Cum poŃi fi călăuzit Duhul lui Dumnezeu

de

nigaH .E htenneK

doG fO tiripS ehT yB deL eB naC uoY woH :lanigiro lultiT
uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC

2

Cuprins:
____________________________________________________________ 5 __________________________________________________ 7 _____________________________________________ 9 _______________________________________ 13 _________________________ 15

huD iŞ telfuS ertniD aŃnerefiD etsE eraC huD iŞ telfuS ertniD aŃnerefiD etsE eraC

uezenmuD iuL lutnâvuC ăpuD dnâceduJ uezenmuD iuL lutnâvuC ăpuD dnâceduJ

tnâfS iuluhuD aecoV :ierT lurămuN

csenemO iuluhuD aecoV :aŃniitşnoC csenemO iuluhuD aecoV :aŃniitşnoC

ăraoiretnI airutrăM :unU lurămuN ăraoiretnI airutrăM :unU lurămuN

??ttnnââffS lluhhuD uaaS ??ueeM lluhhuD S u uD u S u M u uD

ăraoiretnI aecoV :ioD lurămuN

ăftreJ aC iulupurT aerecudA ăftreJ aC iulupurT aerecudA iiullutteellffuS aaeerriiuttnnââM u u uS u M

iiulluhhuD aarrppusA eerraarrttnneeccnnoC u u uD usA oC iiulluppurrT aaeeccoV ::eelleettnneemiittnneeS u u u T oV m S
!!aT airutrăM iŃ-etşaonuC aT airutrăM iŃ-etşaonuC celP ăS supS a-iM luhuD uăT luhuD eD dnâznipeD uăT luhuD eD dnâznipeD ăsaolucatcepS erizuălăC ăsaolucatcepS erizuălăC

eerriiccorroorrP niirrP erriizuăllăC o oo P n P e zuă ăC

cinşeV huD nU – lumO cinşeV huD nU – lumO ălibisneS aŃniitşnoC urtnuănÎ uezenmuD airutrăM dnâmrU airutrăM dnâmrU urtnuăniD rotujA urtnuăniD rotujA eŃneirepxE ăuoD eŃneirepxE ăuoD

iiullunnmoD aanniimuL u u moD muL eelleennmeeS mS
dăV dăV

ăŃaferP

_______________________________________________ 19 _____________________________________ 21 ________________________________ 23

_________________________________________ 27

___________________________________________________________ 29 _________________________________________________ 33 ____________________________________ 35 ________________________________ 37

__________________________________________________ 41 _______________________________________________ 43 __________________________________________ 47

_______________________________________________ 51 _______________________________________ 53

__________________________________________________ 57 ________________________________ 59 ____________________________ 61

____________________________________ 69

______________________________________________________________ 71 ___________________________________________ 73 __________________________________________ 75

___________________________________________ 77 3

4 uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC _____________________________________________ 83 urtsoN luhuD măcudE ăS muC urtsoN luhuD măcudE ăS muC huD nÎ aenuicăguR iinedeV nirP erizuălăC iinedeV nirP erizuălăC aminI iŃ-ătlucsA aminI iŃ-ătlucsA __________________________________________________ 89 _____________________________________ 91 ________________________________________________ 99 .

PrefaŃă
Dumnezeu mi-a vorbit de curând despre un lucru pe care nu-l f cusem. Acum 20 de ani, în februarie 1959, în El Passo, Texas, Domnul mi s-a ar tat într-o vedenie. El a intrat în camera mea pe la orele 6:30 diminea a, s-a a ezat pe un scaun lâng patul meu i a discutat cu mine timp de o or i jum tate. Mai departe, în aceast carte voi ar ta mai multe detalii despre aceast vizit , dar aici vreau s subliniez mai întâi ceva. El mi-a vorbit despre slujba de prooroc (Efeseni 4:11-12). Apoi El mi-a spus: „Eu nu am a ezat prooroci în Biseric pentru a c l uzi Biserica Noului Testament. Cuvântul Meu spune: «To i cei ce sunt c l uzi i de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii ai lui Dumnezeu.» Acum, dac m vei asculta, Eu te voi înv a cum s urmezi Duhul Meu. Apoi vreau ca tu s înve i pe poporul Meu cum s fie c l uzit de Duhul“. M simt ru inat pentru c am l sat s treac dou zeci de ani f r s fi înv at pe al ii prea mult despre aceasta. Ocazional am atins subiectul, dar nu am înv at cu adev rat despre el pe nimeni. A a c în ultimul timp Domnul m-a impulsionat i am început s vorbesc din ce în ce mai mult despre c l uzirea Duhului. Carte de fa este o urmare a acestui impuls.
ă Ńă ă Ńă ă ăă ş ă
ă

ă

Ń

ă ă

ăă Ńă

ăŃ

ă şă ş

ă

ă

ăă

ă

Ń

ă

ăă

ă

ă

ă

ă

ăă

Ń

ă

Ń

ă

ş

ă

ş

ş

ă

ă

ă

ş

ă

ă Ń

5

Lumina Domnului
„C ci to i cei ce sunt c l uzi i de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu“ Romani 8:14 „Însu i Duhul adevere te împreun cu duhul nostru c suntem copii ai lui Dumnezeu“ Romani 8:16. „Suflarea omului este o lumin a Domnului, care p trunde pân în fundul m runtaielor“ Proverbe 20:27 (Traducerea din versiunea King James sun astfel: „Duhul omului este o candel a Domnului care cerceteaz tot l untrul omului“) Copiii lui Dumnezeu se pot a tepta s fie c l uzi i de Duhul lui Dumnezeu. O alt traducere a versetului din Proverbe 20:27 spune: „Duhul omului este o lumin a Domnului“. Dac acest verset ar fi fost scris ast zi, l-am putea citi astfel: „Duhul omului este un bec al Domnului“. Aceasta înseamn c : Dumnezeu ne va lumina, ne va c l uzi, prin duhul nostru. De multe ori c ut m alte mijloace de c l uzire decât cel pe care l-a spus Dumnezeu, i când o facem d m de necaz. Uneori noi credem c Dumnezeu ne c l uze te prin ceea ce ne spun sim urile noastre fizice. Dar niciunde Dumnezeu nu spune c El ne va conduce prin ceea ce ne spun sim urile noastre. Prea des privim lucrurile de pe o pozi ie intelectual , str duindu-ne s ra ionaliz m totul. Dar Biblia nu spune nic ieri c trupul sau mintea omului ar fi o lumin a omului. Ea spune c duhul omului este o lumin a Domnului. Dumnezeu ne va c l uzi, ne va lumina prin duhul nostru. Înainte de a în elege cum ne conduce Dumnezeu prin duhul nostru, trebuie s în elegem foarte bine natura uman . Trebuie s în elegem c omul este duh, c el are un suflet i c locuie te întrun trup.
ă ă
ă ă ă ă ă ă ş ş Ń ăă Ń ă

Ń

ş

ă

ă

ş

ă

ă

Ń

Ń

ă

Ń

ă ă

ă Ń

ăă

ăă

ă

ă

ă

ă

ă

ş

Ń

ă

ă

ă

ă

ăă ă

ă ă

ă

Ń

Ń

ă

ă

ă

ă

ă

ş

ă ş

ăă

ă

ăă

ă

7

.

jos.Omul – Un Duh Veşnic ă „ i Dumnezeu a spus: «S facem om dup chipul nostru. Iat ce spune Pavel despre moartea fizic : „Sunt strâns din dou p r i: a vrea s m mut i s fiu împreun cu Hristos. el are un suflet i locuie te într-un trup fizic (1 Tesaloniceni 5:23). nu-i a a. Pavel vorbea despre omul interior. Tu e ti cel ce este aici – tu e ti cel ce va fi sus. i s fie cu Hristos. Adeseori oamenii m întreab : „Ne vom recunoa te unii pe al ii în ceruri?“ Atunci eu le r spund cu o întrebare: „Aici. Apare deci ca o necesitate ca omul s fie duh. tu vei fi acolo. Pavel va continua s tr iasc . l-a f cut dup chipul lui Dumnezeu…»“ Geneza 1:26-27 ă ă Omul este o fiin duhovniceasc . Al ii spun c atunci când omul moare. Duhul nu poate muri niciodat . dar se întoarce sub forma unei vaci sau a unui câine.“ Cine urma s se mute? „EU“ m voi muta. Isus a spus c Dumnezeu este Duh (Ioan 4:24). Nu trupul s u urma s se mute. dup asem narea noastr … Dumnezeu a f cut pe om dup chipul S u. c ci ar fi cu mult mai bine. iar omul este duh. Fie în trup. are un suflet i locuie te într-un trup.“ Filipeni 1:26-27 Pavel urma s tr iasc . fie desp r it de el. Dac tu cuno ti pe cineva aici. „c ci este mult mai bine“. Stai lâng Cuvântul lui Dumnezeu i El î i va rezolva toate problemele legate 9 ş ă ă ă ş Ń ă ă ă Ń ă ş ă ă Ńă ă ş ă Ńă ş ă Ń ş ş ăŃ ă ş ă ă ă ă ă ş Ń ş ă ă ş ş ă ă ă ă ă ş ăŃă ă ă ă ş şă ă ă ş Ń ă ş ă ş ă ă ă ş ă ă ş ă ă ş Ń ă ă ă ă ăŃ ă ă ă ă ă ă ă ă ă ş ă ş ă ş ă ş ă ă ă ăŃ ă ă ă ă ă Ş ă ă ă . Unii spun c într-adev r duhul pleac . Pavel spunea: „Voi continua s tr iesc fie în trup. De fapt. omul duh. un duh viu. pentru voi. ar fi fost ceva. duhul lui continu s tr iasc . El este un duh. fie mutându-m i fiind cu Hristos. i poate fi o binecuvântare pentru ea. el poate înv a Biserica din Filipi. Dac r mâne sau locuie te în trup. este mai de trebuin s r mân în trup. Aceast parte din om este ve nic . Pavel nu vorbea despre trupul s u. ne cunoa tem unii pe al ii?“ În elegi. Dar Biblia nu ne înva a a. el este într-un somn al sufletului. „Eu m voi muta i voi fi cu Hristos“. ar fi mult mai bine s se mute. Omul este mult mai mult decât un trup. Pentru Pavel îns . jos. Ce mult îmi place acest pasaj! Dac Pavel ar fi spus c este mai bine. Nu. Dar el spune: „este mult mai bine!“ Unele înv turi gre ite spun c atunci când omul a murit. spune Pavel. el este ca un câine mort. care tr ie te în interiorul trupului. Omul este un duh. El este f cut dup asem narea lui Dumnezeu. tu vei cunoa te pe acel cineva i acolo sus. Teoria reîncarn rii nu este biblic . Când trupul fizic al omului moare i este îngropat. dar.

c ci este mult mai bine. vei fi ajutat în credin a ta. dar spune acela i adev r binecuvântat Bisericii din Corint: ş ă „… chiar dac omul nostru de afar dinl untru se înnoie te din zi în zi. El este un om duh.“ ş ă ă se trece. Omul dinl untru e ti tu. Duhul lui Dumnezeu confirm împreun cu duhul omului. Ce este duhul? Aminti i-v textele noastre de la început. în cur ia nepieritoare a unui duh blând i lini tit. Din moment ce. natura lui Dumnezeu. Duhul omului este cel ce este n scut din nou. Omul interior nu îmb trâne te niciodat . Omul exterior nu e ti tu. noi trebuie s afl m ce este duhul nostru. El spunea: „Ce este n scut din carne. Duhul s u prime te Via a Ve nic – Via a lui Dumnezeu.de acest subiect. cel adev rat. Isus i-a spus lui Nicodim: „… dac un om nu se na te din nou. 10 ă ş Ń ş ă ş ă ă Ńă Ń ş ş ş ă ă ă ă ă ăă ă ă ş ă ă ă ă ă ş ă ş ş ă ş ş uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC ş ă ş ş ă ă ă ă ă ă ă Ń ă ă ş ş ă ă ş ş Ş ă Ń ăŃ ă ă Ń ă ă ă ăă ş ă Ń ş ă ă ş ă ş ş ă ă ă ş ă ş ş ă Ńă ă ă ă ă ş Ń ă . Dumnezeu ne va c l uzi prin duhul nostru. Nicodim. A a c a r spuns: „Cum se poate na te un om b trân? Poate el s intre a doua oar în pântecele maicii sale i s se nasc ?“ (Ioan 3:4). El folose te cuvinte diferite. în concordan cu aceste versete. putea gândi numai fire te. Isus nu vorbea despre o na tere fizic . Gândind astfel. Omul exterior este numai casa în care locuie ti.“ „… ci s fie omul ascuns al inimii. este carne. iar Petru „omul ascuns al inimii. El vorbea despre o na tere duhovniceasc . Partea din om care este n scut din nou este duhul s u. Oriunde în Noul Testament este folosit cuvântul inim înlocuie te-l cu cuvântul duh i vei avea un tablou mai clar despre ceea ce vrea s spun . Proverbe 20:27 spune: „Duhul omului este o lumin a Domnului“. i ce este n scut din Duh este duh“ (Ioan 3:6).“ 1 Petru 3:4 Când Biblia vorbe te despre inim . El se înnoie te în fiecare zi. Pavel îl nume te „omul dinl untru“.“ Pavel a propov duit acelea i adev ruri i acelea i fapte pentru toate bisericile. Romani 8:14 spune: „… cei ce sunt c l uzi i de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu“. Acesta este adev ratul om. cel real. Pavel a spus: „M voi muta i voi fi cu Domnul. fiind un om firesc. totu i omul nostru 2 Corinteni 4:16 ş ş Exist un om interior. Cu alte cuvinte. nu poate vedea Împ r ia lui Dumnezeu“ (Ioan 3:3). Apoi versetul 16 ne d o oarecare în elegere asupra modului în care Dumnezeu ne conduce: „Însu i Duhul adevere te împreun cu duhul nostru c suntem copii ai lui Dumnezeu“. i exist unul exterior. Duhul omului este f cut o f ptur nou în Hristos. care este de mare pre înaintea lui Dumnezeu. ea vorbe te despre duhul omului.

o f ptur nou . este o f ptur nou . Când e ti n scut din nou i devii o f ptur nou . Nici nu poate fi vorba de cel exterior. Dumnezeu nu face nimic cu omul exterior. c prui îi vei avea i dup . Dac ai fost chel înainte de a te na te din nou. Omul exterior nu se schimb . Dac ai avut ochii c prui înainte. Afl din Biblie ce vrea Dumnezeu s faci tu cu omul exterior i f ceea ce. chel vei fi i dup na terea din nou. o crea ie nou . iat c toate lucrurile s-au f cut noi.) Dumnezeu face ceva cu omul dinl untru. ă ş ş ă ă ă Ń ă ş ă Ń ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă Ń ş ă ş ă ş ş ă ă ă ă ş ă ă ă ă ă ă ă ă cinşeV huD nU – lumO cinşeV huD nU – lumO 11 .“ 2 Corinteni 5:17 Aici se vorbe te despre omul dinl untru.i spune El. Cele vechi sau dus. tu nu cape i un trup nou. (Tu trebuie s faci ceva cu omul exterior.„C ci dac este cineva în Hristos. Omul exterior r mâne exact cum a fost. El îl face pe acest om dinl untru un om nou în Hristos.

.

cu atât lucrurile spirituale vor deveni tot mai reale pentru noi.“ 1 Tesaloniceni 5:23 Pavel începe cu interiorul. A ajutat i credin ei mele. am un suflet i locuiesc într-un trup. Uneori noi suntem mult mai concentra i asupra min ii noastre deoarece tr im foarte mult timp în domeniul ra iunii. mul i oameni citeaz gre it acest verset. Pune i duhul pe primul plan. Cu mul i ani în urm am început s gândesc astfel i la început îmi spuneam mie însumi. Lucrurile fire ti au mai mult importan pentru ei decât lucrurile spirituale. f cut de Dumnezeu în Isus Hristos. Ei spun: trup. care este duhul i apoi vine spre exterior. Realiza i tot mai mult prezen a omului interior.Concentrare Asupra Duhului „Dumnezeul p cii s v sfin easc El însu i pe deplin. Spunând i repetând aceasta am fost ajutat s cresc spiritual i s devin tot mai con tient de duhul meu. f r prihan la venirea domnului nostru Isus Hristos. cu voce tare: Eu sunt o fiin duhovniceasc . De ce pun ei pe primul plan trupul? Pentru c ei sunt mai concentra i asupra trupului lor decât asupra duhului lor. Da i-v seama c sunte i o fiin duhovniceasc . suflet i duh. cu centrul cu inima f pturii umane. Dar omul este o fiin duhovniceasc – de aceea este necesar concentrarea asupra duhului. Dac avem de gând s ne l s m c l uzi i de Duhul lui Dumnezeu – c ci tim c Duhul lui Dumnezeu ne c l uze te prin duhul nostru – atunci noi trebuie s ne concentr m asupra duhului sau vom rata totul. Aceasta v va ajuta s cre te i din punct de vedere spiritual. Totu i. Ń ă ă ş ă ă ş ş ş ă ă ă ş ş ă ă ă Ń ă ă ş ă ă ă ăŃ ş ă Ń Ń Ń Ń ş ă ă ă ă ă Ń Ń ă ă Ń Ń ă Ń Ń ăă ăŃ ă ă ş ş ş ăă ă ă ă ş ă ă ăŃ Ń ă ă ăŃ ă ă Ń ş Ń Ń ă Ń ş Ń ş ş Ń ă ă Ń ş ă ă ş Ń ă ă ş 13 . c ci credin a este în duh sau în inim . Cu cât ne vom concentra mai mult asupra duhului. s fie g site întregi. sufletul vostru i trupul vostru. i duhul vostru. A a c ei pun pe primul plan fizicul. Deveni i tot mai con tien i de duhul vostru. Da i-v seama c prin na terea din nou deveni i o crea ie nou .

.

Cu duhul meu eu iau contact cu domeniul spiritual. pentru c 15 ă ă Ń Ń ş ă Ń ă ă ş Ń ă ă Ń ă ă ş ş Ń ă ă ă ă ş ă Ń ş ă Ńă ă ă ş ă ă ăŃă ă ş ă ă ă Ń ş Ń ăŃ Ń ă ă ş ă ş ă ă ş ş ă ă ş ă ă ş ă ă ă Ń ă ă Ńă Ń ş ă ă Ńă ă Ń ş ă Ń ş ă ă ă ş ş ş ă ă ă ă ş ş ă ă ă Ń ş . p trunde pân acolo c desparte sufletul i duhul… “ Evrei 4:12 ă ă ă ă ş ă şă ă ă Sufletul i duhul nu sunt acela i lucru. Nici una nu m-a satisf cut. Timp de 15 ani am studiat cu aten ie acest subiect. Dac ele se pot separa.Care Este DiferenŃa Dintre Suflet Şi Duh „C ci Cuvântul lui Dumnezeu este viu i lucr tor. Am auzit chiar pe cineva întrebând pe unul dintre cei mai cunoscu i lucr tori din ziua de azi: „Care este diferen a dintre suflet i duh?“ El s-a uitat mirat i a spus: „Eu credeam c sunt unul i acela i lucru“. eu contactez numai domeniul ra ional. mai t ietor decât orice sabie cu dou t i uri. Cu mul i ani în urm . trebuie s sapi adânc în Cuvântul lui Dumnezeu. Am întrebat conduc tori i înv tori biblici din întreaga ar . prin Duhul lui Dumnezeu a spus c ele pot fi desp r ite de Cuvântul lui Dumnezeu. Mi-am procurat c r i de la colile biblice cele mai faimoase. a a cum spune Biblia. Dar dac vrei cu adev rat s devii bogat. Am recurs la procesul elimin rii. numai „în parte“. Al ii au g sit ceva pe p mânt. numai Cuvântul lui Dumnezeu poate desp r i sufletul i duhul. atunci tocmai aceasta era: diferen a dintre duh i suflet. atât penticostale cât i de la alte denomina iuni. Ele erau bune. Po i trece superficial prin Biblie i s sco i un pic de aur – de ici de colo – sau chiar s g se ti din întâmplare o min de aur. Dar dac voiai s devii cu adev rat bogat. în vestul Statelor Unite s-a declan at „goana dup aur“. ca s v d ce înva ele despre structura uman . Am notat urm torul fapt: cu trupul meu eu iau contact cu domeniul material (asta nu mai are nevoie de nici un argument). înseamn c ele nu sunt acela i lucru. Dac era ceva ce doream s aflu. Aceasta las numai o singur parte din mine s ia contact cu orice alt domeniu. am început s studiez serios acest subiect. A i recunoa te unele nume dac vi le-a i spune. Cu ani în urm . prin anii ’50. Nici una nu era de fapt scriptural . Dar cum ar putea ele s fie acela i lucru? Pavel. Cei mai mul i au g sit ceva aur în nisipul pârâia elor. Acesta a fost r spunsul pe care l-am primit de la cei mai mul i lucr tori pe care i-am întrebat. Motivul pentru care noi n-am reu it s le distingem a fost acela c noi n-am s pat suficient de adânc în Cuvântul lui Dumnezeu. Totu i. A a c am scris: cu sufletul meu. atunci trebuia s sapi adânc. Oamenii se n pusteau spre vest dorind s devin boga i peste noapte.

asta vine din burta mea!“ Avea dreptate. uman . este c a apelat foarte mult la un singur fel de rug ciune – rug ciunea cu minte. ci m rog din duhul meu. 16 ă ă ş ă Ń ş ă ă ş ă ă Ń ă Ń ă ă ă Ńă ă ăŃ Ń ă ł ă Ń ş Ń ă Ń ş ş ăă ă ă ă ă ă ăă Ń ă ă ă ă ă ă ă ă ă ş ă ş ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă şă ă r m sese singura parte din mine i singurul domeniu neatacat. Isus a stat în picioare i a strigat: «Dac înseteaz cineva. Ea vorbea în limbi din burta ei. care era ziua cea mare a praznicului. Cine crede în Mine.“ 1 Corinteni 14:14 Traducerea amplificat spune: „C ci dac m rog într-o limb necunoscut . Iat a ajutat: ş ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC i versetul care mă ă ă ă ă ă ă ă ă ă Ń ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă Ń Ń ă ă Ń Ń ă ă ă . fiindc Isus nu fusese înc prosl vit. din inima mea. O alt traducere spune: „ … i din adâncul fiin ei…“. El a spus: „Când m rog în alte limbi eu nu m rog din sufletul meu.„Fiindc . duhul meu se roag . Ea i al i câ iva copii au fost umplu i cu Duhul Sfânt i au început s vorbeasc în alte limbi. din fiin a mea cea mai intim . Aceast feti de 6 ani a fugit la mama ei inânduse cu mâinile de stomac i spunând: „Mam . El n-a spus: „când m rog în alt limb . În elegerea noastr . este o parte a sufletului nostru. Isus a spus c din inim vor curge râuri de ap vie.“ Ioan 7:37-39 Ca rezultat al primirii Duhului Sfânt. Fiica unui pastor al Evangheliei Totale. S punem acum aceste versete cap-la-cap: „Duhul omului este o lumin a Domnului. Toate c l uzirile pe care le-am avut au venit din duhul meu i cele mai multe au venit în timp ce m rugam în limbi. dac m rog în alt limb . C ci Duhul Sfânt înc nu fusese dat. Duhul t u este activ atunci când te rogi în alte limbi. Unul din motivele pentru care biserica mondial ca un tot a dec zut atât de r u. din duhul ei. Po i în elege de ce. prin Duhul Sfânt din mine se roag . dar mintea mea este f r rod. m rog din intelectul meu sau din mintea mea“. în vârst de 6 ani. Ceea ce spunea ea era biblic. i d duhului t u s vorbeasc . sufletul meu se roag “. cum zice Scriptura. DIN INIMA LUI vor curge râuri de ap vie!» SPUNEA CUVINTELE ACESTEA DESPRE DUHUL pe care aveau s -L primeasc cei ce vor crede în El. s vin la Mine i s bea. cea mai adânc “. ra iunea noastr . V aminti i ce-a spus Isus? „În ziua cea de pe urm . dar mintea mea este f r rod“. dar mintea mea este f r rod“. Ea sa str duit s lupte în b t lii spirituale cu posibilit ile mentale. cercetând tot ADÂNCUL FIIN EI (inima)… DIN INIMA LUI vor curge râuri de ap vie…“. din adâncul fiin ei ei. De acolo vin limbile: din Duhul Sfânt care locuie te în duhul t u. era prezent într-o noapte de rug ciune. mam . Observa i ce spune Pavel: „Duhul meu se roag . duhul meu. El n-a spus nici: „Când m rog în limbi.

Uneori t lm cesc rug ciunea în limbi i prin t lm cire primesc lumin i c l uzire (1 Corinteni 14:13). i prin duhul meu m c l uze te Dumnezeu. i aceasta pentru c duhul meu este activ. În timpul fiec rei crize a vie ii mele am înv at s m uit la duhul din mine. Am înv at s m rog în alte limbi. de undeva de jos. pentru c mintea mea. ş ă Ń Ń ă ă ş ş ă ă ăă ă ă ă ă Ńă ş Ń ş Ş Ń Ş Ń ă ă ă ă Ńă Ńă ă ă ş ăă ă Ń ă ă ăă huD iŞ telfuS ertniD aŃnerefiD etsE eraC huD iŞ telfuS ertniD aŃnerefiD etsE eraC 17 .Am înv at acest lucru timp de mul i. Nu pot explica ra ional cum are loc asta. Dar în majoritatea timpului nu este a a. timp în care c l uzirea apare din interiorul meu. în elegerea mea nu au nimic de a face cu asta. din interior. iar trupul i mintea mea sunt inactive. mul i ani. simt ridicându-se ceva în mine. Începe s ia form . ci atunci când m rog în limbi. Dar eu tiu în adâncul fiin ei mele ce am de f cut.

.

preaiubi ii mei fra i. am fost n scu i. Din voia Tat lui. Evident. sufletele lor nu erau mântuite. Orice om s fie grabnic la ascultare. c ci mânia omului nu lucreaz neprih nirea lui Dumnezeu. referindu-m la duh ca suflet i la suflet ca duh. Nu sufletul se na te din nou. de bun voia Lui.“ Iacov 1:17-21 Iacov se adreseaz unor oameni n scu i din nou. ne-a n scut prin Cuvântul Adev rului ca s fim un fel de pârg a f pturilor Lui. Duhul omului este cel ce devine o creatur nou în Hristos. În elegem acest lucru din Iacov capitolul 5. unde el spune: „Este vreunul printre voi în suferin ? S cheme pe presbiterii Bisericii…“ Cu alte cuvinte dac este cineva din biseric bolnav s cheme pe b trânii bisericii. care este Natura i Via a lui Dumnezeu. z bavnic la mânie. Nu tiam atunci ceea ce tiu azi. Iacov le spune: „preaiubi ii mei fra i“. Foloseam no iunile de duh i suflet în mod eronat. Dar am avut destul bun sim ca s las deoparte acest verset pân am crescut destul ca s în eleg ceea ce vrea el s spun . Deci ei erau în Hristos. care v poate mântui sufletele. Eu nu f ceam deosebirea între ele. Pavel vorbe te despre înnoirea min ii atunci când se adreseaz sfin ilor din Roma: 19 Ń şă ă Ń Ń Ń ă ă Ń ă ă Ń Ń ă ă ş ă ş ş ş ă Ń ă ă ă ă ă ă Ń Ń Ń ş ş ă ă ş ă ă ă ă ăŃ ş ş ă ş ă ă ă ă Ńă ş ă ă ş Ń Ń Ş Ń Ń ă ă Ń Ń ă ă ă Ń Ń ă ă ş ă Ń ă ş ă ă ă ă ă ă ă ş ş ş ă ă Ń ă ă Ń ă Ş ş ă Ń ş Ń ă Ń Ń ă ă ă ă ă ş ş Ń ş . s ne uit m la versetul 18: „El. Dar intelectul s u i emo ionalul s u – care compun sufletul s u – mai au nevoie de tratament. ti i bine lucrul acesta. Referindu-ne din nou la primul capitol din Iacov. omul interior. duhul omului. încet la vorbire. el a scris aceast scrisoare Bisericii. prin Cuvântul Adev rului. Ele trebuie înnoite. omul cel real prime te via a ve nic i se na te din nou. Vede i. Iacov nu a scris o scrisoare lumii.“ Iacov 1:21 Duhul omului este partea din om care se na te din nou i care prime te Via a Ve nic . Ele nu sunt n scute din nou. i totu i el îi îndeamn pe ace ti oameni n scu i din nou i umplu i de Duhul Sfânt s primeasc cu blânde e Cuvântul s dit în ei „care le poate mântui sufletele“. Epistola lui Iacov nu a fost scris pentru p c to i. Sufletul nu este nici pe departe fiin a cea mai interioar omului. înainte de a fi umplut cu Duhul Sfânt. care v poate mântui sufletele. Mântuirea sufletului este un proces. a a cum face Biblia. De aceea lep da i orice necur ie i orice rev rsare de r utate i primi i cu blânde e Cuvântul s dit în voi.Mântuirea Sufletului „…primi i cu blânde e Cuvântul s dit în voi. scria el. De obicei acest verset din Iacov 1:21 m deranja pe vremea când eram un predicator de cult.

înnoit. pl cut i des vâr it . Nu scrie nic ieri c Dumnezeu ne învioreaz duhul nostru. pl cut i des vâr it – c ci Cuvântul lui Dumnezeu este voia lui Dumnezeu. Sufletele noastre sunt cele ce trebuie înnoite. Când sufletul nostru este mântuit nu mai avem prea multe întreb ri asupra voii lui Dumnezeu. Cum? Iat versetele care se refer la suflet: „ …primi i cu blânde e Cuvântul s dit în voi care v poate mântui sufletele… nu v potrivi i chipului veacului acestuia. Cuvântul lui Dumnezeu este acela care ne mântuie te sufletele. Sufletul omului este mântuit sau înnoit atunci când mintea sa este înnoit prin Cuvântul lui Dumnezeu. ci s v preface i prin înnoirea min ii voastre.23:3 ş Cuvântul ebraic tradus prin înviora în Vechiul Testament i cuvântul grecesc tradus prin înnoi în Noul Testament înseamn aproape acela i lucru. care ne înnoie te mintea i ne învioreaz sufletele. Când mintea noastr este înnoit prin Cuvântul lui Dumnezeu.“ Romani 12:2 Ń ă ş ă ă ă şă Ń Ń ă ş Ń ă ă ă ă ă ş şă ă ă ă ă ă Ń ă ş ş ă ăŃ ă ă Ń şă ă ş ă ă ă ă ă ş ă ş ă ă . Îmi amintesc c bunica mea. ca s pute i deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bun . Sufletul. cu mult timp în urm . Mama mea mi-a l sat un scaun pe care l-a mo tenit de la mama ei. I-au pus tapi erie nou i l-au l cuit.Psalmistul vorbe te despre înviorarea sufletului: „El îmi învioreaz sufletul… “ ă Ps. ca s pute i deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bun . pl cut i des vâr it …“. ci s v preface i prin înnoirea min ii voastre. Cea mai mare nevoie a bisericii de ast zi este înnoirea min ii prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu tiu exact cât de vechi este acest scaun. Duhul nostru devine o crea ie nou în Isus Hristos. mintea trebuie înviorat i înnoit . noi începem s gândim în concordan cu ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. ă ă ă ă ă ş ş ă ă ă ş ă ă ş Ń 20 Ń ă Ń ă Ń Ń Ń şă Ń ă ă Ń ş ă ă ă ş ă ş Ń ă uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC „S nu v potrivi i chipului veacului acestuia. l-a recondi ionat. Era acela i scaun vechi. dar în orice caz este foarte vechi. Suntem în stare s cunoa tem i s deosebim voia lui Dumnezeu cea bun . i pot fi înnoite. „El îmi învioreaz sufletul“. dar el era recondi ionat.

ca nu cumva. Cu acest om dinl untru noi control m firea i facem ceva folositor cu trupurile noastre. O alt traducere spune: „ …Dac este cineva în Hristos este un nou eu… “. Dac tu nu o faci. i-l in în st pânire“. Pavel cel real. R stignirea firii nu este ceva ce Dumnezeu face pentru tine. pl cut lui Dumnezeu. dup ce am propov duit altora. „Eu fac ceva cu trupul meu.Aducerea Trupului Ca Jertfă „V îndemn dar fra ilor. S citim din nou din 2 Corinteni 5:17. scrie Pavel Bisericii. Eu îl in în st pânire“. s aduce i trupurile voastre ca o jertf vie… “. pentru îndurarea lui Dumnezeu.“ 1Corinteni 9:27 Pavel scrie aici c el face ceva cu trupul s u: „ …M port aspru cu trupul meu. Avem acela i trup pe care l-am avut i înainte de a deveni o creatur nou . s aduce i trupurile voastre ca o jertf vie. nimic nu se va putea face cu tine. Tu e ti cel ce faci ceva cu trupul t u. Eu m port aspru cu el. Cele vechi s-au dus: iat c toate lucrurile s-au f cut noi“. „Ci m port aspru cu trupul meu. Care Pavel? Este omul cel adev rat.“ Romani 12:1 Omul dinl untru devine creatura nou în Hristos. care a devenit o crea ie nou în Hristos i a fost umplut de Duhul Sfânt. Ceea ce trebuie noi s înv m s facem este s l s m acel om dinl untru s conduc . Este ceva ce tu faci pentru tine. nu cel exterior. omul dinl untru. i-l in în st pânire. Cine aduce trupul sub ascultare? Ń ă ă ă ă ă ă Ń ş ă ă ă ă Ń ş ă ă ă ă Ń ă ă ă ă ă ă Ń ă 21 ă ş ă ă ă ă ă ă ă ă ă ăŃ ă ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă ă ă ă Ń ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă ă ă ş ă ă ă Ń ă ş ă ă ă ă Ń ă ăŃă ă Ń ă ş . De aceea „v îndemn dar. Cine aduce trupul ca jertf ? Tu. aceasta va fi din partea voastr o slujb duhovniceasc . fra ilor. Ceea ce trebuie s facem este s r stignim firea – despre acest lucru da. sfânt . Biblia spune ceva. Care tu? Omul dinl untru care este n scut din nou i a devenit o creatur nou în Hristos. este o f ptur nou . „C ci dac este cineva în Hristos. eu însumi s fiu lep dat. Uneori în biserici noi auzim vorbind despre „omorârea eului“. Noi n-avem nevoie s murim fa de eul nostru dac am devenit un nou eu. Nu exist o astfel de afirma ie în Biblie. pentru îndurarea lui Dumnezeu.

Voi s nu v potrivi i chipului veacului acestuia… Voi s v preface i prin înnoirea min ii… “. O privire grav i chiar lacrimi i-au umplut ochii. Dac n-ar fi vrut. Ascult -l. „Adic – i-am r spuns – vrei s m rog s mori?“ „Nu. Prin duhul t u te va c l uzi Dumnezeu. El a spus: „Voi s aduce i trupurile voastre ca o jertf vie. cu firea. nu. el nar fi trebuit s se poarte aspru cu el i n-ar fi trebuit s -l in în st pânire. I-am spus atunci: „Singura cale pe care tu po i sc pa de necazurile pe care i le face diavolul este s pleci de pe p mânt i s mergi în cer“. Observa i acum acest lucru. Dar. Pavel n-ar fi fost mântuit. tu î i înnoie ti mintea prin cuvântul lui dumnezeu. i tu o po i face! Ceea ce vreau este ca tu s în elegi acest lucru – tu e ti cel ce trebuie s o fac . ă ş ş ş ă Ń ă Ń ă ş ă ă ă ă ă ă ş ş ă ş ă ă ă ă ă ă ăŃ Ń Ń ă ş ă ş ă Ń ă ş ă ă ă Ń şă ă Ń ă ă ă ă ă ă ă ă ş Ń ă ş ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă Ń ş ă ă ş ă şă ă ă ă ş ă Ń ă ş ă ş ă Ń ă ă Ń ă ă ă ă ăă ă ş Ń Ń ă ă ă Ş ă ă 22 uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC . cât timp e ti în trup. eu nu vreau s mor“. Numai pentru c trupul t u vrea s fac ceva gre it. Via a i Natura lui Dumnezeu este în duhul t u. Vei avea probleme cu firea cât timp e ti în trup. (Dac a a ar fi stat lucrurile. mi-a spus un frate într-o zi. Pavel nu a spus c Dumnezeu o va face pentru tine. un sfânt al lui Dumnezeu.) Tu trebuie s te lup i cu trupul. tu o faci. care a scris aproape jum tate din Noul Testament. Duhul omului este lumina Domnului. noi avem posibilitatea i armele s lupt m cu diavolul i cu firea. În loc s lase trupul s -l domine. Pavel nu i-a l sat firea s -l domine. „Pentru ce?“ – l-am întrebat. Omul dinl untru – cel n scut din nou i umplut cu Duhul Sfânt – domin pe cel exterior. Mie-mi place s tiu pentru ce s m rog. a vrea s te rogi pentru mine“. „Vreau s te rogi ca eu s nu mai am necazuri cu diavolul“. El nu a spus c Duhul Sfânt o va face pentru tine. nu înseamn c tu nu e ti mântuit – sau c tu nu e ti umplut cu Duhul Sfânt. un uria spiritual – dar este evident c trupul s u voia s fac lucruri care erau gre ite. Las ca omul dinl untru s fie cel ce domin în via a ta. Tu aduci trupul ca jertf . „Frate Hagin. Avem aici un mare apostol. tu o faci. Noi vom avea necazuri cu diavolul cât timp vom fi în via .Omul dinl untru. binecuvântat fie Domnul. Pavel caut s aduc omul exterior sub st pânirea celui interior.

Purta sandale romane. iar eu Îl urm ream aproape fermecat. stând lâng patul meu. a teptam s v d o persoan . n-am auzit nimic“. în automobil. Isus. i mi-a vorbit timp de o or i jum tate. Dup tot ce auzisem. U a camerei mele era întredeschis . de prooroc. prin Duhul Meu… “. Cel mai înalt este cel cu ochii deschi i. Cuvântul Domnului a venit la duhul profetului prin Duhul lui Dumnezeu. A vrea s m întorc – am spus c o voi face. Este atât de real. A stat acolo. Am crezut c to i din ma in L-au auzit. Am întrebat: „A i auzit?“ Ei mi-au r spuns: „Nu. sau modul primordial prin care Dumnezeu î i c l uze te copiii. Ochii mei erau larg deschi i. Ochii lui fizici nu sunt închi i. Dac ar fi fost audibil. a a c m-am uitat s v d cine intr în camera mea. I-am vorbit i eu. i-am spus prin Duhul Meu c voi sta de vorb cu tine mai târziu. Era pe la ora 6:30 dup -amiaz .i vorbesc despre aceasta… “ Era vorba de slujba de profet. (Isus mi s-a ar tat de opt ori. încât pare audibil în acela i timp.Numărul Unu: Mărturia Interioară „Însu i Duhul adevere te (m rturise te) împreun cu duhul nostru…“ Romani 8:16 Acum vei afla c a fi condus. A intrat în camer i a împins u a. de aceea îl auzisem. A luat un scaun i l-a tras lâng patul meu. mi-a spus: „ i-am vorbit ast noapte în ma in i i-am spus unele lucruri. So ia. to i cei prezen i ar fi auzit i atunci profetul nu mai trebuia s le spun ce a spus Duhul.) P rea s aib cam 1. i pentru mine a fost atât de real încât am crezut c to i din ma in au auzit. pe scaun. c l uzit printr-o m rturie interioar este num rul 1. (Sunt trei feluri de vedenii. În vremea Vechiului Testament profe ii ar fi spus: „ i Cuvântul Domnului mi-a vorbit… “ Te-ai întrebat vreodat cum venea? Nu putea fi literalmente audibil. Avea o mantie alb . St team întins în pat i studiam. Automobilul era plin. Am auzit Duhul lui Dumnezeu vorbindu-mi. M-am uitat la El. El este în posesia tuturor capacit ilor fizice i totu i vede în domeniul spiritual. în prefa a c r ii – la ceea ce mi-a spus Isus în februarie 1959. Într-o vedenie cu ochii deschi i sim urile fizice ale omului nu sunt blocate. era în picioarele goale. A a c acum am venit s . De fiecare dat .80 m în l ime i circa 83 kg. S-a a ezat pe el. i-a încruci at bra ele i a început conversa ia spunând: „ i-am spus noaptea trecut .) Am auzit pa i. Dar când m-am uitat s v d cine este L-am v zut pe Isus. De data aceasta purta sandale. exceptând pe aceasta. I-am pus unele întreb ri referitoare la 23 ă ă ă şă ş ş ă ă ă ă ă ş ă ł ă ă Ńă ş ă ş ă ă ă ă ă ăă Ńă ă ş ă ş ă ă ă ă ş ă Ń Ń Ń Ş ş ă ş ă ă ş ăă ă ş ş ł Ń ş ş ă Ń ă ş Ń Ń ă ş ş ă ăă ş ş ş ă ş Ń ă Ń Ńă Ń Ń ă ă ă ł ş şă ş Ńă ş ă ă ă Ń ă ă ş ă ă ă ş ă ă ş ă Ş ă ă ş ş ă ş ă Ń ă Ń ş Ń ă ş ă ş ş . Mi s-a f cut p rul m ciuc . S-a apropiat de patul meu. eu i al i câ iva cunoscu i c l toream cu el când. Isus s-a a ezat lâng mine. Texas. închizând-o. Broboane de sudoare rece mi-au acoperit tot trupul. la El Passo.

Aceasta este o manifestare a Duhului numit deosebire a duhurilor (deosebirea duhurilor înseamn a vedea în domeniul spiritual). în aceast privin . Ai avut o piedic în duhul t u. Tu ai avut aceast m rturie l untric tot timpul. Î i aduc prin vedenie o descoperire care î i va da în elepciune i cuno tin . mul umiri fie aduse lui Dumnezeu. Slujba proorocului noutestamental. de aceea ai rupt scrisoarea de trei ori. De acum încolo te voi c l uzi prin m rturie l untric . o piedic . confirmând o dat de inere a unei adun ri. apoi am rupt-o i am aruncat-o la co . Acum Domnul este aici i iat c îmi spune: „M vezi stând aici i vorbindu. Cumva. ci Noul Testament spune: «To i cei c l uzi i de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu»“. în prima zi am scris cam o jum tate de pagin . Apoi mi-a atras aten ia asupra unui lucru care s-a întâmplat în ultimele trei zile. Aceasta este slujba proorocului în ac iune. Isus mi-a spus: „Proorocul nou-testamental este asem n tor cu cel din Vechiul Testament prin aceea c proorocul din Vechiul Testament este numit «v z tor» pentru c vedea i cuno tea lucrurile în mod supranatural. consacrat i chemat la aceast slujb prin chemarea lui Dumnezeu care s -i marcheze întreaga via .“ Sub Noul Testament. este doar s confirme ceea ce oamenii au deja în duhurile lor.i. de cuno tin . operând în slujba sa. iar El mi-a r spuns. În ziua urm toare am f cut acela i lucru. (Sunt 20 de ani de atunci i El nu a mai f cut-o). Tu vezi în domeniul spiritual. A fost o intui ie interioar “. dar nu este nevoie s o caute. N-a fost chiar o voce care s .ceea ce-mi spunea. ci chiar în noi! Isus mi-a spus: „Sub Noul Leg mânt nu se spune «To i cei ce sunt c l uzi i de prooroci sunt fii ai lui Dumnezeu». Dar niciodat nu te voi mai c l uzi în felul acesta. el are cel pu in dou daruri . o lumin ro ie. un semnal de oprire. Mi-a explicat c a fi în slujba de prooroc înseamn a fi în primul rând un slujitor al Evangheliei. La fel i în a treia zi. Apoi El a spus: „Cea dintâi modalitate.de în elepciune.i. proorocul i împ ratul erau un i de Duhul Sfânt pentru slujbele respective. Tu M vezi i M auzi vorbindu. Dar proorocul noutestamental nu are acela i statut cu cel din vechime pentru c Eu nu am a ezat prooroci în Biseric pentru a c l uzi Biserica. În al doilea rând. noi avem Duhul lui Dumnezeu nu numai peste noi. M voi referi la ea numai tangen ial.i spun : «Nu te duce». El poate primi c l uzire prin prooroci. Pastorul nu va accepta felul t u de slujire. de deosebirea duhurilor – plus darul proorociei. a a-zi i «laici» nu aveau Duhul Sfânt peste ei sau în ei. calea principal prin îi conduc pe to i copiii Mei este m rturia interioar . Nu este biblic s procedeze astfel. acesta este un alt mesaj. Î i spun s nu te duci la acel pastor i la acea biseric . Credinciosul nou-testamental nu are nevoie s caute c l uzire prin prooroci. Ai avut ceva în tine. c ci acesta avea Duhul. 24 ă ă ă ş ş Ń ă ş Ń Ń ş ă ă ş ă ă ă ăă ăă Ń ăă ă ă ă ş Ń Ń Ńă ă Ń ă ă ş ă ă ă ă ă ă ă ă ă Ń ă ăă Ń ş ăă ă ă ă ăă ş ş ă ş ă ă uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC ă Ń ă ă ăŃ ă ă ăŃ ă ă ă ă ă ă Ń ş ă ş ş ă ă ăă ă Ń ă ş ş ă ăŃ ş ş Ń ş ă ă ă ă ă ş ă ă Ń ă ăă ă ă Ń ă ş ă Ń ă ă Ń ă Ń ăŃ Ń ş ş ă ă Ń ă ă ă ă ş Ń ă . Ceilal i. De aceea ei trebuiau s caute c l uzire prin prooroc. Cu trei zile în urm m a ezasem s scriu o scrisoare unui pastor. Î i voi ar ta cum lucreaz aceast m rturie interioar . ca s nu mai faci gre elile pe care le-ai f cut în trecut“.“ „Sub vechiul Leg mânt numai preotul. Nu voi spune tot ce mi-a spus despre slujba proorocului.

am spus: „Doamne. Acum tu M vezi stând aici. Câteva luni mai târziu. Apoi a început s -mi vin în minte în fiecare zi. era ceva în duhul meu. M-a f cut bogat. cu atât m gândeam mai mult i sim eam ceva în interiorul meu. vrei Tu ca eu s merg în acea biseric mic ?“ Cu cât m rugam mai mult despre acest lucru. merge i vreodat în biserici micu e?“ I-am r spuns: „Merg oriunde îmi spune Domnul s merg“. noi am dori s veni i. Dou persoane diferite. De acum înainte te voi c l uzi la fel ca pe oricare cre tin . i asta pentru c am înv at s m las c l uzit de Duhul prin m rturia interioar . pân la 90 în zilele de duminic . În sfâr it. Pân la vârsta de 12 ani nu purtase niciodat o pereche de pantofi. Isus mi-a spus referindu-se la acest lucru: „Cu cât te gândeai mai mult la asta. Era m rturia Duhului c po i merge.i dezvol i aptitudinile spirituale i s urmezi acea m rturie interioar . Un frate a venit la mine i mi-a spus: „Frate Hagin. Predicasem anul trecut într-o adunare a unei denomina iuni a Evangheliei totale. Aproape fiecare pastor m-a rugat s predic în adunarea lui.) Nu am nimic împotriv ca i copiii Mei s fie boga i. Cineva m-a întrebat: „E ti milionar?“ N-am spus asta. Înseamn s ai tot ce. Te voi c l uzi în toate c ile tale. Aceasta era lumina verde. Ceea ce a f cut pentru mine.i trebuie. Stând lâng patul meu.“ Apoi Domnul mi-a spus c nu este numai spre beneficiul meu i al vostru: „Dac vei înv a s urmezi m rturia interioar . Nu se va întâmpla peste noapte.“ Am respins acea cerere împreun cu alte câteva sute.Apoi mi-a reamintit de o alt invita ie.“ Am urmat acea m rturie l untric i El a f cut exact cum a zis c va face. mi-au m rturisit c el le spusese fiec ruia acela i lucru. 25 ş ă ă ă Ńă ă ă ă ă ă ă ă ă ăă ă ăraoiretnI airutrăM :unU lurămuN ăraoiretnI airutrăM :unU lurămuN Ń ă ş ă Ń ă ş ă ăă ă ă ă Ń ă ă ăă Ńă Ń ă ă ă Ń ă ş ă ş ă ă ă ş ă ă ă ă ă ş Ń ăŃ ă ş ă ă Ń ă şă ă ă ă Ń ă ă şă ă ă ă ă ă Ń ă ă ă ş ş ă ă Ń ă ă ă ă ă ă ş ă Ń ă ă ă ă ă Ńă ă Ń ş ă ă ă ă ă ş ă ş Ń Ń ă ă ş Ń ă Ń ăă Ń ăă Ń ş Ń ă . dup 30 sau 40 de zile. care de multe ori fuseser musafiri în casa acelui om. Dar nu vreau ca ei s fie lacomi. Dar nu am de gând s te mai c l uzesc în felul acesta. Nu era un sim mânt fizic. noi suntem 70. (Nici nu a mai f cut-o). Au fost aproape o sut de invita ii. Aveai în duhul t u un sentiment lin i sensibil. (Unii cred c El este interesat numai de partea spiritual i nimic mai mult. El te va c l uzi în toate domeniile vie ii tale. El va face i pentru tine. Am cunoscut un om din Texas. Eu am mai mult decât îmi trebuie. cele materiale cât i cele spirituale. cu atât te sim eai mai mult legat de el. Dar pe vremea când banii erau bani – nu ca acum – el era milionar. sau peste o s pt mân . Dar pe m sur ce înve i s . M auzi vorbindui i Eu î i spun s te duci la acea biseric . Ei nu în eleg ce înseamn cuvântul bogat. mi-am reamintit acea conversa ie. te voi face un om bogat. una din California i alta din Minnesota. Atunci el a spus: „Bine. N-avea decât cinci clase. Dar dac Domnul v vorbe te vreodat .prin m rturia interioar . era semnalul de liber trecere. în timp ce m rugam în biseric pentru serviciile din acea sear . Dar El este interesat de orice suntem noi interesa i.

Nu pare a fi o sum nemaipomenit . Mul i oameni caut spectaculosul i rateaz supranaturalul care este la îndemân tot timpul. O s r mâi i f r c ma a de pe tine. El a vrut s ne spun c trebuie s ne deta m de toate lucrurile. A tept acolo pân când duhul meu îmi vorbe te. f r ca asta s însemne c dac vrei s te rogi trebuie s intri neap rat undeva. iar mintea îmi spune ’Nu pierde ocazia. Eu chiar am o od i mai mare lâng dormitorul meu i acolo m duc atunci când vreau s m rog. i-a cânt rit pa ii.„În to i ace ti ani i în toate investi iile pe care le-am f cut (a a câ tigase banii pe care îi avea acum). Bineîn eles c nu trebuie s stau acolo 24 de ore din 24. A cheltuit timp. M rog i citesc Biblia. trebuie s fii un prost ca s bagi banii în a a ceva. i care era considerat un om de succes în lucrarea sa: „ tim c ai chemare de la Dumnezeu i c ungerea Duhului Sfânt este peste tine. al c rui nume nu îl voi men iona.’ A a i fac. Dar cea mai mare parte a timpului a tept acolo.“ M rturia interioar este la fel de supranatural ca i c l uzirea prin vedenii sau altele de felul acesta. le spunea el în diverse ocazii. „Mereu fac la fel. prima mea reac ie este mental . nu te b ga. Fac ceea ce duhul meu îmi spune s fac. vine câte cineva cu alt propunere. pân când primesc m rturia interioar . Un grup de lucr tori ai bisericii se strânsese odat i oamenii discutau unul cu cel lalt.“ Ce-a vrut el s spun ? Nimic altceva decât c „Întotdeauna ascult duhul meu. ă ă ăă ş ş Ńă ş ă ăŃ ă ş ă ş ş Ń ă Ń ş ş ş ş Ń ă ş ă Ń ş ă ă ă ă ă ă ă ă ş ş ă ă Ń ă ă ăă ă Ńă ă ş ă şă ă ă ş ă ăă ă ă ş ă ş ă ă ă ă ă ă Ş ă Ń Ń ă Ń ă ă Ń ă ş ă Ń ă ă ăş ş ş ă ă ă Ńă ă ş Ń ş ă ă ă ş ă ă Ń Ş ă ăă ş ş ă ş ă ă ş ă ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă Ń ş ă ş ş ă ă ă Ń ă ş Ńă ă ă ă ă ă ăă ă ă Ń ăă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ş ş 26 uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC .’ Dar nu dau nici o aten ie min ii mele. i-a luat m suri de a teptare. De obicei mai sar peste mese. doar c el a înv at s -L asculte pe Dumnezeu.“ „Alteori. Intru în od i a mea i a tept.’ iar mintea îmi spune ’Ba da. exist vreun lucru anume pe care-l faci i despre care po i afirma c a contribuit în cea mai mare m sur la succesul t u?“ Omul a r spuns: „Întotdeauna mi-am urmat cele mai profunde premoni ii. Uneori ies ca s m nânc ceva. Urmez acea c l uzire l untric . ai face bine s intri’ atunci nu m implic. Când vine cineva cu o idee i vrea ca eu s investesc în ceva.“ Eu m recunosc învins. Când inima îmi spune ’Nu. dar atunci erau bani! Crezi c Dumnezeu l-a iubit pe el mai mult decât te iube te pe tine? Nu. Apoi le-a explicat cum procedase. nu este doar la fel de spectaculoas . Pur i simplu stau lini tit pân aud în untrul meu ceea ce îmi spune inima. n-am pierdut nici un b nu . i în to i anii ace tia nu am pierdut un sfan . Uneori ies ca s m odihnesc pu in. singur. Dar tu? „N-am investit niciodat decât în ce a meritat“. Dar din punctul t u de vedere. Uneori toat noaptea.’ Dar inima îmi spune ’Investe te f r ov ire.“ Ce f cea el de fapt? El înv ase s urmeze m rturia interioar . intr în od i a ta». Dar tiu c Isus a spus.“ „Uneori mintea îmi zice ’B iete. Cineva l-a întrebat pe unul anume. Uneori dureaz câte trei zile. iar Dumnezeu la c l uzit în activitatea lui în anii ’30 i începutul anilor ’40 pân când a ajuns s de in doua milioane de dolari. dar mai mult a tept. «Când te rogi.

Nici asta nu ai accepta.“ i tot felul de lucruri ca acestea… Dar nici unul nu m-a clintit. Am fost n scut din nou în adolescen . Pentru c aveam m rturia interioar ! i aveam dragostea! „ tim c am trecut din moarte la via fiindc iubim…“ 1 Ioan 3:14 ă ă ş ă Ń ăă Ń ă ş ş ă Ń ă ă Ń ăă ă ă Ń ăă Ń ş ş ş ă ă ă ş ă ă ă ă ş ă ă ă ă ă ş ş ă ş ş ş ă ă Ń ş ă ă ş ăŃ ăŃ ş Ń ă Ş ă ş ă ăă ă ş ă ă Ń ă ş ş ă ă ş Ń ş ă ăă Ń ş ă ă ă ş ă ş ă ă Ş Ş ă ă Ş ă ă ă ă ă ş ş ă ş 27 . pe când eram bolnav în pat. am întâlnit oameni care spuneau: „Tu nu e ti mântuit dac nu e ti botezat ca noi. Dar tu. Fiii lui Dumnezeu pot a tepta s fie c l uzi i de Duhul lui Dumnezeu. Avem Scriptura care ne afirm acest lucru. Din ziua aceea nu mi-a venit niciodat în minte gândul c nu a fi mântuit. Tu nu recuno ti c e ti un copil al lui Dumnezeu pentru c cineva i-a proorocit asta. Aleluia! Ei nu sunt c l uzi i de altcineva care s le spun ce s fac . Tu tii! Tu tii asta prin m rturia interioar . Câteodat nici nu po i explica cum tii acest lucru. Am râs de ele. i totu i. înc de când eram tân r. cel mai important lucru care i se poate întâmpla – s devii un copil al lui Dumnezeu – i dac felul în care El î i arat c e ti un copil al lui Dumnezeu este prin Duhul Sfânt care adevere te împreun cu duhul t u. are m rturia aceasta în el… “ 1Ioan 5:10 „C ci to i cei ce sunt c l uzi i de Duhul lui Dumnezeu. Tu nu e ti un copil al lui Dumnezeu pentru c ai avut o vedenie.Cunoaşte-Ńi Mărturia Ta! „Cine crede în Fiul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ne va c l uzi. sunt fii ai lui Dumnezeu“ (Romani 8:14). atunci po i în elege c cel dintâi i cel mai important mod de c l uzire al lui Dumnezeu este prin m rturia interioar . Nu a a spune Biblia. Ce spune Biblia despre modul în care recunoa tem c suntem copii ai lui Dumnezeu? Duhul Lui. Tu nu recuno ti c e ti un copil al lui Dumnezeu pentru c cineva spune: „Eu simt c tu e ti un copil al lui Dumnezeu“. Nu acestea sunt c ile prin care tu recuno ti c e ti un copil al lui Dumnezeu. Dar aceasta nu te face un copil al lui Dumnezeu. Dac în acest aspect foarte important al vie ii. Tu ai fi putut s ai o vedenie sau s nu o ai. acolo. înl untrul t u. Cum ne va conduce El? Versetul 16 ne d cheia: „Însu i Duhul adevere te împreun cu duhul nostru c suntem copii ai lui Dumnezeu“ (Romani 8:16). m rturise te împreun cu duhul nostru. în ziua de 22 Aprilie 1933. Duhul lui Dumnezeu. Tu nu ai accepta a a ceva. pur i simplu tii.

.

i conduce copiii decât acest joc de-a v-a i ascunselea. dac vrei ca eu s fac cutare lucru.“ ar putea spune cineva.“ Sau: „Doamne.“ S-ar putea ca eu singur s o deschid. astfel încât unele concep ii gre ite ale lor s-au lipit i de mine. V rog s nu m în elege i gre it. Nu. voi scoate din trupul vostru inima de piatr i v voi da o inim de carne. s-au lipit i multe lucruri bune. întorcându-m acas . noi nu tim totul. dar slav Domnului pentru ce tim. Noul Testament nu spune: „To i cei ce sunt c l uzi i prin semne sunt copii ai lui Dumnezeu.Semnele „V voi da o inim nou i voi pune în voi un duh nou. So ia mea i cu mine p stoream o biseric din North Central Texas. În 1939 am acceptat s p storesc o mic biseric apar inând Evangheliei Totale. am pus un semn. Eu m-am n scut i am crescut ca baptist. De fapt tiam eu mai bune ce voiam.“ ă ă ă ă ş ş ş ă ş ş ă ă ă ă ă Ń ă ş ă ş ă Ń ăă ş ăş ă ă ă Ń ş ă ş ş ă ă ă ă ş ă ş ş ă ă ă Ń ă ş ş ă ş ş ă Ń ă Ń ă ă ă ă ş Ń ă ă ă ş ă ă ă ă ăŃ ş ă ş ş ă ş ş ă ă ş ă ă ş ă ş ă ă ă ş ă ă Ń ş ă Ń ă ş ăş ă ă Ń ă ă ş ă şă ă ă ă Ń ă ş 29 . Voi pune Duhul Meu în voi… “ Ezechiel 36:26-27 În anul 1941 nu tiam atât de multe lucruri câte tiu ast zi. eu ast zi nu tiu atât cât voi ti în viitor. dac vrei ca eu s fac asta. atunci f s se întâmple cutare lucru“. În 1937 am fost botezat cu Duhul Sfânt fiind predicator baptist. Am început s predic ca un baptist din sud. M-am aflat suficient timp printre oamenii Evangheliei Totale. Dumnezeu are o cale mult mai bun de a. Când cineva pune un semn. a a c am pus i eu un semn. I-am tot auzit despre punerea semnelor. Dup slujb . dar acesta era r u. Ele sunt pe teritoriul s u. A a c m-am dus i am predicat acolo într-o duminic . atunci deschide u a de la intrarea fratelui Hagin. O alt biseric din estul Texasului dorea s merg la ei ca p stor. Asta ar fi ca i când ne-am ruga: „Doamne. Biserica m-a întrebat dac m poate vota ca p stor i eu am r spuns afirmativ. V rog s nu m în elege i gre it. Doar locuiesc acolo. Sau: „Doamne închide cutare u i deschide cutare u . Biblia îl nume te „dumnezeul acestei lumi“ (2 Corinteni 4:4). el se roag cam a a: „Doamne. sau poate chiar de câteva zile de post – deci sc pam de toate acestea prin punerea unui semn.“ Unele din aceste u i pot fi deschise sau închise de diavol. În martie 1941 m-a solicitat ca p stor aceast biseric din estul Texasului. atunci Tu f a a. „dar Ghedeon a pus un semn în Vechiul Testament. Nici nu m gândesc c voi ti vreodat în aceast via totul despre Dumnezeu i despre Biblie.“ „Da. Dar asta m scutea de lupta în rug ciune i de sta singur în a teptarea lui Dumnezeu. dac Tu vrei ca eu s merg în Kansas City s pt mâna viitoare. Satan se poate mi ca în domeniul sim urilor.

Eu nu sunt mort spiritual. A a am predicat i dup ce am plecat de aici. Prezen a lui Dumnezeu era p strat închis în Sfânta Sfintelor. Dar în clipa în care p eam în biseric m goleam pur i simplu. preot sau rege. a a am predicat i înainte de a veni aici ca pastor.“ Adev rat. M-am gândit mult timp la acea biseric i c utam un prilej de a m reîntoarce. continu s pun semne. So ia mea se ferea s -mi spun ceva. Ei nu m auziser niciodat cu adev rat.i. primeam un mesaj i eram în clocot. ba da. Eu studiam. 30 ă ă ă ă ă ş ş ă Ń ă ă ş Ń ş ă ă ă ă ă ă Ş ă ă ă ă ă Ń ş ă ş ă ă şă ă ă ăŃ ă Ş ş ş Ń ş şă ş ă ă ş ă ă şă ş ă ş ă ş Ń ă ăă ş ă ă ş ş ă ă ă ş Ń Ń ş ş Ş ş Ń ă ă ş ă ă ă ă ă ş ă ă ă ş ă ă Ńă ă ă ă Ń ă ş Ń ă ă ş ş ş ş ş ă Ń ă ş ă ă ă Ń ă Ń ş Ş ă şă ă ă ă ş ă ăă Ń ă uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC . Duhul lui Dumnezeu nu era prezent cu fiecare din restul poporului. perdeaua care inea ascuns Sfânta Sfintelor s-a rupt i Dumnezeu a p it afar . m rugam. M-a i ales în afara voii lui Dumnezeu. Pierdeam totul. aveam un automobil mai bun. A a c m-am întors acolo cu ocazia unei campanii de evanghelizare i trezire spiritual . tim aceasta din Cuvânt.“ Am ob inut toate voturile. umplu i cu Duhul s pun semne. dar cât timp ai fost aici nu ai predicat a a. Aminte te. Când contractul s-a încheiat am plecat. noi to i am ie it din voia lui Dumnezeu. Eu am ie it din voia lui Dumnezeu. Pur i simplu am încheiat i am plecat. Acesta era semnul meu. So ia i cu mine ne-am mutat în casa pastorului. Dar când Isus a murit pe Calvar.“ Am r spuns: „O. Am ie it din voia perfect a lui Dumnezeu i El m-a l sat s o fac. bine. din punct de vedere material aveam mai mul i bani. pentru c voiam ca oamenii de acolo s tie c pot predica mai bine. De atunci El nu a mai locuit in case f cute de mâini omene ti. Oamenii au r mas cu gurile c scate: „N-am tiut c po i predica a a. Dac m vor alege cu 100% din voturi.“ A a am înv at câte ceva despre aceast problem a semnelor.De ce s ne întoarcem la Vechiul Leg mânt? Avem ceva mai bun. Nu predicam. i ei i eu ne-am bazat pe semne. Numai ace tia sub Vechiul Leg mânt aveau ungerea Duhului lui Dumnezeu. Vechiul Leg mânt este pentru oamenii mor i spiritual. N-am a teptat vreun semn ca s plec. Ghedeon nu era prooroc.“ Atunci le-am spus adev rul: „Nu. Eu sunt viu! Am Duhul lui Dumnezeu în mine. Iar eu am acceptat tot f r Dumnezeu. În cele din urm a spus: „ tii dragul meu.“ „Bine. chiar dac nici un semn nu le-a mers. Era ca i cum cineva ar fi aruncat o g leat cu ap rece peste mine. Multe lucruri erau mai confortabile decât înainte. ai ajuns s spui lucruri u oare. i o mai tiu din experien . voi accepta s fiu p stor la acea biseric i o voi lua ca fiind voia Ta. El locuie te în noi! Este periculos pentru cre tinii Noului Testament. Nici un pic de inspira ie. De aceea fiecare b rbat trebuia s se prezinte la templul din Ierusalim o dat pe an. Unii s-au vindecat. voi pune un semn. asta era tot ceea ce f ceam. M-au ales cu 100%. În 4 luni n-am avut o singur predic cumsecade. Locuiam într-o cas mai bun . Eu voi l sa totul în seama Ta (nu realizam c de fapt nu l sasem totul în seama Lui). Întorcându-ne în anul 1941 – a a cum începusem s v spun – în timp ce conduceam ma ina am spus: „Doamne. dar al ii. Dar f r Dumnezeu.

ă Ş ă ă ăŃ ă ş ă ă ş ş ş ă ellenmeS e enmeS 31 . Am vorbit Domnului destul de mult timp pân când am tiut cu siguran înl untrul meu ce am de f cut. M-am rugat i L-am a teptat pe Dumnezeu s -mi r spund .N-am mai dat gre cu nici-o biseric la care am fost pastor. i nici n-am mai pus semne.

.

Am fost ruga i de conduc torii unei organiza ii s lu m. Am încercat s fiu mai explicit i am întrebat-o: „ i-a spus ceva Domnul despre întoarcerea la…?“ i am întrebat-o despre ora ul în care era biserica cu pricina. De doi ani de când p r sisem acea biseric purtam acea povar . mi-a spus ea. pe când eu sp lam vase iar ea le tergea.i aminte 33 ă ă ă ă Ń ă ş ă ş ă ă ş ă ş ă Ń ă Ń ş ă ăă Ń ă ş ş ş ă ş ă ă ă ă ă ă Ńă Ń ă ă ł ă ş ă ă ăă ş ă ă ă Ń Ń ăă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ş ş ăă ă Ń ă ă ă ă ă ş Ń ă ă ăş ă ă şă ăŃ ă Ş Ń ă ă ă ă ăŃ ă ă ş ă ş ă ă ş ă ş ă ăă ş ł ă ă ă ă ă Ń Ń ă ş ă ă ă ă ă Ń ă Ş .i spun : „Gr be te-te. temporar. în timp ce sp lam vasele. care devenise atât de imposibil c îmi venea s sar în sus i s fug prin camer ca s scap de ea. Credin a nu se gr be te. am sim it o povar în duhul meu. o biseric i am acceptat. Nu voiam s m întorc acolo ca pastor. Apoi am a teptat alte 30 de zile. gr be te-te “. Diavolul va încerca s te împing . Într-o diminea . dac Domnul î i spune ceva. am crezut c este doar un gând al meu“. El va încerca s te clinteasc de pe terenul ferm al credin ei i s te duc în zona îndoielii. dup aproape 30 de zile am spus: „Doamne. Dar dac este acel eu dinl untru. Tu îmi aprinzi Lumina mea: Domnul Dumnezeul meu îmi lumineaz întunericul meu. înaintea predicilor i serviciilor de duminic – i aminti i-v . Odat m-am pomenit în strad lâng biserica cu pricina. anun -m “. Biblia spune: „ …cel ce o va lua ca sprijin nu se va gr bi…“ (Isaia 28:16). i-am spus so iei: „Draga mea. s traversez auditoriul i s ies pe u . mi-a r spuns ea. M aflam sub povara acelei biserici i încercam s scap de ea. povar care m îndemna s m întorc la biserica pe care o p r sisem ca urmare a semnului. De obicei se întâmpla când m rugam în limbi. i ea Te poate auzi“. Dar eu nu-mi aminteam s fi f cut toate acestea. minunându-m cum de am ajuns acolo. Treizeci de zile mai târziu. adu. Nu este bine s te gr be ti în asemenea lucruri. trebuia s ies din biseric în timpul studiului. a necredin ei i s te fac s ie i de sub c l uzirea lui Dumnezeu. s . când m rog în limbi duhul meu se roag i duhul omului este o lumin a Domnului. În timp ce m rugam. „Bine – am spus eu – hai s analiz m ce în elegi tu prin gând al meu“. Tu îmi vorbe ti despre întoarcerea mea acolo? Îmi vei da o c l uzire?“ Apoi am spus: „Vorbe te so iei mele. Nu ispr visem ceea ce Dumnezeu voia s fac acolo. În final. am întrebat-o: „ i-a vorbit Domnul?“ „Nu tiu dac a f cut-o“. atunci ai avea dreptate. Dac în elegi firea. Nu i-am mai spus nimic altceva.Urmând Mărturia „Da. „Oh.“ Psalmul 18:28 Am p r sit deci acea biseric . Ca s ajung acolo.

dar oamenii nu o recunosc. f r ca eu s fac ceva pentru a ajunge acolo. Dorim ceva din domeniul supranaturalului. i astfel.i pun o întrebare. ci este Domnul care aprinde lumina. Nu voiam nici s st m în acea cas .“ Atunci am în eles c ea avea m rturia interioar la fel ca i mine. Trebuie ca El s ne duc acolo. De i iubeam oamenii de acolo. 34 ă ă ş ş ă ş ă ă ă Ń ă ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă Ń ă ş ă ă ă ă ş ş ă ş ş ă ă ă Ń ă ă ş ăă ş ă ă ş ă Ń ă ş ă ş ş ă ă ă ă ă ş Ń Ń ş ş ş ă ă ă ă ăă ş ă ă ă ş ăă ă ă Ń ă ă ş ă ă ăŃ ă ă ş Ş ş ă ă Ń ă ş ă ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă ş ă Ń ă ăă ă ă ă ă ă ş Ń ă ă ş Ńă ă ă ş ă ş ă ăŃă ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă ă Ş ă Ń ă ă ă ă uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC . nu-i a a? (Mai bine zis nu putea fi firea. Nu ai nevoie de nici un cuvânt scris pe cer. În câteva luni. Dup acea s pt mân comitetul bisericii m-a întrebat dac a vrea s m întorc acolo ca p stor.“ El mi-a spus: „Ai primit tot ce i-a fi putut da. o proorocie sau pur i simplu Dumnezeu s scrie pe cer: „DU-TE ÎN LOCUL ACELA. C ut m senza ionalul i rat m supranaturalul.“ M g seam pe genunchi strigând i implorând pentru c nu tiam altceva mai bun de f cut. Tu tii înl untrul t u ce ai de f cut. Voiam ca Dumnezeu s fac ceva supranatural.“ Din punct de vedere firesc. Apoi am spus: „Doamne. nu voiam s locuim în acel ora . Din punct de vedere firesc. dar totul în firea mea se opunea. V voi spune ce am de gând – supune i la vot i dup aceea v voi spune. Acum f -o!“ Am spus: „Bine. Atunci nu este de la tine. dar i prin vocea interioar . „A vrea s . Eram în a treia zi de post.“ i-am spus.“ Ei mi-au spus: „Am discutat cu to ii i biserica te vrea înapoi. „c Domnul ne c l uze te în felul acesta. omul de afar i întreaga mea ra iune omeneasc respingeau aceast întoarcere. Aceast voce interioar mi-a spus: „Scoal -te de acolo i înceteaz s mai ac ionezi în modul acesta.c duhul este lumina Domnului. a a voi face!“ De multe ori ignor m m rturia interioar . nu!“ „Deci nu putea fi de la tine. eu i so ia mea nu voiam s ne întoarcem. pe când posteam i m rugam. În inima mea voiam s m supun Domnului. am fost invitat s predic o s pt mân în acea biseric . S înv m c Dumnezeu î i c l uze te to i copiii în primul rând prin m rturia interioar . Nu le-am spus ce aveam din partea Domnului. „vor trebui s m voteze. Uneori m rturia interioar este acolo. Cineva s vorbeasc în limbi i s fie t lm cire. Nu ai nevoie de nici o vorbire în limbi i t lm cire.“ i a f cut-o. „Sunt convins. Am spus doar: „S-ar putea.“ M-am sculat. ai vrea s ne întoarcem acolo?“ „O. ca s fim siguri de unde vine.“ „Bine. Omul meu firesc. omul firesc sau exterior). nu ai nevoie de nici o proorocie.“ am zis eu. S -L l s m s o fac a a cum vrea El. omene te vorbind. în timp ce biserica f cea preg tiri pentru vot. dac mi-ai da unele semne supranaturale m-a sim i în siguran în problema aceasta. Nu te gânde ti s faci ceva ce de fapt nu vrei s faci. Dumnezeu c l uze te prin m rturie interioar . am spus Domnului c nu vreau s m mai încred în acea m rturie interioar pe care am avut-o i eu i so ia mea. Nu ai nevoie de nici un semn supranatural.

Dar n-am putut dormi. Duhul t u î i va vorbi. Dar nu eram interesat. În clipa în care m-am aflat în cas . cugetul meu. Spunem c vrem s o auzim. Administratorul s u ne-a rugat s -i g sim un cump r tor. Voiam s r mân în Garland. A a c . în t cerea nop ii. dar de fapt nu vrem.Numărul Doi: Vocea Interioară „Spun adev rul în Hristos. Con tiin a mea era r nit . luminat de Duhul Sfânt.“ i ne-am dus la culcare.) În clipa aceea am tiut la fel de bine cum îmi tiu numele c aceasta este casa mea! Dar nu voiam s ascult de îndemn. Era foarte mic. Omul dinl untru. Stând întins în pat. Duhul t u are o voce. Biserica din Texas cre tea i eu îmi f ceam deja planuri de viitor pentru biroul i casa din Texas. ar trebui s te mu i în Tulsa. Dar prietenul la care st team la Tulsa mi-a spus: „Frate Hagin. Dar de data aceasta nu puteam adormi. Eu iau tot ce îmi dai Tu. La fel i tu. îmi este martor.“ 1 Conform versiunii King James 35 ă Ń ş ă ş ş ş ă ă ă ş ă ă ş ş ă ă ş ă ă ă ş ş ă ă ă ă ş ă ă Ń ş ă ăŃ Ń ş ă ă ă ş ş ă ş ă ă Ń ş ăă ă ă ă ş ă Ń Ń ş ă ş ă ă ă ă Ş Ń ş ă ă ă ş Ş Ń ă ă Ń ă ăă Ń ă Ş ă ă ă Ń ăă Ş ă ă ş ă ă ă ă .…“ Romani 9:1 Principala cale prin care Duhul c l uze te este prin m rturia interioar .) Când ne-am întors la prietenii no tri. În mod firesc. Mutarea a decurs cam a a: Eram cu so ia în Tulsa. so ia m-a întrebat cum este. Locuisem în Garland 17 ani. are o voce – a a cum cel de afar are vocea lui. Î i mul umesc. Pentru c nu vrem s o auzim. Casa fratelui T. întotdeauna m bizui pe promisiunea Lui i spun: „Doamne. Vom transforma întreaga cas în birou. Am alte planuri în minte.L. nu vreau s m mut aici. Totu i le-am spus: „Hai s-o vedem. Texas în Tulsa. dac vrei s m mut la Tulsa. cu ni te treburi.1“ (Ps. o suburbie a ora ului Dallas. am spus: „Doamne. O mai numim i o oapt lini tit .“ i întotdeauna adorm u or. (Acesta este motivul pentru care de multe ori nu auzim vocea l untric . Vom sta acolo unde suntem. Biblia spune: „…El d somn preaiubi ilor Lui. (Uneori aceast m rturie interioar este ca un claxon interior. care este un om duhovnicesc. o voi face.“ Ne-am dus mai mult în glum .127:2) Eu sunt iubit de El.“ i ne-a spus pre ul. Al doilea mod de c l uzire este prin vocea interioar . i vom r mâne în Garland. În septembrie 1966 ne-am mutat din Garland. De obicei nu am probleme cu somnul. Con tiin a mea este vocea duhului meu. nu mint. eu sunt un preaiubit al t u. „O.Osborn este de vânzare. Oklahoma. Noi numim aceast voce con tiin . un claxon a început s sune în mine. nu. Duhul meu tia c nu voiam s ascult de el. dar nu vreau s stau în calea Ta.

am auzit înl untrul meu acea oapt lini tit . spunea: „Î i voi da acea cas . Când vorbe te Duhul Sfânt vocea este mult mai autoritar . aceast voce l untric .“ F r s intru în am nunte. nu autoritar . Când o vei face. Acum nu vorbesc de vocea Duhului Sfânt. vei r mâne surprins de modul în care Dumnezeu nea dat acea cas . tiu c exist o mul ime de îndoieli cu privire la aceast problem . Dar duhul nostru ia totul de la Duhul Sfânt care este în noi. ceva din interiorul meu.Atunci. dar am spus: „OK. oapta aceea lini tit este vocea propriului nostru duh. ă ă ă ş ă ş ă ă ă ş ă ă ă ş ş ă ş ă ă Ń ă ş ă ă Ş ă ă Ń ă ă ă ş ă Ş ă ă ă ăă 36 uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC . Aceast oapt lini tit .“ Am râs.“ Vocea l untric a spus: „Fii atent i urm re te-m . voi crede.

pentru ca oricine crede în El s nu piar ci s aib VIA A VE NIC . i dac tu e ti n scut din nou. În al treilea rând. O persoan care nu a fost n scut din nou nu poate urma vocea duhului s u. Este con tiin a ta un ghid sigur? Da. Atunci când Via a i Natura lui Dumnezeu sunt în tine. este neregenerat. con tiin a ta nu.“ Romani 6:23 Cineva a spus odat : „Asta înseamn c noi vom tr i ve nic sus în cer. atunci el este un ghid sigur. c a dat pe singurul Lui Fiu. Domnul nostru. În al doilea rând.“ Ioan 3:16 „Fiindc plata p catului este moartea: dar darul f r plat al lui Dumnezeu este VIA A VE NIC în Isus Hristos. cu Via a i Natura lui Dumnezeu în el.ConştiinŃa: Vocea Duhului Omenesc „Pavel s-a uitat int la Sobor i a zis: «Fra ilor. „Fiindc atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Iat ce spune Scriptura: ş ă ă ă ă ă ş ă ă ă Ă Ş ł ă ă ł ă ă ă ă ă Ă ă Ş Ń ă Ń ş ă Ń Ńă ă 37 ă ă Ń ă Ń ă ş Ń ş ş ă Ń ă Ń ă ş Ń ş ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă Ń ş Ń ă ă ş Ń ă Ń ă ă Ş ă ă Ń ş ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă ă ă ă ă . Duhul s u nu este n scut din nou. Ve i observa c întotdeauna I s-a supus.“ 2 Corinteni 5:17 Aceste lucruri au loc în duhul omului.natura celui r u din duhul s u a disp rut. TOATE lucrurile s-au f cut noi . Cele vechi s-au dus: iat c toate lucrurile s-au f cut noi. în omul dinl untru. eu am vie uit cu toat cur ia cugetului meu înaintea lui Dumnezeu. „C ci dac este cineva în Hristos este o f ptur nou . dac duhul t u a devenit un om nou în Hristos. nu este a a.un om nou-nou în Hristos. Pentru c con tiin a ta este vocea duhului t u.acum el are Natura lui Dumnezeu în duhul s u.“ Nu. Deci. Con tiin a lui îi permite s fac orice. lucrurile vechi s-au dus .i va permite s faci orice. nu în trup i în minte . tu ai Via a lui Dumnezeu. pân în ziua aceasta…»“ Fapte 23:1 Este interesant s trecem prin epistolele scrise de Pavel Bisericii i s vedem ce a spus el despre con tiin a lui. El este mai întâi o nou creatur . dac duhul t u este n scut din nou.în duhul s u.

Apoi. 38 ă ă Ń ă ă ă ă ş Ń ş ş Ń Ń ă ă ş ă ă Ń ş Ń Ń Ń ş ăŃ ă Ń ă ă Ń ă ă ş ă ă Ń ă ş Ńă ş ă ş Ń ă ş Ń ă ă ă Ń şă Ń ăŃ ă ă Ă uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC „V-am scris aceste lucruri ca s ti i c voi. am citit în Vechiul Testament. dar aceasta nu m-a f cut un cre tin adev rat. eram condus de Duhul. Tu ai Natura lui Dumnezeu în duhul t u. tu ai Via a lui Dumnezeu în duhul s u. Am studiat în perioadele de studiu la coal . Noi avem Via a Ve nic acum.i asculte duhul din ei! Dac ar înv a s profite de Via a care este în ei! M-am al turat unei biserici i am fost botezat la începutul adolescen ei. d -mi bun voin a fiec rui profesor.incon tient. la vârsta de 15 ani am fost total imobilizat la pat de o afec iune a inimii. O. eu am Via a Ta în mine. abia treceam clasa.18-20). dar ti i ce tiam? tiam c am Via a lui Dumnezeu în mine! Mergând spre coal ca în fiecare diminea . Înainte s fiu n scut din nou. Aceast via este în mine. Dar dup ce am fost n scut din nou nu am mai luat decât nota maxim . Am spus: „Doamne. capacitatea mea mental a crescut de la 30 la 60%. Via a lui Dumnezeu va face acest lucru pentru oricine. Dar prin primirea Vie ii Ve nice în duhul meu i prin înnoirea min ii mele datorate Cuvântului. de i eram doar un tân r baptist. M-am întors la coal . Am Via a lui Dumnezeu în mine. acolo unde Daniel i cei trei copii evrei erau în coal . inima mea mi-a spus s o fac. am fost vindecat citind Biblia metodist a bunicii mele. AVE I VIA A VE NIC . Î i mul umesc pentru ea. i eu am ascultat de inim în loc s ascult de mintea mea – am avut o conversa ie cu Domnul.Ave i este la timpul prezent.“ 1 Ioan 5:13 ă Ş ł Ń ş ă ł Ń ş ă ă ş ă ş ă ă Ń ş ă şă ă ş ş ă ş Ń Ń ă Ń ăŃ ş ă Ńă Ń ş ăŃ ă ă ş Ń ă ă ă ă ă ă ş ş ş ă ş Ń ş ş ă ş Ń ă Ńă ă ă Ń ş ă ă ş Ń ă ăŃ Ń ş ă ă ă ă Ńă Ń Ń ş ş Ş Ş . Aceast via este lumina. dac oamenii ar înv a s . Doamne. Dac e ti un cre tin n scut din nou. Ioan 1:4 spune: «În El era Via a. i nu luam nici o carte acas ca s studiez. Via a lui Dumnezeu este în mine. Am fost n scut din nou cu adev rat în timpul celor 16 luni de imobilizare la pat. Îl am pe Dumnezeu în mine.i asculte i s . Duhul meu nu era înc regenerat când. dup cei trei ani de coal . care crede i în Numele Fiului lui Dumnezeu.“ În fiecare zi când mergeam la coal m rturiseam: „În El era Via a. în Babilon. Aceast Via a lui Dumnezeu din mine are controlul asupra mea. i Via a era lumina oamenilor. tiu c acum o am. i Via a era lumina oamenilor. Apoi.» Lumina înseamn dezvoltare. este dezvoltarea mea. Am în elepciunea lui Dumnezeu în mine. Este cre terea capacit ii mele mintale.“ Nu vreau s spun c pur i simplu într-o clip s-a realizat totul. Este cre terea duhului meu. Pierdusem un an. M decid în inima mea s umblu în lumina Vie ii. Am fost atent în clas la tot ce se spunea. ei erau de zece ori mai de tep i decât ceilal i (vers. Eu nu tiam atunci nimic despre Botezul cu Duhul Sfânt. i Tu i-ai f cut s capete bun voin a mai marelui colii (Daniel 1:9). în august 1934. Doamne. D -mi cuno tin i pricepere în tot ce voi înv a i în elepciune ca s fiu de zece ori mai bun….

Cel mai uimitor miracol, în care am v zut Via a Ve nic afectând capacitatea mental , s-a petrecut cu o fat pe care o voi numi Mary. Capacitatea ei mental a crescut cu cel pu in 90%. Ea a început coala la 7 ani i timp de apte ani nu a reu it s treac de prima clas . În cei apte ani n-a înv at nici s - i scrie numele. În cele din urm li s-a cerut p rin ilor s o retrag de la coal . În biserica în care eram p stor, am v zut-o la cum la vârsta de 18 ani se comporta ca un copil de 2 ani. Se trântea pe podea i ipa ca un bebelu . Dac se întâmpla ca mama ei s nu fie lâng ea, se furi a pe sub b nci sau î i ridica fusta i p ea peste ele, numai ca s ajung pân la ea. Hainele îi erau ve nic murdare, iar p rul era mereu nepiept nat. Pân când, într-o sear , în timpul unei adun ri de evanghelizare i de trezire, Mary a venit la altar. Acolo ea a primit Via a Ve nic – Natura lui Dumnezeu. Instantaneu s-a produs o schimbare radical . În seara urm toare, ea st tea urm rind cu aten ie slujba ca orice domni oar de 18 ani. Era piept nat cu grij i îmbr cat frumos. Capacitatea ei mental p rea s fi crescut peste noapte. Dup mul i ani m-am întors în acel ora la o înmormântare. „Ce s-a mai întâmplat cu Mary?“ am întrebat-o pe secretara bisericii. Ea m-a condus afar , la intrarea principal a bisericii. „Vezi toate casele acelea noi care se construiesc mai încolo?“ „Da“ - am r spuns. „Ele sunt o extindere a ora ului. Mary le construie te. Ea e v duv acum. Î i administreaz singur banii. Este propriul ei bancher. Are trei copii dr gu i care vin în fiecare duminic la biseric i se a eaz pe primele b nci din fa . Sunt copiii cei mai frumos îmbr ca i i mai bine educa i din biseric . Ca secretar a bisericii î i pot spune c zeciuiala i dona iile ei sunt nelipsite în fiecare duminic .“ Via a lui Dumnezeu intrase în ea! Sunt convins c noi n-am aflat niciodat ce am primit. Mul i dintre noi gândesc c Domnul ne-a iertat doar p catele i spun: „Noi suntem acelea i f pturi dinainte. Vom încerca s rezist m în credin pân la sfâr it. Dac vor fi destui cei ce se roag pentru noi, poate vom reu i.“ Nu! Mul umiri fie aduse lui Dumnezeu pentru c Via a lui Dumnezeu a fost turnat în duhul nostru! Duhul Sfânt tr ie te i locuie te în duhul nostru.
ă ă ş ş ă ă ă ă ă Ń ă ă ăŃ Ń ă ă ă ş şă ă ă ş ă ş ă ş ş Ń ă ş ă ă Ń ă ă ă ş ş ă ă Ń ş ă ă ş Ń ă ş ă ş ş ş Ń ă ş ă ă ş ă ă ă ş ă şă ă Ń ă ş ş ă ă ă ăŃ ş ă ş ă ă ş ă şă ă Ńă ă ă ă ş ş Ń ă ă ş ş Ń ă ă ă ă ă ş ă ă ă Ń Ń Ń ă ă ş ă ă ă Ń ă Ń ă ă Ń ă ă şă ă ă

csenemO iuluhuD aecoV :aŃniitşnoC csenemO iuluhuD aecoV :aŃniitşnoC
39

Două ExperienŃe
Filip s-a coborât în cetatea Samariei, i le-a propov duit pe Hristos… Dar când au crezut pe Filip, care propov duia Evanghelia Împ r iei lui Dumnezeu i a Numelui lui Isus Hristos, au fost boteza i, atât b rba i cât i femei… Apostolii, cari erau în Ierusalim, când au auzit c Samaria a primit Cuvântul lui Dumnezeu, au trimes la ei pe Petru i pe Ioan. Ace tia au venit la Samariteni, i s-au rugat pentru ei, ca s primeasc Duhul Sfânt. C ci nu Se pogorâse înc peste nici unul din ei, ci fuseser numai boteza i în Numele Domnului Isus. Atunci Petru i Ioan au pus mâinile peste ei, i aceia au primit Duhul Sfânt. Fapte 8:5, 12, 14-17 Sub Noul Leg mânt fiecare copil al lui Dumnezeu are Duhul lui Dumnezeu. Dac e ti n scut din nou, atunci Duhul lui Dumnezeu este în duhul t u. Trebuie s facem o distinc ie între na terea din nou i umplerea cu Duhul. Cre tinul n scut din nou poate fi umplut de Duhul care este deja în el. i când el va fi umplut cu Duhul, atunci va avea loc o rev rsare. El va vorbi în alte limbi, a a cum îi va da Duhul s vorbeasc (Fapte 2:4). Cei ce studiaz Biblia tiu c apa este o metafor folosit pentru Duhul Sfânt. Chiar Domnul Isus a folosit acest model. El a folosit-o ca imagine a na terii din nou atunci când a vorbit cu femeia samaritean la fântân : Drept r spuns, Isus i-a zis: „Dac ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, i Cine este Cel ce- i zice: «D -Mi s beau!» tu singur ai fi cerut s bei, i El i-ar fi dat ap vie.” „Doamne”, I-a zis femeia, „n'ai cu ce s sco i ap , i fântâna aste adânc ; de unde ai putea s ai dar aceast ap vie?… Isus i-a r spuns: „Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iar sete. Dar oricui va bea din apa, pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba înc apa, pe care i-o voi da Eu, se va preface în el într'un izvor de ap , care va â ni în via a vecinic .” Ioan 4:10,11,13,14 El a folosit-o i ca o imagine a umplerii cu Duhul Sfânt: În ziua de pe urm , care era ziua cea mare a praznicului, Isus a st tut în picioare, i a strigat: „Dac înseteaz cineva, s vin la Mine, i s bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de ap vie, cum zice Scriptura.” Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau s -L primeasc cei ce vor crede în El. C ci Duhul Sfânt înc nu fusese dat, fiindc Isus nu fusese înc prosl vit. Ioan 7:37-39
ă ş ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă
ă ă ă ă ă Ń ă ă ş Ń ă ă Ń ă ş ă ă Ń Ń ş ă ă ă ş ă Ń ă Ńă ă ş Ń ă ă ă ş ş ş Ń ă ş

ş

ş

Ş

ă

ă

ş

ă

ă

ş

ă

ă

ă

Ń

ş

ă

ă ă

ş

ş

şă ă

ş

ă ă

ă

ă

ă

ş

ă

ă

ă

ş ă

ş

41

Aceast experien este o consecin a na terii din nou – umplerea cu Duhul – i ca rezultat. Na terea din nou este un izvor de ap . Dac beau o jum tate de pahar de ap . Apa din izvor este pentru un scop. din tine (din duh) pot curge râuri de ap vie. Unii spun: „Dac e ti n scut din Duhul. s-ar putea s nu fiu plin. Râurile care curg din tine sunt pentru binecuvântarea altora. ă ă 42 ş ă ă ş ă ă ă ă ş ş ă ă uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC ş Ń ă ă ă ş ă Ń ăŃ ă Ń Ń ă ă ş ă ş ă ă ă ă Ń ăŃ Ń ă ă ş Ń . Al ii spun c oamenii care nu sunt umplu i cu Duhul i nu vorbesc în alte limbi nu au Duhul Sfânt. tu ai Duhul i asta este totul. cea din râuri este pentru altul.Acestea sunt dou experien e diferite. dar cel pu in eu am ap în mine. Umplerea cu Duhul Sfânt reprezint râuri. nu un singur râu. Este o binecuvântare pentru tine.“ Nu este totul. Dac cineva este n scut din Duhul lui Dumnezeu. Asta nu e adev rat. Numai pentru c ai luat o înghi itur de ap nu este un semn c e ti plin de ap . atunci Duhul lui Dumnezeu r mâne în el. în tine. Apa din izvor este pentru folosul t u. â nind în via a ve nic .

Mama sim ea ceva în duhul ei. C ci El nu este în mintea ta. El este în duhul t u.»“ 2 Corinteni 6:16 Dac e ti n scut din nou. A a c s-a urcat într-un tren de marf – mult lume c l torea clandestin în acest fel . Singurul motiv pentru care trupul t u devine templul Duhului Sfânt.ca s mearg spre McKinney. Pentru c pe vremea aia locomotivele mergeau cu c rbuni.“ Dub este fratele meu cel mai mare. dar nu a a cum gândim noi. Dub a plecat pe valea Rio Grande ca s caute de lucru. Dar nu a g sit nimic. Eram imobilizat la pat de patru luni. El r mâne în duhul t u i comunic cu tine prin intermediul duhului t u. Duhul Sfânt locuie te i r mâne în duhul t u. este pentru c trupul t u este templul propriului t u duh. eu cuno team unele lucruri printr-o m rturie interioar .“ I-am spus mamei: „Mam . ti i. Nu tiam nimic de spre umplerea cu Duhul Sfânt i vorbirea în alte limbi. îmi pare r u c trebuie s î i spun lucruri nepl cute. era în 1933 i nu se g sea de lucru. m-am gândit c deja ai destul b taie de cap cu mine. Via a lui fizic este în pericol. zgura rezultat se împr tia pe lâng calea 43 ş ş ă ş ă ă ş ă şă ă ă ă ş ş ă ă ă ăă Ń Ş ă ă ă ă şă ă ă ăŃ ă Ń ă ă ă ă ă ă ş ş ă ă ă ă ş şă ă ă Ń ă ă ă Ń ă ă ă ă ă ă ăŃ ş ă ş ă Ń ă ă ă ă ă Ń ă ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă ş ş ă ă ă ă Ń ă Ń ă ş ş ş ă ă ş ă ş ă ă ă Ş ş ă ş ă ă Ń ş ş ş ş ă . dar am nevoie de ajutor. Trei zile mai târziu Dub a venit acas pe la miezul nop ii. Am primit deja r spunsul. Dar eu m-am rugat deja pentru el i va reu i s scape cu via . La vreo 80 de kilometri dep rtare de Dallas un agent de la c ile ferate l-a lovit în cap i l-a aruncat din trenul care se deplasa cu 80-100 km/or . El avea 17 ani i plecase de acas . Via a lui va fi salvat . Desigur. Se gândea c poate a dat de vreun necaz i a fost închis.“ Pe atunci nu tiam cum s cap t r spunsul la problema vindec rii – era cu un an înainte de vindecarea mea. da. Aveam m rturia Duhului chiar înl untrul meu. dar s tii c se întâmpl ceva r u cu Dub. cum a zis Dumnezeu: «Eu voi locui i voi umbla în mijlocul lor. El locuie te i r mâne unde? În capul t u? Nu. Nu tiam exact unde este. Nu de natura asta este necazul cu el. c eram un copil al lui Dumnezeu. Dar tiam unele lucruri. S tii c nu este în închisoare. slav Domnului. Eu voi fi Dumnezeul lor i ei vor fi poporul meu. dar fusesem n scut din Duhul. duhul t u ia contact i influen eaz gândirea ta. Mi-a spus: „M rog de trei zile pentru el. tiam de problema asta de câteva zile. În trupul t u? Într-un fel. El comunic cu tine prin intermediul duhului t u. Chiar ca nou-n scut în Hristos.Dumnezeu Înăuntru „…c ci noi suntem templul Dumnezeului celui viu. când mama a venit într-o zi la patul meu i mi-a spus: „Fiule. înc pe patul de suferin . i Dumnezeu î i va r spunde pe m sura credin ei tale. El nu comunic direct cu mintea ta.

Dub a c zut pe spate i s-a rostogolit pe zgur de-a lungul inei.) C ci mai apoi. i poate c acest lucru s-ar fi întâmplat dac mama i cu mine nam fi fost în tiin a i prin m rturia interioar i nu ne-am fi rugat. Biblia spune: „…c ci noi suntem Templul Dumnezeu lui celui viu. Acest predicator mi-a spus: „Dac a fi ascultat acel ceva din interior . i noi aveam o m rturie în duhul nostru c ceva nu este în ordine – o intui ie în adâncul nostru. Isus i Tat l în persoana Duhului Sfânt vin s locuiasc în noi. Auzindu-m predicând despre aceste lucruri mi-a spus: „Frate Hagin. Isus vorbe te despre venirea Duhului Sfânt. N-am timp s m rog. Un domiciliu este locul unde locuie te cineva.ferat .era perioada anului în care existau fructe . Noi vom veni la el. iar turul pantalonilor îi fusese smuls. Au fost vindeca i prin harul lui Dumnezeu. prieten al meu.“ Acolo locuie te El. O alt traducere spune: „Vom veni la el i ne vom face c minul cu el. Un lucr tor al Evangheliei Totale. lâng terasament.3:16) Într-o alt traducere este scris: „Duhul lui Dumnezeu este acas în voi.“ Duhul Sfânt prin apostolul Pavel spune: „Nu ti i c voi sunte i Templul lui Dumnezeu i c Duhul lui Dumnezeu locuie te în voi?“ (1 Cor.iar noaptea mergea dea lungul c ii ferate spre McKinney. fiecare din aceste accidente putea fi evitat dac ascultam de acea m rturie interioar . S înv m s ne dezvolt m duhurile i s înv m s ascult m de ele. va p zi Cuvântul Meu i Tat l Meu îl va iubi. De aceea a ajuns acas noaptea.“ (Cei ce predic Evanghelia trebuie s înve e s asculte de duhul lor a a cum i tu trebuie s ascul i de duhul t u. Aceasta este ceva ce fiecare cre tin ar trebui s aib . Ma inile au fost f cute zob. Mama l-a pus s stea în pat i în câteva zile i-a revenit. a avut trei accidente grave de ma in în mai pu in de zece ani. În timpul zilei st tea ascuns prin pomii de pe câmp . E i predicator. dac am a tepta. S profit m de ceea ce este al nostru i s veghem ca s nu mai repet m gre elile.“ (Ioan 14:23) În acest pasaj din Scriptur . Mama i cu mine nu eram cre tini umplu i cu Duhul. Dar s nu suspin m i s ne facem zile amare pentru e ecurile trecute. pun totul pe seama lui Dumnezeu i spun c a a a vrut Dumnezeu. i dup o vreme i-a revenit. în voi. So ia sa a fost la un pas de moarte. Au fost omorâ i oameni. Ar trebui s ne perfec ion m duhurile. A a c nu putea umbla decât la ad postul întunericului. Isus a spus: „Dac m iube te cineva. Nu mai putem face nimic cu ceea ce a trecut. dar eram cre tini. iar el foarte grav r nit. ne tiind de unde vine. mi-am zis. s-ar putea ca Dumnezeu s ne în tiin eze. Am putea evita astfel multe nepl ceri. vom locui împreun cu el. sau m rturiei interioare. Este ceva ce fiecare cre tin ar trebui s dezvolte în via a lui. E o minune c nu i-a frânt spatele. Duhul Sfânt locuie te în duhul t u. Dar în loc s fac a a.“ Într-o asemenea situa ie oamenii vor spune: „Nu în eleg cum de i s-a putut întâmpla un asemenea lucru unui cre tin a a bun.“ De multe ori. cum a zis 44 ă ă ă ă ă ş ş ă ă ă Ń ş ş Ş ă ăŃă ş Ń ş ă ş ă ş ă ş ş ă Ń Ń ă ă ş ă ş ă Ń Ń ş ă Ń ă ş ă ş ă ş ă ă Ń ş ă Ń ă ş ă ă ş ă Ń ş ă ş ă ă ş ş ă ă ă ă ă uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC Ń Ń Ń ş ă Ń ş şă ş ş ă ă ă ş ş ă ă ş ă ş Ń ă ă ş Ń ş ă ş ă Ń ăŃă ă ă ă ă ş ş Ń ă ă ă ă ş ă ş ă ă ă ă ş Ş ă ş ă ş ş ă Ń Ń ă Ń Ń ş ş ă ă ş ă ş ă ş ş ă ă ş ă ă ă ă ş ă ă ă ş ă ă ă ş ă ă ş ş . A z cut incon tient o vreme într-un an . Sunt ocupat. C ma a îi era sfâ iat complet.tocmai avusesem presentimentul c ceva se va întâmpla – a fi a teptat pu in i m-a fi rugat. Duhul t u este acela care ia din lucr rile Duhul Sfânt i i le transmite min ii tale prin intermediul intui iei.

Noi vom veni la el.»“ (2 Cor. i c Duhul lui Dumnezeu locuie te în voi?“ „C ci noi suntem Templul Dumnezeului celui viu. va p zi cuvântul Meu. Dac Dumnezeu locuie te în noi – i El o face – atunci din acest loc El ne va vorbi. i ei vor fi poporul Meu. Eu voi locui în ei.Dumnezeu: «Eu voi locui i voi umbla în mijlocul lor.6:16) S punem aceste versete cap la cap: „Drept r spuns.” Ioan 14:23. Eu voi fi Dumnezeu l lor. 1 Cor.6:16 Noi n-am sondat înc niciodat adâncimea a ceea ce Dumnezeu spune cu adev rat. i ei vor fi poporul Meu». Eu voi tr i în ei. i vom locui împreun cu el. Isus i-a zis: «Dac M iube te cineva.»“ …„Nu ti i c voi sunte i Templul lui Dumnezeu.3:16. Eu voi fi Dumnezeul lor. i Tat l Meu îl va iubi. 2 Cor. Eu voi umbla în ei. cum a zis Dumnezeu: «Eu voi locui i voi umbla în mijlocul lor. ă ă ş ă ş ş ş ă ă Ń ş ă ă urtnuănÎ uezenmuD urtnuănÎ uezenmuD ş ă ş Ń ş ă ă ş ş ş ă ă ă ă ş ă 45 .

.

Vindecarea nu are de-a face cu asta. i am ajuns la Iacov 5:14 i 15: Este vreunul printre voi bolnav? S cheme pe presbiterii Bisericii. Am spus: „Doamne. a teptând s mor. un predicator. ci va crede c ce zice se va face. Iacov 5:14. i asta pentru c Duhul Sfânt este în duhul t u. Pur i simplu Te voi crede pe cuvânt. atunci el se afl în Biblie. îi vor fi iertate. Marcu 11:23-24 ă Ń ă Duhul t u tie ni te lucruri pe care mintea ta nu le tie. i dac a f cut p cate. va avea lucrul cerut. Eu îl voi crede. Când am ajuns la Marcu 11:24. Pân la urm a venit. iar eu doar îi d deam paginile.15 ă ş ş ă ăŃ ă ă ă ă ă ş ş ă ă ă ă 47 Ń ă ă ş ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă ş ă ă Ń ă ă Ş ă ă ş ş ş ă ă ă ă ă şă ş ă ă ş Ń ş ă ş ş ă ă ă ă ă ă ă ă Ń ă ş ă ă ă ă ă ă ă Ş ş ă Ń ş ă ş Ń ă ă ă ă Ń ă ş Ń Ńă ă ă ă ă ş ş ăŃ ă ş ă ă Ń ă Ń ă ă ă ş ă Ń ş ş ă ă ă Ń ă . Se refer doar la orice ve i cere din punct de vedere spiritual. adolescent fiind.Depinzând De Duhul Tău ă Adev rat v spun c . Mi-a luat mâna i cu o voce profesional mi-a spus: „Fii r bd tor b iatul meu! În câteva zile totul se va sfâr i. dup ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului. Am ajuns astfel la Marcu 11:23 i 24. A a c î i voi spune ce am de gând s fac. Nu a venit. Când tiin a medical a trebuit s se dea b tut i s m lase s mor. Am încercat s -l chem pe pastor ca s -mi spun cum s în eleg Marcu 11:24. De aceea v spun c . Este cuvântul pe care l-ai spus când erai pe p mânt.) M-am hot rât s merg dup trimiteri pentru cuvintele credin i vindecare. Dup dou luni mam întors la Biblie i bineîn eles la Marcu 11:23 i 24. Dac Tu n-ai min it. dar n-am g sit. material sau financiar. (Mi-a luat mult timp pentru c nu m puteam ajuta decât în mic m sur de mâinile mele.“ Am acceptat verdictul i m-am resemnat. Am început cu Noul Testament pentru c tiam c nu mai am mult timp. eu m voi da jos din pat. când v ruga i. i Domnul îl va îns n to a. orice lucru ve i cere. ceva din afara mea îmi spunea: Aceasta nu se refer la orice lucru ve i cere din punct de vedere fizic. s crede i c l-a i i primit. dac va zice cineva muntelui acestuia: «Ridic -te i arunc -te în mare». Pentru c eu pot crede ceea ce Tu ai spus c eu pot crede. am încercat s g sesc pe cineva care s m ajute. eu tiam c dac mai exist undeva un ajutor pentru mine. i dac nu se va îndoi în inima lui.“ Apoi m-am ag at de aceast idee. i-l ve i avea. i s se roage pentru el. Rug ciunea f cut cu credin va mântui pe cel bolnav. Biblia îmi fusese proptit în fa a mea. totu i. spunându-se c nu se mai poate face nimic pentru mine.

St team drept în picioare! i de atunci tot sunt. dac trebuie s chem b trânii bisericii ca s -mi fac ungerea cu untdelemn ca s fiu vindecat. a Duhului Sfânt i a sfin ilor îngeri prezen i în aceast camer . în untrul meu au fost rostite urm toarele cuvinte: „Po i rosti aceast rug ciune la fel de bine ca oricare altcineva. pe bra e pân -n vârful degetelor.“ „Sunt absolut sigur“ . în sfâr it. „Da. A fost o lupt interioar puternic .“ Am spus: „Cred c primesc vindecarea din cre tet pân -n t lpi. c trebuie s cred c am primit vindecarea înainte ca ea s se manifeste. i vreau s -l chem pe diavol s noteze.“ am spus eu cu voce tare. Sim eam o c ldur pl cut care se r spândea în jos de pe capul meu pe gât i umeri. atunci nu pot fi vindecat.“ Apoi am început s -L laud pe Dumnezeu pentru c am crezut c am primit vindecarea. m-am ridicat pe marginea patului. Am sim it cum m-a atins pe cre tetul capului. ci de acea voce blând i sc zut . Apoi din nou. „chiar a a scrie!“ A fost un adev rat oc pentru mine. dar nu auzisem niciodat o voce interioar . precum i pe duhurile întunericului care ar putea fi în aceast camer . a Domnului Isus. în jos. scoal -te! Oamenii s n to i ar trebui s fie în picioare la ora 10:30 diminea a.“ Fusesem mântuit cu circa ase luni în urm .“ Eu fusesem paralizat. atât de sc zut c nu a fi putut în elege dac mintea i trupul mi-ar fi fost foarte active: „Tu crezi acum c e ti vindecat. Eu nu cunosc nici un presbiter al bisericii care s cread în acest lucru. 48 ă ă ă ş ă ş ş ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă ş ă ă ă ă ă ă Ń ă ă ş ă ş ă ă ă ş ă ă ş ă ş ă ă ă ă Ń ă ă Ń ă ă ă ă Ń ă ă ă ă ă ă Ń ă ş ă ş ă ă ă ş ă ă ă Ń ăŃ ş şă ă ă Ń Ń Ń ă ă ş ă ş ă Ş Ń ă Ń ă ă ă ă ă Ń ă ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă Ń ă ăŃ Ń ă ă ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă ş ă ă ă ă ă ă Ń ă ă ă ă uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC . Având mintea concentrat asupra b trânilor am pierdut din vedere aceasta. peste trupul meu. În sfâr it. Am mai stat în acel pat înc nou luni înainte ca s în eleg.am r spuns. am spus înc o dat : „Vreau s anun în prezen a Atotputernicului Dumnezeu. ca i a voastr . Parc cineva de deasupra mea a turnat peste mine un ulcior cu miere. dar po i s o faci dac ai nevoie. (Nu trebuie. Apoi parc curgea ca mierea.M-am gândit atunci c restul versetelor din Scriptur despre vindecare i împlinire a promisiunilor prin rug ciune se bazeaz pe aceasta: c TREBUIE s chem pe b trânii Bisericii. Dar acolo. Atunci. Nu sim eam nimic de la mijloc în jos.“ Aleluia! Dar educa ia mea spiritual evolua lent. pe marginea patului. M-am împins înainte. Vocea interioar a spus: „Atunci. care este mult mai autoritar . Nu vorbesc acum despre vocea Duhului lui Dumnezeu. Genunchii mi se îndoiser pân aproape de podea. am auzit aceste cuvinte. eu cred c primesc vindecarea. în untrul meu. ci vorbesc despre acea voce sc zut a duhului meu. Iat ce mi-a spus duhul meu: „Ai observat c versetul spune c rug ciunea f cut cu credin va vindeca pe cel bolnav?“ M-am uitat înc o dat . c în concordan cu Marcu 11:24.) A a c am început s strig: „Drag Doamne.“ Când am spus asta am sim it ceva fizic. Mi-am dat seama ce trebuie s fac în timp ce m rugam i spuneam: „Cred c am primit vindecarea. peste tot trupul meu pân la vârful picioarelor. rostite nu de Vocea aceea autoritar .

Dar a vrea s în elege i acest lucru. Eu am dat ascultare duhului meu. Înva s depinzi de Cel care în tine. Ai încredere în credin a ta. Înva s . Credin a ta nu va lucra deplin pân nu vei deprinde aceste lucruri. Credin a este a duhului.i dezvol i propriul t u duh. Ń ă Ń Ń ă ăŃ ă Ń Ń Ń ă Ń ş ă ăŃ uăT luhuD eD dnâznipeD uăT luhuD eD dnâznipeD 49 .

.

Înt ritor i Sprijin) care va r mâne cu voi pentru totdeauna. Trebuie s tii bine acest lucru. i-am spus unui b iat: „La dracu'…“ În clipa când am spus-o. Cele apte în elesuri ale acestui cuvânt grecesc sunt relevate în Biblia Amplificat (Amplified Bible): „ i Eu voi ruga pe Tat l. ca s -mi arate drumul înapoi. ar vrea s fac mai departe unele lucruri pe care le f cea 51 ă ă ă ş ă ş ă ş ăŃ ş ă ă ă ş ă ă ă ă ş ă ş Ń ş ş ş ă ş ă ă Ńă ă ă ă ă ş ă ă ş ă ă ă Ş ă ş ş ă ş ă Ń ă ă ş ă ă ă ş ă ă ă Ń ă ă ş ă Ńă ş ş ş ş ă ş ş ă ă ş Ń ă Ń ă ă ş ă ă ş ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă ş Ń Ń Ńă şă ş ă ă ş ş ş . Este o lec ie greu de înv at i asta pentru c noi am fost înv a i gre it. Nimeni din familia noastr nu înjura. Am mai aflat c chiar i atunci când gre esc. M-a ajutat enorm în via . Ap r tor. Isus Îl nume te Mângâietorul. Duhul t u este cel care te osânde te. ca cre tin. aceast nou creatur . putea întrece i o furtun . Oricum. acel om nou nu vorbe te a a. Duhul Sfânt este acolo ca s m mângâie. Duhul meu. i El v va da un alt Mângâietor (Sf tuitor. omul de afar . El este Ajutorul! Duhul t u este acela care te face atent atunci când ai gre it. nu-mi dau seama de ce am alunecat. Ajutor. dac nu ne osânde te inima noastr . care. Eram de curând mântuit i vindecat i m-am întors la liceu. Ci firea. avem îndr zneal la Dumnezeu.ConştiinŃa Sensibilă „ …c ci Dumnezeu este mai mare decât inima noastr . El întreab : „Cine va ridica pâr împotriva ale ilor lui Dumnezeu?“ Îi osânde te Dumnezeu? Nu! „Dumnezeu este Acela. Cred c de la el m-am inspirat.21 Te osânde te Duhul Sfânt dac tu. Îl puteai auzi de la marginile ora ului. Prea iubi ilor. De ce? Pentru c Dumnezeu nu o face. chiar dac duhul meu m osânde te.“ 1 Ioan 3:20. care-i socote te neprih ni i!“ Isus a spus c singurul p cat de care Duhul Sfânt va dovedi c lumea e vinovat . Duhul Sfânt nu te va condamna. Era duhul meu. am tiut în untrul meu c am gre it. Dar aveam un vecin. când s-a produs acest incident. Domnul s -l binecuvânteze. Cine era cel ce m condamna? Duhul Sfânt? Nu. i cunoa te toate lucrurile. El te va ajuta. gre e ti? Nu. ca s m ajute. Mijlocitor. a a cum se spune în Texas.“ Ioan 14:16 . Nu vei g si nic ieri în Biblie c Duhul Sfânt este un osânditor. Îmi pare bine c am înv at acest lucru destul de devreme.Amplified Bible El este toate acestea! El va fi al turi de tine atunci când nimeni altul nu va mai fi. Via a i Natura lui Dumnezeu nu vorbesc în felul acesta. Cerceteaz ce scrie Duhul Sfânt prin Pavel în Epistola c tre Romani. va fi p catul de a-L respinge pe Isus (Ioan 16:7-9) Con tiin a ta proprie – vocea propriului t u duh – este cea care tie când ai gre it. Efectiv.

înainte. gâtul i esofagul i-au devenit insensibile. avea pe atunci 89 de ani. Eu am f cut-o chiar atunci. La început nici el n-ar fi putut. Biblia vorbe te astfel despre cre tinii cu con tiin a insensibil : „…oameni cari vorbesc minciuni. 52 ă ş ş ş ă ăă ş ă ă ă Ń ş Ń ă ăŃ ş ă Ń ă ă ă ă ă ăă ă ă ă şăă Ń ă ă ă ă ă ă ł ş ăŃ şă ă ă ă Ń ă ş ă ş ă ă ş ăŃ ă ă ă ă Ń ş ă ă ă ă ă ş ş ă ă ă ă ă Ńă ă ş ă ăă ă ş ă ă ă Ń ă ăŃ ă ă ă ş ă ş Ń ş ă ş ş ă ş ă ă ş ş Ń ă ş ş şă ă ă ă ă ă ă ă Ń ă ă ă ş Ń Ń ăŃ ă Ń ş ş ş uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC ş ş Ń ă ş ă ş ş ă ă ă ă Ń ă ă ş ă ş ş ă ă ă ă Ń Ń ş ă .i p strezi con tiin a sensibil . Dac nu.i p strezi un duh sensibil dac vrei s fii c l uzit de Duhul lui Dumnezeu.“ Tân rul c reia îi adresasem cuvântul. petreceam acolo nop ile de sâmb t i duminic .“ Dac te-a v zut cineva. Avea o can din cele de mod veche – de pe la mijlocul anilor ’30 – a ezat pe o ma in de g tit tot de mod veche. Dar eu trebuia s m pun în ordine. un om tare scump. sau s spun lucruri pe care le spunea înainte. b trânul domn i cu mine. Înva s . interiorul gurii. V-ar fi greu s crede i dac nu a i vedea. El îns bea o can întreag dintr-o dat . Pentru c aceast con tiin este vocea duhului t u – i con tiin a. St team adesea în casa unui b trân metodist. Eu nu beam cafea. iart -m pentru ceea ce am spus. Con tiin a mea era sensibil i eu nu voiam s-o r nesc. Aceia probabil c erau afar . N-am a teptat s m mustre cineva. Putea bea acum foarte fierbinte f r s se sinchiseasc . o ducea la gur i o bea pe ner suflate. pe la treburi sau pe câmp. iar luni m întorceam înapoi. L-am v zut cum î i turna din cafeaua clocotit într-o can mare. Acest om deosebit din punct de vedere spiritual. însemna i cu ferul ro în însu i cugetul lor.“ 1 Timotei 4:2 Prima biseric pe care am p storit-o a fost o comunitate de la ar . în ora . Un mod bun de a r stigni firea este prin a o aduce la lumin . cu adev rat un mare om. luam împreun micul dejun pe la ora 8. dar tu trebuie s-o r stigne ti. El i cu mine nu ne sculam la fel de devreme ca ceilal i de la ferm . este cea care va în tiin a mintea ta de ceea ce Duhul lui Dumnezeu î i va spune în adâncul inimii. vocea duhului t u. Am gre it. gâtul i esofagul sunt atât de sensibile încât doar o singur linguri ar fi fost îndeajuns ca s -mi ard totul în interior. era obi nuit cu acest mod de a vorbi al oamenilor. dar b trânul bea. Parc eu m-a fi op rit. spune atunci: „Am gre it. iart -m . L-am g sit i l-am rugat s m ierte. Spune imediat: „Doamne. tot bând fierbinte. Nu a tepta pân ajungi la biseric . Cum putea bea a a de fierbinte? Eu n-a fi putut. când noi. Înva ca în clipa când ai gre it i con tiin a te osânde te. Te rog iart -m . se poate întâmpla acela i lucru. Am spus în inima mea: „Dumnezeule drag. nu vei putea distinge lucrurile duhovnice ti. esuturile buzelor. în care clocotea cafea. plecase.i p strezi o con tiin sensibil . Era con tiin a mea. El nu a remarcase ce-i spusesem. Când l-am v zut pentru prima oar . buzele i gura. Dar cu timpul. Nu trebuia s spun asta.“ Va trebui s . Era vocea duhului meu. De obicei plecam acolo sâmb t seara. am r mas înm rmurit. Spiritual. s îndrep i totul imediat.

Domnul s -i binecuvânteze. Aleluia. Noi sim im în mod spiritual prezen a lui Dumnezeu. Nu. Trei doctori au spus c nu. Totul este minunat.i va mai reveni niciodat . Noi confund m lucrurile i asta se vede în modul nostru de exprimare. Tu nu trebuie s cobori în vale. Ei nu merg prin duhul. Nu po i merge prin sim urile fizice. Eu n-am fost niciodat în vale. nu este a a. Con tiin a este vocea duhului. când jos. El nu m rturise te împreun cu trupul nostru. Este vorba despre ceva spiritual. Folosirea cuvântului simt este nepotrivit . A 53 ă ă ş ă ă ă ă ă ă ă ă Ń ş ă ă ă ă Ń ş ă ş ă ă ă ş ă Ń ş ş ş ă ş Ń ă ş ă ă ă Ń Ń ă ă ă ă ă Ń ă ă ăŃ ă ă ă Ń ş Ń ş ă ă ă ă Ń ă ă Ń ă ă ă ă ş Ń ă ş ş ş ş ă ş ş ăŃ ş Ń ş Ń ă ă ş Ń ă ă ş ă Ń ă ă ş ă ş ş . Duhul lui Dumnezeu este acela care adevere te (m rturise te) împreun cu duhul nostru.“ Aud unii oameni. În clipa când a atins-o. Oamenii vorbesc despre „experien ele din vale“. ea i-a revenit. Ei merg pe baza sentimentelor. i din nou în v i. Era pe punctul de a fi operat când s-a aflat c are o tumoare. Acesta este motivul pentru care mul i cre tini sunt când sus. fa a le devine prelung i spun: „Am pierdut totul. sunt mântuit.Sentimentele: Vocea Trupului „Însu i Duhul adevere te împreun cu duhul nostru…“ Romani 8:16 Prea adesea cred oamenii c m rturia despre care vorbe te acest verset este ceva fizic. urma s moar . Apoi mama s-a urcat în autobuz i s-a întors cale de 480 de kilometri la spitalul unde se afla fiica ei z când incon tient . când afar . Sunt mântuit de 45 de ani i nu am fost niciodat altundeva decât pe crestele mun ilor. Eu n-am avut nici o astfel de experien . vorbind despre a fi în vale. Aceast mam a spus: „Vre i s v pune i mâinile peste aceast batist ?“ Am f cut-o i ne-am rugat. Pe când încercau s aduc starea diabetic sub control a intrat în com . Nu trebuie amestecat latura fizic în aceast situa ie. A merge prin sim ire înseamn a da de necaz. tr ind deasupra lor.“ Nu. A intrat în camera de reanimare i a pus batista pe pieptul fiicei ei. ea las impresia gre it c e vorba de un sentiment fizic. Spunem: „Simt prezen a lui Dumnezeu. Trebuie c am alunecat. am avut multe încerc ri i ispite. când în untru. desigur. Când se simt bine spun: „Slav lui Dumnezeu. Ei nu merg prin credin . O femeie dintr-o biseric unde fusesem pastor cu ani în urm a venit la o adunare i ne-a povestit despre fiica ei în vârst de 39 de ani. Ra iunea este vocea sufletului. sau a min ii. Apoi i s-au f cut analize i s-a descoperit c mai este i diabetic pe deasupra. nu mai sunt a a ca înainte. sunt plin de Duhul Sfânt.“ Când nu se mai simt bine. apoi pe culmi. Sentimentele sunt vocea trupului. dar eu m aflam pe vârful muntelui i-mi urmam drumul. nu este. O.

mi-ar fi de ajuns: dac a muri dup aceea. Sângele era în ordine. dup trei ani. Nici urm de diabet. a venit aceast b taie în u i ne-a trezit.“ Ea i-a ridicat ochii spre mine i mi-a spus: „Frate Hagin. sora ei a adus-o la noi pe la ora dou noaptea. Avea o alt tumoare.fost vindecat . Doctorul a spus: „Este minunat c i-a revenit. O Putere Superioar nou a f cut totul. Eu nu simt nimic. aici lâng cuier. tiu c a a am f cut. ce te face s crezi c trebuie s te întorci la Dumnezeu?“ „Vede i. ne-a spus mie i so iei mele c doctorul i-a spus: „Nu v cost nimic. i chiar în mijlocul primului somn. dac m-a putea întoarce acolo unde eram cu Domnul. „Dac n-ai gre it cu nimic.“ I-a f cut o injec ie ca s o lini teasc . ci spune Domnului p catul t u i El te va ierta. în puterea nop ii.“ S-a uitat la mine: „Vre i s spune i c i predicatorilor li se întâmpl la fel?“ „Da.“ I-am r spuns: „Ce importan are asta? Dac ar trebui s m iau dup sentimentele mele. umplut cu Duhul Sfânt i a început s vorbeasc în alte limbi. dac ar trebui s m iau dup sim urile mele din clipa ast . M culcasem târziu – condusesem ma ina pe o distan destul de mare i în afar de asta. Am crezut c venise ca s fie vindecat . Apoi am ad ugat: „Vom îngenunchea chiar acum. A eaz -te pe canapea. jum tate din timpul afectat predicii ar trebui s fie un anun c am alunecat pe cale. sunt vindecat . Dup câteva zile i-au dat drumul acas . I-am spus: „Domnul te va ierta…“ i i-am citit din Biblie pasajele referitoare la acest subiect. a merge în Cer. Am spus: „Ridic -te de jos. Noi n-am f cut nimic. (Erau acolo i so ia mea i sora ei. Voi pune doar mâinile peste tine.“ Ea m-a întrebat: „ i ce face i atunci? Cum v ruga i pentru a ie i din aceast stare?“ ă ăŃ ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă Ń ă ă ş ă ă ă ă ă ş ă ă Ń ă ă ă ă Ş ş ş ş ăş Ş ă ă ă ş ă ă Ń ă ă Ń ă ş ă ă ă ă ş ă ă ă ă ă ă ş ă Ş Ń ă ş Ń ă ă Ń Ń ă ă ă ş şă ş ş ş ă ă ş ă ă Ń Ń ş ă ă ă ş ăŃ ă ă ş ă ă Ń Ń ă ă ă Ń ă ă ă ă ă ă ş ş ă Ń ă Ń ă ă ă Ş ă ă ă ă ş ă ă ă ă Ş ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă Ń ă ă ş ş Ń ă ă Ş ă ă ă ă ş şă ş ş 54 uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC . ar trebui s te rogi tu pentru mine. Cred c am vorbit cu asprime. Ea continua s vorbeasc în alte limbi i s strige: „Sunt vindecat . Intr-adev r.“ Apoi. n-am f cut nimic r u. Ar ta atât de trist încât am tiut c trebuie s fi comis vreun p cat groaznic. i noi suntem oameni ca to i ceilal i. n scut din nou. ineam adun ri în fiecare sear . Cândva. “ Am presupus c alunecase.“ A doua zi au început s -i fac diferite analize. i de când ai venit. Pe urm n-au mai putut g si tumoarea. pe când avea 42 de ani. dar nu a avut nici un efect. n-am sim it nimic.“ spuse ea „nu mai simt ce sim eam înainte.) Eu voi îngenunchea lâng tine. Disp ruse. Acum tu nu trebuie s îmi m rturise ti mie. mi-am cercetat inima i atât cât îmi pot da eu seama. sunt vindecat . A a c i-am spus: „Po i fi vindecat din nou. toate petrecându-se în acela i timp.“ Am luat o figur grav .“ Printre lacrimi femeia mi-a spus: „Frate Hagin. nu-mi pas dac voi fi vindecat sau nu. Dar trebuie s r mân lini tit . Infirmierele s-au speriat i au chemat doctorul. mai târziu. i de fapt.“ Eram dezgustat.

Nu simt nimic – dar asta n-are nici o importan . Îl în eleg prin ceea ce spune Cuvântul despre El. Apoi. Eu nu-L pot în elege pe Dumnezeu prin sentimente.“ A f cut-o – i a înfl c rat ceea ce fusese în ea tot timpul. iar tu ine ochii deschi i. spune: „Da. când am m rturisit aceste lucruri. fiind în p rt ie cu Dumnezeu în fiecare zi. În elege-te pe tine însu i ca un cre tin n scut din nou i umplut cu Duhul Sfânt prin ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu spune despre tine. Pur i simplu s-a luminat.“ am spus. „Da. Dumnezeu Fiul i Dumnezeu Duhul Sfânt locuiesc în mine. în fiecare ceas. Vreau s . îi disp ruse. în fiecare clip .“ „ i ce face i pentru asta?“ – a insistat ea. Sunt ceea ce Cuvântul spune c sunt. Sunt atât de bucuros c sunt n scut din nou. Dumnezeu Tat l. Am ie it deja. Eu am aceasta. Cuvântul spune c am. Smith Wigglesworth. Înc nu sim eam nimic.“ Atunci vei începe s cre ti spiritual. Romani 8:16 nu spune c Duhul adevere te împreun cu trupul nostru sau cu sentimentele noastre. Era mi carea i manifestarea Duhului lui Dumnezeu. în duhul meu – El a fost acolo tot timpul – ceva a început s fream te în untrul meu.i mul umesc nu numai pentru c sunt n scut din nou. „Domnul meu iubit.“ Apoi m-am rugat. marele apostol englez. Aleluia!“ Nu sim eam nimic dar am spus-o oricum. A început s urce pân la gât.i mul umesc pentru aceasta.“ I-am spus: „A fost tot timpul în untrul meu. Din câte am auzit. Voi închide ochii i m voi ruga. a a sunt eu. Sunt mi cat numai de ceea ce cred. Sunt atât de bucuros c sunt mântuit. Am început s vorbesc în limbi. Nu-mi amintesc s m mai fi rugat vreodat pentru tumoarea ei.“ Tu nu te po i în elege pe tine însu i prin sentimente. El este tot ceea ce Cuvântul spune despre El c este. ci i pentru c sunt umplut cu Duhul Sfânt. Omul din untrul meu este o f ptur nou în Hristos. sunt atât de bucuros c sunt un copil al lui Dumnezeu. i duhul t u este acele care m rturise te împreun cu Duhul Sfânt. Nu sunt mi cat nici de ceea ce v d.Am spus: „Nu m rog. Ceea ce am f cut a fost tocmai înfl c rarea a ceea ce era în mine tot timpul. Omul din untrul meu este un om nou. Vreau s . Dar în duhul meu puteam sesiza acel fream t. „Uite. „stai acolo i urm re te-m . Un cre tin trebuie s mearg înainte – el trebuie s treac peste orice. Întemeiaz -ti credin a pe Cuvântul lui Dumnezeu – nu pe sentimentele tale. chiar dac sim i sau nu. 55 ă Ńă ă Ń Ń ă ă ă ă ă ă ă ş ş ă ş ă ă ă ă ă ăŃ ă Ń ă Ń ă ş ă ă ă ă ă ş ă ă ă Ń ş ş ş ş ă ă ş ă şă ă ş ş ă ă Ń ă ă ş ă ş Ş ă ă ă ş ş ş ă ă ă ă ă Ń ă ă ă Ń ş ş Ń Ń ş Ń ă Ń ş ă ş ă ă Ń Ńă Ń Ń ă ă ă ă ă Ş ă ă Ş ş Ń ă ă Ń ă Ń ă ă iulupu rrT aecoV ::ellettnemiittneS T aecoV e e nem neS . a spus: „Nu sunt mi cat de ceea ce simt. Pavel I-a spus lui Timotei s înfl c reze darul care era în el. Eu pot face ceea ce Cuvântul spune c pot face. Îl în eleg pe Domnul Isus Hristos prin ceea ce spune Cuvântul despre El. i când cite ti ceea ce spune Cuvântul despre tine – atunci. po i.“ „Pot face i eu acest lucru?“ mi-a spus. Femeia aceea mi-a spus: „Vi s-a schimbat expresia fe ei. Am început s râd – exist un râs în duhul.

.

„…El v va descoperi lucrurile viitoare…“ Eu nu cred c asta înseamn c Duhul Sfânt ne va ar ta numai evenimentele viitoare a a cum sunt consemnate în Cuvântul lui Dumnezeu. din v zduh.“ Ioan 14:26 Duhul Sfânt te va înv a. fie printr-o m rturie interioar . Tot ce aude El pe Dumnezeu spunând. Eram plecat la o adunare într-un alt ora când ne-am trezit cu un telefon. „Cum po i s ii minte?“ Ńă ă ă ş ă Ńă ă ă ă 57 ă ş ă ş ş ăă ş ă ă Ń ă ă ă ă ă ă ă ă ş Ń ă Ń Ş ă ă ş ş ă ă ă ă ă ă ă ş ş Ń ă ă ă ă ă ş ăă ă ă ă ă ă ş Ńă ă ă ă ă Ń ă ă ă Ń ă ă ăă Ń ă ă ş ă ş ă ă . Tu nu vei fi luat pe nepreg tite atunci când tii mai dinainte ce se va întâmpla. El este în untru. A sunat telefonul. A a c am început s -mi preg tesc so ia pentru moartea lui. Ea era unica lui fiic . Am tiut cu doi ani înainte c socrul meu va muri. de exemplu.Rooker a cam îmb trânit. are s v c l uzeasc în tot adev rul. El va spune duhului t u. numai ca s fie preg tit .Ajutor Dinăuntru ă „Când va veni Mângâietorul. n-a avut loc nici un deces între rudele apropiate despre care s nu fi tiut dinainte. În via a mea. Are aproape 70 de ani. El transmite mesajul lui Dumnezeu mai departe duhului t u. tot ce aude pe Isus spunând.“ Ioan 16:13 ăă ă ă ă ă ă S observ m câteva lucruri pe care le-a spus Isus despre Duhul Sfânt. A a c am început s -i spun: „Draga mea. Ceva în mine spunea: „E pentru tine. pe care-L va trimete Tat l. ci va vorbi tot ce va fi auzit…“ El vorbe te. Unde-i va spune? El este în duhul t u i acolo î i va vorbi. Într-o vreme puteam cita trei sferturi din Noul Testament. fie printr-o voce interioar . Oamenii m întreab adesea cum de-mi amintesc unele lucruri. i v va aduce aminte de tot ce v'am spus Eu. Mai înseamn c Duhul Sfânt î i va ar ta ie lucruri care vor veni. v va înv a toate lucrurile.“ Timp de mai mult de doi ani am aruncat azi un cuvânt. Dup serviciul de sear . în Numele Meu. tiam c -I va fi foarte greu. iar Dumnezeu ne-a promis 70 sau 80 de ani. El î i va aduce aminte de toate lucrurile. „…are s v c l uzeasc în tot adev rul…“ El v va conduce. i v va descoperi lucrurile viitoare. Duhul adev rului. tii c dl. mâine altul.“ În 28 de zile socrul meu socrul meu era în cer. El nu vorbe te de undeva. adic Duhul Sfânt. cea mai tân r din familie i foarte apropiat de tat l ei. ci va vorbi tot ce va fi auzit. „…c ci El nu va vorbi dela El. c ci El nu va vorbi dela El. st team în camera de hotel. Este ceea ce ai vorbit în ultimii doi ani. „Dar Mângâietorul. v va c l uzi.

“ Duhul Sfânt î i va ar ta lucrurile viitoare i î i va aminti lucrurile trecute dac vei înv a s cooperezi cu El.i po i m ri capacitatea de memorare dac te educi în direc ia aceasta. versetele îmi vin in minte. Nu cunosc nici o tehnic de memorare. Cred c . El mi le aduce în minte. „În via a mea n-am înv at de dinafar versetele din Scriptur . ă ă ă Ń ă Ńă Ńă Ń ş Ń ă Ń ă ă Ń ă ă ă Ńă 58 uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC . El este în mine. Dar cum încep s vorbesc.Întotdeauna r spundeam.

Crezi c cineva din spatele t u a vorbit. Num rul doi este vocea l untric . Apoi a auzit din nou. Dar el ne conduce i prin Vocea Duhului Sfânt prin care ne vorbe te. de te culc . Acesta este al treilea mod important prin care suntem c l uzi i prin Duhul. „Samuel. de exemplu. c ci robul T u ascult . unele nu sunt îns a a de spectaculoase – când El mi-a vorbit prin ceea ce mi s-a p rut a fi o voce audibil . de exemplu. Când vorbe te Duhul Sfânt din tine. n-a fi putut r mâne neclintit. i dac vei mai fi chemat. care este vocea propriului nostru duh. Num rul unu este m rturia l untric . ar fi fost greu s I te împotrive ti. Eli i-a spus „Nu te-am chemat. În perioada de timp premerg toare predicii de acolo. A s rit din pat i a alergat s vad ce voia Eli de la el. Num rul trei este Vocea Duhului Sfânt. Câteodat este atât de real – de i este în interiorul t u – c te ui i împrejur s vezi cine a vorbit. Adu. El i-a spus. „Du-te. Biserica cu postul vacant era biserica din care proveneau ei. „Nu te-am chemat. Abia pe urm î i dai seama c era în tine însu i. În fiecare zi m întrebau: „Te-ai rugat pentru postul de pastor de la biserica aceea?“ ă ă ş ă ş ă ă Ń ă ş Ń ă Ń ă ă ş ă ă ă ă ă ă ă Ń ă Ń ş ă ăă ă Ş ă ă ă ă ă ă ă ă ş ă ăă ă ă ş ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă ş ă ş ş ă ă ş ş ş ă ş ă ă ă ş ăŃ ă ş ă ă ă Ń ă ă ă ş ă ă ă ă Ń ă ă ş ă ş ş ă ş ă ă ş 59 . Exist o diferen între Vocea interioar a Duhului Sfânt care vorbe te duhului nostru i acea voce blând i lini tit ca un susur blând. vorbindu-ne. Am aflat în 44 de ani în slujba Domnului c atunci când Dumnezeu te cerceteaz într-un mod spectaculos – toate c l uzirile Lui sunt supranaturale. În timpul acelei campanii pastorul.“ Samuel sa întors în pat.»“ Samuel a r spuns acelei Voci.i aminte din Vechiul Testament cum tân rul Samuel a auzit o Voce care îl chema pe nume. Duhul i-a zis: «Iat c te caut trei oameni.“ S-a întâmplat i a treia oar . Dac El nu ar fi vorbit într-un mod atât de spectaculos.»“ Fapte 10:19 ă ă Ş Dumnezeu ne conduce prin ceea ce noi numim un susur blând (o voce blând i lini tit ). am auzit c postul de pastor era liber i am f cut unele interven ii s predic acolo într-o miercuri seara. am inut o campanie de trezire spiritual de trei s pt mâni în Houston. i Domnul i-a vorbit. „Samuel. Samuel!“ i din nou a fugit la Eli.Numărul Trei: Vocea Duhului Sfânt ă „ i pe când se gândea Petru la vedenia aceasta. În ceea ce prive te ultima biseric pe care am p storit-o. s spui: «Vorbe te Doamne. În cele din urm b trânul i-a dat seama ce se petrece. vocea este mai autoritar . Samuel!“ El credea c b trânul Eli îl cheam . fratele lui (care i el era predicator) i cu mine ne întâlneam în fiecare zi la biseric ca s ne rug m pentru serviciile de dup -amiaz .

Sau c vei fi înfrânt. Îns duhul meu m inea strâns. am în eles de ce a lucrat Dumnezeu într-un mod atât de spectaculos. ai cunoa te acea biseric a a cum o cunoa tem noi. ave i în fa pe viitorul pastor. Atunci am auzit o Voce vorbindu-mi atât de clar. i va fi ultima biseric pe care o vei p stori vreodat . a lua copiii. i ca d fim sinceri cu tine. Este pur i simplu rupt în dou . Dar orice vei spune Tu despre asta eu voi accepta. To i spuneau: „E cea mai mare minune a secolului – ca cineva s ob in unanimitatea de la o asemenea biseric .“ „N-am tiut asta. Am crezut c unul din cei doi fra i au auzit ce spusesem i a vrut s fac o glum .“ „S tii c tu nu cuno ti biserica aia a a cum o tim noi. cealalt este obligatoriu împotriv .“ Asta a fost tot ce am spus. dar Îl cunosc pe Isus. n-ai mai vorbi a a. M-am uitat în spatele meu. c am s rit în picioare. În fiecare sear a trebuit s dorm în alt parte. n-o cunosc. unii s-ar putea s devin invidio i i ar crede c sunt pentru dumneavoastr i ar vota împotriv . A fost tare greu.“ Am spus: „Nu. Dar asta a însemnat c slujba mea se va schimba în misiune. Fiecare cuvânt pe care-l rosteam se întorcea la mine ca o minge de cauciuc aruncat într-un zid.i spun c ai s mori. i recunosc Duhul lui Dumnezeu.“ Dup ce am predicat prima dat . A avut loc votarea. n-ai anse s fii ales. cealalt la altul. m-a urca în ma in i a pleca f r s spun o vorb nim nui. Dac o jum tate este pentru ceva.“ Noi ne ineam toate lucrurile în ma in i în fiecare sear ne luam de acolo exact câte ne trebuiau pentru ziua urm toare. Dar a auzit acea Voce.) Dup rug ciune. Ai nevoie de dou treimi din voturi pentru a fi ales ca pastor. Am ob inut toate voturile. Nici eu nu tiu dac vreau. Mintea mea dorea s plec. dar ei au aranjat s predic de mai multe ori. Duhul lui Dumnezeu îmi spusese. ă ş Ń ă ă ş ă ăă ă ş ă ş ă ă ă ă ă ă ă ă ş ă Ş ă ş ă ş Ń Ş ş ş ă ă ă ă Ş ş ă ş ă Ń ă Ń ă ş ă ş ş ă ă ă Ń ă ă ă ş ă ăŃ ă ă ă Ń ă ă Ń ă ă ă ă ş Ń ş ă ă ş ş ş ă ă ă ş ă Ş ă Ń ă ă ă Ń ş ă ş ă ă ă ă ă ş ă ş Ń ş ă ă Ş ă ş ă ă ş şă ă ă ă ă ă ă ş ă ă Ńă Ńă 60 uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC .“ Am tiut tot timpul c voi ob ine votul. Unul dintre diaconi ne-a spus: „Dac a i r mâne la mine tot timpul.“ „O. Pentru mine ea a fost audibil . i în fiecare sear când ne culcam îmi venea s -i spun so iei: „Dac Dumnezeu nu mi-ar fi vorbit într-un mod atât de miraculos.În cele din urm am f cut-o. tiu ce mi-a spus El. Credeam c voi predica acolo doar o dat . O noapte am dormit la un diacon. A spus: „Tu e ti urm torul pastor acolo. Nu tiu dac Tu vrei sau nu s fiu pastor acolo.“ (Ai fi putut interpreta aceasta într-o mie de feluri! Ai fi putut s -l la i pe diavol s . m-a scula. tiu doar c eu sunt viitorul pastor de acolo.“ Firea mea dorea cu ardoare s plec. pentru c Dumnezeu îmi vorbise într-un mod atât de deosebit. cei doi pastori m-au întrebat ca de obicei: „Te-ai mai rugat pentru biserica aceea?“ Am spus: „Fra ilor. Am spus doar atât Domnului: „Am s plec acolo lunea viitoare i voi predica miercuri.

Acum câ iva ani predicam în California. I-am spus: „Vede i.“ Înainte de a deschide gura. „Ave i aici pe mas o Biblie. Dar ea a insistat i eu am acceptat s o ascult. A început s povesteasc i a vorbit cam zece minute. Po i judeca orice lucru dac este adev rat sau gre it. L-a citit i pe acela.Judecând După Cuvântul Lui Dumnezeu „Cerceta i toate lucrurile… “ Ń 1 Tesaloniceni 5:21 ă ăŃ ş ă ă ă Ń S v aduce i aminte mereu urm torul lucru: Biblia ne înva c Duhul lui Dumnezeu i Cuvântul lui Dumnezeu concord întotdeauna.“ L-a citit.“ „Da. nu El. O femeie care ne-a invitat . s judeci aceste lucruri. mi-a spus: „Frate Hagin. frate Hagin. Unii pretind tot timpul c aud o voce. întotdeauna El o va face în concordan cu Cuvântul lui Dumnezeu. i-am spus.“ „V-am adus cinci versete din Scriptur . Oamenii au auzit „voci“ i au avut tot felul de „descoperiri“. Lua i-o i deschide i-o la…“ I-am indicat un verset din Noul Testament. Nu este pe linia Cuvântului. Nu concord cu aceast Carte. A vrea s . Tu po i. nu pot accepta ce-mi spune i dumneavoastr . Îmi pute i spune m car un verset din Scriptur care s sus in ceea ce spune i?“ „Nu. pân când am oprit-o. „Tot nu este corect.pe pastor. Tot ce citea era în contradic ie cu ce spusese.i spun descoperirea mea.“ „Nu.s lu m masa de prânz la ea acas . Pur i simplu nu mai suportam. „Sta i o clip “. c ceva nu era în regul . iar ce spune i dumneavoastr este exact opusul a ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu.“ „Dar. Ori de câte ori Duhul lui Dumnezeu î i va vorbi. i trebuie. am sesizat printr-un îndemn l untric în duhul meu. Apoi i-am dat alt verset. Ea ne invitase la mas în casa ei. Am punctat câteva versete din Scriptur . a vreau s . i dac m-a mai gândi un pic a putea s v aduc vreo dou zeci care contrazic ceea ce sus ine i dumneavoastr . dar eu tiu c Dumnezeu mi-a dat aceast descoperire. i acum voia s -mi spun acea „descoperie“. Acesta este Cuvântul Lui. judecându-l numai dup Cuvântul lui Dumnezeu. pe so ia lui i pe mine .i spun ce mi-a vorbit Domnul.“ 61 ă ă Ń ă ş ă ş ă ăŃ Ń ă ă ă ş Ń Ń Ń Ń Ń Ńă Ń ş ă ă ă Ń Ń ă ş ă ă ă ş ă ş ă Ń Ń Ń ş ă ă ă ă ă ă Ń ă ă Ń ş ă ă ă ă ă ş ş ă Ńă ş Ń ş ş Ń şă Ń ş ă Ń ă ă ă ă ă Ń ă ă ă ă ş . i-am spus. m rugam la altar!“ „Nu conteaz nici dac v-a i fi rugat pe vârful bisericii“. Dar tiu c am auzit o voce care mi-a vorbit. De aceea nu poate fi vorba de Duhul lui Dumnezeu. „Citi i-l.

“ Omul mi-a spus c femeia avusese o depresie mental .“ Noi nu trebuie s c ut m voci. într-o secund totul a ap rut ca pe ecranul unui televizor i am tiut totul despre situa ia respectiv .“ spuse ea „cu Biblia sau f r Biblie. N-a primit eliberarea i acum so ul ei îl critica pe acel evanghelist. Am tiut c nu va fi eliberat dac îmi voi pune mâinile peste ea. În duh am mai v zut i altceva. pastorul mi-a spus: „N-am vrut s . c acel om nu-L rugase pe Dumnezeu s -i vorbeasc astfel. Noi nu trebuie s urm m vocile. i nici c so ul ei era diacon. El poate i El a g sit potrivit s o fac .“ Dup serviciu am intrat în camera pastorului împreun cu acesta. Era o binecuvântare pentru biseric . atunci to i am fi avut dreptul s cerem asta.“ am spus. Ea a început s aud voci. Am v zut-o la o adunare. Dar dup aceea s început s caute ca Dumnezeu s -i vorbeasc printr-o voce audibil – i diavolul a g sit prilejul.i spun nimic dinainte. eu tiu c Dumnezeu mi-a vorbit i eu la asta voi r mâne. Acum era pe cale s ajung pentru a doua oar la ospiciu. A a c mi-am luat mâinile de pe ea. N-avem nici un drept s -i cerem lui Dumnezeu s ne vorbeasc cu voce audibil . b rbatul ei care o inea de bra . Dar când mi-am pus mâinile peste ea. scump înaintea lui Dumnezeu i în fl c ri pentru Domnul. dar s tii c aceast femeie a fost o sfânt . Acel evanghelist nici nu s-a a teptat ca Dumnezeu s -i vorbeasc astfel. Noi trebuie s urm m Cuvântul lui Dumnezeu. ea era s n toas din punct de vedere mintal. în unul din marile ora e ale statului Oregon. Nu m-am îndoit de acest lucru. Ea l-a auzit pe un evanghelist spunând cum Dumnezeu i-a vorbit cu o voce audibil i l-a chemat s L slujeasc . „vreau s ti i c eu n-am fost niciodat pân acum în Oregon. Când am ajuns în dreptul unei femei. Dac Dumnezeu near fi spus a a ceva în Cuvântul S u. Dup terminarea serviciului vom sta de vorb .“ 62 ă ă ă ă ă şă Ń ă ă Ń Ń ă ă ă ă ă ş ş ă ş ş ă ă ă şă ş ă ă ă ş ş ă ă ş ă ă ă ş ă ă ş ş Ń ă ă ă ş ă ă ă Ńă ă Ń ş ă ă ă ă ă ă Ń ă ş ăŃă Ń ăă ă ă ă ă Ń ă ă ş ă ă Ń ă Ń ă Ń ă Ń ş ă ă Ń ş ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ş ş ş ă ă ş ă Ń ăŃ ă ă ă ş ş Ń Ń ă ă ă ă ă ă ă ş ş ă ş ă ă ş ă ă ă ş ă ă ă ş ş ă ă ş ş ă uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC . Înainte ca s aud acea predic . La sfâr itul unuia din primele servicii. mi-am pus mâinile peste cei ce se rugau. A tepta i acolo.12:8). Ele au înnebunit-o.“ La plecare. În vara lui 1954 am predicat la o adunare din Oregon. Am tiut prin darului Duhului numit cuno tin (1 Cor. bine. totu i. Înainte de aceasta am întrebat pe fiecare cu ce problem venise la rug ciune. A duso la altul i din nou nu a primit eliberarea. So ul ei a dus-o la acela i evanghelist pentru a fi eliberat . i c so ul se va sup ra i pe mine.„Da. Era în mijlocul a mii de oameni. S-a sup rat i pe acesta. într-un cort. mi-a spus: „Am venit pentru vindecarea so iei mele. Nu tiam c aceast femeie fusese înv toare la coala duminical a acelei biserici. dar dac Dumnezeu vrea. I-am spus so ului: „Merge i cu so ia în camera pastorului. „Mai întâi de toate. Dumnezeu a f cut cum a vrut. Nu v-am v zut niciodat i nici m car nu tiu dac pastorul v cunoa te. Acum este îndep rtat din toate bisericile Evangheliei Totale din ora pentru c st ruie în a-i convinge pe to i de acest lucru. Ea nu a în eles.

“ Acest doctor mi-a spus: „Î i voi spune adev rul. „Bine. ea vrea s aud acele voci.Nu trebuie s accept m nimic f r s cercet m în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. „am s v spun de ce nu mi-am pus mâinile peste ea ca s m rog. a a vei r mâne. nu p rea ro u.Mathis mi-a luat sânge din deget. nu putem face nimic în aceast privin . Dar dac vrea s coopereze cu Dumnezeu. Sl bisem pân la 40 de kg.i explic în termeni foarte accesibili. Dumnezeu îl va l sa s tr iasc în p cat. Femeia aceea a spus: „Eu a a vreau s fie. dragul meu.“ 1 Corinteni 14:10 ş Ń ă ă „El este unul din diaconii no tri“ – a spus pastorul. Atât timp cât vei voi s auzi voci.“ „În eleg exact ce spune i“ – a rostit ea.“ am spus.i pierde controlul asupra hot rârilor sale. trupul meu devenise total paralizat. Am fost intuit la pat patru luni înainte de a împlini 16 ani. Atât timp cât el vrea ca lucrurile s r mân a a cum sunt. „Ea nu este atât de bolnav mintal încât s nu în eleag ce spun. Am descris vindecarea mea pe când eram adolescent.“ Apoi le-am relatat ce v zusem. Dac 63 ă ăŃ ăŃ Ńă Ń ă Ş ş Ń ş ă ă Ń ă ă ă ăă Ń Ń Ń ă Ńă ă ş ă Ń ă ă ă ş ă Ń ă ă „Sunt multe feluri de limbi în lume. el nu. i am s . N-am alergat i nu m-am jucat ca ceilal i copii niciodat .“ am spus. El este liber s ia decizii. iar noi. Vede i. Într-o zi l-am întrebat pe al cincilea doctor care se ocupa de cazul meu: „S-a întâmplat ceva cu vederea mea sau cu sângele meu? Când Dr. Practic. doar ac ionând pe baza lui Marcu 11:23 i 24. medicii. M bucur c am înv at unele din aceste lucruri la începutul vie ii de credin . Atât timp cât un p c tos vrea s tr iasc în p cat.“ „Iar acum.“ I-am spus: „Am tiut acest lucru din clipa când te-am atins. De aceea nu mi-am pus mâinile i nu m-am rugat. Dac cineva devine cre tin. Dac vrei s r mâi a a. „pastorul va confirma c nu mi-a spus nimic cu privire la dumneavoastr .“ Apoi am spus.“ NU C UTA I VOCI! ă ă ă ă ă Ń ă ă ă ş ă ă ă ă ş ă ă ă ş ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă ă ă ş ă ş ă ă ă ş ş ă Ń ă ă ş ă ă ă ş ă ł ă ă Ń Ă ş ă ă Ń ş ă ă ă ă ă ă uezenmuD iuL lutnâvuC ăpuD dnâceduJ uezenmuD iuL lutnâvuC ăpuD dnâceduJ . Dar dac vrea s se schimbe. „Este exact. M-am n scut cu o deforma ie a inimii. Globulele albe au înghi it globulele ro ii mai repede decât se pot acestea înmul i. o ma in la care Dumnezeu s apese pe butoane iar el s fac ceea ce Dumnezeu vrea. „Sor . Diaconul a spus. ele a a vor r mâne. totu i nici una din ele nu este f r sunete în elese. nu vei fi eliberat pân nu vei voi s fii eliberat . Am spus. Dumnezeu îi va ie i în cale. El nu devine un robot. el poate primi ajutor.“ „Eu vreau s le aud“ – a spus. vei r mâne auzindu-le.

am crezut c am g sit ceva despre care nimeni nu tia nimic. Altele înva nu numai c Dumnezeu nu vindec . Cu numai dou zile înainte. În 15 minute terminasem.n-ai fi avut acea deforma ie a inimii. Nu era nimeni în camer când am fost vindecat. o pereche de pantaloni i o c ma . nici nu mai era nevoie s te ui i la ceas. Era 7:30. chiar i numai aceast boal a sângelui. Când un scâr âit î i d dea de veste c bunicul s-a ridicat din balansoar îndreptându-se spre sufragerie. Dormitorul meu era în fa a sufrageriei. Domnul m-a înviat. dac vrea. (Timp de 16 luni de zile nu purtasem nimic în afar de pijamale. Apoi am ie it din camera mea i printr-un alt dormitor am intrat în sufragerie. M-am sculat i m-am plimbat prin camer timp de dou zile înainte de a-i spune mamei. ei m-au descurajat. Membrii familiei mele erau ceea ce noi numim cre tini normali. Dac te uitai la ceas i acesta nu ar ta 7:30. Nu tiau nimic despre vindecarea divin conform Cuvântului lui Dumnezeu.“ Apoi mi-a cerut s fac eu rug ciunea de binecuvântare a mesei. dar n-au înv at nimic mai mult. Am ac ionat pe baza Cuvântului lui Dumnezeu i am fost vindecat. M-am întors în camera mea. Noi locuiam împreun cu bunicii din partea mamei i am rugat-o s nu spun nimic celorlal i din familie.) A a încât atunci când am g sit în Biblie unele referin e i am început s vorbesc cu cei din familia mea despre ele. Bunicul se scula devreme i se a eza în balansoarul de pe verand . Mai erau 10 minute pân la ora 8.“ Nu tiam nimic despre vindecarea divin . „Da. dragul mamei. Am auzit pa ii bunicului îndreptându-se spre sufragerie. tiam c mama va veni la 8 s -mi fac patul i s m îmb ieze. Literalmente. dac n-ai fi fost paralizat. Nu cuno team pe nimeni în lumea asta care s cread în vindecarea divin . Acum v rog s remarca i un lucru. Este uimitor cât de repede po i s m nânci dac nu vorbe ti prea mult. ci i c El nu poate vindeca. om t cut de felul lui. La masa bunicului nu se vorbe te – în special cei mai tineri. Acum.) Am s m scol din pat i am s vin la masa de diminea . (Biserica noastr înv a c Dumnezeu poate s vindece. Bunicul tr ia dup orar.“ „O. M-am rugat i apoi am mâncat. în ziua când am fost vindecat. 64 ă ă ă ă ă ă ş ă ş ş ă ş ş ă ş Ń ă ăŃ ă ş ăş Ş ă ă ş ăŃ ş ă ă ă ă ş ă ă ă ş ă ă ş ă ă ş ş Ńă ş ă Ń ş ă ă ş Ń ă ş Ń ă ă ă ă ş Ń ă ă ă ă Ń Ń ă ă ş ă ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă Ń ă ş Ń ă ă ă ş ş ă ă ş ă ă ş ă ă Ń ă ş ă Ń ş Ń ă ăŃ ă ă ă ă ă ă Ń ă ş Ń ş ş ş ă ă ş ă ş ă ş Ńă Ńă ă uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC . era bine s i-l potrive ti. i-ar fi fost fatal . La ora 7:30 în acea diminea de august am auzit scâr âitul balansoarului. Când am g sit-o în Biblie. „D -mi o pereche de pantofi i de osete. Eram deja îmbr cat i st team pe scaun în camera mea. mama îmi f cuse baie i fusesem total lipsit de putere. Nu mi-a r mas decât s stau cu Biblia mea i s p strez aceste lucruri pentru mine. s-a uitat la mine i a zis: „A înviat mortul? S-a sculat Laz r din mormânt?“ Am spus. Bunicul. Erau mântui i. era 7:30. ei erau prunci în Hristos. tu tii ce spui?“ Mi-a luat trei sferturi de or ca s o fac s în eleag c am nevoie de haine. singur . Le-am dat timp s se a eze la mas . lenjerie de corp. Nu se a teptau la a a ceva.

Vindecarea divin este adev rat . A a c m-am rugat. Dar eram n scut din Duhul. care se arat pu intel. „Doamne. Duhul tie ce aste scris în Biblie. s mor. Nu le-am dat aten ie. Oamenii sfin i din vechime au scris a a cum au fost inspira i de Duhul. Apoi vocea a spus. 65 ă ă ă uezenmuD iuL lutnâvuC ăpuD dnâceduJ uezenmuD iuL lutnâvuC ăpuD dnâceduJ ş Ń ă ł ş Ş ă ă ă ă Ń ă ł ş Ń ă ş ă ă ă ă Ş Ń ă ă ă ă ă ă ă ş Ń ş ă ă ă Ń ă ă ă ş ă ă ş ă ă ş Ş ă ş ă Ń ă ă ă ă ă ă ă Ń Ş ă Ă ă ă ă ş ł ş ă ă ă ă ă ă Ă ă ă ă ă ă Ş Ń ş ş ş ş ă ă Ń ă ă ş şă ă Ń ş ş ă Ń ş Ń ă Ń Ń ă ş ă ă ş ăŃ ăŃ Ş ă ş ă ş ş ă ş şă ă ă ă Ń ă ă ă ă ş ă ă ş ă Ń ă ş ş ă ă . ca s ai timp s . tiam ce spune Cuvântul despre asta. „Pune. cum st team eu înc pe scaun. Ei pot s vad .“ A a c aceste gânduri.i aminte c Biblia spune. lâng fereastr . în primele ase luni cât am z cut în pat. De asemenea.i iei r mas-bun de la to i.“ Nu orice voce e a lui Dumnezeu. c ci vei muri. „Oamenilor le este rânduit s moar o singur dat . „C ci ce este via a voastr ? Nu sunte i decât un abur. f -m s tiu când voi muri. Era din Scriptur . Gânduri veneau în mintea mea mai repede ca dintr-o mitralier . Spunea.în aceast diminea de joi. Vorbea încet. dat atunci nu am recunoscut-o. AST ZI VEI MURI. i apoi piere“ (Iacov 4:14). Credeam c mama e în camer . Pentru mine era audibil . Deoarece El era în mine. i El era cel ce scrisese Biblia. spuneau. Tu ai fost vindecat. Dar adu.“ i-a venit rândul. Îl voi s tura cu via lung i îi voi ar ta mântuirea Mea. M-am gândit. Eu st team acolo i a teptam s mor. duhul meu tia unele lucruri pe care Duhul Sfânt le cuno tea. m-am rugat în singurul mod pe care-l tiam.i în rânduial casa. ca s pot s -mi iau r mas-bun de la to i. i nu vei mai tr i“ (Isaia 38:1). înainte de a ti ceva despre vindecarea divin . Atunci nu tiam ce tiu acum. Prima voce audibil pe care am întâlnit-o vreodat a fost a diavolului. Pe la 2:30. Voi sta întins în pat pân va veni mama s fac curat în camer . La ora 8 m-am trezit brusc i cu mintea foarte limpede. am auzit ni te cuvinte ce veneau din l untrul meu. Am a ipit i am dormit 10 minute. Nu îl vedeam. „CE-I VIA A TA? E DOAR UN ABUR CARE SE RIDIC PU IN I APOI DISPARE. Duhul Sfânt era în duhul meu. de la 8:30 diminea a pân la 2:30 dup -amiaz .“ A urmat o pauz . Dumnezeu i-a vorbit în acest mod supranatural ca s te anun e când vei muri. i tiam c Domnul i-a spus lui Ezechia prin Isaia. Credeam c Dumnezeu era chiar în camera aceea.) Familia ta tie c ai fost vindecat. M-am dat jos din pat – credeam c Dumnezeu este în camer – i în vârful picioarelor am traversat camera i m-am a ezat pe un scaun. rar i chiar a citat din Scriptur . Doctorii îmi spuseser c voi muri i eu m împ casem cu gândul. Cineva era în camer . „NEGRE IT. mi-au venit spre mintea mea urm toarele cuvinte. De undeva din l untrul meu. M-am ridicat. Îmi pusesem în gând ca pe la 10 s ies la plimbare prin ora . Apoi voi ie i i m voi a eza cu bunicul în balansoar. chiar dac inima îmi b tea corect. Acolo am a teptat. (Diavolul nu putea contrazice acest lucru. tiam c în Iacov scrie. Le-am l sat s treac pe lâng mine. asemenea unei alte voci care-i vorbea min ii mele. m sim eam prea sl bit pentru un efort atât de mare. dar îi auzeam vocea. Vei muri chiar ast zi.

Asta m-a dus în Noul Testament. sub scaunul pe care st tusem toat ziua. Vocea Duhului lui Dumnezeu spusese. nu. Am continuat s merg dup trimiteri. Am crezut c cineva s-a furi at în spatele meu. cine este în camer i vorbe te cu mine. dar Dumnezeu mi-a vorbit în acest mod supranatural ca s m anun e c azi voi muri. Da. Am s rit în picioare cu Biblia în mân . celelalte cuvinte mi-au disp rut din minte.Pentru a doua oar au venit spre mintea mea cuvintele.16). Pentru c nu respecta restul Cuvântului lui Dumnezeu. Le-am re inut i le-am plimbat o vreme prin minte. am pierdut. Îl voi s tura cu via lung i îi voi ar ta mântuirea Mea. Dac voi g si în Noul Testament ceva asem n tor. Da. dar Dumnezeu mi-a vorbit în acest mod supranatural ca s m anun e c am s mor. Voi merge dup trimiteri. era scris.“ Asta nu-i adev rat. tiam c Cuvântul lui Dumnezeu este adev rat. dar asta-i în Vechiul Testament. cuvintele. Pentru un moment le-am ascultat i le-am repetat în minte. „Cine-a spus asta?“ Adic . Am în eles c vocea aceea care a scos un verset dintr-un capitol i mi l-a dat. cu gândul la aceasta. Deja din Proverbe am început s -mi dau seama c vocea audibil poate s nu fie a lui Dumnezeu. iar dup aceea vine judecata“. Îl voi s tura cu via lung i îi voi ar ta mântuirea Mea (vers. Am ridicat-o i am deschis la Psalmul 91. Alt voce – de parc cineva ar fi stat pe um rul meu – a vorbit la urechea mea fireasc i min ii. Dar crezi c diavolul renun atât de repede? O. de undeva din interiorul meu. Am s rit de pe scaun. A patra oar .“ Biblia mea era pe podea. Dar Vocea a r spuns. „Satano. „Oamenilor le este rânduit s moar o singur dat . A treia oar . Chiar i cre tinii n scu i din nou i umplu i cu Duhul spun: „Când î i vine vremea mori. Dar f când alte lucruri. „Psalmul 91. Îl voi s tura cu via lung i îi voi ar ta mântuirea Mea. Când am ajuns la sfâr it. i cu pumnul strâns am spus.“ Am început cu Psalmul 91. „ tiu ce-am s fac. Din nou. nu era de la Dumnezeu. Apoi am spus în oapt .“ Am stat o clip locului i m-am gândit. Când m gândeam astfel. Duhul lui Dumnezeu mi-a vorbit mai autoritar. i am aflat c atât Pavel cât i Petru au citat Vechiul Testament în ceea ce prive te via a lung . O trimitere la „via lung “ conducea la Proverbe. Apoi la 1 Petru i 2 Petru. Pentru c tia c eu nu cunosc de unde vine vocea. Apoi m gândeam. Tu mi-ai vorbit cu voce supranatural . Asta e doar pentru iudei. Îl voi s tura cu via lung i îi voi ar ta mântuirea Mea. Apoi Cuvântul a început s m lumineze. Tu nu ai o vreme stabilit pentru a muri. zilele î i vor fi înmul ite. Nici nu m uitasem la ea. atunci voi ti c asta îmi apar ine mie i Bisericii. ea spusese: „Fiecare are un timp anume când moare. 66 ăŃ ă ă ă ă ă ă Ń ş ş ă Ń ă ş Ş ă şă ă ă ş ă ă Ń Ń ă ă ş ă ă ă ă ă şă ă ă Ń ă ă Ń ă ă ş Ş şă ă ă ă ă ă ă ă Ń ă ă ă ă ă ăŃ ş ă ş şă ă ă Ń Ş ş uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC Ń ă ş ă ăŃ ăŃ ş ă ş ş şă ăŃ ş ă ă ă ă ă ă ă ă ş ş ăŃ ă ă ă ă ş Ń ş ş ă ă ă ă ş ă ă ă ă ă ă ă Ń Ń ă ă Ń ă ă ă ă ă şă Ń ă ă Ń ş ă ş . Vocea citase Evrei 9:27. au venit din nou în minte. Am spus. Am ajuns la Efeseni 6:1-3. zilele tale î i vor fi scurtate. Am citit de mai multe ori în Cartea Proverbelor c dac faci anumite lucruri. cum st team eu pe scaun. „Da. Nu e pentru Biseric . Apoi am spus.“ Po i adesea auzi pe oameni spunând asta. bineîn eles. dar interpretarea dat era gre it . ie i afar de aici! Tu e ti cel ce mi-a vorbit.

El a spus. atunci voi continua s tr iesc pân când m voi s tura! ă ă ă ă ă Ş ă Ş ă ă ăŃ Ş ă ă uezenmuD iuL lutnâvuC ăpuD dnâceduJ uezenmuD iuL lutnâvuC ăpuD dnâceduJ ă ă ă ş ă 67 .Vreau s tii c nu voi muri azi! i nici mâine! i nici s pt mâna viitoare! Nici la anul! Nu voi muri nici peste 5 ani! Nu voi muri nici peste 10 ani! Nici peste 15 ani! Nici peste 20 de ani! Nici peste 30 de ani! Nici peste 40 de ani! Nici peste 50 de ani! Nu voi muri nici peste 55 de ani!“ Aveam 17 ani. asta ar însemna 72 de ani.“ i dac nu m voi s tura cu 72 de ani. „Îl voi s tura cu via lung .

.

“ 1 Ioan 3:9 Aici este vorba de omul dinl untru.“ Define te bine termenii. am gre it de multe ori.i în tine un l ca . Dac prin „eu“ tu în elegi firea. noi suntem n scu i din p rin i fire t i i suntem p rta i naturii lor. Aceast s mân este în duhul meu. Dac e ti un cre tin umplut cu Duhul. Dar dac prin „eu“ în elegi omul dinl untru. Dac duhul t u este o fiin nou în Hristos Isus. El nici m car n-a fost de acord cu mine când gre eam. Iat un verset care este un mister pentru mul i: „Oricine este n scut din Dumnezeu nu p c tuie te. S . suntem n scu i din Dumnezeu i p rta i naturii Lui. Cre tin fiind. vei continua s gre e ti. nu în firea mea. Dac vei continua s permi i firii s te domine. Spiritual.i reînnoiasc mintea prin Cuvânt (Rom. Tu trebuie s fii în stare s discerni dac firea sau duhul este cel care te îndeamn s faci ceva. Dar omul meu dinl untru n-a gre it. pentru c s mân a Lui r mâne în el. S . Fizic.2) 69 ş ş ă ă ş ş ş ş ă Ń ă ă ă ş ş ă Ń ş Ń ă ă ăŃ ş Ń ă ă ă ă ă Ń ă ă ă ă ş ă ă ă ş ă Ń ş ş ş ă ş ă ă ă ş Ń ă ă ă ş şă şă ă ă ă ş ă ă ă ş Ń ă ă ă ă ş ă ă ă ă ş ă ă ă ă ă ă ă ă Ń ă ă ş Ń ă ă ă şă ă ă ă Ń Ń Ń ă ş ă ş ă ă ş ă ă ă ş ă ă ă ă ă ăŃ ă ă ş ă ş ă ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă ş ă Ń ă Ń ş ş . El a încercat s m opreasc s o fac.i aduc trupurile lor ca o jertf . Firea m-a îndemnat i eu am gre it.Duhul Meu? Sau Duhul Sfânt? „Duhul omului este o lumin a Domnului…“ ă Proverbe 20:27 ă ş Cineva ar putea obiecta: „Cum pot ti dac este propriul meu Duh sau Duhul Sfânt care-mi spune s fac ceva?“ Duhul omului este o candel a Domnului. ci în plin tatea Lui – g sindu.i vei reînnoi mintea prin Cuvânt. 2. i dac duhul t u este în p rt ie cu Dumnezeu. „Dar s-ar putea s fiu eu acela care vrea s o fac . Dac vei continua s la i ca mintea ta natural s te domine i nu. Inima mea a suspinat când am gre it.12:1. atunci este în regul . De aceea Pavel a scris cre tinilor din Roma n scu i din nou i plini de Duhul Sfânt s fac dou lucruri: 1. atunci desigur nu te po i supune întotdeauna firii. tu vei continua s gre e ti. dar duhul meu n-a consim it niciodat la aceasta. Nu omul interior al cre tinului vrea s fac r u.i spune el s faci. atunci el nui va spune s faci nimic r u. ci omul de afar . adev ratul „tu“. Mergi înainte i f ceea ce. dac lucrurile vechi s-au dus i toate lucrurile s-au f cut noi. dac duhul t u are în el Via a i Natura lui Dumnezeu i Duhul Sfânt este în el. i nu poate p c tui. fiindc este n scut din Dumnezeu. Natura lui Dumnezeu nu este o natur care s fac r u. omul t u interior are Duhul Sfânt în plin tatea Lui – nu într-o anumit m sur .

3) Alt traducere spune.“ (1Cor.Pân când mintea ta nu este reînnoit prin Cuvântul lui Dumnezeu. duhul nostru nu ne va spune s facem ceva gre it. De aceea ne hr nim cu Cuvântul lui Dumnezeu. Asta te va face s r mâi un prunc în Hristos. „…El ne-a dat f g duin ele Lui nespus de mari i scumpe.3:1) „Pentru c sunte i lume ti.“ spune el (vers. i acestea dou – duhul t u prin mintea ta reînnoit – vor avea controlul asupra min ii tale. „ i nu tr i i voi în felul celorlal i oameni?“ (vers. Orice î i va spune duhul t u va fi bun. un cre tin firesc.“ Ce voia Pavel s spun ? C ei tr iesc i fac acelea i fapte ca i oamenii nemântui i. ca unor prunci în Hristos. ca prin ele s v face i p rta i firii dumnezeie ti…“ 2 Petru 1:4 Noi suntem n scu i din Dumnezeu. nu v'am putut vorbi ca unor oameni duhovnice ti. El are Natura lui Dumnezeu în el. firea i mintea ta neînnoite vor domina duhul t u.“ Apoi le spune. „…sunte i ca ceilal i oameni. „Cât despre mine. Când mintea ta va fi reînnoit prin Cuvânt. Pavel spune bisericii din Corint. O alt traducere spune: „C ci sunte i c l uzi i de trup. i prin aceasta ne facem p rta i firii dumnezeie ti.3). Duhul meu nu-mi va spune nimic gre it. are Duhul lui Dumnezeu în el. pentru c este n scut din Dumnezeu. ci a trebuit s v vorbesc ca unor oameni lume ti. are Via a lui Dumnezeu în el. ş ă ă ş ş ă ă ă Ń ă Ń Ş ă ş ş Ń ş ă ă ă Ń ă ă 70 ă ş ă ă ă ă ş ă ă ă ă ă ă ă Ń Ń uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC ă ă ş ă ă Ń ă Ń ă Ńă ă ş Ń ş Ń ş ş ă Ń Ş ă ă ş Ń ă ş ăă ă Ń Ń ş . naturii lui Dumnezeu. atunci ea va fi al turi de duhul t u. fra ilor. are Dragostea lui Dumnezeu în el. nu de trupul t u. Dac avem în noi natura divin .

»“ Fapte 27:9.“ Au plecat în grab acas . „v d…“. i le-a zis: «Oamenilor. O familie de apte persoane a ie it în ora s ia masa. El n-a v zut cu mintea. pentru c trecuse chiar i vremea «postului». Dac l-ar fi ascultat pe Pavel ar fi salvat nava i marfa. Dar a a. „Domnul mi-a spus“. De aceea Pavel a în tiin at pe ceilal i. noi gre im pentru c nu ascult m. ei au pierdut totul i era cât pe-aci s . Dar m rturia duhului i-a avertizat la timp. Dumnezeu nu este un du man! El încearc s ne ajute! El nu lucreaz împotriva noastr ! El lucreaz pentru noi! Pe m sur ce devenim mai con tien i de duhul nostru i ascult m mai mult de îndemnurile lui vom putea înv a cum s cooper m cu Dumnezeu! Aminti i-v c cel mai important mod în care Dumnezeu î i c l uze te copiii este prin m rturia interioar sau îndemnul l untric. Se declan ase un incendiu. El a spus. „Dumnezeu a f cut asta.“ Nu.10 Pavel spune. Nu g se ti nic ieri în Biblie c Dumnezeu ar fi l sat s se întâmple astfel de lucruri pentru a-i înv a ceva pe oameni. am sentimentul c a a trebuie. cineva ar fi putut spune. N-a v zut fizic. A avut El vreun motiv. dar chiar i pentru vie ile noastre. i c l toria pe mare se f cea primejdioas . când tat l a spus deodat . Dac ar fi ars totul. „v d…“. Mâncarea tocmai le fusese adus la mas . Dar cum vedea el? Prin îndemnul l untric. „Haide i repede acas . El avea în duhul lui aceast m rturie.“ „De ce?“ „Nu tiu.i piard i vie ile. Nu suntem con tien i de duhul nostru i nu ascult m de el. i iar fi pierdut cu siguran i vie ile dac n-ar fi început s -l asculte pe Pavel. c l toria v d c nu se va face f r primejdie i f r mult pagub . nu numai pentru înc rc tur i pentru corabie. ă ă ş ş Ş ş Ń ăă şă ă ă ş ă Ń ă ă ă ş şă ş ă ă ă Ń ă ş ă ş ă ă ă ă ă Ń ş ş ă ş ă ă ş ă ă ş Ńă ă ă Ń ă ă ă ă ş ăŃ ş Ńă ă ă ă ă ă ă ăă Ń ă ăă ă ş ş ş ă ă ş ş Ń ă ă ă ă Ń şă ă ş ă ă ă ş ă ă ă ă ă ş ă ă ă ş ă Ń ă ă ş ă ă ă ş 71 . toat casa ar fi fost scrum. Dac ar fi întârziat.Văd „Trecuse destul de mult vreme. „am o descoperire“ sau. Am un îndemn. El nu a spus.

.

Cuvântul Lui lucreaz acum ca i atunci. De cele mai multe ori. foarte bine. Facem parte din aceea i Biseric . noi nu ascult m pentru c vrem o vedenie sau un înger. privi i acest pasaj din Scriptur i observa i cum a primit Petru o vedenie i cum a fost condus apoi de Vocea Duhului lui Dumnezeu: 73 ă ă ă şă ă Ń ă ă ă ă ă ş ş ă ă ă ş ă ş ăă şă ş ă ş ă ă ă Ń ş ş ă ăă ă ă ş ă ă ă ă Ń ă ă ş ă ş ă ă ş ş ă ş ş ă ă ă ş ă ă ă ş ş Ń ă ă ă ş ă ă ăŃ Ş ăă ş ă ş ăă ş ă ă ă ş şă ă ă ăă ş ă ă ă ă ă ş ş ă ă ă ă ş ă ş ă Ń Ń ş ăă ă ş Ń ăă ăă ă ş ăă ă ă ă ă ă Ń ş ş ă ă . Nu mi s-a întâmplat niciodat . M încuiasem singur în biseric i a teptam pe Dumnezeu. iar Duhul lui Dumnezeu îi c l uze te înc pe copiii lui Dumnezeu. „C ci to i cei ce sunt c l uzi i de Duhul lui Dumnezeu. Dar nu este a a.Călăuzire Spectaculoasă „De aceea.“ Fapte 26:19 Dumnezeu ne c l uze te ast zi pe noi exact cum i-a c l uzit pe primii cre tini. Dumnezeu nu se schimb . Pe vremuri. au fost c l uzi i printr-un înger care li s-a ar tat i le-a spus ce s fac . Al ii. iar noi alta acum. Nici nu m-am mai rugat s se întâmple. când Dumnezeu încearc s m rturiseasc împreun cu duhul nostru. Înainte de a v spune ce mi-a vorbit Duhul. Nu-i adev rat. unii au primit c l uzire prin vedenii. Ne g sim în aceea i epoc în care se g seau i ei – epoca Bisericii. sunt fii ai lui Dumnezeu. n'am vrut s m împotrivesc vedeniei cere ti. Primii credincio i nu aveau o biseric atunci. i nici nu m-am mai a teptat s se întâmple.“ Exist fii ai lui Dumnezeu i ast zi. Totu i. Atunci Duhul Sfânt – nu duhul meu – mi-a vorbit. i m-am rugat ca a a ceva s mi se întâmple i mie. N-avem nici un drept s umbl m dup vedenii. împ rate Agripa. Totu i. asemenea fenomene nu li s-au întâmplat acelor oameni în fiecare zi. Avem dreptul s cerem ceea ce Biblia ne promite. Poate o dat sau de dou ori în via . S privim în Faptele Apostolilor i în alte locuri din Scriptur i s vedem cum i-a c l uzit El pe copiii Lui. c ci aveam îndemnul l untric în duhul meu c a a trebuie s fac. Ca tân r slujitor am f cut i eu acela i lucru pe care mul i cre tini l-au f cut la începutul credin ei. Deci acest mod nu este cel obi nuit prin care Dumnezeu c l uze te. când m rugam în ultima biseric pe care am p storit-o. Nu exist nici un pasaj din Scriptur care s ne dea acest drept. Pân într-o zi a anului 1949. Nu s-a schimbat. ni se pare c ei aveau mai mult decât avem noi ast zi. Dac Dumnezeu vrea trimit un înger sau s ne dea o vedenie. Când m-am maturizat spiritual nu am mai a teptat s se întâmple a a ceva. N-avem nici un drept s cerem un înger. Gre im dac gândim altfel. Noi avem impresia c aproape în fiecare zi un înger apare cuiva i îi spune ceva. Am auzit oameni vorbind despre vedenii i îngeri. Avem acela i Duh Sfânt. încercând s ne c l uzeasc în modul în care ne-a spus în Cuvântul S u c o va face. Duhul lui Dumnezeu nu s-a schimbat.

“ Fapte 11:11. Apoi. L-a ajuns foamea. în 1950 au început s vin vedenii. i a vrut s m nânce. pe la ceasul al aselea. Duhul i-a zis: «Iat c te caut trei oameni. descoperiri în concordan cu Cuvântul – eu nu vorbesc despre ceva care este în afara Bibliei – au început s vin . a fost chemat la Ierusalim. i au mai fost i alte vedenii. Poate c Petru s-a uitat în jur s vad cine i-a vorbit. pogoar -te. f r s mai fac deosebire.20 Ace ti trei b rba i erau oameni din casa lui Corneliu. Pe când îi preg teau mâncarea.“ Imediat. Dar el a în eles c Duhul era acela care îl îndemnase. Dup ce Petru s-a dus acolo i a predicat acelor oameni dintre neamuri. în care eram. A v zut cerul deschis. coborându-se i slobozindu-se în jos pe p mânt. trei oameni trime i din Cezarea la mine.12 ă ă Ă 74 ă Duhul Sfânt i-a vorbit lui Petru. legat cu cele patru col uri. scoal -te. f r s fac vreo deosebire…. S s rim acum la versetul 19: „ i pe când se gândea Petru la vedenia aceea. Petru repet ce i s-a întâmplat: ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă „ i iat c îndat . au st tut la poarta casei. ş ă Ń Ş ă ă ă ş ă ă ăŃ ă ă ş Ń ş ş ş ăŃ ă ă ă Ń ş ş ş ă ă ş uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC „A doua zi. De opt ori Isus Însu i mi-a ap rut i mi-a vorbit. i un vas ca o fa de mas mare. a c zut într'o r pire sufleteasc . DUHUL MI-A SPUS S PLEC cu ei. i du-te cu ei.“ Fapte 10:9-11 Ń ş ă ş ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă ă Ń ă ă ăă ă ă ă ş ă ă ă ş Ş Ş ă ă ş . f r ov ire. În capitolul 11 din Fapte. Duhul mi-a vorbit pe când st team singur în biseric .»” Fapte 10:19. El a spus: „Î i voi da acum descoperiri i vedenii. Petru s'a suit s se roage pe acoperi ul casei.Dumnezeu i-a ar tat lui Petru printr-o vedenie c El inten iona s se îndure i de neamuri. c ci Eu i-am trimes. când erau pe drum i se apropiau de cetate. Nu tiu.

Manaen.»” Fapte 13:1.Duhul Mi-a Spus Să Plec „În Biserica din Antiohia erau ni te prooroci i înv tori: Barnaba. Poate c a vorbit prin unul din prooroci. S avem servicii în care s -I slujim Domnului. Mi-a spus. Simon. avem nevoie de ele. am murit de dou ori i apoi mi-am revenit. Nu tiu cum le-a vorbit Duhul Sfânt. Studiile biblice sunt bune. tiu când vine moartea. 75 ă ă ş ş ş ă ă ş ă Ńă ă ă ă ă ş Ş ş ş ş ăŃă ş ş ă ă ş Ń Ń ă ă ă Ń ş ă ă ă Ńă ă ş Ş ă ş Ńă Ń Ń ă ă Ń ă ă Ń ş Ńă ăŃ Ń ş ăŃ ă Ń Ń ş ş ă Ń ă ă ă ă ş ă Ń ă ş ăŃ ă ă ş ăŃ ă ă ş ă Ń ă ă ă Ń Ń ă ă ă ă . Pentru mine era audibil .2 Duhul Sfânt a zis. De un lucru sunt îns sigur: to i au auzit i to i au fost de acord c Duhul Sfânt le-a vorbit. ci ceea ce aude. Am auzit o Voce vorbind. Pe când slujeau Domnului i posteau. Team l sat s treci prin anumite experien e. În Antiohia era un grup de cinci b rba i ce slujeau Domnului. ci vei tr i. Practic. moartea a venit i mi-a dat târcoale. Luciu din Cirena. ci adun rii. s observ m în ce circumstan e a spus Duhul Sfânt ceva. Pe tine Eu te-am înv at credin a prin Cuvânt.“ Sunt convins c noi avem nevoie de servicii în care s slujim Domnului. „Duhul mi-a spus s plec…. „Pe când slujeau Domnului i posteau. Am ar tat mai devreme c Duhul Sfânt nu vorbe te de la El. tiu ce sim i când vine. Ai înv at credin a atât prin Cuvânt cât i prin experien . Duhul Sfânt a zis…. numit Niger. Vreau s te duci i s înve i pe poporul meu credin a. începuse s m cuprind în bra ele ei atunci când Duhul lui Dumnezeu a venit i m-a ridicat. Du-te i înva pe poporul meu credin a. în care s -L a tept m pe El. Într-o astfel de atmosfer Duhul Sfânt ne poate vorbi. M-am str duit s fiu ascult tor acelei Voci cere ti. P rea o voce uman . Prea des noi slujim doar unii altora. care fusese crescut împreun cu cîrmuitorul Irod. i Saul. aceea va vorbi.“ În momentul în care vocea a încetat s -mi vorbeasc eram perfect s n tos. Acesta este motivul pentru care pun atâta accent pe credin i înv atât de mult despre ea – pentru c a a trebuie s fac. Ar fi interesant. Deci El L-a auzit pe Dumnezeu sau pe Isus i aceea a vorbit. „Tu nu vei muri. Dar de prea multe ori noi nu cânt m Domnului. Duhul Sfânt a spus: „Pune i-Mi deoparte pe Barnaba i pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat…. Cred c a fost Isus. înainte de toate.“ Dup ce am slujit mul i ani. Acum du-te i înva pe poporul meu ceea ce te-am înv at Eu pe tine. Cânt rile sunt bune.” Petru spunea. Am recunoscut vocea Duhului Sfânt care-mi vorbea. DUHUL SFÂNT A ZIS: «Pune i-Mi deoparte pe Barnaba i pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat.

„Du-te i înva poporul Meu cum s fie condus de Duhul Meu!“ Fusesem lene în aceast privin . Texas.M voi referi din nou la vremea când Isus mi-a ap rut în 1959 în El Paso. Cartea de fa este determinat de acela i motiv. În timpul acelei apari ii El mi-a spus. Dar de acum încolo voi înv a mai mult despre aceasta. ă ş ă ăŃ ăŃ ă ş ă ăŃ ş Ń ă Ńă 76 uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC .

tot a a trebuie s m rturise ti i în Roma. numit Agab. m duc la Ierusalim. Luca. i-mi rupe i inima? Eu sunt gata nu numai s fiu legat. Pavel a debarcat la Tir. Dar când a ajuns acolo i a fost prins. Numai. care era unul din cei apte. Ceea ce a f cut Dumnezeu a fost s -l preg teasc pe Pavel în vederea celor ce-l a teptau. Umbla i i dup darurile duhovnice ti.“ (vers. i a zis: „Iat ce zice Duhul Sfânt: «A a vor lega Iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta. El i s-a ar tat într-o vedenie. i am g zduit la el. Isus a stat noaptea lâng Pavel. era cu Pavel. Pavel nu a gre it.” Dac am v zut c nu-l putem îndupleca. în capitolul 21. Isus i-a spus.» Când am auzit lucrul acesta. c ci. prin Duhul. i-a legat picioarele i mânile. n'am mai st ruit.23) Apoi. Atunci Pavel a r spuns: «Ce face i de plânge i a a. un prooroc. i am zis: «Fac -se voia Domnului!»“ Faptele Apostolilor 21:8-14 Unii poate s-au gândit c Pavel a gre it. am plecat i am ajuns la Cezarea. El avea patru fete fecioare cari prooroceau. A luat brâul lui Pavel. împins de duhul.“ (Fapte 20:22. în timpul c l toriei sale.“ 1 Corinteni 14:1 „Oare to i sunt apostoli? To i sunt prooroci? To i sunt înv tori? To i sunt f c tori de minuni?“ 1 Corinteni 12:29 Pavel. „Îndr zne te. cel ce a scris Faptele Apostolilor. atât noi cât i cei de acolo am rugat pe Pavel s nu se suie la Ierusalim. Fiindc st team de mai multe zile acolo. dar chiar s i mor în Ierusalim pentru Numele Domnului Isus. dup cum ai m rturisit despre Mine în Ierusalim. El scrie: „Acolo am g sit pe ucenici. Pavele. Duhul Sfânt m în tiin eaz din cetate în cetate c m a teapt lan uri i necazuri. dar mai ales s prooroci i. Nu l-a mustrat. i-l vor da în mânile Neamurilor. Am intrat în casa lui Filip evanghelistul.” (Fapte 23:11) Nu. s'a pogorât din Iudea. Ucenicii. vorbind b trânilor bisericii din Efes în mesajul s u de desp r ire.4) Pavel i-a continuat îns c l toria: „A doua zi. i am r mas apte zile. i a venit la noi.Călăuzire Prin Proorocire „Urm ri i dragostea. 77 ă ă Ń ă ş ă Ń ăŃă ş Ń ă ş Ń Ń Ń Ń ă Ń ă ă Ńă ă ş ă şă ă ă ş ă ă ă ă ş ă ş ă ă ă ă ă ş ă ă ă ş ş ş Ń ş ş ş ă ă ş ă ş ă ă ăă ă ă Ń ş ăă ă ş ă ş ă ş ş ă ş ă ş ă ă ş ă ă ş ş ă ş Ń ă ş ă ă ş Ń ă Ş ă ş ă ş . Nu i-a spus lui Pavel c a gre it. ziceau lui Pavel s nu se suie la Ierusalim. f r s tiu ce mi se va întâmpla acolo. iat c . spunea: „ i acum.

i investeasc banii. i de i este o gre eal s le confund m. când prooroce ti.) Proorocia poate fi rostit în rug ciune. Am v zut asemenea lucruri întâmplându-se nu o dat . i alte daruri spirituale trebuie s opereze în lucrarea lui. fire ti. Pe lâng proorocire. 78 ă ş ă Ń ă ş ă ă ăă şă ş ă ş ă ş ş Ş ă Ń ă ş ă ş ă ş ă ă ş ă şă ă ă ă ă ş Ń Ńă ă ăă ă ă ă Ń ă ă ş ş ă ş ă ă ă ă ş ş ş ă ă ă ş ş ş ăă ă ă ă ă ă ş ă ă ş ş ă ş ă ă ă ş Ń ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă Ń ă ă ă ă ă ă Ń uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC ă ă ă Ńă ă Ń ş Ń ş ş ş ş ă ă Ş ă ă ă ă ă ă ăŃ ă ă ă ă ă ă ş Ń ă ă ă ă ş ă ă . Faptul c cineva prooroce te nu face din acela un prooroc. Am v zut slujitori ai lui Dumnezeu care i-au pierdut slujbele din cauza proorociilor false. i-a pierdut casa i tot ce mai avea. în lucrarea unui prooroc exist prezicere i prevestire. care o dusese foarte bine. Slujba de prooroc Exist deci slujba de prooroc. ci de multe ori.Observa i aici dou lucruri: 1. Darul proorociei.“ N-a ascultat. Unii oamenii nu. Dac a prooroci te face prooroc. „To i sunt apostoli? To i sunt prooroci?…“ R spunsul este negativ. Slujba de prooroc. nici o prevestire sau altceva de acest fel. Am cunoscut oameni c rora într-o vreme o duceau bine. atunci ar fi trebuit ca Domnul s spun c fiecare ar trebui s doreasc s fie prooroc. În acest dar al proorociei nu este nici o prezicere. Mie mi se pare c stau lâng mine însumi. asta vine din omul interior. i/sau darul descoperirii duhurilor) operând împreun cu proorocia. Este important de tiut c lucrurile spirituale pot fi gre it folosite. Nu tiam c n-ar fi încheiat nici o afacere f r s apeleze la a a-zisul s u prooroc pentru ca acesta s -i prooroceasc ce s fac . iar acum sunt fali i pentru c au ascultat de cineva care le-a proorocit cum s . Îmi amintesc de un om scump care venea la adun rile mele. exact cum i lucrurile naturale. Dac cineva este prooroc. tiam cine era. Ei cred c dac un lucru este spiritual. Bietul om. unde locuie te Duhul lui Dumnezeu care prooroce te. Proorocia este o vorbire supranatural într-o limb cunoscut – propria ta limb . atunci el trebuie s fie perfect. Eu ascult cu urechile mele naturale ca s v d ce spune El. Simplul dar al proorociei. acest lucru se întâmpl de multe ori. dar nu îl cuno team cu adev rat. Câteodat . (Vorbirea în limbi este o vorbire supranatural într-o limb necunoscut – o limb necunoscut ie. pot fi gre it folosite. este de a vorbi oamenilor spre zidire. darul cuno tin ei. El are darurile descoperirii (darul în elepciunii.i spun asta. Darul proorociei propriu-zis const în a vorbi oamenilor spre zidire. I-am spus. Cuvântul lui Dumnezeu înva clar c fiecare ar trebui s doreasc s prooroceasc (1 Corinteni 14:1). „Sunt mi cat c trebuie s . el st în aceast slujb i lucreaz . Ele nu reprezint acela i lucru. Dumnezeu nu near spune s c ut m ceva ce n-am putea ob ine. n-are cum s existe o folosire gre it . Vede i. F r s intru în am nunte. Vei pierde tot ce ai i vei ajunge la faliment dac vei continua s -l ascul i pe cel care te sf tuie te. sf tuire i mângâiere (1 Corinteni 14:3). la fel ca i vorbirea în limbi. a a cum am mai spus. Dar Pavel întreab . vom vedea leg tura pe care o are cu c l uzirea. 2. Totu i.i dau seama niciodat de acest lucru. sf tuire i mângâiere. ai impresia c exist dou persoane. Cum nu to i pot fi prooroci.

Acum observa i versetul 30. oricine are darul proorociei poate prooroci – dar asta nu înseamn c i trebuie s o fac . vine din duhul t u i i se supune. Nu accepta ceva doar pentru c a spus-o un prooroc. Construi i-v via a pe Cuvântul lui Dumnezeu! L sa i celelalte moduri de c l uzire pe planul doi. ci omul sub inspira ia Duhului lui Dumnezeu. t lm cirea limbilor i proorocia opereaz sub ungerea Duhului. „Cât despre prooroci. nu le primi. Dac nu sunt în concordan cu Cuvântul lui Dumnezeu.“ Duhurile proorocilor sunt supuse proorocilor.Tu trebuie s judeci proorociile cu Cuvântul lui Dumnezeu. De multe ori când Duhul lui Dumnezeu lucreaz . Trebuie judecat dup Biblie. „Dac Dumnezeu vorbe te prin cineva. pentru c ele se exprim prin ni te vase imperfecte. Nu v ghida i via a dup proorocii. Acesta este motivul pentru care proorocia i t lm cirea limbilor trebuiesc judecate dup Cuvânt. De asemenea. prin ceea ce ai în duhul t u. Al ii pot avea descoperiri ocazional. Mai întâi s ai ungerea 79 ă ă ă ă ş ă ă ă ă Ń ă ă ă ă ş ă Ş ă ă ă ş ă ş ă ă ş ă ă ă ă Ń ş ă ă ă ă ş ă ş Ş ă ă ă Ń ericoroorP nirP erizuălăC ericoroorP nirP erizuălăC ş ăă ş ă ă ă Ń ă ă ă ş Ń ş ă ş ş ă ă ă Ń ă ă ă ă ş Ń ă ă ă ă ă ă Ş ă ă ă ă ş ş ă ş Ń ăă Ń ă Ń Ń ă Ń ă ă Ń ă Ń ă ă ă ă ă ă ăŃ Ń ă ă Ń ă . Ce vine. s vorbeasc doi sau trei. Pune i pe primul plan Cuvântul lui Dumnezeu! Câteodat oamenii spun. Asta înseamn c tu nu e ti obligat s spui. Dac nu se potrive te cu duhul t u. Duhul lui Dumnezeu este perfect. Dar noi suntem cei ce trebuie s deschidem gura. nu e în regul .“ 1 Corinteni 14:32 Unii spun. În al doilea rând. i ceilal i s judece.“ 1 Corinteni 14:29. „Dumnezeu m-a f cut s spun asta. Tot ce face omul este imperfect. Darul vorbirii în limbi.“ Trebuie s î i dai seama c nu este exclusiv Dumnezeu cel care o face. „ i dac este f cut o descoperire unuia care ade jos (prooroc)….“ Proorocii au descoperiri. Noi nu judec m oamenii. atunci a a trebuie s fie. i dac este f cut o descoperire unuia care ade jos. Ani de zile am c l torit în slujba Domnului. când Duhul se manifest . Nu v construi i via a pe proorocii. trebuie s judeci proorociile care te privesc. Darurile Duhului în sine sunt perfecte. cel dintâi s tac . dup cum avem nevoie. N-am putut s nu spun. dar proorocii au o astfel de slujb . i s-ar putea ca prin aceste metode Dumnezeu s dea un cuvânt de cunoa tere. Noi judec m ceea ce spun ei.30 „Cât despre prooroci. „Duhurile proorocilor sunt supuse proorocilor. Dar ele nu sunt perfecte întotdeauna în manifestarea lor. un cuvânt de în elepciune sau de descoperire. În to i ace ti ani numai unul sau dou dintre ele au fost corecte. oricine are darul vorbirii în limbi i al t lm cirii poate s vorbeasc – dar asta nu înseamn c i trebuie s o fac . s vorbeasc …“ Aici el vorbe te despre prooroci – nu despre oricine care prooroce te. Peste tot pe unde am fost a existat întotdeauna cineva care avea un „cuvânt“ din partea Domnului pentru mine – uneori chiar dou sau trei.

printre care i unii din conduc torii bisericii au insistat. îmi dai voie s te întreb ceva?“ „Da. „Frate Hagin.“ 80 ă ă ă ă ş ă ă ă ă ş ă ş ăŃ ă ăă ă ş Ń ă ă ă ş ă ă ă Ń ş ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ş ă ş ă ă ă ă ă ş ă ă ă ş ă Ń ă ă Ş Ń ş ş ş ă ă Ń ă ă ă ă ă ş ă ă Ń Ń ă ă ă ă ş ă ă ă Ń Ńă ă ş Ń ă ă ă ş Ń ă ă ă ă ă ă ă Ń Ń Ń Ń ş ă ş ă ă ş ă ă ş ş ş ă Ń ă ă ş ă ă ă ă ă ă ă ă Ń ă ă ă Ń ş ă ş ă ă ş ă ă ă ă Ń ă ă ş Ń ş ă ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC . „Când mesajele în limbi i înso ite de t lm cire au loc în public. Nu am v zut înc nici una împlinindu-se. Cu mai mul i ani în urm am inut o serie de adun ri care se întindeau pe o perioad de 7 s pt mâni. Dar am vrut s fiu folosit de Domnul. „Dac proorocia confirm ceea ce tu ai deja în duhul t u. cam la aceea i or . Foarte multe vie i au e uat i s-au ruinat din cauza neaten iei în aceast privin . Nu-mi face nici o pl cere s intru în acest subiect acum“. Nu-l va ap sa. Asta nu înseamn c vorbirea ei în limbi era fals . Nu te c s tori cu cineva doar pentru c a a i s-a profe it. Pentru c nimeni nu putea s t lm ceasc . o femeie se ridica i începea s vorbeasc în limbi. ca i femeia aceasta. nu?“ „Da.Duhului care s te împuterniceasc s lucrezi.“ Unii oameni vorbesc în Numele Domnului. n-ar trebui ele s fie o binecuvântare pentru adunare? E normal ca un astfel de mesaj s omoare serviciul?“ Biata femeie st tea chiar în fa a mea. Dar al ii. Am avertizat oamenii s fie foarte aten i cu proorocirile cu adres personal . Am s m opresc. Într-o zi pastorul m-a rugat s in cursul de coal duminical în locul lui pentru c trebuia s plece din ora . Am auzit atâtea a a-zise proorocii de-a lungul anilor. t lm cea ea. ea spunea în limbi acela i lucru. Dup o vreme a fi putut i eu s spun lucrurile pe care le spunea ea. M gândeam c trebuie s fie în leg tur cu lec ia. ar trebui s d m un r spuns. n-o accepta. Unul dintre diaconi mi s-a adresat. te rog“. „Ace tia nu-L las pe Dumnezeu s lucreze. Nu intra într-o lucrare doar pentru c cineva i-a proorocit s o faci. „Frate Hagin.“ Femeia a fost destul de inteligent ca s în eleag aluzia.“ Mul i s-ar fi sup rat i ar fi spus. accept-o. Era vorba de o folosire gre it . a a este. Sunte i o adev rat binecuvântare pentru biseric . am r spuns. atunci e bine. „Aceasta n-are leg tur cu lec ia. De i era ceva neobi nuit. f r s aib ungerea Duhului. Ceea ce spunea ea era ca apa rece aruncat peste mul ime.“ „A a m-am gândit tot timpul. Era ceva în l untrul meu care tia asta. c ci altfel e mai bine s stai jos i s la i pe Dumnezeu s se manifeste prin altcineva care o are. Multe c mine au fost destr mate de aceste a a-zise proorocii. am reu it s m încadrez în timp. am spus. Dac nu. „Am gre it. A venit la mine i m-a întrebat. în aceea i parte a serviciului i înainte de strângerea colectei. „V mul umesc. sor . i dac o proorocie confirm ceea ce ai deja în inim . Isus mi-a spun în 1959 când mi s-a ar tat. Sear de sear . va în l a serviciul. În fiecare sear .“ I-am spus. Pentru lucrurile care te privesc intr mai întâi în l untrul t u.“ „Dac mesajul este din Duhul. Stingea complet toat adunarea.

Venise împreun cu un grup dintr-un ora învecinat. Pe vremea când ineam o serie de seminarii la Tulsa. Pavel îi spune tân rului Timotei. So ia mi-a spus. frate Hagin. „M-am dus pentru c a a a spus tata. când te rugai în c m ru a ta.“ Când am început s înv s conduc. sf tuire i mângâiere este minunat. am gre it de câteva ori ie ind din curb . „Am gre it. Numai pentru c am gre it într-o lucrare. a venit la mine o femeie. Apoi începe s gândeasc . Domnul. Dumnezeu îl cheam în lucrare. el iese din locul în care trebuie s stea i trece în altul. de un timp încoace simt c Dumnezeu are o chemare pentru mine.“ Când drumul devine greu – i va veni. recunosc.i – dac o proorocie care i se adreseaz personal nu aduce o înt rire sau nu confirm ceva ce tu ai primit deja în duhul t u. Când cineva intr în lucrare. dar am auzit aceste cuvinte ie ind.Duhul Sfânt a spus.“ Dar cel ce se va dedica din duhul s u. po i avea biruin e. i-am r spuns.“ Sau. Atâta timp cât darul proorociei lucreaz spre zidire. A a c am petrecut un timp în c m ru rugându-m . nu-i întotdeauna prea u or. î i vorbesc. „Cred c mâna Domnului este peste el. Dac gre esc. El îi chemase deja. Mi-a spus. „Te-ai rugat în c m ru a ta la ora 3 dup -amiaza?“ (Voiam s verific – dac gre eam.“ Nu te teme s spui „Am gre it. „Pune i-mi deoparte pe Barnaba i pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat“ (Fapte 13:2). „Eu proorocesc. M-am oprit în spatele acestui tân r îngenuncheat care se ruga intens. m-am rugat. «Te-am chemat în lucrare i î i voi confirma aceasta disear .“ Motivul vi l-am spus. meditând.“ Dup serviciul de rug ciune l-am întrebat. Eu chiar nu tiu dac am fost chemat. acest 81 ă Ńă ş ş ş ă Ń ş ş ş ă ă ă ă ş ă ă ă ă ş ş ş şă Ń ă ă ă ş ş ş ş ă ş ericoroorP nirP erizuălăC ericoroorP nirP erizuălăC ş Ń ş ş ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă ş ă ă ă ş şş ă ă ă Ń ş ă ă ă Ş ă ş ă ă ş Ń ă ă Ń ă ă ă ş ă ş Ń Ń ă ă ş ş ş ă ă ş ăŃ ă ă ă Ń ă ş ă ă ă ă Ń ş ă ă ş ă ă Ń Ń Ń ş ă ă Ń ă ş ş ş Ń ă ă ş ă ş Ń ăă ă ă ă ş ă ă ă ă ă ă Ş ă ă ă Ń ş ă ă ă . În ultima biseric pe care am p storit-o era un tân r cu o frumoas cre tere spiritual . Am sim it cum Domnul mi-a vorbit i mi-a spus. Ai cerut o confirmare pe care acum ai primit-o. Nu voi spune nim nui c este chemat. tii. „Dar eu nu voi chema pe nimeni. A a c nu i-am spus nimic tân rului. va trece cu bine prin toate încerc rile. Într-o duminic seara. citind Biblia i a teptând pe Domnul. „Da. care tie c Dumnezeu l-a chemat. încercând s în eleg unde am gre it i c utând s evit o nou gre eal . doream s m corectez.) Tân rul mi-a spus. „Mi-a proorocit cineva. N-am spus înc da sau nu.“ „ i eu am aceast convingere“. Aceasta era doar confirmarea chem rii. „Frate Hagin. Voi merge înainte. nu trebuie s abandonez. dar va fi greu – cel care nu este convins de chemarea sa ar putea spune. Am deschis gura s m rog. „Sufer greul ca un bun osta .“ Aminte te.“ Astfel. Eu.» Dar nu tiam cum o va face. „Aceasta este o confirmare a celor pe care i le-am spus în dup -amiaza asta la ora 3. s n-o prime ti. chiar dac a ti c este. Încuraja i acest lucru! Dar de multe ori cineva care prooroce te î i închipuie c lucrarea de prooroc este o lucrare de prevestire. Astfel c i acum voiam s verific cele întâmplate. la rug ciune. Nu-i a a? La fel trebuiesc privite i lucrurile spirituale. deci i eu pot face asta. Dar nu am renun at s ofez pentru c am f cut ni te gre eli. am mers s -mi pun mâinile peste cei aduna i lâng amvon i s m rog pentru fiecare a a cum m c l uzea Domnul.

În ora ul nostru avem un grup de rug ciune în care ne întâlnim s pt mânal. El nu e mântuit. la adun rile de rug ciune – nici nu tiu dac s le numesc a a – tot ce fac ei este s .“ „Nu este aceasta o întrebuin are gre it a unui dar?“ – m-a întrebat ea.“ I-am spus. Totdeauna mi se prooroce te c ceva r u mi se va întâmpla – dar niciodat nu mi s-a întâmplat ceva r u. Este foarte u or ca un copil s fie indus în eroare sau îndrumat gre it. Vreau s te întreb ceva. „Ba da.i unul altuia.grup este ceva cu totul nou pentru noi. Au trecut optsprezece luni i mama tot n-a murit. Tu e ti un copil al lui Dumnezeu. Putem p r si foarte u or drumul. dar este un om minunat i eu îl iubesc. De aceea a scris Pavel bisericii din Corint despre aceste lucruri. dar eu cred c ceea ce facem noi nu e bine. De fapt.“ „Mi-au proorocit c mama va muri peste ase luni.i pun mâinile unul peste altul i s prooroceasc . Mi-au proorocit c so ul m va p r si. ă ă Ş ă ă ă ş ă ş ă ă ş şă ăă ş ş ş ă ş ăă ş ă ş Ń ă ă ă ă ă ă ă ş Ń ş Ń ş ă ş ă ă ă ă ă ă ş ă ş Ş ş ă ş ă ş ă ş 82 uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC . Unii din grup cred c eu gre esc. Î i petrec toat dup -amiaza proorocindu. Este foarte grijuliu i între noi nu sunt nici un fel de nepl ceri.“ Noi trebuie s cunoa tem aceste lucruri. i tot ce mi s-a proorocit mie a fost numai de r u. „Nu. i acestea sunt numai dou exemple. i nici nu i se va întâmpla.

o vedenie duhovniceasc . nu cu ochii fire ti. El f cea multe milostenii norodului. dar nu era n scut din nou. Corneliu a v zut un înger într-o vedenie. nimeni altcineva nu l-ar fi putut vedea. îngerii au capacitatea de a lua o form care poate fi v zut cu ochiul firesc. el a avut o vedenie duhovniceasc . a a cum vezi o persoan oarecare. prin ea au g zduit. Într-o vedenie duhovniceasc . suta din ceata de osta i numit ’Italiana’. El nu L-a v zut cu ochii fire ti. i se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pela ceasul al nou lea din zi. Dumnezeu n-a chemat pe îngeri s predice Evanghelia. el n-a v zut cu ochii s i fire ti. a v zut l murit într'o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu c a intrat la el. De aceea oricând i orice va fi v zut Pavel. n-ar fi v zut nimic. nu vedea nimic.Călăuzire Prin Vedenii „În Cezarea era un om cu numele Corneliu.9. pe îngeri. Era un prozelit al evreilor. „S nu da i uit rii primirea de oaspe i. tu vezi cu ochii duhului t u. ci pe oameni. c ci unii. ochii lui erau închi i. Exist trei feluri de vedenii: vedenii duhovnice ti. i i-a zis: «Cornelie!»“ Faptele Apostolilor 10:1-3 Câteodat Dumnezeu c l uze te prin vedenii. împreun cu toat casa lui.“ Fapte 9:8 Când Domnul i-a vorbit. Iar când avea ochii deschi i. El nu tia nimic despre I sus. Dac Dumnezeu le îng duie. f r s tie. A fost. Îngerul i-a spus unde s trimit dup cineva care s -i predice Evanghelia i s -i spun cum s fie mântuit. Omul acesta era cucernic i tem tor de Dumnezeu. L-au luat de mâni. cu alte cuvinte. i m car c ochii îi erau deschi i. „Saul s'a sculat dela p mânt. i l-au dus în Damasc. Îngerul care i s-a ar tat în vedenie nu-i putea predica Evanghelia. Corneliu era un om credincios. El a v zut în lumea spiritual .“ Evrei 13:2 Dar Biblia nume te experien a lui Corneliu vedenie (Fapte 10:3). i dac îngerul ar fi luat o form vizibil . ş ş ş ş ă ă ă ş ă ă ş ş ă ă ă Ń ş ş ă ş ă ă ă ş ş ă ă 83 Ş ă ă ş ş ă Ş ă ş ă ş ă ă ă ă ăŃ ă ş ă ă ă ă ă ă ă ă ă ş Ń ă ă ă ăă ă ă ş ă ş ă ă ă ă ă Ń ă ă şă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă ş . era orb. Când Pavel L-a v zut pe Domnul în Fapte cap. i în aceast lume spiritual exist îngeri. r piri i vedenii cu ochii deschi i. Dac altcineva ar fi fost de fa .

El a fost ales mai întâi diacon (Fapte 6:5). El nu mai tie exact unde se g se te. i edea în carul lui. El a v zut tot felul de animale curate i necurate. pela ceasul al aselea. Restul au fost vedenii duhovnice ti. o serie de lucruri sunt prezentate simbolic. Nu este incon tient. Pe când îi preg teau mâncarea. Corneliu nu a avut o r pire. coborându-se i slobozindu-se în jos pe p mânt. Ca în vedeniile lui Petru. s-au petrecut unele lucruri care l-au f cut s în eleag c Dumnezeu a chemat i neamurile la mântuire. i a trebuit s se gândeasc la ceea ce v zuse (Fapte 10:19). El este mai con tient de lucrurile spirituale decât de cele naturale. dar nu tie ce se petrece în jurul s u. Nu am c zut într-o r pire. i îngrijitorul tuturor vistieriilor ei. L-a ajuns foamea. i citea pe proorocul Isaia. i a vrut s m nânce. i care este pustiu. Nu este trist c în biserica universal am fost jefui i de binecuvânt rile i de manifest rile supranaturale pe care le-am fi putut avea. Când cineva cade într-o r pire. pe drumul care pogoar spre Ierusalim la Gaza. i i-a zis: «Scoal -te. i iat c un Etiopian. a c zut într'o r pire sufleteasc . un famen cu mare putere la împ r teasa Candace a Etiopienilor. L-am v zut cu ochii mei fire ti. legat cu cele patru col uri. La fel se întâmpl i azi. În cartea Faptelor Apostolilor exist diferite tipuri de vedenii. venit la Ierusalim ca s se închine. i un vas ca o fa de mas mare. A v zut cerul deschis.“ Fapte 10:9-11 ăŃ ă ş ş ş ă ă ă ă ş ş ă ş ă Ń ă ă ş ş uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC Al doilea fel de vedenii este r pirea. „Un înger al Domnului a vorbit lui Filip. Duhul i-a vorbit pe când se gândea i l-a îndemnat s mearg cu cei trei oameni în casa lui Corneliu. Duhul a zis lui Filip: «Du-te.Petru. ca de pild Petru. 84 ă ă ă ă ă ă ş ă ă ş ă Ń Ń ş ş ă ş ă ă ă ş Ş ă ş ş ă ă ş ă ş ş ă ş ş ş ş ă ă ă „A doua zi. Sim urile mele erau neatinse. i du-te spre miaz zi. Cea mai înalt lucrare în care a fost chemat a fost cea de evanghelist (Fapte 21:8). i ajunge carul acesta!»” Fapte 8:26-29 Unii cre tini admit c Dumnezeu a vorbit apostolilor. Al treilea tip de vedenie este cel pe care l-am numit vedenie cu ochii deschi i. El nu în elesese înc ce însemna vedenia pe care o avuse. Vedenia la care m-am referit destul de des în aceast carte a avut loc în El Paso. Isus a intrat în camera mea. ca în cazul lui ă ă ă ş Ń Ń ş ş ş Ń ă ş ă ă ă ş ă ă ş ă ă ă ă ă ş ă Ń şă ă ş ă ă ş ă ă ă ă . numai dou au fost cu ochii deschi i i trei s-au petrecut în starea de r pire.» Filip s'a sculat i a plecat. Dar dup ce s-a dus. dar ei sus in c astfel de lucr ri au fost numai pentru apostoli. se întorcea de acolo. În vedenii. Filip nu era un apostol. Din toate vedeniile pe care le-am avut. când erau pe drum i se apropiau de cetate. în 1959. i a fost una cu ochii deschi i. Petru s'a suit s se roage pe acoperi ul casei. sim urile sale fizice sunt anulate.

un om din Tars. Nici m car n-am comentat. S auzim ce are s ne spun .“ În cele din urm . C ci iat . unul dintre fra i s-a sculat i a spus.” Fapte 9:10-12 Anania nu era diacon. Dar mia spus. B trânul mi-a spus. Cu o astfel de ocazie. (Cred c era unul dintre cei mai mari înv tori din lume – i eu pot s spun c am auzit câ iva. Domnul i-a zis într'o vedenie: «Anania!» «Iat -m Doamne. „Nu sunt deloc îngrijorat c unul din miile de 85 ă ă ă ă ăŃă ş ă Ń ş ă ă ă ş ă ă ă ă ăŃ ă ă ă ă ş ă ă ă ă ă Ń ă ă ă ş ş Ń ş Ń ă ş ă ă Ń ă ă ş Ń ăŃă ă ă ă ş ă ă ă ă ă ă Ń ă ş ăŃă ă ă ă Ń ş ş ş Ń Ń ă ă ă Ńă ăă ă ă ă ă ă ş Ń ş Ń ă ş ş ă ă ş ă Ş ş ă ă ă ă şă Ń ă ă şă ă iinedeV nirP erizuălăC iinedeV nirP erizuălăC ă .pentru c oamenii au închis Biblia spunând: „Aceste lucruri au fost pentru apostoli. Iar conduc torii erau pe punctul de a-l exclude din denomina iune. Apoi a spus. i Domnul i-a zis: «Scoal -te.’ i caut în casa lui Iuda pe unul zis Saul. i punându. Dumnezeu ne poate da o vedenie sau nu. Noi to i ar trebui s ne punem în starea în care Dumnezeu ne-ar putea folosi când ar crede El de cuviin . „Eu cred c ar trebui s -l ascult m i pe fratele S… .i capete iar vederea. Am v zut spre ce tindeau. Toate acestea au încetat când apostolii au murit. numit Anania. Un înger ar putea s ni se arate sau nu. Nu trebuie s a tept m o vedenie ca s facem ceva. ca s . El spunea c îngerul i-a dat instruc iuni referitoare la slujba lui. „Cu cât studiam mai mult. „St team acolo i ascultam.» a r spuns el. El mi-a povestit multe din experien ele sale extraordinare. dar l sa ca adunarea s sugereze subiectele scriindu-i-le pe o buc ic de hârtie.“ El petrecuse câ iva ani predând într-una dintre cele mai bune coli biblice penticostale i s-a gândit c ar putea acoperi acest subiect în dou s pt mâni. Era ceea ce am putea numi un cre tin oarecare. El mi-a spus c preda anumite teme a a cum îl c l uzea Domnul. Curând dup ce inuse studiul despre îngeri a avut o întâlnire cu conduc torii acestei grup ri. du-te pe uli a care se cheam ’Dreapt . Unul dintre subiectele discutate a fost un raport conform c ruia un slujitor al denomina iunii pretindea c a v zut un înger. Voiau s -l exclud . Este unul dintre cei mai capabili înv torii ai Bibliei.“ El era unul dintre conduc torii grup rii Evangheliei Totale. El a fost cu noi de la începutul mi c rii. la începutul secolului.“ Mi-a spus c a început prin a le spune de studiul despre îngeri pe care tocmai îl încheiase în biserica sa. i a v zut în vedenie pe un om. cu atât studiul devenea mai mare. A fost o mare onoare pentru mine s predic în biserica unui mare om al lui Dumnezeu. el se roag . În biserica pe care o conducea.) Iar ce v spun acum tiu de la el. Studiasem ase s pt mâni i tot nu epuizasem subiectul. „Am vrea s înv m ceva despre îngeri. Totu i Domnul l-a folosit. Nu am auzit nimic despre acest subiect. în fiecare vineri se inea studiu biblic. intrând la el.“ „În Damasc era un ucenic numit Anania. cei mai mul i au scris. i fusese misionar în China din 1912. Niciodat n-am vorbit dac nu am fost întrebat.i mânile peste el. pe când acesta împlinea aptezeci de ani. El fusese umplut cu Duhul Sfânt cu mul i ani în urm . El era doar un ucenic.

Toate materialele necesare m privesc pe mine. de ce nu mi-l spui Tu? De ce trebuie s -l ascult din gura unui înger? Pe deasupra. Aveam un serviciu special de închinare.“ (Nu este minunat! Eu am acest înger care m urmeaz neîncetat. Nu v cost nimic. lâng un scaun i m rugam. Lucrul care m deranjeaz este c numai unul dintre noi a v zut a a ceva. „Dac v ve i muta cu biroul în ora ul nostru. Când o f ceam.“ „Dar Tu tocmai vorbe ti cu mine. Cuvântul lui Dumnezeu c to i cei ce sunt 86 ă ă ă ă Ń ă ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă ă Ń ă ă ă ş ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ş Ń ă ă ş ă ă ă ă ă ă ă ă ş Ş ş ă ş ă ş ă ş ă ă ă Ń ă Ńă ş ă ş ă ă ă ă Ń Ń ă Ń ă ă ş ş ă ă ş ş Ńă ăŃ Ń ă ş ă ă ş ă Ń ă ă ă Ş ă ă ă ă ă uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC . îngerul deschidea gura i începea s spun ceva. Dar în acea perioad m rugam împreun cu un grup. cu ce vom motiva noi înaintea oamenilor? Avem noi oare ceva mai bun s le oferim? Ceva mai supranatural? Ceva mai scriptural? Dac nu. st tea un înger mare. când deodat Isus a ap rut exact în fa a mea.“ a r spuns Isus. voi înregistra toate predicile dumneavoastr . vom angaja secretare i le vom pl ti salariile.5 metri în l ime. „dac noi îl vom exclude pe acest om pentru c a v zut un înger care l-a înv at lucruri privitoare la slujba sa. Texas. Nici nu ar ta a birou. se oprea. care era tehnician electronist.“ Imediat.) Din când în când. Tu nu. Dup ce Isus i-a încheiat convorbirea cu mine. La circa o jum tate de metru în spatele lui Isus i un metru în dreapta Sa. Ai citit în scriptur c am spus c îngerii copiilor stau în permanen înaintea fe ei Tat lui Meu.slujitori ai no tri a v zut un înger. Vom cump ra tot echipamentul necesar. mi-a spus. „Cine este acea persoan ? Ce semnifica ie are?“ „Este îngerul t u.“ Au votat cu to ii s -l lase în pace. Trebuie s fi avut peste 2. Mai v zusem îngeri i înainte – dar niciodat unul atât de mare. Când îmi întorceam privirea la Isus. Isus mi-a vorbit despre unele lucruri.“ Ofertele erau foarte tentante. „Frate Hagin. le-a zis.“ „ i în al doilea rând“. Slav Domnului!) Am întrebat. dac îmi vei da voie. Câ iva oameni din alt ora m-au c utat i mi-au spus. Atmosfera era ca cea despre care se vorbe te în Fapte 13:1 i 2 – o atmosfer în care Dumnezeu se manifesta. În 1963. Era o vedenie duhovniceasc . „Cred c ar trebui tergem totul cu buretele. ( i tot ce a spus s-a împlinit. L-am întrebat. biroul meu ocupa un loc mic într-o cas din Garland.“ Un altul. „Ce dore te?“ Isus a spus. Aveam ochii închi i. Ai fi putut crede c veneau de la Dumnezeu. atunci cred c ar fi mai bine s r mânem cu ce avem. St team pe platform . aruncam câte o privire spre înger. cineva a s rit în picioare spunând. noi vom aranja un loc foarte bun. Vrem doar s public m unele din materialele dumneavoastr . în timp ce vorbea. Dumneavoastr nu va trebui s pl ti i nimic. „Are un mesaj pentru tine.i pierzi îngerul doar pentru c ai crescut. „Îngerul meu?“ „Da. “ a spus „îngerul t u.

„Am fost trimis din Prezen a Atotputernicului Dumnezeu ca s . De ce n-ar putea Duhul Sfânt s -mi vorbeasc ?“ Isus a avut mil i r bdare cu mine.“ Când a sosit vremea. Îl voi asculta. dup ce totul va fi pl tit i achitat. Dar da i-mi voie s subliniez aceasta – de i Dumnezeu ne conduce prin vedenii i alte manifest ri supranaturale. le va controla. El mi-a spus. A a c nu încerca i s -l fabrica i dac el nu vine. atunci mul ume te-I lui Dumnezeu pentru ele. Am fost trimis din Prezen a Atotputernicului Dumnezeu ca s . Dac va avea aceste benzi în mân .“ Apoi a rostit numele celui care era tehnician radio i electronist i a spus. benzile tale.i duhul. dar nu îl primim întotdeauna. „Ai citit vreodat în Cuvântul Meu acolo unde îngerul Domnului îi spune lui Filip s mearg pe drumul care coboar spre Gaza? Nu era aceasta o îndrumare? Nu era o c l uzire? Nu i-a ap rut îngerul Meu lui Corneliu.“ „Apoi am mai fost trimis din Prezen a Atotputernicului Dumnezeu ca s . A putea spune mai multe lucruri.i parvin ace ti bani. Dar formeaz . „Nu-l l sa s înregistreze nici o band . Ei au un motiv în viitor. Eu am Duhul Sfânt. f r ca cineva s le caute. La 1 decembrie. Î i vor controla lucrarea pentru c vor investi în ea to i banii lor. fie c -l vezi fie c nu. Tu vei fi singurul st pân peste toate acestea. Fii mul umit. dac asta-i tot ce ai primit pân acum. Îngerul t u este cu tine. „Este suficient. s urmezi m rturia l untric .“ Apoi m-am uitat la înger i am spus. În final am spus.i i dezvolt . Apoi. dar cred c este destul pentru a ilustra faptul c astfel de lucruri se întâmpl i azi.i i antreneaz . care nici m car nu fusese n scut din nou? Nu i-a spus îngerul ce s fac ?… . Are un motiv ulterior. „Care este mesajul t u?“ El a început astfel. acolo unde diavolul v poate în ela.“ i mi-a mai dat i alte exemple din Noul Testament. aveam exact banii pe Domnul a spus c -i voi avea. Pentru c Eu am trimis îngerii mei ca s fac s . S tii c îngerii lui Dumnezeu sunt cu tine.c l uzi i de Duhul lui Dumnezeu sunt copii ai lui Dumnezeu. unde aceast m rturie devine din ce în ce mai real pentru tine. Nic ieri în Biblie nu scrie c cineva a c utat s aib vedenii. pentru c Eu î i voi spune ce s faci. i nu un om. Adesea. A i putea ajunge dincolo de Cuvânt.i spun aceste lucruri.i aranjeze vreun birou. s ai c r ile tale.i spun s nu le îng dui acelor oameni ( i le-a rostit numele) s . noi vrem s avem un cuvânt de c l uzire mai direct. dac Dumnezeu g se te c e momentul potrivit pentru o cercetare supranatural sau o manifestare a Duhului. î i vor r mâne în mân $4000 pentru a conduce în bune condi iuni. Ele doar s-au petrecut.i aranjezi un birou al t u. NU v voi încuraja s umbla i dup vedenii.i spun i aceasta: Î i vor veni bani astfel încât s po i s . ş Ńă Ń ă Ńă Ń ă ă ă ş ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă ş Ńă Ń ăă ă ă ă ăă ă Ń ă ă ă ş ă ă ş ă ă ă ă Ńă Ńă Ń ă Ń Ń ă Ń ă Ń Ń ă ă Ń ş ă ş ş Ńă ă ă ă ă ă ş ă Ń ş ă ş ş ă Ń ă Ńă ă ă ă ş Ńă ă ă ă ă şă ă ă ă ş ă ă ş ş Ń ă Ń ă ă ă ă Ń ă ă ă ă ă ă ş ă ş ă ă ă Ş Ń ă ş ă ăă ă ăă Ńă ă Ńă ă ă Ń iinedeV nirP erizuălăC iinedeV nirP erizuălăC 87 . Acesta a fost începutul acestei lucr ri.

.

»“ Fapte 27:9-10 Pavel nu spune. Biblia î i spune cum s ac ionezi în fiecare circumstan a vie ii. cre tinii umplu i cu Duhul. Dac fiecare dintre noi am asculta de inima noastr – de îndemnul l untric sau vocea interioar – n-am face gre elile pe care le-am f cut. Acest mod apar ine tuturor. El nu a avut ceva în genul unei „vibra ii. Dac telefonul sun în miez de noapte i te împiedici i cazi încercând s r spunzi. nu r mâi întins pe podea. Te ridici i r spunzi la telefon. De ce am f cut-o? Dar tu? Dar numai pentru c ai f cut o gre eal nu înseamn c trebuie s renun i. Cel ce ascult de duhul s u este o persoan care urc neîncetat spre culmi! Dac cre tinii i-ar controla cu aten ie înl untrul lor.Ascultă-Ńi Inima „Trecuse destul de mult vreme. Orice om care închide gura duhului lui i nu ascult niciodat de el – deoarece duhul omului este o lumin de la Domnul – devine un infirm i o prad u oar pentru egoism i clevetire. Duhul Sfânt care locuie te în duhul nostru trebuie s comunice cu noi prin duhul nostru – nu prin mintea noastr . Am pierdut mult pentru c nu am ascultat. nu numai pentru înc rc tur i pentru corabie. La fel. o presim ire interioar . dac cineva î i ine duhul sub cheie i nu-l ascult niciodat . Motivul pentru care noi. El în duh a primit m rturia. facem gre eli i c dem este c duhul nostru care ar trebui s fie c l uza noastr este inut sub cheie ca s nu vorbeasc . Nici nu-l g se ti în Biblie. Face parte din domeniul psihic. Cuno tin ele sau intelectul au pus mâna pe tron. pierdem în continuu. Am tiut în inima mea c nu trebuie s fac a a. el devine infirm din punct de vedere spiritual. dar chiar i pentru vie ile noastre. pentru c trecuse chiar i vremea «postului».“ În duhul s u.“ Mie unul nu-mi place treaba asta cu vibra iile. F ce spune Scriptura. De aceea Pavel a în tiin at pe ceilal i. „Domnul mi-a vorbit. Pavel nu a perceput fizic mesajul. i le-a zis: «Oamenilor. A a cum am mai spus. Pavel avea o percep ie l untric . i c l toria pe mare se f cea primejdioas . Pavel nu a perceput mental mesajul . Spune so iilor cum s se poarte cu so ii lor. ar ti mai bine ce s fac în cele mai multe chestiuni ale vie ii. Dar noi n-am fost înv a i s ascult m de duhul nostru.“ El spune simplu. o poticnire spiritual nu trebuie s te fac c abandonezi. 89 ă ă ă ă ă ă ă ă Ń ă Ń Ń Ńă ă ă Ń ă Ń ă ăŃ ă ă ă ă ă ş ă ă ş ă ăă ă ă ă ă ş ă ş ă ă ă ş ă ă ă ă ă ş ă Ń ş Ń ş Ń ă Ń ş ă ă ş Ń ş ă Ń Ń Ń ă Ń ă ăă ş ş ş şă Ń ă ă ă ş ş ăă ă Ń ă ă ş ă ă ă Ş ă ă Ń ă ă Ń Ń ă ş Ń ă ă ă ă ş ă ş ă ă ă ă ş ş ă Ń ă ş ş ş ă Ń ă ş ă ă Ń ă ă ă ăă Ń ă ăă ă ş ş ş ă ă ş ş Ń ă ă ă ă Ń şă ă ş ă ă . Acesta este modul fundamental prin care ne c l uze te Dumnezeu. i câteodat ov im s o facem. Un obstacol fizic nu de face s renun i. c l toria v d c nu se va face f r primejdie i f r mult pagub . Nu trebuie s cau i alt c l uzire când Biblia î i spune cum s procedezi. Spune so ilor cum s se poarte cu so iile. „v d. un îndemn l untric. De aceea duhul t u tie unele lucruri pe care mintea ta nu le cunoa te.

i aceast dragoste divin . care cu caut folosul propriu. ă ă ş ă ă ă ă ă Ń ă ă ă ăŃ Ń ă Ń Ş ă 90 uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC . Biblia ne spune tuturor s umbl m în dragoste – dragostea divin . este i ea o problem care ine de inim . Spune copiilor cum trebuie s se comporte fa de p rin i.Spune p rin ilor cum s se poarte cu copiii lor.

chiar la începutul slujbei lui. MEDITA IA ASUPRA CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU. Cei mai duhovnice ti oameni pe care i-am cunoscut au fost cei care acordau timp i importan Cuvântului lui Dumnezeu. este faptul c noi suntem mai con tien i de capacit ile noastre mentale i fizice. cu alte cuvinte suntem mai mult fiin e suflete ti i fire ti. Avem nevoie s ne educ m duhul pân când va deveni un ghid din ce în e mai bun. i atunci vei lucra cu în elepciune. atunci de ce i-a spus cum s aib succes? El a vrut ca Iosua s aib succes – i el vrea ca i tu s ai succes i s fii biruitor. „Cuvântul lui Dumnezeu – în special Noul Testament – s nu se dep rteze de gura ta.“ ă Proverbe 20:27 ş ă ş ăă Ń Domnul ne lumineaz i ne c l uze te prin duhul nostru. dar am l sat duhul aproape neatins. 91 ă ă ă ş ă ă ş ă ă ş ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă Ń ă ş ă ă ă ă ş ş Ń ăŃ ă Ń ă ă 1. dup moartea lui a murit. c utând s faci tot ce este scris în ea. 3. c ci atunci vei izbândi în toate lucr rile tale. Parafrazând acest adev r în limbajul nou-testamental. ł ă Ń Ń ş ă ă ă ă ş ă ş ă ă ă ş Ń ş ş Ń ş Ńă Ń ş ş ă Ń Ń ă ş ă ăŃ ş ă Ń Ń Ń ş ăă ă ă ă ş ş ş ăŃ ş ă ă ă . nu doar fiin e ra ionale sau biologice. Noi am dezvoltat trupul i sufletul. am putea spune.“ Iosua 1:8 Dac Dumnezeu nu voia ca Iosua s izbândeasc . „Cartea aceasta a legii s nu se dep rteze de gura ta. Dumnezeu i-a f cut cunoscut acest lucru lui Iosua. Tu nu po i dezvolta în elepciunea duhovniceasc f r medita ie. cuget asupra ei zi i noapte. atunci de ce i-a spus ce trebuie s fac ? Dac n-ar fi vrut s aib succes. la fel cum poate fi antrenat trupul. Duhul t u poate fi educat la fel cum poate fi educat mintea ta. Prin medita ie asupra Cuvântului lui Dumnezeu Prin punerea în aplicare a Cuvântului Prin punerea Cuvântului pe primul loc în via Prin supunerea imediat la vocea duhului t u. Dac a a stau lucrurile – i cu siguran c a a stau – atunci noi trebuie s devenim mai con tien i de duhul nostru. 2. Trebuie s devenim mai con tien i de faptul c suntem fiin e duhovnice ti. Iat aici patru reguli prin care tu î i po i antrena i dezvolta duhul t u: Ń 1. Duhul t u poate fi antrenat i înt rit în putere. Unul din lucrurile care au inut în loc lumea cre tin ca un tot.Cum Să Educăm Duhul Nostru „Duhul omului este o lumin a Domnului… . 4.

i în acela i timp mi-am p strat puterea fizic . toat dup -amiaza rug ciune cu voce tare i în fiecare sear predic . sau orice alt ceva. Cuvântul evreiesc care a fost tradus prin a medita poart i în elesul de a murmura. „În loc s ai anumite zile de post i apoi s m nânci tot ce vrei. Începe cu cel pu in 10 sau 15 minute pe zi – apoi m re te acest timp. „A vrea mai degrab ca tu s duci o via de post în loc s ii zile de post. Întinde-te în pat i mediteaz .) Aveam dou servicii pe zi – asta era ceva obi nuit pentru mine. sau vânz tor de automobile. El te ajut doar s ii trupul în frâu. Eu sunt acela i înainte ca tu s poste ti. i am avut unele servicii extraordinare. înainte ca s aud vreodat pe cineva înv ând despre medita ie. Pur i simplu îl rostesc pentru mine. Am crescut duhovnice te mai mult.“ Dar El mi-a r spuns. (Înve i anumite lucruri o dat cu trecerea timpului. Îmi place o alt traducere a versetului Iosua 1:8 care în ultima sa parte sun cam a a. mai bine ai tr i o via de post. i vei lucra cu în elepciune. „…atunci vei izbândi în toate lucr rile tale…“ Am vrut s fiu un bun slujitor al Domnului i am dorit s izbândesc în aceast lucrare. cuget asupra lui. Am p r sit ultima biseric pe care am p storit-o în 1949 i de atunci am lucrat ca misionar. Posteam mult mai mult decât acum i f ceam altfel de rug ciuni decât acum. Gânde te-te la el. Vorbe te despre el. De ce vei fi tiut s lucrezi cu în elepciune în toate domeniile vie ii? Pentru c ai cugetat la Cuvântul lui Dumnezeu i ai umblat în lumina acestui Cuvânt. Postul nu m schimb pe Mine cu nimic. „Cum adic ? N-am auzit pe nimeni zicând a a ceva. Ci ine. Diminea a studiu biblic. i uneori aveam chiar trei – ceea ce m cam epuiza atât fizic cât i spiritual. Postul nu schimb Cuvântul.i timp ca s meditezi asupra Cuvântului lui Dumnezeu. s m întind în pat i s murmur Cuvântul. Mâncam o singur dat pe zi între adun ri i depusesem atâta efort fizic încât sl bisem mult. Acest Cuvânt al lui Dumnezeu s nu se dep rteze de gura ta.Mediteaz asupra lui zi i noapte. „Nu. Apoi mai erau i dou zile de post pe s pt mân – mar ea i joia – când nu mâncam i nu beam nimic timp de 24 de ore. Aceast regul func ioneaz fie c e ti în slujba Domnului.“ A a ca am început ca dup -amiezile s m întind în pat i s meditez. f . A a c nu mai mânca tot ce pofte ti.“ Nu po i avea succes dac nu tii s lucrezi cu în elepciune în toate domeniile vie ii. Spune i-L ie însu i. F . în timp ce poste ti i dup ce poste ti.“ Dac ai dorit vreodat s faci ceva m re în via . fie c e ti cresc tor de vite. Într-o zi Domnul mi-a spus. Murmur Cuvântul. dac ai vrut vreodat s ajungi la un rezultat. 92 ă ă ă ă ş ş ă ă Ş ă ă ă Ń ăŃ ş ă ă Ńă ă Ń Ń ş Ń ă ăŃ ş ă ă ă ă ş ă ş ă Ń ă Ń ş ă ă ş ş ă ă ş ă ş ş ă ş ş ă ăŃ ş ă ă ă ă ş ă ă ş Ńă ă ş ă ş ă Ń Ń ă ă ă Ń uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC Ń ă ă ş ă ş ă ă Ń ă ă Ń Ń ă Ń ş ă Ń Ń Ńă ă ş ă ş ă Ń ă ă ă Ń ă ă ă ă ă ş ş ă ă ă ă ş ă ăŃ ă Ń ă ă Ń ă ă ă ş ă ă ă ş ş ş ă ă ş ă ă ş Ń Ń ă ş ăă ă ş Ń ă Ń ă ă ş ă ă ă ă Ńă ă ş ă Ş Ń ş ş ă ă ă ş ş ş .i trupul sub control tot timpul. Am crescut din punct de vedere spiritual.i timp pentru medita ie. c ci atunci vei izbândi în toate lucr rile tale. urm rind s ac ionezi în concordan cu tot ce este scris acolo.“ Am spus. „…vei fi capabil s tratezi cu în elepciune problemele vie ii. Domnul m-a condus. Aceasta înseamn ceea ce a spus El în Iosua 1:8.“ Apoi a spus. i am ajuns mai departe meditând decât ajunsesem vreodat rugându-m i postind.i petrece toat dup -amiaza rugându-te i consumându-te înaintea serviciilor de sear .

Furtuni i încerc ri erau în via a lui. s-a revoltat.“ Mai întâi ni se spune s nu ne nec jim. f când în fiecare situa ie ceea ce Cuvântul î i spune s faci. Nu vei spune minciuni la adresa lui. Nervii îi erau zdruncina i din cauza unui incident personal. nu numai ascult tori… “ Iacov 1:22 Avem mul i „vorbitori ai Cuvântului.“ i chiar mul i „care se bucur de Cuvânt. i apoi. Ele sunt scrisori scrise c tre noi. aceasta nu te va ajuta cu nimic atunci când î i vei aduce cererile. Mi-a p rut foarte r u pentru un slujitor al lui Dumnezeu care a venit la mine cu câ iva ani în urm . s privim la unele îndrum ri ce ne sunt date într-una din Epistole. Nu putea s doarm . cu mul miri. noi nu în elegem s împlinim par ial acest verset – partea care se refer la rug ciune. Biserica. tu nu împline ti Cuvântul. A spus. „V dau o porunc nou : S v iubi i unii pe al ii. Nu asta vrea s spun Iacov 1:22. noi cei care suntem sub Noul Leg mânt avem doar o singur porunc – porunca iubirii. Avea stomacul afectat. În traducerea Amplificat a Bibliei. A fi împlinitor al Cuvântului înseamn c trebuie s faci în primul rând ceea ce este scris în Epistole. „Da. Ca un exemplu al împlinirii Cuvântului. dar nu i prima. Acum. Dac te vei nec ji si te vei nelini ti. Dac umbli în dragoste nu vei c lca nici o lege care a fost dat pentru a pune frâu p catului. „Nu v îngrijora i de nimic. Am început s -i ar t ce spunea Cuvântul i cum s se roage pentru acel lucru. dar nu oricine are credin a pe care o ai tu. ă Ń urtsoN luhuD măcudE ăS muC urtsoN luhuD măcudE ăS muC ş ă ă ă ă ă ă Ń Ń ă Ń ă ă ă ă Ń ş ă Ń ăŃ ă Ń Ńă ă ă Ń ă ş Ń ă ă ă ă ă Ń ă ş Ń ă ă ă ă Ń ă ă ş ă ş ă ă ă ă ă Ń ă ă ăă ş ş ă ă ş Ş ă Ń ă ş ă ă ă ă Ń ş ă ă ă ă ă Ń ş ă ă Ń ş Ń ă Ń ă ă ă ş ă Ń ă ă ă ă ă Ń Ń ş . Dar dac practici doar aceast parte. Dar uneori nu-i po i da cuiva r spunsul doar pentru c ai compasiune pentru el. „Nu v nec ji i sau nu v nelini ti i de nici un lucru…. Venise la mine s caute ajutor. cum v-am iubit Eu. aduce i cererile voastre la cuno tin a lui Dumnezeu.“ Filipeni 4:6 F deci a a cum este scris. Dac iube ti pe cineva nu îl vei fura. A practica Cuvântul înseamn a fi un împlinitor al Cuvântului. Un împlinitor al Cuvântului a a va face. prin rug ciuni i cereri. Acest fel de rug ciune este f r rezultat. Noul Testament spune ca dragostea este împlinirea Legii.“ Începe s practici împlinirea Cuvântului. Isus spunea. Filipeni 4:6 începe astfel.“ dar nu avem prea mul i „împlinitori ai Cuvântului. Unii cred c a fi împlinitori ai Cuvântului înseamn s ii Cele 10 Porunci.“ ă ş Ń ă ă ă 93 ă ă 2. a a s v iubi i i voi unii pe al ii“ (Ioan 13:34).„Fi i împlinitori ai Cuvântului. Bine. PUNEREA ÎN APLICARE A CUVÂNTULUI. Când l-am sf tuit s ia Biblia i s fac ce era scris. respingea tot ce mânca. O rug ciune plin de îngrijor ri i team nu va avea nici o urmare. ci în orice lucru.

Versetul 8 ne spune la ce s ne gândim: „Încolo. „Refuz s m îngrijorez sau s m fr mânt indiferent care ar fi problema. fra ii mei. Dar c Dumnezeu nu ne cere s facem ceva ce noi nu putem face. Filipeni 4:7 este un rezultat al punerii în practic a versetului din Filipeni 4:6. îl citesc din nou i p strez m rturisirea f cut . va ridica ziduri pe ap rare i va pune straj în jurul inimilor i gândurilor voastre în Isus Hristos. Dar ai putea avea acela i rezultat f r s fii un împlinitor al Cuvântului? Nu. I-am spus c dac va împlini Cuvântul. Apoi Îi mul umesc pentru r spuns. Dar tot ce trebuie s faci este s aplici Cuvântul i s culegi rezultatele.“ Filipeni 4:7 Mul i oameni vor ceea ce men ioneaz acest verset 7 – dar ei nu vor s practice ceea ce spune versetul 6. Apoi m scol i m duc la treburile mele. Dumnezeu este un Dumnezeu drept care nu ne va cere s facem ceva pe care s nu-l putem face. Aceasta lini te te i d pace duhului meu pe care diavolul a încercat s -l tulbure. atunci voi spune. tot ce este curat.“ Îi spun Domnului c Îi aduc la cuno tin cererile mele. ş ă ă ş ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă Ń ş ă ş ş ă ă ă ş ă ă ă ă ă ă ş ă ă ă ş ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ş ă ş ă Ş ă ă ăă ă Ń ş Ń Ń ă ş ş ă ă ă ăŃ Ń ă ă ă ş ă ă ă ă . Oamenii care se îngrijoreaz i se tem. Totu i. credin a lui va cre te. tot ce este vrednic de cinste. tot ce este vrednic de iubit. „ i pacea lui Dumnezeu… care întrece orice în elegere. dar era greu de crezut c puteam s nu m îngrijorez. m întorc pus i simplu la acest verset. Când pentru prima dat am început s aplic acest verset a fost u or s cred c putem aduce cererile la cuno tin a lui Dumnezeu. tot ce este 94 ă Ń Ş ş Ş ş ă Ń ă ă ă ă ş ă Ń ă ă ă ă ă ă ă ş Ń ş ş ă ă ă ă Ń Ń ă ă ă ă ş ăŃ ă ş ş ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ăŃ uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC I-am explicat c nu este vorba de a avea mult credin . ci de a ne da silin a s împlinim Cuvântul. Când Dumnezeu spune s nu ne fr mânt m – înseamn c st în puterea noastr s nu ne fr mânt m. i i-am spus cum s împlineasc versetul pe care i-l ar tasem.“ Pacea lui Dumnezeu va ridica ziduri pe ap rare i va pune straj în jurul inimii i gândurilor tale. privesc mereu la partea rea a vie ii. v va p zi inimile i gândurile în Hristos Isus. Acel slujitor al lui Dumnezeu a început s aplice Filipeni 4:6 i Domnul l-a ajutat s ias cu bine din toate problemele lui. tot ce este adev rat. Atunci. tot ce este drept. Când sunt singur. Este posibil s devii atât de îngrijorat încât s nu mai po i dormi sau mânca. diavolul încearc din nou s m prind . citesc acest verset cu voce tare i-i spun Domnului c Cuvântul S u este adev rat i c eu Îl cred. care întrece orice pricepere. I-am spus acelui frate c poate este tentat s spun c nu poate s nu se îngrijoreze i s se fr mânte. cu siguran c nu. pe nesim ite. Totu i. Versetul 6 ne spune s nu ne îngrijor m. În traducerea Amplificat a Bibliei versetul 7 spune.„ i pacea lui Dumnezeu. dac Dumnezeu spune c nu trebuie s ne îngrijor m.

“ Proverbe 4:20-22 Dumnezeu spune în aceste versete. De aceea ni se spune nou în Cuvântul lui Dumnezeu s ne gândim „la lucrurile de sus.vrednice de primit. dar s-ar putea ca ele s nu fie curate sau pl cute . drept.“ De-a lungul anilor am constatat c cele mai multe zvonuri pe care le-am auzit despre unele persoane nu îndeplinesc primul dintre calificative. exprimându. „Dragostea… este întotdeauna gata s cread tot ce e mai bun despre cineva.“ ă Ń bun .i urechea la vorbele mele! S nu se dep rteze cuvintele acestea de ochii t i. p streaz -le (Cuvintele Mele) în fundul inimii tale!“ Sunt multe lucruri mari de câ tigat f când astfel. s cercet m mereu 95 ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ş Ń ă ă ăŃ ă ă ă ă ş ă ş ă Ń ş ă ă ş ă ă ă ă ş ă ă ş Ń ă ş ă ă Ńă ă ă ă ă ş ă ş ă ă Ńă ş Ń ă ă ă ă ş ă ă vrednic de primit. orice fapt însufle easc . vrednic de iubit. „…Ia aminte la cuvintele mele (D -le întâietate – Pune-le pe primul plan). De ce ne spune Dumnezeu s d m întâietate Cuvântului S u.“ În Epistole. curat. Nu se poate s fii un împlinitor al Cuvântului i în continuu s roste ti numai necredin . PUNEREA CUVÂNTUL PE PRIMUL LOC. S nu se dep rteze cuvintele acestea de ochii t i (Uit -te mereu în Cuvântul lui Dumnezeu).i astfel necredin a lor. Dac ceva nu întrune te toate aceste calit i – adev rat. Mul i dintre oameni se gândesc la r u. „Fiule. A a c nu discuta despre zvonurile pe care le auzi.“ Ei se îngrijoreaz i se tem în continuu i se gândesc la parte rea a vie ii. Dumnezeu Duhul Sfânt vorbe te Bisericii. s ascult m ce vrea El s ne spun .i urechea la vorbele mele! (Ascult ce vreau s .Filipeni 4:8 ş ă ÎMPLINE TE versetul 8. Unele lucruri pe care le auzi pot fi adev rate. Aplic acest verset. Întotdeauna el încearc s intre în via a ta. Educarea. vei cre te spiritual. pleac . „C ci din prisosul inimii vorbe te gura. i orice laud . Nici m car nu te gândi la ele. 3. Ceam mai puternic arm a lui este puterea sugestiei. în mod deosebit. i antrenarea duhului nostru începe prin a pune Cuvântul lui Dumnezeu pe primul loc în via a noastr .i spun). aceea s urtsoN luhuD măcudE ăS muC urtsoN luhuD măcudE ăS muC v ă ş ă ă ş ă ş ă ă ă ă ă ă ă ă ăŃ ă ă ş Ş Ń ş ă ş ă ă Ńă ă ă ş Ń Ń ă . noi facem loc diavolului. p streaz -le în fundul inimii tale! C ci ele sunt via pentru cei ce le g sesc. Astfel. Gândindu-ne la asemenea lucruri. Biblia spune. dezvoltarea. vrednic de cinste. i s n tate pentru tot trupul lor. Cuget la aceste epistole i la ceea ce vrea El s spun – i fii un împlinitor la Cuvântului. Gânde te-te la lucrurile bune. ia aminte la cuvintele mele. Adic nu sunt adev rate. în gândurile tale. Po i ti ce gândesc ei dac observi despre ce lucruri vorbesc. cu atât el mai devine mare. pleac .sau noteaz . vrednic de primit – nu te gândi la el i nu vorbi despre el! În traducerea Amplificat a Bibliei versetul din 1 Corinteni 13:7 spune. De aceea nici nu trebuie s ne gândim la ele. Cu cât vorbe ti mai mult despre un lucru.

a a cum am v zut în capitolele precedente. Dar ea este vocea duhului t u care î i vorbe te. Obiceiul familiei sale era ca în fiecare diminea . “ Exist vindecare în Cuvânt.Cuvântul S u i s -L p str m în inimile noastre? Pentru c „… ele (Cuvintele Sale) sunt VIA pentru cei ce le g sesc. Alteori îi spunem intui ie. s citeasc din Biblie i s se roage împreun . El a spus 96 ă ă ă ă ă ş Ń Ń ş ş ă ă Ń ă ă ă ă ă ă ş ă ă ă Ń ş ă ă ă ă ş ă ă Ń ă Ń Ă ă Ń ă ă ă ş ă Ń şă ăŃ ă ă ă ş ş ă ă ă Ş uezenmuD iul luhuD ed tizuălăc if iŃop muC ă ă ă ăŃ ă ă ă Ă Ă ă ă şă ă ă Ń ăŃ şă ă ă ă ş ş ă Ă ă ă ă ă Ńă ş ş ş ă Ń ă ă ă ş ă ş ă ă ă ă Ń ă ş ş ş ă Ń ă ă ă ş ă ă ă ş ă ş ă ă Ăł ă ă ă ăă ă ş ă ă ă ă ş . pune pe primul plan Cuvântul lui Dumnezeu. pasajul din Scriptur pe care l-au citit a fost acela în care regele Asa. Noi numim aceast voce con tiin . nicidecum. s-au dus la spital. Un pastor baptist. Cuvântul S u este un „medicament pentru tot trupul lor. Când se rugau. ca o ultim speran . un duh. Nu spun c este gre it s mergi la doctor.“ În notele de pe marginea traducerii King James a Bibliei ni se spune c s n tate este traducerea din ebraic a cuvântului medicament. Duhul fiec rui om are o voce. Pastorul a fost mi cat de acest Cuvânt. înaintea plec rii copiilor la coal . ori c l uzire. i-a dat seama c nici m car nu se rugase pentru amigdalele sale. este omul spiritual. În orice domeniu al vie ii. Dar de ce s nu punem pe primul plan Cuvântul lui Dumnezeu. „Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre asta?“ Ar trebui s ne întreb m ce are Dumnezeu de spus cu privire la orice lucru care ar putea s apar în via a noastr – i apoi s punem Cuvântul pe primul plan. ci pentru c nu I-a dat întâietate Domnului. Trebuie s ne obi nuim s -I d m întâietate Domnului. 4. voce interioar . ca dup aceea s cear s se fac rug ciuni pentru ei. Medicul s u tot insista ca el s le scoat . Chiar în ziua în care el fusese programat pentru opera ie. El este imperceptibil sim urilor fizice. asta vreau s spun. A împ rt it aceste lucruri cu so ia i copiii s i i le-a cerut s se roage împreun pentru problema sa. Biblia nu sugereaz c regele Asa ar fi murit pentru c a pus pe primul loc medicii. Duhul omului are o voce. omul ascuns dinl untru. fiind bolnav de picioare. duhul lui devine un duh nou. Domnul i-a spus s nu trebuie s i le scoat . i S N TATE pentru tot trupul lor. Nu-l po i vedea cu ochii fire ti i nici atinge cu mâinile acestea. Când un om se na te din nou. care pe atunci nici m car nu credea în vindecarea divin . Ar trebui s ne obi nuim s ne întreb m singuri în orice situa ie. Duhul omului. cre tinii se întorc la Cuvânt. Dumnezeu a proorocit atât prin Ezechiel cât i prin Ieremia c va veni o vreme când El va da la o parte inima de piatr i îi va da în schimb o inim nou . Lumea o nume te presim ire. Aici este o lec ie de înv at. povestea ce probleme a avut cu amigdalele. Acesta este omul care a devenit o f ptur nou în Hristos (2 Corinteni 5:17). în loc s -L caute pe Domnul s-a dus la doctori i a murit (2 Cronici 16:12). Mul umim lui Dumnezeu pentru ele. Spre mirarea lui. Au fixat chiar i data. Avem încredere în medici i în spitale. SUPUNEREA IMEDIAT LA VOCEA DUHULUI T U. Domnul i-a vindecat amigdalele i de atunci n-a mai avut probleme cu ele. În cei doisprezece ani de pastorat au fost membri care s-au îmboln vit. Uneori familia sau prietenii vor încerca s ne gr beasc s lu m o anumit decizie – dar trebuie s ne gândim ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Uneori.

practic rii Cuvântului i situ rii Cuvântului pe primul loc – atunci duhul t u este o c l uz cu autoritate. Înva s te supui vocii duhului t u. nu vei ajunge s te supui prea curând. Dar tot a a precum tu nu ai f cut dou sprezece clase într-o s pt mân . Duhul Sfânt locuie te în duhul t u Dumnezeu trebuie s comunice cu tine prin intermediul duhului t u deoarece acolo locuie te El. Vei primi c l uzire i vei afla imediat dac r spunsul este da sau nu. „…Cel ce este în voi. desigur. tot a a i duhul t u nu va putea fi educat peste noapte. educat în duhul. Dup cum am mai spus. el este o f ptur nou – tot ce a fost vechi în duhul s u. Duhul t u prime te informa ii prin El. „Duhul omului este o lumin a Domnului… . duhul t u poate fi înt rit a a cum i trupul t u poate fi înt rit. punerea Cuvântului pe primul plan. vechea natur .“ Duhul t u n scut din nouare în el Via a i Natura lui Dumnezeu. ă ş ă ă ă ă ăă ă ă ă ă Ń ş ă ă ă Ń ă ă ăă ă ă ă ş ş Ń ş ă ă ă ş ă ş ă ă ş ă ă şă ă ă ş ş ă ă ă ă ă ă ă ă ş ă ş ă ă ă ă ş ş ă ă ă urtsoN luhuD măcudE ăS muC urtsoN luhuD măcudE ăS muC ă ş ă ă ş ă ă ă ş ă ă ă Ń ă ă ă ă ă ă ş ă ă ăŃ ş ş ş ă ş ă ş Ń ş ă Ń ă ă ş ă ă ăă ă 97 . acesta devine sursa inform rii lui. Duhul Sfânt locuie te în interiorul duhului t u. aceast na tere din nou a devenit posibil . se situeaz toate înaintea ascult rii de duhul t u? Vezi. Duhul t u se va înt ri i vocea interioar a con tiin ei tale. Dac nu e ti obi nuit s faci asta. dup o vreme vei cunoa te voia Tat lui chiar i în detaliile cele mai m runte ale vie ii. Na terea din nou este o rena tere a duhului omului. Dup cum se men ioneaz în Hristos 2 Corinteni 5:17. va deveni o adev rat c l uz . A i observat c meditarea la Cuvântul lui Dumnezeu. dac un om este în Hristos. Duhul t u poate fi educat a a cum i mintea ta poate fi educat .c va pune Duhul S u în noi. Vei ti în duhul t u ce ai de f cut. practicarea Cuvântului. dac duhul t u a avut privilegiul cuget rii la Cuvântul lui Dumnezeu. Sub Noul Leg mânt. este mai mare decât cel ce este în lume“ (1 Ioan 4:4). Dac vei urma aceste patru puncte i le vei aplica. a fost înl turat i toate lucrurile au devenit noi. Dând acestui duh n scut din nou privilegiul de a medita asupra Cuvântului lui Dumnezeu. atunci.

.

mintea este f r rod – deoarece nu te rogi cu mintea. Ce este de f cut atunci? M voi ruga cu duhul. el spune taine. dar m voi ruga i cu mintea. dac m rog în alt limb . dac m rog în alt limb . Credin a este a duhului – i acolo se petrec lucrurile cele mai mari! ă ş ş ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă ă ş ă ă ă ş ş ă Ń ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă ăă ă ş ă ă ş ş ă Ń Ń ă ş ş ă Ń Ń ă ă ă ă ăă ă ş ă ă ă ş ă ă ă ş ă 99 .Rugăciunea În Duh „Fiindc . Aceasta p streaz duhul meu în contact cu Tat l. duhul meu se roag …“ Întotdeauna am urmat aceast metod de a m ruga mult în alte limbi în fiecare zi. i. cine vorbe te în alt limb . „În adev r. cu duhul. duhul meu se roag . Ie i din universul c rnii. Duhul t u va fi atunci în contact direct cu Tat l duhurilor.“ 1 Corinteni 14:14-15 Unul dintre cele mai bune exerci ii spirituale este s te rogi în limbi în fiecare zi. nu vorbe te oamenilor. Ie i din universul sim urilor. dar mintea mea este f r rod. tu devii mai con tient de propriul t u duh i de lucrurile duhovnice ti. Intr în universul credin ei i în universul duhului. dar cel ce se roag este duhul t u. Ie i din universul gândirii omene ti. Pavel spune.“ 1 Corinteni 14:2 Duhul t u se roag când tu te rogi în alte limbi – Duhul Sfânt d aceast manifestare. c ci nimeni nu-l în elege. „Fiindc . ci lui Dumnezeu. Când te rogi în alte limbi. Mintea fiind f r rod. dar voi cânta i cu mintea. M ajut s devin mai con tient din punct de vedere spiritual. voi cânta cu duhul.