You are on page 1of 177

ÃÀÐ×ÈÃ
I ÕÝÑÝÃ: Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ªÂ×ÍÈÉ ÖÎÃÖ ÌÅÍÅÆÅÌÅÍÒ................................................... 1
БҮЛЭГ 1 ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ........................................................ 3
БҮЛЭГ 2: ÎÍÎÂЧÒÎÉ ÝÌЧÈËÃÝÝ ÎÍÎØËÎÃÎÎÍÛ
Õ¯ÑÍÝÃÒÈÉà ÑÎÍÃÎÕ.......................................................................................... 6
БҮЛЭГ 3: ÕªÖÌ-èéí õ¿ñíýãò¿¿ä áîëîí ¿çëýãèéí
ìàÿãòóóäûã àøèãëàõ .............................................................................................. 7

II ХЭСЭГ: 2 ÑÀÐÀÀÑ 5 Õ¯ÐÒÝËÕ ÍÀÑÍÛ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ªÂ×ÍÈÉà ¯ÍÝË, ÀÍÃÈË....... 11
Б¯ЛЭГ 4: Х¯¯ХДИЙÍ ªÂ×ÍÈÉà ¯НЭЛ, АНГИЛ.................................................................... 13
Б¯ЛЭГ 5: ªВЧТЭЙ Õ¯¯ÕÝÄ ЭМНЭЛЭГТ ИРЭХЭД............................................................... 14
Á¯ËÝà 6: АЮУЛТАЙ ЕРªНХИЙ ШИНЖ¯¯Д.......................................................................... 17
Á¯ËÝà 7: ХАНИАЛГА БУЮУ АМЬСГАЛ СААДТАЙ ШИНЖ................................................. 20
Á¯ËÝà 8: СУУЛГАЛТ................................................................................................................ 28
Á¯ËÝà 9: ХАЛУУРАЛТ............................................................................................................. 36
Á¯ËÝà 10: ЧИХНИЙ ªВЧИН.................................................................................................... 46
Á¯ËÝà 11: ТУРААЛ, ЦУС БАГАДАЛТ...................................................................................... 50
Á¯ËÝà 12: Х¯¯ХДИЙН ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН БАЙДАЛ..................................................... 57
Á¯ËÝà 13: БУСАД ªВЧНИЙГ ¯НЭЛЭХ................................................................................... 61

III ХЭСЭГ: НЭГ ДОЛОО ХОНОГООС ХОЁР САР ХҮРТЭЛХ НАСНЫ
ХҮҮХДИЙН ӨВЧНИЙГ ҮНЭЛ, АНГИЛ......................................................................................... 63
Б¯ЛЭГ 14: ¯НЭЛЭХ БА АНГИЛАХ ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ............................................................ 65
Б¯ЛЭГ 15: НЯРАЙ Х¯¯ХДИЙН ªÂ×ÍÈÉà ¯НЭЛЭХ, АНГИЛАХ........................................... 67

IV ХЭСЭГ: ЭМЧИЛГЭЭГ ТОГТОО............................................................................................... 85
Б¯ЛЭГ 16: ЭМЧИЛГЭЭГ ТОГТОО........................................................................................... 87
Б¯ЛЭГ 17: ЭМНЭЛЭГТ ХЭВТ¯¯ЛЭХИЙН ªМНª ХИЙХ ШААРДЛАГАТАЙ
ЯАРАЛТАЙ ЭМЧИЛГЭЭГ ТОГТОО...................................................................... 90
Б¯ЛЭГ 18: ЭМНЭЛЭГТ ЯАРАЛТАЙ ХЭВТ¯¯ЛЭХ ШААРДЛАГАГ¯Й ªВЧТНИЙ
ЭМЧИЛГЭЭГ ТОГТООХ......................................................................................... 92

V ХЭСЭГ: Х¯¯ХДИЙГ ЭМЧИЛ.................................................................................................... 95
Б¯ЛЭГ 19: ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ...................................................................... 97
Б¯ЛЭГ 20: ЭМНЭЛЭГТ ЯАРАЛТАЙ ХЭВТ¯¯ЛЭХ.................................................................. 98
Б¯ЛЭГ 21: УУЛГАХ ЭМИЙГ ТОХИРУУЛАН СОНГОХ............................................................ 102
Б¯ЛЭГ 22: ХЭСЭГ ГАЗРЫН ХАЛДВАРЫГ ЭМЧЛЭХ............................................................. 107
Б¯ЛЭГ 23 : СУУЛГАЛТАНД ШИНГЭН ИЛ¯¯ ªГªХ БА
¯РГЭЛЖЛ¯¯ЛЭН ХООЛЛО........ ....................................................................... 108
Б¯ЛЭГ 24: ДАРХЛААЖУУЛАЛТ............................................................................................... 118

VI ХЭСЭГ: ОЙЛГОЛЦОХ БА ЗªВЛªХ....................................................................................... 121
Б¯ЛЭГ 25: ХАРИЛЦААНЫ УР ЧАДВАРЫГ САЙН ЭЗЭМШИХ.............................................. 123
Б¯ЛЭГ 26: ГЭРТЭЭ ЭМ УУЛГАХЫГ ЭХЭД ЗААЖ, ЗªВЛª................................................... 128
Б¯ЛЭГ 27: ХЭСЭГ ГАЗРЫН ХАЛДВАРЫГ ГЭРТЭЭ ЭМЧЛЭХИЙГ ЭХЭД ЗАА..................... 131
Б¯ЛЭГ 28: ЭХЭД ХªХªªР ХООЛЛОХ ТУХАЙ ЗªВЛª......................................................... 138
Á¯ËÝà 29: Õ¯¯ÕÄИÉÍ ÕÎÎËËÎËÒÛÍ ÒÀËÀÀÐ ªÃªÕ ǪÂ˪êª................................... 141
Á¯ËÝà 30: ÝÕׯ¯ÄÝÄ ÕÝÇÝÝ ИÐЖ ¯Ç¯¯ËÝÕ ÁÎËÎÍ ÒÝÄÍИÉ
ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄИÉÍ ÒÀËÀÀРǪÂ˪êª ªÃªÕ.................................................. 150

VII ХЭСЭГ: ДАВТАН ¯ЗЛЭГ......................................................................................................... 153
Б¯ЛЭГ 31: ДАВТАН ¯ЗЛЭГ...................................................................................................... 155
Б¯ЛЭГ 32: ªВЧТЭЙ НЯРАЙГ ДАВТАН ¯ЗЭХ, ЭМЧЛЭХ....................................................... 170

___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ I ÕÝÑÝà կ¯ÕÄÈÉÍ ªÂ×ÍÈÉ ÖÎÃÖ ÌÅÍÅÆÅÌÅÍÒ -1- .

Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ -2- ___________________ .

Ýíý ¿íýëãýýíèé òîäîðõîéëîëòîíä õ¿¿õäèéã áóñàä ºâ÷èí õàâñàðñàí ýñýõèéã òîãòîîíî. ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýã àâàõàä òóñàëíà. • Ýõëýýä àþóëòàé åðºíõèé øèíæ òýìäãèéã (íÿðàé õ¿¿õäýä íÿíãèéí õàëäâàð áàéæ áîëçîøã¿éã) õÿíàæ ¿çýõ. ªâºðìºö ÷àíàð=æèíõýíý ñºðºã/æèíõýíý ñºðºã + õóóðàì÷ ýåðýã Ò¿¿í÷ëýí ýíý ãàðûí àâëàãàä õ¿¿õäèéí ºâ÷ëºëèéí åðºíõèé øèíæ òýìäýã. Ó÷èð íü èõýíõ õ¿¿õä¿¿ä íü õàâñàðñàí ºâ÷èíòýé áàéäàã áà ºâ÷èí á¿ð íü äàðààõ áàéäëààð àíãèëàãääàã. Ýíýõ¿¿ ÕªÖÌ-èéí ãàðûí àâëàãà íü òàíûã àñðàí õàìãààëàã÷òàé íü ÿðèëöëàãà õèéõ. ÕªÖÌ-èéí ãàðûí àâëàãàä ºâ÷íèé óëìààñ ýìíýëýãò õ¿ðãýãäñýí õ¿¿õäèéã õýðõýí àñðàõ ýñâýë õ¿¿õäèéí ºñºëòèéí ¿éë ÿâöûã õÿíàõààð õèéãäýæ áóé ýì÷èéí äàâòàí ¿çëýãèéã õýðõýí ÿâóóëàõ òóõàé òîäîðõîé áè÷ñýí áàéäàã. ñóâèëàã÷. ºâ÷èíä òîõèðñîí áàéäàã.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ БҮЛЭГ 1 ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ªâ÷íèé öîãö ìåíåæìåíò íü ýìíýëç¿éí ýíãèéí øèíæ áîëîí íîòîëãîîò ýì÷èëãýýíä òóëãóóðëàäàã. åðºíõèé íºõöºë áàéäëûí òàëààð àñóóëò òàâèõ. (íÿðàé õ¿¿õäýä ýëáýã òîõèîëääîã íÿíãèéí õàëäâàð) çîíõèëîí òîõèîëääîã ºâ÷í¿¿ä. çºâëºãºº ºãºõ. Õýäèéãýýð ýìíýëç¿éí øèíæ îëîí áàéäàã ÷ øààðäëàãà õàíãàõ øèíæ íü òóí õîìñ áàéäàã. ÕªÖÌ (Õ¿¿õäèéí ªâ÷íèé Öîãö Ìåíåæåìåíò)-èéã 1 äîëîî õîíîãòîéîîñ 5 íàñ õ¿ðòýëõ íÿðàé áîëîí áàãà íàñíû ºâ÷òýé õ¿¿õýä ¿çäýã ýì÷. . • Õ¿¿õäèéí ºâ÷íèéã àíãèëàõäàà ãóðâàí ºí㺺ð ÿëãàñàí òîãòîëöîîã àøèãëàäàã. õ¿¿õäèéã ¿çýõ. ÕªÖÌ-èéí ¿éë ÿâö íü äàðààõ á¿ðýëäýõ¿¿í õýñãýýñ á¿ðäýíý.Ãýðèéí íºõöºëä òîõèðñîí ýíãèéí çºâëºãºº øààðäëàãàòàé (íîãîîí) • Äýýðõ áàéäëààð àíãèëñíû äàðààãààð òóõàéí õ¿¿õäýä òîõèðñîí ºâºðìºö ýì÷èëãýýã ñîíãîíî. Õýðýâ õ¿¿õäèéã ãýðèéí íºõöºëä ýì÷ëýõ áîëáîë òóõàéí õ¿¿õäýä òîõèðñîí ýì÷èëãýýíèé íýãäñýí òºëºâëºãºº çîõèîæ ýì÷èëãýýíèé ýõíèé õýñãèéã õèéõ. íýãäñýí ýìíýëãèéí àìáóëàòîðèä àøèãëàõàä òîõèðîìæòîé. Ýì÷èëãýý íü àíãèëàë á¿ðò. ººðººð óã ºâ÷íèéã òóõàéí øèíæýýð îíîøëîõûã ìýäýðíý ãýäãèéã èëýðõèéëýõ õýìæèãäýõ¿¿í. ýìíýëç¿éí øèíæ òýìäãèéã íàðèéí òîãòîîõ. Ýì÷èëãýý íü æèíõýíý îíîøëîãîîíîîñ èë¿¿òýéãýýð ¿éë àæèëëàãààíä ÷èãëýñýí àíãèëëûí äàãóó áîëîâñðîãäñîí áàéíà.ßàðàëòàé ýì÷èëãýý øààðäëàãàòàé (ÿãààí) . Ìýäðýã ÷àíàð íü òóõàéí ñîíãîñîí øèíæèä òóëãóóðëàí îíîøëîõ õàðüöàà/õóâü. õîîë òýæýýëèéí äóòàãäàë. Ýíý óäèðäàìæèéã ýð¿¿ë ìýíäèéí àíõàí øàòíû ýìíýëýã.Ýìèéí ýì÷èëãýý. çºâëºãºº øààðäëàãàòàé (øàð) . ªâºðìºö ÷àíàð íü òóõàéí ºâ÷íèéã îíîøëîõîä ýíý øèíæ èëðýýã¿é òîõèîëäîëä õýäýí õóâèàð ¿ã¿éñãýñíèéã èëýðõèéëñýí õýìæèãäýõ¿¿í. õîîë òýæýýëèéí áîëîí äàðõëàëûí áàéäëûã õÿíàõ çýðãèéã ¿íýëýõ çàìààð õ¿¿õäèéí áàéäëûã òîäîðõîéëæ ºãºõ. öóñ áàãàäàëò áîëîí áóñàä õîëáîãäîëòîé àñóóäëûã ýíãèéíýýð òîäîðõîéëîõ òàëààð çààâàð÷èëãàà ºãñºí. ýð¿¿ë ìºíäèéí òºâ. ýìíýëãèéí àæèëòàí àøèãëàõ áîëîìæòîé. ìýäðýã áîëîí ºâºðìºö ÷àíàð õîîðîíäûí çîõèñò òýíöýë çýðãèéã õàðãàëçàíà (Õ¿ñíýãò 1). Ìýäðýã ÷àíàð=æèíõýíý ýåðýã/æèíõýíý ýåðýã+õóóðàì÷ ñºðºã. Èéì øèíæèéã ñîíãîõäîî øèíæýý÷ ýìíýëç¿é÷äèéí ñàíàë. ñóäàëãààíû ¿ð ä¿í. òîõèðñîí ýì÷èëãýýã ñîíãîõ. Ýíý ãàðûí àâëàãàä ýì÷èëãýýíýýñ ãàäíà óã ºâ÷íººñ ñýðãèéëýõ çààâàð çºâëºìæ áàãòñàí áàéãàà. Õýðýâ óã õ¿¿õäýä ÿàðàëòàé ýì÷èëãýý õýðýãòýé áîë ºâ÷òíèéã øèëæ¿¿ëýõèéí ºìíº õîëáîãäîõ ýì÷èëãýý õèéíý. Ìýäðýã ÷àíàð áà ºâºðìºö ÷àíàð Ìýäðýã áà ºâºðìºö ÷àíàð ãýñýí õýìæèãäýõ¿¿í íü òóõàéí øèíæ òýìäãèéã ¿íäýñëýí îíîøëîõ àëòàí æèøèã áîëäîã áºãººä ìýäðýã áà ºâºðìºö ÷àíàð 100% äºõºõ òóñìàà îíîøëîëò íü òºäèé ÷èíýý áàòàëãààæèíà. Õ¿ñíýãò 1. -3- .

Õîîëëîëòûí òàëààð àñóóäàë ãàðâàë ýõýä ýð¿¿ë ìýíäèéí çºâëºãººã õàìòàòãàí ºãíº. Íýã íü 1 äîëîî õîíîãîîñ 2 ñàð õ¿ðòýë. ÕªÖÌ-èéí ãàðûí àâëàãà íü ºâ÷òýé õ¿¿õäèéã ýìíýëýãò àâ÷èð÷ ¿ç¿¿ëýõ ¿íäñýí øàëòãààíóóäûã á¿ðýí õàìðàõã¿é ãîë ÷èãëýëèéã íü òîäîðõîéëæ ºãäºã. íºãºº íü 2 ñàðòàéãààñ 5 íàñ õ¿ðòýë. ãýðèéí íºõöºëä õ¿¿õäèéã òàðèàãààð õýðõýí ýì÷ëýõ çààâàð÷èëãàà áàéäàã. -4- . Òèéìýýñ ýöýã ýõýä ºâ÷òýé õ¿¿õäýý õýðõýí ýì÷ëýõ àðãà áàðèëûã çààæ ñóðãàõ íü ýíýõ¿¿ ìåíåæìåíòèéí á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã áîëäîã. Ìåíåæìåíò íü 2 ººð á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýãòýé. ¿¿íä õºõººð õîîëëîëòûí ¿íýëãýý áàãòñàí. ñóâèëàã÷èä ýíý ýì÷èëãýýã ìºðäñºíººñ õîéø òîäîðõîé õóãàöààíû äîòîð äàâòàí ¿ç¿¿ëýõ áîëîí ÿìàð íýã øèíæ òýìäýã èëýðâýë ýìíýëýãò õàíäàõûã çºâëºäºã. Õýðýâ õ¿¿õäýý òóéëä íü õ¿ðòýë õ¿íäð¿¿ëñýí.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ • • • ___________________ äàðõëààæóóëàëò õèéãäýýã¿é õ¿¿õäèéã äàðõëààæóóëàëòàíä õàìðóóëàõ õýðýãòýé. Ýíý íîìîíä çààñàí ýì÷èëãýýíèé æèøèã íü òóõàéí õ¿¿õäýä òîõèðîõã¿é. Õýäèéãýýð ÄÎÕ-ûã îíöãîéëîí àâ÷ ¿çýýã¿é ÷ ýì÷èëãýý îíîøëîãîîíû ãàðûí àâëàãàä ÕÄÕÂ-ûí õàëäâàð àâñàí õ¿¿õýä íü äýýðõè ºâ÷í¿¿äèéí àëü íýãòýé õàâñàðñàí áàéâàë òýð õ¿¿õäèéã áóñàä ÿã òèéì ºâ÷èí àâñàí õ¿¿õýäòýé àäèë ýì÷èëíý. ýñâýë ìýðãýøñýí ýìíýëãèéí ìýðãýæèëòýíä ¿ç¿¿ëýõã¿é áîë ýíäýõ ÷ ýðñäýë áàéäàã. Òîãòîîñîí õóãàöààíä õ¿¿õäèéã ýìíýëýãò àâ÷ðàõàä äàðààãèéí øàòíû ýì÷èëãýýã õýëæ ºãºõ áà øààðäëàãàòàé òîõèîëäîëä õ¿¿õäèéã äàâòàí ¿çëýãò õàìðóóëàõ õýðýãòýé. õ¿¿õýä òóðààëòàé ýñâýë ýìíýëýãò îëîí äàõèí èðñýí áàéâàë ýìíýëýãò õýâò¿¿ëæ òóñãàé ýì÷èëãýý õèéíý. Òóõàéí ãýð á¿ë õýäèé ÷èíýý öàã àëäàëã¿éãýýð ºâ÷èëñºí õ¿¿õäýý ýìíýëýãò ¿ç¿¿ëíý. òºäèé ÷èíýý ¿ð ä¿íòýé ýì÷ëýãäýíý. Õîîëëîëòûí áàéäëûã òîãòîîæ. Õàðèí àðõàã ºâ÷èíòýé áîëîí ¿¿íä äóðüäàãäààã¿é ºâ÷òýé õ¿¿õäèéã äàâòàí ¿çëýãò õàìðóóëàõäàà ýíä çààãäààã¿é ºâºðìºö ýì÷èëãýý õèéâýë çîõèíî. ¿íýëýõ. Ïðàêòèêèéí ýì÷èëãýý íü àñðàí õàìãààëàã÷èä íü õ¿¿õäýä ýì óóëãàõ. Ýì÷. ̺í ýíý ãàðûí àâëàãàä ÿàðàëòàé òóñëàìæ øààðääàã ãýìòëèéí òàëààð äóðüäààã¿é áîëíî. 2-ð á¿ëýãò áàéãàà õ¿ñíýãòýýñ òà õýðõýí çºâ ýì÷èëãýýãýý ñîíãîõûã ñóðíà.

ýì÷èëãýýã áè÷èæ çºâºë㺺 ºãººä õ¿¿õäèéã àñðàõ ñóâèëàõ òàëààð ìýäýýëýë ºã Õýðýâ ÿàðàëòàé ýì÷èëãýý øààðäëàãàã¿é áîë Õ¿¿õäèéí ºâ÷ëºëèéí àíãèëàëä òîõèðñîí ýì÷èëãýýã òîäîðõîéë. Èëýð÷ áàéãàà øèíæ òýìäãèéí òàëààð àñóóíà. Äàâòàí ¿çëýã: Õ¿¿õýä õýñýã õóãàöààíû äàðàà ýìíýëýãò èðýõýä äàâòàí ¿çëýã õèéíý. õýäèé õóãàöààíä ÿàæ ºãºõ. õîîëëîõîä òîõèîëäîæ áóé áýðõøýýëèéí òàëààðõ àñóóäëûã øèéäâýðëýíý. äàâòàí ¿çëýãò õýðõýí õàìðóóëàõ. Õ¿¿õýä àñðàìæëàã÷èä ýì÷èëãýýíèé øààðäëàãàòàé áàéäëûã òàíèóëíà. ýõýä ººðèéíõ íü ýð¿¿ë ìýíäèéí òàëààð çºâºë㺺 ºãíº. Ýõýä çºâºë㺺 ºãºõ: Õ¿¿õäèéí õºõººð õîîëëîëòûí áàéäëûã ¿íýëýí. Õ¿¿õýä àñðàìæëàã÷èéí àéäñûã àðèëãàæ àëèâàà àñóóäëûã óõààëãààð øèéäýõ. -5- . Øààðäëàãàòàé áîë õ¿¿õäèéí òóõàéí ¿åèéí áàéäëûã äàâòàí ¿çýæ ºâ÷íèé áàéäëûã òîäîðõîéëíî. Òóñãàé ýì÷èëãýýíèé àðãà áîëîí øààðäëàãàòàé çºâëºãººã òîäîðõîéë Õ¿¿õäèéã ýì÷ëýõ: Õ¿¿õäýä óóõ ýìèéí ýõíèé òóí㠺㺺ä äàðààãèéí óóõ ýìèéã ÿìàð òóíãààð. Õ¿¿õäýä øààðäëàãàòàé áàéãàà ìýäýýëëýýð õàíãàíà. ªâ÷íèé ¿åýð õîîëëîëò áîëîí øèíãýíèé íºõºëòèéã õýðõýí õèéõ.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ Öîãö ìåíåæìåíòèéí ¿éë ÿâöûí ä¿ãíýëò Àíõàí øàòíû ýìíýëýãò õàíäàæ áàéãàà 1 äîëîî õîíîãîîñ 5 íàñ õ¿ðòýëõ ºâ÷òýé õ¿¿õäýä Õ¿¿õäèéí ºâ÷íèé áàéäëûã ¿íýëýõ: àþóëòàé åðàíõèé øèíæ¿¿äèéã (íÿðàéä íÿíãèéí áàéæ áîëçîøã¿é õàëäâàð) øàëãàíà. Øààðäëàãàòàé áàéãàà ÿàðàëòàé ýì÷èëãýýã õèéæ ýõýë. À àìèíäýìèéí õàíãàëòûí áàéäëûã áîëîí áóñàä ºâ÷í¿¿äèéã òîäðóóëæ àñóóíà. äàðõëààæóóëàëò. ðàõèò. Õýðýâ ÿàðàëòàé ýì÷èëãýý øààðäëàãàòàé áîë Òóõàéí õ¿¿õäèéí ºâ÷íèé àíãèëàëä òîõèðñîí ÿàðàëòàé ýì÷èëãýýã òîäîðõîéë Õ¿¿õäèéã ýì÷èëíý. Õîîë òýæýýë. Øààðäëàãàòàé òîõèîëäîëä äàðõëààæóóëàëò õèéíý. ªí㺺ð ÿëãàñàí ãóðâàë ñèñòåìèéã àøèãëàí õ¿¿õäèéí ¿íäñýí øèíæ òýìäýã áîëîí ò¿¿íèé õîîëëîëò äýýð ¿íäýñëýí õ¿¿õäèéí ºâ÷ëºëèéí áàéäëûã àíãèëíà. Ýíý øèíæ òýìäýã á¿ðòãýãäâýë öààø íü àñóóíà. ãýðèéí íºõöºëä òàðèàãààð õýðõýí ýì÷ëýõèéã àñðàí õàìãààëàã÷èä çààæ ñóðãàäàã.

ýì÷èë Õýðýâ õ¿¿õýä 2 ñàðòàéãààñ 5 íàñòàé áîë • • • Àøèãëàõ õ¿ñíýãò¿¿ä: Õ¿¿õäèéг ¿íýë. Èõýíõ ýìíýëýã õ¿¿õä¿¿äèéã á¿ðòãýäýã áà ºâ÷òýé õ¿¿õäèéã ººð øàëòãààíààð òóõàéëáàë õ¿¿õäèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿çëýã. äàðõëààæóóëàëò. • Õ¿¿õäèéí ºâ÷íèéã ¿íýëýõ • Õ¿¿õäèéã ýì÷ëýõ • Ýõýä çºâëºõ Õýðýâ õ¿¿õýä 2 ñàð õ¿ðýýã¿é áîë óã õ¿¿õäèéã íÿðàé õ¿¿õäýä îðóóëíà. îíîøëîãîîíû ¿éë ÿâö íü äîð äóðüäñàí 3 õ¿ñíýãòèéã îðóóëäàã. ÕªÖÌ-èéí õ¿ñíýãò íü 2 ñàðààñ 5 õ¿ðòýëõ íàñòàé ºâ÷òýé õ¿¿õäèéã ýì÷ëýõ 3 àðãûã áàãòààäàã (ºâ÷íèéã ¿íýëýõ. 2 ñàðààñ 5 íàñ õ¿ðòýëõ ºâ÷òýé õ¿¿õäèéí ýì÷èëãýý. 1 äîëîî õîíîãîîñ 2 ñàð õ¿ðòýëõ õ¿¿õäèéí ýì÷èëãýý íü áóñàä õ¿¿õäèéíõýýñ ººð áàéäàã. Ýíý õ¿ñíýãò¿¿äèéí íèéëáýð íü ÕªÖÌ-èéí õ¿ñíýãòýä øèëæñýí áàéäàã áºãººä ýíý íü òàíû ýì÷èëãýý îíîøëîãîîíû ¿éë ÿâöûã õýðýãæ¿¿ëýõýä òóñàëíà. Àëèâàà øàëòãààíû óëìààñ õ¿¿õäýý àâ÷èð÷ áàéãàà ýõ íü òàíààð òóñëóóëàõààð èòãýæ íàéääàã ó÷ðààñ òà õ¿ñíýãòèéã îíîâ÷òîé ñîíãîõûí òóëä õ¿¿õäèéí íàñûã ñàéí ìýäýýðýé.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ БҮЛЭГ 2 ÎÍÎÂЧÒÎÉ ÝÌЧÈËÃÝÝ ÎÍÎØËÎÃÎÎÍÛ ÕҮÑÍÝÃÒÈÉà ÑÎÍÃÎÕ Ýìíýëýãò õ¿ðãýãäñýí 1 äîëîî õîíîãîîñ 5 íàñ õ¿ðòýëõ ºâ÷òýé õ¿¿õäýä Õ¿¿õäèéí íàñûã àñóó Õýðýâ õ¿¿õýä 1 äîëîî õîíîãîîñ 2 ñàðòàé áîë • Àøèãëàõ õ¿ñíýãò: Íÿðàé õ¿¿õäèéã ¿íýë. ãýìòëèéí óëìààñ èðñýí ýñýõ øàëòãààíóóäûã á¿ðòãýäýã.1 äîëîî õîíîãîîñ 2 ñàð õ¿ðòýë . ªíººäºð ÿã 2 ñàðòàé õ¿¿õýä 2 ñàðààñ 5 íàñ õ¿ðòýëõ íàñíû àíãèëàëä îðíî. àíãèë Õ¿¿õäèéã ýì÷èë Ýõýä çºâëº ÕªÖÌ-ûí ýì÷èëãýý îíîøëîãîîíû ¿éë ÿâö íü óÿëäàà õîëáîî á¿õèé õ¿ñíýãò¿¿äèéí íèéëáýð áºãººä òýäãýýð íü õýðýãæ¿¿ëýõýä øààðäàãäàõ ìýäýýëëýýð õàíãàõ áîëîí ýì÷èëãýýíèé àðãà çàì àëõàìóóäûí äýñ äàðààëëûã õàðóóëíà. Äàðàà íü íºõöºë áàéäëûã ¿íýëýõ ¿éë ÿâöûã õýëýýðýé. • Íÿðàé õ¿¿õäèéã ¿íýëýõ. 29 õîíîãòîé õ¿¿õýä îðîõ áà 5 íàñòàé õ¿¿õýä îðîõã¿é. Ýìíýëýãò ºâ÷íèéã á¿ðòãýõ ÿâö äýýð ¿íäýñëýí áóñàä ìýäýýëýë á¿ðòãýãäýýã¿é òîõèîëäîëä íýð. . íàñûã äàõèí àñóóãààðàé. ýì÷ëýõ -6- . 4 íàñ 11 ñàðòàé. Èéìýýñ ¿¿íèéã äîîðõ íýð á¿õèé ººð õ¿ñíýãòýíä òîäîðõîéëîí ãàðãàäàã. ýì÷ëýõ) áºãººä òóñãàé ººð íýã á¿ëýã íü 1 äîëîî õîíîãîîñ 2 ñàð õ¿ðòýëõ õ¿¿õäèéã ýì÷ëýõýä ÷èãëýãäñýí áàéäàã. àíãèëàõ. àíãèë. Õ¿¿õäèéã àëü íàñíû àíãèëàëä îðæ áàéãààã çºâ òîãòîî.2 ñàðòàéãààñ 5 íàñ õ¿ðòýë 5 õ¿ðòýë íàñíû õ¿¿õýä ãýäýã íü òóõàéí õ¿¿õýä ºíººäºð 5 íàñ õàðààõàí õ¿ðýýã¿é áàéãàà æèøýý íü. àíãèëàõ.

Та . АНГИЛ хүснэгт нь өвчтэй хүүхдийг яаж үнэлэх. оношлогооны үйл явцад оновчтой ХӨЦМ-ийн хүснэгтийг сонгох нь чухал юм. ¾ Нярай болон хүүхдийн өвчнийг үнэлэх ¾ Хүүхдийн өвчнийг ангилах ¾ Эмчилгээг тогтоох ¾ Нярай болон хүүхдийг эмчлэх ¾ Эхэд зөвлөх ¾ Давтан үзлэг хийж зөвлөгөө өгөх Эдгээр үе шатууд нь 1 долоо хоногоос 5 нас хүртэлх бүх хүүхдэд ижил байдаг. өвчнийг ангилах. АНГИЛ ҮНЭЛ. Гэхдээ нярай ба өвчтэй хүүхдийн эмнэлзүйн шинж.1 ҮНЭЛ. Хүснэгтийн зүүн талд байрлах ҮНЭЛ багананд хүүхдийн өвчний түүх болон хүүхдийн үзлэгийг яаж хийх тухай өгүүлнэ.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ БҮЛЭГ 3 ХӨЦМ-ИЙН ХҮСНЭГТҮҮД БОЛОН ҮЗЛЭГИЙН МАЯГТУУД АШИГЛАХ ХӨЦМ-ийн хүснэгтүүд болон үзлэгийн маягтууд нь доорх үе шатуудыг удирдамж болгодог. өвчний ангилал. эмчилгээ. (Бүлэг 2-ийг хар) 2 сартайгаас 5 хүртэлх насны өвчтэй хүүхдийн ХӨЦМ-ийн хүснэгт болон үзлэгийн маягтийг дор үзүүлэв. эмчилгээг сонгох тухай тодорхой харуулсан байдаг. эхэд өгөх зөвлөмжүүд нь өөр хооронлдоо адилгүй байдаг тул эмчилгээ. өвчтэй хүүхдийг үзэх үзлэгийн явцад илэрсэн эмнэлзүйн -7- . 3.

Эмчил гэдэг нь эмнэлэгэт өвчтэй хүүхдийг хэрхэн эмчлэх. АНГИЛ хүснэгтийн дагуу тохирсон эмчилгээг хэрхэн хийхийг тодорхойлж өгдөг. Тэгээд Та үзлэгийн маягтын ар талд ангилал тус бүрд тогтоосон эмчилгээнийхээ тухай тэмдэглээрэй 3. хэд хэдэн ангиллыг харж тохиорх оновчтой эмчилгээг сонгоорой. 3. үзлэгийн маягтын АНГИЛ багананд өөрийн сонгосон ангиллыг тэмдэглээрэй. Өвчтэй хүүхдэд байгаа эмнэлзүйн гол шинжид тулгуурлан тухайн хүүхдийн өвчлөлийн байдлыг тодорхойлоход тохирох ангиллыг сонгож дараа нь Та. Хэрэв хүүхдийн өвчин нэг биш түүнээс олон ангилалд хамаарагдаж байвал Та . АНГИЛ хүснэгтийн ЭМЧИЛГЭЭГ ТОГТОО багана нь үзлэгийн маягт дээр Таны тэмдэглэсэн ангилалд тохирох эмчилгээг хурдан сонгоход тусална. Ангилал тус бүрд тохирох эмчилгээ байдаг. Ангил гэдэг нь уг хүүхдийн өвчлөлийн байдлыг тодорхойлох явдал юм.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ шинж тэмдгүүдийг үзлэгийн маягтийн ҮНЭЛ багананд тэмдэглээрэй. АНГИЛ хүснэгтийн АНГИЛ багана нь хүүхдийн өвчний эмнэлзүйн шинжүүд ба ангиллыг жагсаасан байдаг. -8- . эмийн болон бусад эмчилгээг гэрийн нөхцөлд хийх талаар хүүхдийн асран хамгаалагчид зааж сургахыг хэлнэ.2 ЭМЧИЛГЭЭГ ТОГТОО ҮНЭЛ.3 ХҮҮХДИЙГ ЭМЧИЛ ХӨЦМ-ийн ХҮҮХДИЙГ ЭМЧИЛ хүснэт нь ҮНЭЛ. ҮНЭЛ.

хэрэв ямар нэг бэрхшээл байвал эхэд зөвлөгөө өгөх шаардлагатай байдаг. давтан үзлэгт хэзээ ирэх талаар ЭХЭД ЗӨВЛӨ хүснэгт харуулна. Олонхи өвчтэй хүүхдэд хооллолтын байдлыг үнэлж. шингэн нөхөлтийг яаж хийх. түүнийг хооллох.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ Õ¿¿õäèéã ýì÷èë õ¿ñíýãò (äýýä õýñýãò) 3.4 ЭХЭД ЗӨВЛӨ Хүүхдэд шингэн өгөх. Та хүүхдийн хооллолтын үнэлгээний үр дүнгийн талаар үзлэгийн маягтын доод хэсэгт тэмдэглэх ба давтан үзлэгт ирэх өдрийг үзлэгийн маягтын ар талд тэмдэглэ. -9- . Мөн хүүхдийн эхэд өөрийнх нь эрүүл мэндийн талаар зөвлөгөөө өгөхөө мартуузай. Мөн хүүхдийн өвчлөлтийн үеэр хүүхдийг хэрхэн хооллох . хэзээ дахин эргэж ирж үзүүлэх талаар эхэд зөвлөх нь чухал юм.

ЭМЧИЛГЭЭ ХИЙ хэсэгт давтан үзлэг бүрийг хийх тусгай удирдамжууд байх ба энэ хэсгийн нүднүүдийн гарчгууд нь хүүхдийн өвчний ангилалтай таарч байдаг. тодорхой мэдэх болно. .5 ДАВТАН ҮЗЛЭГ ХИЙЖ ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ҮНЭЛ.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ 3. Давтан үзлэгээр эмийн болон бусад эмчилгээний үр дүнд хүүхдийн бие хэрхэн сайжирч байгаа талаар та. ХҮҮХДИЙГ ЭМЧИЛ хүснэгтийн ДАВТАН ҮЗЛЭГ .10 - .АНГИЛ хүснэгтийн хэд хэдэн ангиллуд давтан үзлэгт ирэх шаардлагатайг эхэд зөвлөх заавартай байдаг.

ÀÍÃÈË .11 - .___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ II ХЭСЭГ 2 ÑÀÐÀÀÑ 5 Õ¯ÐÒÝËÕ ÍÀÑÍÛ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ªÂ×ÍÈÉà ¯ÍÝË.

12 - ___________________ .Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ .

А аминдэм хэрэгтэй эсэхийг шийд Бусад ºâ÷íèéã ¿нэл Эмчилгээг сонго (IV хэсэг). Õýðýâ ýì÷ëýõã¿é áîë ýäãýýð ºâ÷í¿¿ä áàãà íàñíû õ¿¿õäèéã ýðýìäýã áîëãîõ áóþó ¿õýëä ÷ õ¿ðãýæ áîëíî. Т¿¿нчлэн õ¿¿õäèéí äàðõëààæóóëàëòûí áàéäëûã øàëãàõ áà ýõèéí õýëñýí áóñàä àñóóäëóóäûã ¿íýë. АНГИЛ Х¯СНЭГТ Х¿¿хдийн зовиурын тухай эхээс асуу Хэрэв энэ анхны ¿злэг бол доорхи дарааллын дагуу асууна. рахитыг ¿нэл. ¯НЭЛ. тураал. 2 ÑÀÐÀÀÑ 5 Õ¯ÐÒÝËÕ ÍÀÑÍÛ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ªÂ×ÍÈÉà ¯ÍÝË. Õýðýâ õ¿¿õäýä ãîë øèíæ íýã áóþó õýä õýä áàéâàë òýð õ¿¿õýä õ¿íä ºâ÷òýé áàéæ áîëíî. ÀÍÃÈË õ¿ñíýãòýíä ºâ÷íèé àæèãëàãäàõã¿é áàéãàà øèíæ¿¿ä áîëîí õ¿¿õäèéí ºâ÷íèéã õýðõýí ¿íýëýõ. Дараагийн хэд хэдэн б¿лэгт энэ талаар тодорхой бичсэн болно. Х¿¿хдийн дархлаажуулалт. õàëóóðàëò áà ÷èõíèé ºâ÷íèé òàëààð àñóóíà. Òà ýõýýñ õ¿¿õäèéí çîâèóðûã õ¿ñíýãòèéí äàãóó àñóóõ áà àþóëòàé åðºíõèé øèíæ¿¿äèéã õ¿¿õäýä øàëãàõ ¸ñòîé. рахитын шинж¿¿дийг шалгах ба х¿¿хдийн мариалалтын байдал. àíãèëàõ òóõàé òîäîðõîé áè÷ñýí ба энэ х¿снэгт ангилал тус б¿рд тохирох эмчилгээг тодорхойлоход танд тусална. ñóóëãàëò. . ñóóëãàëò. Мºн х¿¿õýä òóðààë áà öóñ áàãàäàëòòàé ýñýõèéã øàëãà. Х¿¿хдийг эмчил (V хэсэг). (Хэрэв давтан ¿злэг бол VII хэсэгт заасны дагуу зºвлºгºº ºг. АНГИЛ Òîäîðõîé çîâèóð øàíàëãàà áóþó øèíæòýé õ¿¿õäýý ýõ ýìíýëýãò àâ÷èðäàã.) Аюултай ерºнхий шинж¿¿дийг шалга Дºрвºн гол шинжийн талаар эхээс асуу: • ханиалга буюу амьсгаадалт • суулгалт • халууралт • чихний ºвчин Хэрэв гол шинж байвал: • тэр гол шинжтэй холбоотой бусад шинжийг цаашид ¿нэлэх • илэрсэн болон илрээг¿й шинж¿¿дийг ¿ндэслэн ºвчнийг ангилах Цус багадалт.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ Б¯ЛЭГ 4 Х¯¯ХДИЙÍ ªÂ×ÍÈÉà ¯НЭЛ. Х¿¿хдэд гол шинж¿¿дийн аль нэг илэрсэн тохиолдолд х¿¿хдийн ºвчнийг ангилах ба тохирох эмчилгээг сонгох зорилгоор бусад туслах шинж¿¿дийн талаар асуу.13 - Эхэд зºвлº (VI хэсэг) . Òýð õ¿¿õýä óóøãèíû õàòãàëãàà. А аминдэмийн хангалтын байдлыг шалгах ба х¿¿хдэд одоо ямар нэг сэргийлэх тарилга. óëààíáóðõàí áóþó òóðààëòàé áàéæ ìàãàä. Õýðýâ òà òýð õ¿¿õäèéí çºâõºí òîäîðõîé çîâèóð áóþó øèíæèéã ¿íýëáýë ºâ÷íèé áóñàä øèíæ¿¿ä ÷ òàíä õàðàãäàíà. Òýãýýä äºðâºí ãîë øèíæ: õàíèàëãà áóþó àìüñãààäàëò.

Дараа нь ýõ õ¿¿õäýý ýð¿¿ë ìýíäèéí àæèëòàíä (ýì÷èä) ¿ç¿¿ëíý. õàëóóíûã õýìæèæ ºâ÷òºíèé êàðòàíä òýìäýãëýõ áà ººð àæèëòàí æèæèã õóóäñàíä òýìäýãëýë áè÷íý. ÀÍÃÈË х¿снэгт òîäîðõîé ¿з¿¿лнэ. тохирох эмчилгээг тодорхойлохыг товчоор харуулдаг. ãýìòñýí õ¿¿õýä èðýõýä ýíý õ¿ñíýãòèéã àøèãëàõã¿é. ангил Хэрэв давтан ¿злэг бол Энэ удирдамжийн VII хэсгийн давтан ¿злэгийн дагуу çºâëºãºº ºã Ýõ ºâ÷òýé õ¿¿õäýý ýìíýëýãò ¿ç¿¿ëýõýýð èðýõýä òà þó õèéõ ¸ñòîéã ¯ÍÝË. ¯НЭЛ. ºвчнийг ангилж. АНГИЛ х¿снэгт нь х¿¿хдийн байдлыг ¿нэлж. Х¿снэгтийн з¿¿н талын ¯НЭЛ . Ýð¿¿ë õ¿¿õэä äàðõëààæóóëàëòàíä áóþó ò¿ëýãäñýí. хэллэгээр ярь • Асуултанд хариулах хугацааг эхэд олго • Эх ººрийнхºº хариултанд эргэлзэж байвал нэмэлт асуулт асуу Чухал мэдээллийг тэмдэглэ Энэ ºвчнººр ¿ç¿¿лэхээр анх буюу давтан ирснийг тогтоо Хэрэв анхны ¿злэг бол Энэ удирдамжийн II хэсгийн х¿снэгтийн дагуу ¿нэл.14 - . Òýð àæèëòàí õ¿¿õäèéí æèí. Эхээс х¿¿хдийн зовиурын талаар асуу Сайн харилцах ур чадварыг ашиглан: (Б¿лэг 25-ûã хар) • Эх танд юу хэлж байгааг хичээнг¿йлэн сонс • Эхийн ойлгохуйц ¿г. Èõýíõ ýìíýëã¿¿äýä ºâ÷òºí èðýõýä ýð¿¿ë ìýíäèéí àæèëòàí õ¿¿õýä ÿàãààä èðñýí øàëòãààíûã òîãòîîдог. Х¿¿хдийн жин ба халуун тэмдэглэгдснийг хар.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ Б¯ЛЭГ 5 ªВЧТЭЙ Õ¯¯ÕÝÄ ЭМНЭЛЭГТ ИРЭХЭД 2 сараас 5 х¿ртэлх насны ºвчтэй б¿х х¿¿хдийг эмнэлэгт ирэхэд Эхтэй эелдэг мэндэлж. х¿¿хэд ямар байгааг асуу.

Сайн харилцаа нь х¿¿хдийн эхэд ºвчтэй х¿¿хдийг цаашид сайн эмчлэн сувилна гэсэн итгэл найдварыг тºр¿¿лдэг. îéëãолцох íü íýí ÷óõàë юм. ¾ Õ¯¯ÕÝÄ ЯМАР ЗОВИУРТАЙ БАЙГААГ ЭХЭЭС АСУУ Энэ àñóóëòûã àñóóõ íü ºвчтэй х¿¿хдийн эхтэй цаашид сайн харилцаж ойлголцох гол шалтгаан юм. -Ýõ ººðèéíõºº õàðèóëòàíä ýðãýëçýæ áàéâàë íýìýëò àñóóëò àñóó. АНГИЛ ¯НЭЛ Х¿¿хэд ямар зовиуртай байгааг эхээс асуу: АНГИЛ ЭМЧИЛГЭЭГ ТОГТОО Анхны буюу давтан ¿злэг аль нь болохыг тогтооно. Æèøýýëáýë. Харилцааны ур чадварыг сайн эзэмшин: . Хэрэв хэмжигдээг¿й бол та х¿¿хдийн гол шинж¿¿дийг ¿нэлж ангилсны дараа х¿¿õдийн жин халууныг ¿з. Òà ãîë . Òèéмээс ¿çëýãèéí ýõíýýñ ë ýõ÷¿¿äòýé ñàéí хаðèëöàæ.Ýõ òàíä þó õýëæ áóéã õè÷ýýíã¿éëýí ñîíñ. Ýíý íü ò¿¿íèé байдалд онцгой анхаарал тавьж буйг эхэд ¿з¿¿лнэ. АНГИЛ Х¯СНЭГТИЙН ЭХНИЙ ХЭСЭГ 2 САРААС 5 Х¯РТЭЛХ НАСНЫ Х¯¯ХДИЙГ ¯НЭЛ. Òàíû àñóóñàí øèíæ áàéñàí ýñýõèéã õàðèóëàõàä ò¿¿íä áîäîõ öàã õýðýãòýé áàéæ áîëíî. -Ýõèéí îéëãîõóéö ¿ã õýëëýãýýð ÿðü. -Хэрэв анхны ¿злэг бол доор дурдсаны дагуу х¿¿хдийг ¿нэл… ªâ÷òýé õ¿¿õäýý àâ÷èðñàí ýõòýé óóëçàõäàà òà: ¾ ЭХТЭЙ ЭЕЛДЭГ МЭНДЭЛЖ Õ¯¯ÕÝÄТЭЙ ХАМТ СУУХЫГ УРИНА ¾ Х¯¯ХДИЙН ЖИН БА ХАЛУУН ХЭМЖИГДЭЖ.) ЖИШЭЭ 1:2 САРААС 5 Х¯РТЭЛХ НАСНЫ Х¯¯ХДИЙГ ¯НЭЛ.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ багана нь ºвчний т¿¿хийг асуух болон ¿злэг хийх тухай зааварчилгаа юм. Þóíû ºìíº х¿¿хдийг тайчих çýðãýýð сандрааж тºвºг болох хэрэгг¿й. Та х¿¿хдийг эмчлэхдээ ¿çëýãèéí явцад эхэд ºâ÷òýé õ¿¿õäýý ãýðòýý àñðàõ òàëààð çºâëºæ çààæ ñóðãàõ хэрэгтэй болдог.15 - . -Хэрэв давтан ¿злэг бол Х¿¿хдийг эмчил б¿лэгт заасны дагуу хийж г¿йцэтгэнэ. -Àñóóëòàíä õàðèóëàõ õóãàöààã ýõýä îëãî. Õýðýâ òàíû àñóóñàí àñóóëòûã îéëãîõã¿é áîë òýð ýõ õ¿¿õäèéã çºâ ¿íýëæ àíãèëàõàä õýðýãòýé ìýäýýëýë òàíä ºã÷ ÷àäàõã¿é. ТЭМДЭГЛЭГДСЭН ÝÑÝÕИЙГ ХАР. (Жишээ 1-ийг хар.

Õýðýâ ýíý ºâ÷íèé òîõèîëäîë áóþó çîâèóðààð õ¿¿õýä àíõ óäàà ¿з¿¿лж байгаа áîë ýíý íü àíõíû ¿çëýã áîëíî Õýðýâ õ¿¿õýä õýäýí ºäðèéí óðüä èéì ºâ÷íººð ¿ç¿¿ëñýí áîë ýíý íü äàâòàí ¿çëэг áîëíî. Жишээ 2: ¿злэгийн маягтын дээд хэсэг. 2 САРААС 5 Х¯РТЭЛХ НАСНЫ ªВЧТЭЙ Х¯¯ХДИЙН ¯ЗЛЭГИЙН МАЯГТ НЭР:____Сарнай______ НАС:18 сар ЖИН: 11.5 С хэм.5kg Биеийн температур: 37. ¾ Давтан ¿злэгийн зорилго нь анхны ¿злэгээс ººр юм.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ øèíæ áóþó бусад õîëáîãäîõ øèíæèéн тухай àñóóõàä òèéì øèíæ áàéñàí ýñýõýä ýõ ýðãýëçýæ áàéæ áîëíî. Çàðèì ýìíýëýãò ýð¿¿ë ìýíäèéí àæèëòàí îëîí óäààãèéí áóþó áàéíãûí êàðòàí äýýð íü õýçýý äàâòàí ¿ç¿¿ëýõ òýìäýãëýë áè÷äýã эсвэл ºâ÷òºí á¿ðòã¿¿ëýõýä ýìíýëãèéí á¿ðòãýã÷ ÿàãààä ýìíýëýãò ¿ç¿¿ëýõýýð èðñíèéã àñóóæ ìýäíý.5 кг. Òîäîðõîé õàðèóëò ºãºõºä íü ò¿¿íä òóñ áîëîõóéö íýìýëò àñóóëò àñóó. Давтан ¿злэгийн тухай VII хэсэгт ºг¿¿лсэн болно. нºгºº нь 2 сараас 5 х¿ртэлх насны х¿¿хдэд зориулсан байдаг. Õýðýâ õ¿¿õýä ñàéæðààã¿é áóþó õýäýí ºäðèéí äàðàà äîðäñîí áîë ýð¿¿ë ìýíäèéí àæèëòàí õ¿¿õäèéã ýìíýëýãò õýâò¿¿ëýõýýð èëãýýõ áóþó õ¿¿õäèéí ýì÷èëãýýã ººð÷èëíº.5°C АСУУ: Х¿¿хэд ямар зовиуртай вэ? Ханиалгаíà. ¿злэгийн маягтуудтай Хавсралт Б -гээс танилцаж болно.16 - . Çàðèì ýìíýëýã ýõ÷¿¿äýä õýçýý èðýõèéã íü õýëæ äàâòàí ¿çëýãèéí õóóäàñ ºãäºã. Хэрэв та ХªЦМ-ийн ¿злэгийн маягтыг хэрэглэдэг бол тохирох зайнд çºâëºõ (√) тэмдэг тавиарай (Жишээ 2-г хар). Биеийн халуун 37. ¿злэгийн маягт 2 янз байдаг ба нэг нь 1долоо хоногоос 2 сар х¿ртэлх насны х¿¿хдэд. Та ºвчтэй х¿¿хдийн тухай мэдээллийг дээрх асуултын дагуу авна. Àíõíû áóþó äàâòàí ¿çëýã ãýäãèéã ÿàæ ìýäýõ íü òàíàé ýìíýëýã ºâ÷òºíèéã ÿàæ á¿ðòãýäýã áà òýäíèé ¿ç¿¿ëýõ øàëòãààíûã õýðõýí òîãòîîäãîîñ øàëòãààëíà. . Эр¿¿л мэндийн ажилтан “Х¿¿хэд ямар зовиуртай вэ?” гэж асуухад эх нь: “Сарнай 6 ºдºр ханиалгаж амьсгаадаж байна” гэж хэлсэн. ЭНЭ ªВЧНªªР ¯З¯¯ЛЭХЭЭР АНХ БУЮУ ДАВТАН ИРСНИЙГ ТОГТОО. Жин 11. Сарнай энэ ºвчний учир эмнэлэгт анх ирж байãàà. Äàâòàí ¿çëýãèéí ÿâöàä ýð¿¿ë ìýíäèéí àæèëòàí àíõíû ¿çëýãèéí ¿åä õèéñýí ýì÷èëãýý õ¿¿õäýä òóñ áîëñîí ýñýõèéã ìýäíý. амьсгаàäíà__ Анхны ¿злэг? _9 Давтан ¿злэг?__ ТОХИОЛДОЛ 1: Сарнай 18 сартай.

õ¿÷èëòºðºã÷ ºãºõ зэрэг òàíàé ýìíýëýãò хийх боломжг¿й áóñàä ñýõýэн àìüäðóóëàõ ýì÷èëãýý õýðýãòýé байж болох юм. Эмнэлэгт хэвт¿¿лэхийн ºмнºх яàðàëòàé ýì÷èëãээ хийх тухай 17 ба 20-р б¿лэгт ºг¿¿лнэ. чихний ºвчин.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ Á¯ËÝà 6 АЮУЛТАЙ ЕРªНХИЙ ШИНЖ¯¯Д ªâ÷òýé Á¯Õ õ¿¿õäýä àþóëòàé åðºíõèé øèíæ¿¿äèéã øàëãà. Дараа нь гол шинж¿¿д байгаа эсэхийг асуу: ханиалга. суулгалт. АЮУЛТАЙ ЕРªНХИЙ ШИНЖ¯¯ДИЙГ ШАЛГА АСУУ: • Х¿¿хэд уух буюу хºхºх чадвартай байна уу? • Х¿¿хэд уусан б¿хнээ бººлжиж байна уу? • Х¿¿хэд татсан уу? АЖИГЛА: • Х¿¿хэд унтаарсан буюу ухаанг¿й эсэхийг хар Х¿¿хдэд ямар нэг аюултай шинж байвал онцгой анхаарал хэрэгтэй. амьгаадалт.17 - . ¯НЭЛ. Òà àþóëòàé åðºíõèé øèíæ¿¿äèéã øàëãàõäàà: ¾ Õ¯¯ÕÝÄ УУХ БУЮУ ХªХªª ХªХªХ ЧАДВАРТАЙ БАЙНА УУ? ãýæ АСУУ Õºõíèé ñ¿¿ áóþó øèíãýí ºãºõºä õ¿¿õýä ñîðîõ áóþó çàëãèõ ÷àäâàðã¿é áîë “óóõ . АНГИЛ х¿снэгтийн ”АЮУЛТАЙ ЕРªНХИЙ ШИНЖИЙГ ШАЛГА” н¿дэнд байгаа шинж¿¿д х¿¿хдэд байгаа эсэхийг шалга. ¯íýëãýýíèé ¿ëäñýíèéã ÿàðàëòàé òºãñãº. Òýä íàðò ¿¿сгэгчийн эсрэг эм òàðèõ. Тураал. ¿нэлгээг ЯАРАЛТАЙ тºгсгºж гарааны эмчилгээг цаг алдалг¿й хийж эмнэлэгт яаралтай хэвт¿¿л. Àþóëòàé åðºíõèé øèíæòýé õ¿¿õäèéí îëîíõ íü ýìíýëýãò ßÀÐÀËÒÀÉ õýâò¿¿ëýõ øààðäëàãàòàé áàéäàã. халууралт. цус багадалт байгаа болон дархлаажуулалтын байдлыг шалга. ßìàð íýã àþóëòàé åðºíõèé øèíæòýé õ¿¿õýä íîöòîé õ¿íä ºâ÷èíòýé áàéíà.

Ýõ òàòàëòûã “óíàõ” áóþó “òàòàæ óíàõ” ãýäãýýð ìýäýæ ìàãàäã¿é. Õ¿¿õýä åð áèø óíòààðñàí áóþó ñýðæ ÷àäàõã¿é áàéñàí ýñýõèéã ýõýýñ àñóó. Òýìäýãëýë: Õàíèàëãàñàí áóþó àìüñãàë ñààäòàé õ¿¿õýä óíòàæ áóé ¿åä òà . ¾ Õ¯¯ÕÝÄ ТАТАЖ БАЙНА УУ? ãýæ АСУУ Òàòàëòûí òóðø áóë÷èí àãøèõ ó÷ðààñ õ¿¿õäèéí ãàð õºë ÷è÷èãíýíý. Õ¿¿õäèéí õàìàð áèò¿¿ðñýí ¿åä õ¿¿õýä õºõºº õºõºõºä õýö¿¿ áàéäàã. Õýðýâ õ¿¿õýä á¿ãäèéã Ẻëæèæ áóé ýñýõýä ýõ ýðãýëçýæ áàéâàë òîäîðõîé õàðèóëàõàä íü òóñàë. Ò¿¿íä õàðèóëàõ áîëîìæèéí õóãàöàà ºã. çàëãèñàí á¿ãä ýðãýæ ãàðíà. Òà àñóóõäàà ýõèéí îéëãîõ ¿ã õýëýýð ÿðü. Õýðýâ õ¿¿õäèéí õàìàð áèò¿¿ áîë öýâýðëý. Òàíûã àëãàà òàøèõ áóþó õ¿¿õäèéã ñýãñðýõ ýñâýë ýõ íü äóóäàõàä õ¿¿õýä ñýðæ áàéãàà ýñýõèéã õàðæ àæèãëà. ¯¿íä. Ýõèéí îéëãîõ ¿ãýýð õýë. Òýãýýä óñ áóþó õºõíèé ñ¿¿ã õ¿¿õýä çàëãèæ áóé ýñýõèéã õàðæ àæèãëà. îð÷èíäîî áîëæ áóé þìûã ìýäðýõã¿é áàéäëààð èëýðíý. ¾ Õ¯¯ÕÝÄ УНТААРСАН БУЮУ УХААНГ¯Й ЭСЭХИЙГ АЖИГЛА Óíòààðñàí õ¿¿õýä õýâèéí áàéäëààð ñýðýõã¿é. Ýõèéí õàðèóëò òàíä ýðãýëçýýòýé áàéâàë õ¿¿õäýä þì óóëãàõûã ò¿¿íýýñ õ¿ñ. Òýð íîéðìîã áà îð÷èíäîî áîëæ áóé þìûã ñîíèðõîæ ¿çýõã¿é. Òýð õ¿¿õýä õèé ãºëºðñºí. õ¿¿õýä õýäýí óäàà Ẻëæñºíèéã ýõýýñ àñóó. Õ¿¿õýä ýíý ºâ÷íèé ÿâöàä òàòàæ áàéñàí ýñýõèéã ýõýýñ àñóó. Õàðèí õýäèéãýýð îëîí óäàà Ẻëæèæ áàéãàà ÷ çàðèì õîîë. øèíãýíèéã òîãòîîæ чадаж áàéâàë ýíýõ¿¿ àþóëòàé øèíæ áàéõã¿é áàéíà ãýæ ¿íýëíý. Æèøýý íü: Òýð õ¿¿õýä óóõ þì ºãºõºä ò¿¿íèéã óóæ ÷àäàæ áàéñàí óó? Æèøýýëáýë. ¾ Õ¯¯ÕÝÄ УУСАН Б¯ХНЭЭ БªªЛЖИЖ БАЙНА УУ? ãýæ АСУУ Þó ÷ òîãòîîõã¿é á¿ãäèéã Ẻëæèæ áóé õ¿¿õäèéã “á¿ãäèéã Ẻëæèõ” øèíæòýé ãýæ ¿çíý. Õ¿¿õýä óõààí àëäàõ áóþó ÿðüæ áóé ç¿ãò õàðèó ¿éëäýë õèéõ ÷àäâàðã¿é áîëíî. Óõààíã¿é õ¿¿õýä ñýðæ ÷àäàõã¿é. Æèøýý íü. Óíòààðñàí õ¿¿õýä òàíûã ÿðüæ áàéõàä ãîëäóó í¿¿ð ë¿¿ ÷èíü õàðàõã¿é áóþó ýõèéãýý àæèãëàõã¿é. Õýðýâ òýð ýõ õ¿¿õýä óóæ áóþó õºõºæ ÷àäàõã¿é áàéãàà ãýæ õýëñýí áîë òà õ¿¿õäýä óóõ þì ºãºõºä õ¿¿õýä ÿàæ áàéñíûã ýõýýñ àñóó. Òýãýýä õ¿¿õýä Ẻëæèõ ýñýõèéã õàð. Ò¿¿í÷ëýí õ¿¿õýä õîîë áóþó øèíãýíèéã çàëãèõ á¿ðòýý Ẻëæèæ áàéãàà ýñýõèéã àñóó. ñýãñðýõýä òýð õàðèóëàõã¿é. Òýð õ¿¿õýä ºãñºí óóõ þìûã àìàíäàà áàëãàæ çàëãèæ ÷àäñàí óó? Õýðýâ ýõèéí õàðèóëò òàíä ¿íýìøèëã¿é áîë öýâýð óñ áóþó õºõíèé ñ¿¿ãýý õ¿¿õäýä óóëãàõààð ºãºõèéã ò¿¿íýýñ õ¿ñ. Æèøýý íü. Ò¿¿íòýé ÿðèõ áóþó áèåä íü õ¿ðýõ.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ áóþó õºõºõ ÷àäâàðã¿é” øèíæòýé õ¿¿õýä áîëíî.18 - . Õàìðûã íü öýâýðëýñíèé äàðàà õ¿¿õýä õºõºº õºõºæ ÷àäàæ áàéâàë òýð õ¿¿õäýä “óóõ áóþó õºõºº õºõºõ ÷àäâàðã¿é” àþóëòàé øèíæ áàéõã¿é áàéíà. Õ¿¿õýä óóõ ÷àäâàðòàé ýñýõèéã òà ýõýýñ àñóóæ àñóóëòûã òýð ýõ îéëãîñîí ýñýõèéã ìýäíý.

Ýð¿¿ë ìýíäèéí àæèëòàí Ñàðнайä àþóëòàé åðºíõèé øèíæ¿¿äèéã øàëãàñàí.) Жишээ 3: Аюултай ерºнхий шинжтэй õ¿¿õäèéí ¿злэгийн маягтын дээд хэсэг.19 - . Тэр энэ ºвчний ¿ед татааг¿й байв.5°C АСУУ:Х¿¿хэд ямар зовиуртай вэ? Ханиалгаíà. ЭНЭ Õ¯¯ÕÝÄ Х¯НД ªВЧТЭЙ БАЙГАА ТУЛ Т¯¯НИЙ ЭМЧИЛГЭЭГ ХОЙШЛУУЛШГ¯Й ХИЙХ ЁСТОЙ. Эх нь “Ñàðнай óóæ ÷àäàæ áàéíà. Тэр хий гºлºрч. ХЭРЭВ ªВЧТЭЙ Õ¯¯ÕÝÄ АЮУЛТАЙ ЕРªНХИЙ ШИНЖТЭЙ БАЙВАЛ ¯ЛДСЭН ¯НЭЛГЭЭГ ЯАРАЛТАЙ ДУУСГА. (Жишээ 3-г хар.5 С хэм. (Б¿лэг 7-г хар.5 кг. 2 САРААС 5 Õ¯ÐÒÝËÕ ÍÀÑÍÛ ªÂ×ÒÝÉ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ¯ÇËÝÃÈÉÍ МАЯГТ НЭР:_Сарнай_____НАС :_18 сар ЖИН: 11.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ õ¿¿õäèéã ñýðýýõ ãýæ îðîëäîëã¿é þóíû ºìíº àìüñãàëûí òîîã òîîë. Жин 11. Эр¿¿л мэндийн ажилтан “Х¿¿хэд ямар зовиуртай вэ?” гэж асуухад эх нь: “Сарнай 6 ºдºр ханиалгаж амьсгаадаж байна” гэж хэлсэн. Тэр охиныг сэгсрэхийг эхээс гуйлаа. Сарнай энэ ºвчний учир эмнэлэгт анх ирж байãàà.5 êã Биеийн температур: 37. Ýð¿¿ë ìýíäèéí àæèëòàí Ñàðнайтай ярихад охин н¿¿р л¿¿ нь харахг¿й байв. .) Х¿¿хдэд аль нэгэн аюултай шинж илэрвэл ¿злэгийн маягт дээр тэр шинжийг дугуйлж АНГИЛ баганын доторхи хариултаас тохирохыг (√) тэмдэглэ. орчиндоо болж буй юмыг мэдрэхг¿й байв. Эр¿¿л мэндийн ажилтан охины гарыг алгадав. амьсгаадíа Анхны ¿злэг? _9 Давтан ¿злэг?__ ¯НЭЛ (Байгаа б¿х шинжийг дугуйл) АНГИЛ АЮУЛТАЙ ЕРªНХИЙ ШИНЖИЙГ ШАЛГА ÓÓÕ ÁÓÞÓ ÕªÕªª ÕªÕªÕ ×ÀÄÂÀÐÃ¯É УНТАА БУЮУ ÓÕÀÀÍÃ¯É Á¯ÃÄÈÉà ÁªªËÆÈÕ ТАТАХ Аюултай ерºнхий шинж байна? тийм _9_ ¿г¿й ___ Ангилал сонгохдоо аюултай шинжийг ¿ндэслэнэ гэдгийг сана ТОХИОЛДОЛ 1: Сарнай 18 сартай. Эр¿¿л мэндийн ажилтан эхээс “Охин ердийн биш унтаарõаг байна уу?” гэж асуухад “Тийм” гэсэн.” ãýæ хэлсэн. Сарнай н¿дээ нээсэн боловч эргэн тойрноо харахг¿й байлаа. Сарнай бººлжººг¿й байлаа. Биеийн халуун 37.

òºâºíõ. аюултай ерºнхий шинж байгааг шалгасны дараа АСУУ: ХАНИАЛГАСАН БУЮУ АМЬСГАЛ СААДТАЙ ЮУ? ХЭРЭВ ¯Г¯Й БОЛ ХЭРЭВ ТИЙМ БОЛ АСУУ: АЖИГЛА.ЧАГНА. ãóóðñàí õîîëîé áóþó óóøãè ãýõ çýðãýýð àìüñãàëûí çàìûí àëü ÷ õýñýãò àìüñãàëûí õàëäâàðóóä òîõèîëäîæ áîëíî.Амьсгалыг 1 минутанд тоол .Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ Á¯ËÝà 7 ХАНИАЛГА БУЮУ АМЬСГАЛ СААДТАЙ ШИНЖ ªвчтэй Б¯Х х¿¿хдийн эхээс зовиурыг асууж.Хяхтнаа амьсгалыг чагнаж. ìºãººðñ. ðàõèò. öус багадалт.Хир удаан? Х¯¯ХЭД ТАЙВАН БАЙГАА ¯ЕД: . âèðóñèéí àëü íü ÷ áàéæ áîëíî. тураал. Õºãæèæ áóé îðíóóäàä óóøãèíû õàòãàëãàà . халууралт. дархлаажуулалтын байдал болон бусад ºвчнийг ШАЛГА Õàìàð.20 - . õîîëîé. Õàíèàëãàñàí áóþó àìüñãàë ñààäòàé õ¿¿õýä óóøãèíû õàòãàëãààòàé áóþó àìüñãàëûí çàìûí ººð õ¿íä ºâ÷òýé áàéæ áîëíî. ажигла ХАНИАЛГА БА АМЬСГАЛ СААДТАЙ ШИНЖИЙГ АНГИЛ: Х¿¿хдийн нас Амьсгал 1 мин-д 2-12 сар 50 < 12 сар-5 нас 40< Ханиалга буюу амьсгал саадтай шинжийн ангиллын х¿снэгтийн дагуу АНГИЛ Бусад гол шинж¿¿д байгаа талаар АСУУ: суулгалт. чихний ºвчин.Цээж хонхолзохыг ажигла . ТЭМТЭР: . Óóøãèíû õàòãàëãààíû øàëòãààí íü íÿí.

Õ¿¿õäèéí óóøãè ¿ðýâñýõýä óóøãè õºø¿¿í áîëíî. Íÿíãèéí øàëòãààíò óóøãèíû õàòãàëãààòàé õ¿¿õä¿¿ä õ¿÷èëòºðºã÷èéí äóòàë (ìàø áàãà õ¿÷èëòºðºã÷) áóþó ¿æëýýð (ò¿ãýýìýë õàëäâàð) íàñ áàðæ áîëíî. Гол шинжийн н¿д р¿¿ орохоос ºмнº ºвчтэй х¿¿хдэд гол шинж байгааг асууж мэд. Òýäýíä ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã ýì÷èëãýý õýðýãã¿é. ¿нэл хэсэгт ¿нэлэх асуултуудын жагсаалт ба эмнэлз¿йн шинж¿¿д АСУУ. Хэрэв хариулт “¯г¿й” бол тэр н¿дийг орхиж доош харж дараагийн гол шинжийн н¿д р¿¿ ор. Дараа нь ангиллын х¿снэгтийн дагуу ангил. Òýäíèéã ýöýã ýõ íü (ãýðèéíõýí íü) ãýðòýý ýì÷èëæ áîëíî. Ýñâýë õ¿¿õýä ãóóðñíû ¿ðýâñýë ãýæ íýðëýãääýã ãóóðñàí õîîëîéí âèðóñèéí õàëäâàðòàé áàéæ áîëíî. H. Óóøãèíû õàòãàëãàà óëàì õ¿íäðýõ òóòàì óóøãè á¿ð ÷ õºøèí㺠áîëæ öýýæ õîíõîëçîõ øèíæ ãàðíà. Хэрэв хариулт “Тийм” бол ¿нэл хэсэгт байгаа асуултыг асууж.21 - . Óóøãè õºøèí㺠áîëîõîä ýä ýñýä õ¿÷èëòºðºã÷ áàãàñ÷ т¿¿нд áèåèéí ¿ç¿¿ëýõ íýã õàðèóëò íü àìüñãàë îëøðîõ øèíæ þì. Æèøýýëáýë. òàñàëäàæ àìüñãàëààä” ãýæ ÷ õýëæ ìàãàäã¿é. Òýä íàð õ¿¿õýä “àìüñãààäààä”. Õàíèàëãàñàí áóþó àìüñãàë ñààäòàé ìàø õ¿íä ºâ÷òýé. ªвчтэй Б¯Х х¿¿хдээс: ¾ Õ¯¯ÕÝÄ ХАНИАЛГАСАН БУЮУ АМЬСГАЛ СААДТАЙ ЮУ? ãýæ АСУУ Õýâèéí áèø àìüñãàëûã “àìüñãàë ñààäòàé” ãýäýã. Àìüñãàëûí õºíãºí õàëäâàðòàé îëîí õ¿¿õýä ýìíýëýãò ¿ç¿¿ëýõýýð èðäýã. “ò¿ðãýí àìüñãàëààä” áóþó “óóõèëààä”. .1 ХАНИАЛГА БУЮУ АМЬСГАЛ СААДТАЙ ШИНЖИЙГ ¯НЭЛ ¯НЭЛ. Ýõ÷¿¿ä ¿¿íèéã ÿíç á¿ðýýð èëýðõèéëäýã.influenzae õî¸ð õàìãèéí ò¿ãýýìýë ¿¿ñãýã÷ íü þì.pneumoniea.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ãîëäóó íÿíãààð ¿¿ñäýã áà S. З¿¿н талд ¿нэл хэсэг. Жишээ нь: “Х¿¿хэд ханиалгасан буюу амьсгал саадтай юу?” гэж асуу.ЧАГНА. АЖИГЛА. баруун талд ºнгººр ялгасан ангиллын х¿снэгт байна. 7. Ãàéõàìøèãòàé íü ýð¿¿ë ìýíäèéí àæèëòíóóä àìüñãàë îëøèðñîí áà öýýæ õîíõîëçîõ ýìíýëç¿éí õî¸ð øèíæèéã øàëãàí óóøãèíû õàòãàëãààíû áàðàã á¿õ òîõèîëäëûã îíîøëîæ ÷àäíà. АНГИЛ х¿снэгтийн з¿¿н талаар доош харахад гол шинжийн н¿д бий. Õàíèàä õ¿ðñýí õ¿¿õäèéí íóñ õîîëîéí àð ëóó óðññàíààñ õàíèàëãàæ áîëíî. ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã ýì÷èëãýý øààðäëàãàòàé öººí õ¿¿õäèéã ýð¿¿ë ìýíäèéí àæèëòíóóä ÿëãàí òîãòîîõ õýðýãòýé. ýñâýë “øóóãèæ. Èéì õ¿¿õä¿¿äèéí ºâ÷èí õ¿íä áèø. Öýýæ õîíõîëçîõ íü óóøãèíû õ¿íä õàòãàëãààíû øèíæ áîëîé. Гол шинжийн н¿д нь 2 хэсгээс б¿рдэнэ: ¿нэл хэсэг ба ангиллын х¿снэгт. эмнэлз¿йн шинж¿¿дийг шалгаарай. Õàíèàëãàñàí áóþó àìüñãàë ñààäòàé õ¿¿õäèéí îëîíõ íü çºâõºí õºíãºí ºâ÷òýé áàéäàã. ТЭМТЭР гарчигтай байна.

Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ

___________________

Õýðýâ òýð ýõ “¯ã¿é” õýìýýí õàðèóëàõàä, õýðýâ òà õ¿¿õýä õàíèàëãàñàí áóþó
àìüñãàë ñààäòàé ãýæ áîäîæ áàéãàà áîë ò¿¿íèéã õàðæ àæèãëà. Õ¿¿õýä õýðýâ
õàíèàãààã¿é áóþó àìüñãàë ñààòààã¿é áîë õàíèàëãà áóþó àìüñãàë ñààäòàé
õîëáîîòîé øèíæ¿¿äèéã öààø ¿íýëýõã¿éãýýð äàðààãèéí ãîë øèíæ òýìäýã áîëîõ
ñóóëãàëòûí òóõàé àñóó.
Õýðýâ òýð ýõ ÒÈÉÌ ãýæ õàðèóëáàë äàðààãèéí àñóóëòûã àñóó.
¾ ХИР УДААН? ãýæ АСУУ
Õ¿¿õýä 30-ààñ îëîí õîíîã õàíèàëãàñàí áóþó àìüñãàë ñààäòàé áàéñàí áîë àðõàã
õàíèàäòàé áàéäàã. Ýíý íü ñ¿ðüåý, áàãòðàà, õºõ¿¿ë õàíèàä áóþó ººð ºâ÷íèé
øèíæ áàéæ ìàãàäã¿é.
¾ НЭГ МИНУТАНД АМЬСГАЛЫГ ТООЛ.
Òà õ¿¿õýä àìüñãààäñàí ýñýõèéã ìýäýõèéí òóëä ò¿¿íèé àìüñãàëûã íýã ìèíóòàíä
òîîëîõ ¸ñòîé. Õ¿¿õýä çºâõºí ÷èìýýã¿é, òàéâàí ¿åä ë õ¿¿õäèéí àìüñãàëûã
àæèãëàæ, ÷àãíàõ ¸ñòîé. Õ¿¿õýä àéæ, óéëæ, óöààðëàæ áóé ¿åä òà àìüñãàëûã
íàðèéí òîîëæ ÷àäàõã¿é.
Õ¿¿õäèéí àìüñãàëûã òîîëîõ ãýæ áóéãàà ýõýä õýë. Õ¿¿õäýý òàéâàí áàéëãàõûã
ò¿¿íä ñàíóóë. Õýðýâ õ¿¿õýä óíòàæ áàéãàà áîë ò¿¿íèéã ñýðýýõ õýðýãã¿é.
Àìüñãàëûã íýã ìèíóòàä òîîëно. Ñåêóíäûí ç¿¿òýé áóãóéí öàã áóþó öàõèì öàã
àøèãëà. Õ¿¿õäèéí àìüñãàëûí õºäºë㺺íèéã õ¿¿õäèéí öýýæ, õýâëèéí àëü íýãýíä
àæèãëà.
Òà åð íü õ¿¿õýä õóâöàñòàé áàéñàí ÷ àìüñãàëûí õºäºë㺺íèéã õàðæ ÷àäíà. Õýðýâ
àìüñãàëûí õºäºë㺺í òèéì ÷ àìàð õàðàãäàõã¿é áàéâàë õ¿¿õäèéí öàìöûã äýýø
ñºõºõèéã ýõýýñ ãóé. Õýðýâ õ¿¿õýä óéëæ ýõýëáýë àìüñãàë òîîëîõîîñ ºìíº õ¿¿õäýý
òàéâøðóóëàõûã ýõýýñ õ¿ñ. Õýðýâ òà àìüñãàëûã òîîëñîí òîîíäîî ýðãýëçýæ áàéâàë
(æèøýýëáýë, õ¿¿õýä õºä뺺ä òèé÷ëýýä áàéñàí áà öýýæèéã õàðàõàä õýö¿¿
áàéñàí, ýñâýë õ¿¿õýä ºíäºë纺ä áóþó óéëààä áàéñàí ãýõ ìýò) äàõèí òîîë.
Àìüñãàë îëøèðñíû áîñãî õ¿¿õäèéí íàñíààñ õàìààðàëòàé. 2 ñàðààñ 12 ñàðòàé
õ¿¿õäèéí àìüñãàëûí òîî, 12 ñàðààñ 5 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õäèéíõýýñ îëîí áàéäàã.
Èéì ó÷ðààñ àìüñãàë îëøèðñîí áîñãî 2 ñàðààñ 12 ñàðòàé õ¿¿õäýä 12 ñàðààñ 5
õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õäèéíõýýñ ºíäºð áàéíà.
Хэрэв äîîðõ íàñòàé
х¿¿хäèéí
2 сараас 12 сартай
12 сараас 5 настай

àìüñãàë:
1 минутанд 50 буюу
т¿¿нээс олон

áîë àмьсгал
олширсон ãýíý.

1 минутанд 40 буюу
т¿¿нээс олон

Òýìäýãëýë: ßã 12 ñàðòàé õ¿¿õýä íýã ìèíóòàíä 40 áóþó ò¿¿íýýñ îëîí àìüñãàëæ
áàéâàë àìüñãàë îëøèðñîí áàéíà.

- 22 -

___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ

Öýýæ õîíõîëçîõ áà õÿõòíàà àìüñãàë ãýñýí äàðàà÷èéí õî¸ð øèíæèéã àæèãëàõûí
ºìíº òà õ¿¿õäèéí àìüñãàë àâàõ áà ãàðãàõûã òîãòîîõûí òóëä õ¿¿õäèéã àæèãëà.
¾ Х¯¯ХДИЙН ЦЭЭЖ ХОНХОЛЗОХЫГ ÀÆÈÃËÀ:
Õýðýâ òà õ¿¿õäèéí öàìöûã ñºõºëã¿é àìüñãàëûã òîîëñîí áîë îäîî õ¿¿õäèéí
öàìöûã äýýø áîëãîõûã ýõýýñ ãóé.
Õ¿¿õýä àìüñãàë ÀÂÀÕ ¿åä öýýæ õîíõîëçîõûã àæèãëà. Öýýæíèé äîîä õýñãèéã
(äîîä õàâèðãóóä) àæèãëà. Õýðýâ àìüñãàë àâàõ ¿åä õ¿¿õäèéí öýýæíèé äîîä
õýñýã äîòîãø òàòàãäàæ áàéâàë òýð õ¿¿õäèéí öýýæ õîíõîëçîæ áàéíà. Àìüñãàë
àâàõàä õýâèéíõýýñ èë¿¿ õ¿÷ øààðäàãäàæ áàéâàë öýýæ õîíõîëçäîã. Õýâèéí
àìüñãàëòàé ¿åä õ¿¿õýä àìüñãàë àâàõàä öýýæíèé õàíà á¿õýëäýý, (äýýä, äîîä
õýñýã) ìºí õýâëèé ÃÀÄÀÃØ òýëýãäýíý. Öýýæ õîíõîëçîõ øèíæ áàéâàë õ¿¿õýä
àìüñãàë ÀÂÀÕ ¿åä öýýæíèé çºâõºí äîîä õýñýã ÄÎÒÎÃØ òàòàãäàíà.
Õýðýâ òà õ¿¿õäèéí öýýæ õîíõîëçîæ áóé ýñýõýä ýðãýëçýæ áàéâàë äàõèí àæèãëà.
Õ¿¿õäèéí áèå á¿ñýëõ¿éãýýðýý íóìàðñàí ¿åä öýýæíèé äîîä õýñãèéí õºäºë㺺íèéã
õàðàõàä õýö¿¿ áàéäàã. Õ¿¿õäèéí áàéðëàëûã ººð÷ëºí ºâºð äýýðýý òýãø
õýâò¿¿ëýõèéã ýõýýñ ãóé. Õýðýâ õ¿¿õäèéí àìüñãàë ÀÂÀÕÀÄ öýýæíèé äîîä õýñýã
ÄÎÒÎÃØ òàòàãäàæ õàðàãäàõã¿é õýâýýð áàéâàë ò¿¿íèé öýýæ õîíõîëçîõã¿é áàéíà.
Öýýæ õîíõîëçîæ áàéâàë òýð òîä õàðàãäàõ áà áàéíãà áàéíà. Õýðýâ õ¿¿õýä óéëàõ
áóþó õîîëëîõ ¿åä ë òà öýýæ õîíõîëçîõûã õàðñàí áîë ýíý íü öýýæ õîíõîëçîõ
øèíæ áèø.
Õ¿¿õýä àìüñãàë àâàõ ¿åä çºâõºí õàâèðãà çàâñðûí 纺ëºí ýä (ò¿¿í÷ëýí õàâèðãà
çàâñàð òàòàëäàõ áóþó õàâèðãà çàâñàð õîíõîëçîõ) äîòîãø òàòàãäàæ áàéâàë
õ¿¿õäèéí öýýæ õîíõîëçîæ áóé õýðýã áèø. Ýíý ¿íýëãýýíä öýýæ õîíõîëçîõ ãýäýã íü
öýýæíèé äîîä õýñýã татагдахыг хэлэх ба хавирга завсар татагдахыг тооцохг¿й.
¾ ХЯХТНАА АМЬСГАЛЫГ АЖИГЛА, ЧАГНА
Õ¿¿õýä àìüñãàë àâàõàä õÿõòíàñàí, øèð¿¿í ÷èìýý ãàðàõûã õÿõòíàà ãýíý. Òºâºíõ,
ìºãººðñºí õîîëîéí í¿õ íàðèéñàõ áóþó õàâõëààñ ìºãººðñ õàâàãíàæ óóøãèíä
àãààð îðîõ ñààòàõàä õÿõòíàà ñîíñîãäîíî. Ýíýõ¿¿ õàâàíøèë õ¿¿õäèéí àãààð
äàìæèõ çàìûã íàðèéñãàí õààõ øàëòãààí áîëîõîä àìèíä àþóë ó÷èð÷ áîëíî.
Õ¿¿õýä òàéâàí áàéõäàà õÿõòíàæ àìüñãàëæ áóé áîë àìèíä àþóëòàé øèíæ þì.
Õÿõòíààã àæèãëàæ, ÷àãíàõäàà õ¿¿õäèéí àìüñãàë ÀÂÀÕ ¿åèéã ë õàðæ àæèãëà.
Òýãýýä õÿõòíààã ÷àãíà. Õÿõòíààã ñîíñîõîä õýö¿¿ òóë õ¿¿õäèéí àìàíä ÷èõýý
îéðòóóë.
Çàðèìäàà õ¿¿õäèéí õàìàð áèò¿¿ðñíýýñ íîéòîí õýð÷èãí¿¿ð òàíä ñîíñîãäîíî.
Õàìðûã öýâýðëýýä äàõèí ÷àãíà. Õ¿¿õýä çºâõºí óéëàõ áóþó òàéâàí áèø ¿åä
õÿõòíàà ñîíñîãäâîë õ¿íä ºâ÷íèé óëìààñ áèø òóë õ¿¿õäèéã òàéâàí áàéõàä ë
õÿõòíààã ñîíñîæ, àæèãëàíà ãýäýãò èòãýëòýé áàé.
Õ¿¿õýä àìüñãàë ÃÀÐÃÀÕ ¿åä òà øóóãèàíòàé àìüñãàëûã ñîíñîæ áîëíî. Ýíý áîë
õÿõòíàà áèø.
- 23 -

Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ

___________________

7.2 ХАНИАЛГА БА АМЬСГАЛ СААДТАЙ ШИНЖИЙГ АНГИЛ
АНГИЛ гэдэг нь х¿¿хдийн ºвчний х¿нд хºнгºний зэрэглэлийг тогтоохыг хэлнэ.
Х¿¿хдийн ºвчний гол шинжтэй уялдан ºвчний х¿нд хºнгºн ангилагдана. Ангилал
нь ºвчний онош биш харин тохирох эмчилгээг сонгоход ашиглагдана.
¯ÍÝË, ÀÍÃÈË х¿снэгтийн ºнгººр ялгасан àíãèëëûí õ¿ñíýãòýíä ºâ÷íèé øèíæ¿¿ä
áà òýäíèé àíãèëëûã æàãñààñàí áàéíà. ªнгººр ялгасан аíãèëëûí õ¿ñíýãò нь
шинж¿¿д, ангилал, эмчилгээ гэсэн нэртэй ãóðâàí áàãàíàòàé байна. Мºн олонхи
х¿снэгт ÿãààí, øàð áóþó íîãîîí гурван эгнээтэй áàéíà. Эдгээр ºнгº нь х¿¿хдийн
ºвчний х¿нд хºнгºний зэрэглэлийг заадаг.
Ангиллын х¿снэгтийг ашиглахдаа ШИНЖ¯¯Д баганы дагуу доош харж ºвчний
шинж¿¿дийг олно. Тохирох шинжийг олонгуут зогс. Энэ эгнээнд уг х¿¿хдийн
ºвчин тохирох ба энэ нь ºвчний х¿нд хºнгºний зэрэглэлийг заана.
Жишээ 4: Ханиалга буюу амьсгал саадтай õ¿¿õäèéí ºâ÷íèé ангиллын х¿снэгт
ШИНЖ¯¯Д

· ßìàð íýã
àþóëòàé ºðºíõèé
øèíæ áóþó
· Цээж хонхолзох
буюу
· Тайван ¿едээ
хяхтнаж
амьсгалах
· Àìüñãàë îëøðîõ

· Ìàø õ¿íä ºâ÷èí
áóþó óóøãèíû
õàòãàëãààíû
øèíæã¿é

АНГИЛАЛ

ЭМЧИЛГЭЭ
(хэвтэхийн ºмнºх яаралтай
эмчилгээг тодоор бичсэн)
- ¯¿ñãýã÷èéí ýñðýã тохирох
эмийн эхний тунг ºã.
ÓÓØÃÈÍÛ Õ¯ÍÄ - Ýìíýëýãò ßÀÐÀËÒÀÉ õýâò¿¿ë.
ÕÀÒÃÀËÃÀÀ
ÁÓÞÓ ÌÀØ
Õ¯ÍÄ ªÂ×ÈÍ
- ¯¿ñãýã÷èéí ýñðýã тохирох
эмийã 5 õîíîã ºã.
- Õîðã¿é 纺ëºí ýìýýð õîîëîéí
ÓÓØÃÈÍÛ
ºâäºëò, õàíèàëãûã ýì÷èë.
ÕÀÒÃÀËÃÀÀ
- Õýçýý ÿàðàëòàé ýðãýæ ¿ç¿¿ëýõèéã
ýõýä çºâëº.
- 2 õîíîîä äàâòàí ¿ç¿¿ë.
- 30-ààñ îëîí õîíîã õàíèàëãàñàí
áîë îíîø òîäðóóëàõààð ýìíýëýãò
õýâò¿¿ë.
ÓÓØÃÈÍÛ
- Õîðã¿é 纺ëºí ýìýýð õîîëîéí
ÕÀÒÃÀËÃÀÀïÉ:
ºâäºëò, õàíèàëãûã ýì÷èë.
ÕÀÍÈÀÄ
- Õýçýý ÿàðàëòàé ýðãýæ ¿ç¿¿ëýõèéã
ØÓÓÕÈÍÀÀ
ýõýä çºâëº.
- Ñàéæðàõã¿é áîë 5 õîíîîä äàâòàí
¿ç¿¿ë.

Ýíä õàíèàëãàñàí áóþó àìüñãàë ñààäòàé õ¿¿õäèéã àíãèëæ áîëîõ áîëîìæèéí
ãóðâàí àíãèëàë áàéíà:
ƒ

ÓÓØÃÈÍÛ Õ¯ÍÄ ÕÀÒÃÀËÃÀÀ ÁÓÞÓ ÌÀØ Õ¯ÍÄ ªÂ×ÈÍ

- 24 -

õ¿¿õäýä øàð ýãíýýíèé àìüñãàë îëøèðñîí øèíæ áàéâàë øàð ýãíýýíä áóé ÓÓØÃÈÍÛ ÕÀÒÃÀËÃÀÀ õýìýýõ àíãèëëûã ñîíãîíî. Óóøгè õºøèí㺠áîëñîí ¿åä ë öýýæ õîíõîëçäîã. ÓÓØÃÈÍÛ Õ¯ÍÄ ÕÀÒÃÀËÃÀÀ ÁÓÞÓ ÌÀØ Õ¯ÍÄ ªÂ×ÒÝÉ ãýæ àíãèëñàí õ¿¿õýä õ¿íä ºâ÷òýé áàéíà. öýýæ õîíõîëçîõ áóþó òàéâàí áàéõäàà õÿõòíàæ àìüñãàëàõ øèíæ áàéâàë ÓÓØÃÈÍÛ Õ¯ÍÄ ÕÀÒÃÀËÃÀÀ ÁÓÞÓ ÌÀØ Õ¯ÍÄ ªÂ×ÈÍ ãýæ àíãèëíà.) Õàíèàëãà áóþó àìüñãààäàëòûã àíãèëàõäàà: 1.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ƒ ÓÓØÃÈÍÛ ÕÀÒÃÀËÃÀÀ ƒ ÓÓØÃÈÍÛ ÕÀÒÃÀËÃÀÀïÉ: ÕÀÍÈÀÄ ØÓÓÕÈÍÀÀ (Жишээ 4-г хар. ßãààí ýãíýýã (áóþó äýýä õýñãèéã) àæèãëà. . Õýðýâ õ¿¿õäýä õ¿íä ºâ÷íèé àíãèëàë áàéõã¿é. Èéìýýñ õ¿¿õýä àìüñãàë àâàõäàà õýâèéíõýýñ èë¿¿ èõ õ¿÷ëýõ øààðäëàãàòàé áîëäîã. õºõ¿¿ë õàíèàä áóþó áàãòðààò àìüñãàë ãýõ çýðýã àìüñãàëûí äîîä çàìûí ººð õ¿íä öî÷ìîã õàëäâàðòàé áàéæ áîëíî. IV ба V хэсг¿¿дээс хэвтэхийн ºмнºх яаралтай эмчилгээг яаж сонгох болон хийх талаар уншаарай. Õ¿¿õäýä õ¿íä ºâ÷íèé àíãèëàë áàéõã¿é áîë øàð ýãíýýã (áóþó õî¸ð äàõü) àæèãëà. Òýð õ¿¿õäýä õ¿÷èëòºðºã÷ áóþó ¿¿сгэгчийн эсрэг эм òàðèõ çýðýã ýì÷èëãýý øààðäëàãàòàé òóë ò¿¿íèéã ýìíýëýãò ÿàðàëòàé õýâò¿¿ëýõ ¸ñòîé. Òýãýõýýð öýýæ èõ õîíõîëçîæ áóé õ¿¿õäèéí àìüñãàë îëøèð÷ ÷àäàõã¿é áîëäîã. Ýñâýë òýð õ¿¿õýä ãóóðñàíöðûí ¿ðýâñýë. Õàíèàëãàñàí áóþó àìüñãàë ñààäòàé õ¿¿õäýä äàðààõ øèíæ¿¿äèéí àëü íýã áàéâàë. Öýýæ õîíõîëçîæ áóé õ¿¿õýä ãîëäóó óóøãèíû õ¿íä õàòãàëãààòàé áàéíà. Öýýæ íü õîíõîëçîæ áóé õ¿¿õýä àìüñãàë îëøèðñîí áà öýýæ õîíõîëçîîã¿é õ¿¿õäèéã áîäâîë óóøãèíû õàòãàëãààãààð íàñ áàðàõ àþóë ºíäºð áàéäàã. Õ¿¿õäýä àþóëòàé åðºíõèé øèíæ áàéíà óó? Õ¿¿õäèéí öýýæ õîíõîëçîõ áóþó òàéâàí áàéõäàà õÿõòíàæ àìüñãàëæ áàéíà óó? Õýðýâ õ¿¿õäýä àþóëòàé åðºíõèé øèíæ áóþó ÿãààí ýãíýýíä æàãñààñàí ººð ÿìàð íýã øèíæ áàéâàë ÓÓØÃÈÍÛ Õ¯ÍÄ ÕÀÒÃÀËÃÀÀ ÁÓÞÓ ÌÀØ Õ¯ÍÄ ªÂ×ÈÍ õýìýýõ õ¿íä àíãèëëûã ñîíãî. Öýýæ õîíõîëçîõ íü õ¿¿õäèéí óóøãèíû õ¿íä õàòãàëãààíû çºâõºí ãàíö øèíæ áàéæ áîëíî. øàð ýãíýýíèé àíãèëàë ÷ áàéõã¿é áàéâàë íîãîîí ýãíýýã (äîîä òàëûí) àæèãëà. ¿¿íä: ÿìàð íýã àþóëòàé åðºíõèé øèíæ. 3. Òýð ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã ýì óóøãèíû õ¿íä õàòãàëãàà öààø õ¿íäðýõýýñ ñýðãèéëíý. Õýâòýõýýð ÿâàõààñ ºìíº ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã òîõèðîõ ýìèéí àíõíû òóíã ºãíº. Õ¿¿õäèéí àìüñãàë îëøèðñîí óó? Õýðýâ õ¿¿õäýä õ¿íä ºâ÷íèé àíãèëàë áàéõã¿é. тэгээд íîãîîí ýãíýýí äýõ ÓÓØÃÈÍÛ ÕÀÒÃÀËÃÀÀïÉ: ÕÀÍÈÀÄ ØÓÓÕÈÍÀÀ àíãèëëûã ñîíãîíî. Ýíý íü ìºí öóñàí ¿æèë áóþó ìýíýí ãýõ ìýò íÿíãèéí áóñàä õ¿íä ºâ÷íèéã ÷ ýì÷ëýõýä òóñòàé. Хàíèàëãà áóþó àìüñãàë ñààäòàé øèíæèéí àíãèëàë òóñ á¿ðèéг òîäîðõîéëбол: ÓÓØÃÈÍÛ Õ¯ÍÄ ÕÀÒÃÀËÃÀÀ ÁÓÞÓ ÌÀØ Õ¯ÍÄ ªÂ×ÈÍ. Õºøèí㺠óóøãèà òýëýõèéí òóëä õýòýðõèé èõ õ¿÷èëñíýýñ õ¿¿õýä ÿäðàí òóéëäàæ õ¿¿õäèéí àìüñãàë öººðíº. 2.25 - .

Ýð¿¿ë ìýíäèéí àæèëòàí Ñàðнайтай ярихад охин н¿¿р л¿¿ нь харахг¿й байв. Биеийн халуун 37.5 С хэм. Эр¿¿л мэндийн ажилтан “Х¿¿хэд ямар зовиуртай вэ?” гэж асуухад эх нь: “Сарнай 6 ºдºр ханиалгаж амьсгаадаж байна” гэж хэлсэн. òàéâàí áàéõäàà õÿõòíàæ àìüñãàëàõã¿é. áàãòðàà. Эр¿¿л мэндийн ажилтан эхээс “Охин ердийн биш унтаараг байна уу? ” гэж асуухад “Тийм” гэсэн. Сарнай н¿дээ нээсэн боловч эргэн тойрноо харахг¿й байлаа. Сарнай энэ ºвчний учир эмнэлэгт анх ирж байãàà. ¯¿ñãýã÷èéí ýñðýã ýìèéã ÿàæ сонгох болон ºгºх мºн гэрээр яаж эмчлэхийг IV. Эр¿¿л мэндийн ажилтан охины гарыг алгадав.” ãýæ хэлсэн. ÓÓØÃÈÍÛ ÕÀÒÃÀËÃÀÀïÉ: ÕÀÍÈÀÄ ØÓÓÕÈÍÀÀÒÀÉ õ¿¿õäýä ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã ýì õýðýãã¿é.V ба VI хэсг¿¿дээс уншаарай.) ТОХИОЛДОЛ 1: Сарнай 18 сартай.26 - . ýì÷èëãýý ñàéí õèéõ òàëààð òýð ýõýä çºâëºãºº ºãºх хэрэгтэй. Эх нь “Ñàðнай óóæ ÷àäàæ áàéíà . Жин 11. орчиндоо болж буй юмыг мэдрэхг¿й байв. òàéâàí áàéõäàà õÿõòíàæ àìüñãàëàõã¿é. тохирох ангиллыг олсон бол та т¿¿нийгээ дугуйлж. Тэр энэ ºвчний ¿ед татааг¿й байв. õºõ¿¿ë õàíèàä áóþó ººð õ¿íä ºâ÷òýé áàéæ áîëíî. ÓÓØÃÈÍÛ ÕÀÒÃÀËÃÀÀïÉ: ÕÀÍÈÀÄ ØÓÓÕÈÍÀÀ Õàíèàëãàñàí áóþó àìüñãàë ñààäòàé õ¿¿õäýä àþóëòàé åðºíõèé øèíæ áàéõã¿é. õàðèí àìüñãàë îëøèðñîí áàéâàë ÓÓØÃÈÍÛ ÕÀÒÃÀËÃÀÀ ãýæ àíãèëíà. ангиллыг ¿злэгийн маягт дээр тэмдэглээрэй. Õàíèàäòàé õ¿¿õýä íýã õî¸ð äîëîî õîíîãò ë ñàéæèð÷ õýâäýý îðíî. Тэр охины амьсгалыг 1 мин-д тоолоõîä 41 удаа байв. Тэр охиныг сэгсрэхийг эхээс гуйлаа. Сарнай бººлжººг¿й байлаа. öýýæ õîíõîëçîõã¿é. Тэр хий гºлºрч. (Жишээ 5-г хар. Òýð àðõàã õàíèàëãàòàé õ¿¿õäèéã öààø îíîø òîäðóóëàõààð ýìíýëýãò õýâò¿¿ëíý. . ¯¿ñãýã÷èéí ýñðýã ýì õàíèàäíààñ óóøãèíû õàòãàëãàà ¿¿ñýõýýñ ñýðãèéëýõã¿é. Óóøãèíû õàòãàëãààã ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã òîõèðîõ ýìýýð ýì÷èëíý. õяхтнах чимээ ч сонсогдохг¿й байлаа. àìüñãàë îëøðîîã¿é áàéâàë ÓÓØÃÈÍÛ ÕÀÒÃÀËÃÀÀïÉ: ÕÀÍÈÀÄ ØÓÓÕÈÍÀÀ õýìýýí àíãèëíà.5 кг. Ãýâ÷ àðõàã õàíèàëãàòàé õ¿¿õýä (30 õîíîãîîñ óäàаí õàíèàëãàñàí) ñ¿ðüåý. Ãýðèéí àñàðãàà. ªâ÷íèé øèíæ òýìäãèéã ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã ýì õºíãºâ÷ëºõã¿é. Ханиалга буюу амьсгал саадтай х¿¿хдиí ºâ÷íèéã ¿нэлж.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ ÓÓØÃÈÍÛ ÕÀÒÃÀËÃÀÀ Õàíèàëãàñàí áóþó àìüñãàë ñààäòàé õ¿¿õäýä àþóëòàé åðºíõèé øèíæ áàéõã¿é. Ýð¿¿ë ìýíäèéí àæèëòàí Ñàðнайä àþóëòàé åðºíõèé øèíæ¿¿äèéã øàëãàñàí. Эр¿¿л мэндийн ажилтан эхээс охины цамцыг сºхºхийг гуйлаа. Охины цээж хонхолзохг¿й. öýýæ õîíõîëçîõã¿é.

амьсгал саадтай гол шинжтэй õ¿¿õäèéí ¿злэгийн маягт 2 САРААС 5 Õ¯ÐÒÝËÕ ÍÀÑÍÛ ªÂ×ÒÝÉ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ¯ÇËÝÃÈÉÍ МАЯГТ НЭР:__Сарнай____НАС:_18 сар ЖИН: 11. . амьсгаадтí Анхны ¿злэг? _9 Давтан ¿злэг?__ ¯НЭЛ (Байгаа б¿х шинжийг дугуйл) АНГИЛ АЮУЛТАЙ ЕРªНХИЙ ШИНЖИЙГ ШАЛГА ÓÓÕ ÁÓÞÓ ÕªÕªª ÕªÕªÕ ×ÀÄÂÀÐÃ¯É Á¯ÃÄÈÉà ÁªªËÆÈÕ Аюултай ерºнхий шинжтэй? УНТАА БУЮУ ÓÕÀÀÍÃ¯É Ангилал сонгохдоо аюултай шинжийг ¿ндэслэнэ гэдгийг сана ТАТАХ Õ¯¯ÕÝÄ ХАНИАЛГАСАН тийм 9 ¿г¿й__ • Хир удаан? _6_ ºдºр БУЮУ АМЬСГАЛ тийм _9_ ¿г¿й ___ СААДТАЙ ШИНЖТЭЙ ЮУ? • Амьсгалыг нэг минутанд тоол.27 - УУШГИНЫ Х¯НД ХАТГАЛГАА ÁÓÞÓ МАШ Х¯НД ªВЧИН . Нэг минутанд41 удаа. • Хяхтнаа амьсгалыг ажигла. чагна.5°C АСУУ:Х¿¿хэд ямар зовиуртай вэ? Ханиалгаíà.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ Жишээ 5: Ханиалга.5kg Биеийн температур: 37. Амьсгал олширсон • Цээж хонхолзохыг ажигла.

Ñóóëãàëòûã óñàðõàã. ховдоглон ууж байна уу? •Хэвлийн арьсыг чимхээд тавихад арьсны хуииас арилахдаа: Маш удаан (2 сек-ээс их)? Удаан? СУУЛГАЛТЫГ АНГИЛ Х¿¿хдийн ºвчнийг шингэн алдалтыã ¿íýëýõ х¿нэгтийн дагуу АНГИЛ. óñàðõàã áîëíî. Х¿¿хэд: -Ууж чадахг¿й буюу уухдаа муу байна óу? -Цангасан. Ñóóëãàëòûí ¿åä õ¿¿õäèéí áààñ õýâèéíõýýñ èõ. Èõýíõ íóòàãò õ¿¿õýä 24 öàãèéí äîòîð ãóðàâ áóþó ò¿¿íýýñ îëîí óäàà óñàí áóþó óñàðõàã áààõûã ñóóëãàëò õýìýýí òîäîðõîéëäîã. тураал. .Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ Á¯ËÝà 8 СУУЛГАЛТ ªвчтэй Б¯Х х¿¿õдийн эхээс зовиурыг асууж. Õýâèéí òîãòîöòîé áààñààð îëîí óäàà áààâàë ñóóëãàëò áèø. ханиалга буюу амьсгал саадтай эсэхийг тодруулсны дараа Х¯¯ХЭД СУУЛГАЖ БАЙНА УУ? ãýæ АСУУ ХЭРЭВ ¯Ã¯É БОЛ ХЭРЭВ ТИЙМ БОЛ Х¿¿хэд суулгаж байна уу? ХЭРЭВ ТИЙМ БОЛ АСУУ: •Хир удаан? •Баасанд цус байна уу? АЖИГЛА. Ýíý ºâ÷èí õ¿¿õäýä ÿëàíãóÿà 6 ñàðààñ 2 õ¿ðòýëõ íàñíû õîîðîíä ýëáýã òîõèîëäîíî. ТЭМТЭР: •Х¿¿хдийн ерºнхий байдлыг ажигла. аюултай ерºнхий шинжтэй байгааг шалгаж. Ýíý íü ¿íýýíèé ñ¿¿ áóþó õ¿¿õäèéí õóóðàé ñ¿¿ãýýð õîîëëîäîã 6 ñàð õ¿ðòýëõ íàñòàé õ¿¿õäýä á¿ð ýëáýã áàéäàã. Бусад гол шинж¿¿дийн тухай АСУУ: халууралт.28 - . ðàõèò дархлаажуулалтын байдал болон бусад ºâ÷íèйг ШАЛГА. öус багадалт. Х¿¿хэд: -Унтаарсан буюу ухаанг¿й байна уу? -Тайван бус цочромхой байнауу? •Н¿д хонхойлтыг ажигла. чихний ºвчин. •Х¿¿хдэд шингэн ºг. óñàí ÷àöãà ãýæ ìºí íýðëýäýã. Õ¿¿õäèéí íàñ áà õîîëíîîñ õàìààð÷ ºäºðò áààõ òîî õýâèéí ¿åä ÿíç á¿ð.

8. Öóñòàé áààñòàé ñóóëãàëòûã çàëõàãòàé ÷. Áóë÷èí çàäðàõ òàõàë óñàí áóþó óñàðõàã ñóóëãàëòûí çºâõºí º÷¿¿õýí õóâèéã ýçýëäýã. . Õýðýâ ñóóëãàëò 14 áóþó ò¿¿íýýñ îëîí õîíîã ¿ðãýëæèëñýí áîë óæèã ãýíý. Ñóóëãàëò ºâ÷íèé 20 ãàðóé õóâü íü óæèãðàíà. óæèã ñóóëãàëò áà öóñàí ñóóëãàëòûã ¿íýë. Ǻâõºí õºõººð õîîëëîäîã õ¿¿õä¿¿äèéí áààñ äàíäàà øèíãýâòýð 纺ëºí áàéäàã íü ñóóëãàëò áèø þì.ì. Ñóóëãàñàí õîíîãèéí òîîã ÿã ýðãýí ñàíàõàä ò¿¿íä áîäîõ öàã õýðýãòýé. Òýä íàð õ¿¿õäèéí áààñ óñ øèã ãîîæèæ áàéíà ãýæ õýëäýã. çàëõàãã¿é ÷ öóñàí ñóóëãàëò ãýæ íýðëýäýã. ¾ ХИР УДААН СУУЛГАСАН БЭ? ãýæ АСУУ Ñóóëãàëò 14 áóþó ò¿¿íýýñ îëîí õîíîã ¿ðãýëæèëñýí áîë óæèã ñóóëãàëò áîëíî. îð÷óóëàã÷). Óñàí áóþó óñàðõàã ñóóëãàëòûí æèøýý íü áóë÷èí çàäðàõ òàõàë àæýý. äàðààãèéí ãîë øèíæ õàëóóðàëòûí òóõàé àñóó. Áààñíû òîãòîö áà òîî õýâèéíõýýñ ººð÷ëºãääºã òóë õºõ¿¿ë õ¿¿õäýý ñóóëãàõûã ýõ÷¿¿ä òàíüæ ÷àäíà. Øèíãýí àëäàëò öààøèä ¿ðãýëæèëáýë õ¿¿õýä óíòààðñàí áóþó óõààíã¿é áîëíî. Áàãà íàñíû õ¿¿õäýä àì¸áîîð ¿¿ñãýãäýõ öóñàí ñóóëãàëò õîâîð.1 СУУЛГАЛТЫГ ¯НЭЛЭХ Á¯Õ õ¿¿õäýýñ ñóóëãàëòûí òóõàé àñóó: ¾ Õ¯¯ХЭД СУУЛГАЖ БАЙНА УУ? ãýæ АСУУ Ñóóëãàëòûí òóõàé ýõèéí îéëãîõ ¿ãýýð ÿðü. Õ¿¿õýä óñàí áà öóñàí ñóóëãàëò õî¸óëàíãààð ºâ÷èëæ áîëíî. ÷àöãà àëäàõ. Òýãýýä õ¿¿õäýä øèíãýí àëäàëòûí øèíæ¿¿ä. Ýõýä àñóóëòàíä õàðèóëàõ áîëîìæ îëãî. õîðäëîãî àâàõ ã. Öî÷ìîã óñàí ñóóëãàëò øèíãýí àëäàëòûí øàëòãààí áîëîõ áà òóðààëä õ¿ðãýäýã. Õýðýâ ¯Ã¯É ãýæ õàðèóëáàë ñóóëãàëòòàé õîëáîîòîé øèíæ¿¿äèéã òà öààøèä ¿íýëýõ õýðýãã¿é õàðèí. Õàðèí ýõ ÒÈÉÌ ãýæ õàðèóëàõ áóþó ýõ óðüä íü õ¿¿õýä ñóóëãàñàí ó÷èð ýìíýëýãò èðñíýý õýëñýí áîë ò¿¿íèé õàðèóëòûã òýìäýãëý. Õ¿¿õýä øèíãýí àëäñàí ¿åä þóíы ºìíº òàéâàí áèø öî÷ðîìõîé áîëíî. Ñóóëãàëò õýðýâ 14-ººñ öººí õîíîã ¿ðãýëæèëñýí áîë öî÷ìîã ãýíý. Öóñàí ñóóëãàëòûí õàìãèéí ò¿ãýýìýë ¿¿ñãýã÷ íü Shigell-èéí íÿí þì. ¾ БААСАНД ЦУС БАЙСАН ЭСЭХИЙГ АСУУ Ýíý ñóóëãàëòûí àëü ÷ ¿åä áààñàíä öóñ áàéñàí ýñýõèéã ýõýýñ àñóу. Öî÷ìîã ñóóëãàëòòàé õ¿¿õýä øèíãýí àëäàëòûí óëìààñ íàñ áàðàõ õàëãààòàé.29 - . ßìàð õýâ øèíæèéí ñóóëãàëò áàéäàã âý? Èõýíõ ñóóëãàëò øèíãýíýý àëäàæ õ¿¿õýä óñã¿éæèõ øàëòãààí áîëдоã. Àì¸áîîð ¿¿ñãýãäýõ öóñàí ñóóëãàëò ìàíàéä òîõèîëääîãã¿é.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ Åð íü ýõ÷¿¿ä õ¿¿õäýý ñóóëãàñíûã ìýääýã. Õ¿¿õýä òóðæ õ¿íäðýõ ãîë øàëòãààí íü óæèã ñóóëãàëò áºãººä õ¿¿õäèéã ¿õýëä ÷ õ¿ðãýæ áîëíî. Дараа нь шингэн алдалтын шинж¿¿дийг шалга. Ýõ÷¿¿ä ñóóëãàëòûã íóòãèéí õýëýýð íýðëýõ íü áèé (ã¿éëãýõ.

Í¿ä õîíõîéõ øèíæ èëò õ¿íä òóðààëòàé õ¿¿õäýä ò¿¿íèé øèíãýí àëäàëòûã ¿íýëýõ íàéäâàðòàé áóñ øèíæ áîëîâ÷ ýä¿ãýý áîëòîë òîîöñîîð èðæýý. öî÷ðîìõîé” áàéíà ãýñýí ¿ã. õîâäîãëîí óóõ øèíæ áàéíà. Хэрэв х¿¿хэд унтаарсан буюу ÓÕÀÀÍÃ¯É байвал энэ нь т¿¿ний аюултай ерºнхий шинжтэй байгааг харуулах ба суулгалтыг ангилахдаа энэ шинжийг тооцоолохоо санагтун. ªãñºí óóõ þìûã õ¿¿õýä ñîðæ áóþó çàëãèæ ÷àäàõã¿é áàéâàë õ¿¿õýä óóõ ÷àäâàðã¿é áàéíà. öî÷ðîìõîé áàéâàë òýð õ¿¿õäýä òàéâàí áèø. öî÷ðîìõîé” øèíæã¿é áàéíà. Òà í¿ä õîíõîéñîí ýñýõèéã òîãòîîíî. Ýñâýë ýõèéã . Òýìäýãëýë: Æèíãýý èëò àëäñàí õ¿íä òóðààë (ìàðàçì)-òàé õ¿¿õýä õýäèéãýýð øèíãýí àëäààã¿é ÷ áàéñàí í¿ä íü ãîëäóó õîíõîéñîí õàðàãäàíà. àðüñûã ÷èìõýýä òàâèõàä õýâäýý ýðãýæ îðîõ íü óäààí áóþó ìàø óäààí áàéíà. ¾ Х¯¯ХДИЙН БИЕИЙН ЕРªНХИЙ БАЙДЛЫГ АЖИГЛА Х¿¿хдэд аюултай ерºнхий шинж байгаа эсэхийг шалгахдаа х¿¿хэд унтаарсан буюу ÓÕÀÀÍïÉ-г ажигла. Õ¿¿õýä èë¿¿ óóõ õ¿ñýëòýé ó÷èð óñûã áóöààãààä àâàõàä äóðã¿éöýæ áóé ýñýõèéã õàð. öî÷ðîìõîé øèíæ áàéíà.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ Õ¿¿õäèéí áèå óñàà àëäàõûí õèðýýð í¿ä õîíõîéæ. õîâäîãëîí óóõ øèíæã¿é áàéíà. ¾ Х¯¯ХДЭД ШИНГЭН ªГ Õ¿¿õýääýý àÿãà õàëáàãààð áàãà çýðýã óñ ºã ãýæ ýõýä õýë. ¾ ХЭВЛИЙН АРЬСЫГ ЧИМХ Õ¿¿õäèéã ¿çëýãèéí øèðýýí äýýð ãàðûã íü õàæóóãààð íü óíæóóëàí (òîëãîé äýýðýý òàâèõã¿é) õºëèéã æèéëãýæ íóðóóãààð íü õýâò¿¿ëýõèéã ýõýýñ õ¿ñ. Òà ò¿¿íä óñ ºãºõºä òýð àÿãà õàëáàãàíä õ¿ðýõ ãýæ ñàðâàëçàõûã àæèãëà. Õýðýâ õ¿¿õäèéí áèå ñóë. Ýìíýëýã äýýð áàéãàà ó÷ðààñ îëîí õ¿¿õýä òàéâàí áóñ áàéäàã. ¾ Н¯Д ХОНХОЙСНЫГ АЖИГЛА Øèíãýí àëäñàí õ¿¿õäèéí í¿ä õîíõîéñîí íü àæèãëàãäàíà. Õ¿¿õäèéí óóõûã àæèãëà. Õýðýâ íÿðàé áóþó íÿëõ õ¿¿õýä õºõºº õºõºæ áàéõäàà òàéâàí àòëàà õºõºõºº áîëüìîãö äàõèàä òàéâàí áóñ. Õýðýâ õ¿¿õýä ò¿¿íä õ¿ðýõ. öî÷ðîìõîé áîëæ áàéâàë òýð õ¿¿õýä “òàéâàí áóñ. Äàðàà íü õ¿¿õäèéí í¿äèéã õýâèéí áóñ áîëñîí ãýæ áîäîæ áóé ýñýõèéã ýõýýñ àñóó.30 - . ºðãºõ á¿ðèéä áóþó ¿ðãýëæ òàéâàí áèø. Õýðýâ õ¿¿õýä óõààíòàé. Õ¿¿õäèéí í¿ä õîíõîéñîí ýñýõèéã øèéäýõýä ò¿¿íèé ñàíàë áîäîë òàíä òóñ áîëíî. Ǻâõºí øèíãýí àìàíä íü õèéñýí ¿åä ë òýð çàëãèõ ÷àäâàðòàé áàéæ áîëíî. Òýä íàð “òàéâàí áóñ. Õýðýâ õ¿¿õýä óñûã óðàìòàé àâñàí ÷ èë¿¿ óóõ õ¿ñýëã¿é áîë òýð öàíãàñàí. Õ¿¿õýä óíòààðñàí áóþó óõààíã¿é áîë óóæ ÷àäàõã¿é áàéæ áîëíî. Ýäãýýð õ¿¿õä¿¿äèéã ñàòààðóóëæ òàéâøðóóëæ áîëíî. óóõ õ¿ñýëòýé áàéâàë òýð õ¿¿õäýä öàíãàñàí. õýí íýãíèé òóñëàëöààã¿éãýýð óóæ ÷àäàõã¿é áàéâàë òýð õ¿¿õýä óóõäàà ìóó áàéíà.

Суулгалтыг ангилахдаа: .Õýðýâ õ¿¿õäèéí áààñ öóñòàé áàéâàë õ¿¿õäèéã öóñàí ñóóëãàëòààð àíãèëна. Èõ ìàðèàòàé áóþó õàâàíòàé õ¿¿õäýä øèíãýí àëäñàí ÷ ãýñýí àðüñíû õóíèàñ õýâäýý ò¿ðãýí îðäîã.2 СУУЛГАЛТЫГ АНГИЛАХ ¯НЭЛ.2. хэрэв х¿¿хэд суулгалтын гол шинжтэй байвал х¿¿хдийг шингэн алдсан.Ñóóëãàëòòàé á¿õ õ¿¿õäýä øèíãýí àëäàëòûã àíãèëна. Àðüñûã ÷èìõýýä íýã ñåêóíäûí äàðàà áóöààæ òàâü - ìàø óäààí (2 ñåêóíäýýñ óäààí) óäààí õóðäàí Õýðýâ ÷èìõýýä òàâüñíààñ õîéø áîãèíîõîí õóãàöààíä ÷ õóíèàñ ¿ëäýæ áàéâàë àðüñíû õóíèàñ óäààí õýâäýý îðæ áàéíà ãýæ ¿çíý. 8.1 ШИНГЭН АЛДАЛТЫГ АНГИЛАХ Ñóóëãàëòòàé õ¿¿õäèéí øèíãýí àëäàëòûí ãóðâàí àíãèëàë áàéíà: ØÈÍÃÝÍ ÈÕ ÀËÄÀËÒ. ØÈÍÃÝÍ ÀËÄÀËÒ. .) Эдгээр ангилалд багтах х¿¿хдийг яаж эмчлэх тухай IV. ØÈÍÃÝÍ ÀËÄÀËÒÃ¯É (Жишээ 6-г хар. V ба VI хэсгээс уншаарай.31 - . Õýâëèéí õàæóó áà õ¿éñ õî¸ðûí õîîðîíä ãàðûã áàéðëóóëæ. Ýäãýýð õ¿¿õäýä àðüñíû õóíèàñ íàéäâàð áàãàòàé øèíæ áîëîâ÷ õ¿¿õäèéí øèíãýí àëäàëòûã ¿íýëýõýä îäîî áîëòîë õýðýãëýñýýð áàéíà.Õýðýâ õ¿¿õýä 14 áóþó ò¿¿íýýñ îëîí õîíîã ñóóëãàñàí áîë õ¿¿õäèéã óæèã ñóóëãàëòààð àíãèëíà.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ õ¿¿õäýý ºâºð äýýðýý òýãø õýâò¿¿ëýí áàðüæ áàéõûã ò¿¿íýýñ ãóé. цусан суулгалт гэж ангилдаг. . . ªâòãºæ ìàãàäã¿é òóë õóìñàëæ áîëîõã¿é. Õ¿¿õäèéí áèåä õºíäëºí áèø áîñîî øóãàìûí äýýä äîîä õýñýãò àðüñûã ÷èìõýõýýð ãàðàà áàéðëóóë. Ýõëýýä àðüñíû á¿õ äàâõàðãà áà àðüñàí äîîðõ ýäèéã á¿õýëä íü ÷èìõ. АНГИЛ х¿снэгтийн зарим гол шинжийн н¿д нь ангиллын хэд хэдэн хэсэгтэй байдаг. ужиг суулгалт. 8. Тэмдэглэл: Õ¿íä òóðààë (ìàðàçì)-òàé õ¿¿õäýä øèíãýí àëäààã¿é áàéñàí ÷ àðüñíû õóíèàñ õýâäýý óäààí îðæ áîëíî. Жишээ нь. ýðõèé äîëîîâîð õóðóóãààð àðüñûã ÷èìõ.

цангасан ховдоглон уух. ³ Тухайн нутагт булчин задрах тахал гардаг ба х¿¿хэд 2 буюу т¿¿нээс дээш настай бол ¿¿сгэгчийн эсрэг эм ºг. шингэн уулга. цочромхой • Н¿д хонхойх • Цангасан ховдоглон уух •Арьсны хуниас удаан арилах ³ Хэрэв х¿¿хэд ººр х¿нд ºвчтэй бол: . “øèíãýí àëäàëòã¿é”-ã õºíãºí áóþó I çýðýã ãýæ îíîøèä òóñãàäàã.(Б тºлºвлºгºº) • Тайван бус. ШИНГЭН АЛДСАН Хэрэв х¿¿хдэд ШИНГЭН ИХ АЛДСАН ãýõ шинж¿¿д байхг¿й бол дараагийн эгнээг хар. Шингэн их алдсан х¿¿хдэд яаж шингэн нºхºхийг Х¯¯ХДИЙГ ЭМЧИЛ х¿снэгтийн “В Тºлºвлºгºº: Шингэн Их Алдалтыг Яаралтай Эмчил” н¿дэнд ¿з¿¿лсэн.Шингэн их алдалтын эмчилгээг хий (В тºлºвлºгºº) БУЮУ -Замын турш ШСД-ны уусмал уулган х¿¿хдийг эхтэй нь эмнэлэгт яаралтай х¿ргэ. ууж чадахг¿й буюу уухдаа муу. ³ Хэзээ яаралтай эргэж ¿з¿¿лэхийг эхэд зºвлº ³ Сайжрахг¿й бол 5 хоноод давтан ¿з¿¿л. ШИНГЭН ИХ АЛДСАН Хэрэв х¿¿хдэд унтаарсан буюу ÓÕÀÀÍïÉ.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ Жишээ 6: Шингэн алдалтын ангиллын х¿снэгт ШИНЖ¯¯Д АНГИЛАЛ ЭМЧИЛГЭЭ (Хэвтэхийн ºмнºх яаралтай эмчилгээг тодоор бичсэн) Дараах шинж¿¿дээс хоёр нь байвал: • Унтаарсан буюу ÓÕÀÀÍÃ¯É • Н¿д хонхойх • Ууж чадахг¿й буюу уухдаа муу • Арьсны хуниас маш удаан арилах ШИНГЭН ИХ АЛДАЛТ ³ Хэрэв х¿¿хэд ººр х¿нд ºвчний ангилалд багтааг¿й бол: . (А тºлºвлºгºº). Ийм х¿¿хдэд шингэн яаралтай нºхºх хэрэгтэй.Хºхºº ¿ргэлжл¿¿лэн хºх¿¿лэхийг эхэд зºвлº. Õ¿¿õäèéí áèåèéí æèíãèéí 5 õ¿ðòýëõ õóâüòàé òýíöýõ øèíãýí àëäñàí áàéõàä ýìíýëç¿éí èëðýë ãàðäàãã¿é àæýý (îð÷óóëàã÷). н¿д хонхойх. Шингэн алдсан буюу их алдсан гэж ангилах шинж хангалтг¿й. н¿д хонхойх.32 - . ³ Сайжрахг¿й бол 5 хоноод давтан ¿з¿¿л. “øèíãýí àëäàëò”ûã õ¿íäýâòýð áóþó II çýðýã. ШИНГЭН АЛДАЛТ ³ Хэзээ яаралтай эргэж ¿з¿¿лэхийг эхэд зºвлº.Замын турш ШСД-ны уусмал уулгаж. ШИНГЭН АЛДАЛТГ¯Й ³ Суулгалтыг гэрт нь хооллон. арьсны хуниас маш удаан арилах шинж¿¿дээс хоёр буюу т¿¿нээс îëîí шинж байвал ШИНГЭН ИХ АЛДСАН гэж ангилна. шингэн ºгч эмчил. арьсны хуниас удаан арилах) хоёр буюу т¿¿нээс îëîí шинж байвал ШИНГЭН АЛДСАН гэж ангилна. х¿¿хдийг эхтэй нь эмнэлэгт яаралтай х¿ргэ. . Дараах шинж¿¿дээс хоёр нь байвал: ³ Шингэн алдалттай х¿¿хдийг хоолло. Энэ зорилгоор хураагуур судсаар шингэн сэлбэнэ. Òýìäýãëýë: Ìàíàéä “øèíãýí èõ àëäàëò”-ûã õ¿íä áóþó III çýðýã. Х¿¿хдэд шингэн алдалтын шинж¿¿дээс байна уу? Хэрэв х¿¿хдэд дараах шинж¿¿дээс (тайван бус цочромхой. .

шингэн уулгана..аас 4 цагийн дараа идэх хэрэгтэй. Òýäãýýð õ¿¿õä¿¿ä ýìíýëýãò ýì÷ëýãäýõ áîëíî. 2.2 УЖИГ СУУЛГАЛТЫГ АНГИЛ Õýðýâ õ¿¿õýä 14 áóþó ò¿¿íýýñ îëîí õîíîã ñóóëãàñàí áîë òà õ¿¿õäèéí øèíãýí àëäàëòûã àíãèëñíû äàðàà óæèã ñóóëãàëòûã àíãèëíà.Шингэн ил¿¿ ºгºх. Шингэн алдсан х¿¿хдийг хооллож. 14 áóþó ò¿¿íýýñ îëîí õîíîã ñóóëãàñàí. V ба VI хэсг¿¿дээс уншаарай. Óæèã ñóóëãàëòûã: Õ¯ÍÄ ÓÆÈà ÑÓÓËÃÀËÒ. Бусад х¿¿хд¿¿д уудаг с¿¿гээ ууж. Эмчилгээг “Б Тºлºвлºгºº: Шингэн алдалтыг ШСД-аар эмчил” н¿дэнд ¿з¿¿лсэн. Аюултай ерºнхий шинжийн аль нэг илэрвэл эргэж яаралтай ¿з¿¿лэх. Х¿¿хдийг ШСД-аар эмчилнэ. Òýäãýýð õ¿¿õäýä øèíãýí àëäàëòààñ ñýðãèéëýõýä îíöãîé àíõààðàí òóñëàæ. 8. Гэрийн эмчилгээний 3 зарчим бий: 1. Суулгалттай боловч шингэн алдааг¿й х¿¿хдэд хоол ºгºх хэрэгтэй. ìºí øèíãýí àëäñàí áóþó èõ àëäñàí õ¿¿õäèéí ºâ÷íèéã Õ¯ÍÄ ÓÆÈà ÑÓÓËÃÀËÒ õýìýýí àíãèë. Ийм х¿¿хдэд шингэн яаж.33 - . тэжээллэг хоолыг ШСД. (Жишээ 7-г хар.2. Õýðýâ õ¿¿õäýä ººð õ¿íä ºâ÷èí áàéõã¿é áîë ýìíýëýãò õýâò¿¿ëýõýýñ ºìíº øèíãýí àëäàëòûã ýì÷èë. ШИНГЭН АЛДАЛТГ¯Й Ягаан болон шàð ýãíýýíýýñ õî¸ð áóþó ò¿¿íýýñ îëîí øèíæ áàéõã¿é áîë õ¿¿õäèéã ØÈÍÃÝÍ ÀËÄÀÀÃ¯É õýìýýí ангилна. . øèíãýí àëäàëòòàé õ¿¿õäèéã ýìíýëýãò õýâò¿¿ëíý. ³ Эмнэлэгт хэвт¿¿л. ÓÆÈà ÑÓÓËÃÀËÒ ãýæ àíãèëíà. шар эгнээний нэг шинж байвал ШИНГЭН АЛДСАН гэж ангилна.) Èéì х¿¿хдийг ангилæ. ³ УЖИГ СУУЛГАЛТТАЙ х¿¿хдийг хооллох талаар эхэд зºвлº. Ийм х¿¿хдэд хоол болон шингэн ºгч шингэн алдалтаас сэргийлнэ. ямар хэмжээтэй ºгºх талаар эхэд заах тухай “А Тºлºвлºгºº: Суулгалтыг гэртээ эмчил” н¿дэнд бичсэн байгаа. ³ Мультивитамин 14 хоног ºг. 3. эмчлэх талаар IV. ³ 5 хоноод давтан ¿з¿¿л. ¿ргэлжл¿¿лэн хооллох. Õ¯ÍÄ ÓÆÈà ÑÓÓËÃÀËÒ 14 áóþó ò¿¿íýýñ îëîí õîíîã ñóóëãàñàí. Жишээ 7: Ужиг суулгалтын ангилал ШИНЖ¯¯Д АНГИЛАЛ ЭМЧИЛГЭЭ (Хэвтэхийí ºмнºх яаралтай эмчилгээг тодоор бичсэн) • Шингэн алдалттай • Шингэн алдалтг¿й Х¯НД УЖИГ СУУЛГАЛТ УЖИГ СУУЛГАЛТ ³ Х¿¿хэд ººр х¿нд ºвчинг¿й бол эмнэлэгт хэвт¿¿лэхийн ºмнº шингэн алдалтыг эмчил. Хэрэв х¿¿хэд хºхººр хооллодог бол хºхººр хооллохыг ¿ргэлжл¿¿лнэ. Ñóóëãàëòûí øàëòãààíûã òîãòîîõûí òóëä ëàáîðàòîðèéí øèíæèëãýý ÷ õýðýãòýé áàéæ áîëíî. õîîëîíä íü ººð÷ëºëò õèéõ õýðýãòýé. Õ¿íä ºâ÷òýé õ¿¿õäèéí øèíãýí àëäàëòûã ýì÷ëýõýä õýö¿¿ áàéæ áîëíî.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ Хэрэв х¿¿хдэд ягаан эгнээний нэг шинж.

Ýð¿¿ë ìýíäèéí àæèëòàí Ñàðнайä àþóëòàé åðºíõèé øèíæ¿¿äèéã øàëãàñàí.Öóñàí ñóóëãàëòûí àìü òýíññýí òîõèîëäîë áàðàã á¿ãä Shigell-ýýð ¿¿ñãýãäñýí áàéäàã байна. эмчлэх тухай IV.5 С хэм. -. Óæèã ñóóëãàëòûí õàìãèéí ÷óõàë ýì÷èëãýý íü òóñãàé õîîë.) ТОХИОЛДОЛ 1: Сарнай 18 сартай.Öóñàí ñóóëãàëòûí æèíõýíý ¿¿ñãýã÷èéã òîãòîîõîä áààñíû ºñãºâºð õýðýãòýé. Биеийн халуун 37. Сарнай бººлжººг¿й байлаа. тохирох ангиллыг олсон бол т¿¿нийгээ дугуйлж. Хэрэв та суулгалтыг ¿нэлж. 8. ангиллыг ¿злэгийн маягт дээр тэмдэглээрэй.” ãýæ хэлсэн. ÖÓÑÀÍ ÑÓÓËÃÀËÒ Ñóóëãàëòòàé õ¿¿õäèéí áààñ öóñòàé áîë öóñàí ñóóëãàëò ãýæ àíãèëíà. Тэр охиныг сэгсрэхийг эхээс гуйлаа.3 ЦУСАН СУУЛГАЛТЫГ АНГИЛАХ Öóñàí ñóóëãàëò çºâõºí íýã àíãèëàëòàé: ÖÓÑÀÍ ÑÓÓËÃÀËÒ. Эр¿¿л мэндийн ажилтан охины гарыг алгадав. Ëàáîðàòîðèéí øèíæèëãýýíèé ä¿í íààíàäàæ 2 ºäðèéí äàðàà ãàðäàã байна. Shigell яагаад цусан суулгалтыг ¿¿сгэдэг вэ гэдгийг та тºсººлж байна уу?: -. V ба VI хэсг¿¿дээс уншаарай.) Цусан суулгалттай х¿¿хдийн эмчилгээг тодорхойлох.5 кг.34 - .) • Баас цустай ЦУСАН СУУЛГАЛТ ³ ¿¿сгэгчийн эсрэг эм 5 хоног ºг.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ ÓÆÈà ÑÓÓËÃÀËÒ 14 áóþó ò¿¿íýýñ îëîí õîíîã ñóóëãàñàí áîëîâ÷ øèíãýí àëäàëòûí øèíæã¿é õ¿¿õäèéã ÓÆÈà ÑÓÓËÃÀËÒ õýìýýí àíãèë. Сарнай н¿дээ нээсэн боловч . Жин 11. Цусан суулгалттай х¿¿õäèéí øèíãýí àëäàëòûã ýì÷èëнэ. Сарнай энэ ºвчний учир эмнэлэгт анх ирж байãàà. Óæèã ñóóëãàëòûí õîîëíû çºâëºìæ¿¿äèéã Б¿лэг 29-д òàéëáàðëàñàí. Тэр энэ ºвчний ¿ед татааг¿й байв. Эр¿¿л мэндийн ажилтан эхээс “Охин ердийн биш унтаараг байна уу? ” гэж асуухад “Тийм” гэсэн. ̺í òàíàé íóòàãò Shigell-èéí ýñðýã çºâëºäºã ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã ýì ºãºх хэрэгтэй. Жишээ 8: Цусан суулгалтын ангилал ШИНЖ¯¯Д АНГИЛАЛ ЭМЧИЛГЭЭ (Хэвтэхийн ºмнºх яаралтай эмчилгээг тодоор бичсэн. Эр¿¿л мэндийн ажилтан “Х¿¿хэд ямар зовиуртай вэ?” гэж асуухад эх нь: “Сарнай 6 ºдºр ханиалгаж амьсгаадаж байна” гэж хэлсэн.2. -. ³ 2 хоноод давтан ¿з¿¿л. (Жишээ 9-г хар.Ýìíýëýãò ¿ç¿¿ëæ áóé öóñòàé áààñàí òîõèîëäëûí 60% îð÷èì íü Shiegell-èéí øàëòãààíòàé áàéäàã. Эх нь “Ñàðнай óóæ ÷àäàæ áàéíà. (Жишээ 8-г хар.

Амьсгал олширсон • Цээж хонхолзохыг ажигла. Эр¿¿л мэндийн ажилтан эхээс “Та Сарнайгийн н¿д ººр харагдаж байгааг ажигласан уу?” гэж асуув. Охины цээж хонхолзохг¿й байв. Эр¿¿л мэндийн ажилтан “Х¿¿хэд суулгаж байна уу?” гэж асуухад эх “Тийм. чагна. Эх “тийм” гэж хариулав.5°C АСУУ:Х¿¿хэд ямар зовиуртай вэ? Ханиалгаíà. Баасанд цус байсанг¿й. Аягатай усыг Сарнайд ºгºхºд тэр уухг¿й байв. Хяхтнах чимээ ч сонсогдохг¿й байлаа. Сарнайгийн н¿д хонхойсон шинжтэй байв.5kg Биеийн температур : 37. • Баасанд цус байна уу? Х¿¿хэд: Унтаа буюу ÓÕÀÀÍïÉ? Тайван бус цочромхой? • Н¿д хонхойсныг ажигла.35 - тийм 9 Уушгины х¿нд хатгалгаа маш х¿нд ºвчин Шингэн их алдаëòòàé ñóóëãàëò . Эр¿¿л мэндийн ажилтан эхээс охины цамцыг сºхºхийг гуйлаа. Х¿¿хэд: Уухдаа муу буюу ууж чадахг¿й? Цангасан ховдоглон ууж байна уу? • Хэвлийн арьсны хуниас арилах нь: Маш удаан (2 секундээс их)? Удаан? . • Хяхтнаа амьсгалыг ажигла. Ýð¿¿ë ìýíäèéí àæèëòàí Ñàðнайтай ярихад охин н¿¿р л¿¿ нь харахг¿й байв. Тэр хий гºлºрч. Õ¯¯ÕÝÄ СУУЛГАЖ БАЙНА УУ? тийм 9 ¿г¿й__ • Хир удаан? _3_ ºдºр • Х¿¿хдийн биеийн ерºнхий байдлыг ажигла. Жишээ 9: Суулгалтòàé õ¿¿õäèéí ¿злэгийн маягт. Эр¿¿л мэндийн ажилтан эхэд аягатай цэвэр ус ºгч охинд уулгахыг гуйлаа. Хэвлийн арьсны хуниас арилахыг шалгахад хуниас арилахдаа удаан байлаа. 2 САРААС 5 Õ¯ÐÒÝËÕ ÍÀÑÍÛ ªÂ×ÒÝÉ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ¯ÇËÝÃÈÉÍ МАЯГТ НЭР:_Сарнай____НАС:_18 сар ЖИН: 11. • Х¿¿хдэд уух юм ºг. Нэг минутанд 41 удаа. амьсгаäíà Анхны ¿злэг? _9 Давтан ¿злэг?__ ¯НЭЛ (Байгаа б¿х шинжийг дугуйл) АНГИЛ АЮУЛТАЙ ЕРªНХИЙ ШИНЖИЙГ ШАЛГА Аюултай ерºнхий шинжтэй? ÓÓÕ ÁÓÞÓ ÕªÕªª ÕªÕªÕ ×ÀÄÂÀÐÃ¯É УНТАА БУЮУ ÓÕÀÀÍÃ¯É Á¯ÃÄÈÉà ÁªªËÆÈÕ тийм _9_ ¿г¿й ___ Ангилал сонгохдоо аюултай шинжийг ¿ндэслэнэ гэдгийг сана ТАТАХ Õ¯¯ÕÝÄ ХАНИАЛГАСАН БУЮУ АМЬСГАЛ СААДТАЙ ШИНЖТЭЙ ЮУ? ¿г¿й__ • Хир удаан? _6_ ºдºр • Амьсгалыг нэг минутанд тоол.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ эргэн тойрноо харахг¿й байлаа. орчиндоо болж буй юмыг мэдрэхг¿й байв. ãóðâàí ºдºр” гэв. Тэр охины амьсгалыг 1 мин-д тоолоõîä 41 удаа байв.

öус багадалт. Àðüñ áà óóøãè. •Н¿дний эвэрлэг б¿дгэрснийг ажигла. дархлаажуулалтын байдал болон бусад шинжийг ШАЛГА. ÓËÀÀÍÁÓÐÕÀÍ Õàëóóðàëò áà áèåèéí ò¿ãýýìýë òóóðàëò áîë óëààíáóðõíû øèíæ¿¿ä. ханиалга буюу амьсгал саадтай болон суулгалт байгаа эсэхийг тодруулсны дараа АСУУ: Х¯¯ХЭД ХАЛУУНТАЙ БАЙНА УУ? ХЭРЭВ ¯Ã¯É БОЛ ХЭРЭВ ТИЙМ БОЛ Х¿¿хэд халуунтай байна уу? (Бие íü халуун эсвэл халуун нь 37. Óëààíáóðõàí èõ ºíäºð õàëäâàðòàé ºâ÷èí. ªâ÷íèé èõýíõ òîõèîëäîë 6 ñàðààñ 2 íàñíû õîîðîíä òîõèîëäîíî. í¿ä. Ýñâýë ýíãèéí õàíèàä. Òýãýýä õàìãààëàëò ààæìààð áóóðíà. Óëààíáóðõíû âèðóñ ºâ÷èëñíººñ õîéø . Õýò Ẻãíºðºë áà ÿäóó àìüäðàë óëààíáóðõíààð ýðò ºâ÷ëºõ õàëãààã èõýñãýäýã. íàðèéí ãýäýñ.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ Á¯ËÝà 9 ХАЛУУРАЛТ ªвчтэй Б¯Х х¿¿хдийн эхээс зовиурыг асууж. Х¿¿хдийн ºвчнийг халууралтын х¿ñнэгтийн дагуу АНГИЛ. аюултай ерºнхий шинжтэй байгааг шалгаж. нус гоожих буюу н¿д улайх шинжийн аль нэг Х¿¿хэд одоо буюу с¿¿лийн 3 сар дотор улаанбурхнаар ºвчилсºн бол: •Амны шархлааг хар. УЛААНБУРХНЫ шинж¿¿дийг ажигла. Ýõèéí ýñðýã áèå íÿëõñûã 6 ñàð õ¿ðòýë íü óëààíáóðõíààñ õàìãààëäàã.5 С буюу их) ХЭРЭВ ТИЙМ БОЛ АСУУ: •Хир удаан? •Хэрэв 5-аас дээш хоног халуурсан бол ºдºр б¿р халуурч байсан эсэх? •Х¿¿хэд с¿¿лийн 3 сарын дотор улаанбурхнаар ºвчилсºн ¿¿? АЖИГЛА. ТЭМТЭР •Х¿з¿¿ хºшингийг ажигла. Õàëóóðñàí õ¿¿õýä óëààíáóðõàí áóþó ººð õ¿íä ºâ÷òýé áàéæ áîëíî.36 - . тураал. àì õîîëîéí õó÷óóð ýñèéí äàâõàðãà õàëäâàðò ºðòºíº. Тэр нь г¿нзгий ба ºргºн ¿¿? •Н¿днээс нуух гарч буйг ажигла. •Т¿гээмэл тууралт ба •Ханиалга. ðàõèò. Óëààíáóðõàí âèðóñýýð ¿¿ñäýã. Бусад гол шинж¿¿дийн тухай АСУУ: чихний ºвчин. øóóõèíàà áóþó âèðóñèéí ººð õàëäâàðòàé áàéæ áîëíî.

___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ

îëîí äîëîî õîíîãèéí òóðø äàðõëàà òîãòîëöîîã ãýìòýýäýã. Ýíý íü õ¿¿õäèéã ººð
õàëäâàðóóäàä ºðòºìòãèé áîëãîäîã.
Óëààíáóðõàí ºâ÷íèé á¿õ òîõèîëäëûí 30 îð÷èì õóâüä íü õ¿íäðýë òîõèîëääîãîîñ
õàìãèéí ýëáýã õ¿íäðýë¿¿ä íü:
- ñóóëãàëò (öóñàí áà óæèã ñóóóëãàëò îðíî)
- óóøãèíû õàòãàëãàà
- õÿõòíàà(òºâºíõèéí ñàõóóëàéò ¿ðýâñýë)
- àìíû øàðõëàà(àì ãýìòýõ)
- ÷èõíèé õàëäâàð
- í¿äíèé õ¿íä õàëäâàð (òýð íü í¿äíèé ýâýðëýãèéí øàðõëàà áà ñîõðîõîä
õ¿ðãýæ ÷ áîëíî)
- Òàðõèíû ýäèéí ¿ðýâñýë (òàðõèíû õàëäâàð) íýã ìÿíãàí òîõèîëäîëä íýã
òîõèîëääîã. Òàðõè ¿ðýâññýí õ¿¿õäýä òàòàëò ýñâýë óõààíã¿é áîëîõ áóþó
óíòààðàõ çýðýã àþóëòàé åðºíõèé øèíæ èëýðäýã.
Óëààíáóðõíû ñóóëãàëò, ºíäºð õàëóóðàëò áîëîí àìíû øàðõëààíààñ áîëæ õ¿¿õýä
òóðàõàä õ¿ðäýã. Ýäãýýð õ¿íäðýë¿¿ä õîîëîíä äóðã¿é áîëãîíî. Òóðààëòàé
õ¿¿õä¿¿ä óëààíáóðõíû õ¿íäðýëýýð àìàðõàí õ¿íäýðíý. Ýíý íü ÿëàíãóÿà À
àìèíäýì äóòàãäàëòàé õ¿¿õäýä íýí ýëáýã. Óëààíáóðõíààð ºâ÷èëñºí õ¿íä
òóðààëòàé 10 õ¿¿õäýýñ íýã íü íàñ áàðæ áîëíî. Èéì ó÷ðààñ óëààíáóðõàíòñàí
õ¿¿õäèéã ºâ÷íèé òóðø ¿ðãýëæë¿¿ëýí õîîëëîõîä íü ýõýä òóñëàõ ÿâäàë íýí ÷óõàë.
9.1 ХАЛУУНТАЙ Х¯¯ХДИЙГ ¯НЭЛЭХ
Халуунтай х¿¿хдийг ¿нэлэх х¿снэгт 2 õýñýãòýé. Í¿äíèé äýýä õýñýãò (òàñàðõàé
øóãàìûí äýýä) óëààíáóðõàí, ìýíýí áà áóñàä øàëòãààíò õàëóóðàëòûí
øèíæ¿¿äèéã õ¿¿õäýä ÿàæ ¿íýëýõèéã áè÷ñýí. Í¿äíèé äîîä õýñýãò õýðýâ õ¿¿õýä
ñ¿¿ëèéí 3 ñàðûí äîòîð áóþó îäîî óëààíáóðõàíòñàí áîë óëààíáóðõíû
õ¿íäðýë¿¿äèéí øèíæèéã õ¿¿õäýä õýðõýí ¿íýëýõèéã áè÷ñýí.
ªâ÷òýé Á¯Õ õ¿¿õäýýñ õàëóóðñíûã (áóþó õýìæñýíèéã) àñóó.
¾ АСУУ: Õ¯¯ÕÝÄ ХАЛУУНТАЙ БАЙНА УУ?
Õ¿¿õýä õàëóóðñàí ìýä¿¿ëýãòýé áóþó òýìòðýõýä õàëóóí, ýñâýë áèåèéí õàëóóí
37.5 õýì áóþó ò¿¿íýýñ äýýø áóéã ¿çýæ øàëãà
Õ¿¿õýä ýíý ºâ÷òýé áàéõäàà õàëóóð÷ ë áàéñàí áîë òýð õ¿¿õýä õàëóóðñàí
ìýä¿¿ëýãòýé áàéíà. “Õàëóóðàëò”-ûã ýõèéí îéëãîõ ¿ãýýð èëýðõèéë. Þóã õàëóóðàëò
ãýõèéã ýõ çºâ îéëãîæ áóéã øàëãà. Æèøýýëáýë, õ¿¿õäèéí áèå õàëóóí áàéñàí
ýñýõèéã ýõýýñ àñóó.
Õ¿¿õäèéí õîäîîä îð÷èì áóþó ñóãûã òýìòýð÷ õ¿¿õäèéí áèå õàëóóí áóé ýñýõèéã
òîäîðõîéë. Õ¿¿õäèéí õàëóóíûã ºíººäºð ¿çñýí áà õ¿¿õäèéí êàðòàíä òýìäýãëýñýí
ýñýõèéã ¿çýæ øàëãà. Õýðýâ õ¿¿õäèéí õàëóóí 37.5 õýì áóþó äýýø áàéâàë ýíý íü
õàëóóíòàé õ¿¿õýä. Õýðýâ õ¿¿õäèéí õàëóóíûã ¿çýýã¿é áîë òàíä õàëóóíû øèë
áàéâàë õ¿¿õäèéí õàëóóíûã ¿ç.
Õýðýâ õ¿¿õýä õàëóóíã¿é áîë (ìýä¿¿ëãýýð ÷, òýìòðýõýä ÷ õàëóóíã¿é áóþó áèåèéí
õàëóóí 37.5 õýìýýñ äîîø áîë) ¯çëýãèéí Ìàÿãòûí ¯Ã¯É-ä (√) òàâü. Òýãýýä
- 37 -

Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ

___________________

õàëóóíòàé õîëáîîòîé øèíæ¿¿äèéã õ¿¿õäýä ¿íýëýõã¿éãýýð äàðààãèéí ãîë øèíæ,
÷èõíèé ºâ÷íèé òóõàé àñóó.
Õýðýâ õ¿¿õýä õàëóóðñàí áîë (ìýä¿¿ëãýýñ, òýìòðýõýä õàëóóí áóþó áèåèéí õàëóóí
37.5î Ñ áóþó äýýø) õ¿¿õäýä õàëóóíòàé õîëáîîòîé íýìýëò øèíæ¿¿äèéã ¿íýë.
Õ¿¿õýä 37.5î Ñ áóþó ò¿¿íýýñ äýýø õàëóóðààã¿é áóþó îäîî õàëóóíã¿é áàéñàí ÷
ò¿¿íèé õàëóóíûã ¿íýë. Õàëóóð÷ áàéñàí ìýä¿¿ëýãòýé áîë õ¿¿õäèéí õàëóóíûã
¿íýëýõýä õàíãàëòòàé.
¾ АСУУ: ХИР УДААН? ХЭРЭВ 5-ААС ОЛОН ХОНОГ ХАЛУУРСАН БОЛ
ªДªР Б¯Р ХАЛУУНТАЙ БАЙСАН УУ?
Õ¿¿õýä õèð óäààí õàëóóðñíûã ýõýýñ àñóó. Õýðýâ õ¿¿õýä 5 áóþó ò¿¿íýýñ îëîí
õîíîã õàëóóðñàí áîë ºäºð á¿ð õàëóóð÷ áàéñàí ýñýõèéã àñóó.
Âèðóñèéí ºâ÷íèé õàëóóðàëòûí èõýíõ íü öººí õîíîãò áóóðäàã. Хэрэв х¿¿хэд
ºäºð á¿р халуурч энэ нь 5 áóþó ò¿¿íýýñ îëîí õîíîã ¿ðãýëæèëñýí бол õèæèã
(áàëíàä) çýðýã ìàø õ¿íä ºâ÷òýé байгаагèéн шинж юм. Èéì õ¿¿õäèéã öààøäûí
øèíæèëãýýíä ÿâóóë.
¾ Õ¯¯ÕÝÄ С¯¯ЛИЙН 3 САР УЛААНБУРХАНТСАН УУ? ãýæ АСУУ
Óëààíáóðõàí õ¿¿õäèéí äàðõëàà òîãòîëöîîã ãýìòýýõ ó÷èð õ¿¿õýä îëîí äîëîî
õîíîã ººð õàëäâàðò ºðòºìõèé áîëäîã. Ñ¿¿ëèéí 3 ñàðûí äîòîð óëààíáóðõàíòñàí
ìýä¿¿ëýãòýé áà õàëóóíòàé õ¿¿õýä í¿äíèé õàëäâàð ìýòèéí óëààíáóðõíû
õ¿íäðýëòýé áàéæ áîëíî.
¾ Х¯З¯¯НИЙ ХªШИÍÃИЙГ ТЭМТЭР АЖИГЛА
Õ¿ç¿¿ íü õºøñºí áà õàëóóíòàé õ¿¿õýä ìýíýíòýé áàéæ áîëíî. Мэнэнтэй х¿¿хдийг
яаралтай эмнэлэгт хэвт¿¿лэх хэрэгтэй ба хэвт¿¿лэхèéí ºмнº ¿¿сгэгчийн эсрэг
эмчилгээг хийíý. Õ¿¿õýä õ¿ç¿¿ãýý áºõèéõ, ãýäèéõ áîëîí ýðãýí òîéðíîî
àæèãëàõäàà õ¿íäðýëòýé ýñýõèéã õàð. Õýðýâ õ¿¿õýä õ¿ç¿¿ãýý ÷ºëººòýé, çîâèóðã¿é
õºäºëãºæ, íóãàëæ áàéâàë ò¿¿íèé õ¿ç¿¿ õºøèí㺠áèø.
Õýðýâ òà ÿìàð ÷ õºäºë㺺íèéã õàðàõã¿é áóþó ýðãýëçýæ áàéâàë õ¿¿õäèéí
àíõààðëûã õ¿éñð¿¿ íü áóþó òîãëîîìðóó íü õàíäóóë. Æèøýý íü, òà õ¿¿õäèéí õ¿éñ
áóþó òîãëîîìðóó ñîíèó÷ çàíã õºäºëãºí ãýðýë òóñãàæ ò¿¿íèéã äîîø òîíãîéæ õàðàõ
äóðûã õ¿ðãý. Õ¿¿õýä õ¿éñ áóþó òîãëîîìðóóãàà äîîø õàðàõäàà õ¿ç¿¿ãýý íóãàëæ
áóéã õàðæ àæèãëà.
Ãýâ÷ òýð îäîî áîëòîë ººðºº õ¿ç¿¿ãýý íóãàëàõûã õ¿ñýõã¿é áîë õ¿¿õäýý íóðóóãààð
íü õýâò¿¿ëæ òóñëàõûã ýõýýñ õ¿ñ. Òà õ¿¿õýä ð¿¿ òîíãîéí íóðóóãààðàà õýâòýõýä íü
纺ëºí äýìæèæ íýã ãàðààðàà ìºðíººñ íü ò¿øèí õ¿¿õäèéí òîëãîéã áºõèéëãº.
ͺ㺺 ãàðààðàà ò¿¿íèé òîëãîéã áàðü. Òýãýýä öýýæ ð¿¿ íü óðàãø áîëãîîìæòîé
íóãàë. Õýðýâ õ¿ç¿¿ õÿëáàðõàí áºõèéæ áàéâàë õ¿¿õäèéí õ¿ç¿¿ õºøººã¿é áàéíà.
Õýðýâ õ¿ç¿¿ õºøèí㺠áà áºõèéëãºõºä ýñýðã¿¿öýëòýé áàéâàë õ¿¿õäèéí õ¿ç¿¿
õºøñºí áàéíà. Òàíûã õ¿ç¿¿ã íü áºõèéëãºõ ãýæ íóãàëàõààð îðîëäîõîä õ¿ç¿¿ íü
õºøñºí õ¿¿õýä ãîëäóó áàðõèðíà.

- 38 -

___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ

¾ НУС ГООЖИХЫГ АЖИГЛА
Халууралттай õ¿¿õäèéí õàìðààñ íóñ ãîîæèæ áàéâàë òýð õàíèàäòàé ÷ áàéæ
áîëíî. Õýðýâ õ¿¿õäèéí õàìðààñ íóñ ãîîæèæ áàéâàë ýíý ºâ÷èíòýé õàìò íóñ
ãîîæñîí ýñýõèéã ýõýýñ àñóó. Õýðýâ ýõ áàòòàé õýëæ ÷àäàõã¿é áîë õ¿¿õäýä öî÷ìîã
áóþó àðõàã íóñ ãîîæèëò áàéãàà ýñýõèéã òîäðóóëàõûí òóëä àñóóëò àñóó.
¾ УЛААНБУРХНЫГ СЭЖИГЛЭХ ШИНЖ¯¯ДИЙГ АЖИГЛА
Õàëóóíòàé õ¿¿õäèéã ¿íýëýõýä óëààíáóðõàí ñýæèãëýõ øèíæ¿¿ä áàéãàà ýñýõèéã
¿íýë. Ò¿ãýýìýë òóóðàëò áà õàíèàëãà, íóñ ãîîæèõ áóþó í¿ä óëàéõ øèíæ¿¿äèéí
àëü íýãíèéã àæèãëà.
Ò¿ãýýìýë òóóðàëò
Óëààíáóðõíû ¿åä ÷èõíèé àð áà õ¿ç¿¿íýýñ ýõýëæ óëààí òóóðàëò ãàðíà. Ýíý íü
í¿¿ð ë¿¿ òàðõàíà. Äàðààãèéí ºäºðò òýð òóóðàëò áèåèéí ¿ëäñýí õýñýã áà ãàð õºë
ð¿¿ òàðõäàã. 4-5 ºäðèéí äàðàà òóóðàëò õàòàæ ýõëýõ áà àðüñ ãóóæèæ áîëíî. Õ¿íä
õàëäâàðòàé çàðèì õ¿¿õäýä òóóðàëò èë¿¿ èõ áàéõ áà áèåèéí èõýíõ õýñýãò òóóðäàã.
Òýð òóóðàëòûí ºí㺠èõ õóâèðàìõàé (áàðààí áóþó õàðàâòàð áîëîõ) áà àðüñ èë¿¿
èõ ãóóæñàí áàéíà.
Óëààíáóðõíû òóóðàëò íü öýâð¿¿ã¿é áóþó èäýýã¿é òóóðàëò áàéäàã. Ýíý òóóðàëò
çàãàòíàõã¿é. Óëààíáóðõíû òóóðàëòûã ñàëõèí öýöýã, õàìóó áóþó õàëóóöñàíû
òóóðàëò çýðýã õ¿¿õäýä ýëáýã òîõèîëääîã áóñàä òóóðàëòòàé áóäèëæ áîëîõã¿é.
(Ñàëõèí öýöãèéí òóóðàëò öýâð¿¿ á¿õèé ò¿ãýýìýë, õàìóó ãàð õºë, ºâäºã, òîõîé,
ºãçºã, õîíãî, ñóãàíä ãàð÷, çàãàòíàíà. Õàëóóöñàíû òóóðàëò ò¿ãýýìýë áàéæ áîëîõ
áà òóóðàëò çàãàòíààòàé æèæèãõýí ã¿âäð¿¿ áà öýâð¿¿ áàéæ áîëíî. Õàëóóöñàíû
òóóðàëòòàé õ¿¿õýä ºâ÷òýé áèø) Òàíû àìüäàð÷ áóé îð÷èíä óëààíáóðõíû áóñàä
òîõèîëäîë ãàðñàí ¿åä òà óëààíáóðõíûã òóí õÿëáàð òàíèõ áîëîìæòîé.
Õàíèàëãà, Íóñ Ãîîæèõ áóþó Í¿ä Óëàéõ
Õ¿¿õäèéã óëààíáóðõàíòñàí õýìýýí àíãèëàõàä õàëóóíòàé õ¿¿õýä ò¿ãýýìýë
òóóðàëòòàé áàéõ áà õàíèàõ, íóñ ãîîæèõ áóþó í¿ä óëàéõ øèíæ¿¿äýýñ àëü íýã íü
áàéõ ¸ñòîé. Õýðýâ õ¿¿õäèéí í¿äíèé öàãààí õýñýãò óëàéëò áàéâàë ò¿¿íèé “í¿ä
óëàéñàí” áàéíà. Í¿ä ýð¿¿ë ¿åä í¿äíèé öàãààí õýñýã òóíãàëàã öàãààí áàéõ áà
ºí㺠íü ººð÷ëºã人ã¿é áàéíà.
Õýðýâ õ¿¿õýä ñ¿¿ë÷èéí 3 ñàð äîòîð áóþó îäîî óëààíáóðõàíòñàí áîë:
Õ¿¿õäèéí àì áóþó í¿äýíä õ¿íäðýë áóé ýñýõèéã õàðæ àæèãëà. Òàéâàí ¿åäýý
õÿõàòíàæ àìüñãàëàõ, óóøãèíû õàòãàëãàà áà ñóóëãàëò çýðýã áóñàä õ¿íäðýëèéã ýðò
¿íýëäýã. Òóðààë áà ÷èõíèé õàëäâàðûã õîæóó ¿íýëäýã.
¾ АМНЫ ШАРХЛААГ АЖИГЛА. ТЭР ÍÜ Г¯НЗГИЙ БÓÞÓ ªРГªН БАЙНА
УУ?
Àìíû øàðõëààã õ¿¿õäèéí àìàí äîòîð àæèãëà. Àìíû äîòîð òàëä óðóóë, õýëýí
äýýðõ èë øàðõëààíóóä õºíä¿¿ð ºâ÷òýé áàéíà. Òýäãýýð íü äýýã¿¿ðýý öàãààí
ºíãºðòýé áóþó óëàéñàí áàéæ áîëíî.

- 39 -

Ýð¿¿ë ýâýðëýã á¿ðõýâ÷ òóíãàëàã áàéíà. Ýâýðëýã á¿ðõýâ÷èíä ¿¿ë áóéã õÿíàìãàé àæèãëà. ºðãºí áàéíà. Õýðýâ í¿äíèé ýâýðëýãèéí ¿¿ëèéã ýì÷ëýõã¿é áîë í¿äíèé ýâýðëýã øàðõàëæ áîëîõ . Ýâýðëýãò öàãàà óíàõàä ýâýðëýãèéí õýñýãò ¿¿ëòýé áîëäîã. Óëààíáóðõàíòñàí õ¿¿õýä àìíû øàðõëààòàé áîë óóõ. ¯¿íèéã öýâýð ãàðààð 纺ëõºí íýýæ áîëíî. Êîïëèêèéí òîëáî æèæèãõýí. àíüñãàíû äîòîð ãàäàðãà áà í¿äíèé öàãààí õýñýã.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ Õ¿íä ¿åä òýäãýýð íü ã¿íçãèé. Õ¿¿õýí õàðàà õàð ºíãºòýé. Óñòàé øèëýíä ñ¿¿ äóñààõàä õýðõýí òóíãàëàã áàéäëàà àëääàã øèã ýâýðëýãò öàãàà óíàñàí áóþó á¿äãýðñíýýñ òóíãàëàã áàéäàë íü àëäàãäàíà. Óëààíáóðõíû õàëäâàðûí ýõýí ¿åä àìàíä. èäýõýä ñààä áîëîõã¿é. Ñîëîíãîëîã á¿ðõ¿¿ë íü í¿äíèé ºíãºëºã õýñýã. Çîâõè. ¯¿íèéã íýâò ñîëîíãîëîã á¿ðõýâ÷ ò¿¿íèé òºâä áóé äóãàðèã õ¿¿õýí õàðààã òà õàðæ áîëíî. Àìíû øàðõëààã Êîïëèêèéí òîëáî ãýã÷ æèæèã òîëáîîñ ÿëãà. Õýâèéí ýâýðëýã á¿ðõýâ÷ (í¿äíèé òóíãàëàã öîíõ) ãýãýýí òóíãàëàã áàéíà. ¾ Н¯Д НУУХТАЙ ЭСЭХИЙГ АЖИГЛА Í¿ä íóóõòàõ íü çîâõèíû ¿ðýâñëèéí øèíæ. Ýâýðëýãèéí ¿¿ë àþóëòàé áàéäàã. Çîâõèíû øóãàì àíüñàãà áà í¿äíèé öàãààí õýñãèéã á¿ðõýíý. æèãä áóñ àðçãàð öàéâàð. Òà ñîëîíãîëîã á¿ðõýâ÷èéí ºíãèéã òîä õàðæ áîëíî. õàöðûí äîòîð òàëä “Êîïëèêèéí òîëáî” ãàðäàã. Íýã áóþó õî¸ð í¿äýíä ÷ öàãàà óíàäàã.40 - . Õ¿¿õýä óíòàæ áàéõàä íóóõ íü ãîëäóó íààëäàæ Ẻãíºðºí í¿äèéã õààäàã. Õýðýâ í¿ä íóóõòñàí õàðàãäàõã¿é áîë çîâõè áóþó àíüñàãàíä íóóõ áàéãàà ýñýõèéã õàð. Òýäãýýðèéã ýì÷ëýõ õýðýãã¿é. çîâõèíû àëèâ õàëäâàðûã çîâõèíû ¿ðýâñýë ãýíý.. óëààí òîëáóóä òºâ人 öàãààí òîëáîòîé áàéäàã. Í¿äýíäýý íóóõòàé ÿìàð ÷ õ¿¿õäèéí í¿äèéã ¿çñýíèé äàðàà òà ãàðàà óãàà. Òýäãýýð íü óóõ. À àìèíäýì äóòàãäñàíààñ ýâýðëýã á¿äãýð÷ áîëîõ áà ýíý íü óëààíáóðõíààñ ÷ äîð. èäýõýä õýö¿¿ áàéäàã. ¾ ЭВЭРЛЭГТ ЦАГАА УНАСНЫГ АЖИГЛА Ýâýðëýã á¿ðõýâ÷ åð íü òóíãàëàã.

³ Эмнэлэгт яаралтай хэвт¿¿л. Öàãàà óíààä õèð óäñàí íü ýõýä òîäîðõîé áîë óðüä íü ò¿¿íèéã ýìíýëýãò îíîøëîæ ýì÷èëñýí ýñýõèéã àñóó. ³ Хэзээ яаралтай эргэж ¿з¿¿лэхийг эхэд зºвлº. Ýíä õàëóóðàëòûí 2 àíãèëàë áàéíà. Ýñâýë ¿¿ëèéã àæèãëàõûí òóëä äîîä çîâõèéã äîîø 纺ëºí òàò. Õ¿¿õýä õàëóóíòàé áà ÿìàð íýã àþóëòàé åðºíõèé øèíæòýé áóþó õ¿ç¿¿ õºøèí㺠áàéâàë ìýíýí ýñâýë ¿æèë áàéæ áîëíî.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ áà ñîõðîõ øàëòãààí áîëíî. Õýðýâ í¿äíèé ýâýðëýã á¿äãýðñýí áàéâàë í¿ä ¿¿ëòýýä õèð óäàæ áóéã ýõýýñ àñóó. Õýðýâ òèéì áîë òà ýíý õ¿¿õäèéã ýâýðëýã á¿äãýðñýí ó÷ðààñ äàõèí ýìíýëýãò õýâò¿¿ëýõ õýðýãã¿é. Ýâýðëýã á¿äãýðñýí õ¿¿õäèéã À àìèíäýìýýð ÿàðàëòàé ýì÷ëýõ õýðýãòýé. Ýâýðëýã íü á¿äãýðñýí õ¿¿õäèéã ãýðýëð¿¿ õàðóóëàõàä í¿äýý òàñ àíèæ áîëíî.) • Аюултай ерºнхий шинжийн аль нэг буюу • Х¿з¿¿ хºшингº МАШ Х¯НД ХАЛУУРАЛТ ªВЧИН ³ ¯¿сгэгчийн эсрэг тохирох эмийн эхний тунг ºг. Ëàáîðàòîðèéí øèíæèëãýýã¿éãýýð ýäãýýð õ¿íä ºâ÷í¿¿äèéã õîîðîíä íü ÿëãàõ áîëîìæã¿é. Õ¿¿õäèéí í¿äèéã øàëãàõûí òóëä ò¿¿íèéã í¿äýý íýýõèéã õ¿ëýý.5° C-ээс дээш халуурсан ÌÀØ Õ¯ÍÄ ÕÀËÓÓÐÀËÒ ªÂ×ÈÍ Õýðýâ õàëóóíòàé õ¿¿õäýä õ¿ç¿¿ õºøèí㺠áóþó àþóëòàé åðºíõèé øèíæèéí àëü íýã áàéâàë ò¿¿íèéã ÌÀØ Õ¯ÍÄ ÕÀËÓÓÐÀËÒ ªÂ×ÈÍ ãýæ àíãèëíà. ÌÀØ Õ¯ÍÄ ÕÀËÓÓÐÀËÒ ªÂ×ÈÍ õýìýýí àíãèëñàí õ¿¿õäèéã ÿàðàëòàé ýì÷ëýõ áà ýìíýëýãò õýâò¿¿ëýõ õýðýãòýé. ßàðàëòàé õýâò¿¿ëýõèéí ºìíº òà áàéæ áîëîõ õ¿íä ºâ÷í¿¿äèéí õýäýí ýì÷èëãýýã õèéõ áîëíî.41 - . õàëóóíààð õî¸óëàíãààð íü àíãèë.5° C ба т¿¿нээс дээш).2 ХАЛУУРАЛТЫГ АНГИЛАХ Õýðýâ õ¿¿õýä õàëóóíòàé áà óëààíáóðõàíòñàí øèíæã¿é áîë õ¿¿õäèéã çºâõºí õàëóóíààð íü àíãèë. ³ Цусны чихэр багасахаас сэргийлж х¿¿хдийг эмчил. Õýðýâ õ¿¿õäýä óëààíáóðõàí áà õàëóóðàëòûí øèíæ õî¸óë áàéâàë õ¿¿õäèéã óëààíáóðõàí. . ³ªндºр халуунд парацетамол ºг. (38. ÌÀØ Õ¯ÍÄ ÕÀËÓÓÐÀËÒ ªÂ×ÈÍ ба ÕÀËÓÓÐÀËÒ.5° C ба т¿¿нээс дээш). (38. ³ Хэрэв халууралт намжихг¿й бол 2 хоноод давтан ¿з¿¿л. Жишээ 10: Халóóралтын ангилал ШИНЖ¯¯Д АНГИЛАЛ ЭМЧИЛГЭЭ (Хэвтэхийн ºмнºх яаралтай эмчилгээг тодоор бичсэн. Òýð ãýðýëä õ¿¿õýä öî÷èð÷ áóõèìäàõ áà í¿ä ºâäºõ øàëòãààí áàéæ áîëíî. • 37. ³ Хэрэв 5-аас олон хоног халуурсан бол онош тодруулахаар эмнэлэгт хэвт¿¿л. ХАЛУУРАЛТ ³ ªндºр халуунд парацетамол ºг. 9.

чихний халдвар. ³ А-аминдэм ºг. суулгалт.42 - . Äàðààãèéí ãîë øèíæ ÷èõíèé õàëäâàðûí òóõàé àñóó. ³ А-аминдэм ºг. ÓËÀÀÍÁÓÐÕÀÍ. Жишээ 11: Улаанбурхны ангилал (хэрэв одоо буюу с¿¿лийн 3 сар дотор). Äàðàà íü óëààíáóðõíûã àíãèëíà. Õ¿¿õýä 5-ààñ îëîí õîíîã. Õ¯ÍÄ Õ¯ÍÄÐÝË Á¯ÕÈÉ ÓËÀÀÍÁÓÐÕÀÍ. ³ Эмнэлэгт яаралтай хэвт¿¿л. ³ 2 хоноод давтан ¿з¿¿л. Õ¿¿õýä ºíäºð õàëóóíòàé áîë ïàðàöåòàìîë ºãíº. ³ Хэрэв н¿дний эвэрлэг б¿дгэрсэн буюу н¿д нуухтсан бол тетрациклины тос хэрэглэ. Ýõëýýä õ¿¿õäèéã õàëóóðàëòààð íü àíãèëíà. хоол тэжээлийн хямралыг бусад х¿снэгт¿¿дэд ангилсан. ШИНЖ¯¯Д АНГИЛАЛ ЭМЧИЛГЭЭ (Хэвт¿¿лэхийн ºмнºх яаралтай эìчилгээг тодоор бичсэн. хяхтнаа амьсгал. ³ Хэрэв н¿днээс нуух гоожсон бол тетрациклины тосоор н¿дний халдварыг эмчил. Í¯Ä ÁÓÞÓ ÀÌÍÛ Õ¯ÍÄÐÝËÒÝÉ ÓËÀÀÍÁÓÐÕÀÍ. ³ ¯¿сгэгчийн эсрэг тохирох эмийн эхний тунг ºг. .) • Аюултай ерºнхий шинжийн аль нэг буюу • Эвэрлэг б¿дгэрэх буюу • Амны г¿нзгий. 9. 2 ºí溺ä õ¿¿õýä õàëóóíòàé áàéâàë äàâòàí ¿ç¿¿ëýõèéã ýõýä çºâëºíº. Ñ¿¿ëèéí 3 ñàð äîòîð áóþó îäîî óëààíáóðõàíòñàí áîë àíãèëëûí õ¿ñíýãò хар.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ ÕÀËÓÓÐÀËÒ Õýðýâ õ¿¿õýä ÌÀØ Õ¯ÍÄ ÕÀËÓÓÐÀËÒ ªÂ×ÈÍ-èé øèíæã¿é áîë ñ¿¿ë÷èéí ýãíýýã àæèãëà. ³ Хэрэв амны шархлаатай бол генцианвиолетээр эмчил.3 УЛААНБУРХНЫГ АНГИЛАХ “Õàëóóðàëò” áà îäîî áóþó ñ¿¿ëèéí 3 ñàð äîòîð óëààíáóðõíû ãîë øèíæòýé õ¿¿õäèéã õàëóóí áà óëààíáóðõíû àëü àëèíààð íü àíãèëíà. Õ¿¿õäèéí íóñ ãîîæñîí óëààíáóðõàí áóþó áóñàä õàëóóðàëòûí øàëòãààíòàé áàéâàë ò¿¿íèéã õàëóóðàëò õýìýýí àíãèëíà. Õýðýâ õ¿¿õýä óëààíáóðõíû ñýæèãòýé øèíæã¿é áóþó ñ¿¿ëèéí 3 ñàð äîòîð óëààíáóðõàíòààã¿é áîë óëààíáóðõàí õýìýýí àíãèëàõã¿é. УЛААНБУРХАН *** Улаанбурхны бусад х¿ндрэл¿¿д-уушгины хатгалгаа. Óëààíáóðõíû áàéæ áîëîõ ãóðâàí àíãèëàë áàéíà. ºäºð á¿ð õàëóóðñàí áîë îíîø òîäðóóëàõààð ýìíýëýãò õýâò¿¿ëíý. ºргºн шархлаа • Н¿днээс нуух гоожих буюу • Амны шархлаатай • С¿¿лийн 3 сард буюу одоо улаанбурхантсан бол Х¯НД Х¯НДРЭЛ Б¯ХИЙ УЛААНБУРХАН*** НҮД БУЮУ АМНЫ Х¯НДРЭЛТЭЙ УЛААНБУРХАН*** ³ А-аминдэм ºг.

ÓËÀÀÍÁÓÐÕÀÍ Ñ¿¿ëèéí 3 ñàð äîòîð áóþó îäîî óëààíáóðõàíòàé õ¿¿õäýä ÿãààí áóþó øàð ýãíýýíä äóðüäñàí øèíæ¿¿äýýñ àëü íü ÷ áàéõã¿é õ¿¿õäèéã ÓËÀÀÍÁÓÐÕÀÍ õýìýýí àíãèëäàã. Óëààíáóðõíû õ¿íäðýë¿¿äýýñ ñýðãèéëýõèéí òóëä õ¿¿õäýä À àìèíäýì ºãíº. Èíãýæ àíãèëñàí õ¿¿õäèéã ýìíýëýãò õýâò¿¿ëýõ õýðýãã¿é. Õ¿¿õäèéí í¿äíèé õàëäâàð áóþó àìíû øàðõëààã ãýðýýð ýì÷ëýõèéã ýõýä çààæ ñóðãà. Ìºí ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã òîõèðîõ ýìèéí ýõíèé òóíã ºãíº. ÷èõíèé õàëäâàð. ¯¿íä: òàéâàí áàéõäàà õÿõòíàæ àìüñãàëàõ. Áóñàä íü óëààíáóðõíû âèðóñýýñ øàëòãààëñàí àìüñãàëûí áà ãýäýñíèé çàìûí ãýìòëýýñ áîëíî. óóøãèíû õ¿íä õàòãàëãàà. Òýäãýýðèéí ýì÷èëãýý óëààíáóðõàíòàé õ¿¿õäèéí ýì÷èëãýýòýé òîõèð÷ áàéíà. Á¿äãýðýëò õèð óäààí áàéñàí ýñýõèéã ýõýýñ àñóó. Òýäãýýðèéí ýì÷èëãýý óëààíáóðõíû ýì÷èëãýýòýé òîõèðíî. À àìèíäýìèéí äóòàë óëààíáóðõíû õàëäâàðààð õ¿íäýðäýã. . À àìèíäýì äóòàãäñàíààñ ýâýðëýãèéí øàðõëàà çýðýã çàðèì õ¿íäðýëä õ¿ðãýäýã.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ Õ¯ÍÄ Õ¯ÍÄÐÝË Á¯ÕÈÉ ÓËÀÀÍÁÓÐÕÀÍ Õýðýâ óëààíáóðõàíòñàí õ¿¿õäýä ÿìàð íýã àþóëòàé åðºíõèé øèíæ. Õ¿¿õäèéã À àìèíäýìýýð ýì÷èë.43 - . Õýðýâ òèéì áîë í¿äíèé ýíýõ¿¿ øèíæýýð õ¿¿õäèéã äàõèí ýìíýëýãò õýâò¿¿ëýõ õýðýãã¿é. õàðààã¿é áîëîõîä õ¿ðãýæ áîëíî. ̺í ýìíýëýãò îíîøëóóëæ ýì÷ëýãäñýí ýñýõèéã ìýä. Óëààíáóðõàíòàé õ¿¿õä¿¿ä óëààíáóðõíû áóñàä íîöòîé õ¿íäðýë¿¿äòýé áàéæ áîëíî. Óëààíáóðõàíòñàí á¿õ õ¿¿õýä À àìèíäýì óóõ ¸ñòîé. Ýíý õ¿¿õäèéã ÿàðàëòàé ýì÷ëýõ áà ýìíýëýãò õýâò¿¿ëýõ øààðäëàãàòàé. Óëààíáóðõíû õ¿íäðýë¿¿äèéã õàëäâàðûí ýõýí ¿åä îíîøëîæ ýì÷èëáýë íàñ áàðàëòûí îëîí òîõèîëäëîîñ ñýðãèéëæ áîëíî. Õ¿¿õäèéã À àìèíäýìýýð ýì÷èëáýë À àìèíäýìèéí äóòëûã çàñàõàä òóñëàõ áà õ¿íäðýë¿¿äèéí õ¿íä áàéäëûã áóóðóóëíà. Óëààíáóðõíû õ¿íäðýë¿¿ä õ¿íä ºâ÷èí áà ¿õýëä õ¿ðãýæ áîëíî. Çàðèì õ¿íäðýë¿¿ä íÿíãèéí õàëäâàðààñ áîëäîã. Õýðýâ ýâýðëýã á¿äãýðñýí áóþó í¿ä íóóõòñàí áàéâàë òåòðàöèêëèíòýé òîñ õýðýãëýíý. ñóóëãàëò. Õ¯ÍÄ Õ¯ÍÄÐÝË Á¯ÕÈÉ ÓËÀÀÍÁÓÐÕÀÍÒÀÉ õ¿¿õýä á¿õýíä ÿàðàëòàé ýì÷èëãýý õèéõ ¸ñòîé. òóðààë)-èéã ¿íýëýõ áà àíãèëàõ áîëíî. Õýðýâ ýì÷ëýõã¿é áîë ýíý íü í¿äíèé ýâýðëýãèéí á¿äãýðýëò. Òà ¿íýëãýýíèé ººð õ¿ñíýãòýýð òýäãýýð øèíæ¿¿äèéã ¿íýëýõ áà àíãèëíà. áóþó ýâýðëýã á¿äãýðýõ áóþó àìàíä ã¿íçãèé ºðãºí øàðõëààòàé áàéâàë Õ¯ÍÄ Õ¯ÍÄÐÝË Á¯ÕÈÉ ÓËÀÀÍÁÓÐÕÀÍ õýìýýí àíãèëíà. Í¯Ä ÁÓÞÓ ÀÌÍÛ Õ¯ÍÄÐÝËÒÝÉ ÓËÀÀÍÁÓÐÕÀÍ Õýðýâ õ¿¿õäèéí í¿ä íóóõòñàí áóþó àìíû øàðõëàà ã¿í áà ºðãºí áèø áàéâàë ò¿¿íèéã Í¯Ä ÁÓÞÓ ÀÌÍÛ Õ¯ÍÄÐÝËÒÝÉ ÓËÀÀÍÁÓÐÕÀÍ õýìýýí àíãèëíà. õýâèéí áàéäàëä èë¿¿ ò¿ðãýí îðîõîä òóñàëíà. Àìíû øàðõëààíû ýì÷èëãýý õ¿¿õäèéã õýâèéí õîîëëîæ. øèíãýí èõ àëäàëò áóþó õ¿íä òóðààë áàãòàíà. Òà ýíý ¿íýëãýýíèé ººð õýñýãò óëààíáóðõíû áóñàä õ¿íäðýë¿¿ä (óóøãèíû õàòãàëãàà.

Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ Хэрэв та халууралтыг ¿нэлсэн бол х¿¿хдэд байгаа шинжийг дугуйлж ¿злэгийн маягт дээр ангиллыг тэмдэглэ. Х¿¿хэд: Уухдаа муу буюу ууж чадахг¿й юу? Цангасан ховдоглон ууж байна уу? • Хэвлийн арьсны хуниас арилах нь: Маш удаан (2 секундээс их)? Удаан? Õ¯¯ÕÝÄ ХАЛУУРСАН УУ? • Хир удаан? _2_ ºдºр • 5-аас олон хоног ºдºр б¿р халуурсан уу? • С¿¿лийн 3 сард х¿¿хэд Улаанбурхантсан уу? тийм 9 Уушигны х¿нд хатгалгаа маш х¿нд ºвчин Шингэн их алдаëòòàé ñóóëãàëò тийм 9 ¿г¿й __ • Х¿з¿¿ний хºшингийг ажигла. • Амны шархлааг ажигла. амьсгаадíа Анхны ¿злэг? _9 Давтан ¿злэг?__ ¯НЭЛ (Байгаа б¿х шинжийг дугуйл) АНГИЛ АЮУЛТАЙ ЕРªНХИЙ ШИНЖҮҮДИЙГ ШАЛГА. Нэг минутанд 41 удаа.44 - Маш х¿нд халууралт ºâ÷èí . г¿нзгий ºргºн ¿¿? • Н¿днээс нуух гарч буйг ажигла.5°C АСУУ:Х¿¿хэд ямар зовиуртай вэ? Ханиалгаíà. Амьсгал олширсон • Цээж хонхолзохыг ажигла. • Х¿¿хдэд уух юм ºг. С¿¿лийн 3 сар дотор буюу одоо Шархлаа. н¿д улайх шинж. ºвчилсºн бол: . (Жишээ 12-ыг хар. • Хяхтнаа амьсгалыг ажигла.) Жишээ 12: Халууралт гол шинжтэй õ¿¿õäèéí ¿злэгийн маягт. чагна. 2 САРААС 5 Õ¯ÐÒÝËÕ ÍÀÑÍÛ ªÂ×ÒÝÉ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ¯ÇËÝÃÈÉÍ МАЯГТ НЭР: Сарнай НАС:18 сар ЖИН: 11. улаанбурхнаар • Эвэрлэг б¿дгэрсэн эсэхийг ажигла. Аюултай ерºнхий шинжтэй? ÓÓÕ ÁÓÞÓ ÕªÕªª ÕªÕªÕ ×ÀÄÂÀÐÃ¯É УНТАА БУЮУ ÓÕÀÀÍÃ¯É Á¯ÃÄÈÉà ÁªªËÆÈÕ тийм _9_ ¿г¿й ___ Ангилал сонгохдоо аюултай Шинжийг ¿ндэслэнэ гэдгийг сана ТАТАХ Õ¯¯ÕÝÄ ХАНИАЛГАСАН БУЮУ АМЬСГАЛ СААДТАЙ ШИНЖТЭЙ ЮУ? ¿г¿й__ • Хир удаан? _6_ ºдºр • Амьсгалыг нэг минутанд тоол. нус гоожих. ¿з Улаанбурханы шинжийг шалга: • Т¿гээмэл тууралт ба • Ханиалгах. Õ¯¯ÕÝÄ СУУЛГАЖ БАЙНА УУ? тийм 9 ¿г¿й__ • Хир удаан? _3_ ºдºр • Х¿¿хдийн биеийн ерºнхий байдлыг ажигла. • Баасанд цус байна уу? Х¿¿хэд: Унтаа буюу ÓÕÀÀÍïÉ? Тайван бус цочромхой? • Н¿д хонхойсныг ажигла.5kg Биеийн температур : 37.

Хэвлийн арьсны хуниас арилахыг шалгахад хуниас арилахдаа удаан байлаа.5îС ба т¿¿ний бие халуун байлаа. Эр¿¿л мэндийн ажилтан “Х¿¿хэд суулгаж байна уу?” гэж асуухад эх “Тийм. Эх “тийм” гэж хариулав.5 С хэм. Охины цээж хонхолзохг¿й. Эр¿¿л мэндийн ажилтан эхэд аягатай цэвэр ус ºгч охинд уулгахыг гуйлаа. Эр¿¿л мэндийн ажилтан Сарнайгийн халууралттай холбоотой шинж¿¿дийг ¿нэллээ. Эр¿¿л мэндийн ажилтан Сарнайгийн хамраас нус гоожиж байсныг тэмдэглэсэн. Эр¿¿л мэндийн ажилтан охины гарыг алгадав. ãóðâàí ºдºр” гэв. Ýð¿¿ë ìýíäèéí àæèëòàí Ñàðнайтай ярихад охин н¿¿р л¿¿ нь харахг¿й байв. Охины х¿з¿¿ хºш¿¿н биш байлаа.45 - . орчиндоо болж буй юмыг мэдрэхг¿й байв. Сарнай энэ ºвчний учир эмнэлэгт анх ирж байãàà. Эр¿¿л мэндийн ажилтан “Х¿¿хэд ямар зовиуртай вэ?” гэж асуухад эх нь: “Сарнай 6 ºдºр ханиалгаж амьсгаадаж байна” гэж хэлсэн.” ãýæ хэлсэн.5 кг. Эр¿¿л мэндийн ажилтан эхээс охины цамцыг сºхºхийг гуйлаа. Эх охины халууралт 2 хоногийн ºмнº эхэлсэн гэв. Ýð¿¿ë ìýíäèéí àæèëòàí Ñàðнайä àþóëòàé åðºíõèé øèíæ¿¿äèéã øàëãàñàí. Сарнайгийн н¿д хонхойсон шинжтэй байв. Аягатай усыг Сарнайд ºгºхºд тэр уухг¿й байв. Сарнай с¿¿лийн 3 сар улаанбурхнаар ºвчлººг¿й байсан ба улаанбурхны шинж¿¿д байхг¿й байв. энэ ºвчний ¿ед татааг¿й байв. . Тэр охины амьсгалыг 1 мин-д тоолоõîä 41 удаа байв. Баасанд цус байсанг¿й. Тэр хий гºлºрч. Тэр охиныг сэгсрэхийг эхээс гуйлаа. Сарнай бººлжººг¿й. Эх нь “Ñàðнай óóæ ÷àäàæ áàéíà. Биеийн халуун 37. Сарнай н¿дээ нээсэн боловч эргэн тойрноо харахг¿й байлаа.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ТОХИОЛДОЛ 1: Сарнай 18 сартай. Сарнайгийн биеийн температур 37. Жин 11. õяхтнах чимээ ч сонсогдохг¿й байлаа. Эр¿¿л мэндийн ажилтан эхээс “Охин ердийн биш унтаараг байна уу?” гэж асуухад “Тийм” гэсэн. Эр¿¿л мэндийн ажилтан эхээс “Та Сарнайгийн н¿д ººр харагдаж байгааг ажигласан уу?” гэж асуув.

×èõíèé ºâ÷òýé õ¿¿õýä ÷èõíèé õàëäâàðòàé áàéæ áîëíî. дархлаажуулалтын байдал болон бусад шинж¿¿дийг ШАЛГА. ×èõíèé õàëäâàð íàñ áàðàëòûí øàëòãààí áîëîõ íü öººí. Ýäãýýð íü õ¿íä ºâ÷í¿¿ä áºãººä öàã àëäàëã¿é àíõààð÷ ýìíýëýãò ÿàðàëòàé õýâò¿¿ëýõ õýðýãòýé. ханиалга буюу амьсгал саадтай шинж. ангилахад òàíä ¯ÍÝË. суулгалт. Õàëäâàð ìºí çàðèìäàà ÷èõíýýñ ãàâàë ðóó äàìæèæ ìýíýíãèéí øàëòãààí áîëíî. халууралт байгаа эсэхийг тодруулсны дараа Х¯¯ХЭД ЧИХНИЙ ªВЧТЭЙ БАЙНА УУ? ãýæ АСУУ ХЭРЭВ ¯Ã¯É БОЛ ХЭРЭВ ТИЙМ БОЛ Х¿¿хэд чихний ºвчтэй байна уу? ХЭРЭВ ТИЙМ БОЛ АСУУ: •Чих ºвдºж байна уу? АЖИГЛА. Áóëàã ãàð÷ õ¿¿õäèéí ºâäºëò áàãàñíà. тураал. ×èõíèé õýíãýðýã ãîëäóó ººðºº ýäãýæ áèò¿¿ðäýã. хавдсан эсэхийг тэмтэр. Ãýâ÷ òýð íü õ¿¿õýä îëîí õîíîã ºâ÷ëºõ øàëòãààí áîëíî. Õàëóóðàëò áà áóñàä øèíæ¿¿ä íàìæèõ áîëîâ÷ ÷èõíèé õýíãýðýã öîîðñíîîñ õ¿¿õäèéí ñîíñãîë ñóëàðíà. . аюултай ерºнхий шинжтэй байгааг шалгаж. ТЭМТЭР •Чихнээс булаг гарч буйг ажигла. хир удаан? •Чихний ард хºнд¿¿р. Çàðèì òîõèîëäîëä áóëàã ãàðàëò ¿ðãýëæèëæ ÷èõíèé õýíãýðýãíèé í¿õ àíèõã¿é áà õ¿¿õäèéí òýð ÷èõ ä¿ëèéðíý. Дараа нь цус багадалт. Çàðèìäàà õàëäâàð ÷èõíýýñ ÷èõíèé àðûí õºõëºã óðãàöàã ÿñ ðóó òàðæ õºõëºã óðãàöàã ¿ðýâñýõ øàëòãààí áîëæ áîëíî. Õ¿¿õýä ÷èõíèé õàëäâàðààð ºâ÷ëºõ ¿åä ÷èõíèé õýíãýðýãèéí àðä èäýý õóðàëäàõ íü ºâäºëò áà áàéíãà õàëóóðàëòûí øàëòãààí áîëíî.46 - . •Чих булагтсан уу? Хэрэв тийм бол. Õºãæèæ áóé îðíóóäàä ÷èõíèé õàëäâàðóóä ä¿ëèéðýëòèéí ãîë øàëòãààí áºãººä ä¿ëèéðýëò ñóðãóóëüä ñóðàëöàõûã õ¿íäð¿¿ëäýã. Õýðýâ õàëäâàðûã ýì÷ëýõã¿é áîë õýíãýðýã õàëüñ öîîðíî. ðàõèò.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ Á¯ËÝà 10 ЧИХНИЙ ªВЧИН ªвчтэй Б¯Х х¿¿хдийн эхээс зовиурыг асууж. ÀÍÃÈË õ¿ñíýãò òóñ áîëíî. Х¿¿хдийн ºвчнийг чихний ºвчний х¿нэгтийн дагуу АНГИЛ. ×èõíèé õàëäâàðûí ºâ÷í¿¿äèéã ¿нэлж.

¾ ЧИХНЭЭС БУЛАГ ГАРЧ БАЙНА УУ? ХЭРЭВ ТИЙМ БОЛ ХИР УДААН? ãýæ АСУУ ×èõíýýñ áóëàã ãàðàõ ìºí ë õàëäâàðûí øèíæ. ¾ Х¯¯ХДИЙН ЧИХ ªВДªЖ БАЙНА УУ? ãýæ АСУУ ×èõýýð ºâäºõ íü õ¿¿õýä ÷èõíèé õàëäâàðòàé áàéãàà ãýñýí ñàíàà.) Чихний ºвчний эмчилгээг сонгох болон эмчлэх талаар IV. Ýõýä àñóóëòàíä õàðèóëàõ áîëîìæ îëãî. ¾ ЧИХНИЙ АРД ХªНД¯¯Р. Жишээ 13: Чихний ºвчний ангиллын х¿снэгт .47 - .2 ЧИХНИЙ ªВЧНИЙГ АНГИЛАХ ×èõíèé ºâ÷íèéã ãóðàâ àíãèëäàã. Хºхлºг ясны г¿н халдвар хºхлºг ургацгийн ¿рэвслийг ангилахад хºнд¿¿рлэлт ба хавдар хоёул байх ёстой. ýì÷ëýõ áîëíî.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ 10. Õºõëºã óðãàöàã ÿñ õàâäàðòàé õºíä¿¿ð ýñýõèéã ìýäýõèéí òóë òýäãýýðèéã õàðüöóóë. Ясны халдварыг томорсон тунгалагийн булчирхайтай будилж андуурч болохг¿й. ¾ ÕªÕ˪à ÓÐÃÀÖÃÈÉÍ ¯ÐÝÂÑÝË ¾ ×ÈÕÍÈÉ ÖÎ×ÌÎà ÕÀËÄÂÀÐ ¾ ×ÈÕÍÈÉ ÀÐÕÀà ÕÀËÄÂÀÐ (Жишээ 13-г хар. ×èõíýýñ áóëàã ãàðñàí ýñýõèéã øàëãàõàä õ¿¿õäèéí ÷èõíèé äîòîð òàëûã àæèãëà. Òýð õýçýýíýýñ áóëàãòñàíûã áîäîõ õýðýãòýé áàéæ áîëíî. ×èõíýýñ áóëàã õèð óäààí ãîîæñîíîîñ õàìààðàí òà ÷èõíèé ºâ÷íèéã àíãèëæ. - ×èõíèé áóëàã 2 äîëîî õîíîã õ¿ðýõã¿é ¿ðãýëæèëñýí áîë ÷èõíèй öî÷ìîã õàëäâàð õýìýýí àíãèëæ. . ХАВДАР БУЙ ЭСЭХИЙГ ТЭМТЭР 2 ÷èõíèé àðààð òýìòýð. ýì÷èëäýã.1 ЧИХНИЙ ªВЧТЭЙ Х¯¯ХДИЙГ ¯НЭЛЭХ ªвчтэй БҮХ х¿¿хдээс чихний ºвчний талаар асуу. ×èõíèé áóëãèéí òàëààð àñóóõäàà ýõèéí îéëãîõ ¿ã õýðýãëý. ¾ ЧИХНЭЭС БУЛАГ ГООЖИЖ БУЙГ АЖИГЛА Õýäèéãýýð õ¿¿õäýä óäààí õóãàöààãààð ºâäºëòã¿é áàéñàí ÷ ãýñýí ÷èõíýýñ áóëàã ãàðàõ íü õàëäâàðûí øèíæ. V ба VI хэсг¿¿дээс уншаарай. 10. Õýðýâ õ¿¿õäèéí ÷èõ ºâäºæ áóéä ýðãýëçýæ áàéâàë õ¿¿õýä öî÷ðîìõîé. Íÿëõ õ¿¿õäýä õàâäàð ÷èõíèé äýýð áàéæ áîëíî. ýì÷èëäýã. Õýðýâ õ¿¿õäèéí ÷èõíýýñ áóëàã ãàð÷ áóé áîë õèð óäñàíûã àñóó.×èõíèé áóëàã 2 äîëîî õîíîã áóþó ò¿¿íýýñ óäààí ãàðñàí áîë ÷èõíèé àðõàã õàëäâàð õýìýýí àíãèëæ. Õèð óäààí áóëàãòñàí òàëààð òàíä èë¿¿ íàðèéí ìýäýýëýë õýðýãã¿é. ÷èõýý øºð㺺æ áàéãàà ýñýõèéã àñóó.

³ 5 хоноод давтан ¿з¿¿л. ¿ð ä¿íòýé ýì÷èëãýý íü ÷èõèéã . ×èõíèé àðõàã õàëäâàð ¿¿ñãýã÷ èõýíõ íÿíãóóä ÷èõíèé öî÷ìîã õàëäâàðûí øàëòãààíààñ ººð áàéäàã. ЧИХНИЙ ЦОЧМОГ ХАЛДВАР ЧИХНИЙ АРХАГ ХАЛДВАР ³ ¯¿сгэгчийн эсрэг тохирох эмийн эхний тунг ºг.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ШИНЖ¯¯Д АНГИЛАЛ ___________________ ЭМЧИЛГЭЭ (Хэвт¿¿лэхийн ºмнºх яаралтай эмчилгээг тодоор бичсэн) • Чихний ард хавдсан. ³ ªвдºлтºнд парацетамолын эхний тунг ºг. ×èõíèé öî÷ìîã õàëäâàðòàé õ¿¿õäýä ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã òîõèðîõ ýì ºãíº. ×èõíèé àðõàã õàëäâàðûí õàìãèéí ÷óõàë. ×ÈÕÍÈÉ ÖÎ×ÌÎà ÕÀËÄÂÀÐ Õýðýâ õ¿¿õäèéí ÷èõíýýñ áóëàã ãàðààä 14 õîíîã áîëîîã¿é ýñâýë ÷èõ ºâäºæ áàéãàà áîë õ¿¿õäèéí ºâ÷íèéã ×ÈÕÍÈÉ ÖÎ×ÌÎà ÕÀËÄÂÀÐ õýìýýí àíãèëíà. Ýìíýëýãò ÿàðàëòàé õýâò¿¿ë. Ò¿¿íä ìºí ìýñ çàñàë õýðýãòýé. ³ ªвдºлтºнд парацетамол ºг. Õýðýâ ÷èõíýýñ áóëàã ãàð÷ áàéâàë ÷èõýýñ òàâüæ õóóðàéøóóëíà. ³ Чихээсээр чихийг хуурайшуул. ×èõíèé ºâäºëò áóþó ºíäºð õàëóóíûã íàìæààõ çîðèëãîîð ïàðàöåòàìîë ºãíº. õºíä¿¿ð áàéâàë ò¿¿íèéã ÕªÕ˪à ÓÐÃÀÖÃÈÉÍ ¯ÐÝÂÑÝË õýìýýí àíãèëíà. Õýðýâ õ¿¿õäèéí ÷èõ ºâäñºí áàéâàë ïàðàöåòàìîëûí ýõíèé òóíã ìºí ºãíº. • Чихэнд булаг харагдах ба 14 хоногоос удаан гоожсон. ³ Эмнэлэгт яаралтай хэвт¿¿л. ×èõíýýñ áóëàã ãîîæèõîä ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã ýìèéí äàâòàí êóðñ õèéõã¿é. Èéì ó÷ðààñ àðõàã õàëäâàðûã ýì÷ëýõýä ¿¿ñãý÷èéí ýñðýã ýì óóëãàõ íü ãîëäóó ¿ð ä¿íã¿é. ×ÈÕÍÈÉ ÀÐÕÀà ÕÀËÄÂÀÐ Õýðýâ ÷èõíýýñ áóëàã ãîîæîîä 2 äîëîî õîíîãîîñ óäñàí áîë õ¿¿õäèéí ºâ÷íèéã ×ÈÕÍÈÉ ÀÐÕÀà ÕÀËÄÂÀÐ õýìýýí àíãèëíà. ×èõíèé èõýíõ õàëäâàðûí øàëòãààí áîëäîã íÿíãèéí ýñðýã óóøãèíû ¿ðýâñëèéã ýì÷èëäýã ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã ýì¿¿ä ¿ð ä¿íòýé áàéíà.48 - . ХªХЛªГ УРГАЦГИЙН ¯РЭВСЭЛ • Чихэнд булаг харагдах ба булаг гараад 14 хоноог¿й буюу • Чих ºвдºх. ³ 5 хоног ¿¿сгэгчийн эсрэг эм ºг. ÕªÕ˪à ÓÐÃÀÖÃÈÉÍ ¯ÐÝÂÑÝË Õýðýâ õ¿¿õäèéí ÷èõíèé àð õàâäñàí. хºнд¿¿р. Ýìíýëýãò ÿâàõààñ ºìíº ò¿¿íä ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã òîõèðîõ ýìèéí ýõíèé òóíã ºãíº. ³ 5 хоноод давтан ¿з¿¿л. ³ Чихээсээр чихийã хуурайшуул. Õ¿¿õäýä ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã ýì òàðèõ øààðäëàãàòàé.

5kg Temperature: 38.” гэж хэлсэн. (Жишээ 14-г хар. чих íü ºâäñºí Анхны ¿злэг? _9 Давтан ¿злэг?__ ҮНЭЛ (Байгаа б¿х шинжийг дугуйл) АНГИЛ ХҮҮХДЭД ЧИХНИЙ ªВЧИН БАЙНА УУ? ТИЙМ 9 ¯Г¯Й__ • Чих ºвдºж байна уу? • Чихнээс булаг гарсныг ажигла. Саруул энэ ºвчний учир эмнэлэгт анх óäàà èðæ áàéãàà. ЭМА Саруулын чихний ард тэмтрэхэд хавдар болон хºнд¿¿р байсанг¿й. • Чихнээс булаг гарч байна уу? • Чихний ард хавдар хºнд¿¿р байгаа эсэхийг тэмтэр. Жин 13. Эх Саруулын чих ºвдºж байгаад итгэлтэй байна гэв. Амьсгал саадтай биш. Хэрэв тийм бол. Суулгааг¿й. ЭМА Саруулд аюултай ерºнхий шинж шалгалаа. Эр¿¿л мэндийн ажилтан “Х¿¿хэд ямар зовиуртай вэ?” гэж асуухад эх нь: “Саруул 2 ºдºр хаëуурсан.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ÷èõýýñýýð öýâýðëýæ õóóðàéøóóëàõ ó÷ðààñ ÷èõýíä ÷èõýýñ ÿàæ õèéæ. õýðõýí õóóðàéøóóëàõûã ýõýä çààíà. ангилсан бол ¿злэгийн маягт дээр байгаа шинжийг дугуйлж ангиллыг тэмдэглэ. хир удаан? ___ ºдºр Чихний цочмог халдвар ТОХИОЛДОЛ 2: Саруул 3 настай. Чихнээс булаг гарааг¿й байв. Тэр ханиалгааг¿й.5 кг.) Жишээ 14: ¿злэгийн маягтын чихний ºвчний хэсэг 2 САРААС 5 Õ¯ÐÒÝËÕ ÍÀÑÍÛ ªÂ×ÒÝÉ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ¯ÇËÝÃÈÉÍ МАЯГТ НЭР: ___Саруул_________НАС:_3настай_ ЖИН: 13. Биеийн халуун 38. . ªчигдºр шºнº тэр уйлж чих халуун оргиж байна гэсэн. Дараа íü ЭМА чихний зовиурын тухай асуув.5°C АСУУ: Х¿¿хэд ямар зовиуртай вэ? Халуурíа. Хэрэв та чихний ºвчинг ¿нэлж.49 - .5 С хэм.

Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ

___________________

Á¯ËÝà 11
ТУРААЛ, ЦУС БАГАДАЛТ
ªвчтэй Б¯Х х¿¿хдийн эхээс ºвчний зовиурын тухай асууж, аюултай ерºнхий
шинжийг шалгаж, ханиалга, амьсгал саадтай, суулгалт, халууралт, чихний ºвчин
байгаа эсэхийг асуусны дараа тураал болон цус багадалтыг ШАЛГА.

ТУРААЛ БА ЦУС БАГАДАЛТЫГ ШАЛГА.
АЖИГЛА, ТЭМТЭР
• Илт х¿нд тураалыг ажигла.
• Алганы цайлтыг ажигла. Энэ нь:
Хувхай цагаан уу?
Бага зэрэг цагаан уу?
• Хоёр хºлд хаван шалга.
• Насанд тохирох жинг тодорхойл.

Х¿¿хдийн
мариаг
АНГИЛ

ªвчтэй х¿¿хдийн байдлыг х¿¿хдийн мариаг ангилах х¿снэгтийн дагуу АНГИЛ

Дараа нь ðàõèò, х¿¿хдийн дархлаажуулалтын байдал болон бусад ºâ÷íийг ШАЛГА.

Õ¿¿õýä öî÷ìîã ºâ÷òýé ó÷ðààñ ýõ íü õ¿¿õäýý ýìíýëýãò àâ÷ èðæ áîëíî. Òýð õ¿¿õýä
òóðààë, öóñ áàãàäàëò áóþó ðàõèòûã çààõ îíöãîé çîâèóðã¿é áàéæ áîëíî. ªâ÷òýé
õ¿¿õýä òóðæ áîëîõ àâ÷ ýð¿¿ë ìýíäèéí àæèëòàí áóþó õ¿¿õäèéí ãýðèéíõýí ò¿¿íèéã
àæèãëàõã¿é áàéæ áîëíî. Òóðààëòàé õ¿¿õýä îëîí ÿíçûí ºâ÷íººð ºâ÷ëºõ áà ýíäýõ
õàëãàà èõòýé. Õ¿¿õýä õºíãºí äóíä çýðãèéí òóðààëòàé áàéëàà ÷ ãýñýí íàñ áàðàõ
àþóë èõýñäýã.
Õ¿¿õäèéí òóðààëûã àíãèëæ òýäíèéã ýì÷èëñíýýð îëîí ºâ÷íººñ áîëîí ýíäýãäëýýñ
ñýðãèéëæ áîëíî. Òóðààëûí çàðèì òîõèîëäëûã ãýðýýð ýì÷èëæ áîëíî. Òóñãàé
õîîëëîõ, öóñ ñýëáýõ áóþó òóðààëä õ¿ðãýñýí ºâ÷íèé ºâºðìºö ýì÷èëãýýã (ñ¿ðüåý
ã.ì) õèéõèéí òóëä õ¿íä òîõèîëäëóóäûã ýìíýëýãò õýâò¿¿ëíý.
ТУРААЛЫН ШАЛТГААН
Òóðààëûí øàëòãààí îëîí ÿíç. Òýð íü óëñ óëñàä ÷ îíäîî.Òóðààëûí íýã õýëáýð íü
óóðàã-èë÷ëýãèéí òóðààë þì. Õîîë õ¿íñíýýñýý ººðèéí õýðýãöýýò øààðäëàãûã
õàíãàõóéö èë÷ëýã áà óóðàã õàíãàëòã¿é àâ÷ áóé õ¿¿õäýä óóðàã èë÷ëýãèéí äóòàãäàë
¿¿ñäýã. Ò¿¿í÷ëýí áàéíãà ºâ÷èëäºã õ¿¿õäýä ìºí óóðàã èë÷ëýãèéí òóðààë ¿¿ñäýã.
Òýð õ¿¿õäèéí õîîëíû äóðøèë áóóðàõ áà èäñýí õîîë íü ¿ð ºãººæòýé
çàðöóóëàãäàõã¿é. Õ¿¿õýä óóðàã èë÷ëýãèéí äóòàãäëààñ:
* Òýð õ¿¿õýä õ¿íä òóðààëä îðæ Ìàðàçìûí øèíæòýé áîëíî.
* Òýð õ¿¿õýä õàâàãíàæ, Êâàøèîðêîðûí øèíæòýé áîëíî.
* Òýð õ¿¿õýä ñàéí ºñºõã¿é áà ºñºëò íü ñààòíà (èõ íàìõàí).
Òýð õ¿¿õýä ºâºðìºö àìèíäýì (À àìèíäýì çýðýã) áóþó ýðäñèéã (òºìºð ã.ì.)
- 50 -

___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ

øààðäëàãàòàé õýðýãöýýíèéõýý õèðýýð õàíãàëòòàé èäýæ ÷àäàõã¿é ó÷ðààñ íýí
÷óõàë àìèíäýì áà ýðäýñ äóòàãäàëòàé õîîëîîð õîîëëîäîã õ¿¿õýä òóðààëä îðíî.
-

À àìèíäýì àãóóëñàí õîîë èäýõã¿é áîë ýöýñò íü À àìèíäýìèéí äóòàë
¿¿ñíý. À àìèíäýìèéí äóòàëòàé õ¿¿õýä óëààíáóðõàí áà ñóóëãàëòààð íàñ
áàðàõ õàëãàà ºíäðººñ ãàäíà õ¿¿õäèéí õàðàà ìóóäàõ (óëìààð ñîõðîõ)
àþóëòàé.

-

Òºìðººð áàÿëàã õîîë èäýõã¿é áîë òºìºð äóòàãäàæ öóñ áàãàäàõàä
õ¿ðãýæ áîëíî.

Öóñ áàãàäàõàä óëààí ýñèéí òîî öººðäºã áóþó íýã óëààí ýñ äýõ ãåìîãëîáèíû
õýìæýý áàãàñäàã. Õ¿¿õäýä ìºí öóñ áàãàäàëò äàðààõ øàëòãààíààð ¿¿ñ÷
áîëíî. ¯¿íä:
-

Õàëäâàðóóä
Õ¿æ õîðõîé áóþó òóóçàí õîðõîé çýðýã øèìýã÷èä. Òýäãýýð íü ãýäýñíýýñ
öóñ àëäàõ øàëòãààí áîëæ öóñ áàãàäàëòàíä õ¿ðãýäýã.

Ðàõèò íü Ä àìèíäýìèéí äóòëààñ ÿñíû ýðäýñæèëò áàãàñàí ÿñæèëòûí ÿâö
àëäàãäàõ áàéäëààð èëýðäýã, çîíõèëîí áàãà íàñíû õ¿¿õäýä òîõèîëääîã
ºâ÷èí þì. Ðàõèòûí ¿åä ÿñ 纺ëðºõ áîëîí òºâ-óðãàë ìýäðýëèéí ñèñòåìèéí
¿éëèéí õÿìðàë èëýðäýã. Ä àìèíäýì íü õîîë òýæýýëòýé õàìò áèåä îðæ,
íàðíû òóÿàíû ¿éë÷ëýëýýð àðüñàí äîð èäýâõæèæ, öóñàíä îðäîã. Õ¿¿õäýä
ðàõèò äàðààõ øàëòãààíààð ¿¿ñäýã:
----

Íàð, àãààðò ãàðãàõã¿é áàéñíààñ
Ä àìèíäýìýýð áàÿëàã õîîë òýæýýë èäýõã¿é áàéõ.
Äóòóó òºðºëò.

11.1 ТУРААЛ БА ЦУС БАГАДАЛТЫГ ШАЛГАХ
ªâ÷òýé Á¯Õ õ¿¿õäýä òóðààë áà öóñ áàãàäàëòûã шалга.
¾ ИЛТ Х¯НД ТУРААЛЫГ АЖИГЛА.
Í¿äýíä èëò òóðàíõàé õ¿¿õýä òóðààëûí õ¿íä õýëáýð áîëîõ ìàðàçìòàé áàéíà.
Õýðýâ õ¿¿õýä ìàø òóðàíõàé, àðüñàí äîî𠺺õëºã áàéõã¿é, õýðçèéñýí ÿñ, àðüñ
øèã õàðàãäàæ áàéâàë ýíý øèíæòýé áàéíà. Çàðèì õ¿¿õýä òóðàíõàé áîëîâ÷
õàðààæèéí èëò òóðààëã¿é áàéäàã. Ýíýõ¿¿ ¿íýëãýýíèé øàò íü ýìíýëýãò ÿàðàëòàé
õýâò¿¿ëæ ýì÷ëýõ øààðäëàãàòàé õ¿íä òóðààëòàé õ¿¿õäèéã òîãòîîõîä òàíä òóñ
áîëíî.
Èëò õ¿íä òóðààëûã àæèãëàõàä õ¿¿õäèéí õóâöñûã òàéëíà. ̺ð, ãàð, õîíãî, õºëíèé
áóë÷èíãóóä øóóãäàæ ÷ºðèéñºí õàðàãäàõ õ¿íä òóðààëûã àæèãëà. Õ¿¿õäèéí
õàâèðãà õýðçèéæ õàðàãäàõûã àæèãëà. Õ¿¿õäèéí ãóÿûã õàð. Òýäãýýð íü öýýæ áà
õýâëèéòýé íü õàðüöóóëàõàä ÷ºðãºð æèæèãõýí õàðàãäàæ áîëíî. ªãçºã íü ººõòýé
- 51 -

Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ

___________________

ýñýõèéã õàðàõûí òóëä õ¿¿õäèéã õàæóó òàëààñ íü àæèãëàíà. ̺÷í¿¿ä øóóãäàæ
èðýõýýð ºãçºã òàøààíû àðüñ èõ ¿ð÷ëýýòíý. Ýíý íü õ¿¿õäèéã óóò óãëàñàí þì øèã
õàðàãäóóëíà. Èëò õ¿íä òóðààëòàé áàéñàí ÷ õ¿¿õäèéí í¿¿ð íýã õýñýãòýý õýâèéí
õàðàãäàíà. Õýâëèé íü òîì áóþó ÿëõàéñàí áàéäàã.

¾ АЛГА ЦАЙЛТЫГ АЖИГЛА
Àðüñ åð áóñ öîíõèéõûã çýâõèé áóþó õóâõàé öàãààí ãýíý. Ýíý áîë öóñ áàãàäàëòûí
øèíæ.Àëãà õóâõàé öàéñàí ýñýõèéã ¿çýõäýý õ¿¿õäèéí àëãàíû àðüñûã àæèãëàíà.
Õ¿¿õäèéí ãàðûã àòãàæ àëãûã õàæóó òàëààñ íü ààæèì òýíèéëãýíý. Õóðóóíóóäûã
àðàãø á¿¿ òàò. Ýíä öóñàí õàíãàìæ ñààòàõ íü àëãà õóâõàé öàéõ øàëòãààí áîëæ
áîëíî.
Õ¿¿õäèéí àëãàíû ºíãèéã ººðèéíõºº àëãàòàé áîëîí ººð õ¿¿õäèéí àëãàòàé
õàðüöóóëàí õàð. Õýðýâ õ¿¿õäèéí àëãàíû àðüñ öàéâàð áàéâàë õ¿¿õäèéí àëãà
öàéñàí áàéíà. Õýðýâ õ¿¿õäèéí àëãà ìàø èõ öàéâàð áóþó öàãààí ºíãºòýé
õàðàãäàæ áàéâàë òýð õ¿¿õäèéí àëãà õóâõàé öàéñàí áàéíà.
¾ Х¯¯ХДИЙН ХОЁР ХªЛ ХАВАГНАСАН ЭСЭХИЙГ АЖИГЛА, ТЭМТЭР
Õî¸ð õºë íü õàâàíòàé õ¿¿õýä òóðààëûí ººð íýã õ¿íä õýëáýð Êâàøèîðêîðòîé
áàéíà. Квашиоркорын бусад т¿гээмэл шинж¿¿д нь х¿¿хэд чºргºр, ¿с шингэн,
амархан унадаг, зэвхий ºнгºтэй, гар хºлийн арьс хуурай, хайрстай , сар шиг
буюу пэндгэр хººнгº н¿¿ртэй байдаг. Õ¿¿õäèéí ýäýä åð áèøèéí èõ õýìæýýíèé
øèíãýí õóðàëäàõûã õàâàí ãýíý. Òýäãýýð ýä¿¿ä øèíãýíýýð ä¿¿ðñýí òóë õàâäñàí
áóþó ñýëõýðñýí õàðàãäàíà.
Õ¿¿õýä õî¸ð õºë人 õàâàíòàé ýñýõèéã òîäîðõîéëîõäîî àæèãëà, òýìòýð. ¯¿íä õºë
øèëáýíèé äýýä õýñýãò ýðõèé õóðóóãààðàà õýäýí ñåêóíä 纺ëºí äàðíà. Òàíûã
ýðõèé õóðóóãàà àâñíû äàðàà øèëáýí äýýð äàðàõàä ¿¿ññýí õîíõîð àðèëàõã¿é
¿ëäýíý. Õàâàíã õî¸ð õºëä àäèëõàí òîäîðõîéëíî.
¾ Õ¯¯ХДИЙН ЖИН НАСАНДАА ТОХИРСОН ЭСЭХИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ
Õ¿¿õäèéí æèíã ÿã èæèë íàñíû õ¿¿õä¿¿äèéí æèíòýé õàðüöóóëñíûã õ¿¿õäèéí
íàñíû æèí ãýíý. Õ¿¿õäèéí íàñàíä òîõèðñîí æèíãèéí õ¿ñíýãòèéí äîîä ìóðóéãààñ
äîîø áàéãàà æèíòýé õ¿¿õäèéí íàñàíä òîõèðñîí æèí áàãà áàéíà. Õ¿ñíýãòèéí
äîîä ìóðóé äýýð áóþó ò¿¿íýýñ äýýø áàéãàà õ¿¿õä¿¿ä õýâèéí æèíòýé áàéíà.
Äîîä ìóðóéãààñ äîîø áàéãàà áàãà æèíòýé õ¿¿õä¿¿äèéã õýðõýí õîîëëîäîã òàëààð
àíõààðàõ õýðýãòýé.
- 52 -

Õ¿¿õäèéí íàñûã ñàðààð òîîö.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ Äàðààãèéí õóóäàñíààñ íàñàíä òîõèðñîí æèíãèéí õ¿ñíýãòèéã àæèãëà. 11.53 - . Ýíý õ¿¿õäèéí íàñàíä òîõèðñîí æèíã ýð¿¿ë ìýíäèéí àæèëòàí õýðõýí òîäîðõîéëñîí íü ýíä áàéна.Õ¿¿õäèéí æèíã ¿ç¿¿ëñýí øóãàì áàéðëàõ ç¿¿í ãàð òàëûí áîñîî òýíõëýãèéã àæèãëà. ¾ Õ¯¯ÕÝÄ ХªХªª ХªХªХ. äóíä õóðóóíóóäààð òýìòýð÷ ¿ç. . ¾ Х¯¯ХДИЙН ГАВЛЫН ЯС ЗªªЛªРСªН ЭСЭХИЙГ ТЭМТЭР Õ¿¿õäèéí ãàâëûí ÿñûã õî¸ð ãàðûí äîëîîâîð. УНТАЖ БАЙХДАА ХªЛªРЧ БАЙНА УУ? ãýæ ÀÑÓÓ Ðàõèòûí íýã øèíæ íü õºëðºõ þì. ò¿¿íýýñ äýýø áóþó äîîð áàéãàà ýñýõèéã øèéäâýðëý.Õ¿¿õäèéí íàñûã ñàðààð ¿ç¿¿ëñýí øóãàì áàéðëàñàí õ¿ñíýãòèéí äîîä òýíõëýãèéã àæèãëà. Òýð óðüä íü æèãíýãäýýã¿é áîë îäîî õ¿¿õäèéã æèíëý. Õ¿¿õäèéí äýýë.Õ¿¿õäèéí æèíãèéí øóãàì õ¿¿õäèéí íàñíû øóãàìòàé óóëçàæ áóé öýãèéã îë. . Íàñàíä òîõèðñîí æèíã òîäîðõîéëîõûí òóëä: 1.Õýðýâ òýð öýã äîîä ìóðóéãààñ äîîð áàéâàë õ¿¿õäèéí íàñàíä òîõèðñîí æèí áàãà áàéíà. Ýíä áóé "¯íýë" áàãàíû í¿äýíä ðàõèòòàé õ¿¿õäèéã ÿàæ ¿íýëýõèéã òàíä õàðóóëñàí áàéãàà. . Æèãíýõ ¿åä õ¿¿õýä õºíãºí õóâöàñòàé áàéõ ¸ñòîé. 2. 3.1 РАХИТЫГ ШАЛГАХ ªвчтэй б¿х х¿¿хдэд тураал ба цус багадалтыг шалгасны дараа 2 нас х¿ртэлх б¿х х¿¿хдэд рахитыг шалга Ðàõèòòàé õ¿¿õäýä: ¾ ãàâëûí ÿñ 纺ëðºõ ¾ "ñàìïèíãèéí ýðõ" øèíæ ¾ áóë÷èíãèéí õ¿÷äýë ñóëðàõ ¾ õºõºº õºõºõ. .1. Õýðýâ óíäààíû ëààç øèã õîíõîëçîæ áàéâàë ãàâëûí ÿñ 纺ëºðñºí ãýæ ¿çíý. Òýð öýã äîîä ìóðóé äýýð. Õ¿¿õýä õºõºº õºõºõ. óíòàæ áàéõäàà õºëðºõ øèíæ¿¿äèéã ¿íýëíý. .0 êã. 4. íîîñîí öàìö áóþó ãóòëûã òàéëàõûã ýõýýñ õ¿ñ. Íàñíû æèí òîäîðõîéëîõäîî æèíãèéí íàñíû õ¿ñíýãòèéã àøèãëà. óíòàæ áàéõäàà õºëºð÷ òîëãîéí ¿ñ áîëîí äýð íü íîéòîí áîëäîã ãýæ ýõ õàðèóëæ áîëíî. Æèíãèéí íàðèéí õýìæ¿¿ðòýé æèí õýðýãëý.Õýðýâ òýð öýã äîîä ìóðóé äýýð áóþó äýýø áàéâàë õ¿¿õäèéí íàñàíä òîõèðñîí æèí õýâèéí áàéíà. ÆÈØÝÝ: 27 ñàðòàé õ¿¿õäèéí æèí 8. .

¿åí¿¿äèéí õºäºë㺺í èõýñ÷ õºäºë㺺íèé èäýâõ ñóëàðíà. ¾ БУЛЧИНГИЙН Х¯ЧДЭЛ СУЛАРСАН ЭСЭХИЙГ ШАЛГА Õ¿¿õäèéí õýâëèé áîëîí õºäºë㺺íèéã àæèãëà. Хоёр хºл хавантай х¿¿хд¿¿д бººрний хам шинж мэтийн ººр ºвчтэй .Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ ¾ “САМПИНГИЙН ЭРХ” ШИНЖ БАЙГАА ЭСЭХИЙГ АЖИГЛА. ЦУС БАГАДАЛТ БУЮУ ТУРААЛ (ЖИН БАГА) ³ Х¿¿хдийн тэжээлийн байдлыг ¿нэлэх ба ЭХЭД ЗªВЛª х¿снэгтийн ХООЛ н¿дэнд буй хоолны зºвлºгººг эхэд зºвлº. ЦУС БАГАДАЛТГ¯Й БУЮУ ТУРААЛГ¯Й ³ Хэрэв х¿¿хэд 2 нас х¿рээг¿й бол х¿¿хдийн хооллолтын байдлыг ¿нэлэх ЭХЭД ЗªВЛª х¿снэгтийн ХООЛ н¿дэнд буй хооллолтын зºвлºгººг эхэд зºвлº.) • Илт х¿нд тураал буюу • Алга хувхай цагаан буюу • Хоёр хºл хавантай. ¯¿íä: ¾ Õ¯ÍÄ ÒÓÐÀÀË ÁÓÞÓ Õ¯ÍÄ ÖÓÑ ÁÀÃÀÄÀËÒ ¾ ÖÓÑ ÁÀÃÀÄÀËÒ ÁÀ ÒÓÐÀÀË ¾ ÖÓÑ ÁÀÃÀÄÀËÒÃ¯É ÁÀ ÒÓÐÀÀËÃ¯É (Жишээ15-г хар. ³ Цусны чихэр багасахаас сэргийлж эмчил.Хэрэв хооллолтын бэрхшээлтэй бол 5 хоноод давтан ¿з¿¿л. ̺÷í¿¿äèéã íóãàëæ òýíèéëãýõ áàéäëààð áóë÷èíãèéí õ¿÷äýëèéã øàëãà. • Насанд тохирсон жин бага биш ба тураалын бусад шинжг¿й. Х¯НД ТУРААЛ БУЮУ Х¯НД ЦУС БАГАДАЛТ ³ А-аминдэм ºг. ³ Эмнэлэгт яаралтай хэвт¿¿л. Жишээ 15: Х¿¿хдийн марианы байдлын ангилал ШИНЖ¯¯Д АНГИЛАЛ ЭМЧИЛГЭЭ (Хэвт¿¿лэхийн ºмнºх яаралтай эмчилгээг тодоор бичсэн. Õ¿¿õäèéí õýâëèé öàðäàéñàí "ìýëõèé õýâëèé" øèã õàðàãäàíà. .Хэрэв хооллолтын бэрхшээлтэй бол 5 хоноод давтаж ¿з¿¿л. Хэрэв насанд тохирох жин бага бол 30 хоноод давтан ¿з¿¿л. ³ Хэрэв алга цайсан бол: .2 Х¯¯ХДИЙН МАРИАГ АНГИЛАХ Õ¿¿õäèéí ìàðèàã ãóðàâ àíãèëíà. Õ¯ÍÄ ÒÓÐÀÀË ÁÓÞÓ Õ¯ÍÄ ÖÓÑ ÁÀÃÀÄÀËÒ Õýðýâ õ¿¿õýä èëò õ¿íä òóðààëòàé. ТЭМТЭР Õàâèðãà ºâ÷¿¿òýé íèéëñýí ¿å¿¿ä òîâîéæ "ñàìïèíãèéí ýðõ" øèã õàðàãäàõ áóþó òýìòðýãäýæ áàéâàë ðàõèòûí òîâðóó ¿¿ññýí ãýæ ¿çíý.) Эдгээр анãилалд багтах х¿¿хдийг яаж эмчлэхийг IV. ³ Алга цайсан бол 14 хоноод дахин ¿з¿¿л.Тºмрийн бэлдмэл ºг. ³ Хэзээ яаралтай эргэж ¿з¿¿лэхийг эхэд зºвлº.54 - . • Алга бага зэрэг цайсан буюу • Насанд тохирсон жин бага. . Ðàõèòûí ¿åä áóë÷èíãóóäûí õ¿÷äýë ñóëàð÷. V ба VI хэсг¿¿дээс уншаарай. 11. õóâõàé öàãààí àëãàòàé áóþó õî¸ð õºë õàâàíòàé áîë õ¿¿õäèéã Õ¯ÍÄ ÒÓÐÀÀË áóþó Õ¯ÍÄ ÖÓÑ ÁÀÃÀÄÀËÒÒÀÉ õýìýýí àíãèëíà.

óëààíáóðõàí áà áóñàä õ¿íä ºâ÷í¿¿äýýð íàñ áàðàõ àþóëòàé. Òýäãýýð õ¿¿õäýä áàéíãûí íàðèéí õÿíàëò òàâüæ. тул Х¿нд тураал буюу х¿нд цус багадалттай õ¿¿õä¿¿ä óóøãèíû õàòãàëãàà. Àëãà íü öàéñàí õ¿¿õýä öóñ áàãàäàëòòàé áàéæ áîëíî.55 - ³ Сэргийлэх тунгаар Д-аминдэм ºг. ÖÓÑ ÁÀÃÀÄÀËÒ ÁÓÞÓ ÒÓÐÀÀË Õýðýâ õ¿¿õäèéí àëãà öàéñàí áóþó íàñàíä òîõèðîõ æèí áàãà áàéâàë òýð õ¿¿õäèéã ÖÓÑ ÁÀÃÀÄÀËÒ ÁÓÞÓ ÒÓÐÀÀËÒÀÉ õýìýýí àíãèë. Õýðýâ õ¿¿õýä 2 íàñ õ¿ðýýã¿é áîë õ¿¿õäèéí õîîëûã ¿íýë. Òóðààëòàé õ¿¿õýä 1 ñàðûí äàðàà äàâòàí ¿çëýãò èðýõ ¸ñòîé.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ байж болно. ÝÕÝÄ ÇªÂ˪ õ¿ñíýãòèéí ÕÎÎË í¿äíèé çààâðûí äàãóó õ¿¿õäèéã õîîëëîõ òàëààð ýõýä çºâëºíº. ³ Нар агаарт гаргахыг эхэд зºвлº. Àëãà íü öàéñàí õ¿¿õäèéí ýõýä 14 õîíîîä äàâòàí ¿ç¿¿ëýõèéã çºâëºíº.1 РАХИТЫГ АНГИЛАХ Õ¿¿õäýä ðàõèòûã øàëãààä õî¸ð àíãèëíà. Òýä íàðò òóñãàé õîîëëîëò. Õ¿¿õäèéã ýìíýëýãò õýâò¿¿ëýõèéí óðüä ò¿¿íä À àìèíäýìèéí òóíã ºãíº. õîîëëîõ. Õ¿¿õäèéí õîîëëîëòûí áàéäëûã ¿íýëýõ áà ÝÕÝÄ ÇªÂ˪ õ¿ñíýãòèéí ÕÎÎË í¿äíèé çààâðûí äàãóó õ¿¿õäèéã õîîëëîõ òóõàé ýõýä çºâëºíº. РАХИТ ³ 30 хоноод давтан ¿з¿¿л. ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã ýì áóþó öóñ ñýëáýõ ýì÷èëãýý õýðýãòýé áîëîé. ÖÓÑ ÁÀÃÀÄÀËÒ ÁÓÞÓ ÒÓÐÀÀËÒÀÉ õýìýýí àíãèëñàí õ¿¿õýä õ¿íä ºâ÷ëºõ àþóë èõòýé. óíòàõäàà õºëºðäºã • Рахиттай гэж ангилах шинж хангалттай бус ³ Эмчилгээний тунгаар Д-аминдэм ºг. ³ Нар агаарт гаргахыг эхэд зºвлº. ñóóëãàëò. Õ¿¿õýä 2 íàñ õ¿ðýýã¿é áîë àõëàõ íàñíû õ¿¿õäèéã áîäâîë òóðààë áà õîîëëîëòûí õàëãàà ºíäºð áàéíà. ÖÓÑ ÁÀÃÀÄÀËÒÃ¯É ÁÀ ÒÓÐÀÀËÃ¯É Õýðýâ õ¿¿õäèéí íàñàíä òîõèðîõ æèí áàãà áèø áà òóðààëûí áóñàä øèíæã¿é áàéâàë òýð õ¿¿õäèéã ÖÓÑ ÁÀÃÀÄÀËÒÃ¯É ÁÀ ÒÓÐÀÀËÃ¯É õýìýýí àíãèëíà. Тийм ч байсан эмнэлэгт хэвт¿¿лэх шаардлагатай Квашиоркорын бусад тийм байдлаас заавал ялгах нь тийм ч чухал биш. ¯¿íä íü: ¾ ¾ ÐÀÕÈÒ ÐÀÕÈÒÃ¯É Жишээ 16: Х¿¿хдийн рахитын ангиллын х¿снэгт ШИНЖ¯¯Д АНГИЛАЛ ЭМЧИЛГЭЭ (Хэвт¿¿лэхийн ºмнºх яаралтай эмчилгээг тодоор бичсэн. 11.) Дараах шинж¿¿дээс хоёр нь байвал: • Гавлын яс зººлºрсºн • “Сампингийн эрх”-ийн шинж • Булчингийн х¿чдэл суларсан • Õºõºº õºõºõ. ýìíýëýãò ÿàðàëòàé õýâò¿¿ëýõ õýðýãòýé. РАХИТГ¯Й . . Õ¿¿õäèéã òºìðººð ýì÷èëíý.2.

Алганы цайлтыг шалгахад бага зэргийн цайлт ажиглагдав. • Алганы цайлтыг ажигла. ЭМА т¿¿нд тураал ба цус багадалтыг шалгажээ. Биеийн температур 36. Тэр ямар нэгэн аюултай ерºнхий шинжг¿й. Ä àìèíäýìèéã ýì÷èëãýýíèé òóíãààð ºãíº. Õ¿¿õäýý íàð àãààðò ãàðãàõûã áîëîí 30 õîíîãèéí äàðàà äàâòàí ¿ç¿¿ëýõèéã ýõýä çºâëº. Ðахиттай õ¿¿õýä õ¿íä ºâ÷èíä ºðòºìòãèé áàéäàã. Сарнай халуурааг¿й. (Жишээ 17-г хар. Ðахитг¿й õ¿¿õäýä ñýðãèéëýõ òóíãààð Ä àìèíäýì ºãíº. Хэрэв та ºвчтэй х¿¿хдэд тураал ба цус багадалтыг ¿нэлж.) Жишээ 17: ¿злэгийн маягт дээрх тураал ба цус багадалтын хэсэг. Хувхай цагаан уу? Бага зэрэг цагаан уу? • Хоёр хºл хавантай эсэхийг шалга. Жин бага ____ Жин бага биш _9__ Цус багадалт ТОХИОДОЛ 3: Сарнай 9 сартай.8°C АСУУ: Х¿¿хэд ямар зовиуртай вэ? _суулгаíà_______ Анхны ¿злэг? _9 Давтан ¿злэг?__ ¯НЭЛ (Байгаа б¿х шинжийг дугуйл АНГИЛ ДАРАА НЬ ТУРААЛ БА ЦУС БАГАДАЛТЫГ ШАЛГА • Илт х¿нд тураалыг ажигла.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ ÐÀÕÈÒ Õ¿¿õäèéã ¿çýõýä äýýðõ 4 øèíæýýñ õî¸ð áóþó ò¿¿íýýñ îëîí øèíæ èëýðâýë òýð õ¿¿õäèéã ÐÀÕÈÒÒÀÉ ãýæ àíãèëíà. Тэр ханиалгааг¿й ба амьсгал саадтай биш. Õ¿¿õäýý íàð àãààðò ãàðãàõûã áîëîí ñýðãèéëýõ òóíãààð Ä àìèíäýì ºãºõèéã ýõýä çºâëº. Т¿¿ний чих ºвдººг¿й. • Х¿¿хдийн насанд тохирсон жинг тогтоо. 2 САРААС 5 Õ¯ÐÒÝËÕ ÍÀÑÍÛ ªÂ×ÒÝÉ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ¯ÇËÝÃÈÉÍ МАЯГТ НЭР: ____Сарнай___ НАС:9 сартай_ ЖИН: 7kg Биеийн тeмператур: 36. Тэр 5 хоног суулгасан ба шингэн алдалтын ангиллаар шингэн алдсан байна. Тэр суулгасан учир эмнэлэгт иржээ. ÐÀÕÈÒÃ¯É Õýðýâ õ¿¿õäýä ðàõèòûí íýã ë øèíæ èëýðñýí áóþó àëü íü ÷ èëðýýã¿é áîë ÐÀÕÈÒÃ¯É ãýæ àíãèëíà.56 - . . ЭМА т¿¿ний жинг насандаа тохирохыг шалгахад Сарнайгийн жин (7 кг) насандаа (9 сар) тохирч байв. Биеийн жин 7 кг.8С. ангилсан бол байгаа шинжийг дугуйлж ангиллыг ¿злэгийн маягт дээр тэмдэглэ.. Тэр илт х¿нд тураалын шинжг¿й байлаа. Тэр хоёр хºлºндºº хаванг¿й байлаа.

ÄÀÐÕËÀÀÆÓÓËÀËÒÛÍ ÒÎÂËÎË: ÍÀÑ ÂÀÊÖÈÍ Òºðºõ ¿åä 2 ñàðòàéä 3 ñàðòàéä 4 ñàðòàéä 8-11 ñàðòàéä 1 íàñ 2-6 ñàðòàéä 2 íàñòàéä ÁÖÆ ÑÕÕÒ-1 ÑÕÕÒ-2 ÑÕÕÒ-3 ÓÁ-1 ÓÁ-2 ÑÕÕÒ Ñàà-1 Ñàà-2 Ñàà-3 Ñàà-4 ÂÃ-1 ÂÃ-2 ÂÃ-3 Ñàà (давтан) ªíººäºõ õ¿¿хдэд сэргийлэх тарилга хийх хэрэгтэй юу.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ Á¯ËÝà 12 Х¯¯ХДИЙН ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН БАЙДАЛ ªвчтэй Б¯Х х¿¿хдийн эхээс ºвчний зовиурын тухай асууж. нас баралтын онцгой байдалтай газарт асуудал ноцтой бол (ºвчлºл эндэгдлийн 15%-аас дээш) улаанбурхны вакцины нэмэлт тунг 6 сартайд хийнэ. Тэмдэглэл: Хэрэв ºвчтэй х¿¿хдийн биеийн байдал сайн.57 - . аюултай ерºнхий шинжийг шалгаж. ¯ÍÝË. Х¿¿хэд 9 сар х¿рээг¿й байхад улаанбурханы ºвчлºл. Òóñ á¿ðèéã õèéëãýâýë çîõèõ íàñ íü áîëîõîä õ¿¿õäýä õèéõ ¸ñòîé òàðèëãûã õèé. ðàõèòыг шалгасны дараа х¿¿хдийн дархлаажуулаëтын байдлыг ШАЛГА. Õýðýâ õ¿¿õýä õýò íÿëõäàà ÿìàð íýã ñýðãèéëýõ òàðèëãà õèéëãýñýí áîë òýð õ¿¿õäèéí áèå òýð ºâ÷èíòýé ìàø ñàéí òýìöýõ ÷àäâàðòàé áîëîîã¿é áàéíà. амьсгал саадтай. тураал болон цус багадалт. халууралт. Энэ нь боломж гармагц 9 . ÀÍÃÈË õ¿ñíýãòýýñ äàðõëààæóóëàëòûí ìºðäºõ õóâààðèéã õàð. чихний ºвчин. эсвэл дараа тодорхой хугацаанд ирэх хэрэгтэй юу гэдгийг ШИÉД. ¾ ÄÀÐÕËÀÀÆÓÓËÀËÒÛÍ ÒÎÂËÎËÛÍ ÕÓÂÀÀÐÈÉà ÀØÈÃËÀ Õ¿¿õäèéí äàðõëààæèëòûí áàéäëûã øàëãàõäàà òà ººðèéí îðîíä ìºðäºæ áóé äàðõëààæóóëàëòûí õóâààðèéã àøèãëà. суулгалт. Õ¿¿õäèéí äàðõëààæóóëàëòûí áàéäëûã õýðõýí øàëãàõûã óíøèæ ëàâëà. ªâ÷òýé Á¯Õ õ¿¿õäýä äàðõëààæóóëàëòûí áàéäëûã øàëãà. Дараа нь бусад ºâ÷íèéã ШАЛГА. эмнэлэгт хэвт¿¿лэх шаардлагаг¿й байвал т¿¿ний дархлаажуулалтад эсрэг заалт байхг¿й гэсэн зарчмыг баримтал. ханиалга. Х¯¯ХДИЙН ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН БАЙДЛЫГ ШАЛГА. Ò¿¿í÷ëýí õ¿¿õýä àõëàõ íàñ õ¿ðòëýý ñýðãèéëýõ òàðèëãà õèéëãýõã¿é áîë òàðèëãààð ñýðãèéëýãäýõ ºâ÷íººð ºâ÷ëºõ àþóë èõýñíý.

Ýíý õ¿¿õýä äºðâºí äîëîî õîíîîä ýðãýí èðæ ñààãèéí òàðèëãûí íýìýëò òóí àâàõ ¸ñòîé. Íààíàäàæ 4 äîëîîí õîíîãîîñ õîéø ¿ëäñýí òóíã ºãíº. Ñààãèéí òàðèëãûã óóõ ¸ñòîé ñóóëãàëò ºâ÷òýé õ¿¿õä¿¿ä ¿çëýãèéí ¿åä ñààãèéí òàðèëãàà óóõ ó÷èðòàé áîëîâ÷ ¿¿íèéã æèíõýíý òóíä òîîöîõã¿é. õºõ¿¿ë õàíèàä. эмнэлэгт хэвтсэн х¿¿хд¿¿д. ñàõóó. Áóñàä á¿õ òîõèîëäîëä: Õýðýâ ºâ÷òýé õ¿¿õäèéí áèåèéí áàéäàë õàðüöàíãóé ñàéí. Õýðýâ øààðäëàãàòàé áîë. Õ¿¿õäèéã ýìíýëýãò õýâòñýí õîéíî ýìíýëãèéí àæèëòàí õ¿ëýýí àâàõ òàñàãò äàðõëààæóóëàõ ýñýõèéã øèéäâýðëýíý. Òýð õ¿¿õäèéã óëààíáóðõàí. Õýðýâ õ¿¿õäèéã ýìíýëýãò õýâò¿¿ëýõýýð áîë õ¿¿õäèéã õýâòýõèéí íü ºìíº äàðõëààæóóëàõã¿é. ¾ Õ¯¯ÕÄÝÄ ÑÝÐÃÈÉËÝÕ ÒÀÐÈËÃÓÓÄÛÍ ÝÑÐÝà ÇÀÀËÒ ÁÀÉÃÀÀ ÝÑÝÕÈÉà ÀÆÈÃËÀ Óðä íü ýð¿¿ë ìýíäèéí àæèëòíóóä ÿëàíãóÿà ºâ÷òýé ë áîë äàðõëààæóóëàëòûí ýñðýã çààëòòàé (õ¿¿õäèéã äàðõëààæóóëàõã¿é øàëòãààí) ãýæ áîäîæ áàéñàí.58 - . Äàðõëààæóóëàëòûí ýñðýã çààëò áîëîõ çºâõºí ãóðâàí íºõöºë áàéíà. Ýíý áîë äàðõëààæèëòààñ õîöðîîäîã ìóó äàäàë. Òýð ýõ ºâ÷òýé õ¿¿õäýý ýìíýëýãò àâ÷ èðýõ ãýæ õîëîîñ èðñýí áà äàðàà õ¿¿õäýý äàðõëààæóóëàëòàíä äàõèí àâ÷ èðíý ãýäýã òèéì ÷ àìàðã¿é áàéæ áîëíî. ¯¿íä: * * * ÄÎÕ-ûí õàëäâàðòàé õ¿¿õäýä ÁÖÆ òàðèëãà õèéõã¿é. Äàâòàí òàòàëòòàé áóþó òºâ ìýäðýëèéí òîãòîëöîîíû ººð èäýâõòýé ºâ÷òýé áîë ÑÕÕÒ-ã õèéõã¿é.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ сартайд хуваарьт тунг мºн ºгºх нэмэлт вакцин юм. ýìíýëýãò õýâò¿¿ëýõ øààðäëàãàã¿é áàéâàë ò¿¿íèé äàðõëààæóóëàëòàä ýñðýã çààëò áàéõã¿é ãýñýí çàð÷ìûã áàðèìòàë. Òàòàëòòàé áàéñàí áóþó õàìãèéí ñ¿¿ëèéí òóí ºãñºí 3 õîíîãò öîõèóëàëò áîëñîí õ¿¿õäýä ÑÕÕÒ2 áóþó ÑÕÕÒ3 õèéõã¿é. Òà õóâààðèéã á¿õýëä íü äàâòàõ õýðýãã¿é. с¿йрлийн голомт ба бослого ¿ймээнд нэрвэгдсэн нялхас зэрэг улаанбурхны эндэгдлийн аюул ихтэй б¿лг¿¿дэд энэ хуваарийг бас мºрдºнº. Áóñàä õ¿¿õä¿¿ä íü á¿ãä äàðõëààæóóëàãäñàí ýñýõýä èòãýëòýé áàéãàà ýñýõèéã ýõýýñ àñóó. Õýðýâ õ¿¿õýä òîâëîëûí íàñàíäàà äàðõëààæóóëàëòàä èðýýã¿é áîë òýð íàñ õ¿ðñíýýñ õîéø áîëîìæèéí ¿åä íýìýëò âàêöèíæóóëàëò õèéíý. . íóãàñíû ñàà. Èíãýæ îðîéòîæ õýâòýõýýñ çàéëñõèéíý. ýõýä ñòàôèëîêîêêèéí ýñðýã õîðã¿éñ¿¿ð òàðü. Á¿õ õ¿¿õýä îéíäîî õ¿ðýõýýñ ºìíº õèéëãýâýë çîõèõ á¿õ âàêöèíûã àâñàí áàéõ ¸ñòîé. Цагаачдын хотхонд буй нялхас. ªâ÷òýé áà òóðààëòàé õ¿¿õä¿¿äèéã òýäãýýð ºâ÷íèé ýñðýã äàðõëààæóóëàõ ìàø ÷óõàë áàéäàã. òàòðàí áóþó ñ¿ðüåýãýýð ºâ÷ëºõ àþóëä ºðòºõ áîëîìæ îëãîæ áàéíà. Òýä ºâ÷òýé õ¿¿õäèéã áóöààäàã áà ýõýä íü ýð¿¿ë áîëîõîîð íü àâ÷èð ãýæ õýëäýã.

Õ¿¿õäèéí íàñàíä íü òîâëîñîí òàðèëãóóä á¿ãä õèéãäñýí ýñýõèéã ìýä. ÑÕÕÒ áà óëààíáóðõíû òàðèëãûã õèé.5 kg Биеийн температур: 36°C АСУУ: Х¿¿хэд ямар зовиуртай вэ? _суулгаíà____ Анхны ¿злэг? _9 Давтан ¿злэг?__ ¯НЭЛ (Байгаа б¿х шинжийг дугуйл) АНГИЛ Х¯¯ХДИЙН ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН БАЙДАЛ БА АМИНДЭМИЙН ХАНГАЛТЫН БАЙДЛЫГ ШАЛГА.59 - Дараагийн вакцинд èðýõ: 5 сарын 12-íä (ºдºр) . Хэрэв х¿¿хэд дараа ирэх хэрэгтэй бол сар ºдрийг ¿злэгийн маягт дээр тэмлэглэ (Жишээ 18-ийг хар). ªíººäºð ÿìàð íýã òàðèëãà õèéëãýõ õýðýãòýé áîë äóãóéë.1 ªНªªДªР Х¯¯ХДЭД СЭРГИЙЛЭХ ТАРИЛГА ХИЙХ ЭСЭХИЙГ ШИИДЭХ. Õýðýâ õ¿¿õäèéã ýìíýëýãò õýâò¿¿ëýõã¿é áîë ºíººäºð õ¿¿õäýä ñýðãèéëýõ òàðèëãà õèéõ õýðýãòýéã ýõýä òàéëáàðëà. Õ¿¿õäèéí äàðõëààæóóëàëòûí òýìäýãëýëèéã äàðõëààæóóëàëòûí òîâëîëûí õóâààðüòàé õàðüöóóëàí ¿ç. Ñàà. Õýðýâ òà õ¿¿õäèéí íàñûã óðüä íü ìýäýõã¿é áîë íàñûã àñóó. Ýìíýëãèéí òýìäýãëýëýýñ õ¿¿õäèéí íàñûã ÕÀÐ. Õýðýâ ýõ õ¿¿õäèéí òàðèëãûí êàðòûã àâ÷ðààã¿é ãýæ õýëáýë: * * ßìàð òàðèëãóóä õ¿¿õýä õèéëãýñíèéã ýõýýñ àñóó. ªнººдºр хийх вакцинûг дугуйл __9__ ___9 _9____ _____ _____ БЦЖ СХХТ-1 СХХТ-2 СХХТ-3 СХХТдавтан __9_ ___9 _9___ _____ ____ _____ ______ Саа-1 Саа-2 Саа-3 Саа4 УБ-1 УБ-2 Саа давтан ____ __9__ __9__ ВГ-1 ВГ-2 ВГ-3 . Ýõ õýðýâ ÒÈÉÌ ãýâýë ºíººäºð ýìíýëýãò õ¿¿õäèéí êàðòûã àâ÷èðñàí ýñýõèéã àñóó. Óðüä íü õ¿¿õäýä õèéñýí á¿õ äàðõëààæèëòûã ¿çëýãèéí ìàÿãòààñ øàëãà. * * * * Õ¿¿õäèéíõýý êàðòûã àâ÷ ÿâàà áîë ¿ç¿¿ëýõèéã õ¿ñ.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ 12. Õýðýâ òàíä ÿìàð íýã ýðãýëçýý áàéâàë õ¿¿õäèéã äàðõëààæóóë. Ýõ ¿íýí çºâ ìýäýýëýë ºãñºí ýñýõèéã øèéäýõýä ººðèéí áîäëîî õýë. Õ¿¿õäèéí íàñíû òîâëîëûí äàãóó õàëäâàðò øàð. Õàìãèéí ñ¿¿ëä òàðèóëñàí ñýðãèéëýõ òàðèëãûí ºäðèéã áè÷. Õ¿¿õýä äàðõëààæóóëàëòûí êàðòòàé ýñýõèéã ýõýýñ ÀÑÓÓ. * Ýõýä òàðèëãûí êàðò ºã÷ õ¿¿õäýý ýìíýëýãò ¿ç¿¿ëýõ á¿ðòýý àâ÷èð÷ áàéõûã ò¿¿íýýñ õ¿ñ. Та х¿¿хдийн дархлаажуулалтын байдлыг шалгахдаа т¿¿ний урд хийлгэсэн вакцинûг тэмдэглэж ºнººдºр хийх ёстойг дугуйл. Жишээ 18: ¿злэгийн маягтын дархлаажуулалтын хэсэг. 2 САРААС 5 Õ¯ÐÒÝËÕ ÍÀÑÍÛ ªÂ×ÒÝÉ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ¯ÇËÝÃÈÉÍ МАЯГТ НЭР:__Онон_____ НАС:_4 сар ЖИНt: _5.

СХХТ-2. Ò¿¿í÷ëýí õ¿¿õäèéã õºõººð õîîëëîõ. Õýðýâ 6 ñàðààñ äýýø íàñòàé õ¿¿õýä ñ¿¿ëèéí 6 ñàð À àìèíäýì óóãààã¿é áàéâàë À àìèíäýìèéí íýã òóíã ýìíýëýãò ºã. àìèíäýìèéã ºãíº. À àìèíäýìèéã ñýðãèéëýëòýíä ºãºõ人 ñ¿¿ëèéí 6 ñàð óóñàí ýñýõèéã íü àñóóõ õýðýãòýé. 12.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ ТОХИОЛДОЛ 4: Онон 4 сартай. Саа-3. ВГ-2 эдгээрийг хийлгэсэн байв.60 - . ¯çëýãèéí Ìàÿãòàä À àìèíäýìèéí õàíãàëòûí í¿äèéã äóãóéë. íàñ áàðàëò áóóðóóëäàã ãýæ À àìèíäýìèéí äóòàëòàé íóòàãò õèéñýí ñóäàëãààãààð íîòîëñîí áàéíà. Ононгийн дархлаажуулалтын байдлыг шалгахад: тэр БЦЖ. 6 ñàðààñ 5 õ¿ðòýëõ íàñíû á¿õ õ¿¿õýä 6 ñàð òóòàìä íýã òóí À àìèíäýì óóõ ¸ñòîé. ВГ-1. Т¿¿ний шингэн алдалтыг ШИНГЭН АЛДАЛТГ¯Й гэж ангилав. 6 ñàðààñ õîéø À àìèíäýìýýð áàÿëàã íýìýãäýë õîîëîíä îðóóëñíààð À àìèíäýìèéí äóòëààñ ñýðãèéëæ áîëíî. óóøãèíû õàòãàëãàà áîëîí áóñàä ºâ÷òýé õ¿¿õä¿¿äýä À àìèíäýì ºãíº. õýðýâ À àìèíäýìèéí õàíãàëò ìóó áàéâàë ǪÂÕªÍ ýäãýýð ºâ÷íèé ýì÷èëãýýíä õýðýãëýõ õýðýãòýé.2 À ÀÌÈÍÄÝÌÈÉÍ ÕÀÍÃÀËÒÛÍ ÁÀÉÄËÛà ØÀËÃÀ A àìèíäýìèéã ºâ÷íèé ýì÷èëãýý áîëîí ñýðãèéëýëòýíä õýðýãëýäýã. * Óëààíáóðõàí áóþó õ¿íä òóðààëûí ýì÷èëãýýíä õýðýãëýíý. Õ¿¿õäèéí êàðòàíä À àìèíäýì óóëãàñàí ºäðèéã òýìäýãëý. À àìèíäýìýýð õàíãàõ íü õ¿¿õäèéí ýíäýãäýë. * À àìèíäýì óóñàí ñ¿¿ëèéí õóãàöààã òýìäýãëýñýí ýñýõèéã õàð. Ñ¿¿ëèéí 6 ñàð À àìèíäýì óóãààã¿é áàéñàí ÷ ºãºõ õýðýãã¿é. Õ¿¿õäèéí À àìèíäýìèéí õàíãàëòûí áàéäëûã øàëãà: Õ¿¿õäèéí íàñûã òîäîðõîéë. СХХТ1. * Õýðýâ õ¿¿õýä ñ¿¿ëèéí 6 ñàð óóãààã¿é áàéâàë íýã òóíã óóëãà. 6 ñàðààñ 5 õ¿ðòýëõ íàñíû á¿õ õ¿¿õäýä À àìèíäýì ºãñíººð À àìèíäýìèéí äóòëààñ á¿ðýí ñýðãèéëæ ÷àäíà. Ǻâõºí 6 ñàðààñ äýýø íàñòàé õ¿¿õä¿¿äýä À Õ¿¿õäèéí êàðòûã õàð. À àìèíäýìèéã óëààíáóðõàí áóþó õ¿íä òóðààëûí ýì÷èëãýýíä õýðýãëýõýä ãîëëîí àíõààð÷. * À àìèíäýìèéí äóòëûí ñýðãèéëýëòýíä õýðýãëýíý. Саа-2. ̺í óæèã ñóóëãàëò. Саа-1. Ýìíýëýãò ºâ÷íèé óëìààñ èðæ ¿ç¿¿ëýõýä íü õýçýý õàìãèéí ñ¿¿ëä À àìèíäýì óóñíûã íü øàëãàõ áîëîìæòîé þì. òóðààë. . Т¿¿нд аюултай ерºнхий шинж байхг¿й.

халууралт. Тэмдэглэл: В Тºлºвлºгººгººр шингэн сэлбэж аюултай шинж¿¿дийг арилгахад эмнэлэгт удаан хэвтэх шаардлагаг¿й. аюултай ерºнхий шинжийг шалгаж. дадлага ба эмнэлз¿йн бîдлогын дагуу бусад аливаа ºвчн¿¿дийг ¿нэлж. äàäëàãà áà ýìíýëç¿éí áîäëîãûí äàãóó áóñàä àëèâàà ºâ÷í¿¿äèéã ¿íýëæ ýì÷èë. ҮНЭЛ. ханиалга. суулгалт. цус багадалт. Òà ýì÷èëæ ÷àäàõã¿é àëèâàà ºâ÷òýé õ¿¿õäèéã ýìíýëýãò õýâò¿¿ëýõýýð èëãýý. ¯НЭЛ. Õ¿¿õýä àðüñíû õàëäâàðòàé. ¯¿íä: АЮУЛТАЙ ЕРªНХИЙ ШИНЖИЙН АЛЬ НЭГ НЬ ИЛЭРСЭН Х¯¯ХДИЙГ ¿¿сгэгчийн эсрэг тохирох эмийн эхний тун ба бусад яаралтай эмчилгээ хийсний дараа ЭМНЭЛЭГТ ХЭВТ¯¯ЛНЭ гэдгийг сана. Æèøýýëáýë. АНГИЛ х¿снэгтийн ñ¿¿ë÷èéí í¿ä õ¿¿õäýä áàéæ áîëîõ áóñàä àëèâàà ºâ÷í¿¿äèéã ¿íýëýõèéã òàíä ñàíóóëæ áàéíà. Ýñâýë òà ¿íýëãýýíèé ÿâöàä ò¿¿íä ººð ºâ÷íèéã àæèãëàäàã. Та эмчилж чадахг¿й аливаа ºвчтэй х¿¿хдийг эмнэлэгт хэвт¿¿лэхээр ИЛГЭЭ. АНГИЛ х¿ñíýãòèéí хамгийн доод н¿дэнд чухал сануулга байгаа. Ýíý ñàíóóëãà òàíä ÿìàð íýã àþóëòàé åðºíõèé øèíæòýé õ¿¿õäèéã ÿàðàëòàé ýì÷ëýõ áà õýâò¿¿ëýõèéã ñàíóóëæ áàéíà.61 - . Òà ººðèéí ìýäëýã. Òýð õ¿¿õýä àþóëòàé åðºíõèé øèíæòýé áîëîâ÷ ãîë øèíæ¿¿ä áàéõã¿é. çàãàòíóóðòàé áóþó õ¿ç¿¿íèé áóë÷èðõàéíóóä õàâäñàí ãýæ õýëæ áîëíî. тураал. ðàõèò болон х¿¿хдийн дархлаажуулатын байдлыг шалгасны ДАРАА БУСАД ªВЧНИЙГ ¯НЭЛ Та ººрийн мэдлэг.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ Á¯ËÝà 13 БУСАД ªВЧНИЙГ ¯НЭЛЭХ ªвчтэй Б¯Х х¿¿хдийн эхээс ºвчний зовиурын тухай асууж. ¯ÍÝË. ЭМЧИЛ. õ¿íä ºâ÷íèé àíãèëàë áàéõã¿é áàéõ íü ò¿ãýýìýë áóñ áîëîâ÷ áîëîìæòîé þì. амьсгал саадтай. чихний ºвчин. ÀÍÃÈË õ¿ñíýãò ºâ÷òýé õ¿¿õäèéí á¿õèé ë ºâ÷èíä ÷èãëýãäýýã¿é áîëîõîîð òà îäîî ýõèéí õýëñýí áóñàä ºâ÷í¿¿äèéã ¿íýëíý. .

62 - ___________________ .Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ – .

63 - .___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ III ХЭСЭГ НЭГ ДОЛОО ХОНОГООС ХОЁР САР ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ӨВЧНИЙГ ҮНЭЛ. АНГИЛ .

Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ .64 - ___________________ .

ÍßÐÀÉ Õ¯¯ÕÝÄ õ¿ñíýãòýíä íÿðàéã ¿íýëæ. Ýíý íü áóñàä õºõ¿¿ë áîëîí áàãà íàñíû õ¿¿õäèéíõòýé õýìæýýãýýð èæèë áîëîâ÷ íÿðàé õ¿¿õäèéã ¿íýëýõ ºâºðìºö øèíæ¿¿äèéã òóñãàñàí. Амьдралын эхний долоо хоногт шарлалт ºвºрмºц эмчилгээ шаардана. Эäãýýð òóñãàé çààâðóóäûã Б¿лэг 30-д çààñàí.) . ЭМЧИЛ х¿снэгтэнд багтана. (Õàâñðàëòàíä ¿злэгийн ìàÿãò áèé. Т¿¿нчлэн уушгины хºгжил дутмагаас амьсгалын хямралтай байж болно. ургийн халдвар болон тºрºлтийн гэмтэлтэй байж болно. ангилах явц нь 2 сараас 5 нас х¿ртэлх насны ºвчтэй х¿¿хэдтэй ажиллахтай маш тºстэй. Б¿х шатëàë ªВЧТЭЙ НЯРАЙ Х¯¯ХДИЙГ ¯НЭЛ. ýì÷ëýõ íü çàðèì òàëààð ÿëãààòàé. Нярай х¿¿хд¿¿д б¿тэлт. 2 сараас 5 х¿ртэлх насны х¿¿хдийн ºвчний тухай таны сурсан з¿йл нярай х¿¿хдэд их тустай байх болно. ýì÷ëýõ ºâºðìºö øèíæ¿¿äèéã òóñãàñàí. Íÿðàé õ¿¿õäýä çîðèóëàãäñàí òóñãàé ¿çëýãèéí ìàÿãò áàéäàã. Ýäãýýð òóñãàé çààâðóóä íü ÍßÐÀÉ Õ¯¯ÕÝÄ õ¿ñíýãòèéí äîð áàéðëàх äàâòàí ¿çëýãèéí í¿äí¿¿äýä áèé.65 - . Эдгээр б¿х шалтгаанаас 1 долоо хоног х¿ртэлх насны нярай х¿¿хдийн эмчилгээ 1 долоо хоногоос 2 сар х¿ртэлх насны х¿¿хдийнхээс ялгаатай байдаг. õàëóóðàõ áóþó áèåèéí õàëóóí áóóðàõ çýðýã çºâõºí åðºíõèé øèíæ èëýðäýã. Àìüäðàëûí ýõíèé äîëîî õîíîãò íÿðàé õ¿¿õýä èõýâ÷ëýí òºðºëòòýé õîëáîîòîé õ¿íäðýë¿¿ä áîëîí ºâºðìºö ìåíåæìåíò øààðäàõ ýìãýãýýð ºвчилдºг. Íÿðàé õ¿¿õäèéí ºâ÷íèéã àíãèëàõäàà òýäíèé ºâºðìºö îíöëîãèéã çààâàë òîîöîõ ¸ñòîé. Íÿðàé õ¿¿õäèéí ºâ÷íèé çîâèóðûã ýõýýñ àñóóíà. Ýíý õ¿ñíýãòèéã íýã äîëîî õîíîã õ¿ðòýëõ íàñíû íÿðàé õ¿¿õäýä àøèãëàõã¿é. Òýä íÿíãèéí õàëäâàðààð ºâ÷èëæ ò¿ðãýí çóóð íàñ áàðæ áîëíî. Öýýæíèé õàíà íèìãýí ó÷èð öýýæ 纺ëºí õîíõîëçîõ íü õýâèéí ¿çýãäýë þì. Õýðýâ äàâòàí ¿çëýã áîë äàâòàí ¿çëýãèéí òóñãàé çààâðóóäûí äàãóó àæèëëàíà. Ýíý àñóóäëààð àíõàí áîëîí äàâòàí ¿ç¿¿ëæ áóéã òîãòîîíî. àíãèëæ. ургийн ус урьтаж гарснаас ¿¿дсэн ¿жил. Íÿðàé õ¿¿õäýä èõýâ÷ëýí õºäºë㺺í ìóóäàõ. Нярайг ¿нэлэх. АНГИЛ. àíãèëæ. Èéìýýñ íÿðàé õ¿¿õäèéã ¿íýëæ.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ Б¯ЛЭГ 14 ¯НЭЛЭХ БА АНГИЛАХ ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ Та энэ хэсгээс 1 долоо хоногоос 2 сар х¿ртэлх насны нярай х¿¿хдийг ¿нэлэх ба нярайн ºвчнийг ангилах тухай олж мэднэ.

ÀÍÃÈË Нярай х¿¿хдийн ºвчний зовиурыг эхээс асуу Хэрэв АНХНЫ ¯ЗЛЭГ бол доорх дарааллын дагуу ажиллана. Эхэд зºâëº (VI хэсэг) . хооллолтын байдлыг ангил. Бусад шинжийг ¿нэл Дараа нь: Эмчилгээг тогтоо (IV хэсэг). нярайн ºвчнийг ангил АСУУ: Нярай суулгаж байна уу? Хэрэв суулгаж байвал: • Суулгаттай холбоотой бусад шинжийг ¿нэл.) Нянгийн халдвар байж болзошг¿йг ШАЛГАЖ. Дархлаажуулалтын байдлыг шалгаж.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ ªВЧТЭЙ НЯРАЙ Õ¯¯ÕÄÈÉà ¯ÍÝË.66 - . • Нярайн ºвчнийг ангил Хооллолтын бэрхшээл буюу тураал байгаа эсэхийг шалгаж. (Хэрэв давтан ¿злэг бол VII хэсэгт байгаа давтан ¿злэгийн тусгай зааврын дагуу зºâëºãºº ºã. сэргийлэх тарилга ºíººäºð хийх хэрэгтэй эсэхийг шийд. Нярайг эмчил (V хэсэг).

Õºõººð õîîëëîëòûí ¿íýëãýý ýíä îðох áîëíî.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ Б¯ЛЭГ 15 НЯРАЙ Х¯¯ХДИЙН ªÂ×ÍÈÉà ¯НЭЛЭХ. • Нярай х¿¿хэд татсан уу? Олширсон бол дахин тоол. Õýðýâ õ¿¿õýä ñóóëãàëòòàé áîë øèíæ òýìäã¿¿äýýñ õàìààð÷ ¿íýë. хооллолтын бэрхшээл буюу тураал. тэмтэр. • Чих булагтсан эсэхийг ажигла. ∗ Нянгийн халдвар áàéæ болзошг¿йí шинж¿¿äèéã øàëãà. ∗ Ñóóëãàëòûí òàëààð àñóó. ангилах шатлалыг доорх дарааллаар хийнэ. ТЭМТЭР: • Амьсгалыг нэг минутанд тоол.) • Арьсны идээт цэвр¿¿г ажигла.Тэдгээр нь олон буюу х¿нд байна уу? • Нярай унтаарсан буюу ухаанг¿й эсэхийг хар. 15.Улайлт арьс руу тэлсэн ¿¿? • Халууныг хэмж. ∗ Íÿðàéí äàðõëààæóóëàëòûí áàéäëûã øàëãà. • Хамар сарталзахыг ажигла.67 - . • Зулай чинэрснийг ажигла. Íÿðàéí øèíãýí àëäàëòûã àíãèë. АНГИЛАХ ªвчтэй нярай х¿¿хдийг анхны ¿злэгийн ¿ед ¿нэлж. Äàðàà íü èëð¿¿ëñýí øèíæ¿¿ääýý òóëãóóðëàí íÿðàé õ¿¿õäèéí ºâ÷íèéã àíãèë. .Улайсан буюу идээтэй байна уу? . (Эсвэл халуурсан буюу биеийн халуун буурсан эсэхийг барьж ¿з. Óæèã áîëîí öóñàí ñóóëãàëòòàé áàéâàë ìºí àíãèë. дархлаажуулалтын байдал. • Х¿йг ажигла: . • Нярайн хºдºлгººнийг ажигла. • Яраглаж амьсгалахыг ажигла.Хºдºлгººн хэвийнхээсээ бага байна уу? НЯРАЙ Х¯¯ХЭД ТАЙВАН БАЙХ ЁСТОЙ Нярайн ºвчнийг íÿíãèéí õàëäâàð байж болзошг¿йн х¿снэгтээр АНГИЛ Дараа нь суулгаж байгаа эсэхийг АСУУ. .1 НЯРАЙ Х¯¯ХДÝÄ НЯНГИЙН ХАЛДВАР БАЙЖ БОЛЗОШГ¯ЙГ ШАЛГАХ ªвчтэй Б¯Х нярай х¿¿хдэд нянгийн халдвар байж болзошг¿йг ШАЛГА НЯНГИЙН ХАЛДВАР БАЙЖ БОЛЗОШГ¯ЙГ ШАЛГА АСУУ: АЖИГЛА. ∗ Áóñàä ºâ÷íийг ¿íýë. . • Цээж х¿чтэй хонхолзохыг ажигла. Õýðýâ òà íÿðàéã ÿàðàëòàé õýâò¿¿ëýõ øàëòãààí èëð¿¿ëñýí ÷ ¿íýëãýýã ¿ðãýëæë¿¿ëíý. бусад шинж¿¿дийг ШАЛГА. Äàðàà íü õîîëëîëòûã àíãèë. чагна. ∗ Õîîëëîëòûí áýðõøýýë áîëîí òóðààëûã (áàãà æèíã) øàëãà. Õàðèí õºõººð õîîëëîëòûí ¿íýëãýý öàã øààðääàã òóë îðõèæ áîëíî. ЧАГНА.

áèåèéí õàëóóíûã õýìæèíý. Íÿðàé õ¿¿õýä óóøãèíû õàòãàëãàà. Õºõ¿¿ë áîëîí áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí öýýæ õîíõîëçîõûã àæèãëàäàãòàé àäèë àæèãëà. Íÿðàé õ¿¿õýä èë¿¿ ò¿ðãýí àìüñãàëäàã. ¯¿íèé äàðàà õ¿¿õýä óíòàà áóþó óõààíã¿é ýñýõèéã õàðæ áîëîõ áà õ¿¿õäèéí õºäºë㺺íèéã àæèãëàíà. íýí ÿëàíãóÿà õ¿íä õàëäâàðûí øèíæ òýìäã¿¿äèéã ýðæ õàéíà. ¾ АСУУ: Х¯¯ХЭД ТАТСАН УУ? Ýíý àñóóëòûã ýõýýñ àñóóíà. õàìðûí óãàëç ñàðòàëçàõ. Íÿðàé õ¿¿õäèéã òàéâàí áàéëãàæ.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ Ýíý ¿íýëãýýã ºâ÷èëñºí íÿðàé õ¿¿õýä á¿ðò õèéõ áà íÿíãèéí õàëäâàðûí. Ýíý ¿åä õ¿¿õýä èõýâ÷ëýí ñýðíý. Öýýæ õ¿÷òýé õîíõîëçîõ íü óóøãèíû õàòãàëãààíû øèíæ áºãººä íÿðàé õ¿¿õäýä íîöòîé õ¿íä øèíæ þì. ОЛШИРСОН БОЛ ДАХИН ТООЛ. õàðàõàä àìàðõàí òàíèãäàíà. Õàìàð ñàðòàëçàõ ãýäýã íü íÿðàé õ¿¿õýä àìüñãàë àâàõ ¿åä õàìðûí óãàëç òýëýãäýõèéã õýëíý. ¿æèë. Ýð¿¿ë íÿðàé õ¿¿õäèéí àìüñãàëûí äàâòàìæ íýã ìèíóòàíä 50-ñ äýýø áàéõ íü ýëáýã áîëîâ÷ 60 áà ò¿¿íýýñ äýýø áàéõ íü íÿðàéí àìüñãàë îëøèðñíûã èëýðõèéëíý. Äàðààãèéí õýäýí øèíæèéã ¿íýëýõèéí òóëä õ¿¿õäèéã ºðãºæ õóâöñûã òàéëàí á¿õ áèåèéí àðüñûã ¿çýæ. ¾ ЦЭЭЖ Х¯ЧТЭЙ ХОНÕОЛЗОХ ШИНЖИЙГ АЖИГЛА. õ¿ñíýãòèéí äàðààëëààð ¿íýëýõ íü ÷óõàë. ÿðàãëàõûã àæèãëàõ ¿åä õ¿¿õýä çàéëøã¿é òàéâàí áàéõ øààðäëàãàòàé áºãººä óíòàæ áàéæ ÷ áîëíî. Б¿х нярай х¿¿хдэд нянгийн халдвар байж болзошг¿йг шалгана. Õýðýâ àìüñãàëûí òîî àíõ òîîëîõîä 60 áà ò¿¿íýýñ äýýø áîë äàâòàí òîîëíî.68 - . Öýýæ õ¿÷òýé õîíõîëçîõ ¿åä öýýæ ã¿íçãèé õîíõîëçîæ. Àìüñãàëûí òîîã õºõ¿¿ë áîëîí áàãà íàñíû õ¿¿õäýä òîîëäîãòîé àäèë òîîë. Ãýâ÷ íÿðàéí öýýæíèé õàíà 纺ëºí ó÷èð öýýæ áàãà çýðýã õîíõîëçîõ íü õýâèéí þì. öýýæ õîíõîëçîõ. ¾ ХАМАР САРТАЛЗАХЫГ АЖИГЛА. Íÿðàéí àìüñãàëûí äàâòàìæ æèãä áóñ ó÷èð ýíý íü ÷óõàë þì. . Ýõíèé 4 øèíæ¿¿ä áîëîõ àìüñãàë òîîëîõ. ìýíýí çýðýã íÿíãèéí õ¿íä õàлäâàðààð ºâ÷èëæ ìàø ò¿ðãýí íàñ áàðæ áîëíî. Íÿðàé õ¿¿õýä àìüñãàëàà õýäýí ñåêóíä çîãñîîæ äàðàà íü ò¿ðãýí ò¿ðãýí àìüñãàëäàã. ¾ АЖИГЛА: АМЬСГАЛЫГ НЭГ МИНУТАНД ТООЛ. Õýðýâ õî¸ð äàõü óäààä àìüñãàëûí òîî 60 áà ò¿¿íýýñ äýýø áîë íÿðàéí àìüñãàë îëøèðñîíä òîîöíî.

õºíãºí òîäîðõîéëîãäîíî. ¾ ТЭМТЭР: ХАЛУУНЫГ ХЭМЖ (ЭСВЭЛ ХАЛУУРСАН БИЕИЙН ХАЛУУН БУУРСНЫГ ТЭМТЭРЧ ¯З. Íýìæ õýëýõýä õàëóóðàëò íü íÿíãèéí õ¿íä õàëäâàðûí öîðûí ãàíö øèíæ òýìäýã ÷ áàéæ áîëíî. Чихнээс булаг гарах нь халдварын шинж юм. (õ¿é èõýâ÷ëýí íýã äîëîî õîíîãòîéä öºãëºäºã.5 õýìýýñ (øóëóóí ãýäñýíä 36 õýìýýñ) äîîø áóóð÷ áîëíî.) БУЮУ Àìüäðàëûí ýõíèé 2 ñàðä õàëóóðàëò (ñóãàíû õàëóóí 37. Íÿðàé õ¿¿õäèéí òîëãîéí ÿñíóóäûí óóëçâàðààð îðøèõ ÿñã¿é õýñãèéã çóëàé ãýíý. Àìüñãàë ãàðãàõàä 纺ëºí. .5 õýìýýñ äýýø ýñâýë øóëóóí ãýäýñíèé õàëóóí 38 õýìýýñ äýýø) õîâîð òîõèîëääîã. Íÿðàéí òîëãîéã áîñîî áàéðëàëä áàðèíà. Õýðýâ óëàéëò õýâëèéí õàíà ðóó ò¿ðæ îðñîí áîë õ¿íä õàëäâàð ãýæ ¿çíý. òýìòýð÷ ¿çíý.) Õ¿éí óëàéëò õèð çýðýã òàðõñàíààñ ºâ÷íèé õ¿íä. Õ¿¿õýä óéëààã¿é áàéõ ¸ñòîé. Õàëäâàðûí ¿åä íÿðàé õ¿¿õäèéí áèåèéí õàëóóí 35. áîãèíî àâèà ñîíñîãäîõûã ÿðàãëàæ àìüñãàëàõ ãýíý. ЧАГНА. Äàðàà íü çóëàéã àæèãëàæ. ¾ ЧИХНЭЭС БУЛАГ ГАРЧ БУЙ ЭСЭХИЙГ АЖИГЛА. ¾ ЗУЛАЙ ЧИНЭРЭЛТИЙГ АЖИГЛА. Àìüñãàë ñààäòàé ¿åä ÷ ÿðàãëàñàí àìüñãàë ¿¿ñäýã.69 - .___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ Õàìðûí óãàëç õýâèéí ¾ Àìüñãàë àâàõ ¿åä õàìðûí óãàëç ñàðòàëçàæ áàéíà ЯРАГЛАЖ АМЬСГАЛАХЫГ АЖИГЛА. ¾ Х¯ЙГ АЖИГЛА: УЛАЙСАН БУЮУ ИДЭЭ ГАРЧ БАЙНА УУ? УЛАЙЛТ АРЬСРУУ Т¯РСЭН ¯¯? Õ¿éí ¿ç¿¿ð áàãà çýðýã óëàéñàí áóþó õ¿éíýýñ èäýý ãàð÷ áàéæ áîëíî. Нярайн чихний дотор талыг сайн ажигла. Áèåèéí õàëóóí áóóðàõûã ãèïîòåðìè ãýíý. Õýðýâ íÿðàé õ¿¿õýä õàëóóð÷ áàéâàë íÿíãèéí õ¿íä õàëäâàð áàéæ áîëçîøã¿é þì. Õýðýâ çóëàé äýýø îâîéæ ÷èíýðñýí áîë õ¿¿õýä ìýíýíãýýð ºâ÷èëñºí áàéæ áîëíî.

Ýõ íü õ¿¿õýäòýéãýý ÿðèõ áóþó 纺ëºí ñýãñðýõ. Òýð ñààòëûí áàéäàëòàé áàéæ áîëîõ áºãººä ò¿¿íèé òàéâàí áàéäëûã àëäàãäóóëñàí ÷ ñýðýõã¿é áàéæ áîëíî. Õýðýâ ¿çëýãèéí ¿åä õ¿¿õýä ñýðýõã¿é áîë õ¿¿õäýý ñýðýýõèéã ýõýýñ õ¿ñ. Õýðýâ àðüñààð èäýýò òóóðàëòóóä ãàðñàí áîë îëîí. Õ¿¿õäýä áàéãàà øèíæ òýìäã¿¿äèéã õ¿ñíýãòýíä áàéãàà øèíæ¿¿äòýé õàðüöóóëæ. ò¿¿íä õàíäàæ ÿðèõàä õàðèó ¿ç¿¿ëýõã¿é.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ Õýðýâ õàëóóíû øèë áàéõã¿é áîë õ¿¿õäèéí õýâëèé äýýð áîëîí ñóãàíä ãàðàà òàâüæ õàëóóðñàí áóþó õýâèéí áóñ õºðñíèéã òîäîðõîéëíî. Íÿðàé õ¿¿õýä óõààíã¿é áîë îãò ñýðæ ÷àäàõã¿é áºãººä õ¿¿õäýä õ¿ðýõ. ¯íýëãýýíèé ÿâöàä õ¿¿õäèéí õºäºë㺺íèéã àæèãëà. òîõèðîõ àíãèëëûã ñîíãî. Óíòààðñàí áàéäàëòàé íÿðàé õ¿¿õýä ñýðýõ ¸ñòîé ¿åäýý ÷ ñýðæ ÷àäàõã¿é. ¾ АЖИГЛА: АРЬСААР ИДЭЭТ ТУУРАЛТУУД БАЙГАА ЭСЭХ. Àðüñíû èäýýò òóóðàëòóóä ãýæ óëààí толбо б¿хий èäýý àãóóëñàí öýâð¿¿ã õýëíý. 15. òîëãîéãîî õýä õýä ýðã¿¿ëäýã. .70 - . Îëîí áîëîí õ¿íä èäýýò òóóðàëò íü íÿíãèéí õ¿íä õàëäâàðòàéã èëýðõèéëíý. ñýð¿¿í ¿åäýý ÷ õºõ¿¿ë áîëîí áàãà íàñíû õ¿¿õä¿¿ä øèã òýäýí ð¿¿ èõýâ÷ëýí õàðöàà òºâëºð¿¿ëäýãã¿é. ýõ áóþó ýìíýëãèéí àæèëòíóóä ò¿¿íä õàíäàí ÿðèõàä.2 ªВЧИЛСªН Х¯¯ХЭД Б¯РТ НЯНГИЙН ХАЛДВАРЫГ АНГИЛ ªвчилсºн б¿х нярай х¿¿хдэд нянгийн халдварыг ангил. ýðãýí òîéðîí íü óëàéñàí èäýýò òóóðàëòûã õ¿íä ãýíý. ¾ АЖИГЛА: НЯРАЙН ХªÄªËêªÍ ЯМАР БАЙНА? ժĪËêªÍ ЕРДИЙНХªªС БАГАССАН УУ? Îéðîîñ àæèãëàõàä. õýâèéí ¿åä ñýð¿¿í áàéãàà íÿðàé õ¿¿õýä íýã ìèíóòàíä ãàð õºëºº íèëýýä õýäýí óäàà õºäºëãºæ. ¾ АЖИГЛА: НЯРАЙ Х¯¯ХЭД УНТААРСАН БУЮУ УХААНГ¯Й БАЙНА УУ? Íÿðàé õ¿¿õýä èõýíõ öàãàà óíòàæ ºíãºðººäºã áºãººä ýíý íü ºâ÷íèé øèíæ áèø þì. Нянгийн халдварын 2 ангилал байдаг: НЯНГИЙН Х¯НД ХАЛДВАР БАЙЖ БОЛЗОШГ¯Й ба ХЭСЭГ ГАЗРЫН ХАЛДВАР (Жишээ 19-г хар. öººíèéã òîãòîîíî. ýñâýë òàíûã àëãàà òàøèõàä õ¿¿õýä ñýðæ áóé ýñýõèéã àæèãëàæ õàð. V ба VI хэсг¿¿дээс эдгээр ангиллаар ангилсан нярай х¿¿хдийн ºâ÷íèé эмчилгээг сонгох. Ñýð¿¿í áàéäàë ¿ðãýëæèëæ áóéã àæèãëà. ТЭД ОЛОН БУЮУ Х¯НД ¯¯? Õ¿¿õäèéí á¿õ áèåèéí àðüñûã ¿ç. Òîì õýìæýýòýé. эмчлэх талаар уншаарай. Ýð¿¿ë íÿðàé õ¿¿õýä.) Та IV.

Íÿðàé õ¿¿õäýä íÿíãèéí õàëäâàð ò¿ðãýí äààìæèð÷ áîëíî. ³ Цусны чихэр багасахаас сэргийлж эмчил. ÍßÍÃÈÉÍ ÕÀËÄÂÀÐ ÁÀÉÆ ÁÎËÇÎØïÉÍ àëü íýã øèíæ èëýðñýí íÿðàé õ¿¿õäèéã ýìíýëýãò ÿàðàëòàé èëãýýíý. .5° C* буюу дээш) эсвэл халуун буух (35.5° C* буюу х¿йтэн ) • Арьсанд олон х¿нд идээт цэвр¿¿тэй • Унтаарсан буюу ухаанг¿й • Х¿й улайсан буюу идээ гарсан • Арьсны идээт цэвр¿¿тэй.71 - . ³ Эмнэлэгт ЯАРАЛТАЙ хэвт¿¿л**. ХЭСЭГ ГАЗРЫН НЯНГИЙН ХАЛДВАР ³ ¯¿сгэгчийн эсрэг эмийн эхний тунг булчинд тарь. ³ ¿¿сгэгчийн эсрэг тохирох эмийг уулга. ̺í õýñýã ãàçðûí õàëäâàðûã ãýðòýý ýì÷èëæ. Íÿðàé õ¿¿õýä áèåèéí äóëààíàà õàäãàëàõ ÷àäâàðã¿é áàéäàã. * Энэ нь суганы халуун. ³ 2 хоноод давтан ¿з¿¿л.5° C-аар ил¿¿ байна. зºвлº. ** Хэрэв хэвт¿¿лэх боломжг¿й бол “Х¿¿хдийн ªвчíий Цогц Менежмент. Шулуун гэдэсний халуун ойролцоогоор 0. ªâ÷òýé íÿðàé õ¿¿õäèéã äóëààí áàéëãàõûã ýõýä çºâëºõ íü ìàø ÷óõàë. Õ¿¿õýä óóøãèíû ¿ðýâñýë. ³ Хэсэг газрын халдварыг гэрээр эмчлэхийг эхэд заа. ìýíýíòýé áàéæ áîëíî.) Дараах шинж¿¿дээс нэг нь байвал: • Татах • Амьсгал олшрох (1минутанд 60 НЯНГИЙН Х¯НД буюу олон) ХАЛДВАР • Цээж х¿чтэй хонхолзох БАЙЖ БОЛЗОШГ¯Й • Хамар сарталзах • Яраглаж амьсгалах • Чихнээс булаг гоожих • Зулай тºмбийх • Х¿й улайж арьс руу тэлэх • Халууралт (37. ¯¿сгэгчийн эсрэг òîõèðîõ эмèéã ãýðò íü 5 õîíîã óóëãàíà. Ýäãýýð õàëäâàðóóäûã íÿðàé õ¿¿õäýä ÿëãàí ñàëãàõàä õýö¿¿ áºãººä èíãýæ ÿëãàí ñàëãàõ ÷ øààðäëàãà áàéäàãã¿é þì. Ǻâõºí áèåèéí õàëóóí áóóðàõ íü íÿðàé õ¿¿õäèéã ¿õýëä õ¿ðãýæ áîëíî.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ Жишээ 19: Íÿíãèéí õàëäâàð áàéæ áîëçîøã¿éí àíãèëàë. àñàð÷ ñóâèëíà. Ýìíýëýãò ÿàðàëòàé èëãýýõèéí ºìíº àíòèáèîòèêèéí ýõíèé òóíã áóë÷èíä òàðèõ áà öóñíû ÷èõýð áàãàñàõààñ ñýðãèéëýõ ýì÷èëãýýã õèéíý. ³ Нярайг гэрээр асрахыг эхэд зааж. ШИНЖ¯¯Д АНГИЛАЛ ЭМЧИЛГЭЭ (Хэвтэхийн ºмнºх яаралтай эмчилгээг тод хараар бичнэ. ³ Эмнэлэгт очих замд х¿¿хдээ яаж дулаан авч явахыг зºвлº. ÕÝÑÝà ÃÀÇÐÛÍ ÕÀËÄÂÀÐ Èéì àíãèëàëòàé íÿðàé õ¿¿õýä õ¿é áóþó àðüñíû õàëäâàðòàé áàéíà. Х¿¿хдийг эмчил”-ийг хар. áèåèéí áàéäàë ñàéæèðñàí ýñýõèéã õÿíàíà. ¿æèë. ÍßÍÃÈÉÍ Õ¯ÍÄ ÕÀËÄÂÀÐ ÁÀÉÆ ÁÎËÇÎØÃ¯É Ýíý àíãèëàëä áàéãàà øèíæ òýìäã¿¿äòýé íÿðàé õ¿¿õýä õ¿íä ºâ÷òýé áàéæ áîëîõ áà íàñ áàðàõ ýðñäýë èõ áàéäàã. 2 õîíîãèéí äàðàà õ¿¿õäèéã äàâòàí ¿çýæ.

Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ 15. тураал. Õ¿¿õäýä èëýð÷ áóé øèíæ òýìäãèéã õ¿ñíýãòýíä òóñãàãäñàí øèíæ¿¿äòýé õàðüöóóëæ øèíãýí àëäàëòûí íýã àíãèëëûã ñîíãî.) . õîâäîãëîí óóõ øèíæèéã ¿íýëýõã¿é. Ñóóëãàëò ºâ÷íèé ¿åä áààñíû òîãòîö. АНГИЛАХ ªвчтэй Б¿х нярай х¿¿хдэд нянгийн халдвар байж болзошг¿йг шалгасны дараа АСУУ: Нярай суулгаж байна уу? Хэрэв тийм бол: НЯРАЙ Х¯¯ХЭД х¿снэгтийн СУУЛГАЛТ н¿дний асуултуудын дагуу нярайн суулгаëтыг ¿нэлж ангил.72 - . ¯íýëãýý íü õºõ¿¿ë áîëîí áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí ñóóëãàëòûí ¿íýëãýýòýé òºñòýé áîëîâ÷ öººí øèíæ òýìäã¿¿äèéã øàëãàäàã. øèíãýí áàéäàã íü ñóóëãàëò áèø þì. Íÿðàé õ¿¿õýä öàíãàñíûã ºëññºíººñ ÿëãàõàä õýö¿¿ ó÷ðààñ öàíãàõ. òîî åðäèéíõýýñ ººð÷ëºãääºã ó÷èð õºõíèé õ¿¿õäèéí ýõ ñóóëãàëòûã òàíüæ ìýäýõ áîëîìæòîé.3 НЯРАЙ Х¯¯ХДИЙН СУУЛГАЛТЫГ ¯НЭЛЭХ. (Б¿лэг 8-ыг хар). Õýðýâ õ¿¿õýä 14 õîíîãîîñ óäààí õóãàöààãààð ñóóëãàæ áàéãàà áóþó áààñ íü öóñòàé áîë íýìýãäýë àíãèëëûã ñîíãî. Íÿðàé õ¿¿õäèéí ñóóëãàëò õºõ¿¿ë áîëîí áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí ñóóëãàëòòàé èæèëõýí àíãèëàãäàíà. (Жишээ 20ийг хар. àíãèë. Дараа нь хооллолтын бэрхшээл . Õýðýâ ýõ íü íÿðàé õ¿¿õäèéã ñóóëãàæ áàéíà ãýâýë ñóóëãàëòûã ¿íýëæ. дархлаажуулалтын байдал болон бусад шинж¿¿дийг ШАЛГА. ¯нэлэх ангилах явц нь дээр ºã¿¿ëñýíòýé ижил юм. Нярайн суулгалтыг шингэн алдалтаар нь доорх ангиллаар ангилна. Õºõíèé õ¿¿õäèéí áààñíû òîî îëîí.

. эмнэлэгт явуулахаас ºмнº шингэн алдалтыг эмчил.) • Баас цустай ЦУСАН СУУЛГАЛТ . .) Жишээ 22: Нярайн цусан суулгалтын ангилал ШИНЖ¯¯Д АНГИЛАЛ ЭМЧИЛГЭЭ (Хэвтэхийн ºмнºх яаралтай эмчилгээг тодоор бичсэн. Хэрэв баас цустай áîë доорх ангиллаар ангилна. НЯНГИЙН Х¯НД ХАЛДВАРГ¯Й бол. Óæèã ñóóëãàëòûí ¿åä íÿðàé õ¿¿õýä ººðèéíõºº àìüäðàëûí èõýíõ õóãàöààíä ñóóëãàæ áàéãàà ó÷èð ýìíýëýãò õýâò¿¿ëýõ ¸ñòîé.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ Жишээ 20: Нярай х¿¿хдийн шингэн алдалтын ангиллын х¿снэгт ШИНЖ¯¯Д АНГИЛАЛ ЭМЧИЛГЭЭ (Хэвтэхийн ºмнºх яаралтай эмчилгээг тодоор бичсэн) Дараах шинж¿¿дээс хоёр нь байвал: • Унтаарсан буюу ухаанг¿й • Н¿д хонхойх • Арьсны хуниас маш удаан арилах ШИНГЭН ИХ АЛДАЛТ Дараах шинж¿¿дээс хоёр нь байвал: • Тайван биш. ³ Шингэн алдалтанд шингэн уулга.) Жишээ 21: Нярайн ужиг суулгалтын ангилал ШИНЖ¯¯Д АНГИЛАЛ ЭМЧИЛГЭЭ (Хэвтэхийн ºмнºх яаралтай эмчилгээг тодоор бичсэн. УЖИГ СУУЛГАЛТ ³ Хэрэв шингэн алдалттай. Тэмдэглэл: Óæèã ñóóëãàëòûã íÿðàé õ¿¿õäýä ãàíö àíãèëæ áàéãààã àíõààð. .) • Суулгалт 14 хоног буюу т¿¿нээс олон хоног ¿ргэлжилсэн.Хºхºº ¿ргэлжл¿¿лэн хºх¿¿лэхийг эхэд зºвлº. ШИНГЭН АЛДАЛТ ШИНГЭН АЛДАЛТГ¯Й ³ Хэрэв НЯНГИЙН Х¯НД ХАЛДВАРГ¯Й бол: . (Жишээ 21-ийг хар. ³ Эмнэлэгт хэвт¿¿л.73 - ³ Эмнэлэгт ЯАРАЛТАЙ хэвт¿¿л. х¿¿хдийг эхтэй нь эмнэлэгт яаралтай х¿ргэ.Шингэн их алдалтын эмчилгээг хий (В тºлºвлºгºº) буюу ³ Хэрэв НЯНГИЙН Х¯НД ХАЛДВАР БАЙЖ БОЛЗОШГ¯Й бол: -Замын турш ШСД-ны уусмал ºгч х¿¿хдийг эхтэй нь эмнэлэгт яаралтай х¿ргэ. (Жишээ 22-ыг хар. Хэрэв нярайн суулгалт 14 буюу т¿¿нээс олон хоног бол доорх ангиллаар ангил. цочромхой • Н¿д хонхойх •Арьсны хуниас удаан арилах Шингэн алдсан буюу их алдсан гэж ангилах шинж хангалтг¿й.Замын турш ШСД-ны уусмал уулгаж. ³ Шингэн ºгч гэрээр эмчил. (А тºлºвлºгºº).(Б тºлºвлºгºº) ³ Хэрэв НЯНГИЙН Х¯НД ХАЛДВАР БАЙЖ БОЛЗОШГ¯Й бол: .Хºхºº ¿ргэлжл¿¿лэн хºх¿¿лэхийг эхэд зºвлº.

¯íýëãýý 2 õýñýãòýé. àìèíäýìýýñ áóñàä) Ǻâõºí õºõººð õîîëëîõ íü íÿðàé õ¿¿õäèéí õàìãèéí ñàéí òýæýýë òºäèéã¿é ºâ÷íººñ ñýðãèéëíý. Õ¿¿õäèéã õîîëëîõîä áýðõøýýë áàéãàà ýñýõ. ̺í íàñàíä íü òîõèðñîí æèíã òîäîðõîéëíî. (Ýì. õýðýâ õ¿¿õýä õºõººð õîîëëîëòûí ÿìàð íýãýí áýðõøýýëòýé áóþó òóðààëòàé áîë õ¿¿õäèéí õºõººð õîîëëîëòûã ¿íýëíý. .4 ХООЛЛОЛТЫН БЭРХШЭЭЛ БУЮУ ТУРААЛЫГ ШАЛГА Õ¿¿õäèéí ºñºëò. Ǻâõºí õºõººð õîîëëîõîä ó÷èð÷ áîëîõ íèéãìèéí áîëîí õóâèéí áýðõøýýëèéã ¿ë õàéõðàí õ¿¿õäèéíõýý ñàéí ñàéõíû òºëºº õ¿¿õäýý õºõººðºº ºñãºæ áàéãàà íü ýõ÷¿¿äýä óðàì õàéðëàäàã. áóñàä øèíãýí ºãºõã¿é áàéõûã õýëíý. Íÿðàé õ¿¿õäèéí õîîëëîëò áà æèíã ¿íýëýõ íü ÷óõàë áºãººä èíãýñíýýð øààðäëàãàòàé áîë õîîëëîëòûã ñàéæðóóëàõ áîëîìæòîé þì. ªñºëòèéã íàñàíä íü òîõèðñîí æèíãýýð ¿íýëíý. Ýõíèé õýñýãò òà ýõýýñ àñóóëòóóä àñóóíà. óñ. Õî¸ðäóãààð õýñýãò. Õºõ¿¿ë ¿åä íü ìóó õîîëëîñíîîð íàñàí òóðøèä íü óðøèã ó÷ðóóëæ áîëíî.74 - . Ǻâõºí õºõººð õîîëëîíî ãýäýã õºõíèé ñ¿¿íýýñ ººð íýìýëò õîîë. õ¿¿õýä ÿàæ õîîëëîæ áàéãàà áîëîí õèð îëîí óäàà õîîëëîæ áóéã òîãòîîíî.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ 15. Ǻâõºí õºõººð õîîëëîõ íü õ¿¿õýä ñàéí ºñºæ õºãæèõ áîëîìæ îëãîäîãèéã ýõ÷¿¿ä îéëãîâîë òýä õ¿¿õäýý õºõººðºº õîîëëîõûã èë¿¿òýé ÷àðìàéõ áîëíî. Ǻâõºí õºõººð õîîëëîõ íü íÿðàé õ¿¿õäèéã õîîëëîõ õàìãèéí ñàéí àðãà. õºãæèëä çîõèñòîé õîîëëîëò ìàø ÷óõàë.

заримдаа т¿р завсарлана)? ер сорж чадахг¿й сайн сорохг¿й сайн сорно Хºхºхºд саадтай бол хамрыг цэвэрлэ.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ªвчтэй б¿х нярай х¿¿хдэд нянгийн халдвар байж болзошг¿йг шалгаж. Нярайн хооллолтын байдлыг ХООЛЛОЛТЫГ АНГИЛАХ х¿снэгтийн дагуу ангил Дархлаажуулалтын байдал болон бусад ºâ÷íийг ШАЛГА .Хºхний нºсººт хэсэг амны дээд талд ил¿¿ том харагдах (Хэрэв хºхºº сайн ¿мхэж байвал эдгээр шинж¿¿д байна. суулгаж байгаа эсэхийг асуусны дараа ХООЛЛОЛТЫН БЭРХШЭЭЛ БА ТУРААЛЫГ ШАЛГА ДАРАА НЬ ХООЛЛОЛТЫН БЭРХШЭЭЛ БУЮУ ТУРААЛЫГ ШАЛГА АСУУ: АЖИГЛА.Доод уруул цорвойх . ЧАГНА. Нярайд ººр ямар нэг хоол буюу шингэн ºгдºг. г¿нзгий сорж. цагт хэдэн удаа хºхдºг вэ? • Нярайд ººр ямар нэгэн хоол буюу шингэн ºгдºг ¿¿? Хэрэв тийм бол хэдэн удаа? • Нярайг хооллоход та юу хэрэглэдэг вэ? ХЭРЭВ НЯРАЙ: Хооллолтын ямар нэг бэрхшээлтэй.) . БА Эмнэлэгт яаралтай хэвт¿¿лэх ямар ч заалтг¿й бол: ХªХªªР ХООЛЛОЛТЫГ ¯НЭЛ: • Нярай с¿¿лийн нэг цагт хºхºº хºхсºн ¿¿ ? Хэрэв нярай с¿¿лийн нэг цагт хºхºº хºхººг¿й бол х¿¿хдээ хºх¿¿лэхийг эхээс х¿с.Эр¿¿ • Х¿¿хэд сайн сорж байна уу (аажим. ТЭМТЭР: • Хооллолтын ямар нэг бэрхшээл байна уу? • Х¿¿хэд хºхººрºº юу? Хэрэв тийм бол 24 • Х¿¿хдийн насанд тохирох жинг тодорхойл. 4 минутын турш хºхºхийг ажигла. буюу Насанд тохирох жин бага.75 - .Амаа том ангайх . Хºхºº 24 цагт 8 – аас цººн хºхдºг. ( Хэрэв нярай с¿¿лийн нэг цаг т хºхºº хºхсºн бол х¿лээж байгаад х¿¿хэд дахин хºхºхийг х¿сэх ¿ед нь танд хэлэхийг эхээс х¿с) • Х¿¿хэд хºхºº зºв ¿мхэж чадаж байна уу? ер ¿мхэж чадахг¿й сайн ¿мхэхг¿й сайн ¿мхэнэ ¯МХЭЛТИЙГ ШАЛГАХДАА АЖИГЛА: хºхºнд х¿рэх . • Аманд шархлаа буюу цагаан толбо байгаа эсэхийг ажигла (ам гэмтэх).

Õ¿¿õýä èõýâ÷ëýí õºõºº õºõºæ áàéíà óó. НАСАНД ТОХИРОХ ЖИНГ ТОДОРХОЙЛОХ ¾ ХООЛЛОЛТЫН БЭРХШЭЭЛ БАЙНА УУ? ãýæ АСУУ Ýõèéí õýëæ áóé áýðõøýýë á¿ð ÷óõàë. õ¿¿õýä õºõºº ¿ìõýõ õ¿ñýëã¿é áàéãàà çýðýã îðíî. Íàñàíä òîõèðîõ æèíãèéí õ¿ñíýãòèéã àøèãëàæ. íÿðàé õ¿¿õýä áàãà æèíòýé áóþó òóðààëòàé ýñýõèéã òîãòîî. Íÿðàé õ¿¿õäýä Íàñàíä Òîõèðîõ Æèí Áàãà Øóãàìûã àøèãëàõûã àíõààð. ¾ АЖИГЛА: НАСАНД ТОХИРОХ ЖИНГ ТОДОРХОЙЛ. . ¾ ЕР НЬ Х¯¯ХДЭД ªªР ХООЛ БУЮУ ШИНГЭН ªГДªГ ¯¯? ХЭРЭВ ТИЙМ БОЛ ХИР ОЛОН УДАА? ãýæ АСУУ Íÿðàé õ¿¿õäèéã çºâõºí õºõíèé ñ¿¿ãýýð õîîëëîõ ¸ñòîé. ýñâýë àÿãà õýðýãëýäýã ýñýõèéã òîãòîî. Çàðèì íü òºðñíèé äàðàà æèíãýý ñàéí íýìýýã¿é áàéäàã. ¾ ¾ Х¯¯ХДИЙГ ХООЛЛОХДОО ЮУ ХЭРЭГЛЭДЭГ ВЭ? ãýæ АСУУ Õýðýâ õ¿¿õäýä ººð õîîë áóþó óíäàà ºãäºã áîë ýõ íü õ¿¿õäýý õîîëëîõäîî óãæ. õ¿¿õäèéí õ¿ññýíýýð óäààí õºõ¿¿ëýõèéã çºâëºäºã. ýõèéí ñ¿¿ áàãà.1 Õýðýâ õ¿¿õýä õîîëëîæ ÷àäàõã¿é áàéíà ãýæ ýõ õýëáýë õºõººð õîîëëîõûã ¿íýëýõ áóþó ýõ íü õ¿¿õäýý àÿãà õàëáàãààð õýðõýí õîîëëîæ áàéãààã íü àæèãëà.76 - .1 ХООЛЛОЛТЫН ТУХАЙ АСУУЖ. Ýíý ýõýä áýðõøýýëèéã äàâàõ ºâºðìºö òóñëàìæ çºâëºãºº øààðäëàãàòàé áàéæ áîëíî. õºõíèé òîëãîé õàâòãàé. Íÿðàé õ¿¿õäýä áóñàä ñ¿¿. öàé.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ 15. Íÿðàéí íàñûã èõýâ÷ëýí äîëîî õîíîãîîð òîîöäîã áîëîâ÷ æèíãèéí õ¿ñíýãòýíä íÿðàéí íàñ ñàðààð áàéäãèéã ñàíà. çóòàí. ÿìàð õýìæýýòýé ºãäºãèéã àñóó. 1 Ýõèéí õýëæ áóé õºõººð õîîëëîëòûí õ¿íäðýë¿¿äýä: ò¿¿íèé õ¿¿õýä õýò îëîí óäàà õîîëëîäîã. òýð ÷ áàéòóãàé óñ çýðýã øèíãýí¿¿ä ºãäºã ýñýõèéã òîãòîî. õ¿¿õäèéí øèíãýí áóäàà. æèìñíèé ø¿¿ñ. Õîîëëîæ ÷àäàõã¿é õ¿¿õýä õ¿íä õàëäâàðòàé áóþó àìèíä àþóëòàé áóñàä ýìãýãòýé áàéæ áîëîõ ó÷èð ýìíýëýãò ÿàðàëòàé õýâò¿¿ëýõ ¸ñòîé.4. Áàãà æèíòýé íÿðàé õ¿¿õä¿¿äèéí çàðèì íü áàãà æèíòýé òºðñºí áàéäàã. ýñâýë ººð õîîë äàâàìãàéëæ áàéíà óó ãýäãèéã òà ìýäýõ øààðäëàãàòàé. Ýíý íü 24 öàãò 8 áóþó ò¿¿íýýñ îëîí óäàà ãýñýí ¿ã. áóþó õàíãàëòòàé îëîí óäàà õîîëëîæ ÷àääàãã¿é. õºõíèé òîëãîé õàãàðñàí. Х¯¯ХЭД ХªХªªРªª ЮУ? ХЭРЭВ ТИЙМ БОЛ 24 ЦАГТ ХЭДЭН УДАА ХªХДªГ ВЭ? ãýæ АСУУ Íÿðàé õ¿¿õäèéã ºäºð øºíèéí àëü ÷ öàãò àëü áîëîõ îëîí óäàà. ¯¿íèéã õèð îëîí óäàà.

2 ХªХªªР ХООЛЛОЛТЫГ ¯НЭЛЭХ Ýõëýýä íÿðàéí õºõººð õîîëëîëòûã ¿íýëýõ ýñýõèéã øèéä: ∗ Õýðýâ íÿðàéã çºâõºí õºõººð õîîëëîäîã. Çóðãààí долоо хоногийг олохдоо 1 ба 2 сарын хооронд гэж эр¿¿л мэндийн ажилтан тодорхойлсон. áýðõøýýë áàéõã¿é áà íàñàíä òîõèðñîí æèí áàãà áèø áîë õºõººð õîîëëîëòûã ¿íýëýõã¿é. áèåèéí æèí 3 êã. Íÿðàé õ¿¿õýä íàñàíäàà áàãà æèíòýé áàéãààã ýìíýëãèéí àæèëòàí õýðõýí øàëãàæ áàéãààã ýíä õàðóóëñàí. 15. Нярай çóðãààí долоо хоногтой. Энэ цэг насанд тохирох жингийн доод муруйгаас доош байрлаж байгаа учир нярайн жин бага гэж ангилна.4. Энэ тэнхлэг дээр нярайн жинг ¿ç¿¿ëæ байна: 3 кг Энэ цэгт нас ба жингийн шугамууд огтлолцож байна.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ÆÈØÝÝ: Õ¿¿õýä çóðãààí äîëîî õîíîãòîé. ∗ Õýðýâ õ¿¿õäèéã õºõººð îãò õîîëëîäîãã¿é áîë õºõººð õîîëëîëòûã ¿íýëýõã¿é.77 - . .

¾ НЯРАЙ С¯¯ЛИЙН НЭГ ЦАГТ ХªХªª ХªХСªН ¯¯? ãýæ АСУУ Õýðýâ òèéì áîë. Òýð õºõººð õîîëëîæ îãò ÷àäàõã¿é. Ýäãýýð øèíæ¿¿äèéí àëü íýã èëýð÷ áàéâàë õ¿¿õýä õºõºº ìóó ¿ìõýæ áàéãààã èëòãýíý. õºõºº ñîðæ ÷àäàõã¿é áîë õºõºº ¿ìõýæ îãò ÷àäàõã¿é õýìýýí ¿çíý. Õýðýâ ýõèéí õàðèóëòóóä áîëîí íÿðàéí æèí áýðõøýýë áàéãààã èëòãýæ áàéâàë äîîð òàéëáàðëàñíû äàãóó õºõººð õîîëëîëòûã àæèãëà. Õýðýâ áîëîìæòîé áîë õºõºõ á¿õ õóãàöààíä. Õºõººð õîîëëîëòûã ¿íýëýõýä àíõààðàëòàé àæèãëàõ øààðäëàãàòàé. Ийм х¿¿хд¿¿д ихэнхдээ хºхººр хооллохдоо бэрхшээлтэй байдаг. Òà ìºí ØÈÍÃÝÍ ÀËÄÀËÒÛÍ ¿åä ØÑÄ –íû óóñìàë ºãºõ. Ýíý õóãàöààíä íÿðàéí äàðõëààæèëòûí áàéäëûã øàëãàæ.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ∗ ___________________ Õýðýâ õ¿¿õäèéã ýìíýëýãò ÿàðàëòàé õýâò¿¿ëýõ øààðäëàãàòàé áîë õºõººð õîîëëîëòûã ¿íýëýõã¿é. Ýäãýýð íºõöë¿¿äýä ººðèéí îëæ àâñàí ìýäýýëýëä òóëãóóðëàí õîîëëîëòûã аíãèë. Èéì ¿åä õ¿¿õýä õºõºº õºõñºíèé äàðàà ñýòãýë íü õàíàõã¿é. ̺í õºõèéã ñàéí ñóëëààã¿éí óëìààñ õºõíèé ñ¿¿ çàíãèðäàã. Нярайн жин бага байгаа нь ихэнхдээ тºрºх ¿еийн жин бага байсантай холбоотой. õºõíèé òîëãîé õàãàðàõ çýðýã õ¿íäðýë¿¿ä ãàðíà. Õýðýâ õ¿¿õýä èõ õ¿íä ºâ÷òýé áîë õºõíèé òîëãîéã àìàíäàà ¿ìõýæ ÷àäàõã¿é. Ýõèéã õ¿¿õäýý õºõ¿¿ëýõèéã õ¿ñ. óðóóëàà æèìèéñýí Äîîä óðóóë äîòîãø ýðãýñýí Õºõíèé íºñººò õýñýã õ¿¿õäèéí àìíû äîð èë¿¿ (ýñâýë àäèë) õàðàãäàíà. õ¿¿õäèéí õºõºæ áóéã õàð. Õºõºº ñàéí ¿ìõýýã¿éãýýñ õºõ ºâäºõ. Õýðýâ õºõºº ñàéí ¿ìõýæ ÷àäàõã¿é áàéâàë: Ýð¿¿ õºõºíä õ¿ðýõã¿é Àìàà òîì àíãàéõã¿é. ¾ АЖИГЛА: Х¯¯ХЭД ХªХªª ¯МХЭЖ ЧАДАЖ БАЙНА УУ? Õºõºº ñàéí ¿ìõýæ áàéãààãèéí 4 øèíæ: ýð¿¿ õºõºíä õ¿ðýõ (áóþó èõ îéðòîõ) àìàà òîì àíãàéõ äîîä óðóóë öîðâîéõ õºõíèé íºñººò õýñýã àìíû äîîä òàëûã áîäâîë äýýð íü èë¿¿ èõ õàðàãäàõ Õýðýâ ýäãýýð 4 øèíæ¿¿ä á¿ãä áàéâàë õ¿¿õýä õºõºº ñàéí ¿ìõýæ áàéãààã èëòãýíý. ¿íýëãýýã äóóñãà.78 - . õýò îëîí õºõºõ áóþó õýò óäààí . Õýðýâ õ¿¿õýä ñ¿¿ëèéí íýã öàãò õºõººã¿é áîë. îäîî õºõºõèéã õ¿ñýæ áàéæ áîëíî. ×èìýýã¿é ñóóæ. ¿ã¿é áîë ÿäàæ 4 ìèíóòûí òóðø àæèãëà. ÕÝÑÝà ÃÀÇÐÛÍ ÕÀËÄÂÀÐÒÀÉ áîë ¿¿сгэгчийн эсрэг эм óóëãàõ çýðýã õ¿¿õäýä øààðäëàãàòàé ýì÷èëãýýã шийдэж áîëíî. õ¿¿õýä äàõèí õºõºõèéã õ¿ñýõ ¿åèéã õ¿ëýýæ áàéãààä òàíä ìýäýãäýõèéã ýõýýñ õ¿ñ.

. Òà ìºí õàöàð õîíõîëçîõûã õàрж болно. Õýðýâ öàäñàí áîë õ¿¿õýä ººðºº õºõºõºº áîëèíî (ýõ íü ÿìàð íýã àðãààð õºõ¿¿ëýõýý çîãñîîãîîã¿é áàéõàä). àìíû äîòîð òàëûã õàð. ¾ Äàðàà АМАНД ШАРХ БУЮУ ЦАГААН ТОЛБУУД (АМ ГЭМТЭХ) БАЙГАА ЭСЭХИЙГ АЖИГЛА. Àìíû ãýìòëèéí ¿åä öàãààí òîëáî àðèëàõã¿é ¿ëääýã. Ýõèéíõýý õºõèéã ñàéí ¿ìõñýí õ¿¿õýä ¾ Ýõèéíõýý õºõèéã ìóó ¿ìõñýí õ¿¿õýä АЖИГЛА: Х¯¯ХЭД САЙН СОРЖ БАЙНА УУ? (ААЖИМ Г¯НЗГИЙ СОРОХ. Òà õ¿¿õäèéí çàëãèëòûã õàðàõ áóþó ñîíñîõ áîëîìæòîé. Òýð óéëàõ áóþó äàõèí õºõºõèéã îðîëäîõ. Ǻ⠿ìõ¿¿ëæ ñóðãàñíààð ýäãýýð á¿õ áýðõøýýëèéã çàñàõ áîëîìæòîé. Харин с¿¿гээ çàëãèõûã õàðàõ áóþó ñîíñîæ ÷àäàõã¿é. óíòàõ áà õºõºõ ñîíèðõîëã¿é áîëäîã. Èéìä òýð îãò õºõºæ ÷àäàõã¿é áàéíà.79 - . Öàãààí òîëáûã àð÷èæ ¿ç. Õ¿¿õýä ìàø áàãà ñ¿¿ àâ÷ æèíãýý íýìýõã¿é áàéõààñ ãàäíà õºõ øèðãýæ áîëíî. Õýðýâ çºâõºí ò¿ðãýí ò¿ðãýí çàëãèëæ ñîðæ áàéâàë ò¿¿íèéã ñàйн ÷àäàõã¿é áàéíà ãýíý. эс бºгººс óäààí õóãàöààãààð ¿ðãýëæë¿¿ëýí õºõºõ áîëíî. Õýðýâ õàìàð áèò¿¿ð÷ õºõºõºä ñààäòàé ìýò ñàíàãäâàë õàìðûã öýâýðëý. çàðèìäàà çàâñàðëàæ áàéâàë ò¿¿íèéã õºõºº ñàéí ñîðæ áàéíà ãýíý.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ õºõºõèéã õ¿ñäýã. Õ¿¿õýä àìàð÷. çàëãèæ ÷àäàõã¿é õ¿¿õäèéã îãò ñîðæ ÷àäàõã¿é õ¿¿õýä ãýíý. ã¿íçãèé ñîðæ. Õýë. Õºõñºíèé äàðàà õ¿¿õýä ñýòãýë õàíàìæòàé áóñ áàéõààñ ãàäíà òàéâàí áóñ áàéæ áîëíî. Àìíû ãýìòëèéí ¿åä õýë çóçààí öàãààí ºíãºðººð õó÷èãäàõ áóþó àìíû äîòîð òàëààð ààðö øèã òîëáóóä ãàðíà. íü õ¿¿õýä èë¿¿ ñàéí õºõºæ áàéãàà ýñýõèéã øàëãà. Õºõíèé ñ¿¿ã àìàíäàà ñîðæ. ЗАРИМ ¯ЕД Т¯Р ЗАВСАРЛАХ) Õ¿¿õýä ààæèì. Õýðýâ òà õºõºæ äóóñàõûã àæèãëàõ áîëîìæòîé áîë õºõºí人 öàäñàíû øèíæ¿¿äèéã àæèãëà.

сайн хºх¿¿лэхийг эхэд зºвлº. .5 ХООЛЛОЛТЫГ АНГИЛАХ Íÿðàéí øèíæ òýìäã¿¿äèéã õ¿ñíýãòèéí ìºð á¿ðò áàéãàà øèíæ òýìäã¿¿äòýé õàðüöóóëæ. ÕÎÎËËÎÆ ×ÀÄÀÕÃ¯É . чихэр багасахаас сэргийлж ³ Эмнэлэгт х¿рэх замд х¿¿хдээ яаж дулаан байлгахыг эхэд зºвлº. • Хэрэв ерººсºº хºхºº хºхдºгг¿й бол: - Хºхººр хооллох зºвлºгºº ºг.Хºхний с¿¿ орлуулагчийг зºв бэлтгэх. . аяга халбагаар хооллохыг эхэп зºвлº. ХООЛЛОЖ ЧАДАХГҮЙНЯНГИЙН ХАЛДВАРТАЙ БАЙЖ БОЛЗОШГҮЙ ³ ¯¿сгэгчийн эсрэг эмийн эхний тунг булчинд тарь. Жишээ 23: Нярайн хооллолтын бэрхшээл буюу тураалын ангилал ШИНЖ¯¯Д АНГИЛАЛ ЭМЧИЛГЭЭ (Хэвт¿¿лэхийн ºмнºх эмчилгээг тодоор бичсэн. аяга халбагаар хооллох тухай эхэд зºвлº. ³ Ам гэмтсэн бол т¿¿нийг гэртээ эмчлэхийг заа. ³ Нярай х¿¿хдийг гэртээ асрах тухай эхэд зºвлº. ³ Хооллолтын ямар нэг бэрхшээл буюу амны гэмтэлтэй х¿¿хдийг 2 хоноод давтан ¿з. Ýíý íü íÿíãèéí õàëäâàð áóþó ººð áóñàä øàëòãààíòàé áàéæ áîëîõ ó÷èð õ¿¿õäýä îíöãîé àíõààðàë òàâèõ øààðäëàãàòàé. ³ Цусны эмчил.80 - . òîõèðñîí àíãèëëûã ñîíãî. • ªºр хоол ба шингэн ºгдºг буюу • Насанд тохирох жин бага буюу • Ам гэмтсэн (аманд шархлаа буюу цагаан толботой). ³ Нярайг х¿ссэн цагт нь ºдºр шºнºг¿й аль болохоор олон удаа. ³ Х¿¿хдээ сайн хооллож байгаа эхийг магт.) • Хооллож чадахг¿й буюу • Хºхºº ер ¿мхэхг¿й буюу • Ер сорж чадахг¿й бол. ³ Эмнэлэгт ЯАРАЛТАЙ хэвт¿¿л. ХООЛЛОЛТЫ Н БЭРХШЭЭЛ БУЮУ ТУРААЛ (ЖИН БАГА) ³ Хэрэв ººр хоол буюу шингэн ºгдºг бол хºхºº ил¿¿ хºх¿¿лж. • Хºхºº сайн ¿мхэхг¿й буюу • Сайн сорохг¿й буюу • 24 цагт 8-аас цººн хºхºх буюу • Хэрэв хºхºº сайн ¿мхэхг¿й буюу сорохг¿й бол зºв байрлал. • Хэрэв 24 цагт 8-аас цººн хºхдºг бол хºх¿¿лэх тоог олшруулахыг эхэд зºвлº. • Насанд тохирох жин хэвийн ба буруу хооллолтын шинж ХООЛЛОЛТЫН БЭРХШЭЭЛГҮЙ байхг¿й.ÍßÍÃÈÉÍ Õ¯ÍÄ ÕÀËÄÂÀÐ ÁÀÉÆ ÁÎËÇÎØÃ¯É Õîîëëîæ ÷àäàõã¿é íÿðàé õ¿¿õýä àìèíä àþóëòàé ýìãýãòýé áàéæ áîëíî. хºхºº зºв ¿мх¿¿лэхийг эхэд заа. ººр хоол шингэнийг багасган. ³ Нярайг гэртээ асрахыг эхэд зºвлº.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ 15. (Жишээ 23 –ыг хар. V ба VI хэсг¿¿дээс уншаарай. эмчлэх талаар IV. Бага жинтэй х¿¿хдийг 14 хоноод давтан ¿з.) Эдгээр ангиллаàр ангилсан нярай х¿¿хдийн ºâ÷íèé эмчилгээг сонгох.

6 НЯРАЙН ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ Õºõ¿¿ë áîëîí áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí äàðõëààæèëòûí áàéäëûã øàëãàäàãòàé àäèë ¿íýë. Õºõºº áîãèíî õóãàöààíä õºõºõ íü õ¿¿õýä õºõíèé ñ¿¿ãýý õàíãàëòòàé àâ÷ ÷àäàõã¿é áàéõûí ãîë øàëòãààí áîëäîã. ãîë íü õ¿¿õýä áèäíèé àíõààðàõ ¸ñòîй ºíäºð ºðòºìòãèé á¿ëýãò îðîîã¿é áàéíà.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ Ýì÷èëãýý íü õ¿ñíýãòèéí äýýä õýñýãò áàéãàà ÍßÍÃÈÉÍ Õ¯ÍÄ ÕÀËÄÂÀÐ ÁÀÉÆ ÁÎËÇÎØÃ¯É àíãèëàëòàé èæèë.81 - Саа-1 Саа-2 ВГ-1 ВГ-2 . 15. Ò¿¿íýýñ ãàäíà ãóóðñààð õºõíèé ñ¿¿. Ýìíýëãèéí àæèëòàí õîîëëîëò ñàéæèðñàí ýñýõèéã øàëãàæ. õºõºº õýðõýí ¿ìõ¿¿ëýõ. ÂÃ2-òîé õàìò Ñàà2-èéí òóíã ºãºõ ¸ñòîé. Áèåèéí æèí çààâàë õýâèéí áóþó ñàéí áàéõ àëáàã¿é áºãººä. öóñíû ÷èõýð áàãàäàëòààñ ñýðãèéëæ ýì÷èë. Íÿðàéã ÿàðàëòàé ýìíýëýãò õýâò¿¿ë. àìíû ãýìòëèéã ýì÷ëýõ çýðýã õ¿¿õäýä øààðäëàãàòàé àðãóóäûã ýõýä çààæ ñóðãàíà. Ýíý àíãèëàëä õàìààðàõ íÿðàé õ¿¿õäèéã àëü áîëîõ îëîí óäàà. ÕÎÎËËÎËÒÛÍ ÁÝÐÕØÝÝË ÁÓÞÓ ÒÓÐÀÀË (ÆÈÍ ÁÀÃÀ) Ýíý àíãèëàëä áàãà æèíòýé áîëîí õîîëëîëòûã ñàéæðóóëàõ øààðäëàãàòàé øèíæ òýìäýãòýé õ¿¿õä¿¿ä õàìààðíà. ÕÎÎËËÎËÒÛÍ ÁÝÐÕØÝÝËÃ¯É Зºâõºí õºõººð íü îëîí óäàà õîîëëîæ áàéãàà íÿðàé õ¿¿õýä ýíý àíãèëàëä áàãòàíà Íàñàíä òîõèðîõ æèí “Áàãà Áèø” ãýäýã íü õ¿¿õäèéí áèåèéí æèí “Íàñàíä Òîõèðîõ Æèí Áàãà” øóãàìààñ äîîø îðîîã¿é áàéõûã õýëíý. Õýðýâ Ñàà1 óóãààã¿é. õ¿¿õäèéí õ¿ññýí õýìæýýãýýð óäààí õºõ¿¿ëýõèéã ýõýä çºâëºíº. 14 õîíîãîîñ äýýø íàñíû íÿðàé õ¿¿õäýä Ñàà1-èéã ºã÷ áîëîõã¿é ãýäãèéã àíõààð. Ýíý íãèëàëä áàãòñàí õ¿¿õýä ýìíýëãèéí àæèëòàíä äàâòàí ¿ç¿¿ëýõ øààðäëàãàòàé. Õ¿¿õäýý õºõ¿¿ëýõ çºâ áàéðëàë. øààðäëàãàòàé áîë íýìýëò çºâëºãºº ºãíº. áóñàä ñ¿¿ îðëóóëàã÷ áîëîí ÷èõýðòýé óñ ºã÷. ДАРАА НЬ НЯРАЙН ДАРХЛААЖÓÓËÀЛТЫН БАЙДЛЫГ ШАЛГА ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН ТОВЛОЛ: НАС ВАКЦИН Тºðºõ ¿ед 8 долоо хоног БЦЖ СХХТ-1 . Õ¿¿õäèéã ººðºº áîëьòîë íü õºõ¿¿ëýõ ¸ñòîé. øºíèéí àëü ÷ öàãò. Òýäýíä èõýâ÷ëýí ýäãýýð øèíæ¿¿äýýñ íýãýýñ îëîí øèíæ èëýð÷ áàéäàã. ̺í íÿðàé õ¿¿õäèéã ãýðò íü õýðõýí àñàð÷ ñóâèëàõûã ýõýä çºâëºíº. ºäºð. Èëãýýõèéí ºìíº àíòèáèîòèêèéí ýõíèé òóíã áóë÷èíä òàðü. 15 õîíîãòîé íÿðàé õ¿¿õýä èðâýë 2 ñàð õ¿ðòýë íü õ¿ëýýæ ÑÕÕÒ1.

Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ

___________________

15.7 РАХИТЫН СЭРГИЙЛЭЛТ
14 õîíîãîîñ äýýø íàñíû íÿðàé õ¿¿õýä á¿ðò Ä àìèíäýìèéã ñýðãèéëýõ òóíãààð
ºãºõ ¸ñòîéã àíõààð.
- РАХИТЫН СЭРГИЙЛЭЛТ:
Хэрэв х¿¿хэд 14 хоногоос дээш настай бол, АСУУ:
Д аминдэм уусан уу?
Хэрэв ¿ã¿й бол Д аминдэмийн 1 капсул (50 000МЕ) ºг.

15.8 БУСАД ªВЧН¯¯ДИЙГ ¯НЭЛЭХ
Ýõèéí ñàíààã çîâîîæ áàéãàà áîëîí òà ººðºº èëð¿¿ëñýí ºâ÷èí á¿ðèéã ¿íýë.
ªâ÷èí òóñ á¿ðèéã ýì÷ëýõ óäèðäàìæèéã ìºðä. Õýðýâ òà õ¿¿õäèéã õ¿íä ºâ÷òýé ãýæ
áîäñîí áóþó õ¿¿õäýä ÿàæ òóñëàìæ ¿ç¿¿ëýõýý ìýäýõã¿é áîë ýìíýëýãò õýâò¿¿ë.
15.9 НЯРАЙН ¯ЗЛЭГИЙН МАЯГТ
Хэрэв та ºвчтэй нярайг ¿нэлж ангилсан бол тохирох шинжийг дугуйлж, ангиллыг
¿злэгийн маягт дээр тэмдэглэ. (Жишээ 24-иéг хар). ¿злэгийн маягтыг та
хавсралтаас олоорой.
ЖИШЭЭ 24: НЯРАЙН ¯ЗЛЭГИЙН МАЯГТÈÉÍ ДЭЭД ХЭСЭГ
НЭГ ДОЛОО ХОНОГООС 2 САР Х¯РТЭЛХ НЯРАЙ Х¯¯ХДИЙН ¯ЗЛЭГИЙН МАЯГТ
НЭР: __________Жамц____________

Нас:

3 долоо хоног Жин:

3

кг

Биеийн температур 37 °C

Х¿¿хэд ямар зовиуртайг АСУУ:______Суулгана, биеэр тууралт гарсан_______ Анхны ¿злэг ? _√_
¯НЭЛ (Байгаа б¿х шинжийг дугуйл)
НЯНГИЙН ХАЛДВАР БАЙЖ БОЛЗОШГ¯ЙГ ШАЛГА

Нярай х¿¿хэд татсан уу?

НЯРАЙ СУУЛГАЖ БАЙНА УУ?
___

Хир удаан ? 3 ºдºр
Баасанд цус байна уу?

Давтан ¿злэг ? ___
АНГИЛ

• Амьсгалын тоо нэг минутанд 55 Олширсон бол
давт. ________ Амьсгал олширсон уу?
• Цээж х¿чтэй хонхолзохыг ажигла.
• Хамар сарталзахыг ажигла.
• Яраглаж амьсгалахыг ажигла, чагна.
• Зулай чинэрэлтийг ажигла, тэмтэр.
• Чих булагтсан эсэхийг ажигла.
• Х¿йг ажигла. Улайсан буюу идээтэй байна уу?
Улайлт арьс руу тэлсэн ¿¿?
• Халууралт (37,5°C буюу их, барихад халуун) буюу
халуун, халуун багассан (35.5°C буюу бага, барихад
х¿йтэн)
• Арьсны идээт цэвр¿¿г ажигла.
- Тэдгээр нь олон буюу х¿нд байна уу?
• Нярай унтаарсан буюу ухаангїй эсэхийг хар.
• Нярайн хºдºлгººнийг ажигла.
- Хºдºлгººн хэвийнхээсээ бага байна уу?
Тийм _√_ ¯г¿й

Хэсэг
Газрын
Нянгийн
Халдвар

• Нярайн ерºнхий байдлыг ажигла. Нярай:

Унтаарсан буюу ухаанг¿й?
Тайван бус ба цочромхой?
• Н¿д нь хонхойсныг ажигла.
• Хэвлийн арьсны хуниас арилах нь:
Маш удаан (2 секундээс их)?
Удаан уу?

- 82 -

Шингэн
Алдалтòàé
ñóóëãàëò

___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ

Тохиолдол 6:
Жамц 3 äîëîî õîíîãòîé, 3 êã æèíòýé. Ò¿¿íèé ñóãàíû õàëóóí 37îÑ. Жамцûí áèåýð
òóóðàëò ãàðñàí, суулгасан ó÷èð ýõ íü ýìíýëýãò àâ÷èðñàí. Ýìíýëãèéí àæèëòàí
íÿíãèéí õàëäâàð áàéæ áîëçîøã¿éã øàëãàñàí. Ýõ íü Жамцûã òàòààã¿é ãýæ
õýëñýí. Жамц 1 ìèíóòàíä 55 óäàà àìüñãàëæ áàéâ. Ò¿¿íèé öýýæ õîíõîëçîîã¿é,
õàìàð ñàðòàëçààã¿é, ÿðàãëàæ àìüñãàëàõã¿é.
Жамцûí çóëàé ÷èíýðýýã¿é.
×èõíýýñ áóëàã ãàðààã¿é áà õ¿é õýâèéí. Ýìíýëãèéí àæèëòàí ò¿¿íèé á¿õ áèåèéí
àðüñûã ¿çýõýä óëààí òóóðàëò ãàðñàí áàéñàí áà ºãç㺺ð, öººí òîîíû èäýýò
öýâð¿¿òýé áàéâ. Жамц ñýð¿¿í, óíòààðñàí áóñ, ò¿¿íèé õºäºë㺺í õýâèéí áàéâ.
Эмнэлгийн ажилтан эхээс суулгалтын тухай асуухад, Жамц 3 хоногийн ºмнººс
суулгасан ба баасанд цус байхг¿й байжээ. Жамц уйллаа. Эх т¿¿нд хºхºº
õºõ¿¿ëýõýä тэр дууг¿й болсон ба õàðèí õºõ¿¿ëýõýý áîëèõîä дахин уйлав.
Т¿¿ний н¿д хэвийн, хонхойгоог¿й. Хэвлийн арьсны хуниас арилахдаа удаан
байв.
Жамцын ýýæ õ¿¿õäýý õºõ¿¿ëýõýä ÿìàð íýãýí áýðõøýýë áàéäàãã¿é, òýð 24 öàãò 5
óäàà õºõäºã ãýâ. Ýýæ íü ò¿¿íä ¿нээний ñ¿¿ áîëîí óс ºãäºã. Ýìíýëãèéí àæèëòàí
õ¿¿õäèéí íàñàíä òîõèðîõ æèíã øàëãàñàí. Жамцын æèí íàñàíäàà áàãà биш
áàéñàí.
Жамц 24 цагт 8-аас цººн хооллодог учир ýìíýëãèéí àæèëòàí õºõººð
õîîëëîëòûã ¿íýëýõýýð øèéäñýí. Ýõ íü ò¿¿íèéã îäîî ºëñºæ áàéãàà áàéõ ãýýä
õºõºº õºõ¿¿ëñýí. Ýìíýëãèéí àæèëòàíã àæèãëàõàä Жамцын ýð¿¿ õºõºíä õ¿ð÷,
àìàà òîì àíãàéí, äîîä óðóóëàà öîðâîéëãîñîí áàéâ. Õºõíèé íºñººò õýñýã àìíû
äîîä õýñãèéã áîäâîë äýýð íü èë¿¿ õàðàãäàíà. Òýð ààæèì ã¿íçãèé ñîðæ, çàðèìäàà
çàâñàðëàæ áàéâ. Ò¿¿íèéã ººðºº áîëьòîë íü ýõ íü ¿ðãýëæë¿¿ëýí õºõ¿¿ëñýí.
Ýìíýëãèéí àæèëòíûã õàðàõàä àìàíä øàðõëàà áîëîí öàãààí òîëáóóä áàéãààã¿é.

- 83 -

Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ

___________________

Íÿðàéí ¿злэгèéí Ìàÿãòûí äîîä òàëûí õýñãèéã äîð õàðóóëàâ. Ýíä õîîëëîëò áà
æèíã ¿íýëæ àíãèëñàí áè÷ëýãèéã õèéíý. ̺í õºõººð õîîëëîëòûí ¿íýëãýýã îðóóëæ
áîëíî. Äîîä õýñýãò íü äàðõëààæóóëàëòûí áàéäàë, ðàõèòûí ñýðãèéëýëòèéí
áàéäàë áà áóñàä ºâ÷í¿¿äèéí òàëààð òýìäýãëýíý. Äîîðõ æèøýýã õàð. Ýíä
Æàìöûí хºхººр хооллолтыг ¿нэлснийг хар.
ДАРАА НЬ ХООЛЛОЛТЫН БЭРХШЭЭЛ БУЮУ БАГА ЖИНГ ШАЛГА
• Хооллолтонд ямар нэг бэрхшээл байна уу? Тийм ___ ¯г¿й_√__
• Х¿¿хэд хºхººр хооллодог уу? Тийм _√__ ¯г¿й___

• Насанд тохирох жинг тодорохойл.
Бага___ Бага биш _(__

Хэрэв Тийм бол 24 цагт хэдэн удаа хºхдºг вэ ? __5__ удаа
• Нярайд ººр ямар нэгэн хоол буюу шингэн ºгдºг ¿¿? Тийм √_
¯г¿й__
Хэрэв тийм бол хэдэн удаа? ¯дээс хойш 1 шил ¿нээний

с¿¿, заримдаа ус ºгдºг
Нярайг та юугаар хооллодог вэ?___угжаар_____

Хэрэв нярай ямар нэг хооллолтын бэрхшээлтэй, 24 цагт хºхºº 8 - аас цººн хºхдºг, ººр ямар нэг хоол буюу
шингэн ºгдºг буюу насанд тохирох жин бага БА эмнэлэгт яаралтай хэвт¿¿лэх ямар нэг заалтг¿й бол:
ХªХªªР ХООЛЛОЛТЫГ ¯НЭЛ:
• Нярай с¿¿лийн 1 цагт хºхºº хºхсºн ¿¿?

Хэрэв с¿¿лийн 1 цагт хºхºº хºхººг¿й бол х¿¿хдээ
хºх¿¿лэхийг эхээс х¿с. Хºхºхийг 4 минут ажигла.
• Х¿¿хэд хºхºº ¿мхэж чадаж байна уу? ¯мхэлтийг
шалгаж, ажигла. ¯¿нд:
Тийм_√__ ¯г¿й ___

- Эр¿¿ хºхºнд х¿рэлцэх
- Амаа том ангайх

Тийм_√__ ¯г¿й ___

- Доод уруул цорвойх
- Хºхний нºсººт хэсэг амны дээд

Тийм__√_ ¯г¿й ___

талд ил¿¿ том харагдах
ер ¿мхэж чадахг¿й

Хооллолтын
бэрхшээл буюу
тураал

Тийм_√__ ¯г¿й ___

сайн ¿мхэхг¿й

сайн ¿мхэнэ

• Нярай хºхºº сайн сорж байна уу (аажим, г¿нзгий сорж,
заримдаа т¿р завсарлана)?
ер сорж чадахг¿й

сайн сорохг¿й

сайн сорно

• Аманд шархлаа буюу цагаан толбо буйг ажигла (ам
гэмтэх).
НЯРАЙН ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН БАЙДЛЫГ ШАЛГА
ªнººдºр шаардлагатай вакциныг дугуйл.
_____
_____
БЦЖ
СХХТ1
_____
_____
Саа-1
Саа-2
_____
_____
ВГ-1
ВГ-2

РАХИТЫН СЭРГИЙЛЭЛТ

Д АМИНДЭМ

БУСАД ªВЧН¯¯ДИЙГ ¯НЭЛ

- 84 -

Дараагийн вакцинд
ирэх:
_____________
(ªдºр)

85 - .___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ IV ХЭСЭГ ЭМЧИЛГЭЭГ ТОГТОО .

Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ .86 - ___________________ .

Õýðýâ õ¿¿õäýä çºâõºí ãàíö àíãèëàë áàéãàà áîë ò¿¿íä õèéõ ýì÷èëãýý îéëãîìæòîé. Çàðèì ¿åä õ¿íä ºâ÷òýé õ¿¿õäèéã íýìýëò ýì÷èëãýý õèéëãýõýýð ýìíýëýãò õýâò¿¿ëýõ áîëäîã. Ýíý хэсгийг уншиж байхдаа òà ¯ÍÝË.87 - . Ãýâ÷ олон ºâ÷òýé õ¿¿õýä íýãýýñ èë¿¿ àíãèëàëòàé áàéäàã. ªвчнийг тохирох х¿снэгтийн дагуу АНГИЛ дараа нь ЭМНЭЛЭГТ ЯАРАЛТАЙ ХЭВТ¯¯ЛЭХ ШААРДЛАГАТАЙ ЭСЭХИЙГ ТОГТОО Хэрэв тийм бол Эмнэлэгт явуулахын ºìíº хийх яаралтай эмчилгээг тогтоо Хэрэв ¿ã¿é бол Эмнэлэгт хэвт¿¿лэх шаардлагаг¿й ºвчтний эмчилгээг тогтоо ªвчтэй х¿¿хэд болон нярайг эмчил Эмнэлэгт явуулахын ºìíºõ эмчилгээг хий Х¿¿хдийн эхэд гэрийн эмчилгээг яаж хийхийг заа Х¿¿хдийг эмнэлэгт хэвт¿¿лэхээр явуул Х¿¿хдийг хооллох. Æèøýý íü. хэзээ давтан ¿злэгт ирэх талаар зºâëº Х¿¿хэд болон нярайг давтан ¿злэгт ирэхэд тохирох зºâëºãºº ºã. Òèéì ¿åä òà õ¿¿õäèéã õýâò¿¿ëýõèéí ºìíºõ ÿàðàëòàé ýì÷èëãýýã ýõëýõ ¸ñòîé. ÀÍÃÈË õ¿ñíýãòèéí "Ýì÷èëãýýã òîãòîî" áàãàíûã àøèãëàíà. Хэрэв шаардлагатай бол ºвчний шинэ зовиурыг дахин ¿нэл ªìíºõ б¿лг¿¿дээс та. Õýðýâ õ¿¿õýä ºâ÷íèé îëîí àíãèëàëòàé áàéâàë òа хэд хэдэн ангиллын х¿снэгтийг харж эмчилгээг сонгох болно. Äàðààãèéí øàò íü çàéëøã¿é øààðäëàãàòàé ýì÷èëãýýã òîãòîîõ ÿâäàë þì. . Энэ ¿ед х¿снэгтийн ºнгºтэй эгнээ эмчилгээг хурдан сонгоход тусална. 2 ñàðààñ 5 õ¿ðòýëõ íàñíû ºâ÷òýé õ¿¿õэд болон 1 долоо хоногоос 2 сар х¿ртэлх насны нярайг ¿íýëýõ áà ò¿¿íèé ºâ÷èí болон ºâ÷í¿¿äèéã àíãèëàõûã ¿çñýí.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ Б¯ЛЭГ 16 ЭМЧИЛГЭЭГ ТОГТОО ªвчтэй Б¯Х х¿¿хэд болон нярайг ¯НЭЛ. õ¿¿õýä ÓÓØÃÈÍÛ ХАТГАЛГАА áà ×ÈÕÍÈÉ ÖÎ×ÌÎà ÕÀËÄÂÀÐÒÀÉ áàéæ áîëíî. шингэн ºãºõ.

õ¿íä ºâ÷òýé õ¿¿õäèéã ýì÷ëýõ ìýðãýæëèéí ýì÷. àæèëòàíòàé ýìíýëãèéí áàéãóóëëàãûã áèä ýìíýëýã (ñòàöèîíàð) ãýæ íýðëýäýã. Õýðýâ òà èéì ýìíýëýãò àæèëëàäàã áîë ýìíýëýãò õýâò¿¿ëýõýý𠺺ðèéí ýìíýëãèéí õ¿ëýýí àâàõàä ÿâóóëæ áîëíî. 16. . Õî¸óëàíã íü ýì÷èëæ áîëîõ èæèë ýì÷èëãýý þó áàéíà. ýõ õýâò¿¿ëýõýýñ òàòãàëçàæ áàéâàë õ¿¿õäýý ãýðòýý àñàð÷ ñóâèëàõ òàëààð ÝÌÀ òýäýíä òóñëàõ ¸ñòîé. ¾ Ногоон эгнээн дэх ангилал нь х¿¿хдэд ¿¿сгэгчийн эсрэг эм мэтийн тусгай эмийн эмчилгээ шаардлагаг¿й гэсэн утгатай. ÿëãààòàé õèéõ ÿìàð ýì÷èëãýý áàéíà ãýäãèéã òà ýðýãö¿¿ëýí áîäîæ îëîõ õýðýãòýé. Х¿¿хдээ гэртээ хэрхэн асарч сувилахыг эр¿¿л мэндийн ажилтан тэр эхэд зааж ºгнº. ýìèéã õóâààðèàð ºãч болох юм. óíä. òóõàéëáàë. Х¿¿хдээ гэртээ хэрхэн асарч сувилах ба хэзээ эргэж ¿з¿¿лэхийг эр¿¿л мэндийн ажилтан эхэд зºвлºнº. Õ¿¿õýä ¿íýõýýð èë¿¿ ñàéí ýì÷ëýãäýíý ãýäãèéã ìýäýæ áóé òîõèîëäîëä òýð õ¿¿õäèéã ýìíýëýãò õýâò¿¿ëýõýýð èëãýýõ ¸ñòîé. суулгалтын ¿ед ºвчтэй х¿¿хдээ хооллох буюу шингэн уулгах тухай та зºвлºж болно. Õýðýâ õ¿¿õýä ÿàðàëòàé õýâòýõ çàéëøã¿é øààðäëàãàòàé áîë òà õ¿¿õäèéã õýâò¿¿ëýõýýð ÿâóóëàõààñ ºìíº õèéõ ýì÷èëãýýã òîãòîîíî. Зарим эмчилгээ ижил байж болно. Õýðýâ нярай õ¿¿õýä ØÈÍÃÝÍ ÈÕ ÀËÄÀËÒÒÀÉ (ãýõäýý ÍßÍÃÈÉÍ Õ¯ÍÄ ÕÀËÄÂÀÐïÉ) áîë øèíãýí àëäàëòûã  òºëºâëºãººíèé äàãóó ñóäñààð øèíãýí ñýëáýæ ýì÷èëíý. Õ¿¿õäèéã ºäºðò õýäýíòýý ¿çýõèéí òóëä ò¿¿íèéã ÝÌÁ-ä øóóä îéðîëöîî áàéðëóóëæ. Õýðýâ ýìíýëýãò õýâò¿¿ëýõ áîëîìæã¿é. ¾ Шар эгнээний ангилал нь х¿¿хдэд ¿¿сгэгчийн эсрэг тохирох эм буюу ººр эмчилгээ шаардлагатайг илтгэнэ.88 - . ÀÍÃÈË õ¿ñíýãòýíä çàðèì õ¿¿õäèéã "стационарт ÿàðàëòàé õýâò¿¿ë" ãýæ çààñàí áàéäàã. øààðäëàãàòàé òîíîã òºõººðºì溺ð õàíãàãäààã¿é. õîë áàéäàã ýìíýëýãò õ¿¿õäèéã õýâò¿¿ëýõýýð ÿâóóëàхын îðонд òàíû ¿ç¿¿ëñýí ÷àíàðòàé òóñëàìæ ¿éë÷èëãýý èë¿¿ ¿ð ä¿íòýé áàéäàã. Õýðýâ òàíàé îðîí íóòàãò õýâò¿¿ëýí ýì÷èëäýã ýìíýëýã áàéõã¿é áîë ýíý õэсэгт áè÷ñýíýýñ ººðººð øèéäâýðëýæ áîëíî. óóøãèíû õàòãàëãàà áà ÷èõíèé õàëäâàðûã ýì÷ëýõýä ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã áýëäìýë øààðäëàãàòàé. Ýìíýëýãò õýâò¿¿ëýõýýð ÿâóóëàõûí ºìíº çààâàë õèéõ øààðäëàãàã¿é. Эм яаж уулгах буюу хэсэг газрын халдварыг яаж эмчлэхийг эхч¿¿дэд зааж сургах асуудал энэ эмчилгээнд багтана. ¯ÍÝË. ªâ÷òíèéã õýâò¿¿ëýí ýì÷ëýõ îðòîé. Æèøýý íü. ÝÌÀ ò¿¿íèé ãýðò î÷èæ õîîë.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ ¾ Ягаан эгнээний ангилал хойшлуулашг¿й анхаарах ба эмнэлэгт яаралтай илгээх буюу хэвт¿¿лэх шаардлагатайг илтгэнэ. ýöýã. Õýðýâ òàíàé ýìíýëýãò ñóäñààð øèíãýí ñýëáýõ áîëîìæã¿é áîë ñóäñààð øèíãýí ñýëáýæ ýì÷ëýõ áîëîìæòîé ýìíýëýãò ÿàðàëòàé õýâò¿¿ë. Çàðèì ¿åä õ¿¿õäèéã ýì÷ëýõ ìýðãýæëèéí àæèëòàí.1 НЯРАЙГ ЭМНЭЛЭГТ ЯАРАЛТАЙ ХЭВТ¯¯ЛЭХ ШААРДЛАГАТАÉГ ТОГТООХ Õýðýâ 1 долоо хоногоос 2 сар х¿тэлх насны нярай õ¿¿õäýä ÍßÍÃÈÉÍ Õ¯ÍÄ ÕÀËÄÂÀÐ ÁÀÉÆ ÁÎËÇÎØÃ¯É áîë ò¿¿íèéã ýìíýëýãò ÿàðàëòàé õýâò¿¿ëíý. òîíîã òºõººðºìæòýé. ÷èõ õóóðàéøóóëàõ çýðýã ýì÷èëãýýíèé çàðèì òºðë¿¿ä áàéäàã. Жишээлбэл.

Хэрэв нярай х¿¿хэд юм уух чадварг¿й-нянгийн халдвар байж болзошг¿й шинжтэй бол т¿¿нийг эмнэлэгт яаралтай хэвт¿¿лнэ. Õ¿ñíýãòýä îðîîã¿é áîëîâ÷ õ¿¿õäýä õýâëèéãýýð õ¿÷òýé ºâäºõ ìýòèéí ººð õ¿íä ýìãýã áàéæ áîëíî. 16. Àþóëòàé åðºíõèé øèíæòýé õ¿¿õýä õ¿íä àíãèëàëã¿é áàéõ íü õîâîð.2 ªВЧТЭЙ Х¯¯ХДИЙГ ЭМНЭЛЭГТ ЯАРАЛТАЙ ХЭВТ¯¯ЛЭХ ШААРДЛАГАТАЙГ ТОГТООХ ¯ÍÝË. òýð óíòààðñàí óõààíã¿é áóþó óóõ ÷àäâàðã¿éãýýñ øèíãýí èõ àëäñàí áàéæ áîëíî. ÀÍÃÈË õ¿ñíýãòèéí õ¿íä àíãèëëóóä ÿãààí ºнгººр будагдсан áà ò¿¿íä: ÓÓØÃÈÍÛ Õ¯ÍÄ ÕÀÒÃÀËÃÀÀ ÁÓÞÓ ÌÀØ Õ¯ÍÄ ªÂ×ÈÍ ØÈÍÃÝÍ ÈÕ ÀËÄÀËÒ Õ¯ÍÄ ÓÆÈà ÑÓÓËÃÀËÒ ÌÀØ Õ¯ÍÄ ÕÀËÓÓÐÀËÒ ªÂ×ÈÍ ÕªÕ˪à ÓÐÃÀÖÃÈÉÍ ¯РЭВСЭЛ Õ¯ÍÄ ÒÓÐÀÀË ÁÓÞÓ Õ¯ÍÄ ÖÓÑ ÁÀÃÀÄÀËÒ Ýäãýýð àíãèëëûí ýì÷èëãýýã "Ýìíýëýãò ßÀÐÀËÒÀÉ õýâò¿¿ë" ãýæ çààñíûã àíõààð. Та ¿¿нийг шийдэх хэрэгтэй: Òóõàéí àìáóëàòîðò ýì÷ëýõ áîëîìæã¿é ººð õ¿íä õ¿íäðýë õ¿¿õäýä áàéíà óó? Æèøýýëáýë. ªºð íýã áàéæ áîëîõ õóâèëáàð íü: õýðýâ òàíû àìáóëàòîð õ¿¿õäèéã ýì÷ëýõ õàíãàìæòàé áîë ØÈÍÃÝÍ ÈÕ ÀËÄÑÀÍ ãàíöõàí õ¿íä àíãèëàëòàé õ¿¿õäèéã òýíäýý ýì÷èëæ áîëíî. Æèøýý íü. Òýãýõýýð ýìíýëýãò õýâò¿¿ëýõýýð èëãýýõèéí ºìíº ýì÷èëãýýíèé á¿õ òºðëèéã õèéõ õóãàöàà áàéíà. Òèéì õ¿¿õä¿¿äèéã ýìíýëýãò ÿàðàëòàé õýâò¿¿ëýõ øààðäëàãàòàé. Æè÷: Õ¯ÍÄ ÓÆÈà ÑÓÓËÃÀËÒÛÍ ýìíýëýãò õýâò¿¿ëýõ çààâàð íü ýìíýëýãò õýâò¿¿ëýõ øààðäëàãàòàé áîëîâ÷ òèéì ÷ ÿàðàëòàé áèøèéã çààíà. ÀÍÃÈË õ¿ñíýãòýíä õ¿¿õäýä ó÷èð÷ áîëîõ áîëîìæèéí á¿õ õ¿íäðýë¿¿ä îðîîã¿é. õºõººðºº ¿ðãýëæë¿¿ëýí õîîëëîíî. Òèéì õ¿¿õäèéã õ¿íä àíãèëëààð íü ýìíýëýãò õýâò¿¿ëýõýýð èëãýýíý (õýðýâ ò¿¿íä çºâõºí ØÈÍÃÝÍ ÈÕ ÀËÄÀËÒ áàéâàë áîëîìæòîé áîë àìáóëàòîðò ýì÷ëýõ). ÍßÍÃÈÉÍ Õ¯ÍÄ ÕÀËÄÂÀÐ ÁÀÉÆ ÁÎËÇÎØÃ¯É õî¸óëàà áàéâàë ýìíýëýãò ÿàðàëòàé õýâò¿¿ë. Çàìäàà ýõ íü ØÑÄíû óóñìàë îéð îéðõîí óóëãàæ. . Àþóëòàé åðºíõèé øèíæòýé õ¿¿õäèéí îëîíõ íü ìºí õ¿íä àíãèëàëä õàìààðàãäàíà.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ Õýðýâ íÿðàé õ¿¿õäýä ØÈÍÃÝÍ ÈÕ ÀËÄÀËÒ. Èéì çààâàð íü õýâò¿¿ëýõèéí ºìíº íýí øààðäëàãàòàé ýì÷èëãýýí¿¿äèéã õèéæ õ¿¿õäèéã ýìíýëýãò ÿàðàëòàé õýâò¿¿ëýõ õýðýãòýéã çààæ áàéíà. Òèéì õ¿¿õäýä øèíãýí àëäàëòàíä õàìààðàõ àþóëòàé åðºíõèé øèíæ áàéæ áîëíî.89 - . ¯ÍÝË. Õýðýâ òà òýð õ¿íäðýëèéã ýì÷èëæ ÷àäàõã¿é áîë õ¿¿õäèéã ýìíýëýãò õýâò¿¿ëýõýýð èëãýý. Ýìíýëýãò õýâò¿¿ëýõèéí ºìíº öàã àëäóóëàõ ýì÷èëãýýã á¿¿ õèé.

o Çàìä íü ØÑÄ-íû óóñìàë îéð îéðõîí óóëãàæ. o Öóñíû ÷èõýð áàãàñàõààñ ñýðãèéëæ ýì÷èë. АНГИЛ х¿снэгтийн ягаан эгнээнд тохирох ангиллын эмчилгээний багананд “Эмнэлэгт ЯАРАЛТАЙ хэвт¿¿л” заалт байдаг. o Ýìíýëýãò õ¿ðýõ çàìä õ¿¿õäèéã õýðõýí äóëààí áàéëãàõûã ýõýä çºâëº. À àìèíäýìèéí äóòëààñ ýâýðëýã óðàãäàõ áóþó öóñíû ÷èõýð áàãààñ òàðõè ãýìòýõ çýðýã íîöòîé õ¿íäðýë ãàðàõààñ ñýðãèéëýõ ó÷ðààñ ÿàðàëòàé ýì÷èëãýý þì. Ýìíýëýãò õýâò¿¿ëýõýýð ÿâóóëàõûí ºìíº òà ýì¿¿äèéí çºâõºí ýõíèé òóíã ºãºõ ó÷èðòàé.90 - . Äóðüäñàí ýì÷èëãýýíèé áóñàä çààëòóóä ÷ ºâ÷èí öààø ã¿íçãèéðýõýýñ ñýðãèéëýõ ìºí ë ÷óõàë ýì÷èëãýý þì.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ Б¯ЛЭГ 17 ЭМНЭЛЭГТ ХЭВТ¯¯ЛЭХИЙН ªМНª ХИЙХ ШААРДЛАГАТАЙ ЯАРАЛТАЙ ЭМЧИЛГЭЭГ ТОГТОО ¯НЭЛ. ßàðàëòàé ýì÷èëãýýí¿¿äèéã äîîð äóðüäñàí. Ýíý ýì÷èëãýýã ÝÌ×ÈË õ¿ñíýãòýíä áîëîí íîìûí Õ¯¯ÕÄÈÉà ÝÌ×ÈË õýñýãò çààñàí . Õ¿¿õäýý ºâºðòºº òýâðýõ íü ýìíýëýãò õ¿ðòýë íü äóëààí áàéëãàõ õàìãèéí ñàéí àðãà. á¿ä¿¿íýýð áè÷èãäñýí áàéíà. Õýðýâ õ¿¿õýä ýìíýëýãò ÿàðàëòàé õýâòýõ øààðäëàãàòàé áîë õ¿¿õäýä íýí ÷óõàë ÿàðàëòàé ýì÷èëãýýã õóðäàí ñîíãîæ ýõëýõ ¸ñòîé. ÀÍÃÈË õ¿ñíýãòýíä òîä. ýìíýëýã õ¿ðòýëõ çàìä ò¿¿íèéã ÿàæ ºãºõèéã ¿ç¿¿ë Тэмдэглэл: Ýõíèé ãóðâàí çààëò íÿíãèéí ìýíýí. Òýð íü ¯ÍÝË. ªâ÷òýé íÿðàé õ¿¿õäèéã äóëààí áàéëãàõ íü ìàø ÷óõàë. Íÿðàé õ¿¿õäèéã эмнэлэгт õýâò¿¿ëýõýýñ ºìíº õèéõ ÿàðàëòàé ýì÷èëãýýí¿¿ä: o ¿¿сгэгчийн эсрэг эмийн ýõíèé òóíã áóë÷èíä òàðü эсвэл ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã òîõèðîõ ýì óóõààð ºã.5°C áóþó ò¿¿íýýñ èõ) áóþó õºõëºã óðãàöãèéí ¿ðýâñëèéí ºâäºëòºíä ïàðàöåòàìîë ºã Òåòðàöèêëèíû í¿äíèé тос õýðýãëý (õýðýâ ýâýðëýã á¿äãýðñýí áóþó í¿äíýýñ èäýýò íóóõ ãàðâàë) o Ýõýä ØÑÄ-íû óóñìàë ºã÷. Õºõººðºº ¿ðãýëæë¿¿ëýí õîîëëîõûã ýõýä çºâëº. 2 сараас 5 х¿ртэлх насны ºвчтэй х¿¿хдийг эмнэлэгт хэвт¿¿лэхээс ºмнº хийх яаралтай эмчилгээн¿¿д: o ¯¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã òîõèðîõ ýì ºã o À àìèíäýì ºã o Öóñíû ÷èõýð áàãàñàõààñ ñýðãèéëæ ýì÷èë (ÝÌ×ÈË õ¿ñíýãòýíä òàéëáàðëàñíààð ýíý ýì÷èëãýýíä õºõíèé ñ¿¿. ýõòýé íü õàìò ýìíýëýãò ÿàðàëòàé èëãýý. ×èõèéã õóóðàéøóóëàõ áóþó òºìðèéí áýëäìýë ºãºõ çýðýã ÿàðàëòàé áóñ ýì÷èëãýý õèéæ õ¿¿õäèéã õýâò¿¿ëýõýýð ÿâóóëàõ õóãàöààã óäààøðóóëæ áîëîõã¿é. Ñýðãèéëýõ . ñ¿¿ áóþó ÷èõýðòýé óñ) o ªíäºð õàëóóðàëòàíä (38.

Уушигны х¿нд хатгалгаа áóþó ìаш х¿нд ºвчин ¿¿сгэгчийн эсрэг эмийн эхний тун Яаралтай эмнэлэгт хэвт¿¿лэх Х¿¿хдийг эмнэлэгт хэвт¿¿лэхээр явуулахад хийх ажилбарын шатууд болон эмнэлэгт хэвт¿¿лэхийн ºмнºх эмчилгээг яаж хийх тухай 20-р б¿лгээс уншина уу. (Жишээ 22-ыг хар. шинжтэй х¿¿хдийг хэвт¿¿лнэ гэдгийг сана. Ýìíýëãèéí àæèëòíóóäàä ñýðãèéëýõ òàðèëãàны õóãàöààã òàíèëöóóë. .5°C Анхны үзлэг? _9 Давтан ¿злэг?__ АНГИЛ ЭМЧИЛГЭЭ Аюултай ерºнхий шинжтэй? тийм _9_ ¿г¿й ___ ªºр х¿нд ºвчний ангилалг¿й ч гэсэн ямар нэг аюултай Ангилал сонгохдоо аюултай Ерºнхий шинжийг ¿ндэслэнэ гэдгийг сана.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ òàðèëãà хийх ¸ñòîé áàéñàí ÷ ýìíýëýãò õýâò¿¿ëýõýýñ ºìíº ¿¿íèéã õèéõ øààðäëàãàã¿é. Èíãýñíýýð ýìíýëýãò õýâòýõ õóãàöàà îðîéòîõîîñ çàéëñõèéíý.) яаралтай Жишээ 22: Нугалсан ¿злэгийн маягтын дээд хэсэг маягт температур: 37. Ангилал тус б¿рт тохирсон эмнэлэгт хэвт¿¿лэхээс ºмнºх эмчилгээг ¿злэгийн маягтын ар талд бич.91 - .

2 ЯМАР ТОХИОЛДОЛД ЯАРАЛТАЙ ЭРГЭЖ ИРЭХ ВЭ? ªâ÷òýé õ¿¿õäèéí ¿çëýãèéí ìàÿãòàíä “Хýäèéä ÿàðàëòàé ýðãýæ ¿з¿¿лýõèéã ýõýä зºвлº” ãýñýí мºр áàéãàà. ÓËÀÀÍÁÓÐÕÀÍ áóþó Õ¯ÍÄ ÒÓÐÀÀË.92 - . Õýäèéãýýð ýõ òýð äàðóé õ¿¿õäýý ñòàöèîíàðò àâàà÷èõ áîëîâ÷ ýíý õýâò¿¿ëýõ èëãýýëò ÿàðàëòàé áóñ. Ãýâ÷ õýä õýäýí ýìãýãèéã ýì÷ëýõýä ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã ýì øààðäëàãàòàé áàéâàë òà òýð á¿ãäèéã òîî÷èõ ¸ñòîé. 5 áà ò¿¿íýýñ îëîí õîíîã õàëóóðñàí òîõèîëäîëä х¿¿хдийг эмнэлэгт яаралтай биш хэвт¿¿лдэг. Жишээлбэл. Энэ тохиолдолд òà "ýìíýëýãò øèíæë¿¿ëýõýýð õýâò¿¿ëýõ" ãýсэн тэмдэглэл бичнэ.1 ЭМНЭЛЭГТ ЯАРАЛТАЙ БИШ ХЭВТ¯¯ЛЭХ Зарим тохиолдолд х¿¿хдийг эмнэлэгт яаралтай биш хэвт¿¿лэх шаардлага гардаг. Æèøýý íü: Óóøиãíû õàòãàëãààã ýì÷ëýõýä ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã áýëäìýë Shigell-èéã ýì÷ëýõýä ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã ýì Õî¸ð ¿¿ñãýã÷èéã ýì÷ëýõýä ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã íýã áýëäìýë õýðýãëýõ áîë òà ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã íýã ýì ºã÷ áîëîõ áîëîâ÷ õî¸ð ººð ºâ÷íèé ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã õî¸ð ººð ýì øààðäëàãàòàé áàéæ áàñ áîëíî. ßìàð øèíæ ãàðâàë õ¿¿õäýý ýì÷ë¿¿ëýõýýð ýìíýëýãò ÿàðàëòàé ýðãýæ èðýõ ¸ñòîéã òà ýõýä òàéëáàðëàõ ¸ñòîé. Çàðèì ýì÷èëãýý øóóä õýäýí ºâ÷íèé ангилалд çîðèóëàãäàíà. Энд эмнэлэгт яаралтай хэвт¿¿лэх шаардлагаг¿й ºвчтний эмчилгээ. эхэд ºгºх зºвлºгºº болон давтан ¿злэгт хэзээ ирэх ёстой зэргийг тэмдэглэнэ. õ¿¿õäèéã ñòàöèîíàðò ÿâóóëàõûí ºìíº ººð ÿìàð ÷ ýì÷èëãýýã õèéæ áîëíî.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ Б¯ЛЭГ 18 ЭМНЭЛЭГТ ЯАРАЛТАЙ ХЭВТ¯¯ЛЭХ ШААРДЛАГАГ¯Й ªВЧТНИЙ ЭМЧИЛГЭЭГ ТОГТООХ ªâ÷òýé õ¿¿õäèéí ¯çëýãèéí Ìàÿãòûí í¿¿ðýí òàëä áè÷ñýí àíãèëàë òóñ á¿ðò çàéëøã¿é øààðäëàãàòàé ýì÷èëãýýã òà. îíîø òîäðóóëàõûí òóëä (øèíæèëãýý õèéõèéí тулд) 30 õîíîãîîñ óäààí õàíèàëãàñàí. 18. ìàÿãòûí àð òàëä áè÷èõ ¸ñòîé. Ýíý çààëòûã äàâòàí òîî÷èõ õýðýãã¿é. Æèøýý íü. Õýðýâ õ¿¿õäýä ýíý 2 ýìãýã çýðýã áàéâàë ªâ÷òýé Õ¿¿õäèéí ¯çëýãèéí Ìàÿãòàä òà À àìèíäýìýýð ýì÷ëýõèéã çºâõºí íýã óäàà ë áè÷íý. ÖÓÑ ÁÀÃÀÄÀËÒÛà ýì÷ëýõýä À àìèíäýì ºãäºã. Òèéì øèíæ¿¿äèéã òà öààøèä 30-р б¿лэгт ¿зэх болно. . ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã ýì ñîíãîõ òàëààð òà 21-р б¿лэгт èë¿¿ òîäîðõîé ¿çíý. Хэрэв ºвчтэй х¿¿хэд нэгээс олон ангилалд хамаарч байвал т¿¿нд байгаа б¿х зовиурын эсрэг эмчилгээг тогтооно. 18.

Харин насандаа бага жинтэй х¿¿хэд давтан ¿злэгт 14 хоногийн дараа ирнэ. Хооллолтын бэрхшээлтэй нярай х¿¿хэд мºн 2 хоногийн дараа давтан ¿злэгт ирэх ёстой. Õýðýâ õîîëëîëòîíä ¿íýëãýý ºãºõ çàéëøã¿é øààðäëàãàòàé áîë õ¿¿õäèéí ÿàðàëòàé õýðýãöýýã àíõààðàëäàà àâñíû äàðàà ¿çëýãèéí ÿâöàä òîõèрîìæòîé ÿìàð ÷ öàãò òà ò¿¿íèéã õèéæ áîëíî. (Жишээ 23-ыг хар. Хэсэг газрын нянгийн халдварын ¿ед ¿¿сгэгчийн эсрэг эм ууж байгаа нярай х¿¿хэд 2 хоногийн дараа давтан ¿злэгт ирэх ёстой. Хэрэв Давтан ¿злэгт ирэхэд нярай х¿¿хдийн ºвчин х¿íäýðñýí бол т¿¿нийг шууд эмнэлэгт яаралтай хэвт¿¿л. ªâ÷òýé õ¿¿õäèéí ¿çëýãèéí ìàÿãòûí àð òàëûí òóñãàé çàéä õàìãèéí îéðûí äàâòàí ¿çëýãèéí õóãàöààã áè÷.3 ХООЛЛОХ ТАЛААР ЭХЭД ЗªВЛª VI хэсэгт та ºâ÷òýé х¿¿õäèéí ¯çëýãèéí Ìàÿãòûí õîîëîíä õàìààðàõ õýñãèéã áºãëºæ ñóðíà. Ангилал тус б¿рд тохирсон эмчилгээг ¿злэгийн маягтын ар талд бичнэ. Ýíý íü òîäîðõîé õóãàöààíû äàðàà ýõ õ¿¿õäýý ¿ç¿¿ëýõýýð ýìíýëýãò äàõèí èðíý ãýñýí ¿ã þì. Нярай х¿¿хдийн давтан ¿злэг онцгой чухал ач холбогдолтой.) Æèøýý íü: o "Äàâòàí ¿çëýã 2 õîíîãèéí äàðàà" ãýâýë çààâàë äàâòàí ¿ç¿¿ëýх õóãàöààã ÿã òîäîðõîéëæ áàéíà. (õàëóóðàõ çýðýã øèíæ ¿ðãýëæëýýä áàéâàë äàâòàí ¿çëýã çàéëøã¿é ÷óõëûã ìºí ýõýä õýë).___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ 18. Òýð äàâòàí ¿çëýã ÿàãààä ÷óõàë áîëîõûã ýõýä îéëãóóë. Áè÷ñýí ýì÷èëãýýíèé ¿ð ä¿íã òîãòîîõîä áà õýðýâ ººð ýì÷èëãýý øààðäëàãàòàé áîë ò¿¿íèéã çààõàä äàâòàí ¿çëýã ìàø ÷óõàë þì. Äàâòàí ¿çëýãèéã òà "ä/¿" ãýæ òýìäýãëýæ áîëíî. Õîæèì íü ýõ äàâòàí ¿ç¿¿ëýõýýð ýìíýëýãò èðýõýä íü ººð íýìýëò ¿çëýã ÷óõàë áàéãàà òóõàé ò¿¿íä õýë. 18. .) V ба VI хэсэгт та ºвчтэй х¿¿хдийн эмчилгээг яаж хийх болон х¿¿хдийн эхэд зºвлºгºº ºгºх талаар суралцана. (çàéëøã¿é ãýäýã íü äàâòàí ¿çëýã "õýðýâ" ãýñýí íºõöºëã¿é áàéíà ãýñýí ¿ã.93 - .4 ДАВТАН ¯ЗЛЭГ "Äàâòàí ¿çëýã" ãýæ ýõýëñýí çààëòûã òà áè÷èõýý ìàðòàæ áîëîõã¿é. Õ¿¿õýä õàëóóðààä áàéñàí òýð òîõèîëäîëä ë õ¿¿õäýý ¿ç¿¿ëýõýýð ýìíýëýãò èðíý. o "Õýðýâ õàëóóðàëò íàìæèõã¿é áîë 2 õîíîîä äàâòàí ¿ç¿¿ë ãýâýë çààâàë áèø. Õýðýâ äàâòàí ¿çëýã ººð ººð õóãàöààíä áàéõààð áîë òà õàìãèéí îéðûí çàéëøã¿é ¿çëýãèéã ñîíãîæ àâ.

5°C Анхны үзлэг ? _9 Давтан ¿злэг?__ АНГИЛ ЭМЧИЛГЭЭ Аюултай ерºнхий шинж? тийм _9_ ¿г¿й ___ Ангилал сонгохдоо аюултай ерºнхий шинжийг ¿ндэслэнэ гэäгийг сана Уушигны хатгалгаа ªºр х¿нд ºвчний ангилалг¿й ч гэсэн ямар нэг аюултай шинжтэй х¿¿хдийг хэвт¿¿лнэ гэдгийг сана. ханиалга намдаах хорг¿й эм Д/¿ 2 хоног Чихний цочмог халдвар Цус багадалтг¿й. Уушигны хатгалгаанä ¿¿сгэгчийн эсрэг эм. 5 хоног Хоолойн ºвдºлт.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ Жишээ 23: ¿злэгийн маягтын нугалсан ар тал маягт температур: 37.94 - ÓÁ_______ . Хэрэв хооллолтын бэрхшээл байвал: Д/¿ 5 хоног Дараагийн вакцинд: Давтан ¿злэгт ирэх хугацаа: ______________ (ªдºр ирэх) ___2 õîíîîä________ Хэзээ яаралтай эргэж ¿з¿¿лэхийг эхэд зºвлº: ªнººдºр шаардлагатай дархлаажуулалтыг хийх: Хооллолтын зºвлºгºº ºг: . òóðààëã¿é Парацетàмол чихний ¿рэвсэлд Чихийг чихээсээр хуурайшуулах Д/¿: 5 хоног Х¿¿хэд 2 нас х¿рээг¿й учир хооллолтыг ¿нэл. Хооллолтын талаар эхэд зºвлº.

___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ V ХЭСЭГ Х¯¯ХДИЙГ ЭМЧИЛ .95 - .

Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ .96 - ___________________ .

Манай орны эр¿¿л мэндийн байгууллагуудад хэрэглэж болох уух эм. Нэгд¿гээр болон хоёрдугаар сонголтын эм¿¿д аль аль нь бий. эмийн жор бичиж ºгºх болон гэрийн эмчилгээг хэрхэн хийхийг эхэд зааж сургахыг хэлнэ. Нэгд¿гээр сонголтын эм¿¿д нь уулгахад хялбар. Эмнэлэг дээр хийх эмчилгээ нь: ¾ Эм уулгах ба хэсэг газрын эмчилгээг гэрт хийхийг х¿¿хдийн эхэд зааж сургах ¾ Х¿¿хдийг хооллох.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ Б¯ЛЭГ 19 ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ ХªЦМ-ийн Х¯¯ХДИЙГ ЭМЧИЛ х¿снэгт нь ¯НЭЛ. ¿р д¿н сайтай байдаг учраас эдгээрийг сонгодог. Эмийг хэзээ яаж ºгºх болон бусад эмчилгээг яаж хийх талаар та энэ хэсгээс суралцах болно. булчинд тарих тарилга болон бусад эмчилгээ х¿снэгтэнд байгаа.97 - . АНГИЛ х¿снэгтэнд сонгосон эмчилгээг яаж хийхийг заадаг. ¿нэ хямд. Нэгд¿гээр сонголтын эм байхг¿й. . шингэн ºгºх зэрэг эмчилгээг гэрт ¿ргэлжл¿¿лэн хийх. эсвэл х¿¿хдийн ºвчинд нэгд¿гээр сонголтын эм ¿йлчлэхг¿й тохиолдолд хоёрдугаар сонголтын эмийг ºгнº. Х¿снэгт нь: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Эм уулгах Хэсэг газрын халдварыг эмчлэх Булчинд тарих эм Цусны чихэр багасахаас сэргийлэх Суулгалтын ¿ед ил¿¿ шингэн уулгах ба хооллолтыг ¿ргэлжл¿¿лэх буюу Давтан ¿злэгийн зºвºлгºº ºгºх зэргийг яаж хийхийг харуулна. хэзээ яаралтай эргэж ¿з¿¿лэх тухай эхэд зºвлºх зэрэг ¿йл ажиллагааны журмыг ººртºº агуулсан байдаг. Эмчилгээний энэ ¿е шатуудын талаар та VI Хэсгээс ил¿¿ тодорхой мэдэх болно. ЭМЧИЛ гэдэг нь эмнэлгийн байгууллагад хийх эмчилгээ.

20. 40мг*=4 10 мг/мл мл. Ãåíòàìèöèíûã ïåíèöèëëèíòýé õàâñàð÷ õýðýãëýõ íü ºðãºí õ¿ðýýòýé íÿíãèéí ýñðýã ¿ð ä¿íòýé áàéäàã.4 мл 3 кг 0. 80 мг (20 мг/мл) (40 мг/мл) ампулд 2 НАС Найруулааг¿й 2 ампулд 6 мл мл ариун БУЮУ мл ампулд 20 мг= БУЮУ ариун ус нэм. . áåíçèëïåíèöèëèí õî¸ðûã õàâñàð÷ áóë÷èíä òàðüäàã. ус нэм. * 40 мг гентамициныг шингэлэхг¿й хэрэглэхээс зайлсхий. Бензилпенициллинийг 6 цагаар.00 мл* 0.2 мл 2 кг 0.98 - . АНГИЛ х¿снэгтийн “Эмчилгээг тогтоо” багананд тодоор бичсэн байна.5 мл 0. 10 мг/мл 1 кг 0. * 80 мг гентамициныг шингэлэхг¿й хэрэглэхээс зайлсхий. Хэрэв шингэлэх боломжг¿й бол дээрх тунгийн 1/2 –ийг хэрэглэ.1 ªВЧТЭЙ НЯРАЙ Х¯¯ХДЭД ¯¯СГЭГЧИЙН ЭСРЭГ ЭМ БУЛЧИНД ТАРИХ (1 долоо хоногоос 2 сар х¿ртэлх насны х¿¿хэд) НЯРАЙ Х¯¯ХЭД х¿снэгтийн ЭХЭД ЗªВЛª болон НЯРАЙ Х¯¯ХДИЙГ ЭМЧИЛ хэсгийг хар.6 мл 4 кг 1. Х¿нд ºвчтэй. 40 мг 2 мл. 7 хоногтой нярайд гентамициныг 12 цагаар тарь.1.5 мг/ кг 2 мл. 10 мг/мл 80мг*=8мл.2 мл 0.0 мл ~Бензилпенициллин ба Гентамицинû эхний тунг булчинд тарь. Íÿðàé õ¿¿õäýä ãåíòàìèöèí.75 мл* 0. гентамициныг 8 цагаар хавсарч тарь. ƒ Эм уух чадварг¿й х¿¿хдэд ¿¿сгэгчийн эсрэг эмèéã булчинд òàðèõ ƒ Цусны чихэр багасахаас сэргийлж хºхний с¿¿ буюу чихэртэй ус ºгºх 20.1 ЭМНЭЛЭГТ ЯАРАЛТАЙ ХЭВТ¯¯ЛЭХИЙН ªМНªХ ЭМЧИЛГЭЭ Х¿¿хдийг эмнэлэгт хэвт¿¿лэхээс ºмнº та доорх эмчилгээний аль нэгийг буюу хэд хэдийг хийх хэрэгтэй.8 мл 5 кг 1.4 мл 0. Хэрэв шингэлэх боломжг¿й бол дээрх тунгийн 1/4 –ийг хэрэглэ.25 мл* 0.1 мл ариун 3. òîì õ¿¿õäèéã áîäâîë îëîíõ òîõèîëäîëä ºðãºí õ¿ðýýíèé íÿíãààð õàëäâàðëàãäñàí áàéäàã.1 мл 0.6 мл 1. .5 мл. Эмнэлэгт хэвт¿¿лэхийн ºмнºх эмчилгээг ¯НЭЛ.6 мл ариун ус ус нэмэхэд = БУЮУ нэмэхэд=4.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ Б¯ЛЭГ 20 ЭМНЭЛЭГТ ЯАРАЛТАЙ ХЭВТ¯¯ЛЭХ Эмнэлэгт яаралтай хэвт¿¿лэхийн ºмнºх эмчилгээг Х¯¯ХДИЙГ ЭМЧИЛ болон НЯРАЙ Х¯¯ХЭД х¿снэгтийн НЯРАЙГ ЭМЧИЛ.0 мл. ÍßÍÃÈÉÍ Õ¯ÍÄ ÕÀËÄÂÀÐÒÀÉ ÁÀÉÆ ÁÎËÇÎØÃ¯É íÿðàé õ¿¿õýä. Хэрэв хэвт¿¿лэх боломжг¿й бол бензилпенициллин ба гентамициныг 5-аас доошг¿й хоног тарь. уух чадварг¿й х¿¿хдэд антибиотик булчинд тарих хэрэгтэй. 2.50 мл* 0. 2 мл. Мºн энэ н¿дэнд цусны чихэр багадахаас сэргийлэх эмчилгээ болон маш х¿нд ºвчтэй х¿¿хдийн эмчилгээний тунг заасан байна.НЯНГИЙН Х¯НД ХАЛДВАР БАЙЖ БОЛЗОШГ¯Й гэж ангилсан нярайг эмнэлэгт хэвтїїлэх нь зєв шийдвэр. Антибиотикийн Эхний Тунг Булчинд Та ГЕНТАМИЦИН Тун: 2. ЭХЭД ЗªВЛª н¿дэнд тодорхой бичсэн байгаа.25 мл* БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН Тун: 50 000 нэгж/ кг 600 мг (1 000 000 нэгж) шилэнд 2. 400 250 000 нэгж/мл 000 нэгж/мл 0.

99 - . ~ Антибиотик Булчинд Тарь ЭМНЭЛЭГТ ЯАРАЛТАЙ ХЭВТЭХ Х¯¯ХЭД ¯¯СГЭГЧИЙН ЭСРЭГ ЭМ УУЖ ЧАДАХГ¯Й БОЛ: . 20.Хлорамфениколын эхний тунг булчинд тарьж эмнэлэгт яаралтай хэвт¿¿л.180 мг/ мл болно.19 кг) 3. Õýðýãëýõýä áýëýí áîëñîí óóñìàëûí ºòãºð¿¿ëýã 10 ìã/ìë áàéõ ¸ñòîé. Áåíçèëïåíèöèëëèí Õýðýãëýõ Áåíçèëïåíèöèëëèíû øèëýí äýýðõ òóíã óíøèæ ºòãºð¿¿ëýãèéã òîãòîî. Õýðýâ òàíû õýðýãëýõ áåíçèëïåíèöèëëèíû áîëîí. 2 сараас 4 сар х¿ртэл (4 -< 6 кг) 1.0 мл = 180 мг 4 сараас 9 сар х¿ртэл (6 -< 8 кг) 1.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ Ãåíòàìèöèí Õýðýãëýõ Ãåíòàìèöèíû àìïóë äýýðõ õýìæýýã õàðæ ºòãºð¿¿ëãèéã òîãòîî. Ò¿¿íèéã øóóä õýðýãëýõýýð áàéíà óó ýñâýë íýðìýë óñààð øèíãýëæ õýðýãëýõ ¿¿ ãýäãèéã øàëãà. Ýíý òîõèîëäîëä òàíä áàéãàà áåíçèëïåíèöèëëèíûã õýðõýí íàéðóóëàõ òóõàé ¿éëäâýðèéíõ íü çààâðûã íÿãò ìºðäºæ òóíã äàõèí òîîöîîëíî. Хлорамфениколын тóíг òîäîðõîéëîõîä äàðààõ õ¿ñíýãòèéã àøèãëà.1.6 ìë íýðìýë óñààð íàéðóóëàõ íü äýýð áàéäàã.2 ªВЧТЭЙ Х¯¯ХДЭД ¯¯СГЭГЧИЙН ЭСРЭГ ЭМ БУЛЧИНД ТАРИХ (2 сараас 5 нас х¿ртэлх насны х¿¿хэд) Õ¿нд ºвчтэй îлонõè х¿¿õäийг ýìíýëýãò õýâò¿¿лэхийн ºìíº ¿¿сгэгчийн эсрэг эмийн эхний тунг ºгºх õýðýãòýé áîëдîг.5 мл = 630 мг . Áåíçèëïåíèöèëëèíûã íýðìýë óñààð íàéðóóëíà. Òýãýýä õ¿¿õäèéã ýìíýëýãò ÿàðàëòàé õýâò¿¿ë.Хлорамфениколыг 12 цагаар 5 хоног булчинд тарь. Õ¿¿õäèéí áèåèéí æèíä îéðîëöîî òóíã õ¿ñíýãòýýñ ñîíãîæ àâ.0 мл = 360 мг 12 сараас 3 нас х¿ртэл (10 -< 14 кг) 2.5 мл = 450 мг 3 наснаас 5 нас х¿ртэл (14 . Õýðýâ õ¿¿õýä: o Õºõºõ áóþó óóõ ÷àäâàðã¿é.Дараа нь ¿¿сгэгчийн эсрэг тохирох эм уулгаж 10 хоногийн эмчилгээг дуусга. íýðìýë óñíû õýìæýý ººð áîë Õ¯¯ÕÄÈÉà ÝÌ×ÈË õ¿ñíýãòýíä çààãäñàí òóíãóóä ººð÷ëºãäºíº. ýñâýë o Óíòààðñàí áóþó óõààíã¿é áîë o тýð ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã ýì óóæ ÷àäàõã¿é ó÷ðààñ ò¿¿íä íýã òóí õëîðàìôåíèêîл áóë÷èíä òàðü.6 мл . . Èíãýñíýýð òóíã õýìæèæ àâàõàä èë¿¿ òîõèðîìæòîé áîëäîã. Íýã ñàÿ íýãæòýé áåíçèëïåíèöèëëèíûã 2. ýñâýë o Òàòàæ áàéñàí.1 ìë íýðìýë óñíû îðîíä 3. ХЭРЭВ ХЭВТ¯¯ЛЭХ БОЛОМЖГ¯Й БОЛ: . НАС буюу ЖИН ХЛОРАМФЕНИКОЛ Тун: 40 мг/ кг 1000 мг бодис агуулсан шилэнд 5 мл ариун ус нэмэхэд 1000 мг = 5. áóþó o Á¿ãäèéã Ẻëæèæ áàéãàà.5 мл = 270 мг 9 сараас 12 сар х¿ртэл (8 -< 10 кг) 2.

20.Òîõèðîõ òóíã òîäîðõîéëîõäîî Õ¯¯ÕÄÈÉà ÝÌ×ÈË õ¿ñíýãòèéã àøèãëà. Õ¿ñíýãòèéí õ¿¿õäèéí æèíãèéí ýãíýýíýýñ (õýðýâ æèí òîäîðõîéã¿é áîë íàñûã àâ) òóíã îë.3 Х¯¯ХЭД БОЛОН НЯРАЙГ ЭМНЭЛЭГТ ХЭВТ¯¯ЛЭХЭЭР ЯВУУЛ Õ¿¿õäèéã ýìíýëýãò õýâò¿¿ëýõýýð ÿâóóëàõûí òóëä òà äàðààõ 4 øàòíû àæèëáàðûã õèé: 1. 2.Õýðýâ õ¿¿õýä çàëãèæ ÷àäàõã¿é бол ò¿¿íä 50 ìë ñ¿¿ (õºõíèé ñààñàí ñ¿¿ áóþó õºõíèé ñ¿¿ îðëóóëàã÷) áóþó ÷èõýðòýé óñ õàéìñóóðààð ºã. ò¿¿íèéã îðëóóëàã÷.100 - .3 ЦУСНЫ ЧИХЭР БАГАСАХААС СЭРГИЙЛЭХ ÌÀØ Õ¯ÍÄ ÕÀËÓÓÐÀËÒ ªÂ×ÒÝÉ õ¿¿õäýä öóñíû ÷èõýð áàãàñàõààñ ñýðãèéëýõ íü ýìíýëýãò õýâòýõèéí ºìíº õèéõ ÿàðàëòàé ýì÷èëãýý þì. Áàéæ áîëîõ øàëòãààíóóä ãýâýë: o Ýìíýëýãò õ¿ì¿¿ñ äàíäàà ¿õäýã.6 ìë õëîðàìôåíèêîë áîëíî. Ýíý íü ìºí õ¿¿õýä îëîí öàã õîîë èäýæ ÷àäàõã¿é ¿åä òîõèîëäîíî. . Õýðýâ ýõ õ¿¿õäýý ýìíýëýãò ÿâóóëàõûã õ¿ñýõã¿é áàéâàë øàëòãààíûã òîäðóóë. Ýíý ýì÷èëãýýã õ¿¿õýä ýìíýëýãò õýâòýõýýð ÿâàõûí ºìíº íýã óäàà õèéíý. òàðèóð õýðýãëý.Õ¿¿õäèéã ýìíýëýãò çàéëøã¿é õýâò¿¿ëýõ øààðäëàãàòàé áàéãààã ýõýä òàéëáàðëàí ò¿¿íèé çºâøººðëèéã àâ. áóë÷èíä òàðü. Ýíý íü 180 ìã/ìë ºòãºðºëòýé 5. Õ¿¿õäèéã õýâò¿¿ë. Õýðýãëýõ òóí. õ¿¿õýä ìààíü òýíä ¿õíý ãýæ áîäñîíîîñ òýð àéæ áàéæ áîëíî. Õëîðàìôåíèêîëûí 1000 ìã øèëýíä 5.Õ¿¿õäèéã ýìíýëýãò ÿàðàëòàé õýâò¿¿ë. 5.0 ìë àðèóí óñ íýìíý. ºòãºð¿¿ëãýý õ¿ñíýãòýýñ çºâ õàðñàí ýñýõýý øàëãà. Ìýíýí çýðýã íîöòîé õàëäâàðûí ¿åä öóñíû ÷èõýð áàãàñäàã. 20. Нунтаг антибиотикийг тохирох уусмалаар найруулж тунгалаг болтол сэгсэр. Ýíý íü òàðõèíû ãýìòýëä õ¿ðãýæ áîëîõ ó÷ðààñ àþóëòàé.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ Õëîðàìôåíèêîë ãîëäóó 1000 ìã-èéí íóíòàã õýëáýðýýð õóðóó øèëòýé èðäýã. 3. Õ¿¿õäèéí ºãçãºíä áèø ãóÿíû ºìíº òàëä.1. 4. Тунг хянамгай шалга. Òàðèà õèéõ àðèóí ç¿¿.2 БУЛЧИНД ТАРИЛГА ХИЙХ АЖИЛБАР ¿¿сгэгчийн эсрэг эм булчинд хийхдээ: 1. Öóñíû ÷èõýð áàãàñàõààñ ñýðãèéëýõ ýì÷èëãýýíä õºõíèé ñ¿¿. ÷èõýðòýé óñ ìºí ãëþêîç ºãºõ îðíî. 20. 6.

o Ýìíýëýãò ÿàæ õ¿ðýõèéã ýõòýé ÿðèëö. ò¿¿íèéã ýìíýëýã õ¿ðýõ çàìä áàãà áàãààð ÿàæ ¿ðãýëæë¿¿ëýí ºãºõèéã ¿ç¿¿ë. . ýì.Ýõ ýìíýëýãò àâ÷ î÷èõ õýâòýõ áè÷ãèéã á¿ðä¿¿ë.Ýìíýëýãò õ¿ðýõ çàìä õ¿¿õäèéã ýì÷ëýõýä øààðäëàãàòàé ýì. ýã÷.ì. o Õºõºº ¿ðãýëæë¿¿ëýí õºõ¿¿ëýõèéã ýõýä çºâëº. o Õèéñýí ýì÷èëãýý. òîíîã òºõººðºìæ áàéãàà ó÷ðààñ õ¿¿õýä ýäãýðýõэä èë¿¿ òóñàëíà ãýäýãò ò¿¿íèéã èòã¿¿ë. o Ýìíýëýãò õ¿¿õäèéí ýì÷èëãýýã ñîíãîõîä ÝÌÀ ìýäâýë çîõèõ áóñàä ìýäýýëë¿¿ä. öàã. çààâðûã ýõýä ºã: o Õýðýâ õýâòýõ ýìíýëýã õîë áîë ýõýä ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã ýìèéí íýìýëò òóí ºã÷ ò¿¿íèéã çàìäàà õýçýý ºãºõèéã òàéëáàðëà Õýðýâ ýõ ýìíýëýãò î÷èõîîðã¿é ñàíàãäâàë ò¿¿íä ýì÷èëãýýíèé á¿ðýí êóðñ áîëîõ ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã ýì ºã÷ ò¿¿íèéã ÿàæ óóëãàõûã ýõýä òàéëáàðëà. Ýìíýëýãò î÷îîä ÝÌÀ-ä ýíý áè÷ãýý ºãºõ ¸ñòîéã ýõýä òàéëáàðëà. ºâ÷íèé óðüäàë ýì÷èëãýý áóþó øààðäëàãàòàé ñýðãèéëýõ òàðèëãûí òóõàé. óóæ ÷àäàæ áàéãàà áîë ØÑÄíû óóñìàë ýõýä ºã÷.101 - . 4. o Õ¿¿õäèéí íýð áà íàñ. Æèøýý íü. òóõàéëáàë: áóñàä õ¿¿õä¿¿äèéã íü àñðàõ õ¿íã¿é áóþó òýð õºäºº àæ àõóéí àæèë èõòýé. o Ýìíýëýãò õèéãäýõ ýì÷èëãýýí¿¿ä õ¿¿õäèéã ýäãýðýõэä èë¿¿ òóñ áîëîõûã ò¿¿íä òàéëáàðëà. Ýíý òàëààð Õ¿¿õäèéã Ýì÷èë íîìíû õàâñðàëòàä òàéëáàðëàñàí áàéãàà. o Õ¿¿õäèéí ºâ÷íèé îíîø. ò¿¿íèéã ãýðòýý áàéõã¿é ¿åä íºõºð. o Õýðэâ ýìíýëýãò õýâòýæ áàéõàä íü ãýðò íü òóñëàëöàà õýðýãòýé áîë õýí ò¿¿íä òóñàëæ áîëîõûã àñóóæ ò¿¿íä çºâëº. Õýðýâ õ¿¿õäèéã ýìíýëýãò õýâò¿¿ëýõ ÿìàð ÷ áîëîìæã¿é áîë ººðèéí ýìíýëýãòýý ýì÷èëãýýã íü õèé. àíãèëëûã áè÷èõ o Ýìíýëýãò õýâò¿¿ëýõýýð ÿâóóëñàí øàëòãààí (øèíæ òýìäýã áà õ¿íä àíãèëàë). o Ò¿¿íèé á¿õ àñóóäëûã á¿ðýí øèéäýæ ÷àäàõã¿é áàéæ áîëîõ ÷ òà ò¿¿íä ÷àäàõ ÷èíýýãýýðýý òóñëàõ õýðýãòýé. 2. o Õýðýâ õ¿¿õýä øèíãýí àëäñàí áóþó èõ àëäñàí.¯¿ññýí õ¿íäðýëèéã øèéäâýðëýõýä ýõýä òóñàëæ. ¿éë÷èëãýýíèé áîëîí óíààíû çàðäëûã òºëºõ ìºí㺠ýõýä áàéõã¿é ã. ò¿¿íèéã òàéâøðóóë. o Ýìíýëýãò õ¿ðýõ çàìä íÿëõ õ¿¿õäèéã ÿàæ äóëààí àâ÷ ÿâàõûã ýõýд òàéëáàðëà.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ o Эìíýëýãò õýâò¿¿ëýõ íü õ¿¿õäèéã ýì÷ëýõýä òóñòàé ãýæ òýð èòãýõã¿é áàéæ áîëíî. Æèøýý íü. àõ ä¿¿ñ íü áóñàä õ¿¿õä¿¿äýý àñðàõ áóþó õîîëëîõîä òóñàëæ áîëíî. òýð àæëààñàà õàëàãäàæ ìýäíý o Õ¿¿õýä ýìíýëýãò áàéõ ¿åä õîîë. o Ýìíýëýãò õýâò¿¿ëýõýýð ÿâóóëñàí ºäºð. o ªºðèéí íýð áà òàíàé ýìíýëãèéí íýð. Æèøýý íü: o Õýðýâ ýõ õ¿¿õäýý ýìíýëýãò ¿õ÷èõ áàéõ ãýæ àéæ áóé áîë ýìíýëýãò ýì÷ íàð. o Õ¿¿õäýý ýìíýëýãò õýâò¿¿ëýõýä ýõ ãýðýý îðõèõ áîëîìæã¿é áàéæ áîëíî. 3. Õýðýâ øààðäëàãàòàé áîë ò¿¿íä óíàà îëоõîä íü òóñàë.

1 долоо хоногоос 2 сар х¿ртэлх насны нярай х¿¿хдэд: ƒ ХЭСЭГ ГАЗРЫН ХАЛДВАР ƒ ЦУСАН СУУЛГАËÒ 2 сараас 5 х¿ртэлх насны х¿¿хдэд: ƒ ÓÓØÃÈÍÛ Õ¯ÍÄ ÕÀÒÃÀËÃÀÀ ÁÓÞÓ ÌÀØ Õ¯ÍÄ ªÂ×ÈÍ ƒ ÓÓØÃÈÍÛ ÕÀÒÃÀËÃÀÀ ƒ Áóë÷èí çàäðàõ òàõàëòàé íóòàãò ØÈÍÃÝÍ ÈÕ ÀËÄÀËÒ ƒ ÖÓÑÀÍ ÑÓÓËÃÀËÒ ƒ ÌÀØ Õ¯ÍÄ ÕÀËÓÓÐÀËÒ ªÂ×ÈÍ ƒ Õ¯ÍÄ Õ¯ÍÄÐÝËÒÝÉ ÓËÀÀÍ ÁÓÐÕÀÍ ƒ ÕªÕ˪à ÓÐÃÀÖÃÈÉÍ ¯ÐÝÂÑÝË ƒ ×ÈÕÍÈÉ ÖÎ×ÌÎà ÕÀËÄÂÀÐ гэсэн ангиллууд байдаг. Х¯¯ХДИЙГ ЭМЧИЛ ба НЯРАЙ Х¯¯ХЭД х¿снэгтийн НЯРАЙГ ЭМЧИЛ. Óóëãàõ ýì á¿ðèéí òàëààð ñàíàõ çàðèì çààëòóóä áàéíà. ªвчтэй х¿¿хдийн эмчилгээ ихэвчлэн эмнэлэгт эхэлж цаашид гэртээ ¿ргэлжилдэг. 21. ýñâýë õ¿¿õäèéí ºâ÷èí ¿¿ñãýã÷èä ¿éë÷ëýõã¿é çºâõºí òèéì ¿åä ë õî¸ðäóãààð ñîíãîëòûí ýì õýðýãëýíý.1 ¯¿сгэгчийн эсрэг эмийг уулгах ¿¿сгэгчийн эсрэг уулгах эмийг дараах ангилалд хуваана. Èõýíõ ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãóóäàä ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã íýãýýñ îëîí òºðëèéí ýì áýëýí áàéõ ¸ñòîé. VI хэсэгт харилцааны ур чадварыг сайн эзэмших болон гэрийн эмчилгээнд х¿¿хдийн эхийг зааж сургах талаар ºг¿¿лнэ. ЭХЭД ЗªВЛª н¿д нь эмчилгээг яаж хийхийг заах ба тохирох эмийг сонгох. * Çàðèìäàà õýä õýäýí ºâ÷íèéã ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã íýã ýìýýð ýì÷èëæ áîëíî. ¿íý õÿìä áà ¿ð ä¿í сайтай учраас ýäãýýðèéã ñîíãîäîã. Õýðýâ áýëýí áàéâàë ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã íýãä¿ãýýð ñîíãîëòûí ýì óóëãà. Õ¿¿õýä óóõ ÷àäâàðòàé ë áàéâàë ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã ýì óóëãà. Òà õ¿¿õäèéí ºâ÷í¿¿äýä ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã õàìãèéí òîõèðîìæòîé ýì ñîíãîõîä ñóðàëöàõ ¸ñòîé.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ Б¯ЛЭГ 21 УУЛГАХ ЭМИЙГ ТОХИРУУЛАН СОНГОХ IV хэсэгт та ºвчтэй х¿¿хдийн эмчилгээг тогтоох талаар судàлсан. . Çàðèì õ¿¿õýä õýä õýäýí õàâñàðñàí ºâ÷òýé áàéäàã òóë òýä íàðò ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã ýìèéí ýì÷èëãýý øààðäëàãàòàé. Гэрийн эмчилгээ зºв хийгдэх эсэх нь уг х¿¿хдийн эхтэй хэрхэн сайн харилцсанаас шалтгаална. тун болон хуваарийг тогтооход ашиглагдана. Эмчилгээг яаж хийх болон энэ эмчилгээ их чухал гэдгийг эх ойлгох хэрэгтэй.102 - . ¯¿ñãýã÷èéí ýñðýã íýãä¿ãýýð ñîíãîëòûí ýì áýëýí áàéõã¿é. Ìàíàé îðîíä çºâëºæ áóé ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã ýì¿¿äийг дàðààãèéí õóóäñàíä áóé õ¿ñíýãòээс ¿ç. Áîëîìæòîé áîë õ¿¿õäèéí á¿õ ºâ÷íèéã ýì÷èëæ ÷àäàõ ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã íýã ýì ñîíãî. Ýíý ýìèéã óóëãàõàä õÿëáàð.

БУЛЧИН ЗАДРАХ ТАХАЛД: ¯¿сгэгчийн эсрэг эм 3 хоног ºг. Òýð õóâààðü ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã ýì ºãºõ人 ºäºðò õýäýí óäàà áà õýäýí ºäºð . ЧИХНИЙ ХАЛДВАР БУЮУ МАШ Х¯НД ЄВЧИНД: ¯¯СГЭГЧИЙН ЭСРЭГ НЭГД¯ГЭЭР СОНГОЛТЫН ЭМ: КОТРИМОКСАЗОЛ ХОЁРДУГААР СОНГОЛТЫН ЭМ: АМОКСИЦИЛЛИН АМОКСИЦИЛЛИН КОТРИМОКСАЗОЛ (триметоприм + сульфаметоксазол) ªдºрт 3 удаа 5 ªдºрт 2 удаа 5 хоног ºг хоног ºг ШАХ.УУШГИНЫ ХАТГАЛГАА.5 мл 1 10 мл х¿ртэл (10-19 кг) .0 мл 1/2 5 мл х¿ртэл (4-<10 кг) 12 сараас 5 нас 1 3 7. ÓÓØÃÈÍÛ ÕÀÒÃÀËÃÀÀ áà ×ÈÕÍÈÉ ÖÎ×ÌÎà ÕÀËÄÂÀÐÒÀÉ õ¿¿õäèéã ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã ãàíö ýìýýð ýì÷èëæ áîëíî. * ªâ÷íèéã ýì÷ëýõýä çàðèìäàà îëîí ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã ýì õýðýãëýõ ¸ñòîé áîëäîã.6 кг) 1/4 Дээрх тунг хар 4 сараас 12 сар х¿ртэл (6-<10 кг) 1/2 1/2 12 сараас 5 нас х¿ртэл (10-19 кг) 1 1 Õ¿ñíýãòýíä (109-ð òàë) õ¿¿õäýä ºãºõ ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã ýìèéí çºâ òóí áà ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã ýì ºãºõ õóâààðèéã çààñàí áàéíà.103 - .СИРОП СИРОП Х¯¯ХДИЙН НАСАНД МАЛ ШАХМАЛ Х¯РЭГЧДИЙН 20 мг триметоприм 40 мг триметоприм НАС буюу ЖИН ШАХМАЛ 5 мл-т 250 мг +200 мг +100 мг 80 мг триметоприм 125 мг сульфаметоксазол сульфаметоксазол + 400 мг 5 мл-т сульфаметоксазол 2 сараас 12 сар 1/2 2 5. .___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ Æèøýýëáýë. ¯¿сгэгчийн эсрэг тохирох эм уулга . ÓÓØÃÈÍÛ ÕÀÒÃÀËÃÀÀà ýì÷ëýõýä õýðýãëýäýã ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã ýì ÖÓÑÀÍ ÑÓÓËÃÀËÒÛÍ ýñðýã ¿ð ä¿íã¿é áàéæ áîëíî. Ү¯СГЭГЧИЙН ЭСРЭГ НЭГД¯ГЭЭР СОНГОЛТЫН ЭМ: ТЕТРАЦИКЛИН буюу КОТРИМОКСАЗОЛ ХОЁРДУГААР СОНГОЛТЫН ЭМ: ЭРИТРОМИЦИН ТЕТРАЦИКЛИН ªдºрт 4 удаа 3 хоног ºг НАС буюу ЖИН КОТРИМОКСАЗОЛ (триметоприм + сульфаметоксазол) ªдºрт 2 удаа 3 хоног ºг ШАХМАЛ 250 мг ЭРИТРОМИЦИН ªдºрт 4 удаа 3 хоног ºг ШАХМАЛ 250 мг 2 сараас 4 сар х¿ртэл (4. Èéì òîõèîëäîëä ÖÓÑÀÍ ÑÓÓËÃÀËÒ áà ÓÓØÃÈÍÛ ÕÀÒÃÀËÃÀÀà ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã õî¸ð ýìýýð ýì÷ëýõ õýðýãòýé áîëíî.ЦУСАН СУУЛГАЛТАНД: КОТРИМОКСАЗОЛЫГ дээрх тунгаар 5 хоног ºг. Æèøýýëáýë. Öóñàí ñóóëãàëò áîëîí ÷èõíèé öî÷ìîã õàëäâàðòàé õ¿¿õäèéã êîòðèìîêñàçîëîîð ýì÷èëæ áîëíî. ¯¿ñãýã÷èéí ýñðýã èæèë ýì øààðäëàãàòàé 2 áà ò¿¿íýýñ îëîí õàâñàðñàí ºâ÷òýé õ¿¿õäèéã ýì÷ëýõýä òýð ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã ýìèéí òóíã íýìýõã¿é áà ºãºõ õóãàöààã óðòàñãàõã¿é.

×èõíèé ºâäºëò äàðàãäòàë íýã òóíãààð 6 öàãèéí çàéòàé óóëãàõûã ýõýä õýë.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ ºãºõ ¸ñòîéã òàíä õýëæ ºãíº.5 С) БУЮУ ЧИХНИЙ ªВДªЛТªНД Ïàðàöåòàìîë õàëóóðàëòûã áóóðóóëàõ áà ºâäºëò íàìæààíà. Ýíý íü ìºí áóñàä õàëäâàðààñ ñýðãèéëýõýä äàðõëàà òîãòîëöîîíä òóñëàõ áîëíî. 21. Ýâýðëýã á¿äãýðýõ íü À àìèíäýìèéí äóòëûí øèíæ áºãººä õýðýâ À àìèíäýì ºãºõã¿é áîë öààø äààìæèð÷ ñîõðîõîä ÷ õ¿ðãýæ áîëíî. Ǻâõºí áóë÷èí çàäðàõ òàõëûã ýì÷ëýõýä 3 ºäºð ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã ýì ºãíº. ªäºð á¿ð ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã ýì ºãºõ òîî õýìæýý ÿíç á¿ð (ºäºðò 2. Õýðýâ õ¿¿õäèéí ÷èõ ºâäºëòòýé áîë ýõýä 1 ºäºð õ¿ðýëöýõ ïàðàöåòàìîë áóþó 4 òóí ºã. íàðèéí ãýäýñ.3 А АМИНДЭМ À àìèíäýìèéã óëààíáóðõàíòàé áóþó Õ¯ÍÄ ÒÓÐÀÀËÒÀÉ õ¿¿õäèéí ýì÷èëãýýíä áîëîí À àìèíäýìèéí äóòëààñ ñýðãèéëæ ºãäºã. 3 áóþó 4 óäàà). ºвдºлт намдтал ºг. ¯¿ñãýã÷èéí ýñðýã èõýíõ ýìèéã 5 ºäºð ºãíº. ПАРАЦЕТАМОЛ НАС буюу ЖИН ШАХМАЛ (100 мг) ШАХМАЛ (500 мг) 2 сараас 3 нас х¿ртэл (4-<14 кг) 1 1/4 3 наснаас 5 нас х¿ртэл (14-19 кг) 1 1/2 1/2 Õýðýâ õ¿¿õäèéí õàëóóí ºíäºð áàéâàë ýìíýëýãò ïàðàöåòàìîëûí íýã òóíã ºã. Ýõíèé òóíã çºâ ñîíãîõîä íàñûã áîäâîë æèí èë¿¿ íàéäâàðòàé. Áàãàíà áà ñîíãîëòûí óóëçâàð çàéä çºâ òóíã áè÷ñýí áàéíà. ¯¿ñãýã÷èéí ýñðýã ýìèéí çºâ òóíã òîãòîîõ: * Òàíàé ýìíýëýãò áýëýí áóé øàõìàë áóþó ñèðîïûí òóíã æàãñààñàí áàãàíûã ¿ç. À àìèíäýì í¿ä áîëîí óóøãè. * Õ¿¿õäèéí íàñ áóþó æèíãèéí ýãíýýã îë.ªндºр халуун ба чихний ºвдºлтºнд парацетамол 6 цагаар халуун буурч. .104 - .5°C) . Тэмдэглэл: 1 сараас доош насны нярай х¿¿хдэд котримоксазол ºгдºгг¿й.2 ªНДªР ХАЛУУРАЛТ ПАРАЦЕТАМОЛ ªГ (> 38. 21. ~ ªндºр Халуунд буюу Чихний ªвдºлтºнд Парацетамол ªг (> 38. Т¿¿нд амоксициллин буюу бензилпенициллин ºгнº. Ò¿¿í÷ëýí À àìèíäýìèéã áóñàä ºâ÷íººñ ñýðãèéëýõ çîðèëãîîð ºãäºã. 6 ñàðààñ 5 õ¿ðòýëõ íàñíû á¿õ õ¿¿õäýä 6 ñàð òóòàì íýã òóí À àìèíäýì ºãñíººð ò¿¿íèé äóòëààñ á¿ðýí ñýðãèéëýõ áîëíî. àì áà õîîëîéí ýñèéí äàâõàðãà óëààíáóðõíû âèðóñèéí õàëäâàðûí ýñðýã òýñâýðòýé áàéõàä òóñàëäàã.

ñàõëûí õóòãà. Öýâýð áàãàæààð (ìýñ çàñëûí õóòãàíû èð. . Õýðýâ õ¿¿õýä êàïñóë çàëãèæ ÷àäàæ áàéâàë á¿õëýýð íü çàëãèñàí ýñýõèéã øàëãà. õ¿íä òóðààëûí ýì÷èëãýýíä ãîëëîí çàðöóóëàõ õýðýãòýé. Ýõíèé òóíã õ¿¿õäýä ýìíýëýã äýýð ºãíº. * À àìèíäýìèéí øèíãýí óóñìàëûã õ¿¿õäèéí àìàíä ãîîæóóë.Х¿нд тураалд 1 тунг ºгººд эмнэлэгт хэвт¿¿л.105 - . ‘ Õ¿íä òóðààëòàé õ¿¿õäýä 1 òóí㠺㺺ä ýìíýëýãò õýâò¿¿ë. ‘ Óëààíáóðõàíòñàí õ¿¿õäýä 2 òóí ºã. . • Дараагийн тунг гэрт нь маргааш уулгахаар эхэд ºг.С¿¿лийн 6 сар А аминдэм уугааг¿й 6 сар ба т¿¿нээс дээш настай х¿¿хдэд: • Нэг тунг эмнэлэгт ºг.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ~ А Аминдэм ªг . Õýðýâ òà À àìèíäýìèéí äàâòàí òóíã áîãèíîõîí õóãàöààíû äàðàà ºãâºë òóí èõäýõ àþóëòàé.Улаанбурханд 2 тун ºг: • Эхний тунг ЯАРАЛТАЙ ºг. * Õ¿¿õýä øèíãýíèéã á¿ãäèéã çàëãèñàí ýñýõèéã õÿíàæ ìýä. Õ¿¿õäèéí íàñûã õàðãàëçàí òóíã òîãòîîíî. ç¿ñýã÷ áóþó õóðö õóòãà çýðýã) òîëãîéã íü îãòëîõ áóþó òàñàë. . Õ¿¿õäýä À àìèíäýì óóëãàõ á¿ðòýý ºãñºí ºäðèéã òýìäýãëýõ íü ìàø ÷óõàë. ‘ À àìèíäýìèéí äóòëààñ ñýðãèéëæ á¿õ õ¿¿õäýä 6 ñàð òóòàì íýã òóíã ºã. НАС А АМИНДЭМИЙН КАПСУЛ 200 000 МЕ 12 сараас 5 нас х¿ртэл 50 000 МЕ 1/2 капсул 1 капсул 1/2 капсул 1 капсул 2 капсул 1 капсул 2 капсул 4 капсул 6 сар х¿ртэл 6-12 сар х¿ртэл 100 000 МЕ À àìèíäýì êàïñóë õýëáýðýýð áàéãàà. Õýðýâ À àìèíäýìèéí õàíãàëò ìóó áîë À àìèíäýìèéã ñýðãèéëýëòýíä áèø õàðèí óëààíáóðõàí. Õ¿¿õäýä ãàäàãø íóëèìàõ áîëîìæ áèòãèé îëãî. Õýðýâ À àìèíäýìèéí êàïñóë òîëãîéã¿é áîë êàïñóëûã ç¿¿ãýýð ºðºìäºæ öîîë. Õî¸ð äàõü òóíã äàðààãèéí ºäºð ãýðò íü óóëãàõààð ýõýä íü ºã. Õýðýâ á¿õýë êàïñóëûã õ¿¿õýä çàëãèæ ÷àäàõã¿é áóþó çºâõºí õàãàñ êàïñóë óóõ õýðýãòýé áîë êàïñóëûã íýý.

9-ð ñàðóóäààñ áóñàä ¿åä ñàð á¿ð íýã òóíã ºãíº. Ä àìèíäýìèéí 50000 ÌÅ êàïñóëûã 2 õ¿ðòýëõ íàñíû á¿õ õ¿¿õäýä çºâëºæ áàéíà. íèéòäýý 7 óäàà ºãíº. Öóñ áàãàäàëòòàé õ¿¿õäýä òºìºð õýðýãòýé. Ï¿ðýâ ãàðèã á¿ð Ä àìèíäýìèéí íýã òóíã. 21. Ðàõèòòàé õ¿¿õäýä Äàâàà.х) 4-12 сар х¿ртэл (6-<10 кг) 12 сараас 3 нас х¿ртэл (10-<14 кг) 1/2 шахмал 2. Ä àìèíäýì äóòàãäñàíààñ ¿¿ñäýã ðàõèò ºâ÷èí íü áóñàä ºâ÷èíòýé õàâñðàõààðàà ÿâöûã íü õ¿íäð¿¿ëæ. 7.х) Òºìðèéí áýëäìýëèéã õ¿¿õýä õ¿ðýõýýðã¿é ãàçàð õàäãàëæ áàéõûã ýõýä Òºìðèéí òóí õýò èõýäâýë ìàø õîðòîé áóþó õ¿¿õýä õ¿íä ºâ÷èëæ áîëíî. çºâëº. áà ò¿¿íýýñ äýýø Õ¿¿õäýä 14 õîíîã óóëãàõààð òºìðèéí áýëäìýë ýõýä ºã.5 мл (1/2 ц. 7.00 мл (<1/2 ц. Õýðýâ òà Ä àìèíäýìèéí äàâòàí òóíã áîãèíîõîí õóãàöààíû äàðàà ºãâºë òóí èõäýõ аюóëòàé.Сард 1 капсул 2 нас х¿ртэл ºг. 8. Ä àìèíäýì ÿñíû ýðäýñæèëò (êàëüöèôèêàöè)-ä îðîëöäîã.4 ТªМРИЙН БЭЛДМЭЛ Ãàðûí àëãà öàéñàí õ¿¿õýä öóñ áàãàäàëòòàé áàéæ áîëíî.106 - .Даваа.х) 2-4 сар х¿ртэл (4-<6 кг) 1.25 мл (1/4 ц. Õ¿¿õäýä Ä àìèíäýì óóëãàõ á¿ðòýý ºãñºí ºäðèéã òýìäýãëýõ íü ìàø ÷óõàë. Äàðàà÷èéí 14 õîíîãò ºäºð á¿ð íýã òóí òºìðèéí áýëäìýë ºã ãýäãèéã ýõýä õýë.00 мл (< 1/4 ц. Ä àìèíäýìèéí äóòëààñ ñýðãèéëæ 2 õ¿ðòýëõ íàñíû á¿õ õ¿¿õäýä 6. ¿õýëä õ¿ðãýõ õàëãààòàé áàéäàã. . 8. Õýðýâ õ¿¿õýä 12 ñàð íàñòàé áîë òºìðèéí øàõìàë ºãíº.5 Д АМИНДЭМ Ä àìèíäýìèéã ðàõèò ºâ÷íèéã ýì÷ëýõýä áóþó ðàõèòààñ ñýðãèéëýõ çîðèëãîîð õ¿¿õäýä ºãíº.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ 21.х) 3-5 нас х¿ртэл (14-19 кг) 1/2 шахмал 2. 14 õîíîãèéí äàðàà äàõèí òºìºð àâàõààð ýðãýæ èðýõèéã ýõýä õýë. ~ Тºмрийн Бэлдмэл ªг -14 хоногийн турш доорх тунгаар єдєрт нэг удаа ºг. 6. 12 ñàð õ¿ðýýã¿é õ¿¿õäýä ñèðîï ºãíº. Ò¿¿í÷ëýí òºìºð óóæ áàéõàä õ¿¿õäèéí áààñ õàð áîëæ áîëîõûã ýõýä õýë. Õ¿¿õýä Ä àìèíäýìèéí êàïñóëûã á¿õëýýð íü çàëãèñàí ýñýõèéã øàëãà. ~ Д Аминдэмийн Капсул ªг 1 капсулд 50 000 МЕ ~ Эмчилгээний тун: . ФОЛАТЫН ТªМªР ШАХМАЛ Сульфат тºмºр 200 мг + НАС буюу ЖИН 250 мкг Фолат (60 мг энгийн тºмºр) ТªМРИЙН СИРОП Фумарат тºмºр 5 мл-т 100 мг (1 мл-т 20 мг энгийн тºмºр) 1. ~ Сэргийлэх тун: . П¿рэв гаригуудад тус б¿р нэг капсулаар нийтдээ 7 удаа ºг. 9 д¿гээр саруудад завсарлана.

хоолойн ºвчинтэй бол Б¿лэг 27-д заасны дагуу эмчилгээг хийхийг эхэд зºвлº.1 НЯРАЙ Х¯¯ХДИЙН ЭМЧИЛГЭЭН¯¯Д (1 долоо хоногоос 2 сартай) Нярай х¿¿хдэд гэрээр эмчилж болох гурван янзын хэсэг газрын халдвар байдаг: Х¿й улайсан буюу идээтэй. 22. Òóí íü áàðàãöààëáàë öàãààí áóäààíû ¿ðèéí õýìæýýòýé áàéíà.2 2 САРААС 5 Х¯РТЭЛХ НАСНЫ Х¯¯ХДИЙН ЭМЧИЛГЭЭН¯¯Д Х¯¯ХДИЙГ ЭМЧИЛ х¿снэгтийн ХЭСЭГ ГАЗРЫН ХАЛДВАРЫГ ГЭРТ ЭМЧЛЭХИЙГ ЭХЭД ЗАА хэсгээс эмчилгээний шатлалыг хар. арьсны идээт тууралтууд. амны гэмтэл. н¿дний халдвар. 22. Òåòðàöèêëèíòýé í¿äíèé òîñíû ýõíèé òóíã äîîä àíüñãàíä ò¿ðõ. Эдгээр хэсэг газрын халдваруудыг хºх¿¿л ба бага насны х¿¿хдийнхтэй адил генцианвиолетийн хагас сулруулсан уусмалаар эмчилнэ. чих. амны шархлаа. Энэ нь х¿¿хэд эмчилгээг тасалдуулахаас сэргийлнэ. хоолойн ºвчин. Хэрэв х¿¿хдийг гэрээр эмчлэх боломжтой бол НЯРАЙ Х¯¯ХЭД х¿снэгтийн НЯРАЙГ ЭМЧИЛ ба ЭХЭД ЗªВЛª хэсэг болон 27-р Б¿лэгт заасны дагуу эхэд гэрээр эмчлэх тухай зааж ºгнº. Н¿д. Хэсэг газрын зарим эмчилгээн¿¿д õýö¿¿ тºвºгтэй байдаг.107 - . амны гэмтэл. .арьсны идээт тууралтууд багтана. чихний халдвар. хоолойн ºвдºлт намжаах хорг¿й зººлºн эмээр эмчлэх зааварчилгаа бий. ханиалга. Хэрэв х¿¿хэд эмнэлэгт хэвтэхг¿й бºгººд н¿д. Энд: ƒ Н¿дний халдварыг тетрациклины н¿дний тосоор эмчлэх ƒ Чихийг чихээсээр хуурайшуулах ƒ Амны шархлааг генцианвиолетээр эмчлэх ƒ Ханиалга дарах. Õýðýâ õ¿¿õäèéã ýìíýëýãò õýâò¿¿ëýõ áîë í¿äèéã 纺ëºí öýâýðëý.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ Б¯ЛЭГ 22 ХЭСЭГ ГАЗРЫН ХАЛДВАРЫГ ЭМЧЛЭХ Хэсэг газрын халдварт ханиалга. Äîîä çîâõèéã ýðã¿¿ë. х¿й улайсан буюу идээтэй. Эмчилгээ эхэлтэл х¿¿хдийг тэр чигт нь яаран тэвэрч барих гэж б¿¿ оролд. VI хэсгээс та харилцааны ур чадварын зарчмуудтай танилцах ба хэсэг газрын халдварыг гэртээ эмчлэхийг эхэд заахад суралцана. чих буюу амыг эмчлэхэд х¿¿хд¿¿д голдуу эсэрг¿¿цдэг учраас х¿¿хдийг зºв тэвэрч байх нь нэн чухал.

Тэдгээр нь суулгалт эмчлэхэд тус болох нь ховор бºгººд заримдаа аюултай. Ү¿сгэгчийн эсрэг эмийн шаардлагаг¿й хэрэглээ зарим эмгэгтºрºгчийн тэсвэртэй байдлыг нэмэгд¿¿лж болно. Тэр нь тус болох нь цººн ба зарим х¿¿хдийг ºвчл¿¿лнэ. Т¿¿нээс гадна ¿¿сгэгчийн эсрэг эм ¿нэтэй.Ñóóëãàëòûã Ãýðòýý Ýì÷èë Á Òºëºâëºãºº . Ихэнх суулгалтыг эмчлэхэд ¿¿сгэгчийн эсрэг эм ¿р д¿нг¿й. ØÈÍÃÝÍ È˯¯ ÓÓËÃÀÕ (õ¿¿õäèéí óóõûí õèðýýð) 2. Øèíãýí àëäñàí õ¿¿õäýä Á áóþó  òºëºâëºãººãººð øèíãýí íºõñºíèé äàðàà À òºëºâëºãººíä øèëæ¿¿ëíý. Х¿¿хэд нялхаст суулгалтын эсрэг.108 - . бººлжилтийн эсрэг эм хэзээ ч битгий ºг. Тэгэхээр ¿¿сгэгчийн эсрэг эм дандаа ºгч болохг¿й. diphenoxylate. . ÕÝÇÝÝ ÝÐÃÝÆ ßÀÐÀËÒÀÉ ¯Ç¯¯ËÝÕ À òºëºâëºãºº ýì÷èëãýýíèé ÷óõàë òºëºâëºãºº. äàâñûã íºõºæ øèíãýíýýð õàíãàíà. Ãýðèéí ýì÷èëãýýíèé 3 çàð÷èì íü: 1. ¯¿íä: A Òºëºâëºãºº . kaolin. 23.Øèíãýí Àëäàëòûã ØÑÄ-ààð Ýì÷èë  Һëºâëºãºº . Булчин задрах тахлын б¿сэд шингэн их алдсан суулгалт ба ЦУСАН СУУЛГАËТАД л ¿¿сгэгчийн эсрэг эм ºг.Øèíãýí Èõ Àëäàëòûã ßàðàëòàé Ýì÷èë Ãóðâàí òºëºâëºãºº á¿ãä ñóóëãàëòààñ àëäñàí óñ.1 А ТªЛªВЛªГªª: СУУЛГАЛТЫГ ГЭРТЭЭ ЭМЧИЛ Ýíý õýñýãò ØÈÍÃÝÍ ÀËÄÀËÒÃ¯É ñóóëãàëòòàé õ¿¿õäèéí ýì÷èëãýý áîëîõ À òºëºâëºãººã áè÷ñýí. Суулгалтын эсрэг бусад эм¿¿д тийм аюулг¿й боловч суулгалт эмчлэхэд ямар ч ¿р д¿нг¿й. Зарим нь ялангуяа нярай х¿¿хдийн аминд аюултай. опийн ханд. Эдгээрийн зарим нь гэдэс саашрах шалтгаан болох хортой буюу х¿¿хдийг ер биш унтаа болгоно. Ǻâõºí ØÈÍÃÝÍ ÈÕ ÀËÄÑÀÍ ¿åä ë õóðààãóóð ñóäñààð øèíãýí ñýëáýíý. smectite зэрэг шингээгч эм¿¿д орно. ¯ÐÃÝËÆ˯¯ËÝÍ ÕÎÎËËÎÕ 3. Èéìýýñ ñóóëãàëòòàé Á¯Õ õ¿¿õýä À òºëºâëºãººã õýðýãëýõ áîëîìæòîé. Тийм аюултай эм¿¿дэд гэдэсний г¿рвэлзэх хºдºлгººн дарах (кодейн.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ Б¯ЛЭГ 23 СУУЛГАЛТАНД ШИНГЭН ИЛ¯¯ ªГªХ БА ¯РГЭЛЖЛ¯¯ЛЭН ХООЛЛО Ñóóëãàëòòàé õ¿¿õäèéã ¿íýëýõ. Суулгалтын эсрэг эм¿¿дийг хэрэглэх нь ШУЭ-ний ¿р д¿нг удаашруулах шалтгаан болж болно. loperamide гэх зэрэг) эм¿¿д ба бººлжилт дарах (chlorpromazine зэрэг) эм¿¿д орно. Ýð¿¿ë ìýíäèéí àæèëòàíä ¿ç¿¿ëýõýýð èðñýí ñóóëãàëòòàé õ¿¿õýä øèíãýí àëäàëòã¿é áîë À òºëºâëºãººãººð ýì÷ëýãäýíý. Ү¿нд идэвхж¿¿лсэн н¿¿рс. øèíãýí àëäàëòûã àíãèëàõ áà äàðààõ ýì÷èëãýýíèé òºëºâëºãººíèé íýãèéã ñîíãîõûã òà 8-р б¿лгээс ñóðñàí. attapugite. ¿р д¿нг¿й эмчилгээнд мºнгº ¿рэгдэнэ. Õ¿¿õäýä øèíãýí íºõºõ áà øèíãýí àëäàëòààñ ñýðãèéëýõ îíöãîé ñàéí àðãà áîë øèíãýí ñýëáýõ äàâñíû (ØÑÄ) óóñìàë ò¿¿íä ºãºõ þì.

øèíãýí àëäàëòààñ ñýðãèéëýõ çîðèëãîòîé þì. ¾ ШСД-ыг яаж найруулах ба ºгºхийг зааж. Õýðýâ ñóóëãàëò äîðäâîë òýð õ¿¿õýä ýìíýëýãò ýðãýæ èðæ ÷àäàõààð áîë. ™ НЭГД¯ГЭЭР ЗАРЧИМ: ШИНГЭН ИЛ¯¯ ªГ ¾ Эхэд хэл: Õ¿¿õäýä óóæ ÷àäàõûí íü õèðýýð øèíãýí ºã. Õýðýâ õ¿¿õýä çºâõºí õºõººð õîîëëîäîã áîë õ¿¿õäèéã åðäèéíõººñ îëîí óäàà õºõ¿¿ëýõ ìàø ÷óõàë. Ò¿¿íä øºë. À òºëºâëºãººíä ýõ ØÑÄ-íû óóñìàë ãýðýýð óóëãàõ ¸ñòîé 2 íºõöëèéã çààñàí. Ñóóëãàæ ýõýëìýãö ë àëü áîëîõîîð õóðäàí åðäèéíõººñ íü èë¿¿ øèíãýí óóëãàõ íü øèéäâýðëýõ ýì÷èëãýý þì. ̺í ØÑÄ-íû óóñìàë áóþó öýâýð óñ ºã. õ¿¿õäèéí øèíãýí íºõºãäñºí. т¿¿нд 2 уут ШСД гэрт нь хэрэгл¿¿лэхээр ºг.109 - . Ýíý õ¿¿õäýä ØÑÄ-íû óóñìàë äàõèí øèíãýí àëäóóëàõã¿é áàéõàä òóñàëíà. 2. ªºðººð õýëáýë. Õ¿¿õýä ýìíýëýãò èðýõäýý Á áóþó  òºëºâëºãººãººð ýì÷ëýãäñýí. çºâëºõ óð ÷àäâàð À òºëºâëºãººíä ìàø ÷óõàë. Òýãýýä òàíûã àæèãëàæ áàéõàä ýõ ººðºº ãàðäàí õèéõèéã ò¿¿íýýñ õ¿ñ. õºõºëò á¿ðèéã óäààí õºõ¿¿ëýõèéã ýõýä õýëæ ìºí ººð øèíãýí¿¿ä ºãºõ ¸ñòîéã òàéëáàðëà. Ýõýä ØÑÄ ºãºõ人 òà ØÑÄ-íû óóñìàë ÿàæ áýëòãýõ áà õ¿¿õäýä ÿàæ óóëãàõûã ò¿¿íä ¿ç¿¿ë. 1. . Òàíàé óëñûí ñóóëãàëò ºâ÷íèé õÿíàëòûí ¿íäýñíèé õºòºëáºðò ãýðýýð õýðýãëýõ òýæýýëëýã îëîí øèíãýíèéã îíöîëñîí áàéæ áîëíî. Øèíãýí èë¿¿ óóëãàõ íü ñóóëãàëòààð àëäñàí øèíãýíèéã íºõºæ.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ Ãýðèéí ýì÷èëãýýíèé 3 çàð÷ìûã õ¿¿õäèéí ýõýä çºâëºõ ÿâäàë À òºëºâëºãººíä õàìðàãäàíà. áóäààíû ø¿¿ñ áà õîîðìîã óíäàà çýðýã òýæýýëëýã øèíãýí¿¿ä áà öýâýð óñ èë¿¿ ºã. Æèøýýëáýë ãýð íü õîë áàéäàã áóþó ýõ íü îðõèæ áîëîõã¿é àæèë õèéäýã. Õýðýâ õ¿¿õýä íýìýãäýë õîîëîíä îðñîí áóþó òýæýýâýð áîë: * * * ØÑÄ-íû óóñìàë Õîîëîíä òóëãóóðëàñàí òýæýýëëýã øèíãýí Öýâýð óñ çýðãèéí àëü íýãèéã áóþó àëü àëèíààñ íü ºã. Òýãýõýýð òàíû çààõ. ØÑÄ-íû óóñìàë áîë øèíãýí àëäàëòààñ ñýðãèéëýõ ãýðýýð çºâëºäºã õýäýí øèíãýíèé íýã. Øèíãýí àëäààã¿é õ¿¿õäèéí îëîíõèä ØÑÄ-íû óóñìàë çààâàë ÷ ÷óõàë áèø. 4 ñàð õ¿ðýýã¿é õºõíèé õ¿¿õäýä ýõëýýä õºõèéã õºõ¿¿ëæ äàðàà íü ØÑÄ ºãíº. Õºõºº îëîí óäàà.

øàíàãà äîìáî. Òýãñíýýð òà ÿìàð àìòòàéã ìýäíý.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ ØÑÄ-íû óóñìàë áýëòãýõ äàðààëàë: * Ñàâàíòàé óñààð ãàðàà óãàà. * Öýâýð ñàâàíä íýã óóò íóíòàã á¿ãäèéã õèé. Íóíòàã á¿ðýí óóñòàë óñàà ñàéí õóòãà. . øèë çýðýã áýëýí áóé ñàâíóóäààñ àøèãëà. 1 литрийн сав ØÑÄ-òàé ñàâ ðóó óñàà þ¿ë. * * ШСД Íýã ëèòð (óóòòàéã íàéðóóëàõ çºâ õýìæýý) öýâýð óñ õýìæèæ àâ. Áóöàëãàæ õºðãºñºí óñ ñàéí áîëîâ÷ áîëîëöîîã¿é ¿åä áýëýí áóé óíäíû öýâýð óñ õýðýãëýæ áîëíî.110 - . ñýíæòýé àÿãà. * Óóñìàëàà àìòàëæ ¿ç.

òàãòàé öýâýð ñàâàíä õàäãàëàõ áà ºäºðòºº õýðýãëýýä ¿ëäñýí óóñìàëûã àñãàíà. Ýõ õ¿¿õýääýý ºãºõ ¸ñòîé øèíãýíèé òºðëèéã çààõ Ýõèéí õóóäàñíû “Øèíãýí” ãýñýí í¿äí¿¿ä áóþó òîõèðîõ í¿äýíä (√) òýìäýã òàâü. Ñóóëãàëò á¿ðèéí äàðàà ÿìàð õýìæýýíèé øèíãýí èë¿¿ ºãºõèéã ýõýä ¿ç¿¿ë: 2 íàñ õ¿ðòýë 2 íàñíààñ äýýø ñóóëãàëò á¿ðèéí äàðàà 50 . * Ñóóëãàëò çîãñîõ õ¿ðòýë øèíãýí èë¿¿ óóëãàæ áàé. ØÑÄ-íû óóñìàë ñóóëãàëòûã çîãñîîõã¿é áîëîâ÷ ò¿¿íèé (ØÑÄ-íû óóñìàëûí) à÷ õîëáîãäîë íü õ¿¿õäèéí ñóóëãàëòààð àëäàæ áóé øèíãýí áà äàâñûã íºõºæ õ¿¿õäèéí ºâ÷èí õ¿íäðýõýýñ ñýðãèéëíý ãýäãèéã òàéëáàðëà. Õ¿¿õýä ºäºð á¿ð óóäàã åðäèéí õýìæýýíèé øèíãýíýý áà èë¿¿ øèíãýí óóõ ¸ñòîéã ýõýä òàéëáàðëà. Õ¿¿õäýä øèíãýíèéã õàëáàãààð ºã. Òýãýýä ààæèì. Ýõýä ãýðòýý õýðýãëýõ 2 óóò ØÑÄ ºã (1 ëèòðò íàéðóóëàõ 2 óóò áóþó ò¿¿íòýé òýíöýõèéã ºã). Äàðààãèéí ¿çëýãýýð çààâðóóä ººð÷ëºãäºæ áîëîõ ó÷ðààñ ýõèéí õóóäñûã áàëûí õàðàíäààãààð òýìäýãëý. * Õýðýâ õ¿¿õýä Ẻëæâºë äàõèí øèíãýí ºãºõèéí óðüä 10 ìèíóò õ¿ëýý.200 ìë Ýõýä ñóóëãàëò óäàõã¿é çîãñîíî. Ýõýä äàðààõ ç¿éëèéã õýë: * Õ¿¿õäýä øèíãýíèéã àÿãàíààñ áàãà áàãààð îî÷óóëæ áàéíãà ºã. . ¾ Эхийн хуудас ашиглан эх ойлгосон эсэхийг шалга.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ØÑÄ-íû óóñìàëûã ºäºð á¿ð øèíýýð íàéðóóëæ. Çàðèì ýð¿¿ë ìýíäèéí àæèëòàí ýõýä ãýðò íü ºã÷ ÿâóóëäàã ýõèéí õóóäàñòàé байдаг. áàãààð ¿ðãýëæë¿¿ëýí ºã.100 ìë ñóóëãàëò á¿ðèéí äàðàà 100 .111 - . ¾ Ердийн уудаг шингэн дээр нь ямар хэмжээний шингэн нэмж ºгºхийг эхэд ¿з¿¿л. Õ¿¿õäýä ÿìàð òºðëèéí øèíãýí áà õîîë ºãºõ çýðýã ÷óõàë ìýäýýëëèéã ýõ ýðãýí ñàíàõàä ýõèéí õóóäàñ òóñ áîëäîã.

сайн хºх¿¿л. ¯¿íä: * * * * * * Òà ÿìàð ÿìàð øèíãýí ºãºõ âý? Òà õ¿¿õýääýý ÿìàð õýìæýýíèé øèíãýí ºãºõ âý? Òà õ¿¿õýääýý ØÑÄ-íû óóñìàë õýäýí óäàà ºãºõ âý? ØÑÄ íàéðóóëàõàä ÿìàð õýìæýýíèé óñ õýðýãòýéã ¿ç¿¿ëíý ¿¿? ØÑÄ-íû óóñìàëûã òà õ¿¿õýääýý ÿàæ óóëãàõ âý? Õýðýâ õ¿¿õýä Ẻëæâºë òà ÿàõ âý? Ýõ õ¿¿õýääýý øèíãýí ºãºõºä ÿìàð áýðõøýýë òîõèîëäîõûã ýõýýñ àñóó. ºВЧТЭЙ СУУЛГАЛТТАЙ Х¯¯ХДЭД: • Хэрэв хºхººр хооллодог бол олон удаа.тараг. Ýñâýë òîì ñàâàíä 1 ëèòðèéã õýìæèæ. áóäààíû ø¿¿ñ áóþó õîîðìîã óíäàà çýðýã òýæýýëëýã (õîîëîíä òóëãóóðëàñàí) øèíãýí ºã÷ áîëîõã¿é. Ýõèéã ýìíýëãýýñ ÿâàõààñ ºìíº À òºëºâëºãººíèé äàãóó øèíãýí ÿàæ èë¿¿ ºãºõ. Äîîðõòîé òºñòýé àñóóëòóóä ÀÑÓÓ. сайн хºх¿¿л. Õýðýâ òýð ØÑÄ íàéðóóëàõ 1 ëèòðèéí ñàâ áàéõã¿é ãýæ õýëñýí áîë æèæèã ñàâíóóä àøèãëàí 1 ëèòðèéã ÿàæ õýìæèæ áîëîõûã ò¿¿íä ¿ç¿¿ë. Х¿¿хдийг х¿ссэн хэмжээгээр доорх шингэнийг ºг: √ Шингэн сэлбэх давсны уусмал Хоолонд тулгуурласан шингэн: .шºл . будааны ш¿¿с. Õýðýâ õ¿¿õýä çºâõºí õºõººðºº õîîëëîäîãã¿é áîë á¿õ 3 í¿ä òýìäýãëýãäýíý. Шингэн ил¿¿ ºг.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ * Õýðýâ òà õ¿¿õäýä ØÑÄ ºãºõ áîë ØÑÄ-íû í¿äèéã òýìäýãëý (√). ò¿¿íèé îéëãîñîí ýñýõèéã øàëãà. хоормог √ Буцалсан ус • Суулгалт зогсох х¿ртэл шингэнийг ¿ргэлжл¿лэн ºг. Õýðýâ õ¿¿õýä çºâõºí õºõººð õîîëëîäîã áîë çºâõºí 2 í¿ä òýìäýãëýãäýíý. ЯМАР НЭГ Х¯¯ХДЭД: Х¿¿хдийг х¿ссэн хэмжээгээр доорх шингэнийг ºг: √ Шингэн сэлбэх давсны уусмал • • √ Хоолонд тулгуурласан шингэн: .тараг. õýðýâ ýõ ÷ºëºº çàâ áàéõã¿é ãýæ õýëáýë ººð õýí íýãýíä øèíãýí ºãºõèéã ÿàæ çààõàä íü òóñàë. тараг. хоормог √ Буцалсан ус • Суулгалт зогсох х¿ртэл шингэнийг ¿ргэлжл¿¿лэн ºг.будааны ш¿¿с . ¯¿нд: шºл. òîõèðñîí þìààð (øèëíèé õàðàíäàà) òýìäýã òàâüæ ¿ç¿¿ë.шºл . Ǻâõºí õºõººðºº õîîëëîäîã õ¿¿õäýä øºë. Шингэн ил¿¿ ºг. * Õ¿¿õýä çºâõºí õºõººð õîîëëîäîãã¿é áîë óñ áà áóñàä øèíãýíèé ººð õî¸ð í¿äèéã (√) òýìäýãëý. хярам буюу буцалсан ус ºг. Æèøýýëáýë. À òºëºâëºãººãººð ØÑÄ óóõ õ¿¿õäèéí ýõèéí õóóäàñíû “Øèíãýí” õýñýãò (√) òýìäýã ÿàæ òàâüñàí æèøýýí¿¿ä äîîð áàéíà. будааны ш¿¿с. ШИНГЭН (Шингэн ºгснººр амийг аварч болно!) ШИНГЭН (Шингэн ºгснººр амийг аварч болно!) ЯМАР НЭГ Х¯¯ХДЭД: • • ªВЧТЭЙ СУУЛГАЛТТАЙ Х¯¯ХДЭД: • Хэрэв хºхººр хооллодог бол олон удаа.112 - . тараг. ¯¿нд: шºл. хярам буюу буцалсан ус ºг.будааны ш¿¿с . . Ǻâõºí õºõººð õîîëëîäîã õ¿¿õýä õºõºº áàéíãà îëîí óäàà õºõºõ ¸ñòîé áà öýâýð óñ áóþó ØÑÄ-íû óóñìàë óóëãàæ áîëíî.

Ýõýä íü ØÑÄ-íû óóñìàë ÿàðàëòàé ºã÷ ýìíýëýã õ¿ðýõ çàìä ò¿¿íä ÿàæ ¿ðãýëæë¿¿ëýí îî÷óóëæ ºãºõèéã ¿ç¿¿ë. ™ ГУРАВДУГААР ¯З¯¯ЛЭХ ЗАРЧИМ: ХЭЗЭЭ ЭРГЭЖ ßÀÐÀËÒÀÉ ßìàð ÷ ºâ÷òýé õ¿¿õýä ýðãýæ ÿàðàëòàé ¿ç¿¿ëýõ øèíæ¿¿äèéã ýõýä õýë. Та 30-р б¿лгээс хэзээ эргэж яаралтай ¿з¿¿лэх тухай эхэд зºвлºх талаар дэлгэрэнг¿й уншаарай. Õ¿íä ºâ÷òýé áà ØÈÍÃÝÍ ÀËÄÑÀÍ õ¿¿õäèéã ýìíýëýãò ÿàðàëòàé õýâò¿¿ëýõ хэрэгтэй. Б òºëºâëºãººíä ýõíèé 4 öагийн ýì÷èëãýýã ýìíýëýãò õèéõ áàãòàíà. Ýäãýýð øèíæ¿¿äèéã òóñãàéëàí áè÷äýã áîëîâ÷ ýäãýýð øèíæ ãîëäóó õàâñàð÷ áàéäàã.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ™ ХОЁРДУГААР ЗАРЧИМ: ¯РГЭЛЖЛ¯¯ЛЭН ХООЛЛО 29-р б¿лгээс òà õ¿¿õýä õîîëëîõ çºâëºãººíä ñóðàëöàíà.2 Б ТªЛªВЛªГªª: ШИНГЭН АЛДАЛТЫГ ШСД-ААР ЭМЧИЛ ØÈÍÃÝÍ ÀËÄÑÀÍ ñóóëãàëòòàé õ¿¿õäèéг ýì÷èëãýýíèé Á òºëºâëºãººãººр эмчилнэ. Õýðýâ øèíãýí àëäñàí øèíæ îäîî ÷ õýâýýð áàéâàë õ¿¿õäýä Á òºëºâëºãººã äàâò. . ¯¿íä: * * Öóñàí ñóóëãàëò áóþó áààñààð öóñ ãàðàõ Óóõäàà ìóóäàõ áóþó óóæ ÷àäàõã¿é áîëîõ "Óóõäàà ìóóäàõ" øèíæèä "óóõ áóþó õºõºõ ÷àäâàðã¿é" øèíæ áàãòàíà. ¯¿íèéã òà ýõýä õýëýõäýý õýðýâ õ¿¿õýä "óóõ áóþó õºõºí人 ìóóäâàë" ãýæ õÿëáàð÷ëàí õýëæ áîëíî. ÀÍÃÈË õ¿ñíýãò àøèãëàí õ¿¿õäèéí øèíãýí àëäàëòûã äàõèí ¿íýëæ àíãèë. Зºвхºн Х¯НД УЖИГ СУУЛГАЛТ ангилалтай х¿¿хдийг эхлээд шингэн алдалтыг эмчилж дараа нь эмнэлэгт х¿ргэнэ. 4 öàãèéí äàðàà ¯ÍÝË. Õýðýâ õ¿¿õýä îäîî ØÈÍÃÝÍ ÈÕ ÀËÄÑÀÍ øèíæòýé áàéâàë  òºëºâëºãººãººð ýì÷èë. Õ¿¿õäèéã õýâòýõýýð ÿâàõûí óðüä øèíãýí íºõºõèéã õè÷ýýõ õýðýãã¿é.113 - . Õýðýâ õ¿¿õäèéí ºâ÷íèéã ÓÆÈà ÑÓÓËÃÀËÒ õýìýýí àíãèëñàí áîë òà ºâºðìºö õîîëëîëòûí çàðèì çºâëºìæ¿¿äèéã ýõýä çààõ áîëíî. Хýðýâ õ¿¿õýä ØÈÍÃÝÍ ÀËÄÑÀÍ ба ººð ºâ÷íèé ýì÷èëãýý øààðäëàãàòàé áîë òà ýõëýýä øèíãýí àëäàëòûã ýì÷èëæ ýõëýõ. Õýðýâ øèíãýí àëäàëòûí øèíæ¿¿ä àðèëñàí áàéâàë õ¿¿õäèéã À òºëºâëºãººíä øèëæ¿¿ë. ¯¿íä: * * * Õ¿¿õýä óóõ áóþó õºõºõ ÷àäâàðã¿é áîëîõ ªâ÷òýí õ¿íä áàéäàëòàé áóþó áèåèéí áàéäàë äîðäîõ Õàëóóðñàí ¯¿í äýýð ñóóëãàëòòàé õ¿¿õýä ýðãýæ ¿ç¿¿ëýõ øèíæ¿¿äèéã ýõýä ìºí íýìæ õýë. äàðàà íü áóñàä ýì÷èëãýýã õèéõ ¸ñòîé. 23. Ýíý 4 öàãèéí òóðø ýõ ØÑÄ-íû çºâëºñºí õýìæýýíèé óóñìàëûã õ¿¿õäýä ààæèì óóëãàíà.

Ýõýä áýðõøýýë áàéãàà ýñýõèéã öàã ¿ðãýëæ àñóóæ øàëãà. Õ¿¿õäèéí íàñ áóþó æèí. 6 ñàð õ¿ðýýã¿é òýæýýâýð õ¿¿õäýä ýõ ýõíèé 4 öàãò ØÑÄ-íû óóñìàë äýýð íü 100-200 ìë öýâýð óñ ºãºõ ¸ñòîé. Òàíàé íóòàãò õýðýãëýäýã õýìæýýíèé íýãæèéã ò¿¿íä ¿ç¿¿ë. Ýõ õ¿¿õäýý õ¿ññýí ¿åä õºõ¿¿ëýõ çàâñàðëàãà ãàðãàæ äàðàà íü ØÑÄ-íû óóñìàë äàõèí ºãíº. ØÑÄ-íû ýì÷èëãýýíèé ýõíèé 4 öàãèéí äîòîð ýõ õ¿¿õäýä õîîë ºãºõ õýðýãã¿é. Õ¿¿õýä ãîëäóó øààðäëàãûíõàà õèðýýð òºäèé ÷èíýý èõ óóõûã õ¿ñäýã. 8 êã æèíòýé õ¿¿õäýä: 8 êã õ 75ìë = 600 ìë ØÑÄ-íû óóñìàë ýõíèé 4 öàãò õýðýãòýé. Òà äóñààãóóð áóþó . Õºõíèé ñ¿¿ áà óñ õ¿¿õäèéí öóñàíä íàòðè ихсэхээс ñýðãèéëíý. ¾ ШСД-ны уусмал яаж ºгºхийг эхэд ¿з¿¿л. ªãºõ ØÑÄ-íû çºâëºñºí õýìæýýã îëîõûí òóëä õ¿¿õäèéí æèíãèéí äîîð (ýñâýë æèí ìýäýãäýõã¿é áîë íàñ) õàð. Æèøýýëáýë. Õ¿¿õäýä øààðäëàãàòàé ØÑÄ-íû óóñìàëûí õýìæýýã (ìë) òîîöîîëîõ ººð àðãûã õ¿ñíýãòèéí äîîð áè÷ñýí. Æèøýýëáýë. Ýìíýëýãòýý ýõ õ¿¿õýäòýéãýý ñóóõ òîõü òóõòàé áàéðòàé áîë. 5 êã æèíòýé õ¿¿õäýä ýõíèé 4 öàãò 200-400 ìë ØÑÄ-íû óóñìàë õýðýãòýé. Õýðýâ õ¿¿õýä òîîöîîëñîí õýìæýýíýýñ èõ ýñâýë áàãà óóõûã õ¿ñâýë õ¿ñëýýð íü ºã. Õ¿ñíýãòèéí í¿äýíä ëàâëàãàà áîëãîæ àøèãëàõ øèíãýíèé õýìæýýí¿¿äèéã ¿ç¿¿ëñýí. Ýíý õ¿ñíýãò òàíûã òîîöîîëîõîîñ ÷ºëººëíº. Õýðýâ õ¿¿õýä 2 íàñ õ¿ðýýã¿é áîë õàëáàãààð ÿàæ ¿ðãýëæë¿¿ëýí óóëãàõûã ò¿¿íä ¿ç¿¿ë. Ýíý òîî õ¿ñíýãòèéí í¿äýíä áóé òîîíû õýëáýëçýëä òîõèðíî. Õ¿¿õäýý õ¿ññýí ¿åä õºõ¿¿ëýõýýð øèíãýíýý ò¿ð çàâñàðëàõûã äýìæ. Ýõ àíõíû õýäýí áàëãûã àÿãàíààñ õàëáàãààð ºãºõºä íü õàæóóä íü ñóóæ áàé. ßìàð íýã àñóóëò áóé ýñýõèéã ò¿¿íýýñ àñóó. Äàðàà íü èë¿¿ ààæèìõàí ºãíº.114 - . Ýõýä õààíà õ¿¿õäèéíõýý æèâõèéã ñîëüæ áîëîõ áóþó áèå çàñàõ ãàçðûã ¿ç¿¿ëíý. ØÑÄ-íû óóñìàë ºãºõ人 õ¿¿õäèéí õºõºº õºõäºã õýâèéí áàéäëûã àëäàãäóóëàõ ¸ñã¿é.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ ¾ Эхнèй 4 цагт уулгах ШСД-ны хэмжээг тодорхойлох ßìàð õýìæýýíèé ØÑÄ-íû óóñìàë ºãºõèéã òîäîðõîéëîõîä Á òºëºâëºãººíèé õ¿ñíýãòèéã àøèãëà. Õýðýâ õ¿¿õýä ØÑÄ-íû óóñìàëûã ñàéí óóõã¿é áàéâàë ººð àðãààð ºãºõèéã õè÷ýý. Õýðýâ õ¿¿õýä 2-îîñ äýýø íàñòàé áîë àÿãàíààñ ÿàæ äàõèí äàõèí îî÷óóëæ óóëãàõûã ò¿¿íä ¿ç¿¿ë. Õ¿¿õýä õºõºæ äóóñìàãö ØÑÄ-íû óóñìàëàà äàõèí ºã÷ ýõýë. ̺í ýõ ººðèéíõºº áà õ¿¿õäèéí ãàðûã íü õààíà óãààõûã çààæ ºãíº. 4 öàãèéí äîòîð ÿìàð õýìæýýíèé ØÑÄ-íû óóñìàë ºãºõèéã ýõýä õýë. Õýðýâ õ¿¿õýä Ẻëæâºë äàõèí ØÑÄ-íû óóñìàë ºãºõèéí ºìíº ýõ 10 ìèíóò õ¿ëýýõ ¸ñòîé. øèíãýí àëäàëòûí çýðýã áà øèíãýí íºõºõ õóãàöààíû ñóóëãàëòûí òîî ýíý á¿ãäýýñ ºãºõ ØÑÄ-íû óóñìàëûí øààðäëàãàòàé õýìæýý õàìààðíà.

Õýðýâ õ¿¿õýä îäîî áîëòîë ØÈÍÃÝÍ ÀËÄÑÀÍ øèíæòýé áàéâàë äàõèàä Á òºëºâëºãººã ñîíãî. Ýõèéã ýìíýëãýýñ ÿâàõààñ ºìíº øàëãàõ ñàéí àñóóëò àñóó. Ýõ õ¿¿õýäòýéãýý ñóóæ áàéõàä õýâëýìýë ìýäýýëýë ò¿¿íä ºã÷ óíøóóëàõ ñàéí àðãà áàéäàã. Õýðýâ õ¿¿õäèéí áèå ñàéæèð÷ ØÈÍÃÝÍ ÀËÄÀËÒÃ¯É áîë À òºëºâëºãººã ñîíãî. Õºõ¿¿ë õ¿¿õäèéã ¿ðãýëæë¿¿ëýí äàõèí äàõèí õºõ¿¿ë. Òýìäýãëýë: Õýðýâ õ¿¿õýä ØÑÄ-íû óóñìàëûã óóõã¿é áóþó áèåèéí áàéäàë äîðäâîë ò¿¿íèéã 4 öàãààñ ºìíº äàõèí ¿íýë. ªíãºðñºí 4 öàã äîòîð òà õýðýâ çààãààã¿é áàéñàí áîë ýõýä À òºëºâëºãººã çàà. ñ¿¿ áóþó ø¿¿ñ ºã. Õ¿¿õýä ìýäýãäýõ¿éö ñàéæèðìàãö ýõ àíõààðëàà ñóðàõàä õàíäóóëæ ÷àäíà. øèíãýí àëäàëòûí çýðãèéã ¿íýë. Õ¿¿õäèéí ñýëõè àðèëìàãö ýõ À òºëºâëºãººíèé äàãóó ØÑÄ-íû óóñìàë ºãºõ ¸ñòîé. Òýìäýãëýë: Õýðýâ õ¿¿õäèéí çîâõè ñýëõýðâýë øèíãýí èõýäñýíèé øèíæ. ÀÍÃÈË õ¿ñíýãòèéã àøèãëàí õ¿¿õäèéã äàõèí ¿íýëæ. * Ãýðòýý ýì÷èëãýýã 4 öàã ¿ðãýëæë¿¿ëýí õèéõýä ÿìàð õýìæýýíèé ØÑÄ-íû óóñìàë îðîõûã ò¿¿íä ¿ç¿¿ë. Ò¿¿íä ØÑÄ-íû óóñìàë íàéðóóëàõ. Ãýñýí ÷ ýõíèé ýýëæèíä õ¿¿õäèéí àëäñàí øèíãýíèéã íºõºõ õýðýãòýé. ýð÷èìæ¿¿ëæ áîëíî. Ýíý íü àþóëòàé áóþó öóñíû íàòðè èõýäñýí øèíæ áèø. Õ¿¿õäèéã ýìíýëýã äýýð õîîëëîæ ýõýë. Õýðýâ òàíû ýì÷èëãýý äóóñààã¿é áàéõàä ýìíýëãèéí àæèë òàðâàë ýì÷èëãýýã ãýðòýý ¿ðãýëæë¿¿ëýõèéã ýõýä õýë.115 - . Ýõ ýìíýëýã äýýð 4 öàãèéí òóðø ØÑÄ-íû óóñìàë ºã÷ áàéõ ¿åä õ¿¿õäèéã õýðõýí àñàð÷ ýì÷ëýõ òóõàé ò¿¿íä çààõ öàã õàíãàëòòàé èõ áàéíà. Ýì÷èëãýýã ¿ðãýëæë¿¿ëýõ òîõèðñîí òºëºâëºãººã ñîíãî. 3-4 öàã òóòàì õîîë. Õýðýâ õ¿¿õäèéí áèåèéí áàéäàë äîðäîæ îäîî ØÈÍÃÝÍ ÈÕ ÀËÄÑÀÍ øèíæòýé áàéâàë òà  òºëºâëºãººãººð ýì÷èëæ ýõëýõ õýðýãòýé. ¿ç¿¿ëýíãýýð áàÿæóóëæ. ºãºõ áà À òºëºâëºãººíèé òàëààð çàà. õàðèí õ¿¿õäèéí øèíãýí íºõºãäñºí áà ØÑÄ-íû óóñìàë îäîî èë¿¿äíý ãýñýí ýíãèéí øèíæ. Òýð õ¿¿õäýä öýâýð óñ áóþó õºõíèé ñ¿¿ ºãíº. Õ¿¿õäýä õîîë. ¾ Хэрэв эх эмчилгээ г¿йцээг¿й байхад явах болбол Çàðèìäàà õ¿¿õäýý Á òºëºâëºãººãººð ýì÷ëýãäýæ áàéõàä. * Øèíãýí íºõºõ ýì÷èëãýýã ã¿éöýä õèéõýä õ¿ðýëöýõ¿éö óóòòàé ØÑÄ ýõýä ºã. õ¿¿õäèéí øèíãýí íºõºã人ã¿é áàéõàä ýõ ýìíýëãýýñ ÿâàõ áîëäîã. Èéì òîõèîëäîëä òà ÿàõ ¸ñòîé âý ãýâýë: * ØÑÄ-íû óóñìàë ãýðòýý ÿàæ íàéðóóëàõûã ýõýä ¿ç¿¿ëæ ÿâàõààñ íü ºìíº ýõýýð äàäëàãà õèéëãý. ¾ 4 цагийн дараа: Á òºëºâëºãººð 4 öàã ýì÷èëñíèé äàðàà ¯ÍÝË. Ãýðòýý õ¿¿õäýä øèíãýí èë¿¿ óóëãàõàä ýõýä ÿìàð íýã áýðõøýýë áàéâàë ò¿¿íèéã ÿàæ øèéäýõýä íü òóñàë. ñ¿¿ áà ø¿¿ñ ºã.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ç¿¿ã¿é òàðèóð àøèãëàæ áîëíî. Õ¿¿õäèéã õîîëëîñíû äàðàà Á òºëºâëºãººíèé 4 öàãèéí ýì÷èëãýýã äàâòàí õèé. Òýð ìýäýýëëèéã ìºí õàíûí çóðàã. .

À Òºëºâëºãºº: Ñóóëãàëòûã Ãýðòýý Ýì÷èë Ñóóëãàëò ºâ÷òýé á¿õ õ¿¿õäèéã øèíãýí àëäàõààñ ñýðãèéëæ øèíãýí èë¿¿ óóëãàæ. Ãýâ÷ ýäãýýð ýì÷èëãýýã íÿðàé õ¿¿õäýä õýðýãëýõýä çàðèì îíöëîãóóä áàéäàã. Ñóóëãàëò á¿ðèéí äàðàà ÿìàð õýìæýýíèé ØÑÄ-íû óóñìàë ºãºõèéã òàéëáàðëà. Õýðýâ õ¿¿õýä çºâõºí õºõººð õîîëëîäîã áîë õîîëîíä òóëãóóðëàñàí øèíãýí ºãºõã¿é áàéõ íü ÷óõàë. óäààí õºõ¿¿ëýõ þì. öýâýð óñ îðíî. Õýðýâ õ¿¿õäýä ãýðò íü ØÑÄ óóëãàõààð ºãñºí áîë ñóóëãàëò á¿ðèéí äàðàà ÿàæ .116 - . ÕÝÇÝÝ ÝÐÃÝÆ ßÀÐÀËÒÀÉ ¯Ç¯¯ËÝÕ Õ¿¿õäèéã ÿàðàëòàé àâ÷èð÷ ¿ç¿¿ëýõ øèíæ¿¿äèéã ýõýä çàà. îéðîëöîî * Òàíû îëæ àâñàí ÷àäâàð. 3. Ýíý ¿çëýãèéí ¿åä õ¿¿õýä Á òºëºâëºãººãººð ýì÷ëýãäýæ áàéãàà áîëîõîîð ýõ ãýðòýý ØÑÄ ºãºõ ¸ñòîé.4 НЯРАЙ Х¯¯ХДИЙН СУУЛГАЛТЫГ ЭМЧЛЭХ Ñóóëãàëòûã ýì÷ëýõ çààâðûã Õ¯¯ÕÄÈÉà ÝÌ×ÈË õ¿ñíýãòýýñ õàð. Íÿðàé õ¿¿õäýä øèíãýí èë¿¿ óóëãàæ.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ Ò¿¿íýýñ ãàäíà À òºëºâëºãººíä çààñàí ººð 2 óóò íýìæ ºã.3 В ТªЛªВЛªГªª: ШИНГЭН ИХ АЛДАЛТЫГ ЯАРАЛТАЙ ЭМЧИЛ Øèíãýí èõ àëäñàí õ¿¿õäýä óñ áà ýðäñèéã ÿàðàëòàé õóðäàí íºõºõ øààðäëàãàòàé. áà * Õ¿¿õýä óóæ ÷àäàõ ýñýõýýñ õàìààðäàã. øèíãýí àëäàëòûã ýì÷ëýõ Á áà  òºëºâëºãººíèé äàãóó õºõ¿¿ë áîëîí áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí ñóóëãàëòûã ýì÷èëæ ñóðñàí. ¿ðãýëæë¿¿ëýí õîîëëîõ õàìãèéí ñàéí àðãà íü àëü áîëîõ îëîí óäàà. 2. 23. Íÿðàé õ¿¿õäýä ºã÷ áîëîõ íýìýãäýë øèíãýí¿¿äýä ØÑÄ-íû óóñìàë. Ýíý çîðèëãîîð ãîëäóó õóðààãóóð ñóäñààð øèíãýí ñýëáýíý. ýìíýëýãò áýëýí áàéãàà Øèíãýí èõ àëäñàí õ¿¿õäèéã  òºëºâëºãººíèé äàãóó òàíàé ýìíýëýãò ÿàæ ýì÷ëýõèéã ñóðàõàä òà õàâñðàëòàíä òýìäýãëýñýí òàíàé íºõöºë áàéäëûã ñóäëàõ áà óíøèõ õýðýãòýé. ¿ðãýëæë¿¿ëýí õîîëëîõ øààðäëàãàòàé áàéäàã. Øèíãýí èõ àëäñàí õ¿¿õäèéí ýíý ýì÷èëãýý: * Òàíàé ýìíýëýã áóþó òºõººðºìæèéí òºð뺺ñ.Øèíãýí íºõºõ ýì÷èëãýýã õóðààãóóð ñóäñààð áóþó õàìàð õîäîîäíû õàéìñóóðààð õèéõèéã çºâõºí ØÈÍÃÝÍ ÈÕ ÀËÄÑÀÍ õ¿¿õäýä ë çºâëºäºã. * Ãýðèéí ýì÷èëãýýíèé 3 çàð÷ìûã òàéëáàðëà: 1. Òà ñóóëãàëò ºâ÷íèéã ãýðýýð ýì÷ëýõ À òºëºâëºãºº. ØÈÍÃÝÍ È˯¯ ÓÓËÃÀ ßìàð øèíãýí èë¿¿ óóëãàõûã òàéëáàðëà. ¯ÐÃÝËÆ˯¯ËÝÍ ÕÎÎËËÎ Ñóóëãàëòûí ¿åä áà äàðàà íü ÿàæ ¿ðãýëæë¿¿ëýí õîîëëîõûã ò¿¿íä çààâàðëà. 23.

äàðàà íü ØÑÄ-íû óóñìàë óóëãàíà. Ýõëýýä õºõºº õºõ¿¿ëýýä. Øèíãýí àëäàëòûã ýì÷ëýõ ýõíèé 4 öàãò õ¿¿õýä õºõºº õºõºõèéã õ¿ñýõýä õºõ¿¿ëæ.117 - . Ò¿¿íèéã 29-р б¿лэгò òàéëáàðëàñàí áàéãàà. ÓÆÈà ÑÓÓËÃÀËÒ-òàé õ¿¿õäèéí ýõ õ¿¿õäýý õîîëëîõ òàëààð çºâëºãºº àâíà. 23. Ñóóëãàëò çîãññîíû äàðàà ØÑÄ-íû óóñìàë ºãºõºº çîãñîîõûã ýõýä íü ñàíóóë. . Óæèã ñóóëãàëòòàé õ¿¿õäèéí õîîëíû çºâëºãººí¿¿ä ÝÕÝÄ ÇªÂ˪ õ¿ñíýãòýíä áàéíà. ØÑÄ-íû óóñìàë ºãºõèéã ò¿ð çîãñîîõ áà äàðàà íü ¿ðãýëæë¿¿ëýí ºãíº.5 УЖИГ СУУЛГАЛТЫГ ЭМЧИЛ Óæèã ñóóëãàëòûí ýì÷èëãýý òóñãàé õîîëëîëòûã øààðäàíà.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ØÑÄ-íû óóñìàë óóëãàõûã ýõýä çààæ ¿ç¿¿ë. Á Òºëºâëºãºº: Øèíãýí Àëäàëòûã Ýì÷èë ØÈÍÃÝÍ ÀËÄÀËÒÒÀÉ íÿðàé õ¿¿õäèéã Á òºëºâëºãººíä çààñíû äàãóó ØÑÄ-íû óóñìàëààð ýì÷èëíý. Õºõººð õîîëëîäîãã¿é íÿðàé õ¿¿õäýä 100-200 ìë öýâýð óñ ýõíèé ¿åä íýìæ ºãíº.

118 - . Òýð øèëòýé Ñàà áà ÑÕÕÒ-èéí ñýðãèéëýõ òàðèëãûí øèëèéã íü õîîñîðòîë äàðààãèéí äàðõëààæóóëàëòàíä àøèãëàæ áîëíî. Òà ýìíýëýãòýý ýì÷èëæ áóé õ¿¿õýä á¿ðò äàðõëààæèëòûí áàéäëûã øàëãà. òàðèóð àøèãëàâàë ýëýãíèé ¿ðýâñëèéí  âèðóñ áà ÄÎÕ äàìæèõààñ ñýðãèéëíý. Õýðýâ øààðäëàãàòàé áîë äàðõëààæóóë. áà . Òóí á¿ðèéí õèéñýí ºäðèéã òýìäýãëý. òàòðàí áà ñ¿ðüåýãýýñ õ¿¿õäèéã ñýðãèéëæ ÷àäíà. ñàõóó. õºõ¿¿ë õàíèàä. * Òàðèà á¿ðò àðèóí ç¿¿. * Õýðýâ ñóóëãàñàí õ¿¿õäýä Ñààãèéí ñýðãèéëýõ òàðèëãà õýðýãòýé áол ò¿¿íèéã õ¿¿õäýä õèé. * Äàðõëààæóóëàëòûí óëèðàë á¿ðèéí òºãñãºëä îíãîéëãîñîí øèëòýé ÁÖÆ áà óëààíáóðõíû ñýðãèéëýõ òàðèëãûã óñòãà. ò¿¿íä ÿìàð íýã ñýðãèéëýõ òàðèëãà øààðäëàãàòàé áàéãàà áîë ýìíýëãýýñ ÿâàõààñ íü ºìíº äàðõëààæóóë. . ̺í òàíàé ýìíýëýãò þó õýðýãëýäãýýñ øàëòãààëàí õ¿¿õäèéí êàðò áóþó äàðõëààæóóëàëòûí á¿ðòãýëä õ¿¿õäèéí äàðõëààæóóëàëòûã òýìäýãëýí õàäãàë. . 4 äîëîî õîíîîä õ¿¿õäýä Ñààãèéí äàðààãèéí òóí õèéëãýõýýð èðýõ ¸ñòîéã ýõýä õýë. * Ýìíýëýã äýýð çºâõºí ãàíö õ¿¿õäýä ë äàðõëààæóóëàëò õýðýãòýé áàéñàí ÷ ñýðãèéëýõ òàðèëãàíû øèëèéã íýýæ ò¿¿íä õýðýãòýé òóíã õèé. 24. Õýðýâ òà çîõèõ ñýðãèéëýõ òàðèëãààð òóõàéí õóãàöààíä íü õ¿¿õä¿¿äèéã äàðõëààæóóëáàë óëààí áóðõàí. * Á¿õ äàðõëààæèëòûã õ¿¿õäèéí äàðõëààæèëòûí êàðòàíä òýìäýãëý.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ Б¯ЛЭГ 24 ДАРХЛААЖУУЛАЛТ Ýíý ñóðàõ áè÷èã òàíûã äàðõëààæóóëàëòàíä àëü õýäèéí ñóðñàí ãýæ ¿çýæ áàéíà.äóóñàõ õóãàöàà áîëîîã¿é.1 ДАРХЛААЖУУЛАЛТАНД БЭЛТГЭХ БА ХИЙХ Äàðõëààæóóëàëòàíä áýëòãýõ çààëòóóäûã äàõèí àíõààð: áà ñýðãèéëýõ òàðèëãà õèéõ òàëààð äîîðõ * Õýðýâ õ¿¿õäèéí áèå ãýðòýý õàðèõààð õàíãàëòòàé ñàéí. òàðõè íóãàñíû ñàà. * 14 õîíîãîîñ äýýø íàñòàé íÿðàéä Ñààãèéí ñýðãèéëýõ òàðèëãà (Ñàà1) íºõºæ ºãºõã¿é. Õýðýâ: ðåçèíèí áºã뺺㺺ð òàãëàãäñàí. çîõèõ õ¿éòýí õýìýíä õàäãàëàãäàæ áóé áîë ñààãèéí óóõ ñýðãèéëýõ òàðèëãà (Ñàà) áà ÑÕÕÒ ñýðãèéëýõ òàðèëãûí øèëèéã íýýñýí ÷ ãýñýí õàäãàëæ áîëíî.ñýðãèéëýõ òàðèëãóóä òîäîðõîé øîøãîòîé. Äàðõëààæóóëàëòûí òýìäýãëýëä òýð òóíã òýìäýãëýõã¿é.

2 СЭРГИЙЛЭХ ТАРИЛГА ХИЙСЭН ТУХАЙ ЭХЭД ХЭЛ Õ¿¿õäýä íü ºíººäºð ÿìàð ñýðãèéëýõ òàðèëãà õèéñíèéã ýõýä õýë. Ýäãýýð íü ãîëäóó íîöòîé áèø áºãººä òóñãàéëàí ýì÷èëãýý õýðýãã¿é.119 - .___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ Õ¿¿õýä äàâòàí òóí àâàõààð ýðãýæ èðýõýä ñóóëãàæ áàéõàä íü íýã ºãñíèéã áîäîëö. Ñýðãèéëýõ òàðèëãà ¿éë÷èëæ áóéã õàëóóðàëò ¿ç¿¿ëæ áàéíà. * ÁÖÆ: Ñýðãèéëýõ òàðèëãà õèéñýí ãàçàðò 2 äîëîî õîíîã îð÷ìûí äàðàà æèæèã óëààí íýâ÷äýñ õàâäàð ¿¿ñ÷ äàðàà íü øàðõëàíà. 24. õºíä¿¿ðëýëò. Æèæèã øàðõ ¿¿ñýõ áà ò¿¿íèéã íýýëòòýé îðõèõûã ýõýä õýë. Ãàð÷ áîëîõ ãàæóó íºëººã ò¿¿íä õýë. Òýð øàðõëàà ººðºº ýäãýðýõ áà æèæèã ñîðâè ¿ëäýíý. . Õýðýâ ºíäºð õàëóóíòàé áîë ïàðàöåòàìîë ºãºõèéã ýõýä õýë. Дараагийн сэргийлэх тарилганд хэзээ ирэхийг эхэд хэл. Õýðýâ õ¿¿õýä èõ õàëóóí áóþó ºâäºëòòýé áîë ïàðàöåòàìîë ºãºõ ¸ñòîéã ýõýä õýë. Õýðýâ øààðäëàãàòàé áîë çºâõºí õóóðàé áîîëòîîð ò¿¿íèéã áîî. * Ñàà: Ãàæ íºëººã¿é. * ÑÕÕÒ: ÑÕÕÒ-èéí áîëçîøã¿é ãàæóó íºëºº íü : õàëóóðàëò. Ñýðãèéëýõ òàðèëãà õèéñíýýñ õîéø äîëîî õîíîãèéí äàðàà õ¿¿õýä 1-3 ºäºð õàëóóð÷ áîëíî. * Óëààíáóðõàí: Õàëóóðàëò áà óëààíáóðõíû õºíãºí òóóðàëò íü óëààí áóðõíû ñýðãèéëýõ òàðèëãûí áàéæ áîëîõ ãàæ íºëºº. Äàâòàí òóí ºãñºí ºäºð. Ñýðãèéëýõ òàðèëãà òóñ á¿ðèéí ãàæ íºëººã äîîð òîâ÷ áè÷ñýí. òóíã äàðõëààæóóëàëòûí êàðò áà ýìíýëãèéíõýý äàðõëààæóóëàëòûí á¿ðòãýëä òýìäýãëý. Ò¿¿íèéã áîîæ áýãíýæ áîëîõã¿é áà åðäèéíõººñ íü ýëáýã õóâöàñ ºìñãºõ õýðýãòýé. òàéâàí áèø áîëîõ. Õàëóóðàëò áîë ñýðãèéëýõ òàðèëãà ¿éë÷èëæ áàéãàà ãýñýí ¿ã.

Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ .120 - ___________________ .

___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ VI ХЭСЭГ ОЙЛГОЛЦОХ БА ЗªВЛªХ .121 - .

122 - ___________________ .Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ .

Ýìíýëýã äýýð ýì÷ë¿¿ëæ ýõýëñýí õ¿¿õýä ýì÷èëãýýã ãýðòýý ¿ðãýëæë¿¿ëýí õèéëãýõ õýðýãòýé.123 - . Æèøýý íü. Хэрэв бололцоотой бол тайлбарлахдаа зураг буюу бодит юмыг ашигла. Эхийн хийж болзошг¿й буруу ¿йлдлийн сºрºг ¿р дагаварыг тайлбарла. Çàðèì ¿åä òîäîðõîé íýã þì õèéõ . ¾ ЭХИЙН ХИЙСЭН САЙН ¯ЙЛ Б¯ХНИЙГ МАГТ Эхийн х¿¿хдийнхээ тºлºº хийсэн тустай з¿йлийг. ойлголцох нь эхийг тайвшруулахаас гадна х¿¿хэд сайн асаргаатай байх бололцоог б¿рд¿¿лдэг. Яагаад энэ ¿йлдэл сºрºг нºлººтэй байж болзошг¿йг тодорхой тайлбарла. СОНС Та 5-р б¿лгээс х¿¿хдийн ºвчнийг ¿нэлэх асуултанд суралцсан. * Ýõ îéëãîñîí ýñýõèéã Øàëãà. Эхтэй сайн харилцаí. Çàðèì çºâëºãºº ýíãèéí áàéíà. Ингэснээр та х¿¿хдийн эх юуг сайн хийсэн ба юуг ººрчлºх хэрэгтэй вэ гэдгийг мэдэх болно. * Õ¿¿õäýý ãýðòýý ÿàæ ýì÷ëýõèéã ýõýä Ǻâëº. Т¿¿нээс гадна эхийг эвг¿й байдалд оруулахг¿й байхад анхаарах хэрэгтэй. аяга болон саванд байгаа шингэний хэмжээг бодитоор ¿з¿¿л. Жишээлбэл.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ Б¯ЛЭГ 25 ХАРИЛЦААНЫ УР ЧАДВАРЫГ САЙН ЭЗЭМШИХ ªвчтэй х¿¿хдийн эхтэй анхны ¿злэгээс эхлээд сайн харилцаатай байх нь нэн чухал. } Ýäãýýð óð ÷àäâàðóóäûã äîîð òîäîðõîéëñîí. Гэхдээ энэ нь маш ойлгомтой байх ёстой. * Ýõèéí õèéñýí ñàéí ¿éë á¿õíèéã Ìàãò. жишээлбэл хºхººр хооллохыг магт. Ýõýä ãýðèéí ýì÷èëãýýã çààæ ñóðãàõàä ñàéí õàðèëöàà íýí ÷óõàë. Одоо та эхээс х¿¿хдийн зовиур болон эх х¿¿хдийнхээ тºлºº юу хийснийг анхааралтай сонс. Ýì÷èëãýýã ÿàæ õèéõèéã ýõ ìýäýõ õýðýãòýé. Гэхдээ энэ магтаал нь ¿нэн бодитой байх ёстой бºгººд зºвхºн х¿¿хдэд тус болсон ¿йлдлийг магтан сайшаах хэрэгтэй. ¾ Х¯¯ХДЭЭ ГЭРТЭЭ ХЭРХЭН ЭМЧЛЭХИЙГ ЭХЭД ЗªВЛª Та тухайн нºхцºлд шаардлагатай з¿йлийг эхэд зºвлº. ¾ ЭХЭЭС Х¯¯ÕДИЙН ЗОВИУР БОЛОН Х¯¯ХДИЙНХЭЭ ТªЛªª ЮУ ХИЙСНИЙГ АСУУ. Т¿¿нд ойлгомжтой хэлээр ярь. * Ýõ õ¿¿õäèéíõýý òºëºº þó õèéñíèéã ìýäýõèéí òóëä Añóó. Ãýðèéí ýì÷èëãýý çºâ õèéãäýõ ýñýõ íü óã õ¿¿õäèéí ýõòýé õýðõýí ñàéí õàðèëöñàíààñ øàëòãààëíà. Ýíý ýì÷èëãýý èõ ÷óõàë ãýäãèéã ýõ ìºí îéëãîõ õýðýãòýé. 2 ºäðèéí äàðàà õ¿¿õäýý äàâòàí ¿çëýãò àâ÷ðàõûã ë ýõýä õýëýõ õýðýãòýé áàéæ áîëíî.

áóþó * õîîëîéí ºâ÷èí íàìæààõ õîðã¿é 纺ëºí ýìèéã ýõ ÿàæ áýëòãýõýý òàéëáàðëàæ ÿðèõ çýðãýýð ¿ç¿¿ëíý. áóþó * õîîëîéí ºâäºëò íàìæààõ çýðãèéã ÿàæ õèéõèéã òàéëáàðëàíà. áóþó * ýõ ãýðòýý õèéæ áîëîõ õîîëîéí ºâäºëò íàìæààõ õîðã¿é 纺ëºí ýìèéã ¿ç¿¿ëíý. Òà ººðºº áè÷èæ. Æèøýý ¿ç¿¿ëýõ. Ýõëýýä òàíä çààâàð ºãñºí áàéæ ìàãàäã¿é. . ýöýñò íü òà ººðºº ãàðäàí õèéõýýð îðîëäñîí. Æèøýý íü: * í¿äíèé òîñ õýðýãëýõ. Äàäëàãà õèéëãýõ. Æèøýý íü: * õ¿¿õäèéíõýý í¿äýíä òîñ ò¿ðõýõ. 2. ÝÕÝÝÐ ÕÈÉËÃÝÆ ÄÀÄËÀÃÀÆÓÓËÀÕ: Òàíûã õàðæ áàéõàä õèéæ ¿ç¿¿ëýõèéã ýõýä õýë. Äàðàà íü òà ººð õ¿í õèéæ áàéãààã àæèãëàñàí. 3. Ìýäýýëýë ºãºõ. * ØÑÄ-íû óóñìàë íàéðóóëàõ. Æèøýý íü: * í¿äíèé òîñûã ò¿ðõýõýä õ¿¿õäèéã ÿàæ òýâðýõèéã. * óóòòàé ØÑÄ-ûã çºâ õýìæýýòýé óñàíä ÿàæ íàéðóóëàõ. òýãýýä õèéæ ÷àääàã áîлñîí áàéæ áîëîõ þì Õ¿¿õäèéã ÿàæ ýì÷ëýõèéã ýõýä çààõäàà òà ñóðãàëòûí ¿íäñýí 3 äàðààëëûã áàðèìòàëíà: 1. * ØÑÄ-íû óóñìàë áýëòãýõ. õîîë õèéæ áóþó òóñãàé óð ÷àäâàð øààðäàãäàõ àëèâàà àæëûã õèéõäýý õýðõýí ÿàæ ñóðñàí òóõàéãàà áîä.124 - . Ýõ ãýðòýý òóõàéí ¿éëäëèéã ÿàæ áèåë¿¿ëýõèéã òàéëáàðëàæ ÿðèõ íü õàíãàëòòàé áàéæ áîëíî.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ çààâàð÷èëãàà òà ýõýä ºã. Àëèâàà ¿éëäëèéã õýðõýí ã¿éöýòãýõèéã ýõýä çààõàä õýäýí äàðààëàë õýðýãòýé. ÌÝÄÝÝËÝË ªÃªÕ: Òóõàéí ¿éëäëèéã õýðõýí ã¿éöýòãýõèéã ýõýä òàéëáàðëàíà. ÆÈØÝÝ ¯Ç¯¯ËÝÕ: Òóõàéí ¿éëäëýý ÿàæ ã¿éöýòãýõèéã ýõýä ¿ç¿¿ë.

* Ýõèéã äàäëàãà õèéõýä ýðãýõ õîëáîîòîé àæèëëàõ. Õýðýâ òýð çºâ õàðèóëæ ÷àäàõã¿é áîë èë¿¿ ìýäýýëýë ºãºõ áóþó çààâðàà òîäðóóëàõ õýðýãòýé. Õýðýâ øààðäëàãàòàé áîë äàäëàãà äàõèí õèéõ áîëîìæ îëãî. þó íü ò¿¿íä õ¿íäðýëòýé áàéãààã òà ìýäýæ àâíà. Ñàéí õèéñýí áà çºâ õèéñýí ç¿éë¿¿äèéã íü ìàãò. Ãýâ÷ òà øàëãàõ õýäýí ñàéí àñóóëò àñóóæ áîëíî. Òàíû çààñàí ç¿éëèéã ýõ ñóðñàí áà îéëãîñîí ýñýõèéã ò¿¿íèé õàðèóëòààñ òà ìýäýæ áîëíî. Õàðèëöààíû óð ÷àäâàðûí íýã ÷óõàë ç¿éë íü øàëãàõ ñàéí àñóóëò ÿàæ àñóóõûã ìýäýõ ÿâäàë. Õ¿¿õäèéíõýý ýìèéã òà õýäèéä ºãºõ âý? Áè ò¿¿íä äàðààãèéí 5 ºäºðò ºã뺺. Øàëãàõ ñàéí àñóóëò íü ýõ ýì÷èëãýýã ÿàãààä. Òà ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã ýì ÿàæ ºãºõèéã ýõýä çààñàí. Øàëãàõ àñóóëò "òèéì" áóþó "¿ã¿é" ãýäãýýñ äýëãýðýíã¿é õàðèóëàãäàõààð áàéõ ¸ñòîé. * ØÑÄ-íû óóñìàë íàéðóóëàõ õýíèéä ÷ áàéäàã ò¿ãýýìýë ñàâ ñóóëãà ãýõ çýðýã çààæ áóé ç¿éëäýý òýäýíä òàíèë þìñûã àøèãëàõ.125 - . Òýð ýõ ñîíññîí þìàà áîäâîë ãàðäàæ õèéñýí ç¿éëýý ýðãýí ñàíàõ íü èë¿¿ ìàãàäëàëòàé. ¾ ЭХ ОЙЛГОСОН ЭСЭХИЙГ ШАЛГА Õ¿¿õäýý ÿàæ ýì÷ëýõèéã ýõýä çààñíû äàðàà ãýðèéí ýì÷èëãýýã ýõ ÿàæ çºâ õèéõèéã îéëãîñîí ýñýõèéã òà ìýäýõèéí òóëä ýõ þó ñóðñíûã øàëãàõ àñóóëò àñóóíà. * Ýõ àñóóëò àñóóõûã äýìæ. îðîé ºãíº Æèøýýëáýë. Òýãýýä èë¿¿ ñàéí õèéæ ñóðàõàä íü ò¿¿íä òóñëàíà. Õýðýâ òàíûã àæèãëàæ áàéõàä ýõ ººðºº õèéâýë ýõ þó îéëãîñîí. Òýð îéëãîîã¿é ãýæ õýëýõýýñýý è÷èæ áàéæ áîëíî. Òýð ýõ îéëãîñîí ÷. îéëãîîã¿é ÷ "òèéì" ãýæ õàðèóëæ ìàãàäã¿é. ÿàæ áóþó õýçýý õèéõèéã õàðèóëàõûã øààðäñàí áàéäàã. Äàðàà íü òà: "Õ¿¿õäýä ýìèéã íü ÿàæ ºãºõèéã òà ìýäýæ áàéíà óó?" ãýæ àñóó.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ Äàäëàãà õèéõ áîëîìæ ýõýä îëãîõ íü ò¿¿íä çààæ ñóðãàõ õàìãèéí ÷óõàë õýñýã. ÝÕÝÄ ÇÀÀÆ ÑÓÐÃÀÕÄÀÀ: * Ò¿¿íä îéëãîìæòîé ¿ãýýð ÿðü. Á¿õ àñóóëòàíä íü õàðèóë. Òóõàéëáàë: .

Ò¿¿íèéã áàòòàé îéëãîëòòîé áîëãîõûí òóëä èë¿¿ èõ ìýäýýëýë.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ "Òà õ¿¿õäýä ýìèéã íü õýçýý ºãºõ âý?" "Òà íýã óäààä õýäýí øèðõýã øàõìàë ºãºõ âý?" "Ýíý øàõìàëûã òà õýäýí ºäºð ºãºõ âý?" Ãýõ ìýò. Ò¿¿íèé õàðèóëàõûã ¿íýõýýð øààðäàæ áàéãààä òýð ãàéõàæ áàéæ áîëíî. Ò¿¿íèéã çîðèãæóóë. Òýð íü ÿàãààä. Ýì÷èëãýý õèéõèéã ò¿¿íä äàõèí çàà. Õýðýâ ýõ áóðóó õàðèóëàõ áóþó ñàíàõã¿é áàéíà ãýæ õýëáýë ò¿¿íèéã ýâã¿é áàéäàëä îðóóëàõã¿éí òóëä áîëãîîìæòîé áàé. Äàðààãèéí àñóóëòûã ÿàðàí àñóóõ õýðýãã¿é. Øàëãàõ àñóóëò àñóóõàä òýâ÷ýýð øààðäàíà. ÿìàð. æèøýý ºã÷ äàäëàãà õèéëãý. ÿàæ.126 - . Òýãýýä ò¿¿íýýñ øàëãàõ ñàéí àñóóëò äàõèí àñóó. "ßäìàã àñóóëòóóä" "òèéì" áóþó "¿ã¿é" ãýæ õàðèóëàãäàõ áà ýõ ÷óõàì õèð çýðýã ìýäýæ áóéã ¿ç¿¿ëæ ÷àäàõã¿é. Àñóóëòàà ººðºº áèòãèé õàðèóë. Òà ýõýä õýëñýí çààâðóóäàà äàâòàæ õýëýõèéã õ¿ñýæ áîëíî. "Øàëãàõ ñàéí àñóóëòóóä" òýð õ¿¿õäýý ÿàæ ýì÷ëýõèéã òîäîðõîéëîõûã ýõýýñ øààðääàã. Äîîðõ àñóóëòóóä ýõèéí îéëãîëòûã øàëãàíà. Òýð ýñðýã ñàíàëòàé þìóó. Öàã çàâ ìóó áóþó ýì÷èëãýý õèéõ íººö áîëîìæã¿é çýðýã íü íèéòëýã áýðõøýýë þì. Ýõ îéëãîñîí áîëîâ÷ òàíû çààñíààð õèéæ ÷àäàõã¿é ãýæ õàðèóëæ áîëíî. õýäýí óäàà áà ÿìàð õýìæýýãýýð çýðýã àñóóõ ¿ã¿¿äòýé áàéíà. è÷èíã¿éð÷ áàéæ áîëíî. õýçýý. ò¿¿íä õ¿íäðýëòýé áàéæ áîëíî. Òýð áóðóó õàðèóë÷èõ áàéõ ãýæ àéæ áàéæ áîëíî. ªâ÷òýé õ¿¿õäèéã òàðèõûí îðîíä ýì óóëãàõ áóþó ýì óóëãàõûí îðîíä ãýðèéí õîðã¿é 纺ëºí ýì÷èëãýý õèéõýä òýð ýõ äóðã¿éöýæ áàéæ áîëíî. Øàëãàõ ñàéí àñóóëò àñóóõ íü õ¿¿õäýý ýõ ÿàæ ýì÷ëýõèéã îéëãîñîí áà ýðãýí ñàíàíà ãýäýãò èòãýõýä òàíä òóñ áîëíî. Ýõ õàðèóëòûã ìýäýæ áóé áîëîâ÷ òýð óäààí ÿðüäàã áàéæ áîëíî. Ýõýä áîäîæ õàðèóëàõ áîëîìæ îëãî. ßÄÌÀà ÀÑÓÓËÒÓÓÄ ØÀËÃÀÕ ÑÀÉÍ ÀÑÓÓËÒÓÓÄ ØÑÄ-íû óóñìàëûã òà ÿàæ áýëòãýõ âý? ØÑÄ-íû óóñìàëûã ÿàæ íàéðóóëàõûã òà ñàíàæ áàéíà óó? Òà õ¿¿õäýý õºõººð õîîëëîõ ¸ñòîé þó? Òà õ¿¿õäýý õèð îëîí óäàà õºõ¿¿ëýõ âý? Óðüä íü òà õ¿¿õäýäýý í¿äíèé òîñ õýðýãëýæ áàéñàí óó? Òîñûã òà í¿äíèé àëü õýñýãò ò¿ðõýõ âý? ßàæ øèíãýí èë¿¿ ºãºõèéã òà ìýäýæ áàéíà óó? Ñóóëãàëò á¿ðèéí äàðàà íýìýãäýë øèíãýí ºãºõ âý? òà ÿìàð õýìæýýíèé Ãàðàà óãààæ áàéõàà òà ñàíàæ áàéíà óó? Ãàðàà óãààõ íü ÿàãààä ÷óõàë âý? Àñóóëò àñóóñíû äàðàà òà ò¿ð õ¿ëýý. . Ò¿¿íèé õàðèóëòûã õ¿ëýý. Òýð íýð õ¿íäòýé õ¿íòýé ÿðèõäàà àéæ.

Òýäíèéä áàéãàà ñàâààð 1 ëèòð óñ ÿàæ õýìæèæ áîëîõûã ò¿¿íä ¿ç¿¿ë. * Ýõèéí çºâ õàðèóëòóóäûã ìàãò. æèøýý ºãºõ áóþó äàäëàãà õèéëãý. Ýì õýðýãëýñíýýñ õîðã¿é 纺ëºí ýì÷èëãýý èë¿¿ ÷óõàë áîëîõûã ò¿¿íä èòã¿¿ë. õàìààòàí) áàéãàà ýñýõèéã àñóó. îðîé õî¸ð ë õ¿¿õäèéí ýì÷èëãýýã õèéæ ÷àäíà ãýæ õýëæ áîëíî. Ãýðò íü ÿìàð ñàâíóóä áàéãààã ò¿¿íýýñ àñóó. Õýðýâ òà. ¿äèéí ýì÷èëãýý õèéõ õ¿í (ýìýý. Òîäîðõîé òàéëáàðëà. "Òèéì" áóþó "¿ã¿é" ãýæ õàðèóëæ áîëîõ àñóóëò á¿¿ àñóó. Ãýðèéíõíèé íýã íü ººðººð ýì÷ëýõèéã õ¿ñ÷ áàéãàà áºãººä ò¿¿íä ýõ õîðã¿é 纺ëºí ýì÷èëãýýíèé òàëààð òàéëáàðëàõ øààðäëàãàòàé áàéæ áîëíî. * Õýðýâ ò¿¿íä øààðäëàãàòàé áàéâàë íýìýãäýë ìýäýýëýë. ÿàæ. Ò¿¿íýýñ ºäºð íü ãýðò ºíæèõ. * Ýõýä áîäîæ áàéãààä õàðèóëàõ áîëîìæ îëãî.127 - . ªäºð ýì÷èëãýýã çºâ õèéõ òàëààð òýð õ¿íäýý ýõ çààæ ñóðãàõ òóõàé ÿðèëö. . õýçýý áóþó ÿàãààä ãýäãèéã ýõ òàéëáàðëàõûã øààðäàõ àñóóëòóóä àñóó. "Õ¿¿õäèéíõýý õîîëîéí ºâ÷íèéã òà ãýðòýý ÿàæ íàìæààõ âý?" ãýæ àñóóñàí áîë òýð ýõ òàíû çºâëºñºí ýì÷èëãýýíä äóðã¿é áàéíà ãýæ õàðèóëæ áîëíî. ÝÕ ÎÉËÃÎÑÎÍ ÝÑÝÕÈÉà ØÀËÃÀÕÄÀÀ: * ßìàð. Òýð çºâõºí ºã뺺.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ Ò¿¿íä áýðõøýýëýý øèéäâýðëýõ òóõàé áîäîõîä íü òóñàë. äóðã¿éöýæ áàéãàà áîë ÿòãà. õýäèé õýìæýýòýé. õýäýí óäàà. Õýðýâ òà: "ØÑÄ íàéðóóëàõ 1 ëèòð óñ õýìæèõ ÿìàð ñàâ áàéãàà âý? "ãýæ àñóóõàä òýð ýõ ãýðò íü 1 ëèòðèéí ÿìàð ÷ ñàâ áàéõã¿é ãýæ õàðèóëæ áîëíî. Òýð ò¿¿íèé îðîíä õ¿¿õýääýý òàðèà õèéëãýõ áóþó ýì ºãºõèéã õ¿ñýæ áàéíà. ºâºº. Æèøýý íü: Õýðýâ òà: "Òà õ¿¿õäèéíõýý í¿äýíä òîñûã íü õýçýý ò¿ðõýõ âý?" ãýæ àñóóõàä òýð ýõ áè ºäºðæèí ãýðòýý áàéäàãã¿é ãýæ õàðèóëæ áîëíî. Òýð ñàâàíä 1 ëèòðèéã ÿàæ òýìäýãëýõ áà õýäýí æèæèã ñàâààð 1 ëèòðèéã ÿàæ õýìæèõèéã ò¿¿íä òàéëáàðëàæ ºã.

Öàéíû íýã õàëáàãà (ö/õ) îéðîëöîîãîîð 5 ìë-òýé òýíö¿¿ (äîîð ¿ç).Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ Б¯ЛЭГ 26 ГЭРТЭЭ ЭМ УУЛГАХЫГ ЭХЭД ЗААЖ.5 ìë 10.5 ìë 5. Öàéíû æèæèã õàëáàãà þì óó ñèðîïûí øèëíèé òàã. ¾ ТУНГ ЯАЖ ХЭМЖИХИЙГ ¯Ç¯¯Ë Ýìèéí ñàâûã ãàðòàà àâ÷ äóóñàõ õóãàöààã øàëãà. Õýðýâ òà ýõýä øàõìàë ºãñºí áîë: Õ¿¿õäýä ºãºõ íýã òóíãèéí õýìæýýã ýõýä ¿ç¿¿ë. áà * ßìàð ýìãýãèéã ýì÷èëæ áàéãàà òóõàé õýë. Õýðýâ õ¿¿õäýä ºãºõèéí ºìíº øàõìàëûã íÿöëàõ õýðýãòýé áîë äýýð íü õýäýí äóñàë öýâýð óñ äóñààãààä íýã ìèíóò îð÷èì õ¿ëýý. Õýðýâ ýìèéã ÿàæ çºâ ºãºõèéã ýõ ñóðâàë õ¿¿õäýý òýð ¸ñîîð ýì÷ëýõ áîëíî. Õýðýâ òà ýõýä ñèðîï ºãñºí áîë: Íýã òóíä íîãäîõ ýìèéí ìèëëèëèòðèéí òîîã ÿàæ çºâ õýìæèõèéã ýõýä ¿ç¿¿ë. ЗªВЛª ХҮҮХДИЙГ ЭМЧИЛ х¿ñíýãòýíä ºãºãäñºí óóõ ýì¿¿äèéã ÿíç á¿ðèéí çààëò. Õóãàöàà äóóññàí ýì õýðýãëýæ áîëîõã¿é.25 ìë 2.0 ìë 7. õýìæ¿¿ðò õàëáàãà çýðãèéã àøèãëà. Õýðýâ øààðäëàãàòàé áîë øàõìàëûã ÿàæ õóâààõûã ¿ç¿¿ë. Õ¿¿õäýä øààðäëàãàòàé ýìèéã òîîëæ àâààä ýìèéí ñàâûã òàãëà. Ýì óóëãàõûã ýõýä çààõ ¿íäñýí øàòëàëûã ýíý õýñýãò òàíä çààæ ñóðãàíà. Ãýñýí õýäèé ÷ ýì òóñ á¿ðèéí ºãºõ àðãà àäèëõàí. ¾ Х¯¯ХДЭД ТУХАЙН ЭМ ªГЧ БУЙ ШАЛТГААНЫГ ЭХЭД ХЭЛЭХДЭЭ: * ßàãààä õ¿¿õäýä ýì óóëãàõààð ºã÷ áóéã.128 - . ÌÈËËÈËÈÒÐ (ìë) ÖÀÉÍÛ ÕÀËÁÀÃÀ (ö/õ) 1. òóí áà õóâààðèàð ºãíº. Òýãýýä çºâ òóíã õàëáàãààð ÿàæ õýìæèõèéã ò¿¿íä ¿ç¿¿ë.0 ìë 15 ìë 1/4 ö/õ 1/2 ö/õ 1 ö/õ 1 1/2 ö/õ 2 ö/õ 3 ö/õ Òàíàé íóòàãò ò¿ãýýìýë õýðýãëýãääýã õàëáàãàíä äýýðõ õýìæýýã òîõèðóóëàí àøèãëà. Òà ýõýä ºãºõ ýì òóñ á¿ð äýýð äîîðõ çààâðóóäûã ìºðä. Òýð óñ øàõìàëûã 纺ëð¿¿ëæ íóõàõàä õÿëáàð áîëíî. . ¾ ТОХИРОХ ЭМИЙГ СОНГОХ БА Х¯¯ХДИЙН НАС БУЮУ ЖИНД ТОХИРОХ ТУНГ ТОДОРХОЙЛОХ Õ¿¿õäýä ºãºõ ýì áà ò¿¿íèé òóíã òîãòîîõäîî Õ¯¯ÕÄÈÉà ÝÌ×ÈË õ¿ñíýãòèéã àøèãëà.

îðîé óíòàõûí ºìíº ã. Õýðýâ òýð òóíã áóðóó õýìæâýë ÿàæ õýìæèõ áàéñíûã ò¿¿íä äàõèí ¿ç¿¿ë. Õýðýâ ýìèéí òóí øàõìàë õýëáýðýýð. Æèøýý íü: ÍÝÐ ªÄªÐ ÝÌ ÕÝÌÆÝÝ ÒÓÍ Ýìèéí øîøãî äýýð ìýäýýëýë áè÷èõýä: à. â. ¾ ЭХ ТУН ХЭМЖИХ ДАДЛАГА ХИЙХИЙГ АЖИГЛА Òóíã ººðºº õýìæèæ ¿çýõèéã ýõýýñ õ¿ñ. á. Þóã çºâ õèéñíèéã íü ò¿¿íä õýë.ì) áè÷. òýð òóíã ºäºðò õýäýí óäàà. óíòàõûí ºìíº ãýõ çýðãýýð). ¾ ЭМИЙà ЯАЖ ªГªХ ТУХАЙ САЙН ТАЙЛБАРЛА. Ýìèéí øîøãî äýýð ìýäýýëëèéã áè÷. Õýðýâ õ¿¿õäýä À àìèíäýìèéí òàë êàïñóë õýðýãòýé áîë (ýñâýë õ¿¿õýä á¿òýí êàïñóëûã çàëãèæ ÷àäàõã¿é áîë) êàïñóëûã ÿàæ íýýõ áà øèíãýíèéã õàãàñ áóþó á¿ãäèéã íü õ¿¿õäèéí àìàí äîòîð ÿàæ ãîîæóóëàõûã ýõýä ¿ç¿¿ë. Õýðýâ øèíãýí àëäñàí õ¿¿õýä Ẻë溺ä áàéâàë õ¿¿õäèéí øèíãýí íºõºãäºõ õ¿ðòýë òýð ýìèéã äàõèí ºãºëã¿é õ¿ëýý. Òóíã õýçýý ºãºõèéã (ºã뺺 ýðò. 1/2 øàõìàëààð ºäºðò 2 óäàà 5 ºäºð ãýõ çýðãýýð áè÷. ¿äýä. ДЭЭР НЬ ШОШГО НАА Ýìèéã ÿìàð õýìæýýãýýð.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ Õýðýâ òà ýõýä À àìèíäýìèéí êàïñóë ºãºõ áîë: Íýã òóíãààð ºãºõ õýìæýýã ýõýä ¿ç¿¿ë. øàõìàëûã õ¿¿õýä çàëãèæ ÷àäàõã¿é áàéâàë øàõìàëûã íÿöëà ãýæ ýõýä õýë. ¾ ЭМИЙН ЭХНИЙ ТУНГ Х¯¯ХДЭД ªГªХИЙГ ЭХЭЭС Х¯С Õ¿¿õýä Ẻë溺ä áàéãàà ÷ ãýñýí ýì óóëãàõûã ýõýä òàéëáàðëà. áóþó ñèðîïûí ýì÷èëãýýíèé êóðñèéã ã¿éöýýõ á¿õ òóíã áè÷. ªâ÷òºíèé àâàõ ¸ñòîé çºâ òóíã (øàõìàëûí. õýçýý (ºã뺺 ýðò. êàïñóëûí. õýäýí ºäºð õ¿¿õäýä ºãºõèéã ýõýä õýë. . ТЭГЭЭД ЭМИЙГ САВЛАЖ. ªäðèéí òóí áà õóâààðèéã. 1+1/2 ãýõ ìýòýýð) áè÷. Ýìèéí á¿òýí íýð áà øàõìàë. êàïñóë. ¿äèéí ¿åä.129 - . Õýðýâ õ¿¿õýä 30 õîðîì äîòîð Ẻëæâºë (Ẻëæñºíä íü òýð øàõìàë áóþó ñèðîï õàðàãäàæ áîëíî) äàõèí íýã òóí ºã. îðîé õîîëíû ¿åä. 1. Ò¿¿íèé ÿàæ íÿöëàõûã àæèãëà. äóñëûí òîî õýìæýý áóþó öàéíû õàëáàãàíû 1/2. Õ¿¿õäýý 30 õîðîì àæèãëàõûã ýõýä õýë.

øàâüæã¿é. æèøýý ºã÷ äàäëàãà õèéëãý. ªâ÷íèé øèíæ àðèëñàí ÷ ãýñýí ¿¿ñãýã÷ íÿí àìüäàðñààð áàéõ òóë ýíý íü ìàø ÷óõàë þì. õàéðöàã) öýâýð õàäãàë. Òà ýìèéã ñàâàëæ øîøãûã áè÷ñýíèé äàðàà ýõýä ºã. óóò. Øîøãî äýýð çààâðóóäûã áè÷. Øààðäëàãàòàé õýìæýýã òîîöîîë. Ýì òóñ á¿ðèéã ÿàæ ºãºõèéã ýõýä òàéëáàðëà. Á¿õ ýìèéã õ¿¿õýä õ¿ðýõýýðã¿é ãàçàð õàäãàëæ áàéõûã ýõýä çºâëº. ¾ УУХÀÀÐ ªÃÑªÍ Á¯Õ ЭМИЙГ (ШАХМАЛ БУЮУ СИРОП) Õ¯¯ÕÄÈÉÍ БИЕ САЙЖИРСАН Ч ГЭСЭН КУРС ЭМЧИЛГЭЭ ДУУСТАЛ ªГªХ ШААРДЛАГАТАЙГ ТАЙЛБАРЛА Õ¿¿õäèéí áèå ñàéæèð÷ õàðàãäñàí ÷ ýì÷èëãýýã ¿ðãýëæë¿¿ëýí õèéõèéã ýõýä òàéëáàðëà. Çàðèì ýìíýëýãò ýì îëãîã÷ õ¿í ãýæ òóñäàà áàéäàã áà ýì÷èëãýý õèéõèéã ýõýä çààõ. Ýìèéã õóëãàíà. Õ¿¿õäýý ÿàæ ýì÷ëýõèéã ýõ îéëãîñîí ãýäýãò èòãýõèéí òóëä øàëãàõ àñóóëò àñóó. ¾ ЭМНЭЛГЭЭС ЯВАХЫН ªМНª ЭХ ОЙЛГОСОН ЭСЭХИЙГ ШАЛГА Òà ýõýýñ: "Íýã óäàà òà ÿìàð õýìæýýãýýð ºãºõ âý?" "¯¿íèéã òà õýçýý ºãºõ âý? Õýäýí ºäºð?" "Ýíý øàõìàëûã òà ÿàæ áýëòãýõ âý?" "Àëü ýìèéã íü òà ºäºðò 3 óäàà ºãºõ âý?" ãýõ çýðýã øàëãàõ àñóóëò àñóó. Îëîí òºðëèéí ýì çýðýã ãàðãàæ. Øîøãî áè÷ñýí óóòàíä ýìèéã õèé. Ýõýä ýì¿¿äèéã ¿ç¿¿ë. ñàâëàõ õýðýãã¿é. õóóðàé.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ Çààâðûã áè÷èã ¿ñýãòýé õ¿í îéëãîõóéö òîâ òîäîðõîé áè÷. Ýì á¿ðèéã ººðèéí íü øîøãîòîé ñàâàíä (äóãòóé. Õýðýâ øààðäëàãàòàé ãýæ ¿çâýë ýì¿¿äèéã ºäºðò òóñ á¿ðýýð íü õýäýí óäàà ºãºõèéã íýãòãýí çóð. ¾ ХЭРЭВ НЭГЭЭС ОЛОН ЭМ ªГВªЛ ЭМ ТУС Б¯РИЙГ ТУСАД НЬ ТООЛЖ. Ãýðòýý õ¿¿õýääýý ýì ºãºõºä ýõýä õ¿íäðýëòýé áàéõ øèã òàíä ñàíàãäâàë èë¿¿ èõ ìýäýýëýë. Öýâýð ñàâ õýðýãëý. Õ¿¿õýä íýã áèø ºâ÷òýé ó÷ðààñ îëîí òºðëèéí ýì ºãºõ ãýæ áóéãàà ýõýä òàéëáàðëàæ õýë. Õýðýâ òàíàéä òèéì áîë ººðèéí ñóðñàí óð ÷àäâàðûã òýð ýì îëãîã÷èä çààæ ñóðãà. õàðàíõóé áàéðàíä õàäãàëàõûã ýõýä ìºí õýë. ýõèéí îéëãîëòûã øàëãàõ ¿¿ðýãòýé áàéäàã. САВАЛЖ ªГ. Õ¿¿õýä ýäãýðýõèéí òóëä çºâ ýì÷ëýãäýõ ¸ñòîé. ªºð ýìèéí ñàâûã îíãîéëãîõûí ºìíº ýíý ýìýý áîîæ äóóñãà. .130 - . øèë.

̺í õýñýã ãàçðûí õàëäâàðûã ãýðòýý ýì÷ëýõèéã ýõýä ÿàæ çààõûã òà ñóðíà.131 - . í¿äíèé õàëäâàð. Í¿äýíä òîñ õèéõ áóþó àìíû øàðõëààã ýì÷ëýõýä õ¿¿õäèéí òîëãîéã ãýäèéëãýíý. àìíû øàðõëàà áà ÷èõíèé õàëäâàð áàãòàíà. Ýíý çóðàãò õ¿¿õäèéã áàðèõ òîõèðîìæòîé áàéðëàëûã ¿ç¿¿ëæýý. õîîëîéí ºâ÷èí. Í¿ä. Õýñýã ãàçðûí õàëäâàðò õàíèàëãà. ¾ Äîîð áóé òîõèðñîí í¿äýíä æàãñààñàí ýì÷èëãýýíèé øàòëàëûã òàéëáàðëà. Õýñýã ãàçðûí çàðèì ýì÷èëãýýí¿¿ä õýö¿¿. ¾ Ýíý ýì÷èëãýýã ãýðòýý õýäýí óäàà õèéõèéã ò¿¿íä õýë. . ¾ Õýðýâ ãýðèéí ýì÷èëãýýíä øààðäëàãàòàé áîë òåòðàöèêëèíû í¿äíèé òîñ áóþó æèæèã øèëòýé ãåíöèàíâèîëåò ýõýä ºã. ¾ Ýìíýëãýýñ ÿâàõààñ íü ºìíº ýõ îéëãîñîí ýñýõèéã øàëãà. õîîëîéí ºâäºëò íàìæààõ õîðã¿é 纺ëºí ýì÷èëãýýíýýñ áóñàä) õèéæ áàéãààã àæèãëà. ÷èõ áóþó àìûã ýì÷ëýõýä õ¿¿õä¿¿ä ãîëäóó ýñýðã¿¿öäýã ó÷ðààñ õ¿¿õäèéã çºâ òýâýð÷ áàéõ íü íýí ÷óõàë áàéäàã.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ Б¯ЛЭГ 27 ХЭСЭГ ГАЗРЫН ХАЛДВАРЫГ ГЭРТЭЭ ЭМЧЛЭХИЙГ ЭХЭД ЗАА Íîìûí ýíý õýñýãò õýñýã ãàçðûí õàëäâàðûã ÿàæ ýì÷ëýõèéã òàíä çààíà. Ýíý íü õ¿¿õýä ýì÷èëãýýã òàñàëäóóëàõààñ ñýðãèéëíý. Ýõýä çààõäàà: ¾ ßìàð ýì÷èëãýýã. òºâºãòýé áàéäàã. ÿàãààä õèéõ ¸ñòîéã ýõýä òàéëáàðëà. ×èõýíä ÷èõýýñ õèéõýä õ¿¿õäèéí òîëãîéã õàæóó òèéø õàçàéëãàíà. ¾ Ýìíýëýã äýýð ýõ àíõíû ýì÷èëãýýã (õàíèàëãà äàðàõ. Ýì÷èëãýý ýõýëòýë õ¿¿õäèéã ÿàðàí òýâýð÷ áàðèõ ãýæ á¿¿ îðîëä.

Òýð òîñ õ¿¿õäèéí í¿äèéã ÿëèìã¿é õîðñãîíî ãýäãèéã ýõýä ìºí õýë. • Àæèëáàðûã (í¿ä öýâýðëýõ áà òîñ ò¿ðõýõ) ºã뺺. Ýõýä: • Í¿äèéã ýì÷ëýõèéí ºìíº áà äàðàà ãàðàà óãàà. Õ¿¿õäèéí í¿ä ãýìòýõýýñ ñýðãèéëæ í¿äèéã õî¸óëàíã íü ýì÷ëýõ ¸ñòîéã ýõýä õýë.132 - .Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ 27. . ¿ä äóíä áà îðîé ºäºðò 3 óäàà äàâò. Òåòðàöèêëèíòýé í¿äíèé òîñíû ýõíèé òóíã äîîä àíüñãàíä ò¿ðõ. • Òåòðàöèêëèíû í¿äíèé òîñûã ò¿ðõýõèéí ºìíº õ¿¿õäèéí í¿äèéã äàðóé öýâýðëý. ÒÅÒÐÀÖÈÊËÈÍÛ Í¯ÄÍÈÉ ÒÎÑÍÛ ÆÈÍÕÝÍÝ ÕÝÌÆÝÝ ÒÓÍÃÈÉÍ ÕÝÌÆÝÝ (öàãààí áóäààíû ¿ðèéí õýìæýýòýé àäèë) Õýðýâ õ¿¿õýä ýìíýëýãò õýâòýõã¿é áîë òåòðàöèêëèíû í¿äíèé òîñ ò¿ðõýõèéã ýõýä çàà. Òóí íü áàðàãöààëáàë öàãààí áóäààíû ¿ðèéí õýìæýýòýé áàéíà. Ýõýä äàðààõ ìýäýýëýë ºã.1 Н¯ДНИЙ ХАЛДВАРЫГ ТЕТРАЦИКЛИНЫ Н¯ДНИЙ ТОСООР ЭМЧИЛ Õýðýâ õ¿¿õäèéã ýìíýëýãò õýâò¿¿ëýõ áîë í¿äèéã 纺ëºí öýâýðëý. Äîîä çîâõèéã ýðã¿¿ë.

Òîñûã õààíà. Í¿äýíä õîðòîé ç¿éë õèéõ íü ñîõðîõ øàëòãààí áîëæ áîëíî. •Чихээсийг нормогц эрг¿¿лж ав. Ãàðàà óãààñàí ýñýõèéã øàëãà. * Õàëäâàðëàñàí í¿äíèé óëàéëò àðèëàõ õ¿ðòýë õî¸ð í¿äèéã ýì÷èë.133 - . Òýð õýðõýí õèéæ áóéã àæèãëàæ çºâëºãºº ºã. Òîñíû ñàâûã í¿ä áóþó çîâõèíä õ¿ðãýõã¿é áîëãîîìæòîé õÿíóóð áàéõûã ýõýä õýë.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ Äàðàà íü í¿äèéã ÿàæ ýì÷ëýõèéã ýõýä ¿ç¿¿ë.2 ЧИХИЙГ ЧИХЭЭСЭЭР ХУУРАЙШУУЛ ~ Чихийг Чихээсээр Хуурайшуул ªдºрт 3-аас доошг¿й удаа чихийг хуурайшуул. Äîîä çîâõèéã çàà. •Чихээсийг х¿¿хдийн чихэнд хэсэг байлга. Í¿ä ÿàæ ýì÷ëýõèéã òýð îéëãîñîí ýñýõèéã øàëãà. •Чихэнд цэвэр чихээс дахин тавих ба чих хуурайштал эдгээр дарааллаар ¿йлдлийг давт. . Ò¿¿íèéã õèéæ äóóñàõàä äàðààõ íýìýëò ìýäýýëëèéã ýõýä ºã. * Í¿äíèé ººð ÿìàð ÷ òîñ. ÿìàð õýìæýýãýýð (öàãààí áóäààíû ¿ðèéí õýìæýýòýé) øàõàæ áóéã ýõýä õàðóóë Õ¿¿õäèéí íºãºº í¿äèéã öýâýðëýõ áà òîñ ò¿ðõýõ äàäëàãà õèéõèéã ýõýýñ õ¿ñ. Õýðýâ í¿äíèé íóóõ áàãàñàõ áóþó ºã뺺 àíèàñòàé í¿ä íààëäààã¿é áîë õàëäâàðëàñàí í¿ä ñàéæèð÷ áàéíà. Ýõèéã ÿâàõûí ºìíº øàëãàõ àñóóëò àñóó. * Õ¿¿õäèéí íýã í¿äèéã õºâºí㺺ð àð÷. Æèøýýëáýë. "Òà íýã ýñâýë õî¸ð í¿äèéã ºäºðò ýì÷ëýõ ¿¿?" "Í¿äýíä õýäèé õýìæýýíèé òîñ õèéõ âý? Íàäàä ¿ç¿¿ëíý ¿¿?" "Í¿äíèé ýì÷èëãýýã õýäýí óäàà õèéõ âý?" "Òà ãàðàà õýçýý óãààõ âý?" ãýæ àñóó. * Ò¿ðõýõ õ¿ðòýë õýí íýã íü õ¿¿õäèéã áàðüæ áàéíà. Òýäãýýð íü õîðòîé áà õ¿¿õäèéí í¿äèéã ãýìòýýæ áîëíî. Äîîä çîâõèíä íü òîñûã øàõ. * Í¿äíèéõýý äîîä çîâõèéã ýðã¿¿ë. äóñààëãà áóþó áóñàä ýì÷èëãýýã õ¿¿õäèéí í¿äýíä õèéæ áîëîõã¿é. 27. * 2 ºäðèéí äàðàà í¿ä íóóõòñàí õýâýýð áàéâàë õ¿¿õäèéã ýìíýëýãò àâ÷èð÷ ¿ç¿¿ë. Òýãýýä ñàâòàé òîñûã ýõýä ºã÷ ãýðò íü ÿâóóë. Õ¿¿õäýä ýìíýëýãò õýðýãëýñýíòýé èæèë òîñ ºãíº. Òýãýýä ýõýä òîñ ò¿ðõýõ ¸ñòîé ãàçàð ýíý ãýäãèéã çààæ ºã. •Ус татагч цэвэр хєвєн буюу даавууг нягт хуйлж чихээс хий.

Õ¿¿õäèéí ÷èõýíä ÷èõýýñ õèéæ áàéõäàà òà ýõýä: * Öýâýð óñ øèíãýýäýã õºâºí ìàòåðèàë áóþó íÿãò 纺ëºí öààñàí ýäýýð ÷èõýýñ õèé. ßìàð íýã íààëäàìõàé ýä áóþó õýâðýã öààñàí ýä ÷èõýíä çàäàð÷ áóòðàõ òóë õýðýãëýæ áîëîõã¿é. * ×èõýýñèéã íîðîõã¿é áîëòîë ýäãýýð ¿éëäëèéã äàâò. * ×èõýíä ºäºðò 3 óäàà ÷èõýýñ õèé. . * Õ¿¿õäèéí ÷èõýíä ÷èõýýñèéã íîðòîë íü áàéëãàíà. øèíãýí áóþó áóñàä áîäèñ) ¿ëäýýæ áîëîõã¿é. ÷èõýíä óñ îðóóëæ áîëîõã¿é. Òýð õèéæ äóóñàõàä äàðààõ ìýäýýëëèéã ò¿¿íä ºã. Ýðãýõ õîëáîîòîé àæèëëà. * Íîéòîí ÷èõýýñèéã ñóãàëæ àâààä îðîíä íü øèíèéã õèéíý. Õ¿¿õäèéã óñàíä øóìáóóëàõûã çºâøººðºõã¿é.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ ×èõèéã ÷èõýýñýýð ÿàæ õóóðàéøóóëàõûã ýõýä çààõäàà íýãä¿ãýýðò õàëäâàðëàñàí ÷èõèéã õóóðàé áàéëãàõ íü ò¿¿íèé ýäãýðýëòýíä ìàø ÷óõàë ãýäãèéã ýõýä õýë. Ýõèéí äàäëàãà õèéõèéã àæèãëà. Äàðàà íü õ¿¿õäèéíõýý ÷èõýíä ÷èõýýñ ÿàæ õèéõèéã ò¿¿íä ¿ç¿¿ë. * Ýíý ýì÷èëãýýã ÷èõýíä õèéñýí ÷èõýýñèéã íîðîõã¿é áîëòîë áóþó ÷èõíýýñ áóëàã ãàðàõã¿é áîëòîë îëîí ºäðèéí òóðø õèé. * ×èõýýñ ýì÷èëãýýíèé çàâñàðò ÷èõýíä þó ÷ (òîñ. Òýãýýä ÷èõ õóóðàéøèíà ãýäãèéã õýë.134 - .

Ãåíöèàíâèîëåò øàðõ ¿¿ñãýã÷ íÿíã ¿õ¿¿ëæ óñòãàíà. Õ¿¿õäýä ãåíöèàíâèîëåò óóëãàæ áîëîõã¿é. õàëäâàðûã õÿíàõ íü õ¿¿õäèéí õîîë èäýõýä òóñàëíà. * Õ¿¿õäèéí àìûã öýâýðëý. Õàãàñ ñóëðóóëñàí ãåíöèàíâèîëåòýýð õ¿¿õäèéí àìíû øàðõëààíû õàãàñò íü ò¿ðõ. Ò¿¿íèé ñàéí õèéñýí áà ñàéæðóóëàõ õýðýãòýé ¿éëäë¿¿äèéã ä¿ãíýæ ÿëãàæ õýë. Ýõýýñ äàäëàãà õèéõèéã õ¿ñ. Õ¿¿õäèéí àìûã öýâýðëýæ àð÷èõ áà ¿ëäñýí øàðõóóäûã ãåíöèàíâèîëåòýýð ò¿ðõýõèéã àæèãëà. ¯¿íä: "Ãýðòýý ÷èõýýñ õèéõýä òà ÿìàð ìàòåðèàë àøèãëàõ âý?" "ªäºðò õýäýí óäàà ÷èõèéã ÷èõýýñýýð õóóðàé áîëãîõ âý?" "Òà õ¿¿õäèéíõýý ÷èõýíä ººð þó õèéõ âý?" Õýðýâ ýõ ÷èõýíä ÷èõýýñ õèéõ õýö¿¿ ãýæ áîäîæ áàéâàë òýð àñóóäëàà øèéäâýðëýõýä íü òóñàë. Ò¿¿íä äàðààõ ìýäýýëëèéã ºã. ¯¿íä: * Ýõ õ¿¿õäèéíõýý àìíû øàðõëààíä ãåíöèàíâèîëåò ò¿ðõýýä áàéâàë õ¿¿õýä õîîëîíäîî õóðäàí ñàéæèðíà.25%) генцианвиолетээр àìíû øàðõëàà ýì÷ëýõèéã ýõýä çàà. . * Àìíû øàðõëààã 5 ºäºð ýì÷ëýýä çîãñîî. 2 ºäðèéí äàðàà äàâòàí ¿çëýãò ýðãýæ èðýõèéã ò¿¿íä õýë. Æèøýýëáýë. * Àìíû øàðõëààã ºäºðò 2 óäàà ºã뺺. Ǻºëºí äààâóó áóþó ñàâõûã ãåíöèàíâèîëåòýä áàãà çýðýã ä¿ð. Õàãàñ ñóëðóóëñàí ãåíöèàíâèîëåòòýé øèëèéã ýõýä ºã÷ ÿâóóë. îðîéä ýì÷èë. * Öýâýð 纺ëºí áóþó õºâºí ýä àøèãëàí àìíû øàðõëààíä ãåíöèàíâèîëåò ò¿ðõ.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ Äàðààõ øàëãàõ àñóóëòóóäûã àñóó. Õ¿¿õýä õîîë èäýõ íü íýí ÷óõàë. Ò¿¿í÷ëýí õýðýâ àìíû øàðõëàà äîðäîõ áóþó õ¿¿õýä óóæ èäýæ ÷àäàõã¿é áîë ýìíýëýãò äàðóé ýðãýæ ¿ç¿¿ëýõ ¸ñòîéã ò¿¿íä õýë. Öýâýð 纺ëºí äààâóóãààð õóðóóãàà îðîîæ äàâñòàé óñàíä ä¿ð.135 - . Öýâýð 纺ëºí ýäýýð õóðóóãàà îðîîãîîä äàâñòàé óñàíä ä¿ðýýä àìûã àð÷. Õ¿¿õäèéí àìûã öýâýðëýæ ýõëýýä ÿàæ àð÷èõûã ýõýä ¿ç¿¿ë. 27. Õàãàñ ñóëðóóëñàí (0. Ýõèéã ÿâàõûí ºìíº øàëãàõ àñóóëòóóä àñóó.3 АМНЫ ШАРХЛААГ ГЕНЦИАНВИОЛЕТЭЭР ЭМЧИЛ Àìíû øàðõëààã ýì÷ëýõ.

Òýäãýýð íü õ¿¿õäèéã ñóëðóóëæ áîëíî.Читамон Хориглох хортой эмчилгээ: . Ãýðò áýëòãýñýí ýì¿¿ä ýìèéí ñàíä õóäàëäàæ áàéãààòàé àäèëõàí ¿ð ä¿íòýé.Кодейн агуулсан эм¿¿д .Чигатуссин . ̺í ýäãýýð íü õ¿¿õäèéí õàíèàëãàõ ÷àäâàðûã äàðæ öýðýý ãàðãàõûã ñààòóóëæ áîëíî. Òýäãýýðèéí õîð àþóëã¿é áàéõ íü ìàø ÷óõàë. Ýäãýýð ýìèéã ãýðòýý áýëòãýæ áîëíî. 27.Аньсны навчны ханд . Ǻâõºí õºõºº õºõäºã õ¿¿õäýä õºõíèé ñ¿¿ íü õàìãèéí ñàéí 纺ëºí ýì þì. Õýðýâ õ¿¿õýä çºâõºí õºõººðºº õîîëëîäîã áîë ººð óíä áóþó ýì¿¿ä ºãºõã¿é.Гистамины эсрэг бэлдмэл¿¿д (Димедрол) .136 - .Антигриппин . Àòðîïèí.Эфедрин . Ò¿¿íèéãýý øèéäýõýä íü ò¿¿íä òóñàë.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ "Õ¿¿õäèéí àìûã öýâýðëýõýä òà þó õýðýãëýõ âý?" "Òà ãàðàà õýäèéä óãààõ âý?" "Õ¿¿õäèéí àìûã õèð îëîí óäàà òà öýâýðëýõ âý?" ãýæ àñóó. êîäåéí áóþó ò¿¿íèé óëàìæëàëóóä ýñâýë àëêîãîëü çýðýã õîðòîé íàéðëàãà àãóóëñàí ýì¿¿äèéã õýçýý ÷ áèòãèé õýðýãëý. Õîðã¿é ýì¿¿äèéã ÿàæ ºãºõèéã ýõýä òàéëáàðëàõàä õ¿¿õäýä ýì ºãºõ äàäëàãà õèéëãýõ øààðäëàãàãã¿é. ýñâýë ýìíýëãýýñ ºãºõ áóþó ýìèéí ñàíãààñ àâ÷ áîëíî. Ханиалга Намжаах. Хоолойн ªвдºлт Дарах Хорг¿й Зººлºн Эм Хэрэглэ • • Санал болгох хорг¿й зººлºн эмчилгээ: .Зºгийн балтай с¿¿ . Ýíý ýì÷èëãýýíèé õóâüä òóíã íàðèéí òîãòîîõ ÷ ÷óõàë áèø.Аньсны ханд . Äàâñíààñ ººð íàéðëàãàòàé õàìðûí äóñààëãà õýðýãëýæ áîëîõã¿é. ХООЛОЙН ªÂĪËÒ НАМЖААХ ХОРГ¯Й ЗªªËªÍ ЭМЭЭР ЭМЧИЛ Õîîëîéí ºâäºëò íàìæààõ áóþó õàíèàëãà äàðàõàä õîðã¿é 纺ëºí ýì õýðýãëý. "Õýäýí ºäðèéí òóðø?" Ýì÷èëãýý õèéõýä ÿìàð íýã áýðõøýýë áàéãàà ýñýõèéã ò¿¿íýýñ àñóó. Òàíàé íóòàãò õîðòîé ýì¿¿ä õýðýãëýäýã áàéæ ìàãàäã¿é.Зºвхºн хºхººрºº нялхаст хºхний с¿¿ . Õýðýâ òèéì áîë òýäãýýðèéí õàéðöàã äýýð òýìäýãëýñýí áàéãàà.Уротропин Òàíû Õ¯¯ÕÄÈÉà ÝÌ×ÈË õ¿ñíýãòýíä õàíèàëãà áóþó õîîëîé ºâäñºí õ¿¿õäèéã õîðã¿é 纺ëºí ýìýýð ýì÷ëýõèéã çºâëºñºí áàéãàà.4 ХАНИАЛГА ДАРАХ. . Òýä ìºí õ¿¿õäèéí õîîëëîëòûã ñààòóóëæ áîëíî.

ýì÷ëýõ áîë Õýðýâ àìíû øàðõëààã ýì÷ëýõ áîë ãåíöèàíâèîëåòûí õàãàñ ñóëðóóëñàí (0. Ýýæ íü 2 õîíîãèéí äàðàà äàâòàí ¿çëýãò áóþó õàëäâàð äààìæèðâàë õ¿¿õäýý ÿàðàëòàé àâ÷ðàõ ¸ñòîé.137 - . Ýäãýýð õýñýã ãýçðûí õàëäâàðóóäûã õºõ¿¿ë áà áàãà íàñíû õ¿¿õäèéíõòýé àäèë ýì÷èëíý.5%) óóñìàë õýðýãëýíý. àìíû ãýìòýë.5 НЯРАЙ Х¯¯ХДИЙН ХЭСЭГ ГАЗРЫН ХАЛДВАРЫГ ЭМЧЛЭХ Ãóðâàí òºðëèéí õýñýã ãàçðûí õàëäâàðûã ýõ ãýðòýý ýì÷èëæ áîëíî. Àìíû ãýìòëèéí ¿åä ºäºðò 2 óäàà àìûã öýâýðëýæ ãåíöèàíâèîëåòûí õàãàñ ñóëðóóëñàí óóñìàë ò¿ðõýíý.25%) óóñìàë õýðýãëýíý. Õýðýâ àðüñíû èäýýò òóóðàëòóóä. Ãåíöèàíâèîëåòûã 5 õîíîã õýðýãëýýä çîãñîîõ õýðýãòýé. ~Хэсэг Газрын Халдварыг Гэртээ Эмчлэхийг Эхэд Сурга. õýçýý ýðãýæ ¿ç¿¿ëýõèéã ìýäýæ áàéãàà ýñýõèéã ìàãàäëàíà. Ýõýä øàëãàõ àñóóëòóóä òàâüæ ýì÷èëãýýã õîíîãò 2 óäàà õèéõ. Хэрэв халдвар х¿ндэрвэл заавал эргэж ирэхийг эхэд зºвлº. àðüñíû èäýýò òóóðàëòóóä. ~ Ямар эмчилгээ хийх гэж буйг тайлбарла. ~ Эмчилгээг ºдºрт 2 удаа хийхийг эхэд хэл. ýñâýë õ¿éí õàëäâàðûã ãåíöèàíâèîëåòûí ñóëðóóëààã¿é (0. ¯¿íä: õ¿é óëàéñàí áóþó èäýýòýé.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ 27. ~ Эхний эмчилгээг эх эмнэлэг дээр хэрхэн хийхийг ажигла. Арьсны Идээт Цэвр¿¿ буюу Х¿йн Халдварыг Эмчлэхэд: Амны Гэмтлийг (амны шархлаа буюу цагаан толбо) Эмчлэхэд: Эх хийх ёстой з¿йлс: Эх хийх ёстой з¿йлс: ~ Гараа угаа ~ Савантай усаар идээ цэвр¿¿г зººлºн угаа ~ Орчныг хуурайшуул ~ Генцианвиолет тºрх ~ Гараа угаа ~ Гараа угаа ~ Хуруугаа цэвэр зººлºн эдээр ороогоод давстай усанд норгож амыг угаа ~ Аманд хагас сулруулсан генцианвиолет тºрх ~ Гараа угаа Ýì÷èëãýýã ýõýä òàéëáàðëàæ ¿ç¿¿ë. Äàðàà íü ò¿¿íèé õèéæ áóéã àæèãëàæ øààðäëàãàòàé áîë çºâ ÷èãë¿¿ë. .

Хэрэв хºхºº хºх¿¿лэх явцад хºхºº сайн ¿мх¿¿лж чадахг¿й буюу х¿¿хэд сайн сорж чадахг¿й байгаа бол эхэд хºх¿¿лэх зºв байрлал. • Õýðýâ ýõ íü îãò õºõººð õîîëëîäîã¿é áîë õºõººð õîîëëîõ. • Тухайн насандаа жин багатай бол. • ªºр хоол буюу шингэн ºгдºг бол. 28. Õýðýâ ýõ íü õ¿¿õäýý õºõººðºº õîîëëîõ ñîíèðõîëòîé áîë òàíû çºâëºãººíèé äàãóó áýðõøýýëèéã äàâàí òóóëæ õ¿¿õäýý äàõèí õºõººðºº õîîëëîõ áîëîìæòîé áàéæ áîëíî. áóñàä õîîë áóþó øèíãýíèéã áàãàñãàæ. õàëáàãààð õîîëëîõûã ò¿¿íä çºâëº. Áóñàä øèíãýíèéã óãæààð áèø àÿãà.138 - . Хэрэв нярай х¿¿хэд хооллолтын бэрхшээл буюу тураалтай гэсэн ангилалд орсон бол ¿нэлгээний явцад гарсан асуултуудын дагуу зºвºлгºº ºг. õºõºíä ñ¿¿ îðóóëàõ òàëààð çºâëºãºº ºãíº. Õºõººðºº õîîëëîäîãã¿é ýõ÷¿¿äýä õºõíèé ñ¿¿ îðëóóëàã÷èéã ñîíãîõ. • 24цагт 8-аас цººн хооллодог бол. Хооллолтын ямар нэг бэрхшээлтэй х¿¿хдийг 2 хоноод давтан ¿з¿¿лэхийг зºвлº. àëü áîëîõ îëîí óäàà. • Õýðýâ ýõ íü õ¿¿õäýý 8-ààñ öººí óäàà õºõ¿¿ëäýã áîë õºõ¿¿ëýëòèéí òîîã íýìýõèéã çºâëº. ̺í íÿðàé õ¿¿õäèéã óãæààð áèø àÿãà. тураалыг шалгах талаар суралцсан. хºхºº зºв ¿мх¿¿лэх талаар зºвлºгºº ºг. . õ¿¿õäèéí õ¿ññýíýýð óäààí õºõ¿¿ë. Ялангуяа х¿¿хдийн хооллолтын горимыг мэдэгдэх¿йц ººрчлºх зºвлºгºº ºгсºн бол давтан ¿злэг онцгой чухал.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ Б¯ЛЭГ 28 ЭХЭД ХªХªªР ХООЛЛОХ ТУХАЙ ЗªВЛª Та 15-р б¿лэгт нярай х¿¿хдийн хооллолтын бэрхшээл. õàëáàãààð ºãºõèéã ýõýä çºâëº. ªäºð øºíèéí àëü ÷ öàãò.1 Х¯¯ХДЭЭ ХЭРХЭН ЗªВ ХªХ¯¯ЛЭХИЙГ ЗААХ 15-р б¿лэгт нярайг эмнэлэгт яаралтай хэвт¿¿лэх заалтг¿й бол хºхººр хооллохыг ¿нэлэх тухай заасан: • Хоолëолтонд ямар нэг бэрхшээл байгаа бол. çºâ áýëòãýõ òàëààð çºâëºíº. • Õýðýâ õ¿¿õäýä ººð õîîë áóþó øèíãýí ºãäºã áîë õºõººð èë¿¿ õîîëëîæ. áîëæ ºãâºë åð ºãºõã¿é áàéõûã ýõýä çºâëº.

òóíèà ìóóòàé. Õýðýâ õ¿¿õäèéã çºâ áàéðëóóëáàë ¿ìõýëò çºâ.1.Õ¿¿õäèéí áèå ýõýýñ õºíäèé . ñàéí ñîðæ ÷àäàõã¿é áàéõ õýä õýäýí øàëòãààí áàéäàã. Ǻâ áàéðëóóëàõ íü ÷óõàë áºãººä áóðóó áàéðëóóëñíààñ õ¿¿õýä õºõºº ìóó ¿ìõäýã.Õ¿¿õäèéí áèå ýõ ð¿¿ãýý õàðààã¿é . ýõèéí õºõíèé òîëãîé õàâòãàé.õ¿¿õäèéí á¿õ áèåèéã òýâýðñýí Дараах шинж¿¿дийн аль нэгээр буруу байрлуулсныг таньж мэднэ: -Õ¿¿õäèéí õ¿ç¿¿ ýðãýñýí áóþó õýò íóãàðñàí . õ¿ç¿¿ã òýâýðñýí Õ¿¿õäèéí áèå ýõýä îéð.õ¿¿õäèéí áèå ýõ ð¿¿ãýý õàðñàí . õîæóó àìëóóëñàí ã. ñàéí áîëíî. Ýýæ íü äàäëàãà òóðøëàãàã¿é áàéæ áîëíî. Äàðààõ øèíæ¿¿äýýð çºâ áàéðëóóëñíûã òàíüæ ìýäíý: .139 - Õ¿¿õäèéí áèå ýõýýñ õîë õ¿ç¿¿ ýðãýñýí .õ¿¿õäèéí õ¿ç¿¿ öýõ áóþó àðàãøàà áàãà çýðýã ãýäèéñýí .ì. Æèøýý íü: õ¿¿õýä æèæèã. Ò¿¿íèéã óãæààð õîîëëîæ áàéñàí áóþó ÿëàíãóÿà àìüäðàëûí ýõíèé õýä õîíîãóóäàä óãæèæ áàéñàí áàéæ áîëíî.1 Х¯¯ХЭД ХªХªª МУУ ХªХªХ БОЛОН САЙН СОРЖ ЧАДАХГ¯Й БАЙХ ШАЛТГААНУУД Õ¿¿õýä õºõºº ìóó õºõºõ.Õ¿¿õäèéí çºâõºí òîëãîé. Ýõýä òóñàëæ çºâëºãºº ºãºõ õ¿íã¿é.õ¿¿õäèéí áèå ýõýä íààëäñàí .___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ 28. 28.2 ХªХªª ХªХ¯¯ЛЭХ БОЛОН ¯МХ¯¯ЛЭХ БАЙРЛАЛЫГ САЙЖРУУЛАХ Õ¿¿õäèéã õºõ¿¿ëýõäýý áóðóó áàéðëóóëñàí áàéæ áîëíî. õºõ ð¿¿ãýý õàðñàí .1.

Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ___________________ Õºõººð õîîëëîëòûã ¿íýëýõäýý ¿ìõ¿¿ëýëò áóþó ñîðîëòûí ÿìàð íýãýí áýðõøýýë èëð¿¿ëñýí áîë çºâ áàéðëóóëæ. Äàðàà íü äîîðõ õ¿ñíýãò äýõ äàðààëëûã ìºðä. õºõèéã ¿ìõ¿¿ëíý. ßàæ èíãýõèéã áè òàíä ¿ç¿¿ëæ áîëîõ óó?" ãýæ àñóóíà. сорж чадаж байгаа эсэхийг ажигла. Äàðàà íü ýõýý𠺺ðººð íü õ¿¿õäèéã áàéðëóóëæ. ò¿¿íä ¿ç¿¿ëæ áîëîõ ýñýõèéã àñóóíà. Ýõèéí àëäààã çàñàõûí òóëä õºíäëºí㺺ñ øóóä îðîëöîæ. Õ¿¿õýä õºõºº ¿ìõýõýä áýëýí áàéäàëä áàéíà.х¿¿хдээ амаа том ангайтал нь х¿лээ . Õàìàð õºõíèé òîëãîéí õàðàëäàà. Ýõ íü þó õèéõ ¸ñòîéã òàéëáàðëàæ ¿ç¿¿ëíý. биеийг б¿хэлд нь тэвэрнэ. . Õýðýâ ýõýä òóñëàìæ õýðýãòýé áîë ýõëýýä ò¿¿íä: "Òàíû õ¿¿õýä ¿íýõýýð õºõºº õºõºõèéã õ¿ñ÷ áàéíà.х¿¿хдийн доод уруул хºхний толгойн доор байхаар х¿¿хдийг эхийн хºх р¿¿ чигл¿¿л. Õýðýâ ýõ çºâøººðâºë òà ò¿¿íä òóñàëæ ýõýë. Æèøýý íü: íàìõàí ñàíäàë äýýð öýõ ñóóñàí ýñýõ. Äàðàà íü õºõºº ñàéí ¿ìõñýí áà çºâ ñîðæ áàéãàà ¿åä èëðýõ øèíæ¿¿äèéã äàõèí àæèãëàíà. Õ¿¿õýä õºõºæ öàäààã¿é áàéõàä õºõ¿¿ëýõèéã çîãñîîæ áîëîõã¿é. ººðººð õèéëãýõèéã á¿¿ ÿàðàâ÷èë. Õýðýâ ¿ìõýëò áóþó ñîðîëò ñàéí áèø áîë õ¿¿õäýý õºõ¿¿ëýõèéã çîãñîîæ äàõèí äàâòàõûã ýõýýñ õ¿ñ. çºâ ¿ìõ¿¿ëýõèéã ýõýä ¿ç¿¿ëýõäýý ò¿¿íýýñ õ¿¿õäèéã íü õîëäóóëæ áîëîõã¿é. ~ Хºх¿¿лэх Зºв Байрлал ба Хºхºº Зºв ¯мх¿¿лэхийг Эхэд Зааж Сурга ~ Х¿¿хэд яаж тэврэхийг эхэд ¿з¿¿л: . àìàà òîì àíãàéñàí. òèéìýý?" ãýõ ìýò óðàìøóóëñàí ¿ã õýë.х¿¿хдийн хамар хºхний толгойн харалдаа.х¿¿хдийн зºвхºн х¿з¿¿ гарыг биш. ~ Х¿¿хдийг хºхºº ¿мхэхэд нь яаж туслахыг эхэд ¿з¿¿л: . Ýõèéí áàéðëàë (ñóóäàë) òóõòàé ýñýõèéã ìàãàäàë. Õ¿¿õýä õºõºº ñàéí ñîðæ áàéâàë õîîëëîõ á¿ðäýý óäààí õºõ¿¿ëýõ íü ÷óõàë ãýäãèéã ýõýä òàéëáàðëà. ~ Хºхийг сайн ¿мхэж.х¿¿хдийн уруулыг хºхний толгойд х¿ргэ . Ýõýä òóñëàõûí ºìíº õ¿¿õäýý õºõ¿¿ëýõèéã íü çààâàë àæèãëàæ áàéäëûã ñàéí îéëãî. çºâ ¿ìõ¿¿ëýõ òàëààð ýõýä òóñëà.140 - .х¿¿хдийн толгой ба бие шулуун байх . Õ¿¿õäèéã çºâ áàéðëóóëæ. Хэрэв сайн ¿мхэхг¿й буюу сорохг¿й бол дахин оролдлого хий. Æèøýý íü: "Òàíû õ¿¿õýä õºõºº òîì ¿ìõâýë õºõ¿¿ëýõýä èë¿¿ òààòàé áîëíî. Äàðàà íü ÿàæ òóñàëæ áîëîõûã òàéëáàðëàæ.х¿¿хдийн биеийг эх биедээ шахсан байна . н¿¿р нь хºх р¿¿ хандсан .

29. ªâ÷èí ýìãýã íü õ¿¿õäèéã õîîë иõ èäýõ õ¿ñýëã¿é áîëãîäîã. í¿ä. Ýíý íàñíû õ¿¿õäиéã ºäºð øºíиéí àëь ÷ öàãò õ¿ññýí ¿еä íь õºõººð õîîëëîõ õýðýãòýé. Õ¿¿õäиéã ñàéí õîîëëîæ áàéâàë áие íь ýð¿¿ë áàéõ áà ºâ÷íººñ ñýðãèéëýõ òóñòàé. Òýãýýä õ¿¿õäèéí íàñ áîëîí òóõàéí íºõöºëä òîõèðñîí õýðýãòýé çºâëºãººã ºãºõ õýðýãòýé. Õºõººð õîîëëîõûí äàâóó òàëûã äîð äóðüäëàà. ëàкòîç (÷èõýð). Ýäãýý𠺺õ òîñíû õ¿÷ë¿¿ä áóñàä ñ¿¿íä áàéäàãã¿é. À. ªâ÷òýé õ¿¿õäèéã ýì÷иä ¿ç¿¿ëýõ ¿еä ò¿¿íиé ýõýä õ¿¿õäиéã ýð¿¿ë áîëîí ºâ÷òýé áàéõàä õýðõýí õîîëëîõ òàëààð çºâëºãºº ºãºõ áîëîìæ ãàðäàã. Íÿðàé õ¿¿õäèéí áèåìàõáîä íàñàíä õ¿ðñýí õ¿í áîëîí õ¿¿õýäòýé àäиë õàëäâàðààñ õàìãààëæ ÷àääàãã¿é. Õýäèéãýýð õ¿¿õäèéã íàñàíä íь òîõèðñîí áóюó òýäýíä çºâëºñºí õîîëîîð õîîëëîäîã áîëîâ÷ õîîëëîõ á¿ðäýý òýä õàíãàëòòàé õîîë èäýæ ÷àääàãã¿é. Õºõººð õîîëëîõ ãýäýã íü íýìýëò õîîë óíäûã îðóóëàõã¿éãýýð çºâõºí õºõíèé ñ¿¿ ºãºõèéã õýëäýã (ýì. Ýõèéí õºõíиé ñ¿¿ íь ìàëûí ñ¿¿íýýñ иë¿¿ øиíãýö ñàéòàé áàéäàã. ýõ÷¿¿äýä çºâ õîîëëîõ òàëààð çºâëºãºº ºãºõ õýðýãòýé áîëäîã. Õîîëëîëòûí òàëààðõè á¿õ çºâëºãººã òà ìýäýõ õýðýãòýé ãýâ÷ õ¿¿õäиéí ýõýä ýíý á¿ãäиéã òàéëáàðëàõ õýðýãã¿é. öóñíû ñóäñóóäûã õºãж¿¿ëýõ òóñãàé ººõ òîñíû õ¿÷ë¿¿äèéã àãóóëæ áàéäàã. Õºõíиé ñ¿¿íä íяðàé õ¿¿õäиéí õýðýãöýýã õàíãàõ øèì òýжýýë õàíãàëòòàé àãóóëàãääàã. òºìºð çýðýã áîëíî.1 Õ¯¯ÕÄÈÉà 4 ÑÀÐ Õ¯ÐÒÝË ÕÎÎËËÎÕ ÇªÂ˪ÌÆ Õ¿¿õäèéã òºðñíººñ õîéø 4 ñàðòàé áîëòîë çºâõºí õºõººð õîîëëîõ íü õàìãèéí øèëäýã àðãà þì. Õîîë óíäíû òàëààð áîëîí õýçýý ýì÷èä î÷èæ ¿ç¿¿ëýõ òàëààð ÝÕÝÄ ÇªÂ˪ õ¿ñíýãòýíä áи÷ñýí áàéäàã. Õºõíèé ñ¿¿ íü õ¿¿õäýä õýðýãòýé óñûã àãóóëäàã áà õàëóóí ìºí õóóðàé öàã àãààðûí íºõöºëä ÷ õ¿¿õäèéí óñíû õýðýãöýýã õàíãàäàã. Ýíýõ¿¿ õîîë òýæýýëèéí çºâëºìæ íü ýð¿¿ë áîëîí ºâ÷òýé õ¿¿õäèéí àëü àëèíä íü òîõèðîìæòîé. ¯¿íä: óóðàã. Ýõèéí ñ¿¿ãýýð äàìæóóëàí íяðàé õ¿¿õýä ýõиéíõýý õàëäâàðòàé òýìöýõ ÷àäâàðûã . 29. ªâ÷íиé äàðàà ñàéí õîîëëîõ íь àëäñàí æèíãýý íºõºõ áîëîí òóðààëààñ ñýðãèéëýõýä òóñòàé.1.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ Á¯ËÝà 29 Õ¯¯ÕÄИÉÍ ÕÎÎËËÎËÒÛÍ ÒÀËÀÀÐ ªÃªÕ ǪÂ˪êª Îëîí ºâ÷òýé õ¿¿õýä áîëîí íяðàé õ¿¿õäиéí õîîëëîëòûã ¿íýëж. Íÿðàé õ¿¿õäýä çîðèóëñàí íýìýëò çºâëºãººã “ÍßÐÀÉ” õ¿ñíýãòиéí ÝÕÝÄ ÇªÂ˪ áîëîí ÍЯÐÀÉ Õ¯¯ÕÄИÉà ÝÌ×ИË ãýñýí õýñãýýñ õàðæ áîëíî. ººõ òîñ. Ñ àìèíäýì¿¿ä.1 ÕÎÎËËÎËÒÛÍ ÒÀËÀÀРǪÂËªÕ ÍЬ Ýð¿¿ë áîëîí ºâ÷òýé ¿åä õýðõýí õîîëëîõ çºâëºìæèéã ǪÂ˪ õ¿ñíýãòýýñ õàðæ áîëíî. Ǻâëºãººã íàñíû àíãèëàëààð íü áàãàíà áîëãîí ãàðãàñàí áàéãàà.141 - . Ýíý íü 24 öàãò 8 óäààãààñ äîîøã¿é áàéõ ¸ñòîé. àìиíäýì¿¿äýýñ áóñàä). Ýõëýýä ýõýýñ õ¿¿õäèéã ÿàæ õîîëëîæ áàéãààã àñóóæ ìýäýõ íü ÷óõàë. Õºõíèé ñ¿¿ íü õ¿¿õäиéí òàðõи. Õºõíèé ñ¿¿ õ¿¿õäèéã õàëäâàðààñ ñýðãèéëäýã.

• Áóñàä òºðëèéí õîîë óíä íü À àìèíäýì àãóóëààã¿é áàéж áîëçîøã¿é. áèåýð òóóðàëò ãàðàõ áîëîí áóñàä øèíæ òýìäýã èëýðäýã. Ó÷èð íü: • Áóñàä òºðëèéí õîîë. õîîë ºãºõºä àìàà àíãàéæ áàéãàà çýðýã íü õ¿¿õýä õîîë èäýõ äóðòàé áàéãààã èëýðõèéëíý. Õ¿¿õýä ýõèéã õîîë èäýæ áàéõàä õîîëîíä íü õ¿ðýõ. õ¿¿õäèéí òýæýýë. ßìàð íýãýí ñ¿¿. 29. Õºõíèé ñ¿¿ íü ýõ õ¿¿õýä õî¸ðûã äîòíî áîëãîäîã áºãººä ìºí îéð äîòíûõíûãîî õàéðëàäàã áîëîõîä òóñàëäàã.2 Õ¯¯ÕÄÈÉà ҪÐÑÍÈÉ ÄÀÐÀÀ 4 ÑÀÐÀÀÑ 6 ÑÀÐ Õ¯ÐÒÝË ÕÎÎËËÎÕ ÇªÂ˪ÌÆ Èõýíõ õ¿¿õýä 6 ñàð õ¿ðòëýý íýìýëò õîîë õýðýãëýõ øààðäëàãàã¿é áàéäàã. óñ çýðãиéã õ¿¿õäýä ºã÷ áîëîõã¿é. õºõºº õºõñºíèé äàðàà ºëñºæ áàéãàà þì øèã ñàíàãäàõ ýñâýë õ¿¿õäèéí æèí íýìýãäýõã¿é áîë ýõ õ¿¿õäýä íýìýëò õîîëûã ºã÷ ýõëýõ õýðýãòýé. • Àìüòíû ãàðàëòàé ñ¿¿ íü øèíãýö ìóóòàé áàéäàã áà ¿¿íýýñ áîëæ ñóóëãàõ. óíä ºãºõ íü õºõíèé ñ¿¿íиé õýìжýýã áàãàñãàäàã. ãóðèë áóäàà áîëîí óóõ þì. • Áóñàä õîîë óíä øèíãýí áàéäàã òóë õ¿¿õäýä òýæýýë áîëæ ÷àääàãã¿é. Õºõººð õîîëëîõ íь õ¿¿õäèéã ýð¿¿ë ºñºæ òîðíèõ áîëîëöîî îëãîäîã. Õºõººð õîîëëîäîãã¿é õ¿¿õýä õºõ¿¿ë õ¿¿õäèéã áîäâîë óóøãèíû ¿ðýâñýë. Ýíý íü öóñ áàãàäàõààñ ñýðãèéëæ öóñ àëäàõààñ õàìãààëäàã. . ìэíýí.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ _________________ õóâààëöàж áàéäàã. ÿìààíû ñ¿¿. • Òºìºð íü ¿íýý áîëîí ÿìààíû ñ¿¿íä áàãà áàéäàã. ÷èõíèé ºâ÷èí çýðýã ºâ÷íººð ºâäºõ íü ýëáýã áàéäàã.142 - . Õýðâýý õ¿¿õýä õîîëîíä äóðòàé áîëîõ. Õºõíèé ñ¿¿íèé õàæóóãààð íýìæ ºãäºã òóë иéì õîîëûã íýìýëò õîîë ãýж íýðëýäýã. ãýõäýý 4-6 ñàðûí õîîðîíä çàðиì õ¿¿õäýä õºõíèé ñ¿¿íýýñ ãàäíà íýìýëò õîîë õýðýãòýé áîëäîã. Õºõíèé ñ¿¿ íü ýõèéí ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëäàã. • Õ¿¿õýä õàðøèëòàé áîëîõ ìàãàäëàë èõýñäýã. ø¿¿ñ. Ñóóëãàëò óжиã áàéõ õàíäëàãàòàé áàéäàã. Æèøýý íü: ¿íýýíèé ñ¿¿. Õºõíèé ñ¿¿ãýýð õîîëëîäîã õ¿¿õýä ñóóëãàëò ºâ÷íººð áîëîí ººð áóñàä ºâ÷íººð ºâäºõ òîõèîëäîë áàãà áàéäàã. Õ¿¿õýä òºð¿¿ëñíиé äàðàà õºõ¿¿ëýõ íü ¿òðýýã àãøààæ óðüäûí àäèë õýìæýýíä íü îðóóëàõàä òóñàëäàã. Õ¿¿õäèéã õºõººð õîîëëîõ íü ýõèéí ºíäãºâ÷ áîëîí õºõíèé õîðò õàâäðûí ýðñäýëèéã áóóðóóëäàã.1. õîîë çýðýã íü õ¿¿õäýä õºõíèé ñ¿¿òýé àäèë õýìæýýíèé øèì òýæýýëèéã ºã÷ ÷àääàãã¿é. Õºõíèé ñ¿¿ íü õ¿¿õäýä õàìãèéí ñàéí õîîë. • Óãæ áîëîí ñàâ íü áîõиð áàéж áîëçîøã¿é òóë óóõ øèíãýíýýð íÿí äàìжиж ºâ÷èí ¿¿ñãýõ øàëòãààí áîëäîã.

Õîîëëîëòûí òóõàé çºâëºõ íü ãýñýí õ¿ñíýãòýíä òàíàé íóòàãò õýðýãëýõ áîëîìæòîé õîîëûã æàãñààæ áè÷ñýí.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ 6 ñàðòàéãààñàà õ¿¿õäýä òýжýýëëýã íýìýëò õîîë ºãºõ õýðýãòýé. Òýæýýëëýã íýìýëò õîîë áóюó ãýðиéí õîîëûã ºäºðò 5 óäàà ºãºõ õýðýãòýé.(Õýðâýý áîëîìæòîé áîë àÿãàíààñ ñ¿¿ ºã. 29. Õ¿¿õäèéã ººðºº õîîëîî èäýæ ÷àääàã áîëòîë ýõ íü ýñâýë ººð áóñàä õàëàìæëàã÷ õîîë èäýõýä íü õàìò áàéæ õàëáàãàà àì ðóóãàà õèéõýä íü òóñëàõ õýðýãòýé. 29. ªäºð øºíèéí àëèíä íü ÷ õ¿¿õäèéã õ¿ñýæ áàéâàë õºõèéã õºõ¿¿ëæ áàéõ íü ÷óõàë. Ò¿¿íä ººðèéí ãýñýí õîîëíû àÿãà. .4 12 ÑÀÐÒÀÉÃÀÀÑ 2 ÍÀÑ Õ¯ÐÒÝËÕ Õ¯¯ÕÄÝÄ ÇÎÐÈÓËÑÀÍ ÕÎÎËËÎËÒÛÍ ÇªÂ˪ÌÆ Ýíý ¿åä õ¿¿õýä õ¿ñýæ áàéâàë õºõºº õºõºõèéã íü ¿ðãýëæë¿¿ëýõèéí çýðýãöýý òýæýýëëýã íýìýëò õîîëûã ºãºõ õýðýãòýé. Íýìýëò õîîë íü õºõíèé ñ¿¿ã îðëîõîîñ çàéëñõèéõ ¿¿äíýýñ õºõ¿¿ëñíèé äàðàà íýìýëò õîîëûã ºäºðò 1-2 óäàà ºãíº. Õîîëíû õýìæýý áîëîí èäýâõèòýé õîîëëîëòûã ¿ðãýëæë¿¿ëýõ íь ÷óõàë õýâýýð áàéíà. Õ¿¿õäèéã èäýâõèòýé õîîëëîõ íü ìàø ÷óõàë. Æèøýý íü: çàðèì ãàçàð íýìýëò õîîëîíäîî ñ¿¿ áîëîí òîñ íýìж ºãäºг áà áóäàà.143 - . òºðëèéã íýìýãä¿¿ëýõ õýðýãòýé. Ãýðèéí õîîë íь õ¿¿õäиéí õîîëíû ¿íäñýí õýñýã áîëîõ ¸ñòîé. ºíäºã. Õîîëíû òîî. íîãîî.1. Ýäãýýð õîîë íü òóõàéí îðíû íºõöºëä òîõèðñîí õîîë áàéõ ¸ñòîé. Òîõèðñîí õîîëëîëò ãýäýã íü õ¿¿õýä õîîëëîñíûõîî äàðàà äàõèí ÿìàð íýãýí õîîë èäýõèéã õ¿ñýõã¿é áàéõ ÿâäàë þì. Õ¿¿õýä íèéòèéí òàâàãíààñ àõ ýã÷ íàðòàéãàà õîîëëîõ ¸ñã¿é.3 6 ÑÀÐÒÀÉÃÀÀÑ ÝÕËÝÍ 12 ÑÀÐÒÀÉ Õ¯¯ÕÄÈÉà ÕÎÎËËÎÕ ÇªÂ˪ÌÆ Õ¿¿õýä õ¿ñýæ áàéâàë ýõ õºõººð õîîëëîõîî ¿ðãýëæë¿¿ëýõ õýðýãòýé..1. òýæýýëëýã ñàéòàé õîîë юì. Õºõºº õºõäºã õ¿¿õäýä ºäºðò 3 óäàà íýìýëò õîîë ºãºõ õýðýãòýé. Õýðâýý õ¿¿õäýä ¿íýýíèé ñ¿¿ áîëîí ñ¿¿ã îðëîõ óóõ þì ºãºõ áîë óãæààð áèø àÿãàíààñ óóëãàæ ñóðãàõ õýðýãòýé. Õýðâýý õ¿¿õýä õºõºº õºõäºãã¿é áîë ºäºðò 5 óäàà íýìýëò õîîë ºãâºë ç¿ãýýð. Ãýðиéí õîîëûã æèæèãëýæ õýð÷ñýí áàéõ íü õ¿¿õäèéã õîîëëîõîä õÿëáàð áîëãîäîã. ×àíàðòàé íýìýëò õîîë ×àíàðòàé íýìýëò õîîë ãýäýã íь òóõàéí íóòàãò îëäîöòîé. çàãàñ. 6 ñàð õ¿ðñíýýñ õîéø ýõиéí ñ¿¿ õ¿¿õäýä øààðäëàãàòàé õîîë òýæýýëèéã íü ºã÷ ÷àääàãã¿é ÷ õ¿¿õäиéã õºõ¿¿ëæ ë áàéõ õýðýãòýé. æèìñ æèìñãýíý. òàâàã áàéõ ¸ñòîé. õýìæýý. èë÷ëýã. Õ¿¿õýä 12 ñàð õ¿ðýõýä õ¿¿õäèéí íýìýëò õîîë íь ò¿¿íиé èë÷ëýãèéí ¿íäñýí ýõ ¿¿ñâýð áîëíî. Ãýâ÷ ¿íýýíèé ñ¿¿ áîëîí áóñàä ñ¿¿ íü õºõíèé ñ¿¿ øèã òýæýýëëýã áàéäàãã¿é). 6 ñàðòàéãààñ 12 ñàðòàé áîëòîë õ¿¿õäýä íýìýëò õîîëíû õýìжýýã ààæìààð иõýñãýж ºãºõ õýðýãòýé. ìàõ. ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿íèéã îðóóëäàã. Èäýâõèòýé õîîëëîëò íü õ¿¿õäèéí õîîë èäýõ äóð õ¿ñëèéã íýìýãä¿¿ëäýã.

Ýöýñò íü øàëãàõ àñóóëò àñóóæ òóõàéí ýõèéã õ¿¿õäýý ãýðòýý õýðõýí õàëàìæëàõûã ìýäýæ áàéãàà ýñýõèéã òîäðóóë. Óжиã ñóóëãàëòòàé õ¿¿õäиéã 5 õîíîãиéí äàðàà äàâòàí ¿çëýãò иð¿¿ëíý. Òà õîîëëëîëòûí òàëààð ýõýä çºâëºõ人 25-ð á¿ëýãò òóñãàñàí õàðèëöààíû óð ÷àäâàðûã ýçýìøñýí áàéõ ¸ñòîé. Õýðýâ ýõ ýì÷иëãýýíиé çààâàð çºâëºãºº îëíûã àâñàí áîë äàðààãиéí äàâòàí ¿çëýã õ¿ðòýë õîîëëîëòûã ¿íýëýõýý õîéøëóóëж áîëíî.5 2 ÍÀÑÒÀÉ Õ¯¯ÕÝÄ ÁÎËÎÍ Ò¯¯ÍÝÝÑ ÄÝÝØ ÍÀÑÍÛÕÀÍÄ ÇÎÐÈÓËÑÀÍ ÕÎÎËËÎËÒÛÍ ÇªÂ˪ÌÆ Ýíý íàñàíä õ¿¿õä¿¿ä ãýðèéí õîîëíîîñ ºäºðò 3 óäàà õîîëëîõ ¸ñòîé. á¿ðýí õýëæ ºãºõ íü ÷óõàë. 29. Ýíý íь ãýðиéí áóюó ººð яìàð íýã òýжýýëëýã õîîë áàéõ ¸ñòîé áà ¿¿íиéã ãýðиéí ¿íäñýí õîîëíû õîîðîíä ºãºõ õýðýãòýé. øààðäëàãàòàé áîë õ¿¿õäèéí õîîëëîõ ãîðèìûã ººð÷ëºõ òàëààð çºâëºæ áîëîõ þì. óäààí õóãàöààãààð õºõ¿¿ëýõ • Õýðâýý ººð ñ¿¿ãýýð õîîëëîäîã áîë. Ýõýä õýë: • Õýðâýý õ¿¿õäèéã õºõººð õîîëëîäîã áîë ºäºð øºíèéí òóðøèä àëь áîëîõ îëîí óäàà. Ýäãýýð àñóóëòóóä íü ºâ÷òýé áîëîí ýð¿¿ë õ¿¿õäèéã ÿàæ õîîëëîäîã òàëààð ìýäýõýä òóñàëíà. ò¿¿íä õýðýãòýé çºâëºãººã ºãºõ õýðýãòýé.3 Õ¯¯ÕÄИÉÍ ÕÎÎËËÎËÒÛà ¯ÍÝËÝÕ Òà : -Öóñ áàãàäàëò áóюó áàãà жиíòýé -2 íàñíààñ äîîø íàñíû õ¿¿õäиéí õîîëëîëòûã ¿íýëýõ õýðýãòýé. Ýõèéí õ¿¿õäýý ÿàæ õîîëëîäîãèéã ìýäñýíýýð ò¿¿íèéã ñàéøààæ.øиíýõýí òàðãààð îðëóóëàõ .Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ _________________ 29.1. õ¿¿õäиéí íàñàíä òîõиðñîí õîîëíû çºâëºìæèéã àøиãëà. Õýäèéãýýð òà ÿàð÷ áàéñàí ÷ çºâëºãºº ºãºõ öàã ãàðãàæ. àíõààðàëòàé.144 - . Æèøýý íü: ýõýýñ õ¿¿õäýý ÿàæ õîîëëîäîã òóõàé àñóóæ. ßàæ õîîëëîõûã ìýäýõèéí òóëä ýõýýñ äîîðõè àñóóëòóóäûã àñóóæ áîëíî.õºõ¿¿ëýõ òîîã íýìýãä¿¿ëýõ . äîð äóðäñàíû àëь íýãýýð ñîëь: . ̺í ò¿¿í÷ëýí õ¿¿õäýä íýìýãäýë òýæýýëëýã õîîëûã 2 óäàà ºãºõ ¸ñòîé.ñ¿¿íиé õàãàñûã òýжýýëëýã çóòàí çýðýã õàãàñ øиíãýí õîîëîîð îðëóóëàõ • Áóñàä õîîëíû òóõàéä. 29. Иéì õ¿¿õýä õºõíèé ñ¿¿íýýñ áóñàä ñ¿¿ã øèíãýýõ ÷àäâàð ìóóòàé áàéäàã ó÷ðààñ òîäîðõîé õóãàöààíä ººð áóñàä ñ¿¿íèé õýìæýýã áàãàñãàõ õýðýãòýé.2 ÓЖИà ÑÓÓËÃÀËÒÒÀÉ Õ¯¯ÕÄÝÄ ªÃªÕ ÒÓÑÃÀÉ ÕÎÎËÍÛ ÇªÂ˪ÌЖ ÇªÂ˪ õ¿ñíýãòýíä óжиã ñóóëãàëòòàé õ¿¿õäýä çîðèóëñàí õîîëëîëòûí òóñãàé çºâëºìæèéã ãàðãàñàí. ýõèéí õàðèóëòûã àíõààðàëòàé ñîíñîæ. Ýõýä çºâëºõ人 îéëãîìæòîé ýíãèéí ¿ãýýð ÿðü. Òýäýíä áóñàä õîîëíîîñ иë¿¿ õºõíиé ñ¿¿ã иõ ºãºõ íь ÷óõàë юì. .

___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ • Òà õ¿¿õäýý õºõººð õîîëëîäîã óó? Õýðýâ òèéì áîë: ªäºðò õýäýí óäàà õºõ¿¿ëäýã âý? Øºíº õºõºº õºõ¿¿ëäýã ¿¿? • Õ¿¿õýääýý ººð õîîë. Õîîëëîëòûí áîäèò áàéäëûí òóõàé îëæ ìýäýýä òýäãýýðèéã ººð÷ëºõ øààðäëàãàòàé áîë ººð÷ëºõ íü ç¿éòýé. Èäýâõèòýé õîîëëîëò áîëîí íýã óäààãèéí èäýæ áóé õîîëíû õýìæýýã çààâàë àñóóãààðàé. Õýðâýý õàðèóëò òîäîðõîé áóñ áàéâàë ººð àñóóëòûã àñóóæ áîëíî. øèíãýí ºãäºã âý? ªäºðò õýäýí óäàà ºãäºã âý? • Õ¿¿õäèéã õîîëëîõäîî þó õýðýãëýäýã âý? Õýðýâ òóõàéí íàñàíä áàãà æèíòýé áîë: Õîîëíû õýìæýý õýð âý? Õ¿¿õýä õîîëîî ººðºº èääýã ¿¿? Õýí. . Ýõèéí õàðèóëòûã ñàéí ñîíñîîä ǪÂ˪ õ¿ñíýãòиéí õ¿¿õäèéí íàñàíä òîõèðóóëàí ãàðãàñàí ýð¿¿ë áîëîí ºâ÷òýé õ¿¿õäèéí õîîëëîëòûí òóõàé çºâëºìæèéã õàðààðàé. øèíãýí ºãäºã ¿¿? Õýðýâ òèéì áîë: ßìàð õîîë. Æèøýý íü: Õýðâýý ýõ õîîëíû õýìжýý õàíãàëòòàé ìºðò뺺 õ¿¿õýä áàãà æèíòýé ãýæ õàðèóëáàë “Õ¿¿õýä õîîëîî иäñýíиé äàðàà äàõиí иäýõиéã õ¿ñäýã ¿¿?” ãýñýí àñóóëòûã àñóóãààðàé. õ¿¿õäиéã яàж õîîëëîäîã âý? • Õ¿¿õäèéí ýíý ÿàæ? ºâ÷íиé ¿åä õîîëëîëò ººð÷ëºãäñºí ¿¿? Õýðýâ òèéì áîë Òýìäýãëýë: Õ¿¿õýä òóõàéí íàñàíäàà áàãà æèíòýé áîë ýäãýýð àñóóëòóóäûã çààâàë àñóóõ õýðýãòýé.145 - .

õîîëíû õàæóóãààð 2 óäàà õîîëëîäîã íýìýãäýë õîîë ºãºõ õýðýãòýé. Õýðýâ òèéì áîë “ÍßÐÀÉ”-í á¿ëýãò çààñíààð õºõººð õîîëëîõûã ¿íýëж. Ýíý íü èõýâ÷ëýí áîõèð áºãººä íÿí àìàðõàí ¿ðжäýã. õ¿¿õäèéã ººðººð íü õîîë èä¿¿ëýõ. Ò¿¿íиé äîòîð øèíãýí ç¿éë ¿ëäýýä óäàõã¿é ìóóäàæ ãàøèëäàã. . óãæààð ºãºõºä õ¿¿õýä õºõºº õºõºõ äóðã¿é áîëäîã. ßëàíãóÿà õ¿¿õäèéí æèí áàãà áàéãàà òîõèîëäîëä. Òýð øèíãýíèéã óóñàí õ¿¿õýä ºâäºж áîëçîøã¿é. õîîëëîëòîíä ¿íýëãýý ºãºõ íü ÷óõàë. Õîîëëîõ ¿åèéí áýðõøýýëèéí òàëààðõ ýõèéí õàðèóëòàíä òóëãóóðëàí õ¿¿õäèéã õîîëëîæ áàéãàà áàéäàë áîëîí ǪÂ˪ õ¿ñíýãòиéí çºâëºãºº õî¸ðûí õîîðîíäûí ÿëãààã òîãòîî. Õºõººð õîîëëîõ ¿åä ãàðàõ áýðõøýýë Õ¿¿õäèéã õºõººð õîîëëîõ íü òîõèðîìæòîé áèø ýñâýë õ¿¿õäèéí õóâüä õºõººð õîîëëîõ íü áýðõøýýëòýé þì øèã ñàíàãääàã ãýæ ýõ áîäîæ áîëíî. Õîîëëîëòûí òàëààðõ çºâëºìæ 3 ñàðòàé õ¿¿õäýä õºõíèé ñ¿¿ ò¿¿í÷ëýí 3 ñàðòàé õ¿¿õäýä ººð õîîë óíä áèø ÷èõýðòýé óñ ºãäºã çºâõºí õºõíèé ñ¿¿ ë ºãºõ õýðýãòýé 2 íàñòàé õ¿¿õäèéã ºäºðò 3 óäàà 2 íàñòàé õ¿¿õäèéã ºäºð á¿ð 3 óäàà õîîëëîîä. Õîîëëîõ áýðõøýýëèéí òàëààð õýäýí æèøýýã õ¿ñíýãòíýýñ õàðæ áîëíî.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ _________________ Õîîëëîõ яâöàä ãàðàõ áýðõøýýëòýé àñóóäëûã òîäîðõîéëîõ Ǻâëºãºº ºãºõèéí ºìíº õîîëëîõòîé õîëáîîòîé áýðõøýýëèéã òîäîðõîéëæ. ñóðãàõ õýðýãòýé. ǪÂ˪ õ¿ñíýãòиéí õîîëëîëòûí ¿åä ãàðàõ áýðõøýýëä ýõýä õºõ¿¿ëýõ òàëààð çºâëºõ íü ãýñýí á¿ëýãò íèéòëýã áýðõøýýëèéã çààñàí áàéãàà. Èäýâõòýé õîîëëîëò äóòàãäàõ íü Áàãà íàñíû õ¿¿õäèéã õîîëëîõîä çààâàë òóñлаæ èäýõ ñîíèðõëûã íü òºð¿¿ëýõ õýðýãòýé. Õ¿¿õäèéí áîäèò õîîëëîëò Õ¿¿õäèéí áîäèò õîîëëîëò íü çºâëºì溺ñ ÿëãààòàé áàéãàà áà ýõèéí õàðèóëòíààñ ÷ èëò ìýäðýãäýæ áàéíà. Óãæ õýðýãëýõ Óãæ õýðýãëýõýýñ çàéëñõèé. Ýíý ÿëãààíóóä áýðõøýýëèéã áèé áîëãîäîã. 8 ñàðòàé õ¿¿õäèéã õºõíèé ñ¿¿ãýýð 8 ñàðòàé õ¿¿õäèéã õºõíèé ñ¿¿ãýýð õîîëëîõîîñ ãàäíà òýæýýëëýã íýìýëò õîîëëîäîã õîîëûã ºäºðò 3 óäàà ºãºõ õýðýãòýé. õýðõýí õîîëëîäîã âý? ãýäýã àñóóëò òàâüñíààð õ¿¿õäýý õýðõýí óðàìøóóëàí õîîëëîæ ÷àäàæ áàéãàà ýñýõèéã ìýäýæ áîëíî. Õºõíèé ñ¿¿ã ñààæ. õîîë èä¿¿ëýõýýð îðõèõ þì óó ýñâýë õîîëîî àõ ýã÷òýéãýý óðàëäàí èäýõýä òýð õàíãàëòòàé õîîëëîæ ÷àääàãã¿é. õ¿¿õýä õºõ¿¿ëýõ çºâ áàéðëàë áîëîí õºõºº ñàéí ¿ìõ¿¿ëýõ òàëààð ýõýä çààæ.146 - . Õ¿¿õäèéã “Õýí.

• • • • Õ¿¿õäýý õîîëëîõîä íü ÿìàð àñóóäàë òóëãàðààä áàéãàà áîëîí õ¿¿õýääýý çîðèóëæ òóõàéí ýõ þó õèéãýýä áàéãààã íü àñóóæ ñîíñîõ Ò¿¿íèé ñàéí õèéñýí ç¿éëèéõ íü òºëºº ýõèéã óðàìøóóëàõ Õ¿¿õäýý õýðõýí õîîëëîõ òàëààð ýõýä çºâëºãºº ºãºõ. Äàðààõ ç¿éëèéã ñàíàõ õýðýãòýé. Íýìæ õýëýõýä “Ýõýä õ¿¿õäýý õîîëëîõ òàëààð çºâëºãºº ºãºõ“ õýìýýõ õýñýãò îðñîí áýðõøýýë¿¿äòýé òóëãàðñàí ýõýä äîîðõ çºâëºãººг ºã: ¾ Õýðýâ òóõàéí ýõýä õ¿¿õäýý õºõ¿¿ëýõ íü õ¿íäðýëòýé áàéãàà áîë õºõººð õîîëëîõûã ¿íýëж. . çºâëºãºº ºãºõ òàëààð ñóðàëöñàí. Õýðýâ õ¿¿õäèéã íàñíû îíöëîãò íü òîõèðóóëàí õîîëëîõ ýíý çºâëºãºº ìºðäºãäºõã¿é áàéâàë ýäãýýð çààâðûã òàéëáàðëàæ ºã. 15 áà 28-ð á¿ëýãò òà õ¿¿õýä õºõ¿¿ëýõ çºâ áàéðëàë áîëîí õºõиéã ¿ìõ¿¿ëýõиéã øàëãàж.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ ªâ÷òýé áàéõ ¿åäýý ìóó õîîëëîõ Ìàãàäã¿é õ¿¿õýä ºâ÷òýé áàéõ ¿åäýý ìàø áàãà õýìæýýãýð èäýõ. õºõíèé õàâäàð çýðãèéí ¿åä õºõººð õîîëëîõ òàëààð ìýðãýæñýí çºâëºã÷èä (Õºõººð çºâëºë㺺 ºãºõ ñóðãàëòàíä õàìðàãäñàí ýìíýëãèéí àæèëòàí ýñâýë õºõººð õîîëëîõ àñóóäëûã çîõèöóóëàõ òóðøëàãà á¿õèé ýõ áàðèã÷ )õàíäàõ õýðýãòýé. Õýðýâ ýõ õºõíèé ÿìàð íýã áýðõøýýëòýé áîë жèøýý íü: õºõíèé òîëãîé ºâ÷ëºõ.147 - . Õýäиéãýýð òýä ìàø áàãà иäýж áàéãàà ÷ ãýñýí òýð иäýõ ¸ñòîé õîîëîíäîî äóðã¿é áàéж áîëíî. 29. Æèøýýëáýë: Õ¿¿õýä 6 ñàð õ¿ðñýí òîõèîëäîëä ò¿¿íä òîõèðîõ íýìýëò õîîëûã ºãºõ òàëààð çºâëºæ õýçýýíýýñ ýõýëæ ºãºõèéã íü õýëæ ºãíº. Õ¿¿õýä íàñ íýìæ õîîëëîõ õýìæýý íü ººð÷ëºãäºõ ¿åä ýõýä äàðààõ øèíý çºâëºãººã òàéëáàðëàí ºãºõ ¸ñòîé. Õ¿¿õýä ºâ÷òýé ¿åäýý õîîë èäýõ äóð íü áóóðäàã. ̺í õ¿¿õäèéã ºâ÷òýé áîëîí ýð¿¿ë ÿìàð ÷ ¿åä íü ýíýõ¿¿ õîîëëîõ àðãàà óðüäûí àäèë ìºðäºõèéã çºâëºõ õýðýãòýé.4 ÕÎÎËËÎÕ ÀÑÓÓÄËÀÀÐ ÝÕЧҮҮÄÝÄ ÇӨÂ˪êª ªÃªÕ Òà õîîëëîëòûí áýðõøýýëиéã òîäîðõîéëñíîîð õ¿¿õäиéí ýõýä çºâëºãºº ºãºõ人 юóíä àíõààðàõûã ñàéí ìýäýж áîëíî. õýðýâ øààðäëàãàòàé áîë õºõ¿¿ëýõäýý õýðõýí çºâ ñóóæ ÿàæ õºõ¿¿ëэõèéã çààõ õýðýãòýé. Õîîëîíä äóð ñîíèðõîëòîé áîëãîõûí òóëä äóðòàé ìºí òýæýýëòýé õîîëûã íü ºãºõ øààðäëàãàòàé. ßã òóõàéí òîõèîëäîëä ýõòýé ÿìàð àñóóäàë èë¿¿ ÷óõàë áàéãààãààð õяçãààðëàõ Ýõèéí îéëãîëòûã øàëãàõ õýðýãòýé Õýðýâ õîîëëîõ çºâëºãºº ÿìàð ÷ àñóóäàëã¿éãýýð ìºðäºãäºæ áàéâàë ýõèéã íü ìàãòàõ õýðýãòýé. Õîîëëîëòûí òàëààð ýõýä çºâëºãºº ºãºõºä òà õàðèëöààíû óð ÷àäâàðûã ñàéí ýçýìøñýí áàéõ íь òóí ÷óõàë (25 –ð õýñãèéã õàð). ýñâýë ººð õîîë èääýã.

¾ Õýðýâ õ¿¿õýä ºâ÷òýé ¿еäýý ìóó õîîëëîж áàéâàë Õ¿¿õýä ºâ÷òýé áàéõ ¿åäýý õîîë èäýõ äóð áàãàòàé áàéäàã ÷ íàñàíäàà òîõèðñîí õîîëûã çààâàë èäýõ øààðäëàãàòàé áàéäàã. Àÿãûã öýâýðõýí áàéëãàæ áîëîõ äàâóó òàëòàé áºãººä ýíý íü õºõººð õîîëëîõîä ñààä áîëîõã¿é. 1 öàéíû õàëáàãà ýëñýí ÷èõýð 5 ã áàéäàã. ¾ Ýõ õýðýâ óãæ õýðýãëýæ áàéãàà áîë Àÿãà íü óãæèéã áîäîõîä èë¿¿ òîõèðîìæòîé. Æèøýý íü: Ýõ õ¿¿õäýý õýçýý ÷ õºõ¿¿ëæ áàéãààã¿é Óäààí õóãàöààãààð õ¿¿õäýýñýý õîë áàéñàí ̺í õóâèéí øàëòãààíààð õºõ¿¿ëäýãã¿é ãýõ ìýò áàéäàã. Õýðâýý õºõººð õîîëëîõ íü íýìýãäâýë áóñàä õîîë áîëîí ñ¿¿ã ààæìààð áàãàñãàõ õýðýãòýé. Õýðýâ òàíû àÿãà õàëáàãàíû õýìæýý ººð áàéâàë öýñýý ººð÷èëíº.Õàðèí àÿãûã óðóóëûí îð÷èìä áàðüæ àëü áîëîõîî𠺺𺺠óóõ áîëîìæèéã îëãîõ õýðýãòýé. Öýâýð.5 ÝÕИÉÍ ÕÓÓÄÀÑ ÕÝÐÝÃËÝÕ Ýõ áîëãîíä ýõèéí õóóäàñ áàéõ ¸ñòîé áºãººä ýíýõ¿¿ õóóäàñ íü çºâ õîîë øèíãýíèéã ºãºõ òóõàé ýõýä ñàíóóëàõààñ ãàäíà ýì÷èä õýçýý ¿ç¿¿ëýõèéã ñàíóóëæ . Õ¿¿õýä öàäñàí ¿åäýý àìàà õàìõèæ àõèí óóõàà áîëèíî. Àÿãà 200 ìë-èéí õýìæýýòýé áàéõ ¸ñòîé. Ýíý òîõèîëäîëä ýõýä ¿íýýíèé ñ¿¿ áîëîí á¿ñàä õºõíèé ñ¿¿ îðëóóëàã÷èéã çºâ áýëòãýí. Õ¿¿õäèéí óðóóëàíä æèæèã àÿãàà áàðü. 29. Æèí áàãàòàé òºðñºí õ¿¿õýä ñ¿¿ã àì ðóóãàà õýëýýðýý îðóóëíà. Ñ¿¿ã õ¿¿õäèéí àì ðóó áèòãèé öóòãà. ìóóäàõààñ ñýðãèéëæ íýã öàãèéí äîòîð õýðýãë¿¿ëæ ñóðãàõ õýðýãòýé. øààðäëàãà õàíãàñàí õîîë ºãºõèéã ñàíóóëæ õýëýõ õýðýãòýé. òýæýýëëýã õîîë ºãºõ õýðýãòýé. Ýäãýðìýãö ñàéí õîîëëîæ àëäñàí æèíã íºõºõ íü òóðààëààñ ñýðãèéëíý.148 - . Õ¿¿õýääýý òóñàä íü àÿãà òàâãàíä. Îéð îéðõîí áàãà áàãààð èä¿¿ëýõ õýðýãòýé.5 ë áóöàëãàñàí ¿íýýíèé ñ¿¿í äýýð õàãàñ àÿãà áóöàëñàí óñ õèéæ 2 öàéíû õàëáàãà ýëñýí ÷èõýð íýìíý. Çàðèì òîõèîëäîëä õºõººð õîîëëîõûã иõýñãýõ íь áîëîìжã¿é áàéäàã. Õýðâýý ýíý íü òîäîðõîé ¿ð ä¿íä õ¿ðýõ þì áîë äàðààãèéí 5 ºäðèéí äîòîð ýðãýí èðæ ¿ç¿¿ëýõèéã ýõýä ñàíóóëàõ õýðýãòýé. Õîîë èäýõ äóðøëûã íýìýãä¿¿ëýõèéí òóëä õ¿¿õäèéí äóðòàé.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ _________________ ¾ Õýðâýý äºð⺺ñ äîîø ñàðòàé õ¿¿õýä ººð òºðëèéí øèíãýí õîîë èääýã áîë: Õýðâýý äºð⺺ñ äîîø ñàðòàé õ¿¿õäýä õºõíèé ñ¿¿íýýñ ººð õîîë ºãäºã áîë ýíý ¿åä àëü áîëîõ õºõººð õîîëëîõ õýðýãòýé ãýäãèéã ãîë áîëãî. òîõèðñîí õýìæýý á¿õèé áóöàëñàí óñààð øèíãýëýõ íü ÷óõàë þì. Õ¿¿õýä àì. ªäºð ÷ øºíº ÷ àëü áîëîõ óäààí ìºí îëîí äàõèí õºõ¿¿ëýõèéã çºâëºõ õýðýãòýé. Àÿãàà òîíãîéëãîñíîîð øèíãýí õ¿¿õäèéí óðóóëàíä õ¿ðýõ áîëíî. ¾ Õ¿¿õýä õýðýâ õîîëîíäîî äóðã¿é áàéâàë Õýðâýý õ¿¿õäèéí õîîëëîõ äóðøèë áàãà áàéâàë õ¿¿õýäòýéãýý õàìò ñóóæ õîîëëîõîä íü äýìæëýã áîëîõ ¸ñòîéã íü ýõýä íü çºâëº. Õýâèéí æèíòýé òºðñºí õ¿¿õýä ñ¿¿ã ñàâèðóóëàí àñãàæ ñîðæ óóíà. Õ¿¿õäèéã àÿãààð õîîëëîõäîî: Õ¿¿õäèéã ºâºð äýýðýý áîñîî ýñâýë õàãàñ áîñîî áàéäëààð ñóóëãà. í¿äýý íýýíý. Ãóðâàí ñàðààñ äîîø íàñíû õ¿¿õäýä ¿íýýíèé ñ¿¿ã ºãºõººð áýëòãýõäýý 0.

6 Õ¯¯ÕÝÄ ªÂ×ÒÝÉ ÁÀÉÕ ¯ЕÄ ÍÝÌÝÃį¯ËÝÕИÉà ÝÕÝÄ ÇªÂ˪ ÓÓËÃÀÕ ØИÍÃÝÍИÉ ÕÝÌЖÝÝà ªâ÷èëñºí ¿åäýý íÿðàé áîëîí áàãà íàñíû õ¿¿õýä õàëóóðàõ àìüñãàë îëøðîõ. Îëîí äàõèí î÷èæ ¿ç¿¿ëýõ õóóäàñ íü ýì÷èëãýý áîëîí âàêöèí õèéëãýñýí òóõàé òýìäýãëýëèéã áàãòààäàã. ìàãàäã¿é îëîí óäàà çºâëºãºº àâñàí. Õ¿¿õäýý õºõººð õîîëëîäîã ýõ÷¿¿ä îéð îéðõîí õºõ¿¿ëýõ õýðýãòýé. 5. 3. ñóóëãàõ çýðãýýñ áîëæ øèíãýíèé äóòàãäàëä îðäîã. Õ¿¿õäýý ãýðòýý õàðæ áàéãàà ýõ áîëãîíä ýíýõ¿¿ çºâëºãººã ºã. Ýõèéí õóóäñûã Ñ õàâñðàëòàä ¿ç¿¿ëëýý. Õýðýâ õ¿¿õýä íýìýãäýë øèíãýíèéã øèíãýíèé äóòàãäàëä îðîõîîñ ñýðãèéëæ óóæ ÷àäâàë áèå íü ñàéæèð÷ ìºí áèåèéí ýñýðã¿¿öýë íü ñàéí áàéõ áîëíî. Ãýðò íü ýõèéí õóóäàñ ºã÷ ÿâóóë. Èíãýñíýýð ýõ çóðãèéã õÿëáàð õàðæ ÷àäíà. Ýõòýé õîëáîîòîé ìýäýýëëèéã äóãóéë. ¿çëýãиéí ¿еä ýõýä ÿìàð íýãýí þì ºãºõ íü ýõýä àÿòàé ñýòãýãäýë òºð¿¿ëäýã. Ýõèéí õóóäàñ à÷ õîëáîãäîëòîé. Øèíãýíèé òàëààð ºãºõ çºâëºãºº “ÝÕÝÄ ÇªÂ˪” õýñýãò òîäîðõîé áàéãàà áºãººä “ÍßÐÀÉ” õýñãèéí “ÍßÐÀÉà ÝÌ×ËÝÕ ÁÎËÎÍ ÝÕÝÄ ÇªÂ˪ “ ãýñýí õ¿ñíýãòýýñ ìýäýæ áîëíî.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ áàéäàã. Ýíý íü ýõýä çóðàã ÿìàð óòãàòàé áîëîõûã îéëãóóëíà.149 - . Ýõ îéëãîîã¿é ìýò ñàíàãäâàë ººðººð íü àñóóëò òàâèóë. Ýõýä õîîë. ßðüæ áàéõäàà çóðãàà çàà. Ãýðòýý þó õèéõ õýðýãòýéã ººðèéí ¿ãýýð íü òàéëáàðëóóë. 2. Õýðýâ òàíä ýõ á¿ðò ºãºõ õàíãàëòòàé ýõèéí õóóäàñ áàéõã¿é áîë ýõ÷¿¿äýä ¿ç¿¿ëýõ çîðèëãîîð ýìíýëýã äýýðýý õýäýí õóóäàñ áàéëãà. ÷óõàë áîëîõûí øàëòãààíóóäûã äîð äóðäëàà. Ýõèéí õàìòààð ýõèéí õóóäñûã øàëãàõ ¿åä 1. Õóóäñûã ãàðòàà áàðüæ òàéëáàðëà. 4. Ãýðòýý õàðèàä þó õèéõ ¸ñòîéã ýõýä ñàíóóëäàã. Îéð îéðõîí õºõ¿¿ëñíýýð íÿðàéí áèå ñàéæèð÷ øèíãýíèé äóòàãäàëä îðîõîîñ ñýðãèéëýãäýæ ÷àäíà. Ýõèéí õóóäàñò ãîë. Õýðýâ çààâàðòàé óðüä íü òàíèëöñàí. . ãîë çºâëºãººã ¿ã áîëîí çóðãààð ä¿ðñýëæ áàãòààñàí áàéäàã. Äàðàà õèéëãýõ ¸ñòîé âàêöèíûã òýìäýãëý. 29. Æèøýýëáýë: Õ¿¿õäèéí íàñàíä òîõèðñîí õîîëëîõ çºâëºãººã äóãóéë. Á òºëºâëºãººíèé äàãóó øèíãýíèéã ºãíº. Ýõ òýðõ¿¿ õóóäñûã ãýðèéíõýí ìºí õºðø¿¿ääýý ¿ç¿¿ëñíýý𠺺ð îëîí õ¿í ýíý òàëûí ìýäýýëëèéã àâàõ áîëîìæòîé þì. Þó õèéõýý ñàíàõûí òóëä õóóäñàà àøèãëàõûã ýõýä çºâëº. Ýì÷èä ÿàðàëòàé èðæ ¿ç¿¿ëýõ øèíæ òýìäãèéã äóãóéë. 6. Íýìýãäýë øèíãýí. Õýðýâ õ¿¿õýä ñóóëãàâàë ò¿¿íä ºãºõ øààðäëàãàòàé øèíãýíèéã òýìäýãëý. ýñâýë À òºëºâëºãººòýé òàíèëöñàí áîë çºâëºõ øààðäëàãàã¿é. Ýñâýë ýõýý𠺺ðººð íü áàðèóë. Çóðàã á¿ðèéã òàéëáàðëà. ÿëàíãóÿà ñóóëãàëò ºâ÷èíä ìàø ÷óõàë áºãººä ýì÷èëãýýíèé õ¿ñíýãòýä äóðüäñàíû äàãóó À. øèíãýíиé òàëààð áóюó ýì÷èä ¿ç¿¿ëýõ õóãàöààíû òàëààð çºâëºãºº ºã÷ áàéõ ¿åä õýðýãòýé ÷óõàë ìýäýýëëèéã òàíä ñàíóóëæ ºãäºã.

çºâ õîîëëîõ òàëààð “ǪÂ˪” õýñãýýñ øààðäëàãàòàé öààøäûí íýìýëò çºâëºãººã ºãíº. óóøãèíû õàòãàëãàà. - Õýðýâ õ¿¿õäèéí õîîëëîëòòûí àñóóäàëòàé õîëáîîòîéãîîð õîîëíû äýãëýìä ººð÷ëºëò õèéõèéã çºâëºñºí òîõèîëäîëä òóõàéí ýõ ººð÷ëºëò õèéñýí ýñýõèéã 5 õîíîãèéí äàðàà øàëãàõ õýðýãòýé. ÷èõíèé öî÷ìîã õàëäâàðûí ¿åä ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã ýì ¿éë÷èëæ áàéãàà ýñýõèéã õÿíàæ áàéõ øààðäëàãàòàé. ñóóëãàëò ºâ÷èí.1 ÄÀÂÒÀÍ ¯ÇËÝÃÒ ИÐÝÕИÉà ǪÂËªÕ Òîäîðõîé ºâ÷í¿¿äèéí ¿åä õýäýí ºäðèéí òóðø õÿíàëò òàâèõ øààðäëàãàòàé áàéäàã. ªâ÷èí õ¿íäýð÷ áàéãàà ãýñýí øèíæ òýìäýã ìýäýãäâýë ÿàðàëòàé èðæ ¿ç¿¿ëýõ 3. Õîîë òýæýýëòýé õîëáîãäñîí äàâòàí ¿çëýãиéí õóãàöàà ÿëãààòàé áàéäãèéã àíõààð.150 - . õàëóóðàõ. - Õýðýâ õ¿¿õýä ÒÓÐÀÀË ÁÓÞÓ ÁÀÃÀ ÆÈÍÒÝÉ áîë 30 õîíîãèéí äàðàà äàâòàí ¿çëýãò èðíý. Çàðèì òîõèîëäîëä òóõàéí íÿðàéí õýä õýäýí ºâ÷íèéã ¿çýõ øààðäëàãàòàé áîëäîã.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ _________________ Á¯ËÝà 30 ÝÕׯ¯ÄÝÄ ÕÝÇÝÝ ИÐЖ ¯Ç¯¯ËÝÕ ÁÎËÎÍ ÒÝÄÍИÉ ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄИÉÍ ÒÀËÀÀРǪÂ˪êª ªÃªÕ ªâ÷òýé õ¿¿õäýý ãýðòýý õàðæ áàéãàà ýõ÷¿¿ä ýìíýëãèéí áàéãóóëëàãàä õýçýý èðæ ¿ç¿¿ëýõèéã íü çºâëºõ õýðýãòýé. Ýõ äàõèí èðæ ¿ç¿¿ëýõèéí à÷ õîëáîãäîë: 1. Èéì òîõèîëäîëä ýðãýæ èðýõ õàìãèéí íààä çàõûí õóãàöààã õýëæ ºãºõ ìºí ò¿¿í÷ëýí õàëóóðàõ ãýõ ìýòèéí ºâ÷èí õ¿íäðýõ òîõèîëäîëä ÿàðàëòàé òóñëàìæ øààðäëàãàòàéã ýõýä îéëãóóëàõ íü ç¿éòýé. Äàâòàí ¿çëýãò òîäîðõîé õóãàöààíû äàðàà èðýõ (æèøýý íü ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã ýì õýðõýí ¿éë÷èëæ áóéã øàëãàõ) 2. Õ¿¿õäèéã äàðààãиéí äàðõëààжóóëàëòàíä õàìðóóëàõ (Ñàéí õ¿¿õäèéã î÷èæ ¿çýõ ãýñýí õýñýãò áàéãàà) 30. . Òà ò¿¿íä äàðààãèéí óäàà õýçýý èðæ ¿ç¿¿ëýõ áîëîí öààøèä ÿàðàëòàé òóñëàìæ àâàõ øààðäëàãàòàé øèíæ òýìäã¿¿äèéí òàëààð çààæ ºãºõ õýðýãòýé. Æèøýýëáýë. Óжиã ñóóëãàëòûí ¿åä õîîëëîõ äýãëýì ¿éë÷èëæ áóéã ìºí õÿíàõ õýðýãòýé. Õýðýâ øààðäëàãàòàé ãýæ ¿çâýë íýìýëò çºâëºãºº ºã÷ áîëíî. Çàðèì ºâ÷í¿¿ä òóõàéëáàë. í¿äíýýñ íóóõ ãàðàõ ¿еä òóõàéí øиíж òýìäýã áàéãàà òîõèîëäîëä àжиãëàõ õýðýãòýé. ÝÕÝÄ ÇªÂ˪ áîëîí ÍßÐÀÉ ãýñýí õýñýãò õîîðîíäîî ÿëãààòàé ºâ÷í¿¿äèéã àæèãëàõ õóãàöààã ä¿ãíýí ¿ç¿¿ëëýý. Ýíý ¿åä õ¿¿õäèéí æèíã íºõºõ. - Õýðýâ õ¿¿õýä öóñ áàãàäàëòòàé áîë 14 õîíîîä äàâòàí ¿çëýãò èðíý. ¯çëýãèéí äàðàà äàõèí õýçýý èðæ ¿ç¿¿ëýõèéã ýõýä õýëýõ ¸ñòîé.

Õýðýâ òóñãàé ñóðãàëò áàéäàãã¿é áîë çºâ õîîëëîõ òàëààð ýõ÷¿¿äýä ýìíýëãèéí àæèëòíóóä áèå÷ëýí яðиëöàж.151 - .___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ Õýðýâ òóõàéí ýìíýëýã õîîëëîõ òàëààð òîãòìîë õи÷ýýë çààäàã áîë äàâòàí ¿çëýãиéí õóâààðиéã òýð öàãò òîâëî. 1 äîëîî õîíîãîîñ 2 ñàðòàé ºâ÷èëñºí íÿðàé õ¿¿õäýä ÍßÐÀÉ Õ¯¯ÕÝÄ õ¿ñíýãòиéí øиíж¿¿ä òîõèðîõ áà ýõýä ýäãýýð øиíжиéã àжиãëàõûã çààæ ñóðãàõ õýðýãòýé: Õýçýý ÿàðàëòàé ýðãýж ¿ç¿¿ëýõ âý? Äîîðõ øèíæ èëýðñýí òîõèîëäîëä ýìíýëýãò ÿàðàëòàé èðæ ¿ç¿¿ëýõèéã ýõýä çºâëº: Óóõ áóюó õºõºõ人 ìóóäàõ ªâ÷иí õ¿íäðýõ (áие íь ìóóäàõ) Õàëóóðàõ Àìüñãàë îëøðîõ Àìüñãàë ñààäòàé áîëîõ Áààñ öóñòàé áîëîõ Òýìäýãëýë: Ýõýä ÿìàð ÷ òîõèîëäîëä õ¿¿õäýý äóëààí áàéëãàõ ¸ñòîéã çºâëºíº. õ¿¿õäèéí æèí. Ýíý ìýäýýëýë íü ºâ÷òíèé ò¿¿õ ýñâýë òóõàéí ¿çëýãèéí ìàÿãòàä áè÷èãäýõ áîëíî. 30. . õîîëëîëòîíä ººð÷ëºëò õèéñýí ýñýõèéã çàéëøã¿é ìýäýõ øààðäëàãàòàé. Ýäãýýð øèíæ òýìäã¿¿äèéã ÝÕÝÄ ÇªÂ˪ áîëîí ÍЯÐÀÉ Õ¯¯ÕÝÄ õ¿ñíýãòиéí ÕÝÇÝÝ ЯÀÐÀËÒÀÉ ÝÐÃÝЖ ¯Ç¯¯ËÝÕ ãýñýí õýñýãò áи÷ñýí áàéãàà. çºâëºãºº ºãºõ áîëîìжòîé öàãиéã ñîíãî. Äóëààí áàéëãàõ íü ºâ÷òýé õ¿¿õäýä ìàø ÷óõàë þì. Ýíý íь ìàø ÷óõàë õýñýã ãýäãиéã ñàíàãòóí.2 ЯÀÐÀËÒÀÉ ¯Ç¯¯ËÝÕИÉà ǪÂËªÕ Íÿðàé áîëîí õ¿¿õä¿¿äýä ÿìàð òîõèîëäîëä ÿàðàëòàé ýðãýж èðæ ¿ç¿¿ëýõèéã õýëæ ºã. Ýíý òîõèîëäîëä ýìíýëãèéí àæèëòíóóä òóõàéí õ¿¿õäèéí õîîë òýæýýëèéí áýðõøýýë. (ãýõäýý õýò äóëààí áèø) Äààðàõ íü íÿðàéí àìü íàñàíä àþóëòàé. Ýíý íü ýõýä ÿàðàëòàé èðæ ¿ç¿¿ëýõ øààðäëàãàòàé øèíæ òýìäãèéã çààж õýëíý ãýñýí ¿ã.

Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ _________________ 2-5 ñàðòàé ºâ÷òýé õ¿¿õä¿¿äýä “ÝÕÝÄ ÇªÂ˪” õýñýãò çààñàí øèíæ òýìäã¿¿äиéã àжиãëàõûã ýõýä çààж ñóðãà. Æèøýýëáýë: Õýðýâ õ¿¿õäèéí ýõ.4 ÝÕÝÄ ªªÐИÉÍÕ ÍЬ ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄИÉÍ ÒÀËÀÀРǪÂ˪êª ªÃªÕ ªâ÷òýé õ¿¿õäýý ¿ç¿¿ëýõ ¿еä íь ýõýä ººðò íü áàéж áîëçîøã¿é çîâиóðûã ñîíñ. .152 - . Õýçýý ÿàðàëòàé èðæ ¿ç¿¿ëýõ âý? Õ¿¿õäýä äîîðõ øèíæ òýìäýã èëýðñýí òîõèîëäîëä ÿàðàëòàé èðæ ¿ç¿¿ëýõèéã ýõ÷¿¿äýä çºâëº: óóõ áóюó õºõºõ人 ìóóäàõ Яìàð ÷ ºâ÷òýé õ¿¿õäýä: ºâ÷иí õ¿íäðýõ (áие íь ìóóäàõ) õàëóóðàõ Õýðýâ õ¿¿õýä óóøãèíû õàòãàëãààã¿é: àìüñãàë îëøðîõ õàíèàä øóóõèíààòàé áîë: àìüñãàë ñààäòàé áîëîõ Õýðýâ õ¿¿õýä ñóóëãàж áàéãàà áîë: áààñ öóñòàé áîëîõ óóõäàà ìóó áîëîõ Òýìäýãëýë: Õýðýâ õ¿¿õýä àëü õýäèéí õàëóóð÷ ýõýëñýí áîë ýõýä õàëóóðàõ ¿еä ÿàðàëòàé èðæ ¿ç¿¿ë ãýæ õýëýõ õýðýãã¿é. 30. Ýõиéí îéëãîñîí ýñýõиéã àñóóëò òàâьж øàëãà. Ýõиéí îéëãîõ ¿ãýýð òàéëáàðëà. Òиéìýýñ äàðààãиéí äàðõëààжóóëàëòàíä õýçýý иðýõиéã ýõèéí õóóäñàí äýýð òýìäýãëý. Ýäãýýðèéã òàéëáàðëàõ ìºí ýõýä ñàíóóëàõ ¿¿äíýýñ ýõèéí õóóäñûã õýðýãëýäýã. 30. ýìèéã öàãèéí õóâààðèéí äàãóó ºãºõ. Ò¿¿íä ººðò íь ýì÷èëãýý øààðäëàãàòàé áàéæ áîëîõ þì. Ýõèéí çàéëøã¿é ñàíàæ áàéõ ¸ñòîé øèíæ¿¿äèéã äóãóéë. Ýõèéí õóóäñàíä ýäãýýð øиíж òýìäãиéã ¿ãýýð áîëîí çóðãààð òàéëáàðëàñàí áàéäàã. Äýýð äóðüäñàí ýäãýýð øèíæ òýìäýã èëðýõ ýñýõèéã ñàéòàð àæèãëàõ íь ÷óõàë юì.3 ÄÀÐÀÀÃИÉÍ ÄÀÐÕËÀÀЖÓÓËÀËÒÀÍÄ ÕÝÇÝÝ ИÐÝÕИÉà ÝÕÝÄ ÇªÂ˪ Õýäèéãýýð ýðãýæ иðýõ áàéñàí ÷ ýõýä îëîí ç¿éëèéã òîãòîîõ õýðýãòýéãýýñ áîëîîä õ¿¿õäýý äàðààãиéí äàðõëààжóóëàëòàíä õýçýý иðýõиéã ìàðòàæ áîëçîøã¿é ó÷èð ò¿¿íèéã íü ñàíóóë. Õýðâýý õ¿¿õäèéí áààñ öóñòàé ãàð÷ áàéâàë áààñ öóñòàé áîëîõîä ÿàðàëòàé ¿ç¿¿ë ãýæ õýëýõ õýðýãã¿é áà çºâõºí óóõäàà ìóó áîëîõ ¿еä ýðãýж ¿ç¿¿ëýõиéã çºâëº. áóñàä ýì÷иëãýýã çààâðûí äàãóó ãýðòýý õиéõ ìºí 2 ºäðиéí äàðàà äàâòàí ¿ç¿¿ëýõ øààðäëàãàòàé ãýõ ìýò îëîí ç¿éëиéã ñàíàõ õýðýãòýé áîëäîã.

153 - .___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ VII ХЭСЭГ ДАВТАН ¯ЗЛЭГ .

154 - _________________ .Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ .

Зарим х¿¿хдýä ¿¿сгэгчийн эсрэг ýõíèé ñîíãîëòûí эм ¿éë÷ëýýã¿é áàéäàã. Зарим эмнэлгийн байгууллагууд давтан ¿злэгт ирэх хуваарьтай х¿¿хдийн б¿ртгэл картыг хялбар олох аргыг хэрэгж¿¿лсэн байдаг. Эдгээр х¿¿хдийн эхэд давтан ¿злэгт хэзээ ирэхийг хэлсэн байдаг (Жишээ нь 2 ºдрийн дараа буюу 14 хоногийн дараа гэх мэт). Хэрэв халууралттай болон н¿дний халдвартай х¿¿хдийн биеийн байдал сайжрааг¿й бол давтан ¿злэгт хамааруулна. Èéì òîõèîëäîëä хоёрдугаар сонголтын эмийã хэрэглэдэг. Ужиг суулгалттай х¿¿хдийн суулгалт нь б¿рэн зогссон эсэхийг магадлахын тулд давтан ¿злэг хийх хэрэгтэй. Н¿дн¿¿д нь ¯НЭЛ. Мºн тэдэнд тааламжтай байх ººр нэгэн арга зам бол давтан ¿злэгийг ¿нэ тºлбºрг¿й хийх явдал юм. Нярайд давтан ¿злэг хийх удирдамжууд нь НЯРАЙ х¿снэгтэнд байгаа. ЭХЭД ЗªВЛª х¿снэгтийн “Хэзээ эр¿¿л мэндийн ажилтанд эргэж ¿з¿¿лэхийг эхэд зºвлº” н¿дэнд ºвчтн¿¿дийн давтан ¿злэгт ирэх õóãàöààã ¿з¿¿лсэн байдаг. .155 - . ¯злэгийн маягтаас давтан ¿злэгийг хэрхэн мэдэх вэ? ¯НЭЛ. Х¯¯ХДИЙГ ЭМЧИЛ х¿снэгтийн “Давтан ¿злэг.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ Б¯ЛЭГ 31 ДАВТАН ¯ЗЛЭГ Зарим ºвчтэй х¿¿хд¿¿д давтан ¿злэгээр эмнэлгийн ажилтанд дахин ханддаг. анхны ¿злэгийнхээс ººр эмчилгээг зºвлºнº. Удирдамжид ºгºгдсºн эмчилгээн¿¿д жишээ нь ¿¿сгэгчийн эсрэг хоёрдугаар сонголтын эмийн тунг Х¯¯ХДИЙГ ЭМЧИЛ х¿снэгтэд хамруулсан байна. Хоолны ямар нэг бэрхшээлтэй х¿¿хдэд хоолëîëò хангалттай байгаа болон жин нь нэмэгдэж байгаа эсэхийг хянахын тулд давтан ¿злэгт хамааруулах нь зайлшг¿й чухал. Эмчилгээ хий” хэсэгт давтан ¿злэг б¿рийг хийх тусгай удирдамжтай. эмчлэх тухай тайлбарласан байдаг. Давтан ¿злэг зайлшг¿й шаардлагатай учраас энэх¿¿ ¿злэгт ирж байгаа эхч¿¿дийг тааламжтай байлгах ¿¿днээс танай эмнэлгийн байгууллага çàðèì тусгай бэлтгэл хийвэл зохино. АНГИЛ х¿снэгт дэх ангилалтай тохирсон гарчгуудтай байна. Давтан ¿злэг хийснээр эмнэлгийн ажилтан тухайн х¿¿хдэд зºвлºсºн эмчилгээíèé ¿р д¿нã õÿíàíà. Хэрэв боломжтой бол давтан ¿злэгт ирсэн эхч¿¿дийг äараалалд х¿лээлгэхг¿й байх нь з¿йтэй. АНГИЛ х¿снэгтийн “Эмчилгээг тогтоо” баганад байгаа зарим ангиллууд давтан ¿злэгт ирэх шаардлагатайг эхэд хэлэх заавартай. Н¿д б¿рт х¿¿хдийг хэрхэн дахин ¿нэлэх. Давтан ¿злэгт ирж буй х¿¿хдэд тухайн ºвчинд øààðäëàãàòàé áîë анхны ¿злэгээс ººр дараагийн шатны тусламж ¿з¿¿лж.

эмнэлэг хэрхэн илр¿¿лдэг зэргээс хамаарна. гэвч одоо суулгаж байгаа бол т¿¿нийг шинэ ºвчинтэй байна гэж ¿знэ. • Давтан ¿злэгийн н¿дэн дэх удирдамжийн дагуу х¿¿хдийг ¿нэлнэ. Аюултай ерºнхий шинж¿¿дийг шалгаад б¿х гол шинж¿¿д ба х¿¿хдийн марианы байдлыг ¿нэл. хэрэв х¿¿хэд уушгины хатгалгааны улмаас давтан ¿злэгт ирсэн. Удирдамжууд нь ҮНЭЛ. Хэрэв х¿¿хэд шинэ ºвчинг¿й бол х¿¿хдийн анхны ангиллыг харуулсан давтан ¿злэгийн н¿дийг ашиглана. Жишээ нь. Жишээ нь. Óóøãèны хатгалгааг нь давтан ¿злэгийн н¿дний дагуу дàхин ¿нэлж эмчил.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ _________________ ЭХЭД ЗªВЛª х¿снэгтийн ДАВТАН ¯ЗЛЭГ н¿д ДАВТАН ¯ЗЛЭГ Х¿¿хдийн ºвчнººр жагсаасан хугацаанд давтан ¿злэгт заавал ирэхийг эхэд зºвлº. Энэ х¿¿хдэд б¿рэн ¿нэлгээ шаардлагатай. давтан ¿злэг ¿¿ гэдгиийг та мэдэх хэрэгтэй. хэрэв сайжрахг¿й бол ¿злэгт эргэж ирэх 2 хоног 5 хоног Цус багадалт 14 хоног Тураал (насанд тохирох жин бага) Рахит 30 хоног 31. Давтан хугацаа Хэрэв х¿¿хэд: Уушгины хатгалгаа Цусан суулгалт Халууралт (хэрэв халуун намжихг¿й бол) Н¿д.1 Давтан ¿злэгийг хэрхэн хийх вэ? Х¿¿хдийн зовиурыг эхээс асуу.АНГИЛ х¿снэгтийн дагуу ¿ндсэн шинж¿¿дийг ¿нэлэхийг танд зааж ºгнº. . амны х¿ндрэлтэй улаанбурхан Ужиг суулгалт Чихний цочмог халдвар Чихний архаг халдвар Хооллолтын бэрхшээл ªºр ямар нэг ºвчин.156 - . Таны илр¿¿лэлт нь танай эмнэлгийн ºвчтн¿¿дээ хэрхэн б¿ртгэдэг ба эмнэлэгт яагаад хандах болсныг. Хэрэв танай эмнэлэг ºвчтºн б¿рт х¿снэгт бºглºдºг бол та энэ ºвчний улмаас хэдэн ºдрийн ºмнº ирсэн х¿¿хдийн х¿снэгтийг харж болно. Та х¿¿хдийг энэ ºвчний улмаас давтан ¿злэгт ирснийг нь мэдсэний дараа эхээс ººр шинэ зовиурууд нэмэгдсэн эсэхийг асуу. Дараа нь н¿дэнд байгаа удирдамжийг мºрд. Мºн нэмэлт шинж¿¿дийг ¿нэлэхийг заадаг. Тухайн ºвчний хувьд энэ нь анхны ¿злэг ¿¿. х¿¿хдэд шинээр бэрхшээл гарсан бол х¿¿хдийг давòан ¿злэгт авчраарай гэж эхэд хэлсíийг тэр танд болон ººр эмнэлгийн ажилтанд хэлэхэд нь: хэрэв танай эмнэлэг давтан ¿злэгт хэзээ дахин ирэхийг тэмдэглэсэн санамжийн хуудас ºгдºг бол т¿¿нийгээ ¿з¿¿лэхийг х¿с. Энэ х¿¿хдийн суулгалтыг (шинэ ºвчнийг) анхны ¿злэг шиг ангилж эмчèл.

Х¿ний Дархлал Хомсдолын Вирус (ХДХВ)-ийг тээж буй х¿¿хд¿¿дийг ХДХВ-г¿й х¿¿хд¿¿дээс эмнэлз¿йн хувьд ялгахад бэрхшээлтэй байдаг. Ийм х¿¿хдэд ººр эмчилгээг зºвлºх хэрэгтэй. Х¿¿хдэд ¿р д¿нг¿й давтан эмчилгээн¿¿д хийхээс аль болох зайлсхий. Жич: Хэрэв х¿¿хэд ямар нэг хэлбэрийн суулгалт ºвчтэй байвал шингэн алдалтыг анхны ¿злэг шиг ¿íýëæ. Ийм х¿¿хд¿¿дийн биеийн байдал нь сайжрахг¿й бол эмнэлэгт хэвт¿¿лэх нь з¿йтэй. Анхаар: Давтан ¿злэгт ирсэн х¿¿хд¿¿д хэд хэдэн ºвчтэй эсвэл бие нь дордсон байвал тэдгээр Х¯¯ХДИЙГ ЭМНЭЛЭГТ ХЭВТ¯¯Л.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ Тэмдэглэл: Гол шинж¿¿дийг ангилахын тулд ангиллын х¿снэгтийг б¿¿ хэрэглэ. ДОХ-оор ºвчлººг¿й. Хэрэв х¿¿хдийн биеийн байдал х¿снэгтэнд зºвлºсºн эмчилгээнд сайжрахг¿й бол тухайн х¿¿хэд ººр ºвчнººр ºвчилсºн байдаг. Жишээ нь: Зарим ДОХ-той х¿¿хд¿¿дэд ужиг суулгалт буюу óóøãèны хатгалгааны сэдрэлт нь давтагддаг. • Тохирсон эмчилгээг сонгохын тулд х¿¿хдийн ºâ÷íèé шинж¿¿дийн тухай мэдээллийг ашиглана. Хэрэв х¿¿хдэд ¿¿сгэгчийн эсрэг хоёрдугаар сонголтын эм ¿р д¿нг¿й эсвэл та х¿¿хдийн биеийн байдалд санаа зовж байгаа бол мºн та энэ х¿¿хдэд юу зºвлºхºº мэдэхг¿й байгаа бол тэднийг эмнэлэгт хэвт¿¿лнэ. ангилж эмчил. архаг ºвчтэй х¿¿хд¿¿д дахин дахин ирдэг. • Эмчилгээг зºвлº. ¯НЭЛ.157 - . Санамж: Хэрэв х¿¿хдэд шинэ ºвчин байгаа бол та х¿¿хдийг анхны ¿злэгт заасны дагуу ¿нэл . ДОХ-той х¿¿хд¿¿дэд óóøãèны хатгалгааны эмчилгээ ¿р д¿н муутай байдаг ба халдварт ºртºмтгий байдаг. АНГИЛ х¿снэгт дэх “Ангил” ба “Эмчилгээ тогтоо” багануудыг орхи. Таны ºгч чадах эмчилгээнд эдгэýг¿й. Тэд óóøãèны хатгалгаагаар ºвчилбºл æèøèã эмчилгээг хийхэд ¿р д¿нтэй байдаг.

ªºрººр хэлбэл ¯НЭЛ. АНГИЛ õ¿ñíýãòèéã õàð Õàíèàëãà áóþó àìüñãàë ñààäòàé õ¿¿õäèéã ¿íýë. унтаарсан буюу ухаанг¿й) х¿¿хдийн биеийн байдал дордсон гээд энэ х¿¿хдийг яаралтай эмнэлэгт хэвт¿¿лэх хэрэгтэй. уусан б¿хнээ бººлжих. ~ Õýðýâ àìüñãàëûí òîî. Энэ нь х¿¿хдэд аюултай ерºнхий шинж¿¿дийг шалгах.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ _________________ 31. мºн . хооллолт урьдахтай адил. ¾ Хэрэв амьсгалын тоо. х¿¿хэд янзандаа бол уушгины хатгалгаанд ºгдºг ¿¿сгэгчийн эсрэг хоёрдугаар сонголтын эм ºг. õ¿¿õýä ÿíçàíäàà áàéâàë ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã 2-ð ñîíãîëòûí ýìýýð ñîëüæ. (Х¿¿хдийн євчний шинж¿¿д хоёр хоногийн ºмнºхтэй яг адилхан байх албаг¿й. АНГИЛ х¿снэгтийг харахыг заана. ¯¿ний зэрэгцээ ¯НЭЛ. Мºн энд нэмж шалгах зарим з¿йлийг жагсаажээ: Асуу: - Х¿¿хдийн амьсгал цººрсºн ¿¿? Халуун нь буурсан уу? Х¿¿хэд хоолондоо сайжирсан уу? Х¿¿хдийг ¿нэлэхдээ эмчилгээг зºв сонгохын тулд тухайн х¿¿хдийн ºвчний шинж¿¿дийн тухай мэдээллийг ашигла. халууралт. гэхдээ х¿¿хдийн биеийн байдал дордоог¿й. õîîëîíä ñàéí. ¾ Хэрэв х¿¿хдэд цээж хонхолзох буюу аюултай ерºнхий шинж байвал (уух буюу хºхºх чадварг¿й. Уушгины хатгалгаанд ºгдºг ¿¿сгэгчийн эсрэг нэгд¿гээр сонголтын эм хэрэглэсэн ч биеийн байдал нь дордсоор байгаа бол эмнэлэгт хэвт¿¿лэхийн ºмнº ¿¿сгэгчийн эсрэг хоёрдугаар сонголтын эмийн анхны тунг ºгºх буюу булчинд хлорамфеникол тарина.158 - . Àñóó: Õ¿¿õäèéí àìüñãàë öººðñºí ¿¿? Õàëóóí íü áóóðñàí óó? Õ¿¿õýä õîîëîíäîî ñàéæèðñàí óó? Ýì÷èëãýý: ~ Õýðýâ öýýæ õîíõîëçîõ áóþó àþóëòàé åðºíõèé øèíæ áàéâàë ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã 2-ð ñîíãîëòûí ýì ºãºõ áóþó õëîðàìôåíèêîë áóë÷èíä òàðèàä ýìíýëýãò ßÀÐÀËÒÀÉ õýâò¿¿ë. АНГИЛ х¿снэгтэд ¿з¿¿лсний дагуу аюултай ерºнхий шинж¿¿д болон ханиалгын гол шинж¿¿дийг ¿нэлэхийг танд зºвлºж байна. ханиалга болон амьсгал саадтай х¿¿хдийг дахин ¿нэлэх тухай заадаг. татах. õàëóóðàëò. ¯НЭЛ.2 ÓÓØÃÈНЫ ХАТГАЛГААТАЙ Х¯¯ХДИЙГ ДАВТАН ¯ЗЭХ Уушгины хатгалгаанд ¿¿сгэгчийн эсрэг эм хэрэглэж буй х¿¿хэд 2 хоногийн дараа давтан ¿злэгт ирэхэд доорх удирдамжийг мºрд: ~ УУШГИНЫ ХАТГАЛГАА 2 õîíîãèéí äàðàà: Õ¿¿õäýä àþóëòàé åðºíõèé øèíæ¿¿äèéã øàëãà. 2 õîíîãèéí äàðàà ýðãýæ ¿ç¿¿ëýõèéã ýõýä çºâëº (Õýðýâ õ¿¿õýä ñ¿¿ëèéí 3 ñàðä óëààíáóðõàíòñàí áîë ýìíýëýãò õýâò¿¿ë). Энэх¿¿ н¿д нь х¿¿хдийг хэрхэн ¿нэлэхийг ¿з¿¿лнэ. ~ Õýðýâ àìüñãàë öººðñºí. õîîëëîëò óðüäàõòàé àäèë. õàëóóí áóóðñàí. õ¿¿õýä ñàéæèðñàí áîë ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã 5 õîíîãèéí ýì÷èëãýýã ¿ðãýëæë¿¿ë.

Эхэд тухайн эмийг хэзээ яаж уулгахыг заа. уусан бол. ¯¿сгэгчийн эсрэг эмийн эхний тунг эмнэлэгт ºг. халуурсан. 5 хоног эмчил. Х¿¿хэд ханиалгаж болно. хэрэв танай эмнэлэгт олдоцтой бол ¿¿сгэгчийн эсрэг хоёрдугаар сонголтын эмээр сольж. гэвч биеийн байдал сайжирч байгаа х¿¿хдэд амьсгаадах шинж удаан ¿ргэлжилдэгг¿й. хоолондоо муу хэвээр байна. маш бага тунгаар уусан зэрэг бэрхшээл¿¿д байдаг.159 - . Эмнэлэгт нэг тун ºгч улмаар эхийг гэртээ эм яаж уулгахыг мэдсэн эсэхийг шалгана. уусан бол. Хэрэв уушгины хатгалгаатай х¿¿хэд с¿¿лийн 3 сар дотор улаанбурхантсан бол эмнэлэгт хэвт¿¿л. Хэрэв тийм бол энэ х¿¿хдийг ¿¿сгэгчийн эсрэг тухайн эмээр дахин эмчилнэ. ¯¿сгэгчийн эсрэг 5 хоногийн эмчилгээг ¿ргэлжл¿¿лэн дуусгахыг эхэд хэл.) ¯¿сгэгчийн эсрэг хоёрдугаар сонголтын эм ºгºхийн ºмнº х¿¿хдэд с¿¿лийн хоёр ºдºр ¿¿сгэгчийн эсрэг эм ºгсºн эсэхийг эхээс нь асуу. б) Хэрэв х¿¿хэд ¿¿сгэгчийн эсрэг эм уусан тохиолдолд уушгины хатгалгаатай х¿¿хдэд уг эмийг нь. в) ¯¿сгэгчийн эсрэг эм уусан х¿¿хдэд уг эмийг ¿¿сгэгчийн эсрэг ººр тохирох эмээр солих боломжг¿й бол тэр х¿¿хдийг эмнэлэгт хэвт¿¿л. 2 ºдрийн дараа х¿¿хдээ дахин авчрахыг эхээс х¿с. a) Тухайн х¿¿хэд ¿¿сгэгчийн эсрэг эмээ уугааг¿й. -- Хэрэв х¿¿хэд амоксициллин котримоксазолоор соль. Х¿¿хэд эм уухаас татгалзвал т¿¿нд эм яаж уулгах вэ гэх мэт олон асуудлыг шийдэхэд эхэд тусална. халуун буурсан. Х¿¿хэд одоо х¿¿ртэл амьсгаадсан. эсвэл хуваарийн дагуу биш.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ сайжрааг¿й байна. хоолонд сайн бол х¿¿хэд сайжирсан байна гэнэ. (ºндºр халуун буурсан буюу халуун нь хэвийн болсон). . ¾ Хэрэв х¿¿хдийн амьсгал цººрсºн. Эмчилгээг ¿ргэлжл¿¿лж дуусгах нь яагаад чухал болохыг т¿¿нтэй ярилц. Жишээ нь: -- Хэрэв х¿¿хэд котримоксазол амоксициллинээр соль.

х¿¿хдийг дахин б¿рэн ¿нэл. х¿¿хдийг насанд тохирсон ердийн хоолоор нь хооллохыг эхэд зºвлº. Х¿¿хдийн хооллолт хэвийн биш. ¾ Хэрэв суулгалт зогсоог¿й бол (х¿¿хэд одоо болтол ºдºрт 3 буюу т¿¿нээс олон суулгаж буй). АНГИЛ х¿снэгтэд ¿з¿¿лсний дагуу х¿¿хдийг б¿рэн ¿нэл.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ 31.160 - . õ¿¿õäèéã á¿ðýí ¿íýë. Шингэн алдалт гэх мэт яаралтай ýì÷èëãýý шаардах ямар нэгэн х¿ндрэлийг илр¿¿л.3 _________________ УЖИГ СУУЛГАЛТТАЙ Х¯¯ХДИЙГ ДАВТАН ¯ЗЭХ УЖИГ СУУЛГАЛТ-тай х¿¿хэд 5 ºдрийн дараа давтан ¿злэгт ирэхэд доорх удирдамжийг мºрд: ~ УЖИГ СУУЛГАЛТ 5 õîíîãèéí äàðàà: Àñóó: Ñóóëãàëò çîãññîí óó? Õ¿¿õýä õîíîãò õýäýí óäàà ñóóëãàæ áàéíà âý? Ýì÷èëãýý: ~ Õýðýâ ñóóëãàëò çîãñîîã¿é áîë (õ¿¿õýä îäîî áîëòîë õîíîãò 3 áóþó îëîí ñóóëãàæ áóé). ямар нэг бэрхшээлтэй бол эхэд хооллолтын талаарх зºвлºмжийг ЗªВЛª х¿снэгтийн дагуу ºг. Мºн х¿¿хдэд мултивитаминыã 14 хоногийн турш ºдºр б¿р ¿ргэлжл¿¿лэн ºгºхийг эхэд сануул. ¯НЭЛ. Øààðäëàãàòàé ýì÷èëãýýã õèé. Äàðàà íü ýìíýëýãò õýâò¿¿ë. õ¿¿õäèéí íàñàíä òîõèðñîí åðäèéí õîîëîîð õîîëëîõûã ýõýä çºâëº. ~ Õýðýâ ñóóëãàëò çîãññîí áîë (õ¿¿õýä õîíîãò 3-ààñ öººí ñóóëãàæ áóé). . ¾ Хэрэв суулгалт зогссон бол (х¿¿хэд ºдºрт 3-аас цººн суулгаж буй). Дараа нь х¿¿хдийг эмнэлэгт хэвт¿¿л. Х¿¿хдийн суулгалт зогссон эсэхийг болон ºдºрт хэдэн удаа суулгаж байгааг нь асуу. Õ¿¿õýääýý ìóëòèâèòàìèí ¿ðãýëæë¿¿ëýí ºãºõèéã ýõýä õýë.

Тохирсон эмчилгээг сонго: ¾ Давтан ¿злэгээр х¿¿хэд шингэн алдсан бол х¿¿хдийн шингэн алдалтыг ангилахын тулд ангиллын х¿снэгтийг ашигла. халууралт. õýâëèéí ºâäºëò áóþó õîîëëîëò óðüäàõòàé àäèë áóþó äîðäñîí áîë ýìíýëýãò õýâò¿¿ë. шингэн алдалтыг эмчил. õàëóóðàëò. Энэх¿¿ эмчилгээг ¿ргэлжл¿¿лж дуусгах нь яагаад чухал болохыг т¿¿нтэй ярилц. Àñóó: -Õ¿¿õäèéí áààñ öººðñºí ¿¿? -Áààñàíä íü öóñ áàãàññàí óó? -Õàëóóðàõ íü áàãàññàí óó? -Õýâëèéãýýð ºâäºõ íü áàãàññàí óó? -Õ¿¿õýä õîîëîíäîî ñàéæèðñàí óó? Ýì÷èëãýý: ~ Õýðýâ õ¿¿õýä øèíãýí àëäñàí áîë øèíãýí ñýëáý. ¾ Хэрэв х¿¿хдийн баас цººрсºн. áààñàíä öóñ áàãàññàí. хэвлийн ºвдºлт намжсан.4 ЦУСАН СУУЛГАЛТТАЙ Х¯¯ХДИЙГ ДАВТАН ¯ЗЭХ Х¿¿хэд ЦУСАН СУУЛГАЛТ-тай гэж ангилагдсан бол 2 ºдрийн дараа давтан ¿злэгт ирэхэд доорх удирдамжийг мºрд: ~ ЦУСАН СУУЛГАЛТ 2 õîíîãèéí äàðàà: Õ¿¿õäèéí ñóóëãàëòûã ¿íýë. Шингэн сэлбэх тохирсон тºлºвлºгººг сонгож. АНГИЛ х¿снэгтийн “Х¿¿хэд суулгаж байна уу” н¿дний дагуу дахин ¿нэл. áààñàí äàõü öóñíû õýìæýý. Суулгалттай х¿¿хдийг ¯НЭЛ. хоолондоо сайжирсан бол ¿¿сгэгчийн эсрэг эмчилгээнд х¿¿хэд сайжирч байна гэж ¿знэ. баасанд цус багассан. ¯¿сгэгчийн эсрэг 5 хоногийн эмчилгээг дуустал нь ¿ргэлжл¿¿лэн ºгºхийг эхэд зºвлº. õýâëèéí ºâäºëò íàìæñàí áà õîîëîíäîî ñàéæèðñàí áîë ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã ýì÷èëãýýã äóóñòàë ¿ðãýëæë¿¿ëýí ºã. сайжирсан уу гэдгийг шийдэхийн тулд х¿¿хдэд байгаа шинж¿¿дийн тухай мэдээллийг ашигла. АНГИЛ õ¿ñíýãòèéã õàð. халуун буурсан. Х¿¿хдийн сайжирсан эсэхийг илр¿¿лэхийн тулд нэмэлт асуултууд эхээс асуу. > ¯НЭЛ. Хэдхэн шинж¿¿д багассан бол х¿¿хдийг сайжирсан эсэхийг шийдэхэд таны шийдвэр нºлººлнº. Хэрэв ¿¿сгэгчийн эсрэг эм ¿йлчилж байгаа бол ºвчний б¿х шинж¿¿д багасна. ~ Õýðýâ õ¿¿õäèéí ñóóëãàëòûí òîî. õàëóóí áóóðñàí. баасан дах цусны хэмжээ. Х¿¿хэд янзандаа юу. ~ Õýðýâ ñóóëãàëòûí òîî öººðñºí. ¾ Хэрэв х¿¿хдийн баасны тоо.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ 31. хэвлийн ºвдºлт буюу хооллолт урьдахтай адил буюу дордсон бол эмнэлэгт хэвт¿¿л. .161 - . дордсон уу.

бººр шээсний замын халдвар болон буглаа зэрэг бусад ºвчн¿¿дийг хэвт¿¿лж эмчил. ¾ Хэрэв шалтгаан тодорхойг¿й халуураад байвал 2 хоногийн дараа дахин ¿з¿¿лэхийг эхэд зºвлº . ~ Õýðýâ õàëóóðàëò 5 õîíîã ¿ðãýëæèëñýí áîë îíîø òîäðóóëàõààð ýìíýëýãò õýâò¿¿ë. уух чадварг¿й зэрэг ¿¿сгэгчийн эсрэг эм ууж чадахг¿й бол хлорамфеникол булчинд тарь. бººр шээсний замын халдвар. Жишээлбэл. ¾ Хэрэв халууралт 5 хоног ¿ргэлжилсэн бол онош тодруулахаар эмнэлэгт хэвт¿¿л. унтаарсан буюу ухаанг¿й.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ 31. АНГИЛ х¿снэгтийн дагуу х¿¿хдийг дахин б¿рэн ¿нэл. Х¿¿хдийг 2 хоногийн дараа давтан ¿злэгт ирэхэд нь доорх удирдамжийг мºрд: ~ ХАЛУУРАЛТ Õàëóóðàëò 2 õîíîã ¿ðãýëæèëæ áàéâàë: Õ¿¿õäèéã äàõèí á¿ðýí ¿íýë > ¯ÍÝË. Хэрэв х¿¿хэд ууснаа бººлждºг. Хэрэв х¿¿хэд ¿¿сгэгчийн эсрэг эм хэдийн авсан боловч євчин х¿ндэрсээр маш х¿нд халууралт ºвчин буюу х¿¿хдийн ууж байгаа эмэнд тэсвэртэй нянгийн халдвараар ºвчилсºн байж болзошг¿й. эсвэл буглаа зэрэг ººр ямар нэг ºвчин х¿¿хдэд байгаа эсэхийг нягтла. ~ Õýðýâ õ¿¿õäèéí õàëóóðàëòûí øàëòãààí òîäîðõîé áàéâàë ¿íäñýí ºâ÷íèéã ýì÷èë. ~ Õýðýâ øàëòãààí òîäîðõîéã¿é õàëóóðààä áàéâàë 2 õîíîãèéí äàðàà äàõèí ¿ç¿¿ëýõèéã ýõýä çºâëº. мºн цусны чихэр багасахаас сэргийлж эмчлэх ба эмнэлэгт яаралтай хэвт¿¿л. Халууралт ¿¿сгэдэг с¿рьеэ. Ýì÷èëãýý: ~ Õýðýâ õ¿¿õäýä àþóëòàé åðºíõèé øèíæ áóþó õ¿ç¿¿íèé õºøèëò áàéâàë МАШ Х¯НД ХÀËÓÓÐÀËÒ ªÂ×ÈÍ àíãèëëààð ýì÷èë. ¾ Хэрэв х¿¿хдэд аюултай ерºнхий шинж буюу х¿з¿¿ний хºшилт байвал МАШ Х¯НД ХАЛУУРАЛТ ªВЧИН хэмээн ангилж. Х¿¿хэд 2 хоног халуурч байвал анхны ¿злэгт илрээг¿й халууралтын ямар нэг шалтгаантай байдаг.162 - . Тэгвэл ¿¿сгэгчийн эсрэг хоёрдугаар сонголтын эмийг ºгºх буюу хлорамфеникол булчинд тарь. Дараа нь давтан ¿злэгийн х¿снэгтээс тохирсон эмчилгээã сонго. ¯НЭЛ. ¾ Хэрэв х¿¿хдийн халууралтын шалтгаан тодорхой байвал ¿ндсэн ºвчнийг эмчил. ясны идээт ¿рэвсэл.5 _________________ ХАЛУУРАЛТТАЙ Х¯¯ХДИЙГ ДАВТАН ¯ЗЭХ Х¿¿хэд урьд нь ХАЛУУРАЛТ-тай гэж ангилагдаад халууралт нь 2 хоногийн турш ¿ргэлжилж байгаа бол давтан ¿злэгт ирэх шаардлагатай. чихний халдварт эмчилгээ хий. Õàëóóðàëòûí áóñàä øàëòãààíóóäûã ¿íýë. Халууралтын шалтгааныг хай. ÀÍÃÈË õ¿ñíýãòèéã õàð. ¿¿сгэгчийн эсрэг тохирох эмийн эхний тунг болон парацетамол ºг.

~ Õýðýâ íóóõòàõã¿é áîëîâ÷ óëàéëò õýâýýð áîë ýì÷èëãýýã ¿ðãýëæë¿¿ë. Т¿¿нд тулгарч буй бэрхшээл¿¿дийг хэрхэн даван туулах талаар ярилц. Н¿дний Халдварын Эмчилгээ: ¾ Хэрэв х¿¿хдийн н¿днээс одоо болтол нуух гарч байгаа бол н¿дний халдварыг хэрхэн эмчилж байгааг тайлбарлан ¿з¿¿лэхийг эхээс хèé. Эцэст нь т¿¿нд эмчилгээний чухлыг тайлбарла.163 - . Т¿¿ний мэдэхг¿й байгаа з¿йлийг нь сайтар зааж сурга. ~ Àìíû øàðõëàà ÿíçàíäàà áóþó ñàéæèðñàí áàéâàë ãåíöèàíâèîëåòûí 5 õîíîãèéí ýì÷èëãýýã ¿ðãýëæë¿¿ë. Х¿¿хдэд илэрсэн шинж¿¿д дээр ¿ндэслэн эмчилгээг сонго. ~ Õýðýâ íóóõòàõã¿é. Хэрэв н¿дний халдвар õ¿íäýðâýë дахин ирэхийг эхээс х¿с. Хэрэв эх нь хэрэглэж буй н¿дний тосоо авчирсан бол т¿¿нийг яаж хэрэглэж байгааг харж болно. -- Хэрэв эх нь н¿дний халдварын эмчилгээг 2 хоногийн турш зºв хийгээд байхад х¿¿хдийн н¿днээс одоо болтол нуух гарч байгаа бол эмнэлэгт хэвт¿¿л. н¿дийг шалга. Õýðýâ ýì÷èëãýý çºâ áàéñàí áîë ýìíýëýãò õýâò¿¿ë. Х¿¿хдийг ¿нэлэхийн тулд ам.6 Н¯Д БУЮУ АМНЫ Х¯НДРЭЛТЭЙ УЛААНБУРХНААР ªВЧИЛСªН Х¯¯ХДИЙГ ДАВТАН ¯ЗЭХ Х¿¿хэд урьд нь Н¯Д БУЮУ АМНЫ Х¯НДРЭЛТЭЙ УЛААНБУРХАН-тай гэж ангилагдсан бол 2 хоногийн дараа давтан їзлэгт ирэхэд доорх удирдамжийг мºрд: ~ Í¯Ä áóþó ÀÌÍÛ Õ¯ÍÄÐÝËÒÝÉ ÓËÀÀÍÁÓÐÕÀÍ 2 õîíîãèéí äàðàà: Í¿ä óëàéëò áà í¿äíýýñ íóóõ ãàðàõûã àæèãëà. Эх нь эмчилгээг буруу хийснээс асуудал гарч болно. Àìíû øàðõëààã àæèãëà. -- Хэрэв эх нь н¿дний эмчилгээг буруу хийсэн бол эмчилгээг хийхэд ямар бэрхшээл байгааг асуу. Хэдий тийм боловч эхийг н¿дний эмчилгээг зºв хийж чадахг¿й байх гэж та . Õàðèí áóðóó áîë çºâ ýì÷èëãýýã ýõýä çààæ ñóðãà. эсвэл н¿дний тосыг хэрэглэхээс ºмнº н¿дийг цэвэрлээг¿й эсвэл х¿¿хэд нь эсэрг¿éцсэний улмаас н¿дний тосыг н¿дэнд хийж чадааг¿й гэх мэт болно. Жишээлбэл: Тэрээр н¿дний тосыг 3 удаа хэрэглээг¿й. óëàéõã¿é áîë ýì÷èëãýýã çîãñîî. Àìûã ¿íýðò. Àìíû øàðõëààíû ýì÷èëãýý: ~ Àìíû øàðõëàà õ¿íäýðñýí áóþó àìíààñ ìàø ìóóõàé ¿íýð ãàð÷ áàéâàë ýìíýëýãò õýâò¿¿ë.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ 31. Í¿äíèé õàëäâàðûí ýì÷èëãýý: ~ Õýðýâ õ¿¿õäèéí í¿äíýýñ îäîî áîëòîë íóóõ ãàð÷ áàéãàà áîë í¿äíèé õàëäâàðûã ýõ ÿàæ ýì÷èëæ áàéñíûã òàéëáàðëàõûã ýõýýñ õ¿ñ.

¾ Хэрэв нуухтахг¿й боловч улайлт хэвээр бол эмчилгээг ¿ргэлжл¿¿л. хэзээ тусламж авахыг дахин хар. зºв Амны Шархлааны Эмчилгээ: ¾ Амны шархлаа х¿ндрэх буюу амнаас муухай ¿нэр гарч байвал эмнэлэгт хэвт¿¿л. Улайлтыг арилтал эмчилгээг зºв ¿ргэлжл¿¿лэн хийхийг эхэд зºвлº. улайхг¿й бол эмчилгээг зогсоо. эсвэл эмнэлэгт хэвтэхийг зºвлºж болно. Х¿¿хэд амны ºвчнººсºº болоод хоол унднаас гарч улмаар ºвчин х¿ндэрч ч болно. Улаанбурхантай х¿¿хэд сарын турш бусад ºвчинд ºртºмтгий учир эхч¿¿д х¿¿хдээ яаралтай эмнэлэгт авчрах шинжийг мэдэж байх нь чухал юм. ¾ Амны шархлаа янзандаа буюу сайжирсан байвал хагас шингэр¿¿лсэн генцианвиолетын 5 хоногийн эмчилгээг ¿ргэлжл¿¿лэхийг эхээс х¿с. Цочмог ºвчний ¿еийн жин бууралт ба тураалаас сэргийлэх зорилгоор эх нь х¿¿хдийг тохиромжтой хоолоор ¿ргэлжл¿¿лэн хооллох хэрэгтэй. Эмчилгээ ¿р д¿нтэй байна гэдгийг эхэд хэл. . Амнаас маш муухай ¿нэр ¿нэртвэл х¿нд хэлбэрийн халдвар байна гэж ойлгоно. Улаанбурхантай байх ¿едээ болон эдгэрсний дараа нь ч х¿¿хдийн дархлаа сулардаг учраас улаанбурхантай х¿¿хэд х¿ндрэх буюу ººр шинэ ºвчинд ºртºмтгий байдаг. Эмчилгээг амжилттай хийсэн эхийг магт.164 - .Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ _________________ бодож байвал ºдºр б¿р эр¿¿л мэндийн тºвд ирж эмчл¿¿лэхийг. ¾ Хэрэв нуухтахг¿й. Улаанбурхны амны ¿рэвсэл тууралт буюу хомхойгоор х¿ндэрдэг. Улаанбурхантай х¿¿хэд тураалд орох нь амархан учир хооллолтонд нь ил¿¿ анхаарах нь чухал гэдгийг эхэд хэл. ЭХЭД ЗªВЛª х¿снэгтээс х¿¿хдээ хэрхэн хооллох. Х¿¿хэд нь эдгэрснийг т¿¿нд хэл.

5°C буюу т¿¿нээс их). Энэ удирдамж нь чихний цочмог ба архаг халдвартай х¿¿хдэд ашиглагдана. Чихийг чихээсээр хуурайшуулахад ямар бэрхшээл байгааг асууж. õîîëîéí ýì÷èä ¿ç¿¿ë. х¿¿хдийг х¿нд хэлбэрийн халдвартай байна гэж ¿здэг. ¾ Нºгºº чихтэй нь харьцуулан тэмтрэхэд чихний ард хºнд¿¿р. Х¿¿хдийн чихний ард хºнд¿¿р.50 С áóþó èõ) áîë ýìíýëýãò ßÀÐÀËÒÀÉ õýâò¿¿ë. ¿¿нийг хэрхэн даван туулах талаар т¿¿нтэй ярилц. Áîëîìæòîé áîë ÷èõ. Хир олон удаа чихийг чихээсээр хуурайшуулдгийг эхээс асуу. Õ¿¿õäèéí õàëóóíûã õýìæ. Õýðýâ 5 õîíîãèéí ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã ýìèéí ýì÷èëãýý äóóñààã¿é áîë ¿ðãýëæë¿¿ëýí õýðýãëýõèéã ýõýä çºâëº. Тэгээд чихэнд чихээс хэрхэн хийдгийг тайлбарлан ¿з¿¿лэхийг т¿¿нээс х¿с. Хэрэв ºндºр халуунтай бол (суганы халуун 38. ×èõèéã ÷èõýýñýýð õóðàéøóóëàõûã ¿ðãýëæë¿¿ë. Ýì÷èëãýý: ~ Õýðýâ õ¿¿õäèéí ÷èõíèé àðä õºíä¿¿ð.7 ЧИХНИЙ ХАЛДВАРТАЙ Х¯¯ХДИЙГ ДАВТАН ¯ЗЭХ Х¿¿хэд урьд нь ЧИХНИЙ ХАЛДВАР-тай гэж ангилагдсан бол 5 хоногийн дараа давтан ¿злэгт ирэхэд доорх удирдамжийг мºрд.Ò¿¿íèéã çºâ ¿ðãýëæë¿¿ëýí õèéõèéã äýìæ. ÀÍÃÈË õ¿ñíýãòèéã õàð. ~ ЧИХНИЙ ХАЛДВАР 5 õîíîãèéí äàðàà: ×èõíèé ºâ÷èíã äàõèí á¿ðýí ¿íýë > ¯ÍÝË. халууныг хэмж (эсвэл халуунтай эсэхийг тэмтэрч ¿з). Чихний ºвчтэй х¿¿хдийг дахин ¿нэлж. ¾ Чихний архаг халдвар: Эх нь х¿¿хдийнхээ чихэнд чихээс зºв хийж буй эсэхийг шалга.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ 31. Дараа нь х¿¿хдэд илэрсэн шинж¿¿д дээр ¿ндэслэн тохирсон эмчилгээг зºвлº. ¾ Чихний цочмог халдвар: Хэрэв 5 хоног ¿¿сгэгчийн эсрэг эм уусны дараа чихний ºвдºлт буюу булаг хэвээр байвал ¿¿сгэгчийн эсрэг эмээ дахин 5 хоног ºг. ~ ×èõíèé öî÷ìîã õàëäâàð: Õýðýâ ÷èõíèé ºâäºëò áóþó áóëàã õýâýýð áàéâàë òóõàéí ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã ýìýýð 5-ààñ öººíã¿é õîíîã ýì÷èë. Ирэхэд нь та х¿¿хдийн чихний халдвар эдгэрсэн эсэхийг шалгаж болно. Чихийг байнга хуурай байлгаснаар хурдан эдгэнэ гэдгийг эхэд хэл.165 - . Чихийг . ~ ×èõíèé àðõàã õàëäâàð: Ýõ íü õ¿¿õäèéí ÷èõýíä ÷èõýýñ çºâ õèéæ áóé ýñýõèéã øàëãà. хавдартай бол хºхлºг ургацгийн ¿рэвсэл ¿¿ссэн байдаг. хавдартай буюу ºндºр халуунтай бол дордсон гэж ¿нэлэн эмнэлэгт хэвт¿¿лэх хэрэгтэй. ~ Õýðýâ ÷èõíèé ºâäºëò íàìæñàí áóþó áóëàãã¿é áîë ýì÷èëãýýã çºâ õèéæ áàéãàà ýõèéã ìàãò. õàìàð. Хэрэв анхны ¿злэгээс хойш чихнээс булаг гарч эхэлсэн эсвэл одоог х¿ртэл гоожсоор л байгаа бол чихийг чихээсээр хэрхэн хуурайшуулахыг эхэд ¿з¿¿л. Эхээс 5 хоногийн дараа дахин ирэхийг х¿с. õàâäàðòàé áóþó ºíäºð õºëóóðñàí (38.

Энэ ¿ед эр¿¿л мэндийн ажилтан хоолны ººрчлºлт х¿¿хдэд тусалсан эсэхийг тодорхойлохын тулд х¿¿хдийн жингийн ºсºлтийг хэмжèíý. ¾ Хооллолтын ямар нэг шинэ буюу їргэлжилж байгаа бэрхшээлийн талаар эхэд зºвлº. õ¿íä òóðààëòàé áîë ýõíèé ¿çëýãýýñ 30 õîíîãèéí äàðàà õ¿¿õäèéí æèíãèéí ºñºëòèéã õýìæèõèéí òóëä ýðãýæ ¿ç¿¿ëýõèéã ýõýä çºâëº. Àíõíû ¿çëýãýýð òîãòîîñîí õîîëëîëòûí àëèâàà áýðõøýýëèéí òàëààð àñóó. хэрхэн хооллуулдгийг эхээс тодруулж асуу. Жишээлбэл: Хэрэв с¿¿лчийн ¿злэгээр ил¿¿ идэвхтэй хооллохыг зºвлºсºн бол х¿¿хдээ хэнээр. Анхны зºвлºгºº болон анхны ¿злэгээр илр¿¿лсэн хооллолтын аливаа бэрхшээлийн тодорхойлолтыг давтан ¿злэгийн тэмдэглэлээс эсвэл х¿¿хдийн картаас ¿з. Чихийг чихээсээр хуурайшуулахг¿й бол алсдаа х¿¿хдийн сонсгол муудна.166 - . Боломжтой бол чих хамар хоолойн эмчид ¿з¿¿л. .8 ХООЛЛОЛТЫН БЭРХШЭЭЛТЭЙ Х¯¯ХДИЙГ ДАВТАН ¯ЗЭХ Хооллолтын бэрхшээлээр 5 хоногийн дараа давтан ¿злэгт ирэхэд доорх удирдамжийг мºрд: ~ ХООЛЛОЛТЫН БЭРХШЭЭЛ 5 õîíîãèéí äàðàà: Õîîëëîëòûã äàõèí á¿ðýí ¿íýë > ǪÂ˪ õ¿ñíýãòèéí äýýä õýñýãò áàéãàà àñóóëòóóäûã õàð. Хэрэв ил¿¿ идэвхтэй хооллолтоор ººрчлºхºд х¿¿дэд ил¿¿ их цаг зарцуулах учраас эхэд хэц¿¿ байвал хоолны цагийг дахин шинээр зохиохын тулд ººр арга замуудыг ярилц. Чихний булаг гоожихыг эмчлэх ¿р д¿нтэй арга бол чихийг хуурай байлгах явдал гэдгийг эхэд тайлбарлаж. удаан хºх¿¿лж. Зºвлºгººг хэрхэн биел¿¿лж байгааг эхээс асуу. ойлгуул. ~ ßìàð íýã øèíý áóþó ¿ðãýëæèëæ áàéãàà õîîëëîëòûí áýðõøýýëèéí òàëààð ýõýä çºâëº. ЭХЭД ЗªВЛª х¿снэгтийн дээд н¿дэнд байгаа асуултуудыг асуух байдлаар х¿¿хдийн хооллолтыг дахин б¿рэн ¿нэл. Õýðýâ õîîëîíä ýðñ ººð÷ëºëò õèéõ çºâëºãºº ýõýä ºãñºí áîë õ¿¿õäýý äàõèí àâ÷ èðýõèéã ýõýýñ ãóé. Жишээ: 2 сартай х¿¿хдээ эх нь анхны ¿злэгт авчрахдаа ºдºрт 2-3 шил с¿¿ ºгч.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ _________________ чихээсээр хуурайшуулахыг ¿ргэлжл¿¿лэхэд нь т¿¿нийг урамшуул. ~ Õýðýâ õ¿¿õäèéí íàñàíä òîõèðîõ æèí áàãà. Х¿¿хдийг хооллоход ямар нэг бэрхшээлтэй тулгарсан бол ¿¿нийг шийдэх арга замын талаар эхтэй ярилц. ¯¿сгэгчийн эсрэг 5 хоногийн эмчилгээг дууссан эсэхийг эхээс асуу. Эр¿¿л мэндийн ажилтан эхэд аль болох олон удаа. Хэрэв ¿г¿й бол эмчилгээг дуустал нь ¿ргэлжл¿¿л гэдгийг хэл. хэд хэдэн удаа хºхºº хºх¿¿лдэг гэв. 31. ¾ Хэрэв х¿¿хдийн насанд тохирох жин маш бага байгаа бол эхний ¿злэгээс 30 хоногийн дараа эргэж ¿з¿¿лэхийг эхээс х¿с. ¾ Хэрэв чихний ºвдºлт намжсан буюу булагг¿й бол эмчилгээг зºв хийсэн гэж эхийг магт. Жишээлбэл. улмаар бусад с¿¿ буюу хоолыг аажмаар багасгахыг зºвлºв.

Тэгээд бусад с¿¿г б¿рэн зогсоохыг. 31. Хооллолтонд нь ийнх¿¿ ººрчлºлт оруулснаас хойш дахин эргэж ирэхийг эхээс х¿с. Эр¿¿л мэндийн зарим байгууллагууд тусгай хуваариар хооллолтын зºвлºгºº. ~ 14 õîíîã òóòàìä èðæ ¿ç¿¿ëæ. Дахин ирэхэд нь эр¿¿л мэндийн ажилтан х¿¿хдээ олон удаа хангалттай хооллосон эсэхийг шалган. 24 цагт 8 буюу т¿¿нээс олон удаа хºхºº хºх¿¿лэхийг т¿¿нд зºвлº. 31. Энэх¿¿ зºвлºгººний ¿еэр эр¿¿л мэндийн ажилтанг хэд хэдэн эхч¿¿дтэй хоолны талаар ярилцах. 14 хоноод тºмрийн бэлдмэл авахаар эргэж ирэхийг эхэд зºвлº. ¾ 2 сарын турш 14 хоног тутам тºмрийн бэлдмэл ºгºхºº ¿ргэлжл¿¿л.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ Давтан ¿злэгт ирэхэд нь эр¿¿л мэндийн ажилтан хир удаан. . ¾ Тºмрийн бэлдмэл ºг.167 - . хºхºº 24 цагт 6 буюу т¿¿нээс олон удаа хºх¿¿лж байгаа гэж хэлэв. ~ Õýðýâ 2 ñàðûí äàðàà õ¿¿õäèéí àëãàíû öàéëò õýâýýð áîë îíîø òîäðóóëàõààð ýìíýëýãò õýâò¿¿ë. хэдэн удаа хºх¿¿лдэг болон бусад хоолыг хир олон ºгч байгааг мэдэхийн тулд эхээс асуулт асууна. Х¿¿хдийг сайн хооллосонд эхийг магт. òºìðèéí áýëäìýë àâàõààð ýðãýæ èðýõèéã çºâëº.9 ЦУС БАГАДАЛТТАЙ Х¯¯ХДИЙГ ДАВТАН ¯ЗЭХ Цус багадалттай х¿¿хэд 14 хоногийн äàðàà давтан ¿злэгт ирэхэд доорх удирдамжийг мºрд: ~ ÖÓÑ ÁÀÃÀÄÀËÒ 14 õîíîãèéí äàðàà: ~ Òºìðèéí áýëäìýë 2 ñàðûí òóðø ºã. хичээл явуулдаг ба тураалтай х¿¿хд¿¿дийг энэх¿¿ зºвлºгººний ¿еэр давтан ¿злэгт ирэхийг зºвлºдºг. магадг¿й х¿¿хдэд тохирсон зарим хоолыг батлахын тулд шаардлагатай цаг зориулахыг зºвшººрдºг. ¾ Хэрэв 2 сарын дараа х¿¿хдийн алганы цайлт хэвээр бол онош тодруулахаар эмнэлэгт хэвт¿¿л. Эх х¿¿хэддээ ºдºр б¿р нэг шил с¿¿ ºгч.10 ТУРААЛ БУЮУ ЖИН БАГАТАЙ Х¯¯ХДИЙГ ДАВТАН ¯ЗЭХ Хэрэв х¿¿хэд ТУРААЛ-тай гэж ангилагдсан бол 30 хоногийн дараа давтан ¿злэгт ирнэ (Хэрэв хооллолтын ямар нэг бэрхшээлтэй бол ¿¿нээс ºмнº ирж ¿з¿¿лж болно). эхийг урамшуул.

168 - . Х¿¿хдийн насанд тохирсон хооллолтын зºвлºмжийг ¿ргэлжл¿¿лэхэд эхийг дэмж. Х¿¿хдийг хоолондоо сайжиртал буюу биеийн жин тогтвортой нэмэгдтэл эсвэл х¿¿хдийн насанд тохирох жин хэвийн болтол эхийг зоригжуулж. Ýì÷èëãýý: ~ Õýðýâ õ¿¿õäèéí æèí íýìýãäýæ áàéãàà áîë ýõèéã ìàãòàæ. Õ¿¿õýä õîîëîíäîî ñàéæèð÷. ¾ Хэрэв х¿¿хдийн жин нэмэгдсэн бол эхийг магт. ЭХЭД ЗªВЛª сурах бичигт ¿з¿¿лсэн шиг хооллолтын бэрхшээлд шингэн ºãºõ мºн хамаарагдана. ~ Õýðýâ õ¿¿õäèéí æèí áàãà õýâýýð áàéãàà áîë õîîëëîëòòîé õîëáîîòîé áýðõøýýëèéã èëð¿¿ëæ ýõýä çºâëº. ЗªВЛª х¿снэгтийн дээд н¿дэнд байгаа асуултуудыг асууж. . зºвлºхийн тулд х¿¿хдийг сар б¿р ¿зэхээ ¿ргэлжл¿¿лэх нь чухал юм. Õîîëëîëòûã äàõèí á¿ðýí ¿íýë > ǪÂ˪ õ¿ñíýãòèéí äýýä õýñýãò áàéãàà àñóóëòóóäûã õàð. çºâëºìæèéí äàãóó ¿ðýëæë¿¿ëýí õîîëëîõûã äýìæ. ¾ Хэрэв х¿¿хдийн насанд тохирох жин бага хэвээр байвал илр¿¿лсэн хооллолтын бэрхшээлийн талаар эхэд зºвлº. х¿¿хдийн насанд тохирох жин одоо х¿ртэл бага байгаа эсэхийг тодорхойл. Энэх¿¿ зºвлºмж х¿¿хдийг насанд нь тохирсон хоолоор аль болох олон удаа хангалттай хооллох болон хэрхэн идэвхтэй хооллох талаар эхэд зааж сургахыг багтаасан байна. ЖИЧ: Õýðýâ õ¿¿õäèéí æèí íýìýãäýõã¿é áóþó áóóð÷ áàéãàà ãýæ ¿çâýë õ¿¿õäèéã ýìíýëýãò õýâò¿¿ë. Х¿¿хдэд хооллолтын ººрчлєлт нь тохирсон байна. хооллолтыг дахин б¿рэн ¿нэл. áèåèéí æèí òîãòâîðòîé íýìýãäòýë áóþó õ¿¿õäèéí íàñàíä òîõèðîõ æèí õýâèéí áîëòîë õ¿¿õäèéã ñàð á¿ð ¿çýõýý ¿ðãýëæë¿¿ë. æèí íü íºõºãäñºí ýñýõèéã òîãòîî. Х¿¿хдийг ¿нэлэхийн тулд т¿¿нийг жинлэж. 1 ñàðûí äàðàà äàâòàí ¿ç¿¿ëýõèéã ýõýä õýë. Нэг сарын дараа х¿¿хдээ дахин авчрахыг эхээс х¿с. Хэрэв х¿¿хдийн хооллолт янзандаа буюу жин бууралт ¿ргэлжилж байна гэж ¿звэл х¿¿хдийг эмнэлэгт хэвт¿¿лэх эсвэл хооллолтын хºтºлбºрт хамруулна.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ _________________ ТУРААЛ-тай х¿¿хэд давтан ¿злэгт ирэхэд доорх удирдамжийг мºрд: ~ ТУРААЛ БУЮУ ЖИН БАГА 30 õîíîãèéí äàðàà: Õ¿¿õäèéã æèíëýæ.

6-9 сард завсарлана. Õýðýâ õ¿¿õäèéã: ~ Ðàõèòòàé ãýæ àíãèëáàë 1 ñàðûí äàðàà Ä àìèíäýìèéã ñýðãèéëýõ òóíãààð ºã. Рахиттай х¿¿хэд давтан ¿злэгт ирэхэд доорх удирдамжийг мºрд: ~ Ðàõèò 30 õîíîãèéí äàðàà: Õ¿¿õäèéã äàõèí á¿ðýí ¿íýë > ¯ÍÝË. Хэрэв х¿¿хэд ямар нэг ººр зовиуртай бол т¿¿нээс ºмнº ирж ¿з¿¿лж болно. Х¿¿хдийг давтан ¿злэгт ирэхэд нь ¯НЭЛ. єєр ямар нэг зовиург¿й бол 30 хоногийн дараа давтан ¿злэгт ирнэ. Х¿¿хдийг нар агаарт гаргаж байхыг эхэд зºвлº. Давтан ¿злэгийн х¿снэгтээс тохирох эмчилгээг сонго. АНГИЛ х¿снэгтийн дагуу дахин б¿рэн ¿нэл.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ 31.169 - . ¾ Хэрэв х¿¿хэд Рахитг¿й гэж ангилагдвал 2 сарын дараа Д аминдэмийг сэргийлэх тунгаар ºг. Х¿¿хдийг нар агаарт гаргаж байхыг эхэд зºвлº. ÀÍÃÈË õ¿ñíýãòèéã õàð. ~ Ðàõèòã¿é ãýæ àíãèëáàë 2 ñàðûí äàðàà Ä àìèíäýìèéã ñýðãèéëýõ òóíãààð ºã.11 РАХИТТАЙ Х¯¯ХДИЙГ ДАВТАН ¯ЗЭХ Хэрэв х¿¿хэд РАХИТ-тай гэж ангилагдсан. . ¾ Хэрэв х¿¿хэд Рахиттай гэж ангилагдвал 1 сарын дараа Д аминдэмийг сэргийлэх тунгаар 2 нас х¿ртэл ºг.

¾ Хэрэв идээ буюу улайлт намжсан бол анхны ¿злэгээр уулгахаар зºвлºсºн ¿¿сгэгчийн эсрэг 5 хоногийн эмчилгээг дуусгахыг эхэд зºвлº.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ _________________ Б¯ЛЭГ 32 ªВЧТЭЙ НЯРАЙГ ДАВТАН ¯ЗЭХ. Мºн идээт цэвр¿¿ ил¿¿ их гарсан бол эмнэлэгт хэвт¿¿л. 32. 1 долоо хоногоос 2 сар х¿ртэлх насны ºвчтэй нярайд давтан ¿злэг хийх удирдамж НЯРАЙ х¿снэгтэд байгаа. генцианвиолет т¿рх). ~ Хэрýâ èäýý áóþó óëàéëò íàìæñàí áîë ¿¿ñãýã÷èéí ýñðýã 5 õîíîãèéí ýì÷èëãýýã ¿ðãýëæë¿¿ëýõ áà õýñýã ãàçðûí õàëäâàðûã ãýðòýý ¿ðãýëæë¿¿ëýí ýì÷ëýõèéã ýõýä çºâëº.1 ХЭСЭГ ГАЗРЫН НЯНГИЙН ХАЛДВАР Нярай ХЭСЭГ ГАЗРЫН НЯНГИЙН ХАЛДВАР-тай гэж ангилагдсан бол 2 хоногийн дараа давтан ¿злэгт ирэхэд доорх удирдамжийг мºрд: ~ ХЭСЭГ ГАЗРЫН НЯНГИЙН ХАЛДВАР 2 õîíîãèéí äàðàà: . óëàéëò ÿíçàíäàà áóþó äîðäñîí áîë ýìíýëýãò õýâò¿¿ë. ЭМЧЛЭХ ХЭСЭГ ГАЗРЫН НЯНГИЙН ХАЛДВАР. 5 хоногийн турш хэсэг газрын халдварыг ¿ргэлжл¿¿лэн гэртээ эмчлэхийг эхэд зєвлє (Х¿йг болон арьсны идээт цэвр¿¿г цэвэрлэж. ¾ Хэрэв идээ. Идээ. Давтан ¿злэг н¿дэнд байгаа удирдамжууд нь (анхны ангилалд зориулсан) танд нярайг хэрхэн ¿нэлэхийг хэлнэ. Õ¿é óëàéñàí áóþó èäýý ø¿¿ñòýé þó? Óëàéëò íü àðüñ ðóó òàðæ óó? .Àðüñíû èäýýò öýâð¿¿ã àæèãëà. Нярай шинэ зовиуртай бол т¿¿нийг анхны ¿злэгт ¿нэлсэн шигээ дахин б¿рэн ¿нэл. улайлт янзандаа буюу õ¿íäýðñýí бол нярайг эмнэлэгт хэвт¿¿л. улайлт нь багасаад хуурайшсан байхыг намжсан гэж ¿нэлнэ. Давтан ¿злэгт нярайг авчрахад ямар нэг шинэ зовиур байгаа эсэхийг асуу.170 - . Эмчилгээ Хий” хэсэгт буй нярайн анхны ангиллыг тэмдэглэсэн н¿дийг ашигла.Õ¿éã àæèãëà. Нярайг ¿нэлэхийн тулд х¿й болон арьсны идээт цэвр¿¿н¿¿дийг хар. Жич: Хэрэв х¿¿хэд суулгаж байгаа бол шингэн алдалтыг анхны ¿злэгт ¿нэлсний дагуу ангилж. Хэрэв нярай шинэ зовиург¿й бол НЯРАЙ х¿снэгтийн “ªвчтэй Нярайд Давтан ¯злэг. . Öýâð¿¿ íü îëîí áóþó õ¿íäýðñýí áàéíà óó? Ýì÷èëãýý: ~ Õýðýâ èäýý. Давтан ¿злэгт ирсэн ºвчтэй х¿¿хдийг ¿нэлдгийн адилаар ºвчтэй нярайг давтан ¿злэгт эхний ¿злэгт ¿нэлснээс ººрººр ¿нэлдэг. Дараа нь тохирох эмчилгээг сонго. Нярайн шинж тэмдг¿¿дийг ангилахад ба эмчилгээг тогтооход ангиллын х¿снэгт¿¿дийн хэрэглэхг¿й. ХООЛЛОЛТЫН БЭРХШЭЭЛ БУЮУ ЖИН БАГА (ам гэмтэхийг оролцуулан) гэж ангилагдсан нярайд давтан ¿злэг хийхийг зºвлºсºн байдаг. Нярайг сайжиртал ¿¿сгэгчийн эсрэг эм ºгºхºº ¿ргэлжл¿¿лэх нь чухал гэдгийг эхэд ойлгуулж. Энэх¿¿ удирдамжид давтан ¿злэгийн тохирох эмчилгээг хийх талаар ч заасан. эмчил.

Давтан ¿злэгт ирэхэд нь нярайн жинг дахин ¿нэл. Жишээ нь. ЖИЧ: Õýðýâ òà õ¿¿õäèéí õîîëëîëò ñàéæðààã¿é áóþó æèí íü áóóðñàí ãýæ ¿çâýë ýìíýëýãò õýâò¿¿ë. урамшуул. ЗªВЛª х¿снэгтэд байгаа “Хооллолтын Бэрхшээлийг Засах талаар Эхэд Зºвлº” н¿д болон НЯРАЙ х¿снэгтэд байгаа “Зºв Байрлал ба Хºхºº Зºв ¯мх¿¿лэхийг Эхэд Зааж Сурга” н¿дн¿¿дийн зºвлºмжийг ¿з.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ 32. . Тэгвэл та 24 цагт хэдэн удаа хºхººр хооллож байгаа. ¾ ¯ргэлжилж байгаа хооллолтын бэрхшээл¿¿д буюу шинэ бэрхшээл¿¿дийн талаар эхэд зºвлº. угжихаа зогсоосон эсэхийг ¿нэлнэ. анхны ¿злэгээс 14 хоногийн дараа эргэж ирэхийг эхээс х¿с. хºхºº аль болох олон удаа. ¾ Хэрэв нярайн насанд тохирох жин бага бол. Àíõíû ¿çëýãýýð èëð¿¿ëñýí õîîëëîëòûí áýðõøýýëèéí òàëààð àñóó.2 ХООЛЛОЛТЫН БЭРХШЭЭЛ Нярай хооллолтын бэрхшээлтэй байсан бол 2 хоногийн дараа давтан ¿злэгт ирэхэд доорх удирдамжийг мºрд: ~ ХООЛЛОЛТЫН БЭРХШЭЭЛ 2 õîíîãèéí äàðàà: Õîîëëîëòûã äàõèí ¿íýë > "Äàðàà íü õîîëëîëòûí áýðõøýýë áóþó òóðààë (æèí áàãà)-ûã øàëãà" äýýðýýñ ¿ç. Яагаад гэвэл нярайн ºсºлт хурдан ба жин нь нэмэгдэхг¿й байх тохиолдол их байдаг. Õýðýâ òà õîîëëîëòûí òàëààð ýðñ ººð÷ëºëò õèéõýýð ýõýä çºâëºñºí áîë õ¿¿õäýý äàõèí àâ÷èð÷ ¿ç¿¿ëýõèéã ýõýýñ õ¿ñ. ~ Õýðýâ íÿðàéí íàñàíä òîõèðîõ æèí áàãà áîë àíõíû ¿çëýãýýñ õîéø 14 õîíîãèéí äàðàà õ¿¿õäèéí æèí íýìýãäñýí ýñýõèéã òîãòîîëãîõîîð èðýõèéã ýõýä õýë. Хºх¿¿л ба бага насны х¿¿хдийг бодвол нярай х¿¿хдийн жинг ойр ойрхон ¿з¿¿лдэг. Дараа нь шаардлагатай бол эхэд зºвлºж. Хэрýв нярай хºхººр хооллодог бол хºхººр хооллолтыг ¿нэл. Анхны зºвлºмж¿¿дийг болон анхны ¿злэгээр илр¿¿лсэн хооллолтын бэрхшээлийн давтан ¿злэгийг тэмдэглэсэн нярайн х¿снэгтийг ¿з. ~ Øèíý áóþó óðüä íü áàéñàí õîîëëîëòûí áýðõøýýëèéí òàëààð ýõýä çºâëº.171 - . х¿¿хэддээ ус болон жимсний ш¿¿с угжаар ºгºхийг зогсоож. Тэгээд эхээс энэ зºвлºмжийг хэрхэн амжилттай биел¿¿лсэн ба биел¿¿лэхэд ямар нэг бэрхшээл тулгарсан эсэхийг асуу. удаан хºх¿¿лэхийг эхэд урд нь зºвлºсºн. Нярайг ¿нэлэх н¿дэнд байгаа “Дараа нь Хооллолтын Бэрхшээл буюу Тураал (Жин Бага)-г Шалга” асуултуудыг асууж хооллолтыг дахин ¿нэл.

3 _________________ ЖИН БАГА Хэрэв нярай жин бага гэж ангилагдсан бол 14 хоногийн дараа давтан ¿злэгт ирэхэд доорх удирдамжийг мºрд: ~ ЖИН БАГА 14 õîíîãèéí äàðàà: Нÿðàéã æèíëýæ æèí íü íºõºãäñºí ýñýõèéã òîãòîî. Х¿¿хэдтэйгээ 14 хоногийн дараа эргэн ирэхийг эхээс х¿с. Нярайн насанд тохирох жин одоо х¿ртэл бага байгаа эсэхийг тогтоо.172 - . çºâëºìæèéí äàãóó ¿ðýëæë¿¿ëýí õîîëëîõûã äýìæ. хооллолтын ямар нэг бэрхшээлтэй бол тэр бэрхшээлийн талаар эхэд зºвлº. Ýõýä ñàðûí äàðàà áóþó äàðõëààæóóëàëòàíä èðýõäýý íÿðàéí æèíã äàõèí òîäîðõîéëóóëàõûã çºâëº. Сарын дотор буюу дархлаажуулалтанд ирэхдээ нярайг жинл¿¿лж байхыг эхээс х¿с. 14 õîíîîä ýðãýæ ¿ç¿¿ëýõèéã ýõýä õýë (ýñâýë äàðõëààæóóëàëòàíä èðýõ ¿åäýý. ЖИЧ: Õýðýâ òà õ¿¿õäèéí õîîëëîëò ñàéæðààã¿é áóþó æèí íü áóóðñàí ãýæ ¿çâýë ýìíýëýãò õýâò¿¿ë. Хэрэв нярай хºхºº хºхдºг бол хºхººр хооллолтыг ¿нэл. “Дараа нь Хооллолтын Бэрхшээл буюу Тураал (Жин Бага)-г Шалга” н¿дний асуултыг асууж хооллолтыг дахин ¿нэл. Таны нэмж зºвлºсºн зºвлºмж. ¾ Хэрэв нярайн жин нэмэгдэж байгаа бол нярайг сайн хооллосонд эхийг магт. Х¿¿хэд хоолондоо сайжирч. Та нярайн жин нэмэгдэхийг болон хоолондоо сайжирч байгааг шалгана. жин нь тогтвортой нэмэгдтэл буюу насанд тохирох жиндээ х¿ртэл нярайг хэд хэдэн удаа давтан ¿з. Õ¿¿õýä õîîëîíäîî ñàéæèð÷ æèí íü òîãòâîðòîé íýìýãäòýë áóþó íàñàíä òîõèðîõ æèíäýý õ¿ðòýë íÿðàéã 2-3 äîëîî õîíîã á¿ð ¿ðãýëæë¿¿ëýí ¿ç. ~ Õýðýâ õ¿¿õäèéí æèí áàãà õýâýýðýý áîëîâ÷ õîîëîíäîî ñàéí áîë ýõèéã ìàãò. ¾ Хэрэв нярайн насанд тохирох жин одоо х¿ртэл бага боловч хоолондоо сайн бол эхийг магт. . ~ Õýðýâ õ¿¿õäèéí æèí íýìýãäýæ áàéãàà áîë ýõèéã ìàãòàæ. õýðýâ ýíý íü 2 äîëîî õîíîãèéí äîòîð áîë). Ихэнх нярай жин багатай тºрдºг учраас насанд тохирох жин бага байдаг боловч хоолондоо сайн бол жин нь хурдан нэмэгддэг. õîîëëîëòûí ÿìàð íýã áýðõøýýëòýé áàéãàà áîë õîîëëîëòûí òàëààð ýõýä çºâëº. урьдах зºвлºмжийг хослуулан нярайг ¿ргэлжл¿¿лэн хооллохыг дэмж. Õîîëëîëòûã äàõèí ¿íýë > "Äàðàà íü õîîëëîëòûí áýðõøýýë áóþó òóðààë (áàãà æèí)-ûã øàëãà" äýýðýýñ ¿ç.Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ 32. ~ Õýðýâ íÿðàéí íàñàíä òîõèðîõ æèí îäîî áîëòîë áàãà. ¾ Хэрэв нярайн насанд тохирох жин бага хэвээр.

Нярайг хоолонд аль болохоор хурдан эргэж оруулахын тулд эмчлэх нь их чухал. õ¿¿õýä õîîëîíäîî ñàéí áàéâàë õàãàñ ñóëðóóñàí ãåíöèàíâèîëåòûí 5 õîíîãèéí ýì÷èëãýýã ¿ðãýëæë¿¿ë.4 АМ ГЭМТЭХ Хэрэв нярайн ам гэмтсэн бол 2 хоногийн дараа давтан ¿злэгт ирэхэд доорх удирдамжийг мºрд: ~АМ ГЭМТЭХ 2 õîíîãèéí äàðàà: Àìàíä øàðõëàà áóþó öàãààí òîëáî ãàðñàí ýñýõèéã àæèãëà. . Амны гэмтлийг шалгаж. "Äàðàà íü õîîëëîëòûí áýðõøýýë áóþó òóðààë (áàãà æèí)-ûã øàëãà" äýýðýýñ ¿ç. ~ Õýðýâ àìíû ãýìòýë ÿíçàíäàà áóþó ñàéæèðñàí.___________________Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ӨВЧНИЙ ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ ЯВЦ 32. ¾ Хэрэв амны гэмтэл х¿ндэрсэн буюу х¿¿хэд хºхºº ¿мхэх болон сорохдоо бэрхшээлтэй байвал эмнэлэгт хэвт¿¿л. ~ Õýðýâ àìíû ãýìòýë õ¿íäýðñýí áóþó õ¿¿õýä õºõºº ¿ìõýõ áîëîí ñîðîõäîî áýðõøýýëòýé áàéâàë ýìíýëýãò õýâò¿¿ë. нярайн хооллолтыг дахин ¿нэл. ¾ Хэрэв амны гэмтэл янзандаа буюу сайжирсан. х¿¿хэд хоолондоо сайн байвал хагас сулруулсан генцианвиолетын 5 хоногийн эмчилгээг ¿ргэлжл¿¿л.173 - .