P. 1
SOAL B.JAWA

SOAL B.JAWA

|Views: 56|Likes:
Published by Putri Setya Emawari

More info:

Published by: Putri Setya Emawari on Jan 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2015

pdf

text

original

_____________________________________________________________________________________ Mata Pelajaran : BAHASA JAWA Hari / Tanggal : Selasa,14 Desember 2010 Waktu : SDN Kelas Nama : : V ( Lima

)

_____________________________________________________________________________________ Wacanen kang premati ! Raden Ajeng Kartini Kabeh mesthi wis padha mangerteni marang asmane Raden Ajeng Kartini. Panjenengane putrine Raden Mas Aryo Sosroningrat, bupati ing Jepara. Raden Ajeng Kartini miyos rikala tanggal 21 April taun 1879 ing Jepara. Perjuangan Ibu Kartini pancen ora muspra. Para wanita padha nduweni kalungguhan kang ora kalah karo priya. Bareng majune jaman , kaum wanita akeh sing padha nglungguhi jabatan pemerintahan. Mula wis pantes yen Ibu Kartini oleh pakurmatan saka pemerintah arupa sebutan “Pahlawan Perintis Pergerakan Nasional .” Ibu Kartini mung nate pesen tumrap kaum wanita supaya nduweni kapinteran, ketrampilan, lan drajate padha karo para priya. Mula kanggo ngimbangi majune jaman aja nganti bocah-bocah wadon ketinggalan pendidikan.

Kapethik saka Panyebar Semangat 2004

I. WENEHANA TANDHA PING ( X ) AKSARA a, b, c, UTAWA d , ING SANGAREPE WANGSULAN SING BENER ! 1.Raden Ajeng Kartini miyos ing kutho . . . . a.Blitar b.Mayong c.Jepara d.Semarang

2.Dina wiyose Ibu Kartini dipengeti saben tanggal . . . . a.21 Januari b.21 Maret c.21 April d.21 Mei

3.Sing diperjuangake Ibu Kartini yaiku . . . . a.kaum wanita b.kaum priya 4.Kaum wanita kudu ndarbeni . . . . a.kautaman b.kapinteran c.kekendelan d.kekuatan c.kaum ningrat d.kaum priyayi

5.Pak Guru mangan sate, aku mangan soto. Miturut basa sing bener, Pak Guru . . . sate. a.nyantap b.nedha c.nyikat d.dhahar

watu c. . .sarung b. . .nunggang 7.Ibu Kartini mulang kaum wanita ing Jepara b. Tembung kang mathuk kanggo njangkepi paribasan kasebut yaiku : a.guru pada .Parikan d. yaiku . L. . Nitih tegese .Tatanan ukara ing ngisor iki kang manut urutan J.eri d. .guru gatra b. Ageman tegese .Mulang kaum wanita Ibu Kartini ing Jepara 10.Bapak tindak kantor nitih sepedhah montor. . a.ethok-ethok lara b. .Purwakanthi b. a. . Klambi bathik rupane gagah Niat tuku mesthi bisane Isih cilik sregep sekolah Sing mituhu karo gurune. . a. b. Paribasan iki tegese .ethok-ethok ora weruh d.6. 13.Geguritan c.pring b. .nyambut gawe d.tunggak 11.Ing Jepara Ibu Kartini mulang kaum wanita c.Cangkriman c.guru wilangan c. . K.rok 9. a. .Ancik-ancik pucuking .ethok-ethok ora bisa 12. Wacan ing ndhuwur kasebut klebu jinise . a. W. a. . a.Cacahing wanda ing saben gatra diarani . . .klambi d. yen ditulis Jawa .ethok-ethok mati c.nggawa b. d.guru lagu d. .Api-api trenggiling mati. . .Gajah mung kur. .Ibu Kartini ing Jepara mulang kaum wanita d. . . .celana 8. c.Ibu kagungan ageman bathik asli Solo.numpak c. .

Ukara kasebut yen ditulis Jawa dadine.Mlayua sing banter ! b. a. .antisipasi 18.Sarju gawe layangan. d. . 20. d. a. .Suradi jaranan b. . a. Kahanan kang koyo ngono kuwi diarani . .Suradi jayaningratih c.Suradira jayaningrat d. b. . Ukara kasebut yen didadekake krama alus . . .susah d.Bapak sakniki tilem c. .Saiki sasi rolas tanggal telulas. .Kang klebu tembang macapat ing ngisor iki yaiku : a. .Adhiku ana ngendi ? c. .Bapak sakpunika taksih sare 22.turu 21. . lan kalungguhan kang ora kalah karo kaum priyo.Budhe sesuk rawuh mrene.Gundhul-gundhul pacul c.metu c.Sing klebu ukara pakon ing ngisor iki yaiku . .Walang Kekek 15. .tentrem c.Jamuran d. c. . a. a.Bapak saiki isih turu.Bapak sakpunika tilem d.emansipasi d.Sakpunika wulan rolas tanggal telulas d.14.Sakniki sasi rolas tanggal telulas b.Perjuangane Ibu Kartini tumrap kaum wanita yaiku kudu nduweni kapinteran . . Ayem tegese .madu d. ketrampilan. 19. . Yen ditulis latin . . .Bapak sakpunika taksih tilem b.partisipasi b. .Kaum tani uripe padha ayem amarga asile panen wis melimpah. a. .Sakpunika wulan kalihwelas tanggal tigowelas c. . Wedang bubuk gulane tebu Mata ngantuk njaluk .seneng b. a. a.bungah 16.adaptasi c.susu b.Pocung b.Ranti sinau bareng Dewi.Suradira sayaningrat .Sakpunika tanggal tigowelas sasi rolas 17. Ukara kasebut yen dikramakna . .

.digawa . a. a.Prabu Kresna b. .lara untu b.Bapak saiki lagi gerah waja. . . . 20 d.lara linu d. 21 c.Pikirane landhep dhengkul. . . lara gulu 31. a. .4 d. a. .sabar d. . .nimbali 33. . . a.Prabu Salya 32.gawanen b. .2 b.geguritan c.Dewi Anjani 29. . . . a. . .5 c. .Dewi Supraba 27. garwane Rama sing dicolong Rahwana yaiku . . yen alise .Miturut isine carita Ramayana .Wong urip iku kudu nduweni panggaweyan kanggo . . Gerah waja tegese .timbalana c.kogawa c. .lugu b. a. a. .Sanjata awujud Cakra lan kembang Wijaya Kusumo iku kagungane .bisa urip c. a.Roning mlinjo.19 28Punakawane Janaka cacahe ana .3 c. .tumengeng tawang c. sampun sayah nyuwun ngaso.cangkriman b.Pak Guru ( timbale ) Siti Aminah.keras c.23.ndamar kanginan 25. Tembung sing dikurung benere .nanggal sepisan b. nggawa d.mangan 30.Dewi Sinta d.Dewi Sri b. Unen-unen iki klebu.Bukune ( gawa ) Roni menyang Malang. 18 b. .lara sirah c. . . tegese . .bodho 24. Tembung sing dikurung mesthine . a.timbalna b.wangsalan 26.Prabu Baladewa c.pengasilan b. .Aksara Jawa iku cacahe ana .Brengose nglaler menclok . .Prabu Pandhu d.nyukupi kabutuhan d. a.nggandewa pinenthang d.parikan d. . .timbalna d.

Tulisen jinising tembang macapat 3 wae ! --------------------------------------------------------------47. .Saben sapada ing tembang Pocung dumadi saka . . . . .Saben tanggal 21 April dipengeti minangka dina miyose . a. 39. Indonesia. II. 41. Yen ditulis latin . . urip d. . a. batangane .mati c. . “ mangan sate” Salinana ukara kasebut nganggo aksara Jawa ! ------------------------------------------------------------------------------------------------ . Sing dadi wasesaning ukara kasebut yaiku .WANGSULANA KANTHI PATITIS MANUT PRENTAHE ! 46. .34. .Jer basuki mawa . 40. 37. .Rudi nandur kembang ing taman.bumi b. d. . . Tembung nyerat basa ngokone . .Wong sing panggaweyane nglakokake wayang diarani .Ibu lagi nyerat serat undangan.Tumrap para mudha Anggayuha kang utama Singkirna ingkang ala Tresna bangsa lan nagara Tan jirih ing bebaya Nadyan tekeng palastra Sukalila tyas legawa Tembung palastra ing wacan kasebut nduweni teges . . 42.Pitik walik saba kebon. 44. .Gedhang kluthuk . 45. . . . . . . 43.Ibu Kartini mbudidaya murih luhure kaum . 38. . .Banjir bandhang lumrahe dumadi ing mangsa . 35 . . Tembung kang mathuk kanggo njangkepi ukara kasebut yaiku . . . . . gatra. .ISENANA KANTHI TEMBUNG SING MATHUK ! 36. . . . . . yen ditulis Jawa . b. . III. .urip c.

c 8.48. a 4. c 3. Apa tegese paribasan kasebut ? --------------------------------------------------------------------------------------------49. a 10. c 2.Bapak isih durung bali saka kantor. a 9.Gaweya ukara nnganggo tembung “ndandani” 1 wae ! ----------------------------------------------------------------------------------- KUNCI JAWABAN Romawi I 1. Ukara kasebut salinana nganggo basa krama alus ! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50.c . d 6. b 7.Mburu uceng kelangan dheleg . b 5.

.

.

NILAI SISWA = .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->