ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ
Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης

Το

“Εγχειρίδιον”

γραµµένον

από

δεν

τον

είνε

ίδιον

τον

Επίκτητον. Όπως ο Σωκράτης, όπως ο
Ιησούς, και ο Επίκτητος δεν αφήκε
σύγγραµµα

κανένα.

Αι

σωζόµεναι

“∆ιατριβαί,” µαζί µε τας οποίας και το
“Εγχειρίδιον”

που

είνε

ωσάν

η

σύνοψις της Επικτητείου φιλοσοφίας,
οφείλονται

εις

µαθητήν

του

Επικτήτου, τον Φλάβιον Αρριανόν.
Ακριβώς

να

καθορίσωµεν

τον

καιρόν της γεννήσεως τον Επικτήτου
δεν

δυνάµεθα.

Γνωρίζοµεν,

ότι

εζούσε κατά την εποχήν του Νέρωνος
(54—68),

του

Ουεσπασιανού,

του

Τραϊανού (98—117). Γεννηθείς εις
την Ιεράπολιν της Φρυγίας, δούλος
τον

Επαφροδίτου,

διήκουσε

τα

µαθήµατα του Μουσονίου Ρούφου,
ακµάσαντος

εις

τον

καιρόν

τον

Νέρωνος. Απελευθερωθείς επηγγέλθη
τον φιλόσοφον. Ελθών εις την Ρώµην
διέµεινε

µέχρι

της

εποχής

που

ο

Ουεσπεσιανός διώρισεν εκείθεν τους
φιλοσόφους, υπόπτους δι' αισθήµατα
δηµοκρατικά. Επήγεν ακολούθως εις

την

Νικόπολιν

της

Ηπείρου, όπου

διέµεινε διδάσκων µέχρι των χρόνων
τον Αδριανού.
Φιλοσοφία, της οποίας οπαδός και
µέγας

αναµορφωτής

Επίκτητος,

είνε

υπήρξεν
η

ο

στωική,

ονοµασθείσα τοιουτοτρόπως από την
Στοάν των Αθηνών, εις την οποίαν
εδίδαξεν
Ζήνων.
σώζεται

ο
Ο

ιδρυτής

Κλεάνθης

ο

υψηλός

της

Σχολής

—του

οποίου

προς

τον

∆ία

ύµνος—, ο Χρύσιππος έπειτα είναι οι
µεγάλοι

συνεχισταί

της

στωικής

διδασκαλίας.

Ο

Κικέρων

εις

την

ηθικήν

ο

Σενέκας

και

προ

του,

πάντων ο Μάρκος Αυρήλιος είνε οι
Ρωµαίοι αντιπρόσωποι της αιρέσεως.
Με ολίγας λέξεις: η φιλοσοφία των
στωικών

είνε

µία

πανθεϊκή

φιλοσοφία, της οποίας πάρισον είνε η
φιλοσοφία

του

Εβραίου

Σπινόζα.

Θέτουσα την ευτυχίαν όχι εις την
ηδονήν, όπως οι Επικούρειοι, αλλά
εις

την

την

αρετήν,

—εις

το

οµολογουµένως τη φύσει ζην—, εις
την καταφρόνησιν των αισθησιακών
απολαύσεων, διδάσκει την απάθειαν
και

την

αταραξίαν,

είνε

ωσάν

η

άρνησις τον ανθρωπίνου πόνου και
της ανθρωπίνης ηδονής. Φιλοσοφία
λοιπόν

µαζί

στρατιωτική.

Και

ασκητική
εποµένως

και
όχι

επαρκώς ανθρωπίνη. Εις την θηλυκήν

όµως αυτήν εποχήν, που το πάθος
απεµώρανε το νευρικόν µας σύστηµα,
η ανάγνωσις του “Εγχειριδίον”, του
οποίου

µετάφρασιν

εδώ, αν

δεν

επιχειρούµεν

µας πείση

περί της

µηδαµινότητος της οδύνης, όπως και
της ηδονής, θα είνε ικανή όµως να
µας

κάµη

σκληρούς,

δυνατούς

περισσότερον, θηλυκούς ολιγώτερον,
ευρίσκοντας µέσα εις την καρτερίαν
την µεγάλην ανακούφισιν. Την αξίαν
του

“Εγχειριδίου”

αναγνώσται.

θα

κρίνουν

Την

οι

ταχείαν,

αδυσώπητον

διαλεκτικήν

στρατιωτικήν

έκφρασιν

του.
του.

Την
Την

µαθηµατικήν ακρίβειαν του κάθε τι.
Την ασκητικήν λιτότητα και ξηρότητα.
Γράψιµον ουδόλως συναισθηµατικόν
κ' εν τούτοις συγκινούν, διότι θέλει
να µας συνδιαλλάξη µε την σοφήν
Μοίραν, που διέπει και δίδει τον ένα
σκόπιµον ρυθµόν εις το σύµπαν.
Το

“Εγχειρίδιον”

µετέφρασεν

Ιταλιστί ο Ιάκωβος Λεοπάρδης. Και ο
Γάλλος φιλόσοφος Γκυγιώ εις την
Γαλλικήν. Αλλ' αι µεταφράσεις του εις
κάθε γλώσσαν είνε άπειροι. Ανέφερα
τας ανωτέρω διά το εξαιρετικόν των
µεταφραστών.
Η γλώσσα τον “Εγχειριδίου” είνε η
κοινή

λεγοµένη

Ρωµαϊκής

εποχής,

Ελληνική
εποχής

της
ολίγον

έπειτ' από τότε που εγράφη η “Καινή

∆ιαθήκη”.

Το

παρουσιάζει

κείµενον

αισθητώς

δεν

διαφόρους

γραφάς. Και η µετάφρασις εις πολλά
µέρη δεν είνε παρά απλή διασάφησις
ή απλούστευσις του κειµένου, ακόµη
και µία αντικατάστασις κάπου κάπου
των τεχνικών όρων, από τους οποίους
βρίθουν

τα

συγγράµµατα

των

Στωικών. Κάτωθεν της µεταφράσεως
θέτω

παρατηρήσεις

διαφόρων

εκδοχών,

περί
ή

των

επεξηγώ

µερικούς όρους, τους οποίους δεν
ηµπορούσα ν' αντικαταστήσω µε νέας
λέξεις

χωρίς

να

παραβλαφθή

η

ακρίβεια του κειµένου.
ΑΡ. ΚΑΜΠΑΝΗΣ
Εκδόσεις "ΦΕΞΗ", χχ

Α
1.1

Τῶν ὄντων τὰ µέν ἐστιν ἐφʹ ἡµῖν, τὰ 1. Εκ των πραγµάτων άλλα µεν είνε
δὲ οὐκ ἐφʹ ἡµῖν. ἐφʹ ἡµῖν µὲν
ὑπόληψις, ὁρµή, ὄρεξις, ἔκκλισις καὶ

εις την εξουσίαν µας, άλλα πάλιν
δεν είνε. Εις την εξουσίαν µας είνε
η γνώµη, η ορµή, είτε η όρεξις, µ'

ἑνὶ λόγῳ ὅσα ἡµέτερα ἔργα· οὐκ ἐφʹ ένα λόγον όσα είνε έργα µας. ∆εν
ἡµῖν δὲ τὸ σῶµα, ἡ κτῆσις, δόξαι,

είνε εις την εξουσίαν µας το σώµα,

ἀρχαὶ καὶ ἑνὶ λόγῳ ὅσα οὐχ

η περιουσία, αι αρχαί, µ' ένα λόγον

ἡµέτερα ἔργα.
1.2

καὶ τὰ µὲν ἐφʹ ἡµῖν ἐστι φύσει
ἐλεύθερα, ἀκώλυτα, ἀπαραπόδιστα,

όσα δεν είν' έργα µας.
2. Και, όσα µεν είνε εις την
εξουσίαν µας, υπάρχουν φύσει

προτέρων ἐφίεσθαι. οὐκ ἐγκαλέσεις τινί. ελεύθερα νοµίσης και τα ξένα ιδικά σου. ἐὰν δὲ τὸ σὸν θεούς και ανθρώπους· αν όµως το µόνον οἰηθῇς σὸν εἶναι. ενοχοποιήσης κανένα. ταραχθήσῃ. θα προσκόψης εις εµπόδια. ακώλυτα. δοῦλα. ἐµποδισθήσῃ. ὅτι οὐ δεῖ µετρίως κεκινηµένον ἅπτεσθαι αὐτῶν.4 τηλικούτων οὖν ἐφιέµενος µέµνησο. τυχὸν µὲν οὐδʹ αὐτῶν τούτων τεύξῃ διὰ τὸ καὶ τῶν Αν όµως θέλης συγχρόνως ν' άρχης και να πλουτής. τὰ δʹ 4. το δε ξένον. εχθρόν δεν θ' αποκτήσης· και χωρίς άλλο βλαβερόν τίποτε δεν θα πάθης. κανένα δεν οὐδείς σε ἀναγκάσει οὐδέποτε. ὥσπερ ἐστίν. παρά την θέλησιν σου τίποτε δεν θα κάµης. ξένα. καὶ ταῦτʹ ἐθέλῃς καὶ ἄρχειν καὶ πλουτεῖν. διʹ ὧν µόνων ἐλευθερία καὶ εὐδαιµονία εκείνα. µε τα οποία η ελευθερία και η ευτυχία προσαποκτάται. πενθήσεις. Να ενθυµηθής λοιπόν ότι. τὸ δὲ ἀλλότριον. θα πενθήσης. οὐδὲ γὰρ βλαβερόν τι πείσῃ. άλλα ὑπερτίθεσθαι πρὸς τὸ παρόν. ἐὰν δὲ πάλιν ν' αναβάλλης προς το παρόν.5 εὐθὺς οὖν πάσῃ φαντασίᾳ τραχείᾳ 5. 1. ξένον. αν. οὐ µέµψῃ εξαναγκασµόν. ἀλλότριον. ούτε θα πράξεις οὐδὲ ἕν. µέµψῃ καὶ 3. αδύνατα. ανεµπόδιστα· όσα όµως δεν είνε εις την εξουσίαν µας. θα υποστής ποτέ σου οὐδείς σε κωλύσει.τὰ δὲ οὐκ ἐφʹ ἡµῖν ἀσθενῆ. όσα φύσει δούλα είνε. δεν θα οὐδένα. αλλά ν' αφήνης µερικά εκ των πραγµάτων ολοτελώς. ιδικόν σου µοναχά νοµίσης ότι είνε ιδικόν σου. δούλα. περιγίνεται. Ν' ασκής λοιπόν τον εαυτόν σου . κωλυτά. ενθυµήσου ότι ραθύµως να τα επιδιώκης δεν πρέπει. ἐὰν τὰ φύσει δοῦλα ἐλεύθερα οἰηθῇς καὶ τὰ ἀλλότρια ἴδια. ελεύθερα. ὅτι. πάντως γε µὴν οπωσδήποτε θ' αποτύχης εις ἐκείνων ἀποτεύξη. υποκείµενα εις εµπόδια.3 µέµνησο οὖν. ἄκων κατηγορήσης. ἀλλότρια. πιθανόν µεν είνε να µην επιτυχής ούτε αυτά. ἀλλὰ τὰ µὲν ἀφιέναι παντελῶς. καθώς και είνε πράγµατι. θα µεµψιµοιρήσης προς θεοὺς καὶ ἀνθρώπους. διότι θα επιδιώκης και τα προηγούµενα. 1. 1. οὐδείς σε βλάψει. Αν λοιπόν επιθυµής τ' ανωτέρω τόσον µεγάλ' αγαθά. δεν θα σε βλάψη κανείς. ἐχθρὸν οὐχ ἕξεις.

και πρωτίστως µε τον εξής : Είνε από όσα εξουσιάζοµεν ή όχι τάχα.τι είνε προς την φύσιν . εφ' ἐκκλίνῃς ἢ θάνατον ἢ πενίαν. τους οποίους έχεις τὰ ἐφʹ ἡµῖν ἐστιν ἢ περὶ τὰ οὐκ ἐφʹ ἡµῖν· κἂν περί τι τῶν οὐκ ἐφʹ ἡµῖν ᾖ.τι δεν είνε εις την εξουσίαν µας. καὶ ὁ µὲν <ἐν> ὀρέξει αποστροφή φανερώνει ότι δεν ἀποτυγχάνων ἀτυχής. ἔπειτα ἐξέταζε αὐτὴν καὶ δοκίµαζε εις τρόπον. όσον τούτο εξαρτάται από σε.τι φαίνεσαι να παρασταίνης”. ἐκκλίσεως ἐπαγγελία τὸ µὴ περιπεσεῖν ἐκείνῳ. Και αν µεν. είνε να επιτύχη εκείνο που ορέγεται.τι ορέγεται είνε ατυχής. 2. αποστραφής τα παρά φύσιν. είνε να µην περιπέσης εις ἐκκλίσει περιπίπτων δυστυχής. πρώτῳ εξετάζης και να την δοκιµάζης µε δὲ τούτῳ καὶ µάλιστα. ὧν που επιδιώκει ό. κ' µὲν οὖν µόνα ἐκκλίνῃς τὰ παρὰ εκείνο. Και αν δεν είνε από όσα πρόχειρον ἔστω τὸ διότι ‘οὐδὲν πρὸς ευρίσκονται εις την εξουσίαν µας. οὐδενί. οὗ ὀρέγῃ. που η ὃ ἐκκλίνεται. δεν θα περιπέσης εις κανέν από όσ' αποστρέφεσαι· αν όµως αποστροφής ή τον θάνατον ή την ανέχειαν. πότερον περὶ τους κανόνας. 1. που η όρεξις φανερώνει ότι οφείλεται.1 Μέµνησο. Να ενθυµηθής. που αποτυγχάνει εις ό. Β 2. δυστυχήσεις. βάλε την αποστροφήν σου επάνω εις ό. ὁ δὲ <ἐν> θέλει. ἂν εκείνο που αυτή αποστρέφεται. περιπεσῇ· νόσον δʹ ἂν είνε δυστυχής. ότι εκείνο. κ' εκείνο.2 ἆρον οὖν τὴν ἔκκλισιν ἀπὸ πάντων 2. θα δυστυχήσης. τὴν ὄρεξιν δὲ παντελῶς ἐπὶ τοῦ αντικείµενον της αποστροφής σου παν ό. κ' εκείνος φύσιν τῶν ἐπὶ σοί. Παύσε να θέτης λοιπόν τῶν οὐκ ἐφʹ ἡµῖν καὶ µετάθες ἐπὶ τὰ παρὰ φύσιν τῶν ἐφʹ ἡµῖν.µελέτα ἐπιλέγειν ὅτι ‘φαντασία εἶ καὶ οὐ πάντως τὸ φαινόµενον’. ἐµέ’ ας είνε πρόχειρον το: “∆εν µε αφορά”. ὅτι ὀρέξεως ἐπαγγελία ἐπιτυχία. Έπειτα να την τοῖς κανόσι τούτοις οἷς ἔχεις. ώστε εις κάθε τραχείαν φαντασίαν να επιλέγη: “Φαντασία είσαι και όχι ό.τι αποστρέφεται ἐκκλίνεις.

να λέγης ότι ἂν χύτραν στέργῃς. ότι άνθρωπον καταφιλῇς ἢ γυναῖκα. οὐδὲν οὐδέπω κατ' ανάγκην θα γείνης δυστυχής. να υπενθυµίζης εις τον εαυτόν σου τί είδους έργον είνε. αν τυχόν σπάση· αν ταραχθήσῃ· ἂν παιδίον σαυτοῦ καταφιλής το παιδί σου ή την γυναικά σου. ὅτι ‘χύτραν “αγαπώ χύτραν”.1 Ὅταν ἅπτεσθαί τινος ἔργου µέλλῃς. ἀποθανόντος γὰρ οὐ ταραχθήσῃ. Γ 3. ελαφρά όµως κ' επιφυλακτικά και χωρίς καµµίαν ορµητικότητα. µόνῳ δὲ τῷ ὁρµᾶν καὶ και από όσα µας εξαρτώνται. ὁποῖόν ἐστι τὸ ἔργον.παρόντος ἄνελε· ἄν τε γὰρ ὀρέγῃ τῶν οὐκ ἐφʹ ἡµῖν τινος. Συνήθιζε λοιπόν αποκλειστικώς τον εαυτόν σου να τείνη προς τα πράγµατα και ν' αποµακρύνεται απ αυτά. αν ορέγεσαι κάτι από όσα δεν εξαρτώνται από µας. Αφαίρεσε κατά το παρόν από τον εαυτόν σου την όρεξιν παντελώς. ενθυµού να λέγης τί πράγµα είνε. ὀρέγεσθαι καλὸν ἄν. ἐὰν 1. σοι πάρεστι. µεθʹ ὑπεξαιρέσεως καὶ ἀνειµένως. Εάν λόγου χάριν πηγαίνης να λουσόµενος ἀπίῃς. που θ' ἀφορµᾶν χρῶ. ὅσων εναντίον. ∆ 4. Όταν πρόκειται να καταπιασθή ένα έργον. διά να µη στέργω’. ∆ιότι. ή που αγαπάς. ὑποµίµνῃσκε σεαυτόν. πρόβαλλε εις τον σεαυτῷ τὰ γινόµενα ἐν βαλανείῳ. αφού αρχίσης από τα µικροτέρα· αν ἀπὸ τῶν σµικροτάτων ἀρξάµενος· αγαπάς χύτραν. χρείαν παρεχόντων ἢ στεργοµένων µέµνησο ἐπιλέγειν. ὁποῖόν ἐστιν. κατεαγείσης γὰρ αὐτῆς οὐ ταραχθής. ἀτυχεῖν ἀνάγκη τῶν τε ἐφʹ ἡµῖν.1 Ἐφʹ ἑκάστου τῶν ψυχαγωγούντων ἢ ∆ιά κάθε πράγµα που σ' ευχαριστεί. ὅτι καταφιλείς· που και ν' αποθάνη ἄνθρωπον καταφιλεῖς· ακόµη δεν θα ταραχθής. κούφως µέντοι καὶ άξιζαν τον κόπον να τα ποθήσης. ή σου χρειάζεται. εαυτόν σου όσα γίνονται εις τον . κανέν ακόµη δεν θα σου ανήκη. πρόβαλλε κάµης λουτρόν.

ἀλλʹ ἑαυτούς.τοὺς ἀπορραίνοντας. καὶ οὕτως λουτρώνα· εκείνους που πετούν νερά. πράγµα θάνατος οὐδὲν δεινόν (ἐπεὶ καὶ διόλου κακόν. ἀλλὰ τὸ και εις τον Σωκράτη κακόν αλλά η δόγµα τὸ περὶ τοῦ θανάτου. τοὺς λοιδοροῦντας. να διατηρήσω την κατὰ φύσιν ἔχουσαν τηρῆσαι’. ἐφʹ οἷς που έχοµεν περί των συµβαινόντων. ἐκεῖνο τὸ δεινόν ἐστιν. ἐὰν ασφαλέστερα. Ε 5. µηδέποτε ἄλλον µην αιτιώµεθ' άλλον παρά τους αἰτιώµεθα. ἀπαιδεύτου ἔργον τὸ ἄλλοις ἐγκαλεῖν. πρόχειρον ἔσται και αν σταθή κανένα εµπόδιον διά διότι ‘ἀλλʹ οὐ τοῦτο ἤθελον µόνον. άλλως θα εφαίνετο Σωκράτει ἂν ἐφαίνετο). που κλέπτουν και θα καταπιασθής έτσι το έργον ἀσφαλέστερον ἅψῃ τοῦ ἔργου. γένηται ἐµποδών.1 Ταράσσει τοὺς ἀνθρώπους οὐ τὰ πράγµατα. εάν αγανακτώ µε κάθε ψύλλου πήδηµα”. ∆ιότι κατ' αυτόν τον τρόπον. εκείνους που σπρώχνουν. εάν λέγης αµέσως ἐπιλέγῃς εὐθὺς ὅτι ‘λούσασθαι ότι “θέλω να λουσθώ. αλλ' αι γνώµαί των περί των πραγµάτων. ἀλλὰ καὶ τὴν ἐµαυτοῦ προαίρεσιν το λουτρόν.’ βέβαια δεν θα την διατηρήσω. θα έχης πρόχειρον τούτο : “Μα δεν ήθελα µόνον αυτό. τοὺς κλέπτοντας. κ' έκτος θέλω καὶ τὴν ἐµαυτοῦ προαίρεσιν τούτου όµως.Παροµοίως διά κάθε άλλο γὰρ ἄν τι πρὸς τὸ λούσασθαι έργον. λόγου χάριν ο θάνατος. διότι γνώµη µας περί του θανάτου ότι δεινόν. τοὺς ἐγκρουοµένους. ἐὰν ἀγανακτῶ πρὸς τὰ σύµφωνην προς την φύσιν και γινόµενα. καὶ ψυχικήν µου κατάστασιν σύµφωνην προς την ὡσαύτως ἐφʹ ἑκάστου ἔργου. Οταν λοιπόν εµποδιζώµεθα ή οὖν ἐµποδιζώµεθα ἢ ταρασσώµεθα ταραττώµεθα ή λυπούµεθα. ὅταν είνε κακόν. τοῦτʹ ἔστι εαυτούς µας. ποτέ να ἢ λυπώµεθα. ∆εν είνε τα πράγµατα που ταράττουν τους ανθρώπους. που κοροϊδεύουν. εκείνο είνε το κακόν. ἀλλὰ τὰ περὶ τῶν πραγµάτων δόγµατα· οἷον ὁ 2. οὕτω φύσιν”. δήλα δη τας γνώµας τὰ ἑαυτῶν δόγµατα. αλλ' ακόµη να διατηρήσω την κατὰ φύσιν ἔχουσαν τηρῆσαι· οὐ ψυχικήν µου διάθεσιν [1] τηρήσω δέ. Είνε ίδιον αφιλοσοφήτου [2] το να ενοχοποιή .

αφού το πλοίον αγκυροβολήση. καθώς θα εξέλθης διά νερόν. ὅτι ἐπὶ ἵππου ἀγαθῷ ἐπαίρῃ. τηνικαῦτα πραγµάτων. ὅταν λέγῃς ∆ιά κανένα ξένον προτέρηµα µην επαρθής. ούτε και εις τον εαυτόν του. και συµβαίνει τότε να στρέφεσαι συνεχώς οπίσω . κανείς άλλους δι' όσα ο ίδιος κακώς επιτελεί· ίδιον ανθρώπου που έχει αρχίση να φιλοσοφή να τ' αποδίδη εις τον εαυτόν του· και ίδιον φιλοσόφου να µη τ' αποδίδη ούτε εις άλλον. Κ' εν τούτοις τί είνε ιδικόν σου. Όταν όµως εσύ λέγης επαιρόµενος “έχω καλό ἐπαιρόµενος ὅτι ‘ἵππον καλὸν ἔχω’. είτ' βολβάριον.1 Ἐπὶ µηδενὶ ἐπαρθῇς ἀλλοτρίῳ προτερήµατι. Ώστε λοιπόν. ὁδοῦ µὲν πάρεργον Όπως εις ένα ταξίδι. εἰ ὁ ἵππος ἐπαιρόµενος ἔλεγεν ὅτι ‘καλός εἰµι’. τότε να επαρθής.αὐτὸς πράσσει κακῶς· ἠργµένου παιδεύεσθαι τὸ ἑαυτῷ· πεπαιδευµένου τὸ µήτε ἄλλῳ µήτε ἑαυτῷ. ὅταν ἐν χρήσει φαντασιῶν µεταχειρίζεσαι τας φαντασίας των κατὰ φύσιν σχῇς. τετάσθαι δὲ δεῖ τὴν ένα κρεµµύδι και να έχης διάνοιαν ἐπὶ τὸ πλοῖον καὶ συνεχῶς καρφωµένην την προσοχήν σου ἐπιστρέφεσθαι. διότι τότε θα επαρθής διά κάποιο αγαθόν που είνε ιδικόν σου. γνώριζε ότι επαίρεσαι διά ἴσθι. Ζ 7. τί προτέρηµα ενός αλόγου όχι ιδικόν οὖν ἐστι σόν; χρῆσις φαντασιῶν. ΣΤ 6.1 Καθάπερ ἐν πλῷ τοῦ πλοίου καθορµισθέντος εἰ ἐξέλθοις ὑθρεύσασθαι. ηµπορείς παρέργως εις τον δρόµον σου να καὶ κοχλίδιον ἀναλέξῃ καὶ περιµαζεύσης είτ' ένα κοχύλι. οἰστὸν ἂν ἦν· σὺ δέ. µή ποτε ὁ όµως εις το πλοίον. φαντασιών λάβης σύµβουλον την φύσιν. σου. µόνον ἐπάρθητι· τότε γὰρ ἐπὶ σῷ τινι όταν εις τον χειρισµόν των ἀγαθῷ ἐπαρθήσῃ. ο τρόπος µε τον οποίον ὥσθʹ. άλογο”. Αν το άλογον επαιρόµενον έλεγεν “είµαι ωραίον” θα ήτον υποφερτόν.

όχι της ψυχικής διαθέσεως. Μη ζητής όσα γίνονται να γίνωνται όπως τα θέλεις εσύ. όπως γίνονται. χώλανσις σκέλους ἐστὶν Η ασθένεια είν' εµπόδιον του σώµατος. ἐὰν πλοίου. τρέχε ἐπὶ τὸ πλοῖον ἀφεὶς θέλης. αφήνων όλ' αυτά. µήπως.1 Μὴ ζήτει τὰ γινόµενα γίνεσθαι ὡς θέλεις. τρέχε προς το πλοίον. . ν' αφήνης όλ' αυτά. Η 8. εµπόδιον κάποιου άλλου· ιδικόν σου όµως όχι. ἐπιστρεφόµενος. προαιρέσεως δὲ οὔ. µή ποτε καλοῦντος ἐλλίπῃς. "Αν πάλιν είσαι γέρων. ἵνα µὴ δεδεµένος ἐµβληθῇς ὡς τὰ µη τυχόν σε καλέση ο κυβερνήτης. σὸν δὲ οὔ. προαιρέσεως δὲ οὔ. πάντα ἐκεῖνα ἀφιέναι. και αν σε καλέση. χωρίς να µηδὲ ἀπαλλαγῇς ποτε τοῦ πλοίου µακράν. αλλά θέλε µάλλον όσα γίνονται. κἂν καλέσῃ. και θα περάσης καλά. µήπως και σε βάλουν δεµένον εις καµµίαν άκρην του πρόβατα· οὕτω καὶ ἐν τῷ βίῳ. αν τα καλέσῃ. κυτάξης οπίσω.1 Νόσος σώµατός ἐστιν ἐµπόδιον. όταν τύχη να σε καλέση ο κυβερνήτης δεν είσαι παρών. καὶ ψυχικής σου διαθέσεως. κρεµµυδιού και κοχυλιού µία οὐδὲν κωλύσει· ἐὰν δὲ ὁ κυβερνήτης γυναικούλα ή ένα παιδάκι δεν θα σ' εµποδίση τίποτε να τα έχης.τι σου ἐµπιπτόντων ἐπίλεγε· εὑρήσεις γὰρ συµβαίνει· διότι θα το ευρίσκης αὐτὸ ἄλλου τινὸς ἐµπόδιον. ἐὰν δὲ γέρων ᾖς. όπως τα πρόβατα· έτσι και διδῶται ἀντὶ βολβαρίου καὶ εις την ζωήν εάν δίδεται αντί κοχλιδίου γυναικάριον καὶ παιδίον. εάν όµως σε καλέση ο ἐκεῖνα ἅπαντα µηδὲ κυβερνήτης. ἀλλὰ θέλε τὰ γινόµενα ὡς γίνεται καὶ εὐροήσεις. Και τούτο τοῦτο ἐφʹ ἑκάστου τῶν να λέγης κάθε τόσο εις παν ό. Το να γείνης χωλός είν' εµπόδιον του σκέλους σου. όχι της ἐµπόδιον.κυβερνήτης καλέσῃ. ἐὰν µὴ αὐτὴ θέλῃ. ούτε ν' αποµακρυνθής καν από το πλοίον. Θ 9.

χ.Ι 10. ‘ἐὰν 1. Απέθανε το παιδί σου. ‘τὸ χωρίον ἀφῃρέθην. τίνα δύναµιν ἔχεις πρὸς τὴν Εις καθετί που σου παρουσιάζεται να ζητής. δεν θα σε συναρπάζουν αι συναρπάσουσιν αἱ φαντασίαι. ὡς ἀλλοτρίου που σου τα έδωκεν. εὑρήσεις δύναµιν πρὸς θα εύρης µέσα σου δύναµιν την ταῦτα ἐγκράτειαν· ἐὰν πόνος εγκράτειαν. ν' αφήσης στοχασµούς ωσάν αυτούς λ. ΙΑ 11. ἐὰν καλὸν ἴδῃς ἢ Εαν ιδής λ. ἡ γυνὴ ἀπέθανεν; Απέθανεν η γυναίκα σου. επιστρέφων εις τον εαυτόν σου. καθώς διά το πανδοχείον όσοι περνούν απ' εκεί.1 Εἰ προκόψαι θέλεις. την ανεξικακίαν. Αλλά τί τάχα σε µέλει διά µέσου µέλει. Εάν σου προσφέρεται προσφέρηται. διὰ τίνος σε ὁ δοὺς ἀπῄτησε; τίνος σου τα επήρεν οπίσω εκείνος µέχρι δʹ ἂν διδῷ.’ τί δὲ σοὶ κακός εκείνος που την αφήρεσεν”. ἀπεδόθη. ἀλλʹ ὅτι ‘ἀπέδωκα’. οὐκοῦν καὶ τοῦτο ἀπεδόθη. Εφόσον σου τ' αὐτοῦ ἐπιµελοῦ. απεδόθη. ποίαν δύναµιν έχεις που εις τούτο να σε καθοδήγηση. Απεδόθη.’ “Μου αφήρεσαν την ιδιοκτησίαν”. καλήν. ΙΒ 12. χ. εὑρήσεις ἀνεξικακίαν. τὸ παιδίον ἀπέθανεν; Ποτέ σου δι' οποιονδήποτε πράγµα µην είπης “το έχασα”. µίαν ωραίαν γυναίκα.1 Ἐφʹ ἑκάστου τῶν προσπιπτόντων µέµνησο ἐπιστρέφων ἐπὶ σεαυτὸν ζητεῖν. εὑρήσεις καρτερίαν· πόνος. ἄφες τοὺς τοιούτους ἐπιλογισµούς.: “αν δεν φροντίσω διά τας . ἀπεδόθη. ὡς τοῦ πανδοχείου αφήνει. χρῆσιν αὐτοῦ. κάτι ξένον. αν συνηθίζης έτσι τον εαυτόν καὶ οὕτως ἐθιζόµενόν σε οὐ σου. ἂν λοιδορία. θα ευρίσκης την καρτερίαν· αν κακογλωσσιά. ‘ἀλλὰ Και αυτή λοιπόν απεδόθη. φαντασίαι.1 Μηδέποτε ἐπὶ µηδενὸς εἴπῃς ὅτι ‘ἀπώλεσα αὐτό’. αλλά “το έδωκα πάλιν ως οφειλόµενον”. Και. φρόντιζε δι' αυτά ως διά οἱ παριόντες. Αν θέλης να προκόψης. “Μα είνε κακὸς ὁ ἀφελόµενος.

από πείναν χωρίς ἄφοβον γενόµενον ἢ ζῆν ἐν φόβους και λύπας παρά να ζη ἀφθόνοις ταρασσόµενον. 12. βέβαια δεν είνε και τόσον ωραία. ∆ιότι πρέπει σεαυτοῦ κατὰ φύσιν ἔχουσαν φυλάξαι καὶ τὰ ἐκτός. αν υπακούση [φαινοµενικώς]. Σου ἐκχεῖται τὸ ἐλάδιον. ἐνθυµοῦ. και αν φανής εις µερικούς τισιν. θα µου λείψη το ψωµί”. να συλλογίζεσαι ότι ενδεχόµενον να µην υπακούση. [3] ΙΓ 13. ἀπίστει σεαυτῷ. 2. ὅταν δὲ καλῇς τὸν τίποτε.2 ἄρξαι τοιγαροῦν ἀπὸ τῶν σµικρῶν. ἀλλὰ τοῦ να γνωρίζης ότι δεν είν' εύκολον να διατηρήσης την ψυχικήν σου διάθεσιν κατά φύσιν και . ὅτι δύναται µὴ σου. κακοδαίµονα. άρχισε να δυσπιστής οὐ ῥᾴδιον τὴν προαίρεσιν τὴν προς τον εαυτόν σου. “Αν δεν βασανίσω τον δούλον µου. ἴσθι γὰρ ὅτι ότι είσαι κάτι. πονηρὸς ἔσται. θα πάρη κακόν δρόµον”. κλέπτεται τὸ οἰνάριον· ἐπίλεγε ὅτι ‘τοσούτου χύνεται το λαδάκι σου.ἀµελήσω τᾶν ἐµῶν. να επιλέγης : “Τόσον ακριβά πωλείται πωλεῖται ἀπάθεια. κάµνε πως δεν ηξεύρεις ἐπίστασθαι· κἂν δόξῃς τις εἶναί τίποτε. οὐχ ἕξω διατροφάς’· ‘ἐὰν µὴ κολάσω τὸν παῖδα. ὑπόµεινον ἕνεκα τῶν ἐκτὸς ἀνόητος δόξας καὶ ἠλίθιος. τοσούτου η απάθεια. ἵνα ἐπʹ ἐκείνῳ ᾖ θελήµατα σου· αλλ' η θέσις του τὸ σὲ µὴ ταραχθῆναι. ∆ιότι είνε προτιµότερον γὰρ λιµῷ ἀποθανεῖν ἄλυπον καὶ ν' αποθάνη κάνει. ποιῆσαι ὧν θέλεις· ἀλλʹ οὐχ οὕτως να µην κάµη κανέν από τα ἐστὶν αὐτῷ καλῶς. Άρχισε λοιπόν από τα µικρά. ὑπακοῦσαι καὶ ὑπακούσας µηδὲν και. Όταν δε καλής τον δούλόν παῖδα.’ κρεῖσσον εργασίας µου. υπόµεινε να σε νοµίζουν ως προς τα εξωτερικά πράγµατα ανόητον και ηλίθιον. Σου κλέπτουν το κρασάκι σου. κρεῖττον πλούσια χωρίς γαλήνην· και είνε δὲ τὸν παῖδα κακὸν εἶναι ἢ σὲ προτιµότερον να είνε ο δούλος σου δυστυχής παρά δυστυχής εσύ. τόσον ακριβά η ἀταραξία’· προῖκα δὲ οὐδὲν αταραξία”· χάρισµα δεν δίδεται περιγίνεται.1 Εἰ προκόψαι θέλεις. ώστε να είνε 'ς το χέρι του η αταραξία σου. µηδὲν βούλου δοκεῖν Αν θέλης να προκόψης.

ας µη ἐλεύθερος εἶναι βούλεται. ἠλίθιος εἶ· τὰ γὰρ µὴ Αν θέλης τα παιδιά σου και η γυναίκα σου να ζουν παντοτινά. 14. οὕτω κἂν τὸν και αν ο δούλος σου θέλης να µη παῖδα θέλῃς µὴ ἁµαρτάνειν.2 ως να θέλης η κακία να µην είνε κύριος ἑκάστου ἐστὶν ὁ τῶν ὑπʹ ἐκείνου θελοµένων ἢ µὴ θελοµένων ἔχων τὴν ἐξουσίαν εἰς τὸ λοιπόν ό.τι είνε δυνατόν να επιτύχης. µωρὸς κάµνη λάθη.1 Μέµνησο. ΙΕ 15. Προσπάθει να επιτυγχάνης δύνασαι. και ἐπὶ σοὶ θέλεις ἐπὶ σοὶ εἶναι καὶ τὰ τα ξένα ιδικά σου να είνε. τούτο αδύνατον δεν τοῦτο δύνασαι. θα είνε αναγκαίως δούλος. ὅτι ὡς ἐν συµποσίῳ σε δεῖ Έχε υπ' όψει σου ότι πρέπει να ἀναστρέφεσθαι. 2. ὅστις οὖν που θέλει να είνε ελεύθερος. ἀλλʹ ἄλλο τι.τι θέλει ή δεν θέλει. ή ας µην αποφεύγη τίποτε εκ θελέτω τι µήτε φευγέτω τι τῶν ἐπʹ των εξαρτωµένων από άλλους· ει ἄλλοις· εἰ δὲ µή. Ι∆ 14. αλλά φροντίζων διά το ένα θ' αµελήσης εξ ανάγκης το άλλο. δε µη. ἀλλότρια σὰ εἶναι.1 Ἐὰν θέλῃς τὰ τέκνα σου καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τοὺς φίλους σου πάντοτε ζῆν. Οµοίως. Κύριος κάθε άνθρωπου είν' εκείνος που έχει την εξουσίαν να του δώση ή να του αφαιρέση ό. ἐὰν δὲ θέλῃς θέλης να µην αποτυγχάνης εις τας ὀρεγόµενος µὴ ἀποτυγχάνειν. ὃ είνε. όπως εις ένα συµπόσιον (περιφέρουν εις το τραπέζι την απλάδα· άπλωσε και πάρε και συ. δουλεύειν ἀνάγκη. συµπεριφέρεσαι εις την ζωήν σου. είσαι ηλίθιος· διότι θέλεις να εξουσιάζης ό. Αν πάλιν κακίαν. είσαι µωρος· διότι είνε εἶ· θέλεις γὰρ τὴν κακίαν µὴ εἶναι κακία. ορέξεις σου. µήτε θέλη. Εκείνος λοιπόν περιποιῆσαι ἢ ἀφελέσθαι. αλλά κάτι τι άλλο. συγχρόνως να φροντίζης διά τα εξωτερικά πράγµατα.ἑτέρου ἐπιµελούµενον τοῦ ἑτέρου ἀµελῆσαι πᾶσα ἀνάγκη. . περιφερόµενον γέγονέ τι κατὰ σέ· ἐκτείνας τὴν χεῖρα κοσµίως µετάλαβε. τοῦτο οὖν ἄσκει.τι δεν σου ανήκει.

ακόµη και αναστέναξε µαζί του· πρόσεχε µην αναστενάξης και µέσα σου όµως. ∆ιότι οµοίως πράττοντες ο ∆ιογένης και ο Ηράκλειτος. συµπότης των θεών θα γείνης. ἀλλὰ καὶ συνάρχων. οὔπω ἥκει· µὴ ἐπίβαλλε πόρρω τὴν ὄρεξιν. την γυναίκα σου. τότε οὐ µόνον συµπότης τρόφιµα. απλώσης χέρι. κἂν οὕτω τύχῃ. αν θέλης. ἀλλʹ γεγονότα που του συµβαίνουν είνε εὐθὺς ἔστω πρόχειρον ὅτι ‘τοῦτον θλίβει οὐ τὸ συµβεβηκός (ἄλλον γὰρ οὐ θλίβει). Και θα κατασταθής τότε άξιος των θεών συµπότης. οµοίως προς τα παιδιά. προς πρὸς γυναῖκα. ἀλλὰ περίµενε. τα περιφρονήσης και δεν τῶν θεῶν ἔσῃ. και οι όµοιοί των. παρατεθέντων σοι µὴ λάβῃς. αλλά και συνάρχων. ἀλλὰ τὸ δόγµα τὸ κακά. . µη την κρατής.παρέρχεται· µὴ κάτεχε. Όταν ιδής κανένα πενθούντα να ἢ ἀποδηµοῦντος τέκνου ἢ ἀπολωλεκότα τὰ ἑαυτοῦ. τότε όχι µόνον οὕτω γὰρ ποιῶν Διογένης καὶ Ἡράκλειτος καὶ οἱ ὅµοιοι ἀξίως θεῖοί τε ἦσαν καὶ ἐλέγοντο. οὕτω σου). καὶ συνεπιστενάξαι· πρόσεχε µέντοι µὴ καὶ ἔσωθεν στενάξῃς. πρόσεχε κλαίη. ΙΣΤ 16.1 Ὅταν κλαίοντα ἴδῃς τινὰ ἐν πένθει 1. Και µε τα περὶ τούτου’. µέχρι µέντοι λόγου µὴ λόγια µεν µη διστάζης να τον ὄκνει συµπεριφέρεσθαι αὐτῷ. αλλ' αµέσως να συλλογίζεσαι ότι δεν τον θλίβει το συµβεβηκός— αφού ούτε άλλον θλίβει—αλλά η περί τούτου γνώµη του. ἀλλʹ και αφού σου παρατεθούν τα ὑπερίδῃς. προς τα ἄξιος τῶν θεῶν συµπότης. οὕτω πρὸς ἀρχάς. επαξίως κ' ελέγοντο και ήσαν θείοι. µέχρις ἂν γένηται µε διάκρισιν όµως· την αποµακρύνουν. συγκράτει την όρεξίν σου έως ότου έλθη η σειρά κατὰ σέ. ∆εν έφθασεν ακόµη. κατ' αυτόν τον οὕτω πρὸς πλοῦτον· καὶ ἔσῃ ποτὲ τρόπον προς τας αρχάς. διότι ξενιτεύεται το παιδί του. πρόσεχε µη σε συναρπάση η µή σε ἡ φαντασία συναρπάσῃ ὡς ἐν φαντασία [4] ότι τα εξωτερικά κακοῖς ὄντος αὐτοῦ τοῖς ἐκτός. οὕτω πρὸς τέκνα. Αν δε. συλλυπήσαι· και. ἂν δὲ καὶ πλούτη. η διότι έχασε την περιουσίαν του.

ή τα παιδιά µου. αλλ' ή 'ς το ἐπισηµαίνεται. βραχέος· ἂν Συλλογίσου ότι είσαι υποκριτής του δράµατος που ο ποιητής θέλει· αν είνε σύντοµον το δράµα. αν τύχη και κράξη δυσοιώνως κοράκι· να διακρίνης λοιπόν αµέσως εντός σου. σὸν γὰρ θέλη. αυτό. οἵου ἂν θέλῃ ὁ διδάσκαλος· ἂν βραχύ.1 Μέµνησο. θέλη να υποκρίνεσαι. Όµως εις εµέ όλα προµηνύοντ' ευχάριστα. ὅτι ὑποκριτὴς εἶ δράµατος. εκλέξη το πρόσωπον που θα υποκριθής. ἐµοὶ δὲ πάντα αἴσια δοξούλαν µου. τὸ δοθὲν ὑποκρίνασθαι καλά το πρόσωπον που σου εδόθη· πρόσωπον καλῶς· ἐκλέξασθαι δʹ αλλά εις την εξουσίαν άλλου να αὐτὸ ἄλλου. ἵνα καὶ και τον πτωχόν αρµόδια· αν χωλόν τοῦτον εὐφυῶς ὑποκρίνῃ ἂν χωλόν. µακροῦ· ἂν πτωχὸν υποκρίνεσαι πτωχόν. ότι εις όλ' αυτά τίποτε δεν ὅτι ‘τούτων ἐµοὶ οὐδὲν προµηνύεται δι' εµέ. οτιδήποτε αν συµβή. ἂν ἰδιώτην. ἀλλʹ ἢ τῷ σωµατίῳ σώµα µου. µὴ συναρπαζέτω σε ἡ φαντασία· ἀλλʹ εὐθὺς διαίρει παρὰ σεαυτῷ καὶ λέγε Να µη σε ταράξη η φαντασία. ἐὰν ἐγὼ θέλω· ὅ τι γὰρ θέλω· επειδή. αν εγώ το σηµαίνεται.1 Κόραξ ὅταν µὴ αἴσιον κεκράγῃ. αν µακρόν. αν άρχοντα ἂν ἄρχοντα. είτε 'ς την µου ἢ τῷ κτησειδίῳ µου ἢ τῷ περιουσιούλαν µου. Ανίκητος είνε δυνατόν να είσαι. ∆ιότι εις την εξουσίαν σου είνε το να υποκριθής τοῦτʹ ἔστι. ΙΘ 19. ἐὰν εἰς µηδένα ἀγῶνα 1. ἐπʹ ἐµοί ἐστιν υπάρχει τρόπος να ωφεληθώ απ' ὠφεληθῆναι ἀπʹ αὐτοῦ’. εις τον οποίον δεν ηµπορείς να . υποκρίνου ὑποκρίνασθαί σε θέλῃ. ἂν τούτων ἀποβαίνῃ. ή την δοξαρίῳ µου ἢ τοῖς τέκνοις ἢ τῇ γυναικί. συντόµου.ΙΖ 17. µακρού· αν θέλη να µακρόν. ή την γυναικά µου.1 Ἀνίκητος εἶναι δύνασαι. αν δεν κατέρχεσαι ποτέ εις αγώνα. αν θέλη ιδιώτην. ΙΗ 18.

. 3) Μετέφρασα όπως ο Κάρολος Τhrot “Sa Situation n'est pas assez belle pour qu' il depende de lui que tu ne sois pas trouble”· Το κείµενον έχει: “Ουχ ούτως εστίν αυτώ καλώς. οὐ πρύτανις ἢ ύπατος θα επιθυµήσης να γείνης. Κατά λέξιν µετάφρασις είνε αδύνατος. ή να έχη µεγάλην δύναµιν. ὑπὸ τῆς φαντασίας συναρπασθείς. 4) ∆ιετήρησο εις όλα τα µέρη της µεταφράσεως την λέξιν του κειµένου ∆ιογένης. ∆ιότι. Λεοπάρδης Νοn νoler tanto concedre al tuo fante. συναρπασθείς από την φαντασίαν. ἀλλʹ αλλά ελεύθερος να µείνης. ὅρα µήποτε ἰδών τινα προτιµώµενον ἢ µέγα δυνάµενον ἢ 2. ὃν οὐκ ἔστιν ἐπὶ σοὶ νικῆσαι.2 καταβαίνῃς. και συ ο ίδιος ζηλοτυπία χώραν ἔχει· σύ τε αὐτὸς ούτε στρατηγός ούτε πρύτανις ή οὐ στρατηγός. αν ιδής κάποιον προτιµώµενον. 1) Προαίρεσιν. Ο Leopardi µεταφράζει “apparenza”. δρόµος προς τούτο υπάρχει: η καταφρόνησις εκείνων που δεν είνε εις την εξουσίαν µας. ίνα επ' εκείνω η το σε µη ταραχθήναι”. µία δὲ ὁδὸς πρὸς τοῦτο. καταφρόνησις τῶν οὐκ ἐφʹ ἡµῖν. ὕπατος εἶναι θελήσεις. “Φαντασία έστι τύπωσις εν τη ψυχή”. 19. Πρόσεχε. Ένας ἐλεύθερος.νικήσης. 2) Ιδιώτου. ούτε ζηλοτυπία έχει τον τόπον της. µήπως τον καλοτυχίσης ἄλλως εὐδοκιµοῦντα µακαρίσῃς. ή κατ' άλλον τρόπον να ευδοκιµή. ούτε φθόνος. cheegli abbia in sua mano di poterti turbare la quiete dell' animo. αν η ουσία του καλού υπάρχ' ἐὰν γὰρ ἐν τοῖς ἐφʹ ἡµῖν ἡ οὐσία τοῦ εις εκείνα που είνε εις την εξουσίαν ἀγαθοῦ ᾖ. οὔτε φθόνος οὔτε µας. Ελευθέρως παραφράζει και ο Ι.

όσα φοβερά φαίνονται. έχε τα καθηµερινώς προ οφθαλµών και προ πάντων τον θάνατον έτσι θάνατος· καὶ οὐδὲν οὐδέποτε οὔτε κανένα πράγµα ποτέ ταπεινόν ταπεινὸν ἐνθυµηθήσῃ οὔτε ἄγαν δεν θα συλλογισθής ούτε θα ἐπιθυµήσεις τινός. Όταν λοιπόν σ' ὑπόληψις ἠρέθικε. ῥᾷον κρατήσεις συναρπάζεσαι από την σεαυτοῦ.1 Εἰ φιλοσοφίας ἐπιθυµεῖς. προδιάθετε τον εαυτόν σου εις το περιγέλασµα και την καταφρόνησιν πολλών που θα καταµωκησοµένων σου πολλῶν. αλλά είνε η αντίληψίς µας η περί αυτών ότι τάχα ἐρεθίσῃ σέ τις. γνώριζε. ὅταν οὖν 1. παρασκευάζου αὐτόθεν ὡς καταγελασθησόµενος. ή εκείνος που κτυπά. Και συ µη σηκώσης το φρύδι βέβαια· να . υβρίζει. ἀλλὰ τὸ δόγµα τὸ περὶ τούτων ὡς ὑβριζόντων. ὅτι ἡ σή σε υβρίζουν. µάλιστα δὲ πάντων ὁ όλα.1 Μέµνησο. και από που κι' ως ἐπανελήλυθε’ καὶ ‘πόθεν ἡµῖν αὕτη ἡ πού αυτό το φρύδι”. ἴσθι. ευκολώτερα θα συγκρατήσης έπειτα τον εαυτόν σου. Πάσχιζε λοιπόν πρώτα. πολυεπιθυµήσης τίποτε.Συλλογίσου ότι όχι εκείνος που κατηγορεί.Κ 20. να µη καὶ διατριβῆς τύχῃς. ὅτι οὐχ ὁ λοιδορῶν ἢ ὁ τύπτων ὑβρίζει. ὡς πουν: “Ξαφνικά µας εγύρισεν ο ἐρούντων ὅτι ‘ἄφνω φιλόσοφος ἡµῖν φιλόσοφος. ΚΒ 22. τοιγαροῦν ἐν ερεθίση κανείς. διότι αν µίαν φοράν λάβης καιρόν και διάστηµα. ότι πρώτοις πειρῶ ὑπὸ τῆς φαντασίας µὴ µάλλον η αντίληψίς σου περί συναρπασθῆναι· ἂν γὰρ ἅπαξ χρόνου αυτού είνε που σε ηρέθισε. φαντασίαν.1 Θάνατος καὶ φυγὴ καὶ πάντα τὰ δεινὰ Τον θάνατον και την εξορίαν και φαινόµενα πρὸ ὀφθαλµῶν ἔστω σοι καθʹ ἡµέραν. ὡς Εάν επιθυµής φιλοσοφίαν. ΚΑ 21.

διπλά περιγελάσµατα. θεόν· και συλλογίσου ότι. να φαίνεσαι τοιούτος εις τον εαυτόν σου· και είνε αρκετόν.1 Ἐάν ποτέ σοι γένηται ἔξω στραφῆναι πρὸς τὸ βούλεσθαι ἀρέσαι τινί. εἰ γὰρ ἡ ἀτιµία ἐστὶ 1. εκείνοι καταγελῶντές σου τὸ πρότερον οὗτοί που σε περιγελούσαν άλλοτε. Αν δε όχι να καὶ ἱκανὸς ἔσῃ. Ν' αρκήσαι λοιπόν πάντοτε εις το να δοκεῖν βούλει [τῷ εἶναι]. ἐὰν δὲ αυτοί υστερώτερα θα σε θαυµάσουν· εάν όµως νικηθής ἡττηθῇς αὐτῶν. ∆ιότι. δεν ηµπορεί να ἄλλον. Κ∆ 24. είσαι µόνον.1 Οὗτοί σε οἱ διαλογισµοὶ µὴ θλιβέτωσαν ‘ἄτιµος ἐγὼ βιώσοµαι καὶ οὐδεὶς οὐδαµοῦ’. οὐ µᾶλλον ἢ ἐν αἰσχρῷ· µή τι ευρίσκεσ' εξ αιτίας άλλου εις το οὖν σόν ἐστιν ἔργον τὸ ἀρχῆς τυχεῖν ἢ κακόν περισσότερον παρ' όσον παραληφθῆναι ἐφʹ ἑστίασιν; οὐδαµῶς. Να µη σε θλίβουν διαλογισµοί σαν αυτούς: “Άδοξος και ασήµαντος θα περάσω την ζωήν µου”. Μήπως είνε λοιπόν το έργον σου το να οὐδεὶς οὐδαµοῦ ἔσῃ. ὡς ὑπὸ τοῦ θεοῦ τεταγµένος εἰς κρατήσαι σφικτά όµως από όσα σου φαίνονται προτιµότερα. πῶς οὖν ἔτι τοῦτʹ ἔστιν ἀτιµία; πῶς δὲ εξ αιτίας άλλου είνε δυνατόν να ευρίσκεσαι εις εντροπήν. αν είνε κακόν η κακόν. ἴσθι ὅτι ἀπώλεσας τὴν ἔνστασιν. σαυτῷ φαίνου είσαι φιλόσοφος.ὀφρύς;’ σὺ δὲ ὀφρὺν µὲν µὴ σχῇς· τῶν δὲ βελτίστων σοι φαινοµένων οὕτως ἔχου. ΚΓ 23. ἀρκοῦ οὖν ἐν παντὶ τῷ εἶναι φιλόσοφος εἰ δὲ καὶ Αν ποτέ δώσης προσοχήν εις τα εξωτερικά αντικείµενα διά ν' αρέσης εις κάποιον. ὃν ἐν µόνοις εἶναί επιτύχης εξουσίαν ή να σε . γνώριζε ότι έχασες τας αρχάς σου. αλλά θέλεις και να φαίνεσαι φιλόσοφος. θα προκαλέσης καταγέλωτα. διπλοῦν προσλήψῃ απέναντί των. σε ὕστερον θαυµάσονται. εάν ἐὰν µὲν ἐµµείνῃς τοῖς αὐτοῖς. οἱ µεν επιµείνης εις τα ίδια. οὐ δύνασαι ἐν κακῷ εἶναι διʹ αδοξία. µε την πεποίθησιν ότι είσαι τοποθετηµένος εκεί από τον ταύτην τὴν χώραν· µέµνησό τε διότι.

ὁρᾶτε ὑµεῖς. πῶς ἄνισοί ἐστε καὶ ἀγνώµονες. ὅτι ταῦτα τῶν ἐφʹ ἡµῖν ἐστιν. περισσότερον. ότι αυτά οὐχὶ δὲ ἀλλότρια ἔργα; τίς δὲ δοῦναι είνε εις την εξουσίαν µας και όχι δύναται ἑτέρῳ. όπου σου δίδεται αξιολογώτατος να είσαι.3 εἰ δύναµαι κτήσασθαι τηρῶν ἐµαυτὸν 3. εἰ δʹ ἐµὲ ἀξιοῦτε τὰ ἀγαθὰ διατηρών την αξιοπρέπειαν µου.τι είνε εις την εξουσίαν σου. ἐκεῖνά µε πιστόν και αξιοπρεπή. τίς οὖν σοι κάµης Ρωµαίους πολίτας. σκοπόν λοιπόν τούτον βοηθείτέ µε. διά των οποίων θα χάσω αυτά τ' αγαθά. την αξιοπιστίαν. ἐν οἷς ἔξεστί σοι εἶναι πλείστου ἀξίῳ; προσκαλέσουν εις γεύµα. και εἶπεν.τι αυτός δεν έχει. βλέπετε καὶ βούλεσθε µᾶλλον; ἀργύριον ἢ πόσον είσθ' εσείς άδικοι και φίλον πιστὸν καὶ αἰδήµονα; εἰς τοῦτο αγνώµονες. “Απόκτησε ἔχωµεν’. Καθόλου. Εάν ηµπορώ ν' αποκτήσω αἰδήµονα καὶ πιστὸν καὶ µεγαλόφρονα. ἃ µὴ ἔχει αὐτός; έργα ξένα.τινα δεῖ τοῖς ἐπὶ σοί. τί λέγεις τὸ ἀβοήθητοι; οὐχ ἕξουσι παρὰ σοῦ κερµάτιον· οὐδὲ πολίτας 2. Που δεν θα τους δώσης χαρτζιλίκι ούτε θα τους Ῥωµαίων αὐτοὺς ποιήσεις. προς τον πράσσειν ἀξιοῦτε. Εαν όµως έχετε την ἀγαθὰ περιποιήσησθε. 24. διά ν' αποκτήσετ' εσείς όσα δεν είνε αγαθά. . χρήµατα ή φίλον διʹ ὧν ἀποβαλῶ αὐτὰ ταῦτα. φησίν. συ λοιπόν” λέγει. “να έχοµ' εµείς”. και ποίος τάχα ηµπορεί να δώση εις τον άλλον ‘κτῆσαι οὖν’. Αλλά θα µείνουν ίσως οι φίλοι σου αβοήθητοι. 24. την µεγαλοφροσύνην. δείχνε µου τον δρόµον και θα προσπαθήσω τὰ ἐµαυτοῦ ἀπολέσαι. ἵνα ὑµεῖς τὰ µὴ ν' αποκτήσω. Πώς λοιπόν ακόµη είνε τούτο ταπείνωσις. ποιός λοιπόν σου είπεν. και πώς θα είσαι ασήµαντος εσύ. ∆ιατί λέγεις το “αβοήθητοι”. τί δὲ αξίωσιν να χάσω τα ιδικά µου αγαθά. ‘ἵνα ἡµεῖς ό. ο οποίος πρέπει να είσαι κάτι τι εις ό.2 ἀλλά σοι οἱ φίλοι ἀβοήθητοι ἔσονται. Και τί λοιπόν θέλετε οὖν µοι µᾶλλον συλλαµβάνετε καὶ µή. και µην έχετε την αξίωσιν να κάµω εκείνα. δείκνυε τὴν ὁδὸν καὶ κτήσοµαι.

’ οὐκοῦν οὐδὲ σὺ αὐτὸς ἀνωφελὴς πιστόν και αξιοπρεπή. ποίαν καὶ ταύτην βοήθειαν; στοὰς οὐχ ἕξει διὰ 4. εἰ δὲ ἄλλον τινὰ αὐτῇ αρκεί αν ο καθείς εκπληρώνη το κατεσκεύαζες πολίτην πιστὸν καὶ έργον του.24. αφού πλέον γείνης αναξιοπρεπής και ανάξιος εµπιστοσύνης. ΚΕ 25. ‘ἀβοήθητος ἔσται’.5 ‘τίνα οὖν ἕξω’. οὐδὲν ἂν αὐτὴν ὠφέλεις; παρεσκεύαζες δι' αυτήν πολίτην ‘ναί. καὶ τί τοῦτο; οὐδὲ εξ αιτίας σου στοάς ούτε γὰρ ὑποδήµατα ἔχει διὰ τὸν χαλκέα λουτρώνας. αφού οὐδʹ ὅπλα διὰ τὸν σκυτέα· ἱκανὸν δέ. Αν όµως θέλων να την ωφελής χάνης αυτάς σου τας αρετάς. διασώζων ὠφελεῖν βουλόµενος ἀποβαλεῖς συγχρόνως εις τον χαρακτήρα ταῦτα.4 ‘ἀλλʹ ἡ πατρίς. Αλλά θα µείνη χωρίς την βοήθειάν µου η πατρίς.1 Προετιµήθη σού τις ἐν ἑστιάσει ἢ ἐν προσαγορεύσει ἢ ἐν τῷ παραληφθῆναι εἰς συµβουλίαν; εἰ µὲν Έτυχε να προτιµηθή άλλος αντί σου εις γεύµα ή προσαγόρευσιν. πάλιν. εἰ δὲ ἐκείνην 5. ότι δεν θ' αποκτήση σὲ οὔτε βαλανεῖα. ούτε υποδήµατα απέκτησ' εξ ἐὰν ἕκαστος ἐκπληρώσῃ τὸ ἑαυτοῦ αιτίας του χαλκέως. χαίρειν σε δεῖ. 24. Ναι. Αν κακά. τί ὄφελος ἂν αὐτῇ γένοιο σου την πίστιν και την ἀναιδὴς καὶ ἄπιστος ἀποτελεσθείς; αξιοπρέπειαν. Τί είδους βοήθεια είνε πάλιν που µου ζητείτε. ὅσον ἐπʹ ἐµοί’. ωφελούσες εις τίποτε.”— Οποιανδήποτε ηµπορέσης ν' απόκτησης. δεν θα την ἂν εἴης αὐτῇ. ούτε όπλα εξ αιτίας του υποδηµατοποιού· ἔργον. φησίν. είτε εις το να του ζητηθή συµβουλή. φησί. αν αἰδήµονα. Εαν µεν αυτά είνε ἀγαθὰ ταῦτά ἐστι. ποίαν ωφέλειαν θα της δώσης. ‘χώραν ἐν τῇ πόλει;’ ἣν ἂν δύνῃ φυλάττων ἅµα τὸν πιστὸν καὶ αἰδήµονα. πρέπει να χαίρης ότι τα ἔτυχεν αὐτῶν ἐκεῖνος· εἰ δὲ κακά. µὴ επέτυχεν εκείνος. Λοιπόν ούτε συ ο ίδιος θα της ήσουν ανωφελής. ὅτι αγαθά. πάλιν . “Ποίαν λοιπόν θέσιν θ' αποκτήσω εις την πόλιν. και τί µ' αυτό. Και µήπως. λέγει.

ὅσου πωλεῖ τὸ δεῖπνον. ∆ώσε λοιπόν. 25. πάρη µαρούλια. ἂν οὕτω τύχῃ. ∆ιότι. που δεν είνε εις την εξουσίαν µας. Αν λοιπόν. Ενθυµού ακόµη ότι δεν πρέπει να έχης αξιώσεις ν' απολαύσης τα ίσα. ας υποθέσωµεν. εἰ µὴ προϊέµενος τους συνοδεύει µ' εκείνον που ταῦτα. Πόσο έχουν τα µαρούλια. ἀνθʹ ὧν ἐκεῖνα πιπράσκεται. ὃν οὐκ ἔδωκας. ὅτι σὺ αὐτῶν οὐκ ἔτυχες· µέµνησο δέ.4 τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ ἐνταῦθα. αφού δεν έτυχαν εις εσέ. δὸς οὖν τὸ διάφορον. θεραπείας πωλεῖ. Κατά τον αυτόν λοιπόν τρόπον κ' εδώ: ∆εν προσεκλήθης εις γεύµα του δείνα. έναν οβολόν. µὴ οἴου πάλιν που δεν επλήρωσες δεν ἔλαττον ἔχειν τοῦ λαβόντος. έχεις και συ τον οβολόν που δεν έδωκες. διότι δεν έδωκες εις τον προσκαλούντα εκείνα αντί των οποίων πωλεί το δείπνον. ὡς γὰρ πάρης.ἄχθου. δεν τους επαινεί µ' εκείνον που τους επαινεί. αντί της οποίας πωλούνται. ὀβολόν. χωρίς να πλήρωσης την τιµήν. ἐπαίνου δʹ αὐτὸ πωλεῖ.3 ἀλλὰ πόσου πιπράσκονται θρίδακες; ὀβολοῦ. . ἄδικος οὖν πολυσυχνάζει. είτε αντ' επαίνου το πωλεί είτε αντί περιποιήσεων. µη νοµίζης ότι έχεις ἐκεῖνος ἔχει θρίδακας. αφού πληρώση κάποιος τον οβολόν. ἂν οὖν τις προέµενος τὸν ὀβολὸν λάβῃ θρίδακας. Άδικος θα είσαι λοιπόν και άπληστος. τους συντροφεύει. αν. ὅτι οὐ δύνασαι µὴ ταὐτὰ ποιῶν πρὸς τὸ τυγχάνειν τῶν οὐκ ἐφʹ ἡµῖν τῶν ἴσων ἀξιοῦσθαι. 25. οὐ παρεκλήθης ἐφʹ ἑστίασίν τινος; οὐ γὰρ ἔδωκας τῷ καλοῦντι. θέλης να τα λάβης δωρεάν. εκείνος που δεν ἔσῃ καὶ ἄπληστος. να µη λυπήσαι. συ σὺ δὲ µὴ προέµενος µὴ λάβῃς. µη κάµνων όσα οι άλλοι κάµνουν προς απόκτησιν εκείνων. 25.2 πῶς γὰρ ἴσον ἔχειν δύναται ὁ µὴ φοιτῶν ἐπὶ θύρας τινὸς τῷ φοιτῶντι; ὁ µὴ παραπέµπων τῷ παραπέµποντι; ὁ ∆ιότι πώς είνε δυνατόν ν' απολαµβάνη τα ίσα εκείνος που δεν πολυσυχνάζει εις τας θύρας των µεγάλων µ' εκείνον που µὴ ἐπαινῶν τῷ ἐπαινοῦντι. οὕτω σὺ τὸν ολιγώτερον από τον λαβόντα. εκείνος που προῖκα αὐτὰ βουλήσῃ λαµβάνειν. όπως εκείνος έχει µαρούλια.

ἐχρῆν δὲ µεµνῆσθαι. ὅταν καὶ τὸ σὸν κατεαγῇ. Μετάφερε την αναλογίαν τοιουτοτρόπως και εις τα µεγαλύτερα. οὖν. Αν δε θέλης κ' εκείνα να µη πληρώνης. ἴσθι παιδάκι σπάση το ποτήρι. πρέπει να είσαι τοιούτος τέθνηκεν ἢ γυνή; οὐδείς ἐστιν ὃς οὐκ οποίος θα ήσο και όταν είχε ἂν εἴποι ὅτι ‘ἀνθρώπινον’· ἀλλʹ ὅταν τὸ αὐτοῦ τινος ἀποθάνῃ. Γνώριζε λοιπόν ότι.εἰ σοι λυσιτελεῖ. πρόχειρον εὐθὺς Λόγου χάριν. σου πη “ανθρώπινον είνε τούτο”· αλλ' όταν αποθάνη το ιδικόν του παιδί κάποιου. την τιµήν. εὐθὺς ‘οἴµοι. κατεάξῃ τὸ ποτήριον. ἄπληστος εἶ καὶ ἀβέλτερος. πάσχοµεν περὶ ἄλλων αὐτὸ κανείς δεν υπάρχει που να µη ἀκούσαντες. ακόµη και τοῦ ἄλλου κατεάγη.5 αν σε συµφέρη. αντί της οποίας πωλείται. σπάση το ξένο ποτήρι. οὐδὲν οὖν ἔχεις ἀντὶ τοῦ δείπνου; ἔχεις 5. οὕτω µετατίθει όταν σπάση το ιδικόν σου καὶ ἐπὶ τὰ µείζονα. λέγει ευθύς : Αλλοίµονο µου! Έπρεπεν όµως . ὅτι. άπληστος είσαι και αδιόρθωτος. οἷον. τί η γυναίκα ή το παιδί ενός άλλου. 25. Απέθανεν τάλας ἐγώ’. ηµπορεί κανείς να έχη πρόχειρον τοιοῦτον εἶναί σε δεῖ. τέκνον ἄλλου ποτήρι. εἰ δὲ κἀκεῖνα θέλεις µὴ προΐεσθαι καὶ ταῦτα λαµβάνειν. ὃν οὐκ ἤθελες. ΚΣΤ 26. συγχρόνως δε να έχης και ταύτα. ὁποῖον ὅτε καὶ τὸ το : “συνηθισµένα πράγµατα”.1 Τὸ βούληµα τῆς φύσεως καταµαθεῖν ἔστιν ἐξ ὧν οὐ διαφερόµεθα πρὸς ἀλλήλους. Νοµίζεις λοιπόν ότι τίποτε δεν µὲν οὖν τὸ µὴ ἐπαινέσαι τοῦτον. και εξ άλλου ότι δεν εδοκίµασες τους κακούς τρόπους των δούλων που φυλάττουν την είσοδόν του. έχεις ως αντάλλαγµα του δείπνου· αλλά έχεις αφ' ενός µεν ότι δεν επήνεσες εκείνον που δεν ήθελες. περί των οποίων αι γνώµαί µας δεν διαφέρουν. ὅταν ἄλλου παιδάριον Το θέληµα της φύσεως είνε δυνατόν να µάθη κανείς εις εκείνα. όταν ενός άλλου το λέγειν ὅτι ‘τῶν γινοµένων ἐστίν’. τὸ µὴ ἀνασχέσθαι αὐτοῦ τῶν ἐπὶ τῆς εἰσόδου. ὅσου πωλεῖται.

ΚΖ 27. που ταραχθῇ ἐκείνη καὶ συγχυθῇ. εἰ δὲ µή.1 Εἰ µὲν τὸ σῶµά σού τις ἐπέτρεπε τῷ ἀπαντήσαντι. νὴ 2. ΚΗ 28.1 Ὥσπερ σκοπὸς πρὸς τὸ ἀποτυχεῖν οὐ τίθεται. θ' αγανακτούσες· και δεν εντρέπεσαι εµπιστευόµενος την τῷ τυχόντι. Καθενός έργου να εξετάζης τα προηγούµενα και τα επακόλουθα του και κατ' αυτόν τον τρόπον να φθάνης εις αυτό· ειδεµή. Θέλεις να νικήσης εις τα Ολύµπια. ψυχήν σου εις τον τυχόντα. 29. τοιουτοτρόπως ούτε φύσις κακού [5] γίνεται εις τον κόσµον. ΚΘ 29. ἐὰν λοιδορήσηταί σοι. αλληλουχίαν των πραγµάτων ύστερα δε. ἠγανάκτεις ἄν· ὅτι δὲ σὺ τὴν γνώµην τὴν σεαυτοῦ ἐπιτρέπεις Αν εµπιστεύοντο εις τον πρώτον τυχόντα το σώµά σου. ἵνα.2 θέλεις Ὀλύµπια νικῆσαι; κἀγώ. Κ' εγώ µα τους θεούς· .1 Ἑκάστου ἔργου σκόπει τὰ καθηγούµενα καὶ τὰ ἀκόλουθα αὐτοῦ καὶ οὕτως ἔρχου ἐπʹ αὐτό. θα µὲν πρώτην προθύµως ἥξεις ἅτε συµβή κατ' αρχάς µεν πρόθυµα µηδὲν τῶν ἑξῆς ἐντεθυµηµένος.να ενθυµούµεθα τί πάσχοµεν. οὕτως οὐδὲ κακοῦ φύσις ἐν κόσµῳ γίνεται. οὐκ είν' ενδεχόµενον να ταραχθή και αἰσχύνῃ τούτου ἕνεκα; να συγχυσθή. διότι δεν θα ὕστερον δὲ ἀναφανέντων δυσχερῶν έχης συλλογισθή την τινων αἰσχρῶς ἀποστήσῃ. µόλις παρουσιασθούν κάποιαι δυσχέρειαι. θα τ' αφήσης µ' εντροπήν σου 'ς τη µέση. όταν ακούωµεν να λέγεται τούτο δι άλλους. Όπως δεν θέτει κανείς σκοπόν του την αποτυχίαν. να το καταπιασθής. τὴν 1.

τάφρους—πότε να βγάλης το χέρι σου. και µε ὡς πίθηκος πᾶσαν θέαν. όλην την ψυχήν σου τίποτε. ὡς ἔτυχεν. πολλὴν ἁφὴν καταπιεῖν. Ει δ' άλλως. γυµνάζεσθαι τρώγης καταναγκαστικήν πρὸς ἀνάγκην. να νικηθής. εις ωρισµένην διδασκαλίαν· να ἀπέχεσθαι πεµµάτων. αφού καλοσκεφθής τ' ανωτέρω. τόρα καὶ σὺ νῦν µὲν ἀθλητής. µὴ οἶνον. ἐν τροφήν.3 ταῦτα ἐπισκεψάµενος. να στραγγουλίσης το πόδι σου. σφυρὸν στρέψαι. όπως εις χέρια ιατρού. 29. ἐν ψύχει. ἃ νῦν µὲν 3. ἁπλῶς ὡς ἰατρῷ γλυκίσµατα. ἀναγκοτροφεῖν. ὅλῃ δὲ τῇ ψυχῇ οὐδέν· ἀλλʹ ρήτωρ. έπειτα κατά την ὅτε µαστιγωθῆναι καὶ µετὰ τούτων διάρκειαν της πάλης να κάµνης πάντων νικηθῆναι. ἐν ὥρᾳ τεταγµένῃ. γίνε αθλητής.µε το παραδεδωκέναι σεαυτὸν τῷ ἐπιστάτῃ. αλλά 'σάν πίθηκος. ἣν ἂν ἴδῃς. ό. έπειτα φιλόσοφο. και ύστερ' από όλ' αυτά. θα κάµης και συ σαν τα παιδιά που παλαιστὰς παίζει. ἔρχου ἐπὶ τὸ ἀθλεῖν. διότι είνε κάτι τι ωραίον. δεν σου κοπή η όρεξις. Αν. αλλά να δὲ ὅτε χεῖρα ἐκβαλεῖν. έπειτα κάµνουν τους µονοµάχος. εἶτα ῥήτωρ. να καταπιής σκόνην πολλήν. έπειτα φιλόσοφος. ἔστι ούτε κρασί όπως τύχη. τόρα µονοµάχος. Πρέπει να υπακούης δεῖ σʹ εὐτακτεῖν. ἔσθʹ παραδώσης τον εαυτόν σου εις τα χέρια του προπονητού. ἀλλʹ εἰκῇ καὶ κατὰ αρέσουν διαδοχικώς. να µη πίνης ψυχρό νερό εἶτα ἐν τῷ ἀγῶνι παρορύσσεσθαι. ν' απέχης από καύµατι. νῦν δὲ σαλπίζει.τοὺς θεούς· κοµψὸν γάρ ἐστιν. νῦν δὲ µονοµάχους. ἂν ἔτι θέλῃς. Αλλ' εξέταζε τα προηγούµενα και τα επακόλουθα και έπειτα να επιχειρής. ὡς τὰ παιδία ἀναστραφήσῃ. νῦν δὲ σαλπίζουν. εἶτα τραγῳδεῖ· οὕτω τόρα τους µονοµάχους.τι ιδής οὐ γὰρ µετὰ σκέψεως ἦλθες ἐπί τι οὐδὲ αποµιµείσαι και όλα σου περιοδεύσας. ἀλλὰ σκόπει τὰ καθηγούµενα καὶ τὰ ἀκόλουθα καὶ οὕτως ἅπτου τοῦ ἔργου. µιµῇ καὶ ἄλλο ἐξ ἄλλου σοι ἀρέσκει. να γυµνάζεται αναγκαστικώς εις ωρισµένην ώραν. µε την ζέστην . να µαστιγωθής κάποτε. ∆ιότι δεν εκαταπιάσθης κάτι τι µε σκέψιν . εἶτα τραγωδούς· έτσι και συ τόρα µεν αθλητής. παίζουν τόρα τους παλαιστάς. ψύχος. εἰ δὲ µή. µὴ ψυχρὸν πίνειν.

δοκεῖς. ὑπὸ τῶν ἀπαντώντων καταγελασθῆναι. ὁποῖόν ἐστι τὸ πρᾶγµα· εἶτα καὶ τὴν σεαυτοῦ φύσιν κατάµαθε. εις τας τιµάς. εἰ δύνασαι βαστάσαι. αν πένταθλος εἶναι βούλει ἢ παλαιστής; ηµπορείς να βαστάσης. ἀπὸ τῶν ίδιον τρόπον. Κύτταξε τους βραχίονας σου. να πίνης κατά τον ἀγρυπνῆσαι δεῖ. να καταγελασθής από δίκῃ. ὑπὸ παιδαρίου αποστρέφεσαι οµοιοτρόπως. εκείνος. πρώτα πρώτα ερεύνησε την φύσιν του πράγµατος· έπειτα γνώρισε καλά και την ιδικήν σου φύσιν. ἐν ἀρχῇ. την πάλην.6 ἄλλος γὰρ πρὸς ἄλλο πέφυκε. ν' οἰκείων ἀπελθεῖν. ἐν πρέπει ν' αγρυπνήσης. ἐν τιµῇ. εις κάθε πραγµατάκι. ἐν δουλάκια.). τοὺς αγωνισθής εις το πένταθλον ή µηρούς. θέλουσι ηµπορεί να οµιλήση όπως καὶ αὐτοὶ φιλοσοφεῖν. και προηγουµένην έρευναν. τους διαβάτας. εξέτασε καλά την µέσην σου. ὡσαύτως πίνειν. 29. να φύγης από το σπίτι σου. Τοιουτοτρόπως µερικοί. να µειονεκτής εις το κάθε τί. Αν θέλης ν' αντικαταστήσης µ' αυτά την . τὴν ὀσφὺν κατάµαθε. Άνθρωπε. Θέλεις ν' ἴδε σεαυτοῦ τοὺς βραχίονας. ὁµοίως 6.4 οὕτω θεασάµενοί τινες φιλόσοφον καὶ 4. ὡς ἐκεῖνος;). ὡς Εὐφράτης λέγει (καίτοι τίς οὕτω τύχη και ιδούν φιλόσοφον. Νοµίζεις ότι κάµνων αυτά ηµπορείς κατά τον ίδιον τρόπον ὀρέγεσθαι. να καταγελασθής από τα παντὶ ἧττον ἔχειν. 29.ψυχρὰν ἐπιθυµίαν. θέλουν κ' εκείνοι να φιλοσοφούν. τους µηρούς σου. αν ἀκούσαντες οὕτω τινὸς λέγοντος.7 ταῦτα ἐπίσκεψαι. 5. να κοπιάσης. αλλά τυχαίως και χωρίς να το πολυεπιθυµής. να ορέγεσαι. εις την αρχήν. καταφρονηθῆναι. 29.5 ἄνθρωπε. πονῆσαι. 29. πρῶτον ἐπίσκεψαι. εις τα δικαστήρια. ∆ιότι κάθε άνθρωπος έχει γείνη διά κάτι τι ιδιαίτερον. ή ακούσουν κανένα να οµιλή όπως ο Ευφράτης [6] (αν και ποίος δύναται εἰπεῖν. ἐν πραγµατίῳ παντί. ὁµοίως δυσαρεστεῖν; να τρώγης. εἰ θέλεις Συλλογίσου τα καλά. ὅτι ταῦτα ποιῶν ὡσαύτως δύνασαι ἐσθίειν.

την ελευθερίαν. βλάψει. ἂν µὴ σὺ θέλῃς· τότε δὲ ἔσῃ αλλά τί κάµνων εσύ θ' αφίνης βεβλαµµένος. κανονίζονται κατά τας σχέσεις. ρήτωρ. την αταραξίαν ει δ' άλλως. ἀνέχεσθαι αυτού. Σου υπαγορεύεται να φροντίζης περί παραχωρεῖν ἁπάντων. ἀταραξίαν· εἰ δὲ µή. Πρέπει να είσαι ένας άνθρωπος ή αγαθός ή τὸ ἡγεµονικόν σε δεῖ ἐξεργάζεσθαι τὸ κακός. πατήρ ἐστιν· ὑπαγορεύεται ἐπιµελεῖσθαι. κατόπιν Καισαρικός ταῦτα οὐ συµφωνεῖ. πατέρα φύσει ᾠκειώθης; ἀλλὰ πρὸς πατέρα. να κάµνης παντού λοιδοροῦντος.’ τήρει “Μα είνε κακός πατέρας”. τί ἐκεῖνος ποιεῖ. Τα καθήκοντα γενικώς παραµετρεῖται. οὕτως οὖν ἀπὸ τοῦ διάθεσιn [7a] προς την φύσιν σύµφωνην. να προσαρµόζης τον εαυτόν σου. Και µήπως έλαβες από την φύσιν καλόν πατέρα. ή πρέπει να καλλιεργήσης σαυτοῦ ἢ τὸ ἐκτὸς ἢ περὶ τὰ ἔσω την ψυχήν σου. ὕστερον δὲ τελώνης. ν' ανέχεσαι τας κακός ἐστι’. Αυτά δεν ἄνθρωπον ἢ ἀγαθὸν ἢ κακὸν εἶναι· ἢ συµφωνούν. ὅταν ὑπολάβῃς µολαταύτα την ψυχικήν σου βλάπτεσθαι. ‘ὁ ἀδελφὸς ἀδικεῖ. εἶτα ἐπίτροπος Καίσαρος. τοιγαροῦν τὴν τάξιν τὴν σεαυτοῦ πρὸς “Ο αδελφός µου µε αδικεί”. κατόπιν εἶτα ῥήτωρ. ή προς τα εξωτερικά. ἕνα σε δεῖ επίτροπος. τα κτυπήµατά του. µή τι οὖν πρὸς ἀγαθὸν ύβρεις του. [7] Λ’ 30. νῦν φιλόσοφος. Να διατηρής µολαταύτα τα ἀλλὰ τί σοὶ ποιήσαντι κατὰ φύσιν ἡ σὴ εκ των σχέσεων πηγάζοντα προς ἕξει προαίρεσις· σὲ γὰρ ἄλλος οὐ αυτόν καθήκοντα σου· ούτε και να εξετάζης τί κάµνει εκείνος. διότι κανείς δεν θα . Πατέρας σου είνε. ἐλευθερίαν. τόρα φιλόσοφος. έλαβες πατέρα. µὴ προσάγαγε. µην πλησιάσης. θα αὐτὸν µηδὲ σκόπει.1 Τὰ καθήκοντα ὡς ἐπίπαν ταῖς σχέσεσι 1. ύστερώτερα τελώνης. Μην γείνης 'σάν τα παιδάκια. δήλα δη να επέχης τάξιν ή φιλοσόφου ή ιδιώτου.ἀντικαταλλάξασθαι τούτων ἀπάθειαν. ή τα εξωτερικά φιλοτεχνεῖν ἢ περὶ τὰ ἔξω· τοῦτʹ ἔστιν πράγµατα. ‘ἀλλὰ πατὴρ παραχωρήσεις. ή προς τα εσωτερικά ἢ φιλοσόφου τάξιν ἐπέχειν ἢ ἰδιώτου. παίοντος. 'πης. µὴ ὡς τὰ παιδία απάθειαν.

ΛΑ 31. αν δεν θέλης εσύ· τότε θα έχης πάθη βλάβην. ούτε θα τους κατηγορήσης ότι δεν φροντίζουν περί σου. και κατατεταχέναι.γείτονος. τὸ πείθεσθαι αὐτοῖς να έχης µονίµως τάξη τον εαυτόν καὶ εἴκειν πᾶσι τοῖς γινοµένοις καὶ ἀκολουθεῖν ἑκόντα ὡς ὑπὸ τῆς σου εις τούτο. ότι το κυριώτατον τὸ κυριώτατον ἐκεῖνό ἐστιν. 31. αν καὶ περιπίπτῃς οἷς µὴ θέλεις. ἐὰν µὴ ἄρῃς ἀπὸ τῶν οὐκ ἐφʹ ἡµῖν καὶ ἐν τοῖς ἐφʹ ἡµῖν µόνοις θῇς τὸ ἀγαθὸν 2. ως γὰρ οὐ µέµψῃ ποτὲ τοὺς θεοὺς οὔτε ἐγκαλέσεις ὡς ἀµελούµενος. ὅταν ἀποτυγχάνῃς ὧν θέλεις Παραδείγµατος χάριν. ∆ιότι κατ' αυτόν τον τρόπον ούτε θα παραπονεθής ποτέ εναντίον των θεών. πᾶσα έχοµεν εις την εξουσίαν µας. ἐὰν τὰς σχέσεις ἐθίζῃ θεωρεῖν. σε βλάψη. ἀπὸ τοῦ πολίτου. Κατ' άλλον τρόπον τούτο δεν είνε δυνατόν να γείνη. Αν λοιπόν φροντίζης κατ' αυτόν τον τρόπον να µανθάνης τας σχέσεις σου προς τον άλλον ως γείτονα. εάν δεν αφαρέσης από όσα δεν είνε εις την εξουσίαν µας το αγαθόν και καὶ τὸ κακόν. ἄν γέ τι ἐκείνων το κακόν και το θέσης εις όσα ὑπολάβῃς ἀγαθὸν ἢ κακόν. ἀπὸ τοῦ στρατηγοῦ τὸ καθῆκον εὑρήσεις. επιτελούµενον πολύ ευλόγως. όταν νοµίσης ότι βλάπτεσαι. οὕτω θεληµατικά τούτο.2 ἄλλως δὲ οὐχ οἷόν τε τοῦτο γίνεσθαι. ὡς. ὀρθὰς ὑπολήψεις περὶ αὐτῶν ἔχειν ὡς ὄντων της ευσεβείας προς τους θεούς είναι τούτο: να έχης δήλα δη ορθάς περί τούτων αντιλήψεις. καὶ διοικούντων τὰ ὅλα καλῶς καὶ ότι υπάρχουν και διοικούν όλα δικαίως καὶ σαυτὸν εἰς τοῦτο τα πράγµατα καλά και δίκαια.τι γίνεται και ν' ακολουθής ἀρίστης γνώµης ἐπιτελουµένοις. θεωρήσης κάποιο απ' αυτά . θα συνηθίσης εις το να θεωρής τα εκ των σχέσεων καθήκοντα. ως πολίτην ή ως στρατηγόν. Γνώριζε. να πείθεσαι δήλα δη εις αυτούς και να υπείκης εις ό. ἀνάγκη.1 Τῆς περὶ τοὺς θεοὺς εὐσεβείας ἴσθι ὅτι 1.

31. διὰ τοῦτο ο ναύτης. όπου το συµφέρον υπάρχει. διὰ τοῦτο ὁ πράγµα.4 ἔνθεν καὶ πατὴρ ὑπὸ υἱοῦ λοιδορεῖται. νοµίζων κανείς ότι βλάπτεται. και περιπίπτης εις όσα δεν θέλεις. 4. ἐπεῖ καὶ τὸ εὐσεβές. ἐν τῷ αὐτῷ καὶ εὐσεβείας τας ορέξεις του κατά πρέποντα ἐπιµελεῖται. οἱ τὰς γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα διά τούτο όσοι χάνουν τας ἀπολλύντες. διὰ τοῦτο καὶ ὁ γεωργὸς ότι ενόµιζαν την βασιλείαν καλόν λοιδορεῖ τοὺς θεούς. ὥστε. και τας αιτίας των ακόµη ν' αποφεύγη ὠφέλιµα καὶ τὰ αἴτια αὐτῶν µετιέναι και ν' αποµακρύνεται. καθώς είνε δυνατόν να χαίρη δι' αυτήν ταύτην την βλάβην. διά τούτο ο έµπορος. όταν δεν µεταδίδη εις το παιδί του από τα νοµιζόµενα αγαθά· και τον Ἐτεοκλέα τοῦτʹ ἐποίησε πολεµίους Πολυνείκη και τον Ετεοκλή αυτό ἀλλήλοις τὸ ἀγαθὸν οἴεσθαι τὴν έκαµεν εχθρούς µεταξύ των. να χαίρη εξ αιτίας εκείνου που νοµίζει ότι τον βλάπτει. διά τούτο ναύτης. ὅστις ἐπιµελεῖται τοῦ ὀρέγεσθαι ὡς δεῖ καὶ ∆ιότι. όταν θ' αποτυγχάνης εις όσα θέλεις. να εξαφνίζεται εξ αφορµής των. ∆ιά τούτο και ο γεωργός κατηγορεί τους θεούς. το τυραννίδα. όσα µεν του φαίνονται βλαβερά. Ώστ' εκείνος που φροντίζει διά ἐκκλίνειν. διὰ τοῦτο ὁ ἔµπορος.3 πέφυκε γὰρ πρὸς τοῦτο πᾶν ζῷον τὰ µὲν βλαβερὰ φαινόµενα καὶ τὰ αἴτια αὐτῶν φεύγειν καὶ ἐκτρέπεσθαι. κατ' ανάγκην. ∆ιότι κάθε ζώον είνε πλασµένον ούτως ώστε. θα κατηγορήσης και θα µισήσης τους αιτίους.µέµψασθαί σε καὶ µισεῖν τοὺς αἰτίους. ∆ιά τούτο και ο πατέρας ὅταν τῶν δοκούντων ἀγαθῶν εἶναι τῷ παιδὶ µὴ µεταδιδῷ· καὶ Πολυνείκην καὶ κατηγορείται από τον υιόν. γυναίκας των και τα παιδιά των. ∆ιότι είνε παράδοξον. τρόπον και διά τας αποστροφάς του. όσα δε τε καὶ τεθηπέναι. ὅπου γὰρ τὸ συµφέρον. και τα βλάπτεσθαί τινα οἰόµενον χαίρειν τῷ αίτιά των να ζητή επιµόνως και δοκοῦντι βλάπτειν. ὥσπερ καὶ τὸ αὐτῇ τῇ βλάβῃ χαίρειν ἀδύνατον. εκεί και η ευσέβεια. φροντίζει συγχρόνως και . 31. αγαθόν ή κακόν. ἀµήχανον οὖν του φαίνονται ωφέλιµα. τὰ δὲ 3.

µέµνησο. ἔσται αὐτῷ γνωρίση ότι. µὴ φέρε οὖν πρὸς τὸν µάντιν ὄρεξιν ἢ Να µη φέρης λοιπόν πηγαίνων ἔκκλισιν µηδὲ τρέµων αὐτῷ πρόσει. αναγκαίως ούτε αγαθόν ούτε κακόν θα είνε.διά την ευσέβειαν.2 φιλόσοφος. ὁποῖον δέ τι ἐστίν. Με θάρρος λοιπόν να παρέλαβες καὶ τίνων παρακούσεις ἀπειθήσας.1 Ὅταν µαντικῇ προσίῃς. τί δε ηµπορεί να είνε το ηξεύρεις εκ ἐλήλυθας εἰδώς. ὅτι πᾶν τὸ εις τον µάντιν ούτε όρεξιν ούτε αποστροφήν µαζί σου.τι µέλλει να χρήσασθαι καλῶς καὶ τοῦτο οὐθεὶς συµβή είνε κάτι τι αδιάφορον και κωλύσει. τί µὲν ἀποβήσεται. ούτε υπέρ την δύναµίν σου. Όταν προσέρχεσαι εις µαντείον. εἴπερ εἶ φιλόσοφος. 32. ὅταν τί σοι συµβουλευθῇ. ἀλλὰ διεγνωκώς. συλλογίσου πως. ούτε βέβαια πτωχικά. ὅτι. εἰ των προτέρων. ∆ιότι. ὁποῖον δʹ ἂν ᾖ. και κανείς δεν θα σ' εµποδίση εις µέµνησο τίνας συµβούλους τούτο. και οτιδήποτε αν είνε συµβούλους ἔρχου τοὺς θεούς· καὶ ηµπορείς να το χρησιµοποιήσης λοιπόν. αν είσαι βέβαια γάρ ἐστί τι τῶν οὐκ ἐφʹ ἡµῖν. µήτε τρέµων να προσέρχεσαι. ευρισκόµενος όµως ἀµελῶς µηδέ γε γλίσχρως µηδὲ ὑπὲρ εις καθαράν κατάστασιν και δύναµιν. ως προς συµβούλους· και όταν σου . Το να κάµνης σπονδάς και να κατὰ τὰ πάτρια ἑκάστοτε προσήκει καθαρῶς καὶ µὴ ἐπισεσυρµένως µηδὲ θυσιάζης και να κάµνης αναθήµατα κατά τα πάτρια είνε προσήκον.5 σπένδειν δὲ καὶ θύειν καὶ ἀπάρχεσθαι 5. τί θα γείνη µεν σου είνε άγνωστον. χωρίς νωχέλειαν. πάν ό. αλλά ἀποβησόµενον ἀδιάφορον καὶ οὐδὲν ωσάν άνθρωπος που έχει καλά πρὸς σέ. πᾶσα ἀνάγκη µήτε ἀγαθὸν αὐτὸ εἶναι µήτε κακόν. θαῤῥῶν οὖν ὡς ἐπὶ που δεν αφορά καθόλου εις αυτόν. αν είνε κάτι από όσα δεν είνε εις την εξουσίαν µας. ἀλλὰ ἥκεις ὡς παρὰ τοῦ µάντεως αὐτὸ πευσόµενος. ΚΒ 32. 31. αλλ' ότι θα το µάθης από τον µάντιν. πηγαίνης προς τους θεούς. ούτε αφροντίστως. οὐκ οἶδας.

συλλογίσου ποίους συµβούλους παρέλαβες και ποίους. µε την πατρίδα σου. αν τυχόν απειθήσης. καθάπερ 3. δι' όσα αναφέρονται εις την έκτασιν και περί των οὔτε ἐκ λόγου οὔτε ἐκ τέχνης τινὸς οποίων ούτε διά του λόγου. φονευόµενον. Το "γίνεται" ο Γάλλος µεταφραστής . τον Πύθιον. Και να πηγαίνης εις τα ἠξίου Σωκράτης. Το κείµενον “ουδέ κακού φύσις εν κόσµω γίνεται”. αλλά ο λόγος επιτάττει και µ' όλ' αυτά να παραστέκεσαι εις τον φίλον σου και να συγκινδυνεύης µε την πατρίδα σου. ὅταν δίδονται αφορµαί να µάθης ό. εἰ συγκινδυνευτέον. του σώµατός σου.3 ἔρχου δὲ ἐπὶ τὸ µαντεύεσθαι. θέλεις· ώστε. ή φθορά εις µέρος τοιγαροῦν τῷ µείζονι µάντει πρόσεχε. 5. όταν θα χρειασθή να συγκινδυνεύσης µε φίλον ή µὴ µαντεύεσθαι. θάνατος σηµαίνεται ἢ πήρωσις µέρους ∆ιότι. είνε λόγος καὶ σὺν τούτοις παρίστασθαι τῷ φανερόν ότι ο θάνατος φίλῳ καὶ τῇ πατρίδι συγκινδυνεύειν. ότι τα ιερά δεν προµηνύουν καλόν. και αν σου προείπη ο τινὸς τοῦ σώµατος ἢ φυγή· ἀλλʹ αἱρεῖ ὁ µάντις. ούτε ἄλλης ἀφορµαὶ δίδονται πρὸς τὸ µε κάποιαν άλλην τέχνην συνιδεῖν τὸ προκείµενον· ὥστε. µέλλεις να παρακούσης. δῆλον ὅτι πρέπει να συγκινδυνεύσης. είτε εξορία· τῷ Πυθίῳ. σηµαίνεται. ἐφʹ ὧν ἡ πᾶσα σκέψις τὴν ἀναφορὰν εἰς τὴν ἔκβασιν ἔχει καὶ µαντεία. 32. ὃς ἐξέβαλε τοῦ ναοῦ τὸν οὐ βοηθήσαντα ἀναιρουµένῳ τῷ φίλῳ. ο οποίος εξέβαλε ποτέ από τον ναόν τον µη βοηθήσαντα τον φίλον του. Λοιπόν πρόσεχε εις τον µεγαλύτερον µάντιν. καθώς ήθελεν ο Σωκράτης.δοθή κάποια συµβουλή. αν φαῦλα γεγονέναι τὰ ἱερά.τι δεήσῃ συγκινδυνεῦσαι φίλῳ ἢ πατρίδι. δεν πρέπει καὶ γὰρ ἂν προείπῃ σοι ὁ µάντις να ερωτήσης το µαντείον. Φύσις κακού το κακόν ως φυσικόν προϊόν.

τῶν ἑκασταχοῦ. Σύρος.1 Τάξον τινὰ ἤδη χαρακτῆρα σαυτῷ καὶ τύπον. κοµψότητα· συχνά προσεγγίζει του Πλάτωνος το ύψος. να επαινής ή να συγκρίνης.” 7) Ανθρώπου ξένου προς την φιλοσοφίαν. ∆ιετήρησα την λέξιν διά την ακρίβειαν µε όλον το ασυνήθιστον της εκφράσεως.Συζητεί µε ακρίβειαν. ὃν φυλάξεις ἐπί τε σεαυτοῦ ὢν καὶ ἀνθρώποις ἐντυγχάνων. σπανίως δέ ποτε καιροῦ τηρής. µὴ περὶ όχι περί φαγητών ή ποτών. προ πάντων όχι δὲ µὴ περὶ ἀνθρώπων ψέγων ἢ περί ανθρώπων. 33. µὴ Όχι περί µονοµαχιών. Και ως επί το πολύ σιωπήν να τὰ ἀναγκαῖα καὶ διʹ ὀλίγων. όχι περί αθλητών. 33. τυχόντων· µὴ περὶ µονοµαχιῶν.αποδίδει µε το existe και ο Leopardi µε το si genere. Σπανίως δε κάποτε. Ο Πλίνιος ο νεώτερος λέγει περί αυτού “. βαρύτητα... 6 Ευφράτης. µε το να ψέγης. ΛΓ 33. αν η περίστασις το παρακαλοῦντος ἐπὶ τὸ λέγειν λέξον καλέση να οµιλήσης. ἀλλὰ περὶ οὐδενὸς τῶν αλλά διά κανέν από τα τυχόντα.. εἰ δὲ ἐν τους λόγους τους ιδικούς σου και τους λόγους των συντρόφων σου . ∆ιάγραψε απ' εδώ κ' εµπρός ένα χαρακτήρα εις τον εαυτόν σου. όχι περί περὶ ἱπποδροµιῶν. οµίλησε· µέν. 7α) Προαίρεσιν. µάλιστα συναναστροφήν. περί ἀθλητῶν. ή να λέγης όσα είνε ανάγκη και κοντολογής. µὴ περὶ βρωµάτων ἢ των οποίων οµιλούν εις κάθε ποµάτων. φιλόσοφος.. οδήγει µε σοῖς λόγοις καὶ τοὺς τῶν συνόντων ἐπὶ τὸ προσῆκον. ἐπαινῶν ἢ συγκρίνων.3 ιπποδροµιών.2 1. Αν λοιπόν δύνασαι. ἂν µὲν οὖν οἷός τε ᾖς. τον οποίον θα φύλαξης. µετάγαγε τοῖς 3. καὶ σιωπὴ τὸ πολὺ ἔστω ἢ λαλείσθω 2. και όταν είσαι µόνος και όταν είσαι µε άλλους.

7 τὰ περὶ τὸ σῶµα µέχρι τῆς χρείας ψιλῆς παραλάµβανε.6 προς αρµόδια υποκείµενα οµιλίας. πόµα.5 Αν όµως µέσα εις αλλοφύλους [8] µόνος ευρίσκεσαι. ἴσθι γάρ. ότι.ἀλλοφύλοις ἀποληφθεὶς τύχοις. 33. παράφερε. 33. εἰ µὲν οἷόν τε. ἑστιάσεις τὰς ἔξω καὶ ἰδιωτικὰς διακρούου· ἐὰν δέ ποτε γίνηται καιρός. εἰς 5. 33. ει δε µη. ὅρκον παραίτησαι. οἰκετίαν· τὸ δὲ πρὸς δόξαν ἢ τρυφὴν ἅπαν περίγραφε. σιώπα. Να παραλαµβάνης τα απολύτως αναγκαία διά το σώµα σου. µήπως περιπέσης εις ἑταῖρος ᾖ µεµολυσµένος. µεν είνε δυνατόν. Να παραιτήσαι από όρκους. Να µη γελάς πολύ. ούτε υπερβολικά.τι δε είνε προς επίδειξιν ή τρυφήν απόρριπτε. 4. κἂν αὐτὸς που τρίβετ' επάνω του εξ ανάγκης ὢν τύχῃ καθαρός. [10] ∆ιότι πρέπει να συνανατριβόµενον αὐτῷ γνωρίζης. δούλους.4 γέλως µὴ πολὺς ἔστω µηδὲ ἐπὶ πολλοῖς µηδὲ ἀνειµένος. 33. ρούχα. . 33. οἷον τροφάς.8 περὶ ἀφροδίσια εἰς δύναµιν πρὸ γάµου καθαρευτέον· ἁπτοµένῳ δὲ ὧν νόµιµόν ἐστι µεταληπτέον. σιώπα. εἰ δὲ µή. θα κολλήση από την βρώµαν του. Ό. όσον ηµπορείς περισσότερον. ἐντετάσθω σοι ἡ προσοχή. ποτόν. 6. ἐὰν ὁ ενταθή. 7. ἀµπεχόνην. ολότελα. Γεύµατα µε τους µη φιλοσόφους και τους ιδιώτας [9] απόφευγε αν όµως έλθη ποτέ καιρός που να µην ηµπορής να τ' µήποτε ἄρα ὑπορρυῇς εἰς αποφύγης. η προσοχή σου ας ἰδιωτισµόν. και εκείνος συµµολύνεσθαι ἀνάγκη. αν ο σύντροφός σου είνε βρωµερός. σπίτι. ὅτι. δηλαδή τροφάς. ούτε εξ αφορµής πολλών πραγµάτων. και αν τύχη να είνε καθαρός και αυτός. µὴ µέντοι ἐπαχθὴς γίνου τοῖς χρωµένοις µηδὲ ἐλεγκτικός· µηδὲ πολλαχοῦ τὸ ὅτι αὐτὸς οὐ χρῇ. οἰκίαν. ἐκ τῶν ἐνόντων. καὶ τὸν ιδιωτισµόν. αν ἅπαν.

που να µην είν ενοχλητική συγχρόνως εις τους άλλους.12 ὅταν τινὶ µέλλῃς συµβαλεῖν. 33. ∆εν είνε αναγκαίον να ἀναγκαῖον. ἔλεγεν’. µηδενὶ σπουδάζων φαίνου ἢ συχνοπηγαίνης εις τα θέατρα. πρόβαλε εις .11 εἰς ἀκροάσεις τινῶν µὴ εἰκῇ µηδὲ ῥᾳδίως πάριθι· παριὼν δὲ τὸ σεµνὸν καὶ τὸ εὐσταθὲς καὶ ἅµα ἀνεπαχθὲς φύλασσε. πρόβαλε σαυτῷ. τουτέστι να θέλης να τὸν νικῶντα· οὕτω γὰρ οὐκ γίνωνται µόνον όσα γίνονται και ἐµποδισθήσῃ. τοῦτʹ ἔστι. ή να πολυσυγκινήσαι µαζί µε τους άλλους. αλλ' αποκρίνου ότι: “∆εν εγνώριζε βέβαια και ‘ἠγνόει γὰρ τὰ ἄλλα τὰ προσόντα πόσα άλλα κακά που έχω· διότι µοι κακά. ὅσα µὴ φέρει πρὸς τὴν σὴν µην πολυγελάς εις βάρος κανενός. να συντείνη εις την βελτίωσιν σου· διότι ηµπορούν να νοµίσουν οι άλλοι ότι εθαύµασες το θέαµα. Εις δηµόσια αναγνώσµατα να µη πηγαίνης όπου τύχη ούτε εύκολα· και. ὅτι ἐθαύµασας τὴν έχουν γίνη. ἐπεὶ οὐκ ἂν ταῦτα µόνα δεν θα εσταµατούσ' εκεί”. διατήρει την βαρύτητά σου και την γαλήνην σου. καὶ το να φωνάζης εντελώς και να µετὰ τὸ ἀπαλλαγῆναι µὴ πολλὰ περὶ τῶν γεγενηµένων διαλέγου. εκτός αν είνε κάτι που θέαν. µην απολογείσαι προς ό. τί ἂν 12. 33. βοῆς δὲ καὶ τοῦ ἐπιγελᾶν τινι ἢ ἐπὶ πολὺ να νικά µόνον ο νικητής· διότι κατ' αυτόν τον τρόπον δεν θα ενοχληθής.9 ἐὰν τίς σοι ἀπαγγείλῃ ὅτι ὁ δεῖνά σε 9. µάλιστα από όσους νοµίζονται µεγάλοι. Εαν σου πη κανείς ότι ο δείνα κακῶς λέγει. Και. Αν δε τύχη περίστασις να πας. να µη φαίνεσαι πως προσέχεις εις σεαυτῷ.10 εἰς τὰ θέατρα τὸ πολὺ παριέναι οὐκ 10. µὴ ἀπολογοῦ πρὸς τὰ λεχθέντα. Ν' απέχης όµως από συγκινεῖσθαι παντελῶς ἀπέχου. 11. 33. µην ἐπανόρθωσιν· ἐµφαίνεται γὰρ ἐκ πολυµιλής περί εκείνων που τοῦ τοιούτου. αν πας.33. εἰ δέ ποτε καιρὸς εἴη. µάλιστα τῶν ἐν ὑπεροχῇ δοκούντων. αφού τελειώση το θέαµα.τι ελέχθη. ἀλλʹ ἀποκρίνου διότι σε κακολογεί. θέλε γίνεσθαι κανένα παρά µόνον εις τον µόνα τὰ γινόµενα καὶ νικᾶν µόνον εαυτόν σου. Όταν έχης να κάµης µε κανένα.

πρόβαλε.15 14. οὕτω καὶ τοῖς ἄλλοις περί των κινδύνων σου. πρόβαλε εις τον εαυτόν σου ότι δεν θα τον εύρης µέσα. 33. πεντάρα δεν θα δώσουν για σένα. ∆ιότι. Όταν συχνάζης εις το σπίτι δυναµένων. την θύραν κατά πρόσωπον. ∆ιότι τούτο θα ήρµοζεν εις ιδιώτην και άνθρωπον που ερεθίζεται από τα εξωτερικά πράγµατα. ότι θα σου κλείσουν σοι αἱ θύραι. οὐ γάρ. ∆ιότι είν' ενδεχόµενον να γλιστρήσης εις τους τρόπους των ιδιωτών και συγχρόνως τούτο να σου ελαττώση το σέβας εκείνων που σε πλησιάζουν. Εις τας συναναστροφάς ν' ἀπέστω δὲ καὶ τὸ γέλωτα κινεῖν· ὀλισθηρὸς γὰρ ὁ τρόπος εἰς ἰδιωτισµὸν καὶ ἅµα ἱκανὸς τὴν αἰδῶ τὴν πρὸς σὲ τῶν πλησίον ἀνιέναι. ὅτι οὐχ εὑρήσεις αὐτὸν ἔνδον.ἐποίησεν ἐν τούτῳ Σωκράτης ἢ Ζήνων. καὶ οὐκ ἀπορήσεις τοῦ χρήσασθαι προσηκόντως τῷ 33. όπως είν' σοὶ ἡδύ ἐστι τὸ τῶν σῶν κινδύνων ευχάριστον εις εσένα το να οµιλής µεµνῆσθαι. ὅτι ἐντιναχθήσονταί σε δεχθούν. 33. ἐλθὼν φέρε τὰ γινόµενα καὶ µηδέποτε εἴπῃς αὐτὸς πρὸς ἑαυτὸν Και. ὅταν φοιτᾷς πρός τινα τῶν µέγα 13. ὡς απέχης από το να µνηµονεύης ή έργα σου ή κινδύνους πολύ και αµέτρως. ότι “δεν άξιζε καὶ διαβεβληµένον πρὸς τὰ ἐκτός. ὅτι οὐ φροντιεῖ σου.14 ἐν ταῖς ὁµιλίαις ἀπέστω τὸ ἑαυτοῦ τινων ἔργων ἢ κινδύνων ἐπὶ πολὺ καὶ ἀµέτρως µεµνῆσθαι. άλλους ν' ακούουν δι' όσα σου έχουν συµβή.13 τον εαυτόν σου εκείνο που ο Σωκράτης ή ο Ζήνων θα έκαµνεν εις οµοίαν περίστασιν και δεν θα λείψης από το να φερθής ἐµπεσόντι. . ότι δεν θα ἀποκλεισθήσῃ. τον κόπον”. πρέπει να υποφέρης τα γινόµενα και ποτέ να µην ειπής ὅτι ‘οὐκ ἦν τοσούτου’· ἰδιωτικὸν γὰρ εις τον εαυτόν σου. Ν' απέχης επίσης και από το να κάµνης τους άλλους να γελούν. αν µ' όλ' αυτά είνε ανάγκη να πας. ὅτι κανενός από τους µεγαλοσιάνους. αρµοδίως εις αυτήν. 15. ότι κἂν σὺν τούτοις ἐλθεῖν καθήκῃ. δεν είν' ἡδύ ἐστι τὸ τῶν σοὶ συµβεβηκότων ευχάριστον επίσης και εις τους ἀκούειν.

1 Ὅταν ἡδονῆς τινος φαντασίαν λάβῃς. καὶ ἀναβολήν τινα παρὰ πράξιν λάβε κάποιαν αναβολήν σεαυτοῦ λάβε. αν το κρίνης κόµµοδον. απαιτήσουν να το βάλης εις ενέργειαν. θα χαρής ἅψασθαι τοῦ ἔργου. σκυθρωπάσης φανέρωνε την απαρέσκειάν σου προς τα λεγόµενα. ἔπειτα µνήσθητι από τον εαυτόν του. και επίπληξε ᾖ. Όταν λοιπόν συµβή κάτι παρόµοιον.33. προφύλαττε τον εαυτόν σου µήπως σε ὑπʹ αὐτῆς· ἀλλʹ ἐκδεξάσθω σε τὸ συναρπάση· αλλά πριν προβής εις πρᾶγµα. πρόσεχε µήπως πόσῳ ἄµεινον τὸ συνειδέναι σεαυτῷ νικηθής από την γλυκύτητά του. µὴ συναρπασθῇς 1. Επειτα ἀµφοτέρων τῶν χρόνων. ταύτην τὴν νίκην νενικηκότι. ἐὰν δέ σοι καιρὸς φανῇ κρατηθής εις αποχήν.16 ἐπισφαλὲς δὲ καὶ τὸ εἰς αἰσχρολογίαν προελθεῖν. ἂν µὲν εὔκαιρον 16. πως εάν σεαυτόν. καὶ καθʹ ὃν θ' απολαύσης την ηδονήν. ότι έχεις νικήση την . το ευχάριστόν του και το επαγωγόν· αλλ' αντίθετε: πόσον είνε καλύτερον το να έχης συνείδησιν. τῷ γε ἀποσιωπῆσαι καὶ δε µη. φύλασσε σαυτόν. µὴ και θα επαινέσης ο ίδιος τον ἡττήσῃ σε τὸ προσηνὲς αὐτοῦ καὶ εαυτόν σου· αν αι περιστάσεις ἡδὺ καὶ ἐπαγωγόν· ἀλλʹ ἀντιτίθει. κ' εκείνο κατά το οποίον ἀπολαύσεις τῆς ἡδονῆς. καθάπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων. καθʹ ὅν τε ενθυµήσου και τα δύο χρονικά σηµεία. ύστερα τούτοις ἀντίθες ὅπως ἀποσχόµενος θα µετανοήσης και συ αυτός θα χαιρήσεις καὶ ἐπαινέσεις αὐτὸς κατηγορήσης τον εαυτόν σου· και εις αυτά αντίθεσε. πρόσεχε. Λ∆ 34. καὶ ἐπίπληξον τῷ προελθόντι· εἰ εκείνον που έκαµε την αρχήν· ει δὲ µή. ὅταν οὖν τι συµβῇ τοιοῦτον. όπως εις τας άλλας φαντασίας. αφού καὶ αὐτὸς σεαυτῷ λοιδορήσῃ· καὶ απολαύσης την ηδονήν. Όταν κάποιας ηδονής φαντασία σου παρουσιασθή. Είν' επίσης επισφαλές και το να προβής εις αισχρολογίαν. µε την σιωπήν σου και το ἐρυθριᾶσαι καὶ σκυθρωπάσαι δῆλος ερύθηµα του και µε το να γίνου δυσχεραίνων τῷ λόγῳ. κ' ἀπολαύσας ὕστερον µετανοήσεις εκείνο κατά το οποίον.

εἰ δὲ ὀρθῶς. ὅτι ποιητέον ἐστί. και αν ο µέλλωσιν οἱ πολλοὶ περὶ αὐτοῦ κόσµος µέλλη να συλλογίζεται ὑπολαµβάνειν. αν δε πάλιν καλά. αφού καλά ποιῇς. οἷον δεῖ. ΛΣΤ 36. λοιπόν συντρώγης µε άλλον. µηδέποτε φύγῃς ὀφθῆναι πράσσων αὐτό. αν µεν δεν κάµνης καλά. µὴ µόνον τὴν πρὸς τὸ να τηρής εις ένα γεύµα. Όταν σῶµα ἀξίαν τῶν παρακειµένων ὁρᾶν.1 Ὅταν τι διαγνούς.νίκην αυτήν. ὅταν οὖν συνεσθίῃς ἑτέρῳ. πρὸς δὲ τὸ Όπως το “είνε ηµέρα” και το “είνε νύκτα” εις διαζευκτικήν µεν πρότασιν έχει µεγάλην αξίαν. τί φοβείσαι εκείνους που θα σ' επιπλήξουν όχι ορθώς. αλλά και πως να διατηρήσης τον προς εκείνον που δίδει το συµπόσιον σεβασµόν. ενθυµήσου να µη προσέχης εις την αναφορικώς προς το σώµα αξίαν των τροφών. µη φοβήσαι να σε ιδούν ότι το κάµνεις. αὐτὸ τὸ ἔργον φεῦγε· ∆ιότι. αλλά δεν έχει αξίαν ἑστιάσει. κοινωνικούς τρόπους. ἀλλὰ καὶ τὴν πρὸς τὸν ἑστιάτορα αἰδῶ φυλάξαι. .1 Ὡς τὸ ‘ἡµέρα ἐστί’ καὶ ‘νύξ ἐστι’ πρὸς µὲν τὸ διεζευγµένον µεγάλην ἔχει ἀξίαν. εις δε συµπλεκτικήν καµµίαν. εἰ µὲν γὰρ οὐκ κάτι τι όχι καλόν εις βάρος σου. το κάµνης. οὕτω καὶ και εις ένα συµπόσιον το να τὸ τὴν µείζω µερίδα ἐκλέξασθαι διαλέξης διά τον εαυτόν σου την πρὸς µὲν τὸ σῶµα ἐχέτω ἀξίαν. τί φοβῇ τοὺς ἐπιπλήξοντας οὐκ ὀρθῶς; απόφευγε αυτό το έργον. Όταν κάτι τι. έτσι συµπεπλεγµένον ἀπαξίαν. ἀπαξίαν αναφορικώς προς τους ἔχει. που πρέπει µέµνησο. φυλάξαι. µεγαλυτέραν µερίδα αναφορικώς πρὸς δὲ <τὸ> τὸ κοινωνικὸν ἐν µεν προς το σώµα ας υποθέσωµεν ότι έχει αξίαν. ΛΕ 35. ὀρθῶς ποιεῖς. κἂν ἀλλοῖόν τι εννοήσης ότι πρέπει να το κάµης.

ασφαλέστερα θα το επιχειρήσωµεν. Εαν αναλάβης κανένα ρόλον υπέρ τας δυνάµεις του. Αν µέτρον· ἐὰν δὲ ὑπερβῇς.1 Ἐὰν ὑπὲρ δύναµιν ἀναλάβῃς τι πρόσωπον. ἀσφαλέστερον κάθε έργου λαµβάνωµεν αυτήν ἁψόµεθα τοῦ ἔργου. ΛΗ 38. µη βλάψης και τὸ ἡγεµονικὸν βλάψῃς τὸ σεαυτοῦ. Και. ή στραγγουλίσης το πόδι σου. έπειτα κεντητόν. µὴ ἐπιβῇς ἥλῳ ἢ στρέψῃς τὸν πόδα σου. µὴ καὶ Όταν περιπατής. το ανώτερον µέρος της ψυχής καὶ τοῦτο ἐὰν ἐφʹ ἑκάστου ἔργου σου [11]. οµοίως πρόσεχε. θα καθάπερ καὶ ἐπὶ τοῦ ὑποδήµατος. υπόδηµα· αν υπερβής τον πόδα σου [13]. τοῦ γὰρ ἅπαξ ακριβώς συµβαίνει και µε το ὑπὲρ τὸ µέτρον ὅρος οὐθείς ἐστιν. γίνεται κατάχρυσον ὑπόδηµα. όπως πορφυροῦν.1 Ἐν τῷ περιπατεῖν καθάπερ προσέχεις. την προφύλαξιν. καὶ ἐν τούτῳ ἠσχηµόνησας καί.τι έπρεπεν. παρέλιπες. και εις τούτο έκαµες άσχηµην παρουσίαν και παρέλειψες να κάµης ό. ὡς κατὰ λοιπόν σταµατήσης εις αυτό και κρηµνοῦ λοιπὸν ἀνάγκη φέρεσθαι· δεν ζητήσης περισσότερα. εἶτα ζητήσης περισσότερα παρ' όσα σου αναγκαιούν. καθώς προσέχεις µήπως πατήσης καρφί. γίνεται κατάχρυσον υπόδηµα· έπειτα πορφυρούν. όπως το πόδι είνε µέτρον του υποδήµατος. αν εις την αρχήν παραφυλάσσωµεν. φυλάξεις τὸ Μέτρον των όσα πρέπει ν' αποκτήση κανείς είνε το σώµα του [12]. κεντητόν. ∆ιότι εις εκείνο .ΛΖ 37.1 Μέτρον κτήσεως τὸ σῶµα ἑκάστῳ ὡς ὁ ποὺς ὑποδήµατος. θα φέρεσαι του λοιπού ωσάν κατά κρηµνού. φυλάξης το µέτρον· αν όµως ἐὰν ὑπὲρ τὸν πόδα ὑπερβῇς. οὕτω πρόσεχε. ὃ ἠδύνασο ἐκπληρῶσαι. ἐὰν µὲν οὖν ἐπὶ τούτου στῇς. ΛΘ 39.

∆εν είνε λοιπόν δυνατόν εκείνος ν' ακολουθή. εις το πολὺ πίνειν. ἐπὶ αρετήν το να ενδιατρίβης εις όσα αποβλέπουν το σώµα. ἐπὶ πολὺ ἐσθίειν. ἀλλὰ ταῦτα µὲν ἐν συχνά εις τον απόπατον. οὐχ οἷόν τε οὖν ἀκολουθεῖν αὐτὸν τῷ σοὶ Όταν σε κακοποιή ή σε κακολογή κανείς. έχης δε την προσοχήν όλην εις την διάνοιάν σου. ΜΒ 42. να πολυφάγης. προσέχουν ότι δεν τιµώνται µε άλλο τίποτε ή µε το να φαίνωνται κόσµιαι και σεµναί. µέµνησο. µόνον δὲ έχουν να στηρίζουν όλας τας συγκοιµῶνται τοῖς ἀνδράσι. ΜΑ 41. Αλλ' παρέργῳ ποιητέον· περὶ δὲ τὴν αυτά µεν να κάµης παρέργως· να γνώµην ἡ πᾶσα ἔστω ἐπιστροφή. ελπίδας των. ενθυµήσου. οἷον ἐπὶ πολὺ γυµνάζεσθαι. ότι το κάµνει νοµίζων ότι είνε καθήκον του.1 Αἱ γυναῖκες εὐθὺς ἀπὸ τεσσαρεσκαίδεκα ἐτῶν ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν κυρίαι καλοῦνται. προσέχειν οὖν ἄξιον. Μ 40. Αξίζει λοιπόν να ἄρχονται καλλωπίζεσθαι καὶ ἐν τούτῳ πάσας ἔχειν τὰς ἐλπίδας. να πηγαίνης ὀχεύειν.1 Ἀφυΐας σηµεῖον τὸ ἐνδιατρίβειν τοῖς Σηµαίνει έλλειψιν διαθέσεως προς περὶ τὸ σῶµα. Αι γυναίκες ευθύς από τα δεκατέσσαρα χρόνια των ονοµάζονται “κυρίαι” από τους άνδρας και αρχίζουν να τοιγαροῦν ὁρῶσαι. ὅτι ἄλλο µὲν καλλωπίζωνται και εις τούτο οὐδὲν αὐταῖς πρόσεστι. ὅτι καθήκειν αὐτῷ οἰόµενος ποιεῖ ἢ λέγει.που άπαξ υπερέβη το µέτρον όριον κανέν δεν υπάρχει.1 Ὅταν σέ τις κακῶς ποιῇ ἢ κακῶς λέγῃ. ἐπὶ πολὺ ἀποπατεῖν. τον ιδικόν σου . διότι ἐπʹ οὐδενὶ ἄλλῳ τιµῶνται ἢ τῷ κόσµιαι φαίνεσθαι καὶ αἰδήµονες. δηλαδή εις την πολλήν γυµναστικήν. ἵνα αἴσθωνται.

τὴν µὲν φορητήν. ὁρµώµενος πρᾴως ἕξεις πρὸς τὸν θα φέρεσαι επιεικώς προς λοιδοροῦντα. ΜΓ 43. ἀπὸ τούτων οὖν την εκτίµησίν της. ἐντεῦθεν αὐτὸ µὴ λάµβανε. ∆ιότι. οὐ τὸ υπολάβη. ἐπιφθέγγου γὰρ ἐφʹ εκείνον. δεν βλάπτεται η συµπεπλεγµένον βέβλαπται. εγώ άρα αξίζω πλέον από σέ”. ὥστε. ιδικόν του. αυτός βλάπτεται που έχει κ' εξαπατηθή. “Εγώ είµαι ἐγώ σου ἄρα κρείσσων’. εἰ τρόπον του βλέπειν. επιλέγης κάθε τόσο: “έτσι του εφάνη καλό”. ώστε. αλλά µάλλον από την άλλην. Συµπερασµοί όπως οι εξής δεν είνε ορθοί: “Εγώ είµαι πλουσιώτερός σου. εγώ αξίζω άρα µᾶλλον συνακτικοί ‘ἐγώ σου περισσότερον από σε”. και θα ηµπορέσης να λάβης το πράγµα από το µέρος που είνε δυνατόν να το σηκώνης.1 Πᾶν πρᾶγµα δύο ἔχει λαβάς. τὴν δὲ ἀφόρητον. ψευδή. Αν σε αδική ο αδελφός σου. ὅτι σύντροφος. ἀλλὰ µέρος. ἀλλʹ ὁ πρότασις. ἀλλὰ τῷ ἑαυτῷ. την λαβήν δεν ηµπορείς να το πάρης. ἐκεῖνοι δὲ λογιώτερός σου. αλλά τον κακῶς αὐτῷ φαίνεται. αν κανείς την καὶ γὰρ τὸ ἀληθὲς συµπεπλεγµένον αληθινήν συµπλεκτικήν πρότασιν ἄν τις ὑπολάβῃ ψεῦδος. Και θα ἑκάστῳ ὅτι ‘ἔδοξεν αὐτῷ’. ἐγώ σου ἄρα κρείσσων’· ‘ἐγώ σου λογιώτερος.φαινοµένῳ. καὶ λήψῃ αὐτὸ καθʹ ὃ φορητόν. ότι αδικεί· διότι απ' αυτήν ἐκεῖθεν µᾶλλον. ότι αδελφός σου είνε. αν το βλέπη κακά. µη λαµβάνης το πράγµ' απ' αυτό το λαβή ἐστιν αὐτοῦ οὐ φορητή). ότι είνε σύντροφος σου. ὁ ἀδελφὸς ἐὰν ἀδικῇ. από την άλλην όχι. που σε κακολογεί. ὅτι ἀδικεῖ (αὕτη γὰρ ἡ Κάθε πράγµα έχει δύο λαβάς που από την µίαν ηµπορείς να το σηκώνης. ὅτι ἀδελφός. ἐκεῖνος βλάπτεται. Με αυτάς λοιπόν τας αρχάς αν προχωρής. Ορθότεροι .1 Οὗτοι οἱ λόγοι ἀσύνακτοι ‘ἐγώ σου πλουσιώτερός εἰµι. αλλά ο απατηθείς εις ἐξαπατηθείς. ὅστις καὶ ἐξηπάτηται. Μ∆ 44.

Πίνει κανείς πολύ ἀλλʹ ὅτι πολύν. ἄλλοις δὲ κατ' αυτόν τον τρόπον δεν θα σου συγκατατίθεσθαι. πρὶν γὰρ διαγνῶναι κρασί. πῶς δεῖ ἐσθίειν. ∆ιότι ενθυµήσου. ούτε λέξις. αλλά ἀπὸ τῶν θεωρηµάτων· οἷον ἐν κάµνε ό. “Εγώ είµαι κρείσσων’. Πουθενά µην ειπής τον εαυτόν µηδὲ λάλει τὸ πολὺ ἐν ἰδιώταις περὶ τῶν θεωρηµάτων. ὥστε αφαιρέση από όλα ο Σωκράτης ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν βουλόµενοι την επιδεικτικότατα. πόθεν οἶσθα. ἡ ἐµὴ ἄρα λέξις τῆς σῆς πλουσιώτερός σου. συµβή να κρίνης σύµφωνα µε άλλην παρ' εκείνην που έλαβες εντύπωσιν. πίνει τις πολὺν οἶνον· µὴ εἴπῃς ὅτι κακῶς. ἡ ἐµὴ ἄρα κτῆσις είνε οι εξής: “Εγώ είµαι τῆς σῆς κρείσσων’· ‘ἐγώ σου λογιώτερος. Κάµνει κανείς πολύ ενωρίς το λουτρόν του. ὡς δεῖ. ΜΕ 45. και ο λόγος µου οὔτε λέξις. πόθεν ηµπορείς να γνωρίζης αν κάµνει κακά. µήτε να πολυµιλής µεταξύ ιδιωτών µε φιλοσοφικά παραγγέλµατα. η περιουσία µου άρα είνε περισσοτέρας αξίας από την ιδικήν σου”. εἰ κακῶς; αλλ' ότι “πολύ”. Συ όµως βέβαια ούτε περιουσία είσαι. ώστε . σὺ δέ γε οὔτε κτῆσις εἶ λογιώτερός σου. λόγου χάριν εις συµπόσιον να µη ἀλλʹ ἔσθιε. τὸ δόγµα. µην ειπής ότι πίνει “κακά”.πλουσιώτερός εἰµι. ὅτι λέγης πως πρέπει να τρώγη οὕτως ἀφῃρήκει πανταχόθεν κανείς. ἀλλʹ ὅτι ταχέως. λοιπόν αξίζει πλέον από τον ιδικόν σου”. άλλα τρώγε όπως πρέπει. ∆ιότι πριν να οὕτως οὐ συµβήσεταί σοι ἄλλων µὲν εννοήσης ότι κρίνει κατ' αυτόν φαντασίας καταληπτικὰς τον τρόπον.1 Μηδαµοῦ σεαυτὸν εἴπῃς φιλόσοφον 1. ἀλλὰ ποίει τὸ σου φιλόσοφον. µην ειπής ότι το κάµνει “κακά”.τι αυτά παραγγέλλουν· συµποσίῳ µὴ λέγε. ΜΣΤ 46. ∆ιότι λαµβάνειν. ότι τόσον είχεν Σωκράτης τὸ ἐπιδεικτικόν.1 Λούεταί τις ταχέως· µὴ εἴπῃς ὅτι κακῶς. αλλ' ότι πολύ “ενωρίς”. µέµνησο γάρ.

ἐκ πάσης σωµατικάς σου ανάγκας εις πολύ ολίγα. καὶ σὺ µὴ δηχθῇς.φιλοσόφοις ὑπʹ αὐτοῦ συσταθῆναι. Και.τι εβόσκησαν καὶ σὺ τοίνυν µὴ τὰ θεωρήµατα τοῖς µεταβάλλουν απ' έξω εις µαλλί ἰδιώταις ἐπιδείκνυε. ὅτι σου 'πη κανείς ότι δεν γνωρίζεις οὐδὲν οἶσθα. πρόβατα οὐ χόρτον φέροντα τοῖς Επειδή και τα πρόβατα δεν ποιµέσιν ἐπιδεικνύει πόσον. να ἀφορµῆς λέγε. ἀλλὰ τὴν νοµὴν ἔσω πέψαντα ἔρια ἔξω φέρει καὶ γάλα· ωσάν διά να τους δείξουν πόσον έφαγαν· αλλ' αφού χωνεύσουν εντός ό. κἂν περὶ θεωρήµατός τινος ἐν ἰδιώταις ἐµπίπτῃ λόγος.2 αὐτούς. τότε γνώριζε ότι ἴσθι. ὅτι ὕδωρ πίνεις. αλλά τα έργα. ὃ οὐκ ακόµη δεν εχώνευσες. κἂν λέγης ότι πίνεις νερό.1 Ὅταν εὐτελῶς ἡρµοσµένος ᾖς κατὰ Αν κατώρθωσες να περιορίσης τας τὸ σῶµα.τι κίνδυνος εὐθὺς ἐξεµέσαι. Και αν διά κάποιο φιλοσοφικόν παράγγελµα µεταξύ των ιδιωτών γείνη λόγος. Και όταν ἔπεψας. 2. µην επιδεικνύεσαι δι' αυτό. ἐπεὶ καὶ τὰ αρχίζεις το έργον του φιλοσόφου. ΜΖ 47. ὅτι ἄρχῃ τοῦ ἔργου. επιδεικνύης τα φιλοσοφικά παραγγέλµατα εις τους ιδιώτας. καὶ ὅταν εἴπῃ σοί τις. και τους ωδηγούσε. τότε τίποτε και συ δεν πειραχθής καθόλου. Τόσον υπέµενε να τον παραβλέπουν. οὕτως ἠνείχετο παρορώµενος. κάποτε θέλης ν' ασκήσαι εις τον σεαυτῷ καὶ µὴ τοῖς ἔξω· µὴ τοὺς κόπον. φέρουν χόρτον εις τους ποιµένας ἔφαγεν. µήτε. που θα προέλθουν. 46. τας περισσοτέρας φοράς να σιωπάς· διότι υπάρχει σιώπα τὸ πολύ· µέγας γὰρ ὁ µεγάλος κίνδυνος να ξεράσης ό. µὴ καλλωπίζου ἐπὶ τούτῳ µήδʹ. αν πίνης νερό κάθε τόσο. κάµνε το εις τον εαυτόν . αφού τα παραγγέλµατα χωνεύσης. αν ἀσκῆσαί ποτε πρὸς πόνον θέλῃς. ἂν ὕδωρ πίνῃς. κἀκεῖνος ἀπῆγεν ήρχοντο προς αυτόν πολλοί θέλοντες να τους συστήση εις άλλους φιλοσόφους. ἀλλʹ ἀπʹ αὐτῶν και γάλα· και συ λοιπόν µη πεφθέντων τὰ ἔργα.

Χαρακτήρ και συµπεριφορά του ιδιώτου: ποτέ από τον εαυτόν του δεν προσδοκά ωφέλειαν ή βλάβην. πρὶν πῆξιν λαβεῖν. πάρε εις το στόµα σου λίγο νερό. δεν λέγει τίποτε περί εἰδότος τι. δεν παραπονείται εναντίον κανενός. µήπως ταράξουν τίποτε εις το σώµα των. οὐδενὶ ἐγκαλεῖ. 48. αν τον ψέγη. 48.1 Ἰδιώτου στάσις καὶ χαρακτήρ· οὐδέποτε ἐξ ἑαυτοῦ προσδοκᾷ ὠφέλειαν ἢ βλάβην. που προχωρούν µε φόβον. περίεισι δὲ αισθάνεται ανάγκην απολογίας.ἀνδριάντας περιλάµβανε· ἀλλὰ διψῶν ποτε σφοδρῶς ἐπίσπασαι ψυχροῦ ὕδατος καὶ ἔκπτυσον καὶ µηδενὶ εἴπῃς. Χαρακτήρ και χαρακτήρ· πᾶσαν ὠφέλειαν καὶ συµπεριφορά φιλοσόφου: κάθε βλάβην ἐξ ἑαυτοῦ προσδοκᾷ. οὐκ ἀπολογεῖται. κανένα δεν επαινεί. αν τον επαινή αὐτὸν ἐπαινῇ. καθώς οι άρρωστοι εὐλαβούµενός τι κινῆσαι τῶν καθισταµένων. καθάπερ οἱ ἄρρωστοι. δεν ψέγῃ. Και. ἑαυτῷ ἐγκαλεῖ. φιλοσόφου στάσις καὶ πράγµατα. αλλ' από τα εξωτερικά ἔξω. ΜΗ 48. γελά εις βάρος του επαινούντος αυτός µέσα εις τον ἐπαινοῦντος αὐτὸς παρʹ ἑαυτῷ· κἂν εαυτόν του· και.2 σηµεῖα προκόπτοντος· οὐδένα ψέγει. καταγελᾷ τοῦ κανείς. Πάσαν επιθυµίαν έχει δʹ ἔκκλισιν εἰς µόνα τὰ παρὰ φύσιν αφαιρέση από τον εαυτόν του και . σου. αν καµµίαν φοράν διψάς φοβερά. Ενδείξεις ότι ένας προκόπτει: δεν ψέγει κανένα. Προχωρεί δε.3 ὄρεξιν ἅπασαν ἦρκεν ἐξ ἑαυτοῦ· τὴν 3. όχι εις τους άλλους· να µη εναγκαλίζεσαι τους ανδριάντας· [14] αλλά. οὐδὲν 2. οὐδένα µέµφεται. έπειτα πτύσε το και µην το πης εις κανένα. προτού αυτά στερεωθούν. οὐδένα ἐπαινεῖ. ὅταν ἐµποδισθῇ τι ἢ του εαυτού του· ότι είνε κάτι ή ότι κωλυθῇ. σηκωνόµενοι από την αρρώστιαν. κανένα δεν περὶ ἑαυτοῦ λέγει ὡς ὄντος τινὸς ἢ κατηγορεί. από όσα ήρχισαν να επιστρέφουν εις την προτέραν κατάστασιν. ἀλλʹ ἀπὸ τῶν 1. ωφέλειαν ή βλάβην προσδοκά από τον εαυτόν του. κἄν τις ξέρει κάτι.

ὅταν τις γραµµατικός. που θα µου την διδάξη και επειδή ὅτι Χρύσιππος. ΜΘ 49. ὁρµῇ πρὸς ἅπαντα ἀνειµένῃ χρῆται. δὲ αὐτὸ τοῦτο τὸ ἐξηγεῖσθαι "Αν δε πάλιν αυτήν ταύτην την θαυµάσω. . οὐ την αποστροφήν έχει µεταφέρη εις ό.τι είνε παρά φύσιν. υπολείπεται να κάµνω σύµφωνα προς τα παραγγέλµατα· και τούτο µόνον είνε έκτακτον. τί ἄλλο ἢ γραµµατικὸς επιτηδειότητα του εξηγητού ἀπετελέσθην ἀντὶ φιλοσόφου; πλήν θαυµάσω. Αλλά δεν εννοώ όσα έχει γράψη· ζητώ λοιπόν εκείνον που θα µου τα τούτων οὔπω σεµνὸν οὐδέν. καὶ µέχρι πηγαίνω προς αυτόν. ἀλλʹ οὐ νοῶ τὰ γεγραµµένα· ζητῶ οὖν τὸν ἐξηγούµενον. ὅταν δὲ εξηγή. Κ' έως εδώ τίποτε το εὕρω τὸν ἐξηγούµενον. ἐνί τε λόγῳ. λέγε αὐτὸς πρὸς Όταν κανείς σεµνύνεται ότι δυναταί να νοή κ' εξηγή τα βιβλία του Χρυσίππου. εκτός µόνον εις το ότι. Ζητώ λοιπόν εκείνον ἐστιν ὁ ἐξηγούµενος· καὶ ἀκούσας. οὐδὲν ἂν εἶχεν ασαφώς.τῶν ἐφʹ ἡµῖν µετατέθεικεν. Αν ηλίθιος ή ἐχθρὸν ἑαυτὸν παραφυλάσσει καὶ αµαθής νοµίζεται. εάν µεν ἑαυτὸν ὅτι ‘εἰ µὴ Χρύσιππος ο Χρύσιππος δεν είχε γράψη ἀσαφῶς ἐγεγράφει. αντί να γείνω φιλόσοφος. ἔρχοµαι πρὸς αὐτόν. τί άλλο έγεινα παρά γε δὴ ὅτι ἀντὶ Ὁµήρου Χρύσιππον ἐξηγούµενος. Εγώ όµως τί βούλοµαι; καταµαθεῖν τὴν φύσιν είνε που θέλω. τίς ακολουθώ. άκουσα ότι είνε ο Χρύσιππος. παραφυλάττει τον εαυτόν του ως εχθρόν και επίβουλον. ἂν εξηγητήν. ως προς εκείνα που έχοµεν εις την εξουσίαν µας.’ ἐγὼ δὲ τί σεµνύνεται αυτός. ἐφʹ ᾧ ἐσεµνύνετο. Κοντολογής. Αι ορµαί του όλαι πεφρόντικεν. λέγε συ ο ίδιος προς τον εαυτόν σου ότι. δεν θα είχε µε τί να οὗτος.1 Ὅταν τις ἐπὶ τῷ νοεῖν καὶ ἐξηγεῖσθαι δύνασθαι τὰ Χρυσίππου βιβλία σεµνύνηται. ἀπολείπεται έκτακτον. δεν έχει ἐπίβουλον. ζητῶ οὖν. αντί τον Όµηρον να εξηγώ. ὡς είνε µετριασµέναι. ἂν ἠλίθιος ἢ ἀµαθὴς δοκῇ. να µάθω καλά την φύσιν ποία είνε και να την καὶ ταύτῃ ἕπεσθαι. µᾶλλον οὖν. Όταν πάλιν εύρω χρῆσθαι τοῖς παρηγγελµένοις· τοῦτο αὐτὸ µόνον σεµνόν ἐστιν. φροντίση.

Ποίον λοιπόν µειράκιον. ποῖον οὖν ἔτι διδάσκαλον προσδοκᾷς. εξηγώ τον Χρύσιππον. τους οποίους αν παραβής θ' ασεβήσης. ἵνα εἰς παραλάβη. εις ό.1 Ὅσα προτίθεται.1 Εἰς ποῖον ἔτι χρόνον ἀναβάλλῃ τὸ τῶν βελτίστων ἀξιοῦν σεαυτὸν καὶ ἐν µηδενὶ παραβαίνειν τὸν διαιροῦντα λόγον; παρείληφας τὰ 1.εἴπῃ µοι ‘ἐπανάγνωθί µοι Χρύσιππον’. µὴ αυτά ως εις νόµους. και τον έχεις ποιῆσαι τὴν σεαυτοῦ; οὐκ ἔτι εἶ θεωρήση. ΝΑ 51.τι δε και αν ειπή ἐπιστρέφου· τοῦτο γὰρ οὐκ ἔτʹ ἔστι κανείς περί σου µη δίδης σόν. ἔµµενε. Όσα προβάλλει η φιλοσοφία. Ν 50. τα φιλοσοφικά παραγγέλµατα καὶ συµβέβληκας. ἐρυθριῶ. ἂν παραβῇς. “ξαναδιάβασέ µου τον Χρύσιππον” και δεν ηµπορώ να παρουσιάσω όµοια και σύµφωνα τα έργα προς τους λόγους. Έχεις θεωρήµατα. εις ἂν νῦν ἀµελήσῃς καὶ ῥᾳθυµήσῃς καὶ ἀεὶ προθέσεις ἐκ προθέσεως ποιῇ καὶ ἡµέρας ἄλλας ἐπʹ ἄλλαις τον οποίον ν' αναθέσης την φροντίδα της βελτιώσεώς σου. τούτοις ὡς νόµοις. προσοχήν διότι τούτο δεν είνε εις την εξουσίαν σου. προς των οποίων την εκτέλεσιν και ώφειλες να θεωρήσης υποχρεωµένον τον ἐκεῖνον ὑπερθῇ τὴν ἐπανόρθωσιν εαυτόν σου. ∆εν είσαι πλέον µειράκιον. παρά σεµνύνοµαι διά την επιτηδειότητα του ερµηνευτού. Επί πόσον ακόµη χρόνον θ' αναβάλλης να κάµνης άξιον τον εαυτόν σου των αρίστων και τίποτε να µην παραβαίνης από όσα ο λόγος υπαγορεύεις. ὅ τι δʹ ἂν ἐρῇ τις περὶ σοῦ. Περισσότερον λοιπόν κοκκινίζω. ὅταν µὴ δύνωµαι ὅµοια τὰ ἔργα καὶ σύµφωνα ἐπιδεικνύειν τοῖς λόγοις. Αν λοιπόν . διδάσκαλον ακόµη περιµένεις. να εµµένης. αλλά “τέλειος ανήρ”. εις ὡς ἀσεβήσων. όταν κανείς µου 'πή. οἷς ἔδει σε συµβάλλειν. ἀλλὰ ἀνὴρ ἤδη τέλειος.

και ότι τα Ολύµπια καὶ ὅτι παρὰ µίαν ἡµέραν καὶ ἓν τελούνται τόρα. διά κάθε τι που επαρουσιάζετο µη συµβουλευόµενος άλλο από τον σὺ δὲ εἰ καὶ µήπω εἶ Σωκράτης. 51. ὅτι νῦν ὁ παρουσιάζεται κάτι επίπονον. Σωκράτης να είσαι οφείλεις να ζης. κ' ευρίσκης αναβολάς επί αναβολών κάθε τόσο. αµελήσης και ραθυµήσης. ΝΒ 52. αλλά θα είσαι διαρκώς. ότι ο αγών τόρα θα καὶ οὐκ ἔστιν ἀναβάλλεσθαι οὐκέτι κριθή. κἂν ἐπίπονόν τι φαίνεται άριστον ας είνε νόµος ἢ ἡδὺ ἢ ἔνδοξον ἢ ἄδοξον σου απαράβατος. µέµνησο. ή άδοξον. ή ένδοξον. και δεν είναι πρᾶγµα καὶ ἀπόλλυται προκοπὴ καὶ πλέον καιρός αναβολών. 3. ωσάν θέλων ὀφείλεις βιοῦν. εξ αίτιας µιάς ηµέρας ή ενός πράγµατος και σώζεται και χάνεται κάθε πρόοδος.ὁρίζῃς. µεθʹ ἃς προσέξεις σεαυτῷ. ή ἀγὼν καὶ ἤδη πάρεστι τὰ Ὀλύµπια ευχάριστον.τι σου νόµος ἀπαράβατος.τι έγεινε. ἀλλʹ ἰδιώτης διατελέσεις καὶ ζῶν καὶ ἀποθνῄσκων. Από τούδε λοιπόν κάµε τον εαυτόν σου να ζη ως άνδρας ώριµος και προκόπτων εις την φιλοσοφίαν και πάν ό.3 Σωκράτης οὕτως ἀπετελέσθη. ενθυµήσου. Και. και ζωντανός και αποθαµένος. χωρίς ακόµη να το καταλάβης δεν θα κάµνης προκοπήν εις την φιλοσοφίαν. 51. και ότι σῴζεται.2 ἤδη οὖν ἀξίωσον σεαυτὸν βιοῦν ὡς τέλειον καὶ προκόπτοντα· καὶ πᾶν τὸ βέλτιστον φαινόµενον ἔστω σοι 2. λήσεις σεαυτὸν οὐ προκόψας. ὡς λόγον.1 Ὁ πρῶτος καὶ ἀναγκαιότατος τόπος 1. αν προσάγηται. Συ δε. αν και δεν είσαι Σωκράτης γε εἶναι βουλόµενος ακόµη Σωκράτης. αν αναβάλλης από ηµέρας εις ηµέραν να προσέξης εις τον εαυτόν σου. Ο Σωκράτης έτσι έγινεν ό. ιδιώτης. Το πρώτον και αναγκαιότατον . ἐπὶ πάντων τῶν προσαγοµένων αὐτῷ µηδενὶ ἄλλῳ προσέχων ἢ τῷ λόγῳ.

ότι δεν πρέπει να ψευδώµεθα. ὁ δὲ δεύτερος διὰ τὸν πρῶτον· ὁ δὲ ἀναγκαιότατος καὶ ὅπου 2. ὦ Ζεῦ. Αλλ' ηµείς κάµνοµεν το ἔµπαλιν ποιοῦµεν· ἐν γὰρ τῷ τρίτῳ τόπῳ διατρίβοµεν καὶ περὶ ἐκεῖνόν αντίστροφον διότι χρονοτριβούµεν εις το τρίτον και ούτω µας απορροφά όλην την ἐστιν ἡµῖν ἡ πᾶσα σπουδή· τοῦ δὲ φροντίδα· και δεν φροντίζοµεν πρώτου παντελῶς ἀµελοῦµεν. 'ς τον τόπον που µου έχετε . Τί είνε λοιπόν απόδειξις. τί ακολουθία. πρόχειρον ἔχοµεν. Λοιπόν το µεν τρίτον στοιχείον είνε αναγκαίον διά το δεύτερον και το δεύτερον διά το πρώτον το δε αναγκαιότατον και. το πως αποδεικνύεται όµως. ολότελα διά το πρώτον. πῶς δὲ αυτόν τον τρόπον ψευδόµεθα ἀποδείκνυται ὅτι οὐ δεῖ ψεύδεσθαι. το ἀναπαύεσθαι δεῖ. ώ Ζευ και ώ Πεπρωµένη εσύ. οἷον τὸ µὴ ψεύδεσθαι· ὁ δεύτερος ὁ τῶν στοιχείον της φιλοσοφίας είνε να θέτης εις πράξιν τα παραγγέλµατα. οἷον πόθεν ὅτι οὐ δεῖ αι αποδείξεις της αληθείας των ψεύδεσθαι· τρίτος ὁ αὐτῶν τούτων παραγγελµάτων λόγου χάριν διατί βεβαιωτικὸς καὶ διαρθρωτικός.ἐστὶν ἐν φιλοσοφίᾳ ὁ τῆς χρήσεως τῶν θεωρηµάτων. τί είνε αληθεία. λόγου χάριν το : “να µη ψεύδεσαι”· το δεύτερον.1 Ἐπὶ παντὸς πρόχειρα ἑκτέον ταῦτα· Εις πάσαν περίστατιν έχε ἄγου δέ µʹ. ὁ πρῶτος. τί λόγου χάριν : διατί τούτο είνε µάχη. ὅποι ποθʹ ὑµῖν εἰµι διατεταγµένος· πρόχειρα τα εξής: Οδήγησέ µε. τί ψεῦδος; απόδειξις. ἡµεῖς δὲ πρώτον. µεν. τί ψεύδος. τί ἀκολουθία. τί ανακολουθία. ΝΓ 53. οἷον δεν πρέπει κανείς να ψεύδεται· πόθεν ὅτι τοῦτο ἀπόδειξις; τί γάρ τρίτον εκείνο που επιβεβαιώνει και διαφωτίζει τας αποδείξεις· ἐστιν ἀπόδειξις. 52. ἀποδείξεων. καὶ σύ γʹ ἡ Πεπρωµένη. έχοµεν πρόχειρον. τί ἀληθές. Κατ' τοιγαροῦν ψευδόµεθα µέν.2 οὐκοῦν ὁ µὲν τρίτος τόπος ἀναγκαῖος διὰ τὸν δεύτερον. όπου κανείς πρέπει να αναπαύεται.

ταύτῃ γενέσθω.. Εις τους τρόπους των ιδιωτών.4 ‘ἐµὲ δὲ Ἄνυτος καὶ Μέλιτος ἀποκτεῖναι µὲν δύνανται. σοφὸς παρʹ ἡµῖν.’ 53. όθεν και η έκφρασις του κειµένου “υπέρ το µέτρον”. βλάψαι δὲ οὔ. τους οποίους ωνόµασεν ι δ ι ώ τ α ς κατωτέρω. 11) Το κείµενον: “Το ηγεµονικόν.. 9) Τους µη φιλοσόφους.’ 8) ∆ιετήρησα την λέξιν του κειµένου τόσο χαρακτηριστικήν..3 ‘ἀλλʹ. οὐδὲν ἧττον 53. εἰ ταύτῃ τοῖς θεοῖς φίλον.2 ωρισµένον. ακολουθήσω. κακὸς γενόµενος.ὡς ἕψοµαί γʹ ἄοκνος· ἢν δέ γε µὴ θέλω. ‘ὅστις δʹ ἀνάγκῃ συγκεχώρηκεν Εις την ανάγκην να υποτάσσεται καλῶς. ὦ Κρίτων. 13) Λογοπαίγνιον. καθώς αναφέρει ο ∆ιογένης Λαέρτιος . Εννοεί τους µη φιλοσόφους. 14) Ο ∆ιογένης ησκείτο εις το να υποφέρη το ψύχος εναγκαλιζόµενος εν πλήρει χειµώνι τους ανδριάντας.” 12) Αι ανάγκαι του σώµατος. 10. ἐπίσταται.308 του µέτρου. Πους-πόδι και Πους-0.’ 53. καὶ τὰ θεῖʹ όποιος γνωρίζει.. αδίστακτα θ' ακολουθώ και αν δεν το θέλω. είνε σοφός των θείων γνώστης. θενά γενώ κακός αλλά θ' ἕψοµαι.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful