You are on page 1of 2

www.matish.

rs

„ ANALITIČKA GEOMETRIJA “ „ Prava u ravni “
Opšti (implicitni) oblik jednačine prave je: 𝐴𝑥

+ 𝐵𝑦 + 𝐶 = 0 , (𝐴2 + 𝐵2 > 0)
Glavni (eksplicitni) oblik jednačine prave je: 𝑦

= 𝑘𝑥 + 𝑛
Gde je “k” koeficijent pravca prave, a “n” odsečak na y – osi. Jednačina prave koja prolazi kroz tačku 𝑀1 (𝑥1 , 𝑦1 ) i čiji je koeficijent pravca k data je sa: 𝑦

− 𝑦1 = 𝑘 ∙ (𝑥 − 𝑥1 ) - Jednačina prave koja prolazi kroz tačke 𝑀1 (𝑥1 , 𝑦1 ) i 𝑀2 (𝑥2 , 𝑦2 ) je: 𝑦 − 𝑦1 = 𝑦
2 − 𝑦1 𝑥2 − 𝑥1

∙ (𝑥 − 𝑥1 ) , 𝑥2 − 𝑥1 ≠ 0

- Segmentni oblik jednačine prave je: 𝑥
𝑚

+ 𝑦

𝑛

= 1 , 𝑚, 𝑛 ≠ 0

- Rastojanje tačke M (𝑥0 , 𝑦0 ) od prave 𝐴𝑥 + 𝐵𝑦 + C = 0 se računa: 𝑑 = 𝐴𝑥0 + 𝐵𝑦0 + 𝐶 𝐴2 + 𝐵2

1

www.matish.rs | Sav sadržaj je vlasništvo sajta “Matish.rs”. Ne sme se koristiti na drugim sajtovima!

www.matish.rs Zadaci: 1. 2 www.matish.rs | Sav sadržaj je vlasništvo sajta “Matish.rs”. Ne sme se koristiti na drugim sajtovima! .