Falsafah Occultisme dalam Kitab Melayu Klasik Taj AlMulk

Indriaty Ismail

Abstrak
Occultisme merupakan suatu bentuk falsafah kebatinan yang merangkumi pelbagai cabang ilmu yang cuba menerokai perkara-perkara misteri yang sukar diketahui oleh pancaindera dan pengalaman manusia. Kajian ini bertujuan untuk membincangkan mengenai elemen occultisme yang terdapat di dalam kitab Melayu klasik Taj al-Mulk. Metodologi yang digunakan di dalam kajian ini ialah bersifat kajian kepustakaan. Hasil kajian menemui bahawa sebahagian besar dari kitab ini mengandungi elemen falsafah occultisme yang antaranya ialah seperti numerologi, astrologi, divinasi, ilmu tangkal azimat dan lain-lain.

Pengenalan
Perkembangan occultisme secara formal di dalam dunia Islam dapat dilihat paling awal dalam pemikiran aliran Ikhwan al-Safa` dan kemudiannya dipraktikkan oleh ahli-ahli falsafah Islam yang juga merupakan saintis Islam terkenal, seperti J bir ibn Hayy n, al-R zi, al-Tughr ’i, al-Majriti dan lain-lain. Occultisme secara tidak formal terus berkembang dan mendapat tempat di kalangan orang awam yang tidak mengetahui hujung pangkal ilmu ini. Occultisme menjadi suatu budaya dan adat tradisi masyarakat Islam sejak beberapa lama. Ia juga kelihatan terlalu sebati dalam kehidupan masyarakat Islam Malaysia khususnya di kalangan orang-orang Melayu. Amalan-amalan ini dipelihara oleh golongan tua dari semasa ke semasa sehingga mereka dikenali sebagai orang yang berilmu dan luas pengalaman di kalangan generasi muda. Occultisme kemudiannya diwarisi oleh golongan generasi muda yang terus menjadi pendokong utama yang mempertahankannya daripada pupus di telan zaman. Baik secara individu atau kolektif, masyarakat Melayu sebenarnya belum benarbenar mengenali apakah occultisme yang selama ini menjadi kepercayaan dan pakaian harian mereka. Penerokaan terhadap occultisme sebagaimana tersurat di dalam penulisan-penulisan tinggalan masyarakat dan yang tersirat di dalam dada dan amalan masyarakat akan membuahkan hasil perbandingan yang kritis dengan ciri-ciri occultisme yang telah menjadi elemen terpenting dalam berbagai agama lain selain Islam. Penganalisisan ini juga bermatlamatkan untuk melihat sedekat mungkin keserasian occultisme atau sejauhmana perjalanannya bertunjangkan kepada pendekatan yang dibawa oleh syiar Islam.

Falsafah Occultisme Dan Kitab-Kitab Masyarakat Melayu
The Living Webster Encyclopedia Dictionary menghuraikan occult sebagai sains awal yang menumpukan kepada kualiti fizikal yang terdapat pada benda-benda di alam yang sukar diketahui melalui kefahaman fikiran tetapi dapat disingkap melalui pengalaman. Ia juga

Di dalam kajian ini pengkaji hanya akan menumpukan kepada sebuah kitab sahaja iaitu Taj al-Mulk. Miftahusy Syifa’ Primbon Lengkap Kunci Kesembuhan (Ahmad Thoha Abdul Ghani:t.th. Pemilihan ini dibuat memandangkan kitab ini amat popular di kalangan orang Melayu dan kandungan falsafah kebatinannya juga hampir merangkumi sebahagian .). Kemungkinan besar buku-buku ini mendapat tempat utama di kalangan para intelek Melayu meskipun kedudukannya di kalangan orang awam dipercayai adalah terhad. Kitab Mujarobat (Al-Syaykh Ahmad al-Dairabi al-Kabir:t.th.1:655). Kitab-kitab bahasa Arab tersebut di atas ini amat hebat pengaruhnya di kalangan masyarakat Melayu.).th. Mujarrobat Madiinatul Asroor (t. Kajian ke atas sumber-sumber bertulis dikategorikan kepada dua bahagian iaitu kitab-kitab agama bertulisan Arab dan Jawi dan buku-buku berunsur agama bertulisan rumi. occultisme pada kebiasaannya mengandungi kepercayaan mistik dan amalan magik rahsia (The Encyclopedia Americana 1972. palmistry dan lain-lain. Intisari Ilmu Ghaib (Imam Ghazali:t. Istilah ini merangkumi amalan-amalan yang didasarkan kepada teori-teori dan kepercayaankepercayaan yang kemudiannya membentuk falsafah ini. Selain itu. Webster Encyclopedia menyimpulkan occultisme sebagai suatu doktrin. divinasi. kajian dan kepercayaan terhadap unsur-unsur ghaib dan berkomunikasi dengannya.).A.).p:t.H. Menurut The Encyclopedia Americana.) dan Kit b Mujarrobat al-Iman (Al-Syaykh Abi cAbd Allah Muhammad ibn Yusuf al-Sanusi al-Husni). Manakala occultist ialah orang yang mengamalkan occultisme dan mengabdikan diri dengan ilmu-ilmunya (The Living Webster Encyclopedia Dictionary t.th. Kitab-kitab di atas merupakan kitabkitab terbitan dan cetakan tempatan yang banyak mengandungi unsur-unsur occultisme. Dalam kata lain. Pengkaji juga menemui beberapa buah buku berbahasa Inggeris yang pada hemat pengkaji turut menyelitkan fahaman occultisme. Kunci Mencari Rezeki (K.). Sir al-Asr r wa Kanzu al-Anw r (Daud al-Antaki al-Darir:1928). Buku-buku tersebut dapat disenaraikan seperti berikut: Hikmat Ayatul Kursi (Ali Zulfakar:t.th. Manakala kitab-kitab berbahasa Arab yang diterbitkan di Timur Tengah yang banyak memuatkan ilmu-ilmu occultisme dan terkenal di kalangan masyarakat Melayu ialah seperti berikut: Syams al-Macarif al-Kubra (Ahmad ibn cAli al-Bayyuni:1970). occultisme ialah falsafah yang berkaitan dengan perkara-perkara misteri atau tersembunyi.th. Dunia Hikmat (Ali Zulfakar:1955). ‘The philosophy of hidden matters’. Kitab Mujarabat (M.p:t. Sumber-sumber occultisme yang tidak bertulis pula terdiri daripada kajian-kajian ke atas amalan. terdapat ratusan buah buku-buku bahasa Melayu dan Indonesia yang dikesan oleh pengkaji mengandungi elemen-elemen occultisme yang begitu sebati di dalam masyarakat Islam.20:609). Kitab-kitab bertulisan Jawi yang memuatkan beberapa bahagian ilmu occultisme sebagaimana yang ditemui oleh pengkaji ialah seperti berikut: Kitab Bintang Dua Belas (Abi Macsyar al-Falaki:1957). pegangan dan kepercayaan individu dan masyarakat yang diwarisi secara tradisi lisan sejak turuntemurun.th.. Mengenal Lelaki (Ibnu Yusof:1993). Rahasia Mujarobat Lengkap (MS Mariyah:1994).th.Indriaty Ismail / 1133 merupakan suatu sains yang berkaitan dengan unsur-unsur magik. Perbincangan mengenai occultisme di dalam kitab-kitab tersebut dapat diselami menerusi ilmu-ilmu occultisme yang terdiri daripada numerologi. Kitab Pati Rahsia (Haji Nik Mahmud bin Ismail:1946) dan Kitab Taj al-Mulk (Tuan Hassan ibn Tuan Ishak Fatani:t. Romdon: 1986).th. Buku Primbon Lengkap Kunci Keselamatan (t. astrologi.). Zahwan Anwar:1988) dan berbagai nama kitab lagi. Pengumpulan data-data mengenai occultisme dalam masyarakat Islam Malaysia diperolehi melalui dua sumber utama iaitu sumber-sumber bertulis dan tidak bertulis.).. Manbac Usul alHikmah (Ahmad ibn cAli al-Bayyuni:t. astrologi dan penggunaan agen-agen misteri dan ghaib. Buku-buku bahasa Inggeris yang dikenalpasti itu ialah: The Book of Sufi Healing (Kitab al-Tibb al-Rauhi as-Sufi) (Shaykh Hakim Abu Abdullah Ghulam Moinuddin:1985) dan Sufi Expressions of The Mystic Quest (Laleh Bakhtiar:1976).Terj.

Pengkaji melihat bagi kebanyakan penulis kitab-kitab occultisme baik berbahasa Melayu atau Arab. Menurut kajian pengkaji sistem nilai abjad yang dipraktikkan ini tidak mempunyai sedikit perbezaan pun dengan yang digunakan oleh masyarakat Chaldean. Numerologi Numerologi merupakan ilmu dalam occultisme yang paling popular di kalangan masyarakat Islam di Tanah Melayu di mana ia telah diamalkan dan diperturunkan sejak dari zaman silam lagi. Penggunaan ilmu huruf di kalangan ulamak occultisme di dalam kitab Taj al-Mulk dan kebiasaannya di dalam kitab-kitab yang sealiran dimulai dengan memberi nilai kepada hurufhuruf hijaiah tersebut. Huruf-huruf hijaiah ini dijadikan wifiq dan bentuknya yang tersusun dijadikan sebagai azimat. Unsur-unsur tersebut terdiri dari Numerologi. Setiap huruf dipercayai mempunyai tabiat-tabiat tertentu yang membolehkan seseorang memahami ciri-ciri.1: Angka-Angka Menurut Hitungan (Hisab) Abjad = Alif = = Yaa = 1 = = = Baa` = Kaaf = 2 = = = Jim = Laam = 3 = = = Daal = Miim = 4 = = Haa = = 5 = Nuun = = Wawu = = Siin = 6 = = Zay = = Ain = 7 = = Haa` = = 8 = Faa = = = Shood = Thoo = = 9 = = Qoof = = 100 = Khoo` = = = Roo = = 200 = Dzaal = = = = Dhood = = 300 Syiin = = Taa` = Zhoo = 400 = = = = Tsaa Ghoin = = 500 = = N = Ng 50 = = = G 100 = = = = = = = = = = = = = = = 10 20 30 40 50 60 70 80 90 600 700 800 900 1000 . kaifiyat. pengkaji merumuskan untuk membentangkan tiga unsur occultisme yang utama dan terbanyak dihuraikan di dalam kitab tersebut dan juga masih diamalkan di kalangan masyarakat. Astrologi dan Divinasi. mereka beranggapan bahawa huruf-huruf samada secara bersendirian atau tersusun mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Berikut ialah nilai abjad huruf-huruf hijaiah yang diambil dari kitab Melayu yang lain dan diperturunkan di sini disebabkan kitab Taj al-Mulk sendiri tidak mencatatkan huraian nilaiannya: JADUAL 3. Elemen Occultisme Di Dalam Kitab Taj Al-Mulk Setelah membuat analisis ke atas data-data yang dikumpulkan dari kitab agama klasik masyarakat Melayu ini. darjat dan martabat kerohanian sesuatu benda. masyarakat Yahudi dan falsafah aliran Pythagorean.1134 / ISoIT 2004 besar cabang falsasah occultisme. Ilmu numerologi ini di dalam bahasa Arab disebut sebagai cIlm al-Huruf. Pengkaji akan memuatkan fakta-fakta dan contoh-contoh yang ditemui sepanjang kajian sebagai membuktikan penampilan ilmu-ilmu occultisme di dalam kitab ini.

keserasian seseorang dengan pasangannya. Banyak kitab-kitab Melayu lama dan moden tidak ketinggalan memuatkan perbincangan khusus mengenai aspek ini. ilmu hitungan diperlukan dalam menentukan jumlah nama seseorang. Taj al-Mulk (Tuan Hassan t. Kitab Taj al-Mulk secara khusus telah mencatatkan hal ini dengan..:25-26). mengetahui punca sesuatu penyakit.th.:25). mengetahui menang atau kalah.th. perincian terhadap ilmu keserasian ini dapat ditemui di dalam Kitab Pati Rahsia (Nik Mahmud 1946:145). Pengkaji melihat terdapat kelainan pada jumlah pengiraan nilai-nilai nama yang dilakukan oleh pengarang Kitab Taj al-Mulk ini dengan kitab-kitab Melayu yang lain kerana jumlah pengurangan angka agak besar iaitu dibuang 30. Dalam analisis pengkaji. Buku Mengenal Lelaki (Ibnu Yusof 1993.1: Luh al-Hayat dan Luh al-Mamat Kitab Taj al-Mulk . sifat dan karakter peribadinya.1.th.:25). Bintang Dua Belas (Abi Macsyar al-Falaki 1957: 3). Mengetahui Keserasian antara Dua Sahabat atau Pasangan Suami Isteri Bab yang paling laris di dalam pegangan ilmu numerologi ialah penentuan keserasian di antara lelaki dan perempuan sebelum mendirikan rumahtangga atau antara dua sahabat sebelum memulakan sesuatu perkongsian kerja. mengetahui kiraan orang yang akan bermusafir.th.Indriaty Ismail / 1135 Ny = Y = = 10 Sumber: Mujarobat Madiinatul Asroor:t. menentukan jantina bayi yang dikandung dan lain-lain. Demikian lagi jika engkau kehendaki kenal akan dua orang yang berkehendak bersahabat antara keduanya atau berkehendak bersyarikat pada berniaga umpamanya maka hendaklah engkau hisab antara dua nama orang itu dan cadadnya hari dan bilangan haribulan dan esa bermula esa itu dua puluh jua tiada lebih tiada kurang selama-lamanya dan qiyas olehmu akan segala pekerjaan yang lain-lain” (Tuan Hasan t. Sebagai contoh. Jadual Luh al-Hay t dan Luh al-Mam t yang digunakan oleh pengarang kitab ini ialah seperti berikut: JADUAL 3. mengetahui hajat tercapai atau penyakit sembuh. “Jika engkau kehendaki kenal hal laki-laki dan perempuan adakah muafakat antara keduanya atau berbantah antara keduanya atau jadi bercerai kemudiannya atau adakah mati satu seorang daripada keduanya maka hendaklah engkau hisab akan nama laki-laki dan nama ibunya dan bilangan hari bulan dan esa iaitu dua puluh tiga cadad hari maka buang majmuk tiga puluh tiga puluh seperti kaedah yang tersebut dan dihisab akan nama perempuan dan ibunya dan cadad hari dan bilangan haribulan dan esanya iaitu dua puluh maka buang tiga puluh tiga puluh seperti kaedah yang tersebut jua kemudian maka dilihat pada dua Luh maka jika jatuh cadad laki-laki dan perempuan dalam Luh al-Hay t maka dua orang itu muafakat dan apabila seorang dalam Luh al-Hay t dan seorang lagi dalam Luh al-Mam t maka dua orang itu bercerai kemudiannya atau yang jatuh dalam Luh al-Mam t itu mati dan yang jatuh dalam Luh al-Hay t itu hidup dan qiyas olehmu atas demikian itu segala pekerjaan yang lain-lain. 30. mengetahui hal manusia dan bintangnya. 2:35-37 Para numerologis dan occultis Melayu Islam amat fanatik dengan ilmu huruf atau sistem nilai abjad ini kerana ia menjadi asas yang paling penting dalam segala pekerjaan yang lain. Pengarang juga mengamalkan kaifiyat mengenali sesuatu hajat dan mengetahui sesuatu dengan berdasarkan kaedah yang beliau namakan Luh al-Hay t dan Luh al-Mam t (Tuan Hasan t.45-46) dan lain-lain lagi.

dan ( ) yang kedua itu 40 cadadnya jua . (Tuan Hasan t. Dan ( ) itu 3 huruf asalnya iaitu ( ). Isnin itu 2 cadadnya dan Selasa itu 3 cadadnya dan Rabu itu 4 cadadnya dan Khamis itu 5 cadadnya dan Jumaat itu 6 cadadnya dan Sabtu itu 7 cadadnya” (Tuan Hasan t. Maka qiyas olehmu akan nama yang lain daripada “Ahmad” (Tuan Hasan t.a. maka iaitu 4 cadad dan ( ) itu satu cadadnya. dan ( ) itu 30 cadadnya. 9.:26 Pengarang kitab ini menjelaskan lagi bagaimana menentukan bilangan hari dengan katanya: “Adapun cadad hari itu maka Ahad itu 1 cadadnya. mengetahui keadaan orang yang musafir atau ghaib.:23) dan mengikut kaedah mazhab Abi Macsyar al-Falaki (Tuan Hasan t.:23). mengetahui jantina anak dalam kandungan dan hidup atau mati anak itu dan lain-lain lagi (Tuan Hasan t. “Adapun kaifiyat mengenal itu maka hendaklah dihisab huruf antara dua nama yang berbantah atau berbetulan dengan huruf abjad dengan hisab jumal kabir. maka ( ) itu 40 cadadnya. dan ( ) itu 10 c adadnya.th. Dan murad dengan jumal kabir itu seperti hisab seseorang yang bernama Ahmad. dan ( ) itu 80 cadad. Bermula warna hitam itu keras . Pengarang kitab ini menyebutkan di dalam “Fasal kepada menyatakan ghalib dan maghlub atas mazhab Imam Jacafar al-Sidiq r. “Setelah sudah maklum akan dua nama orang yang berkehendak berkelahi bantah umpamanya maka dihisab huruf bagi nama masing-masing orang itu maka dibuang masing-masing nama orang akan 9.1136 / ISoIT 2004 Sumber: Tuan Hasan t. mengenalpasti punca sesuatu penyakit. menentukan orang yang sakit sembuh atau tidak.:24-27). Maka barang yang lebih ilmu atau tua umur atau lebih warna kulit bangsa atau lebih sifat kejadiannya maka iaitulah menang.:26). mengetahui hajat akan tercapai atau tidak. Jadual Luh al-Hay t dan Luh al-Mam t tersebut di atas digunakan oleh pengarang sebagai asas numerologi di dalam kitabnya dan disarankan kepada orang ramai sebagai rujukan dalam pengiraan mereka untuk menentukan berbagai perkara selain muafakat dua sahabat atau keserasian suami isteri seperti menentukan kalah menang seseorang dengan lawannya. Maka jadi jumlah lafaz Ahmad ( ) dengan hisab jumal saghir itu 245 cadadnya.:24). Adapun hisab jumal saghir itu maka diiktibar ( ) itu 3 huruf makhraj iaitu ( ).th.”. maka ( ) itu satu cadad.th. maka hisab dengan jumal kabir itu: ( ) itu satu cadadnya dan ( ) itu 8 cadadnya dan ( ) itu 40 cadadnya dan ( ) itu 4 cadadnya maka jadi jumlah itu 53 cadad bakinya. Dan ( ) itu 2 huruf iaitu ( ) dan ( ) itu 8 c adad dan ( ) itu satu cadad.th. ( ) itu 30 cadad.th.th. Dan ( ) itu 3 huruf ( ).a. Mengetahui Kalah Menang Seseorang Dengan Musuhnya Kitab Taj al-Mulk telah mengemukakan dua bentuk pengiraan kalah menang dengan berpandukan mazhab Imam Jacfar al-Sadiq r. Adapun jika bersamaan pada nama keduanya maka kita lihat pada ilmunya dan sya`n dan warna kulitnya dan bangsanya dan sifat kejadiannya. mengenali pekerjaan yang musykil.

maka Ibrahim itu 259 cadadnya dan Sulaiman itu 191 c adadnya maka Sulaiman itu maghlub dan Ibrahim itu ghalib kerana banyak cadad Ibrahim daripada c adad Sulaiman dan qiyaskan olehmu akan yang lain-lain daripadanya. “Dan adalah kaedah ini tersebut dalam dua bait dalam Kitab Abu Macsyar al-Falaki jua. Wallahuaclam” (Tuan Hasan t. ghalib esa maghlub 9.: 23). maka iaitu ghalib 2 maghlub esa. 7 dengan 9. Walau bagaimanapun pengarang telah menghuraikan kenyataannya itu dengan memberikan contohcontoh bagi setiap bentuk nilai abjad.Indriaty Ismail / 1137 daripada warna yang lain dan warna merah itu keras daripada warna yang putih dan qiyas olehmu akan lainnya” (Tuan Hasan t. maka Salam itu 131 c adadnya jua maka adalah surah ini ghalib yang mendatang dan maghlub yang didatang. Dan ghaliblah talib ertinya ghaliblah yang mendatang dan maghlub yang datang tatkala bersamaan antara dua nama pada kasalnya.th. bersalahan pada genap itu seorang bernama Ali dan seorang lagi bernama Yusof. maka Ali itu 110 banyak cadadnya dan Yusof itu 156 cadadnya maka Yusof itu ghalib dan Ali itu maghlub kerana banyak cadadnya daripada cadad Ali dan missal bersalah-salahan pada kasal itu seorang bernama Ibrahim dan seorang lagi bernama Sulaiman. seorang Muhammad namanya seorang lagi namanya pun Muhammad jua maka Muhammad itu 92 cadadnya. Dan jadilah ghaliblah yang terkurang cadadnya pada tatkala seorang genap cadadnya dan seorang kasal yakni pada tatkala seorang genap dan seorang kasal itu ghalib yang terkurang cadadnya dan jadi maghlub yang banyak cadadnya dan ghaliblah yang banyak cadadnya pada tatkala bersalah-salahan ia” (Tuan Hasan t. 8 dengan 9 dan terakhir 9 dengan 9 (Tuan Hasan t. Pengarang mencatatkan.:24). surah ghalib yang banyak tatkala bersalah-salahan cadadnya pada genap antara dua nama atau kasal antara dua namanya.th. misal. maka iaitu ghalib esa maghlub 3. maka barang yang mendatang itu ghalib dan yang didatang itu maghlub” (Tuan Hasan t. Dan jika esa dengan 8. Dan jika esa dengan 2. surah seorang genap dan seorang kasal.:23-24).th. Dan jika esa dengan 5. Kitab Taj alMulk mempunyai persepsi yang berbeza dari kitab-kitab lain kerana membuat pengiraan ke .th.:23-24). surah bersamaan antara dua nama pada kasal maka adalah surah ini ghaliblah yang mendatang dan maghlub yang didatang. Pengarang menerangkan. Maka yang mendatang itu maghlub dan yang datang itu ghalib. Dan jika esa dengan 6.:24-25).th. Dan jika esa dengan 4.:23). Setelah sudah dihisab maka nyatalah maksudnya dalam dua bait syair Arab yang bermaksud: “Yakni ghaliblah matlub ertinya ghaliblah yang datang kepadanya dan maghlub yang mendatang apabila bersamaan antara dua nama pada genapnya. Keempat. 3 dengan 9. Perbincangan tersebut mengkhususkan kepada pengiraan mengikut mazhab Abi Jacafar al-Sadiq. 4 dengan 9. Maka kaifiyatnya hendaklah dihisabkan antara dua nama orang yang berkelahi bantah atau lainnya dengan hisab jumal kabir. Pengarang kitab ini seterusnya membincangkan lebih panjang bilangan angka tunggal di antara dua nama iaitu 2 dengan 9.th. Manakala perbincangan seterusnya ialah dikhususkan kepada `Fasal pada menyatakan satu kaedah lagi pada mengenal ghalib dan maghlub atas mazhab Abi Macsyar al-Falaki’ (Tuan Hasan t. maka iaitu ghalib esa maghlub 5. pertama. ghalib esa maghlub 7. Dan jika esa dengan 7. Kedua. ghalib 8 maghlub esa . Mengetahui Jantina Anak di Dalam Kandungan Numerologi juga digunakan untuk penentuan jantina bayi yang dikandung. maka ghalib 6 maghlub esa. maka iaitu ghalib 4 maghlub esa. misal seorang bernama Ahmad dan seorang bernama Husin maka Ahmad itu 53 cadadnya dan Husin itu 128 cadadnya maka surah ini memanglah yang terkurang c adadnya daripada yang banyak yakni ghalib Ahmad dan maghlub Husin. Ketiga. 5 dengan 9. Jika dengan 3. misal. Pengkaji mendapati terdapat kesukaran dalam memahami kaedah mengenali ghalib maghlub mengikut mazhab Abi Macsyar al-Falaki seperti keterangan di atas. seorang namanya Salam dan seorang lagi namanya Salim. misalnya. “Adapun jika tinggal esa dengan 9. Dan jika esa dengan esa. surah bersamaan antara nama pada genapnya maka adalah surah enam ghaliblah yang didatang kepadanya dan maghlub yang mendatang. “Adapun kehasilan surah dalam dua bait syair itu empat. 6 dengan 9.

Maka kita tambah pula 1 iaitu cadad hari dan kita tambah pula 6 iaitu bilangan haribulan yang sudah lalu maka jadi majmuk 424 cadadnya. Dan demikian lagi ibunya jika jatuh dalam Luh al-Mamat maka adalah ia mati dan hal beranak jatuh dalam Luh al-Hayat itu maka adalah ia hidup.:25). nama hari pergi orang yang musafir yang sudah ghaib dan hisab olehmu akan nama orang itu dan nama ibunya dengan hisab jumal kabir yang termazkur dan c adad hari dan murad dengan esa itu dua puluh banyaknya. Setelah sudah engkau himpun sekeliannya maka buang olehmu 30. 30 hingga tinggal 30 atau kurang maka jatuh dalam Luh al-Hayat pada cadad yang kasal adalah perempuan itu beranak perempuan dan jika jatuh dalam Luh al-Hayat pada cadad yang genap adalah perempuan itu beranak laki-laki. semuanya 444 cadadnya. “Jika dikehendaki kenal pekerjaan yang sangat musykil maka hendaklah dihisab seperti kaedah yang tersebut. Kemudian maka kita buang akan dia 30.th. Pengarang kitab ini seterusnya membawakan contoh. “Jika dikehendaki kenal orang yang bunting dan budak adakah laki-laki atau perempuan dan adakah mati budak itu atau hidup atau adakah orang yang bunting itu mati dalam hal wiladah atau tiada. Maka kita hisab Ibrahim itu 259 dan Hajar itu 208 cadadnya maka jadi majmuk itu 417 (Pengkaji mendapati kiraan ini salah kerana 259 + 208 = 467). Dan jika jatuh dalam Luh al-Mamat maka bahawasanya anak itu tiada hidup sekali-kali. Setelah itu maka engkau lihat akan cadad yang tinggal mana Luh yang tempat jatuh cadad yang tinggal itu. 30 maka jadi tinggalnya itu 24 maka kita dapat 24 cadadnya itu dalam Luh alMamat maka nyatalah bagi kita orang itu mati dalam kedagangan” (Tuan Hasan t. Wallahuaclam” (Tuan Hasan t. Maka jika jatuh dalam Luh al-Hayat maka adalah orang sakit itu hidup dan orang yang musafir itu selamat dan orang ghaib pun selamat. Dan jika jatuh dalam Luh al-Mamat maka adalah orang yang sakit itu mati dan orang yang musafir itu kesukaran dan orang yang ghaib itu kesakitan atau lambat kembali” (Tuan Hasan t. Pengarangnya juga telah menggabungkan perbincangan dan pengiraan dua perkara serentak iaitu keadaan-keadaan orang yang musafir atau ghaib dengan hal keadaan orang yang sakit. “Apabila engkau kehendak ketahui hal orang sakit dan yang ghaib dan yang musafir dan barang yang hasil atas keduanya maka kenal olehmu akan nama hari yang datang penyakit atas orang sakit itu.:26). 30 hingga tinggal 30 atau kurang daripada 30. InsyaAllahTaala. . Pengarang menegaskan. Mengetahui Keadaan Orang Yang Bermusafir atau Ghaib Kitab Taj al-Mulk telah membincangkan fasal ini berdasarkan kaedah Luh al-Hayat dan Luh al-Mamat seperti yang telah diperkenalkannya. “Misal orang yang sakit atau kedagangan umpamanya itu Ibrahim dan nama ibunya Hajar dan nama hari itu Ahad dan bilangan hari bulan Arab masa ditanyai itu 6 haribulan umpamanya. maka iaitu bahawa engkau hisab akan nama perempuan dan nama ibunya dan cadad hari dan bilangan haribulan dan ditambah atasnya esa iaitu dua puluh kemudian maka dibuang 30.:25).th.:26). Jadual abjad dalam kedua-dua Luh al-Hayat dan al-Mamat adalah seperti yang dibincangkan di dalam bahagian keserasian antara lelaki dan perempuan atau dua sahabat. Kemudian maka kita tambah pula esa hari bulan iaitu 20 cadadnya maka jadi majmuk. Beliau menyatakan. “Tersebut di dalam Syams al-Macarif al-Kubra. InsyaAllah” (Tuan Hasan t. Mengetahuai Hal Pekerjaan Yang Sangat Musykil Kitab Taj al-Mulk membincangkan.th. Pengarangnya menjelaskan lagi sambil menasihatkan.1138 / ISoIT 2004 atas sesuatu perkara dengan meletakkan sesuatu di atas kaedah Luh al-Hayat dan Luh alMamat. Maka jika jatuh dalam Luh al-Hayat maka adalah pekerjaan itu jadi mudah dan jika jatuh dalam Luh al-Mamat maka adalah pekerjaan itu bertambah-tambah kesukaran dan qiyas olehmu akan tiap-tiap pekerjaan atas pekerjaan ini maka adalah kaedah mengetahui akan pekerjaan suatu kaedah Luh al-Hayat dan Luh al-Mamat itu betul lagi sahih sudah dicoba-coba akan dia dan sedikit tersalah.th.

mengetahui waktu yang baik dan waktu yang nahas dalam sehari. pengarang-pengarang kitab tersebut terus memulakan perbincangan mengenai kelebihan-kelebihan dan kegunaan astrologi kepada kehidupan harian selepas mengenali pembahagian bintang-bintang kepada 12 buruj. Antara kegunaan astrologi ialah tertumpu kepada mengaplikasikannya dalam beberapa perkara seperti menghurai tabiat seseorang. mengikut buruj-buruj dalam sistem astrologi. mengenali jadual waktu yang baik atau nahas dalam sebulan dan lain-lain lagi.:12-13). Astrologi Astrologi adalah elemen kedua terbanyak yang ditemui oleh pengkaji menjadi kegunaan orang-orang Melayu di dalam kehidupan mereka. “Kata setengah hukamak adalah dalam satu qaus hari itu dibahagi tujuh saat.:26-27).Indriaty Ismail / 1139 “Tak dapat tiada bagi orang yang berkehendak kenal pekerjaan yang musykil atas kaedah Luh al-Hayat dan Luh al-Mamat itu dengan hisab yang sahih jua dan diketahui haribulan pun dengan sahih jua maka apabila jatuh pekerjaan yang dikehendaki kenal dalam Luh al-Hayat maka kerjakan olehmu serta engkau tawakkal kepada Allah Taala dan jika jatuh dalam Luh al-Mamat maka sabar olehmu maka Allah Taala serta orang yang sabar. pengarang menyatakan. . Wallahuaclam” (Tuan Hasan t.th:1516). Mengetahui Saat Dalam Setiap Hari Yang Tujuh Pengkaji mendapati pengaruh astrologi amat ketara dalam pemikiran pengarang Taj alMulk yang berusaha membahagikan saat dalam setiap tujuh hari dalam seminggu. Inilah jadual mengenal saat yang tujuh dalam qaus tiap-tiap hari yang tujuh dan murad dengan qaus hari itu daripada waktu terbit matahari hingga masuk matahari. mengetahui maksud bintang tujuh. Dengan tidak membicarakan mengenai asal usul astrologi. Mengetahui Tafsiran Bintang Tujuh Pengkaji melihat hanya kitab Taj al-Mulk membincangkan mengenai huraian pengaruh Bintang Tujuh ini dalam kehidupan seseorang. Di dalam `Fasal Pada Menyatakan Syarah Bintang Tujuh’ yang telah tersebut di dalam jadual.” (Tuan Hasan t.th. pengarang menyebut. Kebanyakan pengarang dan penyusunpenyusun kitab-kitab Melayu membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan astrologi secara terang-terangan dan meluas tanpa sedikitpun menunjukkan keraguan terhadapnya. Di dalam `Fasal Pada Menyatakan Saat Dalam Tiap-tiap Hari Yang Tujuh’. Wallahuaclam. Inilah jadual. mengetahui maksud hari-hari yang menjadi awal tahun. “Adapun pada ketika Syams barang kehendak kita kerjakan nescaya beroleh sentosa jika berjalan bertemu dengan orang berbangsa dan beroleh nikmat diperjamu orang akan dikau…Adapun saat Zuhrah maka barang kerjanya baik atau beristeri atau bertemu dengan kekasih atau memakai kain itu baik…Adapun saat Utarid maka barang kerjanya baik dan jika mengambil upahan atau menyurat atau mesyuarat suatu pekerjaan atau mengadap raja-raja atau menanam sesuatu maka iaitu baik. mengenali waktu yang baik untuk mencari rezeki. Adapun saat Zuhal itu maka barang kerjanya terlalu jahat kerana Zuhal itu nahas akbar dan jika berperang tiada menang jika pergi kepada suatu nescaya kesukaran dan terkadang bertemu orang jahat…Adapun saat Musytari itu barang kerjanya terlalu baik kerana Musytari itu sacad akbar jika dikehendaki mengadap raja-raja atau berjual beli maka iaitu pun baik…Adapun saat Marikh itu maka barang pekerjaannya tiada baik kerana Marikh itu nahas asghar. Wallahuaclam” (Tuan Hasan t. Adapun saat Qamar maka barang kerjanya terlalu baik tetapi pekerjaan yang jahat jangan dikerja dalam saat ini.th. mengenali hari yang baik dan hari yang nahas.

Mengetahui Keadaan Baik Atau Buruk Menerusi Hari Yang Jadi Awal Permulaan Sesuatu Tahun Huraian astrologi hari yang menjadi awal tahun mengikut kitab Taj al-Mulk pula pada fikiran pengkaji merupakan huraian yang paling ringkas dan padat di antara semua kitab.:13 Pengarang Taj al-Mulk seterusnya membahagikan satu hari dalam seminggu itu kepada dua puluh empat saat. Wallahuaclam” (Tuan Hasan t. “Kata Syeikh Muhammad al-Marzuqi dalam Syarh Natijah al-Miqat.:21). Adapun jika adalah awal Muharram itu hari Jumaat maka talicnya bintang Zuhrah maka adalah tahun itu menunjuk atas wujud zalim raja-raja dan hulubalang dan segala orang besar-besar dan bersalahan antara segala manusia pada bicara dan pekerjaan dan sedikit hujan. Adapun jika adalah awal Muharram itu hari Khamis maka talicnya Musytari maka adalah tahun itu menunjuk atas wujud adil segala raja-raja dan hulubalang dan baiklah hal segala qadi dan fuqahak dan banyaklah kebajikan dan rezeki dan hujan. Adapun jika adalah Muharam itu hari Isnin maka talicnya bintang Qamar maka tahun itu menunjuk atas wujud baik segala raja-raja dan hulubalang dan adalah hujan itu banyak.2. maka apabila masuk awal tahun itu hari Ahad. Beliau mencatatkan. Inilah jadual mengenal saat yang dua belas dalam satu qaus bagi tiap-tiap hari bermula jadual ini (Tuan Hasan t. Di dalam `Fasal pada menyatakan Hari Awal Tahun Yakni Sehari Bulan Muharram’.1140 / ISoIT 2004 JADUAL 3. .th. Pengkaji melihat usaha beliau ini tidak lain darpada mengembangkan cabang-cabang astrologi di dalam analisis hari.th. Inilah jadual mengenal saat yang dua belas dalam satu qaus hari itu dua belas saat dan dalam satu malam itupun dua belas saat jua. (Pengkaji tidak membawakan di sini contoh jadual yang dimaksudkan demi untuk menjimatkan ruangan). Adapun jika adalah awal Muharram itu hari Arbica maka talicnya itu bintang Utarid maka adalah tahun itu menunjuk atas pertengahan hal pada segala waktu dan rakyat dan hujan. “Kata setengah hukamak seperti yang tersebut di dalam Syams al-Macarif al-Kubra adalah dalam sehari semalam itu dua puluh empat saat maka jadilah dalam satu qaus hari itu dua belas saat dan dalam satu malam itupun dua belas saat jua. maka talicnya itu bintang Syams. Adapun jika awal tahun itu hari Selasa maka talic nya bintang Marikh maka adalah tahun itu menunjukkan atas mati segala orang yang besar-besar dan banyak orang bertumpah darah dan sangat mahal dagangan dan mahal makanan dan sedikit hujan.th. Adalah tahun itu menunjukkan atas wujud zalim pada segala raja-raja dan orang besar-besar dan sedikit hujan. Adapun jika adalah awal Muharram itu hari Sabtu maka talicnya bintang Zuhal maka adalah tahun itu menunjuk atas kesukaran manusia pada segala pekerjaan mereka itu dan kehidupan mereka itu dan jadi kekerasan hamba orang dan orang supih dan orang fasik banyak ketakutan dalam tahun itu.:13). pengarang telah mencatatkan.2 : Saat Dalam Tiap-tiap Hari Yang Tujuh Sumber: Tuan Hasan t.

“Dengan peperangan atau berkelahi bantah atas mazhab setengah hukamak inilah jadual saat baik dan jahat atas mazhab setengah hukamak dalam hari yang tujuh dengan nisbah bagi peperangan dan adalah dalam qaus hari lima saat. Selain daripada memaparkan saat yang . Dan jika hari Arbica mengadap dari barat laut ke selatan atau dari barat laut ke timur pedang nescaya menanglah ia dan jika pada hari Khamis maka hendaklah tatkala berang mengadap dari timur pedang ke utara atau dari utara ke selatan nescaya menanglah ia.:19). Dan jika pada hari Jumaat. maka hendaklah mengadap dari Timur Laut ke Barat Daya atau Timur Jati ke maghrib nescaya menanglah ia. Oleh itu huraian tentang baik buruk aktiviti rakyat jelata kurang diberi penekanan khusus. Mengetahui Waktu Yang Baik Atau Nahas Dalam Sehari Perbincangan mengenai kegunaan astrologi dalam aspek ini banyak ditemui di dalam kitab Bintang Dua Belas (Abi Macsyar al-Falaki 1957:6-8).Indriaty Ismail / 1141 Pengkaji melihat kelainan yang terdapat pada huraian dalam kitab ini ialah penumpuannya pada aktiviti raja-raja. Kemungkinan huraian ini adalah bersesuaian dengan jodol kitabnya iaitu Taj alMulk. Kitab Taj al-Mulk turut membicarakan hal ini di dalam `Fasal Pada Menyatakan Saat Yang Baik Dan Yang Jahat Dalam Tiap-tiap Hari Yang Tujuh’. Kitab ini menyatakan.:19 Kitab ini menghuraikan.th. Dan jika pada hari Sabtu maka hendaklah tatkala berperang mengadap dari maghrib ke masyriq atau dari utara mengadap ke selatan nescaya menanglah ia” (Tuan Hasan t.2. Adapun mengadap tatkala mendatang akan musuh atau menahan akan musuh dengan nisbah bagi saat lima bagi tiap-tiap hari yang tersebut maka iaitu jika pada hari Ahad atau Isnin maka hendaklah mengadap dari Selatan ke Utara atau dari Timur mengadap ke barat jati.4: Waktu Yang Baik Atau Nahas Dalam Sehari Sumber: Tuan Hasan t.:19). Dan jika pada hari Selasa maka hendaklah mengadap dari masyriq ke maghrib atau dari utara ke selatan.th.:19) dan Kitab Pati Rahsia (Nik Mahmud 1946:99-107). Wallahuaclam” (Tuan Hasan t.th. kitab Taj al-Mulk (t. kitab Sir al-Asrar wa Kanzu alAnwar (Daud al-Antaki 1928:23-24). “Adapun syarah huruf rumuz yang tersebut maka ( ) itu alamat ghalib dan ( ) itu alamat ghalib jua tetapi ada merbahaya sedikit dan ( ) itu alamat bagi maghlub dan ( ) itu alamat saat itu tiada ghalib dan tiada maghlub. Pengkaji melihat terdapat keistimewaan di dalam huraian hari yang baik atau nahas seperti yang dibuat oleh kitab Taj al-Mulk di atas. pembesar-pembesar dan hulubalang-hulubalang secara khusus.th. JADUAL 3.

:20) (Pengkaji tidak membawakan jadual yang dimaksudkan di ruangan ini).1142 / ISoIT 2004 baik atau buruk dalam sehari. pembaca kitab ini ditunjukkan panduan bagaimana untuk mengekalkan kemenangan di dalam perbalahan atau peperangan dengan mengikut strategi bertindak yang terancang dan mengelak dari kekalahan menurut jadual nahas tersebut. “Dan apabila sudah sampai lima haribulan maka kembali kepada enam hari bulan hingga sepuluh hari bulan.th.:20-21).th. (Adapun) saat berham itu maka barang kerjanya tiada baik dan pada satu qaul pada saat itu jika diperang akan musuh baik jika diperang orang akan dikau tiada baik.’. Jika mengadap raja-raja itu baik. Pengkaji melihat walaupun ilmu divinasi ini kurang popular sebagaimana ilmu huruf (numerologi) dan ilmu bintang (astrologi). pengarang menyatakan. Mengetahui Saat Yang Baik Atau Buruk Dalam Tiap-Tiap Haribulan Yang Tiga Puluh Hari Ini merupakan peranan astrologi yang terakhir menurut hemat pengkaji dapat dilihat di dalam kitab Taj al-Mulk.th. Inilah jadual lima saat di dalam satu qaus haribulan. Aspek-aspek ilmu divinasi yang berbagai jenis telah dikupas di dalam banyak bahagian kitab-kitab tersebut tetapi tidak menggunakan istilah divinasi yang khusus. InsyaAllah” (Tuan Hasan t. “Dan telah berhimpunlah dalam satu bait syair yang bermaksud : Yakni maka barang yang ada ia huruf bertitik maka iaitu nyatalah nahasnya hasil dan barang yang tiada bertitik maka iaitu bahagia yang dapat ia dan tersebut dalam Syams al-Macarif al-Kubra bermula nahas dan bahagia yang tersebut dalam bait syair itu khusus atau qaul itu jua. namun ia merupakan antara yang terbanyak diajarkan di dalam kitab-kitab Melayu.:18-19). Di dalam `Fasal Pada menyatakan Saat Yang Baik dan Jahat Dalam Tiap-tiap Hari Bulan yang Tiga Puluh Hari’. menilik dan meramalkan sesuatu atau tentang masa depan. “Ketahui olehmu adalah hukamak membahagi akan qaus tiap-tiap haribulan itu lima saat. Demikianlah hingga genap tiga haribulan (Adapun) saat maisuri maka barang kerjanya baik jika engkau perang nescaya menang engkau. Antara ilmu-ilmu divinasi yang telah . (Adapun) saat kal itu maka barang kerjanya itu jahat jika pergi-pergian itu jahat bertemu dengan orang dusta atau berkelahi bantah jika berperang nescaya tiada menang. Divinasi boleh difahami sebagai ilmu untuk mengetahui. Divinasi Elemen occultisme yang seterusnya ditemui di dalam persekitaran masyarakat Melayu ialah divinasi. Fungsi ini didapati huraiannya di dalam kitab Taj alMulk di dalam `Fasal Pada Menyatakan Nahas di dalam Sebulan Atas Mazhab Jaafar al-Sadiq r. (Tuan Hasan t. Mengetahui Nahas Dalam Sebulan Pengkaji menemui satu fungsi astrologi yang tidak kurang pentingnya iaitu untuk mengetahui nahas dalam satu bulan. (Inilah jadual) mengenal haribulan yang nahas dalam sebulan atas mazhab Jaafar al-Sadiq seperti yang tersebut dalam Syams al-Macarif al-Kubra dan Irsyad al-Sari dan maksud kami perbuat jadual ini supaya segera mudah faham bagi mubtadi. (Adapun) saat sirri maka barang kerjanya baik jika engkau perang musuh baik jika engkau diperang akan dikau tiada baik. (Adapun) saat bisan maka barang kerjanya tiada baik jika ber-jalan bertemu dengan orang berkelahi bantah jika bertanaman tiada baik dan pada suatu qaul jika berperang tiada menang pada saat itu dan pada satu qaul lagi jika diperang musuh menang engkau dan jika diperang orang akan dikau tiada baik (Tuan Hasan t. Dan jadilah alah musuh jika engkau pergi kepada suatu tempat nescaya bertemu dengan orang baik parasnya. Pengarang telah mencatatkan. InsyaAllah Taala. Pengarang menghuraikan. Wallahuaclam”.a.

Dowsing. Dowsing ialah cara lama untuk mencari benda-benda tersembunyi seperti air. Angin. Empat unsur alam: Air. Api. Ilmu Mentacbir Mimpi.:71). Maka jadilah lemah segala acdha’. Di dalam fasal “Pada menyatakan segala ubat yang dimakan akan menghilangkan segala penyakit dan membaik pada segala anggota”. Pengkaji melihat empat unsur alam ini juga amat laris di dalam perbincangan kitab-kitab Melayu. (Adapun) angin itu akan gunanya menyerapkan air dan api itu maka tiada dapat angin itu lalu. Pergandingan unsur ini dikesan wujud paling awal dalam falsafah bangsa Chaldean dan tersebar penggunaannya di dalam pemikiran bangsa-bangsa lain di seluruh dunia.th.:71). Pengarang menjelaskan lagi. Wifiq dan Ilmu Tangkal Azimat. Dowsing Kitab Taj al-Mulk merupakan kitab Melayu yang paling banyak membicarakan tentang aspek dowsing.:71). Phrenology. Inilah kita ini sebutnya” (Tuan Hasan t. “(Adapun) bumi yang baik pertama warnanya putih kedua kuning ketiga hitam keempat bersih kelima hijau itulah yang amat baik faedahnya.Indriaty Ismail / 1143 dikumpulkan dan dianalisis oleh pengkaji ialah seperti berikut: Palmistry..th. Ilmu Pal Kalam Allah S. Kitab Taj al-Mulk turut membincangkan sedikit mengenai empat unsur alam ini.W.th. “(Sebermula) dan dijadikan Allah Taala tanah itu akan gunanya tempat air dan api itu akan gunanya tatkala ubat sangat maraknya. Ilmu Gerakan Anggota Badan. galian berharga dan lain-lain dengan menggunakan satu daripada pancaindera yang mana kebanyakan daripada kita tidak sedar mereka memiliki keistimewaan tersebut iaitu keupayaan untuk mengesan benda-benda yang tidak boleh ditanggapi oleh orang lain. telah mencatatkan. Dowsing digunakan untuk tujuan-tujuan yang bermanfaat seperti mengesan mata air di bawah tanah atau tempat yang kurang baik supaya dapat berhati-hati sebelum membina bangunan atau rumah di atasnya. Pengarang menjelaskan lagi. Air memadamkan api itu pun demikian dengan airnya. Api. Tanah Dan Angin Menurut analisis pengkaji Air. Empat Unsur Alam: Air. Tanah dan Angin merupakan empat elemen alam yang sering digandingkan di dalam perbincangan falsafah terutama di dalam memberi penerangan mengenai asal usul sesuatu perkara. Ilmu Tilik/Ramalan. Tanah. Itulah bumi yang jahat janganlah diam di sana (Wallahuacalam bi al-Sawab)” (Tuan Hasan t. Api. Kitab Taj al-Mulk di dalam `Bab Pada Menyatakan bumi Yang Baik dan Yang Jahat’.:85). pengarang kitab menyebut.th. Ilmu Tubuh Badan Manusia. . (Adapun) bumi yang jahat itu pertama warnanya hitam kedua berjul ketiga baunya busuk keempat berbulu kelima berdekat-dekat keenam berlubang-lubang ketujuh terban. “Hendaklah kita ketahui akan dia dan jika bumi itu tinggi ke maghrib dan rendahnya ke masyriq maka iaitu yang afdal dan jikalau ada bumi itu tinggi ke masyriq dan rendahnya ke maghrib maka janganlah engkau diam di sana tiada baik padahnya dan jikalau ada dalam bumi itu tinggi ke selatan rendah ke utara beroleh laba yang duduk dan jikalau ada bumi itu samaratanya maka iaitu pertengahan dan jikalau ada bumi tiu tinggi ke masyriq dan warnanya pun putih rasa manis baunya harum maka iaitu afdal dan jika ada bumi itu merah rasanya kelat baunya pedas atau manis beroleh laba yang diam di sana dan jika ada bumi itu hitam airnya masam-masam baunya busuk janganlah diam di sana kerana beroleh kesakitan dan papa (Wallahuacalam bi al-Sawab)” (Tuan Hasan t.T. “Bermula jika bumi itu ditepi sungai ada bukit besar atau kayu tiada baik diam di sana perolehnya dukacita dan kematian dan kesakitan kerana itu tempat jin dan jika kau diam di sana hendaklah dipindah pintunya pada pihak maghrib (Wallahuacalam bi al-Sawab)” (Tuan Hasan t.

telinga. Jika bibir mata dari bawah bergerak akan menangis. pengarang menyatakan. hidung. Jika kening kanan bergerak-gerak alamat yaman tetapi ada sedikit bahaya. pengarang telah mengaplikasikan metode (dowsing) di sini. peha.th. `tempat bumi bekas rumah’ (t. mesrinya dan mesri. Sebagai contoh. “Jika sebuah kepala bergerak-gerak dari kanan. pengkaji memetik tulisan pengarang di dalam `Fasal ini Pada Mengetahuikan Memilih Bumi akan Tempat Rumah Duduk Segala Manusia’.:94). `Syarat melantai rumah itu’ (t. mata. Adapun tiga perkara yang nahas itu pertamanya yang berbukit-bukit tinggi rendah barangsiapa diam di sana alamat segala hamba sahayanya dan anak cucunya derhaka kepada ibubapanya dan lari segala hamba sahaya padahnya…. Jika ekor mata kanan bergerakgerak. bahu. Hampir seluruh anggota badan manusia dari hujung rambut hingga ke tapak kaki yang mengalami gerakan dihurai dan ditafsirkan.:87). beliau telah memasukkan kriteria warna. Jika kening kiri bergerak-gerak alamat melihat perempuan. kening. lengan.th. belikat.:60-67). leher. Dalam huraian di atas. alamat melihat orang datang dari jauh ……” (Tuan Hasan t. Penulis mencatatkan.:93-94).1144 / ISoIT 2004 Terdapat beberapa bahagian lain dalam kitab ini yang memokuskan kepada amalan dowsing yang sama tujuannya seperti di atas.:93-94). Ilmu Gerakan Anggota Badan Berdasarkan analisis pengkaji. Jika pihak kepala dari kiri bergerakgerak alamat beroleh kebesaran. siku.th. jika pergelangan kaki kanan bergerak alamat orang dengki.:87). bibir.. (Jika) ada bumi itu sama rata tinggi rendahnya naik jika bumi itu senget ke masyriq warnanya putih rasanya manis baunya harum itulah yang terlebih utama rahmatnya (Jika) bumi itu hijau warnanya lagi kuning meseri warnanya manis rasanya pedas barangsiapa diam di sana alamat beroleh isteri baik bangsawan dan hartawan datang kepada anak cucunya selamat diam di sana (Jika) bumi perak pertamanya putih kedua merah ketiga kuning keempat kelabu kelima hijau keenam hungan ketujuh mesrinya warnanya itulah yang maha utama tempat kita diam di sananya InsyaAllah Taala yang memberi berkat. Antara contoh tafsiran gerakan anggota badan yang dikupas oleh pengarang kitab ini ialah. biji mata.th. `Syarat berbuat tempat bekas rumah’. Ini dapat dilihat pada perbincangan pengarang berkenaan `Fasal Pada Menyatakan Bekas Rumah atau Dusun atau negeri’ adakalanya baik dan adakalanya jahat (Tuan Hasan t. pusat.th. lidah.hingga akhir (Tuan Hasan t. jika pergelangan kaki kiri bergerak alamat . Pengarang memberi tafsiran tentang pergerakan anggota badan ini yang merangkumi kepala. Jika pohon mata kanan bergerak-gerak alamat luput daripada penyakit.th. Jika tendon bergerak alamat dukacita jika perempuan alamat segera bersuami. alamat sakit hati.th. kitab Taj al-Mulk memberi tumpuan yang agak meluas dalam menghuraikan ilmu gerakan anggota badan. lembing. jari jemari. Pengkaji mendapat terdapat sedikit kelainan di dalam huraian pengarang di atas dengan huraian beliau yang lain mengenai klasifikasi tanah yang baik atau sesuai dengan yang tidak sesuai untuk didiami. pinggang.th. “Jika paha kanan bergerak alamat sakit. tubuh. muka. jika betis kira bergerak alamat sukacita. Walau bagaimanapun yang dapat dipastikan di sini. Sebagai contoh terakhir. Terdapat juga beberapa perkataan yang tidak dapat difahami oleh pengkaji seperti hungan. tapak tangan. “Ketahui olehmu hai talib (Adapun) jika bumi itu rendah ke masyriq itulah yang beroleh baik dan jika ada bumi itu senget ke utara itulah yang maha utamanya. `memilih bumi akan tempat rumah duduk segala manusia’ (t. bau dan rasa dalam menentukan jenis bumi tersebut. tapak kaki dan lain-lain (Tuan Hasan t.:59). di dalam `Bab ini pada Menyatakan Seni Kaf dinamai Gerak’. `bumi yang jahat dan nahas’ dan `tanah yang baik dan jahat’ (t. lutut. jika lutut kanan bergerak alamat pergi-pergian barang ke mana segera datang.:95). dada. kaki. jika paha kiri bergerak alamat sukacita.

Jika ubun-ubun alamat menjadi menteri atau raja-raja atau beroleh harta banyak orang pun kasih akan dia. Bermula jikalau sekelian tubuh kita bergerak kanak kiri atas alamat melihat indahindah sesuatu pula hampir ajal atau keruh. pipi. Jika tengah kepala bergerak alamat beroleh kebajikan. Jika kening kanan alamat berbahagia akan datang. melihat Luh Mahfuz. Antara contoh-contoh lain tacbiran mimpi oleh pengarang yang boleh dirujuk oleh orang yang ingin mengetahui tentang maksud mimpi mereka ialah merangkumi “bermimpi melihat titian sirat. lutut. Alamatnya barang citanya diberi Allah Taala hendak berbuat jahat tiada akan menjadinya (Dan jika) awalnya huruf ( ) maka disambut dengan ayat ( ) alamatnya akan datang gaduh dan gendala segala pekerjaan ingat-ingat malam dan siang ……” (Tuan Hasan t.th.” (Tuan Hasan t. Jika tengkuk bergerak alamat banyak orang kaya-kaya kasih akan dia.th.Indriaty Ismail / 1145 kebesaran. ibu kaki (Tuan Hasan t. pergelangan kaki. Jika semua kepalanya alamat beroleh sukacita. lidah. belikat. lengan. leher. Jika kening yasar ma man mati lagi bertemu dengan kekasihnya” (Tuan Hasan t. paha.th. (Adapun) mimpi orang yang awam itu ditacbirkan dan mimpi yang khawas tidak ditacbirkan seperti mimpi itulah. telinga. jika telunjuk kaki kiri bergerak alamat yaman hati …. mata kaki dan terakhir. Jika kepala kanan alamat barang pekerjaannya beroleh laba. bahu. lambung. Banyak kitab-kitab Melayu membincangkan mengenai ilmu ini.th. bahu. belakang. sepuluh sahabat Nabi.:108). pusat. jika kura kaki kiri bergerak alamat sakit. Ini terdiri dari kelopak mata. perut. hidung. Ilmu Mentacbir Mimpi Ilmu mentacbir mimpi merupakan suatu ilmu dan kemahiran manusia yang paling lama di warisi sejak zaman berzaman. melihat matahari dan bulan sujud kepadanya. jika tapak kaki kanan bergerak alamat mendengar khabar keluarga sakit. matahari atau bintang . Jika dahinya alamat beroleh ilmu lagi beroleh harta yang halal. Di dalam `Bab ini Peri Menyatakan Segala Seri Gempa di dalam Besar Kita’. Pengarang menghuraikan metode mentacbir mimpi ini dengan mendasarkannya kepada huruf-huruf hijaiyah dan mengaitkannya dengan ayat-ayat al-Quran yang bermula dengan setiap satu daripada huruf-huruf hijaiyah tersebut. Pengarang Taj al-Mulk telah mengkhususkan Fasal Pada Menyatakan Tacbir Mimpi Baiknya dan Jahat ditunjukkan Allah Taala’ untuk membicarakan tentang ilmu ini.:60-61). hati. melihat hari qiyamat. pelipis. berjumpa empat sahabat Nabi. Alamatnya segala dukacitanya telah diluputkan oleh Allah Taala (Dan jika) mimpi awalnya huruf ( ) maka disambut dengan ayat ( ). bibir. Dalam pengamatan pengkaji seterusnya mendapati pengarang telah mentafsirkan alamatalamat bagi anggota-anggota badan yang lain yang bergerak. pinggang. “Telah berkata syaikhuna wa ustazuna wa cazizuna wa qudwatuna Sayyidi al-Syaykh Muhammad ibn al-Syaykh cAbd al-Karim al-Samani al-Madani. Dalam pengamatan pengkaji metode yang digunakan oleh pengarang seperti di atas merupakan salah satu metode yang digunakan oleh pengarang untuk mentacbir mimpi di dalam bukunya ini.:71-72). pengarang telah menghuraikan dengan panjang lebar tentang. siku. Metode ini belum pernah ditemui oleh pengkaji diaplikasikan oleh kitab-kitab Melayu yang lain. Manakala metode mentacbir mimpi dalam bahagian lain dalam bukunya ini adalah lebih kurang sama sahaja dengan pengarang-pengarang kitab-kitab lain di mana tacbiran sesebuah mimpi tidak lagi dikaitkan dengan mana-mana ayat al-Quran tetapi dihuraikan dengan maksud-maksud tertentu tanpa dinyatakan sumber daripada mana makna maksud-maksud mimpi tersebut diperolehi. Pengarang menyebut. pengarang sekali lagi telah menyentuh tentang ilmu gerakan anggota badan. (Adapun) mimpi orang yang awam itu lihatlah olehmu apa hurufnya yang pertamanya jika huruf ( ) maka sambut dengan ayat: ( ). Di dalam bahagian lain bukunya ini. kurakura kaki. dagu. “Alamat baik dan jahat supaya diketahui pada barang yang pada badan kita daripada gerak Allah jua maka ia bergerak.:108-110). jika telunjuk kaki kanan bergerak alamat berhati suci. jika kura-kura kaki kanan bergerak alamat berlaba. dubur.

Aspek-aspek tubuh badan manusia yang lain yang diberi tafsiran dan maknanya oleh kitab ini merangkumi kepala. angin keras. gigi patah. melihat qadhi yang adil.a.:64-65). bibir. pengarang telah menyenaraikan mimpi-mimpi berkenaan melihat Rasulullah s. faqir. mata sederhana. makanan.:65). harimau.w. telinga yang lembut. mata yang merah. tahi lalat. yang panjang lagi mancung. Abu Bakar. makan pisang. membunuh tikus.th. air sungai jernih. matahari terbelah dua.1146 / ISoIT 2004 turun ke rumahnya.th. tangan yang lembut. kanak-kanak. menyembelih biri-biri. berkata-kata dengan orang mati. muka. amalan-amalan yang baik. hasta. janggut. tapak tangan. “Sabda Nabi s. yang pendek hujungnya. emas perak.th. Dengan berpandukan kepada sebuah hadith pengarang menyatakan. sederhana lagi hitam. kening. yang biru hampir kepada kuning. yang bujur. lidah.a. minum air sungai. hukamak. kening yang bertemu. mimpi dibunuh. melihat gajah. dada. yang bermaksud : “Ketakut olehmu daripada firasat segala mukmin bahawa sanya ia menilik dengan cahaya Allah Taala”. warna muka. yang lekat cuping. telinga. . mimpi makan nasi. lelaki atau perempuan banyak. mata yang kecil. mimpi hujan lebat. yang sangat biru hampir kepada putih. air laut menjadi najis. dahi. membunuh binatang. sembahyang. yang pipih. sujud. perahu karam. (Syahdan) kembalilah faqir pada menyatakan perkataan firasat hukumnya yang tersebut iaitu mengambil dalil dan qiyas daripada melihat ahwal segala tubuh manusia daripada perkataan dan warnanya. kepala yang besar. mata. leher. yang tipis. mata buta dan sebagainya lagi (Tuan Hasan t.w. babi.:73-74). yang lurus. binatang-binatang yang melata. hal-hal yang berkaitan dengan api dan kebakaran. Semua jenis mimpi-mimpi yang dinuqilkan oleh pengarang telah diberi tafsiran dan makna-makna tertentu sama ada baik atau buruk (Tuan Hasan t.:79-84). Misalnya di dalam fasal yang berkaitan dengan manusia. memberi sedekah. yang merah bercampur kuning. Ilmu Tubuh Badan Manusia Pengkaji mendapati pengarang kitab Taj al-Mulk turut membincangkan mengenai ahwal segala tubuh badan manusia dan tafsirannya dalam rangka untuk mengenali peribadi seseorang manusia. dengan anak jari yang panjang. menaiki kuda. “Rambut yang ikal lagi hitam berkilat tanda caqil lagi sempurna kelakuan dan rambut antara merah dan hitam tanda kebajikan dan rambut yang sederhana tanda baik dan rambut yang sangat hitam tanda berakal dan rambut yang lemah tanah penyakit sejuk otak lagi kurang bebal lagi tamak dan rambut yang kuning tanda kurang akal lagi segera marah dan rambut yang sangat lebat tanda kurang akal” (Tuan Hasan t. (Adapun) tubuh yang merah lagi halus tanda melawan dan tubuh seperti warna api tanda malang pada segala kerjanya dan amanah lagi kurang akal dan tubuh warna hijau bercampur hitam tanda jahat perangai dan warna tubuh bercampur merah tanda segera pada segala pekerjaan dan tubuh sangat putih tanda tiada baik” (Tuan Hasan t. pipi. mata jarang terkelip-kelip. pendeta. melimpah sungai besar. hidung.:78) Kategori-kategori mimpi yang lain yang boleh dirujuk di dalam kitab ini ialah mimpimimpi yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Oleh kerana perbincangan mengenai huraian mimpi ini terlalu meluas pengarang telah mengkategorikannya mengikut fasal-fasal tertentu. puting beliung. ulamak. sesuatu yang berkenaan dengan najis. yang sederhana. laut. melihat kubur. cAli. mulut. berkahwin. mata yang sangat hitam. makan gula. yang besar.th. mimpi minum arak dan lain-lain” (Tuan Hasan t. intan permata. batu-batu bumi dan lainlain lagi. Beliau juga turut menghuraikan berkenaan rambut manusia sebagaimana katanya. minuman. bukit. Huraian pengarang di atas adalah mengenai warna tubuh manusia. dahi yang besar lagi luas. suara. mimpi mandi. nafas. naik ke atas udara. tapak tangan dengan anak jari yang pendek. buah-buahan. berniaga. yang kecil.th. peralatan menangkap ikan. yang sederhana. mimpi belayar. manusia.. pinggang. kening panjang lagi jarang. minum susu.:7678). Di dalam fasal yang berkaitan dengan binatang pula disenaraikan mimpi-mimpi seperti makan daging kambing.th. Uthman cUmar. warna mata. pakaian yang mulia. pelanduk dan lain-lain (Tuan Hasan t. tanah. sungai.

tumit.th. Setiap satu huruf diiringi dengan sepotong ayat alQuran yang bermula dengan huruf-huruf hijaiyah tersebut. demikianlah lagi tahi lalat pada batang hidung” (Tuan Hasan t. Pengarang kitab Taj al-Mulk di dalam fasal `Inilah Pal Kalam Allah S. Ilmu Pal Kalam Allah S. tujuh warq maka dibilang pula tujuh satr yang dikanan. yang jarang dan akhir tembon yang sederhana (Tuan Hasan t.” (Tuan Hasan t. Maka diambil mashaf dan adab serta merendahkan dirinya kepada hadrat Allah Taala dengan dibaikkan niat serta ikhlas hatinya. “Barangsiapa hendak mengerjakan sesuatu pekerjaan yang besar-besar hendaklah dahulunya itu melihat Pal Kalam Allah. Maka membaca doa ini: “ ” Maka membaca salawat sepuluh kali maka dicitanya barang yang dikehendak. Jika baik padanya nescaya dikerjakannya dan jika palnya jahat maka disabarkan dahulu supaya sempurna sekelian pekerjaan dengan berkat kalam Allah. Bibliomancy bermaksud meneka tentang sesuatu perkara dengan berpandukan kepada kitab suci. Pengkaji mendapati ayat-ayat .W. Adapun syarat membukakan pal ini dengan mengambil air sembahyang dahulu.:65-68).:67). Salah satu aspek divinasi yang tidak kurang popularnya ialah bibliomancy.W.Indriaty Ismail / 1147 perut.:31-32).T’ telah menghuraikan. kaki. Di dalam zaman teknologi moden kini ilmu tafsiran tahi lalat Taj al-Mulk boleh diakses melalui SMS (Short Message Services) atau dial ke pusat servis telefon yang tertentu. Pengkaji akan memperincikan di sini berkenaan dengan tahi lalat yang ada di tubuh badan manusia. Maka tatkala sudah dicita maka dibukakan mashaf maka dibilang. Pengarang kitab Taj al-Mulk menghuraikan. yang kecil lagi lembut. Dalam kenyataan di atas terdapat beberapa perkataan tulisan jawi yang tidak dapat difahami dengan baik oleh pengkaji seperti sir sir . ( ). Dan jika bertemu dengan huruf ( ) nescaya adalah yang empunya pal itu barang pekerjaan kebajikan maka barang yang dipintanya diperoleh dengan kurnia Allah Taala ( )…. Setelah itu maka membaca surah sekali dan ( ) tiga kali dan membaca mucawwizatayn sekali. langkah. Dalam hal ini pengkaji serahkan sendiri kepada sesiapa yang berminat untuk mengetahui huraian makna tanda-tanda tahi lalat ini supaya merujuk kepada kitab asal tersebut dan bertanyalah kepada orang yang lebih mengetahui dan yang sentiasa mempraktikkan tafsiran ilmu ini. yang besar.. mancut dan tuma. Ilmu mengenai tahi lalat ini sangat digemari oleh masyarakat Melayu sehingga terdapat buku-buku khusus yang diterbitkan mengenai tafsiran tahi lalat sahaja. Amalan ini pada asalnya ditemui di dalam masyarakat Kristian di mana mereka membuka lembaran kitab Bible dan menunjuk kepada bahagian-bahagian tertentu untuk diramalkan maksudnya sama ada baik atau buruk. Demikianlah seterusnya keterangan pengarang iaitu bermula dari bertemu dengan huruf ( ) sehingga huruf hijaiyah terakhir ( ).th.T. “(Adapun) tahi lalat pada kesudahan kepala atau di atas tanda tiada hasil segala maksudnya dan tahi lalat antara kedua mata tanda hasil segala maksudnya dan tahi lalat pada kelopak mata dan pada kening tanda kesukaan dan tahi lalat yang pada bibir tanda sir sir dan tahi lalat pada batang leher tanda permulia orang dan tahi lalat pada lengan tanda ada tolong segala manusia barang hajat dan tahi lalat pada belakang tapak tangan tanda kikir dan jika pada tapak tangan kanan tanda tiada tetap padanya harta dan tahi lalat pada zakar tanda kuat jimac dan tahi lalat pada punggung tanda sentiasa dalam suruhan orang dan tahi lalat pada lidah tanda ia mancut darah dan tahi lalat pada muka yang tiada dinyatakan tanda tuma. punggung. Maka jika bertemu dengan huruf ( ) nescaya adalah pal itu terlalu baik lagi sempurna pekerjaan itu.th. betis.

azimat. 1. seminggu. . Kitab Taj al-mulk. Tetapi persoalannya adakah ilmu-ilmu ini boleh disesuaikan dengan ajaran akidah dan syariat Islam yang sebenar? Bibliography Al-Quran al-Karim The encyclopedia Americana. Numerologi membantu seseorang untuk mengenali seseorang yang lain menerusi jumlah nama. sebulan atau setahun dan lain-lain. Pulau Pinang : Percetakan al-Macarif Sdn. kebahagiaan dan kebaikan bagi seseorang. Astrologi dan Divinasi. Chicago: Institute of America Inc. Divinasi pula memperkenalkan ilmu-ilmu yang merangkumi ilmu tafsiran tapak tangan. mengenalpasti keserasian antara dua sahabat atau pasangan suami isteri. ayat-ayat yang bermaksud ketinggian. ilmu mentacbir mimpi. t. ilmu ramalan. Kepelbagaian dan keluasan ilmu yang terkandung di dalam kitabkitab Melayu ini menampakkan pembangunan fikiran orang-orang Melayu yang amat tinggi sejak zaman silam dalam memahami dan menyelesaikan persoalan kehidupan mereka. Tuan Hassan ibn Tuan Ishak Fatani. Manakala Astrologi membolehkan kita mengetahui tabiat seseorang. tengkorak kepala. Vol. Vol. Ilmu-ilmu ini menggunakan berbagai bentuk gambarajah yang ganjil. Bagi individu yang berminat untuk mengkaji selanjutnya mereka akan bertemu dengan lainlain ilmu occultisme seperti ilmu-ilmu wifiq. International Edition. ilmu gerakan anggota badan. Ilmu-ilmu yang tidak terusik di dalam kitab ini setelah dianalisis memaparkan kepada kita bahawa ianya banyak diselitkan dengan ilmu-ilmu falsafah kebatinan atau occultisme.th.1148 / ISoIT 2004 tersebut menjadi penguat atau penentu kepada huraian atau tafsiran pengarang. 1972. mengetahui waktu yang baik atau buruk dalam sehari.. Ilmuilmu mereka adalah lambang sains dan teknologi mereka yang tentunya berbeza sekali dengan sains dan teknologi moden dan terkini. First Edition. Begitu juga ayat-ayat yang bermaksud kecelakaan. bahasa yang janggal dan simbol yang pelik yang sudah tentu bukannya simbol bahasa Arab yang digunakan di dalam al-Quran atau bahasa Arab yang mudah difahami. wifiq dan lain-lain. kemuliaan atau kegembiraan yang dijanjikan Allah Taala maka ia menandakan kemenangan. penyesalan atau janji-janji buruk Allah Taala kepada hamba-Nya di dalam al-Quran telah ditafsirkan oleh pengarang sebagai menandakan hal-hal yang tidak baik yang harus dielakkan oleh seseorang. Penutup Kitab Taj al-Mulk adalah di antara kitab-kitab lama yang kaya dengan perbendaharaan ilmu di dalamnya. mengesan punca-punca penyakit dan lain-lain. Tiga bentuk ilmu yang paling banyak digunapakai dan dihuraikan ialah Numerologi. 20.th. t. The living Webster encyclopedia dictionary of the English language. Bhd. USA: Americana Corporation. ilmu azimat dan tangkal. Sebenarnya terdapat banyak lagi unsur-unsur occultisme di dalam kitab klasik Taj alMulk ini yang tidak dapat dipertontonkan di sini memandangkan keluasan ilmu tersebut. ilmu menafsir tahi lalat. Sebagai contoh.

Indriaty Ismail / 1149 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful