Kádár Annamária

P
ál atya egy évvel ezelőtt,
ugyancsak november-
ben volt a vendégünk,
azóta olyan sokan és olyan
kedvesen hívták vissza Er-
délybe, hogy kevés szabad-
idejének dacára is elvállalt
egy újabb körutat.
MI A TITKA?
Pál Ferenc – vagy ahogy a
legtöbben szólítják, Pál Feri –
papi pályafutásának kezde-
tétől heti rendszerességgel
tart lélektani témájú előadá-
sokat, amelyeket eleinte csak
néhány tucat érdeklődő láto-
gatott, mára azonban szemé-
lye minden kedden megtölt
egy ezerfős színháztermet
Budapesten, és számos ér-
deklődő hely hiányában még
ebből az óriási térből is ki-
szorul. Ami pedig a legér-
dekesebb: a hallgatóságnak
csupán a fele vallásos ember.
Vajon mi lehet Pál Ferenc
kirobbanó népszerűségének
titka? Bár ezt a SOTE Men-
tálhigiéné Intézete szocio-
lógiai vizsgálat keretében is
kutatta, tisztelői a kérdésre
tudományos elemzés nélkül
is képesek válaszolni.
Pál Feri tiszta forrás. A leg-
egyszerűbb szavakkal képes
mély spirituális összefüggé-
seket megvilágítani, és azokat
nemcsak érthetővé, de átél-
hetővé tenni. Sosem elégszik
meg ol-
csó, köz-
helyszerű
magyará-
zatokkal
– ha val a-
mivel foglal-
kozni kezd,
annak a mélyé-
re ás. Nagy ha-
tású, rendkívül
karizmatikus elő-
adó, ezért nem rit-
ka, hogy előadásai után
sokan meg szeretnék ölel-
ni, vagy legalább megfog-
ni a kezét. Egyébiránt, ha
nem volna pap és lélektani
szakember, stand up komi-
kusként is megkereshetné
a kenyerét, olyan fergeteges
humora van.
Lelki egészséget fejlesz-
tő tevékenységéért a magyar
ál lam tavaly Köztársasági
Arany Érdemkereszttel tün-
tette ki.
MEDDIG LEHET ELJUTNI?
Idei előadásának címe: A
szorongástól az önbecsü-
lésig. Felmérések szerint a
magyar társadalomban tö-
megeket érintő probléma az
önbecsülés, az önbizalom hi-
ánya, ami a kapcsolatainkra,
a munkánkra, a boldogságra
való készségünkre, egyszó-
val az egész életünkre negatív
hatással van. Noha ez sok-
szor nem látszik rajtunk, mert
minden lehetséges eszközzel
igyekszünk leplezni, a legtöb-
ben a lelkünk mélyén nem hi-
szünk abban, hogy értékesek
és szerethetők vagyunk. Jó hír
azonban, hogy ezen a téren vi-
szonylag kevés munkával igen
jelentős változásokat tudunk
elérni – már csak azért is,
mert az alacsony önbecsülés-
sel rendelkező ember minden
esetben sokkal értékesebb,
mint ahogyan önmagát lát-
ja. Ha a személyiségünknek
eléggé szilárdan a részévé tud
válni az a meggyőződés, hogy
alkalmasak vagyunk az élet-
re, képesek vagyunk szeretni,
és biztos, hogy az élet jó dol-
gokat is tartogat számunkra,
akkor ez minden helyzetben
hihetetlenül sokat segíthet ne-
künk. Idáig pedig el lehet jut-
ni. Hogy miként, azt november
28-án a Kultúrpalotában hall-
gathatjuk meg Pál Ferenctől. A
lélektani témájú előadás val-
lásos és nem vallásos em-
berekhez egyaránt szól, aki
önmaga és a világ felfedezé-
sére nyitott, annak garantál-
tan felejthetetlen élményben
lesz része.
A Nyitott Akadémia hely-
szí nen felál l ított standján
számos pszichológi ai té-
májú újdonság mellett ked-
vezményes áron meg lehet
vásárolni Pál Ferenc köny-
veit is, amelyeket a szerző
kérésre szívesen dedikál. A
november 28-ai előadásra je-
gyek elővételben kaphatók a
Kulcslyuk Könyvesboltban,
a Kossuth utca 5. szám alatt.
Magazin n
o
v
e
m
b
e
r
1
5
.
Csütörtök
Kos
március 21.–április 20.
Beszélgetések során legyen
fokozottan óvatos, mert egy
meggondolatlan kijelentéssel
megbánthatja, akit nem akart.
"
Mérleg
szeptember 24.–október 23.
Nehezebben birkózik meg
feladataival. Munkahelyén ne
mutassa ki fáradtságát, és
mondjon igent egy feladatra,
mert megéri.
M
Rák
június 22.–július 22 .
Felettese negatív megjegyzé-
séhez jó képet kell vágni, ami-
vel meglepheti őt, és a maga
oldalára állíthatja.
M
Bak
december 22.–január 20.
Pozitív változás várható életé-
ben. Fontos, hogy üzleti dönté-
seit ne hamarkodja el. Szívét ra-
bul ejti egy olyan személy, akiről
korábban ezt nem is gondolta.
"
Bika
április 21.–május 20.
Az üzleti élet során járjon a vé-
gére minden ígéretesnek tűnő
alkalomnak. Bolygója, a Vé-
nusz meglepi egy új szerelem
lehetőségével.
3
Skorpió
október 24.–november 22.
Mindenképpen úgy érzi, hogy
az ön elképzelései a jók. Talán
be kellene látnia, hogy vesz-
tett, s el kellene ismernie a
másik fél győzelmét.
Õ
Oroszlán
július 23.–augusztus 23.
Elérhető közelségbe kerültek
tervei, úgyhogy lépnie kell. Itt
az ideje, hogy feladja biztonsá-
gos, de rosszul fizető munka-
helyét. Bátraké a szerencse!
Ð
Vízöntő
január 21.–február 19.
Ellentétes befolyások érik a
mai napon. Aktív közösségi
életet él, ugyanakkor egy har-
monikus kapcsolat van kiala-
kulóban.
D
Ikrek
május 21.–június 21.
Ingatlanügye nemcsak tervek
szintjén marad, hanem való-
sággá is válhat, ha határozott
lesz. Párkapcsolata hihetetle-
nül harmonikussá válik.
#
Nyilas
november 23.–december 21.
Senki sincs védve az elbocsá-
tások ellen. Főnöke arra kíván-
csi, hogy képes-e alkalmaz-
kodni az új helyzethez. Legyen
résen!
P
Szűz
augusztus 24.–szeptember 23.
Ha nem beszélnek róla, a
gondok akkor is megvannak.
Tegye világossá partnere szá-
mára, hogy manipulációval
nem érhet célt.
"
Halak
február 20–március 20.
Számos stresszhelyzetet tarto-
gat a mai nap. Jó előre készül-
jön fel, és próbáljon meg egy
egészségesebb mindennapi
rutint kialakítani az életében.
=
ÉJSZAKA HOSSZA A NAP HOSSZA
09
42
14
18
óra óra

A NAP
-kor
kel
-kor
nyugszik 07.14 16.56
Horoszkóp

14
A kulturális naptár együtt ünnepel a Kultúrpalotával
Századik születésnapját ünnepli 2013-
ban a marosvásárhelyi Kultúrpalota, en-
nek tiszteletére a város kulturális naptára
is az épület a szecesszió jegyében megál-
modott részleteinek szépségére kívánja
felhívni a figyelmet.
A Marosvásárhelyi Kulturális Központ
hat éve gondoskodik a kulturális naptárak
elkészüléséről: az első Marosvásárhely
neves személyiségeiről szólt, a 2009-ben
megjelent kalendárium a város barokk
épületeit mutatta be, a következőt a vá-
ros régi utcái, terei díszítették, 2011-ben
az erdélyi magyar iskolák kerültek a kö-
zéppontba, tavaly pedig a Helikon alkotói-
ról emlékeztek meg tizenkét hónapon át.
A legújabb naptár együtt ünnepel a Kul-
túrpalotával, ennek eredményeképpen
eltér az eddigi kiadványok megszokott
grafikai koncepciójától, és a szecesszió
színeit ölti magára. A kalendárium ti-
zenkét lapjára tizenkét műrészlet került,
amelyek januártól lakásunkba, életünk-
be is belophatják a szecesszió pompá-
ját. Olyan részletekkel gyönyörködtet,
amelyek fölött talán eddig elsiklott a te-
kintetünk. Bemutatja és újraértelmezi a
részletekben rejlő varázst. Előtérbe ke-
rülnek az épület főhomlokzatának díszei,
a rizalit-lezárások sarkain lévő erkélyek,
Kádár Kata vízbe fulladt alakjának drá-
maisága, az előcsarnok boltozata, a koro-
názás motívumát megjelenítő bronzrelief,
a hangversenyterem színvilága, a Szép
Salamon Sára történetét bemutató trip-
tichon, és egyéb olyan mozzanat, amely
szerves részét képezi annak az egész-
nek, amit ma Kultúrpalotának nevezünk.
Az igényes kiadvány egy egész mun-
kaközösség többhetes erőfeszítéseinek
eredménye: káprázatos fényképeit Szen-
tes Zágon készítette, szövegeit Oniga Eri-
ka írta, szakszerűségét Karácsony István
ellenőrizte és Orbán János szerkesztette.
A Marosvásárhelyi Kulturális Központ és
a Maros Megyei Múzeum közösen kiadott
kalendáriuma a könyvvásáron kedvezmé-
nyesen vásárolható.
A szorongástól az önbecsülésig
– Pál Ferivel
A legnevesebb magyarországi pap és egyben
mentálhigiénés szakember tér vissza előadó-
ként Marosvásárhelyre, Pál Feri atya november
végén a Nyitott Akadémia
előadássorozat keretében
ad elő ismét.
vh[14].indd 14 11/14/2012 7:01:01 PM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful