P. 1
Nacionalni Park Srbija

Nacionalni Park Srbija

|Views: 29|Likes:
Published by Dragica Radivojevic

Dragoljub Ljubicic Micko

Dragoljub Ljubicic Micko

More info:

Published by: Dragica Radivojevic on Jan 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $0.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

02/04/2015

$0.99

USD

pdf

BIBLIOTEKA

BEZ DLAKE NA JEZIKU

NACIONALNI PARK

SRBIJA
NAPISAO

DRAGOLJUB LJUBI^I] MI]KO
ILUSTROVAO DOBROSAV BOB @IVKOVI]

PAZNJA!
PRIBLI@AVATE SE

NACIONALNOM PARKU SRBIJA!
(JO[ TRI STRANE)

PAZNJA! !
PRIBLI@AVATE SE

NACIONALNOM PARKU SRBIJA!
(JO[ DVE STRANE)

PAZNJA! ! ! PRIBLI@AVATE SE NACIONALNOM PARKU SRBIJA! (JO[ JEDNA STRANA) .

ograni~enu pokretljivost. ali be`e od knjige kô |avo od krsta. Svaka druga sli~nost je istorijska i prividna. Posle izvesnog vremena provedenog u Nacionalnom parku mo`ete do`iveti mu~ninu.. guš{enje. Veliki broj stanovnika Parka to isto ose}a viš{e od deset godina. kontinuirana erozija morala. hladno}u. dobro bi bilo da znate da Nacionalni park SRBIJA samo geografski pripada Evropi. bez ve}ih problema. to je sasvim normalno. ni bombe. intenzivan pad standarda. Ne obra}ajte pa`nju. plima primitivizma. onda obezbedite dovoljnu koli~inu novca koji se koristi u Nacionalnom parku NEMA^KA. da biste mogli da nabavite sve {što vam treba. nagon za povra}anjem. pa niš{ta. po{to se neke od najopasnijih vrsta ne pla{še ni no`a.. pa ~ak i glad. ni metka.UPOZORENJE! ! ! ULAZITE U NEBEZBEDNU ZONU! Ne ulazite u Park bez najmanje jedne deblje knjige. povremene bujice vulgarnosti i visok talas kriminala. Ona vam ovde mo`e biti jedino oru`je. Ako ne volite zalihe. Uredbe iz vedra neba. . hroni~no odronjavanje optimizma. Pre nego š{to se rampa podigne i u|ete unutra. Ne ulazite u Park ako niste obezbedili viš{emese~ne zalihe svega i sva~ega. blagu vrtoglavicu. Odavde pa nadalje mogu}i su iznenadni inflatorni udari.

. mogu da budu vrlo opasni! Ukratko. ne ulazite bez nekog ko je pismen. onda smo sve ovo za d`abe pisali. ostavite je napolju. ali budite spremni na sve. Ukoliko ste i sami nepismeni. van Parka. U suprotnom. da bi vam ovo pro~itao. od ovog trenutka pa nadalje – ne o~ekujte ni{ta posebno. Ukoliko ste pak nepismeni.Ukoliko imate Staru Deviznu [tednju. a nemate nikog pismenog sa sobom. bi}e vam brutalno oduzeta i surovo zaboravljena. Obratite pa`nju: u Parku postoji ogroman broj nepismenih maskiranih u pismene! ^uvajte ih se.

doga|a. razmno`avanje.ULAZ Nalazite se na samom ulazu u Nacionalni park SRBIJA. Odabrane su samo one koje su nastale ili najvi{e mutirale u poslednjoj deceniji XX veka. Rampa }e se ubrzo podi}i i vi }ete biti u prilici da se bli`e upoznate s Nacionalnim parkom SRBIJA i njegovim naj`ivopisnijim `iteljima. mo`ete slobodno da pri|ete. Poreklo tih vrsta. .. latinski pro{aran srpskim). njihova stani{ta. koji bi trebalo da pomogne eventualnom posetiocu Nacionalnog parka SRBIJA da se u njemu {to br`e i {to bolje sna|e. prirodni neprijatelji. podvrste.. Budu}i da je izabran socio-etno-psiholo{ko-kulturolo{ko-patolo{ki pristup. i nepotrebno. To smanjivanje najte`e poga|a upravo `ivi svet. sad mo`ete malo da se opustite i pripremite za ono {to sledi. ozbiljno zami{ljenoj. Ipak. nije mali. Na slede}im stranicama upozna}ete. glavni su razlozi {to se pristupilo izradi ovakvog priru~nika. Pri tom treba imati na umu da nastajanje i mutiranje nekih vrsta i nije zavr{en proces. ali neozbiljno realizovanoj studiji. Nemogu}e je precizno re}i koliko je veliki Nacionalni park SRBIJA. bilo je neophodno pomo}i se i {arlatinskim jezikom kod bli`eg odre|ivanja imena vrsta. predstavnike nekih vrsta koje `ive u Nacionalnom parku SRBIJA. Nemogu}e je. Raznovrsnost `ivog sveta u Nacionalnom parku SRBIJA i upadljiva razli~itost nekih vrsta od njihovih ro|aka koji `ive u drugim podnebljima. da bar lak{e shvati {ta mu se to. ishrana. On je u toku ~ak i dok ovo ~itate. usled nekih dosad nedovoljno prou~enih pojava. njegova veli~ina se progresivno smanjuje. Mo`da bi najta~nije bilo konstatovati da „nije mali. unutar Parka. a ako mu to ne uspe. odnos prema drugim vrstama samo su neke od tema u ovoj. A sada. S obzirom na to da ste i pored tolikih upozorenja stigli dovde. pomenuti i obraditi baŠ{ sve vrste koje postoje u Parku. pojava i epoha ({arlatinski – {areni latinski. kada ste dobro pripremljeni i upozoreni. ako ve} niste.“.

stavljaju}i pasoš{e u d`ep na bluzi. kona~no. N 20 . A onda se. „Iza|ite napolje.. Pokazao je rukom da se ugasi motor i lagano obiš{ao oko kola.“. Krupni ih je dugo studirao.. Voza~ je pru`io odranije pripremljene paso{še svih putnika. stvorio On. „Putne isprave. OPUSTI MI[ŠI] I ^EKAJ DALJA NAREÐ\ENJA! SLEDI PREGLED! I NEMOJ DA BI NEKO NEŠ[TO SLU^AJNO PREME[TÔ IZ D@EPA U D@EP ILI IZ NE^EG DRUGOG U D@EP! JE L’ TO JASNO?! R NADRNDANI CARINSKI SLUZBENIK (Drndus murius pauza) adrndani (ponekad se mo`e na}i i kao Frustrirani) Carinski Slu`benik je vrsta koja je nastala ukr{štanjem tri razli~ite vrste: Normalnog Carinskog Slu`benika ({arlatinski – Drndus pasport). pa na drugu ruku. podigla i voza~ je startovao motor kako bi. PA JEDNO PO JEDNO U SOBU S KABINAMA.ampa na ulazu u Nacionalni park SRBIJA se. Krupni ga je o{tro pogledao: „[Šta si mislio.“. SVI IZ KOLA!!! ODMA’!“ Dok su putnici navrat-nanos izlazili. BRE.. Zastao je kod voza~evih vrata i pokazao rukom da se otvori prozor. Namrgo|en. posle viš{e od sata ~ekanja.. Sav u zelenom. duboko i {umno diš{u}i. brkat i raskop~an. sa izrazom na licu kao da neš{to smrdi. izvadio iz d`epa tanke hirur{ke rukavice i po~eo pa`ljivo da ih navla~i na jednu. pre{šao granicu. ULAZI UNUTRA. rekao je voza~u. U\ÐI U KABINU. da ti ja persiram?! IZLAZI. Voza~ je iza{šao i stao pored kola. NASLONI SE NA ZID SA OBE RUKE. tik ispred kola. promrmljao je. u iš{~ekivanju. on se odmakao par koraka. SKIDAJ SVE SA SEBE. Krupan primerak.

ta osobina se pojavljuje u tri faze: a) kategori~ka faza (ne mo`e ni{ta) b) takti~ka faza (mo`e ne{to za ne{to) c) strate{ka faza (sve mo`e za ne{to). Ukrajina. pristupilo se ukr{štanju te dve vrste sa Divljim [alterskim Slu`benikom. c) 21 . kako bi novostvoreni hibrid zadovoljio sve neophodne kriterijume za takvu kontrolu: ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE. No. =Podmitljivost Osobina nastala delovanjem biljke Mito (Mitus). Libija. Belorusija... Severna Koreja. ponekad. kod vrste Podmitljivi Lekar (Primarius mitus). [to se ti~e podmitljivosti. Rusija. =Neprijateljski Svet (Trulus zapadus) Neprijateljski Svet je sve ono {to se nalazi izvan granica Parka. Zimbabve i. a ne zove se Kina. a s obzirom na to da postavljanje samo Normalnog Carinskog Slu`benika ili Divljeg Š[alterskog Slu`benika nije bilo dovoljno komplikovano. Gr~ka... Po{što nije bilo mogu}e postaviti Mrkog Uli~nog Pandura da sam kontroliš{e granicu Parka sa Neprijateljskim Svetom (Trulus zapadus) =. a) b) ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE. Irak. Indija. Potreba da se ulazak u Nacionalni park SRBIJA i izlazak iz njega kontroli{u drndanjem postoji odavno. koja izvanredno uspeva u celom Nacionalnom parku SRBIJA.NADRNDANI CARINSKI SLUZBENIK Mrkog Uli~nog Pandura (Mupus murius) i Divljeg [alterskog Slu`benika (Nervozus shicanorum pauza). Kuba. o toj biljci }e biti viš{e re~i kasnije.

Na primer. gorivo itd. pauzofilija je postala toliko dominan- tna osobina da se ~ekanje viš{e ne meri minutima i satima. Nadrndani Carinski Slu`benik je vrsta koja je stvorena za lov na sve ono š{to ho}e da pre|e granicu Parka. Treba re}i da ima istan~an njuh i da je istreniran da otkrije sve ono {to miri{še na luksuznu robu (u Nacionalnom parku SRBIJA luksuz su salama. Kao jedan od ne`eljenih efekata. pojavila se i podmitljivost = . Eksperiment je uspeo u potpunosti i tako se rodio Nadrndani Carinski Slu`benik. Posledica eksperimenta su i neki ne`eljeni efekti. To je njegova jedina funkcija i zato je na svim ostalim planovima mnogo manje zanimljiv. U tom procesu Nadrndani Carinski Slu`benik ~esto do`ivi i š{mek-{ok (mirisni udar). toalet-papir.). naro~ito kad nju{ška po prljavim ga}ama onih `rtava koje su ve} upotrebljen ve{š morale ponovo da obla~e. uvla~enje pretpostavljenom) – divljost (agresivnost u poni`avanju `rtve) – {alteravost (snala`ljivost u birokratskom komplikovanju) – pauzofilija (ljubav prema izlaganju `rtve bezrazlo`nom ~ekanju). ve} danima i nedeljama. Danas u Nacionalnom parku SRBIJA ima mnogo vi{e Nadrndanih od Normalnih Carinskih Slu`benika. sir. 22 . ulje.– nadrndanost (uro|eno ili uve`bano odsustvo dobrog raspolo`enja) – panduravost (nju{škanje za svim i sva~im. ~ekaju}i danima da pre|u granicu.

Grejne Sezone (Cvokotarium) iz godine u godinu sve viš{e smanjuje broj vrsta u Nacionalnom parku SRBIJA. Ve}ina `itelja jo{š uvek spava. jer ga tada grabi jedna od najugro`enijih vrsta u Nacionalnom parku SRBIJA.. Razlikujemo vi{še podvrsta Golu`dravog penzionera. To je š{u{kav zvuk savijanja upotrebljavane najlon kese koja se sprema da primi u sebe novine na koje se pomisli kad se ka`e „novine“ i – jo{š jednu najlon kesu. To je mleko koje `ivi jako kratko – samo veoma rano ujutru. Tiho je... To su: Civilni Penzioner (Penzos comunalis) Vojni Penzioner (Penzos militaris) Invalidski Penzioner (Penzos apotecus).VESTI GOLUZDRAVI PENZIONER et sati ujutru u Nacionalnom parku SRBIJA. P VESTI VESTI D R A V I v uPl gEaNiZ)I O N E R G O L U Z Penzos rs ( J edan nau~ni tim je do{ao do zaklju~ka da se za vreme tzv. Razloge za to najverovatnije treba tra`iti u neprirodnom GNEZDA @ENKA MU@JAK fenomenu pod imenom ka{šnjenje Penzijice =. Ti{inu remeti samo jedan zvuk. Onu iz koje curi kratkotrajno mleko.. a da je Golu`dravi Penzioner jedna od onih vrsta koje najbr`e nestaju. 23 .

gde se mogu na}i ~itave kolonije. recimo. i to preko cele godine. ni jedno ni drugo nemaju bogato perje. kre}u se sporo i povijeno. dok je ovde uglavnom suprotno: mladunci Golu`dravog Penzionera hrane svoje roditelje. a i kad jedu. Vojni Penzioner se. po ceo dan pevaju istu pesmu. Zanimljivo je to {to. uglavnom zobaju mrvice. rado i lako guta i to u velikim koli~inama. me|utim. Na primer.FAZA 2. usled fenomena ka{šnjenja Penzijice. Druge dve vrste pak vole da se gnezde u redovima. Mu`jaka i `enku Golu`dravog Penzionera veoma je te{ško razlikovati. a zanimljivo je i to {to u sezoni glasanja i jedno 24 . naj~e{}e pravi gnezdo od svakojakih papira i ra~una. naj~e{}e za njega otrovne. ali one su. Ono po ~emu se. GLASANJE Podvrste Golu`dravog Penzionera me|usobno se ne razlikuju po izgledu. bitno razlikuju od drugih u Nacionalnom parku SRBIJA je to {to kod svih ostalih vrsta odrasli hrane svoje mladunce. ve} po mestu na kojem se gnezde. Civilni Penzioner – Penzos comunalis – kao {to mu i ime ka`e. na {alterima za struju i komunalije i to sredinom meseca. dok Invalidski Penzioner – Penzos apotecus – gnezdo pravi od gomila uputa i recepata na {alterima zdravstvenih ustanova. na nesre}u. Jedino ~ime se Golu`dravi Penzioner sam hrani jesu informacije sa dr`avnih medija koje veoma uredno. PROVERA REZULTATA FAZA 1. gotovo sve podvrste Golu`dravog Penzionera veoma retko i malo jedu. naj~e{}e gnezdi na {estom i vi{im š spratovima {ume novobeogradskih solitera.

tako razjaren. Naoko nije FAZA 3. pre svih: Republika Srbija (Yugoslavius) i Divlji [alterski Slu`benik (Nervozus shicanorum pauza). =Ka{njenje Penzijice Neprirodna pojava usled koje dolazi do ubrzanog nestanka Golu`dravog Penzionera iz Nacionalnog parka SRBIJA.. ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE. jedna od razlika je u tome {što se mu`jaci preko dana sjate u park i gledaju kako dvojica od njih jedu jedan drugog. To je izazvalo ozbiljne poreme}aje u ionako krhkom metabolizmu Golu`dravog Penzionera i od tada se broj primeraka ove vrste ubrzano smanjuje. Me|utim. Naglom promenom politi~ko-ekonomske klime u Nacionalnom parku SRBIJA.. ostavljaju}i iza sebe samo pla}en ra~un za struju. kojima u jednom trenutku mo`e da dosadi to {to hrane svoje roditelje. Ta~nije. a Penzijica je od tolikog zakr`ljavanja postala mikroskopski mala i ~im se pojavi – gotovo trenutno ispari. da kasni sa pojavljivanjem i po vi{e meseci i da. s nadom da }e se tako najlak{e i najbr`e do~epati njihovog gnezda. To su. u stanju je da protivnika izgura na smrt. ali do|e li do prilike za bilo kakav ulov – spreman je na ma~ji skok. Dodu{še. plod Penzijice je malo-pomalo po~eo da zakr`ljava. Tada dobija neverovatnu snagu i.GOLUZDRAVI PENZIONER i drugo daju od sebe isti glas. Ishrana Golu`dravog Penzionera u potpunosti zavisi od jednomese~ne biljke koja se zove Penzijica (Myzeria). jednog dana postaju Golu`dravi Penzioneri. traje samo nekoliko dana. pa i oni. To se naro~ito vidi u situacijama u kojima smatra da je ugro`eno njegovo prirodno mesto u redu za namirnice ili pred {alterom. Pri tom zaboravljaju da svi u Nacionalnom parku SRBIJA. preterano gibak ZASLU@ENA MIZERIJA i pokretljiv. to je nekad bila biljka koja je plod donosila jednom mese~no. pa mogu da re{e da ih prepuste samima sebi. kada se pojavi. mo`da najve}u opasnost po Golu`dravog Penzionera predstavljaju – njegovi mladunci. Golu`dravi Penzioner je dobar lovac. MYZERIA 25 . Golu`dravi Penzioner ima viš{e prirodnih neprijatelja.

na svim onim mestima na kojima ~esto prolaze pripadnici drugih vrsta. Odli~no se prilagodio. U skrovi{tu ga je nemogu}e videti. relativno retke biljke sa nov~anicama umesto listova.. Upoznajmo sada pripadnika vrste koja je nastala nedavno. To je. ispred u{}a u banke. Uglavnom ga mo`emo na}i na }o{kovima Nacionalnog parka SRBIJA. T LA@NI PROIZVOD (SLU@I DA SE DILER MASKIRA I ZAVARA PROTIVNIKE) MARKANTNI U L I C N I DeIvLiEuRs z (Devizus d devizus) arkantni Uli~ni Diler `ivi isklju~ivo u predelima sive i crne ekonomije. Markantnog Uli~nog Dilera posebno mnogo ima na mestima na kojima ima Ke{a (Gotovinae). oko pija~nih pojila. ali se ve} smatra jednom od naj`ilavijih i najizdr`ljivijih u ~itavom Nacionalnom parku.eš{ko je pro}i Nacionalnim parkom SRBIJA. 26 . {to obavezno zna~i da je u izgledu dobar ulov. a ne primetiti markantno stvorenje koje stoji na }o{šku i specifi~nim zvukom pronalazi partnere za jedan od najneobi~nijih rituala u Nacionalnim parkom SRBIJA: ritual kupoprodaje deviza. pa je stoga i veoma bujna inflacija. jer ga odli~no krije.. Markantni Uli~ni Diler je po prirodi samac. Markantni Uli~ni Diler veoma poš{tuje tu|u teritoriju. dakle. Ipak. jer su tu ~este i obilne padavine dinara. ali ponekad mo`e- M mo videti i po nekoliko primeraka na jednom mestu.

koji izlazi iz svog skroviš{ta i nastavlja da se pari. To se kod njega zove „oparenje“. Kad je ke{a dovoljno na ulici. Markantni Uli~ni Diler `ivi radi parenja. Markantnog Uli~nog Dilera jednostavno nema. kratko le`i na parama i brzo ih. da bi se razmno`ile. kao pe~urke posle kiš{e. Me|utim. posle samog oparenja. Tek. Kada zbog stabilne ekonomske klime na ulici ponestane deviza. pu{ta na ulicu. a da bi nastavio vrstu. Unutar vrste Markantnog Uli~nog Dilera postoje i podvrste DEVIZUS ISPODTEZGUS DEVIZUS DEVIZUS DEVIZUS ISPREDBANKUS 27 . Sam proces je veoma brz i obavlja se uglavnom po tamnim ulazima i zatvorenim automobilima. ve} `rtva. oplo|en sa bar 10%.MARKANTNI ULICNI DILER Metabolizam Markantnog Uli~nog Dilera u potpunosti zavisi od plavi~astozelene biljke Devize (Devizus). novi Markantni Uli~ni Dileri. formiraju se. a koja u Nacionalnom parku Srbija uspeva samo u uslovima nestabilne ekonomske klime. Zanimljivo je da mu za to nije potrebna `enka. pa i po nekoliko puta dnevno. Ima potrebu da se opari svakog dana. upravo tada njegova `ilavost dolazi do izra`aja: onog trenutka kada se usled pogorš{anja ekonomske klime naobla~i toliko da ponovo po~ne da pada dinar. kao da je izumrla cela vrsta. eto i Markantnog Uli~nog Dilera. po kojoj je i dobio ime.

ali malo š{ta se mo`e uporediti sa katastrofom koja se dogodila jednoj. s kojim deli isto stani{te – ulicu. u tom periodu otpornoj i dugove~noj vrsti – Dinarsaurusu (Dinarsaurus convertibilius) =. Svojevremeno je Markantnom Uli~nom Dileru pretila svakodnevna opasnost i od pripadnika vrste Mrki Uli~ni Pandur (Mupus murius). Prirodni neprijatelji Markantnog Uli~nog Dilera jesu upravo Dinarsaurus. ali danas te opasnosti gotovo i da nema. i koji ga je ranije ~esto i rado lovio. 28 . zatim – Pija~ni Diler (Devizus ispodtezgus). pa Markantni Uli~ni Diler mo`e slobodnije i mirnije nego ikada da `ivi u Nacionalnom parku SRBIJA. i na kraju – Dr`avni Diler (Devizus ispredbankus). Zanimljivo je da se poreklo Markantnog Uli~nog Dilera kao vrste vezuje za jednu vrlo komplikovanu promenu politi~ko-ekonomske klime koja se dogodila u Nacionalnom parku SRBIJA pre izvesnog vremena. To su: – Francuski Uli~ni Diler (Devizus devizus). i Slobodno Tr`i{te Deviza (Libero marconi). o kome smo ovde uglavnom i pri~ali.MARKANTNI ULI^NI DILER DINARSAURUS CONVERTIBILIUS koje se me|usobno razlikuju isklju~ivo po mestima na kojima sa~ekuju svoje `rtve. u onim retkim periodima kada je jak i stabilan. Ta promena je izazvala degeneraciju i skoro potpuni nestanak mnogih vrsta u Nacionalnom parku SRBIJA.

Yugoscandicus. da cveta. a ~itav taj period zvali smo Anteozoik. odre|uje u procesu svog oparenja kada }e se. iz dana u dan. u kom odnosu i u š{ta Dinarsaurus pretvoriti. Dafimenticus). Tada stupa na scenu Markantni Uli~ni Diler. da se pretvori u bilo š{ta – recimo u Markosaurusa (Marcosaurus germanus) ili u Dolarsaurusa (Dolarsaurus americanus) – u zavisnosti od potrebe.. Postojali su idealni uslovi za rast i razvoj Dinarsaurusa. to nije dovoljno dugo potrajalo. Ponovo preko no}i dolazi do burnih klimatsko-ekonomskih promena i dejstvom raznoraznih katastrofi~nih pojava (Ratus. On gubi svoju prirodnu osobinu pretvaranja u Markosaurusa i Dolarsaurusa. da se razvija. koji `ivi od toga š{to.MARKANTNI ULICNI DILER ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE. imitiraju}i konvertibilnost kao zakr`ljalu osobinu zakr`ljalog Dinarsaurusa. koji je tada bio toliko mo}an da je mogao. bukvalno preko no}i. bez po muke. do fantasti~nog razvedravanja. sve viš{e slabi i po stopi od desetak i viš{e posto mese~no – po~inje da izumire. Sanctius. finansijskim patuljkom. =Dinarsaurus (Dinarsaurus convertibilius) Posle du`eg perioda lo{še ekonomske klime do{šlo je. Sve je po~elo da buja. Me|utim. Ta osobina se zvala konvertibilnost.. od kojih su se neke cikli~no ponavljale. rast i razvoj Dinarsaurusa biva surovo prekinut. RATUS SANCTIUS YUGOSCANDICUS DAFIMENTICUS MARCOSAURUS 29 . ~ine}i ga tako.

mra~nija strana `ivota na ulici. Skra}eno – MUP. Mrki Uli~ni Pandur je sva{štojed. Mrki Uli~ni Pandur je na ulici stalno i tu se snalazi kao riba u moru. nema{tine. na Markantnog Uli~nog Dilera 30 . ~ak ni kad se penzioniš{e. para i sloge me|u vrstama. nasilja i otima~ine. niti mutira u bilo {ta drugo. ^ak izbegava da se ustremi i na neš{to sitnijeg ]elavca Obi~nog (Glavus obrianus). lovi. a tu se u slu~aju potrebe i umno`ava u Kordon (Cordonum batinarium) =. jer je on prevelik zalogaj za njega. U I A I U L I C Nm u Pi u sN D U R MRK r ) (Mupus M rkog Uli~nog Pandura }emo lako prepoznati: pandur je. a nekad ona druga. puna sunca. koja se sastoji od mraka. Tu on pronalazi sebe (i sve druge). Tu im se doga|a `ivot u svim oblicima. bola. Dok se ve}ina stanovnika Nacionalnog parka SRBIJA trudi da na ulicu iza|e samo kad mora.lica je mesto koje predstavlja stani{te mnogim `iteljima Nacionalnog parka SRBIJA. mrkog je izgleda. Za njega va`i izreka: Jednom Murius – uvek Murius. Tu i tamo ska~e na [vercera Cigareta (Torbacus tobacus) ili. a i tada nakratko. Mrki Uli~ni Pandur niti ima podvrste. radosti. re|e. Postoji vrsta u Nacionalnom parku SRBIJA koja se razvila upravo zbog toga {to postoji ta druga. kao {to je Teš{ki Mafijaš{ (Crimos mafiosus). Ipak. Nekad je to lepša strana `ivota. uglavnom se ne usu|uje da lovi nekog krupnijeg Doma}eg Kriminalca. Po toj tamnoj strani je i dobila ime Mrki Uli~ni Pandur (Mupus murius). na ulici je. tu `ivi.

Golu`dravi Penzioner (Penzos vulgaris). Comunalis. Dalji ro|ak Mrkog Uli~nog Pandura je Le`e}i Uli~ni Pandur (Mupus carterlupus). koji na ulici ~esto tra`i promene ({to mu i ime ka`e). 3. Mrki Uli~ni Pandur lako se dresira za razli~ite zadatke: da donese {švercovanu robu. ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE. =Pendrek (?) Tvrdog porekla.. Po{to od tog ulova ne mo`e da nahrani ~ak ni sujetu. P.. Apotecus). koji su mu neophodni da bi uop{te mogao da pre`ivi kao vrsta. To su: 1. kome Mrki Uli~ni Pandur u`iva da naplati prelazak van pe{ša~kog prelaza kad se ovaj okupi na ulici povodom ka{šnjenja Penzijice (Myzeria). kada se okuplja na ulici gladan plodova biljke Ustavna prava i slobode (Civilizatium miniTE[KI MAFIJA[ (NEVIDLJIV ZA MUP-a) ]ELAVAC OBI^NI (NEVIDLJIV ZA MUP-a) GOLU@DRAVI PENZIONER (VIDLJIV) mum). 2. da se pritaji u `bunju i isko~i s uklju~enim radarom. koji mu je ~ak i neki dalji ro|ak. Ko god je pri{ao dovoljno blizu da ga ispita. posle ga je bolela glava i nije mogao ni~eg da se seti.MRKI ULICNI PANDUR (Devizus devizus devizus). to ga ~ini jo{ mrkijim. da vidi i najsitnije prekrš{aje. Militaris. Promenljivi Student (Academus meander). a da istovremeno ne vidi one najkrupnije itd. Tada Mrki Uli~ni Pandur koristi i Pendrek (?) =. PROMENLJIVI STUDENT (MU@JAK) PROMENLJIVI STUDENT (@ENKA) ZAPOSTAVLJENI GRA\ANIN 31 . po ulici. P. Zapostavljeni Gra|anin (Trinaestus prasus). i to sve tri podvrste (P. Nedovoljno ispitan. Mrki Uli~ni Pandur se posebno dresira da lovi pojedine primerke ili vrste.

U kom pravcu idete? 10. Je l’ znate koji ste prekrš{aj napravili? 7. Iako bi se moglo o~ekivati da je to bi}e naprednije od jedinke. Je l’ mnogo 100 dinara? 9. ne}ete imati problema u sporazumevanju s njim. Jeste ne{što popili? 3. On koristi samo deset re~enica. upravo je suprotno. MUP – OBI^NI MUP + MUP + MUP + MUP + MUP + MUP + MUP + MUP + MUP + MUP + MUP + MUP + MUP + MUP + MUP = KORDON 32 . Zato i funkcioniš{e. Stajanje obuhvata i spre~avanje. ’O}e{ da plati{ il’ da pi{em prijavu? 8. Ona se sastoji iz samo dva elementa – stajanje i juriš{anje.. 4. voza~ku. Kordon je na ni`em stupnju razvoja.. a juriš{anje podrazumeva i batinanje. Otvori gepek! 6. @RTVA MUP 1. Logi~no je da tako jednostavan stvor kao {što je Kordon ima i jednostavnu funkciju. Prosto kô pasulj. Naime. Ako ih znate. 2. Ajde malo da dune{š. nije u stanju da sam rasu|uje. Je l’ bi’ mogô ja s vama donekle? ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE. Imate li nekog oru`ja? 5. saobra}ajnu. =Kordon (Cordonum batinarium) Sasvim poseban organizam. Potpuno je zavisan od Komandira (Mrki Uli~ni Pandur sa ~varcima).. niti je u stanju da se samoorganizuje.S Mrkim Uli~nim Pandurom se jednostavno komunicira. Dobro ve~e. Na iste podra`aje reaguje potpuno druga~ije nego Mrki Uli~ni Pandur – jedinka.. sastavljen od viš{e Mrkih Uli~nih Pandura povezanih ujedno.

rezana gra|a. Zanimljiv je i na~in komunikacije Srpskog Biznismena sa rpski Biznismen spada me|u najprilagodljivije vrste u Nacionalnom parku SRBIJA. `vake. To je Snala`ljivi Srbin (Srbianus flexibilia). U njegovoj jazbini uvek se mogu na}i: maline. Ima ga svuda. Srpski Biznismen je sva{tojed. Poneki primerak Srpskog Biznismena mo`e da bude i veoma opasan ukoliko primeti da neko drugi upada na njegovu Ekonomsku Teritoriju (Quotum contingentum). koja se ponekad zavr{ava i onim najgorim {to Srpskog Biznismena mo`e da sna|e – carinjenjem. vrsta koja je nastala i opstala na ovom podneblju. Ako neko `eli da Srpskog Biznismena izvu~e iz jazbine. toalet–papir. Najoprezniji treba biti kada se za~uje Betovenova Für Elise. umilnija. deterd`ent. Jede po kafanama. Tada po~inje bespo{štedna borba za enormnu zaradu. kafa. to je Srpski Biznismen spremniji na sve. Srpski Biznismen se lako prepoznaje po karakteristi~nom zvuku Mobilnog Telefona (Zvrndus nonstopus)=. Uvek je „u nevi|enoj gu`vi“. {e}er i dizel gorivo. lekovi. dovoljno je da upotrebi stari srpsko-biznismenski mamac: da mu podmetne `rtvu S 33 . zejtin. Naime. NI M R P S K I uBsI Z v i oSu s )E N S a n (Camion koja ima specifi~an miris. ~okolade. sapuni. {to je melodija kojom Mobilni zvoni ne`nija. I on i Pokvareni Politi~ar (Smradus bescrupulozus) vuku poreklo od istog pretka.SRPSKI BIZNISMEN L ovi u mutnom. To je miris lakog posla s minimalnim ulaganjima i enormnom zaradom za najkra}e mogu}e vreme. mleko u prahu. ulo{ci. ekseri. Le`i na parama. Pije po kafi}ima.

... boli me dupe. nije dobro. Postoji i `enka Srpskog Biznismena koja ne samo {to li~i na mu`jaka ve} pokazuje i tendenciju da se pretvori u njega.onim ko mu treba. odmah dolazi do ljubavno-finansijske igre: sve po~inje ne`nom razmenom vizitkarti.. Po uspe{no zavr{enom poslu sve se kruni{e intimnim obrokom. PRIVATNIK: Samo recite datum i koliko bi da ostane . desetak dana.. Posla}u de~ka da ga odveze i popravi.. koji obojicu mu`jaka ostavlja potpuno opijenim neko vreme (obi~no do jutra).. To je zanimljivo zbog toga {to kod Srpskog Biznismena do oparenja dolazi isklju~ivo me|u mu`jacima. Sledi telefonski razgovor izme|u Srpskog Biznismena i pripadnika degenerisane vrste Alavi Dru{tveni Direktor (Pustahius economiae) =. {ta ima novo? DRU[TVENJAK: Ma. PROCES OPARENJA 34 ... DRU[TVENJAK: Slu{aj.. Kada oni jedan drugog u sezoni oparenja namiri{u. zatim dolaze strasni pozivi Mobilnim u svako doba dana i no}i. Javi se kad se vratim. PRIVATNIK: Halo? DRU[TVENJAK: Ja sam. Oni ve} dugo di$kretno $ara|uju.. DRU[TVENJAK: Ma. Nego. Zatim slede sastanci udvoje uz {aputanje procenata na uvo i pominjanje bezobraznih ali uzbudljivih re~i ({ticung. ka`e – skupooo!.. Ne{to mi se pokvario auto. na obo$trano zadovolj$tvo. Nemoj mnogo da me odere{. jeste dobro. uli~ni kurs).. porodi~no.... PRIVATNIK: Done}e de~ko.. nema ke{a....... ’o}e li mo}i ono {to smo pri~ali?.. A. nego . moja `ena bi malo u Rim . za tebe sve ima da mo`e..). Slobodno ga zavrni. s porodicom.. PRIVATNIK: Ooooo. PRIVATNIK: Nikakav problem.. DRU[TVENJAK: Dobro... Nego .. moje po{tovanje. kao i slanje perverznih profaktura. kao i uvo|enje nekih elemenata sado-mazohizma (Ho}u i ja da budem dobar.

dok su za istim stolom. Kad ima dodatnu potrebu da mu se ~uje i da mu ga vide. Budu}i da Mobilni Srpskom Biznismenu predstavlja seksualno-finansijski simbol. Ponekad oni Mobilnim razgovaraju i me|usobno. prizna}ete. Srpski Biznismen deluje potpuno izgubljeno... Ako mu Mobilni slu~ajno crkne. sve dok mu ne izraste novi. jer ih to dodatno stimuli{e. Mnogo je nesre}an ako je ne~iji manji od njegovog ({to. deo igre zavo|enja pred oparenje.SRPSKI BIZNISMEN ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE. on ga izvadi i stavi ga na sto. {to je. ne zvu~i logi~no s obzirom na to da je re~ o mu`jaku). opet. sem ako ga ne zadene za kai{. Imaju je jo{ neke vrste. ^esto se mogu videti dva primerka Srpskog Biznismena kako sede u kafi}u/kafani i svako razgovara svojim Mobilnim. skuplji – i manji. =Mobilni Telefon (Zvrndus nonstopus) To je izraslina koja spaja ruku i uvo Srpskog Biznismena. Ima neobi~nu osobinu da zvrnda non-stop (otud ime). 35 . To ne samo da nije nepristojno u njihovom svetu ve} je i po`eljno. jer ostavlja utisak srpsko-biznismenske gu`ve i srpsko-biznismenske zaposlenosti. on ga uvek dr`i u ruci.

. Drugde je izumro usled sasvim prirodne pojave u svim Socijalisti~kim nacionalnim parkovima. koja se zove Transformacija Dru{tvenog Kapitala (Pocradus firmus).. Mnogo je. me|utim. ali mu to ne smeta da tokom tog. 36 . Transformacija je veoma slo`en i nedovoljno obja{njen proces koji nikome. =Alavi Dru{tveni Direktor (Pustahius economiae) Pripadnik degenerisane vrste koja postoji samo jo{ u Nacionalnom parku SRBIJA. i bilo kog drugog procesa. poka`e svu svoju alavost. pa ni Alavom Dru{tvenom Direktoru nije jasan.ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE. lak{e razumeti podelu Alavih Dru{tvenih Direktora na tri podvrste. prema onome {ta jedu: Prasista (Prasus terminator) Janji~ar (Yagus brigadus) Kobasi~ar (Hasus cobasus).

Jedan sasvim obi~an radni dan u `ivotu Doma}eg Kriminalca. Dnevnom `enkom. Za to je kriva biljka Sa~eku{a 37 . Ima ranjenih. Sre}e pripadnike svoje vrste i ritualno se ljube. J DOMACI K R IM IN A L A C (Crimos domesticus) V rsta koja je napravila BUM! u Nacionalnom parku SRBIJA tokom poslednjih desetak godina. Podne. stotine plavih nov~anica. pali kockarnicu. Izlazi s novcem. Staje pred poslovnom zgradom. Ide u tre}i kafi}. Viski u ogromnim koli~inama. Rat? Anarhija? Snimanje Terminatora 4? Ne. Posle deset minuta silazi. On prebacuje ranjenu `enku preko ramena. Dva sata kasnije izlazi. Krvav je. Sre}e pripadnike svoje vrste i ritualno se ljube. Ve~e. Ulazi u d`ip. rulet. On je u d`ipu. bri{u}i sa cevi pi{tolja pljuva~ku finansijskog direktora. Ide u kafi}. vrste koja je strah i trepet u Nacionalnom parku SRBIJA. vika. smeh. vadi pi{tolj i vra}a se unutra. Nailazi obezbe|enje. D`ipom ulazi u butik. No}na `enka. provokacije.DOMACI KRIMINALAC JEDAN DAN @IVOTA utro. ti{ina. Izlazi u trenutku kad se za~uje policijska sirena. ali mra~no umire. Sre}e pripadnike svoje vrste i ritualno se ljube. Puca i na njih. Oni gase sirenu i be`e. Galama. Sr~a. Kockarnica. Te{ki Mafija{ sjajno `ivi. Repetira i puca po prisutnima. pali d`ip i pali u no}. Ide u drugi kafi}. {amaranje. tupi udarci. glavom kroz staklo. Ulaze}i nokautira portira koji poku{ava da ga legitimi{e. Ru~a u skupom restoranu sa jeftinom `enkom. Ustaje. Liftom do vrha. Puca i na njih. Pare su u d`epu. Oni uzvra}aju. Postoje dva osnovna tipa Doma}eg Kriminalca: Te{ki Mafija{ (Crimos mafiosus) i ]elavac Obi~ni (Glavus obrianus).

CMOK. nije tolika zverka kao Te{ki Mafija{. Zato njemu oko vrata izrasta Kajla (Debello zuto) =. CMOK) JU^E. BRATE. BRATE… (CMOK. CMOK) BRAT JE PAO.(Ra-ta-ta-tatum). CMOK) TU SAM. Lutkasta Sponzoru{a (Barbicaria lovans) =. BRATE… (CMOK. To „brate“ je i ina~e naj~e{}i oblik obra}anja me|u primercima Doma}eg Kriminalca i nema nikakve veze sa krvnim srodstvom. Sitniji je. ]elavac Obi~ni je druga pri~a. Te{ki Mafija{ nema prirodnih neprijatelja i ne pla{i se ni~ega i nikoga. Pi{tolj (Utocaria). mra~nim ulazima ili tik uz njegov parkirani automobil. a kasnije. CMOK. CMOK. BRATE? (CMOK. BRATE? (CMOK. CMOK. CMOK. Osim nje. i vi{e njih. BRATE? (CMOK. koja raste u `bunju. CMOK) [’A JE S BRATOM. JEBI GA. CMOK) 38 . naravno. Svojom te`inom mu povija gornji deo tela. CMOK. Veliki Krst na Retrovizoru (Magnum crucifix retrovizorum) i. BRATE… (CMOK. CMOK. CMOK) KAD SI IZA[Ô. Karakteristi~ni znaci za raspoznavanje: D`ip (Paierus). dok se rukuju. kad se razmno`i. jedan drugog slobodnom rukom ritualno hvataju za potiljak i brzo izmenjuju tri poljupca. BRATE… (CMOK. pa mora vi{e da se kiti i ko~operi. u po~etku jedna. to otprilike izgleda ovako: ’DE SI. CMOK) D@ONI VOKER. [TA ]E[… (CMOK. Kada se sretnu dva primerka Doma}eg Kriminalca. CMOK) E. Doma}i Kriminalci se pozdravljaju tako {to. uz nekoliko puta izgovoreno „brate“. ~ine}i da izgleda jo{ stra{nije i jo{ }elavije. CMOK.

pa moraju da budu aktivnije).. =Lutkasta Sponzoru{a (Barbicaria lovans) Jednostavan organizam. a takvi primerci su pravi „kapitalci“ me|u kajlama ili Kajlapitalci. Deli se na dve grupe: plavu{e namigu{e (one koje nisu plavu{e. Gra|om mozga te{ko da bilo koga mo`e da privu~e. te`inom i skupo}om.DOMACI KRIMINALAC ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE. a svaka nova je sve deblja i sve te`a. ona ne stigne da ga potpuno usmrti svojom koli~inom. Gra|om tela lako privla~i pa`nju kako Doma}eg Kriminalca. tako i drugih `itelja Parka.. Zna se da postoje primerci Kajle dugi vi{e od metar i te{ki preko pet kilograma.. Ako ve} ne `ivi sa Doma}im Kriminalcem. Pripada grabljivicama. =Kajla (Debello zuto) Parazitski organizam (parazitski – posledica velike koli~ine para).. Plavu{e se dele na: prave (ili donje) plavu{e la`ne (ili gornje) plavu{e. 39 . nego se stalno razmno`ava. onda `ivi za onaj trenutak kada }e se upoznati s njim i potom ga ugrabiti da bi `ivela parazitski (s velikom koli~inom para). koji napada Doma}eg Kriminalca i to tako {to mu sve gu{}e raste oko vrata. Samo zahvaljuju}i tome {to Doma}i Kriminalac ne `ivi dugo. ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE. Kajla ne samo {to nije izle~iva.

.. mirno. Duga~ak red pripadnika raznih vrsta stoji pokorno. To je. sasvim mala rupa. bi}e koje drugi stanovnici Nacionalnog parka SRBIJA izbegavaju kad god mogu.R adni dan u Nacionalnom parku SRBIJA. S druge strane te rupe `ivi jedno od najagresivnijih sede}ih bi}a. e r v o z u s usz a ) (N pa JO[ S I TU? LTERSKI DIVLJI SA LUZBENcIaKn o r u m S hi ZA! PAU OD ZA PAU UZE PA KASNI MI G A PR O [L O M ES EC A JE PO RA NI LA GUBI SE! 40 . kao na pojilu ispred providne prepreke na kojoj je mala.

nepotpisane i nepe~atirane. evo kako izgleda kada Divlji Š[alterski Slu`benik lovi Zapostavljenog Gra|anina (Trinaestus prasus). Naime. zbog ~ega se stvara mnogo nervoze (nervozus) s one strane male rupe. izgubljenom me|u Formularima. Divlji Š[alterski Slu`benik obo`ava da jede d`igerice i `ivce svih koje ulovi s one strane male rupe. a drugo – Rad Sa Strankama =. posebno ako su neuredno popunjene.DIVLJI SALTERSKI SLUZBENIK vaki stanovnik Nacionalnog parka SRBIJA se bar jednom u `ivotu susreo s Divljim Š[alterskim Slu`benikom. Me|utim. ali ga ima u neuporedivo manjem broju od Divljeg i njegova je su{ta suprotnost – ljubazan je. sa osmehom. Me|utim. predusretljiv. I onda. Ovde treba napomenuti da Divlji Š[alterski Slu`benik razlikuje dve vrste radnog vremena. ~ija mu je bespomo}nost omiljena hrana. ni{ta od toga ne mo`e ni da proguta. ni da svari bez velike koli~ine raznoraznih hartijastih biljaka iz porodice Formulari (Papyrologia) =. taman kada `rtva pomisli da opasnosti vi{e nema – hop! Ulovljena je. ho}e da pomogne ~ak i Zapostavljenom Gra|aninu. te da }e sve zbog ~ega je do{la pred {alter brzo i uspe{no zavr{iti. Postoji i Pitomi Š[alterski Slu`benik. postoje dani u mesecu kada i najpitomiji Pitomi Š[alterski Slu`benik mo`e postati Divlji Š[alterski S Slu`benik (obrnut proces nije zabele`en). Ponekad Divlji Š[alterski Slu`benik lovi tako {to imitira osobine Pitomog Š[alterskog Slu`benika samo da bi namamio `rtvu da se opusti. 41 . To su oni retki dani kada plod donosi biljka Penzijica (Myzeria). Vrlo rado se hrani i njihovom bespomo}no{}u. To je veoma agresivna vrsta. Nimalo prijatno iskustvo. Oba su bitna jer uti~u na koeficijent divljine = Divljeg Š[alterskog Slu`benika. da olako pomisli da ima svu potrebnu dokumentaciju. karakteristi~na pre svega po onome {ta jede. Jedno se zove Pauza =. Uostalom. pa se Golu`dravi Penzioneri okupljaju u enormnom broju pred {alterom.

. – . – [alter – [ALTER 4! – Molim? 4... vi ste tu zbog mene.... sa~eka}u. ~ekajte... sa~eka}u… Munjevito.. ovo je zabele`eno normalnom brzinom: PAUZA!!! Dobar d. hteo sam da overim. – Izvolite... zar ne? Ali. – Pa.. Izvinite. moja supruga je ju~e pro~itala da ne treba. 42 . – Ka`i! – Izvinite.Obratite pa`nju.. sad su me sa {altera 4 poslali – Nemoj ti meni da obja{njava{ {ta treba! – Ja se izvinjavam. donese{ potvrdu...Pa da! Nema{ potvrdu o pla}enom porezu! – Ali.... – Dr`i! Kad kod vas. – PAUZA!!! – Kako sad pauza? Pa do malo~as ste jeli burek?! – E..... – Slu{aj. – Ali.. jer prvo treba.. bre. nemam ja vremena da se zajebavam s tobom!!.... – E sad }u da pijem jogurt!!! Je l’ ima{ ne{to protiv?! – Izvinite. To onda izgleda ovako: – Dobar da.. a ne.. moramo sve usporiti 10 puta. onda nek ti overi supruga!!! – Pa nemojte tako.. ako `elimo da pogledamo detalje. JESI GLUV? – Ali. do birokratske brzine. – ^ekaj! – Molim? – Daj to ’vamo!.

jer poma`u da se `rtva. po pravilu ono {to `rtva nema. To su biljke koje imaju va`nu ulogu u procesu varenja Divljeg [alterskog Slu`benika.. samim tim. zahteve. podneske. =Formulari (Papyrologia) Puno ime ove porodice hartijastih biljaka je Formulari sa Potrebnom Dokumentacijom. Po najjednostavnijoj mogu}oj klasifikaciji dele se na li~ne dokumente. S hartijastim biljkama nikad se ne zna – taman kada `rtva pomisli da je na {alter stigla sa svim gorenabrojanim – Divljem [alterskom Slu`beniku je potrebno jo{ ne{što. jo{ vi{e natopi gnevom. u~ini so~nijom i laganijom za varenje. registraciju vozila: 43 . jer se stalno i brzo umno`avaju. molbe i `albe. re{enja.DIVLJI SALTERSKI SLUZBENIK ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE.. izvode. recimo. kojoj su ve} pojedene d`igerice i na~eti `ivci. Ali to nije kraj. uverenja. Evo sada primera za to {ta }e od Formulara sa Potrebnom Dokumentacijom DŠivlji [alterski Slu`benik tra`iti Zapostavljenom Gra|aninu za. uplatnice. da joj krv proklju~a i da se. potvrde. Formulara sa Potrebnom Dokumentacijom nema malo.

44 . za očeve umrle posle 1997) – Posebnu taksu na promet usluga – Poseban savezni porez na promet usluga u paušalnom iznosu – Dokaz o prebivalištu – Uverenje o državljanstvu. ako je živ. svaren i ispljunut (a mo`da i ne{to gore od toga) istog trenutka kad se na|e pred malom š{alterskom rupom. Pravosnažnu presudu i Overenu pravosnažnu fotokopiju presude. za one rođene pre 1965 – Dokaz o utvrđivanju očinstva (očeva obaveza.– Original ugovora o kupoprodaji vozila – Overenu fotokopiju ugovora – Overen dokaz o overavanju fotokopije – Dokaz o uplati doprinosa – Dokaz o plaćenom porezu – Overen dokaz o očevom plaćenom porezu. Zapostavljeni Gra|anin mora uz sebe da ima makar jednu Overenu potvrdu o dokazu uplate takse na original fotokopije reš{enja o zahtevu. U suprotnom – bi}e ekspresno ulovljen. ne starije od šest meseci – Izvod iz matične knjige rođenih. ne mlađi od dve godine – Uverenje o neosuđivanosti (a ako je lice osuđivano. onda Overenu potvrdu o nemanju firme. a ako nije – original izvoda iz matične knjige umrlih. kao i Potvrdu da se protiv podnosioca ne vodi krivični postupak) – Taksu za isticanje firme – Ako neko slučajno nema firmu. jazbinom Divljeg Š[alterskog Slu`benika. Da bi spreman do~ekao bar prvi napad Divljeg [alterskog Slu`benika. progutan.

dr`avnog praznika. pa rezultat pomno`i vremenskom udaljeno{}u od vikenda. Tehnika rada samo jednog {altera i Tehnika najobi~nijeg bezobrazluka... 45 . Tehnika podnevne smene. =Pauza (Pauza) Vrhunac {alterskog zadovoljstva koji svaki Divlji [alterski Slu`benik poku{ava da produ`i {to je vi{e mogu}e.. Tehnika blokiranog terminala. Ima raznih tehnika kojima se Pauza produ`ava: Tehnika produ`enog doru~ka.. =Rad Sa Strankama (Antipauza) Treptaj izme|u dve Pauze.. =Koeficijent divljine Vrednost koja se izra~unava tako {to se podeli broj Pauza s brojem stranaka pred {alterom.. ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE. godi{njeg odmora ili primanja plate. koja se naj~e{}e kombinuje s nekom od prethodnih.DIVLJI SALTERSKI SLUZBENIK ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE. ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE.

a da bi pre`iveli. koje `ivi (ili `ive) u Predelima Sive ekonomije Nacionalnog parka SRBIJA (Sivoj Laguni). Pri~a se da. tako|e nedovoljno istra`enim i prou~enim. pa ~ak i u druga~ijem ure|enju: naime. iz drugih delova Parka odlaze povremeno u Predele Sive ekonomije. o kome se malo govori. BICE IZ SIVE LAGUNE (Sivus economius creatura) . i to pod nekim sasvim drugim zakonima. Koje sve vrste vode takav paralelni `ivot i da li tu spada i Bi}e (ili Bi}a) iz Sive ekonomije – te{ko je re}i.Nedovoljno prou~eno Bi}e (ili Bi}a). tako|e zbog lova u mutnom (sivom). ima indicija da tamo caruje izvesni [verc. Neki drugi pak. jedino se za Markantnog Uli~nog Dilera zna da ima prebivali{te u Predelima Sive ekonomije (Sivoj Laguni). pored ovog Bi}a (ili ovih Bi}a). ali se zato mnogo }uti. i predstavnici jo{ nekih vrsta u Predelima Sive ekonomije vode paralelni `ivot. Od ostalih vrsta. ali da ~esto zalazi i u druge delove Parka da bi lovio.

.

’O}e l’ taj ra~un da do|e?. 12 poga~a. uzev{i usput olovku i izgu`vani papir sa nerazumljivim slovima i ne~itkim brojevima – njihov ra~un. Usvirali su se kô majke. Bio je to tipi~an. Odisalo je }irilicom. P OBOGACENI UGOSTITELJ (Drpus ohoho) i drugi su spolja i unutra crno-beli. onim u nikad dovoljno odvojenom delu kafane.. Znao je napamet: 8 tele}ih ~orbi.. odlu~io je usput. ni Oboga}eni Ugostitelj (kao ni Klasi~ni Ugosti- O 48 boga}eni Ugostitelj je vrsta koja se na prvi pogled gotovo i ne razlikuje od Klasi~nog Ugostitelja (Drpus picollo). abartova}u im ra~un bar trista nasto. – Dete!. 8 „srpskih sa sirom“ – na dva ovala... Naravno. sir. plus – 9 puta po kilo stonog belog i dva puta toliko sifona. napisan njegovom rukom. pr{uta. nose prave leptir-ma{ne i la`ne osmehe.rimetio je podignutu ruku i zamu}en pogled za najbu~nijim stolom.. Za pi}e – {est „viljemovki“ i dve „doma}e“. jaja) – na dva ovala. 8 predjela (kajmak. Osam Srpskih Biznismena (Camionus avionus) na poslovnom ru~ku.. I jedan . Jo{ jednom je osmehom potvrdio da je video podignutu ruku i hitrim korakom se uputio prema njima. 8 porcija me{anog mesa – na dva ovala...

uz glasno prate}e zveckanje sitninom koju nikako da izvadi iz istog. pri tom uporno simuliraju}i `arku `elju da vrati razliku nastalu izme|u onoga {to mu je dato i iznosa koji je na ra~unu. vra}en odgovaraju}i Kusur. Naj~e{}e lovi tako {to udari `rtvu po u{ima ili je o{ajdari po d`epu. Koliko dugo taj ritual mo`e da potraje mo`da najbolje govori slu~aj jednog Oboga}enog Ugostitelja koji je uporno poku{avao da se opari od grupe Ju`nih Srpskih Biznismena (Camionus avionus pirotarium). nikako da pogleda ka va{em stolu – u`iva da vam uvali kuvano jelo koje je ostalo od ju~e (nikad ga ne pitati {ta bi preporu~io) – odli~an je lovac. pa u drugi d`ep. te{ka srca. mora da lovi da bi odr`ao vrstu. na samom kraju procesa oparenja. a samim tim i do oplodnje d`epa Oboga}enog Ugostitelja putem grupnog ovalnog seksa =. Prinudni (Ne)radnik (Arbaitus paradaiz). a i kad je tu. Ni najmanje mu pak nisu zanimljive za ulov vrste sa mr{avim primanjima: Golu`dravi Penzioner (Penzos vulgaris). Oboga}eni Ugostitelj zavla~i prvo jednu.OBOGACENI UGOSTITELJ telj) ne bi pripadao rodu Ugostitelja (Drpus) da nema neke tipi~ne karakteristike vrste: – nema ga kad vam je najpotrebniji. Najvi{e voli da lovi one malo deblje u predelu nov~anika: Srpskog Biznismena (Camionus avionus). on svakog dana mora da ulovi nekog od predstavnika ostalih vrsta iz Nacionalnog parka SRBIJA. Da bi opravdao ime (Oboga}eni). Ono {to je veoma zanimljivo u pona{anju Oboga}enog Ugostitelja je ritual Dugog Tra`enja Kusura (Millenium cusur). Epilog – ni posle dvosatnog zveckanja obema rukama po svim mogu}im d`epovima nije do{lo do oplodnje d`epa Oboga}enog Ugostitelja i nesu|enim `rtvama je na kraju. ali nema ni{ta protiv ni ako mu naleti Podmitljivi Lekar (Primarius mitus). Tada. Prosvetni Jadnik (Profus yadibedus) i Zapostavljeni Gra|anin (Trinaestus prasus). jer sa njima te{ko dolazi do procesa oparenja =. pa i Oboga}eni Ugostitelj. pa drugu ruku u jedan. RITUAL DUGOG TRA@ENJA KUSURA 49 . Svaki. Pokvarenog Politi~ara (Smradus bescrupulozus) ili Gologuzu Pevaljku (Vrisca dupetaria).

ritualno zavr{ava Dugim Tra`enjem Kusura. nije dovoljna jedna `rtva. Naime. kao i brojem samih ovala. za oparenje nije potrebna `enka nego `rtva.. naravno. on otpo~inje zamr{eni ritual grupnog naru~ivanja i odlo`enog dono{enja. ve} i brojem porcija u ovalu. =Proces oparenja/grupni ovalni seks Proces oparenja je kod Oboga}enog Ugostitelja izuzetno zanimljiv i moramo ga posmatrati kao deo procesa lova. {ta je dobio. Oboga}eni Ugostitelj mo`e da se opari samo putem grupnog ovalnog seksa. I kod njega.ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE. zavode}i `rtve ne samo dodatnim „pogre{no“ shva}enim narud`bama. ve} vi{e njih odjednom. 50 .. a ko. kao i kod Markantnog Uli~nog Dilera i jo{ nekih vrsta. da bi se dobro opario. Sve se. Kada nanju{ši `rtve u dovoljnom broju i raspolo`enju. pa na kraju vi{e niko nema ta~nu predstavu o tome {ta je naru~io. {ta i koliko pla}a. Ovo poslednje saznaju tek kada posle vi{e~asovnog obroka dobiju Oboga}eni ra~un (Saldo ohoho). Razlika je jedino u tome {to Oboga}enom Ugostitelju.

GOLOGUZA PEVALJKA ogledala se u ogledalu poslednji put pred izlazak na binu: natapirana izblajhana kosa sa ljubi~astim pramenovima. P V A L) J K A U Z Ad uPeEt a r i a G O L OVGr i s c a p ( 51 . pomislila je.. plamenocrveni ru`. kipu}em stomaku i kukovima. A tamo... Zategla je jo{ jednom limun`ute likra ~arape i sagla se da obri{e pra{inu sa ble{tavo belih cipela. braon krejonom izvu~ena linija gornjih kapaka. ve~eras u va{em gradu nastupa. Odmakla se i zadovoljno odmerila tesnu mini haljinu sa plasti~nim rajsfer{lusom sa strane. Vreme je da iza|e. cok}u}i kako bi sklonila zaostalo par~e semenke izme|u gornje trojke i ~etvorke. ’De ba{ ve~eras da zaboravim dijademu?. Pa {to i da mi se ne presijava za dve ’iljade maraka?!.. Ose}am se kô gola bez nje!. publika je ve} po~ela da skandira njeno ime. nije u pitanju cirkus. Ne... prevla~e}i prstima sa crno nalakiranim noktima po polugolim grudima. koja se naizmeni~no presijavala {erpaplavim i zelenkastim sjajem.. rekla je svom odrazu u ogledalu. u pregrejanoj hali. pariskoplava senka na o~ima.. narand`asto napuderisani obrazi.

OBUCITE GOLOGUZU PEVALJKU! TABLETE ZA SPAVANJE. ZA DIZANJE. NOGU.. RUKU.. ZA SMIRENJE. BRKOVA. RAMENA.. INJEKCIJE HORMONA I INJEKCIJE PROTIV HORMONA PERIKA. PRODU@ECI I UMECI LA@NE TREPAVICE I SO^IVA OPREMA ZA POZAJMLJIVANJE GLASA LA@NI ZUBI SILIKON ZA SENZUALNE USNE SILIKON ZA GRUDI SILIKON ZA ZADNJICU PRIBOR ZA KO[ENJE MALJA SA BRADE. VOSAK ZA FINO DOTERIVANJE 52 ..

Kako u Nacionalnom parku SRBIJA nema dovoljno para za sve alave ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE. pa spada u tezgarice. vi{e nikada ne ostaje gladna u Nacionalnom parku SRBIJA. arlaukanje. 53 . =Pi{tanje u potrazi za hranom Cela filozofija `ivota Gologuze Pevaljke sastoji se u tome da svojim grlom namerno i kontrolisano proizvodi zvuke zbog kojih }e je neko redovno kljukati parama. tako ima i raznih (pod)vrsta Gologuzih Pevaljki. pa u arlaukanje. Gologuza Pevaljka veoma podse}a na pticu i to ne na jednu. po kojem je. zapomaganje. To ~ini jer je izuzetno alava na pare i guta ih u ogromnim koli~inama.. Jedna od dve najva`nije sli~nosti s pticom je u tome {to povremeno G pu{ta od sebe glas koji podse}a na pevanje. Ideal za svaku Gologuzu Pevaljku jeste da proizvede sve te zvuke odjednom i to svaki put. Gologuza Pevaljka ~esto putuje zbog tezgi. kre{tanje i gilikanje.GOLOGUZA PEVALJKA ologuza Pevaljka je relativno mlada vrsta u Nacionalnom parku SRBIJA. i dobila ime. Ipak. Kada jedna Gologuza Pevaljka prona|e tu ~arobnu zvu~nu formulu. Razlikujemo: dranje. U svetu Gologuzih Pevaljki sve se to naziva pevanjem. jer je to u stvari pi{tanje u potrazi za hranom =. a od Baba-Sere – afinitet prema najgorim sranjima. Od Nabe|enog Umetnika Gologuza Pevaljka je nasledila afinitet prema Umetnosti i afinitet prema Nabe|enosti (projekat/materijal) =. Ka`emo – podse}a na pevanje. ali u tome i jeste ~ar gologuzog pevanja. nego na vi{e njih: obla~i se kao papagaj. Dobar je leta~. Nastala je ukr{tanjem Nabe|enog Umetnika (Mrsus mudus) i Baba-Sere (Bacacaca). od svih njih (kao i od ve}ine ostalih vrsta u Nacionalnom parku SRBIJA) ima skuplje perje. ima nokte kao orao i poseduje pile}i mozak. mada leti isklju~ivo vikendom i to u inostranstvo. Ne zna se ba{ uvek kada ta~no prestaje dranje a po~inje zapomaganje. Evo dve osnovne: La`ni Narodnjak (Pseudomelos turbofolcus) La`ni Zabavnjak (Pseudopopus technodensus). {epuri se kao paun. Kao {to ima raznih vrsta pi{tanja.. u ~emu mnoge i uspevaju. ironijom sudbine. ili kada gilikanje prelazi u kre{tanje.

ipak. ako je u prethodnoj re~enici pomenula materijal. Naj~e{}e kori{}eni pojmovi su. a ne hvataju na „gologuzost“ (gologuzost – otkrivanje golog dupeta i sisa. humanitarni koncert. one su prinu|ene da lete u inostranstvo. mada ima i situacija u kojima jedna drugoj ska~u za o~i i podme}u noge. sve vas puno. i vrtenje istima do iznemoglosti ili do uganu}a). Tu je jo{ i Zapostavljeni Gra|anin (Trinaestus prasus). moja publika. gde ih tamo{nji brojni ljubitelji Gologuzih Pevaljki prosto kljukaju parama. projekat i materijal.. Otud je u Nacionalnom parku SRBIJA tokom vikenda neprirodno tiho. u slede}oj bude bar jedan projekat. {to }e re}i – one koje stvarno pevaju. to ih uop{te ne spre~ava da vikendom zajedno. hvala. Gologuza Pevaljka je vrsta koja nema mu`jaka (pojam Gologuzi Peva~ pre ozna~ava imovinsko stanje nego posebnu vrstu). u istom JAT-u. Gologuza Pevaljka ne propu{ta da pomene svoj novi DAJ PARE! projekat za koji je dugo i pa`ljivo sakupljala materijal. jer tada u njemu nema ni jedne jedine Gologuze Pevaljke iole sposobne da od sebe pusti glas. No. =Projekat/materijal Zbog potrebe da pridoda dublje zna~enje onome {to radi [nabe|enost koju je nasledila od Nabe|enog Umetnika (Mrsus mudus)]. Gologuza Pevaljka lako pose`e za te{kim re~ima. bez kompleksa.. ali je i on njoj potpuno nezanimljiv. Gologuza Pevaljka nema mnogo neprijatelja. puno volim itd. odlete u bogatije krajeve. Ne be`i ni od cele fraze materijal za PLATI! novi projekat. timski rad. koji ne podnosi Gologuzu Pevaljku. Ipak. najve}i neprijatelj Gologuze Pevaljke je – druga Gologuza Pevaljka. ne vole je one pevaljke koje ne pripadaju istoj vrsti. ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE. moje cenjene koleginice. a ako proceni da ni to nije dovoljno. kvalitetan materijal. Naj~e{}e se njihovi sukobi zavr{avaju me|usobnim pljuvanjem.Gologuze Pevaljke koje su se tu namno`ile. od srca. KUPI! LOVA! Veoma vodi ra~una o tome da. Istina. {to ona i ~ini. Otuda: novi projekat. pomenu}e i materijalni projekat ili projekat novog materijala. pa je zato prinu|ena da se opari sama. 54 . uvek rado dolazim u va{ grad/selo/kafanu/emisiju.

Zatim je obuo papu~e i proizveo karakteristi~an krkljavi zvuk. Otvorio je vrata i iza{ao u prljavoj majici bez rukava i bos. prdnuo. saplev{i se na koko{ke koje su zobale mrve u predsoblju. Pre nego {to je ugasio motor. a drugom `ivo. deca su se vri{te}i razbe`ala. U liftu je prase toliko ski~alo i otimalo se da je oborilo kantu iz koje se prolilo malo benzina. a zatim otvorio gepek i jednom rukom izvadio kantu s gorivom. tik ispred kom{ijske dece koja su se tu igrala. GRADSKI S E L J Ac Ks u (Prosta urbanus) RU^AK DORU^AK 55 . ali bez uspeha.. posle kojeg je ispljunuo ne{to zeleno na trotoar. desetak puta ga je isturirao kako bi ujutru lak{e upalio.. Ugledav{i „to“ na trotoaru. Vikanje i psovanje pome{alo se sa ski~anjem i kokodakanjem. psuju}i prasetu celu moravsku lozu. Temeljno je zaklju~ao kola i jedva se provukao pored njih da bi u{ao u ulaz. Nasmejao se. Zastav{i ispred stana iz kojeg je dopirala neverovatno glasna (i neverovatno turska) narodna muzika.GRADSKI SELJAK N arand`astom ladom karavan skoro da je u{ao u ulaz solitera. poku{av{i da se oslobodi. Prase se ski~e}i pobunilo. sve do jork{irskih ro|aka. izuo je papu~e i ostavio ih na gomilu izuvene obu}e koja je tu stajala. Iskobeljao se iz lifta na devetom spratu. Sad je ve} i najgluvlji kom{ija saznao da je ku}i stigao. vezano prase. Nogom je otvorio ve} od{krinuta vrata i ulaze}i gotovo pao.

3) [ta je to: narand`asto. Va`no je re}i da on nije nastao me{anjem Zapostavljenog Gra|anina (Trinaestus prasus) i Seoskog Seljaka (Humus oratorium) =. 11) [ta je to: mo`e do praga. a ne ) mo`e u ku}u? – Obu}a Gradskog Seljaka i njegovih gostiju. vri{ti. spratu. arlau~e? – Preglasni turkoidni narodnjaci sa 9. Prosti ~opor je Gradskom Seljaku neophodan da bi. `ilavija vrsta i postoji opasnost da potpuno istisne Zapostavljenog Gra|anina. me|utim. 5) [ta je to: visoko je. 2) [ta je to: smrdi. Obi~no su to prosti mu`jak i prosta `enka sa ~oporom prostih mladunaca. p. autenti~ni seoski {mek =. koje Gradski Seljak sa 9. sprata ostavlja u liftu.radski Seljak je neobi~na vrsta. Kao posledica nasilnog spajanja dve nespojive sredine. odnosno zgradi{te sa stani{tima. psuje? – Porodica Gradskog Seljaka na okupu na 9. 6) [ta je to: visoko je. kokoda~e? – @ivina koju Gradski Seljak gaji na 9. prijateljima. a leti? – Kesa sa |ubretom. Gradski Seljak je prost organizam. p. sprata na ulicu. spratu. rodilo se i kontroverzno ime vrste – Gradski Seljak. ve} da je u pitanju sasvim tre}a vrsta. ski~i. u{lo u ulaz solitera? – „Idealno“ parkirana lada Gradskog Seljaka. kom{ijama i p. sprata. Evo sada prilike da se kroz igru pitalica upoznamo sa onim {to Gradskog Seljaka ~ini G doajenom prostote u Nacionalnom parku SRBIJA: 1) [ta je to: smrdi. Jedino {to Gradski Seljak ima zajedni~ko sa Zapostavljenim Gra|aninom je – stani{te. ski~i. vri{ti. 7) [ta je to: visoko je. 8) [ta je to: dere se kad razgovara telefonom? – Potpuno normalan Gradski Seljak. vri{ti. 9) [ta je to: lupa u svako doba dana i no}i? – Potpuno normalan Gradski Seljak. 4) [ta je to: zeleno. a ide gore-dole? – \ubre. Zato `ivi u prostim ~oporima. ali je mogu}e da na jednom mestu bude i vi{e prostih parova sa prostim mladuncima i prostim pobo~nim ro|acima (i njihovim prostim mladuncima. ski~i. na kojima se oni bore za `ivotni prostor. kumovima. bez obzira na `ivot u gradu. koja urbani `ivot nasilno kombinuje sa seoskim pona{anjem. poznanicima). 1O [ta je to: kroz otvorena vrata )) usmrdelo ceo hodnik? – Ru~ak Gradskog Seljaka. odr`ao tzv. Gradski Seljak je neverovatno inventivan kad je re~ o prostom `ivljenju. p. ima ga puno po liftu i hodniku? – Pljuva~ka Gradskog Seljaka. 56 . koju Gradski Seljak baca s 9. Gradski Seljak je.

GRADSKI SELJAK 5 6 7 8 9 11 10 1 2 2 2 4 57 3 .

ve} ne~iji drugi mladunci (citat: ’To je za pijacu. u haustoru. `ive `ivotinje. i Seoskom Seljaku je ostavljeno nekoliko mogu}nosti da opravda. samo zato {to se time ne}e hraniti njegovi.. Zato se mladunci Gradskog Seljaka od malih nogu u~e kako da.. {to spontanije i bez mnogo napora omogu}e sebi i ~itavom svom gradskom kom{iluku u`ivanje u autenti~nom seoskom {meku. =Autenti~ni seoski {mek To je sve ono {to je neophodno Gradskom Seljaku da bi zadr`ao {to seoskiji ose}aj u gradu: galama. PROSTI MLADUNAC 1 GOSPO\A GRADSKA SELJAN^URA GRADSKI SELJAK PROSTI MLADUNAC 2 ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE. slobodno shvatanje eksterijera (pljuvanje. u liftu. mokrenje i obavljanje drugih radnji uz drvo. 58 . = Seoski Seljak (Humus oratorium) Samim tim {to `ivi na selu i bavi se obradom zemlje (Humus oratorium). Me|utim. a ne za jelo!’). pa i prevazi|e svoje ime. S obzirom na to da {mek zna~i „miris“. treba re}i da je prisustvo raznih mirisa (drugima naj~e{}e neprijatnih) Gradskom Seljaku od su{tinske va`nosti za normalan `ivot i razvoj. Izdvoji}emo dve: – mogu}nost izno{enja neograni~ene koli~ine blata na traktorskim to~kovima sa njive na autoput – mogu}nost prskanja vo}a i povr}a pesticidima do iznemoglosti (i po trideset puta). jednog dana kad dovoljno odrastu.ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE... u podrumu i uop{te van prostora predvi|enog za tu namenu). Seoski Seljak je onemogu}en da radi ve}inu stvari koje radi Gradski Seljak (vidi igru pitalica).

pored fascikle sa govorom na kojoj je pisalo za poplave. Prvo u bolnici..“ „[ta je s televizijom?“ „Tu je.. Slika}e dok obilazimo mesto nesre}e i. 7 Rihtera. „Slabiji ili ja~i?“. „Jo{ ne{to. zemljotres. onda ostajemo najmanje pola sata!“. Na|i mi neko uplakano siro~e da ga nosim u naru~ju dok me slikaju na ru{evinama. „Zemljotres. ustao i krenuo prema vratima.POKVARENI POLITICAR C im je helikopter dodirnuo zemlju. upitao je pomo}nika. protegao se. zagla|uju}i kosu rukom. re~e odlu~no.. ne}u da se iskilavim. zevnuo. Setio se da je sino} u aktenta{nu. „Jesi organizovô slikanje sa povre|enima?“ „Jesam. sa seljakom kome je {tala pala na glavu. sanjivo pogledao oko sebe. Poplavu smo obi{li pre podne. kô ono pro{li put. „Je l’ ovde be{e po`ar il’ poplava?“..“ Klimnuo je.“ Sad se i on malo primakao. upita. a pomo}nik se prima~e i gotovo {apnu: „Ja~i. pomo}nik se okrenuo i po~eo da ga budi: „Gos’n {efe. upitao je oprezno. a onda u {tali doma}ina koji je glava u selu. a?“. na{?“.“ „A taj je .“ POKVARENI P O L I T I CuA R s (Smrad bescrupulozus) 59 . „Mnogo `rtava. „E. pitao je. „Kol’ko god ’o}ete... pa kroz prozor. a zatim se uspravio i popravio kravatu. uzvratio je pomo}nik. Onda je zastao.. „Svim srcem. ubacio i onu za zemljotrese.. gos’n {efe.. Al’ nemoj neko debelo.“ Ta~no. ceo govor. stigli smo!“ [ef se trgao..“. vade}i iz d`epa crni flor i ka~e}i ga na rever sakoa. 9 Merkalija. naravno.

podela prema agregatnom stanju: ^vrsti Pokvareni Politi~ar (mo`e biti Diktator i Derator) Ljigavi Pokvareni Politi~ar (mo`e biti Sluzav i Balav) Gasoviti Pokvareni Politi~ar (mo`e biti Providan i Prividan) Legenda ka`e da negde u Nacionalnom parku SRBIJA postoji i jedan primerak Neiskvarenog Politi~ara (Smradus scrupulozus). Ceo svoj (politi~ki) `ivot Pokvareni Politi~ar provede na Vlasti (Privilegius) i oko nje. Najvi{e trpe ionako slabe i neotporne vrste. jedina koja dobro uspeva u podno`ju svake Vlasti. dakle. halapljivo ih konzumiraju}i sam ili u krugu porodice. u su{tini je ljigav. ume i da ispari. Za njega Vlast predstavlja Drvo `ivota. 60 . a kad zagusti. kao kameleon. pa se name}e zaklju~ak da je verovatno i taj poslednji primerak (politi~ki) umro. ali je zanimljivo da ga niko dosad nije video. za koju va`i pravilo: {to je vi{a i {ira – to je ve}i asortiman krupnijih i sla|ih plodova. Pokvareni Politi~ar pa`ljivo bira i ubira sve najsla|e plodove koje mo`e da dohvati. Sledi. To je vi{egodi{nja biljka izuzetno slatkog ploda. kojih u senci Vlasti nema ni od korova – i Golu`dravi Penzioner – ~ija se ishrana svodi na Penzijicu (Myzeria). Dok je na Vlasti. Zbog tih osobina je i dobio takav {arlatinski naziv – Smradus bescrupulozus =. kao {to su: Zapostavljeni Gra|anin – gladan Ustavnih prava i sloboda (Civilizatium minimum). sve one preko ~ijih le|a se popeo tu gde jeste gleda s visine. poneki ogrizak. tu i tamo. Kada je Pokvareni Politi~ar na Vlasti koja je izuzetno visoka i {iroka (a ume da bude neverovatno ogromna). tada je veliki deo Nacionalnog parka SRBIJA u njenoj senci i malo {ta uspeva. a po potrebi i agregatno stanje: pretvara se da je ~vrst. Pokvareni Politi~ar voli da se popne na Vlast i da bude na njoj. Za proces penjanja Pokvarenog Politi~ara na Vlast va`na je i miri{ljava biljka Demagogija (Uvlacus populis) =. ve} i oblik. Za to vreme. bacaju}i im. a koja zakr`ljava u senci Vlasti Pokvarenog Politi~ara.Sredina u kojoj prebiva Pokvareni Politi~ar u~inila ga je sposobnim ne samo da menja boju. ali ne voli da ga s nje skidaju.

POKVARENI POLITICAR

LJUBAV

ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE... =Poreklo imena Smradus bescrupulozus
Postoji teorija o tome da prvi deo imena, smradus, dolazi od potrebe Pokvarenog Politi~ara da se popne na Vlast i da odande ne si|e sve dok se ne usmrdi. Me|utim, ni{ta manje ubedljivi nisu ni oni koji tvrde da smradus dolazi od njegovog „smrdljivog“ odnosa prema onima preko ~ijih le|a se popeo na Vlast, a kojima baca samo ogriske njenih slatkih plodova. Tre}a teorija ka`e da ova druga osobina (smrdljivi odnos) ne mo`e biti zaslu`na za prvi, ve} isklju~ivo za drugi deo njegovog {arlatinskog imena – bescrupulozus, obja{njavaju}i to ukupnim odnosom Pokvarenog Politi~ara prema svemu i svima oko sebe dok je na Vlasti. Svaka od tih tzv. Smrdljivih teorija sadr`i u sebi deo istine. O tome }e jo{ biti govora pred sam kraj knjige, kod SMRADOVA – kao posebne kategorije.

VLAST (PRIVILEGIUS)

MYZERIA

ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE... =Demagogija (Uvlacus populis)
Te{ko da Pokvareni Politi~ar uop{te i mo`e da se popne na vlast bez Demagogije. Ona je neka vrsta halucinogene, miri{ljave puzavice koja obavija Vlast od korena do samog vrha. Pokvareni Politi~ar koristi Demagogiju u procesu penjanja na Vlast, ali i da bi se na njoj odr`ao.

61

obro ve~e, po{tovani gledaoci. Evo nas ponovo u emisiji „Ve~e s prorokom“. Go{}a u studiju je gospo|a Vidovita Dara... Dobro ve~e... Dobro ve~e, du{o, dobro ve~e. Ona }e odgovarati na pitanja koja }ete joj vi direktno postavljati ako okrenete broj koji je ispisan na ekranu. Evo, javljaju mi da ve} imamo nekog na vezi... Izvolite, gospo|a Daro. Halo, tu sam, du{o, recite... Htela sam da pitam da li veza u kojoj sam trenutno ima budu}nost. Ima, du{o. Vidi, ti si ro|ena da pati{ i ro|ena si da bude{ sre}na, ’el me razume{?... Da?... Ali nije to ni{ta straobalno. Imali ste jednu jaku krizu, ’el me ~uje{?... Da?... Ali to }e pro}i, jer sve mora pro}i, {to ka`e na{ narod, ’el me razume{?... Da?... Eto toliko za vezu, {ta te jo{ interesuje?... Zdravlje... Znala sam! Zdravlje ... uglavnom

D

dobro, du{o, ~uvajte se saobra}aja ... ’el me ~ujete?... Da?... Imate jedan o`iljak na telu ... i jedan udarac po glavi, jeste tu?... Da?... Jeste blizu ekrana?... Molim?... Ka`em, jeste blizu ekrana?... Da?... Ajde, du{o, nemoj da vas mrzi, pipajte ekran levom rukom... Samo malo... Je l’ pipate, du{o? Nemamo ceo dan, drugi ~ekaju... Evo, pipam... Pipajte, pipajte celom rukom ... tako ... nemo’ da di{ete sad ... tako ... sad opet di{ite... Dobro, tako sam i mislila... Sve je u redu sa zdravljem. Samo malo vi{e te~nosti da uzimate. I kretanje. Samo kretanje! Evo, do|ite do mojega kabineta pe{ke... Eto, du{o, jeste zadovoljni?... Jesam, samo... Prijatno! Je l’ imamo jo{ nekog?... Halo?... Izvol’te, du{o, recite... Zovem u vezi sa bra~nom situacijom... Znam, du{o, sve znam,

VIDOVITA PROROCICA
(Nostradama profiteria)

62

VIDOVITA PROROCICA

i nije ti lako, odma’ da ti ka`em...Vi ste dva suprotna sveta... Ti si sever, du{o, on je jug, ’el me razume{?... Da?... I u zadnje dve godine unazad, do{lo je do jedne, da ka`emo, situacije ... ’el tako, du{o?... Pa, jeste... Sigurno da jeste, srce... Da ti ka`em, du{o, ti si po{tena `ena, ali si naivna kao ~ovek i ljudi te zloupotrebljavaju, jer ti im sve veruje{, ’el me razume{?... Da, da!... E, to je ta crna magija i to }emo da skinemo, samo treba da do|e{ u mom kabinetu, li~no, u ~etiri oka mogu neke stvari da ti ka`em, samo pre toga da se javi{ mom sekretaru da ti zaka`e, je l’ u redu?... U redu, hvala... Idemo dalje, ’alo... I ja bih htela da pitam u vezi sa zdravljem... Sve je dobro, male tegobe sa zatvorom, ali to }e da „ot~epi“, {to ka`e na{ narod... A ostali u ku}i?... Deca su dobro, mu` vam je zdrav kô dren... Ali mu` mi je umro!... Pa znam, du{o, sa~ekajte da zavr{im: mu` vam je zdrav kô dren bio, dok nije umro...

osilni ostaci naivnih `rtava govore o tome da se moderne Vidovite Proro~ice u Nacionalnom parku SRBIJA pojavljuju negde krajem Anteozoika, zna~i pre skoro deset godina. One su, ina~e, veoma rasprostranjene, ali ih je uvek najvi{e u predelima sa lo{om ekonomskom klimom i neizvesnom budu}no{}u. Vidovita Proro~ica `ivi (i lovi) u simbiozi sa Hipnovizijom (Ecranela hipnotica) =. Pored toga, Vidovita Proro~ica voli da lovi i na starinski na~in – tako {to gleda u pasulj ili u ple}ku. Ali ona nije jedina vrsta koja to voli da radi. I Golu`dravi Penzioner bi rado gledao u pasulj (dodu{e, sa druga~ijim porivima), samo kad bi bio malo jeftiniji. O ple}ki da i ne govorimo. Osim u pasulj i ple}ku, Vidovita Proro~ica uspe{no gleda i u {olju, kao i u karte. Mu`jak Vidovite Proro~ice zove se Vidoviti Prorok (Nostradamus profiterius). Mnogo je re|i od

F

PROROK (MU@JAK) PROROK (@ENKA)

63

a ponekad iz nepoznatih razloga te`i da se pretvori u `enku. prizna}ete. da obe}aju sva{ta. Oni koriste lepljivost Hipnovizije da bi ulovili sve one naivne `rtve kojima se za Hipnoviziju zalepe o~i. 64 . naj~e{}e love uz pomo} Hipnovizije. ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE. U Nacionalnom parku SRBIJA postoje i Magovi =. I nikom ni{ta.. podele bonove za pone{to. ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE. Najradije se hrani mozgom `rtve. pa ne mogu da ih odlepe.30. a posle i za bonove te{ko da mo`e da se na|e i{ta. a da za to vreme pouzimaju sve. lepljiva biljka. rasprostranjena po ~itavom Nacionalnom parku SRBIJA. treba puno magije.. da govore ne{to. {to ne zna~i ni{ta... =Magovi (Magus magicus) Magovi su bi}a koja se mogu videti samo na Hipnoviziji i to svake ve~eri oko 19. =Hipnovizija (Ecranela hipnotica) Halucinogena. Veliki su majstori da od svega naprave ni{ta. a da to predstave kao ne{to. Ta pojava naziva se Kleopatrizam. kao i Vidovita Proro~ica. u{i i mozak.`enke. A za sve to. Ovde ih pominjemo jer i oni. koji prethodno dugotrajno i temeljno ispira.

„Mo`e jeftinije .. Evo.“. prima se on i na druge stvari. a zatim ga otvorio tako da se videla unutra{njost. u koverti. pa je po tome i napravljena slede}a podela... „Ali . ali bez anestezije!. odgovori skru{eno ~ovek u sivom kaputu. kako? Da ostanem budan za vreme operacije?“ ^ovek u belom je seo i podigao noge na sto. pa misli – zaslu`io da bude operisan! Da ti poka`em ja ne{to.“ ^ovek u sivom bivao je sve manji i sve je vi{e li~io na makovo zrno.. rugaju}i se.. da ti u~inim.“.. majku mu! Do{ô u dr`avnu bolnicu. Ali samo krupne... da ja ovo radim za d`abe? A?!“.. u nedostatku lekova. Samo sam mislio da }e biti . Ja da operi{em – a ti da hr~e{... jeftinije. nemoj. „Gledaj! Ovo je sve viski koji mi donosite ti i tebi sli~ni! Ima sigurno tri’es’ fla{a. koja je i dobila ime po tome {to se prima na razne stvari.PODMITLJIVI LEKAR a {ta ti misli{. More. „Budan.. ne samo da }e{ da bude{ budan.“ ^ovek u sivom je podigao pogled.. „Jeftinije. re~e ~ovek u belom „ mantilu. „Ne.. donô fla{u D`onija. ne!.. sve lju}i i lju}i. sa stetoskopom oko vrata. „Pa kakvi ste vi to ljudi. bez koverte.. Lekar se pre svega prima na obolele U predstavnike svih ostalih vrsta i li`e im rane da bi {to pre zacelile. nego ima i da mi dodaje{ instrumente!“ P PODMITLJIVI LEKAR (Primarius mitus) Nacionalnom parku SRBIJA ve} dugo postoji vrsta Lekar (Primarius).. plave. kakve god ’o}e{.. usmrdele. [ta da radim ja s tim? Da otvorim fri-{op?! A?!“. One od dva’es’ dinara su bakteriolo{ki neispravne. 65 . ose}aju}i se zavijenim u crno. „Ne}u viski!!! ’O}u pare!!! Razume{?! Keke!! \enge!! Zelene. nego {ta! Ma.. nastavio je onaj drugi. Ali. grmeo je.“ Ustao je i po{ao prema plakaru u dnu ordinacije. dobro – primam ~ak i ove na{e..

dakle. ne mora da izlazi iz jazbine. dakle. boksovi i master boksovi cigareta. Oni primerci koji pak nemaju Mito za njega. jer ona na najzanimljiviji na~in oslikava stanje vrste Lekara u Nacionalnom parku SRBIJA. jagnji}i. ali samo za onoga od koga dobija Mito. 66 . spontanog padanja donje ~eljusti i gr~a svih mi{i}a. slatko. Zbog velikog broja plodova Mita na koje se Podmitljivi Lekar primi u kratkom periodu. ali imaju marke unutra. Kao i kod jo{ nekih vrsta (Oboga}eni Ugostitelj. kartoni jaja. daju}i im bilo kakvu Terapiju =. ali i svaki drugi Lekar svoju `rtvu tera da pije ono {to ina~e `rtva sama ni u snu ne bi popila. kod njega dolazi do poja~anog lu~enja pljuva~ke i adrenalina. ve} mu lovina sama dolazi. njegova jazbina podse}a na magacin me{ovite robe. a {to u obliku mrtve prirode: prasi}i. gajbe s vo}em i povr}em. postaje stvarno i mogu}e. fla{e vina. kartoni viskija. uop{te mu nisu interesantni i brzo ih se osloba|a. kajmak. Ima tu raznih plodova. Podmitljivi Lekar poseduje fantasti~nu prilagodljivost za opstanak u Nacionalnom parku SRBIJA. pili}i. sir. ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE =Terapija (Terapia) Tretman u kojem Podmitljivi. On je sva{tojed. Divlji [alterski Slu`benik). pakovanja kafe. Naravno. To su uglavnom stari i bolesni primerci drugih vrsta. Iznenada. tu je i ove}a gomila koverata koji nemaju marke spolja. piva i doma}e rakije. kad god se Podmitljivi Lekar primi na Mito. deli na tri podvrste: Nepla}eni (ili Dr`avni) Lekar (Primarius platus) = Pla}eni (ili Privatni) Lekar (Primarius marcus) = Podmitljivi Lekar (Primarius mitus). oni koji se najlak{e love.Lekar se. {to `ivih. sve {to je do tada bilo nemogu}e. Osnovna razlika izme|u Podmitljivog Lekara i ostale dve podvrste je to {to se Podmitljivi Lekar prima na Mito (Mitus) =. Od tog trenutka on postaje hiperaktivan i ultrazainteresovan. Mito je biljka koja blagotvorno deluje na aktivnost Podmitljivog Lekara jer. med. Ovde nas prevashodno interesuje tre}a podvrsta – Podmitljivi Lekar.

pa onda nije postojala. to ime duguje ~injenici da je uvek pri vati. Postoje dve ravnopravne teorije o poreklu prvog dela imena: Privatni. neophodan za svakodnevne intervencije (vata.PODMITLJIVI LEKAR ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE. Po drugima. koji se naziva ka{njenje Platice (Platica – Smeyuria – tako|e izuzetno kr`ljava biljka. zbog ~ijeg ka{njenja. izumiru jo{ neke vrste u Nacionalnom parku SRBIJA. ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE.. po jednima. =Nepla}eni (ili Dr`avni) Lekar (Primarius platus) Podvrsta Nepla}eni Lekar iz dana u dan ima sve manje pripadnika zbog fenomena sli~nog ka{njenju Penzijice (Penzijica – Myzeria= kr`ljava biljka zbog koje izumire Golu`dravi Penzioner).. koje (za razliku od Podmitljivog Lekara) ume i ho}e da pri’vati i da se na njih primi nezavisno od plodova Mita. =Pla}eni (ili Privatni) Lekar (Primarius marcus) Podvrsta Privatni Lekar je jednom davno postojala.. to jest da poseduje medicinski materijal. 67 . {pricevi). pa sad opet postoji i dobro je (po)stoje}a.. gaza. vodi poreklo od njegovog odnosa prema predstavnicima drugih vrsta. pored ove podvrste. rukavice. kao {to su Prosvetni Jadnik i Zapostavljeni Gra|anin).

fla{ama. Tek u poslednje vreme mo`e se videti i na otvorenom. To su. d`epovima i kovertama `rtava koje dolaze u jazbinu Podmitljivog Lekara. gajbama. usred bela dana.. Najbolje uspeva u senci. neobi~ni i razli~iti plodovi. a ~iji plodovi rastu i dozrevaju po torbama. u zamra~enim delovima Nacionalnog parka SRBIJA. poznatiji kao Mito Bekrijo (Mitus becrius).. dakle.ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE. Razlikujemo ih prema formi u kojoj se pojavljuju. 68 . a koje on vredno prikuplja i skladi{šti. pa su tako najpopularnije dve forme: Kovertirani Mito (Mitus covertus) i Fla{irani Mito. =Mito (Mitus) Mito je biljka iz porodice Korupcija (Coruptia) koja cveta u svim delovima Nacionalnog parka SRBIJA. Jedna je od retkih biljaka kojoj smeta sun~evo svetlo.

.. sredili bi to za pe’ minuta.. Ro|o.. Ne \onov. Ne. u Beograd.... Svetov mali.. Veskov brat.. Jovo... ono je ljudina.. Na{a’ mu se. Kad god ti ’o}e{!..... bio je na godi{nji odmor. jes.. Jes.I {to ka`e{. kako nemam.. Zato {to se Ro|o jednom ranije na{a’ Milu. bruke i sramote! Pa jesi li zavr{io {to?. tako da je mali mora’ prvo da doktorira. jes. zna{ ~ijem..... A... Je l’ ti se na{a’ neko?.. no je bolje prije posla... Ro|o ti je pu{tio korijenje na tom mjestu.. E..... no je Vesko njegov zet. \onov. Luka. Nastao je od vrste Crnogorski Crnogorac (Montenegrus montenegro). Ne. Da zna{ da me vrije|a {to me nijesi zva’.... jer se Veskov i Ro|ov otac na{a’ onome malome Jovovom – e. onaj {to je treba’ da mu zavr{i da zavr{i.. Savo? ^iji Savo?. Aaaa... no Jovov zet.. Imam.. Ro|o. A. bogomi.... je i Nacionalni park SRBIJA.. moga’ si i mene zvati. ali ga ima na svim mogu}im mestima osim tamo. @arkov kum.. C 69 .. onaj mali Savo........ Obraza mi.. A zna{ ko ga je postavio tamo?.... zbog Ro|a.CRNOGORSKI VANZEMALJAC „.... Vi|i. Nego. Ne.. Moga’ bi.. Orodili se od onda otkad se Vesko na{a’ Jovu kad se posva|a’ s Milom.. no se sredilo tek kad je Ro|o prebega’ Momu. Momu. sjutra.. taman da odemo ne|e da ru~amo. dajebeoca!... ima ve} dvije godine. Jesi. Ne. Jedno od tih mesta gde ga ima. Spolja su gotovo identi~ni.. Jovo. nije stiga’ da zavr{i.. zna{ ko ti je on|e na{ ~ovjek?. da re~emo. Evo.. samo da doktorira... Isto ka’ i Luka. i to u ne ba{ malom broju.. E...“ CRNOGORSKI V A N Z E M AgLrJuA C s (Montene diaspora) rnogorski Vanzemaljac je vrsta koja poti~e iz Nacionalnog parka CRNA GORA. Krsto se zove – da doktorira na prava. Pa. A moga’ bi i ti kod mene jednom da svrati{. E.. Savo. dr`a’ te je vascijeli dan na stend baj?.. ’o}emo li se gledat’ ovijeh dana?.

ve} svih plemena kojima pripada (Gu~i.. Crnogorski Vanzemaljac je i dobio takvo ime (Vanzemaljac) jer ve} odavno ne `ivi na teritoriji Nacionalnog parka CRNA GORA.. Ako se pa`ljivo neguje. Versa}e. ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE. Po{to je Crnogorski Crnogorac dugo `iveo u Plemenskoj Zajednici (Tsutsus piperus). To je biljka Veza (Cumus rodbinus) =. =Veza (Cumus rodbinus) Vi{egodi{nja biljka koju Crnogorski Vanzemaljac gaji generacijama. oni i dalje zadr`avaju pona{anje. i Crnogorski Vanzemaljac ima od njega nasle|en ose}aj pripadnosti plemenu. Veza se lako razgrana i pro{iri na sve strane. To su: – povojvo|eni Crnogorac (postoje kolonije u severnim delovima Nacionalnog parka SRBIJA) – pobeogra|eni Crnogorac (postoje kolonije u svim delovima Beograda). To su: Dajebeoca (Tatus coitus) =. ali ga ipak mo`emo podeliti na dve glavne podgrupe. odnosno dokle god Veza dopire. omogu}avaju}i Crnogorskom Vanzemaljcu da se popne do neslu}enih visina. te{ko uspeo da stigne. Svijetli Obraz (Obrazus luminozus) =. Serdarizacija (Serdarus voyvodus) =.. bez obzira na to {to se brojni pripadnici ove vrste i ra|aju i `ive u Nacionalnom parku SRBIJA. navike i dijalekt nekoga ko nikada nije ni napu{tao Nacionalni park CRNA GORA. Ukoliko se posadi u pravo vreme i na pravom mestu. Eleze. Crnogorskog Vanzemaljca ima {irom Nacionalnog parka SRBIJA. Armani. Dodu{e. 70 .). koju on veoma pa`ljivo i predano gaji i nikada ne zapu{ta. Veza odli~no uspeva i na najte`e dostupnim mestima. po ~emu je dobro poznat. No. o kojima se ne{to vi{e mo`e saznati u Nacionalnom parku CRNA GORA. Crnogorski Vanzemaljac instinktivno ose}a da je pleme ne{to veoma va`no. do kojih bi Crnogorski Vanzemaljac.. Posledica bliskosti u okviru plemena je i uzgajanje jedne biljke bez koje Crnogorski Vanzemaljac ne mo`e da pre`ivi. to je sada pripadnost nekim sasvim drugim plemenima (npr. Bruno Malji.a razlikuju se samo po tome {to Crnogorski Crnogorac i dalje `ivi u Nacionalnom parku CRNA GORA. Mobilna Kompenzacija Imobiliteta = i jo{ neke. postoje jo{ neke osobenosti Crnogorskog Vanzemaljca koje ne nalazimo ni kod jedne druge vrste u Nacionalnom parku SRBIJA. bez nje. pa zato uvek na sebi nosi obele`ja ne jednog. Osim gajenja Veze. kao i zbratimljena plemena Dol~e i Gabana).

me|usobno se hvale}i bez ikakvog osnova. Re~ je o neverovatno velikom broju Mobilnih Telefona (Zvrndus nonstopus) po glavi stanovnika.. Juna{tvo i Rije~. u najmanju ruku.. ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE. Ina~e. jer mu svetli u mraku kao svitac. ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE. me|u pripadnicima neverovatno imobilne (nepokretne ili slabo pokretne) vrste. U pitanju je ~ista potreba za kompenzovanjem nekretanja. po Svijetlom Obrazu se Crnogorski Vanzemaljac prepoznaje. =Mobilna Kompenzacija Imobiliteta Pojava novijeg datuma. Na njega su spremni da mu udare (u `elji da mu ga potamne ili.. Zvu~i perverzno. =Dajebeoca (Tatus coitus) Izraz kojim se iskazuje vrhunac po{tovanja ne~ije majke. Ne zna se koji je od koga va`niji.. =Svijetli Obraz (Obrazus luminozus) Deo tela koji Crnogorski Vanzemaljac stalno mora od nekoga ili ne~ega da brani. Svijetli Obraz se sastoji od tri elementa: ^ojstvo. 71 . a {ta smo – to samo mi znamo“. ali se svodi na izreku: „Ja tebe serdarom. Prvo je zabele`ena kod Crnogorskog Crnogorca u Nacionalnom parku CRNA GORA. ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE..CRNOGORSKI VANZEMALJAC ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE. =Serdarizacija (Serdarus voyvodus) Su{tina ove pojave je u tome {to se neki mu`jaci otvoreno udvaraju jedan drugom... pa ~ak i pripadnici njegove sopstvene vrste. {to se posti`e imanjem i kori{}enjem {to vi{e Mobilnih Telefona u jedinici vremena. ti mene vojvodom.. isprljaju) predstavnici raznih vrsta u Nacionalnom parku SRBIJA. a onda se prenela i na Crnogorske Vanzemaljce koji `ive u Nacionalnom parku SRBIJA.

Je l’ va`i?“ Svi su zagrajali: „Va`i!!!“ „Jo{ ne{to. Sedi. pa }u ja onda znati ~iji mama i tata me vole.– osnovci: Stala je nasred u~ionice i po~ela: „Deco. Ko zna {ta je u ponedeljak?“ Jedan de~ak je podigao ruku. mislim da bi bilo lepo da me u ponedeljak iznenadite nekim poklonom. da vidimo. slobodno tu`ite meni. „Tako je. Stefane. ako vas mame pitaju odakle vam ta ideja. pohvali}u pred celim razredom. Dan `ena! Sve `ene tada imaju pravo da dobiju poklon!“ Osmehnula se zadovoljno. deco.“ Mali{an je ustao i ispalio kao recitaciju: „Osmi mart. samo da mo`e da se jede. recite da ste se svega sami setili. E pa. a ~iji me ne vole. Je l’ va`i?“ „Va`i!!!“ „A one koji budu protiv toga da mi donosite poklone. hajde ti. po{to sam ja `ena. „Stefane. jer volite svoju u~iteljicu. a istovremeno i va{a u~iteljica. pa }emo onda da vidimo kako da nateramo ove druge da me vole. Ne mora to da bude ne{to mnogo skupo. Je l’ va`i?“ „Va`i!!!“ II6 PROSVETNI JA D N IK (Profus yadibedus) 72 . A onda }emo da organizujemo malo takmi~enje: svakog ko mi donese jestiv poklon. kô bele lale.

. Kao {to mu je i ime mutiralo iz Radnika u Jadnika. bu~no je pozdravila donosioca piva. a vrata su se ponovo otvorila. i to od vrste Prosvetni Radnik (Profus autoritetus) =. radni vek – jadni vek.PROSVETNI JADNIK – srednjo{kolci: Profesor je taman zaustio da ka`e: „Zatvorite bar vrata za sobom. poku{ao je na trenutak da nadglasa `amor. kod njega je. dakle. Problem je u tome {to je Prosvetni Jadnik vrsta koja jo{ nije dovoljno prilago|ena `ivotu u Nacionalnom parku SRBIJA. Grupica u zadnjoj klupi do zida. ovog puta da prime Mihajlovi}a. gotovo izumro. Kad se klicanje sti{alo. Nije stigao ni da podigne popadale papire s poda. radna subota – jadna subota. a usled intenzivnih klimatsko-socijalnih promena. ako to radi tiho. a vrata su se s jezivim treskom zatvorila iza Pe{i}eve i Lazarevi}eve. Niko nije ni primetio. promaja je.“ . @alio je za prepodnevnom smenom. pa se ne bune ~ak i kad ne{to predaje. broj radnih dana u godini – broj jadnih dana itd. sve poreme}eno: tako radni dan postaje jadni dan. a Prosvetni Radnik je. minuli rad – minuli jad. koje su. Pogledao je na sat. sledstveno tome. ali zati{je nije dugo potrajalo jer je pao gol. koji mu je deset minuta ranije uzeo „na zajam“ poslednjih deset dinara. upada u o~i jedna pojava koja ozna~ava neprilago|enost `ivotu u Nacionalnom parku SRBIJA i koja se zove – Jadnost (kod nekih autora P 73 . koja je na portabl TV-u pratila prenos utakmice. po svemu sude}i. vratio pi{tolj u futrolu i iza{ao mnogo pre zvona. bar da bi upisao ~as. ponovo oti{le da zamene brushaltere. polako skupio svoje stvari. Kod Prosvetnog Jadnika.. III1 rosvetni Jadnik (Profus yadibedus) je jedna od onih vrsta koje su nastale mutacijom. kada svi spavaju do tre}eg ~asa. jer mu je toliko falilo za jo{ osam piva. a zatim ustao. kao vrsta.

Prosvetni Jadnik je morao da razvije neke paralelene tehnike za{tite kako bi uop{te mogao da opstane u Nacionalnom parku SRBIJA..) – tehnika zloupotrebe imovnog stanja roditelja (funkcioni{e po sistemu unakrsnog ispitivanja: [ta ti je tata/mama po zanimanju?.. Po{to je `ivotni ciklus Prosvetnog Jadnika oduvek bio vezan za Platicu.. multilevel tehnika ili Mali vam je dobar. Koli~ina Jadnosti izra`ava se Jadnosnim faktorom =. preko turisti~ke agencije s kojom je u dogovoru) – tehnika zaljubljenosti u svoj posao (tehnika koja kratkoro~no koristi. Kao i neke druge vrste [Nepla}eni (Dr`avni) Lekar. usled fenomena poznatog kao ka{njenje Platice (Smeyuria). tehnika tvrdoglave nezainteresovanosti tehnika zloupotrebe imovnog stanja roditelja tehnika zloupotrebe ekskurzije tehnika zaljubljenosti u svoj posao 74 . Tvoji bi ba{ mogli da kupe epruvete/knjige/kasetofon/televizor za {kolu. Neke od tih tehnika su: – tehnika tvrdoglave nezainteresovanosti (poznata i kao: Divljajte vi. koji ide od nula pa do u beskona~no.. a ova ima tendenciju da sve redovnije i redovnije kasni. ali dugoro~no {teti Prosvetnom Jadniku. pa kome pre dosadi. a ja }u da predajem..) – tehnika zloupotrebe ekskurzije (Prosvetni Jadnik vodi svoje mladunce na ekskurziju besplatno. i Prosvetni Jadnik ima hroni~nih problema sa odr`anjem vrste. ali mo`e da bude i bolji ako od mene kupite Super Secka/ ^istka/Briska.. Zapostavljeni Gra|anin]. ~ine}i ga na kraju jo{ jadnijim).) tehnika dopunskog popodnevnog posla – tehnika dopunskog popodnevnog posla (tzv.– Jadnitet ili Jadno}a).

Postoje i oni koji idu i korak dalje.. u {ta je danas te{ko poverovati. eventualno.. 75 . borba za goli `ivot te`a. azijskih nacionalnih parkova. tvrde}i da je Prosvetni Radnik predstavljao ~ak i autoritet tim istim tu|im mladuncima. AFRI^KI JADNOSNI FAKTOR AFRI^KI PROSVETNI JADNIK ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE. i to putem predavanja. samim tim. kao takav.. bezvrednost) kojom se izra`ava borba Prosvetnog Jadnika za goli `ivot usled neprilago|enosti `ivotu u Nacionalnom parku SRBIJA.PROSVETNI JADNIK ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE. ve} je ~esto uspevao i ne~emu da nau~i tu|e mladunce.. ne samo {to je bio u stanju da u|e i iza|e iz u~ionice kad god ho}e (bez potrebe da eskivira kredu ili sun|er kojim bi ga danas redovno ga|ali). =Jadnosni faktor To je vrednost (ta~nije. Jedini koji iole mogu da im konkuri{u u ovoj kategoriji su primerci iz nekih afri~kih ili. Maksimum jadnosti jo{ nije izmeren. [to je faktor ve}i i neprilago|enost je ve}a. te. =Prosvetni Radnik (Profus autoritetus) Legenda ka`e da je gotovo izumrli Prosvetni Radnik bio neka vrsta mitskog stvorenja i. ali se pretpostavlja da u Nacionalnom parku SRBIJA `ive neprikosnoveni svetski rekorderi u prosvetnoj jadnosti.

doru~kovao. Vratio se tek predve~e.N a primeru jedne (ne)radne nedelje u `ivotu Prinudnog (Ne)radnika sazna}emo apsolutno sve {to je potrebno znati o toj vrsti. ignorisao uku}ane. Vratio se tek predve~e. Vratio se tek pred-ve~e. NAPOMENA: Zimi Adu Ciganliju zamenjuje Buvljak. ignorisao uku}ane. Vratio se tek predve~e. paradajz i pivo u kesu i oti{ao na Adu Ciganliju. stavio hleb. Ignorisao uku}ane. ve~erao. Ignorisao uku}ane. Ignorisao uku}ane. pogledao omiljenu seriju i legao. SREDA: Ustao je u 9. ve~erao. pogledao omiljenu seriju i legao. stavio hleb. ^ETVRTAK PETAK: Ustao je u 9. ignorisao uku}ane. doru~kovao. stavio hleb. ve~erao. 76 .SREDA ru~kovao. Ignorisao uku}ane. ve~erao. stavio hleb i paradajz pod mi{ku PETAK (kesa se pocepala) i oti{ao na Adu Ciganliju. ignorisao uku}ane. muzjak N I ( N E ) RaAzD N I K P R I N U D s parad i ) (Arbaitu PONEDELJAK PONEDELJAK: Ustao je u 9. ve~erao. ^ETVRTAK: Ustao je u 9. pogledao omiljenu seriju i legao. UTORAK doru~kovao. UTORAK: Ustao je u 9. Vratio se tek predve~e. Odande telefonirao u firmu da se raspita kad se deli pretposlednji deo od 70% od plate. do. paradajz i pivo u kesu i oti{ao na Adu Ciganliju. doru~kovao. pogledao omiljenu seriju i legao. stavio hleb i paradajz (piva je ponestalo) u kesu i oti{ao na Adu Ciganliju. ignorisao uku}ane. paradajz i pivo u kesu i oti{ao na Adu Ciganliju. pogledao omiljenu seriju i legao. I o Paradajzu =. Ignorisao uku}ane.

pogledala omiljenu seriju i legla. oprala paradajz. kupila hleb. pogledala omiljenu seriju i legla. otpratila mu`a i decu iz ku}e i ostala da sprema ku}u i ru~ak. Zavr{ila je tek predve~e. pogledala omiljenu seriju i legla. oprala paradajz. oprala paradajz. legla i zaspala ne sa~ekav{i seriju. Zavr{ila je tek predve~e. kupila hleb. PETAK: Ustala je u 6. ZA ONE KOJI @ELE DA ZNAJU [TA JE. UTORAK: Ustala je u 6. oprala paradajz. Zavr{ila je tek predve~e. =Paradajz (Paradaiz) a) Biljka ~ijim se plodom hrani vrsta Prinudni (Ne)radnik b) Raj 77 .. Spremila svima ve~eru. Spremila svima ve~eru. Spremila svima ve~eru. kupila hleb. otpratila mu`a i decu iz ku}e i ostala da sprema ku}u i ru~ak. oprala paradajz. otpratila mu`a i decu iz ku}e i ostala da sprema ku}u i ru~ak. Spremila svima ve~eru. Zavr{ila je tek predve~e. kupila hleb. otpratila mu`a i decu iz ku}e i ostala da sprema ku}u i ru~ak..PRINUDNI (NE)RADNIK zenka PONEDELJAK PONEDELJAK: Ustala je u 6. Spremila svima ve~eru. ^ETVRTAK: Ustala je u 6. UTORAK SREDA ^ETVRTAK PETAK SUBOTA/NEDELJA: Skoknuli u selo po paradajz za slede}u nedelju. kupila hleb. Zavr{ila je tek predve~e. SREDA: Ustala je u 6. otpratila mu`a i decu iz ku}e i ostala da sprema ku}u i ru~ak. pogledala omiljenu seriju i legla.

tu nikakvo pranje ne poma`e. A po{to je. u pitanju veoma ZLOUPOTREBLJIVI INTELEKTUALAC I reda (Smradus academicus) ZLOUPOTREBLJIVI INTELEKTUALAC KAPARISANI PSEUDOSVESTENIK UMETNIK II reda (Smradus (Smradus (Smradus ateistus) intelectualis) artistus) 78 . Zato }emo neke od e}ina vrsta koje pripadaju ovoj kategoriji nisu detaljno prikazane. To je posledica te{kog samozapu{tanja po pitanju moralne. (Smradus m MRADOltVpIlex) S ui specifi~an smrad. jer nisu mogle biti adekvatno prou~ene.Z V adr`ite vazduh. profesionalne i mentalne higijene.. Na redu su. Za{to? Najbla`e re~eno – zato {to ne miri{u prijatno. grublje re~eno. pa nije preporu~ljivo prilaziti im blizu. i to ba{ od strane onih koji nose ve}u odgovornost od drugih za izgled i sudbinu Parka..

jedini koji je mogao biti detaljnije prou~en na prethodnim stranica- ma (pa ga zato i nema na spisku) je Pokvareni Politi~ar= (Smradus bescrupulozus). kamufliraju}em mirisu Demagogije. iz higijenskih razloga: ZLOUPOTREBLJIVI INTELEKTUALAC (Smradus intelectualis) PSEUDOSVE[TENIK (Smradus ateistus) KAPARISANI UMETNIK (Smradus artistus) POSLU[NI SUDIJA (Smradus arbitaris) PRISTRASNI NOVINAR (Smradus informatio) KORISTOLJUBIVI HUMANISTA (Smradus humanus) NESTRU^NI STRU^NJAK (Smradus expertus) ..Ima ih jo{.SMRADOVI tih vrsta ovde pomenuti. POSLUSNI SUDIJA (Smradus arbitaris) PRISTRASNI NOVINAR (Smradus informatio) KORISTOLJUBIVI HUMANISTA (Smradus humanus) NESTRUCNI STRUCNJAK (Smradus expertus) 79 . bljutavo-slatkastom. Zato za Pokvarenim Politi~arem ~esto ide (potpuno pogre{na) pri~a da „nit smrdi nit miri{e“. na istom mestu. Pre svega zato {to se nisu stekli (mirisni) uslovi za njihovo temeljnije izu~avanje. ali i s obzirom na njihov trenutni doprinos unapre|enju Nacionalnog parka SRBIJA. ali }emo zadr`ati distancu. ali je vrlo te{ko biti s ve}im brojem njih u isto vreme. Smradovi su tu gde jesu – na samom kraju. i to zahvaljuju}i intenzivnom. mirisu koji ga svuda prati i koji mo`e privremeno da prigu{i njegov sna`ni autenti~ni smrad.. Od svih pobrojanih Smradova.

sa svim svojim vrstama i pojavama. jednostavnije. Nacionalni park SRBIJA. ure|enije. treba prilikom izlaska da budete spremni na izvestan gubitak orijentacije u vremenu i prostoru. ali znajte da }e vam trebati jedna viza i puno deviza. jer du`i boravak u SRBIJI ima efekat vremeplova. komunikativnim i obrazovanim predstavnicima pojedinih vrsta. Potrebno je. Mogu}e je. Tako i treba da vam izgleda. pa samim tim jo{ uvek nismo u mogu}nosti da ustanovimo da li je uspeo ili propao. .. srda~nim. Samo izvolite. zaglavljenog u pro{losti najmanje jednu deceniju. kada iza|ete iz SRBIJE. ponekad do bola usporen izlazak iz SRBIJE. ne izlaze}i van Parka. Za takav. I na kraju. da zbog toga po`elite da ponovo posetite SRBIJU. kao {to ronilac mora postepeno da izlazi na povr{inu. Ako ste proveli du`e vreme u SRBIJI.IZLAZ Vi uskoro napu{tate Nacionalni park SRBIJA. onim koji je u SRBIJI oduvek postojao. pre svega. niti shvatamo cilj. Vide}ete da izlazak nije ni{ta manje komplikovana i rizi~na procedura od ulaska. Izlazak mora biti postepen. eksperiment kojem niti naziremo kraj. ne previ{e nagao. logi~nije i perspektivnije. predstavlja samo zanimljiv eksperiment kojim se zavr{ava jedan i po~inje drugi vek. kao i za dru`enjem sa toplim. ~ak. nemojte misliti da ste poludeli ako vam gotovo sve {to je izvan Parka bude izgledalo lep{e. pobrinuli su se Napla}iva~i takse za izlazak iz Parka (Caznus exitus). hedonisti~kim stavom prema `ivotu.. Nije nemogu}e da po izlasku osetite izvesnu dozu nostalgije za svojevrsnim neoptere}uju}im. Osmi{ljava~i disfunkcionalnosti benzinskih pumpi (Sipus iscantus). da znate da nije ni preporu~ljivo ni mogu}e previ{e brzo i lako iza}i iz SRBIJE. kao i Izme{ta~i najbli`eg internacionalnog aerodroma izvan granica SRBIJE (Budim pestus).

SADRZAJ 5 UZETO OD NARODA I VRA]ENO NARODU 7 ZAHVALNICA I RE^ AUTORA 11 PA@NJA! 16 UPOZORENJE! 19 ULAZ 20 NADRNDANI CARINSKI SLU@BENIK (Drndus murius pauza) 23 GOLU@DRAVI PENZIONER (Penzos vulgaris) 26 MARKANTNI ULI^NI DILER (Devizus devizus devizus) 30 MRKI ULI^NI PANDUR (Mupus murius) 33 SRPSKI BIZNISMEN (Camionus avionus) 37 DOMA]I KRIMINALAC (Crimos domesticus) 40 DIVLJI [ALTERSKI SLU@BENIK (Nervozus shicanorum pauza) 46 BI]E IZ SIVE LAGUNE (Sivus economius creatura) 48 OBOGA]ENI UGOSTITELJ (Drpus ohoho) 51 GOLOGUZA PEVALJKA (Vrisca dupetaria) 55 GRADSKI SELJAK (Prostacus urbanus) 59 POKVARENI POLITI^AR (Smradus bescrupulozus) 62 VIDOVITA PRORO^ICA (Nostradama profiteria) 65 PODMITLJIVI LEKAR (Primarius mitus) 69 CRNOGORSKI VANZEMALJAC (Montenegrus diaspora) 72 PROSVETNI JADNIK (Profus yadibedus) 76 PRINUDNI (NE)RADNIK (Arbaitus paradaiz) 78 SMRADOVI (Smradus multiplex) 81 IZLAZ .

a preko Parka. koje unutarparkovnih i tendenciozni odnevno. Srećom. kojima ovim poštenim ali snom Parku i njeg maku i da je malom ali pono ljsko) vreme na iz njihovo (neprijate će prava i puna žiteljima. žele ve aviona. kao i h i nenarodnih si ovih izvitopereni niji) nepripotekle iz njih na u dan sve broj aju svi ti (iz da laži o jednom Ipak. tako risanja nje (Upr zorenje. potonu . odrone. ur zničke i druge požare. Uprava Nacion ave) u ovoj. i klizišta. nesreće. koji svak ljavi specijalneprijateljima stavljaju svoj pr ihovih slugu. upadljivog igno delova iste (Upo sadržine nekih nih insinuacija kao i povodom prepuni zlonamer o tvrdeći da su og osvedočenim . mećave. poplav ća brodova. tornada. e.A SRBIJA NACIONALNOG PARK TELEGRAM UPRAVE PROTESTNI tuje povodom JA oštro protes alnog parka SRBI zvanoj. neka zn s da šire gnusne je jedini intere dostojanstvenim jatelji. politike njegov agane. knjizi. na principijelne plaćenika i nj rka i ispravne i dužnih žitelja Pa vno vraća kroz ni rat protiv ne to im se svakodne e Uprave. uostalom. pado boleštine koje su kroz raznorazne stema. Izlaz) odgovorn samo idu u pril h tvrdnji. samo pitanje JA konačno izaći alnom parku SRBI istina o Nacion g parka SRBIJA Uprava Nacionalno Legalno izabrana 85 . Ulaz. da je lno sata) kada trenutka (eventua na videlo. zemljotrese.

000 primeraka. gde obavlja poslove direktora i kreativnog direktora. Studije prava prekinuo je na tre}oj godini.DRAGOLJUB LJUBICIC MICKO Ro|en je 1962. . satirom i farsom. Kao glumac i tekstopisac u Indexovom pozori{tu o{tro je kritikovao vlast i dru{tvo. ali i sa brojnih putovanja po svetu. U filmu @elimira @ilnika Tito po drugi put me|u Srbima bio je koautor i igrao naslovnu ulogu. i druge pri~e. koja je do danas {tampana u devet izdanja i prodata u preko 100. koriste}i se humorom. a u romanti~noj komediji Potera za sre}(k)om pojavio se kao jedan od glavnih junaka. Izdao je CD Truba . Zavr{io je gimnaziju i ni`u muzi~ku {kolu. scenskim radom i muzikom. Jedan je od osniva~a marketin{ke agencije Tim talenata. napisao je knjigu Nacionalni park Srbija.. jer je vrlo brzo postala jedna od prvih piratski {tampanih knjiga na ovim prostorima. Od tada se bavi marketingom. na kojem je kompletan autor muzike i teksta.. spajaju}i socijalnu problematiku i dobru zabavu. @ivi i radi u Beogradu. godine u Beogradu. U autorskim emisijama na radiju i televiziji vodio je kontakt programe sa {irokim auditorijumom. Inspiraciju za sve {to radi crpi iz sopstvene `ivotne sredine. Krajem 1999.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->