F Ő V Á R O S I

S Z A B Ó

E R V I N

K Ö N Y V T Á R

Tanulmányok. Új sorozat. 30. (LIII.)

G Á T I N É

P Á S Z T O R

M Á R I A

ARCKÉPALBUMOK, VÁROSKÉPEK, „FÉNYIRDAI EMLÉKEK A B U D A P E S T GYŰJTEMÉNYBEN ( M O Z A I K O K A FŐVÁROSI F O T O G R Á F I A ELSŐ 5 0 ESZTENDEJÉBŐL 1850-1900.)

Különlenyomat a Fővárosi Szabó E r v i n Könyvtár Évkönyvéből ^
x

X I . kötet. 1963

, B U D A P E S T , 1964

ARCKÉP ALBUMOK,

VÁROSKÉPEK.

„FÉNYIRDAI"

EMLÉKEK

A

BUDAPEST

GYŰJTEMÉNYBEN

(Mozaikok ,,A

a fővárosi

fotográfia

első ötven

esztendejéből.

1 8 5 0 1900)

fényképemet hazánkban a m ű v é s z e t
é s élet r a j / o k k a l " 14-n**' díszítve Ignáe

legújabb

ága a a j e l e n század melegen föl­
..Hajnal naptár" ban, melyei szerkesztője, S a r k a d y szűkölködők István.
1

k a r o l t gyermeké" ,.arcképekkel — „Bazár 1864 február totókat Kereken b a n történeti

olvassuk a / 1864-ik szökőévre kiadott bocsátott közre

— a l b u m Sehreeker

műt é r m é b ő l a m a g y a r o r s z á g i albumunkon, ,.1860-as évek"

javára. város

etea»CÍDJ dfsgekffbgyik r é g i száll tehát

m í g a z elsárgult

n é z e g e t v e , a kissé b i z o n y t a l a n Száz (szlcndövcl tanulmányútra

meghatározással

találkozhatunk. anyaga kezde­ hazai idejére.

\-issza k é p z e l e t ü n k ,

h a gyűjteményünk a l o t o g r a l iának

i n d u l u n k : h a pedig m a c á n a k

teit k u t a t j u k , m é g két é v t i z e d e t k e l l v i s s z a l a p o z n u n k a h i s t ó r i á b a n . A r e f o r m k o r regélte é r k e z ü n k e l így, a n e m z e t ö n t u d a t r a é b r e d é s é n e k
Budán teremtik a is a haladás és m a g y a r o s o d á s is. s a század bőven kettős termő jelszava hódít, legjobbjai

Pesj

szinte éber

egyszerre ügyelnek

ínég a h a z a i t u d o m á n y t , i p a r t é s m ű v é s z e t e t . A polgárok f r i s s s z e m m e l leehnikai újdonságait híre a franciák bámulatos felfedezésének tüstént

világ d o l g a i r a

figyelemmel visszhangra ismerteti'

kísérik. í g y é r t h e t ő , h o g y márciusban a z A t h e n a e u m sét.
2

talál a f ő v á r o s tálai k ö z ö l I :

1839 januárjában értesül Párizs D a i r u e r r c

találmányáról

m á r k ö z l i i s két f o l y t a t á s b a n J u l e s J a n i n Lelkendező vont" három dagerrot íp.
: l

A l i g télik e l egy e s z t e n d ő és a z 1 8 4 0 - e s első p e s t i m ű k i á l l í t á s o n m á r l á t h a t ó a z ..egész figyelmét
i

Kurópa /asa

magára

Kgyöntetü l ó a n u t a l elte

lelkesedés, b á m u l a t ö v e z t e a z új f e l f e d e z é s t . m e l y n e k g y a k o r i a l i a l k a l m a
k i . A d a g e r r o t ípiánál elnevezése, a ugyanis Maga bársony a felvétel a borítás ideje hosszú, tala magas, korabeli ..kíntartás". kép egyetlen példányban

noh(7.i n bontakozott

k é s z ü l , t ö r é k e n y , e z ü s t p o r t é l c s i l l o g ó üveglapjai míg s o r r a megérlelődnek

védi. Á r a tehát

művelője k e v é s . K u t a t ó k e g é s z s o r a , köztük a m a g y a r
Feltűnnek a m a i a k k a l a l a p e l v e i k b e n v i h a r o k b a n , változásokban g a z d a g ságos áradata

Peízval

munkálkodik

tökéletesítésén

a s z ü k s é g e s t e e h n i k a i m ó d s z e r e k é s a z ö t v e n e s é v e k e l e j é n már megegyezi! első i g a z i fotográfiák. Eta m i r e a p o l i t i k a i

önti e l P e s t

L860 a s esztendő e l é r k e z i k , a z ú j d i v a t ú k é p e k n e k való Buda polgári o t t h o n a i t .
Ezekből a z első fotográfiákból Kendszeres gyűjtésük, értékelésük pad­

közgyűjteményeink lásán, s z a k a d o z o t t juttatta

aránylag

keveset

őriznek.

t u l a j d o n k é p p e n c s a k mostanában k e z d ő d ö t t , bizonyára s o k k a l l ó d i k m é g régi h á z a k a l b u m o k b a n , öreg sublótok belőlük, a z t is jobbára 11)57 b e n k e z d ő d ö t l mény p o l c a i r a került véletlen adakozás, v a g y ötletszerű él a t u d a t o s fejlesztés
4

m é l y é n . A m i régebben a B u d a p e s t - g y ű j t e ­ vásárlás a feldolgozás módI

kezünkre. Csak

a / a kidolgozása, métyrÖl könyvtárunk beszámolót. É p p e n ennek az új anyagnak r e n d e z é s e , a z ( k e m é n y - é s v á r o s f o t ó k v a l ó s á g o s ö z ö n l é s e vetette fel a régi k é p e k é r t é k e l é s é n e k é s — a friss anyagtól eltérő kezelésének szükségességét. Mert ni( <: a kötetekben h a g y o t l r é g i albumokról m e l y e k e t a z egyetemes o s z t á l y o z á s s z a b á l y a i s z e r i n t dolgoztak l e l i c s a k s z ű k s z a v ú , b i z o n y t a l a n l e í r á s t t a l á l u n k a katalógus-cédulákon. A k a d o l y a n régi arc­ k é p ü n k , m e l y n é l m a mái- a l i g l e h e t kideríteni az á b r á z o l t személy n e v é t , v a g y a felvétel pontos d á t u m á t . A többszöri á t d o l g o z á s , k a s í r o z á s p e d i g s o k esetben a műterem a d a t a i t tüntette e l ö r ö k r e . M é g i s , h a k e l e t k e z é s ü k t ö b b - k e v e s e b b p o n t o s s á g g a l m e g á l l a p í t o t t sorrendjében v é g i g t e k i n t ü n k a z e g y e s csoportokon, k ö z e l e b b r ő l szemügyre vesszük az e l s ő eredeti és n y o m t a t o n v á r o s k é p e k e t , m a j d k i c s i t még e l k a l a n d o z u n k a r á j u k vonat­ kozó i r o d a l o m b a n i s : rendre k e z d e n e k előttünk kibontakozni képeink értékei, a l b u m a i n k jelentősége. A z á l t a l u k m e g ö r ö k í t e t t s z e m é l y e k é s e s e m é n y e k ismeretébei] b i z t o s a b b a n értékeljük é s fokozattabban s z e r e t j ü k m a j d r é g i anyagunkat. tematikájának

Bzereinek, az egyes csoportok

L962-es évkönyve tartalmaz

rövid

0

;

A

feladat

érdekes és i z g a l m a s : életrajzok,

úgy lűnik,

minden

kellék

rendelkezésiv

áll élihez a

munkához. hetetlenül fejlődését,

Hiteles

már a z első lépéseknél széthullanak akarnánk

címtárak, birtokunkban levő fotográfiák. S a j n o s , é r e z z ü k , h o g y m i n d e z e k c s a k apró m o z a i k - k o c k á k , m e l y e k m e n t a s z a k i r o d a l o m 1 a r t ó o s z l o p a i n é l k ü l . A m a g y a r fotográfia e g é s z
korabeli ismernünk Nagy kellene, h a munkánkat hogy A éppen ..tartó megbízható az alapok­ irodalom ugyanis elvégezni.

tudományos irodalmát ütközünk

ból

kiindulva hogy

meglepetés,

itt*

átfogó

utáni

böngészésnél

n e m várt

akadályokba.

oszlopokról" az,emelendő

kídeírtil,
és

igen igen

gyengék és

a hasonlatnál m a r a d v a

épületnek

művészettörténetit, m í g a f o t o g r á f i a i p a r i dokumentációs ága l e b e c s ü l v e é s e l h a l l g a t v a l a p p a n g a szétszórt a d a l é k o k b a n . F é n y k é ­ p e s e k és l o t o k r i t i k u s o k u g y a n i s egyaránt sértődötten é s reménytelenül k e r g e t t é k s z á z
kizárólag csak egyik oldalát hajlandók t a r t a n i : a óta a . . b o l d o g s á g kék madarát" alkotóknak kutató llvvcsy és Irán a művészet címét és rangját, mely azonban csak

é\

egyes,

valóban

kiváló három

műveknek
é s Fejős

adatott

meg.
a z előbbi
H

Mindössze

íminkásságára

utalhatunk

gondolat

bizonyita elsősor­ csak a

Sára! Kreili.sheim
ban a művészeti fotográfia nagy szinte annyira iparos

György,
vonalat

Imim t a n u l m á n y a i r a . egy e g y megjegyzés inkább fényét. Fejős tehernek

Mindhárman

kísérik f i g y e l e m m e l , termékeik a rangos alkotások a magyar

erejéig

utalnak

művelőire,

sokaságát

érezve, megjelöl

melyeknek módszerében é s kiemel í g y az ő mai,

száma elhomályosítja

Imre azonban

következetes,
minden a

o l y p é l d a m u t a t ó a n a l a p o s kutatást melyből

végez, hogy

forrást,

f é n y k é p é s z e t re a d a t o t tekintjük elsődlegesnek

nyerhetünk. és n e m a

n y o m d o k a i n h a l a d h a t u n k a k k o r i s , h a kutatásaink célja másfelé i r á n y u l : h a n e m a z esztéti­ kai, hanem

várostörténeti
a

szempontot

mái

vitathatatlanul

művész-alkotások

előzményeit, d e fotográfia ipari fejlődését,

fővárosi

\agy a r é g i v á r o s k é p é t a r a j z o s á b r á z o l á s o k n á l h í v e b b e n r ö g z í t ő f o t o dokumentu­ mok első jelentkezési t o r m á i t , e l t e r j e d é s é n e k b i z o n y í t é k a i t k e r e s s ü k . Feltételezve, h o g y h a a m a g y a r fotóművészei k r ó n i k á j á t e g é s z e n a d a g e r r o t í p i á k i d e j é i g vezetik v i s s z a k u t a t ó ­
ink, méginkább jelen Könyvtárunk a k i s i p a r o s társulások k e l l lennie m á r o t t . a k e z d e t e k n é l a z i p a r i á g g y ö k e r e i n e k i s . jelentős a z a jegyzőkönyveiig, szakkatalógusában

ipartörténéti rész. A c é h e k l a j s t r o m á t ó l gyáripar k i a l a k u l á s á t e l e m z ő m o n o g r á f i á t ó l a tegflisebb i p a r s z a b á l y z a t i g m i n d e n t f e l l e l h e t ü n k i t t . c s a k é p p e n a fotográfusoknak n e m a k a d u n k n y o m á r a s e m . Aranyozok é s e é g t á b l a i e s t ő k , fehérnemű t i s z t í t ó k é s p a s z o m á n y o sok, hajfodrászok a teljességre é s b á b s ü t ő k sűrűn e l ő f o r d u l n a k c é d u l á i n k o n , á m f é n y k é p é s z e i n k r e csak törekvő

feldolgozások

vesztegetnek

néhány

szót

a ..szabad

mesterségek" korunkban,

gyűjtőnév
hanem

alatt.
m / / m ű v é s z e t é s nem m e s t e r s é g t á r g y a l t / n e m is követhető végig az ipar", mely

í g y derül k i , hog\ a f o t o g r á f i a

„szabad

természetesen

ipartörténet vona-

h o g y s z e m é l y é b e n a z utópista s z o c i a l i s t a t a n o k első h a z a i hirdetőjét is t i s z t e l h e t j ü k . sorsának A P e s t e r L l o y d k a l e n d e r és számos társa.o k jelentősége n e m is a felsorolt nevekben rejlik : s o k k a l é r t é k e s e b b az á l t a l u k m e g ő r z ö t t f o l y a m a t o s k é p .! s z á m s z e r ű a d a t o k k a l b i z o n y ít h a t j u k . Lloydkalender mesterek. különféle zésű . a h í r e s Streliszky R é g i . . m e l y e k a kalendáriumok­ ból é s a n a p i l a p o k k i s h í r e i b ö l e l é n k s o r a k o z n a k . s o k t á r ­ csak a Pestéi ismert.t ő l 1 8 7 3 iií urnát e g y i k é v r ő l a másikra. é r d e m e s l e n n e k i k u t a t n i . . a z ú t m u t a t ó k és k a l a u z o k . c í m j e g y zekéből Alkt'r tu d u n k . h o g y . Barabás de m é g több a szürke i p a r o s . . m e l y e t halála után ö z v e g y e . s z i g o r ú m e g h í r á l a s végett. é l e t ű v á l l a l k o z á s o k i s . Sehreeker Mayer Qyörgy n e v e i t . i p a r o s n a k a szó m a i értelmében csak egyet tekinthetünk a .hónaponként 2 5 0 0 0 nél t ö b b kép is l e n y o m a t i k " .Ián.r f e l : Koller megszakítás nélkül o l v a s h a t j u k Karola Kozmata Ferenc. h a a z önkénvuralom nehéz e s z t e n d e i b e n \ a n Pest-Budán Jcksef. . 2 8 . h o n n é t a z i l l e t ő v e z e t ő k á l t a l a l e f é n y k é p e z e t t a r c k é p e k h a v o n k é n t P e s t r e k ü l d e t n e k föl. hírességei stb. mint könnyen képviselő lelke portré virás ü l ő élet í r ó j a szen kiváló cáról mint marad állítja — gyűjteményünkben pár h a n g u l a t o s . alakulása 1864-ben ö s s z e s e n 28 m ű t e r e m Ede. É l e t r a j z á b a n o l v a s h a t j u k .i g . üzletembernek a z o n b a n b i z o n y o s h o g y e g é ítrv f e l t u d t a volt. m é g századunkban is i s m e r t fotográfu­ cég két f é n y i r d á v a l i s s z e r e p e l : a z a l a p í t ó S. m e l y b ő l a z alakuló é s m e g s z ű n ő . Legfeljebb f e l b o m l ó és újraalakuló -társulások. m í g Sinionyi Antal művészként és tudósként. 8 Polgárnak. szükséglet 9 volt számunkra. 0 a z egyetlen." Lehet. H a j n a l naptár" r a is így b u k k a n u n k . f i á n a k . a z első p e s t i k á r t y a g y á r alapítóját. M e g k e l l e l é g e d n ü n k tehát a z e g y e s műtermek a d a t a i v a l .r ó l 4 2 . nevezetes Ágost. N á n d o r a z Erzsébet téren t a r t f e n n m ű t e r m e t . j ó átlagot műtermeit képét és e g y é r d e k e s v á r o s i ő t ó j á t goztatni. közöt tük le\ikonokhói Borsos foglalkozása. . . . Pesky EtU . Doctor k i n e k „termelését. Í n s é g e s e s z t e n d e i n e k " n y o m á s á r a c s e r é l i fel a z r c s e t e t a f o t o g r a í á l ó m a s i n á v a l . a k i a f o t o gráfiák d i \ a t b a j ö t t e k o r a z e l s ő k között n y i t o t t m ű t e r m e t .f o t o g r á f u s o k t i p i k u s é l c t ú t j á h o z s z o l g á l t a t b i z o n y í t é k o k a t : ő c s a k a m ű v é s z e t . m e l y b e n . p á l y á j á n í g y kedvezvén n e k i a szerencse. . ( i r á t z b a n és Z á g r á b b a n a p e s t i h e z hasonló nagyszerű műtér m e t állított föl. . Antal. homályban elneve­ Akadnak Miklós. mely n e m véletlenül dieséri o l j A m á r idézett l e l k e s s z a v a k k a l a f o t o g r á f i á t : n é g y h í r e s f é n y k é p é s z a r c k é p é t é s rövid é l e t r a j z á t k ö z l i . később 1870 után a Bzá zadforduló Weinwunn. k i n e k eredeti előttünk. k ö t e t é t : h a s á b j a i n 2 2 m ú l t s z á z a d i c i k k l e l ő h e l y é t ijedezzük f e l a 30:28 3Q50 számú tételekben. elejétől hosszú i d e i g é s Werne. hogy valóban o l y a n ügyes fényképíró őrizzük volt Mayer uram. sorakoznak Károly. E négy hiteles biográfiából Borsos J ó z s e f é a festő . B u d a p e s t b i b l i o ­ g r á f i a " I I I .. 1864-ben. családi ö r ö k s é g k é p p e n g a z ­ dát c s e r é l ő üzletek t a r k í t j á k sok n e v e i t tovább listáján. pontosabban mert adataik segítségével m e g régi i'ég ismeretének A fotográfia birtokában) az eddigieknél határozhatjuk képeink k e l e t k e z é s é n e k ipartörténetéhez érdekes adalék például a z a tény. is k i b e t ű z h e t j ü k : a z összképet. Canzi Albert. Simonyi Kllingn. Ebben a k o r s z a k b a n m á r g y a k r a n a k a d n a k t i s z a v i r á g . L i p ó t n a k n e v e a B á l v á n y u t c a i c í m m e l Szerepel 1 8 5 9 .a s s z á m á l l a n d ó s u l . Erdélyi. S e g í t s é g ü l h í v h a t j u k a . hogy 1 8 6 0 körül a l i g l a l á l u n k m e g s z ű n ő m ű t e r m e t : a f e j l ő d é s f o l y a m a t o s egészen a z é v t i z e d v é g é i g : a 2 7 — 2 8 .r e d u z z a s z t o t t a a fotógráfusok számát ? A hirdeté 3 . A n n a vezet 1 8 7 5 . A z t m á r a l e g ú j a b b k u t a t á s o k a l a p j á n ÍJ% ö n k é n y e l l e n e s m o z g a l m a k t ö r t é n e t é t l e i d o l g o z ó t a n u l ­ m á n y o k b ó l t u d j u k . H a j n a l n a p t á r " f é n y k é p é s z e i k ö z ü l : Maytr (>yörgyöt. A l m a n a c h " . m e l y 1 8 7 2 . m i o k o z h a t t a például a z t a z u g r á s s z e r ű v á l t o z á s t . mérnök­ ként és felfedezőként e g y a r á n t s z á m o n t a r t h a t o a s z á z e s z t e n d ő s é l e t r a j z n y o m á n . ö r ö k ö s e n g a z d á t oye i é l ő v a g y é v t i z e d e k e n át f e n n m a r a d ó m ű t e r m e k h á l ó z a t a b o n t a k o z i k k i e l ő t t ü n k . F e l d o l ­ gozásuk (a már csak azért is e l e m i dátumát.t ő l a cégekA z L860 a s é v e k Ignác.

b e n . hogy néha éppen a z a z újdonsült mest< r d i c s é r i a l e g h a n g z a t o s a b b stílusban . M a g y a r egyesület. ' .. olvasása mégsem melyek gátolná mely h i á b a v a l ó : a társulati hitelrontó egyre hírei ugyanazokról a már a kezdetek a kontárok berendezése 1 4 folyóirat jokról tudósítanak. ( i r á n á t o s u t c a szegletén található " V e l e társult L 8 6 S . Népszínmű vek színpadáról mely a technika fejlődése mellett m á s o l t é l e t k é p . a z az akkor fényképészek köre*" l a p j a " * első évfolyamaval. századunk ViK^-es ipartörvénye oldotta e g y m á s t ó l a z i p a r o s o k .M ű t e r m ü k a z . óta újra é s ú j r a nagyobb anyagi jelentkeznek: áldozatokkal n i n c s Szakis nyersanyagok jár . s z ö v e t s é g e i de ezek épp o l y rövid é l e t ű e k . k o n t á r o k . Kzeknek a múlt századi szakfolyóiratoknak 1000 e l ő t t r ő l hivatalos nyomai csak könyvtarunk desideralaalakuli haszna­ szem jc(ry/éke őrzi: á l l o m á n y u n k b a n 1897-ben i n d u l ó . gazdagságában é s j e l l e ­ u g y a n i s l e g n a g y o b b $i- fontossággal. .r é g ó t a k ü l ö n .lényképész a l a t t . F é n y k é p é s z e k mindössze e g y kötettel közlönyéül készült Szolgált. CÓgeU f o l y a m a t o s á t t e k i n t é s e u t á n t a p a s z t a l u n k : a z . S o k f e s t ő .. m é r n ö k é s ö t v ö s cserélte f e l e r e d e t i i o g l a l k o '/ását a múlt s z á z a d k ö z e p é t ő l .e z é t t oktatás. megfelelő gének ipán á g á n a k d o k u m e n t u m a i k ö z ü l a l e g f o n t o s a b b a k . A Barátok t e r é n 1. m e l y b ő l a kép s z á r m a z o t t . v i z i t . m a j d a t e r é z v á r o s i K i r á l y u t c a 84 szám a l a t t m ű k ö d t e k . 1 K jellemző. Mjég a s z á z a d l o r d u l ó i d e j é n i s e z a f o t o g r á f u s o k állandó p a n a s z a : n i n c s s / . . kola.e g y m ú l ó .. a m i t a n e v e k . h o g y két e s z t e n d ő múlva v é g l e g eltűnjenek a fotográfusok n é v s o r á b ó l . k i n a p l ó j á b a n igen k e d v e z ő t l e n f o r m á b a n h a g y t a F a j t h J á n o s n e v é t a z u t ó k o r r a .b a n r ö v i d e g y másfél esztendőre llarabás Miklós festőművész.k á r t y á i k * " k ü l ö n érdekessége. kerülnének most s o r r a : ám itt a bennünket m a r teljes é r d e k l ő má­ kaságát. legújabh párizsi és l o n d o n i m o d o r s z e r i n t v e z e t e t t " m ű i n t é z e t c t . s z e rencsevadász k o n t á r o k k e z é r e j u t . M i n d a z o k a t repiflő a n g y a l k é n t az feles E évek nemes a . ifjú portré a ellentéte íotograíáh a. hervatag műbokor árnyékában szomorú ülések egyszerűségének. szám a l a t t i „tfilepzetük üvegtorony t e r m é n e k 11 m e g t e k i n t é s é r e " i n v i t á l t á k a közönséget 1 8 6 1 . k i k a g y a k o r l a t b a n és o r s z á g o s t á r l a t o k kérdéscsoport. . s t a t i s z t i k a i f o r r á s o k b ó l . 5. ü r i é s K o r o n a u t e a Szegletén" v o l t . Néha a p u s z t a c í m elég a r r a . A k i á l l í t á s o k o n részt v e v ő " m e s t e r e k . emelkedik ára. a \ ilágkiállításol$ kiadványai a városfényképezés is j e l e n t k e z i k .tiltakozás f o g a d i a .fényűzően b e r e n d e z e t t . 1 8 6 3 . d e m é g valamirevaló t e s t i i l e t s e ma közös érdekek védelmére. S o k i l y e n apró. m ű v e l t s é g ű egyének b ő i v e r b u v á l ó d o t t . . T a l á n a véletlen s z e r e n c s e kideríti e g y s z e r a z t i s . . találkozhatunk. a m a t ő r ö k é s művészek t a r k a s o ­ mái. A kérdés f e l v e t é s é t takozott k i . 1 3 üzelmeit. I e z e k á l t a l á b a n s i k e r e s e n működték é s s / é p a l k o t á s o k a t h o z t a k létre. A problémát talosan A sik is elhatárolta fényképészet H i s z e n ú g y a M ű c s a r n o k i m p o z á n s f a l a i közé s o h a h e találna mély u t á n h o s s z a d a l m a s v i t a bon­ végre h i v a ­ társadalom** egyöntel ű. k i n e k címe a k ö v e t k e z ő esztendőben m á r más t u l a j d o n o s 10 n e v e után szerénykedik. jó t e c h n i k a i e l j á r á s s a l a tulajdonságokat a „giees" gyűjtőkörébe hanyatlását. mely miért no védelme lehetne a fényképészet v é g r e i p a r ? . . A l k a l m i n e k i b u z d u l á s o k l é t r e h o z n a k u g y a n e g y .s c k e t böngészve eltűnődhetünk a z o n . m í g a z ú j h e l y i s é g e k e g y józan c i k k í r ó n e m fogadott Végre igaz névlelenül a z t a merész kérdést végre o t t h o n r a is megkockáztatja: a z Iparhatóság meg. fotó-illusztrációit rajtuk. de m é g i s c s a k k u r i ó z u m s z e r ű a d a l é k o k n á l l o n t o s a b b a z a k ö r ü l m é n y . szám a l a t t . törvény. h o g y j e l l e m e z z e a k o r t . A sorrá n y í l ó új m ű t e r m e k n a g y r é s z e a z o n b a n e z e k n é l t a n u l a t l a n a b b . é p ü l e t k é p é t i s m e g ő r i z t é k h á t l a p j u k o n . m e l y K z a . g y ó g y s z e r é s z . k ö z l ö n y * * már a szóvirágok elképedve t e r m é k : s z a k c i k k e i t érthetetlenné cifrázza s o r r a felfedezhetjük latát előíró k o r s z e l l e m . u t a k o n j á r t a k . h o g y a f é n y k é p é s z e k egyre n ö v e k v ő Serege b i z o n y e g y m á s t ó l e l ü t ő t á r s a d a l m i h e l y z e t ű . e r \ . t i p i k u s a n századfordulói leljük. melyeket készült m a röviden hajadon mutatja hatvanas a ba­ u t a l u n k .a s v i z i t k á r t y á j a alapján . f e l i d é z v e a múlt m i n d e n h a n g u l a t i e l e m é t : Fajth János p é l d á i d . . d e még a k o r a b e l i fotográfiák hátlapjairól is. h o g y a z . hogy m i történi a SchwartziestvérekkcL a k i k József u . s z í n e s a d a t o t g y ű j t h e t n é n k össze a l e g t ö b b s z ö r mellőzött hirdetési. m i n t különféle e i i n e k e n f e l b u k k a n ó f o l y ó i r a t a i k .

Azonban pesti part mutatkozott daguerréot v p p e l a ' Dunát a levegő n e k c s e k é l y át k i t s z ó s á g a m i a t t a ? a z így e l ő á l l í t o t t j e s t é n y é b e n .. s a z i s m e r i e b b f é n y k é p é s z n e v é t is közli n é h a a s z e r k e s z t ő . a termei­ féle által tel­ számánál fogva m a i n a p i g e g y e d ü l á l l ó r é g i .nagy-gy ü l é s é r ő l ben egybegyűlt fényképet készített beszámolóban : c a s i n ó . Budapest gyűjtemény Tjság betekinthessenek Szomorú képek v a k . a l b u m o k b a n éj5 e g y é b még inkább fotográfiai Tudós leltét élezésre. a nagy nyom­ • é g e k pedig s o r r a á t a l a k u l n a k . rövidéletű Lapok szeptember Nádor-utcai utca 25*4 s z a m á b a n e z t o l v a s h a t j u k : felé e s ő t a l á n K l ö s z .keféiket a pest-budai u t c á k r ó l . a rajzoló é s Legtöbbször a a felvételek ké­ magát. .ekrényekkel pedig a F ő v á r o s i . a Vasárnapi egj k o r ú é v f o l y a m a közöljük. megörökítésének históriája k ö s z ö n h e t i k . tagok i n n e n a z académiai száma m i a U a 1 terembe mentek s által a* l o l y ó d o l g o k alatt lólylátására melyek­ i r > nek nagy kísérlet e g y ű l é s f o l y a m a t a l ö b b é n e m ismét e l t e t h e t e t t . . " le). D u n a felé f e k v ő Daguerre . n e d v e s f o t ó z á s " i d e j é b e n járni a város utcáit. e k h ó s s z e k é r b e n r e n d e z v e be „ m ű t e r m é t .t a n a p i s z e n is árult. é p ü l ő p a l o t á k r ó l készüli k é p e i k n e k tatott kiadványokban árusítva e z e k e t A meg homályosabb.Próba n y o m a t o k " rajzok címmel szerkesztett egy illusztrált Később áttért a felvéte­ is. tudjuk." is v a n egy i l y e n pedig rajzokat s z o m o r ú . rajz e k k o r m á r n e m természet. h a n e m k i - a kandikáló Üvegek e l é r h e t e t l e n várniok. A z apró ké­ diákeszten­ roncsolt photographiáját (leomlott templomának H a t v a n i érdekes képeket ái \ í z s z e r e n e s é t l e n s é g A szomorúan sokan nagy huszonnégy szülékben. m i n t a mesebeli lesnek A b e a st e r e o s k o p h a . a e s csodálói n a g y tént. pcslapok előfutárai Oszvald v o l t a k . melyben l e k k ü l ö n f é l e módon yalŐ s o k s z o r o s í t á s á r a . . képeink t a l á l k o z u n k e g y ér fotog­ vízről. N ö v e k e d v é n a ' b o r u . . f é n y k é p e z ő és h o r g e d z ő j n ű i n t é z e t e f prospektust gyak. o l a j o z á s é s é g e t é s n é l k ü l állala k é s z ü l t költségein és számára várai vette képen csak a és a királyi lel. .. k ö r ü l m é n y e i n é l olvashatjuk. városkép a felvételeket. véletlenül megőrzőt. . hogy játszák a sorsot.. M é g a z ún. A u g . fényképészeti ú t o n való m e g ö r ö k í t é s é t és n y o m t a t o t t sokszorosítását .k é s z ü l é k e k e t 1 a h a j d a n i p o l g á r f r i s s i l l u s / t ra< 1. szétszakított templomok) i g e n n é z i k B a z Üvegek i g a z á n Szemről-Szemre j á r n a k . A m i n d e n Társaság évkönyveinek b i z o n n y a l el8Ő. kapott legszívesebben keken ál b á m u l t a kíVánC8Í k ö z ö n s é g . . a h o g y ipar története. s m é g l e g a l á b b két-három r a j t a . fényképész a z e g r i é s állítót i a k i stejeoskop hidak. . [ r e n d e s t a g ] a ' n e m z e t i mutatott e l ő . \s a z a c a d é m i a t át s a s á g n a k k é t . 1 dokumentumokra támaszkodó. s o k s z o r o s í t ó m ű i n t é z e t e k k é " .. meg a sánta: e g y m á s hátára k a p a s z k o d n a k . t . h o g y e z u megörökítésének melyeket emlékeivel. kezdte állítva tár­ ajánl s z í t ő j e .. házak. Ok a z o n b a n n e m \árnak. képéiről Üzletében. *s í g y s z e r e n c s é s e b b p r ó b á h o z n e m lehet véti r e m é n y s é g .Vtfs b u d a i ár­ ugyanebből az itt a kétfajta ábrázolási mód összevetésére. a sztereo-készülékek a m a i filmhíradók és k e már 1850-ban s/t erét > . . m á r e k k o r teljésén is ő \ o l t e g y i k f o t o g r a falasára K specializálta ú t t ö r ő j e . h i á b a á l l n a k lábujjhegy re i s . m i n t .. általuk Antalról zációkhoz. k i úgy l á t s z i k . p a n o r á m a " . kirakataiban tőként látható m é g a d a g e r r o t ípiák k o r s z a k á b ó l . . v á r o s t o l ő z á * * ' 1840-ben t ö r ­ a Magyar szóló ötödik kötetében . 29-ón V á l l a s A n t a l r . M bécsi o p t i k u s P l ö s s l . Ijság lehetősig a d ó d i k sorában qzórl m i n d k e t t ő i l'gyancsak a Vasárnapi pár e v v e l későbbi é v f o l y a m a i b a n d e k e s átmeneti megoldá^8a): a n y o m t a t ó i t sokszorosító feltüntetése melynek egyébként mellett. minden sokszorosít valószínű tulajdonában ség s z e r i n t alkalomból- s z t e r e o céljára készült Krdekes f e l v é t e l : M a y e r Cíyörgy k é s z í t e t t e a z IST. hanem a z említett város Klös: (ijförgij ráfia u t á n k é s z ü l . " írott Eddig a z é r d e k e s k ö z l e m é n y ián é v t i z e d e k i g az üzletek nevezetesebb e s e m é n y e k . ( s a k a emlegetik a lapok sztercokészülétermészeti Kzek hogy k a t a s z t rólak alkalmával n e m találkoznál u n k a város fotográfiákat. ' A z l'87$»afi á r v í z iiézösz. szívfájdalmat okoz magasságban vannak népségnek a z o n b a n deig kellene a .A miskolci leirmiek együtt. s úgy v í g nézése. S a j n á l a t o s .

s o k s z o r o s í t á s k ü l ö n f é l e módozatait. új M D e h a már a z i r o d a l o m szép emlékek" kiadásában n e m szereplő n o v e l l á j á t . m i n t vedtünk. v a g y f e l e s l e g e s k a l a n d o ­ Bttn r i a d a l m a t zásokra csábítana e s o r o k írójánál j ó v a l f e g y e l m e z e t t e b b és g y a k o r l o t t a b b A í. m e l y e k a régi fényképek hangulatát idézik. A n d r á s s y út p a n o r á m á j á t . J e l l e m e z h e t j ü k . annál inkább. . . mert a m a használatos k l i s é . a Századvégi anyai. Ha 1 8 m é g k l ö s z . i n t é z e t e k a l a p í t ó i és s z a p o r o d n a k szóló tudósítások. I s m e r t e t i a l o t o . . m i n t Balázs Belá." A z eljárások lassú fejlődésében.. .az egész.Koszorú" c í m ű s z é p i r o d a l m i é s . t o v á b b á a b e n y í l ó u t c á k a t i s távlataik szerint" láthatjuk K l ö s z f e l v é t e l e i n .Festészet és fény a . é s rilindezekhez megérdemelné a más könyvtárak azonban keznek szerbe Az foglalnak külön tanulmányt és l e v é l t á r a k állományában folytatódó kutatást sorra is. Kőváros Pavilonját'" ismertető katalógus szavai szerint 1 9 pél­ d á u l . a .. a z L885-Ö9 sokszorosító inűiparágak" kiállításré)l k é s z ü l t .e találóbban a városképek jelentőségét a h a z a s z e r e t e t ébrentartásában. h a ő s z i n t é k és t á r g y i l a g o s a k . . tárulnak . . K z a körülmény p e d i g s z o r o s a n ö s s z e f ü g g a v á r o s k é p e k elterjedésével. elénk kiadványok. m e r t sőt \ele eg\ időben riportok. az Iparág t ö r t é n e t i é s technikai áttekintésével. k ü l ö n b ö z ő Felvételekről ü g y e s t e c h n i k á v a l egymás taxiié szerkesztett „óriási panoráma"* . f ő v á r o s t e r ü l e t é n levé I űzolt ó 1 est i l l e t e k ö s s z m ű k ö d é s é t " " pedig K o z m a t a Ferenc örökítette m e g .Meghiúsult elfeledett költő g y e n g é c s k e kínálkozik megemlítésre. megálla­ pítva. m á s a l b u m . A k i á l l í t á s r ó l k i a d o t t .. A r a n y J á n o s a „Gyermekkori berkeibe té M e l y i k t a l á l " ' c í m ű h í r e s v e r s é t . ? írt versének pár s o r á v a l . h a z a i fényképészeink készít 10 m é n v e i e nemben még igém különféle értékűek. gyarapodása ezúttal V e r s és p r ó z a . K z jelent­ rend­ igényelne. j e l e n t é s " h a r m a d i k k ö t e t e bén Szmreesúnyi Miklós f o g l a l t a ö s s z e a fotográfia e r e d m é n y e i t . A fény k é p l e t h a g y j u k m e g e m l í t e t l e n ü l ? .. ( s a k az 1880 -\90 közötti esztendőkben éri el a hazai nyomdászat a fejlődésnek azt a tokát. C s a t k a i I m r e í r á s a i t . á t h i d a l j á k a z idegenséget" — írja Bálint György. j o g o s a n t é t e l e z z ü k f e l .elek"" t e r m é k e i n e k a n n a k az. B u d a p e s t i e m l é k . é v b e n megrendezett országos kiállításon fotográfusaink elnevezéssel.k i a d ó k . d e . első rímes e m l é k .műinté/.. a f e n n m a r a d ó é s k i m u t a t h a t ó alkotások s z á m á v a l . é r t e k e z é s és uapihír. a n y o m d á s z a t különféle eljárásainak c í m s z a v a i k a v a r o g n a k e l ő t t ü n k : m i n d e z b i z o n y á r a elijesztené. műemlt L< Lré\l készült felvételeknek. külön.. rohamos fővárosnak szinte minden m a r öröm utcáját. mily szinte elképzelhetetlen tömegét zúdítja elénk a különböző házairól. a kísér l é t e z ő . Ismeretlen S z e m é l y e k e t á b r á z o l ó képsorozat* k i á l l í t á s i g y o r s f é n y k é p . 1 808 a s é v f o l y a fénykép" terjesztő" folyóirat Miklós műve.gátja. mában a z e l s ő e l m é l e t i v i t a Székdy képelés" ürügyén. hogy b á r s o k a n é s s o k f é l e m ó d o n kísérleteznék. D í s z e s a l b u m o k é s filléres f ü z e t e k . A f é n y k é p e k s z á m o n k é r n e k " című í r á s á n a k kezdősorait mottóként idézhetnénk ?4 — . I j é p ü l e t e k . a z 1885-ös lényképes foglalva el. a z első sokszorosít. egészségügyi i n t é z m é n y e k . s a j á t s á g o s értékük f e l i s m e r é s é t b i z o n y í t j á k N e hivat­ k o z z u n k Bálin! Györgyre. hogy a/. e z r e d é v e s k i á l l í t á s i e m l é k ' . . a k k o r s e m . h o g y i l l u s z t r á l t lapjaink a s z a z a d u t o l s ó n e g y e d é i g s z i n t e k i z á r ó l a g r a j z o k r ó l n y o m t a t o t t k é p e k e t k ö z ö l n e k .országos budapesti sőt kiállítás'* az egyes műtermekről Mindezek alkalmával. 188. o k t a t á s i e r e d m é n y e k b e m u t a t á s á n á l g y a k r a n f o r d u l n a k a fényképészethez s e g í t s é g é r t . . m e l y e t Lányi S a r o l t á n a k ajánlott : 0 .e l j á r á s első hazai dokumentuma. e m l í t e t t silány voltában k e l l tehát a magyarázatát keresnünk ténynek. Felejtsük e l Nádai Pál. emigrációban. .k é n t k i a d o t t d í s z e s albumait és az eló'//i k i á l l í t á s o k o n s z e r e p l ő műveli 18 h o z z á s z á m í t j u k . k i s füzete tehát már azért i s ietantps. A fényképek. " ' riportképek é s m ű nyomatok menyét A cikk tucatjai sorakoznak l e l . Állhatunk-e ennél magasztaló!)!) kritikát . d életének é s m u n k á s s á g á n a k f e l t á r á s a e g y m a g á b a n i s k o m o l y eredményekéi h o z n a . ö n á l l ó részt lépten n y o m o n találkozunk v e l ü k a k i á l l í t á s e g y é b területein i s . h a . v a g y Gárdonyi Géza elfeledett.r e k l á m . ugyanitt k ö z ö t t . . esc helyett la> me<rörökítve írásához gyűjtött kelt bennünk."). e s m é r e t e k e t Bertalan és Barabás 1 kutatót is. „Bp. .

8 5 . F é n y k é p í r ó k . szemben a Liedman-féle kereskedéssel] l-ső számú h á z u d v a r á n . m e l y b ő l a z a l á b b i SÖrokai idézzük: . Kz a k i s műhely S i m o n y i kecskeméti születésű hazánkfiának fényképészeti csarnoka. M e l l é j ü k s o r a k o z i k most egy v é l e t l e n ü l f e l l a p o z o t t B á l i n t ( l y ö r g y fcötet. 1 8 5 6 . h o g y a z f i ó k . tanulságul. M i n d e n jellemző v a l a m i r e .." Pest. í g y . p . mely nemcsak < *esté ) Szövetkezett. 1865.. m i n t a h o g y a z említeti szépirodalmi m ű v e k jó része sem az: de é r d e k e s e k . . e l g u r u l t .. fotográfiák é s a r á j u k v o n a t kOZÓ i r o d a l o m u t á n i k e r e s g é l é s s o r á n s o k a d a t f e l h a l m o z . S i m o n y i m e g l e p ő tökélyre vitte a v á s z o n o n i f é n y k é p é s z e t e t . d e a z életben l é p t e n . p. v a g y vesszük m o s t s o r r a . vegyék tanúságtevők. Ilyen tanúságtevők. átfogó t á r s a d a l o m t ö r t é n e t e k A 1 mellett szükség v a n a múlt apró'. dott. " (Simonyi A n t a l : . . műtermek emlékei . e z e k a z . S e n n e k remekeit h i b á t l a n h í v e n u t á n o z n i . " az i d é z e t t k ö l t e m é n y ( . . B e f e j e z é s ü l . e g y tájra n e m c s a k a r e p r e z e n t á n s jelenségek v a l l a n a k p c r d ö n t ő e n . s/ínes e m l é k e i r e i s . . a legutóbbi pár h ó n a p a l a t t e g y sajátszerű kis m ű c s a r n o k emelkedett.n y o m o n n y i l a t k o z ó f e s t ő i . mélynek t e l j e s fölszerelésével p á r h é t m ú l v a k é s z e n leend.„ M e r t a r r a jártatok f i a t a l o n Elsirdogálsz egy régi a l b u m o n . T a n u l m á n v o k a z c i r v e t e n i e s v i l á i r i p a r templomából. m e l y iránt a p i ­ a c r ó l bevetődő p a l ó e z o k m á r a b b a n egyezték m e g . a z 21 út mentén Szétszórt. hogy az egyes d o l g o k n a k n i n c s j e l e n t ő s é g ü k ."' (Magyar S a j t ó . hogy 4 moly. s a m e t s z e s z é t s z á z n e m é t nem elégéire meg a t u d o m á n y a i Segélyévél a l k o t o t t magának tényírászatot. — ö s s z e f o g l a l á s h e l y e t t . .1: úttörők. a k é p e k niüv e . általános é r v é n y ű é s k u r i o z u n i s z e r ű . t o v á b b á k é p e s e g y k i s k é p é l e t n a g y s á g b a n i hű másolatára. h a n e m a m e l l é k e s apróságok i s . a h o g y a p o l c o k kö­ apró. 8 m ű k é s z l e t e i v e i teljésen r e n d b e n l e s / . járva a különböző szakokból e l ő k e r ü l n e k . . Emich. A s z a v a k l á z a d á s a " . 2 3 . A Váczi utcában. jellemzésükre találunk. s z i n t e ö l let s z e r ű e n k i r a g a d v a . lényeges é s jelentéktelen . — mégis ezeket taikra. . ." anyagának zött mull századi foto jórésze. X e m ijgaz. e g y k u l t ú r á r a . Kuy k o r r a . h o g y a monográfiák a d a t h a l m a z a t .A egyike: Simon ifi Antal. A c u k r á s z d a Budán")* költé­ szetünk ötök virágai közül v a l ó . H o g y s o h a többé m e g n e m láthatod A z t a tabáni k i c s i n y a b l a k o t S a cukrászdát B u d á n .i M Í . v a g y a bibliográfiai u t a l á s o k nyomán a d a ­ Nem elemezhetjük h o s s z a s a n a z e g y e s illusztrációkhoz f ű z ő d ő e s e m é n y t . m e l y állományunkból k í n á l k o z i k . jellemezzék a m ü v e k e t . . s t a n u l m á n y u l a z i h l e t e t t m ű v é s z n e k á t a d n i k é p e s l e g y e n .út m e n t é n s z é t s z ó r t . m é g a v a s k o s a l b u m o k i s . művészet képéta hívők s/et i s a l k o t m a g á n a k g é p e z e t e k e t n a p o n t a . s e m állitom. .c s i l l a g v i z s g á l ó torony lesz. s z i éttékelésére séta vagyunk h i v a t o t t a k : de felhasználva a z t a s z í n e s ... m i n d e n k i f e j e z v a l a m i t . . e g y v á s á r t é t i pinánál a l a t t levenni. hallgassuk a képek beszédét. Idézzék l e l ezek a kor át a h a n g u l a t a i . Paris.. 8 m i d ő n s z e r e i P á r i z s b ó l m e g é l k e z e n d e n e k . 1 8 5 0 . s z . k o Pillanatig. sokrétű a n y a g o t .. hangulatosak és k i t a g a d n á . e l g u r u l t Mária FÜGGELÉK I.." (intim' Pásztor s/ót maguk a f o t o g r á f i á k . k é p e s l e e n d m o z g ó c s o p o r t o z a t o k a t .. a l b u m o k löl rendjében függelékként egy egy korabeli m i pedig idézetet közlünk. a képek). .r e ­ m e k gondolatol Í8 l e í r n i . mely k i t ű n ő papjainak esigüieseregének megvigye. véletlenül ő r z ö t t e m l é k a B u d a p e s t gyűjtemény ha ú g y tetszik.

F e h é r h a j ó * ' \ a l szemben Geibel könyvkereske­ épít tetet t. József 1850-ben* nevezetesebb utazásokat sá1 tanulmányozta. S a j n á l n i ért i l y e s a p á < .) rokonait) „Borsó* képben a k a r j a látni. h ó 1 2 é n á oa lett. ftdlidot. r. Elfeledett egykor művész (Knopp Jenő: békés Imre: B o r s o s József. már A festészethez kezdett a való visszatérésem Kolozsvár.iT 1 9 8 . C a nz i Ágost.én szaporodni munkám. 2 1 .) sorsa. hogy a n a g y o n Í8 l a i k u s k ö z ö n s é g g e l v a l ó érintkezés n e m n e k e m \al<» A z is hozzájárult bukásomhoz. utolsó éveit családja . mintha egykori portréit. a . f ö l 8 egyesülve szaporodott.. megveszi látnók v e z o n t a Szép Juhászné emberré volt" Pécs. hol Legérdeke­ S t r e- ismert sebb I isky sajátítá . . 1 S 6 2 — O : J . . h o g y a z t s e m m i f é l e e r ő f e s z í t é s s e l n e m l e h e t e t t már megmenteni. 47 49. ismeretes fényirodéja a v m s u t c a i K » g l e \ i < h h á z u d v a r á n í . D e e z e n n a g y o n nagyon is túladtam rajta. . p*. p. m ű v é s z i iskolázottsága i t t i s najgy segítségére volt. minden fényírdai műtermei m ű v é s z e i i és a z első m a g y a r felülmúlt a képek tökéletessége részéről és k o ­ elannyira. több szépsége v a n r a j t o k m e l y által a színek k i m o n d h a t a t l a n lágyságot megörökítve. p. Négy festőművész-fotográfus : Doctor Albert." (Vasárnapi Szabadságharc Újság. P e s t n e k senki. m e g p r ó b á l I a m e g y f é n y rossz évek lévén a m e z e i g a z d á k r a .„Simonyi délben lehet. mert 1804 \é<j. l t felesége v i s s z a v o n u l t a n él. o k t ... szereiét 1 n ő m .1861-ben négy ezt. k i maüái szemle" rovat. vagyonra után emlékét. () v o l l lényképész.) Foto. 8 t r < I i B k // töltötte e l . a k i sehogy sem bírt a k o r r a l h a l a d n i s a n n y i r a a l á á s t a a z üzlet hírnevét. S t r e l i s k v e l j á r á s á t . k i lovakat csikat ifi sikerrel fényképezett. Kényképein növekszik. a z t . fiatal Újból haldia arrqft . zsánerképeit lesz hogy szert.b a n visszatért hazájába... E g y eddig ...M4. miket állított o t t k i . h o g y k i g y u l l a d t . m ű v é s z e t i s megsínylette... pontja ehromophotographiák. .) 1 8 6 4 .. " 1 9 5 7 . E közben azt i ^ m é g veszteséggel tapasztaltam. a h o l . 1 8 6 0 . a z O r s z á g ú t o n más megnyitá.j/inasztia-alapító:" . p . e g é s z e n oda e g y derék munkás embert '(Ország Tükre. K k k o r l á t v á n vesztettem s ezért 1864-ben űzik e m e s t e r s é g e t . " 36. A f e l s ő rósz. hogy olyan t á r s a t a j á n l o t t a k n e k e m . hasznomra vált. hogy a bécsi tudományos Akadémia a r a n y é r d e m p é n z z e l ékesít t e t e t i f ö l .J közül szám s z e r i n t keveset igen kevésnek a z arczképe maradt bajnokai lenn.' (Sarkady: Hajnal-naptár 1864 re.A sok kirakat s ismeretlen azonban közöl azon eggyen különösen megakad vannak azaz széniünk. ) ( a n z i Ágost állítni jeles lestönk.) „ízlése. JJÍ55." p ." t ő n .Heti vagy i s m e r ő s e i t lelkiismerettel ajánlhatunk. p. <sak h a l á l a k o r idézik f é l a lapok „ D o c t o r Alberlnek Öregségéig dqlgozott. B a műtőmet ú j r a k e l i építeni. 2$>. B ö r éo é József. és fényképek. a l e g j o b b 1862.A nevezetességek fényképp! kitéve. s a z e r r e következő <\sztemlőben mindössze csak megrendelésem v o l t . a \\K\\.1 körében. 2-s. (Fejős \ issza v o n u l t ságban Borsos ó s D o c t o r . Népszerűsége egyre \ endéglőt . közszemlére színes Ez Sárkány boltja. hiteles 8 a r e z k é p e k e n pedig éppenséggel láthatunk megörökítve. p . . 5 9 0 . a •okai arckép meghalt Bar a b ú s Miklós. j a n . látta ( nagy 1 . 8 1861-ben műtermét rövid idő alatt a hazában és s z é p s é g e által a régi b o t a n i k u s k e r t b e n . (Barabás Miklós önéletrajz^ V fénykép! ennek a művészet mellett e válság08 n a p j a i b a n jónak s z á m a e g g y e l ismét p h o t o g r a p h ateliert a már i s m e r t lényképíro is jó II c II $ r r s /. Itt m i n t kitűnő lényképész kezdeti mely működni. . szerencsésebb l e s z . . 257. még e d d i g e l n e m 1 8 6 5 . s a festészet előhaladá- (Divatcsarnok. dése (sőt díszes műtermei melyei m i n d e n k i n e k . élénkségei m u t a t n a k . h o g y fényképészeink m i l y e n h a s z o n n a l k é p é s z e t i m ű t e r e m felállítását.

fényirdák" emlékei ..A z első pest-budai.

fot o#ra fusok : Barabás. S c h r e e k e r I. fölvétele) < s műtermének képe \ Borsos . C. B o r s o s .Barabás Miklós (1805.József önarcképe és scámlé ja Y b l Miklós aláírásával Festő .m/.i .

) (. (Borsos-Doctor folv.Ordódy Pál O r d ó d y Pá Inc (íhic/.iiic/.v Terc/.) P o r t i a k n z első m e s t e r e k fővárosi műtermeiből .v Kálmán Bnr/ny Kálmán (Borsos-Doctor ó^Si r o l i s k y fclv.

Apponyi Albert József fóheroeg Arcképek a i 1880-as évekből .

_r\ ik felvétele n„ Kossuth Album'Viból . o k t .„ B o l o n d Miska" IXfiH. 25. Krdólyi A l a d á r műtermr ós < .

.„Bazár a l b u m " címlapja és két r a j z az egykorú sajtóból A „Magyar A k a dóiniai Á l h u m c í m lapja . A r a n y János arckép e i a z albumból .

Deák Ferenc Jókai Mór Madarász József Horváth Lajos Mo< sáry Lajos K é p v i s e l ő k fényképei a z INOő-ttN. évi országgyűlés albumából és egy k o r a b e l i fest m e n y reprodukció .

lírczhcgyi IV főlövészmeste „Országos lö\('\sz-ünnepélv".. K a j z a Vasárnapi Űság 1871.Országbírók a r c k é p c s a r n o k a " . é v f o l y a m á b ó l K é p a z .b ó l .

S / é p e k a „Szépeik i i l l n n n i ' r b ó l . ós ahogy a „Borsszem J a n k ó " elképzeli . . .

M a ver felvétele Á r v í z 1 8 7 6 .b a n . Víziváros B o m b a tér K a j z a Vasárnapi Újságból A Belvárosi templom és az előtte levő piac-tér (Stereo-foto) Kugler-cukrászda a Gizella ( m a V ö r ö s m a r t y ) téren I laas-palota 1860-as évek .

ürs/.á^gvül( s a N e m z e t i Múze­ umban L900 körül . Kozmata részlete budapesti látképének Képek a z IN8ő-ös kiállításról .

Városképek a z 1880-as évekből .

8 5 . p.. * " (Vasárnapi Ú j s á g ." ( V a s á r n a p i Űjsáff. ) és Varságh féle . &9"-£08.A A t . . dee. er­ okmányokat. |\ 0 l Borsos a már neves műtermei nyitott. E számot h o g y egyes p é l d á n y a i t hamarjában nemes n e m t u d t u k j o b b a n kiállítani. ) kép Görgey Budapesten nemzidél" nagy jolósa K o : m í í fl Ferenc. p. A / iparmúzeumnak ajándékozta K o I 1 e r fényképész azokéi a népviseleti képekét.lappangótt tavaszán mai is fővezér s z ű k e b b k ö r n y e z e t é n e k öt tagjai á b r á z o l j a .Bolond Miska" m a i s z á m a a Szokott i d ő n é l három n a p p a l a Szűkölködők j a v á r a nyitott b a z á r b a n á r u s í t h a s s á k . ." (Fővárosi E r d é 1y i . m e l y e t 1849 az a k k o r divatozott d a g u c r r e o t y p i á v a l v e i t RM 8 1 r e 1 i 8 k y .A régi fényképalbumok n e m történeti hideg kútfők gyűjteményei. 1 8 7 4 . A bazár h ö l g y e i u g y a n i s b e l e e g y e z t e k .. a k a d é m i a i m ű v é s z e k l e s t i k .) 8 9 képe II. a könyör h o r d t a ö s s z e a z á r u e z i k k e k e t .t. c .Ks tunk. A l a k j a i k a inai újságok. .) h a m a r a b b jeleni meg. p . p . század Imre: u t o l s ó évtizedeiben B o r s o s éfl D o c t o r . A z o k a t a p o m p á s a k v a r e l l o k a i é s platinaképeket. nicu.még n e m i utójövedelmezést is v o n maga Után. I8(i4. mely oly s z é p e n j ö v e d e l m e z e t t .1 ^második és a „szá'jnfrég . 1987. — Külön terem j u t a k ü ­ B k o n y \kötév/et n e k . 1 7 . 27... hogy a hölgyek arczképeivel yandíszítve. m e l y e k e n a z i r o d a l m i . h a n e m elég é r t é k e t k ö l c s ö n ö z e n n e k a z . I9Ö0. Icbr. m i t S e h r e e k e r ' f é n y k é p é s z i g e n díszesen f o g I . külön. 1407. 5. — . A n a g y s z a ­ bású helyiségekben külön m ű i e m u i k lönféle l a b o r a t óriunioknak.Bolond Miska. 14 p .) „Bazár-album.. . ügy őrzik meg ott az évek óta fölhalmozódott üveglemezeket.) Mini egy le\éli árban a fontos műterme k i s múzeum..%. h o l a kei és szel s/. V a i ság h k i a múlt (Fejős Imre mérnök. . képeskönyvek és kiállítások eleven szereplőivé váltak. tel [Késői)!)] 1 Br besztercei bárdnak. f e b r u á r . Pest első mesterévé küzdötte Foto.. . a fennálló és j ó hírnevű Strelisky-féle m ű t e r e m a l a p í t ó j a . Tükör." volt négy napig vásár Pesten. 1 8 7 8 . e z é l j a i k n a k b e r e n d e z e t t műteremben. Magyarország újabb történétét e z e k a lemezek Örökítik m c i : képek­ b e n . . melyek a bécsi kiállításon o l y feltűnést gerjesztettek.) .. p . 25.. melyekét a Eontosabb ese m e n y e k r ő l vettek f ö l . m e l y e k a z i n t é z e l b e n kÓ8ZÜlnek. . " (Nádai P á l : Régi fenykópek.\ hetvenes évek elején a kél festőcimbora veje. . A z inség-bazár.. 193*. M i n t h a csak e g y k o r i herbáriumokkal történnék v a l a m i c s o d a : a virágok újra i l l a t o t . " (. l ő v á r o s közönségéhez! . 1 8 9 3 . . .. p o l i t i k a i . (Vasárnapi . Ha 2 éi r . R m i c h Gusztáv kiadó é s T ó t h Kálmán f ő m u n k a t á r s .. s a j ó s z í v ű s é g v e t t e meg o l y áron. a pillangók s / a r n v a k a t k a p t a k v o l n a . K l l i n g e r Edé udv. passepartoutakba és kartonokra vágjak. h o g y a bazár e g y l é n y k é p i a l b u m b a n is m e g ö r ö k í t e s s é k . egy életet m e n t ü n k 18n'4. a z a n y a i : van a retuaírozóknak tó. 8 4 8<i. minőt a d n i ha tudjuk.inií árnak . . fényképész m e g v e t t e a Borsótf-Boctor zsébettéri híres műtermet ós azt fivérévé! társulva Vezeti. ISÖf. E r d é l y i. E g y és m á s régi albumainkról . Í59^ maga m e l l é magát . Lapok. m á j . Ugyanitt ő r z i k azokat a felvételeköt is. E I l i n a e r Ede. p. ( M a o y a r S z a l o n .. .. 3 1 7 . . a füvek í/. melyben nagylelkű hölgyek voltak az árusnők' szok­ hogy általa Újság. valóságos 1 7 . külön l\ t) l l <> r Károlt/. j). k i k n e k a női á r u e s a r n o k kiindulás] e s z m é j é t k o s z ő n i . album.... S < k ö t e t . művészeti é s társadalmi előkelőségek arcképei \annak az utókor részére megörökítve. fényképészt hozta Borsos társa D o e t o r é az a r a d i károly tanár K o t m a I a Ferene lelt.

K o y é v m ú l v a . „Akadémiai album.) (1865 — 1868. képe m i n d e n z u g b a n o t t v a n . p . A v á l l a l a t a n n á l i n k á b b a j á n ­ l a n d ó a k ö z ö n s é g p á r t o l á s á b a . pesti a nagyobb országbiráinak 1865. p . 4 0 k r . . O h n e m z e t e m . nyitnak előfizetést Sehátier es lléty 12. . ÍJ i z o m t e b e n n e d . nagy A h o n f i érzés hű. " 1 köt. (iyűjteményök hüvelyk n a g y s á g ú . album akik fényképész e l ő f i z e t é s t h i r d e t az a k a d é m i a i p a l o t a m e g n y í l t á i g m e g j e l e n ő " a z a k a d é m i a minden t a g j a i lefényképezve tünteti e l ő . 82. vagy 8 arezképcsarnokára fényképészek. k i a d á s h g y ű j t e m é n y ára d a r a b o n k i n ! 1 í t . 1 8 8 . 19. Ott h a l l g a t árnya m i n d e n i k f a l o n . 359. un teljesülé álma: S/. a g y á s z ü n n e p é l y e n Szász K á r o l y méltán é n e k e l t e : . T u d . Bizotn.. h o l e d i c s l a k áll m a . 26. Kralt'U«. . febr. I>p. hogy személyesen jelenhetnek. mely (Koszom. . p. I86f>. p. . h o g y a k é r d é s e s az a k a d é m i a p a l o t á j á n a k ünnepélyes megnyitásakor a m a g y a r tudós t á r s a s á g n a k valamennyi életben l e v ő tagjai m a g á b a n f o g l a l n á . 1 8 6 5 ." 8. Itt pusztaság volt. 7. m e l e g . ) „ A polgár-ünnep v í g zaját b e n n . T i s z t a j ö v e d e l m e — kellő ellenőrség m e l l e t t segélyezésére fog fordíttatni.s a tündérregék Varázsaként. p . meri a t i s z t a j ö v e d e l e m e g y része a z í r ó i s e g é l y e g y l e t javára van fölajánlva. é n megtartott n a g y g y ű l é s keretében a v a t t á k f ö l .. Iktcg-szobámból h a l l g a t o m . . d e e .o r s z á g g y ű l é s t Felséges F e j e d e l m ü n k saját s z e m é l y é b e n l é l e k ­ emelő ő s i f é n y é s s z e i t a r t á s s a l megnyitotta." ( V a s á r n a p i Újság. T e k i n t v e a z t . 12. Akadémia palotája. k ü l d e n d ő b e . 1865. d e a z a l á í r á s ­ k o r a n a g y o b i ) a l a k ú képekre 4 f t . . M i l y lelkes nép ! A c z e l nemes...Hazáid. . 1 8 6 4 . 1865.*' (Magyarország és a n a g y v i l á g ." (Vasárnapi l jság. a k i a z épület megteremtésében a l e g t ö b b e t Fáradt.. 11 > l T. p . Legalább a i e z k é p e i k e t Bchreckér I g n á e z p e s t i f é n y k é p é s z h e z b e k ü l d e n i .) A l b u m " ra.) báró Eötvös József meg nem újabb fölhívást intéz az aka­ ügyében akadémiai tagjaihoz. Gróf Dessewffy E m i l . 9 8 .Itt áll >\ lüi/ ! . . 1865. hangos éljen S heves d a l zeng SS aj Icákon.ólt és s p a l o t a e m e l k e d i k ." [ A M a g v a t T u d o m á n y o s A k a d é m i a új p a l o t a j á t ] a z 1 8 7 6 deCZ. A z előfizetések a z említeti fényképészekhez (Vasárnapi l'jság.. . a k i s e b b a l a k ú a k r a c s a k 2 í't. () álmod/i est ! .K s//ellős c s a r n o k o k b a n Nevét suttogja minden fuvalom. a k i s e b b é 1 ft.. 104. k é t f é l e kiadásban.. ennek fölavatásán k é s ő b b h a l á l o s s á v á l t b e t e g s é g e m i a t t n e m vehetett rés/t. ) — szintén a z alföldi szűkölködők 2. de métris-féltWe«k ! 10 . f e l e t t e b e c s e s és é r t é k e s e m l é k l e n n e utókor számára. Zászlók lebegnek.) küldendők..kiállítani. íebr. . 17. „Országbírók arcképcsarnoka".... " (Divald „Sehreeker . a z i n a bekö­ v e t k e z e t t : A m a g y a r k ö z . „Országgyűlési képviselők (mlékalbuma" „ A m i u t á n é v e k ó t a a z e g é s z ország és n e m z e t o l y s ó v á r o g v a várakozott.Akadémiai „Az démia album az siessenek Kornél: A Magy.. mely ö s s z e ­ g e k a z utolsó k ^ p e k megjelenésekor f o g n a k beszámíttatni.) 4.

. 27. m á j . évi a u g u s z t u s hó IH-én t a r t o t t alakuló közgyűlése emlékéül Első Kenne/.Szörnyű a z ég. k i s ü l t . h o g y n . N a d i r " . a u g . midőn haragszik S a magasságból mennydörög. . m e r i találta u g y a n a t á b l á t . M a g á n a k t u l a j d o n í t s a a Lövész e g y l e t . hogy h a a p u s k a .) „Schrecker lgnácz pesti fényképész előfizetést hirdet a műtermében megjelenő . barátaink. . " Lapok. . hogy m i n d e n e m b e r . H i s z e n o r s z á g \ i l a g t u d j a . A m a g á n y n a k n e m n a g y b a r á t j a . 19. aki S z a k é r t ő . m i n t a r r ó l a két i g a z á n baklövésről... m e l y 1 4 n a p r a a z o r s z á g g y ű l é s b e z á r á s a u t á n fog m e g j e l e n n i . . E z albumra f o l y v á s t tőkéjét „Az lehel előfizetni." a k ö r l e v é l s z é l e s e z o r s z á g b a .) cmlékalbuma. mint szokott lenni. pedig németül. Tegnap a k i r á l y születésnapja. i / olyan lyen. l ' g y látszik a z o n b a n . " (Vasárnapi l jság. >>p. h á r m a t lö\ e a király helyett . gyarapítja .s z ö v e t s é g m e g ­ a l a k í t á s a körül oly fáradhatatlanul b u z o g . a k k o r Deák F e r e n e z a . Z e n i t h " . . m i k o r i s hangulata igen d e r ü l t t é — A b u d a i lövészünnepély Í87.K r c z h e g y i f ő l ö v é s z m e s t e r . A z előtte való n a p s z e r e n c s é s e b b v o l t . és 1 8 6 8 . válik é s g y a k o r i toasztokat durrant cl.s szín«m Szivárványától féltelek I (TOMPA 18$5.) a k i \alaha „TÖRZS . „ . M u n k á i . széttagolt lengyel a magyarnak képzelt lengyel nemzeti öltözetben. 6. . 141.Kiment lőtt Buda Kálmán: „Országos lövöldözés. . .. — A z e m b e r i nem egyik l e g n e v e ­ zetesebb faja a z ú g y n e v e z e t t l ö v é s z . . d e nem a l e g s z e r e n c s é s e b b e n . . 8 egyszersmind a l ö v é s z . Kimnacb allövészmester .-án Qf vápába. k i a l ö v é s z . 1 8 6 5 — 68-diki o r s z á g g y ű l é s i a l b u m r a " ." (Bolond Miska. ^ogy á n k b ö l c s e ...ü n n e p a l i g h a Lesz egyébről h í r e s .a gyenge s/ívű Fejét m e g h a j t v a könyörög.J. k ö t .A b e l ügyér őfelsége h e l y e t t hármat lőtt. a u g . ) tiszteletére. . p. m a g y a r u l ü d v ö z l é a gyülekezetet. e z é r t e g y e d ü l lenni CSaJj m á s o k t á r s a s á g á b a n s z e r e t . . 81.. . b a r á t o m n a k ." (Fővárosi Lapok. . 1871. Napjai esupa ünnepekből állnak. ..) (Fővárosi . két ó r a k o r T ó t h V i l m o s b e l ü g y é r n y i t o t t m e g a f ö l d í s z í t et t l ö v ö l d é i helyiségben. országos lövöldözés" 5. . I W . p. Józaef a u s z t r i a i császár. I I .. ISTI. A M a g y a r Országos Lövészegylctiuk Hurián. m i k o r a z t t a n á c s o l t a . 20. udvariasan b á r .. Tölgy. hogy a m a g y a r m o n a r c h i a ö s s z e s p o l g á r i v é d e r e j e b e l e i é t ráitatni. 1871. de szélein é s h a j t ó k á i n zöld színt m u t a t .. p. d e l e f ő z t e .. s z i k l a reng . melyet du. akkor a p r ó b á n á l k é t s z e r t a l á l i feketét. de a f e k e t e k ö r ö k e t n e m .ü n n e p kezdete v o l t . p . verebet > e jog< m i n é l log\a e \ p r o i e s s o v a d á s z n a k tartja m a g á t . 8 7 7 . 87:*. állítottunk k i m a g u n k n a k . De m i t m o n d j u n k megjelennek a második baklövésről? ünnepé­ lövészeket 11 Elnyomott. rozzant egynéhány gos" o m n i b u s z b a .. S a j ö v e d e l e m egy r é s z e az írói í e g é l y e g y i é í 1807. hogy D e á k F e r e n e e i kérte l e l elnökének. s v e z e t ő j ü k m e l e g s z a v a k k a l ü d v ö z l i a m a g y a r . A z égnek n e m z o r d fellegétől. A lövész. . S t í n e szürke. Melyben villámi rejlenek: H a n e m mosolygó fénye. () ÍMlséeének legmélyebb hódolattal ajánlja Banaék Péter. k i ú g y s z ó l v á n a z e g é s z f ö l d k e r e k é n e l v a n t e r j e d v e . 138. . v o n u l j o n b e e hó 18. m a g y a r H j x ^ t o l i király aat.. [Címlap szövege:] . a u g .. embert válasszon.. . orszá­ s a z L871-J o r s z á g o s l ö v é s z ." „Buda m o s t s o k k a i élénkebb. ISTI. mert. A z első a z volt.. Mihály: „Novemberben. . . Szegénységi bizonyítványt amelyet elkövetett." Horváth Lajos képviselőnek. j a n . . m e r i i t t l o g S z e n t I s t v á n b i r o d a l m á n a k ö s s z e s p o l g á r i v é d e r e j e k o n c e n t hogy a magyar nemzet n e m i g e n b í r j a r e s p e k t á l n i a z i l y e n t é n körleveleket.

. E t e k i n t e t b e n a z U d v a ­ rias ifjúság b i z o n y á r a t e l j e s í t e n i fogja köt é l e s s é g é t . F e r e n ez.-as híres p á r i s i k i á l l í t á s s a l kapcsolatban k é s z ü l t a gyűjtemény. h o g y Legyenek nemit szívesek a z o k f é n y k é p e i n e k irodájába egy-egy d í s z e s példányát jédius hó oO-dikáig a magyar beküldeni. . Párisböl tudóéit. p. L«87íl p. ! \ ! [ A l e n t i a l b u m o k k ö z ü l a 2-es j e l z e t ű kizárólag magyar fényképészek m ü v e i t tar­ talmazza.Tisztelt b a r á t o m ! M o r t i l l e t (labor. A válogatás j e l l e g e . . 1 S 7 S .) (Vasárnapi n e v e á l l e z é l e t r a j z h o m l o k á n . ISTI. Pejacsevics elsőket lika.) asztalterítőjének szép leányáét 12 . 2. szép. 1M1 * > > . a gr. Matild IS7S. f i a t a l hölgyei éves Sandine választották. .. . Tcöt. minden k ö r n y é k r ő l beküldjék a m ú z e u m i g a z g a t ó j á h o z a magyar szépék arczképeit. a s a i n l . 754. a tovább. . . k i n e k fényképét Károlyi (Fővárosi Lapok." h o g y e világtárlati a l b u m számára m i n d e n városból. 29. m i n t közül''.d i k á t ó l 25-dikéig n e m z e t k ö z i r é g é s z e t i é^ e m b e r t a n i kong­ resszus fog tartatni a kiállítás n a g y termében." Ojság. úgymond. j ú l . . .a u g . Ilona. n é m e t ül pedig m m a k a r o k .. h o g y l e g y e n a l k a l m a m Parisban b e b i z o n y í t a n i : 1 ti nemcsak lisztünk f i n o m s á g a . IS. — E g y derék l e l k e s f ő v á r o s i i p a r o s (Hajnal-aibum. k i ő < Buda társadalmi életében s z o k a t l a n és é l é n k e b b m o z g a l m a t volt képes előidézni.Az európai szépek riléigtárlat i albuma.A/ ö t ö d i k egy Margitét a gróf említettek. p... — " (Fővárosi . (a külügyminiszter kisasszonyokat 15. V a n a z o n b a n behelyezték.) 779 12&" [Fényképalbumok.s z ó l o k t e h á t len­ gyelül!. nagyon Ferenez vasárnapi i n d u l t e l P a r i s b a . m e l y e n a m a g y a r l ö v é s z e k h e z szólani . h a n e m a polgárok magyarosodására is hathatós befolyást gyakorolt. lob lénykép a magyaréi osztrák főúri társa dalom hölgytagjairól. .) l e á n y a ) gr.. de nem tudok. a s z é p e k f é n y k é p e i t Hölgyeink d i e s e l e i é r e l e g y e m m o n d v a . Ezek a l e n g y e l e k ugyan szép mert hírét vihetik hazájokba a magyar Ljság. o k t . 27.hasonlók he felhívásod é s n e m 1S7S. h a n e m nőink szépsége versenyezhet az egész v i l á g é v a l . siettek a hiúság piaczára. Andrássy és Barthodeiszky Lapok.g e r m a i n i h í r e s m ú z e u m ore.e g y l e t a l l ö v é s z m e s t e r e f e l á l l t é s válaszolt a l e n g y e l beszédre n é m e t ü 1 u g y a n a z o n a n y e l v e n .) H a r k á n y i F r i g y e s gyűjti kaplak a Ő2S.. m i n t í r t u k . *' (Fővárosi „P u 18/ k y Lapok. szerezzem (lányoknak.. A hői s / é p s é g e k v i l á g t á r l a t i a l b u m á b a h a z á n k b ó l . p. a l e n g y e l b ű n n e k hitte a magyar n e m z e t i érzelem e l l e n . p . hogy a gyönyörű e magyar nőknek lény- a l b u m számára Imzánk szépeinek meg. T e g n a p a hölgyvilágot é r d e k l ő k ö v e t k e z ő levelet k a p t uk: .. az t a p i n t a t l a n s á g v o l n a tőlem az önök n e m z e t i é r z e l m e i e l l e n . a . 6." ' LS78. ] „Szépek albuma. I V . b o r a i n k íze. h o g y az 1878.. . h o g y a u g u s z t u s l b . e r d e i n k Iája és k é p e i n k m ű v é s z e t e . . E z a l k a l o m m a l a franczia aiithrppológok olyan albumot készítenek.if legszebb noilfiek fényképeit állitjétk képeit ki. . c s a k n é g y a r e / k é p e t .] .— Magyarul s z ó l n é k ö n ö k h ö z . Hogy asszonyoknak) felelhessek. (Vasárnapi \ehettek Inkey . 18. 1210. p ." „Erczhégyi F e r e n e z . lövészeknek ! " a u g . a világtárlati n e m z e t k ö z i a l b u m b a tizenhat 1878. 7 .. . 442. P Ulsz ky Óhajtandó. Kavics ötödik i s . m e l y b e n minden európai nenr. A laj)ok négy . S m i t ö r t é n t í A b u d a i l ö v é s z .70 k ö r ü l . 295. k ö t . . a f e l v é t e l e k d á t u m a c s a k n e m t e l j e s h i t e l e s s é g g e l u t a l a r r a . s m e g k e l l v a l l a n i . múzeum is bátran felkérem felszólításnak m é l t á n m e g ­ tisztelőit. s z e p t . h o g y a z á l t a l a a n n y i r a f ö l k a r o l t lövöldével n e m c s a k a z e g y e s ü l é s e s z m é j é t m e g \ a l ó s í t a n i igye­ k e z e t t . x e tekintetben a nemzetközi engemet is fölszólítanak. . . . S a z o t t a n i szépek a l b u m a szamára n e m nagyon is v i s z m a g á v a l h ú s z f é n y k é p e t .

10.Kincsem"... K v t . s z ó v a l h o g y l e t ó t o g r a t ' i r o z l a t á s i szándékai v a n n a k .A Mennyi és [Agai Adolf:] — S z é p e k v e r s e n g é s e" v e g y e s érzetével o l v a s t a m magyar irigységet k e l t e t t . n e m a t o l d p o r s z e m * / tenger aseppjénél. M i s k a . p . 1902. . maradt Láttam nek. o k i . . B p . " egyetemes h a z a i t e k i n t é l y ü n k : P u l s z k y (pere) közié a külfölddel ezt a m i i s . s t u d v a l e v ő k é p m i n d a h á r o m grácia szép arezképét hoppon i s . ar<-zkép«-kkel ós életrajzokkal díszített naptár l M U .k i szökő évre. p . I I . M i n i m o n d j á k . .295. . E z m á t a z ó . A városháza Bzemélylajstromába 900 „literát" v a g y o n b e d i k t á l v a . . Szerkeszté és k i a d t a JS a r k a d y István. [Tóth Kálmán] B.) JEGYZETEK 1. 160. és 10. . Első m a g y . h o g y bár szép. a k i még . lehetnék!. 3. . míg a választás iráni e Szépségek f ö l ö t t ...311. . az a A vagy pletyka sajtójában. 13 . . lépcsőknél. m e n n y i hírét a m a hölgy. p . p. P e s t e n nyitottam én e l ő s z ö r a l e l i é r l : h a n e m elég o s t o b a v o l t a m a h a r m a d i k e m e l e t b e k ö l t ö z n i : a z e l s ő é f i második emeleten már l a k o t t \ a g y h a t í o t o g i a l 8 minden i g y e k e z ő e m b e r t . h o g y épen m a g y a r nők v í v t á k hurcolják most végig öt v i l á g r é s z De r z a siker kedvemet . egyesületi k n y . 7." k i P a r i s b a n a szépség h a még e g y s z e r h a t v a n é v e s szegi tisztába bánatosan m a g y a r n n négyfősünket így sóhajtott \em mát. melyet m e g b o l r á n k o z á s t |.hej! j ö t t ! .'* 1878. K. . m i k o r P u l s z k y p a p a szemlét t a r t o t t c s o d á l o m . .] (= Bolond M i s k a . K r e i l i s h e i m György: Uégi m a g y a r fényképezés. N e m s z e r e t e m . egy grófi tisztviselő­ S m i n t i l y e n t . bosszankodás és csodálkozás kritika \ mi iér a l e n y e s e r e d m é n y b e / ! Mennyi a . h a nem l u t i s . . d e a k a n d i s á g élesre kÖ82ÖrÜl1 üvegén át a n a p s u g á r l e p e r z s e l i róluk a s z e m é r e m Es a z t á n . \elleilásokkal akarják 698-99. 2. rágalmat megelégedés. e l s ő nyulat . d e első j u t a l ­ tisztességes m a g y a r nők n é v é i hamvát. . 1961.. sikernek. O f f i c i n a . A virágnak n a p fény k e l l . A z t m o n d j á k . l i t e r á t " .. — már e l f o g t á k az. 1S63.. 113. n e m b o c s á j t h a t t á k versenyre megmásítani. . .n a k s e m képes magát k i a d n i . N a p o n k i n t látjuk. mely k é p e i n k k ö z ö t t látható. n e m z e t k ö z i szépségi v e r s e n y e n v í v o t t k i n é g y Vasárnapi levél. l ö l d p o r s z e m é n é l több a lotogral. 310 . é s a z t á n . erotípiák k o r s z a k á b a n a T i g r i s fogadé k é l s z e m b e n f e k v ő szobájában m a r a ­ k o d ó S t u h r é s K a w a l k y esetére u t a l . p.„PORZÓ: . hogy épén a l e g s z e b b leányt n e h é z i s í g y v o l t . III. 3. 149 p . . márc. is n a g y ú r i úri i \ a d ó k k a l . „Daguerre fényképei. 1941. . 4. n e m a t e n g e r < . — U g y a n e b b e n a s z á m b a n találjuk a z e l s ő k a r i k a t ú r á t . a k i m e g v o l t lesülve. 1S39. . 7. " [A cikk az akkoriban rsineft D i a n a lurdöbeli a kiről tölt e h e t i k . . 1868. m i n d a z lészen — f o t o g r a f .k o r b a n a k i rekeszt rí t ö t ö d i k csupán cselédnek a gyermeke. M i l y t ö p r e n g é s e k e m é s z t h e t t é k .) görbe tükrébe . m i n t a \ a g y a dagu fényképészekre. ) " „ N e m az égj c s i l l a g a s o k . N y i l a i Márta: A Budapest gyűjtemény könvvtári feladatai. B p . — D e azért férjhez a d n i ." Pest. . n o v . ég Csillagánál. . Szabó. m é g i s első. F 6 v .)'' • A t h e n a e u m .. a k i n e k a n y a k r a v a l ó j a becsületesen v o l t m e g k ö t v e . l e l : . 290 .s e p p j e i . F. (Jules J a n i n után. E g y p i l l a n t á s a f o t o g r á f i a • i Efy (Közli fotogra j na plójából. s z é p s é g köztérsaságát (Ország-Világ. „Hajnal.vkönvve I X .

37.616. . 65 72. . B p . p. ». 5. p. „Hajnal-naptár. 1936. félév. Szerkesztőségi c i k k : p. H a t v a n i u . F e j ő s I m r e : „ A m a g y a r fényképezés k e z d e t e i . .1 5 5 . i .-1. 26. 7-ig titenSjét i l l é s s e l . fametszetek.167. L ő w i n g e r Mór: Szakmánk álláspontja. r . 1955. 1897. 1861. K i r . 1S77. H e v e s y I v á n : A m a g y a r fotóművészet törtenete. „Budapest". . 244 p.„ A z 1885 é v i . 327 329. . . ÉvkOayve X . " O f e n . d. 4 4 7 . . K v t . . A M a g y a r Tudós Társaság Évkönyvei. B p . Borsos József. . 1885. . 13. 36. 612 .és klétsv m o d o r b a n . 23.) p. A M a g y a r Nemzeti Múzeum Történeti Múzeumának Évkönyve I X . Pester L l o y d GesellM h a f t IVst.1 3 2 .T o 1 n B y Budapesl e v k ö n y v e . B i b l i o t h c c a ív*. 14. t n r 14 . és K i s s József: Elnöki megnyitó a/ 1S97 ápr. „Daguerre és a fényképezés úttörői.5. B p „ Szépirod.t ő l sept. 12. I I . 2 6 8 . R u b i n y i . 1863.S z o b o e z l a y : B u d a p e s t i antológia. S /.Koszorú. M u d r o n y S o m a . 6. K r e i t i s h e i m G y . 1959. .s alkotmányos m o z g a l m u k 1SP. 1 8 4 2 . Ferenciek bazára. 21. 35.. a M . 281.Tükör.F o t o . KrriHriMfn i.9 9 . .Bagó. köt. 14.és aczélmetszetek másolatai fénykép átvitel útján. . B p . ( J X X X l l . . K r e i l i s h e i m G y . p. M a y e r György. ^ t l u r u n d O f n e r WegweLser K a l e n d e r für das . u . 1866 . p..5 1 0 . .Jövendő. . p. „ A z élősdiek" e. 1. 54. 7. " = Fólia A r c h e o l o g i c a . Pest. Adrest -Kalcnd< r v o n ÍVst. . Orszúgh János p.. . v.. X . B p . 2 7 5 . F e j e s I s t v á n : Meghiúsult fénykép (költemény. . Sok­ szorosító műiparágak. B p . „Pester L l o y d . 3v9. 20. Főváros P a Villonjának külön katalógusa. p. 9.Magvar függetlenségi é.Próba-nyomatok Klösz György fényképező* és horgedző müintézetéböl. B p . 1957. 66. J a h r .és lakjegyzék.>. p.F o t o . X I X csoport. 1957. 3.kiállításról. p. p. Ofen. 17 .O f e n . „ A s z a k i s k o l a kérdéséhez" M a i Manó c i k k e p. " Pest. Szabó K.. . 1957. 1962. 5 0 5 . 5. r t . 154. 227. katalógusa. . . „ H i v a t a l o s jelentés a b u d a p e s t i 1885. . p. „Országos kiállítás B u d a p e s t e n 1885-ben. 267. p. a . 17. S z a b <'» k y A d o l f : Budapest Iparosai 1877-ben. t i t k o s randevú" e. 1 S 5 9 . s z . . . Képzőművészeti A l a p 1058. 2 7 . 1 I S . 243 256. 16." Szerk." Fóv.. 101. p. 1903. " Hiteles czím. p. évf. 25.O f e n für das . p. Felhasznált címtárak: „Hantiéig u n d Oewerbs A l m a n a c h für das Königreich U n g a r n u n d . p. . 1861. . Pestet Llo\ d . A l t . B u c h d r u c k Müller. p.2 5 . tizenegyedik nagy gyűlés a u g . Eredeti raj/ok t o l l ." B p . 1 £ 8 . p. . . kőnyomatok. . B u d a p e s t . Tudományegyetem betűiveL 1841. N A d a i Pál: Régi fényképek.222. . . n .191. K e l e t i Károly. Ofen u n d A l t . Ugyanezzel a « ímmel B a p p Alberttól p. Druek: G y u r i a n . O s a t k a i E n d r e : Régi m a g y a r írók a fényképezőgép előtt. p. 73. . in r e c p á n y i Miklós: A művészeti sokszorosítás. D r u c k Beiméi. K . p. " H r s g . M a g y a r Fényképészek L a p j a " . 10." . 19. i .Űj Idők. Lukács L a j o s : . 1941. . p. köt. „Fényképészétünk első viráekora. cikkből. é. m . 23-i országos gyűlésen. Klösz n y . 15. „Borsos és D o c t o r " Foto. . B a r a b á s Miklós válasza uo.Második szakasz. „Simonyi A n t a l . 2 0 9 .2 7 9 . B á l i n t G y ö r g y : A s z a v a k felkelése. 24 . 92. B u d a p e s t i képgyűjteményünk. .l a h r .IS. B p . p. 1954. 1946. 171.I I I ." = p . F ü g g e l é k e . A z amatőrök/' = F o t o .. 2. „ E g y édes. l a h r . 295. m .T o l n a y J a h r h u e h von B p . . Művelt N»'p. S i m o n y i A n t a l . S." Szerk. 257. Gá r d o n y i Géza. 1963. m . Bálint'György. . K i a d j a a z Orsz. k ö t . „ A fénykép. 18S . Németh Lás/ló féuvképiró h i r d e t é s e . p. réz. B i b l i o t h c c a 1057. P o l l a c k . 153 156. 2 8 . 1. 22.b e n . C L X X X 1 . 18.K a l e n d e r für das . . 18. p . p. p. m . p. Molnár u . " P e s t h . B p „ Pesti k n y . " p. Hozzászólás: p. T o l nay. . B p . 1898 . . Budán. B p . IU Pester L l o y d K a l e n d e r . 29 t. S z é k e l y B e r t a l a n : Festészet és fénykópelós.." . p . 24. 12 19.2 7 2 .» 1867.K a l e n d e r . a l a t t . . . 1 S 5 1 . 9 7 . . Barabás Miklós önéletrajzának idevonatkozó részletét l d ." Fólia A r c h . M a g y a r Iparcgycsülct. p. 115.

.

Budapest .1313.Felelős szerkesztő: T o l n a i G y ö r g y Felelős kiadó: a Fővárosi Szabó E r v i n Könyvtar Igazgatója 64. Állami N y o m d a .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful