NOTA EDITURII Cuvântul Äsamizdat´ s-a format nu întâmpl tor în limba rus , denumind scrieri cu circula ie subteran , concep ii, p reri

opuse modului social de gândire i deci, interzise în statul totalitar. În timp, a fost preluat i în occident indicând manuscrisele ajunse pe c i oculte din est, precum i ceea ce guvernele occidentale decideau c este top secret sau cu circula ie limitat . Astfel termenul s-a extins i asupra unor lucr ri elaborate de ziari ti, asocia ii sau persoane private, cel mai adesea ca rezultat al unor anchete efectuate pe probleme de interes general i cu impact major asupra unor grupuri largi ale societ ii. tampila Äsamizdat´ a ajuns astfel s indice f r echivoc sensul de Äinterzis´ i, deci, cu atât mai incitant cu cât multe din lucr rile respective au fost la propriu interzise în rile de origine, foste socialiste sau de democra ie occidental . Editura ÄSAMIZDAT´ î i propune s aduc la cuno tin a cititorilor români aceste lucr ri, realizând astfel nu numai un simplu act de pres , ci încercând s demonstreze c , indiferent de regim, singurul lucru important pentru cet ean este libertatea de gândire i de informare. © International Free Press Agency «Intelligence Report» -1995 © Editura Samizdat Editor: Lauren iu T un Redactor Marta C. Negri Tehnoredactare computerizat Antonia Cristescu Coperta: Iano Stan ISBN 973-98993-0-7 PROTOCOLUL DE LA TORONTO 6.6.6. (Qebec, anul zero...) Serge Monaste (Ziarist canadian asasinat) COMPLOTUL ORGANIZA IEI NA IUNILOR UNITE PENTRU INSTAURAREA NOII ORDINI MONDIALE Edi ie redactat de MICHAEL A. BEAUMONT Traduc tor Nicolae Buhmeanu

CUPRINS Introducere REAIITATE SAU FIC IUNE? Partea Întâi: DOCUMENTUL ÄPLANUL RO U´ Documentul grupului 6.6.6. de la sfâr itul lunii iunie, 1967 DOCUENTUL ÄAURORA RO IE´ Documentul grupului 6.6.6. de la sfâr itul lunii iunie, 1985 CONCLUZIE ÄPROTOCOLULDIN TORONTO (6.6.6.)´ Mit sau realitate? Partea a doua: COMPLOTUL NA UNILOR UNITE CONTRA CRE TIN T II I. ANTIPAPA INTRODUCERE VISUL AMERICAN A LUAT SFÂR IT A ÎNCEPUT CO MARUL. 1. UNIVERSUL SATANIC SUBTERAN AL NA IUNILOR UNITE Bibiloteca Secret a Vaticanului ÄLovitura de stat´antipapal Viitoarele lag re de concentrare Martorul Antichristului Din nou pe drumul Calvarului Cele apte cercuri ale Infernului 2. DOCUMENIELE Pergamentul lui Holzhauser Profe iile S pt mânii Mari

II POLITICA INTERNA ONAL A NA UNILOR UNITE elaborat contra tuturor Bisericilor Cre tine Re eaua de Alarm Contra Sectelor Sp larea pe creier S n tatea Mintal i Cet enia Mondial Noile Principii ale S n t ii Mintale Gulagul din Alaska R zboiul Psihopolitic Antireligios Programul de Control i Dezinformare ÎNCHEIERE DESTINUL AUTORULUI

INTRODUCERE REALITATE sau FIC IUNE

Cine ar putea spune? Oricare ar fi adev rul, conform anumitor informa ii pe care leam ob inut, provenind din Fran a, dar mai ales rev zând evenimentele petrecute de-a lungul ultimilor dou zeci i cinci de ani, s-ar p rea c scenariul descris în acest Ädocument´ ne permite s în elegem mai bine o situa ie care, pân în prezent, multora li se p rea mai mult decât imposibil de în eles. În volumul de fa v prezent m documentul integral, înso it de o analiz a noilor condi ii economice actuale care, în sine, par s -i confirme cu prisosin autenticitatea. Sfâr itul lunii iunie 1967: la Montreal se deschide Expo ¶67; la Ottawa au loc ultimele preg tiri ale ÄCentenarului Confedera iei´. În Statele Unite se dec1an eaz contestarea R zboiului din Vietnam i, prin toat ara, se desf oar mi carea ,ÃFlower Power´. Ne afl m în preajma evenimentelor din mai 1968, din Fran a, a exploziei na ionaliste de la Quebec, a festivalului de la Woodstock în Statele Unite... Dar, în acela i timp, acest sfâr it al lunii iunie 1967, marcheaz ultimele preparative pentru punerea la punct a Äplanului c derii Na iunilor´, de c tre înaltele instan e ale francmasoneriei anglosaxone din Toronto. Aceast reuniune secret , de o înalt confiden ialitate, este organizat de c tre Ä6.6.6.´ , cum se autointituleaz urm torii: - cei care dirijeaz cele mai mari 6 b nci mondiale,
(1.în leg tur cu acest subiect, v recomand m remarcabila lucrare ,,6.6.6. I¶Antihrist´, de Marc Dem, Editions du Rocher (Âge du Verseau) (n. a.)

- cele mai mari 6 consor ii energetice de pe planet , dintre care face parte i petrolul, - cele 6 mari consor ii agro-alimentare, dintre care face parte i controlul principalelor rute alimentare ale lumii. Ace ti Ä6.6.6.´ fiind cei mai înal i responsabili ai finan elor interna ionale vor defini, în cadrul reuniunii lor, o strategie comun în vederea suprema iei absolute: - asupra comer ului mondial, - asupra posesiunii armei energetice, poart deschis spre secolul XXI, precum i - asupra controlului interna ional al economiei agro-alimentare1, care cuprinde de asemenea, pentru ei, consor iile farmaceutice ce acoper , la rândul lor, pia a mondial a vitaminelor i a vaccinurilor. ÄPlanul´ lor se rezum la trei orient ri majore pentru anii 1970-1980: - economia, - politica, - socialul. Dac reu e te, Planul trebuie s duc în mod iremediabil la acapararea puterii mondiale, prin instalarea .Noii Ordini Mondiale; aceea i pe care pre edintele George Bush avea s-o promoveze cu atâta tam-tam la începutul anilor 1990. SERGE MONASTE Ziarist la Enquete martie 1995 (Nota redac iei: Ziaristul canadian Serge Monaste a murit în circumstan e suspecte.) PARTEA ÎNTÂI Documentul Planul Ro u Documentul grupului 6.6.6. de la sfâr itul lunii iunie, 1967 Titlul documentului organiza iei 6.6.6.: ÄPANEM ET CIRCENSE´1 Ã.
1.(Lat.) »PÂINE I CIRC´, deviz a dictatorilor romani pentru a adormi nemul umirile popula iei (n.tr.)

Scopul proiectului mondialist : ÄGenocidul vitalit ii, în favoarea rentabilit ii oculte´. Mijloacele de finan are a proiectului Între altele, se va folosi: - Ajutorul Umanitar - Ajutorul Umanitar Interna ional, pentru finan area multina ionalelor din grupul 6.6.6.

Carnea vacilor nebune. trebuie s facem astfel încât acest Äspirit´ s se traduc printr-o Äsocietate mondial a timpului liber´ sub toate formele sale. sistemul legal i înv mântul. din tot ceea ce îl înconjoar . excep ia confirm regula general pe care o contrazice.i satisface în propor ie exagerat necesit ile senzuale cele mai primare. Astfel. abolirea moralei i. excep ia este principiul care trebuie s le fie impus tuturor. înaintea lor. Omul trebuie s ajung la concluzia c este modern. spre acelea i scaden e pe care le vor tr i sub o form agravat înainte de sfâr itul secolului nostru. Popula iile. Astfel. vom avea în consecin cale liber pentru a infiltra i a transforma în profunzime. droguri. excep ia va deveni detonatorul cu ajutorul c ruia întreaga societate istoric se va n rui în sine îns i. c ci de ast dat finalul ne va permite în sfâr it s ne punem pe picioare ÄNoua Ordine Mondial ´. cum ar trebui s fie noile reguli generale aplicabile pentru to i. dar accesibile tuturor straturilor societ ii. r zboiul. f r excep ie. de exemplu. Trebuie s proced m de a a manier încât s imprim m excep ii în diversele sfere ale societ ii. Dup ce au cunoscut. dup cum tim. într-o epuizare i o confuzie f r precedent. este rentabilitatea Äexcep iei´. (n. inând sub umbrela sim urilor tineretul. Pentru atingerea acestui obiectiv. i c modernismul s u e compus din capacit ile sale. Repet la nesfâr it gre elile trecutului. dup cum tim. în prezent. ziarele). În principiu.1. televiziunea. Dar. Observa i. gra ie muncii înver unate a predecesorilor no tri. prin ce au trecut bunicii lor la începutul acestui secol. f r ca nici unul dintre ei s . f r a da na tere la nelini ti. de Äspiritul r t cirii oamenilor´. iar apoi. prin construirea i instalarea ÄSistemului Comunist´ de c tre regreta ii înal i ofi eri ai lojilor noastre. mediile de mod i de cultur . Acest timp liber trebuie s se compun din sex. liberalizarea moravurilor.i da seama c tocmai aceste erori le-au condus p rin ii. r t cirile spiritului. În prezent. exprimate de tineretul Na iunilor. adul ii de mâine. . domeniile muncii noi. din posibilitatea sa de a se distra în mare m sur i. toate p turile societ ilor occidentale.i dea seama. prin intermediul c rora vom influen a. O ÄNorm ´ general mai mult decât important i care i-a dovedit deja valoarea la începutul actualului secol. datorat de o societate agro-alimentar american . este neap rat necesar s se poat infiltra mijloacele de informare (radioul. nu au memorie istoric . f r limite. orientarea viitoare a societ ilor vizate de ÄPlanul´ nostru. cu siguran . au cunoscut ÄCriza economic ´. sport. fiind mult prea preocupa i cu to ii de a.a. cu alte cuvinte. excursii (exotism) i din distrac ii în general. Ast zi.) Documentul: Toate perioadele istorice care au dus la decaden a civiliza iilor au fost marcate. f r a. copiii i nepo ii lor se îndreapt spre un deznod mânt asem n tor. dar i mai grav. scop principal al tuturor contesta ilor sociale viitoare. ceea ce ne va permite s modific m în profunzime cursul. în vocabularul nostru. politica. produc toare a f inei pentru bovine.

ai c ror func ionari.Fundamentele societ ii occidentale. toate responsabilit ile care pân la data respectiv au inut de resortul . Planul Ro u. dac dorea. vor respecta ca la carte. ne va fi mai u or. al unui . al ziari tilor favorabili cauzei noastre i a1 politicienilor cump ra i. care i-au finan at pe scriitorii revolu ionari de la sfâr itul secolului al XIX-lea i începutul secolului XX. Pentru a ajunge cu certitudine la construirea unui guvern mondial. Predecesorii no tri. vom reu i. de manier general în societate. f când s dispar clasele sociale. Ea îi va încuraja pe copii s . origineaz în linie dreapt din mo tenirea iudeo-cre tin . s -i nivel m pe to i indivizii. ceea ce va provoca în mod ineluctabil. în care to i indivizii. prezentând toate aparen ele modernismului. dar amplificându-le la nivel extrem cu ajutorul contesta iilor studen e ti instigate de noi în ine. va contribui la a-i supune pe p rin i unei psihoze colective a fricii. Astfel. pentru protec ia intereselor lor personale. cheia de bolt a oric rui edificiu social din prezent. s reu easc s instituie noul ÄSistem Comunist´ din vremea aceea. f r excep ie. una câte una.. în continuare. Dar trebuie s proced m astfel încât toate aceste schimb ri s par a fi fost generate de c tre voin a popular s aib aparen ele democra iei. în eleseser importan a necesit ii de a frac iona i apoi de a face s explodeze acest nucleu vital. f r a fi identificat concomitent cu barbariile Evului Mediu? Aceast Cart . în esen a lor. proaspe i absolven i ai universit ilor unde sunt scoase în eviden principiile noastre mondialiste. Tocmai aceast mo tenire este aceea care a f cut din familie nodul. ceea ce va antrena din aceea i lovitur dispari ia înv mintelor religioase ancestrale i. în al doilea rând. a unei Noi Ordini Mondiale Comunitare. Slujindu-ne de cazuri izolate. f r discern mânt ÄCarta Drepturilor Copilului´. s producem o societate asem n toare cu aceea din RUSIA anilor 1950. o subminare a autorit ii p rinte ti.i dea seama.manifest al gloriei Statului-Dumnezeu´. vom reu i s punem pe picioare noi organisme. Transferând astfel Statului rolul patern. trebuie în primul rând s provoc m dispari ia familiei. unde copiii î i denun au p rin ii la stat. prea religio i.i denun e p rin ii prea autoritari prin faptul c sunt prea tradi ionali. într-o prim etap . vor fi supu i St rii Mondiale a Ordinii Noi. determinând în mod minu ios producerea. i o vom face f r ca nimeni s . acesta având prioritate absolut asupra individului i a familiei. laborios pus la punct în ÄLojile´ noastre. i tocmai asta au f cut. Pentru reu ita planului nostru mondial. în special clasele mijlocii. trebuie s implant m în toate societ ile occidentale ale anilor 1970 birouri pentru protec ia copil riei. cum ar fi un birou de protec ie a copil riei sus inut cu o Äcart a drepturilor i a libert ilor´. ne va permite în sfâr it s reducem la zero orice autoritate p rinteasc . De asemenea. f când familia s explodeze în indivizi opu i cu s lb ticie unii altora. Cine ar îndr zni s i se împotriveasc . de c tre filosofii i scriitorii neconformi ti ai epocii. s acapar m. în Rusia de exemplu. tineri intelectuali lipsi i de experien .

sub acoperirea ÄModernismului´ i a ÄEvolu iei´. apoi pr bu irea na iunilor. cultele i practicile religioase de orice fel. În acest sens. trebuie s fie respectate cu titluri egale. ajungând s reprezinte. îmbiba i cu teorii pe care le tim ca fiind vide i lipsite de eficacitate i mai ales s fie obseda i de spiritul misionar al unor mari protectori ai copil riei amenin ate. C ci. excep iile i exemplele istorice întrebuin ate pentru înfiin area lor vor sfâr i. în serviciul statului. în lipsa copiilor amenin a i. prin raportarea copilului la cele mai înalte instan e interna ionale. puterea asupra realit ii .vom contribui la fabricarea unui tineret în mare m sur predispus c tre toate formele de delincven . de origine iudeo-cre tin . to i p rin ii trebuie s reprezinte ni te criminali de facto. Ele trebuie s fie în m sur ca. a istoriei i a educa iei civice. care reprezint un obstacol major în calea punerii în aplicare a Ordinii noastre Mondiale. Astfel. mai devreme sau mai târziu. este de o necesitate primordial ca func ionarii care lucreaz în aceste Äbirouri´. pentru ei. În acest nou univers.orice respect fa de ceilal i. dup bunul lor plac. În consecin . toate cuno tin ele despre trecut . regula c toate religiile. cum ar fi Na iunile Unite. în virtutea consecin elor fire ti. îi vom putea face pe to i s considere înv tura religioas traditiona1 . În acela i timp. îndep rtându-le tinerelor genera ii toate bazele i toate frontierele morale.i. prin a disp rea. vom face s se înscrie. S în elegem bine urm toarele: scopul nostru nu este acela de a proteja copii. fragmentat de frica de p rin i i de abandonul oric rei responsabilit i din partea acestora fa de copii.deci. nici pe oricine altcineva. orice form de mândrie na ional . în maniera noastr i . f r protec ia i supravegherea p rin ilor lor naturali. În acest mod. s fie tineri. dac n-ar fi alimentate continuu cu cazuri noi. diluându-le pe toate sub o avalan de experimente noi în mediul de înv mânt. inclusiv vr jitoria i magia.exclusiv al p rin ilor. pr zi u or adaptabile la elurile noastre mondialiste. Acesta este motivul pentru care ÄBirourile de Protec ie a Copil riei´ trebuie s fie investite cu o autoritate legal absolut . ci de a provoca explozia. f r experien e de trecut bogate. trebuie s infiltr m Äsistemul de educa ie´ al na iunilor pentru a face s dispar . C ci. orice putere prin cunoa terea limbilor str ine i a tiin elor . produse pe baz permanent . dar întotdeauna sub pretextul protej rii copiilor. în consecin se va realiza spargerea definitiv a ÄCelulei Familiale Occidentale´. ace ti copii vor putea fi astfel handicapa i definitiv în dezvoltarea lor psihologic i moral . pericole poten iale fa de bun starea copilului. predarea religiei. prin urmare. Astfel. acela al limbilor i al matematicilor. va fi deconcertant de u or s i se transfere acest rol statului. considerat în cazul de fa ca un ÄDumnezeu´. dar la un alt nivel. un abuz contra copilului. vom avea cale liber pentru a forma. s -i poat retrage pe ace tia din mediile lor familiale originale i s -i plaseze în medii familiale str ine sau în centre guvernamentale deja atrase spre principiile noastre mondialiste i religioase. în cele mai fundamentale legi ale na iunilor. Pentru asigurarea reu itei unei asemenea întreprinderi. Mai mult. Un ÄBirou de Protec ie a Copil riei´ i o ÄCart a Drepturilor Copilului´ n-ar avea nici un motiv de a exista.

Nimic mai firesc. deci a societ ii în general.i tr iasc via a în conformitate cu aspira iile ei personale. c un asemenea tineret este din capul locului condamnat la autodistrugere. Sub aceea i form i în acela i timp. sub form de pilul .i satisface instinctele primare prin toate mijloacele posibile. Odinioar ÄCentru i pivot al celulei familiale´. pe parcursul istoriei? Cu ajutorul oamenilor de tiin i al laboratoarelor finan ate de lojile noastre. s se deta eze de familie i s . precum i ÄBirouri pentru Protec ia Cet eanului´. Acest procedeu. dar la un alt nivel. în cazul de fa . am reu it s punem la punct un procedeu chimic care va revolu iona toate societ ile occidentale i va arunca prad uit rii pentru totdeauna principiile morale i religioase iudeocre tine. inversiunea este total : ÄNu mai trebuie protejat .dreptul minorit ii .cu mai degrab individul . împingând astfel societ ile vizate direct spre autodistrugere.conform principalelor noastre obiective. pe baza acelora i experien e din trecut.. va dori s . îns . dar pe planul ÄSociet ii´. femeia modern . tim c aceast etap reprezint punctul culminant în care întreaga societate va sfâr i prin a se surpa în sine îns i. societatea . întrucât este de un ÄIndividualism´ funciar . dându-le maselor iluzia c aceste inova ii fac parte integrant din ÄModernismul´ sus amintit al ÄSociet ilor Noi´ din secolul XX. În acest sens. o valoare sigur pentru a se îns rcina cu b trânii acesteia. la obsesia de a. . nu poate în nici un caz s reprezinte o baz solid pentru continuitatea oric rui gen de societate i. Iar aceste limite se g sesc deja înscrise în dezintegrarea definitiv a familiei tradi ionale i a societ ii iudeo-cre tine. deci masele. ÄAnarhist´ prin defini ie.deci. Nu la fel s-a întâmplat i cu Imperiul Roman la apogeul s u i cu toate civiliza iile asem n toare.sclavia femeii supuse b rbatului i familiei iudeo-cre tine tradi ionale.trebuie s fie protejat contra posibilelor amenin ri din partea majorit ii´. trebuie s se ob in votarea unor noi legi pentru . împingându-le logica pân la cele mai extreme limite ale consecin elor sale. va deschide larg calea Älibert ii sexuale´ f r consecin e i le va împinge pe Äfemeile´ na iunilor spre dorin a de a dori s se desprind din starea care va ajunge s fie considerat jugul trecutului . contra indivizilor care o pot amenin a. În acela i spirit. C ci. La fel ca în cazul Ã. tim.dreptul majorit ii . cu atât mai pu in. aceste legi vor intra în conflict cu drepturile colectivit ii.Respectul i Libertatea Individual ´. este primordial s se încurajeze ÄLibertatea Sexual ´ la toate e aloanele societ ii occidentale. un tineret în rândurile c ruia arogan a.Familiei´. Iat scopul pe care ni l-am fixat. tim. a sistemului de înv mânt.i abandoneze rolul tradi ional. este de asemenea imperios necesar s se creeze o ÄCart a Drepturilor i a Libert ilor Individuale´. Pentru a realiza dezintegrarea familiei. dar locul în care noi vom interveni cu t rie va fi acela al infiltr rii tuturor Ämi c rilor de contestare feministe´. dispre ul. umilirea aproapelui vor fi considerate ca fiind noile baze ale ÄAfirm rii de Sine´ i ale ÄLibert ii´. Trebuie s se reduc individul. acum în calitate de persoan individual independent .

trebuie s recunoa tem.tinde cu t rie spre a fi mai pu in vigilent.al c ror control se vor îns rcina s -1 preia. ofi erii no tri superiori din Lojile Interna ionale . S facem din divor uri i din avorturi o nou cutum social . nec utând altceva decât pl cerea. în realitate. ne va fi posibil în continuare s ac ion m asupra politicii i a economiei na iunilor. vom putea atunci s inaugur m ceea ce au anun at atât de mult crea iile noastre din trecut Äsistemul comunist care profe ea o revolu ie mondial pus în mi care de to i proscri ii din lume´ i Änazismul prin care am anun at O Nou Ordine Mondial pentru o mie de ani´. evaziunea i satisfacerea nest vilit a instinctelor. for ate de împrejur ri. înt ri i cu ajutorul unor bastioane morale de neînfrânt. acceptat de to i. ne va ajuta s modific m în profunzime bazele istorice ale ÄDreptului Legal´ al societ ilor. es tura social fiind astfel bulversat iremediabil. pe care el îl va percepe. inaccesibile mediului familial. a recunoa terii legale a diverselor forme de homosexualitate. împingându-le pe calea alcoolismului. în mod inevitabil. cu pre ul minciunii. este o form de sclavie ce va fi profitabil pentru ÄPlanurile Mondialiste´ pe care urm rim s le punem în aplicare. Se tie bine c omul. C ci. a ÄDivor urilor´. regrupa i în jurul unui ideal comun. la nivel mondial.Eliber ri a omului de trecutul s u´. Astfel. Respectiva poart deschis pentru încurajarea . Iat scopul nostru suprem: munca recompensat pentru toate valorile pe care le-a omorât pentru împlinirea ei. S împingem astfel tineretul spre criminalitate sub toate aceste forme i spre refugierea în grup ri distincte. în conformitate cu instinctele i cu interesele lor proprii. de c tre un tineret dezabuzat i abandonat în voia sa însu i. pe o societate în care indivizii. îmbr c mintea i ad postul . de a le face s accepte. pentru a distruge viitorul tineretului. prin crearea de fa ad a unor . i pentru a distruge moralmente genera iile viitoare. fiind lipsite de posibilitatea de a se baza pe un tineret puternic.hrana. Pr bu irea acestei bariere religioase i morale ne va permite s realiz m procesul falsei Ã. planurile noastre pentru O Nou Ordine Mondial .i a sinuciderilor .Aceast Äeliberare sexual ´ va reprezenta calea final pe care vom avea posibilitatea de a face s dispar din Äcon tiin a popular ´ orice referire la ÄBine i R u´. i-ar fi putut asigura sprijinul istoric. nu vor putea decât s abdice în fa a voin ei noastre mondiale. care îns . pentru a diviza indivizii unii în raport cu ceilal i. dup ce i-a asigurat necesit ile primare . Ea va fi un atu major pentru a împinge ansamblul indivizilor spre o relaxare general a moravurilor. S am gim tineretul na iunilor. S -i permitem s .i adoarm con tiin a. a ÄAvorturilor´ la cerere. mor i în anonimat pentru realizarea acestui ideal pe care acum ne este posibil s -l atingem cu vârfurile degetelor´. ca un sfâr it cavaleresc. a drogurilor diverse . în scopul de a le aduce la cheremul nostru. S afirm m sus i tare: ÄTo i Fra ii din Lojile trecute. orientându-i totodat spiritul dup placul nostru.în definitiv.ÃLibert ii Sexuale´. împingându-l spre experien e nefaste ale sexualit ii precoce i ale avorturilor. al ipocriziei i al tr d rii. na iunile. ca pe o amenin are la adresa propriei sale supravie uiri. imorali i nereligio i .suicidul fiind considerat. ar tându-i pe p rin ii s i ca pe ni te iresponsabili. de-a lungul secolelor.

i face auzite dolean ele personale? Tot în aceea i perioad de buim cire general . va trebui s control m toate Mijloacele de Informare. Munc pentru to i. deschideri de credite pentru to i. Având garantat pentru ani de zile în avans securitatea material . drept legal. a adar.Centralizarea´ în favoarea statului. Aceste organisme interna ionale trebuie s fie plasate sub jurisdic ia noastr absolut . De aceast manier . ace tia vor fià în consecin . o dat atinse obiectivele noastre. în scopul de a. aceea i ma in rie îi va conferi aparatului guvernamental o imagine rece i insensibil .condi ii economice favorabile. Aceast ma in rie anonim ne va putea servi într-o bun zi drept pârghie. C ci cine va îndr zni s se aventureze prin dedalurile unui asemenea labirint. care ar risca s ne scape de sub control i s ne pun în pericol ÄPlanurile´ ancestrale. vom veghea la r spândirea în jurul lui a unui climat economic de încredere. în conformitate cu necesit ile momentului. pe to i directorii de întreprinderi. Prin intermediul acestui climat de încredere în care ÄAgen ii Interna ionali´ trimi i de noi vor fi f cut tot ceea ce este necesar pentru a îndep rta orice spectru al r zboiului mondial. ai ÄPuterii´ noastre. cu alte cuvinte. vom face s dispar aceast ÄClas ´ de mijloc. vom face din na iunile-state noii Äp rin i´ ai indivizilor. În acest sens. în aceast perioad a anilor 1970. vom profita de asemenea pentru a-i cump ra sau elimina. în timp ce povara legendar a responsabilit ilor personale va fi transferat în sarcina statului. Nu trebuie în nici un caz ca statul s devin o for independent în sine. f r a trebui s se îndatoreze mai presus de mijloacele lor. decât pe acelea care ne vor fi favorabile. ea în sine.acestea vor fi devizele noastre pentru crearea iluzorie a unei noi clase sociale:ÄClasa Mijlocie´. înmul ind f r nici un fel de limite masa de func ionari intelectuali. Astfel. Vom crea astfel o mas impresionant de func ionari care. va forma un guvern (în cadrul guvernului). indivizii vor putea dobândi impresia unei libert i de explorare totale. Prin urmare. social i politic. În acela i sens i pentru a garanta rentabilitatea influentei noastre asupra popula iilor. distrac ii pentru to i . situat între s racii seculari i noi. boga ii. C ci. c ci acestea nu vor putea s între in la nesfâr it o asemenea mas salarial . Pe de alt parte. vom încuraja Ã. responsabilii marilor organisme ale statelor. pentru a accelera pr bu irea economic a statelor-na iuni. B ncile noastre nu le vor finan a. aceast ma in rie complex i absolut inutil în multe dintre func iile ei ne va servi drept paravan i mijloc de protec ie contra popula iilor. t indu-i definitiv orice mijloc de supravie uire. vom avea posibilitatea de a multiplica în propor ie vertiginoas sarcina statului. Vom veghea de asemenea s avem o autoritate absolut asupra tuturor structurilor suprana ionale ale na iunilor. supervizând totodat închiderea celor mai . centrele de cercet ri tiin ifice a c ror activitate i eficacitate ar risca s confere o putere prea mare statelor-na iuni. executan i perfec i ai ÄPuterii Guvernamentale´. când va sosi momentul. indiferent de partidul politic care va fi într-un moment sau altul la putere. în care agen ii no tri se vor infiltra peste tot în diversele sfere ale societ ii pentru a o face s accepte noile noastre norme în materie de înv mânt.

. f când din ei sclavi ascult tori. Prin urmare. 6. prin independen a lor economic i prin capacitatea pe care o au de a produce baza de alimenta ie a statelor. Grupul celor 6. dar pe plan interna ional. s le sl bim autoritatea i capacitatea de manevr . de Äreligii´.respectului´ obligatoriu fa de diversitatea de Äculturi´. Împins la limite extreme.6. reprezint o amenin are la adresa noastr i a planurilor noastre de viitor. s -i elimin m pe proprietarii de p mânturi..i revendica fiecare.. de la sfâr itul lunii iunie. Înc de pe acum. Înghesui i în ora e. În ceea ce-i prive te pe ceilal i. pe care agen ii no tri le vor infiltra pentru a le orienta mai u or în conformitate cu priorit ile noastre viitoare. în principiu. a avut loc o a doua reuniune de mare importan în Canada. SFÂR ITUL Documentului organiza iei 6.Drepturilor Minorit ilor´ la independen .recalcitrante. când tineretul î i va fi pierdut complet contactul cu propriile sale r d cini. când na ionali tii diviza i în diferite fac iuni culturale i religioase se vor confrunta orbe te în lupte f r nici un rezultat posibil. 1967 DOCUMENTUL . acestea fiind absorbite de necesitatea de a câ tiga cât mai mul i bani i de a se distra. acest lucru ne va permite s diviz m mai eficace popula iile statelor-na iuni i astfel. în viitor. toate întemeiate pe recunoa terea . Acest lucru ar trebui. de . oamenii vor fi mai dependen i de industriile noastre pentru a supravie ui. atunci vom putea s ne servim de Na iunile Unite pentru a începe s ne impunem Noua Ordine Mondial . Nu vom putea s ne permitem existen a unor grup ri independente de ÄPuterea´ noastr . Sociale i Istorice´ ale na iunilorstate se vor fi dezintegrat de mult. de Äpopoare´. ceea ce va sfâr i prin a ruina na iunile i le va face s se fragmenteze în r zboaie intestine interminabile Când na iunile-state vor fi astfel sl bite prin toate aceste lupte intestine.6.etnii´. s le permitem s se organizeze în cooperative agricole.AURORA RO IE´ Documentul grupului 6. ÄIdealurile Umanitare. sub presiunea diviziunilor interioare. Suprapopularea ora elor a fost deviza noastr în cadrul Ärevolu iei industriale´. va determina etniile diverselor na iuni s se regrupeze pentru a.. În cadrul structurii statului. amorsat la începutul Äcrizei economice´ din 1929. (6+6+6. 6. s-a întrunit din nou la Toronto. în timp). 1985 Optsprezece ani mai târziu. în acel stadiu. la sfâr itul lunii . 6. 6. s treac neobservat în rândurile popula iilor. trebuie s ne ocup m de finalizarea fazei de deregionalizare a regiunilor rurale. propria participare la ÄPutere´. datat în ultima parte a lunii iunie. s ne ata m de scoaterea în evident a . cu prioritate fa de no iunea de Äunitate na ional ´. De altfel. individual. Proprietarii rurali de p mântului. industriile fiind sub controlul nostru. acest concept..

.I. . cu privire la c derea na iunilor-state i la preluarea Puterii Interna ionale de c tre Na iunile Unite.controlul asupra F.: ÄAURORA RO IE´ Scopul proiectului mondialist: ÄInfluien area Ocultei Mondiale´ Mijloacele de finan are a proiectului: .)´. Sunt sclavii perfec i la care au visat atât de mult predecesorii no tii. controlul direct i individual asupra popula iilor planetei va fi cel pu in totalmente imposibil f r întrebuin area computerelor i unificarea lor electronic .controlul asupra O. Aceste aparate f r patrie. De Rotschild din jurul anului 1956. Titlul documentului organiza iei 6.N. Gra ie agen ilor no tri de infiltrare i colosalelor noastre mijloace financiare.M. f r religie.(n. dup cum pot s m rturisesc. De altfel. dar f r a. . dar de ast dat în scopul de a finaliza ultimele etape dinaintea ofensivei. Mai mult. . ceea ce este indispensabil pentru reu ita unui proiect ca al nostru.T. tot ceea ce li se dicteaz .controlul asupra comisiei de la Bruxelles. ele nu posed nici con tiin ..A. Începând de pe vremea reuniunilor secrete cu M. aceste ma ini îndeplinesc. a a cum ti i deja. re eaua Internet etc. C ci. Mai ales. într-o vast ÄRe ea mondial (Re eaua Internet. Pot s v spun.controlul asupra G.6. situl World Wide Web.6.controlul asupra O. unele în raport cu altele. a. i asupra altor organisme interna ionale. Documentul Ultimii optsprezece ani au fost foarte profitabili pentru punerea în aplicare a proiectelor noastre mondiale.un timp destul de scurt. fra ilor. C derea na iunilor-state nu mai este decât o chestiune de timp .. f r apartenen .i fi imaginat nici m car o zi c nou ne va fi posibil o asemenea izbând .. aceste aparate au avantajul de a înlocui milioane de persoane individuale.U.T. c în acest moment ne afl m aproape de atingerea scopului. . i care au avut scopul de a pune la punct dezvoltarea i implantarea imediat a ÄOrdinatoarelor´. cu deplin încredere. 1985. avem acum posibilitatea de a întrez ri punerea în aplicare a unui gen de ÄAutostrad Interna ional ´ prin care toate aceste aparate vor fi legate între ele.A. f r s discute.N. f r culoare. pân acum s-au realizat progrese f r precedent în toate domeniile tiin ei i ale Tehnologiei c rora le control m din punct de vedere financiar cele mai mari corpora ii. nici un fel sau altul de moral .iunie.

maniera detaliat în care vom proceda. În ce mod? Dup cum ti i. acest om. cu. toate instinctele. pentru a netezi drumul spre na terea Ã. în esen . decât s i se propun o nou ideologie. reprezint suprema victorie i instrument a1 Noii Ordini Mondiale propov duite de noi. prin urmare.i satisface. de acum încolo.. Rezultatul este acela c . acoperind fiecare toate sferele activit ilor omene ti de pe întreaga întindere a planetei.Re ea Electronic Mondial ´ în care frontierele fostelor na iuni-state vor fi fost abolite pentru totdeauna.tehnologiei electronice´ va trebui s ne asigure toate mijloacele pentru a fi a. Iar ceea ce-i vom aduce noi. noi. Aportul constant al . în 1988. s -l identific m. C ci. s l fi m. aceasta este ideologia noastr . Astfel. Ele sunt Ächeia de bolt ´! Organizarea acestor aparate într-o vast ÄRe ea mondial ´ c reia îi vom controla pârghiile superioare ne va ajuta s imobiliz m popula iile. toate aceste ÄRe ele´ erau legate între ele printr-o baz ideologic comun . din cea educa ional . din cea economic . prin intermediul tuturor r zboaielor intestine locale pe care vom lua m suri s le declan m ici i colo.politic . identifica i controla pe to i indivizii popula iilor din occident. în interiorul acestei ÄNoi Societ i Globale´. c ruia el îi va fi ÄCentrul´. mo tenirea trecut . O fiin posedat de sim uri ajuns sclav . Bineîn eles.. indiferent dac face parte din sfera politic . folosindu-ne de ÄColapsul Economic´ al na iunilor-state i de .Rentabilitate¶¶ pentru noi nu va putea s ne scape.Guvernului Mondial¶¶. din partea noastr . acest om nu mai a teapt . dintr-o multitudine de ÄRe ele´ diverse. Pân în momentul de fa . în definitiv.Rentabilitate Exploatabil ´ de c tre noi. Folosindu-ne de inventarea tehnicii Ävideo´ pe care am finan at-o i de jocurile care-i sunt anexate. de la ultima noastr reuniune desf urat la sfâr itul lunii iunie a anului 1967. îcurajându-1 s fac parte din ea. cea a ÄSatului Comunitar Global´. din cea social . s -l contabiliz m i s -rentabiliz m. i-a abandonat deja... modificându-le baza iudeo-cre tin . pe care-1 vom instaura: 1.Vom amplifica Ã.Trup i Suflet´este tocmai aceast . cu ajutorul pârghiilor superioare ascunse cunoa terii lui. din cea tiin ific sau din cea re1igioas .. am putut infiltra cu u urin toate sectoarele omene ti din toate rile occidentale. În timp ce acest om r t cit va fi absorbit de c tre entuziasmul s u orb de a face parte din noua sa ÄComunitate Mondial ¶¶ apar inând acestei vaste ÄRe ele de Computere´.. nici un individ de in tor al unui poten ial de . conform propriilor noastre obiective.Opozi iile i Revendic rile¶¶ diverselor grup ri din componen a acelora i state. Îi vom oferi posibilitatea de a. în zilele noastre. vom avea grij s se elimine de la sine. În privin a celor care nu vor reprezenta nici o . care ne-a fost atât de profitabil pân în prezent. anihilate pân în cele mai adânci r d cini ale lor. gra ie tuturor acestor ÄRe ele´ unite prin intermediul ÄNoii Religii a Omului pentru Om´. structura de baz a Noii Ordini Mondiale este compus . vom veghea.Societatea Pl cerilor´. pentru a o înlocui cu idealul nostru referitor la o religie mondial bazat exclusiv pe om. vom finaliza pervertirea moral a tineretului. de acum i pân . aceea a omului ca fiind ÄCentrul´ i ÄRealizarea Suprem ´ a universului. a a cum este de-acum încolo. Iat . Desprins de r d cinile sale istorice.

la momentul dorit.contesta iile studen e ti¶¶ asociate cu toate cauzele privitoare la . Aceast nou concep ie economic ne va ajuta s acceler m declinul Äna ionali tilor´ din toate na iunile. vom provoca în acestea un aflux important de refugia i care va avea efectul de a le destabiliza economia intern i a amplifica tensiunile rasiale din interiorul teritoriului. Protec ia obligatorie a mediului ambiant va deveni un atu major. cea a Europei). care va fi controlat de noi. Vom folosi. guvernele lor nu au fost instalate chiar de noi în ine? Nu fac apel la ajutorul . s -i izol m în fac iuni diverse i. Rusia i China. cucerite de ideea . Prin campanii de pres bine orchestrate asupra opiniei publice din na iunile-state vizate. în realitate. s facem astfel încât agen ii no tri infiltra i deja în Ministerele de Afaceri Interguvernamentale i de Emigr ri ale na iunilor-state s procedeze la modificarea în profunzime a legilor acestor ministere.. Pentru moment. Ceea ce ne intereseaz este s avem acces. Vom organiza acest Äliber schimb´ care.pe care ne-o ofer aceste ri i cele din Lumea a Treia. în universul computerelor. la o Mân de Lucru Sclavagist .. 6.ieftin i nesindicalizat .a acestora. vom stabili . nici for a interioar pentru a ap ra pe oricine sau orice.ecologie¶¶. întrucât e controlat deja de noi. pân în vârful ierarhiei economice. s -i instig m cu s lb ticie unii împotriva celorlal i. De altfel.i schimbe Ädatoria intern ´. Pe un alt plan. la începutul secolului. aminti i-v cu cât u urin au putut predecesorii no tri s orienteze întregul tineret german. Vom încuraja . Omul respectiv este un Äindividualist¶¶ prin defini ie. conform dorin elor i priorit ilor noastre. Un sclav în slujba altui sclav.. dup cum tim. folosindu-se de dezabuzarea acestuia din urm ! 2. Vom umple vidul interior al acestui tineret. nu ne va interesa dac popula ia lor reprezint sau nu un vast rezervor de noi consumatori. ini iindu-1. De altfel. 5. în acest scop. cea a Americii. Vom avea grij s facem astfel încât organiza iile extremiste str ine s fac parte din aceste torente de emigran i ceea ce ne va facilita destabilizarea politic . prin escaladarea omajului asociat cu restructur rile multina ionalelor noastre. în ziua când vom fi determinat na iunile-state s . în primul rând. în ÄTrei Comisii Laterale´: (cea a Asiei. având grij s declan m pe ici pe colo. numai liber nu este. înc de la cele mai fragede vârste. în r zboaiele intestine care vor finaliza ruinarea acestor na iuni. Modific rile respective se vor orienta în esen spre a deschide por ile rilor occidentale spre o emigra ie din ce în ce mai masiv în interiorul grani elor lor o emigra ie pe care noi o vom fi provocat în prealabil. economic i social a na iunilor luate în colimator.Liberul schimb Interna ional´ ca pe o prioritate absolut pentru supravie uirea na iunilor-state. 7. nu are nici idealuri. reprezentând candidatul perfect pe care-1 vom putea modela cu u urin . ca rile din Estul Europei.. sistemul de înv mânt.economiei de pia ´. 4. 3. Pentru a ne asigura cu orice pre de reu ita unei asemenea întreprinderi. contra pierderii a 33% din totalul teritoriilor lor r mase în stare de s lb ticie. noi conflicte locale. El ne va ajuta s sem n m discordia în interiorul na iunilor-state. Vom transfera încet dar sigur multina ionalele noastre în ri noi. de exemplu.

ne va fi astfel posibil s ne folosim de for ele militare ale na iunilor-state cum ar fi acelea ale Statelor Unite în scopuri umanitare. se va fi terminat cu vremurile în care . f r a ne sc pa nici una dintre Äcrea iile´ viitoare. 10. Astfel.. astfel nu va mai avea încotro decât s devin sclavul nostru.eliber ri economice´ i a unei Älibert i politice´. Prin aceast Ã. Aceast nou economie va fi mai presus de toate. 12. uniform. pentru to i. În ceea ce prive te popula iile occidentale. vom fi privilegiat importurile masive de produse de baz în interiorul na iunilor-state i. ele vor fi men inute în visul Äbun st rii economice´. 13. din start. care va sc pa total de sub controlul na iunilor-state. Prin urmare. îns nivelat . Prin intermediul aceleia i economii. Aceste închideri vor duce la escaladarea omajului i vor provoca pierderi importante de venituri pentru na iunile-state. rile din Lumea a Treia i altele asemenea lor nu vor putea fi în m sur s scape voin ei noastre de a ne servi de popula ia lor ca de o mân de lucru în sclavie. În acest fel. din ce în ce mai multe industrii vor fi obligate s .economie independent ¶¶Ã neavând alte legi decât legile noastre. vom stabili o Äcultur a masei mondiale´. din aceea i lovitur . aceste Ãfor e ne vor servi spre a supune voin ei noastre rile recalcitrante. din cauza transferurilor pe care noi le vom fi efectuat în afara rilor occidentale. dar în conformitate cu priorit ile noastre la scar mondial . va trebui s deturn m productivitatea de la principalul s u scop Eliberarea omului de duritatea Muncii. Prin controlul interna ional asupra televiziunii i a Mass-media în general. Aceste transferuri ne ofer mai multe avantaje. ale analfabe ilor i ale celor f r ad post. f r ca ele s . nici o presiune politic sau sindical nu va avea vreo putere asupra ei. Arti tii viitorului vor fi pl m di i dup chipul i asem narea noastr . altminteri nu vor putea s supravie uiasc . 9. Toate aceste transferuri ale Multina ionalelor noastre în str in tate i reorganizarea mondial a economiei vor avea scopu1. vom fi supraînc rcat aceste state prin folosirea exagerat a popula iei lor pentru produc ia de servicii pe care nu le vor putea pl ti. Pentru a controla pia a mondial . în realitate. Î i va dicta propriile Äpolitici mondiale´ i va obliga ini ierea unei reorganiz ri politice. aservindu-1 pe acesta din urm sistemului nostru economic.extern i la împrumuturile de la ÄFondul Monetar Interna ional´ i de la ÄBanca Mondial ´.i închid por ile. sau chiar un viitor delincvent.. prin pofta de câ tig i adâncirea în datorii pe care nu le vor putea achita niciodat .i dea seama de la început.nou cultur ´. . Aceste condi ii extreme vor înmul i la nivel de milioane masele de persoane asistate social de tot felul. Contribuie la men inerea acestor noi popula ii în iluzia unei . care ne apar in nou ? 8. când în realitate le vom domina noi în ine. vom pune pe picioare o ÄEconomie Global ´ la scar mondial . printre altele. 11. Dimpotriv . vom institui o Ã. O vom orienta spre o întoarcere împotriva omului.crea iile culturale puneau permanent în pericol proiectele noastre mondialiste a a cum s-a întâmplat de atâtea ori în trecut. cu cât. s escaladeze omajul în rile occidentale. Aceast situa ie va fi cu atât mai realizabil . c ci produsele importate din aceste ri nu vor suferi nici o m rire a pre urilor.

ne va fi astfel posibil s punem în pericol de moarte armonia social . 17. al conserv rii ipotetice a Äcotei de credit interna ional´ i al imposibilei conserv ri a Älini tii sociale´.-ul pentru a determina guvernele occidentale s pun în aplicare Äbugete de austeritate¶¶Ã sub camufalu1 reducerii iluzorii a Ädatoriei na ionale´.For de Pace´ f r nici o putere de decizie. Prin pierderea a milioane de locuri de munc în sectoru1 primar. Acelea i m suri ne vor oferi ocazia mult visat de a ne instaura ÄIdeologia Competi iei Economice´. De altfel. 20. Aceast ÄRestructurare a corpului poli ienesc i militar´ ne va permite s elimin m. f r lupt . În acela i timp i tot sub pretextul Äreducerilor bugetare¶¶.. vom implica for a actual a Na iunilor Unite în conflicte imposibil de rezolvat. 18. for ele militare ale Na iunilor Unite.computere´ aflate în slujba noastr . Aceasta se va traduce. Pentru a accelera acest proces de transfer. 21. toate aceste m suri de austeritate ne vor permite s frângem voin a na ional a structurilor moderne în domeniul Energiei. În aceast perspectiv . Sub pretextul necesit ilor de moment i f r a trezi b nuieli. cu vederi favorabile fa de folosirea f r scrupule a Ätehnologiei re elelor electronice´ pe care o vom fi instaurat. i chiar prin evaziuni fiscale deghizate în capitaluri externe în afara na iunilor-state. vom fractura astfel finan area Na iunilor-state pentru toate Ämega-proiectele´ lor care reprezint o amenin are direct la adresa controlului nostru mondial asupra economiei. ne vom debarasa odat pentru totdeauna de to i indivizii care au o ÄCon tiin Iudeo-Cre tin ´. s nu mai fie suficient de puternic i independent pentru a ne pune în discu ie ÄPuterea Mondial ´. Acest lucru ne va permite s efectu m. 19.M. 22. personalul îmb trânit.. într-o omogenitate deplin . f r contesta ii. 15. prin spectrul r zboiului civil. Prin aceste m suri Äbugetare de urgen ¶¶. tineri lipsi i de Äcon tiin i moral ´ i deja complet antrena i. În aceast perspectiv . 16. al Agriculturii.I. Aceste transform ri sociale ne vor ajuta s modific m în profunzime mâna de lucru Äpoli ist i militar ´ a na iunilor-state.14. to i demisionarii respectivi vor fi înlocui i cu . în interiorul na iunilor-state. demilitarizarea tuturor acestor state. De la statutul de . precum i toate elementele care nu vor vehicula principiile noastre mondialiste. Acestea vor fi înlocuite cu recru i. astfel încât nici unul dintre ele în viitor. vom ac iona pentru reorganizarea Mandatului Interna ional al Na iunilor Unite´. vom veghea asupra transferului bazelor militare ale na iunilor-state spre Organiza ia Na iunilor Unite. al Transporturilor i al Tehnologiilor noi. ceea ce ne va deschide peste tot por ile pentru instaurarea Ãtehnologiei de control´. Aceste manipul ri interna ionale de guverne i popula ii ale na iunilor-state ne vor furniza pretextul de a ne utiliza F. În aceast manier i folosindu-ne de mass-media . prin reducerea voluntar a salariilor i demisiile voluntare cu ÄRemiterea de medalii pentru serviciile prestate´. o vom determina s devin o ÄFor de Interven ie´ în care se vor contopi.

a . Ultimele Äetape´ se raporteaz la . creat sub pretextul amplific rii instabilit ii politice i sociale crescânde din interiorul acestor state. utilizarea f r limite a identific rii i a filtr rii electronice ale indivizilor ne va asigura o supraveghere complet a tuturor popula iilor vizate..ÃFaza Omega´ început cu experien ele efectuate la începutul anilor 1970. a celor care vor pretinde c între in comunica ii privilegiate cu Dumnezeu. Actele de violent se vor orienta astfel încât responsabilitatea lor s ad în sarcina extremi tilor religio i sau a persoanelor afiliate la organiza ii religioase de tendin Ã. F r el.Prin inventarea tr g torilor nebuni´.Ãlegi´ puse în aplicare în acea epoc . vom dobândi posibilitatea dea controla mai bine popula iile occidentale. care va antrena dup sine o destabilizare complet a Socialului ± deci escaladarea violen ei.Tradi ional ¶¶. ne-ar deveni aproape imposibil s îngenunchem popula iile din statele vizate. Nu mai este necesar s v amintesc. vom putea întrebuin a . compromiterea terenurilor agricole denaturarea. 24. 23. Ele cuprind punerea în aplicare. pentru a determina un control mai strict asupra armelor de foc. la scar mondial . Acest plan viza la origine. s se inventeze un climat de nesiguran în sânul popula ilor. În acest scop. . nici s v demonstrez. fundamentele acestui ÄControl´ asupra armelor de foc. cu ajutorul noilor . pe care se bazeaz Legile actuale ale na iunilor-state pentru acela i control. de altfel. le vom demonstra popula iilor neputin a i inutilitatea acestei ÄFoile´ în forma sa actual . care s apere cu orice pre ÄPacea¶¶. Cu ajutorul frustr rii împinse pân la paroxism în momentul potrivit popula iile na iunilor-state vor fi determinate s le cear instan elor interna ionale formarea cât mai rapid a unei asemenea ÄFor e Multina ionale´. ÄSchimb rile climaterice´ vor antrena distrugerea recoltelor i. în aceste condi ii.Control al Armelor de Foc¶¶.controlate de noi. în interiorul na iunilor-state. care se n ruiesc sub ap sarea problemelor economice. a unei ÃFor e de Interven ie Multi-Jurisdic ional ´.ÃDec derea Condi iilor Economice´ din na iunile-state.. vor duce la ruinarea sigur a industriilor alimentare din Na iunile-State. Ast zi. va fi impetuos necesar s definitiv m cât mai curând controlul mondial asupra armelor de foc în interiorul teritoriilor na iunilor-state. prin mijloace artificiale. a produselor alimentare de consum curent.Ãarmelor electromagnetice¶¶. În cursul cre terii acceptate de c tre to i a acestor noi necesit i. fra ilor. Apari ia viitoare a acestei voin e mondiale a unei ÄFor e Militare Multina ionale´ va merge mân în mân cu instaurarea. vom accelera ÄPlanul Alfa´. pentru a accelera acest . Aminti i-v cu cât succes au putut controla predecesorii no tri Germania anilor 1930. intoxicarea naturii printr-o exploatare exagerat i lipsit de discern mânt i utilizarea masiv a produselor chimice în agricultur . Aici. toate acestea Fra ilor. sau mai mult.legi. dou obiective care au r mas valabile pân în zilele noastre: . Prin aceast combina ie de ÄEfecte Poli iene ti i Militare´. pus în aplicare pe parcursul anilor 1960 de c tre anumi i predecesori de-ai no tri.

6. instaurarea ÄNoii Ordini Mondiale¶¶. 25.6.ÃPROTOCOLUL DIN TORONTO (6. cu cât escaladarea ratei demografice o va for a f r restric ii.Viitorul Ã. amplificând de asemenea obliga ia de a institui Noua Ordine Mondial impus de noi.Rute alimentare´ ale planetei. conflictele interetnice i ultima noastr realizare. nu eliberatori. ipocriziei i individualismului pe care le vom fi creat în sânul popula iilor na iunilor-state.. datat în ultima parte a lunii iunie.PROTOCOLUL DE LA TORONTO (6. abrutizarea tineretului na iunilor. 1985 CONCLUZIE .9¶¶ MIT SAU REALITATE ? Este. toate aceste ne permit în sfâr it s asist m la împlinirea ancestral a Ävisului´ nostru.Ãpr bu irii economice´ a celor mai amenin toare state la adresa noastr . vor deveni suspec i în ochii autorit ilor i ai popula iilor din na iunile lor. minciunii. omajul. SFÂR ITUL Documentului organiza iei 6. este necesar s se întrebuin eze .. Ärestric iile bugetare´. de i este vorba de un roman. difuzând informa ii privitoare la existenta i la con inutul Äconspira iei´ noastre.6. vor fi considera i de ceilal i ca fiind inamici.6. ideologia Ärespectului fa de libert ile Individuale¶¶ difuzat în sânul Bisericilor iudeo-cre tine i în interioru1 na iunilor-state. Totu i. asupra produc iei alimentare 1a scar mondial i prin acapararea controlului asupra principalelor Ã. Autorul romanului tia prea bine c dezv luirea i difuzarea informa iilor pe care le de inea. Gra ie dezinform rii. 6. mit sau realitate? Ar fi ca i cum ne-am întreba dac i ÄCea mai bun dintre toate lumile posibile´ este un mit sau o realitate. ar fi trezit din partea popula iei mult mai mult suspiciune decât acceptare. ea va cu atât mai accelerat . i cât de mul i al i . Cine va putea s ne b nuiasc ? Cine va putea s aib vreo suspiciune cu privire la mijloacele folosite? Aceia care vor îndr zni s se ridice împotriva noastr . În privin a intoxic rii naturii. Sclavia copiilor. autorul s u a avut i el acces la Ädocumente´ ale epocii pentru a-1 crea. a adar. de c tre noi. obscurantismul considerat ca baz a mândriei. 26.control asupra popula iilor´ din aceste State trece obligatoriu prin controlul absolut. jefuirea bog iilor din Lumea a Treia. dar sub o alt form decât aceea a literaturii de fic iune. Pentru a realiza aceste deziderate.6)´. spre a destabiliza clima celor mai productive state pe plan agricol. propaganda pentru libertatea drogurilor.electromagneticul¶¶ printre altele. Utilizarea electromagneticului pentru provocarea Äcutremurelor de p mânt´ în cele mai importante regiuni industriale din na iunile-state va contribui la accelerarea .. ace ti Äindivizi independen i´. Astfel. care sunt cu atât mai periculo i pentru noi tocmai din cauza Älibert ii¶¶ lor. . omul va fi devenit un du man al omului.

ÃPROTOCOLUL DIN TORONTO (6. Chiar dac via a mea este în pericol ca urmare a difuz rii unor informa ii ca acestea. via a dumneavoastr se afl într-un pericol i mai mare.i prejudicia interesele personale. iar acum. nu se dau înapoi de la nimic: minciuni.ÃPROTOCOLUL DIN TORONTO (6.6. Ceea ce dorim în paginile de fa este ca. nu sunt acelea i cu ale dumneavoastr . Dar impactul provocat de dezv luirea acestor Ädocumente´ este totu i important.i realiza propriile interese. c ci publicarea lor va avea efectul de a-i pune în defensiv pe cei ce le stau la origine.6..6. pentru a v aservi mai bine propriilor lor interese care. intimid ri de tot felul. falsific ri ale adev rului.)¶¶: mit sau realitate? Serge Monaste martie 1995 PARTEA A DOUA COMPLOTUL NA IUNILOR UNITE CONTRA CRE TIN T II Nimic nu pare s -i sperie pe ace ti oameni ai Puterii.6. dac nu le cunoa te i.V revine datoria de a v da seama c frica nu are nici un alt scop decât acela de a v paraliza i de a v aduce la discre ia celor care nu doresc decât s v controleze. în ultim instan . Sunt .. în contextul actual. din evenimentele întâmplate recent sau viitoare. dincolo de dezinform rile vehiculate i între inute de c tre politicienii lipsi i de scrupule i de c tre oamenii înfrico a i la gândul posibilit ii de a.)´ este un mit sau o realitate? Caracterul de urgen al situa iei actuale. distrugeri de reputa ii. fiecare cititor s poat reflecta. nu permite redactarea unui roman care ar fi consumat prea mult timp. apropiata realizare a ÄNoii Ordini Mondiale Oculte´.)¶¶ e un mit sau o realitate? .i avertiza contemporanii i genera iile viitoare? În consecin . dac aceste Ädocumente´ in de domeniul fic iunii sau al realit ii. Deci. .. Prin urmare. . acoper toat întinderea orizontului. .V revine dumneavoastr sarcina s r spunde i. Pentru a..6.6. Ce spa iu ne mai r mâne nou ? Serge Monaste .. . Nimic nule scap . ÃPROTOCOLUL DIN TORONTO (6.V revine rolul de a în elege. generat de începutul Ärestric iilor bugetare´ care marcheaz începutul sfâr itului. se cred mai presus de orice lege.Noii St pâni¶¶.autori au fost nevoi i i ei s foloseasc aceea i stratagem pentru a. s se regrupeze împreun cu al ii asemenea lui i s ia neîntârziat m suri pentru a supravie ui în fa a celor care urmeaz .

sau de natur economic . n-a i fi crezut-o posibil niciodat . cu ni te documente provenind din Biblioteca Secret a Vaticanului. vor utilizate ca ÄReferin e de Baz ´ pentru a modela Guvernul Noii Ordini Mondiale i al Noii Societ i Mondiale. atunci s-au în elat amarnic. f r dispari ia tuturor bisericilor cre tine de pe teritoriul Statelor Unite. preluarea puterii de c tre antipap anun declinul. în Roma !! Ar fi mai bine s analiz m cât mai serios aceast situa ie pe care.Distrugerea tuturor bisericilor cre tine . În cazul de fa .Abolirea oric ror c r i cre tine SUNT POSIBILE ÎN EPOCA NOASTR ? I ANTIPAPA INTRODUCERE VISUL AMERICAN A LUAT SFÂR IT A ÎNCEPUT CO MARUL Dac unii i-au imaginat c prima m sur luat în vederea impunerii Noii Ordini Mondiale ar fi de natur militar . Celor care nu au avut acces la profe ii i la documentele din trecut. provenind din biblioteca secret a Vaticanului le va fi dificil s judece adecvat crescândele amenin ri asociate cu sosirea antipapei.Rolul Antipapei´ pentru a impune ÄNOILE BAZE RELIGIOASE ALE DOCTRINEI MONDIALE´ care.Interzicerea tuturor înv turilor cre tine .Conspira ii a Epocilor¶¶.Înt rirea legilor contra ideologiei cre tine . instaurarea Noii Ordini Mondiale este obligatorie. Conform anumitor surse demne de încredere. dup câte se pare. ca fiind ultimul bastion al Democra iei i al Libert ii în lume. care va Ã. urmat de dispari ia complet a întregii cre tin t i. izvorând dintr-o criz economic .Incriminarea cre tinilor . Nimeni nu poate fi protejat contra unei atât de profunde . cu originea la Vatican. dar pornind din Statele Unite. Va fi vorba mai degrab de o preluare a Äputerii religioase´. din simplul motiv c aceast ar este considerat .Dispari ia oric rei mo teniri cre tine .. De fapt. de fapt. provenind din Statele Unite. Aceste str vechi documente i profe ii din trecut relev . cel mai nepotrivit mod de a reac iona în fa a unor asemenea revela ii ar consta în lipsa ori c rei ac iuni. care arat foarte clar care sunt planurile avute în vedere pentru to i cre tinii recalcitran i fa de guvernarea Noii Ordini Mondiale. de Noua Ordine Mondial . cu siguran . în egal m sur în care ne i dezv luie. . Avem la dispozi ie rapoarte asociate.Noiembrie 1992 .

Acest raport informativ se refer la ÄCELE C1NCI PUTERI ALE ANTICHRISTULUI ASUPRA OMENIRII´. precum i viitorul nostru apropiat. A început co marul american. . din cauza secretelor pe care le puteau ascunde. ar putea modifica în propor ie dramatic actualul curs al civiliza iei. .Persecu iile Mondiale împotriva adev ra ilor cre tini. în biblioteca secret a Vaticanului au fost depuse Documente Str vechi. Agen ia Interna ional a Presei libere din Canada. cu privire la: . v prezent m informa ii de un gen cum n-au mai fost date publicit ii nici o dat pân acum.C derea Antichristului i Dezmembrarea Împ r iei sale. p strate secrete secole de-a rândul. sub DOMNIA GUVERNULUI MONDIAL.Antichrist. precum i la ÄCOMPLOTUL VATICANULUI PENTRU A PRELUA PUTEREA ASUPRA TUTUROR PERSECU IILOR MONDIALE CONTRA ADEV RA IOR CRE TINI. REÂNOIREA CRE TIN T II SUB DOMNIA NOULUI CHRISTOS¶¶. . CELE CINCI PUTERI UNICE ALE ANTICHRISTULUI ASUPRA OMENIRII. Biblioteca secret a Vaticanului Pe parcursul istoriei. Ast zi. Aceste documente nu au fost aduse niciodat la cuno tin a popula iei. Mai mult.I CONTINUE VIA A A A CUM F CEA I ÎN TRECUT. C DEREA ANTICHRISTULUI I DEZMEMBRAREA ÎMP R IEI SALE. SAU CARE SE CONSIDER DEASUPRA TUTUROR. iminen a prelu rii puterii la Roma de c tre antipap este atât de mare. N-ARE DECÂT S ÎNCHID CARTEA DE FA I S . Atunci. cât nu mai este permis s men inem confiden iale aceste documente. . UNIVERSUL SATANIC SUBTERAN AL NA IUNILOR UNITE Aici. ne confirm c procesul ireversibil care va duce la instaurarea Noii Ordini Mondiale s-a declan at. Ar fi inutil s ad ug m c divulgarea unor asemenea informalii cruciale.Cele Cinci Puteri Unice ale Antichristului asupra Omenirii.Reînnoirea Cre tin t ii sub Domnia Noului Christos.´ CINE NU CREDE NIMIC DIN TOATE ACESTE LUCRURI. . sub Domnia Guvernului Mondial.ÄVisul american a luat sfâr it.Viitorul Cre tinismului. de la un secol la altul. acum i aici. de ce le-am da publicit ii acum? Fiindc ultimele orient rii politice i economice din martie 1985. .

Este o senza ie bizar .i tr iasc înaintarea spre via . am reu it s pun mâna pe documente nemaiv zute. a deveni r spunz tor pentru tot ceea ce s-ar putea întâmpla i ar fi putut s fie evitat. . Nu pot s m asigur în ceea ce prive te propria mea soart . Aceste documente necunoscute precum i profe iile secrete din trecut. i libertate care le permite s . Acum cinci ani. orice posibilitate viitoare a unui asemenea .. Nu numai c-a trebuit s tr iesc ascuns în to i ace ti ani. fie cu exaltare. precum i s garantez securitatea documentelor respective contra oric rei tentative de a le distruge con inutul. este mai mult decât important ca absolut nimeni s nu priveasc cu superficialitate.Instruc iuni de la Vatican´ fuseser transmise la ÄInstitutul Interna ional de Afaceri Religioase´. Iat de ce. am avut posibilitatea a descoperi fapte incredibile referitoare la viitorul întregii Cre tin t i. Faptul de a avea la dispozi ie documente care dateaz de cel pu in cinci ani. în fond. de a-mi fi via a amenin at de c tre Vatican. atunci tocmai aceast ÄLupt ´ merit toate dificult ile pe care le antreneaz cu sine îns i. indiferent de tot cei ce s-ar putea întâmpla sub o Nou Ordine Mondial i Pr bu ire a Na iunilor. afirm urm toarele: Äcon tiin a îmi dicteaz c trebuie s fac tot posibilul pentru a-i ajuta pe to i. conform celor pe care mi le-au adus la cuno tin diverse surse din Statele Unite. dac voi supravie ui sau nu dintr-o asemenea lupt (Serge Monaste i-a pierdut via a în împrejur ri stranii n. aceste informa ii care. dar am fost obligat de asemenea i s -mi protejez familia.. Dar sunt de p rere c . Respectivele Ã.. d duse instruc iuni s fiu redus la t cere înainte de a apuca s dau publicit ii orice informa ie din con inutul acestor documente. a avut pentru mine rezultatul de a suferi intense presiuni.Cu ajutorul mai multor surse.Lovitura de stat antipapal ¶¶ . Dimpotriv . în propria ta ar . care pân în zilele noastre nu au fost niciodat date publicit ii. Cre tin tatea avea asigurat un viitor care urma s înl ture odat pentru totdeauna. folosind surse confiden iale o persoan foarte bine disimulat care se temea pentru siguran a propriei sale vie i. mai i ales atunci când nu urm re ti alt scop decât s dezv lui tocmai ceea ce pune în pericol securitatea popula iei din care apar ii. ast zi. aceea de a fi considerat un criminal de c tre propriul t u guvern. dac to i ar fi inut în mâini informa iile necesare pentru a supravie ui în fa a Noii Ordini Mondiale i a Antichristului. orig. la începutul lunii aprilie 1995.. dac propria ta via este pre ul pe care-l ai de pl tit în lupta pentru adev r care îi elibereaz pe oameni. cu Darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu când m-am n scut. care.)contra elementelor care sunt înse i bazele pe care acesta din urm o va primi de la ÄCONSILIUL MONDIALAL AL BISERICILOR CRE TINE´. am luat hot rârea de a da publicit ii aproape în totalitate acest ÄRaport Informativ´.Co mar Mondial¶¶ cum ar fi Împ r ia Antichristului. confirm am nun it cursul istoriei omene ti pân în momentul de fat i chiar i în continuare. Ele arat clar c . le sunt f cute accesibile tuturor pentru a-i ajuta. Dac n-a proceda astfel. ed. Din acest motiv.

Prin urmare.Falsului Martor¶¶)..Äpreluarea Puterii Politice i Militare´ de c tre Antihrist.adev rata ÄDomnie a lui Iisus Hristos´ asupra unei Omeniri Reînnoite Cre tine te. . când Papa Ioan al XXIII-lea a hot rât s pun pe picioare un . . s fie posibil reunirea tuturor numitorilor cre tini în acela i cuib tradi ional..liberalizarea vechilor doctrine în scopul de a apropia Biserica Catolic de toate celelalte biserici cre tine diferite. în Biblioteca Secret a Vaticanului. de c tre antipap . cu falsificarea tuturor Doctrinelor Religioase Cre tine.Conciliu´cu to i episcopii catolici din lume. este faptul actualmente dovedit în mai multe rânduri al manipul rii acestui Conciliu de c tre episcopii care aveau leg turi cu Ilumini tii. Cât vreme acest Pap novator credea sincer c putea îndrepta erorile din trecut ale Bisericii. stabiliser bazele preg titoare deschiderii Bisericii pentru preluarea ei viitoare în sarcina Antichristului.Äpreluarea Puterii´ la Vatican. . sub domnia Antihristului . . Aceste mecanisme erau i r mân.) . . .na terea ÄNoii Biserici Interna ionale´. care pân în zilele noastre nu au fost date publicit i niciodat fiind conservate timp de secole. sub conducerea Na iunilor Unite (de remarcat. Viitoarele lag re de concentrare Dac dorim s în elegem cu adev rat sensul preparativelor Noii Biserici Interna ionale. precum i Doctrina sa de baz sub conducerea Na iunilor Unite. c prima Putere.instaurarea ÄPersecu iilor Interna ionale´.cele ÄCinci Puteri Unice ale Antihristului´ asupra Omenirii.Informa iile incluse în aceste Documente i Profe ii din Trecut se refer . în primul rând.Äfuga´ silit a lui Ioan-Paul al II-lea de la Vatican.. .c derea Antihristului i Dezmembrarea Împ r iei sale. aici. fiind situat mai presus de puterea Politic i cea Militar . . la lectura acestor rânduri. trebuie s revenim la Roma. în anul 1963. este o ÄPutere Religioas ´. episcopii Noii Ordini Mondiale. se pare.supravie uirea Cre tin t ii Reînnoite. Ceea ce trebuie s re inem. . bazate pe ÄNoua Doctrin ´ a Noii Biserici Interna ionale. Este important ca. 1a. Aceste informa ii repet nu provin din ni te medita ii profunde i nici din interpret ri ale Bibliei. au pus în ac iune mecanismele necesare pentru a transforma Biserica astfel încât în viitor. s nu se uite c informa iile respective provin strict din Documente i profe ii str vechi.supunerea de c tre Antihrist a tuturor Bisericilor (de remarcat c aceast supunere va surveni exclusiv dup îndeplinirea sarcinii Ã. din partea lor. pân în zilele noastre: . deschizându-i acesteia o nou epoc .

al turi de Guverne i de Partidele Po1itice. de cel pu in cincisprezece ani. i oportunismul pe toate fronturile.Culturile de Venera ie¶¶ fa de Fecioara Maria.. în Noua Biseric Interna ional Cre tin . pentru a.preg tirea Noii Biserici pentru antipap .Lag rele de Concentrare´ înfiin ate. pe vremea lui Iisus Hristos.strategia implic rii politice a Bisericii din întreaga lume. în anul 1995! (De inem probe în acest sens. în favoarea unei Noi Ordini Mondiale bazate pe distrugerea Ordinii din Trecut. ca i de For ele Militare i Poli iene ti Multina ionale ale Imperiului Roman. i care înc se mai practica în China. Va conserva credin ele în Iisus Hristos. în acela i mod în care Iisus. cum a f cut i Biserica din Ierusalim în timpul Imperiului Roman. Puterea Politic i cea Religioas . În continuare.distrugerea tuturor bibliotecilor religioase. într-o anumit perioad . sub pretextu1 ÄCarit ii´ fa de comunitatea interna ional . pe baza acestor noi ÄEdicte´ promulgate de antipap . bazate în întregime pe caracterul divin al omului. bog ia. . de ochii lumii. în 1963.dispari ia tuturor ve mintelor religioase i a mân stirilor. Va considera ÄPlanniugul Familial´ i ÄEutanasia´ acceptabile din punct de vedere religios i va declara problema suprapopul rii mondiale ca fiind o chestiune religioas . sub formele în care au fost cunoscute înc din vechime. Procedeul este din toate punctele de vedere asem n tor cu cel întrebuin at pentru Ã. în realitate.Disiden ii Religio i´ de sub diversele regimuri comuniste. Aceast ÄEpoc a Persecu iilor¶¶ î i va afla împlinirea în Ã. va recunoa te ÄC s toria Preo ilor´ i ÄHirotonirea Femeilor´ i va aboli toate .respingerea oric rei ÄAutorit i Religioase´ i deschiderea spre ideologia mondial . În scopul de a regrupa cât mai multe biserici cre tine. i în special a c r ilor i a operelor istorice de referin .. . în ÄBaze Militare´ presupuse a fi fost închise.. . Va stabili noile ÄConcepte Religioase´. Va împ rt i Ideologia Na iunilor Unite în acela i mod în care preo ii Templului împ r eau cu romanii Ideologia i Puterea. sub puterea antipapei. împreun cu prozeli ii lor. Martorul Antihristului .i disimula adev ratele interese care vor fi. precum i Apostolii s i i discipolii lor au fost persecuta i cu dou mii de ani în urm de autorit ile religioase.) M surile enumerate mai sus figurau printre Rezolu iile majore decretate de episcopii Noii Ordini Mondiale. to i catolicii i cre tinii care vor respinge noua ÄDoctrina Religioas ´ acceptat pe plan politic vor fi persecuta i cu ajutorul For elor Militare i Poli iene ti Multina ionale ale Na iunilor Unite. care va cuprinde aceste REZOLU II NECUNOSCUTE: Biserica. în care acesta va fi considerat ca reprezentând ÄCentrul´ tuturor credin elor. va fi absolut identic Bisericii din Ierusalim. .

care se vor sim i abandona i de liderii lor spirituali. Primul rol al antipapei. se consider c la baza complotului stau trei ri. a urmat Papa din Est. În continuare. la a discerne între adev ra ii credincio i i cei fal i. Confuzie printre discipolii marilor Biserici Cre tine. pe viitor.JUDEC TOR DIVIN¶¶ peste întreaga cre tin tate. Apoi. Germania i Italia. Ilumini tii din întreaga lume au intrat în stare de oc. când un Cardinal neprev zut. N-a rezistat nici m car ase luni. va fi aceea de a instaura noul ÄCriteriu´ care va servi. pentru a-l destitui cu ajutorul unui vot ob inut din partea majorit ii episcopilor care le sunt favorabili. Conform anumitor surse. a fost ales Pap . sau loc iitorul s u cu Persecu iile. de asemenea. trebuie s fie considerat ca fiind ÄMAR TORUL ANTICHRISTULUI¶¶.ÃC s toriei Preo ilor´ i .Antipapa. Nu mai este nevoie s adaug c acest antipap se va bucura de recunoa terea politic interna ional a na iunilor Unite. în 1963. din care majoritatea se vor reg si al turi de antipap . care se vor al tura atunci Bisericii Catolice. pe vremea lui. scrise i orale împotriva ÄControlului Na terilor´. când Ioan al XXIII-lea a descoperit i a dorit s revin la tradi ii. A a ceva nu fusese prev zut în program.Hirotonisirii Femeilor¶¶ i-au scandalizat în cea mai mare m sur pe Ilumini tii din toat lumea. Ceea ce va urma apar ine celei mai confuze perioade din istoria Cre tinismului. Acelea i surse declar c respectivele ri vor a tepta ca Ioan Paul al II-lea s absenteze din Italia. ÄEuthanasiei¶¶. dar aceasta va fi o imagine de fa ad . unii r mânându-i fideli Papei demis. Confuzie. ace ti episcopi complici cu Ilumini tii vor fi cei c rora le va reveni responsabilitatea de alege pe antipap . Ea va imita în mod fals Biserica primilor cre tini. Ultimele sale declara ii publice. Împ ratul Roman era Supremul St pân Divin al Imperiului¶¶ (atât religios. din simplul motiv c acel Pap conta pe a împ r i bog iile Bisericii tuturor s racilor din lume. în timp ce Ioan Paul al II-lea va muri în exil for at. ace tia din urm au luat hot rârea de a-1 înlocui cu for a. care pl nuiesc s a eze în fruntea Bisericii un Pap ales de ele pentru a duce la îndeplinire proiectele mondialiste. Aceast Alian a falsit ii va constitui ceea ce se va cunoa te sub denumirea de ÄPRIMA BISERIC NOU CRE TIN UNIFICAT ¶¶.. pentru a-i forma ulterior Consiliul Religios Interna ional Secret. Ioan Paul al II-lea. a a cum l-au planificat va fi acela de . A murit în condi ii misterioase. În realitate ea î i va împ r i puterea cu Na iunile Unite. cât i politic). Aceste ri sunt Rusia. Prin urmare. Ioan Paul I. acesta va preg ti calea viitorului ÄMesia al Noii Ordini Mondiale. . în timp ce al ii se vor îndep rta în fac iuni divizate. printre catolicii diviza i. În urma atentatului nereu it la adresa vie ii sale. dup alegerea lui Paul al VI-lea. al ii regrupându-se în jurul primei Tradi ii Biserice ti aceea a P rin ilor Bisericii. Conduc torii Bisericilor Cre tine reintegrate în rândurile Bisericii Catolice. având sediul la Na iunile Unite. la fel cum. a doua ini iativ a antipapei fa de noii s i alia i. În continuare. . revenind la prima Doctrin Religioas propov duit de Iisus Hristos. a murit.. Fiind astfel investit cu o asemenea putere.

Violen a a fost identificat ca provenind dintr-o dezordine psihologic i.. exist obliga ia moral a lumii întregi de a trata cum se cuvine o maladie atât de nociv . ei reprezint un pericol la adresa P cii i a Securit ii acesteia din urm . ca i Vechile Credin e Religioase. care înseamn în acela i timp o lupt împotriva Progresului omenirii. dirijându-se spre o lume a p cii i a securit ii prin intermediul unei Noi Ordini Mondiale a Äîn elegerii´ i a ÄRespectului´ fa de ceilal i i fa de lumea în care tr im cu to ii. Aceste noi credin e se pot rezuma dup cum urmeaz : 1. pe tot parcursul unei istorii compuse din violen e i din r zboaie haotice. dac cea veche este antisocial . În virtutea c rui fapt. de asemenea. trebuie s fie smulse din r d cini. 6. Prin urmare. violen a contra naturii. Prin urmare.. care o s -i identifice cu universul haotic al trecutului! i întrucât vor fi . Violenta. Ca atare i sunt percepu i ca reprezentând o amenin are la adresa majorit ii. 4. violen a contra ideilor noi. chiar i împotriva voin ei celor afecta i. ca reprezentând o problem de func ionare în anatomia anumitor persoane. pentru binele celor care sunt afecta i de ea totodat aceasta constituie o necesitate vital pentru viitoarea noastr lume a P cii i a în elegerii reciproce. În consecin . 3. a mediului ambiant. 5. trebuie s fie considera i i trata i drept animali periculo i pentru omenire. Violen a contra celor de alte confesiuni . s dobândeasc o nou personalitate.Criteriu´ va fi definit astfel: ÄADEV RA II CRE TINI VOR FI CEI CARE VOR ÎMP RT I TOATE CREDIN ELE RELIGIOASE ALE NOII ORDINI MONDIALE¶¶. violen a contra raselor de alte culori din lume. mai presus de orice violen a între b rbat i femeie. etc. Men inerea ferm a falselor interpret ri ale acestor credin e din Trecut. un fals cre tin va fi acela care la fel cum au stat lucrurile în cazul primilor cre tini de sub Imperiul Roman se va ine cu îndârjire de credin e religioase nerecunoscute de c tre Autorit i. prin toate mijloacele posibile. avem deci obliga ia moral de a-i considera pe cei care urmeaz cu înd r tnicie vechile lor credin e religioase din trecut ca fiind ÄRebeli´ ai Noii Ordini. A adar. violen a contra noilor concep ii tiin ifice. s-a dovedit în repetate rânduri c nimeni nu poate fi f cut r spunz tor pentru o personalitate pe care nu i-a ales-o. pe lâng aceasta. În urma altor cercet ri tiin ifice. violen a contra celor care apar in altor culturi. nu exist nici un motiv pentru ca aceste persoane ghinioniste s nu fie silite. iar aceasta. atunci când este cazul.Din nou pe drumul Calvarului Noul Ã. Vechile credin e religioase reprezint o interpretare gre it a Doctrinei de baz fiindc au adus omenirea în pragul distrugerii. Abordând acum acele fundamente de baz ale Noii Ordini Mondiale propuse de noi. totodat . Pe parcursul mai multor cercet ri tiin ifice. 2. ca necesitate de baz pentru supravie uirea omenirii.

categoria Prizonierilor de S n tate pentru Centrul Interna ional de Organe Omene ti în care organele lor vitale vor fi prelevate unul câte unul.) Cele apte culori ale curcubeului echivaleaz cu apte Categorii Majore pentru noii de inu i: 1. vor participa la orgii sexuale sau vor fi conserva i ca sclavi sexuali. categoria prizonierilor Tehnologiei Spa iale care vor fi supu i experien elor legate de c l torii spa iale i în timp. pe de alta. categoria Muncitorilor care vor fi utiliza i ca sclavi. la fel cum s-a întâmplat i acum dou mii de ani. pe drumul Calvarului. 5.Minciuna Minciunilor´! Iat ÄOroarea Ororilor´! Fal ii cre tini vor sta în fruntea Bisericii Mondiale i. în cadrul Centrului Interna ional al Execu iilor. în interiorul ceremoniilor meselor Negre. 4. adev ra ii i realii discipoli ai lui Iisus Hristos. curcubeul fiind considerat simbolul podului care duce spre Universul Satanic Subteran. vor pretinde c sunt singurii i unicii reprezentan i ai lui Iisus Hristos. în timp ce ei vor fi men inu i în via pe cale artificial prin sisteme de între inere a func iilor vitale.. i în fa a împ ratului Roman. În aceast calitate. . categoria prizonierilor care va trebui s serveasc la experien e medicale în cadrul c rora asupra lor se vor experimenta droguri i tehnologii noi.considera i purt tori ai interiorului lor în ile. 7. În consecin . i toate acestea. Cele apte cercuri ale infernului În interiorul acestui nou ÄCriteriu al Bisericii Mondiale rezid Minciunile Noii Reguli a Lumii Noi. 3. simbol al Gay Pride i al New Age n.a. la început. ai germenilor de violent vechile credin e religioase din trecut. în cadrul c rora se vor testa pe prizonieri tehnici demonice. ( De asemenea. la Roma. devine posibil arestarea.. categoria Experien elor Oculte. . pe deoparte. în cazul tuturor cre tinilor care vor fi suspecta i de a respinge ÄCriteriul Noii Biserici¶¶. 6.CLASIFICAREA CURCUBEU AL NOII ORDINI MONDIALE¶¶. Dac aceste terapii nu sunt eficiente. 2. presupu ii cre tini fal i vor suferi tratamente psihiatrice i terapii de reabilitare. deci. categoria copiilor Cre tini care trebuie s fie utiliza i pentru sacrificii umane unde. vor fi considera i du mani ai Statului Mondial. noii infractori vor fi interna i cu for a în Unit ile subterane ale Na iunilor Unite.unde vor fi cataloga i în conformitate cu . categoria Execu iilor. la Ierusalim. Noua Biseric va cere deci Noilor Autorit i Guvernamentale ca aceste persoane s fie private de Drepturile i de Libert ile lor! Iat . asupra prizonierilor se vor testa tot felul de experien e privitoare la rezisten a omeneasc . confiscarea bunurilor i înstr inarea copiilor. în fa a preo ilor. vor avea aparen a unei m ti a Democra iei.

Principiile i Legile Noii Societ i Mondiale î i vor avea originile. în realitate. tri or. care a murit anonim în anul 1658.. Acestea vor avea un spirit necinstit. se g se te par ial în textul unui Vechi Document care a fost pierdut timp de mai multe secole. Biseric Socialist . unde Omul va fi în centrul universului. în ÄCriteriul´ Noii Biserici Interna ionale. pentru prima oar .. fragmentul care se refer la epoca noastr contemporan . mincinos i fals. care deschideau o poart spre în elegerea finalului nostru de secol XX. Guvernul Noii Ordini Mondiale î i va extrage ÄPuterile Morale´ chiar din interiorul Noii Biserici Interna ionale. i cu Noua Biseric Mondial se va întâmpla acela i lucru: va fi Äun vast ansamblu de popoare unite prin aceea i Credin a Comunit ii Mondiale´. Iat ce se spune în ÄPergamentul lui Holzhauser´: . A a cum s-a scris. La fel cum Prima Biseric Cre tin . Societatea Noii Ordini Mondiale va sem na cu Organiza ia Noii Biserici Mondiale i a a mai departe. în el tor. originea i r spunsul tuturor lucrurilor. începând din momentul când structurile lor politice i sociale î i vor g si originile în Credin a într-un Univers Socialist. dup care a fost reg sit în mod miraculos. exact se vor întâmpla toate aceste lucruri? Când va sosi ziua izb virii noastre ? R spunsul la aceast întrebare. Astfel. vor fi instrumentele cele mai perfecte ale Infernului. toate acestea vor da na tere unei comunit i mondiale cu spiritul trucat . Inima lor va fi la fel de rece ca o piatr prizonier în ghea i vor transporta în ele insele o ÄOTRAV ´ care va avea efectul de a-i corupe pe to i oamenii i în continuare. Societate Socialist în ultim instan . fiindc vor fi lipsite pentru eternitate de Prezen a lui Dumnezeu în str fundurile lor în ile. Public aici. absolut tot ceea ce exist în lume. se vor considera ca reprezentând împlinirea suprem a istoriei omenirii. ale Guvernului i ale Societ ii. Pornind de la un principiu asem n tor. în pragul nimicirii totale. DOCUMENTELE Pergamentul lui Holtzhauser Mai multe persoane m-au întrebat . Lume Comunist . Acest Document al Trecutului a fost scris în secolul al XVII-lea i este cunoscut sub denumirea de .ipocrit i mincinoas . Lume Socialist . În acest timp.. s-a organizat ca o Societate Familial . iat care vor fi caracteristicile Bisericii Noii Ordini Mondiale. Acest om al lui Dumnezeu nici m car nu a fost con tient de importan a con inutului scrierilor sale. ca i la multe altele.dar când.. ÄDoctrin ´ de baz trucat . toate se vor reduce la una singur . mai multe persoane vor avea posibilitatea de a vedea cu exactitate dac faptele pe care le v d i le aud corespund perioadei în care tr iesc. î i vor urma tristul destin. reperul final al inechit ii.La fel cum Principiile i Legile Societ ilor noastre Occidentale au fost create pornind de la vechile credin e Religioase Cre tine.care va atinge toate e aloanele Bisericii. în consecin .Pergamentul lui Holzhauser´ un b trân c lug r solitar. acum dou mii de ani. ÄCriteriu´ trucat. În continuare.

de modific ri de delimit ri i de întreb ri din partea oamenilor. de critici. care este tratat ca o neghiobie i o prostie. abuzând de libertatea con tiin ei. s r ci i i neferici i. Se ia în râs modestia cre tin ... numai supu i alunga i i numai oameni conspirând spre a întemeia republicii. i nu-i pun s respecte disciplina casnic . Eclezia tii i religio ii. ca ni te animale f r judecat .Va fi o epoc a n pastelor.. ignoran i.. nu mai exist nici un principiu oricât de s n tos. În acele vremuri cumplite. disimulându-le defectele. iar disciplina r mâne neluat în seam . Se dezl n uie asupra preceptelor divine i omene ti.. dar sunt mor i.. iar legile Bisericii nu mai sunt respectate de c tre clerici decât legile civile de c tre popor. rebeli i nereligio i. a umilirii Bisericii.. Sfintele Canoane nu mai conteaz cu nimic. O foarte mare parte din Biserica Latin va abandona adev rata credin i va c dea prad ereziilor. e ti mort în obr znicie. nu i inima. Por i numele de om viu. e ti mort în p catele tale oculte. În acela i timp. Nu se mai g se te nic ieri în tribunale nici justi ie nici echitate.. e ti mort în ipocrizie i în justi ia simulat . POR I NUMELE DE OM VIU. vorb re i. ci numai accep iunea persoanelor i a darurilor... a nefericirii. nel sând în Europa decât un mic num r de buni catolici. Abund oamenii carnali care. împr tia i. cât sunt de neferici i. în necunoa terea misterelor i a lucrurilor necesare pentru mântuire. în vreme ce totul e pustiit de r zboi. ..... în acest fel.. nu îi corijeaz .. se bucur de ea i îi iau în râs pe adev ra ii credincio i pe care de altfel îi v d n p stui i.. de autentic... de interpret ri. în educa ia copiilor.. Aceasta va fi vremea... de vechi i de sigur care s fie scutit de cenzur . se reped dup obiectele concupiscen ei lor. e ti mort în p catele c rnii.. care sunt f cu i s devin neascult tori. am gi i de ereticii care î i aplaud propria fericire.. preceptele morale. în gelozie i orgoliu.. nu se mai cultiv decât spiritul.... conform instinctului c rnii.) talentul de a tulbura prin întreb ri f r sens i prin întreb ri complicate toate axiomele de drept.. în vreme ce se consider în elepciune (. Umilin a este aproape necunoscut în acest secol... Blasfem tot ceea ce nu cunosc i se corup în tot ceea ce cunosc în mod firesc. În credin a catolic .. Nu mai principate r v ite.. majoritatea sunt nep s tori. va avea loc o pauperizare aproape general i o foarte mare mizerie în lume. c ci mul i dintre ei poart numele de oameni vii. Acesta e momentul.. DAR E TI MORT. împ r iile se vor b tea cu alte împ r ii i toate Statele vor fi pustiite de disensiuni intestine. Principatele i Monarhiile vor fi r scolite. în secretul ororilor tale. Nu vedem nic ieri altceva decât calamit ile i dezastrele. Fiecare e antrenat s cread i s fac tot ce vrea. dar e ti mort în falsa doctrin .P rin ii îi iubesc cu o dragoste dezordonat .. e ti mort în ateism i în pseudo-politicianism. ceea ce face ca procesele s devin interminabile. numai monarhi uci i.. e ti mort în sfâr it în lipsa religiozit ii i în dispre uirea Cuvântului lui Dumnezeu. e ti mort în volupt i i în delicii... nimeni nu mai studiaz tiin ele sacre. Sfintele Canoane i Dogme ale religiei.

textele sunt mai mult decât limpezi. în favoarea câtorva clipe iluzorii. paharul tr irii infamiei veacurilor va trebui s fie b ut pân la drojdii.. . într-o asemenea manier încât nu mai este necesar s lu m la cuno tin pe fiecare dintre ele pentru a~ne forma o idee clar despre ceea ce vor fi nevoi i s înfrunte to i cei ce vor r mâne fideli principiilor Cre tine. fiindc Dumnezeul t u are s încredin eze ceva sufletului t u chinuit i însingurat. atunci bucur -te pentru c ziua izb virii tale este aproape. oamenilor le va fi dat s tr iasc tot ceea ce poate fi mai trist. secolul nostru ca fiind acela care va trebui s cunoasc apari ia acestor evenimente sub o Guvernare Mondial a Antihristului. Asupra acestei chestiuni. nici nechibzui ilor. Acest document este cunoscut sub denumirea de ÄPROFE IILE S PT MÂNII MARI´. fiindc Semnele lui Dumnezeu nu au fost date nici vis torilor. . exist unul care rezum foarte bine mai multe Texte ale Trecutului. Orice vor putea atunci adev ra ii Cre tini s foloseasc împotriva blasfemiei. orbi pentru a refuza. to i ceilal i. Fi i aten i la toate Semnele.Noaptea Nop ilor¶¶. Profe iile s pt mânii mari Alte texte. ace tia vor face parte din Noua Ordine Mondial . S-a spus c Domnul t u va veni iar Vremea când El va veni la fiecare dintre voi. pentru un scurt r stimp. Iat ce afirm aceste Profe ii: Nu te l sa prad somnului. Cât despre ceilal i. fiindc aceasta ascunde Pecetea Divin a Mântuirii voastre. trebuie s recunoa tem. dovezile. ÄTr darea Tr d rilor´ împotriva Cre tin t ii. provenind din Biblioteca Secret a Vaticanului. Primii dou mii de ani ai Cre tinismului. Printre mai multe Documente verificate. P ze te-te de ziua aceea! Teme-te pe bun dreptate de ziua aceea. Închide. Ca rezultat ne dezv luie o imagine complet i niciodat pân în momentul de fa pus la dispozi ia publicului despre condi iile de via sub domnia Antihristului. poate numai cu excep ia acelora care in cu tot dinadinsul s fie orbi. S pt mâna Mare i Duminica Pa tilor. Când aclama iile se vor fi risipit atunci va veni. Trebuie s preciz 0 c toat Istoria Cre tinismului este asemenea unei copii la indigo a vie ii lui Iisus Hristos. dimpotriv . e ti un adev rat slujitor al lui Dumnezeu. Documentul respectiv este rezultatul mai multor anchete pe parcursul altor Texte i profe ii. în chip nea teptat. în elege i sensul profund al Patimii Lui. Iuda va rena te din adâncuri.i ochii c tre lume. în momentul în care Duminica Floriilor va sfin i În acele zile. prezint toate.i urechile cu mâinile i opre te-te din vorbirea zadarnic . Documente str vechi i Profe ii din Trecut. dac atunci te vei g si sub imperiul p catului i te vei bucura de a fi astfel Dar dac . om din viitor. Va veni o zi când Iisus va fi aclamat în felurite ri i chiar i în fa a mai multor Împ r ii în acela i timp. va fi o perioad a Istoriei în timpul c reia cei mai mul i dintre oameni au s fie adormi i. Trei ani de Via public a lui Hristos.Acest nepre uit text din secolul al XVII-lea este mai mult decât revelator pentru epoca noastr . acoper .

i acuza i de perversiuni împotriva propriilor lor copii fiindc îi vor fi înv at valorile cre tine ale trecutului. În palatul lui. crezând c vei fi ap rat de aceste întâmpl ri cumplite pentru c duci o via de bun cre tin. dup ÄNoaptea de pe Muntele M slinilor´. i ei se vor lep da de credin a lor. Îi vor da a a dar pe mâna lui Pon ius Pilat al împ r iei lor religioase. Nu te l sa mânat de mândrie. Nu î i aminte ti ce i-a cerut într-o zi Domnul aceluia care se credea un adev rat credincios întru Dumnezeu? i ce s mai spunem despre primele secole ale Bisericii. acuza i de a fi r spândit false credin e. acuza i de mii de ori de ucidere. vor fi lipsi i de libertate. nu fii necugetat ! La fel cum Cre tin tatea a prins aripi la Roma. va p r si pentru un timp calea adev ratei credin e. noaptea va acoperi atunci toat omenirea. în vreme ce o mare parte din Cre tin tate. ca martiri.Apoi. lua i în râs. apoi acuza i de înalt tr dare pentru c li se va aminti via a lor trecut de violen i de tr dare împotriva omenirii. sau se în elau. în timp ce mul i Cârmuitori î i vor tr da propriul sânge precum i propria carne Dar aceast Noapte va cunoa te i câ iva Cre tini. Cre tinii acelor vremuri tulburi vor trebui s r spund pentru Credin a p rin ilor lor în care continu s cread . Vor fi târâ i de la Marele Preot la Caiafa. persecu iile vor pornii tot de la Roma. Pentru aceasta. acoperi i de scuip turi. La fel cum s-a mai întâmplat. urmat imediat de arestare. când adev ra ii cre tini mureau în toate felurile pentru Credin a lor? Erau cu to ii sminti i. printre care i aceea de a te socoti asemenea unui sfânt. va fi a a fiindc ale ii vor fi primii care s . Atunci. Înc o dat . acuza i de idolatrie. fiindc vor crede c Iisus este Dumnezeu. fiindc p rin ii lor vor fi f ptuit miracole de-a lungul istoriei. sau c vei sc pa de Cruce fiindc te-ai umplut de tot felul de mul umiri fa de tine însu i. . Petru se va lep da de trei ori de a fi fost un adev rat ucenic al lui Iisus. ei vor fi câteva dintre cele mai str lucitoare pietre pre ioase din coroana Domnului lor. Petru i Pavel vor muri la Roma pentru pl cerea gloatei pervertite. Nu fi necugetat. Vor fi aresta i i acuza i de vr jitorie. fiindc p rin ii lor le vor fi propov duit mul imilor c Iisus a fost singurul i adev ratul Dumnezeu al universului. fiindc p rin ii lor vor fi exterminat triburi în numele Crucii de-a lungul istoriei. vremurile înrobirii se vor întinde peste tot. preferând s fie sfâ ia i de fiarele s lbatice în fa a unei gloate care îi insulta i râdea de ei? Nu fii necugetat! În fa a Marelui Preot al falsului Ierusalim de atunci la Roma. Înc o dat . cu trei prilejuri însemnate. ace ti dintâi adev ra i credincio i vor fi judeca i pentru crime de care niciodat nu le-au f ptuit. unde vor fi înjosi i. încât î i vor pierde toate mijloacele. fiindc în acele vremuri Biserica va fi r sturnat fa de ea îns i. murind viteje te împreun cu Cârmuitorii lor. Reprezentan ii religio i ai tenebrelor vor fi atât de exaspera i de umilin a i Credin a de neab tut ale discipolilor lui Petru i Pavel. mai rari. noaptea î i va urma cursul. Pentru toate acestea. în timp ce copiii le vor r pi i pentru a fi da i ca ucenici în familiile bogate care vor împ rt i credin ele noii împ r ii.i dea sângele pentru Domnul lor.

chiar înaintea Duminicii Pa tilor. În sfâr it. Pre de un timp nem surat o t cere grea va acoperi atunci tot întinsul p mântului. omenirea va fi acoperit de o întunecime grea. lancea îi va str punge Coasta din care se vor scurge o pic tur de sânge i o pic tur de ap . chinul de a vedea mul imile respingându-l pe Iisus ca singur cale a Mântuirii lor. Acolo vor fi biciui i i umili i în toate chipurile cu putin . Din Vinerea Mare pân în Ultimul ceas al Sâmbetei Mari. un de ert f r orizonturi. c ci lipsa ta de umilin te va cufunda în robia gre elilor tale. Suferin ele oamenilor vor fi atunci pe m sura relelor lor l untrice. se va sp la pe mâini de sângele lor. lumea va fi lipsit de mil . unde gloata îi va cople i cu turbarea lor f r margini. fiindc atunci i ea va trebui s a tepte moartea f r nici o certitudine dinainte c Dumnezeu Tat l se va l sa atins.i vei râde de aceste profe ii. vor urca pe drumul Calvarului. c ci în acele vremuri. pentru ca apoi s . Credin a primilor martiri ai Bisericii. în seama ei îns i.Pentru a le sl bi credin a i curajul. Apoi. înc odat . s se dea un pahar cu ap oricui. când toat Cre tin tatea va fi lipsit de Prezenta lui Dumnezeu.i lase Bra ul s cad asupra omenirii. Apoi. f r nici o n dejde a ve niciei. Ajuns pe culmea Calvarului. va veni Timpul secetei. Nu va avea parte decât de vorbe amare i de o izolare absolut de restul lumi. fiindc va trebui s serveasc drept pild mul imilor pervertite din noua Împ r ie. dar tot de trei ori se va ridica într-o acceptare total a destinului ei. trupul acestei Cre tin t i va fi r stignit pe Cruce. va avea mâinile crucificate pentru c . atunci. picioarele îi vor fi crucificate fiindc se va interzice s se aduc mul imilor Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel ar ta i în fa a gloatelor de necredincio i. vor fi încorona i cu Cununa de Spini a Timpurilor i vor avea de suferit în suflet. vor supravie ui Sfintei Mânii a lui Dumnezeu. Toate acele mul imi turbate de mânie vor prefera s depun jur mânt în fa a reprezentan ilor Antihristului care. De trei ori Cre tin tatea va c dea în genunchi. . Antihristul va fi azvârlit în infern. Caritatea va fi fost întemni at într-o nou epoc glacial . a prietenilor din trecut i a propriului lor popor. pe când peste tot pe p mânt orice construc ie omeneasc purtând un singur gr unte de trufie va fi nimicit . Începând din acea zi unic va fi interzis. f r nici o mângâiere. Credin a Sfin ilor. La fel cum a spus Iisus: ÄTat . vreme de trei zile i trei nop i în care Dumnezeu îi va pedepsi. Dup aceea. acel ambasador al Împ ratului îi va supune torturilor de tot felul. În acele vremuri. de ce m-ai p r sit?´ÃCre tin tatea va tr i p r sirea total . unele mai insidioase decât altele. de c tre noua Monarhie. Numai aceia care. El însu i pe oameni. p mântul va sem na cu un enorm cimitir. vor suferii de p r sirea din partea familiilor. ca i pentru a le face pl cere Preo ilor Templului acelor Timpurii. c ci vor fi n scocite în scopul de a frânge voin a. Vai ie. om al acelor Timpuri care. Îngreuna i de povara Crucii.i vor fi p strat eroic în adâncul lor în ile adev rata Credin în Iisus Hristos. cu carnea sfârtecat .

fiindc în acele zile de pe urm sim urile tale î i vor fi cei mai cumpli i du mani. a unei reorganiz rii a Comunit ii Interna ionale. a Acordurilor Comerciale Interna ionale. un num r crescând de oameni.. Înc o dat . a Dispari iei tot mai pronun ate a ÄClaselor de Mijloc´. al atingerii. În Iubirea Sa nem rginit pentru copiii Lui..Când se vor ivi zorile Zilei de Pa ti. c ci acesta nu îi apar ine cu nici un chip. care au copii. Nu trebuie decât s privim în jur. Va fi Ziua Învierii. va avea deplin putere. i a face din tine sclavul s u. Pentru cei care nu cred decât în ei în i i i în nimic altceva. Dumnezeu nu-i va fi l sat Antihristului decât cinci Puteri asupra oamenilor. asupra acestor . spre zona Noilor Tehnologii. care tr iesc via a prozaic a unui domn nimeni de oriunde.. . Fii a adar vigilent om al viitorului.cinci sim uri¶¶. Tendin a spre instaurarea unei Noi Ordini Mondiale nu este pl smuirea imagina iei unei bande de paranoici. în politica mondial . a unei limbi Mondiale. nu. to i credincio ii adev ra i vor fi atunci reînnoi i pe un p mânt reînnoit i dânsul. În acele zile întunecate. numai cei umili vor putea rezista luminilor ispititoare ale falsei libert i. numai ea. II POLITICA INTERNA IONAL A NA IUNILOR UNITE ELABORAT CONTRA TUTUROR BISERICILOR CRE TINE Re eaua de Alarm Contra Sectelor În zilele noastre. Înc nu ai în eles c tu e ti singura f ptur a lui Dumnezeu din tot universul? Teme-te de sim urile tale. Antihristul va n scoci asemenea ma ini ispititoare încât f r ajutorul lui Dumnezeu. nici chiar cei Ale i nu se vor putea mântui. studii universitare. al mirosului. cariere. chiar i cei Ale i. C ci râsul i arogan a care îi înso e te nu au nici o putere asupra ÄCon tiin ei´ care. to i vor fi pierdu i. o ÄConspira ie Politic i Religioas ´. trebuie s spunem. al auzului i al gustului´. toate acestea ne indic profunde schimb ri în raport cu care înse i guvernele noastre na ionale par complet neputincioase. nu poate fi adormit . c ci acestea te vor înc tu a pentru ve nicie. Iar dac Timpul Timpurilor nu va fi atunci scurtat. a eforturilor în direc ia unei Monede Mondiale. Niciodat Antihristul nu va putea atinge sufletul omului. a Fuziunilor între Multina ionale. Dar. Acestea nu vor avea for decât peste cele cinci sim uri ale omului: ÄCel al vederii. fi necugetat. Pentru a le atinge i corupe. ziua P cii lui Dumnezeu. a a cum mul i oameni ar dori s ne fac pe to i s credem. afirm cu sinceritate c observ . a B ncii Mondiale. al unei singur t i atroce. aceste texte str vechi vor face obiectul batjocurilor. dar de asemenea.

Numai cei f r minte.. pentru a fi siguri c sufletele indivizilor nu pot fi de teptate în nici un mod.Dintotdeauna au existat oameni care s spun c a a ceva ar fi imposibil. sau s v al tura i celor. un nou viitor. Pentru to i ace tia. convinse c li s-a propov duit o nou cale i chiar c au fost alese pentru a-i înv a i pe al ii... ceva vizând posesiunea. în trecut. în realitate. De obicei. în mod absurd. în scopul de a fi ale i i de a. cu orice fel de Grupare. a fost atât de dificil. persoanele sp late pe creier î i vor ap ra cu pasiune manipulatorul. o Nou Ordine Mondial .. din ce în ce mai numero i. s se pun pe picioare legisla ii. cre tinii în general. credin ele tuturor celor care nu cred decât într-un singur Dumnezeu. Câ i erau convin i. mai ales atunci când legislatorii utilizau acelea i tehnici fa de popula ie.. apoi controlul sufletelor întregii omeniri. o nou speran . va fi preluat. dezr d cinate. Dar. cu scopul de a ob ine rezultate. ci mai degrab . Pentru cine tie s observe. tiu bine c vechile c i trebuie s fie eliminate. la începutul secolului. c un r zboi mondial era absolut imposibil? i totu i. au pus pe picioare ÄCult Awareness Network (R eaua de Alarm contra sectelor)¶¶. În mod bizar.. în consecin . dac nu chiar imposibil. care sunt convin i c exist ceva putred sub reorganizarea actual a Na iunilor Unite. au fost obliga i s atace. Spre a atinge acest scop într-un timp relativ scurt. i anume catolicii. pentru a putea fi construit o Nou Ordine. f r a analiza faptele care le stau dinainte. pentru binele s u. va fi identificat ca ÄMembru al unei Secte´ i. scopul lor suprem nu este acela pe care 1-au dat de în eles popula iilor din trecut. un Paradis Mondial sub o Nou Ordine împotriva liberei voin e a popula iilor. vechile c i sunt legate de credin ele într-un singur Dumnezeu. Cei care doresc o viat nou . Pute i s face i parte dintre ace ti oameni. . c nici un om care a suferit o sp lare pe creier nu va r mâne cu convingerea c a fost maltratat. pe planet exist f r îndoial o ÄConspira ie´ în curs de desf urare. mistic sau spiritual care ar putea fi indezirabil în ochii Na iunilor Unite. în viitor. Anumite Agen ii guvernamentale nu vor s ti i acestea nici ÄCult Awareness Network´. În consecin . Etc. o religie care va modela Noua Moral a unui Guvern Mondial. în sarcina Autorit ilor Medicale Interna ionale ale Na iunilor Unite... omul a p it pe Lun . o cuno tin religioas . evreii i musulmanii. din întreaga istorie a omeniri. ÄProgramul de Dezinformare´ pe care 1-au elaborat se poate rezuma astfel: orice individ care va comunica. Câ i erau asigura i c omul nu va putea niciodat s ajung în spa iu? i totu i. Sp larea pe Creier Se tie. sau prizonierii propriei lor spaime. neag totul. oamenii care î i proiecteaz nesiguran a asupra altora. s activeze în ultim instan . Iat de ce.i men ine puterea. i anume. nici Na iunile Unite. pentru a instala o Religie Mondial cu un antipap în frunte.

ar trebui s fie posibil. a-i dezarma i a ob ine despre ei date de identitate intensive.cu credin e religioase precise. ca pentru a reu i s se pun pe picioare o Nou Ordine Mondial trebuia. o organiza ie a Na iunilor Unite. f r ca individul respectiv s poat fi con tient. prin intermediul reprezentan ilor lor politici. înainte de toate.Program Special Antireligios´ în anii 1960.Frica lor . în principiu. contra tuturor celor care î i revendic o credin într-un singur Dumnezeu. eforturile pentru schimbarea indivizilor trebuie s fie acordate cu etapele succesive ale personalit ii în sine. ar putea fi rezumat în modalitatea urm toare: . s se ajung la un control absolut al Politicului i al Socialului. în cazul unui grup sau al societ ii. s institui i noi alternative de baz pentru Politica noastr Interna ional prin mijlocirea Na iunilor Unite. dac nu a fost instaurat din capul locului o atitudine de acceptare.. cum ar fi copiii. c : . acest lucru v va permite în continuare s instaura i m suri draconice pentru le impune respectarea legilor. a fost necesar ca Na iunile Unite s înfiin eze un . În 1970. Congresul Mondial pentru S n tate Mintal . într-o zi. În acea perioad se stabilise clar în interiorul acestor Agen ii guvernamentale. cât vreme.dac înfrico a i ansamblul membrilor popula iei mijlocii. S n tatea Mintal i Cet enia Mondial În 1948. a declarat. Acest ÄProgram Antireligios´. dac identifica i aceast team . Prin urmare. Va trebui s remodel m societatea într-o asemenea manier încât s fim antrena i . psihologul James V.prejudec ile. ostilitatea sau na ionalismul excesiv pot influen a cu putere dezvoltarea personalit ii. schimbarea va putea întâmpina o rezisten ferm . hipnoza i manipularea abil . în scopul de a ajunge la un control absolut asupra comport rii individului. într-un num r al revistei ÄPsychologie Today´: A sosit momentul în care e posibil s se combine orice priva iune senzorial cu drogurile.. prin toate mijloacele. cu ajutorul Organiza iei Mondiale a S n t ii. atacându-se.În scopul de a sp la pe creier o întreag popula ie i de a o determina s reac ioneze energic. În scopul eficacit ii. precum i printre Bancherii care le frecventau.. i anume ÄThe Mintal Cooperation In Takeover Plans´. în pamfletul s u: ÄS n tatea Mintal i Cet enia Mondial ´. Extrasul de mai sus pare s -l completeze foarte clar pe cel care urmeaz . chiar membrii acestei popula ii v vor implora în genunchi. prin intermediul mai multor Agen ii Guvernamentale Americane. problema Religiilor. care ne-ar permite s producem schimb ri dramatice în comportamentul i personalitatea unui individ. iar acestea. i îi face i s se team pentru securitatea lor i aceea a apropia ilor lor. i r spândi i aceast ÄFric ´ prin mijloacele de informare oficiale alese pe perioade între dou zeci i treizeci de ani. s se realizeze un tip de sp lare a creierului pozitiv. prin recompensare i pedepsire. Apoi. în scopul de a stabili o Nou Ordine Mondial . McConnel a declarat.

3.. Cu doi ani înainte de data public rii acestui Pamflet al Na iunilor Unite. unde va fi posibil s se ac ioneze de timpuriu în via a copiilor. centrele de gard .. izolarea în spital psihiatric. necesit un efort conjugat din partea psihologilor i a asisten ilor sociali lucrând împreun i în cooperare cu oamenii de stat. 2.. Chismon.B. O asemenea atitudine poate duce la r zboi. propus de Generalul Maior G. în numele c ruia va trebui s se impun la nivel interna ional: Principiile s n t ii mintale nu. Nimeni nu de ine monopolul asupra personalit ii. Dispunem de tehnicile necesare pentru a o face. într-un singur Dumnezeu´. de asemenea: Programele pentru schimb ri sociale. ÄC ile Cre tine´. spre a fi eficiente. a fost: ÄS redistribuim toate bunurile. Mai mult în aceste cre e. cu problemele legate de na ionalism. centrele locale de s n tate mintal comunitar .ap rarea personal poate implica o reac ie neurologic .. ÄCredin a Trecut . În cazul de fa . Gulagul din Alaska Aceast atitudine echivaleaz cu Socialismul impus popula iilor împotriva voin ei lor. ÄVechea Personalitate´ înseamn ÄVechea Cale´. s facem exact ceea ce a teapt societatea de la noi.. Nu ave i nimic de spus despre genul de personalitate pe care o poseda i i nu exist nici un motiv de a crede c a i putea avea dreptul s refuza i o nou personalitate. atunci când aceasta semnific necesitatea de a. Chismon. În cazul de fa . cre ele populare. care ulterior avea s devin Directorul Organiza iei Mondiale a S n t ii a Na iunilor Unite. Documentul declar . Ministrul S n t ii din Canada. unit ile de jandarmerie.i pot g si finaliz ri pozitive f r acceptarea progresiv a conceptului de ÄCet enie Mondial ´.i ap ra posesiunile materiale împotriva altora.. a explicat: .. administratorii i al i posesori ai unor posturi de r spundere.cu to ii începând înc de la na tere.B. Noile Principii ale S n t ii Mintale ÄS n tatea mintal i cet enia mondial ´ ale Na iunilor Unite sunt mai mult decât limpezi în planul ÄNoilor Principii ale S n t ii Mintale´. ceva care trebuie s fie remodelat conform viziunilor Noii Ordini Mondiale. dac o asemenea cale este singura posibil . pentru a smulge din r d cini bazele . dac cea veche este antisocial . astfel încât pacien ii s poat fi trata i în mediul lor propriu. Na ionalismul poate fi identificat i cu Credin a într-un singur Dumnezeu. Cele trei etape de dezvoltare prev zute sunt: 1. reprezentan ii statului vor putea s -i identifice cu u urin pe cei care au p rin i credincio i sau na ionali ti ireductibili..Solu ia problemei. Generalul Maior G. tuturor´. Mai mult. care tr iesc în s r cie.

În epoca respectiv . astfel c obiectivele se refer practic la tot ceea ce cuprinde termenul de . între 1975 i 1979. nu avea decât patru sute de pacien i declara i în planul s n t ii mintale.. o bizar înl n uire de evenimente. aceast politic trebuia s deschid por ile diferitelor experimente cu ÄControlul asupra Spiritului´ care trebuia s se identifice îndeosebi cu începere din anii 1960. a fost propus i chiar adoptat ÄAlaska Mental Health Bill´. prin intermediul ÄÎngrijirilor¶¶ pentru tratarea ÄS n t ii Mintale´ prin ÄPsihiatrie´. Dac . vor încerca prin toate mijloacele s -i vindece pe pacien i de presupusa lor boal mintal . sub tutela Programului Na ional de S n tate Mintal din Statele Unite. Acesta. Evident. Yolles. Pe de alt parte. într-un centru local.. de altfel. pe credin ele religioase cre tine. i totu i. începuse o mi care. unde vor interveni familiile i prietenii lor. în continuare.. con tient sau incon tient. a avea un mijloc asigurat pentru a cuceri na iunile inamice prin intermediul Äîngrijirilor´ pentru Äs n tate mintal !¶¶ Trebuie s lucra i pân în ziua când fiecare profesor de psihologie va preda. a ofi erilor. de asemenea. dac inem seama de faptul c Alaska. ÄPSIHOPOLITCA¶¶ este arta i tiin a de a stabili i de a men ine un control asupra gândurilor i a loialit ii indivizilor. Ace tia din urm . care în 1969 era directorul Institutului Na ional de S n tate Mintal . în acea perioad . Aceast lege are . ÄDoctrina Comunist sub travestiul psihologiei.PSIHOTERAPIE¶¶. În continuare. Legea a avut nevoie de dou sprezece milioane de dolari i un milion de acri de terenuri publice. Directorul Poli iei Secrete Sovietice din anii 1930 explica foarte clar ceea ce ar fi trebuit s fie în acea epoc ÃStrategia Politic Comunist ´. va sosi ziua când credincio ii considera i ca reprezentând o amenin are la adresa Comunit ii Interna ionale va trebui s fie trata i în aceste centre. de asemenea. Alaska a adoptat ÄPublic Health Service Draft Act´. acela i concept st la baza educa iei copilului. cu ajutorul psihiatrilor Noii Ordini Mondiale. în toat ara existau circa ase sute de asemenea Äcentre comunitare de s n tate mintal ´.. c mijlocul cel mai bun pentru a trata un pacient era acela de a-l pune în situa ia de contact cu p rin ii i prietenii s i. vom vedea. care va fi aceea de a crede într-un singur Dumnezeu! Iat cum func ioneaz acest program: la jum tatea anilor 1950. Stanley F. în acea perioad . urm toarele: Opera iunile psihopolitice trebuie s fie în continu alert fa de ocaziile de a organiza centre comunitare pentru s n tatea mintal .. consult m manualul de instruc ie rus a ÄR zboiului psihopolitic´. la origine. În jurul anului 1956. declarase chiar. Pe de alt parte. la Capitolul 9. De altfel. a a ceva nu era firesc. Acest program fusese ini iat la baz de c tre Dr. reinterpretarea i dezr d cinarea final a conceptului de ÄBine i R u´ se fundamenteaz . a birourilor i a maselor populare.ap r rii personale. cu referire la spitalizarea persoanelor atinse de maladii mintale sau considerate ca atare. este necesar identificarea cu credin a într-un singur Dumnezeu.

Ca o declara ie unic i nici o verificare prealabil . Dincolo de aceast perioad . Criteriul pentru Maladia Mintal . Administra ia Reagan din California a fost una dintre primele care i-a dat seama de aceast stare de fapt. TELEPATIA. Legea implic deten ia pe o perioad de nou zeci de zile. pentru examene medicale. v este permis s sim i i prezen a unei rude decedate timp de trei s pt mâni dup moarte. la care chiar au subscris ase state.particularitatea c nu prevede nic ieri un proces în fa a jura ilor... chimioterapia.edi ia a treia. Nu exist exemple excep ionale. legea îi permite guvernului în func ie al statului s poat aresta pe oricine i s -l trimit într-un centru de s n tate mintal .la sfâr itul anilor 1960.. CLARVIZIUNEA. f r acces la avoca i. Prin urmare. Prelungirea acestei legi se poate g si în declara ia reputatului psiholog R. pentru a aplica încarcerarea contra propriei voin e. a a cum este descris în DSM III. chiar i în Alaska. a oric rei persoane b nuite de a avea probleme mintale. maladia mintal însemn : Comportament i. sub denumirea de ÄUniform Mental Health Act¶¶. ocurile electrice. Conform acestui manual al Asocia iei Psihiatrice Americane. acela i lucru a fost încercat în cazul Ford vs. percep iile extrasenzoriale. Laing a declarat. ajunge s consult m volumul de referin ÄDSM-III: The Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disordre (Manual de diagnosticare i statistic a dezordinii Mintale . i în rile Lumii a Treia. în revista ÄOMI´: . a devenit evident pentru elita de in toare de responsabilit i în controlul popula iei c amplasarea oamenilor în locuri precise i men inerea lor pe via în acele locuri nu era deloc eficient . R zboiul Psihopolitic Antireligios Pentru a în elege mai u or ceea ce s-a întâmplat atunci. Transcris în termeni economici i politici.. GÂNDIREA MAGIC .. În primul rând. Laing. AL ASELEA SIM . include orice EXPERIEN NEOBI NUIT DE PERCEP IE... Stare Mintal Indezirabile. au fost obliga i s regândeasc tot procesul respectiv. cu confiscarea tuturor propriet ilor i bunurilor personale.D. la nivelul costurilor implicate.. Aceea i lege continu s existe i ast zi. Milinak din 1954. a oric rei persoane suspectate de a suferi de probleme mintale. tiind ce li se spune popula iilor i ce anume practic directorii executivi îns rcina i cu controlul s n t ii mintale. al aselea sim i perceperea prezen ei unei persoane care nu este prezent toate acestea se refer la ÄExperien e Religioase i . De altfel. publicat de Asocia ia Psihiatric American )¶¶. Un mandat pentru a sustrage orice din libert ile civile. Problema prevala i în Europa. Fuseser condu i în schism . De asemenea. autorul c r ii ÄPolitics of Experience (Politica Experien ei)¶¶. CONTACTUL SENZORIAL CU O PERSOAN ABSENT . legea permitea deten ia i trimiterea la azil.. percep ia devine un Äcriteriu´ pentru a v judeca starea de s n tate mintal . i sterilizarea. sau orice procedeu asem n tor pentru orice om suspectat c ar suferi de o boal mintal ..

Înainte de 1960. din Agenda Comunist . prin mijlocirea Na iunilor Unite. agen iile guvernamentale ale epocii au sim it c avea mân liber pentru a. prin intermediul re elelor oficiale de televiziune. cam peste tot. f r nici un trecut criminal i înarma i cu arme militare. regrupate în întregime sub termenul ÄFlower Power¶¶. departe de privirile publicului. cum am putea intra în rela ie cu Dumnezeu. De altfel.. acest fapt a sfâr it prin a face publicul mediu s cread c vechea lume a violentei asociat cu credin ele religioase trebuie s ia sfâr it. Programul de Control i Dezinformare Pentru a în elege mai bine acest ÄProgram de Control i Dezinformare´ instituit de clasa politic a epocii cu ajutorul speciali tilor guvernamentali în Äsp larea pe creier´. în anii 1960. au început s trag asupra mul imilor. Pe de alt parte. Cu ajutorul acoperirii mijloacelor oficiale de informare. f r nici un motiv vizibil.R zboi Psihopolilic Antireligios´ a f cut parte. Unii dintre ace tia sus ineau chiar c ar fi auzit Glasul lui Dumnezeu (Tehnica ÄVoice Syntesis´).ÃEnciclopediei omorurilor moderne¶¶. na terea mi c rilor pentru pace i ecologie etc. de exemplu? În al doilea rând. de-a lungul anilor. înlocuit de o Nou Credin Interna ional ata at unei Noi Ordini. de radio i de pres na ional a avut efectul de a le garanta autorit ilor guvernamentale men inerea popula iei în general într-o stare de team constant . deschiderea celor mai diverse experien e sexuale.´ Acest gen de Ã. moartea trecutului i a tuturor valorilor morale asociate cu acesta. de disponibilitate permanent pentru a colabora cu autorit ile i de înclina ie spre psihoza denun ului colectiv. Vechea stratagem ÄÎmparte i st pâne te´ sfâr ise prin a diviza popula iile în compartimente individualiste. unor fenomene majore. În timp ce cea mai mare parte a oamenilor aveau spiritul acaparat de vântul libert ii iluzorii care sufla atunci peste America. Pe de o parte. autorul . De altfel.i desf ura diversele programe pentru ÄControlul Spiritului´. iar cei care au ap rut atunci apar ineau sfâr itului de deceniu. o asemenea doz cotidian de ÄR zboi Psihologic´. moartea familiei tradi ionale.Spirituale¶¶. aceste crime erau rare. e . înainte de a fi exportat în Statele Unite.. asociate cu culte religioase sau sub imperiul ideilor religioase. dac ne raport m la ÄLegea de S n tate Mintal Uniform ´. care promova sfâr itul tuturor r zboaielor. F r o percep ie special . aplicat neîntrerupt. scrie: ÄLe numim crime f r motive reale pe acelea care par s nu le aduc nici un câ tig autorilor. publicat în 1983. devine de la sine în eles ceea ce i se va întâmpla oricui î i va men ine credin a în Dumnezeu! Aceast Politic a Na iunilor Unite pentru S n tatea Mintal avea s dea na tere. avea loc apari ia unei clase de indivizi care. au avut loc asasinate în mas .

2. la Oka.pentru a obi nui publicul cu imaginea lor. apoi.cu uniforme i echipamente noi . e orientarea din ce în ce mai pronun at împotriva a tot ceea ce este religios. De exemplu. Toate acestea se numesc Äsp lare pe creier´ i au fost implantate în America în anii 1960. fiind necesar interven ia autorit ilor guvernamentale. astfel încât s se demonstreze c vie ile oamenilor sunt în pericol. dar comb tând. în continuare. al politologilor recunoscu i. a determina popula ia s . f cându-i pe oameni s cread c universul cotidian a ajuns dintr-o dat în pericol. 6. a convinge popula ia. c religia înseamn Äfanatism´. toate Ägrup rile i organiza iile religioase´! Ceea ce este important de re inut aici. 5.bine s abord m în acest punct principalele linii directoare de fond. Qubec-u1 de atunci a experimentat o situa ie asem n toare care a dus la crearea Äputerii autohtone´ din Canada. indiferent din ce surs . i ar fi posibil s continu m la fe1. ceea ce n-ar face decât s confirme înc o dat o voin mondial prin intermediul unor organisme i grup ri f r scop lucrativ. 4. cu ajutorul psihiatrilor. a aduce la locul incidentelor for e masive (dispropor ionate) de poli i ti i militari for e speciale . în 1990. Serge Monaste 29 martie 1995 ÎNCHEIERE DESTINUL AUTORULUI . în vederea unor interven ii asem n toare din viitor. cu cât totul se va amplifica enorm prin apari ia unor probleme economice f r precedent. ca din întâmplare. a crea o problem acolo unde nu exist . cu ajutorul Mijloacelor Oficiale de Informare favorabile guvernului i al finan elor ob inute de la b ncile asociate cu Noua Ordine Mondial .i h r uiasc reprezentan ii parlamentari spre a ob ine noi legi pentru a. a amplifica dispropor ionat aceea i problem . cu atât mai mult. Ve i constata c acest ÄProgram´ este exact acela i care înc se mai întrebuin eaz i în zilele noastre: 1. al sociologilor. pe zeci i zeci de pagini.pentru a da iluzia c gruparea religioas vizat este în realitate foarte periculoas . care vor atinge toate straturile societ ii i îi vor arunca pe to i indivizii într-o stare de profund nesiguran . 3. 7. prin intermediul unor politicieni ale i cu mare aten ie.i proteja familia i bunurile contra oric rei grup ri sau a oric rei credin e religioase nerecunoscut de c tre guvern. a da în mare m sur publicit ii presupusele incidente religioase. A ad uga la toate acestea prezen a Änoilor for e speciale de interven ie´ . a da problemei respective o dimensiune religioas .

redactând doar i a ezând într-o ordine coerent materialele l sate de autor. Michael A. pe care moartea prematur . sau preluate de prieteni. Beaumonn .Aici se încheie manuscrisele incomplete ale lui Srege Monaste. în condi ii neelucidate. am preferat s nu amplific m con inutul c r ii. l-a împiedicat s finalizeze lucrarea de fa . Din acest motiv. Toate documentele confiden iale folosite de autor au disp rut. pe care victima i-ar fi pus în tem cu posibila sa ucidere. nu tim dac recuperate de asasini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful