BATI YAMACI İ İ

Elif UGURLU*
"Hellenizm" kelimesi bilimsel bir terim olarak ilk kez
J.G .Droysen ı "Geshichte des Hellenismus" isimli eserinde
ı ş '. Hellenistik ğ ı ş ı ı ı ı
öneriler ı ğ genelolarak M.Ö.330 ile M.Ö.30
ı 300 ı ı bir süreci kapsamakta ve Makedonya ı ğ ı
İ taht'a ı ı ş ı ş ı ı
"Emelleri ı akla ı ş olmakla ı ş ı
zamanda o ı ı ı ş ş İ ı ı ı
o ş ı ı ve ı ı ş dahi çok güçlü bir ı
muhakemesi ve ı ğ ı ı ki; onu ileriye ğ bu sürükler,
ğ yolu bu gösterirdi,,2 (Montesquieu).
M.Ö.336 ı ı Makedonya ı ı ş ı geçen ve en büyük
ideali çok ş bir imparatorluk kurmak olan ve Montesquieu'nun
ı ı ğ ı tüm bu özelliklere sahip İ emeli, 13 ı gibi çok
ı bir süre içinde ş ş ve ı içlerine kadar tüm
Akdeniz ı Makedonya ı ğ ı ı ş Bu
topraklara tam ı sahip ı ancak, büyük bir potada her
kavrnin özelliklerini eritrnek, ş ve hepsini bir araya getirmekle
* ğ Anadolu Üniversitesi. Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü.
A.M.Manscl, Ege ve Yunan larihi , TTK. Ankara 1974 (S.Baskl 1988),
s.507.
2
Raymond Burgard, Lcx pcdition dAlexandre et la Conqucte de lAsie.;
Plutarkhos, Büyük İ ı ve ş ı çev: V,Gültckin, Radyo
ı ı İ 1980, s.169.
145
mümkün ğ ı ı ş ı beri ı ı olan İ Kynik
ı ortaya ı ğ ı "Kormopolitirm" fikrini uygulayarak ı
erkeklerle yerli ı ı ş ve bir ı ı ş ı ı meydana
ş ğ ile ı ı ğ ı ı ğ ve stratejik
konumlara sahip yeni ş ve ş gerek İ
gerekse ı ı ı kurularak ticaretin ş ğ ı ş ı
ı kentler ise kültür ve sanat merkezleri haline ş ki ı en
önemlileri İ Tarsus ve Pergamon'dur. Bunun ı ş ı dil
ğ ş ı ı için de çok büyük çaba ş Dilde Yunanca
ğ ı ı ğ ı ı ortaya koyarken, dinde ğ etkisi çok daha fazla
ş Bununla birlikte üstün gelenle yenik ş bir arada
ş ı sonunda birincisi ğ ikincisi de ğ gitgide
ş '.
Hellenistik dönemi bir cümle ile özetleyecek olursak; Yunan
kültürünün Akdeniz ve Ön Asya'da ğ kültürleriyle ı ş ı ve
ş ı sonucunda meydana gelen üniversal bir kültürdür".
Hellenistik dönemde, ı itibaren sürekli ş
ı Yunanistan özellikle de Attika bölgesi ı ve ğ ı ı olan
ı ğ ı ı kaybederek bu büyük ğ bir ı haline
ş Arkaik ğ son derece önemli bir kültür ve sanat
merkezi olan Atina bu konumunu ş ş yitirmeye ş ı ş ve
ğ İ Pergamon, Ephesos ve Rhodos gibi yeni kültür
merkezleri meydana ş Bu yeni kentlerin ı İ
kenti, İ ı kurulan kentlerin içinde en mükemmel i ve
güzeli olarak bilinmektedir. Ancak kentin ününun ı ı
ı ı ı ı ş haline getirmesiyle ş ve bir ticaret merkezi,
liman kenti konumunun ı ı büyük bir sanat ve kültür merkezi
haline ş Bankerlerin faaliyetleriyle de ilk kapitalizm denemeleri
Yunan-Roma kenti ı buradan ı ı ş ı Attaloslar sülalesi
ı yönetilen Pergamon kenti ise, ı ş
4
5
Plutarkhos, a.g.e., s.164.
Manscl, a.g.e., s.507.
PIutarkhos, a.g.c., s.16 ı
146
İ ile ı ş ı hale gelerek dönemin en ünlü ı ı ı odak
ı ş
Hellenistik dönem seramik ı
Hellenistik dönem seramik ı genel bir ı ş atacak
olursak, bu dönemde metal ı son derece popüler ğ
görürüz. Çömlekçiler ı hem form hem de bezerne olarak bu
ı taklit edilmesine ğ bir ğ söz konusudur'l. Bunun
sonucunda rölyefli, ı ı ı dizaynlar ı ı ş ve
çömlekçiler metal hissini verebilmek için ı ı yaprak ı ve
benzeri motifler üzerinde ı ş ı ş ı Hellenistik dönemde, daha
erken dönemlerde çok daha ı olarak ı ı bezemenin
ı ğ ı ı ve buna ğ ı olarak ğ de ğ ş ğ gözlemleriz.
Boya, kabı tüm yüzeyinin ı ğ ı siyah bir astar üstüne ı
sürülüyordu. Kilin ğ rengine ş ı ş renkler de
ı ı Amphoralar, Kantharoslar, fincanlar, fincan ı
ve düz tabaklar en ı kap ı idi. ı üzerine palmet,
rozet ve bunlara benzer naturalistik motifler ş Motifler ya
kabartma biçiminde ya da ı ı ı meydana getiriliyor
veyahut da boyanarak ı ı Süslemede, figürlü bezerneler
oldukça nadirdi. Amphora, Pelike, Lekyhtos, ı gibi kaplar
ekseriyetle ı yapraklar, meyve ve çiçek çelenkleriyle bezeniyordu.
Hellenistik seramik rölyefli ya da ı ı bezemesi ile
gruplara ı ı ş ı Bu ı ı en önemlileri: Megara,
Calene ve Pergamon ı olarak ı ı ı ı
ı ı ğ
Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün 19ÜÜ'lü ı Atina
Akropolisi'nin ı ı ı ğ ı ı bulunan bu kaplar ı
ı ğ ı ı ı İ kez Alman bilim ı Cari
6 .F'Nicholson, Greek Etruscan and Roman Pottery and Small Terracottas,
London, ı 965, s.34.
147
Watzinger ı ş Watzinger Avrupa Müzelerine
ğ ı ı ş ı toplayarak bu ı biçimini, ğ ve
bünyesini dikkatlice inceleyip, kronolojisini vermeye ı ş ı ş ı 1901
ı ı ı ı ğ ı makalesinde, Asia Minör'deki ı ş ı
ı ş ı ğ ı ı ve ı ı için de bu tip ı orijinaline
inmek zorunda ı ğ ı ı ş Watzinger'e bu konuda en büyük
ı ise, İ bu tipteki ithal ve yöresel ı ı ş
Rudolf Pagestecher ı ş
ı sonundan, ı ı kadar olan
zaman diliminde ı çömlekçi ve ressamlar ı ı ı Figür
ğ eserler ş Bu iki ı içinde tekniklerini ve
stillerini sürekli ş kendi ı ı ı ı ş ve
M.ÖA. ı ı ı ı ı ğ ı temeller üzerine yeni tohumlar
ş Hellenistik dönemde ş yeni tekniklerin en
önemlilerinden birisi de ı ı ı Bu yeni stil
ı ı ğ ı ı ı Figür ğ devam
etmekle birlikte iyice dejenerasyona ğ ı ğ ı ı ortaya ı ı ş ı
Üretim iki ı süresince devam ş ancak, M.Ö. ı ı
ş ı ş ş ş
ı ı stilinin ı girmeden önce, seramikte yeni bir
sürecin ş ı ı sebeplerini biraz daha açmak gerekmektedir.
ı da ı ı ğ ı gibi Büyük İ ğ ı ğ ı fetihleri,
ı ile ğ kültürlerinin bir sentezini ş ş ve bunu
ı de olsa uygulayabilmesi sonucunda Hellenistik dönem olarak
ı ı ğ ı ı ğ ş ı ş ı ğ zengin hazine ı
ı ı ı ı ı ğ kap üretimin de
hammaddesi metalolan kaplar ı Bunun sonucunda ise, ş ş
topraktan kaplar üreten çömlekçilerin ı ı ve profosyonel ş
ı ı zedeleyen ı negatif durumlar ortaya ı ı ş ı Ve her ne
kadar ğ zengin materyalleri ı ı da, bu tüm halk
7
9
C.Watzinger, "Vascnfunde aus ı AM 26,1901, s.7ü.
l-l.Thomson, "Two Centuries of Helienistic Pottery", Hesperia III, 1934, s.48.
a.g.e., s.31l.
148
zengin oldu ve hepsi metal kaplar ı alabiliyor ı
gelmemekteydi. Çömlekçiler isteyerek ya da daha ğ biraz da
mecbur kalarak bu metal ı kilde taklit edilmesine ş
oldular. ı ş ı metal ş ğ etkisi ğ
ş ve kaplar metal örneklerle ş ı ş ı ı ı ğ ı ı
prototipierinin metal vazolar ğ çok ş ı İ ı gibi bir süre
içinde son derece ı ı ilerleme kaydetmeleri ise, profesyonel ş
ı ı kaybeden çömlekçilerin bu konuda ne kadar tecrübe ve ş ı
ı ı ı göstermektedir.Metal ı kile adapte edilmesinde bir
ğ etkin olay da ı ı ı Figür ğ giderek ı
çömlekçilerin ve ı ş de bu teknikte ı
üretimlerden ı ı ı ş ı ı Sürekli olarak üzerinde insan ve
hayvan motiflerinin ş ğ ı üretimi de, ı ı da
herhalde ı ı ı ı ş ı yüzden ı ı ı insan
ve hayvan figürlerine yunuslar ı ş ı pek ı ı ı
Seramik ı bu ı ı ğ ş biçimde, bünyede
bezemede ve ı İ
Oldukça uzun bir zaman dilminde Yunan ve İ ı
sahip olan Keremaikoslu çömlekçiler M.Ö.3. ve ı ı süresince ı ş
pazarlardaki ı ı giderek kaybetmeye ş birlikte, yine
de kendi ülkelerindeki pazar yerlerini ellerinde ı
Ancak ı ı itibaren bu ı ı da derece derece
ş ve kendi pazar yerlerinde dahi ciddi rekabetler ş ı ş ı
ı ı ı ı ele ı öncelikle Atina ı
ı ı ı ğ daha ğ ı çünkü bu kaplar
Pergamon, İ ve Güney Rusya gibi ş yerlerden de
ş olmakla birlikte ğ ı
ı ı ı Atina Agora bölgesinde kuyu, ı
pithos ve ı ı ele ş Atina'da bulunan bu
kaplar M.Ö.3ÜÜ'lerden itibaren üretilmeye ş ı ş ve M.Ö.8ü'lere
kadar devam ş
ı ı stilinin genel özellikleri:
Bünyesinde ı hafif ı kilini içermektedir. Genelde
10 2
a.g.e., s.3 ı .
149
rengi parlak ı ı ı kahverengi, parlak kahverengi ya da
pembedir. Kaplar siyah glazörle ı ş ı Bu vazolarda bezemeli
alanlar ı ş ı kalan tüm yüzey siyah renktedir. Bezeme ögeleri ya
koyu, donuk beyaz boya ile ı ya da insizasyon ı ı Kaplar
parlak siyah glazörle ı ı sonra metalik bir
görünüm ı (Res. ı ş ı yani ı ı ı
bu ı ı karakteristik siyah ı ı ş ı ı ı
ı ğ ı ı incelme olur ancak, yüzeye yine
metalik ı ı ı ı ş ı ı ı ı M.Ö.
erken ı dek olan süreçte ise ı ı iyice ş
(Res.2). Çömlekçiler ilk ş metal ı rekabet halinde
ğ ğ ş ş toprak kaplarda metal etkisini yaratabilmek
için glazörü bol miktarda ı ş ve son derece ı ı ş ı ş ı
Fakat glazör ı ı giderek Hellenistik dönemin tüm çömlekçileri
ı tercih edilmeye ş ı ş ve eski popüleritesini ş
Bununla paralelolarak metalik ı yerini, daha mat bir renge
ı ı ş ve glazör ı ı ş ı Ama yine de kabı glazörünün
ı ğ ı bakarak kesin bir tarihlendirme yapmak söz konusu
ğ ı ı ı ekseriyetle siyah glazörle ı ş ı
ğ ş renklerin ı ı da ı ş ı oyunu ı kaplar
daha zarif bir hale ş
Bezerne
ı ı bezemesinde üç öge, temel ihtiyaç olarak ş ı ı
ı ı İ ş kil, ince bir boru veya ı yüzeye sürülen
donuk ve mat beyaz boya ve insizasyon" ı ı .
Beyaz boya ı ı ı daha erken dönemlerden beri
bilinmekteydi ve en son ı ı ı Figür ğ ı ı ş ı ı
ı ı ise özellikle naturalistik motiflerin bezemesinde tercih
ş ı ya da ince uçlu bir aletle koyu ve ğ olarak siyah
astar üzerine ı Stilin erken örneklerinde ı ı ı geç
ı ı
a.g.e., s.439.
150
örneklerinde daha ı ı biraz ş ş ı ı ı ı Beyaz boya
ı ı ı ı ı ı boyayla da ş ı ş ı ı ı boya
direkt olarak siyah astar üzerine ğ ı rengi vermeyip ı ı
ğ için, astar üzerine önce beyaz boya ş ve sonra ı
boya ş
3
. ı ı ı ı ı ı yer yer
dökülmesi sonucunda ı beyaz boya ortaya ı ı ş ı
İ ğ ise, çok erken dönemlerden itibaren
ğ bir pratiktir. İ ş ı ı çok ğ ş sonra
bir azalma ve daha sonra stilinin dejenarasyon döneminde tekrar ortaya
ı ı ş ı ı ğ ı ı ı ı hemen ı gövdenin kaide ile
ş ğ yerde, kaidenin çevresinde ve bazen de motiflerin ı ş ı ı
belirlenmesinde ı ı ş ı Glazörün üzeri ı ı siyah
yüzeyinde son derece ş bir kontrast yaratan yivler meydana
ş Bazen de ı üzerine ı isimleri ı ı ş ı
ı ı ı miltos'un da ı olmamakla birlikte
ı ğ ı ı görüyoruz. Miltos ı ş ı ı ı solisyonudur. Miltos
ı ı renklerinde ğ ş gözlemlenmektedir.
Daha erken dönem seramik ı sadece yan bezerne
ı olarak ı naturalistik motifler, önce de ğ gibi
ı ı stilinde ı öge olarak ön plana ı ı ş ı Bu motifleri
ı olursak;
I) ş ı asma ve defne ı ş girlandlar (Res. 3),
II) Meyve ve çiçek ı (Res. 4),
III) ş ı ı ı tomurcuklar,
IV) Dalga ı
V) ı isimleri,
VI) Zikzaklar ya da düz ş meydana ş boncuk
dizileri (Res. 5).
VII) Pendant dizilerinden ş ı (Res. 6),
ı 2 R.M.Cook, Greek Painted Pottery. Roulledge, London 1960 (3.ed. 1992),
s. 196.
ı 3 A. Pasinli, İ Arkeoloji Müzesindeki Üç Gnathia Vazosu", Anadolu
(Anatolia) XI. Ankara, 197ı s. 98 ve dipnot 38.
151
IX)
X)
VIII) Nadir de olsa insan ve hayvan figürleri ı ı en ı
ı ise ı
Çengel ve spiraller (Res. 7),
Geometrik bezerneler:
a) İ geçen kareler (Res.8),
b) Çapraz taramalar (Bkz: Res. 8),
c) Dama ı (Bkz: Res.8),
d) Rozetler ve ı ı (Res. 9).
Bu bezerne ögelerinin ı ı göre kabaca bir kronoloji
çizelgesi ı ı
ı
isiMLERi
isimler glazörün üstline ı ı ş ı Harf M.ÖA.yy.sonu ile
stiline göre tarihlendirme ı ı Genelde ş ı
e i' k en d ö n e m e s e i' i e i' i n de ve kaplarda ı ı
Kantharoslarda ı
BOYALI
PENDANT
DiZiLERi
MEYVE VE
ÇiÇEK
ı
Naturalistik motiflerin en popüler ve erken
bczeme ögelcrinden biridir. Uzunca bir
süre ı ı devarn etmekle birlikte
giderek ş ı ş ı Erken örneklerde
zarif kavislcri olan sicimlere ı ı ş ve
ı daha sivri ı ı ş ı Daha geç
örneklerde kaba zikzak sicimlere
ı ı ı
Helienislik Dönemin popüler naturalistik
motiflerindendir. Gnathia Stili kaplarda
daha ı ı Meyve ve çiçekler
kurdelelere ı ı ş ı
152
M.ÖA. yy ı
M.Ö.Erken i .yy. 'a kadar
ı ı
ı ı
ı ı M.Ö.3. ve
ı 'da fazla olmamakla
beraber devam ş
M.Ö. I.yy. 'da iyice
ş ş
GIRLANOLAR
(ASMA, DEFNE
ı
VE
ı
Ş
GIRLANOLAR)
DALGA
BANTLARI
İ
KÜÇÜLf<::N
KARELER
DAMA
ı
ÇAPRAZ
TARAMA
Naturalistik motiflerin ı en fazla
ı ı ı Erken örneklerde daha
özenli ı ş ı ı ş ı Geç örneklerle
ş ı ş ı ı ı ğ ı ı fark çok
ı ı
ı ı ı Figür ğ de
ı İ kilden
sonra ı ı beyaz boya yüzeye
sürül e re k ı ve sonra
insizasyon ı ı
Çok fazla tercih edilen bir bezerne
ögesi ğ
Geometrik bezernenin en popüler
motifidir. Bazen tek bazen de ğ
geometrik motif'lerle birlikte
ı ı ş ı
Geometrik bezernenin en geç
motiflerindendir. Bazen tek bazen
ğ geometrik rnotiflerle birarada
ı ş ı Bu motif'le birlikte
ı ı Stilinin ı
ş ı ş ı
153
ı
M.Ö.l.yy. 'a dek devam
ş
M.Ö.Erken 4.yy.'da
çok ı ı
M.Ö.l.yy.'a kadar
devam etmektedir.
M.Ö.3. ve 2.yy.'dan
ş
M.Ö.l.yy.'a kadar
ı ı ş ı
M.Ö.3.yy.' ı ş ı
M.Ö. i .yy.'a dek devam
etmi ş r.
M.Ö.2.yy. ı
sonundan M.Ö. ı .yy.'a
kadar devam ş
ı tablodan da ş ı ı ğ ı üzere ı ı stilinde en
revaçta olan bezerne ögeleri naturalistik motiflerdir. Bu motifler
ı ı ı itibaren uygulanmaya ş ı ş ve giderek
ı ş ı ş ı ı ı ya da boyun ı ı ı ı
veyahut da boyun ve ı ş ğ alana ş ş Bu bezerne
motifleri Hellenistik dönemin ğ seramik ı ı ı ı da
karakteristikleridir. ş ı naturalistik motiflerin ı
ı ı ı ı ve pendantlardan ş diziler en erken serilerdirl".
ı isimlerinin ı ı ğ ı ı ı ı ekseriyetle
M.Ö.4 ı ı sonu ile M.Ö.3 ı ı ş ı tarihlenirler. Siyah
glazör üzerine sivri uçlu bir aletin ı ı ı kap yüzeyine
ı ş ı Atina'dan ş yerlerde de ğ Güney Rusya'da
da böyle örnekler ele ş
Dama ı motifi M.Ö.3. ı ı ı ğ
ı ş ş ı ş ı Bazen tek, ancak ğ alternatif
kareler biçiminde ş Bu bezerne ögesinin ı .Attik
bünyeli rozetler ve ı ı ş bir kompozisyon ş
yoluna ş Kaseler, tabaklar ve ğ ı kaplarda da merkeze
bu tip rozetler ve ı ı ş Çapraz tarama motifi, geometrik
bezemenin en basit ı ı ı ı stilinin son evresinde ı ı ğ ı
için sonun ş ı ı ı gösteren motif olarak da ı ı ı
Geometrik bezemelerin serbest ı ı yani Pergamon, Delphi,
İ ve Güney Rusya 'ya ı ı ğ ı Atina kentinde ı
ı ı daha ı ğ ortaya ı ı Atina 'da ı ı
ı ile ı paralellik gösteren Güney İ ı bile bu saf
geometrik dizaynlar o kadar ğ ğ
Geometrik stilin en erken Atina'da ş ğ söylemek çok
mümkün ğ de, ş atelyelerin nispi kronolojisi göz önüne
ı ı ğ ı böyle bir ı ı ğ dikkat edilmesinin ğ
öneri l mi ş r l '. Geometrik motiflerin kökenleri yeterli derecede
ı ı ş ı ı ı ve ı hem erken hem de geç dönem
14
Thomson,a.g. ,s.440.
i S a.g.e,s.442.
154
çömlekçileri ı popüler ğ bilinmektedir, ancak M.Ö.3. ve 2.
ı Atina Keramaikos'unun bu bölgelerden ş
ğ dair bir ı ı Geç Latene ve Asia
Minör'deki ğ ş Gal ı ile ş ğ ş fakat
burada da güncel ş bulunmakla birlikte, bu etkiyi ve orijini
ı erken dönemlerinde aramak daha ı ı ı Yunan
Protogeometrik ve erken Geometrik ı ile ı benzerlikler
ı dama ı iç içe geçen kareler, çarpraz tarama, ı ı
ve rozetler, dikdörtgen panel ş ı bu dönemlerin en karakteristik
bezerne ögeleridir. Ancak Protogeometrik dönemin çok popüler iki
motifine; konsantrik daireler ve ı daire bezeklerine
ı ı çünkü ı ı çömlekçileri ş kil
ı insizasyon ı ı için bu iki ğ icra etmek oldukça
zordur.
i 89ü'lardan itibaren Atina Areopagus'unun eteklerinde devam
ettirilen ı pek çok mezar ve ı içlerinden ı dönemlere
tarihlendirilen kaplar ı ı ı ş ı Bulunan bu mezarlar ve kaplardan
Keramaikos ı ğ ı ı ı ı ı ı ı devam ğ ortaya
ı ı Antik ı ğ bilgilerden, ı çömlekçilerin
pazar yerinin ı bölgede ş ı ı ş ı ı burada
sürdürdükleri bilinmektedir. ğ o mahalleden olan cedlerinin
ı ş ı ı görmezlikten gelernezlerdi ve erken dönem eserlerini
ş ı ş ı ı ğ ı ı bunun ş ğ görürüz. Gözlerini ş
ş ve gördüklerini kendi ı ı ı fazla ı
adapte ş
Kap ı
ı ı çömlekçileri büyük ı ı en fazla
ı tercih ş Bu stilde ğ ı
ı biraz ı ve kökenleri ı biraz ş ı ı Kulp
olarak Gnathia ı da uygulanan burgulu kulp ı ı ş ı
ğ ı ı ı ı burkularak gövdeye ğ ı (Res. 8). ı
dip ı ı kaideye ğ ş Kaideleri genellikle çam ya da halka
16 a.g.e,s.444.
155
kaide biçimindedir. ı Amphoralan ı ı
oranlama son derece uyumludur. Gövdenin ğ orta derecededir.
Boynun gövdeye, gövdenin kaideye ş ş ve zarifdir.
Metalik etki daha fazla hissedilmektedir. M.Ö.200'lerden,
M.Ö.I60/lS0'lere kadar olan dahageç örneklerde bu oranlama genelde
ş ı ı kenar profillerine plastik masklar
ş M.Ö.I60/lS0'lerden, M.Ö. erken ı kadar olan
dönemde ise, ı boyun ı ı iyice ş ı ş ve özellikle ğ ı
ı ı ğ fazla ş ı ı ı ş ı Kulplar ise gövdenin genel
uyumunu bozacak yerlere ı ı ş ı
ı ı stilinin bir ğ popüler ı Kantharos'dur.
Kulplan ş biçiminde ı ş ı (Bkz: ResI) Bazen alt ı ı
Megara kaselerindeki gibi ı ı ı üst ı ş
Boetya bölgesi Kabeirik ı karakteristik çift mahmuzlu
ı ı ı stilinde görmekle birlikte, her iki grubun da
bezerne ögeleri ve oranlan birbirini ı ı ı da
yivler çark ı ı düzdür (Res. l O). Kabeirik kaplannda ise yivler
ı ı Üzüm, asma ı ı gibi naturalistik bezerne motitleri her iki
grupta da ı ı Kabeirik ı büyük bir bölümü
17 Megara kaseleri:Antik ğ ı ı "Hemitomos" olarak
ı ı ş ı ı küre biçiminde, ı ı ı kulpsuz ve tüm ı ş
yüzeyi kabartma desenler ve figürlerle bezeli içki kaseleridir. İ önce
ı ı ğ ş ı ş olarak) bu isim ş
ı ı O. Benndorf ı M.Ö.3.yy.'dan, ı ı
kadar üretimleri devam ş ve standart içki ı olarak ı ı ş ı
Megara kaseleri ı daha ı ı ı bilgi için bkz: Thomson, a.g.e.,s.451-
459.;.U.Hausmann, Hellenistische Reliefbecher, 1959.; P. Hellströmrn,
Labraunda Pottery of Classical and Later Date Terracotta Lamps and Glass,
Lund 1971, s.19-23.; i. Rotroff', ı Pottery. Athenian and Imported
Moldmade Bowls" The Athenian Agora 22. 1982.
18 Kabeirik Stili: İ Boetya'da Thebes ı ı Cabiria kutsal ı
ı ş ı ı 3. ğ ş ı ş ve M.Ö.3. ı ğ dek
devam ş Bkz. Cook, a.g.e., s 97 ve 195.
156
ı ı ı Üretimleri ı ı İ Thebes'i
M.Ö.335 ı ı ı ı ş Kantharoslar özellikle ı
ı stilinin ş ı ı çok popülerdir. Bezerne ı ı da
ı Krater ve ı daha doyurucudurlar. Fakat
çok ı bir süre sonra Megara kaseleri ı ş ı ş ve
geçerliliklerini ş
Bir ğ kap formumuz ı ı ı çömlekçileri
ğ bezerne stilinde ı ı alanlar sunabilecekleri bu ı
ı ş ı Ancak sofra ş ı ı ı büyük
tabaklardan, stilin kolay bozulabilir ı ı nedeniyle ev ı ı
ı ı ı ş ş ve bu yüzden ı ı fincan
tabaklar daha fazla ı ı ş ı
Bu üç ana kap formunun ı ş ı ı fincanlar, kraterler,
kaseler, Skyphoslar, Lekythoslar ve ı de ş
Yöresel ı kap ı ı tercih ı ı ı ğ ş ğ
ş ı ı Atina üretimi olanlarda Amphora ve Kantharoslar
ı iken, ğ üretim merkezlerinde bu formlara çok ı
ı ı ğ Tarsus'da Skyphos daha fazla
ı ı ş ı ı ı ı Güney İ paralellerinde ise
ı ile ş ı ş ı ı
ğ merkezler
ğ Akdenizin ş merkezlerinde ı yöresel atelyeler
ı Pergamon, Alexandria ve Tarsus bu merkezlerin en
önemlileri ı ı Tarsus'da orta ve geç Hellenistik dönem
süresince üretimleri devam ş Yerel imitasyon olan bu kaplarda
biraz daha adi glazör ile kireç tanecikleri içeren daha taneli kil
ı ı ş ı ve Tarsus kilinin ğ gözle görülebilmektedir.
ithal ş ı ı ı yerli üretim ı biçim ve
bezerne yönünden ı ı bulunmakta, çok nadir olarak ı parçalar
i 9 Thornson, a.g.e., s.444.
ZO Cook, a.g.e., s.444.
Zi Pasinli, a.g.e.,s.96.
157
ithal ş örneklerle paralellik göstermektedir. Hamurun rengi
devetüyü, ı ı ı ı ı ı kahverengi ve seyrek olarak da gri
kahverengidir. Kaideleri ı Atina'da çok ı ı Kantharoslar'a
Tarsus'da nadiren ı Bezerne olarak ş ı motifi çok
fazla ı ı ş ı Yapraklar ve ş ı devetüyü astar üzerine
insizasyon ile dikkatlice ı ş ı Atina üretiminde belki de en
sevilen kap formu olan Amphoralar'a Tarsus'da çok az ı ı ş ı
ı ı ı Amphoralar Orta Hellenistik döneme aittir. Form
olarak Atina serileri ile benzerlik göstermemektedirler; gövde adeta
ı ş gibi incedir, ı üst ve alt ı ı ı plastik ş
ş ve düz ş biçimindedirler. ş ı motifi Atina'da
ı omuz ve ı ı ı ı Tarsus'da ekseriyetle
omuz ı ı ş ş
Pergamon' da ise ı ı stilinin ş ı evresine ait
örnekler bulunmakla birlikte, ı ı ı itibaren
ı ı ı glazörlü ve tamamen insizasyon bezemeli kaplar daha popüler
olmaya ş ı ş Yine Anadolu 'da ı yerlerde ğ ğ fazla
ğ bile, bu stilde ı ı ş kaplar daha ğ kap ı
ı ı ı ı ş ı Priene, Labranda, Limyra, Kayseri ı ı
ı ğ ve ş bu kentlerden ı ı 97 ı ı ı
P.Hellström ı ı "Labraunda" isimli kitapta,
Labranda'da bu stilde sadece yedi parça ğ ş Bu
parçalardan bir tanesi Attik üretim, ğ ise yerel ı ı ve
ı glazörleri ğ ithal parçaya ı çok daha az ş
Gerek Labranda gerekse ı Anadolu 'nun ğ kentlerinde ı
ı ı ı çok az ı stilin bu bölgede çok ı
22 F.F Jones, Tarsus I, 1950 s. 160 vd.
23 Cook, a.g.e., s.196.
24
Labranda.Helström, a.g.e., s.55.;Limyra: J. Borchardt -I Mader.: "Bericht Der
Grabungskampagne Limyra", XII ,KST. II.cilt Ankara 1990, s. 332,
ı ğ ve ş : K. Ernre, ı ğ ı ı 1973",Anatolia
XVILAnkara 1973, s. 65 ve dipnot 24.
158
ı ğ ı ı ş etmektedir-l. Limyra' da ise sadece bir tabak ı
ş ve ı ı ş Korinth ve Güney
Rusya' da bol miktarda ı ı ı ele ş Korinth
kenti de Pergamon gibi, stilin erken dönemlerinde daha fazla üretim
ı ğ ı ı ı itibaren ı
stillerdeki kaplar popüler ş Güney Rusya'daki merkezler
Kerch, Olbia, Chernose.'dir. Bu moda Güney Rusya'ya Asia Minör'den
ş gibi görünmektedir.(Pergamon ?) Kerch'de ı
ı ı bu ı killeri Anadolu ile ı benzerlik göstermektedir.
Pelike, Kylix, fincan ve Amphoralar daha fazla tercih ş
Sonuç olarak ı ı ş ı Tarsus, Korinth ve Pergamon
gibi ğ atelyelerde de üretim ı ğ ı hiçbiri Atina
ile ı ı stilinde ı ş ı ş ı Politik ğ ı ı ı ğ ı ı ve kültürel
gücünü yitirmekle birlikte, en ı bu kaplar ile bir süre daha ve hiç
ğ bir konuda ğ kimseye ı ı ş ve eski güzel
günlerin görkeminin devam ğ ı ı ile ş
25 Hellström, a.g.e., s. 17 ve dipnot 6.
26
Borchhardt-Mader, a.g.e., s.333 ve res. 14.b.
27
Cook, a.g.e., s.196.
159
Resim I .
Resim 3.
Resim 5.
160
Resim 2.
Resim 4.
Resim 6.
Resi m 7.
ı

ı ı ı ı ı ı ı ı Il 'i
\. . ,/;
-
Resim 9.
161
Resim 8.
Resim ı
Resimler Listesi:
Res. 1: Hydria, Env. no.425. G. Bretschneider, Collezioni E Musei
Archeologici Del Veneto, Roma 1995, s 21'den ı ı ş ı
Res. 2: Kantharos.Env. no. 413. G.Bretscneider, Collezioni E
Muses Archeologici Del Veneto, Roma 1995, s.2ü'den ı ı ş ı
Res. 3: Pelike. Env. no.437. G. Bretschneder, Collezioni E Muset
Archeologici DelVeneto, Roma 1995, s.63den ı ı ş ı
Res. 4: üinoche. Env. no: 446. G. ı ı E Muset
ı ı Del Veneto, Roma 1995, s.69'dan ı ı ş ı
Res. 5: Skyphos, Env. no: 454. G. ı ı E
Muset ı ı Del Veneto, Roma 1995,s. 78'den ı ı ş ı
Res. 6: Hydria. Env. no. 422 G. ı ı ı E Muses
ı ı Del Veneto, Roma 1995, s. 83'den ı ı ş ı
Res. 7: Skyphos. Env. no. 461. G. ı ı E Muset
ı ı Del Veneto, Roma 1995, s. 83'den ı ı ş ı
Res. 8: Amphora. R. M. Cook, Geek Painted Pottery. Routledge,
London 196ü (3.ed. 1997) Res. 56 a'dan ı ı ş ı
Res. 9: Pelike. Env. no. 437. G. ı ı ı E Muses
ı ı Del Veneto, Roma 1995, s.55'den ı ı ş ı
Res. 10: Pelike. Env. no 437. G. ı ı ı E Muses
ı ı Del Veneto, Roma 1995, s.55'den ı ı ş ı
162

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful