‫ﭘﺮوارﺑﻨﺪی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﮋاد ﻣﮫﺮﺑﺎن‬

‫ﻣﻘﺪﻣﮫ‬
‫ﭘﺮوارﺑﻨﺪی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ‪ ،‬ﻓﻦ اﻓﺰاﯾﺶ وزن دام درﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ‪ .‬ھﺪف‬
‫اﺻﻠﯽ ﭘﺮوارﺑﻨﺪی‪ ،‬ذﺧﯿﺮه ﭼﺮﺑﯽ درداﺧﻞ ﺑﺎﻓﺘﮫﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوارﺑﻨﺪی‬
‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺗﺮد‪ ،‬ﺧﻮش ﻃﻌﻢ و آﺑﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬دراﯾﺮان ﻧﮋادھﺎﯾﯽ ازﮔﻮﺳﻔﻨﺪ وﺟﻮد‬
‫دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﺮوارﺑﻨﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان‬
‫ﻣﯿﺰان ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ ﮔﻮﺷﺖ آن ھﺎ را ﺑﮫﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ‪.‬‬
‫ﭘﺮوارﺑﻨﺪی ﺑﺮه ھﺎی ﺟﻮان‪:‬‬
‫دراﯾﻦ روش ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان را ﭘﺲ از ﺳﻦ ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ درزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وزن ﺑﺮه ‪ ٢٠‬ﺗﺎ ‪ ٢۵‬ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯽ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺮوارﺑﻨﺪی آﻣﺎده و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد‪ .‬ﻣﺪت اﺟﺮای ﭘﺮوارﺑﻨﺪی ﺣﺪود ‪ ١٠٠‬روز‬
‫اﺳﺖ و‬
‫ﺑﺮه ھﺎ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وزن ‪ ۴٠‬ﺗﺎ ‪ ۵٠‬ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم‪ ،‬درﺳﻦ ‪ ۶‬ﺗﺎ ‪ ٨‬ﻣﺎھﮕﯽ ﮐﺸﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﭘﺮوارﺑﻨﺪی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﺎﻟﻎ وﭘﯿﺮ‪:‬‬
‫ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﺎﻟﻎ وﭘﯿﺮ ﺑﺮای ﭘﺮوارﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا رﺷﺪ آن ھﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ ﻻﺷﻪ ھﺎی ﻣﯿﺶ و ﻗﻮچ ھﺎی ﭘﯿﺮ وﻣﺎزاد ﮔﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن ھﺎ را ﻣﺪت‬
‫ﯾﮏ ﻣﺎه درآﻏﻞ ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﺮد‪ .‬دراﯾﻦ دوره ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺪه و از ﺣﺎﻟﺖ ﻻﻏﺮی ﺑﯿﺮون‬
‫آﻣﺪه ورواﻧﻪ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪).‬ﺷﮑﻞ ‪(١‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪-١‬ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﭘﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت‬
‫ﯾﻚ ﻣﺎه آﻧﮫﺎ را ﺑﺮای ﻛﺸﺘﺎر آﻣﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭘﺮواری‪:‬‬
‫ﭼﻮن ھﺪف از ﭘﺮوارﺑﻨﺪی‪ ،‬ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻢ ھﺰﯾﻨﻪ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ‬
‫ﺷﻮد‬
‫‪ - ١‬ﻧﮋادھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ وزن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮋاد ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺮوارﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده زﯾﺮا ﻗﺪرت رﺷﺪ ﺑﯿﺶ‬
‫ﺗﺮی دارﻧﺪ‬
‫‪ -٢‬ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ھﺎی ﮐﻮﺗﺎه اﻧﺪام ﺑﺮای ﭘﺮوارﺑﻨﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﮔﺮوه دارای ﺳﯿﻨﻪ‬
‫ای ﻋﺮﯾﺾ و ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﻮده و دﺳﺖ و ﭘﺎی آن ھﺎ ﮐﻮﺗﺎه و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ -٣‬ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺳﻦ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﭘﺮوارﺑﻨﺪی ﺳﻦ ‪ ۴‬ﺗﺎ ‪ ۵‬ﻣﺎھﮕﯽ و ﭘﺎﯾﺎن آن ‪ ٨‬ﺗﺎ ‪ ٩‬ﻣﺎھﮕﯽ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫دراﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﯽ ‪ ،‬ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزده ﺗﻐﺬﯾﻪ ای را دارﻧﺪ‪).‬ﺷﮑﻞ ‪.(٢‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ - ٢‬اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﺮای ﭘﺮوار ﺑﻨﺪی‬

‫ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﮋاد ﻣﮫﺮﺑﺎن‪:‬‬
‫اﯾﻦ ﻧﮋاد ﺟﺰء ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺳﻨﮕﯿﻦ وزن ﮐﺸﻮر وزادﮔﺎه اﺻﻠﯽ آن‪ ،‬ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺒﻮدرآھﻨﮓ دراﺳﺘﺎن‬
‫ھﻤﺪان اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺪن اﯾﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺠﺰ درﻧﺎﺣﯿﻪ زﯾﺮ ﮔﻠﻮ وزﯾﺮ ﺷﮑﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﭘﺸﻢ وﻋﻤﺪﺗﺎً رﻧﮓ آن‬
‫ﻗﮫﻮه ای ﺗﺎ ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﺳﺘﺨﻮان ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮآﻣﺪه‪ ،‬ﭼﺸﻢ ھﺎ ﻣﻮرب‪ ،‬ﺳﻮراخ ﺑﯿﻨﯽ ﮔﻮد و‬
‫ﻧﺰدﯾﮏ‪ ،‬ﺑﻪ ھﻢ‪ ،‬ﮔﻮش ﻻﻟﻪ ای ﺷﮑﻞ و دﻧﺒﺎﻟﭽﻪ دوﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ دﻧﺒﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﻣﺸﺨﺼﺎت‬
‫ﻇﺎھﺮی اﯾﻦ ﻧﮋاد اﺳﺖ)ﺷﮑﻞ ‪(٣‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ - ٣‬ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﮋاد ﻣﮫﺮﺑﺎن‬

‫ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭘﺮواری ﻧﮋاد ﻣﮫﺮﺑﺎن‪:‬‬
‫ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭘﺮواری ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺪاری ﻏﺬا ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺟﯿﺮه ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ‪.‬‬
‫ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ دام ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺟﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻟﺬا دردام ﭘﺮواری ﻧﯿﺎز ﻏﺬاﯾﯽ آن ﺟﻤﻊ ﺟﯿﺮه ﻧﮕﮫﺪاری و ﺟﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ‬
‫ﻣﻮرد ا ﺳﺘﻔﺎده ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ‪ ،‬ﻋﻠﻮﻓﻪ ھﺎی ﺳﺒﺰ ‪ ،‬رﯾﺸﻪ وﻏﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت‪ ،‬ﻣﺎزاد ﻣﺤﺼﻮﻻت‬
‫ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺎزاد ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬ﻋﻠﻮﻓﻪ ھﺎی ﺳﺒﺰ‪ ،‬دارای ﺣﺠﻢ‬
‫زﯾﺎد‪ ،‬ﻓﯿﺒﺮ ﻓﺮاوان واﻧﺮژی ﮐﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭘﺮواری ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻣﻮاد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ دارای اﻧﺮژی زﯾﺎد‪ ،‬ﺣﺠﻢ و ﻓﯿﺒﺮ ﮐﻢ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﻣﻮاد‬
‫ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد)ﺷﮑﻞ‪(۴‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ - ۴‬اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻤﻞ ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮه ھﺎی ﭘﺮواری‬
‫ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده درﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭘﺮواری‬
‫‪ -١‬داﻧﻪ ﺟﻮ اﮔﺮ ﺑﺼﻮرت ﺑﻠﻐﻮری ﺧﻮراﻧﺪه ﺷﻮد‪ ،‬ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﺑﺮای دام اﺳﺖ‬
‫‪ -٢‬ﮐﺎه ﺳﺎﻗﻪ ﺧﺸﮏ ﺗﯿﺮه ﻏﻼت و ﺣﺒﻮﺑﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮐﻮﺑﯿﺪن وﺟﺪا ﮐﺮدن داﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ‬
‫ﻣﯽ آﯾﺪ ‪ .‬از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮای ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭘﺮواری ﮐﺎه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻮد اوره‬
‫ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﺷﻮد‬
‫‪ -٣‬ﺳﺒﻮس‪ ،‬ﻏﺸﺎء ﺧﺎرﺟﯽ داﻧﻪ ﻏﻼت اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ زﯾﺎدی دارد‪ ،‬ﺑﺮای دام ﺳﮫﻞ اﻟﮫﻀﻢ‬
‫وﻣﻠﯿﻦ ودارای ﻓﺴﻔﺮ زﯾﺎدی اﺳﺖ‬
‫‪ -۴‬ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﻣﺎزاد ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت روﻏﻦ ﮐﺸﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ آن‪ ،‬ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ‬
‫اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺎده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ زﯾﺎدی دارد و ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاد درﺧﻮراک ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭘﺮواری ﻣﯽ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‬
‫‪ -۵‬ﺗﻔﺎﻟﻪ وﻣﻼس ﭼﻐﻨﺪر‪ ،‬ﻣﺎزاد ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻗﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﻨﺪی ﺑﻮدن و ﺧﻮش ﺧﻮراک ﮐﺮدن‬
‫ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﺮوارﺑﻨﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‬
‫‪ -۶‬ﯾﻮﻧﺠﻪ ﺑﺮای دام ﺧﻮش ﺧﻮراک اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ‪ ،‬ﮐﻠﺴﯿﻢ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻨﯽ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮگ ﯾﻮﻧﺠﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از ﺳﺎﻗﻪ آن اﺳﺖ ﻟﺬا زﻣﺎن و ﻧﺤﻮه ﺑﺮداﺷﺖ آن ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی‬

‫روی ارزش ﻏﺬاﯾﯽ آن دارد‪).‬ﺷﮑﻞ ‪(۵‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ - ۵‬ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از داﻧﮫ ﺟﻮ‪،‬ﻛﺎه ‪،‬ﺳﺒﻮس ‪،‬ﻛﻨﺠﺎﻟﮫ ‪،‬ﺗﻔﺎﻟﮫ و ﻣﻼس ﭼﻐﻨﺪر و ﯾﻮﻧﺠﮫ‬

‫ﻧﯿﺎز ﻏﺬاﯾﯽ دام ﭘﺮواری‪:‬‬
‫اﻟﻒ‪ -‬اﻧﺮژی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری ﺑﺎﻓﺖ ھﺎی ﺑﺪن‪ ،‬ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی‬
‫ﺣﯿﺎﺗﯽ و رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺻﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﭼﻨﺎن ﭼﻪ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دام ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﻮد‪ ،‬ﻋﻼﯾﻢ ﻇﺎھﺮی‬
‫ﮐﻤﺒﻮد‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻﻏﺮی و ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‬
‫ب‪ -‬ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و وﺟﻮد آن ﺑﺮای رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ دام ﺿﺮورت دارد‪.‬‬
‫ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ داﻧﻪ ھﺎی روﻏﻨﯽ و ﯾﻮﻧﺠﻪ از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ‬
‫ج‪ -‬آب ﺑﺮای ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭘﺮواری ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف آن ‪ ٣‬ﺗﺎ ‪ ۵‬ﻟﯿﺘﺮ در روز اﺳﺖ‪.‬‬
‫د‪ -‬ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺪﯾﻢ‪ ،‬ﮐﻠﺴﯿﻢ‪ ،‬ﻓﺴﻔﺮ‪ ،‬ﯾﺪ و آھﻦ ﺑﺮای رﺷﺪ وﻧﻤﻮ دام ﺿﺮوری اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮای‬
‫ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﮏ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دام ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ازﺳﻨﮓ ﻧﻤﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد‪.‬‬
‫ه‪ -‬وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻋﺎدی ﺿﺮوری ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺨﺼﻮص وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ‪ D‬ﮐﻪ درﺟﺬب ﮐﻠﺴﯿﻢ‬
‫وﻓﺴﻔﺮ ﻧﻘﺶ دارد‪ .‬ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻓﺴﻔﺮ در رﺷﺪ اﺳﮑﻠﺘﯽ دام ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭘﺮواری‪:‬‬
‫ﻣﻘﺪار ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ در‪ ٢۴‬ﺳﺎﻋﺖ دراﺧﺘﯿﺎر دام ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ دام ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮد‬
‫اداﻣﻪ داده و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺘﻌﺎدل‬
‫ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎده ﺧﻮراﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﻣﻘﺪار و ﻧﺴﺒﺖ ﺻﺤﯿﺤﯽ از اﻧﺮژی و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده و‬
‫ﭼﻨﺎن ﭼﻪ روزاﻧﻪ و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ دراﺧﺘﯿﺎر دام ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪ ،‬اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت آن را از ﻧﻈﺮ اﻧﺮژی ‪،‬‬
‫ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ‪ ،‬ﻣﻮا ﻣﻌﺪﻧﯽ وﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی درﻣﺪت ‪ ٢۴‬ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ)ﺷﮑﻞ ‪(۶‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪- ۶‬ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮه ھﺎی ﭘﺮواری‬
‫اﺻﻮل ﺗﮫﯿﻪ ﺟﯿﺮه ﻣﺘﻌﺎدل‪:‬‬
‫ﺑﺮای ﺗﮫﯿﻪ ﯾﮏ ﺟﯿﺮه ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺰان اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ‪ ،‬اﻧﺮژی ‪،‬‬
‫ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ وﻣﻮاد ﻣﻐﺬی اﻃﻼع داﺷﺖ‪ .‬ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺿﻤﻦ ﺧﻮش ﺧﻮراﮐﯽ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ ھﻀﻢ ﺑﻮدن وﻣﻘﻮی‬
‫ﺑﻮدن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﻧﺸﺨﻮار ﮐﻨﻨﺪه‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬وﺟﻮد ﻣﻘﺪارﮐﺎﻓﯽ ﻣﻮاد ﺧﺸﺒﯽ درﺟﯿﺮه ﺿﺮوری اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده‬
‫درﭘﺮوارﺑﻨﺪی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﮋاد ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﯾﻮﻧﺠﻪ‪ ،‬ﺟﻮ ﺑﻠﻐﻮر ﺷﺪه‪ ،‬ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ‪ ،‬ﺳﺒﻮس‬
‫ﮔﻨﺪم‪ ،‬ﺗﻔﺎﻟﻪ ﺧﺸﮏ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ و ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ اﺳﺖ‪.‬ﺑﺮای ھﺮ راس دام‪ ،‬ﻣﻘﺪار ﺧﻮراک ﻣﺼﺮﻓﯽ‬
‫درھﺮروز ‪ ١٣٠٠‬ﮔﺮم اﺳﺖ‪ .‬ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه وﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ‪ ٧٨٠‬ﮔﺮم و ‪ ۵٢٠‬ﮔﺮم ﺑﻮده‬
‫ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه وﯾﻮﻧﺠﻪ را ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده ودرﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ‪ ،‬ﻇﮫﺮ و ﻋﺼﺮدراﺧﺘﯿﺎر‬
‫ﺑﺮه ھﺎ ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮای ﻋﺎدت ﮐﺮدن ﺑﺮه ھﺎ وﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮارﺷﯽ ﻧﺎﺷﯽ از‬
‫ﺧﻮراک ﻣﺼﺮﻓﯽ‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﯿﺮه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ وﻃﯽ ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ﺗﺎ ده روز اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪ .‬درﻣﺎه دوم‬
‫ﭘﺮوارﺑﻨﺪی ﻣﻘﺪار ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ‪ ١۶٠٠‬ﮔﺮم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای ھﺮ ﺑﺮه ‪ ١٢٨٠‬ﮔﺮم‬
‫ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ‪ ٣٢٠‬ﮔﺮم ﯾﻮﻧﺠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻠﻮط درﺳﻪ وﻋﺪه داده ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬درﯾﮏ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ –‬
‫ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺮاﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺮه ھﺎی ﻧﮋاد ﻣﮫﺮﺑﺎن دراﺳﺘﺎن ھﻤﺪان اﻧﺠﺎم‬
‫ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺮه ھﺎ ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮاد ﺟﺪول ‪ ١‬ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺮه ھﺎ و ﻣﺎده‬
‫ﺧﺸﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮای اﻃﻼع درﺟﺪول ‪ ٢‬آﻣﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺟﺪول ﯾﮏ‪ :‬ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ودرﺻﺪ ھﺮﯾﮏ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ‬
‫ﻣﺎده ﺧﻮراﮐﯽ‬
‫ﺟﻮ ﺑﻠﻐﻮر ﺷﺪه‬
‫ﮐﻨﺠﺎﻟﮫ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﮫ‬
‫ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم‬
‫ﺗﻔﺎﻟﮫ ﺧﺸﮏ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ‬
‫ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ‬

‫دﯾﻒ‬
‫‪١‬‬
‫‪٢‬‬
‫‪٣‬‬
‫‪۴‬‬
‫‪۵‬‬

‫درﺻﺪ‬
‫‪۵٣‬‬
‫‪١٠‬‬
‫‪١١/٣‬‬
‫‪٢۶‬‬
‫‪٠/٧‬‬

‫ﺟﺪول دو‪ :‬ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﻪ ﻋﻠﻮﻓﻪ درﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮه ھﺎی ﭘﺮواری و اﻓﺰاﯾﺶ وزن دردوره‬
‫ﭘﺮوارﺑﻨﺪی‬
‫ﻣﺎده‬

‫وزن‬
‫زﻧﺪه)ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم(‬

‫ﻣﺎده‬
‫ﻣﺼﺮﻓﯽ)ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم(‬

‫درﺻﺪ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه‬

‫درﺻﺪ ﯾﻮﻧﺠﮫ‬

‫اول‬
‫دوم‬
‫ﺳﻮم‬

‫‪٣٠‬‬
‫‪۴٠‬‬
‫‪۵٠‬‬

‫‪١/٣٠٠‬‬
‫‪١/۶٠٠‬‬
‫‪١/۶٠٠‬‬

‫‪۶٠‬‬
‫‪٧۵‬‬
‫‪٨٠‬‬

‫‪۴٠‬‬
‫‪٢۵‬‬
‫‪٢٠‬‬

‫زﻣﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﺮوارﺑﻨﺪی‪:‬‬
‫اﺻﻮﻻً ﻣﺪت ﭘﺮوارﺑﻨﺪی ﯾﮑﺼﺪ روز اﺳﺖ وھﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن‬
‫ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﺮوارﺑﻨﺪی ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬دراواﺧﺮ ﭘﺮوارﺑﻨﺪی ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ وﺑﻪ‬
‫ازاء ﻣﺼﺮف ھﺮ واﺣﺪ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺮه ھﺎ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﻧﮑﺎت ﻣﮫﻢ دﯾﮕﺮی‬
‫ﮐﻪ درﭘﺮوارﺑﻨﺪی ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪:‬‬
‫‪ -١‬ﭼﻮن ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮه ھﺎ ﺣﺪود ‪ ۵٠‬ﺗﺎ ‪ ٧٠‬درﺻﺪ ﮐﻞ ﻣﺨﺎرج ﭘﺮوارﺑﻨﺪی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‬
‫درﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮه دﻗﺖ ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫‪ -٢‬ﺑﺮه ھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ دراواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ اواﯾﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ درﭼﺮاﮔﺎه ھﺎ‬
‫ﯾﺎ ﭘﺲ ﭼﺮ ﻣﺰارع ﭼﺮا داده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺮوارﺑﻨﺪی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ‬
‫‪ -٣‬ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮه ھﺎی ﭘﺮواری از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬
‫‪ -۴‬ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﺮه ھﺎی ﻧﺮ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از ﺑﺮه ھﺎی ﻣﺎده اﺳﺖ و راﻧﺪﻣﺎن ﻻﺷﻪ آن ھﺎ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ‬
‫‪ -۵‬از اﺧﺘﻪ ﮐﺮدن دام ھﺎی ﭘﺮواری ﺧﻮد داری ﻧﻤﺎﯾﯽ زﯾﺮا ھﻮرﻣﻮن ھﺎی ﺟﻨﺴﯽ درﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ‬
‫ﺑﺮه ھﺎی ﭘﺮواری ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ)ﺷﮑﻞ ‪.(٧‬‬

‫ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره ‪ - ٧‬ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺮوار ﺑﻨﺪی‬

‫ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ‪:‬‬
‫ﭼﺎق ﮐﺮدن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﯿﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻗﺘﺼﺎدی درﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن را ﭘﺮوارﺑﻨﺪی ﻣﯽ‬
‫ﮔﻮﯾﻨﺪ‪ .‬ھﺪف ﭘﺮوارﺑﻨﺪی ذﺧﯿﺮه ﭼﺮﺑﯽ درداﺧﻞ ﺑﺎﻓﺖ ھﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻋﻤﻞ ﭘﺮوارﺑﻨﺪی‬
‫درﺑﺮه ھﺎی ﺟﻮان و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﺎﻟﻎ و ﭘﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮای ﭘﺮوارﺑﻨﺪی از ﻧﮋاد ﺳﻨﮕﯿﻦ وزن‬
‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮋاد ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺳﻦ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﭘﺮوارﺑﻨﺪی ﺳﻦ ‪ ۴‬ﺗﺎ ‪ ۵‬ﻣﺎھﮕﯽ‬
‫وﭘﺎﯾﺎن آن ‪ ٨‬ﺗﺎ ‪ ٩‬ﻣﺎھﮕﯽ اﺳﺖ ‪ .‬درﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭘﺮواری ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺧﺸﺒﯽ و ﻣﻮاد‬
‫ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد‪ .‬ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺟﺰء ﻧﮋادھﺎی ﭘﺮﺗﻮﻗﻊ ﺑﻮده وﺑﺮای ﭘﺮوارﺑﻨﺪی آن‬
‫ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﯿﺮه ﻣﺘﻌﺎدل ﺗﮫﯿﻪ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﭘﺮوار ﺑﻨﺪی ﺑﺮه ﻧﮋاد ﻣﮫﺮﺑﺎن‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫ﭼﺎق ﮐﺮدن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﯿﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ درﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن را ﭘﺮوارﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮای ﭘﺮوار ﺑﻨﺪی از ﻧﮋاد ھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ وزن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮋاد ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺳﻦ ﺑﺮای ﭘﺮوار ﺑﻨﺪی ﺳﻦ ‪ ۴‬ﺗﺎ ‪ ۵‬ﻣﺎھﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫ﻣﺪت ﭘﺮوار ﺑﻨﺪی ﯾﮑﺼﺪروز ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ‪.‬‬
‫درﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ دام ﭘﺮواری ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ‪ ،‬ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ‪ ،‬آب ‪ ،‬ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و‬
‫وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺖ‪.‬‬

‫ﻣﻨﺒﻊ ‪http://www.damiran.com :‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful