ជំពូក៣

តម្លៃរ ូបិយវតថុ និងទីផ្សារបតរប្រាក់

Value of Money and​ Foreign Exchange Market
ររ្ៀបររ្ៀងរោយរោកសាស្ត្រចារ្យ

អនុបណ្ឌត
ិ ហិរ្ញ្ញវតថុ

យិន ្ុរេង

www.scribd.com/sokhengyin
E-mail: yin_sokheng@yahoo.com

ល រន

.

.

.
ស្រ្

ចា យ យិន ​ ្ុរេង

2

៣.

តម្លៃរប

រ់ ូបិយវតថុ

(value of money)
៣. .

តម្លៃ

money)

ងកងរប

រ់ ូបិយវតថុ (internal value of

-

(price level)

-

ស្រ្

ចា យ យិន ​ ្ុរេង

3

1

ក. ក

ិត

(price level)

i. ក រ កណ្ត ន រ្ ប ប

ិតស្រ្

ចា យ យិន ​ ្ុរេង

ii.

4

រ្ ណ្ ក

ិត

-

-

(CPI)

ស្រ្

ចា យ យិន ​ ្ុរេង

5

P
 P

P
t ,1
t ,2
CPI  
 g 0 ,1   
 g 0 , 2   ...   t ,n  g 0 ,n
P
 P

P
 0, 1
  0, 2

 0,n
(

CPI 

P  q  P
P  q  P
t ,1

0 ,1

t, 2

0 ,1

0 ,1

0, 2

q

0, 2

q

0, 2

 ...  P
 ...  P

t ,n
0, n

q

0,n

t ,1

0 ,1

ស្រ្

 100   P  q

P q

q

0,n

P  q  P
P  q  P
t ,1

t ,1

ចា យ យិន ​ ្ុរេង

t, 2

0, 2

q

t ,2

q

t ,2

 ...  P
 ...  P

t ,n
0, n

​”​ ” ្វ

)

n

(

CPI 

 n P

t
 g0
 
P
 i 1 0

i 1
n

t

0

i 1

0

0

ប ”​ ” ្វ

100
)

 100   P  q

P q
n

q

t ,n

q

t ,n

i 1
n

t

t

i 1

0

t

100

6

2

 Pt : ថ្លៃ "បច្ចុបបន្ន” នៅក្នុងគ្រាបច្ចុបបន្ន
 P0 : ថ្លៃ “នាល” នៅក្នុងគ្រានាល

 g0: ភាគរយថ្ន្ការច្ំ ណាយទិ ញទំ ន្ិញ
ន្ី ម្ួយៗន ៀបន្ឹ ងច្ំ ណាយទិ ញេរុបច្ំ ន

ន្ិ ងនេវាក្ម្ម
ោះទំ ន្ិញ

ន្ិ ងនេវាក្ម្មទង
ំ អេ់នៅក្នុងក្ន្តន្រក្ទំ ន្ិញ

 i =1, 2, 3 រហូតដល់ n គឺ ជាគ្របនេទទំ ន្ិញ ន្ិ ង នេវាក្ម្ម
 q0

:

នៅក្នុងក្ន្តន្រក្ទំ ន្ិញ
បរ ិមាណទំ ន្ិញ

ន្ិ ងនេវាក្ម្មនគ្របើគ្រាេ់

នៅគ្រា

នាល
 qt

:

បរ ិមាណទំ ន្ិញ

ន្ិ ងនេវាក្ម្មនគ្របើគ្រាេ់នៅ

គ្រា

បច្ចុបបន្ន
ស្រ្

ចា យ យិន ​ ្ុរេង

g0 :

្ៀ

 g0
i 1

n

i 1

0

n

g

7


 P q
0 ,1
 n0,1

  P0  q0
 i 1

n

g

0

ន្ត

 
  P q
0, 2
   0, 2
  n
   P0  q0
  i 1
P
q
0,n
 ...   0,n

 n

  P0  q0

 i 1


 g 0 , 1  g 0 , 2  ...  g 0 ,n
 100 %

i 1

ស្រ្

ចា យ យិន ​ ្ុរេង

8

តារាង ៣. : ឧទាហរណ៍អំពី CPI
Goods &
services

Base Year
q0

Current Year
P0

A

54.00

KHR

800

50.00

KHR

1,000

B

60.00

KHR

4,000

70.00

KHR

4,600

C

4.00

KHR

1,700

15.00

KHR

1,400

D

0.50

KHR

1,500

5.00

KHR

2,000

E

39.50

KHR

500

20.00

KHR

1,000

(Price Level) ៅ
ស្រ្

Pt

qt

ចា យ យិន ​ ្ុរេង

(CPI)
?
9

3

តារាង ៣.​២: ការគណនា CPI តាលរ ូបលនតទី
Base Year

Goods &
services
q0

Current price
(Pt )

Base costs
(q0 x P0 )

CPI of
goods
and
services

Current to
Base Price
(Pt/P0)

g0

P0

A

54.00 KHR

800

KHR 1,000

KHR 43,200

14%

1.25

17%

B

60.00 KHR 4,000

KHR 4,600

KHR 240,000

77%

1.15

89%

C

4.00 KHR 1,700

KHR 1,400

KHR

6,800

2%

0.82

2%

D

0.50 KHR 1,500

KHR 2,000

KHR

750

0%

1.33

KHR 1,000

KHR 19,750

6%

2.00

13%

KHR 310,500

100%

6.56

121%

E

39.50 KHR

500

Sum

0%

  1,400
  2,000
  1,000
 1,000
  4,600

CPI  
 14%   
 77%   
 2%   
 0%   
 6%   121%
 800
  4,000

  1,700
  1,500
  500

ស្រ្

ចា យ យិន ​ ្ុរេង

10

100%

121%

21%
=>

ន្ត

(basket of commodity)

ចា

21%

Valueof Money 

ស្រ្

េ. ត

(

ចា យ យិន ​ ្ុរេង

ប )

1
 0.83  83%
1.21

រ្បិយវតថុ និងអ

11

អតិ រ្

(value of money and inflation rate)
-

i.

រ្ ប ប

-

-

រ្បិយវតថុ

(resource allocation)
(employment)

-


(liquidity of assets)

ស្រ្

ចា យ យិន ​ ្ុរេង

12

4

ii.

រ្ ណ្ ត

រ្បិយវតថុ

 1 T
RVM  P

1 h 
Where:

 RVM : Real Value of Money

ស្រ្

 P

: Par value (per unit of money)

 h

: Inflation rate

 T

: Time of inflation rat(years)

ចា យ យិន ​ ្ុរេង

iii. អ

អតិ រ្

13

(inflation rate)

-

អតិ រ្

-

ស្រ្

ចា យ យិន ​ ្ុរេង

14

ប្រកាហវ ៣. : អប្រតាអតិផ្សរណាប្របច ំឆ្ ំ

ស្រ្

ចា យ យិន ​ ្ុរេង

15

5

៣. .២ តម្លៃ

ង ប្រ

រប

រ់ ូបិយវតថុ

(external value of money)

ក. អ

ក (exchange rate, XR)

បររ្ស្រ្

ចា យ យិន ​ ្ុរេង

នវ

ងរ

16

កណ្តអ

.

បររ្

(direct quotation)
? KHR = 1 USD
? KHR
=> (KHR)
.

1 USD

(depreciate)

(Indirect quotation)
1KHR = ? USD
1KHR = ? USD

(appreciate)

=> (KHR)
ស្រ្

ចា យ យិន ​ ្ុរេង

.
-

17

(Cross rate)


្ៀ

ស្រ្

ចា យ យិន ​ ្ុរេង

USD ្វ

18

6

ស្រ្

ចា យ យិន ​ ្ុរេង

19

ស្រ្

ចា យ យិន ​ ្ុរេង

20

េ.

រ្អ

ក (exchange rate market)

បររ្

(nominal XR)
-

(real XR)

short-run factors, long-run factors
ស្រ្

ចា យ យិន ​ ្ុរេង

្វ
21

7

i. Exchange Rates in the Long Run / The Law of One Price
and Purchasing Power Parity (PPP)
-

(price level)


វ?

law

of one price

ស្រ្

(the same price)

ចា យ យិន ​ ្ុរេង

ិត

22

,

ហរ្ណ្


(

)

(

)

ស្រ្

ចា យ យិន ​ ្ុរេង

ក រ

23

បររ្

(relative


ស្រ្

price

level):

PPP

 tariffs and quotas:

កកង
ុ long run:

ៅ ឹ

(productivity):

ចា យ យិន ​ ្ុរេង

24

8

ii. Exchange Rates in the Short Run

.

រ្ ត ងរ្បិយបណ្កង
ុ ្ុក
(the supply of domestic currency):
្វ

ស្រ្

ក រ

ចា យ យិន ​ ្ុរេង

យ ននរ ៀត

និងប រ

25

នងរ រ

យត

យ រ្ ត ងរ្បិយបណ្កង
ុ ្ុករកនរ ង

រ្បិយបណ្កង
ុ ្ុក ក ុ រ្


GDP


ៅ ឹ

ៅ ឹ

ស្រ្

.ត

ចា យ យិន ​ ្ុរេង

វ រ្ រ

26

រ្បិយបណ្កង
ុ ្ុក

(the demand for local currency):

ស្រ្

ចា យ យិន ​ ្ុរេង

27

9

នក រ

យ នន

នងរ រ

យរកនរ ងត

វ រ្

និងត

បណ្កង
ុ ្ុករកនរ ង(local currency to appreciate) រ្

រ្បិយ


GDP


ៅ ឹ

ៅ ឹ

ស្រ្

រាង

ចា យ យិន ​ ្ុរេង

28

.៤: ក រ ន long-run និង short-run

បររ្

Change in
factor

Change in local
currency

Local real interest rate

increase

appreciate

Foreign real interest rate

increase

depreciate

Expected local price level/ inflation

increase

depreciate

Local investment risk

increase

depreciate

Local relative tariffs and​ quotas

increase

appreciate

Demand for domestic products

increase

appreciate

Demand for foreign products

increase

depreciate

Local relative productivity

increase

appreciate

Factor

ស្រ្

iii.

ចា យ យិន ​ ្ុរេង

រ្រ អនររា

29

នរ្ប្រ្ោ ិ

រ្អ

បររ្

(Government Intervention in Exchange Rate Market)
-

-

ស្រ្

ចា យ យិន ​ ្ុរេង

30

10

. ក រ កណ្ត និង
ន រ្ ប ប អ បររ្ ក


• ​
• ​
• ​
• ​
• ​

• ​
ស្រ្

ចា យ យិន ​ ្ុរេង

31


•​
•​
•​

្ ឆ្

•​

ស្រ្

ចា យ យិន ​ ្ុរេង

32

៣.២ ទីផ្សារបតូរប្រាក់បរ ទ
(foreign exchange markets)

(foreign exchange, FX)


• ​

្វ

ស្រ្

OTC markets

ចា យ យិន ​ ្ុរេង

33

11

៣.២.

ក.

ឈតរ រ្

លជឈតតការបតរប្រាក់
បរ ទ

(foreign exchange​ arbitrage)

សា
ិ ស្ត្រ (spatial arbitrage)

ស្រ្

.៖
ៅ London 1.5360CAD = 1USD
​ ៅNew York 1.5152CAD = 1USD

=>

​USD
York

CAD ៅLondon

1USD

=>

(1.5360 x 1/1.5152) – 1​“USD

ស្រ្

ចា យ យិន ​ ្ុរេង

ៅNew

” = 0.01373 USD

34

េ.
ឈតរ រ្ តរ ណ្
(triangular arbitrage)


ស្រ្

.៖
ៅ London 2.4821CAD = 1GBP
​ ៅNew York 1.5152CAD = 1USD, 1USD =
0.6GBP
=> 1.5152 / 0.6 = 2.5253CAD = 1GBP
=>

=>
ស្រ្

​USD
CAD ៅ New York
CAD
GBP ៅLondon
GBP ៅ
USD ៅ New York

1,000,000USD

ចា យ យិន ​ ្ុរេង

17,418USD

35

៣.២.២ ប្របតិបតតិការបតូរប្រាក់ដ ម្់ ដ
(spot foreign exchange)​


• ​USD

​ USD:CHF 1.757/84

• ​ឈ្
rate)
offer rate)

1USD
1USD

CHF

1.7574CHF (bid
1.7584CHF (ask rate or


CHF bought (+),
sold (-)

Rate

EUR bought (+),
sold (-)

-30,969,038

1.5485

20,000,000

30,982,000

1.5491

-20,000,000

Profits
12,000 CHF
=7,749EUR

20,000,000 * (1.5491-1.5485) = 12,000 CHF/1.5485 = 7,749EUR
ស្រ្

ចា យ យិន ​ ្ុរេង

36

12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful