BECSEY ZSUZSA

Az álomhajó korrmánya

NAPKIRÁLY sorozat 2. könyv

a szimbólum- jelolvasás módszere folyt.

BECSEY ZSUZSA

Az álomhajó korrmánya

A könyvet írta, rajzolta, tervezte, szerkesztette a szerzõ

© becsey zsuzsa kiadja Becsey Zsuzsa, Budapest 2012 megjelenik elektronikus formában ISBN 978-963-08-5547-1 1 mintapéldányban kinyomtatva nyomdára elõkészítette a szerzõ

evezés egy regényfolyam nyomán
(k i k ö t é s, p a r t r a vet é s, vi sszat é ré s-

versen- -pórázon)

A szerzõ

Becsey Zsuzsa
képgrafikus, médiamûvész, mesterfokozatúvizuális kommunikáció tervezõ, író, tanár, kiadványszerkesztõ

.

. képek egymásutániságának értelmezése. nem képregény. mint rejtett történet összekevert elemei egy kalapban / párhuzamos montázs és lineáris olvasás között /.í r á s o s o l v a s á s s a l (rajzi elemeknek írásos módszerrelt ö r t én õ m û k ö d t e t és é v e l . v a l a m i n t t o v á b b l é p és k én t a r a j z és írás kombinációjából köztes úton kifej2 (rajzi lesztett k é p i . intuitív alapokon rögzül.jelolvasás módszer képi olvasással (rajz.elõszóként: JÁTÉK 1 egy szimbólum. A módszer minden egyes lépése automatikus. ezek a részegységek tevõdnek össze. szerkesztéssel formálva egészet. maradva képzõmûvészet).

.1 A kikötõ (szárnyakon) (szár-nyakon) dörzsölgeti simogatja pátyolgatja páva láncot pávát láncon párját táncon édesgeti magát magához magház álmon tojás fõz karikát golyóból olvas háton szamár vállán járom táncom kár káá.r áll táncon ál’ hal(ál) nekem neked velünk ..

d i k .ka n .2 (diktálok) itt állok k i .á l ok s ze m e i b õ l i d e .o d a l ó g u n k ‘ ra j t õ meg én p i ro s ka b á t f õ l eve s k u ko r i c a t és z ta te g ú n á r a j ko n róla szólsz dicshimnusz m a g á t s ze re t (i) mag .

3

ima
ü s z k ö s ka r j a va l l ’ j ó (‘aga szag a b o g o k k i g y ó g y í t h a ta t l a n - o k o ko k va l ) k í g y ó - g y í k h a ta l mam

4

rejt-jel
(szeressük) egymás

5

partravetõk

és lon álomország
sütött, izzott a nap odafönt a virág nyújtotta, nyújtogatta szárnyát, mígnem teljesen belenõtt arcába sütött, izzott a nap............................

leült nyugodtan és mondta: legyen elég! az istenit a fajtátoknak. elhalkult a zene, az emberek elnémultak, a színdarab szavai megálltak szájakban. többé nem jöttek ki hangok onnan.

s z i m u l á l va a z érd e k te l e n s é g e t . i g a zo l va a s e m m i n e k l ev õ s e m m i s é g e i m m á r ta p a s z ta l h a t ó . senki n e m á l l ú t j á b a n . s e m m i n e m z ava rh a t j a t á vo z á s á t a z e m b e re k t û n te t õ e n i g y e ke z te k l e p l e z n i n e m t ö r õ d ö m s é g ü k ke l a z e s e t j e l l e g te l e n s é g ét .6 a z a rc n é l k ü l i e m b e r f e l é b re d t miután meggyõzõdött.

. . .7 e m b e r t ra g é d i á j a ? l éte z i k m é g e h h e z k é p e st va l a m i ? h á n ys zo r ke l l m é g m e g h a l n o m . és m a g a m m a l v i g y e l e k b e n n e te ke t . h o zo m a v i l l á m . . csak én n e ! c s a k én m e s s ze t õ l e te k . . . n e m ö l ö k élõ embert. . i t t va n . . h á n y h a l á l t a ka r to k a z én h a l á l o m o n ke re s z t ü l m é g m a g a to k k ö z ü l ? m i n d e n k i t f e l á l d o z to k k ö r ü l e te k .

senki n e m á l l ú t j á b a n . elindult.8 a z a rc n é l k ü l i e m b e r f e l é b re d t . m i n d e n t á t l e h e t f o rd í ta n i a t ú l v i l á g ra c s a k ke ze k ke l l e n e k . s e m m i n e m z ava rh a t j a t á vo z á s á t . miután meggyõzõdött. a s o k k éz m i n d e z m e g o l d h a t ó t á v i r á n y í t ó va l .

e g y v í z c s e p p . . l e g y e n va l a m i j á t é k . s ze re t te l e s ze d e g e t n i . l á b a i e l ko rc s o s o d ta k . k ö z b e n b e . l e t ö re d e z te k . s z á m o l g a t ta m a s z k j a i t . n i n c s t ö b b é l e t .m o n d o g a t ta a t ü k ö r b e n .b e p i ro s o d o t t h e l y e n k én t f o l to k l e t te k a f e l ü l e te n . ö s s ze k ö t õ m o z d u l a t a te s t é ve l . m o r z s o l g a t n i . . a n n y i s e m a ra d j o n .9 l e m o s a ko d ta s m i n k j ét . s ú ro l g a t n i . n i n c s t ö b b h a l á l . ú j ra s z a p p a n o z ta a ke z ét . g o n d o s a n t ö r ö l g e t i ke ze i t . n éz te a h á m l ó b õ r réte g e ke t . k ö rm e i b e s á rg u l ta k . i l y e n ko r i d õ re a b b a h a g y ta . d e u j j a i m é g m i n d i g s z é p e k . m e g va s ta g o d ta k .

10 .

11 .

12 .

l a s s ú . . m e g t ö r t én h e t m i n d e n . például maga az út. és á l ta l á b a n és z rev ét l e n ü l b e l e a l s z i k a z e m b e r. a h a l á l n a k m é g va n n a k s z é p p i l l a n a ta i . m i ko r m á r b i z to s . j ó n e m j ö h e t .13 e g y p o n to n t ú l . h o s s z ú .

m i n d e n n e k s z á rn y a va n . k éz ke l l e n e .14 n i n c s te s te . n a p m é g k i n y i t j a s ze m ét . a d o t t p o n to n m i n d e n d o l o g á t f o rd í t h a t ó . í g y menni el. z s i l i p n e k . t û n e k . e r õ . d e h á m o z z a m a g á r ó l a s z i rm o ka t . f e l h ú z n i s z á rn y a ka t . t ó n a k . á t b i l l e n t h e t õ e g y m á s i k re n d s ze r b e . . t é v én e k .

15 .

a l á d ú c o l ta . s zo r í to t ta k i f e s z í te t t ka r j á t .16 A partravetett O l g a h a t t y ú te s t é b õ l k i s kav i c s o k ke z d e n e k h u l l n i . . a ke n d õ e l s z í n e z õ d ö t t a l a t ta .

hosszú csöppökben hullt alá a víz. a korhadt fa leszakadni látszott a gerendák közt. a tetõn a szalma megrogyott. ahogy a nap a réseken átütött . nem az õ teste.17 be kell vinni a kunyhóba kiszedni belõle párnákat tollakat összegyûjteni szárnyakból újra kitömni hiányzó helyeket Olga érezte. vékony. mégis elnehezedett alattuk.

a fûzõ kikandikált lukakból földön csúszva elejtett gomb orsó tûhegynyi borsószemek sárga kendõ szél megkocogtatja a faerezetet ablak réseken széttöredezett üvegcserép .18 Tamara cipõje ottmaradt.és vérfoltok. sár.

a f o l to k i d e .19 h á ro m á rn y a l a k h a j o l a s z ta l f ö l é.o d a m o zo g n a k f én y c s í k b ó l h i r te l e n e l s z a ka d e g y k ö t é l va s ta g k í g y ó te s te s z ét p o r l i k a h o g y f ö l d e t ér .

20 a háromszögû fénycsíkon átfehérlik Tamara gyolcsba csavart alsó testefölsõ teste elválik fénycsíkból szelíden bomlanak ki bálákba csavart hajfürtök ágakról lecsüngõ cseppek gurulnak arcából gyolcs anyaga elszínezõdik alak áttûnik félhomályban .

A s zo r í t á s e n y h ü l c s u k lóján. és v i s s z a te re l i z s i b b a d t te s t é b e . N e m ére z s e m m i t . megmozdul. Ö s s ze s ze d i a k i h u l l a j to t t k ö ve ke t . c s a k a s zo r í t á s .21 O l g a p i l l a n a t ra f e l e s z m é l . . m i n t h a a ka r n e m e n g e d n e . N i n c s e n e k a z á rn y a k a s zo b á b a n .

. és Olga érzi fölötte a súlyt. amitõl teste k imozdí tható. a kötél enged. ahogyan a dúc. a kar.22 Ekkor új ra megj elenik a fény csíkon Tamara alakja. Most már egészen rányomódik a nehezék. az alak m egint eltûnik. egy mástól elm ozdul. k ivál ik a fej bõl. Olga innentõl ura testének.

23 Az apró golyónyi kövek résekbõl föltörnek. a szárnyak életre kelnek Tamara elhaló. O l ga k i l ép a kunyhóból. távolodó alakjából a test még pillanatra feltûnik. . Az árnyak elhagyta asztalon sorba kezdenek gurulni testet öltött fénygolyók. Leesik egy golyó.

24 A visszatérés- fol yók szá gu l dottak a h eg y l ábaknál patakok vizét csiklandozták talpak m ikor a l eá ny a forráshoz ért .

25 ivott b el õl e és továbbm ent .

26 .

27 .

28 .

29 .

30 .

31 .

mint történet. m i ko r m á r b i z to s . mint történet.j e l o l va s á s m ó d s ze rén e k k é p i o l va s á s ( r a j z k é p e k egymásutániságának értelmezése.32 e g y p o n to n t ú l . m i ko r m á r b i z to s . m e g t ö r t én h e t m i n d e n . maradva k é p z õ m û v é s z e t ) . e l e meknek írásos módszerrel való alkalmazása) 2 . j ó n e m j ö h e t . va l a m i n t tov á b b l é p és k én t a ra j z és í r á s ko m b i n á c i ó j á b ó l k ö z te s ú to n k i f e j l e s z te t t k é p i í r á s o s o l va s á s ( r a j z i j e l e k n e k . Utószó A s z i m b ó l u m . e l e meknek írásos módszerrel való alkalmazása) Utószó 1 A s z i m b ó l u m . nem képregény. nem képregény. maradva k é p z õ m û v é s z e t ) . j ó n e m j ö h e t . va l a m i n t tov á b b l é p és k én t a ra j z és í r á s ko m b i n á c i ó j á b ó l k ö z te s ú to n k i f e j l e s z te t t k é p i í r á s o s o l va s á s ( r a j z i j e l e k n e k . m e g t ö r t én h e t m i n d e n .j e l o l va s á s m ó d s ze rén e k k é p i o l va s á s ( r a j z k é p e k egymásutániságának értelmezése. e g y p o n to n t ú l .

lap -utószó / szimbólumjelolvasás módszer képi írásos olvasást alkalmazva 1 szimbólum.elõszóként: 2 33 fordítás 31.jelolvasás a képi olvasás módszerével .

34 az utószó szövegének összevonása .

.. k i re ke s z t és t .... Ü t ö t t m á r m e g o l y a n e m b e r. _ _ _ Ez a végsõ nagyigazság az ember lelki b é k e s s é g é ér t . addig soha n em l áttál? Nem.. a k i t n e m ism ertél. a m i r õ l e d d i g s z ó vo l t .35 Utószó az utószóban _ va l l o m á s : M i n d a z. A beteg e m b e r n e k i s é p ú t o n k e l l és l e h e t c s a k ! az égbe menni. M á s k én t n e m l e h e t elmenni. hajlandóságok könnyen eltévelyednek.. aki addig az életedbe akadt. e l h a l l g a t ta t á s t . d e n e m h a n g zo t t e l . A hajlamok. . kötöttségtõl. h o g y k ü l s õ h a t á s ra m e g g y õ z õ d és e m e l l e n ére c s e l e ke d j e m . A k i ta s z í to t t s á g o t . elárult téged. Amikor a pára kileheli l e l k ét .. _ _ _ Mindenki.... m e g a l á z á s t i s j o b b a n v i s e l e m . A z a z va l a h o g y m á s h o g y h a n g zo t t .. hogy ments e magát.. m i n t a z t . Betegséggel való zsarolással az emberi lélek fel nem menthetõ bûn alól.. Hogy neki j obb legyen. rossz útra t ér í t õ d n e k .. h a n e m k ö v e t i m i n d v é g i g a z ú t o n s z e m é l y i s é g f e j l õ d és . Ü t ö t t m á r m e g o l y a n e m b e r. utadba. a k i t ismertél? . h o g y m e g s z a b a d u l h a s s o n minden földi rabságtól... a z a m e n n y e i b o l d o g s á g p i l l a n a t a . M e g t i s z t u l á s . E l h a g y o t t a z u to l s ó v é d a n g y a l o d .

csak egyszerûen a levegõbe. Ha már megszülettünk. Ezt ildomos nem elfelejteni. és l e s z á r m a z o t t j a i n k n a k is átadni. a m i ér t ér d e m e s é l n ü n k . M i ér t i s í r o m m i n d e z t ? N e m t a n u l s á g k én t . Bárhová fejlõdik vagy hanyatlik is velünk.36 Hogy jól látom-e. amiben hiszünk e tekintetben). Hogy egyszerû halandónak. hogy hûek legyünk önmagunkhoz. e m b e r i l é l e k : e z e g y e d ü l . Hogy kik vagyunk? Mi is az önmagunk? Az ember nem születik rossz embernek. földre jöttünk (bármi is. ámbár embernek születtünk. Nincs más igazság. (. életünket ebben az egyetlen igazságban teljesíthetjük be. emberiség.) Igen. nem tudom. Az alázat abban rejlik. Földi életünk egyetlen megmaradt köve. körülöttünk a társadalom. M i n d e n k o r b a n e z m e n t e t t e m e g és e z menti meg az emberiséget. levegõre írom.. amit nem engedhetünk ki kezeinkbõl. Az emberi e l m e .. .

.37 a piros lámpánál pedig mindig megállj! Mi jut még eszembe? Nem a kidolgozottságtól lesz jó egy rajz :) A rajz lélegzik.

38 .

39 a piros lámpánál mindig megállj! .

40 a piros lámpánál pedig mindig megállj! .

41 .

42 .

Arcaik 5. Elsõ lecke: Nõ. “Nõnek lenni” 7. Sárga rózsa árnyékából 6. Napkút) Nyuszi álma. Arcaink zöld babák 2. Kilengés.43 A szerzõ korábbi könyvei: Rózsaszín Nyúl. napló 7 könyv: 1. 2012 . 2010 (nyomtatott kiadás. Napkút) tenyérnyi magocskák. avagy-e az utolsó tánc elektronikus kiadás. 2010 (nyomtatott kiadás. Arcaink 3. MEK OSZK. Mesél a szék/Arcaink zöld babák 4.

44 A visz- szafele út .

45 .

46 2 1 .

47 3 .

48 3 4 .

49 4 .

50 5 .

51 6 .

52 7 .

53 8 .

54 2 1 .

55 1 6 7 7 8 8 2 1 6 4 2 3 5 5 4 3 .

Ö SSZEFOGN I 56 6 2 1 .

aki kiadná könyveidet .57 – nem adjuk ki a könyveidet – egy kiadó sincs.

58 soha nem szerettek élt 57 évet .

59 már akkor halálra volt ítélve. amikor meg sem született .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful