔÏI TÍ SÖÛU DAÀN

www.tuviglobal.com 143 PHUÏ CÔ – CÖÏ B.hoå Phöôïng Ñ.hao Th. Hình

Höõu Naêm Kyû Söûu – Thang Gieâng V.xöông Ngaøy26 – Giôø Ngoï Aân quang AÂM NAM –HOÛA MEÄNH Th. Long KIM CUÏC Th. Aâm TUAÁT MAÕO 44 Moäc Caùch: Saùt phaù lieâm tham caùch Khoâi vieät töôùng aán thai caùo. Quyeàn tinh nhaäp mieáu caùch Thaát Saùt cö Quan loäc. GIAÛI Phuø: Hoàng xöông Lieâm Khoâi phuø trì Tang DAÄU Saân roàng daán böôïc teân ghi THÌN Tieâu hao Cöûu truøng Th.söù

B.toaï

54 Ñôùi THIEÂN LIEÂM

THAÂN NOÂ

MUØI

NGOÏ

Th.dieâu H.caùi T.thö Hoàng Tueá Phaù toaùi Th. Töông Th. Thöông Q.aán Kieáp saùt Th. Döông Th.phuùc Th.khoá 74 66 Vöôïng Laâm Coâ Th.khoâng

QUAN SAÙT Phi lieâm Th.khoâi Tröïc phuø Th.phuï

Th.quan Hoûa Taøi thoï Giaûi thaân Vaên tinh Moä PHUÙC TÖ – TÖÔÙNG Kî Khuùc Quaû tuù Taû phuï B.phuø Th. Quí Ph.ñöùc Th.ñöùc Töû ÑIEÀN LÖÔNG Ñieáu Hoùa khoa Ñöôøng phuø Th. Maõ Hæ thaàn

Suy

Beänh

NHAÂN XEÙT SOÁ KYÛ SÖÛU Chuù yù: Ngöôøi sinh naêm Giaùp, Kyû maø gaëp Tham ñoùng Meänh ôû cung Mieáu Vöôïng ñaéc ñòa thì raát thích hôïp, seõ ñöôïc höôûng phuù quí, nhöng phaûi ngoaøi 30 tuoåi. Tính chaát ít thích ngoài yeân, luùc naøo cuõng thích hoaït ñoäng nôi ñoâng ngöôøi. Soá naøy hôïp vôùi kinh doanh kyõ ngheä hoaëc quaân binh hôn laø vaên hoïc. Cung Baøo coù Nhaät Nguyeät gaëp Hæ thaàn coù anh em dò baøo (nhaát laø coù caû Thai Vöôïng ) phuù : Aâm döông chieáu vôùi Hæ tinh Aâm cuøng Thieân phuùc cuõng sinh dò baøo.

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô BAØO LÖÔNG Ñaïi hao Coâ thaàn MEÄNH SAÙT PHUÏ Ñaø la V.xöông Q.phuø V.khuùc Th. Hyû Aân quang Töû phuø Ng.ñöùc Th. Khoâi Th.khoá Long Th.phuùc

www.tuviglobal.com 144 PHUÙC LIEÂM Ñòa khg Loäc Toàn Tueá phaù Th. Quí Th. Dieâu Ph.caùo Th.y Giaûi thaân Th. Hö Th. Maõ L. haø B.só Th. Taøi 23 Tuyeät ÑIEÀN Kình Thai phuï Phaù toaùi Löïc só Long ñöùc

Ph.caùo Ph. Binh Th.aâm Q. phuø

Beänh PHOÁI TÖÛ – TÖÔÙNG Hoûa Q.aán Khoác Hình Tang B.phuø Suy TÖÛ CÖÏ CÔ Th.khoâng MAÕO NGOÏ

3 Töû

TUAÀN TRIEÄT

13 Moä TÎ

THÌN

DAÀN MUØI

Naêm Canh Daàn – thaùng 8

Höõu B. toïa SÖÛU Ñaøo Hæ thaàn Th. Döông Th. Giaûi Vöôïng TÍ

Ngaøy muøng moät – Giôø Maõo Döông nam – Moäc Meänh – Moäc cuïc Meänh : Saùt Phaù Tham hoäi THAÂN B. hoå Khoâi Vieät. Thaân: Töû phuû Vuõ Ng.töôùng Töôùng hoäi Quyeàn Loäc, quang Quí Töôùng aán Long Phöôïng.

33 Thai QUAN PHAÙ Th. Long H. caùi

43 Döôõng HÔÏI TUAÁT DAÄU THIEÂN (Thaân) PHUÛ VUÛ Ñieá quyeàn Linh

TAØI THAM Ñòa kieáp Th. Tueá Phi lieâm Th. Truø

GIAÛI DÖÔNG – AÂM Kî H. Loäc Taáu thö Th. Vieât Quaû tuù Hoàng Th. Thoï Th. Söù Ñòa giaûi Ñöôøng phuø Tröïc phuø

73

NOÂ ÑOÀNG T. hao H. Khoa Taû H. Th. Thöông Kieáp saùt Thieân quan Töôùng Phuùc ñöùc Th. Ñöùc Vaên tinh 53

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Laâm Ñôøi 63 Moäc

www.tuviglobal.com 145 Sinh

NHAÂN XEÙT SOÁ CANH DAÀN Chuù y: MEÄnh döông ñoùng cung Döông. Thaát saùt mieáu ñòa ôû Ngoï taát coù taøi can. Gaëp Thieân phuû chính chieáu; theo phuù ta thaáy: Phuû phuøng Thaát saùt chí khoân Vieäc laøm meïnh baïo nhöõng toan hôn ngöôøi Tuy nhieân ôû ñaây Saùt gaëp Quyeàn neân hay lieàu lónh deã thaát baïi trong ñôøi, maø laïi bò Tuaàn Trieät ñöông ñaàu taát traéc trôû söï nghieäp coâng danh. Phaûi ngoaøi 33 tuoåi môùi thaáy hanh thoâng vì Thaân cö Thieân di ñöôïc ñaéc caùch. taát coù coâng danh vaø hieån ñaït. GIAÛI TAØI DÖÔNG PHAÙ Tang H. quyeàn Ñaïi hao H.khoa Coâ Th. Maõ Th.truø V.khuùc Phaù toaùi Q.aán Th.khoâi B.phuø Th.phuùc Th.aâm Th. Thoï Th.hæ Ñòa giaûi Th.giaûi Vaên tinh Beänh Töû
TRIEÄT

TÖÛ CÔ Th.hình Th. Binh Ñaåu Q.phuø

PHOÁI TÖÛ PHUÛ V.xöông Long Kî Th. Phuï Phöôïng Ñaø Ng.ñöùc Aân quang Kieáp saùt Th.quí Q.phuû H.caùi Töû phuø G.thaàn Tuyeät THAÂN BAØO AÂN Ñòa khoâng Loäc toàn Th. Hö Th.quan Tueá phaù B.só

Moä DAÄU

THIEÂN VUÕ Th.khoâng Ph.caùo Hæ thaàn Th.khoá Th.döông 63 Suy NOÂ ÑOÀNG Th. Tueá Th.khoác Phi lieâm Löu haø 53 Vöôïng QUAN(Thaân) SAÙT Ñöôøng phuø Taû Tröïc phuø Tam thai

HÔÏI

TUAÁT

Naêm Taân Maõo – Thaùng11 MUØI Ngaøy 13 – Giôø Daàn Am nöõ – Moäc meänh – Moäc cuïc Caùch : Tham vuõ ñoàng haønh hoäi Khoâi Vieät. Giaùp song loäc SÖÛU Phuùc cung : Coù Hoàng Ñaøo NGOÏ Laø caùch Nga mi taùc aùng

Thai MEÄNH THAM Kình Löïc só Long Ñöùc 3 Döôõng PHUÏ CÖÏ

THÌN TÎ PHUÙC ÑIEÀN LIEÂM – TÖÔÙNG LÖÔNG Höõu Ñieáu Töôùng quaân T. hao B. toïa Ñòa kieáp Th. Taøi Linh

DAÀN

MAÕO

B. hoå Hoaû

H.loäc Th. Long

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Th.vieät Quaû tuù Taáu thö Hoàng Dieâu Ñaøo Y Th. Ñöùc Ph. Ñöùc

www.tuviglobal.com 146

43 Laâm

Ñôùi

23 Moäc

13 Sanh

NHAÂN XEÙT SOÁ TAÂN MAÕO Chuù yù: Aâm döông ôû cung meänh vaø Cuïc ñeàu hôïp. Tham mieáu ñòa, ñaëc bieätn nhaát hung tinh ñaéc caùch laø Kình döông ñoùng töù moä laø haïng vöôïng phu ích töû, ñoan trang thaúng thaén trong moïi vieäc, ñaéc caùch nhaát laø Meänh giaùp Song loäc. Thaân cö Quan Loäc coù Xöông Khuùc Khoâi Vieät veà sau thích vaên chöông vaø coù ñaïi khoa. Nhöng caàn xem cung Phu tuy coù Töû Phuû Ñaøo, Nguyeät Ñöùc Song gaëp Hoùa Kî, Ñaø, Kieáp Saùt aét coù luùc buoàn ñau, phieàn toaùi. PHUÏ LIEÂM, THAM Kî Th. Vieät Th.tueá Phöôïng Ñöôøng phuø T.thai Hæ thaàn Th. Phuùc Giaûi thaàn Ñòa giaûi Laâm MEÄNH AÂM Quaû H.khoa Beänh phuø A.quang Tröïc phuø Th.hæ Th.khoá 5 Vöôïng PHUÙC CÖÏ Phi lieâm H.quyeàn Th.khoâng Ñaøo Linh Th.quan Th.döông Th. Giaûi ÑIEÀN QUAN(Thaân) TÖÔÙNG ÑOÀNG, LÖÔNG Tang Taáu thö Hình Coâ Q.aán Hoûa Töôùng Ñòa kieáp Th.aâm

TUAÀN

Ñôùi MAÕO THÌN TÎ

Moäc NGOÏ

DAÀN MUØI

Naêm Quí Tî – Thaùng 11 Ngaøy muøng boán – Giôø Thaân Aâm nam – Thuû meänh

T.hao Quan phuø Phaù toaùi

Sinh NOÂ SAÙT, VUÕ

Long B. toaï Th.taøi

75 Döôõng

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô BAØO PHUÛ Ñ.hao Th.khoâi Ñ.khoâng vaên tinh Ñieáu Ñaåu quaân

www.tuviglobal.com 147

Thoå cuïc THIEÂN Cô Nguyeät Ñoàng Löông DÖÔNG SÖÛU Toàn Khoa Töôùng aán THAÂN Töû phuø Hoàng Quang quí – Giaùp Khoâi Vieät Th. Truø Th.quí Ph.caùo Th. Long Ng.ñöùc 65 15 Thai Suy TÍ HÔÏI TUAÁT DAÄU TÖÛ GIAÛI PHOÁI TAØI TÖÛ, PHAÙ Ñaø Maõ Phuïc binh Taû TH- CÔ H.loäc Löùc só Kieáp saùt Xöông Kình Loäc toàn Tueá phaù H.caùi Löu haø Th.phuï Hoå Höõu Thieân dieâu Th. Thoï Ph.ñöùc Khoác Khuùc Thieân hö Th.ñöùc Q.phuø B.só Th.y Long ñöùc 35 55 25 45 Töû Tuyeät Beänh Moä
TRIEÄT

Cöôùc chuù; Meänh coù Nguyeät haõm ñòa, nhöng ñöôïc lôïi laø aâm nam maø laïi hoäi ñöôïc Khoa loäc, Xöông Khuùc, Hoàng Hæ, Sinh vöôïng, giaùp Khoâi Vieät neân seõ thaønh ñaït khoa danh. Tuy taùnh öa nhaøn taûn vaø thích ngao du Veà sau coù coâng danh vì Thaân cö Quan coù Taû Höõu Aán Töôùng Xöông Khuùc Khoa Toàn ñaéc caùch. ñaïi haïn 35 tuoåi hoaïnh phaùt.

QUAN(Thaân) LIEÂM, THAM Phuïc Ñieáu

Taû Maõ B.toaï Tröïc phuø Th.truø

Ñ.Hao Th.thöông

NOÂ CÖÏ

THIEÂN TÖÔÙNG Hoa caùi V.khuùc B.phuø Th.tueá Vaên tinh Hoûa

86 Tuyeät TUAÀN

76 Moä

66 Töû

GIAÛI ÑOÀNG, LÖÔNG Th.khoâng quyeàn Coâ Hoàng Ñaåu Th.vieät Kieáp saùt V.xöông Ñ.phuø Hæ thaàn Th.döông Th.taøi Th. Phuùc Ñòa giaûi 66 Beänh

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô ÑIEÀN AÂM HÔÏI TÍ SÖÛU DAÀN

www.tuviglobal.com 148 TAØI VUÕ SAÙT Phi lieâm Tam thai Tang Höõu Ñòa khoâng Th.giaûi 46 Suy TÖÛ DÖÔNG

Kî Ph.caùo Kình Thieân quang Naêm Aát Muøi – Thaùng 2 Quaû Ph.ñöùc Ngaøy Muøng 5 – Giôø Daàn Q.phuø Ph.ñöùc TUAÁT MAÕO Aâm nam – Kim meänh Thai Hoûa cuïc PHUÙC Töû vi, Saùt Phaù Lieâm Tham PHUÛ Caùch hoäi Khoa Maõ, Taû Höõu B.hoå Loäc toàn Thai Toïa hôïp Loäc. THÌN Phöôïng DAÄU Hoa caùi cö Thieân di Saùt Th.quí Phaù lieâm tham phuøng vuõ khuùc B.syõ G.thaàn Döôõng THAÂN MUØI NGOÏ TÎ BAØO MEÄNH PHUÏ CÔ TÖÛ, PHAÙ H.loäc H.khoa T.hao Ñaø la Th. Hyû Ñòa kieáp Th.khoâi Th.long Töû phuø Th.dieâu Löïc syõ Tueá phaù Ñaøo Th.khoá Linh Th.y Long ñöùc Phaù toaùi Th.thoï Th. Hö Ng.ñöùc 16 6 Ñôùi Moäc Sinh

Th.hình Löu haø

Taáu thöù Th.aâm

36 Vöôïng PHOÁI Q.phuù Long Th.khoác Aân quang Quoác aán Töôùng quaân

26 Laâm

Cöôùc chuù: Töû vi cuûa tuoåi Aát Muøi, Trong phuù coù caâu: Meänh thaân: Töû Phaù ôû cung Söûu, Muøi, Thìn, Tuaát baát trung baát nghì. Nhöng neáu laø tuoåi Söûu, Muøi, Thìn, Tuaát thì phaûn caùch vi giai, laø ngöôøi chí hieáu, Nhöng Töû vi ñaây maát löïc vì Kieáp Khoâng neân khoâng taêng cho caùch cuoäc Thaân Meänh ñeïp hôn ñöôïc. Töông lai laø keû cô chæ, gioûi veà kyõ ngheä kinh thöông khí cuï, vaø coù ñòa vò khaù giaû. Ñaïi haïn 26 tuoåi coù Töù lieâm ngoä Loäc, baét ñaàu höng vöôïng veà coâng danh, taøi loäc GIAÛI CÔ Kieáp saùt Loäc Toàn Kình H. quyeàn Ñieáu Th. Quan B.só TAØI TÖÛ VI V. khuùc T. thai Löïc só Th.taøi TÖÛ Th. Hình Q.tuù L. haø Tr.phuø Hoàng Th. Long PHOÁI PHAÙ Th. Tueá H. khoa Linh V.xöông Tieåu hao B.toaï Th.phuï

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Ph.ñöùc Th.ñöùc Ñ.giaûi Th.giaûi

www.tuviglobal.com 149 Vaên tinh

Beänh TUAÀN TRIEÄT

Töû

Moä

Tuyeät

Hoaû Hoå Ñaø

MAÕO THIEÂN NGOÏ SAÙT Ph. Caùo H. caùi Th. Khoá

THÌN

DAÀN 63 MUØI Suy NOÂ DÖÔNG LÖÔNG Phuïc binh Th.quí Long ñöùc SÖÛU

Naêm Bính Thaân – Thaùng 11 Ngaøy17 – Giôø Daàn Döông nam – Hoûa meänh Moäc cuïc Töû phuû Vuõ töôùng. Giaùp Khoâi vieät Thieá aâm, Thieáu döông

BAØO Th. Khoâng Th. Vieät Ñòa khoâng Ñaøo Phaù toaùi Tg.quaân Ng.ñöùc Th.döông Thai MEÄNH PHUÛ, LIEÂM Kî Taáu Tang Th. Thoï Khoác Ñg.phuø 3 Döôõng

THAÂN

Vöôïng TUAÁT DAÄU PHUÙC ÑIEÀN QUAN(Thaân) THAM CÖÏ ÑOÀNG VUÕ TÖÔÙNG Höõu Ñ. Kieáp H. Ng. Töôùng Ñ.hao Taû Phöôïng Tueá phaù Maõ Loäc Hæ thaàn Q. aán Th. Hö Phöôïng B.phuø Th.phuùc Th, Hæ G. thaàn Töû phuø 23 43 Moäc 33 Laâm Ñôùi TÍ HÔÏI

PHUÏ AÂM Phi lieâm Th.khoâi Coâ thaân Aân quang Th. Dieâu Th.aâm Th.y 13 Sinh

Cöôùc chuù:Töû vi cuûa tuoåi Bính Thaân Caùch ñeïp, nhöõng Thieân phuû ngoä Tuaàn Trieät, khoâng coù nhieàu trung tinh hoäi, tuy ñöôïc löôõng giaùp toát. Nhaát laø tuoåi naøy sinh vaøo giôø Kim xaø. Cuoäc soáng laän ñaän coâng danh, deã vaøo voøng lao lyù, duø hoïc khaù coù khieáu vaên chöông. Cung Phoái, xaáu, cuoäc ñôøi ñôn ñoäc, buoàn thöông, baát maõ. Buø laïi Thieân maõ ôû Quan loäc, Hoa caùi ôû Thieân di ra ngoaøi ñöôïc quí meán. Ñaïi haïn33 boäc phaùt vaø nhieàu thay ñoåi toát.

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 150

Ñaëc bieät Cung, Meänh Sao, ñeàu vöôïng theo lyù giaûi aâm döông theá laø cuoäc ñôøi toát ñeïp, vaø phaù ñöôïc giôø Kim xaø. QUAN (Thaân) CÔ Kî L.toàn Taû Linh Löu haø Hoàng Aân quang Lg.ñöùc B.só Sinh
TUAÀN

GIAÛI THIEÂN PHAÙ Phuïc Th. Vieät V.xöông Ph.ñöùc Ñ.hao Kình V.khuùc Maõ Th.ñöùc Ñieáu Hoå Khoác Th.phuï Q.phuø Ñòa giaûi 64 Th.truø Vaên tinh 54 Tuyeät Thai Döôõng NOÂ TÖÛ DAÄU THAÂN MUØI NGOÏ TAØI Ñ.khoâng H.khoa Tröïc phuø Höõu B. phuø Th.quùi Th.giaûi 44 Moä TÖÛ PHUÛ LIEÂM

Naêm Maäu Tuaát – Thaùng 2 Ngaøy 23 – Giôø Daàn Döông nöõ – Moäc meänh Kim cuïc TÎ Caùch: Cöï Ñoàng hoäi Khoâi Vieät Taû Höõu Quang quí, PHUÙC Töôùng Aán, Khoa Loäc. Döông – Löông Sinh Vöôngg hôïp Loäc THÌN Töû phuø Ñaøo HÔÏI Giaùp Long Phöôïng Thaân: Th.tueá H.caùi Th. Long Cô Cöï Ñoàng Aâm hoäi tam hoùa, Th.hình Hæ thaàn T.thai Taû Höõu, Quang Quí Ñ.phuø Th.quan Töôùng aán. Toaï qui höôùng quí caùch Th.phuùc Ng.ñöùc 34 Th.thoï SÖÛU DAÀN MAÕO TÍ Töû Ñôùi MEÄNH PHOÁI PHUÏ BAØO CÖÏ ÑOÀNG AÂM THAM VUÕ TÖÔÙNG Th.khoâi Tang Khoâng H.quyeàn T.hao Long Ñ.kieáp Phaù toaùi T.quaân H.loäc B. toïa Hoûa Th. Dieâu Q.aán Th. Hæ Phöôïng Coâ Y Th.khoá Th.aâm Taáu thö Kieáp saùt Q.phuû 4 Th.taøi G.thaàn Ñaåu quaân Vöôïng Phi lieâm 24 TRIEÄT Beänh Laâm 14 Suy Ñaø Ph.caùo Tueá phaù Th. Hö TUAÁT Moäc

ÑIEÀN SAÙT

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 151

Cöôùc chuù: Meänh Thaân ñeàu coù ña trung tinh hoäi, Song Cöï Ñoàng haõm ñòa : ÔÛ ñaây Ñoàng boaù hieäu moät taät beänh ôû maét hay noäi thöông. Cöù ôû ñaây haõm ñoái vôùi nöõ meänh taát coù töôùng laï, ai troâng cuõng öa, nhöng laø ngöôøi chua ngoa, ñôøi tình aùi dang dôû, tính laúng lô. Tuy xeùt veà aâm döông thì cung meänh cuïc ñöôïc ñaéc caùch neân cuoäc ñôøi cuõng thöøa thaõi; luùc trung nieân ña baát maõn hoaøi, nhöng ñaïi haïn 24 coù tieàn cuûa, ngoaøi 36 ñöôïc ung dung TÖÛ DÖÔNG PHOÁI PHAÙ BAØO CÔ MEÄNH (Thaân) TÖÛ, PHUÛ H. caùi Phuïc binh Th. Vieät Th. Taøi Kieáp saùt Th. Khoá Th. Thoï Thieân truø Th.ñöùc Ph.ñöùc 4 Tuyeät
TRIEÄT

Ñaø Ñaåu quaân só Th. Hö Tueá phaù

Maõ L. Haø Löïc

L. toàn Th. Phuï Long ñöùc B.syõ

TUAÀN

34 Sinh TAØI VUÕ

24 Döôõng MAÕO H. Loäc Höõu Khuùc Hoàng DAÄU Ng.ñöùc THÌN

Kình Hoå Khoác Dieâu P.phuø

14 Thai NGOÏ

Kî Töû phuø

44 Moäc

GIAÛI ÑOÀNG T.hao Long Th. Hình Q.phuø

Coâ

54 Ñôùi QUAN NOÂ THIEÂN LIEÂM, TÖÔÙNG LÖÔNG SAÙT H. khoa Th. Khoâng Ñ. Hoa Ph.caùo Tang Toïa Phi lieâm Th. Khoâi Q.aán Aân quang Thai Töôùng quaân Th.döông Ñ.giaûi Th.quí Thieân giaûi

MUØI Naêm Kyû Hôïi – Thang 7 Ngaøy 28 – Giôø Tí Am nam – Moäc meänh – Kim cuïc Caùch: Töû phuû vuõ Töôùng caùch hoâi Khoâi Vieät, Quang quí Moä SÖÛU Töôùng aán Ñaøo hoàng, Hoùa loäc.THAÂN PHUÙC Ñaøo hoa cö Quan Thieân Khoá THAM Thuû meänh Linh H. quyeàn Quaû Taû B.phuø Xöông Tr. Phuø Th.hæ TÍ HÔÏI TUAÁT DAÄU Töû ÑIEÀN CÖÏ

Ñ.hao Th.quan Hoûa Ñieáu Phaù toaùi

PHUÏ AÂM

Vaên tinh

Th. Phöôïng Ñòa kieáp Ñòa khoâng

tueá

Hæ thaàn Giaûi thaàn

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Thieáu aâm Thieân phuùc 64 Laâm

www.tuviglobal.com 152 Q.phuø

74 Vöôïng

Suy

Bònh

Cöôùc chuù: Töû vi cuûa tuoåi Kyû Hôïi: Meänh Moäc an cung Thaân laø tuyeät ñòa, tuy ôû ñaây ñöôïc caùch Töû Phuû Khoâi Vieät v.v. . . neân goïi laø caùch tuyeät xöù phuøng sinh cöùu giaûi cho tuyeät ñòa, song cuoäc ñôùi taát khoâng traùnh ñöôïc söï thaêng traàm nhanh choùng. Hôn nöõa soá naøy laïi coù Ñaøo cö Quan, gaëp Khoâi Vieät taát hoïc gioûi vaø coù tieàn: Phuù :Ñaøo hoa cö Quan raát hay Giaøu sang soá ñaõ saün tay trôøi daønh Laïi ñöôïc Thieân Khoá thuû meänh; ngöôøi sinh naêm Kyû laø ñaéc caùch: Hoûi ai giaùp Kyû maáy ngöôøi Gaëp sao Thieân Khoá tieàn rôøi baïc muoân Tieåu haïn nhöõng naêm 25. 26, 37, 39, 51 ñaùng lo bieán coá PHOÁI TÖÛ TAØI TÖÔÙNG CÖÏ THAM, LIEÂM Th. vieät Tang Phöôïng T.hao H. loäc Höõu Höõu Th. Coâ Th.quí Th.quí döông Thieân quan Töôùng quaân Th. khoâng Th. hyû Th. aâm Th. dieâu Vaên tinh Y Kieáp saùt Ñôùi Moäc Th. truø Sinh SÖÛU DAÀN HÔÏI TÍ GIAÛI AÂM Th. tueá T. Thai Th.söù H. caùi Naêm Giaùp Thìn – Thaùng 5 Th. long TUAÁT Ngaøy muøng chín – Giôø Daäu MAÕO Döông nam – Hoûa meänh 74 Kim cuïc Döôõng BAØO ÑOÀNG, LÖÔNG Phi lieâm Taû Q.phuø Long Ñòa kieáp Aân quang Th. thoï 12 Laâm

TRIEÄT

MEÄNH SAÙT, VUÕ Ñaåu H. Khoa Töû phuø Ñaøo L. Haø Hæ thaàn Thieân phuùc Ng.ñöùc 4 Vöôïng

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô THIEÂN (Thaân) PHUÛ Kình Th.phuï Tröïc phuø Löïc só 64 Thai
TUAÀN

www.tuviglobal.com 153 PHUÏ DÖÔNG Kî B. toaï Hö Q.aán Tueá phaù Thieân khoá B.phuø 14 Suy PHUÙC

Saùt Phaù Lieâm Tham caùch hoäi Tam Hoùa, Xöông Khuùc, löôõng DAÄU THÌN

NGOÏ TÎ ÑIEÀN QUAN NOÂ CÔ TÖÛ, PHAÙ Ñieáu Loäc toàn Th. taøi Ñaø H. Quyeàn Phuïc Th. thöông Th. giaûi Th. Khoâi Hoå Th. Maõ Hình Linh V. L.tuø B. syõ Ñòa khoâng Xöông Quaû V. Khuùc 34 Q.phuø Ph.ñöùc 54 Töû 44 Th.ñöùc Tuyeät Moä

THAÂN

MUØI

Ñ.hao ñöùc Hoûa

Long

Hoàng Ñòa giaûi Ph.caùo

24 Beänh

Cöôùc chuù: Töû vi cuûa tuoåi Giaùp Thìn. Meänh cuïc töông khaéc nhöng cuïc hôïp vôùi cung vaø chính tinh thaønh ra ñaéc caùch. ôû ñaây coù löôõng Ñeá hoäi tam hoùa chuû veà uy quyeàn laõnh ñaïo. Vuõ Khuùc hôïp Vaên Khuùc tính chaát anh huøng nhaát laø tuoåi Giaùp Daãu coù Ñaø Kình Linh Kieáp nhöng gaëp Töû vi hoùa giaûi caû. Phuù : Tham Lieâm Vuõ Phaù chieáu vaøo Meänh vieân coù Ñeá doài dao laém thay . . . Vuõ Khuùc Vaün Khuùc raát hay Ôû nôi ñaéc ñòa laø tay anh huøng Thi cöû taát deã ñaït, vaên chöông loãi laïc, aâm nhaïc tinh thoâng, ôû ñaây Tam hoùa ñeïp voâ cuøng : Loäc ôû taøi; Quyeàn ôû Quan, Khoa ôû meänh. Moät laø soá ñeïp ít thaây. Vì gaëp aùc tinh ñöôïc giaûi, gaëp caùt tinh ñaéc caùch Ñaïi haïn ñeá 34 tuoåi vaø 44 tuoåi môùi thaät röïc rôõ

PHAÀN V

PHAÀN PHUÏ LUÏC PHUÙ CHÖÕ HAÙN
MA THÒ CAÙCH CHUÙ 1. Meänh haûo baát nhö vaän haûo Thaân hung baát nhöôïc haïn hung 2. Hung tinh ñaéc ñòa phaùt giaû nhö loâi

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Caùt tinh ñaéc ñòa taàm thöôøng söï nghieäp 3. Khoác Hö Tí Ngoï ñoàng cung, tieàn baàn haäu phuù Kieáp Khoâng Tî Hôïi ñoàng vò, hoaïch phaùt coâng danh 4. Hoàng Loan cö Tí, thieáu nieân ñònh chieám Khoâi Nguyeân Ñaøo hoa cö Quan, taûo tueá ñaéc quaân haønh chaùnh 5. Thieân Maõ nhaäp Meânh, maãn tieäp ña naêng Thieân Cô taïi vieân, xaûo taøi xuaát chuùng. 6. Thieân Dieâu cö Taøi Baïch, hoïa ñoã sinh öông Maõ Hoå, Tröôøng Sinh: coâng danh ñaéc loä 7. Thaân cö Vuõ Khuùc, haéc töû trung taøng Meänh ngoä Maõ Löông tuùng du voâ yeám 8. Hoa Caùi Thieân Di xuaát ngoaïi caän quí Moäc Duïc thuû meänh chæ hieáu daõ dong 9. Meänh phuøng Thieân Cô mieáu vöôïng ña naêng Thaân cö Thaùi Tueá giöõ nhaân quaû hôïp 10.Khoa Quyeàn nhaäp Meänh tuy nhaøn (cung) laïc dieäc höõu hieån danh Khoâi Vieät nhaäp Thaân ö gia quoác taát vi nhaân tröôûng 11.Xöông Khuùc giaùp Quan, Ñinh taéc cao Khoa Long Phöôïng giaùp Quan, Thaân cö caåm thaát 12.Moä trung Thai Toïa, vaên möu, vuõ löôïc kieâm öu Ngoï thöôïng Khoa Quyeàn töôùng ngoä, bieân cöông nhaäm troïng. 12. Tuaàn Trieät ñöông ñaàu, thieáu nieân taân khoå Tam Khoong ñoäc thuû, phuù quí nan toaøn. 14.Nhò dieäu quang huy, coâng danh taûo ñaït Cöï Moân theâ thieáp, ña baát maõ hoaøi 15. Hoùa Kî Ñieàn, Taøi phaûn vi giai luaân Thai laâm Meänh vò, ña hoïc thieåu thaønh 16. Taät aùch kieâm Ñaø Nhaän, muïc taät ña saàu Noâ boäc kieâm Pha Quaân, ña chieâu oaùn ñoái 17. Töû Phuû baát khaû cö haõm ñòa Nhaät Nguyeät baát khaû chieáu nhaøn cung 18. Dieâu, Ñaø, Kî keá giao, hoïa voâ ñôn chí Khoa Quyeân Loäc truøng phuøng, phuùc taát truøng lai 19. Tuaàn Trieät cö Phuï Maãu, xuaát ngoaïi khaû thaønh danh Tham Lang taïi Theâ Thieáp, giaù thuù nghi caàn tröôûng nöõ. 20 Phong Caùo Thai, Toïa, höôûng aám thöøa quang Taû Höõu ñoàng cung, Thaân voâ hoaïnh löï 21.Nhaät Nguyeât cö Quan Loäc, phuù quí vaïn danh (raát giaøu) Xöông Khuùc nhaäp Meänh Thaân, taøi danh quaùn theá. 22. Ñòa kieáp ñoäc thuû, thò kyû phi nhaân Tham Lang ñoäc cö, ña hö thieåu thaät 23. Thieân Hình, Thaát Saùt, cöông taùo nhi coá (noùng naåy)

www.tuviglobal.com 154

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 155

Lieâm trinh, Phaù Quaân, hieåm phoøng voâ haïn 24. Loäc Maõ Thieân Di, sinh taøi höõu löïc Cöï Cô Ñieàn Traïch, phuù höõu laâu daøi. 25. Thieân Khoác, Hoùa Quyeàn minh danh vuõ theá Thieân Phuû, Vuõ Khuùc, tích ngoïc ñoài kim 26. Thieân Maõ yeáu thuû ö Ñieàn Taøi Thieân töôùng hyû cö ö Theâ vò 27. Hoûa Linh haõm öû Tö Töùc, ñaùo laõo voâ nhi khoác Thieân Khoâng lieät ö Meänh vieân, chung than phong hoa aùch (taøi naïn vì gioù traêng) 28. Sinh lai baàn tieän, Kieáp Khoâng laâm taøi phuùc chi höông Xuaát theá vinh hoa, Nhaät Nguyeät chieáu hö khoâng chi ñòa 29. Töùc Saùt an taøng ö vöôïng ñòa Löôõng Hao toái kî ö taøi cung 30. Coâ Thaàn, Quaû tuù yeáu thuû ö Ñieàn Taøi Baïch Hoå, Tang Moân baát nghi ö Ñieàn Traïch 31. Thaát Saùt cö Quan ñaéc ñòa. Uy aùp vaïn nhaân Tham Linh thuû Meänh mieáu vieân, töôùng böôùng chí qui 32. Töû Phuû ñoàng cuøng, toái vi phuùc haäu, thieát hieàn noäi trôû Trieät Tuaàn. Nhaät Nguyeät phaûn boái, haø voïng thanh quang, toái hyû ngoaïi trieàu Khoâi Vieät 33. Löông Cô xaûo bieán ña taøi, ngoä Xöông Khuùc nhi ña taøi maã tieäp Tham lang naûi laõng ñaõng chi tính (tính löôøi bieáng) ngoä Khoa Quyeàn nhi hoïc nghieäp tinh thoâng 43. Thieân Ñoàng ngoä Kieáp Khoâng baát caùt Cöï Moân phuøng Ñaø Kî toái hung 35. Song ngö (Tí Hôïi) Thieân Töôùng, Phaù Quaân, thanh cao minh maãn. Töù moä Lieâm Trinh, Thaát Saùt, phuù quí phong lua. 36. Xöông Khuùc ña hoïc; phuøng Tueá Döông (Kình )thieân taùc tung söï (laøm ngheà thaày kieän, quan toaø) Khoâi Vieät ña vaên, ngoä Ñaø Kî thieân di, daät syõ 37. Taû phuï phuøng caùt tinh baát vi yeåu chieát Höõu baät phuøng Quaû Tuù taát ñaõ tröôøng sinh 38. Thieân Maõ ngoä Tröôøng sinh, chung thaân boân taåu Thanh Long cö Phuùc Ñöùc, nhaân ñinh chuùng ña 39. Long Trì khoa ñeä, yeåm Nhaät Nguyeät nhi töû treä kham öu (Long trì gaëp Nhaät Nguyeät haõm, thi cöû khoù thaønh) Phöôïng caùt quan giai, töïu Khoác Hö nhi ba thieân höõu hoaïn (gaëp nhieàu hoaïn naïn) 40. Kieáp Khoâng Tî Hôïi löôõng nghi Hình Dieâu Maõo Daäu toái caùt. 41. Meänh cö Ñaøo. Hyû höôùng Töû, Döông (Thaùi) phuù quí khaû kyø Thaân höõu Hoàng Ñaøo, kieâm Thai Toïa nhi coâng danh khaû taát. 42. Meänh trung Hoàng ngoä Kieáp khoâng, maïc ñaøn phuù quí (ngheøo heát cuûa) Thaân noäi Tueá phuøng Ñaø Kî, maïc ñaïo phoàng ba (ngöôøi thoâ tuïc, ngu ñoän)

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 156

43. Phaù Quaân xung phaù Vaên tinh, tam caùnh baûo vaân song nhi haän (suoát ñôøi oâm haän tri aâm) Hoùa Khoa trôï vinh Vaên dieän (vaên tinh ) nhaát giaùp ñeä mai baûn chi vinh. 44. Thaùi Tueá phuøng Thaát Saùt, trí duùng höõu dö Thieân Maõ ngoä Tam Thai, anh huøng voâ ñoái. 45. Söûu Muøi Aân quí töông phuøng, tam sinh höõu haïnh Tí Ngoï Khoác Hö tònh thuû, nhaát theá xöng huøng 46. Giaùp Thai, giaùp Toïa, danh phaän taûo vinh Giaùp Saùt, giaùp Lieâm, coâng danh vaõng ñaït 47. Phuï Baát puøng Thieân Töôùng, Ñòch thò löông y Ñaøo Hoàng ngoä Thieân Cô, Doaõn vi xaûo hoïa 48. Löông taïi Tî taát daät du (chôi bôøi) Dieâu taïi Hôïi vi minh maãn 49. Töû vi Thìn Tuaát ngoä Phaù Quaân, baát löông chi thöû Kieáp Khoâng Phuïc binh phuøng Döông Nhaän, loä thöôïng kieáp ñoå (tuïi coân ñoà) 50. Tuaàn Trieät baát khaû ngoä Loäc Toàn, tö cô phaù hoaïi Döông Nhaäm baát nghi Nhaät, Nguyeät,beänh taät trieàn mieân. 51. Hình Hoûa Kî phaàn(gaëp) Thieân Maõ Saùt Phaù hung trôï Kình Döông (caøng hung) 52. Töû vi vö Daäu, toaøn voâ uy löïc chi coâng Thaát Saùt taïi Thaân, höôûng ñaéc an toaøn chi phuùc. 53. Löông Vuõ cuûng chieáu ö Söûu vò, kim baïch maõn töông söông (giaøu coù) Ñoàng Tham mieáu vöôïng ö Ngoï cung, ñieàn traïch thu thieân haï 54. Phaù Lieâm ngoä Hoûa, töû nghieäp voâ nghi (cheát vì ngheà) Tham Kî truøng Dieâu, thuûng tai nan mieãn. 55. Baàn tieän maïc ngoân Thìn Tuaát, tra Döông (Thaùi) thu aûnh caùnh phuù vinh (Thaùi Döông cö Thìn, Tuaát: vinh) Caùt dieäu ñoàng taïi Hôïi Daàn, vaõng nhaät tuyeán hoa ña traéc laïc (Hôïi Daàn coù Thaùi Döông gaëp caùt tinh veà giaø ñöôïc höôûn phong hoa tuyeát nguyeät) 56. Nhaát Döông sinh ö Tí, nhaát Aâm sinh ö Ngoï Nhaät Nguyeät truøng chieáu löôõng töông nghi (toát) 57. Vaät khai ö Daàn, Vuõ thaønh ö Thaân, Töû Phuû ñoàng cung ö ñaéc ñòa Thuyû cung Thìn Tuaát, moäc cuïc saùt höông (coù sao thuoäc Thuûy ôû Thìn Tuaát, moäc cuïc gaëp thì cheát) 58. Thieân Cô cö Söûu, Kinh vaên: Haøi ñaéc thuyû dieän caùnh naïn taøi boà Vaên Xöông cö Ngoï, kyù vieát: “Khoán, ñaéc thuûy dieäu chung thaønh ñaïi khí” 59. Thaát Saùt: Tí Ngoï, Daàn Thaân thoï khaûo Thieân Hình : Daàn Thaân Maõo Daäu anh huøng. 60. Döông Nhaän haõm tu bi thieát; mieáu vöôïng tu nhi haøo kieät döông danh Cô Löông laâm, thaû thieän ñaøm binh, Tuaát cung tî nhi vaên chöông quaùn theá. 61. Phaù taïi Khaûm Ly (Tí Ngoï) tam chieáu, tam coâng quyeàn ñaéc troïng Döông cö Ñoaøi chaán (Maõo Daàu) luïc maäu, luïc giaùp, phuùc nan toaøn

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 157

62. Döông Nhaän Hoûa Tinh uy quyeàn xuaát chuùng Ñoàng haønh Tham Vuõ uy aùp bieân di (Thò Thìn Tuaát) 63. Aâm Döông hoäi Xöông Khuùc xuaát theá vinh hoa Phuï Baät ngoä Taøi cung, y chu töôùc töû (soá Teå Töôùng) 64. Phi maõn Kim oâ, tuy gia saùt nhi chi phuù Thanh kyø ngoaï thoá, tuy laïc haõm nhi baát baàn 65. Nhaät Nguyeät giaùp Taøi baát phuù taéc qui Khoâng Kieáp giaùp Meänh, nhi yeåu taéc baàn. 66. Tam Khoâng hoäi Vaên Xöông ö Theâ cung, thieàm cung chieát queá Töû vi hoäi Vuõ Khuùc ö Töû töùc, quí nhi thöïc hoeø 67. Thieân Maõ thieân trình ngoä Traøng Sinh höôûng phuùc Thanh Long vaïn phaùi thöøa Moäc Duïc dó thanh quang 68. Thieân phuû laâm Giaûi aùch nhi voâ beänh Ñòa Kieáp laâm Phuùc Ñöùc nhi höõu taïi 69. Quyeàn Loäc truøng phuøng Chö Boät vaän lai nhaäp töôùng Khoâi Vieät ñoái chieáu, Giaû Nghò nieân thieáu ñaêng khoa 70. Baïch hoå laâm Meänh, Tröông Coâng chi coâ hoàn thích thích (hoà röôïu thaát nhieàu) Thanh Long phieám haûi, Thaùi Coâng chi trieàu ñaàu haøn han (Thanh Long cö Tí nhö Thaùi Coâng vui gaëp ñöôïc Vaên Xöông) 71. Quí (Khoâi Vieät) ngoä quí höôùng (cung Quan) phuøng chi quí thònh (quan raát beàn) Taøi cö Taøi vò (Taøi laø phuû, Vuõ) ngoä giaû phuù gia 72. Tang Moân thaäm khoå ö Thieân la, thung huyeân laõnh ñaïm Quan phuø ña kinh ö Ñòa voõng, traát coác (goâng cuøm) bi saàu 73. Thanh Long, Quan ñôùi: hieân ngang lang mieáu Maõ ñaàu ñaùi kieám traán ngöï bieân cöông 74. Chính hoûa (Hoûa tinh) phaàn Thieân Maõ baát nghi vieãn haønh” Thoán kim (cung Daäu)aùm Kình döông phaûn hieàm tao khoån, 75. Hoaït Loäc truøng phuøng Phu Töû vaên chöông quaùn theá; Song Loäc löôõng ngoä, Thaùi Coâng vuõ löôïc sieâu quaàn. 76. Vuõ Khuùc laâm Coâ thaàn, Haøn töôùng quoác taàn taàn taùi quyû; Vaên xöông phuøng Quaû tuù, Tröông ñeá sö boä boä taàm tieân 77. Kình döông ngoä Löïc syõ, Lyù Quaûng baát phong; Baïch hoå kieán Töôùng quaân, Ñaøo Tieàm kieâu aán 78. Kình, Ñaø töông giaùp Meänh, phaù ñieàn traïch ö phu quaân; Hoûa, Linh, Phaù ö Thaân, baïi ñieàn taøi chi toå nghieäp 79. Phaù quaân tính khoác baát nhaân, vaät an Thaân Meänh Vaên xöông tinh thanh thaû khieát; ích phu lôïi töû 80. Hình duõ Döông, Ñaø höôûng phuùc ö nguõ tuaàn chi haäu; Kình caàu Maõ, Khuùc ö töù thaäp nhi tieàn. 81. Yeán anh phuøng Ngoïc nöõ, giai do Cô ngoä Kình döông; Teà nöõ kieán Kim Phu, giai do Phaù phuøng Thieân maõ 82. Vöông Boät ñaàu haø, Phaù quaân haõm Thieân döông ö Thuûy ñòa;

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 158

Vöông löông aûi nguïc, Lieâm trinh haõm Ñòa kieáp ö Hoûa cung 83. Baùt toaï höôùng Thaùi döông thò tuïng ö cung caám; Thaát saùt trieàu ñaåu caùch (Tí, Ngoï, Daàn, Thaân) nhaäp töôùng ö phuû moân; 84. Vaên khuùc hí Nguyeät ö Hôïi cung, quoác saéc thieân höông nhaân sôû uyù (cung Theâ ôû Hôïi coù Khuùc, Nguyeät vôï khueâ caùc) Vaên xöông trieàu Nhaät ö Ngoï, vò phong traàn ñòa boä theá nan maân (Xöông, Nhaät ñoùng Meänh taïi ngoï lòch duyeät ít ai bì) 85. Hoùa Khoa toá vi kyø, vaät höôùng Thieân höông nhi aùm hoái; Hoùa loäc hoaøn vi haûo, nhöôïc cö Moä ñòa dó taêng bi 86. Thieân ñoàng baïch thuû thaønh gia; Ñòa Kieáp ñan taâm taát aùm 87. Döông, Ñaø, Hoûa, Linh vò chi töù saùt, ñôn phuøng Cô tuù nhi höõu duyeân; Hoå, Tang, Ñieáu, Binh vò chi töù hung, haïnh ngoä Ñoàng tinh nhi hoùa caùt. 88. Laõng Lyù Ñoaø hoa gia Ñòa kieáp, tam canh khai chöôûng ö giai nhaân (5 canh sa luî vì saéc ñeïp ) Vaân ñaàu Hoùa kî ngoä Thieân khoâng, soå tueá hö tö ö hieàn phuï (nghi ngôø vôï nhieàu naêm) 89. Vaên Khuùc, Vuõ khuùc ñoàng meänh, Lyù Tinh toaïi töôùng töôùng chi vinh Löu Xöông, Vaên khuùc ñoàng cung. Phong Ñoà lieät töôùng duy chi thò 90. Loäc cö Noâ Boäc tuùng höõu quan giaû boân trì Ñaåu cö Theâ cung, tuy höõu phuù nhi cöông ngaïnh 91. Ñan queá, Ñan tri (Nhaät Nguyeät) chieáu ö Ñieàn traïch, phuùc tyû Thaïch suùng (ñaéc ñòa) Vaên queá, vaên hoa (Xöông Khuùc) ñoái ö Phu theâ thoï nhö Baønh Toå (cung Phoái coù Xöông Khuùc ôû Söûu Muøi chieáu, soáng laâu) 92. Thieân Löông baûo tö taøi dó dö nhaân(ñem tieàn ra laøm vieäc phuùc ) Thaát saùt thuû, tha taøi vi kyû vaät (laáy tieàn ngöôøi laøm cuûa mình) 93. Vuõ khuùc Taû ö Töû cung, baát taát Coâ Thaàn nhi höõu haïi (cung Töû coù Vuõ maø khoâng hieám con thì taát coù haïi) Ñaø La laâm Phu vò, baát tuù quaû tuù dieäc taêng bi (ñaø ôû Phu, neáu khoâng ôû moät mình thì cuõng buoàn raàu) 94. Khaûi uyù haøm chi Baïch hoå (Hoå ôû cung Daäu coù uy quyeàn) Kham nghi hyù Thuûy (Tí) chi Thanh Long 95. Ñaøo Hoa ngoä Phi Lieâm, Nguyeãn Tòch Taán trieàu nhi tuyù khaùch (Nguyeãn Tòch trieàu Taán say söa) Ñaïi Hao laâm Quan Phuû, Löu Nghi toân thaát chi hu hoà (gioøng Toân toäc cuõng bò hình phaït.) 96. Nhaät Laïc Muøi cung, vi nhaân tieàn caàn, haäu laõng (tröôùc sieâng sau löôøi nhaùc ) Nguyeät taøng Daàn vò, taùc söï höõu thuûy voâ chung 97. Nhaät Nguyeät thuû baát nhö chieáu meânh Khoa Quyeàn cuûng baát nhö laâm vieân 98. Höõu Baät hoäi Phu cung, vi nhaân höõu tieàn tính chi phaän Ñaåu quaân laâm phu vò, vi nhaân taéc cuø moäc chi coâ (vôï caû bò coâ ñôn) 99. Taû Höõu Nhaät Nguyeät laâm Töû töùc, khaùnh traäp ö chung tö (vui nhöng loøng vaãn nghó) Xöông Khuùc Taû Höõu hoäi ö Theâ cung, dieãn traân traân ö laâu chæ (nhieàu con ñeïp ñeõ)

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô 100. Höõu Baät ñôn laâm ö Meänh cung, ly höông sôû nghieäp Taû, Phuï truøng lai ö Meänh vò, tieân toå höõu quang.

www.tuviglobal.com 159

CAÙCH CUOÄC LUAÄN 1. Meänh haûo Thaân ñaùo laõo vinh söông Meänh suy, Thaân suy chung thaân khaát ñieáu 2. Meänh haûo baát nhö vaân haûo Thaân hung baát nhöôïc haïn hung 3. Ñieáu khaùch döï phoøng tieåu coá (hình phaït nhoû) Cöï Moân ñònh chuû thò phi 4. Taáu thö thuû meänh thò ña khaåu thieät chi nhaân Quan Phuû thuû vieân tî thöû phoøng nhaân chi phaûn 5. Ñaøo hoa thuû meänh quaû theâ (ít ôû vôùi vôï) Hoàng Loan cö Theâ tieåu khaéc 6. Nöõ töû Hoàng Loan thuû meänh chuû nhò phu Nam töû Hoa caùi cö thaân, xuaát ngoaïi ña aùi 7. Thaùi Tueá phuøng Thaát saùt ö meänh vieân hung trung, gia dieäu toaùn (xem thaân Caùt dieäu) Tröôøng sinh hoäi Thieân Löông ö Phuùc ñòa, thaân thöôøng höõu kyø taøi 8. Khoa Quyeàn ngoä Khoâi Vieät dò thaønh coâng Xöông Khuùc höõu Aâm Döông nhi ñaéc löïc. 9. Khoâng Kieáp haø hieàm ö Tî Hôïi (toát) Tueá Ñaø thieát kî ö Daàn Thaân(xaáu) 10. Khoa Quyeàn Loäc Maõ tu phoøng Khoâng Kieáp aùm xung Cô Nguyeät Ñoàng Löông toái kî Hoûa Linh xaâm phaù. 11. Ñaø Kieáp truøng laâm haïnh ngoä Thieân Giaûi nhi khaû cöùu Phaù Quaân haõm ñòa ö Maõo Daäu baên Nguyeät Ñöùc hoùa töø nhaân (ngöôøi nhaân töø) 12. Quí nhaân (Quan, Phuùc )baát nhaäp qui höông nan giaûi hung tinh chi hoaïch nhieãu Töû vi ñaùo thuû nhaøn cung, höïu voïng khoâ mieân khaû cöùu (cö Noâ, Giaûi maø ñaéc ñòa thì khaû cöùu) 13. Ñaøo Hoa ngoä Thieân Maõ ö Thieân di du sôn du thuûy Hoùa Kî ngoä Phuïc Binh ö theâ thieáp, hoát oaùn, hoát thaân 14. Tham Lang ñoàng Xöông Khuùc ö Söûu Muøi ñích höõu ñaàu haø chi hoaïn (cheát ñuoái) Quan Phuû hoäi Döông Ñaø ö haõm ñòa, taát nhieân loaïn thuyeát chi nhaân (cung Tî) 15. Vaên Khuùc haõm ö Thieân Thöông, Nhan Hoài yeåu cheát Khoâi Vieät löu taät aùch, Giaùng Quaùn voâ vaên (doát ) 16. Thaát Saùt ñôn thuû meänh vieân voâ khaû cöùu Truøng laâu chi haïn (Saùt ôû Thieân La, Ñòa Voõng maø ñaïi tieåu haïn truøng phuøng ñoù raát nguy) Vaên khuùc kî ñoàng Hoùa Kî, haïn ngoä nan phoøng yeåu töû chi öu. 17. Thieân Löông cö mieáu vöôïng ñoä Thaùi Tueá, Beänh phuø nhi khaû giôùi (gaëp Tueá phuø raát xaáu) Thieân ñoàng Ngoï vò hyû Döông nhaän uy traán bieân aûi. 18. Khoâng Kieáp tai Phuùc löông, thaân toäc xuaát giao tieåu loaïi (cheát phöông xa) Kî Hao (ñaïi) chi ngoä Cöï Moân taát hoaïi toå toâng chi nghieäp 19. Giaùp Quí giaùp Loäc thieáu nhaân chi

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 160

Giaùp Quyeàn giaùp Khoa theá sôû nghi 20. Giaùp Nhaät giaùp Nguyeät thuyø naêng ngoä Giaùp Xöông giaùp Khuùc chuû quí beà 21. Giaùp Khoâng giaùp Kieáp chuû baàn tieän Giaùp Kình giaùp Ñaø vi khaát ñieáu 22. Lieâm Trinh, Thaát Saùt phaûn vi tichs phuù chi nhaân Thieân Löông Thaùi Aâm khöôùc taùc phieàu boàng chi khaùch 23. Lieâm Trinh haõm ñòa chuû haï tieän chi coâ haøn Thaùi Aâm haõm ñòa chuû nhaát thaân chi khoaùi laïc 24. Xuaát theá vinh hoa Quyeàn Loäc thuû Taøi, Quan chi vò Sinh lai baàn tieän Kieáp Khoâng laâm Taøi, Phuùc chi höông 25. Vaên Xöông, Vaên Khuùc vò nhaân ña hoïc ña naêng Taû phuø Höõu baät baûn tính khaéc khoan khaéc haâu 26. Thieân Phuû, Thieân Töôùng naõi vi y loäc chi thaàn Töû, Syõ vi Quan ñònh chuû hanh thoâng chi trieäu 27. thaát Saùt trieàu ñaåu (Tí Ngoï Daàn Thaân) töôùc loäc vinh xöông Töû Phuû ñoàng cung chung thaân phuùc haäu (tuoåi Giaùp cöïc quí) 28. Töû vi cö Ngoï voâ Saùt thaáu vò chi coâng Khanh Thieân phuû laâm Tuaát höõu tinh. Phuø yeåu Kim y töû. 29. Khoa minh loäc aùm vò lieät tam thai Nhaät Nguyeät ñoàng laâm quan cö haàu baù. 30. Cöï Cô, ñoàng cung, coâng khanh chi vò (ñaéc ñòa ôû Maõo Daâu) Tham Linh tònh thuû (ôû Töù moä vaø Tí) töôùng töôùng chi danh 31. Taû phuï Vaên Xöông hoäi caùt tinh, toân cö baùt toaï Tham Lang Hoûa tinh cö mieáu vöôïng, danh chaán chö bang (ôû Töù Moä – Maõo laø thöù, traùnh gaëp Kình Ñaø Khoâng Kieáp) 32. Töû Phuû Nhaät Nguyeät cö vöôïng ñòa, ñoan ñònh coâng haàu khí. Nhaät Nguyeät Khoa Loäc Söûu cung, trung ñònh thò phöông baù coâng 33. Thaát Saùt Phaù Quaân nghi xuaát ngoaïi Cô Nguyeät Ñoàng Löông taùc laïi nhaân 34. Daàn Meänh phuøng Phuû Töôùng (ôû Ngoï Tuaát) vò ñöông nhaát phaåm chi vinh Moä (töù moä )phuøng Taû Höõu toân cö baùt toïa chi quí 35. Khoa Loäc tuaàn phuøng, Chu Boät haäu nhieân nhaïp töôùng (Tam hoùa chieáu hay tröôùc cung Meänh 3 cung ví nhö Meänh ôû Hôïi maø ôû Daàn gaëp Tam Hoùa lieàn) 36. Kình Döông Hoûa tinh uy quyeàn xuaát chuùng (ôû Töù moä ) Ñoàng haønh Tham Vuõ uy yeåm bieân di, 37. Troïng Do maõnh lieät, Lieâm trinh nhaäp mieáu ngoä Töôùng Quaân. Töû Vuõ taøi naêng, Cöï tuù Ñoàng Löông xung thaû hôïp (oâng Töû Vuõ) 38. Daàn Thaân toái hyû Ñoàng Löông hoäi Thìn Tuaát öùng hieàm haõm Cöï moân 39. Loäc ñaûo, Maõ ñaûo kî Thaùi Tueá (löu nieân) chi hôïp Kieáp Khoâng. Vaän suy, haïn suy, hæ Töû vi chi giaûi hung aùc

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 161

40. Haïn chí Thieân La, Ñòa Voõng Khuaát Nguyeân nòch thuûy nhi vong (coù Tham Vuõ, Tang Ñieáu, Hoå Kieáp Khoâng, Töù Saùt) Vaän ngoä Ñòa Kieáp Thieân Khoâng, Nguyeãn Tòch höõu baàn cuøng chi khoå. 41. Sinh phuøng Thieân Khoâng do nhö baùn thieân chieát só, Meänh trung ngoä Kieáp Khoâng nhö laõng lyù haønh thuyeàn 42. Thieân Löông ngoä Maõ, Nöõ Meänh tieän nhi thaû daâm Xöông Khuùc giaùp Nhaät, nam meänh quí nhi thaû hieån 43. Ñeá cö Maõo Daäu ña vi thoaùt tuïc chi nhaân (phaûi gaëp saùt tinh, neáu caùt Hoùa, Khoâi Vieät Taû Höõu laïi quí caùch) Trinh cö Maõo Daäu ñònh thi coâng töù laïi boân (ngöôøi laøm quan lôùn phaûi coù caùt tinh) 44. Taû Phr ñoàng cung (Thìn Tuaát) toân cö vaïn thöøa Lieâm Trinh Thaát Saùt löu ñaõng thieân nhai. 45. Linh Xöông Ñaø Vuõ, haïn chi ñaàu haø (meänh ôû Thìn Tuaát, ngöôøi sinh Taân Nhaâm Kyû maø haïn ñeán Thìn Tuaát khoâng coù caùt tinh thì cheát nöôùc, cheát ñöôøng) Cöï Hoûa KÌnh döông chung thaân aûi töû. 46. Tí Ngoï Phaù Quaân gia quan tieán loäc Xöông Tham cö meänh, phaán coát toaùi thi (Meänh an ôû Tî Hôïi hay 2 sao aáy cö Quan, cheát tan taønh thaân theå) 47. Trieàu ñaåu, ngöôõng ñaàu, töôùc loäc vinh vöôïng (Saùt ôû Tí Ngoï Daàn Thaân laø Trieàu; 3 phöông chieáu veà laø Ngöôõng ñaàu) Vaên Queá Vaên Hoa cöûu truøng quí hieån (Meänh an ôû Söûu Muøi gaëp Tam Hoùa) 48. Aâm Döông hoäi Xöông Khuùc xuaát theá vinh hoa Phuï Baät ngoä Taøi Quan y phi töôùc töû 49. Cöï Löông töông hoäi, Lieâm Trinh tinh hoïp Loäc; uyeân öông nhaát theá vinh Vuõ Khuùc nhaøn cung ña thuû ngheä, Tham Lang haõm ñòa taùc ñoà nhaân. 50. Tham Vuõ moä trung, tam thaân trieàu phaùt phuùc (neáu gaëp Hoùa Kî thì yeåu) Hoaù Loäc hoaøn vi hoaû, löu höôùng moä trung taøng (Tham Vuõ Loäc thì giaøu, nhöng ôû töù Moä Khoâng phaùt ñöïôc) 51. Thieân Ñoàng Tuaát cung vi phaûn boái, Ñinh nhaân hoùa caùt chuû ñaïi quí (neáu coù Löôõng Loäc) Cöï Moân Thìn Tuaát vì haõm ñòa, Taân nhaân hoùa caùt loäc tranh vinh (neáu coù Löông Loäc chieáu) 52. Luaän Meänh taát suy tinh thieän aùc Cöï, Phaù, Kình döông tinh taát cöông (haõm) Phuû Töôùng Ñoàng Löông tinh taát hieáu, Saùt (nhaát) Kieáp Khoâng Tham tinh baát thöôøng 53. Xöông Khuùc Loäc Cô thanh tuù xaûo Aâm Döông Taû Höõu toái tuø töôøng 54. Tham Lang Lieâm Trinh Phaù Quaân aùo Thaát Saùt Kình Döông Ñaø La hung 55. Cöï Moân Kî tinh giai baát caùt, Vaân, Thaân Meänh kî töông phuøng Hoaû tinh, Linh tinh chuyeân taùc hoïa Kieáp Khoâng Thöông söù hoaï truøng phuøng. NÖÕ MEÄNH LUAÄN

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô

www.tuviglobal.com 162

1. Phu quaân kyù bieät nhaøn cung, thaân meänh nan ngaân haûo ñòa 2. Giaùp Nhaät, giaùp Nguyeät caän ñaéc quí nhaân Giaùp Taû giaùp Höõu, taûo haøi lòch khaùch 3. Nam töû toái hieàm Nhaät haõm Nöõ nhi thieát kî Haéc vaân (Hoaù kî) 4. Sôû ai giaû, Hoàng Loan töù moä, lieät phu quaân chi vò (soá khoùc choàng, Sôû hyû giaû Thieân hæ, Nhò Mònh (Nhaät Nguyeät ñòa) phuø töû töùc chi cung 5. Long Trì Phöông caùc oân löông Thieân Khoác, Thieân Hö taùo baïo 6. Thieân Dieâu, Thieân hæ da chieâu quaùi dò chi tai Ñòa Kieáp, Ñòa Khoâng thaân maïo gian chi phi hanh 7. Thai Hoa, (hoa caùi) phuøng Kieáp giaùn ñoaïn Töû cung (caùch xa môùi coù con ) Nhaät Nguyeät Töû cung nhaát baøo song saûn 8. Ñaøo Hoa phuøng Thieâm Maõ tuøng khaùch coù ñoâi Thaùi Tueá ngoä Döông Ñaø ña chieâu khaåu thieät 9. Aùch ñòa hieåm Thai phuøng Baïch Hoå (deã baêng huyeát) Meänh cung kî Nguyeät ngoä Ñaø la (loaïn daâm) 10. Hao caùi Taáu thö thanh cao tuûng chuùng, Long trì Phöôïng caùc thu ñaéc quí nhaân. 11. Moäc duïc Hoa caùi thuû meänh hoang daâm Maõ ngoä Khoâng vong chung thaân boân taåu, 12. Tham Tang ngoä Phu quaân, Meänh höõu chính (dieäu ) taéc ñích, voâ chính taéc thieáp Hoàng Loan phuøng Ñòa Kieáp ö Phu quaân, Meänh haûo chi baùch 13. Xöông Khuùc giaùp, chieáu ngoä caùt höõu duyeân Xöông khuùc thuû höïu phuøng Cô daâm loaïn 14. Vöôïng phu ích töû do Loäc Maõ giao trì, Xuaát phaùt nhaäp Duy (Daàn, Thaân, Tî, Hôïi ) Töû phuû ñoàng vò. 15. Töû Töùc Thaùi aâm tuy haõm haø toàn: Thaùi aâm kyù haõm ñòch voâ, phuøng Tham taéc höõu nhi yeåu chieát, ngoä Thieân Ñoàng taéc ña chuùng töû 16.Nöõ meänh phuøng Hoùa Loäc voâ hung tinh taøi loäc phong dinh, Nöõ meänh phuøng Xöông Dieâu, nhaát sinh daâm ñaõng 17. Töû vi cö Huynh ñeä dieäc höõu tröôûng huynh, Ngoä Hoùa Loäc hieän vi Tröôûng. Thieân Phaù cö Taøi Baïch, dieäc thi da loäc (tieân) ngoä Thieân Hình taát nhi hao toån. 18. Lieâm Trinh tranh baïch naêng töông thuû (ñaéc ñòa) Caùnh höõu Thieân Ñoàng, lyù dieäc nhieàu, 19. Phuû Töôùng chi tinh, nöõ meänh trieàn, döông töû quí giöõ phu hieàn Ñoan chính Töû vi, Thaùi Döông tinh, taûo ngoä hieàn phu tinh khaû baèng 20. Thaùi Döông Daàn ñaùo Ngoï ngoä caùt, chung thò phuùc, Taû phuï, Thieân Khoâi vì phuùc thoï, Höõu Baät Thieân Töôùng phuùc töông laâm. 21. Loäc Toàn haïu troïng ña y thöïc, Phuû töôùng trieàu vieân meänh taát vinh

TÖÛ VI THÖÏC HAØNH – Dòch Lyù Huyeàn Cô Töû Phuû Tî Hôïi töông Hoå phuø, Taû Höõu phuø trì phuùc taát sinh 22. Cöï Moân Thieân Cô vi phaù ñaõng Thieân löông, Nguyeät Dieäu haõm taéc baàn (Tî Hôïi coù Löông hoaëc Daàn Thìn coù Nguyeät) 23. Phaù quaân nhaát dieäu tinh nan minh; Tham Lang noäi lang ña daâm daät 24. Vuõ Khuùc chi Töû vi quaû tuù, Thaát Saùt traàm ngaâm phuùc baát vinh 25. Thaäp thieân Hoùa Loäc toái vinh xöông Nöõ meänh phuøng chi dai caùt töôøng Canh ñaéc Loäc Toàn töông taáu hôïp Vöôïng phu ích töû thuï aân quang 26. Hoûa Linh Döông Ñaø Caëp Cöï Moân Thieân Khoâng, Ñòa Kieáp höïu töông laâm Tham Lang Thaát Saùt Lieâm trinh tuù Vuõ Khuùc gia laøm khaéc haïi saâm 27. Tam phöông töû chính hieàm phuøng saùt Caùch tai phuø cung hoaï hoaïn thaân Nhöôïc tröïc baûn cung voâ chính dieäu Taát chuû sinh ly Khaéc haïi chaân.

www.tuviglobal.com 163

***HEÁT***