DANIEL GOLEMAN esteredactor laThe New Principalele teme pe carele abordeaYorkTimes. zd in articolele sale sint inspirate din gtiinlele comportamentale gi ale funclionirii creierului. A predat la Harvard (unde 9i-a luat 9i doctoratul) 9i la inceputul carierei sale de zianst a Today. fost redactor principal la Psychology

DAMEL GOLEMAN

Emte$sgwm$n
ermLol+ibrrali
Tiaducere de IRINA-MARGARETA NISTOR

,
BUCUREgTI,2ool

*

ts.

DescriereaCIP a Bibliotecii Nalionale GOLEMAN, DANIEL Inteligenla emolionalli / Daniel Goleman trad.: Irina-Margareta Nistor Bucuregti:Curtea {eche Publishing, 2001 424p.;20 cm (CXgi cheie;28) ISBN 973-8120-57-5 L Nistor, Irina-Margareta (trad.) r59.9M

Pentru Tara, izuor detnlelepciune emolionald

Coperta colecliei de DAN PERJOVSCHI Coperta de DAN STANCru

DANIELGOLEMAN EMOT IONAL INT ELLIGENCE Why it can matter more than IQ Copyright @ 1995by Daniel Goleman Published by arrangements with Bantam Books @Curtea VechePublishing,200L, pentru prezenta versiune in limbglromAnd ,
ol

ISBN 973-8120-67-5

Provocarealui Aristotel
poate Oricine deoeni furios- e simplu.Dar sdte inpentru cit ctndtrebuie, furii pe cinetrebuie, trebuie, gi deloc ugor. ceea trebuie cumtrebuie nu este ce ARISTOTEL, Etiu niconuhicd

Era o dupd-amiaz6. de august insuportabil de cXlduroasd la y York, o zi din acelea cind tofi oamenii transpiri,abundent, i'ce ii face sd se simttr extrem de inconfortabil 9i de ursuzi. firtorceam la hotel gi, urcindu-md intr-un autobuz de pe MaAvenue, am fost luat prin surprindere de gofeq,un bbrbat de virsttr mijlocie, care dvea tirn zimbet plin de entugi'Care m-a intimpinat cu un prietenos: ,,Bund ziua! Ce faceli?" Cu acest salut ii intimpina pe toli cei care urcau in strecuriddu-se apoi prin aglomeralia din mijlocul oraFiecare pasager era la fel de mirat ca gi mine, dar fiind indigpozilie mofoclnoasl datoritd vremii mult prea cdlduroa-

ini ii rlspundeau.
weme ce autobuzul abia se tira pe asfalt, incetul cu inceavu loc o transformare aproape magici. $oferul ne-a Prezenspl€ binele nostru, un monolog, un comentariu plin,de viaceea ce se intimpla in jurul nostr.u: era o virzare extrala un magazin, o superbX expozilie la un'muzeu sau ali'auzit de ultimul film care tocmai a avut premiera la ciI din col!? tncintarea sa referitoare la,nenumdratele ili pe care le oferea acest orag era contagioasd. PinI si din autobuz, fiecare se scuturase de acea carapaceursucare urcase, iar cfird goferul le striga: ,,Cu bine gi si aveli o ,zav6l", fiecare r5spirndea zimbind. Lirea acestei inflniri o pdstrez de aproape douXieci de Fe vremea cind am mers cu acel'autobuz din Madison Avetocmai imi terminasem doctoratul in psihologie - dar psi' de la aceavreme dddea foarte pulind atenlie felului cum

transformare. hryutea'produce o asemenea $tiinfa psihologiei d" fapt foarte pu,ure sau aproapenimic despre mecanica dh lthotiilor. pi totugi, imaginindu-mi rXspirdirea unui virus al

O stare emolionali proastd ce se rispindegte continuu poate fi constatati in statisticile ce indicd o crizh in lumea intreagd. in gtirile de fiecare zi apar o mullime de astfel de rapoarte despre dezintegrarea civilizaliei 9i a siguranfei. Ca psiholog 9i ca ziarist in ultimii zece ani la New YorkThnes. in ultimii zece ani.. De la acest nivel am fost izbit de doud tendinte opuse. Opt tineri au fost rdnili in urma unei altercalii dintr-un club de rap din Manhattan. . cdci ii stitea in putere sd transforrne acegti oameni posaci 9i iritabili in fiinle deschise la suflet si imblinzite. cum ar fi noile tehnologii ale imaginilor creierului. 57"/" dintre criminali sint pirinfii lor naturali sau pdrinlii vitregi.atacularmat 9i strexi posttraumatic ce au intrat itr vocabularul de zi cu zi al ultimilor zece ari' tagme precum gi urarea care din vesela: .ei incearcX doar sd-gi disciplineze copiii".tmi pare cumplit de rdu pentru ceeace am ficut 9i mi-e ingrozitor de rusine. maltratafi sau de atmosfera violmlelor conjugale. ale disperdrii gi neglijenlei ir familii. o Conform unui raport.... el pbtrunde in viala noastrd intr-un fel sau altul. iatd citeva gtiri din ziarele siptdminii resPective: r La o gcoalSdin cartier. Fluxul de date neurobiologice ne face sI inlelegem mai clar felul in care centrii de emofie ai creierului duc la minie sau la lacrimi 9i cum alte pirfi ale creierului ne irndeamnd sd ne rdzboim sau sd iubim.!" Aceastd carte este un ghid ce urmdregte si dea sensla ceeace nu are sens. in aproape jumltate d. s-a tras in mullime cu pistoale automate de calibrul 38. incepind cu pasagerii acestui autobuz.. Aceasti claritate fdrd precedent in privinla felului cum funclioneazd emoliile 9i egecurile aduce ir prim plan noi remedii pentru crizele noastre emolionale colective' . el a pledal . canalieindu-ne spre bine sau spre r5u. ce aclioneazd sub influen!a furiei ucigage. neglijali. $tirile doar reflectd la scarX mai mare acel sentiment cutremurdtor cE emoliile au fost scdpate de sub control atit in propria noastri viafd. Printr-un contrast clar. Motivul: ciliva colegi din clasa a treia il fdcuserd . gi ista datoritd unor rnetode inovatoare. am constatat cd soferul era un fel de impiciuitor urbary un soi de vr5jitor. au ajuns sd fie tot mai des irtilnite in ultimii ani in intreaga !arX. Nimeni nu este ferit de acest val imprevizibil de iegiri necontrolate gi regrete. s-a inregistrat o revfusare constantd de asemenea incidente. cit gi in a celor din jur. despre atacuri violente datorate unui impuls mirgav. iar el a vrut s5-i impresioneze. Aparlinind unei grup5ri neonaziste.in cazuri. comunit5li sau ln viafa in comun. fogti angajali nemullumili care i9i masacreazdfogtii colegi. care portretizeazh trbsdtttrile unei stupiditdfi emolionale. calcuLtoarele gi imprimantele.Yd urez o zi bun5!" s-a translormat intr-una lipsiti de gust: . precum gi din amintirile valurilor de agresiune . Bitaia fatald pornegte de la .. DE CETOCMAI ACIIM ACEASTA EXPLORARE in Ultimii zece ar:ri.. un pugti de noud ani a fost cuprins de furie gi a umplut cu vopsea toate bdncile gcolii. ne imagin5m sau visdm. sirt sinMaltratareaanofionald. in cazul victimelor minore sub doisprezece ani. Pentru prima datd in istoria omenirii a devenit vizibil ceea ce era un mister profund: felul in care opereazi masa de celule complicate atunci ctrd gindim 9i simtim. Raportul ardta cd asemeneaincidente ce pornesc de la lucruri aparent minore. plinge sau gia murddrit scutecele. fie ci e vorba de tdcuta singuritate a copiilor incuiali fur casl cu televizorul in locul unei bone sau de durerea copiilor abandonati.infracfiuni" cum ar fi faptul cd acel copil e blbcat in fala televizorului.. reprezintd irsX 9i un progres firi egal in privinla studiilor gtiinlifice asupra emofiilor. dupd o serie de imbrirceli. Cel mai important este faptul ci putem sd vedem cum lucreaze creierul.am urmXrit progresele gtiinlifice legate de infelegerea iralionalului.8 Pronocarealui Aristotel Proaocarea lui Aristotel 9 unei stSri de bine ce trebuie sd fi flcut valuri prin orag. vandalizind totodatd gi o magini din parcarea gcolii. el s-a justificat spunind cd nu-9i gdsea niciodatd o slujbd. unde.Fd-md sd am o zibwld. Cu o voce care abia se attzea. pdrinlii suslin cd .neinfelegeri pe gosele. una care portretizeazd creqterea dezastrului din viala noaitrX emoflonald 9i cealalt5 care oferd citeva remedii pline de speran!5. r Un tindr german este judecat pentru cI a omorit cinci turcoaice mai tinere sau mai pulin tinere intr-un incendiu pe care l-a provocat in timp ce acesteadormeau. percepute ca o lipsd de respect. ciuda lucrurilor rele.adolescenli inarmafi la gcoal6. in ultimii ani s-au cronicizat minia 9i disperarea.care sfirgesccu schimburi de focuri.bebelug". bea prea mult gi totul din vina striinilor.

care include auto_ controlul. bei care sint sclavii impulsurilor . Acesie puncte de vedere vin atit de tirziu. susfi nind cd IQ-ul [de la IntelligenceQuotient .sI ddm inteligenld emoliitor noastre. rddlcina altruismului se gXsegte empatie. pentru unii.9i a felului cum . gtiinfa este in sfirgit caplbild sh aibl o vo_ ce autoritartr in privinta acestor intrebdri insistente gi complica_ te despre pdrlile cele mai irafionale ale psihicului gi sd realizeze o hartd de o anumitX precizie a sufletului omenesc.ti. CALATORIA NOASTIU{ ln aceastdcarte eu sint cdlduza intr-o cdldtorie ce va scoate la lveali idei nebdnuite despre emolii . sd ghicim sentimentele cele mai as.coeficient de inteiigenldl este un dat genetic ce nu poate fi schimbat ir funcfie de experienla de viald 9i cI destinul nostru estein mare misurd determinat de aceastd aptitudine. Partea a doua a acestei cir. se descurcd surprinzdtor de bine? A9 susfine cd diferenla constd cel mai adesea in capacitatea numitd aici inteligenld emofionald. Acestea sint vremuri in care strucfura societilii pare a se descilci cu o vitezd mai mare ca niciodatd. Toate aceste aptitudini.un voiaj ce are ca scoP o mai bund inlelegere a momentelor celor mai compliclte d-i1 existenla noastr5 gi a lumii care ne inconjoard. cei lipsiti de autocontrol au mult de suferit din punct de vedere moral.agadar. care oferi o explicalie pentru momentele cele mai nefavorabile *in viala noastrd. pentru ceea ce trebuie 9i cum trebuie. perseverenta . ata cum vom vedea. Aceastd inlelegere in sine poate ajuta-intr-o oarecare mdsurd. in parte pentru cI locul sentimentelor in viala mintali a fost surprinzdtor de neglijat de cdtre cercetdtori de-a lungul anilor. acum cind egoismul. modificind ceeace e de observat. in capacitaa citi emoliile celorlalfi: a nu simli nevoia sau disperarea tca de celuilalt inseamnd o lips6 de afecliune. cunoaqtereaacestui tdrim al ientimentelor are un efect similar cumva cu acela al impactului pe care il are un observator la nivel cuantic in fizici. ele sint cu riguran!5 autoinfrinarea gi compasiunea. faptul cd sintem capabili sd ne stdpiirim un impuls emolional. cu sfaturi bazate pe pdreri dovedite clinic. dar lipsite de orice bazd gtiinfificd. constX in a vedea felul furcare datul neurologic joacX un rol esenlial in flerul fundamental de a trdi numit de inleligenldemofionald: exemplu. in acest spaliu gol s-au grlbit si apard o mulgime de c5rli pline de intenliibune.i capacitatea de automotivare. te pot fi insuflate copiilor. atunci cind o persoand cu un Ie mare se zbate din greu. cind trebuie. fur vreme ce o alta. Cel mai important este ce datele neurologice sugereazd cd ar exista o adevdratd fereastrd de oportunitdli pentru formarea obiceiurilor emolionale ale copiilor. Dincolo de aceastd posibilitate. si tratdm cu cel mai mare tact o relalie sau cum sPunea Aristotel.dezvdluie multe despre felul in care dobindim obiceiurile emolionale ce pot submina cele mai bune intenfii. impulsurile sint emolii de nivel mediu. cii trebuie. Iati un argument pentru importanla inteligenfei emofionale. fapt care le va acorda o ganstrmai mare.sd te infurii pe cine trebuie. Existd t6t mai multe dovezi ci aptitudinile fundamental etice din viatd igi au originea in capacitSlile emofionale pe care le au la bazX. Precum 9i ceea ce Putem face pentru a ne stdpini impulsurile emolionale cele mai distrugdtoare 9i mai demoializatoare. aceiea cind sentimentele coplegescraliunea. Cdldtoria noastrd incepe in Partea intii cu noi descoperiri despre arhitectura emolionald a creierului.. Acest argument ignorl problema cea mai provocatoare: ce putem schimba pentru a-i ajuta pe copiii nogtri sX le fie mult mai bine in viafi? Ce factori sini in joc. se deslugegte o necesitate morald presantS. capacitatea tard' . ldsind emotiile asemeni unui continent neexplorat la nivelul psihologiei gtiintifice.10 Proaocarealui Aristotel Prooocarealui Aristotel 11 A trebuit si agtept pind acum pentru ca recolta gtiinlificd sd fie suficient de bogatd ca se scriu Jceastdcarte. Urmdtorul popas important din cSldtoria noastr5. Capacitateade a controla impulsurile std la baza voinlei 9i a caracterului' In mod in timilar. Aceastd realizare a hdrlii este o mare provocare pentru cei care subscriu unei viziuni inguste in privinga inteligenlei. violenla 9i slrlcia spiritului par sd i9i aibd rddicinile in bundtatea vielii noastre comune. sfirgitul cdlitoriei consti in inlelegerea a ceeace inseamni . s5minfa impulsurilor este o dorin!5 aizdtoare de exprimare prin acfiune. $i dacXexistd doud atitudini morale de care timpurile noastre ar avea nevoie.Itrlelegerea interacliunii structurilor creierului care comandd momentele de furie 9i fric6 . In prezent. caracter si instincte morale." (Cititorii carehu sint atragi de detaliile neurologice s-ar putea sd doreascdsd treacddirect la acestcapitol') . independent de potenlialul intelectual primit pe linie geneticd. de exemplu. cu un IQ modest. zelul.sau de pasiune 9i bucurie . element esenlial al legdturii dintre sentimente.nt s" ale celuilalt.

tileemolionale gi sociale de care au nevoie pentru a rdmine pe calea cea bunl in via!5. Eu prevestesc c5 va veni o zi cird invdldmintul va include in programa sa obignuitd studierea acestor calitdli umane incalculabile cum ar fi congtiinla de sine. 9i cit de otrdvitoare pot fi emoliile noastre atunci cind ne pun in pericol sdnitatea fizicil.O solulie ar fi o noutr viziune in privinla a ceea ce pot face gcolile spre a forma complet elevii. pot irsi sd o ia razna cu ugurin!5. felul in care forlele pielei care remodeleazd stilul nostru de muncX pun un pre! fdri precedent pe inteligenla noastrd emofionald. temperamentul nu este un destin. sint in!elepte. acasd9i la gcoalS. de a rezolva conflictele 9i de a coopera. ele ne cdlSuzesc gindirea. Partea a treia examineaze citeva diferenle-cheie pe care le genereazd aceaste capacitate: felul in care aceste calitlfi pot intreline cele mai de pre! relalii ale noastre sau cum inexistenla lor Ie poate coroda. Intrebarea este cum putem sX ddm inteligenld emofiilor noastre . problema nu constd in existenla emofiilor. mai furiogi gi mai nestdpinili.. provocarea sa constind in stipinirea prin inteligenli a vielii noastre emofionale. mai impulsivi 9i mai agresivi. Din pdcate.sint prezentate date concrete in legiturd cu primele gcoli care ii invald pe copii ce inseamnd capacitd. Circuitul creierului presupune insd o maleabilitate extraordinard. ci in felul in care adecadrn emoliile 9i exprimarea lor.sau inadaptabili .gi sX readucem civilizalia pe strXzi gi afecliunea in viata comund? . De asemenea. Pasiunile noastre. Poate cd lucrul cel mai tulburdtor din intreaga carte este sondajul efectuat asupra unui mare numdr de pdrinli 9i profesori gi care indicd tendinla mondialtr a generaliei actuale de copii de a avea mai multe probleme emolionale decit tr trecul sint mai singuri 9i mai deprimali. Aceasta inseamni cX adolescenfa gi copiltrria sint ferestre de oportunitate pentru a forrnA obiceiurile emolionale esenliale care ne vor domina intreaga existenfd.modeleazd circuitele emofionale. sau cum ne poate ajuta echilibrul emolional sI ne ap5r6m sdndtatea 9i binele personal. ficindu-ne mai ugor adaptabili .felul in care deficienlele de inteligenli emolionald sporesc spectrul de risc. Partea a cincea exploreazi hazardul care ii agteaptd pe cei ce au eguat in stdpinirea domeniului emoliilor . InEtica nicomahicd. de exemplu fumatul tigard de la figard. punind la treabd in acelagi timp mintea 9i sufletul. Aga cum se arate in Partea apatra. Mogtenirea geneticd il inzestreazd pe fiecare dintre noi cu o serie de emolii care determind temperamentul. in prezent. l5sdm la intimplare educafia emolional5 a copiilor nogtri. Daci existd intr-adevir un remediu.12 Proaocarealui Aristotel Proaocarealui Aristotel 13 Acest model ldrgit a ceea ce inseamnd sd fii . precum gi arta de a asculta. CdlStoria noastr5 se sfirgegte prin vizitarea unor gcoli unde se lin cursuri inovatoare. pentru cd de ea depinde succesul la slujbd. eu cred cd el consti in felul in care ii pregdtim pe tineri pentru via!5. Aristotel igi pune irtrebdri filozofice referitoare la virfute.lecliile emolionale pe care le invilim in copildrie. ceea ce se 9i intimpl5 deseori. mai emotivi gi mai inclinafi sd se ingrijoreze din orice.inteligent" pune emoliile in centrul aptitudinilor necesarepentru viald.la fundamentele inteligenlei emofionale. valorile 9i supraviefuirea. ceea ce duce la rezultate 9i mai dezastruoase. ce vizeazd str le ofere copiilor datele esenfiale referitoare la inteligenla emofional5. caracter gi o viald mai bund. atunci cind sint bine exercitate. autocontrolul gi empatia. ceea ce duce la depresii sau violenld ori la tulburdri de alimentalie sau consum de droguri. Aga cum constata gi Aristotel.

PARTEA lNriI Creierul emotional .

cd noastre cele mai profunde. Privit dih perspectivabiologilor eVolufioun asemenea sacrificiu de sine ptrrintesc stil labaza . pasiunile sau lucrurile care tir{im sint cdlSuze esenlialegi ctrspecianoastrtrigi dair mare parte existenla capacitdlii umane de a iubi.cei doi ftrcut tot ce-au putut ca s-o salveze pe Andrea atunci cind au ntrvtrlit in trenul scufunda! ei au reugit sdo impingd pe astrtr cdtre salvatori.ceea este ce eseninoizibilpentruochi. dupd ce un glep lovise gi sldbise un pod de cadin Louisiana. al cdror ultim act eroic a si igi salveze copilul.suclui feproducerii" in trecerea genelor la. un eneaact exemplar de eroism plrintesc std mtrrturie pentru altruist al iubirii . Familia Chauncey se afla intr-un tren Amtrak ce s-a prdinh-un riu. asemenea dovezi de sacrificiu ptrpentru copii s-au repetat de nenumtrrate ori in istoria nirii sau irnpreistorie 9i de nenumdrate ori de-a lungul evoi specieinoastre2. M\CUI PrtNT SAanalizdm ultimele clipe ale lui Gary gi Mary JaneChaun. Ftrrtrindoialtr. uh cuplu complet devotat fetilei lor de unsprezece ani. Ca privire aruncati asupra scopului gi puterii emofiilor. lial este . din perspectiva pdrintelui care ia o decizie disperatd intr-un de crizl nu estenimic altceva decit iubire. Povestea Andreei gi a ptrrinlilor ei. cind vagonul s-a dus la pierit'. Acest lucru sugereazi. ANTOINEDE SAINT-EXUPrtRY. Din punct de ve- .Pentru ce existi sentimentele? Binenu poli aedu ilecitcu sufletul.gi pentru toate celelaltesentimmte pe le trdim . r esteo putere extraordinartr:doar o iubire puternicl * absolutdde a salvacopilul iubit: poate determinaun s5-gi anuleze instinctul de conservare. au pieritr. dupd care. Ancare era condamnatd la un scaun rulant. d. in urma unei pai. Gindindu-se mai intii la fiica lor. surprinde un moment al unui curaj mitic..o noud generafie.intr-o viaftr de om3.

Aceasta ne face uneori sd rvem porniri tragice. Cum aceste situalii s-au repetat mereu de-a lungul istoriei evoluliei noastre.au ldsat puftre urme in tiparul biologic al vielii noastre emolionale. CeIezece lor sau EdicteleimpfuatuluiAshoknpol fi descifrate ca incerciri de a sttrpini. deoarece pentru o lungd 9i cruciali perioadd din preistoria umani ele au asigurat supraviefuirea. a fost singura alegere pe care o puteau face. valoarea supraviefuirii repertoriului nostru dmofional a fost atestatd de faptul ce s-au imprimat in structura noastri nervoasd ca nigte tendinfe automate. agacum constate recent gtiinla. atunci cird trebuie si ne modeldm hotdririle gi acfiunile. perseverarea in atingerea unui scop in ciuda frustrdrilor. fiecare ne aratd direclia cea bund in abordarea provoclrilor inerente ale vieliia. Fiecare emolie tr parte oferd o dorinld distinctd de a acliona. ln ciuda acestor constrirgeri sociale. Denumirea in sine de Hogo sapiens. cum ar fi: Codul Hammurabi. Frica este o adevdrati mogtenire emotionald in evolufia omului. o pierdere dureroas5. Aceste date ale naturii umane apar din insigi arhitectura fundamentald a vielii mintale. ne nagtem cu ceea ce a funclionat cel mai bine pentru ultimele 50 000 de generalii umane 9i nu pentru ultimele 500 . legdtura cu un partener de via!5. duce pe un figas gregit in aprecierea locului pe care il au emofiile in viala noastrS. o fetild depaisprezece ani. care altfel ar fi mult prea nesdbuite. Dupi cum gtim cu tolii din experienfi.adicd a ceea ce m5soard IQ-ul in viala omului. evaluarea fiecdrei intilniri personale gi reac|iile noastre fir raport cu aceastasint modelate nu doar de judeclti ralionale sau de propria noastrd istorie a vielii. pasiunile coplegescra|iunea iar gi iar. din punct de vedere sufletesc. acest impuls l-a indemnat pe Bobby Crabtree sd pund mina pe armi 9i se caute intrusul pe care il bdnuia cd bintuie pe acolo..18 Creierul emolional Pentru ce existd sentimentele? 19 dere al intelectului. innescute ale suflefului omenesc. sd vadX despre ce e vorba. cfND pAsruNrrE copLEFEsc RArTUNEA A fost o adevdratd tragedie a erorilor.gi uneori chiar mai mult decit gindurile. inainte de a recunoagte vocea fetilei sale. la nigte prieteni.primejdia. societateaa trebuit sd intdt€ascd anumite legi pentru a stlpini excesele emofionale.o tristd ironie. in termenii biologici carc stau la baza descrierii circuitului neuronal al emoliiloq. Cind fetila a sdrit din debara. Asemenea reaclii devenite automatisme sint deja gravate fir sistemul nostru neryos/ spun biologii specialigti in evolulia specii' lor. noile realitdli ale civilizaliei prezente au apdrut cu o asemenearepeziciune. agacum descria Freud in Disconfort tn culturd. Crabtree a impugcat-o in git. Intr-adevdr. De bine. La bine sau la rXu. afunci cind se pune intrebarea de ce. Matilda Crabtree.Bau" atunci cind pirinlii ei s-au intors la unu noaptea dintr-o vizit6. inteligenfa poate sd nu mai aibd nici o importanld atunci cird sentimentele ii iau locul. ci gi de trecutul nostru irdepdrtat ancestral. ultimii 10 000 de ani. ca in cazul tristei intimpliri din casa fami- . primele legi gi porunci ale evreidate etice. de rdu. Auzind zgomote prin cas5. Ea ne mobilizeazd sX ne apdrim familia de primejdii. acest lucru a dus la marea tragedie a familiei Crabtree. clddirea unei familii. sentimentele conteazd in egald mdsurd . chiar dac5 au fost martorii unei rapide forme de civilizalie umand gi ai unei explozii demografice de la cinci milioane la cinci miliarde . Evolufia deliberat lentd carc a modelat emoliile noastre gi-a fdcut datoria de-a lungul a milloane de ani. Ei spun cd emoliile ne c5leuzesc in hfruntarea situaliilor dificile 9i a indatoririlor mult prea importante spre a fi ldsate doar in grija intelectului . Bobby Crabtree gi solia sa gtiau cd Matilda a rdmas la nigte prieteni peste noapte. Sociobiologii subliniazd intiietatea sufletului fald de minte in asemenea momente cruciale. Dar in vreme ce emoliile noastre au fost ghidate inteligent in lunga perioadd a evoluliei. Frica a primat atunci cind Crabtree a tras inainte s5-gi dea seama exact in ce trage.specia care gindegte. Chiar mai important este faptul cd ele stau labaza principalei sarcini a evolufiei: a putea da nagtere unor urmagi ce vor putea duce mai departe aceste predispozilii genetice . i-a fdcut o glumd tatilui ei: a sdrit dintr-o debara gi a lipat . incit evolulia nu mai !ine pasul cu ceeace se intimplS in jur. de-a lungul evolufiei.9i categoric nu doar pentru ultimele cinci. Matilda Crabtree a murit doudsprezece ore mai tirzius. sigur cd sacrificiul lor de sine a fost unul irafional. Sau. a supune 9i a domestici viala emolionald. Am mers mult prea departe cu sublinierea importanlei ralionalitdlii pure . Acea perspectivi asupra nafurii umane care ignori puterea emofiilor este una intristitor de ingust6. emoliei i-a fost incredinlat un rol atit de important in psihicul uman. Crabtree a scos pistolul de calibru 35 9i s-a dus in dormitorul Matildei.

contrariul psihologic al acelei mobilizdri de tipul . r Printre schimbdrile biologice cele mai importante din starea de fericire se numdrd o activitate sporitd a centrului creierului. fiecare emolie joacd un rol unic.. cercetdtorii au descoperit mai multe detalii psihologice despre felul in care fiecare emofie pregdtegte corpul pentru o reacfie dif. probabil cd ag fi intrat 9i eu in ei. Pe scurt. ne confruntSm mult prea des cu dileme postmoderne. dintr-odatd un val de fulgi de zdpadi mi-a acoperit magina.toate emoliile sint impulsuri ce te determind sd acfionezi. pentru cd singele ipi opregte Sursul (creindu-li senzalia cX .gi sI te albegti la fafd. r Ridicarea sprincenelor a surprinderepermite mdrirea razei vizuale gi totodatd pltrunderea luminii in retind in cantitate mai mare. Cu noile metode de a pdtrunde in trup gi in creier. ceea ce genereazd un plus de energie suficient de puternic pentru o faptd in fortd. fulgii de zdpadd md fdceau ca orb. asa cum relevd semndtura biologicd distinctivd (vezi Anexa A pentru detalii in legdturi cu emoliile . cu un repertoriu emolional modelat de nevoile imediate ale Epocii pleistocene. Impulsurile care duc la fapte lntr-o zi de primdvard timpurie. Circuitele din centrele emolionale ale creierului aclioneazi un flux de hormoni ce pune trupul in stare de alertd. Acest fapt oferd informalii suplimentare despre un eveniment neagteptat.20 Creierul emofional Pentru ce existd sentimentele? 21 liei Crabtree.!i-a inghelat singele in vene"). singele circuld mai repede ir:rmiini si ili este mai ugor sd ingfaci o arml sau si lovegti un dugman.Dacd a9 fi continuat sX merg prin zdpada aceea orbitoare. singele stribate mugchii cei mari.rIddcina impulsurilor de a acfiona . t lubirea. sd fiu mai atent 9i sd mi feresc de o posibil5 mare primejdie. Ca in cazul unui iepure ce impietregte de groazd atunci cind zdregteo vulpe trecftrd . O jumdtate de ori mai tirziu ninsoarea s-a oprit.. bXt5ile inimii cresc 9i se degajd hormoni precum adrenalina. am simlit curh mi cuprinde teama 9i am inceput si aud cum imi bate inima.reaclia de relaxare". adicd. I In lumea intreagd. care mergea prea incet. Apdsind piciorul pe frin5. iar atenlia se fixeazd asupra ameninld.. lucru ce poate fi cel mai ugor observat la animale gi copii. ciocnirea blocase goseaua. chiar dacd doar pentru o clip5.a misca" plus prefixul . drn fost cuprins de o teamd interioari care m-a fdcut sX md opresc.erltd7: r Cind te mtnii. Nu mai vedeam nimic in fa!d.ri arati la fel.verbul latinesc care trseamnd . ceea ce face ca trupul sd-gi revind mai rapid din aparilia emoliilor supdritoare. Aceste emolii duc la fapte. dublind . In esenfd. fdcindu-l gata sd aclioneze.desprinse de reacfia cea mai fireascS6.. linigtind ceeace ar putea genera ginduri de ingrijorare. cum ar fi cei din picioare. r Cind . 9i ili este mai ugor sd fugi . in repertoriul nostru emofional. Aceastd afirmalie std la baza subiectului pe care il tratez. planuri imediate de abordare a viefii. Frica preventivd m-a obligat atunci si md opresc 9i poate cd mi-a salvat viafa. reprezint5 un set de reacfii ale corpului ce genereazi o stare de calm 9i mulfumire care faciliteazd cooperarea.a te da la o parte". In acelagi timp.sau ca un mamifer preistoric speriat de un dinozaur -.rii imediate.e". Rddicina cuvintului emolie este motere..civilizali" 96sim aceastl mare anomalie pentru regnul animal. unde o ambulanld il ajuta pe un pasager dintr-o magind ce intrase in plin in automobilul din fafd. . emoliile .oprindu-md citeva sute de metri mai incolo.ti-e fricd.).. care inhibd sentimentele negative gi fircurajeazd cregterea energiei. fdcind sd fie mai ugor de firleles exact ceea ce cc intimplS 9i punerea la cale a celui mai bun plan de acfiune.. AceastX configuralie ii oferd trupului un fel de odihnd general5.sentimentele de tandrele gi de satisfaclie sexualS determintr o trezire parasimpaticd . planuri pe care le avem inndscute. sugerind cX tendinla de a acliona este implicitd in orice emolie. Teama s-a transformat intr-o adeviratd fricd: am tras pe dreapta. exprimarea dezgusttth. transmifind acelagimesaj:e ceva agresiv ca gust sau ca miros sau me- .. Nu existd insi o modificare fiziologicd radical6 care sI duci la pasivitate. trupul paralizeazd. Doar la adullii . agieptind sd treaci ninsoarea. vizibilitatea a revenit gi mi-am continuat drumul . Modelul parasimpatic. poate gi pentru a l6sa timp ca omul sd evalueze situafia 9i sd constate dacd nu cumva cea mai buni solulie este o ascunzdtoare.luptd sau fugi" provenite din fricd sau minie. pentru a vedea mai bine ce reaclie trebuie adoptatS.fundamentale". pe cind mergeam cu magina pe o gosea/printr-o trecdtoare montand din Colorado.. precum gi dispozilia 9i entuziasmul pentru a indeplini diferite indatoriri gi de a se strXdui pentru o mare varietate de scopuri.

unul impulsiv gi foarte puternic.inim5" si . capabil sd cintdreascd gi sd reflecteze. Acum.9i deci mai ineficientd din punct de vedere rafional.. Exist5 o varialie stabild a raportului rafiune-emofie in controlul asupra minlii. Perioada de inceput a evolufiei.bani 9i copii.. fiind jelite. Aceasti pierdere de energie se poate sd-i fi tinut pe oameni trigti . Dar printr-o inlelegere empaticd. pierderea unei persoane dragi duce oriunde la tristele 9i mihnire. chiar dacd uneori ilogic .22 Creierul emolional Pentru ce existd sentitnentele? 23 taforic.. Tristelea aduce o scddere a energiei gi a entuziasmului fafd de activitdlile viefii. de o colegi de la birou.. celdlalt esteun act al minlii ralionale. r Principala funclie a tristelii este ajutorul dat pentru adaptare in cazul unei pierderi importante. avem douA rninfi.i de a congtientiza consecinlele acestora pentru viata cuiva. la citeva luni dupi evenimente.sugereazd o incercare primordiald. Unul este un act al minlii emofionale.nu imi mai pasd". vezi Anexa B.buza de sus curbatd intr-o parte. Expresia de dezgust a felei .cumva un tip mai profund de convingere .e structurat de culturd gi tot a9a anumite persoane din viala noastrd intrd in categoria . cu atit mintea devine mai dominant emolionald . Dar cind tocmai spunea asta.Pur gi simplu nu md mai gindesc la el . (Pentru o descriere mai detaliat5 a caracteristicilor minlii emofionale. a inceput sd dispari insi gi armonia pdrtilor repertoriului nostru sentimental. in ultimii zece mii de ani. atunci cind stii . a mdrturisit ea. .cum sint etalate emoliile sau cum sint ele relinute pentru clipele de singurdtate . accesul la armele automate pind 9i al copiilor de treisprezeceani a transformat acest fapt intr-o reaclie prea adesea dezastruoasSs. ea tocmai imi declara cd a inceput sd-i placd aceistd ipdependenld gi cd se bucuri si fie iar pe propriile-i picioare. Dar pe lingi acesta mai existd gi un alt sistem de cunoagtere. Dar felul cum ne manifestdm mihnirea . Era o perioadX cind pulini sugari supravieluiau 9i pulini adulli treceau de treizeci de ani. gi brusc a anunlat-o ce o va pdrdsi pentru a se muta cu cealalti. De exemplu. chiar gi in societdlile umane cele mai rudimentare gansele de supraviefuire au crescut enorrn. Aceastd retragere introspectivi creeazd ocazia de a jeli o pierdere sdu o speranld goald . ameninldrile feroce care au linut populalia umand in gah au inceput sd fie stdpirite.9i lucrurile sint la fel de ugor de priceput ca atunci cind citegti cuvintele de pe o pagind tipdritS. Au urmat luni amare de dispute nesfirgite pentru casd.foarte dragi". se confur€aze noi inceputuri. Solul ei se indrigostise de o femeie mai tindri. aga cum observase Darwin. De fapt.decit atunci cind gtii cd un lucru este bun din punct de vedere al minlii ralionale. Aceste irclinalii biologice de a acliona sint modelate ulterior de experienla noastrd de viald 9i de cultura ngastrd. operind cu ginduri. Toate aceste ameninldri au creat gi reacliile noastre emofionale atit de prelioase pentru supraviefuire.minte". fir care acestereaclii emolionale prindeau form5.gi vulnerabili . cu cit un eentiment este mai intens. Mintea rafionald este modul de comprehensiune de care sintem cel mai congtienfi: mai proeminent in starea de trezie. Acel moment al ochilor inldcrimafi ar putea trece usor neobservat. in vreme ce se strimbd ugor din nas . Dacd in vremurile trecute declangareafuriei putea constitui un moment crucial pentru supraviefuire.a avea emofii. de a inchide ndrile atunci cind apare un miros nepldcut sau de a scuipa o mincare nocivi.in inima ta" cd un lucru este bun ai o altfel de convingere . . ae cina acesteprogrese s-au inregistrat in lumea intreagS.. una care gindegte 9i una care simte. Cele doui minti ale noastre O prigtend imi povestea despre divorlul ei.mintea emofionald. cind animalele de pradX puteau ataca in orice moment. Aceasta este o ordine a lucrurilor care pare sd dureze din erele indepdrtate ale evolufiei . Dar odatd cu progresele din agriculturd. a fost fdrd indoiald o realitate asprd. o despdrlire dureroasi. gi anume intuifii care cilduzesc reacfia instantanee in situatiile in care viala ne estein pericol gi in care a ne opri sX ne gindim Ia ce sd facem ne Poate costa viala este un avantaj. in ciuda a ceeace spune. Aceste doui moduri fundamental diferite de cunoagtere interaclioneazX pentru a crea viata noastr6 mintali. pe misurd ce ele au pilit. iar adincimea ei 9i intrarea in depresie duce la o scddere a metabolismului. cum ar fi moartea cuiva apropiat sau o mare dezamdgire. ?!i dai seama imediat cd atunci cfird cineva ldcrimeazd inseamnd cd este trist. cind varialiile intre secetd gi inundalii reprezentau diferenla dintre foamete 9i supraviefuire. ochii i s-au umplut de lacrimi.in apropierea casei.) Dihotomia emolional/rafional aproximeazi distinclia populari intre . unde erau mai in siguran!5. in special fald de divertisment sau fa!5 de pldceri. pe care majoritatea oamenilor au indurat-o ca specie incd din zorii istoriei noastre consemnate. iar pe mdsurd ce energia revine.

existi un echilibru intre mintea emo. si fugd sau sI urmtrreascdlo. creierul omului. centrul olfactiv era format din straturi foarte subliri de neuroni care impreuntr analizau mirosul. il analiza.izolindu-se . funcliile debaz| ale viefii. Cind setea e puternicd sau intr-un moment de furie. Milioane de ani mai tirziu. Uma_ nistul din secolul al XVI-lea Erasmus din Rotterdam scria satirizind tensiunea perenl dintre rafiune gi emoflee: Iupiter a impirlit mult mai multd pasiune decit raliune _ poli cal_ cula raportul ca fiind cam de 24 la i. care in latind inteamne . cu kilogramul sdu gi jumdtate de celule gi de neuroni. cum ar fi respiralia gi metabolismul celorlalte organe ale corpului. ln acele vremuri primitive. trunchiul creierului aflindu-se in jurul virfului mlduvei spindrii. sx luim in considerare felul in care a evoluat-creierul. informind trupul ce are de ftrcut ca reacfie: sd mugte/ str scuipe. aceste doud minti distincte sint extrem de rafinat coordonate. se creeazXun dezechilibru: min_ tea emolionali preia controlul. au apdrut centrii emolionali. Aceastd rdddcind a creierului regleazd. respectiv. otrdvitor. Ragiunea face singurul lucru de careestein stare. in celulele care preiau qi analizeazd. cea emolionald 9i cea rafionald. artrtind ca un fel de inele cu partea de la bazd lipsd. de un partener sexual. acfionea_ zd de cele mai multe ori in strinsd armonie. a9a cum vom vedea. Orice entitate vie. sI se apropie. el este programat dinainte si regleze funclionarea corpului ca atare 9i sI reacfioneze pentru a asigura supravieluirea. este de trei ori mai mare decit al verilor nogtri de pe . de la . impXrfindu-l pe diverse pategorii relevante: comestibil eau otrtrvitor.neocortexul". Acest nou teritoriu neural a adus emolii tipice pentru aceast5dezvoltare a repertoriului creieruluill. Pentru cd aceasti Parte a creierului se infigoard in cercuri 9i mlrginegte creierul se mai numegte gi sistem limbic. cea emofionald 9i cea rafionali. con- trolind totodati reacliile stereotipe 9i migcirile. fie cd este vorba de ceva nutritiv.. in lobul olfactiv.tionilX 9i cea rafional5. ln ce mdsurd Rafiuneapoate preveni forlele acestoradoui in viafa de zi cu zi a omului. $i totqi minlile noastre. au aplrut noi straturi cheie de creier emofional.. bulbul cu circumvoluliuni care formeazi straturile superioare ale creierului. Acest creier primitiv nu poate fi ficut sI gindeasci sau sd invefe.inel". El a fdcut sd existedoi tirani furiogi ce s_e opun puterii solitare a Rafiunii: minia 9i dezmigul. Acestea au inf5gurat trunchiul creierului. Cea mai veche ridlcind a vielii noastre emolionale sti in simful olfactiv sau. trunchiul creierului.eiboi _. estedestulde limpede. Din forma cea mai primitiv5. dugman aau hrand. mirosul era un sim! de o importanld capitalS pentru supraviefuire De la lobul olfactiv au irceput sb evolueze centrii strivechi ai emofiei. inecind mintea rafionald.ii care au un sistem nervos peste minim. centrii superiori s-au dez_ voltat ca prelucrare a centrilor de jos. (Dezvoltarea creierului in embrionul uman reface traseul evolulionist. sentimentele sint esentiale pentru gindire.sirepetindu-piformule d! virtute.. mai precis. Fiecare strat de celule absorbea mirosul. Dupi milioane de ani de evolufie. Un al doilea strat de celule transmitea mesaje prin gistemul neryos. dezvoltindu-se suficient pentru a inveli in final partea de sus a creierului. Acest tip de creier a fost unicul in Epoca Reptilelor: imaginafi-vd un garpe care sisiie pentru a semnaliza ameninlarea unui atac. sint facultdfi semi-independente. be obicei.gi de ce sentimentele gi raliunea sint vegnic gata d^e . iar gindirea pentru sentimente. creierul a crescut de la baz6 spre virf.limbus".) Partea cea mai primitivi a creierului este comune tuturor ce_ lorlalte-spec. disponibil din punct de vedere sexual. in care emoliile alimenteazd gi informeazi operaliile minlii ralionale gi mintea ra. de un animal de pradd sau de o victimtr. Faptul cd creierul care girdegte s-a dezvoltat pomind de la trdsltura emolionald spune multe despre relalia dintre gindire gi sentiment. impletindu-gi cdile atit de diferite pentru a ne cdlduzi prin lume. cind strtem indrdgos- .tionald rafineazi gi uneori se opune emofiilor. renunld 9i capituleazi. Odat5 cu aparifia primelor mamifere. din acestezone emolionale s-au dezvoltat zonele de gindire sau . in vreme ce ceilalli doi o-trimit la naiba 9i sirt tot mai zgomotogigi mai agresivi. In fazele sale rudimentare. a existat un creier emolional cu mult inainte sd existe cel rafional. CUM S-A DEZVOUTAT CREIERUL a inlelege mai bine puterea emoliilor asupra gindirii fe1tru . fiecare reflectind o operafiune distinctS.24 Creierul emolional Pentru ce existd sentintentele? 25 Aceste doud minfi.pind ce Conducdtorul lor obosegte. in plan evolutiv. In multe sau in majoritatea momentelo{."uru "rroluliei. unde lgi ftrceacuib trunchiul creierului propriu-zis. primatele non-umane. totul are o anumitd semnXturd moleculartr distinctd ce poate fi purtati de vint. dar conectati a circuitului creierului. mirosurile. insi atunci citrd intervine pasiunea. pXrli mult mai vechi ale creierului.

creierul continud si se dezvolte. creierul emolional are un rol crucial in arhitectura neurald. . Acegti centri superiori nu stdpinesc insi intreaga noastri viaemolionald.se formeazd o anumitd geometrie a conexiunilor circuitului creierului. neocortexul uman.se poate spune ci ele sint lXsate in grija sistemului limbic.regiunile care planificd 9i i:rfeleg ceea ce este simlit. sistemul limbic este cel care preia de fapt comanda. cind ies din oud. flrd a reacliona de fiecare datd invariabil gi automat la fel. intr-o traducere exactd: . Cu cit sistemul social este mai complex. cum ar fi capacitatea de a avea sentimentefald de sentimentele noastre. Pe mdsurd ce avansim pe scara filogenetici de la reptile la maimule 9i la oameni. nu au instinct matern. puii trebuie sd se ascundd pentru a evita sd nu fie cumva mincati de membrii propriei specii. permite 9i un repertoriu mai larg . td specie. Neocortexul este locul in care sildgluiegte gindirea. cum ar fi reptilele. Dacd un anumit aliment ducea la imbolnXvire. fapt ce a fricut posibild dezvoltarea umand. care sugereazi de ce sintem capabili sd ddm dovadd de o mult mai mare gamd de reacfii in raport cu emoliile noastre. mai mare ca dimensiune. prinzindu-ne in strinsoarea sa. La primate existd o mai mare legdturd intre neocortex 9i sistemul limbic decit la orice alte specii . zonele emolionale sint intrepdtrunse de miriade de circuite legate intre ele gi care strdbat neocortexul. Neocortexul permite subtilitali 9i complexitili ale vielii emofionale. a dat trdsitura distinctiv umani.9i mai ales tr fd urgenlele emolionale . Acest progres revolulionar a permis unui animal sX fie mult mai degtept in alegerile sale de supravieluire . intelectuald. comparind un miros acfual cu unul din trecut. . conexiunile dintre bulbul olfactiv 9i sistemul limbic au preiluat sarcina de a face distinclie intre mirosuri 9i de a le recunoagte. Decizii cum ar fi ce anume trebuie mincat gi ce nu continuau sd depindd in mare mdsurd de miros. precum si alte tertipuri mintale. Acest lucru s-a fXcut prin . fdcind posibil ca urmagii sdi sd transmitd prin gene acelagi circuit neural. De-a lungul evoluliei. putind astfel sd influenleze funcfionarea restului creierului .9i nu existi un sistem social mai complex decit cel al lumii in care trdimlz.siplanificdri pe termen lung. pentru a se adapta cerinlelor mereu in schimbare. coordonind migcdrile -.emolii care hrd- nesc pasiunea sexuald. el putea fi evitat data viitoare. al civilizaliei gi al culturii sint la rindul lor rodul neocortexului. imaginile. triumful artelor. sistemul limbic gi-a rafinat doud instrumente extrem de eficiente: invilatul 9i memoria.inclusiv sunatul la Polilie.26 Creierul emofional Pentru ce existd sentimentele? 27 tili pind peste urechi sau morfi de fricd. legitura protectoare pdrinte-copil permite o maturizare ce dureazd pe toatd perioada copildriei .Dar addugarea neocortexului 9i a conexiunilor sale la sistemul periferic au permis gi dezvoltarea legiturii dintre mamd 9i copil. Spre deosebire de cortexul cel vechi in doui straturi. neocortexul a permis o fini ajustare judicioasd. cu atit flexibilitatea este mai importantd . cu atit sint posibile mai multe reacfii.) ln cazul oamenilor.i sd i9i modeleze cu grijd reacfiile. Aceasti noud addugire la creier a permis nuanldri in viala emofionald.Acum 100 de milioane de ani. lucru ce stl. iubirea. creierul mamiferelor a evoluat spectaculos. mult mai mare decit la orice alNeocortexul luiHomo sapiens. odatd cu aceasti cregtere.creierul nasului". Pe mdsurd ce a evoluat. In afard de asta. parte din circumvoluliunile limbice qibazd rudimentard pentru neocortex. Avind in vedere cd partea cea mai mare a centrilor superiori ai creierului au inmugurit din zona perifericd sau s-au extins in funclie de ea. Acest lucru dh o enormd putere centrilor emofionali. reugind sd le nuanfim. creierul care gindegte.. cregtegi volumul neocortexului. ir chestiunile sufletegti esenliale .inclusiv a centrilor gindirii. disting?nd astfel intre bine 9i rdu.dar 9i mai semnificative sint legdturile de la oameni -.rinocefalon". de altfel. neocortexul oferea o laturi extraordinard.9i ne permite sd avem sentimente in legdfurX cu diverse idei sau cu arta. Fiind rlddcina de la care s-a dezvoltat noul creier.. Structurile limbice genereazl sentimente de pldcere 9i de dorinll sexuald .timp fir care. simbolurile. De exemplu. Cuicit aceste legdturi sint mai numeroase la nivelul creierului. care fdrd indoialS ctr a creat enorme avantaje in capacitatea organismului de a supravielui in condilii potrivnice. Supravieluirea se datoreazi talentului neocortexului de a crea strategii . Situate deasupra celor doud straturi subliri de cortex . aici se afli centrii care pun cap la cap gi inleleg ceea ce percep simlurile. alte citeva noi straturi de celule neryoase s-au ad5ugat spre a forma neocortexul. (Speciile care nu au neocortex. In vreme ce un iepure sau o maimuld au doar citeva reaclii tipice restrinse la fricd. Acest lucru adaug5 unui anumit sentiment ceea ce gindim despre .labaza unitdlii familiei gi a implicdrii pe termen lung in ingrijirea copilului.

amygdala". Ele sint incidente irgrozitoare. Atunci cind cineva este atit de impresionat de o glumd incit il cuprinde un ris aproape exploziv. $i in prezent el este tot in inchisoare. le-a injunghiat de nenumdrate ori 9i le-a hlcuit cu un culit de bucitirie.se petrec multe. a venit Hoffert. ^ In acesteclipe. Robles a ameninlat-o cu un culit 9i a legat-o. Tlrtrsdturaprincipal5 a acestui blocaj este cd odatd cu trecerea momentului respectiv cei astfel posedafi nu-gi mai dau seama ce li s-a intimplat. Apartamentul pe care l-a spart in aceazi aparlinea lui Janice Wylie. Wylie era acolo. dupi treizeci de ani. destul de frecvent in mintea noashe. Robles se pliragea: . gi-a linut discursul inceput cu . declangind o reaclie dramaticd inainte ca neocortexul. lncercagisd vd amintili cind . care inseanrnd . ln aceastXformd catastrofald . Aceste blocaje nu sirt izolate..sofia sa a fost atit'de coplegitl de emolie gi de fericire..Pur 9i simplu o luasem razna. spunea el ch pentru ultima datd. dupl care. lh acea zi. Cind sX plece. L O CUL TUTUROR PA SITIAIIL OR La oameni. fiind alcdtuit din structuri conectate ce se .Eu am un vis" in cadrul margului din Wbshington. in cursa de 1000 de metri la Olimpiada din Norvegia din 1994. va susline el ulterior. nucleul amigdalian (de la cuvintul grecesc . creierul care gindegte. Am simlit ci-mi explodeazd creierul. cei au HORACEWALPOLE Era o dupi-amiazi fierbinte de august drnl963.. un sptrrgltor inrdit care tocmai fusese eliberat condifionat dupd o pedeapsi de trei ani. luatl in urma a peste o sutX de spargeri. descdrcindu-v5 pe cineva .pe partenerul de viali sau pe copil sau pe goferul altei magini . a incercat si facX rost de nigte heroinX. dar avea nevoie disperati de bani pentru iubita lui 9i pentru fetila lor de trei anigori. vi s-a ptrrut nepotrivit.intr-o asemeneamlsurd. Robles. dupd mai multe egecuri care l-au marcat profu1rd. doudzeci gi cinci de ani mai tirziu. concenhind tot restul creierului asupra acestei realitdli care nu suferd amfirare. o preluare neurald a controlului/ care/ aga clun vom vedea.tsweek. dupd un moment de reflecfie gi de gindire. Richard Robles. in mod similar.migdald").u care sentimente. Ani de zile mai tirziu Robles povestea cd atunci ci:rd o lega pe Hoffert. incit 9i-a pierdut complet controlul. o tindrd de doutrzeci gi unu de ani. Janice Wylie l-a avertizat cX n-are scdpare: i9i va aminti cum aratl gi va ajuta polilia str-i dea de urmd. Asemenea explozii emofionale sint o formX de blocaj neural. invdfdtoare. 'lncit ulterior. ]r. Blocajul apare firtr-o clipX.." Pini in ziua de azi. a luat in rfirgit medalia de aur olimpicd la patinaj vitezd (ceeace jurase si frctr promilindu-i acest lucru surorii sale aflate pe patul de moarte). un anumit centru din creierul limbic declarl cd este vorba de o urgen!5.. pentru ceea ce a ajuns sd fie cunoscut drept. gilui Emily Hoffert. un centru al creierului limbic.v-a!i pierdut busola" pentru ultima dattr. a inLgficato sticld de suc gi le-a lovit in cap pe femei pind au leginat. prins de o cumplitd furie. doutrzeci 9i trei de ani. care duc la crime violente. Robles a avut tot timpul sd regrete aceste citeva minute de furie dezlXnfuit5. i9i are originea in nucleul amigdalian. incit r trebuit dusd de urgen!tr la cabinetul medical al patinoarului. aceastaeste tot o reaclie limbictr. sd aibl vreo gansi sI analizeze complet irtr-o fracliune de secundi ce se furtimpld 9i str hotirasci ce e de ficut. Ca s5 reugeascdsd fugd.. Nu toate blocajele limbice sint tulburtrtoare. are forma unui mtrnunchi de migdale.dar mai pufin intmsi . Amintindu-9i de acest moment.crimele impotriva fetelor cu studii". Voia sd renunle la viafa de delincvent. documentarist la revista Neu. organizat ir favoarea drepturilor omului.Anatomia unui blocaj emorional 29 Anatomiaunui blocai emotional Vidla esteo comedie pentru ceicare gjndesc o traAi gedie pentr. Mai mult ca sigur cd era tot o formd de blocaj. dar gi de fricd.chiar ziua in care reverendul Martin Luther King. ca in cazul omoririi fetelor cu studii. Intr-un moment de nebtmie. Degi Robles aleseseun apartament aritos din cartierul de est al New York-ului tocmai gindindu-se cd nu este nimeni acasi. Acest lucru re manifesttr gi in momentele de bucurie intensi: cind Dan fanren. Robles a legat-o 9i pe ea. dupi cum sugereazd dovezile.a intrat in panicd tr asemenea mdsurd. care promisese cI este ultima lui spargere.

Nucleul amigdalian aclioneazd la nivelul memoriei afective. Un tinSr al cdrui nucleu amigdalian au fost indeptrrtat chirurgical pentru a putea stdpini severe atacuri de apoplexie a devenit complet neinteresat de cei din jur.ctrd reacfia impulsivd o coplegegtepe cea logici . Nucleul amigdalian uman este relativ mare tr comparalie cu cel al rudelor noaske mai apropiate de pe scara evoluliei. S-a descoperit recent cI in asemeneamomente . Existd doud amigdale. FXri nucleul amigdalian el pdrea sd-gi fi pierdut sentimentul recunoagterii. localizate ir interiorul capului. distingind problemele. Semnalele ce sint receplionate de cXtre simfuri ii dau nucleului amigdalian posibilitatea sE scaneze fiecare experien!5 in parte. Lacrimile. In timpul gustdrii.nu se mai tem gi nu se mai infurie. LeDoux face parte dintr-o noud generalie de neurospecialigti. nucleul amigdalian are un rol extrem de important in viala mintalS. pe misurd ce au evoluat. punind nucleul amigdalian fur centrul acliunii 9i plasind celelalte structuri periferice in roluri cu totul diferite3. |ignitX gi neincrezdtoare. cite una de ambele pdr. a fost primul care a descoperit rolul cheie jucat de nucleul amigdalian in creieful emolionalz. un neurospecialist de la Centrul de $tiin!5 Neurald al Universittrlii din New York. sint declangatede nucleul amigdalian gi de o structurd apropiatd. el i-a oferit un cadou pe care ea 9i-l dorea de luni de zile. la sugestia ei ca dupd masd sd meargl impreund la un matineu la cinema pentru ctr-gi dorea si vadl in mod special un film. toate percepfiile.pierd dorinla de a se intrece sau de a fi cooperante. este inci pe cale sd ia o hotdrire.. Luni de zile mai tirziu. prietenul ei a uluit-o de-a dreptul spunindu-i cd nu-9i va putea petrece ziua cu ea pentru cI are antrenament la fotbal. girusul cingular. lucru foarte important in sine.orbire afectiv5". preferind si se izoleze fdrd nici o relalie umand. nu-gi mai gisesc locul in cadrul speciei lor. rezultatul este incapacitatea de a mai distinge semnificalia emolionald a evenimentelor. el nu-gi mai recunogtea prietenii apropiali. nici mtrcar mama 9i rdminea perfect calm 9i senin atunci cind vedea tulburarea lor in fala indiferenlei lui. rudele. Acum.ti ale creierului. Aga cum vom vedea. aceste structuri periferice stau la baza invdldrii gi a memoriei: nucleul amigdalian este specializat in chestiuni emofionale. neocortexul. lovite sau in vreun alt fel atinse ugo1 acestezone ale creierului pot determina oprirea plinsului. primatele. igi. chiar in vreme ce creierul care gindegte. in spatele inelului limbic. reanalizind incidentul. De nucleul amigdalian se leagd nu numai afecfiunea. Dar incintarea ei a dispirut complet ctrd. dind la lumind adev5'rate mistere ale minlii omenegti. precum gi toate sentimentele fald de sentimentel. foseph LeDoux. normal. ce pdreau impenetrabile celorlalte generalii de oameni de gtiin!5..30 Creierul emolianal Anatomia unui blocaj emofional 31 afld in creiel. Cercetdrile lui LeDoux explicd felul in care nucleul amigdalian poate prelua controlul asupra a ceea ce facem. RETEAIIANEURALA Ceea ce intrigX in infelegerea puterii emoliilor la nivelul viemintale sint acele. fiind refinute. Degi era perfect capabil sd converseze. Descoperirile sale referitoare la circuitul creierului emofional aveau sd indepirteze o idee preconceputd in leglturd cu sistemul limbic.creier al nasului" gi care. ea s-a ridicat in lacrimi. viala fird nucleul amigdalian este o viald lipsitl de un sens personal. de indati ce lucrurile reintrd pe un fdga. Astfel. sufletul inteligenlei emolionale consti in felul in care funclioneaz5 nucleul amigdalian gi cum interaclioneazd cu neocortexul. orice pasiune depinde de el. acesteaaducind o mare precizie in stabilirea organizdrii creierului in funcfiune. dintre cele . o gravuri greu de g6sit gi cumpdratd tocmai din Spania. Ftrri nucleul amigdalian nu existd lacrimi de tristele care sa fie domolite. care au pus bazele irnor metode inovatoare Si unor teh- nologii pe mdsurd. Dacd nucleul amigdalian este despdrlit de restul creierului. au dat nagtere cortexului 9i apoi neocortexului. emoliile sint tocite sau absente.momente pasionale pe care le regretlm ulfii terior. Hipocampul 9i nucleul amigdalian erau cele douS zone cheie ale primitivului . Lipsa trdsiturii emolionale duce la disparilia sentimentelor. ci cd a rdmas flrd gravurS. a iegit din regtaurant 9i. nu a regretat cd a plecat. De exemplu. Animalele ctrrora le-a fost scos nucleul amigdalian sau le-a fost secfionat. ce infruntd toate situaliile. o caracteristici exclusivd a oamenilor. este un fel de santineld psihologicS. intrebarea este cum de am devenit iralionali atit de u9or. o tindrd a mers doud ore pind la Boston ca sd ia o gustare gi s6-9i petreacdziua cu iubitul ei. avind in gind doar o singurd intrebare. aceastdstare se numegte uneori .nucleul amigdalian are un rol crucial. dintr-un gest impulsig a aruncat gravura la gunoi.

dacd in momentul respectiv apare un da" -.norepinefrina. inainte de a fi percepute pe de-a-ntregul gi de a inilia un rdspuns mult mai fin decupat. pe care le orcheskeazd nucleul amigdalian prin zonele de comandd de la nivelul creierului (pentru o prezentare mai detaliat6. susline vechea teorie. Aceste sentimente care iau calea directd a nucleului amigdalian sint de obicei cele mai primitive 9i mai puternice. pentru cd sint primele care pun in eviden!6 cdile neurale ale sentimenteloq. care aranjeaztr informaliile ce trec prin mai multe niveluri de circuite ale creierului. semnalele sint trimise c5tre creierul limbic gi de acolo este radiati reaclia potrivitd cdtre creier gi restul trupului. nucleul amigdalian este un fel de serviciu de urgenld: este mereu gata sX transmitl apeluri de urgenld cdtre pompieri. In arhitectura creierului. $i toate acesteasint doar o parte a unui irtreg gir de schimbtrri atent coordonate.. Semnalelesint triate dupX semnificafie.tie de ce? Rdspunsul este mai mult ca sigur nucleul amigdalian. in timpul unei crize emofionale sicapteze gi sd direclioneze mare parte a restului creierului . inclusiv a celor care determini ca simfurile sI fie mai treze. sint activate gi alte circuite. urechea 9i alte organe senzitive transmit semnalele la talamus gi de acolo la zonele de prelucrare senzoriald din neocortex. de fricd.un fel de alee 15turalnicd neurald . Conform teoriei convenfionale.luptd sau fugi.gi pe care astfel el l-a putut salva. in neurogtiinfd. in urma semnalului nucleului amigdalian. punind practic creierul in alertd. Aceste increngdturi ii permit nucleului amigdalian sXinceapd sd reaclionezeinainteaneocortexului. reaclionind in conformitate cu precedentele existente. sd inghele celelalte migctrri ale mugchilor. unde gemnalele sint reunite in obiectele asa cum le percepem noi.dar LeDoux a descoperit un mic grup de neuroni care duce de la talamus direct la nucleul amigdalian.. cercetirile lui LeDoux au aritat c5. Simultan. se transmit urgent mesaje citre toate pdrlile importante ale creierului: acest lucru genereazd secrelii de hormoni de tipul . mugchii 9i organele internea. vezi Anexa C). in privinla emoliilo1. ihainte de a-9i da seama ce face. polilie sau vecini cind sistemul de alarmd al unei case semnaleazl probleme. Cercetdrile lui LeDoux sint revolulionare in ceea ce privegte lnlelegerea vielii emofionale. dindu-i o expresie de teamd. arhitectura creierului oferd o pozilie privilegiatd nucleului amigdalian. Alte semnale indreapttr atenlia asupra sursei propriu-zise a fricii gi pregdtesc mugchii si reacfioneze ir conformitate cu aceasta. Reteaua extinsd a nucleului amigdalian. Aceasti potecd mai ingust5 gi mai scurtd . adaugindu-se celor care ajung pe drumul mai larg al neuronilor cdtre cortex.printr-o unicl sinapsX. nucleul amigdalian reacfioneazi instantaneu asemeni unor cabluri de transmisie neurald ce telegrafiazd un mesaj de crizi cltre celelalte ptrrli ale creierului. s-a aruncat in apd . Cam aga funclioneazd de cele mai multe ori . SAMflNETA EMOryONALA Un prieten povestea despre faptul cX a fost in vacanftr in Anglia 9i ci a luat o gustare la o cafenea de pe malul unui canal. care sporegte reaclia zonelor cheie ale creierului. si spunem.. Mergind apoi la plimbare gi coborind treptele ce dldeau spre ca- nal. ochiul. dintr-odati a vizut o fatd ce privea fix spre apd cu o expresie de groaz5 pe chip. care inconjoarl neocortexul.32 Creierul emolional Anatornia unui blocaj emofional 33 mai primitive: . str sporeasctrritmul cardiac.. permite ca . Din neocortex.. mobilizind centrii migcdrii gi activind sistemul cardio-vascular..ii permite nucleultii amigdalian sd primeascd . Oare ce l-a fdcut sd sard furapi inainte si . sd creasci tensiunea arterialtr gi str incetineasctr respiralia. Cird se aude semnalul. un al doilea semnal de la talamus este indreptat spre neocortex aceaparte a creierului care gindegte.cu haina gi cravata pe el. care devine un fel de santineld emolionalS capabilX sXblocheze creieruls. Doar dupX ce a ajuns in aptr a realizat cd fata se uita gocatd la un comis voiajor care cXzuse fir canal . cum ar fi secrefia unui hormon pentru stlrile de crizd. Semnale suplimentare ale nucleului amigdalian determinl kunchiul cerebral sd transforme fa!a.inclusiv mintea rafionald. Printr-una dintre cele mai frapante descoperiri din ultimii zece ani. formatd din conexiunile neurale. astfel incit creierul recunoagte ce este fiecare obiect in parte gi ce inseamnd prezenla sa. Studiul sdu a aritat cd semnalele senzoriale de la ochi sau de la ureche merg mai itrtii in creier la talamus 9i apoi .la nucleul amigdalian.E oare ceva ce nu-mi place? Care mi jignegte? De care md tem?" DacI lucrurile stau aga . aceit circuit explicd puterea emoliei de a coplegi rafionalul. memoria corticaltr este determinatl sd gdseascd orice informalie util5 in acea stare de crizd.

dar gi la opinia despre acel lucruT. nucleul amigdalianpoatedeclanga ruclie emolioo nnldinainte ca respectirsii centri corticalisdfi inlelesin totnlitateceseintimpld. Astfel. Nucleul amigdalian REACTIE: LUYTA SAU FUGI Rltmul cariliac si tensiuneaarteiald.34 Creierul emolional Anatomia unui blocai etnotional Thlamus 35 informalii directe de la simluri . rrri-a spus LeDoux. de exemplu. in ca_ drul unui experiment crucial.cd rolul subteran al nucleului amigdalian la nivelul memoriei este cel ce explicd. pentru cd scurtd_ tura de la talamus la nucleul amigdalian ocolegte complet neo_ Acest ocol pare si-i permiti nucleului amigdalian sX lo. $obolanii au invilat repede sd se teamd de acest su_ net. chiar dactr el nu putea fi inregistrat de neocortexul lor. Pe scurt. . Emoliile noastre au o minte proprie. LeDoux a rdsturnat vechea conceplie privind cdile strdbXtu_ te de emofii prin cercetdrile sale asupra fricii la animale. cresc.0nele reaclii emolionale 9i memoria emolionald pot fi formate fird nici o participare congtientd cognitivd.. dacdacest rdspunseste Si emofional. Nucleul amigdaliin este cel care ne in_ deamnl s5 trecem la fapte. sunetul a luat drumul direct de la ureche la talamus si apoi la nucleu-l amigdalian. cle sint inmagazinate nucleul amigdalian. Nucleul amigdalian poate declanga o reacfie emolionald prin intermediul ciii de urgenfi.Din acliona independent de neocortex".tglll: devind depozitul unor impresii emolionale 9i amint'iri despre care n-am gtiut niciodatd totul in mod constient. semnalulmergeIa nucletLl amigdalian.incongtientul cognitiv" participd nu nurnai la congtientizarea identitdlii a cdea ce vedem.. earepermiteo reacliernpidd (degi maipulin precisd). depinde integral de semnalele de la neocortex pentru fo"rmula_ rea reacliilor emolionale. Dar o parte mai micda semnaluluiinilial mergede Ia talamusdirect la nucleulamigdalianintr-o transmisierapiild.ou-.Cercetdrile Lein lui Doux 9i ale altor specialigti neurologiepot sd sugereze in acum .i si aibd o reaclie tnainte ca ele sd fie inregistrate complet de cdtre neocortex. LeDoux avanseazr ideea. Mare parte a mesnjului mergeapoi Ia cortexul t:izual.unde estetradus in Iimbajul creierului.. relinut gi orchestrat independent frica lor. mai lent _ dar mai bine informat -. desfdgoarEun plan mult mai aminun_ lit de reacfie. sdrind peste nivelurile superioare. SPECIALISTLflN MTMONrc EMOTTONALA Opiniile incongtiente sint o formd de memorie emofionald. chiar daci este trregistrat gi un circuit reverberativ paralel intre nucleul amigdalian gi neocortex.. in schimb. undeesteanalizatgi naluat ca ?nleles rdspunspotioit... Un semnaloizunl ajungede la retind mai intti la talamus. sistemul emolional poate _. dupd care i-a expus la un sunet similar insolit de un goc electric. el a dis1rus cortexul auditiv al so_ bolanilor. incit n-au ajuns si fie congtienti citugi de pugiri cd le-ar fivdzut6l Alte cercetdri au ardtat cd in primele miimi de secundd din momeltul in care percepem ceva nu numai cd inlelegem incong_ tient despre ce este vorba. Nucleii corticali pot add_ posti amintirea 9i repertoriul de reaclii pe care le u..I se ne ddm prea bine seama de ce aqlionim astfel. in vreme cl neocortexul.pentru a actiaacentrii emolionali.. . Mugchii mai sepregdtesc cei pen*u o acliuterupiild. fe. punct de vedere anatomic. Aceasti descoperire detroneazd ideea ci nucleul amigdalian . fur care oamenii au dobindit o anumitd preferinfd pentru forme geometrice ciudate ce le-au fost trecute atit de rapid prin fala ochilor. gobolanii au invilat si aibd o reacfie emolionali fdrtr vreo implicare corticald: nucleul amigdalian a perceput. un experiment uluitor. una care susline puncte de vedere independent de mintea noastrd rafional5. dar gi hotdrim dac6 ne pluce suu r.

Ca sediu al i emolionale. tra registrul emolional al amintirii cu o potenfd specialtr: acelagi sistem de alarmtr neurochimici care determini corpul str reacfioneze prin luptd sau fuge in si{pliile ameninfltoare inregistreazd in memorie qlipa respectivi c.eDoux: . Problema este cd pe lingi emofionale care au puterea necesare de a genera asel crire. dind semnalul ctr este o stare limitl. Nucleul amigdalian va fi insd cel care va da oricir{ mai apoi senzalia de"teamtr. Cu cit trezireanucleului amigdalian estemai intenstr.. care a fost considerat multi vreme structura cheie a sistemului limbic. iegit din uz . . Dar nucleul amigdalian este cel care va adiuga gi ideea c5. o fostd infiimieri din cadrul armatei. tr momenhrl in care vom mai treee prinfr-o situalie similari. el le hansmite gi inapoi la creier. ca." """'*pl. [uz: reaclia apareinainteaunei confirmXri complete.r. si zicem. 'ur a9a fel ftrcit str sporeascl amintirea a ceea ce se itrtimpltr. bisteme de memorie. nu chiar foarte des. de exemplu. respectiv bucurie).mai ales in raport cu socialtr fluidd in care trtrim noi. hipocampul este cel care rec-unoagte semnificalia diferitf. impreuni cu gindurile. utor. de fapt. epinefrine gi norepinefrine.Dar amintirile emofionalepot fi ctrlduzegregitetr ALAKMELE NEURALE DEM ODATE dintre dezavantajele acestor alarme neurale este ce meurgent pe care il transmite nucleul amigdalian este uneori. Aceasta inseamnd cI ir creier existi. cuprinsd dintr-odatd de un fel de groazd. reaclia poate veni in egald mdsurtr de la felul cum abordatd o astfel de situatie in trecut. atit amintirea este mai puternicS..di aceea ne amintim * ln original: pattern (N . Aceastd trezire a nucleului amigdalian se pare cI impriml in memorie majoritatea momentelor de intensd activitate emofionald cu un grad suplimentar de forld . declangatX duptr zile pe neagteptateatunci cind a deschis uga de la o deba- un ln care copilul ei ascunsese scutec urit mirositor. traumatizatd de ndratelertrni oribile pe carele ingrijise ii vreme de rdzboi.Nucleul amigdalian estelocul principal din creier unde se duc acestesemnale. Citeva te disparate ale aCelei'situafii au fost suficiente pentru a similitudini'cu o primejdie trecuti gi astfel nucleul amigsi proclame starea de urgenfi. cine era cu noi sau crrn arlta cealalti misind.Secordtrin grabi o reacliela prezent in funclie de amintiri intipldehult. de exemplu.unde am mersla prima intilnire saucefiatunci cind am auzit la gtiri cX a explodat nava spalial5 . Creierul folosegte o rnetodX simpld. experienlele care ne sperie i ne ingrozesc cel mai mult in viagtr sint dintre cele mai d-enearnintiri. bineinzestrind animalul cu amintirile vii a ceea ce-l amenin- ii place.it m poate de viu8. hipothmusul refine datele specifice ale iniidentului. Acegti hormoni activeazi receptorii nervului vag. un nery carepomegte de la creier ajunge la glandele suprarenale. Sau cum spunea l. prin unnare. este mai implicat in inregistrarea gi in crearea unei semnificafii pentru tiparul* perceptiv decit in reacliile emofionale.urd 9i panicd .36 Creierul emolional Anatomia unui blocaj emolional 37 cd hipocampul. Metodele atunci cind un elementcheie rcomparare sfurt tip asociativ: de pitualiei prezente seamdndcu ceva din trecqt. Dactr incerctrm se trecem cu o magintr de pe o bandtr pe alta pe gosea. care circultr prin corp. aceste semnale achveazd neuronii din nuileul amigdalian. bandi ne aflam... in vreme ce nervul vag transmite mesaje de la creier pentru a regla inima. putem str nuAcestfapt explici de ce circuitul e acestlucru -potrivire". ernoliile 9i reacliile dobfirdite abordare a unor evenimente ce sint doar vag asemdnitoare. ceeace este absolut vital pentru semnificafia emofionaltr. Principalul rol al hipocampului este si asigure o memorie cit mai ascufitd a contextului. oamenii. generind epinefrine gi norepinefrine. de p" . lntr-oltare de stres (anxietate sau emolie intensX. rl sirficient de apropiate pentru a alarma nucleul amigdalian. dar foarte abill de a inzes. nu ne place persoana respectivtr. nucleul amigdalian reline partea emolionaltr care inSofegte acele lucruri. 'Astfel. care semnaliznazd altor regiuni ale creierului. red.are a reacliilor ei de pe terenul de luptd. determinind o secrclie de hormoni. In vreme ce hipocantpul igi amintegte fapte seci. a unui urs aflat la grtrdina zoologicd fafi de a unuia ce se gtrsegtein propria-fi curte.. unul pentru faptele oarecare gi unul cele cu incirc5turtr emolionald. abia reugind si evitiim_o ciocnire frontaltr.hipocampul este extrern de important ir recunoagterea unui chip ca fiiru:l al unei verigoare.). Un sistem specialpentru emolionale are o logicl bine ginditd tn evolufe. nucleul amigdalian scaneaze experienla deci o analiznazd comparird ceea ce se intimplX ir prezent cu ceea ce s-a intimplat in trecut.

am sdrit din pat gi am iesit din cnmeri ingrozlt. nucleul amig_ dalian gi hipocampul lucreaz5 in colaborare. si neocortexul. partea cea mai mare din el luind drumul principal cItTe neocortex."lo Drumul direct prezintd un enorm avintaj la nivelul timpului creierului. nucleul amigdalian ho_ :: lif*. mai ales cfird este necesard o reaclie instantanee' Dar acestcircuit de la talamus la nucleul amigdalian nu transmite declt o micl parte din mesajul senzorial. in special hipo_ campul. inclusiv in al dvs.rru recupereazi informafiile. nu mai exist5 o potrivire cu gindirea articulatd in ceea ce privegte reaclia care ne cuprinde. 9i care acum cdzuserl pe jos. Sau cum sublinia LeDoux: . Deci. dar nucleul 3migdalian.ceeace Poate ctr m-ar fi salvat si nu fiu rinit dacd intr-adevlr ar fi cdzut tavanul .zutprin ta_ vanul din colful {ormitorului meu.dintre lectii emolionale sint atit de puternice totufi utit a" ai_ fcgsle 9i ficil de inleles din punctur de vedere al adultuiui. atunci cind acesteamintiri emolionale sfiri declangaie ulteiior in via!5.u. dar nu 9i cuvinte plntru amintirile care l_au creat. care se mdsoard in miimi de secundi.putem fiingelali de iegirile noastre emolionale este faptul ce ele dateazd adeseadinh-o perioadi timpurie a existenlei nbastre. pentru a vedea ce a dus la acest dezastru . alte structuri ale creierului.tionale. ca nu cumva si cadd intregul tavan' Apoi.te dacd informafiile au 9i valenle emofionale. Acest lucru este adevdrat in special in cazul eve_ nimentelor traumatizante. din relalia copilului fbarte mic cu cei care ii poartX d-eeriid.Nu e nevoie sd gtii exact ce este un anumit lucru pentru a-!i da seama cd poate fi periculos. ele sint inmagazinate in nucleul amigdalian sub o forme neprelucratd. in vreme ce acbst circuit poate juca un rol relativ limitat in viala mintal5 a oamenilot redus doar la crizele emo|lonale."*pul tdrd. imprdgtiind in incdpere ceea ce se afla in pod.sirt addpostite gindurile ra.fiecare inmaeazinei_ zd gi recupereazdinforrnafiile speciale de sine stdtitor.. La nivelul riemoriei. de altfel' Faptul cd am sdrit din pat pe jumdtate adormit . gil. am tras prudent cu ochiul in dormitor.. ire_ buie sd se dezvolte in totalitate. mare parte din viala mintald a pdslrilor. putem avea un senti_ ment haotic. dindu-mi seama cX sint in siguran!5. pentru ci astfel s-a ajuns ca ea si fie de mai lungl duratd.9i aveam aI descopdr cd lucrul ce mi s-a pdrut a fi fost tavanul ddrimat nu era altceva decit o grimadi de cutii pe care solia mea le inghetuise intr-un col! cu o zi inainte. cind lucrurile erau neclare gi nu aveam-incd vocabulaiul necesar pentru a inlelege evenimentele petrecute. Nu cdzuse nimic din pod: pentru ci nu aveam pod. care se maturizeazd. inc'it. Nucleul amigdalian al gobolanului poate genera o reaclie in raport cu o perceplie in douisprezece miimi de secundd.r.ilustreazX puterea nucleului amigdalian de a declangao anumite acliune la care recurgem in situaliile de urgenfd. ritmul este mai mult ca sigur acelagi' ln termeni evolugionigti.. Tavanul era intact. Drumul de la talamus la neocortex gi apoi la nucleul amigdalian dureaz5 cam dublu. cum ar fi bdtdile sau indiferenla. Unul dintre motivele pentru care. in momentele vitale. tn primii ani de viald.este format de fapt in totalitate ince de la nagtereacopihirui. permilind reaclii rapide 9i opliuni care economisesc citcva miimi de secundd cruciale in reacfia fald de pericol. ceea ce se inregistreazXin nucleul amigdalian aia drumul direct estein cel mai fericlt caz un semnal brut suficient doar pentru un avertisment. . dar in mare. ca 9i mine. De fapt. crede LeDoux. Pentru cd aceste prime amintiri emolionale se fixeazd inarnte ca respectivii copii s6 aibd cuvinte pentru experienla lor. pegtilor gi rep- . locul ln care.a de ele. dupd ce le triase din debara.38 Creierul emotional Anatomia unui blocaj emolional 39 Imprecizia creierului emolional in asemeneamomente se adaugd faptului cd multe amintiri emofionale puternice provin din primii ani de viafd. ciND EMoTULEsfNT RArTDE sr goNFUZE Era cam trei dimineala cind un obiect enorm a cd. supravieluirea depinde de acest drum direct.foarte rapid in creierul sugaru_ lui. LeDoux se intoarce la rolul nucleului amigdalian in copildrie pentru a susline o idee care a stat la baza gindirii pslhanilitice: gi anume cd interacliunile primilor ani de iiula for*"uzd un set de lectii emolionale bazaie pe deprinderi gi nemultumiri din contactele copilul foarte mic gi cei care u. 9i al meu. intr-o secundd. Aceste miimi de secundd ar fi putut tot a9a de bine sd salveze vielile rtrtrmogilor nogtri protomamifere gi probabil de aceea existi aceste tipare in creierele mamiferelor. fi . taseul stdrii de urgen!5 care merge de la ochi sau de la ureche la talamus gi apoi la nucleul amitdahan este crucial: se economisegte timp intr-o situalie de urgenld. fiind un fel de tipare ferd cuvi_ite ale vielii emolio_ nale. Ilebuie inci si se faci mdsuritori similare in cazul creierului uman. care are un rol crucial in amintirile noastre narative. inainte ca neocortexul sX aibi timp sX inregistreze in intregime ce s-a intimplat.

MANAGEREMOYONAL Fetila unei prietene.. care nu au fost stocate cohplet gi nu ay fost integrate intr-un obiect recognoscibil. in citeva clipe lobii prefrontali analizeazl..zilor.. De obicei. LeDoux numegte acest luc-ru . emolie. zonele prefrontale guverneazdreacfiile noastre pmolionale incd de la inceput..de gaseanigori. oro Cfestreazd reaclie. -. estedictati de lobii prefrontali.in cazulurgenfeloremofionale. ceva de gehulCum seeheam meIo4ia.i reaclia noastrXin raport cu ele sint coordonate de lobii preacfpontali. Aceastdprogresie care face loc discerntrmintului in cazul relcliei emolionaleesteun aranjament standard. declangind reaclii incd inainte de a-i confirma realitatea pe de-a-ntregul . Nu e.40 Creierul emolional Anatomia unui blocaj emo[ional 4l tilelor graviteazd in jurul lui.ralitici sau mai potrivitii ir raport cu impulsurile emolionale. Cind sedegfangeazf.in timp CFo voce de femeie tocmai spunea: . Vpia'Unei ea lucreazein strinsd legtrturi cu nucleul amigdalian 9i cu alCere p circuitedin creierulemofional.Dacdin timpul acestuiprocgsse simte nereactiremotionale. podulind nucleul amigdaliangi alte zone limbice. O asemeneaimprecizie.care o ptrrisise fostul ei so!).parc cd funcfioneazi atunci cind cineva e speriat sauinfuriat. politicoas5. sau se se arunce pe orice I Preajma lucru comestibil.Cortexul prefrontal. lobii prefrontall carese afl5 chiar in dreptul frunfii. cind se pregitea de culcale s.ln neocorinregistreazdgi analizeaz5intex.& cred cI am gregit num5- ruI. Nu uitali ci ceamai mare proiecfie a informaliei senzorialeceprovine de la talamus nu mergela nUcleulamigdalian. spune LeDoux". un ton pe etlptrit.cu o singurtrexoepliesemnificatiVi. apogeul a fost atins la miezul noplii. se ajunge la o perceplie integrald prin citeva incercdri. dar nu foarte precise... Nucleul amigdalian poate reacfiona intr-o crizl de furie sau de frici inainte ca insugi cortexul s5-gi dea seama ce se intimpl5 g! de ce o asemenea emolie este declangatdindependent sau anterior gindirii. ca in cazul mamei ingrijorate care rtrspunde la ielefon.. in loc str se factr o judecati rapidd a bucifii muzicale pe baza a doar citorva note. . A aruncat perigla de dinli gi s-a rcpezit la telefon.cduta!?" . o altl parte a creierului emofional permite o rpactie mai potrivitd gi mai corecttr.El oferd o cale foarie rapidd de declangarea emofiilor. careparcl a pinlit. prin intermediul lobilor prefrontali. . senzorial de import.spre neocortex..caresirt locul in carese planificX9i se organizeazd frunile in raport cu un scopl inclusiv celeemofionale. de mirare ctr de fapt nu putem pdtrunde suficient de bine in intunericul emoliilor noastre explozivg. . Jessica. 9i nici mdcar lu era pria limpede care era mai emolionatd. ". o reactie bazatd pe informafii fragmentare senzoriale.emofionale a oamenilor. el trage o anumiti concluzle. ci la neocortexgi la numerogii centri de prelq+re Ci de analizare a ceeace a fost percepuf acesteinformalii . a1ea1!e imprecizie poate avea coasecinfe dezastruoase pentru relafiile noastre/ deoarece inseamni. cu inima b[tindu-i si-i sarl din piepf imagi ni4du-gi-o pe Jessicain tot felul de ipostaze cit se poate de ingrozitoare. la cela lllalt capit al circuitului major.Mama a ingfdcat receptorul gi a strigal . le infeleg. o .. linigfndu-se sau stlpinind sentimentul pentry a acfionamai eficient h situalia dati sau alunci cind o noui ingtiinlare cereun cu tolul alt rdspuns.Acest creier primitiv minor la mamifere este creierul-principal la nemamifere".." ln acelmoment. in vreme ce mama se strtrduia sd nu se bage in seaml faptul ci este ntilinigtitd. Asemenea gregeli emofionale aflate i:l qtadiu inilial se bazeazd pe sentimente prioritare in raport cu gindirea.. fugind la cel mai mic semn cI ar putea fi vreun dugman.Cenurntrr. de exemplu la o veverigd.in care.sau chiar deloc. Daci nucleul arnigdalian simte aperlnd ll ttpu. mai ales atunci cind incd sintem sclavii lor. Dar in cazul viefii.mama gi-arevenit 9i.. deci.i a auzit telefonul sunfird... o serie de circuite in cascadtr tgrmaliile.Amortizorul creierului trece de-la nucleul amigdalian. dormea pentru prima dattr la o prietentr de joaci. pentru ci insigi supraviefuirea lor {epinde de o analizare perrnanentd a priddtoriior sau a pfi. Atunci cind nucleul amigdalian funclioneazl pregednd o reacfie impulsivtr nelinigtitd..bgntr deoarece o determind str se ascundd.emo!ie precognitivi". Este insd un proces rapid gi dezordonat celulele sint rapide. vorbind la figura! ie putem sd ne repezim la cineva sau si fugim de cineva de carsnu este cazul (de exemplq o chelnerifi a sctrpat din mine tava cu gasecomenzi atunci cind a ztrrit o femeie care avea o claie de ptrr rggu gi cref asemeni celei pentru. mama sau fiica. Este o folpd bruti de informalie senzoriald. e. a intrebah . Aceastl zond neocorticalda creierului are o reactiemai gr.]essica!" .gi..

..c?nd sd fie impdciuitori. De asemenea/poate sd fie mai judicioasd 9i mai atenti. ARMONIZAREAEMOTIILOR . Acest circuit explicd de ce emolia este atit de importantd intr-o gindire . ln cazul oamenilor. Se pare cd lobul prefrontal stirg este comutatorul cheie care poate . Ca 9i in cazul nucleului amigdalian. Cind suferim o pierdere gi ne intristdm sau sintem fericili dupd un triumf. cind sd fiO dispreluitori . o reugitd sau cuget5m la ceva ce a spus sau a ficut cineva. cind sX fugi 9i. lobotomia era incurajatd ca solufie a gravelor tulbur5ri emofionale respectiv. in timpul examenelor neurologice.exagerat de veseli". ir afard de emoliile negative prea puternice.ln asemeneamomente. tdierea legdturilor dintre lobii prefrontali gi restul creierului pentru . cind si creeze sentimente de vinovifie. in cazul animalelor. pentru cd presupune mai multe circuite. atunci cind se ajunsesela o vindecare disperatd . dintre gind 9i sentiment. iar apoi ne simfim jignili sau ne infuriem. glumeau 9i pdrea cX nu le pasd de nimic1s. cind si plingd. lobii prefrontali dispun. Aceste legdturi prefrontal-limbice sint extrem de importante pentru viala mintald nu numai in reglarea fini a emoliilor. Felul in care acfioneazd cortexul prefrontal ca manager eficient al emoliei .gi din pdcate prost utilizat5 .a. ln grupul nostru de pacienli care suferiserd atacuri cerebrale/ de exemplu. inseamnd cd neocortexul este la datorie. avind in vedere ci sentimentul este precedat de o gindire mai profundi. de asemenea. mintea ralionalS est-e de cea emofionald. FrAGrNDURIIOR Legdturile dintre nucleul amigdalian (gi structurile limbice aferente) 9i neocortex sint centrul luptelor sau al tratatelor de cooperare dintre minte 9i suflet. ele sint esenliale pentru o navigare la nivelul deciziilor celor mai importante din viali.. Rolul lobilor prefrontali in emolii a fost bdnuit de cdtre neurologi incd din anii 1940.Apoi a apdrut cazul solului fericit un bdrbat al cdrui lob prefrontal drept fusese parlial indepirtat in urma unei operalii la care s-a recurs datoritd unei malformalii a creierului. legdtura dintre cortexul prefrontal 9i creierul inferior.asemd- nltor cu felul in care un pdrinte opregte un copil impulsiv si se agite. in schimb lasd lobii prefrontali sd fie parte a comutatorului creierului care poate . cind sd fie ca un zid. cind si caute simpatie. fird funclionarea lobilor prefrontali. cind sd atace. nu va mai exista nici o emofie.. spunindu-i sd se poarte cum trebuie (sau sd agtepte cu rdbdare) ca sd i se dea ceeace dorestel3.m. in sensul ci nu se mai supdra aga ugor gi. reglind emofiile neplScute. in mare parte viala emolionald s-ar ndrui.. este aleasd cea mai bunXll.cintdrind reacliile inainte de a trece la fapte . Dacd nucleul amigdalian aclioneazd adeseaca o supapd de urgenli. in vreme ce lobii stingi reusescsd stlpileasci acesteemolii primitive. cei ale cdror leziuni se aflau in cortexul prefrontal sting erau inclinati sd vadd numai nenorociri gi sd se teamd permanenf cei cu leziuni in partea dreaptd erau .. Solia le-a spus doctorilor cX dupd operalie soful a suferit o schimbare radicald de personalitate. Neuropsihologii care studiazd dispoziliile pacienlilor care au suferit accidente la lobii frontali au ajuns la concluzia cX una dintre sarcinile lobului frontal sting este se aclioneze ca un termostat neural.inchide" emofiile neplicute: nucleul amigdalian propune. altfel spus.d.este tocmai potolirea semnalelor de activare transmise de nucleul amigdalian 9i de alli centri periferici .rezohare" chirurgicalS a bolilor mintale: lobotomia prefrontald care (adeseala intimplare) indepdrta o parte din lobii prefrontali sau. aceastdmetodd avea s5-i coste pe pacienfii regpectivi viala emofionald. Lobii prefrontali drepfi sint locul in care se gdsesc sentimentele negative cum ar fi frica gi agresivitatea.42 Creierul emolional Anatornia unui blocaj emolional 43 proportia riscuri/avantaje tt. Pe scurt. cind sd convingd. Atunci cird incd nu exista nici un fel de medicalie eficienti pentru bolile mintale.printr-o . pentru cd aceastapur 9i simplu dispirea 9i ea. probabil inhibind lobul dreptla. lobul prefrontal stirg pare a fi parte a circuitului neural care poate bloca sau incetini orice. ea se bucura 9i pentru faptul ci era mai afectuosl6.intreg repertoriul de posibilitdfi emofionale. cind sd atace gi cind sd fug5.indepdrtarea" disperdrii pacienfilor. Circuitul cheie fusese diskus.g..inchide" emoliile tulbur5toare. in plus. Din pdcate.. din miliarde de reaclii posibile. dacd lipsegte inlelegerea faptului cd un anumit lucru meritd o reacfie emotionald. Detumarea emolionali presupunea doud dinamici: declangareanucleului amigdalian 9i incapacitatea de a activa proceseIe neocorticale care de obicei echilibreazd reacfia emolionali sau restabilirea zonelor neocorticale in cazul unei urgenle emocoplegitl !ionale12. Reaclia neocorticald este mai lentd in creier decit in mecanismul de deturnare. cind sd braveze.

In citeva lucrtrri cu implicalii multiple in vielii mintale.pot crea o stare neurali ce poate sabota capacitatea lobilor prefrontali de a menline actlvtr memoria. Tot aga.in . flrm ar fi btabilirea unei inDr. care degi aveau un coeficient de inteligenld peste medie. de Medicind. Damasio susline cd hotlririle lor sirnt atit de nefericite rtru ci au pierdut accesul la invdldtura de Ep emofionnt.nu mai sint declangatereacemofionale asociatetr trecut imprejurtrrii respective. Ir ce lumea ne confruntl adesea cu o mare posibilitate de i (Cum ar trebui si vi investili fondul de pensii? Cu cine lecliile emofionale careni le-a dat pe trebui sI vf. dr. a fdcut i atente asupra felului furcarepacienlii au de suferit in caunor probleme de circuit prefrontal. Un stimul cum ar fi un favorit sau o cunogtinlX antipaticl nu mai genereaztr nici nici aversiune. atunci cind sintem suptrra. indiferent dactr este vorba de anumite trXsdturi ideale pe care le-ar ctruta cineva atunci cind viziteaztr mai multe locuinfe posibile ori despre elementele de ralionament in rezolvarea unui test. In ciuda potenlialului lor intelectual. cit gi in ingtrduirea unei gindiri limpezi. In ciuda inteli- i lor intacte. lntr-un studiu. Asemenea dovezi l-au determinat pe dr.. lucrind in colaborare cu mintea ajutind . chiar daci ele ne indictr prin unele mtrsurtrtori neuropsihologice precise agitalia gi impulsivitatea continud a unui copil.todevenind de o neutralitate absolutd.rafionale".memorie funcfionald" pentru capacitatea de atenlie care reline in minte faptele esenliale pentru a rezolva o anumitd insdrcinare sau problemtr. Aceasttr deficien!tr este mai subtiH gi nu poate fi intotdeauri5 inregistratl prin testele de inteligenti. controleazd in egalS mdsurd momentele de furie 9i de compasiune. pot aiunge alcoolici gi delincvenfi * nu pentru cd intelectul lor ar fi deficitar.gi stdpineascl viafa emofional5. Circuitele de la creierul limbic la lobii piefrontali mai dau beamX 9i de faptul ctr semnalele de emolie puternicd . Hotirirea lor profund viciati * chiar dacd nu apare nici o deteriorare la lul IQ-ului sau al capacit5lii lor cognitive. in sensul ci pot avea egecuri profesionale. totugi nu dddeau rezultate prea bune la gcoalX. Neurologii folosesc termenul de . Damasiosuslinectr acestcreieremomdsurdca 9i creI esteimplicat in ralionamentein aceeagi il gindirii. dr.in acestbalet lentimentelor 9i al gindurilor. capacitatea emolionald ne cdhotdririle de moment.nelinigtea. Aceste circuite emolionale sint modehte de experienle1e din copildrie :9i acesteexperienle sint cele care stau labaza reacliilor noastre in momentele de pericol.putea fi explicattr prin testele neuropsihologice care au indicat o proastE funcfionare a cortexului frontalls. eliminind unele posibiliHli 9i scolindu-le in evii pe altele.sau dimpotrivd . Damasio sd ia o poneintuitivd. creieglndirii joac5 un rol de conducltor la nivelul emoliilor .amigdalle.Astfel. separat de zonele corticale inregistrate in testele IQ.gi din acelagi motiv o stare permanentI de disconfort emofional poate crea deficienle in capacitatea intelectualX a copilului. Tn de legtrturtrdintre gind gi emofie. un neurolog de Universitatea din lowa..M Creierul emolional Anatomia unui blocaj erholional 45 eficientd.ele ne indreapte pe drumul sabile va bun.gindirea.uitat" aceste leclii pentru cd nu mai au acces la locul in care sirt irunain nucleul amigdalian. Trebuie str ne gindim gi la rolul emoliilor in cazul hotdririlor celor mai . s-a dovedit ctr problema unor blieli de gcoaltrprimard. De aceea. SI ludm in considerare puterea emoliilor de a intrerupe gindirea. adesea distrugdtori 9i cu probleme * ceed ce sugera o proasttrfunclionare a lobilor prefrontali in raport cu nevoile limbice. de la Colegiul. acegtiasint copiii cu cele rnai mari riscuri. (cum ar fi amintirea unei inv'estifii dezastruoase sau a unei [giri dureroase) ne trimit semnale care ne determind sX o hottrrire. Cortexul prefrontal este acea regiune a creierului care rtrspunde tn mod direct de memoria funcflonaltrl7. ferentce glndegteneocortexul. emoliile conteazdintr-un rafionament.i din punct de vedere emofional. ctrstrtorili?). Odattrintrememoria emofionaldde la nivelul nucleului amigdalian. acegti pacienli au . Creierul emofional. Antonio Damasio. ei fac alegeri dezastruoasein cariertr sau i:r personaldsau chiar pot zlbovi obsedantde mult asupra hotdriri cit se poate de simple.Nu mai pot gindi limpede" . iar logica seactr putea faceapoi cum e mai bine.. ci pentru cd nu reugesc si. atit tr luarea hotdririlor infelepte. spunem: .. Ei erau impulsivi 9i nelinigtili. de exemplu. circuitul prefrontal-aI este o poart2i extrem de importanttr pentru ceeace ne sau ne displacede-a lungul unei intregi viefi. mi:nia 9i altele asemenea . schilodindu-i posibilitllile de a inv5fa. conform cdreia sentimentele sint practic indis- pen|ru deciziilerafionale. Aeldar.

De obicei.se cuvine la nivelul existenlei noastre. Felul cum reugim in via!5 este determinat de ambele . Noua paradigmd ne irdeamnd sI armonizlm mintea gi sufletul.nu conteazd. Pentru a face asta aga cum. Atunci cind acegti parteneri interaclioneazi bine. intr-adevi1. Acest lucru ristoamd vechea teorie a existenlei unei tensiuni intre fafiune 9i simfire: noi nu vrem sd renun!trm la emolii gi sd ii dim raliunii locul care i se cuvine. Intr-un fel. complementaritatea dintre sistemul limbic gi neocortex.9i totodatd gi capacitatea intelectuald. ci sd des-coperimun echilibru inteligent intre cele doud. ata cum a procedat drasmus.cea ralionald 9i cea emofionali. intelectul nu poate funcliona la capacitate maximd fdr5 inteligenla emolional5. PARTEAA DOUA Natura inteligenfei emotionale . ci gi inteligenfa emofionald. doui minfi .9i doud feluri diferite de inteligen!5:. dintre nucleul amigdalian 9i lobii prefrontali dd seamd de faptul cd fiecare este partener egal in viala mintald. inteligenla emolionald iese la suprafald . trebuie ca mai intii si inlelegem mai exact ce trseamnd str-fi folosegti ir mod inteligent emofiile. avem doud creiere. Vechea paradigmd suslinea cd existd o raliune ideald care a sclpat de emolie.46 Creierul emolional afari de acele momente ir care emofiile scapl de sub control 9i creierul emolional o ia razna.doar IQ-ul.

Florida. Degi |ason a oblinut asemenea spectaculoase.Luind numai a terminat cu medie maxim6. Un judecdtorl-a gdsitpe ]asonnevinovat. pupd ce a fost transferatla o 9coal5 particulard. profesorul lui de hzicl. elev in anul doi. injunghiat cu un cufit de bucXtdriede unul dintre elevii lui rezultateexcelente invdtiturd esteinc[ un lucru discutabil. a susfinut cd el intenlionase sd se sinucid5 din pricina rezullui de la test 9i se dusesela Pologruto s5-i spund cd se omoa- ..iididuse lui doar 80 de puncte din 100 la un chestionar. invlfa la liceul Coings.tA.l-a adus la gcoaltrgi in timpul confruntrdri cu Pologruto in laboratorul de fizictr gi-a infat profesorul in clavicultr. cu zecepe linie. Dar Pologruto.fostul lui profesor de fizicd David Polos-a plins cd |ason nu gi-a cerut niciodatd scuze 9i nici nu asumat rdspunderea pentru faptul cd l-a atacatl. $i nu la orice facultate ..pentru cI ar fi sujurdmint cI in timpul confrunttrrii biiatul fusesenebun.Cind a fi degtept e o prostie De ce anume David Pologruto.visa sd ajungl Harvard.Eu cd a irncercat md omoarecu cufitul" pentru ch era furios sX pricina notei proaste. fade o crizl de nebunie temporard in timpul acestui incident cornisie formattr din patru psihologi 9i psihiatri au declarat n pricina notei proaste. Crezftrd ci noun biet 9 .Pologruto a povestit altceva:.. inainte de a se fi pornit o lupti cei doi. gi era ferm hottrrit sd meargd mai departe la nultatea de Medicintr. profesor de fizicd la un liceu.Jasona terFatliceul doi ani mai drziu ca 9efde promofie. agacum au fost ele prezentate pe larg. la faptele.i-ar putea pune in primejdie visul de o via. sint urmdtoalason H. a luat un culit de bucdttuie.

de producsau de statuhrl lor in domeniul respectiv. de altfel. Spre deosebire de IQ." Chiar gi Richard Herrnstein gi Charles Murray. fiind mai multe exceplii decit cazuri care se potrivesc cu regula. de a fi stdruitor 9i de a spera. de a-9i stdpini impulsurile gi de a amina satisfacfiile. Aga cum nota un observator: . N-au avut nici mai mari satisfaclii fir vialX gi nici cele mai fericite relalii cu cu familia sau in dragostea. in cel mai fericit ciz. pornind de la clasele sociale 9i ajungind pini la noroc. pentru cI dormea pind la prinz. re au un IQ mare au tendinla si devinX persoane bine pl5tite Iucru care insd nu este valabil intotdeauna.bine gi in viafd. . fapt care ii lasd pe ceilalfi 80% pradd altor forfe2.pe vremea cind . dar dacl vrea sd se ocupe de o afacere. In ciuda extraordinarelor sale capacitdli intefpctuale. IQ-ul contribuie cam cu 20"/.alte caracteristici".'3 Eu sint preocupat de cheia acestor . mai tot timpul igi pierdea vremea. Mulfi dintre cei cu un IQ scXzut sfirgesc prin a ocupa slujbe modeste. cei doi subliniazd: . la factorii care determind reugita in via!5. s-a constatat cd aceia care avucele mai bune rezultate la testele de la facultare nu?u reit cel mai.Cea mai mare parte a locurilor pe care gi le gdsegtecineva in societate este determinatd de factori care nu au legdturi cu IQ-ul.de obicei.. O treime dintre ei avea un IQ sub 90.cumplita mahala" la doi pagi de Harvard. The BeIICurae(Curba lui BeII) acordl o importanlX capitald IQ-u. copil4riei.Cind 95% dintre fogtii studenli la Haward ai iilor anilor 1940: vremuri ir care cei care aveau un IQ mergeau la gcolile Ivy League mai mult decit fir prezent fost analizali la virsta matur6. T% cei cu IQ-ul sub 80 au fost gomeri zece ani sau chiar 9i mai 'dar asta s-a intimplat 9i cu7o/" dintre cei cu IQ-ul de peste . respectiv.. si devind senator american sau si cigtige un milion de dolari poate n-ar trebui sd-gi lase la o parte visurile. Nimeni nu poate spune exact in ce m5surd variazd. mai ales cird a fost vorba de salariu. de inteligenla emofionald: capacitatea de a fi in stare sd se motiveze 9i sX perseverezein fala frustrdrilor. majoritatea copii de imigranli. Un studiu similar pentru virsta adultl s-a fdcut gi asupraa de biiefi. Bineinleles ci a e$stat o legSturd (a9acum existd.o persoand atit de inteligentd sd comiti un act iralional . in cazul unor grupuri largi de persoane. de la o persoand la alta de'a lungul unei viefi. lui.la fel de puternicd 9i uneori chiar mai puternici decit IQ-ul. Cei mai degtepfi dintre noi pot cddea pradd unor patimi cumplite 9i unor impulsuri necontrolate. de a-gi regla stlrile de spirit 9i de a impiedica necazurile s5-i intunece gindirea.ul a avut o micd relevanlXpentru felul in cares-au cu slujba sau ir restul existenlei lor.cu lmbr45t5!i!9pg$utd deJa'v. Legdtura dintre punctajele la tesfe gi acestereugite este diminuattr de totalitatea altor caracteristici pe care el le aduce la viatd. in Partea a Cincea voi ar5fa cd acele competenle emofionale de o importanti crucial5poJ.. nou.. persoanele cu un IQ ridicat pot deveni piloli uluitori de progti atunci cind se afl6 la cirma propriei lor vieli. IQ.. I-au trebuit tproape zece ani ca sd-gi ia diploma. comparativ cu colegii lor cu rezultamai proaste.intra la facultate. a IQ-ului sau a altor evaludri in ciuda popularitdlii lor aproape mistice. doul treimi prcvedin familii care trtriau din aiutor social si care au crescut in Massachusetts. Unul dintre secretele psihologiei este relativa incapacitate a notelor. Existi foarte multe exceplii la regula conform cdreia IQ-ul determini succesul .atit de prostesc? Rdspunsul: inteligenla academici are foarte pulin de-a face cu viala emofionali. de a prevedea fdrd greg cine va reugi in viafd. de exempltr.50 f:fatura inteligenfei emolionale Ctnd afi degtepte oprostie 51 Intrebarea este cum a fost cu putinld ca. iar {n mdsura ir care existi mulli care suslin cd IQ-ul nu poate fi tctrimbat prin experienld sau studii. inteligenla emolionald este un concept nou. recunosc acest lucru. Dar din datele existente reiese cd poate fi . TNTELTGENTA EMOTT ALA ON trDEsTrNur rl imi amintesc de un coleg de an de la Colegiul Amherst care fgase 800 de puncte la testul SAT gi la altele similare inainte de l. care are o istorie de aproape 100 de ani de cercetlri aplicate pe sute de mii de oa- nreni.rlaitepi iondilia se facemefortul sEii inv5ldm pe copii. : IQ-ul explicd furtr-o mic6 mdsuri destinele diferite ale celor promit in egald mdsuri.lrala f 9_e|. a cdror carte. .. se culca tirziu gi liplga de la cursuri. iar cei ca. urmeazd cam aceleagistudii 9i au aceleagiganse. Cu siguran!5 cd existd o legXturd intre IQ 9i performanlele in viald.Pe un elev in anul intii de liceu care are peste 500 de puncte la testul SAI de matematici poate sXnu-l impingi inima sd devinl matematician.

este un fin observator al sociale din grldinila ei gi poate este chiar cea mai sofisdintre copii atunci cind este vorba sd arializeze felul cum ceilal!i. inclusiv inteligenfa pur5.de patru ani pentru a intra in Joale copiilor de grddinild 9i ale educatorilor . 6ofisticarea ei nu a fost evidentd pird ce educatoarea lui fudy d-a adunat pe tofi copilagii.ta emofionaltr oferd o altl falet5 la locul munc6.ta ionali gi duc bdtdlii inteme hfungs5-9isaboteze capacitatea ls€concentraasulra muncii gi asupra unei gindiri clare. IIN ALT FELDE INTELIGENTA .noi to!i. Atunci cind i s-a cerut str agezefiecarebtrietel 9i Iui Judy dezvdluie faptul cI ea d'efine o harti soperfectd a grupei sale de la gridinild 9i un nivel de perceppentru o fetild de patru ani.52 Natura inteligqnlei emolionale Ctnd afi degtept e o prostie 53 intotdeauna) intre IQ gi nivelul socio-economic la virsta de pakuzeci gi gapte de ani. Dar ir vreme ce au continuat sd se descurce bine gi la facultate.6 $i aceasta este problema: inteligmla la invi!trturd nu te pregtrtegte pentru viltoarea . Mdsura in care cineva abordeaztr aceste competmte este de o importanld majord pentru infelegerea faptului cI o persoanA poate reugi fur viafi. Dovezile aratd care se descurci din punct de vedere emolional igi cunosc ai igi stiptnesc bine sentimentele gi care deslugesc rdeazd eficient sentimentele celorlalfi . si-gistiipineasci obiceiurile mintale care stau la propriei lor productivittrfi.coltul ar- Clasei.un fel de casda pdpugilorcarecopiazd I de grddinild 9i unde aparfigurine caretr loc de cap aumici nre fetitd alituri de cei cu care le place cel mai mult sI se joafudy a dovedit cd ii poate gisi pe cei mai buni prieteni ai fie- cel cu cuburi g. Viala emolionali este o dominanti care poate fi.:cedetermind cit de bine putem folosi talentele pe care le avem. Un IQ ridicat nu este o garanlie de prosperitate. in schimb. gtim doar cd a. tn societatea noastrtr bazatd.sint in avantaj in domeniu al vielii. Dar capacitatea dobinditd in copildrie de a gestiona frustririle.Cum va fi strigat peste cincisprezece ani nesufe- tl de acum?" Rispunsul: u$efu"'. Sd ne aplecim insd gi asupra datelor unui studiu in burs. cei carenu-gi pot controla Via. profesor de pedagogie la Universitatea din Boston. gestionatd cu mai mult sau mai pulin talent 9i care presupune un set unic de competenle. precurn matematica sau cititul.. nu gtim nimic despre felul in care reacfioneazAla vicisitudinile vie!ii. JgculClasei.nesuferifi" inteligen. Existd gi o gluml pe care o spun copiii: .fie de respectarea tbugita in politica organizatoricd. Cind educatoarea i-a cerut fudy sA ageze fiecare fetifd 9i fiecare blielel in acea parte a tperii in care le place lor cel mai mult si se joace .Cred cd am descoperit persoanele <ascultltoar€> cafe gtiu str reugeascdin acest sistem. capacitatea de a stdpini tehnica este categoric importantd.este de un test asupra percepliei sociale.. prestigiu sau fericire tr viald.sau pentru ocaziile . sfirgegte intr-o funddturtr: aptitudinile emofionale sint meta-abilitdfi. cu o inteligenld egal5. in weme ce o altd persoand. Ea std deoparte. careau capacitdliemoCei le bine dezvoltate au gi mai multe ganse sd fie mutlumili in gi eficienli.cu care te itrtilnegti la nivelul vicisitudinilor viefii.eare conteazd imens in destinul nostru perscinal..reugit cu bine acolo unde tot ce a fdcut s-a mdsurat ir note. La zeceani dupd absolvirea liceului. dddea urrnStoarea explicafie: . Desigur cd exist5 multe cdi spre reugita in viald gi multe domenii in care celelalte aptitudini sint rtrsplitite.a. .unii l-ar putea ntrmi caracter . Evident c5 ei au avut media cea rnai mare. Dar chiar gi in ce-i privegte . ln schimb.m.. pentru ctr gcolile noastre 9i cultura noastrtr se concentreazd. luind note excelente. un set de trdstrturi . asupia capacittrlilor de ftrvdfdturd. de a-gi stdpini emoliile gi de a se furlelege cu ceilalfi a fost factorul de diferenliere cel mai important'. cam pinl la treizeci de ani rul au ajuns sI atingi decit un nivel mediu de reugitd. nu participd intens la joacd gi nu este rdat6in centrul atenFei. unul dintre cercetdtorii care au urmdrit destinul absolvenfilor. doar unul din patru se afla la cel mai inalt nivel in profesia pe care gi-o alesesegi mulli nu se descurcasertrprea grozav. fie cd este vorba de relatiile sentimenta- regulilor nescrisecare guvemearyi"intime.Pentru un observatorinfiimpldtor. ignorind inteligenla emofionali. Atunci cffrd gtim despre o persoantr ctr a absolvit o facultate. efectuat asupra a 81 de absolvenfi ai promofiei 1981 ai liceelor din Illinois.tot mai mult pe cunoastere. Acestea sint capacicare ulterior ir viald ii vor permite lui ]udy sX devind o ve- . Karen Arnold.Iudy a ftrcut-o cu o acuratele inari.d.. aga cum vom vedea ir Partea a treia. Absolvenlii se zbat la fel ca. micula Judy de patru anipoate pdrea o fiinf5 izolatd prinke colegii ei de joactr mai soili..

Gardner recunoagte cX cifra gapte este una arbitrard in prifa tipurilorde inteligenfX.o perceplie a socialului . unde a fost aplicat Proiectul Spectrum.. Acest lucru a durat decenii..predarea" capacitililor de a se descurca in viafd. cum ar fi cele ale unui mareterapeut Carl Rogers sau ale unui lider mondial precum Mirtin King. inventat chiar iIr vremea aceea de Lewis Terman.: interpersonale. care ne-au implrlit intre cei care au fost indreptali k gcoli tehnice gi facultate gi pinl la cele preuniversitare. care au fost etichetate de Gardner drept .de la cele de fFcitate. o programd de invd!5mint la nivel internalional pentru descoperirea diverselor tipuri de inteligen!5. li evalulm pe toli conform unor standarde extrem de inguste ale succesului. in intuiliile lui Sigmund Freud sau. Acest tradilional. ea opunea ideea cX nu existd un singur tip monolitic de inteligencare si stea la baza reugitei in viafd. gi capacitdlile. ca factor singular gi invariabil. Cardner si lpa sa de cercetdtori au extins cele gapte posibilitdli la douAi de tipuri de inteligenli. El recunoagte cd care ne-au tira4izat cit arn fost la scoali .si. care este desprinstr de adevdratele ca$tl!i 9i abilitXli ce conteazd in viali peste gi dincolo de Ie. Nu putem prea mult situafia. de a fostimpirliti in patru capacit5fi distincte:spiritul de tcere.urnane merge cu mult dincolo de cei trei & adicl dincolo de limitata impdrlire asupra cdreia gcolile se concentreazd in mod privinfa cuvintelor 9i a cifrelor. Spiritul vizionar gi cdlduzitor al Proiectului Spectrum_este Howard Gardner. dar includea gi capacitatea spafiald. Testul de admitere la fa- te Sebazeaztr un singur tip de aptitudine.utrfalete a ceeace Gardner numegte . capacitatea de a cultiva relaliile gi de a pdstra prieteaceea de a rezolva conflictele si de a face analize sociale.sint extrem de importante. Acest talent strtrlucit al lui judy in domeniul social a fost remarcat atit de timpuriu gi datoriti faptului cd ea a invSlat la grddinila Eliot-Pearson din campusul Universitdlii Tufts. inteligenla ver{ 9i logica matematicd. iar testul nu spune altceva decit dafaci sau nu parte dintre cei degtepfi. mai pulin eviir mulfumirea interioard ce se poate obline atunci cind cireugegte si fie in aconCcu adevdratele lui sentimente. . un psiholog de la Stanford. cind doud milioane de americani au fost alegi prin intelmediul primului test in scris. apar cele .acegti fie cd sint degtepfi sau nu. Cuv?ntul operativ irr privinla irfteligenlelor este multiplu: delul lui Gardner merge mult mai departe decit conceptul ndardde IQ. gi talentul muzical lui Mozart sau YoYo Ma.de la vinzdri la management gi diplomalie. careili deterpe d viitorul. Ar trebui si petrecem mult mai pulin timp pentru a-i inregimenta pe copii 9i mult mai mult ajutindu-i sX-giidentifice talentele date de Dumnezeu 9i sd 9i le cultive.coala devine un factor important gi ir . de esenlialX ir cazul unui artist plastic sau al unui arhig geniul chinestezic era evident in flexibilitatea fizicb gi in graMarthei Graham sau a lui Magic Johnson.care pot apdrea. respectiv cel al invfi5rii. tncurajindu-i pe copii sX-gidezvolte o intreagd gam5 a capacitdlilor de care va depinde reugita lor sau incurajindu-i doar sd le foloseascdpentru a se implini in indiferent ce ar face. Ir. in care sd fie mu$umit 9i competent. iar educalia trebuie sd le hrtrneasci in loc sd le ignore sau si le frustreze. Existd sute gi sute de modalit5li de a reuqi 9i capacitili total diferite ce pot ajuta la asta. Cea mai importanti contribulie 9i unica pe clre educalia o poate aduce la dezvoltarea copilului este sd fl ajute sd se indrepte spre un domeniu in care talentele sale si fie cit mai in favoarea lui.54 Natura inteligenlei emoliorfrIe Ctnd a fi degtept e o prostie 55 detd in orice domeniu in care sfultnecesare. psiholog la Harvard School of EducationT.Frames Mind (Cadreleminfii)." .cahteli in abordarea oamenilor" . ci un spectru larg de inteenle cu gapte posibilitdfi. Completind aceastdlist5.care a avut un mare imp act. Cartea lui Gardner din 1983.sebazeazdpe o nofiullmitati a inteligenlei. El subliniazi faptul ci epoca de glorie a IQ-ului a inceput itr perioada primului rdzboi mondial. care Stabilit ce colegiu vom putea urma . nu existd un numdr magic referila multiplele talente umane. mi-a spus Gardner. a fost un manifest impotrivfle-ului. Aceastd modalitate de gindire a pus stdpirire pe etatea noastrd. Lista lui includea gi cele doud tipuri inteligenfi standard. Proiectul Spectrum recunoagteci repertoriul capacitd."sBiheinleles ci Gardner vede cel mai bine limitele vechii gindiri asupra inteligenlei.A sosit timpul".inteligenfele perionale.tilor . . La un moment dat. In schimb... am suPus Pe loatd lumea unei educalii conform ctrreia nu pofi reugi altceva decit sd fii profesor universitar.. .... ne lirgim noliunea'de spectru al talentelor. Am pierdut complet din vedere acestlucru..felul de a gindi la nivelul IQ-ului": .intrapsihice".. aga s-au ndscut. de abilitatea fu:r proiect scoatein evidenli faphrl cd talente precum cel al lui ]udy .. Inteligenla interpersonald. pe o parte.

56

Natura inteligenlei emolionale

Cind a fi deptepte o prostie

57

adici aceeain care fudy excela la doar patru ani. Acest punct de vedere care prezintd multele falete ale inteligenlei oferd o imagine mai ampl5 asupra capacitdfii copilului gi asupra potenfialului stru pentru reugit5 decit IQ-ul standard. Atunci cind elevii Programului Spectrum au fost evaluagi conform Scalei de Inteligenld Stanford-Binet - cirdva, standardul de aur al testelor IQ - gi, din nou, conform unui set de intrebXri ce urmdrea str mdsoare spectrul de inteligenle aga cum le definise Gardne{, nu au existat legituri semnificative intre rezultatele copiilor la cele doud testee.Cei cinci copii cu cel mai mare IQ (intre 125 9i 133) au dezviluit diverse profiluri ir raport cu cele zece trdslturi importante misurate de testul Spectrum. De exemplu, dintre cei cinci copii ,,cei mai degtepli", conform testelor IQ, unul era foarte bun in trei domenii, trei in doud 9i cel de-al cincilea coresPundea doar uneia dintre tris5turile importante ale Spectrum. Aceste puncte tari erau impdrlite astfel patru dintre punctele tari ale acestor copii erau plasate irn domeniul muzical, doud in domeniul artelor vizuale gi unul in inlelegerea sociali, unul in logictr 9i doud in limbaj. Nici unul dintre ceipinci copii cu IQ-uri mari nu erau ,,tari" in ce privegte migcareaTizicd, cifrele sau tehnica; migcarea fizicd 9i cifrele erau chiar punctele slabe in cazul a doi dintre cei cinci. Concluzia lui Gardner a fost ci: ,,scala de inteligenld Stanford-Binet nu putea prezice reugita la nivelul activit5lilor Spectrum." Pe de alti parte, rezultatele la Spectrum le-au dat pirinlilor 9i profesorilor un indiciu clar referitor la domeniile fali de care copiii vor arlta un interes spontan gi in care se vor descurca indeajuns de bine, incit sd dezvolte o pasiune care intr-o buntr zi sI ajungd dincolo de pricepere, ctrtre mdiestrie. Gindirea lui Gardner referitoare la multiplicitatea inteligencontinui sd se desfdgoare.La zeceani dupi publicarea teoriei lei sale, Gardner a oferit aceste rezumdri pentru inteligenlele personale: de estecapacitatea a-i inlelege pe ceilalfi: Inteligenla interpersonald cum se poate cooperacu ei. ce anumeii motiveazi, cum lucreazd, Agenfii de vinziri, politicienii, profesorii, medicii de clinicd 9i liderii ieligiogi cu o influenli clari cel mai adeseasint indivizi cu un grad ridicat de inteligenli interpersonald.Inte[genta intrapersonacorelat{,orientatdspre interior. Esteaceaca1i... esteo capacitate pacitatede a iorma un model plin de acuratele9i de veridicitatea sinelui 9i de a fi in staresdfolosegtiacestmodel Pentru a ailiona eftcientin viatd.lo

Intr-o altAinterpretare, Gardnerobserva miezul inteligenci presupune,,capacit5file a discernegi de a de tei interpersonale rdspundein modul cel mai nimerit la st5rile, temperamentele, motivaliile gi dorinlele altora". La inteligenla intrapersonali, cheia cunoagteriide sine, el mai include ,,accesul propriile la Fentimente,capacitateade a discerne intre ele gi de a le stipini h cilduzirea comportamentului"ll. SPOCKVS.DATA: ATUNCI

cf^rDcrrNoAtrEREA ESTE Nu DE4 rNs
Exist5 o dimensiune a inteligenlei personaleindelung scoaedin evidenfd,dar pulin explorati in studiile lui Gardner:rolul Tmofiilor. Asta sedatoreaztrpoate gi faptului cd, agacum imi sugeraGardner,lucrdrilesalesint determinate profund de un model al minlii cognitiv-gtiinfific.Astfel, punctul stru de vedere Bsuprainteligenlelor pune accentul pe cognitiv -tnfelegerea de tine gi a altora in ce privegte motivafiile, obiceiurile de munci gi folosirea acestorinformafii in conducereapropriei vieli 9i pentru a te ftrlelegecu ceilalfi. Dar ca gi in cazui domeniului chineslpzic, unde excelenlafizicd se manifesti nonverbal, domeniul gmoJiilorseextinde la rindul s5u,dincolo de limbaj gi de cogpitiv. ; Degi se acordtrun spafiu amplu descrierilorintetigentelor personale perspectiva din rolului pe careacestea iljoaci la nivelul gi al sttrpiniriilor, Gardnergi cei careau lucrat cu el nu lmoliilor gu urmiritin detaliurolul sentimentuluiincazul acestor inteligenasupracunogtinlelordespre sentiment. AceasS, concentrindu-se poateneintenfionattr lasdneexplorat vastul ocean ftr concentrare d emofiilor, care fac ca viala interioar5 gi relafiile str fie atit de
de constringtrtodre gi adeseafircurcate. De asemenea,

hsd loc descoperirilor atit in sensul in care existtrinteligen!tr in fiFolii, dar gi tr sensulin careinteligenla poate fi datil enofiilor. Accentul pus de Gardner pe elementelecognitive la nivelul
lelor personale reflectd zeitgeist-ul psihologiei care i-a

t punctelede vedere.Accentulexagerat carepsihologia pe
p-une pe cunoattere chiar gi in domeniul emoliilor este in part datorat unor capricii din istoria acesteigtiinfe. Pe la iumitltea secol, psihologia la nivel universitar a fost dominati de viorigti, duBd modelul lui B. F. Skinner, care considera cd comportafirentul poate fi perceput obiectiv din exterior 9i, prin grmare, poate fi studiat cu acuratefe gtiinfificd. Behaviorig-

58

Natura inteligenlei emolionale

Cind a fi deptept e o prostie

59

tii au reglementat toatd viala interioard, inclusiv emofiile, care nu era la indemitra gtiinlei. Apoi la sfirgitul anilor L960,a apdrut ,,revolufia cognitivtr", accentul in psihologie indreptindu-se asuPra registrelor minta}e, al stocdrii de informafii gi al naturii inteligenlei. In continuare ins[ emoliile nu puteau fi abordate. Teoria tradilionalI accePtatl de savanfii cognitivigti considera inteligenfa ca fiind rezultanta unui proces la rece al faptelor. Totul este hiper-rafional, precum Mr Spock dtn Star Trek, arhetrpul octelilor informafionali lipsili de orice fel de sentimente 9i care trtrupeazi ideea ci emoliile nu au ce cduta la nivelul inteligenlei, ele doar stricind imaginea unei vieli mintale. Savanlii cognitivigti care au imbr6li9at acest punct de vedere au fost sedugi de calculator ca model operativ al minlii, uitind cd in realitate materia creierului este scXldatd intr-o budinci dezordonatd pulsind de produse neurochimice gi nu se apropie in nici un fel de siliciul ordonat gi aseptic din care a lignit metafora cdlduzitoare pentru minte. Modelele predominante care circuli printre savanlii cognitivigti referitor la felul in care mintea proceseaztrinformalia au fost lipsite de recunoagterea faptului ctr ralionalitatea este ghidatd - 9i poate fi biruitd - de sentimente. Modelul cognitiv este in acest sens'o privire sirlcittr a minfii, adicd una care nu reugegtesd explice Sturm und Drang'ul sentimentelor care dau savoare intelectului. Pentru a rlmine la aceastl viziune, savanlii cognitivigti au fost hevoifi, ei in9i9i, sf, ignore relevanfa pentru modelele minlii create de ei a sPeranlelor personale gi a temerilor, a neinlelegerilor in cisnicie sau a invidiilor profesionale - ei au indeptrrtat sentimentele care dau savoare vielii dar 9i momentele de criztr gi care, in fiecare clipd, influenfeazd exact iir mdsura in care (cit de bine sau cit de slab) sint prelucrate informaliile. Versiunea gtiinlificl unilaterali conform cdreia ar exista o care a clliuzit ultimii via!6 mintali fdri influenle emolionale optzeci de ani de cercettrri asuPra inteligenlei - se schimbi treptat, pe misurd ce psihologia a inceput sX recunoascl rolul esenfial al sentimentelor in gindirg. Precurh personajul Data din Star Tiek:generaliaurmdtoare,psihologia incepe sd aprecieze puterea gi virtulile emoliilor la nivelul vielii mintale, dar 9i primejdiile pe care le reprezinti. La urma urmei, a9acum vede Data lucrurile (spre marea lui mirare, in mXsura in care poate simli a9a ceva), logica lui rece nu reugegtesI glseascd solulii umane'Urfla'

ul nostru este cel mai evident la nivelul sentimentelor. Datncearcd sd simt5, dindu-gi seama cd rateazd,ceva esenlial. El a p.rietenie 9i loialitate; precum Omul de Tinichea dnVrdjitodin Oz,lui ii lipsegte o inimd. Lipsindu-i simpl liric ce insosentimentele, Data poate cinta sau scrie poezii cu o mare rzitate tehnicd, dar fird a trdi pasiunea. Lec,tia dupd care tinjegte sint tocmai valorile mai inalte, cele ale sufletului ic - credinfa, speranfa, devotamenful, iubirea -, care cu desdvirgire unui punct de vedere rece, strict cognitiv.

imbogdfesc;un model mintal care le ignortr este unul Atunci cind l-am trtrebat pe Gardner despre accentulpe catlpune pe gtrdurile asuprasmtirrrentelor siu pe metacunoagmai mult decit pe emolii insele, el a recunoscutctr a avut
sd abordeze inteligenla din perspectivi cognitivtr, dar r spus totodatd: ,,Cind am scris prima dat5.despre inteligenpersonale, de fapt aorbeamdespre emofii, in special potrivit mele de inteligenld intrapersonald - una dintre compofiind acordarea din punct de vedere emofional cu'sine. sentimentelor viscerale sint cele care devin esenliale inteligenta interpersonald. Dar atunci cind a fost dezvolin,practicd, teoria multitudinii inteligenlelor a evoluat, conmai mult pe metacunoagterel'7 adiia pe congtienprocesului mintal al cuiva - ,,gi mai pulin asupra irtregame a capacitdlilor emolionale." Chiar 9i aga,Gardner apreciazd importanla cruciald a acestor itdli emolionale gi relalionale aflate labaza vielii. El sublicd: ,,Mulfi dintre cei care au un IQ de L60 lucreazd pentru

cu un IQ de 10Oin cazul in care cei dintii au o slabtrintelitd intrapersonald,iar a celor din urmtr esteridicat5. ln lumea
.nu existd o inteligenld mai importantii decit cea interperDacf, n-o ai, nu vei gti cu cine sd te cdsdtoregti, ce slujbd iei g.a.rn.d.tebuie sd ne formdm copiii la nivelul inteligenpersonale ircd din 9coli."

EMOVILE POT Ft INTELIGENTE? . , Pe4tru o infelegeremai complettr a felului fir cares-ar putea
asemenea pregdtiri la nivelul copiilor, trebuie si ne oprim gi altor teoreticieni care i-au urmat lui Gardner - cel mai

ru fiind psihologul de la Yale,Belefg4lgv_Cy carea reugit sd

60

Natura inteligenlei emolionale

Ctnd afi deptept e o prostie

6l

prezinte in detaliu felurile tr care putem da inteligen!tr emofiilor noastrel2. Acest efort nu este unul nou; de-a lungul anilor, chiar gi cei mai invergunafi teoreticieni ai IQ-ului au ircercat uneori sI aducX emofiile in zona inteligenfei, flrd a socoti cd intre ,,emofie" gi ,,inteligenld" existl o contradicfie inerentl in termeni. Astfel E.L. Thorndiken un eminent psiholog care a avut la rindul s5u un cuvftrt de spus in popularizarea noliunii de IQ in anii 1920 gi 1930,propunea intr-un articol dinHarper's Mngazine ideea cd un anumit aspect al inteligenlei emolionale, inteligenla ,,sociald" - car€ este capacitatea de a-i irlelege pe ieilalfi ,,9i de a acliona cu inlelepciune in relaliile interumane" - este ir sine un aspect al IQ-ului unei persoane. Alli psihologi ai vremii au acordat o conotalie mai cinicd inteligenlei sociale, considerind-o capacitatea de a-i manipula pe ceilalfl - de a-i determina sd factr ceeace vrem, indiferent dacl sint cu adevdrat dispugi sau nu. Dar nici una dintre acesteconceptualizdri ale inteligenlei sociale nu i-a influenlat pe teoreticienii IQ-ului, drept pentru care, in 1960,a apdrut un manual de o mare importan!5, care cuprindea teste de inteligenlX ce declarau inteligenla socialtr drept un concept,,inutil". Dar inteligenfa personalS nu poate fi ignoratd tocmai pentru ctr are o laturd inttritivtr gi una de bun sim!. De exemplu, cind Robert Stemberg, alt psiholog d9 la Yale, le-a cerut oamenilor sd descrie o,,persoantr inteligentS", capacitSlile de a se descurca in practicd se numdrau printre prindipalele trdstrturi incluse pe listd. Studiul mai sistematic al lui Sternberg l-a fdcut sd revintr Ia o concluzie a lui Thorndike: anume cX inteligenla sociald eSte altceva decit inteligenla academictr gi cd este o parte extrem de importanttr in a-i face pe oameni si reacfioneze bine in situaliile practice cu care sint confruntali fur viaftr. Printre inteligenlele practice care sirt, de exemplu, foarte apreciate la locul de munctr, se numdrd gi acea sensibilitate care le permite managerilor eficienli sX intuiasci mesajele implicitel3. in ultimii ani, un ttumhr tot mai mare de psihologi au ajuns la concluzii similare, fiind de acord cu Gardneq,gi anume cX vechiul concept de IQ, care se concentreazd pe lingvisticd 9i matematici 9i care reprezenta un factor predictiv al succesului la gcoali sau ca profesor, fir cazul in care testul IQ era trecut cu bine, s-a dovedit cd este din ce in ce mai ineficieirt, pe mXsurd ce viala igi continud cursul dincolo de porlile instituliilor de invS: limint. Acegti psihologi - printre care se numdrl gi Sternberg

rlovey - au ircercat sd-gi formeze o imagine mai largd asuinteligenfei, reinventind-o la nivelul necesitSlilor pentru refurviald. Pe aceastdlinie se ajunge din nou la aprecierea la valoare a inteligenfei ,,personale" sau emofionale. Salovey include inteligenlele personale ale lui Gardner in defia de bazd pe care a dat-o inteligenlei emofionale, extinzind capacitdli la cinci domenii principalela:

personale. emoliilor C,@ oCtfrioagterea unui sentimentatuncictndel apare estepiatra de hoagterea
. Aga cum vom emo in Capi[, capacitatea de a supraveghea sentimentele d_e un Inola

de !q e!tu!-egte o imp;rtmre

o'rntelesere de srne.

rva

noastrli-iEntimenta lasa ne
i ai existenlei personale, avind un sim! mai sigur asupra in care reaclioneazi tr privinfa deciziilor pelsonale de -

cu carese cdsetoresc pirl la slujbape caregi-oiau.

',scutura

incapacittrlii de a avea acestecalittrli emofionale mentale.C-e-tg1lg"nU*l91r9'.e--q9s-4..pS-l!4phSe-s-c

5 va examina capacitatea de a ne calma, de anxietate, de depresie gi.de irascibilitate - gi

fie !gsE9_fslj11q!!ee tientiza$i-sepesilelgl de,a-S9r!-sllglqgnf

tltg!"eers"Blgllqu.dSZag]1glri tur *i*dippsrari, vremeceacecare exceleazdin aceastddireclie se pot reechilibra mult mai fir urma obstacolelor 9i a necazurilor din via!5..

il Motiaarmdesine. Aqacrun vom artrtain Capitolul 6, punerea in serviciul unui scop este absolut eseirlial pentru a-i
atenfia cuvenitd, pentru motivarea de sine, pentru stdpi,gi creativitate. Autocontrolul emolional - aminarea recom-

5lgqline_btg.$F$llilor'-3stalab.azarsugltelorde

elul. Capacitatea de a h ,,pe faz6" duce la performanle iegicomun in toate domeniile. Cei care au aceastd capacitate

tendingastrfie mult mai productivi 9i mai eficienli in tot ceea &ttreprind. ':Recrnwtereaemoliilortn ceilalfi.Empati4 o alti capacitate pe de este tl se clddegte baza congtientizdrii sine emofionale,
mentul ,,capacitdlii de inlelegere a celorlalli". Capitolul 7 investiga rXddcinile empatiei, costul social al surzeniei emogi motivele care duc de la empatie la altruism. Cei care

62

Natura inteligenlei emolionale

Cind a fi degtept e o prostie

69

sint empatici sint mai atenli la semnalele sociale subtile ce indicd de ce au nevoie sau ce vor ceilalfi. Aceasta ii face sd fie mult mai potrivili pentru profesiunile care presupun grijafalE de ceilalgi, cum ar fi profesorii, agenfii de vinztrri sau cei din domeniul managementului. 5, ,Maneatarea relafiilor. Arta de a stabili relafii inseamni in mare parte capagitatea de a gestiona emofiile celorlalli. Capitolul S se ocupd de competenla sociald, dar 9i de incompetenla la acest nivel gi de capacitXfile specifice imphcate. Acestea sfurtcapacitdfile care contribuie la o rnare popularitate, la spiritul de conducere gi la eficimld in relafiile interpersonale. Cei care exceleazd fir aceste abilitdli se deFcurcX bine in tot ceea ce irseamnd interacliunea pozitivi cu ceilalli; acegtia sitrt adevdrate vedete pe plan social. Evident cd oamenii au capacittrli diferite in fiecare dintre aceste direcfii; unii dintre noi, si zicern, igi pot stdpini mai bine propria nelinigte, dar sint relativ incapabili si calmeze pe altcineva la suptrrare. Baza nivelului capacitdlii noastre este fdrd indoiald determinatd neuronal, dar aga cum vom vedea, creierul este extrem de plastic, invtrfnd mereir. Lipsurile la nivelul capacittrlilor emolionale pot fi remediate: agadar, in mare mdsurtr, in toate aceste direcfii conteazd obiceiurile gi reacfiile, carb, atunci cirrd se face eforhrl cuvenit, pot fi imbunltdfite.

cuiva in funclie de expresia fefei, aga cum este ea inregistra'Bdzicem, pe o caseti video. Totugi,.folosind o anumitd misuceeace el numegte ,Blasticitatea eului", ceeace este siinteligenlei emolionale (incluzind principalele competenaociale 9i emofionale), ]ack Block, psiholog la Universitatea din Califomia, a fdcut o comparalie intre doutr tipuri

tic pure: cei cu un IQ mareversuscei cu aptitudini emoliomarirs.Diferenlelesint griitoare.
Tipul pur de IQ mare (asta inseamnd ltrsarea la o parte a in-

emofionale) este o caricaturtra ittebcfualului care se
adapta la nivel mintal, dar este incapabiFsdse adapteze la personaltr. Profilurile difertr ugor de la bXrbali la femei. I cu un IQ mare - nu e nici o surprizd - dovedegte o gami de interese intelectuale 9i de capacitili in aceastddi. El este o persoand ambilioasd 9i productiv6,, previzibild,,

toare 9i netulburatd de ingrijortrri in ceeace-l privegte.

tendinla de a fi critic ai condescendent, greu de mul;umit 9i cu probleme sexuale, inclusiv la nivelul experienfei seninexpresiv gi detagat, prevenitor 9i rece emofional. Prin cei care au o inteligen!5 emolionald ridicatd sint echilidin puntt de vedere social, simpatici gi veseli, nu cad pra,femerilor gi trgrijorlrilor care sd-i macine, Au o mafe eapaci-

rQ-uL;"*i,iff#[tR{"!IaNALA:
IQ-ul gi inteligenla emof,onali nu sint competenfe.contradicintelectul cu torii, ci mai degrabtrseparate.Cu tolii amestecXm acuitateaemofionald. Cei careau un IQ ridicat, dar o inteligen!X emolionaldscizutd (sauun IQ scdzutgi ointeligenld emofionald ridicatX) sint, ir ciuda stereotipurilor, relativ pufini. lntr-adevdr, existi o oarecarecorelareintre IQ gi anumite aspecteale inteligenlei emolionale - degi suficient de ingustd pentru a face clar faptul ci, in mare mdsurd, sint entittrli independente. Spredeosebirede testeleIQ familiare, nu existtrdeocamdatX inteligenlei emolionale" gi nici un test caresdstabileascd ,,6;corul s-ar putea sdnici nu existevreodatl. Degi existtrample studii referitoare la fiecarecomponentl in'parte, unele, cum ar fi empatia, sint mai bine testateprin mostrele abilitllii propriu-zise ale uriei persoane- de exemplu, punirad-ostrdetermine sentimen-

in relaliile lor. Viala lor emolionali este bogati 9i nor; ei se simt bine cu ei insigi gi cu ceilalli gi cu universul soln care trdiesc, Femeile cu un IQ ridicat au, cum e de agteptat, ircredere insint fluente ilr exprimarea gindurilor, apreciazl chesintelectuale gi au o larga gamd de interese intelectuale gi De asemenea, au tendinla sd fie introspective, pradd negi lucrurilor care le macind, sentimentului de vinovilie sX-gi exprime minia deschis (chiar daci o fac indirect). Femeile inteligente din punct de vedere emolional, din con, au tendinla de a fi categorice, de a-gi exprima sentimentele d direct 9i de 4 alEeao pdr€re pozitivd despre ele insele; are un sens p-entru ele. Ca gi beiba.Ei, ele sint simpatice 9i igi exprimi sentimentele in mod potrivit (9i nu iegiri pe care si le regrete ulterior); se adapteizd bine stre. lnclinalia spre viala sociald le face sd stabileascd cu ustrnoi relafii; se simt destul de bine cu sine qi strt vesele,

de a sededicatryp ;i suflet oamenilor9i cauzelctlot, de a-gi na rtrspunderi;i de a aveaun profil etic; sint inlelegdtori9i

a scosi putea omori pentru obrtrzni.. Dar ele oferd o privire instructivd referitoare la fiecare din aceste dimensiuni. pentrucongtientizarea emoliilor." calm cdlugdrul. ar putea pirea cd sentimentele noastre evidente.a fdcut o plecdciune9i i-a mulgumit ctrluglrului ci luminat. lndemnul Socrate: . ln cadrul acestei congtientiziri autoreflexive. prin urmare.n-are rost str-mi pierd vremea cu unul ca tine!" i Simlindu-se ofensat..lar acesta Congtientizarea brusctr de cdtre samurai a stirii agitate in cage afla ilustreazd diferenla covirgitoare intre a fi cuprins de un ntiment 9i a deveni congtient ctr poli fi inghilit de el.Te-ag asta. dintre cele doutr. fur mod separat. de gindire.Uluit strconsesteiadul". o gindire mai atentd ne amintegte insd cd am trecu vederea ceea ce am simfit cu adevirat in legdturl cu un lucru sau cI am reactionat tirziu fald de acestesentimenaflate in joc. $i totugi.r nntrrai gi iad.. inclusiv emoliile2. gi. ale calitifilor fiecdruia. mintea constapi investigheazi experienla in sine.. iLa o primi privire. acesteportrete se contopesc. Pind la un anumit punct.a spuscdlugtrrul. in teacd.64 N atur a in t eligenl ei emol ion aIe spontane 9i deschise la experienle senzuale. rareori sint nelinistite ori se simt vinovate sau se frtrmfirtd pentru ceva. Spre deosebire de femeile doar cu un IQ ridicat. Ctrlugdrul instr i-a rdspunscu dispre!: . Psihologii folosesc un tertnen destul de ponderat. esterairJl". pentru a se referi la congtientizarea acestui proin prefer termenul cangtientizare-de-sine.Acesta realitatea in spusele maestrului care igi indreptase atenlia miniei ce-l cuprinsese. sensul unei atenfii manente acordate stdrilor interioarei. .. 9i metadispozifie. r . pe Cunoagte-te tine insuti O veche povestejaponeztrvorbegtedespre un rdzboinic saai care l-a provocat pe un maestru Zen sd ii explice ce in.i ia din teactrgi a zbieral .Cunoagte-te pe tine insufi" face referire tocrrrai la ce este esenlial in inteligenla emofionalS: congtientizarea iilor sentimente fir momentul in care ele apar.Egtiun i cofan . Sigur ctr acesteportrete sint extremele -in fiecare dintre noi existtr un amestec de IQ gi inteligen!5 emolionald la anumite niveluri. orice om are o inteligenfd cognitivi 9i una emofional[. inteligenfa emofionald adaugf mult mai multe calitdli care ne determini str fim cu adevdrat oameni.a bdgat ij. a rtrspuns . samuraiul s-a linigtit. samuraiul s-a infuriat cumplit.

se manifestd doar printr-o ugoard distanlare fatl de experienla respectiv5.. ca 9i cum ar fi vorba despre un martor interesat gi care totugi nu reaclioneazS. iar proasta dispozifie nu devine o obsesie.aavea o privire pozitivd asupra viefii. cum ar fi cea a autocontrolului emofional.eul observalsltt . au sinitate psihologicd bund 9i tendinla de . o fua26.. Pe scurt. Aceast5 congtientizare a emofiilor este competenla emofionald fundamentald pe care se clddesc celelalte competenle.. recunoagtereeste insd distinctd de eforturile fdcute pena ne impiedica si acliondm conform unui irnpuls emotional. diferenla ftrtre a fi miniat de moarte pe cineva 9i a gindi totugi: . ln cel mai rf.un observator spectral care nu impdrtdgegte demenla dublului sdu gi deci este capabil de o curiozitate lipsiti de patimd in momentele in care camaradul s5u se zbate. Cind sint prost dispugi. Congtientizarea de sine nu este o forml de atenlie care sX se lase purtatd la voia intimpldrii de cdtre emolii.Sentimentul pe care il triiesc este unul de minie" chiar in momentul in care el te cuprinde. dupd cum spune ]ohn Mayer.Existd oameni care adesease simt cupringi de r.Autolongtientizarea are un efect mai puternic asupra sentimentelor " ptrtimage de antipatie:inlelegerea sau faptului cX.66 Natura inteligenlei emolionale Cttnoagte-te pe tine tnsuNi 67 Aceastd calitate a congtientizirii seamdnd cu ceea ce Freud descrie ca . observarea de sine permite o congtientizare la rece a sentimentelor pasionale sau fulburdtoare. al unor emolii turbulente..capacitatea congtientizdrii de sine care ii permite analistului s5-gi supravegheze propriile reaclii la spusele pacientului 9i la procesul de liberd asociere pe care-l lese pacientul3. a formulat teoria inteligenlei emofionales. congtient fatd de ceea ce se intimpld mai degrabE decit a fi preluat 9i pierdut ir acel flux.nu doar opfiuh de a nu acfiona. psiho- la Universitatea din New Hampshire.a unei insoliri de cdtre un al doilea sine . care permite o eva: ."+ in cel mai bun caz. de sine poate fi vdzutd ca un fel de atenlie nonvd 9i lipsitd de judecili asupra stdrii interioare.congtienfi atit de dispozilia in care sintem.meta": planind deasupra san dedesubtul fluxului principal. nu mediteazd la asta fur toate felurile.atenlie egal flotantd" gi pe care o recomanda psihanaligtilor. William Styron pare str fi descris aceastdfacultate a minlii scriind despre depresiile lui profunde. €moliile lor gi nu se simt in stare sd scape de ele. ci gi pe aceeade a incerca sd-fi treacd. acesta fiind primul pas in cigtigarea unui anumit control.ca reaclie la ceva foarte suDegi existd o distinclie logici intre a fi congtient de sentimengi a acliona pentru a le schimba. O asemenea constientizare de sine pare sI necesite un neocortex activat.Nu te g?ndi la asta acum" . reaclionind exagerat 9i amplificind ceeace este perceput. Mayer considerd ci din mopractice cele doud merg de obicei min'rd mind: a recunoagin o dispozilie incorectd inseamnd sd doregti sd o depdgegti.Gindurile copilUlui sirt incS fixate pe ceea ce a declangat supdrarea .. Este. acordat spre a identifica gi a numi emofiile stirnite. gindesc la ceva frumos ca se-mi ridic moralul". Pe scurt.qOnalitate: sint persoane autonome gi sigure pe limitele lor. de parcd dispozi$ile ar fi preluat controlul asupra lor. putem opri lovidar minia lui va continua sd clocoteascd. in toiul..Inceteaz1t" unui copil a cdrui superare determinat s5-9i loveascdprietenul de joac5. fiind capabili si iasd mai ugor din aceastdstare. iar pentru autocongtientizare mai restrictivi.ln care ele apar ii face pe oamenii care procedeazi astfel sd aibl o viziune sofisticatd asupra vielii lor emolionale.. Mayer descoperd cd oamenii au tendinla de a aborda stiluri dlferite de a participa sau de a-gi st5pini emo!ii1e6: atocongtientizarea.. mai ales in zona limbajului. O asemeneaatentie abordeazi tot ceea ce se intimpld in stare congtienti cu imparlialitate. care. vorbind despre ea ca fiind o simfire . aldturi de Peter de la Yale...Unii psihanaligti ii mai spun gi .gi minia continud sd-l stdpineascd. '' .u caz.Dar btl-a furat juciria!" . Inchiiereatn sine. de exemplu. un canal paralel al congtientizdrii.Ar trebui sd simt aga".Ceea simt ce Itte furie" oferdun mai maregrad de libertate. care este . autocongtientizarea inseamnd sd fim . mci cind ii spunem: . Claritatea referitoare la emolii poate da nagtere altor tr5sdturi de peri. aceasti subtili deplasare la nivelul mintalului se presupune cd semnalizeazi cd. Mai degrabd este un mod neutru de a menline reflecfia de sine. gindurile tipice prin care se exprimd aqtocongtienemolionald le includ pe acestea:. Dar Mayer ci aceastl sensibilitate poate la rindul sdu si fie mai calmd. totugi. Ei sint schimbStori ... . Congtientizarea dispoziliilor in momentul r. inteligenla ii ajutd sd-9i stdpineascd emofiile.acele circuite neocorticale supravegfeazl activ emofia.. Din punctul de vedere al mecanicii neurale a congtientizdrii. cit gi de gindurile pe care le avem despre aceastd dispozilie".

68

Natura inteligenlei emolionale

Cunoagte-te pe tine tnsuli

69

gi nu foarte congtienfi de propriile sentimente, drept pentru care se pierd ugor in ele, firtr a le putea contempla in perspectivd. Ca urrnare, nu se strdduiesc prea tare sd scape de aceste stdri proaste, avind impresia cd nu delin controlul asupra vielii lor emofionale. Adesea simt cd sint coplegili gi cd au sc5pat emofiile de sub control. o Acceptarea. Degi aceste persoane gtiu adesea foarte exact ceea ce simt, au insd tendinla sI accepte cu ugurin!6 dispoziliile prin care kec, fdri a incerca si le schimbe. ExistX doui ramuri ale tipologiei celor care accepti: cei care de obicei sintbine dispugi, deci nu strt motivali sd-gi schimbe dispozilia ir care se afltr, 9i cei care, in ciuda limpezimii asupra stirilor lor, sitrt irclinali spre stf,ri proaste, pe care le accepttrintr-o atitudine pasivtr, neficind nimic sd le schimbe, in ciuda disconfortului acest model este intilnit mai ales la persoanele deprimate, care se resemneazdin fala disperirii.

asemenea momente nelinigtitoare, incearcd si-gi distragd ntia. Aceste doud reaclii intr-o situalie limiti au consecinle de diferite pentru felul in care oamenii igi experimentea-

propriile reaclii emofionale.Cei care igi creeaztr stare de o ar fi privali de libertateprin insdgifaptul cXtrateazdtotul de atentigi amplifictrfird strwea propriile reaclii* mai ales starea lor e lipsitd de o congtientizare calmtr. Rezultatul ctr emoliile lor par gi mai intense.Existd 9i dintre aceiacare rctr sd-gi distragd atenfia, nebdgindu-gi in seamdpropriile
gi minimalizindu-gi astfel experienta reacliei emofionale, nu chiar gi dimensiunea in sine a reacfiilor. de la aceste extreme, rezultd cd pentru unii congtien-

emofionald este coplegitoare,in vreme ce pentru algii dactr efstd. Si ne gindim la studentul care intr-o searl
ci in cimin a izbucnit un incendiu gi merge str ia un exgi stinge focul. Nimic neobignuit - in afard de faptul ci

P ATIMAFUL'I I]VDIFERENruL Strne imaginem pentruo cliptrci ne afldmintr-un avioncare zboard de la New York la San Francisco. A fost un zbor lin, dar pe mtrsurtr ce vtr apropiali de Munlii Stincogi, se aude vocea pilotului: ,,Doamnelor gi domnilor, urmeazi nigte turbulenfe. Vd rugtrm sd vtr intoarceli la locurile dvs. 9i sd vtr puneli centurile de siguranli." Apoi avionul intre in zona de turbulenlg care sint mai rele decit tot ce ali intilnit pfurtr acum - avionul este aruncat in sus 9i in jos gi dintr-o parte in cealaltd precum o minge {e phiA purtattr de valuri. Inkebarea este: ce facefi? Sinteli genul de om canese refugiaztr intr-o carte sau intr-o revisttr sau care continui str se uite la un film, adaptindu-se turbulenfelor? Sau sinteli dintre cei care recitesc instrucliunile pentru cazurile disperate sau care le pindesc pe stewardese pentru a vedea dacd dau semne de panicl? Ori sinteli dintre cei care-gi ciulesc urechile spre a auzi dacd e ceva in nereguld cu motoarele? Oricare dintre aceste rdspunsuri vi s-ar pdrea mai firesc, el este un semn asupra felului in care reacfiondm la stres. Scenariul cu avionul face parte dintr-un test psihologic creat de Suzanne Miller, psiholog la Universitatea Temple, pentru a constata dacd oamenii au tendinla de a fi vigilenli, preocupindu-se de fiecare detaliu intr-o asemeneasitualie disperatd, sau dacd din contri,

. spre extinctor 9i inapoi el merge normal gi nu aleargtr. ? N-a simlit ctrar fi vreo urgenfi. Itr intimplare mi-a fost povestittr de Edward Dieneq, la Universitateadin lllinois, care a studiat intensitatea oamenii igi trtriescemofiile7.Dintre studiile de cazpe capsiholog le fdcuse,studentul seremarcase prin faptul ci cel mai pufin intens emoliile, din cite persoaneintilnise . Era esenfialmenteo persoantrfdrtr nici un fel de patimi, trece prin via!tr ftrrtr sd simttr mare lucru, chiar gi ir cazul incendiu. Prin contrast,sd ludm gi exemplul unei femei de capdt al spectrului alctrtuit de Diener. Pierzindu-9i t[ pixul preferat a fost distrusl zile intregi. Alttr datd, a fost de impresionattrcitind cd se face o mare vinzare de pantofi redus intr-un magazin costisitor,incit a ltrsat orice altcearuncat in magind gi a condus trei ore pintr la magazinul icago. Diener constati ctrin generalfemeile trdiescatit emoliile pocit 9i pe cele negative mai puternic decit birbalii. Ltrsind
parte diferenlele de sex, viafa emofionali este mai bogatl

cei care observtrmai multe. Sporireasensibilittrfiiemoare drept consecinli pentru aceastd categoriefaptul cI la
micd provocare se dezlinftrie adevlrate furtuni emofioo ahnosfertr de rai sau de iad, in vreme ce ceilalgi, de la exopusd, abia de simt ceva chiar gi in cele mai cumplite im-

70

Natura

inteligenlei

etnolionale

Cunoagte-tepe tine tnsuli

77

OMULFARASENTIMEATIE Gary 9i-a furfuriat logodnica, pe Ellen, pentru cd, d.e9iera un tip ihteligent, atent gi un chirurg care reugise in carierd, nu avea nici un fel de emolii 9i nici un fel de reactie la orice manifestarc sentimentald. Gary putea vorbi strilucit despre gtiinle gi arte, dar cind era vorba de sentimente - chiar gi pentru Ellen amufea. Degi ea se strdduise s5-i stirneascd pasiun-ea,Gary rdmdseseimpasibil gi lipsit de cea mai mici reailie. ,,Eu nu-rni exprim sentimentele", i-a spus Gary terapeutului la care Ellen l-a trimis cu insistenld. ,,Cind este vorba de viala emofionald',, a mai addugat el, ,,nu gtiu despre ce se vorbesc; n-am sentimentc puternice - nici pozitive, nici negative." Nu doar Ellen era frustratd de rdceala lui Gary: pe m5surd cc i se_ confesa terapeutului, el gi-a dat seama cX este incapabil sI vorbeasci deschis cuiva despre sentimentele sale. Motivul: mai intii, cd nu gtia ce simlea de fapt. Dupd cite igi dddea el searna, nu se miniase, nu se intristase 9i nu se bucurase niciodatds. A9a cum a constatat terapeutul, acest vid emolional i-a fdcut pe_ceiasemeni lui Gary incolori 9i inodori: ,,Ei plictisesc pe toati lumea. De aceeaii gi trimit nevestele la tratament.,, pljtitudi nea emolionald a lui Gary exemplificd ceeace psihiatrii numesc alexitimie, de la grecescul a - care inseamnd ,,lips6',, Iexis, care inseamnd ,,cuvint" gi thymos,care inseamn d ,,emo!ie', . Acegti oameni nu-gi gisesc cuvintele pentru a-9i exprima sentimentele. Intr-adevdr, ei par lipsili de toate sentimentele, degi asta s-ar putea datora mai degrabd incapacitdlii de a-gi exprima emolia decit absenlei totale a emofiei. Aceastd categorie de oameni a fost observate mai ftrtii de psihanalistii care s-au mirat cd existi o categorie de pacienli care nu puteau fi tratali prin nici o metddd, pentru cd nu dddeau sefilne si aibi sentimente, fantezii sau vise colorate - pe scurt, nu dddeau dovadd de o viali emotional5 interioari despre care ar fi putut sXvorbeascie. Tr5siturile cli nice definitorii ale alexitimicilor includ dificultatea de a descrie sentimentele - ale lor sau ale altora - 9i un vocabular emolional extrem de limitatlO. Mai mult, discem cu greu emoliile intre ele sau de senzaliile trupegti, astfel incit pot povesti cd au nervi la stomac, palpitalii, transpiralii sau ameleli - dar nu-9i dau seama ci de fapt simt o stare de nelinigte. ,,Ei dau impresia cd sint altfel, nigte extrateregtri care au picat de pe o cu totul altd lume gi au fost paragutali in miiloiul

societdli dominate de sentimente", agaii descrie doctorul Sifneos, psihiatrul de la Harvard, care, in 1972, a inventat I de alexitimiell. Alexitimicii pling rareori, dar si cind o se mai opresc. Totugi, sirt foarte incurcali dac5 sint intrece pling. O pacienttr cu alexitimie era atit de supdratd dua vdzut un film cu o femeie ce avea opt copii 9i urma sd de cancer,incit a plins pind ce a adormit. Cind terapeutul lt[gerat cd probabil a intristat-o filmul, fiindci ii amintise de ei mamd care suferea de un cancer ir ultimul stadiu, fea inmdrmurit complet uluiti gi a rdmas fdrX grai. Cind tea intrebat-o apoi ce simte, ea i-a rdspuns ci se simte lrozitor", dar nu gi-a putut clarifica mai mult sentimentele. ad5ugat cI din cind in cind se trezegte plingind, dar nu gtie exact de ce plinge12. este esenla problemei. Alexitimicii nu cd nu ar simfi nimic, dar sint incapabili s5-9i dea seama - gi mai ales 1eexprime - sau sd explice exact ce sentimente au. Le lipsegh mod acut capacitatea fundamentald de a da dovadd de inemolionald, de congtientizare de sine - faptul de a gti ce emolii ne tulburd in interior. Alexitimicii dezmint conceplie a simfului comun potrivit cdreia este mai mult clar ceea ce simlim: ei habar nu au despre ce este vorba. ceva - sau mai precis cineva - ii impresioneazl. intr-atit sd simti ceva, experienfa in sine ii blocheazi gi ii coplegegSeci trebuie evitatd cu orice pre!. Sentimentele ajung la ei, cind ajung, ca o amefitoare nelinigte; sau aga cum spunea care a plirs dupd un film, e vorba despre ceva ,,ingrozi, dar pe care nu-l poate explica, precizind cefel deingrozitor. Aceastd confuzie fundamentalS in privinla sentimentelor pad ducd adesea la vagi probleme medicale, atunci cind realaceste senzalii de disperare emolionalX sint trXite; acest este cunoscut in psihiatrie sub numele de somatizarc re emolional6 poate fi confundatd cu una fizicl (9i este dide o boali psihosomatic5, in cazul cireia problemele emoduc la complicalii realmente de ordin medical).Intr-ade,mare parte din interesul psihiatrilor fald de alexitimici este de a-i deosebi de cei care vin la doctor pentru a cere ajutor deosebire de cei care cad pradd uflei obsesii sterpe de a g5diagnostic medical gi un tratament pentru ceea ce este de o problemd emolionalh.

72

Natura inteligenfei emolionale

Cunoapte-te pe tine insuli

73

In vreme ce nimeni nu poate spune ince precis ce anume produce alexitimia, dr. Sifneos propune ca explicafie o deconectare intre sistemul limbic Ai neocortex, in special de centrii vor. birii, ceea ce s-ar potrivi foarte bine cu ceea ce am aflat desprc creierul emolional. Pacienlii cu atacuri grave de apoplexie laiare aceasttr deconectare a fost realizattr printr-o operalie chirurgicald cu scopul de a-i elibera de aceste simptome, observa Sifneos, devin insensibili din punct de vedere emolional, asemeni celor cu alexitimie, care sint incapabili sd igi exprime sentimentele in cuvinte 9i sint lipsifi de o via!tr imaginartr. pe scurf degi circuitele creierului emolional pot reacfiona prin sentimente, neocortexul nu poate tria aceste sentimente gi nici nu le poate nuanpli" limbaj. Henry Roth observa in romanul s6u CalI It Sleep !1 (9il-i zicem somn) puterca limbajului: ,,Dactr poti exprima irn cuvinte ceea ce simfi, inseamntr ctr acel ceva ifi aparline." ln mod corolar evident, aceasta este gi dilema alexitimicilor: negtrsindu-gi cuvintele pentru sentimente, nu gi le pot insugi.

sale de dupl operafie. Altfel, concluzia nu putea fi decit

esteun bolnav inchipuit. neurologul la carea mersElliot, a fost 9oAntonio Damasio, !e un element carelipsea din repertoriul mintal al lui Elliot:
nu era nimic in nereguli cu logica sa, cu memoria, cu atenBau cu orice alttr capacitate cognitivh, Elliot pur gi simplu igi lse sentimentele referitoare la ceea ce se intimplase cu ell3. $i

izbitor era faptul ci Elliot putea povesti hagiceleintimpliri totali, ca gi cum ar fi privit de la disviala sa cu o detagare pierderile gi egecuriledin trecutul sdu - ftrri nici un dram regret sau de tristefe, de frustrare sau de minie fa!tr de nelui impresionatde povestea Elliot decit Elliot insugi. Damasio a ajuns la concluzia ci aceasttrnecongtientizare avea drept surstr indeptrrtarea odattr cu tumora de creier pi a unei plrti din lobii prefrontali. Ca urmare, interchirurgicaltr a ttriat legitura dintre centrii de jos ai creieemofional, tn special nucleul amigdalian 9i circuitele colarle,9i capacitatea de gindire la nivelul neocortexului. Gindilui Elliot devenise una ca de calculator, capabild deci str trealile viefii. Propria lui tragedie nu-l indurera; Damasio era

IfinNn

SEMrIMEA/TELE I/ISCERALE

Tumora care cregteain spatele frunfii lui Elliot avea dimensiune3 unei mici portocale; i s-a fdcut operalie 9i a fost indepdrtattr. Degi intervenfia chirurgicaltr a fost declarattr o reugitd, ulterior, cei care-l cunoscuseri bine au spus cd Elliot nu mai era Elliot - el suferise o schimbare severd de personalitate. Ctndva, fusese un avocat celebru, iar acum nu mai era in stare sd-gi linl slujba. Solia l-a pdrdsit. El gi-a investit economiile in afaceri pdguboase 9i a sfirgit prin a locui in dormitorul pentru oaspe,tidin casa fratelui sdu. ln cazul lui Elliot, intervenise o problemd care ii uimea pe to!i. Din punct de vedere intelectual, era la fel de degtept ca mai furainte,dar nu mai gtia s5-gi drimuiasctr timpul, pierzindu-se in amdnunte minore; igi pierduse simlul prioritililor. Reprogurile care i se fdceau nu pireau sd-l afecteze;fusese concediat din mai multe slujbe de avocaturd. Degi testele de inteligenlX nu detectaserl nimic in nereguld cu facultdlile mintale ale lui Elliot, el s-a dus totugi la un neurolog, sperind sI descopere vreo problemi neurologicS; pebaza acesteiaar fi oblinut unele avantaje finan,. ciare, despre care credea cd i s-ar fi cuvenit ca urmare a incapa-

prin toatefazelecalculirii unei hottrriri, dar incapabili strdeoalori perrtru diversele posibilitdfi. Fiecareopfiune in era una neutrtr.Acestralionamenttotal lipsit de orice imemolionald era esenla problemei lui Elliot, sau cel pulin

t;

Acest handicap 9i-a ftrcut simliti prezen,tagi irn hotdririle de "il cu zi. Atunci cind Damasio a incercat sd aleagd o zi gi o ord

a iga btrnuiaDamasio:o prea pulurd congtientizare sentimentepe lor salein raport cu lucrurile il ftrcea Elliot strproducdun ralonament gregit. pentru urmitoarea programarea lui Elliot, rezultahrl a fost o nultitudine de nehotlriri: Elliot gisea argumentepro 9i contra h cazul fiecdreizile 9i ore propuse de Damasio,dar nu putea llege intre ele.La nivel ralional, aveamotive perfectlogicepena obiecta sau de a acgeptapractic orice moment pentru proNumai ci lui Elliot ii lipsea acel sim! a ceeace simleain cu oricare dintre acestemomente. Lipsindu-i congtienrea propriilor sentimente, nu avea nici un fel de preferinle.

I

Di" nehotdrirealui Elliot putem invila o leclie esenfialX, 9i
me aceeaa rolului crucial al sentimentelor atunci cind navi-

din ,gtrmpe acestnesfirgittorent al deciziilor personale via!6. In
Vreme ce sentimentele puternice pot face prdpdd in rafionamen-

74

Natura inteligenlei emolionale

,

Cunoagte-te pe tine insuli

75 decit allii frica sau

te, Iipsa congtientiz5rii sentimentelor poate fi ea dezastruoasd, 9i mai ales atunci cind trebuie sd cintdrim hotdririle de care depinde in mare parte soarta noastrl: ce carierd sd urmdm, dac5 si rI_ minem intr-o slujbi sigurd sau si ne mutdm la una mai riscantd dar 9i mai interesantS, cu cine sX iegim in orag sau cu cine si ne cdsdtorim, unde sd trdim, ce apartament sX inchiriem sau ce ca_ sd sd cumpdrdm - 9i agamai departe. Asemenea hotdriri nu pot fi bune dacd sint luate doar ragional, ele presupun 9i un sentiment visceral 9i inlelepciunea emofionaH idunaH din experienfele trecute. Logica formalX nu poate funcliona de una singure cabazd. pentru a hottrri cu cine sX ne cdsltorim sau in cinle si avem incredere sau ce slujbd sd ne ludm: acesteasint zone in ca_ re raliunea f5rd sentiment este oarbi. Semnalele intuitive care ne cdlduzescin asemeneamomente apar sub forma unor valuri aclionate limbic din viscere, pe care Damasio le mai numegte 9i ,,marcatori somatici,,,,uu *ui birru zis, sentimente viscerale. Marcatorul somatic este un fel de alarmi automat5 care de obicei atrage atenlia asupra unui pericol potenlial presupus de o anumitd acfiune in desfdgurare.iel mai adesea, acegti marcatori ne indepdrteazd o alegere impotriva de cdreia sintem avertizali de experienla anterioard. Totodati, ei ne pot avertiza 9i cind apare o ocazie excelenti. De obicei, pe mo_ ment, nu ne amintim exact ce anume a dus la formarei senti_ menfului negativ; nu avem nevoie decit de un semnal cd o po_ tenlial5 perseverare trtr-o anumiti direclie poate fi un dezastiu. De cite ori apare un asemenea sentiment visceral putem sd re_ nun!5m imediat sau sd continudm cu mai multd incredere, ast_ fel incit multitudinea de alegeri sd devinx o matrice decizionali mai ugor de manevrat. Cheia unor decizii personale sdnltoase este simplX: sI fim in acord cu sentimentele noastre. G O LIREA INCONSTIENTULUI Vidul emolional al lui Elliot sugereazl c6, existd un spectru de abilit5li de a simfi emoliile pe misurd ce ele apar. Conform logicii neurogtiinfei, daci absenfa unui circuit neural duce la o deficientd a unei anumite abilitdfi, ahrnci relativa putere sau sldbiciune a aceluiagi circuit din creierele intacte ar irebui sx ducd la niveluri cor.nparabilede competenl5 in ceea ce privegte acea capacitate. In termenii ce descriu rolul circuitelor prefrontale tn acordarea emofional5, ea sugereazd cI din motiv-e neurologice

pnii dintre noi sesizdm cu mai mare ugurinli

deci sintem mai congtienli de noi ingine din punct de emofional. S-ar putea ca 9i talentul pentru introspeclia psihologicd sd !iill de acelagi circuit. O parte dintre noi sirtem mai bine acordali ctr modurile simbolice specifice minlii emofionale: metafora 9i fuibetul, alXturi de poezie, ctrtece 9i fabule, toate sint in limbafUl inimii. La fel sint visele 9i miturile, ir care asocialia dezldnpitd de idei determind fluxul narativ, fiind intdritd de logica lhinlii emo,tionale. Cei care se afld intr-un acord firesc cu propriul glas al inimii - cu limbajul emoliei - sint cu siguranld mhi apli de a exprima mesaje,fie cd estevorba de romancieri, de hxtieri sau de psihoterapeufi. Acordarea interioar5 ii face sI fie ihai talentali in a da glas ,,inlelepciunii subcongtientului" - irtrdit al viselor noastre si al inchipuirilor noastre, simbo! care intrupeazi cele mai profunde dorinle ale noastre. Congtientizarea de sine este fundamental5 in pdtrunderea ic5; aceastaeste facultatea mintald pe care vrea sd o faputernicd psihoterapia. Intr-adevir, pentru Howard Gardner, ul de inteligenld intrapsihicd este Sigmund Freud, marele f al dinamicii tainice a sufletului. Aga cum o spunea foarclar Freud, mare parte din viala emolional5 este incongtienti; f€ntimentele care ne frdmintd interior nu trec intotdeauna pracongtientizdrii. Verificarea empiricd a acestei axiome psihoprovine din experienle asupra emoliilor incongtiente, Ctrmar fi remarcabila descoperire ci oamenii i9i formeazd prefefe pentru lucruri in legdturd cu care nici mdcar nu-9i dau seacd le-au mai vdzut. Orice emolie poate fi - gi adesea9i este inconstientd. lnceputul psihologic al unei emolii se declangeazl de obicei inte ca persoana respectivd sd fie congtientd de sentiment in De exemplu, atunci cind celor care se tem de gerpi li se arattr o imagine cu gerpi, senzorii din pielea lor vor detecta transpicare s-a pornit ca sefiln al nelinigtii, degi ei suslin ci nu simt o teami. La aceste persoane transpiralia apare chiar 9i cind imaginea unui garpe este prezentatd atit de fugitiv, nu congtientizeazd exact ce au vdzut, dar ei incep deja sd se inigteascX.Aceste emolii precongtiente continud sd se formein final devenind suficient de puternice pentru a se transforin congtientizare. Astfel, existd doud niveluri de emofie, cel

odattr ce e inregistrattr de cortex .sentimenteleproporlionale cu inle. capacitatea a sescuturade o proasttrdispoiigie.degi aceastilipsd de congtientizare sufocd o gi ii dicteaztr replici tiioase.specialistln rc[. Evident de prea lungi durati . Momenhrl in care o emofie devine congtienttr marcheazd inregistrareaei caatarein cortexul frontalla..ia viefii insfui.grija gi inteligenlade a-!i conduceviata. si fii fericit tot amintegte oareclun de acele insigne cu chipuri zimbitoa- iare erau la modi ir anii 1970. sint emoliile potriaite.emoliile prea intense echilibrul.ln . itr-adevtrr. simjigneasci gi findu-sejigniti cind nimeni nu intenlioneazAsd.poate evalua din nou lucrurile gi hottrrdgtestrse scuture de sentimentele cu care rtrmdsese la inceputul zilei..acestlucru senluneasophrolui Platon.pera sufletul' . ele duc la plictis gi la cind sint scdpatede sub control 9i se ajunge la extregau sint de prea lungd durattr. gi-amsd-lport dc In inimd. te Precum port. al furiei tur- al agitafiei nebune. de ffi inrobit de patimi Norocile cei gi chibzuieli patimi Ce-mbindbine lncit nu sintsubmtnaSoartei fluiet Dd-miinsu! Din ure cintdeacumarea. extremele.chiar dacd habar nu avem cd ele lucreazddeia. De exemplu. adicd ablinere de' la excesul emofional. O viald lipsitl de pasiufi o plictiseali'pe vastul tdrim al neutralitdfii gi o izolare fabogl. Netnrobit patimi.76 N atura in t eligenl ei emo! ion aIe congtient gi cel incongtient. agacum aveastr traducl PageDuBois. Emofiile care clocotesc sub pragul congtientiztrriipot avea un impact puternicasuprafelului in carepercepem in careregi acliontrm. schimbindu-gi persde pectivagi dispozifia. Cind emoliile sint prea titcute. echilibru 9!inteme". Scopul echilibrul gi nu o trdeplrtare a emofiilor: fiecaresentiment irte are valoarea9i semnificalia lui.ne submineaztr e vorba de a simfi un singur tip de gmolie.At fi multe de spus in privinmei contribulii constructive a suferinlei la viala creatoare9i . suferinla poate tem.o persoani enervatdde o intilnire nepltrcuttr i avut ce loc cevamai devremeesteirascibildoreintregi dupd aceea. de a facefali furtunilor emofioin I carene sfilt scoase cale de cdhe Soarttr9i de a nu deveni virtute incd de pe de patimi a fost ltrudatca o adeveratd greaca veche. al nelinigtii coplegitoare. Hamletpentru prietenul siu Horatio W Faptul de a ne putea stdpini. Dar aga cum observa chiar Aristotel. Dar de firdattrceii estecongtientizattr aceastdreacfie.in miezulinimii. ca in cazul rrcsiei demobilizatoare. devin patologice.-o repezindu-se ceilalli ftrri nici un motiv. S-arputealX nici nu la bagede seamtr estede irascibiltr9i chiar sd fii surprinstrdactr cit i se atrageatenfia.congtientizarea sineemode tionaltrdeyinepiatra de temeliea stratului urmdtor de inteligenld emofionald.sttrpinireaemoliilor tulburdtoare este cheia imlrii cu viala emofional5. Romanii gi primii cregtini aveau s-o numeascetunperantemperare.ln felul aceita.

medicalia psihiatricd o unealtX pentru o gestionare mai bund a viefii.u episoade de minie cumplitd sau de deprimare se pot simli bine totugi dacd au momente de bucurie iau de feriiire care sd le contrabalanseze pe cele dint?i. depresie. Tice a desit cd existd gi aga-numilii . in ciuda hotdririlor dezastruoase pe care le iau. $i totu9i.. cu condilia sd fie pdstrat un anumit echilibru. asemenea momente. sau la 7.78 .00 a. Nu putem spuneacelagi lucru atuncicind estevorbristefe. Dar avem oarecum o idee despre ctt durea- Momentele bune gi cele proaste pot condimenta viata.m. In teorie. O problemd iri cazul manialep-resivilor este cX atunci cind ei se afl5 in aceastdstare. Aceste studii mai confirmi gi independenla emofionalului in raport cu inteligenla academictr.puri9ti ai dispoziliilor". Oamenii nu trebuie neapdrat sd evite sentimentele neplicute ca sd se simtd bine. Aga cum am vd. aceste dispozilii cu timpul gi cu multd rdbdare.00 p. toate emoliile sfurt. Atunci cind ajung in fazecele rnai grave gi mai necontrolabile. descoperind cd existd doar o sla6d relalie sau poate nici una intre note sau IQ 9i binele emofional al oamenilor. strucfura creierului ne arat5 cd foarte adeseaavem pulin sau nici un control asupra momenfului in ca- emofie. dupd pXrerea lor. Winnicott. S_a dovedit cX pentru majoritate. dar. sint de increzdtori in sine. prea putemicd a putea fi depigitd fdrd ajutor farmacologic. ajungindu-se la nelinigti )nice. aceastaare tendinla sd reflecte in mare cam care este senzalia de bine a persoanei respective. o considerd drept una dintre cele mai importante trnelte psihice. aceiSo/o susfin cI nu incearci niciodatd sd igi schimbe dispozifia. de obicei. ci doar sX nu scape de sub control lceste sentimente furtunoase. tratindu-se pe ei ingigi a9acum ii trateazd. care dizlocd orice bund dispozifie.in special in timpul liber .fi indepdrtate. tru cX. cum ar fi ]ohn Bowlby gi D. mftrii necontrolate. ingrijorare sau mfirie.unii psihanaligti.m.. Evident cA oricine poate avea o dispozilie complet diferitX de la o zi la alta. W. treimi dintre maniaco-depresivi nu au fost niciodatl trapentru aceastXproblemd. De exemplu. ele intr6 in zona extremS. ii fac mai pulin vulnerabili la gocurile creierului emotional. Totul. psiholog la Universitatea Case Western care a intrebat peste patru sute de birbali 9i femei ce ii aplicd pentru a scdpa de asemenea dispozilii nesdnigi cit de bune au fost rezultatele obginute in urma acestor Nu toatl lumea este insd de acord cu premisa filozoficX concireia dispozifiile proaste ar trebui schimbate. se susfine cd sunetele emolionile pe care le invald sugarii pentru a se calma.cei ce au grijd de ei. care altemeazi episoade de nebunie ce amestecd haotic euforia gi mania ii cu irascibilitatea gi furia. unul dintre se{nnele capacitdlii de loreglare emojionald poate fi faptul de a recunoagte ci e vorde o agitalie cronici a creierului emolional. se recurge la medicalie gi rapie pentru a putea. Arta de a ne calma este un talent fundamental al vie!ii. Din pdcate. incercafi si sunali pe cineva pe pager la 6. de la cititul unui roman sau privitul la televizor pind la alte activitlli gi prietenii pe care ni-i alegem. in caacestor tulbur5ri emolionale grave. sintem ldsali sd ne descurcim cu riile noastre instrumente.zut. la fel existi gi o fredonare emoflonali constantd. gi de fiecare datd va fi intr-o'dispozifie sau alta. Dar atunci cind aceste emode mare intensitate gi au tendinla sd depdgeascdun anupunct. cu usoare kes5riri ir acest carusel emofional.sau cel pulin asta este concluzia la a ajuns Diane Tice. indiferent cit ar fi de descu. Aga cum undeva ir fundalul gindurilor existd rln murrnur permanent.. cei mai mulgi ne afldm ?ntr-o zoni de mijloc.eite o incercare de a ne gestiona dispozifia. Natura inteligenlei emolionale Inrobit de patimi gintem cupringi de emolii. sentimentele foarte intense sint relativ rare. ca 9i asupra a ceeace urmeazd sd acesteemolii. Dar atunci cind se pune problema de a infringe categorii mai i-te de proastd dispozifie. in calculul sufletului omenesc existd proporlii de emofii pozitive gi neiative care determind senzalia de bine . gestionarea emofiilor este o slujbd non-stop: mare parte din ceea ce facem . fircit nu v6d de ce ar fi nevoie s5-i aiua. poate deveni o modalitate de a ne face sA ne simlim mai bine. Cei care a. $i apoi mai existd 9i cei care cautd si fiein dispozilii ne- . Litiul sau medicamentele mai noi iontrabalansa iceasti depresie p ar alizantl.sau cel purin acestaeste verdictul in urma studierii dispozifiilor in cazul a sute de bdrbali 9i femei care purtau asupra lor aparate semnalizatoare care le aminteau dil clnd in cind sd-9iinregistreze emoliile din momenhrl respectiv1. atunci cind dispozilia rdmireein medie aceeagide-a lungul mai multor sdptdmini sau luni. aceste mijloace nu intotdeauna eficiente .nafurale" 9i ar ui trdite aga cum se manifestS.

Existtr.. scurtcircuitind minia. Sau poate ctr a avut un motiv serios sd gofeze a9a de neatent. inima bate mai tare.ftrcindu-vi str tremurafi. acel monolog interior de a-!i singur dreptatepe carb il propagXumple mintea cu argudintre cele mai convingXtoare pentru a-!i vXrsa furia.." . Cursul gfurdurilor mirioase careadund furia estein mod pofial cheiauneia dintre celemai eficientectride a gdsi o supaimpotriva miniei: subminarea de la bun inceput a convingelr care alimenteazi mfiria. Si compardm aceasttr secvenle a miniei care cregte cu un gind mai ingdduitor fa!5 de goferul care v-a tiiat calea:. intr-un sens pozitiv.. agacum propu- nea Aristotel. totul se calmeazd. asistenlii sociali care igi cultivtr intransigenla fap de nedreptdli pentru a fi mai eficienli in bdtdlia pe care o duci chiar gi un tinlr a spus ci igi cultivl minia pentru a-l ajuta pe frtrliorul lui sf. cd minia ar putea fi complet prevenit5..Nenorocitul naibii. Tice a descoperit ci reunei situafii in mod pozitiv este una dintre cele mai eficdi de a potoli minia. cum ar fi o rdzbunare cu singe rece sau o revoltd fald de o nedreptate de orice tip. . Nucleul amigdalian .$i apoi existtr gi cei care sirt de-a dreptul machiavelici. dacd ihcercdmsi privim lucrurile 9i . de exemplu. Dar o lecturd a descoperirilor gtiinlifice sugereazd cd toate acesteatitui comune fafi de minie sint prost direclionate. penhu cI de multe ori minia ne face si ne pierdem conkolul. Intr-adev5r.deci este bund. ln schimb.Poatecd nu m-a vdzut. de fapt.Nenorocitul naibii!"asta inseamnd enorm pentru traiectoria pe carie o va lua minia in cazul fur care acest gind va fi urmat de altele de revoltd 9i rtrzbunare: . chiar o stare de euforie.Mtria nu apare niciodattr fird motiv. Felurile in care oamenii furcearci sd se scuture de o proasttr dispozifie sint categoric foarte diferite. Problema este. neocortexul probabil cd indeamhtr la un alt tip de minie. Dacd ne altd perspectivi. Intreg trupul se mobilizeazd pentru luptd. minia dd energie. Cu citne frXmintdm mai multin le:5 cu lucrul care ne-a infuriat.poate fi sursa principald a scinteii de furie pe care o simfim atunci cind un gofer neatent ne pune in pericol. Puterea de seduclie gi de convingere a miniei poate expliprin sine de ce anumite puncte de vedere furceea ce o privegstrt atit de comune: cI minia este incontrolabili sau. Ali vrea bi-l omorlfi pe individul acela.un motiv intemeiat". entrtrmpreamult asupraunui lucru carene-amfuriat d5m ii la moar5.. in privinfa manipultrrii dispoziiiilor . care altfel ar lua proporfii. Dactr automat gindifi: . pentru a da impresia de fermitate in fala datornicilof. sd ne amintim sd avem doar o'mhie potriaitd.urmirifi-i cu atenfie pe cei care vin str stringX bani pentru facturi gi care inadins se strtrduiesc se parX cit mai furiogi. pentru ctr in rest aproape toatil lurnea se plinge cd este la mila dispozifiilor sufletegti. Dupd care vI claxoneazd o magintr din spate pentru ctr ali incetinit in urma a ceea ce era cit pe-aci str vi se irtimple . cind de fapt ali vrea sd il stringeli pe celtrlalt de git.Aga se ajunge la hipertensiune. iar mugchii felei se incordeazi la rindul lor. virsarea furiei este o de catharsis. minia este cea mai seducltoare afunci 'clnd este vorba de emo. Dintre toate proastele dispozilii de care oamenii vor sd scape. cu atit gdsim . aga cum spunea Franklin.capdt al circuitului emolional. diverse tipuri de minie. o reacfie impotriva imaginii sumbre de pind acum. sd transpirafi. Tice a descoperit cd lninia este dispozilia pe care oamenii reugesc cel mai greu s-o Controleze. Dar rareori apare pentru unul care sX merite. Un alt punct de vedere comopus. ajungind chiar fel de mituria.. Dar cazurile in care sirit cultivate dispoziliile nepldcute sint rare. rniria pare str fie cea mai intransigentd. oricum.motive mai iniate" 9i justificlri pentru faptul cX ne-am miniat. sau cel pufin aga pare." Aceastd frazd ar putea sd tempereze minia gi sI introduci elementul de mil5. O asemenea mirie ginditd are mai mult ca sigur. gi nu pentru fuge . conducere neatenttr gi chiar la focuri de arrnd pe autostradtr. calculatS.gi sinteli in stare sd explodali de furie gi fali de goferul acesta. Fpre deosebire de tristele. le facd fal6 copiilor rdi de pe terenul de joactr. sau micar si vtr faci sX avefi o minte mai deschisd.tii negative. desigur.80 Natura inteligenlei emolionale Inrobit de patimi 81 pldcute din motive pragmatice: doctorii care trebuie str fie sobri pentru a le da vegtile proaste pacienfilor. n-ar trebui str fie controlatd gi ci. putea si intre in mine . ANATOMIAMNIEI Sd zicem cd goferul unei alte magini vE taie calea in mod periculos in timp ce vi aflali la volan pe o autostradd. Dar la celdlalt .nu-l las eu sd scape aga ugor!" Degetele vi se albesc de cit de tare stringeli volanul. BenJamin Franklin spunea foarte infelept: . o urgen!5 medical5.

82 Natura inteligenlei ernolionale Minia .. ficind tot felul de re- i nepotrivite. Ulterior.lupti sau fugi". Acest val de energie dureazi aproximativ doud minute..cd explozia furiei este . emolia care apare. este extrem de intensd. escaladind rapid nivelul de trezire psihologicl al i.Asta e prea de tot". aceasti stare declangatoarecreatd de adrenocortical explicd de ce oamenii sint mai predispugi la minie. dar foarte apisat: .lasd-md..Pu.. Dupi filmul carenu le-afdcut au devenit mult mai furiosi si au dat evaludrile cele mai Minia se clidegte pe mlnie Studiile lui Zillmann par si explice dinamica funcliondrii i drame de familie a cXrui martor am fost intr-o zi cind am Ia cumpdrdfuri. coborind pragul de Ia care este trezittr minia... Tiece o secundd inainte sd apard urmigi apoi cel de-al treilea 9. linfird creierul intr-o stare de alerti gi devenind baza pentru reaclii ulterioare ce pot apdrea destul de rapid. daci inainte a existat o provocare sau o iritare din altl cauzd. in general. a avut un complice care i-a provocat pe participanlii bdrbali 9i femei ce se oferiserd voluntar pentru experiment.m. in timp ce celdlalt bdielel dddea din pi lre ti protesta: . a ingfbcat cutia blielelului de trei ani 9i a aruncat-o in cel apropiat raft. l-a apucat de incheietura miinii 9i s-a grdbit magazin. intr-un studiu. Apoi.a. ca tr cazul mamei de mai sus. suficientX.Dar o orealtl".. ' ln acel moment.lupti sau fugi" nu e nici o surprizd.o secvenli de provocdri. l a. au avut ia si se rXzbune pe complice. In aceastdirgifiecare gfird succesiv care provoaci minia sau fiecare perdevine un minideclangator pentru impulsul nucleului de a crea valuri de catecolamine.spuse ea mai tare. care dureaz5 mult mai mult decit energia catecolaminelor.l oc!" . gi ceva declano deturnare emolionald. Aceasti stare poate fi semnalizatd nu numai ir cazul unei primejdii fizice.. De exemplu... dup6 cum spune Zillmann.pentru a trece la fapte serioase". impingi:nd periculos cdruciorul ir care se afla sucare acum plingea. O parte din acestval degajd catecolamine. Aceste percepfii duc la declangareasistemului limbic. Aceasta este ica ce apare atunci cind cineva se irfurie.. acegti voluntari s-au uitat la un film cale-a ficut pl5cere sau la unul care i-a eneryat. ci gi. Zillmann soco.ddbrtzrta" Inrobit de patimi a3 Aceasti descoperire corespunde concluziilor psihologului Dolf Zillmann de la Universitatea din Alabama. fiecare val sporegteceeace t deja. Intensitatea rdzb* lor a fost directproporlionald cu felul furcareii influenlase I pe caretocmaii1vdzuserd. fiecare depind o reaclie excitantd care dispare trcet". s-a miorldit el. Un gfird care intervine ulterior in acest declansator de: .. ceeace in alte imprejuriri nu ar fi fost suficient pentru a declanga o crizl emofionali. Gdsirea ridXcinilor miniei ftr partea de luptd a expresiei . Zillmann a descoperit cd in toate cazurile minia este declangati de senzalia de a fi pus in primejdie. un alt impuls generat tot de nucleul amigdalian prin intermediul increngdturii adrenocorticale a sistemului nervos creeazi un mediu tonic pentru acliune. cum ar fi reacfia . timp in care pregdtegte corpul pentru o betaie zdravtrntr sau o fugi rapid5. in funclie de felul in care crer^erul emolional hotlrigte sd acfioneze. celXlalt copilag care se afla in cdruciorul de turi a ddrimat un borcan cu dulceatd. De exemplu. dindu-i o recomandare despre credeau ci va sluji la angajarea acestuia. Excitalia suprarenald gi corticald generalizatd poate dura ore intregi gi chiar zile intregi. linind strins in brale cutia cu de porumb pe care era un desen cu Jestoasele Ninja. o persoand care a avut o zi grea la serviciu este mult mai vulnerabil5 si ulterior se poate infuria niai ugor acasi ..Lasd-mdjos.d. care are un efect dual asupra creierului.Pune-o la loc!" .pentru cd. Cind acestaa atejos. jos!" Zillmann a descoperit cX atunci cind trupul este deja intr-o de agitafie. Zillmann ajunge la aceastdperspectivi asupra miniei printr-o observare foarte atentd. Intre timp. ceeace genereazd o rapidd gi episodicd desc6rcarede energie. Md aflam la supermagazin cind am auzit 'o mamd ira spus fiului sdu doar atit. de astd datd cuprinnunla. mama a lipat . ocazie mult mai des intilniti. copiii sint prea gIlSgiogi sau fdc prea multd mizerie -. de exemplu. Stresul de orice fel creeaz5 aceastXsecrelie adrenocorticali. fiecare in parte creimpuls hormonal. al unei ameninliri simbolice a respectului de sine sau a demnitdlii personale: atunci cind cineva este tratat nedrept sau grosolarq fiind insultat sau ridiculizat ori frustrat tr urmdrirea unui scop important. . pdlmuindu-l fustr. care in urma unei serii de experimente atente a reugit sd facX misurdtori precise ale miniei 9i ale anatomiei minieis. fie cd este vorminie sau de nelinigte.

de cite ori mi in- 1. furcare un asistent crescut" i-a insultat 9i i-a -prost provocat pe voluntarii care tocmai fdceau gimnastictr pe biciclet5. m-am infuriat odatd foarte tare 9i am iegit din casd jurind ci n-am sX mi mai intorc niciodattr. Chiar 9i-au exprimat compasiunea pentru situalia lui. asta inseamnd str te distanlezi de celdlalt o vreme.evalueazd o interacliune care confirmtr gi incurajeazlprimaizibucnire de minie. -Aiflizele lui Zillmann rEferitdare la felurile in care minia sau descregte explicd multe dintre descoperirile Dianei referitoare la strategiile pe care oamenii spun cd le folosesc ricei pentru a-9i potoli minia. cu cit mai repede. intre timp.cele mai cumplite n t5!i posibile ale limbii engleze". pentru cX apare ce el numegte . Acest inalt nivel de excitare Zillmann il definegte ca: . iar reevaludrile subsecvente pot alila fldc5rile.duptr cum se exprima Zillmann. avind in vedere cd ele sint cele ce '.incapacitatea cognitivtr't . nu mai este luatd in calcul. creierul emolional se incinge. un alt complice.. o femeie.mai intens in minie decit la irceput. Dar mai existd gi o posibilitaspecifici de a potoli minia.el a mai fXcut o remarcd dezagreabil5 gi la adresa ei. efectuat in .Asta e prea de tot!" sau ajungind la. explicind dupl ce acestaa plecat ci bietul de el era foarte tensionat 9i ingrijorat. De atunci. Atunci cind voluntarilor li s-a dat ocazia sd pltrteascd cu aceeagi monedd (din nou dindu-li-se posibilitatea sd facd o proastd evaluare a candidaturii acelei persoane pentru o slujbd).ai calqrszi. ea i-a spus primului complice care ii provocase cd il cauti cineva la telefon pe hol. pentru risipirea miniei este de a lua fur stdpinire gindurile care declangeaztrvalurile de minie.addpostind iluzia puterii gi a invulnerabilittrlii ce poate inspira gi facilita o agresiune". gindurile lor se concentreazl. Continud sd fie un model pentru o a doua posibilitate de minia: psihologia calmtrrii .pentru cd atunci cind conducem facem praco pauzd (gi Tice mi-a spus cd asta a determinat-o sS. Impulsul limbic este ascendent. O cale . intervenfie.84 Natura inteligenlei emolionale I4robit de patimi 85 ja existent este gi. spunin: . uitind de eventualele consecinle. intr-adevdr.gll alte cuvinte. procedez la fel 9i mi se pare ci este cel mai bun leac. gtrsegtec[ aceastd distracfie este extfem de puternicd schimbarea dispozifiei. dintr-un motiv foarte simplu: greu sI rimii furios cind te simli bine. Dupd aceea. Mulli oameni ctr aceastdsolulie se poate pune in practiCi mergind la vounei magini .. intr-o de exemqlu. astfel incit persoana furioasi . cu atit mai bine pentru eficienla dezamorsXrii acestui cerCal mfuriei. a intrat dupd ce voluntarii au fost provocali gi inainte sI apuce sd rtrspundd cu aceeagimonedi. au hotdrit sd n-o facd totugi. iar duptr citeva ore m-am foitorsspdsit9i aproapecomplet potolit. Puterea de inlelegere necesard pentni?-dEZi-morsa minia este mai limpede explicatd printr-o alttr serie de experienle ale lui Zillmann. Cind oamenii deja foarte infuriafi. Lecfia cea mai durtr de brutalitate cdlduzegte persoana la fapte. In acel moment. pentru cd nu gtie dacd o sd ia examenele orale pe care unneazd si le dea.furii. asupra rdzbundrii gi ripostei.i9i pierde controlul rational". Aceste informalii de linigtire permit o reevaluare a miniei te de diverse evenimente. Zillmann constattr cd ea funcfiofoarte bine la nivelurile de minie moderati. minia netemperati de rafiune se transformd ugor in violen!5... la nivelurile ute de minie.gi anumesd potolegtiminia sufigien{citsdpoli sirroll . avind o reaclie dintre cele mai primitive. ei refuz5 informalia de linigtire. Balsam pentru minie Dupd ce oferd aceasti anaLzf a anatomiei furiei. Era o frumoastr zi de varl 9i m-am plimbat pe superbele pajigti pind ce linig- tea gi frumuselea peisajului m-au calmat.voluntarii. nu mai sfurtin stare sd gtrdeascd normal.conductr atent).r-miniapropau-gstr sd adioieze.ircercind sd se distreze. Intr-uira dintre versiunile acestei experienfe. Exist5 insd un truc. Aceastd povestire a fost relatatX de unul dintre subiecfii unudintre cele mai gtiinfifice studii asupra mfuriei. In perioada de calmare persozmafurioasd poa- frintr escaladtrrii situaliei ostile. oamenii devin neiertltori gi nu mai gindesc ralional. ei au fdcut-o cu minie 9i satisfacfie.. Calmarea r Crnd aveam treisprezece ani.cuitati dacd informalia de lini gtire sosegte lia inle c.agteptind ca adrenalina str acolo unde nu mai poate sX deClangezeminia. Una dinke strategiile cele mai teeste sI rdmii singurpind te-so. atunci cind li s-a oferit ocazia s5-i plXteasctrcu aceeagimonedd bdrbatului mitocan. Zillmann socotefte ctr existX doui cdi principali de. In timp ce iegea. minia poate fi complet scurtcir. Conteazd foarte mult momentul. Ea instr a reacfionat pozitiv. Poate cd o variant5 mai sigur5 este mersul la plimbaexercifiul fizic ajuti gi el la potolirea miniei.ejtu gr sromenJpHcUt-pecareil trdiegtidinglin:. Ca gi metodele de . letgeles. Minia se clddegte pe minie.

..Nu trebuie sd permili nim5nui sd te calce in pi... 9i a le nota. Notele proaste de sdpt6mina trecutd. in fala acestui pericol mortal.eventual.tie sau cd indrepli o nedreptate sau atunci cind . Una dintre recomandirile sale este ca aceste persoane se foloseascd congtientizarea de sine pentru a surprinde la timp gindurile cinice sau ostile. care s-a gindit sd ajute persoanele ostile care riscd sd contracteze boli de inimd dacd nu-gi controleazd irascibilitateaT. cum ar fi cumpSrdturile sau mincatul. Ar trebui sd iau bani din fondul pentru facultate al lui ]amie.Nenorocitul dracului!". Dar pentru cX minia are o naturI incendiari. cum ar fi respiralia profundd 9i relaxarea mugchilor. Perioada de calmare nu va apdrea insX daci in acest timp vom continua sd urmdrim girul gindurilor care duc la minie gi dac5 fiecare gind in sine este un mic declangator pentru o adevdratd cascadd a miniei.. ele pot fi reevaluate. Pe lingi aceste strategii.. intr-o manierd mult mai constructiv5.a da friu liber miniei . in care acest sistem de a da friu miniei funcfioneazd: atunci cind este exprimatd direct cXtre na ce reprezintd linta. Rispunsul a fost o injuriturd 9i un gest obscen. $oferul... cititul si orice intervine in indepdrtarea gindurilor minioase. Teoria populard susline cd . Mult mai eficient este ca oamenii si se calmeze intii gi abia apoi. tocmai pentru cd acest lucru schimbd fiziologia trupului dintr-o incordare determinatd de minie in destindere gi poate gi pentru cd atenlia este distrasd de la ceea ce a declangat minia. l-a claxonat. Elr sA-Ml EAc GRrII? [A.. ca sd agtepte reducerea circulafiei. psihiatru la Universitatea Duke. Acest lucru t indicat pini in anul 1950. addugafi-le 9i pe cele inventate de Redford Williams. i proaste da-asiiEitlei-iiea creieruli-i emofional. tirdrul s-a dat deoparte gi a dat un pumn in taxi. un tindr care traversa strada s-a oprit irn fala maginii. acest lucru este mai ugor de spus decit de fdcute. dindu-li senzalia cd egti din nou pe situa.mdcar te ugurat!" Catharsisul . Sportul poate rdcori minia din acelagimotiv: dupd o activare psihologictr intens5..ru! Toba de egaPament nu sund bine deloc. iar astafdcindu-i pe i 9i mai furiogi decit erau. pentru a-gi rezolva disputa' cum spunea maestrul tibetan Chogyam Trungpa atunci a fost intrebat cum e mai bine s5-!i stlpinegti minia: . trupul igi revine la un alt nivel. . a zbierat taximetrisful.' . sI se cu perioana respectivi.. Tice a descoperit cd distracfia ajutd 9i calmeaztr minia: televizorul. filmele. ]o duc la reparat?. ameninlindu-l cu magina. incd din momentul ilr care se formeazd. aga cum a constatat Zillmann. existi 9i argumente contra catharsisului.cind psihologii au inceput sd tesefectele cltharsisului gi au descoperit de fiecare dati ci a da liber miniei nu inseamnd a o alunga (chiar dacX din pricina seducitoare a miniei te simli satisfdcut)8' S-ar putea sE 9i unele situalii speciale.N-o . Dar Tice a mai constatat cli exist5 9i alte solulii. . Tiebuie sd-i rlspunzi cu aceeagi monedi . dar care nu au acelagiefecf este simplu sd continui sd te concentrezi asupra gindurilor care te-au infuriat atunci cind mergi la Mall sau devorezi o felie de tort de ciocolat5. cu monedS. Dar nici nu acliona in funcfie de ea.86 Natura inteligenlei emolionale Inrobit de patimi 87 relaxare.. de mai micd intensitate." CALMAREA NELINIPTII. Tice a descoperit cd d_""jetS-ar"ea11iryelestu una -4ln!$-Sefe izbucnirile de turie impiedimoa4itXg_a9_iltmare. $i ce daci nu imi mai pot perrilrite se-l trimit la studii?.. in timpul exerciliului fizic. Afunci goferul a inceput si ii strige o intreagi coleclie de injurii. In sondajul sdu referitor la strategiile prin care oamenii igi stdpinesc minia.. apisind pe accelerator gi pe frind in acelagitimp. ir momentul in care acestaa intrat in trafic. Dar aga cum o sugereazl 9i descoperirile lui nann. Eroarea descirciirii Cind tocmai mi urcam intr-un taxi la New York. aceastd abordare funclionind mai bine inainte ca minia sd ajungi furie. strighdu-i sd plece din drum. Tice a constatat cX atunci cind renii spun cd 9i-au virsat nervii pe Persoana care i-a provoefectul oblinut este o preltrngire a dispoziliei furioase 9i nu re a ei.. goferul incd foarte agimi-a spus: . atunci cind reintrtr in repaos. crNE.te face si te i mai bine". pi dacd notele vor fi 9i mai proaste gi nu mai poate intra la facultate?' ' ' i Toba de egapament nu sund bine deloc. Fe mdsuri ce am inceput si avansdm. Nu-mi pot permite cheltuiala asta'.. Odatd ce gindurile sint captate ir acest fel. . nerdbddtor si porneascd.este uneori o modalide a aborda furia.rdul cuvenit" adus celeilalte Persoane/ ceea ce ar -o si igi schimbe pozlliafiri sd pldteascd. Puterea capacitilii de distraclie consttl in faptul cd stopeazd acest tren al miniei in care se afli gindurile negative.

. nu md pot facebine. .r toate acestesitualii. "-roi.tulburdri generalizate de anxietate'dsnumirea psihiatrictr a ingrijortrrii permanente .!u1 parte din nelinigtea rezultati fixeazd.. care a fosf f?rd ior. ingrijordrile parcx vin de niciunde gi sint """i necontrolal brle. desigur.. Intr-adevtrr. gindindu-se cI dacd nu se spald gi nu sterilizeazd totul.Ar fi prea artificial. atunci cind ea apare. Dificultatea intervine atunci cind este vorba de ingrijordri cronice repetitive. Lizabeth Roe"mer si Th-omasBorkovec.tia.f.este str giseascdsolulii pozitive in cazul pericolelor ce apaq. putea intimpla rdu gi a felului in care trebuie ibordatd situa.9ste indoial5. De exemplu. o sd se molipseascd de vreo boali 9i o str moard11. in_ tr-un fel. u. mai precis. Alli cercetdtori au constatat cd anxietatea apare sub douX forme: cognitiad .Nu mai existd. Toate aceste obsesii au fost activate de teama ei morbid5 gi foarte acutl de microbi. indiferent cit de somn le-ar fi. grijile pot fi stopate prin distragerea atenfiei. numitorul comun este ingrijorarea ca_ re o ia razna. vorbind timp de un minut: $ar putea sdnu fac. pentru cei care suferi de crize de panicd.^ esenlial p"li* supraviquiie dJa iungul umane. cerinla ca ingrijorarea sd fie exprimati in cuvinte vreme de un minut.ar91. spilatul pe miini irtre cinci 9i doudzeci de minute.. generind de obicei un fel de atmosferi d.u. Ea nu se va agezadecit dupd ce va steriliza scaunul cu alcool. ftr auz gi nu in vdz. adicd doar citeva secunde. Pe scurt. sint im_ previzibile din punct de vedere ralional. ale_c5rorcercetdri asupra ingrijordrii _ mie_ zul nelinistii .aten. care poate pdrea a fi o irgrijorare _ poate aplrea o solufr-e. Si dacd n-am sd mi facbine. Atunci cind frica declangeazi creierul emJlional. Ei sint persoane care se ingrijoreazl in mod cronic ai nu de pot abline de la asta. obligind mintea sd se fixeze asupra rerutuiin care ar trebui str gestioneze situalia. nici un obstacil ftr fala f"!iij"_ rdrii.Dactrnu se ajungela lucrul real."tu ui?u_ brectulul generator de ingrijorare. misiunea "" in_ grijordrii." Ingrijortrrile de obicei urmeaztr un asemenea tipar . n-am sd mai pot fi fericiti niciodatd. Cind acest ciclu al ingrijor5rii se intensificd gi persistx. ignorind orice iltceva pentru moment. Principala probleml a celor ce sufertr de insomnie nu este de fapt tensiunea somatice.binece fac.prea murdari".. nu in imagini ..o conversafie cu sine care merge de la ingrijorare la ingrijorare 9i care cel mai adeseaajUnge la catastrofd 9i la imaginarca celei mai cumplite tragedii. duce la contemplarea unei catastrofe care va dura o viafd: . axeazdpe temeri.. Exemprul anterior ni-r oferi d"oi psihorogi a! ta Universitatea de Stat din pennsylvania. pentru obsedat. cele care apar iar 9i iar gi nici mdcir nu se apropie vreodatd de o solufie pozitivtr.pentru cd sint . igi face griji permanent. blocind persoana insri_ joratd asupra unui singur punct de vedere inflexibil.l2 ln aceastdprezentare plind de virtuozitate a ingrijordrii fald de ingrijorare.tia asupra pdricorurui imingnt. O femeie aflatd sub tratament din pricina unei . obsesiile sau crizele de panictr. emofiional.a reaclionat astfel atunci cind i s-a cerut sd-gi exprime firgrijorarea in cuvinte. el se transformi intr-un ua""arltito. o femeie tratatd pentru o tulburare obsesivd are o serie de iitualuri care ii ocupd aproape toate ore_ le in care se afld in stare de veghe: duguri decite^patruzeci gi cinci de minute de mai multe ori pe zi.. Ceea ce-i fine treji sint tocmai gindurile siciitoare.88 Natura inteligenfei emolionale Inrobit de patimi 89 $i astfel mintea ingrijoratd se rotegte la nesfirgit.lucru extrem de semnificativ pentru stdpinirea irgrijoririi. I. Borkovec gi colegii sdi au inceput sI studieze ingrijorarea atunci cind au incercat si gdseascdun leac pentru insomnie.. concentrindu-se asupra senzaliilor produse de metodele de relaxare. ingrijorarea este o repetilie a ceea .au ridicat acest subiect la rang:uf de adevirati gtiin!510. putea suferi o asemeneacrizi. bdtiile rapide ale inimii sau febra musculari. Singurul lucru care ii poate ajuta sd adoarmi este sd nu-gi mai facd griji.deci n-ar mai fi o indicalie desprelucrul real ori noi trebuie sd ajungem la lucrul rea1.adici in cuvinte.enelinigte.uj neuraf ajungindu-se la tulburdri de anxietate curn ar fi fobiile. mergind dintr_o ingri_ jorare ftrtr-alta. pe prevenirea unei ""il. calamitdti care il sperie. ir.. dup5 cum a descoperit Borkovec. in cercul vi_ cios al unei melodrame de slabi calitate._u. in fiecare dintre aceste sttrri iherijorarea se fixeazd intr-un mod diferif pentru fobi. anilizind insd o probleml _ adila io_ losmd reuecfla constructivX.grqr_ rdrile se concentreazdpe frica de moarte sau chiar pe iaeeu?a'u. reacgia care subliiiaza ingri vigilenia fald de pericolul potenfial.Ingrijordrile sint de obicei exprimate fir gind.sau ginduri ingrijordtoare gi somaticd prin simptome fiziologice ale anxietilii cum ar fi transpiratul.N-am sd mai pot fi fericitd niciodatS.anticipind primejdiile.. Nu se va atinge de nici un copil sau de nici un animal . O analizl atentd a irgri_ jore{i cronice sugereazi ctr ei are toate atribut"f" UfJ.

ingrijorarea cronicd funcfiodoar in anumite direcfii. Apucindu-sestrscrieca liber profesionistd. La nivel neurologic existi o rigiditate corticald. aga cum subliniazd 9i Borkovec. In loc si produci solulii la aceste potenliale probleme. la rindul ei. pe care algii s:ar putea ca nici micar si nu le observe. un faliment gi altele asemenea. carepur gi simplu mai mult sau mai putin aceeagiidee mereu. deci cufundarea fur ginduri 9i eximaginilor catastrofale alind in parte experienla anxiettrtii. cei care se ingrijoreazl reugescdin punct de vedere psihologic sd creadd ci previn pericolul care ii obsedeazd.-Oare de ce ingrijoririle aiung un fel de dependen!5 mintal5? in mod ciudai. in' tr-un amestec de frimintdri de tot felul. si vadi tot felul de catastrofe in ceea ce privegte sinitatea ei. furgrijorarea este refiltdritd. Dar. fiecare avind la bazdwr alt motiv de ingriiorare. Pe scurt. dar devine un fel de anin raport cu anxietatea evocatd. se gi vedea implicatd intr-un accident ori de cite ori mergea cu i magina. Borkovec a constatat cX lginile sint declangatoaremult mai puternice pentru anxietafiziologicd decit gindurile. broboanele de re. ei si nu mai observe senzaliile subiective ale anxiet5lii stirnite aceste ingrijordri . Procesul de ingrijorare . Numai ci intre timp editura a fost cumpdratd altcineva ea de 9i a rimas pe drumwi. Se pare insd cd existd totugi ceva pozitiv in aceste ingrijordri: ele sint o modalitate de a aborda ameninlirile potenliale 9i pericolele ce pot apdrea. Astfel. orice durere de cap putea fi o tumord pe cre. sd-9i facd tot felul de ginduri. cei care se ingrijoreazX de obicei pur 9i simplu se macind cu gindul la pericolul tr sine.i" Cei care se ingrijoreazd insi in mod cronic se infring singuri. Dar ingrijorarea nu funclioneazX chiar aga de bine. Adesea se pierdea in lungi reverii. cu atit mai pulin cind este vorba de o trgrijorare cronicd. cel pulin aga poate fi din ritmul cardiac.constl intr-o repetifie a ceea ce sint pericolele 9i in refleclia asupra cdilor in care trebuie rezolvate. pare cd anuleazd o parte din anxietate. rdminind mereu pe acelagi figag al gindirii.existi la nivelul creierului limbic cel pulin un fel de fenomen magic. niciodatd in cele prin care se unge la concluzii: ea ugureazd intr-o oarecaremdsurd anxietadar nu rezolvd niciodatd problema. Noile solulii gi modalitilile de a vedea o problemi nu provin de obicei din procesul de ingrijorare. Cei care suferS de ingrijorare cronicd i9i fac probleme pentru o vastd gamd de lucruri.bdtdile rapide ale inimii. concentrarea asupra acestor gini face ca mintea sd abandoneze imaginea catastrofald iniliacare generase senzalia de anxietate. iat pe mdsurd ce ingrijorarea continud. Aceastd lipsi de siguranfda devenit extremde stresant5: inceput a . obiceiul ingrijordrii se adincegte cam in acelagifel ca superstiliile. Se presupune ci lucrurile se succed aga: cel care se ingrijoreazd observd ceva care declangeazd unei posibile amenin!5ri sau primejdii.cineva drag care ar putea muri intr-un accident de avion.90 Natura inteligenlei emolionale Inrobit de patimi 91 Majoritatea celor care se ingrijoreaze par totugi a nu fi in stare sX procedeze astfel. dicl la acest 9ir de ingrijordri. Borkovec consideri ce motivul are in parte legdturd cu o consecin!5 a faptului cd se ingrijoreazd pind ce acest lucru devine un obicei. $i totugi bolnavii de ingrijorare cronicd i-au spus lui Borkovec cd sint ajutafi de ingrijorarea lor 9i cX ingrijoririle lor se autoperpetueazi intr-un cerc inchis la nesfirgit. Borkovec a descoperit un avantaj neagteptat al ingrijordrii. Singurul lucru pe care cei card se ingrijoreazd in mod cronic pu-l pot face este sd urmeze sfatul care li se dX cel mai des. Jinind cont de faptul cd oamenii se ingrijoreazd din pricina multor lucruri cu gansefoarte mici de a se intimpla cu adevirat . ei deslugesctot felul de primejdii in calea viefii. acesteingri: ' joriri deveniserd aproape o formd de dependenid. el igi imagineapi o catastrofdcare. un deficit in privinla capafii creierului emolional de a reacliona in mod flexibil la imprejurdrile unei schimbdri. . sensulcd totul capdtl aspectulunor idei stereotiperigide 9i $u mai existi nici o bregd creatoare care ar putea duce la o rezola problemei.ge ereaz| o ugoari crizd de anxietate. tentatd de o slujbd la o edituri. gftrdindu-se la griji. tremuraful -. ier. s-a trezit coplegitdde treabdgi incapabild si-9i pl5teascd timp chiria. Precum o amuletd care ne apiri de unele rele anticipate. pe o piali de desfacere inegali. de . In vreme ce oamenii sint cupringi de gindurile lor pline de griji. Funclionarea ingrij oririi S-amutat la Los Angeles din Midwest. Aceastd rigiditate apare nu numai ir manifes- tareaconlinutului gindurilor in$rijoritoare. A trebuit sd-gilimiteze convorbila rile telefonicegi pentru prima datl era fird asigurarede sdnitate. Dupd care cel ce se ingrijoreazd se lasd pradd unui lung $r de ginduri stresante. declara ea. pe mtrsurd ce atenlia este indreptati ir alti direclie. dintre care cea mai mare parte nu au cum si se furtimple. trezindu-se cu un moral extrem de scdzut gi totodatd temindu-se.atunci cind urmeazi o cale normald .

.92 Natura inteligenlei emofionale lnrobit de patimi 93 altfel: .dezorientarea. Metoda de relaxare itr sine nu este trsd suficientd. Borkovec ii pregtrtegte pe oameni sd abordeze situafia invlltndu-i mai intii sI monitorizeze semnele de anxietate.dominatd de anarhice" gi de .Nu-!i mai face griji" (sau gi mai riu: . ne menline intr-o staremeditativ5. ABORDAREAMEIANCOLIEI Singura dispozilie ftr care oamenii fac cele mai mari eforturi a se scutura de ea estetristetea. un fel de sentirrimt o . melanca orice altd dispozilie.ideal ar fi cit mai curind sau imediat dupd ce imaginea catastrofalS declangeazd ciclul ingrijorare-anxietate. de obsesii.. valiunile sint utile. are gi ea avantajele ei. pentru a-gi line acest obicei sub control.str ia anumite medicamente care firtrerup acest vicios infernal. in acelagitimp. nu trebuie scdpat de orice fel de tristefe. retrastrdin via!tr agitattr.gi intr-adevdr acestaeste un semn de congtientide sine . Prin insdgi natura lor. De asemenea. pericol ce poate reapirea urci cind este intrerupttr medicafial3.. in special. ceva ce li se ivegte in gind persist5.. Cei ingrijorafi trebuie str conteste activ gindurile ingrijordtoare.numeroaselormanifestdri trale bolii". intre altele. Intr-adevdr. pe care creierul emolional le trimite in corp. o stare de relaxare activatd in mod voit anihileaztr semnalele prezenlei anxiettrfii. Astfel. Chiar gi unii dintre cei care se ingrijoindeajuns de mult incit sd fie calificali cu diagnostice psi- au sctrpatde ingrijorare procedind astfel. Prin exercifiu. devin imprevizibili. Apoi existd citeva semne la nivel intelectu. Cum cei care se ingrijoreazd in mod cronic au probleme la nivelul nucleului amigdalian.Nu-!i mai face griji.ei inva!d metodele de relaxare pe care le pot aplica furmomentul in care igi dau seama ctr incepe ingrijorarea 9i pe care le pot practica zilnic.un sentiment sumbru care se strecoaln mine. spirala ingrijortrrii va reveni. Atunci cind unei ingrijordri i se permite sd se repea fi abordati.. pentru a fi in stare str le foloseascd pe loc atunci cfurd au mai mare nevoie de ele.. Pescurt. Borkovec a descoperit cd existi ciliva pagi foarte simpli care pot fi de folos pine gi celor care suferi de o ingrijorare cronictr foarte gravtr. incapacitatea de concentrare gi pauzele de morie". Tristefea pe o aduce o pierdere are efecte invariabile. iar intr-o fazd ulterioard mintea este . Pede alti parte. O reactivare a circuitului emolional cu aju- unei terapii estetotugi necesarA pentru a reduce pericolul cazul problemelor de anxietate. detectarea episoadelor ingrijordtoare cit mai aproape de inceputul lor . ne pierdem intere- fald de distraclii gi pltrceri. Bineinfeles. o teamd gi o instriinare gi mai presus de toate o suanxietate"r4. ura de sine.Diane Tice a constatatctr ii sirt mai inventivi atunci cind incearci sd scape de tris.ne concentrtrmasuprapierderii gi ne diminueaztr energia de a face noi eforturi cel pulin pe . precum gi senzafiile ce le insolesc la nivelul trupului. Duptr mai multe experienle. instrdepresiiletotalenu. William Styron o descrierefoarte elocvent5a . urmtrtorul pas este abordarea unei pozifii fa!5 de aceste presupuneri: este oire foarte probabil ca infmplarea aceeade'ternut sd se gi petreacX? Este neaptrrat necesar str presupunem cd dxlstl doar o alternativd sau eventual nici una pentru a impiedica sd se intimple aga ceva? Exist5 pagi constructivi care pot fi fdculi? Oare ajut5 la ceva sd ne gi"di* la nesfirgit la aceste lucruri care ne dau o stare de nelinigte? Acest amestec de scepticism sdndtos gi gindire profundd se presupune cd ar putea si aclioneze ca o frind asupra activdrii neurale care susfine anxietatea. cain ielim incercind sd gdsim un sens 9i in final ajungem str ne hptlm psihologic Ai strne facemnoi planuri caresd ne permittr ne ducemviala mai departe. de crize de panicd. si invele si identifice situafiile care declangeazdingrijorarea sau gindurile gi imaginile care dau nagtere ingrijortrrii.ldsindu-ne intr-cj stare de suspensie. pentru cei care se ingrijoreazd atit de tare inau ajuns sd sufere de fobii.ideea cd procesul meu de gindire a cuprins de un val toxic 9i incalificabil care mi-a anulat orice .. Generarea activi a unor asemenea ginduri poate amorsa circuitul ce inhibd sistemul limbic care duce la ingrijorare. interindu-gi puterea de con- abordarea prin contemplarea ei unui 9ir de puncte de plauzibile face ca acest gtnd ingrijordtor sd fie considerat naiv ca adevirat. fii fericit"). daci nu vor reugi. care este incompatibild cu ijorarea. ea cigtigi teren. este prudent .rdceald". Borkovec subliniazd cd acestestrategii stabilesc o anumitd ordine a activitdfii mintale. Primul pas este congtientizarea de sine.. oammii pot identifica ingrijordrile intr-un stadiu incipient al spiralei anxietifii.

in nici una dintre acesterefleclii nu este insolit5 de un gir acliuni concrete care ar putea sd mai aline problema. ingrijorarea poate avea mai multe forme. de exemplu.Ocutun{q1g. dar existd cel pulin alte doudsprezece medicamente. . dar gi medicamentele . Acest lucru poate explica parfial de ce Tice a Constatat cd tactica cea mai des folositd pentru lupta impotriva depresiei este o viald mondentr . Existd gi efecte fizice: insomnia. 9i anume cX femeia este mult mai dispusX dezvdluie motivul de ingrijorare sau cd in viala ei se pot ivi multe situalii care si o deprime. mai ales pentru iei care suferd de cazuri mai pulin grave. Alte indes intilnite ar fi cele ce iau forma .tatuncicin . a-cS_ast5. sentimentul de insingurare gi de izolare sporegte tristelea. nici o medicalie gi nici o terapie nu ajuia.adicd melancolia obignuitd.. Persoanele deprimate igi justificl de obicei acest tip de frire spunind cd incearcd .In acest virzlrile nu ar fi scXzut 9i experienfa de a vinde i-ar fi spofircrederea in sine gi i-ar fi atenuat inclinalia spre deprimare. Apoi se pierde gustul fal5 de pldcere: . sing-ryyt reJusiu rdminind spitalul. precum 9i . lucrd care-i atrage pe cei care se simt la plmin! totugi.cel mai la modd katament este cel iu prozac. devine brusc lipsiti de orice savoare. trebuie ftrcut ceva impreun5 cu prietenii sau cu familia. qi ind sd igi distragtratenlia. aceastdstare nu trece decit odatd cu timpul care se scurge. Bdrbalii igi pot ineca depri- b.. ceea ce ii alimenteazX starea depresie.. Eu md concentrez aici asupra celei mai des intilnite forme de tristefe. vinscad.o groazd sinistrd. insd-5toa_q ca. in special pentru depresiile majore. t**na [yg stare. 'Nolen-Hoeksma a constatat cd fglqgile sint inclinate mai te.{*gage"ra. risipegte?eznddejdea.. lungi aceasti stare dactr se folosegte de prilej doar pentru a cugetq 9i mai mult la ceea ce l-a adus in acea situafie. la un meii sau la cinema.. devine ceea ce se cheamd in termeni de specialitate . In cazul unei asemenea depresii majore viafa este paralizat|. . sperag_tadispare gi este inlocuitd de . concentrindu-se asupra aceluiagi aspect al depresiei in sicit de obosili ne simlim.. nu se mai ivegte nici un fel de nou inceput. Nodi ca exemplu o femeie agent de virzdri care instr fie deprimati 9i-9i petrece ore intregi irgrijorindu-se in uri cu gisirea unor clienli importanli. care a t unde duce rumegarea problemei in cazul persoanelor te1s. Una dintre strategii este statul de unul singur.ecit inifial.sd se firleleagd mai bine". o solulie ar fipsihoterapia. dar mai ales o fragilitate ciudatd".mincarea.inrduie..dispozif Deasemenea. aparent. cit de pufind energie avem. de fapt. in-final. slu cit de pulin muncim. incit pare o durere fizicd insuportabild. infinal. Intr-adevbr. sinuciddrea. In depresie. Acest lucru funclioneazi bine daci efbctul de ansamblu este acela de a-i abate omului gindul de la tristefe.depresia subclinici. iar ea se simte o ratata. Bineinleles tX pot intra joc 9i alli factori.ar fi putut strse dedice^truP vinzdrilor. In acel moment.h!qo-. starea de a fi apatic ca un zombi. ingrijorarea fali de ceea ce ne deprimd face ca depresia sd fie gi mai intensd gi de mai lun- duratd.Jocmaipentru a uita de aceastitristele.o vegnicd nelinigte". care. Din pdcate.arbal!i-q-4re{g-q}gze. cu condilia sd existi resuriele inteme necesare. gerar_e fa!5 de care singura solufie este.. o nervozitate. de o dis9i atit de palpabild. Dacd la aceastXformtr de deprimare ar fi reaclionat duge lg persglgZglgldgp_llmdrii. fdrd sX facl njg! unl2as in direclia fir4elrn 9g uterapii.. ca de altfel orice altceva care presupunc o senzafie.meditaleaglig:11 !dp-. Dar pentru cei mai mulli.pgqly3jnjriCte-tepurgisimplu. Ea a presupus ce acest lucru s-ar putea explica cel in parte prin faptul ci femeile sint diagnosticate ca deprede doud ori mai des decit birbafii.9-ate*-inr{gtg"!idepresia. o parte dintre strategiile folosite adeseaau un efect contrar 9i ii face pe oameni si se simtd chiar mai riu d.. Aceasta este un tip de disperare pe care oamenii o pot rezolva singuri.. cit de motivali sintem. o stare depresivd va persista sau se va adinci in funclie de gradul ftr care este *megate.94 Natura inteligenlei emolionale Inrobit de patimi 95 reaclie posibild de bucurie ir raport cu lumea celor vii.iegitul la masi fir ora9. cel pulin aga : psihologul Susan Nolen-Hoeksma de la Stanford.izol6rii gi concentrdasupra a cit de ingrozitor te simli. Sirnptomele pro_ priu-zise aledepresiei fac ca viala sd rdmitrd in suspensie.. ajutd foarte mult sd refle condiliile necesare pentru a fi 9i mai deprimat. care. Dar el poate pre.. cJ mai adesea.Zgl sa-re in it si&rafia care a cauzat qeg ag]-rgri:are-ilLp'tu. la limitele superioare. pe scurt. . a girdului cd partenerul de te-ar putba respinge pentru cd egti deprimat sau a preocudacd vei avea din nou o noapte de insomnie".DupA pdrerea lui Styron.un fel de amorleali.

urmati de un plins in cor. De fiecare dattr cind li se strecura in minte gind despretulburdtoareascene. Apoi. magina alunecind ugor sPre cealalti magind.Viitorul pare foarte strXlucit')r7. cum ar fi irmormintarea unui prieten. iresurl si igi notau ideile. Ei au incercatapoi sd-giscoattr minte aceasti r.schimbarea acestor tipare de gindire 9i. dupi ciocnire. Reugili sd fugifl la cealaltd magini 9i constata.. astfel incit ele greu de suprimat de indatd ce aPare o proastd dispozilie' nea ironiei.sind !i9vd negtein fald la numai cifiva metri. Distraclia reugegte sd rupd care menline acea gindire coplegit5 de tristele. Constata$ ci ea este plind de copii. Tendinla de perpetuare a deprimtrrii se manifesttr pinl 9i in genurile de distracfie pe care gi le aleg oamenii. Terapia cognitivS vizeaz6. De exemplu.Dintr-odatd. cel mai adeseaopteazd pentru mesajul cel mai deprimant (. num5rul acelora dintre ei care aleg aceastll solulie nefericitd fiind de doud ori mai mare decit al femeilor. s-a dovedit cI poate fi folositd impreunf. Dupd cum rnea Wenzlaff: . confonh unor studii. cel mai adesea ele nu reugesc si gdseascdo varianttr mai bund. avind grijl sd nu aleagd ceva in genul unui film melodramatic. ci gi in funclie de starea ir care se afl5 per.chestionarea asupra valabilit5lii lor gi gindirea unor variante mai pozitive. atunci cind persoanelor deprimate li se cere sd recompuntr o propozilie din patru cuvinte date aleator. Cea de-a doua ar fi organizarea voitd a unor programe plicute gi care sd distragd atenfia. in vreme ce majoritatea.ftrceauun semn pe.hirtie. subiectii au ales activitSlile mai melancolice. fluxul gindurilor deprimante are un efect magnetic foarte puternic la nivelul asocialiilor de idei. Una este inv5larea modului de confruntare cu gindurile aflate in centrul frXmintdrilor . cd uneori plinsul poate sd ne scaPe de blestemul histefii. Oamenii au un intreg set de ginduri dente care apar cu mare repeziciune atunci cind sint trigti. care se deprimd ugor au tendinla sd-9i creeze relele foarte :rnice de a-ociafii de idei intre aceste ginduri. este cel care a ftrcut aceste studii 9i care a ajuns la concluzia ci aceia care sint deja deprimali trebuie si faci un efort suplimentar pentry a se concentra asupra unui lucru mai mobilizator. Ideea unui . distanla fiind prea micd pentru a mai putea frina la timp. strecurindu-se total nepoftite in mintea cuiva.96 Natura inteligenlei emolionale tnrobit de patimi 97 marea in alcoolism.. se agterne dintr'odatd linis. Unul dintre motivele pentru care aceasttrdistragere a atenliei funclioneazd este faptul ctr gindurile deprimante apar ca din senin. odattr cu cerea timpului. scenariu dureros a fost folosit pentru a-i face . Sinteli plin de remugclri gi vi cuprinde o nesfirgitd tristele din pricina acestei tragedii.ti cI unul dintre copii zace nemigcat.baunii au fdcut chiar referiri in:cte la acea scend in gindurile lor. odatd pomit. cei deprimali folosesc tocmai un subiect deprica si i9i ia gindul de la un altul de acelagi gen/ ceeace stlirte gi mai multe emolii negative. Aptrsati frina cu putere pini in podea 9i de- alte ginduri stresante penku a-9i distrage atenfia. o ma..notlindu-gi gindurile ata cnm le veneautr minte in urmdnoud minute.9i asta cu o secundi inainte de a auzi cum geamul se sParge 9i metalul se izbegte de alt metal." O alttr teorie susline ctr plinsul ar fi modalitatea naturald de nivelul substanlelor chimice ce aPar odati cu suferinfa.plins sdndtos" este ingelStoare: plinsul intlregte meditarea asupra unei situalii nefericite prelunde fapt starea de disconfort. el poate gi str lase o anumiti obsesie privitoare la motivele rerdrii. Doud strategii sint extrem de eficiente in acest tip de beteliel6. Un asemenea din cadrul experienlelor lui Wenzlaff sd seemofoI voluntarii din profund. de dispozilia ei. cu medicalia pentru tratarea depresiilor nu foarte gravcr 9i chiar cd este superioari medicaliei i:r prevenirea revenirii depresiilor ugoare..Viitorul pare foarte sumbru") gi nu pentru cel mobilizator (. un vehicul care ii duce la grddinild . unul dingocurilor rrmentele argumentele teoriei de bazd conform cireia terapia socurilor este eficientd in depresiile grave este 9i faptul cd ea proo pierdere a memoriei pe termen scurt . cei careaveauo inclinalie spre deprimareau folo- Imagina!-vd cd mergefi pe un drum necunoscutabrupt 9i plin de serpentineir vreme ce afard esteceafd. psiholog la Universitatea din Texas. Richard Wenzlaff. Chiar gi atunci cind persoanele deprimate incearcd sd-gi alunge gindurile deprimante.Gindurile se asociazd mintal nu numai in ie de confinut. Modalititi de. voluntarii mai deprimafi au dovedit cd pondeglndurilor obsedante creptea.ridicare a moralului rapafi.pacienlii simfin- . se gindeau din ce in ce mai rar la aceastd scetulburltoare. al unui roman tragic pentru ctr asta i-ar putea indemna sd recadd in aceeagidispozilie sumbrd. Atunci cind li s-a dat o listtr de modalittr'i pozitive sau plictisitoare de a igi lua gindul de la ceva trist. Mai mult.trea. care se PresuPunea ci ar fi ruit strfi fost indreptatespre altceva.

"tii. practic. Totugi. este populard solulia de a-9i cumpdra singure un cadou sau de a se desfbta pentru a depXgi o proastd dispolilie.eu cel pulin pot sd umblu").tin aga reiese din studiul lui . atita vreme cit incepe si ne intesuferinla altora. trtr-o lumini pozitivl .98 N at ur a int eli g en! ei em o! ional e Inrobit de patimi 99 du-semai bine pentru cd nu-9i mai amintesc de ce erau atit de trigti. privind din altd :ctivi aceastdpierdere. Cum depresia se alimenteazd din rumegarea ginduri 9i preocuparea de sine. Diane Tice a descoperit cI mulli au suslinut ce s-au indreptat spre diverse modalit5li de distracfie. chiar dacd aduce o schimbare de dispozilie.Totugi se poate 9i mai . pentru cei care fac gimnasticd. efectul maxim a fost oblinut doar atunci cind s-au apucat de acestobicei sdndtos. cum ar fi imbrdcatul frumos sau fardatul' Unul dintre cele mai putemice antidoturi in cazul depresiei pulin folosit in afara terapiei . susline Tice. gi anume ci avantajele sportului funclioneazd cel mai bine in cazul celor lenegi. deci in cazul sedentarilor. o carte optimisttr. care este o formd de agitalie. aceastdmetodd este foarte rar practicati. pacienlii casuferi de cancer. in cazul femeilor. In privinla studenfilor. Unele dintre modalitdlile obignuite prin care oamenii se calmeazd atunci cind sint deprimaliar fi bdile fierbinli sau consumarea mhcdrurilor favorite ori a asculta muzica sau o partid5 de sex. ca sfdtuitor sau pentru a-i hr5ni pe cei fdrd . aducind creierul la un nivel de activitate incompatibil cu starea emofionalE care a pus stdpinire pe el.alcoolul esteprincipalul factor de deprimala nivelul sistemului nervos gi deci.acest luionstituie un a4ticlqlsl'!dqte. dar 9i a proastei dispozifii.De fapt. ln mod similar. ln mod . o comedie. cei care se compard cu Perrele sdnitoase sint automat 9i cei mai deprima1il8. dar 9i mersul la cumpdrdturi sau chiar uitatul prin vitrine. Aici irstr trebuie si includem un avertisment. studiind tipurile de tristele. Fiecare dintre aceste abordiri pare sd funclioneze in sensul cd opregte acest cerc infemal al depresiei sau al anxietdfii. este sd pui la cale o mici victorie sau o reugila itrdemind: nigte treburi care agteptau de mult sd fie fdcute in casd sau alte mici lucruri ce agteptiu sd fie rezolvate. Asemenea atii cu aceia care o duc gi mai reu sint surprinzdtor de te: deodat6. . constate Tice..este PercePerealucrurilor cognitiad. reveria .cum ar fi un eveniment sportiv palpitant. a-i aiuta pe ceilalli ne face si ne desde acestepreocupdri.a fost dintotdeauna una dintre cele mai eficiente solude schimbare a dispoziliei.ilar. in mod similar. Da{. iar gimnastica aerobicd reugegtesd heleascd trupul. efectul asupra dispoziliei este invers: ei incep sd se simti prost atunci cind sar cite o zi peste educalia hzicl. Este firesc s5 rtr-o alta perspectivd sau retncadrarea vditXm atunciciird o relalie ia sfirgit 9i sd ne cuprind5 ginduri autocompdtimire.visatul la o vacanld imaginard. tehnicile de relaxare care aduc trupul intr'o stare de inactivitate funcfioneazd foarte bine in cdzul anxietdlii. din pdcate. cum ar fi convingerea cd: . Sportul pare sd funclioneze bine pentr0 cd schimbtr starea psihologic5 presupusd de dispozilia respectivS: depresia inseamnd un moral scdzut. irntorcindu-ne in timp 9i gindinla faptul ci relalia nu era prea gtozavd 9i ci de fapt nu ftro pereche potrivitd .cu alte cuvinte. Implicarea fir voluntariat . cel pu. tot ceeace pdrea atit de ftrgrozitor nu mai pachiar aga. dar nu tot atit de bine in cazul depresiei. in vreme ce bhrbafii sint de cinci mai predispugi decit femeile la bdutur5 sau la droguri atunci au clderi nervoase. Mincatul exagerat sau alcoolul ca anti- desigur. are efect o irnbundt5lire a imaginii personale ce duce la icarea moralului. jocurile video sau jocurile puzzle. duce la regrete. dormitul. Tice a constatat ci mincatul este un paleativ de trei ori mai des folosit de cdtre fe- i pentru calmarea tristelii. in ce-i privegte pe aceia care fac sport zi de zi.ca antrenor Liga funiorilor. televizorul 9i cinematograful. tn oice caz. Ridicarea moralului prin intermediul unor desfdtiri sau pldceri senzuale ar fi un alt antidot destul de popular pentru momentele de tristele. (Atenfie instr: unele distraclii in sine pot perpetua starea de depresie.indiferent cit de gravd ar fi starea lor/ reugesc aibd o dispozifie mai buni dacd sint in stare se descopere cI alli pacienli care o duc 9i mai r5u (.Asta inseamnd voi rdmitne pentru totdeauna singur(d)"..o solufiecu doud tXiguri:mincatul in exreprezintS. clun ar fi cititul. Studiile au ardtat ci aceia care se uitd foarte mult la televizor sirt de obicei mai deprimali decit irainte s5 o fdci!) Gimnastica aerobictr. este una dintre cele mai eficiente tactici pentru indeplrtarea depresiilor ugoare. O alti metodd eficientd de a scdpa de deprimare este a-i ajupe allii. care nu se omoartr prea mult cu exercifiile fizice. ceea ce evident cX te disperarea. Wenzlaff ad5uga faptul ctr distracliile cele mai eficiente sint acelea care ifi schimbtr starea . sporegte starea de O abordare mult mai constructivi in privinla ridic5rii morai.

adictrse arattrveseli sau ca gheali atunci cind sint confruntali cu situalii nelinigtitoare.. reacfia a .estompeze tulburtrrile emolionale inainte de a le congtientiza.. cuprindea o listX de cuvinte neutre. este pulin plauzibili.cum fi un plrinte alcoolic intr-o familie in care aceasttr problemtr esterecunoscutS. reaclionindu-se printr-un cuvint rostit. da- . Alte teste au ardtat cd acest mic act mintal de evitare ftrceaparte dintr-un tipar mai vast al existenlei tinirului. Reprimatorii care pireau ctr emantr calm au fost trddali de agitalia trupului: cind au fost confruntali cu fraza despre colegul de cameri violent gi altele asemenea. copot irv5la in mai multe feluri sd fie imperturbabili.. Unul ar fi o strategiede supravieluirein situaliile dramatice.1' Aga incepea fraza. funcfioneazi indiferent de starea proast5 in care te afli.cel pulin agasuslineWeinberger. iar apoi vorbirii.dar de fapt voia sd aprindtr lumina. fircit nici mdcar nu le mai congtientizeazd latura negativd. dintre care unele aveau nrranfd ostiltr sau sexuald. pur gi simplu aceasti trtrstrtur5poate fi un temperament tenit.In timpul testului de completare a frazei. Mare parte din acest studiu fdcut in principal de Daniel Weinberger.. Studiul lui Davidsona profitat de faptul cd (in cazul dreptaor) un centru cheieal analizdriiemofieinegativese afltrin lodrept al creierului. Teoretic. realizat ..cind au fost trtrebafi cum sesimt.urd". sd transpire 9i sd le creascX tensiu- arteriald.I-a tras un picior in burtd colegului de camerd.Rugiciunea.oameni care de obicgi gi in mod automat par sS. unii oameni reugescsd-gi depigeasci starea de melancolie orienfndu-se spre transcendent. in vreme ce centrii vorbirii se afl5 in cel . ir prezent ei sint considerafi ca fiind exper. mai ales dacd este vorba de depresie. Odat6 ce emisferadreaptXrecunoagte faptul. . lntr-adevdr sd nu perceapX semnele fizice ale emoliilor tul? Sau doar se prefac a fi calmi? Rdspunsul la aceast5 re a venit tr urma unui studiu foarte inteligent. cei care igi reprimi sentimentele la maturitdlii sint calmi 9i stnpinifi. Problema care rtrmine. ln vreme ce la inceput cercetitorii i-au considerat pe cei care igi reprimb emofiile drept un exemplu edificator al incapacitilii de a le simli . chiar dacf. Nimeni nu poate spune exactcind apareun asemenea ftr existenfa cuiva. Davidson a reugit sd afiun cuvirt astfel incit sd fie vdzut doar cu iumitate din cimvizual. Una din gase persoane astfel.. este cit de calmi sint de fapt." i-a fost dat unui student pmtru a fi completat in cadrul unui test. $i se sfirgea astfel: . chiar dactr asocialiile de idei pe cafdcut au ardtat aproape intotdeauna cX au incercat str miefectul cuvintelor supirdtoare. este o reprimare captattr in oiao. adicl inima a inceput sI le batd mai repede.c5un cuvint suplrdtor. dacd egti credincios. Aceastd continui indepdrtare a unor emolii precum minia gi tea nu este un lucru neobignuit. aratd ctr degi aceste persoane par calme 9i imperturbabile.. voluntarii au fost 9i ei monitorizali in ceea ce privegte nivelul de excitare fiziologicd.$i totu9i.I-a tras un picior in burtd colegului de camerd-. Davidson i-a pe cei imperturbabili sI rezolve un test de liberd asociere. Aga cum au demonstrat-o reaclor fizice. Foloo combinalie complicattr de lentile.. au rdscd sfirt perfect calmi.de a distruge majoritatea emoliilor supdrdtoarele. Aceastd frazd a fost scrisd de un student care s-a oferit sd participe la un studiu referitor la reprimatori . apropiindu-le de almai nevinovate." CEI CE REPRIMA: NEGAREAIOWALA . desigur. inceputul acestui fragment: .100 Natura inteligenlei emolionale Inrobit de patimi 101 Lr sfirgit.. cii. ea transmite aceastdinformalie cdtre corpuscalloacel element care imparte creierul in doud jumdtdfi.au dat semne de anxietate. Daci primul cuvint a fost ." Aceastl transformare a unui act de agresiune intr-o gregeald nevinovat5. uneori ele pot str ajungd sd clocoteasctrdin pricina. Tice mi-a spus: . aga cum obignuiau pind acum cercetAtorii. ir prezent psiholog la Universitatea Case Westem Reserve. tn loc s5-i mai numim reprimatori. acestor tulbur5ri psihologice pe care par si le ignore. menitd si stimeascd un sentiment anxietate la aproape oricine.rude bune cu alexitimi. un termen mult mai potrivit mi s-ar pdrea imputurbabili.ti in reglarea emofiilor.iubire". eventual -.. Din pricina legdfurii neurale a sistemului vizual..psihologul Richard Davidson de la Universitatea din Wiscare anterior colaborase cu Weinberger. Altul ar fi un ptrrintesau ambii pdrinli cala rindul lor fac parte din categoria celor care-gi reprimtr emo- gi prin urmare sint un exemplu. toli au dat semne fiziologice de disconfort ca reie la cuvintele respective. Au ajuns str se adapteze atit de bine prin instinctul de autoapdrare impotriva sentimentelor negative.

N-am visat cu ochii deschigi. Activitatea creierului poate fi cheia acestor afirmalii pozltive.9i mai pulin in partea dreapti. Acegti oameni .. o disociere pozitivd . 9i in de azi este pentru mine cea mai grditoare dovadd a impacdevastator pe careil are gocul emolional asupra limpezimii ii. dupd o situafie de stres posttraumatic. O ortr m-am uitat fix la paginA. fotugi. Mai precis. Am rimas incremenit ca un animal care fusese oprit in loc de o inlepifuri cu curara.gi probabil este 9i un indiciu pentru funclionarea mecanismului neural in cazul unor stiri disociative grave/ care pot apdrea. M-am uitat o datd rapid la intrebirile de examen. in acea dimineaf6. Fusesem de multe ori la cursuri in aceaste salA. este nevoie de energie pentru a trii realitdlile nepldcute intr-o lumin5 pozitivd. MXsura ir care problemele emolionale pot interveni in viala d nu este ceva nou pentru profesori. de exemplu. dar nu invdfasem. am simlit in urechi blthile inimii 9i am perceput acest gust al anxietdlii $n stomac. care arr o anumitd sensibilitate la suferinld. nu gi celei stingi. imperturbabilitatea este un fel de negare joviald. mi-a spus Davidson. mintea mea gindindu-se la consecingelepe care urma si le am de suferit. imperturbabilii pdreau cd datoreazd aceastl reacfie unui mecanism neural care incetinegte sau intervine in transferarea informaliilor deranjante." Teoria lui Davidson spune cX. Reaclia fiziologici puternicd se poate datora incercdrii suslinute a circuitului neural de a menline sentimentele pozitive sau de a le suprima ori de a le inhiba pe cele negative.centrul sentimentului pozitiv . a durat un timp pentru ca imperturbabilii sd rdspundd .spune Davidson. s-a dovedit cd activitatea este mai intensd in partea stirgi .semnalul-ar fi ajuns in partea stingd a creierului fdrX a fi perceput ca o problemd nepldcutil. Inci imi amintesc in:iperea in care am intrat ir acea dimineald d€'fiiimavara de parcd mergeam Ia tAiere gi imi sinleam inima grea.. creierul lor le ascunde aceastdinformafie. Studentii nerdbddfuriogi sau deprimali nu inva!5.l AceastX povestire a momentelor de chin imi aparfine. degi nu se cunosc urmdrile la nivelul constientizdrii de sine. Spre surprinderea sa.pare a fi o strategie cu o reugitd maximd pentru autoregldrile emotionale". nu exista nlcl o trage^re timp in privinla vitezei cu care era gdsiti asociafia de de idei. Pur 9i simplu am stat fixat asupra fricii ingrozitoare. atunci cfurdDavidson a mdsuratnivelul de activitate al lobilor frontali. stare asociatd cu sentimentele pozitive. . Atita vreme cit acest lucru nu presupune decit o detagare.r02 Natura inteligenlei emolionale cd afisajul s-ar fi fdcut in jumdtatea stirgd a cimpului vizual. Cind am deschis coperta albastrd a caieh:lui de examen. Aceleagi ginduri se repetau la nesffr9it. ln cazul cuvintelor neutre. Pe scurt.in privinla activitdlii creierului.seprezintd pe ei ingigi intr-o lumind pozitivd gi irtr-o dispozilie joviald". Ideea este cd einu se prefac cAnu ar fi congtienfi de gradul de eneryare. Cind cuvintele au fost prezentate emisferei drepte. pe ling6 fricd gi tremurat. centrul sentimentelor negative. A9a cum am vdzut in . nu gtiu de ce. Nu am petrecut ora aceeaincercind cu disperare sd gisesc o rezolvare a testului.. Pe scurt. cind stau gi se odihnesc. cei care sint pringi intr-o stare de spirit nu primesc informafiile in mod eficient nu gtiu ce sd facd pini la urmd cu ele. Tohrl s-a petrecut la un examen de matematicd. Ceea ce m-a impresionat cel mai mult ir acel moment cumplit este cit de in''chisd a devenit mintea mea. agteptind str se termine acest chin. ar fi fost recunoscut mai irtii de lobul drept al creiirului. Intirzierea apdrea doar atunci cird cuvintele erau prezentate emisferei drepte. baci afigajul s-ar fi f5cut in jumdtatea dreaptd a cimpului vizual. Dar nici o speranfd. Priveam fix in podea drept in fafa mea ir timp ce mi indreptam spre locul de lingi ugi.dar numai in cazul in care cuvintul fa!5 de care trebuiau sd reaclioneze era unul care ii deranja. Aptitudinea de a stipini O singurd datd in viali am fost paializat de frictr. stratul de indulcire a sentimentelor care acoperd acesteperceplii neplicute poate sd se datoreze acliunilor lobului frontal stftrg.Ei neagd faptul ci stresul ii deranjeazd gi aclioneazd printr-un tipar al activdrii frontale stingi. nu mai vedeam nimic pe fereastrd gi nici micar nu mai observam incdperea. Acum imi dau seama cA acest chin al meu era un fel de al posibilitSlii creierului emolional care stdpinegte gi r p ar alizeazd gindirea.entru ci. . in primul an de facultatg-p. care seamind foarte tare cu o stare de disconfort. in ciuda unei teaclii fiziologice clare.

ropozifii pind la deslugirea unei complicate probleme de Cortexul prefrontal este cel care indeplinegte aceastil logi:|'. Sanford Dosociolog la Stanford.r*iifr""" le care formeazd un numdl de telefon sau la rut ae precum o intrigd pe care un romancier incearci sI o "ompti. Memoria funcfionall este o funcfie executivd la nivel mintal. lilor asiatici in gcolile gi profesiile din America.zel 9i in_ cyd.echivalentul unui IQ de 110 la americade origine japonezd gi al unuia de 120 la americanii de origichinezd5. Iar pen_ tru o cregterestabilX a gradului de mdiestrie.sau pentru copilul ai cdrui perin. solulia este sd inveli mai mult seara 9i. Aceasttrperseverenlddepinde de anumite kdsdturi emofio.it urzeasctr. trebuie luat tr considerare gi rolul motivdrii pozitive .o culturd etici a munprin zel 9i persecii setraduceprintr-o motivafie mai puternicS. cum ar fi dreptul gi medicina. a muzi_ : cienilor de renume internafional 9i imarilor maegtii de 9ah aratd cI acegtiaau ca trdsdturd comund capacitatea de a se'motiva pentru a unna un antrenament neindurltor si regulata. emofiile negative puternice abat atenlia spre prrr.scufundltoiii chinezi incepuserd un extrem de riguros incd de la virsta de patru ani. incepind devreme in viafd. unul dintre semnele care aratd ci1 sentimentele au tendinla sd-gi schimbe direcfia str cadtr in pr9i tologic-este faptul ctr sint atit de insistente. capiciiatea de a'r$ine toite informa_ liile relevante in raport cu miliunea'de indepiinit. Natura inteligenlei emolionale Aptitudinea de a stdptni 105 Capitolul 5.mintea. Atrcepe mai deweme oferl o gansdmai mare in via- cei mai buni studenli la vioartr de la ceamai mareAcademie Muzictr din Berlin.u alt gind. funclie a memoriei funcfionale . Ceea ce pare sd-i despartl pe cei din virf de ceilalfi cu capaegale este mtrsura tr care. incii copleger" ori.t* a"i . thtr-adeva4..9ind cl€ tapt capacitatea mintald -c6nitivtr.gre spre reugitd. de doar doutrsautrei punctes. Ei considerfl ci oricine se poate descurca bine la pcoalS daci faceefortul cuvenit. cum ar fi munca sau gcoala. a studiat peste zece mii de licegi a constatat cd americanii de origine asiaticd petrec cu 40%i r mult timp la pregdtirea lecliilor decit ceilalli elevi.ii divorleaztr . verenle. acesteantrenamente trebuie sd inceapi in_ cddin copildrie. pentru asiatici abordarea este urmdtoarea: dacd i luat note bune. pentru persoana care trece printr_un di. mulli i de origine asiaticd se comportd ca 9i cum IQ-ul lor ar cu mult mai ridicat . aga cum la rindul meu am constatat in timful acelui inspiimintitor examm de matematici.'necesardunui per_ former internafional. p"r. sabotind permanent incercdrile de a acordi atentie orictrrui alt lucm intilnit. care aveall peste doudzeci de ani . este blocatll .memoria funcfionaltr. Studierea sportivilor olimpici.. {inJgrii-.. . emoliile coplegescputerea de coircentrare. fl_ cfurd posibile toate celelalte eforturi intelectuale..h similaq. de ra alctrtuirea unei p. fir vreme ce cei care se afld in egalonul al au studiat cam gapte mii cinci sute de ore. au studiat zece mii de ore. cei mai mari violonigti ai secolului XX au irceput ul instrumentului de la cinci ani. Rdsplata suplimentard care vine din motivalie.gi nu uitafi." Pescurt. de deznidejde gi de neajutorare le intrec pe toate celelalte.u gindurile de autocompdtimire gi de disperare. Pe de altd parte. Ceea fr"o" cupi memoria funclionall poate fi la fel de lumescprec. pe lingd ta- poate fi vdzutXin remarcabileleperformanle ale iJrntrscut.11ice.participanfii din echipa chinezl de sirituri in apd aveau doispr"re"u ani gi fdcuseri tot atitea antrenamente ca gi membrii echipei americane. campionii internalionali gah s-au apucat de acest joc ir medie pe la gapte ani.un avantajemolional. Motivul pare sd fie faptul ci incd din primii ani de copiii asiatici muncesc mai mult decit albii. pe care savanfii o nrunesc g. vor! suplrdtor . careacum au doulzeci de ani.indreptarea sentimentelor spre entuziasm. au in stare sd gi continue printr-o pregtrtire asidud ani gi ani de . in vrece aceia care au ajuns doar la nivel nalional s-au apucat pe lece ani.entuziasmul gi perseverenla in faia obstacolelor fiind i importante decit orice altceva. sd te trezegti mai devreme dimineala ca si mai i pulin. Cind circuitul limbic care converge pe cortexul prefrontal se afld tr zona tulburirilor emolio_ nale. totugi. pria lor preocupare/ interferind cu incercarea de-cbncentrare asupra altui lucru. La Olimpiada dinlggl. acolo are loc intilnirea dintre sentimente gi emofii3. O trecere faptul cXacegticorevisti atentd a acesteirealittrli sugereaztr americani de origine asiaticd au un avantaj mediu faftr de i la IQ. nu se opregte prea mult asupra lucrurilor ce par prin comparalie mdrunte.in ceeacepri$i profesiile liberale.In vrece cei mai mulli pirinli americani sint dispugi sd accepte cd gopil poate avea 9i pdrli mai slabe gi str pund accentulpe forte.. i. eficacitatea memoriei funcfionale are de suferit: nu mai pu_ tem gindi logic.i. .104. dacd nu reugegti.

. sd inlepeneasc5 de fric[ sau si dea inapoi din cauza stresului ori s5 fie ugor de dezorganizat sau de niucit intr-o stare de tensiunei ei au trfruntat provoc6ri 9i nu au abandonat nici mdcar in fala marilor dificultiifi. Ca str se gprijine in lupta lor interioard. se considerau .16r" sau nedemni. lui. la o grddinild din padrul campusului universitar Stanford. $i dupd toli acegti ani. in acest sens. cin$nd. In adoles. erau in continuare in stare sd amire rdsplata. c€nld. degi o asemeneainterpretare rimire deocamdatd speculativi. Unii copii de patru ani au fost nevoili sd agtepte cincisprezece sau doudzeci de minute. prin insigi natura lor. vei ctrpdta ca premiu doui prijituri. dddeau inapoi sau se blocau fur fala stresu. mai impulsivi.ob!inuserl destul".escurca in viafl. pini la terminarea liceuluiT. erau timizi in privinla legdturilor sociale. iegindu-gi din fire. Rdddcina cuvintulwi emofie. fie facilitin4 fie combinindu-se cu ele. Au luat initiative 9i s-au implicat in proiecte. pini ce s-a intors cel care ficea experienfa. Copiii care au ingficat prijitura. toli acegti copii fiind urmdrili 9i la adolescenli. Cei care au rezistat ispitei la patru ani au devenit intre timp adolescenli mult mai competenli din punct de vedere social: erau eficienli. Diagnosticul pentru felul in care au gtiut s5-9i stdpfureascd impulsul a fost limpede doisprezece sau paisprezece ani mai tiraiu. Acest studiu a fost inceput de psihologul Walter Mischel in anii 1960. Aceasta este baza autocontrolului emofional. au 9i ingficat o prdjiturd de lndatd ce persoana cari: fdcea experienfa a iegit din incdpere pentru a-gi face .106 Natura inteligenfei emolionale Aptitudinea de a stdPini 707 In mlsura fur care emotiile noastre merg in direclia sau sporesc capacitatea noastrtr de a gindi 9i de a planifica. avird tr vedere cd toate emoliile. prezentind |n portret . Diferenla gmolionali gi sociald irtre pregcolarii care au ftrgfdcat prdjitura . ele determini limitele capacitStii noastre de a ne folosi abilit5lile mintale furniscute 9i de a hotdri cum ne vom d. pinl ce uneori chiar au obosit 9i au adormit. dintre dorinli gi autocontrol. dintre sine 9i eu. Agadar. aproximativ o treime din tor r tal. Dupd zece ani. inteligenla emofionald este o aptitudine majord. Era mai pulin probabil cd ar fi putut si cedeze nervos. absol- venti gi alli angajafi. un remarcabil studiu in care unui copil de patru ani i s-a pus in fald o prdjiturd aratd cit de important5 este capacitatea de linere in friu a emoliilor 9i de amiure a impulsului. sau erau furcdpdf. reaclionau exagerat la orice lucru care ii irita.comisioanele". de-a lungul vielii.dar !i-o dau chiar acum. urmirindu-gi scopurile. Nu existd un talent psihologic mai important decit a rezista la impulsuri. ceea ce remarcdm la o virstl fragedd se dezvoltd la scar5 mare la nivelul competenlelor sociale gi emofionale. DacI nu poli si agtepli pini atunci. Capacitatea de a rezista impulsului de a acfiona. au dat dovadd de mai puline calit5fi. de a urma un antrenament pentru un scop indepdrtat. lesne nemulgumili de frustriri. duc intr-un fel sau altul la un impuls.vom fi propulsali spre reugittr. dar gi a traiectoriei pe care o va avea probabil in viafd. mai degrabd tulbure din punct de vedere psihologic. spre o acfiune. Oricum. studiul urmdrindu-i pe acei copii de patru rni gi in timp. pentru a rezolva problemele. jucindu-se. Capacitatea de a impune aminarea unui impuls std . Sigur cd aceastaeste o provocare pentru sufleful unui copil de patru ani.rnali 9i indecigi. 9i i-a numdrat mai ales pe copiii celor de la facultatea Stanford.. el oferi nu numai o interpretare a caracterului. cddeau ugor pradd geloziei sau invidiei. dintre risplattr 9i amtrare. primegti numai una . COMIR OLA REA IMPULS URIL ORr TESTUL PRAIrTRn Imaginafi-vi ci aveli patru ani gi cd cineva vX face urmdtoarea propunere: dactr agtepli pinl ce facem citeva comisioane. $i in mdsura in care sintem motivafi simlind un enfuziasm sau o pl5cere pentru ceea ce facem sau chiar gi un grad optim de nelinigte . ceea ce cu siguran!5 li s-a pXrut o vegnicie. .amintifi-vi. ei gi-au acoperit ochii ca sd nu se uite la ispittr sau au stat cu miinile in poald vorbind intre ei. este verbul . Dar alfii.gicei care au avut ribdare a fost enormi. acest microcosmos al vegnicei bet5lii dintre impuls gi ablinere. Acegti pregcolari curajogi 9i hotdrili au primit risplata celor doutr pr5jituri. in funcfie de ceea ce alege copilul acest test poate fi grditor. capacitatea care afecteaztrin mod profund toate celelalte capacitX!i. se simleau nesiguri 9i nemulfumili pentru cd nu .a migca" . au fost increzdtori in sine 9i demni de incredere.. de a nimici migcarea incipient6. provocind certuri 9i neinfelegeri. se transferd cel mai adeseagi la nivelul funcfiondrii creierului intr-o inhibare a semnalelor limbice cdtre cortexul motor. siguri pe ei gi mai capabili sd se adapteze frustririlor viefii. tot nu erau in stare sX i9i amine rdsplata.

sd se concentreze. $i mai surprinzdtor este faptul ctr atunci cind copiii testafi au fost evaluali din nou la sfirgitul liceului.bal. Mai uluitor eite faptul cd au avutnote foarte mari la testele SAT.direcfionarea spre scop prin aminarea autoimpustr a rdsplatei" .ai a devenit o pregdtirnintaltr prea zeloasl pentru o ameninlare anticipati.S2S.a luat-o razrl. sd imparti obiecin doui categorii.cele doud prijituri. de exemplu. Dar atunci cind sd ia o hottrrire simpld. iar la matematrcd.. Persoaneleanxioase stnt predispuse si eguezechiar oblin un punctaj b. cei care la patru ani agteptaserd cu rlbdare erau studenli mult mai buni decit cei care acfionaseri sub indemnul imboldului. Ea igi dd ma ci lngrijorarea intervine in mod nefericit tr existenla ei. Ceea ce Walter Mischel. crun ar fi aceea de a-9i vedea sau fiul jucind fotbal.108 Natura inteligenlei emolionale Aptitudinea de a stdptni 109 labaza unei multitudini de eforturi. o reaclie utiltr . existd dovada clartr cd abilitdfile emolionale c]rm ar fi controlul gi deslugirea corectd a situaliilor sociale pof fi dobindite. sI i9i distragd atenlia ca sd nu se concentreze asupra ispitei imediate 9i si fie suficient de perseveienli pentru atingerea unui scop . grijile sint miezul efectului devastator al fetSlii asupra performantei mintale de orice fel. care nu o mai poate duce aga cum ar vreall. Acest lucru sugereazXfaptul cd acea capacitate de a amtra recompensa contribuie major la potenlialul intelectual. reprezentind o limitare definitivi in potenliaiul existent al unui copil. independent de le-ul in sine. arltat cd ' ia pentru ingrijorare duce la o mai slabd performan!5 la indiferent cum s-ar face misurarea acestei perforprin note sau tesfe. iar ei povestesc ce le trece prin gind .ftrcutepe 36 000de persoane. agacHnici nu m-am mii dus la me. (Un control deficitar al impulsurilor in copildrie poate fi {e asemeneaun indiciu asupra delincvenlei ulterioare. Anxietatea submineaztr intelectul. Ea nu mai este liberi sd aleagd. Conform evalutrrii pdrinfilor.e sldbit 9i pini la luarea unei diplome ca medic. cel care a fdcut acest studiu. Descoperirea sa reduce rolul inteligenlei emolionale ca metaca- ce determintr cit de bine. grijile ii coplegescraliunea.desigur. Tieimea copiilor ie ingfdcaserdprXjitura cu mare nerdbdare abia dactr au luat sZa de puncte la testul de gramatictr. IQ-ul devine un indicator putemic numai duptr ce copilul invali sd scrie 9i sd citeascde. prin punctaje sau realiz5ril3. Unii copii lhiar 9i la patru ani au reugit si stdpineasci lucrurile esenliJle: au fost capabili str deslugeascdanumite situalii sociale curn ar fi amirarea beneficiului. agacum aratrn shrdiu ficut pe 1790de studenfi carese preglteau sd ocuposturi de controlori de trafic aerianl2.anxietatea indiciu aproape sigur cd persoana respectivi va da greg in ceurmd. degi unii aduc argumente ci IQ-ul nu poate fi schimbat.. si-gi fac6 planuri pe care str-lerespecte gi mai neribdtrtori si invefe. Acest de repetilii mintale sint dezastruoase din punct de vedere atunci ciild intr5 intr-un fel de rutintr care capteazd inatenfie. sd foloseaicd logica gi si reaclioneze logic. din nou un indicator mult mai exact decit lQ-ulto. Aga curn am vdzut. incepind cu un regim d. ingrijorarea . o diferenlX de 2L0 puncte in totals.. descrie. de rezolvarea unei ecualii algebrice sau de cigtigarea unei Cupe.sau cit de rdu sfirt oamenii ir sd-gi utilizeze capacitSlile mintale. Vorbitoarea urmeazd o terapie pentm anxietate. O PROASTA lmi fac griji pentru fiul meu. Abia a inceput si joacein echipade fot. - Atunci cind celor care sint pradl ingrijordrii li se cerestr iro misiune cognitivd. intervenind in orice alte incerclri de concmtrare altui lucru.Este shesantsi-l urmdregti pe teren.. Aqa cum vom vedea in Partea a cincea. indiferent cd este vorba de punerea bazelor unei afaceri. ciuri. Felul in care copiii trec testul amindrii recompensei la patru ani este un indicator de doutr ori mai exact asupra noteloide la examenele SAT decit IQ-ul.dar pur 9i simplu nu rezist nervos. tn cazuri ce necesitd efor- intelectuale complexe sau ale unor misiuni tensionateprea cronici este aceea controloiilor de trafic aerian.s5fg esenla autoregldrii emofionale: capacitatea de a nega impulsul ir avantajul scopului. printr-o fraztr destul de nefericiti . Anxietatea saboteazd performanfele la invd!5turtr de orice fel: in peste asemenea s-a de studii diferite.treimeacelor care-au agteptat cel mai mult au avut intre 610 qi 612de puncte.unla testul de inteligen!tr. GfNDTRE DI SP nyr PROASTE.. Sint sigurA ctr fiul meu estedezamtrgitctr nu mi uit cum joactr. dar mai devreme sau rnai frziu tot va avea un accident.ei erau din punct de vedere academic mai competenfi: mai capabili str igi transpunl ideile in cuvinte. mintea ii estecotropittr de gtrduri catastro.

Conform unui studiu. capaci_ 'atea lor de a indeplini aceeagi misiune s-a deteriorat viziUil. de exemplu .i. Grijile devin adevtrrate pt"f"l1i care se indeplinesc.Nu voi fi in stare sd fac asta." _ iure sLbaieazape o in_ trerupere a capacitilii de a lua decizii..grup de persoane care nu se ingrijoreazd ii l. se glsegte oarecumspre virful rdsturnat al U-uDar dacd euforia este scipattr de sub control.fie ci este vorba de unele intelectuale sau interperso. cum se numegte ea in terde specialitate . sintem mii puUn utJr. iar in timpil tei_ :". In acest test.micgorind resursele disponibile pe1tru prelucrarea altor informafii. O stare ugor exaltatl -hipomania.ceea ce le-a redus nivelul de'ftrgrijorare _ inainte sd furceapl treaba. par str ajute oamenii sd ginmai deschis 9i sd faci mai ugor legituri intre idei.saboteazX orice incercare de a reugi cu bine.-teama dinaintea testului interfereazd "ui gindirea iogicd cu 9i necesardpentru a invdfa eficignt.ingrijorarea -. Ironia testtrrii anxietdlii este cd nehnigiea de a se descurca bine la test. pentru . chibrituri gi o cu pioneze gi li s-a cerut sX pun5 lumtrarea pe o bucatd de plutd. al5turi de aite stu_ dii. relalia dintre anxie- 9i perforrnanfd.. soluliile problemelor fiind gdsite i ugoq. in vreme ce colegul .celdlalt al U-ului .gitu f"_ lul rn care am putea gdsi rdspunsurile.fi posibilitatea de a pica la teste. Avantajele intelectuale ale unui ris sinXtos sint Si mai izbicind estevorba de rezolvarea unei probleme care presupuo solufie creatoare. sporegte capacitatea de a flexibil gi mai complex. chiar prea liber pentru ca vreuna si fie urmdri- suficient gi si se oblind produsul finit.motivindu-se pentru o pregitire mai temeinicd pentru oblinerea unor rezultate mai bune. atit cit dureaz5.' Anxietatea din timpul examenelor a fost studiattr pentru pri_ ma dattr in mod gtiinlific in anii 1960 de cdtre Richard'elpertjca_ re mi-a mdrturisit cd interesul i-a fost trezit tocmai pen'tru cd a constatat ci un student al lui didea ftrtotdeauna.. se pot folosi de aceastdanxietate anticipativi _-in legatu_ rd cu un discurs care trebuie linut sau cu un test care trebuiJdat. dar 9i ir recunoagterearelaficomplexe 9i in prevederea consecinlelor unei hotlriri luate. esenliiH pentru ca iucruri_ le si meargS bine. poate motiva elevii pre_ cum Haber sd studieze din greu pentru a se pregiti.sA se ingrijoreze inadins vreme de 15 minite.a"hufph Haber considera ci tensiunea inaintea unui exanien il ajutd ie fapt sa se descurce mai binels.Nu md prilp la genril trsta de teste" 9i alte justificiri asemdnitoa. Acest lucru sugereazd cE o posibilitate de a ajuta pe cineva gindeasc6 mai bine o anumiti problemd ar fi sI i se spuni o . Literatura de specialitate descrie. indreptindu-ne cu precizie ipre de_ zastrul pe care il preziceau.u sint prea an_ xio9i. a aritat ci exist5 doui tipuri de studengi anxiogi: cei ctrrora anxietatea le diminueazd performanla la invdldtur5 9i aceia care sint in stare si se descurce in pofida stresului _ sau poate chiar datoritd luir6.l:" tului le tulbuli limpezimea mintald. s-a constatat c5 oaii care s-au uitat la o casetdvideo au rezolvat mult mai bine ri^gm5folositl de psihologi pentru a testa girdirea creatoa.. pe de altd parte. obserrelalia care altfel i-ar fi putut qcoli trdsdturd mintalX imnu numai in creativitate. .ducela apatiesaula o prea slabtr de a se descurca. ca gi starea de exaltare. ei n-au mai avut problerngYe. ir mod ideal.erultutu prour_ te la teste din pricina emoliilor. Macelor cdrora li s-a dat aceastXproblemd au cdzut. ea devine dinebunie. L'rnct celor care igi faceau griji li s_a dat o pauzd de relaxare de 15 minute .pare ideald pentru scriitori gi alfi crea- presupunind o flexibilitate 9i o diversitate plintr de imagia gindirii. Prea pulini anxietate instr prima parte a motiva$ea strtrduindui . T:i. oamenilor li s-a dat o luminare. Risul.. ca in cazul schimbXrilor de dispozifie ale maniaresivilor. aturrci cincl. care. astfel incit sd ardd fird sd curgd ceard pe jos. cu un consum nervos mediu pentm a ceva.T "o*pu_ta!ie. Resursele mintale se concentieazA asupra unei misiuni cognitive . lntr-adevdr. un. tost rugat. poate li fel de bine str sabotezesuccesul albia. inclusiv ceamintald.110 N atura in t elig enl ei emolion al e Aptitudinea de a stdptni 111 rn asemenea momente/ constatdm cd sint ginduri negative _ .intr-o . chiar dacd ideile circultr .de fapt. Cei care sint in stare sd igi stiptneasce emoliile. Numdrul motivelor de ingrijorare pe care le invocd cei care dau teste pot fi un indiciu direci asupra a cit de slab le va rezol_ va17. sub forma unui U rtrsVirful acestui U inversat reprezinti relalia optimX intre te 9i performan!tr. . Cercetarealor.in vreme ce prea multtr anxietate. Buna dispozifie. in psihologie. iar agitalia submineazd capacitatea de a gindi de coerent pentru a scrie bine. dacd ne preocupd griji cum ar.

constatd Snyder.eali ffcuf a_fost gregit 9i a[ primit un 6. Atunci cind facemplanuri sau luim decizii. Atunci cind se face o compafirtre studenlii cu aptitudini intelectuale echivalente in ie de rezultatele la invllXturtr. Selntimpl[ ca in legendara gi binecunoscuta poveste a Pandoprinlesa din Grecia anticd.aptitudinile emolionale constituie difecapitald.glsind o solulie creatoare. ceea ce le face sd difere este 20 Studenlii au fost supugiurmdtoareisitualii ipotetice: Degi v-a!i propus sd luali un 9.Ce facegi?te Totul depindede speranfd. ln mod similar. Pandora a ridicat ca se arunce o privire gi a adus lumii marile nenorociri relele gi irebunia. me'moria -sj favorizeazdcanalizareaprobelor in mod pozitivideterminindu-ne strfacem. A trecut deja o siptdmind de cind ali aflat ci ali luat un G. cevamai aventurossau mai ris_ cant. dar au dovedit mai pulini hotdrirein obginerea aces_ tui scop. psihologul de la Universitatea din care a ftrcut acest studiu. voinla gi posibilitatea de a-!i atinge scole. in sens gtiinlific nu reprezintl doar o imagine luminoaideea ci totul va fi bine. astfel incit sX poati prinde unicul antidot care e suportabili nefericirea pe lumea asta: speranla. coplegittr de curiozitate 9i de ispittr. pe ctmApA rDoREt 1rPO.Studenliicu un nivel de speranldmai scdzuts-au gindit la mai multe posibilittrli de a_9i miri nota. au c. Acest lucru se datoreazdin parfe lemoliei. Au pus cutia cu pionezepe bucatade plutl gi au folosit_o post de pe sfegnic. Emofiile sctrpa_ te de sub control incomodeaid intelectul..test ce sepresupunecdestecapabilsdprevaddfese vor descurca studenlii la facultate(9i careestestrins cu IQ-ul).172 Natura inteligenfei emofionale Aptitudinea de a stdptni 113 un fill desprematematici sau careau fdcut exercifii. Uneori. atunci cind analizlm avantajef dezavantajeleuneiacgiuni gi sintem bine dispugi. Oamenii au tendinfa sd fie diferili in funclie de misura irncafac speranfe.30% din ceea c. Dar agacrun am vor_ bitin Capitolul5. o proasttr dispozilie. Snyder o definegte mai precis ca fi2credinfa ci existf. el a descoperit cd speranla era un indicamult mai bun al notelor din primul semestru decit notele de SAT. simfindu_se demoralizafi. Strne gindim la citeva cazuri specifice:ulrunt"l"le speran_ fei 9i ale optimismului gi acelemomentepline de ufur. putem determinaemoliile scXpate sub conde trol sd revinl la norma| aceastd competenldemogionaHesteap_ titudinga majortr care faciliteazd toite celelalte tipuri de inteiigegd. Cercetdtorii recenli au descoperit cd speranla inseamnl mai decit un leac.ir vreme dfii pur 9i simplu nu se simt in stare sd aibd energia. cei care dnt bine dispugi au o perceplie preferenliald careii determind sd fie mai expansivi 9i mai pozitivi in gtndire. Din nou se dovedegte cd degi capacitdlile intelecsirt cam aceleagi. indiferent care ar fi ele". Dar intr-o zi. influenleazi memoria lrtr-o direclie negativtr gi astfel eite mai probabil ctr din teamtr vom ajunge la o hotdrtre exageratde prudenttr. joacl un rol extrem de important in oferind tot felul de avantaje in diverse domenii. r Explicafialui Snyderesteurmdtoarea: .de exemplu.Studenfiicu sperani i9i fixeaztrscopurimai spectaculoase gtiu cum sI mun9i din greu pentru a le atinge. Ea a primit in dar o cutie mistedin partea zeilor ce o invidiag pentru frumuselea sa. studenlii cu un nivel de spe_ ranld mai scdzutau renunlatin celedin urmd la tot. I s-a cd nu trebqie sd desehidd niciodatX acest dar. Unii gindesc despre ei cd sint in stare sd iasd incurclturi sausdgtrseascd solulii la probleme. Cei care au un inalt de speran!6.$i agacum era de agteptat.ind ou_ menii se deptrgesc sine. aceastdintrebare nu este doar una pur teoreticd. R. Snyder. pentru cI atunci cind sintem bine dispugi ne amintim mai multe lucruri pozitive. Chiar 9i dispoziliile pllcute pot schimba girul gindirii.LLIAIVIVAEORTA GfNDIRI PozITIw tofugi. cum ar fi ln viafa gcolari sau suportarea unor slujbe apisdtoare.un aceleagitrisdturi cosint tr stare sd se motiveze. Un zeu milos a ldsat-o insd sI irchicutia la timp. gdsesc resursele necesare . a comparat reugitele la invdfd- ale studenfilor in anul I cu o speranldcrescuti cu ale celor o speranld scizutd. cird C. Reaclia studenlilor cu un nivel ri_ dicat-desperanlda fost sdinvefe mai mult 9i si giseasci diver_ sesolulii pentru a-gimtrri media final6. dupA prima evaluare. capaciSasau mijloacele de a-gi atinge scopurile.au folosit cutia in carese aflau pionezele.. .

Ca gi in cazul speranlei. O P TIMI SMAL : M ARELE M OTIUAT O R Americanii care urmdresc intrecerile de inot gi-au ficut mari speranle pentru Matt Biondi. lucrurile se rezolvd pirii la urm5 in ciuda obstacolelor gi frustririlor. optimismul prezice reugite la invd- intr-un studiu asuPraa o suttr de persoane.tepersonale. la o dezamdgire cum ar fi refuzul li se oferi o slujbd. in rlreme ce pesimigtii se invinovdlesc egec. speranfa inseamntr sd nu cddem pradd unei anxietdli coplegitoare sau unei atitudini defetiste sau depresiei ir fala unoi situalii dificile sau a unor obstacole.tn schimb.pesimigtiireaclioneaztr unor asemenea obstacole prin presupunerea cd nu pot face ic pentru a imbundtdli situalia data urmitoare. optimigtii au tendinla sd reaclioneze activ un plan de acliune 'plini de speranlX. impreuni cu ruda sa apropiatX. in ciuda acestui feed_ back demobilizator. pentru cd el il supuses! pe sportiv chiar in acel an la un test ce ii evalua optimismul. linigtindu-str atunci cind se afld intr-o situafie dificild. aga incit viitoare vor reugi.114 Natura inteligenlei emolionale pesimigti - Aptitudinea de a stdptni 115 pentru a descoperi cii de indeplinire a obiectiveior. La urmitoarea. Dar Biondi gi-a revenit si a luat medalia de aur in urmdtoarele cinci probe. sint in general mai pulin anxiogi 9i trec prin mai puline nelinigti emofionale. Biondi a iegit pe locul trei la prima trtrecere. Unii cronicari sportivi chiar suslineau cd Biondi este de talia lui Mark Spitz. ree aceitora la testul de optimism au fost un indicator mult precisal notelor lor din primul an decit testul SAT sauno. Martin Seligman. la cea de-a doua incercare timpul lor a fost 9i ca gi speranla. cei care i9i fac speranle ajung sd fie deprimali din ce in ce mai greu pe misurd ce inainteazl ftr viafX.. sptrnindu-gi ci totul se ylindrgRta.irgZ2 a luat gapte med^aliide aur. Aceste explicalii diferite au Slicalii profunde in raport cu felul in care oamenii reacfionealn fala viegii.a fost 9i mai bunf. care intotdeauna ii vor trage inapoi. ne exemplu. ei consider5 obstacolele in situaliiremediabile. Trebuie sd gtim daci cineva va merge departe chiar 9i cfrrd situalia devine una frustrantd. deci nu reaceazl in nici un fel. unul dintre membrii echipei olim_ pice a SUA din 1988. Din punctul de veal inteligenlei emolionale.carei-a studiat. la proba de 200 de metri liber. Intuilia spune cd la un anumit nivel de inteligenld reugita pro- . a fost unul dintre spectalorii care nu s-au dovedit deloc surpringi de revenirea lui Biondi. cel care ir. optimismul aduce cigtiguri de-a lungul existenlei (sicu condilia si fie un optimism realist. instr atunci cind alli membri ai echipei au fost informali cd ar fi oblinut un timp prost. sPunea: itere la facultate mdsoard talentul. Sint suficient de flexibili pentiu a gdsi diverse posibiliteli de a-9i atinge scopurile sau de a 9i le scliimba. oPtimismul este o atitudine care piedici pe oameni sd cadd in apatie. Este o combinalie de talent lerat 9i capacitatea de a continua inclusiv in fala infrirgericare in final duce la reugitd. psiholog la Universitatea din Pennsylvania. |urnaligtii sportivi au ficut tot felul de speculalii potrivit cirora acestefurfringeri l-ar fi demobilizat pe Biondi pent u probe_ le care urmau. potrivit testelor. inseamn6 un orizont de agteptac5ruia. iligman definegte optimismul in funclie de felul in care oai igi explicd reugitele 9i egecurile. in vreme ce stilul exiv dezvdluie cine va renunta.formultrdu-gi repede fi cerind ajutor sau un sfat cuiva. performanla lui _ care de fapt era deja foarte buni . aceeade 100 de metri fluture. urmdrindu-gi scopurile. In cadrul unei experienle flcute de Seligmary antrenorul de inot i-a spus lui Biondi in timpul unui dveniment special care trebuia sd demonstreze marele lui talent cf a avut un timp mai prost decit era in realitate. medalia de aur luind-o un alt inotltor care a fdcut un efort zuplimentar pe ultimul metru. degi nu era adevdrat . ei considerd obstacolul ca fiind datorat ior deficien. in cazul irr care devin imposibile..atribuindu-l unor trisdturi ce nu pot fi schimbate 9i de care se simt total neaiutorali. Din picate insd. Optimigtii considerl cd un se datoreazd unei situalii care poate fi schimbatS. Ceea ce le lipsegte testelor de apeste motivafia. un optimism prea poate fi dezastruos)22. gi au inteligenla de a impirti in mai mul" te faze o misiune ce altfel n-ar putea fi atinsi. in general. Intr-adevdr.studenfi in an ai promoliei 1984 a UniversitXgii din Pennsylvania. dezn6dejde sau depri- lntr-un moment mai dur. Biondi a fost irtrecut la mustafd. cind lui Biondi i s-a cerut str se odihneascX pufin 9i sd mai incerce o datd sX inoate. Din perspectiva inteligenfei emofionale.aceia care. Seligman.Examenele de la liceu.

interpretare care genereazd apatia gi defetismul. ci gi de capacitatea de a in. agentului fiindu-i din ce in ce mai greu s5-puni mina pe telefon cisa mai sune un potenfial client.. trei sferturi dintre cei care vind asigurdri renunl5 la aceasti me_ serie in primii trei ani. man l-a flcut asupra unor agenli de vtnziri care comercializau asigurdri pentlu compania Metlife.. Dezvoltarea unei de orice fel intdregte aceastd eficacitate personald. o rezumd astfel: .Depdgirea acestor ri sporegteir schimb sentimentul de eficacitate personaAceastd atitudine ii ajutd pe oameni str igi foloseascXmai bipe care le au ."z3 Una dintre cele mai griitoare demonstralii ale puterii optimismului in motivarea oamenilor este un studiu pe care Seiig.116 Natura inteligenlei emolionale Aptitudinea de a stdpini 117 priu-zisd nu_depinde doar de talent.N-im abordat birre situalia.tivd poate fi otrdsitur5 iem_ peramentald innlscutd.Conoamenilor despre capacitdlile lor au un efect profund acestor capacitifi.. Mai mult. Seligman a convins compania Metlife sd angajeze un grup special de solicitanfi_de slujbl care au avut un punctai mare latestele de optimism. pot schimba abor_ i9i darea la urm5torul telefon. Totul curge de h eine. seligman a'descoperit cd noii vinzitori care erau optimigti din fire reugeau sI vindd cu 32"/. Acest refuz este extrem de greu de acceptat de r-rhpesimis! pentru cd el il interpreteazd astfel: ."rrrrr. care a adunat asemenearelatXri ale momende virf din de vedere profesioffi . Cei care au aceasteeficacitate personal5 se dau la o din calea egecului.errgescsd vind nimic in veci" . cel al optimistului nagte speranld. moralul se deterioreazd. Faptul cd optimismul conteazl atit de mult in reugita vinzd_ rifor este_ legat 9i de o atitudine datorati inteligenlei emolionale.alpinigti. pe mtrsuri ce refuzurile se adund. Dar aga cum vom vedea 9i in Capi- stdpiri gi ftrrtrsXseingrijorezein privinla diverselordeposibile..Sint un rataf n-am sd . Reaclia emogioniH ra acea"stf. Capacitatea de a acceptacu eleganle un refuz este absolut esenliald in vinzirile de orice fel. numirul pesimigtiloi cure.eo imcapitald in privinfa capacitdlii de a geii o motivalie su_ ryJtanje ficrenta_ pentru a continua. enorm de multe variante fur care aceastdcapacitate poate ti.temperamentul poate fi temperatprin experienlaacuOptimismul gi speranla. ca persoana respectivd sd fie mai dispusd sd-gi asume risgi sd urmdreascd provocdri mai serioase.sau sd facd in a9afel incit s5 gi le dezBandura. directori 9i chiar funclionari cind povestesc ce s-au intrecut pe sine intr-o activitate la r. ingineri. ei abordeaztr lucrurile in aga fel incit sd intr-un fel sau aitul.ffp special a vindut cu2l/omai multe asigurdri decit pesimigtii in primul an 9i cu sr% maimult in al doiea an. Am trdit asemeneamomente de multe ori. unii oameni au din fire tendinla str pro- 14.t5 esie de doud ori mai mare decit al optimigtilor. AgesJg.Pur gi simplu persoana asta era prost dispusd. in cazul in care nu se ajunge chiar h depresie. mai multe asigurdri in primii doi ani d9 s-lujbedecit pesimigtii.. care a fXcut multe cerin privinla eficacittrlii personale. O perspectivd pozitivd sau neg..ca 9i neputinla 9i disperarea fi dobindite. dar au picat la testul practic'(referil torla o intreagd gamd de reaclii ale unui profir standard aicrtuit pebaza rdspunsurilor date de agenlii de vinzdri care reusiserd in carierd). Parci tnfira este desprinsd de trupul meu gi nu am nimic de-a face cu ceea te se intimplh._urile sint descurajant mai multe decit"da-urile. campioni la gah.. Neconsiderin_ du-se pe ei motivul principal al es_ecului. Ceeace susline ambele trdsSturi pozitive viziunea a ceea ce psihologii numesc eficacitatepersonald. In vreme ce sistemul mintal al pesimistului duce la disperare."2a TRANSAI NEUROBIOL A GIA MAIES TRTEI Un compozitordescrieastfelmomentelein carelucreazdcel bine: Te afli intr-o stare de extaz intr-o asemenea mSsurd incit simli cA Fproape nu edgti.din Chicago... psiholog la Stanford. spun a9a: .2s fI I \_Z (} . pe de altd parte. baschetbalittl. psiholog la Universin. saui . dar mai ales cird este vorba de o asigura ret caz in care .nu. Din acesi motiv. infringere este d. ci egti stdpin pe intimpldrile vielii tale 9i ci poli faprovocirilor cu care egti confruntat. frunta egecul. St4reape care o d 'Agai-a spus Mihaly Csikszentmihalyr..Descrierea esteextraordinarde asemXndtoare aceea \-/ sa cu a sute de bdrbali gi femei . Ciptimigtii. Capacitatea nu este o proprietate fixd. Stau doar 9i md uit 9i mtr minunez. Orice refuz pe care il intimpind un agent de vinzdri este o micd infringere. chi. in timpul primului an.

l rrCe de ceea ce aq de f5lglgcit uitd de ei.. emoliile nu numai cd sint stdpinite gi canalizate. moment valul limbic capteazd restul creierului.Thansaeste o 91Presu -extaz de constrinextaz pare si fie un plodus jntermediar al concentrd: care premerge transa.Sportivii numesc o asemenea stare dc gralie . transa este minunat md este atit de de Fare este solicitat de o operalie grea in timpul cdreia intrd ir aceasti stare special5._ aur la tlalie-de schi la Olimpiada de iarnd din 1994. $i totugi transa (sau eventual ceva asem5ndtor) este o experienld prin care trece aproape toat5 lumea din cird in cind. furcit le sint puse la incertalE' itetile @5zmlffihalF:-.-. mal a intr-o asemen'eatransX. p_ublicul. Eul nu mai existi. aproape un extaz total.pe calrco ating atunci cind rezultatele lor extraordinare par a fi obginute fdrd efort. pline de energie Si qentrate pe misiunea ce trebuie indeplinitd.. .> . dar sint 9i pozitive. starea de gralie 9i eficacitatea ce caractetransa sint incompatibile cu atacul emofional.Oarnc rcXseconcentreazX bine atunci c?nd seceremai mult mai li de obicei 9i sint in stare sd ofere mai mult ca de obicei. Una 'fi concentrare a atentiei ra acfiude stare de Existi ins5 un ingel[tor la poarta de in- zon5.. renunlind la preomai pulin importante ale vielii de zi cu zi .zona". tansa apare ir acea zonl foarte delicatd ttrg plictiseal5 9i panicd. dupd ce a terminat cursa a declarat ctr ry31341in. Este o stare in care oamenii sint ind o atenlie r. care detageazdacea de tulburdrile emolionale. Dacd li se cere prea intri in panicd.acesta fiind pas care presupune o oarecare disciplinS.tgg!e3bl9lg!gin(Iic.gi el nici mdcar n-a observat. aceste sint lipsite de egoism. . dar foarte re diferd de acela in care te strdduiesti si fii atent cind spt+ellg-pricepglieje . 9i inheabX ce s-a intimplat. . Intr-o asemenea trans5.. iar misiunea respectivd pa'b se indeplini fdrd nici un efort. oamenii se plictisesc.Intrarea intr-o asemeneazond se mai produce 9i afunci cind ii au de realizat lucru un Ju:u. in mod paracare-E-dffiEr:okrea stare dovedesc o stdptrire ri a ceeace fac.cum ar fi r. Aceasttr senzalie este mai clard ir momentele de extaz in care doi parteneri fac dragoste 9i ajung la o armonie totald. Dase cere prea pufin. hrtr-adevtrr. dauryna o reugiti sau un egec. literafura clasici a de . Experienla este una extraordinari: pecetea acestei transe este o bucurie spontan5.. in sala de operalii.. reflec. aceastdtransl ili este blocatd. mai ales cind aclioneazl la cote maxime.ob-tinTo-mc-.Pldcereaspontand. Alenlia fir starea Acest tpde transd este una relaxatS. ea este intrinsec o rdsplatd.^: i intr-o asemeneamdsurS.".pentru cd plicerea purd a acfir sine ii motiveaz5. facturile 9i chiar starea de bine.. Atunci cindlgtiiufffiFddphctiseala deprimdrii sau de agitalia anxiet6!ii.''' Capacitatea de a intra intr-o asemeneatrans5 este de fapt un moment de inteligen!tr emolionald maximd. Transa reprezinttr poate emolia absolutd aflatd in serviciul performanlei gi al acumuldrii de cunogtinfe. in acest sens.El poate presupuneun efort considerabil calmare 9i concentrare pentru a incepe treaba . incerctrd sd-gi depXgeascX limitele anterioare.attrnci cind era atit de absorbit de actul medical o parte din tavan a cdzut .{'entru c5 intrase intr-un fel de stare de relaxare: . Pentru cd in aceast5transd ne simfim atit de bine.M-am simlit ca o cascaqa. atunci cind o termind observd nigte moloz pe jos. . ile lor fiind te nela capacitate maximl atunci se afld intr-o asemestare/ ei nu mai sint preocupafi de felul cum se descurci.i ceilalti ri dispdrind pentru o cligfl. Este uluit sd afle ctr..118 N atura in t eli g en! ei emo! ion al e Aptitudinea de a stdptni t19 durat dou5zeci de ani26..intr-ugmonqg4!_binecuvintat care ii ffi Roffe-SieinrotGiGE a . Odatd instalaaceasti concentrare are propria sa putere. loc sd se piardd intr-o preocupare pli@ nd de nervoZitaGlceltare intri in aceastdtransd sirt atit de abacest curs special. Transa este o stare de uitare de sine opulg renlgllpli4lne-..

existd o presle merge rn_ paralel-cu ceea ce se intimpld in creieq. in ca re a impulsuluitd deoarece inseamnd transale permiteoameni_ ctr Ij TTi*1biId. Daci artistul aflat in fala pinzei incepe se intrebe cu cit o va vinde sau ce vor spune criticii.{ffi..n un efoit mintal .120 l{atura inteligenlei emolionale Aptitudinea de a stdp?ni 121 tenstr. in principiu.unde sc - 4 ' :: ' . la de Ace_ lagilucru seintimpl' 9i i' cazulplictiselii..il.tr* sante.in mod similar. nu va mai ln stare sd meargd pe calea originali pe care a pornit.Ou.Acestlucru are o logrcapoatein sensul.r r l l qr l s r l r l - st5im- tNvAyarut gr TRANSA...v .ata cum se infmpltr la sfirgitul unei zile h"ti9i.#S.. lrtrlrTte o energiemintaltraplggpedCrminim. mdsurd ce aptitudinile lor cresc. se ajunge mai degrabd la an- *.i. d. Ivfi2gfrile bine antrenate presup. trebuie sI picteze... .t . s-u.ffi# neurate performanla optimtr-para fi o oazda eficienlei ".us o stareneuraldprofund distrastr alte elemmte3O.. atins un virf al capacitllii respective. Csikszentmihalyi trage concluzia c5: .i. ea este plicti..]Br r s .ii"il.."i.au fost caracterizafi de |i fltre profesorul lor ca fiind capabili de realiziri mai mari sau gpi mici la matematici.toli fiind siprintre primii 5% in matematictr .. fiecare avind un pager care din cind cird suna la intimplare peste zi gi atunci ei erau instruili si noteze ce ficeau in aceacliptr 9i in ce dispozifie se aflau. ri" naesrcmiba-ae de une_ le mintale.ctrc abildle pel4qiteoamenilorsd F6cticd jntre in transd:stipryreEfrlsJEiiiromtr-6 anur-nrite *1i. tradifiilor contemplative descrie stdrile de absorblie experimentate ca purd grafie: transa este indusd doar de o concentrare inAtunci cind urmdrim o persoand aflatd intr_o asemenea sta- I cu eficienfd maximd ca in cazul transei. DacI treaba este prea simpld.Pictorii.atunci cinJcrelerul funclionea_ zi mai pulin eficientdinpricina oboseliisau a neryozitdlii saua emofiilor.creierulesteatit de . N-a fost ..areloc o estompare precizieiefortului cortical. in _ stare chiar 9i munca nii sint repetdun paradoxsimilar: chiar gi lucrurile celemai complical. Cei care au fost motivali in facultate.i"i.- . dacd este prea complicatd.rt g=I_ge de{apt creierulpoatefi mai eficientatuncicind Ie exec}tX.irr rnur" maestru al sa_ hului sau de rezolvarea unei probleme de maternaii. i"t J. existd o rela]ie p1eintre zonele active gi necesitdlile misiunii respective.incit trezirea inhibarea "...ii".cair cazulprogramatoruluide calculatoare. tot aga este gi cu infatq} Elevii care intrd in ace - - lsi deptrgesc poten!!Al!r!@!-pdile$e!e special de gtiin!5 din Chicago .sporesc ai ganselede a ajunin aceastdtransd.' circuitell r"'. Cheia transei este insd aceea cd ea se instale azd doar..degl"d g_t*pllSg*Jge!4. decit 6ldGJE-dbriE-eu-ftsftnsr6gate decit cele care sau sint inctr mult prea grele.hi . ca balerintrsau ca geneticianeste cel pufin in parte de a rdmine ir trans5... LTNNoUMaDEL DEEDUCATIE cX aceastdtransd apare in zona ir care o anumitd acii provoacd pe oameni sd aclioneze la capacitate maximd. Ctrd oame.calm".t_v '. transd.llr" cir_ 9i cuitelor neuralese adapteaztr nevoilor de moment. Reugite- ciei6\-.r*. ffi_ plexe..Sepoate suslineci stipinirea unui anusau a unel ini este stimulatd de experienfa ceva cl'ln ce rn ce mar bme ca dst.i. fie ctr este vorba de o partidd . a i""t* alfosj activatepreamulte zonenu neapdratnecesare "A _ ceea ce a o..i"J.'*!d chiar gi lucruri extrem de grele. Csikszentmihalyi a constatat cd aceia care in stuie au savurat din plin bucuria de a picta au devenit pictori ortanfi.caElFd" 5!!ndomeniul tpune strgur obiectiv. mai presus de rte.Intr-adevdr. Felul in care acegti elevi gi-au petrecut a fost monitorizat.. creafiei. se fac cu un consumminim de energiemintali. dar visind la gi la bani.. s-au depirtat in cea mai mare parte de acest doiu dupd ce au absolvit studiile.M*"T:i:"*5*:"J.."sr un Aga cun({ggrya este o necesitatepentru miiestria intr-o anutl artd sau profesie ori intr-un megtetug. lor sd abordeze decit la transtr.e c{ asemenea acliuni sofisticate qlesupun o mai mare activitate corticald gi nu una mai micd.r. cred.dintr-un studiu fdcut pra a 200 de artigti plastici la 18 ani dupl ce au terminat arplastice..il. indiferent de domeniu.

. La urma urmei.piopuneaGardner. Pentru cei care au reugit spectaculos. pentru cei care n-au reugit mare lucru. un model pozitiv de iriv5lare 9i de educalie tr raport cu cepe care le gdsim in gcoli.. lugind cd experienlaaratdctra9ase gi ?ntimpl5. Pe scurt. Din picate. iar copilul va fi mai fericit. pe misurd ce copilul este atras ilr zonele in care se anin mod spontan = adicd. ceeace nu insemna o provocare pentru capacitatea lor intelectuali. desigur. Atit unii cit gi ceilalliGetreceau foarte mult timp din siptdmind plictisindu-se cu activi-Efi cum ar fi uitatul la televizor. Acesta.Ar trebui s6 folosim starea pozitivi a copiilor pentru a-i determina sd invele la materiile laiare ti. motivindu:i din interior 9i nu cu ameninlIri sau promisiuni de recomperpg. considerilragSa4r*tt5rile pozitive care o clasifictr astfel drept (ea mai sdnltoasd cale de a-i invata p_e c9pjr.. in ?e cTI** ce copilul va ft-. va intra mai ugor ilr transd in domeniul respectiv delntr-un altul. de motivarea persodea 9i de a incerca iar 9i iar atunci cind intervin sau de a gdsi c5i de a intra in starea de transtr pentru firai mare eficacitate . transa apbrea doar cam in 16% din timpul afectat studiului. Cine nu-gi mai amintegte gcoalaca pe tngiruire de nesfirgite ore de plictiseald punctate de momente mare panicd? Urmirirea unei st5ri de transd prin intermediul hrrii este rnai uman.acestadevine o sursd de bgcurie pe care nu o avea decit in starGE cum penFUa se{unge in sEre cleTiansd este nevoie de a trece dincolo de anumilimite ale capacitdlii fieciruia. cei care n@gi 1u ajung sd atingi acele aptitudini care sd le provoace transa se lipsesc de bucuria studiului gi riscd sd-9i limiteze nivelul intelectual de care ar fi putut sd se btrcure pe viitof2.i indemne sd mai inceice gi ih alte domenii". Ho-ward Gardner. profesorulpoatesi adapteze o anumitX materie 9i s5-i ofere lecliile la acest nivel incepind cu faza de iniliere 9i pinl la una mai avansatd ln felul acestaoferindu-i un stimulent optim.Ql mai bine se"invafd atunci cind 1ii la un anumit lucru.fransa folositdfn multe gcoli$re pun in practicdmodelul Strategia asupra Gardnerse axeazd lligenlelor multip@iie ificdrii profilului com Un cu talent inndscut la muzicX sau la sport de plu.telege-c5 uimincl un u . acest :a unui talentsaua unui setde cunogtinlear puteasdaibdloc la sine.tii. de reglarea dispoziliilor in a9a fel incit sX faciliteze 9i nu sd impiedice gindirea. invitaful e". a-iegit la iveald o descoperire.indiferent c{este vorba de dans.frIt6ffililsau muzicd . Cei care nu au reugit mare lucru i9i ocupau mai tot timpul in care nu firvilau cu mondenitXli sau cu stitul la taclale cu prietenii 9i familia.SperanEste ca atunci cfurd copiii in[rd in transa invdlatului aceasta .' pl5cere un transd cam 40% din timpul acordat acestei activitlfi. Cunoscind felul in careeste ul copilului. spune Gardner. Astfel se invald cu plXcere gi nu mai apar nici frica sau plictiseala. Acest lucru este aplicabil gi ink-un sens mai general. cel mai adeseaapirea o stare de anxietate care le depdgeacapacitatea de a o stdpini. psihologul de la Harvard care a dezvoltat teoria inteligenlelor multiple.).Fie ci estevorba de controlarea unui impuls saude amiunei recompense. acest luciu este valabil pentru aproape toli adolescen.toate acesteadovedesc cd puterea emocgnste in ghidarea unui efort eficient. Cei care nu au reugit prea multe descopereau pldcerea gi transa in mondenitdli 9i nu ir studiu. sint cel mai adesea atrasi de studiul propriu-zis pentru cl in felul acestfia-E-il#Fare de transa. taffiG- sd se batd. Atunci cind le-a fost analizatl dispozifia. cu mult mai pulin decit cele doutrzeci 9i gapte de bre pi sdptlmind in care i9i pregltiserd temele colegii lor cu rezultate eicelente.i pofi o anumitd plAcere in &t*tt faptul ci te-ai angajat ir acea treab[') ."on "ri" ""ir"ffi lizarea emoliilor spre scopuri productive esteo aptitudine jortr. .du"it. in care tr-o_ @ci -incep .ar nutea dezvolta anumite competenfe'1. mai firesc gi prin urmare mai eficient intru canalizarea emofiilor in serviciul educaliei. devin nerdbdtrtori si-gi facd temele.r22 Natura inteligenlei emolionale Ap/vd*u<a stdPini 123 deloc surprinzdtoare constatarea cd aceia care n-au reugit mare lucru au invdlat acasd cam cincisprezece ore pe strptdmind. model al transeisugereazd stipicd In generalvorbind. Diferenla esenliald consta in experienla de a studia. elevii care au avut reugite de virf. cindcopiiile pii"n-"r. la nivelul potenlialului lor de invdfdturl. spre care are o mai micd inclinatie. ea devine o motivafie primde progres. Cind insl sint coplggifi de o anumitd treabd.grditoare.

pentru cX nu_gi putea manifesta sentimentele gi nu le ricunogtea nici pe ale ei. Empatia se construiegte pe congtientizarea de sine. in unele scene dispirird orice altfel de indicii in afard expresia felei. efectuat . el schimba subiectul. oamenilor sirt rareori transpuse in vorbe. cdci toate se leagd inire ele.Nu ar trebui strne surprindd sd afldm tia ajuttr in viala sentimentald.ur. astfel incit spectatorii sd detecteze emolia cu ajutorul indiciu sau al altuia.Aceastd in joc in vaste zone ale arenelor viefii. Dacd Ellen spunea ctr este cu moralul ia pdmint. de la compasiune"la acliunea politic5. Ca majoritatea alexitimicilot el era tipsit de empatie 9f d" p"rr_ pectivS. sint de fapt total pierdufi atunci cind trebuie sd-gi dea seama ce simt di.s-a dovedit cd au gi relafii bune cu sexul opus. rd_ ddcina afecliunii aflindu-se tr acordul emofional"gi in capacita_ tea de a fi empatic. Absenfa empatiei este de asemeneagrditoare.probabil cd nu este surprinzitor . . strdlucitul chirurg din picate alexitimic. capacitate .a. Notele ""i emolionale trans_ mise prin cuvintele sau faptele celorlalli _ tonul vocii sau schimbarea poziliei corpulul tdcerile elocvente sau tremuratul.. Continuind pe linia descoperirilor referitoare la elementele inteligenld emofionaltr. a fost montatd astfel incit din fiecare cadru unul sau mai canale de comunicare nonverbale au fost sistematic gter- Revenim Ia Gary. Aceastd incapacitate de a detecta sentimentere cerorlaili este un efect major la.trec neobservate. referi_ toare la Ellen fdrd si-gi dea searna ci ea se simfea direct atacatd de acestecritici 9i nicidecum ajutatd ir vreun fel.un senul care aratl cI au talentul discearnd capacitatea empatici .Rdddcinile emoatiei t25 Ridicinile empatiei ei este detectati la psihopafii criminali. trecind prin principalele canale nonverbale de coicare.tdlit performanlele de-a lungul unui test de i gi cinci de minute .d.. Alexitimicii preflrm Gary. in acest test.Profilul SensibiNonverbale).mai sensibil. o serie de casetecu diverse tinere care-si exsentimentele. Ei sint afoni din punct de vedere emofional. In general. expresia felei gi altele asemenea. la violatori 9i la cei molesteazd copii. In altele. inclusiv o fi bund adaptare emofionald.m.. de la iubire la afecliunea pirinteascd. pe lingd faptul cd schimbulde replici verbalenu seauzea. ct cea mai vastl cercetare asupralimbajului trupului gi capacitdlii oamenilor de a detecta asemeneamesaje nona fost fdcuti de Robert RosenthXl. care 9i-a supdrat atit de tarelogodnica. bary nu reugea si o infeleagd. gestica. Independenla empatiei in racu inteligenla academicd a fost constatatd 9i in cazul unei ri cu o versiune PONS pentru copii. Gary fXceacomentarii . de la uri la iubirea matemtr2. Scenele resau un spectru foarte larg. care habar n-au ce simt.de lmplu.. dacd ea ii vorbea despre iubire.constructive. arexitimicii sint la fel de. Din testele fdcute asupra a peste 7 000 de persoane in Statele ite 9i 18 000 in alte 1iri. etudenfii sdi. de la manifestarea recunogtinlei pind la seducfie. erau prezentate doar migcirile trupug. s-a constatat cd nu existd decit o relalntimplStoare intre rezultatele rndsurdtorii acuit5lii empatice cele de la examenele de admitere sau de la testul IQ ori de la de sfirgit de an din gcoal5. cu cit sin_ tem mai deschigi fald de propriile noastre emofii. psiholog la Harvard. de la gelozia furioasd pind la a iertare. reile sint mai bune decit bdrbafii ir acest tip de empatie. cu atit sintem mai capabili sd interpretxm sentimentele altoral. nonverbal.talentul de a gti ce simt ceilalli _ intrA ^ . Rosenthal a impXrlit un test de empatie refela PONS (Profle of NonaerbalSensitiaity. s-au constatat avantajele capacitdlii a interpreta sentimentele prin indicii nonverbale. de la vtrzdri lamanage_ ment. Dezorientali de propriile lor sentimente. a fi mai popular gi mai deschis .nivelu-l inteligenlei emogionale gi un egectragic in ceea ce ar trebui sd fie ceva omenesc. care spune multe . pe Ellen. Cheiaintuirii sentialtcuiva st5 in capacitatea de a interpreta canalele nontonul vocii. Mult mai ele sfurtexprimateprin alte indicii.uluili cind ceilalli i9i exprimd sentimentele fafd de ei. Toli care 9i-au imbunf.

sugarii reacf. dar jenny incd pare tngrijoratd. cum Paul a continuat si plingd. Teoria lui Titsusfine cd empatia i. dar el se retrage.degisint inctrdezorientafi.o reaclie pe care unii o considerl un precursor timpuriu al empatieis" Psihologii dezvoltirii au constatat ci sugarii reacfioneazXcu multd inlelegere la suferinfa. ignorind-o pe acestuia. iritare printr-o gestictr foarte precipitati .sint percepute aproape intotdeauna subcongtient. ci doar primindu-l tacit 9i reaclionind la el. dacd un alt copil lovbgte la deget. care avea un an gi trei luni. B. din ziua ir care se nasc.altcuiva. plingird incep sd inleleagd cd de fapt suferinla nu le aparfine. de proprie gi sint in stare sd se relaxeze..ContinuAsd-i aducdjuclrii.i are baza iretr-un fel de imitatie fizinefericirii altora. Michael. In mdsura ih care mintea rafionalX inseamnd cuvinte. Capacitatea care ne permite sd'facem asta bine sau riu este la rindul ei dobinditX in cea mai mare parte implicit. El s-a gindit la un cuvint aparte gi nu s-a oprit simpatiei.aga cum a fost el foloial in anii 1920 de citre E. gi aceastala nivelul tonului vocii. Aceastd imitalie motorie. Seline dupd el 9i incepe sd scinceascd ea. careera gi eair aceeagi incipere. celor din jurul lor ca 9i cum li s-ar infmpla lor.. care plingea. unbdielel de un an gi-a adus mdcird v5d un alt copil cu lacrimi in ochi. ci este ltcuiva. adevirul emolional consttr in felul fir care spune ceva 9i nu in ceeace spune. O serie de studii fXcute de MaRadke-Yarrow gi Carolyn Zahn-Waxler de la Institutul Na- crrM AcTloN EAZAEMPATTA ln momentul in care Hope.tdde conceptul inilial pornegla grecescul empatheia.. Vdzirdu-gi mama plingind. cind cuvintele cuiva sint in dezacord cu ceeace transmite de fapt.degi in medie IQ-urile lor nu erau mai mari decit ale copiilor care au doledit o mai micd aptitudine fir interpretarea mesajelor nonverbale .. a vizut un alt copil cdzind. a izbucnit in lacrimi gi s-a tirit si fie alinatd de mama ei. copilul ingepe sd facd distinccei din jurul lui in raport cu sensibilitatea personalS 9i emolionale ale altora. Practic. emoliile inseamnd nonverbal. s-a dus s5-9i ia ursulelul de la prietenul lui Paul.sugerind cd stdpinirea capacitilii ernpatice ajutd la o mai mare eficien!5 gi la cursuri (sau pur 9i simplu ii determini pe profesori si-i indrdgeascd mai tare).126 Natura inteligenlei emolionale Rdddcinile empatiei 127 asupra a 101 copii.. La numai citeva luni dr. . Iatd o intimplare din jurnalul unei mdmici: Copilul unor vecinipltrge. lntr-adevdr. sugarii suferX cind aud alt copil plingind . Aceasttr confuse constatXgi atunci cind un copil de un an imittr suferinla a. termen folosit inilial se rreticienii esteticieni pentru a denumi capacitatea de a perexperienfa subiectivd a unei alte persoane. al gesticii sau al altor canale nonverbale. copilul gterge la ochi. a fost inifial de la care a pornit cut'rntul empatic.oneazl la orice li se infm- . negtiindpreabine cestrfaIntr-un studiu ftrcut de Martin L. Copiii ca Jenny congtientiabil gi se acordl cu ceilalfi. cam pe la doi ani 9i jucfurd igi dau seama cd durerea altcuiva este diferitf.lpi nagtere. si-l mfngiie pe cap 9i si-l batd pe umtrr. ftrrd a da o atenlie speciald naturii mesajului.a simli in". Una dintre regulile empirice folosite in cercettrrile de comunicare este ctr 90% sau chiar gi mai mult din mesajul emolional este nonverbal. chiar dacd nu i-au curs lacrimi. $i Jennyseapropiegi incearce dea si-i gi ni$te fursecuri. Ambele gesturi mirunte de simpatie gi de afecliune au fost constatate de mdmici pregdtite special ca str inregistreze asemenea intimpldri in care aclioneazd empatiaa.Mimarea motorie dispare din repertoriul copiilor in perioacare ircep sd meargtr de-a bugilea.. chiar furainte de a-gi da searna pe de-a-ntregul cI ei existi practic separat.Copilagulse calmeazl. Asemenea mesaje . de exemplu. poate gi pentru cX doregte sd inleleagd mai bine ce se cu persoana respectivd.ca gi cum ea s-ar fi lovit.Apoi insi cearcd il mingiie pe pir. copilul de un an igi va duce gi el degetul la sd vadi dactr il doare. Hoffman de la Universitadin. Ateastd ugoar5 diferen!5 fa.6 aceastl fazd de dezvoltare. care avea doar noud luni. Pe la un an 9i ce- pentru a-l alina pe un prieten care plingea. un psiholog ame.care poate fi simlitd in general fali de altcineva a impdrt5gi sentimentele persoanei respective.cum mai este ea numitd. de exemplu. cei care au dovedit o oarecare aptitudine pentru identificarea sentimentelor nonverbale erau printre cei mai indrdgiji in 9coal69i mai stabili din punct de vedere emofional3. Rezultatele acestui studiu au sugerat cd riddcinile empatiei se afld undeva in prima copiltrrie. ceea ce evoci aceleagisentimente in perrespectivd. Michael i-a dat inapoi ursulelul care-i asigura securitatea. Titchener.anxietate in tonul vocii cuiva.New York. Tot acegtia au fost 9i cei care s-au descurcat mai bine la gcoalX.

" face dragoste este probabil cea mai apropiati aproximalie adultd a acestei intime racordiri intre mamd gi copil. un copil scuturtro juctrrie gi attrnci mrunail impinge pufin in n de rtrspuns. tt loc de . copiii igi dezvoltd un repertoriu empatic reactiv.'caparte a ritmului unei relase Sbrn a studiat acestlucru cu o precizie microscopici prin inunor inregistrdri video ale marnelor9i sugarilor ceduore intregi..lor era intr-un perfect acord cu Mark. ir vreme ce Fred semina mai mult cu tatll lui. un act de mutuali. iar cird ftrtorcea capul. in special ajutindu-i pe cei care sirt necdjifi. mesajulclar este se racordeaztr mai mult sau mai pufin nivelului de inal copilului. in cel mai rau sens. dar edificator. Mark ii privea pe oameni drept in ochi. acceptate gi reci- si redai sentimentele sale profunde intr-un alt fel. Acest sim! pare a se nagte pe la opt . Actul sexual este. Ea avea impresia cd Mark ii seamdntr mai tare. Astfel s-a constatat ctr sint mai empatici acei copii a clror disciplini presupune atragerea atenliei asupra faptului cX prin comportamentul lor ii afecteaz6. agacum procedase 9i cu mama lui la trei luni. cird voia str intreruptr acest contact itzual. la Facultatea de MedicindT. Un gest mlrunt. prin aceasttr racordaremamele sctncegte bucurie gi mama confirrne bucuria legtrninde ugor pe copil. Mark putea s6-9i ia ochii de la ea oricind poftea. Pe de alt5 parte. Dintre toate acestemomente. Sarah avea doutrzeci gi cinci de ani atunci cind a nXscut doi gemeni. in cazul lui Mark.. intorcird intruna capul in stinga 9i ir dreapta." S-a mai.Dacd doar imifi copilul asta arati doar ce-a fdcut.Urit din partea ta. una dintre modalitdlile prin care igi exprima aceste sentimente era aceea cd nu voia str priveasci pe nimeni in ochi.128 Natura inteligenlei emotionale Rdddcinile empatiei 129 lional de Boli Mintale aratd cI o mare parte dintre diferitele abordiri empatice au o strirsi legdturd cu disciplina impusd de pdrinli copiilor. presupunesesizarea scrie:. Stem afirma cd aceste moment repetate de racordare sau de dezacordare dintre pdgi copil fiormeazl un orizont de agteptare emofional al coajuns adult in ceeace privegte relaliile apropiate .pe alfii: . pe Mark 9i pe Fred. Acestemici racordtrri la nivelul copilului il p6 i9i retrtdreascl sentimentul cd se aflX intr-o conexiune mesajdesprecare Stem susline ctr mamele il transrninut furminut atunei ctrd interacfioneazd sugarii lor. De indattr ce ea intorcea capul. El a constatatcf. Sarah nu incerca practic str stabileascdun contact vizual impus. din nou incerca sd il fac5 s-o priveascI. cu din este foarte diferittr de o simpld imitalie. el considertr ctr cele mai importante leclii de via!5 emolionald'sint date in asemeneamomente de intimitate. iar ea nu incerca sd il urmdreasctr din priviri. Pentru ca el sX inleleagd faptul cd sesizezi ce simcopiii sd-gi dea seama cd ele simt ce simt 9i ei.Uite ce tare ai supirat o". Sarah trcerca adesea sI intilneasctr privirea lui Fred. Stern este fascinat de acest schimb mirunt 9i repetat care se petrece intre ptrrinte gi copil.. Gemenii 9i mama lor au fost atmt linuli sub observalie in urma trnui studiu ftrcut de Daniel Stern. copilul gtie cd este infeles.constatat c5 empatia copiilor este formatd gi prin observarea reacliilor altora atunci cind acegtiasuferd. ceeace dd un sens tacit de ra. De exemplu. Cind aveau doar trei luni.ceea ce adeseaii aducea lui Fred lacrimi in ochi.Magemeni.. intenlii comune 9i o stare rede excitare senzuald simultand" atunci cind cei care se lgi rlspund in mod sincron. Fred se intorcea dupd ea gi acest ciclu continua pind-la aversiune . intorcea capul ugor in sus sau intr-o parte cu un zimbet de invingtrtor. Fred era clar mai speriat gi mai dependent decit Mark.poamai mult decit orice intimpllri dramatice din copilXrie. nu si4!it.estelipsa acestei mutuali- PRETULRA CORDARTI GRE'ITE susline cd din acesteincercdri de racordare repetati su.A facedragoste sttrrii subiectiuilalt o dorinld irnpirtd9it5. Un an mai |irziu. gingurindu-i pe limba lui sau imifindu-l chiar. pe atunci psilriatru la Universitatea Cornell.tncepesd igi dezvolte ideea cd persoanele celelalte pot gi ii i sentimentele. In schimb. COPILULBINE RACORDAT irtr-un proces pe care Stern il numegte de racordare. dar nu exista o emofionald cu Fred. Aceastd perceplie ar putea sd stea labaza unei subtile diferenle in felul in care gi-a tratat btriefii.Intr-o asemenea interacliune. Stern spus: . ca in cazul lui Fred. racordare facetacit. in cel mai bun sens. cele mai importante sint acelea in care copilul afld ci acesteemofii sint receptate cu empatie. Fred reacfiona devenind mai empatic. imitind ceeace vtrd.

130

Natura inteligenlei emolionale

Rdddcinile

empatiei

131

luni, cind sugarii incep si-gi dea seama cd sint entitifi separate 9i continu5 sd fie formali prin relaliile intime de-a lungulfirtregii vieli. Cind plrinlii sint in dezacord cu copilul, el este foarte trist. In cadrul unei experienle, Stem le-a pus pe mame si reaclioneze exagerat sau insuficient ftr raport cu sugarii, in loc si corespundd agteptdrilor, racordirdu-se la sentimentele lor; sugarii au reacfionat imediat prin disperare 9i supdrare. Abgenfa prelungitd a racorddrii dintre ptrrinte gi copil duce la un chin emolional irigrozitor pentru acestadin urmX. Cind un plrinte nu reugegtesi-9i manifeste empatia printr-o anumitX gamd emolionall fald de copil - bucurie, lacrimi, nevoia de imbr5ligiri - copilul incepe sd evite sX se mai exprime gi eventual chiar sd mai simt5 acele emolii. Astfel, trtreaga gami de emolii se presupune cd incepe sd fie uitati, scoasddin repertoriul relaliilor intime, mai ales dacX de-a lungul copiliriei lceste sentimente continud sd fie ascunse sau descurajate. in mod similar, copiii pot ajunge s6 faioizeze o gamd nefericitd de emofii, care vor genera dispozifii pe mdsuie. Chiar 9i copiii ,,prind" anumite dispozilii: copiii de trei luni ai mXmicilor deprimate, de exemplu, oglindesc dispozilia mamelor atunci cind se joacl cu ele, afigind mai degrabd sentimente de minie sau de tristele gi mult mai pulin de curiozitate spontanX sau de interes, comparativ cu sugarii ai cXror mame nu sint deprimatee. Una dintre mamele studiate de Stern reacliona permanent insuficient fa!5 de nivelul de activitate al copilagului; irr cele din urm5, copilul a invdlat sd fie pasiv. ,,Un copil tratat astfel invald cd atunci cind se entuziasmeaztr gi nu reugegtesX-gientuziasmeze 9i mama, nu mai are rost s-o facd", afirmd Stern. ExistX irrsd speranle in relaliile ,,reparatorii": ,,Relafiile stabilite de-a lungul vielii - cu prietenii sau rudele, de exemplu, sau in psihoterapii - igi schimbd forma permanent, modificind modelul de funclionare. Un dezechilibru dintr-un anumit moment poate fi corectat ulterior. Este, de fapt, un proces permanent, care dureazi o viald intreagS." lntr-adevir, diverse teorii ale psihanaligtilor suslin cd relafiile terapeutice care furnizeazd chiar o asemeneacoreclie emofionali reprezinttr de fapt o experienld reparatorie de racordare. Oglindire este termenul folosit de unii ginditori psihanaligti pentru reflectarea a ceea ce pacientul ii expune terapeutului, aiesta din urmd reflectind starea interioard tot asa cum reugegteacest lucru o mami aflatd in acord cu sugarul ei. Sincronizarea emo-

este ir afara congtientizirii propriu-zise,.de9i pacientul

gi de fapt sd fie profund recunoscut infeles. Costulemolionalal lipsei unei racord5riin copildriepoatefi
foarte mare pentru tot restul vielii - 9i nu doar pentru coUn studiu efectuat asupra unor criminali care au comis cele crude gi violente crime aratd cA una dintre caracteristicile Ior, care ii diferenliazd de ceilalli delincvenfi, este tocfaptul cX au mers din casdin casd, au tot schimbat divergi pdi adoptivi sau au fost cresculi in orfelinate - aceste cazuri rersugerird cd neglijarea emolionald gi prea pulinele ocazii de a racorda sentimental cu cineva au dus la acesteatrocitdtilO. ln vreme ce neglijarea emolionald pare si opacizeze empatia, 9i un rezultat paradoxal, determinat de un abuz emoliosuslinut gi foarte intens, inclusiv cruzimi, ameninldri sadice, sau simple rdutdli. Copiii care silt supugi unui asemetratament pot deveni hiper-receptivi la emoliile celor din julor, datoritd vigilenlei posttraumatice putind deslugi semnade ameningare. Preocuparea obsesivi pentru sentimentele lli este tipicX acelor copii matratali din punct de vedere gi care la virsta adultd suferd de o instabilitate emointens5, cu vegnice suiguri gi coboriguri, care adesea sint te ca aflindu-se ,,la limita unor tulburdri de personate". Mulli dintre acegtia au un fler inndscut in a detecta ceea Simt cei din jur 9i deseori se afl6 cd au suferit maltratiri emoin copildrielr

NEUROLOGIAEMPATIEI
Aga cum se intimpl5 deseori in neurologie, rapoartele referila cazuri ciudate 9i bizare sint de obicei primele indicii ale lui empatiei fir creier. Conform unui raport din de exemplu, in care erau revizuite mai multe cazuri de le, ale lobului frontal din dreapta, pacienlii au dat dovadl de deficien!5 curioasd: erau incapabili sd inleleagd mesajul emonal din tonul vocii celorlalli, degi inlelegeau perfect cuvintele sine. Un l,Mulgumesc" sarcastic sau unul plin de recunogtin9i unul plin de minie aveau acelagi inleles, neutru, pentru ei. schimb, un raport din 1979 vorbea despre unii pacienli care iserd leziuni in alte pdrli ale emisferei drepte 9i care reacfiodiferit ca perceplie emolionald. Acegtia erau incapabili sd-9i propria emolie prin tonul vocii sau prin gesticd. Ei

132

Natura inteligenlei emolionale

Rdddcinile

empatiei

i33

gtiau ce simt, dar pur 9i simplu nu puteau transmite asta. Toatc aceste regiuni corticale ale creierului, aveau sd observe diversi autori, au strinse legdturi cu sistemul limbic. Aceste studii au fost trecute ftr revistl cabazd,pentru o lucrare semnati de Leslie Brothers, psihiatru la Institutul de Tehnologie din Califomia, care se ocupa de biologia empatieilz. Reanali_ zind atit descoperirile neurologice cit studiite comparative pe 9i animale, Brothers a subliniat ci nucleul amigdalian 9i legdtura dintre acesta gi zona asociativtr a cortexului viiual constituie cheia circuitului la nivelul creierului de care e legatd empatia. Mare parte dintre studiile neurologice relevante s_au fdcut pe animale, mai ales pe maimufe. Faptul cI aceste primate afi_ geaztrempatie - sau o ,,comunicare emolionalX,,, cum preferd sd-i spund Brothers - este clar nu numai din povestirill anecdotice, dar gi din studii cum ar fi urmtrtoarele: maimulele au fost invdfate mai intii sd se teamd de un anumit ton, prin aceeacd il a:rzelu atunci cind primeau gi un goc electric. Apoi, au invdlat sr evite gocul electric, aprsind pe o manetd ori de cite ori auzeau acel sunet. Pasul urmdtor a fost ca perechi din aceste maimule sI fie puse in cugti separate, singura comunicare dintre ele ficin_ du-se ptintr-un televizor cu circuit inchis, care le permitea sd va_ dI imagini cu cealalti maimull. prima maimuli, dar nu gi cea de-a doua, avea sd audd acel sunet nepldcut, ceea ce-i trezea o expresie de fricd. ln acel moment,."u'd"-u d.oua maimulE,vdzindfrica pe chipul celei dintii, apisa maneta care impiedica go_ cul electric - ca un act de empatie, in cazul in care nu era o for_ mI de altruism. Dupd ce s-a stabilit cd acesteprimate non-umane detecteazl intr-adevdr emoliile urmdrind chipurile semenilor lor, cercetrtorii au introdus in creierul maimulelor eleckozi fini. Acegti elecpermiteau furregistrarea activitilii unui singur neuron. f.ozi Fjectrozii care inregistrau neuronii din cortexul vizriat 9i din nucleul amigdalian au ardtat cd atunci cird o maimuld vede chipul celeilalte, aceastdinformafie ajunge la neuroni trecind mai intii prin cortexul vizual gi apoi prin nucleul amigdalian. Aceastd traiectorie evident ci este una standard pentru orice informatie care trezegte o anumitX emofie. Sulprinzdtor este insi faptul cd rezultatele acestor studii au ardtat cd in cortexul vizual au fost identificali neuroni care pdreau sI aclioneze numai cardspuns la o anumitl expresie a felei sau la anumite gesfuri, cum ar fi o

ameninldtoare a gurii, o grimasd de fricd sau o ghedocilS. Acegti neuroni sfirt diferili de ceilalli din aceeagi care recunosc chipurile familiare. Asta pare sd insemne cd

la fapt creierulesteconceputde la bun inceput sdreaclioneze
tmite expresii emolionale - adicd empatia esteun datbiologic. Alte dovezi referitoare la rolul cheie pe care il joacd traiectoamigdalo-corticald ar fi interpretarea gi reaclia la emofii;

Brothers,aparin studiile pe maimuaga !8tea, clrn sugereazd intre nucleul lflate in silbdticie careau suferit o deconectare
9i cortex. Cind au fost ldsate printre ai lot aceste au fost in stare strigi continue obiceiurile cum ar fi acede a se hrXni gi de a se ctrlira in copaci. Dar bietele maimule

pierdut posibilitateade a reaclionaemolionalin raport cu maimule din grupul lor. Chiar 9i cind o maimu!5 din grup
t sX o abordeze prietenos pe maimula ce suferise decoaceastea din urmd a fugit 9i ?n final s-a izolat, refuzind legdturd cu celelalte maimufe. Tot acesteregiuni ale cortexului furcare se afli concentrati neii specifici emoliei sint gi cei care, dupl cum observd Broau cele mai puternice legdturi cu nucleul amigdalian; inemoliilor presupune un circuit amigdalo-cortical ca.are un rol primordial in orchestrarea reacliilor potrivite. ,,Vairea de supraviefuire a unui asemenea sistem este mai mult clar6" laprimate, constati Brothers. ,,Percep!1afa,tddeo alabordare individuald ar trebui sX dea nagtere unui anumit ti[de reaclie psihologici] - 9i foarte rapid - croit in funclie

i;rtenlie,fie ci estesi mugte,fie str se spele,fie sd se inmultt73

Obazi psihologicd similari penku empatie in cazul oameniapare in cadrul studiului fdcut de psihologul Robert Levende la Universitatea Berkeley din California, care a studiat '

ri cistrtorite, furcercind ghiceascd simte partenerul si ce Metoda lui este simpld: cuplul o discufie mai aprinsSla.

lnregistrat pe video, iar reacliile psihologice le sint mdsurarh'rnci cind sint discutate chestiuni supirdtoare din cdsnicia - cum sd disciplineze coplli, cum sI cheltuiascd banii gi alasemenea.Fiecare partener revede caseta gi povestegte ce a it furmomentul respectiv, clipS de clipd. Apoi partenerul recaseta a doua oari, trcercind sd interpreteze sentimentele

134

Natura inteligenlei emolionale

Rdddcinile

empatiei

135

Cea mai exactA empatie s-a produs in cazul solilor gi soliilor a cdrorpropriefiziologie o urmdreaexactpe acee6 partenerululla ca" a re se uita. Adicd atunci cind partenerul reacliona transpirincl masiv, la fel reacliona gi celdlalf atunci cind partenerului il bltea inima mai incet, ritmul cardiac i se incetinea 9i celuilalt. pe scurt, trupul lor imita in mod subtil, clipd de clipi, reacfiile fizice ale partenerului de viafd. Daci tiparul fiziologic al privitorului il repeta pe acela din timpul disculiei inifiale, el, privitorul, putea spune foarte pulin din ceea ce simlea celdlalt. Empatia apdrea doar in momentul unei sincronizdri fiizice. Aceasta sugereazd faptul cd atunci cird creierul emotional coordoneazi trupul prink-o reaclie puternicd - sd zicem, se aprinde de minie - nu poate apdrea o prea mare empatie, ir cazul in care apare in vreun fel. Empatia presupune suficient calm 9i receptivitate, astfel incit semnalele subtile ale sentimentelor celuilalt sd poatd fi recepfionate gi imitate de cdtre propriul creier emolional.

faptul de a ne pune in locul altcuiva - ii face pe oasd respecte anumite principii morale. Hoffman crede cI existd un fel de progres firesc al empatiei din cea mai fragedd copildrie. Aga cum s-a constatat, la un copilul intrd in panicd atunci cind vede un alt copil cdzind gi

sd plingtr;raportul esteatit de puternic ai de imediat,in$i bage degelelul in guri gi igi infundi capul in poala mamei, cum 9i el ar fi avut de suferit. Dupd primul an, cind copiii mai congtienli cd sint o entitate diferit5, trcearcd in mod si aline un alt copil care plinge, oferindu-i, de exemplu, urrl lui. lncX de la doi ani, copiii incep sX inleleagd cd sentialtcuiva diferl de ale lor si devin mai sensibili la orice ie card dezvdluie ceea ce simte de fapt celdlalt; in aceasti fade exemplu, ei igi dau seama cd celilalt copil are mindria lui consecinld cea mai buni solulie pentru a-l ajuta atunci cind nu este neapdrat sd ii acorde toatd atenfia. Mai tirziu, in timpul copil5riei, cel mai avansat nivel de emse manifestd atunci cind copiii sint in stare si inleleagl o re dincolo de situalia imediatl gi sd priceap[ ci starea sau situafia in viafi poate fi o sursd de nemulfumire cro. ln acest moment, ei devin inlelegdtori fali de un intreg , curn ar fi cei sdraci, cei oprimali sau cei marginalizafi. inlelegere din adolescen!5 poate duce la convingeri moaxate pe ideea de a alina nefericirea gi nedreptatea. Empatia subliniazd multe fa;ete ale judecifii morale gi ale i. Una ar fi ,,mfiria empatici", pe care fohn Stuart Mill o deca fiind ,,sentimentul firesc revangard... care se formeazd velul intelectului gi al simpatiei... atunci cind este vorba de !e care ne afecteazdpentru cd ii afecteazl pe al!ii"; Mill il numea 9i,,apdrdtorul dreptilii". O altd situalie in care emduce la o acliune moraltr este atunci cind o persoani din este suficient de impresionatd ca sd intervini in favoarea victime; cercetdrile arati cd in realitate cu cit empatia fald victimd este mai mare cu atit ganseleca acest martor exterior ,lntervind sint mai mari. Existd dovezi conform cerora nivelul empatie al oamenilor ar corespunde cu judecSlile lor morale. diverse studii din Germania si SUA au ardtat cd pe ce oamenii sint mai empatici, ei favorizeazd mai mult ile morale 9i, in consecinfd, resursele alocate celor nevo-

EMPATA gt ET C : nAo AcJrrt I t A nt AAIRUISMULUI
,,Niciodatd sd nu crezi cd gtii pentru cine bat clopotele; ele bat chiar pentru tine// - este una dintre cele mai celibre fraze din literatura englezd. ]ohn Donne vorbegte de fapt despre leg6tura dintre empatie 9i afecfiune: suferinla altcuivj devine u ta-,q simli ceva fa!5 de cel5laltinseamnd ci-!i pasi. ln acestsens,contrariul empatiei este antipatia. Atitudinei empaticd este mereu antrenat5 in judecifi morale, in dileme morale care implicd potenliale victime: oare trebuie sI minti ca sXnu ili jignegtiun piieten? Oare trebuie sI te lii de cuvint gi sd mergi la un prieten bolnav sau sd accepli o invitalie la cind apdrutd in ultimul moment? Oare trebuie linutd artificial in vial6 o persoand care altfel ar muri? Aceste probleme morale slnt formulate de un cercetdtor care s-a ocupat de empatie, Martin Hoffman, ce susline cd rddicinile morahtefii se afld in empatie, pentru cd ea ne face sd ne pese de potenlialele victime - cineva care suferX, este ir pericol iau duce o viald cu lipsuri grave, de exemplu - si sd le impdrtdgim suferinfa, ceeace ne impresioneazi suficient ca sd ii ajutamls. Dincolo de aceastd legSturd imediati dintre empatie 9i altruism, Hoffman presupune cd aceeagi capacitate pentru o afecliune

136

Natura inteligenlei emolionale WATA FARAEMPATIE: CE ESTE TT,I ruTNTTE CELUI IARE MILESWAZA; M O RALITATE A SO U O PATULUI

Rdddcinile empatiei

137

gi sfirgegte in masturbare: Dupd aceea, atacatorul simte o vreme o oarecaredescdtugaredin starea de tristefe, nu-

Eric Eckardt a fost implicat intr-un delict scandalos: fiind garda de cgrp a patinatoarei Tonya Harding, Eckardt a aranjat cl niqte ucrsagi plltili sX o atace pe Nancy Kerrigan, rivala Tonyiei de.la Olimpiada din 1994,care a luat medalii de aur la proba feminind de patinaj artistic. ln urma acestui atac, genunciiul lui Kerrigan a avut de suferit grav, fapt care a impiedicat-o sd srr antreneze citeva luni, foarte importante de altfel pentru cariera sa. Atunci cind Eckardt a vdzut-o pe Kerrigan la televizor cum plinge, remugcdrile l-au cuprins brusc gi i-a spus unui prieten secretul lui, ceea ce a dus Ia arestarea atacatorilor. Aceaita este puterea empatiei. De obicei instr, din picate, ea le lipsegte.celor care comit cele mai oribile crime. Profilul psihologi&l violatorilor, al celor care molesteaztr copii gi al celor care dau spargeri extrem de violente este acelagi: ei sint incapabili de empatie. Aceasti incapacitate de a simfi suferinla victimelor le permite sX se minttr singuri, incurajindu-se astfel in actele lor criminale. pentru violatori, minciuna sund cam aga: ,,Fembilor le place sd fie violate,, sau: ,,Dacd se opune, de fapt se lastr mai greu, asta e tot,,; pentru cei care molesteazd copiii: ,,De fapt, nu-i fac nici un rau copilului, ci doar ii dau pulintr iubire" sau: ,,E doar o altl forml de afecfiune,,; pentr_upirinlii care i9i maltrateazl fizic copiii: ,,Asta nu este decit o disciplintr de fier." Aceste autojustificEri au fost preluate de la oameni tratali-,pentru astfel de probleme gi care au declarat cd asta gi-au spus atunci cind igi brutalizau victimele sau se pregtrteau s-o facd. Blocarea empatiei la acegti oameni in momentul in care isi chinuiesc victimele este aproape intotdeauna parte componentd a unui ciclu emolional care accelereazdacestgacte pline de cruzime. Ele stau mdrturie din punct de vedere emolional pentru ceea ce duce la un delict sexual cum ar fi molestarea unui copil17.Ciclul incepe atunci cind agresorul e foarte suptrrafi furios, deprimat, singur. Aceste sentimente pot fi declangate,de exemplu, de urmXrirea unor cupluri fericite la televizor, ceeace ii creeazd, apoi un sentiment de deprimare, datoritl faptului cI el este singur. Atacatorul care cautd mingiiere in fantezia favoritl doregte de obicei o prietenie caldd cu un copil; fantezia devine se-

este ce aceasta de scurti durat5; depresia singuritateare9i cum ln gi mai mare forfX.Atacatorulincepesd se gindeasce putea s5-gipund in practictrfanteziileerotice,spunindu-gictr
justificdri, ca de exemplu: ,,De fapt, nu-i fac nici un rdu co-

i, pentru cXnu sufertr din punct de vedere hzic" qi: ,,Dacd copil nu vrea strfacdsexcu mine, mi poateopri." In acestmoment,atacatorulvede copilul prin lentilele unei
perverse gi nu cu empatie fali de ceea ce simte cu ade-

emofiositualie.Aceasti detagare *trrat cqpilul intr-o asemenea
caracterizeaztr tot ceea ce urmeazi, de la planul pus la cale

atentda ceea tru a-l prinde singur pe copil pind la repetarea in intimpla 9i ptrnerea practicda planului. Toateacestea 1eseva fnt,urrnlrite ca gi cum copilul implicat n-ar aveanici un fel de
proprii; in schimb, atacatorul proiecteazd in fantezia

dinpartea copilului. Sentimen1neroticeo atitudine cooperanttr copilului - greafa,teama,dezgustul - nu sint luate in sea{ele ele intr. Dacdatacatorulle'ar percepe, ar ,,distruge"tohrl pentru el. Noile tratamentepentru agresoriide copii 9i alli atacatori-se "i foncentreazemai ales pe lipsa de empatie fald de victime. lntrunul dintre celemai promilitoare programe de tratare, atacabrii citescrelattrricumplite ale unor delicte similare cu ale lor, urmdresccavictimelor.De asemenea, povestitedin perspectiva
video cu victimele in lacrimi, in care acesteapovestesc ce in-

&amne sX fii molestat.Apoi atacatoriitrebuie si scrie despre propriul lor delict din punctul de vedereal victimelot imagininpovestire ftr cadrul {u-gi'ce a simfit victima. Ei citescaceaste qnei terapii de grup gi incearcd rdspunddla intrebdrilereferisd victimelor.in final, atabare la ataculrLspictiv din perspectiva catorii trec printr-o reconstituiresimulattra delictului, de data lceastajucind rolul victimei. ri William Pithers,psihologulinchisorii din Vermont,cel carea terapiea privirii lucrurilor dintr-o altXperspectivd, crcataceastA ni-a spus: ,,Empatiacu victima schimbdpercepfia,astfel incit ilegareadurerii devine dificild chiar gi in fanteziile erotice."$i intdregtemotivareablrbalilor respectivide a se lupta cu .Abtfel fornirile lor sexualeperverse.Doar jumdtate dintre atacatorii rcxuali careau urmat acestprogram in inchisoarerepettrdelict€lecomise,comparativcu cei carenu au urmat acesttratament

simlind cd cineva se uitd la el. din magina.are o valoare de supraviefuire intr-un mediu . in cazul criminalilor psi_ hopali (care mai nou se_numisc sociopayi. gi manevreazi emogiile vic_ timelor cu acelagicinism. Cripis Blood.rr.xtrem de violent gi se poate transforma intr-o capacitate de a Comite crime. Fdrd aceasti motivalie inilial5 inspi_ ratd de empatie. A devenito fald de cogmar.inllmidarea altora . cum ar fi ucigagii in serie care se bucurd de suferinla victimelor inainti de a Ie "udi"i. Mergind intr-o magind cu Leon Bing. par a fi violenli gi in afara cdshiciei.ci o sd factr pe nebu_ nul" fa!5 de cei ."i Unii cercetdtori care i-au studiat pe psihopalii criminali bdcd stilul lor rece de a manipula 9i lipsa empatiei sau a unii. ceilalli igi calculeazl bdtdile.le Bineinleles cd intr-un comportament atit de complex precum fel criminal sint multe explicalii plauzibile care nu evocd baza . membrul unei bande din Los Angeles.rrriu. Ar fi aceeacd o capacitate emolional5 perversd . Mai intii. in momentele lor de furie maximS. Violenla lor pare a fi o formi de terorism calculat.*u_ re risc. care a mu_ tilat o mamd gi pe copilagul ei. . fiind in stare sd spund .. El i-a spus lui Bing . Apoi opregte magina.virtute" in multe roluri din via!5. ' Acegti soli reci gi brutali sint o specie aparte fald de ceilalli toli care igi bat sofiile. Unele dintre cele mai rele chipuri pe care le ia absenla de empatie au fost descoperite intimpl5tor intr-un studiu asupra unodintre cei mai cumplili indivizi care i9i b5teau nevestele. arunci o privire citre magi_ na noastrd.. aceastdanomalie iese la iveal5: Ittmul cardiac scadeinloc sX creasc5.treaba". intr-adevdr. psihopalii sint binE_ cunosculi pentru faptul ci stnt fermecdtori nu au nici un fel de 9i remugcdri. Cei care au acte de torturd pentru terorigti. 9i in timp ce cei mai mulli bSrbafi devin violenli cu soliile lor impulsiv. Cerrea a scos la iveald o anomalie psihologicE intilnitd la mulfi sofii care-9i blteau nevestele sau le ameninlau cu cufltul ta{r cu arma: acegti soli acfioneazd astf. inctrierindu-se prin baruri. gi nu pentru cd sint intr-un acces de minidO. in aceste cazuri. dac5l-ai provocape aiestpugti.39 gi care sint mult mai mulli. 'In vreme ce existi unele mici speranle de trezire a unui simt empatic la atacatori cum ar fi pedofilii.. irtr-un grod calculat..elcu singe rece.seuitd in jos. din furie. de exemplu. Faro ii demonstreazd lui Bing ce privire i-a aruncat persoa_ nei din cealaltl magind: M-a privit fix gi irtreaga fizionomie i s-a schimbat de parcd cineva ar fi fdcut un trucaj fotografic.i vryj s-earate ce poate. lngherind pentru o clipi. care tocmai scria o carte despre bandele din Los Angeles.asta nu inseamni cd toli criminalii au probleme biologice sau cd existd unele . seuit5 intr-o pa*e.138 Natura inteligenlei emolionale Rdddcinile empatiei 1. poate uneorisi apard tocmai dintr-un defect neural. Faraindoia_ li cd in privirea lui am vizut frica. degaptesprezece ani. .cum ar fi un defect neural in empatie . Iatd cum po_ vestegte Bing acest schimb de violenfe: $oferul.rdu" pini la conducitorul unei corporafii. de la polifistul anfhetator . incapacitatea de a simlr empatia sau vreo compasiune de orice fel sau micar de a avea o tresdrire de constiinld. Acestchip ifi spuneci dlaci ai rispunde cu aceeagi monedd. nici de via!a ta. o metodd de 6qi stdpfurinevestele insuflindu-le frica. nici mdcar fir cazul actelor celor mai crude gi mai ne_ miloase. prin care sd demonstrezetrecerea timpului. prea multd empatie ar putea fi contraproductiv5. sofia. pentru cd se simt respingi sau sau de frica de a nu fi pSr5sili. are ca sporirea violenfei.aga cum se intimpld de obii in crizele de furie. Privirealui spunecd de fapt nu-i pisi de nimic. Faro a . acesta fiind un diag_ nostic psihiatric) ele sirit mult mai reduse.r"r-etour".s. orice-pentru a obline ceeace doresc. impugcindu-i din-magina in mers. descriu fe3D(ecutat lul in care au irrvdlat sd se disocieze de sentimentele victimelor pentru a-gi face .9i odati ce incep. El ctescrieaceastdintimplare mai curird cu mindrie decit cu re_ mugcare_. Psihopalii sint 9i mitomani credibili. Cei mai cruzi criminali. restul tratamentului nu va funcfiona.doi gagii. care uneori par sd nu aibX nici un motiv . omori rs_ prezintd un fel de rezumat al psihopatieils. este una dintre cele mai uluitoare lipsuri za totalei rdceli sufletegti a psihopatului pare sI "*ogiorrule. chiar gi trcercarea de a-l abandona. la serviciu sau cu ceilalli memDri ai familiei. orice ar face ea.-ni_ se afle in inca_ pacitatea lui de a face altcevl decit conexiuni emolionale super_ ficiale.!i_aiur. Sd ne gindim la cazul lui Faro. nici de a lui.dere psihologic sirt mai calmi cind devin violenli gi abuzivi. Acest lucru inseamnl ci din punct de ve. esteinspdimirtdtor si 9i vezi acestlucru cu ochii tdi. olipsd oportund de empalie poale deveni o ..biologicd.* * Atenlie: chiar dacd ir:r anumite tipuri de criminalitate sint irn joc Jrnele tipare biologice . Sint multe c5i manipulatorii. ii prinde prr1r*-u lui Faro. Psihopatia.

rcd probabil cd i s-aptrrut o mare nedreptate. Te rog. Len gisegte mingiiere de unde ne-am agtepta mai de la fay. il implord Jay. reflectare a superficialitlfii lor mai generale in domeniul'afectiv.. Cuvintele sint afigatefoarte repede. In acestmoment . care ii tot ircurca piesele de Lego cu care se ru amindoi. . Mama lor. pe care l-a descoperit furtr-un studiu ce sugereazd o deviere in funclionarea nucliului amigdalian 9i a circuitelor aflate in leglturd cu acesta: psihopafii care gtiu cX vor fi supugi gocurilor electrice nu aratd nici un fel de teamtr.Ii aratl fratelui lui o maginuIgtrategie:distragerea vrind astfel sd ii abattr gindul de la mica tragedie care toc- l7a cuprins.en?" . e. sXle pun la loc pentru Lenny. Atunci idoptl alttr tacticd. intorcindu-se spre Len. Hare trage concluzia cd psihopalii nu sftrt pregcupali de posibilele pedepse fald de ceea ie fac. Chiar daci existd o baz6 biologicl a lipsei de empatie in unele cazuri. iar creierul lor araie un tipar distinctiv de reaclie la cuvintele emoSonale. da?" Chiar gi againlacrimile continud sd curg5. e un om intruntru.nu cunosc empatia. cel care a ftrcut acest studirj interpreteaztr rezultatele in sensul dovgdi$ faptului ctr psihopalii au o inlelegere superficiali a cuyintelgr emo!{onale. liniCtindu-l totodattr gi in'." Len continud str se smiorctrie. frtrliorul s5u de ani gi jumltate. Inctr iritattr. devine fur- timp aft de preocupatde lacrimile fratelui lui.l. sau compasiunea. . $i pentru cd ei nu simt aceastd frici . iar unicul consens la care s-a aiuns este ci nu existtr un asemenea insemn biologic Ai categoric nu existi ..Ei. Apoi. majoritatea nu. Cum durerea viitoare nu genereazi un val de lelinigte. cam la o zecime de secundd. care recunoagte cuvintul..Nu mai pliage. Ce-i asta. Len incd plinge. Len il mugcd peJay. auzindu-l pe |ay scincind de rere.. fa!tr de cuvintele neutre cum ar fiscaun: ei pot decide mai rapid dactr acel cuvint emofional a fost incurcat. Len igi pierduse rXbdareaatlay.Len. psiholog la Universitatea British Columbia.vine gi-l ceartdpe [€n.gena criminald". acest lucru nu tnseamntr cd tofi cei care suferd de a9l ceva ajung la crimd. psihopafii nu au asemenea reacfii: creierul lor nu dovedegte existenla unui tipar distinctiv de reacfie la cuvinfele emolionale gi nu rispunde mai rapid la ele.{Jite. nu mai plinge. care ?i atageaztrun anumit sentiment. marna lui refuztr str-l consoleze. 9i creierul limbic..en izbucnegin plins. Majoritatea oamenilor reaclioneazd diferit la anumite cuvinte cu incirctrturi emofional5. Sub acestpretext al egecului. Hare crede Ceimpietrirea psihopalgilor se bazeazA in pa1!e pe un alt tipar psihologic.. Ei bine.Lnn.Mdmico. Artele sociale Aqa cum se intimpld foarte des cu copiii de cinci ani care au rnai mici. incitincepe str inigteasctr. dar nu gi la cele neutre. |ay adopt2to atitudine materfratele care plinge.. LipsA de empatie ar trebui pusi aldturi de toate celelalte forle psihologicd. economice gi sociale iare converg spre criminalitate.mfu\giindu-9i si-l calmeze:. cum at fi a ucifu.1€n. nu mai semne de naturd biologicd astfel incit si indice inclinaSa pentru crimA. spunindu-i strlase obiectul acesdispute. PlingeLen. lngeniosul |ay incearcdtotugi o atenfiei. respectiv piesele de Lego. te rog".dindu-i o mini de ajutor la strinsul piede Lego gi la punerealor intr-un sdculef addugind priete. sugerfurd astfel o disfuncNionalitate a circuitelor dintre cortexul verbal. izbucni in lacrimi.irn ciuda consoldrilor.140 N at ur a int eligenf ei emolion ale O posibili bazd psihologicX a psihopatiei nemiloase a fost prezentatd in dou5 feluri. Schimbul de replici suntr cam agal: . Cuprins de un val de furie. A apfuut o controversA ir acest sens. care degi inilial era partea vitdmati.. ca reaclie normaltr in cazul unor oameni care urmeazi str sufere o durere hzicdzr.escifreze mai multe cuvinte ale cdror litere au fost amestecate. fiecare sugerind implicarea unor trasee neurale citre creierul limbic.Asculttr. Robert Hare.Jayigi implord mq ca din p{€u lui Ley . Len plinge! Len plturge. Uite la el.pen. fa!tr de frica sau durerea victimelor lor. Len? Ce-i I-. pe una dintri ele undele cere_ brale sint mdsurate pe mdsurd ce oamenii fircearcr str d.

cel puocazional..|a care Len rdspunde printr-un . ceeace este mai practic sd foloseascdforla .Nu mai plinge. sd-i convingd sX-i influenleze pe ceilalgi sau sd-i facd sd se simtd in largul lor. Aceleagi pomiri pot fi folosite pentru a necdji sau chiar a chinui un frate. Dar chiar 9i acestetr6s5. Aceste capacitEli la nivelul vielii socia- permit cuiva sd semobilizezesau se fie o surs5de inspirar pentru ceilalli.742 Natura inteligemlei emolionale Artele sociale 143 Len insd nu manifestd nici un interes. . culturile diferitelor PoPoare vaiazd enorm' De Ekman gi colegii sdi din japonia au studiat reacliile faale studenlilor la un film infioritor despre ritualul circumaborigenilor adolescenli. spaimd gi dezgust. Printre sughifuri. este de neconsolaf lacrimile lui nu se mai opresc. ameninl5rile 9i poruncile directe.chiar dacd aceastdcapacitate dd greg uneori. inceputul dezvoltdrii acelei capacitili de a-gi potoli minia gi supdrarea. spune mama fer. Existd mai multe reguli debazd. terog".m. Capacitatea de a gestiona emoliile altcuiva este insugi miezul artei de a manevra poziflrv relaliile interumzule. intr-adevdr. empatia lui adicd rdddcinile compasiunii. Desigur ci. gi empatia..turi malilioase vddesc necesitatea de o importanld capitald a existenlei unei inclinalii emofionale: capacitatea de a 9ti care sint sentimentele celuilalt gi de a acliona astfel incit acestesentirhente si poatd fi formate..LJna dintre ele esle minimalizarea exprfundrii emoliei fiind tradilia japonezi ir cazul resimlirii unor sentimende disconfort ir prezenla unei Persoane ce reprezintd o auto- .ir privinla modalitdlii de ex.Vrei sd-fi trag o palmd?". sX se certe sau sd lingu- i pentru a obline ceeace-gi doresc. Pierzindu-gi rdbdarea cu el. mai bine sau mai pulin bine. Paul Ekman folosegte termenul reguli de imnre pentru a desemna consensul social in privinla senti.presupune formarea a doutr talente emofionale. Tentativele de semnalizare a acestei capacitdli de stdpinire a propriilor emofii ies la ivealS cam in aceeagiperioadi: copiii mici invald sd agtepte fdrd sd plingd. . Cird studenlii japonezi au urmdacest film in prezenla unei persoane ce rePrezenta o autoritafefele lor dideau doar vagi searlnede reacfie. el ameninfd: . AcesAvind sint adevdrate competenle sociale care duc la eficienla in tracelorlalfi. CI ili trag una!" Aceasti microdramd scoate la iveal5 o complexi gi remarcabild atitudine emolionali de care este in stare un copil de doi ani gi jumdtate care incearci sd rezolve emotiile altcuiva. usor exasperat5. potolegte-te. Dar atunci cind ci sint singuri (degi erau inregistrali cu o camerd aschipurile lor s-au contorsionat. Pentru a manifesta o asemeneaputere interpersonal5. Rlbdarea pare o altemativd la acceselede furie. sd-9i exprime rriile sentimente. Racordarea la cerinfele celorlalfi presupune un minim de calm interior. Tot aga cum un copil de virsta lui poate detecta in suptrrarea fratelui gansa de a se rizbuna 9i chiar de a inriutili situalia.chiar dacl nu intotdeauna aleg aceascale. dovedindu-se aroganli. l-a irdemnat pe acesta sX ine atit de mult sX igi linigteasci fratele care plingea.Atunci.. distragerea atenliei. copiii trebuie sd ajungd la un nivel de autoconkol. dovedind un amestec de ). Len reugegte si scoatd un suspinat: .telor ce trebuie manifestate in anumite momente. in aceastd furcercareimediati de a-gi calma fratele. Firtr indoial5 cI Jay se bazeaz|pe un intreg arsenal care a fost folcsit asupra lui ir propriile-i momente cu probleme. de la simpla implorare la gtrsireaunui aliat in mama sa (de9i ea nu este de nici un ajutor) pinX la mingiierea fizicS.Nu" govXitor. Semnelede empatie aPar Pe la doi ani. tocmai lipsa acestor capacitdli poate face ca gi cei strdluciti din punct de vedere intelectual si naufrain relaflile lor interumane. deficienlele in aceastddirecfie duc la incapacitade adaptare la viala sociali sau la dezastre intelpersonale reate. sprijinul practic." Ceea ce duce la stratagema final5 a lui ]ay: imprumutird dirr fermitatea mamei gi din tonul ei autoritar. aga cum gtie orice plrinte care a avut un copil mic. O astfel abordare a emoliilor altcuiva .capacitilile umane" se dezvoltS. impulsurile gi enervirile . mamir vine cu ameninlarea pdrinteascd tipicd: . Ceea ce conteaze este'cdel l-a aplicat intr-o situalie dificild incl de la o virstd foarte fragedi.. aceastdbazd. afigarea empatiei lui Jay 9i i:rcercarea de calmare a celuilalt estecategoric universal valabilS.Incere.2.. ln aceasdireclie. insusau insensibili. MANTFE STATI A EMOTilLE -V Una dintre calitilile importante in viala sociald este felul in oamenii gtiu.lay dd dovadd de un vast repertoriu de tactici. si reugeasctr in relaliile intime. Nu conteazd.o adevdratd arti a relaliilor . Len. disconfort.

au inceput sd se cdlugdri.. Evident cd actorii sint ad. respingisau binevenili 9i respectali. "rtu Exprimarea emofionaldare desigurconsecingJimediate .. simplu am incetatstrne mai luptdm. u*pr* emofionale.. urr reieztt.r. "u* Pru. mi-am pierdut orice chef de luptf. cllugdrii : spre ei gase in zona de luPtl. estenepoliticossI refud. tindu-se gi dirdu-i un lespuls teio". iar altele beneSchimbul emolional are loc la un nivel subtil aproape imfelul in care ne mullumegte un vinzitor ne poate faunul altuia sentimentele ca gi cum ar fi un fel de microti.Multumesc. jignit de acesr :":jl*:fci mesatcontuz.p:rl"^.:pentru lecliile Pe carele invilim in privin- emoliilor sint conforme modelelor pe care le-am diferind in foarte mare mtrsuri in ce privegte cade a dovedi o mare pricepere. A EXPRESNTTATE I I COIVLT]VIII\IAREA EMOTTONALA rdzboiului din Vietnam. probabil cd $i ilucru au simlit cu tofii. iacruntinau_se cumplit gi strimblrt du-gi gura..".." ahqeazd. dar a fdcut_o *il.":9Ttele a ceeale ar h exagerarea simt" . Dar astairtr-o cd mtrsurd.nici in dreapta. pentru ci toati lumea a renunlat."grrti inseamimpact optim.Au luat-o prin A fost de-adreptul ciudat. Sigur ctr intimplare esteuna extraordinard..saucel pufin nu in ziua aceea.. Acestlucru ilustreazi'urt principiu al vie.tii sociale: emoliile sfint contagioase. t exact s-auuitat nici in stinga. Fel-ul care"ur" in sini folosiie. genla emofionald? InvXfEm foarte de timqyliu exprimarea acestor reguli.il 9i ia sigur ci acelco. transformindu-i in soldali pacifigti..a.ht . elediiteazi im'pactuf sentimente_ lor asupratuturor celorlalgi.: tegii gi cunoagterea constituie un factor lor important in intelr. 9i mesajul ristit in loc s-o faci Fopt_it cu cdldurtr_.. pil va irvdfa-o altr reclie va reaclion" 9i il?. semnale emolionale in decursul fiecdrei intilniri semnale ii afecteazd pe cei care se afli in preajmi' Cu tem mai abili din punct de vedere sQcial. prin asuprap-ersoanei pririqt" u""rt *esaj' care imp. mai-pufin supdrdtor.1c!.Ne ...Perfectcalmi 9i linigtili. unul dintre soldalii ameri- etr le refugieze itrtr-o plantalie de orez in toiul unui de focuri cu vietramezii.in cel de_ataoiiu". drept pentru "ri"fi*.ovadi studenlii atunci cind gi_arr I t4 Artele sociale 145 ::rj. ahau in plin6.r. atuncicind sint urmate prost.fti." cel mai ade. cu atit ne contromai bine semnalele Pe care le transmitem. . strzimbear ctr gisd rnulfumeascj in momentul in care "rutu bunicul i_aadus dl ziua lui un cadou oribil.". expresivitatea genereazd lor reacliapublicului."lru dai Asemenea reguli privitoare la exprimur"u fac'partedin dicliona_ "^-oliiior rul regulilor de bund iuviinfd.bltIlie.pli"putereaexemplutui:copiiiinvali "*pri*ur"'r" faci sf. !f::9lsup_ra bunicului eite foa*e difert H prmul cazestefe" amdgit). "" un dezastruemotional. De obicei..il. fiind un fel de schimb ta- f.atunci cind repede. contaminartionald este mult mai subtili. Aiest lucm se petrece atuncl .*"i"urbur"u acesta estesistemulabordatae fetila de gase ini re i9i schimonosegtefala.uulJ"t" .cit 9i mesajul. un pluton american a r.. duc la :: iil:1. rnili pozitivl (chiar dacdfabe)." v#L allii.i o parte dintre noi sint actori inniscufi.i"g"". iju."3Calmrrlcdlugdrilor tips-it gi pe ceilalfi.Daci unui "r"ofiif" "ti i susp"rls6 zimbeasc5 sb 9i "opit mulfumeascd"de cdtreun ptrrinte in u""l poruncitor $i rece -_ care i9i transmite -o*"nt esteas. u ti"iu ui ri-o tirt)?r.ut Copiii sint de genul .: cul.tetoi """u . . Si f5rd in_ nepldcute spatele in unui chipr.Natura inteligenlei emolionale ritate gi de aceastaau dat d. lp explicita. rezerya unei soi politicoase este la urma urmei doar o modalitate de a asifaptul ci nici o scurgere de emolii supXritoare nu va avea a (este o reguli sociali care atunci cind ajunge in domeniul re- ire simgim ignorafi.1. t. educafiein privinla regulilor a" fu. pentru cd nimeni nu i-a imp 'rcduptr ce au hecut. -prir..evlratiartigti ai exprimdrii emofio_ nale." piinjl mamei ei cd frnk ry le mai marea nectrjit-o. aur-u Uir.i.ri"'."lrt .l.Asiunde_liadevaratete sentimente 11l|tlti: lequld atunci cind ele ar putea strsuperep" arag..e_i" cu un sentimentnesincer..qri"tr-o educafie_ 'ciq iljnvftem pe copil sliu-gi J"ru*agirea. "lr.. Transmitem9i capdispoiigiile celuilaltintr-un fel de economiesubterani a psiastfel incit unele intilniri sint otrXvitoare. infocuies.il.i* o uunui sentimefli cu un alttrf acestsistem apare in anumite culfuri . J"lu oiam s-ofac.re sepetrecein fiecareintilnire in parte. In privinfa educirii sertime. bunicurui incrun. Dintr-odatX. igi amintegte David Busch.

acesta fiind un indice de apropiere de obinecongtientizat. migciri gi alte exprim{ri ale emofiilor pe care le-au simlit puternic in trecut pmtru a reda din nou aceste sentimente. Atunci cind oamenii se simt fericiti sau !i.psihofiziologul in probleme sociale de la tatea de Stat din Ohio. agteptind persoana care ficuse experienla sd se reirtoarctr in incdpere. . Prin aceastdimitafie. Acest lucru a fost constagi de Daniel Stern atunci cind a urmirit sincronizarea intre in perfect acord cu sugarii lor. a constatat ctr atunci cind oamenii vtrd un chip zimbitor sau unul furios. Cel care sirt in stare sX-i ajute pe allii str se calmeze au un deosebit talent in relaliile sociale. avfird in ve- ctrpot fi atit de impresionali de sentimentele altora). lntr-o experien!tr simpli. oamenii recreeaze in sine dispozifia celuilalt . studiile fdcute la nivelul clasei au cX pe mdsurd ce coordonarea de migcdri intre profesOr 9i este mai apropiatd ei se simt mai prietenogi. in care actorii igi amintesc gesturi.existd un fel de balet al sincronizdrii emofiilor.o versiune ceva mai pulin intenstr a metodei Stanislavski. rtrspunsul este c5.146 Natura iitdligenlei emolionale Artele sociale t47 laliilor intime este sufocantd)..ei sint sufletele spre care se indreaptd cei aflali in situalii emolionale grave. incit dacl ambii se afld pe base pot migca ir acelagi ritm. ftrrtr gXne dtrrn seama. duptr care au stat pur gi simplu fald in fa!tr. fedeprimate participau la aceste experienfe impreuni cu erii lor de via!tr gi discutau desprg o anumitd problemd relafia lor. O persoand dd din cap cind celXlalt igi susfipunctul de vedere sau amindoi se migcd pe scalrn in acelagi ori unul se apleactrin vreme ce celdlalt se lasd pe spate. Inteligenfa emolionaltr include qi administrarea acestui schimb. Dar unii oameni sint extrem de sensibili la contagiunea emolionali.tre cel mai pasiv. ea s-a intors gi i-a rugat str noteze din nou dispogilia tr care se afltr. reclamele sentimen- pot impresiona pftrd la lacrimi. Acest lucru ni lntimpl5 tot timpul . si-i faci pe acei indivizi sd fie 9i mai empatici. Intenlionat au fost alese perechi de subiecfi in care unul sd fie genul care igi exprimtr foarte tare emoliile. un cercetdtor suedez de la Universitatea din Uppsala.. dar greu vizibile cu ochiul liber. chiar gi in cazul ftr care acesteasirt negative. Iattr o demonstrafie remarcabild a subtilitllii cu care emofiile trec de la o persoand la alta. Oare cum a avut loc acest transfer magic? Mai mult ca sigur. cu cit persoanele cu care se firtilnesc sint mai pe lungime de undtr din punct de vedere fizic cu ei. direcfia transferului de disgozilie este de la cel mai puternic din punct de vedere al exprimtrrii sentimentelor cf. Schimbtrrile sint evidente la nivelul unor senzori electronici. dispozilia celui mai expresiv s-a tranpferat asupra celui pasi#. Imitarea de zi cu zi a sentimentelor este de obicei destul de subtilX. a constatat cX: .pentru ctrpreluau proasta >ziliea iubitelot'. Orrarea poate fi atit de subtild. sensibilitatea lor inndscuttr face ca sistemul lor nervos autonom (un semn al activittrlii emofionale) str fie declangat mai ugor. Sincronizarea intre profesori 9i elevi indici cit de mare este I emofional dintre ei. Cu cit sincronizarea intre parteneri era mai mare nivel nonverbal. Doud minute mai tirziu. Ulf Dmberg. Invariabil." Gradul de emofie resimfit de oameni in cadrul unei intilniri oglindit de cit de bine sint orchestrate migctrrile lor fizice in fitentul vorbirii . aceeagireciprocitate lemigclrile celor care stabilesc un raport emolional.simpatic" gi fermecitor sfult ter" mmii pe care ii folosim in privinla celor cu care ne place si fim. indiferent dacd ne dim nu seama ci imitdm sau nu expresia faciald. cu atit partenerii femeilor deprimate se sim- mai rdu duptr aceste disculii . prelutrm emoliile pe care le vedem exprimate de altcineva prin intermediul unui mimetism al expresiei lor faciale. iar celdlalt gi le ascunde. pentm ci talentul lor emofional ne face str ne simlim bine. cu atit preiau mai ugor dispozifiile sufletegti. Aceastd sincronizare pare sd faciliteze transmiterea gi primidispozifiilor. De in cadrul unui studiu asupra sincronicitSlii fizice. mai interesafi 9i mai disponibili pentru o relalie inter- .Doar a vedea pe cineva cum igi exemolia poate trezi aceadispozilie. care a studiat acest schimb emosubtil. fericili. Atunci cind doi oameni interacfioneazd. fohn Cacioppo. doi voluntari au completat o listX despre dispoziliile lor ir momentul respectiv. Aceastd sincronizare a dispoziliei deterfelul in care o anumitd interacliune a avut loc in bine sau tlu. Aceastd labilitate pare cd ii face mai pulin impresionabili. al gesturilor sau al tonului vocii sau al altor semne nonverbale ale emofiei. in vreme ce o discugie rapicu o persoanl veseld le poate ridica moralul (de asemenea. Cu tofii sintem practic unelte utile unii altora in acest schimb emolional la bine 9i la rdu. propriul lor chip redi sernne ale aceleiagi dispozifii prin ugoare modificiri ale mugchilor faciali. entu!i.

avird 11 vedere cd adesea semenii nu se simt in largul lor atunci cind le stau aldturi. pentru-un cuplu de dan_ muzica devine vn zeitgebeial trupului. chiar dactrastaa constatin faptul ctrgi-a propriul genunchi.tcoape conceptulinteligenlelormultipleT. . Antrenarea emolionald stdlabaza cipacitilii de irifluenlare.turilor unei intregi relelede oameni. Trebuie sd exin. in mod similar. partenerii d.Acestaestetalentul care rdin armatd gi la gefii eficienli ai unor organizafii sau institulii rile remarctrla regizorii sau productrtorii de teatru. ei pot face carierd in diplomafie. Pe terenul de joactrin general. Cacioppo subliniazX cd oamenii care nu sint in stare sI primeascd sau sd transmitd emoliile sint sortili str aibd probleme ih relaliile lor.ryu*u tivi. unul dinlegii lui Howard Gardner din Proiectul Spectrum. este felul in care cei foarte abili reugescsd-gi sincronizeze emofiile. psiholog la Universitatea de Staf din Or*on. mi-a spus: .este de obicei gi cel ale cErui emofii le antreneazd pe are celuilart.ominanti vorbesc mai mult. la ofilerii estecopilul orice fel.IEI SOCIALE 1.in care se transmite afec_ liunea. dispoiiliile iufletegti lncep sll se amestece. in larguf nostru. Sin.Misura ir care ne simgim prost sau bi_ ne cu cineva depinde gi de un anumit nivel fizic. Dominanta unui lider puter_ nic sau intelpret este capacitatea de a impresiona ii-rtr_un 1y""1 fel publicul format adeseadin mii de persoane.. reflectd profunda legiturl dintre paitenerii respec= :. 'nii) care antreneazl ritmuri biologice.148 Natura inteligenlei emolionale Artele sociale ORI GIN ILE IMTELIGEJV. forla unui bun vorbitor . un nivel inart de sincronizare intr-o interac. in proble. strigind: .la fel pentru a antre_ na emoliile auditoriului6. te o sincronizare compatibili. ori ca intermediari sau ca ' administratori ai preludrilor de companii.fie emolionaldesenfiald estevorba de o cXsltorie. versiunea adulttr a racordlrii emo_ lionale dintre mamr gi sugarul stru. Acest gest mirunt dovedegte un adet talent in privinla raporturilor interpersonale 9i o capacita- pentru pdstrarea relafiilor apropiate. in general.ro. Frank Bcr. se impiedicd. cel care are iea mai mare putere de expresivitate cea mai mare forld .Asemenea ii talentului lor. A stabili tonul emolional de interacliune este ftrtr_un fel o dovadtr de dominare la un nivel. acest lucru ipseamnd determinarea stirii ernolionale a celeilalte persoane.rlceluilalt .. Roger a fost singu- carea observatcd Reggiea pilit-o gi ci sufertr. Rogerseapleaci gi-gifreaIn vremeceReggiescircegte. susline Cacioppo. ce se vor coace de-a lungul vielii. nieri. care a flcut acestestudii. ln mod 1l"Trt similar.. se lovegte la genunchi gi incepe str plingtr.. este vorba *torl de o intilnire inke persoane. Determinant in eficienta interpersonaltr. chiar dac5 nu pot explica prea bine de ce.in afarl de Rogeq.profund sau intim.tiTp'). tgte. hotdrind de-a ce se vor juca ceilalli sau devenind cdpitan de echipd. .funclioneazd. coordonarea dispozigiiloi sufletegti este-insigi esenfa raporturilor interumane. dacd existi o mare legtrturi.acesta .$i eu m-am lovit la genunchi!" este citat ca avind o inteligenld interpersonaltrexemgi apareintr-un studiu fdcut de ThomasHatch.Iiioa_ cd_pe deget".talentul mediatorului care previne con*l'flictele gi le rezolvi pe cele care plutesc tr aer. legdturi foarte rapide gi bune cu ei. carese ceilaJlibdieli continuX sd fugH.. iul genunchi. $evenim la o grtrdinildgi la ci$va pugti carealeargi pe iarbi. Aceastd putere de a determina o anumittr emofie seimind cu in biologie se numegte zeitgeber(care inseamnl .ho! de :Fuu :. Thlentul lui Rogerreprezinti una dintre cele patru capacittr|i incarele identificd Hatch si Gardnerca fiind componentele lei interpersonale: grupurilor t r r q r u vr aceastaeste o calitate esenfiald pen- eforitru un conducdtot presupunindinilierea 9i coordonarea '.furarbitrarea sau furme.Separe cI Roger extrem de apt in recunoagterea sentimentelor colegilor sdi.indiferent cI sfirt unele pozitive sau negative. tr vreme ce cei supugi privesc mai mult chi_ plr.Pe scurt. Cei care au caipacitatea de a excela in dezamorsarea.9i numai el a sd-l consoleze. Cind. Negociereasoluliilor . care preia conducerea." un proces (asemeni celui ciclic zi-noapte sau fazelor lu_ . Acegtia sint copiii care rezolvl neinlelegerile de pe terenul de joaci. liune denotd cd oamenii implicafi se plac reciproc. dierea disputelor. Acesta este inlelesul sintagmei . un moment potrivit pentru coordonarea migctrrilor pentru a ne simli bine.'mele de arbitraj sau in magistraturd.49 umane.a unui politi_ cian sau a unui predicator .de o prieteniesau de un parteneriat aptitudini la copiii de grddinild sint doar' afaceri..acesta fiind mediul p.

mi-a spus Snyder. in lumea afaceri.popularitatecigtigat[ cu prelul adevdrateisatispersonale.emolionale. deci ginj capabili sd racordeze permanent comportamentul lor social.organizare gi in rezolvarea disputelor care pot izbucni 2i oricind in societate.tlreia se afltr. lor se descurcd 9i ca agengi de vinzdri sau ca administratclrl sau pot fi excelenli profesgli.Acesta este punctul de vedere al lui Mark psiholog la Universitatea din Minnesota. dacd este combinattr gi cu un oarecare talent literar.sau micar plil-.coechipieri.. Ei i9i folosesccapacitdlilesociale pentru a-9i modela acliunile in funclie de diverse situalii 9i procedeazdca 9i cum ar avea mai multe personalittrfi. ele aducird farmEc.. modificindu-gi personalitatea cu o re- semnalede la cei flexibilitate. icegti oameni sint dispugi si ii factrpe cei pe carenu-i pot suferi rtr creadl ctr le este prieten. Anal. Cei care fac o foarte bunX impresie in socieLte. be obicei. Aceastll cunoagtere a felului cum simt ceiralfi poate dgce la stabilirea cu mai mare ugurinld a unei relalii intime sau a unei leglturi de orice fel. unui ro_ mancier sau dramafurg cu har. pe mtrsurtrce capteaztr pubtictr ilin jur. Pe cameleonii sociali totugi nu ii deranjeazi deloc ctr una gi alta fac. 150 Artele sociale 151 daci aceste capacitifi interpersonale nu sint echilide un acut sim! al propriilor nevoi 9i sentimente 9i al felu- hr care trebuie satisficute.Ce pl5cut e sd te afli ln preajma unei asemeneaperso.lentati. d1c9re.estefoarte diferitl de pe care ircerc sd o creez in mintea altora pentru a-i de- Schimbulpoateavealoc dacl acest strmtrindrdgeasctr". Asemmea oameni fircearctrstr detectezeun indiciu despre ftlul cum s-ar dori sI fie inainte de a avea o reaclie 9i nu spun ce S:.trecind de la supersocia- .o. Puse la un loc. cameleonul social va pdrea cX este tot ceea ce vor ceilalgi fie.. fiecare in funcgiede cel in prezenla ciruia se afltr. Auar puteasi coincidtrcu o remarctr care a spus ctr imaginea lui de sine . dar au foarte pu- relalii intime stabilesau mulpmitoare. sint capabili si igi monitorizeze propia exprimare a emoliilor 9i sd gi-o adapteze la ferul cum reic. Ei sint precum personajul 7-nligal lui Woody Allen. lele de exemplu.Crezul lor ftrcuti de W..capacitatea de a d.ii lasx pe ceilalfi bine dispugf hezesc comentarii de 9i genul: .spicu_ ce fir interpretarea reacliilor 9i a sentimentelor semenitor. aceste per" soane sint buni .leferitor la empatie gi la r1*illt* unor iegdturi interumaie. inion_.etectasau de a presupune sentimentele celorlalli." "1.persoana fl:cea intimtr se impletesc bine. Aceastl capacitate folositd la maximum poate fi de folos unuiterapeutiompetent sau unui consilier^_ sau. psiharialist... stabilesc ugor ielalii de joicd si o fic cu pldcere. H. motivele gi trgrijordrile lor.izasociald. socotegte cI acegtia au itiili ca-gi-cum".Natura intetigenlei emolionale t Relaliilepersonale talentul lui Rogef. parteneri de viald pe care te pofl ' bizu| buni prieteni sau parteneri de afaceri.r 9i simplu ceea simt..ti-one azt ceilalyi. care incu disperare si se adapteze in funclie de persoana in fala . Copiii precum Roger se inleleg practic cu toati lumea. in vreme ce ir cazul altora este Vorbadoar de un adevtrratcaleidoscopde aparenfeschimbdtoan. social depdgegtecapacitatea de a congtienti2a gi de a ressentimentele cuiva: pentru a fi indrXgit . Acegtia sint oamenii a ciror companie este cdutatd. fdcind in a9a fel incit se obtina efectul icontat in acest sens/ asemeni unor actori ta.. in felul acesta'se poare stabili mai utor o intilnire sau recunoagte ori reaclioni currr trebuie in raport cu_sentimentele gi ingrijordrile celorlalgi arta stabilirii relatiilor interpersonah. Aceste capacitlfi interpersonale se construiesc pe inteligen_ .Ei trtrln aceasti discrepan!trdintre imaginea publici gi realitatea Helena Deutsch. toate acestecapacitdli constituie ingrediente_ le necesarerelaliilor interpersonaie. cu condilia str oblind acceptul societtrfii.. ele pot duce la o reugitl socialtr . pentru cd gtiu sj cultive emoliile .me. dolind integritate. . Un model mult mai ar fi desigur o echilibrare inhe adevdratul sine 9i capade adaptare la societate prin folosirea acestui talent.ln cazul unora". Cei care pot exprimi acersentiment colectiv neexprimat gi-l pot folosi in aga fel incit sX indrepte grupuri in_ tregi spre scopurile lor sint conducxtori inndscufi. . Cei care dau dovadd de inteligentd so_ ciali pot stabili mai ugor-legdturi cu ceilalfi. Acegti copii au tendinla sd se descurce foarte bine ln descifrarea emoliilor duptr expresia chipului gi sirt cei mai indrdgili de colegii de gcoile. fiind mai ie. care i-a studiat ale ctrror capacitili sociale ii transformd in adevdrali campioni ai impresiei bune pe care o fac8. Snyder a constatat cd semnul definitoriu pentru aceastl ie este ctr fac o impresie extraordinard. Pentrua fi inbune relafii gi acceptafi. reugittr socialX gi chiar carismd..

care a reugit oa_ recum si amelioreze sifualia.cei care nu par sI gtie cird eAincheie o conversalie sau o convorbire telefonicd 9i care continud str vorbeascd la nesfirgit.. cum se spune/ .. lncapacitatea de a respecta aceste reguli. StingXcia lui Cecil. Cu tolii am cunoscut oameni asemenealui Cecil. Funcfionarea acestor reguli presupune 4esig* implicarea tuturor irtr-un schimb social desfdgurat in clelemai bune conililii. sd spund . sd inilieze un contact social 9i sd nu agtepte lntotdeauna ca alfii sd facd primul pas.de a fi fu insufi".. lnevitabil lasd in urma lor o 6tare de tulburare. avea sd-i m5rfuriseascd Cecil terapeutului.152 Natura inteligenlei emolionale Artele sociale 153 bilitate la o rezervi totald^ Categoric ctr ir acest sens. degi niciodatd nu avusese asemeneafantezii erotice.. vinzirile.eurrcorugi in plan social.Emoliiie excesive din timpul intilnirilor l-au fdcut sd chicoteasci 9i sn ridl in momentele cele mai nepokivite 9i in schimb sd nu reugeascdsI schileze mdcar un zimbet afunci cind cineva spunea ceva cu adevdrat amuzant. psiholog la Universitatea Washington.ta in socie_ tate.. El era ir stare sti rateze complet o conversalie inti*pHto"re la ocafea gi sI bijbiie complet dezorientat cind trebuia si-gi treactr tr vreun fel timpul. Cecil plrea lipsit de cele mai elementare calittrgi pintru vii.nelalocul lor".. Dar lipsa de adaptire itr societate se manifesta sub forma cea mai gravd afunci citrd se afla tr prezen!a femeilor. avocatura.. dar gi de a se descurca cu emoliile celor cu care se intilnesc. Adevdrata problemd.si agteptepind ce esteser" . cei care se bagi ti pun intrebdri . De indatl ce pleca de acasdinsd. Existau ingd 9i puncte esenliale in care era complet incapabil. .social. si dea voie altcuiva sd iastrmai intii pe ugtr.. trcercind sd impresioneze pe toatd lumea gi cei care igi utilizeazd rafinarea sociali pentru l-gi mengine adevtrratele lor sentimente.o lipsi de elemente fundamentale in construirea unei interacliuni umane. Oamenii lipsili de acestecapacitdfi sint incapabili nu numai de rafinamente sociale.i. sd le mu$umeasctr celorlalli. vit cineva.. diplomafia gi politica. povestea lui Cecil este instructivtr. U:r alt tip de autosupraveghere. nebdgind in seamd toate aluziile de a-gi lua la revedere. era faptul ci el se temea cd lucrurile pe care are de ipus s-ar putea si nu intereseze pe nimeni. pe scurt. Aceste deraieri de la o traiectorie sociald fireasci dernonglreazl. care sfirt suptrrdtor de inadaptali vielii sociale .o curXfare a atmosferei.Iattr ce povestegte Lakin Phillips.. ceea ce permite un comportament in concordanfd cu cele mai profunde sentimente vilori. consti de fapt in emiterea acelor unde care ii fac pe cei din jur sd se simttr nelalocul lpr in prezenla noastrtr. Efectul.profunde tendinle homosexuale. Aceastd teami profundd ducea la o incapacitate de adaptare in societate. cei ale ctrror conversafii se axeazd. a9a incit Cecil a ajuns la terapeut. pare str factr diferenfa dintre cei ce ajung cameleoni.permanent pe ei firgigi fird nici cel mai mic interes mlrturisit pentru oricine altcineva gi care ignori cu orice pre! incercdrile de a Schimba subiectul. i-a mlrturisit el terapeutului. SEMNELE INCOMPETENTEI DIN PUNCT DE I/EDERE SOCIAL FIri indoialtr ci Cecil era strdlucif el era un adeviiat expert cu studii inalte in limbi str6ine gi un neintrecut traducdtor. Aceasta este capacitatea de a fi sincer sau. poate gi mai important. aceste trllsdturi sint foarte preluite in anumite profesii cum ar fi actoria. intrebindu-se daci nu cumva are . venea de undeva din copildriei toatd viafa s-a simgit ^bine in societate doar in prezenla fratelui mai mare. ceea ce un cameleon nu va inceica si facd niciodatd. pentru ctr subliniazX importanfa esenlialtr t nenumtrratelor leclii gi reguli nescrise de armonie socialtr pe care le primesc copiii in sincronizarea interacfiunilor lor. tea sa era coplegitoare. indi9i ferent care ar fi consecinlele sociale.. era incapabil de cele mai simple schimburi sociale.te rog". cum le zicea el. sd imparti cu al$i ceea ce are.nu" sau cu alte rdspunsuri dintr-un singur cuvin! sA-giarate recunogtinla fa$ de ceilalfi.e Este neclar dactr aceasttrdeficienfd a lui Cecil se datora doar lncapacit5lii persoanei ce trebuia sX-l ftrvefe aceste elemente lAFnfiale de civilizafie sociald sau dactr el nu a fost in stare sd gi le insugeasctr. sAirceapd o conversafie9i nu sAse mulfumeasctrdoar cu da" gi. .. era pur 9i simplu paralizat din de vedere.toate celelalte lucruri elementaie in relafiile interumane pe care le preddm copiiilor nogtri de pe la 2 ani. .Indiferent care ar fi rdddcina rdului. stingdcia nagte anxietate. care susfiireacI problema lui Cecil igi are irn egeculsdu din copiltrriede a invila celemai eleleclii de interacfiunesocial5: Suntere Ce-arfi putut si fie invltat Cecil anterior? Si le vorbeasci direct celor carei se adreseazi. O asemeneacinste emotionalX poate duce ugor la o confruntare deliberatd pentru a ttria din rXddcini orice formd duplicitard sau de negare .

cit 9i ceilalli copii. asupra dezvoltdrii copilului.copii a cIror stingtrcie ii jace str fie neglijali sau respingi de prietenii de joactr. sau are un un sim! subdezvoltatal prozodiei.tei. una de inv5ldminf copietingaci din punct de vedere social mai mult ca sigur ci va gregit gi va reacliona gregit atit falX de profesori. aga cum aulrdtatlo testele referila sensibilitatea nonverbald a copiilor. nu inleleg ceseintimpli.in 26o/" cazuri.) pentru a desemna incapacitatea a detectamesajele de nonverba" 19. astfelincit copilul sttrprea aproapede persoana cu carevorbegtesau igi imprdgtielucrurile pe teritoiiul altcuiva.In esenfd." afard de izolarea sociald. o"-"r..gisemes.rucial a devenit subiectul unui studiu foarte aminunfit. degi potenlialul lor de invdldtur5 este bun. StephgnNowicki. gi prin urmare vorbegteprea strident sau monoton. PRAGUL .Este sfigietor sd vedem cI un copil este izolat de fi la joacd. careii lovescpe ceilalli in loc strse poa+e camaraderegte pe scurt.de evitat". el dorindu-gi si se integreze..ii cred ctrnu sint prea degtepli sau ctr n-au gcoaltr.dar pari exagerat furios. capabil str stabileasctr contact vizual. o altd categorieevitatd esteceaa copiilor iu permanentedeficien!e in interacliunea directtr.ftrrtr str-9idea seaml. Linda vrea sd se joa-- . glul din zececopii areuna saumai multe problemein aceastX direcfiel9. Multe cercetdris-auconcentrat asupradetectirii copiilor care dau semnede deficienld de adaptaie in societate. hdrXgili sint respingi atunci cind incearcdsd intre intr-un grup dejaformat. Dacdgregegti mesajele in emofionalepe iare le hansmifi permanent. cei cate iirnt . Anxietatea rezultatd 9i consternarea pot.carear trebui sdhe insofit2lde anumite elementesociale.In afard de copiii caresint izolali pentru ctr sint tiranici. lntr-adevdr. drept pentru care se. constafi cI oamenii reacgioneazd ciudat in ceeace te privegte . conssau tali ci ceilalli copii se suptrrtr tine 9i nu inlelegi de ce.in speciai prieienii de joactr.ii percep ca fiind . simte sau nu ci aparline grupului 9i .ciuda!i.l! faptul cd existd un contrast izbitor in privinla strategiilor de pbordare folosite de copiii foarte indrdgili comparativ cu ale pcelora neacceptafi. Veli fi martorii unui dialog lntre copiii de patru ani de la o grddini.. Aceit tip cecomun! ei careesteun permanent subtext a tot c€eace faci. Chiar gi copiii ceimai .pi acest fndrdgili sint uneori respingi. sd intervind in mod negativ asupra capacit[lii de a fura copilului.semnai. cei care interpreteagregit aluziile emolionale au tendinla sd nu se descurce prea la gcoald..careinseamni . transmit mesajece creeazl o senzalienepltrcuttr.NATE PUTEM SUFERI'. S-a scos la ivea- Ilomente din viafa unui copil: incercarea a fi acceptat de intr-un grup de joac5. Dactracegticopii nu se descurctrbine din puirct de vedere al limbajului. Acegtiasint copiii cane au reugit s5-gisttrpineascd nu limbajul tdcut al emofiilor 9i care. agacum nuiti pofi sau mascatonul vocii.pentru cd atunci copiftil esteindrdgit sau urit. acegti copii suferd 9i pe plan gco.dar cirndnu se descurci in ce privegte regulile nonverbale de interacfiune umantr . este tot o societate.gi sd se reaclioneze in raport cu aluziile emolionale sau .egti respins gi nu itii de ce.mai alesde regulile nescrisecareguverneazd asemenea trtilniri. acest moment .dificultate.. Descoperirile au aritat ci este extrem de im'rnPortant pentru adaptarea societate sd se observe. Nu ili pofi ascundeexpresia chip-trlui pozilia corpului. contestelor IQll. interpreteazd sau igi folosegteprost limbijul trupului.54 Natura inteligenlei emolionale Artele sociale 155 Psihologii au inventat termenul disemie la grecescul (de dys . Din acest motiv..simt deprimali gi apatici.. a studiat capacittrfilenonverbale ale copiilor 9i a declarah .1. fdcut ciliva studenli. in_ terpreteazd gregitsau folosegte gregitexpresiilefe.Acegfiasint copiii carenu gtiu strintre ugor in joc. copiii cei mai din .. sI se interprcteze.un studiu fiqrt pe copii de claeaa doua 9i a treia a aritat cd. iar acliunea lor nu are asup(a a ceea ce li se intimplS.Clasa.: ABORDARII Inadaptabilitatea sociali este mai dureroasd gi mai explicittr i cind se manifesti intr-unul dintre cele mai periculoase tgate acesteasint fdcute publice.personal. dir nefiind accep- lucru fiind universalvalabil. Dactrai impresiactraclionezicu bucurie. la d lor.Problemapoate fi aceeactr nu iimte cum trebuie spafiul. Copiii mici sirt extrem de sinceri in privinla judecilii emofionale in cazul acestor schimburi.nifiind.fnterpersonale.al calitifii emofionalea vorbirii. de exemplu.t512.Copiii cane nu pot deslugi sau exptirna bine emoliile se simt permanent frustrafi. psiholog la Universitatea Emory.desiguq. inseamne care . gi ii evittr.lat.Esteun moment periculos.Aceaspe ti categoriede copii sfirgegte printr-o lipsi a controlului in ra- cu felul in care sint tratali de ceilalli.

de exemplu. AceasI"b1" f td nelinigteprobabil cd nrr difertr pr"u m... intr-o dupi. Rogera intrebaf . Roger avealca tatti- dupi cum lrtegreze complet. copiii in_ studiazd grypyl pentru a inleiege ce se ir. CTq Biil trece de partea Lindei. citrd dintr-odattr a urcat o matahald de muncitor foarte violent. explicit sau implicit: . arunctrd-o in bralele unui cuplu mai in virstd.rr. pentru ca in final si-i vorbeasci 9i sd se Acest moment aparent inofensiv dezviluie sensibilitatea fatl de grijile celorlalfi gi capacitatea de a acfidna in cunogtinli de cauzd intr-un fel care sd menlinl legdtura.. pentru c6 acest moment de trecere a pragului de intrare intr_un grup este atit de important pentru * copil cercetdtorii l-au nimii . care scoate rapid in eviden!tr diferen_ fa de talent social. lnainte. care in anii 1950 a fost unul dintre primii americani care au studiat artele mar.Azi nu putem s-o suferim.. -rtrspunde .dea. . Cele doui pdcate capitale care aproape intotdeauna duc la o respingere ar fi: incercarea de a prelua ionducerea prea curind sau de a nu se sincroniza cu ceeace ii intereseazd pe ceilai.N-ai voie .mai. care sd o racorddze la o gamtrmaipozitivtr de sentimmte -un fel de judo emofional..i.tiale in ]aponia..El intii i9i <testeaz5> colcgii de joactr in a9a fel incit ei si rtrtnind in mediul lor gi sX-gi continue joaca. a te descurca cu cineva aflat in culmea furiei reprezintd culmea mdiestriei. toli copiii te sint foarte prudengi atunci cind -N-u treacf grlgul abordArii unui grup deja format. "" Strne trtoarcem la Rogeq.un qragnostlc toarte. ei sint ignorati sau respingi..i tu 1*i!..se implica. tocmai asta incearcd sd facd acei copii nepopulari: ei dau ntrvald *!t*l grup incercind mult prea 6rusc 9i mult prea curind sd schimbe cursul lucrurilor sau oferindu-gi pdrerile ori pur gi sim_ plu nefiind de acord cu ceilalli incX din. atunci cind el gi ltlarren s-aujucat de-a pusul . degi se clitina pe picioare: zbiera iriurtrturi.Naqrcy gi Bill.. se intorcea acastr cu un tren care fdcea legdfura cu Tokio.Azinute vrem. LJn asemenea talent foarte rafinat pe care il reprezinti marea artd de a putea influenla din punct de vedere emolional este cel mai bine exemplificat printr-o poveste spustr de un vechi prieten de-al meu.. Datele referitoare la autostlpinirea miniei gi la molipsirea emofionali sugereazd cd o strategie eficientd ar fi distragerea persoanei furioase. . ..in_ terpersonal5l4. |'a dovedit in cazul lui Roger. sesizind ce jocuri sint la modd gi ce inume le displace ce_ lorlalti. . riposatul Terry Dobson.-Din putem suferi"..ba se uitd cam un minut. Pentru a intra intr-un grup. Or. in mod paradoxal.Banu".toate acesteafiild d9 fapt incerctrri de a atrage itgngia azupra lor. beat mort gi murdar tot. dupd care ii abordeazi agezin_ du*e lingd Barbara gi incepind sd je joace ea cu animilufele. u avea o disculie foarte veseli.bombelor"(de fapt pietricele)in losete.eastrmeargtrcu eliCopterulsau cu avionul.bdielelul de patru ani descoperit de Thomas Hatch pentru cX dtrdea dovadd d" o *ure inteliglnfl." INTEIJGENTA netaynE EMOfl ONALE N : UN SruDIU DE CAZ Dactr in testarea abilitlfilor sociale. 9i Barbara se intoarce 9i ii spune: .ticare pa..$i tu ai se fii in elicopter?" ed observe mai intii. Linda.amiazd.pot sX am 9i eu nigte animllule. .. gi anume aikido.rlt ir. Am asistat la felul curn au reaclionat gi alfi copii carepur gi simplu s-au urcat ir propriile elicoptere sau avioane in gi gi-auluat zborul la propriu gi la figurat din societatea resPecrespectiv[.t pricina pericolului de a li se spune.precis.Slti inainte de a intra in el $i apoi fac un anumit lucru spie a fi ac_ ceptali. . a inghiontit-o pe o femeie care linea in brafe un copil.copiii din grup gi apoi sd ce ficea acesta.pe unul dintre.prima clipi . ca irtre prieteni intimi. intrind in empatie cu sentimentele gi perspectiva acesteia gi conducird-o apoi spre o alttr variantd.rlt-d" aceeape care o resimte un adult la un cocktail unde se afli necunoscu. Warren l-a intrebat pe Roger dactrvr.. Iatd care este comentariul lui Hatch in privinla lui Roger: . devenind mai siguri pe ei doai dupi ce au fXcuici_ liva pagi prudenfi. Aceastaesteo strategiede succes. care au nigte animilule gi nigte cu_ Durl. Bdrbatul a inceput sd-i terorizeze pe pasageri. care apoi s-a ridicat 9i s-a dus undeva mai in spatele vagonului. privinla ac_ ceptdrii unui copil este felul in care se integreazd in tipicul'unui grup. ii spune rtrspicat Barbara. in ichimb... Ceea ce conteazd cel. Nancy se aldturX ea atacu_ .156 Natura inteligenlei emolionale Aitele sociale 't57 ce cu Barbara-. agteaptd sX aibl un statut personal in grupui respectiv. noii sosili stau mai intii in expeciativd gi abia apoi intrd timid.. .rtimplj acolo $re.Ba am". cel mai important este str gtim sd calmtrm emofiile negative ale celorlalfi. 9i ' lui."13 De obicei. statut ce va fi confirmat inainte de a lua iniliativa de a sugeru ar trebui si facl ceilalli.

.tonul era foarte-vesel. I inceput sd spundo povestedesprecum gi-apierdut sofia..il"i.. a intrebat bitrinul.inainte s_o pdleascdprea grav careva.a ldsatcael 9i sd-i povesteascl 9i l-a vtrzut pe acesta pul in poalabtrtrinului. Da_ cdincercistr-idomini pe ceilaltiegtideia"infrint.. ingficatstilpul metalic din miylocul a lrugo.. In acestmoment.observindu-1... u. .rlui gi cu un riget a vrut sd-lscbatl din podea. T::y n tacut cel mai mic gest de violenfd. Acum insd i sepdreacdareocaziasd-si testeze_cunogtinfele aikido in realitaie. fi_ fost gata stril doboarepe befivan.Da".yezi tu.Nu". .. spuseel cu o vocehiriittr.." Plingind.. ""r_ unde bea cu pl5cerecite un sakein fiecareseard. pus pe harftr.... 9i mie imi plac curmalii ja- .Chiiul belivu- a inceputstrsemai imblinzeazfpe mXsurd il asculta bice pe .casa gi slujba9i cit de rugineii estede el.: pe zi de anrrenamente aikido." ...in ceea de o ocazielegitimd.sofiameaa murit.Hei!.h..Ce naiba ai b{ut?'. Belivanul s-u iniois s.4..C.. jntr-adevdr.De ce dracu' crezi cl lg sta eu de vorbtrcu . Tocmaicihd voia se facaprima migcare. sf i s9 dea o leclie in stil japonez!" ainceput sl se pregdteas_ $i cd sd-ivind de hac lui Terrv..Mda.rJftr. Btrtrinul i_aftrcut incintat semn cu mina belivhnului 9i a cintat intr-un ritm vioi . ar fi 9i fost ztrrit un bun prieten. AstAinseamnd ai geniu in relaliile emolionale. """oiu Dar si_a amintit cuvintelemaestruluisau:. Terry careeratntr_t condifiefizicXmaximtr . a mugit befivanul."_ velSmsd rezolvim conflictelegi nu sd'lestirnim...ca cum tocmai .dupi ce s-amai cldtinatde citevaori (ratindu_gi loviturile incercate)... Chiar atunci trenul a ajuns in stafia unde Terry trebuia strcoboare 9i l-a auzit pe btrtrin cum l-a invitat pe befivan sd vini cu tot cum gi.. Terry s-a ridicaj in picioare gi s_ain_ dreqlat deliberat foarte incet spre individul respectiv.. rlspunse muncitorul. .Noi.. a contiiuat vorbind $i a"rpr" malul japonezdin curtea lui.9i mie imi placesakeui...i"'tr..T iipt""..di""l. a simlit T iT" 1 sa rntervrna.. o3t:.$i pun pariu ctrai o eotieminunattr.... a replicat bftrinul cu un ton plin de cdldurl..Akidoleste urtu recoi.. ochii indrepttn_ du-i-sespremuncitorul beat.qi oricum nu-i treabata.. a replicatbdtrinul cu o vocetonictr.. dcspreminundliile di" g. de .158 Natura inteligenlei emolionale Artele sociale 159 Befivanul. .. befivanul a zbierat . in kimono_ul lui.rlprins gi a vdzut pe la vreo gaptezeci ani carestaieaacolo. Belivanul s-a indreptat cu pagi mari spre el. Astfelincit in vnemece toli ceilalli "" "ru "tu. i" n""*" seard 9i cu sofiamea (si gtii ci aregaptezeci gase eu gi ae anijin_ cdlzimo sticluld de sakegi odrrcemin Sredind.Am-bdut sake. ....". . Cum spuneam. minunat. d" f"p.. rrur sausanu provoaceniciodatdo bdiategi sd foloseasci artele marlialedoar caapdrare.mere. pasageriin_ lemnisertrtr scauneleloq..h .unde ne agezhm pe o banci vechede lemn. str $i-a desclegtatpumnii..1 Ti|t"t rntr-un col!. ..cinevaa strigat cu toate puterile gi cu mare veseliein glas: .iff"rfi Qinearein gind sI sebatl gi-ablocatlegltura cu universul.. dat asta e minunat.Aharun strtrin! Trebuie ..Terry acceptase inceputuicursurilor cu maes_ ta .

PARTEAA TREIA Inteligenfa emofionali aplicati .

cit eroziunii permanente a constringerilor sociale . Numlrul divorfurilor s-a stabilizat la un anumit nivel. avind in vedere tendinfele actuale ale cdsniciei gi ale divorfului. Iar pentru cei cdsitorili h 1990. doar trei din zece cupluri clsdtorite recent pot conta cd vor rdmine nedespdrlili toati viala. din cdsniciile care au inceput la 1890. care sugereazd o cregtere vertiginoasd: privind la gansele unui cuplu proaspit ctrsitorit de a eftrsi irc celedin urmdintr-un divor!.cei care divorleazd nu mai sint stigmatizali. Dar daci aceste constringeri sociale nu mai reprezintd un factor ce . pentru cei cdsdtorifi in 1950. chiar 9i in cazul celor mai nefericite perechi. La americani. atunci maturitatea ar putea fi pusd in pericol. in mare parte. Dar mai existd o posibilitate de a calcula rata divorfurilor. posibilitatea ca mariajul sd se sfirgeascdprintr-un divor! a ajuns Daci acesteestimdri vor contila infricogdtoarea cifrd de 67"/'11 nua pe aceeagilinie. Penku cei ctrsdtorili in1920. Cdsitoriile din 1970 aw avut o proporlie de 50% de despXrfiri. Se poate spune c5. cam 10% au sfirgit printr-un divor!. riscul de divor! s-a modificat in cazul tinerilor cdsdtorili.Dusmani intimr " Sigrnund Freud remarca fald de discipolul sdu Erikson fapful cX a iubi gi a munci sint cele doud capacitili umane care delermind maturitatea completd. Dacd aga stau lucrurile.18o/".cdci asta linea multe cupluri la un loc. care fac ca inteligenla emolionaltr sd fie mai importantd ca oricind' Sd ne gindim la procentajul divorfurilor.30%. AceastX modificare este gi mai vizibilS atunci cind compardm rata divorfurilor in cazul cuplurilor cdsitorite intr-un anumit an. aceastdcregterenu se datoreazd atit de mult sciderii inteligenlei emofionale. Degi in ansamblu numdrul divorfurilor nu a mai crescut. nevestele nu mai sint dependente din punct de vedere financiar de solii lor .

furtr-oseard.. cei de cinci ani. Acest joc matrimonial reflecti faptul cd la nivelul crrplului existd doul realitdli emolionale. care contribuie la dificultdlile cuplului. Fetele strt expuse unei mai mari cantitili de informalii deepre emolii decit bdiefii: atunci cind pXrinlii inventeazX povegti pe care le spun copiilor pregcolari. le discutX mai in aminunt din punct de vedere al stlrii emolionale.foarte pulin pinX la adolescenld. iar el se retrage.rezonabild" prin ceeice solicitd ori frin iegirile ei.. cu sugarii lor. Aceste mdsuritori irattr care sftrt forlele emofionale care pdstreazd o cXsnicie sau o distrug. atunci in mod sigur cI forlele emolionale dinhe so! 9i solie sint cu mult mai importante.Aceste universuri sociale separate se intersecteaz6.rrr"i1"lor emolionale la nivelul cuplului.cu exceplia miniei .164 Inteligenla emolionald aplicatd Dugmani intimi 165 line cisniciile la un loc. Aceste legdturi dintre so! 9i solie . solut ptingin|t. suslin cd acest lucru se irtimpltr probabil pentru ci fetele igi dezvolt6 mai rapid 9i mai ugor limbajul decit biiefii. iar cei de gapte ani susfin aproape cX nu mai existd prieteni de sex opus3. iar ea se plinge de indiferenla lui fali de ceea ce ipune ea. precum 9i cregterile brugte de tensiune. ei folosesc mai multe cuvinte emolionale cind vorbesc cu fiicele lor decit atunci cind vorbesc cu fiii lor. Leslie Brody 9i Judith Hall. clnd mamele le vorbesc fiicelor despre sentimente.degi cu fiii intrd in mai multe amXnunte referitoare la cauzele gi consecinlele emofiilor precum minia (probabilpentruaopreveni). decit o fac cu fiii lor .Ce nii.un iubit"z. barierele dintre ele intdrindu-se nu numai din pricina jocurilor diferite pe care le preferd bdiefii gi fetele. ]ASNI)IALIII SI AEI: nAnAuIITIE sE AELATN IIPIIARIE Cind tocmai intram. 'Gregelile apar de la bun inceput din pricina diferenlelor dintie lumea emolionald a fetelor gi cea a bdielilor. . Aceste mdsurdtori fiziologice scot la iveald un subtext biologic ascuns.9i gregelile emolionalc care ii pot determina sd se despartd . Pirinfii in general discutd emoliile . adaugl ele. BSielii. birfele nefaste 9i rdzbundrile indirecte. spun ctr circa 20"h. de exemplu. Dar pe la treisprezeceani apare o diferenlX considerabili intre sexe. cit 9i in cazul celorlalli.au fost recent analizate cu o mai mare precizie ca oricird. cam acelagi procent de fete 9i de bliefi slnt agresivi 9i dispugi la confruntlri directe atunci c?nd se infurie. -m11e bal lntoarce-te imediat gi fii drdgu! cu mine!. care au rezumat studiul asupra diferenlelor de emolii intre sexe. ceeace le face sX aibtr sentimente care presupun o mai mare experienld gi o mai bund exprimare. dacd doresc intr-adevlr ca legdtura dintre ei str dureze. un nivel critic al rea[Hfii emofionale. du-se cd sofia nu este . de curind.. precum 9i o capacitate superioarl fald de a biielilor in ceea ce privegte folosirea cuvintelor pentru a explora 9i a irlocui reacliile emolionale crun ar fi conflictele fizice. lntr-no studiu referitor L prieteniile dintre copii. la un restaurant. conti- . poate cI descoperirea cea mai importantd pentru infelegerea a ce anume face ca o cdsnicie si reziste sau sd fie distrusi vine din citeva mdsurltori psihologice foarte sofisticate. in general. cind mamele se joactr. care permit urmirirea clipd de clipi a. dar gi de teama incercati de copiii mici de a nu fi ironizali pentru cX au . Specialigtiiin cisnicii au observat demult cd pind ca un cuplu sd ajungd la terapedeja ajunge la acest tipar implicare-retragere.. a lui si a ei. Aceasti rug5minte trangantl gi categoric contradictorie fdcuttr unui spate in retra_ gere rezumtr tiparul cel mai des intilnit al cuplurilor cu probleme: ea incearcd sd se implice. lntre timp. lui. Rddlcina ui"sto_rdiferenle emofionale. ahqeazd o mai largd gam5 de emolii fa!5 de fiice decit fa!5 de fii. care este de obicei imperceptibil sau trecut cu vederea de cltre cupluri. care incep sd se defineascd mai bine: fetele devin mai apte decit btrielii ih arta tacticilor agresive curn ar fi ostracizarea. sd observe trecitoadar grtritoare microemolii care se strecoard pe chipul soliei 1e. re trdiesc bdielii 9i fetele pe mSsurd ce cresc. se afld gi in copilSrie. s-a descoperit ctr miculii de trei ani suslin cd jumdtate dintre prietenii lor sint de sex opus.. . Oamenii de gtiin-tdsint acum capabili str detecteze valurile invizibile de adrenalini ale sofului. in schimb.il lovea cu disperare cu pumnii in spate fipind: .bdiefii pentru care exprimarea in cuvinte a sentimentelor nu este subliniatl pot in mare mXsuri sd nu congtientizeze starea emotionald atit in cazul lor. bdielii gi fetele inva!tr lucruri total diferite despre felul in care str-gistdpineascdemoliile.mai mult cu fiicele decit cu fiiia.. chiar dacd in parte este biologicX. am dat peste un tinir care iegeape ug5 9i avea un chip impietrit 9i urstrz.o iubiti" sau ."s La virsta de zece ani. cind incep intilnirile sentimentale. Existd multe cerce- t{ri fdcute in legdturi cu aceste doud lumi separate. respectiv in cele dou{lumi emotional-ein ca.Imediat in spatele lui era o tindrtr care venise tr fuga .

mai ales in cuplurile tradilionale ."iil.atura de specialitate.r. tat este foarte nectriif""":t:1f.r. Jd vorbeasca despre lt"iJ:?liil: latede o rupturi la nivel *f"Ur*i.r(....rti .ii:qi:.L!aterripuritor vief ti berb"ti*.studiind in profunzime cuplua constatat: . in medie.Pentru solii. in vreme ce soliile oe preocupd de toate problemele care apar.. Dar odatl cdsitorili. bdt.. cu trecerea .. mai degrabi chiar decit prin discutarea diverselor asPecte.... jocttl seopregte toatese adunl in juq. cd. finanlele.7 ""=.>>" Fluston a constatat cI in perioada ir care fac curte.."1ff .#. femeile intreaga gami de emolii cu o mai mare intensitate 9i vadecit bXrbalii .ic"use.""^i"cii saudupi alte aluzii nonverbaie.::**r." uer#fui fetile la joaci rezumd ceea CarorGiniganae u ce uuivarJ r-. emoliiretiindb.a. intimitatea inseamnd a discuta dilucruri._"F. de vinovdfie. in vrc_ me ce jocurile bdiefilor r: f3: " il i*p"ri'*"i mari. ce importan!5 au neajundurile personalelO.in sensul cd femeile stnt rr. iar sintapfi sa.riura fiind o de.i". in de exemptu.tlflt. usor ci_ _u.lr^9 sele motive pentru "rtu care blielii _ uifio. o fac in grupuri mici.n1l. autonomia9i i'..piil"rIL sd sedeade-opar. intr-un studiu deepre cisnicii. ... sauat fetelor cste mtrerupt c5 cineva-p5legte ceva.... "" greu..iil."t.rr".i[ii"*rj . conform unui sfudiu efecfuat a264 de cupluri.ai.cel pulin in ceeaceprivegtemdsurarea "*puii.la lor. in vreme ce fetelese considerdparte a unei adevirat de legituri. (Desigur cX aceastddiferenliere pe sexe este o generalizare gi nu este valabili in fiecare caz. biri sint mult mai dispugi str stea de vorbi..o"i r. acesteainseamnd ir general cd femeile intri in cisnicie tite pentru rolul de administrator emofional. punindu. aceste perspective cajbacasd poati continua...ir" carese joacd.." in *dgu.Jbate cit 9i pe cele nonverbale.. psila Universitatea din Texas. de tit sentimentele pe chipul de f"i. ln bdrbalii nu inleleg ce vor nevestele de la ei.r".l. un prieten psihiatru se plingea cd in cdsni- .o bund comunicare"e. cel mai important element femei . DiferenfarnanifestJta se_ivine i.iogl. tele. vremeceberbaiii.iiiil femeile Pe scurt. ca osebirecheietrtre sex-e: bdielii se. urma u . devine clar de ce soliile se pling atit de des ci solii lor incearcd sXevite disculiile despre lucrurile supbrdtoare din relafia lor. . a"fra i. punirrd accentul pe o mini-md ostilitate gip" *".... ai" cll suUlinia Debogi rah Tannen-in cartea vo" n'ii iii-"tiiTrurra ei (purpi simpru nu tnfelegi). 9i ca re plinge.actul sexual. legiturile cu rudele prin alian!5. sd interpreteze atit semnele diverse. te 9i si nu mai pringd.r*a cooperare.invieme.ae accentul pe concurent5' o difererigSir*i.. femeile sint mai a"..sr-si exprimegi sa-9i'"o*rir. iar ea nu vrea decit sI vor.telese joacl intre ele.emoti- decltbdrbaliis..liilffi Jrr. diferit". dupd ce trec de gcoala priblielii devin mai pulin expresivi decit fetele." Dovada acestor stdri diferjte esteuna ae neUjaauit"in lite...::"rfi intimpti ."t" au ..i cindjoculUai"iii. Dacd un baiat accidcir."_T::" pentru i!1.a"urtu *ul dintre run.. in general. bdrbalii vid mai in roz decit soliile lor intreaga relafie . Acest lucru reflecta in parte o altd diferenld cheie: in medie..i. igi exprimi mai mult decit blrbalii nemullumirile 9i o fac verbal mai ales in cuplurile nefericite. Tlcerea crescindd a solilor se datoreazd 9i faptului cd bdrbafti sint mai optimigti in privinla cXsniciei loq."i-i""fi cetede pe chipul """i aceste co: "*ogor.Nevestele.ti de tot ceealj:i"9 inpericoli"a"p""Ju"ga.:"t.pr"ta sentimentelenegrditedupd expresia "upucitagii fe..rninimalir..ei petrec tot mai fufnA vreme stind de vorbd cu soliile lor. dintr-o dorinlX de itate. in i".tirr".tei.iil l:l:ltt sentimente o"" Ia vutnerabi_ Ittate. strategiile mascate6.miirr. Ted Huston...pentru Cind feti." a" u ir. . dependenla rezistin! ..iameninga. considerind ci acest lcntiment de apropiere poate fi exprimat gi prin grldindritul impreuni.p*r" fi constatatil flr ir vreme ce in privinla expresivitdlii bdielilor gi fefoarte mici nu existX diferenle.Inteligenla emolionald aplicatd nua sA fie dispugi la confruntdri directe atunci cind sint fur. Combinind modul optimist in care btrrbalii percep cdsXtoria cu aversiunea lor falX de confruntdrile emofionale.. mai ales despre cele referitoare la relalia in sine.trji::ca!i 9i decit r"*"r op". cu viitoarele lor sofii...:r. Astfel.rucruri.r.pentru ca o relafie sd re s-a ar5tat cd ar fi. in vreme ce birbalilor acest lucru conteazd mult mai pulin pentru vigpirea relaliei.ur". ". 166 Dusmani intimi 167 #t#. teaml sarr d urere.trai.r.?rlpii.r1rii= :fll.". intr-adevXr.. la faptul cdbdrba_ dorescai agteptl lucruri totailirerite l]1r1f:*^"il" de la o con_ versafie... Ei spun aga: vreau sd fac diverse lucruri cu ea. UarU"fii.dar nu gi pentru bdrbafi . il.:.rfrti. clt de bine se ascultd unul pe celilalt.ilTjff ".il.DacA acetagi lucru se intirirpfi in cazul.

. Astfel. servitoare? Fred: N-agzice. unul sau ambii parteneri au anumite deficienle de inteligenfi emofionali. ln ultimii doudzeci de ani.l relalie tabrl tntr-o intimi.) Incetineala cu care birbalii deschid discugi'e incomode irrtr-o relalie fdrd indoiali cd se datoreazd relativei lor incapacitlli de a interpreta exprimarea faciald a emofiei. Intr-o proporlie de 94% el a avut dreptate.u:*gTPt. Gottman a detectat momentele bune gi rele a peste douX sute de cupluri._O. . nemullumirile ajung sd fie exprimate intr-o manierd distructiv5. decit un bIrbatpentru ca acesta sd_iobserve sentimentele gi eveltuaf sd pund problema referitor la ce a dus la aceasti.. fi mdcarai fi gtiut sd faci curat. care a fdcut pgate cea mai detaliatd analizd asupra legdturii emolionale dintfe cupluri. Intocmirea unei hXrli a neajunsurilor ce pot duce un cuplu la divort a avut un rol primordial in privinfa inteligenlei emolionale pl a importanlei sale in supravieluirea unei cisnicii.r. a ctrror disculie despre rufe a fost atit de tdioasd) vor divorla in urmdtorii trei ani. De exemplu.69 cia lui sofia nu doregte sd discute despre chestiunile emolionak. IVEA/TIAISURTLE DIN gASNI cIE Fred: Mi-ai strins rufele de pe sirmd? Ingrid: (cu un ton batjocoritor).. dezvdluindu-gi gindurile ascunse din cele mai incinse momente ale schimbului de replici. chestiunile preciie im ar fi fi. sint mai sensibiie ta o expresie tristd do _ chrpur pe I:. s-a plins Pamela fiicei sale.at de doul persoane care formau un cuplu gi care (p. declangirdu-se atacuri la adresa caracterului partenerului de via!5. o analizare clipd de clipi a expresiei de pe chip (folosind sistemul de citire a emoliilor creat de Paul Ekman) detecteaztr9i cea mai subtili gi trecitoare nuantare a sentimentului. tntr-o cdsnicie sdnXtoasd. ceeace nu s-a mai intilnit in etudiile asupra mariajelor! Acuratefea analizei lui Gottman consti in metoda sa extrem de minulioasd 9i de atenti de analizare a dovezilor.l Ia oinlelegere despre . de felul canr :1i: ryt c'rplu despre acpste puncte delicare depinde soarta 1j::Y|1. abordind emoliile difiiile. sX incurce totul.. . altele de zeci de ani.Daci putut fi amuzant. nenorocitele aleade rufe.tele inniscute intre sexe.ie.0:_9"" pru/ orl ce datorii sau economii are un cuplu nu strt elemehte sd inchege sau sd strice o ctrsnicie. in vreme ce soful..Unde este? Filmul incepe in zece minute". Cind nu reugesc.i ly intilniti in cadrul unui studiu de laborator fdcut "i.bdrbatul gi nevasta se simt liberi sd-gi exprime nemulfumirile.Conversaliile cuplurilor au fost inregistrate pe calete video. de psihologui ]ohn Gottman de la'Universitatea din Washington." . Tom.. Agadar. Rezultatul este un fel de radiografie emofionaItr a cdsniciei. sau clun trebuie crescufi co_ T :11. Aga cum vom vedea. ar fi .1n casnrctel-lor. ajungere. Ceslnt eu. trebuie sd ne gindim la implicaliile diferen.*"il:.: cuplu dragoste. Dar mult prea adesea.Ei f"ri :e. bdrbatului decit sint birbalii in a detecia tristelea di' expresia unei femeill. susline Gottman. De fapt.Mi_aistrins rufele de pe sirmi. Pamela gi fiica ei s-au dus str cumpere pantofi.rrile reugesc lr:ii_t:"T"" supirdrile 9i neinfelegerile'la care se ajunge inevi::j. o femeie trebuie sd fie cu mult mai trist5. Dupd gedinfd.u*id deptrgeas_ c5 neinfelegerile constituie cheia sripravieguirii unui ma'a. N-ai decitsi !i le stringi tu.Tatdl tiu atita e in stare sd facd. S-au firleles sd se htilneascl in fala pogtei intr-o orX 9i apoi sX meargS impreund sI vadi un film la matineu.tetor enio_ sexe pentru a explica fetut in iure cupl. dar nici urmd de Tom. aceste fisuri au mai multe gansede dezvoltare atunci cind.iuerbafii 9i femeile trebuie si depxgeascadifeien. senzorii inregistreazd gi cea mai mlrunt5 modificare fiziologici. fiecare partener vine separat in laborator gi urmdregte caseta cu irregistrarea conversafiei.:i. Pamela a fost punctualX. s-a dus la o libdrie. Gottman a fdcut o hartd a ecologiei emolionale a clsniciei cu o asemenea precizie. in fierbinleala miniei.168 Inteligenla emolionald aplicatd Dusmani intimi 1. vd surprinde) au divorfatin urmatoiii ani12. acest dialog ar fi fost dintr_un serial de comed. Atunci cind guplurile vorbesc. drept pentru care el este cel care le abordeazd.be fapt. cuplurile de_ vin vulnerabile in fala emoliilor gi in final asta le poui" Jirt. Un semnal timpuriu de avertizare a faptului cd o cdsnicie se afltr in pericol este critica asprd."y1t:-"ir. dupi care au fost analizate tr aminunt ore intregi Pentru a deslugi emoliile secrete 9i felul cum aclioneazi ele. incit intr-unul dintre studii el a reugit chiar sd prevadtr care dintre cuplurile testate (precum cel al lui Fred gi Ingrid.it"ufii.i. dar 9i asupra sentimentelor corozive care pot distruge cdsnicial3.. o parte de curind cd![torite.DacA-ai fost servitoare."g" relalia propriu-zisd. numai cd acest ton dureros de tdios a fost a!o1a.

in mintea lor. ... distanld.tgti atit de egoist 9i nu-!i pasd. celilalt. Disprelul faciAl este de-fapt o contracfie a mugchilor . Acest tip de gindire negativX gi ostild duce in mod firesc la atacuri care-l fac pe celdlalt sd abordesd fie gata de contraatac.rr. un atac la persoand.. rudi buntr cu dispreful. (i nea criticd il face pe celdlalt si-i fie rusine..amiritule. fuga. Pe drumul spre divort.. in i.Of.p. un fel de combinalie de rlceald.. Aceastd cale duce de obicei la un adevlrat meci de lipete fdri rost... sau da_ tul ochilor peste 9ap..fugitul" inseamnX o izolare intr-o tdcere incremenitd.afirmtr du. Este o exprimare ce dove_ degte inteligenfi emolionald . Cel care alege aceastd solulie refuzd conversafia.cu cit sint mai mari gi de mai lungi durati. poate fi 9i mai dXundtoare..91:"t3:" asupra faptei. Dispreful inso!e9_ te adesea furia.soful este cel care reaclioneazi astfel in fala atacurilor pline de reproguri 9i dispre! din partea solieila.. ea are un efect devas- . Cind unul dintre parteneri afigeazd lceaste expresie. emolia creatd este extrem de distructivi.170 Inteligenla emolionald aplicatd Dugmani intimi 171' Cind apare 9i Tom zece minute mai tirziu.Majori_ tatea cuplurilor trec prin asemeneamomlnte din cind in cind si atunci nemulfumirea in legdturd cu ceeace a ftrcut partenerul se transformd intr-un atac impotriva persoanei. cu atita pericolul cregte.." .cumplit de egoist. este wr semn t5cut cd respectivul cuplu se va desPerli in urmdtorii patru ani.pltuti: dacd sint de infeles. Acest zid al ticerii este o ultimd posibilitate de apirare... superioritate 9i detagare. partenerul este ve9nic condamnat pentru ceva. Aceastd modalitate transmite un mesaj puternic fXrd echivoc. Sigur cd o manifestare ocazionald a disprelului sau a dezgustului nu poate destrdma o cdsnicie. sd simtd cd nu "r"-"_ este iubrt. rdspunzind printr-o tdcere mormintald gi un chip impasibil. gi nu un . Doamne!.Nu e nimic .. Tom 9i-a cerut scuze.Cind ai uitat s5-mi iei rufele de la ipilXtoria chimicd mi-am dat seama cX nu lii la mine.. Reaclia alternativd.. intr-un repro? solia respectiv5 specificd faptul care a ngmulfumit-o 9i criticllpta soluluiei 9i nu pe el. Asemenea atacuri. Forma cea mai evident5 este. de patru lau de mai multe ori intr-o conversalie de un sfert de or5. Acest zid apare mai ales in cdsniciile care se indreapti sPre un dezastru sigur. devin tot mai dese dacd soful sau sofia simt cd reprogurile lor r5mfir neauzite sau ignorate. chiar :oT. Conversalia invizibild este in plin avint. in 85% dintre acestecazuri. extraordinarul teu talent de a da totul peste cap.eir" Ct ochii sirt dali peste caP. Cel mai adesea se contraatacd prin exprimarea miniei. fiecare dintre acegti factori il prezice pe urmdtorul pe aceastd scard mereu crescindi a nefericirii.scirbi ce egti". Asta dovedegte incl odatl cX nu poi avea furcrederein tine cd ai fi in stare sd faci ceva ca lumea. pentru ctr indicX faptul cd solul sau solia 9i-au judecat in gind cit se poate de tare partenerul de via!6. ftrregistseazdo cregterea bdtdilor inimii cu doud sau trei pulsalii pe miiut. ze o pozifie defensivd Fiecare dintre cele doud capete ale reacliei lupt5-sau-fugi reprezint6 un rdspuns la atac. mai ales cird . Cind aceasti reaclie devine ceva obignuit. intr-un schimb emofional tacit. Nu te gindegti niciodati la consecinle gi egti cumplit de egoist!. el nu se exprimd doar prin cuvintg ci prin-to9i nulvocii sau printr-o expiesie sup5raid a fefei. 9i totu9i Pamela I-a etichetat drept . a collurilor gurii (cel mai adeseadoar in stinga).nenorocifule.. mai ares strimbiturite din gurd. Reprogul Pamelei inseamnd mii mult Jecit atit: este un asasinat asupra personalitdfii celuilalt.-desigur. a constatat Gottman. precum 9i simptome gastrointestinale. ea folosegte oca_ zia pentru a aduce o criticd globali la adresa solului ei: . ironia sau insulta _ . Critica 9i dispreful sau dezgustul devenite obignuinld sint semne de pericol. Diferenla dintre reproguri 9i critici-directe la persoand este una simpltr. Atunci cind chipul sofiei manifesti dezgustul.. Numai cd aceste critici dure au un impact emolional coroziv in cu reprogurile rezonabile.. nu cu un ton "urru. atunci cind se aduce o criticl cu o nuanl5 de dis_ pre!. solia cade mult mai ugor pradd unei intregi game de probleme de sdndtah. deciarind ce a simlit . cd este acuzat 9i cd are defecte _ ceea ce mai mult ca sigur cd va duce la o reaclie defensiv5 care nu va drege in nici un"fel lucrurile.gropi_ felor". ca 9i cum u.pamela zice crr sarcasm: .. violent sau pasiv. gi nu a faptei. dacd solul i9i manifestd permanent dispreful. La fel de ddundtor este gi limbajui trupului care transmite acest dispre!. InsI asemenea exprimdri €molionale dese seamlnd cu fumatul sau cu colesterolul crescut ca factor de risc in bolile de inimi ... fericit cd s_aintil_ nit cu un prieten gi cerindu-9i scuze cA ainfirziat. Dar intr-un atac la persoand. care sint un limbaj facial universal pentru dezgust. de la rdceli gi gripe pind la infecJii urinare sau o stare de nellnigte.. La urma urmei.abia am avut ocazia sI discutim desprt. . Mai mult.

nu crezi cd ar trebui sd se mai potoleasci 9i copiii dgtia?" El de fapt gindegte: . oricum.. el declangeazbun atac emofional. El se in_ toarce spre sofia sa Melanie 9i ii spune pe un ton rdstih .. punctul de vedere optimist sune cam gga: . Ea de fapt gindegte: .. el gindegte: . $i nu-9i va mai lminti nimic din tot ceea ce a fdcut ea in intreaga lor relalie care m putea pune la indoiald ideea ch este o victimd nevinovat6. dintr-o datX speriatl de minia lui Martin. referitor la perspectiva pesimisti 9i cea optimistd. Mai bine cedez. cea de-a doua calmeazX.iIirru. se supdrd.u exemplu de gindire ce poate otrdvi o cAsniiiels. Odatd ce sotul se consideri o victimd.. la rindul lor. Punctul de vedere pesimist pornegte de la premisa cd partenerul de viafi are defecte inerente. se simt jignili sau.. Gindurile cd am fi victime nevinovate ori cd avem dreptul sd ne indigndm sint tipice pentru partenerii de viafA din cXsnicii cu probleme care igi alimenteazX permanent minia suferingal6."ogr. ii culc eu imediat.Dragd.. Nemulguniirea lor interioari gi atitudinea pesimisti cu aiguran!5 va declanga reproguri 9i dispre! in confruntarea cu . a9aincit e mai pulin probabil sd se ajungl la astfel de $ehrrndri.Copiii se joacd gi ei. Melanie gindegte ascuns cam aga: .ln 9i momentul ir care acesteginduri nefaste cum ar fi drepful la indignare devin un reflex... Se apleacl a*einir.Partenerii care abordeazd perspectiva pesimistd elnt sortili blocajelor emolionale. nefericili din pricina lucrurilor pe care le fac partenerii lor de viali. infuriindu-se la rindul ei..Ea este vegnic contra mea.. Aceste ginduri sint foarte putemice. Melanie." Aceasta este o perspectivi in care mariajul nu este privit ca iremediabil distrus sau fdri speranfh..onaleceie mai profunde.neinf elegerilor. ele declangeazd sistemul de alarmX neural... Ar fi mai bine sd preiau iniliativa.. pumnii ftrclegtali gi spune pe un ton scos din sirite: . Melanie se considerd o victimd nevinovatd a cdsniciei lo4 iar Martin socote$te cd are tot dreptul str fie indignat.mi intreb dacd nu are probleme la lerviciu. in cazul in care ele totu9i apar. Partenerii care nu au asemenea puncte de vedere declangatoare de neinlelegeri dau o interpretare benignd la ceea ce se intfmpl5. spune blind: . se infurie.$i-a iegit din fire ... ele se autoconfirmd: parteneiul care se considerd o victimd cautd vegnic acele fapte lJe celuilalt care_i pot confirma punctul de vedere.le-ar putea face vreun rdu copiilor. in toate. chiar gi lucrurile bune pe care le face vor fi rtrstXlmlcite atunci clnd vor fi analizate printr-o lentiltr negativi gi refuzate ca o palidd incercare a ei de a nega ctr incearctr si-l transforme intr-o victimd. partenerii igi revin mai repede.Acum este mai exigent. Ea de fapt gindegte: .. gi devin tulburali de indatl ce incepe un asemenea episod.cea rostitd 9i cea din gind sint discutate de Aaron Beck. sint determinate?e un strat mai profund. GfNDURI ToXIcE Copiii nu sint cuminli gi Martin. fondatorul terapiei . pentru Martin. Oricum.1. Martin este acum vizibil enervat.lntotdeauna md terorizeazd cu minia lui"..' Aceste conversalii paralele . Melanie reaclioneazd la minialui. care reflectd atitudinile noastre emogi.. drept pentru care va tot analiza cu ugurinli pe toate felele o list5 intreagtr de nemullumiri care-i vor aminti cd a fost transformat intr-o victimd. . dar a fost atit de atent in trecuf poate este prost dispus ..fjnuli se irdsprggte. pentru cx nu este tratat coreci. ea socotegte cd momentul nepotrivit se datoreazd unei situafii care poah fi schimbati. Vrea sd-i fiu la dispozilie permanent gi pulm ii pasd de ceea ce simt eu. care nu pot fi schimbate 9i care genereazl suferinlI: ... tatdl lor. sau.Este egoist 9i nu-l intereseazi decit persoana lui. C. tot timpulse plirge de ceva. un tipar subliniat ir Capitolul 6 de citre psihologul Martin Seligman.gindirilor auto_ trecitoare presupuneri fdcute in avans despre sine gi 1nte" despre ceilalli. incrunttr sprturcenele ii rispunde: 9i . ignorind sau neluind in seaml gesturile frumoase care ar putea pune la indoiali sau nu ar mai Confirma aceasttridee. Gtndirea care menline sau alimenteazd nefericirea [rmeazf. gindul cheie este: . Prima atitudine aduce numai nefericire. In schimb..Nu..gdtor.." In schimb. pe care Beck il numegte al .E prea ingiduitoare cu copiii. in curind vor merge la crilcare.. a9a a fost crescut gi agava rtrmine pentru totdeauna.N-are nici un drept sd se comporte aga cu mine. Adevlratul schimb emolional irtre Melanie gi Martin este format de gindurile lor gi aceste ginduri..72 Inteligenla emolionald aplicatd dt' Dugmani intimi 173 tator asupra sdndtdlii unei relafii afective: taie toate p'nlile r ezolv ar e a.Iar incepe. Partenera de viafi este pusd intr-o situafie fXrI iegire: astfel. De fapt.N_artrebui sd-i culc de pe acum?" ...

9i folosesc aceastl judecare gregittr pentru a_9ijustifica propria violenld (bdrbatii agresivi din punct de vedere sexual cu iubitele lor procedeazd cumva in modsimilar.I]VDAREA CASNICIEI ' Efectul imediat al acestor atitudini nefericite este declansarea unei crize permanente. in vreme ce lucrurile cele mai inofensive strt privite dintr-o perspectivd sinistrS.. senzalie apare in momentul cind ritmul cregte cu 10 b5tli pe minut falX de ritmul de repaos. iar al btrrbatuluide72 de bltdi pe minut (ritmul cardiac in special in funclie de dimensiuneafizic6. iar perspectiva atit de ingusti 9i gindirea atit de conhv6.r1u* vdzut in Capitolul 7.de plin blocaj . Ei aivrea ca lucirrire si inceteze sau ar vrea sX fugd ori. Unii oamenii ajung greu in aceaste fazd. Problema trtr-o cdsnicie apare atunci cind unul dintie parteneri se eimte invadat aproape permanent. 20 sau chiar cu 30 de bitli pe minut intr-o clip[.i..tiile ajunsi ir aceastd situalie sint atit de coplegili de negativis*ul puri"r.-r mai sirt in stare sd receptezenimic nedistorsionatsau si reaclio_ n:z:. pentru cd blocajele emolionale apar tot mai des. Este o invazie de sentimente otrdvite gi o nepldcuti baie de frici 9i mirie ce nu poate fi evitatd.jus_ tifici" violenfa celor care-gi bat nevestele este: . cum spun cercetitorii."rului 9i de propria lor reacfie fali de acesta... ritmul inimii femeii ajunge si fie de 82 de bdtdi pe t. insultd sau meryare gi categoric cX va reacliona exagerat gi la lucrurile neinsemnate. ceea ce pdstreazd.Iar vrea sI ne certtrm" 9i va declangapotopul. sofii sau so. pentru cd suporti minia 9i dispreful. versitatea lndiana a demonstrat ctr acegti berbuti-imbtiligeazl exact rafionamentul pugtilor duri din curtea gcolii.O sX me pirdseascd" declangeazl un blocaj emofional. sd loveascd la rindul lor. la rindul sau.Ai iegit in societate gi observi cX furultima jumdtate de ord solia ta a stat de vor_ ris cu acelagi bdrbat atrdgdtor. descrierea momentului consta in aceea cX bAtAile inimii cresc mult peste nivelul de le. iar suferinla gi minia nu mai pot fi depdgite. le este tot mai greu sd se organizeze in gindire gi revin la reacfii primitive. uneori.cu mintea limpede. a persoanei). dacd se ajunge la 100 de bttXi pe minut (ceeace se intimplS cu ugurin!5 tr momentele de ie sau de lacrirni). starea de nemullumire pentru mai multd vreme.l. incit nu este nici o gansi de a accepta punctul de vedere al celuilalt sau de a lezolva lucrurile in mod rezonabil. Poate_cd virulenla cea mai mare a acestor ginduri otrtrvite sc constatd la solii violenli din punct de vedereJizic cu soliile lor.o vegnicie" pini trece. P OT O PIIL : SCUFI. Sigur cd majoritatea solilor 9i soliilor trec prin asemeneamotnente de mare intensitate atunci cind se cearti .Se pare ci gtrduri reflexe de genul: . o schimbare catastrofald intr-o relatie. este mereu gata si reaclioneze in fala unui atac emolional sau a unei nedreptdli. apar dificultlfile de fespirafie. iar in mod subiectiv pare cI dureazl . in vreme ce la allii se declangeazd.incd momentul in care partenerul face cel mai nefirsemnat coriu. trebuie str sttrm de vorbd". care declangeazi mereu potopul. Acegti ou-*"r..emoliile persoanei sint atit de puternice. va deveni defensiv gi se va refrr gia in spatele unui zid... acegttbdrbafi se tem mai ales sd nu fie respingi..tioneazl prin in_ dignare li19v-ott-e. devine extrem de vigilent la cel mai mic semn de atac. fiind bdnuitori ra adresa femeilor 9i neluind in seamd obiecliile lor)12. posibild respingere sau o abandonare a lor.Iubifule. l1 Si " Cind acegti bdrbali percep cd sogiite lor fac ceva ce sugereaza o. Astfel. atunci trupul pompeazd adrenalinl gi alli hormoni. Gott_ man folosegteun alt termen .cdruia solii care-9i bat nevestele reacfioneazd impulsiv sau. El pare cd-i face curte. Un studiu asupra solilor vioiengi fdcut de psihologii de la Uni. partenerul se simte coplegit de cel6lalt. Momentul de blocaj emolional este vizibil din ritmul cardiac: el poate cregte cu 10. reac. el va alege un gind negativ: . Un scenariu tipic care declangeazaginduri ce .frcit sint ingiiti.deci devin violenfils.. potopire esteun blocaj emolional care se prelungegte de tine.nu reutesc sd aibd o relalie comportamentald aiecvatd'a.potopul.174 Inteligenla emolionald aplicatd Dupmani intimi 775 partenerul/ care. Apoi. detectirid interlii ostile chiar gi in lucrurile ceremai neutre pe care le fac soliile loq.Aga . d virtutea. Din punct de vedere gtiinlific.e firesc... Acesta este poate punctul de cotiturd cel mai periculos al unei cdsnicii. In acest moment . Partenerul . .referitor la aceasti tul_ burare emolionald mult prea des intilnitd. nesocotifi sau supugi unor situafii jenante in public de cI_ tre soliile lor. Mugchii se incordeazd. Revenirea dintr-o asemeneastare fiziologici este tot mai dificild.ti de sentimente cumplite. scdpate de sub control. Dacd solia unui asemenea personaj aflat in aceasti stare ii spune: .

. acestpartenerincepesd consideretoatt. ele pot scdpa ugor sub control. vreme ce pe sofii nu le dein ranjeazd chiar agade rdu2o. cfurdsolii se izoleazd' ei declangeazi asupra sofiilor lor. Sofii dovedesc maimare intensitate spiritului negativde_ o a cit soliile lor.Levenson constatat solilor ctr a. Dar . discutategi partenerii inceirctr sX se a"line'pe cont pro. clupi cum constatdGottman. grare a autocongtietiztrrii a autocontrolului emofional. priu.femeile sint mai dispuse strintre in discufii contradictorii pe problemede cdsnicie decit birbalii. ritmul al soliilor cregte. gi atunci igi sporegte volumul 9i intensitatea gi furioasX. Iattrces-aconstatat: Chiar gi dupx mai bine de treizeci gi cinci de ani de cdsnicie existr o distinclie clard intre soli gi sofii_legatd felul in careprivesc conflicteleemofionale.176 Inteligenla emolionalfiaplicatd Dugmani intimi 177 potopit ajqse si gindeasctr ce estemai rdu despreceldlall. Solia i9i vede solul reimplicarea. pentru a da o mai s greutate insatisfacfiei sale. de competenldemofionaldsint mai mult decit evidente. Cind solul devine obiectul crigi al disprefului soliei sale. pentT cI potopuJin sine saboteazd oriceincercare indiepta_ de re a situaliei. cu fiecare sex care igi ca- alinare la celdlalt. Acestlucru sugereazicd genul de blrbat stoic ai imperturprecum Clint Eastwood pare a fi de fapt o formtr de apdrarpotriva unui sentiment coplegitor din punct de vedere Motivul pentru carebdrbafii sint predispugi la a ajunge impresupune Gotbnan. duce la o cu totul alttr stare in raport cu unttrrile emolionale: bdrbalii doresc sd le evite tot aft de pe cit nevestelese simt nevoite sI le caute cu tot dinadinsul. B ARB ATn : sEx].9i aici se afltr paradoatunci cind bdrbalii se ascund in spatele unui zid. care se simt complet descurajate.estereflectati de flpt o d.ingigi p.Ca rdspuns. ceea ce deun potop tot mai mare. Lucrurile continuind pe acestfigag. Mjcile problemegmereazi betdlii majore. ea se simte devinetot mai defensivsau pur 9i simplu serefugiaztr spain unui zid. Incepstrducdvieli paralele. incepindsi-i faci reproguri. Atunci :ld -"1cuplu intrtr in cgrculinfemal al reprogurilor gi al dirp*fului al defensivei9i al zidurilor ceseinal. tot aga solii lor se dovedesc pulin i sI se implice in disculii aprinse.solii secrettr mai multd adrenalindin siinge.solul dedefensivsau se refugiazi in spateleunui zid.bazindu-sepe cercetarea 151 de cu_ a pluri cu cisnicii de lungd duratd. Tot agacum birbalii preferd sd se refugiezein spateleunui femeile aleg sd facd reproguri solilor lor2. Pe ce certurile in cdsnicie se intensifici. se_ crelie declangatd reacfianegativda soliilor lor. pltrcutegi al potopului emofional. fapt ce semnalizeazf. pune irroblemacum igi pot apdracuse . consecinlele hagiceale deficienlelor . din Din pdcate. tot interpretind mereu tot ceeace faceacesta ilrtr-o tumina negati: vd. studiul sXu arattr cd tr momentul c?nd se izoleazd. pare inutil sn m1i fi. Aceastl asimetrie carezultatal faptului cdsoliile igi urmtrresc rolul de admitrator emofional. dovedegte ele sint riddcina ascunstr declinuse ctr a lui cisniciei.o profundi nemulAcest tango al creierului limbic.rl vtrLN ERAB tL Revenind la diferenlele dintre sexeir ceeace privegte viafa emofionald. ulfumirii. problemeledin cisnicie ca fiind grave gi imposibil de reparat.al empagi tieigi al capacitiiliide a secalmaunul pe celllalt gipe sine. careestedivorful.yryi neintelegeric_asnice. Penku a evita o atare situafie. devenind disprefuitoare. Cum. este acela de a se proteja pe ei.ezinte. de ln general.ilorie tre_ de buie mai multi vremepentru i-gi reveni d. so.ele trcearci sd declangeze 9i sd rezolneinlelegerile gi mihnirile. AL LUI $I AL EI: SFATMATRIMONIAL Dati fiind aceasti coplegitoare diferen!5 in ce privegte felul care bXrbalii 9i femeile reacli0neazd in fala sentimentelor neiubirea 9i afecliunea pe scurt. ceea ce confesenzafie subiectivd de ugurare. cum igi pot apdra cisni- te din relalia 161. practicizolindu-seunul de ceItrlalt9i simlind singurtrtatea interiorul cdsniciei. Peacestdrum spr€divo4.intr-oasemenea sta- . La aceastd concluziea ajunsin urma unui studiu RobertLevensonde la universitatea Berkeleydin California. incepe str creadd cd este o victinevinovattr sau cd are dreptul sd se indigneze. OdatX'ajungi in aceastd situafie.se simte p"irluneltjigni-f Cu timpul.te'intre al gtrduuforneei. Dar nu uitafi. riIlor cardiac scade cam cu zece bdtdi pe minut. ca reaclie la reprogurilepirtenerului. bdrbafi cad mai ugor pradd acestuipotop"decitfemeile.mult prea des se ajungeli pasul urmdtor. li se pare nepl5cut gi chiar au o aversiunefatl de a se infuria in timpul.

socotite neimportante. in loc str o trea_ ctr cu vederea. Ea poate considera faptul cd el ii dd un sfat ca pe o neglijare a sentimentelor ei. De asemenea. Pentru bdrbali. De cele mai multe ori. ci s-dfie afirmafii clare cI un anumit fapt nu le convine. Un atac la persoand virulentva duce aproape sigur la o atitudine defensivl din partea solului sau la ridicarea unui zid. Atunci cind nemullumirile fierb. clruia in parte. Solii ca_ re reugescsi suporte minia incins5 a soliilor lor. cercetdtorii problemelor matrl. Michael: el voia si se la meciul irtre echipele Dallas Cowboys gi Philadelphia Eaiar ea voia sd vadd gtirile.Cum acestlucru esteceeace urmtrde fapt cu indirjire celilalt din punct de vedere emofional. o pot face ca pe un act de iubire. sofiile doresc str le fie recunoscute sentimentele gi respectateca valabile. Smpatia gi reducerea tensiunii. Dna Lenick a fost acuzatd de atac de maximd gravitate gi contra a 50 000 de dolari. gospoddria . iar nu-trebuie criticafi ca persoand gi nici disprefuifi. accentutrri ale sentimentelor lor referitoare la chesliunea in cauz5. banii. sexul. precum 9i citeva indemnuri valabile gi pentru unii si pentru alfii. in vreme ce el se uita la meci in camera lui de .care sint .emoliile soliilor lor fiind doar sublinieri.unul algansade a-gi exprima punctul de vedere in legStur5 cu aces.este de ajutor ca reprogu_ eoliei sd fie incluse ftrtr-un context mai larg. Reprogurile nu t?ebuie sd fie atacuri la adresa personahtl. dar ele oferd o primd gansi de a aduce inteligenemolionali in cuplu. ele iresc in intensitate pind ce explodeaz[. o nemulfumire sau o neinfelegere. au nevoie de regltrri emofiona. Sigur cd unele certuri in cdsnicie strt prea violente .educalia copiilor. De asemenea. nevestele ar trebui sI facd un efort gi sE aibe gri_ jd sitru-si atace solii . De exemplu.tii lor.adesea.se pot plinge de ceea ce au fdcut ei. CEARTASAruATOASA Articolul din ziarul de dimineali ne oferi o leclie practicd felul in care nu trebuie rezolvatd o neinlelegere in cisniMarlme Lenick s-a certat cu solul ei.5-a sdturat de fotbalul dsta".bdrbalii trebuie si aibd grijd sI nu scurtcircui_ teze discu-tia. Bdrbalii 9i femeile. ea se talmeazi. Dar acestecupluri fac un pas important inainte: i9i aratd cE ascultdunul pe celdlalt. Cum principala pro-blemi a bdrbalilor este faptul cX sogiile lor i9i fac iuzite prea des nemulgumirile.Mai presus de toate. le diferite. Ceea ce le lipsegte in mod special cuplurilor care in final {ung la divor! este tocmai incercarea mlcar a unuia dintre par$neri de a detensiona atmosfera presupusd de o cearti. s-a in dormitor.subiecte . in care igi reafirinclusiv iubirea fald de el. PrezenS sau absenla cXilor de reparare a fisurilor este diferenla primprdiaH dintre certurile cuplurilor cu o ctrsnicie strndtoasdgi cele $e cuplurilor care pini la urmd divorleazd2s. cind o sofie sim_ te ctr punctul ei de vedere s-a f5cut auzit 9i cI sentimentele ei au fost remarcate. in general. Sfatul pentru femei-este unul paralel. ci si inleleagr cr atunci cind soliile lor aduc in discutir. chiar dacd so_ lii lor sint de alti pirere. tensiunia scade. e mult mai important ca solia si simti ii sogul ei ii as'culttr cu atenfie nemullumirea gi dd dovadd de empatie ir raport cu sentimentele in chestiunea in cauzd (de9i el nu are nevoie sd fie ei de acord cu ea). incercind sd pistreze relalia sdnttoasi 9i pe drumul cel bun (degi s-ar putea sd fie si alte motive care si justifice ostilitatea so.sau grave -. perechile care rezistd imse referd de obicei la un singur subiect gi-gi oferd. Mecanismele de lEparare care impiedicd o ceartd sd ajungd la o explozie sint de fSpt foarte simple . a ingfdcat un pistol de calibru 38 9i l-a impugde dou5 ori. Aceste gesturi fundamentale sirt Un fel de termostat emofional care impiedicd sentimentele exprimate se dea pe dinafarl 9i sd coplegeascdacea capacitate a partenerilor de a se concentra exclusiv asupra chestiunii in cauzd. socotind-o neinsemnatd. moniale oferd sfaturi precise pentru bdrbali 9i pentru femei.I78 Inteligenla emot'ionald aplicatd Dugmani intimi 179 cia? Pe baza urmrririi interacliunii la nivelul cuplurilor a ctrnrr cdsnicie a supraviefuit peste ani. care va spori neinfelegerea. sfatul ar fi str nu devinla parte intr-un conflict.menlinerea disculiei pe o anumitd linie. revenindu-9i in urma gloanlelor care ii intraseri prin gi ii iegiserd prin omoplatul sting 9i prin gitts. atunci cind sint aerisite si analizate. i9i ajutd sofiile sd se simtd auzite gi respectate. In vreme ce el gi-a adjudecat medna Lenick i-a spus cd: . situalie 9i mai frustrantl.oferind prea curtrd o solugie practicX _ in gene_ ral. Dl Lenick a fost audiat in stabuni. Una dintre strategiile general valabile pentru ca o cdsnicie sd funclioneze este sd nu se concentreze disculia pe anumite. fic.. !iei). Solii trebuie sd inleleagd ctr minia sau nemulgumirea nu sint sinonime cu atacurile personale . duce la reducerea tensiunilor.

reacfia exagerattr la cele mai mici semne de confruntare -. cuplul trebuie sd facd o pauzd' de douizeci de in care sd se calmeze inainte de a lua o hotlrire.de a fi iubigi 9i de a ne simli respectali. o ruzdmai lungX di wrrlgazmai mare trupului sd-9i revind din de surescitare iniliaH. existd predispozilii la obiceiuri emolionale . prinzind din zbor acesteginduri 9i analizindu-le . pot distruge o ctrsnicie26. Uneori poate fi extrem de greu. chiar dacd probibil am jurat ci noi nu vom face precum pdrinlii nogtri. cupluiile vor fi in stare str opereze aciste schimbdri chJic in mlsura ir care sint motivate sd hcerce. Nu e de miraie cd intr-o cearti in cdsnicie reaclionim ca 9i cum ar fi o chestiune de supraviefuire. Precum 9i incercarea de a face un efort penku glsirea unor argumente sau perspective car€ le pun la indoialS. .inseamntr a inceput potopul. . 9i este de inleles. aerobicX gimnastictr gi isprezecesecunde irmulfirea lui cu patru dd valoarealui minut. A9a cum sublinia terapeutul Aaron Beck..-este necesardmultd perseverenld gi vigilenfd. Cuplurile ambi. mai ales ir re_ laliile de iubire. Toate aceitea duc la aga-numitele neinlelegeri sdnitoase sau la. calmarea este un pas extrem de constructiv fdr6 de care nu 9i mai este posibil nici un progres in rezolvarea chestiunii ir cauzd. sau majorita_ tea reacfiilor emofionale.p intotdeauna atit de egoist" trebuie s[ se lupte cu acest gind. avefi un punct cu reper. chiar dacX lucrul pe care .Lui. De exemplu.H indignare. se declangeazdcu atita ugurinl5 ftrtr<l cdsnicie pentru cd ele au fost deja inoculate incd din copilirie.. sporindu-se ganselede a rezorva lucrurile. Calmarea emolie puternici arelabazdun impuls de a acfiona. uneori di dovadd cd line la mine. Asta ii va permite sd igi reformuleze gindul: . e de ajutor ca soful sau solia care s-a supdrat din priciin uoor comentarii prea dure sd le abordeze direct. Astfel. ma pe partener). ceea ce ii poate face pe parteneri sd iasd mai repede din blocajul emolional. care permit unei ctrsnicii sX fie infloritoare 9i sd depigeascX aspectele negative care. ci sd se cultive inteligenla emolionall a crr_ plului.dacdpulsul cregte pestezecebitii pe minut fali de ci elul obignuit. unul dintre talentele cheie intr-o cdsnicie este ca partenerii sx invele sr-gi calmeze sentimentele de nemulfumire.calmareapoate fi ajutattrprintr-o tehnicdde lelaxare sau printr-un exerciliu de gimnasticd aerobicd (sau prin Oricare dintre celelalte metode munlate in Capitolul 6).'Reacgiiledeclangate in acestesitualii se rdsfrirg asupra celor mai profunde nevoi ale noastre .. empatia gi ascultarea atentd _ pot ajuta cuplul s5-gi rezolve in mod eficient neinlelegerile. ftrvtrlate in cele mai intime relalii sau modelate pentru noide parinfi.. Desigur ci nici unul dintre aceste obiceiuri emofionale nu sc schimbd peste_noapte.in loc sd ii infurie sau j solul sau solia pot incerca sd scape de ele28. unde mizl este foarte mare. Dacds-aajuns e i-a pulsul in timp cesecearttr mai simplu si existeo irJee stabilitdin prealabilcaresd permitd oricdruiadintre parin de potop detectate.in special capacitatea de a se calma (sau de a_lcai.tional. Cum acest potop este declangat de ginduri negative despre partener.Ei bine. titerru calitilil emofionale .Nu merit sX fiu tra[at(d) astfel" sint sloganuri de tip victimd nevinovatd sau dreap. Vorbitul in gind penku indeptutarea atmosferei otrtrvite . _. recupefiliologicd se face treptat. Ginduri de genul . Dar nimic nu se_poaterezolva pozitiv atita vremi cit sogut 9i solia se afld tr plin blocaj emogional.180 Inteligenla emolionald aplicatd Du$mani intimi 181 prilejuri de ceart6. etrii jigneasci Acest lucru presupune supravegherea acestor ginduri 9i furtelegerea faptului cI nu trebuie crezute.. Multe. dacX sint lisate sd se acumullze.tioase pot invila sd-gi monitorizeze pulsul _ din cinci ir:rcinci minute in timul confruntdrilor. Chiar o pauz6 de cinci minute ar putea pdrea suficienti. amintindu-qi de cite ori solul ei a fXcut diverse gesturi care ii dovedeau afecliunea. De fapt. luindu_gi_i la ca_ la ciliva centimetri intre lobul urechii gi maxilar (cei care I-uareapulsului-in inva!5 ugor asta)27. de a gindi si de a vorbi logic pare si dispard intr-un moment de crizd"emotiona_ ld. aceastd cifrd.bileri sd ceardo pauzdla primele i"*" lceaste perioad5. fiind deja formate fur momentul ctrsitoriei...N-am sd mai inghit aga ceva" sau . Aga cum am vtrzut in Capitolul mlnia care persist5 genereaztralt val de minie. prin urmare. Pentru cuplurile cdrora li se pare ciudat. asta inseamnd stXpinirea ca_ pacitdlii de a-gi reveni rapid in urma petopului prohus de un blocaj emo..hu-i pasX de nevoile mele ._ liu:ut" stdpinirea acestor_impulsuri este fundamentild pentru inteli_ genla emofionald. Cum capacitatea de f asculta. o solie care simte intr-un moment incins c5: ..certurile sinXtoase. FXcind aceasta in momentele de calm. de a nu fi pArdsili sau lipsili de afecliune.

mdcar unul sau uneori chiar amitrdoi reugesr. Sau cel pulin recunoagterea spuselor partenerului/ ceea ce este o dovadtr cd l-ai ascultat gi ci ai sesizat emo{ile exprimate... nesimfit gi egoist". -..o dorinfd de a i se acorda toati atentia.scuze. comunicarea deschisXnu inseamnd teroare. C... O cale eficienti de a potoli o ceartd este de a-i da de inleles partenerului cX poli vedea lucrurile din perspectiva sa 9i cI punctul lui de vedere are o valoare in sine. nereugind sd mai audd _ gi in nici un caz . empatia este o unealttr puternicS. unei oglindiri corecte nu constd doar in sentimentul parni cd a fost in. ln acestcaz. p. dar gi ir ajungerea la o armonizare mofionalf..pe . ignorind pbrlile ostile sau negative _ tonul nesufe_ reprogurile dispreluitoare -. negarea rdspunderii. Aq fi preferat sI md suni gi si-mi spui cd intirzii".Atunci cind nu m-ai sunat sd-mi tpui ce intirzii la cind am simlit cd nu mX respecli 9i asta m-a infuriat. arta de a nu fi defensiv firseamnX a discuta doar despre nemulgumirile specifice gi a nu se ajunge la atacuri le persoand... unul dintre parteneri este deseori un atac sau e spus cu atita ne_ g?tr1j*. dar este surprinzitor de greu de pus in practicXze. gi nu o irra"r. ceea ce spun(. celdlalt o repetd cu cuvintele satrcercind sd capteze nu numai gindul."'uai"tiill-.teles.il. subiectului ir cauzi .t.Imi dau seama . ceea ce md deranjt.propunerilor de impicare cepot fi subinfe_ iliii_1t:p"rdi spune partenerul. contraatacul. bunicul programelor de iomunicare eficientd." C91mai putemicd modalitate de a asculta fdrl a adopta un _ ton defensiv este. um vdzut in"Capitolul 7.. ci 9i sentimentele care Aceasttroglindire folosegte la verificarea lintei corec- gi in cazulin carepartenerulconstattr nu a inlelesbine..:^"ll_":_:. desigur.tonulregativ este de fapt o ilustrare indirectd a importanlei . _. empatia cu celilait prur"pir"" propriile sale reaclii emo. in final.tionalesl se calmeze pinice "" devine su_ ficient de receptiv. inir-o ceartd.. Chiar 9i in situaliile cele mairele partenerii pot disceme din ceeace aud.u.Cfurd ai ficut X m-am simlit Y gi ag fi preferat sd faci 2. in general. 6r*i"t.Bine.lnceteazd mX mai intrerupi..XYZ":..i. empatia: distingerea sentimenttrlui din spatele celor spuse.lr. E l :. nezeril". Apoi..t"_.care ajung sigur la divorg se lasi absorbite de minie pi s" ion: centreazd asupra ei. incit nu poate fi perceput altfel decit ci un atac.daci ili dai seama c5 ai gregit. respectul gi iubirea dezarmeazX gesturile ostile din cXsnicie 9i din via!5. recomanda ca formul6 ideald pentru o nelnulfumire . Empatia se deterioreazd atunci cind sentimentele unuia atit de putemice incit nu perrnit armonizarea fiziologic5.. incd rctr iar gi iar pinl reugegte. pentru a percepe esen_ lr_llllr? Ia mesarulut. 'Una dintre metodele eficiente pentru o ascultare emolionali se numegte .Egti un nenorocit. in loc fle: . t. ca gi cum ar fi fost un atac. Fdrd aceastd.782 Inteligenla emolionald aplicatd tocmai l-a f5cut demonstreazd egoism. cfird ambii sint cupringi de un olocal 'r^"Td emollonal.de abilitate din partea f"i ie .p""e iare sd reacfioneze in mod deschis la ostilitaiea ei: .-ajut5dacl ambii parteneii i9i amintesc cd. reproguri 9i alte asemenea. si asculte atent dincolo de minia care_i cuprinde 9i atunci reac_ lioneazd la un eventual gest reparator facui de p".lirli profund. ai de zis. un partener dintr-un cuplu. astfer incit fiziologia sa si bglindeascd sentimentele partenerului. ar fi o dovadd." De exemplu: .ii. l)ur gl slmplu nu egti atent!. Agu .!lly:u:mtriei suferintei."!turu fizioi6gicl.oglindire" gi se folosegte foarte des in tera- pentru recuperarea cuplului." de schim_ bare_c-omportamentali. O altX solulie este asumarea rispunderii sau chiar scuzele..rile. posibilita_ Dusmani intimi 183 celuilalt de a simli exactstareade spirit a partenerului este at{.Ti pi! " cI lip . chiar dacl nu reugegti sd mergi mai departe de: . pozitivd. daci sE 9a !ipi: .este un lucru care pare extrem simplu. Sigur cd." Aceastd a doua formul"are deschide p"ril. Psihologul Haim Ginott.. j.ll*r Ascultatul este un talent datoritd cdruia cuplurile rdmin inr_ Cliur Ui in plind ceartd. Defensiva imbracX repedc lT. ci gi simplu devin exacerbate.i la moard si Cum si asculfi si si vorbegti tfud aaborda un ton defensiv . qellite o solutie cind" i_. gi nici nu lasd loc pentru una dintre nenumtrratele formule defensive .rrr.. ameninlEri sau insulti. . Din nou. aceasta fiind mult prea des rezolvarea unei asemeneasitualii in certurile unui cuplu.n-ai auzit nimic din tot ce am spus.il. ' Pentru cupluri. chiar dacl nu egti de acord cu el. Acest lucru in sine poate dezarma un atac iminent fl poate impiedica o disculie sX ajungi o cearti gravd. Pe scurt..i. Atunci cind unul dintre parteipi exprimd o nemulfumire.ce nama tgnorarii sau a refuzului imediat in fala nemullumirii ex_ primate.

in acestemomente rtrs_ punsurile imediate trebuie asociate unor clipe rndi calme. de-a lungul repetatelor clipe a" .de supdrare care au devenit?ominante. creierul emolional declangeazdreacliile de rutin.. Munca in echipd deschide linii de comunicare. mai ales dacX membrii echipajului ar fi lucrat mai bine impreund. de ascultare 9i de exprimare directd ." Alteori. Lipsa contactului cu realitatea ir cazul unui accident de aviory efectele diskugdtoare ale unei moralitdli dubioase. Dar. dacd vrem sd aevine i p. debazd.e u. incet si se goleasci aproape complet.. de ca_ re ne. Avionul s-a pribugit gi au murit zece Per80ane.imi reacfie-de la sine (sau mdcar o reaclie nu prea intirziata) in repertoriul circuifului emofional. Din acestemotive. lucritorii intimidali sau gefii aroganli . Exersarea Pentru cI acestemanevre sht cerute in timpul unei confruntdri aprinse. Astfel cd McBroom a abordat un sistem de menlinere a pozitiei.ti" stresante.elementele de bazd ale inteligenlei sociale . strategiile *"rr'!iorru_ te trebuie probate gi exersate in timpul contactElor *uii". cind nu izbucnegte o cearta.de formare a pilolilor odati cu cunogtinlele tehnice. Astdzi.preful unui asemeneacom- I . avionul lui McBroom tocmai se apropia de Portland. lntr-o zi. incit nu i-au spus nimic. KWW Conducind cu inima Melburn McBroom era un gef dominator/ cu un temperatlent care ii intimida pe cei care lucrau cu el.Numai ci dl McBroom era pilot de linie. recunoitry terea celuilalt se poate face prin complimente sau prin descot. ln cazul a 80% dintre avioanele comerciale care se prdbugesc pilolii fac gregeli care ar fi putut fi prevenite.oricare dintre zecile de alte deficienle emolionale la locul de muncd .amintim greu in situaliile de cumpdne. Din pdcate irnsd. cind cu siguranl5 surescitarea emblionald este ma_ re. povestea acqsteiprdbugiri este spusd adeseacelor care invald sI fie piloli de liniel.ele trebuie invdlate lemeinic.. crizd emofionald. Evl T1:? qent-ca recunoagterea este o modalitate de a cakia partencrrrl sau de a pune bazele unui capital emofional sub forma un.r84 Int eligenl a emolionald aplicatd ci te-ai supdraf.r sentimente pozitive. ea devine foarte greu de aplicat in"u.i_ nie sau.pot trece neobservate de cei din afard. de cooperare. acesteantidoturi ale destdmdrii cdsniciei strt un mic remediu educalional ra nivelul inteligenfei emolionale.emofia.r. ln esenfi. invirtindu-se deasupra pistei la o mare altitudine Pentru a reugi sd remedieze problemele tehnice. ea are mai multe ganse sI se poatd exprima intr-o.daci reaclia este repetatd inti-atit incit sI devintr un auto_ matism.il l" dobindite anterior fur viafd. mai armonios. Copilolii se temeau atit de tare de el gi de furia lui. Cum memoria 9i reaclia au ca trtrsdfurd... dar 9i in toiul scandalului. ln vreme ce McBroom era preocuPat exclusiv de trenul de aterizare.e crizd. Oregon. cfurda observat o problemd la trenul de aterizare. astfel incit la nevoie sI fie accct-tb-ttu fapt.care in prezent sint accentuate in cursurile.u"u ce apreciezi sincer ori prin laude cu glas tare. in1978. degi erau in pragul dezastrului. Faptul ar fi putut bece neobservat dacd acestaar fi lucrat itrtr-un birou sau la o fabFicd. Dacd o reaclic 11i emofional5 pozitivtr nu ne este familiartr u* exersat-o mai pufin. momentele d. Locul pilotului este precum microcosmosul oricdrei organizafii. rezervorul de carburant al avionului a ajuns incet. un reflex.

n-ar mai putea sd ia hottrririle . ldsind in urmd multd nemullumire 9i minie.dlure" pe care le presupun afacerile . Preful in eficacitate al inteligenlei emolionale este o idee relativ noutr pentru afaceri. vicepregedintele fost chematla rindul stru 9i gedinla s-a irtre.i-ar conduce la un conflict cu scopurile organizatorice. fiind nevoit sd prezinte vicepregedinteluicompaniei rezultatele citorva luni de munci ale echipei sale.Birbafii gi femeile carelucraseri multe ore.Dintr-odatd. gi la locul de iltuncd: atunci cftrd cineva este supdrat nu poate sd-gi aminteas!1. de gregeli gi de neinfelegeri.egi erau aldturi de el. N-am si le aprobniciodatd. stipinirea neinlelegerilor astfel furclt acesteasd nu se agraveze gi favorizarea capaiitegii de a intra Lrtr-o stare de transd cind muncim. de a face critici constructive.reglarea sentimentelor ir lcord cu cei cu care lucr5m. Unii considerau cd ideea detectdrii sentimentelor celor care lucreazd pentru ei li se pare un lucru absurd . reprezentind un lux pe care ni-l puteam permite doar ir trecu| noua realitate concurenliali pune la loc de cinste inteligenfa emofionaltr la locul de muncd 9i pe piafi.. Shoshona Zuboff:.ar h. cind un gef manipulator.De s-a cirnd ai terminat gcoala?Proiecteleastea stnt absolut caraghioase. precum 9i datoritd exodului de angajafi ctrtre alte firme similare. companiile se pot prdbugi 9i distruge definitiv. La un moment dat. Sau agacum imi sublinia un psiholog de la Harvard Business School. Dar cind inginerul 9i-a terminat prezentarea. A fost o lungl perioadl de dominare manageriald a ierarhiei companiilor. In urmdtoarele doud sdptdmini. de- . in general. cel al viitorului este un adevdrat virtuoz in relaliile interpersonale gi abordarea lor.degi e mai probabil cd aceste decizii ar putea fi puse in aplicare mai omenegte astfelz. Studiul a fost flcut in arui\97}. nu poate sXigi dea firtreaga mlsurd.Stresul ii prostegte pe oameni. Atunci cind acestnivel este excesiv de scdzut. era demobihzat." Pe latura pozitivl' sd ne imagindm ce beneficii pentru munC[ ar aduce competenla emolionald .nimic nu este mai important decit a ne recunoagte cele mai profunde Bentimente fur legdturd cu ceea ce facem . o cregterea numdrului de termene de predare nerespectate. siptlmini irtr.Cei din echipa sa au fdcut cileva remarci sporadice. pentru cd ele aclioneazl. lloate aceste efecte dezastruoase asupra gindirii au fost trecute h revistd ir Capitolul 8. Dar aceasttrierarhie rigidd a inceput sd se dizolve in anii 1980 sub dubla presiune a globalizirii gi a tehnologiei informaliei.estemintea 9i nu inima. ci a gti sX convingi oamenii sd munceascd pentru un scop cornun. . mindri si-gi pre. zinte roadelemuncii grele.pentru a-giapira eforfuiile." Mulli spun cI se tem cd sentimentele de empatie sau de compasiune fali de cei cu care lucreazd. aptrrind o transformare a peisajului emolional. Lupttrtorul in junglS a rimas un simbol al companiilor trecutului.. nu poate sI invele 9i nici itr ia hotdriri limpezi. Intr-un studiu efectuat asupra a 250 de directori.gi uneleostile. VI voi explica ceva mai pe larg punctul meu de vedere. declarau ei. tipul de gef luptdtor ir jungld.lnevitabil existd aici un pre! de pltrtit pentru nivelul foarte sctrzut al inteligenlei emolionale la locul de munci.atunci cird mediul de afaceri era cu toful altul. dat de remarcilevicepregedintelui. SRTTISAESTE O SLUIBA El era inginer sezonier9i conduceaun proiect de dezvoltare de soft. a rupt brusc..imposibil sI tratezi astfel cu oamenii".. era rtrsplitit pentru aceste tristrturi dure..Corporafiile au trecut printr-o schimbare radicali ir acest secol. inginerul a fost de-a dreptul obse. Unele dintre cele mai pulin evidente aptitudini emolionale ajung determinante pentru capacitatea de a face afaceri 9i reflecttr schimbdrile permanente de la locul de muncd. profund jenat 9i dezumflat n-a mai scoso vorbi 9i s-ainnegrit de supdrare.9i care ar fi schimbdrile ce ne-ar putea aduce mai multd satisfacfie in munctr.vicepregedintele firtors spre el 9i l-a intrebat sarcastic:. spur0nd ci dactr nu ar fi detapali din punct de vedere emolional. Punctul meu de vedere este cd o asemeneaatitudine este deptrgit5.185 Inteligenla emolionald aplicatd Conducind cu inima t87 portament poate fi remarcat prin intermediul a diverse semne. crearea unei atmosfere in care diversitatea este prefuitd glnu devine o surstr de fricliuni 9i punerea bazei unei refele de comunicare eficiente."3 O parte dintre acestemotive sint mai mult decit evidente imaginafi-vtr consecinlele asupra unei echipe de lucru atunci cind unul dintre membri este incapabil si igi stdpineascd minia nu dd dovadi de sensibilitate fali de ceeace simt cei din jur. Allii au protestat." Inginerul. s-a constatat ctr marea majoritate simt ci lucrul ce le este solicitat la serviciu . cum ar fi o descregterea productivitifii. In ceeaee privegte propria carierX. Sau cum spunea un consultant in probleflle de management: . trasindu-vd diferenlele intre trei aplicalii ale inteligenlei emolionale: capacitatea de a risipi conflictele. iar unii manageri o pot glsi greu de acceptat. A sti si conduci nu irseamnl a gti sd domini.

feeaiaci insemna schimbul de date despre cum funcfioneaz6 o parte sau alta a sistemului. A deciarat insi cl nu gi_aAat seama cit de prost reagtionase gi nici cd. . Crizele de furie au avut cam aceleagiefecte ca gi in cdsnicie: angaialii care Primeau rcproguri minioase cel mai adesea au reaclionat devenind defunsivi. diskuge tot.ie.jignise pe cineva. Ori Ju devenit impietrili . sarcasm disele insi duc la contraatacuri gi la refq2ul rXspunderii.i care ii face pe oameni sI afle dacl ceea ce realizeazd el merge brne sau e nevoie de o reglare. 9i chiar se gindea sX ptece.sint omenegticrizele de dezgust. nici la o sugestie de indreptare a situaliei' Persoana Grre primegte aceasttr criticl se simte neajutoratd 9i suptrratd. Aceastd deiicienla are trn cost enorm: asa cum strn5tateaeinolionald a cuplului depinde de fe_ lul in care cei doi sint in stare si destindl atmosferi ddunitoa_ re. Fdrd feedback oimenii sint in ptinr beznd. :d toattr. astfel incit orice parte ce are tendinla i3:1din matcd sI poati fi modificati ?nbine.Mi-e pufin cim neclar ce anume voiafi-si_a str fac.edinte 9f1nat.atacurila persoand nu nemulfumiri carear trebui sd 9i constructive. Aceast6 dinamici distructivd a iegit la iveald gi irtr-un sondaj efectuat asuPra unor manageri cirora li s-a cerut sI se gindeasci de cite ori s-au rdstit la angajali atunci cind s-au furcins epiritele gi s-a ajuns la un atac la persoanIs .. considertr ei. $i totugi rhanagerii erau 9i mai nemulfumili pi se simleau provocali de asemeneareacfii. dar dorea o aprofundare a. Exact ca sarcasticul vicepregedinte.fapt ce inseamnd o incercare de evitare a oricdrui contact cu managerul cate le-a fdcut observalie.. B-inuiesc cr nu afi incercat doar sr mtr punefi intr-o situafie oeniti avut 9i alt scop in gind. afirmalia prin care se generalizeaz6 un faph . Bin punct de vedere al inteligenlei emolionale/ un asemeneareprog evidengiaztr o ignorare a sentimentelor declangate la cei cdiora le este adresat gi un efect devastator asuPra sentimentelor gare stau labaza motivdrii.4 la locul de muncd. mai nefericittrmodalitate . una dintre formele cele mai des intilnite de critici la locul de muncd. 9i anume oamenii tre_ . gi cei fali de ca- pc rdspunde. Dacd fiziologia lor ar fi fost urmdriti. ar fi ap5rut 9i acel potop care accentueazd asemenea ginduri. a avut un asemenea efect devastator. aceqti angaiali nemullumili au dovedit ci se socotesc victime nevinovate sau pe bund dreptate indignafi. felul cum se aduc criticilegi cum sint ele primite determind pe termen lung cit sftrt oamenii de satisfX_ Este o chestiune de feedback.furios.Ai dat-o tr ba'' . Atunci cind au fost supugi aceluiagi microscop emolional pe care l-a folosit John Gottman in cazul cuplurilor. satisfaclia productivitatea la locul 9i de muncd depind de felul in care angajalilor li se reprogeazX diver_ se probleme.el nu .t simlit pe nedrept atacafi sau atacate.spusd pe un ton dur.rVicisitudinile emolionale din cdsnicie pot apdrea 9i I rnunce. inlelegindu.. deci feedbact*il u"t" esengial pentru organizarea acesteia _ respectiv. ' li . Reprogurile sint considera- gi drept. t5lipe mdsurd ce timpul trece. Apa incit ir cele din urmi gi-a cerut scuze. inginerul s-a dus la vicepre. dar gi de efectul lor demorari.firrditd de sentimentul unei tratdri nedrepte.188 Intuligenla emolionald aplicatd Conducind cu inima 189 primat gi convins cd n-o sa mai primeasci niciodatd o misiune atil de importantd in cadrul companiei. tot asa eficacitatea.. unde iau forme similare. ceeace nu duce nici o reaigie. critica este una dintre cele mai importante mi_ siuni ale unui manager.i 9i d.. schimbul de rntormafi.. zator. ' Intr-un fel. trtr-adevdr. spunea un consultant in afaceri. la fel ca solii sau sofiiie ce s-a.Jg5d aceastdparte le uf"it"ura p" toate celelalte din sistem. care i se piruse doar una intimpldtoare. 9i cei cu care se lucreaztr.. intrindu-se astfel ir:rtr-un cerc infemal. in faga ce se agteapttrde la ei ori datd anumite probleme se vor inriu_ "olugii. ca pi'cum n-ar fi avut nici cea mai micd valoare. Totodatd.tisau ezist€nli pasivtr. habar n-au care este-pozifia lor in fEla gefului.Dupd care a ircercat o foarte prudenti anchetd in care mlt. a energiei 9i a increderii in ducerea ila bun sfirgit a unei firdatoriri profesionale. intr_o compa. surat bine cuvintele: . care in lumea afacerilor sfirgegte prin buie sd delintr informaliile necesare esengialepmtru. glsindu-gi tot felul de scuze sau evitind orice rtrspundere."ti vcepregedintele a rdmas ufuit . nu_i aga7.sa _ nu !l desfiinfase complei. acgi ii pldcuse acolo. 9i i_a amintit de aceastl intilrrire 9i de remarcile critice fdcute.lnsensul inilial al teoriei siftemetor.Cea de a motiva pe cineva la locul . mult prea mulli manageri nu au gtiut sI stdpineascd aceasttr ar_ td importantd a feedback-urui.lumea este parte dintr-un sistem. ea este una dinke cele mai te_ mul: gi poate. ceea tn final insgamni ridicarea unui zid itrtre cele doud ptrr.si-adat seama cd remarca sa. El chiar considera ceioftul in cauzd era unul promilator. sarcastic. efortul mai_departe. de fapt. de o modernizare sau de o redirecfionare..

cu alte cuvinte. dar 9i mai grav este ci nu s-au mai simlit capabili str facd mdcar ceva ca lumea. Ciitica poate fi fXcuttr cu multd arti 9i atunci devine un mesaj de mare ajutor transmis de managerul respectiv. Criticile aspre i-au ficut pe cei care le-au primit sd se demoralizeze gi si nu se mai zbattr ca pird atunci. A"gvrei si vX mai gindili la propunerea voastrS. Larsory psiholog la Universitatea Illinois. in cadrul unei experienfe. cind lucrurile deja fierb. Cea mai nefericiti modalitate de a motiva pe cineva. Din pdcate. de minie. voluntarilor li s-a dat si realizeze o reclami pentru lm nou gampon.Principala dificultate in faza actualdeste faptul cd planul vostru v-a luat prea mult timp Ci vor cregte astfel costurile. O experienld fdcutd la Rensselaer Polytechnic lnstitute aratd cit de ddunXtoare este o asemenearemarc5 tiioasi in cadrul relaliilor de munci. O criticl era politicoaid 9i foarte la obiect.Atunci cind geful nu este in stare s5-gi exprime prompt sentimentele spre a le face cunoscute imediat se ajunge la o stare de frustrare tot mai acutd.Un atac . $i atunci criticile. spre a vedea dactr nu existtr o cale de rezolvare mai rapidd. Aceasttr tendinltr spre o critictr permanenttr este o componentd in cazul managerilor care nu au nici un fel de feedback pe perioadd indelungatd. . cu sarcasm 9i rdutate. elpw gi simplu explodeazd. De exemplu. Acest tip de critici ftrcuttr cu arti se concentreaztr asupra a ceea ce persoana a fdcut 9i poate face gi nu asupra remarclrii unui defect dintr-o treabl prost ftrcutd. este valabil gi in cazul cuplurilor cdsitorite. spunind ctr refuzd str colaboreze sau sd coopereze la alte proiecte cu persoana care i-a criticat.R. . Un alt voluntar (un complice) ar fi trebuit sd judece aceste reclame. O sd rog pe altcineva sd facd treaba asta. mai ales la arninuntele de design pentru soft-ul respectiv. intr-adevd1.. ei igi pierd speranla gi nu mai incearctr. care trebuie str-gi dezamorseze neirtelegprile. oblinind solulii mai bune. Harry Levinson. deci nu mai este receptiv la ceeace ai si-i spui gi cum ar putea si indrepte lucrurile. fdcirdu-se remarci de genul . Cel vizat intrtr imediat in defensivi.cum ar fi acela sd faci pe cineva prost sau incompetrent. Mulli au suslinut cX pur gi simplu vor evita orice contact cu perso. Trebuie si nu uitali ci acea convingere care stdlabaza optimismului constl in faptul ci obstacolele sau egecurile se datoreaztr intimplirilor pe care le putem modifica.ceea ce este echivalentul unui divor! la nivelul unei afaceri.pe care le aduc se fac cum nu se poate mai rdu. angajatul ar fi putut str corecteze problema vizatd. voluntarii primeair de fapt unul dintre reprogurile gata formulate. Ele sint primite ca un afront astfel incit cel ciruia i se face reprogul se infurie la rindul sdu." Un asemenea mesaj are un impact contrar unui reprog distructiv: in loc sd creeze o senzalie de neajutorare.este total lipsit de sens..190 Inteligenla emolionald aplicatd Conductnd cu inima 19L faptul cd angajalii demisioneazd sau sint concediali ." Arta criticii Ddr existl 9i o altemativd asupra cdreia ar trebui si ne oprim. intr-un studiu fdcut asupra a 108 manageri gi gefi in general. legattr intrinsec de arta de a lduda: . mult prea adeseaoamenii critictr doar atunci cind nu se mai poate face nimic. Dar cealaltd presupunea amenin!trri gi invinovEliri la adresa incapacitdlii inndscute a persoanei respective. precum 9i la un motiv de conflict la locul de muncd5. s-a ajuns la zidul despre care vorbeam.rna in cauzl .. cind sint atit de supirafi." Evident ci persoanele care au fost atacate au devenit tensionate gi furioase 9i au avut reaclii antagonice. Apoi. de revolti.ar suna cam aga:... Mulli manageri sint mult prea dispugi si critice 9i prea zgircili cu laudele. La asemeneaatacufi existtr contraatacuri.E clar ci n-ai nici un pic de talent. a dat urmtrtorul sfat ir privinla artei de a critica. De nimic nu egti in stare" gi: . intr-o bund zi. pistreazd speranla ctr se poate gi mai bine 9i sugereazEinceputul untri plan de realizare." Acest sfat. ele se dezvoltd incetul cu incetul".N-are rost nici mtrcar si incerci. ingirtndu-se o lungd listd de nemulfumiri neexprimate pinl atunci sau trecindu-se direct la ameninfdri. psihanalist.dar n-a ficut-o . evident.Majoritatea problemelor legate de felul in care muncesc angajalii nu apar brusc. la adevdrate bdtdlii de personalitate 9i la dispute asupra puterii. Cum observd gi Larson: . trcit nu se mai pot abline.Dacd. acea criticd ar fi fost adusd mai devreme. ce ar fi putut sd-i spunl vicepregedintele de care am vorbit inginerului specialist in software . Lr privinla motivafiei. devenit consultant al unei companii. Atacul la persoand a fost devastator pentru moralul lor. ldsindu-gi angajalii sd audd doar ci fac vegnic gregeli. observi f. criticile nefondate au dus la nehcredere.. atunci ctrd oamenii cred ctr neajunsurile lor se datoreaztr unei deficjenle ce nu poate fi deptrgittr.

cit 9i atunci ctrd critictrm.192 Inteligenfa emolionald aplicatd Conductnd cu inima 193 o Fiti Ia obiect. Carolina de Sud. pentru a se inghiti acest mesaj dureros gi pentru pulind linigtire. Reglafi-vd impactul a ceea ce vefi spune gi cum ii veli ipunepersoanei respective. un pastor asistent gi doi cintXrefi dintr-un cor religios . Levinson mai oferi 9i o consiliere pe probleme emolionale Celorcare sint criticafi.degi cu tolii unnau sd asigure . Intr-o dupd-amiazd.A9a au fost crescute." Skeeter gi-a dat demisia imediat. ce aruune nu vI convine. ceea ce a dus la un proces cu despSgubiri de 54 de milioane de dolari ln numele a mii de clienli de culoare care au avut de suferit asemeneaiigniri.de gansade a'da un rdspuns sau de a clirifica iucrurile."7 . ca. curn ar fi incapacitatea de a face bine anumite lucruri. hrdignatd. N-ag spune chiar cd o laudtr vagd n-are nici un efect. la fel ca orice feedback util. Oferiti o solulie. Sylvia Skeeter. Pe oameni ii demoralizeazl. menfionafi-i persoanei ce a ftrcut bine gi ce a fdcut prost gi cum s-ar putea modifica situafia. furvreme ce colegii lor albi de la masa de al5twi au fost servif imediat .Precizarea la obiect este la fel de importantd atit cind lduddm. Concentrafi-vtr asupra unor date precise.. pot fi drese . pentru supdrdri serioase. Managerii care nu au destuld empatie. cu pulin6 atenlie. Skeeter igi amintegte cX ospdtdrilele . o Fili prezenfi. Dacd se ajunge la supirtrri majore.stdteau cu ochii in jos. acest tip d-e criticd este unul distrugdtor: in loc sd deschidi o cale de corectare a situaliei. un lucru care ilustreaztr o problemtr cheie ce trebuie modificattr sau un model de dificultate.. rectorului. Alegeli o intimplare semnificativd.vor sd-gi u9ureze povara comunicind de la distanfi. dar fdra indoiall ctr nu este unul de amploare gi nu se poate invdla mare lucru din ea. Dacd acestaar fi fost un incident izolat. pentru o atitudine defensivi gi penku o distanfare greu de recuperat. Criticile. vorbind intre ele ca gi cum persoanele de culoare care se aflau la un metru de ele nici n-ar fi existat". Acest lucru se referd la empatie. Numai c[ Sylvia Skeeter a ficut parte dintre sutele de persoane care au venit $e depunX mdrturie fur legdturd cu discriminirile rasiale de care s-a dat dovad[ in intregul lan! de restaurante Denny's. tr final. De asemenea. a ajuns 9ef dg turd la restaurantul Denny's din Columbia. sint mai eficiente atunci cind sint fXcute fafi in fald gi intre patru ochi. care a fost cdpitan tr armatl cird avea 30 de ani. cel care o primegte rdmfire frustrat. e mai bine sd se ceard o amfurare a intilnirii respective. Levinson subliniazd ctr: . cind nu prea era clientel5.. subliniazd Levinson.sau laude_. ce afi simfit gi ce poate fi schimbat. n-am ce sd fac. c Fiti sensibili. .y{2" : spuneli exact care este problema. trebuie sd indice o cale de rezolvare a problemei. Skeeter le-a infruntat pe chelnerile 9i s-a plins di. . CIIM TE DESCURCI CU DIVERSITATEA . in vreme ce chelnerilele i-au ignorat. nu facefi comentarii indirecte sau evazive.. care incearcl sd-gi stdpineascd nemulfumirile ftrrd a-gi distruge permanent relafia. prin puneri la punct excesive. Trebuie evitat impulsul de a reacliona in mod defensiv in loc de agumarea rdspunderii. Ceicare evitd sd aduci reproguri . ca gi laudele. Nu vtr ascundeli dupd deget. in acest fel insd comunicarea va fi prea impersonali 9i lipsegte persoana vizat6.un preot. s6 audtr doar ci gregesc . o asemeneaprejudecatd rasialtr ostentativi ar fi trecut probabil neobservatd. Ca urmare. in scris. gi nu un atac la persoand.dar pentru asta trebuie sd existe 9i sugestii in legdturd cu rezolvarea problemelor. Critica. Acesta seamdntr cu sfatul dat cuplurilor in legdturb cu felul in care trebuie precizate motivele di neinlelege ie . fdrd sd afle exact ce anumg pentru a putea modifica situalia. $i ea era de culoare. La locul de muncl este la fel ca in cdsnicie. mesajul va fi mult prea neclar.. Acest sfat inlelept evident cd igi gdsegteecourile gi in sugestiile pentru cuplurile c5' ttrtorite. el ii sfituiegte pe oameni sd considere critica o ocazie de a lucra tnpretrnd cu autorul criticii pentru rezolvarea problemei 9i nu pentru a se ajunge la o situalie de adversitate. sint sortifi sd ajungd str ofere un feedback in mod jignitor.. Critica trebuie socotitd o informalie valoroasd pentru a indrepta lucrurile. Critica poate deschide o ugtr spre anumite posibilitdfi de care persoana respectivd nu gi-a dat seama cd existtr sau pur gi simplu o poate sensibiliza asupra anumitor neajunsuii care. Depoziliile au inclus 9i relatarea a gapte agenli afro-americani de la Secret Service care au stat 9i au agteptat o ord sd li se ierveasc5 micul dejun. Altfel. se creeazd loc pentru resentimente emofionale puternice. demoralizat sau lipsit de motivilie.ca sd mdnince gi au agteptat.ceva". care le-a apdraf spunird: . au intrat citeva persoane de culoare . de exemplu.

utr alt motiv este nevoia crescirdi a companiilor internafionale de a avea an_ gajali care nu doar sd lase la o parte prejudecllile 9i sd aprecie_ ze celelalte culturi (gi pie!e).Emo!ia ce insole9te prejudecata se formeazi in copilirie. carc a rtrmas in scaunul ei rulant doud ore.otfel incit si ajungl pini la generaliile mai recentee. Un sondaj fecut la"citiva sute de companii americane a ardtat ci peste trei sferturi dintre noii angajali nu erau albi . Rtrdicinile prejudeci$lor Dr.poate cregtetensiunile care divizeazl gru_ la locul de muncd. De asemenea. in special managerii.iale. o in loc de inlelegere . dar igi amintegte foarte bine cwn a crescut intr-o fa- grec din partea locului flcuse cite o gaurd in cingitoare fiecare copil turc pe care il strangulase qi i9i amintegte tode dispre! cu care i s-a zis cI vecinii lor greci mtrnhcd porc.rieu face com_ paniile acest lucru? Trista realitate este cX intreaga panoplie de cursuri video. Preful psihologic al loiantelii fafd de propriul grup poate consta furantipada fate de ceilalli. Florida. mai ales cind existd o lungd istorie a dugmXniei dintre anumite grupuri. ce nici mdcar in gind nu mai au prejudecXli pare ugor ciudat sd dea mina cu acegtia. Motivele. Volkan a auzit zvonul cd .Ulterior in viafi. . fdcind ca acestereaclii sd fie foarte greu de eradicat in intregime .usiald intre albi 9i negri. poli si-!i doregti sd-!i schimbi preiudeclfile.Aceste iuloare. . Prejudecdlile sint un fel de date emofionale dobindite incd de la cele mai fragede virste. dupr un bar de absblvire. ci chiar ie iransforme aceste apre_ cieri. determinird chiar o mai mare atenlie diferenlelor. de o sdptdminil. explicd Thomas Pettigrew' psiholog in probleme sociale la Universitatea Santa Cruz din California. unde existaumari neirfeintre turci 9i greci.. cind convingerile sint folosite pentru a justifica ceea ce utTrteazd".194 Inteligenla emolionald aplicatd Conductnd cu inima 195 pazain cad. Intr-adevrr.mai exista gi cazul unei fete de culoare paralizate din Thmpa. fie cl eite vorba de u-ru. deoarece chiar 9i cei care au prejudecdfi trebuie sd in_ leleagd cd ele trebuie depdgite.e. studiind conflictele ehtice.in avantaje concuren. care a studiat prejudecdlile zeci de ani.. sirt de ordin pragmatic. Pentru a inlelege ce se poate face.rul unei vizite a pregedintelui Clinton la Academia Navald a Statelor Unite din Annapolis. Puterea stereotipurilor care alimenteazd prejudecdlile constd ln parte in dinamica neutrd din mintea care creeazd aceste stereotipuri de tot felul care se autoconfirmirl. Toate acesteaaratd cI deprinderile eulfurale ale unei organi_ zalii trebuie schimbati in sensul stimuldrii toleranfei. bdrbalii albi nemaifiind grupul dominant. iar anglyafii si reaclioneze ca 9i cum nu le-ar avea.s gi_aindreptat pozilia fa$ de comunitatea de culoare. dar este mai ugor se-1i schimbi convingerile intelectuale decit sentimentele profunde."1o . trebuie sd faci unele cursuri desprelvantajele clien_ telei multirasiale. p. re consideratd mult prea necurattr spre a fi consumatd de cicei de etnie turctr. Volkan arbliniazd aceste amintiri din copildrie pentru a ardta cum Poab fi menlinuti ura de-a lungul anilorin cadrul unei comunitdli. Apoi.. atmosferd de c6nfruntare. pentru ci se spunea cd negrii prejudiciazi afacerile. dar li se sentimente sint rdmtrgile a ceea ce au invdlat in familie. de cursuri de o zi. lanlul de restaurante Dinny. ci devenind o minoritate.o modificaie demograficd ce se re_ flectd in mare mdsurx in componenfa clienfiloF. irn copil[rie. intre negri 9i asiatici sau intre asiatici si hispanici. trebuie intii sdinlelegemnatura prejudectrlilorinsele. Vamik Volkan este itr prezent psihiatru la Universitatea Virginia.ezfnt. in mgre parte ca unnare a acestui proces a publicitl_ 9i fii care i s-a ficut. asteptind sX i se aducd dc mincare intr-o seard. Discrimindrilc care au dus la acest proces au avut loc in toate localurile Denny's . A treia motivalie ar fi marea di_ versitate_tr privinla colectivitdlilor creatoare gi a energiei ankeprenoriale. chial 9i in cazul adullilor care i9i dau seama ctr gregescgindind astfel' .asupra diver_ sitdfii" duc cu adevirat la o indepdrtare Jprejudecefilor angajali_ lor care participd la acestepregitiri.. Atunci cfurd intilnim la o petrecere un englez extrem de deschis din punct de vedere de origine turci in Lrsula Cipru.acela cd duc la false agteptdri prin promisiuni grga m3ri sau pur gi simplu creeaz6. Asemenea seminarii se lin in aproape toate companiile din America. Unul dintre ele ar fi faptul cd piala de munctr s-a modificat.in special la nivelul managerilor districtuali 9i de ra_ murd -. Toli angajafii. Multe persoane din sud mi-au mtrrturisit. chiai-clacd prejudecilile individuale rdmin. efectul real al cursurilor inepte de diversitate culturald . ln pr.t1:. Dar cum u. dincolo de cele ce gin de decenla . Copil fiind. de exemfafi de cei de ilu.Oamenii igi amintesc ma1 ugor exemplele care suslin aceste stereotipuri atunci cind lncearcd sd rezolve situalii de cumpin6.

el ntrruie prejudecata potrivit clreia brita. prin care se dd de inleles ci br "r"t prejudecdlile sint un fleac. IBM: .r. in schirnb. dar incd ac..Noi nu tolerim insultele de nici un fel.patruzeci ae ani atitudinire rasiste are americanikrr albi faid de negri au devenit tot mai tolerante.r. au notartt sa facd discriminiri in funclie de rasi au fost rareori apostrofafi.3 tr: intoleranfi.iverse strategii cum ar fi plata-consumafiei ftr avans doaiin cazul clienfilo.. 'o it .^o la o rllor -^ l^^ ducela n atiinirii icestor prejudecdlisaua -^t-. nicii sint reci gi rezervagi. dar refuzd cerereade angajare a unui negru nu dJn motive rasia_ le.s inchi_ dea ochii la ceea ce fdcea personalul..conformcirofdestor actede discriminaieducela mesaje ar fi in regultr. de exemplu.sau Poate in decit ceeace esteesengial eficimla lor .asemenea fac remarci nelalocul lor din punct de vedere etnic.ci un lucru serios. dar micar actele in sine vor fi blocate."13 Dar tot ceea ce gtim despre rdddcinile prejudecdlilor 9i de_ spre cum trebuie luptat in mod eficient cu ele ne sugereazd cd tocmai aceastdatitudine . care sd rnai tolerante.ra""X_ prejude. ylumii.. ci 9i modul cum trebsie reacliohumai nat in mod productiv impotriva discrimindrilor' Un asemenea feedbacktreLuie sd existe gi trebuie dat printr-o critici eficienti fdrSurd. Reimaru u"rro"'ut. s-a constatatcd atunci cind intr-un grup aperea. fioneazHin funcfie de prejudecllil2.p"iiul.F acest lucru este nefiresc.. Toleranftr zero pentru intoleran!tr Dacd prejudectrlile oamenilor nu pot fi tdiate din rddlcini ce sepoateschimba este ceeacelfacoamenii cu ele. tiu . a nu sPunenimic le amplidirecfie. refuzul de a se oferi mese gratuite de aniversare pmku cei de culoare. unii gefi mai mari chiar iau ircurajat. Cursurile de pregitire in abordarea diversitdlii culturale.: ^ refuztrriif^---pe loc . adiitr el fie este un tip *"i .ci pentru cI studiile 9i ixperienga sint tocmai pot iui_ te" qen{u slujba respectivl "u]. ctrruia i se dx. chelnerii sau gefii de unitate care .esteca norme- duce la aparilia discriminirilor."u acte ?e reprezintl un mesaj putemic. ceea ce izoleazd toate tipurile de discriminare 9i-i incurajeazd pe cei care au .care este cbnvins ctr nu are prejudectrfi. in ca_ zul unui director alb . de qgaloanele cele mai inalte de conducere... Tenacitateaacestor prejudecdli subtile ar putea explica de ce tr.rt care a-dat in judecatd firma Denny. darbamenii i9i spun t. sau incuierea ugllor 9i punerea semnului de inchis in geam dacd se apropia g"rp du clienli de culoare.tii . in contextul dat.Conducerea langului de restaurante benny.-sugerind d. 9i angajeaia un alb care vine din exact acelagi mediu.-x-:: a $rosferasocialdde descuiajare lor. luind insi forme mai subtile: oamenii dezaprobX atitudinile rasiste. in schimb. degi ele existau-pen-tru ceilalfi.cu o valoarenenu de tati"a $i cu consecinlele rigoare. Sau poate lua-forma unor informagii ajutf_ alb.l'. de-exemplu. tiebuie ca oamenii str fie incurajali str dechiar 9i actele minore de discriminare sau de hdrfuire le iig4jitoare.asenfdevinzdri Roni.196 Inteligenla emolionald aplicatd Conducind cu inima 197 indirecte pot apirea. b au totodat5 un rol de pivoh simpla omitere a condamntrrii tacite. Pi::^T:il*unui.desigisesc rogrce. rn vreme ce in cazul unui individ de culoare sau de origine tris_ panicl se neglijazl aceastdinformafie.incit sdfie receptat incidentenu vor mai in mod firescsauinvages-ofac5.-.riou_ re. ei susgin .inchiderea ochilor in fagai*j.ceea de exemplu. dar in situaliile ambigue reaclioneazd Tl in.un refuz categorical r"r.au stabilit noi date de po*ite la nivel organizatoric. sau afigarea calendarelor cu fe- operare ale grupului si fie schimbate irn mod decisir4' prin r Lnor m5su*ri active impotriva actelor de discrirninare.a bdut ceva". Cind sint intreLafi. respectul r persoantrestecentrul culturii IBM-"14 Pentru ca acestecercettrriasuPraprejudecdlilorsI ductr la rte leclii de comportament la nivelul companiiloq. Cu siguranld a existdt un fel de mesaj.cei caresint intr-o pozilie de autoritaitt aceasttr illce*. ffefWor.s irrnumele ug""tiioiru"rll de culoare: .?:*y':.iormunui studiu.itot rt uti" ::_:l^rytll_1e reac. care le dddea mini liberl in Jazul acestor impul_ suri rasiste. acestea ii jpe alti oameni si prolifereze altele similare' Simpla reaclie a -t goui"l"u"u ce este un ifront fa!tr de colegelede serviciu' . sd spunem. ele ctr tonstituie univantaj mai alesprin aceea dau un exemplunu ln ce privegtemomentul.t". cel pulin tacit. Dac6directorii 9i colegiio fac gi fina.u"u ceprivegte aptitudinile de inteligenld emolionald. Poate ctr nu vor rea prejudec6lile. iar in sine va fi schimbatd. a8".cdri . Sau a9a cuin sp'nea "" lohn p. Sau cnm sPunea un director tii sd se intindX fdrtr sd intilneasci vreo rezistenfI' tnai important decit cursurile de instruire . si facd discriminiri.Asemenea "*pti"a1it emofional gi de cald. a nu fac are conJecinle grave deoareceinseamnd a lisa microbul -'..

o echi_ pd de lucru formatd din oameni cu diverse culturi 9i perspecti_ ve poate lucra in mod armonios gi poate ajunge la sltugi mai bune.'. elnt Releleleelec""1" *u f"trrt. ittT-"tt rcare lucrtrtor in parte este mare exPert il"^1tg:- *ur. cit a3 bine reugesc . intr-o incipeT-?T::::-ti ii ti"! intr-o sald uLmune camerdirn aceeagi fi.i"'.198 Inteligenla emolionald aplicatd cu Conductnd inima TALENTIIL ORGAN IZ ATORIC IIIQ. Lecgia aceasta poate fi invdfatd din ceea ce se tntimpld tr gcoli: aturrci cind di_ verse-grupuri nu reugesc sd convieluiascd din punct de vedere gocial..Pului.i. ln majoritatea cazurilor.A 1".echipele devin L..".ei . Punerea la un loc a stereotipurilor din diverse grupuri culturale nu-ajut5 prea tare la scddereaintoleranfei.. acestepuncte sensibile' sint at"r" asemenea noileentitalifunc!io13l: expliciierarhia Tot otgu"i'aJoric' aga. acea stare care ircurajeazd empatia gl toleranla. . Ceea ce conteazi insd enorm ar fi o camaraderie suslinuttr gi eforturile zilnice spre un scop co_ mun ale-unor persoane venite din medii diferite. unde ostilitatea cregte in loc str scadr.-. este mai practic sI incercdm sd anuldm exprimart.Dar cind elevii au muncit cot la. iar rezultatul nu poate fi agteptat imediat ce se termind un seminar de specialitate... 'J#.r":11: prejudecdlilor decit si elimindm atitudinea insdgi. mai creatoare 9i mai eficiente decit cei care lucreazd izolat. existi un IQ al ei sd capacitilile celor implicati.a de . atunci cind oamenii lucreizd cu cei asemeni lor ani de zile16..".iJ . Capaciiatea .'l 1TT..99 ajlnge la bande ostile.al"""" echipe. fir care stereotipurile negative se intensificd.i "tt" soft.ilt" h nivel organizatoric' reprezintd schetl[.uid de valoareaadtrugati prin informaiiJ*"t" "t"vorba de analigti ai pielei' de scriitori sau de ii" .ceva vreme. locul de muncl inseamnl ratarea unei mari ocazii: avantajul unor posibilit5li creatoare gi intreprinzdtoare..cof ca egali ientru a gtinge uJl scop comun. care ar oferi o for_ !d de muncd diversi.lucritor ir cunoagtere"' a subliniat o i"""". grup si considerindui pe tofi ceilaltiegali' va facecaun .t"t propiiu"lT'Acest muncd. termenul de .Jil.ea perspectivd de abordare.citeva trupuri irntr-un fel' 9i cele mai vechi asumai clare exemple 9i.i.. Cel mai important elemeniin inteligenJa ci mai curind al inteligenleiemofloun IQ acad^emic... ca de exemplu in echipele sp"ortivesau in formafiile muzicale. cum este ea. asemeneaprograme pot ajuta mult la congtientizarea ideii cd intoleranla sau hdrluirea nu sint gi nu vor fi acceptate.i va depinde9i.. schim_ barea normelorprin care se ajunge ta pre.uaeclgi sau la hlrfuiri.orglnizlte:':.ULGRUPULUI 199 fost martori ticuli sau indirecfi si-gi exprime nemulgumirilt. ffi. i"aittt"tu .i.insd ideea cA un asemeneaprogram ar putea sI dezrtrddcineze prejudectr_ lile este una nerealistdTotu9i.."u mai rudimentard de organi"-ut" 1..iga cum se intimpld ir mod firesc 9i la locul de muncd.:*:i::: mai importante i calificate in cunoaqtere. la rindul sau.. oamenii.. in cazul in care se schimbi vreodatll. eminentul om de afaceri productivitateasa depinde de eforturile coordotit t aiittiutiitori de soft' Cum oamenii au luin tandem. este posibild o reinvdlare a datelor _ degi durea_ 25. Un alt element activ in cadrul icestor cursuri este at..JJffir"ii ffi .. Peter Drucker."i lucru t:9"*i11 *. stereotipurile dispar .*rio.llu acestIQ. sd se iu u*ftio"ufe 9i iptitudinile care-iajutd pe oameni preluite ca bun la locul sx hewindtot mai i.lucrXtorii in cunoagtere"' .'':?. aceste cursuri de instruire speciale programe de ln 9i nivelul companiilor urmdresc un scopfoarte prigmatic.."""i u:liPu :t1: gefi . oamenii vor putea sd inleleagi suferinia cek."ti.. lrorbi d"eschisimpotrive acesfui sistem.i..l"=il: .decit de mareeste iii a". in "tt" "tft" in cazul unui grup cu un IQ ridicat constX armoi*"-Cft"iu in parte de a se fiecdrui individ sa sociali.indiferent ci hdinta.:..il... Astfel.l obiecfiile. Aga curn vom vedea.rro.. t.r afectati de discriminiri 9i atunci . acestlucru care nu poate fi evitat de conceputi. . Stereotipurile se schimbl foarte greu. . pentru un de o fedinle de planificare sau de o muncd in echipd grupului' ce insumeazh anumit proiect iomun. Refuzul datorat prejudecitilor al unei diversitdfi culturale la .irtri"" f"io. mai ales in anii ce urmeaz6' -rjo*u. o treime din forla cei a cdror ra o constituiau ..ri in carese impuri atribuliile in muncd' de echipele lucru' reteleconferinfele' electronici.ovedes= te in gcoli.x fu U"" sfirgit misiunea gy.cum ei nervoscentral' indiferent daci estevorba De cite ori oamenii colaboreazd. aga cum se d. observi Drucker' in cazul unei de muncd la sfirgitul acestui secol.ot""piA sint sistemul letul organizaliei. avind in vedere cd prejudecilile sirt o formtr invdta_ td emofional.

ci in cel emolioral." Ca.l general in cazul grupurilor armonioase a fost ijutat de faptul c5"a exis_ tat de fiecare datd cite un membru extrem de talenta! grupurile cu prea multe fricliuni nu au reugit s5-gi foloseascdmembrii cu mari capacitifi. In vreme ce un grup poate str nu fie _mai degtept'. Un alt aspect negativ l-au reprezentat persoanele care au constituit pentru grupl greutate de dus in spate gi care nu au participat direct la proiect. Pentru ctr aceastXmuncd nu putea fi ficuttr de o singuri persoanX.rre*bri ui lor. Diferenla dintre celebritdfi gi ceilalli nu consttr in IQ-ul academic. Printre aceste nenumdrate talente.o invenfle de inginerie electronicd extrem de sofisticatd 9i de complicatdle. acegti neribdltori voiau sI control-ezeei totul sau si domine situafia. Cel mai important factor in maximizarea excelenlei in a pro_ . ea s-a desff. empatie .tionaltr9i socialx .uu u*puriirl tehnicd. o absolventd. mai productiv gi sd aibd mai multe succesedecit un altul . talentul academic BusinessRepiezu:. capacitatea de a .ia-gi-dd". cea mai grozavi descoperire a fost mai irtii lipsa diferenfelor dintre cele doud grupuri. Unde existl un nivel crescut de stagnare emo_ .Pomindu-s'e de la o vastd gamd de mf. Una dintre ce- . ad-hoc este un factor crucial in reugita in carierX. nici IQ-ul. psiholog la Yale. DupX citeva interviuri detaliate. Iattr un exemplu . de altfel.celebritdfile" cu oricine altcineva. 9i de la Wendy Vvilliams. In vreme ce morala acestei povegti e cit se poate de limpede pentru cei ce lucreazd in echipi.egi ce nu in procesul . care i-a ajutat sd profite de intregul talent al membrilor grupului. aiunei companii. cuprinzind persoane care sI ofere un 9ir optim de talente.surdtgri cognitive 9i sociale. de inteligenld academici. Ideea cd existd o inteligenfi de grup vine de la Robert Stern_ berg. g P"t luenld a exprimlrii. ..Celebritdfile" ce au fost studiate intr-o divizie a laboratorului au alcituit o unitate care a creat 9i a proiectat intrerupdtoare electronice de control al sistemelor telefonice .formfurd o echipl temporard. Ca urmare. pentru a reugi. o parte au iegit in evidenfd. Ei sint capabili sd se motiveze mai bine gi str lucreze la nivelul relelelor neoficiale. Multe lucruri pe care oamenii le fac la senriciu de_ pind de capacitatea lor de a apela la releaua disponibild de lucrltori..La urma urmelor.oamenii nu pot da ce au *li bl11r.. Robert Kelley 9i lanet Caplan au avut la dispozilie gefi 9i simpli angajali reprezentind intre 10 qi15% dintre inginerii considerali celebri. fie mai talentat. din rivalitSli sau din resentimente . duce ceva a unui grup este gradul in care membrii acestuii au fost irn stare sd creeze o stare de armonie. nu existl diferenle semnificative in privinla talentelor inndscute. Surpriza a fost ctr aceia care s-au dovedit afipreanerdbddtori sd factr parte dintr-o asemmea echipi au dat in general rezulta_ te mai slabe. ca_ au incerglt str inleleagd de ce unele grupuri sint mai eficiente 1e decit altele18. se creeazdposibilitatea de a forma grupuri ad-hoc. formindu-gi echipe ad-hoc. cind oimenii muncesc impreu_ ni intr-un grup.Armonia le permite grupurilor sd profiteia maxim de calitdlile creatoare ale celor mii talentali . Aici ltcreazd ingineri 9i oameni de gtiinld care au avut rezultate de virf la testele IQ.Pe nu este un indiciu clar al productivitdlii in practicd.. er poate fi in schimb mai prost daci la nivel intern oamenii nu i9i pot impirtigi talentelelAceasta regul5 a devenit evidentii atunci cind Sternberg gi Williams au recrutat oameni care sd ia parte la echipe care ar fi trebuit se des_ fdgoare o campanie promolionali creatoare cif mai eficienttr peltru un irdulcitor imagina4." Kelley gi Caplan scriauinHarvard m5surb ce se dezvolttr. diferenlele esenliale au iegit la iveali la nivelul strategiilor interne 9i interpersonale pe care le-au folosit. creativitate.decit toate acestecalitafi insumate. Rezuitat. celebrul nucleu gtiinlific de pe l?ngXPrinceton. experienli 9i eficienfd.gurat tr echipe care puteau fi formate din 5 pintr la 150 de ingineri.funcliona" in relea . despre care se spunea cd poate inlocui zahtrrul. Nici unul dintre ingineri nu poate face treaba singur. .20A Inteligenla emolionald aplicatd Conduc?nd cu inima 201. diverse insircindri pot presupune apelarea la divergi membri ai refelei. Atunci cfird s-au comparat .indiferent cx provine din frictr turiditr mirie. de la testele standard IQ pind la inventarele de personalitate. capacitatea de a recunoagte ce se cad.. ea are o implicalie mai gene_ 9i rald pentru cei care lucreazd la nivelul unei oiganizalii. trebuie canalizatX experienla fur domeniu a celorlalgi.ai c5rui membri cu talente gi aptitudini egale ih alte direclii nu se descurcd la nivelul inteligenlei emolioiale. Lor le lipsea un element de baztr la nivelul inteligenlei sociale.celebritSlile" pentru a-gi face treaba.. fir vreme ce altele au rtrmas la un nivel relativ mediu.. fiecare vine cu anumite calitdli _ de exemplu. De fapt.un studiu referitor la marile valori de la laboratoarele Bell. Pentru a constata ir ce consth diferenla dintre cei care s-au dovedit extrern de productivi gi cei care au rimas la un nivel mediu..

de cea a experlilor sau de cea de incredere. in colabordri. Au reugit sd vadi lucrurile din perspectiva celorlalli. Lucrurile au fost gi mai simple fur cazul celebritdfilol. in ajutorarea oamenilor de a inv5!a impreuni cum sI lucreze mai eficient.. ci ele au investit timp in cultivarea bunelor relatii cu cei ale cdror servicii ar fi putut fi necesare in cazul formlrii unei echipe ad-hoc pentru rezolvarea unei probleme sau depigirea unei cri_ ze. dar nu va inspira incredere gi atunci... s-au dovedit lideri in construirea unui consens.cur"u. evitind conflictele. vorba de cea de comunicare.. i-r sensul regldrii eforturilor de timp gi de muncd. intr-adevdq. bazatS.. imbundtdlirea felului tr care oamenii muncesc impreund va deveni o cale majorX de sporire a capitalului intelectual gi ir aceastava consta diferenla esenliaItr a concurenfei.202 Inteligenla emolionald aplicatd : care au foarte rnulte relafii in toate relelele. pentru lumea de miine.pe persoanele care sint pregitite sd dea sfa_ turi.organizaliile informale intrd in acfiune.'zo' Analiza acestor relele informale aratd faptul cd degi oamenii _ lucreaz.ea$a. cel pulin a9a irattr un studiu referitor la acesteregele.El s-a strdduit si apeleze la divergi <guru> in domeniul tehnic gi apoi i-a agteptat pe acegtia.:i:"::"::"Kuo".cine cu cine vorbegte. cd ele au gtiut sd-gi coordoneze foarte eficient eforturile in echipd. Toate acestecapacitdfi desigur cd sint aspecte ale inteligenlei emofion6le. adici din aceeaa clienlilor sau a celorlalli membri ai echipei. Refelele informale sirt extrem de importante pentru rezolva_ rea problemelor neprevizute.9i de autoadministrare. . Relelele informale s."uu. .ptgga mai repede gi se migcd rapid pe diagonald. le mai importante a fost formarea unei refele a unor oameni ch€ie. dovedindu-se incapabil si conducd. pentru cd igi construiesc refele suficient de soli de incX inainte de a avea nevoie de ele. SI fii un punct nodal intr-o retea a experlilor inseamnd sI ai o foarte buni reputalie in domeniul tehnic.. pentru cI nu i s-a rdspunJh mesajele ltrsate nici la 9i e-mail-urile transmise. depdgind birocralia pentru a rezolva piopriu-zis lreaba:.. Atunci cind cer un sfat. eliptic. Nu existi insl nici o legiturd intre a fi expert gi a fi o persoand ir care ceilalli sd aibd ircredere pentru a-9i mdrturisi secretele. Pentru a se descurca gi pentru a supraviefui. releaua experfilor.de a fi suficient de motivali pentru a-9i asuma rtrspunderea mai presus de slujba oficiald . Existd semne puternice cd de fapt ceeace se intimplI la laboratoarele Bell ar fi de bun augur pentru viitoarea existenld a companiilor.. au constatat Kelley si Caplan. pentru a-9i imptrrtdgi informalii mai intime (cum ar fi dorinla de a-gi schimba sluiba sau resentimentele fatd de comportamentul^unui 9ef sau al iolegilor) gi nici nu le vor transforma irt crize." ..Organiziliile formale existd pen_ tru a rezolva problemele ugor de anticipat.ttt p.. companiile ar face bine sd-gi sporeascd inteligenla emofionald colectivd. drept pentru care celebritdlile au dovedit cd au gi un alt akibut esenfial: capacitatea de a lua iniliativa .indoielile si vulnerabilitXlile. in care capacitdlile fundamentale ale inteligenlei emolionale vor fi tot mai importante in munca ir echipd. aproape irtotdeauna acegtia oblin un rdspuns rapid. Aceasti releaextrem de complexd de legdturi sociale formeazd o echipd de colegi gata oricind de acliune gi care se intdregte in mod surprinzitor. pe. Dincolo de talentul de a organiza aceste relele esenliale.i. . transformindu-se in relele stabile.X de zi impreund nu inseamnd neipdrat ctr au trcredezi re unul in celXlalt. gi au incurajat cooperarea.Darltunci cind apar'proble_ me neagteptate. indiferent ci este . Celebritdlile rareori se confruntl cu ase_ menea situafii. Un mic tiran local sau un micromanager poate sd fie un mare expert.Un angajat cu performante medii la laboratoarele Bell toc_ mai vorbea despre o problemd tehnicd survenitd. au dat dovadd de putere de convingere.-.rtr. . igi va pierde gi eficienla la nivelul unei re- .rocid" vedere mai sofisticat asupra relelelor informale arati ci existl cel pulin trei cate_ gorii de relele de comunicare . Toate acesteasebazeazd pe capacitdli sociale. gi releaua de incredere. in cazul celebritdlilor s-a observat. ceea ce adesea duce la o avansare.pierzindirn timp valoros. Avind fur vedere ctr serviciile bazate pe cunoagtere 9i capitalul intelectual devin tot mai importante la nivelul firmelor..fereinrormur". la laboratoarele Bell.

Aceastd indiferenfi fald de realitatea emotionald a bolii ne- le. dar am fost nevoit sd-l furtreb de trei sau de patru ori.Cinete-afut:dlattoateastu.Ciuma Minte si medicind 205 p vage durere in vintre m-a trimis la doctor. A remarcat hematurii in urintr.deih o bazX in P9$ficd conform cdreia aPare o limitd a eficienl'ei medicale It 1! . ale funcfiei rinichilor. ci gi alinare. Cancer. Sigur cXexisttrasistimp sI linigteasctr tte inlelegitoare sau medici care-gigdsesc gi nu doar sd administrezeun tratament' Teni sd informeze esteinsl spre un univers profesional in care imperativele pot fu.rr.neregu$iu aefit it misiunea ca fiind aceeade de a ignora stareapacientului.. zicd. doctore? Rdspunsul oenitimeiliat: a .Evident.sttporde ordin medical .. Imi amintesc foarte vag de explicalia pe care mi_a dat_o in locului 9i a zilei in care unna str fai analizele pentru sta-plivinfa bilirea unui diagnostic. Erau indicalii extrem de simple. Existd. chiar dacl ar trebui sd se preocupe de starea noastrd exclusiv fi.arrtr _ dirt*g" aceasti iluzie gi nrruie premisa conform cereia lumea noastie este una a existenfei in deplin5 siguranfd. 9i nu in afara lui. ni-a zis el pe un ton profesio_ nal. Era pu_ lin probabil sd fie vorba de dar aceastd ializdlogica nu -cancer. caredepinde prea mult de cronetrarea pe care o fac contabilii. pacienfii. Din punct de vedere istoric.mai ales . putem fi atit de fragili'din punct de vedere emolional atunci cind suferim de ceva"pentru cd starea noastrd mentald de bine sebazeazd.mr in toate cazurile 9i nu i'. socotindu-le irelevante pentru problema in sine. Citologie.mult prea adesea indiferent fa!5 de disperareapacienfilor.in parte p" it. existXo cregterein medie destul de mare din punct de ve'deremedicala eficienleipentru a Puteasugeracd o intervenlie a ar enotinnald trebui sd fie parte componentX ingrijirii medicale. Ciutind insi date din sutele9i sutele de caLuri.. medicina itr societateamodernd a vindeca boli ..u uneori un rol semnificativin vulnerabilitatealor fald Sistemulmedical boiU gi pe parcursulperioadeide refacere' lipsit de int-eligenti emofionali' estemult prea adesea u pacient. iar frica este singurul gind. Mintea mea se blocase pe cuvintul citologie. ALBERTCAMUS. tout" situatiile.Aceasti efiiieni5 . Aceastd abordare este retrtarita 9i de modelul . El md ftrcease-me simt ca gi cum ag fi fost jefuit chiar in fafa casei. acceptird acest punct de vedere referitor la problema lor.a g.tm"ntul umanitar potrivit ciruia medicii ar rui sd aductr nu numai leac.gtitoare. Problema survine atunci cind personalul medical ignord fe_ lul in care reacfioneazd pacienlii din punct de vedere itnofional.Sufertfia.. doctorul meu era doar foarte atent gi competent gi vroia str veri_ fice toate posibilitilile pentru stabilirea unui diagnostic. . orice intilnire cu asistenta sau cu doctorul fi o qinsd de a obline informalii lini. ne sim_ lim plini de sldbiciuni. emofiile degin"supre_ mafia. Oare de ce am reaclionat atit de putemic? La urma urmei.oate fi sporitd tratind stareaemolionali a pacientului ba"ie * stareasa medicald. existd 9i alte motive t*n realitatea psihologicd 9i socialtr a pacienlilor aflate de asttr gtiinNatd pe tdrim medical.de a gdsi mtursau de a gisi o consolare..daf 9i in timpul tratamentului.Ag vrea sd te duci la spital gi str mai faci nigte analize. Citologie _ mn_ tea mea nu mai scipa de acest cuvirt.l--: A ^^^^lX afi- o eviden!5 care arat5 cd starea emofionald a oamenilor Houduprofilacticd.sau atunci cind situalia este o rtd in moJnefericit. de a descoperi invitalie la deznidei personalul medical este gribit Din pdcate. mai ales in bolile grave. au intrat intr-un fel de conspiralie a ticerii 9i au inceput si ignore reaclia emolional5 la problemele lor medicale sau sa concedieze aceste reaclii...rriu de invulnerabilitate. Dincolo de atg.r r -^1--^-L..Separe cd lucrurile chiar seinrlutlilesc in cadrul crurealittrfi a sistemului medical.Nici nu mai gtiu bine ce a mai spus... pini ce el.s-a uitat mai atent la rezultatuf analizei de urind.KK Minte 9i medicini . neajutoragi 9i vulnerabili.9i -iile iaiea bolii. mai conta in acel moment.." personalulmedical sd uite de punctele ale pacienlilor sau str fie prea grtrbit pentru a le lua seamd. Dintr_odatX. ln lumea bolii.t. Nu ptrrea nimic neobignuit. Boala .

206 Minte gi medicind 207 MINTEATRtrpuLur: FELALfiVCanr EM1TITLE rNFLTTENW SAttt AZA Ardrn e de Me_ . Nu existasenici o cale prin care str se stabileasci o leglturi intre centrii creierului care monitorizeazd ce $ustd gobolanul gi zonele de mdduvi osoasi unde se formeazi celulele T. cele mai grave boli simfindu*e fericili sau ginjind "frf". incit o parte dintre gobolani .pentru sistemul neuroendocrin (care insumeazd sistemul neryos 9i cel hormonal) 9i imunologiapentru sistemul imunitar.care neagd complet ideea cd mintea influenleazi trupul intr-o mdsuri cu adevdrlt importantd. cum il numea lpecialistul in neurologie Francisco Varela. O irtreagi relea de cercetitori au descoperit ci mesagerii chimici care aclioneaztr in cea mai mare mdsurd atit in creier cit gi in sistemul imunitar sint 9i cei mai numerogi in zonele neurale care regleaz6. Sistemul lor imunitar invdfase si distrugd celu_ descoperire flcutd in laboratorul Faculttrlii hle T ca reaclie la apa cu gust de zaharind. de-a lungul anilor. meau aceastdmedicafie. Suzanne. nel4ro.rr.. o inghileau cu apd cu zaharind.respectiv ce anurne ii aparline 9i ce nur."i*Uotrra_ veau gi mureau.. scopul meu este sd clarific corrt uai"giite 9i str inlocuiesc stupizeniile-cu o inlelegere mai limpede in care emoliile noastre . cum ar fi alergiile sau lupus.rrir. atunci cind definea propriul sim! al sinelui pe carc-l are trupul . scade_ gi incj in_ tr-o asemeneamdsurd. toli doctorii au crezut cd de fapt creierul (impreund cu prelungirile sale din trup prin intermediul sistemului nervos central) gi sistemul imunitar sirt doui entitdli separate. schimbindu_gi felul in care se comportd. Sau cel pulin aga s-a crezut vreme de peste un secol. Psihoneuroimunologia sau PNI este aceeacare studiazd actualmente subiectul gi a devenit o gtiinli medicali de frunte. mai existl o ideol. a bacteriilor sau a cancerului. pozitiiu ori ideea cd oamenii sint vinovali pentru. fa fef J gi cre_ ierul. 9i cu alli colegi pind ce a gdsit un Punct de irtilnire al .+ot a creat o confuzie generalizatd 9i adevdrate neinlelegeri referitoare la mdsura in care boala poate fi afectati de mintir. psiholig. Felten a firceput prin a constata ci emoliile au un Putemic efect asuPra sistemului nervos autonom. Celulele Pe care le recunosc le lastr in pace. ca gi cum boala ar fi un semn de imoralitate sau de nevrednicie spirifuall. Atacul ne rptrrX impotriva virugilor.e r-uu imbolnlvit. le_a dat acestora o med.de la cantitatea de insulind secretatd pind la tensiunea arteriali. care nu sint capabile sd-gi influenleze unul celuilalt funclionarea. celulele pe care nu le recunosc le atac5. Sistemul imunitar este . modesta descoperire a lui Ader a obligat la un nou punct de vedere in privinla legtrturilor dintre sistemul imunitar 9i sistemul nervos cenkal. conform teoriilor gtiinlifice de pfurdatunci.Unele dintre cele mai puternice dovezi ale faptului ci existd o cale fizicd directd ce le permite emoliilor sd aibd un impact asupra sistemului imunitar a venit din partea lui David Felten. $i totugi. daci insd celulele imunitare nu identifictr in mod corect o parte dintre celulele trupului. Re_ zultatul acestei atitudini-de-vindec. Rezultatul stru a fost un adevdrat goc. Tlecind prin datele gtiinfifice.mintea".emolia2. Acest lucru nu ar fi ilebuit sd se intimple.ogie la fel de neproductivd in al9i te direcfii: ideea cd oamenii s-ar putea vindeca singUri ii de. doar creierul gi sistemul neryos c*tiut pot "u r"u"lionu"r"_ *: :e L diferite experimente.icatie care reducea th mod artificial numdrul de celule care se luptd ! cu boala 9i care circulau fir-singele lor. num5rul de celule T tot ""h^r.gi inteliglnla ". Ader a constatat insi cI dacd le di gobolanilor doar apa cu rd aceastdmedicafie. Pind sd facd Ader aceastd descoperire absolut extraordinar5. Numele in sine atestli aceste leglturi: psiho sau .acele cirdri biologice care formeazd min_ tea. emoliile 9i trupul. F5cind experiente pe gobolani. care regleazd totul .:i. care nu sint separlte intre elei ci strins le_ gate. De atunci. Qelulele imunitare circulS ir singe prin intreg trupul.rrii noastrd emolionald _ joaci un rol in privinla s6ntrtlfii 9i iUotii. u a.-!:. intrtrd practic ln contact cu toate celelalte celule. se creeazd o boald autoimunitari.creierul trupului".. de la $coala Politehnicl din Paris. un coleg a lui Ader. De fiecare daH cind i.Inteligenla emolionald apligatd medical. uneori s-a ajuns chiar ra a invinovdfi pe cineva pentru cd s-a imbolndvit.. AdevSrul este undeva la mijloc intre aceste extreme.r!:o qlcrna Stomatologie a 9r Uqivgrsitllii Rochester avea practic sd rescrie harta biologicl a trupului: Robert Ader. Felten a lucrat cu solia sa. Descoperirile lui Ader au dus la cercetarea a ceeace se irtimpld cu miriadele de ctri prin care comunicd sistemul nervos central 9i sistemgl imunitar . toli anatomigtii. pird atunci. coperit ci sistemul imunitar poate invtrla multe.

" Nezhat explictr: . esenfialtr supraviefuire. Pentru a testacit deimportante sint aceste terminafii neryoa_ se la nivelul sistemului imunitar. de tensiuni permanente de o ostilitate continud sau care sint cinici sau blnuitori rissd contacteze un numlr dublu de boli . un eminent rg specialist irn ginecologia laparoscopicd de la Universita- pentru opeprogramattr 9tanford. pot face o infecsau alte complicafii.. cu celulele sistemului imunitat'. cefalee. toarecd acestea gi simplu existis. ficut pe citeva mii de bdrbali 9i femei.voase.aceastisuprimarepoatedeveni "ri"lung5 de duratii.tii ner_ voasede la nivelul excrescenfelor limfatice gi aI splinei _ unde celulele imunitare sint inmagazinatesau create_ 9i a folosit vimicrgbi pentru a provoca sistemul imunitar. btatistic vorbind.Catecolamineie(epinefrinele gi norepin"_ frinele . o legitur5 largd in acest rcns 9i astfel.ra. ln vre_ me ce relafiilesint complexe.rervoase ale sistemului autontm. influenfa principaltrconstl in fap_ in. emoliile tulburdtoare sint un factor de risc la fel de toxic ai de mare ca fumatul sau colesterolul pentru bolile de iniilttr .i. De exemplu.sistemul neryosnu numai ci stabilegte legitura cu sistemulimunitar. pur Aceastd . Deci este mult mai bi- strfie calmi. c.208 Inteligenla emolionald aplicatd Minte gi medicind EMOTIILE TOXICE: DATE CLINI CE 209 ci aceste celuleimunitare ar putea fi lintele mesajelornervilor. Singerarea excesivd e una dintre cele mai complicafii chirurgicale."rprir. o ameninlare majord pentru sXn5tate.nece acegtihormoni upu.poateconservtrd energia.escoperitsi napse la nivelul capetelor. Stuconfirmd ci emofiile perturbatoare dluneazi sdntrtdtii oarecaremdsur55. Felten a trecut la urmtrtoarea faze li experienlelepe animale. pentru cd prioritatea o constituie situalia urgenti imediita.""t ii]rLt" intens. fird indoiald. sistemul imunitar pur gi simpfir nu mai reaclioneaztr cum ar trebui la o invazie de v1ru9isuudu bacterii. de lungi perioade de tristele gi pesimism.r1anoi." Motivul este cit se poate de limpede: panica gi anxietatea fac creascdtensiunea 9i astfel strgerarea este mai intenstr atunci se face incizia. se ajunge la concluzia cd toatl lumea care suferX de asemenea sentimente cronice va cidea mai ugor pradd unei boli. el a indepertat termina. Cei care suferl de anxietate cronicd. Dar dovada rolului important pe care-l joaci ... Sigur ci existd.i"i"f"f"'i*""ii*"* 9. .1imulte legdturi intre creier sistemele carjiorrur. 9i lot 9i imunitar . Acest punct de con= tact fizic permite celulelor nervoase si degaje neurotransmigA_ tori care str regleze celulele imunitare.inclusiv astrn. Pot singera prea tare.. re PtT capdt brusc acestor celule imunitare.T::i: revoluFonard..Un molste faptul cX degi in multe studii s-a constatat cd stresul gi negative sldbesc eficienla diverselor celule imunitare.Fiechirurg gtie ci oamenii foarte speriafi pot avea probleme ve in timpul operafiei. Specialigtii irnmicrobioiogie alli oamenidi gtiintedescope_ 9i ri m. O alttrformd cheiede legarea emofiilor cu sistemul imunitar se face prin intermediul influen. In studiile ficute la microscopul electronic s_aud. Chiar 9i a9a. anulez operalia.. este intotdeauna clar dactr gama acestor schimbdri este sufide mare pentru a reprezenta o importanld de otdtnmedical. dovada importanlei clla emoliilor a crescut tot mai mult. care combind rezultatele a 101 studii mai mici. Camran Nezhat.cu alte cuvinte.tei pe care o au hormonii care apar in stare de stres. Cele mai edificatoare dareferitoare la importanfa medicali a emoliilor provin de la o aliz6. precum p_en_ gi dorfinelenaturalegi encefalinele aparir momentul de stres.'irr't . Nimeni nu a bdnuit sistemului nervos autonom.Dacdo persoand imi spune cd a intrat in panicd in ziua respectivl gi cd nu wea sd se opereze.ulcere peptice gi probleme cu inima (fiecare reprezenSnd o imbolnlvire majord din largile categorii de boli grave).' Dincolo de astfel de istorii medicale.spunea:. intr_adevir.rnulli saumajoritateadoctorilor sint &r ciuda acestor scepticiin privinla importanlei clinice a emofiilor.rp.ur.tot mai mulfi doctori recunosc importanla emoln medicintr. ."rirt"rrgu loi: rir_ temylui imunitar cel pulin temporar.Concluzia sa a fost cd firE aceste terminalii ner. dr. reunite mai mare. care uneori poate duce la deces.fiind nevoifi-sdu.pe scurt.Dacdstresul in p"ri.1a sintimpiedicatein funcfionarea stresulreduce. Igi revin mai greu. artrid . ele semnall- dovezi. dar esteesenlial pentru o funcfionare corectda acesfuia din urmd.a. hidrocortizonul gi prolactina. hr lcest sens.Fie_ carearerrn puternic impact asupracelulelor imunitare. descoperire de_a a fosr ai"ptrr 1yi.riu. care comunic6 i:r mod direct cu linr focitele gicu macrofagele.caremai sint cunoscute sub numel" J" 9i Jr*"ii#ir noradrenalind).""pi" ideeacindva . Rezultatul 3Sl a rost o scadere brusctra reactieisistemuluiimunitar fafi de virusul respectiv.t.ur.

dr.1.i-' -r' exercittr efectul nu este inci intru toitul intelesz. 9i anume cd o personalitate de Tip A cu tensiune mare riscd mai gtr se imbolndveascd de inimd. atunci dupd treizeci de ani aceasta poate duce la o aparifie mai rapidl a pl6cii 9i la o boalX a arterei coronariene. in timp ce_9iaminteau acest incident nepldcut. suferiseia d"j". spuseb5rbahrl. r.. it1l1B?Il. Dar si luim o persoand de douizeci de ani care se enerveazd in mod rePetat. RedfordWilfiams de la UniversitateaDukel0. $i nici macar nu fusese vina lui.ln finat.. ea reprezintd unul l factorii implicafi. scorurile la testul de ostilitate sirt corelate direct gravitatea bolilor arterelor coronariene' Sigur cX nimeni nu sPune cd minia poate cauza de una sinrX 6 imbohavire a arterelor coronariene. poate aduce daune"... cazul unui efort fizic.:".'f4i puciu"gil . Ani de zile mai tirziu era suficient sd_9i aminteascd s_aintim_ ce plat ca sd seschimbela fald de supdrare.o izbiturtrpe o laturd a maginil a fdcut ca aceaexcursie devind fdrl sens frustrantd.s-a ardtat cd bdrbalii care s-au .minia. O privire mai atqntd asupra . pacienfii susfineau ce erau doar pe jumdtate *pXruli comparativ cu momentul i"i_ ! c.^:ijl.:l rarct gr rntrebarea care se punea era dacd minia a avut un impact semnificativ asupra funclionlrii inimii lor. in care se dezvoltd placa' Dacd ritmul cardiac este mai rapid 9i tensiunea cregte pentru cd vi enervali ir mod obignuit.de. piemini gi singe: .Ji. trat 9i in cazul altor trliri nlpldc. Fiecare crizi de minie reprezintX un stres suplimentar pentru inimd.poate iiei din artera coronariand cu fiecare bdtaie de cauza leziuni in vasele sangvine. o scddere iericuloasi u sangvine la nivelul inimii. in special asupra celor trei ce le mai grave . emofiile in imbolniviri este mult mai extinsd decit o aratd rrrr studiu al mai multor cercetdri. 1t. mai ales penlru cX tulburarea circulainimd . incit de clte ori se suia in magi_ n6. Sau a9a cum mi-a explicat Peter Kaufgeful Institutuluide Comportament in cazul bolilor de inigra. "ir*fuj"i Sciderea eficien. avind in vedere cd ir acel moment cresc iit*nt cardiac 9i tensiunea. chiar mai mult decit alfi factori de cum ar fi fumatul. conform unui studiu fdcut la Universitatea de Medicind Stanford pe 101'2bdrbali gi femei care au avut deja un infarct 9i apoi au fost linufi sub observalie o perioadI de pini la opt ani duptr aceea.ares_aintimplai. il apucadezgustul. tensiunea sau colesterolul. Descoperirile coleg.in cazul cardiacilor supugi angiografiei. Vechea idee nu a mai rezistat. care aratd cit de d5un5_ toare este minia pentru inimde.inci mai datorag00de dolari. Cind minia este sinucidere curati Cind am dat inapoi. minia s-e pare ci "r* aceaemolie care ddu_ este neazd cel mai mult inimii.tei pompirii sirgelui in inimtr nu s_atrresis_ . De exemplu.. aritA ci. Iohn Barefoot de la Universitatea din Carolina de l. sugerind ma lor ar fi avut 9i mai mult de suferit in acel moment. fapt ce pre.icind Stanford.incd nu putem spune precis daci minia 9i Oetilitatea au un rol cauzal in declangarea bolilor coronariene cau daci doar le accentueazdodatd ce sint aptrrute.t r_ supirat de care am pomenit.a completezenenumirate formulaie pentru compania de asigurdri9i si meargi pe ra mai multe ateliere autocaremaimult au stricatdecitau reparat. Era atit. sd Dd*.l.sdtul.. De aici a reiegit ins6 o noud re: ostilitatea este aceeacare ii supune pe oameni unui Ite dintre datele despre ostilitate provin dintr-un studiu I de dr.ea cam cu cinci procentes.1iprecise qlcala/ cnrar daca mecanismur biorogic prin care acesteemotii iul ----.r telor referitoare la anumite emofii. sau 9i una 9i 3lta.r*"il.ceea ce cardiologii considerd iapte cA ar fi un semn de ischemie miocardictr. Atunci cind aceastd situalie se repetd."r"a unll ctrntre pacienfi au manifestat chiar o scddere cu pro_ cente sau gi mai mult . adicl test cu un fub introdus in artera coronariand pentru a m6leziunile."ll Odatd ce apare o asemeneaboal5. 9i . frustrarea fdcutsi_9i l_a virde maiina. mecanismul declangat de minie afecteazl eficienla cu care se face pomParea singelui la nivelul inimii.|t:ll. anxietatea gi deprimarea _ indicd cu cln" prin care sentimentele prezintl importan!tr me.210 Inteligenla emolionald aplicatd Minte si medicind 211.tttJih momentul in care pacienlii povesteau incidentele care i_au furfu_ singelui in inimi scdd.une la o moarte timpurie. "e Aceasti descoperire face parte dintr_o serie mai larga de do_ vezi constatate in urma a zeci de studii. Efectul *".. Aceasti arnintire nepltrcutd a fost reinviattr inadins ca fdcind parte dintr-un studiu al miniei in cazul pacienlilor cu boli de inimd de la Universitatea de Med.De Williams a constatat cI doctorii care au scorurile cele mari la testul de ostilitate cind se afld incd la facultatea de i prezintd un risc de gapte ori mai mare sX moartr pfird dL cinzeci de ani comparativ cu cei care au scoruri mici cei dintii avind o inclinalie clard spre a se miria.rt{ ar fi anxietate" .

imi este permanent greafa.valie o perioadd de pin5 la zece ani dupd Cei care u. ea are un efect benefic. oamenii v[d cd ostilitatea ii poate blga mai repede in morsint dispugi str incerce un remediu.."uuir. flun ar fi congtientizarea miniei pe misurtr ce ea se 26. Aceste constatiri nu duc la concluzia cd oamenii ar trebui sd-9i suprime milria atunci cind ea este intemei"a-iil-". capacitatea de a o regla in momentul in care se degi empatia.le .. Dar in ansamblu cele mai puternice legdturi gtiingifice"ainf. dar anxietafea vielii moderne este cel mai adeseaexageratd 9i nelalocul ei o anxietate exageratd 9i nelalocul ei Mi simt tot timpul stresatd 9i tensionatd. ei sint inv5lali sd perceapi lucrurile perspectiva celuilalt otriva miniei.e emofii 9i bolile de inimd au labazdmhG. el folosea elementele de bazd ale inteligenlei ionale. afitde mult dacd *Ti. fori"ti e". care de obicei a"i" f"-" j"""_ rare de hormoni ai stresului in intreg trupul.. intr-un." dovadi {ii . Anxietatea . Eram o elevi cu 10 pe linie gi mereu imi fdceam griji pentru notele mele. gi ale unei miaii cronicel6. O manifestare a ostilitdlii din cind in cind nu este un pericol pentru .i mai mult sr facd un stop cardiac.rt*i"I ".d"il. ir-rcercarea repetatd a" a irotoii minia ori de cite ori incepe sf.acea senzalie riepldcutX cauzatd de tensiunile vieShesul .ltt. risc6 de trei ori mai mult sd moartr de inimd decit cei care erau mai calmi. trebuie sI incerce sd le scurtcircuiteze spunind (sau gir. Ca 9i in cazul prograStanford. intilnirilor neplicute. Un grup de pacienfi care suferiseri un pentru a_iajuta sd_gitempereze a[i_ 272 Minte si medicind 213 care i-a f6cut atit de ugor de scos din fire.r. . facuita Urii"".'. sX caute o explicalie be- - rtr9i nu si-gi stimeasctrmfiria. Cercetitorii de la yale au sublinial minia spo_ regte riscul de deces din cauza bolilor "e.-"" .Antidotul pentru ostilitatear agacum spunea Atunci E mai multd incredere. ci 9i o emotivi_ tate negativd intensd de orice fel... riscul cei maimare era prezent cam doul ore dupd c! se instala miniala.. dacd sint sau nu pe placul colegilor 9i al profesorilor.caracterizat de sentimlnte iepetate de neincre_ dere gi cinism gi tendinla de a iace co*"riarii tdioase 9i de a jigni.ritutuu J" Medicinl Harvard au fost chestionali p.i" mie cinci sute de birbali 9i de femei care au suferit de crize " de inimd 9i ctrrora li s-a cerut sd descrie starea lor emolionald d. Aceasttrirvd' stipinirii miniei a avut ca urrnare faptul ci riscul unui al a la infarct a sctrzut cu Moh fali de cazul celor care nu au insd-gi schimbe firea ostildl7.fie neapdrat o condamnare la moarte: ostilitatea este un obi_ cei care se poate schimba. imaginindu-gi cX o persoani In de bun sim! estedirectrEspunztrtoare acestinconvenient..Stop!" . williams rezolvd acest paradox ajungird la concluzia ci nu contea zd. mai ales cei care sufereau deja de inimd. cred c{ de aiii mi se trage starea de tensiune. definind un stil antagonic .tuai.. O veste care ne dd speranfe este cX minia cronictr nu trebuie sd. Pacienlilor li se cere si reducd gindurile ci- ginduri per9i ostile pe mtrsurdce le observd.. s-a demonstrat ctr fircercarea de a anula asemenea sentimente intr-un moment tensionat duce la o sporire a. precum gi de alte mdrturii 9i mai clare ale unei firi dificil. se manifeste o transformd intr_o reacfie potrivitr in situafiile nepldcute. 9i cum mereu imi fac griji pentru ceva. 9i la Facultatea de Medicind Yale. dar gi pe cele de neircredere din situaliile limide exemplu.":*"tst _inctugi rvreqtcare btantord. ilt^1. cei care fuseserh furiogi au riscat ae aoux-o.Ei sint incurajali sd inlocuiasci girdurile cinice cu rezonabile. totul a irceput cind eram in liceu. ci dacd este cronicd.inaintea infarctului. problema apare cind ostilitatea devine p'ermanentA. conceput Inteligenla emolionalli aplicatd dovedit mai agresivi gi mai ostili au riscat mult mai mult un al doilea infarctll. aga cum am vdzut in Capitolul 5.i"rii. Rezuitat". Pentru ctr problemele de stomac au ap{rut din anul doi de liceu. unde s-a ficut *. suficientdo motivareputernictr."..*ui de inimtr.t"ai" p" 929 debdrba! cc au supraviefuit unor infarcturi 9i au fost ginugi sub obse.Ut. empatia fiind un adevlrat balsam ''Sau Williams: . sI nu cumva sd intirzii la gcoald ..Dacdaceste . De atunci trebuie sd am mare gnji sd nu beau nimic care si conlind cofeini 9i nici sd nu mdninc mincdruri condimentate. Am observat ci atunci cfurd mi irgrijorez sau silt stresatd.intr-unprogru* ain cadrulU"i".:u apiigi la minie s-a a"riror. DacI aveau 9i colesterolul ridicat.este probabil emofia cu cea mai mare importanld ca gtiinlifici a legdturii dintre declangarea unei boli 9i vindecarea ti. Un program imaginat de Wila avut aceleagirezultate beneficels.""rr.r". Pirinlii mei md obligau si iau note mari 9i sd fiu un model pentru ceilalfi...9i alte asemenea.agitaliei in trupli poate produce o cregtere a tensiunii arterialelslpe de ata pa'rtl. stomacul meu se revolti. gind un lift intirzie..ritdt."rtg exprimatd sau nu. riscul cregtea de cinci ori. Cind anxietatea ne ajutd sI infruntdm o primejdie (lucru prefupus util in evolulia omului).

despreo cercetare ^pi..i.ilila h. Minte si medicind 215 stresaliau rdcit dupi ce au fost expugivirusului.Efectele perfide ale stresului mintal 9i ale anxietdlii .anxietat" 9i inceput cu oamenisrndtogi ". Cohen a constatat cd odatd cu stresul cregte9i de a contracta o rdcealtr.. studiind curn se comporttr in via!5 cei care foarte stresafi. ra_ d"nt*gu. .. chiar mortale pentru femei sfurtanxietatea 9i frica.".. Acelagi tipar stres-boald infecfioasi se p5streazh' giin cazul virusului care duce la aparilia herpesului ...il. a. renun!5 la siujbl sau eviti sX mai iasi din casi25...J.. Folosind aceasti unitate de misuri.Perioada corespunde aceleia de incubafie in cazul virugilor ce provoacl rdceala ." a"rrui"e mare sd deschi_ dd caleaspre imboln5"ir"r. siv probtemeate hioocam"p"ht Lu*ori".."a crizetor de astm2o..:"r...I" cu savanfi specialigti in cercetarea rScelilor in cadrul laboratorurui .i.lilitate. au dovedit cd:la trei saupatru zile dupd mai multe supXrtrri it sau au ficut o infeclie a sistemului respirptor. De stresul arl"" tu . Studiile_au til." M... spuneMcEw"r. Dupi ce oamenii au fost expugi acestui virus. emoliile cele mai periculoase... rimunologice au o semnificatie clinici =iai"i "".r. apdrind inclu_ ilr*"*".U"ura Intr-un articot din 1993 i.psihologur B*. fiind expugi in momentele de ingrijorare sau de suptrrare. ca urtnare a unei experienl" skesante. dar de obiceisistemui "*p"9ip"..r ..olffi ... avird irjngrijire inembru al familiei care suferd de boala Alzheimers."'ib." au ficut o leed_ turd gtiinlificdintre stres.Lp"iJtle anxietatedovedesc un nivel marede stres. ..i". ori la un persoanele aflate intr-o continutr tensiune..Doar 27ohdintre subiectii Pu- liste cu nemulgumiriap5rutein timpul certurilor conjugale. rarg spectru de efecte:compromiter"u'furr. ...bilitate crescutd l1 "ur. asemenea.g.f"JUs".e*!il.."ro"* 9iloil.ajoritatea rezurtatelor esteneclar dacdintreaga'il. reactivarea virusului herpesului a fost descoperitd gi la studenlii la medicind in perioada examenelor de sfirgit de an sau la femeile de curind divorlate..r[i'""-.tiva-a*p..21 Dovezi coplegitoare asupraimpactului medical al suferinfei au apdrut din studierea boriior.rtaurgastrointestinal..ceea ce sugereazd faptul cX solii...."i"gr*rii dinke stressi de la yale observa i:1"]:iyj*.atit a celui de pe buza superioard. lir"o. Sintem ". au devenit mult mai vulnerabili2a.uiistd dovezi . cei foarte !i au rdcit in proporlie de 47% .mai. -exa"". Crir"f" cazul unui pericol cu caretn.i ".stresulaprrind in sifuafii prin carene amintim si nu neapdrit care trebuiesr trecemsau ae in buie sd ne confruntd*.r" ".. acele femei care l-au flcut 9i pe al doilea erau profund marcatede cumplite temeri gi de anxietate.il. (tn vreme ce acestaeste un rezultat fic ce confirmd ceea ce toati lumea a observat sau a binuit el este considerat a fi o descoperire fundamentalh ce td rigorile gtiinfifice. accelerarea aiut"lrifiiaTr.formarea de atenoamecareduc Ia ateroscrerozd gi formareade cheaguri d"... imunitar gi La unul dintre cele.. gripa gi herpesurile.274 Inteligenla emolionald aplicatd il:..m mi_ crobi.i][*..r.. aplrind ocazional.. .J.5rii u.ur.r*urrJniunor asemenea nosil" irril"i ii infringe _ dohr cdin cazulsrresuluiemofional u""". exnaus.d.::ffi:rinse . In multe cazuri.:ilT.. frica poate lua forma unor fobii paralizante: dupd primul infarct.i "" #il.cele produse .#."rcd ingrijorareducel.o dovadd clarl cd stresul rtesistemul imunitaf3...t#". Activitatea virusului ce declangeazd lrerpesul poate fi detectatd la nivelul anticorpilor din singe... din studierea cuplurilor c6sitorite care au fd- din Anglia. Intr-un studiu ficut la Universitatea de Medicind Stanford ce a numirat Peste o mie de bdrbali 9i de femei care suferiseri deja un infarct.iaes of rnternat Medici ne.. ln vreme ce ostilitatea cronicl 9i crizele repetate de minie par si insemne un risc mai mare de imbolnivire a inimii la btrrbali.""p.." fu. pacienlii nu mai conduc magina. i urmaid ..tior. el r6mine latent in corp. .""te." tipic penrru fetuI i n carganxietatea stresul gi frJUlemelemedicale. cetmai adesea nu mai arenici un rezultat. itoii]".r.r.d.rl faf de infecfi'e virare. sistemului imunologic intr_o asemenea misurd incit poate grdbi formarea de metastaze ir. Anxietatea sporittr nu duce doar la scddereareacliei sistemului imunitar. ar fi rdcerile. cit gi a celui care genereaz6 leziuni genitale. a lucrat S:_T*psiholo. s_aconstatatcA stresulgi anxietatea r-au sldbit. ln generat.p I9i progresarea "puriHii pidl a diabetului ae tipil.: deor..) mod similal. alte studii au relevat efecte adverse gi in cadrul sistemului cardiovascular.serioase studii gtiinfificg Sheldon ui1"if"tt* ff#"_M"lon. declangind colitele gi creierulpoa_ "r.fi#..." robustefea siste_ mului imunitar a fost asaltate h . t".. produc infarct miocardic. te fi afectatpe termenI""g...Femeia problemegastrointestinah ".rragie o cregtere .il* sistemulnervos poate cddeavictimd unet <uzuri>> ".

o mullime de studii au sugerat cX depresia joactr untol important in alte boli. chiar mai important decit oricare alt simptom medical3r. Lisind de'o parte cance. fiind nevoi_ tE sd se oclpe de el gi str aibd o slujbe. Egecul in diagnosticare 9i netratarea depresiei cregteriscul de decesin cazul bolilor grave. pentru a menfbna doa. in cazul a 100 de pacienli cirora li s-a fXcut un transplant d-emtrduv5 osoasd.. sint confundate cu ugurinld cu semnele altor boli. oare nu cumva GOntadin punct de vedere medical gi faptul cd el nu trata starea de permanenti tristele a pacientei? Cind o boalS ajunge sI fie ffl atit de virulentd.ri rectal gi y" g*p comparativ.ilor cu boli cronice de rinichi care fac dializ6. 9i De exemplu. astmuf. Era de^ingeles ca ffeceaprintr_o staredepresivd astfel. Acest ".rrl vaselor de singe.ul. "e iil.oUfu*"i" gur_ :"tr". p. tr care a ap5rut o substan_ !d secretati de celulele lui.declirat "urr. Ai E de inleles cd riscurile de imbobrivirepar mai mari pentru cei ale cdror slujbe sint mai ..Doctorulnu_i mai putea vorbi despreun tratament-iar chimioierapiai_ar fi putut of&i cel rhult inci vreo citevalyii gu viafd.sub o puternicd presiune a pretenliilor fatl de'ei. s-a Cancerulde sin intrasein meta_ stazd.inclusiv pierderea poftei de mincaie 9i letargia. toate simptomele sint agra_ v3te d9 st1es. trointestinale 9i durerile cronice. Drumul care face legitura intre emolie 9i starea medicald nu este unul biologic.celulelemaligne reapdruseri gi se extinseserd la cifiva ani du_ pd o operaliecarefusese socotiti o reugitd. studiu asupra a cinci sute gaizeci noud de pacienli 9i . intr-o oarecaremlsurd. Pacienlii d9p1mali se pling mult mai tire de regimul medical .la faptul J. este pulin probabil ce vreo emofie de vreun ar mai putea anea un ifect cbnsiderabil asupra evoluliei bolii' In Vreme ie depresia femeii categoric ctr ii inrdutdfea aceste ultime luni de viali.i medicind 217 de o mare tensiune la serviciu sau de o viafd foarte dificili.incit de cite ori mergea ori la oncologizbrc_ neain lacrimi. dac! de pacienfii .6 Inteligenla emolionalll aplicatd Minte . riscul de a muri de inimd era de patru ori mai mare decit la cei care nu erau deprimafi' .gi problemele emofionale. Reacfiadoctoruruiera de fiecarJaata aceeasio poiteasi iasdimediat din cabinet. tehnicile de relaxare "i_ cor. monitorizind starea singelui acesiora.C"* velul de stres este atit de mare. ca gi rihnul cardiac tensiunea.i. in cazul celor 3% care erau cel mai grav deprimali. Atunci iir. in dietd. psihoiogta'Universitatea din pittsburgh. depresia este un puternic factor de determinare a momentului morlii. dovada medicalX clarX ctr melancolia poate afecta evolulia cancerului este incd indoielnicdze.murit in mai mare numar de boli de inime32.ca in cazul pacientei car.a rro_ luntarii au fost supugi unui stres intens.:ei trebuie .phngea deoarece cancerul de sir intrase in metaitaz1.inl1-od-ala.iovas_ citeva tipuri de diabet. mai ales in inr5utdlirea lor' Aceasti influenfe este atit de covir9itoare.r nu au nrci un control asupra felului in care vor fi indeplini_ te acele sarcini (acest lucru duie.stresante. nivelul de adenozin trl_ tosfat a crescut brusc. ceea ce-i exPune unui risc crescut' studiu $i'bolile de iniml sint accentuate de depresie.lntr-un pe 2832 debdrbali gi femei de virsti mijlocie-ce au fost urficut mirili de-a lungul a doisprezece ani. apar ia nivel anatomic.. artritele. Incapacitatea de a diagnoitica depresia poate si devini o problemi suplimentar5. cei care au dat dovadd de o permanentd disperare 9i o lipsl cronicd de speranlI au.t. de exemplu. cei cdrora li s-a diagnosticat o depresie majord e probabil si moari in urmdtorii doi ani. cum ar fi cea a unei mame care-gi cregte singurd copilul. De exemplu.. ci in cei zece anl antenorr au avut srujbe foarte stresante erau de cinci ori mai expugi cancerului decit cei care nu cunogteau stresul2z.21.in cazul pacien.r"t qe.". Costurile medicale ale depresiei D.ri"r. pen"tru ci depresia trece neobservatX 9i netratati . cei care au. ci unul atitudinal.t ufu_ lanseazX?n mod direct declangareastresului se folosesc "e fur trata_ mentele chimice pentru a reduce simptomele ftrtr-un mare nu_ mdr de boli cronice.in vreme ce 34 dinte ceilalti 87 incd mai trdiatr 9i dupa doi ani30.". o iarte dintre ele.[ia mulli goferi de autobuz care suferi de hipertensil. fapt poate duce la crize de inimd sau la atacuri cerebrile.. a trecut 30 de voluntaii printrlo serie de stdri anxioase. ei ' pot sd amine sau chiar str scape de simptomele respectiveze. 12 din cei L3 care au suferit depresii au murit in primul an dupd transplant. In afari de rlceala jignitoare a oncologului.trigfurd._i pus diagnosticul. mai ales de citre doctorii care nu au destul5 experienld in diagnosticarea psihiatricd. i:i. sd se destindl gi str-gi stdpineascdsentimentele nelinijUtoare. Stephen Manuck.e fria"pii sarcini. declangamodificdri la nivel. numitd adenozin triflsfat. de exemplu. incit pacienlilor cu boli grave care stnt deprimali este necesar sX le fie tratati 9i depresia' Uni dintre comPlicaliile care survin in tratarea depresiei la cei deja bolnavi este faptul ci simptomele acesteia. printre acestease numdri bolile card.

evaluatepsihiatric la interriare. Preful pesimismului optimismului Ca 9i in cazul depresiei.2L8 Inteligenla emolionaldaplicatd Minte Fi medicind 2t9 p:r cd..pu.r.."i u"""ioipu_ cienfi le-a fost tratatdprobrlma aEpr"riui. fos!.roru i"iJ.il.i de depresie au stat internatein mediecu opt zile mai *i d". avind in vedere il tragedia ie petrece de obicei la persoane cam de douizeci de ani gi este urmarea unui accident.gi avantaje ce corespund optimismului' De exemplu' infarct au fost evaluali in pride bdrLali care suferiserd deja un vinla gradului de optimism sau pesimism' La opt ani dupd accident]dintre 25 cei mai pesimi9ti."*pfi"i refacerea du_ pd o fracturd de col de femur. doar 6 muriseid.fr#LEEMoTrrLoR Tot mai multele dovezi referitoare la efectele medicale ad_ verse produse de minie.nnfi. mecanisme care a_r putg-a de intr_oasemenea mtr_ -explica 9edepresiasporegte surd posibilitateaunui infarct urte.. t" pot desprinde ittteva efecte din masa de variabile care afecteazXcursul bolii.. Atit mi:ria cit anxieiat".iii.piiul din Montreal care au dupE ce fuseserd ti"t"fif" urma unui infarct. speranla are puteri vindecdtoare....i. blocajul arterial.C"[ . sint de_adreptut 9i d"p.i cind sint cronice.a sufereau boli de multiple.ir..r.. efectuatasupraunor paiiengi di"t _..lt.rJur. i.fereau "ft"*.proti"rn" lardiace 9i diabet_ unul din gase sufereade aepresiiira"u. cei care iu avut mai multd speran!5 au fost in stare si oblind o mobilitate fizicd mai mare comParativ cu ceilalli pacienli cu accidente similare.uru au primit 9i un p:ihptriS qentru depresiilor u" u*irulroie de mai puti_ lJ"":?r nd terapiefizicd de recuperare pentru u *"rg" .mai i" ptit"u.rr.t.. doar o treime f"*"if" G. Asta nu inseamnd nici un cazci emolia poziticd risul ori fericireapot schimbasingurecursul vinalca sau ei toli grave.aiuiecit pacienli serios ce'ar. tru iot restul viefii.entrigululuistingsau a altor proUf"*" -oard inimii de dinainteainfarchrlui.nusufeieauau a"piesiu ".irrior" a sctrzutde la 79la 5'1. de mai puline ori in urmltoar"fE t luni dupd pri_ ::Tt"Tut" ma externare.depresia induceun risc de imbobrivire foarte cres_ -_ . 9i dintre ele au mai reutlt yreodatesr.ule in timpul opeialiei 9i dupl pesimigti3s.iga. 9i avantajele . curn ar fi.ior se numarr efectelesale asupraritmului cardiac. mai ugor marile incerclri. ln stdri grave. Perspectiva lor mintald s-a dovedit orice alt factor mefi un mai bun indiciu de supraviefuire decit indical de risc. Cei care au multe speranld este firesc sd depdgeascf. de. . etr.carecregte riscul unei aritmii fatale. dar care s-au simlit mai pude grditoare in cazul 1in piini de speranle. diu. dar fdcindu-se studii p" ttt' mare numdr de *".il.ri y1u t11gidisfunclii a v.. Felul in care reacfioneazi din punct de vede- AUANTATELB*r!.exempf".*tuT coplegitoare.li" unor femei mai in virstd cu fracturtr a" "fu. Speranla este extrem putuliriilo.tisd sufere de o boall similard _ de de inimd din ca"""*irt". optlti'ti9ti gi-au revenit mai repede 9i ay a1lt mai puline aceea decit pacienlii ci. dintre 25 cei mai a optimigti.tf#.ilr. inclusiv problemele medicale' Lrtr-un studiu efectuat asupra unor persoane paralizate ir urma unor accidente la coloand.1" turi similare. emoliile pozitive pot fi tonice. "i ln mod similar. inclusiv daunele aduse inimii ir urma primului colesterolul sau tensiunea' Intr-un alt stufarct.ii t*ai. f:.iar paralizia se instaleazi pen.'lnt _" ..tu". T". ' Ca rudd apropiati a optimismului.21 muriseri.rri"tr"p"riu'ele "f. 9i . treste multe ori toxici.. Dacd aceistd formd de nemulpmire emolionald cronicd este predispune la o intreagd gamd de boli' Chiar dacX depresia puteaia nu-i faci pe oammi mai vuln-erabili la ilftniv-trlt . "ina trmdrur de zile dintr-un an in care erau iircapabifi ae ireo uc."t r. Cam unu din opt deprimali era de cinci ori.dar care..i.Ceeace oferd emoliile pozitive pare destul de percEptibit.: mite care odatd cu celelalteingrijiri *"Ei. .pinl la un in rmit punct.9xlernagi pacienfii deprimali au prezentatun risc mult mai mare de a muri in urmdtoarelegasl luni. .. pentru cei cu deprerii go"u 9iJ"-ia-eZ dezile pe an la 18pentru cei tratali de depresiiugoarlsa-- 9i niod sigur ea aduci prejudicii capacitdliide insdndtogire mai alesla pacienlii mai firavi 9i care ri-sculde deces.l" cut pentru cei careau supraviefuitunui irf". existd un cost medical al pesimismu122 lui . atunci cind au fost studiali _ pacienlii a ctrror stare atit de gravd.incitsenumdrau pririr" primii 91a 10%care necesitau serviciimedicale_ adesea puit o. pioduse de accidentele la coloani. 9a constatat depresia cd esteceaaur". paciettgi care au fdcut o operalie de by-pass 9i care erau mai cor.

va avea urmari asupia mlsu_ rii in care ea va face eforhrri ce i_ar putea aduce o mai bund funcfionare fizicl gi socialtr36.mai grditoarea puterii de vindecade vialX.legtrturileapropiate au un efectvindectrtor . ca ai comunittrfii.orcare au sPus cd duc o viald calmd gi linigtit5..6 ori. . au de doul ori mai multe sd suprivie.P. celecu o viald sociali bogati. fac^mai pugin sport d""it.tfne-oleglturd strinsi * dubieazi riscurile de imbolnlvir. ..aubeneficiat de un pu[ernic sprijin emolional din partea partransplantului mai bine de doi ani.consecinge asupra sdndtifii. Nu_ mSrulbdrbagilor izoligi caiemor esteal.#vtrrat sdntrtoase. in tul ci nu ai cui sd-i impdrtlgegti emofiile. pentru fe*J le izolate.it pur.Dintre Care pcegtia. Printre birbalii care au declarat inilial cd trdiesc intr-un stres pmolional puternic s-a inregistrat o rattr a mortalitdlii de trei ori mai mare decitin rindul cel. oUL_ teiq. gapteani mai tirziu.ceeace sPoreqteriscul de irnbolndvire. precum tehsiune crescutS.tiigliceride crescute sau nivelul colesterolului crescut. prezentindastfelun pericol gi mai marepentru sXndtate38.are nu au nici un sPrijinao' i Ou.t .t.tdt-.cel pulin agase care rtJconstatJdintr-un studiu ficut pe o sutd de Persoane Dintre pacienlii ca' de mdduvtr3e.. r care aveau dou6 sau mai multe Persoanein jurul lor.tiinale strtrse r" iRa pe lista de factori protectori. cd in societtrlile moderne nu se mai fac vizite 9i nu mai au aceeaqiimPor- totugi mullumili gi sdndtogi'Mai curiredconteazdsentisubiectiv de izolare de lume 9i faptul cd nu au cui sd se vreme c€ izolareasocialr'de 2 ori. de deces3z.._ tii gi in general sint mai neatenfi i" pri"i"g" obiceiurilor il . doudzeci de ani gi in care au fost ir"pli".uiasci mai bine de un an dupd infarct decit cei f. rzolarea estemai greapentru bdrbali decitpentru femei. faptul ci erau implicali fir weun Proces sau ca heceau printr-un diivor!. cd singuritatqa nu este acelagilucru cu izolarea. tensiunea arteriald mare. cilesterolul crescut. ai cu cine intre."pr..astfel. a""i saude t.5ori mai"marea".mii de persoane ardtat izolarea au ctr il.la GOttubotg. Faptul de a avea trei sau mai multe dintre aceste probleme in anul de dinaintea consultului a devenit un factor prevestitor mai puternic Pentru moartea 191in urmdtorii gapte ani decit indicatorii medicali.pti.. Ttrlburirile emolionale se datorau unor probleme cu ut fi cele financiare grave.mai mul. lfost supuseunui transplant .":1ry muru oamenrcaretrdiescsinguri sau seintilnesc cu pulini prie_ tlnsa it r"-utur rpor"gt" iir". Ac-ea1td diferenld dintre btr'rbagi femei tn 9i griyinta impactului izolirii sepoate'datorafaptului ctr femeile sd aibdrelafii emotionalLmai apropiate. t -udevia qe qeces de r.ea ins5gi un ai" punct de veJe_ i"t* re biologic in lupta trupului impotriva.riscul estede L..este fel de im.54o/o au supravie- Feze.Jil"r..eneglijeazd pe ei ingigi _ unele studii au constatat ci pesimigtii fumeaztr 9i beau. care ajunge str inter_ tereze.IntuIigenla emolionald aplicatd re emolional persoana paralizatd. avind in vedere izolarea cresctrgeneratd de uitatul la teleVizor 9i de-pierderea obiceiurilor 6le. Aceasti constacgte tot mai ameninfhtoaie...cu rezistenfa sistemului imunitar la tumori'gi iifecfli _ o speculafie nedemonstrati deocamdate. persoanele mai in virstd care au ftrcut infarct.iar legr'turile emo.gi erau ndsculi i:r 1933au avut ocaziasI facd un consult meJical gratuit.#I- re a legSturilor strinse o aduce un studiu ficut in $uedia 9i Publicat il lgg34r. Existd mai multe explicalii ale faptului cd o perspectivl opti_ mistd sau pesimistd are.urr r. de faptul cI nu se mai merge la cluburi.. Cu pulin ajutor din partea prietenilon valoarea medicali a ielafiilor interumane Pe lista riscurilor emolionale-periculoase penhu slnltate pu_ tem. 752 dtnue birbafii la venisertr icest consult au fost din nou contactafi.rl :lr"j"::l ctoarqe11tca1ei. a dmiliei sau a prietenilor.. se poate intimpta ca intr_o bunl zi fizio_ loqf speranfei si fie prin.Tolibdrbalii caretrdiau intr-un oragdin Suedia. poate ci dovada cea. spre deosebirede doar dintie cei carenu au avut decit foarte pulin sprijin din exln mod similar. citevale_ \1tine gdturi socialesint suficientepentru o fe*!i" comparativcu un numdr mic de prieteni pentru un bdrbat.adduga gi ticerea .. Siuaiite facute ae_al""g"l. _-. deci se u bizui pe un spriiin emofional.4l murisertr intre timP. O teoric presupune cd pesimismul duce-la depresie. conchide din 19g7 din re_ vista Science..t la peitru rata mortalitilii ca gi fumatul.. Sau poate ce pesimigtii s. Putereaizoltrrii constituie un factor de risc al mortalitdlii .Ei biire.ei ori mai mare decit al celor careaustrinse legdturi sociale. nesiguranla locului de muncd gau concedierile. fste treizeci si sap_ 220 Minte si medicind 227 nici grupurile de ajutorarecryn ar fi Alcoolicii Anonimi.portantd "". Izolarea ir-sine.

. Ia psihologla ryz1te doctor. in vreme ce cele carenu au mers intruniri au murit in rnediein urmdtoarelenoulsprezela aceste speranlei de via!5 in cazul acestorp.ri" .ti intimd sigurll. zile. mai importantdin via!tr. au un im_ pact negativ asupra sistemului imunitar€.gierau dispuse sX le ascultetemerile.nufrfil" d au gi ele costul lor. devine chiar U"". unJ" . ". in urma acesteiexperienfe. Femeilecare au merb la acesteirntruniri au triit treizeci gi gaptede luni.diU inimtr furhistatd.Yl:*><11"u p:lsgane puteau le"u care str ofere *heri"r" . scadenumdrul zilelor de concediumedi_ nivelul funcliei imunitare. cei care gi-au notat lucruri care inregistteazd clat care ii frf.. constattrrile lui Pennebacker sugereaztr motiv r.1 9l atemo_ mentului. sL incumetau str diJcute cu ele despre cancer9i despremoartea iminenttr.... Calitatea relafiilor precum gi numi.lntotdeauna un guvoi de vorbe utirre o"r*t "ii"".acie1t9 ce luni . se inchega o povestire care descoperea un fel de sens in sau in chinul respectiv. Robin ii sfdtuiegte pe cei carei se aldturd:.experienlaceamai traumatiintreagaexisten!!...ii.ai cament ug""i cind aplr probleme cu inima.e hnse operafii sau tratamente medicale adeseale este mai bimedicaldecit celor care fac doar simple traie diipuict de aedere tamente medicaleas. Un studiu fe""i ul"pra unor colegi de cdmin de la o facultate a ardtat cXmisura in careacegtia urtrscintre ei determindriscur se de a raci sau Ju-u facegripe precum si yotrnCacioppo."il"irt.ti_ne.u. sint oameni .... "pli"".lgo.cregterea fiind mai presusde medicalie sau de alte tratamentede orice fel..i *ur" merif sepa_ re cd a spune tot ce ai pe suflet a1uta. a fost la rindul lui uluit de aclstidescoperiri. in unde s-au putut desctrrca fala celor carele infelegeau.ir."Aceastdinfelepciun-e pop.. in urmtrtoare- .fl: ne vizite la policlinici.. par a fi cheiarezolvlrii situafiilor au st es. cam cinci zile.pout" fi "ffit dou... singura diferenfi a fost ctrunele au participat la acesteintilniri de grup.i*pld.in funclie de sentimentele care apdreau ba chiar se irnbundtdlegte 9i funcfionarea'enzimelor din fiMai mult.cu atitea conteazl mai multpentru sta_ rea de sintrtate. Universitateade Stat Ohio.scri.s-1 gegindurimai sinitoasd" calede a aerisipulin atmosfera r.. era exprimat un mare grad de tristeanxietate. constattrrile lui cird se deschideaun subiect delica! apoi.€ Forfa vindectrtoare sprijinului emolional a ln Minunatete aoenturialelui RobinHood. oamenilor sd scrie v*Te de cincisprez""" .i ai )igi deci totur devine de o. .te 1*. a"rpr" grijii" pruru...i strvorbeasci desprelucruriie careii framinu jG].i.. e ca gi cirm am da drumul unui bara. Poate cd una dintre cele mai rtrsuntrtoaredemonstralii ale impactului clinic al sprijinului emolional-a fost irregistrat in grupuriie de femei cu cancerla sir in fazi de metastazdavansaie ai U UniversitateaMedicald Stanford.ii". e dt . careu fe. carea condus acesfstudiu. in medie. {{esga... il. la fuiceput. cancerul acestorfemei a a revenit gi s-a extins in intreg corpul._u.l..cea care macini. Acest proces desizui ci seamdnd cu ceea ce se intimpl5 i cind oamenii igi exploreazd nelinigtile prin psihoterapie' un sugereaztr un motiv devdr.'_ psiholog la Southem Methoaist dniverriry. p"r. iu." de exemplu.. careadesea insemnat gi o operalie.". ln urmdtoarelegaset. spn tn sau o sugestie apdratde impactul i_a " mortal.roi.ci dacdii facemp6'oam"r.rril" deschis."rr.t r. i"iiu*u.. ca de altfel gi lumea medicali: femeilecu o formtr de canier avansatla sin caremergeausdptiminal la irprobleme au trtrit dedoudori truniri cu alte persoanecu aceleagi celecareau tnfruntat boalape cont propriua6' .ur."". j:t.."Eil.careg9pot bizui 9 solie..Metoda lui este.oate aveaun efect medicalbenefic4. Dupi tratamentul ini'fial.studiu asupraco_ legilor de cameri.rour.t _"1..."Uit d" . . doudzeci de mi_ nute pe zi.un'fet de iltre rt tdlii' Faptul ctraveaucui sd se udt"r"r""rrli*u._po. adunat prea mul-te..rul acestora -interumane. Era doar o chestiunede timp din punct de vedereclinic pinl ce boala le va ucide' Dr' David'Spiegel.piieteni apropiali _ nu . Efectul imediat al acesteiconfesiuni este "iuimitor: sporegte funclia imunitarl. ..lara'aie ..minti au gi avut cele mai mari Progrese pentni care alte studii aratd cI pacienlilor care fac psihoterapie . mirie . Certurile in cdsnicie. mi-a spus: .printre cei careau spuscd au o via.tuntd relalie din via!tr.iiosi traumeleviefii._o"n i gistratnici o rerarie nici. Ceeace oamenii. durerile 9i sup{are3'. importanld cruciali"ur" pentru .g. u"urtu utu singurul loc unde femeile puteau vorbi deschis depentru cd celelaltePersoanedin viala lor nu spre iceste "ttio. iur" a ardtat in urma unui gir de experimte. te vezi .u 9i rata mortarigi cine sd vorbeascd. despre .. O "" cI a sfatului lui Robin vine-din_partea pennebacker.#i.222 Inteligenla emolionalllapticatd Minte gi medicind 223 $i totugi.. P!.Spune.maimult decit Toatefemeile au primit acelaqitratament standard.il.

Dar cidd pu"iurrfil pleacddin cabi- Sau aga cum spunea dr. . Momentele in care pacienlii au de irfruntat o operalie sau Flize numeroase gi dureroase'sirt pline de anxietate ...:" intors sd_mi spu_ ntr ce a vdzut. r."t" irztr incertitudini. . Incapacitatea de a pune vreo intrebarein mea _privinfa lucru_ se repetdde mii de ori zilnic in rpiiuiu ::t:i::.548' alttr aborrc ar fi programele care fir citeva minute ii invald pe pacienli punf intre6ari eficiente doctorilor.'tde tratareir 9: cancerului din New y_ork: .tit a" u""url te aylizj. esenfiale in privinfa hotdririlor Pe care !re: str le ia referitor la ingrijirile medicale. invXlindu-i ie pacienti diverse tehnici de relaxare.'intrebirile carenu-9i gdsesc [tt. A la ir..fiit.MED I c ALE in ziua fn caream^fdcut consultmedical un de rutind gi s_au descoperiturme de singe in. Mai intii.Satelprietenului meu a murit de cancerla vezicaurinarl. Dar unele . Cind... trnele servicii oferi prezent oricui apeleaz1.a.to*f m_atrimis str facanalizegi pentru aceasta s_aficut o injeclie mi cu o substan_ fd de contrastradioactivl. temeri gi exageriri.eimagineadin maimulte unghiuri. psihiatrul 9ef oncolog la spjtil{ de f emolionaleale pacienfllor nu sint satisfdcute stilul actual rdspuns a medicinei.. y_u* intins pe o *ria sub un upui"t si mi s-au frcut mai mirite .'a ficut_o pri*"i"f meu: .u. ldrgeassd-9i ar pxistdmultefeluriprin caremedicina Putea incluzind realittrriziuneadespreceel ce inseamndsXntrtate. n-am avut prezenlade spirit s5-i pun o intrebareca_ re md frdmintasetoatj dimineala..La sffrgit. AP O RruL INTE G ENTEIEM O7'ION ALE LI LA N GRII IRI LE.i..laelerXspunsuripe calculatouprin igultarealiteraturii medicalein privinla lucrurilor careii suastfel incit pacienfii pot deveni un fel de parteneri egali ai O :ilor in a lua hoteriri in cunogtinld de can. rotafie.uaiografii ale felu_ f: :*"gl{Tre rut cum a reacfionat substanla contrasttr rinichl gi vezicauri_ de nartr. companiilefarmaceutice fi bdtui pe el care'sd_l s-ar proa""a *ai intii. pr"r"rrtut in fugi gi a dispdrut penrru u uiutAu. .Precum9i emoliile care simptomele. SX fii pacient intr-un spital poate fi uneori o mare singur6tate gi o experienld care prisupune multtr neajutorare. rotafie. Unele spitale au deja un sistem de informare a pacienlilor intea operafiei. Nu m-am dus singur str_mifac aceasti analizl:a venit cu mine un prieten apropiig gi el tot medic.fi"care datd.estefoarte des intilnitl in Lumea a Treiasl. clic.:i.de exemplu..in schimb.cui" tocmaiera in vizittr 9i s-aoferit sdma insogeasci spital. cienlii iii revin in medie crrdoui sau trei zile mai dewemes0' camereunde divergi membri ai I rpitale au inceput si proiecteze sepoaiXrtrminecu pacienfii.tocmai plecam de35ol_o impreuntr cu prietenul meu. grdbit sdmgargdIa urmitorul pacierit.. a-fost replica scurtd a nefrologuiui. Totodati.. mai complete.11".lr]it-"t.rrinu *"a. ao. emofonaleite botil."di%.Nu e nimic anormal-. Aceste constaldri vizeazd felul in care multe dintre ne- totul.rtrspunzindu-le la intrebUri mult inainte de operalie gi spunindu-le cu citeva zile mai "n Rezultahrl:^patrainte prin cevor trecein perioadade refacere. pacienlii ar puteaprimi infor. la dactracesta fi ar rosr un nou medicamentcaresd sporeascd speranlad.Fiind incl destul a" u*".'lntr-adevdr. inctr de cind aqteaptd iasdde acoloiu rXspunsurila eleae' 9i . Tehnicilede relaxarepot str-iajutepe pacienli sd depdgeasc5 ce nepldcerile insolescunele simptome. E foartenerdbddtor sd afle dacdsevid cevaunne de cancerla radiografie.culmea.U.gdtindu-le9i avind griid de fimiliei ei ca acas{.Orice p-acien"i cancerar trebui sh cu "ent* p_articipe acest-tipde intruniri.Un model exemplar sau exacerbeazd deilangeaze estefon Kabat-Zinn9i clinica sa de reducerea stresuluidin caunde exist1un drul Universitdtii Medicale din Massachusetts. lnffe la ctoctorarati c5 fiecareare ir medie trei sau mai multe intrebdri de pus medicului. Jimmie Holland. A durat cam o orHgi jumdtate..spus el.r.Y1_'-".eviaftr.o etaptrcare. "_uN. i. am trecutpe lingi nefrolog.r:1p""" un studiu ftrcutasupraunor pacienfi careagteaitl si il.ixcind zgomit d. ii determini sd urmeze regimuri medicale Pe care nu le inleleg in- pu au gdsit rdspuns decit la o intrebaie 9i jumdtate in me. astfel irncit str aibi "T"Fq in fala cabinehrlui.9i reo ocazie de a aborda dimensiunea emolionald a situa- ilt tr"beti in gind.224 Inteligenfa emolionald aplicatd Minte si medicind 225 dg_urgentisi".Doctore".. pentru a-i aiuta str-gipotoleasc[ temerile 9i str sttrpineisctrstarea de disconfort .un specialist boli in de rinichi a intrat repedein incdpere.eperecit mi s-a fdcut radiografia9i aparatul s_arotit de "t"t citeva or1pu"t*-" prind..

existe9i un avantil in. contrariul fiziologic al declanglrii stresului.octof empatic sau a unei asistente care se afld pe aieeagi lungime de undtr cu pacienfii..J.ll:1 :9=i. l.:l pensionali..r cienfi.a" urul' toreclaml Pentru unei ingrifiri meDegitot mai mulli pacienli tn"Ji"-ta*urea mai ?igotcf.|" L:rvindecemai repede-' talareabolii sauii u..ru lerului 9i sistemut."ttl"r fiind tot mai atentdla i'" schimbare' .rt ci doctorul suu ittfit^i"ta oferd.!rlt.ea1 de dr..ut."t pri" h. dicale mai umane..ffi .i. "r"Ia' alt invalarea emoliilor stspinirii iilruri. O tatedeafaceastagi carearaveaun ef ect lar gasupr asd- "' # I#il.il. "u "ri" pe cale de_disparitie.iJ." irn *4tlt ""P9ilT1-T::i:"'?:1 fi.semai pot incd facemul- deocamdaP*cticdasiizimedicina.. f mai alis in misura in cire prwine sauamini ils..nsibilitate' il."ta p" Uot"avi si se mai in virstd' cu fractr-un studiu fdcut asupia unor Persoane .asupra practicii zilniCe care oferl o relaxare profun1Bq"l: dd.... SPRE O MEDICINA CAREIA SA-I PESE pagi sint doar un inceput.'. Ca 9i in cazul lui Kabat-ZinO se profita de ceea ce dr. aiung virsta in privin- foT"-l-: emoliile caredecurg-dinaceste lY::-*.unei relalii axate pe ingrijire..{ . accentul se pune asupra episoadelor emo.i. I#"t"ora Elil#... Dean Ornishs3.nevoiloremolionale' utiiitalii ingrijirii ne'voilor emolional"' ?t:tlT i". {.afaceri a pacienlilor stre'medicini mai omenoasd: kitarea emolionalX poateinsemna9i o econosati.lii: eirolionald eiea .. la pacienfii aleidror boll cardiace au fost destul dggrave ircit sd s! alunge la un by_pasr coronarian s-a schimbat felul de coagulare aiteriila.li&i iilit"'it"utii similare traiul eifiPgT::i:?lq stdputea medical ei-ar spriiin odaid'"i .""" 'l li seimpdrt6?:ff1T:Ti:'"'.ii l'ii'iJ saiispcute 'a' Y* w:'!y: o !Y:{{Y:.nume TPid "11Y:t a9a-numitele-!:ry]i.." i.i. carele acordoctori gisuflet 9i care existi asistente seaeaici tttrp Dar cum o ingrijire plinl de iandrele9i se. conteazl valoarea medicali adiugattr a unui d.ninia.dEresia. Aceasta presupune crearea ..3ilt'il.{.il'e.i]i.tj."ftn"* *"aicali ilr ii""'J" uru""rilor.*ttt'i"tut. Aceste ietigii ar putea fi mult mai solide dacl educalia medicaltr ar presupune gi unelte minime de inteligenld emofionald.226 Inteligenla emofionald aplicatd Minte gi medicind 227 curs de zece septAmini de tehnici mintale si yoga pentru I.m gi. '-u" r"nr. Herbert Benson numegte . p"pl un-an de aplicare u iceJtoi program. un regrm emolional mult mii bun pentru cei aflagi la pat decit obignuitele seriale siropoases2.Avind in ved-erecr datele indicd o toxicitate a acestor emolii atunci cind ele sint cronice."r.it"" . la d. ornisir mi-n spus cd tehnicile de relaxare sint plrtea cea mai importantl n programului..X.^r" tn+naitor dacd '. dupi cum arataprimele dovezi' jj|. .* *-t::t: a emoliei pacienlilor lor' conHci in privinla importanlei ctinice ca sau neinsemnattr caanecdotici' o lia'"trtiJl""itti dovada'ca o modalitate de aueste 9i mai grav ca . pesimismul pi singurdtatea_ esteoformd de preaenirea tmbolndairilor.^t'l!idoctori:?191i. o l"pfii.i' /ju"sqi considerabil neuoile psi- ffi.il.i6rraie ugu .. program i.. a""u.e tot mai greu sd gisegti a9aceva.. trebuie sd se ajungd la luarea in"serios a doud implicalii importante ale descoperirilor gtiinfifice."ptu cre- i#"i .ade relaxare.e sine 9i arta empatiei gi a ascultatuluis.cegti si-gi ldrgeascdviziunea intr-o asemeneamdiurd incit sd inglobeze-gi impactul emofiiloq.: ti*"ti mari-iei ioartesdraci.t i-ili. mai alei congtienttzarea d.rrrrii daci oferi o Pe de altd parte..'. In final.numeroatot mai al "tiiitatii r"satolil" dintrecentrulemolional fi.il.. ratd mare a t-** ii1. spitalele au realizat gi casete cu diverse instrucfiuni din cadrul cursului gi care sint disponibile pentru televizoarele pacien{ilo1-. patl oarbd pentru medicinI' precum ingrijirii..ma' alju :i.T:1 incitelesddeviastfel emogionile' un esJe factor determinant u*"fi" "fX'poiiti..". fiind similare cu fumatul. . mingiiere 9i in ciuda .tt*" i.. .. cei care locuiesc in cartiere cu avrl! 11"*::. care concurd la un mare numtrr de probleme medicale. Un al treileagruPtinfi ai puteafi care mamele mq:es:-?l:. care presupune gi un regim firi grtrsimi. "ottsolate este 9"::1T..radacdvor aveaun declin ...li. sprijinirea oamenilor pentru a le trata mai bine poategvea un efect medical potenlial U fet de mare ca atunci cind fumdtorii inrditi sint convingi sd se lase de fumat. care str poatd si asculte gi sd se iacx aicultati.. Relaxareagi yoga sint de asemeneamiezul unui program in_ ovator pentru tratarea bolilor de inimd.reacfi... Ajutarea oamenilorastfel tnctt ei sd-1istilpineascd bine supd_ mai rdrile . fdcut piei sPre fgriiire.'Dar pentru ca medicina .unui pa- ii *fl"t".i'-dil.. 9i pe recunoagtereafaptului cd relafia dintre medic paiient esie in ai sine un factor €xtrem de semnificativ.#li..i..rexagerare". anxietatea."irg*t"i .'..hi.

insl aceastj situagie *ui poltu continua.i ar hebui .. descoperirilereferitoarela emolii la nu 9i strntrtate au ..f-lryt..fi geprF. reprezentind costurile mediiale ce nu au mai fost r.P1"e ardtatmare lucru. ilr...228 Inteligenla emolionallt aplicatd hrri de pol4 de la Facurtatea Medicind de Muntere sinai airr New York 9i la Northwestem Univeiriiy.esie lftrgd.Ddmonstrafia clartrctr "t factorii psihologicicum_1..imloamenii atunci cind se lupttr cu o boall cronicdsau grav5. rn aceasttr ecuafieafunci cind ei vor decide_ experienlele nefe_ ricite ii pot determinape pacienlisdmeargd f" a""t6i.. pe pielele medicale -doctorul 9i inctrin devenire..sescria:.. ci inseamntrun medicament "elii cu adevdratefi_ cient.sa devina ar "ureiuH pJ"t_ .q[iJ"r"rj "" "hti.. acestlucru se d.. C""u *"m reprezintdex_ cepJia putea-.nu inseainnea...l. economiilekr tale la cei^osut6 9i cevade.'#.care comen= l:rial raport -American ta un referitor la faptul ctr depresiasporegtede cinci ori rata mortalitilii duoi ir.atoreazd iaptului cd p"rr.e fie mal muitumitl de lor tratamentulineaicat. O asemenea *de ii facepe pu"i""gi in*riiire . la dispozifieo medicindcdreiasd-i p"r" a"'"fi.55 ". unde pacimfii adesea j" atesintre solulii au dt nivelul de satisfacgie intra fdrd indoialrt va i31l*"**p:Ifi1". o atmrie metodicd legdturii dintre emofie gi sdndtate. p""i""!ii care au focl pentru depr. .Compasiunea.hi. Mtrcarar "fi una mai omenoasi.Il {1"_L intr_unedi_ din /oarnll of the MeiticatAiiicAtion.E momentul ia medicinase acorde ".'. .r...a o grdbire a re_ facerii. cei "fl poatgfi 9i ochestiunede etictrmedicall.iui durrr"*u."".r"" socialtr predispun pacienlii cu boli coronariene dn gi la mai mare risc iace ..""ur"iC.".me^ce mulfumili vor devenifideli.*_ lul medicalneglijeazdceea 9e.paci""1i"" fori'a" gi soi d.^. d.ri.* p" cineva-demind.iar pentru unii ar prrt"u irrr"rr.ingrqiiiL'ortopedice pe firegti l rr :ill"! :t tost extemaliin medie cu doueZile."57 PARTEAA PATRA Oazede oportunitefi . cum spunea aga un pacientintr_oscri_ soaredeschisd ctrtrechirurgul s5u..l devini o lipsd dgetici faptul cr cum se cuvine.

iar mama ei spuse pe un ton rdstiti.ffi*#w Creuzetul famI liei Urmtrtoarea situafie este o adeviratd drami in orice familie' Carl 9i Ann tocmai ii arattr fetilei lor de cinci ani. in vreme ce Leslie i9i mugca buza 9i se uita cu ochi mari la ecran. tatdl ei a gi sirit: . a poruncit brusc Carl.Stop! Stop!" Nereugind str-gi mullumeascd nici tatdl. nu te-ai aliniat. lui Leslie.. singuri.. la dreapta .Vezi. . nici unul dintre pArinli n-a det nici cea mai micd dovadi cd ar observa sau ci i-ar pisa. lntre timp. Mai la sfingal La stirga!". Ann. Dar de indatd ce Leslie incepe si se joace. striga Ann.in suPdrarea ei. incercind sA respecte aceste indicalii. mutd dcd pulin mai incolo!" intre timp. ignorind lacimile lui Leslie' . Stop.Bine.Nu este itr stare si mute bastonagul dla nici atit" ' ii sPune exasPeratd Ann lui Carl..Bil€... a inceput si lipe peste sfaturile lui: . tatdl fetei. nrina inapoi pe manet6.leclii care pot de- . cum functioneazi uncrou joc video. ele transmit unele dintre cele mai importante mesaje emolionale .La dreapta. pdrinfii inceaici cu nerdbdare si . cea ei crescind in intensitate 9i in nerdbdare. Leslie a inceput s5-9i inclegteze madlarul gi sX clipeasctr tot mai des. mama. tn asemenea momente. itrcurcird-o mai mult' Apar tot felul de comenzi contradictorii' vo. Pd. ln vreme ce lacrimile au inceput sd se rostogoleascd pe obrajii lui Leslie..o ajute".. pind ce i s-au umplut ochii de lacrimi.wf f i . nici mama. Hai. ' ' Trebuie sd fii pregdtiti sd tragi. Stop!".. Cind Leslie gi-a ridicat mina si se frece la ochi.Cird asemeneamomente se repete dd nenumArate ori de-a lungul unei copildrii. Leslie smiorcdie u9or.stoP. nici nimdnui altcuiva nu-i pasi de sentimentele ei1.ntii au inceput sd se certe intre ei. incepe!". . copiii inva!5 lecfii foarte Profunde' Una dintre concluziile pe care le-a tras Leslie din acest schimb dureros ar fi ci nici pdrinlilor ei. dindu-9i ochii peste cap de nemulfumire.

sd zicem. sI zicem. Acest test al joSului video a fost un barometru extrem de eficient in aprecierea flparului emofional al pdrinlilor.E9ti supdrat cd Tiommy te-a jignit?") gi il ajuti pe copil sd giseasctr cdi pozitive de calmare a sentimentelor (.tional cadrul sint trebuiesd-siaiu. Ignorareatuturor sentimentelor. Acegti pirinli observtr ce simte copilul. pintr ce o str ai din nou chef sd fii cu el?").de stdpinire a propri'or sentimente gi lii de manifest'. lovindu-I.fil.1 l" altuia. Astfel de pirinli trateazd sup5' rarea emolionali a copilului ca pe un lucru neinsemnat sau enervant. tocmelile sau mita pentru a-i impiedica pe copii sd fie trigti sau supdrali.F:c_rnfeprofunde 9i de-duratl pentru viaga emogionaltrn copilului.....1l... . Ei pot.?". Ei se strdduiesc si calmeze toate suptrrtrrile gi vor folosi....1eloc sd dai in el.". "f"ri ce sesizeazll schimburile embgonale cele mai t"utir" di" cadrul familiei. altii sint groaznici. de exemplu.. Acegtia sint pdrinlii care liptr miniogi la copilul care incearc6 str-giexpuntr varianta: .cuplu"rilorr""." Ji ciente-pentru copii. Ei iau in serios sentimentele copilului gi incearcd si irnleleagd exact ce anume ii nemulfumegte (. lipsa de respect copifald de sentimentele lului.fie cI este vorba de o disciplinl asprd .ii" i" 11::?. Unele mame 9i unii tali au procedatca Ann gi Carl: exage_ rind. oferi..arrra W. peste care de-abia agteaptd str treacd.. acegti pdrinfi rareori fircearctr str-i prezinte rnicufului o alternativtr de reacfie emofionaltr.-rldgrg. insd considerX cd indiferent ctun ar depigi copilul furtuna emofio'naltr. Acegn plrinfi sint de obicei din categoria celor care vegnic nu sint de acord cu ce se intimpld.rst caredistrug de gi cdsniciile..i"fu igi vorbeau unul ". . de John Gottman de la Univers*"t". ei trebuie sI aibi un set minim de elemente de inteligenli emolionalX.upu"itagii copilului?e a se descurca.chiar.de iataureii aga mai departe"_ are:or. de exemplu. care sint aspri in comentarii gi in pedepse.re empatici. este rnult prea preocupat de propriile lui suplrdri nu-gi poate ajuta fiul sd inleleagd diferenla intre a suferi p. de indiferenld sau. teazi ... Felul in care un cuplu-igi stapinegte sentimentele _ pc lingl felul cum igi rrateazd copilul _ p""i" l". Allii insd au avut rrbdur-L "" !r"g"rfi.tutlde copii. Cele mai inadecvate tipare emolionale de care au dat dovad[ plrinlii sint: .Oazede oportunitdli termina cursul existenleiabelui copil. Familiile au fost urmdrite mai intii atunci cind unul dintre copii nu aveadecit cinci ani 9i mai apoi cind acesta implinise nolingd observareafelului in care pa.hington au f6cut o *fj"rct* P.ltil1"gtu s-au. flcinXu_l .:"t: in itil prrr. "or.. surr emolronale nu se pld. Pentru ca pirinlii sd fie antrenori eficienli in acest sens. dar suficient ie griitoare in privinla curentilor emofionalece existX intre pXrin_ te 9i copil. Cum g. Ei nu reugesc ed foloseasctraceste momente ca pe o gansi de apropiere fa!5 de copil sau astfel iricit s6-l ajute pe copil sd asimileze leclii de competenld emolionali. interacliuniinivelul la .Jp.ltrofindu-9i copilul. sXinterzicd orice manifestare a supdrdrii copilului gi sd pedepseascdgi cel mai mic semn de irascibilitate. . Atunci cind o echiod de cercetare de Carole H. sa-rarate copilului mic cum{unc}ioneazi un nou joc ::::T* vldeo -..ridicind . Unii piiingi sint profesori emolionali foar te talentafi. re a emoliilor sofilor.. Afrprmindulgent. pierzindu-giribdarea din cauzai". cI_ . e bine . care sint aicultdtori neintreculi..ci 9i prin intermediul le . de cercetare monitoriiat familiile (inclusiv oe a "i!ip3 cea a lui Leslie) in privinla feluluj in care t"tei..proJ" _ pe scurt. o ManWstareadisprefului.I9 ppaa aceloragi ji ten-dinge dispreg Jurg. d" o fn1"f"gi.u. Existd sute de studii care aratd c6 felul in care pdrinfii il tra.ocupat qe rerul rn carepdrintii de copii.ii. de exemplu.uy doar prin spusele 9i actele pdrinf i 232 ' Creuzetul familiei 233 t utat se inteleagd jocul firi s5-giimpund voinla.. Ca gi cei care ignorl sentimentele copilului....unii cfial apo.t deslugim gi sr ne exprimam sperangelegi-temerile. Aceste cu.l*i-. Una dintre lecliile emolionale fundamentale.cum sI simlim in ceea ce ne priveyle gi cum vor reactiona ceilalli la sentimentele noastre. cum sd gin dim acestesentimente ce posibilitali Je 9i ieaclie existd..o interacliune aparent inofensivd. este felul in care se poate discerne intre sentimente.d.l. de ce nu-!i gtrsegti ceva cu care si te joci singuq.t."t *aere emo. Viala in familie este prirne noastrd gcoali pentru dobindirea cunoagterii emotionaie. un tatd care. lrr acest mediu intim invdfdm.ctrsniciei 9i mai eficiente te copiii in momenteleemofionale "tu""i "ina bune sau rele2.Sdnu furdrdznegti str vorbegti!" Existtr 9i pdrinlii care sesizeazd ocazia oferitl de supirarea copilului pentru a acliona ca un fel de antrenor emofional sau de mentor. ei au descoperit ctr aceJe j" cupluri mii compe."stafi'sau exasperafi.

ii1or interumane.drept pentru. eminentul nraielton. str gtie cum sd trateze sentimentele ce apar in cadrul rela.-"i.pdrin_ lii 9i profesorii lor considerd ci acegti copii au mai puline pro_ bleme de comportament. deprinzindu-i cu toate formele de inteligenll emofionaltr: sI irnvele sd recunoascd. in general. Dincolo de aceastl distincfie. o privire ceparcXar spuni: .r. adicd sirt mai pugin necioplifi sau agresivi. sd Brazelton. au rezultate mai per_ formante la matematici gi la citit atunci cind ajung in clasa a treia (un argument extrem de puternic pentru u-i uirrtu pe copii sd invele acesteabilitS. il va duce la gurtr.d-" ilfue" oi.. se supdrd mai rar."" 9i Plrinlii. copiii de cinci ani ai ctrror plrinli s-au doveditbuni .ti emofionale. uint. rdsplita pentru copiii ai cdror p6rinli'sint piice- aproape din punct de vedere emolional este o enormi in ceea ce privegte inteligenla o"r"'. se concentre azd. care ii vor ajuta la gcoali in 9i via!d).ii"u letuf'.. prin acliunile lor' icuriozitilii. P"qlut11.t"l iJ*i. tu generarea viari J" u fit"l"gu limitele".careconslin a"iA q"oufuun loc in carenu au nici un fel de bucurii' agacd final chiar o abandoneazX. sI stipineascE s5-g-ido_ 9i moleascl sentimentele. il va arunca inva lua cubul. mai relaiali din punct de vedere biologic. Diferenfa dintre cele doui perspective.vocatl de o jignire.! copiii.antrenori..a copiilor care sint uC"' increztrtori optimigti 9i a celor cire seagteaptd T. nerry cry i1 cuir n aratd arvreasdle aranJez::. . ptrrinfii apli din punct de vedere emogional i9i pot ajutl.Alte avantaje sint de ordin social: acegti co_ pii rtlj mai indrdgili 9i mai ugor acceptafi de semenii lor 9i sint considerafi de profesori ca fiind mai adaptali la societate.il..ulbl.ia_ zy.itest! nagiin migciri Pentru a face ce fi Je spune' Dar chiar 9i atunci este de cind o fac.-u: ffi..t t^nCapitglul 11).ru gtiu sf-9i stepineascdsentimentele. sd aibi o reacfie de empatie.sint mai io_ ciabili.mul. cum ar fi miria.cantitate de avantaje ld.'i^ peispectivadefetisttr9i nu se agteapti sd primeascl incurajdri 'run ie trezeasciinteresulprofesorilor. PE PROPRIIL E PICIOARE _ HEART START apare-inci Impactul pXrinlilor asuPra pregdtirii emogio-nale a simplude diagnosticareprofilulylee .i"il "o?il sale' ll via. Menlinind un IQ constant.Chiar T daci unele aptitudini emofionale sint inttrrite de prieteni de-a lungul aniloq. povlstegte Brazelton. Dincolo de acestea.mai ugor.d i-l *i *::!:lli groziv?"a c6-s 111^* cuburlle unul Pestecepi aieea executi ce i s-a cerut . de asemenea. huoti"" sau nlgtjente trec prin aceste dejasi dea greg'Nu marcheLi faptul ci seagteapttr t-"" fuf ce fi ir staresi pune 1estevorba de faptul ctr aiegti copii nu ar ceHIalU6i i"Ft"g 9i sint suficient de coordoilil"... ceeace e de marefolos reugiteiir ia a copitului Stuttt lui estebazalpe tot mai multe dovezi care sulprinzdtor de mult de trdsigcolare.lecliile emofionale pentru care sint pregdtili . Iar in cele din urmd avantajele sint gi de ordin iognitiv.e 9i careareincrederein capacittrlile il.r* a*. D"pt care te privegte incintat. dinar de puternic3. poate duce la o sdndtate fizicd mai bun5. aga c. copiii lor .. care adesea'estepr. Astfel. dar 9i dincolo de ea. acegti copii sint mai atenfi. Aga cum am vi_ zut tr CapitolulT.depind uiata ci succesele . se calmeazd mai ugor cird sint superili gi. Pe mdsurd ce qopiii cresc. O echipl de la Universitatea din Washington a constatat ci atunci cind ptrrinlii sint mai pricepuli din punct de vedere emofional.ri tristelea care apare atunci cind unei persoane la care copiiul gi: ne i se ceva rtru. apldcerii 4: I l"lp ircrederii.Nu fosdin stare''i Acegti iopii trec prin viali avind 9 i"ri. comportamentul lor sint bun de nimic' .in schimb.. plrcd spunindu-fi: "Nu-i Acegticopii au cdptrtato mare dozd de ircuviinlare 9i incumicile proraiut" Ji" pa'*eaaduflilor.tiebuie si inleleaga cum pot.234 Oaze de oportunitdli Creuzetul familiei 235 in urma unei mari pierderi sau a fi trist dupi un film siropos .lecliile de empatie incep in prima copildrie. spune rirr""p" si prinde iorrpdin primii ani de via!6.F-de lpuneBrazelton.?..gi de care au nevoie . comparativ cu cei care."J Jea in viag copilulincesugir' El ii dI unui copilde opt luni liTi.. indatoriri mf. perinlii care se adapteazd sentimentelorcopilagului lor-.gi este de infeles . mai afectuogi 9i sint mai pulin tensionali in preajma pd_ rinfilor..adicl pune cuburile unul Pesre cea9a iel"li.prezinttr un nivel al hormonilor de stres gi al altor indicatori ai stdrilor emogionale supdr5toare mai redus (fir cazul in care acest model este suslinut de-a lungul intregii viefi. 9i-l va freca de cap' dacl u-" p". existtr gl -intimplS alte indicii mai sofisticate.runte inUi".. urmirini sdvad.se modifictr. acegti copii igi stlpineic niai b'ine emofiile. ei vor reugisddepdgeascl copiii careprgvin din casesumvdcfri aleLxistenlei. Impactul unor asemeneaptrrinli asupra copiilor este extraor_ . deciinva_ !i mai eficient. Copiii sint.

uri gi violenli. include adulti.. .1fti exprime nevoile'atun"i .. Disponibilitateaunui copil'fa1i a" i"ouie'aupinae in sfeciat decapacitatea a 9ti d9 il. dupl ce s-a certat fie tensionat in momentul in care cu sogul ei. nu-l privegte in ochi. crun ar fi disfunctiil" a" i.de'a detaliulator Head Start.si apelezi sd la ajutorul prlf"*r_ tui.. Prima ocaziede a forma alltefgenta emofionalA agarg.ilJ.. continud "rpii"f.. luni se trezegte 9i u"rl*.co_ntrol de O gi stdpinirea corpului. ci retrliegte cearta cu solul ei.. matna se uiti irtrl.'r*un.rrr. un sens al controlului interior' .id a invtrf. problema nu e una minord. zice mama' . Dorinla gi capicitateade a aveaun anumit impact gi de a aclionacu o anumiti perseverenfd.Capacitatea a-9iechilibraneyoilg. a""rif"... interesul.tinerea unui punctaj murt mai bun la testtrl de admitere. de'perinli . Mtrmica lui vine 9i. copiiul eite ginut in brale de Su*ecgiune 9i ii spune cf.. a comportamentului a lumli din jur.n .. A9acum am vizut in CTlt-olyl5.i. {apt 3. 236 Creuzetul familiei 237 trol de sine. sd gtie ce tip de se agteaptadin partea "o-pojurnurli sr-ei stdp'ineur"e i.i uli. a" u*-u'*pf.tr in companiaattor copii5.".nffrii cu ale aldturide care formeazl un grup de activitate' Dactrun copil vine sau nu vine in prima zi de gcoald. agacum am $i vdzutin Capitolul6.acapacitatea unrri copil de patru ani dea-gistdpini i*p"rsui he a inhtrla imediat' prdjituricd indicd ob..unu din cinci copii irebuie . drept pentru care il respinge' Copilul. "" T1i vrea str fie alintat.. ci de inclinaliile emoiionale sociale:'sigur*fiprecoce 9i a". scrie ftr ra_ porf duc lipsi de unul saude mai mutte aintre aceste elemente de. careva aveafoa puir'pruru-" -ani mai tirziu." Cu aceleagi ges-turi bruqte il agazi inapoi tr din nou.t. sentimente 9i conceptecu ceilalfi' Aceastd te are legtrturd cu simful incredeiii in ceilalli 9i cu cel al de a se ilnplica furdiverse lucruri alituri de allii. l.te. Un ra_ "ir. urmeze indicalii gi. e fericittr str-l vadi 9i in toiul noplii' adoarme din nou' carul. sesizind tensiunea.ilr unele state.. Sa "i. de_a-lung't a fi it tetes9i de a-i infelege pe allii' de dea comuniu.tionale formatein anii cind copiii sint inci pregcolari. n-ai decit.t fix.tatea de a citi.sau la cu acestecalitili deia dobindite depinde furmare mtrne.str-i asi891e ldenllut fi pe propriile picioare.. ierl"iii*.inteligenfi emofionald(indiferenid. emolionale pe carecopiii le dobfrdesc ""iir.u"itXgii. incintat de afecgiunea mamei.. sau nu 9i dificultdfi cognitive. senzaliede.Oazede oportunitdti turile emo.roateavlhd o legtrturd pentru ra directdcu inteligenfi emoflonali6l l.. Aploape tofi elevii cu rezultateslabela gcoaltr. .ieinve. l5sindu-l se phnge pini ce adoarme 'tele doui scenarii'sinipiezentate irk-un raport ftrcut de Centrul Nalional de Progra'me Pentru Copii Mici ca exemple de reaclii care.inprimii ani ai viefii "t"-""t"rc i"gi aceasticapacitatt.e.* estein strin_ si leg5turdcu un sim! al iompereng"i. devenindtot mai aescuralagi.fapre ale copilului. aceste capacitIf.Dacd nu vrei str ptrsugi. increderea 9i copilului ln fap_ tul cdva reugicu siguran!tr ceea incearce in ce 9i cd adulfii ii vor fi de ajutor.Doiinla 9i capacitatea a schimba verbal idei.rar"intin urmi fa!tr de co_ legi.9i de educaiori . in cazul cind se repetd. echivalentul . 2. Intenlie. care iI privegte-cu ie ite ora.. .ri.t port al Centrului Nalional de programe pu"t* Copii Mici sub_ liniazd faptul cd reutila ta gcoata pout!-n n"u pr"uiribil$ in func_ ft"* T:Tite. apareo lis_ *:*^ui_p_S.rt p." p....d.rii.. clasahtii. raport. "tr1r agtepte. ii insuflX copilului sentimente diferite despre sine 9i despre relaliile cu cei apropiali7' Primul . t. in urmdtoarea jumitahaei incepe mamtr.."l"T"T!""r*.Asta voiai?". ceea ce o enerveaia 9i mai tare. ulierior in se bazeazd pe celeformatein primii ani. bu"u fi..Hearf Start".nu mai suport' Termind odati!" in vreme ce iopilul cautd alinare. iar pe mdsurtrce anii ou.Mai taci . Incredere.i.. Ideea ctr descoperirea unor lucruri noi este un pozitiv gi conducela pllcere..r. Curiozitate. : DOBNDTREAELEMENTELOREMOTIONALE FIINDAA/IENTALE 1 cd un copil de doud luni se trezegtela trei diminea. dar are o mamd tensionatl 9i irascibild' nlineit:td zdravXn iar""uUiu a adormit cu o ortr inainte.."* sI plingl.Capacitatea de a-9i regla 9i de a-9i controla acconform virstei.lire).. de Cooptoir. in ide- si seformeze.. sd zicem cd un alt copil de doui in toiul noplii..: viaftr"friffii. nemullumirea 9i riceala. sa fie capabil sI 11 l. Copilul incepe sd *urnu it ridiclbrusc Ai iispune: . istovit' tul"gi iese.i. Capacitatea de a se implica aldturi de allii. aceasth che]e capacitate crucia_ li .

Dar in mdsura ln care una sau alta dintre acestereaclii estetipictr pentm felul in carepdrinlii trateazdun copil.din studii precum cel efectuat asupra a 870 de copii din nordul statului New York. cu cit lecfiile emolionale cheie din primii patru ani sfit mai puternice. Toate micile schimburi dintre pdrinte 9i copil au un subGgeles emo1ioryf -lL odatd cu repetareaacestormesajede-a lungul anilor.imaturi.Cei mai agresivi dintre copii . O asemeneainvtrlare emofionaltr incepe incl din primele mole-1te {e vgfe gi-continudde-a lungul intregii copildrii.un asemenea tili in viattr. ei repetd modelul mogtenit..probleme au fost cresculi de pdrinli care i-au disciplinat in mod arbitrar gi mereu prea sever.treabdimportantl de flcut. cop-iiiigi formeazd obaz6. impactul acestor lucruri dobindite de timpuriu este unul profund.Nu mtr deranja.preocupat de fantezii inspdimintdtoare9i care. De asemenea. ca str nu mai voibim de satisfacerea nevoilor emofionale ale sugarilor.anumitecunogtin- !e cheie se fixeazi mai bine decit ulterior . Cei care la virste mai mari creeazd. ci:rd ajung pXrinli.. stresul puternic poate afecta capacitatea de invdlare a creierului (9i prin urmare poate d[una intelectului). Ldsind deoparte predilecfiile mogtenite..cit de eficient se simte gi cit de mult poate conta pe ceilalfi. drogafi. poate fi uneori mai gravtr decit maltratareapropriu-zistr8. In aceastdperioadtr. Simpla neglijare. deprimali. lisind la o parte ganseleegale de a pretinde cd toate cdile din lume slnt ale luie crrMPoTr cKEtrEo BRVTA Se pot invtrla multe despre efectele de durattr ale unei cregteri de cdke ptrrinli incapabili din punct de vedere emolional mai ales despre rolul jucat in agresivitatea copilului .in bine sau ir rtru. despre cum se transmite ea de la o generalie la alta. Existi o lecfie in privinla agresivitlfii. c-5 s9poatecontape oamenigi ci eforturilesalede a g6s1punu finl mingiiere au fost incununate de egec.cei care imediat se luau la ceartd sau intotdeauna igi impuneau punctul de vedere cu forfa . sint la fel de aspre 9i arbitrare in pedepse ca 9i bdielii agresivi citrd ajung .9i mai ales se ajunge la o dobindire a cunogtinlelor emolionale.O fetifl ctrreiai se pareprea greu str facd un puzzle gi igi roagtrmf. Prryii trei sau patru ani de viafl acoperdo perioaild in care creierul copilului ajungecam la doud treimi din-dimensiuneasa de la virsta maturit5lii 9i evolueaztrin complexitateinh-o mai maremtrsurdca oricind. spun studiile. care au fost urmdrili incepind de la opt pird la 30 de ani10.238 Oazede oportunitdli Creuzetul familiei 239 copil invafd cd poate aveaincredere in oameni. cei care creeaze probleme ca adulli se comportf ir a9a fel incit devine clar ctr viala lor de familie a fost un fel de gcoalf.care e mai degrabd suspicios decit increzdtor. atunci cird cresc.ulterior au abandonat gcoala. constatat negliia: s-a cd reacopiilor mici estecelmai rdu lucru.. Acest lucru a fost valabil fie cd era vorba de un tattr sau de o maml care in copilSrie ddduserd la rirdul lor semne de mare agresivitate.incredere debaz|" sau ca nefurcredere debazd. a agresivit5lii.Asemeneapdrinli estepufin probabil ctr vor reugi sd ofere o grijd adecvati. acestava invila legliile emofionale delpre cit de sigur se poate sirnli un copil pe lumea asta. cu atit 9i consecinlele sitrt mai importante.reacopilului in vialA .mica foarte ocupattrsi o ajute va primi un anumit mesajin cazul furcarertrspunsul mamei esteunul dat cu pltrcerela cerereaftrcuttr9i cu totul altul dactrrispunsul este tdios: .careestetrist sau furios in loc sd fie optimist. Sau a9a cum rezuml un raport pe aceasttr temd.ln urma unui sondajdesprecopiiimaltratagi. aga cum vom vedea. iar pinl la treizeci de ani au avut deja cazier pentru delincvenfi. nu reugeau sd-gi sttrpineascl inclinalia spre violenfd: copiii lor care erau la gcoali aveau aceleagiprobleme ca gi delincvenlii lor perinli. In aceastd periqadd. ele modeleaztrsperanleleemofionale ale copilului in privinla relaliilor interumane 9i perspectivelecarevor determina funciiona.alternindagresivitatea izolarea. acegtia ilevin anxiogl neatmfi gi apatici. Riscurile sint foarte mari pentru acei copii ai cdror plrinli gin! foarte nepregitifi . care estemai degrabl distrugetor decit respectuos9i careestecoplegitde anxietate. cd ei vor observa nevoile-lui 9i se poateconta pe ei pmtru un eventualajutor eficien! cel de-al doileadescopeii ctrde faptnimtrnui nu-i pasd. ' Un copil care nu se poate concentra. Degi.Evidmt ctr majorltatea copiilor mici in generalgustd in celedin urmd din ambeletipuri de intervenfie. permanent furiogi sau pur 9i simplu fdrd un scopin viag.65% cu dintre ei repettrclasaintii.a perspectivei emolionale gi a capacitdfilor lo_r emofionale.in generaf copil are pufine posibilise simte profund nefericit . ducind o existen!tr-haoticd. Ctnd asemenea reaclii devin tipice in relalia dintre copil gi pdrinte. Fetilele agresive. Erik Erikson susfine cI ar fi vorba despre ceeace simte un copil ca . acest lucru poate fi remediat intr-o oarecare mdsurtr prin experienlele ulterioare din viafi.Am o.

amenin!trtoare. larinlii le-au dat acestora cind erau copii un exemplu viu gi violent de agresivitate.tetd pentru sentimente de inutilitate 9i deznldejde gi pentru convingerea cA amenin'trri existe pretutindeni gi pot lovi oricind.Aceasti pedeapsd nu erl o consecin!tr a faptei propriu-zise a copilului.copilului spre empatiell. un model pe care ei 9i l-au insugit la gcoald gi pe terenul de joac6 gi care i-a urmdrit de-a lungul intregii viefi.9i brutali a lui Martin fafi de co- lega lui de joacd gi de suplrarea acesteiaeste una tipicl in cazul copiilor care la rindul lor au fost victimele bltdilor gi ale altor maltratdri fizice inctr din prima copilirie. fie ca Martin. a fdcut o figurd feroce. nici unul nu 9i-a manifestat nici cea mai micd preocupare. Diferenla consti in felul in care au reaclionat cele doui grupuri de copii atunci cind unul dintre ei a fost rinit s4u suptrrat. Era un fel de re. Potrivit acestui model de violenfd. care avea un an. O fetilX maltratatd. 9i ea un copil maltratat. Kate.dar care nu erau maltratali fizic. Pe mdsurdce lacrimile continuau si curgd. Dactr pdrinfii erau bine dispugi.Martin a inceput sd fipe: Termind odatll'. cinci din norid copii nemaltratali au reaclionat la suferinla altui copil prin ingrijorare. se ajunge la o privire uiite gi h lipete. copiii puteau scdpa doar cu o predictr acastr. intr-o stare de tensiune crescirdX. Martin a incercat s-o ia de mintr. |oey. in ciuda lipetelor ei. pe mesure ce celtrlalt copil continua sd pli:rgd .ca 9i cum s-ar fi agteptat la atac asupra lui insugi.suierindcdhe fetifa iare plingea. $i mai supdrdtor este faptul ci Martin deja nu mai di dovadd de aceaprimitivd empatie. in fapt nu-i intereseaz|viata copiilor. fiind insplimintat. dar cum fata se scutura de plins. ca 9i pozigia violentit gi sfiddtoa're a copilului in raport cu lumea in general. cum zicea el acolo. Reaclia violentd de la cre95 a lui Martin reflectb bine lecliile pe care le-a invdlat acasd. care au fost observali vreme de doud ore la creg5. DarinZ7 de cazuri in care copiii maltratali ar fi putut 9i ei str procedeze la fel. a lovit-o pestebrat. Din perspectiva vielii de familie. ce avea doar doi ani 9i jumtrtate. s-a ristit la o fetili careln mod inexplicabil a izbucnit in lacrimi.Martin. a inceput sd-l priveascX cu tandrele gi sX-lbati ugor pe spate . aceste lucruri se extindeau. s-a dovedit a fi aproape sadicd atunci cird s-a luat de un copil mai mic. . Thomas. firi si vrea. printr-un atac hzic. tristele sau empatie. ci a felului in care se simfeau plrinlii.Copiii maltratali erau comparali cu alli noui copii de la cregi care veneau tot din case serace/ cu o atmosfertr foarte stresanttr. din cein cemai repede9i mai tire. dtrd tot mai tare 9i ignorfurdu-i supdrarea. de instinctul de a opri orice agresiune impotriva cuiva care deja suferd. La doi ani 9i jumdtate. Aceastd irtimplare nefericitd este o dovadd a felului tr care maltratarea . Este descurajant faptul cd asemeneamodele demobilizatoare se inva!tr foarte ugor 9i il vor costa mult pe copil la nivelul vielii emofionale.ea din nou s-a opus. Martin a lovit 9i iar a lovit in bilta feti$. dar dactr el continud. a inlepenit de fricd atunci cind a artzit un copil plingind in celdlalt capXt al camerei. din ptrcate.in privinla lacrimilor 9i a suferinlelor de orice fel: plinsul este abordat mai intii printr-un gest de consolare. ignorindu-i in cea mai mare parte a timpului.neschimbat. Atunci. dar dintr-o pdlmuld prieteneasc{a ajuns sX-idea pumni.distruge inclinalia fireascl a. a fdcut o migcarei bruscd 9i.240 Oaze de oportunitdfi Creuzetul familiei 241' tali. citre o alta care a inceput sd plingi.. trintindu-l la pdmirnt gi punindu-i piedici. MALTRATARE A: DI S PARIIIA EMPAT IE I lntr-o joactr cu tumbe gi rostogoliri dintr-o cregd. n-a mai migcat.TerrdnA. in schimb. el a scrignit din dinti ca un cfrne. A . In 23 de asemenea incidente. fapt tipic gi in cazul altor copii ca el. de exemplu. Martin ftrceaparte dintr-un grup de noui asemenea copii intre unu gi trei ani. privind in gol. care inc6 de la o virstd foarte fragedtr sint speriafi de pedepsele extrem de severe gi de maltratarea emolionald din sinul familiei. Rdutatea lui Martin ia locul empatiei. au reactionat fie cu fricl sau minie la plinsetele altui copil. Reaclia este irtr-un contrast izbitor cu inlelegerea de care dau dovadd de obicei copiii 9i cu incercirile de a-gi consola prietenul de joacd atunci cind plinge. Din nou Martin a mingiiat-o pe fetif5. Reacfia bizard. un alt copil maltratat. aga cum am vezut in Capitolul 7.iar gi iar.bltdile repetate datorate dispozitiilor proaste ir care se afli p-drinfii . Crnd Martin a lncercat apoi str o consoleze.dupd care a intensificat loviturile. Pirinfii nu au fost neapirat rEi gi nici nu se poate spune cd n-au vrut binele copiilor lorjmai degrabtr au repetat stilul de a fi pdrinli care le-a fost prezentat de proprii lor ptrrinfi. Chiar daci ei igi pedepsesc copiii extrem de sever. ceea ce rtrmirne. acegti copii au fost disciplinafi in mod-capricios: dacd p{rinfii erau proit dispugi. el are impulsuri de cruzime 9i de brutd sadici. de doi ani gi patru luni.la lovituri 9i la bdtei in toatd regula. . in acehgf timp. copiii erau aspru pedepsili.

Purdy" a apdntt h A9d ClesDontan atit la btrielii cit 9i la fetifele de la gcoalaelementarl acesta fiind unul dintre numeroasele sernne cd acele .'"h"i. lovindu-l incd de vreo gase_rapte ori.3 g*p. piele 9i *ilP . personajul negativ un gruP de copii losea o asemeneamitralierd Pentru a masacra dupd care indrepta ut*u spte sine' Dupd un timp insd' copiii i-au gdsit un alt ?inal: l-au impuqcat ei pe P-urdy' P"urdy era de fapt reconstituirea unei intimpldri macabre' a9a povestitd de supravieluitorii unei mari drame ce crun a f&t "u t7 f"b*urie 19'89 gcoala elementari Cleveland la s-u put". totul serd adrinate imediit . tendinfa de a fi nepisltori atunci ctrd.chiar a doua zi dupd nenorocire.or de ?::i9 toun joc numit .A:u?li ei tratali' Cruzimea copiilor maltratali este'de fapt o versiune extremtr a ceea ce se vede la copiii ai cdror perinyi sint critici...fie de violen!tr. jocul . bucdlelele de carne.in virsti voiau pugtite de jucirie ca sd joace pregum colegii l. Purdy a imprXgtiit gloanlele in curte' dupX polii" i# a"t un pistol latimpld 9i s-a impugcat' Cind a venit tia. pind ce acestaa fugit tirindu-se in patru labe. t . Ei sint intr_un contrast rzbrtor cu elnpatia manifestatd in mod firesc de copiii cu pirinfi care i-au educat.care la riradul sdu claselor intii. uer care nu au primit asemenealeclii de empatie par si nu le mai poattr irvila vreodatl. str fie agresivi 9i neiridrdgili de colegi (nu ar fi de mirare"ca du_ ritatea cu care reaclioneazd la grddinilr sd fie doar o mostrd a ceea cese-va repeta in viitor). lor' Cind m-am sapte minute se ftrtipdriseri bine in amintirea distan!tr micd de Universiiris la aceastdgcoald care se afld la o tretatea Pacific.te. cu pirinli brutali cire la rindul lor au fost"martratafi de propriii plrinli fir copil6rie13. Asemenea c-opii arr.. AcegU copii betuli u. care i-au i1c-urajat incl de cind erau sugari si p. Prezenla lui era incd foarte vie' gdurile ldaeia i*i inspdimlntdtoare unne dispiruseri .iit du timpuriu intr-un regim permanent traumatizant. amenintXtori gi pedepsescaspru. V5zind cum este creierul format . de bine. vreun copil se lovegte sau plinge. Bdielii . pe mdsuri ce inainteaztr in viatd. . Patrick Purdy . cinci copiibrau pe moirte 9i doudzeci 9i noud rdnifi' -'i.ea cum trauma poate l5sa oamprentd de duratl pe creier. desigur. e mai mult decit clar ce fel de leclii emolionare i9i insugesc. Ei sint mai irclinali spre depresii mai multe probleme cu legea 9i pot iomi 9i.242 Oaze de oportunitdli continuat aga. ei tind sI adopte o rdceali permanenttr. de asemel nea. Kffi Trauma 9i reinvifarea emotionali Som Chit.ii trateazd pe ceilalfi aga cum au fost gi . p" care l-a declangat. h jbaci. f""ifi irnediai urmdtoare. la rindul meu.t" minute.noud 9i unsPrezecearu rie AK-47. Purdy. poate cI exem_ plul cel mai instructiv pentru a inlelege genul de invifare emo_ lionali de care au avut parte acegti copii este acela de a ved. am crescut' luni dupi povestea cu Purdy 9i cu adevXratul cog.i..zZmm in sutele de copii care se jucau acolo' Vreme *toittt" c-13" c. copii.."Tpare pentru ceilalli 9i str firleleagtr cum se sirnt cei_ 1t11" rartl coplr."t"ta cinci degi . obiceiuri_ le creierului emolional ce au fost dobindite mai inainte vor domina. ca adrrlli. ce este-poate cel mai ingrijordtor in legdturl cu copiii .Ceea maltratali este felul cum au invdlat foarte de tiirpuriu sa re'aclioneze ca versiuni in miniaturb ale propriilor paiinli care i_au ab lzat. de rdu. ne ddm seama ci de fapt copillria reprezinti o gansd unicd pentru lecliile emogionale. Cind primesc btrtaia cu p" .rrt p" a din'stoctton. tavecinitatea cdreia.. intr-o pauzi de dupd-amiazd a doua 9i a treia. ..Pvrdy" 'ln acestjoc.-". irrvdlase la aceasttrgcoalhcu vreo doutrzeci de ani mai inainte joac6-9i a tras la irtimplare rafale de pe terenul de " "pt*t aiZ. s-a opus categoric atunci de jucicind cei trei fii ai s5i au rugat-o s{le cumPere mitraliere de gase. in asemenea momente. fie de iu_ bire -. dar pinX 9i acesteamprente cumplite pot fi indreptate. pot av^ea te acte de violenfil2.singele. fei ae aieH zilnici. Acolo. lncapacitatea de a manifesta empatie se repetd uneori gene_ ralii de-a rtrdul. tt-:. sint predispugi si aibd djficultdgi de naturd cognitive. ""t" a" gloan.de crizi tendinlele primitive are centrilor periferici ai creierului capitd un rol dominant. o refugiati cambodgianS. . ia_ re culmineaz5 cu brutalitatea. California.Nu uitati ci existd momente ir care pasiunile o iau razna gi ci in perioa_ dele.rr.

. Citeva sdptdmini bune. s_x rdspindit re_ pede zvonul cI acolo igi are sdlagul un fel de monstru imaginax. copiii erau cupringi de vise nelinigtitoare ii . "uru Despre aceste momente vii. auzirea sau mirosul unei pugti din.silrgeroasaFecioartrMaria. La citeva sdpttrmini aupe inciient. O persoani care a fost lovitd irn cap ftrri -anX vadtr atacatorul devine atit de speriatd ulterior.. cele ale unui act de violenfi simt ctr au fost alese in mod intengionat ca fintX' Acest Iucrrrclatind hcrederea ftn oameni 9i in securitatea unei lumi interpersonale. Pentru c6.2M Oaze de oportunitdli Trauma 9i retnttdlatea emolionald 245 fiind spelat l.amintirea principalei acfiuni violente..-A.ce are ca rezultat o vigilen*J poate si dureze o via!6. Ea a fugit de la banca unde lucra in momentul in care a vdzut un birEat care gi-a bdgat mina ir haind exact cum procedase jefuitoruI. ii mai izbitor era felul cum amintirea acestor citeva "i"tei.q pentru cg se gin_ deau. "..J.u_ trditd mereu p. care incercau str-gi ductr viaia ji ca mai-piifo. impiedicind permanent congtientizarea pinl la capdt I amintirilor vii ale unui moment traumatizant.mi_a zis. inclusiv a iinor suferinlehzice repetate din timpul copiltrriei' Orice eveniment traumatizant poate declanga asemenea amintiri in nucleul amigdalian: un incendiu sau un accident de -o magind.nutc" unei traume emolionale de orice tip..tipetele sau tdcereabrusci a victimei. a9a cum s-a ardtat in!5 exagerati fdcut asupra unor suPraviefuitori ai Holocaustului' t-"t ti"ai" . stind'-"r".cd vor muri gi ei curind. un zgomot de armd.. li*ntor"=1t >pencer Htfr. unora dintre copii le-a venit ideea ctr aceastdzi ar putea fi in onoarea lui patrick purdy. ni se ttria-respiragia".. susfine cd problemi principaltr in cazul unei asemenea traume este .titit" la cel mai mic semnal care ar putea insemna cI un moalarma ment cumplit este Pe cale str se repete. minute . Amintirile au continuat si trdiasci la fel de tulburltoare ca visele. inspiimintitoare. 1:3rg. gata sX dea i*ir. un culit infipt.ln6 in cele mai mici amtrnunte... . in cire murise_ rtr colegii lor...u Un profesor mi_a zis. ca str nu mai viseze. obazd. lumea inconjurtrtoare devine periculoasd' oamenii sint ameninfdri potenliale la adresa siguranlei Personale.De cite ori auzeam o ambulanli ce se indrepta spre'azilul dnr capul strdzii.. pat il. irrtipariiua grouzei. ltrsird un copil a" puri... Unii copii au incercat sd doarmi cu ochii deschigi. principale ale tulburdrii de stres posttraumatic. ci in psihicui gi"f personalului.nefasti. Zgomotul ve_ :t^l de ta .-.ft. cele mai profunde cica_ trice ale gcolii nu se aflau in clldire.-Acest fenomen declangator este . Ca urmare. Amintirile sint expeiienle senzoriale intense . neurospecialigtii su'slin ctr ele devin amintiri integrate in circuitul emofional' simptomele sint de fapt semnele unei supralicitdri a nucleului amigdalian.care s-a tras de curird. copiii'au fost in_ spdimfurtafi pini 9i de oglinzile din dormitoare. fuf"i! au continuat luni ilrtregi sd evite zona .lovitur5 de pumn.piriu.h. psihiatru pentru copii. tntr-o clipi.. de paz6.o. o fetili exaltatd a venit in goand la directorul gcolii. Dr.. spre deosebire de victimele unui dezastru natural.in *emorie . unii bdieli unele fetile 9i :l::":T"" 9r-au tacut un loc de joacd lingd sala de curs. in care s-ar fi putut simli ca irtr-o capcani. singele pj"ur_ te.. Cruzimea oamenilor se intipdregte in amintirea victirnelor ir aga fel incit totul este privit cu teamtr.tt atacul suferit.i zugrdvil In acel moment. patrick. . se se repete nenorocirea. Mulli copii au devenit hipervigilenfi.. mai ales cind ceva se asea. participarea la catastroftr naturald cum ar fi un cutremur sau un uragan/ un viol sau un jaf' Sutg de mii de oameni trec anual prin alsemeneadezastre 9i mulli dintre ei sufer5 rdni emogionale care igi lasl amprenta pe creier' a"t"l" de violenfd sint mai periculoase decit catastrofele naturale cum ar fi un uragan.Tofi copiii ciuleau urechile si vadd dactr se opregte aici sau merge-mai departe. in afard de cogmaruri care repetau crima. specializat in tulburdri de stres posttraumatic. acolo unde avrlsese loc crima. incit pe sd-gi stradl incearci sd meargtr intotdeauna in fala unei doamne ir virstd pentru a se simli in siguranld cI nu va fi din nou lovitd in cap2.care tn cazul unei catastrofe naturale rxmine ireatinsd.i" ufiproioli.. nemaiindrdznind sE iasl pine in curte. Alfii nu se mai jucau decit in grupuri mici. de exemplu."d 4l?1 nea tantul unui leagln care se freca de stilp. traumatizante devin declangatori mintali.vederea. impugclturi! Aud impugcdturi!. care-gi ilpune prezenfa:. cd i-a cuprins un val de frictr atunci .O femeie care a fost jefuite de cltre un bXrbat care a urcat criea in lift 9i a obligat-o sub ameningarea culitului sd coboare-la un etaj neocupat nu s-a mai urcat tn lifturi strptXmini htregi' dar nici in metrou sau in vreun alt spaliu inchis. ---. sirenele poli!iei.. anunfat venirea zilei sf. strecurirdu-se in minlile neatente are copiilor inainte de a adormi. deixemplu. Toate aceste reacFi sint binecunoscute de psihiatri ca fiind .

Aproape trei sferturi au spus crl incd se sperie de tot ceea ce le poate aminti de persecu!i".t*utic sebazeazl. om mort. Precum cei de la gcoala Cleveland' " devastatoare sd us"poate intimpla ca victimele unei traume ca mai inainte din punct de vedere biolonu mai'fie niciodafi qic".transpiramprin toli porii. dar 9i din alte rXzboaie' itt urmu studiilor legdtuasupra veteranilor. opt din zece inci suferd de cogmaruri -ruu".fizic sau emofional' cut"maidetaliatestudiiasupraschimbirilorlanivelulcrelerului s-au fhcut la Centrul Nalional pentru Probleme de Stres Posttraumatic. Sau cum imi spunea dr' ]ohn iri"e an Krystal. par_ ci eram din nou in Vi9{ap in plin sezon*. .searatrecutdm-am dus la culcare gi in sfirgit am dormit gi eu bine. Iar unul dintre supravieluitori declara: .. un ciine care iatrd sau fumul care i_e9e un cog.. f6cind de gar_ dd.. de proaspdth gi de detaliatd avea peste 20 de ani..cum ar de fi o ugi trintitd. directorul Laboiatorului de psihofarmacologie din cadrul centrului: .. Apoi brusc am zdrit ceeace mai rdmisesedin amicul meu toy. Dennis Charnet'. la vreo.ui"nt fiind directorul unei clinici de neurologie din caNalional. Simleamfie_ carefiricel de pdr de pe ceafdcurn se rid^icase veitical.. mi-a spus dr. Dintr-odati... tlii_ nile imi inghelaserd9i totugi. le fuseserd mdcelirifi cei dragi gi induraserd lagirele nazis= te. cum ar fi o uniformd.rrorric. a izbucnit o furtu. totul se afla pe un taler din bam_ bus ce fusese trimis ir cimpul nostru de lupia de citre militarii Viet-cong-ului. Circuitul blocat despre care dis_ cutamin Capitolul 2 pare extrem de important in ltrsarea unei urme de memorie atit de puternice: cu cii evenimentere care de- mai llangeazi blocarea nucleului amigdalian sint mai brutale' gterge mai greu' Baza io""nt" si mai oribile. unde existS mulgi mai ales vecei care sufertr di tulburare de stres posttraumatic. gi totugi igi pdstra fo4a ae a'pro_ duce aceeagifricd in acest fost soldat iu gi in ziua aceeanefista. o salteadlubambus sau mirosul de camede porc prdjite. iar inima simteam cA_miiese din piept. Tot acest stres incontrolabil poate avea lagi impact biologic.3 Aceastd oribild amintire. maltate un anumit numtrr de atti. extrem de vie. am reugit sd avem suficiente date in inseamnX tulburarea de stres Posttraumatic' Dar aceste rd cu ce informalii se aplici in egali mdsurd 9i copiilor care au suferit qrave traume emogionad. M-am trezit imediat infepenit de fricd.e se opereazd esteinconttolabil'Dac1' oamenii simt cd pot face ceva intr-o situafie catastrofalX." ' Cuvintul cu ci.r_ fulb-urarSa loas6 a nivelului la care centrul ndural di alarma.t'rrr. cd pot exercita . miroseaa sulf. Nu reuseam si-mi recapit ritmul respiraliei.> persoana neajutorat6 este cea care risc5 sd acel sufere ulterior de o tulburare de stres posttraumatic' Este ci viala ili este push in primejdie pi cd nu pofi face nisentiment .. GROAZA TNGHETATA iN MEMORIE ce spunea un veteran al r5zboiului din Vietnam tr virs_ -Iate td de 48 de ani. cei cu simptome active. pelmpactul asuPra unui rezultate similare pot ipirea din cruzimile ce au fost suporlod. Spredimineali. Neajutorarea face ca evenimentul in sine si de' 'mod subiectii coplegitor.. indiferent cit de mic.Cine a fost la Auschwitz 9i nu are cogmaruri irseamnd cd nu e normal.Cind cineva este atacat cu culitul 9i gtie si se apere. fdcind i"rrou_ na respectivd sd reaclionezg la nlomente obignuite din viagi ca 9i cum ar fi unele de mare crizd. cum ar timpuf unui uragan sau pericolul de a muri intr-un blocarea in aceaccident de ma9ina.24 de ani dupd ce trecuse prin momente de groazd in acea lar5 indepXrtatd: Nu pot scdpade amintiri! Imaginile se succed pind in celemai mici amanunte. t5. o bdtaie in u9i. amintirile care ii bintuiau erau furcr foarte vii. ir vreme ce altcineva i9i spune doar atit: ..ic. ur.it *e*e ce descoperirile privind tulburarea de stres singur epiiostttu. un psihiatru ce a studiat Ia %t". Eram sigur cd voi fi doborit iu prima ocaziegi cd voi muri. repetate. nd gi a inceput sa tune.bir. aparentdeclangate lucruri fdrl nici o legdturd.246 Oaze de oportunitdli Trauma pi reinztdlatea emolionald 247 Dupd aproape 50 de ani de la perioada in care suferiserd de foa_ me. de o torturX sau de o maltrafi fi iare repetata in copihrie sau db o experien!tr unic5. o relea de laboratoare de cercetarecare s-au condintre centrat asuPra spiialelor de veterani. d: r. chiar gi dupd o jumdtate J" diotr.rr. cu atit amintirea se iflurag a acestor amintiri este o alterare totall a reacliilor chimicoce din creierul pus ir migcare de o singurh cliptr de groazd plesitoarea.. se descurci mult mai bine din punct de vedere emolional decitcei care se simt complet neaiutorafi.Nu conteazl' dacd este vorba de o aruf C"tt*lui groazdstirnitd pe cimpul de lupti.. o asiatici intilnitd pe stradd. ierani din Vietnam. it p. de-aldoileafuIger gi tunetul cei_aurmat m_au Cel ficut s5 sarin agahal dirl pat incit ail aierizatdirect pe jos.Cam 60% au'spus cd se girdesc aproa_ pe pe zilnic la Holocaust. cu in cazul cu copiii care sint hatati Sexual.rr-it control. reactioneazd. o deime au dcclarat cd le este fricd in generar.T"" posttraumatic reprezinti o scddere pe.

i sa de a mai dormi. psihiatru la Universitatea Duke: .atetulburarii dt.i.."9d. insd de fiecarea"ti J" intensitate. Charles Nemeroff..u"""ir" il*ui'f"ra" ai" aceapanicd ingrozitoarece o cuprins"r" ir.in undevain tocul timp cevaluri du_ ptr valuri de replici ale cutrdmurului scuturaudil. supdrare din orice.." into""iic.-. in -. in care reaclia este lupt6-sau-fugi.-p. persoana respectivd va tresiri putemic prima dat5.t." se concentreazd asupranudeului amigdalian.. fil.sugerindu-se astfel cd de fapt creierele lor au suferit o modificare de durati in privinla secrefiei de catecolamine.tiie"arui" adminisrrin_ un u'or. Fli. aarenalinagi nora_ drenalina. Incepe sI transpire. Dupi luni de zile. il ia cu frig.t""r de stresant 9"-ir: pentru un gobolan-. dar care amintesc de trauma inifialtr. *urn.h.? - 248 Trauma pi reinztdlarea emolionald 249 acest sistem devine hiperactiv. S_a ghemuit ore hilugi in noaptea .i l"r" impugcatpe te_ renul de joa-cigi a vdzut cum singeieazx "i"st "..rru Simptomulcet mai obosito*i d. TULBARAR\4 DE STRESPO STTRAUMATTC CATIILBIIRARE LIMBICA Trecuseri lurii de zile de la un cumplit cutremur careo arun_ casedin pat gi o fdcuse"sd ag gr. dispozilia de a se bate sau de a fugi gi amintirile emofionale intense gi de negtersb."l1 ..ih . ting .".Preamult ACTH te face sd reacfionezi exagerat..nrrt o urmd de stres. Sau a9a cum imi spunea dr. s-a constatat cd veteranii din Vietnam care suferd de tulburare de stres posttraumatic au cu 40o/"mai pulini receptori de stopare a catecolaminelor decit cei care nu au aceste simptome .. generarea de ACTH il fac^e plonjeze in aceleagisentimente ca in cazul traumei inifiale.l. ::grl Oazede oportunitdli * ca9d scapi in acelmoment incepird 1n( modificdrile la nive_ lul creierului.. insd cel posibilitatea sd opreascdqocurile a scdpat ftrrd nici "ur"lu.".plecat. in cazul unui veteran din Viefrram cu tulburare de stres posttraumatic.. cantitdli de gocuri electrice. i. ".rtot sd opreascd ma_ sacrul. Cei care au hipersecrelie de ACTH au gi o reaclie de spaimd exageratd. De exemplu."ta"""""9i ru.. De exemplu. care in realitate nu se irtim9i PH'0. i. Doar cel ne_ t'. Schimbtrrile au fdcut ca acest hormon si fie secretat intr-o cantitate excesivd . secretind doze mari din aceste substanle chimice din creier."i" ."f"f ei e3.refia de cdtre cre_ ier a doud substante numite qi. tremurtr gi s-ar putea chiar sd-9i aminteascd frinturi din ceeace s-a intimplat.p.Unul singur dintre acegti cobaiurr"uo _ur.ilG .apdsauluminf. care regleazd producerea de ACTH. gi. Cind iriirg. ca{e se afli intr-o Parcare unde exsI plodeazd un cauciuc. care intrau in panicX ori de cite ori auzeau o sireni de ambulanld asemeni celor auzite dupl crima din gcoald' Locusceruleus 9i nucleul amigdalian sint strins legate de alte structuri periferice..ajutoratdin aceastr pgiecheu r"rurit u niverul creierului createde stres6-. dacd te strecori in spatele cuiva gi dintr-odatd pocnegti din palme.r..._ tuI.atr. principalul hormon al stresului. ca in cazul copiilor de la gcoala Cleveland. hipervigilenfi. apar in locus ceruIeus.t[. lucru ce i se iniimpla a""ii" m. In urma unui studiu..i*"tu. circuitul catecolaminelor se prelungegte pind in cortex. Aceia insi care au prea mult ACTH nu se pot obignui cu lucrul ista: gi a patra oarX vor reacliona la fel ca gi prima datd.r... il cuprinde frica.pii mor coteiii .u el apd_ sape manetd. ltlr:ture ...ri". Neajutorarea declangator tulburdrii ca al de stresposttrau_ matic a fost prezentati in zeci destudii pe . Pe care corpul il secreti pentru a se mobiliza in situaliile de crizi..z parte o dintre schimbe..cutremurului. hipocamp giinlocus ceruleus producind in trup modificiri ca cum ar urma un moment de crizd...r 9i u'p. u*Lt t ?:.soculelectricincetapentru ambelec"gti.l...neajutorarea trebuiesd fi fosi puipuUifa.ei:'r..i".il#Jsti"utr_utic _ sedato_ reazd schimbdrilor din circuitul p".i. Schimbdrile din acestecircuite se pare cd arnplificd simptomele tulburdrii de stres posttraumatic/ ceea ce inseamn6 anxietate.lriii._... ca reacfie la situaliile care reprezintX doar o micd ameninlare sau nici una.{liu"ir. pentru profesorulaflat de f1F cl-re. dar nu 9i a treia sau a patra oar5. trlb. pentru un -orrte.pironitd.. posttraumatic." d" l. cu greu de controlate Alte modificdri au avut loc in circuitul ce leagi creierul periferic de glanda suprarenald. irascibilitate. Principatele simptomeutu u""rG friii Jolinait" _ .."'r"gluur?J.cupu"itutea ca varga. cum ar fi hipocampul 9i hipotalamusul. de cite ori auzeace s'etrtrtea .9ocelecrric-'il.jes ""u"u ugii. inclusiv celemaiintense.ierd mincare. *r"i ir. Acestesubstanle neurochimic"rnoUiti""urdtrupul in cazul unui moment de ciize.*rruiui. i9i .rr"r"" "uia"'"t*." dG..t. acefagi ae-cat"cotumine o dI for!5 speciall amintirilor. teamd.itu o per"chede co_ bai care au fost rinuli in .e"thdu_gi bdielelul de patru ani in aceacasi cuprinsaj.:. ili#'n1J".pi.".in special in nucleul amigdalian.ifl.agacum tusese ""pfii.

din nou nucleul. aceastd schimbare de excitabilitate . In condilii dure. . care suportd o traum.tr la nivelul creierului ulterior in viatd I1cru.hiperactiv."r"-"" constatat ci soldatii grav rdnili lveau hevoie de cintitegi mai mici de narcotice decit civilii cu rlni mai pulin grave. sugereazl nevoia. observite de mult lt"g:. mecanismele inv5lirii gi memoriei au luat-o razna. o senza_ iie de izolare fa!tr de vial5 sau fal5 de preocufarea in raport cu sentimerrtele altora. Un numlr de studii pe animale aveau sd desco_ pere cd atunci cind ele strt expuse chiar gi unui stres ugor la o virsttr fragedd sint mult mai vulnerabile decit animalele nestresate. Condilionareafticii este denumirea pe care o folosesc psihologii pentru procesul prin care ceva ce ir ultimi instan!5 nu este ameninldtor devine inspdimint[tor.el devine.aceastdmdritd potenlialitate de a declanga blocaje neurale . pentru cd interfereazi cu lucrurile invdlate ulterior . Acest lucru se pare cd se intimpl5 printr-o reinvtrfare fireascd. persoana fiind gata de orice. frica dispare in timp. Schimbdrile neurale fur cazul tulburtrrii de stres posttrauma_ tic se pare cI predispun persorna care suferi de ace'asttr boall la viitoare traume.l amigdalian este pregdtit ie descopere pericolul. Toate aceste schimbtrri neurale oferi avantaje pe termen scurt pentru rezolvarea unor urgenfe infiortrtoare sau stresante ce pot apdrea.. ln temerile dobindite cum ar fi tulburarea de stres posttraumatic. atunci cind creierul suportd modificdri care devin predispozifii.endorfini dau o noui dimeniiune combinafiei neurale declangate de o nouX expunere la trauml: amorlireaanumitor senzaFi."t ra rulburarea de stres posttraumatic: anhedonia (incapacitatea de a. Un alt efect posibil poaTulg te fi disocierea. Ce-iapropiali acestor persoane pot cLnstata o indiferenld 9i o lips{ de empatie.te. iar cealaltl ny nrlcl^eu. pentru cd in mintea persoanei afectate se asociaztrcu ceva cumplit.rju trofe una suferl o tulburare de stres posttraumatic. Aceste avantaje pe termen scurt devin insd cu timpul probleme de durati.it: comparabile cu opiumul sau cu alte narcotice inrudite. Astfel.simli plicerea) gi o amorfeall emolionaltr generali. chiar 9i cele r4ai nevinovate clipe putind deveni o explozie de frici innebunitciare. nucleul amigdalian gi lobul frontal . Acesta ar putea fi un motiv pen_ tru-faptul cd dintre douX persoane unei aceleiagi catas_ "*p. imprevizibill in ceea ce privegte durerea. De obicei. care tocesc senialia de du_ rere $i. incluzind incapacitatea de a-gi aminu momlnte de mare importanftr. se reline 9i se aclioneazd ca reaclie la fricd este circuitul dintre talamus. Charney a observat ci frica poate dura gi ani de zilel3. indiferent la ceea ce in alte condilii ar fi ervenimente tulburitoare. oamenii au o mai maretoleranfd h durere _ un efect ie a fost observat de chirurgii de pe cimpurile a" f"pU .250 Oaze de oportunitdli Trauma gi retnodlarea emolionald 251- Un al treilea set de schimbdri apare in sistemul opioid al creierului. cu irrvilarea unei reaclii mai normale la evenimentele tiaumatizante.negativi.mai precis. Ceva similar se intimpli 9i tr cazul tulburerli de stres post_ traumaticl2. Acest circuit neural imphce din nou nucleul amigdalian.agenli foarte putemici de amor. stringenti de a trata copiii cu tul_ facest burare dg streg postfraumatic). ca o magind care rdmfurepermanent fur viteza a patra. pentru moment. de data aceastaconcertat cu o anumiti re_ giune de la nivelul cortexurui cerebrar. opioidele sint substante chimice din creier . un copil care invald sd-i fie fricd de ciini pentru cd a fost urmdrit de un ciobinesc geruriu:r furios.sistemul blocdrii neurale. .. Cirad nucleul amigdalian 9i acea regiune a creierului conectatd la el i9i iau un alt punct de reper in momentul unei traume de mare intensitate. de cite ori obiectul fricii este intilnit din nou ir absenla a ceva cu adevlrat inspdimintdtor. cel care secrettrendorfinel-e. Dar in depdgirea fricii dobindite neocortexul are o importanli capitald. Acest lucru se paie ci explicd un in_ de simptome psihologice . incetul cu incetul igi pierde aceastdfricd in ca2ut in care se mutd lingd nigte vecini care au un ciobtrnesc foarte prietenos. Regiunea cheie de pe creier unde se irva!5. corpul este pregdtit pentru a susline eforturile fizice 9i. cind cineva invald si se teamtr de ceva printr-un reflex condifionat.inseamnd cd toati viala este gata sd devini o crizi permanentd. Atunci cmd existd un nivel mare de opioide (-propria morfintr a creie_ ru!ui").amigdalian este cheia regiunilor creierului implicate. Modificdrire-de. alarma este 1tu":i cte o urtensitate $i mai mare. RENyATAREAEMOTI2NALA Aceste amintiri traumatizante se pare cI rdmin ca fixafii in funclionarea creierului. temeri sftrt declangatela animalele de laboratoq. ore intregi sau chiar zilein cazul unui eve_ niment traumati2ant. Cind asemenea. vigilenla este mult mai mare. cu care igi petrece multd vreme jucindu-se. iar cind el reapare in via!tr ca o primejdieieall.

fetele jucau in mod simbolic scenarii ale rtrpirii cu ptrpugile lor Barbie. unde s-a furtimplat nenorocirea cu Purdy . reinvilarea spontand nu mai are loc. Aceas. tntr-o eiperien!tr de la6orator in care oamenii mai intii au invtrlat str aibd o aversiune fafd de un zgomot puternic . dintre care trei sferturi i-a constatat cI au simptome active de tulburare de stres posttrau_ matic chiar gi o jumtrtate de secol mai tirziu. O alta se juca de-a cXldtoria lui Bar- . propune Charney.. refurttrrind tiparul fricii. Aceasti constatare 9i altele similare dau speranle ctr schimbtrrile la nivelul creierului in privinla tulburirii de stres posttraumatic nu sint ireversibile 9i cd oamenii $i pot reveni chiar 9i din cele mai cumplite traume emolionale . igi spila pipugica la nesfirgit. constatd el. care la persoanele cu tulburare de stres posttraumatic nu mai funcfioneazS.un exemplu de fricd dobinditl gi o paraleld fir alt registru cu fulburarea de stres posttraumatic -. care ura faptul cI simlise urina celorla$i copii pe pielea ei cind stiteau acolo ghemuili de spaimd. amintirile emofionale putemice gi tiparele de gindire gi de reaclie pe care le gerrereazi se pof schimba in timp. Vestea cea buntr este deci ci gi traumele profunde ca acelea care produc tulburarea de stres posttraumatic se pot vindeca 9i ctr drumul spre o asemenea vindecare este parcurs prin reinvdfare. Davidson a descoperit cd oamenii care sirt mai activi ir cortexul prefrontal sting igi depdgescmai rapid frica dobindittr. Cinci ani mai tiirziu.. Cei care inctr mai aveau simptomele dddeau dovadtr de modificiri de catecolamine la nivelul creierului. ir mintea lor. .. sugerind din nou roL'J imp_ortant jucat de zona corticald in detagirea de stresul dobindiCs..gitrnde in1973 un autobuz cu copii plecali intr-o excursie de o'zi a fost rdpit la drumul mare. chiar cei 9i cu tulburare de stres posttraumatic pot depdgi momentul. juciridu-se de-a . evenimentele din viafa lor au contracarat aceasttrproblemS. ]ocurile acestea repetate la nesfirgit ii lasd pe copii str retrtriascdtrauma in siguranli.pe scurt. memoria repettr fur cortex o stare de anxietate mai scXzutd. desensibilizindu-l gi permifnd un set de reaclii netraumatizante care-i vor fi asociate. inh-un fel sau altul. Unul dintre modurile in care aceastd vindecare emofionaltr se pare cX se petrece spontan . psihanalist in probleme de copiilT.. copiii dau un alt deznodlmint.252 Oaze de oportunitdli Trauma gi retnztdfarea emolionalll 253 ih tulburarea de stres posttraumatic. mai bun.Dispari1ia. spune Richard Davidsory psiholog la Universitatea Wisconsin.nucleul amigdalian nu trva!tr niciodatd str aibi o reaclie mai slabd. Rdpitorii au itrgropat autobuzul gi au linut copiii i:rtr-un chin care a durat doulzeci gi gapte de ore.taie. ta permite doutr cli de vindecare: pe de o parte.. De exemplu. incit blocarea nucleului amigdalian se petrece de fiecare dattr cind ceva ce amintegte fie chiar gi vag de trauma iniliali reapare. Acest lucru inseamnd cd niciodatl lucrurile de care ne temem nu pot fi tratate cu o senzafie de calm .ceea ce duce la o supravieluire anormald a amintirilor emof ionale". O altd cale de vindecare este'aceeactr.Purdy". REED UCAR EA CREIERULUT EM Oy ON AL Una dintre cele mai incurajatoare descoperiri despre tulburarea de stres _posthaumatic provine dinti-un studiu asupra supravieluitorilor Holocaustului.Intrebarea este cit de repede scipdm de o fricd dobinditX.este practicarea unor jocuri precum .Purdy" sint previzibile la copiii mici care au trecut printr-o asemenea intimplare de o violenld coplegitoare. ctr acestcircuit emofional poate fi reeducat. fricii. Descoperirea pozi_ tivd a fost cd un sfert dintre supravieluitorii iare atrsuferit iind- va de asemenea simptome nu le mai au.la D-actr insd trec prin experienfele cele mai potrivite. . Frica inilialtr incolgi_ tI in nucleul amigrtalian nu dispare comple! mai degrabd cortexul prefrontal anuleaztr in mod activ commzile date ie nucleul amiqdalian restului creierului. este de naturtr corticaltr. care ar putea reacliona cu team5.se pare ctr presupune un proces de invigare activ6.. Ea a descoperit asemeneajocuri la copiii din Chowchilla. Lenore Terr din San Frantisco. care a descoperit ctr rolul cortexului prefrontal sting este de'a di_ minua starea de disconfort. Uneori. schimbiri care sint atit de puternice. tragediei.ir weme ce aceia care gi-au revenit nu mai prezentau asemenea schimbtrrib. Califomia .cam la o ortr de Central Valley 9i de Stockton.cel pufin la copii .Purdy" . tipice pentru tulburarea de stres posttraumatic . copiii il omoar5. . ]ocurile precum . Aceasti reinvi. Una dintre fetife. Charney susfine ctr acest lucru se poate datora schimbdrilor din creier in cazul tulburdrii de stres posttrauma_ tic.... scolindu-gi in evidenld capacitatea de a stlpini momentele traumatice de neajutorare. Terr a descoperit cd acei copii rdpili retrdiau momentul in jocuri in care erau victime. Aceste jocuri macabre tn cazul copiilor traumatizafi au fost observate prima datd de dr.

cind a trcercat si apeleze la ajutorul polifiei. Cazul lui Irene este citat de dr. igi arnintegteEth.cel pulina9a credeTerr. O altdfazd de inceput estea-i ajuta pe pacienfi si recigtigeun anumit control asupra lucrurilor careli seintimpld. Cind a inceput terapia. RENyATAREAEMOTIONALA REFA9EREA 9I DINA O TRHIMA Irene a mers la o intilnire care s-a sfirgit printr-o incercare de viol. pindind-o gi urmdrindu-i fiecare rrigcare.atingerea sttrrii de siguran!tr. arta poatedeschideo posibilitateca aceicopii Tu|r"!i: sd discute despremomentul de groazddesprecarealtfel . Dincolo de asta. Bdrbatuli-a dus'irtr-o cameri de motel. reincBperea unei viefl normale. p"rrt . Degi s-a luptat cu atacatorul. desenatul in sine este o terapie. Aceastd inlelegerefaceca simptomelein sine sd fie rnai pulin inspiimintitoare. care ulterior pot aptrreasub formtr de flash-back-uri.-respectiv metafora. ofiferii au socotit cl problema este un fleac. Dar daci estevorba d. o dezvdlare directd a lecliei de neajutorarepe care a intiptrrit-o trauma.254 Oazedd oportunititli Trauma gi reiialgarea emolionald 255 bie. amintirea amlnuntelor traumei gi jelirea pierderii suferite gi. Irene.uin probleme de copii. se In vreme ce adullii care au trecut prin traume coplegitoare pot suferi un fel de amorlealdpsihictr.acestlucru ircepe prin a-i ajuta pe pacienli sd inleleagdctrstarealor de surescitare9i cogmarurile.'di"ticite a itcepe rile putemice care ii preocupi se strecoard ffr desenele. nu mai iegea in lume 9i se simtea o adevtrrati prizonierd ir propria ei casi.unde ia po_ runcit copilului si se ascunddsub o ptrturtr. Ase_ meneareferiri indirecte la o sieire p?ofund traumatizanta apar aproapeintotdeauna in creafiile Eth a mai pus gi alli co_ pii str deseneze ceva. nu s-a infmplat nimic". ceea era chiar scopulin sineal jocului.pentru"opiilor. perrnalional nenttr. .in careaceasta sufoca. Dactrtrauma esteminori. ia reia ve.sdvorbeasctr despreastacu Eth. copilul simte nevoia sd repete la nesfirgit. aga cum vom vedea de alt- fet aceastisuccesiune parestrreflectefelu. b a tre_ ce ia introducea pdpugaintr-o groapd. Aceasti cale este folosittr adeseapentru tratarea copiiior trauUneori. ce poate fi un inceput de sttrpinire a traumei..tato magintrde.de f. retrdirea momentului o "ad" "*u*_ dati saude doud ori e suficienttr.adeseapsihicul eopiilor trateazd cu totul altfel problema. Adesea..orice desen. care la rindul stru esteun mijlJc de comunicareal subcongtienturui. desprevaietelepe carele_a auzit gi despretot cea vdzut chiar gi de sub piturtr. Ei sint insensibili la traumd mult mai rar . Irene avea deja simptome de tulburare de shes posttraumatic.hipervigilenla gi panica sint de fapt pirfi ale simptomelor tulburtrrii de stres posttraumatic. plu mersul la dentist pentru o plombd.i u_li reaminti 9i a regindi chinurile prin careau trecut.nu conteaziunde _ gi sein_ torceacu bine. asemenea canrri 9i povestegtedespri un pugti de cinci ani care a fo$t rdpit impreund cu mama lui de ctrtrefostul iubit al acesteia. in final. _.de blocarea memoriei sau a senzafiilor ir raport cu o anumiti catastrofd. de a seajungela ima'gineainghefati nucleul amig_ din .pentiu cd i9i fo_ losescfantezia. in vreme ce el a bd_ tut-o pe mamtrpfurda omorit-o. Odatd.apt. Astfel ce trth i-a cerut sd faci un desen. Judith Lewis Herman. pdpusacaremergeaundeva.psihiatr.creierur emolional estebine adaptatirlelesului simbolicai la ceea Freudnumeu. avind ln vedere cA .snic firul traumei.9"ul: ctallaneste cea oferitd de arttr.espre ce_ va coplegitoq. E de infeles cdb{iatul nu era dis_ pus. intr-un ritual monoion 9i neindurtrtor. psihiatru care a absolvit la Harvard 9i a cirei munctr deschizXtoare de noi direclii subliniaztr fazele de revenire in urma unei traume.sejoacd9i viseazl cu ochii deschigi. trateazd. Ochii aceiaimengi Eth i-a intelpretat ca fiind in_ drizneala copilului de a privi pefufiC la cefacecriminalul.presupuneg5sireaunor cdi de calmarea circuitelor emolionale prba temtrtoare 9i care se pot declangaatit de ugor irncitsd permiti reinvdfarea18. Existd o logicd biologicd in privinla ordinii acestor f.ir"_ drdztrisd vorbeasci SpencerEth din Los Angeles. Prima fazi . mirul gi artele. astfel terapia. gi-a mobilizat prietenii gi falnilia pentru a forma un fel de zid irtre ea 9i urmdritor 9i era gatasd apeleze la 9i polilie. el a continuat sd o urmdreasci: a hdrfuit-o cu telefoane obscene gi cu amenintdri violente. ca gi in gtrdurile lor. sunind-o in toiul nopfii.lir carecreierulemoinva!tr din nou cd viala nu trebuie socotiti o criz6.aze. EI a schi. Aceistd retr*. re voluntari a traumei se pare cd alimenteazd nevoia de a o transforma in amintiri putCrnice.cursecareaveanigte ochi enormi.povestea._u. de exemplu.pr*"rri ce primar": mesajele. Hermdn susline cX ele ar fi acestea: atingerea unei stdri de siguran!tr..

precum propanololul. Pacienfii pot de asemeneasd invefe tehnici de relaxare. memoria incepe sd fie transformatl atit la nivelul irilelesului emolional. Pentru cei cu o tulburare posttraumatic mai greu tratabild. cogmarurile sale care rePetau scell :u a devenit tot mai rut" iu unnare. in mod ideal. ea mimeazX pagii care apar in mod firesc la cei care sint in stare sd-gi revind dintr-o traumd fXrd si fi suferit de o tulburare de skes posttraumatic. Acest lucru este de infeles. la inceput cu stereotipuri. Pe mlsurd ce pacienlii povestesc amdnuntele ingrozitoare ale traumei. cit 9i in privinla efectelor asupra creierului emofional.tiif" pe care le genereaztr aceasgice 9i mai ugor de minevrat. ceea ce inseamnd amintire. retreind fiecare detaliu. exact la fel de fiecare dat5' Treptat. prin sentimentul cX nu defin controlul asupra a ceea ce se intimpll cu trupul 9i cu emoliile lor.. ei au continuat sd vorbeasci t u*"i". el a inceput astfel recitind fiecare . spune Herman' repovestirea -declan9a temeri. Calmul fiziologic deschide o posibilitate de a ajuta circuitul emolional brutalizat sd redescopere cHviala nu este o permanentd ameninlare gi de a reda pacienlilor sentimentul de siguranld pe care l-au avut inainte de traumd. greaJa' Scopul este aici ri#tit. in schimb' el 9i terape."i1iui emolionale la aiestea. Spencer Eth. avind in vedere declangareablocajului emolional pe care o creeazi tulburarea de stres posttraumatic prin hipersensibilizarea circuitului nucleului amigdalian. iar trupul mai pulin tenvenit sionat. au inventat tot felul de sd o fegitrrta mai strinsd intre ei' Foarte incet. O altd fazi a vindqcdrii presupune repovestirea 9i reconstruirea irtimplXrii care a creat trauma intr-un mediu sigur.azaeste mediu sigur *utttutot 9i a emoliilor. zivor exista medicamente care si aclioneze in mod direct asupra efectelor hrlburdrii de stres posttraumatic la nivelul nucleului amigdalian gi conectdrii circuitelor de neurotransmifltori.. naraliunea sa a de"tia"""tmai deschisd 9i mai curgitoare. Ritmul repovestirii este unul lent. groaz| doar ceea ce s-a vizut.nesiguran!tr" trece dincolo de frica fald de pericolele ce-i pindesc. care le dau posibilitatea sd igi echilibreze aceasttrstare de nervozitate maxim6."po.ttol tan. dindu-le insomnii sau condimentindu-le somnul cu cogmaruri. care duc la retrtrirea traumei 9i care rleapar slptdmini sau chiar luni. s-a auzit' s-a mirosit' s-a . sPaima..iii caPtarea transformarea amintiiii in cuvinte. Reinvdlarea emofionald in in mare mesurl deja dobindite Prin retrtrirea eveniief. ' Pustiul de cinci ani care a desenat ochii aceia imengi dupd ce mama a fost martorul unei crime oribile." i se intihpla b5ielelulul tlnal' ftrcercastr se adapteze noului cimin aldturi de tatdl s5u' In id vorbeascd despre viala zilnicX' iar amintirile pugtiul a reugit -traumei au inceput sd se estomp.. existtr antidepresive care aclioneaztr asupra sistemului de serotonind 9i betablocante. pare Aceastd alternare intre reimersiune 9i refuzul traumei o reinvilare a sd permitd o revedere spontand a intimpldrilor 9i de stres o.9i anume faptul cA fi trXite in tandem cu amintirile traumei res9i . in care victima fusese duptr aceea.256 Oaze de oportunitdli Trauma si tetnudlarea emolionald 257 Felul in care pacienlii cu tulburare de stres posttrawnatic se simt in .gi de tot ceeace poate ea declanga. 9i sd reaclioneze altfel fafi de arnintirea traumatizarftl.. ln acestecazuri se pare cd adesea existd un fel de ceas interior care ii face pe oameni sd igi .n pr"rrip*e reacliile.ezetreptat' . Farmacologii sperd ch intr-o bund. dar de data aceasta Ftt-* Acest lucru comunijii" unui terapeut de furcredere' siguranla "o*1i*ia cA o te"!i" circuitului embgonal . dupi care abia de-gi mai amintesc de cumplitele intimpldrile. susline Eth. tn acelagi timp. Deocamdatd insi existd medicalii care contrabalanseazd doar o parte dintre acesteschimbdri.a!ipeasc5" amintirile prea supirdtoare. n-u mai ftrcut alte desene jocuri' creindu-se .. mai precis.. Medicalia le oferd pacienlilor posibilitatea de refacere fur a9a fel incit ei sX igi dea seama cX nu trebuie sd fie la dispozifia alarmelor emofionale ce-i cuprind odatd cu o anxietate inexplicabi15. Acest lucru liil d. nesiguranla incepe printr-o fazi mai intimd. ce ar putea fi apoi disociatl 9i fiunei pdrfi din aceastf.i"u . am6cutX'sa dispara din amintirea congtienti' Folosindu-se 9i senzoriale 9i sentimentele ce devin cuvinte' amintirile se nuntele unDresupune cd sirt mai bine finute'sub control de neocortex' pot fi mai bine inlelese' mai loi" i"J. care permite circuitului emofional sX dobindeascl o nouX inlelegere. mai realisttr.stf.r gtou"u poate pective.piriri nu deincetul cu incetul. ca Pe fScut de el. a unei . despre spre temerile pe care le-a imprimat aceastd traum6' ci in viala de zi cu zi'pe misurd ce . cit sI nu intrerupd Terapeutut il incurijeazd pe pacient.coplegitoare' caz in care tepoate ilti^plXtitot parupurrt rl ar trebui si reducX ritmul 9i sd pdstt'eze reacfiile reinvilareaciintului la un nivel suportabil. ce blocheazd activarea sistemului neryos simpatic.u.u"rt"ir"d crima.se Povesteasci eveniun fel de mentele traumatizante iit se pbati de aminunfit. dezgustul.

Terapia practic te invald sd-l sthpinegti .spune Herman.ctr-se schimbA sint reacliilepe-carele au oamenii.ili invall neocortexul sd inhibe nucleul amigdalian' -Impulsul de a acliona este refulat. Sau cum sPune niurospecialistul |oseph LeDoux. Asta inseamntr cd in loc de a fi captivi pe veci intr-un moment din trecut.258 Oaze de oportunitdli emolionald Tiauma gi re?nztdfarea 259 Ih final. Neajunsurile oarecum obignuite ale copil5riei. de o despdrfire ori de regretul cI nu s-a incercat salvarea cuiva sau pur gi simplu de increderea pierdutd ftr cei care pdreau cd o meritd. care ste labazaunor tulburdri emofionale2l' Cortexul prefrontal poate redefini sau frira impulsul nucleului amigdalian. ci pot fi vizitate ca orice amintire. ' PSIHOTERAPIA EDUCATIE CA EMOyONALA Din fericire..Odatd ce sistemul emolional irvald ceva pare cE nu mai uitd niciodatd. Este semnificativ in special faptul ci amintirile tr urma traumei nu mai erup la momente necontrolate. fiecare zgomot in noapte nu trebuie sd trezeascdun moment de groaztr din trecut. Toate acesteala un loc sint semne ale succesului in reeducirea creierului emofional.. pacienlii pot incepe si priveascX inainte. ir:r general. dar nu poate sd-l impiedice sE reacfioneze din primul moment. cu relalii puternice bazate pe incredere gipe un sistem de convingeri care si aibd o logici chiar gi intr-o lume in care se pot intimpla asemenea nedrepttrli2O. Dacd tulburarea de stres Posttraurnatic poate fi vindecatd. totul consti in invdlarea aborddrii iu talent a reacliilor cu incXrcdturd nervoasd. ducind la deregliri . un reziduu al sensibilitdlii itriliut" sau al fricii. cum ar fi o ignorare perm€mentd sau o lipsi de acordare a atenfiei sau a tandrefii din partea unuia dintre pdrinfi.indiferent cd este voiba de o rdnire. iar aici intrd in joc inteligenla emolionald.dar tendinla de a se declanga reaclia nu dispare complet intr-o primi fazS. odati ce este declangattro reacfie emogonile . ir mod voluntar . chiar cu speranli gi sd-gi reconstruiascd o vialX noui.Apoi au studiat atent reacliile tipice (intotdeauna de aut6apdraref Pe care le au pacienlii atunci cind aceste dorinle . Fiecare sirenl nu trebuie si aducd neaptrrat un potop de temeri. Ca 9i cum reciclarea permanenti gi retrdirea groazei dintr-o traumi ar fi un circuit emolional a cdrui vrajd. Dar acelagicircuit caie se poate vedea cd intipdregte amintirile traumatizante se presupune c[ funcfioneazd 9i in momentele linigtite din viafd.gi poate gi mai important. Efectele ulterioare sau ocazionale ale simptomelor persisti adesea.la lacrimi 9i crize de furie . de moartea cuiva drag. ceea ce se Pare cd rimire chiar 9i dupd o psihoterapie reugitd este reaclia remanenttr. dar existd semne speiifice cd trluma a fost in mare parte depdgitd. Dinjmica preiupusi de nucleul amigdalian 9i reacliile mult niai bine formate ale cortexului prefrontal poate oferi un model neuroanatomic asuPra felului in care psihoterapia remodeleazd tiparele emolionale profunde. |elireaiare rezultd in urma repovestirii unor evenimente atit de dureroase servegteunui scop de o importan!tr capitald. Ea creeazi capacitatea de detagare de traumd..DoveziasuPra acestui faptprovin-dintr-o ierie de studii de psihoterapie conduse de Lester Luborski 9i colegii sdi de la Universitatel din Pennsylvani*z' Ei au analizat principalele relalii conflictuale care au condus zeci de pacienli la psihoterapie .trdsf. O refacere mai rapidd fir urma unei asemeneaizbucniri poate fi un semn de maturitate emolionald' Dupd aceasti terapie ceeace se Pare. ln finit. avind totugi un control mai mare asuPra duratei lor. abandonarea sau pierderea lor ori o rispin- gere din partea societilii s-ar putea sd nu atingi niciodati culmile unoi traume. in vreme ce emoliile funda*"t tul" in aceasti privinld rdmin intr-o formd subliminald'" Datorittr arhitecturii creierului care addpostegte reinvilarea emolional5. care a descoperit declangatorul din-nucleul amigdalian Precum 9i rolul jucat de acestain izbucnirile emofionale: . 9i. trseamntr reconstruirea unei vieli noi. ca orice alte amintiri. in sfirgit. este imprdgtiatd. De aceea noi nu putem hotdfr'ctnd si avem ieqirile noastre emolionale. intr-o oarecarem5sur5.in relaliile intime din viala ulterioard. ele pot fi lSsate la o parte. Acest lucru presupune reducerea simptomelor psihologice la un nivel controlabil 9i capacitatea de a suporta aceste sentimente asociate amintirilor traumatizante. tot aga se poate intimpla 9i cu cicatricele ernolionale de care suferim mulli dintre noi' Aceasta este misiunea psihoterapiei. dar iti vor ldsa amprenta in creierul emofional.momentele catABtrofalefur care amintirile traumatizante sirt intipdrite sint rare de-a lungul unei vieli pentru marea majoritatea dintre noi.turi Precum incapacitatea de acceptare sau ie stabiliie a unei intimitdli sau frica de egecori o dependenli exageratS. Herman a constatat cI pacienlii trebuie sd jeleascd pierderea generatd de o traum5 . prost adaptate. lipsiti de umbra traumei.

. oamenii se pot diferenlia in funclie de cit de ugor se declangeazX sau cit dr:l^reazd. gaml de limitdri emolionale intrd sub umbrela temperamentaltr. sd zicem. atit de rivnite. Oare biologia noastrtr ne fixeazX destinul emolional sau chiar gi un copil ndscut timid poate deveni un adult fircrezXtor? Cel mai clar rf.260 Oaze de oportunitdfi sau temeri sint activate la nivelul relafiilor lor interpersonale _ reaclii cum at fi faptul cd sint prea poruncitori."r'de durati p11tind sI lind o vialX intreag*. de in_ vinovdliri 9i de autoinvinovdliri 9.d. . Ceea ce nu se schimbr insr este dorinfa sau frica acuti gi sentimentul inilial de torturd. care ne influenfeazX dispozilia de bazd. Kagan susline cd existii cel pulin patru tipuri temperamentale * timid. dar corteiul prefiontal gi zonele trvecinate au invtrtat firtre timp o reaclie noutr. Indiferent care este tiparul.de lipsd di speranld ae iristege. bic. putem face speculafii. indrizne! vesel 9i melancolic . fiecare avem o anumitl gamd emolionald favorittr.. Se pare cd existtr nenumdrate diferenfe de temperament. . Fiecarepdrinte a observat asta:incd de la nagtere. Ceea ce nu se schimbi instr deloc eit" a"u" sensibilitate speciald fald de rXdtrcinile acestor nevoi profunde. acel zgomot de fond al sentimenteloq. invtrlarea emoJionald este un pro. uneori chiar calmi sau indiferenti. oricit de intensi este. intrebarea este dacd acest set emolional determinat biologic poate fi schimbat prin experien!5. aga pot fi modificate tiparele emolionale care au fost invdlate pe parcurs. se pare cd el apare in aproape toate relaliile importante. intimplirile pe care le-a povestit se dovedesc a avea multmai puline reaclii emolionale riegative comparativ cu cele de la firceputul terapiei 9i rdspunsurilipozi_ tive sint de doud ori mai numeroase din partea celeilultu putroune. sog.9i cd fiecare se datoreaztr unui tipar diferit al activitdlii creierului. Cind pacientul nu mai are decit citeva gedinle de terapie.' KW Temperamentul nu este predestinat Prin urmare.mile se_mnale alarmd ia respuirs la posibila dede te$aye a unor intimpldri de temut. dispre legsau despre un gef. ceeace-il face pe celdlalt sd reaclioneze nepotrivit.spuns la aceastd intrebare provine din studiul ftrcut de ]erome Kagan. it cuzt-..m. de tensiuni putemice pi de temeri. Studiul lui Kagan se concentreazdpe unul dintrc aceste tipare: dimensiunea temperamentului care merge de la indrdzneali la timiditate. acegti pacienli prezinti doui tipuri de schimbdri: reacfia lor emofionati la evenimentele declangatoare devine mai pulin tulburitoare. eminenhrl psiholog al dezvolttrrii de la Universitatea Harvardl.ar putea tri. care are o forlX extraordinard de-a lungul vielii. Intr-o oarecare mdsur6.rr. Dar cum rtrmine cu acele reacfii care provin din codul nostru genetic . Temperamentul poate fi definit tn funclie de stiri care ne inregimenteazd firtr-o anumit5 categorie de viafd emoflonald. mai ienetoasd.pot fi remodelate. pentru fiecare emolie in parte. cd au crize de furie sau manifestx o rdceali totali fa_tade"ceielalt sau o retragere in carapacea lor intr-o formtr d. despre un copil sau despre un perinte. "o11u-r1a unei terapii de lungd durattr totugi. lecfiile emofionale . fiecare bazindu-se pe diferenle innXscute la nivelul circuitului emofional. circuitului lim_ . Pe scurt.e autoapdrare. de"pre yn amant.cum rimire cu schimbarea obiceiurilor de a reacfiona intr-un anumit fel in cazul celor care din fire.u. "r.9i sentimente gi de minie.specific pacientului. In privinla creierului.copilul va fi calm 9i linigtit sau capricios gi dificil. fie cd este vorba despre .chiar si in cazul obiceiurilor celor mai inrtrdtrcinate dobtrdite incd din copildrie .a. d. cu temperamentul ne nagtem in parte datoritl loteriei genetice. prea exigenfi. iar rispunsul devine mai eficient in ce privegte obfinerea a ceea ce igi doreau irtr-adevdr de la rela_ lia respectivd.Iucestor intilniri nefericite. stnt foarte superficiali sau cumplit de timizi? Aceastf. pacienfii sigur cx au fost cupringi de sentimente de suptrrare .

El susfine ci oamenii precum Tom. pentru ci la gapte ani auzise de un avion care se pribugise. Tom se numdra printre cei mai timizi copii. are tendinla de a trece prin via!tr cu mai multe temeri. asudind tot de fiecare datd cind trebuia str se apropie de un coleg de joac5. in desele cogmaruri. Existd si copii care sint de-a dreptul paralizafi. ei devin sensibili gi in alte sensuri . crede Kagan. care abia zimbea timid 9i forlat doar cilrd era vorba'despre prietena lui. indiferent de virsta la care a fost supus evalu6rii.degi diferenfa de virstd era de doulzeci 9i cinci de ani. avea incd o oarecare stare de anxietate in preajma copiilor gi problemele sale se concentrau acum asupra rezultatelor de la gcoal6. mamele gi-au adus sugarii gi copiii mici la laboratorul lui Kagan pentru Dezvolt4reiCopilului. Kagan colegii sdi au observat semne timpu-si rii de timiditate in cazul unui grup de copii de un an 9i noud luni adugi pentru observalii expeiimentale. in Sala William ]ames. pe un ton prietenos. Tom era bdiatul unui om de gtiinfd. Chiar dacd se simlise mai pulin timid tn ultimii doi ani gi ceva. care au in- . in vreme ce doud treimi dintre cei timizi rdmdseseri reticenfi. dupX ce un duldu a sdrit pe el cfird avea trei ani. cam pinX pe la unsprezece ani. inaniide mijloc ai copilSriei. griji gi sentimente de vinovtrlie 9i s5'sufere de probleme cauzate de stres. de la nagtere. trdind in_ tr-o fricd groaznictr atunci cind trebuie ia fina un discrtrs sau sd execute ceva in public. era atacat de mongtri. sint sortili si ajungl insingurafi. NETIRO CHIMIA TIMID IT ATII Diferenla dintre prudentul Tom gi indrXzneful Ralph constd in excitabilitatea circuitului neural centrat in nucleul amigdalian. Tom devenise tensionat rigid. care se afld la etajul al paisprezeceleaal Universitdlii Harvard. aavut doar vreo doud temeri trecdtoare . Ca adulli. Ralph era unul dintre cei mai firdrdzneli 9i mai deschigi copii. dupi cum ii numegte el. o parte dintre ei s-au dovedit vioi gi spontani.262 Oaze de oportunitdli Temperamentul nu ebte predestinat 263 Zeci de ani. acegti copii sini timizi in pri_ vinla a tot ceea ce nu le este familiar. mugcin9i drr-gi buzele.. Tom. Ralph era sociabil 9i indrdgit 9i niciodatd nu s-a socotit timid.cea de ciini. cum ar fi migrenele. unul dintre bdieleii din studiul lui Kagan. ur*arir. ecfripi de-cercetdtori a lui Kagan i-a studiat din nou. nici unul dinke copiii firdrlzneli nu devenise timid. carn 15 pini la 20h dintre copii sint . sd se joace. La toate misurdtorile fdcute in timpul copil5riei -lay)oi. De asemenea. de teamd atunci cird se afld in societate: la gcoali sau pe terenul de joaci. Tom igi amintegte cd era cumplit de timid.inhibafi comportamental. in schimb.era fulburat de te- meri intense: se temea ci-i ia foc casa/ ca nu cumva si se inece in piscini sau sd rXmini singur pe intuneric. Asta iiface sd ezite si md_ nirce lucruri noi. inima lor bate mai repede decit a altor sugari ca reaclie la situaliile necunoscute sau noi. in comparalie cu allii rnai indr5zneli. juci:rdu-se cu cei_ lalli copii practic ftrrd nici o ezitare.de exemplq sint in_ clinali sd se autoilrvinovdleascd 9i sd-gi faci reproguii.degi era in primii 5% cei mai buni din clasi. o femeie de virstX mijlocie care igi amintegte cd a fost extrem de timidd in copildrie._ dl-i h ticere pe ceilalli cum se joacd. ca 9i cum s-ar fi adresat cuiva de virsta sa . Altii tot$i erau nesiguri 9i ezltanl| nu indrdzneau 9i se agilau de fusta mamei. gi o alta de zburat. iritlri ale vezicii biliare gi alte indispozilii stomacale3. cind copilul reticent refuzd. lntotdeauna relaxat 9i vorbXre!. care se scurse_ serd. sd se apropie de animale necunoscute sau de locuri negtiute 9i sI fie foarte sfiogi in prezenla striinilor. Copiii timizi se pare cI vin in viali cu un circuit neural care fr face sI reaclioneze mai puternic chiar gi la stresurile mdrunte .. Atunci cind a fost chestio_ nat la-treisprezece ani. ln timpul copildriei. La un an gi noui luni. este tipic pentru aceastdcategorie de timiditate.inci de la nagtere. Aflafi la joacd. fri:rgindu-gi miinile. Aceasttr anxietate pare sd fie labaza timiditelii de o viafd: orice persoantr noui sau situalie nouS este socotitd o potenlial5 ameninlare. nu avea ticuri verbale 9i vorbea foarte increzXtor. aratd monitoarele. Ca sugari.. cind_aceiagicopii au ajuns la grddinifd. Acolo. De-a lungul a*lo. tocmai penku ci l-a tentat ideea cd asta ar presupune o oarecare singurdtate. De asemenea. cinci gi gapte ani -. Dupd aproape patru ani. atunci cind cunosc oameni noi sau atunci cird reflectorul societdlii se indreap_ td spre ei. la treisprezece ani gtia sd se a9eze confortabil pe un scaun. inima lui. Kagan consideri cd de fapt copiii care sint prea sensibili gi temitori se transformd tr adulli timizi 9i timoiali. trcepe sd batl ca in timpul unei crize de anxietate. cu un chip impietiit. pentru a lua parte la studiile referitoare la dezvoltarea copilului. potrivitX inclinaliilor sale introvertite. rdspunsurile bale erau scurte gi pdrea abdtuP. drept pentru care gi-a fdcut o carierd in acest domeniu. Ca urmare.

unul din cinci copii intri in cutegoria celor timizi. copii apare teama de ." 6. care controleazd capacitatea de a vorbi cu glas tare (aceleagi circuite ne fac ca in momentele de stres sd ne .inghi!im" cuvintele. acesteaputind incepe din clasa a gaseasau a gaptea. fiind prea ti- lf. in vreme. o str li se intimple un lucru ingrozitor. "&u i Semnulunei mari sensibilitdli.evitind tot ceea ru_ familiar. 9a constatat la nivelul creierului aceskir pisici timide ci porfiuni ale nucleului amigdalian sint extrem de excitabile.nucleului amigdalian se *ui greu.cum ar fi mirosurile p"t"r"i"". o ameningare aud sau. Cercetdtorii cred cI aceste episoade nu au fost suficient de semnificative incit sX presupund un diagnostic psihiatric cum ar fi o . declarind ci o ttrcere timidd ir fala noului sau a unei posibile amenin!trri este un semn al activitdlii circuitului neural care se desfigoari intre creierul din fald.il. Un copil de grddinifi timid e in stare str nu spund nimic atunci cirnd un altul i se adreseazi gi sd-9i petreaci mai toatX ziua uifindu-se doar cum se joactr ceilalfi. Julu""'...u?i un pragmic de excitabilitate. doi din clncr au un temperament indrtrznef i pufin la nattere.tJ'.. Intr-un studiu efectuat asupra a754 de blieli 9i fete din acesteclase."U_ stanfe chimice care activeazi nucreur imigdarian astfer incii se amigdaliansi fie mai ugor declangat. mici. clinafii spre temeri de tot felul. Kagan face chiar unele speculafii.-birbali sau femei. str ne sufocdm).necunoscut/ . respirafia neregulati sau senzafia de sufocare impreund cu sentimentul cf.9".lrr.*O. ""i O parte din dovezile culese Kagan pirovin din observafii_ $9 le asup-rapisicilor. au un sistem nei-ros caiibrat mai bine in ceea ce privegte excitarea. copilut izUucnugte ir.. ..semn ci aparilia norepinefrinelor pdstreaztrnucleul amigdalian intr-o stare de excitare prin intermediul circuitelor neurale.1r^:| :: legea{a.cares-audovedit a fi a-bstur a" ti*lri tn copil5rie.'pro""_ face_o fdid ezi_ exemplu. Acegti copii sensibili sint in mare primejdie.tulburare de panicd"..pli* cit de dificil sau de irasCibil eite sugarul ain graail de tulbu_ !i rare din momentul ir care este confiuntai cu ceva sau cu cineva necunoscut. totugi ele aratX ci acegti adolescenfi sint expugi unui mare risc de a dez- . s-a constatat cA M trecuserd deja prin cel pulin un asemenea episod de panici sau ctr avuseserd simptomele preliminare.alacemdma iese din incdpere gi el rdmine cu un necunoscut. proreze noi teritorii gi nu atactr decit rozitoare "_u.. punctul cind nucleuf amigdalian se maturizeaz5 slficient pentru a prelua controlul circuitelor din creier ce determini apiopierea siu evitarea. indiciu asupra tiparului mogtenit de copil vine din .. Cei care/ precum Ralph.264 Oaze de oportunitdfi Temperarnentul nu este predestinat 265 tare. care apar i:r urina lor. care sint neobignuit ae'tirrfiae. mogtenit nivelurile cronic mari dgnorepinefririe "oirii sau de uttu . Kagan a descoperit ci acegti copii timizi au niveluri mai mari de reaclie in intreaga gamd de indici ai sistemului neryos simpatic. i"crimi. impreuni cu alli copii care nu qtiau despre ce e vorba sau cind au vorbit cu cei care ii chestionau * copiii mai timizi s-au exprimat mai pulin. usu lid:. Un alt baromeku al timiditdtii este ttrcerea.la grddini!f. cum ar fi prima intilnire cu iubita sau un examen important . nucleul amigdalian gi structurile periferice apropiate..] constd in ritmul lor cardiac care rhmine crescut mai multl vreme decit la tinerii indrdzneli de o virsti cu ei . observd K"gdl. sint mai indrdzneli "puri" 9i mai nerdbdito-ri si explor&e noi lo_ curi gi si cunoascd gi alte persoane."* reaclioneazd motive de stres. Dar adolescenlii timizi din fire 9i extrem de speriali de situaliile noi intri in panicd gi atunci apar simptomele... fapt c9 duce la o stare de nesiguranld gi "u "rl" la anxietate. analizali acum intr-un laborator p"r. pentru cd i9i pot dezvolta un fel de dezechilibre anxioase. incepind cu tensiunea arteriald gi dilatarea pupilelor pind la un nivel crescut de norepinefrine.de Timiditatea pisicilor infloregte cam pe la o luni.i."... gi anume palpitafiile..de exemplujftr cazul unor ti_ neri. Kagan declard cu tirie cd acegti Uri. de la opt luni. la opt sau nouX luni. adicd or sd trnebuneascd sau or sd moard.itt'. Maturizarea creierului pisicii la o lund peamdnd cu cea a sugarului.t. care ar ".De cite ori echipa lui Kagan a studiat copiii timizi gi indrdzneli intr-un mediu natural . sistemul nervos simpatic fiind 9i el activata.riri. " ""a"" Ia foTu.. Aceste episoade de anxietate au fost de obicei declangate de alarme obignuite pentru prima adolescenld.alarme pe care majoritatea copiilor le rezolvi fird probleme prea serioase.. se nasc cu g neurochimie care face ca acest circuit sA se excite ugoq. cum ar fi crizele de ganici.ti creazasemenele lor feline mai curajoase. mal asupra cetormai *aii..ce. Cam una din gapte dintre pisicile de casd au un tipar al fricii cur" seumena mult cu timiditatea copiilor: se retrag daci este ceva nou (si nu-gi manifestd legendara curiozitate I pisicii).h"i.

uu 1o... dupeu.". ir funclie de tiparele creierului siu.o doarnndin vjrstX exuberantd.pare a fi legatd de activitatea din zonele prefrontale din dreapta 9i stinga..ta la unii si melanco_ eis-adusdeuna.care a fost descrisin 1a*ea. in acelevremuri.teorie care inc5 mai agteaptd"otestare gtiinlificX.. se bucurd din orice.uru iie. Acolo..."^:::jttt-:_iyT q"t. Feiele care abia intrf. ca avird o . El a descoperit cd oamenii care au o activitate mai mare in lobul frontal sting comparativ cu activitatea din lobul drept sint din fire mai veseli.. cain cazulmdtugii mele. ei corespundeau perfect rolurilor caricaturale din comediile lui Woody Allery alarmistul care vede catastrofe peste tot.. la firceputul celui de-al doilea'raiioi """"rft. ele au in_ clinafia sd inceapd str se teamide o repetare. aproape nimeni nu poate fi clasificat."ii u" ghaiul. 9i anume cd persoanele care igi depSgescdepresiile au invdlat sd sporeasci nivelul de activitate in partea stingd a lobului frontal . Davidson a fdcut urmitoarea speculafie. pind 9i in lucrurile cele mai mdrunte . aarjciriopatina...... adeseasint bine dispu9i. oameni la panictr gi la izolare de viate 266 Temperamentul nu este predestinat 267 Nu MADERANIEAZA NIMIC: TEMPERAMENTUL wsEL in anii 1920. cei cu o activitate puternicX in lobul frontal sting vdd lumea cu totul altfel.tr loc strse plingdiau sd se lamenteze..a ceiei iria. Singurul ei comentarii a fost *." din fire..". yl"i p:lpgzftiv. supravieluit acestorani..1':I1T:"_clry o cararone toarte periculoasd pentru o femelesingurd.'.iui ul".'. Cei cu o activitate marcat mai mare in lobul frontal drept s-a demonstrat cd au un tipar distinctiv de negativism atunci cind au dat testul de personalitate. Spre deosebire de cei care suferd de melancolie..dup{ perioadd de"i"" ""*Ural "^ refacere fo"rb l. Imi amin_ tesccdfir aceavremeam iegit odatl in orui irrr. mdtuga mea June.iin jilmutEmpireof!!r:!y (Impiriulsoaretrr. dupl cum a constatat Davidson. a9a incit sint ugor doborili de problemele viefii. Aceas"ta 9i di menslunea temperamenfului.S. meagi solul ei au fostinchigi inh_un lagdr. flcuse ln gi rXmdsese parlial paralizatd.inclinat spre spaime 9i dispozilii proaste. Intr-una dintre experienlele lui Davidson fdcute pe voluntari. Nu gtiu cum a ficut._ *. ."torr'CL"r" 9i lute se mai putea ridica.. polii superiori ai creierului emofional. binuitor fald de o lume pe care o percepe ca plintr de dificultdli 9i de primejdii care stau la pindd. de dar dupi citerrami_ aln auzit un lipdt ugor _ st1q._ lui Internalional de Comeri. precum mdtuga ]une. au ircredere in ei 9i se angajeazd puternic in vialX. punctajele la testele lor psihologice au sugerat ch prezinti un risc mai mic de a suferi depresii gi alte dezechilibre emofionale6. Sint sociabili 9i veseli.. Cind jad.-. Fdrdnici un ban.i"g"ie h shanghai _ lia la alfii . carelucra tr polilia colonialtr din cadrul C".Iune j . criztr.G.j.. od. a inceput sE rid. M-am repezit-sdo iiaic 9i dcrnai cind "" fd_ ceamasta. dar dintre cele care au intrat in pubertate Ay" au cu_ scuJdeja panica._amdritat cu un de_ tectiv britanic.tea avut un curs impresionant.sd gra. Acest lucru a iegit la iveald in mare parte in urma studiului lui Richard Davidsory psiholog la Universitatea din Wisconsin."1. fupt. Oamenii care au avut probleme datorate unor depresii grave au dovedit o activitate mai scizuti in partea stftrgi a creierului gi mai putemicd in partea dreapti. mulfi adulfi care suferd de crize de panicd susfin ci atacurile u" i"""p. ei parcd suferi pentru cd nu igi pot potoli grijile 9i depresiile. Apoi. igi depdgescobstacolele. lmi amintesc vremeacind erar.Oaze de oportunitdli volta aceast5tulburare. Cei care fursi au o activitate relativ mai mare in partea dreaptd sint sortili gindurilor negative gi sint firi posace. se bucurd de via!5 gi de oameni.. Inceputurile crizelor de anxietate sint strins legate de perioa_ da de pubertate.]""1"-Tl amaorlr/ln vreme pe allii sint pasivi melancolici.. Odatd ce au avut o ur"rrr". -o dificild.o tinird..... a plecat de la ea de :"::[."""r""t 9i .at5cu trecerea timpului. acestioameni sint energiJi ei l::1:. Degi studiul sdu s-a ficut in proporlie de 30% pe oameni aparlinind uneia dintre acesteextreme.in pubertate nu au aseme_ nea crize.ri iu virsja adolescenfeis. ea a reugitsI umble din nou. intr-un fel. auTostrepatriagi in Columbia britanici.":.r: dut practic tot.n de copil 9i am cunoscut_o pe June. El a descoperit acelagi tipar gi la pacienlii recent diagnosticali cu depresii.oribili de lagda ea gi soful sd". iar sdumblu.tc.il.. persoanele cu o activitate pronunlat mai intensl in lobul frontal sting au fost comparate cu cincisprezece persoane care au dovedit o activitate mai intensi in lobul frontal drept. comparativ cu aceia care nu au fost deprimali niciodati..exuberan. cind ea avea vreo gaptezeci ani.roior. ultimii ani.

Davidson a constatat ctr nivelul de activitate al lobilor frontali prezicea deja dacd ei vor plinge sau nu atunci cind mamele vor iegi din cameri. Dar chiar 9i la copii atit ae mici. Marea elasticitate a creierului din perioada copilSriei inseamnl cd experienlele din timpul acestor anipot avea un impact de duratd asupra modeldrii unor cdi neurale pentru tot restul vielii. gi. Din otbervaliile la domiciliu ftrcute asupra acestor copii cindva temitori. Lecliile emolionale din copildriJpot avea un improfund asupra temperamentului. Poate cd iea mai bunX ilustrare a tipului de experienle ce pot modifica temperamentul in bine ar fi tocmai observafia ce s-a putut face in urma studiului lui Kagan pe copiii timizi.puternice reacfii au fost cele de incintare datorate vizionirii filmelor vesele. ceea ce conteaztr este felul in care este tratat de plrinfii sXi gi cum inva!e se $i depdgeasctrtimiditatea inniscutd. Corehrla eia practic de 100%: din zecile de copii testafi astfel. un factor care sugere. Unele erau amuzante .act lind o predispozilie inntrscutd. Cele mai. astfel incit activitatea lor nu poate fi mislrattr corect decit la zece luni. Diferenla de temperament itrtre cei morocXnogi gi cei veseli se manifestd in multe feluri. concentrate pe emisfera dreapt5.urrlerrt melaniolic sau .intre cei careau plins s-a dovedit ci are o activitate mai puternicd in partea dreaptd a creierului. . se pare ci avem o inclinalie temperamentaltr de a re_ acliona fa!5 de viaf6.Astfel.ca gi spre timiditate sau indrdzneali apare in primul an lesel de viafd.9i prin urrnare cum sd se adapteze gi micilor betelii din viafd. Pentru copilul timid. Tendinfa spre un timp". cu tot felul de aminunte sinistre din timpulbperafiilor. fiecare d. fie amplificind. in_ tr-o experien. au gtrsit cI filmulefele amuzante erau doar u9or amuzante.inv5!drii de a se adapta" se pare cd ii ajutd pe copiii prea speriali sd devini mai curajogi. Filozofia . Timpul cit copiii erau linuli in brale in momentele de calm gi in momentele de supdrare aratd . chiar daci aceasti dimensiune fundamentali a temperamentului existtr incd de la nagtere sau apare foarte cu_ rind dupd aceea. lobii frontali sint inci irn perioada de maturizare in primele luni de viafd. Acei ptrrinfi care reugescsX leastr o intreagtr relea de experienfe mobilizatoare pentru copilul lor ii ofertr acestuia ceea ce ar putea fi un corectiv al fricii.temperamentul nu este predestinat.td. in schimb s-au speriat gi au fost dezgustali cftrd a venitvorba de singele din timpul operaliei gi de alte asemenea amAnunte. Echipa de cercetdtori a lui Kagan a constatat ctr o parte dintre mame au concepfia cd trebuie s5-9i apere copiii timizi de tot ceea ce ii necXjegte. De exemplu. Observafiile fdcute tr diferite case cind copiii aveau doar vreo tase luni au aritat cd mamele protectoare care i:rcercau str-gi linigteascd sugarii ii luau pe acegtia in brafe 9i ii lineau strins la piept cind se speriau sau plhgeau 9i o ficeau mai multtr vreme decit mamele care ii ajutau pe copii sX invele s6-gi sttrpineascd momentelg de nelinigte. probabil prin faptul cd ii lipsegte pe copii de ocazia de a invdla cum si-gi deptrgeascl frica. Altele erau dintr-un film educativ pentru infirmie_ re. Persoanele mai sumbre.268 Oaze de oportunitdli Temperamentul nu este predestinat 269 tendin!tr spre un tip sau altul. cei care ne inscriem in tiparul morocdnos nu sintem neapirat blestemafi sd strdbatem inireasa existentd trintind gi bufnind. ceea ce era foarte tulburtrtor. fie poto|. 9i totugi.mai ales mamele.tional negativ. fie intr-unul pozitiv. in vreme ce cei care ruau plins au dovedit o activitate mai putemictr in partea sttngd a creierului. Grupul celor veseli a avut reaclii minime fali de filmul cu operafia. Se pare cX aceasti conceplie protectoare intdregte sentimentul de teamd.. voluntarii au urmirit fragmente dintr-un film. fie intr-un registru emo. Ceea ce face diferenla sint lecfiile emolionale 9i reacliile trvdlate ale copiilor pe mtrsurd ce se maturizeazl. ItuntN ztnEANuc LEuLurAMt ALrAr:\I cD PREA EXCTTABIL Vestea cea bund pe care am primit-o fururma studiilor lui Kagan este ce nu toli copiii temtrtori devin adulli izolali . altele au simlit cd este mai important sd-gi ajute copiii timizi sX firvele cum sd se adapteze acestor momente supXrtrtoare. in lucrurile mai mari sau mai mici.o goriltr care f5cJa baie sau un ctrlelug care se juca.vd de asemenea o determinare geneticd. spune Davidson. au jucat un rol major in transformarea copilului timid care a devenit indrdzne! cu timpul sau continutr sd rXmftrd sfios in fafa a tot ceea ce este nou 9i sI fie speriat de orice provocare. Ca 9i cea mai mare parte a creierului. a devenit clar faptul ctr ptrrinlii. Cam unul din trei sugari care vin pe lurne cu semnele clare ale unui nucleu amigdalian extrem de excitabil igi pierde timiditatea pind ce ajunge la virsta de grddinili7. Nucleul amigdalian exagerat de excitabil poate fi imblinzit prin experienle potrivite.

poate gi pentru ci are 9i obazd fiziologicd .Pleacd acolol Nu pune mina!" Dintr-odatd. unii copii timizi au devenit mai indrdzne.pe mdsurd ce experienla de viald a continuat se le modeleze circuitul neural cheie. Repetareaunei ase_ menea provocdri de sute gi sute de ori in primui an de viatd il face pe copil sd retrdiascd in doze mici intilnirea cu neagteptatul din via!5. ln schimb. copilul esteobligat sd rezolve doar o ugoard incertifudine. dddeau ordine precise. miniindu-se cumplit.. nu erau in stare sd aibd rdbdare spre a fi recompensali. esteugor de constatatde ce persoanelecu o competenli emolionalS mai mare . copilul invald treptat sd se descurce in asemenea momente. O altl diferenld a reiegit cind copiii aveau un an. Un copil venit pe lumea asta care se sperie ugor poate inv5la si fie mai calm sau chiar mai indrdzne! in fala lucrurilor cu care nu este familiarizat. Aceste trisdturi marcau un grup de copii identificali ca avind un temperament timid la patru ani 9i care au reuqit si scapede el pind la zece anie.ti. iar acelora care le au le va fi mai greu sd depigeascd repulsia iniliald fald de implicare. imbufnali 9i plingXciogi. in schimb. aveau reaclii emolionale inadecvate. este in stare sd pund bazele unor prietenii apropiate. lipsindu-i pe copiii timizi de ocazia de a invila sd se calmeze in fa!a lucrurilor cu care nu sint familiarizali si sd cigtige o oarecare stipinire asupra fricii 1or.nici o insugire uman5 nu este mai presus de schimbare. se presupune c6 acest lucru inseamnd cd de fapt circuitele prefrontale rateazd ocazia de a invSla reaclii altemative de blocare a fricii. Chiar dacd aceastdtrdsdturd temperamentali pare ceva mai greu de schimbat decit altele . reaclionau exagerat la cea mai micd frustrare.8 Cu alte cuvinte.Separe cd mamele care-gi protejeazi copiii ce reacfioneazd prea puternic. ei sugereazdcd 9i tiparele emofionale inniscute pot fi schimbate intr-o oarecare mdsurd. de_e1emplu. strategia protectoare ajunge si aibd un efect contrar.i9i dep5gesc mod spontan timiditatea.270 Oaze cleoportunitdli Temperamentul nu estepredestinat 271 cd mamele protectoareii lineau mai mult in brale pe copii atunci cind erau supdrali decit atunci cird erau calmi..Aceste lipsuri emofionale sint desigur capabile sd dduneze relaliilor cu ceilalli copii. Repetarea regulatd a acestor reugite sociale de-a lungul mai multor ani va putea. De ce oare fermitatea duce la o reducere a fricii? Kagan speculeazd ci este ceva invdlat faptul ci un copil se tirdste spreie_ va ce-l intrigd (dar pe caremama lui il considerdcategoriiun lucru periculos) gi atunci el este oprit printr-un avertisment: de . Concluzia lui Kagan: .stabileau limite foarte ferme.. esteempatic. . erau temXtori. La copiii speriafi. in speranfa de a obline un rezultat pozitiv exacerbeazd de fapt nesiguranta copilului gi oblin efectul contrar. ferindu-i de frusiriri ii anxietate.puteau de-a dreptul sd strlluceascd in societate.. Cind intilnirea are loc cu pdrinli clre.Acei copii care au ajuns sd fie mai pulin timizi pind la virsta de grddinift se pare cd au avut pdrinti carei-au supus unor tensiuni usoarepentiu a-i facesd fie maifleschigi. cum al fi.La nivel neurologic. Cam pe la doi ani. Temperamentul fricos . tocmai o asemeneaintilnire tiebuie bine stdpinitl 9i dozele mici sir:rtideale pentru a invdla aceastd leclie.. Celelaltemame in schimb erau empatice. Dimpotrivd. Unul dintre semnele cd un copil timid i9i va putea depigi inhibilia naturali esteacelade a dovedi o competenli socialdmai mare: estemai cooperant 9i se inlelege mai bine cu ceilalli copii.chiar dacd timizi din fire .sd-i faci pe cei timizi mai siguri de ei.poate sd fie parte a mogtenirii biologice a . nu se reped sd i9i ridice copilagul 9i sd il consolezede fiecaredatd cind se necdjegtede ceva. mi-a spus Kagan. introduci in gurd un obiectcareputea fi insi ghifit.blocind acfiunile copiilor gi insistind pe disciplinS. acei copii timizi la patru ani cu temperamentul pulin schimbat in cei gaseani au avut tendirlla sd fie mai pulin pregdtili din punct de vedere emolional: in condigii de stres plingeau gi se retrdgeau repede." De-a lungul copildriei. desi iubitori. odatd spartd gheafa. cind acegticopii cindva te_ litori sint readugi in laboratorul lui Kagan. este mai pulin pro_ babil ci vor izbucni ir:rlacrimi de cite orise incruntd cineva ia ei sau de cite ori cel care face experienta le ia tensiunea. erau extrem de sensibili la critici gi la dovezi de neincredere. Acegti pagi spre indrdzneali sint incurajatori. Chiar daci erau tentali se nu comunice neapdrat cu un nou partener de joacd. DimpotrivS. iar mamele protectoare erau mai ingdduitoare si mai indirecte in stabilirea limitelor cind copiii fdceau ceva ce ar fi putut sd dduneze.sau orice alt temperament . firegte. O disponibilitate mai main re pentru viala in societate presupune mai mult ca sigur o serie de experienle pozitive succesivecu alli copii. dispus sd dea 9i sXimpartd gi este mai atent. inclinatia cdtre o fricd necontrolatd este accentuati pur gi simplu prin repetare.

bogali" locuiau in grupuri mici. ochiul respectivva intimpina dificultdli in distingerea detaliilor.i sistematicobiectului obsesieilor sau al fixafiei lor. Dacd dupd perioada criticd ochiul inchis era redeschis. pin6. genele nu determind singure comportamenful.i in cazul constringerilor genetice.careestede fapt o reinv5lare emolionali sistematicd . cel mai puternic progres avind loc in copilirie. faptul cd ni puteau sd se spele ii ficea sd creada cI or sd se imbolndveasci gi or se moara. Demonstralia vie a impactului experienlei asupra dezvoltdrii creierului o reprezintd studierea gobolanilor . Simplificarea prin renunlarea la sinapsele in plus imbunit5legte calitatea semnalului in creier. Studiile au ardtat cd lobii prefrontali ai obsedalilor au o activitate peste normal13. obsesia a in- .de exemplu. Conexiunile sinaptice se pot forma in citeva ore sau zile. ei invdlau sd igi analizezetemerile gi spaimelecare ii chinuiau .este o dovadd pentru felul in care experienla poate schimba tiparele emolionale 9i poate modela creierul. dar nu sintem in mod necesarlirnitati la un anumit meniu emolional de cdtre trisdturile mogtenite. zona neocorticalda . vederea normald stimuleazi formarea unui circuit neural extrem de in complex. indepirtind cavza .boga|l" 9i . de-a lungul a luni intregi de asemeneaexperienfe. animalul deveneapractic orb de acel ochi. care incepe de la ochi gi se sfirgegte cortexul vizual.similare pe maimule au ardtat ci 9i in acest caz existd diferenle intre . In acelagitimp. dar goale 9i lipsite de orice distracfie..272 ()aze de oportunitdli Temperamentul tttt estepredestinat 273 vielii noastre emotionale. Dacd un copil a avut un ochi inchis citeva luni si uiterior a putut vedea.ce pielea persoanei crapd. Experien!a. cind se dezvoltd sinapsele ce transportd semnale de la ochi la cortexul vtrzului. ele pot fi imbundtdlite. acest fapt poate crea un deficit in capacitateavizuald a ochiului respectiv. Capacitdlile noastreemotionale nu sint date fixe inndscute. fdrd a se nerge insd pind la capit. in vreme ce sinapsele de la ochiul deschis se inmulleau. perioada criticd corespunzitoare pentru vedere acoperSprimii saseani din viafi.odati cu trecereatimpului..Dacd animalului i se inchidea un ochi o perioadl mai indelungatS. Copiii se nasc cu mult mai mulli neuroni decit cei care vor rdmine in creierul adult. Experienle. Demonstralia clasicd a impactului experienlei asupra dezvoltirii creierului a fost fdcuti de delindtorii premiului Nobel.Aga cum constatespecialigtiiin comportamenful genetic. In aceastdperioadd.Pacienlii suprrgi terapiei au fost expu. Ei au aritat ci la pisici 9i la maimule existd o perioadd critici in primele luni de viafi. mai ales cea din copildrie. circuifui neuronal al gobolanilor seraci era.. creierul practic pierde acele conexiuni neuronale care sint mai pulin folosite 9i formeazd conexiuni putemice in circuitele sinaptice cele mai folosite..9i desigur efectul poate fi oblinut gi in cazul oamenilor.obolanilor bogali a dezvoltat relele mult mai complexe de circuite sinaptice. Degi ochiul in sine nu avea nimic. existau prea puline legituri cu cortexul vizual pentru ca acestasi poatd interpreta semnaleledate de acel ochi. unde acestesemnale sint interpretate.. coPtLARrA: o gANSA LINTCA Creierul omului nu este nici pe departe format la nagtere. La oameni. mult subdezvoltat.sdraci" . Thorsten Wiesel si David Hubel. El continui sd se modeleze de-a lungul intregii viefi. comParativ cu al celorlalfi.Dupd citeva luni..pentru care acestlucru esteposibil lin de maturizareacreierului uman. Existi o intreagd gamd de posibilitdti. Acest proces este unul constant gi rapid. ambii neurosavantil0. numdrul sinapselor acestui ochi cXtre cortexul vizual se reducea. incit si se facd 9i de sute de ori pe zi. chiar. Dacd un ochi al unui copil este acoperit citeva sdptdmini. ceeace nu e de mirare. modeleaztr creierul. erau mai degtepli in rezolvarea labirinturilor decit gobolanii sdraci.iar cealaltdjumdtate au fost supugi unei terapii comportamentale.de reducere".siraci"l\ . dar nu li se permitea se se spele.. Treptat. mediul 9i mai ales ceea ce trlim gi invdtdm pe mdsuri ce cregter4 modeleazdpredispozilia noastra temperamentald. Cea mai edificatoare demonstralie a acestui fapt provine dintr-un studiu asupra celor tratali pentru tulburXri obsesivelz.zgomotului de fond".sdraci" locuiau in cugti foarte asemindtoare. care poate ajunge atit de frecvent. cum ar fi scdrile 9i rotife. printr-o invdlare corecti. printr-un proces care se mai numegte 9i . $obolanii .. $obolanii . incit creierui gobolanilor bogali era mai greu gi. pacienlii cu obsesiaspilatului pe miini erau dugi pind la chiuvetd. Psihoterapia.Una dintre cele mai des intilnite dorinle nestdpinite ale acestoraestesp6latul pe miini. Motivele. avind tot felul de distracfii.bogafi" si . cu fluoxetin (care este mai des intilnitd sub numele de Prozac). Diferenla era atit de rnare. ]umitate dintre pacienlii studiali au fost tratali cu medicamentele standard. in cu9ti.

Obiceiurile de stdpinire a emoliilor.Pirinfii modificd tonul vag al copiilor" . Aga cum amvdzut. copiii au reugit si suprime mai ugor activitatea nervului vag.acelagilucru s-a intimplat 9i cu pacienlii pentru care s-au folosit medicamente. iar la cealalti transmite gleazd.Aceastdadaptarebiologicd.o m6suretoare a cit de ugor Poate fi declangat nervul vag se face . intre 16 9i 18 anila. O echipd de la Universitatea din Washington care a studiat impactul asuPra cregterii copiilor a constatat cA ingrijirea pdrinlilor comPetenli din punct de vedere emolional duce la o schimbare in bine a funcliei nervului vag.se pare cd in acestcircuit existd legdturi puternice Pentru controlarea momentelor nepldcute 9i cd de-a lungul vielii vor reugi sd se calmeze mai bine la supirare. ca gi in cazul pacienfilor tratali cu succescu fluoxetin.incapacitatea de implicare a unui pirinte egoist sau indiferent sau o disciplinh brutali isi pot ldsa amprenta in circuitul emolionalls. o reprezintd fepildrie gi slefuitd pe parcursul anilor ce iul in care estecalmat copilul atunci cind e supdrat.rezultatele au ar5tat cd terapia comportamentali a dus la o scdderesemnificativd a activitilii pdrlii cheie din creierul emolional. in vreme ce fiecare zond'a creierului se dezvoltd intr-un ritm diferit in timpul copiliriei. Descoperirearemarcabildtotugi a fost fdcuti din analizelerealizate la scaner. nucleii caudafi. obiceiurile dobindite in copildrie sint incluse in refelele sinaptice ale arhitecturii neurale 9i sint mai greu de schimbat ulterior in via!5.ornpi"t.continui sX se dezvolte pind cdtre sfirgitul perioadei de adolescenli. care a realizat aceststudiu: . invdlatd in prima coUna dintre lecliile emolionale esenfiale. Pe mesurd ce maturizarea creierului ii oferd copilului mai multe unelte emolionale complexe. urmeazd. iar sistemul periferic la pubertate. spun unii teoreticieni.9i a indepdrtat acele simptome .Un alt circuit cheie care continue sd se modeleze de-a lungul copildriei se afld la nivelul nervului vag.ajutl la rindul lor la modelarea acestui circuit. neglijareasau maltratarea. In vreme ce zonele senzorialese maturizeazd.Oaze de oportunitdli 'letnperamentul nu estepredestinat 275 ceput se se estompeze. experienla copilului de-a lungul anilor poate modela ultimele conexiuni in circuitele care reglementeazd creierul emofional.. fdrd critici sau judecili de valoare.prin preg5tirea lor emofionald: prin disculii cu copiii despre sentimentele lor 9i despre cum trebuie ele inlelese. care la una dintre terminaliile sale reinima gi alte pdrli ale corpului..il ajutd pe copil sd inceap5 sd invele cum ar putea sd se potoleascdsingurto. Experienla le-a schimbat funcfionarea creierului . il ridicd in brale gi il leagdnd pind ce se linistegte. pregitindu-i pentru ceeace trebuie sd facd. semnale la nucleul amigdalian prin intermediul altor circuite producind secrelia de catecolamine care declangeazd reaclia iupt5-sau-fugi.Iocul in carese manifesti autocontrolul emotional. Datd fiind importanla lobilor prefrontali in stdpinirea emofiilor. care face ca nucle- . inlelegerea9i reaclia la rang de arti . sd-gicontroleze impulsurile 9i sd aibd exerciliul empatiei. Sd nu uitdm cd lobii frontali atit de importanli pentru reglarea impulsurilor periferice se maturizeazi la adolescen!6i7. aceasansdde modelare sinaptici in respectivaregiune a creierului poate insemna totodatd si cX in marele proiect al creierului.la fel de eficient ca 9i medicamentatia! FANSE CRUCIALE Creierului uman ii ia cel mai mult timp comparativ cu creierul altor specii ca sd se maturir"ru . despre cum se rezolvd diverse situalii emofionale." Cind pirinlii au procedat bine. In mod similar. oportunitilile gi indrumarea de care are parte un copil in a invdla sd se descurcecu propria suferinfd. Sau cum explica psihologul ]ohn Gottman. copildria reprezintd o gansd cruciald pentru modelarea predilecliilor emofionale de-o viafd. in timpul unei anumite perioade critice. intre zeceluni 9i un an gi iumdtate.de pildd in situaliile in careeste vorba desPrelovire sau retragere in momentele de tristele. care va fi un fel de comutator deschis/inchis pentru momentele nepldcute' Copilul care a fost calmat de nenumdrate ori invali mai ugor sd se calmeze singur.Mai multe zone ale creierului care au'un rol in-viala emolionald sint printre cele ce se maturizeazd mai incet. instalareapubertilii marcheazduna dintre celemai nSvalnice perioade de specializarein creier. Foarte mulli copii mici sint calmali de cei care au grijd de ei: o maml i9i aude copilul plingind. obiceiuri care sint repetate mereu in copildrie si in adolescenfd. conform unor speculafii. Sigur cd arta de a se calma singur se dobindegte de-a lungul anilor 9i prin alte mijloace. zona orbitofrontald a cortexului prefrontal formeazd rapid conexiunile cu creierul limbic.lobii frontali . Astfel. experienfelecritice includ cit de bine rdspund pdrinfii la nevoile copilului.inprima copildrie.

dacd nu se reusesteacestlucru. degi nu intr-o mdsuri la fel de spectaculoasd in copildrie. oferindu-le copiilor atenlia 9i cdlduzireanecesarepentru a cultiva cahtetile emofionale esenlialeinci de la bun irceput? PARTEAA CINCEA Alfabetul emofional . efortul va fi mult mai mare pentru a oferi lectiile corective ulterioare in viafd. inclusiv la virsta adultd. capricios prin lipete si bitXi. Orice invdtaca re presupune o schim6are in creier. chiar gi dupl terapie aceste tipare au tendinfa sd rdmind nigte inclinatii profunde. De asemenea. asa cum am vdzut. un remediu pentru ceea ce s-a gregit sau s-a ratat complet in perioada anterioard in privinfa pregdtirii copiilor. pe de o parte. Evident.276 Oaze de oportunitdti ul amigdalian sd declangeze hormonii reacliei luptd-sau-fugi 9i deci s-au comportat mult mai bine. chiar 9i la nivel neural. desi sint acoperitede noi viziuni 9i reacliireinvilate. Unele dintre cele mai grditoare leclii pentru un copil vin din partea pdrintelui. Dar de ce sI nu facem ceeace ne std in putinli pentru a preveni aceastd nevoie. pe de alttr parte. sau dacd. creierul rdmine elastic de-a lungul vielii. adicl recunoscnevoile emolionale ale copiilor gi le satisfac sau isi disciplineazl copiii prin empatie. O psihoterapie prelungitd este. La pacienlii cu tulburdri obsesivecreierul se modificd. Formarea si specializareacircuitelor neurale in copilirie poate fi un motiv suficient de puternic pentru a explica de ce emoliile timpurii 9i traumele sint atit de greu de depdsit. ei sint pe lungimei de undd a copiilor. Fiecareperioadd reprezintd o oportunitate pentru a ajuta copilul sd dobindeasci obiceiuri emolionale benefice. Ce se intimpl5 cu creierul in cazurile de tulburare de stres posttraumatic (sau in terapia respectivi) estede fapt un efect analog cu acelea pe care Ie aduc experienleleemofionale in bine sau in riu. Obiceiurile emolionale induse de pdrinli sint foarte diferite dacd. plrinfii sint absorbili doar de sine gi ignord tulburdrile copilului sau il disciplineazd. cu un oarecareefort sustinut. a*tind cd obiceiurile emolionale pot fi schimbate de-a lungul vie!ii. Este limpede ci dezvoltarea principalelor talente ale inteligentei emolionale are perioadele ei critice.trtr-un fel. soldindu-se cu efecte de duratd 9i chinuitoare. ar mai putea explica 9i de ce psihoterapia poate dura adeseafoarte mult. care se intind pe mai mulli ani in copildrie. o intdrire a conexiunii sinaptice.gi de ce. mai ales atunci cind e vorba de influenlarea acestor tipare .

.fiind un fel de model pentru tendinlele din lumea intreagd .. Acest incident. au constatat ci existi 9i o deficienfd mult mai alarmanti: analfabetismul emofionall. Ian Moore. la cinci metri de paznicul scolii.. elev in claselemari la Liceul Thomas lefferson din Brooklyn. din clasele mici. aceastdnoud 9i tulburdtoare deficienld nu este abordatd in nici un fel la nivelul Programei gcolare. Acestea nu mai sint doar cazuri izolate: cregtereatulburdrii vielii adolescenlilor gi a numdrului necazurilor copildriei pot fi sesizatepretutindeni in StateleUnite . deranjati de punctajele slabe la matematicX gi la citit ale elevilor... fn vreme ce pentru imbundtdlirea performanlelor intelecfuale s-au fdcut eforturi liudabile. oricit de sinistru ar fi.dupi cum se aratd in statistici precum acestea2: .. Semnele acesteideficienfe se pot constata in incidentele violente.. Khalil.x+:+i:ir :l:+4:::::: i:!i:iiil!l l::ti::t::: :\iilil:i:ri!:l:r::.. speriat ci Ian si Tyrone ar putea sd-l batd.ne preocupi mult mai tare cit de bine pot citi copiii gi cit de bine pot scrie decit dacd vor mai fi in viafd sdptdmina viitoare". iiiill Costurile analfabetismului emotional Totul a inceput ca o micd disputi.. Dupd care au inceput sd se lege de el gi si-l ameninle pind ce conflictul a explodat. actualmente. accentul care se pune in gcoli sugereazi cX .1r.. gi Tyrone Sinkler. . dar lucrurtle au luat amploare.. i-a impugcat mortal de la distan!5 mici pe cei doi pugti chiar pe culoarelegcolii.. Sau cum spunea un profesor din Brooklyn. Educatorii.... care sint tot mai dese in gcolile americane. a venit intr-o dimineald la gcoal5 cu un pistol de calibru 38 gi. de cincisprezece ani. poate fi interpretat ca incd un sernn al nevoii disperate de leclii de stdpinire a emofiilor.. cum ar fi impugcarea lui Ian 9i a lui Tyrone.....::i::iirr::jilii: a:::i:::air:: j ..i. au avut o neinlelegere cu un coleg pe nume Khalil Sumpter. de rezolvare pagnicd a neinlelegerilor sau Pur gi simplu de adaptare la viala in comun.i:il:ii:ii.::..

visarea cu ochii deschigi. consumul de heroind cocaind in rindul ce9i futl ror roarte trneri a crescut cu 300% in cei doudzeci de ani de di_ nainte de 1990. in sfirsit. Nu e vorba doar de o singurd problemd.u adolescenfi. existenla mai mulsi tor temeri 9i ingrijordri. . majore sau minore. Rdmin insdrcinate fete tot mai multe gi mai tinere. nevoia de a fi perfecli. al unor deficienle profunde la nivelul competenlelor emofionale.proporlia tinerbor cupluri care sfirgesc printr-un divorf este cam cl-e doue din trei. in situaliile de zi cu zi. riscul de depresie se dubleazd la pubertate. agitalia sau tristelea gi depresia.'Nurndrul de cazuri de boli venerice la adolescenfis-a triplat in ultimii treizeci de anis. Frecv en. tachinirile. s-a ajuns ca numdrul celor ce iau droguri sd creasci decid.rt. certurile foarte dese cu alfii. prnd in 1993. De exemplu. sfudiile ficute in lumea intreagd aratd cX existX .. acestfenomen fiind numit . daci lucrurile nu se-vor schimba. care moare avertizindu-i pe muncitori cd esteprea putin oxigen.incipdlinarea gi proasta dispozilie. Problemele atenliegi degtndire: incapacitateade a fi atenli sau de de a fi calmi. simptomere de depresie. s-a dublai numarul arestirilor adoles_ cenfilor pentru violuri. minlitul 9i trigatul. vorbjtul prea mult. pe mdsurr ce am intrat in anii 1990. lzolareasau problemele sociale: preferinla de a fi singuri. rinfilor gi ale profesorilor. o Delincaenla ngresiaitatea: frecventareacopiilor care au intotsau deauna necazuri.i situafii mai alarmante decit cea din StateleUnite.fac parte dintr-o mostrd la nivel nalional privitoare la copiii americani intre gapte gi gaisprezece ani asupra cSrora s-a f5cut un studiu comparindu-se stareaemolional5 a copiilor de la jumdtateaanilor 7970cu ceaa Pornind de la declarafiilepdcopiilor de la sfirgitui anilor 19808. China gi Germania au ajuns la con- Aceste statistici alarmante sint precum canarul din tunelul din mina de cdrbuni. de a fi bosumflarea.tadezechilibrelor de alimentalie la adolescentea crescut spectaculosT.280 Alfubetul entolional Costurile analfabetisnruluiemolional 2E1. 'slh.-... O SENZATIE EMOTIONALA NEPLACUTA ilor din ziua de azi pot fi urmdrite gi la niveluri mai stlbtile. Cauza cea mai des intilnitd a dezechilibrelor adolescentilor este boala mintald. situafia este 9i mai ingrijordtJare.acliuni intreprinse fird a medita asupra situaliei. paisprezeceani care sint victimele unor crirne4. in anii 1980.sentimentul de nefesecretogi. comparativ cu ultimii doudzeci de ani.un barometru exact al scdderii nivelurilor de competenld emolionale . Anxietatea depresia: dorinla de a fi singuri. numirul de sinucideri i^ rindul adolescentilor s-a triplat. Dincoro de acestecifre.lipsa de energie. perspectiva pe termen lung a copiilor de astdzi in privinla unei casdtorii 9i a unei vieti rodnice 9i stabile este tot mai i.ig problemele ca fiind extrem de grave comparativ cu cele ale altor culturi. toate indicatoarele aratd o direclie gregit5.numdrul de nagteri la fetele intre zece si paisprezeceani a crescut constant cinci ani la rind.incapacitateade a-9i lua gindul de la anumite lucruri.t. ele sint barometrul unei schimbiri majore. toate cifrele fiind mult mai mari gi uneori duble..cc> pii carefac copii"-. care duce la o incapacitate de concentrare.rezultatele proaste de la gcoald. In vreme ce americanii igi criticd in mod fd.. in statere unite s-a inregistrat cel mai mare procent de arestdri de minori pentru delicte violente. al unui nou tip de toxicitate care aParegi otrivegte experienlele din copildrie. sigur cr aceste cifre sint descurajante. asistdm la o inr5utSlire permanenti. afec{eazii treime d'ir. neascultarea manifestatdacasdgi la gcoal6. In 1990._ la 11!e alta.. Cele mai grditoare date . Aga cum am r'rzut in capitorurg. distrugerea lucrurilcrr care nu le aparfin. .. dacd nu chiar triple sau mai De elemplu. Aceastd senzalie emolionali nepldcuti pare sd fie in cazul tuturor copiilor prelul vielii lor moderne. mai ales din cauzatot mai desei folosiri a armelor3.in rrie're ce in anii 1970 gi L980rata divorfurilor era de aprox.Tot in acegtidouizeci de ani.pentru o fete.opf .precum numdrur proporfia 9i sarcinilor ne9i dorite 9i presiunile cblegilor de a face sex. in vreme ce toate acesteprobleme de izolare ridici noi semne de intrebare in ansamblu. ricire. erlai ales clin orage. i"dif.ili. copiii o duc mai prost in urmdtoarele privinle: . unde incd nu s-a ajuns la crize profunde.tunecati de la o g". dorinla imperioasdde a li se acorda atenfie.e ori 18 fali de acum doudzeci de ani6.profesorii gi pdrinlii din Olanda. la fel ca numdrul cle . agitalia prea mare. firea prea aprins5. dar daci ne concentrim asupra tineretului american de origine africand. dependenla exagerat5.In medie. sentimentul ci nu sint iubili. rdut5lile fali de allii. rata crimelor sdvirgite de adolescenfia crescut $e patru ori. probremelecopi- .in rindul tinerilor americani de origine africand.

"ro... bogat sau sdrac. copiierie i iegit la de familie a acestor studiile f6cutel1. rasiale sau formate pe criteriul venitului.undenul i sed6aPr oaPeniciunf eldeat enacesteainseimne' chiar 9i in cazul pA!ie.corectivelebituiebazaunor probleme grave . Dar probabil cx lucrurile nu vor rdmine nici m6car aga pentru multd vreme."rt tipar ii face pe copii s{devini pulin paranoici de inleles . N utol i copi i i furi ogi si nti nsdgibdt dugi. Forlele puternice care propulseazi coborirea competenlei emofionale se pare cd au cdpdtat avint in statele unite comparativ cu alte liri dezvoltatee.u.Toli ne temeam de |immy de jimmy. in joc este generalia urmdtoare.sint mai vulnerabili in fafa acestor forle distrugdtoare..luru ulut. erod'area nenumdratelor la airrtr" pdrinte 9i copil. L" fiind inti-antiia. Astfel. . fiind neglila. ci unul global.ci9a3e. Toatd lumea il ura 9i se temea j ucacuel .. in special biiefii. nu este scutit de riscuri.i. inclusiv la nivelul celor cu studii rlr.Alfabetul emofional Costttrile analfabetismuh i emolional cluzia cd nivelul problemelor pe care le au copiii din ldrile lor estesimilar cu cel al copiilor Americii anului tcizo. precum gi o dublare a numdrului copii care au avut suficiente probleme emolionale incit ar fi-de trebuif sd apelezera un ajutor.ui. rata de deteriorare de-a lungul zecilor de ani nu este mai mare decit aceeadin rindul copiiior din clasade mijloc sau al celor bogati: toate datele arati aceeagi pantd constant coboritoare."1o Acesta nu este un fenomen strict american.o*p"tutrfelor emogionale 9i sociale constiexistente tu . cind tot mai mulli sugari sint tot si ntl dsal i l acreg6. copiii fiind l dsal i decapul l orsaui ngri j atel evizor uiui. inu bicicleta 9i te apostrofa de indatd ce-i ra banii d" *ir. Statutul-copiiloramericani gi al familiilor lor estemai disperat ca niciodat5.de La9% in 1976la tg% in 19g9.Toate schimburi rinfilor bine intenli'onali. sardciei gi gomajului.r"irri in care. aveau probleme chiar mai grave decit cele actuale ale SUA. tot restul Faptul ci acei copii ca Jimmy mogtenest. care.Iar unele !dri. cdci concurenta mondiali in a scddea cosful miinii de lircru a creat forle economice care exercitr presiuni asupra familiilor. cum ar fi efecteledevastatoare ale divorfului.. ifi aprindea din orice' vorbeai.tl. A existat 9i o cregtere corespunzd. i fecut in stuaiu comparativ la nivel internalional referitor la binele copiilor gi a deilarat: .A9a cum am vdzut. foayguard invizibil ii inaeparta pe toli copiii Mai puSigur cd acei copii ca ]immy.rn .B:t'tttt iveald in multe dintre vielii agresivitat"u dir. .9i felul ar putea sd menlind mai ne orientate sau misurilJpreventive mulli copii Pe drumul cel bun' stwr A imn ttv zrRE A GRE ATtr C i nderami ngcoal apri mard.. urie Bromfenbrenner. .. nimeni nu se distanla. Milioane de copii sint lipsiti de competenti si caracter moral.in absenfa unui sistem eficient de sprijin. Acestea sint vremuri in care familiile sint asaltate de probleme financiare 9i atunci ambii pdrinti lucreazd multe ore. prin care se ajunge mdrunte si necesar" familiile care nu in de competenleie emofionale. cum ar fi Australia. copilulcelm air duer aJim m y.rr. Nici un copil.gi p6stram uneori chiar din nimic.. un eminent psiholog in probleme de dezvoltare de la universitatea Cornell.toare . incit pind gi familiile puternice incep si se destrame.bg est^e f6cut copiii pe funclioneazd atit de eficient incit sd-9i poati Pune mai O privire mai atentd asupra pi.pe mdsurl ce cresc. bani. dar n-au fdcut-o (un semn prost) . viala copiiagresiviPresuPuneintotdeaunapdrinlicealterneazdneeste probabil glijenla . vr em ur icindt ot m ai un singur P1itl mulli copii cresc in s[rd!ie. instabilitatea gi inconseivenfa vielii de familie de zi cu zi sint tot mai mari la nivelul tufuror segmentelor societdtii noastre.ui prouste rezultate in privinla capacitdfilor emofionale. Aceste probleme sint universal valabile gi caracterizeazdtoate grupurile etnice.A tunci ci ndapdre. cind familiile cu gi-c-opii mici mai numeroase.iour".' pentru viiloarele pro-bleme }i mmyafdcutpugc5ri epentru m olest ar epir r SsSim plineascd gaisprezeceani. Era genul careili fucare era ir..r. Agitafia. pregdtindu-i pentru viali? ci deficienlele mecanismelor problemelor specifice iugereaz1 .carereaclioneazXexagerataturtcicindsintneDefectul percajigi sau fagdde ceea ce ei percep a fi nedreptdli.'stresul extern a devenit atit de mare.intreiti a numxrului de copii care au apelat la un sprijin-psihologic (ceeace ar putea fi un semn bun...apet er enuldejoacder acagicum din calea sa' . |immy era tipul bdt[ugului care se . urp"i*"J 9i c''' pedepsele cap1i. opar t edint r eeisir r t nigtepariaretragi. u. in vreme ce copiii sdraci au cele .au probleme serioase' flagrantd din copiaceas[eagresivitate lin evident este fapLl cd emolionale' lirie constifuie . pentru cr semnalizeazd faptul ci existd un ajutor disponibil).e sau violenfi. Franfa gi rhailanda.

unele fapte neutre sint ameninldtoare . copii agresivi sint pe drumul ce duce la violenld sau la acacegti te criminale ulterior in via!5."".".agisint foarte sensibili la nedrep_ qj la faptul.J *pili care au vdzut caseta vorbesc despre ea ulterior." .este sd se precizeze agresivitatea din film.zori. acegtiasint cei care risci cel mai tare ca in final si comitd delicte violente. impulsurile prost controlate din primii ani de gcoaldcontribuie la rezultatele gcolareProas' te. odatd ce se supird.tii. Atunci iind copiiloi dintr-o grddinila din Montreal le-au foit date calificative ir ceea ce privegte ostilitatea 9i capacitatea de a crea probleme.Ltu a doua. bdiefelului care lovegte fiind justificl#2.rin-d"r.. de exemplu..pru.cr ar putea fi traiati astfel.uru u . intr_unul dintre filme. iar reaclia este automat ostild. fi fdcut ceva atunci cind nu aveau nici o vini.. obicei. De exemplu."i . Acegti copii furiogi gi i. iar actele nevinovate sint percepute ca ostile 9i recad in obiceiul prea bine invdlat de a reacliona printr-o loviturd violent613. b5taugii se bizuie tot mai mult pe forli gi violenld. se poate vedea. uaiutnt .-pugti.iat scapdcSrlile-pejos atunci cind un altur il inghiontegte.in primii ani ai adolescenlei. cd lu folosit o armd de foc intr-g neinlelegere. Copiii incep sd ridd. ii loc sr ii suuiinieze celuilalt cd a fdcut o gregeald. gluma . ^miria Acest salt ra a-i judeca pe piotagonigtii filmului dovedegte o profundd inclinalie p"t. Calea tipici primard spre violenld 9i spre criminalitatd se sint agresivi 9i-greu de stdpinit ince prefigureuialu copiii ca_re De iit Jutu intii gi a doua17. gi mai grditor faptul cd atunci cind a fost necesar . ci au dat o spargere sau cd au fuiat piese de la o magini sau ci s-au imbdtat --gi toate acesteaincX inainte sd facd paisprezece ani16.i"ni _ polite_ r !ea.e u. De indatd ce detecteazi aceastd amenintare.i bdtdusii r_au consideratpe cel care gi-a imbrincit ini. Tendinla spre delicte apare surprinzdtor de devreme la acegti copii. 9ah va interpreta i. cu atit agresivitatea devine pentru ei un Sest arllomat.un brinci nevino_ vat devine o vendetd: iar singurul respuns este atacul imediat..apuilergilu se ener_ veazd si incearcdsd dea intr-unul dintre . gindirea li se ilrtunecd..iar coi"g"l'. de ostilitate sau de ameninfare.1. Aceste inclinafii perceptuale spre ostilitate existd incd din primele clase. copiii din aceast5categorie fiind percepu-ti9i percepin9"-t9 pe ei ingigi ca . cd au furat din magazine.i in53q1!ina!i cu ProSigur ci nu toli iesorii devin delincvenli la virsta adolescengeiis.-profesorii i-au acuzat . un b. se constatd c5 bitdugul tntotdeauna ir justitici pe cel care aa ir. o alti tresature a acestorcopii este aceeaci afunci cind se afld in toiur unei crizede furie nu au decit o singurd reacfie: si loveascd.:[9*R"riment pt mar pagnici si priveascd inregistriri videl.'cir. sar la bitaie.. in discutiile d"rpru ..i*"i aceastSmutare ca fiind o ingelitorie. iar repertoriuf aJop.u fiind vino_ vat. Studiile care i-au urmdrit pe copii din anii pregcolari gi pind la virsta adolescenlei au constatat ci aproape jumdtate dintre gcolarii de clasaintii care sint obraznici. Ei intotdeauna se vid Ietl in rolul de victime-9ipot ingira oricind o listd intreagd de cazuri in care.cum funcfioneazi acesteinclinalii percepfuin care bataugii sint pugi aldturi de co_ :f 1t:. odati cu aceastdperceplie grdbitd a unui act ostil apare automat gi"un act de agresivitite.r**o gi lovind. t. 284 Costurile analfubetismului emolional 285 Asemenea copii sint vulnerabili din punct de vedere emofional in sensul cd au un Prag foarte scdzut al supirdrii."pirruia i. cei in care sint in mod normal agresivi: ei acfionea pe baza prezumliei zF. incapabili si se inleleagd cu ceilal. ceilalgicopii deja deilare cI pugtiul le displacela. remarcd de altfel confirmati 9i de faptul . dacd un bdiefel agresiv joacd cu un altul care muti o piesd atunci cind nu ii Iste. Ei pldtesc un pre! social: dupd primele doud sau trei ore petrecute cu un b5t5ug pe terenul de joaci. cei cu scoruri inalte fdceau dovadl clarl de delincven!5 doar cinci-opt ani mai frrziu.rrerea sa este una rduvoitoare gi nu una nevinovatd. Dar dintre toli copiii. gi mai ales a bdielilor. neascultitori fald de pdrinli . sigur cd asta ii {glermind pe afi copii sdl-ievite. iritindu-se tot mai des pentru tot mai multe lucruri.pro9ti". sint obraznici la grddinild 9i in clasa intii.se restringe. nedind prea murtd iten.fost o simpld gregeald.Alfubetul emolional ceptiv care-i unegte pe acegticopii constd in faptur cd ei sesizea_ zd atacuri acolo unde ere nu existd.ie la ceea ce se intimpld de fapt. imaginindu-9i cd persoanele din jur sint mai ostile decit fir realitate.in vreme ce majoritatea copiilor. in vreme ce alli copii au inceput sd invele ce inseamnd negocierile gi compromisul pentru neinlelegerile de pe terenul de joacd. Existau sansede trei ori mai mari ca acegticopii sX admiti faptul cd au betut pe cineva care nu le ficuse nimic. Xcuustu iiruce sd ri se pa_ ta:5.u direct tu u*ru.i.ia. izolindu-i gi mai tare. "I Cu cit copiii fac mai des acestlucru. fdrd a sta str se gindeascd dacd nu cumva a. copiii cei mai agresivi nu reugescsi invele o modalitate de autocontrol pind in .

Sfidarea regulilor de la ore. forcopiilo^r agresivi spoin lele psihologice care acfioneazd. lucru ce Pornegte de la faptul ci familia tidiegte intr-un stres puternic sau in sdrdcie."20 FCOALAnATAUgtLoR Aceastdpredispozilie mintal5 a copiilor agresivi ce ii inso!e9te toath viagl este cea care aproape sigur ii va face sd sfirgeascd fur necazuri.de obicei. Acegti 6ai"1i erau invifali.. Intre clasa a patra 9i a noua..care au inceput sd bintuie pe strdzi de capul lor incx din gcoalaprimard.. acegticopii considerali betdugi sau doar .cele care au probleme cu profesorii sau nu respectd regulile.cei care sint betufi zdravdn nu suferi chiar asa de rAu. impulsivitatea este in mai mare mdsurl cauza delincvenlei. fetele cu apucdfuri antisociale nu devin violente .rdmin gravide. Cu alte cuvinte. o bStaie . ei aiung ratali din punct de vedere gcolar. un sfudiu asupra fetelor .uq" 9i creau probleme' in cadrul i.il" urrtirocialeinainte id intre in incurcituri majore. Pind in clasa a patra sau a cincea. existi un risc de cinci ori mai mare pentru ei sd ajungi vagabonzi.de .acteleantisocialeale unui copil de cinci ani pot fi modelul actelor de delincvenla ale adolescentului.. firl sd mai caute alte infoimalii sau sd incerce sd gindeasci pagnic pentru a-gi rezolva neingelegerile. nu existd o singurd traiectorie spre violentd 9i delinwenfd. are drept consecinld pierderea unui timp care altfel ar fi putut fi folosit pentru invdtat. mai ales intre claselea gaptea9i a opta.in acelagitimp. gedinle de instruire de 4Oae minute ce aveau loc de doud ori pe siptamine. simfindu-se fdri prieteni. in anii de liceu."u. siguranli nu toli se afld in aceastdsituafie)... spargerile sau comerful cu droguri.eviolenld 9i asupra elevilor de liceu agresivi a ajuns la conclu zia cd. existd mulgi alli factori care pun in primejdie un copil: daci estenrscut intr-un cartier cu o ratx mare a criminalitefli.hiperactivitate" sau disfunctii de invdl-are. acegtifurtirziali slnt adeseacopii mai mici. drogafi. consecinla negativd a unei solutii violente . dar care sint atragi de aceststil sfidtrtor. soarta lor de a nu reugi la invdfiturd este aproape predestinatd. s-a ocuPat de elevii de gimnaziu iur" . ei strt insofili de allii care .) Desigur.dificili" .286 Alfubetul emolional C os t uril e analfab et is rru'il ui etn olion al 287 cd sint surghiunili in claselespeciale (gi chiar daci acegticopii pot avea o mare dozd. Toate acesteafiind la fel de importante. implicindu-se in delicte minore.aratd cd 40% dintre ele au deja un copil inainte sd termine anii de liceule. Unul dintre acestea." infuriau r"p.adici violent .. se asociazi iu alti paria sociali.r"1e1a ei sd devind infractori violenfi. ce pare fireascd pentru acegti copii.au inceput mai tirziu. automat considerd cd persoana se afld p" o potilie antagonicd... total nestepinili acasd. .opii'agresivi se invele si-gi controleze impulsu. Degi biielii care se indreapti spre delincventd tind sd aibd un Ie mai scdzut decit colegii lor. cd-o parte dintre aluziile Pe care ei le intrepretau ca fiind ostile erau de fapt neutre sau prietenegti.rirr. frlnindu-se sI tragd concluzii in legdturi cu ostilitatea acesteia fald. cum ar fi furtul din magazine.acegtia au un tipar mintal co.. pe o perioadi de gase pind la doudsprezece sapiamini. gi .sint de asemeneaizolali de cdtre profesori.Dacd te dai inapoi de la o bdtaie lumea o sI te socoteasci un lag". un psiholog care a urmdrit indeaproaPe evolulia a sute de bdieli la virsta adulta tindri: . mai multe programe experimentalelu avut un oarecaresuccesin a ajutaraieme. atunci cind au probleme cu cineva. Ei invxlau si gindeascd 9i din perspecti- .. Copiii cacu re la inceputul gcolii gtiu deja de acasdce inseamnd stiluf. Asta inseamni un procent de trei ori mai mare fa!5 de cel inregistrat in rindul celorlalte fete. impulsivitatea brielilor de zece ani este un indiciu de trei ori mai puternic al delincvenlei ulterioare fatd de IQ-ul lor18.Dar nici unul dintre acegtifactori nu face delincvenla si devind inevitabili..o. Pe la jumdtatea anilor de gcoali.E in fugul5 si lovegti pe cine-vadaci egti nebun Ie furie. insd firi a fi nepopulare printre colegi . intrd in bande 9i duc o via!i ce sfideazd legea gi ordinea.."2L ' lns6 un ajutor venit la timp poate schimba acesteatitudini 9i poate bloca iceasti traiectorie Jpre delincvenla a copilului.coercitiv" ..mai alesincepind cu clasaa treia.nu le trece prin minte. va fi expus mai multor tentalii spre crimd gi violenfi. Sau cum sPune Gerald Patterson. 9ur. (o diferenld grditoare apare pe acestparcurs intrebdieti fe9i te.. Tendinla lor agresivd estejustificata in gind prin convingeri cum ar fi:.rele" din clasa a patra . acestgrup marginalizat de obicei renunld la studii 9i incearcdsd se in&epte spre delincvenfd.organizatla universitatea Duke. alcoolici.de ei. de exemplu. cazul iur.sint respingi de colegii lor gi sint incapabili sd-gifactr ugor prieteni.. care ar trebui sd-giocupe prea mult timp ca sd-i find in friu. un studiu efectuat asuPra delincvenfilor minori condamnali pentru acte d.

simfise9i mai si-9i facdprieteneprintre f9tel9 nereugind timidi gi mai nelinigtita.e ur"rr*nea reacfii la rece/cum ar fi retragerea sau numdruirr pind la zece.uioi controlul fara .ri. fel de incercare de a remedia o Parte dintre tr5in esenfd.. unul dintre creatorii acestui program.Buni. desigur.. *i-u rprs: . Dana. de rugine. dar care sd fie ollternativi la lovire.astfer incit si treacd primul impurs inainte de a reacfiona. ca d" mersul in_ tr-un autobuz in care citiva pusti nu le au" "*"mfluAstfer.e igi piar_ dd respectul de sine fdrd si provoace 9i o bitaie. Parci nu sint in stare s5-9ievalueze corect sentimentele. parinlilor le este 9i mai greu sd a9a cum se cuvine.congtientizarea senzatiilor fizici. psiholog la Universitatea Duke. sPunea cind iind ".. dind dovadi de irascibilitate.. pii"I.cum sI impuni limite in privinla relaliilor sexuale. Tiatamentul ei s-a concentrat asuPra felului in care ar putea sd igi stipineasci mai bine relaliile sentimentale:cum se-9i ?acd prieteni. Dificultatea este la fel de des intilniti atit in relaliile dintie copii 9i pirinfi. Mai ales la cei tineri... una dintre abilitdtile cheie pentru controlarea miniei a constat in supravegherea senti_ mentelor .. dispozitie. aveau o pirere mai bund despre si_ ne... se mai puteainlelegecu celelalte 9i sd gi ce ceea o nemullumea mai tareera ci nu reu9ea menlin5prea 9i mult o legaturdcu un bdiat.it utiile prin care au trecui recent. cd ani. de.Ea a precizat nu gtiacum sdfaci sXiasdcu un bXiatfdrdsi lucru i se seimpliceimediatintr-o relaliesexuali.-*o*"r.cum ar fi o tachinare care i-ar fi putut face sd-giiasd din fire. se nesatisfdctrtoare.u mai de fapt nu voia decitsi-i cunoascd bine. vorbind vreo conversafie. biielii exerseazi asemenea alternativ". cum se se Poarte in intimitate..urvdrii si abor'larea acestor^sernne pe un ca indiciu ce trebie.culcacu divergibiiefi.'... fuiTscenetein care fiecare are rolul sdu..:r:] vild sau sd mai reflecteze la ceea ce urmeazd sdfacd gi nu sd ac_ fioneze impulsiv.*u" i.. ei pot pu.. stipinirea miniei. pe care o consideraserdvoit5.de saisprezece a pirut intotdearrna seadapteazS fete nu Dar acum. problemele in stabilirea unor relalii genereaze depresii.*o.chiar dacdde fiecaredataf'5cea draDana9i-apierdut pofta gi gostecu JI. constind in reconstituirea unor scene.de nervozitate 9i de minie . mi-a povestit cum s-a adresaf unui biiefer care r-a imbrincit.eald pe cu_ loar. Pare interesant.288 Alfubetul emolional Costu rile nnnlfabetism ul ui emo! ittnal PREI{ENIREA DEPRESIEI 289 va altor copii. Er a constatat c5 la adorg. cum ar fi rogirea obrajilor sau tensiunea muscurard i' mo.ner.enta bdielii care urmaserS acest program erau mai pulin dificili la ore. cum sX-9iexprime sentimentele..1 beneficiaserd de asemenea cursuri de stipiniru ? miniei. .cu atit agresivitatea a sclzut mai iare.*. in n-a de mincare.'i". cu cit prog.u*. Iohn Lochman. Copiii .chiardaci acest pdreainconfortabil gi nu gtiacum si pundcapit unei relalii chiar ea. unul dintre ei..murgi dintrl biiefii agresivi sint nefericifi din cauzd cd-gi ies ugor din fire.tt u...exemplu...t ir ca_ re deja au apucat sd se aprindd.rr*bi despre ferur cum ar fi trebuit sd abordeze aceastd intimprare. Astfel. spunindu-i sd nu mai faci prr gi simplu a plecat' Asta insemna cd detinuse ". se De de acolo. care sfirgeste il:r permanente certuri si forme de instrdinare.. s5-gi dea seama cum sint percepufi gi ce ar putea ginli gi simti ceilalgicopii in situaliile care i-au infuriat foarte tare' De asemenea.rl a durat *ui *rrrt. Lochcomparat cu allii care fuseserdla fel de agresivi. - .Ei discut' despre .i chiar segindeasd sesinucidd' proastX de de generattr ultima despdrlire prietefusese 3tur"ude dLprimare ci nul ei.ce facl?"zz Dana a urmat o terapie in cadrul unui Pro8ram exPerimental pentru adolescenli deprimali din cadrul Universitalii Columbia. usor.r. iar posibilitatea de a se apuca de beutura sau de droguri era mult mai micd. cum tocmaisemutasela o altd 9coal6.mai ales fale acorde !d de parinfi. sfias[ deschidd sX cineva. dar nu . ca df exernprtr-oi*uri.dintr-odata. $i a funcliona! depresia i-a trecut. sint receptivi ra posi_ bilitatea de a invdfa cum se se controrez".Era incapabild searatea9acum era doar ci|d i se adresa eade fapt gi nici nu gtiace sd mai zici dupa: .. de nerdbdare. ium sI se simti mai increzhtoare aldturi de alli adolescenfi.erau gi cursuri speciale pent. prin urmare. "tu sdturile emolionale fundamentale.lc.#. inifiinsprijin emolional gi si-i calduzeascS du-se un fel de spirali infernald."l incerca un rdspuns prietenos prin care si-gi pdstreze demnitatea. La trei ani dupd ce biielii au urmat un asemeneacurs.. Morocanoasd vegnicobositd.. se Astfelincit.. exemplu. cit 9i in relaliile cu cei de o virsti' Copiii deprima-ti 9i adolescenlii sint adesea incapabili sau nu sint dispugi sd vorbeascedesPrenemulfumirile lor. nu se declansea_ zd automat. mai avut chefsi sedistreze nici un fel.Sesimlea nefiind in stare sd iasx din aceastd neajutorati gi f5r5 speranfe.

tn lumea intreagS. cea a Melancoliei.dintre cei ndscufi dupd 195s. o respingere din partea celor din jur--.Odatd cu extinderea industrializdrii dupi cel de-al doilea rdzboi mondial.elor de rdzboi civil. ajungind la deprimare. cindva complet necunoscuti (saucel putin nerecunoscutd). in tot mai multe familii s-a instalat o indiferen!5 a pdrinlilor fald de nevoile copiilor. in Germania. Italia.Aceste sidri upat de la virste tot mai fragede. precum . in lumea intreagd. La Beirut. sublinia o altd tendin!5: . PRETUL LUMII MODERNE: NUMARI]L MARE DE DEPRESII Anii de sfirgit de mileniu au inaugurat o noui epoci. degi in ansamblu cregtereaacestei tendinle nu are legiturd cu evenimentele politice.in ultimii 30 sau 40 de ani. Dr.Aceasta inseamnd o pierdere de resurse care ar fi putut mobiliza impotriva obstacolelor 9i a egecului. Un studiu mondial fdcut asupra a peste 39 000 de persoane tendinfe existi gi in Porto Rico. a ficut urmXtorul comentariu: . Atunci cind le-am cerut experlilor sd imi spund de ce cred ei asta. aproximativ 6"/" au suferit deja o depresie. David Kupfer. era de14%. cotele maxime fiind atinse in timpul perioad.Aceasta nu este o cauo zi directd a depresiiloq.primul cei ndscufi intre 1905 si 191124." Martin Seligman.Depresiala copii.pentiu cei nisculi intre 1945si7954. spunea: . comparativ cu cele anterioare.. am remarcat o cregtereaca centuatd a individualismului 9i o descregtere convingerilor religioase. totugi cea mai mare cregterese remarcd la tineri. care se intinde tot mai tire .posibilitatea de a suferi de o depresiemajori ina_ inte de a impiini 24 de ani bste de zeceori rnai mare decit pentru pentru fiecare generatie. Fiecaregeneragie.dar creeazd anumiti vulnerabilitate.. Germania.iese la iveald ca o pecete a sceneimoderne. cregterea legdturd cu evenimentele politice. precum 9i o scddere a sprijinului acordat celorlalli de comunitdli ori a familiilor numeroase. Pentru cei niscufi intre 1934 qi 1941. proporlia celor care ar fi putut suferi o depresie gravd intr-o viafd era de doar 1o/".generaliile care s-au maturizat in momente de tulburiri politice sint marcate de un numdr mai mare de depresii. Existx dovezi care sugereazd.i de coplegitoare lipsi de sperantd de-a lungul unei vie!i23. iltele par a fi cauzatede obiceiul de a gindi pesimist. La americanii ndsculi inainte de 1905. a inregistrat un risc tot mai mare de a ajunge intr-o stare depresivi I .indiferent pe ce s-arbaza. ce predispune copiii sd reaclionezeviolent la cele mai mici infringeri din viali . ceeace poate duce la o depresie in momentele de mare stres.in acestsens. in vreme ce o parte dintre predispozitiile la depresie sint aproape sigur de ordin genetic.4.phe la24 de ani.se adapteazd in funclie de stilurile de viali moderne. Datele la "pocu nivel internalional aratd ci starea ce pare a fi o epidemie a zilelor noastre . o noud trecerein revistd a cauzelor depresieila tineri subliniazd. aceastdpredispozitie cd pentru depresie. directorul Institutului Nalional de SdndtateMintald. iar pierderea acestor surse stabile de autoidentificare inseamnd un risc mai mare de a se ajunge la depresie. Factorii de stres emolional care aPar de timpuriu pot afecta dezvoltarea neuronilor. Liban gi Noua ZeeCanada. Frederick Goodwin. pe m5surX ce acegtiacregteau. a ajuns la concluzia cd aceleagi Franla.o notd proastd. pe de o^parte.posibilitateade a suferi o depresiemajorr la un moment dat in viald estein multe fdri de trei ori mai mare decit pentru bunicii lor.A existat o cumplitd erodare a nucleului familial .deficite la nivelul a doud zone de competenfi emofionald: talentul de a stabili relatii. ' Degi probabilitatea de a deveni deprimat cregte odati cu virsta. dar care este un procesreversibil. geful catedrei de psihiatrie a Universitilii de Medicini din Pittsburgh.. psiholog la Universitatea Pennsylvania. pirinlii au tot mai pulin timp disponibil pentru copiii lor 9i nu stau prea mult intr-un loc.si ointerpretare a refuzurilor celorlalgi.orice egeceste considerat ceva de dutotul in viatd.290 Alfubetul emolional Co s turile an al fabet ismului emo t i on al 291.este si mai mare la tineri.. Exisratd 9i esteamplificat in a9afel incit afecteazd . o ceartd cu pdrintii. Micgorareavirstei la care copiii trdiescprima experienfddepresivi pare de asemeneasi fie un factor comun pentru lumea "intreagd. in rindul celor probabilitatea de a face o depresie pinX nisculi inainte de 191. chiar dacd ele pot apdrea zeci de ani mai tirziu. pentru cei niscufi dupi 195s.. ci de nepdsare.de'demor u{irur"gi de autocompitimire. Nu apuci s5-!i cunogti prea bine restul familiei. Taiwan. episod de depresieare tendinta sd apard tot mai devreme.." Dr. la 35 de ani era de 4%. au apdrut mai multe teorii.depresia. aga cum anii '20 erau Anxietifiloi.pe de altd parte.numdrul divorlurilor s-a dublat. aproape cd nimeni nu mai era Pe-acasi. doar o stare de tristefe. numdrului de depresii are o strinsd land5.

"28 Fiind ursuzi sau trigti. nu devin foarte intense..de exemplu.. unele studii epidemiorogice. pe unii chiar pind la 24 de ani.i la joach. Kovacs mi-a spus cd acegticopii . tJnele date . de iraicibilitate si de izolare . Copiii deprimali se numXrd insd printre copiii neglijali la gcoa16. deqi arte studii inaintasertr o . vinfa vulnerabilitdlii de--a"rii*eril" lungul vietii datorJ depresiilor de care suferd copiii si adolescenfii."*po. observind cum se descurcdin situalia respectivd ceilalli copii 9i aplicind la rindul lor modelul. Un copil care nu simte nici o bucurie i9i va canaliza cu greu energia spre a-gi stdpini bine lecfiile.simptomere oficiare de diagnosticare a depresiilor _ au constatat cd pentru biielii gi feterJintre 10 gi 13 ani probabi_ litatea de a face o depresie majore de-a lungur'unui an este cam de 8 sau 9oh. trei sferturi mai trecuserd printr-un episod de depresie. a.irr. P^rnira 16%dintre fetele intre 74 si r6ani s_uferd depresii serioase. ard.g"*urt cd procentul aproape se dubleazd pentru fete la pubertaie.op"rire extrem de alarmantd: chiar gi episoadele minore dedepreJie la un copil pot duce la episoade gri.'" ulterior in viafd26. Kovacs a constatat cX acei copii care au suferit o depresie minori riscd si o transforme intr-una majord . In cazul copiilor.in medie.arre decit melancolia.u* ra jumdtate fta chiar si de doar 2%).intr-o aga-numiti dubld depresie.ifre . dar dureazd mai mult .depresia are un efect negativ asuPra memoriei gi puterii de concentare. Kovacs u it.rr.. sint mai pulin indrdgili gi au relalii conflictuale cu ceilal!i copii.cu cit perioada de depresiea copiilor din studiul lui Kovacs .lucru clar mai ales la copii. nu sint preferafi de ceilal. atunci pierderea unei slujbe ar pirea . ce si faci cind vrei ceva gi nu pofi sd ai.Copiii inva!5 in general anumi!a te atribute socialede la cei de o seamdcu ei .sd se ajungd la tratamentsserioase.r se referd la asemenea momente.pltrtesc"nu numai suferinprodusd de depresia in sine.. o datd la trei ani. Un alt rezultat nepl5cut pentru acegti copii este faptul cd ei se descurci prost la gcoald. atunci cind copiii deprimali au fost comparali cu cei tr-adevdr.d. degi la unul din saseau tinut chiar un dureazdin medie 1"1 an gi jumitate. uneori chiar la cinci ani.. Dintre copiii ale cdror depresii au fost suficient cle grave in^ cit. i"J. conform unor date adunate de Ko. rezultatul final este cd un copil deprimat este respins sau neluat ir seamdla joacd. variazdfoarte mult in pri_."gr:. . Desigur ci fiecare copil se mai intristeazi din cind in ci. indiierent de f"riouda in care apar ele. psiholog ra Institutul Yli' 9i Clinica de psihiatrie din Pittsburgh2T..in statele unite.mult mai g... Aceastdlacuni la nivelul experienlei interpersonale inseamnd ratarea a ceea ce ar putea sXinvele jucindu-se. ci ra co_ piii pentru care spirala infernali a tristelii ii aduce intr_o stare de disperare. Indiferent care ar fi cauza. suferind de depresii sau de un sindrom maniaco-depresiv. fird depresii.292 AlfabetuI cmotional Cttsturileanalfabetismuluiemotional 293 td o inclinafie spre a lSsao infringere de moment sa devinr una de durati si o cauzi a lipsei de sperantd. copilariu gi adoles_ cenfa. Copiii cu depresii majore trec prin astfel de episoade care luni. ajungindu-se la probleme sociainle gi emogionalecu urmdri chiar dupa iegirea din depresie2e. depresia la tinleri este o problemd presantS.u*ta idee pune la indoiald vechea presupunere ctr depresia r.. In mod firesc. ca gi perioada adultd. TRAIECTORTA DEPR ESIEI LA TINERI Depresia n-ar trebui doar tratatr.iar ra bdieti pro_ centul rimine constant2S.in medie."i perioa_ de mai lungi.sint aceia cu care ceilalgicopii nu se ioac5. Dacd ai avea o perspectivd mai largd.. .acestafiind un semnal pe care copilul sociabil il percepe ca pe o respingere..o uitd iu vremea". cum ar fi credinfa in Dumne zeu qiin viafa de apoi. aproximativ patru ani.au mai pufini prieteni.Gr" . Depresiileugoarecaregi-au fdcut aparifia la virste fragede.ur" ul-folosit criterii stricte . acegti copii aiung sd evite inilierea in contactele sociale sau si nu ia in seamd un alt copil care incearcd s5-i abordeze . ci qi preaenitd... depresia s-a prelungit pini in adolescen!59i uneori chiar pinX in primii ani de virsti adultd. presupun gi momente de dezamE_ gire sau pierderi importante sau mai mici care intrelin suferinfa. ca si nu mai vorbim de aceaexperien!5 a sthrii de iransi in timpul acumuldrii de cunogtinle.drept pentru care cu greu reugescsd fie atenli la ore gi sd refini ceeace li se pred5.*pii nu conteazi pe termen lung. pentru ci ei . in cazur cirora s-a fdcui o'd"r... s-a constatat cd sint mai pulin capabili sd se adapteze in societate.. Nevoia de a prevet i r.rdiut copli diagnosticagi cu depresii in_ cd de la virsta de opt ani. Cei care ajung la o dubl6 depresie riscX mult mai mult si se confrunte cu o recidivi odatd cu scurgereaanilor. urmdrincl_u_i p"" pur.

a patra 9i a cinidentificat un claseceape care col"egiii-au respins. cum ar fi divorful parintilor pe copil. copiii mai mici. cut.")31Cercetdtorii grup de gcolari din claselea treia. ei rdminind ttittu paria. Aceastdinformatie sugereazdo posibilitate de a-i vaccina impotriva depresiei inainte ca ea si loveascd. in ciuda Iar intr-un studiu referitor la copiii carespingeripermanente32.sint un prost") se simt mai deprimali decit cei care isi explici aceastd notd ca pe un lucru ce poate fi schimbat.ul" serioase. (.Cind md striduiesc suficient. efectuat asupra unor copii La de la inceputul clasei a treia3a." r." Copiii care nu spun nici una dintre aceste fraze descriptive pozitive sint convingicd nu pot schimba nimic.Imaginafi-vd. Ceea ce a iegit la iveald doar recent este faptul cd de obicei copiii care au inclinafie spre melancolie tincl cdire o viziune pesimisti inainte de a ajunge sd fie deprimali. convingeri alimendescurtate de depresie9i intipdrite in minte: cd nu poate sd se respinge9i ci nu poate face nimic ce la gcoali. De fapt. chiar dupa ce este dep59it5stareadepresivd.a intdreascdacestemodalitS.i de gindire pesimistd. i-a creat o un decesin familie.rlrl in care copiii i9i asumd rolul in cazul unei note mai proaste decit se agteptau. acestsentiment de neajutoraree 9i mai mare la copiii foarte deprima!i30..asaincit pot rdmine 9i repetenli.Cind am probleme acasi mh descurc mai bine decit alli copii la rezolvar-ea lor" 9i . la gcoald. Cercetitorii insd gisesc cd ele au consecinle asupru ful. Parcurs. intimpld cind deja egti deprimat si egti gi dat afarXde la gcoald.294 Afabetul emolional Co s turi I e an alfub e tis mului emo! ion a I 295 estemai lung5. situalie ce a continuat 9i in respingi le uimdtoare. iau note mari..Iau note mari pentru cd sint degtept".gi atribuie p"*o.. .incep sd cadSpradd unor stdri depresive." CUM SE A/UNGE LA DEPRIMARE Ca 9i in cazul adullilor.Cei care considerd cd aceastdnotd se datoreazd unei neimpliniri personale (. Asa cum in ne amintim cu tolii. un studiu grxitor a urmdrit ciliva copii de clasa a cincea si a gasea zilele ce au urmat primirii carnetelorde note." Aceste schirnbari clasa a treia 9i a cincea' Pe iep sa se instalezetreptat cam intre copiii care dezvoltd o perspectimdsurd ce se intimpld aceasta..Acesteidei fixe il pot pe misur5 ce apareo alti depresiepe pe copil gi mai vuinerabil. unei iriar"piu lucrurile. in sine astfel incit.. experienla pur" .Dacx md voi strddui mai tjre la matematiid si in au special la teme o sd capdt o nota mai bun6.de exemplu.copilul cu rdmine cu o cicatriceemolionald serioasd. .. terminind gcoala primarS.. Cei care consideri cd aceasti respingere Cei se datoreazaunui defect personal devin 9i mai deprimafi' c6 ar putea face ceva pentru a optimigti insa.Mai mult. cd toati lumea il face ca si scapede dispoziliile neplacute. obstacoleledin viala lor unor defecte vd pesimisti . Acest lucru este demonstral de faptul cd de obicei copii reacfioneazi astfel: . o dovadd provine din citeva studii asupra convingerilor copiilor despre propria capacitatede control isupra a ceeace li se intimpld in viatd . nu devin neapdrat deprimali. au existat 9i nigte pxrinti Pe m5surd ce copiii au cresbili s5 ofere o consolare suficienti.N-1* inprea mulii prieteni pentru ci n-am urnor. a avut loc o schimbare griitoare ir:rgindirea lor referitor la binele 9i rdul din viala lor.Asa cum observdKovacs: . eventual. Felul in care copiii igi explici acest refuz este de o importanlx capitald in privinla apariliel unei depresii. copiii ca-talor log"ind tot mai mult acesteevenimente in funclie de propriile triseturi psihice: . carnetele de note sint in general una dintre sursele de mare exaltare sau de mare dispeiare pentru copii. cei care sint dejn deprimati gindesc astfel 9i asta se stie dintotdeauna. care-giimagineaz6.datoritd poverii constantedin tirnpul episodului respectiv. existdo corelare directd intre durata depresiei unui copil gi notele sale dt. re irec"extrlm de greu in clasa a gapteas-a dovedit cd aceia care fali au manifestat o at]tudine pesimisti si au reaclionat negativ o depresie33' de gcoaldgi fala de stresul addugat acasaau suferit Dovada cea mai directa a faptului c5 o perspectivd pesimist5 ii face pe copii sd cadi cu ugurinld pradd depresiei provine dintr-un siudiucare a durat cinci ani. cel mai putercd vor suferi o depresie a fost perspectiva pesimistl nic indiciu sau combinati cu o loviturS majoie. modaritdtile pesimiste de a interpreta esecuriledin viali par si alimentezesentimentul de neatutorare si de lipsd de speranti din sufletul copiilor deprimafi. cu atit notele scad si mai tare se descurcdmar 9i slab la teste. de a indrepta in bine lucrurile. depresiei la ia reacgie problemele ce aPar.Toateproblemele de invbfiturd implici compo9i aceastd nenti a depresiei. ceeace l-a tulburat mult incapastare de nelinigte si. drept pentru care rdmii singur acasdsi nu mai ai nici mdcar cu cine sd te joci.

studiase la Harvard 9i eram prieteni inci din studenfie' Cealalti fdceaparte din personalul Bibliotecii Universitare' Ma- . firraluruu acestor abiliteli emolionale incd din adolescenfd poate fi de mare ajutor. te lucrul cel mai important.Jupta devine un intiritoide moment care ajunge si fie un obicei'" Din nou acestecursuri au scizut numdrul depresiilor la jumatate .CJeace invald un copil la acesteore este cd dispoziliile cum ar fi anxietatea. intr-un st.netestatepentru copii.micd depresie"'. sint incd. .tr" cei care r. $i dupl doi ani. un sfert dintre cei din grupul comparativ au ajuns la depresii grave. sugerind ci aceqticopii folosesc acesteinformafii in viala lor de zi cu zi-" Alli experli in problema depresiei la copii au acceptat ctt mult entu2iasm nbile programe..i dideu. La un an dupi terminarea cursurilor. sd se gindeascdinainte de a trece la fapte gi. copiii au un alt metaborisl raport cu medicamentele comparativ cu ! adul-tii.. inclusiv cum sd se descurcecu neinlelegerile. spre deosebire de adulti. lY. Seligman mai adaugd: .ei au invdlat elemente emolionale fundamentale.u iur" cd acestcurs special a redus riscul de depresie la jum5tatei5." TULBURARILE DE ALI MENTATIE Cind lucram ca student la'clinica de psihologie... ComentaKovacs.iar acestlucru mai dura gi dupa doi ani. fald de29"/' dinire copiii din grupulle nu a participat la cursuri.Acegti copli se descurce mai bine. tratamentul medicamentos nu . de a se infel_ege mai bine cu pirinfii lor gi de a seimptica in activitili sociale care le ficeau pldcere.Nu sint destul de degtept'" . Una dintre ele era o strilucitd absolventd de matematicd. in intilnirilg de-dupd or!t" de gcoald.in vreme ce d. Medicamentele mai noi impotriva depresiiior."*n" de cel mult o depresie ugoard. besipramina este unul dintre cele mai des intilnite (gi mai sigure) triciclice folosite pentru adulti. spre deosebirede"doir 14% dintre gfevii care-particlpaseri la programul de prevenire a depresiei... subliniazd *u. apioximativ unul din patru erevi suferea de ceea ce psihologii numesc .: unii se aflau in primele ieptxmini sau luni din ceea ce putea deveni o depresie in toatd regula. La sfirgitul unui qrogram de opt siptdmini. fald de 44% din grupul comparativ.zS dintre elevii ugor deprimali au fost invdfafi si-gi infrunte modelul gindirii asociat cu depresia pentru a deveni mai doritori de algi face prieteni.rai. adicd nu indead" gravd incit si depdgeascistarea bbisnuita de nefericire3s.. Deoarece lupta cu gindurile deprimante poate impiedica formarea unei diipozifiiiumbre. trebuie si faceli ceva inainte ca acegti copii si se imbolniveaSci". ss"/odintre acegtierevi gi-au depigit depresia ugoard. iesimiste care insolesc depresia .d."*u presie. Degi nu a durat d. adicd in primii ani de adolescen!5' Iar leciia continud sd aibd efect 9i sd fie eficientd dupi terminarea cursului incd vreo ciliva ani.eexemplu. . hotdrini si invege % * La copii. aproximativ iOW dnt e cei care au participil lu curs au dat . la sfirgitul anilor 7960. efectuat la un liceu din oregon. in' loc sd gindeasci doar cd: .. Seligman observd: . ..sc aproximativ in mdsura in care este eficient gi un medica_ ment inactiv placebo. . s-a demonstrat. s-au mai fdcut descoperiri promifitoare in uffna unui curs special de o sdptdmind pentru tinerii intre 10 si 13 ani care aveau probleme cu pdrintii .r purticipaserd la acest program au reugit sd depigeasci momentul critic.Antidepresivele triciclice dau deseori rezultate la adul. Ei par sd fi invilat acestlucru cind riscul depresiei este mai mare. cum sd infrunte convingeriie t.Adevdrata solulie este O inoculare psihologicd. in mod similar. dar la copii reuge.Dacd vreli intr-adevir o schimbare radicalS 9i reaie pLntru bolile psihiatrice cum ar fi depresia.i.am cunoscut doud femei care sufereau de probleme de alimentafie. infruntind chinul obignuit la virsta adolescenlei de a fi respingi de ceilalli.oarun sfert dir." il: .ecjtopt dupe-imieze.296 Alfabetul emotiortnl S C URTC/R CUITAREA DEPRTSIIL OR Cost ttrile anslfttbet isrnri tti ernofional 297 Existd gi o veste buni: toate indiciile aratd cd clacd acegtico_ pii sint invdtati sd aibi o perspecti'd mai productivi fatd de di_ ficultalile lor. unul dintre creatorii Programului de 12 siptdmini.tristelea Ji *it ia nu se revarsd din sine fdrd a deceeace simline nici un control asupra lor 9i ci el poate schimba psihologul Martin seligte prin ceea ce gindegte". doar 8% dintre participanli au avut un punctaj modest spre grav la testul de depresie. riscul de clepreiie scade*. este neapirat o alternativi pentru terapia sau prevenirea depresiilor. chiar dacd acestlucru l-am inleles abia ani de zile mai tirziu. un an mai tirziu. in_ clusiv Prozacul.chiar in timp ce scriam aceastd carte ci ar putea sd fie cauza clecesuluila copii. Intr-o ord de curs speciita ae h sfirgitul zilei. mai serios dupd ce nu s-au descurcat Prea Srozav la un test.

" .r..r. jumdtate dintre ele considerau cd sint prea grase. S-a constatatcd nu pdrinlii exageratde exigenli joaci rolul cel mai important in provocarea pro6lu*. matematiciana ar fi diagnosticatdca suferind de anorexienervoasi. De atunci. ugurinld sd fie foarte severi ca reactiela probllmett de alimentafie ale fetelor lor dintr-o incercare dispein iatd de a le ajuta.sint factorii cheie care duc la problemele de alimentafie3s.itsingurul 9i cel mai puternic indiciu de a prevedea continuarea problemelor de alimentalie 9i in urmitorii doi ani. iar bibliotecara. Hilda Bruch. in prezent. unele persoane obeze nu sint in stare sd discearnSdiferenla intre a se terne. pentru a vedea la cine apar problemele de fapt.rr. senzatia de foame. Atunci cind s-a fdcut un studiu asupra a mai bine de 900 de fete. Studiul de la Minneapolis a aritat ci obsesiakilogramelor in plus n-ueste in sine su?icientdpentru a explica de ce unele fete au probleme de alimentalie. in acelevrernuri. Din punct de vedere gtiinfific.se ducea pe ascuns la baie 9i igi provoca virsdturi.in special incapacitateade a discernesentimentelenepldcutegi de i le controli . fiind distinse cele care par a fi cauza. pioniera acesteimiscrri. ba prin sentimentenegative intense.de a avea pdrinti abuzivi ie predispune pe fete la probleme de alimentatie. constas-a tat ci deficienfele emolionale . nu existau asemenea diagnosticrri. de bulimie. furiogi..Pe mdsurd ce se ajunge la adolescente.dar care se intilnesc adeseasi Ia cei carenu au problemele celor ce vin la tratament.X se intimpld gi cu aceste fete.aci se iimt plictisifi. poiri . a se infuria 9i a le fi foame.)Irelevanteau fost considerate final gi explicaliile populare. Majoritatea acestoripoteze aveau insr un defect: erau extrapolSri in urma unor observafii ficute in timpul terapiilor. se ajungeala anorexis sau la bulimie. Cu cit problema era mai gravd.298 Alfubetttl emotional Cost urile analfab e tisrnul ui enrc! io nnl 299 tematiciana. paiintii pof.incepind cu fetele foarte tinere care simt nevoia sd atingd standardele greu de atins de frumusele feminind 9i pind la mamele.desi era foarte slabi.96937.lor de alimentalie.".mult prea acaparatoarecare igi imping fetele sd trdiasci un vegnic seniiment de vinovdfie. Cind acestedoui tendinle emolionale erau cuplate cu o nemullumire puternici in ceea ce privegte corpul 1or. ceeace duce la o alimentasimilar se lie exageratdde fiecare dati cind sint supiratea0. psiholog 1a Universitatea din Minnesot at carea intreprins studiul asupra fetelor cu probleme de alimentafie.cu atit fetele reactionau mai puternic la obstacole.intr-un studiu fdcut pe 271 de tinere. dupe ce se indopa . literatura clinicr asupra la "rriproblemelor de alimentalie s-a extins enorm spre o multitudine de ipoteze asupra cauzelor. Gloria Leon."uriu. acestas-a doved. astfel incit unificd toate acestesenzalii in ideea de foame. de exemplu. De exemplu. pur 9i simplu nu era in stare sd mdnince: sustineacd are repulsie fald de mincare. cum ar fi frica de sexualitatede la inceputul perioadei de pubertate gi lipsa unei bune pdreri despre sine. in schimb. Acest tip de studii permite o compalafie clird gi corecti. Biblioteca_ ra era corpolentd gi cdzuse in patima inghetatei si a tortului de morcovi sara Lee gi a altor deserturi.o. de exemplu. Majoritateacopiilor inva!5 sd distingd intre senzalii 9i sd poatd spune d. i publicat un articol despre problemele de alimentatiein 1.rtatate 9i condiliile care favorizeazd asemenea probieme. sint mult mai acceptabile studiile fdcute pe grupuri mari de persoane de-a lungul mai multor ani.Ceva pu. den_t. degi majoritatea aveau greutatea normal5. chiar gi in clasa a zeceaintr-un foarte populat liceu din Minneapolis existau 61 de fete care deja aveau simptome serioasede anorexiesau de bulimie. deprimali sau fldminzi .uiu poate afirma.fetele sint obsedate de greutatea lor. Medicii de clinici abia incepuserdsi se preocupe de"aceastrproblemi.t"ts.acestlucru fiind o parte din ceeace se cheamd cunogtinlele emofionale. (Aga cum ne Prevenea9i Bruch. lanful cauzal relevat de studiile prosPective incepe cu efecteleasuPra fetelor tinere ale faptului cd au crescut inir-o societatepreocupatd de canoane de frumusele feminind care presupun o sldbire nefireasca.'Bruch uluitd de fe_ era meile care erau in stare sd moard de foame si suslinea cd una dinke. Dar acestefete au probleme cu distingerea . susline pediatrul care Povestegte tea era nor*ilA pentru lndllimea ei3e.aga cum mi-a mirfurisit cu oarecarejeni .Dincolo de u. pretinzind cd aratl prea grasd in costumul greutacazu1. chiar si la celemai mici neajunsuri.principalele cauze consta in incapacitaiea de a recunoaste gi de a reacliona corect la nevoile trupului 9i ur.Pe care nu 9i le^puteaucalma ql p. incepind din clasa a gaptea 9i pini intr-a zecea. de baie. tefriile bazatepe acestpunct de vedere nu sint bine formulate. care cu cit le congtientizaumai pulin cu atit le resimleau *ui i. o fetili de gaseani a izbucnit in lacrimi atunci cind mama ei i-a sPus si mearge sd inoate. .con9tientizeizd insuficient sentimentele 9i semnalele date de trup.b e fapt. a observat cd acestefete . daci faptul.

De ce?"..Mi-ai zis toatd sSptdminacd o si te joci cu rnine 9i m-ai min!it.n. Cea de-a doua este timiditatea. sPuse Ben cu un ton acuzator' ... ar trebui si i'crurjdi'strucfiu"i. smiorcdindu-se de .ur"'* mai mi'incd deloc . 25% dintre copiii nepopulari in gcoalaprimari au renunlat la gcoali iirainte de terminarea liNici nu-i de miceului..intreab5 Tason.iuror. chiar cind le pot desluseascd citi. pu.eze eficient pentru o i. El igi linge rdnile... copiii sint cei care .apia functioneazd mai bine. t Dar cind acestobicei de calmare interacfio neazlcu frustrdri_ le pe care le trdiesc fetele pentru a rdmine subtiri. lombinatia intre o constienhzare interioarr nesatisfrcdtoare .-u.pus ea. Dar Ben nici nu vrea sd audl 9i le spune sd-l lase ir. credeLe.ea sesiza 9i de a profita de o astfel de gansi este tipici pentru copiii mai retragi. nu reugescsi aciic.300 Al-fnbetul cmofional Cos tur ile analfabetisnnt lui emo f ional 301 Leon.ii au tres_ coperit".i siabele capacitdii d5 3daptare sociali coriduce ra faptul c5 acestefete.ffi: te de a minca.'miinigi se prdbugegtein lacrimi. te. O alti cale in aceastdluptd a" .lJrdsc_tupeul care il ai!".rrpArur"u lor decla.sint in stare sI iemnalele emoiicnale 9i scciaie. Rata renunl5rilor la studii printre copiii care sint respingi de colegii lor este de douE pind la opt ori mai mare fali de aceeainregiitratd in rindul copiilor care au prieteni. observd sentimentelorfundarnentale. O asemeneaincapacitate d. copiii iespingi din punct de vedere social. va in_ cepesd verse sau sh ia raxativeori sd facr foarte mult.ffi. cu Chad.fi c:a pe care o areg cere. hotirit si-i ignore 9i fuge din sala de bag6 *es". are putini prieteni si tocmai a auzrt de la amicur lui ]ason cd nu se vor juca impreuli in pauza de prinz . in .e.dar iegetele in urechi. Renunlarea la gcoaldeste celhai rnare risc irentru copiii cu probleme de adaptare in societate. lor emofionale ar. Benigi ia capul ir.i identifice sentimenteregi sd se calmeze sau sd-gistdpineascdmai bine relafiile.." r. anxietatea 9i a fi ruginos in societate.. tipdBen la pe Jason.tapi"i. erev in clasa a patra.tdspre o masi goald.ru. sentimentul de a Ii respini 9i lipsit de prieteni este unul prin care fiecare trece la un mbment dat in copildrie sau in adolescenli. Cind copiii de gcoali cu prieteni pulini au fost intrebali cum s-ar manifesta dezgustul . O cercetarea ardtat ia.pot avea neinleregericu iubitul fd_ rd s5-gi dea seama cd sint furioase.cei a cdror timiditaie repetatd ii face pe cei din iur s5 se simta stingherili 9i care au tendinta de a se izola. Tiatarn. Ceea ce este insd cel tnai grditor in privinla lui Ben este incapacitateade a reacliona la efoittrrile lrri ]ason <iea indrepta lucrurile . .. unul este sfirgeascd inciinalia ipre iegiri minioase 9i percepereaunei ostilitdli chiar 9i acolo unde ea nu existd de fapt. o modalitate prin care acegticopii . schirnb.iri"i..rr. invafd si se simti "u mai bine mincind. nelinistite iau deprimate _ traincl doar o furfuni emoJionaldsubtilS. ."fi"..Pentru ci m-ai min!it". 9i . fdrl u upuio ca la o solufie tu .. .Dar dincolo de aceqti factori temperamentali. casS se ascundi in spatele lizilor de gunoi ale gcolii' un grup de fete care au fost martore la acest schimb de cuvinte inIeaica sd aibd un rol impdciuitor..agacum am vilzutin Capitolul S. in schimb. plingind uqgr: Ben igi [ason I cnua se duc la el gi incearcSs5-i vorbeascd.in general.lt^"]::l:" iiyqe mmca exagerat". la problemede alim""..inci smiorcdindu-se..port p""_ tru a scipa de kilogramele acumurate in urma unei alimentatii nesdnitoase. au un repertoriu foarte limitat de reaclii. d" exemplu.iroare. Ben se duce in sala de mese/acolo unde fason Chad minincd.lucru care in loc sd ii aline suferinfa.aceastafiinci o posibilitate ci"e a simti cd existi un oare_ care control asupra sentimentelor cople.. A9a cum am vdzut. existd toate .nrr.ui.^telc'eficiente pentru aceasti categorie de fete. Aceste fete trebuie sd invele sd i.cd daci ne udr"ri* direct problernelor. indifercnt dacd este vorba de l-'ulirnie sau rie ancrc.. Sigur cd este un moment foarte intens. comparativ cu 8% dintre ceitalgicopiia2.icire..xi" rou f"r gi simplu cremincaful fdrx m5surS.seizoleazd" eslefelul in care transmit unele selnnale emofionale. gtiu str o de_ pSgeascd eficient. rni-a s.i. sdptlmind intr-un loc in care nirare: imaginali-vd 30 de ore Pe meni nu te iubegte! DouS tipuri de reaclii emolionale ii determini pe coPii str ptitt a deveni nigte paria.geazd problerneie rle aii'rentafie. se duc la Ben gi ii spun ci fason e dispus si se joaceii cu el.." DOAR CEI SINGUR/ RENLTNTA LA FCOALA Aceastaeste drama din claseleprimare: Ben..Dar ca sd reminf subtire.i""i sau de pd_ rinfi.vrea sd se joacecu un alt biiat...puiea rerne_ tlia aceacapacit'ate emofionali ce re lipsegte. sau a scdpa de propria net'er.. --' acestapoate deveni un obicei emolionar puternic intipdrit. o amplific5. pu." Dupd care Benle indreap.t.setetrag" .ur"..aru1ri".tt'rnt singural. atunci cind sfurtnernulfumite a" pri.ffi.ra inceput va f...

. in situalia in care doi copii voiau aceeasi jucdrie. El i-a identificat cei mai neindrXgili elevi d....tttit'rdi.Arde-i un pumn!.. de exempl1.consecinlele faptului cd sfirgesc Pl". tr cazul in care nu erau de acord cu regula jocului. copiii nepopulari .sau vagi incercdri de a obgine ajutor din partea unui adult. Cind unor..invdlam cum sd ne negociem relaliile intime . lalfi. psiholog la Universitatea din illinois. Desigur cd majoritatea copiilor vor sd cigtige un joc .ur" tr".azele $i. De fapt. in viald. sx-si aminteascd si vorbeasci 9i sd sd puni intreblri ieluilalt copil in timp ce se ioacd.. . erau incurajati se t" gindeascd Ia sugestii alternative 9i sd faci unele compromisuri (in loc sd se certe). ci sint mult mai inclinati sa trigeze decit cei3lelut.se dau mari.Copiii au mai inceicat sd creeze condilii agreabile social in timp cb ju- . Dar pe cei care sint in pernanenfd exclugi gi respinsi. cd nu gtiu sd piardd. mijoritatea copiiior pot sd isi relini reacliile emolionale pentru a nu submina relatia cu prietenul de joacd. ei au mimat gregit de mult mai multe ori decit copiii indrdgili.cei . a9acum am vdzut .ovadd de multd anxietate 9i de multe griji. Afunci cind copiilor li s-a cerut sd interpreteze tristelea.rr. cei mai pufin populari au dat interpretdrile cele mai pulin convingdtoare.302 Alfubetul emolional Costurile analfabetismului emolional 303 gi furia pe chipul lor. prin care Seincerca si se afle ce anume se poate face pentru ca joaca sd fie mai plicut5. acegti copii dispun de foarte puline criterii de i acliona emofional: ei nu par deloc amuzanfi 9i nu gtiu cum sd-i faci pe ceilalti si se simta bine si in largul lor. cit de popular este un copil in clasa a treia Pare a ii . acestlucru nu se iplica acelor copii . Dar copiii care sint respingi din punct de vedere social au doar jumdtaie din ganselecelor de-o virstd cu ei de a avea un prieten bun in acegti ani din gcoalaelementard. De exemplu.in f. dureros.care p-ermanentau probleme de descifrur" de reacgie 9i la emotii . statutul de piria. ei continud sd facd acelagi luciu care nu a funcfionat nici in trecut sau vin cu solufii gi mai inadec_ vate=. Nu elte deci de mirare cd asemenea copii se simt neajutorati cind este vorba si igi facd prieteni.. doar printr-o perioadd temporard de marginalizare.Un prieten conteazd. fiind .consultanfi" ai acestui curs.sd faci sd fie joaca mai amuzartt6". ii urmdregte in tofi anii de gcoald.antrenamentepentru prietenie". A9a cum sublinia psihanalistul Harry Stack.url ceilalti copii se codescsd se joace avut rdspunsuri autodefensive atunci. in primul rind.cum si ne rezolvim neinlelegerile giii ne impirtigim cele mai profunde sentimente .sd spund ceva priveascx hrdgul atunci cind celilalt face bine un lucru. Copiii care sint exclusi din acest tdrim al in_ vifdrii sint inevitabil dezavantajali.dar fie cd ei cigtigd s-aupierd. i fi margin alizali sint potenlial mai mari pe masurd ce copilul intrd in virsta adulta. in care s-a ocuPat de copiii nepopulari 9i care se pare ci au avut rezultate poziiivea5.din primele noastre relalii apropiate cu prietenii de acelagisex. inca_ pacitatealor sociald devine un fel de profefie.sfirgescca peisoane izolate din punct de vedere social. in ciuda incapacitdtii lor de adaptare. Stiven Asher. in toc sd invele noi abordrri in a-gi face prieteni. gi astfelrateazd una dintre Posibilitilile esenliale de a se dezvolta din punct de vedere emointorc spalionalas..prieteno9i. a organizat o serie de . furia sau rdutatea. in aceastdad.in clasa I treia 9i a patra gi le-a linut gasecursuri despre cum . studierea copiilor nepopulari la joaci a au exemplu. liudin_ du-se peste mdsurd.oiii de grddinifd li s-a cerut sd explice cdile prin caregi-ar putea face prie"tenisau ar putea s6 nu se batd. fiind totodatd deprimali gi sin- guri. li s-a spus tufuror cd cei alegi sint un fel de . -erau invilali sd aclioneze in anumite feluri Pe care Copiii Asher le-a descoperit a fi tipice copiilor indrxgili.. In vreme ce copiii care nu au aceastdinclinafie spre viafa sociald .mai eficient decit evaludrile profesorilor 9i ale asistentelot decit rezultatele de la gcoali 9i IQ-ul 9i chiar mai eficient decit rezultateulterioale testelor psihologiceaa. apropierea de prieteni 9i tumultul din momentele de joacd glefuiescialentele socia_ le gi emolionale care vor duce la ait tip de relafii interpersonale mai tirziu. asculte 9i s5-l pe celdlalt copil pentru a vedea ce face.evxratdloterie de a fi pldcuti de allii. Pentru a evita stigmatizarea copiilor. cei care au prieteni putini 9i cronic sd fie afectali de boli de tot felul 9i o moarte timpurie. E de infeles cd acei copii care sint respingi dau d. sint singuri riscd in mod re ale vielii. sd zimbeasci 9i sd-giofere sprijinul sau sd dea sugestii ori sd incurajeze. tele ANTRENAREA PENTR U PRIETENIE Existd speranfe gi pentru copiii respingi.iu mult mai bun al shndtdlii mintale de la L8 ani . cind cigtigi. cd .amuzanli gi amabili"..chiar cind toli ceilalgi (chiar dlcd prietenia respectivl nu este cea mai solidi). reaclia copiilor evitafi a fost aproximaiiv urmdtoarea: .

.factor ce sPoregte riscul de a se ajunge la consumul de droguri in orice cartier. citiva paria din punct de vedere social erau pregdtiti sd-gidezvolte ca_ pacitatea de a distinge gi de a reacfiona cJrect falade sentinren_ tele celorlalfi copii.a8. Dupr care au pus in practicr acestetarente proaspdt invdfate cu un copil cu iare igi doreau sd se imprieteneasc5. Prin experienlele lor timpurii. un semn de speranli pentru majoritatea copiilor respingi este cd ei pot intra in cercul prieteniilor cu unels elemente emolionale de baz6 deja asimilate.. zitate poate avea rezultate deloc pldcute pe termen lung.4"/" devenit alcoolici.prin progro*rr sdu. chiar 9i (poate mai ales) in cele mai elegante. ajung la un anumit dozai chimic ce poate potoli sentimentelede anxietatesau de melancoliecare ii chinuiesc..Astfel.De unde provine diferenla? Cu siguranfd cI aceia care locuiesc in cartiere cu o mare rati a criminalitalii.'r"spir. Rezultate similare au fost constatate si de stephen Nowicki. clasemai mari gi par a fi eficiente 9i de folos mai murt pentru copiii inadaptabili din punct de vedere social decit p"rrtr' cei fJarte agresivi. dar nici unul dintre ei nu mai era respins. Pentru majoritatea alcoolicilor gi drogalilor.Totugi. Accidentele pricinuite de alcool sint cauzanumdrul unu pentru deceseletinerilor intre 15 9i 24 de ani51.in vreme ce rr6/"igi spun chiar .. psiholog la universitatea EmoryaT. Copiii.1 a constatat ci doud cincimi crintre studenli beau cite gapte gi chiar mai multe sticreodatd. decit pentru . pe casete video in vreme ce incercau sd exprime prin expresia fefei fericirea gi tristelea g_i fost invdtagi ia-si i*urrr. De faprt.p"op. allii pur 9i simplu pentru cd in felul acestaau mai ugor accesla cultura celor de o seami cu ei.304 Alfabetul entotional Cos hr ile anal fabefismului entol ion nI cau Marococu c.necd. ca pe o modalitate de a-9i calma anxietatea.befivi inriiti".legii. programe au dat rezultate bune intr-o proporlie . $^semenea de 50 pind la 60"t y cregtereapopularitdfii copiilo.unu din trei studenfi bea ca sd se imbete. cam jumdtate dintre studenli si aproape 4A"i"dintre strrclentese imbatd cel pulin de doud ori pe luniae. Unii vor deveni dependenli dupi ce un timp au fost traficanli mdrunfi. se-aflauprinire cei popurari. de exernplu. au fost inregistraf. Acest minicurs de infelegere cu ceilalti a avut un efect remarcabil: un an mai tirziu.totul este o chestiune de regLre find. incercfurdu-le.. rdmine problema care dintre cei ce se dedau acestorpldceri ademenitoavor aiunge la o dependen!5 serioas5? re.. in ansamblu.977 ta. u" *"i. siguq.degi pufini dintre cei care incearcd sfirgescprin a deveni'alcoolici sau drogafi.sau amindoi . devenind tot mai clependenfi.r_ iari in claselelor. in vreme ce in 1. unde drogurile se vind la colgul sfri'zii. Acest fapt reprezintd si alte riscuri: 90% dintre violurile petrecute in campusurile universitare se petrecin timp ce atacatorulsatt victima . minia sau depresia." p" git in zece secunde. Experienla drogurilor 9i a alcoolului pare a fi un fel de ritucuriodar din picate aceastd al de trecerela virsta adolescenlei. folosescacestesubstanle ca Pe un fel de medicarnent.adicd a bea o cantitate enormd de bere. In StateleUnite. peste 90% dintre adolescenfi au gustat aicoolul au tare.nici unul nu era intr-adevdr vedetd iegiti din comun.au biuts0.uncleva anii de adolescenfd. iar traficanfii sint un fel de model local de reugiti economicd. care idealizeazd." ar. BAUruRA FI DROGIIRILE: DEPENDEAryA CAAUTOMEDICATIE studengii din campusul universitar spun n bea pind li se tnt. mai pufin de 5% au devenit dependenlis2.alcoolici. Aceste programe (cel pulin aga cum au fost ele concepute pind acum) par sd funclioneze foarte bine mai degrabd in cazul elevi_ lor de clasa a treia gi a patra. din celeciteva sute de elevi din claselea 9aP- . Aceastd metodd nu este o curiozitate izolati. inceputul dependenlei se in plaseazd.gi. numdrul tinerilor care se drogheazl a crescut foarte mult in anii 1980 9i existd o tendinld permanenti de scidere a virstei de la care se incepe si se consume alcool."i dir. LJn alt termen ar putea fi cel de .si care fuseseri aregi tocmai pentru cd erau cei mai . riscul de a se ajunge la dependen!5 este mult mai mare. copiii care fuseserapregdtiti . dintre milioanele de americani care au incercat cocaina. La terminarea liceului. una dintre tehnici: se pune un furtun de grddina h un butoi. drept pentru care cantitatea unei cutii de beie . dupi care li se explica in ce misurd s-au descurcatbine. O teorie gtiinlificd actual5 spune cd aceia care i9i fac un obicei din consumul de alcool sau de droguri. Un sondaj din 1993a constatatcd 35% dintre studenteau declaratcd nttrnai 10% ficeau asbeau ca sd se imbete. pini ta legin.atafeascd au expresivitatea emolionald.drogui . dar numai 1.

.mai ales dacd au dat dovadd de o anxietate cronicd puternicd. poate s5-l impingd sd-gi caute prieteni indoielnici . aga cum am vdzut.prea pufini .o.este o dorin!5 impulsivd de a cunoagteriscul sau ceva cit mai palpitant.#. Multi dintre cgi care au fost la dezintoxicare mi-au spus: <Atunci cind am luat droguri pentru prima dati. in utcoot. dar cind beau alcool. cum ar fi un ritm cardiac crescut ca reacfie la stres. un studiu de neuropsihologie asupra fiilor de alcoorici care la 12 ani dddea' se-r. acestlucru asociat cu impulsivitatea lor fireasci ii face sd aibd o inclinalie clari spre a abuza de o serie intreagd de droguri puternice. care ra rin_ au-apelat la biuturd pentru a-gi potoli nervii. nivel inalt de tensiune. intr-adevdr.. $i cum lobii prefrontali au un rol important 9i in funclionarea memoriei . acelezone de pe creier care ar fi putut ajuta la potolirea anxietSlii sau la controlarea impulsivitilii i-au aiutat mai pufin decit pe alti bdiefi. Principala sl5biciune este o impulsivitate nestdpinitd.. a" exemplu.Acest tipar se manifesti inci din prima copildrie. precum gi o impulsivitate exagerat. Acest lucru ar putea explica de ce atit de murti tineri sint capabili sd incerce drogurile gi bdutura fdri si devinh dependenli.. s-a dovedit cd aceia care a\zeautulburiri emotionale mai p_uternice ajuns au 9i la un abuz de consum de substante . ..OlOardtat "::".Astfel. primul pahar"su. ""fiJirirrig"ri Existd anumite tip3re emofionale care parsd-i predispuni pe unii s5-gigrseasci o arinare emofionatx mai a"griue intr_o anu_ mitd substanfddecit in alta.cu pdrinfi alcoolici. Cei care se apucd de bluturd considerind-o un paleativ emolional o fac cel rnai adeseapentru a-gi calma anxietatea. dind dovadi de o inclinatie care._ dere psihologic.". una incepe afunci cind cineva care a fost foarte incordat gi nelinistit in copilirie de obicei constati in adolescenld ci arcoolur ii calmeazd nelinigtea.lp""rr" cei care au o predispozilie biologicd. Un studiu f5cut pe 1300de rude de alcoolici a ardtat cd de fapt copiii de alcoolici risci cel mai tare sd ajungd alcoolici.psiholog la Western psychia_ . agacum alcoolul le asigurd o linigtire imediatd a anxietelii..r'p.Alfubetul emoltonal tea si a opta care au fost studiati vreme de doi ani.i. gdsind o reraxare dia. bdieli .uy:. Ca adulfi. O a doua cale emolional5 ce conduce la alcoolism provine dintr-o stare de agitalie puterrricd..Faptul cd nu suportd monotonia ii face si fie dispugi sd incerce orice. In timp ce depresia ii poate determina pe unii sd bea.l pendenfi se pare cd gisesc in droguri gi alcool o modaritate ra_ pidd de a-9i calma emotiile care i-au chinuit ani de zile. serotonind si MAO) constatdcd alcoolul le poate potoli agitafia.. De exemplu.ozdde dro_ guri are un impact coviriitot ceeace nu se intimprd cu ceilarti.u de anx"ietate.pe care adeseao simt . Acegti oameni (majoritatea sint bdrbafi) se pling in primul rind de o stare de agitafie. un neurotransmifitor. niverul de GABA cregte9i anxietateascadess. efectele metabolice ale alcoolului adeseainriutilesc depresia dupd o scurtd linigtire.u 9i u lobilor fron- 306 Costurile analfabetismului emolional 307 talis6. persoanelecu acesttipar mintal (care poate avea legdturd cu deficienlele de neurotransmilitori. Ei sint vulnerabili si din. S:t cum spunea Ralph Thrter.acolo memorindu-se consecinlele diverselor acliuni atunci cind se ia o anumiti hotdrire -.irr!rJ.uneori ajungindu-se la delincvenli sau la diagnosticul de .i*u d.a acestaeste un pact cu diavo-lul pentru o viitoare dependerigar.tulburare de personalitateantisociali". cercetdtorii au ajuns la concluzia ci alcoolismul ce se dezvolti la aceste persoaneestede fapt un . existiEou6 cdi emofio_ nale care duc la alcoolism." gte ii stabilizea zd dinil.rrt:liisig"i. sentiment de bine de scurtd duratd in schimb"r pentru tot_ deauna a viefii. ajutindu-i sd ignore dezavantajele pe termen lung ale bduturii. funclionarea lor deficitari poate duce la o inclinalie spre alcoolism.de obicei. AceastXdorin!5 nestdvilitd de calm pare a fi un factor emolional de naturd genetici in raport cu alcoolismul.. .alte puncte de vedere. un factor . m-am simtit normal pentru prima datd. Cer mai adesea sint copiii .'in vreme ce altii devin dependenli de la bun inceput: cei mai vuln. copilul fiind dificil 9i greu de stdpinit in gcoalaprimarS. Acegti copii de arcoolici beau pentru a se detensiona.care regreazdanxietatea ...medicamentautoadministrat impotriva simptomelor de anxietate"57. Un stu_ . hiperactiv intrind mereu in tot felul de incurcdturi. ardta cd biielii prezentau o prourtd funciio. ei poirrru.. prea multe sedative cu alcool tocmai pentiu a-9i reduce starea de anxietate. cel pulin pe termen r.u .rimentatd dru a cr fiii cu tali alcoorici au un nivel scizut de GABA gi sint 6xtrem de nelinigtifi. reaclia lor obignuitl la plictiseald .r.u.de impulsivitate gi de plictiseal5. tric Institute si la crinica din pittsburgh: . nu numai de alcoolss. 9i nu depresia. o cu toful alti categorie de droguri sau de..d:11"1 biologic al acestui tipar este o secrefie insuficientd de GABA.

au mai multe probleme de comportament. cum ar fi frecvente furii necontroiate sau distrug"ti d" obiecte. tendinfd care se prelungeqte 9i seriosviala de la virsta adolesceifei. O cale de intervenlie ar fi.rlzboaie" . Dar marea majoritate a copiilor infrunti asemeneadificultdli caPaavantaje. dacd ele ar fi dobindite mai de timpuriu in via!5. Ctr toate cd predispozilia de a abuza de substanle nocive poate fi in multe cazuri determinati de creier. s-a ardtat cX peste jumdtate dintre pacienlii unei clinici tratali contra dependenlei de cocaine fuseserd diagnosticali cu depresii grave inainte sd ajungi dependenfi. inainte ca obiceiul sd devind unul inrdit. Un studiu fdcut . s-ATERMTN ar c1. probleme de care unul din doi americanisuferi de-a lungul viefii.a renuntirii la gcoald.eterminareamdsurii in care orice copil sau adolescent este influenlat de acesteprobleme spinoasesau gdsegteo posibilitate de a le supraviefui. fiind firi soli 9i faia stuiUd).ffi"!#i!i.. abuziv6. Studiereape termen lung a sute de copii cresculiin sdricie in familii abuzive sau de citre un pdrinte i. Intr-un studiu ficut pe 400 de pacienli tratati pentru dependenla de heroind gi de alte derivate ale opiului.ceea ce-i face pe ceilalli ciiate sd se ipropie. unor asemeneaprobleme. o g. Problema in asemenea campanii este cd ele vin prea tirziu.rdzboaie". Sentimentul cronic de nefericire ii pune pe oameni in gi mai mare primejdie de a deveni dependenfi de stimulenli cum ar fi cocaina. Dar in afard de acestetactici nagtere (caresint tot mai pulin fuate in seamdpe ordinea de zi social5) existd tot mai *. abilitatea de a-gi reveni rapid din supirare gi.sentimentele care ii indeamni pe oameni sd se .9i care poate fi decisiv in d. a scdpade de starea de depresie gi de potolire a furiei . in general. un antidot direct impotriva deprimlrii.l 9i aceia care au de infruntat celemai cumplite situafii au tendinla sd dea dovadd de Acest lucru Presupuneo capacapacitaliemolionale esenfiale63.de a calma anxietatea. o fire fericitd. firegte. pe lipete. In schimbul acestortot mai numeroase. cu atit dependenta era mai puternic5se. dupd ce problema in cauzd a cdpdtatdeja proporfiile unei epidemii gi s-ainriddcinat in vielile tinerilor.nu inseamnd cd neg rolul celorlalli factori de risc cum ar fi dezvoltarea intr-o familie divorlatd . s-au declarat tot felul de . mai recent. desigur. incredere in sine.uv5 boali mintald aratd cd pin. Conform unui studiu. dincolo de forlele familiei si de cele economice. mai nelinigtili 9i iiii ratu.i inci de la cinci ani sint mai trigti decit cei de seamalor care o duc mai bine. cu cit depresia fusesemai mare. Furia permanentd poate duce la un alt tip de susceptibilitate. Ele sint interventii in momente de criz\.a drogurilor gi. Dobindirea capacitdlii de a trata acestesentimente.Y{ DRUM in ultimii zece ani. Aceste capacitSli emolionale elementarese pot invSla ca remediu in programele de tratare contra drogurilor 9i alcoolului. adicd echivalentul rezolvlrii unei probleme prin trimiterea unei ambulante pentru a salva in loc sd se facd un vaccin care ar fi izolat boala de la inceput.indepdrteazd.tlt" lucruri ce le pot fi oferit€ copiilor spre a-i ajuta si infrunte mai bine asemeneainabiliteli irnpovdritoare' sd luam cazul unor tulburdri emofionale. este loteria genelor . O parte dintre pacienli spuneau cd opiul de ii fdcea si se simtd in sfirgit normali 9i relaxati60.sau haoticd sau intr-un cartier sdrac inlesat de delincvenli gi de trafic de droguri. impotriva sarcinilor adolescentelor. pers€verenld optimistd in fala egecuriior 9i a frustrdrilor. asa cum s-a demonstrat de zeci de ani incoace.autotrateze" prin bduturd sau droguri pot fi stdpinite fdrd sd se recurgi la medicamente." urpr". a9acum am vdzut in Capitolul 14..nevoia imperioasXde a lua droguri sau de a consuma alcool inci din start.cel pulin temporar. ar fi fost mai bine sd urm6m un sistem preventiv. mamele iir. impotriva violenlei. Ar fi mult mai bine.dar chiar 9i atributele temperamentale se pot schimba in bine. Sdrdciain sine di lovituri emolionale serioasecopiilor: comai speriali... cel mai evidenliat tipar emolional s-a constatat a fi dificultatea de a sthpini minia gi accesele furie. bdtei 9i amenin!5ri corporale62' gxista insi 9i rolul pe care il joacd competenla emofionali. formele de exprimare a_cildurii pirintegti.t tot mai deprimate (de obicei.Evident ci multe dintre aceste fdrd sd aibd aceste citdli sint inndscute. oferindu-le copiilor nogtri capacitateade a infrunta viala 9i sporindu-le 'ansele de a evita toate acestesitualii dezastruoase6l' Concentrindu-md asupra locului deficitelor emolionale 9i sociale.in cadrul discutiilor membrilor organizaliei Alcoolicii Anonimi.Apdsareasdriciei afecteazd familie: se impulineazd.cea politici 9i eradicareasdriciei gi a altor condilii socialecaredau economicX. pozitivi de adaptare in societate.308 Alfubetul emotional Costtrile analfabetismului emolional 309 medicamente ii linigtesc pe deprimafi .drept pentru caie se bizuie tot mai mult pe pedep.

I{onald Kessler. in vreme ce estimSrile variazd. creindu-seo mini-industrie educalionald. Programele educalionalepentru prevenirea unor anumite probleme cum ar fi drogurile sau violenla au proliferat foarte muit in ultimii 10 ani. Desigur cd nu orice dezechilibru mintal poate fi prevenit.ca parte a educaliei sexualesau medicale.rele". Un studiu efectuat asupra pedofililor de patruzeci de ani aratd ci ei au in medie cite o victimd pe lund inci din anii adolescen!ei. intre timp a devenit alcoolicdsi drogatx gi este deprimatd. Marea intrebare rdmine ce am fi putut noi sd facem mai de timpuriu in viala ei pentru ca ea sd nu ajungi in aceastd prdpastiefdrd fund?" Acelagi lucru estevalabil si pentru actelede violentd si intregul gir de pericole cu caresint confruntati tinerii din ziua de azi. multe gcoli au inceput si ofere programe de prevenire a abuzului sexual.Dar un sondaj nalional ficut pe 2 000 de copii a aritat cd acestcurs elementarera doar cu pulin rnai bun decit nimic .sociolog la universitatea dln Michigan. Un raport in legdturd cu un gofer de autobuz gi cu un profesor de informaticd dintr-un liceu dezvdluie ci fiecare dintre ei a molestat cam 300 de copii in fiecare an . Majoritatea acestorprope grame se concentreazd. fie ale unui potenlial agresor de copii66. atunci cind vine la noi la cabinet.gi totugi nici unul dintre copii nu a reclamat. Informatiile nu sint de ajuns un caz instructiv ar fi abuzul sexual asupra copiilor.Cetre 3t) de ani. Acest ultim avantaj . ci expunerea se fdcea la diverse niveluri de-a lungul anilor de gcoald... mul.esteincd temdtoare. r5u este cd dintre acegti copii care au urmat un asemeneaprogram elementargi care apoi au devenit victime ale unui atac sexual.informarea in legdturl cu molestarea suferitd .s-au ori dovedit a fi ineficiente. numdrul lor crescind cu aproximativ r0% pean. invSlindu-i.inclusiv multe dintre cele mai m-arcante mai des utilizate .bune" si . copiii cirora li s-a linut un curs mai complex inclusiv referitor la anumite competenle emolionale 9i socialeau fost mai capabili si se apere impotriva ameninldrii de a deveni victime: au reugit sd ceari sd fie ldsali in pace. pentrtr cd viata ei esteo mizerie.dar abordarea optimd ar fi fost prevenireape cit posibil a acestorprobleme incd de la inceput.sd lipe sau si se zbat6. gi anume drogurile gi sexul in rir:rdul adolescentilor. Nu existd un profil unic al co- pilului vulnerabil la abuzuri sexuale. aproximativ 200 000 de cazuristudiate atent au apdrut numai in statele unite. carepot fi prevenite. de exemplu. Cel mai grav afectali au fostl4'/" dintre ei. dar sint unele.dar majoritatease simt neocrotifi.tra tervenim de timpuriu in viafd. spre disperareaeducatorilor. Multe dintre ele insd . care atr avut trei sau mai multe probleme psihiatrice deodatd. pe copii si discearnd intre atingerile .. molestarea a iegit la lumind numai dupi ce unul dintre bdielii care fusese molestat de profesor a inceput si-gi molestezepropria surioard6T. mai riu decit nimic .pentru cd existi o piafd de desfacere. majoritatea experlilor sint de acord cd intre 20 si 30% dintre fete 9i cam jumdtate din numxrul bdiefilor sint victimele unei forme de abuz sexual pind la virsta de 77 ani (cifrele cresc sau scad in functie de felul cum se definegte acest abuz sexual. in 1. De exemplu.se pare chiar cd au sporit posibilitatea aparitiei unor probleme pe care trebuiau sd le rezolve.310 Alfubetul emolional emolional Costurile analfabetisrnttltti 311 pe un esantion reprezentativ de 8 098 americani a constatatc. incapabili si rezistepe cont propriu gi izolafi prin ceea ce li s-a intimplat.o parte. Cu acesteriscuri in gind.pentru a-i aju" ta pe copii sd facd ceva astfel fircit sd nu ajungi victime fie ale Cel mai durului gcolii. o fatd care sufera de fobie sociali incd din clasaa gasea apucd de bduturd din prise mii ani de liceu pentru a-si stipini anxietitile sociale.993. Copiii careau urmat programe mai complexeau fdcut de trei ori mai multe reclamafii decit cei care nu au fdcut un asemenea curs. In schimb.Trebuie i. intre altele)65.sau de fapt. avertrzindu-i asuprh pericolelor care ii pindesc gi incurajindu-i sd le spuni pdrinlilor daci li s-a intimplat ceva suspect. informatiile fundarnentale in legSfuri cu abuzul sexual. Ei aveaunevoie de o ingrijire intensivd.Pirinfilor li s-a cerut sd isi informeze . 9i chiar multe.i 48o/"au suferit de cel pufin o problemd psihiatricd de-a lungtrl vietii lorfl.si ameninfe ci vor povesti ce s-a intimplat gi realmente sd spund ce gi cind li s-a intimplat. estecel care a fdcut aceststudiu gi care mi-a spus: .i pedofili fac sute de victime. Cum de a funclionat atit de bine? Aceste programe nu expuneau toati problematica dintr-odatd. inregistrind 60% dintrt' toate tulburirile psihice si 90"/"dintre cele mai grave 9i cu urmdri cumplite. Acesta era grupul cu cele mai multe necazuri.este un mijloc preventiv intr-un sensgrditor. cei care au relatat pirinlilor ce se intimplase au fost cu jtrmdtatemai pulini decit cei care nu urmaseri un asemeneaPrograp.

exprimarea si stdpinirea sentimentelor.spunindu-i: .bine" 9i ce e . mod pozitiv. cauzeletuturor acestorprobleme sint complexe.ur" I sint limitele si si . Alegerea problemelor specifice impotriva cdrora se pot inocula capacitilile emofionale este aproapearbitrar5 .9i am vizut cI intr-o mare mdsuri __ atenlia trebuie sd se concentrezeasupra remediilor emofionale. Din acestemotive. de identificarea.To1uf e in reguld. intervenind in diferite proporlii destinul biologic. Nici un singur asupra unei tip de modalitate de a interveni 9i nici concentrarea singure emofii nu poate pretinde cX rezolvd intreaga problemi. Grant.)6e Capacitdlileemolionale presupun gi congtientizarea sine. ie gti" .Aceste programe i-au invdlat pe copii si giseascd anumite cdi de a-gi rezolva conflictele interpercor. Sigur cX.nu prin excluderea altor rdspunsuri. profesori gi pdrinli cdrora li s-ar putea adresa. Dar in misura in care deficienlele emolionale sporesc riscul copilului . Nu e suficienl ca un copil doar sd gtie ce e . ir"b"*ri. ci prin gisirea lor impreun5. dacd nu pentru toate.rlsului ar fi cunoagtereadiferenlei dintre sentimente gi acliut'ti gi invSlarea de a lua hotiriri emolionale rnai bune. Acest lucnr presupune nu numai congtientizare.ul"i.fabetul emofional Cos t u rile analfab etist nttlu i etno! iona I -1 ^a^ lJ copiii mai in aminunt despre ceeace sint invdfafi la gcoald(tr piii ai cdror pdrinti au procedat a9aau rezistatmai bine amenirrtirilor si abuzului sexual). cor. de fapt. dinamica familiei. de a-i face mai increzdtori 9i de a nu se invinui pentru ceeace se intimpli.. Mtrlte competenle sint interpersonale:interpretareaindiciilor sociale.strpinirea stresului gi a anxietefii. . copilul are nevoie de un inireg sir dc modalitSli de a opri ceeace este pe cale sd se intimple -"de la a fugi pind la amenintareacu reclimafia. s5-gi exprime drepturile 9i lr nu fie pisivi. controlul asupra impulsurilor gi aminarea recompenselor.. Cercetatorii au ajuns la conclu zia cd. dach li se va $i intimpla ceva riu e mult mai probabil ca vor povesti. Urmdtoarea intrebare este cum ar putea ardta educalia in domeniul emofional.r rdu sau nepldcut chiar inainte sd inceapi pipdielile.de exemplu.cazurile sint similare in ceeace privegte rolul jucat de competenleleemolionale gi sociale.i le apere Programele cele mai eficiente au suprimentat apoi informafiile referitoarela abuzul sexual gi invilarea abiiitdtilor esenliale emofionale 9i sociale. celc mai bune programe ii invatd pe copii sd-giimpund punctul de r'-edgre.sorliu cle cercetXtoii a studiat acestpeisaj. ascultarea tive. chiar si itr fata unui adult care poate incerca sr-l iinisteascd. (Yezi Anexa D pentru lista completd. politica sdriciei si cultura strXzii. intr-un proiect de cinci ani sponsorizat de fundafia w.i emolionad-e atentd. distingind elementele active ce pireau cruciale in reugita unor asemeneaprograme funcfiona1e68. Ei tie. cum ar trebui el si arate pornind de la acele'evaludri imparliale care s-au dovedit cu adevdrat eficiente. Ingrediente active Asemenea constatdri au dus la o alti perspectivd asupra ingredientelor ce trebuie conlinute de un progru* optim du pr"venire.in afari de aceasta.. Acestea sint capacitdlile emolionale si sociale cheie pentru intreaga viald gi presupun cel putin remedii parfiale.capacitatea a rezistala influenlele negale. micar pentru majoritatea problemelor pe care Ie-am discutat in acestcapitol. ur.T.i inlelegerea comportamentului acceptabilintr-o anumitd situatie. dar si destuld incredere in sine si capacitatea a acliona in asemenea de momente.." Apoi. abordarea lucrurilor din perspectiva altora . sarpesau sinuciderein aceeagi cini nedorite la rrirsta adolescenfei rioadS.372 Al.o capacitatecheiein controlurui i*p. competenlelesociale si emotionale au contat enorm. acoperita intreaga listd a capacitdfilor cheie interpretate ca elernenie de inteligenfd emofionald. mai intii prin controlareaimpulsurilor 9i apoi prin identificareareacliilor alternative gi a consecintelorinainte de a acliona.r6u" in privinla pipiitului. indiferent ce problema anume trebuie prevenit5.buie sd congtientizezecind o asemeneasituatie inseamnd'cel-. simfind cd existi o intreagd relea de iprijin.

cu energie maxim5....inteligenfepersonale". Universitatea Illinois din Chicago. Prin natura sa. Astdzi au moralul ridicat: .960.addpostegteo gcoaldparticulard..Ideea vremea la aceeaera cd lecfiile psihologice 9i motivalionale erau mult mai profund invXlate dacd presupuneari o experienld imediatd a ceeace fuseseinvdlat in teorie. Alfabetizarea emolionald este la fel de importantd ca 9i invhlarea matematicii 9i a cititului.. . care oferd ceeace poate fi numit un curs model de inteligenld emolionali. ci spun un numir care indicd cum se simt. Profesorii se referd la cazuri reale suferinla de a fi izolat. pufin emofionat. ca parte componentd a sistemului lor de educalie obignuit . invidia.Pornind de la acestprincipiu. A9a cum am vdzut in Capitolul 15.cum se face de obicei la gcoald.. multe dintre acestecursuri 9i zelul de a le rSspindi provin dintr-o serie de programe de prevenire deja existentein gcoli.Prezent"." Este ora de $tiinfa Sinelui la Nueva School.Zece:linigtiti.esteeducat afectul in sine.renuntareala gcoal5 gi.gcoali amplasatd in ceeace a fost cindva marele conac al familiei Crocker. Sau cum spune Karen Stone McCown..." ." . este vineri.Studiul social9i in emofional".Invdfitura nu se poate face izolat de senti- mentele copiilor.care suslinea ci existd mai multe feluri de inteligenfd. In unele. sarcina. clidirea.Nicole. .. consumul de droguri. ci ca un set de instrumente si elemente esentialede inlelegerepentru orice copil. dinastia care a fondat una dintre cele mai mari bdnci din San Francisco. catedra de psiliologie (M/C 285). stdpinirea furiei.Patrick. a apdrut noua generaliede modalitdti de intervenlie. elevii nu rispund cu .lucru care de obicei este ignorat in majoritatea celorlalte gcoli americane. Asa cum am vizut in capitolul precedent. . aceasti temX cere ca profesorii gi elevii si se concentrezeasupra structurii emolionale a viefii de copil .7007 West Harrison St. Pe mdsurd ce-siaud numele..violenla..$ colarizarea em o ti iI o r 315 $ colarizareaemofiilor Prhtciltnla speranfd unui poporconstd n httr-oeducan tie corectd tineretuluisdu. g5sirea de solulii creatoarepentru problemele sociale." . IL 60606-7737 . consorliul W. Subiectul $tiinfei Sinelui il reprezintd sentimentele . care a inceput sd se rispindeasci in gcolilede pe ambele coasteamericane*. unu inseamnd prost-disprts) zece..drficlli". care seamdndcu o versiune in miniaturi a Operei din San Francisco.T..Migcareade alfabetizare emofionali a scosin eviden!5 termenul de educatie -in loc sd afectiad fie folosit afectul pentru a educa.Firul comun estescopul de gi a spori nivelul competenleisc-rciale emolionale la copii. fericitd. in acord cu ideea lui Howard Gardner." . Grant a fdcut un studiu al programelor de prevenire si a constatat cd sint mult mai eficiente atunci cind se ocupd de cheia competenlelor emotionale 9i sociale."l $tiinla sinelui este un adevdrat pionierat. intervenfiile destinate inilial a se concentra asupra anumitor deficienle ale capacitdlilor * Pentru informalii suplimentare referitoare la cursurile de alfabetizare emolionali apelati la: The Collaborative for the Advancement of Social and Emotional Learning (CASEL) (Grupul de Colaborare pentru Progresele in invilarea Sociald si Emofionali). cum ar fi controlarea impulsurilor. Mai aproape de noi.Dezvoltarea sociald" la.Zece:sint in al noudlea cer.nu doar ca un remediu pentru copiii careau probleme sau sint definili ca . neinlelegerile care pot si degenereze in bitii in curtea gcolii. in prezent. mai recent.Strategiapresupune includerea tensiunilor gi a traurnelor din viafa copiilor ca subiect pe ordinea de zi. Cursurile de alfabetizareemotionali au rdddcini indepXrtate in migcareade invdfXmint-afectiva anilor 1.Noud: incintat.]essica. ERASMUS E un fel mai ciudat de a striga catalogul. Chicago." . o idee incd incipientd. fiecarein parte avind o anumitd lintd: fumatul la adolescenfi. seTolosegte termenul de.Capacitilile necesare viatd" 9i pind la .cele proprii gi cele care apar in cadrul unor relafii. 15 copii din clasaa cinceastau pe jos in stil indian. Denumirea acestor cursuri merge de la . creatoareaprogramei de $tiinfa Sinelui 9i fondatoare a Nueva School: .

Elevii impr5gtie pe masd piesele de puzzle gi se apucd de treab5. in loc de a trata constringerile existenlei de zi cu zi ale copilului ca simple intruziuni irelevante sau. Subiectul principal insd gi mereu important este competenfa-cheieprin care poate fi depdsitd orice dilemd specific5: inteligenfa emofionald. mai existd 9i un alt schimb de experienld extrem de intens.. Sean. Acesta se dovedegtea fi un moment de fumurd in ora respectivd.Cei putefi sd ii ajutali pe cei care inci se mai strdduiesc. TensiuneaslSbegte pulin atunci cind Rahman ia doui dintre piese gi le pune in fata ochilor ca pe o mascS.31. incep si lucreze impreunS pentru a completa primul pdtrat gi continu5 pind ce termind.un joc in carefiecareechipd trebuie sd aranjeze piese de puzzlq Ei trebuie sd lucreze intr-o linigte desdvirgiti 9i nu sint permise nici gesturile. Rahman. O abordare mai sofisticatd gi mai eficientd de prevenire pre-. cine intrerupe. urmdtorul pas este generalizarealecliilor acestor programe specializateca masurd preventivd pentru tofi elevii. din cite ne mai amintim. pe misurd ce aceastdexperien!5 se repetd. in principal. iar 9i iar. Rahman. aratd doud piese din afara pdtratului gi sugereazl. Noul punct de pornire in alfabetizareaemotionali la nivelul gcolilor face din emolii si din viafa in societateo temi ir sine. rezultatul . obiceiuri neurale aplicabile in momentele dure de frustrare sau de suferinte. inalt gi cu o claie de pir negru pe cap. supune informalii referitoare la probleme cum ar fi SIDA. pot deveni extrem de eficiente ca element de proteclie pentru copii. Un singur puzzle este aproape terminat.conteazd. i : Trei observatori care sint familiarizali cu jocul au cite o foaie de evaluare pentru a consemna. Dupd care.cine e clovnul. fiecdreiadindu-i-se o anumitd mas5.:. au fost executatede psihologi cercetdtori ca simpld experienfi.Astea trebuie si le puneli invers. Cel de-al treilea grup inci se mai zbate. si chiar 9i acestaaratd mai curind a trapez decit a pitrat.. . cu chipul schimonosit de concentrare. fiecare lucrind separat la propriul puzzle. cumva. cine din grup preia organizarea." Dagan se duce cdtre grupul care inc5 nu a terminat. Orele in sine pot pdrea la prima vedere plicticoasegi cu atit mai pufin o solulie pentru problemele dramatice pe care le vizeaz\. UN PUNCT DE CONTROI'ERSA Dar pe mdsuri ce orele continuS. ii diminueazl rolul oficial.in acele momente din viala tinerilor cind incep sd se confrunte cu ele.Fairlie gi Rahman trebuie incd si gdseascd coordonareaideald pe care celelalte doud grupuri au intuit-o imediat. Un al doilea grup depune eforturi solitare. de exemplu. In vreme ce substanla zilnicd a alfabetizdrii emolionale poate pirea foarte banald.." Dintr-odatd... tot puzzle-ul. Intr-un minut gi ceva este clar cd unul dintre grupuri va fi mult mai eficient ca echipi. frenetic piesele de pe masdnabordeazdtoate posibilitSflle. cerceteazd. de a le incredinla diverselor pirghii disciplinare ocazionaieale consilierilor gcolari sau ale biroului directorului. care ali terminat Jo-An Vargo.isi di seama de nbua imagine 9i piesele se potrivesc pe loc in primul puzzle gi apoi 9i in celelalte.ii incurajeaz6. mai mult ca niciodatd pentru viitorul nostru. incetul cu inceful. cind duc la izbucniri. profesoara.colegii chicotesc. Un grup de elevi din clasaa cincease pregdiegtesd joacePdtrdleleleCoopbrdrii.. paralele. dar nu se ajunge nicdieri. gi cu Tucker. cu pdrul lui blond gi frumos pieptdnat. Ei sint in mod clar frustrali. predate in mod regulat gi menlinute de-a lungul mai multor ani.Acest lucru se intimpl5 in mare parte pentru cd. sd fie predate de cltre profesori obignuifi. Aga pot fi intipdrite invXldturile emofionale. lecfiile impdrtrgite sint scurte dar grditoare.fiinle umane decente. asemeni unei bune copilirii petrecute acasi. drogurile si altele asemenea. care. sint antrenali in nesfirgite disculii asupra regulilor in privinfa interdicliilor gesticuldrilor.ceeace.6 Alfabetul emolional $colarizarea emoliilor 377 emofionale gi sociale care genereazi probleme. observatorul grupului. termind in doar citeva minute.Se pornesc aplauze spontane cind ultima piesd igi gdsegtelocul gi se termind si al treilea puzzle. poarti un tricou pe carese afld motoul. Aceste intervenfii bine conturate. ilr urma lecfiilor de abordare in echipd pe care le-au primit. ProfesoareaJo-An Vargo imparte clasain trei grupe. cum ar fi agresivitatea sau depresia. creierul le reflectd ca fiind cdi.Fii responsabil". aqezindfiecare piesd lingi pdtratul parlial terminat de care aparlin gi fiind foarte dezamdgili de fiecare dati cind nu se potrivesc. Tucker. LECTIADESPRE COOPERARE Si compardm un moment de la o ord de Stiinta Sinelui cu ceeace fdceamnoi la ore.

.cu voceadeja calmatd.Ecu ochii pe foaia de evaluarepe care Tucker a completat-o gi care .ali colaborat foarte bine . Vargo disecd Ceea tocmai iegisela iveald.intreabd Vargo....Dar". un schimb spontan de replici aprinse.simte cd ai folosit un cuvint negativ . spunindu-i lui Tucker: . insistd Rahman vehement. De exemplu." Elevii de la orele de $tiinla Sinelui invali cd important nu este si evili complet conflictul. da.Mi se pare cam exagerat.Sau inci vd deranjeazd ceva?" .." Rahman rdspunde cu un ton furios: . spune Tucker lui Rahman cu un ton emfatic si apdsat. protesteazd ciplinat e atunci cind ne concentrdm cu tolii serios pe ceva. Atunci cind !i-ai dus piesele de puzzle la ochi. Tucker di 9i el din cap zimbind. Tucker. dar are deja un ton mai calm la rindul lui.Cineestenedisciplinat?" Vargo. drept pentru care graviteazd in jurui mesei lor. Tucker a socotit cd este o indisciplind.Ba tocmai cd esteun fel de a gesticula". contrazicindu-se. . este:. mi simt bine".se maimuldregte in mod caraghios.nedisciplinat...N-aveaidecit sd faci asta mai devreme" . ilr vreme ce ceilalgi elevi i9i strinseserdpiesele de puzzle.in privinta lui." Rahman mult mai la obiect acum.isi bulbucd ochii 9i igi umfld obrajii . .si dai 9i cuiva ceeace crezi cd ii trebuie fdrd sd gesticulezi. Nu-i asa?" Ambii biieli au dat din cap afirmativ.pur 9i simplu sd ii oferi piesa. .Necomunicarea.Incercind sd ajufi.grup igi cauti locurile pe scaune.. Tucker trecuse numele lui Rahman in coloana cu ..El a zis cX asemenea cuvinte negative cum ar fi indisciplinat i se par nedrepte. pe foaia c-le evaluare. Aceastd micd melodramd din cadrul clasei a ajuns la final.asta ru inseamnd cd gesti culezi.Vd simliti mai bil:re?".a face tot felul de presupuneri. observind cd toati lumea deja iegise din clis5. amindoi au fdcut eforturi pentru a-gi exprima punctul de vedere intr-un fel care sd nu in- .dar. Biiefii.-vargo bului de replici.spune Vargo. degi nu este pldcut si fii etichetat drept indisciplinaf. ii . transmiterea unui mesaj <puternic> intr-un fel care il face mai dur pentru ascultdtori. dar ai transmis un alt mesaj asupra felului in care discutafi... observd tot mai marea agresivitate din timpur schim. observind cr Rahman se uitd la formularul acelaofensator.Tuckerincearci sd spund ci lucrul ce poate fi considerat ca o indisciplini poate fi 9i ceva care destinde lucrurile intr-un moment dificil.Nu e o critici ..a provocat in realitate tensiunea intre Tucker si Rahman.pofi pur simplu sd pui o piesd acolo unde crezici se potrivegte. Ce ai vrut sd spui de f.$i fi s-ar fi zis <Fdrdgesticuldri!o. zise el scdrpinindu-se in cap pentru a-gi ilustra nevinovdfia. tragerea unor concluzii pripite. spune Vargo. . rdspunse Tucker. in asemeneamomente. .. tu n-ai spus indisciplinat in sensul rdu al cuvintului.. spunindu-i lui rucker: .." Vqrgo fi:rcearcio noud leclie emofionald.indis. . . .. ili dai searna cit efect au ivut lectiile deja invdtate gi de felul cum pot fi invdfate noile lectii intl-rl mod mai profitabil. ci si rezolvi neinlelegerea gi resentimentele inainte si se ajung5 la o ceartdputernic5. spuse Rahman cu o voce mult mai blindd acum.iispuse lui Rahman:. ai pirut mai curind frustrat gi voiai sI destinzi pulin atmosfera.. Rahman simte nevoia sd-i auzi gi sd-i accepfi sentimentele. Acesta este un incident crucial. se intorc gi se gribesc la rindul lor spre ugX. pentru cd nu fi-a inleles intenfia. Existd urme ale acestor prime leclii in felul in care Tucker 9i Rahman gi-au stdpinit disputa.A.incearci sd spui ceea ce doregti cu un ton care sd riu sune a critic5"..degi inci nu s-a pomenit . Rahman nu inghite gdlugca.Arfl vrut sd spun cd nu era chiar o indisciplind graad". iar eu fac aqa". Nu l-ai atacat.318 Alfubetul emolional $colarizareaemofiilor 319 . simfindu-se ascultat gi infeles." Apoi adaugd cdtre Rahman: .Sepoate oferi o piesd ... Tircker. Schimbul aprins de replici ce si linigtirea erau determinate de ceea ce bdielii inv5laserd deja despre rezolvarea conflictelor. face o presupunere..Nu-i place sd i se spund aga.Aga cum gtie orice profesor bun. POSTMORTEM: O CEARTA CARE N-AMAI IZBUCNIT in vreme ce un nou. Ceea ce de obicei duce la escaladarea conflicteloq.Mi-a pldcut cum !i-ai suslinut punctul de vedere in disculia cu Tucker.cel pulin dupi pdrerea me a . " Vargo subliniazd o modalitate pozitivd de a vedea lucrurile.Asta ar fi indisciplin5.. sigur cd minia lui Rahman merge dincolo de ceeace estesau nuo formd de gesticulare.. lecfiile date in asemeneamomente pline de scintei rdmin in memoria elevilor.apt?" .

School. cind e singur in pat.8eiefii mai mari s-au luat de mine". impreun5 cu o anumiti pregitire special5. egti cu nervii in pioneze gi incerci sd asculfi bine. care ii dau de infeles vorbitorului cd este ascultat. cind este mai mare nevoie de ele. prieteni imaturi.in sala de mese.Inima bate foarte repede... Punind acesteinstrumente in acfiune. stdpinindu-te sI !ipi.. dar ele il obsedeazdseara." Pentru cine este familiarizat cu hcegti blieti dificili de clasa a cincea. lucrul cel mai remarcabil este fapful cd atit Tucker cit gi Rahman au incercat sd igi expuni punctele de vedere fird sd se ir:rvinovdfeascdunul pe celXlalt... asta indici faptul cd se simt groaznic .pe mdsur5 ce lucrurile au progresat. in vreme ce la inceputul disputei nici unul clintie beieli nu il pnvea pe celSlalt.. se deschidecaleapentru ca o persoandsi intrebe: . cd sint izolafi.pentru iucruri mult mai mdrunte.Cind linem cursurile despre minie. subliniazd Yargo.ascultare activ5". Ceea ce putea si fie sdmin!5 de scandal a scos de fupt in eviden!5 stdpinirea de sine a biiefiloa dar gi percepereanuanfelor de rezolvare a conflictului.sd se insulte sau sd !ipe. gi anume clarificarea copiilor in ce privegte sinele 9i in relaliile cu ceilalli.. Chestiunile pe care elevii le pun in disculie pot furniza exemple vii. ..Cel mai adesea copilul nu impirtigegte acestegriji. Daci sint in clase mai mici.Oricine. mi-a spus: . stabilind un contact vizuai gi transmitind acele semnaie tXcut. care este flexibil.. AB C-UL INTELI GENTEI EMOTI ON ALE Programa $tiinfei Sinelui existi de aproape 20 de ani 9i este un model de predare a inteligenlei emolionale. Cam din clasa a gasea. cit gi profesorii pentru aplicareacapacitifilor emolionale dobindite..lecliile sint surprinzdtor de sofisticate.N-afi vrea si discutim despre felul cum vd simlili azl?" Daci unul dintre elevi doregte si rispundd (nimeni nu este obligat sd vorbeascd dacd nu vrea) acestlucru permite scoatereala iveald a ceeace este . oamenii fiind foarte pulin inclinati sd fie atenli la noi informalii sau sd invete noi modalitdli de reaclie . pentru cd trebuie dobindite anumite abilitefl. pentrq cd nu are cu cine sd le comenteze. Se subliniazd importanla exprimdrii senti mentelor imediate in agafel incit sd nu se ajungi la agresivitate.arenevoie de ceva ajutor pentru a se controla pe sine in momentele de supdrare". Cursul are gi un plan de leclie.. la care se pot referi atit elevii.egti jignit? gelos? Copiii invald cd intotdeauna existi diverse alegeri in privinla reacliei la emolie gi cu cit sint mai multe cdi.onAnnrzrLEr La inceputul fiecirei ore de $tiinfa Sinelui cifrele nu sint intotdeauna atit de mari ca la inceputul capitolului. izolali sau speriafi. Problemele care apar vari azd in funclie de clasa in care sint elevii. apar noi motive de ingrijorare .Directoarea de la Nueva. . privindu-se unul pe celdlalt.320 Alfabetul ernolional $colarizareaentofiilor 321 tensificeconflictul.la un prieten acasd.La orele de $tiinla Sinelui ele pot deveni subiectele zilei. Cind sint mici . sau situafii nepldcute pentru cei mici (. Stipinirea in domeniul emolional este extrem de dificili.afirrnarea"si ascultareaactivd au devenit pentru acegtibiieli nu doar nigte vorbe goale dintr-un careu dc cuvinte incrucigate . LJneori. Copiii din ziua de azi ajung si se minie . Acest mod de a face o afirmafie (altcevadecit agresivitateasau pasivitatea)estepredat la Nueva Schooliricd din clasa a treia.sau chiar si mai rdu . cum ar fi metodele de rezolvare a conflictelor care au reugit sd potoleascd spiritele fin disculia aprinsi dintre cei doi biiefi. Karen Stone McCown.au inceptit sh dea semnede . doi sau trei. cu atit existenlava fi mai bogatd..gi ocazia de a gdsi opliuni creatoarede rezolvare. in autobuzul spre gcoald.Prietenii mei fumeazd gi incearcdsI md convingd gi pe mine").unu. $i nici ntr au ldsatca sentimentelelor sd ajungdla un disprefuitor . lucrurile ar fi putut si iasd cu totul altfel in alte imprejurdri.sentimente de suferin!5 datorate faptului cd o fatd nu le-a acordat o intilnire.mai ales cind sint sup5rafi.!" sau la o bitaie cu pumnii ori la un abandon prin pdrdsirea inciperii..adult sau elev in clasa a cincea.gi . Acestea sint intimpldri de o importanld capitali in viala copiilor gi se desfdgoar6de obicei ir afara gcolii .ci modalitdti de a reactiona in asemenear momente... pentru ca momentele cum ar fi conflictul dintre Rahman gi Tucker sd poatd deveni unele profitabile.Du-te. Pregdtirea specialdin aceastd direclie ajuti. miinile transpir5." fnrcnr. de obicei totul pornegte de la faptul cd au fost necdjifi. sXinvinovSlesti sau si sari la atac. ii ajutdm pe copii sI infeleagi cd aproape intotdeauna existi gi o a doua reacfie 9i cd trebuie sd caute ce este dedesubt . Fiecaredintre acestedisculii reprezintd un profit potenfial in privinfa scopului explicit al cunoagterii de sine.

in haosul total din cadrul gcolilor publice? un rdspuns ar fi o vizitd la Augusta Lewis Tioup Middle School din New Haven. Ca rXspuns la acest adevirat cogmar urban. care era atit de preocupat de talentul in rezolvarea problemelor emolionale.precum gi o privire in perspectivtr asupra sinelui. prevederea consecinlelor alegerilor alternative. minia 9i tristefea.9i cu calitdlile cheie recomandate ca preventive pentru diversele capcane ce ameninli copiii.i. ca de altfel multe alte oragemuncitoregti din Noua Anglie. este mai talentat decit ceilal. in sensul recunoagterii sentimentelor 9i al construirii unui vocabular pentru ele. ilr capnut oRAstrLUt E de inleles ci scepticii vor intreba dacXun asemeneacurs de $tiinla sinelui ar putea sd aibd efecte gi intr-un cadru mai pulin privilegiat sau el are efecte doar in micile gcoli private precum Nueva. Un alt accent se pune pe asumarea rdspunderii hotdririlor 9i acliunilor 9i transformarea lor in implicdri trup 9i suflet.Descrieti o reaclie corectd pentru a ajuta un prieten si rezolve un conflict cu cineva careincearc5 si-l convingd sd se drogheze sau cu un prieten cdruia ii place si tachineze" sau: . o serie de cursuri care se ocupd practic cam de aceleagisubiecte ca 9i cele din Programa $tiinfei Sinelui de la Nueva School. fiecaredi un test socratic. care in anii 1950avea 20 000 de oameni angajali in fabricile din apropiere. atmosfera de la Troup PresuPuneun interes la fel de mare pentru invdfituri . Elevii de aici pot pune intrebdri din domeniul fizicii fenomenelor cosmice. O calitate sociald cheie este empatia. pozitivd 9i totusi realistd (astfel evitindu-se o capcand des intilniti.95o/"dintre elevi sint negri 9i de origine hispanicd.. La Tioup insi legitura dintre subiecte esteadeseamai directd si mai dur5.gcoala se mai numegte 9i Troup Magne Academy of Sciencegi esteuna dintre cele doui gcoli din district unde sint atragi cei mai buni elevi din clasa a cincea pinE la a opta din intregul New Haven pentru o Programd special imbunitiflte in domeniul gtiinfelor. in anii 1980. unde fiecare copil. dar 9i geografic. intr-un fel sau altul. sentimente 9i reacfii. viata in sine este examenul de diplomi.. Un accent se pune gi pe stdpinirea emofiilor: inlelegerea a ceea ce se afl5 in spatele unui sentiment (de exemplu.un examen oral de cunoagterede sine. Mai exact. inlelegerea sentimentelor celorlal! si insugirea perspectivei lor. Pe scurt. precis cd ar fi fost de acord cu acestcurs. gi aplicarea acestorinformalii in deciziile referitoare la subiecte cum ar fi drogurile. New Haven. in prezent. cea a increderii exageratede sine).droguri 9i violenld. a afla dacd gindurile sau sentimentele sint hotiritoare in luarea unei decizii. precum 9i dobindirea artei colaboririi. fumatul gi sexul. inclusiv a inv5la sd asculgi 9i si pui intrebiri: distingerea intre ceeace se spune sau se face gi propriile reaclii gi judecifi.Care sint cdile sindtoase de a depisi stresul. a rezolvirii conflictelor gi a negocierii compromisurilor. locurile de munci s-au redus la mai pulin de 3 000 gi odati cu aceastaa scdzut 9i orizontul economic al familiilor care locuiesc acolo. precum gi respectarea diferenlelor in felul in care oamenii simt anumite lucruri. sau i9i pot programa calculatoarele pentru a asculta muzicd. (Vezi Anexa E pentru lista complet5.)2 Subiectele predate cuprind gi congtientizarea de sine. precum 9i determinarea legdturilor dintre ginduri.prin intermediul unei antene de satelit care are legdfurd directd cu astronau[i de la Houston. Tioup este amplasatd intr-un cartier de muncitori sdraci.care rePrezintd insd un cu totul alt univers -. afirmarea lulcruriloq. Aristotel. Congtientizarea de sine imbracd gi forma recunoagterii punctelor tari gi a celor slabe. la Troup. Una dintre intrebdrile dintr-un examen recent a fost: . La $tiinla Sinelui nu se dau note. oare competenla emolionald poate fi predatd acolo unde este mai mare nevoie de ea. Dar in afard de acesteavantaje strict legate de invdfxmint. cind elevii se pregitesc 'sI pdriseascdNueva Schoolgi si plece la liceu.322 Alfabetul emolional $ colarizarea emoliilor ALFABETIZARE A EM O TI ON ALA 323 Lista de conlinut a Stiinlei Sinelui este aproape punct cu punct identicl cu elementele de inteligenld emofionald . albii au fugit de suburbiile New Havenului la gcolile particulare. Dar la sfirgitul clasei a opta. drept pentru care. care e departe din punct de vedere social gi economic. de la Olin BrassMills la Winchester Arms. de Nueva School. durerea care genereazd. s-a scufundat in sdrdcie. furia 9i frica?" Daci ar mai fi trdit. Un punct major este stabilirea relafiilor. Nu mai esteLn sim- . Foarte aproape de campusul universitar Yale . minia) gi invilarea modalitifilor de a sttrpini anxietdfile.un grup de psihologi gi de educatori de la Yale au gindit un Program de Competenli Sociald.gi nu furia sau pasivitatea. ca in multe alte orage.

a." La etajul al treilea al gcolii de cdrdmidd aparentd.nu sint siguri cd vor comenta asta in timpul disculiilor despre sIDA.itgi copiii au acasr o situalie extrem de haoticd. pe care le-a scris pe tablX . se si Ochii sint deschisi colturileinterioare ridici in sus. o parte dintre mamele care igi trimit copiii la Troup au dei. in timp ce mi intimpind. ca de altfel toate gcolile din New Haven.. sint Sprincenele ridicate9i inrpreunate.. rareori se intimpli asta in claseleprimare. surprindere. .acestlucru. dar de indatd ce un copil i9i va da seama cd existd un profesor care i-ar putea asculta problemele emolionale r.. surprindere 9i dezgust. a rdspuns o fatd zimbind.in schimb. entuziasm. Aceastd leclie provine din chiar studiul lui Paul Ekman asupra expresiilor faciale.Zond fdrddroguri.. Durii din curtea gcolilor. dou. Oare cind se simte un profesor enervat?" . tr. tristele. orice vizitator este acel sefirn de circulalie in forlf de romb galben. dar exuberantaei sugereazdfaptul cd subiectelede competenli sociali sint pentru ea mai mult decit firegti. Collins va veni la ore gi ii va arita cum sl facd. se predd in aproape toate gcolile in cadrul lecliei introductive de psihologie . La usi std Mary Ellen Collins. semnul cel mai vizibil care frapeazd. Andrews a fdcut o listtr a sentimentelor. astfel incit in unele zile pur gi simplu nu reugescsd ajungX la gcoali. . ca tofi ceilalti profesori de clasaa cincea.. Andrews. $i totugi poate sen'i ca antidot fald de un burprinzdtor analfabetism emotional. .Cigi dintre voi s-au simfit vreodatd frustrafi?". New Haven ire ct. ingrijorare.r 91 y"gi felul de probleme iminente intr-un asemeneaorag. ceeace poate pdrea de la sine infeles gi cd n-ar trebui invSfat. nale ii poate ajuta si evite boli precum sIDA.care se tine de trei ori pe srptdmind.l mai ridicat procent din statele unite de femei bolnave de sIDA.r aceasti boald . Capacitatea de a numi sentimentele pentru a le distinge mai bine intre ele esteo calitateemofionali cheie.324 Alfubetul etnolional S colar izare a em oliilo r 325 plu exerciliu educationalatunci cind se lin orele de educatie st.Uitagi-vdla cartierul dsta centrez doar asupra problemelor de invdtdmint itita vreme cit existi probleme grave. De exemplu. si Guraestedeschisi bdrbiatrasi in spate.si de altfel. Aceastdleclie elementard face iegitura dintre un cuvint gi un sentiment gi dintre sentiment gi expresiafaciali potrivitS.3 Pe mXsurd ce pozele sint trecute in revistd. de altfel. spune Collins. cei care au sIDA sau au furcasdbolnavi de sIDA .Cind vorbegte toat5 lumea in clasi". Andrews a trecut la o foaie de evaluare.DupI ce au adunat temele. in ciuprograme imbogdfite.. mai lineli minte. gi o parte dintr-eelevii de aici. pe care scrie.. |oyce Andrews igi conduce elevii de clasa a cincea la ora de competenld socialS. Andrews a intrebat: . Cind pe listd s-a addugat cuvinful eneraare.a urmat un curs specialclevard pentru a sti cum sd predea.. . fericire 9. Daci un profesor este nesigur in privinta predirii unei lecfii. copiilor li s-a dat ca temd sd aduci fotografii din reviste cu diverse persoane pentru a li se explica cum sd vorbeasci despre ce exprimi chipul respectiv.Cq o zi inainte.Oboseald". FdrX sd-gi iasd din ritm. .tristefe. teamd. Pe o coloand se afli chipurile unor bdiefi 9i ale unor fete...inseamnd ci se deschide o cale spre conversalie.Predau in gcoala asta de 20 de ani... . minie. in cazul in care nu est(. trcercind si-i atragi atenfia pentru a da rispunsul. 9i pe ceie de gcoalS.m..Si ce ali simlit in acele momente?" Rdspunsurile au venit in cascadi. elevii ridicau sus miinile.N-am mai putut gindi limpede". . |oyce a sPus: . atit de des intilnit. fiecare exprimind una dintre cele gaseemolii fundamentale fericire. Lecfia de azi estedespreidentificareasentimentelor.. elevii de la Troup se luptd cu t. . xuali la clasa a opta 9i elevii afld cum luarea de hotdriri pers. Apar riduri pe mijlocul fruntii. de-a dreptul dezastruoasr. adesealovesc . toli au ridicat mina.. .Asta gtiu ce inseamnd. pe fefele copiilor apar expresii de fric5. furie. cu care copiii se confrunti in realitate.Anxietate". dezgust 9i o descriere a musculaturii faciale activatein fiecaredintre acesteexemple: .|EAMA: .gi s-a adresat intr-un ritm rapid celor optsprezeceelevi care reugiserdsh vini la 9coal5in ziua respectivi. . Atunci cird a addugat pe lista de pe tabldfrustrare.Cortfuzie".r. pentru cd ei imitd imaginile 9i respectXintru totul reletele exprimdrii prin intermediul muscuiaturii faciale a fieclrei emolii in parte. Agezali in blnci de cite patru locuri.d. consilierul gcolii fel de avocat al poporului care se ocupi de problemele speciale pe mdsuri ce ele apar gi al cdrei rol presupune gi ajutaiea profbsorilor in ce privegte programa de competenld socialx.

Ursuleful.326 Alfubetul emolional $colarizarea emofiilor 327 Ia minie.Eu intii!".cutia sa pogtald" din clasd.controlarea impulsurilor. cei din clasaintii ascultd la lie ora de citire povestea ... cum ar fi puterea de concentrare.dar sint strecurate in strucfura viefii gcolare. . Broscuta. precum gi de rezolvare a neintelegerilor.Prietenii mei Alice gi Lynn nu vor sd se joace cu mine. Aici. in vreme ce la gcoliledin New Ha.de fapt o cutie de carton vopsiti . altul decit autoritarul gi mereu prezentul: . cum ar fi citirea sau sindtatea. explicarea sentimentelot rezolvarea conflictelor . Un model al acestei aborddri curs de competen!5 emolionald gi sociald esenlialmente invizibil .. profesorul subliniazd faptttl cd toli copiii au asemeneaprobleme din cind in cind gi trebuie sd invele cum sd Atunci cind vorbesc despre ceeace simt cind sint le depdgeascd. Proiectul oferd un set de materiale care se pot adapta in funcde cursurile deja existente. ci de a amesteca lecliile despre sentimentegi relafii cu materiile predate. Se pornegte de la ideea ci in programul de Dezvoltare a Copilului apar asemeneamomente tocmai potrivite pentru a-i invdla pe elevi diverse aptitudini care le lipsesc . California. la urma urmei. Aceastddisculie nu menlioneazi numele celor implicali. Existd deci un mesaj pozitiv. Un profesor care vede trei elevi de clasa a treia impingindu-se ca si ajungd mai repede la coadl in sala de mese ii pune sd ghiceascl o cifr6. ALFAB ETI ZARE EM O TI ON ALA DEGHIZATA Cu o programi ce a fost aglomerati de noimaterii 9i subiec te la ordinea zllei.dacl nu cumva ea persisti gi in restul vielii sub o formd sau alta). izolali. Astfel. O serie de aventuri duc la deschjdereaunor subiecte cum ar fi cele despre timiditate. stabilirea unei perspective gi afecliunea. stdpinirea impulsurilor pentru a putea invdla bine.este Proiectul de Dezvoltare a Copilului. dindu-le indicii profesorilor pentru a deschide subiecte cum ar fi empatia. pentru ci ei interpreteazd gregit rnesajeneutre gi unclt. an xietate si foame.o posibilitate de a observa cd existi mai multe cdi de aplanare a unui conflict. creat de o echipd condusi de psihologul Eric schaps. au ocaziasXincerce noi solulii la acestesituatii . $i cum aceastaeste o posibili abordare. Unele proiectede dezvoltarea capacitdliloremolionale 9i sociale nu au programd sau ord de curs ca materie separatd. chipuri. Ideea imediati este ci existi gi cii imparfiale. O parte dintre lectii se lin irr cadrul orelor de matematicd . Istorioara este folositi pentru a provoca o disculie despre prietenie 9i despre ceeace simt oamenii atunci cind li se face o glumd.motivarea la invi!5tur5. cum te simti cind egti tachinat gi impdrtisirea senti'mentelor. in cursurile de sdndtatesau de gtiinfd. o altd modalitate de impletire a lecliilor emolionale cu structura vielii gcolare este aceeade a-i ajuta pe profesori sd regindeascdmdsurile disciplinare pentru elevii care nu sint cuminli.Broscula9i Ursulelul se imprietenesc"." Aceastdplingere dureroasd aparline unei fetile de clasaa treia de la gcoalaelementari fohn Muir din Seattle.unde ea gi colegele sale au fost incurajate s5-9i scrie nemulfumirile 9i problemele. cinstite de rezolvare a acestor dispute m6runte.Ea i-a fost depusd in mod anonim in . ca fiind ostile. e de inleles cd unii profesori s-au simlit mulr prea incircali pentru a mai face ore suplimentare pentru incd trrr curs. copiii o folosesc la rindul lor pentru a tranga alte neinlelegeri (. ii joacd o fest6.la unele claseprograma materiei Dezvoltare Sociald se imbind cu cea a altor cursuri. de exemplu.gi anume se invatd calitdlile principale. pentru ca intreanigte cii ga clasd sd vorbeascddespre ele gi sd incerce sd gdseascd de rezolvare.nerdbddtoaresd se joace cu prietenul ei care hiberneazd. 9i in prezent este experimentat ir mai multe gcoli din intreaga !ard. este o expresie molipsitoare in primele clase . in studiile socialt' sau in alte cursuri standard.. strategia care iese la iveald in privinla educafit'i emolionale nu ar fi cea a crexrii de noi cursuri. emotionale se pot integra in mod firesc in orele de citire sau dt' scris. sau despre ce ar trebui si faci pentru a fi acceptati.9i ci existi c5i mai bune de disciplinare decit cele coercitive.lnceteazlt" oRARUt EMOTTONAI . in vreme ce subiectele mai profunde pot fi negociate.Un plan de programd oferd povestiri tot mai sofisticate de-a lungul anilor de gcoali primari 9i gimnaziald. iar cel care o nimeregte intrd primul.. Proiectul s-a aplicat initial in Oakland. recunoagterea nevoilor prietenilor. ven materia Leclii pentru Via!5 esteseparat6.ca sd-l trezeasci mai repede. in genet'alin cartiere cu aceleagiprobleme ca aceleaale New Havenuluia. in schimb.Astfel. iar fetele care ajung la pro blemele de alimentalie nu reugescsd discearnd ir:rtreminie. Lecliilt.

aminarea selor. in special cognitive. gelozia qi invidia.pe termen lung asupra vielii absolvenlilor sau chiar gi a celor ajungi in primii ani de virstd adulti . care va influenla masiv adolescenlacopiilor 9i pe mai departe. cea mici incepe str g?ndeasciprin comparalie ci ar fi o . adultii cad mult prea adesea in capcanaatit de comund 9i anume aceeacd se agteapti ca acegti copii si fi atins maturjtatea cu.gi emolionale in programele de grddinild cum ar fi HEAD STARI aga cum am vizut in Capitolul12. suicesul sau talentul de patinator pe rotile. Anii de grddinild fac sd se ajungd la o perioadi de virf a dezvoltirii . poate avea efectebenefice. ..mult inaintea virstei corespunzS- toare. igi va putea atragemustrdri din parun copiltiudhros de patru tea pirintelui . psihiatru 9i pregedintele corporaliei Dr. o formide inteligenld emolionalds' Pubertatea . de exemplu. ipnr.fi popularitatea. Berry Brazelton susline ci mulgi pdrinli ar putea obline beneficii dacd ar fi instruili sd ajungd mentori emolionali pentrtr sugarii 9i copiii foarte mici.. pe de alti parte' Aga cum am vdzut. de fapt pitrunde intr-o lume a comparaliilor sociale. care la rindul ei nu este la fel de complexd ca a unui adolescent. Pediatrul de la Harvard T.. in agafel incit sd corespundi schimbirilor 9i capacitilii de intelegere. copiii au sentimente intense incd de cind vin pe lume. Un argument puternic ar putea fi o subliniere mai sistematicha capacit5lilor sociale. gi de maturizare biologici 9i a creierului. O intrebare ar fi cind trebuie si se inceap6.proasta"' -David Hamburg. Anii de grddinild sint extrem de importanli pentru punerea bazei acestor calit5li gi existi 9i dovezi c5 programul Head Start. Pe mlsurd ce copiii se schimbd gi cresc.gcoalaeste o experienld cruciali 9i definitorie...mai puline droguri gi arestdri. astfel incit cri zele gi chestiunilecareapar si devind subiectul orelor. Aga cum plinsul noului-ndscut o dovedegte de altfel.tJate avind nevoie de capacitateade a se comPara pe sine cu allii. . agacum se intimpld in unele programe speciale care se lin la domiciliu. Carnegie.emoliile copilului vor fi pe de-a-ntregul formate. agacum am vdzutin Capitolul 15. ceeace reprezinti o PersPectivi sumbrd pentru-intreaga sa viain anii de !d." Hamburg.emoliilor sociale" .i o agendd de lucru prea rigidi ar putea fi nepotriviti in cazul realititilor copildriei. respectiv cel al gcolii sau al gradinifei. simful valorii de sine la copii depind_l substanlial de capacitateaacestorade a se descurcala gcoald. intr-adevdr. dac} sora mai mare ia un 10. programat dinainte in dezvoltarea copilului. Nu este vorba doar de o schimbare exterioar5 care Provoaci aceste comparalii. mindria 9i increderea . uitind cd fiecare emofie are Propriul ei moment de apariDe exemplu.pentru cI este un moment de foarte rnari schimbdri in biologia copilului 9i in capacitSlilesale de gindire.si preocupirile lor se modific5. dispozilia copiilor de a invd!a line in mare mdstrrd de dobindirea unor asemeneacapacit5li emolionale. Copilul de cinci ani care intrd intr-un mediu social mai vast.pentru c. Repertoriul sentimental al noului-ndscut este relativ primitiv comparativ cu gama emolionald a unui copil de cinci ani. Intre gase9i unsPrezece ani. Unii suslin ci ntr e prea devreme nici in primii ani de viafd. ctrsnicii mai fericite 9i puterea de a cigtiga mai bines. Aceasta este o virsti la care.Un copil care nu reugegtela gcoal5 se socotegteinfrint 9i reaclioneazi ca atare. care a evaluit ptogtu-e de pionierat in domeniul educa. cel mai eficient ar fi ca lectii le emolionale sd se concentrezeasupra dezvoltSrii copilului si sii fie repetate la virste diferite.sentimente precum nesiguranla gi umilinla. !ie. menlinerea controlului asupra emoliilor 9i o privire optimisti'/ .gi totugi congtientizareade sine care nagte de obiCeiumilinga nu aPare decit dupd cinci ani' Programul evoluliei emolionale este intersectat de anumite linii dJdezvoltare de alte natura. atunci cind este bine condus (un factor extrem de important). Dar creierul noului-ndscut e departe de a se fi maturizat complet.' Printie capacitalile esenliale ce se pot dobindi recomPengcoali se numSrd. capacitdfile emolionale cum ar fi empatia-9i autoreglarea emolionile incep sI se formeze practic incd din prima iopilhrie. doar atunci cind sistemul sdu nervos atinge starea de dezvoltare finald .cu alte cuvinte. Asemenea intervenfii funcfioneazd mai bine afunci cind se reugegtestabilirea unui orar emolional al dezvoltdrii6.proces care se desfdgoardconform unui ceas biologic innbscut. responsabilitateasociald in cel mai potrivit mod. considerd ci anii de tranzilie spre gcoala primard gi apoi spre liceu sau SPregimnaziu sint puncte cruciaie in capacititea de adaptare a copiluluiT. conform lui Hamburg. Deci. emolionale 9i sociale. precum gi provocdrilor cdrora trebuie sX le facd fa!5 copilul. .328 AIfubetttl emolional S c olariznre a ett uttiilor 329 Cutia pogtald permite o anumith flexibilitate. pe de o parte. de-a lungul intregii perioade a copilXriei 9i pini in primii ani de adolescenle . ci 9i de aparilia unei capacitxli cognitive: ugurinla de a se comPara cu uilii it privinla inumitor Calitdli specifice cum ar.iieiemolionale.

majoritatea adolescenlilor au intre 10 gi 15 ani atunci cind sint expugi sexului.practic toli elevii se confrunti cu un declin in privinla increderiiin sine gi cu un plus ir congtientizareade sine. o primesc in . care incep sd apard in viala copiilor.atit personald. au fost. drogurilor gi fumatului". Hamburg observtr ci atunci cind elevii intri la gimnaziu.in lupta impotriva viltorii gi tensiunii cXrora trebuie sI le facd fa!d.cubul sentimentelor" . Gindeste-te consecinfe.respectulde sine socialtt. la 5.330 Alfubetul emolional $colarizareaemoliilor 331 dar 9i in funclionarea creierului . Obiceiul de stdpinire a impulsului emolional necugetata reflecta inainte de a acliona in funclie de sentimente .care avea inscrisecurrintecum ar fi trist sau tncintatpe fiecareparte.. este pe cale si izbucneascdla minie sau sd se izoleze ori si inceapd si plingd pentru ctr a fost necdjit 9i oferd un gir concret de faze pentru rezolvarea acestormomente incXrcate intr-un fel mai ugor de mdsurat. de exemplu. de exemplu. . Una dintre cele mai mari lovituri specifice. ii ajutd enorm pe bdieli gi pe fete s5-9i consolideze capacitXlile 9i si pune bazeLeunor relalii apropiate. copiii din claselemai mici primeau leclii de congtientizare sine..la biufuri.el va fi incurajat sd se gindeascdla ceeace s-a intimplat gi din punctul de vedere al celorlalli 9i nu sd se repeadd cu capul inainte intr-o confruntare violent5. Orele de Instruire pentru Via!5. Hamburg observi cd.incearcd sd creeze un fel de hXrli ale progresului emofional.cel pulin pe termen scurt. Cind ii venea rindul. ocolind crizele presupuse de prietenii gi cultivindu-gi increderea in sine. De-i drumul 9i incearciplanul celmai bun. pe misurd ce adolescenlii sint confruntali cu tot mai multe realitdli sociale ambigue. Toate celelalte probleme fiind ldsate deoparte in momenful in care se intrd intr-o noud formX de gcolarizare.poate fi inclus in strategia fundamentald de tratare a riscurilor de la virsta adolescentei. de altfel. De exemplu. concepfiile despre ei ingigi sint dintr-odati gubrezite 9i prinse intr-un adevirat tumult. exerciliu ce le-a dat mai multi incredere pentru ocaziile in care incercau sd exprime in cuvinte sentimentele si i-a ajutat sd fie empatici atunci cind au auzlt despre sentimentele altora. Pind intr-a patra gi a cincea. cu deficienlele care vor fi de duratd gi nu vor putea fi stdp?nitela momentul oportun 9i cu experienlelecareputea si recupereze sau si remedieze ceeace s-a ratat. in clasa u gur"u. Pind in clasaa noua..i tineri de aceeagi virstd. in momentul in care igi face aparilia adolescenfa.i pe mai departe. este o mare provocare pe plan emofional. ce 3. ln clasa intii. la Verde 6. un 4. fiecare elev descria momenful cind a avut un asemenea sentiment..arede hotdriri. pe care le-au perceput ca gi cum ar fi fost ale lor.Dacdun pugti este furios pentru ci igi vede iubita vorbind cu un alt tip" .este subliniati in mod special.semafor" afisat la vedere gi care are gasefaze: gi Rogu 1. Acest moment de joncfiune.increderea elevilor c5-9i pot face 9i pistra prietenii. Dincolo de stXpinirea sentimentelor. Trecereala gimnaziu sau la primii ani de liceu marcheazXde fapt sfirgitul copildriei gi. Noliunea de semafor este invocati intotdeauna cind un copil. spun profesorii de la New Haven. de stabilide re a relaliilor 9i de lu. .la droguri. SINCRONIZAREA ESTE TOTUL Psihologii dezvolthrii.existd o diferen!i intre cei care au urmat cursuri de alfabetizare emolionali 9i ceilalgi:cei dintii descoperl cd noile tensiuni ale politicii colegilor.linigtegte-te gindegte-te inaintes{ aclionezi. elevii se agezau in cerc si aruncau cu .Cit privegte anii de adolescenfi. Spune-fi problema9i exprimdceea simfi. controlarea impulsurilor 9i stipirirea miniei.. in sine. existd un . cregtereaexigenlelor gcolare 9i tentaliile de a fuma sau de a lua droguri le pun mai puline probleme decit celorlal..cind relaliile cu colegii deveniserd extrem de importante in viala lor. au avut lecfii care i-au ajutat sd-giimbunit5leasci relalii de prietenie prin empatie. alcoolului. Gindeste-te cit mai multe solutii. Galben2. Stai. la care elevii de clasa a cincea de la $coala Troup incercau sd citeascd emoliile dupi expresia fefei. i"i1iit" se reiere in mod mai direct la tentalii gi la presiunile sexuale. esenliale pentru dobindirea unei capacitili empatice. precum 9i altor ispitee. cit gi a acelora implicali . Pentru controlarea impulsurilor. ii vaccineazd. semaforul reprezintd 9i o cale mai eficientd de a acfiona. dar gi alli specialigti. capacitatea de a avea mai multe perspective . pentru a fi mai precigi in legdturi cu lecliile pe care ar trebui sd le invele copiii in fiecare fazd de dezvoltare a inteligenlei emolionale. Stabilegte-fi scoppozitiv. subliniaz|Hamburg. Ei reugescsd-gi stlpineasc5 abilitdtile emolionale dobindite . care." . in programul de la New Haven.estede asemeneaun moment foarte important pentru lecliile emolionale gi sociale.

Supirati foc. Pirerea ei este cX talentele necesarepentru stoparea violenlei nu pot fi despdrlite de intregul spectru al competenfei emolionale . programul ii invali pe elevi si abordeze diferit neinleleferea fnci de la inceput. dupd care fiecare lucru spus trebuie clarificat.. adici ambele surori sI fie mullumite in egali mdsurd. Unul dintre cele mai rapide cursuri preventive de alfabetizare emolionald este Programul de Rezolvare Creativd a Conflictelor. Eu consideram cd dacd cineva se leagd de mine sau imi face ceva. Ea susfine: . dincolo de pasivitate sau agresivitate. de exemplu.ci si rezolv problema !' $i a descoperit ci poate si transmit5 mai departe acest tip de abordare. Linda Lantieri. O mare parte din pregdtire se ocupi de elementele emolionale debazd. marcat adeseade delicte 9i violenfd. Programul de Rezolvare Creativd a Conflictelor se axeazd. Lantieri subliniazd. care se aplicd in citeva sute de gcoli publice din New York si din fard. considerd cd programul are o misiune nu doar preventiv5.Programul m-a stimulat sd gindesc. pregitit ca mediator inci din gcoala primarS: . Ei reugescastfel sd convingl fiecare parte sd se calmeze gi si-gi exprime pozifia. un rol care poate incepe in ultimii ani de gcoal5primard. Clasa in trebuie si giseascd solulii care ar fi putut funcfiona 9i care ar fi presupus ca ambele pdrfi. nu fircerc si rdspund cu aceeagi monedi . din viala gcolard.pe prevenirea violenfei.unii elevi iint pregetifi si fie mediatori. care ar fi putut ajuta in aplanarea unui conflict pe care l-au avut. indiferent cit de mic.JJZ Alfubetul emofional ALFAB ETIZARE A EM OTI ON ALA CA MI I L O C DE PREWNIRE $ colarizarea ernoliilor JJJ Unele dintre cele mai eficiente programe din literatura emolionali de specialitate au fost dezvoltate ca reaclie la anumite probleme specifice. Atunci cind descrie valoarea rezultatelor efectelor programului sdu. O abordare similari a alfabetizdrli emofionale a apdrut in camodadrul unui grup de psihologi care au incercatsi gdseascd litaf de a-i ajuta pe tineri pe drumul vielii. la nivelul comunitdlii din care face parte. ironiilor 9i insultelor. dar Lantieri susline cd are gi o misiune mai vasti. Noi le ardtdm inutilitatea violentei gi ii ajutdm sd o inlocuiascd cu abilitdli concrete. cum ar fi recunoagtereaunui larg spectru de sentimente 9i capacitateade a le da un nume gi de a le trata cu empatie. potenlial incendiare. fondatoarea Programului de Rezolvare Creativtr a Conflictelor gi director al centrului nafional de intervenlie cu sediul in Manhattan. elevii se gindesc la un unic pas realist. singura solulie este cearta sau bdtaia ori o form| de rdzbunare. incepind cu impulsivitatea gi cu iufea- . Un alt exercifiu presupune cd elevii trebuie sd joace o scendin care o sord mai mare incearcd sd-si facd temele gi se enerveazi ci sora mai micd a pus o casetdcu muzici rap cu sonorul mult prea tare. sd gtii ce simli sau cum sd-!i stipinegti impulsul ori supdrarea. transformindu-se in incidente cum ar fi impugcarea lui fan Moore gi a lui Tyrone Sinkler de citre colegul lor de clasd de la liceul ]efferson. pentru a vedea daci s-a inleles ce trebuie. O cheie a reugitei programului de rezolvare a conflictelor esteextinderealui dincolo de orele de clasi. unde este muit mai probabil ca elevii s5-giiasd ugor clin fire. Acestea sint capacitili care rdmin valabile o viali intreag5. Sau cum spunea Angel Perez. copiii pot cere ajutorul unui mediator pentru a le potoli. sora mai mare opregtecaseta. am inceput si am o gindire mult mai pozitiv5. in curtea gcolii gi la cantind. cum ar fi violenfa. care altfel pot lua amploare.9i anume. in afard de medierea unei dispute.au scos clar in evidenld drumul care a fost urmat. De cind am urmat acestprogram. DacI mi se face o riutate. Apoi cu tolii incearcl sd giseascd o solulie pe care s-o accepteambele p1trfi. si nu doar pentru cei cu o mai mare inclinafie spre violente.inlelegerea este adeseasub formd scrisd. Cursul de rezolvare a conflictelor se axeazdasupra felului in care trebuie rezolvate certurile din curtea gcolii.Programul le aratd elevilor cd existd multe opliuni pentru a depSgi un conflict. ciuda protestelor surorii mai rnici.. Atunci cind izbucnesc tensiunile."10 intr-unul dintre exercilii.Copiii inva!5 si igi apere drepturile fdrd si recurgd la viqlenfd. Mediatorii inva!6 sd igi exprime punctele de vedere in a9afel incit ambele pirfi si simtd cd mediatorul este imparlial.factori irnportanli in prevenirea violenlei 9i in potolirea miniei. Mediatorii din curtea scolii invatd sd se descurce in cazul unei bdtdi sau a unor invective ori ameninfiri. in acestsens. Tactica lor presupune o disculie cu cei implicali astfel incit si-i determine sd se asculte fird intreruperi sau insulte. Zeci de studii asupra unor asemeneaelevi aga cum am vdzut in Capitolul 15 .cu mare mindrie faptul cd a sporit .. incidente interrasialesau de alt gen.afecliuneaprintre copii" 9i a scdzut numdrul bdtiilor.

o contra .Strategii de Promovare a Gindirii Alternative). in programa PATHS (Promotion Alternative Thinking Strategies . Atunci cind este vorba de imaginarea unor solulii de intervenlie care ar putea ajuta asemeneabdieti sd scape de drumul spre violenld 9i delicte.ceeace este cel mai important pentru cei cu inclinalii agresive . De cite ori profesorul reaclioneazAfald de un eley.rdminesingurul loc in care comunitatea poate rezolva deficienlele competenlelor emolionale 9i socialeale copiilor. Lecliile de congtientizare emolionald includ felul cum poate fi linut sub observalie ce simt ei gi cei din jurul lor . stdpinirea miniei.nu e nimic riu in a avea toate sentimentele cu putinld". Alfabettzarea emolionali implici un mandat lirgit pentru gcoli. orgoliul 9i vinovdlia. alli 20 sau 30 ftrvali o leclie.cum si recunoascdcind cineva este cu adevdrat ostil. programele de alfabetizare emolionald le acordi de obicei profesorilor incepdtori citeva sbptdmini de instruclie speciald. evitindu-se orice stigmatizare a vreunui subgrup cu probleme. Poate cX in nici un alt caz nu este mai importanti calitatea profesorului.Un asemenea program a fost creat de Carol Kusche impreund cu Mark Greenberg de la Universitatea din Washington. iar altele nu.rg"rilor sociale ^errr.mai pulin decit felul tn care sint predate acestelecfii. Premiza fundamentald de la care se pleacd atunci cind copiilor li se predd minia (9i toate celelalte emolii) este ci . o leclie defacto in domeniul competenlei emolionale . Mai intii de toate. i. cursurile le sint tinute tuturor celor din clasi. Dar cum practic fiecare copil merge la gcoali (cel pulin la inceput).sau a lipsei ei. cind profesorii au aflat cd vor fi pregdtiti sd predea acestecursuri de alfabetizare emolionali. avind in vedere cd felul in care el i9i conduce clasa este in sine un model.. Aceastdmisiune plind de rdspundere presupune doud schimb5ri majore: profesorii trebuie si mearg5 dincolo de indatorirea lor tradilionald. invilarea incd din primii ani de gcoali a stipinirii impulsurilor. care trebuie sd recupereze ceea ce familiile n-au reugit in privinla adaptirii la societatea copiilor lor. Daci existd sau nu in mod explicit ore dedicate alfabenzdrii emolionale contea 26. rezultatul a fost din nou Cdeste necesar un program de alfabetizare emo!ional511. Dupi un an . Ele presupun.semaforul" folosit la cursul de la New Haven. La gcolile din New Haven. . in primii ani de virstd adultS. dar unele reaclii sint in reguld..desigur. Existi o autoseleclie printre profesorii care ajung sd predea acestecursuri."rpi.334 Alfabetul emolional $ colarizarea emoliilor REGIMTREA $COLTLOR: PREDAREA PRTN PTITEREA EXEMPLULUI. Unul dintre instrumentele prin care poate fi invdlat autocontrolul este acelagiexerciliu cu .pe care altfel nu ar avea de unde s6 le primeascd. gcoala. cum ar fi fericirea 9i minia copiilor mai mici. aceastadevine un loc in care copiii sd fie cresculi inv5lind lecliile de bazd... odatd ce sint dispuqi si incerce.h vreme ce mulli profesori sint govditori cu asemenea subiecte ce li se par striine in raport cu pregdtirea 9i rutina lor. fiind predate emofiile fundamentale. profesorii trebuie si se simtd h largul lor atunci cind vorbesc despre sentimente. programa PATHS are cincizeci de lecJii despre diferite emolii. Asta nu inseamnXcd gcolile pot line locul tuturor instifuliilor sociale. cum ar -fi gelozia.pentru vial6. Una dintre cele mai importante leclii este. iar ulterior fiind atins subiecful sentimentelor mai complicate. lipsa acesteicapacitdfi produce tulburdri specialecopiiloa ei nemaifiind suficient de atenli la ore gi avind deci probleme cu invdldtura 9i cu notele. mare parte dintre acegtibdieli au deja cazier 9i sint dispugi la acte violente.majoritatea vor fi incintali. 31% dintre ei au spus cd nu au chef s-o fac5. Alt efect constd in recunoagterea de citre copii a propriilor sentimente. iar membrii comunitilii sI se implice mai mult in viafa gcolilor. a I I 1 t Pentru cX viala de familie nu mai oferi un sprijin sigur pentru tot mai mulli copii. Nu orice profesor poate face asta Sau vrea s-o facd. urmind intrarea in cercul unora asemenealor gi proliferarea delictelor in anii de gimnaziu. Din acestemotive.d ce-l pot arunca pe copil in bralele delincvenfei.care tot mai des sint sau se apropie cu pagi tot mai mari de un adevtrrat colaps. existi dovezi ci. de exemplu. Altii ii ajutd pe copii in privinla prieteniilo. Existd foarte pulin sau mai nimic in formarea standard a profesorilor caresd-i pregiteasci pentru acesttip de lecfii. spre deosebire de situaliile in care ostilitatea le este atribuitd altora doar de ei ingigi. COMUNITAN CANONA LE PASA 335 la cu care se minie incd din primii ani de gcoalSgi sfirgind prin a deveni paria sociali pind si termine gcoalaprimard. $i totugi lecliile sint utile pentru toli copiii. Degi cei care riscd sd ajungi pe drumul delictelor 9i al violenlei au cea mai mare nevoie de aceste lecJii. pentru cd nu oricine este potrivit pentru a9aceva din punct de vedere temperamental.

pentru a folosi acestemetode acasi. mai ales cele prost fdcute. ln gcolile din New Haven. Antrenorii vor folosi acestetehnici pentru a depdgi conflictele de pe terenul de joaci. care sti de vorbd cu ei pentru a rezolva conflictul prin aceleagitehnici de a lua distan!d pe care le-au invilat la ore. Pe scurt. oferi o largi gamd de programe care recruteazd persoanele implicate din comunitate pentru a le pune in legdturi cu elevii a ciror viali in familie este cel pulin dezordonatd.funclioneazd cel mai bine atunci cind lecfiile de la gcoali sint coordonate cu ceea ce se intimplS in cdminele copiilor. astfel incit acegtiasX fie invdlafi cu ce li se predi 9i copiilor gi asta nu doar pentru a li se impirtdgi ceea ce fac copiii la gcoal6. intr-o asemeneamisurd incit pdrinlii chiarse ocupd de acestesubiecte . unde multe familii sint dezorganizate.fifionald. de reguli insolitori ai elevilor care au o viald mai pulin stabili acasdsau sint inconjurali de adulli care nu le oferd afecliunea necesard. Asta inseamni o cornbinalie mai strinsd intre gcoal5." Astfel de c5i paralele de intdrire a lecliilor emolionale . creeazd' ind cursuri neconvingdtoare in privinla drogurilor sau a sarcinilor la adolescente. ci si fie testate. iubili si intr-o strinsd legdturi cu colegii. ce Avind in vedere toate acestea.De exemplu. adullii responsabili se oferd si devind mentori. Aceastl perspectivi mai largd presupune. alfabetizareaemolionald ne l5rgegte perspectiva asupra indatoririlor gcolilor in sine. Chiar dacd in mare parte acesteprograme se potrivesc bine in orarul zilnic al multor gcoli. In gcolile din New Haven. directorul Programului de Competenld Sociali: . Multe programe de alfabetizare emolionald includ gi ore speciale pentru pdrinli. cX lucrurile acesteaar trebui lisate in grija pSrinlilor (punct de vedere care cigtig5 tot mai multd credibilitate. ei sint trimigi la un mediator de virsta lor.nu doar la clas5. sporindu-se astfel ganseleca lucrurile pe care le invali copiii la alfabetizareaemolionald si nu r5mind undeva doar la nivelul gcolii.$i unii copii se vor oPune/ in special in ideea ci acesteore nu intrd in preocupirile lor propriu-zise sau le consideri o invadare a intimitdfii. a fost impugcat cu noui . Mulli pdrinli considerd cI subiectul in sine este mult prea intim. care duce la o . copiii oblin mesajeconsistente in legdturi cu competenlele emolionale de la toate nivelurile vielii lor. gi acaci sd .sint optime. care trebuie si urmdreascd faptul cd acegti copii inva!5 lecliile esenliale ale vielii . unul dintre fogtii sii elevi preferafi. spune Tim Shriver.pdrinfi gi comunitate. Ar fi o naivitate sd anticipXm programe tot mai numeroase in gcoli. cu profesorii 9i cu gcoa- ir I F j I * .exersate9i intirite in provocdrile propriu-zise ale viefii. nu doar la gcoalS. folosirea ocaziilor ivite la ore gi in afara lor de a-i ajuta pe elevi fir momentele de crizl personali 9i de a le transforma in leclii de competenfd emofional5.. De asemenea. la virsta impletind efortul cea mai adecvatd. stribitind anii de 9coa16. gcolile din zone Precum New Haven. Astfel. Tim Shriver deschide ziarul local 9i citegte cd Lamont. unii profesori chiar s-ar Putea simli stingherifi sd predea acestelucruri gi de aceeaar avea nevoie de o pregdtire speciald. $ la in sine1z. Jinem cursuri pentru pirinli.ci gi pe terenul de joacd. $i atunci cind aPare gi dilema menlinerii unei calitSli optime gi a asiguririi unor puncte de reper educalionale. nu? O ARE ALFABETIZ AREA EM OT I ON AL A CONTEAZA? Cogmarul oricirui profesor este in linii mari urmdtorul. si ne mai ostenim sd mai incercdm. prruTRU SCOLr o MrsrLrNE EXTTNSA Dincolo de pregitirea profesorilor. in afard de programele specifice. transformindu-le intr-un agent social mai explicit..336 Alfabetul emolional $ c oI nr izarea emofi il o r 337 de predare a cursurilor. profesorilor cu cel al pirinlilor gi al comunitXfii.daci unii copii incep sd se certe la cantin5. ele reprezintd o mare schimbare la nivel de programb. programele de competenfd emoadevdrate dezastre. O alte modalitate prin care acest sistem precis remodeleazir gcolile estepunerea bazelor unei culturi de campus. un loc in care elevii se simt respectafi.dar deving un argument mai pulin convingdtor cind cunosc e$ecul).comunitate implicatd".care nu Par a avea o legtrturi directd cu cele de inv5limint.o revenire la rolul clasic al invd!5mintului.Profesorii pot avea ezitdri in a ceda o parte din orele de curs acestor subiecte. structura optimi a Programelor de alfabetizare emolionald constd intr-un inceput de foarte devreme. intr-o zi.ci 9i pentnr a-i ajuta atunci cind ar simli nevoia sX abordezemai eficient via!a emolionali a copiilor lor. peste 90'/" au suslinut ci sint lncintali gi cd dorescsi le predea in continuare.

Acel cineva mi-a spus cd ea vrea sd mi prindd la furghesuialdintr-un col! dupd orele de gcoal5. Doar ci fetila care o Povestegtea fost deja exmatriculatd dintr-o altd gcoald.brainstorming" pentru a gdsi solulii cit mai pline de imaginafie.sau nu mai punea deloc. Sau cum spunea Tim Shriver: .peste un metru optzeci 9i cinci . a conflictelor.o metodd in patru trepte: spune in ce situalie te afli gi ce anume simli." Lamont a urmat liceul Hillhouse in anii in care cursul de adaptare social5 nu incepuse si se fini. gindegte-te la opliunile de rezolvare a problemei gi care ar putea fi consecinfele. dar reald victorie.au fost doar 26.Lamont venea cu plicere la un club pe care il conduceam gi unde discutam ideile de rezolvare a problemelor printr-un sistem care se numeste SOCS. cea mai buni prieteni a ei.care se presupune cd este cea mai bund prietenl a mea. dar potenlial efigiente pentru rezolvarea dilemelor presante din viala de liceu. era un adept al metodei ..Dar in afard de acesteintimpldri reale..Pe vremea aceea. Dar aceste cursuri se pare ci nu au dat roade dupd ce el a terminat liceul. . Optiuni." O fetili plinulI de 12 ani a ridicat repede mina: .Un alt profesor i9i amintegtecum relalia dintre o elevd 9i mama sa era atit de nefericiti.Shrive. la cei26 de ani ai sdi. a declarat cd ar vrea sd md bat6. Dupi ce a umblat pe strdzi. se pune 9i o intrebare empirici asupra importanlei alfabetizdrii . Un moment revelator a fost acela in care. pentru ci mama 9i iubita acestuia erau inghesuite linge el.Mi-a sPus cineva ci fata aceasta." Acesta este acronimul pentru Situalii. cum ar fi cele cu'iubitele sau evitarea b5tdilor.Sd-mipovesteascdcineva o neinfelegere recenti care s-a incheiat in mod pozitiv. Solulii . . faptul de a se angaja cu ceea ce pare un posibil adversar pe o cale constructivd in loc de a ajunge imediat la o confruntare plini de minie reprezinttr o micd. strada sau cdminul.mama i-a spus profesorului cd se putea discuta cu ea fdrd . Lamont l-a invitat si stea pe marginea patului 9i. ea era cea care ataca prima gi abia dupd aceea punea intrebiri . . studiind o clasi a gapteadin cadrul programului de dezvoltare sociald de la gcolile din New Haven. biiatul i-a goptit: . profesorul a cerut: ..LIn lucru e clar: terenul ideal pentru rezolvarea problemelor sociale nu este doar sala de curs. dar gtia ci profesoarei ii va pdsa de aceastdsituafie. Shriver abia a reugit sd vorbeasci cu Lamont.alege o solufie gi pune-o in practicd . anul acestaeram in martie . a drogurilor 9i armelor.extrem de popular. Consecinte.. Pind in prezent. Lamont. adaugd Shriver. spune directorul.." Povesteapare destul de inofensivi.tot pentru bltaie. in vreme ce Shriver s-a aplecat spre el.Lamont a fost un elev foarte bun. dupd ce fata a inv5lat cum si se stdpineascd9i cd trebuie sd gindeascdinainte sd reaclioneze. conform cireia copiii care sint pringi bltindu-se sint eliminali. ci 9i cantina. Lamont zdceaacum pe un pat de spital. . ir lumea sdriciei. Unul dintre ei repovestegtefelul in care o fostd elevi inci necdsdtoriti i-a fdcut o vizitd 9i i-a mlrturisit ci ar fi fost deja o mamd cu un copil din flori. inclusiv ca sportiv. deci bitaia n-a mai avut loc.zbierete". igi amintegte Shriver.. ea a aplicat o abordare care fuseseincurajatd la ore .aga cum este acum cazul copiilor din gcolile publice din New Haven? Ar fi posibil un rlspuns afirmativ. Pentru ea.Deci m-am dus la fetild gi am intrebat-o de ce a zis asta." Existi avantaje concrete. Vdzindu-gi fostul profesor. un voinic . cind o sd ies din spital am si folosescmetoda SOCS..." In loc sd provoace o confruntare la minie cu cealalti fatd. agteptaun copil 9i n-avea cu cine sX discute ce avea de fdcut.versiunea adulti a metodei semaforului.338 Alfubetul etnolional gcolarizarea emoliilor 339 gloanle pe strdzile din New Haven 9i se afld in stare foarte grav6.gi anume aflarea adevirului inainte de a se ajunge la concluzii pripite: . . in trecut. care aratd cd au fost imbunit5fite sau chiar salvate viefi. scrisesefetila." Iatd citeva mlrturisiri ale profesorilor care s-au ocupat de acestprogram la New Haven. degi nimeni nu poate face o afirmalie sigurd. inf5gurat in bandaje 9i cu trupul ciuruit de gloanfe.. Poate ci semnul cel mai grditor al impactului unei asemenea alfabetizdri emolionale este ceea ce mi-a impdrtdgit directorul gcolii unde inva!tr aceasti fetild de 12 ani. incit permanent orice disculie se termina cu lipete.... drept pentru care intenliona sd se sinucidi. Degi a dat fuga imediat la spital. Pe mdsurd ce au apdrut orele de alfabetizare emoliona15.Ea mi-a rdspuns ci n-a spus niciodatd agaceva. La gcoala Tioup o elevd din clasa a gasea i-a trimis un bilelel profesoarei de la orele de Dezvoltare Social5.numdrul acestor elimindri a scdzut. Oare viala lui ar fi fost alta dacd ar fi beneficiat de o educalie de acest gen in anii de gcoald.daci nu ar fi invdlat s5-giapere drepturile in cadrul orelor de Dezvoltare Sociale"l3.Anul trecut". 9i care zimbea intotdeauna". Existd o regul5 foarte severi.au fost 106 elimindri.

Datele arati ci degi aserneneacursuri nu schimbd viafa peste noapte. in acest sens. Mai multd responsabilitate . cit gi in capacitatea lor de a irvdla (vezi Anexa F pentru amdnunte): CON9TIENTIZAREA SINEEMOTIONALA DE . gcoali familie 9i . bazatdpe mdsuidtori obiective ale comportamentului lor. de citre observatori independenfi. Mai multe sentimente pozitive despre sine. O mai mare capacitate de a privi lucrurile din perspectiva celuilalt . bdtdi gi acte de indisciplini la ore .340 Alfabetul emofional $ colarizare a emoliilor 341 emofionale a celor care trec prin asemeneamomente. imbunititirea recunoasterii definirii propriilor emolii gi . Mai multi preocupare amabilitate gi . cit 9i pentru biielii care le-au urmat. O mai buni tolerantd la frustrare 9i o mai bund stdpinire a miniei .Nu e vorba doar de copiii cu probleme. sd fie prieteni mai buni. cele mai interesante constind in compararea celor care au urmat acestecursuri cu cei care nu le-au urmat. Chiar gi intr-o perioaddin carese ajunge la strictul necesar gi bugetele sint tot mai reduse. tot ceeace ar putea si aprofundeze acesteabilitXli va fi de ajutor la nivel educalional. Au existat o mullime de evaludri obiective. O mai buni concentrareasupra indeplinirii unei misiuni gi acordarea atentiei necesare . a comportamentului lor la clasd sau in afara gcolii. Aceastanu este o descoperireizolat5. elevi mai buni sau fii si fiice mai buni sau mai bune iar in viitor sofi mai buni ori solii mai bune. O mai bunXinlelegere cauzelorcareau generatdiversesentia mente . pdrinli gi cetdleni mai buni. S-a ajuns la concluzia cd. cursurile par si-i ajute pe copii sd-giindeplineascd mai bine rolul in viafi. Putinla de exprimare a miniei intr-un mod potrivit. s5-gi asume rdspunderea Pentru ceea ce fac sau si-gi manifeste sentimentele fald de ceeace afld sau invafd. ci de tofi copiii care au de cigtigat de pe urma acestoraptitudini dobindite. Mai puline insulte. O mai bund stipinire a stresului . mai mult autocontrol . sd asculte sau sd se concentreze. Mai mult succes siguranld sine. Ea provine din foarte multe studii. O ascultare atentda celorlalli mai ABORDAREARELATIILORINTERPERSONALE r O mai bund capacitate a analiza9i de a inlelegerelaliile de r O mai buni rezolvarea conflictelor9i a neinlelegerilorprin negocieri o O mai bund rezolvare problemelor nivelul relaliilor la a o O mai buni exprimare9i talent in comunicare . Recunoagterea diferentei dintre sentimente si actiuni ." .existd foarte multe avantaje in privinla competenlei emolionale 9i sociale a copiilor.precum 9i ale nivelului de competenld emofionale -atit pentru fetele. Mai pufine elimindri 9i exmatriculiri o Mai pulind agresivitate sau comportament autodistructiv . lucrdtori 9i 9efi. un lucru meriti o atenlie cu totul speciald: programele de alfabetizare emolionali au imbundtdlit rezultateIelatnadldturd ale copiilor. Mai multi democrafie tratarea celorlalgi in Din aceastdlist5. Mai pulind izolare. Sigur cI ei nu vor dobindi fiecare in mod egal acesteaptitudini. ele sint un fel de vaccin pe viafd. O mai mare empatiegi sensibilitate celorlalgi fald de sentimentele . Mai multd impdrtigire. si-9i domoleasci impulsurile. fird ceartd .abordarea prietenie imcu gi de 9i in plicarea viala semenilor o Mai multd atenfiefa!5 de semeni . alfabetizareaemolionali sporegtecapacitatea dascdlilorde a-giinv5la copiii.i anxietate in societate UTTLIZAREA EMOTIILOR iN \4On PRODUCTIV . existi argumente pentru care se considerd cd acestePrograme ar putea stopa declinul educalional 9i ar putea intdri pozilia gcolilor. dar mdcar trebuie sd incercdm sd facem tot posibilul. O altd metodd ar fi detectarea schimbirilor inregistrate de acegticursanli inainte si dupd ce au urmat acestecursuri. indeplinindu-gi principala misiune 9i meritind investilia' Dincolo de avantajele educafionale. Mai pulind impulsivitate. de la o clasd la alta. care le-au analizat comportamenful. in acestevremuri fur care mult prea mulli copii nu reugescs5-9istdpineascdsupdrarea. cum ar fi numirul de betdi in curtea gcolii sau de elimindri.. Mai multd armoniegi socializare grupuri in . Punctaje mai bune la testele de invifdturd EMPATIA: CITIREA EMOTIILOR ." srApimnEA EMoTirLoR . pe misurd ce copiii trec de la o programd la alta.colaborare ajutor gi .Fluxul reu9e9te si ridice la api toate ambarcaliunile. apar ameliordri vizibile in atitudinea 9i modul de a privi gcoala .. Sau cum sPunea Tim Shriver: .

gi anume caracter.furtuni de delincventd". Perceperealucrurilor din perspectiva celuilalt ne face sd scdpdm de stereotipuri gi genereazdtoleranld 9i acceptareadiferenlelor. au un rol central in cultivarea caracterului prin inocularea autodisciplinei gi a empatiei. Leagdnul caracterului este autodisciplina.ceeace se 9i intimpli pe mdsurd ce copiii igi formeazd capacitilile fundamentale emofionale gi sociale. oamenii putind astfel sd trdiascX impreund respectindu-sereciproc. Caracterul. este o cale spre empatie. crescut in ultimul an cu 3o/"reDe asemenea. spre o ascultare reald. El i9i motiveazd ideea spunind ci omorurile s5virgite de adolescenli de L4 gi 15 ani sint in cregteregi aceastdgrupd de virstd reprezinti o perioadi in care natalitatea a fost sporit5. patimile pentru a face ceeace se cuvine 9i a fi drepli fald de ceilalti".342 Alfubetul emofional C ARA CTE RUL.Trebuiesd ne control5m ."l4lar filozoful fohn Dewey a constatat cd educalia moral5 este mai puternicd atunci cind lectiile le sint linute copiilor in cadrul unor evenimente reale 9i nu doar la nivel abstract .de a gdsi o slujbd sau de trezitul de dimineafd.. Aceasta este arta fundamentali a democrajieilT. intr-un altul scria cd rata criminaliteli a .pur gi simplu nu sint in stare sd evite disputele".apetitul. precum 9i existenta unor valori moralel8. alfabetizarea emotionaldls.carierd" criminald . care in schimb permit o realS implicare civicd. spre o abordare a lucrurilor din perspectiva celuilalt. Avind in vedere ci dezvoltarea caracterului este baza societdlilor democratice. sebazeazdpe autocontrol. fie cd este vorba de temele de acas5. aga cum am vlzut. trebuie si luim in considerare felul in care inteligenla emolionald poate deveni acestfundament. acegti adolescenli ." A fi in stare sd muli centrul atenfiei de la tine insuli are avantaje de ordin social.ingrijordtoare este gi profetia unui criminalist citat in cel de-al doilea articol. moment de virf pentru delictele grave violente intr-o . capacitateade a amina rdsplata gi de a controla gi canaliza nevoile stringente ale cuiva de a acliona este o calitate emolionali fundamentald. care de altfel pe vremuri se numea voinld. UN IILTIM CUVflNT in vreme ce terminam aceasti carte. creind posibilitatea unui discurs public constructiv.. teoretician in problemele sociale la Universitatea George Washington. ln unele scria cd armele de foc au devenit motivul num5rul unu de decesin America. altruism gi compasiune. am fost frapat de unele lucruri tulburitoare ap6rute in ziare. este . alfabetizareaemolionald merge mind in mir:ri cu educarea caracterului. tot agacurn generaliile plrinlilor lor au fost primele cu un accesliber la droguri. $colile. nota Thomas Lickona afunci cfird scria despre educarea caracterului15.. care susline cd ne aflim in pragul unei . . Aceste capacitSli sint tot mai necesarefir aceastdsocietate tot mai pluralisti. Empatta. Piatra de temelie a caracterului constd in capacitateade automotivare 9i de a ne cdl5uzi singuri. controlarea impulsurilor sau oricare dintre ce- .mugchiul psihologic de care este nevoie pentru o conduit5 morald. dar are arme automate pe care 9i le poate procura cu ugurinfd. duce la afecliune.. observd Etzioni. .. dintre care doar atacurile cu premeditare ajung la 80%20. ce urmeazd sd se abatd asupra noastrd in urmdtorii 10 ani.tot aga cum nu ne-am deranjat si-i inv5ldm ce inseamni empatia.respectiv. . In acest sens. A9a cum am vdzut. In urmdtorii 10 ani. depdgind accidentele auto. scrie Amitai Etzioni. cu dezvoltarea morali si cetdleneasci. asa cum au constatat filozofii de la Aristotel incoace. Numirul tot mai mare de arme aflate la dispozilia adolescenlilor echivaleazd cu faptul ci acele conflicte care pini acum s-ar fi putut rezolva cu pumnii igi vor gdsi deznodimintul prin impugcdri.. Sau agacum subliniazd un alt expert. Acegti adolescenli sint prima generalie care nu numai ci are arme. de jafuri ori de violuri. o viafi plind de virtufi. M ORALITATE A SI ARTADEMOCRATIEI $colarizarea emoliilor 343 Existi un cuvint de modd veche care definegte toate calitdlile pe care le reprezintd inteligenfa emolionald. Un motiv pentru care nu sint deloc pregdtili pentru viali este fdrd indoiald acela ci societateanu s-a deranjat si se asigure ci fiecare copil esteinvdlat care sint elementele esenliale pentru a-gi stipini minia sau pentru a-gi rezolva conflictele in mod pozitiv . acegtiavor avea pini Ia 24 de ani.Estenevoie de voinli pentru ca emofia si fie controlatl de ratiune. La orizont se afld prevestiri sumbre: un al treilea articol susline cd intre anii 19889i L992Ministerul de ]ustilie a inregistrat o cregterede 68% a numdrului de minori acuzali de crimd sau de atac cu premeditare.Nu ajung insb doar predicile linute copiilor desprevalori: ele trebuie aplicate in practicX.

ingrijorarea. mihnirea.neinfelegerea. Lisindu-i pe copii sd invele la intimplare acesteleclii emofionale. Eu cred cd emotiase referi la un sentiment gi la gindurile pe care acestale antreneaz5.. aceste cursuri sint incd rare. iar de ordin psihopatologic. majoritatea dascililot directorilor 9i pirinlilor nici mdcar ntr gtiu cX existd. imbufnarea. Sigur cd nici un program/ inclusiv acesta. lipsa de chef. intr-adevdr. . irascibilitatea. kistetea. supdrarea. orice stare mintalS acuti sau tensionatd". Cercetdtorii continutr si discute in contradictoriu care sint emoliile ce pot fi considerateprimare . t Frica: anxietatea. riscdm si ratdm aceastdocazie care ne este datd de fapful cd maturizarea creierului este un proces de duratd 9i.indignarea. nu oferd un rispuns la toate problemele. ar trebui sd ne intrebim: Oare n-ar trebui si pred5m acestecalitdli fundamentale de viali fiecdrui copil in parte acum mai mult ca niciodatd? Si dacX nu acum. exasperarea.ceeace in domeniul culorilor primare corespunde culorilor rogu. termen al cdrui inleles precis nu a fost incd definit de psihologii gi filozofii care s-au aplecat asupra lui vreme de peste un secol. atunci cind este de ordin patolpgic.sau dacd micar existtr asemeneaemolii primare. ostilitatea 9i poate intr-o oarecare mdsurd ura gi violenfa. Dar avind in vedere crizele prin care trecem noi sau copiii nogtri gi procentul de speran!5 dat de acestecursuri de alfabetizare emo!ional5.orice agitafie sau fulburare mintald.la stdri psihologice gi biologice gi la mdsura in care sintem inclinali si acfionim. singuritatea. dar nu tofi ceilalli sint de acord cu ele. In ciuda marelui interes de care dau dovadd unii profesori fald de alfabetizarea emofional5. din care sint generate to4te combinaliile posibile . care sint patologice. preocuparea. in sens literal. groaza. melancolia. animozitatea. schimbxri 9i nuanfe. Mtnia: furia. galben gi albastru. Existx sute de emolii de toate tipurile. plinsul de mili. prin urmare.Iatd care ar fi principalii candidali (gi o parte dintre membrii acestor familii) ai acestor ftrcrengSturi: .3M Alfubetttl emolional lelalte competenle fundamentale la nivel emofional.nervozitatea. . fobia 9i panica. Diclionirut oxford definegte emoliaca fiind . existd emofii mult mai subtile decit cuvintele care le-ar putea defini. Cele mai bune modele sint in afara sistemului educalional principal. copiii ar putga fi ajutali sd-gicultive un repertoriu emolional sdndtos. sentimentald sau pasional5. teama. totul desfigurindu-se in gcoli particulare gi in doar citeva sute de gcoli publice. cu diverse variafii.constemarea. resentimentul. atunci cind? Ce esteemotia? citeva cuvinte despre lucrurile la care m-am referit la rubrica enrofie. vexarea. spaima. disperarea gi deprimarea gravd. unii teoreticieni propun increngdturi fundamentale.

De exemplu.Dincolo de dispozitii exist6.ca fiind cele de la care Pornescnesfirgitele nuanldri ale vielii noastre emolionale.pe citeva emolii principale pornegtein parte de Ia o descoperirea lui Paul Ekman de Ia Universitatea California din San Francisco. simfindu-se pringi ca intr-o capcand cu un efect toxic. .a.m. ugurarea. mania. Dezgustul: repulsia. mullumirea.temperamentele. regretul.amabilitatea. ruginea 9. incintarea. cum rdmine cu o combinalie precum gelozia. satisfacfia. pldcerea senzualS. acesteafiind forme mai pulin acute ale miniei gi care sint ugor de declangat). euforia. Iar dincolo de aceste dispozitii emofionale. minia. fapt care-i fape pe oameni sd fie melancolici. amuzamentul. extazul gi. mirarea. unde existd triburi izolate care tr6iesc la fel ca in Epoca de piatrd.rdsplata. frica.minia. ziua. teoretic vorbind. .timizi sau voiogi..umilinfa.po. devotamentul. dragostea. .detestarea. o lubirea:acceptarea. Primul care a constatat universalitatea expresiilor emolionale a fost Darwin. inclusiv de indivizii complet analfabefi. Ekman a ardtat fotografii cu diverse expresii ale felei unor reprezentanli ai culturilor indepdrtate. cum ar fi depresiile clinice sau anxietitile cronice. sint mai pulin evidente 9i dureazd mai mult decit emoliile (in vreme ce. tristefea.care. De aici se nasc dispozifiile.. jena. am urmirit cum Ekman 9i allii gindeau emoliile in termeni de familii sau dimensiuni gi considerau familiile principale -.sau plictiseala?Nu existd rdspunsuri clare: dezbatereagtiinfifici asupra felului in care trebuie clasificateemoliile continui.sentimente precum indoiala . de exemplu.d. bucuria) sint recunoscute de toate culturile din intreaga lume. prietenia. mindria.ti fi totugi imbufnat sau irascibil. undeva in munfi. increderea. bucuria. Sigur cd aceastdlistd nu rezolvd toate intrebdrile in privinla categorisirii emoliilor. iubirea.346 Anexa A Ce este emofia? 347 . Fiecare dintre aceste familii de emolii au un nucleu debaz6. disprelul. de care'unii nu mai scapd. . cum ar fi cele din Noua Guinee. aversiunea. supdrarea. 9i absolut toli au recunoscut acesteemotii fundamentale. Bucuria: fericirea. o variantd a miniei care cuprinde tristele 9i fricd? Dar cu virtuli cum ar fi speranla 9i credinla. este greu sd fii foarte minios toatd t . aceste semnale fiind intipirite in sistemul nostru nervos. Ruginea: vinovilia. adoralia. care susline cd patru dintre expresiile faciale (frica. Cdutind principiile debazd. care a folosit-o gi ca argument in teoria sa evolulionistd. la lirnitd. Suryriza:gocul. binecuvintarea. . curajul 9i iertarea. inclinalia de a-!i aminti anumite emolii sau dispozilii prin care ai mai trecut. triste!ea.remu9carea. de la care se formeazi nesfirgitele mutalii.. care nu au fost in contact cu cinematograful sau cu televiziunea. certitudinea 9i stdpinirea de sine? Sau cu o Parte dintre viciile clasice.afinitatea. apar problentelede naturd emotionald.agape. sugerindu-se astfel universalitatea lor. Ideea ci acestea sebazeazd.

sint produse bine direclionate 9i reprezintd o modalitate simplificatd de abordare a lucrurilor. Elementele kXite intens pot determina aceastXimpresie fdrd o cintdrire atentd a amdnuntelor. aruncindu-se in acliune fird a sta sd cintdreascd mdcar o clipd ce face. in istoria evolufiei) am fi agteptat ca mintea ralionald sd emitd o parte din acestejudecdfi.Iuleala sa nu permite o refleclie deliberat5. prima.Oare de ce am fdcut asta?" . Toate lucrurile sint judecate deodatd. aceastl rapiditate are legdturd cu luarea hotdririlor fundamentale. Chiar dacd Ekman 9i Epstein au evaluat diferit diverse dovezi stiintifice. Problema esteci acesteimpresii sau judecdli intuitive.ii nostri. bazindu-se pe prima impresie. dacd noi (sau strdmo. geful laboratorului de interactiune umand de la Universitatea California din San Francisco. timp ce se pare cX este misurat in miimi de secundd.9i a doua de Seymour Epstein. cine e tulburat. cu lucrurile cdrora trebuie sI li se acorde atenlie gi cu faptele care necesitd vigilenli.cum putem deveni rezonabili pentru o clipi gi atit de iralionali imediat dupd aceea. care ne spun de cine trebuie si ne temern. Poateci evaludrile celemai bune ale minlii emofionale sint cele oferite.o.gaz pentru o analiz6. de pildd. asta il inkisteazd) intr-o clipd. ne trezim ci gindim: . construind judecdli rapide. Actiunile care izvordsc din mintea emolionald poartd cu ele o senzalieputernicd gi specialdde certitudine. fiind fdcute cit ai clipi. Atunci cird se instaleazX o oarecare agitalie sau mdcar o reacfie minimi. psiholog de clinici la Universitatea din Massachusettsr.Ekman si colaboratorii sdi au descoperitcd expresiile emolionale incep sd fie descifrate in schimbdrile din musculatura fetei in citeva miimi de secundb dupd ce au fost declangate de un eveniment si cd .dar eA ar fi fost mortald. O mullime de reaclii emolionale isi fac aparilia practic inainte sX gtim prea bine ce se intimplX. Mintea emotionald este radarul nostru care detecteazi primejdia. reacliondm fdrd sd pierdem vremea pentru a analiza cum sX reactiondm sau dace sd reactiondm in cazul situafiilor grave. reaclionind la imaginea de ansamblu sau la aspectelecele mai izbitoare.sefirn cI mintea ralionald este treazi in momentul acela. Un rispuns rapid. dar nu a fost la fel de promptd ca mintea emofionald. nu numai ci am fi fdcut o gregeald. care explici felul in care mare parte din ceea ce facem poate fi dictat de emolii . intuitive. in confruntarea cu un animal gi luarea unei hotdriri intr-o fracliune de secund5:il mininc sau md mdnincd? Organismele care au fost nevoite sd facd pauze prea lungi pentru a reflectaasupra unor rdspunsuri n-au avut prea mulfi urmagt'cdrorasd le transmitd acestegene ale incetineliiin fapte. Paul Ekman crede cd aceastdrapiditate cu care emoliile ne pot implica intr-o acliune inainte sd congtientizdm cd ele au aptrrut este absolut esenliald pentru marea noastrd adaptabilitate: ele ne mobilizeazesd.. ca un tot. care este semnul unei minli care gindegte.analiticd. in cine sd avem incredere. ea minte.9i mdsura in care emoliile au propriul lor ralionament gi propria lor logic5. ei au oferit totusi o listd fundamentali de calitdti ce disting emoliile de restul trdirilor mintale2. Folosind acest sistem pe care l-a creat pentru a detectaemofiile pornind de la schimbdrile subtile 9i pind la expresia faciald. fird trnr6. de Paul Ekman. Aceastd valorificare a nevoii de a acliona trebuie sX fie automatd 9i atit de rapidS. Cum intervalul dintre ceea ce declangeazdemolia gi aparilia ei propriu-zis5 poate fi practic nul. incit sI nu se ajungd la o congtientizare evidentd3. pot fi gregite. Ekman a putut sesizamicroemoliile care apar pe chip in mai pulin de o jumdtate de secundd.ffio Pecetile minfii emofionale Pecelile minlii emolionale 349 Doar in ultimii ani a apirut un model gtiintific de studiere a minlii emofionale. dar confuz Mintea emofionald opereazi mult mai rapid decit cea ralionali. profundd. care poate fi absolut niucitoare pentru mintea rafionald. Perceplia rapidd sacrifici acuratelea in favoarea vitezei. Marele avantaj este cd mintea emolionali poate citi o realitate emolionald (e miniat pe mine. mecanismul care evalueazi percepfia trebuie si fie capabil si aibd o mare vitezX de funcfionare chiar gi in termenii timpului la nivel de creier. De-a lungul evoluliei.

durind doar citeva secunde gi nu minute. Mai intii sentimentele 9i apoi indoielile Pentru cimintea ralionald are nevoie de ceva mai mult timp comparativ cu mintea emolionald Pentru a inregistra 9i a reacfiona..primul impuls" intr-o situalie emolionali este cel al inimii 9i nu al raliunii.ar trebui" sd avem. Aceasti a doua cale de declangarea emofiilor este una deliberattr 9i. Existi 9i un al doilea tip de reaclie emolionald. observd Ekman. opera. in schimb. muzica. in afard de citeva exceplii. ore sau zile..De indatd ce facem o evaista mI ingealtr" sau . sentimentele noastre vin de obicei ca de la sine. Dacd emoliile produse de un anumit eveniinent ar continua invariabil sd ne domine 9i dupi ce acestaa trecut. cum ar fi frica fald de o ameninlare imediati.350 Anexa B P ecetile mintii emotionale 351 schimbdrile fiziologice tipice unei anumite emolii . iar gindurile melancolice ne intristeazd. care se naqte 9i se amplifici in gindul nostru inainte de a se ajunge la sentiment. Pentru ca emoliile sd dureze mai mult. cum ar fi lacrimile.Iubirea este ca o febrd care vine 9i trece independent de voinla noastrd. le permite oamenilor sd-gi explice actiunile spunind cd erau cupringi de emofiea. metdforele gi imaginile se adreseazd direct minfii emofionale.. De aceeazimbetele. Dispoziliile stabilesc un ton afectiv dar nu sint modelatori atit de puternici ai felului fur care percepem 9i acliondm Precum emoliile puternice. Ralionamentul sdu este cd o emolie care sd capteze creierul 9i trupul pentru o perioadi mai lung6. In aceastl secvenld mai inceatd gindul mai bine articulat precede sentimentul. dind impreSia cX s-ar intimpla de la sine9i ci nu noi am hotdrit sd fie aga. poezia. foarte adesea putem alege insd la ce si ne gindim.m. sirtem congtienfi de gindurile care ii premerg' In acest tip de reacfie emofionaltr existd o valorificare mai extinstr. ci 9i minia sau frica ne cuprind. Cind sentimentele persisti ore intregi.Copilul dita este luare -. ar fi dovedit o inadaptare. care apar cind anumite amintiri triste'sint rememorate in acest scop. Exact cum fanteziile sexuale pot duce la sentimente sexuale.ea presupune elemente care simbolizeazd realitatea sau declangeazd o amintire care sd corespundi acestei realitdfi. existi 9i emolii care pot fi produse.unele printr-o perceplie imediatd. tehnic vorbind. urmeazd o reaclie emofional6 adaptati situaliei. independent de ce altceva s-ar intimpla in jurul nostru.se produc de asemeneain doar citeva fracliuni de secundd. independent de imprejurdrile care se schimbi.cum ar fi inrogitul la fa!5 sau cretterea ritmului cardiac .acestea reprezintd emolii care provin din girduri. Prin contrast. Un exemplu este acel tip de sentiment intenlionat manevrat de care se folosesc actorii pe scend. cum ar fi jena sau teama de un examen. tot aga amintirile fericite ne ridici moralul. Aceastd reaclie emofional5 iute ca focul preia controlul in situaliile urgente. declangarealor trebuie sd fie suslinutd evocind Permanent emolia respectivd. ele devin de fapt dispozilii. Aga cum existi cdi rapide sau incete cdtre emolie .. filmul. atunci sentimentele ar deveni cilduze ineficiente in trecerea la fapte.. mai inceatd decit reacfia imediatd. nu putem decide cind vor izbucni. gindurile noastre . romanele. Degi nu putem schimba ugor emoliile specifice ce pot fi declangate de un anumit gind. Emoliile mai complicate.d. iar celelalte printr-o gindire care presupune 'refleclie -.joaci rolul cheie in determinarea emoliilor ce vor fi declangate. in secvenla de reacfie rapidd sentimentele par si preceadd sau sd fie simultane cu gindurile. Dar actorii nu sint altceva decit nigte oameni mai pricepuli decit noi in privinla folosirii intenlionate a celei de-a doua cdi spre emolii. Aceasta este puterea unor asemeneahotSriri rapide: si ne mobilizeze intr-o clipi in fala unei situalii de urgenfd. O realitate simbolici 9i mai mirlt copiltrreasci Logica minlii emolionale este asociatiad. ca atunci cind pierdem pe cineva drag 9i continudm si il jelim mult timp. Marii maegtri spirituali cum ar fi Buddha gi Isus au ajuns pini la sufletul discipolilor lor adresindu-li-se intr-un limbaj emofio- .partea cognitivd . Ceea ce poate controla cel mai adeseamintea rationareac. de supraviefuire. Stendhal scria: . Ekman susline cd.a.Faptul cd nu putemalege le auem". o formd amortizati. Aceastd rapiditate este valabild in special pentru emofiile intense. ca gi artele plastice.Taximetristul adorabil". emolia maximd este foarte scurtS. urmeazi acest drum mai incet.De aceea emoliilepe care ele pot oferi 9i un alibi: . teatrul." Nu numai iubirea.tlilornoastre. . Dar de obicei nu mintea ralionald hotdrdgte ce emolii . trigti g.fim furiogi. Sentimentele noastre cele mai intense sint reaclii involuntare. fiind nevoie de secunde sau de minute de desfigurare . sentimentul prin intermediul gindirii.. in general. nu noi ld este cuSsul hotdrim cind s6.

Ceva care ne amintegte de altceva poate fi mult mai important decit ceea ce . ele i9i gdsesc Aceastd logici a sufletului . nici legi de cauzd 9i efect. $i cu cit este mai mult astfel. . gdsind legdturi intre lucruri care au vagi trds5furi comunes. a psihozelor 9i a copiilor.i a poeziei. cu atit emoliile devin mai putemice.este" in sine. atunci 9i reacfia declangati este clard. mintea emofionalX nu face discriminAri.Viselesint mituri private. mintea emofionald reaclioneazi declangind sentimentele pe care le-a avut in momentul de care gi-a amintit. orice este posibil. fdrd inlelegerea influenlei pe care o are memoria emolionald.. chiar dac6 putem avea convingerea 9i certitudinea ci gtim exact ce se intimpli.i povegti. identitllile pot fi ca o hologramd. a viselor 9i a miturilor (sau cum spune ]oseph Campbell: . dupi un accident. Procesul inilial este cheia injelesului cuvintdor Iui |ames |oyce din Ulysses'. descotorosindu-sede orice dovadX care demonstreazi contrariul. De aceeaesteatit de greu sd te inleiegi cu o persoani care este supdratd din punct de vedere emofional: indiferent cit de sindtoase ar fi argumentele din punct de vedere logic. iar lucrurile nu trebuie definite neapdrat prin identitatea lor obiectivd: ceea ce conteazl este cum sftrt percepute. Girdurile 9i reacliile din orice moment vor fi in concordanld cu culoarea gindurilor 9i a reacliilor din trecut.Nu" in procesul inifial. nu mai existd lucruri cum ar fi . o persoand ingrozispun ce nu ttr sX nu faci o gafi va gindi imediat: .Stilpul de telefon pur 9i simplu a intrat in mine. lntr-adevir. Mintea noaske emolionald va indemna mintea rafionald spre scopurile sale gi astfel apar explicaliile pentru sentimentele 9i reacgiilenoastre . mintea emolional5 a subjugat-o deja pe cea ralionali. avind o serie de perceplii . anumite asocieri de idei in vagi determind fluxul narativ. Putem sd nu ne ddm seama ce se intimpld in fapt. Nu mai existi timp. Dar dacd sentimentele sint vagi 9i subtile.i s-o inlocuiasci cu una noui . fird umbre de gri. Intr-adevdr.352 Anexa B Pecetilemintii ernolionale 353 nal. Mintea emolionald urmeazd aceastdlogici 9i regulile ei. s-ar putea si nu ne dtrm seama de reaclia emolionald Pe care o avem. O cale ar fi gindirea tranpantd. punind-o la treabd in folosul siu. Nlintea emolionald face totugi in aga fel incit convingerile sd fie foarte adevdrate. pe care il susfine. ca de exemplu 9oferul care.a minfii emofionale . chiar daci ar putea ptrrea cd reaclia se datoreazd exclusiv situaliei de moment. vedere rafional.ralionalizdrile -. in vreme ce mintea rafionalX face legdturi logice intre cauze 9i efecte. aceastaestelogica religiei . miturile sint vise impdrtdgite").procesprimar" al gindirii. in sensul cd o singuri parte evocd intregul. orice dovadd noud poate sd nu mai confirme o anumitd convingere .e foarte bine descrisi de Freud prin conceptul de . fabule .. in viala emofionald. un sentiment se transformd intr-un altul. chiar dacd ea coloreazd in mod subtil felul in care reacliondm Pe moment. procesul de gindire inifiald. intregul este condensatin pdrfi... suprimind sau ignorind amintirile sau faptele care ar putea si submineze anumite convingeri gi rezumindu-se doar la cele care le intiresc.i de . este ci mai ales atunci cind reaclia este rapidi 9i automatd s-ar putea sXnu ne ddm seamacdsitualia care odinioari a reprezenlat o crizd nu se repeti in prezent. Metodele psihanalitice fac parte din arta de a descifra gi de a scoatela lumini acesteinlocuiri de infeles. dind povele in parabole. atunci cind incruntarea in sine nu mai reprezintd o asemeneaameninfare' Daci sentimentele sint puternice.dovezi" proprii..Intotdeauna trebuie.in care fiecare lucru este alb sau negm. O persoandcare a invdlat din experienleleduteroaseale copiltrriei sd reaclionezefali de o privire minioasd cu fricX intensl 9i cu uri va repeta aceastereaciie la aceeagidimensiune gi la virsta adult5. explici faptul c5: . In asemeneamomente. Sentimentele se autojustificd.ple incercdri. potrivit cdreia fiecare element il susline pe celilalt. Convinge- rile minlii ralionale sint sir. A9a cum subliniazX Seymour Epstein." Acest mod copiltrros se autoconfirmd." Un alt semn al acestui mod copil5resc este glndireapersonalizatdprin care evenimentele sint percepute prin prisma inclinaliei de a fi centrate pe propria persoani.acestlucru semdnind cu o dovadi obiectivd. nu au nici o greutate dacd nu corespund convingerilor emolionale de moment. Intr-adevSt simbolurile religioase9i ritualurile conteazdmai pulin din punct de locul in expresiile sufletegti. Tiecutul impus prezentului Afunci cind o trdsdturtr a unui eveniment seam6nXcu o amintire cu incdrcdturi emolionali de undeva din trecut. justificarea lor in funclie de momentul prezent. lucrurile sint a9acum par. Mintea emofional5 reacProblema lioneazi fald de prezent ca pi cwn s-nr situa ?n trecut6. Astfel.. un obiect simbolizeazi un altul.. Existd multe feluri in care mintea emolionala este precum cea a unui copil.

. Aceste repertorii de stdri-specifice devin predominante in momentele de emolie intensd. astfel. frica dispare din repertoriul mintal.putindu-se ajunge chiar la cazuri patologice. Frica are un rol extrem de important in evolulia omului poate mai mare decit al oricdrei alte emolii. Sau cum zic neurologii: . Persoana respectivd devine incapabild sd identifice frica de pe chipurile altora gi si o exprime la rindul sdu. Cind se intimpld acest lucru.5. De aici ea reprezintd doui increngituri separate:o serie mai micd de proieclii se strecoard pind la amygdala si la hipocamp in . dictati de un anume sentiment. angoasd9i toate celelalteingrijordri . Acest circuit pornegte de la ureche si ajunge la creier gi apoi ia talamus. $i a9a cum amvdzut. pentru cd ne lasd sd suferim de sperieturi. fobiile sau tulburdrile obsesive.M. in aceastdmecanicd a emoliilor. ^'qfu_l^ Circuitul neural al fricii Punctul central al fricii il reprezintd amygdala." Specialigtii in neurologie au trasat circuitul fricii in cele mai mici detalii. care apare la un moment dat. creierul oferd in urmdtoarele momente o posibilitate de a observa circuitul neural al fricii 9i rolul amygdala ca sistem de alarmd.citili o carte gi dintr-odatd se aude ceva in camera de aldturi. cum ar fi crizele de panic6. Felul cum gindim 9i aclionim cind ne simlim intr-o dispozilie romantici este total diferit de felul cum ne comportdm cind sintem furiogi sau demoralizafi.Dacd cineva pune o armd la timpla unui bolnav S. dar nu simte teama ca voi sau ca mine. Parte din rispunsul mintal la o situalie emolionald constd in a revedea amintiri 9i opfiuni de acfiune. Primul circuit al creierului implicat'preia pur 9i simplu sunetul ca o undd fizicd in sine si il transformd in linrbajul siu gi vI aduce intr-o stare de vigilenfi.354 Anexa B Starea-specifici de realitate Funclionarea minlii emolionale este in mare mdsuri o sfa-re-specificd. fiecare sentiment are repertoriul sdu distinct de gindire. degi in starea actuald nu a putut fi stabilit circuitul complet pentru nici un tip de emofie. ceeace neurologii numesc . lJn semn ci acest repertoriu este activ il reprezintX memoria selectivd. Atunci cind o foarte rar intilnitd boali a creierului distruge amygdala (dar nu 9i alte strucfuri ale sale) la un pacient. pentru cd este cruciald pentru supravieluire. un anumit tipar de schimbXri care suslin corpul atunci cfird emolia cregte 9i un set unic de indicii pe care trupul le di automat atunci cind este pradd emoliei7.M. fiecare emotie majord are propria ei pecetebiologici..incit cele mai relevante sint puse in fruntea ierarhiei gi deci devin mai ugor de pus in practici. Sd presupunem ci intr-o seardsinteli singuri in cas5.". Frica este un caz tipic de inlelegere a dinamicii neurale a emoliei. de reacfie gi chiar 9i de amintiri.. acestai9i di seama din punct de vedere intelectual cd ar trebui sd se team5. Sigur cd in vremurile moderne temerile nepotrivite sint blestemul vielii de zi cu zi.

ca un fel de companii care se ocupi cu sistemele de alarmd..iar ritmul respiraliei se incetinegte (s-ar putea chiar sd constali la un moment dat cd nu mai respiri de fricd sau pentru a auzi mai bine de ce te-ai speriat). Efectul in lan! al norepinefrinei este cX ea sporegtein ansamblu modalitatea de a reacfiona in acele zone ale creierului care primesc aceastdsubstan!d. O altd cale din amygdala duce la locusceruleusdin creier. dar poate fi 9i un intrus . Dar daci inctr nu v-afi edificat. chiar gi cel mai mic zgomot din castr poate da fiori. Din zonele centrald 9i mediand o increngdturd merge la hipotalamus. fdcindu-te sd fii speriat gi gata de acliune. aceastecale mai largi se indreapti spre cortexul auzului din lobul temporal. unde se produc norepinefrinele (care se mai numesc 9i .zgomotul" seamdni cu un altul similar pe care l-ati mai auzit..fricii gi a nelinigtii subliminale. hipocamp 9i cortexul prefrontal. avind angajali care sint gata in orice moment sd sune la pompieri. apare un alt circuit paralel intre amygdala. deci nici micar nu-!i dai seama pe moment cd !i-e fric5. care se impr5. ceea ce duce la tintuirea atenliei asupra sursei fricii . proieclii distincte ale receptirii in cazul di' vergilor neurotransmi!5tori.tensiunea de asemenea. Aceasta este doar o Parte din intregul gir foarte bine coordonat de schimbdri comandate de amygdala 9i de zonele invecinate si care orchestreazi creierul ir:rcriz6.centrul gr1" . Dar pe mtrsurX ce realmente incepi sd simfi frica . aceste circuite tensioneazd mugchii coardelor vocale.356 Anexa C Circuitul neural al fricii 357 apropiere. hormonul corticotropina (CRH). creind o voce ascufiti.oare se fie pisica? Nigte obloane bitute de vint? Un intrus? Cortexul auzului vine cu propria ipotezX poate fi motanul care a dirimat o lampd de pe mas5. Dacd nu apare nici un r5spuns satisflcdtor din aceasti analizd suplimentarS. pentru a declangadopamina. Daci este o concluzie linigtitoare (sint doar obloanele care se izbesc de cite ori bate vintul prea taie) atunci alerta generald nu ajunge la nivelul urmtrtor. un loc cheie de inmagazinare a amintirilor. amygdala impreund cu hipocampul direclioneazd celulele care trirnit neurotransmi!5tori . Aceste celule fac un ciine si miriie sau o pisici si se infoaie la vederea unei amenin!5ri ori a unui intrus in teritoriul siu.gi trimite mesajul la amygdala gi Ia hipocamp. Proiecliile amygdala se extind asupra tuturor pirtilor importante ale creierului..cheie. aducind totul intr-o stare limiti. a fricii. activind o mare gamd de reacfii indepirtate la nivelul sistemului cardiovascular al mugchilor gi al m5runtaielor.dar oare acest. Ei semnalizeaztrcelulelor din creier sd creeze o expresie a fricii pe chip.ade lupttr-sau-fugi printr-o adehormoni.sunetele ciudate . Diversele pdrli ale amygdala primesc informagii diferite. evenfual chiar cu unul familiar . fAcindu-vi si fili gi mai preocupali de identificarea sursei sunetului.Prin intermediul nucleilor centrali din apropiere. de exemplu.gi pregdtirea mugchi- . care secretdaceasubstanfd de reaclie pentru cazurile limiti ale trupului. circuitele senzoriale devenind 9i mai sensibile. distinge rapid faptul cd . Mai multe grupe de neuroni din amygdala au.amygdala comandX o reactie cu btrtaie lungd.celulele care regleaztr mugchii mari ai scheletului. Superba arhitecturd a amygdala ca sistem central de alarmd al creierului devine evidentd in momentul apariliei. intre timp. Pintr la nucleii laterali ai amygdala ajung proiecliile din talamus 9i cortexul auzului 9i al vizului.i incearcd sd-i inleleagd sursa . unde sunetele sint triate gi inlelese. polilie sau Ia un vecin. In acel moment. Mirosurile ajung prin bulbul olfactiv la zona cortical5 mediani a amygdala 9i sint transmise mesaje ce trebuie sd ajungi in zona central5. amygdala declangeazl alarma in zona centrald.zgomot" poate fi recunoscut imediat? intre timp. Norepinefrina inundd cortexul 9i creierul in generaf precum 9i sistemul periferic.noradrenalintr"). care se leagtr cu acel sistem din creier ce determind migcarea. care-l compartr rapid cu amintirile similare. ceea ce sporegte nesiguranla gi concentreazd atenfta. unde sint activali hipotalamusul.adici atunci cird anxietatea subcongtientX ajunge la congtient . Hipocampul. fiecare in parte. Zona de bazd a amygdala are ravirati cascadi de a19i mificalii cdtre corpus striatum. amygdala transmit semnale cdtre sistemul nervos autonom prinmedulla. ajungindu-se la acele fibre care se mai numesc gi . in majoritate.. de cite ori siguranla casei pare pusd in primejdie. La oameni. ritmul cardiac cregte. creierul gi sistemul neryos autonom. orice alte migclri musculare fiind blocate. cortexul auzului face o analiztr mai profundtr a sunetului .tie in intreg creierul. aceste schimbdri merg dincolo de congtientizare. Din zona bazal| lateraltr a amygdala pornesc brale care infSgoari cortexul. care mobilizeazd reacli. Aceste semnale care sosesccontinuu fac ca amygdala sd fie un fel de santineli permanenti ce scruteaz5 toate experienlele senzoriale.

Grant: componenteactive ale programelor de prevenire Elementele cheie ale programelor eficiente presuPun: CAPACITATI EMOTIONALE . Identificarea 9i etichetarea sentimentelor .de la surprizd la nesiguranfd gi pind la teamd gi frici .anticiparea consecinlelor . sistemele de memorie corticald sint deblocate. Intreaga secvenld . Dupd trimiterea acestor semnale. Disculiile cu sine . iar atenlia se ascute pentru a a:uzi alte sunete. amygdala semnalizeazd.358 Alfabetul emotional lo'r pentru a reacliona ca atare. Galen'sProphecy[Profelia dr. egti cuprins de o fricl totald: congtientizezi faptul cd !i s-a strins stomacul. trupul pur 9i simplu iti infepenegte. fiind mai ugor de apelat la ele decit la altele care nu au o legdturd..de exemplu.T. cd !i s-au incordat mugchii in jurul gitului 9i umerilor sau cd-!i tremurd picioarele. iar mintea incearcdsd distingd posibilele primejdii 9i modalitdli de reacfie. Controlul sentimentelor .dialog interior" ca modalitate de adaptare la un subiect sau la o provocare sau de reintdrire a comportamentului cuiva . Exprimarea sentimentelor .de exemplu. Citirea 9i interpretarea semnalelor sociale . asigurindu-se ci ochii vor cduta sd descoperece este mai revelator in situalia limitd in care se afli. ci-!i bate inima mai repede.zonele senzoriale ale vederii gi atenfiei. Basic Books. Galen). recunoagtereainfluenlelor sociale asupra comPortamentului 9i privirea asupra sinelui din perspectivaunei comunitili mai mari .de exemplu. In acelagitimp. Controlarea impulsurilor . inlelegereanormelor de comportament (ce esteacceptat9i ce nu din punct de vedere comportamental) r O atitudine pozitivi fald de viald o Autocongtientizarea. Simultan. vezi ]erome Kagan.identificareaacliunilor alternative.) ^ffi#^ Consorliul W. (Pentru mai multe informafii. astfel incit diverse nofiuni gi amintiri revelatoare pentru respectivul moment de crizd sd poatd-fi oricind la indemind. inlelegereaperspectiveialtora .purtarea unui . dezvoltarea unor explicalii realistedespresine E . Reducerea stresului r Cunoagterea diferenlei dintre sentimente 9i acliuni CAPACITATI COGNITIVE .poate fi derulatd intr-o secundd 9i ceva. Aminarea rXsplatei . stabilirea scopurilor. Folosirea pagilor pentru rezolvarea problemelor 9i luarea de decizii .New York. Evaluarea intensitilii sentimentelor . controlarea impulsurilor. 1994.

capacitatea de a ride de sine SURSA: Consorliul !V. a cunoagte momentului cind egti in siguran!d 9i poli vorbi despre sentimentele personale . (de exemplu. .1992).T. aiutareacelorlalgi.i a recude noagtesentimentelepersonale. Autodezadluirea:a prelui deschiderea 9i a pune increderea la baza unei relafii. precum 9i a aborda situafia.360 Anexa D CA PACITATI COMPORTAMENTA LE r Nonverbale . inlelegerea a ceea ce se afld in spatele unui sentiment . Empatin:a inlelege sentimentele altora gi preocupdrile lor. . prin expresiile fetei. recunoagtereaunor tipare similare la ceilalli c Acceptarea sine: a te simli mindru 9i a te vedea pe tineintr-o de luminl pozitivX. a distinge intre ceeace face sau spune cineva gi reacliile sau iudecSlile tale despre asta. rlspunsul eficient Ia criticile aduse.Eu" in loc de invinovtrliri . a afla daci la baza ludrii unei hotiriri se afli un gind sau un sentiment. Perspectioa: identificarea tiparelor din viala emolionald 9i a reacfiilor.participarea in grupuri de semeni pozitivi offi*o ProgramaStiintei Sinelui Principalele comPonente: .a. . din f .. CommunitiesThnt Care (Comuitdti cdroraIe pasd)(San Francisco. rezistenla in fala inflrrenlelor negative. ascultareacu atenlie a celorlalli. gisirea cdilor de a stdpini temerile 9i anxietdfile..m.formularea unor cereri clare. minia 9i tristelea . discuta in mod eficient despre sentimente: cum a poli deveni un bun ascultdtor 9i cum poli sI pui intrebirile cele mai potrivite.dialogul cu sine" pentru a detectamesajelenegative. suferinla care accentueazdminia). Iossey-Bass. Luarea de hotdriri personale:a examina acliunile 9i a cunoagte consecinlelelor. cum ar fi descurajdrileinlerne. gesturi 9. a-!i rectinoagte punctele tari 9i punctele slabe. cunoagterea relaliei dintre ginduri.creareaunui vocabular al sentimentelor.comunicarea prin contact vizual.d. Stdpiniria stresultri: inv5la valoarea exerciliului fizic. aplicarea acestor perspective in chestiuni cum ar fi sexul 9i drogurile . transmiterea unor mesaje care sd inceapd cu . a imagia naliei bine cdlduzite gi a metodelor de relaxare . David Hawkins gi altli. aprecierea diferentei in felul in care oamenii simt faid de anumite lucruri t Comunicarea. din perspectiva lor. Grant din cadrul Scolii pentru Promovarea in Functie de Competenlele Sociale. sentimente 9i reac!ii . Conptientizarea sine: a observa propria persoanl .Programa de prevenire a drogurilor gi a alcoolismului". Administrarea a sentimcntelor: supraveghea. Verbale. tonul vocii..

-L. eva' ludri stabilite de observatori independenli. mai populari 9i indrdzneli ..toatd lumea cigtig5" pentru negocierea unui compromis "'. Rezolaarea conflictelor:cum sd te confrunli cinstit cu alli copii. Evaludri in gcolile din California de Nord. Oser. mai.\. in proscrialS copiilor"). SURSE: Schaps V. recunoagterea consecinlelor deciziilor gi ale acfiunilor. .. F. SeIf Science:The Is subiectulsint eu) (SantaMonica.Rockville:Biroul de prevenirea orieIn Strncticd).democratici" . o mai bund inlelegere a celorlalli o mai atenli 9i mai preocupali . la invdldturd) . Goodyear Subiect Me ($tiinfn Shrelui: Publishing Co. clasele a 6-a.. Afirmarea: recunoagterea preocupdrilor 9i sentimentelor fdrd minie sau pasivitate c Dinamicade grup: cooperarea. 8: Preztenting no. mai responsabili . Watsoir. Drug Use: Fvonr Adolescent Monograph.Creating ProThatPromote Childret-r's Practices Educational a CaringCommunity: (. Stone gi Harold Q.. acceptarea sentimentelor si dispozitiilor personale.JOZ Alfabetul emotional . REZULTATE: . Battistich. Delucchi. fthaps 9iK.ducereala capdt a promisiunilor sau implicarea total5 (de exemplu.Promovarea Through School-Based noi dezvoltariisindtitii prin prevenirilela nivelul gcolar: aborddri")..Crearea comunititicdreia pese: practici edusi-i unei Development" social A.1978). Rdspundereapersonald:asumarea rispunderii. gi 1992. mai afirmativi . t n 4 i t I & * SURSA: Karen F. Francisco. V D. i . California. Battistich. M. Oakland. Centrul de studii de dezvoltare. mai multe strategii pro-sociale pentru rezolvarea problemelor interpersonale r mai armoniogi . mai pro-sociali 9i de ajutor .). Dillenhunt. OSAPPreoention de (Preuenirea de ndolescenli: ln tedroguriior cdtue to Theory Practicc folosirii Gopelrud(ed. (Predaren San noi eftcientdresponsnbild:shttez.c). abuzurilorde substante tategi serviciiin folosulornului. cu pdrinlii.1991. E.wi:"' ll tl ll i' lnvitarea sociali 9i emofionali: rezultate Proiectul de dezvoltare a copilului Eric Schaps..€ric american pentrusdniDepartamentul nocive.. cu profesorii.K.PromotingHealth Development Prevention:New Approaches"(. fr. comparativ cu cele la nivel gcolar. Solomon.capacitateade a 9ti cind 9i cum sd conduci 9i cind trebuie sd urmezi pe altcineva . a dezvoltarea calionale promoveazd care The Tenchittg: Nuu Sytrtl::csis Effecticc Resportsible and Dick 9i J. . modelul de tip . Tossey-Bass.Patry(ed. mai buni in privinla capacitSlilorde rezolvarea conflictelor gi E.

. Grupul de cercetarea dezvoltdrii sociale. Hawkins 9i alfii..Reducing Program"(. D. Cook9i j. T. Greenberg. SURSE: Schaps V. REZULTATE: r O atagarepozitivtr fali de familie 9i gcoali .. Tiemin de (Preaenirea comPorBehaaior Children in of blay. tamentelor antisociale copii). D. T.. thologyT Proiectul de dezvoltare socialtr de la Seattle |. T.Modelde dezvoltaregi clinic PentruPrevead nirea problemelor de conduitS:programul rapid"). New York. Greenberg C.).Departamentul abuzurilor de substanle tate si serviciiin folosul omului. David Hawkins. A.ri gi exmatriculdri printre elevii cu rezultate proaste .2 (1991). lournal of theAmerican pp..364 cii Anexa F Inrsdlarea sociald gi emolionald 365 Marc Greenberg. From Preoenting Adolescent Drug Use: Monograph.. Btriefii mai pufin agresivi.. Battistich. Toleranlei la frustrare .clasele1-5.Manifesttrrii capacitililor sociale ..A DeveSURSE: lopmentaland Clinical Model for the Preventionof ConductDisorder: The FastTrackProgram"(. Impdrtigirii . evaluiri fdcute de profesori comparativ intre mai multe tipuri de elevi: 1) obignuifi. . . 1993. F'. EMoTIoNALA o INTELEGERE .i gimnaziale prin testdri independente 9i standarde obiective in comparalie cu gcolile neincluse in program.The SeattleSocialDevelopmentProject" (. capacitilii de recunoagtere9i a celei de inlelegere r Un mai bun autocontrol o O mai buntr planificare a rezolvdrii misiunilor cognitive r O mai mare refleclie inainte de a acliona r O mai eficientd rezolvare a conflictelor r O mai bund atmosfertr in clasd ELEVII CU NEVOI SPECIALE: ?mbunXtSlirea comportameritului la clasd in privinla: . Deaelopment 4 (1992). REZULTATE: . Kusche. Psy chiatry30.Duselopment Psychopavirsti gcolari: efectele (1995).Promovarea and programeiPATHS"). Capacitdlii semenilor ..Quamma. 9i (Promoaarea dezaoltdrii sociaThe Project in oelopment DeafChildren: PATHS . Sociabilitdtii r Autocontrolului i- PATHs). 3) de la clase speciale.Promovarea Through School-Based dezvolttrrii sdndtdliiprin prevenirile la nivelul gcolar:noi aborddri"). ThePreoention Antisocial la Guilford.S: OSAPPreoention Eric Theory Practice. tvruNArAprA. ]. Etichetarea . Mai puline inilieri in consumul de droguri . Proiect rapid din cadrul Universitdlii din Washington. 2) surzi. E.McCord gi R. J.ReduceResultsof a Primary Prevention hood Aggression: unui program de preverea agresivitdliiin prima copilirie: rezultatele Academy Child and Adolescent of nire ini!iald"). Gopelrud (ed. imbundtdfirea capacitililor socio-cognitive . Psychopathology and DeSocial Emotional Promotirtg M. of in Children:TheEffects the ting EmotionalCompetence School-Aged la competenlei emofionale copiii de PATHS Curriculum" (. von Qlevegi R. Kusche. Descregtereanumdrului de mtrrturisiri in legdturd cu tristelea 9i depresia o Descregtereaanxietdlii 9i izoldrii al Grupul de cercetare problemelorde conduitd. P. M.. Misiunilor de orientare . 1991.Rockville:Biroul de prevenirea to americanpentru strninocive. Mai puline delincvenle o Mai bune rezultate la testele standard la invtrldturX gi Health Development E.. Recunoagterea .E. Early ChildCatalano. Evaludri in gcolile din Seattle. j. Seattle. Universitatea din Washington Evaluarea s-a fdcut in gcolile primare . 208-217..no. Mai puline eliminf. Hawkins.Proiectul dezvoltaresociali din Seattle")..University Washington of legi emofionale copiiisrtrzi:Proiecttrl Ia Press.. ImbunXtXlirea emofiilor.PromoC. A. 1992.Promoting Prevention:New Approaches"(. fetele mai pulin autodistrugtrtoare .

O capacitatecrescuti de a .lournalof Constrlting Clinical and Psychology 60. K. P Weissberg. Mai multe dispozilie spre colaborare .Abbott9i L.366 Anexa F Inzsdlareasociald gi emolionald Programul de rezolvare a conflictelor in mod creator 367 R. in de a YorkSite(Programul rezoloare conflictelor modcreator: program).988-. pp.coliledin orassi periferice: de alcool"). Weissberg. J.1989. Mai bune capacitdli de rezolvare a conflictelor SURSE: J. Universitatea Rutgers Analizl ficutd in gcolile din New ]ersey la clasele a 6-a prin evalutrri acordate de profesori.P. SchoolFailure. Caplan. REZULIATE: o Mai pulind violenli la clasd ' Mai Puline jigniri in clasd r O atmosferi mai afecfuoasd . t: imbunitilirea congtientizlrii sociale in cadrul proiectului de rezolvare a problemelor sociale Maurice Elias. REZULTATE: o O mai mare sensibilitate fagade sentimentele altora o O mai bund inlelegere a consecinlelor comPortamentului lor . P. clasele 5-8. Hawkins. Grady 9i J.mdsura" situaliile interpersonale gi de a gindi acliunile cele mai adecvate o O mai bunX pdfere de sine o Un comportament mai pro-social . din afirmaliile semenilor 9i din cataloage comparativ cu nonParticipanlii...Day. J. of of L98AL989. imbundtilirea capacit5lilor de rezolvar'e a problemelor o O mai mare implicare cu semenii . pp. Linda Lantieri.Social urban Young Adolescents: Effectsof SocialAdjustment and Alcohol Use" (. (1994).Promovarea competentei sociale anii de gcoald princiin ca paldstrategie prevenire de inifiald:povestea doudproiecte"). O'Donnell. Elias 9i R.Tale of Two Projects"(.A. O eficienld interpersonaldgi o popularitate imbundt5lite . The Resolaing SURSA: Metis Associates. 7.Programul de promovare a competenlei sociale Roger Weissberg.R. a Preoention in HwunnSeraices | (1990). D. American 65 lournalof Orthopsychiatry. Mai mult5 empatie .1 (1992). New York City Evaluarea in cadrul gcolilor dln New York a claselor a 12-a prin evaludri acordate de profesori irratnte gi dupd program. 56-63. J. E..mai 1990.Sivo...School-Based petencePromotion as a Primary PreventionStrategy:A.Cataiano. Un mai bun control al impulsurilor e Un comportament imbunitdtit '. Grober.Prevenirea gcolat a folosirii drogurilor 9i a deegecului lincvenlei la copiii ce provin din familii cu venituri mici: efccteleunei preveniri pe termen lung in cadrul unui proiect in gcolileprimare"). V.Drug Use.and DelinquencyAmong Low. Yale-New Haven . REZULIATE: . C. SocialCom. Capacit5li sporite de adaptare o O mai bund capacitate de a stdpini problemele interpersonale o O mai bund adaptarela anxietate o Comportamente delincvente mai puline . M..New York.F. S. Metis Associaale semnificatioe acestui Rezumatul constatdrilor tes. Programul Centrului Nalional pentru rezolvarea in mod creator a conflictelor (o iniliativi a educatorilor pentru rdspunderea sociald). 177-200. Jacoby. M.Promovarea competentei socialeir:rcazul adolescenlilor din efectele adaptirii sociale aleconsumului gi .. Competence Promotionwith inner-Cityand Sub. Capacitili de comunicare imbunitifite Conflict Creatioely Inc..Preventing IncomeChildren:Effects a Long-TermPrevention of Projectin Elementary Schools"(. de ctrtre observatorii independenli precum gi in funcfie de rapoartele elevilor 9i profesorilor comparativ cu un alt grup de control. Summary the SignifcantFindings RCCPNew Program: 1. Apelarea la ajutorul semenilor r O mai bund capacitatede^aface trecereaspre gimnaziu . Universitatea Illinois din Chicago Evaluarea fdcutd in gcolile publice din New Haven.R.

Pentru acest Punct in dezbatere. Guilford Press. impugcarea Matildei Crabtree: TheNeto YorkTimes.. Mare parte din disculie sebazeazl pe eseul cheie al lui Paul Ekman: . chiar 9i cind se ajunge la liceu . AmericanJourualof Orthopsychiatry.tientizare social5 9i luarea de decizii socialela nivelul sau in afara clasei Note PARTEAflNTTI CRETERUL EMOTIONAL SURSE:M. 1992. Schimbdrile la nivelul corpmlui in momentul apariliei emoliilor 9i motivele lor evolufioniste: o Parte dintre schimbdri sint Prezentate in .409-17.368 Anexa F .New York. I.Promovarea competenlei sociale: studiu aprofundat al unui program preventiv la nivel gcolar").6I(1991). unii cercetitori suslinind ideea cd existi mai degrabd o prdpastie decit simple diferenle intre emolii sau ci irn prezent capacitatea noastrd de a misura corelatiile biologice ale emofiei este inc5 insuficientd Pentru a le distinge in mod iatisficitor. Capitolul 1. Un comportament mai pulin antisocial.. M.Argument pentru emoliile Cognition and Emotion. Elias. in acest punct.. Branden-Muller gi M.The Promotion of Social Competence: Longitudinal Sfudy of a Preventive School-BasedPrograrn" (. Iubirea altruistd 9i supravieluirea umand: Teoriile evolulioniste care descriu avantajele adaptdrii prin altruism sint rezumate in The Adaptiae Design of the Human Psyche(Modelul de adaptarea psihicului uman\ de Maicolm Slavin 9i Daniel Kriegman. T.. Building Social ProblemSolaing Skills: Guide' a capacitdlilorde rezolaare pro' Progran (Formarea linesFrom a School-Based blemelorsociale:puncte de reperpornind de Ia un program executatIa niuel I Scolar). L. . 3.. Universitatea Califomia din San Francisco. 7.An Argument for Basic Emotions" (. Vegnicia acestei teme a iubirii altruiste este sugerati de profunzimea acestui mit universal: povestirile Jataca spuse ir:r iretreaga Asie de milenii intregi gi care nireazi. 4. A. 6' L992' pp' 159-200' fundamentale")'dn de vedere provine dintr-un eseu care a apdrut inacelaqi Acest punct numii al revistei respective 9i care era semnat de P' N' JohnsonLaird 9i K. Capacili imbunXtdlite de a invdla sd invefe r Un mai bun autocontrol. Sayette. o astfel de listi rdmine intr-o oarecare misurd speculativtr. astfel de parabole ale sacrificiului de sine. A. Clabby. M. si din alte surse. existX o dezbatere gtiinlificd asuPra semndturii biologiie a fiecirei emofii in parte.2T. R. Schuyler. . toate. .autodistructiv sau problematic. dar sin. Associated Press. Doar la adulfi: observafie fdcuti de Paul Ekman. 15 sePt' 1993.L992.Psychophysiology. ]. vezi: Paul Ekman . ossey-Bass. o con.Voluntary Facial Action Generates Emotion-Specific Autono' mous Nervous System Activity" (. Levenson. Gara. Ll nov' 1994' 6. Paul Ekman 9i Wallace V' FrieAceastd list5 este culeasAde aici. Pentru ce existi sentimentele? 1.Mi9ciri faciale voluntare care genereazAo anumitd activitate a sistemului nervos autonom in cazuri specifice") de Robert W.l^990. Oatley.San Francisco.r. Elias 9i J..pp. 5. 2.

Aspects of emotion conserved across species" (. 8. care determind calitefle lor unice. 1971. 11.. LeDoux lucreazi la mai multe niveluri. in cadrul teoriei evolu!ioniste. and Brain Research. Dincolo de aceasta. In Praise of FoIIy (Elogiul nebwtiei). New York.Sensory Systems and Emotion" (.9i poate 9i brontozaurii .. 1994. Constatdrile sale si ale altora sint trecute aici in revisti 9i se afli undeva Ia granila explordrii in neurogtiinfd. 4. unele dintre problemele principale care distrug societatea actual5 duc la o minie nestivilite. Londra.370 Note Note 371 si Richard Davidson (ed. pisirile sau pegtii . Pe de alti parte/ pot existaurme ale sentimentelor la cei lipsifi de nucleul amigdalian (vezi Paul Ekman 9i Richard Dartldson [ed. 10. insd nu puteai si o faci prea ugor .Emotion and the Limbic Sysin tem Concept" (.|oseph LeDoux. Mai important.1993.FundamentnlQuestions About Emotions (intrebdri fwtdamattnle anryra emoliilor). deci rdmin sPeculative .. 12..dar acum po!i. Circuitul creierului la diferite niveluri ale fricii. dr. Erasmus din Rotterdam. Maclean.Plenum. Eddie Radice. pentru ca ea ne mobilizeazh pentru lupti. foseph. agacum a fost el descris de R. p. Joseph. Plenum Publishing. 5. 1990. Oxford University Press.. Anatomia unui blocaj emotional i. 1989. Diferitele descoperiri ar putea indica acele pdrti anume ale nucleului amigdalian care conteaze in mod special gi care sint circuitele care lipsesc. ele sint decizii crtrciale pentru supravietuire. New York. lin descoperirile recente.intr-un moment de minie instantanee ajungeai Ia dorinta de a omori pe cineva. 3..a cum spune PauI Ekman: .creier emolional" r.in special lobii prefrontali .4. o harti specialXa traseelor neuronilor. Vezi Joseph LeDoux.sd trdiasci acele vremuri.op. Totugi acest creier primitiv nu a permis inci ceea ce noi considerlm a fi o emotie..The Naked Neuron: Evolution and the Languages of the Brain and Body" (. in vreme ce circuitele care leagA alte pdrli ale creierului . organizarea unor experiente elaborate pentru a obline efecte condilionate de fricd Ia gobolanii al ciror creier a fost modificat chirurgical. cooido' asupra nind ptrrli ale creierului. in perioada preistorice.Disculia din acest capitol se bazeazd pe interviuri cu ei 9i pe mai multe articole ale sale. trad. conceptul de sistem limbic a fost prelucrat atent.Emo!iile gi concePtul de sistem limbic").Aspecte ale emoliei pdstrate la diverse specii"). Puii de macac ai puterea de adaptabilitate: .Basic Books. . care permanent se referd la stratul neural de bazA al emofiilor. insd neurologia emotiei e departe de a-si fi spus ultimul cuvint. Ideea de sistem limbic ca Punct esenlial ir creierul emolional a fost introdusd de neurologul Paul Maclean. cit. 1993.. .83. . viala mintali era in stare bruti: simfurile 9i un repertoriu totusi foarte limitat de reacfii fali de stimuli au ajutat sopirlele...l.Emotional Memory Systems in the Brain" (. 1986. ci mai degrabi mai multe sisteme de circuite care disperseazd reglarea unei emolii date.Sistemul senzorial 9i emofiile"). Am scris despre studiul lui Joseph LeDoux in The Nnu York Times din 1.instinct de viali" al acestor specii. cu Peste 40 de ani in urmi. de exemplu.. Universitatea Wisconsin. engl. Integratiae Psychiatry..sau mai precis . inclusiv: |oseph LeDoux. Concepts ce.Paul D. 1'992. Dar studiul lui LeDoux este susfinut de tot mai multe dovezi convergente. The Triune Brain in Eoolution (Creierul triunic in eoolutie).viati emofionald" . New York.exista gi o recunoaqtere tot mai puternici a faptului ci fiecare emotie se adreseazAunor anumite zone sPecifice ale creierului. Acest tip de reaclii fundamentale definescceeace poate trece drept .cu nucleul amigdalian conteazi mult mai mult. 1994). Departamentul de psihologie gi psihiatrie. 1.ir special cind e vorba de implicaliile pentru intelegerea vietii noastre emotionale care par sd decurgd din datele neprelucrate.. 1994. cum ar fi cea a lui LeDoux. de exemplu. In acele vremuri de demult.). care provin de la divergi neurospecialigti. studiind. Cazul unui bdrbat fdre sentimente. aritindu-se cd o parte dintre structurile centrale cum ar fi hipocampul sint mai pulin implicate in emolii. Behazsioral 58. broastele. Ca mulfi specialigti in neurogtiinte. fiecare emofe majo. animalele care reusesc bine sau destul de bine au pufut supravietui. . Galen). Emoliile noastre au evoluat atunci cind nu aveam tehnologia necesard pentru a acliona atit de puternic asupra lor. totugi multe sau majoritatea acestor circuite sint destul de sigur in interdependenli cu punctele de legiturd cheie din sistemul limbic cum ar fi nucleul amigdalian 9i cortexul Prefrontal. Ned Kalin.Sistemele memoriei emo$onale la nivelul creierului"). . Galen'sProphecy (Profefiadr. Yezi.d are ProPria sa topografie Pe aceastd hartd imaginar5.5aug. Specialigtiiin neurogtiinle sPeculeazd faptului cd atunci cind creierul reugette sd creeze un model comPlet al emofiilor. N euroscien 2.87. New York. anevoioasa stabilire a traseului neuronilor singulari. New York. se Pare ce nu existi un .. astfel incit au transmis aceste lucruri prin sistemul genetic. aceasti analiztr se bazeaz| pe sinteza excelentd a lui ferome Kagan. foseph LeDoux. Sistemul limbic 9i emotiile: R..Penguin. Oxford University Press. noiembrie 1992. pregdtit pentru Seminarul de neurogtiinli afectivi MacArthur. Aceasta este emolia care se adapteazd cel mai greu. 2. A.Neuronul gol-golu!: evolulia si limbajele creierului 9i corpului").. Conform gindirii curente. QuestionsAbottt Emotion. felul ir:rcare anumite leziuni din creierul gobolanului ii pot modifica in vreun fel comportamentul..Minia este emolia cea mai periculoasi.p." 9.mic bine definit. Capitolul 2.

. Hillsdale.R. strdlucitul neuropsiholog rus.1972.1993. (l Science febr. Nature (20 oct. pregitit pentru Seminarul de neurogtiinld afectivi MacArthur. impulsive gi imprevizibile. dar are 9i propria relea complicati si extinsd de proiecfii Ia nivelul creierului limbic. 14..8. propunea inci din anii 1930 ideea ci acest cortex prefrontal este cheia autocontrolului 9i stdpinegte iegirile emofionale. 1992.1994..inclusiv in inhibarea semnalelor creierului emofional. . Cazul pacientului care a devenit mai fericii dupi un accident cerebral a fost prezentat de Mary K. B. .Cit de inspiimin(6 tetoare pot fi lucrurile"). i.i la consecinlele emoliilor in dezvoltarea creierului aparline lui Allan Schore.. un manuscris nepublicat.foseph LeDoux. Teoria psihanaliticX gi maturizarea creierului: prezentarea cea mai aminunlitd referitoare la primii ani de via!5 . (iun.Activarea p-adrenergicd 9i amintirea evenimentelor emolionale").tie'de receptori chimici pentru serotonina neurotransmilitorului. .Grosset/Putnam.?rima secundd: interacliunile sociale precongtiente").Comportamentul emolional 9i leziunea pe emisferi"). Catedra de psihologie 9i psihiatrie din cadrul Universitifii \disconsin. Cortex. 1961. Scientific American. Vezi Antonio Damasio.. 1994.58.Emotional behavior and hemispheric side of lesion" (. 1994). 16. 6. Conexiunile cortexului orbitofrontal cu creierul limbic sint atit de extinse. iun.2.cortex limbic" . Iar ir urma unui studiu ficut pe 24 de birbali 9i femei care fuseseri condamnali pentru crime pasionale sdvirgite ir:rmomente de mare impulsivitate. . Luria. . New Jersey. Zajonc. 12.. 10. 1.. Science nov.i creier").ci acegtioameni aveau un nivel mult mai scizut decit normal de activitate in acestepirli ale cortexului prefrontal. 15. cit. pacientii care au avut probleme in aceastd zond. prezentat la intilnirea Societ5lii Americane de Psihologie. cele mai puternice Iegdturi intre neocortex gi nucleul amigdalian se afld ir lobul prefrontal sting 9i in lobul temporal dedesubt gi lateral falX de lobul frontal (lobul temporal este extrem de important in identificarea a ceea ce este un obiect).Emotion. pe mdsuri ce ajung in alte zone ale cortexuluj. Opinie subcongtientd: John A.p. A. Proieclia unui neuron intre nucleul amigdalian 9i cortexul prefrontal se face printr-o zond care se numegte cortexorbitofrontal.t astfel calmindu-se intensitatea neurali a acestor semnale. s-a constatat folosindu-se un scaner PET pentru stabilirea a ceea ce se intimpld pe creier. Preferinle incongtiente: William Raft Kunst-Wilson 9i R. .Mare parte din aceastespeculalie asupra reglirii reacliei emolionale de citre neocortex aparline lui Ned Kalin.Emotional Memory Systems in the Brain".LawrenceErlbaum Associates. Memoria emolionali: Lary Cahill gi allii. 1992. 1980). 8.Aspecte ale emoliilor pistrate la nivelul speciilor"). memorie . erau impulsivi 9i inclinali spre teama 9i minie.1.joseph LeDoux. Lawrence Erlbaum Associates. sugerind un traseu rapid 9i puternic. op... 13. 7. 1994).. . 9. Hillsdale. Multe dovezi se indreapti spre acea parte a cortexului prefrontal ca fiind locul in care majoritatea sau chiar toate circuitele corticale implicate intr-o reaclie emolionalS aclioneazi deodati.Emotion and the Limbic System Concept". Ambele legituri sirt ficute intr-o unici proiecfie. Gianotti. La oameni. Studiile pe animale aratd cd atunci cind zoneie lobilor prefrontali au suferit leziuni astfel incit nu mai pot modula semnalele emolionale din zonele limbice. Leziunile pe emisfera stingi 9i jovialitatea: G.. 1992.Afect Regulation and the Origin of SeIf (Reglementarea afectiadgi origineasinehti). 1994.Affective Discrimination of Stimuli That Cannot Be Recognized (.. Concepts irr Neuroscience. New York. 887).3/ Z Note i Note 373 . ..Affect Regulationand the Origin of Self. psiholog la Universitatea din Connecticut.C. incit neuroanatomigtii i-au mai spus 9i .. Prin aceastd relea el joaci un rol important in regldrea reacliilor emolionale .Emo!ie. in schimb acelea care au o concentratie sc5zuti sint ostile si dugmdnoase. Cele mai importante studii asupra leziunilor lobilor Ia gobolani au fost fdcute de Victor l)ennenberg. Washingtory D. New Jersey.acea parte care gindegte la nivelul creierului emofional. mai este gi una biochimicd: atit partea ventro-mediani a cortexului prefrontal cit 9i nucleul amigdalian au o mare concentra.San Antonio). chiar daci nu gtii despre ce e vorba: LeDoux.How Scary Things Get That Way" (. un fel de goseavirfuali neurald. intre altele. . Descartes'Error (Eroarealui Descartes). Nu existd doar o singuri punte structural6 i-ntre nucleul amigdalian 9i cortexul prefrontal.. Cortexul orbitofrontal primegte semnale gi de la nucleul amigdalian.Beta-adrenergic activation and memory for emotional events" (. izbucnind in crize de furie sau de lipete de fricd. O privire mai atentd asupra neuroanatomiei arati cum aclioneazi lobii prefrontali ca administratori emofionali. animalele devin stranii.Aspectsof Emotion Consen'ed Across Species" (. Periculos.First Second: The Preconscious in Social Interactions" (. Bargh. Aceastaeste zona care pare cea mai importantd pentru evaluarea reactiilor emolionale atunci cind sintem in toiul lor 9i facem coreclii de trasee. 9i Allan Schore. BehaoioralBrain Research.. nov. observa el. aga cum a fost citat in ..1994. sd conteze in mod special in ceeace inseamn6 colaborare: maimulele cu o mare cantitate de serotonind la nivelul nucleului amigdalian sint .. Memory and the Brain" (.bine adaptate social". Vezi Ned Kalin. Aceste substanle chimice la nivelul creierului par. Morris de la Catedra de neurologie a UniversitSlii din Florida in cadrul intilnirii internalionale a Societalii de neurofiziologie (13-16 febr..Discriminarea afectivi a stimulilor care nu pot fi recunoscufi").

Cogni tive Function. la 4. Psychiatry.de E.9. ll IT I ffi o AL NATRA nWTZ+#ir? rtoN E Capitolul 3. folosind metode statistice Pentru a arAta felul in care personalitatea gi comPortamentul sint legate de IQ. cum ar fi testele SAT fa!5 de IQ. 1995. Imagination.Multiple lntelligences..Warning by a Valedickr rian Who Faced Prison" (. reactivitateacardio vasculari 9i comportamentul la bdieli cu o predispozilie crescuti 1.. cdtre propriile experienle.Avertismenful unui absolvent care a fosl confruntat cu inchisoarea") din The Nera York Times(23 iun.Regindirea valorii testelor de inteligenti")..374 Note Note 375 17.Un alt model timpuriu de inteligenli emolionald apare in . 1994. and Behavior in Boys at High Risk for Alcoholism" (. Mayer. .Cracking Open the IQ Box" (.Punctajul mediu al unui grup de la Harvard Ia testul SAT a fost de 584 de puncte din 800 posibile. 9.i Mayer la p.intr€deschiderea cutiei IQ-ului").f . 1987.. IQ vs.Copii 9i la virsta adulti: un studiu de 40 de ani") dinThe lnoulnerableChild (Copilul inaulnerabil). 1992).Block folosette concePtul de . independent de inteligenla emofionali.. creierul uman). 5. New York. Howard Gardner gi Thomas Hatch. 185-211.. care a fdcut studiul asupra absolvenlilor impreuni cu Terry Denny de la Universitatea din Illinois. manuscris nepublicat.. Imperfecliuni ale cortexului: Philip Harden si Robert Pihl. dar observd cd principalele comPonente PresuPun o autoreglare emofionald gi un control al impulsului de adaptare ca sim! al autoeficienlei gi al inteligenlei sociale.. Richard Herrnstein 9i Charles Murray. Boston..Basic Books. 1985.Rethinking the Value of. 2.Inteligenld 9 emotionali"). independent de IQ. Cambridge University Press. .Guilford Press. I-am luat un interviu lui Howard Gardner in legdturi cu teoria s:r referitoare Ia inteligentele multiple in . Cortexul prefrontai: Antonio Damasio.ail992).152. . la turare p1 c.66. Seiemon 9i al . care actualmente este la Universitatea Medicald Harvard. p. lele p. fii. George Vaillant.Functiacognitivd. mia povestit despre ineficienla relativX a acestor notdri tr prefigurarea reugitei in viald a acestui grup de oameni. Block a analizat datele dintr-un studiu ficut pe 100 de bdrbali gi femei de la virsta adolescenlei 9i pini la douizeci 9i ceva de ani. 15. ceea ce uneori se mai numegte qirefleclie. Grosset/Putnam. Africa de Sud. Cortexui prefiontal 9i memoria funcfionalS:Lynn D.tiaff). 19869i apdrut in The New YorkTimesEducatiott de alte citeva ori de atunci incoace. Reuven Bar-On.. 10..Iase sociale niaelul aielii americane).Dezvoltarea concepliei bundstdrii psihice").. Adaptation to Life (Adaptaren z. febr. Educational cher.Little. Proiectul Spectrum: principalii colegi ai lui Gardner in crearea Prtr iectului Spectrum au fost Mara Krechevsky qi David Feldman.elasticitate a eului" si nu de inteligenli emofional5. E. Definilia fundamentald a .Povestea lui Jason H.. Descartes' emolia ralitmea si Renson nnd the Human Brain (Eroarealui Descartes. Brown. El a la Supplenrent 3 nov. a fost prezentatd in . elasticitatea eului poate fi considerati un fel de surogat al misurdrii inteligenlei emofionale. Cind a fi degtept e o prostie 1. dar cele doui sint construclii independente' Capitolul 4. Multiple lntelligences: multiple: teoria in practicd).In .iar' na 1995.Emotional Intelligence" de Salovey. 14. Dr. Kohler.a Concept of Psychological Well-Being" (. L3. Inteligenfa practicd 9i calitSlile oamenilor: Robert f.04.8(1989). Arnericanloumal ol 1995.New York..pp. tezi de doctorat prezentati la Universitatea Rhodes. Modelul inteligenfei emolionale a fost prima dat6 propus in Peter Salovey 9i John D. Journalof AbnormalPsychology. 1993.The Development of . 189.. Karen Arnold. K.j. (1990). dupi cum constatd el.Cortexul prefrontal").. Vaillant.. New York. Rezumatul este din Howard Gardner. o ugoari corelare intre IQ si elasticitatea eului.Multiple Intelligences Go to ResearSchool" (. iar de inteligenla emofionald. pentru alcoolism"). 1988. .lnteligenlelemultiple merg la gcoali"). Existd aici. 5. Universitatea Berkeley din California. 3.. introspectivi.. i I i. a fost citatd si in Tftc ChicagoTribune (29 lr. I. New York. Cardiovascular Reactivity.1995. Felul in care eu folosesc termenul de congtientizare sine se referi la o atenlie indreptati citre sine.New York. Cunoagte-te pe tine insuli de 1. it I * telligence Tests" (. 8. TheAmerican Prospect.. Ll. Sternberg. The BeIl Curae: Intelligencc and ClassStructure in American Life (Curba lui BeIl: inteligenld Si struc Free Press. 1994. .PrefrontalCortex" (.. Vaillant..18.. Anderson 9i B..Emotional Intelligence" (. Un observator noteazi: Howard Gardner. . 19. BeyondIQ (Dincolo de IQ). 7.Resilient Children as Adults: A 40-Year Study" (. inteligenfi emofionald: jack Block. 12. . Error: Emotintt. 1977).nnd Personality. Comparatia ir:rtre testele IQ 9i abilitilile Spectrum este Prezentati intr-un capitol al cdrui coautoare este Mara Krechevsky' Vezi HoThe Theoryin Practice(Inteligenward Gardner. Felsman 9i G.inteligenfei emofionale" apare in . 18. Cum acesteasint elementele principale ale inteligenlei emofionale.Cognition.

... chirurgul lipsit de emofii. 1. ap5rutd in Hnndbookof Mental Control de Wegner si Pennebaker. New Jersey. p.Dezechilibrul obsesiv"). Pentru aminunte despre raportul dintre sentimentele pozitive gi cele negative 9i despre bunistarea emofionalh. DC (mai 1986). 1993. fost student la Diener. 38. 8..Alexi timia. Anger: TheMistrnderstood Emotion (Minia: o emoliegregit inleleasd).New York.l35. Taylor.Some Specific Features of Group Psychotherapy" (.980. ThereYouAre (Oriunde te-ai duce. 1993.Affect. 1994. .. 6.. William Styron. Intensitatea emofiilor: mare parte din acest studiu a fost fXcut de cdtre sau impreuntr cu Randy Larsen. in prezent lucrind la Universitatea Michigan.Mental Control of Angry Aggression" (.'orarea:o activitate cognitivi nedoritd ce controleazd o expresie somaticd nedoritd"). Mayer gi Alexander Stevens. Eul observator: o comparalie perspicace a stdrii de atentie la nivel psihanalitic 9i autocongtientizare apare la Mark Epstein in Thoughts Without a Thinker (Gtnduri fdrd ginditor). O parte dintre termenii stilului acestei congtientizdri de sine emo. aspecteclinice 9i terapeutice"). New York. iatdle). . Epstein observi cd dacb aceastAcapacitate este profund cultivatd. 4. Strategiile lui Redford Williams de stipinire a ostilitdlii sint detaliate in Anger KiIIs (Mtnia ucide\ de Redford Williams 9i Virginia Williams. 4 vezi Tavris. in Clinical Handbook of .Alexithymia: History of the Concept" (. Internationnl 4 lournal for Group Psychotherapy. conflict emolional 9i deficienfd: o privire de ansamblu"). 14. Gary..376 2. Random House. New York. . Descartes' Error. 64. . 10" Tidsiturile clinice ale alexitimiei sint descrisein cartea lui Graeme J. Revdrsarea miniei nu duce la risipirea ei: vezi. Roy Baumeisof ter. New York.).Alexitimia: tratamentul ce folosegte psihoterapia combinati individuald 9i de grup") de Hillel I. Analfabetismulemolionala fost un termen folosit de M. Frica subcongtienti: studiile in legAturi cu gerpii au fost descrise in cartea lui Kagan. vezi Ed Diener si Randy j. 11G722. manuscris nepublicat (1993). 47-6L. New York. Larsen.Citeva trisdturi specifice ale psihoterapiei de grup"). Emotional Conflict. lucrare prezentatd la intilnirea anuali a Asociatiei Americane a Psihiatrilor din Washington.). McCandless din lournnl of Personality and SocialPsychology. Psychotherapy-and-Psychosomatics. S.tionale sint propriile mele adaptiri ale acelor categorii. in Handbook Mental Control (Manualul pentru controlulmintal) de Daniel Wegner gi James Pennebaker (ed. 11. Mallick 9i B. Psychotherapy-and-Psychosomntics. 1989. R. Guilford Press. 12. pp.pp..Afecr. Note Capitolul 5.).Sttrpinirea -Controlling miniei: autoimpunerea unei schimbdri de emofie") de Diane Tice gi Roy F. (1966). . impotriva miniei si pentru autocontrol este un caz amplu dezvoltat in Anger: Self-Induced Emotion Change't (. .Experienfa buntrstirii emolionale") in cadrul cArlli Handbookof Emotions (Manualul emofiilor) de Michael Lewis 9i ]eannette Haviland (ed.. 5. ln decembrie L992 i-am luat un interviu Dianei Tice in legiturd cu studiul sdu in privinla felului in care oamenii reugescsd se scufure de proastele dispozilii. Clinicai and Therapeutic Aspects" (. de exemplu.. 335-368.Alexitimia: istoria unui concept"). Prentice-Hall. Plimbarea care calmeaz5: se citeazd din Tavris. Teama de microbi: David Riggs . Lizabeth Roemer gi Thomas Borkovec. Mayer gi Stevens. understood 10. Internationallournal for Group Psychotherapy. Basic Books.A Study of Catharsis Aggression" (.Ingri.. observatorul poate scdpa de timiditate 9i poate deveni .. 13. 9.An Emerging Understanding of the Reflective (Meta)Experience of Mood" (. fohn D.. Hyperion. Dar vezi gi Carol Tavris. 2.. 3. New York. Perceptorii: au fost descrigi 9i in TheManagedHeart (Sufletul stdptnit) de Arlie Hochschild. Warnes . Touchstone. 1. . Sweet in . K. Atunci cind este eficient sd-!i exprimi minia: Tavris.mai flexibil si mai curajosr (<un€u dezvoltat>. Baumeister dinHandbook of Mental Control de Wegner 9i Pennebaker (ed. and Deficit: An Overview" (.The Experience of Emotional Well-Being" (. care apare in Handbookof Mental Control de Wegner 9i Pennebaker..An Emerging Understanding.46 (1986). Galen'sProphecy.Controlul mintal al agresivitSlii la minie") de Dolf Zillmann. Femeia ca{e nu gtia de ce plinge a fost amintiti in lucrarea lui H.990... Freedman 9i B..pp. 11. Englewood Cliffs.. 9.pp.Alexithymia.. Rolul emoliilor in logici: Damasio. Anger: The MisunderstoodEmotion. Studiile asupra miniei sint descrise si in .. 9G1. .. capabil si se adapteze total la viat5". 1. Descrierea alexitimiei este flcutd de Peter Sifneos. 7." .Worry: Unwanted Cognitive Activity That Controls Unwanted Somatic Experience" (.p. Efortul ingrijoririi. New York. Darkness Visible:A Memoir of Madness(Intunericul aizibil: o amintirea nebuniei)..1. Free Press. 8. Pentru un rezumat al acestui studiu.04.. inrobit Note de patimi 377 Whereoer YottGo.Obsessive-Compulsive Disorder" (. Swiler. 1 (1988).. 5. Vezi gi: fon Kabat-Zinn. B. este descris in .56(1991). 1995. Times Books. Anger: The MisEmotion. 4 . Anger: The Misunderstood Emotion..Studiul asupra agresiunii cathartice") de S.. (195a). Ea 9i-a publicat constatirile asupra miniei ink-un capitol pe care l-a scris impreund cu solul ei.i Edna Foa.993.O intelegere ce iese tot mai mult la iveali a (meta)experientei care reflectd starea de spirit".Alexithymia: Tieatment Utilizing Combined Individual and Group Psychoterapy" (. 7.

Weino-erger. 1994).Maintaining Positive Illusions in the Face of Negative Information" (.. 1990.The Construct Validity of the Repressive Coping Style" (. Guilford Press.4.Ingrijordrile modifici felul in care sint luate hotiririle: efectele gindirii negative asupra procesului cognitiv".Prezicerea competenlelor cognitive si de autoreglare pornind de la aminarea rdsplatei in cazul pregcolarilor") de Yuichi Shoda. Mama ingrijorati: Timothy A.978-986.Menfinerea unor iluzii pozitive in confruntarea cu informalii negative"). lournal of Clinical and Social Psycholory.SexDifferences in Control of Depreission" (.. IQ vs. Vital Lies.. . structura 9i dobindirea sa").Anxiety Research.8.6 (1990).. Deuelopmental Psychology. Barlow (ed.Baza celulard gi a circuitelor memoriei funclionale aflate in cortexul prefrontal la primatele nonin umane").New York. Groaza de examen: Daniel Goleman. Simple Truths: The (Minciuni aitale.).... Dobson..Diof ferentelesexualein controlul depresiei") in Handbook Mentnl Confrol de Wegner gi Pennebaker. . IQ-ul si ocupalia americanilor de origine asiaticd: fames Flynn.).A Meta-analysisof the Efficacy of Cognitive Therapy for Depression" (.. Rezultatele la testele SAT in cazul copiilor impulsivi dar 9i al celor stipinili: analizarea datelor de la examene a fost fdcuti de Phil Peake.. Brown si alfii. FAA Ofice of Aoiation Meilicine Reports(mai 1989). New York.Shelley Taylor gi alfii. Schwartz gi Richard Davidson.Generalized Anxiety Disorder" (. 14. Repression care a dezUniversity of Chicago Press. Studiul asupra amindrii risplatei la copiii de patru ani a fost prezentat in lucrarea . n ))1 i3. . Impulsivitate si delincvenli: vezi discutia din. WorkingMemory (Funclionarea memoriei). aminarea ca factor de previziune pentru examenele de admitere: comunicare personald a psihologului Phil Peake de la Colegiul Smith. 1985. (1989). . Guilford H. 1990. gy . Walter Mischel 9i Philip K. New Jersey.. Asian-AmericanAchiettement BeyondIQ (Reu. Peake. 1993.Controlorii de trafic 9i anxietatea: W.. . Cazul studentillui rizbunitor este preluat din cartea lui Daniel A. lournal of Clinical Psycholo (ian.On the Relation Between IQ. 6.iteleamericanilordeorigine asiaticdmai presusde lQ).Meta-analiza eficienlei terapiei cognitive in cazurile de depresie")... Funcfionarea memoriei: Alan Baddeley.85. prezentat de Richard Wenzlaff in . S. Jack Block.Anxietatea si rezultatele la scoald:o meta-analiz5").Worry Changes Decision-making: The Effects of Negative Thoughts on Cognitive Processing" (. Darkness Visible: A Memoir of Madness. Depresia la Styron: William Styron.. Collins 9i alfii. care a analizat datele de la testele SAT intr-un studiu al amindrii recompensei ficut de Walter Mischel. Anxietatea 9i rezultatele la gcoalS: Bettina.).. 3. voltat conceptul de rdzbunare in studiile sale anterioare impreund cu Gary F. 1990). Terapiadepresiei:K.. de exemplu.. Oxford. New York.Seipp. Aptitudinea de a stipini 1a t' rr li I' 1. 15. 8. 57 17.ehnicalHandbook Psychological Press.O abordare corelalionari a cortexului prefrontal").26. Pacienta ingrijorati a fost citatd de Roemer gi Borkovec in .. The Bell Curoe.378 Note Note 379 de Psychological Disorders(Manualul clitric de disfunclii psihologice) David Barlow. 1993.. 4. Lawrence Erlbaum.The Mental Control of Depression" (.New York. 1. Simon and Schuster.Valoarea constructivi a copierii stilului de refulare") din de and Dissociation(Refularegi disociere) j.1991. Cortexul prefrontal 9i funclionarea memoriei: Patricia Goldman-Rakic. L. impulsivitate si delincventA").8 (1989). 12. 10.Disfuncfii de anxietate generalizatd") drn Clinical Handbook of Psychological Disorders de David H..Chicago.2. Progress Brain Research. Barlow (ed. ierapiile pentru disfuncliile de anxietate:vezr. . . 19.. . 1985.Rela!ia dintre punctajele obtinute la testul de anxietate din cadrul Academiei de Avialie gi performanla practici a controlorilor de trafic aerian"). AmericnnPsychologist (aug. lournal of Neuropsychiatry5 (1993). loumnl of Consulting and Clinical Psychology.. . David of Disorders. and Delinquency" (. 16. ingrijordri: Richard Metzger 9i algii. lournal of Abnormal Psychology. psiholog Ia Colegiul Smith.Controlul mintal al depresiei") in Hnndbookof Mental Control de Wegner gi Pennebaker..Relationships of Anxiety Scoresto Academy and Field taining Performance of Air Traffic Control Specialists" (. Singer (ed.Worry".Cellular and Circuit Basis of Workin$ Memory in Prefrontal Cortex of Nonhuman Primates" (. adeullrurisimple:psiholoPsychology Self-Deception of gia autotngeldrii). | 14. pp. Guilford Press. 5.Performanfa expertiloq. (1991).Predicting Adolescent Cognitive and Self-regulatory Competencies From PreschSol Delay of Gratification" (. 13.. Impulsivity. 2..Expert Performance: Its Structure and Aquisition" (.Clarendon Press. Srudiu asupra tiparelor de gindire ale persoanelor deprimate.. E. 1. Weinberger.New York.1990.A Connectionist Approach to the Prefrontal Cortex" (. a devenit un cefcetitor de frunte in acestdomeniu. 7. 104 11.Anxiety and Acadernic Performance: A Meta-analysis" (.Despre relalia dintre IQ. . Capitolul 5.. Motivatia gi performanla de elitS: Anders Ericsson. 9.Daniel Weinberger - . Avantajul IQ-ului asiatic: Herrnstein gi N{urray. 1993... (1995). Random House. Motivele de ingrijorare aie celor deprimafi sint prezentate de Susan Nolen-Hoeksma in .

Iournal of Abnormal and SocialPsychology (1958)' 16. Daniel Stern. . despre rddicinile dezvoltirii sale gi despre neurologia sa in The New YorkTimes (28 mart. . Cognitiae Therapyand Research 18. Ba3ic Books.i ctal)..fournalof Humanistic Psychology1'5..tiile cognitive asociate cu diferentele individuale la nivelul intensitdlii afective"). 1988.p.Dialogul intem in (dec. Optimismul realist fa!5 de cel naiv: vezi. . New York. in 20.Knopf.Optimismul in judecilile copiilor asupra sdnitXlii gi riscurilor din mediul inconjurdtor") . .. ed. de exemplu.. I-am luat un interviu dr. e gy 26.Redecini. Studenli anxiogi: Theodore Chapin.Procesareainforma... Ralph Haber si Richard Alpert. inotdtorii optimigti: Martin Seligman. 1994). lournal of Personality and SocialPsychology60.Scaiaadaptirii bucuriei intrinsece 9i a plictiselii: validarea prin personalitate.. Mamele care au actionat ca niste cercetAtoaredupd ce au fost preg5tite de Marian Radke-Yarrow 9i Carol1'n Zahn-Waxler'la Laboratoarele de Dezvoltare PsihologicX din cadrul Institutului National de Sindtate Mintali. . 27.Voin!a 9i cdile: dezvoltarea 9i validarea gradului de diferenliere individuald a speranlei"). Trezirea empatiei Ia copii: Marian Radke-Yarrow 9i Carolyn ZahnWaxler in .New Haven. . Harper and Row. Universitatea din New Hampshire. (28 teb.. Yale University Press. 1990. LearnedOptimism (Optimismul .-sept.3 (L975). . I-amluat un interviu lui Albert Bandura despre autoeficienli in Tfte (8 NeutYorkTimes mai 1988).Hot Information-Processing Becomes More Accurate With Open Emotional Experience" (..The Relationship of Trait Anxiety and Academic Performance to Achievement Anxiety" (. CsikszentmihalyiinThe New YorkTimes(4 mart. D ecision 1"9. Robert Rosenthal 9i al.Optimism in Children's fudgments of Health and Environmental Risks" (. 1987 p..The Will and the Ways: Development and Validation of an Individual-Differences Measure of Hope" (.Testul PONS: mdsurarea sensibilitdlii Ia indiciile nonverbale")in Adaances Psychological in Assessment P. Autocongtientizarea 9i empatia: vezi.Ca o cascadl"): Newsweek 28. Studiul transei 9i studenlii la matematicd: JeanneNakamura... Nevv York.Internal Dialogue During Academic Examinations" (. timpul examenelor"). 25.. Mihaly Csikszentmihalyi. Cambridge University Press. 30. 1973.The Influence of Positive Affect on Clinical Problem Solving" (.Experienla optimi gi folo. 5.. Optimal Experience: Psychological Studiesof Flow in Consciousness(Experienfaoptimd:studii psihologice asupratranseiin congtientizare). s. 4 (1991). 22.toltareamenlinerea comportamentului proso. 3. Sn.. lucrare prezentati la intrunirea Societdlii Americane de Psihologie (1989). I-am luat un interviu lui Martin Seligman despre optimism in Thc New York Times(3 feb. 1991.. motive 9i tipare de comportament prosocial Ia copii"). 7. lournal of CollegeStudent Deuelopment 17. john Mayer gi Melissa Kirkpatrick.Rela!ia dintre anxietatea datoratX rezultatelor la invSlituri 9i grija de a (mai 1989).. New York. 2. Rtrdicinile empatiei leet). sirea talentului") din Mihaly Csikszentmihalyi gi Isabella Csikszentmihaly. manuscris nepublicat (oct. Potential and Attention Measures" (... Stephen Nowicki 9i Marshall Duke. Evoked. 2 (1984) g 1. McReyde nolds.San Francisco.Testede anxieta13 te"). prin potenlialul evocat gi prin misurarea aten!iei"). Creierul in transi: fean Hamilton gi allii.1994). Am scris despre empatie.1992). Flow: The Psycholo of Op timal Experienc (Transa:psihologiaexperienleioptime\.R.Llke a waterfall" (.Cognitive Operations Associated With Individual Differences in Affect Intensity" (.Optimal Experience and the Uses of Talent" (.Play and Intrinsic Rewards" (. 1986).tii. Randy Larsen gi altii. 21. . 199i). . 29.. dobindit). 1987).The PONS Test: Measuring Sensiiivity to Nonverbal Cues" (. .iilor fierbingi devine mai exacti atunci cind existi o experien!tr emolionali deschis6").Joaca9i rdsplXlile intrinsece"). Internistii care fac cadou o bomboani: Alice Isen qi altii. Gindurile negative gi rezultatele la teste: john Hunsley.. Cambridge.A Measure of Nonverbal Social Processing Ability in Children Between Ages of 6 and 10" (. . 1987). 1977.. I-am luat un interviu lui C. Heakh Psychology13 (1994)' 23..The Interpersonal World of the lnfant (Lumeainteryersonald a sugarului). 4. din Ervin Staub (ed.Influenfa afectului pozitiv asupra rezolvdrii problemelor clinice").vder TheNew YorkTimes(24 dec. Medical Makhtg (iul. 1984. 32.Roots.. . Deuelopment Maintenance antl of ProsocialBehnaior(Dezz. 579. Personalityand Indiaidual Differences . de exemplu. I-am luat un interviu dr. Capitolul 7... Snyder 9i alfii. Motives and Pattems in Children's Prosocial Behavior" (. New'York. Activarea corticali si oboseala: Emest Hartmann. . 1989)..R. Plenum. 30. Mihaly Csikszentmih alyi. The Functions of Sleep(Funcfiile somnului).. 24.. lournal of Personalityand SocialPsychology53 (7987\.. Carol Whalen 9i alfii.. 1. reu9i").) si allii. 6.Intrinsic Enjoyment and Boredom Coping Scales: Validation With Personality.Opera. fossey-Bass. ..O mXsurtr a capacitdfii de analizare a indiciilor sociale nonverbale la copiii furtre 6 si 10 ani").. 31.Test Anxiety" (.Speranla 9i notele proaste: C. CsikszentmihalyiinThe New YorkTimes(22 mart.380 Note Note 38i 15.

. Amsiris despre ciclul emolional care culmineazi cu crimele sexuale in The New York Times (L4 apr. 11. Studiile asupra transmiterii dispozitiilor 9i asupra sincronizdrii sint fdcute de Frank Bernieri. Studii asupra legiturii dintre empatie 9i etici pot fi gdsite in .7 (1989). Lakin Phillips. .. . Grune and Stratton.Culture Cul-de-Sac" (.Inteligen!a sociali la copiii mici"). cif... l0. |udy Garber . Verbal Content. Behavior Matdring and Interpersonal Synchrony" (.Managementul care face impresie: sinele ifi interacgiunea sociali") din L. 2.Empathy: A Physiological Substrate" (. 6.Expresiafa29..lnteqpersonal Coorrdination.cereetare aplicarea practicll). The Social SkiIIs Basisof Psychopathology sdturilor socialeale psihopatologiei). Applications (Comportamentulmoral pi dezzsoltagi tn tn rea:progrese teoric.Empathy.. potrivirea comportamentald si sincronizarea interpersonald") de Bernieri of 9i Robert Rosenthal. Cambridge University Press. 1981. . Leslie Brothers. and Moral Action" de Hoffman.. 10. Talk About Feelings. 140. aersity Research 4.. 13. Park 9i alfii. (Bazatrll9. lournal of Clinical Psychology (irtl.Perspectiva biologici asupra empatiel"). California.. 1984.Facial Expressivity in Infants of Depressed Mothers" (. Hoffman. I ournal of Personalityand SocialPsychology63.Emotion in the Criminal Psychopath: Fear Image Proces- sing" (. 1991.).Impression Management: The Self in Social Interaction" (.9.Empatia: substratul fiziologic" ). psiholog la Philadelphia. Do or Die (Fd-o sau mori). Englewood Cliffs.. Arizona State Uni(prirn5var5 / vard 1994).p. Psihopalii nu se tem de nimic .Cambridge. Psychology ciald a sugarilor cu mame deprimate"). 17. Hclping the Child Who Doesn't Fit'ln (Cum ponte ajutat copilul fi . Deoelopmental 6 (19e3). and the Development of Affect Regulation in Early Childhood" (. 12. Cameleonii sociali: Mark Snyder. 8... 21. Gerwitz (ed. 9. .Cambridge. 18. conlinutul verbal 9i psihofiziologia in certurile din cuplurile cu soli violen!|"). Mare parte din ce am scris aici este preluat de fapt dintr-o lucrare a lui Robert Hare. Prentice Hall.efectul este observabil in faptul ci psihopalii criminali sint de-a dreptul gocafi: una dintre cele mai recente replici ale acestui efect apare in cartea lui Cfuistopher Patrick 9i alfii. Copiii deprimati sirt descrisi de Jeffrey Pickens 9i Tiffany Field in . 15. op. 1991. .Relationships. 5... Empatia la pacienlii . 1.1994). 1975.. HarperCollins. 20.Afectul. Teoria antrendrii este propusi de Bernieri 9i Rosenthal in Fundamentals of NonaerbnlBehaaior. New York. in Fundamentals NonaerbalBehauior(Ideile fundamentale comportamentuluinonaerbal)de Robert Feldman si Berale nard Rime (ed.Social Intelligence in Young Children" (.2 (1992). Natura psihopatiei este descrisd mai amtrnunlit intr-un articol pe care l-am scris in The Nettt York Timespe 7 iul. Brooks/Cole. psiholog la Universitatea British Columbia. lucrare prezentattr la intrunirea anualtr a Asocialiei Psihologilor Americani (1990). Monterey. Stern. Studierea violatorilor violenJi de copii a fost ficuti de Robert Prentky.. Artele sociale { r 1. 1. 16.). am scris despre lucrdrile sale in ThENew YorkTimes.. Diaux. (1994).S.. Studierea modificirii dispoziliilor a fost prezentatd de Ellen Sullins in aprilie 1991 intr-o edilie a Personalityand Social PsychologyBulletin. Thomas Hatch.. psiholog la Vermont Department of Corrections.i dereglnrea Cambridge University Press.i Kenneth A. Sursa era Wlliam Pithers. psiholog la Universitatea de Stat Oregon.ordeline": Lee C.. lournal of AbnonnalPsychology. Social Cognition. Kurtines 9i J. rile dramatice imi aparfin. Wrightsman 9i K.Coordonarea interpeisonalX.Giftedness and Psychological Abuse in Borderline Personality Dlsorder: Their Relevance to Genesis and Treatment" (. . Brothers..Mare parte clin cercetirile sale apar ir . 3. expert in psihopatie. lournnl of PersonalityDisorders6 (1992). Moral Behaaior and Deaelopment:Adtsancesin and Theory.Empatia. The Deaelopmentol Emotion Regtilationand Dysregulation(Dezuoltarea regldrii emoliei. 1978..A Biological Perspective". 7.4.A Biological Perspective on Empathy" (. 1987.'1992).inzestrarea gi abuzul psiho'logic la personaliti. Dodge (ed.Empathy.Inflorituei).tile la limita disfuncfiei: relevanla lor ir:rprivinia nagterii 9i a tratamentultl").Emo!ii la-psihopatul criminal: prelucrarea imaginii fricri" ).. Soclal Psychologyin the'80s (Psihologiasocialdn anilor'80).). American lournal of Psychiatry 146.New York.Fiziologia empatiei: Robert Levenson 9i Anna Ruef. S6tii care igi bat nevestele: Neil S.Affect. 16.. E.. Regulile de exprimaie apar la Paul Ekman 9i Wallace Friesen in Unmasking the Face(Demascarea chipului). Social Cognition. NJ.Rela!ii.Cultura in funditurd"). 1991. and Moral Action" (..p.103 Capitolul 8. . and Psychophysiology in'the Arguments of Couples With a Violent Husband" (.. .b..382 Note Note 383 8.ii. Cilug6ri in toiul bdtiliei: povestea este relatatd de David Busch in . . Schimbul dintre fay 9i Len a fost prezentat de judy Dunn 9i jane Brown in . Jacobson gi al. Research. Martin L. cunoagtereasocialX 9i acliunile morale")bin W.Leon Bing.Disfuncfiile invdldrii nonverbale: Stephen Nowicki si Marshall Duke.]ohn Wiley and Sons.. New York. disculii despre sentimente si dezvoltarea regldrii afectului in prima copildrie").

Yale University Press. Wftal PredictsDitsorce.Genderand Emotion" .Maintenance of Satisfaction in Romantic Relationships:Empathy and Relational Competence" (. .rA EM OTtONAtA Ap U Cdr A Capitolul 9. 206-211. 14.Comportamentul de intrare in grup al copiilor") de Martha Putallaz gi Aviva Wasserman. Atlanta. l i i : 4. tsrody 9i Hall. Hall.).2 (1987). Ea este de asemeni citattr gi in How Can I Help? (Cum apputeasdajut?) de Ram Dass 9i Paul Gorman. . din Steven Asher 9i ]ohn Coie (ed.eslie R. Hatch. sau Simon and Schuster.. Alan Oathout in .. 1994 si Wnt PredictsDioorce. p.Cambridge University Press. 8. Prieteni de joacd de acelagisex: ]ohn Gottman. . of Guilford Irress. 17.. 14. Acesta si rczumatul care urmeazir asupra diferentelor sexuale care afecteazi reaclia fafd de viafa in societatesi emotiile care decurg se bazeazdpe o excelentdcronici din . din lr{iciraelLervis gi JearrnetteHar. 15. 145-146.ersation of Friends (Conoersafiileprietenilor)..384 Nofe Note 385 sd Peachtree Publishers.2 (1993). Brodv 9i Judith A.Triunghiul amoros") din Robert Sternberg of 9i Michael Barnes (ed. l"L.). . AcaBehauior(Noi progrese dezaoltarea comportamentul tn demic ltess. Studierea nemulgumirilor sofilor 9i sotiilor: Robert J. 1992.New Haven. p. Povestea lui Terry Dobson despre belivul japonez gi betrin este folositd cu permisiunea autorului. Zidul: Gottman. 9. 1988. Studiui asupra cdsniciei este ficut de John Gottman si colegii sdi de la Universitatea din Washington. Nowicki 9i Duke. Brody 9i Hall. 1987. 1986. care nu reuFerte se adapteze). Reese (ed. Cambriclge Universitv Press.).Triangulating Love" (.. PeerRejectionin Childhood(Respingerea semenilorin copildrie). 6.SocialIntelligence in Young Children".). Lumile total diferite ale biielilor 9i fetelor: Eleanor Maccoby 9i C.pp.. fiind descris mai ir aminunt in doud cXrfi: john Gottman.Children's Entry Behavior" (.. .).. Lorse Neaer Enough (Itrbirearur e niciIs odatdde ajtnts). lournnl of Personalityand Socinl Psvchology53. Schimburile dintre Fred gi Ingrid sint preluate din Gottman. pp. 1985. PARTEAATREIA r^r1TilGEM. 454. Cairns gi l3everley D. 11. Ginduri otrdvite: Aaron Beck.Gender and Emotion" de Brody si Hall. Gur de la Facultatea de Medicini a Universitdlii Pennsylvania12. Aceastd vinietA 9i cronica studiului asupra intrlrii intr-un grup este din . Why Marriages Succeed Fail (De ce maor riajelereugesc ajung sllfie un epec). Unele metode arati cd rata divorfurilor ajunge la 50% 9i ci s-a mai redus pu1in.Gender Segregation in Childhood" (... Cindirea distorsionatd a sotilor violenti este descrisi in . d. Helping the Child Who Doesn't Fit In..Harper and Row.Sameand Cross Sex Friendship in Young Children" (. 1989..New York. 12.. iar mijloacele statistice folosite vor determina diferite rezultate. New jersey. Statisticile aratX o rati crescindd a divorlurilor in ultimul secol.pp.New York. Nonoerbal Learning Disabilities (Disfuncfiile inadtdrii nonaerbale)... . ci mai degrabd posibilitdfle ca un cuplu cdsitorit sd sftrgeasci prin a divorla in anul respectiv.'Inc.. New York. Descifrarea chipurilor triste: studiul este fdcut de dr. Davis si H. 2. Ce se gindegte in cazul cdsniciilor cu probleme: Gottman. Cont.iland (ed.. ThePsychology Loae(Psihologiaiubirii).Menlinerea satisfacliei intr-o rela!ie romantictr: empatie 9i competenld relafionald"). 10. Hillsdale. Descoperirile despre diferentele de sex la nivelul emofiilor sint trecute in revistd in . 1993.Atribuirea intenliilor negative comportamentului sotiilor: atributele sotilor violen!i comparativ cu cei nonviolenli") de Amy Holtzworth-Munroe 9i Glenn Hutchinson. Alfred A. Knopf..Gender and Emotion" . Parker (ed. 45o.Genderand Emotion" (. Gottman gi |.e |acklin. 1994. Fetele gi arta agresiunii: Robert B. 16.Children's Entry Behavior".397410. What PredictsDiaorce. Guilford Press. Cambridge University Press. New York. 84.Attributing Negative Intent to Wife Behavior: The Attributions of Maritally Violent Versus Nonviolent Men" (.lournal of AbnortnalPsychology I02. Vezi 9i Byron Rourke.Sexually Aggressive Men's Perceptions of . 7 . Lifelines nrd Risks(Pwtcte de reperpi riscuri). Whaf PredictsDiuorce. 5. Dugmaniintimi 1..Dar statisticile Pe care le citez aici calculeazd nu numirul divorfuri-lor care se petrec intr-un an. New York. Cairns. 15. 1993. . New \brk. se Pare cd ele au atins apogeul in anii 1980. Existd multe posibilitili de a calcula procentul de divorfuri. Dactr luim in calcul divorfurile ca numdr total intr-un an.Suspiciunea birbalilor care dau dovadi de agresivitatesexuali: Neil MaIamuth si Lisa Brown. 167-171. Importanla unei bune comuniciri pentru femei a fost prezentati de Mark H. 1988. .Segregarea gen in copilirie") in H..Genui si emotiile") de l.pp. 1990. Putallaz 9i Wasserman. Adaances in Child Deaelopmentand gi copilului). Sternberg. New York. N. Handbook Entotions. Mai multe amdnunte in Whaf Predicts DiBetween Marital Processes Mnrital Outcomes and oorce:TheRelationship (Ce anume prezicedfuorful: relalia dintre procesulmarital gi reailtatele sale)de fohn Gottrnan. Nerv York. 13. 3.. New York. p. Ruben C. Lawrence Erlbaum Associates.Prieteniile de acelagi sex gi de sex diferit la copiii mici") din J. 13.

Cint5rirea efectelor distrugdtoare ale criticilor: eficacitatea relativd a patru interventii").Inteligenla de grup: de ce unele grupuri sint (1988). psiholog la UCLA.Intelligencc .Pentru impactul tehnologiilor de informare. The Need to Haae Enemiesand Allies (Neaoiade a aoeadugmani 9i aliafi)... Lipsa capacitilii de impicare in cupluri: Gottman. Brown.The Corporate Climber Has to Find His Heart" (. Basic Books. 1994). Forttme (dec. Capitolul 10.Discrimination. 11.. Terapia se pare ci ajutd doar la cei din primele doui categorii.. Potopul la so!i: Gottman.Servicii firi tragere de inimd"). 1990). IBM: . The New York Times(3 nov. Echipele: Peter Drucker. . What PredictsDiaorce.Feedback to Subordinates" (.certuri pozitive" sint din Gottman. . .. Zuboff: intr-o conversalie din iunie 1994.Wife Charged with Shooting Husband Over Football on TV" (.. Idei preconcepute subtile: Gaertner si Davidio. Prejudice. Jason Aronson. 6. Potopul: Gottman. 12. /ournal of Personalityand SocialPsychology 67 (1994). 1990). Whnt Predicts Dioorce. 1994. Getting the LoaeYou Want (Cum sd obtii iubireape careo doregti\. Psycholo cal Science(v ol.. What PredictsDiaorce. psiholog la Institutul Politehnic Rensselaer. or 27.3 (1990). Discfimination. 67 18. Stereotipurile distrug: Gaertner 9i Davidio. and Their Interrelations: A Study of Long-term Marriages" (.Little.Towers Perrin. Addendum to the Leoinson Letter (Addendala scrisoarea Leoinson). Certurile productive din cdsnicie: Gottman.Countering the Effects of Destructive Criticism: The Relative Efficacy of Four lnterventions" (. The New York Tinrcs(26 iun. cind se enerveazd qi cei care o fac la rece. 17. Ibid. Cei patru pagi care duc la . Vezi Neil Jacobson 9i alfii. New York. .Group Intelligence: Why Some Groups Are Better Than Others" (. 2. 14.discriminare ri rasism). 199l).When Moods Affect Safety: Communications in a Cockpit Mean a Lot a Few Miles Up" (. Waltlui ham. New York. 1994).pe care l-am intervievat in The New York Times(11 sept. 1993). 4.Reducereaexprimdrii prejudegi c5lilor rasiale"). 19.. and Rncism(Prejudecdfi. Conceptul de inteligen!5 de grup este inventat de Wendy Williams 9i Robert Sternberg.Cinevrea sd urce trepteie ierarhice trebuie si aibd mult otraj").The Influence of Age and Gender on Affect...Reducing the Expression of Racial Prejudice" (. Sondajul asupra izbucnirilor directorilor a fost fdcut de Robert Baron.Atunci cind dispoziliile afecteaid siguranta persoanei: comunicarea in cockpit inseamnd ce ea se face totusi undeva in aer").Percepfia agresivitilii sexuale a bdrbalilor in comunicarea femeilor"). 16. Supravegherea pulsului: Gottrnan. 15. 13. Relman: citat in Howard Kohn. Critica precise gi cea vaga: Harry Levinson. Schimbarea Ia falA a forlei de munc5: un sondaj pe 545 de companii nalionale fdcut de o firmd de consultanli din Manhattan . 8.New York. TheNeutYorkTimesSundayMngazine(11nov. $coala Superioard de Afaceri.. Why Marriages Succeed FaiI... Conducind cu inima 1. 1991.Guilof ford Press.. Physiology. . Criticile. 25..Henry Holt. Solilor nu le plac ciorovdielile: Robert Levenson 9i allii. Riddcinile urii: Vamik Volkan.. 24. 23. cauze a conflictelor: Robert Baron. The Neu York Times(26 aug. prezentat ire The Neut York Times(26 aug. Povestea unui vicepregedinte sarcastic mi-a fost spusi de Hendrie Weisinger. 1990). 7.TheAtlnntic Monthly (nov. fiziologiei 9i relaliilor dintre ele: studiu asupra cisniciilor de durati"). .Academic Press.Sotia acuzati ci 9i-a impugcat soful din pricina unui meci de fotbal de Ia televizor"). 1988. 5. cei care o fac la supdrare. Sondajul asupra a 250 de directori: Michael Maccoby.The Age of Social Transformation" (. 2. New fersey.Reac!iafafd de o for!tr de muncd diversd"). Northvale. Massachusetts (1992). 9. 20.. 21. Thomas Pettigrew: i-am luat un interviu lui Pettigrew pentru The NrzuYorkTimes(I2 mai 1987). lournal of Personnlity and Social Psychology (7994). 10. . ... in mod calculat. femeile criticd: Gottman. LoaeIs Neaer Enough. Bdrbatri sint ca un zid.Responding to a Diverse Work Force" (.Service With a Sneer" (. Prinderea din zbor a automatismelor de gindire: Beck. Cartea sa The Critical Edge:Hozu to Criticize Up and Down the Organization und Mnke It Pay Of (Punctuluitic: cum poli comenta pozitia sau negatizscompaniaSi sd merite). . S69iicare igi bat nevestele: existi trei categorii de soli care devin violenti: cei care o fac rareori.' mai bune decit altele"). 3.Feedback-ul 9i subaltemii").Influenfa virstei 9i genului asupra afectului.. Puterea de a se exprima cu glas tare: Fletcher Blanchard. Oglindirea: Harville Hendrix. 1976). and Racism. 1987. 29..Virsta transformdrii sociale").. /oumal of Applied Psychology 75.. 26.Discrimination. 1994). Stereotipuri 9i idei preconcepute subtile: Samuel Gaertner gi John Davidio. 28.Institutul Levinson.New York. 22. Boston.. 1988. Pribugirea pilotului care ii intimida pe ceilalgi: Carl Lavin. 1989. 18. . Clinical Handbook Marital Therapy(Manunlul terapieicdsniciei). Prejudice. What PredictsDioorce. and Rncism. What Predicts Dioorce.386 Note Note 387 Women's Communications" (. vezi cartea ei ltt theAge of the SrnnrtMachine(ht epoca nngililor degtepte). Prejudice.

388

Note

Note

389

19 Studiereacelebritdliior in cadrul laboratoarelorBell a fost prezentatE de Robert Kelley 9i JanetCaplan in ,,i{ow Bell Labs CreatesStar Performers" (,,Cum s-au creat la laboratoargle Bell performeri ce(iulie-aug. 1993). lebri"), HnraardBusiness Reoreiu 20. Utilitatea retelelor neoficiale este citati de David Krackhardt si jeffrey R. Hanson in .,Informal Networks: The Company Behind the Chart" (,,Reteleleneoficiale: compania din spatele graficulul"), Har(iulie-aug. 1993),p. 104. trnrdBusiness Reoiew Capitolul 11. Minte 9i medicini 1. Sistemul imunitar pe post de creier al trupului: FranciscoVarela in cadrul intrunirii Cea de-a treia minte si viafa, Dharamsala, India (dec.1990). 2. Mesageri chimici intre creier 9i sistemul imunitar: vezi Robert Ader gia), ogy 9i alfii, Psychoneurohmnunol (Psihoneuroimunolo editia a 2-a, Academic Press,San Diego, 1990. 3. Contactul dintre nervi 9i celulele imune: David Felten 9i allii, ,,Noradrenergic Sympathetic Innervation of Lymphoid Tissue" (,,Inversarea noradrenalinei sistemului simpatic in tesutul lilr.foid"), lournal of Immunology135 (1985). 4. Hormonii 9i funcliile imunitare: B. S. Rabin ti allii: ,,Bidirectional Interaction Between the Central Nervous System and the Immune System" (,,Interactiunea bidirecfionald intre sistemul nervos central gi sistemul imunitar"), Critical Reztiews Immunology 9 (4), (1989), in pp.279-312. 5. Legdturile dintre creier 9i sistemul imunitar: vezi, de exemplu, Steven B. Maier 9i al1ii, ,,Psychoneuroimmunology" (,,Psihoneuroimu(dec. 1994). nologia"), AmericanPsychologist 6. Emoliile toxice: Howard Friedman 9i S. Boothby-Kewley, ,,The Disease-PronePersonality: A Meta-Analytic View" (,,Personalitatea care predispune la boald: un punct de vedere meta-analitic"), American Psychologist 42(1987). Aceasti vastd analizi a studiilor care foIosesc ,,meta-analiza" si care rezulti din multe alte studii mai mici poate fi combinati din punct de vedere statistic intr-un studiu enorm. Acest lucru ar permite efecte ce nu s-ar vedea in orice studiu, dar s-ar putea detecta mai ugor datorit5 unui numdr total de persoane studiate mult mai mare. 7. Scepticii suslin cd imaginea en'rofionald in strinsi legiturb cu numSrul mare de imbolniviri este de fapt profilul chintesenfei neurotice - un adevirat naufragiu in anxiozitate, depresie 9i furie emotionald. Aceste procente mari de imbolndvire care sint prezentate se datoreazh nu atita unor motive medicale, cit unei inclinafii a oamenilor de a se plinge de problemele de sdnitate, exagerindu-legravitatea. Friedman si allii sustin cd importanla emoliilor ir:raparitia bolilor se rezurrri doar la cercetirile in care evaludrile medicilor sint ficute

:

doar asupra semnelor observabilede boald 9i ale analizelor medicale gi nu tin cont de plingerile pacientilor,care determind nivelul de imbolndvire - cea dintii solutie fiind una rnai obiectivi. Sigur cd existd posibilitatea ca o stare proasti si fie rezultatui unei conditii fizice precare,precum si posibilitatea de a grdbi aparitia bolii; din acest motiv, datele cele mai convingitoare provin din niste studii de prospecfie in care stirile emofionale sint evaluate independent de celede boal5. 8. Gail Ironson gi allii, ,,Effects of Anger on Left Ventricular Election Fraction in Coronary Artery Disease" (,,Efecteleminiei asupra ventriculului sting in bolile coronariene"), The American lournal of Cardiology,70,1992.Eficienla pompdrii sangvine se mai numegte uneori gi ,,ejection fraction", ceea ce calificd acea capacitate a inimii de a pompa singele din ventriculul sting in artere. Astfel se misoari procentajul de singe pompat din ventricule la fiecare bdtaie a inimii. In bolile de inim5, scddereapompirii inseamni o sldbiciune a musclriului inimii. 9. Dntre cele peste 12 studii despre ostilitate si moarte pricinuite de bolile de inim5, o parte au arEtat ci ar exista o legdfuri, numai cI acest neajuns poate si se datoreze diferenlelor de metodi, cum ar fi o proastd misurare a ostilititii, precum 9i efectului relativ subtil al acestuia.De exemplu, cel mai mare numir de decesecauzate de efectul ostilitdlii se pare ci se produc cam la virstele miilocii. Daci sfudiul nu reugegtesd giseasci acele cauze ale decesului pentru oamenii aflali la aceastdvirstd, inseamni cE practic rateazeefectul. 10. Ostilitatea ;i bolile de inimd: Redford Wiiliams, The Trttsting Henrt (O inimd deinuedere),Times Books/Random House, New york. 19g9. il. Peter Kaufman: i-am luat un interviu dr. Kiufman pentru Ty'le Nczu YorkTimes sept. 1992). (1 12. Un studiu fdcut la Stanford asupra miniei 9i celui de-al doilea infarct: Carl Thoreson l-a prezentat in cadrul Congresului lnternational de Medicind Comportamentali de la Uppsala, Suedia (iut. 1990). 13. Lynda H. Powell, ,,Emotional Arousal as a predictor of Long-Term Mortality and Morbidity in Post M.I. Men,, (,,Tiezirea emogionald ca factor predictiv al mortalitdtii gi rnorbiditilii birbatilor dupi opera_ vol.82, nr. 4, Anexa III, oct. 1990. ,tii"), Circulntion, 14. Murray A. Mittleman, ,,Triggering of Myocardial Infarction Onset by Episodesof Anger" (,,Declangarea infarctului miocardic in urma crizelor de furie"), Circulation, vol.89, nr.2(1994\. 15. Reprirnarea miniei ridici tensiunea arteriald: Robert Levenson, ,,Can We Control C)ur Emotions, and Hon, Does Such Control Change an Emotional Episode?" (,,Oareputem controla emotiile si cum ar putea un asemeneacontrol sd modifice un episod emofio_ nal?" din Fundanrcrttal Abortt Ertrotions (ftttrebdri Questions fiutrlnmen-

390

Nofc

Note

391

tale nntpra emofiilor) de Richard Davidson 9i Paul Ekman, Oxford University Press,New York, 1945. 16. Stilul personal furios: am scris desPre studiul Iui Redford Williams asrrpru mi.ti"i gi asupra inimii in The NezuYork Times Good Health Magazine(16 apr. 1989). 17. O reducere de Mo/" la cel de-al doilea infarct: Thoreson, op' cif' 18. Programul dr. Williams Pentru stdpinirea miniei: Williams, Tfte Trusting Heart. 19. Femeia care igi ficea mereu griji: Timothy Brown 9i al1ii: ,,GeneraIized Anxiety Disorder" (,,Disfuncfii ale anxietdlii generalizate") din Disorders(Manunlul disfuncliilor psiof Clinical Handbook Psychological H. Barlow (ed.), Guilford Press, New York, 1993' de hologice) David 20. Stresul 9i metastazele:Bruce McEwen 9i Eliot Stellar, ,,Stressand the Individual: Mechanisms Leading to Disease" (,,Stresul 9i individul: mecanismele care duc la imbolndvire"), Archioesof Internal Medicine I53 (27 sept. 1993). Studiul Pe care il descriu este in ,,Biology and Clinical Relevance of Human Natural Killer Cells" (,,Biologia 9i relevanla clinicd a celulelor umane ucigdtoare") de M' Robertson 9i l.Ilrtz, Blood76 (1990). 21. Pot exista multiPle motive Pentru care oamenii stresali devin mai vulnerabili la boali, aparte de cdile biologice firegti. Unul ar fi felul ir care oamenii incearci si-9i calmeze anxietatea - de exemplu, fumatul, biutul sau indopatul cu alimente nestrndtoasesint in sine un pericol. Pe de altd parte, existi 9i aceasti ingrijorare permanenti 9i anxietate care ii pot face pe oameni si-gi piardi somnul sau si uite sd i9i respecte tratamentele medicale sau dietele, prelungindu-9i boala pe care deja o au. CeI mai adeseainsd, mai mult ca sigur, acestea merg mind in mini, stresul 9i boala sint un tandem. 22. Stresul slibegte sistemul imunitar: de exemplu, intr-un studiu ficut asupra unor studenli la medicini care se confrunti cu stresul la examene, s-a demonstrat ci acegtia nu numai cd au un control scizut asupra sistemului imunitar, ceea ce duce la herpesuri, dar prezintd 9i o scidere a caPacitelii globulelor albe de a ucide celulele bolnave, precum 9i un nivel crescut de substanle chimice, asociat cu suprimarea capacititilor imunitare ale limfocitelor, globulele albe concentrindu-se asupra rispunsului imunologic' Vezi Ronald Glaser 9i Depression in Cellular Janice Kiecolt-Glaser,,,Stress-Associated (,,Depresia asociati stresului la nivel imunttar"), Brain, Immunity" nnd Behaoior, lmmunity 1 (1987) Dar in majoritatea acestorstudii se ' arati cd existi o sldbire a capacitdlii de apXrare imunologicd in fata stresului, totugi nefiind foarte clar dacd aceste niveluri sint atit de scezute incit si ducA la riscuri medicale 23. Stresul 9i ricelile: Sheldon Cohen 9i allii,,,PsychologicalStressand Susceptibility to the Common Cold" (,,Stresul psihologic 9i sensibi

i

litatea exageratd la ricelile obignuite"), NezuEnglandlournal of Medicine 325 (1991). 24. Supdrdrile zilnice si infecliile: Arthur Stone gi allii, ,,SecretoryIgA as a Measure of Immunocompetence", lournal of Htunan Stress 13 (1987).intr-un alt studiu, 246 de soli, sofii si copii au tinut un jurnal zilnic aI motivelor de stres din familia lor intr-un sezon cu gripd. Cei care au avut cele mai multe crize familiale au avut 9i cele mai multe gripe si mai multe zile cu febri, fdcindu-se inclusiv o mdsurdtoare a nivelului anticorpilor. Vezi 9i R. D. Clover 9i altii, ,,Family Functioning and Stress as Predictors of Influenza B Infection" (,,Funcfionarea familiei si stresului ca indicatori ai gripei infeclioase B"),lournal of Family Practice (mai 1989). 28 25. Herpesurile 9i stresul: o serie de studii fdcute de Ronald Glaser si ]anice Kiecolt-Glaser - de ex., ,,Psychological Influences on Immunity" (,,Influenfele psihologice asupra imunit5lii"), American Psychologist43 (1988).Relalia dintre stres si herpes este atit de puternicd, incit acest lucru a fost demonstrat intr-un studiu pe numai zece pacienfi, folosindu-se herpesul ca mdsurdtoare; cu cit anxietatea era mai mare, stresul inregistrat de citre pacienli era 9i el mai mare 9i cregtea pericolul apariliei de herpesuri in urmitoarele sdptdmini; perioadele calme din vietile lor duceau la liniFtirea herpesurilor, care nu mai apdreau. Vezi H. E. Schmidt gi algii, ,,Stressas a Precipitating Factor in Subjects With Recurrent Herpes Labialis" (,,Stresul ca factor ce grdbegte recurenta herpesului la persoanele vulnerabile"), lournal ofFamily Practice (1985). 20 26. Anxietatea Ia femei 9i bolile de inimi: Carl Thoreson a prezentat acest studiu la Congresul Internafional de Medicind Comportamentali de la Uppsala, Suedia (iulie 1990). Anxietatea poate de asemenea sd joace un rol in a-i face pe unii oameni vulnerabili la bolile de inim5. Intr-un studiu fdcut la Universitatea Alabama. la Facultatea de Medicind, pe '1. L23 de birbali 9i femei intre 45 qi 77 de ani, s-a evaluat profilul lor emotional. Acei birbati care aveau inclinatii mai mari spre anxietate gi spre ingrijorare la virsta mrl-locie riscau mai mult decit ceilalli sd facd hipertensiune 20 de ani mai tirziu. Yezi Abraham Markowitz si altii, lournal of the ArnericanMedical Association (74 nov. 1993). 27. Stresul 9i cancerul colorectal: Joseph C. Courtney 9i altii, ,,Stressful Life Events and the Risk of Colorectal Cancer" (,,Viala stresantd si riscul de a face cancercolorectal"),Epideniology (sept. 1993),a(5). 28. Relaxarea pentru contrabalansareasimptomelor bazate pe stres: vezi, de exemplu, Daniel Goleman gi joel Gurin, Mittd BodyMedicine (Medicinnmhlii gi a trupultti),Consumer Reports Books/St. Martin's Press,New York. 1993.

392

NoIc

Note

393

2v. Depresiasi bolile: vezi, de ex., Seymour Reichlin, ,,NeuroendocrineIm.nrune lnteractions" (,,interacliunea neur(iendocrini si irnunA"), Medicine(21 oct. 1993). NtzuEnglnndlotmnl o.f 30. 'fransplantul de rndduvi osoas;: citat de JamesStrain, ,,CostOffset From a Psychiatric Consultation-LiaisonIniervention trVithElderl,v in .Hip Fracture Patients" (,,Consecintele urma unei intervenlii care presupune gi o consultagiela nivel psihiatric atunci cind pacientii suferSla o virstd avansati de o fracturi de gold"), Americnnlournnl of Psychiatry148 (1991). 31. Howard Burton si al1ii,,,The I{elationship of Depressionto Survivai in Chronic Renal Failure" (,,Rela!iadintre depresie9i supraviefttire (mart. 1986). Nledicine in bolile cronice renale"), Psycltosomntic 32. Lipsa de speranfd 9i decesul in urma bolilor de inimi: Robert Anda 9i al;ii, ,,Depressed Affect, Hopelessness, and the Risk of Ischemic Heart Disease in a Cohort of U.S. Adults" (,,Deprimarea,Iipsa de speranld si riscul imbolndvirii de boli de inimd in cazul mai multor (iul. 1993). adulfi din SUA"), Epidemiology 33. Depresia ;i infarctul: Nancy Frasure-Smith 9i allii, ,,Depression Foilowing Myocardial Infarction" (,,Depresia care insole9te infarctul (20 MedicalAssociation oct. 1993). miocardic"), / ournalof theArnerican 34. Depresia in mai multe boli: dr. Michael von Korff de la Universitatea Washington, psihiatrul care a fdcut acest studiu, a subliniat cd in cazul unor asemeneapacienli care se confrunti cu situalii dificile 9i care triiesc de pe o zi pe alta, ,,daci tratezi depresia unui pacient, constali ameliordri fird modificdri ale stirii de sdndtate fizici. Daci egti deprimat, simptomele !i se par insd mai grave. O boald fizicA de obicei cronici este o mare problemd pentru adaptabilitate' DacX egti deprimat, egti mai pulin capabil si inveli sd ai grijd de boala ta. Chiar 9i in cazul bolilor fizice, dacl egti motivat 9i ai destuli energie 9i sentimentul valorii de sine - toate acesteafiind sub semnul intrebdrii in cazul unei depresii - atunci oamenii se pot adapta remarcabil chiar ;i la cele mai cumplite neajunsuri de sdnXtate'" 35. Optimismul gi operatiile de bypass: Chris Peterson ;i alyii, Learned Helplesatess: ATheory for the Age of PersonalControl (Dobindireadepdgirii neajutordrii: o teorie pentru otrsta controlttlui personal), Oxford University Press,New York, 1993. 36. Accidentele la coloana vertebrald 9i speranla: Timothy Elliott 9i al!ii, ,,Negotiating Reality After Physical Loss: Hope, Depression, and Disability" (,,Negocierea realitdfii dupd un accident fizic: speranla, and SocialPsttchology depresia gi infirmitatea"),lournal of Personality

of !ii, ,,1\{eta-Arralysis tire AsscciationsBetwcen Social Support ancl Heaith Outcomes" (,,Meta-analizalegiturilor dintre sprijinul social si rezultatele in directia sAnitdlii"), JotLrnal Behnutorni of Mttlii:ittc

(1ee1).

; I t
I

I

6r,4(r99r).
37. Riscul medical al izoldrii sociale:james House gi al1ii, ,,SocialRelationships and Health" (,,Relafiile sociale 9i sindtatea"), Science(29 iul. 1988).Dar vezi si o descoperirecontroversati: Carol Smith 9i al-

38. Izolarea si riscul de deces:alte stuclii sugereazbun mecanism bioicrgic in functie. Aceste descoperiri,citate in House, ,,SocialRelationships and Health", au a.iunsla concluzia cd simpla prezenti a unei alte persoanepoate reduce anxietateagi scidea stresul psihologic ia persoanelecare se afli in terapie intensivd, la reanimare.Efectul de reconfortare datorat prezentei unei alte persoane duce nu numai Ia o scdderea ritmului cardiac si a tensiunii arteriale, dar gi la o mai mici secreliea acizilor gragi, care ar putea bioca arterele.Una dintre teorii incearc5 sd explice efecful vindecitor al contactelor sociale, care sugereazd un mecanism mintal in funclie. Aceastd teorie se bazeazd pe diverse date oblinute in urma experienfelor pe animale, din care s-a constatat cd existi un efect de calmare a zonei hir:otalamice posterioare,zoni a sistemului limbic cu puternice Iegdturi cu nucleul amigdalian. Prezenla reconfortantd a unei alte persoane inhibd activitatealimbicS, scizind ritmul de secretieal aietilcolinelor hidrocortizonului gi catecolaminelor, toate acestea fiind substante neurochimice care declanseazi o respiralie mai rapidi, un ritm cardiac crescut sau alte semne fiziologice ale stresului. 39. incordare,,,Cost Offset" (,,Consecirge";. 40. Cei ce supravietuiesc infarctului 9i sprijinul emofional: Lisa Berkrnan 9i altii, ,,Emotional Support and Survival After Myocardial Infarction, A Prospective Population Based Study of the Elderly,, (,,Sprijinul emotional si supravieluirea dupd infarctul miocardic, un studiu bazat pe persoanein virsti"), Annals of lntental Medicine(lS dec. 1992). 41. Studiu suedez: Annika Rosengren gi alfii, ,,Stressful Life Events, Social Support, ancl Mortality in Men Born in 1933,,(,,Evenimentele stresante ale vielii, sprijinul social gi mortalitatea bdrbalilor n5scuti in 1933"),British Medicallournal (19 oct. 1993). 42. Certurile in cisnicie 9i sistemul imunitar: JaniceKiecolt-Glaser si al!ii, ,,Marital Quality, Marital Disruption, and Immune Function,, (,,Calitatea cdsniciei, dezmembrarea cdsniciei si functia imunologicd"), Psycltosomatic Medicine 49 (1987). 43. I-am luat un interviu lui John Cacioppo in The Nezt,york Tintes(IS dec. 1992). 44. Me refer la gindurile nepl5cute: ]ames pennebaker, ,,putting Stress Into Words: Health, Linguistic and Therapeutic Implications. (,,Exprimarea stresului in currinte: sindtate, implicalii lingvistice gi tera_ peutice"), lucrare prezentatd la intilnirea Asociatiei Americane a Psihologilor, Washington, DC (1992).

394

Note oAZE Capitolul

Note PARTEAAPATRA DE OPORTLTNTTATr familiei

395

45. Psihoterapie gi ameliorhri medicale: Lester Luborsky 9i a$ii, "Is Psychotherapy Good for Your Health?" (,,Psihoterapia face bine la sanatate?";, irr.tu." Prezentatd la intilnirea Asociafiei Americane a Psihologilor,Washington, DC (1993). 46. Grupurile de sprijin pentru cei bolnavi de cancer: David Spiegel 9i algii, ,,fffect of Psychbsocial Treatment on Survival of Patients with Metastatic Breast Cancer" (,,Efectul tratamentului psihologic asupra pacientelor care au supravieluit unui cancer Ia sin cu metastaze"), Lancetnr. 8668,ii (i989). 47. lntiebdrile pdrinfilor: descoperirea a fost citati de dr. Steven Cohen-Cole, piihiut.n la Universitatea Emory, atunci cind i-am luat un interviu ptntru The New YorkTimes(13 nov' L991)' 48. Informalii complete: de exemplu, programul Planetree din cadrul Pacific Presbyterian Hospital din san Francisco va face cercetdri medicale asupra tuturor subiectelor in funclie de cerinfe' 49. Cum pot deveni pacienlii eficienfi: in acest sens, a fost dezvoltat un progru- de catre dr. Mack Lipkin, Jr', de Ia Universitatea de Medicini din New York. 50. Pregatirea emolionali a unei intervenlii chirurgicale: am scris despri acest lucru in The NezpYork Times (10 dec' 1987)' 5t. ingrijirea din partea familiei pentru pacienlii aflali in spital: din nou modei Planetree, .u 9i cel de la spitalele Ronald McDonald' "rt"".r^ undesepermitecapirinliisdsteaundevainapropiereaspitalelor atunci cind copiii sint internafi. 52. Congtientizare 9i medicini: vezi Jon Kabat-Zinn, Full Catastrophe Liaing (Trdireatn plind catastroffi, Delacorte, New York, 1991' 53. progiamul de reiacere in urma bolilor de inima: vezi Dean ornish, Dr.bean Ornish's Programfor ReuersingHeart Disease(Ptogranul dr' Dean ontish pentru rifacereapacienlilor cu boli de inimd), Ballanttne, New York, 1991. Educntion 54. Medicina bazatd pe relafiile interu mane: Health Professions legatedesdndtaCare(Educafiatn profesiunile anil Relationship-Centered te gi relafiile bazatepe tngrijiri). Raport al Pew-Fetzer Tas]<F9rc9 on pew Health Professions Aivancing psychosocial Health Education, gi F"tr". Institute at The Center of Health Professions Commission din cadrul Universitdlii California din san Francisco, san Francisco (aug. 1994). 55. Extirnarea mai rapidd: incordarea, ,,Consecin!e"' 56'Estelips6deetic6sdnutratezidepresiaincazulpacienlilorcuboli cardiovasculare: Redford Williams 9i Margaret Chesney, ,,PsychosocialFactorsandPrognosisinEstablishedCoronaryHeartDisease,, (,,Factorii psihologicl gi prognozele in stabilirea bolilor coronarie(20 MedicalAssociation oct' 1993)' of n1t'1,louninl tlteAnrerican un chirurg. StanleyKramer, ,,A Prescription ',',' lir riso,rlt'dt'schisdcAtre (7 iunie 1993)' (,,I{t'teiipentru vindecare"),Nezos'1ueek l,rr lfr'.rlin1'."

12. Creuzetul

1. Leslie 9i jocurile video: Beverly Wilson 9i John Gottman, ,,Marital Conflict and Parenting: The Role of Negativity in Families,, (,,Conflictele maritale 9i crestereacopiilor: rolul gindirii negative in familii") din M. H. Bornsteav Handbookof parenting (Ghidul pdrintelui), vol.4, Lawrence Erlbaum, Hillsdale, New Jersey,1994. 2. Cercetarea emofiilor in familie a fost fdcuti mai sistematic in studiile lui ]ohn Gottrnan, pe care le-am recapitulat in Capitolul 9. vezt Carole Hooven, Lynn Katz 9i john Gottman, ,,The Family as a Metaemotion Culture" (,,Familia ca tip de culturd meta-emotionali,,), Cognition and Emotion (primivara 1994). 3. Beneficiile copiilor cu pdrinli adepfi ai educaliei emofionale: Hooven, Katz gi Gottman, ,,The Family as a Meta-emotion Culture,,. 4. Sugarii optimigti: T. Berry Brazelton in prefala de la Heart Start: The EmotionalFoundationsof SchoolReadiness (Heart Start: bazaemolionallt a pregdtirii pentru pcoald), Centrul Nalional de programe pentru Sugari, Arlington, YA, 1992. 5. Indicatori emolionali ai succesului la gcoali: Heart Start. 6. Elemente pentru pregdtirea copiilor pentru inceperea sco\ii: Heart Start,p.7 . 7. Sugari si mame: Heart Start,p.9. 8. Neajunsuri create prin neglijare: M. Erickson 9i allii, ,,The Relationship Between Quality of Attachment and Behavior problems in Preschool in a High-Risk Sample" (,,Relatia dintre calitatea afectiunii 9i problemele de comportament la pre;colarii cu risc mare,,) din I. Betherton 9i E. Waters (ed.), Monographsof the Societyof Research in Child Deaelopment seria nr. 209. 50, 9. Leclii care rdmin gi care strt date ir:rprimii patru ani: Heart Start,p.13. 10. Supravegherea in timp a copiilor agresivi: L.R. Huesman, Leonard Eron gi Patty Warnicke-Yarmel, ,,Intellectual Function and Aggression" (,,Functia intelectuald si agresivitatea"),The lountal of personaIity nnd SocialPsychology (ian. 1987).Descoperiri similare au fost prezentate gi de Alexander Thomas gi Stella Chess in revista Child Deaelopment din sept. 1988,intr-un studiu flcut pe 75 de copii, care au fost urmdrili la intervale fixe, incepind din 1956, cind aveau intre 7 gi 12 ani. Alexander Thomas 9i alfii, ,,Longitudinal Study of Negative Emotional Statesand Adjustments From Early Childhood Through Adolescence" (,,Studiu aprofundat al stirilor emolionale negative si adaptdrile posibile incd din prima copildrie si pini la adolescenli"), Child Deztelopment (1988). Zece ani mai tiriiu, co59 piii considerali cei mai agresivi de citre pdrinfi gi profesori in anii de gcoali primar5 au fost cei mai agitali din punct de vedere emo-

De obicei. Buiters 9i L. Cea mai bund relatare asupra schimbdrilor din creier in cazul tulburirii de stres posttraumatic si rolului nucleului amigdalian in acest caz este cea ficuti de Dennis Charney si altii in' . 8.Psychobiologic Mechanisms". New \o.caredevineunulgtiinlificpen.. in doze extrem de mici. pentru cd erau deja ..ca adolescenli... r. mai cu seami extrem de supdrdtoare din "Intlelibility of Subcortical Emotional Memories" (. American Psychologist de-a lungul generaliilor: rdmine de discutat daci acegti 13. Exemplele de tulburare de stres posttraumatic la victimele delincventei au fost oferite de dr.Reacfiile P menilor in cazul pregcolarilor maltratali fizic").rviudr.lte$le copiilor maltratafi: Robert Emery. yohimbina bloiheazd acfiunea receptorului specific (respectiv. problemele mergeau de la faptul cd erau certali cu legea 9i pind la anxietate .i depresie' la copiii maltratafi: observaliile celor de la cregd si 11. yohimbina a declangat panicd in 9 din L5 pacienli cu tulburare de stres posttraumatic 9i amintiri intense la 6 dintre ei. Squiie (ed.r...LeDoux"aduceindisculieacestcaz.Analiza unor amintiri nlplicute folosind paradigma fricii poten-tiale") de M' Davis din of N. 2. 6. ostilitateaior nu s-a schimbat. l aumal of Cognitioe (1989). Studiile majore in acest sens au fost fdcute de dr.'Education Life" (7 ian.).. i4altratarea copii maltratagi devir pirinli care maltrateazi' Vezi. Spitalul Veteranilor.Aceste descopbriri nie Klimes-Dougan silanet Kistner. De obicei.rk. fafe de supirdrile cePsychology21' lor de virsta lor: studiu fdcut la cre9d"). Yohimbina preia friiele.R. fdcindu-li-se injectii cu CRF. directorul Laboratorului de psihofarmacologie clinici din cadrul Centrului Nalional de tulburiri de stres posttraumatic din West Haven. 1. ShellyNiederbach.bttla Abuse. aceastaactioneazi ca o frind pentru catecolamine. 9. nu s-a putut distinge nici o schimbarea nivelului de ACHT . un drog aplicat pe virful s6ge-tilor de indienii din America de Sud pentru a-9i imobiliza prada. un altul a vdzut o explozie a unei mine in drepful unui jeep in care se aflau camarazii lui de arme aceeagisceni care il obsedasede multe ori in cogmaruri 9i pe care o revedea de peste 20 de ani. de exemplu' . Un veteran a avut o halucinatie.1992' ropsihologia 4.Psychobiologic Mechanisms of Posttraumatic Stress Disorder" (. 1990)..irr. Connecticutt. virful neuronului care primeste un neurotransmi!5tor). tru aceste amintiri.r .Maltratarea copilului. Trauma 9i reinvtrlarea emolionali l : I l.. D eaelopmental sy' chology26 (1990)' 12. Studiul cu yohimbind a fost condus de dr. cu tulburdri de stres posttraumatic ce au fost injectafi cu yohimbind. De-a lungul anilor. .s-au inleles mult mai greu cu colegii de clasd9i cu familiile 9i au avut probleme la gcoali' Cind au fost contactali ca adulfi. O parte dintre dovezile pentru schirnbdrile in creier apirute in urma traumelor provin din experienle cu veterani din Vietnam.. Creierul incearcE sd scadd secrelia de CRF.Incapacitatea . neglijarea sa 9i comportamentul adultului").. 10.. compensind prin reducerea numdrului de receptori care o elibereazd. Faptul cX acestaeste un semn cd ceva s-a intimplat la cei cu tulburare de stres posttraumatic a putut fi constatat in urma unui studiu in care opt pacienli au fost tratati pentru aceasti problemS. Dar la pacienfii cu tulburare de stres posttraumatic.rrrrinti rilor emolionale din zona subcorticali").2: v ezi Charney. Amintirile din Vietnam sirt din . N. o injectie cu CRF genereazd o invazie de ACHI hormonul care se rdspindegte in corp pentru a declanga catecolaminele. vol. Experimentelefdcute in laborator pe animaie mi-au fost descrisede dr.CharneyinTheNeiuYorkTimcs (12iun. John Krystal 9i au fost repetate in mai multe laboratoare stiinfifice.r'i{'. Odati ce aceste frine neurale pentru anxietate au fost scoasedin uz prin aceasti injecfie.Guilford Press. Jay Weiss de la UniversitateaDuke 7. Difi. psiholog in Serviciul de consiliere a victimelor Brooklyn' 3. John Krystal. Catfry Spatz Widom.Analysis of Aversive Memories Using the Fear-Potentiated Startle Paradigm" (. 1990).Violen!a in familie-)..Physically Abused PreschoofalA de supiririle selers'Responsesio Peers' Distress" (. I .238-243. The Neuropsychology Memory (Neumemoriei). pirindu-i-se cd a fost doborit un elicopter 9i cd a rimas doar fum in urma sa gi o lumind puternicS. Neglect and Adult Behavior" (.tere a nivelului de catecolamind..rtrrrrirrtt.2944A5. American lournal of Orthopsychiatry(iul' 1989)' Capitolul 13.Acegtia decit fete) care nu numai cd s"lreaula b5taie din ori mai mulli beieti orice. Lipsa "-puli"i descoperirile fdcute iu fost prezentate in lucrarea lui Mary Main 9i Carol George.rrillrr.Family Violence" (feb' 1989)' (. . .396 Nofe Nofe 397 erau copii (cam de doui lional citre sfir. spre deosebire de cei fird tulburare de stres posttraumatic. rezultatul este o cre. impiedicind receptorii si simtd secreliile de catecolamin5. Deaelopmentnl au fost verificate 9i pe pregcolari:Bon3 (1985).da rera ug idispre luit or igios t ilif alideallic opiis ic hi a r f a i d de propriile familii si fald de profesori.semn care aratd cd practic creierui lor a tiiat legitura cu receptorii CRF.Mecanismele psihologice ale tulburdrii de stres posttraumatic") dtn Archiaes of General Psychiatry50 (apr..Amscrisdespretraumelededuratdcaurmareacrimelordela$coala Primard Ctleveland in The New York TimesIa rubrica .. 1993).Responsesof Abused and Disadvantaged Toddlers to Distress in Agemates: A Study in the Day-Care Setting" (-Reac!iile copiilor micimaltratali sau dezavantajafi..itul adolescenfei. La bdrbatii cu tulburare de stres posttraumatic existd mai pulini receptori s. .

Vezi de ise-etea 9i Hillel Glover. cu 30%. Charney.Blocarea emofionali: un posibil fenomen mediut d" endorfine in cazul tulburdrii de stres posttraumatic sau in cazul altor stiri psihopatologice"). aversiunea inifial5 a dispirut . New york. 1990.De ce tocmai eu?" . Dupi ce au vezut filmul. Atunci cind devine victima unei traume/ persoana i9i pierde increderea in lume. Dovada la nivelul creierului pe care o gisim in acest fragment se bazeazApe un excelent articol al lui Dennis Charney.. ln urmitoarele zile. .. neurochimist 9i director al programului de studiere a stresului traumatic de la Facultatea de Medicini Muntele Sinai din Manhattan.Psychobiologic Mechanisms. intr-o alti experienld.sugerindu-se astfel ci existd un rol crucial al lobilor prefrontali in stipinirea fricii gi.tas.. Siptemini mai tirziu.iloxon. pe mlsurd ce au continuat si audi doar zgomotul de mic6 intensitate. Northvale. .Studiulafostdescrisde Charles Nemeroff. 13. 1990). ardtind astfel cj voluntarii au inceput sd aibi aversiune fatd'deel. gindind cd ceea ce se intimpli in viatd nu este drept . zgomotul inilial era de ajuns pentru a declansa acelagivolum de transpiratie. New york.. 18. New lersey. 12.zgomotul inilial nu mai provoca transpirafie. fdrd sunetul into_ lerabil. gobolanilorli s-a dat si audi sunetul fdrd ca acesta si mai fie insotit de gocul electric.. s-a arhtat rolul lobilor prefrontali ir depdgirea fricii. Tiaumele copiliriei: Lenore Terr.nnlilPeiitiu'aombilaiea de stres posttraumatic"). 1986.111-l-o-l!-!r-. voluntarii au reactionat printr-o transpiratie abundentd (un barometru al anxietdtii) atunci cind au auzii un zgomot urmat de un alt sunet asurzitor. ca in primul caz. in stdpinirea lecliilor emotionale.. este cel filozofic. $obolanii de laborator . Vezi Roger Pitman.deci nu mai poate sd fie convinsd . Archioes of General Medicine 14. sugerindu-se astfel ci la vjctimele tulburirii de stres posttraumatic traieele nervoase care regleaztr endorfinele sint extrem de sensibile sau hiperactive . Am prezentat la rindul meu rezultatele in The New York Times(6 oct..ca 9i in multe alte cazuri din aceste studii . cind gobolanii au fost pugi tr cugtile unde au foit electrocutali .. o substanli care blocheazi endorfinele.398 Note Note 399 multpreaincircalicuhormoniaistresului. nucleul amigdalian evalueazd mai irtii importana fost fdcut de dr' Roger !a emolionald a ceea ce este vizut..u r. Cdile de refacere dupi traumi: Judith Lewis Herman.5minute special montat Pentru a arA. L992J. $obolanii au fost supugi apoi unei lobotomii. schimbarea creieiului nu se face doar sub 9oc.au irvdlat si se teamX de un sunet insotit cu un soc elec_ tric.Emotional Numbing: A Possible Endorphin-Mediated Phenomenon Associated witf. Nemeroff in The New York Times (12 iun' 1990). DupI un timp. |ason Aronson.intr-un 8rup. I-am luat un interviu dr. . StressResponse Svndromes (Sindromul de renclieIa stres).dar de data aceastafird si li se administreze 9ocul electric . Trauma and (kauma gi refacerea).Dozarea" traumei .Mecanismele psihobiologice")' stimulilbiin i. dupd un timp.. 1992.. Recoaery Basic Books.3yt""tic tulburarea (iun.trebuie abordatd. Rolul cortexului prefrontal in dezvdtul de frici: in studiul lui Richard Davidson. intr-o experientd ficutd cu veterani din Vietnam diagnosticali cu tulburare de stres posttraumatic. 16. lournal of Traumatic Stress5' 4 (1992).i din nou liceva care amintegte de trauma iniliala' In aceastdsecvenfi..n"iiiii anutgeiii{i "i1oi. . indicind o cregterein secrelia de endorfind' Aceeaqi sceni nu a avut acelagiefect la veteranii care nu aveau tulburare de stres posttraumatic.Psychobiologic Mechinisms" (. care a tdiat legdtura lobilor prefrontali cu nucleul amigdalian.ei au devenit din nou insensibili la durere. Vegnica intrebare a victimei . De exemplu. veteranilor-li s-a ficut injeciie . gobolanii caie invifaseri sd se teamd de acel sunet au eliminat gradual frica. 19. ci poite fi declangati din nou dacd existd o rimigi!6 din cumplitul eveniment inilial. atunci cind gobolanii de laborator erau expugi unor gocuri electrice in cu9cd. HarperCollins.Mardi Horowitz. incetul cu incetul. in general. cu atit reugeau sI scape mai repede de acea frici dobindit5. 20. Aceasti experienfi a fost fdcuti de Maria Morgan. acestora li s-a prezentat un film de 1.Naloxone-Reversible Analgesic ResStressDisorder" ponqe !o Combat-R9!9!9{ S[mg!!. 15. o leziune chirurgicali la nivelul creierului. Studiul Pitman de la Harvard.300.efect care devine vizibil doar cind sint expu. 17. Refacerea dupi fulburarea de stres posttraumatic: mi-a vorbit despre acest studiu Rachel Yehuda. La cei ai cdror lobi prefrontali fuseserd deconectali a durat de doui ori mai mult ca sj se dezvefe . Pitman a constatat ca .. Ceva similar se pare cd se intimpld 9i cu tulburarea de stres Posttraumatic: de exemplu. acegti veterani nu au demonstrat nici o a sensibilitilii la durere' Dar la grupul cdruia nu i se ad-odifi.ur" blocantul cu endorfini sensibi-litateala durere a scizut ministrase simlitor. Post-Traumatic Stress Disorders and Other Allied Psychopathologic States" (. ei dezvoltau acelagi analgezic pebazi de endorfin6 care a apdrutgilaveteraniidinVietnamcareauurmsritfi|r]rru]lPlutonul. Sunetul putemii a declangat transpirafia. psihiatru' Ca 9i in cazul altor simptome ale tulburirii de stres postiraumatic. cel pufin pentru adulgi. Un alt nivel la care funclioneazd reinvifarea.TooScared Cry (preasperiatpento tru a plinge).cene clare de lupti din pelicula Plutonul. insuportabil. Cu cit cortexul prefrontal al voluntarilor era mai activ. psihiatru la Universitatea Duke' 11. fosti studentir a iui joseph LeDoux la Centrul de gtiinte neurald al Universitdtii New York.

. . vol.Maleabilitatea inhibitiei comportamentale: studiu asupra funcliilor de dezvoltare individuali")..Behavioral Inhibition in Childhood: A Risk Factor for Anxiety Disorders" (.Evaluarea metabolismului giucozei ia nivel cerebral local in cazul tulburdrilor obsesive").194-195..l in cazul hrlburdrilor obsesive"). studiul terapeutic al lui Luborsky este prezentat in aminunt in t ncc Untlerstandii g Transfere : The CCRTMethod (in lelegerearansferului: de l. Thorsten Wiesel 9i S. Mai pulin timid odati cu trecerea anilor: Jens Asendorpf. 10. Archioesof GeneralPsycliatry a 9987). Problemele pe viafd ale copilului timid: Iris Bell. Hubel. and Behavior" (.243 I e. Frica inijialS persistdcl-riaratunci cind este stipinitS... .lournal of Abnormal PsychologyI03 (1994). dupi un an (o perioadi extrem de lungi pentru un sobolan . dura luni 9i luni de zile pentru a dispdrea' Bineinleles cd se poate face o paraleld cu oamenii.Brain Development. Archiaesof GenernlPsychiatry49 (1992).Asymmetric Brain Function.R.239 -1..Puberta' tea . chiar dacS nu exista gocul electric.Cre9tereasimptomelor legate de stres Me' la iemeile de virsti mUlocie cu copii timizi"). 12.. 2. Gnlen'sProphecy.. New York. Deaelopmental Psychology30. Plasticity. ei reactionau cu fricd.. Levay..Plasticitatea coloanelor oculare la corteiul striat al maimulelor"). Annals of Behnoior 5. 6.'1.stilul af'ectivsi psihopatologia:rolul experienlelor timpu- ..Pubertal Stage and Panic Attack History in Sixth. Andrew Tomarken. PhilosophicalTransactions the Roynl Societyof London 278 (1977). Kagan. Experientedin copilSriesi probleme prefrontale:Richard Davidson. pp. Baxter si altii. plasticitate gi comportament"). psiholog la Universitatea Vanderbilt: vezi Andrew Tomarken si Richard Davidson. 7992). . a9a cum sint ele deicrise in Galen'sProphecyde Kagan.Local Cerebral Glucose Metabolic Rates in Obsessive-Compulsive Disorder" (. reamintind de trauma iniliald. atunci cind este vorba de o fricd tiaumatizantd din trecut care reaParecu toata forfa. . Amdnunte in cartea lui Kagan.Increased Prevalence of Stress-related Symptoms in Middie-aged Women Who Report Childhood Shyness" (.Dezvoltarea creierului...H.400 NoIe Note 401 cii tlctine controlul asupra destinului trirind o via!5 asa cum trebuie' nelinigte a victimci desigur cd nu trebuie si fie I{ispunsul la aceastd unul tilozofic sau de ordin religios.. 4. 15F157' 3..Plasticity of Ocular Columns in Monkey Striate Cortex" (.E9eculde a regulariza ritmul cirdiac in timpul experienfelor stresante cognitive gi olfactive fdcute pe tinerii adulli care au suferit de timiditate in copiliMedicinel6 (1994).Failure of Heart Rate Habituation During Cognitive and Olfactory Laboratory Stressors in Young Adults With Childhood Shyness" (. 149(9) (sept. . rold Rosenbaum gi alfii.Reacliile iniliale fati de lucrurile cu care nu sintem fa(dec' 1992)' O Science miliarizaii"). 13. . San Francisco. AnrericanPsychologist (1989).. . Baxter si altii. Maturitatea lobilor prefrontali: Bryan Kolb. R. Frica revenea ir:rtr-o clipi . atunci sunetul apdrea insolit de un goc electric. Observafiile asupra felului in care mamele igi pot ajuta copiii timizi si devind mai indrizneli au {ost fdcute cu Doreen Arcus. Hubel gi Wiesel: David H. Panica la adoiescenli: Chris Ha)'ward 9i alfii. Ritmul cardiac cescut: Iris R.Inhibifia comportamentald la copii: factori de risc pentru anxietate").Evaluarea schimbdrilor in metabolismul glucozei caudate produse de medicamente si de terapia comportamental. pp. Experiente 9i creierul sobolanilor: studiul lui Marian Diamond 9i allii este descris de Richard Thompson inThe Brain (Creierul).in schirnb. lucru ce a fost aritat in diveise studii chiar gi pe goboianide lab. 1985. 14.. care au fost conditionati sd se teami de un sunet.The Malleability of Behavioral Inhibition: A Study of lndividual Deveiopmental Functions" (.lu* o treime din viala sa)' sobolanii i9i pierdeau teama de clopolel. Basic metoda CCNT) Books. Temperamentul nu este predestinat l. rie"). de exemplu.. . 44 15.Anu:1 ri { rican I ournal of Psychiatry. Studiile asupra personalitdtii si diferenfelor emisferice au fost ficute de cStre dr.. Affective Style and Psychopathologv: The Role of Early Experience and Plasticity" (. Richard Davidson de la Universitatea din Wisconsin 9i de citre dr. . 6 (1994).Activarea creierului frontal la aparitia represorilor si nonrepresorilor").. Bell 9i allii. Tom 9i Ralph sint arhetipurile de timiditate 9i indrdznealtr..Initial Reactions to Unfamiliarity" (. misiunea este de reconstruire a sLstemuluide incredere sau de credin!5 careii Pefmite aceleipersoane din nou in lume aldturi de oametriPe carese poatebizui si trdiascd 21.Caudate Glucose Metabolism Rate Changes With Both Drug and Behavior Therapy for Obsessive-Compulsive Disorder" (.. Galen's Prophecy. 7.rator.. 22.1990' Capitolul 14. Dupi aceea.i crizele de panici la elevele de clasa a gasea9i a qaptea"). .pp .ester Luborsky 9i Paul Crits-Christoph. Freeman.Yezi.. Tieptat. 8. cum ar fi un clopolel. 9.cind auci-r'rd zeau clopofelJl.and Seventh-grade Girls" (. Modificirile creierului in tratarea disfuncliilor obsesive: L.Functia creierrrlui asimetric. Current Directions in Psychological descriere completd a temPeramentului apare in Galen'sProphecyde Kagan..W. Annals of Behauior dicine 16 (1994). Activitatea crescutda lobilor prefrontali: L.Frontal Brain Activation in Repressorsand Nonrepressors" (. ferome Kagan 9i alfii. Haranrd ReaiewofPsychiatry (mai 1993). . of 11. Dar frica reapirea la cote maxime atunci cind clopolelul era din nou insofit de un 9oc electric.

20% dintre pacienlii cr-r SIDA aveau inire 20 si 30 de ani. Comparalia intre liri a fost ficuti de Urie Bronfenbrenner in Child Carein Context:Cross-CulturalPerspectioes (Ingrijirea copilului tn context: perspectiae interculturale) de Michael Lamb 9i Kathleen Sternberg. "The Opportunities of Adol"s""ttc e" (.Arestiriledeadolescenlipentruviolaucrescut de la 10. Dar cam tot in acegti 20 de ani la populalia de culoare cregterea a fost de la 53 la 100 000 de locuitori in 19701a766in 1990.9la 100000 in 1990'Crimele sdvirgitede aclolescenli au crescut de patru ori intre 1965 9i 1990. multi imbolnivindu-se in timpr"rl Presiunile exterioarePentru a incepe cit mai devremc adolescentei. .Lassen sia ltii.Ocaziile adolescenlnjury. 3. Phelps 9i altii. Noua Zeeland5.publicalieeditatedeMinisterul SdnitXlii din SUA si Refeaua pentru copii. A . Studiul la nivel nalional asupra problemelor emolionale ale copiilor gi comparalia cu alte ldri: Thomas Achenbach 9i Catherine Howell. . 9. 1989). Crime in lhe t1.. 1988). Journal of the American Academyof Child and Adolescent Psychiatry (nov.lggl. and Nonaggressive Boys" (.era de trei ori mai mare. o cregtere cu 79"k in ultimii zece ani. de la 2. Moderately Aggressive.5.5 la 100000 de locuitori. in ultim"ii 30 de ani. trei din patru crime sdvirgite de adolescenli erau fdcuie cu arme de foc. Un sondaj fdcut in anii 1990 a ardtat cd peste o treime dintre tinerele femei suslin cd 9i-au inceput viata sexuald pentru ci au fost obligate de anturaj. apdrir:rd fobii indeajuns de grave. 8. 1989). Problema cel mai des intilniti este anxietatea la copiii sub 11 ani. o cregtere d.. . 16. Deoeloprnent Psychopathology.riSSO.eZ7%falddelg80. al. 1991. de ex'. PARTEAA CINCEA ALFABETULEMOTIONAL Capitolul 15' Costurile analfabetismului emolional 1."""mirul sinuciderilor printre cei intre 75 si24 de ani a fost de 4. Statisticiasupra numdrului de crime consemnatein rapoartele polipublicat de Ministerul de Justifie' liei. Psychologist +.ii.numirul arestSrilorpentru delictele violente a crescut cu 430 la 100 000 de locuitori. i991. Releaua pentru copii. 1993). A Data Bookof Child adolescenfilor). cel putin a9a suslin sondajele fdcute in Statele Unite.The Opportunities of Adolescence" (. I' viata sexuald sint tot mai puternice. . cu o .Brai nW or k andM ent alAc t iait y : Q uan t i t a t i t t e Trncers(Fwtcfionnteacreieruhri 9i actizsitdlile studies with Radioactirse Munksgaard. Copencu reactiairadioactiai). New Jersey.. de exemplu.402 Nofe Note 403 vol' and rii gi plasticitatea"). din 1g60incoace. iar 4"h cu anxietate intensi ir momentul despirfirii de pirinli.ea biologici 9i dezvoltarea creierului: Schore. lnjury (Atutar statisticaI problemelor nnd Adolescent Centrul Nalional pentru Educalie 9i Sindtate a Mamei 9i Copilului' Wasliington. 11. in 1989.Longitudinal Study of Negative Emo-. ilegla.1992. Jafurile cu circumstanle agravanteau crescutla adolescenlicu 64"/" din 1980 pini in 1990. doar 13% dintre femei suslineau acest lucru.i 5% au o anxietate generalizatd 9i ingrijorare permanenti.1991. !ei"). Alfatetizarea emolionald: am scris despre acestecursuri inThe Netu YorkTimes(3 martie 1992).Proceselesocio-cognitive la bdielii foarte violenli.aproape de 13 ori mai mult decit cu 20 de ani inainte.Social-Cognitive processesof Severely Violent.. Delicte violente la adolescenfi:in 1990. i.fiind deci de trei ori mai mare. Cantitifile de alcool consumat au crescut la biieli de virsta adolescentei cam cu 20%pind la 20 de ani.E. victime ale crimelorgisarcinisintdinHealth.. Englewood. Unul din cinci copii are probleme psihologice care le marcheazd viata intr-un fel sau altul. American (feb.. Child D eoelop ment. Eu am semnalat mare parte dintre acestedate despre tulburdrile emolionale ale copiilor intr-un articol din The New york Times(10 ian..numdrul celor bolnavi de blenoragie a crescutde patru ori in rindul copiilor intre 10 9i 14 ani 9i de trii ori la copiii inire 15 si 19 ani. 12. 13.3-Year Comparison" (.1.Ocaziile adolescenlei"). 2.S. presupunirnd 9i tulburdri majore in 10% din cazuri.. 6 (1994)' pp.1991. 7. Cifrele in legitura cu consumul de droguri sint luate drnCrime in thell..Oare problemele copiilor americani se inriutdfesc? Studiu comparativ pentru virsta de 13 ani"). . A Data Bookof Child and Adolescent 6.PET: o imagine biochimici a funclion5rii creierului") in N . Ministerul Justitiei din SUA. 5. Vezi Ruby Takanashi.74I-758. Urie Bronfenbrenner a luat cuvintul la un simpozion in cadrul UniversitStii Comell (24 sept.. Cu o generalie inainte.Are America's Children's Problems Getting Worse? A l. Ruby Thkanashi. 59 (sept. Alexander Thomas 9i al. in 1990.3' Numirul de sinucideri la copii intre 10 9i 14 ani aProaPes-a triplat intre 1968 si 1985. Affect Regulatiort. Studii asupra agresivitilii 9i delincvenlei Ia copii: vezi. tional Statesand Adjustments from Early Childhood Through Adolescence". mintnle:studii cantitntizte ha9a. 10. v ol. Experimentul cu bdtdugii: ]ohn Lochman.9 la 100000 la 21. Consumul de heroind gi cocaind in rindul populaliei albe a crescut de la 18 la 100 000 in 1970la 68 in 1990. Canada si Porto Rico. incit sd aibX un impact puternic asupra vietii normale. 17.PET: A Biochemical Image of the Brain at Work" (.8 Ia 100 000 Ia 12.. 1993). Cifrele ce se referx la sinucideri. M.. Lawrence Erlbaum.pind in i990. Vezi. DC.

Fetele . (. Tiparul de gindire al agresivitdfii: Ronald Slaby 9i Nancy Guerra. impulsivitate si.D. Pentru o trecere in revistd si a altor estimiri: E.. Prognosis..O analizd comportamentald a apariliei statutului social in grupurile de bdieti"). 31 16. Mood Disorders Chitdhood in nnd'Atlo_ ... New York..). 24 22. ..Outcome.A Behavioral Analysis of Emerging Social Status in Boys' Groups" (.. and Risk in a Longitudinal Follow-up Study" (. Dodge.delincventi..Predicting Early Onset of Male Antisocial Behavior from Preschool Behavior" (. taiectoria spre delincventi: Gerald R. Coodyer. lournal of Abnormal Psychology. Costelio.Statutul in rindul colegilor. (. Peter Lewinsohn 9i alfii...Adolescent psycho_ pathology: I.. 17. la virsta de un an.. .. astfel incit impulsivitatea face si scadd acestepunctaje.New york. . Posibilitateade a faceo depresieestede zeceori mai mare: peter Le_ winsohn 9i al1ii. Disprelui pentru bitiugi: j.Archiaes General of Psychiatry $ept.. TheDeaelopment of gi ErnotionRegulationand Dysregulation(Deztsoltarea regldrii emolionale a deregldrilor). 1994. de exemplu...Vezi aceastd discutiein .. 25. Coie 9i f. . Numirul crescind al depresiilor in lumea intreagd: Grupul de cola_ borare interstatal. exist5 dovezi ci impulsivitatea este o cauzd mai directd si mai puternicd pentru un IQ scdzut 9i pentru delincvente. Cazul Danei: din Laura Mufson si altii. 13.in a Stable World: The Antisocial Tiait as Chimera.992) . Vezi de asemeni Mufson 9i alyri.M. Child Deaelopment (1983). copiii impulsivi nu dau atenlie suficienti invdldrii unui Iimbaj sau rafionamentelor in functie de care se stabileste un punctaj al IQ-ului verbal. 21. Garber 9i K.B. (.Cambridge University Press.De_ velopments in Child Psychiatric Epidemiology..Complicafiilede la nagtere combinate cu respingerea timpurie din partea mamei. lourrnl of the AmericnnMcdicnt iort Associal (2 dec. Impulsivity.Interpersonalpsychotii_ rapy. in cazul punctajelor rnici. predispun la delicte violente la 18 ani").Cognitive Mediators of Aggression in Adolescent Offenders. lounul of the Academy of Chikl nnd Adolescent Psychiatry (19S9)..ii. 1989)..i alte dezechilibre minta_ le"). 1988. elevi de clasa a patra ca predictor-al sarcinilor la virsta adoiescentA").. Kupersmidt. Tiparele depresiei la tineri: Maria Kovacs si Leo Bastiaens.. de exemplu. Epidemiologia depresiei:Patricia Cohen si altii.. Psychiatry General 18.. 19.On the Relation Between IQ. Ce se intimpld in familia unui copil inainte ca acesta sd ajungA la 9coal5 evident cd este de o importanld capitala ir:r ce privegte furclinatia spre agresivitate. Degi se pirea cd un IQ verbal mic poate anticipa delincvenla (urr studiu a ardtat ci existi o diferenld de opt puncte intre punctajele delincventilor gi nondelincvenfilor). 24. impulsivitatea era aproape de trei ori mai relevantS decit IQ-ul verbal in anticipareadelincventei.. 14. .Evoiulia epide. .Embtion and Social Information Processing" (. . (.. lournal of Abnormalpsychology L02 (1993)..Intr-un studiu fdcut pe tineretui din Pittsburgh intr-un proiect longitudinal.Numeroasele schim_ biri in functie de virstd duc la depresie ..Psihopatologia adolescentului: rdspindirea si ir_ cidenla depresiei la elevii de liceu"). lournal of Clinical and Consttltingpsychology62 (1999). Interyersonalpsychothcrapy Adolescents (Psihoterapie for Depressed interpersonald pentrtt ndolesceilii cu depresii). . 54 15.Mediatori cognitivi ai agresivitdlii la delincvenlii adolescenfi. Institutul psihiatric din New York. Dan Offord gi al. 1993. bine realizat. 1991. 20. Adriane Raines 9i alfii.Schimbdri'ia ordinea zilei intr-o lume stabilh: trdsdturile antisociale .The Changing Rate of Major Depression: Cross_ National Comparisons" (. laurnal of the American Acndemyof Child and Adolescent Psychiatry (1992).Guilford Press.404 Note Note 405 agresivitatescdzuti 9i neagresivi").Orderly Change . and Delinquency" (. in care s-au luat ir:rcalcul IQ-uI 9i impulsivitatea la copiii intre zece 9i i"2 ani. Archiues of (dec.Despre legdtura dintre IQ. Studiu asupra agresivitilii bdielilor: Kenneth A.Un studiu. Prevalence and Incidence of Depression in High School Students" (.Prelucrarea informaliilor emolionale gi sociale")din J..Age-Cohort Changes in the Lifetime Occurrence of Depression and Other Mental Disorders. Copiii agresivi si delincvenfa: Richard Tremblay gi altii.Anticiparea aparitiei comportamentului antisocial masculin inci din comportamentul pregcolar"). 1994). lucrare prezentate la intilnirea So_ cietdlii de cercetare a dezvoltdrii copilului.lournal of Clinicaland Consulting Psychology.o hime_ rA"). 28 26.Tratarea psihoterapeuticda depresiilor majore gi a tulburd_ rilor distimice in copilirie 9i adolescenld: puncte de vedere 9i pers_ pective") din I. D eoelopmen PsV tal chology (1988).Rezultate.. Missouri (apr. Pinb la jumdtate dintre copiii nestdpinili: vezi.rele" si sarcina: Marion Underwood gi Melinda Albert. Kansas Citv.The Psychotherapeutic Management of Major Depressive and Dysthy_ mic Disorders in Childhood and Adolescence:Issues and pros_ pects" (. patterson. a aritat cd acei copii ai cdror mame i-au respins la virsta de un an sau care au avut o nagtere mai complicatd erau de patru ori mai inclinali spre comiterea de delicte pind la 18 ani. .) de Jack Block din I04 (1995).. 1. miologici psihiatrici a copilului"). .... .Numirul mereu in schimbare al depresi_ ilor majore: comparatii nalionale").Fourth-Grade Peer Status as a Predictor of Adolescent pregnancy.. lournal of Abnormal PsychologyI02 (1993). 23. (. 1994). prognoze si riscuri intr-un studiu longitudinal de lungi duratd"). ...Birth "'iolente Complications CombineC with Early Maternal Rejection at Age One Predisposeto Violent Crime at Age 18 Years" (. Dodge.

Constatdrilein privinla competenteiemotionaie slabe a copiilor neindrdgiti sint din .. depresive 9i dezvoltarea adoAdolescentsT lescentilor").1994' 27. Press.Cognitive a copiilorChildren and Adolesints" (..Helping Children Without Friends in Home and School Contexts" (. lucrare prezentatd la furtrunirea anual5 a Asocialiei cer. 42.... I-am luat un interviu Mariei Kovacs in The New York Tirrres 1 qq4I Kovacs 9i 29.... 3T.. . 46. 48. op.. .rltt:. 1994). Cambridge University..v-up of Early Detected Vulnerable Children" (.. u. lottrnal ofAbrtormalPsychologylO2 (1993)' Vander31. lbidetn. 39.HildaBruch. San Francisco(martie 1989).Predictors and ConsequencesChildhood Depressive Symptoms: A Five-Year Longitudinal Study-" (...Longterm Follor.Judith trol"f-i in Garber. Pesimism 9i depresie la copii: Judy Garber.L asupra simptomelor depresive. Susan Nolen-Hoeksema 9i al1ii.. aprofundat pe cinii anl").Emotionai Conflict. and Deficit. 1993)..Prevenirea depresiei Ia adoin At-Rilk Academia lescenlii din iiceele cu probleme")..Universul social aI copiilor respinsi de colegi") de StevenAsher si Sonda Gabriel. 41.. Pregdtireacopiilor respingidin punct de vedere social:StevenAsher 9i Gladys Williams. 1987. William Feldman.. 47. Massachusetts' nu a fost se). Rezultatesimilare:StephenNowicki. Universitatea Hilsman..The Social World of lui Peer-RejectedChildren" (.. .geri controlate 9i simptomi dLPtlt^"^e . 1990. Boston (1990). Garber..Friendship Adjustment.New Yotk. Neajutorarea9i depresia:John Weiss9i alfii.. a sori).. manuscris nepublicat. lucrare prezentati la intilnirea anuali a Asocialiei cercetdtorilor americani din domeniul educalional. Emory Cowen si alfii.. pentru modelul cognitiv de diatezd aI depresiei la copii: factorii r s' conltresanli de la gcoa*.Anticipdri giconsecin.University of lllinois Press. Universitatea Duke (1989). stil autoritar..cetdtorilor americani din domeniul educalional..ia de aur. acceptareain grup 9i nemultumirile sociale in copiiirie").. . d" "*. 101 te gi vulnerabilitSli comportamentale asociatecu un risc crescut al problemelor de alimentalie nesindtoasd Ia adolescente'."ssive Symptoms in Late Childhood" ("Conand Selfreporied lri. peer Rejection Childin hood (Refuzul semenilor la uirsta copildriei). PercePereacompeten-tei ptrnai of Personalityand Soiial Psychology67 (1994). lucrare Prezentata la a Copilului 9i Adolescentului (oct' 1993) Americand de Psihologie 36. 49.Affect.. htucliereaproblemelor de alimentalie nesdnitoasi: Gloria R' Leon 9i .Hungerandlnstinct"(.. Group Acceptance and Social Dissatisfactionin Childhood" (.406 Note Nofe 407 Cambridge (Tttlbttrdri de dispozilie in copildrie9i adolescenfd)' lescence University Press.1:t^*toscute in copildria tirzie").'Centrul de $tiinle Medicale.SocialCognition and SociometricStatus.Cunoagtereasociald gi statutul social") de Kenneth Dodge 9i Esther Feldman.Adaptirile la prietenie. Bdutul exagerat: cifrele sint preluate din statisticile lui Harvey Wechsler.Ajutarea copiilor fird prieteni acasi si la scoald") drn Children's Social Deoelopnrcnt: htfornntion for pnrentsnnd (Dezuoltnrcn Tcnclrcrs socinld copiilor:inforniyii pcntru ldrinti 9i proJc. din Steven Asher gi John Coie (ed.. and Development (. lounnl of Abnormal Psychology102 (1993).Foameasiinstinctul")'/ourand irlentnl Diseasel4g (1969)' The Golden Cage: The .Cognitions. Strestive Diathesis Model of Depression in Children: Academic Perieived Competence and Control" ("Test sors.for liating Disorders in Adolescent Girls" (.rlli i.! iil.din copiliii". director al Colegiului de studiere a alcoolicilor din cadrul Universititii Harvard pentru sinitate publicd (aug. I't'rionality and Behavioral Vulnerabilities Associated with lir'.Studiu pe termen lung al copiilor detectali de psychotimpuriu ca vulnerabili"). . . 45. i Neroous' (Colit. lournal of Abnormal Psychplogy Universitatea 35.. .i Judy Garber.Evolulia cognitivd si sociald if the Americnn Acadenry of 9i adolescenlilor cu depresi'e").Cambridge.The Sociai World of Peer-ReiectedChildren. . st. 43.rdl . Doud cincimi sint alcoolici:un sondai fdcut la Universitatea Massachusetts de citre Project Pulse a fost prezentatin The Dnily Hamp(13 shireGazette nov. Depressive Symptoms...Urbana and Champaign.Personalita- (1ee2).Cognitions". pediatru la Universitateadin Ottawa.).th bilt. Fragmentul cu neacceptarea Ben este din .. Proportia celor care renunt5 la gcoald printre copiii respinsi social: Asher 9i Gabriel. Numdrul depresiilor s-a injumdtdlit: Gregory Clarke' Depression din Oregon.Control-related D"p. lournnl of Abnonnal Psychology102 (1993)' 32. Probleme sociale 9i emolionale la copiii cu depresii: Maria and Solial Development of Depressed David Goldston. lournal of Clinicnl nnd Constrlting togy 47 (Is73).. Observat de Sifneos. Bdielelul de gaseani care se considera gras a fost pacientul dr.."Harvard publicatd Pind in 1'978.).'ATest of the CogniR. of 34... .New York. . lotLrnat Psychintry (mai 1991)' Child and Adolescent Beliefs 30. Garber..Cognitions"..Un procedeu de remediere a deficienlelor nonverbale").. Attributional Style. vezi..Simptome cognitive. 33.A Remediationprocedure for Nonverbal Processing Deficits" (. 44. . 40. Cei mai buni prieteni 9i copiii respinsi: Jeffrey parker gi Steven Asher. Depresiala copii: Kovacs. ut' (11 ian' 28. enigmeleanorexieineraoaEnigna of Anorexia Nerrtosa University Press.(..Prevention of High School Adolescents" (.

FactoripsihiatricigipsiWashton 9i hldinamici in dependenla de cocaini") din Arnold manualul (Cocainn: Mark Gold (ed. numdrul cazurilor studia_ te este dat de comisia Nationald pentru prevenirea Morestdrii si Neglijerii Copiilor.Guide to Feelings. I-am luat un interviu lui Karen Stone McCowninTIrc NeruyorkTt_ mes(7 nov..yt ui Higtt Risk for Alcoholism" (. 1e90). The Inaulnerable Child (Copilul inzsulnerabil). 8+. .. 1987).ii. ..1993).. Cocaina 9i depresia:'Edlvard Khantzian.. Coodyear publishing io.Copiii victime ale violenfei: un sondaj la nivel nafional"). pediatrics (oct. Psycho59.Am scris despre copiii care reusescin ciuda tuturor nealunsurilor in The New (13 YorkTinrcs oct. $colarizarea emoliilor 1. Dependenla de heroind 9i furia: Edward Khantzian' avute cu Peste cei 200 de pade i4edicini Harvard.." (.rtrri frontal la fiii de alcoolici: Philip Function..Func!ia cognitivS' comPortamentul la bXielii care risci sd detatea cardiovJsculard 9i 101 (1995)' vini alcoolici"). (. 2... 64. Santa Monica.S. la biieti de 0. Psychiatry 65. W. 1992.Cognitive reactivii" n. 1978. (. .p.. 19g7. Deficienla iob. vezi de ex. W. 4..niele sirdciei la the Quality of Th"i.. 63.2o/". Secortd SIclt 4-5 (1992).. 66.Drug and Alcohol prevention Curricula..T. Trisdturile copiilor foarte vioi: Norman Garmezy. 58. Harden ti Robert 56. iam luat un interviu lui Ralph Tarter in The New Moss 9i a[ii' "Plas55... Grant Consortium. Gata & rizboaiele: aceasti frazd mi-a fost sugerat5 copiilor Yale asupra Progresecolaborator la Centrul de studiere.New York. Anticiparea disfuncliilor mintale: Ronald C. geful Institutului de alcool. tocnfueiA Clinician'sHandbook Press..Drug and Alcohol prevention Curricula. Universitatea 60. . Ho*" Environments" si Patricopiii rnici si caiitateamediului familial") de cireg Duncan (r9e4)... sociolog la 0niversita_ tea din New Hampshire.EnharrcingChildren's prosocial Behavior in the Classroom. Kathleen Merikangas 9i al. (.Lifetime and 12-month Prevalence of DSM-III-R psychiatric Disorders in the U. Sondajul nalional asupra copiilor maltratati sexual si programele de prevenire au fost ficute de David Finkelhor. Probleme 9i consum exagerat: feanne Tschann' "Initiation (. Cardiovascular Reactivity' and Behavior Pihl. David Hawkins 9i alfii.Violenld si Stres Traumatizant.Povertv Experiences of Young ("Experie. Nivelurile tensionale la fiii de alcoolici: Howard Activity in Responseto Ethanol Challenge in Men at ma GABA-like ca reaclie la Hign nirk for Alcohoiism" (. Cifrele asupra numirului victimelor. Kessler si alfii. 1987' Guilford clit'ticianttlui).Violenti gi Stres Traumatizant. Daniel Solomon si alfii. Guilford press.a si lor invitdrii sociale emolionale' and Early 62. rl l I 1 cia Garrett descriu fiecare in parte descoperirile lor in articole sepa_ rate apirute in Child Deoelopment (apr.Children as Vic_ tims of Violence: A National Survey. "Psychiatric dynamicFactorsinCocaineAddiction"(. sint preluate dintr-un interviu cu Malcolm Gordon.408 Note Note 409 un viol: raport Pre50.) 9i . 1994). Dillehunt. lrincipala cerluza a Asocialiei Americane de Psihologie (aug' 1994)' trunirii anuale sint din Meyer 52. Grant Consortium gi studiul despre promovarea competentei sociale de cdtre gcoali. Proiectul de dezvoltare u copilrrlui..Ghidul sentimente_ lor"). New york..).. Karen F. lottnal ofAbnornulPsychology Transmission of Depression 57. 67. psiholog la Instituhrl Natio_ nal de Sdndtate Mintald . l9g4)..Ac1iunea plasmei GABA birbalilor predispugi la alcoolism") ' Biological PsyetJnol in cazul chiatry 27(6)(martie 1990). c'pii molestati. . Comisia pentru Copii .. San Francisco. Capitolul 16. Un sondaj national ficut asupra copiilor a ardtat ci la fete proporti a estede 3. 69.) din J.Tensiunile din familie care duc la depresie 9i (apr' 1985)' Psychiatry of coolism").idol"'"""t"" stance Abuse in Early Psychology4 substanle nocive incS din prima adolesce^le")' Health YorkTimes(26 apr' 54.'inceperea consumului de . . Self Science: The SttbjectIs Me (Stiirt!a Sinelui: sttbiectulsint ur).. 3...O viafi de om gi anticiparea cu 12 luni mai devreme a tulburirilor psihiatrice DSM-III-R in SUA-).1-ipsurileeconornice9i dezvoltarea in Cnitanooa Development" Children and copiliria timpurie'.T.EconomicDeprivation (. 1994). 136. Jossey-Bass. Communities Thnt Care (Comunitdti cdrorn le pasf1. Archiues General 58. p.Programa de prevenire a drogurilor 9i alcoolului. Impactul emolional al sdriciei: .. Archipes of General (ian. Cifrele pentru biieli gi fete referitoare la molestirile sexuale din SUA si:rt din Malcolm Brown de la lnstitutul National de Sdndtate Mintali . Alcoolicii nelinigtili 9i impulsivi: Moss 9i alfii' and. of Sub53. Tot mai multe femei beau ca s5 se imbete 9i riscd columbia asupra dependenlei 9i conzentat de Centrul universitar sumului exagerat de substanle nocive (mai 1993)' adeceselor:Alan Marlatt' raport fdcut in cadrul inSf . Datele asuPra dependenlei de alcool 9i cocaini cercetare a consumului de droguri 9i Glantz. .Familial aland Alcoholism" (.. Stone si Harold Q. in conversaliile cienli pe care i-a tratat impotriva dependenlei de heroinS' de Tim Shriver' 51.6% inir-un anumit an: iar David Finkelhor si Jennifer Dziuba-Leatherman.

ieclii de mtruiitate: Steven C' Rockefellel lohn Deuey: credinlareligioasd urna' . 1992.Murders Across Violent Crime Is Down" ("NumXrul Rise by 3 Percent. Epstein. Eiias (ed..p.incongtient expe_ riential" cu mai multe ocazii in The Nezuyork Tinressi mare purt" u acestuirezumat se bazeazdpe conversaliilepe care le_amavut cu el. 5. Avantajele rii scopului educafional.. J. .p. Programelede alfabetizare That Care' alfti. Cregtereadelincventei juvenile: . emolionali ca principal factor preventiv: 11. Degi modelul sdu de minte experientiald a slujit mode_ lului meu de ..Un u.. 4..Cognition and Emo_ tion.1. 14.but Overall delictele crimeio.Lista trisdturilor care fac distinitia dintre emotii este ceva mai lungd.p'I82' 9. am prizentat cazul celor care au un profil biologic unic pentru fiecare emogiemajo_ ri in parte.Promovarea unei dezvoltdri sociale mepozitive gi a unor practici sinitoase la tinerele adolescente din in Decision-making theMidd-le iiul urban") ain M. New York. American p syihologist 44 Q99$ gi cartea sa scrisd impreund cu Archie Brodsky. 10. Today' Children.1993.Cultivareacaracterului:AmitaiEtzionigtalJii. cit. iott re {mnrter Than You Think (Epti mai de... Ekman. op. 6. I-am luaiun interviu Lindei LantieriinThe New YorkTr'es 1992). Anexa B. Trecerea la gcoala primard si gimnaziu: David Hamburg' de Children:Criating a'Futttre abeneratiortin Crisis(Copiiidin ziua for in aiitor pentru o generafie crizd). _ 7. So cio mot ionaI D ezt nrcnt eb askaSymp on Motiaatiotr36 (1990)' Todny'-s 7.89. (.).pp' 17t-172' Children.CharacterBuildingfor ciui(Eormaren caractenllrli Cittil Society Pentruo societnte a Democratte. . cating Chnracter for The 17. Social (Hotdririle de ordin socialitt cadrul gimnazirrlul)' Aspen PubliSchool shers.1994. Washington' DC' 7994' ld demouaticd). 175. 6. ls. $colile ca adevdrate comunitdli cdrora le pasd: Hawkins 9i Tlnt Care.pirea limpede cd fiecare emotie isl are propriul tipar biologic.4 10 Not e Note 477 (. ..1'992.Times Books' New rmui azi: crearea York. cregte la nivel nalional cu 3%. Religiotts 15. Gaithersburg.Serious Crimes bv Iuveniles Soar. New York' 1'993' of Commtmity(Spiritrtlcorntmitdlii). Orarui emofional: Carolyn Saarni.1994).. Continui sd aibd loc o dezbatere in termeni foarte tehnici dacd trezirea emotiilor este in mod fundamental aceeagipentru toate sau daci existi tipare unice pentru fie_ care. . Toobey gi L. New York' 199L' (Edttcnrea caracteruhri).Promoting ioung Urb"an Adolescents" (. Comnuities allii' 13.minte emolionali"..A proceda corect prin intermediul aliora: Thomas Lickona' Bantam. 187. 1.6. Edrr1. Am scris despre modelul lui Seymour Esptein de . Hamburg. (.. .).p. Fdrd a intra in aminuntele acestei dezbateri. 1993...cit.op. interpretirile imi apartin. Poate.. p.4l&4-Ig. dar acesteasint cele care ne intereseazi aici.grr_ ment pentru existenfa emotiilor fundamentale..An Argument for the liasic Emotionr. 2.tept decit crezi). Thompson. Paul Ekman.. 7992.Trecu_ tul explicd prezentul: adaptiri emotionale 9i strucfura mediului ancestral"). Cosmides. Communities Hawkins 9i alfii' 12. Hamburg. Totu9i nu este chiar aga si acest fapt a fost cbnstatat de cei carJau studiat psihofiziologia emofiei.. dar in ansamblu (2 New YorkTinrcs mai 1994)' violente sint in scddere").Integration of the Cognitive and Psychodynamic Unconscious. 3..Integr"areasub_ co^n_stientului cognitiv si psihodinam ic'. Ethology and Sociobiology.. Arta"iemocrafiei: Francis Moore Lappe 9i Paul Martin DuBois' QtickeningofAmerica(RitmtrltotmnirapidnlAmericii)'Jossey-Bass' San Francisco.).Tht 20.Delicte grave sdvirsite de minori"). 17.The Nation 19.Int5rireacomportamentului prosocial la clasi al copiilor")' ArneliResearch can Educationttl /orrrnnl(iarna 1988)' Head Start: raport al Fundaliei Ypsilanti asuPra cerceta5. Povestea fetilei care nu era gravidi: Roger P' Weisberg 9i Positive Social Development and Health Practice in .Formareacaracteruluigiconduitamorald:AmitaiEtzioni'TheSpirit Crown. (.55. Today's (3 mart. O cregterecu 3% a numirului crimelor: .. pp.. Associated press (25 iul. Simon & Schuster..Emotional Competence: Emotions and Reiationships Become Integrated" ("Competenla emofionali: cum pot fi integrate emoliile gi relaliile interumane') osimn elop fll r e am R.e. Ekman. Horv 6.Michigan (apr' 1993)'.New York' 1991' nismti democrsfic). Communitarian Network.The past Explains the present: Emotional Adaptations and the Structure of Ancestral Environments. Pecelile minlii emolionale 1. s 8. J.t Htunanism (JohnDezoey: Dernocrntic Faith and Columbia University Press. pe scrisorile pe care mi le-a trimis 9i pe articolul sdu.

care a fost un partener de o creativitate extraordinard incd din fazele de conceplie care au condus la scriereaacesteicirti. a fost o sursi de inspirafie pentru mine. Permanentele lor eforturi de a spori talentul social gi emolional al copiilor gi de a recrea mediul gcolar. am avut mult de cigtigat pentru cd am primit informafii confidenliale asupra descoperirilor permanente ale multor educatori 9i practicanli ai artei prevenirii iniliale care sint labazamigcdrii incd ndscinde a alfabetizirii emolionale. ea mi-a trezit interesul gi a stat la baza investigaliilor care au dus in final la aceastd carte.Multumiri Soliei mele Tara Bennett-Goleman.De asemenea. transformindu-l in unul mai uman. Lui Peter Salovey de la yale ii datorez conceptul de .alfabetizarea emofionald". drept pentru care sint recunoscdtor incurajdrilor pe care mi le-a dat inci de Ia inceput Rob Lehman. Adaptarea sa la curenlii emolionali ce s-au agitat sub suprafala gindurilor gi interactiunilor noastre mi-a deschis o lume noutr.. precum gi colaboriiii permanente cu David Sluyter. care pe vremea aceea era fondatorul gi pregedintele Institutului de Evolufie a Sdndtdlii. Tim Shriver de la Centrul . Eric Schaps gi Catherine Lewis de la Centrul de studii je dezr.. . pre.alfabetizare emolionald". psihoterapeut. de la Eileen Rockefeller Growald. sprijinul acordat de Institutul Fetzer mi-a permis sd studiez 9i sd explorez cit mai aprofundat ce inseamnd . In cadrul unei conversalii intimpldtoare. Prima datd am auzit aceastdexpresie. Printre ei se numdrd Mark Creenberg si David Hawkins de la Universitatea din Washinqton.inteligenld emolionald". director de programe. Rob Lehman este cel care la inceputul studiilor mele m-a indemnat sd scriu o carte despre alfabetiz area emof ionaI d. Sint profund indatorat sutelor de cercetdtori care de-a lunguJ anilor mi-au impdrtdgit descoperirile lor 9i ale cdror efo4turi sint trecute in revistd gi sintetizate aici.oltare din Oakland.edinte al Institutului. California.. De asemenea.

9i Catherine T' MacArthur. lui Paul Kaufman de li Media 9i mintal din Point Reyes. toate acesteacontribuind in mod creator de-a lungul intregului proiect. editorul meu de la Bantam Books. lui Naomi Wolf. lui Mark Greenberg. Shelly Kessler de la Institutul Goddard asuPra preddrii 9i invdlirii in grup din Boulder. toate acesteaap5rind in paginile ziarului 9i fiind o bazi informalional5 pentru aceasti carte. de la Matthew Kapstein. Iar Tara mi-a asigurat acest cocon de cdldurd. Roger Weissberg de la Universitatea Illinois din Chicigo. lui Mary Schwab-Stone.mi dovedi o gindire gi o rezolvare cit mai transantS. savant grec de la Universitatea din Califomia de Sud. lui Richard Davidson. bioa [raful lui ]ohn Dewey de la Colegiul Middleburl. director al Laboratorului de psihofiziologie de la Universitatea din Wisconsin. Maurice Elias de la Rutgers. California. lui Denis Prager. director al Common Enterprise din Boulder. Toni Burbank. Ioy-Nolan Howe 9i idunat exemple de situalii emolionale. doctor la Centrul de studiere a copiilor din cadrul UniversitXfii de Medicind Yale. doctor la Departamentul de psihiatrie al Universit5lii trleaicite Stanford. al programului Fast Track. lui Michael Lerner.mi-a oferit entuziasmul gi acuitatea sa in a. California.t Lantieri.sint indatorat irnmod special celor care au revizuit 9i comentat pirli din acest manuscris: lui Howard Gardner de la Universitalea Harvard. director. specialist in eticl 9i religie la Universitatea din Columbia. 9i lui Carol A. Colorado. lui Chevy Mafin 9i lui Karen Stone de la Nueva School din Hillsborough. director la Centrul Nalional din New York de Lindei Rezolvare Creatoare a Conflictelor. Kusche de la Institutul de cercettrri gi programe de dezvoltare din Seattle' De asemenea. gi mai ales lui Fay Goleman' Sfaturi de mare ajutor 9i de inalti linutd intelectuald am primit de la Page DuBois. Sam 9i Susan Harris au furnizat aparatura absolut necesari.eo*. al Universitdlii din Washington. de la Steven Rockefeller. . California. fessicdi Brackman. lui foseph LeDoux de la Centrul de gtiinld neurald din cadrul Universit5lii New York. lui Paul Ekman. Colorado. lui Mark Gerzon. lui Peter Salovey de la Catedra de psihologie a Universitdiii Yale. directorul Programului de sdnXtate din cadrul Fundatiei Iohn D.414 Mullumiri Multumiri 475 Yale de studiere a copilului. director al Laboratorului de interacliuni umane al Universitdlii California din San Francisco. iubire si inteligenli. lui -shoiho. lui David Spiegel. Editorii mei de la The New York Timesmi-au fost de un real sprijin in ultimii zece ani in numeroase anchete 9i noi descoperiri isupra emofiilor.tu Zubotf de la $coala de Afaceri Harvard. Margaret Annette Spychalla au pregitit anexele asuPra efectelor Programei de afa6etizare emofional5. M. director la Commonweal din Bolinas.

. . . eu sd-mi fac griji? . 65 58 70 72 74 77 80 87 93 100 5...: aA ir li I il I 2.. .. Pentru ce existd sentimentele? . Cind pasiunile coplegescraliunea Cum s-adezvoltatcreieiul 17 18 .. .. .. Cunoagte-te pe tine insuli . Data: atunci cind cunoagterea nu este de ajuns ' .. . J/ 59 Emofiile pot fi inteligente? . Creierul emolional 1.Cuprins Proaocarea lui Aristotel Partea intii. .. Natura inteligenlei emofionale 28 29 31 32 35 5/ 38 40 43 49 3. Calmarea nelinigtii: cine.lnrobit de patimi Anatomia miniei . Anatomia unui blocaj emolional Locul tuturor pasiunilor Releaua neurali Santinela emofionali Specialistul in memorie emolionalA Alarmele neurale demodate Cind emoliile sint rapide 9i confuze Manager emofional Armonizarea emoliilor 9i a gindurilor Partea a doua.. Abordarea melancoliei Cei ce reprimi: negareajovialS . .i inteligenla emofionali: tipuri pure 4.. Cind a fi degtept e o prostie 51 Inteligenla emolionalA gi destinul 53 Un alt fel de inteligenld Spock vs. . Ptrtimasul qi indiferentul Omul fdrtr sentimente Lludind sentimentele viscerale Golirea incongtientului . . 62 IQul .. .....

Alfabetul emotional .. '... Al lui 9i al ei: sfat matrimonial CeartasXndtoaii ... Cdsnicia lui si a ei: riddcinile se afli in copilirie Neajunsurile din c5snicie Ginduri toxice .. '.. 280 O senzafie emolionalS neplAcutd 283 imblinzirea agresivitdfii 287 bitdugilor ..lri empatie: ce este in mintea celui care molesteazd. Aptitudinea de a stdPini Controiarea impulsurilor: testul pr5iiturii .ismul: marele motivator ... . '....HEART START Dobindirea elementelor emolionale fundamentale Cum poli creqte o brutd : lUaltratarea disparitia empatiei Z5I L. T e m p e r a m e n t u l n u e s t e p r e d e sti n a t ..11. ..... S-a terminat cu rizboaiele: un drum comun final preventiv .' Aportul inteligentei emolionale la ingrijirile medicale Spre o medicind cdreiasd-i Pese 279 15.Nu te putem suferi": pragul abordirii .. Oaze de oportunitili 1. '. . ... . $colarizarea emoliilor Leclia despre cooperare U n p u n c t d e c o n t r o v e r s e...imblinzirea nucleului arnigdalian prea excitabil Copildria: o 9ansi unic5 ... . ... 304 Biutura si drogurile:dependenlaca automedicalie . . Potopul: scufundarea cdsniciei Barbalii:sexul vulnerabil .. ". Partea a treia.. . moralitatea sociopatului 8.Conducind cu inima ..Creuzetul familiei Pe propriile picioare . .. Rddicinile empatiei emPatia Cum actioneazd Copilul bine racordat Prelul racordirii gregite Neurologia empatiei Empatia 9i etica: rXdicinile altruismului Viala f.. . . . es o Cri t ic a t e s luibi . Neurochimiatimiditatii Nu md deranjeazi nimic: temperamentul vesel ... ..2r t24 126 128 129 131 134 L36 141 t43 149 1. Inteligenla emotionali aplicati 243 13. Cum te descurci cu diversitatea Talentul organizatoric 9i IQ-ul grupului 11.. ABC-ul inteligenlei emolionale Alfabetizarea ernolionali in cadrul oragului Alfabetizare emolionali deghizatd lee 204 206 209 218 224 226 314 316 317 319 320 32r JLJ 326 . 308 16. . . ... Trauma 9i reinvdlarea emolionalS 246 Groaza inghelatd in memorie Tulburarea de stres posttraumatic ca tulburare limbicd ... .. ..2... gindire proasti Cutia Pandorei 9i Pollianna: forta gindirii pozitive Optim... Minte 9i medicin5 Mintea trupului: felul in care emoliile influenleazd sdndtatea ' ' ' Emoliile toxice: date clinice . 261 263 266 269 272 274 9..52 155 157 Partea a patra. ... . Semnele incompetenlei din punct de vedere social .. . '.. . $ansecruciale Partea a cincea.. .. Coshrrile analfabetismului emolional . ...8 Nole Nofe 419 6.. Artele sociale Manifestati-vX emoliile Expresivitatea 9i contaminarea emolionald Originile inteligenlei sociale . Transa: neurobiologia miiestriei invdtatui si transa: un nou model de educalie 103 106 109 112 114 117 1. ' Dispozilii proaste..73 237 z5v 240 7.... 248 251 Reinvitarea emotionald 252 emo!ional Reeducarea-creieruh"ri u5 Reinvdtarea emolionali 9i refacereadupi o traumd 258 Psihoterapia ca educafie emolionali 1 4 . . Scoala 289 Prevenirea depresiei 290 Prelul lumii moderne: numdrul mare de depresii 292 Traiectoria depresiei la tineri 294 Cum se ajunge la deprimare 296 Scurtcircuitarea depresiilor 297 Tulburirile de alimentatie 300 Doar cei singuri r:nunti la 9coali 303 Antrenarea pentru prietenie ... Inteligenla in relatiile emofionale: un studiu de caz .. Postmortem: o cearte care n-a mai izbucnit ingrijoririle zilei . Dugmani intimi ... r63 L64 168 172 174 176 t77 L79 185 187 193 10....' .'. Avantaiele medicale ale emoliilor pozitiv.

361 Anexa E.57 (01)222 .ictive . T. .. Grant: comPonente .. . " " este totul Sincronizarea '.moralitatea gi arta democratiei ..rFqrr lagi Tipografra.ionald conteazS? " " " " ' Caracterul. .. 235384 ld. .26..... 363 Not e.ro rf. Pecelileminlii emolionale .. " '" Oare alfabetizarea emo... 413 Editor: Gn.420 Nofc 330 332 335 336 337 342 .. Chidniulul 22.illUlllPRllfI Cale.. 359 ale programelorde prevenire . " ' Alfabetizareaemolionald ca mijloc de prevenire Regindirea gcolilor: predarea prin puterea exemplului. Consorliul W.. Ansrx'r CURTEA VECHE PUBLISHING str.curteaveche. .ro web: www. Anexa C../ fax: (07)222.. Ion Mincu 11. . 355 Anexa D.65 -47 e-mail: arsene@rnc. Cee s te e m o fi a ? Anexa B.345 .. tel. 369 ........ !t 6. Circuitul neural al fricii . . . ' Un ultim cuvint . l. . .. ... .... " ''" " 3 2 7 Oraru iemo tion al .Bucuregti . ''" ' O misiune extinsd pentru gcoli . invdfarea sociald9i emolionald: rezultate . 032-211252 d .' . ' 348 .. M t illum ir i . '" " '''" Co inu nite licd ror alepas i.. 343 Anexa A.. arh. . 032-2112:15.. ..... .tl 6600 tof . .. Programa $tiinlei Sinelui Anexa F. .

.l|ll!iluil[uilil]il..