You are on page 1of 97

LA TAKP SSTEM WEB SERVSLER KILAVUZU SRM 0.

Ankara 2011

NDEKLER
BRNC BLM Ama, Kapsam, Web Servislerinin Genel leyii .................................................................... 3 Ama ................................................................................................................................................................... 3 Kapsam ............................................................................................................................................................... 3 Web Servislerinin Genel leyii .......................................................................................................................... 3 KNC BLM .................................................................................................................................................. 5 retici ve thalatlar Tarafndan Kullanlacak Web Servisleri ........................................................................... 5 RETM BLDRM .............................................................................................................................................. 5 hracat Bildirimi ................................................................................................................................................ 13 Deaktivasyon Bildirimi ...................................................................................................................................... 18 retici Sat Bildirimi ........................................................................................................................................ 23 retici Sat ptal Bildirimi ................................................................................................................................ 26 retici Mal Alm Bildirimi ................................................................................................................................. 29 retici Mal ade Bildirimi .................................................................................................................................. 32 NC BLM ............................................................................................................................................ 35 Ecza Depolar Tarafndan Kullanlacak Web Servisleri .................................................................................... 35 Depo rn Dorulama Bildirimi ....................................................................................................................... 38 Depo Mal Alm Bildirimi.................................................................................................................................... 41 Depo Mal ade Bildirimi .................................................................................................................................... 44 Depo Sat Bildirimi .......................................................................................................................................... 47 Depo Sat ptal Bildirimi .................................................................................................................................. 50 Deaktivasyon ve hracat Bildirimleri ................................................................................................................. 52 DRDNC BLM ....................................................................................................................................... 53 Eczaneler Tarafndan Kullanlacak Web Servisleri ........................................................................................... 53 Eczane rn Dorulama Bildirimi ..................................................................................................................... 55 Eczane Mal Alm Bildirimi ................................................................................................................................. 58 Eczane Mal ade Bildirimi ................................................................................................................................. 61 Eczane Sat Bildirimi ........................................................................................................................................ 63 Eczane Sat ptal Bildirimi ................................................................................................................................ 67 Eczane Mal Devir Bildirimi ................................................................................................................................ 70 Eczane Mal Devir ptal Bildirimi ........................................................................................................................ 73 BENC BLM ............................................................................................................................................. 76 Hastaneler Tarafndan Kullanlacak Web Servisleri ........................................................................................ 76 Hastane Mal Alm Bildirimi ............................................................................................................................... 78 Hastane Mal ade Bildirimi ............................................................................................................................... 81 Hastane Sarf Bildirimi ....................................................................................................................................... 84 Hastane Mal Devir Bildirimi .............................................................................................................................. 87 Hastane Mal Devir ptal Bildirimi...................................................................................................................... 90 ALTINCI blm ............................................................................................................................................... 93 Geri deme Kurumlarnca Kullanlacak Web Servisleri ................................................................................... 93 la Sat sorgulama Web Servisi ...................................................................................................................... 93

BRNC BLM AMA, KAPSAM, WEB SERVSLERNN GENEL LEY


AMA
Beeri Tbbi rnler Ambalaj ve Etiketleme ynetmeliinde yaplan deiiklikle, ynetmelie tabi rnlerin tekil olarak tanmlanmas ve izlenebilmesi iin rnler zerinde karekod bulunmas zorunlu hale gelmi, rnlere ait bilgilerin la ve Eczaclk Genel Mdrlne gnderilmesi eklinde, rnlerin izlenmesi iin bir altyap salanmtr. Bu altyap la Takip Sistemi (ksaca TS) adyla anlmaktadr. rn bilgilerinin eitli ekillerde la Takip Sistemine gnderilmesi veya sorgulanmas gerekmektedir. ok miktardaki rne ait bilginin birden fazla kullanc tarafndan salkl bir ekilde merkeze iletilmesi iin Web Servisleri hazrlanmtr. Web servislerine ait WSDL dokmanlar Genel Mdrlmz web sayfasnda yaynlanmaktadr. Bu blmde, WSDL dokmanlar ierisinde kullanlan veri tipleri ve kullanm amalar anlatlacaktr.

KAPSAM
Bu dokman la Eczaclk Genel Mdrl tarafndan salanan web servislerinin iletiim yaps, mesajlama yaps ve mesajlarda kullanlacak veri yaplarn anlatr. la Takip Sisteminin ve paydalarnn i srelerine deinilmeyecektir.

WEB SERVSLERNN GENEL LEY


la Takip Sistemi web servisleri iki ynl almaktadr. stemcinin, stek (Request) mesaj sisteme aktarlr, sistem mesaj iler ve isteiyle ilgili sonucu istemciye Cevap (Response) olarak iletir. Veri iletimi srasnda veya verinin ilenmesi srasnda meydana gelen hatalar istemciye Hata (Fault) mesaj olarak geri bildirilir. stemcinin ald Cevap ve Hata mesajlarn deerlendirmesi gerekir ve deerlendirdii varsaylr. stek, cevap ve hata mesajlar bir SOAP zarfnn ierisinde HTTP protokol kullanlarak tanr. stemciler Web Servislerine HTTP Basic Authentication yntemi ile ularlar. letiim SSL ile ifrelenir.

Hata (Fault) Mesaj Yaps Tm bildirim eitlerinin Hata mesaj yaps ayndr. Web Servisleri ile letiim srasnda veya Mesaj ieriinin kontrol srasnda meydana gelen hatalarda sistem bu hata mesajyla kullancy bilgilendirir. stemciler gelen hata mesajlarn ileyerek kullanclara gerekli uyarlar yapmaldr. Hata mesajnn detay bilgilerinde <FC> ve <FM> alanlar bulunur. <FC> Alan Hatann kodunu tutar. Be karakter uzunluktadr. Uyar kodlar ile birlikte la Eczaclk Genel Mdrl web sitesinde yaynlanmaktadr. <FM> Alan Hata Koduna karlk gelen okunabilir metindir. retim Bildirimine ait rnek bir Hata (Fault) Mesaj:
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <S:Body> <S:Fault xmlns:ns4="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> <faultcode>S:Server</faultcode> <faultstring>Yanl GTIN Numaras Bu Numarada Kaytl rn Yok</faultstring> <detail> <ns2:BildirimHata xmlns:ns2="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/Uretim"> <FC>11004</FC> <FM>Yanl GTIN Numaras Bu Numarada Kaytl rn Yok</FM> </ns2:BildirimHata> </detail> </S:Fault> </S:Body> </S:Envelope>

KNC BLM retici ve thalatlar Tarafndan Kullanlacak Web Servisleri


RETM BLDRM
la Takip Sistemi kapsamnda izlenecek rnlerin reticileri veya ithalatlar tarafndan yaplmas gereken ve rnn la Takip Sisteminde varlk haline gelmesini salayan bildirimdir. Buna gre; retim Bildiriminin rn sat ilemine konu olmadan nce yaplmas gerekmektedir. retim Bildiriminde rne ait karekod bilgilerinin tam ve doru olarak bildirilmesi gerekmektedir. rn zerinden okunan karekod bilgileri ile retim Bildirimi ile iletilen bilgilerin ayn olmas gerekmektedir.

retim Bildiriminin leyii Srasnda Dikkat Edilmesi Gerekenler:


Aadaki emalardan da anlalaca zere retim Bildiriminde birden fazla partiye ait rn bildirilemez. Ayrca bir seferde bildirilen rnlerin retim Tarihi ve Son Kullanm Tarihleri de ayn olmaldr. Bir parti rn birden fazla seferde, paralanarak bildirilebilir. Bildirilmi rnlerin tekrar bildirilmesini engelleyecek mekanizma kullanclar tarafndan oluturulmaldr. Sistem, retim Bildirimine karlk olarak gnderilen Cevap Mesajnn kullanc tarafndan kullancnn sistemine kaydedildiini kabul eder. Eer sistem istemciye bir hata kodu geri

dndrmse bildirim kabul edilmemitir. stemci ilgili hatay gidererek tekrar bildirim yapmaldr.

Dikkat!

retim Bildirimi yaplrken Parti Numaras ve Sra Numaras gibi alanlarda

kesinlikle doldurma karakterleri (0 , Boluk vb.) kullanlmamaldr. Yani karekodun zerindeki sra numaras 12345 ise 000012345 veya piyasada satlamaz hale gelir. 12345 gibi bir bildirim yaplmamaldr. Aksi halde rn

Destek
TS Web servislerinin iletimine ilikin sorularnz its@iegm.gov.tr adresine gnderebilirsiniz.

retim Bildiriminin ematik Gsterimi


retim Bildirimine ait stek (Request),Cevap (Response) ve Hata (Fault) Mesajlarnn genel yapsnn ematik grnm aadaki gibidir.

retim Bildirimi stek Mesaj rnek SOAP Zarf


Aadaki SOAP Zarf ise retim Bildirimine ait rnek bir stek Mesajn gsterir.

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:uret="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/Uretim"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <uret:Uretim> <DT>M</DT> <MI>8680002800017</MI> <PT>PP</PT> <MD>2009-11-22</MD> <GTIN>08680002800079</GTIN> <XD>2011-05-22</XD> <BN>BN01</BN> <BELGE> <DD>2009-11-23</DD> <DN>A3123</DN> </BELGE> <URUNLER> <SN>QQ011</SN> <SN>QQ012</SN> <SN>QQ013</SN> <SN>QQ014</SN> <SN>QQ015</SN> <SN>QQ016</SN> <SN>QQ017</SN> <SN>QQ018</SN> <SN>QQ019</SN> <SN>QQ020</SN> </URUNLER> </uret:Uretim> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

Mesaj erisinde Kullanlan Alanlar Bu alanlarla ilgili olarak ayrca la Takip Sistemi letme Klavuzunda da bilgiler bulunmaktadr. <DT> Alan Bu alan tek karakterlik veri ierir. erdii deer ya M (retim) ya da I (thalat) olacaktr. Bu alan bu mesajn retim veya thalat Bildirimi olduunu belirler. u anda retim ve thalat Bildirimleri sadece tek bir web servisi tarafndan karlanmaktadr. M ve I arasnda fonksiyonel bir ayrm yoktur. <MI> Alan Bildirimi yapan retici/thalatnn GLN kodunu barndrr. GLN Kodu ile ilgili detayl bilgiler Beeri lalar Barkod Uygulama Klavuzunda bulunur. Bu alan 13 karakter uzunluktadr ve sadece rakamlardan oluur. <PT> Alan

Bu alan rn cinsini belirler. Bu alan la Takip Sistemi letme Klavuzunda belirtilen PP, BP, FP deerlerinden birini alr. <MD> Alan retim tarihini belirten bu alan XML Date tipindedir. Bildirilen rnlerin retim tarihini bildirir. Genel format YYYY-MM-DD dir. Ancak tercih edilmese bile ardnda zaman dilimi bilgisi de ierebilir. http://www.w3schools.com/Schema/schema_dtypes_date.asp adresinde XML Date tipi iin daha fazla ayrnt bulabilirsiniz.

Dikkat! retim tarihi bilgisi, bildirimin yapld tarihten sonraki bir tarih olamaz. Yani retilmemi
bir rn iin retim Bildirimi yaplamaz. <GTIN> Alan Bildirilen rne ait (Global Trade Item Number) Kresel Ticari rn Numaras veya Trkiye deki genel kullanm ile barkod numarasdr. GS1 standartlarna gre rn numaras 14 karakterdir. 13 karakter uzunluundaki EAN13 barkodlarnn GTINe dntrlmesi iin Beeri lalar Barkod Uygulama Klavuzuna baknz. <XD> Alan Bildirilen rnn Son Kullanma Tarihi bu alanda bulunur. XML-Date tipindedir.

Dikkat! Son Kullanm Tarihi bildirimin yapld tarihten nceki bir tarih olamaz.
<BN> Alan rnn Parti Numarasn ierir. En fazla 20 Karakter uzunluundadr. Karekodun iine konulan parti numaras ile ayn olmak zorundadr. 0 ve Boluk gibi doldurma karakterleri eklenmeyecektir. < BELGE> Alan Belge Alan ve ieriini gndermek istee baldr. Bu alan tm bildirim trlerinde vardr. Yaplan bildirime esas olarak, kullancnn kendi i srelerini takip etmesi amacyla kullanlabilir. <DD> Alan Belge ile ilgili tarih bilgisini ierir. XML-Date tipindedir. Kullanm istee baldr. <DN> Alan Belge Numaras En fazla 20 karakter uzunlukta alfanmerik bir alandr. Doldurma Karakterleri iermemelidir. Kullanm istee baldr.

<URUNLER> Alan Bildirime tabi rnlerin tekil bilgileri bu alan ierisindedir. erii bo olamaz.

<SN> Alan Bildirime konu rnlerin Sra Numaralar bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadr. SN alannn ierii ile ilgili olarak la Takip Sistemi letme Klavuzunu kontrol ediniz. rnn karekodundaki sra numaras ile birebir ayn olmaldr. Doldurma karakterleri iermemelidir. Bu alan URUNLER alan ierisinde birden fazla bulunabilir. Bir bildirimde bildirilebilecek Sra Numaras says snrlandrlmamtr. Ancak yaplan testlerde 10,000 rnlk bildirimlerin optimum performans verdii gzlenmitir. Uygulama gelitiricilerin kendi sistemlerinin performans durumunu da gzeterek uygun bir say belirlemesi faydal olacaktr.

retim Bildirimi Cevap Mesaj rnek SOAP Zarf


Aadaki SOAP Zarf ise yukarda verilen rnek istee sistem tarafndan verilmi cevap mesajn gsterir.

10

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <S:Body> <ns2:UretimResponse xmlns:ns2="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/Uretim"> <BILDIRIMID>77009</BILDIRIMID> <MD>2009-11-22</MD> <GTIN>08680002800079</GTIN> <XD>2011-05-22</XD> <BN>BN01</BN> <URUNLER> <SNDURUM> <SN>QQ011</SN> <UC>00000</UC> </SNDURUM> <SNDURUM> <SN>QQ012</SN> <UC>00000</UC> </SNDURUM> <SNDURUM> <SN>QQ013</SN> <UC>00000</UC> </SNDURUM> <SNDURUM> <SN>QQ014</SN> <UC>00000</UC> </SNDURUM> <SNDURUM> <SN>QQ015</SN> <UC>00000</UC> </SNDURUM> <SNDURUM> <SN>QQ016</SN> <UC>00000</UC> </SNDURUM> <SNDURUM> <SN>QQ017</SN> <UC>00000</UC> </SNDURUM> <SNDURUM> <SN>QQ018</SN> <UC>00000</UC> </SNDURUM> <SNDURUM> <SN>QQ019</SN> <UC>00000</UC> </SNDURUM> <SNDURUM> <SN>QQ020</SN> <UC>00000</UC> </SNDURUM> </URUNLER> </ns2:UretimResponse> </S:Body> </S:Envelope>

<BILDIRIMID> Alan

11

Sisteme baarl olarak ulam her bildirime sistem tarafndan atanan tekil bir numaradr. stemcilerin verilen bu numaray kendi sistemlerine kaydetmeleri nerilir. ema tarafndan kstlanmam bu alan iin 20 karakterlik bir alfanmerik alan ayrmalar gerekmektedir. <MD> <GTIN> <XD> <BN> Alanlar Bu alanlar sisteme gelen istek mesajnn ierii ile ayndr. Kullancnn stek mesajnn cevabn daha sonra kullanabilecei dnldnden sistem tarafndan cevap mesajna eklenirler. <URUNLER> Alan Bu alan istek mesajnda gnderilen sra numaralarnn sonucunu bildirmek iin SNDURUM alanlarn barndrr. URUNLER alan ierisinde istek mesajndan gnderilen Sra Numaras adedi kadar SNDURUM alan bulunur. <SNDURUM> Alan SN ve UC alanlarn barndrr. Her bir SNDURUM alannda sadece birer tane SN ve UC alan vardr. <SN> stek mesajnda gnderilmi olan Sra Numarasn karlar. <UC> Bu alan rnn tekil bilgileri kaydedildikten sonra dnen uyar kodunu barndrr. Be karakter uzunluktadr. Bu uyar kodlar sistem tarafndan duyurulmaktadr. rnein eer rn bilgisi dzgn olarak kaydedilmise 00000 Uyar kodu geri dnecektir. Eer nceden sisteme bildirilmi bir numara tekrar bildirilmise 10007 kodu istemciye dndrlecektir. Tm Hata Kodlar iin la Takip Sistemi letme Klavuzuna baknz ya da Genel Mdrlmz web sayfasn kontrol ediniz.

12

HRACAT BLDRM
hracat Bildirimi, retim Bildirimi yaplm ve ihra edilen/edilecek rnlerin sisteme bildirilmesi amacyla kullanlr. hracat Bildirimi, reticiler ve Ecza Depolar tarafndan yaplabilir.

Dikkat! hra olarak bildirilmi rnler baka bildirimlere konu olamazlar. Dikkat! hracat Bildiriminin iptal sreci sistem tarafndan tanmlanmamtr. Bu sebeple
hracat Bildiriminin dikkatli yaplmas gerekmektedir.

hracat Bildiriminin ematik Gsterimi

13

hracat Bildirimi stek Mesaj rnek SOAP Zarf

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ihr="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/Ihracat"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <ihr:IhracatBildirim> <DT>X</DT> <FR>8680002800017</FR> <RT>Yunanistan ABC irketine hra DTPGTIP34223</RT> <BELGE> <DD>2008-11-17</DD> <DN>ASASD</DN> </BELGE> <URUNLER> <URUN> <GTIN>08680002800093</GTIN> <BN>BN001</BN> <SN>Y000001</SN> <XD>2009-08-17</XD> </URUN> <URUN> <GTIN>08680002800093</GTIN> <BN>BN001</BN> <SN>Y000002</SN> <XD>2009-08-17</XD> </URUN> <URUN> <GTIN>08680002800093</GTIN> <BN>BN001</BN> <SN>Y000003</SN> <XD>2009-08-17</XD> </URUN> </URUNLER> </ihr:IhracatBildirim> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

14

hracat Bildirimi Cevap Mesaj rnek SOAP Zarf

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <S:Body> <ns2:IhracatBildirimCevap xmlns:ns2="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/Ihracat"> <BILDIRIMID>10432</BILDIRIMID> <URUNLER> <URUNDURUM> <GTIN>08680002800093</GTIN> <SN>Y000001</SN> <UC>10203</UC> </URUNDURUM> <URUNDURUM> <GTIN>08680002800093</GTIN> <SN>Y000002</SN> <UC>10203</UC> </URUNDURUM> <URUNDURUM> <GTIN>08680002800093</GTIN> <SN>Y000003</SN> <UC>10203</UC> </URUNDURUM> <URUNDURUM> <GTIN>08680002800093</GTIN> <SN>Y000004</SN> <UC>10203</UC> </URUNDURUM> </URUNLER> </ns2:IhracatBildirimCevap> </S:Body> </S:Envelope>

15

hracat Bildirimi stek Mesaj Veri Alanlar


<DT> Alan Bu alan tek karakterlik veri ierir. erdii deer X (hracat) olacaktr. Bu alan bu mesajn hracat Bildirimi olduunu belirler. <FR> Alan Bildirimi yapan retici/Deponun GLN kodunu barndrr. GLN Kodu ile ilgili detayl bilgiler Beeri lalar Barkod Uygulama Klavuzunda bulunur. Bu alan 13 karakter uzunluktadr ve sadece rakamlardan oluur. <RT> Alan Bu alan ihracat ile ilgili bilgilendirme verisini ierir. En fazla 100 karakterlik bir alandr. Bu alan bo olamaz. < BELGE> Alan Belge Alan ve ieriini gndermek istee baldr. Yaplan bildirime esas olarak, kullancnn kendi i srelerini takip etmesi amacyla kullanlabilir. <DD> Alan Belge ile ilgili tarih bilgisini ierir. XML-Date tipindedir. Kullanm istee baldr. <DN> Alan Belge Numaras En fazla 20 karakter uzunlukta alfanmerik bir alandr. Doldurma Karakterleri iermemelidir. Kullanm istee baldr. <URUNLER> Alan Bildirime tabi rnlere ait <URUN> Alann ierir. <URUNLER> ierisinde en az bir adet <URUN> bilgisi yer almaldr. <URUN> alannn says u an snrl deildir. Testlerin ardndan uygun bir say belirlenecektir. <URUN> Alan: hracata konu her bir rn bu alan ierisinde tanmlanacaktr. <URUN> alannda aadaki alt alanlar bulunur. <GTIN> Alan: Bildirilen rne ait (Global Trade Item Number) Kresel Ticari rn Numaras veya Trkiye deki genel kullanm ile barkod numarasdr. <XD> Alan: Bildirilen rnn son kullanma tarihi bu alanda bulunur. XML-Date tipindedir. Son kullanm tarihi bildirimin yapld tarihten nceki bir tarih olamaz.

16

<BN> Alan: rnn parti numarasn ierir. En fazla 20 karakter uzunluundadr. Karekodun iine konulan parti numaras ile ayn olmak zorundadr. 0 ve boluk gibi doldurma karakterleri eklenmeyecektir. <SN> Alan: Bildirime konu rnnn sra numaras bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadr. rnn karekodundaki sra numaras ile birebir ayn olmaldr. Doldurma karakterleri iermemelidir.

hracat Bildirimi Cevap Mesaj Veri Alanlar


<BILDIRIMID> Alan Sisteme baarl olarak ulam her bildirime sistem tarafndan atanan tekil bir numaradr. stemcilerin verilen bu numaray kendi sistemlerine kaydetmeleri nerilir. ema tarafndan kstlanmam bu alan iin 20 karakterlik bir alfa nmerik alan ayrmalar gerekmektedir. <URUNLER> Alan hracat Bildirimine konu olan rnleri barndrr. <URUNDURUM> Alan: rnlere ait bilgileri ve sistem tarafndan ilendikten sonra verilen uyar kodunu geri dndrr. <GTIN>, <SN> alanlar; istek mesajndaki ile ayn yap ve zelliktedir. Veri iletiminde hz kazanmak ve performans kazanmak iin rne ait XD ve BN alanlar cevap mesajnda yer almaz. <UC> Bu alan rnn tekil bilgileri kaydedildikten sonra dnen uyar kodunu barndrr. Be karakter uzunluktadr. Bu uyar kodlar sistem tarafndan duyurulmaktadr.

17

DEAKTVASYON BLDRM
eitli sebeplerle sistemdeki kaydnn karlmas sz konusu rnler iin yaplan bildirimdir. Deaktivasyon Bildirimi; reticiler, Depolar, Eczaneler, Hastaneler ve Sistem tarafndan yaplabilir. Deaktivasyon Sebebine ait kodlar iin la Takip Sistemi letme Klavuzuna baknz ya da web sayfamz kontrol ediniz.

Dikkat! Deaktivasyon

Bildiriminin iptal sreci sistem tarafndan tanmlanmamtr. Bu sebeple

Deaktivasyon Bildiriminin dikkatli yaplmas gerekmektedir.

Deaktivasyon Bildirimi ematik Gsterimi

18

Deaktivasyon Bildirimi stek Mesaj rnek SOAP Zarf

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:deak="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/Deaktivasyon"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <deak:DeaktivasyonBildirim> <DT>D</DT> <FR>8680002800017</FR> <DS>10</DS> <ISACIKLAMA>retim Firesi</ISACIKLAMA> <BELGE> <DD>2008-11-28</DD><DN>DN12345</DN></BELGE> <URUNLER> <URUN> <GTIN>08680002800079</GTIN> <BN>E00000001</BN> <SN>G0000000001</SN> <XD>2010-05-22</XD> </URUN> <URUN> <GTIN>08680002800079</GTIN> <BN>E00000001</BN> <SN>G0000000002</SN> <XD>2010-05-22</XD> </URUN> </URUNLER> </deak:DeaktivasyonBildirim> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

19

Deaktivasyon Bildirimi stek Mesajna Ait Veri Yaplar


<DT> Alan Bu alan tek karakterlik veri ierir. erdii deer D (Deaktivasyon) olacaktr. Bu alan bu mesajn Deaktivasyon Bildirimi olduunu belirler. <FR> Alan Bildirimi yapan retici/thalat/Depo/Eczanenin GLN kodunu barndrr. GLN Kodu ile ilgili detayl bilgiler la Takip Sistemi letme Klavuzunda bulunur. Bu alan 13 karakter uzunluktadr ve sadece rakamlardan oluur. <DS> Alan Bu alan Deaktivasyon Sebebine ait kodu ierir. ki karakterlik bir alandr. Bu alan bo olamaz. <ISACIKLAMA> Alan Deaktivasyonun yapl sebebinin okunur bir ekilde akland alandr. En fazla 100 karakterdir ve istee baldr. < BELGE> Alan Belge Alan ve ieriini gndermek istee baldr. Yaplan bildirime esas olarak, kullancnn kendi i srelerini takip etmesi amacyla kullanlabilir. <DD> Alan Belge ile ilgili tarih bilgisini ierir. XML-Date tipindedir. Kullanm istee baldr. <DN> Alan Belge Numaras En fazla 20 karakter uzunlukta alfanmerik bir alandr. Doldurma Karakterleri iermemelidir. Kullanm istee baldr. <URUNLER> Alan Bildirime tabi rnlere ait <URUN> Alann ierir. <URUNLER> ierisinde en az bir adet <URUN> bilgisi yer almaldr. <URUN> alannn says u an snrl deildir. Testlerin ardndan uygun bir say belirlenecektir. <URUN> Alan hracata konu her bir rn bu alan ierisinde tanmlanacaktr. <URUN> alannda aadaki alt alanlar bulunur. <GTIN> Alan: Bildirilen rne ait (Global Trade Item Number) Kresel Ticari rn Numaras veya Trkiyedeki bilinen haliyle barkod numarasdr. <XD> Alan

20

Bildirilen rnn Son Kullanma Tarihi bu alanda bulunur. XML-Date tipindedir. Son Kullanm Tarihi bildirimin yapld tarihten nceki bir tarih olamaz. <BN> Alan rnn Parti Numarasn ierir. En fazla 20 karakter uzunluundadr. Karekodun iine konulan parti numaras ile ayn olmak zorundadr. 0 ve Boluk gibi doldurma karakterleri eklenmeyecektir. <SN> Alan Bildirime konu rnnn Sra Numaras bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadr. rnn karekodundaki sra numaras ile birebir ayn olmaldr. Doldurma karakterleri iermemelidir.

21

Deaktivasyon Bildirimi Cevap Mesaj rnek SOAP Zarf

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <S:Body> <ns2:DeaktivasyonBildirimCevap xmlns:ns2="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/Deaktivasyon"> <BILDIRIMID>11035</BILDIRIMID> <URUNLER> <URUNDURUM> <GTIN>08680002800079</GTIN> <SN>G0000000001</SN> <UC>10205</UC> </URUNDURUM> <URUNDURUM> <GTIN>08680002800079</GTIN> <SN>G0000000001</SN> <UC>00000</UC> </URUNDURUM> </URUNLER> </ns2:DeaktivasyonBildirimCevap> </S:Body> </S:Envelope>

22

RETC SATI BLDRM


retici Sat Bildirimi, retim Bildirimi yaplm rnleri bir ecza deposu veya hastaneye sat iin kullanlacak web servisidir. Sat Bildirimlerinin genel yaps itibariyle Sat Bildirimi yaplm bir rn sat yaplan birimin zerine gemez. rnn bildirimi yapan depodan ktn belirtir. Alc ald rnleri zerine kaydettirmek isterse Mal Alm Bildirimi yapmaldr.

retici Sat Bildiriminin ematik Gsterimi

23

retici Sat Bildirimi stek Mesaj rnek SOAP Zarf

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:uret="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/Satis/UreticiSatis"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <uret:SatisBildirim> <DT>S</DT> <FR>8680002800017</FR> <TO>8680007800012</TO> <BELGE> <DD>2009-11-11</DD> <DN>12313</DN> </BELGE> <URUNLER> <URUN> <GTIN>08680002800079</GTIN> <SN>QQ011</SN> </URUN> <URUN> <GTIN>08680002800079</GTIN> <SN>QQ012</SN> </URUN> <URUN> <GTIN>08680002800079</GTIN> <SN>QQ013</SN> </URUN> <URUN> <GTIN>08680002800079</GTIN> <SN>QQ014</SN> </URUN> <URUN> <GTIN>08680002800079</GTIN> <SN>QQ015</SN> </URUN> </URUNLER> </uret:SatisBildirim> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

retici Sat Bildirimi stek Mesajna Ait Veri Yaplar


<DT> Alan Bu alan tek karakterlik veri ierir. erdii deer S (Sat) olacaktr. Bu alan bu mesajn Sat Bildirimi olduunu belirler. <FR> Alan Bu alan bildirimi yapan reticinin GLN kodunu ierir <TO> Alan

24

Bu alan, rnn satld depo veya hastanenin GLN numarasn barndrr. <URUNLER> Alan Bkz. Ortak Veri Alanlar Not: <URUN> alannda BN ve XD alanlar bulunmamaktadr. reticilerin Sat Bildirimleri ok rn iereceinden hem sunucularmz zerindeki i ykn azaltmak hem de iletiim hzn artrmak amacyla bu alanlar kaldrlmtr. reticinin bu alanlar doru olarak bildii varsaylr.

retici Sat Bildirimi Cevap Mesaj rnek SOAP Zarf

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <S:Body> <ns2:SatisBildirimCevap xmlns:ns2="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/Satis/UreticiSatis"> <BILDIRIMID>77021</BILDIRIMID> <URUNLER> <URUNDURUM> <GTIN>08680002800079</GTIN> <SN>QQ011</SN> <UC>00000</UC> </URUNDURUM> <URUNDURUM> <GTIN>08680002800079</GTIN> <SN>QQ012</SN> <UC>00000</UC> </URUNDURUM> <URUNDURUM> <GTIN>08680002800079</GTIN> <SN>QQ013</SN> <UC>00000</UC> </URUNDURUM> <URUNDURUM> <GTIN>08680002800079</GTIN> <SN>QQ014</SN> <UC>00000</UC> </URUNDURUM> <URUNDURUM> <GTIN>08680002800079</GTIN> <SN>QQ015</SN> <UC>00000</UC> </URUNDURUM> </URUNLER> </ns2:SatisBildirimCevap> </S:Body> </S:Envelope>

25

RETC SATI PTAL BLDRM


retici Sat ptal Bildirimi, Sat Bildirimi yaplm rnlerin satnn iptal edilmesi iin kullanlr. Bu bildirim sonucunda Sat Bildirimi ile sahiplii kaybedilmi rn tekrar satlabilir hale gelir. reticinin sat iptal edebilmesi iin ya alcnn Mal Alm Bildirimi yapmam olmas, eer yapmsa Mal ade Bildirimini yapm olmas gerekir.

retici Sat ptal Bildiriminin ematik Gsterimi

26

retici Sat ptal Bildirimi stek Mesaj rnek SOAP Zarf

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:uret="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/SatisIptal/Uretici"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <uret:SatisIptalBildirim> <DT>C</DT> <FR>8680002800017</FR> <TO>8680007900019</TO> <BELGE> <DD>2009-11-11</DD> <DN>12313</DN> </BELGE> <URUNLER> <URUN> <GTIN>08680002800079</GTIN> <SN>QQ011</SN> </URUN> <URUN> <GTIN>08680002800079</GTIN> <SN>QQ012</SN> </URUN> <URUN> <GTIN>08680002800079</GTIN> <SN>QQ013</SN> </URUN> <URUN> <GTIN>08680002800079</GTIN> <SN>QQ014</SN> </URUN> <URUN> <GTIN>08680002800079</GTIN> <SN>QQ015</SN> </URUN> </URUNLER> </uret:SatisIptalBildirim> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

retici Sat ptal Bildirimi stek Mesajna Ait Veri Yaplar


<DT> Alan Bu alan tek karakterlik veri ierir. erdii deer C (Sat ptal) olacaktr. Bu alan bu mesajn Sat ptal Bildirimi olduunu belirler. <FR> Alan Bu alan bildirimi yapan reticinin GLN kodunu ierir <TO> Alan

27

Bu alan, rnn satld depo veya hastanenin GLN numarasn barndrr. <URUNLER> Alan Bkz. Ortak Veri Alanlar

retici Sat ptal Bildirimi Cevap Mesaj rnek SOAP Zarf

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <S:Body> <ns2:SatisIptalBildirimCevap xmlns:ns2="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/SatisIptal/Uretici"> <BILDIRIMID>77025</BILDIRIMID> <URUNLER> <URUNDURUM> <GTIN>08680002800079</GTIN> <SN>QQ011</SN> <UC>00000</UC> </URUNDURUM> <URUNDURUM> <GTIN>08680002800079</GTIN> <SN>QQ012</SN> <UC>00000</UC> </URUNDURUM> <URUNDURUM> <GTIN>08680002800079</GTIN> <SN>QQ013</SN> <UC>00000</UC> </URUNDURUM> <URUNDURUM> <GTIN>08680002800079</GTIN> <SN>QQ014</SN> <UC>00000</UC> </URUNDURUM> <URUNDURUM> <GTIN>08680002800079</GTIN> <SN>QQ015</SN> <UC>00000</UC> </URUNDURUM> </URUNLER> </ns2:SatisIptalBildirimCevap> </S:Body> </S:Envelope>

28

RETC MAL ALIM BLDRM


retici Mal Alm Bildirimi, reticiden baka bir reticiye gelen rnn kabul srasnda yaplmas gereken bir bildirimdir. Gelen her rn bu bildirim aracl ile retici stokuna eklenir. Alm Bildirimi yaplm bir rn baka bir yerde herhangi bir harekete konu olamaz.

retici Mal Alm Bildiriminin ematik Gsterimi

29

retici Mal Alm Bildirimi stek Mesaj rnek SOAP Zarf


<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:uret="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/Alim/Uretici"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <uret:UreticiMalAlimBildirim> <DT>A</DT> <FR>8680002900014</FR> <TO>8680002800017</TO> <BELGE> <DD>2011-08-01</DD> <DN>874</DN> </BELGE> <URUNLER> <URUN> <GTIN>08680004600639</GTIN> <BN>BN01</BN> <SN>ZA632</SN> <XD>2014-05-22Z</XD> </URUN> </URUNLER> </uret:UreticiMalAlimBildirim> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

retici Mal Bildirimi stek Mesajna Ait Veri Yaplar


<DT> Alan Bu alan tek karakterlik veri ierir. erdii deer A (Alm) olacaktr. Bu alan bu mesajn Mal Alm Bildirimi olduunu belirler. <FR> Alan Bu alan, rnn alnd reticinin GLN numarasn barndrr. GLN Kodu ile ilgili detayl bilgiler TS letme Klavuzunda bulunur. Bu alan 13 karakter uzunluktadr ve sadece rakamlardan oluur. <TO> Alan Bu alan bildirimi yapan reticinin GLN kodunu ierir. <URUNLER> Alan Bkz. Ortak Veri Alanlar

30

retici Mal Alm Bildirimi Cevap Mesaj rnek SOAP Zarf


<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <S:Body> <ns2:UreticiMalAlimBildirimCevap xmlns:ns2="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/Alim/Uretici"> <BILDIRIMID>209105</BILDIRIMID> <URUNLER> <URUNDURUM> <GTIN>08680004600639</GTIN> <SN>ZA632</SN> <UC>00000</UC> </URUNDURUM> </URUNLER> </ns2:UreticiMalAlimBildirimCevap> </S:Body> </S:Envelope>

31

RETC MAL ADE BLDRM


retici Mal ade Bildirimi, reticiden gelen ve Alm Bildirimi yaplm bir rnn iadesi durumunda yaplmas gereken bir bildirimdir.

retici Mal ade Bildiriminin ematik Gsterimi

32

retici Mal ade Bildirimi stek Mesaj rnek SOAP Zarf

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:uret="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/Iade/Uretici"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <uret:UreticiMalIadeBildirim> <DT>F</DT> <FR>8680002800017</FR> <TO>8680002900014</TO> <BELGE> <DD>2011-09-01</DD> <DN>748</DN> </BELGE> <URUNLER> <URUN> <GTIN>08680004600639</GTIN> <BN>BN01</BN> <SN>ZA632</SN> <XD>2014-05-22Z</XD> </URUN> </URUNLER> </uret:UreticiMalIadeBildirim> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

retici Mal ade Bildirimi stek Mesajna Ait Veri Yaplar


<DT> Alan Bu alan tek karakterlik veri ierir. erdii deer F (ade) olacaktr. Bu alan bu mesajn Mal ade Bildirimi olduunu belirler. <FR> Alan Bu alan bildirimi yapan reticinin GLN kodunu ierir <TO> Alan Bu alan, rnn alnd ve iade edilecek reticinin GLN numarasn barndrr. GLN Kodu ile ilgili detayl bilgiler TS sletme Klavuzunda bulunur. <URUNLER> Alan Bkz. Ortak Veri Alanlar

33

retici Mal ade Bildirimi Cevap Mesaj rnek SOAP Zarf


<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <S:Body> <ns2:UreticiMalIadeBildirimCevap xmlns:ns2="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/Iade/Uretici"> <BILDIRIMID>209134</BILDIRIMID> <URUNLER> <URUNDURUM> <GTIN>08680004600639</GTIN> <SN>ZA632</SN> <UC>00000</UC> </URUNDURUM> </URUNLER> </ns2:UreticiMalIadeBildirimCevap> </S:Body> </S:Envelope>

34

NC BLM ECZA DEPOLARI TARAFINDAN KULLANILACAK WEB SERVSLER


Her ne kadar Ecza Depolarnn sisteme girileri ertelenmi olsa da isteyen ecza depolarnn sisteme dhil olabilmelerini salamak iin gerekli web servisleri hazrlanmtr. Ecza depolarnn kullanabilecekleri web servisleri unlardr: Depo rn Dorulama Depo Mal Alm Bildirimi Depo Mal ade Bildirimi Depo Sat Bildirimi Depo Sat ptal Bildirimi Deaktivasyon Bildirimi hracat Bildirimi

lk aamada bu servislerden rn Dorulama, Deaktivasyon ve hracat Bildirimi depolar iin nemlidir. Eczanelere yapacaklar satlarda sorun yaamamalar iin reticilerden alm olduklar rnlerin sistemde kaytl olup olmadn, eczane tarafndan iade edilen rnlerin ise satlabilir durumda olup olmadn kontrol etmeleri iin rn Dorulama servisini kullanmak zorundadrlar. Ayn zamanda alnan, bozulan rnleri sistemden karmak iin Deaktivasyon Bildirimine, ihracat yapyorlarsa da hracat Bildirimine ihtiya duyacaklardr. Dier bildirimler ise ileride zorunlu hale getirileceinden imdiden gerekli hazrlklar yapmalar gerekmektedir. Alm, ade, Sat ve Sat ptal Bildirimleri birbirleri ile alakal bildirimlerdir. Bu yzden herhangi birini kullanmak istediklerinde dierlerini de kullanmak zorundadrlar. Not: reticilerden alnan rnler yksek miktarda olduu iin rnlerin tek tek okutulmas zor olaca dnlmektedir. Bu yzden koli barkodlar devreye girene kadar reticiler ve depolar arasnda sevkiyat srasnda kullanlmak zere standart bir veri iletim format zerinde allmaktadr. Deponun kendisine gelecek standart formattaki belge ierisindeki karekodlar kontrol ederek sisteme bildirebilecei bir yap tasarlanmaldr. Bu belgenin ayn zamanda dier depo, hastane ve eczanelere yaplacak sevkiyatlarda da dzenlenmesiyle alcnn ilemini kolaylatracaktr.

35

Ortak Veri Tipleri


stek Mesajlarndaki Ortak Veri Tipleri <URUNLER> Alan Bildirime tabi rnlere ait <URUN> Alann ierir. <URUNLER> ierisinde en az bir adet <URUN> bilgisi yer almaldr. <URUN> alannn says u an snrl deildir. Testlerin ardndan uygun bir say belirlenecektir. <URUN> Alan Bildirime konu her bir rn bu alan ierisinde tanmlanacaktr. <URUN> alannda aadaki alt alanlar bulunur. <GTIN> Alan: Bildirilen rne ait (Global Trade Item Number) Kresel Ticari rn Numaras veya barkod numarasdr. <XD> Alan Bildirilen rnn Son Kullanma Tarihi bu alanda bulunur. XML-Date tipindedir. Son Kullanm Tarihi bildirimin yapld tarihten nceki bir tarih olamaz. <BN> Alan rnn Parti Numarasn ierir. En fazla 20 Karakter uzunluundadr. Karekoda baslan parti numaras ile ayn olmak zorundadr. 0 ve Boluk gibi doldurma karakterleri eklenmeyecektir. <SN> Alan Bildirime konu rnnn Sra Numaras bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadr. rnn karekodundaki sra numaras ile birebir ayn olmaldr. Doldurma karakterleri iermemelidir.

Dikkat! rn alannn ieriinden de anlalabilecei gibi rne ait tm karekod bilgisi


(GTIN, XD, BN, SN alanlar) istemci tarafndan iletilecektir. rnn tekillii GTIN ve SN alanlar ile salanabilmesine ramen kullancnn, rn bilgisini karekodunu okutarak sisteme bildirmesi amalanmaktadr. Gelitirilecek olan uygulamalarda bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir. Cevap Mesajlarndaki Ortak Veri Tipleri <BILDIRIMID> Alan Sisteme baarl olarak ulam her bildirime sistem tarafndan atanan tekil bir numaradr. stemcilerin verilen bu numaray kendi sistemlerine kaydetmeleri nerilir. ema tarafndan kstlanmam bu alan iin 20 karakterlik bir alfanmerik alan ayrmalar gerekmektedir.

36

<URUNLER> Alan stemci tarafndan gnderilen ve bildirimine konu olan rnleri barndrr. <URUNDURUM> Alan rnlere ait bilgileri ve sistem tarafndan ilendikten sonra verilen uyar kodunu geri dndrr. <GTIN, <SN> alanlar istek mesajndaki ile ayn yap ve zelliktedir. rnn tekillii bu iki alan ile salandndan bunlarn dndaki XD ve BN alanlar, a trafiini ve sunucular zerindeki yk hafifletmek amacyla istemciye geri gnderilmezler. Bu alanlar istek mesajnda gnderildii iin istemci tarafndan bilinmektedir. <UC> Bu alan rnn tekil bilgileri kaydedildikten sonra dnen uyar kodunu barndrr. Be karakter uzunluktadr. Bu uyar kodlar sistem tarafndan duyurulmaktadr. Test sreleri sonunda yaplacak deerlendirmeler sonrasnda bu uyar kodlar deiebilir. Bu yzden uygulama gelitiricilerin uyar kodlarn ileyen mekanizmay parametrik olacak ekilde gelitirmeleri nerilir.

37

DEPO RN DORULAMA BLDRM


Depo rn Dorulama Bildirimi, Depolar tarafndan rnn kontrol iin kullanlabilecek bir web servisidir. rnn sistemde bulunup bulunmad, karekod bilgilerinin tutarl olup olmad, rnn daha nceden satlp satlmad gibi kontrolleri yapabilecekleri bir bildirimdir. Kontrol ilemi rnler iin tek tek yaplabilecei gibi toplu halde de yaplabilir. Ancak dorulama ilemini toplu halde yapmak hem sunucularmzn hem de istemci uygulamann performansn artracak ve zamandan byk tasarruf salayacaktr. Uygulama gelitiricilerin dorulama ilemini toplu halde yaplmasn salamalar nemlidir. Depolar dorulama sonucu olumlu olmayan rnleri satn almamaldrlar.

Depo rn Dorulama Bildiriminin ematik Gsterimi

38

Depo rn Dorulama Bildirimi stek Mesaj rnek SOAP Zarf


<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:depo="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/Dogrulama/Depo"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <depo:DepoDogrulamaBildirim> <DT>V</DT> <FR>8680007800012</FR> <URUNLER> <URUN> <GTIN>08680002800079</GTIN> <BN>BN01</BN> <SN>QQ007</SN> <XD>2011-05-22</XD> </URUN> <URUN> <GTIN>08680005700796</GTIN> <BN>BN001</BN> <SN>00001</SN> <XD>2009-10-13</XD> </URUN> </URUNLER> </depo:DepoDogrulamaBildirim> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

Depo rn Dorulama Bildirimi stek Mesajna Ait Veri Yaplar


<DT> Alan Bu alan tek karakterlik veri ierir. erdii deer V (Dorulama) olacaktr. Bu alan bu mesajn Dorulama Bildirimi olduunu belirler. <FR> Alan Dorulamay yapan Ecza Deposunun GLN kodunu barndrr. GLN Kodu ile ilgili detayl bilgiler TS letme Klavuzunda bulunur. Bu alan 13 karakter uzunluktadr ve sadece rakamlardan oluur. <URUNLER> Alan Bkz. Ortak Veri Alanlar

39

Depo rn Dorulama Bildirimi Cevap Mesaj rnek SOAP Zarf

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <S:Body> <ns2:DepoDogrulamaBildirimCevap xmlns:ns2="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/Dogrulama/Depo"> <BILDIRIMID>77014</BILDIRIMID> <URUNLER> <URUNDURUM> <GTIN>08680002800079</GTIN> <SN>QQ007</SN> <UC>10205</UC> </URUNDURUM> <URUNDURUM> <GTIN>08680005700796</GTIN> <SN>00001</SN> <UC>10201</UC> </URUNDURUM> </URUNLER> </ns2:DepoDogrulamaBildirimCevap> </S:Body> </S:Envelope>

40

DEPO MAL ALIM BLDRM


Depo Mal Alm Bildirimi, reticiden veya baka bir depodan gelen rnn kabul srasnda yaplmas gereken bir bildirimdir. Gelen her rn bu bildirim aracl ile depo stokuna eklenir. Alm Bildirimi yaplm bir rn baka bir yerde herhangi bir harekete konu olamaz. Bu yzden Alm Bildirimi yaplan rnlerin Sat Bildirimleri de yaplabilmelidir. Mal Alm Bildirimi, Dorulama Bildirimi ile ayn kontrollerden geer ve dorulama aamas iin ayn uyar kodlarn dndrr. Bu sebeple Eczaneye ulaan rnn dorulamas yaplmadan da Alm Bildirimi yaplabilir. Uygulama gelitiricilerin bu durumu gz nne alarak kullancya fazladan i yk karmayacak ekilde uygulamalarnda gerekli dzenlemeleri yapmalar nerilir.

Depo Mal Alm Bildiriminin ematik Gsterimi

41

Depo Mal Alm Bildirimi stek Mesaj rnek SOAP Zarf


<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:depo="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/Alim/Depo"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <depo:DepoMalAlim> <DT>A</DT> <FR>8680002800017</FR> <TO>8680007800012</TO> <BELGE> <DD>?</DD> <DN>3123</DN> </BELGE> <URUNLER> <URUN> <GTIN>08680002800079</GTIN> <BN>BN01</BN> <SN>QQ007</SN> <XD>2011-05-22</XD> </URUN> <URUN> <GTIN>08680002800079</GTIN> <BN>BN01</BN> <SN>QQ008</SN> <XD>2011-05-22</XD> </URUN> </URUNLER> </depo:DepoMalAlim> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

Depo Mal Bildirimi stek Mesajna Ait Veri Yaplar


<DT> Alan Bu alan tek karakterlik veri ierir. erdii deer A (Alm) olacaktr. Bu alan bu mesajn Mal Alm Bildirimi olduunu belirler. <FR> Alan Bu alan, rnn alnd depo veya reticinin GLN numarasn barndrr. GLN Kodu ile ilgili detayl bilgiler TS letme Klavuzunda bulunur. Bu alan 13 karakter uzunluktadr ve sadece rakamlardan oluur. <TO> Alan Bu alan bildirimi yapan deponun GLN kodunu ierir. <URUNLER> Alan Bkz. Ortak Veri Alanlar

42

Depo Mal Alm Bildirimi Cevap Mesaj rnek SOAP Zarf

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <S:Body> <ns2:DepoMalAlimCevap xmlns:ns2="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/Alim/Depo"> <BILDIRIMID>77015</BILDIRIMID> <URUNLER> <URUNDURUM> <GTIN>08680002800079</GTIN> <SN>QQ007</SN> <UC>10205</UC> </URUNDURUM> <URUNDURUM> <GTIN>08680002800079</GTIN> <SN>QQ008</SN> <UC>00000</UC> </URUNDURUM> </URUNLER> </ns2:DepoMalAlimCevap> </S:Body> </S:Envelope>

43

DEPO MAL ADE BLDRM


Depo Mal ade Bildirimi, reticiden veya baka bir depodan gelen ve Alm Bildirimi yaplm bir rnn iadesi durumunda yaplmas gereken bir bildirimdir.

Depo Mal ade Bildiriminin ematik Gsterimi

44

Depo Mal ade Bildirimi stek Mesaj rnek SOAP Zarf

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:depo="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/Iade/Depo"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <depo:DepoMalIade> <DT>F</DT> <FR>8680007800012</FR> <TO>8680002800017</TO> <BELGE> <DD>2009-12-01+02:00</DD> <DN>CSC</DN> </BELGE> <URUNLER> <URUN> <GTIN>08680002800079</GTIN> <BN>BN01</BN> <SN>QQ007</SN> <XD>2011-05-22</XD> </URUN> <URUN> <GTIN>08680002800079</GTIN> <BN>BN01</BN> <SN>QQ008</SN> <XD>2011-05-22</XD> </URUN> </URUNLER> </depo:DepoMalIade> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

Depo Mal ade Bildirimi stek Mesajna Ait Veri Yaplar


<DT> Alan Bu alan tek karakterlik veri ierir. erdii deer F (ade) olacaktr. Bu alan bu mesajn Mal Alm Bildirimi olduunu belirler. <FR> Alan Bu alan bildirimi yapan deponun GLN kodunu ierir <TO> Alan Bu alan, rnn alnd ve iade edilecek depo veya reticinin GLN numarasn barndrr. GLN Kodu ile ilgili detayl bilgiler TS letme Klavuzunda bulunur. <URUNLER> Alan Bkz. Ortak Veri Alanlar

45

Depo Mal ade Bildirimi Cevap Mesaj rnek SOAP Zarf

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <S:Body> <ns2:DepoMalIadeCevap xmlns:ns2="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/Iade/Depo"> <BILDIRIMID>77016</BILDIRIMID> <URUNLER> <URUNDURUM> <GTIN>08680002800079</GTIN> <SN>QQ007</SN> <UC>10205</UC> </URUNDURUM> <URUNDURUM> <GTIN>08680002800079</GTIN> <SN>QQ008</SN> <UC>00000</UC> </URUNDURUM> </URUNLER> </ns2:DepoMalIadeCevap> </S:Body> </S:Envelope>

46

DEPO SATI BLDRM


Depo Sat Bildirimi, Alm Bildirimi yaplm rnlerin baka bir ecza deposu, hastane veya eczaneye sat iin kullanlacak web servisidir. Sat Bildirimlerinin genel yaps itibariyle Sat Bildirimi yaplm bir rn sat yaplan birimin zerine gemez. rnn bildirimi yapan depodan ktn belirtir. Alc ald rnleri zerine kaydettirmek isterse Mal Alm Bildirimi yapmaldr.

Depo Sat Bildiriminin ematik Gsterimi

47

Depo Sat Bildirimi stek Mesaj rnek SOAP Zarf

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:dep="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/Satis/DepoSatis"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <dep:SatisBildirim> <DT>S</DT> <FR>8680007800012</FR> <TO>8680007900019</TO> <BELGE> <DD>2009-12-05</DD> <DN>423</DN> </BELGE> <URUNLER> <URUN> <GTIN>08680002800079</GTIN> <BN>BN01</BN> <SN>QQ007</SN> <XD>2011-05-22</XD> </URUN> <URUN> <GTIN>08680002800079</GTIN> <BN>BN01</BN> <SN>QQ008</SN> <XD>2011-05-22</XD> </URUN> </URUNLER> </dep:SatisBildirim> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

Depo Sat Bildirimi stek Mesajna Ait Veri Yaplar


<DT> Alan Bu alan tek karakterlik veri ierir. erdii deer S (Sat) olacaktr. Bu alan bu mesajn Sat Bildirimi olduunu belirler. <FR> Alan Bu alan bildirimi yapan deponun GLN kodunu ierir <TO> Alan Bu alan, rnn satld depo, hastane veya eczanenin GLN numarasn barndrr. <URUNLER> Alan Bkz. Ortak Veri Alanlar

Depo Sat Bildirimi Cevap Mesaj rnek SOAP Zarf


48

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <S:Body> <ns2:SatisBildirimCevap xmlns:ns2="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/Satis/DepoSatis"> <BILDIRIMID>77018</BILDIRIMID> <URUNLER> <URUNDURUM> <GTIN>08680002800079</GTIN> <SN>QQ007</SN> <UC>00000</UC> </URUNDURUM> <URUNDURUM> <GTIN>08680002800079</GTIN> <SN>QQ008</SN> <UC>00000</UC> </URUNDURUM> </URUNLER> </ns2:SatisBildirimCevap> </S:Body> </S:Envelope>

49

DEPO SATI PTAL BLDRM


Depo Sat ptal Bildirimi, Sat Bildirimi yaplm rnlerin satnn iptal edilmesi iin kullanlr. Bu bildirim sonucunda Sat Bildirimi ile sahiplii kaybedilmi rn tekrar deponun zerine kaydedilir. Deponun sat iptal edebilmesi iin ya alcnn Mal Alm Bildirimi yapmam olmas, eer yapmsa Mal ade Bildirimini yapm olmas gerekir.

Depo Sat ptal Bildiriminin ematik Gsterimi

50

Depo Sat ptal Bildirimi stek Mesaj rnek SOAP Zarf

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:depo="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/SatisIptal/Depo"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <depo:SatisIptalBildirim> <DT>C</DT> <FR>8680007800012</FR> <TO>8680007900019</TO> <BELGE> <DD>2009-12-08</DD> <DN>3423</DN> </BELGE> <URUNLER> <URUN> <GTIN>08680002800079</GTIN> <BN>BN01</BN> <SN>QQ007</SN> <XD>2011-05-22</XD> </URUN> <URUN> <GTIN>08680002800079</GTIN> <BN>BN01</BN> <SN>QQ009</SN> <XD>2011-05-22</XD> </URUN> </URUNLER> </depo:SatisIptalBildirim> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

Depo Sat ptal Bildirimi stek Mesajna Ait Veri Yaplar


<DT> Alan Bu alan tek karakterlik veri ierir. erdii deer C (Sat ptal) olacaktr. Bu alan bu mesajn Sat ptal Bildirimi olduunu belirler. <FR> Alan Bu alan bildirimi yapan deponun GLN kodunu ierir <TO> Alan Bu alan, rnn satld depo, hastane veya eczanenin GLN numarasn barndrr. <URUNLER> Alan Bkz. Ortak Veri Alanlar

Depo Sat ptal Bildirimi Cevap Mesaj rnek SOAP Zarf


51

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <S:Body> <ns2:SatisIptalBildirimCevap xmlns:ns2="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/SatisIptal/Depo"> <BILDIRIMID>77019</BILDIRIMID> <URUNLER> <URUNDURUM> <GTIN>08680002800079</GTIN> <SN>QQ007</SN> <UC>00000</UC> </URUNDURUM> <URUNDURUM> <GTIN>08680002800079</GTIN> <SN>QQ009</SN> <UC>10219</UC> </URUNDURUM> </URUNLER> </ns2:SatisIptalBildirimCevap> </S:Body> </S:Envelope>

DEAKTVASYON VE HRACAT BLDRMLER


Deaktivasyon ve hracat Bildirimleri reticilerle ayn ekilde alr. Bu bildirimlerle ilgili bilgi reticilerin Kullanabilecekleri Web Servisleri blmnde bulunmaktadr.

52

DRDNC BLM ECZANELER TARAFINDAN KULLANILACAK WEB SERVSLER


Ortak Veri Tipleri
stek Mesajlarndaki Ortak Veri Tipleri <URUNLER> Alan Bildirime tabi rnlere ait <URUN> Alann ierir. <URUNLER> ierisinde en az bir adet <URUN> bilgisi yer almaldr. <URUN> alannn says u an snrl deildir. Testlerin ardndan uygun bir say belirlenecektir. <URUN> Alan Bildirime konu her bir rn bu alan ierisinde tanmlanacaktr. <URUN> alannda aadaki alt alanlar bulunur. <GTIN> Alan: Bildirilen rne ait (Global Trade Item Number) Kresel Ticari rn Numaras veya Trkiye deki genel kullanm ile barkod numarasdr. <XD> Alan: Bildirilen rnn Son Kullanma Tarihi bu alanda bulunur. XML-Date tipindedir. Son Kullanm Tarihi bildirimin yapld tarihten nceki bir tarih olamaz. <BN> Alan: rnn Parti Numarasn ierir. En fazla 20 Karakter uzunluundadr. Karekoda baslan parti numaras ile ayn olmak zorundadr. 0 ve Boluk gibi doldurma karakterleri eklenmeyecektir. <SN> Alan: Bildirime konu rnnn Sra Numaras bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadr. rnn karekodundaki sra numaras ile birebir ayn olmaldr. Doldurma karakterleri iermemelidir.

Dikkat! rn alannn ieriinden de anlalabilecei gibi rne ait tm karekod bilgisi


(GTIN, XD, BN, SN alanlar) istemci tarafndan iletilecektir. rnn tekillii GTIN ve SN alanlar ile salanabilmesine ramen kullancnn, rn bilgisini karekodunu okutarak sisteme bildirmesi amalanmaktadr. Gelitirilecek olan uygulamalarda bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.

53

Cevap Mesajlarndaki Ortak Veri Tipleri <BILDIRIMID> Alan Sisteme baarl olarak ulam her bildirime sistem tarafndan atanan tekil bir numaradr. stemcilerin verilen bu numaray kendi sistemlerine kaydetmeleri nerilir. ema tarafndan kstlanmam bu alan iin 20 karakterlik bir alfanmerik alan ayrmalar gerekmektedir. <URUNLER> Alan stemci tarafndan gnderilen ve bildirimine konu olan rnleri barndrr. <URUNDURUM> Alan: rnlere ait bilgileri ve sistem tarafndan ilendikten sonra verilen uyar kodunu geri dndrr. <GTIN, <SN> alanlar istek mesajndaki ile ayn yap ve zelliktedir. rnn tekillii bu iki alan ile salandndan bunlarn dndaki XD ve BN alanlar, a trafiini ve sunucular zerindeki yk hafifletmek amacyla istemciye geri gnderilmezler. Bu alanlar istek mesajnda gnderildii iin istemci tarafndan bilinmektedir. <UC> Bu alan rnn tekil bilgileri kaydedildikten sonra dnen uyar kodunu barndrr. Be karakter uzunluktadr. Bu uyar kodlar Sistem tarafndan duyurulmaktadr. Test sreleri sonunda yaplacak deerlendirmeler sonrasnda bu uyar kodlar deiebilir. Bu yzden uygulama gelitiricilerin uyar kodlarn ileyen mekanizmay parametrik olacak ekilde gelitirmeleri nerilir.

54

ECZANE RN DORULAMA BLDRM


Eczane rn Dorulama Bildirimi, Eczaneler tarafndan rnn kontrol iin sorgulama amal kullanlabilecek bir web servisidir. rnn sistemde bulunup bulunmad, karekod bilgilerinin tutarl olup olmad, rnn daha nceden satlp satlmad gibi kontrolleri yapabilecekleri bir bildirimdir. Kontrol ilemi tek bir rn iin yaplabilecei gibi toplu halde de yaplabilir. Ancak dorulama ilemini toplu halde yapmak istemci uygulamann performansn artracak ve zamandan byk tasarruf salayacaktr. Uygulama gelitiricilerin dorulama ilemini toplu halde yapmalarn salamalar nemlidir. Eczaneler dorulama sonucu olumlu olmayan rnleri almayaca iin bu sorgulamann ok youn yaplmas beklenmekte, uygulamalarn bu noktay gz nne almalar uygun grnmektedir.

Eczane rn Dorulama Bildiriminin ematik Gsterimi

55

Eczane rn Dorulama Bildirimi stek Mesaj rnek SOAP Zarf

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ecz="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/Dogrulama/Eczane"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <ecz:EczaneDogrulamaBildirim> <DT>V</DT> <FR>8680001000001</FR> <URUNLER> <URUN> <GTIN>08680003200212</GTIN> <BN>E00000001</BN> <SN>G0000000001</SN> <XD>2010-05-22</XD> </URUN> <URUN> <GTIN>08680005700796</GTIN> <BN>BN001</BN> <SN>00001</SN> <XD>2009-10-13</XD> </URUN> </URUNLER> </ecz:EczaneDogrulamaBildirim> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

Dorulama Bildirimi stek Mesajna Ait Veri Yaplar


<DT> Alan Bu alan tek karakterlik veri ierir. erdii deer V (Dorulama) olacaktr. Bu alan bu mesajn Dorulama Bildirimi olduunu belirler. <FR> Alan Dorulamay yapan Eczanenin GLN kodunu barndrr. GLN Kodu ile ilgili detayl bilgiler la Takip Sistemi letme Klavuzunda bulunur. Bu alan 13 karakter uzunluktadr ve sadece rakamlardan oluur. <URUNLER> Alan Bkz. Ortak Veri Alanlar

56

Eczane rn Dorulama Bildirimi Cevap Mesaj rnek SOAP Zarf

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <S:Body> <ns2:EczaneDogrulamaBildirimCevap xmlns:ns2="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/Dogrulama/Eczane"> <BILDIRIMID>11014</BILDIRIMID> <URUNLER> <URUNDURUM> <GTIN>08680003200212</GTIN> <SN>G0000000001</SN> <UC>00000</UC> </URUNDURUM> <URUNDURUM> <GTIN>08680005700796</GTIN> <SN>00001</SN> <UC>00000</UC> </URUNDURUM> </URUNLER> </ns2:EczaneDogrulamaBildirimCevap> </S:Body> </S:Envelope>

57

ECZANE MAL ALIM BLDRM


Eczane Mal Alm Bildirimi, rnn eczaneye kabul srasnda yaplmas gereken bir bildirimdir. Gelen her rn bu bildirim aracl ile eczane stokuna eklenir. Alm Bildirimi yaplm bir rn baka bir eczanede herhangi bir harekete konu olamaz. Her eczane yapt bildirimden sorumludur. Bu yzden gelen rnler karekod okuyucu ile okutularak bildirilmelidir. Mal Alm Bildirimi, Dorulama Bildirimi ile ayn kontrollerden geer ve dorulama aamas iin ayn uyar kodlarn dndrr. Bu sebeple eczaneye ulaan rnn dorulamas yaplmadan da Alm Bildirimi yaplabilir. Uygulama gelitiricilerin bu durumu gz nne alarak kullancya fazladan i yk karmayacak ekilde uygulamalarnda gerekli dzenlemeleri yapmalar nerilir.

Eczane Mal Alm Bildiriminin ematik Gsterimi

58

Eczane Mal Alm Bildirimi stek Mesaj rnek SOAP Zarf

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ecz="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/Alim/Eczane"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <ecz:EczaneMalAlimBildirim> <DT>A</DT> <FR>8680007800012</FR> <TO>8680001000001</TO> <BELGE> <DD>2009-12-07</DD> <DN>PD231</DN> </BELGE> <URUNLER> <URUN> <GTIN>08680002800079</GTIN> <BN>BN01</BN> <SN>QQ001</SN> <XD>2011-05-22</XD> </URUN> <URUN> <GTIN>08680002800079</GTIN> <BN>BN01</BN> <SN>QQ002</SN> <XD>2011-05-22</XD> </URUN> </URUNLER> </ecz:EczaneMalAlimBildirim> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

59

Eczane Mal Alm Bildirimi stek Mesajna Ait Veri Yaplar


<DT> Alan Bu alan tek karakterlik veri ierir. erdii deer A (Alm) olacaktr. Bu alan bu mesajn Mal Alm Bildirimi olduunu belirler. <FR> Alan Bu alan, rnn alnd depo veya eczanenin GLN numarasn barndrr. GLN kodu ile ilgili detayl bilgiler TS letme Klavuzunda bulunur. Bu alan 13 karakter uzunluktadr ve sadece rakamlardan oluur. <TO> Alan Bu alan bildirimi yapan eczanenin GLN kodunu ierir. Daha ak bir ifadeyle FR satc TO ise alcya ait GLN numarasdr. <URUNLER> Alan Bkz. Ortak Veri Alanlar

Eczane Mal Alm Bildirimi Cevap Mesaj rnek SOAP Zarf

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <S:Body> <ns2:EczaneMalAlimBildirimCevap xmlns:ns2="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/Alim/Eczane"> <BILDIRIMID>77012</BILDIRIMID> <URUNLER> <URUNDURUM> <GTIN>08680002800079</GTIN> <SN>QQ001</SN> <UC>00000</UC> </URUNDURUM> <URUNDURUM> <GTIN>08680002800079</GTIN> <SN>QQ002</SN> <UC>10204</UC> </URUNDURUM> </URUNLER> </ns2:EczaneMalAlimBildirimCevap> </S:Body> </S:Envelope>

60

ECZANE MAL ADE BLDRM


Mal ade Bildirimi, Mal Alm Bildirimi yaplm rnn satcya iade edilmesi durumunda kullanlr. rnn iadesinin yaplabilmesi iin rnn eczane stokunda olmas gerekir. ade Bildiriminde de rnlerin karekodlarnn okutularak bildirilmesi gerekmektedir. ade Bildirimi sonrasnda rn eczane stokundan der. ade ileminin mant gerei rnn satana iadesi gerekir. Ancak sistem rnn kimden alndnn kontroln yapmaz. Bu sebeple kullanclarn iade ileminde rnn satcsn doru olarak belirtmeleri gerekir.

Mal ade Bildirimi stek Mesaj rnek SOAP Zarf

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ecz="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/Iade/Eczane"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <ecz:EczaneMalIadeBildirim> <DT>F</DT> <FR>8680001000001</FR> <TO>8680007800012</TO> <BELGE> <DD>?</DD> <DN>2341231</DN> </BELGE> <URUNLER> <URUN> <GTIN>08680002800079</GTIN> <BN>BN01</BN> <SN>QQ001</SN> <XD>2011-05-22</XD> </URUN> <URUN> <GTIN>08680002800079</GTIN> <BN>BN01</BN> <SN>QQ002</SN> <XD>2011-05-22</XD> </URUN> </URUNLER> </ecz:EczaneMalIadeBildirim> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

61

Mal ade Bildirimi stek Mesajna Ait Veri Yaplar


<DT> Alan Bu alan tek karakterlik veri ierir. erdii deer F (ade) olacaktr. Bu alan bu mesajn Mal ade Bildirimi olduunu belirler. <FR> Alan Bu alan, bildirimi yapan ve rnn sahibi olan eczanenin GLN kodunu ierir. <TO> Alan Bu alan, rnn alnd depo veya eczanenin GLN numarasn barndrr.

Mal ade Bildirimi Cevap Mesaj rnek SOAP Zarf

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <S:Body> <ns2:EczaneMalIadeBildirimCevap xmlns:ns2="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/Iade/Eczane"> <BILDIRIMID>77013</BILDIRIMID> <URUNLER> <URUNDURUM> <GTIN>08680002800079</GTIN> <SN>QQ001</SN> <UC>00000</UC> </URUNDURUM> <URUNDURUM> <GTIN>08680002800079</GTIN> <SN>QQ002</SN> <UC>10204</UC> </URUNDURUM> </URUNLER> </ns2:EczaneMalIadeBildirimCevap> </S:Body> </S:Envelope>

62

ECZANE SATI BLDRM


rnn satlmas durumunda eczane tarafndan Sat Bildirimi yaplacaktr. rn herhangi bir Geri deme Kurumuna veya elden vatandaa satlm olabilir. Bir rnn Sat Bildirimine konu olabilmesi iin alcnn eidine gre <BELGE> alannda doldurulmas gereken alanlar deikenlik gstermektedir. Sat ilemi sonucu rn eczanenin stokundan der. Dier bildirimlerde olduu gibi sat ileminde de rnn karekodunun okutularak bildirilmesi istenmektedir.

Sat Bildirimi stek Mesajnn ematik Gsterimi

63

Sat Bildirimi stek Mesaj rnek SOAP Zarf


<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ecz="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/Satis/EczaneSatis"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <ecz:EczaneSatisBildirim> <DT>S</DT> <FR>8680001000001</FR> <TO>0869000000000</TO> <BELGE> <DD>2008-11-27</DD> <DN>132123</DN> <DR>12345678901</DR> <CP>12345678901</CP> <EID>423434423</EID> <RKN>1234567890</RKN> </BELGE> <URUNLER> <URUN> <GTIN>08680003200212</GTIN> <BN>E00000001</BN> <SN>G0000000001</SN> <XD>2010-05-22</XD> </URUN> <URUN> <GTIN>08680005700796</GTIN> <BN>BN001</BN> <SN>00001</SN> <XD>2009-10-13</XD> </URUN> </URUNLER> </ecz:EczaneSatisBildirim> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

Sat Bildirimi stek Mesajna Ait Veri Yaplar


<DT> Alan Bu alan tek karakterlik veri ierir. erdii deer S (Sat) olacaktr. Bu alan bu mesajn Sat Bildirimi olduunu belirler. <FR> Alan Bu alan bildirimi yapan ve rnn sahibi olan eczanenin GLN kodunu ierir. <TO> Alan Bu alan, alcya ait GLN numarasn barndrr. Alclar Geri deme Kurumlardr. Elden satlarda ise sistem tarafndan elden satlar iin belirlenmi GLN numaras kullanlr. <BELGE> Alan

64

Bu alan dier bildirimlerde istee bal olmasna ramen, Geri deme Kurumlarna yaplan sat ileminde zorunludur. erisinde sata ait detay bilgiler barndrr. <DD> Alan Sat ilemine ait belgenin tarihini ierir. XML Date tipindedir. stee baldr. <DN> Alan Sat ilemine ait belgenin numarasdr. Belge Numaras en fazla 20 karakter uzunlukta alfanmerik bir alandr. Doldurma karakterleri iermemelidir. Kullanm istee baldr. <DR> Reeteyi dzenleyen doktorun TC Kimlik Numarasdr. Kullanm istee baldr. <CP> Adna reete dzenlenmi hastann TC Kimlik Numarasdr. <EID> Geri deme Kurumlarna yaplan satlarda kullanlan bu alan Geri deme Kurumu tarafndan Eczaneye verilmi olan tekil tanmlayc numaradr. Elden satlarda bo olmak zorundadr. <RKN> Bu alanda sadece Geri deme Kurumuna yaplan satlarda kullanlr. Geri deme kurumunun sistemine kaydedilen reete iin kurum tarafndan verilen tekil numaray ifade eder. Elden satlarda bo olmak zorundadr.

stenen bir durum olmamasna ramen elden satlar gruplanarak tek bir bildirim aracl ile topluca da bildirilebilir. Byle bir durumda <DR> ve <CP> alanlar mutlaka bo gnderilmelidir. Baka bir eczaneye sat yapldnda, satlan rnler eczane stokundan der, ancak alc eczane stokuna direk gemez. Alcnn da Alm Bildirimi yapmas gerekir.

65

Sat Bildirimi Cevap Mesajnn ematik Gsterimi

Sat Bildirimi Cevap Mesaj rnek SOAP Zarf

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <S:Body> <ns2:EczaneSatisBildirimCevap xmlns:ns2="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/Satis/EczaneSatis"> <BILDIRIMID>11020</BILDIRIMID> <URUNLER> <URUNDURUM> <GTIN>08680003200212</GTIN> <SN>G0000000001</SN> <UC>00000</UC> </URUNDURUM> <URUNDURUM> <GTIN>08680005700796</GTIN> <SN>00001</SN> <UC>00000</UC> </URUNDURUM> </URUNLER> </ns2:EczaneSatisBildirimCevap> </S:Body> </S:Envelope>

66

ECZANE SATI PTAL BLDRM


Yaplan satn iptali durumunda bu bildirim yaplr. Sat ptal Bildirimi, alcnn trne bal olarak farkl ekillerde yaplr. Eer Sat bir geri deme kurumuna yaplmsa sat iptali reete bazl olarak yaplr. Geri deme Kurumuna yaplan satlardaki dzeltmelerde sat topluca iptal edilir. Gerekli dzeltmeler (rn deiimi, rn ekleme veya karma) yapldktan sonra sat tekrar bildirilir. Elden yaplan satlarda ise rn bazl olarak iptal yaplabilir. Elden yaplan satlar ise rn bazl olarak iptal edilebilir. ptal ileminin, rnn karekodunun okutularak yaplmas gerekmektedir. Satlan rnler iin sat iptali ilemini baz srelerle kstlanmtr. Geri deme kurumlarna yaplan satlarda reete kesinletirme ileminden sonra sat iptali yaplamaz. Elden satlar iin ise bu sre daha sonra aklanacaktr.

Sat ptal Bildirimi stek Mesajnn ematik Gsterimi

67

Sat ptal Bildirimi stek Mesaj rnek SOAP Zarf

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ecz="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/SatisIptal/EczaneSatisIptal"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <ecz:EczaneSatisIptalBildirim> <DT>C</DT> <FR>8680001000001</FR> <TO>0000000000000</TO> <BELGE> <EID></EID> <RKN></RKN> </BELGE> <URUNLER> <URUN> <GTIN>08680003200212</GTIN> <BN>E00000001</BN> <SN>G0000000001</SN> <XD>2010-05-22</XD> </URUN> <URUN> <GTIN>08680005700796</GTIN> <BN>BN001</BN> <SN>00001</SN> <XD>2009-10-13</XD> </URUN> </URUNLER> </ecz:EczaneSatisIptalBildirim> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

Sat Bildirimi stek Mesajna Ait Veri Yaplar


<FR> Alan Sat iptal ilemini yapan eczaneye ait GLN numarasdr. <TO> Alan Satn yapld birimin (Geri deme Kurumu, Eczane, Elden Sat) GLN numarasdr. <BELGE> Alan Bu alan sat ilemi bir Geri deme kurumuna yaplmsa doldurulur. <EID> Geri deme Kurumu tarafndan eczaneye verilmi olan tekil tanmlayc numara <RKN> Sat iptal edilecek reeteye ait Geri deme kurumunun sistemine kaydedilmi olan reete kayt numaradr.

68

<URUNLER> Alan Bu alan sat iptal edilen rnlere ait rn bilgilerini ierir (Bkz. Ortak Veri Tipleri). Bu alan sadece elden satlarn iptali durumunda doldurulur. Geri deme Kuruma yaplm satlarn iptalinde <URUNLER> alan bo gnderilir. Sistem Cevap mesajnda sat iptal edilmi olan rnlerin bilgilerini istemciye geri dndrr.

Sat ptal Bildirimi Cevap Mesajnn ematik Gsterimi

Sat ptal Bildirimi Cevap Mesaj rnek SOAP Zarf

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <S:Body> <ns2:EczaneSatisIptalBildirimCevap xmlns:ns2="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/SatisIptal/EczaneSatisIptal"> <BILDIRIMID>11036</BILDIRIMID> <URUNLER> <URUNDURUM> <GTIN>08680003200212</GTIN> <SN>G0000000001</SN> <UC>10219</UC> </URUNDURUM> <URUNDURUM> <GTIN>08680005700796</GTIN> <SN>00001</SN> <UC>10219</UC> </URUNDURUM> </URUNLER> </ns2:EczaneSatisIptalBildirimCevap> </S:Body> </S:Envelope>

69

ECZANE MAL DEVR BLDRM


Mal Devir Bildirimi, Mal Alm Bildirimi yaplm rnn baka bir eczaneye gnderilmesi durumunda kullanlr. rnn baka bir eczaneye gnderilmesi iin rnn eczane stokunda olmas gerekir. Mal Devir Bildiriminde de rnlere ait karekodlarnn okutularak bildirilmesi gerekmektedir. Mal Devir Bildirimi sonrasnda rn eczane stokundan der.

Eczane Mal Devir Bildirimi stek Mesajnn ematik Gsterimi

70

Eczane Mal Devir Bildirimi stek Mesaj rnek SOAP Zarf


<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ecz="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/MalDevir/EczaneMalDevir"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <ecz:EczaneMalDevirBildirim> <DT>S</DT> <FR>8680001000001</FR> <TO>8680001000008</TO> <BELGE> <DD>?</DD> <DN>?</DN> </BELGE> <URUNLER> <!--1 or more repetitions:--> <URUN> <GTIN>08680001000039</GTIN> <BN>8CBK1B</BN> <SN>123123123123125</SN> <XD>2015-04-06</XD> </URUN> </URUNLER> </ecz:EczaneMalDevirBildirim> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

Eczane Mal Devir Bildirimi stek Mesajna Ait Veri Yaplar


<DT> Alan Bu alan tek karakterlik veri ierir. erdii deer S (Devir) olacaktr. Bu alan bu mesajn Mal Devir Bildirimi olduunu belirler. <FR> Alan Bu alan bildirimi yapan ve rnn sahibi olan eczanenin GLN kodunu ierir. <TO> Alan Bu alan rnn gnderildii eczanenin GLN kodunu ierir.

71

Eczane Mal Devir Bildirimi Cevap Mesajnn ematik Gsterimi

Eczane Mal Devir Bildirimi Cevap Mesaj rnek SOAP Zarf


<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <S:Body> <ns2:EczaneMalDevirBildirimCevap xmlns:ns2="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/MalDevir/EczaneMalDevir"> <BILDIRIMID>1518800693</BILDIRIMID> <URUNLER> <URUNDURUM> <GTIN>08680001000039</GTIN> <SN>A12312312311</SN> <UC>00000</UC> </URUNDURUM> <URUNDURUM> <GTIN>08680001000039</GTIN> <SN>A1233125</SN> <UC>10204</UC> </URUNDURUM> </URUNLER> </ns2:EczaneMalDevirBildirimCevap> </S:Body> </S:Envelope>

72

ECZANE MAL DEVR PTAL BLDRM


Mal Devir ptal Bildirimi, Mal Devir Bildirimi yaplm rnlerinin devir ileminin iptal edilmesi iin kullanlr. Bu bildirim sonucunda Mal Devir Bildirimi ile sahiplii kaybedilmi rn tekrar eczanenin zerine kaydedilir. Eczanenin mal devrini iptal edebilmesi iin ya alc eczanenin Mal Alm Bildirimi yapmam olmas, eer yapmsa Mal ade Bildirimi yapm olmas gerekir.

Eczane Mal Devir ptal Bildirimi stek Mesajnn ematik Gsterimi

T.C. SALIK BAKANLII LA VE ECZACILIK GENEL MDRL

Eczane Mal Devir ptal Bildirimi stek Mesaj rnek SOAP Zarf
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ecz="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/MalDevirIptal/Eczane"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <ecz:EczaneMalDevirIptalBildirim> <DT>C</DT> <FR>8680001000001</FR> <TO>8680001000008</TO> <BELGE> <DD>?</DD> <DN>?</DN> </BELGE> <URUNLER> <URUN> <GTIN>08680001000039</GTIN> <BN>BN01</BN> <SN>A000000</SN> <XD>2015-01-01</XD> </URUN> <URUN> <GTIN>08680001000039</GTIN> <BN>BN01</BN> <SN>A000001</SN> <XD>2015-01-01</XD> </URUN> </URUNLER> </ecz:EczaneMalDevirIptalBildirim> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

Eczane Mal Devir ptal Bildirimi stek Mesajna Ait Veri Yaplar
<DT> Alan Bu alan tek karakterlik veri ierir. erdii deer C (Mal Devir ptal) olacaktr. Bu alan bu mesajn Mal Devir ptal Bildirimi olduunu belirler. <FR> Alan Bu alan bildirimi yapan ve rnn sahibi olan eczanenin GLN kodunu ierir. <TO> Alan Bu alan rnn gnderildii eczanenin GLN kodunu ierir.

la Takip Sistemi Web Servisleri Klavuzu Srm 0.8

74 | S a y f a

T.C. SALIK BAKANLII LA VE ECZACILIK GENEL MDRL

Eczanenin Mal Devir ptal Bildirimi Cevap Mesajnn ematik Gsterimi

Eczane Mal Devir ptal Bildirimi Cevap Mesaj rnek SOAP Zarf
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <S:Body> <ns2:EczaneMalDevirIptalBildirimCevap xmlns:ns2="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/MalDevirIptal/Eczane"> <BILDIRIMID>1518800694</BILDIRIMID> <URUNLER> <URUNDURUM> <GTIN>08680001000039</GTIN> <SN>A000000</SN> <UC>10205</UC> </URUNDURUM> <URUNDURUM> <GTIN>08680001000039</GTIN> <SN>A000001</SN> <UC>00000</UC> </URUNDURUM> </URUNLER> </ns2:EczaneMalDevirIptalBildirimCevap> </S:Body> </S:Envelope>

la Takip Sistemi Web Servisleri Klavuzu Srm 0.8

75 | S a y f a

T.C. SALIK BAKANLII LA VE ECZACILIK GENEL MDRL

BENC BLM HASTANELER TARAFINDAN KULLANILACAK WEB SERVSLER


la Takip Sistemi kapsamnda; hastaneler, aldklar rnleri sisteme bildirmek zorundadr. Hastaneler iin adet web servisi mevcuttur. Bunlar Hastane Mal Alm Web Servisi Hastane Mal ade Web Servisi Deaktivasyon Web Servisi (Sarf)dir.

Mal Alm Bildirimi ile kendisine gelen rnlerin kabul aamasnda gelen rnleri sisteme bildirecek ve sistemin verecei cevaba gre kabul ilemleri yaplacaktr. Bu bildirim satc firmann Sat Bildiriminin yaplmasn zorunlu klar. Mal ade Bildirimi, kabul yaplm ve hastane zerine kaydedilmi rnn iade edilmesi durumunda yaplacaktr. Bu ilem, rnn baka yerlerde kullanlabilmesi iin gereklidir. Baka hastanelere ayniyat karl olarak verilen rnler, sisteme bildirilmelidir. Sarf Bildirimi yaplarak rnn sistemden karlmas salanr.

Ortak Veri Tipleri

stek Mesajlarndaki Ortak Veri Tipleri <URUNLER> Alan Bildirime tabi rnlere ait <URUN> Alann ierir. <URUNLER> ierisinde en az bir adet <URUN> bilgisi yer almaldr. <URUN> Alan Bildirime konu her bir rn bu alan ierisinde tanmlanacaktr. <URUN> alannda aadaki alt alanlar bulunur. <GTIN> Alan: Bildirilen rne ait Kresel Ticari rn Numarasdr. <XD> Alan: Bildirilen rnn Son Kullanma Tarihi bu alanda bulunur. XML-Date tipindedir. Son kullanm tarihi bildirimin yapld tarihten nceki bir tarih olamaz. <BN> Alan: rnn Parti Numarasn ierir. En fazla 20 Karakter uzunluundadr. Karekoda baslan parti numaras ile ayn olmak zorundadr. 0 ve Boluk gibi doldurma karakterleri eklenmeyecektir. la Takip Sistemi Web Servisleri Klavuzu Srm 0.8 76 | S a y f a

T.C. SALIK BAKANLII LA VE ECZACILIK GENEL MDRL

<SN> Alan: Bildirime konu rnnn Sra Numaras bu alan ile bildirilir. En fazla 20 karakter uzunluktadr. rnn karekodundaki sra numaras ile birebir ayn olmaldr. Doldurma karakterleri iermemelidir.

Cevap Mesajlarndaki Ortak Veri Tipleri <BILDIRIMID> Alan Sisteme baarl olarak ulam her bildirime sistem tarafndan atanan tekil bir numaradr. stemcilerin verilen bu numaray kendi sistemlerine kaydetmeleri nerilir. ema tarafndan kstlanmam bu alan iin 20 karakterlik bir alfanmerik alan ayrmalar gerekmektedir. <URUNLER> Alan stemci tarafndan gnderilen ve bildirime konu olan rnleri barndrr. <URUNDURUM> Alan rnlere ait bilgileri ve sistem tarafndan ilendikten sonra verilen uyar kodunu geri dndrr. <GTIN, <SN> alanlar istek mesajndaki ile ayn yap ve zelliktedir. rnn tekillii bu iki alan ile salandndan bunlarn dndaki XD ve BN alanlar, a trafiini ve sunucular zerindeki yk hafifletmek amacyla istemciye geri gnderilmezler. Bu alanlar istek mesajnda gnderildii iin istemci tarafndan bilinmektedir. <UC> Bu alan rnn tekil bilgileri kaydedildikten sonra dnen uyar kodunu barndrr. Be karakter uzunluktadr. Bu uyar kodlar sistem ynetimi tarafndan duyurulmaktadr. Not: Test sreleri sonunda yaplacak deerlendirmeler sonrasnda bu uyar kodlar deiebilir. Bu yzden uygulama gelitiricilerin uyar kodlarn ileyen mekanizmay parametrik olacak ekilde gelitirmeleri nerilir.

la Takip Sistemi Web Servisleri Klavuzu Srm 0.8

77 | S a y f a

T.C. SALIK BAKANLII LA VE ECZACILIK GENEL MDRL

HASTANE MAL ALIM BLDRM


Hastane Mal Alm Bildirimi, rnn hastaneye kabul srasnda yaplmas gereken bir bildirimdir. Gelen her rn bu bildirim aracl ile hastane stokuna eklenir. Alm Bildirimi yaplm bir rn baka bir yerde herhangi bir harekete konu olamaz. Her hastane yapt bildirimden sorumludur. Bu yzden gelen rnler karekod okuyucu ile okutularak bildirilmelidir. Alm Bildirimi yaplmam bir rn ade ve Sarf Bildirimlerinin konusu olamaz. Mal Alm Bildiriminde bildirilen rnler sistem tarafndan kontrol edilir ve sonu cevap mesajnda uyar kodu olarak dndrlr. Hastane ynetimi bildirim sonucunda dnecek mesaja gre rn kabul etmeye veya etmemeye karar verir.

Hastane Mal Alm Bildirimi stek Mesajnn ematik Gsterimi

la Takip Sistemi Web Servisleri Klavuzu Srm 0.8

78 | S a y f a

T.C. SALIK BAKANLII LA VE ECZACILIK GENEL MDRL

Hastane Mal Alm Bildirimi stek Mesaj rnek SOAP Zarf

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:has="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/Alim/Hastane"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <has:HastaneMalAlimBildirim> <DT>A</DT> <FR>8680007800012</FR> <TO>8683333333333</TO> <BELGE> <DD>2009-05-20</DD> <DN>3312</DN></BELGE> <URUNLER> <URUN> <GTIN>08680007101225</GTIN> <BN>BN01</BN> <SN>ZA001</SN> <XD>2010-05-22</XD> </URUN> <URUN> <GTIN>08680007101225</GTIN> <BN>BN01</BN> <SN>ZA002</SN> <XD>2010-05-22</XD> </URUN> </URUNLER> </has:HastaneMalAlimBildirim> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

Hastane Mal Alm Bildirimi Cevap Mesajnn ematik Gsterimi

la Takip Sistemi Web Servisleri Klavuzu Srm 0.8

79 | S a y f a

T.C. SALIK BAKANLII LA VE ECZACILIK GENEL MDRL

Hastane Mal Alm Bildirimi stek Mesajna Ait Veri Yaplar


<DT> Alan Bu alan tek karakterlik veri ierir. erdii deer A (Alm) olacaktr. Bu alan bu mesajn Mal Alm Bildirimi olduunu belirler. <FR> Alan Bu alan, rnn alnd depo veya eczanenin GLN numarasn barndrr. GLN Kodu ile ilgili detayl bilgiler TS letme Klavuzunda bulunur. Bu alan 13 karakter uzunluktadr ve sadece rakamlardan oluur. <TO> Alan Bu alan bildirimi yapan hastanenin GLN kodunu ierir. Daha ak bir ifadeyle FR satc TO ise alcya ait GLN Numarasdr. <URUNLER> Alan Bkz. Ortak Veri Alanlar

Hastane Mal Alm Bildirimi Cevap Mesaj rnek SOAP Zarf

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <S:Body> <ns2:HastaneMalAlimBildirimCevap xmlns:ns2="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/Alim/Hastane"> <BILDIRIMID>44485</BILDIRIMID> <URUNLER> <URUNDURUM> <GTIN>08680007101225</GTIN> <SN>ZA001</SN> <UC>10209</UC> </URUNDURUM> <URUNDURUM> <GTIN>08680007101225</GTIN> <SN>ZA002</SN> <UC>10210</UC> </URUNDURUM> </URUNLER> </ns2:HastaneMalAlimBildirimCevap> </S:Body> </S:Envelope>

la Takip Sistemi Web Servisleri Klavuzu Srm 0.8

80 | S a y f a

T.C. SALIK BAKANLII LA VE ECZACILIK GENEL MDRL

HASTANE MAL ADE BLDRM


Mal ade Bildirimi, Mal Alm Bildirimi yaplm rnn satcya iade edilmesi durumunda kullanlr. rnn iadesinin yaplabilmesi iin rnn hastane stokunda olmas gerekir. ade Bildiriminde de rnlere ait karekodlarnn okutularak bildirilmesi gerekmektedir. ade Bildirimi sonrasnda rn hastane stokundan der. ade ileminin mant gerei rnn ayn satcya iadesi gerekir. Ancak sistem rnn kimden alndnn kontroln yapmaz. Bu sebeple kullanclarn iade ileminde rnn satcsn doru olarak belirtmeleri gerekir.

Hastane Mal ade Bildirimi stek Mesajnn ematik Gsterimi

la Takip Sistemi Web Servisleri Klavuzu Srm 0.8

81 | S a y f a

T.C. SALIK BAKANLII LA VE ECZACILIK GENEL MDRL

Hastane Mal ade Bildirimi stek Mesaj rnek SOAP Zarf

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:has="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/Iade/Hastane"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <has:HastaneMalIadeBildirim> <DT>F</DT> <FR>8680007800012</FR> <TO>8683333333333</TO> <BELGE> <DD>2009-05-14</DD> <DN>AB1234-3</DN> </BELGE> <URUNLER> <URUN> <GTIN>08680007101225</GTIN> <BN>BN01</BN> <SN>YA01</SN> <XD>2010-05-22</XD> </URUN> <URUN> <GTIN>08680007101225</GTIN> <BN>BN01</BN> <SN>YA02</SN> <XD>2010-05-22</XD> </URUN> </URUNLER> </has:HastaneMalIadeBildirim> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

Hastane Mal ade Bildirimi stek Mesajna Ait Veri Yaplar


<DT> Alan Bu alan tek karakterlik veri ierir. erdii deer F (ade) olacaktr. Bu alan bu mesajn Mal ade Bildirimi olduunu belirler. <FR> Alan Bu alan bildirimi yapan ve rnn sahibi olan hastanenin GLN kodunu ierir. <TO> Alan Bu alan, rnn alnd ecza deposunun veya reticinin GLN numarasn barndrr.

la Takip Sistemi Web Servisleri Klavuzu Srm 0.8

82 | S a y f a

T.C. SALIK BAKANLII LA VE ECZACILIK GENEL MDRL

Hastane Mal ade Bildirimi Cevap Mesajnn ematik Gsterimi

Hastane Mal ade Bildirimi Cevap Mesaj rnek SOAP Zarf

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <S:Body> <ns2:HastaneMalIadeBildirimCevap xmlns:ns2="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/Iade/Hastane"> <BILDIRIMID>44498</BILDIRIMID> <URUNLER> <URUNDURUM> <GTIN>08680007101225</GTIN> <SN>YA01</SN> <UC>00000</UC> </URUNDURUM> <URUNDURUM> <GTIN>08680007101225</GTIN> <SN>YA02</SN> <UC>10211</UC> </URUNDURUM> </URUNLER> </ns2:HastaneMalIadeBildirimCevap> </S:Body> </S:Envelope>

la Takip Sistemi Web Servisleri Klavuzu Srm 0.8

83 | S a y f a

T.C. SALIK BAKANLII LA VE ECZACILIK GENEL MDRL

HASTANE SARF BLDRM


Hastane eczanesindeki rnlerin Sarf Bildirimleri, sarf edilmek zere ambalajlarnn bozulmasn takiben ya da ayniyata kabul edildii zaman yaplmaldr. Hastane bu iki yntemden birini benimsemeli, buna gre davranmaldr. Sarf Bildirimi ile rn sistemden kar ve tekrar aktive edilemez.

Dikkat! Sarf Bildiriminin iptal sreci sistem tarafndan tanmlanmamtr. Bu sebeple Sarf
Bildiriminin dikkatli yaplmas gerekmektedir.

Hastane Sarf Bildiriminin ematik Gsterimi

la Takip Sistemi Web Servisleri Klavuzu Srm 0.8

84 | S a y f a

T.C. SALIK BAKANLII LA VE ECZACILIK GENEL MDRL

Hastane Sarf stek Mesaj rnek SOAP Zarf

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:has="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/Sarf/Hastane"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <has:HastaneSarfBildirim> <DT>D</DT> <FR>8683333333333</FR> <ISACIKLAMA>Deneme</ISACIKLAMA> <BELGE> <DD>2009-12-05Z</DD> <DN>SAS</DN> </BELGE> <URUNLER> <URUN> <GTIN>08680002800079</GTIN> <BN>BN01</BN> <SN>QQ007</SN> <XD>2011-05-22</XD> </URUN> <URUN> <GTIN>08680002800079</GTIN> <BN>BN01</BN> <SN>QQ007</SN> <XD>2011-05-22</XD> </URUN> </URUNLER> </has:HastaneSarfBildirim> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

Hastane Sarf Bildirimi stek Mesajna Ait Veri Yaplar


<DT> Alan Bu alan tek karakterlik veri ierir. erdii deer D (Deaktivasyon) olacaktr. Bu alan bu mesajn Sarf Bildirimi olduunu belirler. <FR> Alan Bu alan bildirimi yapan ve rnn sahibi olan hastanenin GLN kodunu ierir. <ISACIKLAMA> Alan leride kullanlmak zere tasarlanm 100 karakter veri alabilen aklama alan.

la Takip Sistemi Web Servisleri Klavuzu Srm 0.8

85 | S a y f a

T.C. SALIK BAKANLII LA VE ECZACILIK GENEL MDRL

Hastane Sarf Bildirimi Cevap Mesaj rnek SOAP Zarf

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <S:Body> <ns2:HastaneSarfBildirimCevap xmlns:ns2="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/Sarf/Hastane"> <BILDIRIMID>77020</BILDIRIMID> <URUNLER> <URUNDURUM> <GTIN>08680002800079</GTIN> <SN>QQ007</SN> <UC>00000</UC> </URUNDURUM> <URUNDURUM> <GTIN>08680002800079</GTIN> <SN>QQ007</SN> <UC>10205</UC> </URUNDURUM> </URUNLER> </ns2:HastaneSarfBildirimCevap> </S:Body> </S:Envelope>

la Takip Sistemi Web Servisleri Klavuzu Srm 0.8

86 | S a y f a

HASTANE MAL DEVR BLDRM


Mal Devir Bildirimi, Mal Alm Bildirimi yaplm rnn baka bir hastaneye gnderilmesi durumunda kullanlr. rnn baka bir hastaneye gnderilmesi iin rnn hastane stokunda olmas gerekir. Mal Devir Bildiriminde de rnlere ait karekodlarnn okutularak bildirilmesi gerekmektedir. Mal Devir Bildirimi sonrasnda rn hastane stokundan der.

Hastane Mal Devir Bildirimi stek Mesajnn ematik Gsterimi

T.C. SALIK BAKANLII LA VE ECZACILIK GENEL MDRL

Hastane Mal Devir Bildirimi stek Mesaj rnek SOAP Zarf


<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:has="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/MalDevir/HastaneMalDevir"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <has:MalDevirBildirim> <DT>S</DT> <FR>8680007801232</FR> <TO>8680001897878</TO> <BELGE> <DD>2011-10-14</DD> <DN>AB12-3</DN> </BELGE> <URUNLER> <URUN> <GTIN>08680001640391</GTIN> <BN>8CBK1B</BN> <SN>123123123125</SN> <XD>2014-04-06</XD> </URUN> </URUNLER> </has:MalDevirBildirim> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

Hastane Mal Devir Bildirimi stek Mesajna Ait Veri Yaplar


<DT> Alan Bu alan tek karakterlik veri ierir. erdii deer S (Devir) olacaktr. Bu alan bu mesajn Mal Devir Bildirimi olduunu belirler. <FR> Alan Bu alan bildirimi yapan ve rnn sahibi olan hastanenin GLN kodunu ierir. <TO> Alan Bu alan rnn gnderildii hastanenin GLN kodunu ierir.

88

T.C. SALIK BAKANLII LA VE ECZACILIK GENEL MDRL

Hastane Mal Devir Bildirimi Cevap Mesajnn ematik Gsterimi

Hastane Mal Devir Bildirimi Cevap Mesaj rnek SOAP Zarf


<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <S:Body> <ns2:HastaneMalDevirBildirimCevap xmlns:ns2="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/MalDevir/Hastane"> <BILDIRIMID>1387214634</BILDIRIMID> <URUNLER> <URUNDURUM> <GTIN>08680001111139</GTIN> <SN>123123123123125</SN> <UC>00000</UC> </URUNDURUM> <URUNDURUM> <GTIN>08680001111139</GTIN> <SN>123123123123128</SN> <UC>00000</UC> </URUNDURUM> </URUNLER> </ns2:HastaneMalDevirBildirimCevap> </S:Body> </S:Envelope>

89

HASTANE MAL DEVR PTAL BLDRM


Mal Devir ptal Bildirimi, Mal Devir Bildirimi yaplm rnlerinin devir ileminin iptal edilmesi iin kullanlr. Bu bildirim sonucunda Mal Devir Bildirimi ile sahiplii kaybedilmi rn tekrar hastanenin zerine kaydedilir. Hastanenin mal devrini iptal edebilmesi iin ya alc hastanenin Mal Alm Bildirimi yapmam olmas, eer yapmsa Mal ade Bildirimi yapm olmas gerekir.

Hastane Mal Devir ptal Bildirimi stek Mesajnn ematik Gsterimi

T.C. SALIK BAKANLII LA VE ECZACILIK GENEL MDRL

Hastane Mal Devir ptal Bildirimi stek Mesaj rnek SOAP Zarf
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:has="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/MalDevirIptal/HastaneMalDevirIptal"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <has:MalDevirIptalBildirim> <DT>S</DT> <FR>8680007342632</FR> <TO>8680022323231</TO> <BELGE> <DD>2011-10-14</DD> <DN>AB12-3</DN> </BELGE> <URUNLER> <URUN> <GTIN>08680001648191</GTIN> <BN>8CBK1B</BN> <SN>12312121243234</SN> <XD>2014-04-06</XD> </URUN> </URUNLER> </has:MalDevirIptalBildirim> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

Hastane Mal Devir ptal Bildirimi stek Mesajna Ait Veri Yaplar
<DT> Alan Bu alan tek karakterlik veri ierir. erdii deer C (Mal Devir ptal) olacaktr. Bu alan bu mesajn Mal Devir ptal Bildirimi olduunu belirler. <FR> Alan Bu alan bildirimi yapan ve rnn sahibi olan hastanenin GLN kodunu ierir. <TO> Alan Bu alan rnn gnderildii hastanenin GLN kodunu ierir.

Hastane Mal Devir ptal Bildirimi Cevap Mesajnn ematik Gsterimi

91

T.C. SALIK BAKANLII LA VE ECZACILIK GENEL MDRL

Hastane Mal Devir ptal Bildirimi Cevap Mesaj rnek SOAP Zarf
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <S:Body> <ns2:HastaneMalDevirIptalBildirimCevap xmlns:ns2="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/ v1/MalDevirIptal/HastaneMalDevirIptal "> <BILDIRIMID>1387214634</BILDIRIMID> <URUNLER> <URUNDURUM> <GTIN>08680001111139</GTIN> <SN>123123123123125</SN> <UC>00000</UC> </URUNDURUM> <URUNDURUM> <GTIN>08680001111139</GTIN> <SN>123123123123128</SN> <UC>00000</UC> </URUNDURUM> </URUNLER> </ns2:HastaneMalDevirIptalBildirimCevap> </S:Body> </S:Envelope>

92

T.C. SALIK BAKANLII LA VE ECZACILIK GENEL MDRL

ALTINCI BLM GER DEME KURUMLARINCA KULLANILACAK WEB SERVSLER


LA SATI SORGULAMA WEB SERVS
Bu web servisi eczaneler tarafndan geri deme kurumuna yaplm satlar sorgulamak amacyla kullanlr. Eczanelerden geri deme kurumuna yaplan satlarn ileyii iin bu klavuzdaki Eczane Sat Bildiriminin incelenmesi, ileyii anlamak iin faydal olacaktr.

Eczane Sat Bildiriminin Geri deme Kurumlar in leyii Her geri deme kurumuna TS tarafndan bir GLN (Kresel Yer Numaras) numaras atanr. Bu numara kurumla anlamal eczaneler tarafndan Eczane Sat Web Servisi ile sat gerekletirirken <TO> alannda kullanlr. Bundan sonraki aamada eer geri deme kurumunun bir provizyon sistemi varsa, <EID> alanna eczanenin GLN numaras girilir. <RKN> alannda ise sata konu reete iin verilen numara kullanlarak rn bilgileri sisteme gnderilir. Eer geri deme kurumunun bir provizyon sistemi yoksa EID alanna TS sistemindeki eczaneye ait GLN numaras girilir. RKN alannda kullanlmak zere eczane tarafndan o geri deme kurumu iin tekil bir reete (sat) numaras oluturulur. Ve bu numara fatura ve reete ile birlikte geri deme kurumuna iletilir.

la Sat Sorgulama Web Servisinin leyii: Sat ilemi gerekletikten sonra geri deme kurumu kendisine verilen kullanc ad ve ifre bilgisi ile kendi GLN numarasn, eczanenin GLN numarasn ve Reete Kayt Numarasn kullanarak la Sat Sorgulama Web Servisini arr ve satlan ilalarla ilgili bilgileri alr. Geri deme kurumu gelen sat bilgilerini kendi kontrol sistemlerinden geirerek deerlendirir. la Sat Sorgulamas yapldktan sonra ilgili sata konu olan rnler sistem tarafndan kilitlenir ve tekrar kullanlmasnn nne geilir.

la Sat Sorgulama Web Servisi Kullanmnda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: ncelikle la Sat Sorgulama Web Servisi reeteye ilikin tm sreler bittikten sonra arlmaldr. la Sat Sorgulamas yaplana kadar eczac sat iptal ve dzeltme ilemlerini yapabilmektedir. Ancak bu servis arldktan sonra reete ve ierisindeki rnler sistem tarafndan kilitlenir.

93

T.C. SALIK BAKANLII LA VE ECZACILIK GENEL MDRL

Ayrca geri deme kurumlar kendi reete kontrol sistemlerini dzenlerken ynetmelikte belirlenen gei sresi sonuna kadar hem kuprl hem de karekodlu rnlerin satnn birlikte yaplabileceini gz nnde bulundurmaldrlar.

la Sat Sorgulama Servisi stek Mesajnn ematik Gsterimi

la Sat Sorgulama Servisi stek Mesaj rnek SOAP Zarf

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ecz="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/Sorgu/EczaneSatis"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <ecz:EczaneSatisSorgu> <DT>Q</DT> <FR>0869000000000</FR> <EID>8680001000001</EID> <RKN>12314</RKN> </ecz:EczaneSatisSorgu> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

94

T.C. SALIK BAKANLII LA VE ECZACILIK GENEL MDRL

la Sat Sorgulama Servisi stek Mesajna Ait Veri Yaplar


<DT> Alan Bu alan tek karakterlik veri ierir. erdii deer Q (Reete Kilitleme) veya K (Reete Sorgulama) olabilir. Bu alan bu mesajn Reete Sorgulama veya Reete Kilitleme bildirimi olduunu belirler. <FR> Alan Sorgulamay yapan geri deme kurumunun GLN kodunu barndrr. GLN Kodu ile ilgili detayl bilgiler ilgili klavuzdadr. <EID> Alan Bu alan sat yapan eczanenin GLN Kodunu barndrr. <RKN> Alan Bu alan yukarda giri blmnde anlatlan Reete Kayt Numaras bilgisini ierir.

la Sat Sorgulama servisi Cevap Mesaj rnek SOAP Zarf

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <S:Body> <ns2:EczaneSatisSorguCevap xmlns:ns2="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/Sorgu/EczaneSatis"> <BILDIRIMID>50130</BILDIRIMID> <RKN>12314</RKN> <EID>8680001000001</EID> <URUNLER> <URUNDURUM> <GTIN>08699636010723</GTIN> <XD>2010-05-22+03:00</XD> <BN>BN01</BN> <SN>AA80</SN> <BILGIKODU>00000</BILGIKODU> </URUNDURUM> <URUNDURUM> <GTIN>08699636010723</GTIN> <XD>2010-05-22+03:00</XD> <BN>BN01</BN> <SN>AA81</SN> <BILGIKODU>00000</BILGIKODU> </URUNDURUM> </URUNLER> </ns2:EczaneSatisSorguCevap> </S:Body> </S:Envelope>

95

T.C. SALIK BAKANLII LA VE ECZACILIK GENEL MDRL

la Sat Sorgulama Servisi stek Mesajna Ait Veri Yaplar


<BILDIRIMID> Alan Sisteme baarl olarak ulam her bildirime(sorgulamaya) sistem tarafndan atanan tekil bir numaradr. stemcilerin verilen bu numaray kendi sistemlerine kaydetmeleri nerilir. ema tarafndan kstlanmam bu alan iin 20 karakterlik bir alfanmerik alan ayrmalar gerekmektedir. <EID> Alan Bu alan ile istek mesajndaki EID alan sorgulamay yapana geri dndrlr. <RKN> Alan Bu alan ile istek mesajndaki RKN alan sorgulamay yapana geri dndrlr. <URUNLER> Alan Bu veri tipi ierisinde eczanenin yapt Sat Bildirimi ile sisteme bildirilen ve sistem tarafndan kabul edilmi rnlerin bilgisini barndrr. <URUN> Alan Bu alan iin la Takip Sistemi letme Klavuzuna bavurabilirsiniz. Bu alanda fazladan <BILGIKODU> alan mevcuttur. <BILGIKODU> Sistemin gelecekteki kullanmlar iin ayrlmtr.

la Sat Sorgulama Servisi Fault Mesajnn ematik Gsterimi

96

T.C. SALIK BAKANLII LA VE ECZACILIK GENEL MDRL

la Sat Sorgulama servisi Hata (Fault) Mesaj rnek SOAP Zarf

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <S:Body> <S:Fault xmlns:ns4="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> <faultcode>S:Server</faultcode> <faultstring>Belirtilen EczaneId ve Reete Kayt Numarasna Sat Bildirimi Yaplmamtr</faultstring> <detail> <ns2:SorguHata xmlns:ns2="http://its.iegm.gov.tr/bildirim/BR/v1/Sorgu/EczaneSatis"> <HATAKOD>11030</HATAKOD> <HATAMESAJ>Belirtilen EczaneId ve Reete Kayt Numarasna Sat Bildirimi Yaplmamtr</HATAMESAJ> </ns2:SorguHata> </detail> </S:Fault> </S:Body> </S:Envelope>

97