‫היינט‬

‫שקיעה‬
‫‪4:44 ............................................‬‬

‫‪42°- 31°‬‬

‫צאת‬
‫הכוכבים‬
‫‪5:56 ............................................‬‬

‫מארגן‬

‫זוניג‬

‫‪44°- 33°‬‬

‫(‪)72‬‬

‫זוניג‬

‫■ מאנטאג פר' וארא • כ"ה טבת תשע"ג לפ"ק • ‪■ January 7, 2013‬‬
‫‪email: AkeresHabayis@GitMorgen.com‬‬

‫•‬

‫■‬

‫‪Inch $50‬‬

‫צד החתן‬

‫‪To advertise call: 718Ŕ388Ŕ7744‬‬

‫‪Small Box $25‬‬

‫שידוכים‬

‫קול ששון‬

‫■‬

‫‪Classified $5‬‬

‫•‬

‫צד הכלה‬

‫וקול שמחה‬

‫הרב בעריש מייזליש שליט"א (שנעעבאלג)‬
‫החתן כמר אליעזר ליבר ני"ו ‪ -‬לאנדאן‬

‫מזל ךוב‬

‫הרב אברהם ראבינאוויטש שליט"א (לויפער)‬
‫הכלה מרת פייגא תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫הרב אליעזר דוד שווארץ שליט"א (מייזעלס)‬
‫החתן כמר שאול יחזקאל ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫הרב פסח מיללער שליט"א (ראזענגארטן)‬
‫הכלה מרת מרים תחי' ‪ -‬ב"פ‬

‫ר' אליעזר שלום באדאנסקי הי"ו (טעסלער)‬
‫החתן כמר שלמה ני"ו ‪ -‬מאנסי‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' דוד בר"י אבערלאנדער הי"ו (זעלקאוויטש)‬
‫הכלה מרת בראנא תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫ר' שלמה זלמן זילבערשטיין הי"ו (טויב)‬
‫החתן כמר יחיאל אלתר ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' חיים יוסף שווארץ הי"ו (ווייס)‬

‫ר' שמואל פריינד הי"ו (גליק)‬
‫החתן כמר יואל ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' אברהם יעקב שפיערער ע"ה (אקערמאן)‬
‫הכלה מרת גאלדא יהודית תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫ר' יצחק כ"ץ הי"ו (טירנויער)‬
‫החתן כמר לייב ני"ו ‪ -‬ק"י‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' חיים אלעזר קעסטנבוים הי"ו (הענדלער)‬
‫הכלה מרת חי' דינה תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫ר' יונה ראטענבערג הי"ו (שווארץ)‬
‫החתן כמר יהוסף ני"ו ‪ -‬ק"י‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' משה הירש הי"ו (ווייס)‬
‫הכלה מרת פערל תחי' ‪ -‬ק"י‬

‫‪¸·Ç¯ÃÉ´¿½»¯¾ÇÆ‬‬
‫¯´¾·‪¾ÁÈÆ´¯À´¿¸¸È‬‬

‫‪0L@J?QN
h(QFhKBhch8:00 pm‬‬
‫¯»‪¸¿¿ÁǸ¯½„²¯Æ‬‬

‫‪ĘĝĞģ ĒđČĤ -ČĤČđ ĎČĔĝĜĕď ěĎĤČĚ‬‬

‫‪PROGR‬‬
‫‪A‬‬
‫‪START M‬‬
‫‪S‬‬
‫‪9:30 S AT‬‬
‫‪HARP‬‬

‫‪À¿³»Á°Ǹ¯½¸°ÇÉƲÅÉ´½´¶³¸Ç½´È»»´º‬‬

‫הכלה מרת תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫‪INSPIRATIONAL MESSAGE & MUSICAL INTERLUDE‬‬
‫‪MRS. LEAH EISENBACH From Eretz Yisroel‬‬
‫‪TOPIC: TRANSFORMING OBSTACLES INTO OPPORTUNITIES‬‬

‫‪TRANSPORTATION WILL BE PROVIDED FROM THE HALL STARTING AT 10:30 PM EVERY 1/2 HOUR‬‬

‫‪718.513.7654ÇÁµ¿´¯·Ã´ÇÀ»ÁïǾø´Æ´Å‬‬

‫‪AUCTION LINE‬‬

‫‪Storewide Sale‬‬

‫‪at Gross Loungwear‬‬

‫‪& lingerie - 57 lee ave.‬‬
‫‪House Coats - Nightgowns (nursing) - Robes - Tops - Skirts - underwear‬‬

‫‪Expo Prices - New arrivals excluded‬‬

‫‪The Tichel Place‬‬
‫האט די שענסטע אויסוואל פון טיכלעך‬
‫פאר מחותנס'טעס און כלות‬

‫רופט ביז ‪10:00PM‬‬

‫‪Sell gold/silver‬‬
‫‪diamonds and‬‬
‫‪be entered in a‬‬
‫‪drawing to win‬‬

‫‪$500.00‬‬
‫‪CASH‬‬
‫‪*Min $400 sale‬‬

‫‪We will be in Williamsburg, at‬‬
‫‪the Engraving Store‬‬
‫‪160 Lee Ave. on‬‬
‫‪Tuesday – January 8‬‬
‫‪from 1:00pm to 6:00pm‬‬

‫‪718-302-4905‬‬

‫‪Open from 11:00 - 7:30‬‬

‫‪Entire Store‬‬

‫‪Many More‬‬
‫‪Specials Available‬‬

‫‪42 Lee Ave‬‬

‫געדאנקען‬

SUDOKU

‫גענומען מיט רשות פון קלוגע געדאנקען‬

Medium Puzzle 3,090,329,237

3

6

‫גאוה • ענוה‬

6

1

9

3

2

9

8

4

2

5
7

6

4

8
5

6
5

9

8

9

7

4

4

7
2

Back to puzzle

2

5

‫מ'ברויך ערשט אנהייבן‬
,‫אראפצוגיין פונעם בארג‬
‫צו באמערקן ווי הויעך מ'איז‬
.‫געווען‬
*
‫דאס ערגסטע איז ווען דער‬
‫מענטש ווייסט ס'איז נישט‬
‫ דאך טוט ער זיך‬,‫אמת‬
‫ דאס איז א‬,‫גרויסן דערמיט‬
‫בעל גאוה און א שקרן אויף‬
...‫איינמאל‬

Interesting...

1

Canada is an Indian
word meaning "Big
Village".

Print another...

© Web ‫ווינדערליכע‬
Sudoku 2013 -‫די‬
www.websudoku.com
‫נאטורליכע‬
‫פארלירט אייער האר אדער פיאות? פרובירט אויס‬

Hair Serum & Shampoo - Call 718-913-4683
347-779-7021 ‫ ספעציעלע פרייזן! רופט‬,‫עקספיריענסד בעביסיטער קעגן איבער פרדס פיגא עוועילעבל ביינאכט שעות‬
Looking for a full time secretary in a heimisha office near williamsburg great pay call 718-858-4691
‫ הכשר עדה החרדית‬- 718-705-8008 ‫ טעג רופט‬30 ‫ אין‬30LB ‫אומגלויבליך אבער א פאקט! פון פארלירן‬

347-432-7133 ‫ ביטע רופט‬- 15 Dunham/11 Broadway ‫אויב איינער האט געווינען ביי‬

m/?level=2

In time for ‫ !חמשה עשר‬Chusen baby albums, Tnoyim & wedding albums
1/1
Call Photo Pro 646-543-7742 visit us at www,photoprobook.com info@photoprobook.com

718-483-0622 ‫ טיר צו טיר סערוויס‬-.‫ג‬.‫ד‬.‫ פלעטבוש א‬- ‫ ב"פ‬- ‫טעגליכע מעסענזשער סערוויס וומ"ס‬
347-432-3562‫ג‬Excellent Mice Proofing ‫? רופט‬bed bugs water bugs & ants ‫האט איר מייזן אדער‬
ELECTRIC

Experienced Handyman - Highest Quality - Top Service call 718-513-9896

HANDYMAN

?‫קומט איר קיין א"י אויף א שמחה? ווילט איר גיין וואקאציע קיין א"י‬
011-972-52-715-6761 ‫ רופט‬,‫ ספעציעלע ביליגע פרייזן‬,‫מיר האבן שיינע דירות אין אלע געגנטער‬
HANDYMAN
Handyman • Carpentry • Plumbing • Electric • Best Prices, Free Estimate

917-586-3774

845-239-7378 ‫ שעה‬24 ‫ רופט‬- ‫ היימיש פארלעסליך‬- ‫ לאקאל לאנג דיסטענס‬- ‫כל טוב קאר סערוויס‬
Plumbing

347-403-9933 ‫ פאר אלע אייערע פלאמבינג געברויכן ביטע רופט‬Plumbing

You Could Get an Electric Nursing Pump Through Insurance
(only AmeriChoice & Blue Cross) - Free Delivery - call 732-730-0525

• Manicure
• Pedicure
Winter
• Facial
Special!
Hydration
• Waxing Intensive
Glowing Facial
Regular $125
• Tinting
Now $79.99

Electrolysis

Professional Makeup
Artist on premises
Exclusive Full Line
of Long Lasting
Careline Makeup
Special Attention given
to Kallahs and Girls

Professional Acne Treatment

‫האט איר אן‬
‫איר קענט עס‬
Equity
!‫ יעצט אפווישן‬Home
chase bank of america ‫פון‬

‫ סענט אויפן דאללער‬0 ‫פאר‬
‫אדער סענטס אויפן דאללער‬

or city bank

718-306-9314 ‫רופט‬

You can now receive the Akeres Habayis & Git Morgen on email, send request to subscribe@gitmorgen.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful