You are on page 1of 48

KSIGA PSALMW

Chrzecijastwo nie jest systemem religijnych nakazw i zakazw. Jest ono osobistym zwizkiem czowieka ze zmartwychwstaym Chrystusem. Nie jest rwnie religi, gdy religie mwi o tym, co czowiek powinien czyni w celu obaskawienia swojego bstwa, aby uzyska od niego ycie wieczne lub inne korzyci. Chrzecijastwo natomiast mwi o tym, czego Bg, Jedyny, Prawdziwy PAN i wadca Nieba, suwerennie dokona w swoim Synu Jezusie Chrystusie, aby umoliwi czowiekowi wieczn spoeczno ze sob. Redakcja NPD ma prawdziw i gbok nadziej, e to nowe, dynamiczne wydanie Pisma witego bdzie suyo budowaniu i umacnianiu osobistej relacji kadego Czytelnika z Chrystusem. Zrobilimy wszystko, co byo w naszej mocy, aby tekst NPD by nie tylko merytorycznie wierny przekazowi myli zawartych w oryginalnych tekstach biblijnych spisanych w jzykach hebrajskim, aramejskim i greckim, ale by take atwo zrozumiay dla kadego Czytelnika, ktry nie ma przygotowania egzegetycznego czy teologicznego. Mamy przy tym wiadomo, e bez pomocy Ducha witego woona praca nie da adnego duchowego owocu, dlatego modlimy si o to, aby Duch Chrystusa osobicie przemawia do kadego Czytelnika tego przekadu i prowadzi go w zrozumieniu woli Ojca w Niebie. Caa Biblia jest jednym wielkim wiadectwem o Jezusie Chrystusie. Stary Testament jest zapisem tego jak Bg zapowiada przyjcie swego Syna i przygotowywa ludzi na to wydarzenie, Nowy Testament jest z kolei zapisem Jego ziemskiego ycia, nauczania i misji. W komentarzach i przypisach redakcyjnych staralimy si zwraca na to szczegln uwag. Redakcja

KSIGA PSALMW
Nowy Przekad Dynamiczny

Oficyna Wydawnicza VOCATIO Warszawa

Imprimatur: Kurii Metropolitalnej Warszawskiej nr 3287/NK/2012 z dn. 08.08.2012 r. Przekad przygotowany redakcyjnie na podstawie tumaczenia z jzyka hebrajskiego dokonanego przez: Ann Horodeck i Jurija Goowanowa Redakcja: Zesp Wydawnictwa NPD oraz VOCATIO Korekta: Elbieta Mamczarz i Zesp VOCATIO Redakcja techniczna: Magorzata Biegaska-Bartosiak Konsultacja jzykowa: prof. dr hab. Stanisaw Koziara Redaktor naczelny: Piotr Wacawik Opracowanie graficzne okadki: Radosaw Krawczyk

Naukowy redaktor naczelny Prymasowskiej Serii Biblijnej: prof. zw. dr hab. Waldemar Chrostowski
Wszelkie prawa zastrzeone. Ta ksika, ani adna jej cz, nie moe by przedrukowywana ani w jakikolwiek inny sposb reprodukowana czy powielana mechanicznie, fotooptycznie, zapisywana elektronicznie lub magnetycznie, ani odczytywana w rodkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. W sprawie zezwole naley zwraca si do: Wydawnictwo NPD, e-mail: wydawca@BibliaNPD.pl W cytowaniu fragmentw zaczerpnitych z tego przekadu naley w adresie biblijnym wpisa skrt (NPD), np.: Ps 23,1 (NPD). Produkcja i dystrybucja: Oficyna Wydawnicza VOCATIO 02-798 Warszawa, ul. Polnej Ry 1 Redakcja: tel. (22) 648 54 50, e-mail: vocatio@vocatio.com.pl Dzia handlowy: tel. (22) 648 03 78, fax (22) 648 03 79, e-mail: handlowy@vocatio.com.pl Ksigarnia Wysykowa 02-793 Warszawa 78, skr. poczt. 54 tel. (603) 861 952, e-mail: ksiegarnia@vocatio.com.pl Copyright 2012 by Wydawnictwo NPD, Warszawa. All rights reserved.

www.vocatio.com.pl

www.BibliaNPD.pl

ISBN 978-83-7829-069-6

Prymasowska Seria Biblijna

1. Remigiusz Popowski SDB, Micha Wojciechowski (przek.), Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, Warszawa 1994, 1995, 1996, 1997, 2000, 2003, 2005, 2006, 2010. 2. James B. Pritchard (red. nauk.), Waldemar Chrostowski (konsult. nauk. wyd. pol.), Wielki atlas biblijny, Warszawa 1994, 1997, 2001, 2010. 3. Remigiusz Popowski SDB, Wielki sownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z pen lokalizacj greckich hase, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych, Warszawa 1994, 1995, 1997, 2006. 4. Jan Flis, Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiclecia, Warszawa 1991, 1997, 1999, 2004. 5. Bruce M. Metzger, Michael D. Coogan (red. nauk.), Waldemar Chrostowski (konsult. wyd. pol.), Sownik wiedzy biblijnej, Warszawa 1996, 1997, 1999, 2004.

6. Micha Wojciechowski (przek. i oprac.), Synopsa czterech Ewangelii, Warszawa 1997, 1999, 2004. 7. Remigiusz Popowski SDB, Sownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1997, 1999, 2007. 8. Bruce Metzger, David Goldstein, John Ferguson (konsult. nauk.), Waldemar Chrostowski (konsult. wyd. pol.), Wielkie wydarzenia czasw biblijnych, Warszawa 1998. 9. Paul J. Achtemeier (red. nauk.), Waldemar Chrostowski (konsult. nauk. 3. wyd. pol.), Encyklopedia biblijna, Warszawa 1998, 1999, 2004. 10. Janusz Frankowski (red. nauk. i wstpy), Biblia w przekadzie ksidza Jakuba Wujka z 1599 r. Transkrypcja typu ,,B oryginalnego tekstu z XVI w. i wstpy, Warszawa 1999, 2000, 2004, 2009. 11. Dan Bahat, Waldemar Chrostowski (oprac. wyd. pol.), Atlas biblijnej Jerozolimy, Warszawa 1999, 2004. 12. Piotr Briks, Podrczny sownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, Warszawa 1999, 2000. 13. Ryszard Rubinkiewicz SDB (oprac. i wstpy), Apokryfy Starego Testamentu, Warszawa 1999, 2000, 2001, 2007, 2010. 14. Anna Kumirek (przek. i oprac.), Hebrajsko-polski Stary Testament Ksiga Rodzaju. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, transkrypcj oraz indeksem rdzeni, Warszawa 2000. 15. Remigiusz Popowski SDB (przek., wprow. i przypisy), Nowy Testament. Przekad na Wielki Jubileusz Roku 2000, Warszawa 2000. 16. Craig S. Keener, Krzysztof Bardski, Waldemar Chrostowski (red. nauk. wyd. pol.), Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, Warszawa 2000, 2010. 17. Raymond E. Brown SS, Joseph A. Fitzmyer SJ, Roland E. Murphy OCarm (red. nauk. wyd. oryg.), Waldemar Chrostowski (red. nauk. wyd. pol.), Katolicki komentarz biblijny, Warszawa 2001, 2004, 2010. 18. Fritz Rienecker, Gerhard Maier, Waldemar Chrostowski (red. nauk. wyd. pol.) Leksykon biblijny, Warszawa 2001, 2008.

19. Stanisaw Gdecki (przek. i oprac.), Grecko-acisko-polska synopsa do 1 i 2 Ksigi Machabejskiej, Warszawa 2002. 20. Leland Ryken, James C. Wilhoit, Tremper Longman III (red.), Waldemar Chrostowski (red. nauk. wyd. pol.), Sownik symboliki biblijnej, Warszawa 2003, 2010. 21. Bogusaw Wida, Sownik antropologii Nowego Testamentu, Warszawa 2003. 22. Anna Kumirek (oprac. i wstp), Hebrajsko-polski Stary Testament Picioksig. Przekad interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracj oraz indeksem rdzeni, Warszawa 2003, 2009. 23. David H. Stern, Komentarz ydowski do Nowego Testamentu, Warszawa 2004, 2010. 24. John H. Walton, Victor H. Matthews, Mark W. Chavalas, Waldemar Chrostowski (red. nauk. wyd. pol.), Komentarz historycznokulturowy do Biblii Hebrajskiej, Warszawa 2005. 25. R.J. Coggins, J.L. Houlden (red. nauk.), Waldemar Chrostowski (red. nauk. wyd. pol.), Sownik hermeneutyki biblijnej, Warszawa 2005. 26. J.I. Packer, M.C. Tenney (red. nauk.), Waldemar Chrostowski (red. nauk. wyd. pol.), Sownik ta Biblii, Warszawa 2007. 27. Anna Kumirek (oprac. i wstp), Hebrajsko-polski Stary Testament Prorocy. Przekad interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracj oraz indeksem sw hebrajskich, Warszawa 2008. 28. Remigiusz Popowski SDB (przekad NT), Lyman Coleman (red. marginaliw i komentarzy), Nowy Testament dla moderatorw, Warszawa 2008, 2010. 29. Remigiusz Popowski SDB, Grecko-polski sownik syntagmatyczny Nowego Testamentu, Warszawa 2008. 30. Ludwig Koehler, Walter Baumgartner, Johann Jakob Stamm, Wielki sownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, Warszawa 2008, 2013. 31. Micha Wojciechowski (przek. i wstp), Grecko-polski Stary Testament Ksigi Greckie. Przekad interlinearny z kodami gramatycznymi i indeksem form podstawowych, Warszawa 2008.


32. Anna Kumirek (oprac. i wstp), Hebrajsko-polski Stary Testament Pisma. Przekad interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracj oraz indeksem sw hebrajskich i aramejskich, Warszawa 2009. 33. Krzysztof Sielicki, Onomastykon Biblii Hebrajskiej i Nowego Testamentu. Systematyzacja zapisu biblijnych nazw wasnych, Warszawa 2009. 34. Gerald F. Hawthorne, Ralph P. Martin, Daniel G. Reid, Sownik teologii w. Pawa, Warszawa 2010. 35. Walter C. Kaiser Jr., Peter H. Davids, F.F. Bruce, Manfred T. Brauch, Trudne fragmenty Biblii, Warszawa 2011, 2012. 36. Anna Horodecka, Jurij Goowanow wraz z Zespoem Redakcyjnym NPD (przekad i adaptacja dynamiczna), Ksiga Psalmw. Nowy Przekad Dynamiczny. Warszawa 2012.

Wstp redaktora naukowego Prymasowskiej Serii Biblijnej


Prymasowska Seria Biblijna wzbogaca si o nastpny wany tom, obejmujcy nowy, tzw. dynamiczny, przekad Ksigi Psalmw. Spord ksig pierwszej czci Biblii chrzecijaskiej, czyli Starego Testamentu, wanie Ksiga Psalmw bya i wci pozostaje najczciej tumaczona na inne jzyki. Utrwalona w mowie hebrajskiej i ju u schyku ery przedchrzecijaskiej przeoona na jzyk grecki, staa si ksig modlitwy Izraela jako ludu Boego wybrania, a wic rwnie ksig modlitwy Jezusa Chrystusa, Jego pierwszych uczniw i wyznawcw oraz caego Kocioa. Jej przekady od wiekw oywiaj liturgi, wzbogacaj i karmi osobist pobono, pomagaj wyrazi najgbsze pragnienia i potrzeby duchowe, s te niewyczerpanym rdem bezcennych inspiracji kulturowych. Nic dziwnego, e w kadym czasie i niemal wszdzie s ponawiane inicjatywy kolejnych przekadw, odwzorowujcych gbi staroytnych psalmw, a zarazem moliwoci i umiejtnoci tych, ktrzy z ich pomoc pragn lepiej wyrazi tajniki i gbi wasnej tosamoci. Ksiga Psalmw zostaa w kanonie Biblii Hebrajskiej podzielona na pi czci, w czym dochodzi do gosu wyrana analogia do Picioksigu Mojesza. W Picioksigu Bg, wybierajc Izraelitw i ksztatujc ich dzieje, objawi swoj wol. Z perspektywy moralnej sedno

tego objawienia stanowi Dziesi Sw, czyli Dziesicioro przykaza Boych. W zbiorze Psalmw Izraelici odpowiadaj na to wzniose powoanie, potwierdzajc jego uniwersalny charakter i przeznaczenie. Dziki temu wspaniae pieni biblijnego Izraela zostay podjte, przyswojone i przeywane przez czcicieli Jedynego Boga, ktry najpeniej objawi siebie w Jezusie Chrystusie. Dlatego maj te wasne, prawdziwie wyjtkowe i wspaniae miejsce w duchowoci, pobonoci i kulturze polskiej, towarzysz nam bowiem od zarania wczenia Polski i Polakw do wielkiej rodziny chrzecijaskich narodw Europy. Wykaz przekadw, parafraz i przerbek biblijnych psalmw jest bardzo dugi, ale znacznie wicej miejsca zajmuje wyszczeglnienie obecnoci i oddziaywania zawartych w nich wtkw i motyww, ktrych rozpoznawanie wymaga doskonaej znajomoci Biblii i erudycji oraz wielkiej i subtelnej wraliwoci. Nowa propozycja przekadu Ksigi Psalmw na jzyk polski ma specyfik, ktrej rodowd i zasady zostay wyoone w Sowie od wydawcy. Jest to zarazem zwiastun zakrojonego na wielk skal projektu, ktry ma obejmowa tzw. dynamiczny przekad Pisma witego Starego i Nowego Testamentu. Wychodzi on naprzeciw zapotrzebowaniu na tekst ksig witych podany w sposb moliwie najbardziej zrozumiay dla wspczesnych odbiorcw. Co do zasady, inne przekady Biblii, dawniejsze i wspczesne, oprcz tych, ktre maj profil specyficznie naukowy, rwnie dyy i d do sprostania temu samemu wyzwaniu. Jednak tym razem chodzi o daleko idce ukierunkowanie na wszechstronne zrozumienie tekstu witego, wykorzystujce zastosowanie dynamicznych rwnowanikw znaczeniowych. Kadc nacisk na wierno myli, tumacze zastrzegaj sobie do du swobod w zakresie uywanego sownictwa. Jak wiadomo, Biblia Hebrajska liczy w oryginale nieco ponad pi tysicy rozmaitych sw, podczas gdy jzyki nowoytne s o wiele bogatsze. To sprawia, e jedno i to samo sowo hebrajskie moe by przekadane rozmaicie, w zalenoci od kontekstu oraz innych uwarunkowa i okolicznoci, w jakich si pojawia. W Prymasowskiej Serii Biblijnej ukazao si ju wiele tomw, ktre stanowi nieocenion pomoc w naukowym studium Pisma

witego. Stan biblistyki polskiej jest obecnie nieporwnywalnie wyszy ni dwadziecia lat temu, gdy okrzepa inicjatywa przygotowania i wydania tej bezprecedensowej serii wydawniczej. Obecny tom zosta pomylany nie jako kolejne naukowe narzdzie dla biblistw, lecz jako podrcznik biblijnej modlitwy, przeznaczony dla osb, ktre chc wyrazi swoje duchowe pragnienia i uczucia w jzyku i stylu skadajcym si na ich codzienno. Dziki temu to, co powszednie, nabiera cech witowania, a duch modlitwy moe oywia wszystkie dziedziny ycia. Nowy, dynamiczny przekad Ksigi Psalmw moe wic odegra bardzo poyteczn rol i przynie bogosawione owoce poznawania woli Boej i stosowania si do niej w kontekcie zada nowej ewangelizacji. To dzieo, zalecane przez Jana Pawa II i Benedykta XVI, potrzebuje stale wieych pomocy i rodkw wyrazu, pozwalajcych z jednej strony zachowa wierno ordziu Biblii i ywej Tradycji Kocioa, z drugiej natomiast otworzy si na dynamik wspczesnego ycia i nowe formy wyrazu, ktre odnajduje w wielkim bogactwie i zrnicowaniu wspczesnej kultury.

Ks. prof. zw. dr hab. Waldemar Chrostowski Uniwersytet Kardynaa Stefana Wyszyskiego Przewodniczcy Stowarzyszenia Biblistw Polskich

Warszawa, w wito Przemienienia Paskiego 2012 r.

Sowo od wydawcy
Praca nad niniejszym przekadem Ksigi Psalmw rozpocza si kilka lat temu, jako cz projektu nowego przekadu Pisma witego we wspczesnym jzyku polskim. Koncepcja takiego tumaczenia Biblii zrodzia si z kontaktw z Czytelnikami, ktrzy wielokrotnie podnosili postulat przygotowania nowego przekadu Pisma witego, ktry byby zrozumiay nie tylko dla osb studiujcych Bibli w systematyczny sposb, czyli nie tylko dla biblistw czy egzegetw, ale take dla zwykych zjadaczy chleba, dla ktrych jzyk i styl obecnych na rynku tumacze tej Ksigi s cigle jeszcze powan barier w dotarciu do jej treci. Po dugich rozwaaniach zdecydowalimy si na podjcie tego wyzwania, ale w sposb szczeglny. Postanowilimy wykorzysta zgromadzony wczeniej ogrom wiedzy i dowiadcze zawartych w od wielu lat publikowanej przez VOCATIO Prymasowskiej Serii Biblijnej (PSB) i obficie z nich korzystajc przygotowa nowy przekad, ktry nazwalimy NPD (Nowy Przekad Dynamiczny). Tak wic punktem wyjciowym do tego dziea sta si interlinearny przekad hebrajsko-polski Ksigi Psalmw opublikowany w tomie Pisma w ramach Hebrajsko-polskiego Starego Testamentu. Prace redakcyjne nad tym tekstem zostay wsparte szeregiem sownikw i encyklopedii wydanych w ramach serii PSB. Chcielimy, aby tam, gdzie dosowny przekad jest atwo zrozumiay, pozosta on dosownym, ale tam, gdzie z uwagi na semantyk, frazeologi czy idiomatyk jzyka hebrajskiego tekst niewprawione-

mu Czytelnikowi stwarza trudnoci w zrozumieniu, zosta zredagowany z zastosowaniem dynamicznego ekwiwalentu znaczeniowego, tzn. takiego, ktry oddaje zasadnicz myl, a nie bezporednie sownictwo. Miejscami jest wic to przekad dosowny, a miejscami interpretacyjny. W rzeczywistoci translatorskiej kady przekad jest interpretacj. Jednak dobrze przetumaczony tekst jest tak zinterpretowany, e czytelnik znakomicie rozumie zamys autora, ktry pisa w innym jzyku; rozumie jego myli i przesanie. Teksty le przeoone s czsto kalk sown, zestawem wyrazw, ktre w caoci nie przekazuj zasadniczej myli, lub przekazuj j w uomny sposb, pomimo, e literalnie, sowo po sowie, oddaj brzmienie oryginau. W zwizku z tym redakcja uznaa, e wybr formuy dynamicznej przyniesie Czytelnikowi najwiksze korzyci, szczeglnie, i proponowany przekad nie jest kierowany do egzegetw, ktrzy doskonale znaj jzyki oryginalne i nie potrzebuj takiego narzdzia, ale do zwykych odbiorcw sowa Boego. Tak wic nie jest nasz intencj, by zaproponowane tumaczenie stao si rdem rozwaa naukowych, analiz semantycznych czy literalnych zalenoci gramatycznych. Nie jest ono przeznaczone do wnikliwych studiw morfologiczno-egzegetycznych, ale do osobistej modlitwy i poznawania woli Boej w codziennym yciu. Jego celem jest wic dostarczenie tekstu, ktry bdzie mia praktyczne zastosowanie tak w yciu modlitewnym, jak i w codziennym poznawaniu woli Boej. Gwny ciar pracy i odpowiedzialnoci za nadanie tumaczeniu charakteru dynamicznego, spocz wic na barkach redakcji. Opracowany redakcyjnie tekst poddany zosta weryfikacji dokonanej przez szerokie grono konsultantw, ktrym jestemy bardzo wdziczni za woony trud, jednak z uwagi na wielko tego zespou byoby nam trudno wszystkich ich tu wymieni. Ostateczny szlif jzykowy tej pracy nada jej redaktor naczelny, a konsultacji korektorskiej dokona specjalizujcy si w badaniach nad polszczyzn biblijn prof. dr. hab. Stanisaw Koziara. Tak przygotowany tekst trafi ponownie do tumaczy w celu finalnej weryfikacji jzykowej i teologicznej, by ostatecznie spocz w rkach redaktora naukowego serii PSB, ks. prof. zw. dr. hab. Waldemara Chrostowskiego.

Warto podkreli, e redakcji niezwykle zaleao na przekazaniu owego szczeglnego pikna, ktrym charakteryzuj si hebrajskie psalmy, jednak nadrzdn wartoci byo dla nas wierne zachowanie prawdziwoci przekazu sowa Boego przy uyciu atwego i zrozumiaego wspczesnego jzyka. Czy i w jakim stopniu zesp redakcyjny sprosta zadaniu, ktre przed nim stano, oceni sami Czytelnicy. Pragniemy przy okazji wyjani, e hebrajski tetragram JHWH zosta wszdzie konsekwentnie oddany zapisem PAN, a inne zestawienia tego imienia zredagowano w nastpujcy sposb: W zwizku z powyszym wystpujce w tekcie okrelenie Pan nie jest semantycznie tosame z PAN (pisane wielkimi literami). Podczas, gdy PAN, jak to ju wspomniano, uyto jako tumaczenia JHWH (zapisywanego z samogoskami wynikajcymi z wymowy Adonaj), to Pan uywane jest jako przekad wystpujcego samodzielnie Boego tytuu Adonaj, a czasami (cho rzadko) wymiennie za El czy Elohim, gdzie stylistyka polskiego przekadu bardzo tego potrzebowaa. W wikszoci miejsc dynamicznego przekadu Ksigi Psalmw hebrajskie sowo Tora (Prawo) oddano przez SOWO ze szczeglnym oznaczeniem tego przez uycie wersalikw. Wyboru takiego dokonano celowo, aby lektura Psalmw, bdc modlitewn inspiracj dla wspczesnego chrzecijanina, nie wprowadzaa go mimochodem w takie podejcie do Prawa Mojeszowego, ktre ju dla staroytnego Izraela stao si tragiczn puapk. Literalne bowiem koncentrowanie si na przestrzeganiu Prawa (Tory) zostao przez nich oderwane od jego istoty, od gwnego przesania Boego sowa. Aposto Pawe opisa t sytuacj w licie Do Rzymian w rozdziaach od 4 do 11. Dla chrzecijanina najwaniejsze jest cakowite skupienie si na Chrystusie, w ktrym cae Prawo zostao wypenione, i ktry jest ywym, wcielonym Sowem Boga. Adonaj JHWH (Elohim) = Pan BG JHWH (Adonaj) Elohim = PAN Bg

Co wicej, historycznie patrzc, Boe Prawo (Tora) byo od pocztku cile zwizane z Boym sowem. PAN nadajc Izraelowi Prawo, przemwi do Mojesza, a ten przekaza sowa, ktre usysza, Izraelowi. Rwnie Hbr 1,1 podkrela fakt Boego przemawiania (sowo) do Izraela. Gwn wic inspiracj takiej redakcji tekstu by fakt, e to nie litera Prawa (Tory) i nie jej legalistyczny system, ale Boe sowo, wyraajce w najszerszy sposb Bo wol, jest kluczowe dla ycia tak doczesnego, jak i wiecznego. Ciekawe jest rwnie, e w warstwie leksykalnej biblijne relacje (Wj 20,1; 34,1; 34,28; Pwt 4,13; 5,22; 9,10; 10,4) mwi, e na tablicach byo Dziesi sw. Biblia uywa take okrelenia przykazania (mitzvot), ale nie odnosi go bezporednio do treci tablic, a raczej do caoci Prawa Mojeszowego. Pomimo e w judaizmie funkcjonuje okrelenie Aseret ha-Dibrot (Dziesi Stwierdze, Dziesi Owiadcze), to jednak w odniesieniu do tablic kamiennych Biblia uywa okrelenia Aseret ha-Dvarim (Dziesi SW), natomiast przykazanie (mitzvot) stosuje do szeregu nakazw i zakazw, ktrych wg judaizmu jest 613. Z tego te powodu w wielu miejscach w Psalmach, gdzie bya mowa o mitzvot, zostay uyte okrelenia typu: przykazanie, nakaz, polecenie etc. Przy okazji warto przy zwrci uwag na fakt, e polskie okrelenie Dekalog pochodzi z greckiego tumaczenia hebrajskiego okrelenia Dziesi SW. Kulturowo wic i semantycznie mamy ju w jzyku polskim lady podobnego podejcia do poruszonego zagadnienia. Oczywicie powstaje pytanie, jak bardzo te odmienne okrelenia odzwierciedlaj odmienne znaczenia? To jest ju kwesti teologicznej interpretacji. Dla ydw SOWA, ktre Mojesz otrzyma od Boga na grze Synaj, s podsumowaniem, streszczeniem czy wrcz kategoriami wszystkich (613) przykaza. S one wrcz czym nadrzdnym, albo czym bardziej uoglnionym, czym w rodzaju super-przykaza lub swoistymi tytuami dziesiciu rozdziaw caego Prawa. My zagubilimy takie ich pojmowanie, gdy okrelenie przykazanie zogniskowalimy tylko na tych Dziesiciu SOWACH z tablic. Samo Pismo wite nie podaje cisej definicji precyzyjnego rozrnienia tych sformuowa, zawsze wic od komentatora, tumacza czy redak-

tora bdzie zaleaa kocowa interpretacja oryginalnego tekstu. Jednak dla Czytelnika ostatecznie nie ma to a tak wielkiego znaczenia jak decyzja, ktr musi osobicie podj, czy bdzie wypenia Bo wol czy nie. Dla redakcji szalenie wane byo to, e analogiczn myl wyrazi Jezus w swoim nauczaniu w Mt 7,21-27, podkrelajc, e istot ycia czowieka ma by penienie objawionej woli Boej, a nie podanie za dosownoci suchej litery Prawa Mojeszowego. Do tego samego nawiza rwnie Aposto Jan w prologu do swojej ewangelii (J 1,1-14), odnoszc si tam do LOGOS (SOWO). Rozumiemy, e takie rozwizania mog by dla niektrych osb trudne do zaakceptowania z uwagi na ogromne przywizanie do metody literalnego przekadu, ktra w translatoryce biblijnej bya stosowana od stuleci. Szanujemy to, jednak redakcja, widzc ogromne korzyci duchowe, jakie wspczesnemu chrzecijaninowi moe da lektura atwego do zrozumienia przekadu wykonanego metod dynamicznego ekwiwalentu, zdecydowaa si na wspomniane wczeniej wybory. Mamy nadziej, e Psalmy w tej postaci stan si dla wspczesnego Czytelnika szczegln szko modlitwy. Wydawca

Psalm 1
Korzyci pynce z ycia wedug SOWA PANA
1 Szczliwy, kto nie postpuje wedug rad nieprawych ani nie chodzi drog wystpnych, i kto si nie przycza do grona szydercw1, lecz w SOWIE2 PANA ma upodobanie i Jego SOWO rozwaa dniem i noc. Jest on jak drzewo rosnce nad potokiem, ktre owoc daje we waciwym czasie, a licie jego nie widn. We wszystkim, co czyni, dobry owoc daje3. Inaczej jest z wystpnymi: ci s jak plewy, ktre wiatr4 rozwiewa. Tacy dnia sdu na pewno nie przetrwaj; nie otrzymaj miejsca pord sprawiedliwych. Albowiem droga PANA prowadzi ku prawoci, a droga wystpnych wiedzie ich do zguby.

3 4

W okreleniu szydercy zawiera si znaczenie nieuznawania i lekcewaenia Boego prawa, czyli zasad przekazanych ludziom przez Boga. Tak wic postawa szyderstwa oznacza tutaj take zniewaanie samego Boga jako Stwrcy czowieka, Prawodawcy i Najwyszego Sdziego. 2 Jak wspomniano w Sowie od wydawcy, w wikszoci miejsc w Ksidze Psalmw okrelenie Prawo (Tora) oddano przez SOWO, zaznaczajc to w szczeglny sposb wersalikami. 3 Por. Mt 7,17-20. 4 Dos. hebr. Ruah.
1

Psalm 23
Modlitwa w obliczu mierci
1 Psalm Dawida.

4 6

PAN jest mym pasterzem niczego mi nie braknie. On da mi spocz na kach zielonych, powiedzie mnie do rde swego odpocznienia1, gdzie dusza moja bdzie odnowiona. Ze wzgldu na sw wierno On mnie poprowadzi niezawodn drog swej sprawiedliwoci.

A kiedy ju wkrocz w mrok doliny mierci, za si nie ulkn, bo Ty przy mnie staniesz! Bdziesz mi oparciem oraz przewodnikiem2. Ty uczt dla mnie kaesz przygotowa, na oczach mych wrogw olejkiem namacisz i kielich mi wrczysz, aby mnie nasyci. Twa dobro i aska bd przy mnie blisko, gdy w Twoim domu, PANIE, zamieszkam na wieki.

1 2

Por. Hbr 4,1. Dos. Twoja laska (oparcie) i kij pasterski (przewodnictwo) s mi pocieszeniem.

Psalm 36
Pie o ludzkiej przewrotnoci i Boej Opatrznoci
2 Grzech zwodzi nieprawego w gbi jego serca, gdy bojani Boej nie ma przed oczami. Zbytnio sobie schlebia, by dostrzec sw win i by zo w por w duszy znienawidzi. Wszystko, co mwi, to kamstwo i podstp; zaniecha mdroci i czynienia dobra. Na swym ou cigle obmyla nieprawo, tkwi w swej przewrotnoci za porzuci nie chce.
1 Wskazwka dla kierownika chru: Psalm Dawida, sugi PASKIEGO.

3 4 5 6

PANIE, Twoja aska ogarnia niebiosa, a Twoja wierno siga nad oboki. 7 Sprawiedliwo Twoja niczym grskie szczyty, a decyzje Twe, PANIE, jak gbia niezmierzona. Ty ludziom i zwierztom udzielasz zbawienia! 8 O Boe, jake cenna jest Twoja askawo dla ludzi, ktrzy w Tobie szukaj schronienia. 9 Twoj obfitoci syc si u Ciebie, Orzewiasz ich rozkosz swojego strumienia. 10 Ty bowiem jeste naszym rdem ycia i Ty jeste wiatoci naszego poznania.

11 Tych, ktrzy Ciebie znaj, otocz askawoci; oblecz w sprawiedliwo wszystkie serca prawe. 12 Nie pozwl, aby pyszny mia moc, by mnie zdepta, lub rka nieprawego moga zo mi zada. 13 Niech upadnie kady, kto czyni nieprawo! Niech bdzie powalony i nigdy nie wstanie!

Psalm 40
PAN jest Tym, ktry odnawia
2
1 Wskazwka dla kierownika chru: Psalm Dawida.

3 4 5 6 7

PANA z tsknot wyczekiwaem, a On skoni si ku mnie i raczy mnie wysucha. Wydoby mnie z dou zagady i wycign z grzskiego bagna. Stopy moje postawi na skale i kroki me umocni. On da moim wargom zapiewa pie now, by wielu usyszao hymn Boga naszego i swoj ufno w PANU pooyo. Szczliwy jest czowiek, ktry w PANU zoy sw nadziej i od zuchwalcw trzyma si z daleka, ten, ktry unika ludzi penych kamstwa.

8
1

Wg sensu wskazanego przez Septuagint.

Ofiar ani darw nie oczekiwae, ofiary caopalne nie byy Tobie mie. W ich miejsce postanowie zoy moje ciao1. Dlatego powiedziaem: Dobrze, pjd, Panie! jak to w Ksidze zostao o mnie zapisane,

Wielkich dzie, PANIE, dla nas dokonae, Boe nasz, w zamysach nikt Ci nie dorwna. O Twoich cudach pragn opowiada, bo jest ich tak wiele, i trudno je zliczy.

aby Twoj wol wypeni, mj Boe, i Tobie tylko przyjemno sprawi1! W tym celu Twoje SOWO nosz w moim sercu. 10 Tw radosn nowin wielu zwiastowaem, ogosiem, PANIE, Twoj sprawiedliwo. Ty wiesz, e w tej sprawie ust moich nie zamknem. 11 Twej sprawiedliwoci w sercu nie ukryem. lecz wszystkim gosiem Tw wierno i zbawienie. aski Twej i prawdy przed nikim nie skryem.

12 A Ty, PANIE, nie wstrzymuj swego miosierdzia, aska Twa i prawda niech mnie zawsze strzeg! 13 Gdy wiele nieszcz zewszd mnie osacza jest ich tak duo, i trudno je zliczy. Dosigy mnie me winy2 trudno je ogarn, jest ich wicej ni wosw, ktre mam na gowie. Odwaga zupenie ju mnie opucia. 14 Wybaw mnie, PANIE, w swojej askawoci. Bagam, by popieszy szybko mi z pomoc! 15 Niech zapon wstydem i hab si okryj ci, ktrzy na ycie moje wci nastaj; niech odstpi ze wstydem ci, ktrzy w mym nieszczciu rado znajduj i wielk satysfakcj. 16 Niechaj osupiej hab poraeni szydercy, ktrzy si gono ze mnie namiewali. 17 A wszyscy, ktrzy Ciebie poszukuj, niech si wesel i w Tobie raduj! Wszyscy, ktrzy pragn Twojego zbawienia, niechaj ogaszaj Twoj wielko, PANIE!

Wiersze Ps 40,7-11 to proroctwo mesjaskie. Por. Hbr 10,5-9. Jak kady mesjaski tekst proroczy, ma on dwie warstwy znaczeniowe. Jedna odnosi si do czasw, w ktrych by zapisywany tu dotyczy Dawida (wypowiedzi dotyczce grzechu), druga (dotyczca aski) odnosi si do zapowiadanego Mesjasza.
1 2

18 Do Ciebie w ucisku przychodz w pokorze, gdy Ty si o mnie troszczysz, jeste mi pomoc. Boe mj, Ty jeste moim wybawieniem, przybd wic szybko, ju duej nie zwlekaj!

Psalm 59
Woanie o opiek przed wrogami
1 Wskazwka dla kierownika chru: Na melodi Nie zatracaj!1. Miktam2 Dawida, nawizujcy do sytuacji, gdy Saul wysa wojownikw do domu Dawida, aby go zabili3.

3 4 5 6 7 8 9

Boe, bagam, aby od wroga mnie wybawi i ochroni przed tymi, ktrzy chc mnie zabi! Wyrwij mnie, prosz, z rk niegodziwych! Ocal mnie od tych, ktrzy krew przelewaj! PANIE, oni puapk ju na mnie zastawili, synowie przemocy przeciw mnie si zeszli, cho nie zawiniem ani nie zgrzeszyem! Zupenie bez powodu przeciw mnie stanli, zbud si wic i szybko przybd mi z pomoc!

Dos. Al taszchet! Okrelenie nie jest zrozumiae. Jego znaczenie zagino ju w staroytnoci. Obecnie sdzi si, e chodzi o szczegln pie Dawida, poruszajc najgbsze tajemnice jego serca. 3 Por. 1 Sm 19,11-17.
1 2

PANIE, Boe Zastpw, Boe Izraela, zbud si i ukarz pogaskie narody! I nie miej litoci dla tych, ktrzy zo czyni! Wieczorami si schodz, warczc jak psy dzikie, ktre grasuj po ulicach miasta. Posuchaj obelg, jakimi miotaj! Ich spienione wargi tn jak ostre miecze! Kt moe tego sucha i kto to wytrzyma? Lecz Ty, PANIE, zakpisz sobie z tych narodw, bo miech Twj wzbudzaj tacy buntownicy.

Sela

10 Boe, strze mnie, prosz, swoj wielk moc, bo Ty jeste moj jedyn warowni. 11 Boe, wyjd mi naprzeciw w swojej askawoci i spraw, abym ujrza klsk nieprzyjaci. 12 Ale nie zabijaj ich wszystkich od razu, by lud mj zbyt szybko ich kary nie zapomnia! Pora ich sw moc! Rzu ich na kolana! O Panie, tarczo moja! 13 A grzech, ktrym cigle swe wargi kalaj, niech przeciw nim si zwrci, niechaj ich pochwyci, bo w swej wyniosoci przeklestwa miotali, kamstwa dookoa bez przerwy rozgaszali. 14 Wygub ich do koca, wytra ich doszcztnie! Swj gniew im oka, by si przekonali, e Bg Jakuba panuje nad ziemi. 15 Wieczorami si schodz, warczc jak psy dzikie, ktre grasuj po ulicach miasta. 16 Za erem si wcz, skowycz przecigle, dopki swych brzuchw w kocu nie nasyc. 17 A ja Twoj si bd wci opiewa i kadego ranka cieszy si z Twej aski. Ty bowiem dla mnie warowni si stae i miejscem schronienia w dniu mojej niedoli. 18 Mocy moja, Tobie zagram i zapiewam, bo Ty, Boe, jeste m twierdz warown. Ty jeste Bogiem penym askawoci!

Sela

Psalm 65
Hymn uwielbienia
2
1 Wskazwka dla kierownika chru: Psalm Dawida. Pie.

3 4 5 6

Ciebie wielbimy, Boe na Syjonie, gdy w ciszy speniamy luby Ci zoone. Poniewa Ty chtnie modlitw wysuchujesz, do Ciebie przychodzi kade Twe stworzenie. A gdy lista grzechw zaczyna nas przygniata, to tylko Ty moesz uwolni nas od nich. O jake szczliwi s Twoi wybracy, ktrym dajesz si zbliy do swojej witoci, i ktrych sycisz na swoich dziedzicach dobrami, ktre pyn z Twojego przybytku! Jak potne s dziea Twej sprawiedliwoci, ktre nam objawiasz Boe, Zbawicielu.

Ty jeste nadziej wszystkich kracw ziemi. 7 Ty gry utwierdzasz sw niezwyk moc, jeste przepasany potg bez miary. 8 Ty ryk mrz uciszasz, huk fal rozszalaych podobnie wyciszasz wzburzone narody. 9 Boja wielka ogarnia wszystkie ludy ziemi, kiedy widz znaki Twej chwalebnej mocy. Ty za hojnie udzielasz im swojej radoci, od rana do wieczora weselem napeniajc, 10 gdy troszczysz si o ziemi i sam j nawadniasz, by bya urodzajna i hojny plon dawaa. Tak to zaplanowae, by strumie Twj obfity, zapewnia bogactwo i niwo przynosi.

11 Na ziemie zaorane deszcze swe posyasz, w ten sposb je spulchniasz, zasiew bogosawisz. 12 Kady rok wieczysz darami swej dobroci, gdziekolwiek si pojawisz, obfito przynosisz. 13 Pastwiska traw si odziewaj, a wzgrza przepasuj niezwyk radoci, 14 gdy owce na ich stokach stadami si zjawiaj, a doliny si ciel kobiercami zb. Wszystko si raduje i piewa dookoa.

Psalm 73
Refleksja nad powodzeniem ludzi nieprawych
1 Psalm Asafa.

O, jak bardzo dobry jest Bg dla ludzi prawych1, dla wszystkich, ktrzy swe serca w czystoci zachowuj! 2 A jednak nieomal sromotnie si potknem, prawie polizgnem na drodze mego ycia, 3 bo gdy widziaem dobrobyt nieprawych, zaczem zazdroci ludziom niegodziwym. 4 Ich ycie zdaje si wolne od wszelkich utrapie, ciaa maj kwitnce i dobrze zadbane. 5 Obce s im trudy zwykego czowieka, i nawet choroby jakby ich mijay. 6 Pych si ozdabiaj niczym naszyjnikiem, przemoc z atwoci na siebie wkadaj. 7 Ich spasione oczy pene s chciwoci, a serca przesycone zamysem nikczemnym. 8 Ich mowa jest pena wszelkiego szyderstwa, gdy wyniole planuj nowe nieprawoci. 9 Wasnymi ustami wci si wywyszaj, a jzyk ich wiatowe brednie wygaduje. 10 Sw pokrtn mow wci zwodz lud Boy, ktry chonie ich sowa jak rdlan wod. 11 Drwiny wygaduj: Czy Bg si zorientuje? Czy Najwyszy ma jeszcze nad ziemi kontrol?. 12 Takimi s wanie synowie nieprawoci niczym si nie przejmuj, mnoc swj majtek.
Za tekstem masoreckim. Inni przytaczaj wersj bez tej poprawki: dla Izraela.

13 Czybym wic na prno dba o czysto serca i bez potrzeby niewinno rk zachowa, 14 kiedy dzie po dniu znosz utrapienia i kadego ranka dowiadczam nowych cierpie?

15 Gdybym jednak zacz myle tak jak oni, to bym Ciebie zdradzi, nie by dzieckiem Twoim. 16 Bardzo wic pragnem poj t zagadk, lecz si okazaa dla mnie nazbyt trudna. 17 Lecz Ty, Boe, w kocu dae mi poznanie, gdy na nich spojrzaem z Twojej perspektywy i ujrzaem koniec, ktry na nich czeka.

18 Tak, Panie, Ty pozwalasz, by tkwili w obudzie, ktra ich prowadzi do zguby i upadku. 19 Lecz w kocu ich dopadnie trwoga przeogromna, przeraeni zgin, umr w wiecznej grozie. 20 Bo Ty, Panie, wzgardzisz nimi jak koszmarem, ktry szybko znika tu po przebudzeniu.

21 Kiedy moje serce goryczy dowiadczao, a moja dusza kucie zazdroci odczuwaa, 22 jake byem gupi i jak nierozumny, podobny do zwierzcia, co nic nie pojmuje! 23 Lecz Ty mnie podtrzymae sw pomocn rk, dlatego nadal, Panie, do Ciebie nale. 24 Wic prowad mnie przez ycie wedug swojej woli, a na koniec przyjmij do swej wiecznej chway. 25 Kt bowiem poza Tob niebiosa mi otworzy? Kiedy jeste przy mnie, nie cieszy mnie ziemia. 26 Choby moje serce i ciao zamieray, Ty, Boe, bdziesz zawsze duszy mej Opok, gdy Ty jeste moim dziedzictwem na wieki.

27 Kto Ciebie si nie trzyma, oddala si i ginie; a tych, co Ci zdradzaj, skazujesz na zagad. 28 Ale ja, Boe, uwielbiam by przy Tobie, bo Ty, Panie BOE, jeste mym schronieniem! Dlatego tak pragn gosi Twoje dziea.

Psalm 143
Modlitwa grzesznika o obron przed wrogami
1 Psalm Dawida.

O PANIE, racz wysucha modlitwy, ktr wznosz, w swojej askawoci wysuchaj mych baga i daj mi odpowied w dowd przychylnoci! Lecz nie pozywaj mnie na sd swj, Boe, poniewa nikt z yjcych nie jest sprawiedliwy i nie moe si osta przed Twoim obliczem1. Kiedy wrg mnie ciga, powala na ziemi i zmusza do ycia w okowach ciemnoci, to wwczas si czuj jak w grobie zoony: duch we mnie sabnie, a serce zamiera. Wtedy to zaczynam wspomina dawne czasy, rozwaajc wszystko, co dla mnie uczynie, i rozpamituj Twoje wielkie dziea. W takich chwilach wycigam do Ciebie me rce, a dusza ma z tsknoty za Tob wci wzdycha, jak wyschnita ziemia, co deszczu oczekuje.

4 5 6 7 8

Por. Rz 3,20.

O PANIE, bagam, by raczy mnie wysucha, daj mi rycho odpowied, gdy duch mj ju sabnie! Nie skrywaj przede mn swojego oblicza, abym nie zstpi do wiata umarych! Bagam, abym szybko mg dozna Twej aski, gdy w Tobie, Panie, sw ufno zoyem. I poka mi drog, ktr mam i dalej, kiedy ju m dusz podniesiesz z upadku!

Sela

PANIE, wybaw mnie, prosz, od moich nieprzyjaci! Ty jeste mym schronieniem, w Tobie mj ratunek! 10 I naucz mnie, Panie, jak peni Tw wol, Ty bowiem jedynie jeste moim Bogiem. A Twj Duch dobry niechaj mnie prowadzi i uczy stpa po ciekach prawoci! 11 Przez wzgld na to kim jeste, ocal mnie, o PANIE, w swej sprawiedliwoci wybaw mnie z nieszczcia! 12 W swojej askawoci wytra moich wrogw, spraw, prosz, by zniknli ci, ktrzy mnie gnbi, gdy to ja, Panie, jestem Twoim sug!

Psalm 146
Hymn wielbicy PANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wysawiajcie PANA! Wysawiaj, duszo moja, PANA! PANA chc sawi przez cae moje ycie, bd piewa Bogu, dopki istniej.

Nigdy nie polegajcie na wadcach narodw ani w adnych ludziach nadziei nie skadajcie, gdy mocy nie maj, by da wam zbawienie. Sami rwnie kiedy wyzion swego ducha i w proch si rozpadn, powrc do ziemi. Lecz ci s szczliwi, ktrym Bg Jakuba udziela swej pomocy, ktrzy w PANU, swym Bogu, zoyli nadziej. On jest przecie Stwrc tak nieba, jak i ziemi, mrz oraz wszystkiego, co si w nich znajduje. Jedynie On ma moc dochowa obietnic na wieki. PAN pokrzywdzonych bierze w sw obron, chleb godnym rozdaje, wyzwala uwizionych. To PAN wzrok przywraca tym, ktrzy go stracili, i dwiga ciary wszystkich ucinionych. PAN bowiem miuje wszystkie serca prawe. PAN strzee uchodcw, troszczy si o wdowy, wspomaga sieroty, lecz krzyuje plany ludzi niegodziwych. Wysawiajcie PANA!

10 PAN jest krlem na wieki, twym Bogiem, Syjonie, po wszystkie pokolenia.

Psalm 150
Hymn wielbicy PANA
1 Chwalcie PANA! Wysawiajcie Boga w Jego wityni! A moc Jego sawcie na wielkim nieboskonie! Wysawiajcie Go za dziea, ktrych dokonuje, chwalcie Jego wielko, bo jest niezrwnany!

2 3 4 5 6

Gonymi trbami wychwalajcie Pana, wysawiajcie Go harf oraz wdziczn cytr! Wysawiajcie Go tacem przy wtrze tamburynu, chwalc Go muzyk waszych strun i fletw! Niechaj dwiczne cymbay gosz Jego chwa, niech gono sw muzyk pod niebo rozbrzmiewaj! Wszystko, co yje, niechaj sawi PANA! Chwalcie PANA!

Spis treci

Prymasowska Seria Biblijna................................................................................. 5 Wstp redaktora naukowego Prymasowskiej Serii Biblijnej ............. 9 Sowo od wydawcy

Ksiga pierwsza ...................................................................................... 19 Psalm 1 Korzyci pynce z ycia wedug SOWA PANA ......................................21 Psalm 2 Zapowied Mesjasza, Krla .............................................................................22 Psalm 3 Modlitwa w czasie przeladowania .............................................................24 Psalm 4 Modlitwa w czasie utrapienia ........................................................................25 Psalm 5 Modlitwa o wytrwao w czasie przeladowa ....................................26 Psalm 6 Proba o Boe miosierdzie .............................................................................28 Psalm 7 Skarga niewinnego .............................................................................................30 Psalm 8 Zachwyt Boym majestatem ...........................................................................32 Psalm 9 Dzikczynienie po zwycistwie nad wrogiem .........................................34 Psalm 10 Skarga na wyzyskiwaczy ..................................................................................36 Psalm 11 W PANU jest schronienie ..................................................................................38 Psalm 12 Woanie przeciwko nieprawym politykom ...............................................39

Psalm 13 Modlitwa w czasach zgryzoty ........................................................................40 Psalm 14 Powszechne zepsucie..........................................................................................41 Psalm 15 Kryteria pobonoci............................................................................................42 Psalm 16 PAN dziedzictwem moim..................................................................................43 Psalm 17 Skarga niesusznie przeladowanego .........................................................45 Psalm 18 Dzikczynienie za Boe ocalenie ...................................................................47 Psalm 19 Pie o chwale Boego SOWA.......................................................................52 Psalm 20 Modlitwa o ocalenie krla ...............................................................................54 Psalm 21 Modlitwa o ask dla krla ..............................................................................55 Psalm 22 Cierpienia Mesjasza ............................................................................................57 Psalm 23 Modlitwa w obliczu mierci ............................................................................60 Psalm 24 Zapowied nadejcia Mesjasza ......................................................................61 Psalm 25 Woanie o Bo opiek ......................................................................................63 Psalm 26 Woanie o Bo sprawiedliwo ....................................................................65 Psalm 27 PAN moim wiatem i zbawieniem moim..................................................67 Psalm 28 Proba o obron przed nieprawymi ............................................................69

Ksiga druga ..........................................................................................101 Psalm 42 Pie tsknoty do Boga ..................................................................................103 Psalm 43 Pie tsknoty do Boga ..................................................................................105

Psalm 29 Zachwyt Boym majestatem ...........................................................................71 Psalm 30 Podzikowanie za ocalenie ..............................................................................72 Psalm 31 Baganie o pomoc w czasach ucisku ...........................................................74 Psalm 32 Rado po oczyszczeniu z grzechu ...............................................................77 Psalm 33 Bg wadc niebios .............................................................................................79 Psalm 34 Pochwaa bojani Boej ....................................................................................81 Psalm 35 Woanie o pomoc przeciwko zdrajcom i niewdzicznikom ...............83 Psalm 36 Pie o ludzkiej przewrotnoci i Boej Opatrznoci .............................86 Psalm 37 Los czowieka zaley od PANA .......................................................................87 Psalm 38 Modlitwa skruszonego grzesznika ...............................................................91 Psalm 39 Skarga udrczonego ...........................................................................................93 Psalm 40 PAN jest Tym, ktry odnawia .........................................................................95 Psalm 41 Modlitwa zdradzonego .....................................................................................98

Psalm 44 aobna pie Izraela .....................................................................................106 Psalm 45 Pie weselna Boego pomazaca ............................................................109 Psalm 46 Bg naszym schronieniem ............................................................................112 Psalm 47 Bg wadc ziemi..............................................................................................114 Psalm 48 Pie chway Syjonu ........................................................................................115 Psalm 49 Prawda o yciu w dostatkach......................................................................117 Psalm 50 Ofiara prawdziwie mia Bogu. ....................................................................119 Psalm 51 Modlitwa pokutna ............................................................................................121 Psalm 52 Przeciw oszczercy .............................................................................................123 Psalm 53 Przeciw zepsuciu ...............................................................................................124 Psalm 54 Proba o Boe ocalenie ...................................................................................125 Psalm 55 Skarga na podstpnych wrogw ................................................................126 Psalm 56 Skarga na przewrotnych ...............................................................................129 Psalm 57 Proba o Bo opiek ......................................................................................131 Psalm 58 Woanie o pomst przeciw nieprawym sdziom ................................133 Psalm 59 Woanie o opiek przed wrogami ..............................................................135

Ksiga trzecia.........................................................................................165 Psalm 73 Refleksja nad powodzeniem ludzi nieprawych ....................................167 Psalm 74 Modlitwa na gruzach wityni ...................................................................170

Psalm 60 Modlitwa zbolaego przywdcy .................................................................137 Psalm 61 Proba o bogosawiestwo .........................................................................139 Psalm 62 Bg jest Opok ...................................................................................................140 Psalm 63 W obliczu Boej witoci .............................................................................142 Psalm 64 Woanie o obron przed oszczercami ......................................................144 Psalm 65 Hymn uwielbienia.............................................................................................145 Psalm 66 Pie pochwalna ku czci Boga ....................................................................147 Psalm 67 Uwielbienie Boej sprawiedliwoci ...........................................................149 Psalm 68 Uwielbienie zwyciskiego Boga. .................................................................150 Psalm 69 Modlitwa o ratunek .........................................................................................154 Psalm 70 Baganie o Bo pomoc..................................................................................158 Psalm 71 Proba o opiek na staro ...........................................................................159 Psalm 72 Modlitwa za krla ............................................................................................161

Psalm 75 Ostrzeenie przed pych. ...............................................................................172 Psalm 76 Uwielbienie zwyciskiego Boga ..................................................................174 Psalm 77 Recepta na gorycz i zniechcenie ..............................................................176 Psalm 78 Refleksja nad dziejami ludu wybranego. ................................................178 Psalm 79 Lamentacja na gruzach Jerozolimy ..........................................................184 Psalm 80 Lament nad winnic Pask........................................................................186 Psalm 81 Pie witeczna ...............................................................................................188 Psalm 82 Sd Boy nad sdziami ...................................................................................190 Psalm 83 Modlitwa w obliczu zagroenia .................................................................191 Psalm 84 Pie radoci w Przybytku Paskim .........................................................193 Psalm 85 Modlitwa o odnowienie w obliczu nadchodzcego zbawienia .....195 Psalm 86 Proba o pomoc w przeciwnociach ycia .............................................197 Psalm 87 Wybranie gry Syjon i Jerozolimy..............................................................199 Psalm 88 Modlitwa w czasie ucisku..............................................................................200 Psalm 89 Pie o skutkach obietnicy i niewiernoci ..............................................202

Ksiga czwarta ......................................................................................207 Psalm 90 Proba o duchowe odnowienie ...................................................................209 Psalm 91 W opiece Najwyszego ...................................................................................211 Psalm 92 Uwielbienie Boej wielkoci .........................................................................213 Psalm 93 Uwielbienie Boego majestatu ....................................................................215 Psalm 94 Modlitwa o sprawiedliwo..........................................................................216 Psalm 95 Wezwanie do dzikczynienia .......................................................................218 Psalm 96 Krlewska pie chway dla PANA ............................................................220 Psalm 97 PAN wadc caej ziemi ..................................................................................222 Psalm 98 Uwielbienie PANA .............................................................................................223 Psalm 99 Hod dla witego Boga .................................................................................225 Psalm 100 Radosna pie pochwalna.............................................................................226 Psalm 101 Modlitwa ma Boego ..................................................................................227 Psalm 102 Modlitwa udrczonego pielgrzyma ..........................................................228 Psalm 103 Wysawiaj, duszo moja, PANA .....................................................................231 Psalm 104 Hymn ku czci Stworzyciela, Pana nad potopem..................................233

Ksiga pita ............................................................................................245 Psalm 107 Hymn o wielkich dzieach aski PANA......................................................247 Psalm 108 Proba o Bo pomoc ......................................................................................250 Psalm 109 Baganie o ukaranie przeladowcw .......................................................252 Psalm 110 Psalm mesjaski ................................................................................................255 Psalm 111 Hymn o wielkoci dzie PANA. .....................................................................257 Psalm 112 Pochwaa bojani PANA .................................................................................259 Psalm 113 Hymn o chwale PANA ......................................................................................260 Psalm 114 Pie o mocy PANA ...........................................................................................261 Psalm 115 Uwielbienie Boga ywego .............................................................................262 Psalm 116 Pie dzikczynienia........................................................................................264 Psalm 117 Wezwanie do uwielbienia PANA.................................................................266 Psalm 118 Mesjaska pie uwielbienia .......................................................................267 Psalm 119 Uwielbienie Boego SOWA..........................................................................270

Psalm 105 Pie o Boej wiernoci ..................................................................................236 Psalm 106 Historia niewiernoci ludu wybranego ...................................................240

Psalm 120 Lament na obczynie ......................................................................................282 Psalm 121 Bg jest obroc................................................................................................283 Psalm 122 Modlitwa o pokj dla Jerozolimy ...............................................................284 Psalm 123 Modlitwa Boego sugi ...................................................................................285 Psalm 124 Bg naszym ocaleniem ...................................................................................286 Psalm 125 Bg jest obroc swojego ludu ...................................................................287 Psalm 126 Modlitwa o popraw losu..............................................................................288 Psalm 127 Pomylno darem PANA ...............................................................................289 Psalm 128 Szczcie rodzinne istot Boego bogosawiestwa........................290 Psalm 129 PAN jest rdem prawdziwej wolnoci ..................................................291 Psalm 130 Tskne woanie grzesznika ...........................................................................292 Psalm 131 Wyciszenie w obliczu Boga...........................................................................293 Psalm 132 Bogosawiestwo nad rodem Dawida ...................................................294 Psalm 133 Pochwaa braterskiej zgody .........................................................................296 Psalm 134 Wezwanie sug PASKICH do wielbienia Boga ...................................297 Psalm 135 Wysawiajcie PANA ..........................................................................................298

Psalm 136 Uwielbienie Boej askawoci......................................................................300 Psalm 137 Pie wygnacw .............................................................................................302 Psalm 138 Pie dzikczynienia........................................................................................304 Psalm 139 Uwielbienie Boej wszechwiedzy ...............................................................305 Psalm 140 Modlitwa o obron przed podstpnym wrogiem ................................307 Psalm 141 Proba o obron przed nieprawymi .........................................................309 Psalm 142 Modlitwa przeladowanego .........................................................................310 Psalm 143 Modlitwa grzesznika o obron przed wrogami...................................311 Psalm 144 Proba o bogosawiestwo .........................................................................313 Psalm 145 Uwielbienie wielkoci i dobroci Boga.......................................................315 Psalm 146 Hymn wielbicy PANA ....................................................................................317 Psalm 147 Uwielbienie Boej Opatrznoci ...................................................................318 Psalm 148 Uwielbienie majestatu PANA .......................................................................320 Psalm 149 Triumfalna pie Izraela ...............................................................................322 Psalm 150 Hymn wielbicy PANA ....................................................................................323

Pene wydanie: ksikowe, elektroniczne (ePub) oraz audio (mp3 w mistrzowskiej interpretacji Andrzeja Seweryna z muzyk Rafaa Gorczkowskiego) mona naby na stronie www.vocatio.com.pl

You might also like