On-line škola

artrea.com.hr

TROKUT
C b a B

A
Toèke A, B, C su vrhovi trokuta.

c

Du ine AB, BC, CA su stranice trokuta. AB = c, BC = b, CA = b

(alfa),

(beta),

(gama) su kutovi trokuta.
o

Zbroj svih kutova u trokutu iznosi 180 . (

+

+

= 180 )

o

Ako su dvije stranice trokuta okomite jedna na drugu onda taj trokut zovemo PRAVOKUTNI trokut.

B c

Stranice koje su meðusobno okomite zovu se KATETE, a najdulja stranica zove se HIPOTENUZA. Kut koji zatvaraju katete je pravi kut.

a

C
a, b - katete

b

A
c - hipotenuza = 90
o

nikad lakše do petica - Èista Petica I-V - CD za vje banje i ponavljanje gradiva od prvog do petog razreda osnovne škole www.artrea.com.hr

com.CD za vje banje i ponavljanje gradiva od prvog do petog razreda osnovne škole www.sve tri stranice su razlièite duljine b a O=a+b+c c Jednakokraèan trokut .artrea.com.dvije stranice (krakovi) su jednake duljine .hr OPSEG TROKUTA S obzirom na duljine stranica trokut mo e biti: Raznostranièan trokut .sve tri stranice su jednake duljine O = 3·a nikad lakše do petica .stranicu razlièite duljine zovemo osnovica a a O = 2·a + b b Jednakostranièan trokut a a a .On-line škola artrea.Èista Petica I-V .hr .

Primjer Duljina stranice c iznosi 7 cm.com.površina pravokutnog trokuta jednaka je polovini umnoška njegovih kateta P = a·b 2 b Raznostranièan. a duljina pripadajuæe visine na stranicu c iznosi 3 cm.artrea. jednakokraèan ili jednakostranièan trokut .Èista Petica I-V . b vc a c = 7 cm vc= 3 cm 2 P = 7·3 = 21 = 10.On-line škola artrea.hr .hr POVRŠINA TROKUTA Pravokutni trokut a c .5 cm 2 2 c nikad lakše do petica .com.CD za vje banje i ponavljanje gradiva od prvog do petog razreda osnovne škole www.površina trokuta jednaka je polovini umnoška duljine stranice i pripadajuæe visine te stranice b va vc vb a b·v c·v a·v P= 2 a = 2 b = 2 c c .du ina spuštena okomito s vrha trokuta do suprotne stranice je pripadajuæa visina te stranice.