‫ישיבת כרם ביבנה ‪www.kby.org.

il‬‬

‫ושמי ה' לא נודעתי להם‬
‫ראש הישיבה הרב מרדכי גרינברג שליט"א‬
‫ענבי הכרם פרשת וארא‬
‫ספר שמות הוא ספר יסוד של אמונת ישראל‪ .‬אחד מיסודות האמונה היא ההשגחה‪ .‬ויסוד זה חוזר‬
‫על עצמו פעמים רבות‪'' ,‬אני ה' בקרב הארץ''‪ ,‬וכדו'‪ .‬וכתב הרמב''ן בסוף פ' בא‪" ,‬שאין עיקר‬
‫האמונה בניסים הגלויים‪ ,‬אלא שמן הניסים הגלויים‪ ,‬אתה למד על הניסים הנסתרים שהם יסוד‬
‫התורה כולה‪ ,‬שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו‪ ,‬עד שנאמין דברינו ומקרינו‪ ,‬שכולם ניסים‪ ,‬אין‬
‫בהם טבע ומנהגו של עולם וכו' "‪ .‬שמו של דבר הוא מהותו‪ .‬וכיון שא"א לדבר על מהותו של‬
‫הבורא אלא על התגלותו‪ ,‬והתגלות זו היא חסרה‪ .‬שהרי פעמים רבות‪ ,‬פעולותיו נראות חסרות‬
‫משמעות‪ ,‬ע"כ מתגלה שמו של הקב"ה כחסר‪" .‬ואין השם שלם ואין כסאו שלם עד שימחה זרעו‬
‫של עמלק"‪.‬‬
‫שם הוא הדבר היקר ביותר לאדם‪ .‬כשיש לאדם שם‪ ,‬הוא איננו מספר בעלמא ואינו בטל ברוב‪ .‬דוד‬
‫התלונן בספר תהילים )ד' ג'( "בני איש עד מה כבודי לכלימה"‪ .‬וברש"י‪ :‬עד מתי אתם מבזים‬
‫אותי‪ :‬הראיתם בין ישי‪ ,‬מי דוד ומי בן ישי‪ ,‬בכרות בני עם בן ישי ‪ -‬אין לי שם? )ילקו"ש תרכ"ז)‪.‬‬
‫כבוד ה‘ הוא כשהוא מתגלה באופן ברור‪ ,‬וזהו שמו‪" .‬ביום ההוא יהיה ה‘ אחד ושמו אחד"‪ ,‬ופי'‬
‫חז"ל במס' פסחים‪ :‬בעוה"ז אני נכתב בשם הוי‪-‬ה ונקרא בשם אדנות‪ .‬לעת"ל אני נקרא כשם‬
‫שאני נכתב‪ .‬בעוה"ז מברכים על הרעה "דיין האמת" ועל הטוב "הטוב והמטיב" לעת"ל יברכו על‬
‫הרעה כשם שמברכים על הטובה‪ .‬ושני הדברים משולבים יחדיו‪ .‬כיום כשההתגלות חסרה וישנם‬
‫ארועים הנראים כרעים‪ ,‬הרי שמו אינו מופיע בשלמות‪ .‬ולא זו בלבד שבלא שם אין זה כבודו‪ ,‬אלא‬
‫להיפך‪ ,‬יש בזה משום חילול כבודו‪ ,‬וזהו שאמר יחזקאל "ויחללו את שם קדשי באמור להם עם ה'‬
‫אלה ומארצו יצאו"‪ .‬המצאותם של ישראל בגלות פותחת פתח לגויים לזלזל ולומר שאין השגחה‬
‫אלוקית וזהו חילול שמו‪ .‬לעת"ל כשתתגלה הנהגתו באופן ברור יתגלה שמו‪ ,‬ואף על הרעה יברכו‬
‫הטוב והמטיב‪ ,‬וממילא יקרא שמו ככתבו‪.‬‬
‫בתפילת עלינו לשבח‪ ,‬אנו מסיימים‪",‬כי המלכות שלך היא ולעולמי עד תמלוך בכבוד וכו' ונאמר‬
‫והיה ה' למלך וכו' ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד"‪ ,‬ומהו מלוכה בכבודו? אלא שכאשר יהיה‬
‫ה' אחד ושמו אחד‪ ,‬כדברי הגמ' בפסחים הנ"ל‪ ,‬יתגלה שמו‪ ,‬וזהו כבודו‪.‬‬
‫ובקריאת שמע‪ ,‬כשאנו מכריזים "ה' אחד"‪ ,‬אנו מסיימים "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"‪,‬‬
‫שכאשר יהיה השם שלם ותוכר הנהגתו בבירור‪ ,‬זהו כבוד מלכותו וע"כ מבורך שמו‪.‬‬
‫ביהמ"ק הוא המקום שבו מתגלה רבש"ע באופן גלוי‪ ,‬וזהו מקום גילוי שמו‪ ,‬וכך אמר שלמה‪:‬‬
‫"להיות עיניך פתוחות אל הבית הזה אשר אמרת יהיה שמי שם וכו'‪ ,‬כי שמך נקרא על הבית הזה‪.‬‬
‫הקדשתי את הבית הזה אשר בנית לשום שמי שם עד עולם"‪ .‬וע"כ אין עונין אמן במקדש‪ ,‬אלא‬
‫אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד‪.‬‬
‫לע"ל יתגלה שמו לא רק במקדש‪ ,‬אלא בירושלים בכלל‪ .‬ודרשו חז"ל על הפסוק האחרון‬
‫מה‪ .‬והן הן הדברים‪ .‬כשיתגלה בפועל‬
‫מה אלא שְ ַ‬
‫מה"‪ .‬אל תקרי שָ ָ‬
‫ביחזקאל‪":‬ושם העיר מיום ה' שָ ָ‬
‫שה' שמה‪ ,‬זה יהיה גם שמה ומהותה של ירושלים‪.‬‬
‫" שמו של הקב" ה שלום וחותמו אמת"‪ ,‬החתימה באה בבת אחת‪ ,‬אך כתיבת השם ‪ -‬בשלבים‪.‬‬
‫השלמות אינה באה בב"א אלא בהתפתחות‪ .‬אין "שלום עכשיו"‪" .‬ולא שמעו אל משה מקוצר רוח‬
‫ומעבודה קשה"‪ .‬אין לעם סבלנות לחזון הגדול של משה‪ .‬ואף משה נכשל בזה "למה הרעת לעם‬
‫הזה וכו' והצל לא הצלת את עמך"‪ .‬אך תשובתו של הקב"ה‪" :‬עתה תראה אשר אעשה לפרעה"‪.‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful