?

l

I

s
'a

6

f

With best Compliments from

Poppys Knit Wear
33, M,P. Nagar, Tirupur.

g4(66irdlg ronamfl&sorn#dr
$19 zuafurarrrucoouJl6t

dnor rr

r6lseir

g4 tr56rflur

8O6)ettcburr6qa)
(crB$nnru oikuppgl)

StO&dlppriruorb

qfilJ,i e$pU,i @dar sy6ti8u66
dergfleaat
u n 6p

utrdun-6 &aiGLqfi

atreir

ptdtaartr

! anr6 gfr Gw r ? anr @ c all 6wn 1p eir 8a afi)p r ar ?

andpauir wriagda rir an$$$u otr$$@prafl6urnrt afgflatnfi d 6ai tgl6u nzJhirdalldtlfr

fiurgri
tr €p gt,i

n6p trfiigtrgfl urflda&atri trdunatrit

gyaaflafleir&atb @dhgfi urairgdta atr 4 a r air d t 1j gi neir er oir 6 ar I cr eir 6 atr t

!

urai

urr6 6e rgfl6

@a

airuntt @trriua

tfigni

6uafi6ur @pihurgffi durpri g4uafld&a 69 egyi aary$g eaar&atr? Eprtlatgwrit dgrflagutrulil €€! @aary6 dlatdatn alleaarung cyai @t-66pr? aflafir&wria tn trigtpiAd, e*ad uafiiurpyi p/69@6t a$p6@ti
6p aah

4)a$a na crr $lait oodfi gtiu a$g1air

t*eanri6 adiruri? atrti 46y6atri ertituratrtit
yoig
oireor

I

e$p,nr 4 oipeir sygtpohoeir pti,gdli S$fli an duaatnwl at$gdr aatgflpatrru

Glanirsaraawrnitt Ueirati Apflnogfi @gair

u$gax-alil reah ugaryufil urdlgaufit

4$pg6wfu
er$ 69; r@oir

prcGlarafirtnqfi@urtiar&pn

gqairyot

ou

ort$

6arni gygfl Gutr Gart

git *laao &anir@fi ou66a6ori oitunatnri I @$poarafi
Eyfiprt g4gdani un-rflyr?

g"hr@ni gfragaaurfit @cbari qanifldrign? atahard Safldurgffwri odt6on6fi aryigrflyr?

aafud&Gls
c

r @eiraratr ScrdtEl 6ari airo*$ gtdltilpa$u arat$ ary i 6uni; ar 69 !
adfigtcirenit

dnefirgi @ar6ugliog 6o9 dlgiGlunqoord

adrgui Sdutrooi urgi
o-dr6lpi;g wrurt-

rabdi

6tni $dwatfigt fltugOa qapullcil gtdl&o 6a ri o itutratnit :

uro|flwr Srdrgtagi ararr uoaullaargrtit
fluragfl 6oni er ohgtirar 6luri a &a 6m 6uait urgfig tigiehattrdti uy gf a a4flg atrit 6ro6u aJla&r&ar Op6at g{gtlatlurair &anagrit

giauwni

@andn-ryafli Hanpri@tb

Cagfi ung& dafiar! dafiar! aairEl goi @ggfi e-mrflrat c-ffirtrnitarartr e7afi 6gfr ufl&cdari ofiunattrit ur6o! S @geiraroo gramaryi g&aaar ptr&ar ogiqarir ocirpngllti grmrndu
6urar gflaeuanrb @cirari qanSSahGpr !
atr&ar @afian 6lg&at gygflatflwreh

gr&arat$ @g;titouli; paawofl$7ru @arafirt5yryit
atrcdratri age$urg

w6o e-6antl

ai 69rid;@ nir atnfigflpatnut s-ar$ 6a a-Ettitoutlgtit e76anri66 tit p rit 6a neoafi unflt- 6ari erfiunatrtit !
uat g4uvi

gdr6o! @**,a@ *laflatr?

tcharyi arfluneir ggadr @6g$Frrdr
ddrarfuaoir 6aiui *taeir oairdg atrdtflgtiurw @pdrarroeir arnlgteiranit $6ai @ag@atiunit
odrarnm

o

crcir g4nvw dr @ dr arlgt

@g

cir

@gdt

dar1yog

@ercir&arrd&atir @auit&atprtit

@tir*i

gittrllgttQfiwr

afir@oget &uapwi&urtit

atnatrr

dt $Swndt

odrGar gullaflair urfl&cflari afiunatrtit!
&argfl flotbui $latfiqdt gg@adtgtit erfidt @wtiu @wtitq@anir adt@adtgi

€agfldt urg6arfl 6agficit uvdtagoatr 6a $,i alllg ti O u r g dr a eir uiry 6 anr fi 6 a i

I a at 6 w r

?

an$luf Speirar a-gda&ur

?

attnippatndt
?

4gfiwrur gyoirqotau 4urEttit @drunGpr

wg| gtpeitamrrir $lairp ggamet 6l@gutar anenatar&w ur6t_ 6atri ortiuratrw !

g ah m an i ug ri @u r 6 t 19 tit gt ah ea ar i ugtb @un g 6 rr ! Oairaari qgldaud 6d Hunjggfign @uyitgflw&ear ! s-ahaoi Otrnatrnai Suppapir drr+ 6lunb e- cir arg w ri g n dr u arfl 6attr tb 4 r.it a at i d G a undt a r 6at ni g1drdtru6y trha mrati atri gqouis_afigt 4 Asreirar uil6e 6lprqgriunuli uottfl @erLHatrnit
@ ti,

*

ata a 6 w o u 6 @ a n-it 6 a r m'r p

ereirar

gapqfi

dt 6

fl alttit

@&dur6aGari ertiunatntl !
tit a ait su r i
@ un

unpnani qSlgritdti Olerfi agfl q urg uari !
6u rp n

i
g

q ca ar 7go g

u1

6uap
g?gieGa

6

eirgo g

6eu I

6 $lg flutttt g eirgtaita arr 6atp gtp tit al)artr € cmnr 6 i uartrgti gtfilip rgtir
undit ngfr d

6uatr g7g 6p ngair @p nahrt 6arar 6 eu$ g rr airp air G a nttfi tfilmr r hdl eir a or a r tir !

opanhwi?
tTgatoari

erpeuctrfiui?

un@tb

ufi6e6ori erduratrat

4i

e_fipri?

4i

g4weuri? t0

Glurwwri gt tb @untitoa qh(g g06a6verari mawng @6oLggt ggatfigtah agtitung g wr atgfl glg 6wrfi atr$fi Gp rnit a rabr ! g trgtit 6utr1i1 Oedtwtr! 6lautdrarfprg! Qlacitatr! CtE1u6nil6db rouwtri puita air uup mp uanatrnrtr!

gwn! $ 4t-@arafir L@@ti aflaerwntgair
e-dtatria 6h e-ritt1tit anaaGlweitarti
e-

fi$ Qtprgfl$ 6prtn

oitwnufi arturtit oauGat&ani miunatnui !

fl

qnpp Opoili grwi@aupni 4ngpr@n $n$pdir! gli lt\afi@aiflfi ptituag&p gwr@i
a.1ip;dr!
@ail atngtdt

ar$gtit uat$gtit
atri$ ag ultit

arigi

lganwgtti aet&argytti
cl)omwng atnia oarc
eir

6u 4l ata ondlatiu

ilefiat g4atlggddud anii-riiut ilunfioa gor-figtot-wroh Sunqfiunpri UggaUti qie @OOaoo$i 46u6ori oiuratnrt! aurdrgooord ariuarrn| Ocfiauai auti6urprdt g&atir aq68er$pqi fidrgtfi efaiqrdt pdaair uafi ag ot otriofi gt enip aflanrdt odacir Onn-gati crd&argi &undrgflaa$p Outirlg a@afti ua iuriryi gt unitfi gtgti efiar$ dafiu& 6loiq aafiPriiui Aardoaadr Aurda& lgau4tit qarddurdwrt udrcwrt gfit1ardurit1f; 9r6t-6ori otiurarnit!

4iiurory

t2

t3

argri gogwrti

ooutitgair aamrrt-d Garogi (qgorL anirYdr ggrurt-6 €pt qilrorg& dqitPti uafiuny

6aryi @urgoirurg g4i@ur6anr unur7i 6erp pgttiuntTti 6$@arairapS priuny 4fl flptiung gl47un ururYt

6ufl1bg giau anrn$Ap@fip @utitataar pcir utrp$ @gliury 46r-6atri eniurantit!
gt

t4

fiQlvtryarrit urfuyiy a rdt a4ip m arwrdr dlafrr 6mrra v$ grdruafl wrci &urarwb Cr&u&o Op@prqati 4unEtit *rn 6 ai @ cit o air mni 4 c @ a r dr g tit dlTS I a ip r cir

6r r 6 a rdt o tit 6lug u r eir o air @p dr 6p p tit @u g ur air €Glvngant$ attr&wratnair Aip,i, aofls*r gatr @5 @i7ror aafiruafl iui

4

atr66afi gaitrggtoaufi atrwrtr gniung orjgtafi gtiqod,unitt|gt 46t-Gori otiunatttrt ! gdtafli auoa& a6d;8 ogligwr-wreir erdrar$ Pa1i1fi @pbau 4gor-wrdr @ty aulleir Odrdn OundlfiSPti OrrLg P6a96u1fi Oundro$ dafiO1fi doiO$ fi6nu6afi odroi doalE a oll g1figfi au 4 1g ou atreir p,irefli Orfldlon crd&atundr gdruidg gdrdwofi guti;grit 1g&astii@i @drar666t odroi Oungffonfi uogiw&ari otiumntt!

t5

l6

pafi Sari filgapufi!
'urgafi
pfiUp,n, @eitp @gdrpme@aLtoi &urfipiut-t- gr@ pngt pn@.
fiurfiEtrb urr0d erfipaf)dai dotit @ug6glb
@ug

66danri ardrdpri

$tg$@prartn-rd grygtatw, gr@patit

eug0an-@8pni. euut@g/) @pr[@

fl&g atr$deirgatiat-g aryfian-@atgt S646arodl "4atwtit grgtilt glrair nrilrp @gngEu" oarda,Ettb Fugt euw @a&amrtb. gtip@
gfl6
d;

6arr0et a mor& afi 6a rullcb a anra ayb aa a
eir gt Nbdli @
e- @a

i Ga tralleit a arra a1fi a ertru g ugt
i
umfl a a err&
@e tlgtdrm

go atr&arri a

i,

afluti

qg rit

g4g

ari.

gyatyitEtdir

umai&arallataeir 6lprttlatutotr. uqguaaulbit gtrar$pflga16atrdat
$l 6 6 6a

gt6

a

iilu6 urafl eir uga uwrar

rullaat

qgtitfl$Eit afltlaru@$

gti

tatiratrtb Sahrt griaernra @gfig1
ueaflaeir @pn-ritdan.

a$pgt.

atgflu@ti g4eiruiaeir aartr@

@prgit

peooatrallrit dta #tqftwpra @rrafirt-7 gtmGat

@6lipgt. dat 4afir@at-@ (7nt

lgapwra$gfltt-rfit-rpgrtit @trtre&anqviutwfld@ allfial

u6ti$la 6l.i6tr;t aatiarsit 6prabrg6, ntflipgt. glp6o6ir U61aryg@i
Gleaapdir 61@ipm.

gfr666aralltit flynuanfld;g agflatrar gflt-t-tit glaauigt 61v a atw ngf arb p a$ 6 @. a fi p r fi gy g a m ri p a ann u ullcit gt eirptrair @ a L @ U 6ir
@gn-

da i@ufipgit. gyafi a cir a 6gff w anbratnit

a gg rita

cit

aat

@u6 e^ tY

i

@afi at

gtaaryipetri. Saatflacir st@uip ApA gtppA aryauou$p OfiO glop
ofi
a

alttitoo. dlatafliluau

wna

i

6le rat

aafii @dtaw. fiartr@fi 6O i6e

GlanS gt

6ata o wna $ Ap n- dta t@u1ipgt.

afiprilt gtlgaenri fi@@uao! pflyaryi&uEt tritgfratrni. umflaair awdagtfigar. qgtfloows gtapalloir @d;6atulltit @ewdt g1Etatai
gfl6. ura a

yair S6 iu

mttti;

g g allarrfl oir allS iu1$

op

g L t,

I

pa

at

a

u

i

@urEfi6ufi1gurE1 uayrtup &anbrganri. gogacir
g4afl$

fl6aryam

aahrarfl giqg;e{t

Ete,pd; @ alfu- iui 9 6 fip gt. uafladr dlatrona got@ug gweir8ptnit. @atallt-r gtatfiCtwreit 69anup,
a

6pni.

6 nila

cit

fl6 iunfr gra ai @unar$

4dwar flap&aryllar. Oaeirp 4ahrg&a&w flgifianfiaflcit 6rgip6n o@/ig lgtwgdlaair agr.itatumffactrrct arob 6Lipgt. 6tigt gtgfl*aru 4aewrwi dlary$lO. @rrupra g4afiacir uairqfi ud;gflag) c-aLwari. *l$gi uvaui flurfiEtueui. e-Etgt@6ddrurr6 ficirprn. @ig fltU,i,O, Etrrtat alloralldt qartr+rit epbtagp $Oprcfi, prgt qafir@, arisgflma 74i greir
u@pa@N 4abn-ataar qpw
Algrtqot-wg1 oor& *latr&ernflanialguir
go y a1 @ a dp

e-eiruartrtuth, gtaruartruutit

6piq Oarl&pri.
at gy eiru ia

gflggiuanflg qg a-9

gt.

gy 6 t- u mflall dt

4

ieufi

o-

ot

O
6fir

4O

tit

6tp rfl a9$ G9

r fi .

@utflgttit

i u attl ti; 6 7g a- Et t 0l ar i Cl a$ fl 6. @ at an d 6hft di e q ahr t i 4iatit arigarri. danggrti @etba4gti gygiurwflwrnn(gurnr
gfl 6

4latSgflg.@aanflaritaOdtAd Sgrflalliaiuut-gt. gtgadar gyeurflt-tit utdtft Oarcirar

$)aar$pni. gtrdr atg&aurai @erhuJi aryflurt@i1q atfiBafi gygaafltit SOaUtrtt 6at@ gtbdatrgg ucwflilgtit e-fiuLatiaeatar gryarri. gtgadar
p anfyia
ea ar

&

@

anahr@ G)ewanfi Etatgl 6urat gyoamratg

ti

allu 6 a i uatfla dr

ntrtGaillan

@O6gti@ 4E1 4lpiqaLwgt

orahp aroauitit

qEryroir

GauiraJti

eradui gaeaeir, qEtnnil &ariraltadir 4au @pgflulttit ,uLgg erfiur51 @euiwiuit-gt. 4aufi Glpahcnrigair harajeit aaaailgrflwgt. stgt g(g
Aungflilg e-tlutgt gyaba oaftgttit gyggagy&gftw p;tfugrcit iteuiarap Sdaen Ourflgttb aflUtb1afiaair. aroufi asflutallctma. flO,itO. ErrriQl fla$aladir
p 6lfil 6i) a4g

d u arg aufigt trligtt allgrallaari 4lpnfl$parn. 6ugi gflqggrop 4aui @eeheui eairgaayipri 19 6 8 a qg tit, o @ p u @ a, gfl 6. 19 u rye n 6l i 1E 6 i a g d g oir effl eirg g t fi S arn i. a$luri@$ pd$uafiadr ocirgfi goaifltit at1trfl@ia6h 4Etgrt_acir U@66ir

i a iui t- 91.

6lan& erfi wria rg

it

gl 6irui a g

ua$grdaaftdr aafipd$ ogqfiaw$ flgriut- cr@$gav$gmi. 6@N Pa$ndad, pot-@uyitpo. uaflaa armflaiagfi, @rdtq@arrt frEtanrgtd,
a-@rq dl@gfl

uflauwroriagb gydhdrgrarlijflfig a-pallari.
@otitutit.

papairuti@fiat

6anau uraa@ir g{atia6i gyoirarprari
8$gaeru1ilt

uatl$ Gpwlgtti, Opuiat

t-ocwati. flir-dt@n Qcworfigtit Seiruiacir c-palla4'eir twafiQurEltou c7fig1 ptfifiarri. pugt frgarcri @ct$oialgit Oeddwiagfi Ounitodacir gauiqti umfhflei @urflgpi e@uiug @aarg;i
cgg;rwfiPdr

4ioliog

Ooofliu@1$ Pwgt.

d1i8a gat-aqgi ayrdwdt ar-dwnoriaofltit

dai 6gi6@agi

o$grgfi g4oarcarrd AdEtur-rutit gdrElu@ti tarioa u@qu@il (9966ir 46afl sri. pdga qifl dr 4 $o$ g aoat ia 19 tit, 946 m raria 19 tit utitg Sarair@ dptfl$parn. oggridpiura gLiqg oeiluPdt *datgig uarflopq olbut-y6i1gti. 6ug6 @gt u1itfii dlfiflnduni.
6anir@fi gdtamdrq

g[t+6,6finfr urfu6Qu91rb anfrs'lg

atg $ag&oam

uriagfl 8 (2g.t2.g6)

-

Oleeiraar-udraflg SOUop @ng4dtda @urgff Qluwiiu 46oreaard

e-iuit.

uriagfl l0 (25.t2.90) uriag| rg (2s.t2.go) uriagfl t4 (29.12.96) uriagf 15 (30.12.90) uriagf 16 (gLl2.g1)

- gfrgatrgflor unaflia aatnfiadr 1iggoa - 4&dwfi drao aciroflprardaeir
@@a@€

- uafi grdr atfiun@. - Apildai 6ura,at g4eauitti€*tt-i - umflaein- goa aitaar, daroal ufiag| lg (0g.ol.g7) - Aoiroarwniuig auwia6pprd@ uriag| 27 (1L01.97) - Gleeiroar.

$6&Gu15FSO #lorgnor uncDu-r +or nl8seir @@@6$ 670g$66rb
$t s
& a alto n w

"

LT:; : {::,f ;:
6,t{rgbfrl6fty

r' o' q 6 ar dt

Agwa$ g;d$ gnr-yefi @ugau flmg 6lardg gnigahaairr e-cirar Apan Aggflfi paturfi dugrfldt @utdtd ary6 g;a$fl6 erfi,paf)dta s4yaarri egallpur ceirurida cdta$Seir eriura$ @prtdtai @ugnEtcirm "6lat

ar$peflnitai" erari @uwrflai Sdtaaflpmgd; aartrgtfi?gtrfi. afiuaari a etr gfi d utu n 6 6l afi thr a r e a attn 0 a air, 6 e r twr a e a u r a a allab "lg 6 u mfl u 1q t i qa orfi go a nggfi Aa nqfipatyrp aJlair cr ah a ahr a g uemfl ogtti $l cor @p rahn- ri @ fi 6p ani) a 6 gfl wn I g u t- g t- t$ @ aft 6p " o eirg 6 oflw gt 6u r a gy airuia etJ m t 6u euut g-uriaaryd anri&6 ggea$prcir @prair@ Glethap/t6a ptb atr$aat glinuafl$gtd @anakrc gygarreni dugvyaeir, gypair @gruiidlutra $tSfl drcafrg; aui @9 n- &dull6 iugt @u6 u$lljanflh &gtgt.
allamqd ud)i graen0&o6w Spflt4tit erairuppGafiu Upd, glg6rrg Tgtoariurar umflag,iqg& atgutnita*Etatgt 8ureit gyauyigcirarEl. glfrwrp gdruiagi gl!flrqfi anbt@rti 4$ar atratrp@ptqti, @i6urg gygarrt-d Gladtultit gygaenrfloir gy6dr atr$a1 uidhUfi n@pi

qg qggn dungfi

gt4i@ti, gyanrgarn&at gyarirgrdr atmrdaafit @Oary6i, a$ BeirEt flO*Otg,itAfiw aryrpaflstr Opiau gygaarrfieir ai@or @grrflq u@$gapna eltuuppgt.
Opoflut Sugrt$ 6anfir@6.

wri ero gdt@arr6at6it

8p ru nitdr4 eirarau ary&aqi a $ p i

6gt. dgi Ougttit @ atit @ung eir arw1 g rdr

4$ar aftgn*adr, uyitEttit g4gaarni udtda4jgtit fla$alarir u'ilw @79ilUaoar gtttfl$fl6nugt gyairuialgdg @urflgttit uwaraflilgtb. gy 6 ar r oria ofl ch gy 6 41fip a ar a ei,, $t 6 ary t- p a r& a air Up afl w @a fiS a a m$ prnit& aryfi @a;tal|q$ Fr@i gtfigadlcit gai$lap umflaotnrfigfl, udaafloir auatatgfliuit- atr$a1 &utitur@g gri'gi atoaail@autatni uarfbur2jEltit ocdruflatt gwdeitoo. @p$r;r tgrdafi $lop&atp, crcbarti attta ufia4ipartr
L-

uru@@ut@gt

1y6ai@u6urdr flOaryWfi gt66irdl@ uraw &pdlaigti 66aryqEilt flrtiUaUro 5r6ilr an$$986prrt.

gOuC)u@Oq@.

$Ogfl Oeirpb
@@@s,6

egSgtartb
606001

eathaeir

23orgl uir-rb g;1g,6rltf @ 5affy8bu s,arfft86,6fi
"JiOppr&ootit

$gntio

-

atffgpgl6urr
aeat euw$ap anri&a &anrtr@fi ocirp Ggn&eat lgnkll&atuirutdtaauret 96$ pcirggapugtit aari6a0uit-gl ut-dtaefiair *gallwre$ grcir uat g4rflw griatir @anfli@arair@

ami$g1 @arair@ @rynupfiaqdr 6rtr@tur6 @OiuSt 9fr6ut-dta6otr. utlitaeh ptfr$ti atitgrrflaaar @Etaft arnisgl at@atgt aafirsnt rar @awatrlgit.
@eirEt6 qtil1i

a$iuitar.

glltp fio@utt6il pflerg anri!;Et atgtit utaitaantil *lguigt aflardqatg 6ugi er$pfidta aatrtilaeir gfr5ut-lgttit gdrgr5tit. @,fuA g tfrg tii g i filgt i tfi- ti 6l a r @ i a i ur- g @ n up b @ er @S gt 6 a ri t- r a all ar 6t g atgt g,lz;tg pcligilaryfi aebail e*tdtaqgi @anfluf@aWb gAfi.
erar&pniaaflah 6lewebaaar, @erlgfraoar udalgi1g
a6allwra @Onrg @pliamr17rt. g4apwit ut-da6or @ewgt atqfleirgtar. e$pi fiqtumflnlltit 6ugi enspalldta aatrdaair ut-ti
@anffiu@1$giltn

e@uiggrtuapi

aartr@

ufi$6l6pni.
aarrt0adr'

uN lgnaflaaer e-gatrddwati etfipafldta

g4afiacir @uwyr&at "filaterfigoErlitzi" 6rar 61pE 4trfillOflO'iuSt flurfiEtgliqtfrwgrgril ua egtgrwi uatflaeaari dlcritgat6tit @fig utfi dafig gll a a ar u d; a g ti; 1q ii 6tp rtl w i u @ $ p 6ti p i a 6 afl a w ( @ p a' g ) aawrahgyiugr gdat aryfiarigwrgtil giudl urp @p{tril 1giltnflL96ti@fi 4dtflafi 6gni;g 6urat aflrflatan-pgt priro ua g1rflw ag$gtaoar uia@t\g atgaila 6anir@d&prti. epg(q erlig;eEnita aatrr&aarnet atgfiart-r-tiur-@ a4ip frOUgAdrg lgunr 6pafi qgii' oer@gcirgfi pdtahotnr@ @6tigfi aar qOdrd@ purrci @u6uraar& Afifidddrhpri.

@gnGu15FEtO @qngdnfu c rorenfi ri{6orr{F{6 *or nr8seir e*orbuut4. q6srb ue$amaprtrttiurmarwd (etO) aflswafiaattit - 6Ag 056

atrgp$g,tar
Sg
ut-

fiPair eri0eit @ataflui@fi 'Earc r$ p dtrita i

"

@g

uiala

ggE

(giud) dat iai@ufiEr u&1jfi 6Erfi
uat getat g4rflw @a$&*laoetr$
a u$atg

prdd aryb 6lpti

Qlgdtaruatrfi

urytn- @d 19 rfl atp r6tit.

@p$ urp$69rEtfi ua
eMhUfi atartrmrti

aaa#l$prfipi 6turyniagg$gaami ua6it Agi gt anri$pt arr$tSg1& Ggtrit
6)@gig atrlj$gtaiir.
flatpan_air

e-r.itaafldir &flw gcwgitflti@ gugt

Edti. $gnOu6S$6.
@rrngdlrireonmfl

6eornea sonr0ocir

paballgrrt

OuraSle4 aafur@

4iifiur6

gflgatnflor, g)ltiuaatnwri gOUUitS, pa68@ urenflda aatnfiaeh (g@g@6 a i t a or : @ e d aryg S 91 a apirt i, 6 a r tdttit u r a ar w it. af r i A oir a dn, a 6mra qy6, 1q hqen 0a aprtr t i ug aflw tiuneir a ar atra !ff fl6. &6 i g mrardl aya aryfl, Qlureiretrrh d. u6 p ne a i1 c&a npria eir ur&efi uranenwb uriagfl 13 (28.12.96) - 4t[leiud dlycaatwrgfarit @rruarfig;
aatntilaeir (g@g6ac

uriagfr l0 (25.12.96)

-

uriagfi

14

(29.12.96)

a[tam :

gfl6 gygaarreati uaaryflwiuneir flroarat flfl, gflg. ugaflwiucir erd.g.dl. araxtfl, &aroat -

-

uatb

urpigqgaa
21.

fl5.
9fi19.

Aafi fldgunfi Qlarda

gniLrair1gtri

grrrrwmr &et_ywri auatiuroir

uriagfr 29 (13.01.97)

-

1fleo@rat

&urdliuartrgma.

@g

prhagd pdaam& ari$6pri

Syoaaratgl{t odtatrth ateitat

er$gdtdtart Au6urcir pafirargmrgti g4rituatatnmri @u6utdr oe$ar portilalgi fluairawafi @droryanrglttit 1gg 14gdafi flyatyarrEyilt
Aufig atrg anli4fl ud$&69rfi.

grrit ua nrdona asiuri$fl61ip uqguaat gt66ird@ i 6 a rult tit g O rit a, $ nri @, gi @ u e r e eir aflp n m dt a etfleir 9o6 ai @u 6 ur eir P6
goaraffaaruieb, @g;fiaryatgcrehgt @uguiaafloh 6itll19 g1$gtagiundt @lan6p

pt-1fifupfitwgt. lgqlypdatfidr firye-cniurntilSeir atartrmrti 1gt$7dfid;ataleh grryatfuuryurgti

g atgffun- @1i gtll$uafia eir arantld coa wrd ailutu ar'

g1i gt

greir @a$idaoftrfr

aigt

g14wni @u6udaeir gaamuGwfiap prfrg 3d1@n

uai

uybua

pd$ pynumfl 6ataaadr (gtrutuE teor gwfiEttt @arafir761ip 6urgt
Pg
t) u

gdt$ wraaacomi 1oarligt lgcAari' 4alia6fi'pdgltar 6]piauultit' arytluniyeir e-wiantagi, @gnabrydtr e'wiaatqtb anligg Gurfif)arn'

mfl i;

15

g

alt etr

i

$l

6.

@ aufi'

afl nit 6t tfl & a

ou

mr L

i'

6t

@'

Gl

a

etr

rfl c dt a

i

gtS' 4&6wrgti, fltfiAaeir $6. 6n$Safiut;,,

46l6wr6rit gtatmr e-og$gtii dlgiurar 4aarwi gfr6. unaardr gryalia(ryti) 6lrat uadt utrrgt p tn u mfla at dtrt uflrrL + @ afi a aE ti; @ $ lgoopulltit umflw rfi gllarria oir. @atn
lgtgaatr

uttuaflsgtl Ogtittii flTgutfiSeir anifuait Parifly 349aarni S4atiaerrdt
Glewciturlt- 6tO.

filgtiuna& @ewwiuLt-gt. S4i6lunggt allgnafleit g4anarit unefilitti @utEtifiufiEt

A.qn. uraavdr 4atiagti(gtit
gt@P

e-emrafi u6tiat uasflulltit

n@uic pilt @Etamri iladbat&argigtn efdra aatfip untrrt-@6aeir' gr w 6l anhrcmfEl

i P a ur arGu afl

uJ

tit' p r$ att'lgttit'

e-

g

atrv$

gy7&aduiat gittfltuat-t1rit 6larcwr@ utmfl @eitgt ilprafut-rfiqflw gliur7aiir a t aIt dt a 19 fi $l g ti; 19 c g i g, gy dru i a eir 34 a ar at 6 tit 1y oir a$ p tr dt o dt a r $l 6 d G

6rn!@i arggi rdruog @iQu6dgr qoiu@lipqtrt,otg. ao1fig Apt&$g glckuiad,go*atgigi A@rift&@
8oaryd,

@oitaltgrdldt

Ouyunch

uflfiag wricgflfi gdaefldt greir&gngi
g1iuod Srrg @opamsi tiurfiggdt

oatamgulldt glall@ag$g

pdgi

utrtt.

cda arafiOgriflt

uroat1grdry &oliQareireriu-@ at@Cpgt uroat lpndrfloh flopa1 grareirg odtonb adto gytituoomni Qugurc* totratfigt 46ci,urafliuni. gymflalot_

$Oorpro*gt lipari dfiaili 6gafi ggri EagiEr Eia,i pdrauau
gdrugrrt gfl6goognldt p6uudatn&@ ari@Cpg. grorciuyigiAugureir $flor grafldr dpioui an!@dpri. dgafiadr qgfliuna @erni@uairaoir

trgigt orulalldt crardi@8u1g&6 6arodi@ uytq. E&*i gtit dgngfiaam g{agigrij Oarair@ flgiliarallg2ligi Acdrg fl6@ottiurou egafi. u$pni grarohg q6&d c-dro gytituoanwi fl6udrgg61gi &cdrg, 4gor greh dlgriilurdal aab@ pudg gdor$a1 g{oua €anfrr@i roi fuurfiglltiuyalogl untuan 6grdrur1Ert. atritiqdrooiacir urpd Agargi pg&afiiuroatou ggfl @opoddr gygergopi u6a tioefrr@i.
aryfrur@ Scitatgl

wriagff urgfi gygparooddt

gti fl6ut-$pd patQug zdrer gyfiuaatrari pggtgddEti,
(gi6gr9dafi

goi86 urd&a qgaofl&

(q@gtu€ aryfluniggtti

6oig gy6drQugt gyogiA1pni. gotifl@ uraflia gygaonri gti S6uLgp,* anriifligi Ouqitud 41figfrwafiadr. glfiOurggdren gilgut-iaittgog gyoo$pofia&. gdgrt ocatgoi gogla tgt4-d) c$ dl$ wrcehur ii a cd a g o p 1fi €9 qfigaflg guli I dg a 7i fi dr 9 o o dp1| p
gydruiaci

Slfrpooatrmiaomi a-t@dl$g* Qarartgd ocati anri@ug$ gt@er
q,qrtgria.ir.

gyeir uia

6or!

Qa

td

6

ooa rg

i

p dr arrt y

dt uy afl u riu pnlldt

ggor-ri gaapg g{ywotiig gygrgtQefiqi uaflow gn@ti dutfifl omiligofiadr gatiflO. ergt gygaenrati. g4oi uafluflaar$ 89ruv gti gY 6 th SOut- igd' udtonafir@a dr 45 t- 8p tafrn- rfigflw p atli; fl 5: c airgta glfluyrat SurgiHuligtdrenriadr. gyaiacir pui06- engt gyyaarti @@Ao8 a$urioui creh&priadr uoatruti gltugigt dgtiurai
Qardn-nyoniadr. gdraftgrdtr$ gt6@@r Fddw ptit 4gaonri gyatiadr p gt oh ailr G al eitr @ fi mir u o I at d ul Ett S S t* @ a er 6 i a dr @ a p u att w r fi c-floniaeir. pti urygpr@ zog9l&6 9t6or(9qfi Fdd at6rigr@. @uwrit ggdt 6ufl onv aea gairfuolff pog$€prd&i 64i@i gr@' dueirauQanrt a e atfifi t o a Qlot$orfi aflarfia &anir@Glu offdt g4 6 t- Qp refirt rfig G atri

oairsflind Suga &atair@fi. ufip cuwfiaoftdt pfiadr @dapflaft6figit g4oovi cuwiumflig gtgtaaryt omd Aarahr@ goiatir cuw$og anrigigtt o6ddrgtrieft. daii'dpllw gtLrer @odoaulltit 20,000 igi 6ufiur-t- ufipgiqrofiarh gyafiaeir euw$op uvta agcdrpari' 4arrit g&gapflr$ cuuiuatfl gpp tgeiratS&atri gl6flarydoirgari' dai
gtgtdlaarra gtoir at6$ldrgtari oroirpngtb 1g@fiurt @ungiu, 91gflarqi', uali,
@ur6iu1fig @atfiagr a$rtlt6 gfi 6Loir uafl

&Stiaurai
@erLgt

@atabr@

arydeirpari' gyiuvyaeir am-7ut

dt-iu&p erai@arair@ @gran-nfigiqaiYstit

Sarebru

@oargiag6,

SlaargiagtilSri fl66rllw gygaerrri g{afiaoir filgtatrmfl oao&ervafld Slab atrt'il$ aat$gteirenriadr. gyafiaeir aairwr$ap ,fr*pol @afiwiuat6tb
gtdror&aafir@fi. euwtutwfl, 96$tuadfl, egtptwiutwft, ga,up girti@ut umfl, uiacir uaranriuafl &urcirgta$gfrtrt e@ur@ oardrtatiach pdtaaori egtgnw$S1it(S

@uabralgb gtdrary8atafir$lh' $l$poaw uttft/tdlwotl&a 1982 4i qai,r@ flTSiauIlaa ScairEt

g6fi99d fuanfir@fi. gg Baflar poiraraufip gftwtrait o fl ia r o $ fi tn o- o a p a gt i gg ggt ti; d w ri u t'h a tfi g rit. 3l I 6 6ir 91 a i a dr
@fiikiit-git 6unti euwSgfreirund g4wyn
gyeir7 Aatabr&r-ri

@mnqiaaetr

uiqoflligtl euwiuaffulh$ F@u@tpp &anftr@til ooiadrGprgfi @cdrg uiaoor& a-tgl euw taria; aryfrun@ gtptflwatfiaq rriu@i4i
Ogrein-iaefieir Spao 6i@
e uw rtu mflufl dt r @ur- a nb.

@5iflpgt. arnhta

fit&aafiaeir TgtlEauwnai

todwaildt @Aig 8atefir@ e uwi umflwrfiEt&angilt fl6uu$gt-dr Qgrti7 Sarafirtttb, gafiagi1g6 6tipA ueaflaqiqrt
uduba

g,ldftiatu@i. @otiadr antitiuidc@ti fiutr@peianth pt.itaoir oorflgttth, eigtap *iaaflgttti cuwtudaaar &u1it&aroirenatil 46irptrl- gygtadtaeh ungfudarudt unoo 6gri8d'96 ud 65ni e$taryl atrv$fldt 96 uewflEgri gga*Ci odat 4chaofi pog$fldgt gdai oefiwani. @i'afiqoen @fiSgt
gdruiadfl6tu a gsgir*adr ary0oyfia rtu@ddrpar. atn$$ gtd; a oir'
Sanb@ipldtcarehu
gydruih6,r

uSfiurfrfiwi

l. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

$laggraldiarrefiti &urdra @atafin- danrgutri wtri? 'Arqcflr,"ila afeoa" ooirgtit g[@d gl@6tfli Gletitpafi wri?

aipn

e@rggflaat ogESwafi wni?

flqgrggarfigiueot-ulleir 4drflwi wni?

afigi

aafl@anfiruratat @wfiqflwati

wti?
wri?
li-ti uiei utiia---

allprwai glaaw,a, ogflwafi wri?

flgifuurgi opfllfl

Ut6op@u @wfiqflwafi

&ate5&g

go

ot g

ggtg&ac g gaP uO u Otb gt gan
e

t9od
nfu

ro

nglefi orri Gugyr$en-rb

por66<D * nfiipd

r

r nu8 9111-6 6rmfi gq or rts crfi eir gl66ir orn;!rioe
@qnro

(qrrlund OpS,i, Opnuri.id)

cgtprwiuafl dop atr$ud6@d@i gr€u Scdrg qdrufi, utflayi arig gpfiagi@ti aciruriia @ggfuflooi qai@pi, gritoui anfiig elrwoti,
qoafi, gyehui otgff @ttudtflooi @edgtit, glra ug$garuooigEi Glcdrg

Ggritatrittiuidt-n6ig q@pd aili flO6g qffiig otgpd, uda cir n@ur@ Glarabt ofi.

€urdrgt

Oug,titdarafld, dgfiarulldt odrp ag$gt Cogur@ @eharg gr6u @cchg gdlj gapiug pgtiudaoord @cfiatri. t7og, oaflutafi, umrdarri

qofiang eqhq 6ato&r@daroar oggti 6ugani. dg €arulldtaofld urur uidaffot gygfratrouwrd fragd Qurgfipr
ordrg 6ary1ur@ agprgt

fi&q.fironri. epifrd @!frhfu-tipia (4@, darfi) uag0@qoo fiti8tu9r6fi.
oryfiur@aoar

ud

QgritotircWiAi

€uut, cglpira, uairuri@$ gtopaaf,dt ddadaeir, €i6a@aci,,

tariifld
a.gfr

ilaryipcrfli4ach criu@n

8*@g Ounguiagilg 46oneao
dprfrdt Glcdto @atarg

Surgg n@ggt cuw$fl1fi1g1i flgtitrquoiaoar qfig, rriu@ti @t-iur@aom fiigosdt tEtgflwra @ebg t-gdl syafiaqEilq Ocitani. Lforiflqri aoary$fldt @drgiOy glgamn6tdr dqfiQarainuofl crirgd fraara1 a-g!;piag1.
atraiora gypaloyacir aryd4gori. grnt

gyoiaoer gehQargfri u@1$gtoi.

Q

yc-iq

Q

arr ainc-

4$ ar fu aq6,

eo

eirG

gt h agb

1.4$ardtatir
@rrruarfip Alyatir, flOArOp86 uaflati {larlgratr uraw a otrdla rir, Sgatru!;grti Ur6 6 pnc a atrdla cir, a $p rrfi gl9 6 6ir, @ 6irg @tf g1yamri q6ari, ngtantr 46arti, plSanaatrpfatrh, 6lprahrant uairtat (34@utldan), 46cwti4 a$pren$p urrgftwri, ctidtpnarfip aatrdlaeir
swan@galpwr$aniloutflwuctil,gfl6i6ur6yr$atrti,6luetrarandlaeirut.til 46ani, dtraao 4$arnfuatir tm @eitaur$ardtatenr@ @pgn'fu6)w ?lprtiqaacanti uatay g4gda+ Aiarpflp@ efagqgti 4lgtitlii Oawatni'

2. erdr8gniadr

A@.rJl.*., uartrgpumfl afl6vaq @e Lywri, 6ar'ur' 6lrnut*e$Erd @eigwri, 6lat.4l- aiauwn aalahrci, trr'a' aahrgtalfi
@at-gwri, d.oatt. 6tr68araurugfl lgtpeilwri,

trdti. gr' uanaIlrrtafi, Uppdltitii aratai d.4.Au. aflaatprgb, trdci.an. fiarncil afiptrb'
un.@ur.6l, pnumv& @ccfiati 6lp.g- afiptr ary&atgl1 une|ad'49fl6aoaawr,

d.qn. pr&urprdir, 6erua$pr urrrgflwri, @p-@un.6, (!,.a!, Jy'€'(qr, urahrqdtqg fi9r6 @rr. Aeail€ari@&andt aal)gi arfi;61 predir, ur&t-i' atlgtit, gt66ae gypdilatri, aallwra gdte6 aapzdrti, aliper0 Aeireoar,
filatdaafluafi, u. $latrarfiptit, urary;drtnqpiL anurTnai, glggittrtudlnita$ 6p afi 6utr tngt atia qryu eir @I rc i q @a r abrL- ati.

I t g w 6un @p tb at r ti gl r 6t w

6b

p a ant i a ro ar t4 tb aP, g gt

i i

dpnui GteuLari. aurnfitrflwiaeir, arcirdprriatir, gl2lllgiaattr@wdtatrfi gytflut gtwfifitGtw@$gt anatag$gt gtb aeig2trfl, ucirafl unania5tii@ gt@gt6or atg&ai Qlerlatri. ,ip gt-P auitgltgia6arr@ti @pntiq @an6'drLati' @orP$flp m w rtth-$ $cir @ 6 ndfgfi g1atiaryfr o-ovatg dt a rrgun @l @a rit atri'

uifl
@uita artrc er!;

Aggfrdd) ui@udtargl pSStat e@ur@ Qlarartruati.

fl rdta efigdren p iga6

a 6$ 916 a

aar @anfti

@a

rcwriyi gt

uriui aeatdigr4ggi a6igrd6aaar$ pfi ut1gscit e{*tij6y gt$gatni. ur-$ 69 r@ @grt iqatut urmrrd a i a g d g a aa6l$p rpg i flurrdlftwi, edlgn gai aea#lSprlip a4giqiaoar gtggtarydpri. qabr@ &pngit
6u urp$fleit atr$allwcit, euw, aggtprw& etdggaaftefi pdtljat$ln uugfiA
at6 8p

gcifl

ri.

cvntri 6grgttit

ea

ea#l$p nfig

eriilrt

at@

ittti

g tot- @uEtdpg1.

gugl glartrg e-ogiOarrglltit, danana uratitti qraniaatlair 6lur6 qgpallangtfi fl 6 at $ op e-wiSg gtmeu i gd Gl a nabr@ atfigteirerni. pug ggtutfiAwret gflgut-tit ariuraali attg217tl, uciraflaeir eniuraapi
erafrrmrfi

6pr6i1q &auoaantli0eaeo pcitdr4tirmri.
61at.

Qgn5itrq: Euyrdrfau

Qtdooun$grn,

gdg&

sdogtlrf ,huqbi.

6ufftAb6 aryEatb$Earb dlfiopullda gg@arartrtSatgrar urgt&at eu6al ppat ASdlpi 6pnit atgat ofiapdw atga! Sifliggd

gtyp6a at6al rgtit

a1gll attr aryj g 6l arir ar Gu at g a I atfip ca etr Ufl 6an id g p arg aharu atuflatnfl atgnhgit

anuar6@ at6a atgada! afl$ap0gd all$aqt

fiargg&en an$paftr.ila
gtlgl- @g

6il at6a at6a 6al - @ro-

utri wri
2.

allanrd

a(g6(qfiw allax-aeir

gtmgudaatfi dlafi6ltraraaatrdaoir 6. garaaruri
7. filptiuvaatrnOaeh

@pr@iq: 6an. erfigft, att-atdrafl.

I

p:-io? u g tb a 6t 6dt ttt a i, gen
rprird
ofl

$ki g 6cur gt
gg

G 56rr &

o cir rr

dr G

o

Gl

e tir 6l eir

par ?

i6urg a arr d a dir go oa cnulldr 6l a an afi ug $l ulhil 6 c tflitt dt-titddt prrtdO6tiESi 4d@g uggaiut-y5&6i eraria-Ettugt &atirafl gfiau @91 @i&aefiraltd;grflw aaflw allatwr1gtit. qtJlgfi @ipe Qlpn-iunar 6atEt ua aflarriaoetr ;rggtu& @etitflggt. qrfi gtrrlitlEri6urgl
afl$ti;

fl g$ p ararr ? ua anhr wr flgt$ p ar atr ? q oir Alat a ar r i a dir up d a i u @ I atrp atr ? crar Oa aarrdaeir flaaretlcit pnilqfldhpar? aartiadr gu6@ gcirau
uwi6utr?;fau g6ur? 6lat aatnria;ir pfieau eTeir allgfliuacw& @aitdcitpetr? 6lp aanrdaeir qdir gtitou allgflhuatwi Setita4fltitaa?
gd@atn6 @raltgfi aarniaeir arairugl uar$ap Pdura matigtit oar& Oat fluffiriaiir c*Etdgriaoir. gcifianS grtir anoaallgltti pnair @raflatt aartrt

angtfi aarndatgilgti uayi aonrd6@ti@ @aat6w e-eiror 6aE1ur@ odretr? a mrd a eir tsia rat$ap gt cirorgftafl nun @erit anratr? g4ea eua sir o citartral anoi SL-gyig Beirg Sth@6? grfi argtit aetralaeir aEtiq @arirmer

flaara!)dt flfiuanrillrynflgtfi erit@Et ugiuannrullgt0guri

grit

aarrdaaend @dtigt aary$pGpr@ *lat Gataaraafldt ogfliatafifidt flag $lDiuaratlftop gteira-t96w gEtdliuanattttiti Clat aanriaeir @lOiptoprttti' peir 6gr$atpi u1fiflw &etrpaar adrp gttrafleit 6c. t-tlldrg. uiraar erciruafi
atavfigleirmni.

6ungt gi fla$ana grLb gaml flaanfr<it dfliflOitSti e-wrialamen ut-@i gNdlgli6afiudt araiqaglmrial @adt@Sgit flaatqcotwgrqb grtb o-gttitlStit floaallat pi @lpipara ogfliarat tariapafle$ uumr6 @eritaryfiGafiu& aroi qatglmrial u@daa iflaaalatwprqti g4auqb oar gtip flumrn tdrtar gcir a67i;9ra&
arraardtaanreit ptiturt| @ewg!6atnia @warp gi aflgiudtaeir e-pritgti 6ungt gfi aarniaafltit dlcwgyryatrdafi @ugl gtwtitddrpar ereirEfu ufip 6lq6ntia6fi'

@il$g6irarrn.

prti

uaafleb @grfleitui.@ti; @anartrqgdgti 6ungt ueit6atEt

e-Etdpniaeir.

Sdrll 46trflwi

: t-t-gtttit ugiSfii : gtooafi ar. fianrifilafiPrfi, grmumfli u&omr, daroat -

29.

Qacril6 OtrL@ $Ogqa)e 8am0eba6h - 4

6il)

ff aouw i

6i

rafi a erfleh atyatr/t ag w diryfirt uniu ati a qg d qE,

gyafiacir @arytfi suwiumfl ut-@tit 4ligfrut&pr@ ficirgalltallobaw crafrugt gth@ qaenr@fi. g4aiaeir euwt umflawnltit egogrwi umflawa1fi sntfiat

4ip; auoa.ugeit, gfl6grarafiufigii @u6urarflar umflagd 6ur7ig,$gdta ataauild gyaafi gdrotrar- gyatflt-tb odatratfigflgstdu gO @ugfigahau-arhardtgeirou
@urflw

@eitgta$g s-artrauowi

qrrrmni atruJJana e-emrtranb.

@6iumgd; armrarni. 6)argw u6eb a7fiuit ara$qfldit, gyatn $l6afgfitfrglaoat erehgttit pa$gfldt grrt69ngd @aganflcfi ara@uyitEt$ prairui@tit ge,pd; @arahr@

wgi@atitorb o-mrarrflSpri. Uo$$rt 6uEt atrit$p @ungg gtd e*t gyap or tit 6 a r 6 6 @ ug 6tuaitr@ @u arg all6 ti tl, @airanr@voirg utrrJtru eit g4a aratg i 19 ti 4lafi ara i 6lug atr$au et6 afl &rni. u@ g gtaitr@ udt gyull 6 vr fi ui u air ttti (g gyafi dgfi p a @ $g d a tr[ t na aflarddori. graretiu$gi@ugurcir @ardtgprigdt gafiuwmrit dqfi@atrabrggfipdurEt gg; @awyiagfi egprwi umflaut dufiaohrt goapaild 4figl)w6aflarni. gfl6i@argurt& @edt6eirEtri arahg arydtdat p6 Oed&ari yi @ g A U@p agfig; 6 aft erri.
uflmw$

inigt,it

@aneirenruei

gtfi@ur@g uang&aroit (ggiSt

gtrfli anailt @grud&all6$99t.

arnilgtit a@auwrar lgafli fiatallwgt. qat6rr@

atiflnig

g,tgwriagfi, @aftvn6i)

gnigartr@ pall$parn pafliavggotit ulitpll g1atiaaen

alrigwgl. Gp n a9 a'r 8a r @m u a w i e duli g i 8u g u r afl t it 1gt ap alli t ar i.

gygutriacir

Jlari 6l.""gt @Sfiagflti, @w,itu. 14g pfiau gdrgfi @edtwngt odrEt c*gfl "g4eilallacnd ddtaflaar" aoirg @prcdt17ti S6$aaain-i uSa$api utryi dafilugurafloir figsoaairti-pi *lgtn0igtn Curqitgflarri. elarygt
g{Onrret@r

eptuip qrtuflalii$6ir 4figtarit a1$Ggrit S4gwriamen ut-@tltdrfli; Aardqgniat afli6c gt66ir,Ogt. qi@ugurnflair gym0u6tita6owr @aafliutt p6$p$utar fl6iQedt6ar@ 6cait u r att $ gflet gy a u figwir arg. p 6rtr@, Gcai, p nu 6 a tit 1yp aflw wia ofl afl 6 1i gt
@rilgar ooflfldt gyantwami. Pdtn-gdlqligit up@ari@i S6avrdLt-i Qg r o a dkit @gr atla u1fig dr ar 91.
@cd&ar@ crairup/tg& 6at7ig

uoo rougt

Qun6cir. 9fl6 ooirugt

opiq

Sgd;Oaryurti @critlgoirElvi tairugi tpiqapw @Gp Qur5lgntuggroir. @aryadr upi6i urcrrtaamalacw, datfig gairagi crifip ui oehug @pdr €pi@ur6cir'
g4at-@urgff. @poir ugtit@uutrro
&uaruncofpaltfr6ligt @tiuoaowt uri4bpndt dalig

grai

6urat

artdwafliggtg. @opOutri,rp SOnaagfldt 316arflrfli Sugureir $liuaaaw, grau@at, gradtfl, grareait, ttra&rfl, zraGlotiq, at@aaft@a4ir1, cihu ilo1itq, eiiudrfr, citu 6a7igflrfi, cirtui Glurybog, arardil, odr@gebani @gft0tfr@8gtti. Oaiugflarvi, g6agigflat Clgtlfip
padalgdr @riueaatautqri geirprai @fikt@Aqg. 6lSt @pti, @gneiram& dgiou g6h@ Aanft0u@$Etfltirpg. @gt dafiuryutfi gyi6laa, (9@66h

4dw gtat6S6tit trflw uaowra$ flt$Aggl Sgi0arulleit uaofgt aflmdgepgil auri 4allr$St @@grg uyaeir crfl&Qedo 6oafir@ianrtrg a oir 6u 6a a d ap fi 6a fip g afliur op i 94 a u d a tui @ ei,' or gt.
@ u1

w g i 1E ti' rg rit g 5 I u rfl w P 6 i 6 a r ulhit @yrcdarurggtoh aftardt@Agg. @Et u$6argrd gnigradtryd) ait iuit p na a d @ai @aei @p rfl dlti;Cdrg ar. Slnitlg ut @ ani ggafl
u

o o w g on r $ 1Fgtt cir er

(aafigg$garrtiOar) s-tarui aullarwgrpt gOrfi, uraflbdgri. @6agiqdacafldt g6atdu6urar daruielt @aratr@airetrfi. oarfiat @gt &cruraualig gyauifltit qaaigoirarg. allgrwai Updtw ocitari afigi ataprgtit @dt6 e-ohmari. $lfig ariraflnvi &arallgtliggrffuu'pdutrort cfrerdg Sdrpo. 66gu1ciim @u6 ureir @a$p fiAnroir, g d ag fiOrr eir o drgi umanfgteirar 8u6 undr uana SgritOrrrir oarEnn @rfug g4ag i a tu@dargtari.
uooaryotry$gflei uyGwEti

@6i0argg.
ogfi p 6afhq6irarr i.

@ni,A

qqturyrz

gyafirmrei

@cifld, @@ .8@ti;6aralhit 7ti g4a&rmrGmrr@
@g

@6 amtrulti uatfli St ug 6wp $

ru d6 aryit urr1.

uao&
wfu-uhagb

6ara9g21d19& @edtgtttit arytalldt

uat $iligdtaqgit
Qugtordl

aflar"dgdlairpar. ofrprwai, dvu$gfiyi,

fiffiw,i,

Eatctlnfua$apfi ptipraatul)tit pnfuflw 6lufiw graiaeir gog;dlfiwri atgfiulht ant-d

pgSairperi. @afiammi acfigt

Gleeirpneit g1gtugtrtbug oatrgtit

e$gflwiugawi ardarrard. @dtgd lgogaiGluguratr argSpgafltAnirtnni. glt.it(g @drEt g6atn c1i;flwtit Oetiprdt g4ag eret&eurryti e7fiEyd;8ard,6rit Stma
@tirEt,i,o-a1argt.
ueo

gfrnp agd;gadr @rit6 $nigt6i,6ngra& Glartitdlairgadri.

dugltti ugadargll& Iaenpnei gfl1gidatraid atnallma gyatwatrfi.

aidgtti

o-utifi

I

ugfl eit a afl rortit 1gg

iuLt

@$ fl 6 d Ca nulleEdr au-

d;

g

i

u@gfra96i) @ufiw

@rrnedarqyfi aitLfvura ergfigt 6)fi6l6irggr. 6lgt6* gotidlw

arrallcunaalfi gyeauSgteirngt. 6lgti;@nu@6luUgJfi dufi@nu@fluflgri arrulltitarir

aratriu@dlairgm. 6ldA @@6i Ou6und1 4pflGaeail6lu5urdr 46l6wni dgritA Ggnddr4tb un$lg6@fi urgflweir @tngp gntfaaryi) 6u/t6 Ggndd)u1rit ogfipgoflt4airaratri. euudlg atrufldt tugflwna
e-eirflen 6leanEt afiEuti; $gflpdrddi

8gd6a $)5ritfletrndt unapaafleit Outflu Glurflw gnar.itadr @egtiaiut-@chm arifileowi aranratrb. prafi @$g;at$Gpr@ @pn-iq ?tarafirgyiuatp

@i4lfiudtaei,

a-mri$gtdarpn. pna$S1it6tit $ltitoaathlgtit odrar oar g4gllw ttrr@r pawyarfisapi urii&unti.
g O (g

z-siretr

6lprtiq

a,p a rfi E1 6 a c a1g d; @ tit

( atrtq 6p w eir

)4

all v

i

p m a a ti

6larabn- 49fl6accir oeirgfi graSSfi@fi @muufltit gtitargdr u.tni anJhau

6l6aafi trairgttit 6utrt9 6r@ipgt. 61*p,i Gergl$ggtlw 6ltg.Oi gO durigaaw erfiur@ Glewpari. gtpniru7 uanfiugg anailfl)ru 4$lGeuir pcir
4uihrfi ut-r,itaaar alltfl$gtt 6uri$gt gogt*@aneirm &anrtr6til urqdpantr pdr q i,o o a @ anfl 6 a r i g g4i u t- dr a m m u a oulhflg fi gt tJhflS 6lp @ d; a G anfir 6l it. Ofi i a gg ut r allL ur dt 4
Qlateo'rppraaldt
gfl 6 at-

th @arirpp r a axi

OtflS 91 all t t r

cit

a r a1 6p arir

@gatyfi gitt&@arrion 6anir@it. fltpairu,l 6untg got-@ufipgt. atrulfgateir 6prfi@6 Sltoduuilei, ?pafiaafldr fiatair@BanatenhwpEt 4@Gauir gg uallilaryanral gO ut-$mpi afiEuS pctri$gflarrair. gtgnir ugtlatna dataura q@fip atrrqdpanir g;dir gog 4figaoqit @rgtifl *lat Satrdrcaar Qluuti$gt ogtlfiprnir. eltual 6lp atrarrt- g tit a4S gt atlgfi g er. gyi Sutr1ggt 4 $l G et afl ah gtairt ncn g 19 poaarytit e@c,tlOigt 6)u6dut @,rpp,i dprfifip gg $lavgttit fiafujgt a4[g1 g rnt $ fl tit dlg i p *. gl a ap r 6ir @6 u eaeu w r a @ g iup r a i 6l e rtit o iu @ 6)p 91.
@tripi$letrnd 4la$pfl6iu9rdt
@6uaat6uttr@ &enfigflgdugnci
@anit@6irg

acirp @uut6ti gna$gflair pmat

grauoat ereirp @uw6tit 6tpiA eriuit-etr eroirui. @ppCS d*ip frpU,i gra$iflair Eprfiggrdlggrlugt gtahar?v a-giuit-9.
6ugc*gl)w,

grai 4lfiudtaaend 6Ligt @g;p&a gflggfiAarnei gi gUAw uartrcu$apd anmrori. @geir gocintgfi afleri@$ g1yafir o_fiarg.
@fiuairtuit &anrmni aalartrui ua,frn-uit oariu@dpg1. eUAa dfiunitaeir uo @titgg gyaufiEteirdrar. @lapw@igt atrullfi aratoiaafleir gtgflu 8@ Ug; adt a a ard a r mra ri- @nit1E p rair g ra ruflvrit a artr a eir 6l a rartr@
armr&anfirgw 'furitauiuah

4ar"

@edflani@ &ataeir gflrygt,nru @ifl61)

t\

aridwafl&gd @ai, ang oauidt ga$rurqp$a41i Sgracrtgt @atigt *drgfrwugntti @cg1 aaow @@nfli, oo$g&arefir@d ani4l 958gtri' PqGuafld6t ang ugflttgtit dafiuyurgtdgrflw gyatwrdta&enr@fi @t-91 ri' u@ pdld) g{ifito ai i @,flw g4o t- wtardta 6 arr @rt g{96 E 6 dtm dt g dg tr@ip6@ti S6&uafru1it potuncwr$ptti ger Ua)i8@6uaflafi' *l$piamrdt

4d;at Qufipau mhdehgroi. O6tit& lyaflaugi;t t6atgi @d;agaap0dt e-oirarE1. €ugi, gyifloa atgPurlt- uvapd&agtti gg fluagafldt aafiaiui@ 6* atg- uF S 6 d @ ti unfl w afl eir fl 6 ary a afl ti @ i a 6 amp ult 6a 6u o ati a tu) @ rilungrt 6n erig @ar*Gtl[l6,i,Apg. @g 6pa$nfip6 oariu@dpgr' glgwriag&@ 6)gfin g4gt-fircrguta atgdaiu@dpSr 4SGetadr' gryifloa, U@6d4 6rfrucir, Ogtir& 4S8urvrtit @i@ugundr

at$ut-t@ufigafi. @6ur$6i@ti urswgtor-w gflgfluetflaafi Gurdrp gi gygaro gfl66uaflaw arairuptttgt. @i6ara4iapi* efiulipi @u6urar da gtgara$ gi un-dtri a@igorig, 6t-*,r atgfru@apne$ at6i uatoarqit
aflor&gdgri.

*@-ip Aanirdg qdlist dhflgrdt gfia$arifid pda ugig gyaralfi dlrardr gg urad 4u4696dn6 @ar$g elara$i Qturgfdtg,li Qargan-i acdt@drgri fldrg)

e4puoo$ Qgrgani
cdrugt

gyanni gYghur€s"

gyiurrd. 4&ydt gehg ptiaeh ui@ri unoo Cgrpfldt 6fiw gefl @r&gdro uoad atgflwtra teir&m gtegist @idu6urcir 691 u@apg. @g grflutc* aryfuit- pod tciruog @fifla$ia tr@igti
an-@8p9.
tr,rtr

@i8@ti6ardtdi

ut-@tit

@agarir, agangtuigai c*rogorybopd Qarafir@
Agt

w*oai

udtatrra&at ollarailgdptri

@-pi poqflrn

uriiaotri. O6dd crdrp 96 gdafi dudugunoorS qcfiri

dpafiaam omrdtarp Glareiaatqotwati. @ogallawt4ti a-t gyafi atmrrdtauritri. g@@6Dp g4tit0arc Oat@u6urGarn@ Aggdtd spniSgipnnfii sfi@ur@gt6*t A6aid gtaflafi @6amvuti 6eifig1 atafi 6rnrrur$, 96 anbrtna ungtl @gatgdgri @ot-alld U@igt datoar,ut@tb aatit at$g atanitdanri. Ogdtddg c-artraumw e-mrnip altgtiCIw @dagtdt q*,rgt et-afb{t giarg €LgEa dlarddfuu a$fuu a@Sg;gtuit @atradn_ncir. ed;$}ufip g4tit grerflafi 669 allgruaflgia& 4lafiugurcir g4a4ryd6 anoar4ti gri s6,,rgt darawqfi arydtdd arfipni. @panrai *la4gttit edflqb gdr6g erthp e-drmuaw e-anifi,p gtatlafi, pfiau uanafliggLbug danrtrg g4firouuttueny 6lp rg g ri. @ 6 tO gt tit @1i gl a $ 6, A sA fi A 60 a d @ at 6 g pt g 6t)g p frI gt. sr atr 6 at @mgamfleit urgf)uLna alltnda deuabrgi utu @unitaafleit pailt Glatitgneir. 6apnvtb, crEl, atr@4lqtIti, gflgatafiranrruaa gope6lwalltrdtaafldit p arfi 7g fi gt aIL- @, @gt gfl uL n a @ fi u a a i g a$ gt g; aM) O fi git filafil u g u rgt o t at
g46nrcit
gl6n(D6nLw

e-tefitit @tgt uggfluLra @Od;@ti, euvit 6lufipnch. @cop

e-oatriSgttb ataaufltitprrcir @r.ilg a1gudalt ggtpfiOanafu@ e-on&Glatitsugl auov onitlgtit urpfl5
ei

git

ungflatdar gyg eirutrafl* 6lpni.

a,igt ,igti ptirafl 6u1iGa $)5fiOatrndt Ou5urdr 6aru9aad atroranti. tgdrqpfi agtatr s-drenri. a 6 ampulleit $l4g u a 19fi fiaua gd @9g6lO nu 4 gflGa e afi @u6urair ani 6l pg&gni. argqpCg<ryd S66uafla1g,i, @6p daraSgf)tit et@A6i) e-eirenan.
@i6lurqggr, rfifir@llb ScuaflGw
fiafir@fi apEt$ gitrrfi atfigt att-i6a flgtiflennait utu filgflut danulldaaand arewratrnit. Ougtbungtit @*bdlt;, *larfldtaS gfl66uetflaGar e-eirarar. 6u7i4g
attrullgltdg Egrnra e-eirm udwn-uit auaagf)cirp pfigfl uartiuuti tatrtu@$pgl @nug$lullrit gtEtuist goafi arLdl
gy'

pgdairpari.
@a

@rit@ @ap6,rgttii@ 6ptrr6
e-

rirargt. 6l*tg,it g o$lthit e-eirer aafidpnth qyarq Ocnfuar uaasmfl, atn0ggdgi upflara 4ouyigiteirengt.
ny uyggd
d;

fl @wfi Au6 un cir aiggfl 6 ti; 6lp ni.

@p eir aryflw r a a1fi u r $ 6

g fi u r gflw a ar i

a artr @ @p

rg at r 6.

I

fleirp nrtudr,, orirEl durfipiu@dpri. os&a @fiuefin-qipligri auao gehg gi/ uain_uit ercirp Suui aryaitgdpgl. @pig g6 olr$ryt @erdtoiu@gpg. dargprigdt ui,ar gflgan@gapulldl4$g {latiilrarei creirg 96 6ratt @tiuoaig a4fipni. aryfi atgflullett 4ati uo gygflew&@ewdtaanrt tltfltigt@arein@ o$pri. gyargt @u6au6oa ,-@trng *ta g$ttafl6[taa? g4atav ot-t-1igt- t- dat*@ @uehg aggfloi-,,@ui gyggctudta dir Octitp 19 rafl o drugl a-drouansrdt pnrtdci $ti@urgg ffip pigr*A gteirorrcb oa&danp
tnLooeut @gt

@dagd,m gifl@urh@ugardr ,,6Loat

ogig tdran_@it utfidaoni

glgutiadr @$O @fietatroui Sucg&awritrueit dlatiOvarefitit goagd*-oi. gyaugfusra gtupti @altu@fi;g gyafi, ggllgl @ata&rwffieapi

gyatgtair o$p

oadQa@$gt& @ar*ir@, Eot@u6uraar$ @9rgg, 61jatgfii gg @at&uraafi urgartri. aartr&tri q@6ti ugwnai aeilatranreo @iaratm gtiarrdt-@ nrgigt nLe)Niour c-air@alti,@ 6artr@6_ u@gaug u@iggt.
gtg ldatla,ir JNuiarafld anagfigt uruflfigani a-afirauu1wifig1 gyaravi fuurryfigfl

t-tlipwi.

*d*ori

eungt& eandleh all$par $a14gtxnfu

adaoo&6 et@ip,* an_yanlair ar\orafuou ai@ordat smfldr ffigriod6ag .r{gtti tlLaa) @t_L $lai griilflwi, 6lsit €at,'
pdgti qoatfrdr urariarggp, paw flapfip @lig gigl@tLt
Gutrfigfratug,

dafi,r@i an6 aryarag;$ @n_voni.

u*rtugggfldlufig dgltg oa_i6a eeehg fienr@fi dgd6a
P6ifiornnt at-&6d &anttr attrrfloa gyot-wani.
grafiracfidt gyau$gleiren
aryffulrgtd,etr @anfluaitn-u$

gdao.

@flar ofriaefieh elgaa dfiudtaoh aair@ udgg

o1iqrd, clitgg Sproaalld @d ueaauioir s-&dl afirtrura ogig flgAi aridlarui anarar6. @dta1*Aallt$ gO Adu 9Ai6arufld g{aufigoirng. @rit1g dafiuryuneir utrairuaatvi adrg

Pgidar0aanfilt@

@anf,du

@uwi Qarafir@ @dldaaryaftdt

allardgdpri. @&g &etfign

aryfl

av@lgtvura

@O,itepgt. aanrura&

@adta 6anfir@6.

6tp8OSpa,pfl,i, marcrdl$ Sdraafla| @rOiEO ,llg,r

gatdug&pgl glt@urgg
d 61i S a a
a

uaowgany$gfltit dpdvriuggtti gar-@ugtril
@ 6 aru

6p c Etttit

@ c tit

6 a nl

i

p & a u ddt arr a ar$ gflti
afl eit p

e- at n at g

&p

ri.

ullanug rp

i p6fi 6pn oflg r

ap$ flda

at- @uEtdpg1.

u caa 6 6a

r rfitit

uatt gogagttit aryflurtgliana$ fipSflOi0pgt. 4enrdt
gfl6

araaauJlEadw

i a r idh- iut- @ dl @ 6lp St. eiufipi
@ugureir gygeflw @g$)6iufradtadr, 6)o Ourflw qrrrawi

i arru d p afut urearfl s an6l a rh urgw uSgd ugfladatir, ilpdrard afraaflrrc uafurgpi urgut gfrgtt @eddani@$ patqyrarrfi ggtgal)war @Sbptu$flfi@Uw 6lpip @afi&uailaenna$ $a$deirpar. 6atEt da *lbltl&*Audragfi @dueaanlleor
unutit a tir, gyg an dfig rp

i

unt

eit a

eir, autrremr

CIE

t atu & c- p a qg$ gt eir ctr ar.
8 a r nit 6 a

$

g a ni a afl d F

@g

ru

au

ra

c{l m dt

gg

tit

@ tit u

aa

4 7g

gcilOatrgatgfi
6andrG)6.

pb

an$grafle$ g@ ge@parrargt @eairg aryfiui.@

ar@fi6i)

'funoo SEt

uao gali uriflrit uabatomdaa F6ia, eJouaii qggoneir 96 urath epngg et@6,fki &arouoii Ourgfldt 6$ 6langun-6 Gleiit@airgri udlgti

fiogtir urnfrt-ligtrar agdr c71$pcrt 686r"

- pggrarcdul$gi
6lpn

dparryit

giq

:

G

urrn$lfl

u.r

li 6n. En6rne, gr6l$rie

dr

gurrfl

, Guqpri.

t\

L

l

With best Compliments from

Roots lndustries Limited,
Coimtratore - 641 006.

Quality Witl be heard

Grlntsdhu b6l,* gJpnrrrb ! SKM onoilPeorr- $aleurrfu orh

6Do6!5(06(q qrP E'ir6. sbe)66dt r 6, on'r&sdlPs. 6pod'ir6l56ir 4ctr&6lu , Ertrpir6orLi, i4€*!r u,r.ir er&
se6l G5n
G6, dirG 6

.SKM ,,ri6rE

605!ri,

eord' 646

9t 6on f.s,,1l opqri, rG
gnufp
endrPmL

sNr8o'iT1

i

';o

sXM gtrli,sml6 6 6'r'i' nn, A,.tnbin ur 6ral 3b,tffi6l

(9166 rr) 661!6CLi

ErEddl Grrr6l, r+G[r6] - 638 002.961$EnO. "!oi6lLdl", nG[rO cL rr6i,r r 0424 211212 ' to 217216, Pb€' '
180.
GlL6u66iD : 0856 - 226 SKM tN,

216427 """G!&6iu \0424)

l

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful