CUPRINS
Educație profesională continuă ................................................................................. 4 Oferta programelor de formare continuă ...................................................................... 4

Politici educaționale ...............................................................................................143 Educaţia în ţările nordice ........................................................................................... 143 Politici educaţionale europene privind formarea continuă a cadrelor didactice ......... 145 Consideraţii asupra evoluţiei politicilor din domeniul religiei în România .................. 148

Dialoguri despre educație .......................................................................................150 Consilierul şcolar-omul orchestră ............................................................................... 150 Relaţia şcoală - familie- -comunitate în contextul unei educaţii sustenabile .............. 152

2

Înfiripată sub strădania adesea neştiută a luminaţilor începutului de secol XX, Casa Corpului Didactic ”Spiru Haret” din Iaşi este o instituţie cu deontologie recunoscută, cu orizont deschis autodepăşirii, creat prin scenarii educaţionale cu vocaţia reuşitei, prin gândirea simetriei legilor societăţii cunoaşterii cu cele ale pedagogiei, ştiinţei şi culturii. Funcţiile Casei Corpului Didactic Iaşi sunt multiple şi diverse. Pe lângă acelea de organizator de programe de formare continuă pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, de centru de resurse, inovaţie şi expertiză în formarea continuă a personalului didactic şi a managerilor educaţionali, are şi funcţia de centru de iniţiere şi organizare de activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale, centru de organizare a activităţilor de petrecere a timpului liber (excursii tematice, şcoli de vară, expoziţii/vernisaje, recitaluri, festivităţi jubiliare, întâlniri, schimburi de opinii etc.). Instituţia noastră, care are deja o tradiţie în ceea ce priveşte facilitarea exprimării spiritului artistic, poate deveni un reper dat de şansele îmbogăţirii, prin implicarea și participarea dumneavoastră, a dascălilor, la organizarea și desfășurarea unor evenimente științifice, cultural-artistice cu impact pozitiv în dezvoltarea profesională și personală. Pentru ca scopul nostru să devină realitate, vă adresăm rugămintea de a veni spre casa dascălilor ieșeni cu inițiative care să ne complinească sufletul și spiritul prin creativitate și inovație. Exprimându-ne optimismul în ceea ce priveşte posibilitatea unei fructuoase colaborări, vă mulţumim anticipat pentru atenţia pe care o acordaţi solicitării noastre şi vă asigurăm de întreaga noastră gratitudine.

Colectivul de redacție

3

relaţia dintre educaţia şcolară şi parcursul educaţional ulterior al elevilor. Aceste elemente. .Aplicarea strategiilor active de comunicare didactică.Proiectarea activităţii de predare. ca act de comunicare. asigură în acelaşi timp. pedagogică şi educaţională. DURATA 89 de ore COMPETENŢE VIZATE Competenţe metodologice . 4 .Recunoaşterea şi selectarea unităţilor de conţinut specifice inter.şi transdisciplinară. CURRICULUM INTER ŞI TRANSDISCIPLINAR APLICAT TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă acreditat de CSA conform adresei Nr.06.2011 25 de credite profesionale transferabile ACREDITATE DGMRURS PUBLIC .ŢINTĂ VIZAT Personal didactic din învăţământul secundar inferior şi superior JUSTIFICARE Elementele de noutate ale programului sunt abordarea inter. generarea conţinuturilor. învăţare şi evaluare pe durate medii (semestre) şi mari (an şcolar) de tip inter și transdisciplinar. . . învăţarea bazată pe proiect.Documentarea şi informarea permanentă din diferite surse clasice şi moderne. Competenţe de comunicare .Educație profesională continuă PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ 1.Conceperea şi realizarea activităţii extracurriculare şi extraşcolare pe teme transdisciplinare. în realizarea de proiecte cu tematică transdisciplinară. . conducerea şi realizarea procesului instructiv – educativ. Competenţe de evaluare a elevilor . şi coerenţă internă a demersului şi a produselor activităţii la clasă.Proiectarea. individual și în grup.D. 1958/20. utilizarea noilor tehnologii.Realizarea unui C. noilor roluri ale profesorului.Utilizarea cu preponderenţă a metodelor de evaluare formativă a elevilor.Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 1. Competenţe de management al carierei .şi transdisciplinarităţii. reflectată la nivelul finalităţilor urmărite (formarea de competenţe transversale) şi a conţinuturilor abordate.S. transdisciplinar. integrarea domeniilor de cunoaştere. .

Evaluarea finală se va realiza în conformitate cu art. orientarea/ integrarea socio-psihopedagogică a elevilor. f. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 80 ( 4 grupe) 1.22 ore (7C. eseuri. 1E) Modul VI. proiecte.Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor/ echipamentelor şi a auxiliarelor didactice în procesul instructiv.Folosirea tehnicilor de transfer a deprinderilor în activităţile extracurriculare şi extraşcolare de tip inter și transdisciplinar. G. Raportare individuală şi la nivel de echipă a rezultatelor/ produselor. 1E) Modul II. . CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 2. .Competenţe tehnice şi tehnologice . M Grigoraş Prof.PROIECTAREA CURRICULARĂ CENTRATĂ PE COMPETENŢE TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă.11. acreditat conform O. T Slătineanu Prof. CLICK 1. 1E) Modul V.Selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice şi a deprinderilor practice. Competenţe psiho-relaţionale . A. univ. M. Dimitriu Prof. RESURSE UMANE Formatori: Conf. 6Ap. I. 6170/07. nivelul de aplicare a cunoştinţelor teoretice în activităţile practice). şcolar 2012-2013. timp alocat) Modul I. 1 E) Modul III.M. Evaluarea demersurilor didactice inter şi transdisciplinare – 13 ore (4C. Trunchi comun şi curriculum diferenţiat din perspectivă interdisciplinară/ transdisciplinară/ pluridisciplinară – 25 ore ( 8 C. dr.Portofoliul (50%) .2011 5 . Neagu Prof. caracteristicile comunicării/ nivelul de operaţionalizare a conceptelor. 1E) Modul IV. univ. Elaborarea de referate. 8AP. 8AP. drd. Leahu Prof. .Proba practică (50%) 2. Coordonarea activităţilor extracurriculare cu caracter transdisciplinar – 10 ore (3C. din Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă.Utilizarea tehnicilor de stimulare a creativităţii şi a motivaţiei pentru învăţare. modul lung. MODALITATI DE EVALUARE Evaluarea pe module se va realiza prin: Observarea sistematică (nivelul de participare/implicare a fiecărui cursant. 14 AP. Mihăilă 3. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice.educativ. aprobată prin OM 4611/2005: Metodele de evaluare finală: . 20. dr. Stanciu Asist. miniproiecte. M.13 ore (4C. Evaluarea eficienţei desfăşurării programului de formare continuă – 2 ore CALENDARUL PROGRAMULUI semestrul I şi semestrul II. postere.Aplicarea tehnicilor de cunoaştere a problematicilor socio-educaţionale în consilierea. lit. Curriculum inter şi trandisciplinar . 16 AP. Dezvoltarea curriculumului opţional transdisciplinar .

ca act de comunicare. Competenţe de evaluare a elevilor . DURATA CLICK1. JUSTIFICARE Acest program a plecat de la ideea inovaţiei în educaţie.Abordarea strategiilor alternative de evaluare în complementaritate cu metodologia tradiţională de evaluare.89 de ore COMPETENŢE VIZATE Competenţe metodologice . Aplicarea metodelor de cunoaştere a personalităţii. Competenţe digitale .3/S/62150 „La un click de educaţia modernă şi eficientă” PUBLIC . capacităţi. cu sprijinul instrumentelor software moderne.Documentarea şi informarea permanentă din diferite surse clasice şi moderne. în realizarea documentelor din portofoliul profesorilor. Operaţionalizarea conceptelor de “curriculum” şi „competenţă” în demersul de proiectare/implementare/ evaluare.Aplicarea strategiilor asertive de comunicare. educaţională şi didactică.Proiectarea curriculară centrată pe competenţe .Utilizarea de aplicaţii ale pachetului „Office” în procesul instructiv-educativ. Politica de inovare. . Competenţe de management al carierei .Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social. Competenţe tehnice şi tehnologice Integrarea tehnologiei informatizate în procesul de predare-învăţare-evaluare. Competenţe psiho-relaţionale Dezvoltarea capacităţii de acţiune/interacţiune în cadrul grupurilor de învăţare.Proiectarea. Integrarea mijloacelor de raţionalizare a timpului în cadrul activităţii didactice. programul propus contribuie la dezvoltarea la elevi a competenţelor necesare într-o societate bazată pe cunoaştere.Proiectarea şi implementarea curriculum-ului centrat pe competenţe 6 .Dezvoltarea comportamentelor autoevaluative şi a gândirii critice.Proiectarea curriculară centrată pe competenţe . în scopul elaborării unui demers evaluativ formativ şi descriptiv.pune accent pe asigurarea faptului că profesorii sprijină tinerii să dobândească un spirit antreprenorial şi inovativ. deprinderi. . în scopul adaptării şi personalizării nivelului de complexitate a sarcinilor de învăţare. precum şi a ritmului de învăţare. prin propunerea unui curriculum structurat pe metode moderne de predare bazate pe tehnologia modernă.ŢINTĂ VIZAT 4050 de cadre didactice care predau discipline diferite şi care vor fi selectate din unităţi şcolare din învăţământul preuniversitar. Tulcea. a competenţelor generale din competenţele-cheie. . programe curriculare ) din perspectiva identificării competenţelor generale şi specifice.25 de credite transferabile prin proiectul POSDRU/87/1.Analiza curriculumului oficial( planul cadru. pedagogică. Competenţe de comunicare . . atitudini).89 ore Modul I .Dezvoltarea capacităţii de operare pe calculator și recunoaşterea tuturor componentelor unui sistem de calcul. pentru utilizarea mijloacelor interactive de predare. Identificarea competenţelor-cheie şi a elementelor structurale ale acestora( noţiuni. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI Programul Click 1. conducerea şi realizarea procesului instructiv – educativ. Prin instruirea cadrelor didactice din grupul ţintă.Formarea competenţelor IT Modulul II . Exemplificarea procesului de derivare a competenţelor specifice din cele generale. prezentată în „punerea în practică a cunoştinţelor: o strategie de inovaţie cuprinzătoare pentru UE”. aflate în judeţele: Iaşi.

. Competenţe de comunicare 7 . RESURSE UMANE Formatori: 52 de formatori acreditaţi prin program 3.M 6170/07.11. acreditat prin O. atitudini). capacităţi. DURATA CLICK 2. în lunile de final ale sesiunilor.CALENDARUL PROGRAMULUI Perioada de desfăşurare Anul scolar 2011-2012 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE Evaluarea finalăse va desfăşura la terminarea etapei de aplicaţii individuale. CLICK 2.2011 în cadrul proiectului POSDRU 87/1.pune accent pe asigurarea faptului că profesorii sprijină tinerii să dobândească un spirit antreprenorial şi de inovare. de asemenea. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 3. în cadrul evaluării finale. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 4050 (270 grupe) 1.EFICIENŢĂ ÎN PREDARE PRIN FOLOSIREA METODELOR INTERACTIVE TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă. programe curriculare) din perspectiva identificării competenţelor generale şi specifice. -20 de credite transferabile PUBLIC . bazate pe tehnologia modernă. 2.3/S/62150 “La un click de educaţia modernă şi eficientă” . pentru utilizarea mijloacelor interactive de predare.Analiza curriculumului oficial (planul cadru. .Identificarea competenţelor-cheie şi a elementelor structurale ale acestora (noţiuni. Politica de inovare prezentată în comunicarea „punerea în practică a cunoştinţelor: o strategie de inovaţie cuprinzatoare pentru UE”. Tulcea JUSTIFICARE Acest program a plecat de la ideea inovaţiei în educaţie.Prin instruirea cadrelor didactice din grupul ţintă. a competenţelor generale din competenţele-cheie. de către cursanţi. Se va completa. aflate în judeţele: Iaşi.Exemplificarea procesului de derivare a competenţelor specifice din cele generale. ce a fost completat pe parcursul orelor de aplicaţii individuale. Cursanţii vor încărca portofoliile pe portalul proiectului. şi chestionarul de evaluare finală. programul propus contribuie la dezvoltarea de către elevi a competenţelor necesare într-o societate bazată pe cunoaştere. deprinderi. Fiecare cadru didactic participant la programul de formare continuă va prezenta portofoliul creat pe parcursul orelor „faţă în faţă” şi activităţi practice. sub îndrumarea formatorului.Eficienţă în predare prin folosirea metodelor interactive -71 de ore COMPETENŢE VIZATE Competenţe metodologice . modul lung. cu sprijinul instrumentelor software moderne. prin propunerea unui curriculum structurat pe metode moderne de predare.ŢINTĂ VIZAT 4050 de cadre didactice care predau discipline diferite şi care vor fi selectate din unităţi şcolare din învăţământul preuniversitar.

conducerea şi realizarea procesului instructiv – educativ. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice.Abordarea strategiilor alternative de evaluare în complementaritate cu metodologia tradiţională de evaluare. .Proiectarea. Competenţe de management al carierei . pedagogică. Competenţe tehnice şi tehnologice Integrarea tehnologiei informatizate în procesul de predare-învăţare-evaluare. . creat pe parcursul orelor „faţă în faţă” şi prin activităţi practice. în cadrul evaluării finale. Aplicarea strategiilor asertive de comunicare. ce a fost completat pe parcursul orelor de aplicaţii individuale. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 4. de către cursanţi şi chestionarul de evaluare finală. sub îndrumarea formatorului.Utilizarea de aplicaţii ale pachetului Office în procesul instructiv-educativ. Aplicarea metodelor de cunoaştere a personalităţii.Eficienţă în predare prin folosirea metodelor interactive Modul I – Metode interactive de predare-învăţare Modulul II .Managementul clasei – gestionarea situaţiilor de criză CALENDARUL PROGRAMULUI Perioada de desfăşurare Anul scolar 2011-2012 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE Evaluarea finala se va desfăşura la terminarea etapei de aplicatii individuale. timp alocat) Programul Click 2. Cursanţii vor încărca portofoliile pe portalul proiectului. Integrarea mijloacelor de raţionalizare a timpului în cadrul activităţii didactice. 2.Dezvoltarea capacităţii de operare pe calculator si recunoaşterea tuturor componentelor unui sistem de calcul. Competenţe de evaluare a elevilor . Se va completa. . RESURSE UMANE Formatori: 53 formatori acreditaţi prin program 3. Fiecare cadru didactic participant la programul de formare continuă va prezenta portofoliul. MANAGEMENT EDUCAŢIONAL TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă acreditat de CNFP de către Asociaţia “Didakticos“ Timişoara – 60 de credite profesionale transferabile 8 . în scopul adaptării şi personalizării nivelului de complexitate a sarcinilor de învăţare.Dezvoltarea comportamentelor autoevaluative şi a gândirii critice.Documentarea şi informarea permanentă din diferite surse clasice şi moderne. Competenţe digitale . Operaţionalizarea conceptelor de curriculum şi competenţă în demersul de proiectare/implementare/ evaluare în realizarea documentelor din portofoliul profesorilor. Competenţe psiho-relaţionale Dezvoltarea capacităţii de acţiune/interacţiune în cadrul grupurilor de învăţare. precum şi a ritmului de învăţare.Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social. în lunile de final ale sesiunilor. în scopul elaborării unui demers evaluativ formativ şi descriptiv. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 4050 (270 grupe) - 1. educaţională şi didactică. ca act de comunicare.de asemenea.

Opţionale I (Pedagogia activităților extracuriculare. Consiliere în carieră.PUBLIC .Opţionale II (Teoria şi practica evaluării. Managementul clasei de elevi. Marketing. Andronache Lidia lect. Psihopedagogia adulţilor. Savinescu Ileana prof.ŢINTĂ VIZAT Personal de conducere. îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar.Proiectarea. JUSTIFICARE Programul se adresează personalului didactic de conducere. Grigoraș Marilena prof. în vederea includerii în corpul de naţional de experți în managementul educaţional.Evaluare finală modul 2 de ore Modul II – Comunicare şi curriculum 90 de ore . Proiecte europene) 8 de ore .M.2013 MODALITATI DE EVALUARE Portofolii individuale 2. Educaţia pentru sănătate) 8 de ore .03. Şalariu Mihaela 3. Şcoala şi comunitatea) 32 de ore . univ. dr. Legislaţie şi deontologie în învăţământ) 32 de ore . CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 5. Dimitriu Anca prof.Evaluare finală modul 2 de ore CALENDARUL PROGRAMULUI Anul şcolar 2012 .Opţionale II (Pedagogii alternative.3599/23. Neculau Bogdan Constantin prof. DURATA 180 de ore COMPETENŢE VIZATE Competenţe manageriale Competenţe de comunicare Competenţe de lucru în echipă CURRICULUM-UL PROGRAMULUI Modul I – Management educaţional 90 de ore .Managementul curriculumului 24 de ore .2012 în cadrul programului POSDRU 87/1. managementul şi evaluarea programelor educaţionale 24 de ore . Rujanu Liliana prof. COMPETENŢELE CURRICULARE-PRIORITĂŢI ALE REFORMEI TIPUL DE PROGRAM Program de formare continua. îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar şi personal didactic aspirant la funcţii de conducere. decizie şi previziune în educaţie.Management de proiect 24 de ore . acreditat prin O.3/S 9 . îndrumare şi control.Opţionale I (Politici educaţionale. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 60 (3 grupe) 1. RESURSE UMANE Formatori: prof.Managementul resurselor în instituţiile de învăţământ 24 de ore .

universităţi. cu profesorul şi cu colegii. prin sistemul de grade didactice.Familiarizarea cu dominantele procesului de învăţământ. Programul propus urmăreşte reducerea numărului de cadre didactice necalificate. pe baza cunoaşterii paradigmelor managementului clasei de elevi. structurile acestuia şi relaţiile dintre acestea din perspectiva managementului clasei de elevi.63671.Descrierea modului de utilizare a diverselor strategii specifice în practica şcolară. formele. ca act de comunicare. JUSTIFICARE Dezvoltarea profesională reprezintă un punct de maxim interes şi o prioritate pentru profesorii locali. . care să îl ajute pe elev să îşi construiască noua cunoaştere.Demonstrarea argumentată a opţiunilor pentru diverse strategii şi metode de instruire în orele de matematică şi ştiinţe. în mod conştient.Elaborarea de proiecte de lecţie pe structura dată. . DURATA 89 de ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI COMPETENŢE VIZATE Competenţe metodologice . de resurse metodologice şi materiale. pentru a acţiona. utilizând metodele alternative însuşite. pentru a comunica. interacţionând cu conţinuturile. Programele de formare continuă organizate local atrag peste 4000 de cursanţi anual. Proiectarea. iniţiativele luate în considerare vizând toate domeniile fundamentale ale învăţării: a învăţa pentru a cunoaşte. TIC. . în realizarea documentelor de proiectare din portofoliul profesorului/învăţătorului. 10 . . în domenii ca: metode moderne de învăţare. Competenţe de evaluare a elevilor . ştiinţe şi studiu individual. „Formarea continuă a profesorilor de matematică în societatea cunoaşterii” 25 de credite profesionale transferabile PUBLIC .Identificarea principalelor strategii de intervenţie în situaţiile de criză educaţională.Abordarea strategiilor alternative de evaluare în complementaritate cu metodologia tradiţională de evaluare. Solicitantul este preocupat de analiza nevoilor de formare a cadrelor didactice. a elevilor. pedagogică. Competenţe de comunicare .ŢINTĂ VIZAT Tineri absolvenţi sub 35 de ani debutanţi în cariera didactică.Utilizarea paradigmelor explicative ale managementului clasei de elevi la construirea a unor situaţii instructiv-educative. Cadre didactice/personal didactic din învăţământul preuniversitar:primar.Aplicarea metodelor alternative pentru crearea situaţiilor de învăţare necesare exersării gândirii critice şi creative. în scopul elaborării unui demers evaluativ formativ şi descriptiv. la diverse teme de specialitate.Identificarea situaţiilor de învăţare care stimulează şi motivează interesul elevilor pentru participarea activă la orele de matematică.Aplicarea strategiilor asertive de comunicare.Participarea la propria dezvoltare profesională şi la definirea unui stil didactic propriu. pentru a convieţui şi pentru a se înnoi pe sine şi societatea. pe baza procedurilor învăţate. proiectare didactică. .Elaborarea şi utilizarea de strategii didactice activizatoare. .Alegerea strategiilor didactice care să favorizeze gândirea critică şi să încurajeze învăţarea prin colaborare. .Utilizarea unor structuri organizaţionale variate şi flexibile de individualizare în clasa de elevi. . metode şi instrumente de evaluare Programul contribuie la dezvoltarea durabilă a mediului educaţional. educaţională şi didactică. conducerea şi realizarea procesului instructiv – educativ. . . concomitent cu îmbunătăţirea competenţei profesionale a cadrelor didactice calificate. şi de forme de organizare a activităţii elevilor. alte instituţii abilitate. . . Peste 2000 de cadre didactice obţin anual grade didactice.Operaţionalizarea conceptelor de curriculum şi competenţă în demersul de proiectare/implementare/ evaluare. curriculum. cursuri de formare continuă.secundar inferior şi secundar superior.

Integrarea mijloacelor de raţionalizare a timpului în cadrul activităţii didactice. Curriculum.secundar inferior şi secundar superior. Managementul clasei de elevi 35h Evaluare finală 2h CALENDARUL PROGRAMULUI Perioada: 2012-2016 MODALITATI DE EVALUARE Evaluarea finală se realizează prin susţinerea în şedinţă publică a unui proiect/unei teme din portofoliul realizat în acest scop. Proiectarea didactica 35h Modul 3. prin propunerea unui curriculum structurat pe metode moderne de predare. JUSTIFICARE Propunerea acestui program a plecat de la ideea inovaţiei în educaţie. Mihaela Şalariu 3. . în scopul adaptării şi personalizării nivelului de complexitate a sarcinilor de învăţare. Structura cursului aduce 11 . pe criterii de eficienţă.M. „Formarea continuă a profesorilor de matematică în societatea cunoaşterii” . .ŢINTĂ VIZAT Tineri absolvenţi sub 35 de ani.Dezvoltarea capacităţii de acţiune/interacţiune în cadrul grupurilor de învăţare. Competenţe psiho-relaţionale . . precum şi a ritmului de învăţare.Implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor în procesul de învăţământ. a metodelor şi instrumentelor de evaluare a cunoştinţelor de matematică şi ştiinţe. Competenţe tehnice şi tehnologice . Lidia Andronache Prof. . CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 6. acreditat prin O.03.Aplicarea metodelor de cunoaştere a personalităţii. DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă.Documentarea şi informarea permanentă din diferite surse clasice şi moderne.3599/23.Valorificarea potenţialului oferit de platformele educaţionale ca sursă de documentare în dezvoltarea profesională.Exploatarea funcţiilor şi a rolurilor manageriale în procesele sociorelaţionale (interacţiuni) ale clasei de elevi. Competenţe de management al carierei . Cadre didactice/personal didactic din învăţământul preuniversitar:primar.3/S 63671. delimitari conceptuale 17h Modul 2. Alegerea.Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social. debutanţi în cariera didactică. TIMP ALOCAT Modul 1. 2. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 5000 - 1.25 de credite profesionale transferabile PUBLIC .2012 în cadrul programului POSDRU 87/1. PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE. RESURSE UMANE Formatori:100 de formatori acreditaţi prin program Persoane de contact: Prof. . bazate pe tehnologia modernă.Dezvoltarea comportamentelor autoevaluative şi a gândirii critice.

Dobândirea abilităţilor de a-i face pe elevi metacognitivi .Dezvoltarea capacităţii de analiză şi selectare a strategiilor. Competenţe de evaluare a elevilor . Competenţe de comunicare .Dezvoltarea capacităţii de transfer şi aplicare privind operaţionalizarea elaborării strategiei de predare – învăţare . . ca instrumente utilizate în formare.Implicarea activă în programul de învăţare pe tot parcursul vieţii în vederea dezvoltării profesionale şi personale .Proiectarea.Adoptarea de strategii şi tehnici didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a auxiliarelor didactice în procesul instructiv. Competenţe de management al carierei . ca act de comunicare interactiv.Dobândirea capacităţii de adecvare şi particularizare a proiectării didactice la nevoile educabililor în vederea valorizării potenţialului fiecăruia. DURATA 89 de ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI COMPETENŢE VIZATE Competenţe metodologice . Competenţe tehnice şi tehnologice . conducerea şi realizarea procesului instructiv – educativ. Programul aduce plusvaloare prin formari de calitate.Literaţia Evaluare finală CALENDARUL PROGRAMULUI Perioda 2012-2016 15h 50h 22h 2h 12 . . cu cele la distanţă – legătura cu tutorele se păstreaza prin canale moderne de comunicare: e-mail. orientarea/integrarea socio .Dezvoltarea capacităţii de selectare şi utilizare a metodelor de instruire cu valenţe activizatoare.Utilizarea cu preponderenţă a stilului de percepţie a elevilor.Dezvoltarea capacităţii de abordare în mod selectiv a unei varietăţi de texte.Exersarea capacităţii de a utiliza metode şi procedee de evaluare. PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE. şi dezvoltării deprinderilor practice. îmbinând în mod fericit secvenţele de instruire „faţă în faţă”. de a elabora instrumente de evaluare a cunoştinţelor de matematică pe criterii de eficienţă. metodelor şi mijloacelor pentru diversele tipuri de lecţii/activităţi de instruire matematică şi obiective ale învăţării.educativ . .Aplicarea tehnicilor de cunoaştere a problematicilor socio-educaţionale în consilierea. .plusvaloare proiectului prin abordarea temelor actuale.Aplicarea tehnicilor de stimulare a creativităţii. prin introducerea materialelor multimedia – interactive. utilizând tehnici specifice de lectură .Selectarea metodelor optime în vederea formării spiritului de lucru în echipă. . . TIMP ALOCAT Modul 1 Instruire diferenţiată Modul 2 Strategii de învăţare şi evaluare Modul 3 Tehnici de dezvoltare a performanţei şi creativităţii elevilor. . . . . Competenţe psiho .Utilizarea tehnicilor de stimulare a creativităţii şi a motivaţiei în învăţare.evaluare ca parte a unităţii de învăţare. . crearea comunităţilor virtuale educaţionale – dar şi cu cele de aplicaţii practice individuale . forum de discuţii. .psihopedagogică a elevilor.Participarea la propria dezvoltare profesionala si la definirea unui stil propriu de invatare .Dezvoltarea capacităţii de abordare şi utilizare selectivă a tehnicilor de stimulare a creativităţii şi creşterii performanţei .Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social .relaţionale . de cooperare.

Anton Cristina Prof. RESURSE UMANE Formatori:100 de formatori acreditaţi prin program Persoane de contact: Prof.2011 . pe diverse tipuri de lecţie Îmbinarea metodelor clasice cu utilizarea TIC Proiectarea evaluării din perspectiva învăţării active CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice. Evaluare formativă.3 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrul I si Semenstrul II MODALITATI DE EVALUARE Evaluare iniţială.Leahu Ioana Prof. acreditat CNFP prin decizia 4486/23. CALITATE ÎN EDUCAŢIE PRIN VALORIFICAREA TIC TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă. RESURSE UMANE Formatori: Prof. DURATA 42 de ore COMPETENŢE VIZATE Utilizarea lecţiilor şi a laboratorului AeL Elaborarea de proiecte didactice care să includă metodele învăţării active Utilizarea tablei interactive pentru lucrul la clasă. timp alocat) Modul I – Utilizarea platformelor de e-Learning – AeL (Advanced e-Learning) 24 de ore Modul II – Utilizarea tablelor interactive 15 ore Evaluare finală .Stelian Hadâmbu 13 . CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 5000 1. cum ar fi tabla interactivă sau soft-urile educaţionale.MODALITATI DE EVALUARE Evaluarea finală se realizează prin susţinerea în şedinţa publică a unui proiect/unei teme din portofoliul realizat în acest scop. Evaluare finală – portofoliu. Competenţele vizate presupun dezvoltarea de abilităţi generale pentru utilizarea calculatorului.06.Modul mediu – 42 de ore 11 credite profesionale transferabile PUBLIC . JUSTIFICARE Acest curs susţine preocuparea cadrelor didactice pentru perfecţionare continuă şi pentru dezvoltarea de abilităţi-cheie necesare activităţilor didactice de tip nou. 2.ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice din învăţământul primar. gimnazial. 2. a instrumentelor de lucru online şi a tehnicii moderne. Lidia Andronache Prof. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 7. Mihaela Şalariu 3.Cristescu Bogdan Prof. liceal.

3. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 100 (4 grupe)

1. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI

8. DEMOCRAŢIE PARTICIPATIVĂ – PROIECTUL CETĂŢEANUL
TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă datorat reformei, acreditat prin decizia nr.50/21.05.2009, 25 de credite PUBLIC - ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice din învăţământul preuniversitar care predau cultura civică JUSTIFICARE « Democraţie participativă - Proiectul Cetăţeanul » este o metodologie inovativă de predare a educaţiei civice, ce este recomandată profesorilor care predau cultură civică la clasa a VII-a, în baza protocolului de colaborare între MECTS şi Institutul Intercultural Timişoara. Programul este conceput în concordanţă cu politicile şi strategiile naţionale de dezvoltare a învăţământului, vizând formarea, la nivel naţional, a unei noi viziuni privind asumarea cetăţeniei democratice, prin implicare activă în comunitate. În acord cu principiile metodologice promovate, cursul este orientat preponderent spre aspecte practice şi presupune experimentarea diferitelor teme în etape, mai întâi, în cadrul unor sesiuni de formare, şi, ulterior, la clasă. DURATA 89 de ore COMPETENŢE VIZATE Identificarea problemelor comunităţii locale, ce presupun politici publice şi prezintă interes pentru elevi; Selectarea, prin vot, a unei probleme care să fie studiată la clasă; Culegerea de informaţii privind problema aleasă, din diverse surse: autorităţi locale, specialişti, presă, internet, biblioteci, ONG-uri etc. ; Organizarea informaţiilor culese, alegerea unei politici publice propusă de clasă, ca soluţie a problemei, şi elaborarea portofoliului; Prezentarea portofolilui, mai întâi în cadrul unui eveniment organizat la nivelul şcolii, cu invitarea reprezentanţilor autorităţilor locale şi a unor membri ai comunităţii, apoi in cadrul unor evenimente publice la nivel local şi regional. Reflectarea asupra experienţei de învăţare. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice, timp alocat) Modulul 1 - Metodologia « Proiectul Cetăţeanul » la nivel internaţional şi în România 39 de ore Modulul 2 -Politici publice şi participare civică într-o societate democratică 29 de ore Modulul 3 -Strategii didactice active pentru predarea educaţiei civice 18 ore Evaluarea finală – 3h CALENDARUL PROGRAMULUI Trimestrul IV - 2012 Trimestrele I - III – 2013 MODALITATI DE EVALUARE Evaluarea curentă a participanţilor se va realiza prin observarea în timpul rezolvării sarcinilor de lucru pentru analiza produselor activităţilor şi prin autoevaluare Evaluarea finală se va realiza prin portofoliu.

14

2. RESURSE UMANE Formatori – monitori: prof. Marinela Elena Gulei prof. Marinela Brânză, formator naţional prof. Laura Hacman, formator naţional prof. Iuliana Scripcaru, formator naţional prof. Marietta Lesovici, responsabil de program 3. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 45 (2 grupe)

1. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI

9. ORIENTAREA ŞI CONSILIEREA ÎN CARIERĂ A TINERILOR
TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuădatorat reformei, acreditat prin decizia nr.6546/12.12.2011, Modul mediu-41de ore, 10 credite PUBLIC - ŢINTĂ VIZAT Personal didactic din învăţământul secundar inferior. JUSTIFICARE Propunem acest curs de formare continuă cadrelor didactice, în special celor care sunt diriginţi sau care ocupă un post de profesor psihopedagog şcolar, ca oportunitate de a-şi dezvolta competenţele pentru realizarea activităţilor de orientare şi consiliere în carieră. De asemenea, propunem două materiale resursă pentru orele de orientare şi consiliere în carieră – un manual pentru elevi şi un ghid pentru profesori – pe baza cărora, profesorii care parcurg această formare pot implementa activităţi interactive şi adaptate nevoilor elevilor.Orientarea şi consilierea pentru carieră trebuie să ocupe un loc central în cadrul ariei “Orientare şi consiliere” şi să devină una din finalităţile de bază ale educaţiei. DURATA 41 de ore COMPETENŢE VIZATE - Exersarea de competenţe specifice proiectării, organizării, susţinerii, evaluării de sesiuni de formare pentru orientarea şi consilierea în carieră, pe baza celor 2 materiale resursă. - Operarea cu conceptele şi sintagmele de bază precum: carieră, orientare în carieră, consiliere în carieră, educaţie pentru carieră, plan de carieră, explorarea carierei, decizie etc. - Utilizarea creativă de metode de predare-învăţare-evaluare interactive specifice activităţii de orientare şi consiliere în carieră; - Conceperea de planuri de activitate pentru activităţi de formare pentru orientare şi consiliere în carieră; - Exersarea de abilităţi de comunicare / prezentare, de lucru în echipă şi în grup. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI ( planificarea pe stagii/ module tematice, timp alocat) Modul I - Orientarea şi consilierea carierei Sesiunea 1: Prelegere interactivă şi aplicaţii practice 1 h şi 30’ Cariera - Delimitări conceptuale. Specific. Factori care influenţează alegerea carierei. Aplicaţii: Carieră versus profesie şi ocupaţie. Mituri despre carieră. Sesiunea 2: Prelegere interactivă şi aplicaţii practice 1 h şi 30’ Orientarea şi Consilierea în carieră – concept, principii, modele, tipuri de activităţi în orientarea şi consiliere în carieră.

15

Aplicaţie: Proiecte de activitate. Sesiunea 3: Prelegere interactivă şi aplicaţii practice 1 h şi 30’ Aplicaţii practice pentru implementarea materialelor-resursă pe principale domenii de competenţă: Explorarea traseelor în teorie şi în aplicaţii practice. Sesiunea 4: Prelegere interactivă şi aplicaţii practice 1 h şi 30’ Aplicaţii practice pentru implementarea materialelor-resursă pe principale domenii de competenţă: Luarea deciziei în teorie şi în aplicaţii practice. Planificarea carierei în teorie şi în aplicaţii practice. MODUL II Aplicaţii practice pentru implementarea materialelor resursă Sesiunea 1: Prelegere interactivă şi aplicaţii practice 1h Aplicaţii practice pentru implementarea materialelor-resursă pe principale domenii de competenţă: Promovarea personală în teorie şi în aplicaţii practice. Sesiunea 2: Prelegere interactivă şi aplicaţii practice 1 h 30’ Aplicaţii practice pentru implementarea materialelor-resursă pe principale domenii de competenţă: Ocupaţia/profesia şi locul de muncă în teorie şi în aplicaţii practice. Sesiunea 3: Prelegere interactivă şi aplicaţii practice 1h Aplicaţii practice pentru implementarea materialelor-resursă pe principale domenii de competenţă: Evoluţii în carieră în teorie şi în aplicaţii practice. Reorientarea / recalificarea profesională în teorie şi în aplicaţii practice. Sesiunea 4: Prelegere interactivă şi aplicaţii practice 1 h 30’ Aplicaţii practice pentru implementarea materialelor-resursă pe principale domenii de competenţă: Antreprenoriatul în teorie şi în aplicaţii practice. Evaluarea formativă - activitate de grup 1h Lucru individual şi în echipă de formatori pentru structurarea de activităţi pentru orientarea şi consilierea în carieră pe baza celor doua materiale-resursă. A doua parte a programului de formare continuă « Orientarea şi consilierea în carieră a tinerilor » presupune susţinerea de către fiecare formabil a 25 de ore de activităţi practice la clasă, activităţi extraşcolare sau activităţi metodico-ştiinţifice în care cadrele didactice derulează activităţi de orientare şi consiliere în carieră pe baza celor două materiale resursă – manualul elevului şi ghidul profesorului pentru orientarea şi consilierea în carieră. Programul de formare continuă « Orientarea şi consilierea în carieră a tinerilor » se va încheia cu o zi de evaluare finală de 3 ore. CALENDARUL PROGRAMULUI An şcolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE În conformitate cu art. 20, litera f, din OM 4611/2005 Evaluarea finală se va realiza prin susţinerea în şedinţă publică a unui proiect metodico-ştiinţific din portofoliul individual, care va conţine: 3 proiecte de activitate : 2 proiecte de activitate susţinute cu elevii, 1 proiect de activitate susţinută întro activitate metodico-ştiinţifică. Fiecare proiect de activitate va fi însoţit de un raport de activitate de max. 3 pagini, în care se vor regăsi imagini de la activitate şi minim 3 sugestii de optimizare a activităţii.Un CD / DVD cu reprezentarea în imagini / video a întregii activităţi practice derulate – imagini de la activităţile derulate cu elevii şi de la activităţile metodico-ştiinţifice. Pe CD / DVD materialele vor fi grupate în 2 foldere separate: Activităţi cu elevii, activităţi metodico-ştiinţifice. Durata: 3 ore. 2. RESURSE UMANE Formatori: 1. GULEI Marinela-Elena – formator-expert colaborator CCD Iaşi 2. SEREA Adela – formator-expert colaborator CCD Iaşi 3. CODREANU Teona - Profesor metodist CCD “Grigore Tăbăcaru” Bacău

16

MIHAILESCU Mihaela . priceperi si deprinderi în vederea realizării unui management eficient al propriei cariere. profesionist.Profesor metodist CCD “George Tofan” Suceava 13.Profesor metodist CCD “Simion Mehedinţi” Vrancea 15.Familiarizarea formabililor cu principalele teme şi strategii interactive de formare de formatori pentru orientarea şi consilierea în carieră. JUSTIFICARE Activitatea de orientare profesională pentru carieră urmăreşte dezvoltarea armonioasă a personalităţii. CANTEMIR Isabella . COJOCARU Ioana . Cursul propune o abordare dinamică a formării de formatori pentru orientare şi consiliere în carieră.Director Şcoala Nr. URSANU Gica .12.Profesor titular Colegiul Naţional “Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ 10. a principiilor şi cerinţelor moderne de perfecţionare a cadrelor didactice care au rolul esenţial în pregătirea elevilor pentru asumarea şi exercitarea unui control asupra propriei carierei. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 10. MIHAILESCU Adrian . la nivelul întregii populaţii şcolare. POPOIU Daniela Janet . . Pregătirea pentru susţinerea acestor activităţi trebuie să se facă într-un cadru organizat. însuşirea de cunoştinţe. ŞEUCALIUC Dorin Alin . 2 Independenţa Galaţi 8.Profesor metodist CCD Vaslui 16. COJOCARU Liliana . o proiectare a carierei. FORMATOR PENTRU ORIENTAREA ŞI CONSILIEREA ÎN CARIERĂ TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă datorat reformei. ISJ Galaţi 9. susţinerii. adaptat managementului modern al resurselor umane şi promovează o abordare previzională.Profesor metodist CCD Neamţ 11. MĂTĂSARU Elena – Daniela .ŢINTĂ VIZAT Formatori.Profesor metodist CCD Suceava 12.Familiarizarea cursanţilor cu metodologia specifică de formare aplicată în educaţia adulţilor. cu persoane special pregătite. ANDRONACHE Lidia . Acest curs de formare continuă de « Formatori pentru orientarea şi consilierea în carieră » asigură diseminarea rapidă şi implementarea eficientă. cadre didactice-profesori metodişti CCD şi profesori metodişti ISJ.4. 17 . CIOMAGA Steluta Florentina . acreditat prin OM nr.2011.7430/28. DUMINICĂ Traian .Profesor metodist CCD Botoşani 7. IFRIM Carmen .Profesor metodist CCD Vaslui 17.Profesor documentarist CCD Botoşani 6.Profesor metodist CCD „Simion Mehedinţi” Vrancea 14.Profesor metodist CCD Iaşi 3.Formator CCD. evaluării de sesiuni de formare pentru orientarea şi consilierea în carieră. organizării.Profesor metodist CCD “Grigore Tăbăcaru” Bacău 5.Exersarea de competenţe didactice necesare proiectării. DIMITRIU Anca . .Jana . 15 credite PUBLIC .Mirela .Profesor metodist CCD Iaşi 18. DURATA 60 de ore COMPETENŢE VIZATE . astfel încât să asigure o împlinire profesională. Modul mediu de 60 de ore. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 100 (4 grupe) 1. TINCĂ Lăcrămioara .

deprinderi. Abilităţi şi roluri ale formatorului Proiectarea activităţilor în educaţia adulţilor Orientarea şi consilierea în carieră Cariera şi orientarea carierei . litera f.Descrierea problematicii educaţiei adulţilor şi orientării şi consilierii în carieră.Un CD / DVD cu reprezentarea în imagini / video a întregii activităţi practice derulate – imagini de la activităţile derulate cu elevii şi de la 18 . surse de informare Planul de carieră. 20. aspecte juridice ale muncii. timp alocat) DENUMIRE TEMA Curs TIMP ALOCAT (ORE) Seminar/ activităţi practice Evaluare Total Educaţia adulţilor Caracteristici şi elemente de specificitate. interese.Delimitări conceptuale. decizia de carieră. priceperi. Metode şi tehnici în educaţia adulţilor. Decizia de carieră Marketing personal . abilităţi. Aplicarea de metode specifice educaţiei adulţilor. trasee educaţionale şi profesionale. inclusiv susţinere de sesiuni de formare Autocunoaştere – imagine de sine.factori care influenţează alegerea carierei Oferta educaţională şi piaţa muncii: Caracteristici şi tendinţe la nivel local. care va conţine: 3 proiecte de activitate : 2 proiecte de activitate susţinute cu elevii. scopuri. trei pagini. 1 proiect de activitate susţinută întro activitate metodico-ştiinţifică Fiecare proiect de activitate va fi însoţit de un raport de activitate de max. în care se vor regăsi imagini de la activitate şi minim trei sugestii de optimizare a activităţii. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice. Utilizarea de metode de predare-învăţare-evaluare interactive specifice activităţii de orientare şi consiliere în carieră. din OM 4611/2005 Evaluarea finală se va realiza prin susţinerea în şedinţă publică a unui proiect metodico-ştiinţific din portofoliul individual. valori Explorarea traseelor – ocupaţia / profesia şi locul de muncă Luarea deciziei.instrumente şi tehnici de promovare personală Aplicaţii practice pentru implementarea materialelor resursă pe principale domenii de competenţă: cunoştinţe despre sine. naţional. rezolvarea de probleme. planificarea carierei şi rezolvarea de probleme Evoluţii în carieră – reorientarea sau recalificarea profesională şi antreprenoriatul Evaluare finală TOTAL 2 3 1 6 3 5 1 9 15 25 2 42 3 20 33 7 3 60 CALENDARUL PROGRAMULUI An şcolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE În conformitate cu art.

nu doar în cele educaţionale. 21 de credite Acreditat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei PUBLIC .Abilitarea prevenirii şi combaterii violenţei.Aplicarea de metode specifice educaţiei adulţilor.Violenţa în spaţiul şcolar TEMA 2 : Surse/situaţii de violenţă în şcoală.Elevul violent/ elevul victimă TEMA 3 : Violenţa şcolară şi massmedia TEMA 4 : Violenţa şcolară şi cetăţenia democratică TEMA 5 : Violenţa şcolară şi educaţia interculturală TEMA 6 : Strategii de prevenire şi combatere a violenţei la nivelul şcolii TEMA 7 : Strategii de prevenire a violenţei la nivelul clasei TEMA 8 :Indicatori privind monitorizarea şi evaluarea fenomenelor de violenţă şcolară 19 .2010. . Adela Serea – formator naţional. DURATA 84 de ore COMPETENŢE VIZATE . JUSTIFICARE Tema violenţei în şcoli este un subiect de mare interes în toate mediile. nr.activităţile metodico-ştiinţifice. . . manageri din unitaţile de învătământ. . CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 11. Pe CD / DVD materialele vor fi grupate în două foldere separate: activităţi cu elevii. colaborator CCD Iaşi Prof. Modul lung-84 de ore. RESURSE UMANE Formatori: Prof.Iniţierea în implicarea elevilor prin voluntariat pe această problematică. timp alocat) TEMA 1 : Dimensiuni psihologice sociale şi tipologii ale violenţei umane. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 40 (2grupe) 1. Marinela – Elena Gulei – formator naţional. Acest program aduce « Strategia naţională pentru combaterea violenţei în şcoli » mai aproape de elevi şi de profesori prin teme care oferă soluţii de management. colaborator CCD Iaşi Prof. manifestate în context şcolar şi extraşcolar. 2. directori de centre de formare.4620/05.Dezvoltarea capacitaţilor de intervenţie în oferta managerială a instituţiei.Abilitarea de a lucra pe o platformă pentru implementarea unui sistem de monitorizare a fenomenelor de violenţă în şcoli. Durata: 3 ore. Dan Butnaru – formator naţional CCD Iaşi 3. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI ( planificarea pe stagii/ module tematice.ŢINTĂ VIZAT Inspectori şcolari. profesori din CA şi consilierii şcolari.TINERI ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă datorat reformei.Beneficiarii acestui curs vor căpăta abilitaţile necesare în implicarea activă a elevilor în activitaţi de prevenire şi combatere a violenţei şcolare.08. strategii de lucru la clasă şi suport online pentru schimb de bune practici între actorii educaţionali. acreditat prin OMECTS. activităţi metodico-ştiinţifice.

pentru dezvoltarea armonioasă a personalității copiilor. . Deoarece învăţământul preuniversitar este centrat pe beneficiari. DURATA 42 de ore COMPETENŢE VIZATE Cadrele didactice vor dobândi competențe de: .raspuns-mesaje) 2. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 12.vor demonstra capacități de rezolvare a conflictelor . “Toate deciziile majore sunt luate prin consultarea reprezentanţilor beneficiarilor primari.. Sondajele realizate în școlile din municipiu și din judet demonstrează o mare nevoie de consiliere a părinţilor. PUBLIC .. 80 (1) Legea educației naţionale. . prin care părintele devine resursă.. Lidia Andronache prof.tineretului și sportului nr. respectiv a structurilor asociative reprezentative ale părinţilor.ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice din învățământul preuniversitar JUSTIFICARE Familia este cel mai important partener al școlii în realizarea unui învățământ de calitate. 33. postare de mesaje.TEMA 9 : Strategii de monitorizare a fenomenelor de violenţă şcolară TEMA 10:Evaluare CALENDARUL PROGRAMULUI An scolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE Evaluare. respectiv a consiliului naţional al elevilor sau a altor asociaţii reprezentative ale elevilor şi prin consultarea obligatorie a reprezentanţilor beneficiarilor secundari şi terţiari. ZECE AXIOME ALE CONSILIERII PARENTALE (GHID PENTRU EDUCAŢIA INTERGENERAŢIONALA) TIPUL DE PROGRAM Program de formarecontinuă datorat reformei. conf. Diamanda Toni-Leahu 3.formare. și participant activ la actul educaţional.” (art. RESURSE UMANE Formatori: prof.de acordare a consilierii părinților în vederea promovării unei educații nonviolente a copiilor. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2grupe) 1. program de formare continuă a cadrelor didactice pentru facilitarea realizării parteneriatului școală-familie. alin.07.« faţă-în-faţă »/online (evaluare teme. Acreditat prin Ordinul ministrului educației. 20 . Magdalina Ioachim prof. (2) din Legea 128/1997. Art.2012 cu privitre la acreditarea programelor de formare continuă. metodele și mijloacele de consiliere parentală. cercetării. Pentru a se putea realiza cu succes consilierea părinților este nevoie de cadre didactice care să stăpânească bine strategiile.planificare eficientă a activităților cu părinții.4736/12.

Lidia Andronache. Andrei Laura Mihaela. Modulul 2 9 ore Acordarea încrederii.Casa Corpului Didactic ”Spiru Haret” Iași Prof. Modulul 3 6 ore Dezvoltarea capacității de luarea deciziei . Relationarea cu copilul-părintele supraprotector. a capacității de lucru în echipă. . Cristalizarea imaginii de sine – rolul părinților.de diseminarea drepturilor copilului în familie.de abilitarea părinților cu strategii de comunicare cu copilul. . Comunicarea cu copilul. Evaluare finală –realizarea unui plan de activitate de consiliere a părinților. Luca Ana Nicoleta -Liceul tehnologic „Virgil Madgeraru”Iași 3. Modulul 6 6 ore Drepturile copilului. Modulul 4 7 ore Orientarea școlară și profesională-intervenția părinților . timp alocat) Modulul 1 6 ore Deschiderea activității-prezentarea programului .”Petre Andrei”Iasi Prof. Prevederile legii 272/2005.de abilitarea părinților cu strategii rezolvare a conflictelor cu copilul.de cunoaștere a calităților și defectelor copiilor-formarea imaginii de sine corecte. . Caracteristicile familiei cu atmosferă relaxantă. atașamentul selectiv. RESURSE UMANE Formatori: Prof. şcoală şi comunitate..respectarea lor în familie.Casa Corpului Didactic”Spiru Haret” Iași Prof. Formarea responsabilității la copil. Evaluare finală 2 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrul I și II -anul școlar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE Evaluare continuă realizată prin analiza produselor.psiholog Maricica Buzescu. Crearea climatului optim de lucru . CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice. Modulul 5 6 ore Rezolvarea conflictelor cu copilul –educația prin mijloace nonviolente . Mariana Caluschi-Univ. 2. părintele pasiv.formator Casa Corpului Didactic ”Spiru Haret” Iași Lector dr. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 80 de cursanţi (4 grupe) 21 . Cunoașterea trăsăturilor de personalitate ale preadolescentului și adolescentului. Acordarea increderii.

biologie-7h Modulul 4 – Metode active de predare în abordarea interdisciplinară.Dezvoltarea competenţelor de bază în ştiinţe şi tehnologii prin abordarea interdisciplinară a conţinuturilor de fizică. Însuşirea unor tehnici şi strategii de predare . în special.evaluare în gimnaziu şi liceu. Cursul propune o abordare interdisciplinară a conținuturilor de studii și furnizează o viziune globală asupra conceptelor de predareînvățare-evaluare. în relaţie cu cerinţe de satisfacere a calităţii în educaţie. chimie. Utilizarea şi conceperea unor instrumente de evaluare a activităţii didactice în acord cu indicatorii de bună practică. chimie şi biologie.Principiile didactice în predarea disciplinelor din aria curriculară « Ştiinţe »-6h Modulul 2 – Lecţia-forma principală de proiectare şi desfăşurare în activitatea didactică.dezvoltarea creativităţii prin folosirea metodelor interactive-10h Modulul 5 – Evaluarea formativă în abordarea interdisciplinară-6h Evaluare finală . CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ 1. au pus în evidenţă un înalt grad de întrepătrundere între fenomenele studiate de aceste ştiinţe ale naturii. devine actuală problema calităţii în educaţie şi. a calităţii în modalităţile de predare a conţinuturilor obligatorii elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal.învăţare. În acest context. din perspectiva actuală a învățământului românesc. DIDACTICA DISCIPLINEI 1. Cunoaşterea unor tehnici. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI ( planificarea pe stagii/ module tematice.D.A. sunt cerinţe profesionale care trebuie dobândite prin activităţi de formare specifice.ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice din învăţământul preuniversitar. metode şi strategii de predare-învăţare specifice disciplinelor din aria curriculară “Științe“ şi a unor instrumente de evaluare.C.7h Modulul 3 . Formarea abilităţii de integrare în activitatea didactică a unor strategii de învăţare şi evaluare activparticipative cu caracter creativ.4h 22 . JUSTIFICARE Cercetările fundamentale realizate în ultimele decenii din domeniile fizică. CLASIC ŞI INOVATIV ÎN METODICA PREDĂRII DISCIPLINELOR DIN ARIA CURRICULARĂ ŞTIINŢE TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. adaptate nevoii de măsurare a calităţii în învăţare şi educaţie. PE DOMENII DE INTERES PUBLIC . timp alocat) Modulul 1 . DURATA 40 de ore COMPETENŢE VIZATE Abordarea integratoare în învăţământul preuniversitar a disciplinelor şcolare.

DURATA 40 de ore COMPETENŢE VIZATE Elaborarea unor proiecte de dezvoltare durabilă în triunghiul şcoala –familie – comunitate. univ.2013 23 . primar. la propunerea CCD PUBLIC .Gelu Bourceanu Prof. Jeroaea Carmen Prof. Disertaţie prezentată de fiecare cursant în cadrul colocviului de evaluare. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice. gimnazial.dr. an şcolar 2012. Elaborarea unor programe din categoria CDS privind „Educaţia pentru dezvoltare durabilă”. Proiectarea unor forme de evaluare creativă din perspectiva învătarii active şi a asumării pe termen lung a acestui tip de educaţie.7 ore Evaluare finală – 3 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrul I şi semestrul al II-lea. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe) 1.Anca Dimitriu Prof. Utilizarea tablei interactive pentru lucrul la clasă. Competenţele vizate generează educaţie în lumina dezvoltării durabile şi facilitează integrarea aspectelor legate de mediu. cu caracter creativ şi inovativ. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 2. timp alocat) Modul I – Abordări conceptuale.şi transdisciplinară şi pentru dezvoltarea de abilităţi necesare activităţilor didactice complexe. dr. demografie.psiholog Maricica Buzescu 3. economie şi social în noţiunea complexă de durabilitate.ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice din învăţământul preprimar.CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrul I si II – an şcolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE Portofoliul cursantului. Chestionare de satisfacție a cursului 2. JUSTIFICARE Acest curs susţine preocuparea cadrelor didactice pentru formarea inter. Dimensiuni ale dezvoltării durabile-10 ore Modul II – Politici de dezvoltare durabilă. pe diverse tipuri de lecţie şi utilizarea laboratorului AEL. Elaborarea de proiecte didactice cu metode ale învăţării active pentru această disciplină opţională. EDUCAŢIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă. liceal.10 ore Modul III. RESURSE UMANE Formatori: Prof.Implementarea conceptului de dezvoltare durabilă la nivelul fiecărei arii curriculare. exemple de bună practică prin proiecte de dezvoltare durabilă ( la nivel de unitate de învăţământ).10 ore Modul IV – Proiectarea didactică interdisciplinară.

însă. a psihologilor. Carmen Jeroaea Prof. 2. Educatia pentru sanatate trebuie să fie. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 3.MODALITATI DE EVALUARE Evaluare iniţială. prin care li se acordă elevilor un rol mai important în cadrul procesului educativ și învăţarea prin cooperare. a familiei.2013 MODALITATI DE EVALUARE Evaluarea rezultatelor va ţine seama de: implicarea participanţilor la realizarea produselor cerute. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 100 (4 grupe) 1. în scopul atingerii unor obiective comune de învăţare. prin care se înlocuiesc activităţile bazate pe competiţie.Utilizarea şi conceperea unor instrumente de evaluare a activităţii didactice în acord cu indicatori de bună practică. Evaluare formativă. Promovarea învățării active. Modulul II: Activitate şi odihnă 5 ore Modulul III: Sănătatea mediului 3 ore Modulul IV: Sănătate mintală 5 ore Modulul V: Sănătatea alimentaţiei 5 ore Modulul VI: Consumul şi abuzul de substanţe toxice 5 ore Evaluare finală 2 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrul I – 2012 Semestrul II . .dr. Anca Dimitriu Prof. aprecierea exprimată de către ceilalţi participanţi 24 . DURATA 30 de ore COMPETENŢE VIZATE . Evaluare finală – portofoliu susţinerea unui proiect CDS pe problematica dezvoltării durabile sau a unui proiect propus (în derulare la nivel de instituţie). Gelu Bourceanu Prof.Dezvoltarea de abilități specifice învățării active. Vasile Sorohan 3. EDUCAŢIA PENTRU SANATATE. cu cele bazate pe lucrul în echipă. în condițiile unei solicitări din ce în ce mai exigente ale vieții moderne. timp alocat) Modulul I: Igiena personală 5 ore. . Florin Iancu Prof. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI ( planificarea pe stagii/ module tematice. o preocupare permanentă a tuturor cadrelor didactice. RESURSE UMANE Formatori: Prof.ŢINTĂ VIZAT Cadrele didactice debutante şi/sau cu o vechime la catedră de până la 7 ani JUSTIFICARE Prin elaborarea unui oferte de curriculum şcolar de "Educaţie pentru sănătate" ca disciplină opţională s-a urmărit promovarea cunoştinţelor corecteprivind diverse aspecte ale sănătăţii şi formarea de atitudini şi deprinderiindispensabile unui comportament responsabil şi sănătos. colaborarea în cadrul grupurilor de lucru.Stimularea cadrelor didactice în direcţia inovaţiei didactice. PRIN METODE ACTIVE DE PREDARE PUBLIC . dr. univ.

Mihaela Şalariu . acordarea primului ajutor în cazul unor urgenţe medicale frecvente.formator 3. Portofoliul care va conţine: proiecte didactice. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 4.intervenţia de prim ajutor în traumatisme .6 ore Modulul III: Primul ajutor în caz de arsură. Univ. Ovidiu Popa Formator asist. înainte de intervenţia tehnicienilor în urgenţele medicale sau a doctorilor. Mobilizarea traumatizatului .formator Prof. colaborarea în cadrul grupurilor de lucru. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe) 1.Pentru realizarea evaluării vor fi folosite instrumente elaborate şi aplicate de către fiecare formator în parte. 2. RESURSE UMANE Formatori: Conf. fişe de autoevaluare. 2. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice. intoxicaţii. Avarvarei Liliana . . . Iulia Roca Asist. Diana Cimpoeşu Asist. .formator Prof. DURATA 24 de ore COMPETENŢE VIZATE . Pentru realizarea evaluării vor fi folosite instrumente elaborate şi aplicate de către fiecare formator în parte. insolaţie.rezolvarea situaţiilor problemă. Lidia Andronache . timp alocat) Modulul I: Secvenţele resuscitării cardio-respiratorii de bază la adulţi şi la copii – 10 ore Modulul II: Primul ajutor în traumatismele osteo-articulare şi a părţilor moi. electrocutare şi altele . Dr. RESURSE UMANE Formatori: Prof.2 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrul I – 2012 Semestrul II .ŢINTĂ VIZAT Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar JUSTIFICARE Primul ajutor reprezintă o serie de tehnici medicale simple pentru salvarea vieţii pe care un om obişnuit poate fi antrenat să le folosească în situaţii de urgenţă medicală.6 ore Evaluare finală . NOŢIUNI DE PRIM AJUTOR MEDICAL PUBLIC . Dr.intervenţia de prim ajutor în situaţii speciale. hipotermie.însuşirea noţiunilor de bază privind resuscitarea cardio-respiratorie de bază la adult şi copil . Dr. Paul Grigoraş Responsabil program: prof. aprecierea exprimată de către ceilalţi participanţi. înec. Avarvarei Liliana 25 . Univ.2013 MODALITĂŢI DE EVALUARE Evaluarea rezultatelor va ţine seama de: implicarea participanţilor la realizarea produselor cerute.

care să motiveze elevii pentru învăţare. DURATA 30 de ore COMPETENŢE VIZATEconceperea oricarui fel de document de planificare a activităţii didactice.SOLUŢII DIDACTICE ALTERNATIVE ŞI PROBLEME DE PROIECTARE TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C.C. . . ceea ce duce la scăderea eficienţei actului didactic. Prezentarea şi evaluarea materialelor realizate în grup (1ora) VIII. MODALITATI DE EVALUARE .să pună în practică cunoştinţele achiziţionate prin didactizarea unor capitole/ secvenţe de lecţie din manualele cu care lucrează la clasă. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe) 1. VII. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 5.din inspecţiile curente efectuate a reieşit faptul că multe cadre didactice întâmpină încă dificultăţi în formularea obiectivelor operaţionale. .să conştientizeze necesitatea unei bune cunoaşteri a manualelor şi a pregătirii temeinice a fiecărei unităţi didactice CURRICULUM-UL PROGRAMULUI ( planificarea pe stagii/ module tematice. . având în vedere faptul că există un număr destul de mare de profesori stagiari sau doar cu definitivat.necesitatea împrospătării noţiunilor de abilitare curriculară. -care să aibă ca scopuri principale reacţia activă a elevilor faţă de conţinuturile învăţării.să stăpânească noțiunile conceptele teoretice şi să realizeze proiecte de unităţi didactice.cunoaşterea metodelor şi tehnicilor de lucru. Evaluarea de către participanţi a modului de desfăşurare a stagiului. Concluzii şi sugestii pentru activităţi de viitor pe problematica propusa de formator. (4 ore) Documente de planificare.din rezultatele înregistrate la proba de metodică de către cadrele didactice prezentate la examenele de titularizare s-a remarcat faptul că noţiunile teoretice nu sunt suficiente pentru lucrul concret cu unităţile didactice.D.3. Analiza SWOT a demersurilor didactice de tip interdisciplinar (30 minute) VI. Proiecatare.să stimuleze autonomia elevilor şi să realizeze un învăţământ individualizat prin utilizarea unor metode şi tehnici de lucru motivante. . JUSTIFICARE .însuşirea unor abilităţi în stabilirea obiectivelor didactice. Elemente de ordin teoretic ( 10 ore) Curriculum. a modalităţilor de desfăşurare şi evaluare (30 de minute) III. 26 . enunţarea obiectivelor specifice (8 ore) V. . (1 oră) CALENDARUL PROGRAMULUI Perioada de desfăşurare: anul şcolar 2012-2013. Modalităţi de armonizare a formelor cu tehnicile şi strategiile de lucru (8ore).produsele lucrului pe grupe. Tehnici de prezentare şi autocunoaştere (1 oră) II. . timp alocat) I. Prezentarea competenţelor stagiului. Programe şcolare.ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice debutante din învăţământul preuniversitar. PUBLIC . Proiectarea şi simularea unor demersuri didactice (6ore) IV. . Lucrul cu manualul: proiectare.

în care cadrul didactic trebuie să asigure un mediu de învăţare în care se acceptă incertitudinea.Maistri-instructori.activitatea în clasă e dominată de comunicarea cadrului didactic. elevii caută sensuri.D. mai presus decât un simplu instrument. .Educaţia este privită. Paula Gavrilescu 3.se pleacă de la premisa că există o lume fixă pe care elevul trebuie să înveţe să o cunoască.TINTA VIZAT Cadre didactice din învăţământul preuniversitar: . CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 6. astfel încat profesorii. . . cuprinzătoare a învăţământului trebuie să urmărească punerea la dispoziţia fiecarui individ a resurselor necesare pentru ca acesta să-şi poată descoperi şi îmbogăţi propriul potenţial creativ.profesorul nu acceptă alte răspunsuri decât cele „corecte”. RESURSE UMANE Formatori: Prof.elevii sunt încurajaţi să lucreze individual. cu accent pe formularea obiectivelor operaţionale.PREDĂM PENTRU ÎNVĂŢARE TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. PUBLIC . sunt obligaţi să accepte faptul ca pregătirea lor iniţială nu este suficientă pe parcursul întregii vieţi.Invăţători . în acestă perspectivă. . este văzută ca un proces căruia i te alături pentru a atinge anumite scopuri specifice de dezvoltare personală sau de carieră.Profesori. în cadrul activităţiii didactice ei sunt nevoiţi să-şi actualizeze cunoştinţele şi să-şi dezvolte noi competenţe. consideră că pentru a face față provocărilor secolului în care trăim se impune schimbarea scopurilor învăţământului şi a orizontului de aşteptare a oamenilor faţă de acesta. să scoată la iveală comoara ascunsă în fiecare dintre noi”. Membrii Comisiei Internaţionale pentru Educaţie în secolul XXI. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 25 (1 grupă) 1.. asemeni multor alte categorii profesionale. elevii adoptă adesea „gândirea” clasei. cursul propus constituie un sprijin pentru cadrele didactice în efortul de autocunoastere şi dezvoltare profesională în sensul promovării predării pentru învăţare. în competiţie. . . extrem de actuală prin diagnoza oferită. îşi construiesc cunoaşterea şi adoptă o atitudine responsabilă. “O perspectivă largă. astfel încât accentul să cadă pe dezvoltarea individului din toate punctele de vedere. 2.mulţi profesori reduc predarea la redarea textului manualului. didactizarea unor capitole/ secvenţe de lecţii. Soluţia pentru această tristă radiografie este un sistem de învăţământ sănătos. JUSTIFICARE Cum arată şcoala reală? Ce înseamnă a fi elev în şcoala contemporană? Care este ethosul şcolar? Care sunt rolurile pe care le joacă actorii şcolii? Lumea contemporană evoluează într-un ritm alert.C. arată care sunt principalele cinci condiţii care constituie obstacole pentru învăţarea în şcoală: . În acest context. 27 . în raportul pentru UNESCO “Comoara Launtrica”. .produse individuale cuprinse într-un portofoliu: proiectarea unei unităţi de învăţare.Institutori. învaţă din experienţă. O cerecetare elaborată în 1993 de Broks and Broks şi colaboratorii. Marilena Grigoraş Prof.

a învăţa să faci. a modelelor şi a conceptelor privind predareaînvăţarea. .Perspectiva “de acasă” sau raportul părinţilor cu şcoala. Relaţia motivaţie.randament şcolar. . şcoală”.asumarea de obiective. . Modulul 2 – Prioritate 0: predarea pentru învăţare 8h . module tematice.un eseu reflexiv asupra parcursului cognitiv şi atitudinal în contextul programului.o alternativă pentru formarea de competenţe. . . .o provocare a profesorului contemporan 8h .fişe de evaluare. Competenţe de cunoastere psihopedagogică a elevului/ clasei şi asigurarea unei predari centrate pe elev 5. Modulul 3 Învăţarea . .Pedagogia cognitivistă. modele si etapele construirii cunoaşterii. Competenţe de autocunoastere şi dezvoltare personală a cadrelor didactice. 2.între mit şi realitate. Conduita inovativă în învăţare.“Societate şi şcoală” sau “societate vs. Tehnica predarii: artă şi ştiinţă. Competenţe metodologice de tip constructivist şi experienţial CURRICULUMUL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii. psihopedagog Anca Hardulea 28 .Actorii spaţiului educaţional: elevul între incertitudine şi dezorientare.Praradoxuri şi contradicţii.1 proiect de activitate care să reflecte strategia predării pentru învăţare. 4.învăţare. . a învăţa regulile convieţuirii. Competenţe de utilizare a strategiilor de dezvoltare a motivaţiei pentru învăţare într-o viziune integratoare.stima de sine. 3.susţinerea unei piese din portofoliul propriu prin care să demonstreze competenţele dobândite.cei patru piloni ai educaţiei. Competenţe de operaţionalizare a teoriilor moderne. .DURATA 30 de ore COMPETENŢE VIZATE 1. Modulul 5 – Motivaţia şi mecanismele învăţării 3h Incursiune în problematica motivelor. a învăţa să traieşti împreună cu ceilalţi . Modulul 4 – Profesorul (auto)reflexiv în contextul predării pentru învăţare 3h Autocunoaştere şi dezvoltare personală.A învăţa să ştii.evaluare în viziune integratoare. portofoliul personal al cursantului va cuprinde unul dintre materialele următoare: . profesorul. Competenţe de valorificare eficientă în procesul didactic a principiului predării pentru învăţare.Pedagogia constructivistă. . timp alocat) Modulul 1 – Şcoala aşa cum este – radiografie subiectivă 4h . RESURSE UMANE Formatori: Prof.Învăţarea experienţială -. Relaţia motivaţie. autoevaluare. 2. psihopedagog Alina Elena Vasilescu Prof. interevaluare. Relaţia motivaţie.Predare. psihopedagog Elena Manuela Vlasie Prof. Evaluare finală 4h CALENDARUL PROGRAMULUI trimestrul IV (octombrie-decembrie) 2012 trimestrul I (ianuarie-martie) 2013 trimestrul II (aprilie-iunie) 2013 MODALITATI DE EVALUARE Pentru întregul program. 6.Strategii.Pedagogia centrată pe elev. .

Formarea unor noi capacităţi de utilizare a unei limbi străine. . Cursul de limba engleză pentru începători este destinat persoanelor care nu au mai studiat limba engleză anterior.LIMBA ENGLEZĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. educatori.ŢINTĂ VIZAT Profesori. timp alocat) Modulul I – Noţiuni introductive 3h Modulul II – Activităţi zilnice-Present Tense (timpul prezent) 4h Modulul III – Descrierea persoanelor/locurilor-substantive şi adjective 4h Modulul IV – Activităţi din trecut. Şalariu Mihaela Prof.Evaluarea cursanţilor se va realiza prin frecvenţa şi intervenţia cursanţilor la fiecare modul.Examenul final va conţine exerciţii de gramatică şi vocabular al limbii engleze. şi doua seturi de dialoguri pe doua teme diferite. într-o perioadă de timp relativ scurtă.prin examen final şi prin prezentarea unui portofoliu personal 3h CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrul I şi II – an şcolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE . JUSTIFICARE Trăim într-un secol al comunicării.Dobăndirea de cunoştinţe în ceea ce priveşte limba engleză. . astfel încât participanţii la curs. Irina Prodan 29 . CURRICULUM-UL PROGRAMULUI ( planificarea pe stagii/ module tematice. PUBLIC . învăţători. cu oricine. 2. DURATA 30 re COMPETENŢE VIZATE . CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 7. în cele mai diverse scopuri. . Structura sa permite asimilarea rapidă a cuvintelor noi şi a elementelor gramaticale.Portofoliul va conţine prezentarea în limba engleza de catre fiecare cursant precum.C. La şcoala. Indiferent de locul în care ne aflăm.D. Tocmai de aceea. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 75 ( 3 grupe) 1.Facilitarea unui mediu optim de învăţare a limbii engleze.Omul-Future Tense (timpul viitor) 4h Modulul VI – Sentimente/relaţii-recapitulare timpuri gramaticale-activităţi practice 4h Modulul VII – Mediul înconjurător-dialoguri tematice 4h Modulul VIII – Timp liber-Past perfect simple and continuous (timpul perfect compus) 3h Modulul IX – Evaluare . avem nevoie de cunoaşterea limbii engleze pentru a putea comunica oriunde. suntem permanent conectaţi cu lumea.Past tense (timpul trecut) 3h Modulul V . alese de către formator. cursul de limba engleză pentru începători este propus pentru toţi aceia care vor să se bucure de cunoaşterea celei mai utilizate limbi din lume şi să o folosească în mod curent.3. personal didactic auxiliar care nu au studiat limba engleză într-un cadru organizat. . să poată susţine o conversaţie uzuală. RESURSE UMANE Formatori Prof. acasă. în cadrul proiectelor europene.

personal didactic auxiliar care au noţiuni de bază de limba engleză JUSTIFICARE Trăim într-un secol al comunicării. Examenul final va conţine exerciţii de gramatică şi vocabular al limbii engleze. avem nevoie de cunoaşterea limbii engleze pentru a putea comunica oriunde.comparaţie 4h Modulul V: Omul-Future Tense Simple and Continuous.3. Facilitarea unui mediu optim de învăţare a limbii engleze. DURATA 30 De ore COMPETENŢE VIZATE Dobândirea de cunoştinţe în ceea ce priveşte limba engleză. Formarea unor noi capacităţi de utilizare a unei limbi străine. RESURSE UMANE Formatori Prof. I şi II. PUBLIC . educatori.ŢINTĂ VIZAT Profesori. Prodan Irina 30 . timp alocat) Modulul I: Noţiuni introductive-revizuire – 2h Modulul II: Activitaţi zilnice-Present Tense Simple and Continuous . CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe) 1. La şcoală. în cele mai diverse scopuri.Past tense Simple and Continuous. Tocmai de aceea.C. învăţători.D. să poată susţine o conversaţie uzuală. suntem permanent conectaţi cu lumea. cursul de limba engleză pentru nivel mediu este propus pentru toţi aceia care vor să se bucure de o cunoaştere mai aprofundată a celei mai utilizate limbi din lume şi să o folosească în mod curent.prin examen final şi prin prezentarea unui portofoliu personal 3h CALENDARUL PROGRAMULUI Sem. Structura sa permite asimilarea rapidă a cuvintelor noi şi a elementelor gramaticale. Indiferent de locul în care ne aflăm. 2. Portofoliul va conţine prezentarea în limba engleză de catre fiecare cursant a unui dialog pe o temă aleasă de cursant şi o scrisoare cu o temă propusă de formator. cu oricine. Şalariu Mihaela Prof. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 8. în cadrul proiectelor europene. LIMBA ENGLEZĂ PENTRU NIVEL MEDIU TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. an şcolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE Se va ţine seama de implicarea participanţilor la realizarea cerinţelor. Cursul de limba engleză pentru nivel mediu este destinat persoanelor care au mai studiat limba engleză anterior şi îşi doresc să-şi împrospăteze şi să aprofundeze studiul acestei limbi. colaborarea în cadrul grupurilor de lucru şi la fiecare modul. going to Future 4h Modulul VI: Sentimente/relaţii-recapitulare timpuri gramaticale-activităţi practice 4h Modulul VII: Mediul înconjurător-dialoguri tematice 4h Modulul VIII: Timp liber-Past perfect simple and continuous-diferentiere 3h Modulul IX: Evaluare . astfel încât participanţii la curs.diferenţiere 4h Modulul III: Descrierea persoanelor/locurilor-numărul substantivelor şi comparaţia adjectivelor 4h Modulul IV: Activităţi din trecut. într-o perioadă de timp relativ scurtă. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI ( planificarea pe stagii/ module tematice. acasă.

CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 9. RESURSE UMANE Formator: Prof. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 de cursanţi (2 grupe) 1. redare şi contextualizare a limbii străine.Teaching stories 4h Modulul 9 – Lesson planning 4h Evaluation.II (ianuarie. Direct Observation of Participants at Their Schools 2. Şalariu Mihaela 3. Portfolio Assessment. Lesson Planning. ABORDAREA PREDĂRII INTERCULTURALE A LIMBII ENGLEZE PRIN CÂNTECE. Valorificarea cunoştinţelor acumulate pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii educaţionale.Portfolio presentation 4h CALENDARUL PROGRAMULUI Trimestrul IV (octombrie-decembrie) 2012 Trimestrul I .iunie) 2013 MODALITATI DE EVALUARE Participation in Course Activities.ŢINTĂ VIZAT Educatoare şi învăţatoare care au cunoştinţe de bază de limba engleză. timp alocat) Modulul 1 – Teaching the alphabet 2h Modulul 2 – Warmers and Ice Breakers 2h Modulul 3 – Teaching numbers 2h Modulul 4 . s-a considerat utilă propunerea acestui curs. cadrele didactice din învăţământul preşcolar şi primar pot să realizeze ore de curs interesante şi atractive DURATA 30 de ore COMPETENŢE VIZATE Dezvoltarea metodelor fundamentale de predare a limbii engleze şi abordarea celor alternative. În condiţiile în care preşcolarii şi elevii din învăţământul primar au o capacitate mare de reţinere. PUBLIC . JUSTIFICARE Datorită interesului constant manifestat de părinţi pentru începerea achiziţonării primelor cunoştinţe de limbă engleză de la o vârstă cât mai mică. Elaborarea corectă şi creativă a instrumentelor de lucru cu elevii. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 ( 2 grupe) 31 . Demonstration Lessons. JOCURI ŞI POVEŞTI TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C.D.C. Simion Daniela Prof.Teaching colours 2h Modulul 5 – Teaching speaking & pronounciation games 4h Modulul 6 . CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice.Teaching movement songs 2h Modulul 7 – Teaching thematic songs & poems 4h Modulul 8 .3.

Valorificarea cunoştinţelor acumulate pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii educaţionale.ŢINTĂ VIZAT Învăţători/ institutori şi profesori din învăţământul preuniversitar JUSTIFICARE Numărul redus de ore de practică pedagogică pe parcursul studiilor universitare a dus la un decalaj între teoria şi practica educaţiei. portofoliu de evaluare 2. PUBLIC . group and pair work 2h Modulul 9 – Evaluation and assessment 4h Modulul 10 – Lesson planning 4h Evaluare . timp alocat) Modulul 1 – Warmers and ice breakers 2h Modulul 2 – Class mangement 2h Modulul 3 – Poems. Elaborarea corectă şi creativă a instrumentelor de lucru cu elevii.III . RESURSE UMANE Formatori: Prof.Teaching speaking and pronunciation 4h Modulul 7 – Learning styles 2h Modulul 8 .2013 MODALITATI DE EVALUARE Planificarea lecţiei.D. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI ( planificarea pe stagii/ module tematice.2012 Trimestrele I .1.Class. METODE INTERACTIVE DE PREDARE A LIMBII ENGLEZE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI GIMNAZIAL TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 10. activităţi demonstrative.Cartoons and films (language in context) 2h Modulul 5 – Teaching grammar 4h Modulul 6 . CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe) 32 . Aplicaţiile practice ale cunoştinţelor teoretice de predare a limbii engleze în situaţii reale din sala de clasă au pus probleme tinerilor profesori DURATA 30 de ore COMPETENŢE VIZATE Dezvoltarea metodelor fundamentale de predare a limbii engleze şi abordarea celor alternative. Mihaela Salariu 3.C.Portfolio presentations 2h CALENDARUL PROGRAMULUI Trimestrul IV . Daniela Simion Prof. songs and stories 2h Modulul 4 .

timp alocat) Modulul 1 – Benvenuti 4 ore Modulul 2 . Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte .Gli uffici comunali 4 ore Modulul 6 .C.La casa 4 ore Modulul 3 . firmele multinaţionale care și-au deschis puncte de lucru în România. DURATA 30 de ore COMPETENŢE VIZATE Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situații de comunicare . de recunoaştere a greşelilor și de transformare.La famiglia 4 ore Modulul 4 .La visita medica 4 ore Valutazione finale 3 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Trimestrul IV . Atracția spre zona istorico-geografică a Italiei face ca tot mai multe persoane să fie interesate de studiul limbii italiene. Laura Mihaela Andrei prof. Irina Dabija 3. Transferul și medierea mesajelor orale sau scrise în situații variate de comunicare. cer angajaţilor să stăpâneasca la nivel bun și foarte bun cel puţin o limba străină. câteva teme esențiale. Realizarea de interacțiuni în comunicarea orală sau scrisă.La patente di guida 3 ore Modulul 7 . CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 11. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 25 (1 grupa) 33 . Propunem în acest scop. INIŢIERE ÎN LIMBA ITALIANĂ TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. De asemenea. 2.ŢINTĂ VIZAT Personal didactic. RESURSE UMANE Formator: prof.2013 MODALITATI DE EVALUARE Evaluare continuă cu ajutorul itemilor cu alegere dublă/ multiplă.2012 Trimestrele I . CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice. de ordonare. didactic auxiliar și nedidactic JUSTIFICARE Noile cerinţe ale pieţei muncii determină migraţia cetăţenilor dintr-o țară în alta.D. Cetăţeanul european trebuie să deţină competențe de comunicare în mai multe limbi de circulaţie europeană pentru a se adapta locului de muncă.III . Chestionar de evaluare a eficientei cursului de formare continuă.1. de asociere.La scuola 4 ore Modulul 5 . PUBLIC . de combinare. care să asigure cursanților adaptarea optimă într-un spațiu social și profesional.

Aspecte de deontologie .Test 1h Modul III 9h 1. PUBLIC . O secvenţă didactică va dura 30 de minute. Capacitatea de a concepe secvenţe de predare-învaţare motivante pentru subiecţii invăţării . CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 12.1. COMPETENŢE VIZATE : 1. geografiei şi civilizaţiei Franței 3h 4. TIMP ALOCAT Modul I 9 ore Modul II 9 ore Modul III 9 ore Evaluare finală 3 ore 34 . Cunoaşterea subiectului învăţării 1h 4. Cunoaşterea Cadrului European Comun de Referinţe Lingvistice . Perspective metodologice 1h 5. Asimilarea principiilor pedagogiei acţionale . însuşirea principiilor pedagogiei acţionale.ŢINTĂ VIZAT Profesori debutanţi de limba franceză JUSTIFICARE Programul propune o perspectivă dinamică asupra tendinţelor actuale de predare a limbii franceze. Inţelegerea conceptelor de motivaţie si reacţie lingvistică . STRATEGII DE PREDARE MOTIVANTĂ A LIMBII FRANCEZE TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. Predarea textului cu conţinut ştiintific 2h 3. www. 4.tv5. Elaborarea unei fişe pedagogice1h 6. La croisière) . Test . Test . Inţelegerea comportamentului lingvistic al subiectului învăţării. PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE. subiecţii învăţării vor fi colegii de stagiu. DURATA 30 ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI Modul I – 9h 1. Noţiunea de „sarcină” în pedagogia acţională 1h 3. conceperea secvenţelor pedagogice în spirit acţional reprezintă adevărate imperative pentru activitatea unui tanăr profesor de limbi străine. 2. Utilizarea benzilor desenate şi a cântecului 1h 5. Modul II 9h 1.D. Evaluarea obiectivă a secvenţelor didactice prezentate. La Conférence de presse.C. cunoaşterea aspectelor metodologice ale Cadrului European Comun de Referinţe în Predarea Limbilor Străine. Strategii de predare a textului literar 2h 2. 2. Metoda simulării globale 6h (baze teoretice. Evaluare finală 3h Cei 20 de profesori împărţiţi în 4 grupe vor realiza secvenţele didactice proiectate. 3. L’Immeuble. Cadrul European Comun de Referinţe Lingvistice – aspecte teoretice 2h 2. 7.org şi predarea limbii franceze 2h 3. 5. Le Village. Predarea istoriei. urmată de discuţii (15 minute ).

. derivarea competenţelor) II. Proiectul didactic – element structurant al demersului instructiv-educativ la limba şi literatura română IV. proiectare şi realizare de secvenţe pedagogice. pe fondul conservării unor structuri logice ale practicii didactice. creativ şi personalizat al proiectării. Cristina POEDE 3. semestrul al II-lea MODALITATI DE EVALUARE . flexibilă şi competentă – workshopuri. studii de caz.realizarea unei proiectări corecte.configurarea unui profil profesional articulat pe cercetările actuale în domeniul didactic. 2. dialog. caracterul flexibil. RESURSE UMANE Formatori: Prof. DURATA 30 de ore COMPETENŢE VIZATE Cursul va contribui la formarea următoarelor competenţe: .CALENDARUL PROGRAMULUI Perioada de desfăşurare: anul şcolar 2012 – 2013. PUBLIC .dezbatere. Pentru o proiectare eficientă. la specificul clasei. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice. cadrele didactice şi-au manifestat constant interesul pentru această componentă a profesiunii noastre. Avem. astfel că programul pe care îl propunem se pliază convingător pe o nevoie a publicului ţintă vizat. creative. pe unitatea de învăţare) III. Modul I – O abordare teoretică a proiectării la limba şi literatura română 9 ore Modul II –Dimensiunea practică a macroproiectării didactice 9 ore Modul III – Dimensiunea practică a microproiectării didactice 9ore Evaluare finală – 3 ore 35 .D.ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice care predau limba şi literatura română în învăţământul preuniversitar JUSTIFICARE Observarea procesului didactic pe parcursul asistenţelor efectuate ca metodist a pus în evidenţă nevoia reală de formare pe segmentul proiectării. în concordanţă cu exigenţele didactice specifice disciplinei şi etapei. chestionare. competenţe. . timp alocat) I. Tipuri de proiectare didactică – macroproiectarea (anuală. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 13. la conţinuturile abordate.cunoaşterea particularităţilor fiecărui tip de proiectare didactică (planificare anuală/ semestrială/ pe unităţi de învăţare/ proiecte didactice) . De altfel. deopotrivă. Definirea conceptelor fundamentale ale proiectării (proiectare didactică.adaptarea proiectului didactic la particularităţile de vârstă ale elevilor. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe) 1. aspect care se va reflecta în demersul aplicativ al programului. în vedere.C. semestrială. DINAMICA PROIECTĂRII – STRUCTURI DIDACTICE LA FRONTIERA DINTRE CLASIC ŞI ACTUAL TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C.

2.C.D. Evaluarea pe parcurs (30% din rezultatul final al evaluării). DURATA 24 de ore COMPETENŢE VIZATE 1. în care lucrul cu textul este utilizat ca strategie pentru îmbunătăţirea competenţei de literaţiecompetenţă înscrisă între priorităţile educaţiei de către MECTS. 3. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 14. Chiprian Cristina 3. 2. Proiectare secvenţă didactică 3. RESURSE UMANE Formatori: prof. Fişe de lucru 2. Identificarea textelor şi fragmentelor adecvate activităţii de lucru cu textul. Texte utilizate în oră 2. PUBLIC . LUCRUL CU TEXTUL PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETENŢEI DE LITERAŢIE TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. Monitorizarea progresului înregistrat de elevi sub aspectul competenţei de literaţie.Test grilă conţinând elemente teoretice din curriculumul programului (20% din rezultatul final al evaluării). CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe) 1. 2.CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrul I. timp alocat) Modul I – Lucrul cu textul în îmbunătăţirea competenţei de literaţie 7 ore Modul II – Strategii de lectură conştientizată 8 ore Modul III – Exerciţii aplicative de lucrul cu textul 7 ore Evaluare finală 2 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Perioada de desfăşurare semestrul I/II anul şcolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE 1. Realizarea unui portofoliu care să cuprindă toate tipurile de proiectare abordate pe parcursul programului de formare (50% din rezultatul final al evaluării). 3. cadre didactice auxiliare JUSTIFICARE Acest stadiu de formare prezintă interes pentru toate cadrele didactice. gimnazial şi liceal. în scopul organizării unor secvenţe de lecţie specifice. anul şcolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE 1. RESURSE UMANE Formator: Prof. dr. Claudia Ciobanu 3. Organizarea activităţilor specifice în condiţiile oferite de către unităţile de învăţământ. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 cursanţi (2 grupe) 36 .ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice indiferent de disciplină din învăţământul primar. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice.

JUSTIFICARE Propunem acest curs de instruire continuă a cadrelor didactice.C.Elaborarea de strategii didactice care să includă lecţii de predare bilingvă/trilingvă. ci şi înţelegerea fenomenelor şi instruirea individualizată. Rolul principal îl are profesorul. prin folosirea acestor mijloace interactive. cei doi profesori lucrând împreună la clasă.1.II – 2013 MODALITATI DE EVALUARE Evaluare iniţială a resurselor umane.D. prin chestionarul propus. PUBLIC . 37 . . cunoaşterea metodelor şi tehnicilor specifice de lucru în predarea bilingvă.ŢINTĂ VIZAT Cursul se adresează tuturor cadrelor didactice care doresc să se perfecţioneze pentru a preda disciplina lor în engleză sau/şi franceză.Cunoaşterea vocabularului specific disciplinei predate bilingv/trilingv.Achiziţia de informaţii/cunoştinţe şi exersarea unor abilităţi specifice învăţării active. Pentru a putea face acest lucru este necesară formarea continuă a cadrelor didactice. să se alterneze lucrul individual cu lucrul în echipă. Noile tehnologii de învăţare facilitează nu numai accesul rapid la informaţii. cunoaşterea vocabularului specific fiecărei discipline predate bilingv. deoarece putem avea acces la resurse materiale deosebit de utile pentru procesul instructiv-educativ cu ajutorul acestora. . timp alocat) MODULUL 1: Tehnici de vocabular în predarea bilingvă engleză/franceză Nr de ore: 10 ore de instruire teoretică. . ca o oportunitate pentru profesori de a-şi forma competenţele-cheie pentru activităţile didactice de tip nou. 5 ore aplicaţii practice şi ateliere de lucru pe discipline sau arii curriculare. 1 oră de evaluare MODULUL 2: Utilizarea resurselor în predarea bilingvă/trilingvă Nr de ore: 5 ore instruire teoretică. care va trebui să lucreze împreună cu profesorul de limbă modernă. în contextul unei bune cunoşteri a limbii în care se face predarea bilingvă. În predarea bilingvă rolul noilor tehnologii este unul important. a gradului de interes al participanţilor la curs. Se pune accent mare pe interdisciplinaritate.Cunoşterea oportunităţilor oferite de predarea bilingvă. . CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 15.FORMAREA CONTINUĂ A PROFESORILOR CARE PREDAU DISCIPLINA LOR BILINGV ÎN ROMÂNĂ ŞI ENGLEZĂ SAU/ŞI FRANCEZĂ TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. Aceste competenţe presupun cunoştinţe şi abilităţi generale de utilizare a calculatorului. . CURRICULUM-UL PROGRAMULUI ( planificarea pe stagii/ module tematice. 1 oră evaluare CALENDARUL PROGRAMULUI Trimestrul IV 2012. pentru o bună desfăşurare a procesului instructiv – educativ. 8ore de aplicaţii practice şi ateliere de lucru pe discipline sau arii curriculare. pentru a se asigura că noţiunile predate pot fi asimilate de elevi.Instruirea elevilor pentru o bună cunoaştere a limbilor modern. DURATA 30 de ore COMPETENŢE VIZATE . cunoaşterea resurselor necesare în procesul de predare-învăţare-evaluare. trimestrele I .Proiectarea curriculară cu componente bilingve/trilingve. . Există posibilitatea ca.Utilizarea resurselor didactice în limba engleză/franceză în procesul instructiv-educativ. instrumente de lucru online.

Evaluare finală prin realizarea unui portofoliu şi prezentarea acestuia în plen.D. Însuşirea unor tehnici şi strategii de predare — învăţare în gimnaziu şi liceu în relaţie cu cerinţele de satisfacere a calităţii în educaţie. aprecierea exprimată de către ceilalţi participanţi.ŢINTĂ VIZAT Profesori de matematică debutanţi. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 16. devine actuală problematica calităţii în educaţie şi în particular. DURATA 30 de ore COMPETENŢE VIZATE Familiarizarea cu cadrul organizaţional şi legislativ al UE în ceea ce priveşte calitatea în educaţie. metode şi strategii de predare-învăţare a matematicii la gimnaziu şi liceu – 6h Modulul 2 . cu o vechime între 0 şi 7 ani de activitate în învăţământ. Evaluarea rezultatelor activităţilor desfăşurate pe parcursul stagiului de formare va ţine seama de: implicarea participanţilor la realizarea produselor cerute. metodelor şi strategiilor de predare-învăţare a matematicii la ciclul gimnazial şi liceal dobândite la curs (teme pentru acasă) 6h Evaluare finală 2h 38 . CURRICULUM-UL PROGRAMULUI ( planificarea pe stagii/ module tematice. Utilizarea şi conceperea unor instrumente de evaluare a activităţii didactice în acord cu indicatori de bună practică. Cunoaşterea unor tehnici. Anton Florina-Cristina Prof.C. Cristescu Bogdan Prof. abilităţile dobândite în utilizarea vocabularului specific disciplinei şi a resurselor.Tehnici.Evaluare pe parcurs la sfârșitul fiecărei sesiuni cursanţii vor susţine teste practice pentru verificare deprinderilor obţinute şi pentru a remedia eventualele probleme care apar. JUSTIFICARE În contextul integrării europene. metode şi strategii de predare-învăţare a matematicii la ciclul gimnazial şi liceal – 16h Modulul 3 . CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 20 (1 grupă) 1. PROIECTAREA ŞI UTILIZAREA METODELOR ACTIVE LA DISCIPLINA MATEMATICĂ TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. metode şi strategii de predare-învăţare specifice disciplinei matematică şi a unor instrumente de evaluare adaptate nevoii de măsurare a calităţii în învăţare şi educaţie sunt cerinţe profesionale care trebuie dobândite prin activităţi de formare. Formarea abilităţii de a integra în activitatea didactică unele strategii de învăţare şi evaluare. timp alocat) Modulul 1 . colaborarea în cadrul grupurilor de lucru. Nechita Remus 3.Aplicaţii practice pentru tehnici.Teme aplicate pentru utlizarea tehnicilor. a calităţii în modalităţile de predare a conţinuturilor obligatorii elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal. PUBLIC . Este importantă cunoaşterea de către cadrele didactice a cadrului legislativ şi a conceptului european de calitate în educaţie pentru a putea armoniza propria activitate didactică cu cerinţe calitative. RESURSE UMANE Formatori: Prof. dr. 2.

2013 39 . Dizertaţie prezentată de fiecare cursant în cadrul colocviului de evaluare. Chestionare 2.Însuşirea fundamentului teoretic aferent EM. STRATEGII DIDACTICE ÎN EDUCAŢIA PENTRU MEDIU PUBLIC . beneficiind secvenţial de instruire în acest sens.ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice din învăţământul preuniversitar JUSTIFICARE Educaţia pentru mediu se focalizează. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice. în principal. în sensul trecerii de la centrarea pe dimensiuni cognitive la realizarea învăţării prin acţiune Fluxul informaţional în educaţia pentru mediu a trecut de la o abordare verticală (diseminarea informaţiilor şi cunoştinţelor ştiinţifice) la o abordare orizontală (în care se pune accentul pe acţiuni. Ca urmare. un suport în proiectarea activă a activităţilor de învăţare. . timp alocat) Modulul I – Educaţia pentru mediu – noţiuni introductive 5 ore Modulul II – Integrarea Educaţiei pentru Mediu în Curriculum şcolar 5 ore Modulul III – Abordarea problematicii de mediu în cadrul activităților didactice 5 ore Modulul IV – Educația de mediu în sistem nonformal 7 ore Evaluare finală 3 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrul I – 2012 Semestrul II . dialog). Miron Nicu Prof. iar canalul de promovare al acesteia este curriculumul şcolar din educaţia formală.CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrul I si II – an școlar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE Portofoliul cursantului. Sistemul şcolar din România a operat schimbări în modul de abordare a acestui tip de educaţie. Bărzoi Bogdan 3. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 17. feed-back. Profesorii au fost puşi în situaţia de a se adapta din mers acestor mutaţii. Chirilă Constantin Prof. Educaţia pentru mediu încearcă să pună ordine în concepte. pe grupuri ţintă formate din elevi. obiectivul primordial fiind participarea efectivă la realizarea dezideratului dezvoltării durabile. conţinuturi şi să ofere cadrelor didactice debutante dar şi celor cu experienţă. activizante.Proiectarea de lecţii care abordează teme specifice protecţiei mediului în manieră interdisciplinară.Instrumentarea unor strategii didactice inovative. RESURSE UMANE Formatori: Prof. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 20 (1 grupă) 1. programul de faţă vine să răspundă acestei necesităţi specifice. eficiente în EM. . DURATA 25 de ore COMPETENŢE VIZATE .

conştientizării necesităţii de creştere a gradului de socializare şi integrare a elevilor cu probleme de comportament. prin atragerea şi implicarea acestora în acţiuni concrete în orele de religie sau în afara acestora.5.C. . RESURSE UMANE Formatori: Conf. piramida.D. a actului de educaţie.participative în predare/ asimilarea cunoştinţelor. la orice nivel de studiu. Metode: a mozaicului.însuşirii deprinderii de proiectare şi susţinere a lecţiilor. utilizând metodele activ –participative. implicit. a predării învăţării reciproce.de formare a profilului moral-creştin al elevilor. 2. Anca Dimitriu Prof. utilizând metodele activ-participative. în temele de acasă. Avarvarei Liliana 3.creşterii eficienţei demersului didactic. scurt istoric). CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe) 1. a apărut treptat. în evaluare. ultracunoscute și-a dovedit ineficiența.MODALITATI DE EVALUARE Evaluarea rezultatelor va ţine seama de: implicarea participanţilor la realizarea produselor cerute. PUBLIC . a turnirurilor între echipe. 40 . Dr. cascada.ŢINTĂ VIZAT Stagiul se adresează profesorilor de geografie indiferent de vechimea la catedra sau de mediul în care își desfășoară activitatea. în aplicațiile tematice și. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 18. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI ( planificarea pe stagii/ module tematice. JUSTIFICARE Parcurgem o etapă în care evaluarea prin metode clasice. pe măsura diminuării caracterului descriptiv. .a schimbării perechii. Prezentarea metodelor şi tehnicilor activ. METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE CREATIVĂ LA DISCIPLINA GEOGRAFIE TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. în școlile din municipiul și județul Iași. timp alocat) 1 . Nevoia de evaluare creativă în învățarea geografiei. DURATA 30 de ore COMPETENŢE VIZATE La încheierea cursului ne propunem ca profesorii participanţi să facă dovada: . Naela Costica Prof. Prezentarea cadrului conceptual (definiţie. orientări noi în didactică. cu accent pe exploatarea valenţelelor formative ale acestora. fişe de autoevaluare. învăţarea dramatizată. citirea cuprinzătoare. 3 . Dr. Portofoliu care va conţine: proiecte didactice. informativ al acestei discipline și creșterea caracterului practico –aplicativ. argumente pentru o nou demers didactic. O disciplină ca geografia presupune creativitate în predare. aprecierea exprimată de către ceilalţi participanţi Pentru realizarea evaluării vor fi folosite instrumente elaborate şi aplicate de către fiecare formator în parte. colaborarea în cadrul grupurilor de lucru. .cunoaşterii metodelor activ-participative. prin utilizarea metodelor şi tehnicilor active.2.

Metode: a pălăriilor gânditoare. scheletul de peşte.C. institutori. multi. Anca Dimitriu Prof. trecerea în revistă a competenţelor şi a temelor cu caracter interdisciplinar. Prezentarea şi realizarea unor proiecte de lecţii utilizând metode active. masa rotundă..susţinute la clase. Cunoaşterea prevederilor Legii Educaţiei Naţionale în privinţa modalităţilor de evaluare.ŢINTĂ VIZAT Profesori de geografie care predau la gimnaziu sau la liceu. lanţul cognitiv. a exploziei stelare. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 19. se va evalua eficienţa demersului didactic propus şi susţinerea argumentată a acestuia în faţa colegilor. Mihaela Lesenciuc 3. DURATA 24 de ore COMPETENŢE VIZATE Capacitatea de a sintetiza cunoştinţele de specialitate şi de a le prezenta în corelaţie cu competenţele dobândite de elevi la discipline conexe. 2. Concluzii : rezultate finale. evaluarea cursanţilor şi a cursului .D.6 . dr. Lecţii practice demonstrative. susţinute prin simulare în grupul cursanţilor. 9 . caruselul. a cartonaşelor luminoase. susţinute de către toţi cursanţii.I. CALENDARUL PROGRAMULUI Trimestrul IV -2012. evaluarea prin discuţii a lecţiilor asistate. Phillips 6-6. controversa creativă.voting. dr. Cunoaşterea modului de predare a geografiei în alte ţări europene. metoda R. timp alocat) Prezentarea aspectelor legate de evaluare din Legea Educaţiei Naţionale şi din normele metodologice de aplicare.trimestrele I si II – 2013 MODALITATI DE EVALUARE A) Realizarea de proiecte didactice cu utilizarea preponderentă a metodelor active (3 proiecte de fiecare cursant). VALENŢELE INTERDISCIPLINARE ALE GEOGRAFIEI TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. aplicaţii practice la fiecare an de studiu. 29 . a cauzei şi efectului.A.de stimulare a implicării şi creativităţii în rezolvarea de probleme. 20 . 41 . Lecţii active. RESURSE UMANE Formatori: Prof. Metode: harta conceptuală. 13 .28. PUBLIC .demostrative. de către cursanţi. etc. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice. învăţători JUSTIFICARE Conform prevederilor noii Legi a Educaţiei Naţionale probele de evaluare care se vor aplica elevilor de la gimnaziu şi de la liceu vor grupa informaţii şi competenţe dobândite la mai multe discipline. la alegerea cursanţilor.Susţinerea proiectelor didactice alcătuite de cursanţi. studiul de caz..în şcoli diferite. ş. Din această perspectivă considerăm util un program de perfecţionare care să-i pregătească pe profesorii de geografie care predau la gimnaziu şi la liceu şi pe institutorii şi învăţătorii care predau geografia la clasa a patra. B) Lecţii practice simulate în grupul de cursanţi şi direct la clasă.30. prezentarea curriculumului geografic din alte state. Realizarea şi prezentarea unor proiecte didactice utilizând metode active în fixarea cunoştinţelor.a.12. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe) 1.19.8.tehnica 6/3/5.

.Cunoaşterea algoritmului de elaborare a probelor de evaluare şi a procesului interpretării informaţiilor primite prin prelucrarea lor. Evaluarea este un proces complex de comparare a rezultatelor activităţii instructiv educative cu obiectivele şi activităţile proiectate (evaluarea calităţii).ŢINTĂ VIZAT Profesori din învăţământul preuniversitar JUSTIFICARE Evaluarea la clasă este o problemă care primește conotaţii noi în condiţiile aplicării unor metode alternative de predare . fişe de evaluare Evaluarea portofoliilor şi a activităţilor desfăşurate în timpul cursului. cu resursele utilizate (evaluarea eficienţei) sau cu rezultatele anterioare (evaluarea progresului). maxim.anul şcolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE Chestionare.C.Aplicarea metodelor şi instrumentelor de evaluare adecvate pentru diferite situaţii de predare – învăţare. DURATA 30 de ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI COMPETENŢE VIZATE .Identificarea criteriilor calitative de evaluare ce descriu în termeni calitativi performanţele aşteptate din partea elevilor evaluaţi pe niveluri: minim. Iaşi PUBLIC . RESURSE UMANE Formatori: Prof. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 20.Modul I – Legea Educaţiei Naţionale şi normele metodologice de aplicare Modul II – Competenţele vizate la geografie în ciclul primar şi gimnazial Modul III – Competenţele vizate la geografie în ciclul liceal Modulul IV – Exemple din practica internaţională Modulul V – Aplicaţii practice pentru ciclul primar şi gimnazial Modulul VI – Aplicaţii practice pentru ciclul liceal Evaluare finală – Prezentarea portofoliilor CALENDARUL PROGRAMULUI Perioada de desfăşurare . 42 . . . în condiţiile activităţii educaţionale concrete.Valorificarea principalelor dimensiuni ale evaluării la clasă. mediu. Vîlcu Valeriu 3. Prin parcurgerea acestui program.Asimilarea de concepte şi teorii specifice domeniului ştiinţelor educaţie cu aplicabilitate în evaluarea continuă la clasă.învăţare – evaluare.D. Gheorghiţă Constantin Prof. . EVALUAREA LA CLASĂ ŞI FORMAREA COMPETENŢELOR ELEVILOR TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. 2. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 25 (1 grupă ) 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 7 ore 7 ore 2 ore 1. participanţii vor fi familiarizaţi cu importanţa şi metodele/instrumentele evaluării activităţilor didactice şi mai ales cu existenţa diversităţii nivelurilor de dificultate în învăţare.

Diamanda . interevaluare şi autoevaluare. analiza calităţii produselor realizate. Marilena Grigoraş 3. prezentul curs de perfecţionare îţi propune formarea unor abilităţi de planificare. Modul II – Pregătirea şi realizarea activităţii didactice: Proiectarea şi desfăşurarea activităţii de tip ethnic.Metode de evaluare 6 ore Modulul V .Toni Leahu prof.2013 MODALITĂŢI DE EVALUARE Metode: observarea în timpul rezolvării sarcinilor de lucru (implicarea participanţilor la realizarea produselor cerute. portofoliu. RESURSE UMANE Formatori: prof. 2.Curriculum în IPT: Structura curriculum-ului. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI: 21. 43 . fişe de autoevaluare. Având în vedere aceste coordonate. alte produse reprezentative. Portofoliul: proiecte de intervenţie concepute. DURATA 24 de ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI Modul I . teste de evaluare finală. aplicate şi evaluate de către participanţi pe parcursul aplicaţiilor practice. realizate pe parcursul programului.ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice din aria curriculară Tehnologii JUSTIFICARE Legea Educaţiei Naţionale adaugă o nouă dimensiune şi noi provocări activităţii din domeniul educaţiei şi formării continue.Evaluarea pe niveluri de dificultate 6 ore Evaluare finală 2 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Perioada de desfăşurare: anul şcolar 2012 . colaborarea în cadrul grupurilor de lucru). în care se îmbină componenta locală şi regională (conform PRAI. TIMP ALOCAT Modulul I – Conceptul de evaluare 4 ore Modulul II – Metodologia şi tehnologia evaluării 6 ore Modulul III – Tipuri de teste în evaluarea educaţională 6 ore Modulul IV . Scopul predării disciplinelor tehnice are în vedere cunoaşterea dezvoltării economice şi sociale. EVALUAREA LA CLASĂ ŞI FORMAREA COMPETENŢELOR TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea CCD PUBLIC . CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe) - 1. Proiectarea curriculum-ului. PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE.Dezvoltarea capacităţii de modernizare şi de integrare a demersurilor evaluative în efortul de eficientizare a procesului de evaluare şi în vederea asigurării calităţii procesului de predare-învăţare. PLAI) precum şi trecerea accentului de la caracterul informativ la cel formativ al activitatii didactice. organizare şi evaluare a activităţii didactice la disciplinele tehnologice.

PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE.elaborarea instrumentelor de evaluare în funcţie de scopul şi particularităţile individuale şi de grup . Evaluarea competenţelor prin practica la locul de muncă. dezvoltarea relaţiilor pozitive profesori – elevi. cât şi munca în echipă în cadrul proiectelor de colaborare. GLOGSTER EDU .ŢINTĂ VIZAT Învăţători. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 22. Evaluarea activităţii practice. TIMP ALOCAT Modul I – Curriculum în ITP 3 ore Modul II – Pregătirea şi realizarea activităţii didactice 8 ore Modul III – Planificarea evaluării bazate pe competenţe 9 ore Evaluare finală 4 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Perioada de desfăşurare: 07-12 ianuarie 2013 MODALITATI DE EVALUARE : Evaluare iniţială: completarea unui chestionar Evaluare pe parcurs: completarea de fişe.abordarea curriculumului naţional în dezvoltarea competenţelor cheie şi a competenţelor specifice fiecărei discipline. . adecvate particularităţilor elevilor.D. imaginativă şi de impact care încurajează atât exprimarea creativă independentă. RESURSE UMANE Formatori: Prof.identificarea tipurilor de evaluare adecvate competenţelor vizate.Elevii sunt atraşi într-o lume în care îşi exprimă originalitatea şi cunoştinţele lor.selectarea şi utilizarea în activitatea de predare-învăţare-evaluare a unor strategii activ-participative variate. PUBLIC . CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 25(1 grupă) 1. pentru exprimarea creativă a cunoştinţelor şi a competenţelor. . . COMPETENŢE VIZATE . Metode şi strategii de predare-învăţare . Tănase Claudia Prof.C.BEST OF THE BEST TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. profesori JUSTIFICARE Glogster EDU este platforma educaţională. 44 .Dezvoltarea competenţelor profesionale. lider la nivel global. intervenţii. de a contribui laformarea şi dezvoltareacompetenţelor transversale ale elevilor. Modul III –Planificarea evaluării bazate pe competenţe: Metode şi strategii de evaluare. Dumitru Rodica 3. utilizând limbile care îi atrag cel mai mult: Multimedia şi Web.dezvoltarea capacităţii de a utiliza metode didactice interactive. moderne şi atractive. activităţi de observare a participanţilor Evaluarea finală: prezentarea unui portofoliu cu exemple de bună practică. 2. oferind o experienţă de învăţare distractivă.

video).17.D. 45 . Capacităţi de colaborare şi interpersonale. Creativitate şi curiozitate intelectuală. atât de profesori.8 DECEMBRIE 2012 MODALITATI DE EVALUARE Realizarea unui portofoliu on-line pe platforma educațională Glogster EDU (glogs create de profesori și elevi) și publicarea acestora pe wiki și oferirea unui feedback cu privire la metoda. cât și de elevi (glogs. RESURSE UMANE Formatori: Prof.Best of the Best 4 ore Evaluare finală 4 ore CALENDARUL PROGRAMULUI 16. TIMP ALOCAT Modul I – Platforma educaţională Glogster EDU pentru profesori şi elevi 4 ore Modul II – Next Gen Glogs (postere online multimedia) 4 ore Modul III – Glogpedia 2 ore Modul IV – Ambasador Glogster EDU 2ore Modul V – Wiki GlogsterEDUROmânia 4 ore Modul VI – Grupul Glogster EDU .ŢINTĂ VIZAT Profesori din învăţământul preuniversitar JUSTIFICARE Derivă din prezentarea principalelor caracteristici ale culturii evaluării: Abordează realizările individuale raportate la evoluţia personală şi nu la performanţele celorlalţi. Informaţii şi abilităţi media.Loredana .CULTURA EVALUĂRII TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE. Gândire critică şi sistematizată. Rusu Mihaela . 24. Iaşi PUBLIC .C. 23. Identificarea. Responsabilitate socială.DURATA 24 de ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI COMPETENŢE VIZATE Dezvoltarea competenţelor necesare secolului XXI: Competenţe de comunicare. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 23.Ambasador Glogster EDU 3. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 100 (4 grupe) 1. 2. formularea şi soluţionarea problemelor. Claudia Tănase Prof. astfel încât nu produce “date curate”.30 NOIEMBRIE 2012 7. Are loc în condiţii puţin controlate (din perspectiva cercetării experimentale). dr. Vizează testarea competenţei individuale şi nu a inteligenţei.

Încorporează o perspectivă constructivă asupra evaluării.Urmăreşte performanţele maximale şi nu pe cele tipice ale educabililor. alte produse reprezentative. în care scopul este de a susţine şi nu de a sancţiona individul. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe) 1.” DURATA 30 de ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI COMPETENŢE VIZATE . Portofoliul: proiecte de intervenţie concepute. 2.Creşterea substanţială a ponderii evaluării autentice: competenţe “în acţiune” în situaţiile de evaluare şi nu exclusiv teste scrise.Metode de evaluare 6 ore Modulul V .Evidenţierea. analiza calităţii produselor realizate. prin evaluare curentă. . Are eficienţă maximă atunci când “legile” şi regulile caracteristice testării standardizate sunt relaxate.Toni Leahu Prof. fişe de autoevaluare. portofoliu. grupurile de lucru etc.Creşterea importanţei deciziei bazate pe evaluarea ritmică. ÎNVĂŢAREA ACTIVĂ – METODE ALTERNATIVE DE PREDARE . . a abilităţilor. .Evaluarea pe nivele de dificultate 6 ore Evaluare finală 2 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Perioada de desfăşurare: anul şcolar 2012 . competenţelor din activităţile de echipă. PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE. şi nu numai a celor individuale. aplicate şi evaluate de către participanţi pe parcursul aplicaţiilor practice. devine o caracteristică de bază de urmărit în toate demersurile evaluative.2013 MODALITĂŢI DE EVALUARE Metode: observarea în timpul rezolvării sarcinilor de lucru (implicarea participanţilor la realizarea produselor cerute. Marilena Grigoraş Prof. prin metode şi instrumente de evaluare complementară.C.ÎNVĂŢARE TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C.D. colaborarea în cadrul grupurilor de lucru). deprinderilor. TIMP ALOCAT Modulul I – Conceptul de evaluare 4 ore Modulul II – Metodologia şi tehnologia evaluării 6 ore Modulul III – Tipuri de teste în evaluarea educaţională 6 ore Modulul IV . Iaşi 46 . Ileana Savinescu 3. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 24.Schimbarea perspectivei: de la abordarea comportamentală a învăţării / evaluării educaţionale la abordarea cognitivă. RESURSE UMANE Formatori: Prof. teste de evaluare finală. Diamanda . sistematică. realizate pe parcursul programului. “obiective”. interevaluare şi autoevaluare.

PUBLIC - ŢINTĂ VIZAT Profesori din învăţământul preuniversitar JUSTIFICARE În această perioadă are loc trecerea de la un proces didactic focalizat pe profesor, la unul centrat pe elev, respectiv pe competenţele pe care acesta trebuie să le dobândească pe parcursul şcolarizării. Noile strategii de predare şi învăţare propun promovarea diversităţii în abordarea conţinuturilor, cu accent deosebit pe: - promovarea învăţării active, prin care li se acordă elevilor un rol mai important în cadrul procesului educaţional; - învăţarea prin cooperare, prin care se înlocuiesc activităţile bazate pe competiţie, cu cele bazate pe lucrul în echipă, în scopul atingerii unor obiective comune de învăţare. DURATA 30 de ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI a. COMPETENŢE VIZATE La sfârşitul programului de formare cursanţii vor fi capabili: - să valorifice conceptele, strategiile şi valorile specifice teoriilor învăţării în proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor educaţionale; - să utilizeze metodele studiate, în cadrul unor simulări alternând “rolul de elev” cu cel de profesor (perspectiva pedagogică); - să compare metodele de predare/învăţare/evaluare alternative cu cele tradiţionale; - să aleagă strategiile didactice care să favorizeze gândirea critică şi să încurajeze învăţarea prin colaborare, în mod conştient, a elevilor; - să identifice şi să aplice cele mai potrivite metode pentru crearea situaţiilor de învăţare necesare exersării gândirii critice şi creative, învăţării durabile; - să operaţionalizeze noile cunoştinţe după tipul de proiect de lecţie alternativ; - să elaboreze proiecte de lecţie pe structura dată, utilizând metodele alternative; - să utilizeze la clasă ambele tipuri de metode, pentru a asigura diferenţierea şi personalizarea demersului didactic necesar motivării elevilor, obţinerii performanţelor propuse. b. PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE, TIMP ALOCAT Modulul 1 – Teorii şi strategii ale învăţării/ 5 ore; Modulul 2 – Metode de predare/ învăţare/ specifice învăţării active/ 5 ore ; Modulul 3 – Cadru de învăţare şi gândire/ 5 ore ; Modulul 4 – Metode de gândire critică/ 5 ore ; Modulul 5 – Strategii şi metode didactice pentru învăţarea prin cooperare/ 5 ore; Modulul 6 – Strategii interactive de evaluare/ 3 ore; Evaluarea finală – 2 ore. c. CALENDARUL PROGRAMULUI Perioada de desfăşurare: anul şcolar 2012 - 2013 MODALITĂŢI DE EVALUARE Formatorul va elabora şi aplica instrumentele adecvate tipului de activitate desfăşurată:fişe de evaluare, interevaluare, autoevaluare, chestionare de evaluare, raportarea/ prezentarea şi evaluarea produselor. EVALUAREA FINALĂ: două proiecte didactice cu structura nouă, incluzând metode active, în specialitatea cursantului; un eseu reflexiv asupra parcursului său cognitiv şi atitudinal în contextul programului; susţinerea unui proiect didactic din portofoliul propriu prin care să demonstreze competenţele dobândite. 2. RESURSE UMANE Formatori: prof. Diamanda -Toni Leahu prof. Florin Iancu 3. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 100 (4 grupe)

47

1. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI

25. STRATEGII PENTRU DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ LA ELEVII DIN CICLUL PRIMAR
TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C.C.D. PUBLIC - ŢINTĂ VIZAT Învăţători, institutori şi profesori pentru învăţământul primar JUSTIFICARE Orice persoană are nevoie de anumite abilităţi pentru a putea duce o viaţă echilibrată, pentru a relaţiona pozitiv cu ceilalţi, pentru a se adapta diverselor contexte sociale, personale, profesionale. De aceea, vârstele mici, cu prioritate şcolaritatea mică, oferă momentul psihologic oportun punerii bazelor abilităţilor de viaţă ce se vor dezvolta pe tot parcursul ontogenetic. Cursul de formare a competenţelor de dezvoltare a abilităţilor de viaţă la copiii din ciclul primar se adresează practicienilor pentru ca aceştia să reuşească să pregătească pentru viaţa reală, în context şcolar, copiii cu care lucrează. DURATA 30 de ore COMPETENŢE VIZATE - Deschidere faţă de problematica educabilităţii abilităţilor de viaţă în context şcolar şi extraşcolar; - Abilitarea cadrelor didactice din învăţământul primar cu strategii de dezvoltare a abilităţilor de viaţă ale şcolarilor mici; - Capacitatea de proiectare a unor secvenţe de învăţare centrate pe dezvoltarea unor abilităţi de viaţă (de tip cognitiv, social, comportamental); - Aplicarea în practica educaţională a unor strategii specifice de dezvoltare a abilităţilor de viaţă la şcolarii mici; - Dezvoltarea unor intervenţii educaţionale centrate pe exersarea abilităţilor de viaţă raportate la nivel individual şi de grup. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice, timp alocat) Modul I – Abilităţile de viaţă (particularităţi pentru vârsta şcolară mică, tipologie, modele explicative) 9 ore Modul II – Metode de identificare, dezvoltare şi evaluare a abilităţilor de viaţă pentru şcolarii mici 9 ore Modul III –Practici educaţionale de dezvoltare a abilităţilor de viaţă utilizate în ciclul primar 9 ore Evaluare finală 3 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrul II MODALITATI DE EVALUARE Evaluarea continuă se va realiza prin exerciţii de proiectare a unor secvenţe didactice, afişe, pliante, postere. Evaluarea finală va fi realizată printr-un portofoliu al participantului. Acesta va fi prezentat în cadrul sectiunii de evaluare finală a programului de formare şi va fi alcatuit din doua sectiuni: 1. Schița de proiect care îsi propune dezvoltarea unor abilităţi de viaţă la un grup- ţintă de elevi (pe vârste/ clase) 2. Prezentarea la alegere a unei aplicaţii practice. Proiectul se poate realiza şi în echipă, formată din două cadre didactice. 2. RESURSE UMANE Formatori: Prof. Dr. Farcaş Genoveva

48

3. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 cursanţi (2 grupe)

1. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI

26. DIDACTICA SPECIALITĂŢII CU ABORDĂRI INTERDISCIPLINARE
TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C.C.D. PUBLIC - ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice debutante, cadre didactice care urmează să susţină examenul de definitivare în învăţământ sau gradul didactic II, cadre didactice care doresc să participe la concursul de ocupare a unui post didactic vacant organizat la nivelul unităţilor de învăţământ JUSTIFICARE Programul de formare “Didactica specialităţii cu abordări interdisciplinare” reprezintă o sinteză între aspectele de bază ale didacticii specialităţii şi ale teoriei şi metodologiei curriculumului şi ale evaluării. Stagiul cuprinde activităţi teoretice şi practice menite să ofere cursanţilor posibilitatea de a-şi definitiva o conduită didactică proprie, cât mai eficientă, şi totodată are în vedere necesitatea pregătirii cadrelor didactice pentru a face faţă schimbărilor determinate de intrarea în vigoare a Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. DURATA 30 de ore COMPETENŢE VIZATE 1. Acomodarea cu limbajul pedagogic şi accesarea corectă a aparatului conceptual specific didacticii; 2. Înţelegerea perspectivei sistemice asupra procesului de învăţământ şi normativităţii didactice; 3. Asimilarea şi exersarea simulată la disciplina predată a unor metode/strategii clasice şi moderne de predare-învăţare; 4. Formarea capacităţii de a elabora proiecte de lecţie, ţinând cont de tipologia lecţiei; 5. Însuşirea activă a relaţiei dintre teoria instruirii, didactica specialităţii şi teoria evaluării, concretizată în relaţia obiective-conţinuturi-metode de evaluare (reflectată în formele proiectării didactice); 6. Abordarea facilă a conţinuturilor în manieră trans, pluri şi interdisciplinară; 7. Dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi specifice activităţii de predare şi evaluare şcolară. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice, timp alocat) Modul I - Didactica disciplinei şi reforma educaţională 2 ore Modul II - Procesul de învăţământ ca activitate de predare, învăţare, evaluare. Facilitarea învăţării şi predării inovatoare, centrate pe elev 3 ore Modul III - Metodologia şi tehnologia instruirii. Clasic şi modern 5 ore Modul IV - Forme de organizare a instruirii; lecţia - tipologie, etape 5 ore Modul V - Proiectarea instruirii la nivelul disciplinei de învăţământ, unităţii de învăţare, lecţiei. Metodologia proiectării 5 ore Modulul VI - Conţinuturi educaţionale şi modalităţi de organizare a acestora. Didacticizarea conţinuturilor 2 ore Modul VII - Evaluarea rezultatelor predării şi învăţării. Aplicaţii. Monitorizarea rezultatelor învăţării: înregistrarea rezultatelor învăţării, raportarea progreselor învăţării către persoanele responsabile cu educaţia elevilor 5 ore Evaluare finală 3 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrul al II-lea - an şcolar 2012 -2013

49

MODALITATI DE EVALUARE Gradul de participare la aplicaţiile practice/ dezbateri, interesul manifestat pe tot parcursul sesiunilor, chestionare / teste, portofoliu. Portofoliul va conţine: proiecte didactice (4 proiecte de fiecare cursant), teste de evaluare iniţială şi sumativă, fişe de autoevaluare, alte produse realizate pe parcursul stagiului practic. 2. RESURSE UMANE Formatori: Prof. Elena Narcisa Fetescu Prof. dr. Bogdan Constantin Neculau 3. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe)

1. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI

27. METODE ŞI TEHNICI INOVATIVE ÎN DEZVOLTAREA COMPORTAMENTELOR AUTONOME ALE PREŞCOLARILOR
TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C.C.D. PUBLIC - ŢINTĂ VIZAT Educatoare, institutori şi profesori pentru învăţământul preprimar JUSTIFICARE Experienţele de formare pe care le propune grădiniţa, prin caracterul lor sistematic, organizat, contribuie în însemnată măsură la dezvoltarea structurilor cognitive, competenţelor, comportamentelor dezirabile ale copiilor, între acestea din urmă comportamentele autonome fiind deosebit de importante începând cu vârstele timpurii. Cursul de faţă încearcă să ofere repere teoretice şi sugestii metodologice pentru dezvoltarea competenţelor educatoarelor de a proiecta şi realiza un program coerent pentru formarea comportamentelor autonome ale copiilor preşcolari, dimensionate pe două axe: comportamentele de autonomie personală şi cele de autonomie socială. DURATA 30 de ore COMPETENŢE VIZATE - Receptivitate şi sensibilitate faţă de problematica educaţiei pentru autonomie, văzută ca o nouă educaţie; - Abilitarea cadrelor didactice din învăţământul preşcolar cu strategii de formare a comportamentelor de autonomie personală şi socială ale preşcolarilor; - Capacitatea de proiectare a unor secvenţe de învăţare centrate pe dezvoltarea comportamentelor autonome (rutine, activităţi de învăţare dirijată, activităţi extraşcolare); - Aplicarea în practica educaţională a unor metode/tehnici centrate pe dezvoltarea la preşcolari a comportamentelor de tip autonom; - Deschidere faţă de tendinţele novatoare în domeniul schimbărilor din învăţământul preşcolar, în general, şi a celor din domeniul curricular, în special; CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice, timp alocat) Modul I – Educaţia pentru autonomie în context şcolar şi familial 9 ore Modul II – Dezvoltarea comportamentelor autonome ale copiilor prin curriculumul preşcolar. Exemple de bune practici educaţionale 9 ore Modul III – Strategii de formare a comportamentelor autonome ale copiilor preşcolari 9 ore Evaluare finală 3 ore

50

Din acest motiv. postere.2013 MODALITATI DE EVALUARE Interviu şi portofoliu. 51 . RESURSE UMANE Formator: Prof. timp alocat) Modul I – Tulburările de limbaj oral 7 ore Modul II – Tulburările de limbaj scris 7 ore Modul III – Tulburările de ritm şi fluenţă 7 ore Modul III – Tulburările de comunicare 7 ore Evaluare finală 2 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Anul şcolar 2012 .TULBURĂRILE DE LIMBAJ LA VÂRSTA PEDIATRICĂ TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuăla propunerea C. JUSTIFICARE Tulburările specifice vârstei pediatrice sunt foarte frecvente. părinţi. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 cursanţi (2 grupe). DURATA 30 de ore COMPETENŢE VIZATE Evaluarea sumară a deficienţelor de limbaj oral/scris. Dr. este necesară o strânsă colaborare între specialiştii logopezi şi toate cadrele didactice cuprinse în programul de educaţie al copilului. Prezentarea la alegere a unei aplicații practice. 2. Schita de proiect care îsi propune dezvoltarea unor comportamente autonome la un grup-țintă de copii (pe grupe de vârstă/ nivel) 2. Peste 10 % din populaţia preşcolarilor şi şcolarilor mici prezintă tulburări ale limbajului oral/ scris. 1.D.C. Proiectul se poate realiza şi în echipă formată din două cadre didactice. PUBLIC . Evaluarea finală va fi realizată printr-un Portofoliu al participantului. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 28. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice. an şcolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE Evaluarea continuă se va realiza prin exerciţii de proiectare a unor secvenţe didactice. Sistemul de învăţământ preuniversitar are nevoie de un anumit număr despecialişti pentru rezolvarea tuturor cazurilor. Abordarea adecvată a copilului cu diferite tulburări ale limbajului oral/scris. Farcaş Genoveva 3. afişe. Acesta va fi prezentat în cadrul sectiunii de evaluare finala a programului de formare şi va fi alcatuit din doua sectiuni: 1.CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrul I. pliante.ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice din învăţământul preuniversitar. Consilierea copiilor şi a părinţilor acestora cu privire la deficienţele şi comportamentul copilului.

selecta și prezenta informaţii. prin lucrul în proiecte și lucrul în echipa.învăţarea tehnicilor de a combina constructivismul cu MOODLE . crescând performantele în domeniul educaţiei. coerenţei şi resurselor adecvate pentru formarea şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. DURATA 30 de ore COMPETENŢE VIZATE . să realizeze evaluări automate eficiente. logoped Burlea Georgeta prof.asigurarea coordonării. a procesului de învăţare și evaluare. dr.INSTRUMENT DE ÎNVĂŢARE ŞI PREDARE TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă.2.dezvoltarea competențelor în domeniul tehnologiei informaţiei şi al comunicării .instrument de predare şi învăţare” se înscrie ca răspuns la cerinţele Comisiei Europene care propune statelor membre orientări generale pentru dezvoltarea de politici si practici precum: .servicii web ale UE sigure şi fără frontiere . vor fi pregătiţi pentrusocietatea digitală. iniţierea cursului „MOODLE. pe platforma MOODLE. propus de CCD PUBLIC .promovarea unei culturi a practicii reflexive şi a cercetării în rândul cadrelor didactice. 52 . După absolvirea cursului Moodle impactul va fi vizibil asupra: a) profesorilor .vor avea posibilitatea să editeze documente de tip Wiki. cât şi pe termen lung conducând la formarea lor in acord cu Iniţiativa emblematică „O agendă digitală pentru Europa”. *pentru viitor. logoped Milici Roxana Cristina 3. . îşi vor îmbunătăţi competențele de a colecta. Astfel: *in plan imediat: . să testeze diferite idei sau moduri de abordare a conţinuturilor. să organizeze dezbateri. familiarizarea cu teoria constructivismului . CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 ( 2 grupe) 1. cunoaşterea şi inovarea sunt elemente motrice ale creşterii inteligente.elevii vor beneficia de o nouă abordare a scenariului didactic.acţiunile întreprinse după aceasta formare vor duce la eliberarea potenţialului inovator al cadrelor didactice participante. . . .familiarizarea cu particularităţile MOODLE .ŢINTĂ VIZAT Profesori de toate specialităţile din învăţământul preuniversitar JUSTIFICARE In contextul în care Tehnologia informaţiei.care să beneficieze de niveluri ridicate de securitate şi încredere. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 29. adevărata piaţa unică pentru conţinutul şi serviciile online . valorificând avantajele economice şi sociale ale societăţii digitale. b) elevilor: atât în plan imediat.dobândirea competențelor de a proiecta și dezvolta materiale pentru cursuri la distanță sau de tip blended . RESURSE UMANE Formatori: prof. MOODLE. .

quiz. evaluează programele de educaţie / formare prin e-learning şi elaborează recomandări pentru decizie. 2.Suport pentru proiectarea propriilor cursuri pe platforma online 20 ore Evaluarea finală: 2 ore Total ore teorie: 12 Aplicații practice: 18 CALENDARUL PROGRAMULUI Trimestrul III. DEZVOLTATOR DE E-LEARNING TIPUL DE PROGRAM Program de formare la propunerea C. PUBLIC . Unitatea 2: Implementarea politicilor de e-learning. evaluator) 6 ore MODULUL IV . glosar. 2013 MODALITATI DE EVALUARE Crearea şi prezentarea pe platforma MOODLE de către fiecare cursant a unui curs online pentru o temă aleasă. timp alocat) MODULUL I . CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 30.Introducere în constuctivism. aplicaţii. forum.CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (PLANIFICAREA pe stagii/ module tematice. link) și activități (chat. RESURSE UMANE Formator: Prof. fisier text. traineri.D.Familiarizarea cu categoriile de bază: resurse (etichete. coordonează activitatea echipei implicate în elaborarea şi implementarea programelor de educaţie / formare prin e-learning. pedagogi JUSTIFICARE Dezvoltatorul de e-learning este un specialist în educaţie şi formare profesională care asigură managementul şi dezvoltarea programelor de educaţie / formare prin e-learning. Gabriela Conea 3.C. pagină web.Exemple de bună practică şi comentarea lor 2 ore MODULUL III . prezentarea aplicaţiei Moodle .ŢINTĂ VIZAT. chestionar. wiki. folosind resurse specifice pentru toate etapele: prezentare conţinut.Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 2 ore MODULUL II . Competenţele specifice ocupaţiei de dezvoltator de e-learning sunt formate şi dezvoltate prin programe de formare continuă organizate de furnizori publici sau privaţi de formare continuă. Cadre didactice. elaborează politici şi strategii de e-learning şi asigură cadrul instituţional pentru implementarea acestora. Unitatea 2: Integrarea TIC în educaţie şi formare. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 cursanţi (2 grupe) 1. 53 . asigură managementul programelor de educaţie / formate prin e-learning la nivelul organizaţiei. evaluare. UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ SPECIFICE Unitatea 1: Analiza nevoilor de e-learning. DURATA 40 de ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI UNITĂŢI GENERALE DE COMPETENŢĂ Unitatea 1: Implementarea standardelor de calitate specifice domeniului.

Nevoile de formare ale acestor cadre didactice se centrează. la creşterea calităţii educaţiei. ca şi abilitarea profesorilor cu capacităţi de proiectare şi organizare a activităţilor curriculare contribuie.Unitatea 3: Managementul programelor de educaţie / formare prin e-learning la nivelul organizaţiei. TIMP ALOCAT Modulul 1:Implementarea standardelor de calitate specifice domeniului 2 ore Modulul 2:Integrarea TIC în educaţie şi formare 4 ore Modulul 3:Analiza nevoilor de e-learning 2 ore Modulul 4:Implementarea politicilor de e-learning 2 ore Modulul 5:Managementul programelor de educaţie / formare prin e-learning la nivelul organizaţiei 4 ore Modulul 6:Dezvoltarea conţinuturilor şi materialelor suport pentru sistemele de educaţie / formare prin elearning (LMS – Learning Management System) – Moodle 24 ore Evaluare finală 2 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Anul şcolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE Chestionar Evaluare practică 2.familiarizarea cu particularităţile dezvoltarii platfomelor e-learning . 54 . Gabriela Conea 3. pe de altă parte.dobândirea competentelor de a proiecta si dezvolta materiale pentru cursuri la distanta sau de tip blended. pe de o parte. institutori şi profesori pentru învăţământul primar JUSTIFICARE Introducerea clasei pregătitoare în învăţământul obligatoriu. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 31.Moodle. a generat necesitatea formării continue a cadrelor didactice care desfăşoară activităţi cu şcolarii de sase ani.C. PUBLIC . CLASA PREGĂTITOARE – ABORDARE CURRICULARĂ ŞI MANAGERIALĂ TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C.familiarizarea cu teoria constructivismului . cu certitudine. .D. COMPETENŢE VIZATE . Unitatea 5: Evaluarea programelor de educaţie / formare prin e-learning. începând cu anul şcolar 2012-2013.dezvoltarea competențelor în domeniul tehnologiei informaţiei şi al comunicării. pe cunoaşterea modalităţilor acţionale specifice de lucru cu această categorie de educabili.ŢINTĂ VIZAT Învăţători. pe adaptarea strategiilor manageriale şi metodologice la copiii de sase ani. Unitatea 4: Dezvoltarea conţinuturilor şi materialelor-suport pentru sistemele de educaţie / formare prin elearning (LMS – Learning Management System) . . cunoaşterea elementelor legislative şi organizatorice specifice clasei pregătitoare. . În acest context. PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE. RESURSE UMANE Formator: Prof. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 25 (1grupa) 1.

Purțuc Mariana Georgeta 3. accentul va cădea şi pe familiarizarea cadrelor didactice cu strategii de relaţionare adecvată cu părinţii copiilor de sase ani.dr. . Farcaş Genoveva. proiect didactic). proiect didactic). planificare calendaristică.C. vor fi abordate elemente legislative şi organizatorice pe care le presupune introducerea clasei pregătitoare în învăţământul obligatoriu.Informarea cadrelor didactice din învăţământul primar cu privire la elementele legislative şi organizatorice ale clasei pregătitoare.D.Aplicarea unor strategii eficiente de relaţionare cu părinţii copiilor de clasă pregătitoare. Evaluare finală . Ţabără Aura Prof. implementare şi până la cea de evaluare a activităţilor. De asemenea.Proiectarea unor instrumente curriculare (proiect tematic. PUBLIC – ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice debutante din învățământul preșcolar 55 . Prof.2 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Perioada de desfăşurare: Anul scolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE Evaluareava fi realizată printr-un Portofoliu al participantului.DURATA 30 de ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI Programul va consta în prezentarea fundamentelor psihopedagogice şi manageriale ale organizării clasei pregătitoare în învăţământul primar. DIVERSIFICAREA STRATEGIILOR DE PREDARE –ÎNVĂŢARE –EVALUARE ÎN VIZIUNEA LEGII 1 /2011 TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. dr. planificare calendaristică. Mai mult. PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE. Acesta va fi prezentat în cadrul sectiunii de evaluare finală a programului de formare şi va conţine un instrument curricular realizat de cursant (proiect tematic. va fi analizat din perspectivă praxiologică curriculum-ul pentru clasa pregătitoare. Toate temele abordate vor genera exemple de bună practică. COMPETENŢE VIZATE . Proiectul se poate realiza şi în echipă formată din două cadre didactice. TIMP ALOCAT Modul I –6 ore: Elemente legislative şi organizatorice ale clasei pregătitoare. Modul III –8 ore: Managementul activităţilor desfăşurate cu părinţii. 2. În acest sens. . organizare. în contextul valorizării parteneriatului şcoală-familie. extrem de utile în formarea cadrelor didactice care predau la clasa pregătitoare. RESURSE UMANE Formatori: Prof. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 32. . Modul II –14 ore: Proiectarea şi organizarea activităţilor didactice. pornindu-se de la activitatea de proiectare. pentru o activitate la alegere din curriculum-ul pentru clasa pregătitoare. activitati de tip ludic).Dezvoltarea unor demersuri educaţionale specifice curriculum-ului pentru clasa pregătitoare (abordarea de tip integrat. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 250 (10 grupe) 1.

D. timp alocat) Modul I –Teorie –prezentarea noţiunilor teoretice 4 ore Modulele II – III – Activităţi practice. 56 .Portofoliul care va conţine: .organizarea și desfăşurarea activităţilor de tip integrat. Axenia Hudac 3.Evaluarea rezultatelor activităţilor desfăşurate pe parcursul stagiului de formare va ţine seama de: implicarea participanţilor la realizarea produselor cerute. RESURSE UMANE Formator : Prof. hărți proiecte tematice. aprecierea exprimată de către ceilalţi participanţi.JUSTIFICARE Într-un demers coerent al centrării acțiunii educaționale pe copil. . colaborarea în cadrul grupurilor de lucru. 20 ore aplicaţii și evaluare) COMPETENŢE VIZATE . PUBLIC . elaborare de proiecte didactice și tematice. strategii de predare și evaluare. realizare de portofolii 14 ore Evaluări de etapă 4 ore Evaluare finală 2 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Trimestrul IV 2012 (noiembrie – decembrie) MODALITATI DE EVALUARE .pe realizarea unei dialectici pedagogice în care copiii și educatoarea se află într-o interacțiune reciprocă. JUSTIFICARE Pornind de la premisa că aproape în orice domeniu de activitate există acţionări pneumatice şi hidraulice alături de cele mecanice şi electrice şi luând în consideraţie dinamica schimbărilor survenite în tehnică. ACŢIONĂRI ÎN MECATRONICĂ TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C.subtilă și continuă.abilitarea cadrelor didactice debutante cu privire la aplicarea noului curriculum : proiectare. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice. alte produse realizate pe parcursul stagiului. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 33. Prin aplicaţiile practice care se vor realiza în cadrul programului se doreşte îmbinarea procedeelor tradiţionale existente în întreprinderi cu cele oferite de tehnologia modernă. 2.ŢINTĂ VIZAT Persoane adulte absolvente de liceu tehnologic.C. noul curriculum scoate în evidență relația biunivocă conținut –metodă și pune accent deosebit pe rolul educatoarei în procesul de activizare a funcțiilor mintale constructive și creative ale copiilor. se consideră oportun familiarizarea şi acumularea de cunoştinţe în aceste domenii.Proiecte didactice. fișe de autoevaluare. DURATA 24 de ore (4 ore teorie . CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 cursanţi (2 grupe) 1. Programul este în concordanţă cu priorităţile de formare la nivel naţional şi local identificate prin analiza de nevoi.

INFLUENŢA POSTMODERNISMULUI ÎN INTERPRETAREA INSTRUMENTALĂ TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. Evaluarea finală se va realiza prin portofoliu în format electronic. Utilizarea de limbaje de programe specifice acţionărilor hidraulice şi pneumatice. dr.aprilie 2013 MODALITATI DE EVALUARE Evaluarea curentă a participanţiolor se va realiza prin observarea în timpul rezolvării sarcinilor de lucru. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 34. timp alocat) Modul I – Sisteme de acţionare hidraulice: 4 ore Modul II – Sisteme de acţionare pneumatice: 5 ore Modul III – Utilizarea programelor FluidSIM (aplicaţii): 18 ore Evaluare finală 3 ore CALENDARUL PROGRAMULUI noiembrie – decembrie 2012 martie .C. ing. JUSTIFICARE Pianistica actuală necesită un suflu proaspăt. 2. actuale. Realizarea de sisteme de acţionare hidraulice şi pneumatice. ing. a învăţământului instrumental pianistic. de abordare a interpretării şi redării capodoperelor muzicale. în comportament şi în alegerea profesiei. Epoca în care trăim – cea postmodernă – a influenţat puternic mentalitatea tinerilor. o nouă perspectivă.D PUBLIC . Programul doreşte să echipeze profesorul de pian cu modalităţi de stimulare a motivaţiei şi a creativităţii elevului . 57 .instrumentist. în conformitate cu cerinţele de integrare a tinerilor instrumentişti pe piaţa europeană a muncii.DURATA 30 de ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI COMPETENŢE VIZATE Formarea şi dezvoltarea competenţelor specifice în domeniul mecatronicii. Programul vine în întâmpinarea nevoilor de reaşezare pe baze noi. cea europeană. Analizarea de scheme de acţionare hidraulice şi pneumatice.ŢINTĂ VIZAT Profesori din învăţământul preuniversitar vocaţional – zona Moldova. specialitatea PIAN. Anca Eugentina Stanciu 3. analiza produselor activităţii şi autoevaluare. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe). Cristiana Voicu Prof. 1. RESURSE UMANE Formatori: Prof.

Modul II – 10 (zece) ore: repertoriu clasic + repertoriu romantic.C. iar evaluarea finală va consta in completarea – de către participanţii la programul de perfecţionare – a unui chestionar. Irina Petronela Florian 3. Epoca pe care o 58 . Conservatorul de Muzică din Basel. . CALENDARUL PROGRAMULUI Perioada de desfășurare: 05 – 12 noiembrie 2012 MODALITATI DE EVALUARE Evaluarea secvenţială se va derula sub formă de discuţii colective şi individuale pe parcursul derularii programului.repertoriu din epoca modernă şi contemporană . .VALENŢE EUROPENE ÎN INTERPRETAREA PIANISTICĂ TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C.Capacitatea de a înțelege şi reda un text citit la prima vedere. .Aplicarea tușeului adecvat la stilul și spiritul piesei. Programul vine în întâmpinarea nevoilor de reaşezare pe baze noi. cea europeană. prin valorificarea superioară a posibilităților tehnice și expresive ale acestuia. . în conformitate cu cerinţele de integrare a tinerilor instrumentişti pe piaţa europeană a muncii.D PUBLIC .repertoriu din epoca Clasicismului muzical . 2. specialitatea PIAN JUSTIFICARE Pianistica actuală trebuie predată dintr-o nouă perspectivă. COMPETENŢE VIZATE Sunt vizate urmatoarele abilitati si competente: .Aplicarea unui sunet calitativ în cântatul la instrument. . CRITERII ECONOMICE Numar de cursanti planificati: 30 de profesori de pian 1. RESURSE UMANE Formatori: . Evaluare finală – 2 (două) ore.Capacitatea de a interpreta cursiv şi coerent. . Modul III – 8 (opt) ore: repertoriu modern + repertoriu contemporan. Elveţia. Dobândirea unei tehnici superioare de a cânta la instrument.Prof.Perfecționarea vitezei și a egalității în deplasarea pe instrument: claviatură. PLANIFICAREA PE STAGII / MODULE TEMATICE. TIMP ALOCAT Modul I – 10 (zece) ore: studii de virtuozitate + repertoriu baroc.ŢINTĂ VIZAT Profesori din învăţământul preuniversitar vocaţional – judeţele din Moldova.studii de virtuozitate . CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 35.repertoriu din epoca Romantismului muzical .DURATA 30 de ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI Repertoriile sunt grupate după cum urmează: .repertoriu din epoca Barocului muzical . Reto Reichenbach. în viteza finală. de abordare a interpretării capodoperelor muzicale. . a învăţământului instrumental pianistic.Prof. . a unui text muzical. .

Iaşi PUBLIC . Inspector de specialitate .Prof.repertoriu din epoca Clasicismului muzical. .repertoriu din epoca modernă şi contemporană. Germania.ŢINTĂ VIZAT Profesori de Religie care au încadrare la nivelul primar. .Prof. PLANIFICAREA PE STAGII / MODULE TEMATICE. Atât la consfătuirea profesorilor de specialitate.Capacitatea de a întelege şi reda un text citit la prima vedere.Aplicarea tuşeului adecvat la stilul şi spiritul piesei . COMPETENŢE VIZATE Sunt vizate următoarele abilități și competențe: . Andreas Henkel.C. 3.Perfecţionarea vitezei şi a egalitatii în deplasarea pe instrument: claviatura . RESURSE UMANE Formatori: . . RELIGIA LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. . . DURATA 30 de ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI Repertoriile sunt grupate după cum urmează: .repertoriu din epoca Romantismului muzical. în special la clasa pregătitoare. . Modul III – 8 (opt) ore: repertoriu modern + repertoriu contemporan.studii de virtuozitate.D. Programul vine în întâmpinarea nevoilor profesorului de stimulare a motivaţiei şi a creativităţii elevului-instrumentist. Irina Petronela Florian. iar evaluarea finală va consta în completarea – de către participanţii la programul de perfecţionare – a unui chestionar. . în alegerea profesiei. . TIMP ALOCAT Modul I – 10 (zece) ore: studii de virtuozitate + repertoriu baroc. Evaluare finală – 2 (două) ore CALENDARUL PROGRAMULUI Perioada de desfăşurare: 04 – 11 februarie 2013 MODALITATI DE EVALUARE Evaluarea secvenţială va consta în discuţii colective şi individuale pe parcursul derularii programului. cât şi pe forumurile online sau pe siturile de specialitate au venit propuneri pentru 59 .repertoriu din epoca Barocului muzical. JUSTIFICARE Solicitările profesorilor de religie pe acest segment au fost în repetate rânduri exprimate. Modul II – 10 (zece) ore: repertoriu clasic + repertoriu romantic.parcurgem influenţeaza puternic mentalitatea tinerilor.Valorificarea superioară a posibilităţilor tehnice şi expresive ale instrumentului . . . profesor de pian la Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă”. Conservatorul de Muzică din Dresda.Aplicarea unui sunet calitativ în cântatul la instrument . CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 36. 2. CRITERII ECONOMICE Numar de cursanți planificați: 30 (treizeci) profesori de pian 1.IŞJ Iaşi.Dobândirea unei tehnici superioare de a cânta la instrument .

. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 75 (3 grupe) 1. care va conţine 20 de întrebări de tip grilă.Exprimarea adecvată a emoţiilor. 60 . DURATA 30 de ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI Curriculumul este structurat pe 3 module şi 12 teme necesare instruirii personalului didactic de religie. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 37. acest curs este foarte util pe piaţa de formare continuă actuală. în ceea ce priveşte educaţia religioasă.Aplicarea abilităţilor de interacţiune pozitivă cu copiii şi partenerii din comunitate. . care sprijină învăţarea şi succesul şcolar.D. dr. . TIMP ALOCAT Modul I – Abordări metodologice ale formării religioase la copilul din învăţământul primar 6 ore Modul II – Aplicaţii pedagogice specifice didacticilor clasei pregătitoare 16 ore Modul III – Documentaţie şi legislaţie în domeniul învăţământului la clasa pregătitoare/învăţământul primar 4 ore Evaluare finală – Chestionar şi document resursă personalizat pentru valorificare individuală 4 ore CALENDARUL PROGRAMULUI octombrie-noiembrie 2012 MODALITATI DE EVALUARE Formatorii vor avea în vedere obţinerea feedback-ului pe tot parcursul desfăşurării cursului. mai ales odată cu apropierea începerii noului an şcolar.Identificarea noilor comportamente specifice activităţii şcolare din învăţământul primar. La finalul fiecărei teme. pr. să beneficieze de pedagogi bine pregătiţi.C. buna integrare în învăţământul primar. Lucia Cîmpeanu Coordonator: Prof. Evaluarea finală va consta în rezolvarea unui chestionar. şi cei de la clasa pregătitoare. PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE.Valorificarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de comunitatea şcolară. în general. . în special. . fiecare cursant va avea de prezentat o piesă a portofoliului corespunzător cursului.Însuşirea unor tehnici de lucru utile în activităţile de religie specifice nivelului clasei pregătitoare.Aplicarea deprinderilor de învăţare specifice copilului mic. OPTIMIZAREA ACTIVITĂŢII CADRELOR DIDACTICE LA DISCIPLINA EDUCAŢIE VIZUALĂ TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. De asemenea. va exista un set de exerciţii sau teme de dezbatere. . 2. Fulvia Horobeţ Prof. COMPETENŢE VIZATE . Cristian Barnea 3. Pentru ca elevii de nivel primar. care este încadrat în învăţământul primar/clasa pregătitoare.Explorarea activă a moralei şi de practicii religioase pentru a ajuta la integrarea copilului mic în comunitate. RESURSE UMANE Formatori: Prof.desfăşurarea acestui curs într-un număr tot mai mare.

colegii şi comunitatea 2ore. 3.Ofelia Huţul Prof. Abilitarea psihopedagogică a cadrelor didactice în vederea optimizării propriului act educativ cu rol formativ şi educativ. RESURSE UMANE Formatori: Prof. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 75 (3 grupe) 61 . evaluare 4 ore.PUBLIC .Susţinerea proiectului din portofoliul propriu prin care să demonstreze competenţele dobândite şi utilizate în propria devenire profesională. Dezvoltarea abilităţilor plastice şi metodice prin însuşirea unor tehnici artistice. Abilitarea cadrelor didactice în proiectarea. Modulul 4. Modulul 3. 5. Curriculumul la decizia şcolii: proiectare. aptitudinal. Strategii de dezvoltare a abilităţilor psihopedagogice. prin schimbul de experienţe didactice. Mariea Boz Prof. portofoliul personal de implementare a programului va cuprinde: . Obiective/competenţe vizate: 2. prin găsirea unor modalităţi de adaptare la noile cerinţe didactice.Fişe/Planşe de evaluare. cat şi metodic. 2. Modulul 2. .Tehnici artistice şi materiale didactice necesare captării interesului elevilor pentru activităţile plastice 8 ore. 6. autoevaluare.Pozitivarea imaginii disciplinei educaţie plastică/educaţie vizuală. Evaluare finală 3 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrele I şi II. de receptare a conţinuturilor şi formarea aptitudinilor şi abilităţilor plastice. Modalitatea de formare propusă urmăreşte: dezvoltarea proprie. Stimularea cadrelor didactice debutante să continue activitatea în învăţământul de masă. 4.ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice din învăţământul preuniversitar JUSTIFICARE Conştientizarea statutului profesorilor de arte vizuale din perspectiva misiunii în societate şi reevaluarea propriilor strategii de atragere a elevilor către educaţie şi cultură prin artele vizuale. Modulul 5. implementare. PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE. an şcolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE Pentru întregul program. interevaluare. Utilizarea modalităţilor de optimizare a activităţilor instructiv-educative în urma dezvoltării unor aptitudini de comunicare necesare în activităţile artistice plastice. TIMP ALOCAT Modulul 1. în comunicarea cu elevii. aptitudinale plastice şi de comunicare 3ore. formare suplinitorilor calificaţi şi necalificaţi atât ştiinţific. predarea şi utilizarea strategiilor didactice specifice artelor vizuale.Identificarea dificultăţilor întâlnite de cadrele didactice în proiectarea şi predarea artelor vizuale. DURATA 30 de ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 1. ca suport al motivării de a profesa în învăţământ.Hreniuc Raluca 3.Stabilirea modalităţilor de proiectare şi corelarea cu predarea în vederea optimizării actului educaţional. Gheorghe Gheorghiţă Vornicu Prof.Forme de evaluare în artele vizuale 10 ore.Aplicarea unor strategii specifice artelor vizuale.

prin înţelegerea necesităţii utilizării interdisciplinarităţii la toate nivelurile vieţii personale în general. a viitorilor adulţi ce vor uza de bagajul de cunoştinţe pe care îl vor poseda pentru a reuşi să facă acele conexiuni necesare evoluţiei atât în plan personal cât. în cadrul procesului instructiv-educativ. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 38.Huţul Ofelia 62 . VALORIZAREA INTERDISCIPLINARITĂŢII ÎN PREDAREA DISCIPLINELOR ARTISTICE TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. în demersul realizării unor corelări interdisciplinare cât mai eficiente şi creative. . TIMP ALOCAT Modul I – Cunoştinţe teoretice 5 ore Modul II – Educaţia nonformală 5 ore Modul III – Implicare activă – metode interdisciplinare 5 ore Evaluare finală 5 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Semestele I şi II – an şcolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE Portofoliul fiecărui cursant 2.Să coordoneze elevii.ŢINTĂ VIZAT Profesorii de educaţie plastică/vizuală. educaţie tehnologică. intra-. care ulterior sa fie utilizate în cadrul procesului de învăţământ ca o completare a educaţiei elevilor. trans-. în primul rând în cadrul procesului de învăţământ. interdisciplinar. către profesorii de diferite discipline.Să coreleze cunoştinţele tuturor disciplinelor pentru a le valorifica în dezvoltarea simţului estetic şi să identifice propriile atitudini faţă de artă în general. dar şi cu realitatea socială. cât şi a posibilităţii de aplicare a acesteia în educaţie. alte cadre didactice JUSTIFICARE Ca urmare a ineficienţei actualului sistem de educaţie. RESURSE UMANE Formatori: Prof. PUBLIC .Să exerseze modalităţi practice de motivare a tinerilor pentru deschiderea lor către interdisciplinaritate. a necorelării conţinuturilor materiilor din programele şcolare atât în interiorul disciplinelor. DURATA 30 de ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI COMPETENŢE VIZATE La sfârşitul acestui curs.Să aibă o privire de ansamblu atat asupra interdisciplinarităţii. se impune transmiterea unor informaţii şi metode.Să-şi elaboreze un nou profil atitudinal.C. educaţie muzicală. profesorii din învăţământul preşcolar şi primar. mai ales.Să discearnă între alegerea metodelor clasice şi a celor active de predare-învăţare-evaluare. PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE. . cât şi între ele. participanţii profesori vor fi capabili: . pluri-. .1. .Să cunoască tipurile de abordare a materiei: mono-. Hreniuc Raluca Prof.D. . . a întregii societăţi din care vor face parte. aptitudinal şi psiho-comportamental.

6. Atunci.D. se pare că singurul loc unde un copil poate învăţa într-un mod firesc şi fără constrângeri dansul popular este şcoala.Boz Mariea Prof. Însă unde se mai poate învăţa dansul popular? În familie de cele mai multe ori nu mai este timp pentru aşa ceva şi . 3. Însă el nu are acces întotdeauna la informaţia specifică acestui domeniu artistic. JUSTIFICARE Fără a i se mai recunoaşte multe dintre semnificaţiile care l-au consacrat ca formă de artă tradiţională. justificate doar de scopurile pe care acestea şi le propun. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 39. 4. A scrie dansuri populare în sistemele de notare utilizate frecvent în ţara noastră. 5.ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice din învăţământul preuniversitar ieşean.C.Prof. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice. DURATA 24 de ore COMPETENŢE VIZATE 1.aici. în favoarea elevului. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 40 (2 grupe) 1. PUBLIC . este unanimă dorinţa ca dansul popular să se păstreze şi astăzi la nivelul comunităţilor. iar cel care îl poate ajuta cel mai bine este cadrul didactic. A identifica elementele de stil care caracterizează un dans popular în funcţie de zona de provenienţă a acestuia. experienţa pedagogilor cu experienţa specialiştilor în folclor coregrafic. A descifra portative coregrafice prezentate în cele două sisteme de notare utilizate frecvent în ţara noastră. De aceea propunem cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar ieşean prezentul curs de dans popular românesc. A realiza un moment artistic de dans popular românesc. A identifica paşii/figurile/frazele coregrafice care alcătuiesc un dans popular românesc. 2.Sîrbu Carmen 3. măcar ca pretext de comunicare între oameni sau ca element de petrecere a timpului liber. DANS POPULAR ROMÂNESC – CURS DE INIŢIERE PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. nici cunoştinţe prea multe despre această formă de artă tradiţională nu au mai rămas. A identifica şi reproduce în mod corect ritmul oricărui pas de dans popular românesc. Formaţiile artistice în care se practică dansul popular sunt puţine şi impun condiţii restrictive. timp alocat) Modulul 1 – Ritmuri coregrafice întâlnite în dansul popular românesc 4ore Modulul 2 – Categorii de motive coregrafice (mişcări) întâlnite în dansul popular românesc 4ore Modulul 3 – Sisteme de notare utilizate frecvent în scrierea dansurilor româneşti 4ore Modulul 4 – Citirea şi scrierea portativelor coregrafice cu dans popular românesc 5ore Modulul 5 – Valorificarea scenică a dansurilor populare româneşti 5ore Evaluarea finală a cursanţilor 2 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrul I si II – an şcolar 2012-2013 63 . convinşi fiind că în felul acesta vom armoniza. 7. care desfăşoară cu elevii activităţi cu tematică folclorică. A descompune în elementele constitutive ritmate paşii/figurile/frazele coregrafice care alcătuiesc un dans popular românesc.

realizat sau a unei lucrări elaborate în acest scop. reprezentativ pentru fiecare temă aleasă din programul de formare . . DURATA 30 de ore COMPETENŢE VIZATE . Petre Şuşu 3. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 40. 2. 3. au început sa prindă tot mai mult contur în pedagogia şi didactica şcolară. RESURSE UMANE Formator: Corbu Alexandra Aplicaţii practice – redactor Mihai Lucaci 64 . etc. .) 2 ore Evaluare finală 3 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Anul şcolar 2012-2013.Formare de deprinderi tehnice în utilizarea programelor informatice de grafică şi design.CURS DE GRAFICĂ ŞI DESIGN TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. Susţinerea. semestrul I. semestrul al II-lea MODALITATI DE EVALUARE Prezentarea unui portofoliu care va conţine lucrări de grafică şi design.Dobândirea de cunoştinţe specifice activităţii de design grafic. PUBLIC . .Utilizarea corectă a combinaţiilor de culori şi fonturi. 2. în şedinţă publică. timp alocat) Modul I – Executarea şi adaptarea desenului vectorial 8 ore Modul II – Montajul machetei grafice 6 ore Modul III – Prelucrarea imaginilor 6 ore Modul IV . Evaluare practică a cunoştinţelor pentru fiecare temă . CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2grupe) 1.Aplicarea abilităţilor dobândite în demersul didactic. Realizarea unui portofoliu care va cuprinde câte un item .Realizarea machetei grafice 5 ore Modul V . RESURSE UMANE Formator: Prof.ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice din învăţământul preuniversitar JUSTIFICARE Grafica şi design-ul. cât şi elevii se folosesc de această abilitate pentru a crea noi modalităţi de percepţie. pliant.Verificarea produsului final (preg pentru tipar – afis. a unui proiect/teme din portofoliul. Atât profesorii.D.C. cunoaşterea şi folosirea design-ului şi a programelor de grafică devin tot mai necesare şi utile în mediul şcolar. ele fiind unele din cele mai importante instrumente de stimulare a imaginaţiei.MODALITATI DE EVALUARE 1. 2. Astfel. ele dezvoltând un cadru de inovare în educaţie.

fişe de lucru. profesori logopezi.Identificarea caracteristicilor psihopedagogice ale principalelor categorii de elevi cu CES 2.D. studiul de caz 65 . acceptarea unor schimbări radicale în organizarea şi dezvoltarea activităţilor instructiv . Proiectarea unei secvenţe de curriculum diferenţiat/ adaptat 5. Modele teoretice şi practice de realizare a educaţiei elevilor cu CES 3. Elemente de proiectare a unui curriculum pentru elevii cu CES 4. lucru pe grupe mici Evaluare finală: Metode / tehnici: proiectul. Integarea presupune.C. Analiza principalelor nevoi educaţionale ale elevilor cu CES 3. Strategii didactice aplicabile în educarea elevilor cu CES 5. profesori.ŢINTĂ VIZAT Profesori pentru învăţământul primar. printre altele. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 41. consilieri şcolari. profesori de sprijin. modele. încurajarea relaţiilor de prietenie şi comunicare.teorii.educative din şcoală.Utilizarea unor instrumente şi tehnici de evaluare pentru orientarea şcolară şi profesională a elevilor PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE. acordarea de sprijin cadrelor didactice şi managerilor şcolii în procesul de proiectare şi aplicare a programelor de integrare. educarea copiilor cu CES în şcolile obişnuite alături de ceilalţi copii. Evaluarea şi orientarea şcolară şi profesională a elevilor cu CES COMPETENȚE VIZATE 1. institutori. DURATA 40 de ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI 1. PUBLIC . ELEMENTE PSIHOPEDAGOGICE DE INTERVENȚIE EDUCAȚIONALĂ PENTRU ELEVII CU CES TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. caracteristici 15 ore Modul II – Intervenţii educaţionale / orientarea şcolară şi profesională a elevilor cu CES 20 ore Evaluare finală 5 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Perioada de desfăşurare 15 octombrie 2012– 15 august 2013 MODALITATI DE EVALUARE Evaluare pe parcurs Metode / tehnici: studiul de caz. Caracteristici şi nevoi ale elevilor cu CES 2. TIMP ALOCAT Modul I – Elevii cu CES.3. manageri şcolari. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe) 1. Utilizarea unor strategii didactice specifice educării elevilor Cu CES 4. asigurarea de programe de sprijin individualizat pentru aceşti elevi. JUSTIFICARE Viziunea actuală asupra educaţiei elevilor cu CES promovează integrarea ca perspectivă educaţională adecvată nevoilor acestora.

Orientarea unui demers didactic interactiv.Relaţia dintre curriculum şi evaluare: 2 ore Modul II . Valorificarea valenţelor formative ale metodelor alternative de evaluare. PUBLIC .Metode și tehnici de evaluare alternative: 6 ore Modul VIII . aspiratiile.2. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 42.și stimularea potențialului creativ al elevilor. adaptat nevoilor de individualizare a sarcinilor de lucru pentru elevi. PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE. care să asigure reusita.C. Dezvoltarea abilităţilor de evaluare prin aplicarea metodelor alternative.Obiectiv şi subiectiv în evaluare: 2 ore Modul V .D. Utilizarea modalităţilor de evaluare adecvate pentru valorificarea .Evaluare finală 3 ore 66 . Utilizarea adecvată a conceptului de evaluare din cadrul curriculumului.Activităţi practico . DURATA 30 de ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI Obiective / competenţe vizate: Întelegerea relaţiei dintre curriculum şi procesul de predare – învăţare – evaluare. Profesorii participanți la curs se vor familiariza cu cele mai moderne metode. interesul și posibilitățile pe care le are.Metode tradiționale de evaluare: 3 ore Modul VII . CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 200 (10 grupe) 1. tehnici și practici de evaluare alternativă. TIMP ALOCAT Modul I .Rolul evaluării în procesul de învătământ: 2 ore Modul IV . Potențialul formativ al metodelor alternative de evaluare susține individualizarea actului educațional prin sprijin acordat elevului.aplicative pentru aprofundarea valenţelor formative ale metodelor alternative de evaluare: 8 ore Modul IX .TEORIA ȘI PRACTICA EVALUĂRII ELEVILOR PRIN METODE ALTERNATIVE TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. valorificând astfel aptitudinile.Conceptele fundamentale ale evaluării: 2 ore Modul III . RESURSE UMANE Formatori: Vlasie Elena Manuela Raus Gabriela Vameşu Cristina Ioachim Magdalina 3.Principii generale ce stau la baza realizării procesului evaluativ: 2 ore Modul VI . Momentele si tehnicile de evaluare trebuie să fie pregătite într-o atmosferă reală de comunicare profesor – elev. Cunoaşterea noțiunilor de teoria și practica evaluării.ŢINTĂ VIZAT Profesori din învățământul preuniversitar JUSTIFICARE Evaluarea constituie o etapă obligatorie în măsurarea progreselor elevilor dar si pentru aprecierea eforturilor si eficientei pedagogice ale profesorilor.

CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrele I şi II. Anul şcolar 2012 - 2013 MODALITATI DE EVALUARE Analiza calității produselor realizate. Portofoliul personal – va fi completat pe parcursul parcurgerii cursului. Realizarea si sustinerea unui proiect final care să sustină competentele dobândite. 2. RESURSE UMANE Formatori: Sîrbu Carmen - formator Boz Mariea - formator Hutul Ofelia - formator Hreniuc Raluca - formator 3. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 40 (2 grupe)

B. MANAGEMENT EDUCAŢIONAL
1. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI

43. MANAGEMENTUL CURRICULUM-ULUI
TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C.C.D. PUBLIC - ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice din învăţământul preuniversitar (debutanţi, cu defintivat sau grade didactice), manageri de instituţii de învăţământ. JUSTIFICARE Reforma sistemului educaţional, pe care o traversăm în aceste momente, implică şi problematica curriculară care pune uneori serioase probleme cadrelor didactice, atât celor debutante, cât şi a celor cu experienţă. Managementul curriculum-ului presupune, de altfel, gestionarea eficientă a întregului proces instructiveducativ, aspect care trebuie să se afle printre preocupările tuturor educatorilor. DURATA 30 de ore COMPETENŢE VIZATE - Formarea unei imagini relevante asupra problematicii educaţionale contemporane; - Cunoaşterea sistemului de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice şi raportarea la standardele nationale de competenţă didactică; - Sistematizarea problematicii generale a teoriei şi metodologiei curriculumului; - Operaţionalizarea aparatului conceptual esenţial din teoria curriculumului; - Utilizarea adecvată a cunoştinţelor de teoria şi metodologia curriculumului în proiectarea şi evaluarea experienţelor instructiv-educative; - Obţinerea de abilităţi teoretice şi aplicative în domeniile teoriei educaţiei, a teoriei şi metodologiei curriculum-ului; - Formarea unor competenţe de analiză asupra implementării curriculum-ului la clasă; - Să ofere o viziune comparată asupra dezvoltării curriculare din spaţiul euro-atlantic.

67

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice, timp alocat) Modul I – Teorii/modele ale curriculumului 4 ore Modul II – Tipuri de curriculum 4 ore Modul III – Conţinuturi educaţionale. Modalităţi de organizare 6 ore Modulul IV- Proiectarea curriculum-ului. Implementarea şi monitorizarea curriculum-ului. Evaluarea curriculumului 6 ore Modulul V - Structura Curriculum-lui Naţional din România. Documente de politică a curriculum-ului. Produse curriculare 8 ore Evaluare finală 2 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Anul şcolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE Pentru nota 5 - Îndeplinirea standardelor minime de performanţă aferente disciplinei, în conformitate cu obiectivele şi conţinuturile prezentate Pentru nota 10 - Îndeplinirea standardelor maxime de performanţă aferente disciplinei, în conformitate cu obiectivele şi conţinuturile prezentate Evaluare pe parcurs (50 %) Prezentarea unui portofoliu la final, al cărui conţinut va fi stabilit la prima întâlnire (50 %). 2. RESURSE UMANE Formator: Prof. Dr. Bogdan Constantin Neculau 3. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe)

1. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI

44. MENTORAT PENTRU CADRE DIDACTICE STAGIARE
TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea CCD PUBLIC - ŢINTĂ VIZAT Profesori debutanti (se adresează învăţătorilor şi profesorilor de orice specialitate) JUSTIFICARE Atat explozia informaţională, cât şi complexitatea contextului socio-economic impun schimbări majore şi de esenţă în formarea individului. Ce ar trebui să ştie cadrul didactic care azi părăseşte băncile facultăţii pentru a pregăti adultul de mâine? Este nevoie ca el însuşi să aibă o altă concepţie a demersului didactic care trebuie privit ca un proces complex în care elevul este în mod necesar subiectul învăţării. Totodată, pentru eficientizarea demersului didactic, cadrul didactic trebuie să construiască dincolo de decupajele academice ale disciplinelor şcolare, sprijinind elevul să facă transferul achiziţiilor disciplinare în rezolvarea situaţiilor reale. Programul vine în întâmpinarea nevoilor de formare şi integrare în sistemul educaţional ale cadrelor didactice debutante şi stagiare. Acestea vor găsi în unitatea şcolară în care profesează în primii ani de activitate colegi pregătiţi prin acest program de formare, care vor putea să-i susţină socioprofesional în activitatea didactică, să se familiarizeze cu sarcinile şi cu specificul activităţii didactice de calitate, în vederea obţinerii certificării pentru profesia didactică, a definitivării în învăţământ. La finalul programului de formare, cadrele didactice mentori vor fi capabili să-şi desfăşoare activitatea cu flexibilitate, eficienţă şi în baza unui set de valori propriu, care valorizează calitatea în educaţie, şi să-şi sume rolurile specifice acestei calităţi. DURATA 30 de ore

68

COMPETENŢE VIZATE Cursul își propune dezvoltarea următoarelor competențe: - Dezvoltarea competenţelor de proiectare, desfăşurare şi evaluare în activitatea didactică pentru transpunerea în practică a paradigmei educaţionale centrate pe elev; - Integrarea strategiilor metodologice într-un demers didactic personal şi coerent, bazat pe o atitudine reflexivă a cadrului didactic asupra rezultatelor propriei activităţi şi a progresului realizat de elevii săi CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice, timp alocat) Modul I. Proiectarea didactică: nevoi, priorităţi, obiective; aplicaţii practice; 4 ore Modulul II. Evaluarea formativă în contextul învăţării centrate pe elev: proiectul - activitate complexă de învăţare şi instrument de evaluare; portofoliul - instrument de dezvoltare şi evaluare pentru elev şi cadru didactic stagiar; aplicaţii practice. 5 ore Modulul III. Învăţarea centrată pe elev : definiţii, premise, concepte, competenţe, finalităţi; Învăţarea centrată pe formarea de competenţe, tipuri de competenţe; 6 ore Modulul IV. Strategii didactice din perspectivă învăţării centrate pe elev: învăţarea prin cooperare, învăţarea activă, managementul grupului de elevi, strategii bazate pe proiect şi dezbatere; aplicaţii practice. 8 ore Modulul V Inovație și creativitate didactică. 4 ore Evaluare finală 3 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrele I şi II an şcolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE Portofoliul personal de implementare a programului 2. RESURSE UMANE Formatori: Prof. Sabina Manea Prof. Aura Tabara Prof. Liliana Rujanu Prof. dr. Anca Dimitriu Prof. Lidia Andronache 3. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 75 (3 grupe)

1. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI

45.TEORIA ŞI PRACTICA EVALUĂRII EDUCAŢIONALE
TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C.C.D. PUBLIC - ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice din învăţământul preuniversitar (debutanţi, cu defintivat sau grade didactice), diriginţi, manageri educaţionali. JUSTIFICARE Evaluarea didactică, parte a procesului instructiv-educativ, nu de puţine ori pune probleme educatorilor. Evaluarea trebuie abordată într-o manieră care să îmbine clasicul şi modernul, ştiut fiind faptul că orice strategie evaluativă are avantaje şi dezavantaje. Cunoaşterea şi aplicarea corectă a cerinţelor evaluării, deşablonizarea practicilor educative prin excluziunea modelului unic şi cultivarea capacităţii de selecţie, a inovaţiei personale vor duce la evitarea disfuncţiilor ce pot apărea în secvenţele de evaluare şi notare a performanţelor educaţilor.

69

.managerilor de proiect.Deşablonizarea practicilor educative prin excluziunea modelului unic şi cultivarea capacităţii de selecţie. 70 . 2. Bogdan Constantin Neculau 3. . .Autoevaluarea şi interevaluarea 4 ore Evaluare finală 3 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Anul şcolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE Pentru nota 5 . în conformitate cu obiectivele şi conţinuturile prezentate Pentru nota 10 . CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 46. .membrilor echipei de proiect. creative.persoanelor care vor să dezvolte un sistem profesionist de management de proiect.personalului din învățământ. a inovaţiei personale. concretizată în relaţia obiectiveconţinuturi-metode evaluare (reflectată în formele proiectării didactice). CONCEPEREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR EDUCAŢIONALE TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. managerilor de produs. în conformitate cu obiectivele şi conţinuturile prezentate Evaluare pe parcurs (50 %) Prezentarea unui portofoliu la final. responsabile.D. . al cărui conţinut va fi stabilit la prima întâlnire (50 %). CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe) 1.Cunoaşterea principalelor sisteme de notare şi evitarea disfunţiilor ce pot apărea în secvenţele de evaluare şi notare a performanţelor educaţilor.C. PUBLIC . RESURSE UMANE Formator: Prof. . metode şi instrumente de evaluare (clasice şi complementare) a rezultatelor şcolare 10 ore Modul II – Probleme de docimologie didactică 7 ore Modul III –Disfuncţii ale evaluării didactice şi modalităţi de limitare a acestora 6 ore Modul IV .Însuşirea activă a relaţiei dintre teoria instruirii şi teoria evaluării.Accesarea corectă şi acomodarea cu aparatul conceptual specific evaluării educaţionale. . .Îndeplinirea standardelor maxime de performanţă aferente disciplinei.Dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi specifice activităţii de evaluare şcolară.managerilor de orice nivel.Îndeplinirea standardelor minime de performanţă aferente disciplinei. sisteme de notare.ŢINTĂ VIZAT Acest program se adresează: . . timp alocat) Modul I – Evaluarea didactica (funcţii.DURATA 30 de ore COMPETENŢE VIZATE . Dr.Înţelegerea perspectivei sistemice asupra procesului de învăţământ şi normativităţii didactice.

managementul pozitiv al conflictelor și problemelor. Modul IV -Etapa de Planificare a unui Proiect 6 ore Etapa de Implementare a unui Proiect Etapa de Inchidere și Evaluare a unui Proiect. în limita bugetului propus . .dezvoltarea unui climat de comunicare efectivă între membrii echipei și manager.motivarea proiectului. .diseminarea rezultatelor. pe baza nevoilor instituției școlare.grupul țintă. Ca rezultat direct al acestui program. . dezvoltarea și susținerea echipelor de proiect .organizarea. Lidia Andronache Prof. organizarea și evaluarea proiectului. . . . organizări.scopul proiectului. timp alocat) Modul I –Introducere în Managementul de Proiect 5ore Ce este proiectul? tipurile de proiect Modul II – Etapa de Selecție a unui Proiect 5ore .de realizarea proiectelor în timp real. .bugetul-planul financiar. Acestui stagiu care include workshopuri. .rezultatele așteptate. resposabilității și a autorității managerului de proiect și a membrilor echipei . . Insușirea cunoștințelor despre conceperea și elaborarea proiectelor contribuie la realizarea unei mai bune planificări. veți putea manageria proiectele în mod eficient și eficace. coordonarea. rolul managerului de proiect în conducerea.delegare a rolului. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice.analiza de nevoi.de identificare a celor mai corecte idei de proiect. . 2. Evaluare finală 4 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Anul scolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE Realizarea unui proiect educaţional pe o temă la alegere.JUSTIFICARE Calitatea activității educaționale este influențată de modul în care este proiectată activitatea. RESURSE UMANE Formatori: Prof. conduceri.de motivare a echipei de proiect în vederea scrierii și implementării de proiecte. . . DURATA 30 de ore COMPETENŢE VIZATE . studii de caz și simulări este de a furniza cunoștințele și tehnicile elaborării și implementării proiectelor educaționale care necesită obținerea de fonduri de la diversi finanțatori.formularea obiectivelor. . Aplicarea și interpretarea unui chestionar. coordonări și evaluări a oricărei activități. .de respectare a structurii unui proiect educațional. .măsurarea performanțelor managementului de proiect și modul de a îmbunătați eficiența .beneficiarii. .echipa de proiect-delegarea sarcinilor Modul III – Etapa de Conceptie a unui Proiect-structura proiectului 10ore . .promovarea proiectului. Maricica Buzescu 71 .de planificare și control a proiectelor. .

interevaluare şi autoevaluare. . CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 47.Realizarea activităţilor educative. DURATA 30 de ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI COMPETENŢE VIZATE . analiza produselor activităţilor. cunoaşterea şi aplicarea creativă a elementelor specifice managementului clasei de elevi presupune abordarea din perspectivă didactică a clasei ca sintalitate şi conceperea personalizată a acţiunii educaţionale ca efect al analizei colectivului de elevi din perspectivă psihosocială. . TIMP ALOCAT Modulul I – Conceptul de management 4 ore Modulul II – Management clasei 6 ore Modulul III – Managementul conţinuturilor 6 ore Modulul IV . în concordanţă cu proiectarea iniţială.Manifestarea unei conduite metodologice inovative în plan profesional. portofoliu. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe) 1.Aplicarea conceptelor şi a teoriilor moderne privind formarea capacităţii de comunicare.D. pentru a obţine efecte educaţionale în plan conceptual. operaţional şi formativ. gimnazial şi liceal JUSTIFICARE Reforma educaţiei determină reconfigurarea setului de competenţe ale cadrelor didactice impuse de noua paradigmă educaţională în care calitatea şi eficienţa acţiunii educaţionale devin criterii de evaluare.Managementul problemelor disciplinare 6 ore Evaluarea finală 2 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Perioada de desfăşurare: anul şcolar 2012 .3.ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice din învăţământul primar. PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE. colaborarea 72 . normativă. teste de evaluare finală.C.Managementul relaţiilor interpersonale 6 ore Modulul V . relaţională şi ergonomică. Abordarea demersului didactic din perspectivă socială este necesară pentru că interacţiunile sociale stabilite în cadrul procesului de învăţare condiţionează dezvoltarea intelectuală a elevului.2013 MODALITĂŢI DE EVALUARE Observarea în timpul rezolvării sarcinilor de lucru. Iaşi PUBLIC . Evaluarea rezultatelor activităţilor desfăşurate pe parcursul stagiului de formare va ţine seama de: implicarea participanţilor la realizarea produselor cerute.Utilizarea metodelor şi a strategiilor de predare adecvate particularităţilor individuale/de grup. atitudinile sale cu privire la obiectivele educative ale şcolii. .Utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor managementului educaţional referitoare la managementul clasei de elevi. să inducă un climat de cooperare şi colaborare prin fiecare contact relaţional cu elevii şi părinţii. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuăla propunerea C. motivaţia pentru participarea conştientă la propria dezvoltare şi rezultatele sale şcolare. În acest context. cadrul didactic trebuind să se raporteze la cei pe care îi educă. .

CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 48. 2. alte produse realizate pe parcursul programului.Toni Leahu prof. . CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 100 (4 grupe) 1. PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE. TIMP ALOCAT Modul I Specific language 2h Modul II Types of projects-types of financing 5h Modul III Needs analysis for European projects 6h Modul IV Project management 6h Modul V Correspondence 6h Modul VI Presentation skills 4h Evaluare finală 1h CALENDARUL PROGRAMULUI Anul şcolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE Prezentarea unei piese din portofoliul pregătit în vederea evaluării finale (propunere de proiect). . finalităţilor specifice proiectelor europene.Aplicarea operaţiilor specifice proiectării/derulării/raportării in proiectele europene. . identificarea surselor de finantare precum si utilizarea limbajului specific proiectelor europene. Diamanda . Portofoliul va conţine proiecte de intervenţie concepute. 73 . principiilor.Dezvoltarea competenţelor de comunicare eficienta in limba engleză. DURATA 30 ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI COMPETENŢE VIZATE . aprecierea exprimată de către ceilalţi participanţi.în cadrul grupurilor de lucru. aplicate şi evaluate de către participanţi pe parcursul aplicaţiilor practice. RESURSE UMANE Formatori: prof.ŢINTĂ VIZAT Profesori de limba engleză din sistemul preuniversitar JUSTIFICARE Programul propus urmăreşte îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice prin propunerea unui curriculum structurat pe baza necesitatilor intampinate de profesorii care deruleaza/implementeaza proiecte europene în limba engleză.Cunoaşterea obiectivelor. Cursul urmareste realizarea unui set de instrumente si achizitii necesare in scrierea unui proiect.Folosirea unui limbaj specific adecvat procesului de implementare a unui proiect european.C. ENGLISH LANGUAGE SKILLS FOR EUROPEAN PROJECTS TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. fişe de autoevaluare. PUBLIC . Marilena Grigoraş 3.D.

Rujanu Liliana prof.C. PUBLIC . CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe) 1. finalităților și obiectivelor specifice ale sistemului de învățământ în contextul noii legi a educației naționale. Şalariu Mihaela 3. Programul propus urmăreşte îmbunătăţirea competenţei profesionale a cadrelor didactice prin propunerea unui curriculum structurat pe metode moderne de predare.ŢINTĂ VIZAT Profesori din învăţămăntul preuniversitar JUSTIFICARE Dezvoltarea profesională reprezintă un punct de maxim interes şi o prioritate pentru profesorii şi învăţătorii locali. Ileana Savinescu 74 . DURATA 30 de ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI COMPETENŢE VIZATE -Dezvoltarea competențelor manageriale în domeniul curriculumului. MANAGEMENTUL PROIECTĂRII CURRICULARE TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. RESURSE UMANE Formatori: Prof. -Aplicarea operațiilor specifice proiectării/implementării/evaluării curriculare în demersul didactic. 2. TIMP ALOCAT Modul I Curriculum-abordări conceptuale 2h Modul II Tipuri de curriculum 5h Modul III Proiectarea curriculumul 6h Modul IV Implementarea curriculumului 6h Modul VI Evaluarea curriculumului 6h Modul VI Competente si atributii ale profesorului in domeniul proiectarii si a managementului curriculumului 4h Evaluare finală 1h CALENDARUL PROGRAMULUI Anul școlar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE Prezentarea unei piese din portofoliul pregătit în vederea evaluării. PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE.2.D. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 49. Arhip Camelia prof. Anca Dimitriu Prof. dr. Mihaela Șalariu Prof. RESURSE UMANE Formatori: prof. -Cunoașterea principiilor.

DURATA 30 de ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI Curriculum-ul este structurat pe 3 module cu teme necesare instruirii personalului didactic interesat de etica si deontologia cercetarii.La finalul fiecărui modul. . . COMPETENŢE VIZATE . Cercetarea şi produsul ştiinţific presupun fundamentarea procesului de cogniţie pe etică şi deontologie profesională.Evaluarea sumativă: . PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE.Cultivarea şi diseminarea modelelor de bune practici de cercetare bazate pe etică şi deontologie. precum şi de diseminarea modelelor de bună practică. . ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE ÎN DEMERSUL ŞTIINŢIFIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR -Modele de bună practică TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă C. . CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe) 1. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 50.Valorificarea comportamentului etic în spaţiul educaţional individual şi colectiv.Cursanţii vor prezenta un produs ştiinţific elaborat individual.C. .3. TIMP ALOCAT Modul I – Abordări conceptuale şi metodologice ale eticii şi deontologiei în educaţie 8 ore Modul II – Criterii şi tehnici de realizare a lucrărilor ştiinţifice 10 ore Modul III .Formatorii vor avea în vedere obţinerea feedback-ului pe tot parcursul desfăşurării cursului. va exista un set de exerciţii şi teme de dezbatere.cercetarea in educatie 8 ore Evaluare finală – Completarea unui chestionar şi elaborarea unui document resursă personalizat pentru valorificare individuală 2 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrul I.Aplicaţii . În acord cu prevederile Strategiei Europa 2020. 75 . iar rolul profesorilor din invăţământul preuniversitar este acela de a dezvolta simţul etic şi moral faţă de câmpul cunoaşterii.Dezvoltarea interesului pentru cercetare în spiritul eticii şi deontologiei.Formatorii vor aplica un chestionar pentru obţinerea feed-back-ului în vederea îmbunătăţirii şi adaptării cursului la nevoile formabililor. dimensiunea cercetării este una foarte importantă şi necesită investiţii prin valorificarea potenţialului existent şi prin dezvoltarea unor modele de bună practică.D. Iaşi PUBLIC . anul şcolar 2012 .2013 MODALITATI DE EVALUARE Evaluare continuă: . cercetării şi inovării elevilor.ŢINTĂ VIZAT Profesori din învăţământul preuniversitar JUSTIFICARE Cercetarea este o componentă fundamentală a educaţiei de performanţă.

Dezvoltarea. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe) 1. cu caracter antreprenorial.De la proiectarea didactică la proiectarea antreprenorială 10 ore 7. Creativitate pragmatică 10 ore 4. având fie un caracter formal. fie unul informal sau de voluntariat. Statul în viaţa publică şi privată II. prin învăţarea metodelor şi conţinuturilor corespunzătoare. Programul nostru vizează stimularea iniţiativei sociale şi economice producătoare de performanţă. Aplicarea strategiilor de comunicare didactică.2.ŢINTĂ VIZAT Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar JUSTIFICARE Caracteristicile societăţii actuale pot fi sintetizate. pedagogică şi educaţională. favorabile pragmatismului actual. TIMP ALOCAT I. atât a profesorilor cât şi a elevilor acestora. Proiectarea activităţilor didactice extraşcolare 76 . din perspectiva actului educaţional. securitate. Stăpânirea tehnicilor de transfer a deprinderilor şcolare în activităţile extracurriculare şi extraşcolare. al curajului de a iniţia. Libera iniţiativă şi adoptarea deciziilor 3. creatoare şi de iniţiativă economică şi socială. menţine şi dezvolta o activitate cu caracter privat. Utilizarea de tehnici de stimulare a creativităţii şi a motivaţiei în învăţare. Bogdan Constantin Neculau Prof. IV. V. Creativitate pragmatică în lumea afacerilor 6. Aplicarea algoritmilor optimi în proiectarea. II. RESURSE UMANE Formatori: Asit. Considerăm că formarea elevilor în spiritul antreprenoriatului economic şi social. Iniţiativă şi raţionalitate 5. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 51. dr. şcolare şi extraşcolare. ANTREPRENORIAT ECONOMIC ŞI SOCIAL TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea CCD PUBLIC . dezvoltare.Creativitate pragmatică în viaţa comunităţii III. consolidarea şi perfecţionarea deprinderilor. III. capacităţilor şi aptitudinilor cognitive. eficienţă. Decizii individuale şi decizii guvernamentale 8 ore 1. în următoarele aspecte: libertate. o cunoaştere şi o atitudine distincte. Elena Simona Vrânceanu Prof. care să ofere satisfacţie personală şi totodată să răspundă nevoilor sociale. Aura Ţabără 3. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI / PLANIFICAREA PE STAGII / MODULE TEMATICE. Societatea în care trăim 2. inovarea vieţii proprii şi a comunităţii locale prin proiecte de antreprenoriat economic şi social. univ. presupune existenţa unor profesori cu o prestaţie. DURATA 30 de ore COMPETENŢE VIZATE I. organizarea şi evaluarea activităţilor didactice.

ŢINTĂ VIZAT Profesori de toate specialitatile din învăţământul preuniversitar responsabili cu activitatea de cooperare europeana la nivelul unitatilor scolare JUSTIFICARE Având în vedere necesitatea dezvoltării instituționale a unităților școlare de învățământ preuniversitar. Proiectul de voluntariat Evaluare finala CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrul I si II. Din acest motiv. PROIECTELE EUROPENE – OPORTUNITĂŢI EDUCAŢIONALE PENTRU PROFESORI ŞI ELEVI TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă. Proiectul antreprenorului social 11. Planul financiar individual 10. Stagiul va acorda prioritate acțiunilor care vizează creșterea nivelurilor competențelor. 2. dar și despre oportunitățile educaționale ce pot fi finanțate. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi:50 (2 grupe) 2 ore 1. accesarea programelor cu finanțare europeană și de atragerea de resurse financiare. Dr.Formarea de abilităţilor de întocmire a fişei de proiect şi de identificare a stadiilor principale în dezvoltarea unui proiect. capabilă de o creștere economică durabilă însoțită de o crestere cantitativă și calitativă a numărului locurilor de muncă și de o mai mare coeziune socială. la alegere. Planul de afaceri 9.Informarea cadrelor didactice despre oportunitățile de finanțare din cadrul Programului de Învățare pe tot parcursul vieții. sprijinirea dezvoltării și punerii în aplicare a strategiilor coerente și globale de învătare de-a lungul vieții și promovarea inovației și creativității. se impune din ce în ce mai mult abilitarea. Felicia Panaite 3. RESURSE UMANE Formatori: Prof. informarea și formarea cadrelor didactice în domeniul managentului proiectelor cu finanțare europeană. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 52. 77 . an scolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE Portofoliu individual (realizat in urma evaluarilor de etapa) Sustinerea unui proiect de antreprenoriat. propus de CCD PUBLIC . cadrele didactice trebuie să fie formate și pregătite în acest sens. DURATA 30 de ore COMPETENŢE VIZATE . Cursul de formare este în acord cu prioritatea centrală a Programului de învatare pe tot parcursul vieţii de a consolida contribuția adusă de educația și formarea profesională în atingerea obiectivului de la Lisabona de transformare a Uniunii Europene în cea mai competitivă economie bazată pe cunoaștere din lume. .8. Ana Irina Iorga Prof.

2.Evaluarea finala va consta in realizarea unui portofoliu individual. .C. elaborarea de propuneri de proiecte cu o paletă largă de tematici. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 53. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 100 cursanţi (4 grupe) - 1.Utilizatorii noii societăţi trebuie educaţi pentru valorificarea acesteia. DURATA 30 de ore 78 .D. în scopul evitării eşecurilor în acest domeniu. profesori documentarişti (COR 2432 : bibliotecar.ŢINTĂ VIZAT Bibliotecari.Informaţia devine un produs. personal din învăţământul preuniversitar.III 2013 MODALITATI DE EVALUARE Elaborarea de exerciţii individuale de către cursanţi şi susţinerea acestora.2012 Trimestrele I . PUBLIC . Prin prelucrarea sa devine un produs cu valoare adăugată. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI ( planificarea pe stagii/ module tematice. de lucru în echipă. Liliana Rujanu Prof. documentarist şi asimilaţi).Dezvoltarea interesului cadrelor didactice pentru abordarea acestui mod de atragere de resurse extrabugetare în interesul şcolii și al comunității. CULTURA INFORMAŢIEI ÎN SPAŢIUL INFO-DOCUMENTAR INFORMATIZAT TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. continuă.II . dar şi pentru un alt mod de gândire. timp alocat) Modulul 1 Schema elaborării unui proiect: 4 ore Modulul 2 Ciclul de viaţă a unui proiect: 2 ore Modulul 3 Managementul unui proiect: 4 ore Modulul 4 Tipuri de proiecte şi finanţări europene: 4 ore Modulul 5 Identificarea nevoilor şi propunerilor de proiect: 4 ore Modulul 6 Modalitati de alegere a finanţatorului: 2 ore Modulul 7 Prezentarea propunerilor de proiect: 4 ore Modulul 8 Analiza şi evaluarea propunerilor: 4 ore Evaluarea finală: 2 ore Total ore teorie: 10 Aplicatii practice: 20 CALENDARUL PROGRAMULUI Trimestrul IV . Gabriela Conea 3. JUSTIFICARE Dezvoltarea Noilor Tehnologii de Informare şi de Comunicare (NTIC) impune dezvoltarea unei noi societăţi.Consolidarea pregătirii în domeniul întocmirii de proiecte prin prezentarea realizărilor în acest domeniu dar şi a unor neajunsuri legate de unele detalii/particularităţi specifice proiectului. Cultura informaţională impune o educaţie permanentă. RESURSE UMANE Formatori: Prof. societate denumită a informaţiei/informaţională/a cunoaşterii.

documentaristi. 2. Nicoleta Marinescu prof. Laura Mihaela Andrei 3. JUSTIFICARE Proiectul romano-francez a vizat.2013 MODALITATI DE EVALUARE Proiect de constituire a unui portal informaţional pentru un anumit tip de utilizator.S.C. pentru o anumită vârstă (la alegere).D. aspect benefic pentru sistemul educational din România.III . a susținut financiar școlile nominalizate prin ordin de ministru pentru înființarea de C. baze de date .-uri şi înfiintarea lor a presupus amenajarea și dotarea cu echipamente si mobilier specific şi un efort sporit de management organizaţional specific structurilor info documentare.Resurse electronice (e-resursă).COMPETENŢE VIZATE Dezvoltarea competenţelor de bază impuse de societatea informaţională.I. modernizarea metodelor de informare pentru elevi și cadre didactice. prin crearea de Centre de Documentare și Informare în școli. Educaţia pentru informaţie şi prin informaţie. susţinerea unui test 3h CALENDARUL PROGRAMULUI Trimestrul IV . Formarea continuă.C.T. În ultimii trei ani. PUBLIC . M.Internet: motoare de căutare . Bibliotecarii din şcoli. Cultura informaţională . însuşirea metodelor clasice de management infodocumentar etc.Exerciţii practice 10h Modulul 3 .D.ŢINTĂ VIZAT Bibliotecari. modalităţi moderne de comunicare. respectiv de cultura informaţională Utilizarea şi valorificarea resurselor electronice în procesul de învăţământ/formativ/de recreere/formarea abilităţilor pentru telemuncă CURRICULUM-UL PROGRAMULUI ( planificarea pe stagii/ module tematice. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 54. DURATA 30 de ore 79 .D. Certificare europeană 10h Modulul 2 .E. RESURSE UMANE Formatori : prof.2012 Trimestrele I .Exerciţii practice 7h Evaluarea cursanţilor prin prezentarea în scris a unui portal informaţional . CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 25 (1 grupa) 1. cataloage colective. timp alocat) Modulul 1 – Societatea informaţională . directorii şi profesorii dispuşi să preia activitatea din CDI au nevoie de cursuri de formare pentru amenajarea CDI.I (profesori sau bibliotecari). directori din unitatile scolare cuprinse in proiect in baza ordinelor de ministru si viitori responsabili C. PROIECTUL DE AMENAJARE AL CENTRULUI DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE TIPUL DE PROGRAM Program de formare continua la propunerea C.

.Proiectul de amenajare a CDI. Chestionar de evaluare a eficienței cursului de formare continuă 2.D.de a formula corect (SMART) obiectivele proiectului. Etapele de elaborare şi conţinut Modulul 4 . În acelasi timp.de adaptare la nevoile comunitatii (locale si scolare). fiecare persoană care dorește să acceseze fonduri trebuie să cunoască cum se scrie. face absolut necesară cunoașterea modului in care se identifica o idee de proiect pentru ca acesta sa raspunda cerintelor comunitatii. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 55.COMPETENŢE VIZATE La sfârşitul programului de formare cursanţii vor fi capabili: Să întocmească proiectul de amenajare al CDI.ŢINTĂ VIZAT Bibliotecari. De aceea propunem un program de inițiere în domeniul proiectelor educaționale aplicabile în structurile infodocumentare. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI ( planificarea pe stagii/ module tematice. . PUBLIC . documentariști şi profesori din învăţământul preuniversitar JUSTIFICARE Parcurgem o etapă în care cultura proiectelor este absolut necesară pentru orice profesionist în domeniul educației. 80 . spaţii specifice unui CDI. Laura Mihaela Andrei 3. Nevoia de accesare a fondurilor guvernamentale.de a identifica in unitatea scolara in care lucreaza cele mai utile idei de proiect. caracteristici Modulul 3 . Să întocmească proiectul pedagogic si cultural al CDI. respectând spațiile specifice ale acestuia.Proiectul de dezvoltare instituţională. ELABORAREA PROIECTELOR PENTRU STRUCTURILE INFODOCUMENTARE TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. . RESURSE UMANE Formator: prof. planul managerial şi proiectul CDI Modulul 2 . DURATA 30 de ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI Competențe vizate: Cursul va contribui la formarea următoarelor competențe: .Proiectul CDI : componente. cum se implementează și cum se evaluează un proiect pentru a aduce un plus de valoare. .C. dar și a celor europene. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 20 (1 grupa) 5h 6h 8h 7h 4h 1.de lucru in echipa de proiect.Proiectul pedagogic si cultural al CDI Evaluarea cursanţilor prin prezentarea proiectelor de amenajare CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrul I si II – an scolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE Realizarea proiectului de amenajare în funcție de spațiul destinat CDI.de a respecta structura proiectului. timp alocat) Modulul 1 .

EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ. modul de întocmire a unui curriculum la decizia şcolii. PUBLIC . învăţători. abilităţilor practice. .de a realiza o evaluare corecta a resurselor necesare pentru implementarea unui proiect. abilităţi practice le sunt necesare şi utile informaţiile teoretice privind documentele şcolare. profesori pentru învăţământul primar. TIMP ALOCAT Modulul I: Introducere in Managementul de Proiect 6h Modulul II: Etapa de conceptie a unui proiect 8h Modulul III: Etapa de planificare a unui proiect 2h Modulul IV: Etapa de implementare a unui proiect. abilităţi practice în învăţământul preuniversitar. Etapa de inchidere si evaluare a unui proiect 2h Modulul V: Noţiuni de biblioteconomie informatizată 4h Modulul VI 5h . evaluarea în cadrul acestor discipline. institutori. . Prof. Formarea unor noi capacităţi privind proiectarea curriculum-ului la clasele III-VIII.de redactare a unui caiet de sarcini. „Petre Andrei” Iasi.de a promova corect ideea de proiect si obiectivele acestuia in comunitatea scolara si locala. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 56.de diseminare in comunitatea locala prin mass-media si alte mijloace. RESURSE UMANE Forrmatori: Psih.de insuşire a unui vocabular de biblioteconomie informatizată.Caietul de sarcini (sinteza concepţiei. Laura Mihaela Andrei. Univ. JUSTIFICARE Cadrelor didactice care predau educaţia tehnologică. . . 81 . DURATA 30 ore COMPETENȚE VIZATE 1. a portofoliului cadrului didactic. care predau educaţia tehnologică. facilitator pentru scrierea proiectelor. CLASELE III – VIII TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea CCD. 2. structura programelor şcolare în vigoare. bilanţul stabilirii condiţiilor specifice.ABILITARE CURRICULARĂ. iar prin lucrările practice propuse se evidenţiază caracterul practic specific educaţiei tehnologice. Maricica Buzescu – formator national. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 45 (2 grupe) 1. strategiile de predare-învăţare. contract între beneficiar şi furnizor) Evaluarea cursanţilor prin prezentarea de proiecte 3h CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrul I si II – an scolar 2012-2013s MODALITATI DE EVALUARE Realizarea unui proiect educational pentru structura infodocumentara in care functioneaza participantul. expert in consiliere educationala .. proiectarea activităţii didactice. . educatori.de creare a unui climat de comunicare efectiva cu comunitatea si membrii echipei.ŢINTĂ VIZAT Profesori de educaţie tehnologică. PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE. formator 3.orientare scolara si profesionala. a rezultatelor proiectelor.

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice. Îmbunătăţirea strategiilor de predare-învăţare-evaluare. standardele de performanţă şi criteriile de notare. Documente şcolare. Schimb de opinii 7 ore Modul IV . Portofoliul va conţine: proiecte de intervenţie concepute. 4. Tehnologică 3. PUBLIC . Tema 1. învăţătorului / profesorului. Tema 5. Structura programei şcolare. în raport cu transformările ce au loc în învăţământul actual. Se va ţine seama de implicarea participanţilor la realizarea produselor cerute. 2.D. Tema 4. Tema 2.Portofoliul cadrului didactic. colaborarea în cadrul grupurilor de lucru. timp alocat) Modul I – Obiectivele stagiului de perfecţionare. Aceste instrumente vizează. Evaluarea zilei. raportare. urmăreşte reflectarea pertinentă şi responsabilă a strategiei didactice abordate: de rutină. originale de investigare a personalităţii şi stilului de muncă al cadrului didactic. Iaşi. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 57. Proiectarea activităţii didactice. aprecierea exprimată de către ceilalţi participanţi.ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice din învăţământul preuniversitar JUSTIFICARE Cunoaşterea naturii şi dimensiunilor personalităţii educatoarei. Evaluarea zilei. RESURSE UMANE Formatori: Prof. bazată pe automatisme (rezultat al unor îndelungate stereotipizări care au şablonizat activitatea) sau cea novatoare. determinarea gradului de apropiere a educatoarei. Dezvoltarea deprinderilor de lucru în echipă. Nedelcu Lenuţa. Schimb de opinii 7 ore Modul III – Curriculum la decizia şcolii. Modalitatea de perfecţionare propusă are ca bază utilizarea rezultatelor obţinute în urma aplicării unor instrumente ştiinţifice. aplicate şi evaluate de către participanţi pe parcursul aplicaţiilor practice.C. Evaluarea zilei. 2. MANAGEMENTUL OPTIMIZĂRII ASPECTELOR PSIHOCOMPORTAMENTALE ŞI APTITUDINALE ALE CADRELOR DIDACTICE TIPUL DE PROGRAM Program de formare la propunerea C.Ş. precum şi a relaţiei dintre personalitatea acestora şi eficienţa procesului instructiv-educativ. respectând caracterul teoretic. raportare. Tema 3. Mic dicţionar terminologic. Lucrări practice. raportare.2. Evaluarea zilei. fişe de autoevaluare şi alte produse realizate pe parcursul stagiului de formare. Schimb de opinii 7 ore Evaluare finală 2 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Anul şcolar 2012 – 2013 MODALITATI DE EVALUARE 1. flexibilă. metodist I. formator Ed. ing. Abordarea sistematică a cunoştinţelor. Aria curriculară “Tehnologii”. Schimb de opinii 7 ore Modul II – Strategii de predare-învăţare. 3. socializare. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 80 (4 grupe) 1. dr.J. 82 . practic şi interdisciplinar. raportare. învăţătorului / profesorului de un model care are valoare reprezentativă şi nu valoare normativă. Evaluarea în cadrul disciplinei Educaţie tehnologică. raportare.

.Abilitarea cadrelor didactice în utilizarea tehnicilor de identificare a componentelor psihocomportamentale şi aptitudinale proprii. Modulul 4.Dezvoltarea abilităţilor de identificare şi utilizare a tehnicilor de intervenţie pentru dezvoltarea abilităţilor psihopedagogice şi psihocomportamentale.Utilizarea modalităţilor psihopedagogice de optimizare şi creştere a eficienţei activităţii instructiv educative în urma identificării şi dezvoltării aspectelor psihocomportamentale şi aptitudinale ale cadrelor didactice. Stabilirea posibilităţilor de intervenţie în vederea optimizării tipului de personalitate (a profilului psihocomportamental şi aptitudinal) 3 ore.DURATA 24 de ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI Obiective/competenţe vizate: . . PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 75 (3 grupe) 1. EDUCAŢIA TIMPURIE INCLUZIVĂ ŞI INTERCULTURALĂ TIPUL DE PROGRAM Program de formare la propunerea C.D. Modulul 3. . -Susţinerea proiectului din portofoliul propriu prin care să demonstreze competenţele dobândite şi utilizate în propria devenire socio-profesională. portofoliul personal de implementare a programului va cuprinde: . PUBLIC .Formarea competenţelor cadrelor didactice de elaborare a propriului profil psihocomportamental şi aptitudinal. Modalităţi de intervenţie psihopedagogică în vederea dezvoltării abilităţilor psihopedagogice şi psihocomportamentale ale cadrelor didactice 8 ore. autoevaluare. . Identificarea profilului psihocomportamental şi aptitudinal al cadrului didactic 3 ore.Abilitarea psihopedagogică a cadrelor didactice în vederea optimizării propriului tip de personalitate (a profilului psiho-comportamental şi aptitudinal). 2. TIMP ALOCAT Modulul 1. Evaluare finală 3 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrele I şi II an şcolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE Pentru întregul program. Dan Butnaru Prof.ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice din învăţământul preşcolar şi directori de grădiniţă 83 . 6. interevaluare. Modalităţi de intervenţie psihopedagogică în vederea optimizării tipului de personalitate (a profilului psiho-comportamental şi aptitudinal) al cadrelor didactice 4 ore. Stabilirea posibilităţilor de intervenţie pentru dezvoltarea abilităţilor psihopedagogice şi psihocomportamentale 3 ore. Modulul 5. Lidia Andronache 3. RESURSE UMANE Formatori: Prof. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 58. Modulul 2.C.Fişe de evaluare.

.Educaţia timpurie incluzivă şi interculturală . .de adaptare la nevoile comunităţii locale şi şcolare .JUSTIFICARE Promovarea unei abordări incluzive şi interculturale în grădiniţe este o cerinţă europeană de care trebuie să ţinem cont în contextul problematcii complexe a asigurării unui mediu educativ pozitiv şi a accesului la educaţie timpurie pentru a oferi şanse egale de formare şi dezvoltare a personalităţii copilului de 3-6/7 ani.Perspective asupra culturii şi relaţiilor interculturale Modulul II – 12h Practici educaţionale în serviciile de educaţie timpurie pentru o educaţie interculturală .Principii şi recomandări privind diversitatea etno-culturală în educaţia timpurie . A DOUA ŞANSĂ – ÎNTRE IDEAL ŞI REAL TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea CCD PUBLIC .Conducerea procesului de dezvoltare instituţională din perspectiva dimensiunii incluzive şi multiculturale Evaluarea cursanţilor prin prezentarea portofoliului 3h CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrul II – an scolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE Realizarea unui portofoliu şi reamenajarea ambientului educaţional la nivelul sălilor de grupă şi al instituţiilor preşcolare. 2. . CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 59. timp alocat) Modulul I – 12h Repere conceptuale pentru educaţia incluzivă cu focalizare pe dimensiunea interculturală . CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 25 (1 grupa) 1. DURATA 30 de ore COMPETENŢE VIZATE Cursul va contribui la formarea următoarelor competenţe: .de a construi o relaţie pozitivă cu familia care să favorizeze o dezvoltare echilibrată a tuturor copiilor. .de a dobândi abilităţi specifice pentru implementarea educaţiei incluzive şi interculturale .Abordarea incluzivă şi interculturală în curriculum educaţiei timpurii .Viziunea unei grădiniţe incluzive şi interculturale .Reflectarea diversităţii în mediul educaţional Modulul III – 3h Managementul diversităţii în serviciile de educaţie timpurie . CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice. RESURSE UMANE Formator: Prof.ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 84 . Hudac Axenia 3.de a promova o aboradre incluzivă şi interculturală în practicile educaţionale şi mediul de învăţare oferit în cadrul serviciilor de educaţie timpurie.de a răspunde adecvat nevoilor educaţionale ale copiilor de alte etnii.

Prin acest curs de formare se urmareste susţinerea echităţii de şanse la nivelul tuturor structurilor sociale.JUSTIFICARE Programul „ A doua șansă” oferă posibilitatea formării cursanților din perspectiva adaptării demersului didactic la specificul grupului țintă: persoane care au abandonat școala și își exprimă dorința de a finaliza studiile. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 60. PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE. RESURSE UMANE Formatori: Prof. Dimitriu Anca 3.an scolar 2012. Andronache Lidia Prof.2013 MODALITATI DE EVALUARE Evaluarea se va realiza pe baza portofoliului individual si a sustinerii unei piese din portofoliu. DURATA 30 de ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI Competenţe vizate: . in contextul educațional actual. combaterea discriminării şi a intoleranţei în rândul grupurilor defavorizate. TIMP ALOCAT Modulul 1 – Legislația națională privind programul „A doua șansă”.Să optimizeze demersul de reintegrare prin stimularea dezvoltarii parteneriatului scoala –familie. Motaș Elena Prof.Să dezvolte capacitati de comunicare interculturala si incluziva. AFTER SCHOOL-ALTERNATIVĂ EUROPEANĂ PENTRU EDUCAŢIE TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea CCD PUBLIC . . Stimularea participării la viaţa socială prin reintegrarea in forme specifice de invatamant a subiecţilor care provin din aceste grupuri .ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 85 . Motaș Viorel Prof.Consiliere ți orientare 4 ore Modulul 5 .Să achizitioneze tehnici si sa detina instrumente specifice lucrului cu adultii. 2.Strategii şi metode didactice pentru învăţarea prin cooperare 4 ore Modulul 6 – Elaborare de materiale suport pentru activitatea didactică 4 ore Evaluarea finală 4 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrul I si II. Prezentarea programelor de tip „A doua șansă” 2 ore Modulul 2 . masuri) . . promovarea unui climat sănătos de dezvoltare şi siguranţă socială prin educatie sunt probleme prioritare în acest curs. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 ( 2grupe) 1.Metode și tehnici de lucru cu adulții 8 ore Modulul 3 – Comunicare interpersonală și interculturală 4 ore Modulul 4 . .Săcunoasca aspecte specifice problematicii abandonului scolar( cauze. efecte.Să selecteze și să adapteze conținuturile la nevoile cursanților.

TIMP ALOCAT Modulul 1 – Noutăţi legislative privind programele de tip „Şcoala după şcoală” din perspective europene Legea Educaţiei Naţionale 2 ore Modulul 2 . Motas Elena Prof. DURATA 30 de ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI Competenţe vizate: . PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE.premisă a reuşitei programului 2 ore Modulul 5 – Consiliere si orientare 4 ore Modulul 6 .Să selecteze şi să adapteze metode centrate pe elev.Fenomenul de abandon şcolar. combaterii discriminării şi a intoleranţei în rândul grupurilor defavorizate. 2. . efecte. PUBLIC . tipuri de activităţi) 4 ore Modulul 4 – Comunicarea interpersonală. în conformitate cu prevederile generale stipulate de Regulamentul Consiliului Europei este un deziderat fundamental al educatiei actuale. .Să folosească familia ca suport în demersul de reintegrare şcolară a elevilor aflaţi în risc de abandon. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50( 2 grupe) 1. Andronache Lidia Prof. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 61.Să dezvolte capacitati de comunicare interculturala si incluziva. masuri).C. Dimitriu Anca 3.JUSTIFICARE Promovarea egalităţii de şanse.Şcoala după şcoală” (prezentare. RESURSE UMANE Formatori: Prof. Motas Viorel Prof.D.. desfăşurare. promovarea unui climat sănătos de dezvoltare şi siguranţă socială sunt probleme tratate prioritar în program.an scolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE Evaluarea se va realiza pe baza portofoliului individual si a sustinerii unei piese din portofoliu. MANAGER SPORTIV TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. conforme nevoilor cursantilor.între îngrijorare şi ignorare 4 ore Modulul 3 – Programul .ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 86 . .Strategii şi metode didactice centrate pe elev şi pentru învăţarea prin cooperare 4 ore Modulul 7 – Elaborare de materiale suport pentru activitatea didactica 6 ore Evaluare de etapă 2 ore Evaluarea finală 2 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrul I si II.Să cunoasca aspecte specifice problematicii abandonului scolar( cauze. Acest curs vizează achizitionarea unui set de instrumente necesare susţinerii echităţii de şanse la nivelul tuturor structurilor sociale. Stimularea participării la viaţa socială a subiecţilor care provin din aceste grupuri defavorizate. organizare.

Cursul are ca scop învăţarea conducerii cu succes a tuturor fazelor unuei activităţi de management în domeniul sportiv.ŢINTĂ VIZAT membrii CEAC din şcolile judeţului JUSTIFICARE Asigurarea calităţii în şcoli este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare. planificare.Reprezentarea organizaţiei sportive în relaţie cu mass-media.Cunoaşterea politicilor de comunicare în marketingul sportive. planificare şi implementare a unor servicii prin care se formează încrederea 87 . 7.A. 2. TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea CCD PUBLIC . structurilor sportive. control si evaluare a rezultatelor.E. într-o disciplină sportivă la alegere. 8. 5.Cunoaşterea cadrului legislativ şi etic al activităţilor sportive. Vasile Viciu Tanase Prof. timp alocat) Modul I – Managementul competiţiilor sportive 14 ore Modul II – Politici de comunicare şi legislaţie sportivă 13 ore Evaluare finală 3 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Anul scolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE Conceperea şi argumentarea unui proiect de organizare a unei competiţii sportive la nivel zonal.Cunoaşterea şi aplicarea metodelor şi instrumentelor de management.Formarea de competenţe personalului care lucrează în domeniul sportiv.Reprezentarea organizaţiei sportive în relaţie cu terţii. apropiate de cerinţele europene. cu iniţiere. Sorin Popovici 3. 6. insuşindu-ţi cadrul general. execuţie. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 62. DURATA 30 de ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI COMPETENŢE VIZATE 1.Organizarea şi coordonarea personalului din structurile sportive. ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE PRIN COMISIA C. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 25 1. 2.JUSTIFICARE Organizarea cursului în specializarea “Manager sportiv” este o necesitate izvorâtă din dorinţa de a da noi coordonate organizării şi desfăşurării activităţii sportive de masă şi de performanţă. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice. 3. 4. RESURSE UMANE Formator: Prof.Conducerea şi organizarea activităţii.C.

an scolar 2012– 2013 MODALITATI DE EVALUARE fişe de lucru. .pregătirea unei vizite de monitorizare. dar si cunoasterea oportunitatilor educationale ce pot fi finantate. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI Legislaţie în domeniul asigurării calităţii în învăţământul preuniversitar 4 ore Standarde de autorizare.cunoaşterea legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în învăţământ. Butnariu Stefan prof. REI. se impune din ce in ce mai mult abilitarea. . .beneficiarilor că organizaţia furnizoare satisface standardele de calitate. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 100 (4 grupe) 1. cadre didactice: educatoare. DURATA 24 de ore COMPETENTE VIZATE .întocmirea planului de îmbunătăţire. 88 . şcoli de toate tipurile). accesarea programelor cu finantarea europeana si de atragerea de resurse financiare.colectarea şi utilizarea dovezilor. Andronache Lidia prof. Din acest motiv.întocmirea REI. informarea si formarea cadrelor didactice in domeniul managementului proiectelor cu finantare europeana. Pentru ca aceste acţiuni să aibă finalitatea dorită cursul îşi propune formarea membrilor CEAC – responsabili cu asigurarea calităţii în şcoală. precum şi pe aplicarea standardelor de referinţă. profesori de toate specialităţile JUSTIFICARE Avand in vedere necesitatea dezvoltarii institutionale a unitatilor scolare de invatamant preuniversitar. . Dimitriu Anca 3. Îmbunătăţirea calităţii educaţiei presupune evaluare. de acreditare şi de referinţă 4 ore Proceduri de asigurare a calităţii 4 ore Raport de evaluare internă 6 ore Plan de îmbunătăţire 4 ore Evaluare 2 ore CALENDARUL PROGRAMULUI semestrul I si II. planuri de îmbunătăţire. portofolii 2. analiză şi acţiune corectivă continuă şi se bazează pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri.responsabili cu programele educaţionale din şcoli.ŢINTĂ VIZAT Manageri de instituţii de învăţământ (grădiniţe. . RESURSE UMANE Formatori: prof.elaborarea procedurilor de asigurare a calităţii în învăţământ. învăţători. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 63. ABORDĂRI INOVATIVE ÎN MANAGEMENTUL PROIECTELOR EDUCAŢIONALE TIPUL DE PROGRAM Program de formare continua propus de CCD PUBLIC .

Înţelegerea importanţei realizării unor proiecte educaţionale şi a beneficiilor ce decurg pentru elevi. DURATA 42 de ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI Obiective/Competente vizate Competenţe metodologice: . capabilă de o crestere economică durabilă. în scopul evitării eşecurilor în acest domeniu. implementarea. însotită de o crestere cantitativă si calitativă a numărului locurilor de muncă si de o mai mare coeziune socială. gestionarea şi evaluarea unui proiect educaţional. . Informarea cadrelor didactice despre oportunitatile de finantare din cadrul Programului de Invatare pe tot parcursul vietii. .III 2013 89 .Cunoaşterea. Stagiul va acorda prioritate actiunilor care vizează cresterea nivelurilor competentelor. TIMP ALOCAT Modulul 1 Schema elaborării unui proiect: 4 ore Modulul 2 Ciclul de viaţă al unui proiect: 6 ore Modulul 3 Managementul unui proiect: 4 ore Modulul 4 Tipuri de proiecte şi finanţări europene: 4 ore Modulul 5 Identificarea nevoilor şi propunerilor de proiect: 4 ore Modulul 6 Modalitati de alegere a finanţatorului: 4 ore Modulul 7 Prezentarea propunerilor de proiect: 4 ore Modulul 8 Analiza şi evaluarea propunerilor: 4 ore Modulul 9 Specificitatea proiectelor finantate prin POSDRU: 6 ore Evaluarea finală: 2 ore Total ore teorie: 18 Aplicatii practice: 24 Total 42 de ore CALENDARUL PROGRAMULUI Trimestrele I . Competenţe de gestionare şi administrare a resurselor: . sprijinirea dezvoltării si punerii în aplicare a strategiilor coerente si globale de învătare de-a lungul vietii si promovarea inovatiei si creativitatii.Elaborarea şi implementarea unor categorii diferite de proiecte.Coordonarea implementării unor categorii diferite de proiecte.Cunoaşterea şi aplicarea de instrumente de analiză a mediului intern şi extern a instituţiilor educaţionale.Familiarizarea cu conceptele şi tehnicile specifice managementului de proiect.Consolidarea pregătirii în domeniul întocmirii de proiecte prin prezentarea realizărilor în acest domeniu dar şi a unor neajunsuri legate de unele detalii/particularităţi specifice proiectului. PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE.Gestionarea resurselor implicate pentru diferite categorii de proiecte. . elaborarea şi aplicarea de instrumente de monitorizare şi evaluare a proiectelor. .cadrele didactice trebuie sa fie formate si pregatite in acest sens. Cursul de formare este in acord cu prioritatea centrală a Programului de învatare pe tot parcursul vieţii de a consolida contributia adusă de educatia si formarea profesională în atingerea obiectivului de la Lisabona de transformare a Uniunii Europene în cea mai competitivă economie bazată pe cunoastere din lume. . Înţelegerea şi aplicarea demersurilor necesare pentru iniţierea.Dezvoltarea interesului cadrelor didactice pentru abordarea acestui mod de atragere de resurse extrabugetare in interesul şcolii si al comunitatii. în funcţie de diferitele categorii de proiecte. Competenţe de monitorizare şi evaluare: .II . .Aprecierea obiectivă a mediului intern şi extern al instituţiei pentru elaborarea şi implementarea unor proiecte viabile. . cadre didactice şi pentru viaţa şcolară. Competenţe de conducere şi coordonare: .Formarea abilităţilor de întocmire a fişei de proiect şi de identificare a stadiilor principale în dezvoltarea unui proiect.Coordonarea activităţii echipelor de proiect.

trebuie să-şi găsească locul într-un sistem educaţional performant. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 100 cursanţi (4 grupe) 1.Explorarea activă a politicii de dezvoltare durabilă în educaţie. INOVAŢIE ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN EDUCAŢIE TIPUL DE PROGRAM Program de formare profesională la propunerea C. Dr. Tocmai de aceea relaţia permanentă de feed-back stabilită între iniţiatorii politicilor educaţionale şi beneficiarii acestora este una necesară pentru stabilirea coordonatelor de dezvoltare.formator 3. . Anca Dimitriu – formator Prof.Asumarea atitudinii pozitive faţă de inovaţie şi dezvoltare. Evaluarea sumativă: 90 . cu toate valenţele sale educaţionale.Identificarea şi problematizarea noilor direcţii de dezvoltare în educaţie. DURATA 30 de ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI Curriculum-ul este structurat pe 3 module. 10 ore Evaluare finală – Chestionar şi document-resursă. . pentru valorificare individuală 2 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrul al II-lea. Liliana Rujanu – formator Prof. PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE.2013 MODALITATI DE EVALUARE Evaluare continuă: . . Iaşi PUBLIC . RESURSE UMANE Formatori: Prof.C. COMPETENŢE VIZATE .ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice din învăţământul preuniversitar JUSTIFICARE Educaţia este o componentă fundamentală a sistemului macrosocial. Argumente şi perspective 8 ore Modul II – Promovarea valorilor europene prin educaţie 10 ore Modul III – Strategii inovative şi de dezvoltare în actul educaţional. anul şcolar 2012 .Valorificarea interesului pentru autocunoaştere. 2.Evaluarea finala va consta in realizarea unui portofoliu individual.Formatorii vor avea în vedere obţinerea feedback-ului pe tot parcursul desfăşurării cursului.D. Mihaela Șalariu . CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 64. Demersul inovativ. Actorii educaţionali sunt iniţiatorii şi promotorii politicilor de dezvoltare durabilă în educaţie. TIMP ALOCAT Modul I – Efectul dezvoltării şi inovaţiei în educaţie. Demersuri aplicative. adaptat societăţii europene a cunoaşterii. elaborarea de propuneri de proiecte cu o paletă largă de tematici. personalizat.MODALITATI DE EVALUARE Elaborarea de exerciţii practice de către cursanţi şi susţinerea acestora. cu posibilităţile şi limitele sale.

Elaborarea.Managementul resurselor umane Modul IV . în echipe de lucru.şi extraşcolară presupune aplicarea eficientă a managementului resurselor umane. anul şcolar 2012 . . CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 65. Iaşi PUBLIC .C.Selectarea şi valorificarea tehnicilor şi strategiilor manageriale într-o organizaţie dată. Gestionarea relaţiilor de comunicare şi colaborare intra. Elena Simona Vrânceanu Prof. Formatorii vor aplica un chestionar pentru obţinerea feed-back-ului în vederea îmbunătăţirii şi adaptării cursului la nevoile formabililor. univ. a unei strategii de dezvoltare durabilă pentru învăţământul preuniversitar ieşean. dr. cu scopul de a dezvolta valenţele implicării pro-active în procesul didactic şi de a asigura dimensiunea dezvoltării şi inovării în educaţie. DURATA 30 de ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI Curriculum-ul este structurat pe 5 module. .La finalul fiecărui modul. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN EDUCAŢIE TIPUL DE PROGRAM Program de dezvoltare profesională la propunerea C.ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice din învăţământul preuniversitar JUSTIFICARE Nu putem vorbi de o şcoală performantă fără o componentă managerială situată pe acelaşi plan valorific. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 2 grupe. 2. vor exista exerciţii şi teme de dezbatere.Identificarea şi valorificarea motivaţiei intrinseci şi extrinseci în scopul obţinerii performanţei. selecţiei şi motivării resursei umane depinde calitatea procesului educaţional şi coeziunea organizaţiei.Dezvoltarea abilităţilor de a promova o cultură organizaţională eficace. COMPETENŢE VIZATE . RESURSE UMANE Formatori: Asist.Cultivarea capacităţii de comunicare şi interrelaţionare în şcoală. Aura Ţabără 3. PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE. Constantin Bogdan Neculau Prof. 50 de cursanţi - 1. TIMP ALOCAT Modul I – Management şi marketing în educaţie Modul II – Strategii de comunicare eficientă în şcoală Modul III .2013 MODALITATI DE EVALUARE Evaluare continuă: 91 .Recrutarea şi selecţia resursei umane Modul V – Motivarea personalului în vederea obţinerii performanţei CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrul al II-lea. De calitatea recrutării. .D. .

La finalul fiecărui modul. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 66. orientându-se spre activităţi motivante. 92 . Elena Simona Vrânceanu 5. Prof. Capacitatea de a proiecta un plan de marketing care să creeze o imagine de succes a şcolii / de a realiza o strategie de promovare a imaginii instituţiei şcolare. Preocuparea pentru promovarea imaginii şcolii.C. membrii CEAC. Cristina Diana Vîlcu 2.Formatorii vor aplica un chestionar pentru obţinerea feed-back-ului în vederea îmbunătăţirii şi adaptării cursului la nevoile formabililor. DURATA 30 de ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI COMPETENŢE VIZATE Capacitatea de a organiza activitatea de comunicare la nivelul unităţii şcolare. Capacitatea de a elabora o strategie de dezvoltare instituţională şi de a dezvolta parteneriate. Acest demers ştiinţific presupune cunoaşterea cerinţelor de consum. RESURSE UMANE 1.Elaborarea. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 2 grupe. O şcoală de calitate trebuie să producă şi să ofere pieţei ceea ce se cere efectiv. Prof.Formatorii vor avea în vedere obţinerea feedback-ului pe tot parcursul desfăşurării cursului. Capacitatea de a realiza instrumente necesare pentru promovarea şcolii. consilieri educativi. Relaţiile publice sunt o funcţie managerială care identifică. cadre didactice JUSTIFICARE Marketingul educaţional implică un sistem de activităţi orientate spre satisfacerea cerinţelor consumatorilor actuali şi potenţiali: elevi. Asist. 50 de cursanţi 1. Evaluarea sumativă: . Prof. MARKETING EDUCAŢIONAL – IMAGINEA ŞI RELAŢIILE PUBLICE ALE INSTITUŢIEI ŞCOLARE TIPUL DE PROGRAM Program de formare continua la propunerea C. vor exista exerciţii şi teme de dezbatere. în echipe de lucru.ŢINTĂ VIZAT Personal didactic implicat în imaginea şi relaţiile publice ale instituţiei şcolare: manageri şcolari. Bogdan Constantin Neculau 3. membrii Consiliului de administraţie al şcolii. univ. stabileşte şi menţine relaţii reciproc avantajoase între organizaţie şi diferitele categorii de public. părinţi. dr. Prof. Capacitatea de a întocmi şi utiliza documente media în şcoli. Prestigiul unei instituţii şcolare. . Magda Andreescu 4. cumulat cu existenţa resurselor umane capabile de performanţe cu elevii şi dotările moderne reprezintă cheia succesului unei instituţii şcolare. comunitatea locală. Capacitatea de a dezvolta canale de comunicare publică în beneficiul unităţii şcolare. PUBLIC . a unui proiect managerial.D. 2. depinde de strategiile pe care le utilizează în promovarea ofertei sale.. Rodica Leontieş 3. în calitatea sa de organizaţie care furnizează servicii educaţionale. de a aplica legislaţia specifică în domeniul informării publice. dar şi anticiparea lor. . adaptarea permanentă la nevoile solicitanţilor.

in care un grup de cadre didactice au desfăsurat activităţi extraşcolare incare au avut ca scop pe lângă activitatea didactică şi cea de identificare.invătători. MANAGEMENTUL ORGANIZĂRII ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE METODOLOGIE DE ORGANIZARE PRIVIND : IDENTIFICAREA. Analiza de imagine 6 ore Modul IV – Mass media şi şcoala 6 ore Evaluare finală 4 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Perioada de desfăşurare – an şcolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE Chestionare.D PUBLIC .ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice din invăţământul preuniversitar. EVALUAREA ŞI REMEDIEREA RISCURILOR ÎN ASIGURAREA UNUI MEDIU EDUCATIV SĂNĂTOS ŞI SECURIZANT TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. Elemente de marketing educaţional 8 ore Modul II – Managementul relaţiilor publice. DURATA 24 de ore 93 . JUSTIFICARE Acest curs are ca obiectiv principal formarea competenţelor didactice in organizarea activităţilor şcolare şi extraşcolare intr-un mediu educativ sigur şi sănătos in parteneriat şcoală-familie prin identificarea situtiilor de risc .C. Legislaţia specifică 6 ore Modul III – Strategii de dezvoltare instituţională. 2. evaluare şi remediere riscuri de accidente . vine după o durată de 4 ani şcolari . dacă vreţi o „reeducare” privind gestionarea situaţiilor ce pot duce la producerea accidentelor. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 67. Precup Florentina Prof.Situaţiile analizate in cadrul studierii acestui curs sunt reale. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe) 1.educatoare. Imaginea publică a instituţiei. desfăşurate in activitatea proiectului.profesori. portofoliu care să cuprindă o strategie de promovare a imaginii instituţiei şcolare şi instrumentele necesare. Evaluarea riscurilor este procesul de estimare a riscurilor la care sunt supuse securitatea şi sănătatea elevilor şi a cadrelor didactice din cauza pericolelor existente în parcurgerea diferitelor trasee turistice. Derularea unei campanii de relaţii publice. TIMP ALOCAT Modul I – Conceptul de marketing.PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE. Propunerea acestui curs. Din acest punct de vedere se impune necesitatea de a reevalua modul de organizare a acestor activităţi dar şi responsabilizarea părinţilor. Mitrofan Rodica 3. RESURSE UMANE Formatori: Prof.

Activităţi extraşcolare desfăşurate inprezenţa apei . informarea si formarea cadrelor didactice in domeniul managementului proiectelor cu finantare europeana. portofoliul personal de implementare a programului va cuprinde: . cunoasterea oportunitatilor educationale ce pot fi finantate. b. propus de CCD PUBLIC .Fişe de evaluare.CURRICULUM-UL PROGRAMULUI Obiective/competenţe vizate: a. Din acest motiv.ŢINTĂ VIZAT Profesori de toate specialitatile din învăţământul preuniversitar si responsabili cu activitatea de cooperare europeana la nivelul unitatilor scolare JUSTIFICARE Avand in vedere necesitatea dezvoltarii institutionale a unitatilor scolare de invatamant preuniversitar. 8 ore Modulul 4. Magda Pasca 3.privind identificarea situaţiilor de risc 3 ore Modulul 6 . Loredana Ciobanu Prof. Activităţi extraşcolareprivind idnetificarea situaţiilor de risc 2 ore Modulul 3.Lectoratele cu parintii in vedrea responsabilizarii.ing. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 75 (3 grupe) 1. Organizarea excursiilor. Evaluare finală 3 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrele I şi II an şcolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE Pentru întregul program.Noţiuni de bază 2 ore Modulul 2. .Susţinerea proiectului din portofoliul propriu prin care să demonstreze competenţele dobândite in activităţile de identificare. TIMP ALOCAT Modulul 1. Perju Mariana Prof. 2. Argumentarea modulului .privind evitarea situaţiilor de risc in activitătile de tip familial 3 ore 6. autoevaluare. se impune din ce in ce mai mult abilitarea. Activităţi extraşcolare desfăşurate in spaţii delimitate. cadrele didactice trebuie sa fie formate si pregatite in acest sens. Aplicarea în practică a unui sistem de înregistrare a accidentelor potenţiale în activităţi extraşcolare. RESURSE UMANE Formatori: Prof. Antrenarea cadrelor didactice şi a părinţilor în identificarea problemelor de securitate în organizare şi desfăşurarea tuturor activităţilor extraşcolare .privind identificarea situaţiilor de risc 4 ore Modulul 5. Cursul de formare este in acord cu prioritatea 94 . evaluare şi remediere a riscurilor de accident şcolar .PROIECTELE EUROPENE – OPORTUNITĂŢI EDUCAŢIONALE PENTRU PROFESORI ŞI ELEVI TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă. accesarea programelor cu finantarea europeana si de atragerea de resurse financiare. interevaluare. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 68.din punctul de vedere a identificării situaţiilor de risc. PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE.

CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 100 cursanţi (4 grupe) 95 . TIMP ALOCAT Modulul 1 Schema elaborării unui proiect: 4 ore Modulul 2 Ciclul de viaţă al unui proiect: 2 ore Modulul 3 Managementul unui proiect: 4 ore Modulul 4 Tipuri de proiecte şi finanţări europene: 4 ore Modulul 5 Identificarea nevoilor şi propunerilor de proiect: 4 ore Modulul 6 Modalitati de alegere a finanţatorului: 2 ore Modulul 7 Prezentarea propunerilor de proiect: 4 ore Modulul 8 Analiza şi evaluarea propunerilor: 4 ore Evaluarea finală: 2 ore Total ore teorie: 10 Aplicatii practice: 20 CALENDARUL PROGRAMULUI Trimestrul IV .2012 Trimestrele I . căutarea partenerilor. .Informarea cadrelor didactice despre oportunitatile de finantare din cadrul ---Programului de invatare pe tot parcursul vietii. . .Evaluarea finala va consta in realizarea unui portofoliu individual. . gestionarea şi evaluarea unui proiect educaţional. implementarea. . evaluarea şi diseminarea rezultatelor unui proiect educaţional. RESURSE UMANE Formatori: Prof. DURATA 30 de ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI Obiective/Competente vizate .centrală a Programului de învatare pe tot parcursul vieţii de a consolida contributia adusă de educatia si formarea profesională în atingerea obiectivului de la Lisabona de transformare a Uniunii Europene în cea mai competitivă economie bazată pe cunoastere din lume. sprijinirea dezvoltării si punerii în aplicare a strategiilor coerente si globale de învătare de-a lungul vietii si promovarea inovatiei si creativitatii. elaborarea de propuneri de proiecte cu o paletă largă de tematici.Formarea abilităţilor de întocmire a fişei de proiect şi de identificare a stadiilor principale în dezvoltarea unui proiect.Înţelegerea şi aplicarea demersurilor necesare pentru iniţierea. 2.Consolidarea pregătirii în domeniul întocmirii de proiecte prin prezentarea realizărilor în acest domeniu dar şi a unor neajunsuri legate de unele detalii/particularităţi specifice proiectului.2013 MODALITATI DE EVALUARE Elaborarea de exerciţii practice de către cursanţi şi susţinerea acestora. .Dezvoltarea competenţelor privind iniţierea. gestionarea. PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE. Stagiul va acorda prioritate actiunilor care vizează cresterea nivelurilor competentelor.II – III . în scopul evitării eşecurilor în acest domeniu. .Dezvoltarea interesului cadrelor didactice pentru abordarea acestui mod de atragere de resurse extrabugetare in interesul şcolii si al comunitatii.Familiarizarea cu conceptele şi tehnicile specifice managementului de proiect. cadre didactice şi pentru viaţa şcolară. implementarea. capabilă de o crestere economică durabilă însotită de o crestere cantitativă si calitativă a numărului locurilor de muncă si de o mai mare coeziune socială.Înţelegerea importanţei realizării unor proiecte educaţionale şi a beneficiilor ce decurg pentru elevi. Liliana Rujanu – formator naţional 3.

CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 69.altor parteneri. . carnete de note. DVD-uri. opere.Dosarul clientului-elev. .).Planificare anuală a activitatii . folii retroproiector. eseuri. .Va dobandi competente de concepere si completare a celor mai importante documente care atesta eforturile depuse de acesta in scoala si in afara scolii. .ONG-urilor. dischete.cărţi.Orarul săptămânal .fise de evaluare b)resurse materiale proprii: teste psihologice. certificate.Raporul de activitate semestrială şi anuală a cabinetului Modulul 3. . 4 ore Documente curriculare necesare . Modulul 4.Va dobandi competente de transfer a experientei asupra situatiilor noi.Fişa postului actualizată anual. . timp alocat) Modul I 4 ore .Registru de consultanţă acordată cadrelor didactice.De a realiza imbunatatirea imaginii publice a institutiei. etc.Va putea demonstra care este rolul psihologului scolar in viata elevilor.ŢINTĂ VIZAT Profesorii psihologi. casete video.Registrul de evidenţă a activitaţilor de consiliere . PORTOFOLIUL PSIHOLOGULUI/ CONSILIERULUI ŞCOLAR TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. jurnale. casete audio.In vederea cresterii calității asistenței psihopedagogice in scoli propunem un stagiu de formare pentru elaborarea și folosirea eficientă a portofoliului consilierului/psihopedagogului scolar. Modul II 6 ore .Ghiduri metodologice 96 .D. PUBLIC . fişe de informare şi documentare. . psihopedagogi din şcoli si licee JUSTIFICARE Portofoliul reprezintă o metodă de evaluare ce permite analiza unor produse realizate de cel evaluat într-o perioadă anterioară evaluării. culegeri. . teste psihologice . .Psihologul scolar va putea sa-si intocmeasca portofoliul propriei activitati.cadru didactic .Planificare semestrială a activităţii. DURATA 30 de ore COMPETENŢE VIZATE .părinte.parintilor si a cadrelor didactice CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice.C. precum şi alte documente (corespondenţe. diplome etc. 4 ore a) instrumente de evaluare: chestionare. CONSILIERE ŞI ORIENTARE 1. care pot pleda ca premisă favorizantă pentru exercitarea cu succes a competenţelor actuale.Fişa de autoevaluare/evaluare pentru obţinerea calificativului anual. c)atragerea de finanţări pentru activităţi în specialitate.Isi va putea crea o baza de documentare pentru apelul la experientele anterioare. . CD-uri. texte.C. .

/ Minister. alte instituţii centrale b) salarii de merit. . Evaluare finală – 3 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Perioada de desfăşurare Semestrul I si II MODALITATI DE EVALUARE Completarea Portofoliului profesional 2. Premii si recompense: a) scrisori de mulţumire.) e) coordonator cerc pedagogic/ metodist/ membru în consiliu consultativ al inspectorului de specialitate. e) cercetare ştiinţifică. întâlniri . f) membru in Colegiul Psihologilor din România. 3 ore Activitati extracurriculare desfasurate in cadrul specialitatii: . dezbateri. f)realizări în educaţia adulţilor şi reconversia profesională. b) tutore. b) proiecte de parteneriat educaţional: local/ judeţean / naţional / internaţiona.excursii. Guvernul/ Preşedinţia României .Ş. a delnicvenţei juvenile . ordine. regulamente. d) coordonarea activităţilor Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitara. mese rotunde. c) participări la sesiuni de referate. scrisori de mulţumire. 4 ore Dezvoltare profesionala: . . drumeţii .(contribuţii la elaborarea de programe şcolare . grade didactice.. diplome. Prof. c) proiecte în cadrul programelor de reformă coordonate de I. auxiliare didactice.desfăşurate în vederea realizării echităţii în educaţie. formare şi abilitare curriculara. c) formator local/ judeţean/ naţional d) membru în Comisia naţională de specialitate/comisii de lucru ale I./ Minister. gradaţii de merit. d) participare cu referate la comisiile metodice şi cercurile pedagogice .mese rotunde. manuale şcolare. Modulul 6. medalii acordate de Minister. g)membru în asociatii profesionale ale psihologilor .activitatea publicistica a) articole in diverse publicaţii de specialitate b) cărţi in domeniul educaţional c) caiete metodice / ghiduri metodologice /mape de lucru Modul 7. psiholog Maricica Buzescu 97 . îndrumătoare/ ghiduri. simpozioane . doctorat .J. 2 ore Documente privind statutul de: a) mentor.Precizări metodologice Modulul 5. metodologii. etc. h)supervizor Participarea la proiecte si parteneriate a) rezultatele comunicării cu părinţii şi autorităţile local concretizate în reducerea abandonului şcolar.J. RESURSE UMANE Formatori: 1.Ş. diplome acordate la nivel local şi judeţean.perfectionarea metodica: a) definitivat. e) integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale. f) îndrumător reviste şcolare/membru în colectivul de redacţie al revistelor de specialitate g) membru în comisii ştiinţifice. b) cursuri de perfecţionare.

lent. profesori din învăţământul primar.C. Prof. Cauzele crizelor 6h Modulul 4 . . Criza se configurează pe măsura trecerii timpului. fiind marcată de alternanţa perioadelor de linişte. declaraţii sau set de circumstanţe care ameninţă integritatea. efectelor crizei. organizaţiei şi misiunii acesteia. profesori din învăţământul liceal. PUBLIC . tipolologie. funcţionalitate eficientă şi randament cu cele de tensiune. învăţători/institutori.2. la nivelul clasei de elevi sau la nivel individual. DURATA 40 de ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI COMPETENŢE VIZATE . niveluri de manifestare a situaţiilor de criză educaţională. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe) 1.Evaluarea avantajelor şi limitelor unor decizii de intervenţie în situaţii educaţionale specifice. Alteori trecerea se realizează prin momente de conflict. a variabilelor care definesc situaţiile de criză educaţională.Niveluri de manifestare şi particularităţi ale situaţiilor de criză educaţională.Proiectarea unui plan strategic pentru intervenţii în situaţii de criză educaţională sistemică. cauzelor. specific şi particularităţi în sistemul educaţional. personală sau la nivelul carierei PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE. datorită comportamenului inovativ al membrilor organizaţiei. reputaţia unui individ sau a unei organizaţii. origini şi efecte 5h Modulul 2 . Ea apare ca un ansamblu de evenimente. pe lângă cunoaşterea tipologiilor. în raport cu situaţia de criză educaţională 6h 98 . GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE CRIZĂ EDUCAŢIONALĂ TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. TIMP ALOCAT Modulul 1 . a unei clase de elevi sau a unei şcoli (considerată organizaţie) este ciclică. Uneori. Utilitatea acestui program de formare constă în faptul că. dacă fazele anterioare nu sunt rezolvate. .Determinarea soluţiilor pertinente pentru diferitele situaţii de criză. cu toate trăsăturile şi implicaţiile acestora asupra oamenilor.Recunoaşterea situaţiilor de criză educaţională încă din faza incipientă.D.Identificarea structurii situaţiilor de criză educaţională în sistemul educaţional instituţional. profesori-diriginţi JUSTIFICARE Existenţa unei persoane (elev sau profesor). se urmăreşte identificarea principalelor dimensiuni ale stilului de intervenţie a cadrului didactic în situaţii de criză educaţională. schimbarea sau trecerea de la o etapă la alta a sistemului se realizează progresiv. profesori din învăţământul general obligatoriu.ŢINTĂ VIZAT Directori. criză. dezvăluiri.Etapele procesului de evoluţie a unei crize organizaţionale. Lidia Andronache 3. Luca Ana Nicoleta 3. Comportament organizaţional. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 70. . instituţională. cu reformarea din mers a structurii. . Prof.Caracterizarea generală a crizei.Managementul crizelor 5h Modulul 3 . criză. Perioadele de criză sunt/ar trebui să fie manifestări fireşti ale nevoii de schimbare şi progres.

Transferul informatiilor dobandite catre elevi. portofoliu. sau la nivelul carierei 7h Evaluarea finală 4h CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrul al II-lea .D. Starea psihica este conditie fundamentala a posibilitatii de transmitere si de transfer a cunostintelor si deprinderilor de la format la formabil (profesor – elev. calm. sa aiba umor etc). 99 . sa gaseasca modalitati de depasire a stressului pentru a putea indeplini calitatile de adevarat profesionist in educatie (sa fie comunicativ. profesia didactica este indicata ca fiind una dintre profesiile cu cel mai inalt grad de stress. Analiza influientei stresului asupra activitatii scolare. un plan strategic de intervenţie într-o situaţie de criză educaţională sistemică. cadru didactic – cadru didactic).Structura şi gestionarea situaţiilor de criză educaţională sistemică. 2. PUBLIC . insa.Strategii de intervenţie în situaţiile de criză educaţională sistemică. Cadrul didactic trebuie. Folosirea metodelor de prevenire a stressului. DURATA 30 de ore COMPETENŢE VIZATE Identificarea factorilor care influenteaza calitatea vietii. GHID DE PREVENIRE A STRESSULUI ÎN PROFESIILE DIDACTICE TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. Carmen Jeroaea 3. la nivelul clasei sau la nivelul carierei. Propunem personalului implicat in educatie un program-ghid de prevenire si combatere a starilor stressante din viata profesionala. chestionare / teste. didactic auxiliar și nedidactic din învăţământul preuniversitar JUSTIFICARE Dupa toate statisticile internationale. instituţională. Identificarea factorilor stressori care actioneaza in mediul scolar. Adaptarea metodelor de prevenire a stressului in activitatea la clasa.ŢINTĂ VIZAT Personal didactic. de aparare impotriva factorilor stressori si de terapie anti-stress. Asimilarea unor tehnici de relaxare (anti-stress). RESURSE UMANE Formatori: Prof. instituţională. Portofoliul va conţine: un eseu reflexiv asupra parcursului cognitiv şi atitudinal în contextul programului. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe) 1. instituţională. sau la nivelul carierei 7h Modulul 7 .C. Elena Narcisa Fetescu Prof. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 71.Modulul 5 . interesul manifestat pe tot parcursul sesiunilor.an şcolar 2012 -2013 MODALITATI DE EVALUARE Gradul de participare la aplicaţiile practice/ dezbateri. Cunoasterea si folosirea metodelor de combatere a stressului.

Metodologia şi strategiile creativităţii în iniţierea şi derularea dezvoltării personale de-a lungul vieţii. Dezvoltarea personală prin creativitate formează şi cultivă atât propriile abilităţi de autocunoaştere.ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice din învăţământul preuniversitar. 2. DEZVOLTARE PERSONALĂ ŞI SELF MANAGEMENT PRIN CREATIVITATE TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. in relatia cu parintii etc). puţin cultivate în timpul studiilor preuniversitare. dirigintele. RESURSE UMANE Formator: Prof. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe) 1. COMPETENŢE VIZATE .Cadrul didactic.CURRICULUM-UL PROGRAMULUI ( planificarea pe stagii/ module tematice. . profesori diriginţi.Factorii stressori din mediul didactic 7h Modulul 3 -Strategii de prevenire a stressului 8h Modulul 4 . Ana Nicoleta LUCA 3. JUSTIFICARE Dezvoltarea personală este un obiectiv prioritar în programul de formare a competenţelor profesionale şi psihosociale a cadrelor didactice pe tot parcursul carierei. având ca ţintă proiectarea unei cariere adaptabile.C. psihopedagog drd.Maturizare.Dezvoltarea creativǎ a Sinelui şi antrenament în Self-management. .Cultivarea capacităţii de iniţiere şi antrenare în procesul de dezvoltare personală de-a lungul vieţii. psihologi şcolari. timp alocat) Modulul 1 . psihologul ca formator şi mentor al elevului/clientului în iniţierea şi antrenarea în dezvoltare personală continuă.Ce este stressul (definire si clasificare) 5h Modulul 2 . Participantii vor realiza un plan de adaptare a metodelor anti-stress in activitatea proprie (la clasa.Dezvoltarea personală – perspective teoretice şi practice. DURATA 30 de ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI . formând totodată competenţele de antrenare şi susţinere a procesului dezvoltării personale la elevi. Rolul învăţării transgeneraţionale. . 100 .Modelul didactic brâncuşian ca model pentru iniţierea şi antrenarea în procesul dezvoltării personale. nedidactice din sistem. autoexplorare.D. autodezvoltare şi reinventare personală. . CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 72. . cadre didactice auxiliare.Strategiile primare şi metodologia creativitǎţii – fundament al activitǎţii de dezvoltare personalǎ. individualizare şi dezvoltare personală. PUBLIC .Strategii de combatere a stresului 8h Evaluarea finală 2h CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrul I si II – an scolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE Administrarea de chestionare. de succes. in relatia cu colegii. .

Însuşirea principalelor metode şi tehnici de dezvoltare personală. 4. Teste pe parcursul modulelor. organizaţii formale şi informale în ceea ce priveşte asigurarea măsurilor de sănătate mintală a adolescenţilor.M.Formarea abilităţilor şi competenţelor de dezvoltare creativă a Sinelui şi antrenare în self-management. aferent contractului de grant CODE MIS-ETC 947. 5. . Evaluarea cursului. PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE. utilizându-şi potenţialul creativ. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe) - 1. competenţe şi capabilităţi: 10 ore. dr. 5 ore de teorie + 5 ore practică Modul II – Dezvoltarea creativă a sinelui şi self management prin creativitate: 10 ore. Structurarea abilităţilor de utilizare a metodelor şi strategiilor creativităţii în dezvoltarea personală.3 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Perioada de desfăşurare: An scolar 2012 . 2.. dr.O. .Însuşirea unor modele de self-management şi antrenarea în proiecte de intervenţie. Anişoara Sandovici Prof. TIMP ALOCAT Modul I – Dezvoltarea personală: proces. univ. autoexplorare şi reinventare personală. Lidia Andronache Prof.Formarea abilităţii de autocunoaştere.ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice din învăţământul preuniversitar (profesori psihopedagogi etc. Mariana Caluschi Conf.D.2013. Formarea abilităţii de a orienta şi susţine elevul/clientul în procesul de dezvoltare personală. 3.Evaluarea periodică a progreselor realizate în planul personal al dezvoltării şi self management. semestrul II MODALITATI DE EVALUARE 1. SĂNĂTATEA MINTALĂ A ADOLESCENŢILOR TIPUL DE PROGRAM Program de formare la propunerea Asociaţiei Helicomed. structuri specializate şi de sprijin comunitar. în evaluarea finală. univ. 5 ore de teorie + 5 ore practică Modul III – Implicarea învăţării transgeneraţionale în dezvoltarea personală continuă: 7 ore de practică Evaluare finală . în cadrul proiectului „Iniţiative de cooperare transfrontalieră privind sănătatea mintală a adolescenţilor din zona de graniţă România – Republica Moldova” – S.A. DURATA 30 de ore 101 . strategii.). Participarea la activităţile practice de grup: originalitatea şi eficienţa intervenţiilor. 2. . JUSTIFICARE Valorizarea bunelor practici între profesionişti. de către cursanţi. Prezentare de proiecte de intervenţie în dinamica procesului de dezvoltare personală prin creativitate. la finalul fiecărui modul. RESURSE UMANE Formatori: Prof. psiholog Maricica Buzescu 3. PUBLIC . CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 73. metode.

PUBLIC . . autoevaluare pe întregul parcurs al programului. interevaluare. .COMPETENŢE VIZATE .Dezvoltarea competenţelor de operaţionalizare a teoriilor moderne şi a conceptelor privind asigurarea sănătăţii mintale a adolescenţilor . .Promovarea sănătăţii mintale a adolescenţilor şi tinerilor. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 74. . totodatǎ.Dezvoltarea şi promovarea sănătăţii mintale pentru adolescenţi şi tineri. RESURSE UMANE Formatori: Prof. .Abilitarea cadrelor didactice în utilizarea celor mai eficiente modalităţi de lucru cu adolescenţii în ceea ce priveşte asigurarea sănătăţii mintale a acestora. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 75 (3 grupe) 1. .Fişe de evaluare.pune cadrele didactice în situaţia de a se 102 . logoped Burlea Georgeta Medic terapeut Burlea Anamaria Medic psihiatru Ilaşcu Laura 3.Îmbunătăţirea gradului de acceptare în comunitate a adolescenţilor şi tinerilor cu probleme de sănătate mintală. dr.Metode şi tehnici de intervenţie în acceptarea adolescenţilor şi tinerilor cu probleme de sănătate mintală în comunitate 8 ore Evaluare finală 4 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrul I şi II al anului şcolar 2012 .Identificarea nevoilor speciale de educaţie. MOTIVAŢIA ÎN DECIZIA VOCAŢIONALǍ TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. informare şi training în domeniul sănătăţii mintale a adolescenţilor 4 ore Modul III – Conceperea metodelor şi instrumentelor de analiză a beneficiarilor necesare elaborării activităţilor şi a grilei de evaluare a gradului de informare despre sănătatea mintală a elevilor adolescenţi 4 ore Modul IV – Aplicarea acestor instrumente în practica 8 ore Modul V . portofoliul personal de implementare a programului va cuprinde: . 2. timp alocat) Modul I – Concepte şi teorii moderne privind asigurarea sănătăţii mintale a adolescenţilor 2 ore Modulul II .D.2013 MODALITATI DE EVALUARE Pentru întregul program de formare.Susţinerea proiectului din portofoliul propriu prin care să demonstreze competenţele dobândite. .C.Formarea abilităţilor de abordare şi rezolvare a problemelor de sănătate mintală a elevilor adolescenţi.1 proiect de intervenţie în ceea ce priveşte acceptarea adolescenţilor şi tinerilor cu probleme de sănătate mintală în comunitate.ŢINTĂ VIZAT Personalul didactic din învăţământul preuniversitar JUSTIFICARE Informatizarea şi globalizarea acceleratǎ genereazǎ probleme legate de formarea tinerei generaţii pentru a face faţǎ schimbǎrilor apǎrute pe piaţa forţei de muncă şi.1 eseu reflexiv asupra parcursului cognitiv şi atitudinal în contextul programului.

colaborarea în cadrul grupurilor de lucru. iar la sfârşitul programului se va susţine o probǎ din portofoliu.  Responsabilizarea pentru rolurile sociale alese. interviuri sau teme corespunzătoare activitǎţilor din program. cât şi ca diriginţi.  Documentarea şi informarea permanentă din diferite surse clasice şi moderne şi selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice. de explorare a alternativelor  Folosirea adecvată a cunoştinţelor de specialitate din domeniul alegerii vocaţionale. modular realizat prin stagii nondisciplinare.Procesul decizional: etape ale procesului decizional şi caracteristicile actului decizional 4 ore Modul II . atât din poziţia pe care o au ca specialişti. referate. de stabilire şi ierarhizare a priorităţilor.  De comunicare. Andronache Lidia 3. In evaluarea curentǎ a rezultatelor activităţilor desfăşurate pe parcursul stagiului de formare se va ţine seama de: implicarea participanţilor la realizarea produselor cerute. Astfel. adaptate categoriilor de vârstǎ.Factorii interni implicaţi în procesul decizional şi gestionarea lor 10 ore Modul III .Managementul carierei cadrului didactic 4 ore Modul IV . aprecierea exprimată de către ceilalţi participanţi.confrunta cu responsabilitǎţi individuale faţǎ de mobilitatea profesionalǎ şi dificultǎţile de gestionare a propriilor roluri activate în societate. prof.  Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a auxiliarelor didactice în procesul instructiv. TIMP ALOCAT Modul I . RESURSE UMANE Formatori: 1.  Cunoaşterea dinamicii şi tendinţelor de pe piaţa muncii . 2. are ca obiectiv stimularea conştientǎ a motivaţiei intrinseci a elevilor şi a cadrelor didactice în domeniul alegerilor din domeniul vocaţional şi asigurarea asistenţei individuale a persoanelor ce solicitǎ ajutor (elevi.  Formarea conduitelor eficiente la elevi şi la cadrele didactice pentru depăşirea situaţiilor de indecizie. de competiţie. iar restul modulelor în semestrul al II-lea. DURATA Program tematic. PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE. studii de caz. prezintǎ metodologia necesarǎ realizǎrii acestui demers în din domeniul carierei. elevilor cu cerinţe educaţionale speciale 5 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Cursurile se vor desfǎşura astfel: Modul I şi modulul al II –lea se vor desfǎşura în primul semestru.Metode şi tehnici de stimulare motivaţionalǎ în domeniul vocaţional şi de management al carierei. ca vector al schimbǎrii. Pe de altǎ parte. CRITERII ECONOMICE Nr. dr. prof. cadrele didactice. Buzescu Maricica 3. se constituie în resurse pentru consilierea vocaţionalǎ a elevilor. Stǎricǎ Elena Cristina 2. pǎrinţi).Explorarea informaţiilor despre profesii şi piaţa forţei de muncǎ 3 ore Modul V . lector univ.educativ. SCOP Programul de formare abordeazǎ tema alegerilor din domeniul vocaţional dintr-o dublǎ perspectivǎ: pe de-o parte. MODALITATI DE EVALUARE Evaluarea participanţilor se va face pe parcurs prin realizarea unor proiecte.de participanti: 50 (2 grupe) 103 .Emoţii şi mecanisme de adaptare 4 ore Modul VI . modul mediu de 30 ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI COMPETENŢE VIZATE  Utilizarea metodelor şi tehnicilor de autocontrol psiho-comportamental şi de manifestare a unor conduite auto-reflexive.

Stăpânirea tehnicilor de transfer a deprinderilor în activităţile extracurriculare şi extraşcolare 104 .Toleranţa la stress.Caracterul asertiv.ŢINTĂ VIZAT Personalul didactic din învăţământul preuniversitar JUSTIFICARE Eficienţa actului didactic este o sinteză complexă rezultată atât din expertiza profesională a cadrului didactic. organizarea şi evaluarea activităţilor didactice.Împlinirea de sine. Sunt mulţi elevi. .Soluţionarea problemelor.Responsabilitatea socială.Reacţiile emoţionale şi comportamentele cadrelor didactice – context de învăţare a comportamentelor adecvate/ inadecvate de către elevi. . convergent cu nevoile elevului.Respectul de sine. pedagogică şi educaţională III.Empatia. . Aplicarea algoritmilor optimi în proiectarea. . . Aplicarea strategiilor de comunicare didactică.Analiza spectrului emoţional corelat particularităţilor psihologice.1.Controlul impulsurilor. să gestioneze acele situaţii care pot periclita actul didactic. II. Utilizarea de tehnici de stimulare a creativităţii şi a motivaţiei în învăţare V.Independenţa. care suferă de neglijenţă emoţională ca urmare a plecării părinţilor la muncă în străinătate. . ca urmare.Emoţiile şi rolul lor în funcţionarea personalităţii. component.Măsurarea inteligenţei emotionale Modulul II Corelaţii între nivelul inteligenţei emoţionale şi comunicarea intrapersonală: . Dezvoltarea. în sistemul de învăţământ românesc. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 75. PUBLIC . . Din perspectiva nevoilor elevilor se impune o profundă cunoaştere a tabloului emoţional al acestuia în aşa fel încât cadrul didactic să conştientizeze şi.C. funcţii. . cât şi de capacitatea cadrului didactic de a comunica eficient. . caracteristici. consolidarea şi perfecţionarea deprinderilor.Inteligenţa emoţională: delimitări conceptuale. . COMPETENŢE VIZATE COMPETENŢE GENERALE I.Modalităţi adecvate de exprimare a emoţiilor de disconfort în contextual clasei de elevi. DURATA 30 de ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI Modulul I Inteligenţa emoţională în contextul psihologiei vârstelor: . specific vârstelor dezvoltării. .D. DESCOPERIREA RESURSELOR PERSONALE TIPUL DE PROGRAM Program de formare la propunerea C. capacităţilor cognitive şi motrice IV. . Modulul IV Impactul emoţiilor asupra procesului de comunicare în contextual clasei de elevi: .Conştiinţa emoţională de sine. Modulul III Corelaţii între nivelul inteligenţei emoţionale şi comunicarea interpersonală: .

PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE. Explicarea şi interpretarea diferitelor mesaje de comunicare emoţională generate în spaţiul de interacţiune dintre elev – elev. colaborarea în cadrul grupurilor de lucru.VI. Instrumental – aplicative: . interviuri sau teme corespunzătoare activitǎţilor din program. Valorificarea oportunităţilor de dezvoltare profesională într-un mediu socio-profesional în tranziţie COMPETENŢESPECIFICE Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor-cheie în procesul de comunicare a emoţiilor.utilizează tehnici de încurajare a elevilor privind comunicarea interpersonal. . dr.activează strategii didactice. ARTA DE A FI PĂRINTE TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. de participanti: 50 ( 2 grupe) 1. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI: 76.rezolvă situaţiile conflictuale generate de emoţiile asociate situaţiilor didactice specifice. studii de caz. In evaluarea curentǎ a rezultatelor activităţilor desfăşurate pe parcursul stagiului de formare se va ţine seama de: implicarea participanţilor la realizarea produselor cerute. Sandovici Anişoara Lector univ. . referate. univ. Aplicarea tehnicilor de cunoaştere a problematicilor socio-educaţionale în consilierea. prin realizarea unor proiecte.posedă abilităţi de recunoaştere. dr. . . în aşa fel încât impactul emoţiilor să fie minimalizat. 2. MODALITATI DE EVALUARE Evaluarea participanţilor se va face pe parcurs.C. iar restul modulelor în semestrul al II-lea. . 105 . CRITERII ECONOMICE Nr. orientarea / integrarea socio-psiho-pedagogică a elevilor VII. exprimare şi gestionează optim registrul emoţional în activitatea didactică. . aprecierea exprimată de către ceilalţi participanţi. Stǎricǎ Elena Cristina 3. pedagogice şi psihologice adecvate situaţiilor de predare şi evaluare. TIMP ALOCAT Modul I 6 ore Modul II 7 ore Modul III 6 ore Modulul IV 10 ore Evaluare finală 1 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Cursurile se vor desfǎşura astfel: Modul I şi modul al II –lea se vor desfǎşura în primul semestru.posedă capacitatea de a diagnostica obiectiv sintalitatea clasei de elevi şi gestioneaza situaţiile de criză.încurajează dezvoltarea creativităţii şi a competenţelor empatice. Dobândirea unor mecanisme psihice pentru a realiza stăpânirea de sine şi echilibrul comportamental în toate situaţiile educaţionale VIII. elev – cadru didactic.utilizează şi aplică tehnici de autocontrol psihocomportamental. RESURSE UMANE Formatori: Conf.D. iar la sfârşitul programului se va susţine o probǎ din portofoliu.

3. Prepeliţă Nicoleta Prof. iar cadrele didactice trebuie să dispună de competenţele profesionale necesare unei bune relaţionări cu părinţii în beneficiul elevilor. înţeleagă necesitatea formării în vederea optimizării relaţiilor cu familiile elevilor. Recompensa şi pedeapsa . timp alocat) A. liceal. exerseze abilităţile decizionale referitoare la creşterea. iar şcoala urmează să asigure părinţilor asistenţa necesară. 3. personal didactic auxiliar. educarea.PUBLIC .ŢINTĂ VIZAT: -cadre didactice din învăţământul preşcolar. Chestionarul. personal nedidactic din sistem. Strategii şi tehnici de învăţare – suport oferit de părinţi pentru depăşirea dificultăţilor şi îmbunătăţirea performanţelor propriilor copii 3. 2. 8. Stiluri parentale – studiu de caz. 5. utilizeze tehnici de comunicare asertivă. 3. Dificultăţi de adaptare la cerinţele şcolii. utilizeze tehnici de negociere şi rezolvare a situaţiilor conflictuale. Arghiropol Virginia 106 . Gestionarea timpului liber . profesori diriginţi. înţeleagă importanţa relaţiei şcoală-familie. ofere informaţii. 2. participanţii vor avea capacitatea să: 1. 2. 2. B.comunitate în cadrul educaţiei oferite copilului.workshop. părinţi. gimnazial. 7. portofoliu. precum şi în vederea prevenirii situaţiilor de criză educaţională. Cât de bine îmi cunosc copilul? 6. în cooperare cu cadrele didactice. 4. Acest curs îşi propune implementarea unui program de intervenţie bazat pe activităţi de sprijin socioeducativ/consiliere. Evaluare: interviu. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice. în vederea îmbunătăţirii relaţiei părinte-copil şi a celei şcoală-familie. Modalităţi de soluţionare creativă a conflictelor – joc de rol. Relaţia şcoală-familie. Modulul I 1. Prezentarea noţiunilor de bază. C. Orientare vocaţională. RESURSE UMANE: Formatori: Prof. DURATA 26 de ore COMPETENŢE VIZATE La sfârşitul acestui program. implementeze în şcoală o practică de lucru. Părinţii trebuie să fie sprijiniţi pentru a-şi realiza rolul educativ. dezvoltarea. Portofoliul. Modulul II 1. chestionar Modul I . 3.Iniţiere teoretică 6 ore Modul II – Aplicaţii practice 18 ore Evaluare finală 2 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Perioada de desfăşurare: An şcolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE : 1. 6. care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. orientarea şcolară şi profesională a copilului. îndrumare şi consiliere părinţilor şi elevilor. 2. JUSTIFICARE Şcoala şi familia reprezintă cei doi poli de rezistenţă ai educaţiei. Rolul primordial îl are şcoala. primar. 4.dimensiuni ale educaţiei. care să faciliteze participarea părinţilor şi a altor membri ai comunităţii la viaţa şcolii. Interviul.

ŢINTĂ VIZAT Parinti Consilieri scolari JUSTIFICARE Experiențele au demonstrat că pentru multipărinți a avea un copil inteligent inseamna că acesta sa stie sa scrie. dominata de teste). timp alocat) Modul I. PUBLIC . soluţii de gestionare a problemelor cu care se confruntă parintele si cadrul didactic în familie si in cadrul colectivelor de elevi. "transformarii din perioada cinci-sapte ani".proiect derulat de către Casa Corpului Didactic Iaşi pe o perioada de 2 ani. • a dezbate şi formula ipoteze."( W. celelalte aspecte ale exprimarii sale. DURATA 30 de ore COMPETENŢE VIZATE Cursul îşi propune să abiliteze părinţii si consilierii scolari in: • formarea capacităţilor de a asimila. Concentrandu-se prea puternic asupra a ceea ce vor avea ei nevoie in viitor. de multe ori. Factorii de decizie din scoli pot constituii factori blocanti uneori. nu acorda nici o importanta succesiunii etapelor de dezvoltare. sa citeasca. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice. a participa activ şi creativ. din pregătirea şi desfăşurarea instruirii şi educaţiei copiilor. • a aplica cunoştinţele însuşite în identificarea. • a distinge şi a aplica determinarea logică a acţiunilor.D. Teoria Inteligenţelor Multiple (TIM) în şcoală 4 ore 107 . conţinutul teoriei inteligentelor multiple.3. Colaborarea cu familiile elevilor 2 ore Modulul III. descrierea. Scolile din prezent. • formarea capacităţilor de a analiza şi a aplica teoria inteligentelor multiple. "Ingrijorarea exagerata a adultilor cu privire la viitorul copiilor afecteazabunastareaemotionala a acestora din urma.C. ale dezvoltarii sale nu prezinta interes. sa calculeze la nivelul clasei in care este. scolile pun accent pe instruirea academica si pe abilitatile de rezolvare rationala a problemelor (educatie trudnica. Presiunea parintilor ii priveaza pe copii de experientele de care au nevoie. locul. rolul. interpretarea situaţiilor de conducere a procesului de educatie la nivel individual si al clasei de elevi. METODE INOVATIVE ÎN EDUCAŢIA PĂRINŢILOR TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C.Dreptul la copilarie). conduitelor manageriale în rezolvarea situaţiilor din familie si din clasă . a coopera în rezolvarea teoretică şi practică a problematicii activităţii cu acesti copii. • a dezvolta conceptual şi aplicativ aspecte ale tematicii date: gestionarea problemelor individuale si ale colectivelor de elevi. Cursul de formare este realizat în cadrul proiectului GRUNDTVIG Parteneriate pentru învăţare – Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii – Multiple intelligencesandparentseducation -GRU-11-P-LP-273-IS-GR. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe) 1. Să cunoaştem elevii 4 ore Modulul II. a interpreta şi a argumenta esenţa. Crain . a înţelege. le rapesc copiilor sansa de a-si dezvolta capacitatile in stadiul actual. inca din clasa pregatitoare de la gradinita si chiar mai devreme. sa analizeze. Stapanite de obsesia de a-i pregati pe copii pentru un loc de munca inalt tehnologizat si competitiv. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 77. • a comunica.

Personaje nonviolente care au marcat istoria omenirii. Dan Butnaru Prof. posibil de ameliorat. Violenţa interioară ca principală sursă de conflict. dintre: un proiect de cercetare elaborat pe un aspect al problematicii.Forţa nonviolenţei. DURATA 6 luni – 30 ore/modul CURRICULUM-UL PROGRAMULUI . RESURSE UMANE Formatori: Prof. 2. Liliana Rujanu Prof. Cadrul didactic reprezintă în acest context catalizatorul procesului educaţional în ansamblul său. an şcolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE Pentru întregul program. Motivaţia în învăţare 3 ore Modulul VI.un eseu bazat pe interpretarea proprie a unei problematici specifice educatiei inteligentelor multiple. PUBLIC . 108 .ŢINTĂ VIZAT Profesori din învăţământul preuniversitar din judetul Iași JUSTIFICARE În urma unui studiu realizat de specialişti din CJAPP şi CJRAE Iaşi privind violenţa şcolară la nivelul judeţului s-a constatat că aceasta reprezintă în continuare o problemă dureroasă deoarece se manifestă pe toate palierele activităţii şcolare: între elevi. parintele sau cadrul didactic fiind pus în situaţia unui ofertant/prestator de servicii pe piaţa educaţională. Dezvoltarea emoţională şi socială 4 ore Modulul V. Stilul de viaţă 2 ore Modulul VIII Educaţia centrată pe elev 3 ore Evaluare finală 4 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrele I şi II. De aici rezultă nevoia abilitării cadrelor didactice cu competenţe specifice dezvoltării şi implementării unor strategii privind educaţia pentru nonviolenţă. . CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 78. .Modulul IV. portofoliul personal de implementare a programului va cuprinde: . Anca Dimitriu 3. EDUCAŢIE PENTRU NONVIOLENŢĂ ACTIVĂ TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C.Trăsăturile pozitive – baza interacţiunilor nonviolente. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 75 (3 grupe) 1. un plan de interventie.C.D. Lidia Andronache Prof.la alegere. Stiluri de predare 4ore Modulul VII. Disciplina pozitivă. Ce înţelegem prin „nonviolenţă activă”? . Stiluri de învăţare.Forme ale violenţei şi răspunsuri nonviolente. în urma analizei receptivităţii unor potenţiali clienţi faţă de un anumit produs sau serviciu. dinspre elevi spre profesori şi dinspre profesori spre elevi.

respectiv sociopsihologic. RESURSE UMANE Formatori: Prof. PUBLIC . prin esenţa sa.Principiile nonviolenţei. Realizarea şi prezentarea unui proiect educaţional de acţiune nonviolentă. acceptare. STRATEGII DE OPTIMIZARE A TACTULUI PEDAGOGIC AL CADRELOR DIDACTICE TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. Mariana Pop Prof.D. COMPETENŢE VIZATE . CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 79.octombrie – martie grupa a II-a – ianuarie – iunie MODALITATI DE EVALUARE Autoevaluare lunară a activitatilor desfăşurate în funcţie de proiectul final.C. PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE.Comunicarea nonviolentă . va trebui să recunosc violenţa în mine însumi şi să fiu deschis transformării” . . 2.Crearea unui mediu de schimb reciproc solidar între elevi. încredere. care apare numai pe fundalul interacţiunii cadru didactic – elev. Viziunea asupra fiinţei umane: toleranţă. profesori şi părinţi. Această interacţiune se distinge atât prin câteva caracteristici psihologice şi mai ales socio-psihologice (în cazul interacţiunii sociale). . Corina Chiriac 3.Implementarea in scoala a unei atitudini care o va transforma intr-un model nu numai de studiu ci şi de viaţă. Prezentarea proiectului final la utima intâlnire de lucru. .. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe) 1. un fenomen psihologic.Evaluare. cât şi prin 109 . TIMP ALOCAT Modul I 5 ore Modul II 5 ore Modul III 5 ore Modul IV 5 ore Modul V 5 ore Evaluare finală 5 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Perioada de desfăşurare: grupa I . . Gabriela Vrabie Prof. .Aprofundarea ideii: “Dacă vreau să îi educ pe ceilalţi pentru non violenţă.Recunoaşterea diferitelor tipuri de “violenţă in mine şi în jurul meu”.Schimbarea concretă a situaţiilor violente prin atitudini si comportamente nonviolente.ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice din învăţământul preuniversitar JUSTIFICARE Pedagogii consideră tactul pedagogic ca fiind.Realizarea unui proiect educational de acţiune nonviolentă.

Dezvoltarea competenţelor de valorificare de către cadrele didactice a abilităţilor formate în procesul de intervenţie psihopedagogică pentru optimizarea tactului pedagogic. în conexiunea lor reciprocă. respectiv conduita– situaţii specifice 4 ore Modulul 3. în scopul de a facilita procesul instructiv – educativ şi de a asigura o dezvoltare armonioasă a personalităţii elevului).Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de identificare a factorilor care influenţează tactul pedagogic. Pentru întregul program.portofoliul personal va cuprinde un eseu reflexiv asupra parcursului cognitiv şi atitudinal în contextul programului. Aspectele prezentate imprimă fenomenului trăsături distinctive.1 proiect de intervenţie a fiecărui cadru didactic în vederea optimizării propriei conduite pedagogice. RESURSE UMANE Formatori Prof. cursantul va avea un portofoliu de evaluare care va conţine: probele de evaluare administrate de către fiecare formator în parte la activitatea susţinută.Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de identificare a consecinţelor psihopedagogice ale tactului pedagogic şi ale conduitei nepedagogice. determinate de anumite particularităţi sociopsihologice şi psihopedagogice. între cadru didactic – elev. Obiective/competenţe vizate: .Abilitarea cadrelor didactice în identificarea tipologiei diferenţiate a personalităţii proprii şi a stilului propriu de activitate didactică. 2. DURATA 24 de ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI Scopul: optimizarea tactului pedagogic al cadrelor didactice. . . . Factorii care influenţează tactul pedagogic. Dan Butnaru Prof. Delimitări conceptuale: delimitarea conţinutului noţiunilor de tact pedagogic şi conduită nepedagogică.Abilitarea cadrelor didactice în utilizarea modalităţilor de intervenţie psihopedagogică în vederea optimizării tactului pedagogic. Consecinţele psihopedagogice ale conduitei cadrului didactic 3 ore Modulul 5. . în şcoală.susţinerea proiectului din portofoliul propriu prin care să demonstreze competenţele dobândite.caracterul său psihopedagogic (în cazul în care interacţiunea are loc în condiţii speciale. TIMP ALOCAT Modulul 1.Formarea abilităţilor cadrelor didactice de identificare a particularităţilor comportamentului propriu faţă de copil/elev în contextul şcolar. . CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 75 (3 grupe) 110 . . particularităţile comportamentului cadrului didactic faţă de elev şi a corespondenţei acestora cu noţiunile de tact pedagogic şi conduită nepedagogică 5 ore Modulul 2. Tipologia personalităţii cadrului didactic şi a stilului activităţii didactice 4 ore Modulul 4. Rezultate: identificarea şi aplicarea celor mai potrivite strategii atitudinale şi comportamentale din sfera educaţiei permanente. Pentru fiecare modul parcurs. portofoliul personal de implementare a programului va cuprinde: . Lidia Andronache 3. . Modalităţi de intervenţie în vederea optimizării tactului pedagogic al cadrelordidactice 5 ore Evaluare finală 3 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrele I şi II an şcolar 2012-2013 MODALITĂŢI DE EVALUARE Evaluarea va fi centrată pe o selecţie a principalelor competenţe relevante formate în cadrul modulelor programului. PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE.

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice.abilitarea parintilor cu strategii de comunicare cu copilul.calitatea informatiei .graba. DURATA 30 de ore COMPETENŢE VIZATE Cadrele didactice vor dobandi competente de: .tehnici de cunoastere/autocunoatere a personalitatii. .vor contribui la formarea unei personalitati armonioase copiilor.METODE. 3 ore .metode si strategii care sa faciliteze relatia cu partenerii procesului de consiliere vocațională.neacceptarea eventualelor consecinţe negative. Cadrele didactice vor demonstra capacitati de comunicare cu elevii si parintii.D.vor realiza abilitarea parintilor cu strategii de comunicare cu copilul. in vederea integrarii acestora in viata familiei.Conştientizarea rolului orientării şcolare şi profesionale. BARIERE DE COMUNICARE 5 ore . . profesori psihopedagogi.consiliere.Clarificarea conceptelor(cariera.vor demonstra abilitati de folosire a unor metode de cunoastere a personalitatii elevilor. Bariere care stau in calea orientarii in cariera A.necunoaşterea personalităţii propriei nesiguranţe.Conştientizarea barierelor care stau în calea OSP la adolescenţi.BARIERE ÎN OBŢINEREA INFORMAŢIEI . Obiective: 1.psihopedagogi cu metode si strategii in vederea orientarii in cariera a elevilor.formarea abilitatilor de folosire a metodelor de cunoastere a personalitatii elevilor (mozaicul de baza.Identificarea unor metode si tehnici folosite in orientarea in cariera.consultanta) 3. BARIERE IN FORMAREA IMAGINII DE SINE. PUBLIC . STRATEGII TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C.Realizarea planului de orientare in cariera.De aceea este necesara abilitarea cadrelor didactice cu informatii.comunitatii locale si a societatii.profesie. JUSTIFICARE Finalitatea procesului instructiv si educativ este orientarea in cariera. timp alocat) Scop.comunicare cu elevii si parintii. testul psihologic. dezbaterea.vocatie.Interese.valori. 111 . 4. 5.C. . TEHNICI. D.aptitudini. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 80. modelarea. Rezultate: Cadrele didactice vor dobandi competente de acordare a consilierii elevilor in vederea orientarii in cariera.ŢINTĂ VIZAT Profesori diriginţi.1.cu parintii. 3 ore .BARIERE ÎN LUAREA DECIZIEI . metode cartografice etc. B. C.tehnologii de comunicare TIC . chestionarul.Elevul trebuie insa ajutat sa se orenteze corect prin mijloace specifice orientarii si consilierii. . .cu cadrele didactice. 2. ORIENTARE ÎN CARIERĂ . . 5 ore . Abilitarea profesorilor diriginti si a prof. .

C. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 81. De aceea este important a căuta şi a aborda cele mai bune şi mai creative strategii în educaţia copilului.E. între educaţie şi nevoile copilului 8 ore Modul II – Autoritate şi autoritarism 6 ore Modul III – Integrarea credinţei creştine cu materia predată 7 ore Evaluare finală 3 ore 112 . . CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe) 5 ore 4 ore 2 ore 3 ore 1. Atitudinea dascălul are un aport definitoriu în trasarea caracterului şi comportamentului copilului şi implicit a viitorului adult. .PASI IN REALIZAREA PLNULUI DE ACTIUNE . Luca Ana Nicoleta 3. educatoare) JUSTIFICARE Programul facilitează implementarea noii abordări didactice. III. 2.ÎNTRE AUTORITATE ŞI NEVOILE COPILULUI TIPUL DE PROGRAM Program de formare continua la propunerea C.participarea la interviu . CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice. . RESURSE UMANE Formatori: Prof. .ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice din învăţământul preuniversitar(învăţători. în societate.curriculum vitae . timp alocat) Modul I – Atitudinile dascălului. DURATA 24 de ore COMPETENŢE VIZATE  Promovarea unor atitudini educaţionale centrate pe copil şi nevoile acestuia  Manifestarea unei atitudini creatoare în aplicarea strategiilor didactice  Manifestarea unei atitudini deschise faţă de colaborarea cu alti factori educaţionali (familie. PUBLIC . ATITUDINEA DASCĂLULUI ŞI EDUCAŢIA . comunitate locală etc)  Promovarea unor atitudini educaţionale centrate pe valori şi principii moral-creştine. Aplicarea unui chestionar. ll.promovarea personala.explorarea traseelor profesional. BENEFICIILE ORIENTARII IN CARIERA Evaluare finală CALENDARUL PROGRAMULUI Anul scolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE Realizarea unui plan de consiliere in cariera . .BARIERE ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ . prin care elevul şi nevoile acestuia sunt în prim plan.scrisoarea de intentie .D. biserică.

a înţelege. • a distinge şi a aplica determinarea logică a acţiunilor. conţinutul managementului educaţional. În raport cu dimensiunile teoretice parcurgerea acestui curs vizează familiarizarea cadrelor didactice care lucrează cu aceşti elevi cu problemele fundamentale ale managementului clasei de elevi.CALENDARUL PROGRAMULUI Perioada de desfăşurare – 26-29 octombrie 2012 MODALITATI DE EVALUARE Evaluarea rezultatelor activităţilor desfăşurate pe parcursul stagiului de formare în care va ţine seama de: implicarea participanţilor la realizarea produselor cerute.D. Din perspectiva practică. coordonare. acest curs vizează competenţe de organizare a spaţiului instructiv şi de intervenţie în situaţii de criză educaţională. RESURSE UMANE Formatori: Prof.ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice din învăţământul preuniversitar care lucrează cu copii cu cerinţe educative speciale JUSTIFICARE Cursul „Modalităţi de gestionare a colectivelor de elevi cu cerinţe educative speciale” face parte din pachetul dedicat disciplinelor psihopedagogice şi vizează cunoaşterea conceptelor de bază ale disciplinei – Managementul clasei de elevi cu cerinţe educative speciale. În plan teoretic: • formarea capacităţilor de a asimila. DURATA 24 de ore COMPETENŢE VIZATE 1. MODALITĂŢI DE GESTIONARE A COLECTIVELOR DE ELEVI CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE TIPUL DE PROGRAM Program de formare continua la propunerea C. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 25 CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 82. 113 . fise de autoevaluare. Portofoliu care va conţine: proiecte de intervenţie concepute. 2. colaborarea în cadrul grupurilor de lucru. rolul.univ.C. îndrumare. În plan acţional. locul. Curs realizat în cadrul PROIECTULUI LLP – LDV/PAR/2010/RO/058-Vocational Education of Teachers Working With Handicapped Children PUBLIC . 2. organizare. aprecierea exprimată de către ceilalţi participanţi. operaţional: • formarea capacităţilor de a analiza şi a aplica teoria managementului în rezolvarea situaţiilor de conducere a colectivelor de elevi cu cerinţe educative speciale: de planificare. a funcţiilor manageriale. alte produse realizate pe parcursul stagiului. evaluare. a rolului cadrului didactic ca manager al procesului educaţional şi al clasei în care învaţă elevii cu cerinţe educative speciale. aplicate şi evaluate de către participanţi pe parcursul aplicaţiilor practice. a interpreta şi a argumenta esenţa. a componentelor structural sistemice şi dinamice ale acesteia. decizie. Paraschiva Pop Prof. conduitelor manageriale în rezolvarea situaţiilor din clasă. din pregătirea şi desfăşurarea instruirii şi educaţiei elevilor cu cerinţe educative speciale. Daniela Comârzan 3. reglare.

un proiect de cercetare elaborat pe un aspect al problematicii. Condiţii ale managementului de succes în cadrul învăţământul special şi integrat: succesul managerial. metode şi instrumente de prognoză.grilă de evaluare a cadrelor didactice care lucrează cu elevi cu cerinţe educative speciale. dintre: . autoformarea cadrului didactic ca manager (self – management) – 8 ore Evaluare finală: 4 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrele I şi II an şcolar 2012-2013 MODALITĂŢI DE EVALUARE Pentru întregul program.2 ore Modulul 2.un eseu bazat pe interpretarea proprie a unei problematici specifice managementului colectivelor de elevi cu cerinţe educative speciale.un instrument managerial. descrierea. Managementul educaţional – aspecte preliminare: delimitări conceptuale.un plan de marketing educaţional. metodologia de studiu şi de cercetare specifică. • a dezbate şi formula ipoteze. activităţi manageriale ale cadrului didactic ca manager al colectivelor de elevi cu cerinţe educative speciale.la alegere. câmpul educaţional – cadru al acţiunii manageriale în învăţământul special şi integrat. a participa activ şi creativ. • a comunica. a coopera în rezolvarea teoretică şi practică a problematicii activităţii cu elevii cu cerinţe educative speciale. marketingul educaţional. cadrul didactic fiind pus în situaţia unui ofertant/prestator de servicii pe piaţa educaţională a învăţământului special şi integrat. cadrul didactic şi managementul schimbării în învăţământul special şi integrat. . Managementul interactiv în cadrul învăţământului special şi integrat.• a aplica cunoştinţele însuşite în identificarea.manager al colectivelor de elevi cu cerinţe educative speciale. managementul curriculumului. Cadrul didactic – manager educaţional al colectivelor de elevi cu cerinţe educative speciale”: necesitatea şi posibilitatea afirmării cadrului didactic ca manager educaţional în învăţământul special şi integrat. • a aprofunda utilizarea limbajului pedagogic ştiinţific. . gestiunea resurselor pedagogice. . Dan Butnaru 3. participarea elevilor cu cerinţe educative speciale în management – 5 ore Modulul 4. organizarea activităţii manageriale de gestionare a problemelor colectivelor de elevi cu cerinţe educative speciale. 2. RESURSE UMANE Formatori: Prof.5 ore Modulul 3. în urma analizei receptivităţii unor potenţiali clienţi faţă de un anumit produs sau serviciu. portofoliul personal de implementare a programului va cuprinde: . rolurile manageriale – criterii de definire. roluri ale cadrului didactic ca educator şi manager al colectivelor de elevi cu cerinţe educative speciale. modele interpretative ale managementului educaţional . CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 75 (3 grupe) 114 . profilul de competenţă al cadrului didactic . o matrice de evaluare a documentelor instituţionale. • a dezvolta conceptual şi aplicativ aspecte ale tematicii date: gestionarea problemelor colectivelor de elevi cu cerinţe educative speciale. proiectare şi programare specifice. criterii şi dimensiuni esenţiale ale personalităţii cadrului didactic – manager. 3. În plan creativ: • a manifesta atitudine critică faţă de problematica modalităţilor de gestionare a colectivelor de elevi cu cerinţe educative speciale abordată de diferite contribuţii şi concepţii în temă. posibil de ameliorat. Lidia Andronache Prof. managementul şi rezolvarea stărilor conflictuale în colectivele de elevi cu cerinţe educative speciale. soluţii de gestionare a problemelor cu care se confruntă cadrul didactic în cadrul colectivelor de elevi cu cerinţe educative speciale. modele pedagogice interactive. interpretarea situaţiilor de conducere la nivelul clasei de elevi cu cerinţe educative speciale. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice. dirijarea şi coordonarea activităţilor de gestionare a problemelor colectivelor de elevi cu cerinţe educative speciale . timp alocat) Modulul 1.

specificul orientării carierei în raport cu consilierea carierei elevilor cu cerinţe educative speciale. 4. ocupaţie). surse de informare. tehnici de învăţare eficientă. a situaţilor de criză. EDUCAŢIA COPIILOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE ÎN PERSPECTIVA ORIENTĂRII ÎN CARIERĂ TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. planul de carieră pentru elevii cu cerinţe educative speciale. în realizarea unei alianţe autentice bazate pe respect şi încredere reciprocă.D. instrumente şi tehnici de promovare personală pentru elevii cu cerinţe educative speciale: marketing personal (definire. Educaţia copiilor cu cerinţe educative speciale în perspectiva orientării în carierăurmăreşte următoarele finalităţi: . Orientarea carierei elevilor cu cerinţe educative speciale: delimitări conceptuale (carieră. nevoi de abilitare şi formare de competenţe în domeniul consilierii şi orientării în carieră. 2. DURATA 24 de ore COMPETENŢE VIZATE 1. metode şi tehnici de informare privind oferta educaţională şi piaţa muncii specifice lucrului cu elevii cu cerinţe educative speciale 5 ore Modulul 3. profesie. cât şi a elevilor. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 83. şcoala. Abilitarea în aplicarea metodelor şi tehnicilor de elaborare a planului de carieră a elevilor cu cerinţe educative speciale. curriculum vitae. interviul de angajare) 5 ore Evaluare finală: 4 ore 115 . Cunoaşterea şi operarea cu metode şi tehnici utilizate în informarea privind oferta educaţională şi piaţa muncii pentru elevii cu cerinţe educative speciale.prevenţia unor comportamente de risc. Marketing personal. mass-media) 3 ore Modulul 2.dezvoltarea personală: cunoaşterea de sine. instrumente şi tehnici de promovare personală a elevilor cu cerinţe educative speciale (scrisoarea de intenţie. a conflictelor interpersonale. timp alocat) Modulul 1. 3. Cunoaşterea şi operarea cu elementele specifice marketing-ului personal pentru elevii cu cerinţe educative speciale. Planul de carieră al elevului cu cerinţe educative speciale: caracteristici personale ale elevilor cu cerinţe educative speciale relevante pentru carieră.1. atitudini creative. metode şi tehnici de luare a deciziei în carieră 7 ore Modulul 4. S-a pornit de la premisa că succesul unei asemenea activităţi este asigurat de implicarea activă şi responsabilă atât a cadrelor didactice . grupul de prieteni. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice. controlul stresului. Curs realizat în cadrul PROIECTULUI LLP – LDV/PAR/2010/RO/058-Vocational Education of Teachers Working With Handicapped Children PUBLIC . comportamentul explorator specific elevilor cu cerinţe educative speciale. relaţionarea interpersonală armonioasă. rol. Oferta educaţională şi piaţa muncii pentru elevii cu cerinţe educative speciale: caracteristici şi tendinţe la nivel local şi naţional privind oferta educaţională şi piaţa muncii pentru elevii cu cerinţe educative speciale. . capacitatea de decizie responsabilă.ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice din învăţământul preuniversitar care lucrează cu copii cu cerinţe educative speciale JUSTIFICARE Cursul pe care îl propunem vine în întâmpinarea nevoilor reale ale cadrelor didactice care lucrează cu elevi cu cerinţe educative speciale. structură). . factori care influenţează alegerea carierei elevilor cu cerinţe educative speciale (familia.promovarea sănătăţii şi a stării de bine: funcţionarea optimă din punct de vedere mental şi emoţional.C. Însuşirea şi operarea cu noţiuni teoretice necesare cunoaşterii specificului orientării în carieră a elevilor cu cerinţe educative speciale.

Ileana Savinescu 3. Dezvoltarea competenţelor comunicaţionale cadru didactic – părinte 2. în urma analizei receptivităţii unor potenţiali clienţi faţă de un anumit produs sau serviciu. profesori de sprijin. Dan Butnaru Prof. o matrice de evaluare a documentelor instituţionale. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 84. 2. Părinţii copiilor şi adolescenţilor cu probleme reprezintă o prioritate socială care necesită intervenţii profesioniste. realizate prin cooperare. cadrul didactic fiind pus în situaţia unui ofertant/prestator de servicii pe piaţa educaţională a învăţământului special şi integrat. asistenţi sociali. . Anca Dimitriu Prof. Serviciile rezultate din aceste parteneriate au misiunea de a ajuta şi de a propune modalităţi de intervenţie.la alegere. care trebuie schimbată. logopezi ş. directori şi consilieri şcolari din învăţământul preuniversitar JUSTIFICARE În ultimii ani. dr. – şi. crearea unor parteneriate profesionale constituie provocări în direcţia găsirii unor soluţii pentru problemele complexe cu care se confrunta societatea.un eseu bazat pe interpretarea proprie a unei problematici specifice managementului educaţiei copiilor cu cerinţe educative speciale din perspectiva orientării în carieră. întrucât în spaţiul educaţional totul trebuie să se întâmple având în prim plan interesul major al copilului.a. Cadrele didactice trebuie să propună modalităţi de intervenţie în parteneriat cu profesioniştii din cadrul serviciilor educaţionale – consilieri şcolari. atât pentru părinţi. cât şi pentru copii. RESURSE UMANE Formatori: Prof. În acest context. este o situaţie de nedorit. DURATA 25 de ore COMPETENŢE VIZATE 1. în a utiliza potenţialul acesteia (familiei) în interesul copilului şi pentru a asigura un climat familial armonios.grilă de evaluare a cadrelor didactice care lucrează cu elevi cu cerinţe educative speciale. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 75 (3 grupe) 1. portofoliul personal de implementare a programului va cuprinde: . cadrele didactice trebuie să conştientizeze că şcoala şi familia nu se află pe baricade diferite şi că. . Identificarea caracteristicilor educaţiei părinţilor 116 . în mod necesar. profesori.un instrument managerial. dacă acest lucru totuşi se întâmpla.CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrele I şi II an şcolar 2012-2013 MODALITĂŢI DE EVALUARE Pentru întregul program. DESIGNUL PARTENERIATULUI ŞCOALĂ – FAMILIE TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea CCD PUBLIC . . cu părinţii. posibil de ameliorat.un plan de marketing educaţional al orientării în carieră.un proiect de cercetare elaborat pe un aspect al problematicii. dintre: .ŢINTĂ VIZAT Învăţători/ institutori. pornind de la nevoile şi resursele acestora. Parteneriatele şcoală – familie sunt realizate pentru a sprijini părinţii în a înţelege dificultăţile copilului.

3 aplicaţii practice) 1. Evaluarea finală – 4h CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrul I. 2.2 Particularităţi ale demersului comunicaţional din spaţiul didactic. an şcolar 2012 –2013 MODALITATI DE EVALUARE Proiect final Portofoliu Analiză studii de caz – pe parcurs 2. Metode şi tehnici de negociere adaptate la nevoile şi caracteristicile parteneriatului şcoală – părinţi.3.C. 4 aplicaţii practice) 3. 4.4 Negocierea în triunghiul pedagogic dascăl – părinţi – copii.Tipuri de activităţi de intervenţie socio-educativă 7 h (3 curs . Funcţiile familiei. 2.1 Parteneriatul educaţional. 3.D. EDUCAŢIA INTERCULTURALĂ ÎN COMUNITĂŢILE ŞCOLARE MULTIETNICE TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. an şcolar 2012 – 2013 Semestrul II.2. Dezvoltarea competenţelor de utilizare a unor metode şi instrumente psihopedagogice necesare în activităţile cu părinţii 5. timp alocat) Modulul 1-Comunicarea eficientă cadrului didactic cu părinţii 5h (2 – curs.ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice calificate din învăţământul preuniversitar 117 .Parteneriatul educaţional – condiţie a eficientei socio – educative bazate pe şcoală 4h (1 curs .Proiectarea activităţilor cu părinţii 5h (1 – curs. 3 aplicaţii practice) 4. Familia. 1. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 85.3 Performanţe ale demersului comunicaţional: convingerea şi persuadarea. Elena Manuela VLASIE 3.1 Specificul comunicării cu adulţii. Analiza unor programe de educaţie parentală existente 6. Modulul 2 . Modulul 3 . Modulul 4 .3 Metode şi tehnici psihopedagogice utilizate în activităţile cu părinţii.1.1 Consilierea părinţilor. 4. Dezvoltarea competenţelor de identificare şi proiectare a unor parteneriate posibile şcoală – familie CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice. Identificarea şi achiziţionarea unor metode şi instrumente psihopedagogice necesare în activităţile cu părinţii. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 75 (3 grupe) 1. RESURSE UMANE Formator: prof. 1.2 Cursuri de educaţie a părinţilor.2 Modalităţi de sprijinire a activităţii didactice prin intermediul familiei. 4 –alicaţii practice) 2. 1. Identificarea caracteristicilor şi dimensiunilor parteneriatului şcoală – familie în realizarea educaţiei diferenţiate 7. Coordonatele ei contemporane. PUBLIC .

dezvoltatrea unor actiuni ce creeaza segregare sau inegalitate sunt considerate ineficiente. astfel incat elevii minoritari sa se regaseasca firesc in « fotografia scolii » sa fie perceputi fara prejudecăţi sau discriminare. traditii si istorie versus participarea la educatie 4h Modulul 5 . studii de caz. acest curs doreste ca astfel de valori sa sa fie integrate functional in practica zilnica a scolii si comunitatii.Intercultural – multicultural (definire concepte) 6h Modulul 2 . In elaborarea acestui curs s-a pornit de la considerarea diversitatii culturale ca o caracteristică fireasca a lumii in care traim si deci a lumii şcolii. comunicare.D. deschise.Tabloul scolii interculturale (misiune.H. RESURSE UMANE Formatori : Prof.Cultura. care sa aduca in spatiul sau respect. GENERAL ŞI SPECIFIC ÎN INTEGRAREA ŞCOLARĂ A COPIILOR CU A.Tehnici de comunicare interetnica 4h Modulul 6 . 2. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe) 1. In locul acestora sunt sugerate practici bazate pe egalitate.D. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 86. Simina Grigoruţă 3.Educatia interculturala si combaterea violentei in mediul scolar 4h Evaluare finală 2h CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrul I si II – an scolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE Chestionare de evaluare. ethosul scolii ) 6h Modulul 3 . portofoliul cuprinzand toate contributiile participantilor. timp alocat) Modulul 1 . motivante.C. se pledeaza pentru dezvoltatrea unei scoli a sanselor egale .D. grile de observatie si de autoobservatie . Prezentul curs vrea să aducă în atenţia formabililor un spaţiu de reflecţie pentru întrebările specifice activităţii educative in contexte multiculturale. viziune. 118 . ŞI AUTISM TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. DURATA 30 de ore COMPETENŢE VIZATE Dezvoltarea competenţelor de comunicare interetnică. Elena Motaş Prof.Educatia interculturala in curriculum scolar 4h Modulul 4 . În plus.JUSTIFICARE Ignorarea sau negarea diferentelor dintre elevi. ”vizibilitate” culturilor minoritare. Stimularea inovaţiei şi a responsabilităţii profesionale Democratizarea sistemului educaţional Optimizarea activităţii cadrelor didactice care predau în comunităţi cu elevi aparţinând minorităţilor CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice.

Să exerseze deprinderi de lucru în echipa interdisciplinară . Gabriela Raus.Să aplice în practică principiile şcolii integratoare din perspectiva diversităţii. . RESURSE UMANE Formatori: prof. Evaluare finală – 2 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Perioada de desfăşurare: Semestrul al II-lea al anului şcolar 2012-2013. primar şi gimnazial. Modulul II – 8 ore (2 ore teorie.Să faciliteze implicarea părinţilor în „educaţia” propriilor copii. DURATA 28 de ore COMPETENŢE VIZATE . .Prezentarea unui studiu de caz 2. Lipsa unei formări iniţiale care să ofere cadrelor didactice repere necesare în intervenţia educaţională care să faciliteze integrarea şcolară a acestor copii. care crează situaţii problematice şi provocări profesionale pentru cadrele didactice din învăţământul preprimar.Să gestioneze adecvat situaţii conflictuale care pot să apară în relaţia cu părinţii.ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice din învăţământul preprimar. primar şi gimnazial din mediile urban şi rural. CLI.Cadre didactice – resursă: membri ai CIEC din şcoli speciale. .Instituţii – resursă: DGASPC. profesori psihopedagogi /consilieri. MODULUL II – Utilizarea resurselor disponibile pentru integrarea şcolară a copiilor cu ADHD şi autism infantil. scoli speciale.Să utilizeze tehnici de ascultare activă şi comunicare eficientă. MODALITATI DE EVALUARE .Să aplice strategii şi metode active ce iau în consideraţie particularităţile individuale ale elevilor. Modulul I – 8 ore (5 ore teorie. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe) 119 .Să activeze reţeaua de sprijin în mod adecvat nevoilor specifice fiecărui copil. 3 ore aplicaţii practice). Diversitatea formelor de manifestare în cadrul aceluiaşi diagnostic medical. ONG-uri etc. JUSTIFICARE Creşterea numărului de copii/elevi cu ADHD şi autism orientaţi către învăţământul de masă. de acordare a feed-back-ului elevilor şi părinţilor.Portofoliu personal . medici de diferite specialităţi etc. MODULUL III – Managementul clasei integratoare – gestionarea situaţiilor de criză educaţională. prof. .Alte persoane – resursă: familia. 7 ore aplicaţii practice). . . profesori de sprijin. timp alocat) MODULUL I – Consideraţii teoretice privind problematica ADHD şi a tulburărilor pervazive de dezvoltare.Să opereze cu concepte specifice educaţiei într-o şcoală caracterizată prin diversitate. .Să identifice situaţii de criză educaţională / „semnalele de alarmă” privind diverse probleme educaţionale (manifestări simptomatologice). . 6 ore aplicaţii practice). Coca – Marlena Vasiliu prof. CJRAE. . CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice. Daniela Gurgu 3. . Modulul III – 10 ore (3 ore teorie. profesori logopezi.PUBLIC .

în cea privată. În acest context. strategii de identificare 4 ore Modulul 3 – Cauze ale violenţei în şcoală . lideri de opinie.Competenţe de operaţionalizare a teoriilor moderne şi a conceptelor privind violenţa şcolară. identificarea situaţiilor de violenţă şcolară şi elaborarea unei tipologii a fenomenului. PUBLIC . prin conştientizarea consecinţelor ei negative.Strategii de intervenţie privind prevenirea şi combaterea violenţei 4 ore Evaluare finala 4 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrele I şi II an şcolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE Pentru întregul program. astfel că. .Competente în proiectarea.C. . nedezirabile.Competente de interventie psihopedagogică activă în vederea ameliorării fenomenului la nivelul şcolii. Prin urmare eradicarea ei reprezintă o utopie. ocupă un loc privilegiat. .ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice din învățământul preuniversitar: educatoare. interevaluare. şcolară.susţinerea proiectului din portofoliul propriu prin care să demonstreze competenţele dobândite. maiştriinstructori JUSTIFICARE Violenţa umană reprezintă o problemă actuală ce îngrijorează societatea în ansamblul ei.un eseu reflexiv asupra parcursului cognitiv şi atitudinal în contextul programului. Diferitele forme de violenţă se află pe agenda politică a instituţiilor naţionale şi internaţionale. Necesitatea evaluării dimensiunilor fenomenului de violenţă în şcoală. . forme de manifestare. portofoliul personal de implementare a programului va cuprinde: . organizarea.perspectiva individuală.fişe de evaluare. mass-media 4 ore Modulul 4 – Implicaţiile comunicării în violenţa şcolară 4 ore Modulul 5 . Există violenţă în viaţa publică. autoevaluare. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI ( planificarea pe stagii/ module tematice. elaborarea unor programe educaţionale de conştientizare şi schimbare a atitudinii faţă de violenţă. ca spaţiu public instituţionalizat.1 program de intervenţie în vederea prevenirii şi combaterii violenţei în şcoală. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 87. învăţători. .Competenţe de identificare a situaţiilor de violenţă şcolară şi a cauzelor generatoare a acestora. familială. profesori. analiza cauzelor generatoare de violenţă. Violenţa este o realitate proprie naturii umane ce are continuitate în istoria umanităţii. DURATA 24de ore COMPETENŢE VIZATE . implementarea şi evaluarea de programe specifice de prevenire şi combatere a fenomenelor de violenţă şcolară.caracteristici. timp alocat) Modulul 1 – Violenţa şcolară – delimitări conceptuale 4 ore Modulul 2 – Violenţă şi victimizare .Competenţe de evaluare corectă a dimensiunilor fenomenului de violenţă şcolară la nivelul instituţiilor în care funcţionează. pentru a educa elevii în spiritul non-violenţei .devine prioritară. institutori.D. . în instituţii.1. reprezintă o prioritate pentru spaţiul educaţional şi pentru toţi actorii săi. printre care şcoala. STRATEGII DE PREVENIRE A VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. . 120 . specialişti din diferite domenii. politicieni şi mass-media aduc cu frecvenţă constantă în atenţia publicului larg această problemă. pentru a elabora şi implementa strategii de prevenire şi combatere a violenţei. necesitatea pregătirii cadrelor didactice şi a echipelor manageriale pentru a identifica dificultăţile curente sau potenţiale cu care se confruntă elevii.

suntem – pe diverse niveluri – şi manageri de grup. de a nu irosi timpul etc. portofoliul personal de implementare a programului va cuprinde: . manageri şcolari. înţeles atât ca durată. profesori. învăţători.Dezvoltarea competenţelor de operaţionalizare a teoriilor moderne şi a conceptelor privind managementul timpului. să-şi planifice şi săşi folosească timpul. de la colectivul de preşcolari sau elevi pe care îi avem în grijă până la îndeplinirea unor funcţii manageriale mai complexe. 121 . dar şi de a economisi timp. de a face rost de timp liber.D.delimitări conceptuale 3h Modulul 2 – Timp obiectiv – timp subiectiv – bioritmul.Abilitarea cadrelor didactice în formularea obiectivelor activităţilor în funcţie de coordonata timp. În activitatea didactică.ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice din învăţământul preuniversitar: educatoare. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 88. stabilirea obiectivelor 4h Modulul 3 – Administrarea timpului – cadranul activităţilor. stresul. planul zilnic. maiştriinstructori.2. Anca Hardulea 3. DURATA 24 de ore COMPETENŢE VIZATE . timpul joacă un rol foarte important. institutori. .un proiect educaţional. JUSTIFICARE Întreaga viaţă umană stă sub imperativul timpului. bugetul de timp 5h Modulul 4 – Învăţarea şi utilizarea eficientă a timpului 8h Evaluarea finală 4h CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrele I şi II an şcolar 2012-2013 MODALITĂŢI DE EVALUARE Pentru întregul program. Trăim în permanenţă cu preocuparea de a folosi cât mai bine şi eficient timpul avut la dispoziţie.Abilitarea cadrelor didactice în folosirea unor strategii specifice managementului timpului. fixarea priorităţilor. . prin însăşi organizarea specific didactică a activităţilor pe care le desfăşurăm. MANAGEMENTUL TIMPULUI ŞCOLAR TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. RESURSE UMANE Formatori: Prof. în primul rând. piramida trebuinţelor. timp alocat) Modulul 1 – Managementul timpului. La acestea se adaugă şi faptul că trebuie să-i învăţăm şi pe copii/elevi cum să-şi organizeze.C. cu copii şi elevii. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 75 (3 grupe) 1. În sfârşit. ceea ce pune problema utilizării timpului pe coordonate mult mai clar definite. . dar şi a celorlalte tipuri de acţiuni la care participăm. cât şi ca ordonare a evenimentelor. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice.Dezvoltarea competenţelor de utilizare eficientă a bugetului de timp. PUBLIC .

Strategiile de rezolvare a conflictelor pun tot mai mult accent pe comunicare. elev-cadru didactic. institutori. 2. maiştriinstructori. comunicarea nonverbală. interevaluare. 122 . PUBLIC . portofoliul personal de implementare a programului va cuprinde: .. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 75 (3 grupe) 1. Importanţa ei este cu atât mai mare şi mai evidentă în contextul educaţional.Doru-Valentin Vlasov 3. obstacole în comunicare. utilizarea întrebărilor. cadru didacticcadru didactic. ne putem face mai bine înţeleşi şi vom putea transmite mai clar mesajele formativ-informative specifice muncii didactice.victorie”. .Abilitarea cadrelor didactice în utilizarea celor mai eficiente modalităţi de comunicare (didactică).un proiect educaţional.Susţinerea proiectului din portofoliul propriu prin care să demonstreze competenţele dobândite. strategii şi comportamente personale de rezolvare a conflictelor 6 ore Evaluare finală 4 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrele I şi II an şcolar 2012-2013 MODALITĂŢI DE EVALUARE Pentru întregul program. Pe de altă parte.C. autoevaluare. învăţători.D. timp alocat) Modulul 1 – Comunicarea în relaţiile interumane – clarificări conceptual 4 ore Modulul 2 – Managementul comunicării – comunicarea verbală.Fişe de evaluare. văzută ca principal punct de pornire în soluţionarea pozitivă a unei situaţii conflictuale. Cunoscând regulile unei comunicări eficiente. . şi poate avea – dacă este corect abordat – efecte pozitive. profesori. cadru didactic-părinte). RESURSE UMANE Formator: Prof. . CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 89.ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice din învăţământul preuniversitar: educatoare. taxonomia conflictelor 4 ore Modulul 4 – Rezolvarea conflictelor – strategii de rezolvare a conflictelor. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice. conflictul face parte integrantă din viaţa noastră.un eseu reflexiv asupra parcursului cognitiv şi atitudinal în contextul programului. strategia „victorie . necesitatea autocunoaşterii. .Formarea abilităţilor de abordare şi rezolvare a conflictelor (elev-elev.Dezvoltarea competenţelor de operaţionalizare a teoriilor moderne şi a conceptelor privind comunicarea şi rezolvarea conflictelor. JUSTIFICARE Comunicarea reprezintă principala cale de interrelaţionare umană. reguli ale comunicării eficiente. COMUNICARE ŞI CONFLICT TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. în scopul relaţionării cu ceilalţi 6 ore Modulul 3 – Teoria conflictelor – clarificări conceptuale. DURATA 24 de ore COMPETENŢE VIZATE .

timp alocat) Modulul 1 – Consilierea şi orientarea carierei – repere teoretice: conceptualizare. personalităţii.Fişe de evaluare. . CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe) 1.Formarea unei atitudini active orientate spre autocunoaştere şi dezvoltare personală şi spre exploatarea oportunităţilor educaţionale şi profesionale.Profesori . metode şi tehnici.investigarea intereselor. . programe de consiliere colectivă – 5 ore Modulul 3 – Tehnici utilizate în educaţia pentru carieră . DURATA 24 de ore COMPETENŢE VIZATE .Abilitarea cadrelor didactice în folosirea instrumentelor utilizate în investigarea trăsăturilor de personalitate ale elevilor pentru o optimă orientare în carieră. autoevaluare.D. Educaţia pentru carieră reprezintă o intervenţie educaţională de dezvoltare în avans a deprinderilor şi abilităţilor necesare elevilor pentru dezvoltarea şi managementul propriei cariere.Abilitarea cadrelor didactice în utilizarea celor mai eficiente modalităţi de proiectare şi planificare a activităţilor didactice şi extracurriculare privind orientarea în carieră a elevilor. modalităţi de proiectare activităţilor în cadrul ariei curriculare Consiliere şi orientare – modulul Planificarea carierei. aptitudinilor. Doru-Valentin Vlasov 3.Institutori . imaginii de sine. . obiective.Dezvoltarea competenţelor de operaţionalizare a teoriilor moderne şi a conceptelor privind orientarea în carieră. roluri. Susţinerea proiectului din portofoliul propriu prin care să demonstreze competenţele dobândite. ce presupune racordarea particularităţilor de personalitate ale elevului la specificul şi cerinţele sistemului de învăţământ şi ale pieţei forţei de muncă. RESURSE UMANE Formator: Prof. factori semnificativi. parteneriat de cooperare. .. interevaluare. stilului decizional. planificare. caracterizare.ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice din învăţământul preuniversitar: . motivaţiei. PUBLIC . stilului de învăţare 10 ore 123 .valorilor.C.un eseu reflexiv asupra parcursului cognitiv şi atitudinal în contextul programului. Cu atât mai mult în ceea ce priveşte orientarea sa în carieră. 2. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 90. repere pentru planificare/proiectare.Maiştri-instructori JUSTIFICARE Cunoaşterea personalităţii elevului reprezintă un factor esenţial în desfăşurarea întregului demers educaţional. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice. standarde ce vizează dezvoltarea carierei 3 ore Modulul 2 – Managementul activităţii de orientare şcolară şi profesională – organizarea activităţii de OSP la nivelul unităţii. ŞCOALA ŞI CARIERA TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C.

.C.analiza produselor activităţilor şi autoevaluare. aprobată prin OMECTS nr. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 91. lider de opinie. în care elevul devine resursă. utilizate în cadrul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare. grupele sanguine şi viaţa profesională. gândirea critică şi creativă. RESURSE UMANE Formator: Prof. 124 . IMPLEMENTAREA PROGRAMEI ARIEI CURRICULARE CONSILIERE ŞI ORIENTARE TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. în scopul creşterii calităţii şi eficienţei actului educaţional. . PUBLIC . printr-o abordare educaţională. 5288/2006. Doru-Valentin Vlasov 3.D. Noua programă accentuează importanţa multiplicării experienţelor pozitive înregistrate în domeniul consilierii şi orientării şi impune extinderea spaţiului de intervenţie în procesul educaţional curricular.ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice din învăţământul preuniversitar: .Modulul 4 – Alegerea carierei – divertisment şi realitate – mituri legate de luarea deciziei în carieră. Evaluarea finală se va realiza prin susţinerea proiectului din portofoliul propriu prin care să demonstreze competenţele dobândite. în vederea valorificării potenţialului elevilor şi a formării lor ca cetăţeni europeni proactivi.Institutori .Învăţători . temperament – zodii – carieră 3 ore Evaluarea finală 3 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrele I şi II an şcolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE Evaluarea curentă a participanţilor se va realiza prin: . coparticipant.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de proiectare şi aplicare a strategiilor şi a metodelor care determină responsabilizarea şi implicarea conştientă. DURATA 24 de ore COMPETENŢE VIZATE .Abordarea standardelor calitative ale activităţilor de consiliere şi orientare.Transferarea de metode didactice neconvenţionale centrate pe elev. . prin colaborarea elevilor.Profesori diriginţi JUSTIFICARE Programul facilitează implementarea noii programe a ariei curriculare Consiliere şi orientare. în interesul nemijlocit al elevului.Înţelegerea şi acceptarea activităţilor de consiliere şi orientare ca parte inseparabilă în procesul de educaţie. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe) 1. 2.observarea în timpul rezolvării sarcinilor de lucru. cu scopul valorificării tuturor valenţelor educative. .

observarea în timpul rezolvării sarcinilor de lucru. realizându-se.C. fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular. învăţători. astfel. educatori. date mai ales de schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. . activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale.CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice.ŢINTĂ VIZAT Profesori coordonatori ai proiectelor şi programelor din şcoli. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ EXTRACURRICULARĂ – ÎNTRE PROIECTARE ŞI IMPLEMENTARE TIPUL DE PROGRAM Program de formare continua la propunerea C. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe) 1. devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară.D.Accentul trece de pe latura informativă pe cea practică. o simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală. profesori diriginţi.Metode alternative de realizare a feed-backului educaţional 2h Evaluarea finală 4h CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrele I şi II. abilităţilor. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane şi schimbărilor produse la nivelul societăţii. PUBLIC . Evaluarea finală se va realiza prin susţinerea proiectului din portofoliul propriu prin care să demonstreze competenţele dobândite în domeniul consilierii şi orientării. 2. timp alocat) Modulul 1 – Autocunoaştere şi dezvoltare personală 4h Modulul 2 – Comunicare şi abilităţi sociale 4h Modulul 3 – Managementul informaţiilor şi învăţării 3h Modulul 4 – Planificarea carierei 4h Modulul 5 – Calitatea stilului de viaţă 3h Modulul 6 . îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea elevilor noştri. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate. adică cea realizată dincolo de cadrul formal al procesului de învăţământ. Prin formele sale specifice. an şcolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE Evaluarea curentă a participanţilor se va realiza prin: . Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor.analiza produselor activităţilor şi autoevaluare. iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. Doru-Valentin Vlasov 3.formativă. Astfel. spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. DURATA 30 de ore 125 . RESURSE UMANE Formator: Prof. competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. consilieri educativi. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 92. JUSTIFICARE Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii.

al scolii cu familia si comunitatea CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice. on-line Evaluare finală: susţinerea în şedinţă publică a unei activităţi sau prezentarea unei teme din portofoliul cursantului. RESURSE UMANE Formator: Prof.Educaţia parentală.COMPETENŢE VIZATE Cursul va contribui la formarea urmatoarelor competente: .C. prin mediere si negociere. timp alocat) Modulul I – Şcoala şi partenerii săi.ŢINTĂ VIZAT Secretari din unităţile de învăţământ 126 .o nouă provocare a educatorului.Realizarea unor proiecte de dezvoltare comunitara în parteneriat .o problemă a societăţi 2h Modulul VII .D. pentru secretarii şcolari (COR : 334005) PUBLIC .Abilitarea în proiectarea si coordonarea optima a activitatilor de tip non-formal. în vederea asigurarii unui climat de încredere si responsabilitate asupra propriului proces de învaţare/dezvoltare. portofoliul. părinţilor şi partenerilor şcolii.Solutionarea situatiilor conflictuale.Orientarea spre o carieră de succes 2h Modulul VI – Violenţa şcolară. . Alla Apopei Prof. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 1.aspecte educative 2h Modulul II – Managementul clasei 2h Modulul III – Managementul proiectului 3h Modulul IV – Modalităţi şi resurse de stimulare de a creativităţii elevilor 2 h Modulul V .Dobîndirea de abilitati de a proiecta si sustine derularea unui program educativ nonformal .Crearea unor strategii eficiente de relationare pe axa scoala-familie-comunitate . . în urma investigarii. CURSURI PENTRU CADRELE DIDACTICE AUXILIARE 1. . Comunicarea eficientă cu părinţii. Rolul şi responsabilitatea părintelui în educaţia copiilor 2h Evaluarea cursanţilor prin prezentarea unei teme din portofoliu 2h CALENDARUL PROGRAMULUI Semestrul I si II – an scolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE Evaluare pe parcurs: observarea directă.Dobândirea unei reprezentari corecte asupra articularii educatiei formale cu cea non-formala. . CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe) D. . 2.Adaptarea limbajelor. Ileana Savinescu 3. metodelor si tehnicilor de interrelationare la particularitatile grupului si ale mesajului oferit elevilor.SECRETARUL ŞCOLAR: INTERFAŢA ÎNTRE MEDIUL ŞCOLAR INTERN ŞI EXTERN TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C.Aplicarea creativa a strategiilor de educatie nonformala si a metodelor de evaluare în concordanta cu scopul si tipul activitatii educative. chestionarul.

clasificarea şi rezolvarea rezoluţiilor prin corespondenţă 5h Modulul 3 –Arhivarea documentelor 3h Modulul 4 Comunicarea (clarificări conceptuale). prelucreze. Formarea profesională continuă a secretarului. Formarea si identificarea abilităţilor funcţionăreşti la personalul din compartimentul secretariat. Introducerea standardelor de calitate in evaluarea activităţii precum si nevoia de creştere a calităţii în activitate presupun formarea și dezvoltarea competentelor specifice pentru domeniul in care îşi desfăşoară activitatea.JUSTIFICARE Conceput ca o modalitate de formare şi informare profesională. Asertivitatea si empatia in comunicarea cu clienţii. Dialogurile purtate cu prilejul focus-grupurilor. Rolul expresivităţii in comunicarea scrisa si orala. Formarea abilităţilor de comunicare. activităţilor educative.organizeze informaţia internă şi externă conform standardelor în vigoare . Competenţe şi aptitudini necesare secretarului. 15 ore Evaluare 2 ore CALENDARUL PROGRAMULUI Sem 1 si 2 ale anului scolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE A) Chestionar de evaluare a eficientei cursului de formare continua B) Evaluarea cursanţilor se va realiza prin prezentarea unui portofoliu care va cuprinde 3 (trei) materiale: 127 . Comunicarea la distanta (prin telefon.Să gestioneze corect documentele şcolare. Ascultarea activa. difuzeze. Tipuri de comunicare. Protocol 5h Modulul 2–Organizarea spaţiului secretarial. dar şi altor categorii de personal cu preocupări/atribuţii/responsabilităţi în domeniul educaţiei. DURATA 30 de ore COMPETENŢE VIZATE La sfârşitul programului de formare cursanţii vor fi capabili: . . Atribuţii şi responsabilităţi.Să colecteze. organizate cu personalul didactic auxiliar si nedidactic desfăşurate au pus in evidenta nevoia de formare profesionala a acestora. Formarea abilităţilor de lucru in echipa. creeze. Comunicarea eficienta. Bariere in comunicare. înregistrarea. înscrisuri) . Relaţionarea cu clientul. . timp alocat) Modulul 1 – Importanţa şi statutul bibliotecarului şcolar. Tehnici de prevenire a stresului profesional. elevii şi părinţii . Prevenirea conflictelor. trăsături ale comunicării eficiente. cursul se adresează persoanelor care lucrează în domeniu. posta electronica. Mai mult decât atât. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice. .Să comunice cu cadrele didactice. Necesitatea acurateţei in comunicarea scrisa si verbala. Abilităţile de consilier ale secretarului. Tehnici de negociere si rezolvare a conflictelor.Să arhiveze documentele pe baza cărora s-a desfăşurat procesul educaţional în unitatea şcolară respectivă. Reguli ale comunicării in linie si in staff. secretarilor din instituţiile de învăţământ preuniversitar. cursurilor de perfecţionare. Administrarea interioară a documentelor privind primirea. Cursul îşi propune sa contribuie la dezvoltarea personala si profesionala a secretarelor dar și a celorlalte persoane care lucrează în serviciul secretariat. necuprinderea intr-un sistem de formare continua este perceput ca o marginalizare a acestora in raport cu cadrele didactice.

Schimbările legislative care sporesc gradul de autonomie a unităţilor de învăţământ. respectiv angajarea.A.. Proiectaţi o activitate de abordare si rezolvare a unui conflict interpersonal intre secretar si client./AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/Documents and Settings/Camera/Sintact/cache/Legislatie/temp/00097845. .. lichidarea..ŢINTĂ VIZAT Managerii.P.Sistemul achiziţiilor publice .HTM .# Promovarea concurenţei între operatorii economici.# Asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire. SISTEMUL DE ACHIZIŢII PUBLICE PRIN S. ATRIBUIREA ŞI FINALIZAREA CONTRACTELOR TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă. Decalogul secretarului.HTM .# Asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică.E. Propunerea unui cod de comportare a secretarului. ridică o serie de probleme foarte serioase privind achiziţiile publice. timp alocat) Modulul 1 . 3. la propunerea CCD PUBLIC . CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 2. luarea deciziilor la nivelul unităţii. contabilii şi secretarii din unităţile de învăţământ JUSTIFICARE Elaborarea unui program de formare a directorilor şi contabililor şefi din şcoli pe componenta de management financiar are în vedere necesitatea pregătirii managerilor pentru a face faţă schimbărilor din sistemul legislativ. Nicoleta Marinescu 3. – INITIEREA ŞI DERULAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIŢII PUBLICE. în ceea ce priveşte resursele financiare. Maricica Buzescu Prof.. cu privire la modul de disponibilizare a fondurilor publice..realitate juridico-economica a societăţii româneşti 1h 128 .1. .HTM .HTM . CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice. 2.HTM ./AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/Documents and Settings/Camera/Sintact/cache/Legislatie/temp/00097845. DURATA 30 de ore COMPETENŢE VIZATE . RESURSE UMANE Formatori: Prof. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe) 1.# Garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici. . ./AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/Documents and Settings/Camera/Sintact/cache/Legislatie/temp/00097845.# Respectarea procedurilor privind parcurgerea celor patru faze ale executiei bugetare a cheltuielilor. 2. ordonantarea si plata cheltuielilor./AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/Documents and Settings/Camera/Sintact/cache/Legislatie/temp/00097845./AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/Documents and Settings/Camera/Sintact/cache/Legislatie/temp/00097845.

Analiza procesului de achizitie publica 4h Evaluarea finală 1h CALENDARUL PROGRAMULUI Trimestrul IV . Chemarea la competiţie 2h Modulul 6 .Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.SISTEMUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE IN ROMÂNIA TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. Catalin Rotaru . RESURSE UMANE Formatori: Ec. Analiza procesului de achizitie publica 6h Evaluarea finală – 2h 129 . PUBLIC .Derularea contractului.C.formator MECTS Ec. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 3.2012 Trimestrele I .Atribuirea contractului de achiziţie publică.Întocmirea programului anual al achiziţiilor publice. Încheierea dosarului de achiziţie publică 3h Modulul 8 . Finalizarea contractului 3h Modulul 9 .Elaborarea documentatiei specifice.Elementele componente ale sistemului achiziţiilor publice 3h Modulul 3 . cooperarea cu membrii echipei.Definirea si detalierea operatiunilor specifice DA 6h Modulul 5 . Distributia documentatiei de atribuire 6h Modulul 4 . Elaborarea documentaţiei de atribuire 6h Modulul 3 -Elaborarea documentatiei specifice cu supraveghetorii sistemului. TIMP ALOCAT Modulul 1 .Sistemul achiziţiilor publice. expunerea libera a opiniilor.ŢINTĂ VIZAT Administratori financiari și de patrimoniu din unitățile de învățământ JUSTIFICARE Elaborarea unui program de formare a personalului didactic auxiliar din şcoli pe componenta de management financiar are în vedere necesitatea pregătirii acestora pentru a face faţă schimbărilor din sistemul legislativ cu privire la modul de disponibilizare a fondurilor publice.Întocmirea programului anual al achiziţiilor publice 1h Modulul 4 . instaurarea unei atmosfere detașate 2. Petru Diaconu . DURATA 30 de ore PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE. Derularea şi finalizarea contractului 6h Modulul 5 . Principii si reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică 4h Modulul 2 .Modulul 2 . CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 100 (4 grupe) 1. Schimbările legislative care sporesc gradul de autonomie a unităţilor de învăţământ şi luarea deciziilor la nivelul unităţii ridică o serie de probleme privind achiziţiile publice.III – 2013 MODALITATI DE EVALUARE Evaluarea comportamentului prin observaţie directă: participarea activa la dezbateri.Încheierea dosarului de achiziţie publică.Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.Derularea procedurii de atribuire 6h Modulul 7 . Elementele componente.formator MECTS 3.D.

a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 34/2006.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI n/a COMPETENŢE VIZATE Teaching: Writing for to CAE Listening for CAE English in Use CAE Speaking for CAE 130 .formator MECTS Ec. teste pe parcurs. DURATA 6 ore. servicii. JUSTIFICARE Acest seminar va oferi informații importante profesorilor ce doresc să pregătească viitori candidați la examenele CAE. Obiective/competenţe: Conştientizarea factorilor care participă la activitatea de achiziţionare de materiale.U.CURRICULUM-UL PROGRAMULUI Scop: Prezentarea de informaţii privind conţinutul documentaţiei de atribuire şi formularele specifice aferente. RESURSE UMANE Ec. Abordarea relaţiilor interumane la nivelul unităţii. SEMINARII ŞI ATELIERE DE LUCRU 1.D. Cătălin Rotaru . 2.337/2006 şi ale Hotărârii Guvernului nr.formator MECTS 3. aprobată cu modificări prin Legea nr. Petru Diaconu . bunuri. SEMINAR CAE TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. chestionare. PUBLIC . CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 1.III – 2013 MODALITATI DE EVALUARE Prezentarea portofoliilor individuale şi de grup.. în parteneriat cu British Council Iași.ŢINTĂ VIZAT Profesorii de limba engleză.G. precum şi explicaţii privind modul de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe) E. în ceea ce priveşte managementul financiar şi modul de disponibilizare a fondurilor publice Cursantii vor fi capabili sa elaboreze proiecte şi planuri de achiziţii CALENDARUL PROGRAMULUI Trimestrele I .C. nr.

Listening. 1.C. Reading. CALENDARUL PROGRAMULUI 19 Ianuarie 2013 MODALITATI DE EVALUARE Nu este cazul. Eleonora Olaru 3. English in Use și Speaking. în parteneriat cu British Council Iași. Listening. JUSTIFICARE Acest seminar va oferi informații importante profesorilor ce doresc să pregaătească viitori candidați la examenul CPE. TIMP ALOCAT Se discută pe fiecare probă în parte: Writing. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI n/a COMPETENŢE VIZATE Teaching: Writing for CPE Reading for CPE Listening for CPE English in Use for CPE Speaking for CPE PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 2.D. Reading. CALENDARUL PROGRAMULUI 15 Decembrie 2012 MODALITATI DE EVALUARE Nu este cazul. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 35(1 grupa). RESURSE UMANE Formatori: Prof. DURATA 6 ore.PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE. 131 . TIMP ALOCAT Se discută pe fiecare probă în parte: Writing. 2.SEMINAR CPE TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 35(1 grupa). PUBLIC . Eleonora Olaru 3. English in Use si Speaking. 2.ŢINTĂ VIZAT Profesorii de limba engleză. RESURSE UMANE Formator: Prof.

building the best optional course ever.SEMINAR EXTRA ENGLISH TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă C. în parteneriat cu British Council Iași. PUBLIC .1. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 4. PUBLIC .D. DURATA 6 ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI n/a 132 . PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE.ŢINTĂ VIZAT Profesorii de limba engleză.C. SEMINAR FCE AND FCE FOR SCHOOLS TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. DURATA 16 ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI n/a COMPETENŢE VIZATE Teaching upper primary or secondary. RESURSE UMANE Formatori: Prof. 2. TIMP ALOCAT CALENDARUL PROGRAMULUI Anul scolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE Nu este cazul. Monica Stoica 3. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 3. JUSTIFICARE Acest seminar va oferi informații importante profesorilor ce doresc să pregătească viitori candidați la examenele FCE si FCE for Schools.C.D. JUSTIFICARE Acest seminar va oferi informații importante profesorilor ce doresc să-și perfecționeze metodele de predare a limbii engleze și insușirea unor metode noi care pot fi aplicate în clasă. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 20 (1 grupa) 1. implementing CLIL into your lessons or simply adding that extra flavor to your daily lessons. în parteneriat cu British Council Iași.ŢINTĂ VIZAT Profesorii de limba engleză.

CURRICULUM-UL PROGRAMULUI n/a COMPETENŢE VIZATE Teaching: Writing for IELTS Reading for IELTS Listening for IELTS English in Use for IELTS Speaking for IELTS PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE. Reading.COMPETENŢE VIZATE Teaching: Writing for FCE and FCE for Schools Reading for FCE and FCE for Schools Listening for FCE and FCE for Schools English in FCE and FCE for Schools Speaking for FCE and FCE for Schools PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 35(1 grupa) 1. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 5. TIMP ALOCAT Se discută pe fiecare probă în parte: Writing. TIMP ALOCAT Se discută pe fiecare probă în parte: Writing.ŢINTĂ VIZAT Profesorii de limba engleză. Listening. DURATA 6 ore. Listening. English in Use și Speaking.SEMINAR IELTS TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. 2. 133 . JUSTIFICARE Acest seminar va oferi informații importante profesorilor ce doresc să pregătească viitori candidați la examenul IELTS. Reading. în colaborare cu British Council Iași. RESURSE UMANE Formatori: Prof. CALENDARUL PROGRAMULUI 16 Februarie 2013 MODALITATI DE EVALUARE Nu este cazul.C. Eleonora Olaru 3. CALENDARUL PROGRAMULUI 16 Martie 2013 MODALITATI DE EVALUARE Nu este cazul. English in Use și Speaking.D. PUBLIC ..

SEMINAR KET ŞI KET FOR SCHOOLS TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. CALENDARUL PROGRAMULUI 18 Mai 2013 MODALITATI DE EVALUARE Nu este cazul. RESURSE UMANE Formatori: Prof. RESURSE UMANE Formatori: Prof.2. 2.D. JUSTIFICARE Pe parcusul seminarului participanții se vor familiariza cu tehnicile de pregătire ale acestor examene și își vor perfecționa metodele de predare a limbii engleze.. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 6.SEMINAR KINDERGARDEN ENGLISH TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C.D. în parteneriat cu British Council Iași..ŢINTĂ VIZAT Profesorii de limba engleză. Reading. English in Use și Speaking. Listening. TIMP ALOCAT Se discută pe fiecare probă în parte: Writing. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 7. DURATA 6 ore. în parteneriat cu British Council Iași. PUBLIC .C. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI n/a COMPETENŢE VIZATE Teaching: Writing for KET si KET for Schools Reading for KET si KET for Schools Listening for KET si KET for Schools English in Use for KET si KET for Schools Speaking for KET si KET for Schools PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 35 de participanti (1 grupa). 134 .Eleonora Olaru 3. Eleonora Olaru 3. 1. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 35 de participanti (1 grupa) 1.C.

C. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI n/a 135 . Monica Stoica 3. JUSTIFICARE Seminarul își propune folosirea activităților practice pentru a atinge următoarele obiective: alegerea temelor potrivite.Cum să alegi subiectele potrivite.Cum să combați comportamentul disruptiv.ŢINTĂ VIZAT Profesorii de limba engleză. .în parteneriat cu British Council Iași.SEMINAR PET ŞI PET FOR SCHOOLS TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. DURATA 6 ore.Cum să monitorizezi progresul și evaluarea.PUBLIC .D. PUBLIC . Se va discuta despre problemele întâlnite de profesori cel mai des în timpul activităților lor zilnice și se vor oferi soluții pentru fiecare obstacol întâlnit. . CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 8. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 20(1 grupa) 1. DURATA 10 ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI n/a COMPETENŢE VIZATE . TIMP ALOCAT Stabilirea metodelor de învățare diferite Etape de învățare Metode de monitorizare și evaluare CALENDARUL PROGRAMULUI Anul şcolar 2012-2013 MODALITATI DE EVALUARE Nu este cazul. impiedicarea comportamentului disruptiv și multe altele. PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE. . JUSTIFICARE Pe parcusul seminarului participantții se vor familiariza cu tehnicile de pregătire ale acestor examene și își vor perfecționa metodele de predare a limbii engleze.ŢINTĂ VIZAT Profesorii de limba engleză care predau la grădinițe și clase primare. 2. RESURSE UMANE Formatori: Prof.Cum săte adaptezi pentru tipurile de învățare diferite. stabilirea și respectarea regulilor.

English in Use și Speaking. 1. RESURSE UMANE Formatori: Prof. Listening. PUBLIC . JUSTIFICARE Acest seminar va oferi informații importante profesorilor ce doresc să-și perfecționeze metodele de predare a limbii engleze. Reading. DURATA 6 ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI n/a COMPETENŢE VIZATE Teaching CALENDARUL PROGRAMULUI Noiembrie 2012 MODALITATI DE EVALUARE Nu este cazul.ŢINTĂ VIZAT Profesorii de limba engleză.COMPETENŢE VIZATE Teaching: Writing for PET and PET for Schools Reading for PET and PET for Schools Listening for PET and PET for Schools English in Use for PET and PET for Schools Speaking for PET and PET for Schools PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE. 2. TIMP ALOCAT Se discută pe fiecare probă în parte: Writing. RESURSE UMANE Formator: Prof.SEMINAR STEPS TO SUCCESS: CLASSROOM MANAGEMENT TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. Eleonora Olaru 3. 2013 MODALITATI DE EVALUARE Nu este cazul. în parteneriat cu British Council Iași.C.D. Camelia Arhip 3. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 35 de participanti (1 grupa). CALENDARUL PROGRAMULUI 27 Apr. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 20 (1 grupa) 136 . CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 9. 2.

JUSTIFICARE Acest seminar va oferi informații importante profesorilor ce doresc să-și perfecționeze metodele de predare a limbii engleze și insușirea unor metode noi care pot fi aplicate în clasa. TIMP ALOCAT Anul școlar 2012-2013 CALENDARUL PROGRAMULUI Decembrie 2012 MODALITATI DE EVALUARE Nu este cazul. în parteneriat cu British Council Iași. în parteneriat cu British Council Iași. 137 . CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 11.SEMINAR TEACHING ENGLISH THROUGH SONGS/ IDEAS FOR TEACHING YOUNG LEARNERS TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. PUBLIC .C.D.C.D. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 10. Camelia Arhip 3.1.SEMINAR STEPS TO SUCCESS: LESSON PLANNING AND PRACTICAL ACTIVITIES TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. 2. JUSTIFICARE Acest seminar va oferi informații importante profesorilor ce doresc să-și perfecționeze metodele de predare a limbii engleze. PUBLIC .ŢINTĂ VIZAT Profesorii de limba engleză.ŢINTĂ VIZAT Profesorii de limba englez. RESURSE UMANE Formatori: Prof. DURATA 6 ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI n/a COMPETENŢE VIZATE Teaching PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 20 (1 grupa) 1.

C.ŢINTĂ VIZAT Profesorii de limba engleză. RESURSE UMANE Formatori: Prof. TIMP ALOCAT Se discuta despre conținutul fiecăruia dintre cele 5 module ale examenului TKT. Monica Stoica Prof. making the unsuspecting student take part to the lesson like never before.) and skills in the most entertaining way. PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE. grammar. will demonstrate how we can focus on context.SEMINAR TEACHING KNOWLEDGE TEST TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. TIMP ALOCAT Anul şcolar 2012-2013 CALENDARUL PROGRAMULUI Perioada de desfăşurare MODALITATI DE EVALUARE Nu este cazul.D. Eleonora Olaru 138 . content (vocabulary. culture etc.DURATA 16 ore CURRICULUM-UL PROGRAMULUI n/a COMPETENŢE VIZATE Teaching for upper primary and secondary teachers. DURATA 6 ore. 2. PUBLIC . examen care oferă ocazia profesorilor de a aprofunda cunoștințele teoretice de metodică a predării limbii engleze și de a obține un certificat recunoscut internațional. Elza Gheorghiu 3. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 12. RESURSE UMANE Formatori: Prof. CALENDARUL PROGRAMULUI 20 Octombrie 2012 MODALITATI DE EVALUARE Nu e cazul 2.. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI n/a COMPETENŢE VIZATE Seminar care vizează pregătirea profesorilor de limba engleză care doresc să susțină examenul internațional TKT. PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE. JUSTIFICARE Seminar de pregătire a examenului TKT (Teaching Knowledge Test). în colaborare cu British Council Iași. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 20 (1 grupa) 1.

Programul Sectorial 139 . DURATA 6 ore. PUBLIC . CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 35 de participanti (1 grupa) 1.ŢINTĂ VIZAT Profesorii de limba engleză.SEMINAR YLE TIPUL DE PROGRAM Program de formare continuă la propunerea C. 1.D. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 13. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 35(1 grupa). RESURSE UMANE Formatori: Prof. Eleonora Olaru 3. Listening..SEMINARII DE INFORMARE PRIVIND OPORTUNITĂŢILE DE FINANŢARE DIN CADRUL PROGRAMULUI DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII TIPUL DE PROGRAM Seminarii de informare pentru cadrele didactice din județul Iași care vor participa la activități de informare privind Programul de Învățare pe tot Parcursul Vieții (Lifelong Learning Programme) . TIMP ALOCAT Se discută pe fiecare probă în parte: Writing. English in Use si Speaking. în parteneriat cu British Council Iasi. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI n/a COMPETENŢE VIZATE Teaching: Writing for YLE Reading for YLE Listening for YLE English in Use for YLE Speaking for YLE PLANIFICAREA PE STAGII/ MODULE TEMATICE. CRITERII CURRICULARE DENUMIREA PROGRAMULUI 14. Reading.C. CALENDARUL PROGRAMULUI 24 Noiembrie 2012 MODALITATI DE EVALUARE Nu este cazul 2.3. JUSTIFICARE Acest seminar va oferi informații importante profesorilor ce doresc să pregăteasca viitori candidați la examenul YLE.

Dezvoltarea interesului cadrelor didactice pentru propria formare continuă dar și în atragerea de resurse extrabugetare în interesul şcolii și al comunității. Program de informare la propunerea C. CRITERII ECONOMICE Număr de cursanţi planificaţi: 100 140 . capabilă de o crestere economică durabilă însotită de o crestere cantitativă și calitativă a numărului locurilor de muncă și de o mai mare coeziune socială. accesarea programelor cu finanțare europeană se impune din ce în ce mai mult abilitarea și informarea cadrelor didactice în domeniul managementului proiectelor cu finanțare europeană. MODALITATI DE EVALUARE Nu este cazul 2. cadrele didactice trebuie să fie informate și pregătite în acest sens. Programul Sectorial Grundtvig. Seminarul este în acord cu prioritatea centrală a Programului de învațare pe tot parcursul vieţii de a consolida contribuția adusă de educația și formarea profesională în atingerea obiectivului de la Lisabona de transformare a Uniunii Europene în cea mai competitivă economie bazată pe cunoastere din lume. Seminarul va acorda prioritate acțiunilor care vizează cresterea nivelurilor competențelor. .ŢINTĂ VIZAT Cadre didactice din învățământul preuniversitar JUSTIFICARE Având în vedere necesitatea dezvoltării instituționale a unităților școlare de învățământ preuniversitar. DURATA 4 ore COMPETENŢE VIZATE . sprijinirea dezvoltării și punerii în aplicare a strategiilor coerente și globale de învățare de-a lungul vieții și promovarea inovației și creativității și va avea loc atunci cand vor apărea Apelurile de propuneri de proiecte dar și atunci cînd se vor lansa propuneri de proiecte.D Iasi. timp alocat) Nu este cazul CALENDARUL PROGRAMULUI Seminariile de informare se vor desfășura periodic în funcție de lansările de propuneri de proiecte pe toată durata anului școlar. Liliana Rujanu Prof. Gabriela Conea 3. pentru personalul implicat în educație din învățământul preuniversitar ieșean.Comenius. PUBLIC .C. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI (planificarea pe stagii/ module tematice. Din acest motiv.Informarea cadrelor de didactice în ceea ce privește oportunitățile de finanțare din cadrul Programului de Învățare pe tot parcursul vieții. RESURSE UMANE Formatori: Prof. Programul Sectorial Leonardo da Vinci.

documentariști.I. ÎNVĂȚAREA INTERGENERAȚIONALĂ ÎN BIBLIOTECA ȘCOLARĂ ȘI C. documentariști.I. documentariști.Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” Iași Responsabil .octombrie 2012 Locul desfășurării . DOCUMENTARIȘTI.bibliotecar Chelariu Cornelia 141 .D.28 septembrie 2012 Locul desfășurării . responsabili CDI Perioada de desfășurare .C. RESPONSABILI C.februarie 2013 . UTILIZAREA METODELOR WEB 2. responsabili CDI Perioada de desfășurare .D. documentariști.concurs Public vizat .PLEDOARIE PENTRU IAȘI – prin desen și cuvânt Public vizat . documentariști. responsabili CDI Perioada de desfășurare .documentarist Laura Andrei 4.bibliotecari. responsabili CDI Perioada de desfășurare . responsabili CDI Perioada de desfășurare .bibliotecari. ŞI PROFESORILOR DOCUMENTARIŞTI PENTRU ANUL ŞCOLAR 2012 – 2013 1.Colegiul Național “Emil Racoviță” Iași . CERCUL FĂRĂ SFÂRȘIT Public vizat Perioada de desfășurare Locul desfășurării Responsabil .D.bibliotecari.documentarist Laura Andrei 5.Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” Iași Responsabil .ÎNTÂLNIREA REUNITĂ BIBLIOTECARI.Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” Iași Responsabil .bibliotecari.bibliotecari.I.0.D.CALENDARUL ÎNTÂLNIRILOR METODICE ŞI SCHIMBURILE DE EXPERIENŢĂ ALE BIBLIOTECARILOR/ RESPONSABILILOR C.bibliotecar Manuela Mocanu 3.bibliotecari. Public vizat .decembrie 2012 Locul desfășurării .Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” Iași Responsabil . documentariști.noiembrie 2012 Locul desfășurarii .: DISCUTAREA PROIECTELOR PENTRU ANUL 2010-2011 Public vizat . BIBLIOTECA ANULUI . Școala “Ionel Teodoreanu” Victoria Responsabil .I.ianuarie 2013 Locul desfășurării . IN STRUCTURILE INFORDOCUMENTARE Public vizat . responsabili CDI .bibliotecar Ruxandariu Alina 6.documentarist Laura Andrei 2.

documentariști. documentariști.7. responsabili CDI. Elena Simona Vrânceanu 142 .bibliotecar Elena Silian 8.Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” Iași Responsabil .iunie 2013 Locul desfășurării .ZIUA MONDIALA A BIBLIOTECARULUI Public vizat .bibliotecari. BIBLIOTECA ŞCOLARĂ INTRĂ ÎN CLASA PREGĂTITOARE Public vizat . documentariști. documentariști. responsabili CDI Perioada de desfășurare .Liceul Pedagogic “V. elevi și cadre didactice Perioada de desfășurare . univ. responsabili CDI Perioada de desfășurare .bibliotecari. ZILELE DESCHISE ALE BIBLIOTECII CASEI CORPULUI DIDACTIC “SPIRU HARET” IASI Public vizat .bibliotecar Daniela Dorcu 10.bibliotecari. Lupu” Iași Responsabil . Asist.Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” Iași Responsabil .bibliotecari.documentarist Laura Andrei DIRECTOR CASA CORPULUI DIDACTIC ”SPIRU HARET” IAŞI. CULTURA INFORMAȚIEI LA UTILIZATORII DE BIBLIOTECĂ Public vizat .mai 2013 Locul desfășurării . 23 APRILIE .documentarist Laura Andrei 9. responsabili CDI Perioada de desfășurare .Școala “D.martie 2013 Locul desfășurării .aprilie 2013 Locul desfășurării . Sturdza” Iași Responsabil . A.

Bolivia 26. Slovacia 57. Maroc 16. Nicaragua 24.Finlanda .monarhie 29. Portugalia 53. Danemarca . Cehia 51. Thailanda 7. S.Politici educaționale EDUCAŢIA în ţările nordice Profesor Luminiţa GRĂDINARIU Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Iași "Cele mai bune ţări din lume par să aibă mai multe în comun: evită razboiul. de multe ori. Grecia 52. Sri Lanka 15.monarhie 32. lucru legat de o viitoare prosperitate economică şi unul dintre cele mai importante motive pentru care SUA. a realizat un clasament a celor mai bune naţiuni din lume în acest domeniu.bogate şi sărace . faptul că mic înseamnă. Arabia Saudită 13. Iordania 2.monarhie 31. Uruguay 70.republică 27. Oman 9.monarhie constituţională 34. Franţa 42. Panama 67. printre care unul premiat cu Nobel şi. mai bun. precum Coreea de Sud şi Japonia. Polonia 55. Bulgaria 64. un sistem educaţional bun.şi reprezintă mai degrabă un stop cadru al stării acestor ţări în 2008 şi 2009. Lituania 60. Coreea de Sud 41. "Lista noastră cuprinde 100 de naţiuni . Jamaica 73. Gemania 38. 1. Belarus 5. Peru 68. Kuweit 66. România 65. Emiratele Arabe Unite 69. Quatar 3. Argentina 72. Mexic 71. Turcia 78. Costa Rica 61. Noua Zeelandă 39. Italia 49. Azerbaidjan 18.monarhie 36. Estonia 58. Columbia 11. Canada .monarhie 30. Olanda . Croaţia 54. Desigur. India 143 . Clasamentul ne spune câteva lucruri importante despre lume. Irlanda-republică 43. Elveţia . Paraguay 17.monarhie 35. Spania 47. Austria 44. este crucial. Albania 6. după câteva luni de efort. trăiesc în întuneric şi menţin o stare constantă de activitate productivă" afirmă autorii articolului publicat de revista Newsweek (28 august 2010) Revista americană Newsweek a reunit mai mulţi economişti de marcă. Israel 48. Cuba 76. Norvegia . Japonia . Indonezia 22. Kazahstan 10. Venezuela 20. Singapore 46. Belgia 45. au scoruri atât de bune. Ungaria 59. Luxemburg .monarhie 40. El Salvador 21. Slovenia 50.A. Egipt 23. cu o bază largă. China 8. Republica Dominicană 4. Letonia 62. Ucraina 75. Chile 56. Marea Britanie . cel mai bine este să fii mic şi bogat: aveţi dovada succesului continuu al naţiunilor nordice.U. Rusia 77. Honduras 25. În primul rând.monarhie 33.republică 28. 37. Brazilia 74. Tunisia 14. În al doilea rând. Europa Occidentală şi naţiuni asiatice bogate. Suedia . Ecuador 19. Malaiezia 63. Filipine 12. nu numai scandinave. Australia .

cum ar fi testul PISA. România este situată pe locul 51. domeniu în care ţara noastră ocupă locul 49.monarhie constituţională Catolici 46% protestanţi 36% 8. NORVEGIA. budism 38% 10. protestanţi). Iran 80. AUSTRALIA . dar mai puţin onorabil. Analiştii din întreaga lume sunt surprinşi de prezenţa ţărilor nordice printre primele zece în toate clasamentele amintite: Finlanda(1). Africa de Sud 83. exceptând Japonia. pe primul loc se situează Finlanda. situându-se pe locul opt în topul revistei NewsWeek. o instituţie engleză . 12% atei. Cehia(26). catolici. Slovacia(37). Mozambic 96. Slovacia(30). Aceste două naţiuni au acelaşi punctaj la capitolul educaţie. Vietnam 82. Norvegia şi Danemarca sunt majoritar protestante (Finlanda 85%).monarhie constituţională ereditară Protestanţi 95% (majoritatea luterani) 4. protestanţi 6. ne-au condus la decizia de a publica în acest număr câteva puncte de vedere despre educaţia din ţările scandinave 144 . Uganda 97. Tanzania 94. Top 10 . Siria 84. Ghana 87. UXEMBURG .Legatum Institute of London-publică un alt top al primelor o sută de ţări. Suedia(3). Camerun 99. De menţionat că Finlanda este pe primul loc la secţiunea educaţie în acest top.4%. ELVETIA -republică parlamentară Catolici 48%. Lituania(28).monarhie parlamentară . Finlandezii recunosc oficial un procent de 12% atei. CANADA . Pakistan 90. mai găsim DOAR ţări europene: Turcia(52) şi Albania(57).monarhie constituţională ereditară Protestanţi 89% 7. Comparând cele două liste cu primele douăzeci de ţări. Slovenia( 23). Finlanda. SUEDIA. Madagascar 91. Aşa după cum puteţi vedea în listă. Croaţia(38). Bangladesh 89. Zambia 98. iar Suedia pe locul al şaselea. precum şi semnalele de alarmă pe care ni le trag alte clasificări care vizează calitatea educaţiei şi prestaţia elevilor români la testele internaţionale. iar România ocupă un onorabil loc 39 în lume. imediat după Bulgaria(38).79. Burkina Fasso Clasamentul de mai sus este rezultatul însumării punctajelor obţinute la fiecare dintre cele cinci categorii evaluate: educaţie. iar ţările fostului bloc communist . următoarele opt sunt monarhii.monarhie constituţională ereditară Catolici 95%. Celelalte. Polonia(29). Bulgaria(42). sunt predominant catolice alături de protestanţi.imperiu ereditar Şintoism 51%. Suedia. Yemen 93. după noi. islamici O analiză mai atentă a primelor zece ţări evidenţiază următoarele aspecte: cu excepţia primelor două. Polonia( 17). Norvegia(6) şi Danemarca(10).republică prezindenţială Protestanţi: 85. (Finlanda şi Elveţia) care sunt republici.forme de organizare politică şi confesiuni religioase 1.7%. 2. Croaţia(22). anglicani 23%.cu care obişnuim să ne comparăm. precum şi prezenţa Angliei şi a Irlandei până la locul al paisprezecelea. după fostele ţări comuniste: Slovenia(21). Algeria 86. protestanţi 44% 3. Botswana 81.monarhie parlamentară Creştini 74 % (catolici 27%. sănătate. Guatemala 85. Kenya 88. Ungaria( 34). care situează pe primele trei locuri (podium) trei ţări nordice: Norvegia(1). Senegal 92. Nigeria 100. islamici. Cehia(24). OLANDA -monarhie constituţională ereditară Catolici 31% protestanţi 26%. Ungaria(24). Finlanda(3). JAPONIA. în timp ce în restul listei. Aceste topuri la care am facut referire. dar şi la toate testările internaţionale. budşti 5. Albania(50). dinamică economică şi mediu politic. ocupă poziţiile următoare: Estonia(7). Concomitent cu cercetarea descrisă mai sus. remarcăm poziţiile apropiate ocupate de acestea. Etiopia 95. islamici 9% 9.monarhie constituţională Protestanţi 87. Danemarca(2). 1% ortodocşi. calitatea vieţii. DANEMARCA. FINLANDA.

prin intermediul unor strategii care au la bază învăţarea prin cooperare. Un alt aspect care reclamă noi dimensiuni ale rolului cadrelor didactice este cel al schimbărilor pe care le-a suportat şi le suportă mediul educaţional. care presupune asumarea responsabilităţii pentru propria dezvolare profesională din perspectiva învăţării permanente. Norvegia). precum şi despre învăţământul englez şi irlandez din ţări situate geografic în apropierea primelor trei. În condiţiile în care şcoala reprezintă un mediu tot mai deschis de învăţare. al 145 . dar şi numeroasele provocări ale începutului de mileniu presupun reexaminări şi noi abordări a ceea ce înseamnă calitatea în educaţie. care ţin în primul rând de rezultatele procesului de învăţare pe care trebuie să le producă şcoala. cu membrii comunităţii.(Finlanda. experienţele elevilor. Rolul cadrelor didactice în noul context al societăţii cunoaşterii capătă noi dimensiuni. Aceste noi rezultate ţin de educaţia civică a elevilor. Se poate spune că noul context. pictură. În cadrul preocupărilor legate de adaptarea sistemelor de educaţie la cerinţele societăţii actuale. un loc din ce în ce mai important este ocupat de problematica formării cadrelor didactice. Toate aceste noi elemente reclamă creşterea gradului de profesionalizare a activităţii de predare. ci un organizator al mediului de învăţare şi un facilitator al învăţării. invitându-vă să judecaţi şi să răspundeţi la întrebarea: cât de mult depinde de fiecare dintre noi ca România să urce în clasamente? News Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Finlanda Elveţia Finlanda Australia Luxemburg Norvegia Canada Olanda Japonia Danemarca SUA Germania Noua Zeelandă Anglia Coreea de Sud Franţa Irlanda Austria Belgia Singapore Legatum Institute of London Finlanda Elveţia Finlanda Australia Luxemburg Norvegia Canada Elveţia Olanda SUA Irlanda Islanda Anglia Austria Germania Belgia Singapore Japonia Franţa Hong-Kong Politici educaţionale europene privind formarea continuă a cadrelor didactice Profesor Ileana Savinescu Casa Corpului Didactic Iași Noua configuraţie europeană. cu partenerii sociali. cadrul didactic nu mai poate fi un simplu transmiţător de informaţii. ca element pe care se bazează în mare măsură calitatea educaţiei. culturală şi etnică a elevilor. cadrele didactice trebuie să colaboreze cu ceilalţi factori interesaţi de educaţie. cu instituţiile de învăţământ superior. de promovarea competenţelor necesare societăţii cunoaşterii şi învăţării permanente. Suedia. experimentul. Ne prezentăm în faţa cititorilor cu acest Dosar-Educaţie şi cultură în ţările nordice. În acelaşi timp. cu părinţii elevilor. cu colegii din alte şcoli din ţară sau din alte ţări. muzică rock). Alte texte au rolul de a crea o imagine despre cultura naţiunilor în discuţie (literatură. Cadrele didactice sunt nevoite să-şi adapteze modalităţile de predare la diversitatea socială.

2000. care permite o înnoire şi o perfecţionare a practicilor profesionale prin actualizarea cunoştinţelor însuşite în timpul formării iniţiale şi o formare complementară. G. Islanda disting: „o formare continuă. de la priorităţi identificate la nivel european. Estonia şi Ungaria. Formarea continuă a cadrelor didactice are diferite obiective şi răspunde unei mari varietăţi de nevoi. În Grecia. Văideanu sublinia importanţa formării educatorilor în cadrul politicilor de reformă educaţională: ”Deşi perfecţionarea unui sistem educativ presupune o acţiune coerentă de transformare a tuturor componentelor sale. (Fr. Lituania a descentralizat complet sistemul de formare continuă începând din 1998. Buchberger.8). În zece dintre ţările Uniunii 146 . formarea continuă nu trebuie gândită izolat de celelate componente ale formării cadrelor didactice. din ce în ce mai multe ţări europene folosesc termenul de dezvoltare profesională continuă în loc de formare continuă. Danemarca. instituţiile de învăţământ pot organiza propriile seminarii şi grupuri de lucru pentru formarea profesorilor proprii. ameliorarea formării educatorilor înseamnă a obţine o ameliorare a eficacităţii învăţământului cu cheltuieli mai mici decât cele reclamate de transformarea tuturor componentelor unui sistem”(G. formarea continuă este aproape întotdeauna un drept profesional. Formarea cadrelor didactice trebuie privită ca un proces continuu. care trebuie să devină coordonate ale politicilor educaţionale de formare a acestora. standarde minime de calitate şi de a asigura o anumită coerenţă între formarea iniţială şi formarea continuă a cadrelor didactice. Formarea continuă s-a impus ca soluţie structurală adoptată la nivelul sistemelor moderne de învăţământ angajate în reforme încă din anii 1960-1970. care permite eventual schimbarea orientării profesiei prin noi competenţe sancţionate prin noi diplome”. p. S-a ajuns astfel la o reevaluare a priorităţilor într-o societate aflată în permanentă şi rapidă schimbare şi s-a demonstrat că formarea iniţială nu mai poate fi suficientă pentru întreaga carieră profesională a unui dascăl. potrivit lui Fr. apoi a început să fie concepută ca un proces de lungă durată şi de învăţare permanentă tot mai complex (Lifelong Learning). 1997. a fost înfiinţat în anul 2002 un institut central. la rândul lor. la cele identificate la nivel de şcoală. În Spania. ministerul stabileşte principalele direcţii privind formarea continuă. Norvegia. Suedia. Responsabilităţile privind formarea continuă a cadrelor didactice sunt descentralizate. p. în 2000. determină noi dimensiuni ale rolului cadrelor didactice.47). Olanda. iar formarea continuă a devenit obligatorie şi o componentă a strategiei de dezvoltare a şcolii.6). p. (Eurydice. dar în unele cazuri şi o obligaţie sau o precondiţie a promovării în carieră. După anul 1990. asigurarea calităţii educaţiei prin dezvoltarea proceselor de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice a devenit una din componentele de bază ale politicilor educaţionale elaborate la nivel european. care să planifice. Mai mult decât atât. deşi şcolile. La început. stabilesc propriile planuri privind dezvoltarea personalului. începând din 1980. Deşi putem vorbi de o tendinţă în plan european de descentralizare a responsabilităţilor până la nivelul instituţiei de educaţie. în ultimii ani se constată preocupări ale autorităţilor centrale de a elabora strategii. În Estonia.Văideanu. pentru a exprima continuitatea şi coerenţa dintre diferitele etape ale carierei didactice. termenul de formare cunoaşte nuanţări diferite de la un sistem educativ la altul. Unele state precum Germania. naţional sau regional. Toate aceste diferenţeri demonstreză faptul că formarea continuă nu presupune doar acoperirea unor carenţe ale formării iniţiale. Islanda. dar mai ales din 1990.1982. Potrivit unui studiu realizat de Unitatea Europeană prin programul Eurydice. ci se referă la un ansamblu de activităţi care favorizează dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice şi care contribuie la ameliorarea calităţii şi eficacităţii sistemelor educative. În politicile educaţionale ale altor state europene sunt folosiţi termeni generici precum formarea continuă. formare în timpul serviciului sau formare avansată pentru ambele accepţiuni prezentate anterior sau termeni specifici pentru formarea complementară precum formare pentru calificare sau formare de calificare/calificantă. Încă din 1982. a fost stabilit un regulament cadru cu standardele profesionale pe care trebuie să le atingă cadrele didactice prin formarea iniţială. Buchberger. În acelaşi timp. să coordoneze şi să asigure coerenţa între diferitele tipuri de formare a cadrelor didactice şi agenţiile care le furnizează. În Finlanda. astfel încât conducerea şcolii are acum responsabilitatea de a-si dezvolta profesional personalul în funcţie de obiectivele educaţionale stabilite la nivel naţional. În contextul învăţării pe tot parcursul vieţii. în cadrul procesului de învăţare permanentă (Lifelong Learning). În ţările Uniunii Europene. care să presupună dezvoltarea profesională a acestora pe întregul parcurs al carierei şi întregul proces de formare să fie conectat la inovaţia şi cercetarea educaţională. locale sau şcolii în Belgia (comunităţile franceză şi flamandă). autoritaţile educaţionale ale comunităţilor autonome stabilesc planuri de formare pentru instituţiile de educaţie. aparţinând în totalitate autorităţilor regionale.schimbărilor care se produc la nivelul societăţii. formarea continuă a fost considerată ca un remediu la carenţele formării iniţiale.

Tendinţa spre intensificarea cercetării în domeniul dezvoltării profesionale continue într-o mai strânsă colaborare cu şcoala a fost rezultatul conştientizării faptului că predarea este din ce în ce mai mult bazată pe context şi nu mai înseamnă reproducerea unor formule standard. în comunitatea franceză din Belgia. Cadrele didactice. definirea unui profil profesional al cadrului didactic. Potrivit unei statistici Eurydice din 2002 . Schimbarea rolului cadrelor didactice determină în mod automat necesitatea schimbării modului de formare a acestora. dar în mod frecvent cadrele didactice participă la formare. de gradul de accesibilitate al programelor de formare. în calitate de profesionişti. în primul rînd. provocată de lipsa unei pregătiri adecvate a profesorilor faţă de cerinţele clasei. 147 . Factorul de presiune care a acţionat în sensul luării de măsuri la nivel de politici privind formarea cadrelor didactice a constat. formarea continuă a devenit o obligaţie oficială a cadrelor didactice. pe baza informaţiilor din practică sau cercetare şi. orientată spre rezolvarea problemelor în funcţie de context. formarea continuă este opţională.Europene. dar. Una dintre cele mai recente orientări la nivelul politicilor de formare a cadrelor didactice. amplu şi explicit asupra nevoii de schimbare a determinat conturarea unor noi tendinţe în politicile privind formarea cadrelor didactice. cadrele didactice pot participa şi la alte programe. dar aceasta poate fi luată în calcul în cadrul evaluărilor realizate de şcoală sau de inspectoratele şcolare. Portugalia. au răspuns provocărilor referitoare la educaţia cadrelor didactice pentru care şi-au asumat responsabilitatea în cursul ultimelor decenii. Portugalia şi Finlanda. Astfel. în Olanda 10% din timpul anual de muncă este destinat activităţilor de formare continuă. de asemeni. Timpul minim anual stabilit ca obligatoriu pentru formarea continuă diferă considerabil de la o ţară la alta. În Franţa. pe lîngă acestea. Ungaria). care să garanteze că acesta îşi dezvoltă abilităţile adecvate noului rol. recomandată clar atunci când. Dintre acestea. dar reprezintă o condiţie clară pentru promovare şi creşteri salariale. formarea continuă este opţională. aceasta trebuie să se concentreze asupra şcolii şi să implice participarea activă a profesorilor. se constată probleme de ordin profesional. Malta. nemulţumirile au venit şi din partea asociaţiilor de părinţi şi a sindicatelor cadrelor didactice. Un alt aspect identificat recent ca fiind necesar în formarea cadrelor didactice este cel referitor la găsirea unor noi forme de cooperare între instituţiile care formează cadre didactice şi şcoli. În Germania şi în Olanda. Calitatea şi efectivitatea formării continue depinde de modul în care aceasta este organizată. de tipurile de instituţii care furnizează formarea şi. Letonia. Formarea continuă este. În Spania. Grecia (numai pentru debutanţi). în legătură cu modul în care instituţiile de învăţământ superior. iar Suedia se situa pe locul al doilea. Estonia. evident. în nemulţumirea autorităţilor locale. manifestată la nivel european. dar poate fi cerută de conducerea şcolii. în funcţie de propriile opţiuni. se află printre primele tendinţe identificate în mai multe ţări în legătură cu formarea iniţială a profesorilor (Marea Britanie. Suedia. În majoritatea din aceste ţări. trebuie să acţioneze într-o manieră investigativă. Polonia. prin evaluare. autonomie care implică şi o mai mare responsabilitate. În Suedia nu există un act normativ care să impună obligativitatea formării continue. iar şcoala este obligată să asigure oportunităţi de formare continuă pentru toate cadrele didactice. Ungaria. formarea continuă este stabilită la un număr de zile pe an (spre exemplu. Aplicarea în practică a formării continue. având o autonomie din ce în ce mai mare. Dintre ţările în care formarea continuă este obligatorie. Uneori. În comunitatea flamandă din Belgia. Austria. un consens social. Nemulţumirile au venit de cele mai multe ori şi din partea şcolilor sau a proprietarilor lor. între drept şi obligaţie. determinate în majoritatea cazurilor de dificultăţile bugetare sau pentru că se porneşte de la ideea că numai o formare aleasă liber poate avea un efect pozitiv asupra cadrului didactic. Islanda şi Polonia. Germania. poate ca o consecinţă a tendinţei spre o mai mare autonomie a acesteia. este cea privind asigurarea calităţii programelor de formare prin intensificarea controlului extern şi prin corelarea programelor cu nevoile de formare a cadrelor didactice. formarea continuă a devenit obligatorie sau foarte puternic susţinută: în Belgia (comunitatea flamandă). pentru ca cercetarea să fie relevantă pentru activitatea didactică. trei zile de formare au devenit obligatorii începând din 2002). în Olanda se înregistrase cel mai mare număr de ore de formare. de conţinuturile formării. La baza acestei tendinţe s-a aflat preocuparea la nivel de politici. cunoaşte destule limitări. formarea continuă nu este impusă ca obligaţie de către guvern.

la degradare spirituală. liniştitoare. Noul trebuie adaptat la specificitatea culturală a ţării în care pătrunde. care conservă foarte bine valorile creştine. la demnitate. Trăsăturile sale definitorii sunt: toleranţa. Din păcate. pe care România a tratat-o aşa cum se cuvine. Întotdeauna a existat o diversitate de păreri. Este creştin încă de la naştere şi are descendenţă apostolică. situarea religiei. Asistăm. cu valorile sale recunoscute. Tocmai fiindcă respectă. creativă. diversitatea culturală este o realitate care nu poate fi tratată cu superficialitate. de-a lungul istoriei. Instinctele sunt încurajate să detroneze judecata şi morala. Acestea definesc specificitatea acelui popor. ale credinţelor lui cele mai vechi. ceea ce ne face să ne distingem din marea masă a popoarelor lumii. Horobeţ Gabriela-Fulvia Şcoala „Elena Cuza” Iaşi Dialogul intercultural reprezintă un mijloc eficient modern de statornicire a ordinii internaţionale. Biserica Ortodoxă a păstrat cu mare sfinţenie toate valorile româneşti. În orice cultură. la o involuţie a omenirii. trebuie luptat cu arme spirituale. Conform legii învăţământului. mulţi mucenici. Împotriva acestor molime universale. Educaţia moralreligioasă este o soluţie care ar conduce la victorii mai mici şi mai mari împotriva acestor îngrijorări agravante. Ne dezrădăcinăm şi vom simţi mai devreme sau mai târziu efectele devastatoare ale acestei alegeri. ca obiect de studiu. Important este că s-a ajuns la concluzia că nu mai trebuie să existe agresiune faţă de cei de altă credinţă. iar curentul secularizării a fărâmiţat acest spaţiu. stări conflictuale. că trebuie să triumfe respectul reciproc. “O problemă care nu trebuie ocolită este cea referitoare la maniera de predare a religiei într-un grup şcolar (clasă sau şcoală) compus din elevi ce aparţin unor confesiuni sau religii diferite. paşnică. Adoptăm cu aparentă uşurinţă tot ceea ce vine din exterior şi renunţăm la valorile proprii fără nici un fel de regret. de prea multe ori resemnaţi. Dincolo de dorinţele de globalizare. păstrat şi transmis această credinţă. Aproape toţi domnitorii. Suntem profund marcaţi de spiritul românesc. la suflet. Cultura imprimă un traseu civilizaţiei. au produs îngrijorător de multe victime. Ea este locul unde ne putem vedea istoria naţională. un filon care nu trebuie distrus. Violenţa. estetică. de rit răsăritean. individualismul. Tot ceea ce ţine de spiritualitate. la condiţiile locale. Ea reprezintă o lume vie. Într-o perioadă atât de răvăşită de concepţii care incită la violenţă. au slăbit aceste valori. Renunţăm la personalitate. este nevoie şi de un studiu în teritoriul teologic. Ce este specific românesc? Care este spiritul acestei culturi? Poporul român este un popor prin excelenţă creştin. are obârşie sacră şi nu trebuie atins. Întotdeauna etnocentrismul va avea o influenţă importantă asupra culturii şi civilizaţiei unui popor. morală. se cuvine să fie respectată. ar fi legitim să ne mândrim. în care comunitatea îşi pune în valoare capacitatea intelectuală. spiritul de întrajutorare (omenia).Consideraţii asupra evoluţiei politicilor din domeniul religiei în România Prof. Se spune că fiecare este dator în viaţă faţă de locul în care s-a născut. religia este o disciplină opţională în sensul că elevul sau 148 . au iubit. Religia este cea care a ocrotit. însingurarea. Este o credinţă paşnică şi tolerantă. Ortodoxia a oferit întotdeauna un model de convieţuire spirituală. Pe acest fundament se poate clădi trainic şi dintr-o perspectivă interculturală. Pentru a oferi un diagnostic cultural. asistăm la un fenomen de ruinare a valorilor culturii naţionale. de care suntem direct răspunzători. mai multă răbdare. În lumea occidentală. conducătorii neamului românesc. există o zestre spirituală. Valorile adevărate sunt răsturnate. batjocorite şi ridiculizate. Este ceea ce ne defineşte ca naţiune. Dialogul interconfesional şi interreligios a constituit întotdeauna o problemă de maximă fineţe. Ortodoxia a demonstrat. Este foarte important importul – exportul de modele de referinţă între medii aparţinătoare de culturi diferite. Niciodată nu a existat în lume o armonie a credinţelor religioase. dependenţa de tentaţii nocive. În spaţiul ortodox s-au născut bisericile naţionale. răbdarea. a ajutat şi a ţinut în viaţă fiinţa spirituală a acestui popor destul de încercat de-a lungul istoriei sale. Cu elementele sale pozitive. în programele şcolare are menirea de a da un sens pozitiv întregului sistem educaţional. Este necesară o introspecţie în profunzimile culturale ale unui popor. care desemnează valorile morale şi materiale ale unei comunităţi sau societăţi.

univ. prin obiective şi scopuri realiste. cu acceptarea sau neacceptarea noastră şi/sau a celuilalt. Constantin Cucoş) Religia este o disciplină şcolară cu o mare valoare formativă. al exteriorului. Aceste cunoştinţe sau trăiri comune se pot identifica în momentul în care comisia care propune programa sau manualul are o structură multiconfesională şi este animată de dorinţa unui ecumenism sincer.” (prof. nu al perfecţiunii ajutoarelor altora de a se prezenta realist. cu acceptarea punctelor ei tari. Religia etse factorul cu cea mai mare putere reglatoare. să decodifice şi să evalueze ceea ce primeşte. curativă. prilejuind identificarea căilor de intervenţie pentru ameliorare şi corectare. atitudinile. dându-le încărcătura imaginii de sine. aşadar. Ea nu se va transforma nici în mijloc de îndoctrinare sau de manipulare a conştiinţelor. L. De altfel. prin concentrarea atenţiei asupra progresului personal. al invelişului. dar şi a slăbiciunilor. Ea va conduce la iubire. În nici un caz. luminoasă. credinţele. fie va merge la lăcaşul său de cult şi va face religia cu preotul sau pastorul confesiunii lui (de la care va aduce o adeverinţă cu rezultatele evaluării). dar şi a percepţiei altora asupra noastră. alegându-le dintr-o mulţime. Cred ca cea mai bună soluţie pedagogică este cea care nu conduce la separare. Şoitu) 149 . Aceleaşi operaţii le efectuează şi atunci când persoana este cea care emite mesaje. Trăim într-o lume superficială. univ. În dialogul cu lumea intrăm autodezvăluindu-ne prin supraapreciere ori subapreciere. dr. Visul omogenităţii absolute este împotriva lucrării şi voirii lui Dumnezeu. codificându-le. în limitele legale. În situaţiile în care unii copii fac parte dintr-o altă confesiune decât cea majoritară ortodoxă. Are nevoie de tihnă. „Interrelaţionarea prin comunicare poartă amprenta percepţiei de sine şi a altora.” (prof. Desigur. la segregare pe criterii confesionale. creşterea şi afirmarea sinelui. Avem nevoie de oameni bine centraţi în jurul unor valori autentice. cu autoînţelegerea noastră şi înţelegerea celuilalt. să respecte viaţa. chiar dacă acestea nu sunt identice. cunoaşterea sinelui însemnând şansa de maturizare şi dezvoltare oferită de şi prin comunicare. ideile şi mobilitatea partenerului ca persoană publică şi privată. următoarea problemă: ce conţinuturi se predau şi în ce manieră. în acest caz. toleranţă şi bunăvoire între semeni. că autocunoaşterea devine punctul de primire şi reîntoarcere în actul de comunicare. pentru cultivarea religiei proprii. disputele sau neînţelegerile confesionale (care. fie va participa la ambele activităţi. însă. Ritmul alert în care se derulează evenimentele şi în care se înscrie viaţa noastră cotidiană este ritmul interfeţei. După exprimarea opţiunii. care vor fi vehiculate la ora de religie.părintele acestuia poate alege cursurile de religie care sunt compatibile cu credinţa lor. Sinele favorizează cunoaşterea noastră şi astfel şi a altora. cunoaşterea şi promovarea valorilor specifice rămâne prioritară. Poţi foarte bine să prezinţi valorile tale. astfel încât să nu fie lezate sentimentele apartenenţei religioase a ne-ortodocşilor? Eu cred că se pot găsi destule elemente comune şi convergente. într-un mediu omogen ortodox. Comunicarea interpersonală evidenţiază şi valorizează importanţa persoanei obligată să selecteze stimulii. Dialectica relaţiilor interpersonale obligă la angajarea dimensiunilor fundamentale ale sinelui. astfel încât cunoaşterea celuilalt se direcţionează după fizicul (corpul). În adâncurile sale. Este racordată la aceleaşi mari valori care au existat dintotdeauna şi care sunt eterne. din nefericire. trebuie asigurată şi încurajată libertatea. exclusivistă nu are ce căuta în predarea religiei. dr. cu neînţelegerea noastră şi a altora. Religia trebuie să fiinţeze ca un obiect de studiu care culturalizează. Se deschide. Un astfel de program interconfesional ar putea funcţiona ca un stimulent pentru mai buna percepere a diversităţii şi a alterităţii culturale. Îl învaţă pe copil să găsească cele mai bune soluţii. informaţiile. Aceasta se obţine însă printr-o autoevaluare realistă. vocea. să trăiască în comuniune. de ordine. nu va deveni o trambulină a prozelitismului sau o rampă de propagare a urii faţă de celelalte confesiuni. Opţionalitatea iniţială se transformă în obligativitatea orelor de religie şi găsesc de cuviinţă ca această stare de lucruri este foarte bună. Drumul spre ceilalţi este influenţat de imaginea de sine. să se respecte pe sine şi pe cei din jurul său. în orice perioadă. se deschid trei posibilităţi: fie elevul respectiv va rămâne în clasă studiind cu profesorul-preot ortodox. Religia. Se poate spune. fiinţa este de natură divină. să socializeze. participarea la lecţii devine obligatorie. idealul identităţii şi al alinierii la un singur standard valoric s-a dovedit a fi periculos pentru individ şi societate. subzistă) nu trebuie transferate în perimetrul şcolar. În felul acesta se dobândeşte o percepţie obiectivă a personalului. de frumuseţe şi bunătate. Comunicarea cu alţii asigură dezvoltarea personalităţii. socializează şi spiritualizează omul. fără a le lua în răspăr pe ale altora. Dar acolo unde este cazul. Perspectiva maniheistă. ca disciplină şcolară.

putem spune că realizează consiliere educaţională şi vocaţională. Activitatea consilierului şcolar are la bază analiza de nevoi din şcoală şi problematica rezultată din solicitările cadrelor didactice. caută să obţină armonia. de categoriile de clienţi. cea care apare spusă cu amărăciune de unii colegi. poate oferi sprijin în identificarea cauzelor generatoare de comportamente de risc şi în organizarea unor activităţi de prevenţie. în present. să genereze relaxarea. pe sugerarea temelor pentru ora de dirigenţie în concordanţă cu nevoile elevilor. cât şi la părinţi. de problemele abordate şi de instrumentele de lucru specifice. grupuri de dezvoltare personală pe diverse componente . pregătirea psihologică pentru trecerea cu succes a unor examene sau a diferitelor obstacole apărute în dezvoltarea personală.Dialoguri despre educație Consilierul şcolar-omul orchestră Profesor Magdalina Ioachim Liceul “Vasile Alecsandri” Iaşi Aş fi putut alege o altă sintagmă referitoare la consilierul şcolar. Unii dintre ei au nevoie pregnantă de sprijin în controlul emoţiilor sau de suport afectiv în diverse 150 . poate interveni consilierul şcolar. pentru remediere. părinţi sau cadre didactice). Consilierul şcolar poate fi partener în proiectarea şi desfăşurarea activităţilor de dirigenţie. mai târziu consilier şcolar . ale elevilor. în esenţă atribuţiile acestuia au rămas aceleaşi.: nu mai există obligativitatea orelor de predare la clasă).creşte prin organizarea unor activităţi de grup (ex. din nou consilier şcolar). ani buni. Principalii beneficiari ai consilierii educaţionale sunt elevii. Modul în care sunt communicate părinţilor rezultatele elevilor poate determina reacţii inadecvate atât la elevi. Deşi pe parcursul anilor. promovează optimismul emanând optimism. Colaborarea cu diriginţii se centrează pe managementul clasei. De asemenea. care ar reflecta mai bine poate modul eronat de percepţie a aşteptărilor celorlaţi faţă de acest prestator de servicii din instituţiile şcolare. apoi.optimizare personală. Eficienţa activităţii de consiliere în condiţiile unor instituţii şcolare cu un număr mare de elevi . caută să se facă auzit atingând în special latura emoţională a fiecăruia. doar unele obligaţii au dispărut (ex.: în 1990 vorbim de profesor de orientare şcolară şi profesională. Dacă vrem să exprimăm în mod concentrat ce rol are consilierul şcolar. ca noutăţi sau reveniri. pe orientarea în carieră. consilierul şcolar poate oferi consultanţă sau realizează consiliere individuală şi de grup în probleme legate de comunicarea cu elevii şi părinţii. situaţie în care. ţinând cont doar de formele de realizare. construind un mediu plăcut. Nevoile acestora sun legate de rezolvarea dificultăţilor de învăţare sau/şi adaptare. pentru elevi. de la înfiinţarea în şcoli a cabinetelor de asistenţă psihopedagogică. de folosirea celor mai adecvate metode de motivare şi evaluare a elevilor. Vom intra în detaliile conţinutului şi vom vedea complexitatea acestui tip de activitate. denumirea celui care desfăşura activitatea în aceste cabinete s-a schimbat periodic (ex. prevenţie. părinţilor şi ale unor reprezentanţi ai comunităţii locale. profesor psihopedagog. om bun la toate. adăugându-se altele. profesor psiholog şcolar şi. folosind diferite instrumente specifice şi anumite metode. dar am preferat-o pe cea de omul orchestră (aşa am simţit pe parcursul anilor de activitate în acest domeniu) pentru a ilustra faptul că el este cel care. informare. suport. În relaţia cu cadrele didactice.

Prevenirea şi combaterea comportamentelor de risc (consumul de droguri. divorţ. S-a constat că atunci când relaţiile parentale sunt disfuncţionale. psihoterapeuţii şi părinţii.: cum colectăm şi folosim informaţiile despre sine. identificarea motivaţiei pentru anumite domenii. cum să-şi exprime sentimentele. Un domeniu important în consiliere îl reprezintă consilierea vocaţională. dar şi în acivităţi directe cu elevii (ex. stimularea emoţiilor pozitive. 151 .: formarea abilităţilor de lucru cu elevii pe aceste teme. consilierul şcolar ocupă un loc important în echipa de specialişti. consilierul şcolar oferă sprijin în elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor de intervenţie individualizată.situaţii (părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Pe baza evaluării nivelului de dezvoltare cognitivă.). creşterea stimei de sine.). deces. de informaţii de specialitate şi de abilităţi specifice acestui domeniu. cadrele medicale. când nu manifestă disponibilitate emoţională şi exercită un comportament abuziv. trebuie să înţelegem că părinţii au posibilitatea să înveţe cum să fie o prezenţă pozitivă. la comportamente de risc.: pregătirea pentru interviu. traficul de fiinţe umane etc. rolul anturajului). în programele de pregătire a părinţilor. universităţi. profesorii de sprijin. Participând la şedinţe de consiliere individuală sau colectivă. la training-uri organizate în “cluburi ale părinţilor” sau la “şcoala părinţilor”. alegerea unei şcoli sau profesii care este în contrast cu aptitudinile şi interesele copilului etc. aceştia pot învăţa cum să folosească cele mai eficiente tehnici în comunicarea cu copiii. Cultivarea încrederii în sine. Intervenţia consilierului vizează informarea (ex.). valori personale şi sociale) optimizarea deciziei privind cariera. profesii. benefică în viaţa copiilor. Din această prezentare succintă se poate observa complexitatea procesului de consiliere educaţională pe care consilierul şcolar o poate realiza cu succes. împreună cu cadrele didactice. abandon.) sunt teme ce se pot realiza în manieră specifică activităţilor de consiliere în grupuri de cadre didactice (ex. În prezent. În aceste situaţii. logopezii. cunoaşterea şi autocunoaşterea (identificarea de aptitudini şi corelarea lor cu profesia dorită. surse de informare credibile etc. combaterea timidităţii. cum să coopereze şi să-şi ofere suport reciproc în educarea copilului.: cum să eviţi tentaţiile. Consilierul şcolar poate oferi sprijin în depăşirea unor situaţii critice şi în demersul de creare a unui mediu securizant. Într-o exprimare mai concisă.: obţinerea unor performanţe care nu concordă cu potenţielul copilului. adecvat pentru dezvoltarea sănătoasă a copilului. căutarea şi să găsirea unui loc de muncă (ex. dacă dispune de aptitudini. pierderea de către părinţi a locului de muncă etc.: semne de identificare a consumatorilor. formarea abilităţilor de comunicare nonviolentă sunt subiecte abordate atât în contextul consilierii individuale. cum să gestioneze situaţiile de criză determinate de diverşi factori. boli cronice. realizarea CV-ului. elaborarea planului personal de dezvoltare a carierei. a scrisorii de intenţie etc. cât şi în consilierea de grup. a cadrelor didactice şi a colectivelor de elevi pentru integrarea reală a acestora. când exercită diverse presiuni (ex. la adevărate traume. despre şcoli. asimilarea unor tehnici de mediere a conflictelor. când dau dovadă de inabilitate în răspunsul lor la nevoile copilului. în activităţi cu părinţii (ex. la comportamente maladaptative. emoţională şi comportamentală. formarea unei imagini de sine pozitive. interese. dar şi în cazul părinţilor (de cele mai multe ori fiind implicaţi şi alţi factori). zonele de risc etc).) se ajunge la eşec şcolar. când mesajele părinţilor sunt confuze şi discordante. consilierea este necesară şi în cazul copilului. punându-se accent tot mai mare pe includerea copiiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile de masă. prezentarea procedurilor de intervenţie). cum să comunice cu cadrele didactice pentru a-şi cunoaşte şi orienta mai bine copilul.

în special a celor proveniţi din medii defavorizate economic şi cultural. de organizațiile de caritate şi de diverse fundaţii sunt importante în întărirea relaţiilor dintre familie şi şcoală. În virtutea acestor mize. rezultatele determină performanţa elevilor. În acest sens. Sub impulsul cerinţelor dezvoltării sociale. instituţia şcolară devine parte componentă a vieţii de familie şi a vieţii comunitare. reducerea ratei de abandon şcolar şi scăderea fenomenului delincvenţei şcolare. Relația şcoală-familie-comunitate a fost determinată în ultimele decenii de o serie de condiţii care au evidenţiat mizele şcolarităţii. cu o competiţie crescută pentru obţinerea atenţiei din partea copiilor lor. Colaborarea școlii cu familia trebuie să se axeze în mod firesc pe calitatea educaţiei: obiective superioare. oamenii de afaceri. Complexitatea creşterii şi educării copiilor în zilele noastre cere. indiferent de mediul cultural sau economic al familiei. Familiile trebuie să fie implicate în îmbunătaţirea învăţării acasă. Părinții se întorc către şcoală pentru a fi informaţi. adesea aceasta din urmă aşteaptă ca părinţii să acţioneze singuri. reprezentanţii şcolii trebuie să le ofere părinţilor informaţiile de care au nevoie şi să le arate cum se pot implica mai bine în procesul educativ al copiilor lor. toţi aceşti factori trebuie să conlucreze. Programele sponsorizate de grupurile comunităţii. Familiile trimit copiii la şcoală. să-şi exprime îngrijorările. precum şi să participe în mod adecvat la luarea deciziilor. a formelor de organizare. Şcolarizarea nu este însă o religie. familiile se confruntă cu solicitări ridicate. Sistemul de învăţământ ca produs al dezvoltării sociale. ca factor al dezvoltării sociale. de instituţii şi asociaţii civice şi religioase. reuşita şcolară apare ca indispensabilă alocării statutelor sociale. la rândul său. În situatia dificultăţilor de inserţie a tinerilor pe piaţa muncii. De asemenea. În ceea ce privește parteneriatul şcolii cu familiile elevilor. În ciuda faptului ca diplomele de terminare a liceului nu reprezintă o condiţie suficientă pentru asigurarea succesului în viață. fie acesta comitetul de părinți sau consiliul școlii. cercetările au confirmat că. există semne conform cărora legăturile dintre cele două instituţii pot şi trebuie să devină mai puternice. precum şi a 152 . precum şi cu poveri economice. a reflectat întotdeauna cerinţele şi posibilităţile oferite de societate. Tocmai de aceea. care forţează tot mai mulţi părinţi să lucreze în afara căminului şi limitează serios timpul pe care aceştia îl petrec cu copiii lor. căi şi mijloace superioare de educare şi comunicare. a conţinutului. iar între aceştia şi mediul extraşcolar sau extrafamiliar pendulează copilul. şi faptul că adesea practicile şcolare eșuează în a veni în întâmpinarea nevoilor multor familii. Şcolile preiau copiii şi-i trimit înapoi în familiile lor. cadre didactice) să creeze un mediu şcolar care să-i întâmpine deschis pe părinți şi să-i încurajeze să întrebe. Majoritatea instiţutiilor educaţionale au un grup formal de legătură şcoală-familie. ISJ Iaşi Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei. Solicitărilor respective li se adaugă şi lipsa comunicării între şcoli şi familii. tinzându-se spre modernizarea metodelor de predare. în plus. Unii deplâng faptul ca şcoala a devenit cu adevarat o “religie socială”. sprijin şi din partea comunităţii.familie-comunitate în contextul unei educaţii sustenabile Profesor Alla Apopei Inspector proiecte educaţionale. succesul în viaţă este confundat cu succesul obţinut în şcoală şi. afirmându-se. părintii consideră că educaţia copiilor este o activitate care devine resortul exclusiv al şcolii. acolo unde presupun că le va fi furnizat sprijinul de care aceştia au nevoie pentru a creşte şi a învăţa. acolo unde speră ca ei să-şi dobândească instrumentele necesare pentru a reuşi în viaţă. o mai bună frecventare a şcolii. În acest sens. dacă vrem copii care să devină persoane instruite. pentru binele copiilor. Dezvoltarea parteneriatelor eficiente cu familiile solicită conducerii instituţiilor de învăţământ (manageri. obiect şi subiect al educaţiei. de asemenea. precum şi în şcoală. ei consideră ca şcolarizarea pătrunde profund în moravurile noastre. ci mai curând un reflex social cu caracter quasi-automat datorită succesului însuşi al şcolii. sistemele de învăţământ se modifică. şcoala pare a fi instrumentul de asigurare al securităţii profesionale. când părinții sunt parteneri în educaţia copiilor lor. În societatea modernă. În acelasi timp.Relaţia şcoală .

. opţiunea personală. decizia. la acest nivel. În acelaşi timp. Este nevoie de dezvoltarea unui nou concept care să întărească schimbarea în relaţiile şcoală . Nu numai copilul învaţă şi se dezvoltă sub influenţa educatorului. la nivelul procesului educaţional. Rezolvarea fiecărei probleme educative adaugă competenţe noi cadrului didactic. care acceptă schimbarea în raport cu fiecare generaţie. de cooperare dintre diferitele instituţii educative. Conceptul de parteneriat educaţional are valoare de principiu în pedagogie. relaţia educator . acţiunea şi evaluarea în educaţie să fie realizate în cooperarea şi colaborarea dintre instituţii.formelor de colaborare. şcoală şi comunitate. În momentele diferite ale creşterii. de consiliere. forma de comunicare. El presupune o unitate de cerinţe. îngrijire şi educare a copilului. fiind o extensie de la principiul cerinţelor în educaţie. în favoarea unei educaţii eficiente pentru individ şi societate. Cu toate acestea. creator şi dinamic. opţiuni. În rezolvarea multiplelor probleme de dezvoltare şi învăţare. azi. Se dezvoltă astfel. este nevoie de activităţi de susţinere în afara grupei şi de activităţi de sprijin atât al copilului aflat în situaţii dificile sau de risc. va găsi răspuns la noile întrebări. părinţi.) . cadre didactice. datorită aspectelor ei de conducere democratică şi flexibilităţii în luarea deciziilor. factori de decizie. Parteneriatul educaţional se desfăşoară permanent şi împreună cu actul educaţional propriu-zis. . este o relaţie de colaborare. să fie în acord cu măsurile şcolare şi ceea ce un părinte face să nu fie legat de celălalt. Structurile de sprijin ale instituţiei şcolare merg pe linia cabinetelor de asistenţă psihopedagogică. partea practică şi învăţarea. La educarea copilului contribuie deci.) . este pregătirea copilului pentru şcoală. psihopedagogi.agenţi educaţionali : copil.copil are sensuri noi. este determinantă nevoia unui parteneriat educaţional între acestea. El se referă la cerinţa ca proiectarea. Mediul în care trăiesc părinţii poate sprijini sau devia vieţile lor.forme de educaţie în anumite perioade. dezvoltării şi devenirii fiinţei umane. a realităţii umane şi sociale contemporane şi sarcinile tot mai dificile cărora trebuie să le facă faţă procesul educaţional fac să se identifice tot mai multe fisuri în relaţia amintită. Este un concept şi o atitudine în câmpul educaţiei. ci acesta se formează şi se transformă prin relaţie educativă. participarea lui la deciziile care-l privesc. Ceea ce hotăraşte familia. Parteneriatul educaţional se realizează între: . Mai mult. Părinţii. şcoală şi comunitate . reprezentanţi ai bisericii. Acest concept este parteneriatul educţional : este unul dintre cuvintele-cheie ale pedagogiei contemporane. Numai un cadru didactic de tip reflexiv. Conceptul se adresează în principal părinţilor şi cadrelor didactice şi se referă la acţiunea în acelaşi sens. acţiunile şi rezultatele educaţiei nu mai pot fi realizate decât în comunitatea de opţiuni dintre mediile responsabile – familie. în interesul său şi al comunităţii sociale.instituţiile educaţiei : familie. specialişti în rezolvarea unor probleme educaţionale (psihologi. . terapeuţi etc. influenţe şi agenţi educaţionali. . complexitatea actului educaţional. Se recunoaşte faptul că deciziile. şcoala şi comunitatea. educării şi dezvoltării copilului (medici.membri ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii. fiecare dintre aceste instituţii sociale are rol important. cât şi al familiei şi al cadrelor didactice.influenţe educative exercitate la anumite momente asupra copilului. poate determina unele dintre valorile lor. instituţia şcolară dezvoltă o serie de structuri de sprijin în favoarea copilului şi a familiei. ca instituţii bine determinate ale societăţii – familia. consilieri. cu posibilităţile şi dotările sale. Presupune nevoia unei comunicări în ceea ce priveşte obiectivele actului educativ. implicarea acestuia din clasele primare în responsabilitatea şi drepturile pe care societatea le identifică şi le recunoaşte. Ei pot contribui la dezvoltarea comunităţii şi la fixarea priorităţilor sociale. - 153 . Mai mult. Învăţământul preuniversitar trebuie să realizeze educaţia elevilor având ca funcţie majoră formarea şi dezvoltarea personalităţii copilului în raport cu nevoile specifice vârstei. poate să se comporte ca o sursă de forţă şi siguranţă sau ca o relaţie a dezvoltării. Parteneriatul educaţional este. Părinţii pot influenţa comunitatea ca idivizi sau ca membri ai unui grup. de rezolvarea unor probleme specifice (cabinete de logopedie şi orientare profesională) şi a centrelor de resurse pentru familie sau cadre didactice. Una dintre sarcinile scolii. cooperare şi colaborare în sprijinul copilului. copiii şi comunităţile se influenţează puternic unii pe alţii. decizii şi acţiuni educative între factorii educaţionali. Actual. programe de creştere. ai poliţiei etc. se dezvoltă concepte ca: opinia copilului.familie. prin intermediul a două forme specifice.

vizitelor etc. Bibliografie: Baban..orientarea familiei. la contactele directe ale părinţilor cu reprezentanţii instituţiei.P.şcoala părinţilor . (1968). nevoia valorizării şi aprecierii familiei ca un mediu primordial şi afectiv necesar formării individuale. Şi pe parcursul vârstelor şcolare familia rămâne mediul afectiv cel mai viabil de securitate şi stimulare. Ioan. care are un potenţial în influenţarea educaţiei copiilor. dimensiunea relaţiei copil-părinte. colaborarea cu poliţia. Andrei. Fiecare şcoală devine o „comunitate a celor ce învață”. la exigenţele cadrelor didactice etc. prin cunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul didactic cu toate resursele educative ale societăţii. vizând controlul frecvenţei.consilierea psihopedagogică . Cluj-Napoca. părinții discută regulat cu educatorii despre comportamentul copiilor lor şi despre modul în care îi pot ajuta pe aceștia acasă şi la şcoală. Adriana. (2001).P.cadre didactice. Există o reţea complexă de relaţii în cadrul unei instituţii şcolare.D. administratori. E.relaţiile dintre cadre didactice şi părinţi.. Cele mai importante relaţii sunt : . în conditiile propriului său plan de îmbunătăţire a procesului educativ. în funcţie de dimensiunea sa umană.programe specifice de sprijin individualizat şi de grup pentru copii. . Se recunoaşte tot mai mult influenţa şi a altor instituţii din comunitate asupra informării şi formării copilului. astfel încât fiecare aspect al educaţiei funcţionează ca parte a unui sistem. în general. Colaborarea dintre instituţia de învăţământ şi familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă.D. lectorate. Experienţa dovedeşte că o atmosferă destinsă între agenţii educaţionali facilitează învăţarea.) . care se referă la alegerea unităţii de învăţământ. o unitate de cerinţe şi o unitate de acţiune când este vorba de interesul copilului.relaţiile interindividuale (dintre elevi. familie şi comunitate. Atunci când există un adevarat parteneriat între şcoală. serbărilor. pe care le identifică. ateliere de lucrări practice cu părinţii. La aceste forme de colaborare adăugăm astăzi : . Primăria este principalul factor al comunităţii locale. De asemenea. Ross (1976) identifică două dimensiuni principale ale implicării reciproce a instituţiei de învăţământ şi a familiei în favoarea copilului : 1. cu familia. în acord cu cerințele comunității. . Consiliere educaţională. comportament civic etc. care sprijină instituţiile şcolare. Universitara Clujeana. Berge. Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu copiii prin valorizarea şi respectarea identităţii sale. Bucureşti. E. în funcţie de nevoile individuale sau de grup. Defectele copilului. sunt stimulate dezvoltarea profesională a cadrelor didactice şi implicarea părinților şi a oamenilor de afaceri. . dimensiunea relaţiei familie-grădiniţă. lecţii deschise pentru părinţi. prin educaţia rutieră. (1978). cadrele didactice își insusesc căi noi de a îndrepta copiii către standarde școlare înalte. Colaborarea şi cooperarea părinţilor cu instituţia de învăţământ sunt eficiente şi benefice ambilor factori. Astăzi se cere tot mai mult înţelegerea parteneriatului educativ. Neacşu. copiii învață să atingă noile standarde specifice disciplinelor studiate. Aceste contacte pot fi întâlniri colective dintre administraţia şcolară şi asociaţiile părinţilor. Ed. părinţi şi cadre didactice. dintre cadre didactice şi personalul administrativ al şcolii etc. Familia trebuie sprijinită şi nu înlocuită în educaţia tinerei generaţii. . reuniuni de informare a părinţilor cu privire la conţinuturile şi metodele şcolare. al rezultatelor şcolare. Bucureşti. Identificând şi valorizând dimensiunea personală a individului. într-o manieră profesională. Şcolile şi comunitatea îmbunătăţesc instrucţia. este marcată prin activităţi susţinute de poliţişti.relaţiile dintre cadru didactic şi elev . realizăm însă. H. dintre cadre didactice.. de către specialiştii pregătiţi anume. Părinţii mai pot colabora şi cu ocazia excursiilor. dintre cadre didactice şi specialiştii care sprijină şcoala. 154 . în condiţiile în care comunicarea este reală. Motivaţie şi învăţare. 2. îndeplinirea sarcinilor şi susţinerea materială şi spirituală a activităţii didactice a copilului . Brigada de pompieri se implică în informarea şi îndrumarea cadrelor didactice şi a copiilor. ca formă de unificare. sprijin şi asistenţă a influenţelor educativ-formale. care sprijină copiii să atingă succesul prin intermediul şcolii. le implică şi le foloseşte activ. Henripise şi V.

NOTES __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ .

ccdis.com Web: www.ro .Pentru informații suplimentare: Casa Corpului Didactic Iaşi COD 700116 Str. Octav Botez 2 A Telefon/Fax: 0232/210424 E-mail: ccdiasi@gmail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful