You are on page 1of 16

ANATOMIJA ZDJELICE kosti, zglobovi, miii

Anatomija-skripta Maja Kranjec

KOSTI ZDJELICE

Kostur zdjelice ine: 2 zdjeline kosti (ossa coxae) koje imaju 3 dijela: - os pubis - os ilium - os ischii Krina kost (os sacrum) Trtina kost (os coccygis)

OS COXAE

Anatomija-skripta Maja Kranjec

Preponska kost (os pubis) dijeli se na: Corpus osis pubis Ramus superior omeuju foramen obturatum Ramus inferior sprijeda i dolje

Na gornjem dijelu nalazi se medijalno usmjerena ploha facies symphisialis i tuberculum pubicum od kojeg se prema medijalno nastavlja crista pubica a lateralno pecten osis pubis koji see do linea arcuata ossis ilii. Na prijelazu ramus superior osis pubis u os ilium uzdie se eminentia iliopubica.

Anatomija-skripta Maja Kranjec

Crijevna kost (os ilium) dijeli se na: Corpus ossis ilii Ala ossis ilii Corpus sudjeluje u izgradnji acetabuluma, omeuju ga izvana sulcus supraacetabularis a iznutra linea arcuata. Na vanjskoj strani ala ossis ilii nalazi se facies glutea a na unutranjoj fossa iliaca. Iza ilijakalne jame nalaze se facies sacropelvina i tuberositas iliaca te facies auricularis. Crista iliaca zapoinje naprijed sa spina iliaca anterior superior (SIAS) i nastavlja se u 2 usne, labium externum i labium internum. Labium externum se izbouje prema lateralno i tvori tuberculum iliacum. Crista iliaca zavrava sa spina iliaca posterior superior (SIPS) ispod koje se nalazi spina iliaca posterior inferior (SIPI). Ispod SIAS se nalazi spina iliaca anterior inferior. Na facies glutea se nalaze 3 kotane pruge: linea glutea inferior, anterior i posterior te razni otvori za krvne ile.

Anatomija-skripta Maja Kranjec

Sjedna kost (os ischii) dijeli se na: Corpus ossis ischii Ramus ossis ischi - zajedno sa ramus inferior preponske kosti omeuje obturatorni otvor s donje strane Na sjednoj kosti se nalazi spina ischiadica koja odjeljuje 2 ureza, incisura ischiadica major i minor. Veliki ishiadini urez oblikuje dijelom os ischii i dijelom os ilii te see do donjeg dijela facies auricularis. Sjedna kvrga, tuber ischiadicum, nastavlja se u ramus ossis ischii.

Sva 3 dijela zdjeline kosti sinostotiki su spojena u limbus acetabuli koji omeuje acetabulum i fossu acetabuli. Fossa acetabuli je okruena sa facies lunata. Na donjoj strani acetabuluma se nalazi otvor, incisura acetabuli.

Anatomija-skripta Maja Kranjec

Anatomija-skripta Maja Kranjec

Anatomija-skripta Maja Kranjec

SVEZE ZDJELINIH KOSTIJU

SIMFIZA- symphysis pubica


-spoj izmeu zdjelinih kostiju. Spojne plohe: Facies symphysialis ossis pubis sin. et dex. Discus articularis

Sveze: Lig. pubicum superius Lig. arcuatum pubis Lig. transversum perinei
Anatomija-skripta Maja Kranjec

ARTICULATIO SACROILIACA
Zglobne plohe: Facies auricularis ossis sacri et ossis ilei Sveze: Ligg. sacroiliaca ventralia, interossea i dorsalia Lig. iliolumbale Kretnje: Nutacija (baza naprijed, vrh gore) Kontranutacija (baza nazad, vrh dolje)

ZDJELINE SVEZE

Membrana obturatoria Lig. Sacrospinale, Lig. Sacrotuberale Lig. Iliolumbale Lig. Inguinale

Anatomija-skripta Maja Kranjec

IZGLED ZDJELICE
Zdjelica ima 2 dijela: veliku zdjelicu (pelvis major) i malu zdjelicu (pelvis minor) koje odjeljuje linea terminalis. Linea terminalis: promontorium, linea arcuata, eminentia iliopubica, pecten ossis pubis i gornji rub simfize.
Anatomija-skripta Maja Kranjec

MIII ZDJELICE
S obzirom na zdjelinu kost miii zdjelice dijele se na: a) unutranje b) vanjske

a) UNUTRANJI MIII ZDJELICE


1. M. iliopsoas a) M. psoas major P: povrinski dio polazi s lateralnih strana trupova Th 12 i L1-L4, odgovarajuih i.v. diskusa te poprenih nastavaka L1-4. b) M. iliacus P: gornje 2/3 fosse ilijake. Niti m. iliacusa i m. psoasa majora se skupljaju( vlakna iliacusa se nalaze ispod vlakana m. psoasa majora) i formiraju zajedniku tetivu. H: stranja strana malog trohantera. Djelovanje (m. iliopsoas): Fleksor i vanjski rot. natkoljenice , sinergist pri addukciji . Njegova funkcija dolazi do izraaja kod podizanja trupa iz leeeg poloaja, pri hodu.Ima vanu funkciju u odravanju lumb. lordoze. Palpacija : tetiva psoasa majora se palpira ispod preponske sveze s medijalne strane sartoriusa.

Anatomija-skripta Maja Kranjec

b) VANJSKI MIII ZDJELICE


POVRNI SLOJ M. gluteus maximus M. tensor fasciae latae M. gluteus medius DUBOKI SLOJ M. gluteus minimus M. piriformis M. gemellus superior et inferior M. obturatorius internus et externus M. quadratus femoris

POVRNI SLOJ:
1) M. gluteus maximus Najpovrniji i najsnaniji u svojoj skupini. P: stranji rub krila bone kosti (facies glutealis os illi - iza linea glutealis posterior ), os sacrum i os coccygis te lig. sacrotuberale. H: duboki sloj se hvata za tuberositas glutea na femuru. Povrinski dio s tetivom m. tensor fasciae latae tvori tractus iliotibialis.

Djelovanje: Glavni ekstenzor natkoljenice, rotator natkoljenice prema van. Vaan je kod uspinjanja stubama i sputanja tijela u sjedei poloaj.

Anatomija-skripta Maja Kranjec

2) M. tensor fasciae latae P: vanjski dio cristae iliacae i SIAS. U razini velikog trohantera prelazi u tractus iliotibialis.

TRACTUS ILIOTIBIJALIS Zavrna tetiva m. tensora fasciae latae i povrnog sloja m. gluteus maximusa. H: lateralni conydil tibiae.

Djelovanje: Zatee lateralni dio iroke fascije bedra. Fleksor i abduktor natkoljenice , rotira nogu prema unutra i uvruje koljeno u ekstenziji. Palpacija: anterolateralni gornji dio natkoljenice gdje tensor. f. l. prelazi u tractus iliotib.
tractus iliotibijalis

tensor fasciae latae

Anatomija-skripta Maja Kranjec

3) M. gluteus medius P: vanjska strana krila bone kosti (facies glutealis os ilii - izmeu lineae gluteae ant. i post.) H: vanjska strana trohanter major. Djelovanje: Abduktor natkoljenice, uvruje zdjelicu uz nogu na kojoj se stoji i sprjeava sputanje zdjelice na suprotnu stranu. Slabost tog miia uzrokuje patkast hod (Trendelenburgov znak). Palpacija: lateralna strana kuka iznad velikog trohantera.

DUBOKI SLOJ:
1) M. gluteus minimus P: vanjska ploha bone kosti (facies glutealis os ilii - izmeu lineae gluteae ant. i inf.), ispod m. gluteus mediusa. H: prednja strana trohantera majora. Djelovanje: Abduktor i unutarnji rotator natkoljenice. Palpacija: neposredno iznad trohantera majora.

Anatomija-skripta Maja Kranjec

ZDJELINO-TROHANTERINA SKUPINA MIIA: M. piriformis, M. obturatorius internus et externus, M. gemellus superior et inferior, M. quadratus femoris. Polaze sa zdjelinog obrua, hvataju se za veliki trohanter. Zajedniko djelovanje rotacija natkoljenice prema van.

obt. eksternus

Anatomija-skripta Maja Kranjec

gemellus superior m. piriformis gemellus inferior

obt. internus

quad. femoris

2) M. piriformis P: os sacrum. H: gornji rub trohanter major. Dijeli veliki ishijadini otvor na dva dijela: foramen supra- et infrapiriforme. 3) M. obturatorius internus et externus P: externus vanjska ploha zdjeline kosti oko foramena obturatuma i membrana obturatoria, internus unutarnja ploha i membrana obturatoria. H: trochanter major. 4) M. gemellus superior et inferior P: superior spina ishiadica, inferior tuber ishiadicum. H: trochanter major. 5. M. quadratus femoris P: tuber ishiadicum. H: crista intertrochanterica. FASCIJE ZDJELINIH MIIA fascia iliaca-omata m. iliopsoas glutealna fascija-oblae gluteus max.

Anatomija-skripta Maja Kranjec