BISERICA Biserica este extensiunea comunitară a lui Hristos în umanitate, prin harul transmis de către Duhul Sfânt prin

Sfintele Taine. În scrierile biblice nu întâlnim o definiţie a Bisericii, ci doar descrieri ale ei , Biserica fiind înfăţişată ca totalitate a credincioşilor, conduşi în mod nevăzut de Iisus Hristos spre mântuire, prin Taine şi cuvântul lui Dumnezeu. Nici în Tradiţie nu există o definiţie a Bisericii, ci numai descrieri ale ei, precum: expresie a comuniunii trinitare, extensiune a lui Hristos în umanitate, mediu al mântuirii. De asemenea, în tratatele de teologie nu se găseşte o definiţie completă a Bisericii. În definiţiile date de teologii ortodocşi, cât şi în cele ale teologilor romano-catolici sunt scoase în relief fie partea nevăzută, internă, a Bisericii, fie cea externă, văzută (administraţie, Taine, membri). Teologul grec H. Andrutsos a formulat o definiţie care încearcă să cuprindă ambele aspecte ale Bisericii, după cum urmează: „Biserica este instituţia sfântă întemeiată de Cuvântul cel întrupat a lui Dumnezeu spre mântuirea şi sfinţirea oamenilor, care posedă putere şi autoritate dumnezeiască şi reuneşte pe oamenii care au aceeaşi credinţă, se împărtăşesc din aceleaşi Taine Sfinte şi cuprinde poporul şi clerul conducător care are puterea sfinţitoare prin succesiune apostolică” 1. Amplitudinea Bisericii este „atotcup rinzătoare” (sub aspect văzut) şi „eternă” (sub aspect nevăzut). Astfel, numirea de Biserică se acordă persoanelor care formează „poporul lui Dumnezeu” şi cuprinde viii ş i morţii, la care se adaugă îngerii. Sfinţii părinţi numesc comunitatea celor vii „Biserica luptătoare”, iar comunitatea celor adormiţi „Biserica triumfătoare”. Însuşirea fundamentală a Biserici luptătoare este calitatea acesteia de a înlătura din lume „du hul dezordinii”. Însuşirea Biserici triumfătoare constă din stăruinţa continuă a celor care s -au săvârşit din viaţă de a se asemăna cu Dumnezeu. Cele două Biserici formează o unitate deplină, întrucât reprezintă comunitatea tuturor celor ce cred în Hristos . I. Întemeierea Bisericii Întemeierea Bisericii stă în strânsă legătură cu întemeierea împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ, fiind reprezentanta acestei împărăţii. Iisus Hristos arat a că întemeierea Bisericii avea să se facă prin jertfa de pe cruce, fapt c onfirmat de către Sfântul Apostol Pavel: „Drept aceea, luaţi aminte de voi înşivă şi de toată turma, în care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstoriţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a câştigat-o cu scump sângele Său” 2. Biserica fost inaugurată văzut la Cincizecime, când Duhul Sfânt s -a pogorât peste Apostoli şi în urma predicii lui Petru au primit credinţa aproximativ 3000 de oameni 3. Pogorârea Duhului Sfânt este actul de trecere de la lucrarea mântuitoare a
1 2

H. Andrutsos, Dogmatica Bisericii Ortodoxe , traducere de D. Stăniloae, S ibiu, 1930. Faptele Apostolilor, 20, 28. 3 Ibidem, 2, 1-41.

1

lui Hristos în umanitatea Sa la extind erea acestei lucrări în celelalte fiinţe umane. Conform îndemnului Mântuitorului Iisus: „Mergând, învăţaţi toate neamurile…” 4, Apostolii au întemeiat Biserici locale, în calitate de colaboratori ai Domnului şi „iconomi ai tainelor lui Dumnezeu” (I Corinteni 4, 1). Prin această activitate, ucenicii Domnului au extins viaţa dumnezeiască a lui Iisus în mijlocul credincioşilor din rândul diverselor naţiuni ale lumii. Ca organ continuator al acţiunii mântuitoare a lui Iisus, Biserica are putere de a continua întreita Sa slujire: didactică, sacramentală şi conducătoare. II. Fiinţa Bisericii Prin fiinţa Bisericii se înţelege esenţa divin o-umană a „trupului tainic al Domnului”. În fiinţa Bisericii sunt cir cumscrise următoarele aspecte : teandria, instituţionalitatea, dualitatea, infailibilitatea şi veşnicia. 1. Teandria Teandria reprezintă unirea voinţei omeneşti cu cea divină după modelul arătat de Fiul lui Dumnezeu. Raportul teandric este susţinut de Duhului Sfânt, care întreţine iubirea între mădularele Biseri cii. Caracterul teandric al Bisericii a fost subliniat de Mântuitorul Iisus Hristos: „...nu numai pentru aceştia Mă rog, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine, prin cuvântul lor, Ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine…” 5. La baza relaţiei teandrice din organismul Bisericesc stă unitatea Sfintei Treimi care se coboară în oameni activând iubirea reciprocă între aceştia. Temeiul comuniunii bisericeşti are la bază natura comun umană a tuturor descendenţilor din Adam. Relaţia natur ală omenească a comuniunii se reflectă din modelul divin, Dumnezeu Însuşi fiind o comuniune de Persoane. Ca purtător al chipului lui Dumnezeu, omul din creaţie aspiră spre comuniune cu Părintele său dar şi spre relaţia cu ceilalţi oameni, întrucât de unul singur nu se simte întreg. În această manifestare spre apropiere de ceilalţi, agentul mişcării este aşadar chipul lui Dumnezeu în om prin care se realizează comunitatea umană reflectată plenar în viaţa Bisericii unde acţionează tainic şi sfinţitor harul Du hului Sfânt. Biserica reuneşte în fiinţa sa elementul divin şi elementul uman. Elementul uman are un caracter dual reunind drepţii şi păcătoşii. Existenţa păcătoşilor în Biserică nu afectează sfinţenia Bisericii deoarece această sfinţenie este dată acestor a de către Întemeietorul ei, prin lucrarea Duhului Sfânt. Mădularele Bisericii sunt formate din drepţi şi păcătoşi în toţi lucrând Duhul Sfânt şi Iisus Hristos primiţi prin botez. Dorinţa păcătoşilor de a rămâne în Biserică le dă posib ilitatea de a se îndrepta prin Sfintele Taine şi de a ajunge la „chipul bărbatului desăvârşit ”6, deoarece nimeni nu poate pretinde că este fără de păcat 7.

4 5

Matei, 28, 19-20 Ioan,17, 20-21. 6 Galateni, 2, 20. 7 I Ioan, 1, 8.

2

2. Instituţionalitatea Biserica este o instituiţie atât în sens juridic, sens de reglementare a raporturilor dintre membrii ei, cât şi în sens duhovnicesc afirmând ca autoritate supremă pe însuşi Hristos care este „…Calea, Adevărul şi Viaţa” 8. Biserica este o instituţie deoarece fiinţează prin Duhul lui Hristos care îmbrăţişează pe toţi şi revarsă prin Sfinte Taine iubirea S a, peste toţi. Ca instituţie divino-umană, Biserica mediază relaţia dintre nevăzut şi văzut, dintre Dumnezeu şi creaţie. 3. Dualitatea Biserica are un aspect văzut şi unul nevăzut. Aspectul văzut vizează caracterul Bisericii de a fi comunitatea credincio şilor şi instituţia care îndrumă şi supraveghează buna orânduire a vieţii membrilor ei şi conformarea acestei vieţi învăţăturii lui Iisus Hristos. Aspectul nevăzut se referă la calitatea Bisericii de a fi transmiţătoare a harului divin prin Sfintele Taine. Aspectul văzut al Bisericii este perceptibil de către toţi credincioşii şi e identificat în activitatea pe care instituţia Bisericii o desfăşoară în plan vizibil. Aspectul nevăzut este sesizabil numai de credincioşii care au o viaţă duhovnicească aparte şi care pot surprinde cu ochii credinţei bucuria tainică a lui Hristos în Biserică. 4. Infailibilitatea Infailibilitatea este însuşirea Bisericii de a nu greşi cu privire la mărturisirea adevărurilor dumnezeieşti. Acest atribut al fiinţei Bisericii este generalizat de calitatea ei de a fi trupul tainic al lui Dumnezeu, care niciodată nu e despărţit de Capul său Hristos. Biserica asigură păstrarea învăţăturii relevate prin asistenţa Duhului Sfânt care este Duhul adevărului şi care „…va învăţa tot adevărul” 9. 5. Veşnicia Biserica este eternă pentru că Iisus Hristos, capul ei, este veşnic. Prin calitatea ei de a fi veşnică, Biserica conduce pe membrii ei atât pe pământ cât şi după moarte. Pe pământ în procesul luptei cu păcatele de tot felul, în cer prin cult ivarea efortului celor drepţi de a se desăvârşi neîntrerupt. III. Însuşirile Bisericii Însuşirile Bisericii sunt atributele fundamentale ale Trupului tainic al Domnului. Aceste atribute sunt menţionate în revelaţia divină. În Sfânta Scriptură, atributele Bisericii sunt prezente alături de alte învăţături, fără să se insiste asupra lor. În Sfânta Tradiţie proprietăţile Bisericii fac obiectul cercetării teologice şi sunt clar individualizate. Relevarea lor apare distinct exprimată în Simbolul de Credinţă: unitatea, sfinţenia, sobornicitatea şi apostolicitatea.

8 9

Ioan, 14, 6. Ibidem, 16, 13.

3

1. Unitatea Unitate este însuşirea Bisericii de a fi în interior cât şi în exterior purtătoarea unui mesaj unic atât în materie de credinţă, cât şi în materie de viaţa creştină. Însuşirea Bisericii de a fi una, o afirmă Mântuitorul Iisus Hristos când spune: „…Pe această piatră voi zidi Biserica Mea…” 10. Din acest text rezultă că Mântuitorul a întemeiat o unică Biserică întrucât Dumnezeu este unul, şi unul este Iisus Hristos, întemeietorul Bisericii şi U nul Duhul Sfânt, Sfinţitorul Bisericii. Unitatea fiinţială a Bisericii este extensiunea unităţii divine. Sfântului Pavel afirmă: „Este un trup şi un Duh, precum şi voi chemaţi aţi fost la o singură nădejde a chemării voastre; Este un Domn, o credinţă, un botez, Un Dumnezeu şi Tată a tuturor, Care este peste toat e şi prin toate şi întru toţi” 11. Unitatea fiinţială a Bisericii se exprimă prin mărturisirea aceleiaşi credinţe, prin conlucrarea ei unică şi prin supunerea credincioşilor acestei ierarhii unice. Unitatea exterioară a Bisericii este reflectată de cultul divin prin caracterul său unitar în tot spaţiul ortodox. Existenţa aşa numitelor Biserici nu contravine atributului unităţii. Bisericile regionale (Biserica Ortodoxă, Biserica Apuseană, Biserica Ortodoxă Română, Biserica Ortodoxă Greacă) sunt elemente exterioare ale conţinutului special al Bisericii, Bisericile regionale sunt manifestări ale aceleiaşi Biserici unice şi care exprimă prin particularităţile etnice modul de viaţă creştină al celor care l-au primit pe Iisus Hristos în viaţa lor, într -un context istoric dat adaptându-şi specificul de viaţă la Evanghelia lui Iisus. 2. Sfinţenia Sfinţenia este proprietatea Bisericii de a fi împărtăşitoare a harului divin, prin Duhul Sfânt, către credincioşi. Atributul sfinţeniei este propriu Bisericii întrucât Biserica poartă în sine sfinţenia lui Hristos, Capul ei şi a Duhul Sfânt care este energia care întreţine viaţa organismului ecleziastic. Biserica este laboratorul de formare, creştere şi sfinţire a mem brilor ei cu scopul mântuirii acestora. Prezenţa păcătoşilor în Biserică nu afectează şi nu pătează sfinţenia Bisericii deoarece sfinţenia ei constă în prezenţa a ceea ce este dumnezeiesc în ea, calitatea Biserici de a rămâne sfântă, cu toate că membrii ei sunt păcătoşi, o dă Mântuitorul Iisus Hristos care S-a întrupat pentru a lua asupra Sa păcatele oamenilor: „…Hristos a iubit Biserica, şi s-a dat pe Sine pentru ea, Ca s -o sfinţească, curăţind-o prin baia apei prin cuvânt, Şi ca s-o înfăţişeze Sieşi, Biserică slăvită, neavând pată…” 12. Aşadar Biserica este Sfântă deoarece: a) Sfânt, este întemeietorul ei ce o sălăşluieşte; b) Duhul Sfânt este sfânt; c) Posedă mijloacele mântuirii şi sfinţirii credinţei; d) Urmăreşte un scop sfânt adică îndumnezeirea omului . 3. Sobornicitatea
10 11

Matei, 16, 18. Efeseni, 4, 4-6. 12 Ibidem, 5, 25-27.

4

Sobornicitatea este însuşirea Bisericii de a fi un întreg unitar, viu şi activ peste tot pământul. Sobornicitatea Bisericii este strâns legată de unitatea ei, deoarece fiind una, Biserica este a lumii întregi. Sobornicitatea are două a specte: extensiv şi intensiv. a). Aspectul extensiv vizează prezenţa spaţială a Bisericii adică întinderea ei în întreaga lume. Acest aspect pune în lumină diferenţa dintre Biserica creştină universală şi sinagoga iudaică mărginită la un singur popor. Bise ricile sunt legate între ele prin umanitatea comună a membrilor lor, prin lumea comună în care îşi desfăşoară viaţa şi prin sistemul unitar de acţiuni divine care -i susţine şi-i conduce, în mod solidar, prin unirea ontologică a lui Hristos cu toţi oamenii. b). Aspectul intensiv relevă conţinutul ortodox şi unitar a învăţăturii Bisericii, a cultului şi a conducerii comunităţilor creştine. Aspectul intensiv relevă legătura neîntreruptă dintre Bisericile regionale sau locale. Prin sobornicitate se arată că învăţătura Bisericii nu se schimbă în cadrul Bisericii locale . Comunitatea bisericească fiind o plenitudine sfinţită care ţine la un loc pe credincioşii diferitelor etnii. La aceasta contribuie Biserica care se Bazează pe temelia Sinoadelor Ecumenice (soboarelor a toată lumea) a căror doctrină are la bază unitatea de credinţă a învăţăturii cuprinsă la învăţătura statornică s au în predica Sfinţii Apostoli. 4. Apostolicitatea Apostolicitatea este însuşirea prin care se arată că Biserica a fost întemeiată de către Hristos şi a fost aşezată pe temelie Sfinţilor Apostoli. Apostolicitatea este nota specifică a Bisericii Ortodoxe: „Deci, dar, fraţilor, staţi neclintiţi şi ţineţi predaniile pe care le-aţi învăţat, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră” 13. Dimensiunea apostolică a Bisericii rezultă din îndemnul Mântuitorului Iisus, adresat ucenicilor Săi: „Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţ i Evanghelia la toată făptura”14. În plan istoric, apostolicitatea Bisericii se manifestă prin succesiunea apostolică, adică transmiterea neîntreruptă , în timp şi spaţiu, a harului divin, prin intermediul episcopilor. Sfinţii Irineu, Ciprian, Ioan Gură de Aur şi Fericitul Augustin, consideră că succesiunea apostolică este nota distinctă a Bisericii adevărate, faţă de grupările eretice şi schismatice. IV. Membrii Bisericii După alegerea celor 12 Apostoli a urmat pregătirea lor pentru exercitarea întreitei slujiri în Biserică: vestirea Evangheliei, executarea lucrărilor sfinte şi conducerea credincioşilor în procesul mântuirii. Apostolii au împărtăşit puterea slujitoare şi altora, hirotonind episcopi, preoţi şi diaconi. Dintru început în Biserică au existat două categorii de membrii: clerul şi mirenii. 1. Clerul
13 14

II Tesaloniceni, 2, 15. Marcu, 16, 15. Matei, 28, 19-20.

5

5. deşi treptele ierarhice se deosebeau între ele. Tit. care au deţinut toate puterile misiunii preoţeşti. al doilea p rooroci. ca să îndreptezi cele ce mai lipsesc şi să aşezi preoţi prin cetăţi. I Timotei 3. Tit 1. Prezbiteri-preoţi erau numiţi şi episcopi. Episcopul este ales şi delegat. al treilea învăţători” 15. 6 . 1. În Biserica primară. 28. 1. care indică însuşirile celui ce intră în cler . adică preoţiei – Faptele Apostolilor. termenii putându -se inversa. 5 şi 7. Timotei şi Tit sunt succesori ai Sfântului Apostol Pavel. în Efes şi Tit. preoţi şi diaconi. să exercite rolul de conducător al adunării euharistice. a) Apostolii Apostolii au fost ucenici Mântuitorului Iisus. 3. Astfel. 17 I Timotei. 28. Ierarhia ecleziastică are un caracter sacramental şi exercită întreita slujire a Mântuitorului. precum ţi -am rânduit”16. când se accentua slujirea lor de supraveghetori ai comunităţilor creştine. I Timotei. Filipeni 1. termenii episcop şi prezbiter se aplică aceleiaşi trepte. 19. Despre calitatea lor distinctă în cadrul ierarhiei aminteşte Apostolul Pavel: „Pe unii i -a pus Dumnezeu în Biserică: întâi apostoli. 25 unde Iisus Hristos este numit „păstorul şi episcopul”. 2. În aceste cazuri cei doi termeni denotă aceiaşi treaptă. În felul acesta s -a stabilit succesiunea dintre apostoli şi cei dintâi conducători ai comunităţilor creştine.Clerul reprezintă persoanele care celebrează cultul divin. Unul dintre cele mai frecvente schimburi s -a făcut între termenii „prezbiter” şi „episcop”. Tit. ierarhia cuprindea patru categorii de slujitori ai lui Hristos: Apostoli. 2. episcopi. îndrumător) formează cea mai înaltă treaptă a ierarhiei din perioada post-apostolică. 1. prin hirotonie. ei au răspuns de mai multe comunităţi. b) Episcopii Episcopii (de la grecescul episkopos. Tit a primit responsabilitatea de a hirotoni preoţi în fiecare cetate. 20. 7 – unde sunt amintiţi episcopii care au activat în Biserica apostolică. În două locuri tipice. În Noul Testament titlul de episcop apare de cinci ori: I Petru 2. Timotei a fost hirotonit episcop de Sfântul Apostol Pavel şi a avut puterea să judece pe prezbiteri 17. 1. în mai multe locuri (Filipeni. 3. respectiv latinescul episcopus = supraveghetor. nefiind legaţi anume de vreuna: „Pentru aceasta te -am lăsat în Creta. 7). noţiunea de episcop nu pare să indice prima treaptă a ierarhiei bisericeşti. de învăţător al Evangheliei şi de coordonator al activităţilor din Biserica locală. iar apoi în Faptele Apostolilor 20. Ei formea ză ierarhia Bisericii. în calitatea de episcop al comunităţii din Creta. Ei au posedat plenitudinea harului preoţiei. în Creta –. dar titlul acesta de episcop nu s a dat tuturor prezbiretilor ci numai celor care aveau o poziţie unică (de conducători ai vieţii bisericeşti şi aveau o hirotonie specială). 1. 1. 17 şi 28. adică a darurilor duhovniceşti şi a harismelor excepţionale. 15 16 I Corinteni. Aceasta nu înseamnă că nu au exis tat şi episcopi ca treaptă superioară de – sine – stătătoare. În terminologia din epoca apostolică acelei aşi funcţii I se dădeau mai multe denumiri. 12. Tit. Deşi ei au lucrat într-o biserică anumită – Timotei.

Aşadar rezultă că în rândul preoţilor din fiecare Biserică numai unul era episcop cu funcţii speciale. deşi putea fi numit cu ambele denumiri: Prezbiter sau episcop. Apostolul Pavel vorbeşte de „ prezbiteri vrednici dregători” 20. fiecare comunitate era cond usă de un grup de preoţi. o harismă specială pentru acea biserică. de „igoumenos”. Autoritatea episcopului în conducerea Bisericii locale nu e de natură juridică c i are o bază harismatică: „El a dat pe unii apostoli. Ibidem. adică de cel care cârmuieşte 22. 12. dar ei nu au fost numiţi episcopi şi n-au exercitat această responsabilitate deoarece au avut propria lor autoritate şi misiune. în comunităţile de mai târziu. 15. De aceea Biserica desemnează ca episcop pe unul din preoţii ei. Teologia ortodoxă face o distincţie între apostolat şi episcopat. 5. 7 . 14. au rânduit ca Pavel şi Barnaba să se suie la apostolii şi la preoţii din Ierusalim pentru această întrebare” 18. la început. 23 Evrei. Aşa este cazul comunităţii creştine din Ierusalim şi al comunităţilor din afara cetăţii sfinte: „Făcându-se pentru ei împotrivire şi discuţie nu puţină cu Pavel şi Barnaba. Aceşti conducători ai comunităţilor locale. pe alţi evanghelişti pe alţi păstori şi învăţători” 24. nu ierarhică. în actul hirotoniei. de prezbiteri care păstoresc21. Orice slujire se exercită în unitatea şi reciprocitatea trupului lui Hristos. care es te chipul lui Hristos. 7. 17 şi 28. 20. 13.În primele zile ale creştinismului. 17. în calitatea de conducător al ei. 11. Întrucât Biserica locală nu poate să -şi hirotonească singură episcopul. toţi prezbiterii ar fi fost episcopi. 2. Dacă într-o cetate erau mai mulţi preoţi. sau de la episc op la episcop. deoarece harisma personală are o dimensiune comunita ră. 18 19 Faptele Apostolilor. La începutul secolului al doilea găsim un episcop în fiecare biserică locală . 21 Faptele Apostolilor. 20 I Timotei. Această succesiune nu trebuie înţeleasă ca o linie istorică de continuitate de la apostol la episcop în comunităţile întemeiate de către apostoli. pe alţii proroci. adică conducător 23. Apostolii au hirotonit pe cei dintâi episcopi. 23. 8. rugându-se cu postiri. deoarece la hirotonia episcopului se comemorează sărbătoarea Cincizecimii. ci episcopatul a apărut în Biserică. 24 Efeseni. Ei au recunoscut în persoana episc opului. responsabilitatea principală rev enea unui prezbiter – episcop. Biserica nu-şi are originea în episcopat . sau: „Şi hirotonindu-le preoţi în fiecare Biserică. de „proistamenos”. ea invită episcopii din bisericile regionale vecine să invoce harul preoţiei şi să confirme pe ep iscopul lor. Distincţia care se făcea în rândul preoţilor era onorifică. Succesiunea începe după Apostoli. 4. Acea stă dezvoltare nu s-ar explica dacă. i-au încredinţat pe ei Domnului în Care crezuseră” 19. Cercul episcopilor care săvârşeşte hirotonia episcopului reprezintă colegiul apostolic. Dar comunitatea nu se poate recunoaşte ca Biserică fără episcop. unde existau mai mulţi prezbiteri cu timpul s-au transformat din preoţi care păstoresc în episcopi . 22 Romani.

În acelaşi capitol. Episcopul nu poate să -şi exercite funcţiile sale fără corpul Bisericii.Slujirea episcopului este acceptată de către corpul Bisericii în actul hirotoniei. Aposto lul Pavel a trimis la Efes şi a chemat pe preoţii ( „prezbiteroi”) Bisericii30. 20. istoria creştină. aceşti prezbiteri sunt numiţi episcopi: „Luaţi seama la voi înşivă şi la toată turma în care Duhul Sfânt v-a pus episcopi să păstoriţi Biserica lui Dumnezeu ”31. 20. 5. 27 II Ioan. 8. episcopul Ierusalimului l-a întâmpinat pe Apostolul Pavel. în prezenţa poporului credincios. ci este expresia voinţei Bisericii. ci despre infaibilitatea Bisericii. cei doi termeni „prez biteroi” şi „episcopoi” indică aceiaşi treaptă ierarhică şi 25 26 Faptele Apostolilor. care mărturiseşte doctrina de credinţă apostolică. c) Preoţii Preoţii (de la grecescul presbiteros. din Milet. preot) formează treapta a doua a ierarhiei post -apostolice şi sunt conducătorii Bisericii dintr-o episcopie. 31 Ibidem. tot cu sensul de conducător al comunit ăţii din Asia Mică. 14. Termenul a circulat cu multe sensuri. Tot Iacov îndeamnă pe creştini să cheme pe preoţii Biseri cii să se roage pentru cei bolnavi 29. întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi” 25. adunând pe toţi prezbiterii – preoţii – din cetate 28. Apostolul Ioan se numeşte „prezbiterul” 27. Din acest motiv nu se poate vorbi despre infaibilitatea episcopului în materie de credinţă. 15. după cum urmează: „Luaţi aminte de voi şi de toată turma. De asemenea. respectiv latinescul prezbiter = bătrân. 1. El este factorul principali prin care se transmite harul Duhului Sfânt în Biserică. deoarece la Ierusalim numai Sfântul Iacov era episcop. iar hotărârile lui stă sub directa asistenţă a Duhului. 5. episcopul este persoana care transmite preoţilor şi diaconilor prin hirotonie puterea de a oficia sfintele Taine şi ierurgii. În acest context prezbiter înseamnă păstor sau cârmuitor al Bisericii. 8 . 30 Faptele Apostolilor. Apostolul Petru se numeşte pe sine prezbiter şi martor al patimilor lui Hristos 26. De asemenea. I Petru. Harisma episcopu lui nu este o posesiune individuală transmisă prin hirotonie. Sfântul Evanghelist Luca menţionează faptul că. 28. Biserica se află în comunitate apostolică prin episcopul ei. relevă faptul că episcopii au exprimat adevărul de credinţă în Sinoadele Ecumenice. 21. hotărând în materie de credinţă. În acest caz tipic. 1. Episcopul este persoana reprez entativă în plan bisericesc într -o anumită regiune geografică. 28 Faptele Apostolilor. 28. Ei au preluat modelul decizional de la Apostoli. Treapta episcopatului este menţionată în textele istorice neotestamentare. Din aceste texte reiese clar că „prezbiteroi” se referă la slujirea din treapta a doua a preoţiei. Într-o menţiune din Faptele Apostolilor se arată că Sfântul Iacov. ci el are autoritate pentru că slujirea lui este receptată din interiorul Bisericii. În acest sens. 29 Iacov. Sub conducerea lui se află clerul şi mirenii din teritoriului respectiv. Episcopul nu este impus din afară. 20. 17. El este episcop numai dacă celebrează împreună cu preoţii şi diaconii.

16-17. în timp ce cultul propriu-zis era condus de membrii clasei preoţeşti . Unii teologi consideră că Liturghia prezbiteriană este o anomalie. ungeau pe bolnavi 33. prin hirotonie conducător liturgic de drept. În viziunea Sfântului Apostol Ioan. 38 Apocalipsa. 1-9. I Tesaloniceni. 4. ca reprezentanţi al săi pe unii dintre prezbiteri. Ca şi epis copul. Prin 32 33 Idem. în timp ce episcopul este imaginea Tatălui. deci el este. deşi el este numai asistentul episcopului care este de drept conducătorul serviciului liturgic. Aceştia nu conduceau cultul în sinagogi sau la templu şi nici nu aveau sarcini pastorale. În sinagoga iudaică. Sfântul Irineu subliniază că episcopul este înconjurat de colegiul prezbiterilor el însuşi fiind unul dintre prezbiteri. Alţi teologi apreciază că preotul nu este reprezentantul liturgic al episcopului în Biserica locală ci al Apostolilor. 34 I Timotei. 7. La începutul secolului al II -lea cele două trepte ale preoţiei se deosebesc atât ca denumire. 36 Evrei. care nu mai posedă toate gradele constitutive ale unei Biserici de tip episcopal. 5. prin hirotonie. Adesea se face confuzie între organizarea sinagogii iudaice şi modul de organizare al comunităţilor primare. La început slujirea de prezbiter apare cu p recădere în comunităţile iudeo creştine şi este echivalentă cu slujirea episcopilor din comunităţile formate din creştini proveniţi dintre elini. singura di ferenţă fiind aceea că episcopul săvârşeşte hirotonia. 14-15. 24. Preoţii au primit puterea de la Apostoli şi deţin autoritatea în Biserică. 13. 9 . ca urmare a deplasării a creştinilor în afara marilor cetăţi. episcopul a trimis. 11. 7 şi 17. 12-13. 4. predicau34. În prezent există opinii diferite cu privire la configuraţia Bisericii prin raportare la Biserica din epoca primară. iar cărturarii erau interpreţii legii. 8. Funcţiile lor erau următoarele: rosteau rugăciuni.cum în Bisericile din Efes şi Milet nu au existat episcopi. Ast fel apare parohia de tip prezbiterian. cei 24 de pre zbiteri (simbol al celor 24 de clase preoţeşti din Vechiul Testament 37) stau înaintea lui Dumnezeu se înc hină şi cântă imnuri de mărire 38. conduceau comunitatea 35 şi îndrumau viaţa spirituală a credincioşilor 36. este vorba despre slujitori din treapta a doua. deci de preoţi. 11. 35 Romani. 5. 5. În ceea ce priveşte datoria de a învă ţa. acestea fiind rezervate clasei sacerdotale. Sfântul Ioan Gură de Aur ară ta că nu este o deosebire între prezbiteri şi episcopi. preotul este trimis să organizeze parohiile din afara reşedinţei episcopale. 37 I Paralipomena. Bătrânii reprezentau interesele comunităţii. cât şi ca funcţi e. Iacov. Dincolo de aceste speculaţii. colegiul preoţilor face parte din structura Bisericii locale. Preoţii – prezbiterii – din comunităţile creştine au fost orânduiţi de Duhul Sfânt ca păstori 32. Începând cu epoca post apostolică. Sfântul Ignatie din Antiohia consideră că prezbiterii reprezintă pe apostoli. grupul bătrânilor se ocupa exclusiv cu probleme de organizare şi administraţie. datorită exagerăr ii rolului preotului ca preşedinte al adunării liturgice.

deoarece reprezintă pentru credincioşi preoţia lui Hristos. ori ai preoţilor în oficierea Sfintelor Taine şi în misiunea didactică a Bisericii. pe care o exprimă în mod oficial. Ierarhia (hiera+arhia = autoritate sacră ) reprezintă confirmarea prin hirotonie a persoanelor care au autoritatea de a conduce în Biserică. 10 . pe preoţii cu serafimii. Statutul specific al preoţiei hirotonite poate fi sintetizat astfel: 1. 11. prezbiterul sau preotul al iluminării. 2. Ea nu a primit o motivare teologică decât începând cu Sfântul Dionisie Areopagitul. Preoţia hirotonită deţine harisma conducerii comunităţii credincioşilor. 41 Faptele Apostolilor. 3. Preoţia hirotonită are harisma particulară de a supraveghea corectitudinea tradiţiei apostolice şi de a fii o mărturie a acestei tradiţii. preoţia lucrează în numele lui Hristos. 24. iar diaconul al purificării. învăţaţi toate neamurile” 39. Obiectul preoţiei este dincolo de persoana celui hirotonit. cât pe chemarea Bisericii. d) Diaconii Diaconii (diakonos=slujitor) reprezintă treapta a patra a ierarhiei bisericeşti din perioada apostolică şi aveau şi continuă să aibă calitatea de colaboratori ai episcopului. Ea nu provine numai din dorinţa personală a candidatului ci mai ales acceptarea Bisericii. cele trei trepte ierarhice nu sunt altceva decât cele trei grade de sfinţenie pe calea desăvârşirii: episcopul este simbolul perfecţiunii . puterea de a consacra sfânta Euharistie şi de a săvârşi celelalte T aine – „să faceţi aceasta întru pomenirea Mea” 40 şi îndrumarea şi organizarea ecle sială – „veţi lua putere. În actele sacramentale. a doua slujirea sacramentală iar a treia funcţia pastorală. la Sinodului I ecumenic compară pe episcop cu chipul lui Hristos. şi Îmi veţi fi Mie martori în Ierusalim şi în toată Iudeea şi în Samarea şi până la marginile pământului ”41. Slujirea preoţească este o harismă care se sprijină nu atât pe o vocaţie personală. Pentru acesta. Ignatie considera că episcopul este chipul şi imitatorul lui Dumnezeu-Tatăl. În rezumat se poate arăta că prima funcţ ie exprimă continuitatea apostolică. Iar Ghelasie. venind Duhul Sfânt peste voi. prezbiterii sunt asemănaţi cu colegiul apostolic car e îl înconjoară pe Hristos. iar diaconii sunt chipul lui Hristos sau imitatorii cetelor îngereşti . I Corinteni. Tendinţa de a explica în mod analogic formele de slujire bisericească este mai însă mai veche. Funcţiile sacerdotale propriu -zise sunt următoarele: propovăduirea cuvântului sau funcţia de continuitate apostolică – „mergând. 1. preoţia prin hirotonia episcopului era o garanţie a succesiunii apostolice. în mod special a Tainei Sfintei Euharistii. 19. 8. 28.funcţia sa are răspunderea unui conducător liturgic şi reprezentă im aginea apostolilor. Pentru părinţii apostolici. Despre activitatea diaconilor în Biserică aminteşte cartea Faptele 39 40 Matei. 4. Preoţia este slujirea sacramentală şi se exe rcită în administrarea celor 7 Taine. episcopul fiind garantul şi interpretul unei Biserici locale. iar pe diaconii cu heruvimii.

laicii fac din imaginea dată a lumii o icoană a împărăţiei lui Dumnezeu şi din fiecare fază a vieţii istorice o liturghie. 11 . 2. transformând -o în împărăţia lui Dumnezeu. 28 şi 38. unde se relatează faptul că apostolii şi-au pus mâinile peste şapte bărbaţi care au slujit în Biserica din Ierusalim 42. Astfel au apărut grade la fiecare treaptă conferite prin hirotonie. Ei pot proclama adevărul de credinţă în Biserică dar numai sub asistenţa activităţii episcopale. Prin eforturile lor. Deşi titlul de diacon este dat oricărei forme de slujire în Biserică ( „diakonia”). 3. Ibidem. după ce a fost încercat pentru această misiune 45. La treapta episcopului au apărut gradele de arhiepiscop. în Noul Testament el arată o funcţie specifică. diaconii sunt legaţi de episcopii lor şi au obligaţia de a catehiza pe credincioşi. ierarhul fiind responsabil de corectitudinea învăţăturii propovăduită de acesta în eparhia sa. Preoţia împărătească a laicilor ridică membrii Trupului lui Iisus Hristos la o demnitate eclesială cu nimic mai prejos de cea a clericilor. o doxologie care anticipează starea lumii viitoare. la treapta preoţiei a apărut gradul de protoprezbiter sau protopop. a credincioşilor fără hirotonie. 6. fără ca acest aspect să se micşoreze sau să sporească harul hirotoniei. şi a oficiat Taina Botezului 43. 3. Ei constituie Biserica laicilor. Mireanul poate îndeplini activitatea de predicator sau catehet din încredinţarea episcopului. diaconii desfăşurau şi alte activităţi. Rolul ce revenea diaconilor era de a administra E uharistia şi de a contribui la buna organizare a agapelor. Sfinţi Părinţi de altfel arată caracterul dual al Bisericii. 12. Sfântul Apostol Pavel descrie condiţiile întrării în treapta diaconatului: candidatul este admis la hirotonie prin slujire 44. Totuşi. 46 Ibidem. În cursul vremii au apărut gradaţii în cuprinsul fiecărei trepte ierarhice. 44 I Timotei. 8. Clement Romanul face deosebire între 42 43 Faptele Apostolilor. Rolul mirenilor în Biserică este de a participa la activităţile administrative şi la cele pastoral -misionare. 8. fără însă să aibă răspundere pastorală. 45 Ibidem. prin conlucrarea lor cu Duhul Sfânt. dovedind anumite însuşiri speciale 46. mitropolit şi patriarh. unde Biblia se citea în greceşte. 1-6. cum este cazul diaconului Filip care a propovăduit Evanghelia în Samaria şi în alte părţi . 10. Ei au primit slujirea prin punerea mâinilor de la Sfinţii apostoli. Laicii sunt astfel chemaţi să ia parte la procesul de metamorfozare a lumii. indicând treapta cea mai de jos a ierarhiei. iar la treapta diaconului a apărut gradele de protodiacon şi arhidiacon. Diaconii aveau funcţii liturgice şi catehetice. pe care le îndeplineau numai slujitorii bisericeşti sau Apostol ii. Ei slujeau la mesele creştinilor elenişti adică iudeii din afara palestinei care aveau propriile sinagogi. Prin hirotonie. Diaconatul este o slujire liturgică permanentă şi nu o simplă treaptă premergătoare preoţiei. Mirenii Mirenii formează a doua categorie a membrilor Bisericii.Apostolilor. 3.

faţă de Hristos. „corifeu al Apostolilor”. infailibilitate şi celibat În urma Sinodului de la Trident. 12. Biserica Ortodoxă a respins aceste pretenţii ale papei. Definiţiile date de el s unt neschimbabile de la sine (ex sese). ci la credinţa mărturisită de el în numele Apostolilor. În Răsărit Biserica poate să contrazică sau să reformeze hotărârile unui sinod care a întrunit cel mai mare număr de episcopi (Tâlharesc. 16. ca şi Biserica Protestantă. Biserica Romano-Catolică acordă puteri sporite patriarhului Romei în toată Biserica. conducătorul Bisericii nevăz ute. Din faptul că episcopatul fără papă nu este infailibil se vede că sursa infailibilităţii este papa. iar în protestantism s-a generalizat conceptul de preo ţie universală. Catolicii vorbesc de infailibilitatea episcopatului numai dacă are în frunte pe papă. Nu se poate dovedi nici că a fost primul episcop al Romei sau că a instituit şi alţi episcopi care ar avea dreptul să revendice aceeaşi întâietate. „reprezentantul lui Iisus Hristos”. Mărturisirea tridentină îl numeşte pe papa „urmaş al Apostolului Petru”. Textul de la Matei pe car îl evocă romano -catolicii 47 nu se referă la Petru ca persoană. iar episcopatul o anexă. 2. nu prin consensul Bisericii. ruda Domnului. iar Catehismul roman declară că. Faptele Apostolilor nu-l arată cu rol de supremaţie peste Apostoli: el a fost mustrat de Pavel în Antiohia 48 când s-a separat de creştinii dintre păgâni. nu de Petru. În Apus părerile papei nu se schimbă prin voinţa Bisericii. Şi mai arbitrară este dogma despre infailibilitatea papală. urmaşul lui Petru conduce Biserica văzută. dar numai în acord cu Biserica . Ferrara -Florenţa). V. spunând că au greşit ca persoane particulare – Liberiu a subscris la erezia ariană . dreptatea este de partea papei. Sinodul Apostolic din anul 50 a fost prezidat de Iac ov. Doctrina romano-catolică despre primatul papal. fiecare episcop fiind centrul puterii spirituale într -o eparhie. Galateni. iar întruniţi în Sinod ecumenic constituie organul învăţătoresc al Bisericii. 18. ierarhia bisericească fiind considerată beneficiara unei funcţii speciale. iar Sfântul Policarp al Smirnei adresează un îndemn credincioşilor: „să se supună preoţilor şi diaconilor ca lui Dumnezeu”. recurg la expresia „ex catedra”. Deosebiri interconfesionale În timp ce în Biserica Ortodoxă toţi episcopii sunt egali după puterea lor de drept dumnezeiesc. În cazul unui diferend între papă şi episcopat. Definiţiile papale sunt valabile „ex sese non ex Consensu Ecelesiae”. Sinodul I Vatican nu a legat 47 48 Matei. 12 .laici şi clerul sfinţit. c a să scuze erorile unor papi (Liberiu şi Honoriu). Apărătorii ei. La ortodocşi episcopatul are magisteriul învăţăturii. Sinoadele I şi II Vatican declară ca papa „ex catedra” se bucură de infailibilitatea cu care Hristos a voit să fie înzestrată Biserica în definirea învăţăturii de credinţă sau morală. iar Honoriu a aprobat erezia monotelită. în catolicism s-a tins să se accentueze şi să se concentreze în papă toată puterea lumească şi spirituală. Mai mult. cu dreptul de a-i întări pe episcopi. I.

dându -şi seama de trebuinţa unor slujitori în comunităţi. e firesc ca El să fi lăsat un conducător ca centru exterior pentru că ea să nu se împrăştie. dreptul de a predică cuvântul şi administra Tainele ca semne ale Bisericii văzute. ci predică şi săvârşesc Tainele prin delegaţie de la credincioşi . Teologia catolică justifică primatul şi infailibilitatea nu prin argumente biblice sau patristice. ci prin raţiuni de ordin practic: neavând pe Hristos. Ei trebuie să accepte ce hotărăşte capul Bisericii . Există chiar o epicleză de invocare a ajutorului divin pentru că cel ales 13 . protestanţii au trecut în cealaltă extrema. Ministrul cultului e un funcţionar. Este o tendinţa de a ridica clerul deasupra poporului şi pentru ca papa să aibă la dispoziţie un instrument pe care să-l utilizeze după voia sa. Cât priveşte căsătoria preoţilor. ajungând la hirotonia femeii. după spusele Sfântul Pavel. în baza preoţiei universale. Cunoaşterea adevărului a devenit un a ct extern pentru credincioşi. între preoţie şi slujire. Preoţia aparţine tuturor celor credincioşi. Ele nu au o preoţie specială de la Dumnezeu. Luther declara: „noi toţi suntem consacraţi preoţi prin Botez. celibatul nu era impus nici episcopi lor (Ilarie Pictavianul ş. În Manifestul către Nobilime. dar exercitarea propriu-zisă a unui astfel de drept e încredinţată anumitor persoane. Biserică apuseana interzis căsătoria clerului. El s-a substituit Bisericii prin puterea de jurisdicţie şi prin puterea lui infailibilă. Preoţia nu este o taina. „jure humano”.. „Io sono la Tradizione”.. Desigur.). Sinodul Trulan (692) a hotărât ca episcopii să nu se căsătoreasca pentru a se putea dedica misiunii. Întreaga răspundere în Biserica Romano-Catolică este pusă pe seama papei. Doctrina despre papă ca locţiitor al lui Hristos a slăbit conştiinţa prezenţei lui Hristos în Biserică . Sunt foarte frapat de textul Apostolului Petru când afirm a că noi toţi suntem preoţi”. prezbiteri şi diaconi şi. consacrarea ministrului conţine elementele unei taine. Doctrina infailibilităţii este solidar ă cu cea despre primat. Faţă de celibatul preoţilor catolici. e normal ca Hristos să fi înzestrat pe locţiitorul Său cu infailibilitatea. Acest lucru 1 -a făcut pe papa Pius IX să spună. II.. Tot poporul credincios are. cu Grigorie al VII-lea. din iunie 1520. reformatorii au găsit următoarea soluţ ie: au stabilit o deosebire între sacerdoţiu şi ministeriu. iar căsătoria a doua nu o pot contracta. În 1073. ci o graţie creat ă. Doctrina protestantă despre ierarhie Ivindu-se din protestul împotriva ierarhiei catolice. neavând pe Hristos în ea. Biserica Ortodoxă nu consideră viaţa conjugala contrara preoţiei. nu numai uman. Întrucât Sfânta Scriptură vorbeşte despre episcopi. era în spiritul Reformei să refuze orice ierarhie în s ânul comunităţii creştine. există şi în teologia protestantă persoane care încerca să dovedească faptul că ministeriul se exercită în virtutea unui drept divin. În Biserica Ortodoxă a rămas la libera ale gere dacă un preot vrea să fie căsătorit sau nu.infailibilitatea papei de nici o condiţie. Ei trebuie să se căsătoreasca înainte de hirotonia în diacon . Dacă Biserica este o societate închisă. În Biserica veche . Cu toate că nu recunosc hirotonia ca taină. a.

Păstorii. Calvin a restabilit distincţia între clerici şi laici. după care treptele ierarhice nu se deosebesc printr -un har special. I Timotei. Ei le -au dat unor persoane anumite. Doctorii sunt savanţii care interpretează Biblia. Numai episcopii şi preoţii pot săvârşi Tainele. 14. Nu există grade ierarhice. Ierarhia poartă puterea supranatu rală de a săvârşi Tainele. spre deosebire de ceilalţi creştini. proroci. El declara ca pentru prezbiteriat a acceptat numele de taină . prin coborârea Duhului Sfânt la Cincizecime. deosebit de păgâni prin harul Botezului. Teologia protestantă. iar aceştia au dat din ele preoţilor şi diaconilo r că ajutători ai lor. iar Bisericile Calvine sunt conduse de Sinoade. care ţi s -a dat prin proorocie. în ţările scandinave episcopi. a doua nu. care produce vocaţia în sufletul lor . Cât a putut. care vorbeşte despre predicţia generală 51. 7. pentru că nu este făcut decât pentru slujitorii cuvântului şi nu pentru toţi credincioşii. Pentru că sunt neam ales şi sfânt. 52 I Petru. dar care avea o preoţie deosebită. aşa cum în Vechiul Testament poporul ales se deosebea de celelalte popoare. 9. 5. episcopilor ca urmaşi ai lor. S fântul Pavel scrie lui Tit: „Te indemn să ţii aprins harul ce ţi s-a dat prin rugăciune şi prin punerea mâinilor mele” 49. începând cu editarea Instituţiei. Bisericile Protestante s-au organizat diferit din punct de vedere administrativ. 4. Alegerea şi voinţa omenească nu poate înlocui actul divin al punerii mâinilor. La Calvin se pune accentul pe mai m ultă autoritate. 1-2. El susţinea că Dumnezeu a instituit în Biserică apostoli. Numai Apostolii au avut plenitudinea darurilor ordinare în Biserica. Doar Biserica anglicană a păstrat cele trei grade ierarhice. 1. Petru. nu există deosebire între ei şi diaconi. nefiind preoţi. În Germania. În Faptele Apostolilor se vorbeşte despre unele persoane care sunt preoţi. Păstorii noi sunt cooptaţi de cei în funcţie. Diferenţele de grad şi n ume din unele Biserici Protestante au o importanţă administrativă. menţionează pe prezbiterii cărora le este dată în seamă turma spre păstorire 52. nu pot să minimalizeze concepţia reformatorilor că preoţia este o calitate a tuturor creştinilor. Calvin a accentuat faptul ca păstorii sunt instruiţi de Dumnezeu. evanghelişti. poporul credincios delegă exerciţiul dreptului de a predică cuvântul şi a săvârşi tainele. 49 50 Tit. Bisericile Luterane au în frunte superintendenţi. e contrazisa de Sfânta Scriptură. din anii 1539 şi 1543. creştinii se pot numi o preoţie. păstori şi doctori. De la început a existat conştiinţa că mireanul nu poate săvârşi Tainele. 51 I Petru. 14 . cu punerea mâinilor mai marilor pre oţiei”50. iar lui Timotei: „Nu fii nepăsător faţă de harul care este în tine. Preoţia şi slujba Bisericii sunt dou ă lucrări diferite: prima este comună tuturor. dintre care doar ultimele două categorii au rămas active în biserică . Păstorii pot fi numiţi episcopi sau păstori. 2. toate acestea. Acest har special al preoţiei nu -1 are poporul şi nici nu-1 poate da. Dar. alcătuite din păstori şi „bătrâni”.să-şi poată îndeplini misiunea. Pentru rânduiala în comunitate.

se împărtăşeşte omului harul divin nevăzut. rămâne ascuns şi necuprins cu mintea. Notele Tainei sunt: instituirea. ceea ce au spiritual şi mistic lucrările sfinte. dar fiindcă sufletul tău este unit cu trupul. Ortodoxia caută miezul lucrurilor. În sens religios. înseamnă ca împărtăşirea harului este elementul esenţial al Tainelor. partea văzută şi partea nevăzută . iar Apostolii sunt doar „iconomi ai Tainelor lui Dumnezeu” 55. cu care El petrece pururea şi căruia i -a dat puterea şi mijloacele vizibile prin care Biserica împărtăşeşte harul mântuitor se numesc Sfintele Taine. Fiind lucrări ce instituite de Mântuitorul pentru împărtăşirea harului. Accentul pus de catolici pe materie vrea să scoată în evidenţă dependenţa Tainei de cel ce o săvârşeşte. n-au primit Sfântul Duh pe care. 15 . dar şi trupul. lumea protestantă s-a autodeposedat de darurile Cincizecimii. 9. îl primeau de sus. Lumea protestantă este asemănătoare creştinilor care.Renunţând la preoţia sacramentală. Tainele sunt mijloace prin care comunică harul divin – Harul. prin care. 4. În mod general. în tradiţia răsăriteană Taina conduce spre partea ei interioară sau spre esenţa ei. esenţa Tainei. comunicate prin Taine şi de cultul Bisericii prin ierarhie. care -i rămâne exterior. deşi botezaţi în n umele Mântuitorului. ci să contribuie la transfigurarea lor prin Iisus Hristos. realităţi şi sensuri nepătrunse în esenţa lor . ne-a transmis spiritual dar prin lucrări materiale. instituită de Dumnezeu întrupat. planul veşnic de mântuire a lumii se numeşte „taină” 53. într -o formă văzută. Diferit de teologia latină care foloseşte termenul de „sacrament” şi pune accentul pe partea văzută a Tainei. În înţeles restrâns. Rostul Tainelor este de a sfinţi sufletul. pentru că intenţia ei nu este să scoată în evidenţă supremaţia preotului asupra credincioşilor. Tainele (misteriu=a fi închis) sunt actele sfinte care reprez intă idei. În alte confesiuni. SFINTELE TAINE Îndreptarea şi sfinţirea omului se înfăptuieşte în Biserica. 17. I. Iisus Hristos le-ar fi transmis netrupeşte. trupul tainic al lui Hristos. 1. îţi împărtăşeşte spiritul prin materie”. săvârşind toate din încredinţarea lui Hristos. Harul vine de la Hristos 54. materia este un semn vizibil al harului nevăzut. Dacă ar fi fost netrupesc. 55 I Corinteni. Taina este o lucrare sfântă. materia este mediul prin care iradiază haru l sfinţilor. 1. Mântuitorul a binevoit să aşeze harul Său sfinţilor prin lucrări vizibile. Sfântul Ioan Gură de Aur afirma: „Iisus Hristos nu ne-a transmis nimic material . în Duhul Sfânt. Ioan. Instituirea Sfintelor Taine 53 54 Efeseni. 1. prin mâinile Apostolilor. În ortodoxie.

II. Prezenţa celor şapte Taine în toate Bisericile primului m ileniu arată că în Biserica veche nu erau discuţii asupra numărului Tainelor.Dacă în Sfânta Scriptură nu se indică direct instituirea nem ijlocită de către Hristos a tuturor Tainelor. iar Apostolii n -au făcut nimic în acest sens din proprie iniţiativă. ci după cum cere trebuinţa. de Apostoli. În secolul al XIII-lea numărul lor este trecut într -un formular al Mărturisirii de credinţă a valdezilor sare s -au întors la Biserică. monahul Iob aminteşte cele 7 Taine. Mântuitorul Iisus Hristos a făgăduit harul Său prin Duhul Sfânt pentru anumite trebuinţe ale vieţii. d upă harul specific al fiecărei Taine. Biserică a stabilit cu precizie numărul lor. tunderea în monahism etc. dar avem mărturii despre fiecare dintre ele. Numărul de 7 al Sfintele Taine îl găsim la Petru Lombardul şi Hugo de Saint Victor. pentru Răsărit. valdenzii şi catarii au răspândit îndoiala cu privire la numărul Tainelor. astfel încât Tainele au putut fi înşirate împreună cu ierurgiile sau sacramentaliile ca: spălarea picioarelor. nu rezultă că n -ar fi toate instituite de Domnul. numărul lor apare explicit în Mărturisirea de credinţa din anul 1274. Aşa s-a petrecut şi cu Tainele. În Apus. noţiunea de „Taina” nu era definită precis. ci avea un sens foarte larg. Este cunoscut că Revelaţia nu expune dogmele în chip sistematic. deşi nu amănunţit. Numărul şi împărţirea Sfintelor Taine Sfânta Scriptură nu vorbeşte determinat despre numărul celor 7 Taine. numărul Tainelor a fost menţionat de către Sfântul Simeon al Tesalonicului. prezentată la Sinodului de la Lyon de către împăratul bizantin Mihail al VIIlea Paleologul. Cu toate acestea. iar două secole mai târziu în hotărârile Sinodului de la Constantinopol (1638) care a condamnat învăţătura eronată a lui Chiril Lucharis. dând Apostolilor puterea de a le împărtăşi Bisericii de care El nu se desparte şi tot ei au stabilit ceremoniile. Împărţirea din teologia catolică în taine instituite direct de Mântuitorul (Botezul şi Euharistia) şi instituite indirect. nu le-au instituit. Tainele n -au fost confundate cu celelalte slujbe sfinte prin care nu se împărtăşeşte harul. În Apus. Când au apărut ereziile. iar Biserica le defineşte numai când sunt contestate. Actul de inst ituire este complet. În acelaşi secol. cu excepţia Botezului şi Euharistiei. chiar dacă nu toate sunt amintite la un loc. Dimpotriv ă. înmormântarea. dar în loc de Pocăinţa pune monahismul. Sfinţii Apostoli sunt doar „ispravn ici” ai tainelor. în sec al XII -lea. deşi toate sunt amintite. În Răsărit. numărul lor a fost stabilit în cadrul lucrărilor Sinodului de la Trident (1545 -1563). 16 . dar şi în Mărturisirea de credinţă a lui Petru Movila (1642). Nici Sfânta Tradiţie nu determină numărul Tainelor. În secolul al XV-lea. n-are temei în Sfânta Scriptură. În timpul patristic. Sfânta Scriptură cuprinde suficiente indicaţii că toate Tainele au fost instituite de Iisus Hristos. La Botez şi Euharistie instituirea s-a făcut după partea esenţială. de orice act Sau lucru sfânt. Întrun text latin se spune: „Cine este autorul acestor Taine dacă nu Domnul Hristos?” Hristos nu a stabilit ceremoniile Sfintele Taine .

stabilite de Biserica. Pocăinţa. Partea văzută a Tainei cuprinde locul.Numărul de şapte se întâlneşte şi la alte comunităţi din Răsărit: copţi. Ele reprezintă sensul şi efectul Tainelor. Ceremoniile care însoţesc săvârşirea unei Tainei sunt dezvoltări ale rânduielii după care se săvârşea Taina la începutul vieţii creştine. fiindcă reprezintă doar o parte a Tainei. Pe lângă harul sfinţilor al Tainelor. cuvintele şi actele prin care se împărtăşeşte harul Tainelor sunt esenţiale. care-l recâştigă (Pocăinţa). partea externă a Tainei (rânduiala cuprinsă în acte şi cuvinte). materia şi actele. ajutor în caz de boală). săvârşirea actelor de către persoane având calitatea şi încredinţarea pentru aceasta şi pregătirea novicelui pentru primirea harului. abisidieni etc. care-l sfinţesc (Mirul). III. Lucrurile. Ceremonia nu este esenţială. pe plan spiritual. Cea mai potrivita împărţire a Tainelor este următoarea: Taine care se repetă – Mirungerea. Euharistia. De aici grija Bisericii pentru ceremonii. Cu toa te acestea. fiecare Taina împărtăşeşte şi un har sfinţitor specific . ce simbolizează şi împărtăşirea harului nevăzut. iar Hirotonia părinţi. Pocăinţa şi Maslul însănătoşirea. ci trebuie văzută în dependenţa de voinţa lui Hristos care lucrează prin sine şi prin prezenţa Duhului. cuvintele şi actele specifice fiecărei Taine. II. creşterea. Temeiul nerepetării Tainelor constă fie în nerepetarea stării la care se referă Tainele. Mirul sporirea harului. Nunta şi Maslul – şi Taine care nu se repetă – Botezul şi Hirotonia. Partea văzută a Sfintelor Taine Partea văzută a Tainei este ceremonia. care-l hrănesc (Euharistia). Pe planul vieţii spirituale. iar Hirotonia instituirea slujitorilor. celelalte Taine de perfecţionare. S-au invocat cele şapte daruri ale Duhului Sfânt şi numărul 7. Nunta aduce fii. care-i acordă puterea pentru sarcini speciale (Nunta şi Preoţia). Botezul reprezintă naştere în Hristos . Prin altele. fie neschimbabilităţii sufletului uman. ceremonia nu este lipsită de importanţă. Primitorul şi Săvârşitorul Sfintelor Taine Pentru săvârşirea Tainelor trebuie îndeplinite anumite condiţii obiective şi subiective referitoare la: săvârşirea actelor externe după rânduiala Bisericii. hrană. Partea nevăzută a Sfintelor Taine Partea nevăzută este harul dumnezeiesc. nestorieni. se sporeşte harul deja existent. Harul se mai poate da în Taine care îndreaptă omul (Botezul). 17 . Euharistia unirea profundă cu Hristos. Speculaţia teologică a căutat să arate şi motivele pentru instituirea Sfintelor Taine. nu poate fi considerată ca instrument magic ce lucrează mecanic în transmiterea harului. Primele pot fi Taine de normalizare. Din punct de vedere dogmatic. care-l vindecă (Maslul). vindecarea. Ea este o expresie a credinţei Bisericii şi reprezentare a celor ce se petrec în Taină. corespunzător unor trebuinţe ale Bisericii şi membrilor ei: cinci Taine corespunzătoare la anumite momente importante din viaţa omului (naştere. Nunta are ca scop perpetuarea neamului omenesc . IV. Prin unele Taine se dă harul celui ce n-a primit sau a pierdut harul ( Botezul şi Pocăinţa).

Pentru lipsa dispoziţiei interne răspunde în faţă lui Dumnezeu şi a conştiinţei preotul. Numai Botezul. prin Duhul Sfânt. Iisus Hristos. 29. În anumite împrejurări şi unele Taine săvârşite de eretici pot fi socotite valide dacă sunt săvârşite după rânduiala adevăratei Biserici. 11. adică acţiunea lor mântuitoare în suflete. Este o deosebire între validitatea Tainelor care se referă la cuprinsul lor real. episcopii şi preoţii. Biserică a învăţat întotdeauna că Dumnezeu n -a legat valoarea Tainelor de credinţa şi sfinţenia personală a săvârşitorului. iar omul este un instrument prin care lucrează puterea nevăzută a lui Dumnezeu. ea poate prin Duhul să facă valid ceea ce în sine nu este valid (la protestanţi. Starea normala a săvârşitorului nu are influenta asupra validităţii Tainelor (totuşi harul lucrează altfel în sufletul credinciosului când preotul are un comportament moral). V. la hotărârea şi lucrarea dumnezeiasca şi efectul Tainei. Adevărul ca mântuirea se câştigă numai în Biserica este nealterat. dar pentru ca să producă în sufletul credinciosului lucrarea mântuitoare. Unde este Biserica. care parafează o scrisoare cu efigia împăratului: importanta este pecetea care rămâne pe scrisoare. de aur şi fior. Motivul pentru care validitatea Tainei nu depinde de vrednicia morala a săvârşitorului constă în faptul că principalul săvârşitor al Tainei este Hristos . care-Şi continuă lucrarea în Biserica . căci nimic nu dă omul de la sine. poate fi săvârşit de către orice credincios. iar harul rămâne ca un tezaur nefolosit). puterea Botezului este aceeaşi”. roadele lui pot lipsi subiectiv dacă lipseşte pregătirea celor ce se împărtăşeau cu Sfintele Taine. Necesitatea Sfintelor Taine 56 I Corinteni. căci chiar dacă s-ar deosebi vreunul prin purtare. Dacă Biserica este visteria Duhului. ci totul este opera puterii lui Dumnezeu”. Tainele săvârşite în afară Bisericii nu sunt taine în deplinătatea lor. 18 . pentru care au fost instituite: „Cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie. dar Taina săvârşita de el nu are nici un defect pentru aceasta. trebuie îndeplinită şi o condiţie subiectivă. în anumite cazuri. Acesta foloseşte comparaţia cu doua inele. osândă îţi mănâncă şi bea. La fel de explicit este şi Sfântul Grigorie de Nazianz: „Nu lua în considerare valoarea celor ce ne curăţă. pregătirea pentru primirea harului dumnezeiesc. Este adevăr at că „Duhul suflă unde voieşte”. Comportamentul scandalos al preotului duce la revolta credinciosului. dar El suflă numai unde este Hristos iar Hristos este în Biserică. prin predestinaţie se pot mântui şi cei din afară Bisericii. acolo este şi Duhul. Dreptul şi puterea de a săvârşi Tainele le-a dat Mântuitorul Apostolilor şi urmaşilor lor. dar o pot căpăta din momentul recunoaşterii lor de către Biserica. Adevăratul săvârşitor al Sfintele Taine este întemeietorul lor .Primitorii Tainelor sunt creştinii. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că „Dumnezeu lucrează şi prin cei nevrednici şi harul Botezului nu pierde nimic prin nevrednicia preotului. Tainele săvârşite după rându ială şi îndeplinind condiţiile obiective sunt valide şi depline. nesocotind trupul Domnului” 56. Cu toate că harul se împărtăşeşte obiectiv.

5. în virtutea acestei legături externe. care nu fac decât să confirme o graţie dată de Dumnezeu subiectiv credinciosului. Luther arăta că: „sacramentele sunt mântuitoare şi necesare pentru fericire şi nu exclud. Deosebiri interconfesionale cu priv ire la Sfintele Taine Biserica Ortodoxă învaţă ca Sfintele Taine nu sunt semne şi condiţii ale îndreptării omului. tâlharul de pe cruce ş. După Zwingli. Ele sunt dovada că graţia s-a dat după predestinaţia celui ce o primeşte. în virtutea aceleiaşi legături exterioare. Și totuşi. ci sunt acte cuprinse în iconomia mântuirii. În Catehismul Mare. Teologia ortodoxă nu cunoaşte aceasta dilema a oscilaţiei între har şi semn. se subiectivizează graţia şi este făcută dependenţa de predes tinaţie. tot astfel harul lui Dumnezeu coboară în fiinţa credincioşilor pentru c a aceştia să tindă spre asemănarea cu Dumnezeu. fără să arate vreo excepţie. ci împărtăşesc harul dumnezeiesc. cum sunt ceremoniile Vechiului Testament. 57 Ioan. ele lucrează în cei predestinaţi. După protestanţi numai credinţa mântuieşte (sola fide). tocmai pentru că nu o cuprind”. fiindcă aici harul poartă o legătura internă cu semnul. ale datoriilor lui ca membru al ei . dar fiinţa lor este harismatică. El afirm a că sacramentele sunt semne între creştini. în protestantism. Concepţia protestantă despre sacramente implică o relaţie exterioară între har şi semn. Calvin ocupă un loc intermediar între Luther şi Zwingli. ci postulează credinţa. În Instituţio scrie: „sacramentul este o mărturie a graţiei lui Dumnezeu către noi. pe atât accentuează protestanţii dependenţa graţiei de predestinare. a. VI. Cum din trupul Mântuitorului ieşea o putere vindecătoare faţă de cei ce -L atingeau. 19 . neagă cu totul caracterul sup ranatural al Tainelor. obiectiveaz ă graţia şi o fac dependentă de semnul sacramental. confirmată printr-un semn extern. văzând în ele numai semne externe. opinează. protestanţii. ne spune că cel ce nu primeşte Sfintele Taine nu va intra în împărăţia cerurilor 57. Pe cât pun catolicii accent pe „ex opere operato”. 3. Aşadar. Dumnezeu poate acorda harul şi altfel: profeţii. pe care au moştenit -o din scolastica romano-catolică. În timp ce romanocatolicii. Sacramentele nu sunt numai semne externe. reformatorul: „Sacramentele sunt atât de departe de a împărtăşi graţia. Teologia marilor reformatori este diferită de învăţătura creştină tradiţională. Aceasta este şi învăţătura catolică . Prin sacrament Dumnezeu lucr ează cu eficacitate în aleşii Săi”. Tainele sunt semne exterioare prin care se trezeşte sau se adevereşte credinţa.Revelaţia. unit cu mărturia noastră. Astfel sacramentele devin simple semne exterioare. dincolo de semnul sacramental. sacramentele sun t semne ale legăturii creştinului cu Biserica . căci fără credinţa nu pot fi înţelese”. în general. motiv pentru care sacramentele împărtăşesc „ex opere operato” graţia mântuitoare. Prin ele lucrează Duhul Sfânt asupra celor aleşi. ca în Vechiul Testament. astfel încât materia Tainei devine mediu de iradiere a harului Sfântul Duh .

Termenul de materie duce la discuţii sporite asupra Tainelor. De asemenea. În privinţa primitorului şi a săvârşitorului Sfintelor Taine.Mai apropiaţi sunt luteranii care înv aţă că „Tainele sunt nu numai semne de recunoaştere între oameni. şi Pocăinţa. Întrebuinţarea acestor termeni nu e necesară pentru că nu aduce vreo lumina suplimentara şi nu e cunoscută de Sfinţilor Părinţi. 20 . iar efectul lor depinde de starea celor ce le primesc. Ierurgiile sunt lucrări Sau slujbe instituite de Biserica pentru dobândirea ajutorului dumnezeiesc în diferite situaţii. în sens ari stotelian. Sfinţirile pun deoparte persoane şi lucruri destinate unor scopuri sfinte. dar se deosebesc prin efecte. Ele nu împărtăşesc harul dumnezeiesc . 4. în general. uneori. În instituirea lor. lucruri Sau momente din viaţa omului 58. săvârşitorul Tainelor poate fi orice credincios. IERURGIILE Ierurgiile se aseamănă cu Tainele după forma externă. uitând de puterea harului. iar ierurgiile de Biserica. l a protestanţi. socoteşte buna dispoziţie internă drept condiţie subiectivă a celor ce se împărtăşesc de Sfintele Taine (la ortodocşi harul se împărtăşeşte prin semne la catolici alături de semn). cu excluderea oricărei condiţii subiective. ortodocşii şi catolicii consideră ca acestea sunt în număr de şapte. nu se va mântui. „Forma”. 22. 22. Tainele sunt instituite de Mântuitorul . Materia este elementul sensibil al Tainelor (apa. În ceea ce priveşte numărul Tainelor. ci semne ale lui Dumnezeu spre noi pentru a trezi şi întări credinţa în cei slăbi. Teologia catolică.). Ierurgiile sunt de trei feluri: exorcisme. Hirotonia) par să nu aibă materie. duce la ideea că forma. fiind a cuzată că promovează o concepţie magică asupra Tainelor. a oricărei bune dispoziţii interne. I Timotei. Biserica urmează pilda 58 Matei. Referitor la partea văzută a Tain elor. Marcu. iar forma o constituie cuvintele esenţiale. pâinea. deosebite de ceremoniile care însoţesc împărtăşirea harului. prin sine. Exorcismele sunt rugăciuni pentru eliberarea omului de sub puterea demonilor. vinul etc. Cei predestinaţi nu primesc în Taina harul. lipsit de har. teologia scolastica foloseşte termenul de materie şi formă. Calvin învăţa că puterea Tainelor depinde de credinţa primitorilor. 4. 7. şi această formulă a fost criticată. 3. romano -catolicii au pus accentul „pe ex opere operato”. Sunt instituit de Dumnezeu Cel ce nesocoteşte Tainele ca mijloc pentru obţinerea harului. are putere de viaţă. Ele nu sunt simple simboluri fiindcă împărtăşesc în mod efectiv ajutorul divin. Unele Taine (Căsătoria. Prin binecuvântări se cere ajutorul lui Dumnezeu. la care se adaugă. binecuvântări şi sfinţiri. pe când protestanţii susţin ca ele se reduc la două: Botezul şi Euharistia. Ie rurgiile se întemeiază pe puterea dată de Hristos Bisericii de a alunga puterea răului cu aj utorul Său şi de a ocroti persoane. ci semnul gol. Unii scolastici susţin ca Tainele împărtăşesc harul prin îndeplinirea actului.

izvor sfânt. apa vieţii. Şi dacă ar întreba: în ce este superior botezul lui Ioan celui al ucenicilor? vom răspunde: nu se deosebeau pentru că nu împărtăşeau harul”. ca să dea o pilda. dar era inferior celui creştin pentru că nu împărtăşea harul. După partea văzută este numit: baie. renaştere în Hristos. Protestanţii susţin ca nu există o mare deosebire între cele doua botezuri iar Luther afirma că botezul creştin este o perfecţionare a botezului lu i Ioan. 4. dar Duhul nu fusese încă dat. Denumirile Tainei Sfântului Botez Sfinţii Părinţi vorbesc despre Botez şi-1 numesc felurit.Mântuitorului. potopul păcatului. După partea văzută şi nevăzută este numit: baie tainică. botezul lui Ioan. 61 Ioan. cel ce se botează se curăţă de păcatul strămoşesc şi de toate păcatele personale de până la Botez. I Corinteni. trecerea prin Marea Roşie 60. Sfântul Pavel îl numeşte „circumciziun e” ca o circumciziune spirituală cu care ne răstignim cu Hristos pentru a învia împreună cu El. 3. naştere spirituală. crucea de arama. Cel ce ridică păcatul lumii!” Instituirea Botezului s-a făcut după învierea din morţi a Domnului: „Mergând. circumciziunea. Botezul lui Ioan preînchipuia Botezul creştin dar era şi un ritual curăţitor pentru primirea lui Mesia. învăţaţi toate neamurile. apă etc. Iisus S . baia pocăinţei. Despre ierurgii avem numeroase mărturii în Sfânta Tradiţie. baie mântuitoare. să descopere taina Treimii. 19.botezat ca să evidenţieze însemnătatea. sigiliul credinţei. taina renaşterii. botezându -le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântul 59 60 I Petru. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „De ce n -a botezat Mântuitorul Iisus Hristos? A spus-o Ioan Botezătorul când a zis: Acela vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc. în numele Sfintei Treimi. iar după partea nevăzută este numit: luminare.34 21 . TAINA SFÂNTULUI BOTEZ Botezul este Taina în care. Botezul se săvârşi t de Ioan prin afundare a fost de la Dumnezeu. ca să ia asupra Sa păcatele lumii: „Iată Mielul lui Dumnezeu. II. prin întreita cufundare în apă. pe copii. sigi liul lui Hristos. Instituirea Tainei Sfântului Botez Botezul a fost instituit de Mântuitorul Hristos. baia renaşterii. casele şi a dat puterea de a alunga demonii. care a binecuvântat pâinile şi peştii. scăldătoarea Betezda. 10. I. se până la o noua viaţa spirituală şi devine membru al trupului tainic al Domnului. Iata de ce nu boteza Iisus. vehicul spre Dumnezeu . apa din coasta Domnului 61. Taina a fost precedată de oarecare pregătiri prin potop sau corabia lui Noe59. 20.

3. La Botezul eunucului Candachiei se spune ca „s-a pogorât în apă” şi „au ieşit amândoi din apă” 69. Sfântul Petru a poruncit credincioşilor: „Să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hri stos spre iertarea păcatelor” 64. Cuvintele Sfântul Ioan Botezătorul ca Botezul va fi cu „Duh Sfânt şi cu foc” nu exclud apa. 38-39. Harul Sfântul Duh de la Cincizecime este foc ce arde spinii păcatelor. Sfântul Ioan aseamănă Botezul cu o baie care presupune scufundare. „A boteza” înseamnă a cufunda. Duhul curăţă sufletul iar apa curăţă trupul de păcat şi stricăciune. se va mântu i. ca să fie botezaţi aceştia care au primit Duhul Sfânt ca şi noi?” 66. subliniind totodată necesitatea acestei Taine pentru mântuire. luând focul în sens literar. 19-20. Marcu. socotind ca Botezul se face doa r cu apă. Botezul creştin a fost instituit pentru toţi oamenii . 65 Ioan. Botezul săvârşit cu alt lichid este nul. 28. iar pe e alta din cuvintele rostite. Expresia „de nu se va naşte cineva din apă şi din Duh” 67 arată necesitatea cufundarii în apă la Botez. 8. pentru că se referă la efectele păcatelor. 3. considerând materia elem ent rău. Mai târziu Luther a revenit asupra acestei afirmaţii. 16. Şi Mântuitorul S -a cufundat la Botez. de râu. 69 Faptele Apostolilor. 10.Duh”62. au săvârşit Botezul începând cu Ci ncizecimea. Când Domnul a trimis pe Apostoli să boteze. din toate timpurile şi din toate locurile. 68 Romani. ne ascundem şi ne acoperim cu ea. 22 . fiindcă e necesar în vederea mântuirii. 62 63 Matei. a determinat şi modul cum trebuie făcut Botezul. nu folosesc apa Sau altceva la săvârşirea Botezului (ca şi socinienii. Taina mai este asemănată cu mormântul Domnului 68. Se întrebuinţează apa naturală. 15. 38. este un element. 2. Sfântul Grigorie de Nissa precizează: „ne-am îngropat cu adevărat prin Botez şi. III. 6. „cel ce va crede şi se va boteza. Aspecte externe şi interne ale Tainei Sfântului Bote z Consta pe de o parte din apă. de izvor. Botezul se face prin întreita cufundare în apă. Înainte de Cincizecime ei n -au putut boteza pentru că nu fusese trimis Duhul Sfânt. Gnosticii şi catarii. iar cel ce nu va crede se va osândi”63. au introdus focul în ceremonia Botezului. de ploaie sau zăpadă topită. 64 Faptele Apostolilor. ca şi pământul. cum s -a ascuns Domnul în pământ”. Necesitatea apei. apropiindu-ne de apa care. 4. 47-48. 67 Ioan. Luther şi Calvin arată ca poate fi folosit orice lichid la Botez. 16. înţelegând misiunea lor. Sfinţii Apostoli şi diaconii săvârşeau Botezul numai cu apă: „poate cineva să oprească apa. metodiştii şi quakerii). Sfinţii Apostoli. 5. Necesitatea apei e arătată de Domnul la convorbirea cu Nicodim 65. 66 Faptele Apostolilor. Maniheii. pentru Botez o arată Sfinţii Pă rinţi când scriu ca Mântuitorul ne -a dat o reînnoire din apă şi Duh.

Ele sunt prescrise de însuşi Mântuitorul. ca să se deosebească de arieni. Botezul trebuie săvârşit prin cufundarea de trei ori în apă. „Dacă este om. spune un Sfânt Părinte. nu pe a săvârşitorului. Form ula „boteazăse”. Noi recunoaşt em validitatea formulei catolice dar este mai puţin corectă ca cea ortodoxă. expresia în cauză nu este folosita ca formulă de botez. În Numele Tatălui. iar în a doua pe rolul Mântuitorului. în numele. ca şi cea Romano -Catolică şi Anglicana.La început Botezul se făcea la un izvor Sau la râu. 23 . copiii născuţi cu figuri alterate. cu amintirea Persoanelor Sfintei Treimi.”. Însă.. sau pentru cei la care există dubiu dacă sunt vii sau morţi. Din Sfânta Scriptură şi din vechile mărturii rezulta că la săvârşirea Botezului. Aceasta practică a fost recunoscută de sinodul de la Toledo şi de papa Grigore cel Mare. dar menţin şi regula prin turnare de trei ori. creştinii din Spania au început să practice botezul printr -o singură cufundare. Cufundările simbolizează îngroparea de trei zile a Domnului şi Persoanele Sfintei Treimi. Începând din secolul al VI -lea. botează -se robul lui Dumnezeu. afirmaţia biblică ce vorbeşte de un botez în numele lui Hristos ar putea să pună la îndoială aceasta practică.. Nu ştim dacă se spunea: „eu te botez” sau: „botează -se”. foloseşte şi o formulă condiţională folosită pentru copiii găsiţi despre care nu se ştie dacă au fost botezaţi. nu prin substituţii sau înlocuitori ai Săi.. „Dacă este viu. La Cincizecime ştiau ca harul vine de sus. De partea externă a Tainei ţin şi cuvinte le: „Botează-se robul lui Dumnezeu.”.. botează -se robul lui Dumnezeu. ci ca o expresie teologică pentru a indică că Botezul a fost instit uit de Mântuitorul. Mai târziu au apărut baptisteriile. Prima este specifica romano -catolicismului.. Amin şi al Fiului. de aceea au pus accent pe lucrarea harului. Desigur. iar a doua în ortodoxie. Amin şi al Sfântul Duh. Ea nu e o formulă premergatoare Sau paralelă formulei trinitare.. „A se boteza în Hristos. ci o implică. Biserica Ortodoxă. Formula ortodoxă este mai veche şi mai corectă. la catolici Botezul este valid dacă se face cu o singură scufundare. Probabil că a fost folosită şi pentru a combate pe ereticii care au socotit ca validitatea Tainei depinde de persoana şi credinţa acesteia. Amin”. Canonul cincizeci apostolic prevede caterisirea pentru clericul care se abate de la rânduiala în treitei cufundari. Nu ni se spune care era formula la pomenirea acestor nu me. cu ocazia trimiterii Sfinţii Apostoli la propovăduire şi botezare. adică în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântul Duh ”. a fost instituita chiar de Sfinţii Apostoli. Până astăzi. iar astăzi se face în cristelniţă. Diferenţa dintre ele e provocata de absenta energiilor necreate care face ca Mântuitorul să fie prezent direct în viaţa Bisericii.. În prima formulă se pune accentul pe rolul preotului în săvârşirea Tainei. numele persoanelor treimice trebuie pronunţat în mod distinct. Pentru aceste cazuri se folosesc formulele: „Botează -se robul lui Dumnezeu X dacă nu a fost botezat. ci fiecare Persoana în parte..”. Botezul săvârşit de cineva cu formula în care nu se pomenesc Persoanele Sfintei Treimi nu este recunoscut ca valid. Nu este suficient să se pomenească numai Sfânta Treime în general. înseamnă a se boteza după tradiţia lui Iisus Hristos.

De aceea. Cum credinţa vine din auz. 20. a. Botezul săvârşit cu sila este nul. Marcu. regretul pentru trecutul păcătos şi hotărârea de a se îndrepta. Biserica cere de la cel ce se botează să se lepede de Satana şi de toate lucrurile lui şi să înceapă viaţa noua în Hristos. Cel ce vrea să primească botezul. 74 Matei. 72 Ibidem. Conform poruncii Bisericii. fiica femeii cananeence 72. Mântuitorul aminteşte despre „Botezul sângelui”. 2. 5. 75 Ibidem. 23. Nu este vorba despre botezul de la Ioan. nici nu îl dezaproba.IV. trebuie să -şi manifeste dorinţa. Aceasta pregătire se făcea prin instituţia catehumenatului. pe 70 71 Marcu. 25. Aceasta identificare a făcut -o Însuşi Hristos când a zis către fiii lui Zevedeu: „Puteţi. ci îl foloseşte pentru a contra -zice pe cei ce negau învierea morţilor 73. 15. Tertulian spune: „Avem un al doilea botez. ci de moartea pe cruce. 16. Dionisie Areopagitul. 77 Matei. 8. mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu. cei ce vroiau să se boteze. Dar. 10. 14-18. iar ci ne-şi pierde sufletul sau pentru Mine. Matei. 73 I Corinteni. îl va afla” 75. Sfânta Tradiţie are mai multe dovezi din care se vede că moartea martirică este echivalentă botezului. 29. 24 .” 76. Condiţii pentru primirea Tainei Sfântului Botez Condiţiile ce se cer de la primitor (la cei adulţi) sunt: voinţa de a se boteza. 39. De aceea se iau naşii ca garanţi. „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor. 22-23. 76 Matei.. Acest obicei exista în Corint iar Apostolul nu îl aproba. Efectul morţii pentru Hristos este egal cu iertarea păcatelor. zice Domnul. 10. care a dispărut după o vreme. Morţii nu pot fi botezaţi pentru că trupul lor este lipsit de suflet şi nici cei vii pentru cei morţi. 16. Credinţa şi căinţa. Tainele trebuie primite personal. A treia condiţie este pocăinţa. Credinţa este condiţia absolut necesară pentru Botez 70.. Evanghelia trebuie propovăduita o amenilor. echivalentă cu botezul şi martiriul.. 5-13. 16. 16. ca şi la Botez. În privinţa naşilor de la botez. Sfânta Scriptură ne da exemple în care se vede că Domnul vindeca suferinzi pentru credinţa altora: sluga sutaşului 71. Fericitul Augustin ş. Copiii mici ucişi pentru Hristos sunt consideraţi botezaţi căci Mântuitorului spune: „Cine ţine la sufletul lui îl va pierde. dar a şedea de -a dreapta şi de-a stânga Mea nu este al Meu a vă da. oare să beţi paharul pe care -1 voi bea Eu şi cu botezul cu care Mă voi boteza Eu să va botezaţi?. La 10 decembrie Biserică a stabilit prăznuirea copiilor ucişi pentru Hristos. Copiii nu au credinţă şi căinţa pentru că nu au păcate personale.. Acesta poate suplini pe primul căci. şi după timpul Sfinţii Apostoli. indiferent de aceasta instituţie. Lipsa condiţ iilor de mai sus împiedică lucrarea harului. se pregăteau. îl va găsi” 77. ea nu sileşte pe nimeni să se boteze. care este în ceruri” 74 şi „cine îşi va pierde sufletul pentru Mine. Paharul Meu veţi bea şi cu botezul cu care Eu mă botez va veţi boteza. Despre existenta naşilor vorbeşte T ertulian. Biserica cere de la candidat să aibă credinţa creştina.

trebuie să producă o schimbare internă. Dacă cineva a fost catehizat dar moare subit înainte de botez. 4. fiind în afară de Biserică. lucru împiedicat de motive de forţă majoră. Împotriva lor Sfântul Grigorie de Nazianz şi alţi Sfinţi Părinţi spun că dacă se mulţumesc aici pe pământ cu dorinţa botezului. 9. iar 78 79 Luca. Sfântul Pavel a fost botezat de uceni cul Anania 84. Unii că aceştia se mulţumeau cu dorinţa de a se boteza şi credeau ca prin aceasta sunt mântuiţi. Sfântul Ambrozie spune că „dacă martirii se spală cu propriul lor sânge. V. 7. Validitatea acestui botez a fost recunoscută prin practica de a -i considera sfinţi pe drepţii Vechiului Testament şi catehumenii decedaţi fără de veste. Nimeni nu poate săvârşi propriul botez. 25 . Din aceasta cauza sunt numiţi „părinţi spirituali”. 1.cel al sângelui”. Iată şi câteva argumente scripturale în aceste sens: „Iertate sunt păcatele cele multe – a spus Mântuitorul Sfântului Petru referindu-se la femeia păcătoasă. pe ac esta 1-a spălat pietatea şi credinţa sa”. 12. 83 Ibidem. căci mult a iubit. fiind un act extern. În cazuri excepţionale. Săvârşitorul Tainei Sfântului Botez Săvârşitorul Botezului este episcopul sau preotul 81. iar Sfântul Apostol Pavel a vea să scrie că lui Avraam i s-a socotit credinţa ca dreptate” 80. 47. 8. 80 Romani. botezaţi cu Botezul sângelui care este superior celui cu apă. puţin iubeşte”78. În vremea de început erau unii catehumeni care amânau Botezul până pe patul de moarte. Iar cui se iartă puţin. Botezul devine un act magic care. I Petru. 28. nu poate integra pe altcineva în Trupul lui Hristos. Aceasta învăţătura este discutabilă fiindcă păgânul. Aceasta constă în iubirea lui Dumnezeu şi în dorinţa fierbinte de a se boteza. Botezul trebuie săvârşit de o singură persoană. Botezul cu apă poate fi înlocuit cu „Botezul dorinţei. când Sfântul Pavel boteza la Corint. 84 Ibidem. în acest caz. 9. În lipsa lor. 85 I Corinteni. să se mulţumească şi în lumea de dincolo numai cu dorinţa fericirii. vor fi existat şi alte persoane care săvârşeau Botezul. nu pe ei înşişi. 8. 81 Matei. Botezul poate fi săvârşit şi de un păgân numai să respecte formula Bisericii . bărbaţi sau femei: Diaconul Filip 1 -a botezat pe Simon Magul 82 şi pe slujitorul Canadachiei 83. La fel avea să înveţe mai târziu Sfântul Apostol Petre: „Dragostea dintre voi acoperă mulţimea păcatelor” 79. 13. Sfântul Ioan Damaschinul număra între botezuri şi botezul prin pocăinţa şi lacrimi care „este cu adevărat greu”. Botezul poate fi săvârşit de diacon sau chiar de mireni. Ciprian spune că acei catehumeni care mor ca mucenici. 19. 38-39. nu sunt lipsiţi de botez. 10-17. este considerat botezat cu botezul dori nţei. Sfinţii Apostoli primind porunca să boteze pe alţii. Biserica Romano-Catolică admite ca. 4. 14. în caz de nevoie. 82 Faptele Apostolilor. Ei sunt. unii fiind mireni 85.

ei nu au ideea transfigurarii întregii materi i prin botez). dar şi faptul că Apostolii au botezat copii 86. În teologia ortodoxă nu există o părere unanima în aceasta privinţa. 15. fapt pentru care se numeşte „baia naşterii noastre spirituale”. aşa şi prin îndreptarea adusă de Unul a venit. îndreptarea care da viaţa”87. „Fidelis”. renaşterea la o viaţa spirituală noua 89. Primitorii Botezului sunt toţi cei nebotezaţi. VI. Canonul 110 de la Cartagina condamna pe cei ce neagă necesitatea botezului copiilor. înfierea divină a primitorului şi dobândirea calităşii de membru al „trupului tainic al Domnului”. a. În Crez mărturisim un „Botez spre iertarea păcatelor” şi mai ales a păcatului strămoşesc. 5. contra botezului copiilor. a fost combătută de Sfântul Irineu. copii sau adulţi. Grigorie de Nazianz ş. 16. tot aşa nu e cu putinţă să ne botezăm a doua oara”. Botezul nu se mai repetă. 2. Păcatul strămoşesc iertat nu mai învie în om şi deci. ci se botezau doar copiii părinţilor care doreau acest lucru. Origen spune: „Biserică a păstrat de la Apostoli obiceiul de a boteza copiii”. 3. Pentru nerepetarea Botezului. 1. în care e vorba de o copila care a murit la nouă ani şi a fost botezată. nu mai există motiv pentru repetarea Tainei. la adulţi 88. 14. 16. O altă inscripţie numeşte „neofitus” pe un copil ce a trăit 90 de zile. Din Sfânta Scriptură rezultă îndreptăţirea copiilor la botez. Sfinţii Apostoli au botezat mai întâi pe adulţi dar. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Precum nu mai este cu putinţă ca Hristos să se răstignească a doua oara. Cu timpul a devenit o practică generală în Biserica. curăţirea de păcatul strămoşesc şi de păcatele personale. 18. Între catehumenii care amânau b otezul erau şi părinţii care amânau botezul copiilor. 89 I Ioan. 23. Efectele Tainei Sfântului Botez Efectele tainei Sfântului Botez sunt următoarel e: 1. teologia romano -catolică a construit caracterul indelebil al Botezului (de naştere).botezul ereticilor poate fi recunoscut de către Biserică dacă este săvârşit în numele Sfintei Treimi. 16. Unii consideră că nerepetarea Botezului se în temeiază pe nerepetabilitatea păcatului strămoşesc. Obiceiul Bisericii vechi de a boteza copiii e mărturisit şi de inscripţiile din catacombe. 88 Faptele Apostolilor. Textul „Toţi cei ce vor crede şi se vor boteza se vor mântui iar cei ce nu vor crede se vor osândi” se referă la adulţi dar nu exclude copiii. 16. Sfântul Pavel zice că „după cum prin greşeala unuia a venit osânda pentru toţi oamenii. 5. Romani. (Neoprotestanţii leagă botezul de dezvoltarea intelectului. Marcu. 26 . 38. 2. Părerea unora dintre cei vechi. 86 87 I Corinteni. pentru care acesta nu se mai repetă. Există o inscripţie. 3. pentru toţi oamenii. de aceea îl săvârşesc la o vârstă mai mare. apoi nu era nici o piedica şi pentru copii lor. Botezul copiilor nu era general în primele zile.

când altul. Cuminecătură. Necesitatea Botezului este impusa de existenţa păcatului strămoşesc. Ea se bazează pe Sfânta Scriptură care prezintă păcatul strămoşesc ca pe o realitate ce se transmite în toţi oamenii şi atrage după sine condamnarea. precum şi cu ocazia trimiterii Apostolilor la propovăduire. înfăţişându -se real jertfa de pe cruce a Mântuitorului. Chihonie. dar nici nu vor fi chinuiţi de dreptul Judecător.VII. nu avem în Biserică o hotărâre oficială. 90 91 Ioan. deoarece n -au fost curăţaţi prin baia dumnezeiasca de apă păcatului strămoşesc şi n -au obţinut renaşterea duhovnicească”. Marcu. Pe baza Sfintei Scripturi şi a Sfintei Tradiţii. săvârşirea. De împărăţia lui Dumnezeu însă nu se învrednicesc. scoţând în relief când un aspect. fiind curăţaţi de păcate per sonale. În ceea ce priveşte soarta copiilor mor ţi nebotezaţi. Biserica Ortodoxă a învăţat întotdeauna ca Botezul este necesar pentru mântuire. 92 Matei. 3. însemnătatea. 16. Sfânta Euharistie are dublu caracter. pentru că au păcatul strămoşesc. În anul 1815. 16. putem spune că pruncii nebotezaţi nu pot intra în împărăţia cerurilor. I. De ea putem să ne eliberam prin Botez. Sfântul Grigorie de Nazianz scrie: „Cei ce nu vor împărtăşi din cauza copilărească sau a morţii premature. fără să o cauzeze prin acţiunea lor…” . scopul Sau obiectele ei. spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci. ca unii ce sunt nepecetluiţi. 5. pentru că nu au păcate personale. nu se vor împărtăşi de mărire. Necesitatea Tainei Sfântului Botez Necesitatea Botezului a fost negată de pelagieni şi unitarieni. Se numeşte „mul ţumire” pentru că la Cina Hristos a mulţumit Tatălui înainte de a frânge pâinea şi este jertfa de mulţumire a Bisericii. ( Jertfa euharistica este întâlnirea dintre jertfa lui Hristos şi jertfa Bisericii: pâinea şi vinul). Aceasta idee o e xprimă Domnul în convorbirea cu Nicodim 90. la un Sinod din Constantinopol s-a formulat învăţătura despre soarta copiilor nebotezaţi: „Pruncii care mor nebotezaţi nu sunt chinuiţi. în legătură cu instituirea. dar fără r ăutate. iar cei ce nu vor crede se vor osândi” 91. 27. TAINA SFINTEI EUHARISTII Sfânta Euharistie este Taina în care. 26. exprimă diferite aspecte ale ei. dar nici nu pot suferi pedepse pozitive. înainte de a fi fost date Apostolilor 92. ca unii ce au suferit paguba. Denumirea de „binecuvântare” se re feră la binecuvântarea vinului şi a pâinii la Cina de Joia. sub chip ul pâinii şi al vinului. de Tain a şi de jertfă. 27 . Astfel. se vor mântui. Denumirile Tainei Sfintei Euharistii Diferitele denumiri date. când le spune ca numai cei „ce vor crede şi se vor boteza. se împărtăşeşte credincioşilor însuşi Trupul şi Sângele lui Iisus Hristos.

Numai ebioniţii săvârşeau Euharistia cu azimă şi apă împotriva practicii ecumenice. Pâinea trebuie să fie din faina de grâu curat. Partea văzută a Sfintei Euharis tii După învăţătura Bisericii noastre. Mântuitorul n -a serbat Paştele iudaic. Practica romano-catolică referitoare la azimă este o invocaţie fără temei. din motiv e de rău înţelese.Comuniune (uneşte pe credincios cu Hristos). Taina Altarului. Evanghelia după Ioan spune ca Iisus Hristos a fost răstignit înainte de Paştele iudeilor. În vechime. iar protestanţii consideră ca 93 94 I Corinteni. Al doilea element euharistic este vinul curat din struguri. ci un paşte deosebit. S -a introdus în secolul al VII-lea în Spania. La vechii scriitori bisericeşti. nu numai pentru iudei la Paşte.. Instituirea acestei Taine este atât de evidenţă încât o recunosc şi protestanţii ca Tain a. Pâinea cerească. nu azima. iar în secolul al IX-lea în Germania. Abia în secolul al XI-lea este amintita de Mihail Celularie că abatere. Cina de Taina. pâinea euharistica este numita pâine nu azimă. Temeiul dogmatic al pâinii dospite îl constituie modul serbării Paştilor de Mântuitorul. Sfintele şi înfricoşătoarele Taine. Chiril al Ierusalimului. Sângele lui Hristos. nu numai de Paşte. 34 sq. Deci. ebioniţii şi encratiţii săvârşeau Sfânta Euharistie cu apă. Instituirea Tainei a avut loc la Cina de Joi şi este înfăţişata de către evangheliştii sinoptici 95. Irineu. Instituirea Tainei Sfintei Euharistii Mântuitorul a pregătit de multa instituirea acestei Taine. Luca.. de aceea. iar vinul din struguri şi neamestecat cu apă. Ioan. În secolul al IX-lea răsăritenii nu ştiau de ea. cine vine la Mine nu va flămânzi şi cine va crede în Mine nu va înseta niciodată. Însuşi rostul Sfinte Euharistii cere să fie instituită cu pâine dospită. Sfântul Iustin Martirul. Cina Domnului. 6.. Marcu. La Cina. Paharul Domnului. Masa Domnului 93. Amin grăiesc vouă: cel ce crede în Mine are viaţa veşnică. D upă ce a săturat în chip miraculos mulţimile în pustie şi acelea voiau să -L proclame împărat.” 94. Ambrozie. Fotie nu o înşira între abaterile papale. 22. 28 . 17-20. 26. în secolul al VIII-lea în Anglia. 26-28.. El le spune: „Eu sunt pâinea vieţii. Paharul binecuvântării. la Sfânta Euharistie se întrebuinţează pâine şi vin. Pâinea lui Dumnezeu. cu acest fel de pâine s -a instituit Sfânta Euharistie şi s -a săvârşit în primele veacuri. III. 20. Se face pâine dospită pentru toţi oamenii. care se sfinţesc prin invocarea Duhu lui Sfânt. 95 Matei. a fost pâine dospi-ta. a folosit azima. Amin. în care se toarnă puţină apă. având să se împărtăşească în orice timp. Se foloseşte pâine dospita. 14. 22-24. Armenii săvârşesc doar cu vin. Sfânta Euharistie este aşezata pentru toţi oamenii. 11. Jertfa înţelegătoare. Catolicii spun ca Mântuitorul a serbat Paştele iudaic şi. În secolul al XI -lea s-a generalizat în Apus. Pretinsa contrazicere dintre sinoptici şi Ioan este fără temei. Masa lui Hristos. II.

datează din secolul a IV-lea şi despre ea mărturisesc Sfinţii Părinţi şi Sinoadele de la Cartagina şi V şi VI ecumenice. sub forma pâinii şi a vinului. Ciprian. cu cuvinte clare şi precise.51sq. 7. IV. prin care s-a răscumpărat lumea.. 99 I Corinteni. Atanasie cel Mare. După Sfântul Ciprian. 19. într -un timp când nu mai vorbea în parabole. Prezenţa reală a Domnului în Sfânta Euharistie este un adevăr fundamental al credinţei creştine şi mărturisit totdeauna de Biserică. cer ca Mântuitorul să vorbească clar şi cu înţeles neacoperit. Sinodul. În Sfânta Euharistie este prezent însuşi Iisus Hristos în chip rea l. 34. în înţeles figurat expresia „a mânca trupul cuiva” înseamnă a face rău. Împrejurările în care Mântuitorul a instituit Taina Euharistiei arată. ca în ea nu avem un simbol. Sfântul Ambrozie spune ca înainte de sfinţire. ipostatic şi substanţial. amestecarea înseamnă unirea credincioşilor cu Hristos. 26. se face Sângele lui Hristos. Matei. Este exclus un sens figurat în cuvintele Mântuitor ului. a calomnia şi ar fi absurd să se afirme ca Mântuitorul promite viaţa veşnică celor ce -L calomniază. ca să se arate că Hristos a întrebuinţat vin la institu irea Tainei. Mântuitorul a lămurit din nou prezenţa Sa reală prin c uvintele „acesta este trupul Meu” şi „acesta este sângele Meu”. iar viţa de vie produce vin şi nu apă”. potirul este plin cu vin şi apă dar.. 98 Ioan. Ioan Gură de Aur. Sfântul Ioan Gură de Aur invata împotriva encratiţilor: „Deoarece unii întrebuinţează apa la săvârşirea Tainei. ca să lămurească pa Apostoli cu privire la un lucru aşa de mare. Sfântul Iustin Martirul numeşte al doilea element euharistic „amestecare”. Sfinţii Părinţi şi scriitorii bisericeşti sunt unanimi în a mărturisi prezenţa reală şi fiinţială a Mântuitorului în Sfânta Euharistie. 16 şi 11. ci o realitate. „vin amestecat cu apă”. pentru aceea. 27-29. 29. La Cina de Taină. Sfântul Pavel vorbeşte clar despre prezenţa Domnului în Sfânta Euharistie 99. Partea nevăzută a Sfintei Euharistii Partea nevăzută a Sfintei Euharistii: prezenţa reală. Însemnătatea evenimentului instituirii celei mai importante Taine şi a aşezării Legii celei noi şi porunca de a săvârşi Taina pentru toate timpurile. Sfânt ul Ignat Teoforul spune: „Ei susţin (dichetii) ca se abţin de la Euharistie şi de la rugăciune pentru că nu 96 97 Ioan. ca pecetluire a noii legături dintre Dumnezeu şi oameni. de asemenea. după ce lucrează cuvintele lui Hristos. impune sensu l literal al cuvintelor de instituire. Ambrozie. ci deschis. 6. 10. 29 . Scopul instituirii Sfintei Euharistii. Ioan Damaschinul evocă prezenţa reală a Domnului în Sfânta Euharistie. Cuvintele de instituire au fost rostite cu câteva ceasuri înainte de patimi şi puţin înainte de moarte.este indiferentă amestecarea. căci. Adevărul prezenţei reale este confirmat de Sfânta Scriptură 98 şi de Sfânta Tradiţie – Origen. care simbolizează scurgerea sângelui şi a apei din coasta Mântui torului96. de la Cart agina şi Trulan consideră amestecare ca predanie de la Mântuitorul însuşi.de aceea zice: din rodul viţei de vie 97. Fericiţii Ieronim şi Augustin şi Sfinţii Irineu. Practica amestecării.

cine va îndrăzni să nu creadă?. metaphisis. gust. utilizează acest termen numai ca simplu sinonim al aceluia de prefacere=metavoli. ca şi cum Mântuitorul n -ar fi spus despre toata pâinea ce o avea în mâini şi despre tot vinul din potir „acesta este trupul Meu” şi „acesta este sângele Meu”. oficial. în loc de „prefacere” întrebuinţează termenul de „transsubstanţiatio”. teoria romano -catolică raţionalizantă a transsubstanţierii a pregătit teoria protestantă. Biserica Ortodoxă şi cea Romano-Catolică sunt ferme asupra acestei învăţături. faţă de teoria apuseană a transsubstanţierii. metastihiosis. Dacă ar fi vorbit în termeni aristot elici. cu excepţia lui Ghenadie Scolarul. Biserica Catolică. ca sinonim al celui de prefacere... miros) n-are înţeles decât din punct de vedere aristotelic. şi se mărturisesc drept Trupul şi Sângele lui Hristos”. luterană. Sfântul Chiril al Ierusalimului zice: „Când însuşi Hristos a spus: acesta este trupul Meu!. a „impanaţiei”. Este însă inutil pentru că nu aduce nici un spor de lumina faţă de cuvântul prefacere. ca de Dumnezeu purtătorul Vasile. mulţumeşte -te să auzi că prin Duhul Sfânt. ci numai o parte a lor. în Sinodul tridentian. întrebuinţat de atâtea veacuri de Sfinţii Părinţi. Conceptul de transsubstanţiatio=transsubstanţiere. Elementele euharistice se numesc preînchipuiri sau tipuri înainte de a fi sfinţite. apare în Mărturisirea de credinţă a lui Ghenadie Scolarul.mărturisesc că Euharistia este Trupul lui Hristos”. apoi în cele ale lui Petru Movila şi Dositei al Ierusalimului. devenind general în Biserică apusean ă. au numit pâinea şi vinul preînchipuirii. Aceasta despărţire între substanţa vizibilă şi accidenţii neschimbaţi (văz. apoi la Sinodul IV Lateran şi. nu atrage o înţelegere greşită a adevărului dogmatic. astfel că. prin care încerca să explice prefacerea. iar după sfinţire se numesc. aşa cum tot prin Duhul Sfânt si -a format Domnul Sieşi şi în Sine trup din Sfânta Născătoare de Dumnezeu” (Mărturisirea de credinţă). 30 . Termenul de transsubstanţiere reprezintă premisa aristotelică după care fiinţa unui lucru se compune din substanţă şi din accidenţi. Iar dacă se întrebuinţează în sens filosofic şi raţionalizant. Iar de întrebi de modul cum se face aceasta. iar acci denţii rămân neschimbaţi. redactată în latineşte de papa Clement al VI -lea. „Însuşi pâinea şi vinul se prefac în Trupul şi Sân gele lui Dumnezeu. în sens propriu. Ortodocşii însă.. În traducere greacă („metusiosis”) apare pentru prima dată în traducerea mărturisirii de credinţa a împăratului Mihail Paleologul. Mântuitorul ar fi spus „în acesta este trupul Meu”. Sinodul VII ecumenic spune: „Este limpede ca nici Apostolii. La ortodocşi. ci au numit -o însuşi trupul şi sângele Domnului. folosirea lui devine chiar pericul oasă. în prefacerea euharistica substanţa pâinii şi a vinului se preface în Trupul şi Sângele Domnului. Astfel. Sfântul Ioan Damaschinul elucidează unele texte patristice vagi: „Dacă unii. Felul prezenţei reale a lui Hristos în elementele euharistice este prin prefacerea elementelor.. Cuvântul apare pentru prima dată în 1134 în lucrarea lui Hidel bert de Tour. nici Sfinţii Părinţi n-au numit icoană jertfă nesângeroasă pe care o aduce preotul. n au zis aceasta după sfinţire ci înainte de sfinţire”.”. Pericolul acestei teorii constă în faptul că lasă să se înţeleagă că în Sfânta Euharisti e nu se operează o prefacere totală.

Prezenţa Mântuitorului în acelaşi timp pe mai multe altare şi totodată şi în cor se explică. iar trupul euharistic este numai spiritual. Adevăratul trup al lui Hristos este Biserica . s-a înmormântat. care ţine calea de mijloc între Luther şi Zwingli. chiar dacă ceea ce se spune pare contrar cugetărilor şi vederilor noastre”. Cei aprobaţi. însă nu prin prefacere. ca la Zwingli. neavând credinţă. După Calvin. Mărturisirea de credinţă a lui Dositei spune: „Credem că în această lucrare sf ântă. Prezenţa Domnului în Euharistie aste. Deci. ci o prezenţa virtuală adică prezenţa prin „putere” sau „dinamică” a Mântuitorului. Sfânta Euharistie nu este decât comemorare a Cinei celei de Taina. în Sfânta Euharistie Iisus Hristos este prezent cu adevărat. La împărtăşire. prin Duhul Sfânt. Iar Sfântul Ioan Damaschinul nota: „Şi acum dacă întrebi cum devine pâinea Trupul lui Hristos şi vinul Sângele Lui? îţi răspund: Duhul Sfânt vine asupra lor şi le face în cele peste fire şi înţelegere 100”. puterea făcătoare de viaţă a Trupului său preamărit. Pâinea şi vinul rămân pâine şi vin dar „în”. pâinea adică se schimbă. însuşire primită prin comunicarea însuşirilor. De aceea. După Luther. nu poate fi vorba despre o prezenţă reală sau despre o mâncare a Lui. cuvintele Mântuitorului „acesta este trupul Meu” înseamnă „acesta este simbolul trupului Meu”. se preface. după Luther. şi „Euharistie” pentru că prin ea mulţumim lui Dumnezeu. nu material. comunică. ca la Luther. în Euharistie nu avem numai un simbol sau o icoana. Pâinea şi vinul după sfinţire se prefac în Trupul şi Sângele 100 31 . Pentru Zwingli. a înviat. „cu” şi „sub” pâine = in pane. încât după sfinţirea pâinii şi vinului. nici chiar spirituală. Să credem în Dumnezeu întru toate lucrurile şi să nu I ne împotrivim nicidecum. se transforma în însuşi adevăratul Trup al Domnului care S -a născut în Betleem din pururea Fecioara Născătoare de D umnezeu Maria. ci prin impanaţie sau consubstanţiaţie. sunt prezente real însă invizibil Trup ul şi Sângele lui Hristos. care se păstrează mai departe neschimbate. Împotriva acestor învăţături greşite.Teologia ortodoxă evita raţionalizările scolastice. nici a le supune legilor şi necesităţilor naturii. nu primesc decât pâine şi vin. Iisus Hristos se coboară din cer în Euharistie şi. Domnul nostru Isus Hristos este prezent adevărat şi real. dar numai celor aleşi. cum pane şi sub pane . prin omniprezenţa firii omeneşti a Domnului. Modul prefacerii rămâ ne un mister de nepătruns. nici o prezenţa reală prin coexistenţă. s-a înălţat la cer şi şede de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl. aşadar. care reprezintă poziţia protestantă cea mai extremistă şi ale cărui idei sunt foarte puţin creştine. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „De ce vă munciţi să adânciţi ceea ce nu are fund? De ce căutaţi să înţelegeţi ceea ce nu se poate înţelege? De ce voiţi să pătrundeţi ceea ce nu se poate pătrunde? Să nu pretindeţi a judeca cu min tea lucrurile dumnezeieşti. Deosebit de ortodocşi şi catolici învaţă protestanţii. numai o împreună-petrecere cu elemente euharistice. s-a botezat în Iordan. Mâncarea trupulu i lui Hristos ar însemna canibalism. ea e ste o „comunicare” şi „comuniune” pentru că mărturisim că formăm o unitate cu cei mântuiţi. Sfânta Euharistie ne face doar să ne gândim la Jertfa Mântuitorului şi să ne reprezentăm roadele morţii Sale.

V. cum vrea nebunia luterană. adică Domnul este real de faţă cât durează pâinea şi vinul nealterate. ci şi cu sufletul şi dumnezeirea Sa. căci Hristos este unul în fiinţa Lui şi nu poate fi împărţit. ci numai înfăţişarea externă a elementelor caracteristice. Timpul prefacerii cinstitelor daruri Sfânta Euharistie se săvârşeşte exclusiv în cadrul Sfintei Liturghii a cărei parte esenţială o constituie epicleza. Celelalte Taine există numai în momentul săvârşirii lor. ci creaţie şi fantezie a minţii. Sfintei Euharistii se cuvine aceiaşi închinare ca şi Persoanei Lui. E i confunda temeiul Tainei cu cuvintele de consacrare a elementelor euharistice. e. Prezenţa reală implică deplinătatea fiinţei. Biserica. ci cu adevărat. în deplinătatea fiinţei Sale. nici într-un mod figurat (ikonikos). Rugăciunea de invocare a Duhului Sfânt pentru prefacerea elementelor s-a compus de Biserica primară urmând pilda Mântuitorului care. nici prefăcându-se vreun accident al pâini şi al vinului în vreun accident al Trupului şi Sângelui lui Hristos. Romano-catolicii susţin ca sfinţirea elementelor nu se face prin epicleză. Cuvintele de instituire fac parte din anamneză şi pun în evidenţă dimensiunea istorică şi orizontală a Tainei. întreg şi nedespărţit. ci pâinea devi ne cu adevărat. c. Urmările prezenţei reale sunt următoarele: a. luând pâinea a binecuvântat -o şi a mulţumit. 32 .Domnului. Sfânta Euharistie durează. nu într-un mod simbolic. ca una ce nu este fiinţială şi reală. ci prin cuvintele de instituire. Domnul este prezent real în Sfânta Euharistie nu numai cu Trupul şi Sângele. Acelaşi Trup şi Sânge al Domnului. real şi fiinţial însuşi Trupul adevărat al Domnului. O astfel de prezenţă nu este adevărata şi sigură la calvini. fiind numai figurate (tipika). ceea ce înseamnă ca le -a sfinţit şi 101 Matei. în pâine şi în vin. permanent. prin prefacere. există pretutindeni Ioan. rămânând numai efectele lor. iar epicleza dimensiunea verticală a Tainei. la Cina. real prezent în pâinea şi vinul euharistic. Mântuitorul fiind. unul. cât timp elementele euharistice există. b. 26. astfel încât Trupul Domnului cel ce există fără margine întâmplându -se să se unească cu divinitatea celui Unuia Născut. d. în înţelesul în care misteriile Vechiului Testament se numesc spirituale. s-ar fi unit şi cu pâinea cea adusă înainte de Euharistie şi în mod figurat pâinea ar fi trupul şi vinul sângele. Domnul este prezent întreg în fiecare părticică a pâinii şi a vinului. metaforic (tipikos). ci şi după aceea. prin vreo schimbare Sau prefacere. Domnul este prezent în Sfânta Euharistie nu numai în momentul prefacerii. adică a naturii dumnezeieşti şi a celei omeneşti unite nedespărţit în Persoana Celui Întrupat. nici într-un mod spiritual. precum s -a zis mai sus”. nici prin impana ţie. ad ică cu întreaga fiinţa Sa. Prin împărţirea de la împărtăşire nu se împarte fiinţa Domnului. nici prin schimbare. oricâte Liturghii s -ar săvârşi şi în oricâte locuri 101.

33 . Dacă Sfânta Euharistie nu este absolut necesară pentru mântuire. În vederea acestui lucru invocă diferite motive teoretice. Drept justificare a abaterii. 13. după aceea copiii şi. VI. în virtutea puterii date de către Mântuitorul. prin Apostoli 103.. teologia romano-catolică susţine ca împărtăşirea cu Sfânta Euharistie nu este indispensabilă pentru mântuire şi ca primitorul trebuie să -şi dea seama de însemnătatea Tainei. contrare poruncii Mântuitorului şi a practicii apostolice şi a Bisericii primare.. 19. 22. copiii n -ar trebui să fie botezaţi. 104 Constituţiile Apostolice. este o practica de origine apostolica. apoi a poruncit să se facă aceasta întru pomenirea Sa 102. generală până la abaterea romano-catolicilor de la ea. trebuind să treacă secole ca să 102 103 Luca. iar dacă este necesară. ” ar privi numai pe Apostoli şi pe urmaşii lor. împărtăşind pe credincioşi sub ambele forme. Ar urma ca şi alte porunci date de Mântuitorul să fie numai pentru clerici: „Porunca nouă dau vouă ca să va iubiţi unii pe alţii. inclusiv copiii. cei opriţi de la primirea Tainei de către duhovnic.. ereticii. iar Fericitul Augustin afirma: „Va îndrăzni oare cineva să zică. Amândouă motivele sunt. Adevăratele motive pentru interzicerea potirului faţă de laici nu urmăreşte în catolicism decât să situeze clerul deasupra mirenilor. De atunci. întregul popor. cum ar fi: ● faptul că vorbele Domnului: „Beţi dintru aceasta toţi. când romano-catolicii s-au abătut de la ea. episcopii şi preoţii. Protestanţii s-au întors la practica Bisericii vechi. poruncită de Mântuitorul. iar laicii sunt împărtăşiţi numai cu Trupul. 22. Sunt excluşi de la împărtăşire toţi acei care au fost excluşi din Biserică. nu şi pe mireni. îns ă. ea nu este necesară nici pentru vârstnici. numai preoţii liturghisitori se împărtăşesc c u Trupul şi cu Sângele. şi cu Trupul şi cu Sângele Domnului. după rânduială” 104. schismaticii şi apostaţii. După aceas ta opinie ar însemna că Sfânta Euharistie a fost instituită numai pentru clerici. Ibidem. Primitorul Sfintei Euharistii este orice crştin.. prin veacul al XIII -lea.apoi le-a dat ucenicilor să mănânce şi să bea. 29. Documentele apostolice stabilesc: „Episcopul să împărtăşească apoi pe preoţi. Săvârşitorul si primitorul Tainei Sfintei Euharistii Săvârşitorul Sfintei Euharistii este episcopul S au preotul. Împărtăşirea tuturor creştinilo r sub alte forme.. cum că aceasta hotărâre nu priveşte şi pe copii şi că ei ar putea avea viaţa în ei fără să se împărtăşească cu trupul şi sângele Domnului?” Practica împărtăşirii copiilor a fost generală până în veacul al XII -lea. şi după ei şi protestanţii. întrucât la Cina cea de Taina au fost numai Apostolii împreună cu Mântuitorul. ceea ce a făcut pe papi ca Leon şi Ghelasie să declare sacrilegiu practica maniheilor de a respinge pe laici de la potir. Motivele invocate sunt neîntemeiate. neîntemeiate. diaconi. În plus. 8. indiferent de gen.. ”. în sfârşit. o astfel de teză lasă să se în ţeleagă că Apostolii şi Biserica nu au înţeles recomandarea Mântuitorului.

Efectele Tainei Sfintei Euharistii Efectele Sfintei Euharistii sunt: Sfânta Euharistie uneşte pe credincioşi în chip mistic cu Hristos. deoarece: a). prezenţa Trupului în Euharistie neputându-se cugeta fără cea a sânge lui. în pâine şi în vin. e). Sfânta Euharistie are unele efecte speciale: ● curăţă de păcate şi pregăteşte viaţa de veci. Ea este pentru suflet ceea ce este hrană materiala pe ntru trup105. căci Hristos este unul în fiinţa Lui şi nu poate fi împărţit. Dacă aceasta teorie ar f i valabilă pentru laici. „Cel ce mănâncă Trupul Meu are viaţa veşnică”. Ibidem. cel puţin tot atât de bine ca şi teologii romano-catolici. acelaşi Trup şi Sânge al Domnului. Astfel. şi Eu întru Tine. după care. prin prefacere. ● teoria concomitenţei. ca şi aceştia să fie între noi ”106. 34 . ci numai înfăţişarea externă a elementelor caracteristic e. c). Părinte întru Mine. la eremiţi în pustie şi la creştinii care aveau în casele lor Sfintele Taine Sau le purtau cu ei. unul. 6. b). şi totuşi a instituit Taina Euharistiei şi a cerut ca ea să se săvârşească cu pâine şi vin. pe când Sfânta Euharistie durează. în deplinătatea fiinţei Sale. Celelalte Taine există numai în momentul săvârşirii lor. Credinciosul se împărtăşeşte „spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci” . oricâte Liturghii s -ar săvârşi şi în oricâte locuri. împărtăşindu -se numai cu Sfântul Trup. real prezent în pâinea şi vinul euharistic. 56. d). cât timp elementele euharistice există. Noi considerăm ca şi Mântuitorul cunoştea acest lucru. unde este Trupul Domnului. Domnul este prezent în Sfânta Euharistie nu numai în momentul prefacerii. Domnul este prezent întreg în fiecare părticică a pâinii şi a vinului. căci. adică Domnul este real. există pretutindeni în Biserica. VII.vină teologii romano-catolici să corecteze eroarea Apostolilor şi să arate adevăratul sens al cuvintelor Mântuitorului. întărindu-le şi desăvârşindu-le viaţa spirituală. Mântuitorul fiind. Sfintei Euharistii se cuvine aceiaşi închinare ca şi Persoanei Lui. hrănindu-le. ci şi după aceea. Domnul este prezent în Sfântul Agneţ. Prin Sfânta Euharistie se confirmă cuvintele rostite de Mântuitorul în Ghetsimani: „Precum Tu. întreg şi nedespăr ţit. cât durează pâinea şi vinul nealterate. primind pâinea euharistică. copiii s-ar împărtăşi la ortodocşi numai cu Sfântul Sâ nge. de ce nu s-ar împărtăşi şi clerul sub aceiaşi formă? ● Împărtăşirea sub o singură formă ar exista şi în Biserica Ortodoxă la Liturghia Darurilor mai înainte Sfinţite şi în cuminecătura pe ntru bolnavi şi ar fi existat şi în Biserica veche. de faţă. laicii. 105 106 Ioan. Prin împărţirea de la împărtăşire nu se împarte fiinţa Domnului. Aceste susţineri sunt puţin fondate. formulată de Toma d'Aquino. primesc deodată cu ea şi Sângele Domnului. acolo este şi Sângele lui. 17. permanent. De asemenea.

Caracterul de jertfa al Sfintei Euharistii îl dovedesc . Aşadar.● dă nădejde în nemurire şi încredinţează despre învierea făpturilor spre viaţa veşnică. viu va fi în veci” 107. cuvintele de instruire. şi Eu întru Tine. cu care credinciosul se uneşte mistic. 11. 35 . ● întăreşte sufletul în ispite şi fereşte de păcate „ Vrăjmaşul sufletelor – stă scris în Mărturisirea de crdin ţă ortodoxă – nu îndrăzneşte să facă vreun rău aceluia în care vede că petrece Hristos”. scot în 107 108 Ibidem. Sfânta Euharistie uneşte. 51-54. Celor nepregătiţi. căci au nădejdea învierii ”. sub forma pâinii şi a vinului. IX. având toate elementele constitutive ale jertfei al cărui act con stă în nimicirea ofrandei. pâinea şi vinul se schimbă şi se prefac real în Sângele şi Trupul Domnului. despărţite. această Taină stă alături de Sfânta Treime şi Întrupare. VIII. adică ale celor ce s -au pregătit după cuviinţă pentru acestea. 109 Ioan. hrănindu-l. Jertfa euharistică este jertfa de pe Golgota actualizată pe altare. dimpotrivă. „Trupurile noastre scria Sfântul Irineu. Ea este pentru suflet ceea ce este hrană materiala pentru trup 109. Euharistia le aduce osândă de la Dumnezeu 108. prin Sfânta Euharistie se împărtăşeşte însuşi izvorul harului. sub forma pâinii şi a vinului. Aceste efecte ale Sfintei Euharistii apar numai în sufletele celor ce o primesc cu vrednicie. prin ucidere sau ardere sau prin prefacere: victima care este Hristos. Raportul Sfintei Euharistii cu celelalte Taine Sfânta Euharistie este cea mai importanta dintre toate Tainele. dacă se împărtăşesc cu Sfânta Euharistie. Sfânta Euharistie ca jertfă Biserica Ortodoxă învaţă. dar nu se petrece o schimbare a elementului material în sine. deşi simţurile nu obse rvă schimbarea. 56. întărindu-l şi desăvârşindu-i viaţa spirituală. ci şi jertfa nesângeroasă adusă lui Dumnezeu. indicând despărţirea mistică a trupului de sâ nge. Expresiile „se frânge„ şi „se varsă” din cuvintele de instruire. ci şi jertfa adevărata. Instruirea se face sub dou ă forme. deci nevrednici. jertfa trupului şi sângelui lui Hristos. jertfa Trupului lui Hristos şi a sângelui Sau. deosebit de protestanţi ca Sfânta Euharistie nu este numai Taină. În celelalte Taine elementul spiritual se uneşte cu cel material. Hristos. deci arătând caracterul de jertfa al Euharistiei. 6. În privinţa misterului. În Sfânta Euharistie. căruia se aduce jertfa pentru păcatele oamenilor . jertfitorul care este tot Hristos. 6. în chip mistic pe credincioşi cu Hristos. I Corinteni. ca şi aceştia să fie între noi ”. Părinte întru Mine. 27-29. „Cine mănâncă din pâ inea aceasta. a pâinii şi a vinului. Prin Sfânta Euharistie se confirm ă cuvintele rostite de Mântuitorul în Ghetsimani: „Precum Tu. Sfânta Euharistie nu este numai o Taină. prin preotul slujitor al lui Dumnezeu. mai întâi. Prin celelalte taine se împărtăşeşte harul divin. nu mai sunt supuse pieri rii.

E l însuşi este jertfit în locul animalelor din Vechiul Testament. cel ce ridică păcatele 110 111 I Corinteni. e ste jertfa adevărată de ispăşire. care se varsă. Hristos trebuia să aşeze o nouă jertfă văzută şi o nouă preoţie corespunzătoare. zice Domnul ato ateţiitorul şi nu voi mai primii jertfe din mâinile voastre. ci de masa la care se bea paharul Domnului şi masa la care se bea paharul demonilor. pentru că mare este numele meu între popoare ”115 – cuvintele se referă la Jertfa e uharistică care va fi universală. sângele Meu. 115 Maleahi. 113 Facerea. 26. fiind vorba despre o jertfă care se mănâncă. sub chipul pâinii şi a vinului. 13. 11. „se dă” arată prezenţa je rtfei euharistice prin care Hristos săvârşeşte anticipat nesângeros sub formă pâinii şi a vinului. Mântuitorul. a fost prezisă apoi de profetul Maleahi: „Nu este dragostea mea în voi. după rânduiala lui Melchis edec112 înlocuieşte preoţia provizorie a Vechiul Testament prin preoţia Sa definitivă. ceea ce a şi făcut la Cina cea de Taina. arhiereu veşnic. 14. 10-11. ceea ce confirma Sfinţii Părinţi. căci frângerea trupului şi vărsarea sângelui pentru alţii. jertfă care nu poate fi alta decât Hristos euharistic. 1. căci cuvintele „se frânge” şi „se varsă”. 10.. Jertfa euharistică a fost preîntâmpinată în Vechiul Testament prin pâinea şi vinul aduse de Melchisedec 113. mâncaţi.evidenţă caracterul de jertfa de ispăşire. preot după rânduiala lui Melchisedec. Caracterul de jertfă al Sfintei Euharistii rezultă din demnitatea arhierească a lui Hristos. „Cel ce jertfeşte.. Sfânta Euharistie este : „jertfa cea noua a Noului Testament” în care Iisus se oferă pe Sine ca jertfa Tatălui. Răscumpărând pe oameni şi implicându-i cu Dumnezeu prin Jertfa de pe cruce.. 18. căci de la răsăritul şi până la apusul soarelui numele Meu s-a preamărit între popoare şi în tot locul se va aduce numelui Meu tămâie şi jertfa curată.. Critica protestantă că aceste expresii se ref eră doar la jertfa de pe cruce este neîntemeiată. 114 I Corinteni. este însuşi jertfa şi a voit ca taina care se săvârşeşte zilnic să fie Jertfa Bisericii ”. preot al lui Dumnezeu celui Prea Înalt. 112 Evrei. acesta este trupul Meu. Despre fiinţa jertfei euharistice vorbeşte şi Sfântul Pavel când opune paharul şi masa Domnului mesei demonilor 110. Evrei. spre iertarea păcatelor. loc în care nu este vorba despre mâncare obişnuită. 10. 17-25. curată şi nesângeroasă. 16-21. Mântuitorul. care se frânge. 7. instituind Sfânta Euharistie: „Luaţi. 36 . Iar Sfintele Sinoade proclamă: „pe Sfântul Masa este aşezat Mielul lui Dumne zeu. vărsarea sângelui constituind fiinţa unei jertfe adevărate.”. iar preoţia prin cuvintele: „aceasta să faceţi în pomenirea Mea ”. până la sfârşitul veacurilor 114. dar suindu -Se la cer. jertfa de pe cruce. Aceasta jertfă euharistică. Acest aspect este explicat când într-o altă epistolă: „Avem altar – le scria Sfântul Pavel evreilor – dintru care nu au dreptul să mănânce cei ce slujesc cortului”111. căci. se duce pe Sine jertfa reală. dar din care nu aveau dreptul să mănânce iudeii. Şi Sfânta Tradiţie mărturiseşte caracterul de jertfa al Sfintei Euharistii.

119 Sfântul Chiril al Ierusalimului. 13. şi de a mulţumi lui Dumnezeu pen tru binefacerile Sale – liturghiile. 118 Ioan. Apoi . adică a mântuirii subiective. în jertfa euharistică se aduce cu scopul însuşirii personale a bucuriilor crucii. voi face. Jertfa euhari stică este identică cu Jertfa de la Cina cea de Taină. fără să fie altă jertfă. atât pentru cei vii. ca să preamărească Tatăl. împăcând-o cu Dumnezeu. Jertfa Trupului şi Sângelui propriului Său Fiu. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. în Sfânta Euharistie se jertfeşte El prin preot. 37 . ● jertfa de pe cruce s-a adus o singură dată. lauda lucrării creatoare. imediat înainte de rugăciunea de sfinţire a darurilor. de mulţumire şi de cerere. pentru împăraţi. proniatoare şi mântuitoare a lui Dumnezeu. după săvârşirea jertfei dumnezeieşti. pentru cei care se trudesc şi. Credem că vor dobândi cel mai mare folos sufletele pentru care facem rugăciune la jertfa sfântă şi prea înfricoşătoare ce este pusă înainte ”119. 2003. Sfânta Euharistie este jertfă de laudă. fără să moară. împăcându-se cu Dumnezeu. Euharistia este jertfă de laudă şi de mulţumire pentru că se aduce cu scopul de a vesti perfecţiunea dumnezeiască. 18. la săvârşirea Tainei şi Jertfei euharis tice. Cateheze.. pe Tine Te binecuvântăm. întru Fiul” 118. facem pomeniri a celor mai înainte adormiţi. Ed. rugăciuni de cerere.14. Dar. se aduce până la sfârşitul timpului.lumii şi este jertfit de slujitorii Domnului ca jertfă nesângeroasă ”116 şi „Noi săvârşim în biserici jertfa nesângeroasă. ● prin jertfa de pe cruce Mântuitorul a adus lumii mântuirea obiectiv ă. mijlocindu -ne bunul sufletesc şi trupesc. în general. slujba cea fără de sânge. traducere de Dumitru Fecioru. sub forma pâinii şi a vinului. omul face ca pr in ea să se aplice mila Lui spre noi. Sinodul I Ecumenic Scrisoarea sinodală către Nestorie a Sinodului III Ecumenic. Ţie îţi mulţumim. aşa cum ştim. mulţumindu-I-se pentru binefacerile dumnezeieşti. sfântă şi de viaţă datatoare şi credem că trupul şi preţiosul sânge sunt însuşi Trupul şi Sângele Cuvântului . de altfel. scria: „Apoi. cuprind. Sfânta Euharistie este şi jertfă de cerere pentru că. iar cea euharistică este adusă alături de întreaga Biserică . pentru buna rândui ală a lumii. În fiinţa ei. pentru câştigarea diferitelor bunuri ale milei dumnezeieşti. pentru ostaşi şi pentru cei care ne ajut ă în lupte. Doamne”.. iar în timpul prefacerii. care dă viaţă tuturor”117. Toate Liturghiile Bisericii noastre cuprind. acesta din urmă spune despre ea : „Toate câte veţi cere în numele Meu. cât şi pentru cei morţi. Sfântul Chiril al Ierusalimului. iar cea euharistică. pentru cei care sunt în boli. Mântuitorul S-a adus pe Sine jertfa în chip sângeros. ● jertfa de pe cruce a adus-o singur Mântuitorul. toţi ne rugăm şi oferim această jertfă pentru toţi cei care au nevoie de ajutor. murind. în chip nesângeros. Fiind jertfa cea bineplăcută lui Dumnezeu. Între jertfa euharistică şi cea de pe cruce există două deosebiri esenţiale: ● pe cruce. 116 117 Canonul. se cântă: „Pe Tine Te lăudăm. rug ăm pe Dumnezeu asupra acelei jertfe de ispăşire pentru pacea de obşte a Bisericilor. Bucureşti.

I. ci şi al urmaşii lor. j ertfa lui Hristos este cea prin care intrăm la Tatăl sub formă de jertf ă. în Trupul şi Sângele Domnului. Faptele Apostolilor. prin jertfa Bisericii se oferă priceperea omenească (genialitatea). nu se mai coboară în mod obişnuit. Alături de vele două forme de jertfire. vor fi ţinute ”120. direct asupra celor ce se hirotonisesc. se împărtăşeşte persoanelor anume pregătite harul care dă puterea de a învăţa cuvântul lui Dumnezeu. după Înviere. a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt. şi întreaga creaţie. de Mântuitorul Iisus Hristos : „Si Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M -a trimis pe Mine Tatăl. în ziua Cincizecimii. Prin acest ritual li s -a împărtăşit celor 7 diaconi harul de a fi ajutători ai Apostolilor 121. 6. 6.Există trei categorii de jertfă: jertfa euharistică. Romano-catolicii numesc această Taină ordinatio. pe altar. numai prin mijlocirea Apostolilor. oferindu-i Lui totul – de altfel. Puterea deplina pentru slujba în care sunt rânduiţi Apostolii şi ucenicii lor. II. preoţii şi episcopii. aşa vă trimit şi Eu pe voi. 20. şi tot prin punerea mâinilor 120 121 Ioan. III. SFÂNTĂ TAINĂ A PREOŢIEI Preoţia sau hirotonia este Taina pe care. Instituire Taina Preoţiei a fost instituită . preotul împărtăşeşte şi celorlalţi experienţa ridicării la „altarul cel mai presus de ceruri ”. 38 . Deosebirea este ca harul pe care ei 1 -au primit direct de la Mântuitorul şi de la Sfântul Duh. le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine. a săvârşirii Sfintele Taine şi a conduce pe credincioşi la mântuire. a rămas însă numele de hirotonie. prin coborârea Duhului Sfânt asupra lor. Taina Sfintei Preoţii a primit şi numele de hirotonie sau hirotesie. Slujba dată lor şi inaugurată la Cincizecime nu se referă numai la ei. Denumiri Săvârşindu-se prin punerea mâinilor. lui Dumnezeu. iar cel de hirotesie defineşte o ierurgie prin care se instituie gradele inferioare ale ierarhiei bisericeşti şi ranguri demnităţi bisericeşti . prin punerea mâinilor arhiereului şi prin rugăciuni. 21-23. când încep să propovăduiască şi să boteze pe cei ce credeau în Evanghelie. Cu timpul. ci se propagă conform celor rânduite de Mântuitorul. Şi zicând aceasta. jertfa Bisericii şi jertfa lui Hristos. Dacă prin jertfa euharistică pâinea şi vinul se prefac. o primesc în ziua Cincizecimii. prin Rugăciunea amvonului. mai ales că el a fost practicat constant de Biserică. Ritualul Ritualul „punerii mâinilor” este posibil să fi fost prescris chiar de Mântuitorul . cărora le veţi ierta păcatele.

iar episcopul în plinătatea lui. El rămâne în starea de cleric toata viaţa. Hirotonia fost făcută de Sfântul Pavel iar preoţii care au fost de faţ ă şi-au dat adeziunea lor la alegerea lui Timotei. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Harul hirotoniei rămâne pe ntru totdeauna în cel hirotonit. 1. Hirotonia este singură Taină pe care este îndreptăţit să o săvârşească numai episcopul. treptele ierarhice de drept divin îşi au baza în voinţa Mântuitorului. IV. 124 II Timotei. Hirotonia nu se repetă. în mod valid. De remarcat caracterul indelibil al Tainei. Unul că acesta nu poate să revină în starea de mirean. aceasta consta în punerea mâinilor arhiereului pe capul celui ce se hirotoneşte. 39 . Prin hirotonie se împărtăşeşte primitorului harul care -i dă puterea corespunzătoare treptei ierarhice. Celelalte sunt. 6.5) iar lui Timotei să fie cu băgare de seama pe cine hirotoneşte (I Tim. Aşadar. preotul într-o măsură mai mare. ca să vina asupra-i harul Duhului Sfânt. dar el se împarte în mod gradat celor trei trepte ierarhice: diaconul îl primeşte într -o măsură mai mică. Partea văzută şi partea nevăzută În ce priveşte partea văzută a Tainei.au fost instituiţi episcopii în cetate de către Sfântul Pavel 122. după Sfânta Scriptură care ne arată că în Biserica primară hirotoneau numai Sfinţii Apostoli. cât şi pe cel ce hirotoneşte o persoană ce a fost odată hirotonită. Bucureşti. Ed. Caracterul unitar de Taina al Hirotoniei nu este desfiinţat prin existenţa celor trei trepte. Fără ea nu este preoţie. Acest ritual a fost practicat de Sfânta Apostoli. hirotoneşte pe cucernicul ipodiacon în diacon (preot sau episcop) să ne rugam dar pentru el. aşa şi harul este unul.14) 1. traducere de Dumitru Fecioru. harul hirotonirii se transmite prin punerea mâinilor. Săvârşitorul trebuie să aibă succesiune episcopală sau să 122 123 II Timotei. simple funcţiuni bisericeşti. În Biserica Romano-Catolică hirotonia se face prin punerea mâinilor de asemeni. dar toate le face Dumnezeu şi mâna Lui se atinge de capul celui care se hirotoneşte. Rugăciunea arhiereului are următorul cuprins: "Dumnezeiescu har. după cum afirma Sfântul Ioan Gură de Aur: „Se pune mâna pe om. dar harul hirotoniei nu -i poate fi luat. 1994. 6. Foarte curând după timpul Sfinţilor Apostoli s-a stabilit ca episcopul să fie hirotonit de cel puţin doi episcopi. V. Omilii la Matei. pentru care se face hirotonia 124. Prin urmare. Sfântul Ioan Gură de Aur. Sfântul Apostol Pavel scrie lui Tit ca să instituie preoţi în cetăţi (Tit 1. care au încredinţat aceasta misiune numai episcopilor. 1. Pentru unele abateri poate fi oprit de la săvârşirea actelor sfinte. Săvârşitorul Săvârşitorul hirotoniei este numai episcopul. fără caracter haric. 4. avându-şi însă izvorul în Dumnezeu. Precum hirotonia este una. Canoanele pedepsesc atât pe cei ce primesc hirotonia a doua. dacă hirotonia se face cum trebuie”123. care pe cele neputincioase le vindecă şi pe cele ce lipsesc le plineşte. pentru toate cele trei trepte. iar preoţii şi diaconii de un episcop.

ca să vestiţi în lume bunătăţile celui ce v -a chemat din întuneric la lumina Sa cea minunată”. ca pietre vii. în deplin acord cu vechiul protestantism care a proclamat deosebirea dintre sacerdoţiu şi ministeriu. aceasta dispoziţie nu este de ordin dogmatic. Diaconii şi preoţii trebuie să fie căsătoriţi. Montaniştii hirotoneau şi femei iar sectele neoprotestante şi protestanţii admit femei în rândul păstorilor. 5: „Şi voi înşivă. 40 .fie în succesiune apostolică (şirul neîntrerupt al episcopilor hirotoniţi în integritatea credinţei). această sarcină fiind revocabilă. Ei susţin că nu există o astfel de Taină a Hirotoniei. Din acest motiv resping Preoţia ca Taină. Aceasta este concepţia despre preoţia universala. preoţi ai lui Dumnezeu şi Tatăl Său. protestanţii şi unele dominaţiuni creştine susţin ca nu există o Taina a Preoţiei. ci canonic. între preoţi şi necredincioşi nefiind nici o deosebire. afirmă despre cea dintâi că ar fi de drept divin şi ar aparţine tuturor credincioşilor. lui fie slava acum şi pururea în vecii vecilor amin”. din care rezultă că ierarhia este fiinţială Bisericii. care prin Botez aparţine de drept divin tuturor credincioşilor. zidiţi -vă drept casă duhovnicească. sănătos trupeşte şi sufleteşte şi pregătit spre acest scop din punct de vedere moral şi intelectual. în parte. Episcopii nu au voie să fie căsătoriţi. bineplăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos ”. 9. generală sau obştească. VII. Preoţia sacramentală şi preoţia universala Spre deosebire de Biserica Ortodoxă. popor agonisit de Dumnezeu. Protestanţii şi de nominaţiunile creştine. să ajute la botezul femeilor. ci primeau doar o binecuvântare care era o ierurgie şi prin care li se încredinţa o misiune în cadrul vieţii bisericeşti. „Iar voi sunteţi seminţie aleasă. 6: „Şi ne-a făcut pe noi împărăţie. Ei resping această taină pe temeiul celor dintâi reformatori cu priv ire la caracterul nevăzut al adevăratei Biserici care n ar avea nevoie de existenta unei preoţii ierarhice bazată pe hirotonie. cununaţi înainte de hirotonie. Slujirea preoţească. ca şi pe Apocalipsă. toţi protestanţii sunt adepţii conc epţiei despre preoţia universală . Primitorul Primitorul preoţiei este creştinul ortodox liber. Diaconiţele din Biserica veche nu aveau hirotonie de diacon. este încredinţata de comunitate anumitor persoane. 1. preoţie împărătească. preoţie sfântă ca să aduceţi jertfe duhovniceşti. fiind de drept uman. 2. Femeile nu pot primi Taina Hirotoniei . Ca membri ai Bisericii nevăzute. să îngrijească pe văduve şi să păzească uşile femeilor în bi serică. precum şi pe I Petru. toţi creştinii sunt de un singur fel. deoarece toţi creştinii sunt preoţi şi oricăruia dintre ei îi poate fi încredinţată de comunitate îndeplinirea slujbei preoţeşti. neam sfânt. de cea Romano -Catolică şi de Bisericile Vechi Orientale si. Bazându-se pe I Petru. Menirea lor era să instruiască pe catehumene. în timp ce a doua este numai de drept uman . 2. major de sex masculin. Acest mod de a concepe preoţia este în contradicţie cu numeroasele texte din Noul Testament. VI. ea constituind un sistem de conducere de drept divin. de Biserică anglicană.

pe care a câştigat -o cu însuşi sângele Sau”. Teologul Sergiu Bulgakov caracterizează astfel situaţia în protestantism: „Suprimarea preoţiei a deposedat lumea de darurile Cincizecimii. 6. Paideia. traducere de Mircea Aurel Buiciuc. 1. aşa cum în Vechiul Testament numai poporul evreu forma o preoţie împărătească. I Petru. Bulgakov. care ţi s -a dat prin proorocie. Sufletul se întoarce la Dumnezeu. 127 S. prin punerea mâinilor mele ”. Lumea protestantă. precum în Vechiul Testament preoţii. Moartea este uşa prin care sufletul intră în veşnicie iar trupul se nimiceşte. legată de ierarhie prin succesiune apostolică. 41 . Toţi creştinii au chemarea să aducă slujire lui Dumne zeu. 28: „Drept aceea. Dar. n-au primit Duhul Sfânt pe care mâinile Apostolilor îl transmiteau de sus”127. cât şi cea Romano Catolică recunosc ca toţi creştinii poseda o preoţie universala. Numai omul ştie că va muri. Bucureşti. prin care ei dobândesc un har special pentru această slujire. tratatele Sfinţilor Părinţi despr e preoţie ş. devine asemănătoare creştinilor care. Respingând preoţia sacramentală şi rupându -se de această preoţie. 20. între celelalte neamuri 125. din care a fost luat. deşi sunt botezaţi în numele Domnului Iisus Hristos. între cei ce nu sunt creştini. din această cauză. ea constând în despărţirea sufletului de trup. nu pentru câştiguri. atât Biserica noastră. Faptele Apostolilor. 14: „Nu fi nepăsător faţă de harul care este în tine. îi rog. în sens propriu erau nu mai din seminţia lui Aaron. 6: „ Din aceasta pricina îţi amintesc să aprinzi şi mai mult harul lui Dumnezeu care este în tine. iar trupul în pământ. comunicate în Tainele şi cultul Bisericii prin puterea ierarhiei care le a primit de la Sf. dintre toate vieţuitoarele. 61. Cât priveşte Sfânta Tradiţie. II Timotei. Ed. pe care ceilalţi creştini nu îl au. ea se pronunţă cu vigoare în favoarea preoţiei harice: sancţionarea în canoane. 4. ESHAT0L0GIA Prin moarte înţelegem sfârşitul vieţii pământeşti. ca să păstoriţi Biserica lui Dumnezeu. ca unul ce sunt împreună preot şi martor al pătimirilor lui Hristos şi pătimaş al sclaviei celei ce va să se descopere : păstoriţi turma lui Dumnezeu dată în paza voastră. 1-2. ci din dragoste”126. Apostoli şi de urmaşii lor. 1997. protestantismul nu mai posedă capacitatea de a săvârşi Tainele. Ortodoxia. având chemarea să slujească împăratului Dumnezeu. Chiar în Epistola 1 Petru există un alt text care spune: „Pe preoţii cei dintre voi. la fel şi în Noul Testament preoţii care să poată săvârşi Tainele erau cei instruiţi prin Taina Hirotoniei. luaţi aminte de voi înşivă şi de toata turma întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi. Caracterul de taina a preoţiei sacramentale îl dovedesc numeroase texte din Noul Testament: I Timotei. numai e l este îngrijorat de 125 126 Isaia. a.În privinţa preoţiei universale. 5. cu excepţia Botezului. cu punerea mâinilor mai marilor preoţi lor”.

Ea constă în despărţirea omului de Dumnezeu. 132 Matei. Moartea fizica este un bine pentru om. Moartea nu este ceva firesc omului şi aceasta se vede din aceea că încercă să scape de ea. II Timotei. Singurul sentiment în faţa morţii este spaima. trupul omului să fie străin de amestecarea cu răul. Moartea mai are şi înţeles de moarte spirituală sau moartea sufletului. 50. moartea este înspăimântătoare fiindcă le tulbura plăcerile vieţii. Înainte de păcat nu a existat moarte. 1. scoţând materia de sub legea descompunerii şi făcând ca aceasta să poată fi trans figurată şi iluminată. Hristos a desfiinţat moartea fiindcă a înviat şi S -a înălţat cu trup. lepădarea cortului 131. nu dinăuntru. omul putea să nu moară. desfiinţează în el viaţa supranaturală ce a primit -o prin har. Ştiinţa cunoaşte fenomenele fizice şi chimice care se întâmplă cu cel mort. Ea a intrat în lume odată cu păcatul protopărinţilor şi este pedeapsa sau plata pentru păcat (Fac. Odată cu păcatul el a devenit muritor. La om desfiinţează trupul numai una dintre condiţiile vieţii umane. 1. 1. 6. dar nimeni nu este îndreptăţit să -şi ia singur viaţa care este un dar al lui Dumnezeu. „Cauza morţii – scria Sfânta Ambrozie – a fost neascultarea. în ruperea legăturii dintre om şi Dumnezeu. 130 II Corinteni. 5. adică încetarea vieţii sufleteşti superioare în om. somn şi adormire132.moarte. Omul cunoaşte moartea din experienţa. Mulţi oameni doresc moartea pentru a sfârşii cu suferinţa. Cei ce privesc lumea de aici cu un scop natural privesc moartea cu resemnare. Moartea nu are o realitate ontologi că. atât după trup. desfacerea locuinţei pământeşti 130. pentru fericirea de a fi cu Dumnezeu în comuniune. apasă atât de greu asupra omului. cât şi după suflet. Problema morţii nu poate fi dezlegată pe cale ştiinţifică. Sensurile noţiunii Moartea fizică se numeşte în Sfânta Scriptură : despărţirea de trup 128 despărţire 129. Prin această întindere ea de sfiinţează fiinţele. Deci omul însuşi este vina morţii sale şi nu trebuie să o impute lui Dumnezeu”. iar prin destrămare. nu şi sufletul. căci ea pune limite păcatului şi stricăciunii şi răul nu devine nemuritor. dar nu cunoaşte cauzele morţii. I. încât. 14. Dumnezeu a rânduit moartea ca să pună capăt răului . deci din afară. odată săvârşite. 27. Prin păcat omul se îndepărtează de Dumnezeu. Pentru cei ataşaţi de lume. II. 23. rupere cauzată de păcatele grele care. izvorul vieţii. iar cei ce privesc viaţa de dincolo o privesc cu senin ătate. altora. şi se îndreaptă spre nefiinţă. 4. Cauza morţii este păcatul. 2. 131 II Petru. Înainte de a păcătui. Universalitatea morţii 128 129 Filipeni. 42 . Ea nu este fiinţa. ci este neantul ce se întinde acolo unde nu întâmpină rezistenţă.

Din starea muritoare. fapt pentru care a fost numită şi schimbare sau moarte-schimbare. Generaţia ultimă va muri şi e a. Aceasta schimbare se va face prin atotputernicia lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne spune totuşi ca există şi nişte excepţii de la legea morţii: Enoh (Evr.26). 88. credeau că şi după moarte este posibilă o purificare a tuturor păcătoşilor (apocatasteza). "Căci vine noaptea. moartea lui Enoh şi Ilie este doar amânată. fiecare om trebuie să lucreze pentru mântuirea sa până este ziuă. 2. Grigorie de Nissa şi Didim cel Orb. prin sângele lor. nu mai este posibilă îndreptarea. dincolo al judecăţii". între care Origen. "Precum printr -un om a intrat păcatul în lume şi prin păcat moartea. După Tertulian. cea de apoi. Sfântul Ioan Damaschin. Sfântul Ioan Hristostom scrie "Aici (pe pământ) e timpul pocăinţei.Moartea. urmând să învie împreună cu toţi oamenii la a doua venire a Domnului. va fi înfrântă la sfârşitul veacurilor. aleşi pentru viaţa lor curată. Odată cu revenirea Domnului pe pământ şi cu învierea morţilor. Cum păcatul există în toţi oamenii. Moartea ne aduce aminte că cele pământeşti ca cele pământeşti sunt trecătoare şi ne îndeamnă la seriozitate. aceste trupuri vii vor trece în cea nemuritoare. învăţa că precum îngerii după cădere nu mai au posibilitatea de a se pocăi şi de a reveni la starea de sfinţenie originală. va fi nimicită pentru totdeauna de Domnul: "Vrăşmaşul cel din urma care va fi nimicit este moartea" (I Corinteni. 89). la trâmbiţa. Ea este universala. tot aşa nici oamenii nu se mai pot pocăi după moarte şi ei înşişi nu -şi mai pot ajuta cu nimic pentru îmbunătăţirea soartei lor. nici o schimbare în bine sau rău. ei se păstrează pentru moarte ca. Însemnătatea morţii Prin moarte încetează orice activitate a omului de a spori în virtute sau de a cădea în păcate. fiind consecinţa păcatului. se întinde până unde este păcat. Acestă învăţătura a fost condamnată de Biserică. la un trai 43 . 11) şi cei ce vor fi în viaţa la parusie. 51-52). moartea are putere asupra tuturor. să înece pe Antihrist. omul vicios poate deveni virtuos sau invers. Până în momentul morţii. 5. 11. 15. Puterea morţii care se manifestă în veacul de acum cu atâta tărie. asemănând moartea oamenilor cu căderea îngerilor. III. căci trâmbiţa va suna şi morţii se vor ridica fără stricăciune. taina vă spun vouă: Nu toţi vom adormi dar toţi vom fi schimbaţi într -o clipită. ci moartea lor constă în schimbarea trupului din stricăcios în nestricăcios. Acest lucru îl mărturiseşte şi Sfânta Script ură: "Este oare vreun om care să trăiască şi să nu vadă moartea?" (Ps. vor veni din nou în lume. 5) şi Ilie (II Sam. Dincolo nimeni nu mai poate spori în virtute. vor întâmpina rezistenţă din partea lui Antihrist şi vor fi ucişi în lupta cu el. iar noi vom fi schimb aţi" (I Corinteni. 4). astfel moartea a trecut la toţi oamenii. 9. Sf. dar nu ca înaintaşii. Enoh şi Ilie. Unii dintre cei vechi. Apostol Pavel spune: "Iata. devenind asemănătoare trupurilor celor înviaţi. care este ultimul duşman al omenirii. 15. când nimeni nu poate să lucreze" (Ioan. într -o clipa. După moarte nu mai este posibilă nici o revenire. De aceea. Cei ce vor trăi în timpul parusiei Domnului. prin aceea ca toţi au păcătuit" (Rom. moartea. 12).

este examinat şi judecat de către zei care. pentru a fi pregătiţi în orice vreme pentru viaţa de dincolo. 46. Sufletul. Ea se întemeiază pe revelaţia divina. nimiceşte partea materiala din om. ea se numeşte judecata particulară. e necesar să fie avute în vedere şi efectele faptelor sale în contemporani şi în urmaşi. pe un alt plan de existenta. ci prin ele să ţintim numai asupra vieţii spirituale. Fiecare om merge la judecată în haina virtuţii sau a păcatului. La judecata se are în vedere starea generală din momentul morţii. Răsplata nu este nici definitiva deoarece. după despărţirea de trup. 24. îndeosebi în urmaşi. ne face să apreciem la justa lor valoare bunurile pământeşti. dacă îl află bun. 44 . Judecata particulară După cum am arătat. Dacă aceasta viaţa a fost în conformitate cu legile moral e şi dacă omul a fost în comuniune cu Dumnezeu. ca şi cum am trai o veşnicie şi să ne rugăm ca şi cum mâine ne-ar veni ceasul morţii. Cum sufletul se va uni cu trupul abia la a doua venire a Domnului abia atunci va primi. nu şi trupului. Învăţătura despre judecata particulară este dogmă în Biserica noas tră. Întrucât judecata aceasta se face asupra fiecărui suf let în particular. după despărţirea de trup. aceasta poate fi modificata înspre bine. moartea dizolvă forma fiinţei umane. ci să caute să fie pregătit în orice moment pentru viaţa de dincolo. Ea se dă numai sufletului. Răsplata. Ea distruge trupul omenesc. el este condamnat la chinurile iadului. sufletul este răsplătit cu bunuri duhovniceşti. în faţă căreia trebuie să dea socoteală de viaţa de pe pământ. respectiv pedeapsa. Biserica învaţă ca sufletul omenesc. În parabola bogatului nemilostiv şi a săracului Lază r 133 Matei. îl fac părtaş al fericirii de dincolo de mormânt iar dac ă îl afla rău. după despărţirea de trup. îl pedepsesc. pe care o îmbracă înainte de moarte. La judecata se au în vedere faptele. Cum aceste efecte. iar dacă a dus o viaţa imorala. Toate popoarele vechi credeau că sufletul. Numai după judecata din urm ă vor merge „păcătoşii la pedeapsa veşnică. nu este bine să amâne căinţa până în pragul morţii. bucurându-se de fericirea raiului. adică soarta pe care o primeşte sufletul prin sentinţa judecăţii particulare nu este completă şi nici definitivă. înseamnă că abia atunci poate fi omul judecat definitiv. se pot vedea abia la sfârşitul lumii. Întrucât omul nu ştie când moare. îţi continuă viaţa într -o altă lume. Ca să judeci omul în mod definitiv. în ce priveşte starea celor mai puţin păcătoşi. dar nu are nici o putere asupra sufletului. vorbele şi gândurile omului scrise în cartea veşniciei şi nu se iau în considerare faptele care au fost şterse prin harul Pocăinţei şi cele bune care au fost şters e prin păcate grele. Sa ne conducem după principiul care ne spune să lucrăm cu toată râvna. Nu este completă întrucât nu se da întregii naturi umane. să nu le fixam pe acestea ca ultim scop al vieţii. Momentul morţii nu este singur pentru nimeni şi acesta trebuie să fie un imbold pentru a ne confirma viaţa cu voinţa lui Dumnezeu. IV. iar drepţii la viaţa veşnică ”133. omul răsplata sau pedeapsa în mod complet.chibzuit. Această existenţă este precedată de o judecată. este supus dreptei judecăţi a lui Dumnezeu.

După ei. 9. încinse cu multiple legături ale păcatelor ”136. 5. tot astfel vor fi duse înaintea scaunului înfricoşat şi sufletele acestea când vor pleca de aici. răsplata vieţii pământeşti 134. în faţă tribunalului. se mărgineşte la generalităţi şi nu intră în amănunte. Întrucât în cuvintele acestea Sfântul Pavel nu pune nici un interval de timp între moarte şi judecată. 45 . Ibidem. ci toată judecata a dat -o Fiului”137. după moarte. 19-31. Dacă nu ar fi răsplata în viaţa viitoare. legaţi cu lanţu ri. merge la judecată însoţit de îngeri ei demoni. Această stare le-ar zădărnici idealul şi ar constitui un motiv de deprimare care i-ar face să se îngrozească de moarte ca de un duşman ce -i desparte de Dumnezeu. 136 Sfântul Ioan Gură de Aur. A doua ipoteza nu poate fi admisă pentru că este vecină cu metempsihoza păgână şi este de esenţa origenistă. deşi nu sunt dogme. Biserica. 22. Sfânta Scriptură ne spune numai ca judecata este făcută de Domnul Iisus Hristos. urmează că el exprimă prin ele ideea că sufletul. au o circulaţie foarte mare în lumea creştină. Sfântul Efrem Sirul şi Sfântul Chiril al Alexandriei au exprimat anumite păre ri cu privire la judecata particulară care. este supus judecăţii particulare. 27. deoarece nici revelaţia nu ne da amănunte în ceastă privinţă. fiind până atunci într-o stare de somn sau într-o aşteptare chinuitoare (atât pentru drepţi. Prima alternativă convine celor răi şi ar fi o binefacere pentru ei. De aceea. judecata particulară se face astfel: sufletul. 137 Ioan. îndată după despărţirea lui de trup. Cum este făcută aceasta judecata nu ni se spune. omul nu s -ar deosebi de animale. dacă ar există posibilitatea unei dezvoltări morale şi în viaţa de dincolo. Idealul celor buni este comuniunea cu Dumnezeu. dar ea nu ar fi deloc în conformitate cu idealul celor buni. propovăduind învăţătura despre judecata particulară. atunci moralitatea din viaţa pământeasca nu ar mai avea nici un rost. Realitatea acestei judecăţi o mărturiseşte Sfântul Apostol Pavel când s crie: „Este rânduit oamenilor odată să moar ă. Dacă nu există această judecata. cât şi pentru păcătoşi ). Existenţa judecăţii particulare este justificat ă şi de logică. plecând de aici. El trece prin an umite vămi. Biserică a condamnat -o deodată cu învăţătura despre apocatastază. Ea este o mângâiere pentru cei nelegiuiţi pentru că li se amâna pedeapsa dar şi pentru că pot cons idera moartea ca pe o binefacere. Şi precum sunt duşi cei din închisori. deoarece îi mai împiedică de a mai săvârşi răul şi păcatele care le -ar agrava situaţia la judecata din urmă. în 134 135 Luca. care ar fi mai fericite pentru ca ele nu aşteaptă răsplată. 16. fie că aşteaptă sau continuă şi dincolo de mormânt să dezvolte o activitate morală. întrucât: „Tatăl nu judecă pe nimeni. iar după aceea să fie judecaţi ”135.vedem ca fiecare dintre cei doi îţi primeşte. răspunderile pentru ele. Sfântul Ioan Gură de Aur sublinia: „Nici unul dintre cei ce nu s -au scăpat aici de păcate nu va putea să evite. Evrei. există două alternative: sufletele fie că aşteaptă judecata universală. după despărţirea de trup.

46 . atunci este luat de duhurile rele şi dus în iad. Ideea ca îngerii răi iau sufletul este indicată prin cuvintele: „Nebune! În această noapte vor cere de la tine sufletul tău ”139. Rai şi iad Omenirea are conştiinţa că omul nu dispare odată cu moartea. 141 Ibidem. admiţând numai judecata universala. fără a ţine seama dacă ele au fost Sau nu şterse prin Taina Pocăinţei. ci continuă să trăiască şi după dispariţia trupului. 77. Alţi protestanţi susţin ca ele continuă să se dezvolte în viaţa v iitoare. încât cea universala este aproape de prisos. Despre această procedură a judecăţii particulare.. romano -catolicii accentuează atât de mult -judecata particulară. 16. 25. 12. Ibidem. 49. Autorul acestei judecaţi este Domnul Iisus Hristos. 143 Psalmi. Aceştia din urmă caută să o justifice prin texte biblice. sufletele sfinţilor se bucură de fericirea completă şi definitivă.prezenţa demonilor ei a îngerilor. Rolul îngerilor este cu atât mai clar cu cât ei vor aduna în faţă judecăţii pe toţi oamenii care au trăit pe pământ 140 şi vor despărţi pe cei drepţi de cei păcătoşi 141. Moise scrie: „Şi a murit Avraam. 140 Matei. unii dogmatişti ortodocşi. până atunci ele pot face diferite fapte rel e142 şi pot fi întrebuinţate ca instrumente ale mâniei divine împotriva celor păcătoşi 143.. şi a fost adăugat la poporul Său ”144. Mântuitorul spune: „Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul. 144 Facerea. 142 Iov. îţi vor primi pedeapsa la judecata din urma. Dacă nu este găsit cu păcate covârşitoare. 49. 146 Matei. 12. La fiecare vamă i se cere socoteală pentru anumite păcate. Aceste învăţături extreme sunt dezvoltări care reprezintă rezultatul controverselor care nu au prea multe puncte comune cu învăţătura Bisericii vechi despre judecată. 54. 1. alţii însă o tratează destul de larg. După ei. V. el este luat de îngeri şi dus în rai dacă însă la vreo vama este reţinut pentru mulţimea păcatelor. Temeiul despre învăţătura vămilor o văd justificată prin cuvintele din parabola bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr unde se spune: „Şi a murit săracul şi a fost dus de către îngeri în sânul lui Avraa m”138. 29. iar 138 139 Luca. spune Sfânta Scriptură. Patriarhul Iacob adaugă: „În curând şi eu voi fi adăugat la poporul meu ”145. îndată după judecata particulară. 22. 31. nu fac nici o referire în operele lor. Despre duhurile rele. 20. dar după părerea Sfinţii Părinţi amintiţi. Despre existenţa vieţii de dincolo. Unii protestanţi au căzut în cealaltă extremă. 10. Spre deosebire de noi. Îngerii buni caută să apere şi să ajute sufletul. Astfel. unde i se cercetează trecutul. în Noul Testament. 145 Ibidem. 13. şi nerecunoscând vreo judecată particulară. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie ne dau nenumărate mărturii. Demonii amintesc sufletului toate păcatele săvârşite de el în viaţa. 24. 8. îngerii buni şi cei răi au şi ei un rol în aceasta judecată. 28. iar sufletul nu pot să -1 ucidă”146.

dacă se vorbeşte de "odihna". Singurele legături în lumea de dincolo. fie dincolo. Dincolo nimeni nu-şi mai poate schimba aceste dispoziţii. 43. 8. între unii şi alţii se reduc doar la aceea ca se văd u nii pe alţii. Cuvântul rai înseamnă. 16. Aceasta înseamnă ca fiecare duce cu sine dispoziţiile sufleteşti pe care le -a avut în ultimele clipe ale vieţii. doreşte şi simte. iar aceea a păcătoşilor iad. Drept aceea. Dincolo. întrucât după moarte nimeni nu mai poate lucra pentru mântuirea sa 149. în care se află sufletele drepţilor de la judecata particulară. Mai apoi. el nu-şi poate traduce în fapte dorinţele sale. simte dur eri şi aspiră la alinarea suferinţei sale. el a trecut în limbajul curent cu însemnarea de stare de fericire în care se vor afla drepţii după judecata universală. iar cei buni îi compătimesc pe cei răi. deci judeca. 14. 9. 4. Sufletul răposaţilor este activ cu toate funcţiunile sale. deoarece au fost. Cu toate acestea. sufletul este nemuritor şi este al Domnului. Starea în care se afla drepţii se numeşte rai. sufletele lor fiind lipsite de trup. 23. ai Domnului suntem ”147. 150 Luca. fie ca trăim aici. înseamnă ca ea nu va exista nici în viaţa viitoare. Cei ce pleacă de aici împovăraţi de păcate. adeseori. Dacă între virtuoşi şi păcătoşi nu există comuniune aici pe pământ. ci variază de la suflet la suflet. fie ca murim. Luca. are raţiune. nu trebuie să înţelegem ca ele sunt inactive. sunt traşi în jos de acea povară şi nu se pot înălţa spre Dumnezeu. Deci am putea spune că raiul este şi loc şi stare în care se aflau primii oameni până la căderea în păcat. Cei buni.Sfântul Apostol Pavel spune: "Fie ca trăim. care au trăit în comuniune cu Dumnezeu pe pământ. potrivit cu starea cu care pleacă fiecare de pe pământ. ceea ce înseamnă că are memorie. Aşadar. această stare din urmă se obişnuieşte a fi numită în dogmatică viaţa Sau fericirea veşnică. El îţi aduce aminte de fraţii de pe pământ. în comuniune şi în fericire vor trăi şi dincolo. Viaţa de dincolo este o continuare a vieţii pământeşti. Dovada ne -o da Domnul prin parabola bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr 148. de la judecata universală în veşnicie. 147 148 Romani. 19-31. până la judecata universală 150 şi în care se vor afla drepţii înviaţi (cu trup şi suflet). pe când cei ce urăsc pe Dumnezeu şi trăiesc departe de El sunt în aceeaşi situaţie şi dincolo de mormânt. Bogatul cunoaşte cauzele nenorocirii sale. Totuşi. 149 Ioan. Cei drepţi nu au putut duce pe pământ întotdeauna o viaţa superioara. Răsplata sau pedeapsa pe care o primesc repausaţii îndată după judecata particulară nu este aceeaşi. 47 . din primele capitole ale facerii o gradină frumoasă -cu flori şi plină cu tot felul de pomi şi arbori şi care oferă omului o stare de fericire. nu vor mai fi împiedicate de nimic să se ridice la o cât mai strânsă comuniune cu Dumnezeu. Viaţa de dincolo presupune însă activitate. deoarece inactivitatea este incompatibilă cu natura sufletului. El cugetă. împiedicate de trup.

5. închisoarea duhurilor167. deoarece fiecare este plin şi vede ca nu încape în el mai mult decât este. 154 Ibidem. 29. 8. după ce S -a coborât la iad şi a eliberat de acolo sufletele drepţilor. loc de odihna . 2. 153 Ioan. îngerii şi sfinţii. 3. 159 Matei. 23 167 I Petru. Starea de rai se caracterizează prin libertate de orice suferinţă şi necaz. 165 Luca. 3. deci nici păcatul invidiei şi în al doilea rând pentru că fiecare va vedea că a primit toata fericirea de care e capabilă fiinţa sa. cu toate bucuriile sale există numai de la jertfa de pe Golgota încoace. 14. 21.Sfânta Scriptură vorbeşte despre rai ca loc şi stare atunci când îl numeşte împărăţia cerurilor 151. 156 Matei. Raiul. Dostoievski definea iadul ca „suferinţa de a nu mai putea iubi ”. vederea lui Dumnezeu. bucuria Domnului156. Drepţii nu râvnesc unii la starea altora. Iadul este locul şi starea în care ajung sufletele păcătoşilor îndată după judecata particulară şi în care se află şi duhurile n ecurate158. 8. loc de verdeaţă. 151 152 Matei. împărtăşirea din bunuri spirituale cu mult superioare celor de pe pământ. fiind toat e pline şi nu ar putea cele mici să le invidieze pe cele mari. Biserica îl mai numeşte „loc luminat. 162 Luca. trăire în comuniune cu Mântuitorul. 155 II Corinteni. 19 48 . 19. 28. 22. 12. 16. După cum mai multe vase de diferite mărimi. de unde a fugit durerea. 157 Ioan. cer155. loc de chin 165. 4. depărtarea de la privirea lui Dumnezeu 166. 5. 3-10. El a fost inaugurat de Mântuitorul. genune 162. foc nestins161. 1. 12. 164 Apocalipsa. în primul rând pentru că acolo nu exista nici un păcat. a primit tot ceea ce i se cuvine. 13. întristarea şi suspinarea ”. 5. întunericul cel mai din afară 163. tot aşa şi sufletele drepţilor nu au motive să invidieze pe cele dintr-un grad superior. 160 Filipeni. 2. 14. 3. Diferenţa gradelor de fericire din rai nu va avea ca urmare invidia celor dintr un grad inferior faţă de cei dintr -un grad superior. 7. 25. Toate acestea arată că raiul este un loc dar va fi şi o stare de fericire şi de răsplată. 20. 4. În Sfânta Scriptură iadul se mai numeşte : gheena focului 159. casa Tatălui ceresc 153. 2. împărăţia lui Dumnezeu 152. în care se află dreptate după moarte. iezerul de foc unde arde pucioasa164. 163 Matei. 166 Matei. Luca. Putem spune ca raiul este un loc întrucât sufletele nu sunt omniprezente şi o stare de răsplată pentru cel drepţi. 161 Matei. viaţa cu Iisus Hristos 154. 31. 158 II Petru. pieire160. deoarece fiecare vede că a pr imit toată fericirea de care este capabil. 14. 19. după cuvintele: „În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri”157.

fie că au murit cu păcate uşoare. Aceasta trebuie ispăşită. Dacă penitentul moare înainte de a ispăşi aici pe pământ. Purgatoriul Sufletele din viaţa de dincolo se află în rai Sau în iad. întrucât sufletel e din purgatoriu după concepţia romano catolică. după un anumit stagiu de suferinţe. Pentru a justifica doctrina purgatoriului. se purifică prin pedepse şi astfel devin apte de a intra în cer. teologii catolici susţin ca păcatel e mortale atrag după ele o pedeapsă veşnică şi un a temporală. de a răsplăti pe cei ce o respecta şi de a pedepsi pe cei ce o calcă. sufletul suferă temporal diferite chinuri. VI. Dacă omul are libertatea de a face răul. în afară de rai şi iad. urmează ca cei ce o încalcă vor fi pedepsiţi dincolo. Aceeaşi sancţiune se întâmplă şi când este vorba de legea dumnezeiască. prin care dă satisfacţie lui Dumnezeu şi se purifică. Si. sunt sigure de mântuire. el o va ispăşi în lumea de dincolo. În urma atacului protestant. Ibidem. 49 . Dacă nu este păcat nu este nici iad. este o autopedepsire a fiinţelor raţionale . nici sufletele păcătoşilor nu sunt omniprezente. Biserica Romano -Catolică. 33. dar nu i se iartă cea temporală. s -au pronunţat Sinoadele din Lyon (1274) şi Florenţa (1439). Iadul este voit de Dumnezeu. pe când cele din iad nu mai au nici o speranţă de scăpare de acolo. Sinodul tridentin s-a văzut nevoit în 1534 să o accentueze şi să o precizeze din n ou. care constituie una dintre diferenţele între catolicism şi ortodoxie. Existenţa iadului mai rezultă şi din sfinţenia lui Dumnezeu. fie din cauza că n-au satisfăcut pentru păcatele iertate. 23. întrucât cei de aici sunt în suferinţe. chiar dacă este vorba de un alt spaţiu de altă natură decât cel actual. învaţă că. 170 Luca. apoi intra în rai. ci sunt într-un singur loc. i adul nu va mai exista pentru el. 7. În sprijinul ei s-au adus o 168 169 Matei. cum păcatul este opera diavolului şi a omului. Pedepsele în iad constau în îndepărtarea de la faţă lui Dumnezeu 168. 16. în purgatoriu. 41. Din punct de vedere al stării sufletelor. Existenta iadului poate fi justificată şi din punct de vedere raţional. lipsa comuniunii cu sfinţii169. Când omul va ajunge să înţeleagă acest lucru şi să caute să trăiască în comuniune cu Dumnezeu. purgatoriul este un fel de iad. 25. Prin Taina Pocăinţei i se iartă credinciosului pedeapsa veşnică . mai există şi purgatoriu. Cu privire la învăţătura despre purgatoriu. Orice lege îţi are sancţiunea ei. Dumnezeu vrea iadul pentru că nu vrea păcatul. mustrări de conştiinţă şi diferite alte necazuri 170. el se deosebeşte fundamental de iad. Cum însă aceasta sancţiune nu se valorifică întotdeauna aici pe pământ. care se îndreaptă în mod liber şi conştient de la Dumnezeu.Iadul este un loc şi o stare de chin. dar privind din alt punct de vedere. până la cea obştească. Purgatoriul. Acolo. putem spune ca iadul este opera diavolului şi a omului. ar fi o stare de purificare morală în care sufletele nu sunt complet curate. ci cu scopul de a-l face pe om să nu mai păcătuiască. de la judecata particulară. este logic să fie pedepsit. dar nu cu scopul de a vedea pe oameni în chinuri.

poate ajunge la mântuire. făcute în viaţa. 25-26. el însă se va mântui. 41-46. Alţii merg mai departe şi spun că aceasta doctrina nu are temei în Sfânta Scriptură. Sfântul Ciprian. argint sau pietre scumpe. Sfântul Grigorie de Nazianz. orientali şi occidenta1i. Sfântul Ioan Gură de Aur. Unii teologi romano-catolici recunosc ca învăţătura despre purgatoriu nu este arătată clar în Sfânta Scriptură dar ea nu este lipsită de o bază revelatorie. Iar de zideşte cineva pe această temelie aur. 22. în care omul se curăţă de păcatele cu care s-a întinat în viaţa aceasta. Sfântul Grigorie de Nisa. Aşadar. locul de suferinţa de aici nu este iadul. între care Sfântul Clement Alexandrinul. dacă nu se mai poate împăca cu Dumnezeu. Sfântul Chiril al Ierusalimului. atunci va fi aruncat în locul suferinţei unde îţi va ispăşi pedeapsa. Fără îndoială ca Sfântul Pavel vrea să arate că toate faptele omului vor fi supuse unei judecăţi severe. 12. va rămâne. pe textul citat se poate întemeia nu dogma despre purgatoriu ci numai învăţătura despre rugăciunile pentru cei morţi. 11-15. În consecinţă există purgatoriu. dar aşa ca prin foc ”. După catolici. şi focul însuşi va lămuri ce fel este lucrul fiecăruia. iar de pedeapsa nu vom scăpa decât prin rugăciunile ce le fac cei vii pentru noi. îl va vădi ziua Domnului. a vrut să spună ca după moarte noi înşine nu ne mai putem ajuta cu nimic. au fost fapte mai mult de aparenţă.mulţime de texte biblice din care menţionam : I Marcu. 12. Domnul a vrut să ne înveţe că dacă murim cu păcate vom fi pedepsiţi. Dacă lucrul cuiva se va arde. Luca. ci este întemeiată pe Sfânta Tradiţie. ci ajutorul îl putem primi prin mijlocirea altora. Deci va fi mântuit omul după ce a fost judecat cu dreptate şi se va constata că faptele lui au fost fără suportul unei credinţe. va lua plata. Din Sfânta Tradiţie se citează texte din scrierile mai multor Sfinţi Părinţi şi scriitori bisericeşti. lucrul fiecăruia se va face cunoscut. pe care 1-a zidit. Din acest text se trage concluzia ca omul numai după ce suferă pentru păcatele uşoare. Teologii catolici recunosc ca textele invocate nu vorbesc explicit despre purgatoriu şi ca trebuie un raţionament scolastic pentru a afla în ele o indicaţie în favoarea purgatoriului. Dacă lucrul cuiva. de unde poate fi cunoscută fără echivoc. fin. Tertulian. Matei. 58-59 vom constata că interpretarea ce i se da de către romano -catolici este exagerată şi nu poate constitui un temei pentru purgatoriu. Dintre aceştia. Aceasta bază se află în Sfânta Tradiţie. doar Fericitul Augustin exprimă fără echivoc 50 . după cum se lămuresc şi metalele prin foc. lemne. trebuie să se împace cu Dumnezeu până este încă în viaţa căci. I Corinteni. Sfântul Augustin şi alţii. Cuvântul „foc” luat în sens figurat înseamnă judecată severă. fără a fi rele. 3. Chiar în locurile amintite (mai ales în ultimele două) se arată ca omul care este dator înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele sale. Textul clasic despre purgatoriu este socotit cel de la I Corinteni. 11-15: „Nimeni nu poate pune alta temelie decât cea pusa care este Iisus Hristos. 12. Cuvântul nu are accepţiunea catolică de „foc curăţitor”. 58-59. 3. Aceasta judecată va lămuri dacă faptele au fost bu ne Sau rele. Origen. ci purgatoriul din care poate scăpa odată ce creditorul şi -a plătit datoria. Privind mai îndeaproape textul de la Luca. trestie. el va fi păgubit. Deci. Pentru că în foc se descoperă.

Ei vor fi salvaţi ca prin foc. cei răi ajung în iad. aceasta va ţine până la judecata din urmă. înseamnă a micşora valoarea Tainei Pocăinţei şi a veni în contradicţie cu cuvintele Domnului care spune . adică dogma despre răscumpărarea neamului omenesc de către Iisus Hristos. În definiţia purgatoriului se spune că în purgatoriu ajung sufletele care nu au satisfăcut pentru păcate. Aceasta idee stă în contradicţie cu învăţătura despre mântuire. atunci trebuie să admitem că jertfa Domnului nu a avut o eficacitate deplină şi că nu s-a putut extinde peste tot ce ţine de păcat. şi mântuit odată în focul purgatoriului. aşa încât nouă. suferind chinurile focului din purgatoriu. aşa încât el nu mai are nici o obligaţie de a da satisfacţie pentru păcatele iertate. se crede ca omul se purifica prin diferite suferinţe ale reîncarnării. prin patimile sale proprii. Mântuitorul. prin credinţă şi fapte bune. Cei ce vor avea atunci nevoie de pu rificare. dar spiritualiceşte. Cel ce se pocăieşte este vrednic să între în împărăţia lui Dumnezeu. chiar dacă după Pocăinţa nu mai trăieşte spre a progresa în virtute. 51 . În cazul acesta. În cele din urma. odată pentru totdeauna. i se iartă toate păcatele şi toate pedepsele datorate pentru păcate. negăm una din învăţăturile de baza ale creştinismului. fără reîncarnare. tot s-ar fi mântuit. Admiţând că el mai trebuie să dea satisfacţie şi după Pocăinţă. iar cei buni în rai. în pedeapsa de veci. în unele religii de astăzi (de exemplu budismul). în doctrina despre purgatoriu se spune ca omul se poate purifica singur. rămânea ca să treacă în viaţa cea de veci. pentru mântuire . nu ni se mai cere nici o satisfacţie. trebuie să expieze înainte de judecata din urmă. ne -a eliberat. Augustin nu s -a pronunţat categoric asupra naturii focului şi asupra naturii pedepselor din purgatoriu. Noi dobândim mântuire dacă colaborăm cu harul. de pe pământ. prin patima şi moartea Sa. vor fi curăţiţi prin focul judecăţii ultime şi astfel vor putea intra în fericirea de veci. În ceea ce priveşte durata purgatoriului. Trebuie numai ca omul să sufere ceva mai mult în focul purgatoriului şi până când îţi va fi expiat atât vina păcatului original. Romano-catolicii învaţă ca prin Taina Botezului i se aplica celui botezat meritele satisfăcătoare ale Domnului. de toate păcatele. Aflăm aici deci ideea că nimeni nu se poate mântui dacă nu dă lui Dumnezeu satisfacţie pentru păcatele săvârşite. pe care le -ar fi făcut în viaţa sa de aici. dacă se admite că şi omul singur se poate mântui pentru păcatele sale. care zăcea asupra sa. care s -a făcut prin Jertfa adusă lui Dumnezeu de Iisus Hristos. însă cei ce nu merită pedeapsa eternă. El învăţa că după moarte. fără a mai trece prin purgatoriu. adică vor trebui să sufere diferite pedepse înainte de judecata universală. Doctrina despre purgatoriu este o metempsihoza păgână spiritualizată.credinţa în purgatoriu. Ideea de satisfacţie stă în contradicţie şi cu învăţătura despre Sfintele Taine. cât şi păcatele personale. Dacă admitem ca mântuirea se poate obţine prin suferinţele din purgatoriu . Căci.Apostolilor ca toate câte vor lega pe pământ vor fi legate şi în cer şi câte vor dezlega pe pământ vor fi dezlegate şi în cer. atunci nu mai era nevoie de chinurile morţii Domnului Iisus Hristos.

Învăţătura despre purgatoriu seamănă şi cu învăţătura origenistă despre apocatastază. Din punct de vedere moral. sau dacă focul purgatoriului este real. Purgatoriul este respins şi de protestanţii de toate nuanţele. dar un singur lucru va rămânea în veci: dragostea. despre care s -a tratat în alt capitol. Ea stabileşte comuniunea dintre cei vii şi cei morţi. Nici rugăciunile. nu se simte îndemnat a se feri pe pământ de păcate. deoarece ea duce la nepăsare. sau metaforic. ). dacă sufletele din purgatoriu suferă pedepse ce durează cel mult. a fost condamnată şi cea despre purgatoriu. înseamnă că. cu deosebirea că. Rugăciunile celor vii ajută celor din purgatoriu. VII. ci este dat în puterea Duhului Sfânt care S-a pogorât peste Sfinţii Apostoli la Cincizecime ca limbi de foc pentru a consuma şi a purifica pe om. În doctrina despre purgatoriu există şi câteva puncte neesenţiale. până la judecata univers ală. între generaţiile trecute şi cele viitoare. cum doctrina lui Origen a fost condamn ată de Biserică. implicit. Omul. Ideea romano-catolică despre un foc curăţitor se poate spune că este întemeiată din punct de vedere biblic. aceste mijlociri se fac pentru cei din iad. Or. se bucură şi se 52 . ca stare întemeiată între rai şi iad. din opoziţie faţă de această extremă. Ea face ca cei vii să -i pomenească cu dragoste pe cei adormiţi şi să le urmeze exemplul şi să le dezvolte lucrările. începând din Evul Mediu şi până astăzi. Legătura cu cei adormiţi În Epistola I către Corinteni (capitolul 13) Sfântul Apostol Pavel scria că proorocirile se vor desfiinţa. ci că ele vor fi expiate în purgatoriu. În ce priveşte credinţa ca sufletele din purgator iu pot fi ajutate prin mijlocirea celor vii. nici indulgentele nu sunt decisive pentru eliberarea suflet elor din purgatoriu pentru că ele ies de acolo fără rugăciuni. credinţa şi fapte bune. Din punct de vedere ortodox. care sunt pnevmatomahi ste. văzând ca urmaşii trag foloase de pe urma lucrării lor. asupra cărora nici teologii romano-catolici nu şi-au exprimat un punct de vedere unitar. Un ajutor deosebit de important îl primesc aceste suflete prin indulgenţe. Problema purgatoriului se va rezolv ă numai când pnevmatologia va deveni inima de fapt a hristologiei. ştiin d că şi în viaţa de dincolo îşi poate dobândi mântuirea. aceasta consona cu învăţătura Bisericii Ortodoxe. acest foc curăţitor nu există în purgatoriu. Trupul şi Sângele Lui devin foc care purifica pe om prin har. Sfinţii. au apărut mişcări harismatice. Catolicismul rămâne în continuare hristotomist şi. adică dacă este purgatoriul un loc determinat sau nu? ( Unii spun că este o stare de purificare şi nu fac nici o amintire despre un loc anume. doctrina despre purgatoriu este dăunătoare. dar modul în care le ajută nu poate fi determinat mai îndeaproape. Doctrina romano-catolică este rezultatul lipsei de pnevmatologie de care suferă teologia romano-catolică. după învăţătura ortodoxă. darul limbilor va înceta. ştiinţa se va sfârşi. căci numai atunci jertfa răscumpărătoare a Mântuitorului Hristos. Alţii sunt de părere că este un loc şi că s-ar afla undeva spre centru pământului.

Iov pentru prietenii săi173. 15. În Sfânta Scriptură există temeiuri şi pentru faptul că rugăciunile sfinţilor sunt bine primite de Dumnezeu: Avraam se roagă pentru Abim elec172. Incinerarea la protestanţi reprezintă lipsa de cinstire faţă de trupul capabil de sfinţenie. Avem datoria de a ne închina sfinţilor ca persoane bineplăcute lui Dumnezeu iar iubirea ce le -o purtăm ne face să le cinstim relicvele şi icoanele. se gândesc la cei în viaţa. Între noi şi drepţii din rai. iar cinstirea ei se numeşte „supravenerare”. 8. În prot estantism nu există un cult de felul acesta. 175 Evrei. pentru că viaţa noastră are influenţă asupra lor. ar dori să -şi repare trecutul dar nu pot. 5. pentru că mijlocirile sfinţilor nu se fac în locul lui Hristos. Această cunoaştere se explică astfel: sfinţii cunosc şi aud trebuinţele celor ce îi cheamă prin Duhul Sfânt (Mărturisirea Ortodoxă). 17. Urmele lăsate de ei provoacă răul şi regresul oam enilor. Sfântul Ioan vede în Apocalipsa pe cei 24 de bătrâni care repre zintă pe sfinţi. Ei nu pot fi liniştiţi. există o legătură reciprocă ce constituie comuniunea sfinţilor. La rândul lor. Aceasta presupune că ei cunosc starea noastră sufleteasca. Numai cei de pe pământ pot să îi ajute. care reprezintă rugăciunile sfinţilor171. Ca şi drepţii. iar Dumnezeu le primeşte rugăciunile. Din planul nostru în planul vieţii eterne pătrundem cu iubirea. a tuturor. Aceasta se face prin rugăciuni. păcătoşii din iad au lăsat urme în lumea pământeasca. Bogatul milostiv suferă cu atât mai greu. Ieşirea. pentru că toţi facem parte din acelaşi Trup al Domnului. având fiecare alăută şi cupe de aur pline cu tămâie. Sfinţii Apostoli cer ca credincioşii să se roage unii pentru alţii 174. căzând înaintea Mielului. stăm în legătură cu cei din rai în mod diferit. 7. 173 Iov. voind în vreun fel să le vina în ajutor. 30-31. În Liturghia Sfântul Ioan Gură de Aur spunem că aducem lui Dumnezeu slujbă cuvântătoare pentru toţi sfinţii. Intervenţi a lui de a-i ajuta este inutilă. trebuinţele noastre şi aud rugăciunile pe care le adresăm. Temeiul acestei comuniuni a sfinţilor îl găsim în revelaţia divina. cu cât fraţii lui de pe pământ îi imitau exemplul. 53 . între Biserica luptătoare şi Biserica triumfătoare. De aceea.odinesc în pace. milostenii şi jertfa euharistică. cu fiinţa. prin Hristos şi cu Hristos. care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu. În ceea ce ne priveşte pe noi. 174 Romani. Sfinţii din rai sunt ca şi îngerii care se bucură de întoarcerea fiecărui păc ătos. 171 172 Apocalipsa. Mijlocirile sfinţilor pentru noi nu diminuează cu nimic mijlocirea realizata de Mântuitorul prin mântuirea obiectiva. Sinodul ecumenic de la Calcedon şi cel de la Niceea exprimau ideea ca sfinţii se roagă neîncetat pentru noi. 42. sfinţii se roagă pentru cei ce au apucat pe căi greşite şi pentru îndreptarea noastră. Dragostea îi face să-şi unească rugăciunile cu ale noastre. 20. Un loc deosebit îl ocupă Maica Domnului. Această datorie de comuniune o afirma Sfântul Pavel când spune: „Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri. 13. priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi -le credinţa”175. ci în Hristos.

181 I Corinteni. 41-46. nici Hristos nu a înviat. unii păcătoşi pot fi eliberaţi din iad. a înviat pe Tavita şi aşa va scăpa şi pe cei ce ne-au fost dragi şi nu L-au urât pe Dumnezeu. există în catacombe i nscripţii despre pomenirea morţilor. Sufletul este nemuritor. El poate face acest lucru şi în prezent şi în viitor pentru cei neîntinaţi cu păcate grele. considerându-se că ele le aduc acestora mare folos şi îi scapă de chinurile iadului. ajungându-se până la ciudata practică a botezului celor vii pentru cei morţi 178. iar cei ce au făcut cele rele spre învierea osândirii ”180. Isaia scrie: „Morţii tăi vor trăi şi trupurile lor vor învia ”179. 13-14. în urma schimbării din sufletul lor. 28-29. şi au decedat înainte de a doua venire. Noi credem ca rugăciunile. 54 . la rugăciunea lui Petru. ecteniile şi cântările. încă din perioada creştinismului primar. Învierea morţilor înseamnă revenirea la viaţă cu trupul a tuturor oamenilor care au trăit pe pământ. 15. şi a instituit anumite zile pentru pomenirea lor. Rugăciunile pentru cei morţi presupun nu numai o mijlocire pe lângă Creator. Cum Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre este posibil să-i scape de suferinţe. Credinţa în înviere o găsim în Vechiul Testament. inserate în toate Liturghiile. întrucât este o datorie creştină.Vechiul Testament vorbeşte de obiceiul de a frânge pâine pentru cei morţi176. 7. milosteniile şi Jertfa Euharistică scapă pe unii din iad. Dumnezeu. II Macabei. 26. o trezire a puterilor sufleteşti susceptib ila să-i facă pe cei morţi demni de îndreptare. Textul de la Luca. VIII. Mai târziu. 16. când sufletele omeneşti se vor uni cu trupurile în care au vieţuit ca să trăias că în veşnicie. vor auzi glasul Lui. iar Iuda Macabeul a adus jertfă pentru cei căzuţi în lupte177. şi dacă Hristos nu a înviat zadarnică este propovăduirea noastră. 19. Mântuitorul spune: „Vine ceasul când toţi cei din morminte . 16. iar în Noul Testament. Învierea morţilor Cuvântul „înviere” înseamnă revenirea la viaţă a unei fiinţe decedate. Domnul Hristos. în timpul morţii. a fost cu trupul în mormânt pentru a elibera din iad pe cei drepţi. 178 I Corinteni. Cu credinţa în înviere stă sau cade întreg creştinismul: „Dacă nu este înviere a morţilor. şi vor ieşi cei ce au făcut cele bune spre învierea vieţii. 29. 179 Isaia. 176 177 Ieremia. zadarnică şi credinţa voastră”181. Biserica a promovat r ugăciunile pentru cei morţi. Ceea ce înviază este trupul. 15. Parusia va avea loc la sfârşitul lumii. În plus. rugăciuni şi mijlociri pentru „toţi oamenii ”. 180 Ioan. ci o acţiune directă asupra sufletului. 12. 5. pentru rugăciunile noastre. aceasta pentru că există judecata universală. Şi Sfântul Pavel îndeamna pe creştini să facă cereri. Biserica nu se roagă pentru cei decedaţi cu păcate de moarte . 26 arată că nimeni nu poate primi prin propria voinţa să treacă dintr-o stare în alta dar nu exclude posibil itatea ei.

va avea şi însuşiri care i -au lipsit pe pământ. acesta vrând să spună că un sunet supranatural va aduce la viaţa pe cei morţi. învie întru nestricăciune” 184. Aceasta arată că trupul poate atinge o stare superioara. După spusele Domnului din Evanghelie. 51-59. Cei ce vor fi în viaţa la a doua venire. încât vor putea să se mişte cu o foarte mare uşurinţă. învierea va avea loc la „trâmbiţa de apoi”183. adică ele vor avea o anumită spaţialitate. 55 . cum arată lămurit Sfântul Pavel. căci „alta este strălucirea soarelui şi alta strălucirea lunii şi alta strălucirea stelelor. nu vor mai suferi influenţa forţelor naturii. Nemurirea lor rezulta din spiritualitatea lor. Trupurile vor fi spirituale. Ele vor fi în veci şi nemurit-oare. Trupurile vor fi preamărite. deşi drepţii vor avea însuşirile amintite. identică cu cea de acum. unde se menţionează că Domnul a mâncat şi a băut după înviere. Din această cauză sunt trupuri care sunt puternice şi spirituale. Căci stea de stea se deosebeşte în strălucire. Nu vor mai cunoaşte suferinţa şi boala. fiecare va străluci în conformitate cu vrednicia sa. Cu alte cuvinte. I Corinteni. Trupurile păcătoşilor vor avea numai însuşirea nestricăciunii şi pe cea a nemuririi. 15. Vor fi atât de subţiri. Chiar trupurile celor răi vor rămâne pururea aceleaşi. fiind identice cu cele actuale. se arată ca El a dovedit ucenicilor realitatea învierii. Fiinţa celor înviaţi. nu vor mai avea nevoie de bunuri materiale. Vor fi supuse sufletului întru toate şi puterea spiritului le va da posibilitatea să depăşească toate condiţiile lumii de aici. strălucitoare de curăţenie morala. aşa cum Mântuitorul a intrat prin uşile încuiate. Din cuvintele Sfintei Scripturi. Învierea morţilor va fi universală şi pentru păcătoşi. căci nu vor mai avea însuşirea stricăciunii. dar o spaţialitate diferită de cea a lumii materiale.Cei înviaţi la a doua venire a Domnului au nevoie de o noua formă de existentă şi de o lume nouă. 15. Această deosebire nu este o piedică înaintea drepţilor de a înţelege măreţia lui Dumnezeu. „toţi vor auzi glasul Lui”182 sau. Aşa este şi învierea morţilor: se aseamănă întru strălucire. trupurile vor fi transfigurate şi vor rămâne într-un fel de materialitate. nu vor mai muri. Odată înviate. aşa cum face ca primăvara să învie întreaga natură. arată ca cei morţi şi înviaţi se vor deosebi după vârstă şi gen. Vor străluci ca soarele. trupurile lor nu vor fi la fel. 52 184 Ibidem. iar cei răi să ste a departe de El. 28-29. Posibilitatea unei transformări rapide a corpului o vedem şi în lumea de aici cu trupul celui electrocutat. 41-42 185 Ibidem. 15. Dacă Adam putea să nu moară cei înviaţi nu vor putea să mai moară. vor fi transformaţi fulgerător în corpuri noi strălucitoare 185. 5. Trupurile înviate vor fi nestricăcioase. Nestricăciunea lor derivă din faptul că nu vor avea ne voie de hrană. Trupurile vor fi nemuritoare. Trupurile înviate. 182 183 Ioan. după gradul sfinţeniei. luna şi stelele. dar această materialitate va fi dominată de spiritualitate. adică vor rămâne pentru totdeauna fără alterare.

dreaptă. ca să fie răsplătit sau pedepsit cu ambele. Judecata obştească are şapte caracteristici sau note definitorii : este universală. publică. 25. legătura cu toate elementele care au alcătuit trupul Său. un om este mâncat de peşti. în Evul Mediu . apoi. Judecata universală mai este numit ziua de apoi. Sfânta Grigore de Nissa spune că sufletul. chiar după despărţirea de trup. 188 Matei. Judecata universală Ultimele doua articole din Simbolul de credinţa mărturisesc învăţătura despre eshaton. Un loc deosebit îl ocupa Maica Domnului şi sfinţii. învierea morţilor şi viaţa veşnică între care există dogma despre judecata universală. pentru că nu se poate ca un trup să primească pedeapsa Sau răsplata pentru trupul altuia. 56 . sufletul a fost autorul faptelor şi este vrednic de pedeapsă sau de răsplată. de aceea este judecat.Posibilitatea învierii morţilor a fost contestata de saduchei 186. Vor fi judecaţi şi îngerii. Despre ea avem mărturii în Noul Testament în patru pilde rostite de Mântuitorul: pilda neghinei şi a năvodului 188. I Corinteni. Mai târziu. Toate acestea mărturisesc un termen de scadenta dincolo de care nu se poate trece fără judecat ă. 24. 6. prin energiile necreate. dar şi de judecată şi vor avea loc concomitent. Dacă Dumnezeu poate să învie astfel de trupuri şi întrucât El a făcut trupul. sau ziua Domnului. 23. valdenzii şi albigenzii. peştii de om şi astfel la nesfârşit. care vor participă cu un rol. Ei considerau că omul se desfiinţează sau. Învierea morţilor este unul dintre cele mai mari acte ce se face omului. 13. Sunt doua dogme fundamentale. tot El este Cel ce poate să -l şi învie. 190 Ibidem. Dacă cineva a suferit martiriul. pilda celor zece fecioare 189. împotriva ei învăţau maniheii. definitivă sau veşnică. Numai unit cu trupul. Parusia este legata de înviere. iar la înviere le va reuni. Trupurile înviate vor fi identice cu cele de pe pământ. necuprinsă în Crez pe ntru că este evident biblică şi pentru că nu a fost contestata de nimeni. 189 Ibidem. La aceste probleme au încercat să răspundă scolasticii cu teorii care astăzi sunt perimate. 22. iar aceasta adunare se face după o clipa. Toţi cei ce vor fi judecaţi vor participa cu trupurile unite cu sufletele lor. aşa cum poate fi adunată pilitura de fier din ţărână prin apropierea unui magnet de ea. supremă şi înfricoşătoare. Dumnezeu îl va învia prin puterea Sa 187. fiul văduvei din Nain şi Lazăr. dreptatea cere că acelaşi trup să fie luminat şi preamărit prin înviere. ele vor fi unite. Omul activează cu trupul şi sufletul. Nimeni nu se va pu tea sustrage acestei judecăţi. Judecata va fi universală în sens că vor fi judecaţi toţi oamenii 'din toate timpurile şi locurile. precum şi pilda talanţilor 190. Putem spune că Domnul a înviat cel puţin trei persoane: fiica lui Iair. Oricât ar fi de împrăştiate elementele trupului. IX. Este 186 187 Matei. 14. păstrează. solemnă.

Judecata universală va fi solemnă pentru că judecătorul este Dumnezeu însuşi. Maica Domnului va fi prezenţa ca mărturie a intru-parii reale a lui Hristos şi a posibilităţii dumnezeirii noastre. Este solemnă şi în perspectiva răsplăţii sau pedepsei pe care fiecare o va primi după merit. şi îngerul păzitor va da mărturie despre aceasta. Vor fi date pe faţă toate gândurile şi faptele noastre. iar păcatele fiecăruia vor fi cunoscute de către toţi. Judecata universală va fi înfricoşătoare pentru că toată lumea. În acel momen t păcătoşii vor fi rupţi de viaţa veşnică. iar activitatea demonilor va fi oprită. într -un fel. Oamenii nu vor mai putea ascunde nimic . iudeii după decalog. Judecata universală va fi dreaptă pentru că judecătorul este Iisus Hristos . Judecătorul va fi Hristos. ar dori să mai facă păcatul. Creştinii vor fi judecaţi după Evanghelie. Locul judecăţii va fi pe pământ. Ideea mai veche ce va avea loc la Ierusalim s -a datorat faptului că acolo a fost mai evidenţă revelaţia. Nu vor fi socotite păcatele care au fost iertate prin Taina Spovedaniei şi cele iertate de Mântuitorul la judecata particulară Sau pentru care s -au făcut rugăciuni de către Biserica. Chiar îngerii vor înţelege mai bine acest lucru. dar participă întreaga Sfânta Treime. Prezenţa cel or doisprezece Apostoli trebuie înţeleasă nu în sens de judecători. 57 . dar neavând materia păcatului. pentru că pe pământ au fost făcute toate şi la ea participă întreaga natura. din acest moment răsplata sau pedeapsa vor fi veşnice. ascunse uneori de înţelegerea lor. la fel ca şi în creaţie şi răscumpărare. iar oamenii sunt cei care vor da răspuns pentru toate câte au făcut. Îngerii vor fi martori ai judecăţii. care este prin excelenţă drept şi „nemitarnic”. dar în mod deosebit pentru păcătoşi şi pentru demoni. Vor fi văzute toate consecinţele faptelor noastre. iar dr epţii vor fi înfricoşaţi pentru că nici ei nu ştiu cum vor fi evaluate faptele lor. Judecata va fi supremă pentru că nu există altă judecata mai mare. ci ca pilde de sfinţenie pentru faptul că Evanghelia a fost mărturisită prin ei. al existentei. Nu mai există altă alternativ ă sau nădejde. aceea că ei. acesta nu mai poate fi săvârşit. iar necreştinii după legea morala naturală. care nu ştiu exact care le va fi pedeapsa.universală pentru că participă şi îngerii. Judecata va fi definitivă. Scopul judecăţii este acela de a arată cum fiecare a folosit darul vieţii. Judecata va fi publică în sensul că nu ne mai putem ascunde sub nici o masca. Cel care a cunoscut limi tele condiţiei umane din interiorul ei. Dincolo păcătoşii mai au încă o sursă de chin. Dacă cel judecat la judecata particulară mai are încă o nădejde că vor interveni cei în viaţa pentru el. Acum oamenii vor înţelege mai bine planul iconomiei divine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful