P. 1
MudLogging Vocab

MudLogging Vocab

|Views: 59|Likes:
Published by vanthodc
MudLogging Vocab
MudLogging Vocab

More info:

Published by: vanthodc on Jan 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLSX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2015

pdf

text

original

Word / Phrase

Chapter 1

Borne Essential

v, adj n, adj
[ɪˈsenʃl]

[bɔːrn]

Sufficient

adj

[səˈfɪʃnt]

Overcome

v

[ˌoʊvərˈkʌm]

Exert

v

[ɪɡˈzɜːrt]

Alternative

n, adj

[ɔːlˈtɜːrnətɪv]

Commercial

n, adj

[kəˈmɜːrʃl]

Broadly

adv

[ˈbrɔːdli]

Complement

v,n

[ˈkɑːmplɪment]

Inspection

n

[ɪnˈspekʃn]

In part Portrayal Hazardous Correlation

idiom n adj n
[pɔːrˈtreɪəl] [ˈhæzərdəs] [ˌkɒrəˈleɪʃn]

Subsequent

adj

[ˈsʌbsɪkwənt]

Crush

v,n

[krʌʃ]

Cylinder

n

[ˈsɪlɪndər]

Release

v,n

[rɪˈliːs]

Restore

v

[rɪˈstɔːr]

Disturbance

n

[dɪˈstɜːrbəns]

Flushing

v

[flʌʃ]

Ordinarily

adv

[ˌɔːrdnˈerəli]

Deposit

v,n

[dɪˈpɑːzɪt]

Interstitial

adj

[ˌɪntəˈstɪʃl]

Expose

v

[ɪkˈspoʊz]

Accumulate

v

[əˈkjuːmjəleɪt]

In turn Entrain

idiom v
[in'trein]

Extent

n

[ɪkˈstent]

Undergo

v

[ˌʌndərˈɡoʊ]

Chip

v,n

[tʃɪp]

Atmospheric/ Atmospherical

adj

[ˌætməsˈferɪk]

Deplete

v

[dɪˈpliːt]

Convey

v

[kənˈveɪ]

Discount

n, v

[ˈdɪskaʊnt]

Aside

adv, n

[əˈsaɪd]

Stratigraphic

adj

[,stræti'græfik]

Afford

v

[əˈfɔːrd]

Involve Wildcat Well Delineation Well

v n n

[ɪnˈvɑːlv]

['waildkæt wel] [di,lini'ei∫n wel]

Aid

n, v

[eɪd]

Resume

v

[rɪˈzuːm]

Depict

v

[dɪˈpɪkt]

v [ˈprɑːmɪs] Reliability n [rɪˌlaɪəˈbɪləti] Philosophy n [fəˈlɑːsəfi] Interfere v [ˌɪntərˈfɪr] Simultaneously adv [ˌsaɪmlˈteɪniəsli] Accessible adj [əkˈsesəbl] Corroborative adj [kəˈrɑːbəreɪtɪv] Comprehensive adj [ˌkɑːmprɪˈhensɪv] Combustible adj [kəmˈbʌstəbl] . v [hɔːlt] Promise n.Desirable adj [dɪˈzaɪərəbl] Halt n.

adj [ˈmæstər] Compensate v [ˈkɑːmpenseɪt] Slide Rule n [slaid ru:l] Inventory n. v. v [ˈɪnvəntɔːri] Duplex Pump Triplex Pump n n ['dju:pleks pʌmp] ['tripleks pʌmp] . adj [ˈdefɪnət] Critical adj [ˈkrɪtɪkl] Concept n [ˈkɑːnsept] Master n.Pertinent adj [ˈpɜːrtnənt] Definite n.

v [ræp] Towel n.Introduce v [ˌɪntrəˈdjuːs] Wheat n.v [ˈtaʊəl] Scotch Tape n ['skɔt∫'teip] Dissolve v [dɪˈzɑːlv] Subtract v [səbˈtrækt] Concern n. v [ræmp] . v [kənˈsɜːrn] Kelly Bushing n [kely bu∫iɳ] Ramp n. adj [wiːt] Cellophane n [ˈseləfeɪn] Consistently adv [kənˈsɪstəntli] Wrap n.

v [stræp] Drum n. v [ˈlevər] Transducer n [trænsˈduːsər] . v [drʌm] Columnar adj [kɒ'lʌmnə Spike n. v [spaɪk] Manipulate v [məˈnɪpjuleɪt] Deem v [diːm] Respond v [rɪˈspɑːnd] Champ / Chomp n. v [tʃæmp] Diaphgram Lever n.Strap Saver Sub n.

n [ˈekstrə] Entirely adv [ɪnˈtaɪərli] Match up v [mæt∫ up] Abrasiveness n [əˈbreɪsɪvnəs] Perform v [pəˈfɔːm] Solution n [səˈluːʃn] Regardless adv [rɪˈɡɑːrdləs] . adv.Liner Chart Extrapolate v [ɪkˈstræpəleɪt] Throughout pre [θruːˈaʊt] Sharp adj. adv. n [ʃɑːrp] Extra adj.

adj [ˌreɡjuˈleɪʃn] Plumbing n [ˈplʌmɪŋ] Catalytic / Catalytical adj [ˌkætəˈlɪtɪk] Oxidation n [ˌɑːksɪˈdeɪʃn] Filament n [ˈfɪləmənt] Wheatstone Bridge n ['wi:tstəʊn bridʒ] Circuit n [ˈsɜːrkɪt] Imbalance n [ɪmˈbæləns] . v [vent] Whip n. v [wɪp] Regulation n.Propeller Shaft n [prə'pelə ∫ɑ:ft] Extend v [ɪkˈstend] Vent n.

adj [ʌpˈset] Dilute v. v [səˈraʊnd] Upset n. v n [fleɪm] [ɪˈlektroʊd] . adj [daɪˈluːt] Fed n [fed] Flame Electrode n. v.Adjust v [əˈdʒʌst] Admit v [ədˈmɪt] Potentiometer n [pəˌtenʃiˈɑːmɪtər] Milliammeter n [mɪlɪ'amɪtǝ] Liberate v [ˈlɪbəreɪt] Surround n.

v [dɪtʃ] Blender n [ˈblendər] Resultant Identical adj [rɪˈzʌltənt] adj [aɪˈdentɪkl] Manner n [ˈmænər] Batch n.Ionize / Ionise v [ˈaɪənaɪz] Residue n [ˈrezɪduː] Proportionate adj [prəˈpɔːrʃənət] Periodically adv [ˌpɪriˈɑːdɪkli] Ditch n. v [bætʃ] Prospective adj [prəˈspektɪv] .

Aluminum/Aluminium Hexadecane Firebrick Diatomateous n n [əˈluːmɪnəm] [ˈfaɪərbrɪk] Process n. v [ˈproʊses] Absortion Insufficient adj [ˌɪnsəˈfɪʃnt] .

adj [ɪkˈses] Suffer v [ˈsʌfər] Drift n.Excess n. v [drɪft] Utilize v [ˈjuːtəlaɪz] .

Bead n [biːd] Amplifier/Amp n [ˈæmplɪfaɪər] Establish v Chromatogram Binocular n adj [ɪˈstæblɪʃ] ['kroumətəgræm] [bɪˈnɑːkjələr] Magnification n [ˌmæɡnɪfɪˈkeɪʃn] Bulb n [bʌlb] Threshold n [ˈθreʃhoʊld] Detachable adj [dɪˈtætʃəbl] .

adj [swel] Invasion n [ɪnˈveɪʒn] Conduct n. v [rɪˈtɑːrd] Swell n. v.Retard n. v [kənˈdʌkt] Nitrate n [ˈnaɪtreɪt] Majority n [məˈdʒɑːrəti] Stringer n [ˈstrɪŋər] Connate adj ['kɔneit] Distinguish v [dɪˈstɪŋɡwɪʃ] .

Solely Conversely Resistor adv adv n [ˈsoʊlli] [ˈkɑːnvɜːrsli] [rɪˈzɪstər] Span n. v [swɪtʃ] Proximity n [prɑːkˈsɪməti] . v. v [əˈsɪst] Maintenance n [ˈmeɪntənəns] Multiplex n [ˈmʌltɪpleks] Switch n. adj [spæn] Microprocessor n [ˌmaɪkroʊˈproʊsesər] Totalizer/Totalizator n [ˈtoʊtəlaɪzər] Fluctuation n [ˌflʌktʃuˈeɪʃn] Assist n.

Flash n. adj [praɪm] Conjunction n [kənˈdʒʌŋkʃn] Relevant adj [ˈreləvənt] Mobility n [moʊˈbɪləti] Magnitude n [ˈmæɡnɪtuːd] Baseline n [ˈbeɪslaɪn] . v. v. adj [flæʃ] Synchronize v [ˈsɪŋkrənaɪz] Chapter 2 Identifiable adj [aɪˌdentɪˈfaɪəbl] Increment n [ˈɪŋkrəmənt] Prime n.

adj Ambient adj [dræft] [ˈæmbiənt] Accompany v Via pre [əˈkʌmpəni] [ˈviːə] / [ˈvaɪə] . v.Draft n.

Conclusion n [kənˈkluːʒn] Isolate v [ˈaɪsəleɪt] .

v [hɔːlt] Diffusion n [dɪˈfjuːʒn] .Refer v [rɪˈfɜːr] Halt n.

Removal n [rɪˈmuːvl] Degradation n [ˌdeɡrəˈdeɪʃn] .

Inert adj [ɪˈnɜːrt] Anomalous adj [əˈnɑːmələs] Anomaly n Spot Exceed Vicinity Unresponsive Advantageous Suspect Incursion Temporary Permanent Massive Sustain Noticeable Exhibit Inevitably Minor Sloughing n. adj adj v adj n. v adv n. v. adj n adj n. v. adj n [əˈnɑːməli] [spɑːt] [ɪkˈsiːd] [vəˈsɪnəti] [ˌʌnrɪˈspɑːnsɪv] [ˌædvənˈteɪdʒəs] [səˈspekt] [ɪnˈkɜːrʒn] [ˈtempəreri] [ˈpɜːrmənənt] [ˈmæsɪv] [səˈsteɪn] [ˈnoʊtɪsəbl] [ɪɡˈzɪbɪt] [ɪnˈevɪtəbli] [ˈmaɪnər] ['slauiɳ] . adj v n adj adj n. v.

adj [ˌreprɪˈzentətɪv] .neit] [ˌkætəˈlɪtɪk] [ˈluːbrɪkənt] [mæsk] [ɪkˈstrækʃn] [nuːmætɪk] [sloʊp] [dəˈbriː] [ˈvækjuəm] [ˌnɔːrmələˈzeɪʃn] Chapter 3 Substitute [ˈsʌbstɪtuːt] Dictate n. v [ˈmoʊmənteri] [dɪˈskriːt] [ˈslaɪtli] [ˈtɜːrbjələns] [ˈɡʌvərn] [ˈnuːmərəs] [ˌmɑːdɪfɪˈkeɪʃn] [dʒiˈɑːmətri] [sɪˈverəti] ['lignə'sʌlfə. v n n. v n n. adj [kəmˈpɑːzət] Progressively adv [prəˈɡresɪvli] RePresentative n. v [ˈdɪkteɪt] Composite n. v n adj n.Momentary Discrete Slightly Turbulence Govern Numerous Modification Geometry Severity Lignosulfonate Catalytic Lubricant Mask Extraction Pneumatic Slope Debris Vacuum Normalization adj adj adv n v adj n n n n adj n n.

Outlet n [ˈaʊtlet] Rigorously adv [ˈrɪɡərəsli] Rinse n. v [rɪns] Advisable adj [ədˈvaɪzəbl] Matter n. v [ˈmætər] Precaution n [prɪˈkɔːʃn] Suspension n Splintery adj [səˈspenʃn] ['splintəri] .

v adv n v n.Concave adj [ˈkɑːnkeɪv] Synthetic n.mɔntmə'rilənait] [fleɪk] [. v n n n n.indjuə'rei∫n] [əkˈsesəri] [ɪnˈkluːʒn] [kəmˈpjuːtəraɪz] [ˈtɜːrʃəri] . v v n. adj n n n. v n n.finɔl'fθæli:n] [ˈremədi] [ˈbʊlɪt] [i'væpərit] [æn'haidrait] [prɪˈsɪpɪteɪt] [ˈflaʊər] [ˌmetəˈmɔːrfoʊz] [kənˈstʃuənt] [ˈlʌstər] [. v v v n n adj v v n adv n n. v n. adj Dispersion Pose Somewhat Detergent Complicate Mount Stain Reconstruct Originate Strata Distribution Convex Abrade Resemble Lignite Erroneously Montmorillonite Nut Shell Flake Phenolphthalein Remedy Bullet Evaporite Anhydrite Precipitate Flour Metamorphose Constituent Luster Induration Accessory Inclusion Computerize Tertiary n n. adj n v adj [sɪnˈθetɪk] [dɪˈspɜːrʒn] [poʊz] [ˈsʌmwʌt] [dɪˈtɜːrdʒənt] [ˈkɑːmplɪkeɪt] [maʊnt] [steɪn] [ˌriːkənˈstrʌkt] [əˈrɪdʒɪneɪt] [ˈstreɪtə] [ˌdɪstrɪˈbjuːʃn] [ˈkɑːnveks] [əˈbreɪd] [rɪˈzembl] [ˈlɪɡnaɪt] [ɪˈroʊniəsli] [. adj n. v.

ɑ:dʒə'lei∫əs] ['tilait] [skriː] /"greɪwakə/ [ˈkɑːnstətuːt] ['a:kous. 'a:kouz] [.kæl'sitik] Fissility n [fi'siliti] Laminate n.daiə'dʒenəsis] /rʊ"deɪ∫əs/ [di'sə:nəbl] [.Clastic Diagenesis Rudaceous Discernible Arenaceous Argillaceous Tillite Scree Orthoquarzite Greywacke Constitute Arkose Calcitic / Calcspar Ferrugineous n n adj adj adj adj n n n v n adj ['klæstik] [.æri'nei∫əs] [. v ['læmineit] Parallelism n [ˈpærəlelɪzəm] Reveal v [rɪˈviːl] Vividly adv [ˈvɪvɪdli] [dɪˌskrɪmɪˈneɪʃn] [ˈsʌtl] [hju:] Discrimination Subtle Hue n adj n .

Shade Ferric Anaerobic Speckle Band Disseminate Iridescent Scatter Variegate Apart Apatite Redaceous Crumble Discipline Procedure Diverse Clues Flat Conchoidal Facet Accretionary Vitreous Shiny Pearly Nacreous Polish Scour Frosted Dull Etch Striate / striated Abrasion Texture Earthy Waxy Soapy Velvety Resinous Derive External Boundary Intergranular Indiscernible Jointing Parting Bioturbation Slickenside Scrutinize Scrape Metamorphism

n, v adj adj n n, v v adj n, v v adv n n, v n, v n adj n, v n, v, adj, adv adj n adj adj adj adj adj adj v adj v, adj v adj n n adj adj adj adj adj v adj n adj adj n, v, adj n, adj n n v n, v n

[ʃeɪd] ['ferik] [ˌæneˈroʊbɪk] [ˈspekl] [bænd] [dɪˈsemɪneɪt] [ˌɪrɪˈdesnt] [ˈskætə(r)] ['veərigeit] [əˈpɑːrt] ['æpətait] [ˈkrʌmbl] [ˈdɪsəplɪn] [prəˈsiːdʒər] [daɪˈvɜːrs] [klu:] [flæt] [kɔη'kɔidəl] [ˈfæsɪt] [æ'kri:∫nəri] [ˈvɪtriəs] [ˈʃaɪni] [ˈpɜːrli] ['neikriəs] [ˈpoʊlɪʃ] [ˈskaʊər] [ˈfrɔːstɪd] [dʌl] [etʃ] ['straiit] [əˈbreɪʒn] [ˈtekstʃər] [ˈɜːrθi] [ˈwæksi] [ˈsoʊpi] [ˈvelvəti] [ˈrezənəs] [dɪˈraɪv] [ɪkˈstɜːrnl] [ˈbaʊndri] [,intə'grænjulə] [ˌɪndɪˈsɜːrnəbl] [dʒɔint] [ˈpɑːrtɪŋ]

*bi:də'peiʃn
['slikənsaid] [ˈskruːtənaɪz] [skreɪp] [,metə'mɔ:fizm]

Interparticle Cubic Hexagonal Rhombohedral Disproportionate Diagnostic Terminology Anhydral Subhedral Euhedral Brief Abundant Predominate Complexity Lithoclast Bioclast Lutaceous Micrite Sparry Distill Violently Instantly Frothy

adj adj adj adj adj n, adj n adj n, v, adj adj v n n adj n adj v adv adv adj

[,intə'pɑ:tikl] [ˈkjuːbɪk] [heksˈæɡənl] [,rɔmbəu'hi:drəl] [ˌdɪsprəˈpɔːʃənət] [ˌdaɪəɡˈnɑːstɪk] [ˌtɜːrməˈnɑːlədʒi] [sub'hi:dr(ə)l]

*ir:'hi:dr(ə)l+
[briːf] [əˈbʌndənt] [prɪˈdɑːmɪneɪt] [kəmˈpleksəti] ['bai:o:klæst]

[lu:'teisous]
/"mɪkrʌɪt/ ['spɑ:ri] [dɪˈstɪl] [ˈvaɪələntli] [ˈɪnstəntli] [ˈfrɔːθi]

Accelerate

v
[əkˈseləreɪt]

Bob

n, v
[bɔb]

Hesitant

adj
[ˈhezɪtənt]

Evolve

v
[iˈvɑːlv]

Alizarin / Alizarine

n

[ə'lizərin]

Scheme

n, v
[skiːm]

Adopt

v

[əˈdɑːpt]

Compose

v

[kəmˈpoʊz]

Bound

n,v, adj
[baʊnd]

Lack

n, v

[læk]

Distinct

adj

[dɪˈstɪŋkt]

Relics

n
['relik]

Precise

adj
[prɪˈsaɪs]

Detrital

adj
[di'traitəl]

Lattice

n
[ˈlætɪs] ['mɔtl] [ˈkroʊmə] [dɪˈstɔːrt] ['ouəlait] ['intrə] [ˈpelɪt] [uːz] [ˈskelətl] [lʌmp] [ˈælɡəl] [ˈfiːkl] ['paisəlait] [in'krʌst] [ɪnˈhɪrənt] [əˈbreɪʒn] [ˈbrɪtl] ['winəʊ] [ˈseɡrɪɡeɪt] ['rɔmbik] [rɔm] [ˈsuːkrəʊs] [əˈplɪkəbl] [ˈstrɪktli] [ɪnˈteɡrəl] [ˈeɪkwiəs] [ˌʌnɪmˈpiːdɪd] [ˌnevərðəˈles] [əˈsesmənt] [ˈɡrænjələr] [vəg,vʊg] [ˈɪnfɪl] [ˈprɑːmɪnənt] [ˈʃrɪŋkɪdʒ] ['bret∫I'ei∫n] [ˌɪndɪˈskrɪmɪnət]

Mottle Chroma Distort Oolite IntraPellet Ooze Skeletal Lump Crinoidal Algal Fecal Pisolite Encrust / Incrust Inherent Abrasion Brittle Winnow Segregate Rhombic Rhomb Sucrosic / Sucrose Applicable Strictly Integral Aqueous Unimpeded Nevertheless Assessment Granular Postlithification Vug / Vuggy Infill Prominent Shrinkage Brecciation Indiscriminate

n n v n prefix n n, v adj n, v adj adj n v adj n adj v v adj n n adj adv adj adj adj adv n adj n n adj n n adj

grə'nitik] ['plu:tɒn] [sɪl] [ɪnˈtruːsɪv] [ˈtʃeɪmbər] ['æplait] [əˈfɪnəti] ['daiəbeis] [gæ'brəʊik] ['pegmətait] [əˈtempt] ['hɔlə'kristəlain] [. v n n.kriptə'kristəlain] [ˈseɪliːn] [ˌenkrʌˈsteɪʃn] [ˈkliːvɪdʒ] [tɪndʒ] ['selinait] [spɑːr] [ˈleɪsi [subˈvɪtriəs] [ˈspʌndʒi] [ˈreɪdieɪt] ['kli:vəbl] [. v adj n.reidiəʊ'leəriən] [ɪmˈpjʊrəti] [. v adj adj adj v adj v n v n v adj v n adj adj n n adj n n n n adj n n.intə'lɔk] [dɪˈfɪʃnt] ['pairɔksi:n] . v n n adj n. v [ˈfæbrɪk] [ˈfɪʃər] [te'ridʒinəs] [kæl'sedəni:] [t∫ə:t] [aɪˌdentɪfɪˈkeɪʃn] [ˈfaɪləm] [trəˈmendəs] [ˈbrɪtlnəs] [ˈbaʊnsɪŋ] [skɪp] [. adj n n n.efe'ves] [ˈberiəmˈklɔːraɪd]] [ˈædʒɪteɪt] [ˌdɪsˌkʌləˈreɪʃn] [ɪnˈfɜːr] [ˈvedʒətl] [kənˈfjuːz] [daik] [ˈbɑːtəmləs] [græ'nitik.Fabric Fissure Terrigenous Chalcedony Chert Identification Phylum Tremendous Brittleness Bouncing Skip Radiolarian Impurity Spiculiferous Cryptocrystalline Saline Encrustation Cleavage Tinge Selenite Spar Lacy Subvitreous Spongy Radiate Cleavable Effervesce Barium Chloride Agitate Discoloration Infer Vegetal Confuse Dike / Dyke Bottomless Granitic Pluton Sill Intrusive Chamber Aplite / Haplite Affinity Diabase Gabbroic Pegmatite Attempt Holocrystalline Interlock Deficient Pyroxene n n adj n n n n adj n adj n. v adj n.

v n adj n n adj n.træpizə'hi:drən] [. .Anorthite Aphanitic Extrusive Pyroclastic Molten Lava Rhyolite Andesite Phenocryst Alignment / Alinement Vesicle Widespread Amygdaloidal Zeolite Subduction Margin Devitrify Silicify Transparency Porphyritic Tint Brick Insoluble Striation Albite Twin Translucent Opaque Porcelaneous Subedral Lath Alteration Edge Nepheline / Nephelite Substantial Leucite Trapezohedron Ferromagnesian Ultrabasic Sodalite Bridge Molecule Break Down Plus or Minus Greenschist Voluminous Schistose / Schistous Epidote Actinolite Garnet n adj adj adj adj n n n n n n adj n n n n v v n adj n.ə'loidl 'rɔck+ ['zi:əlait] [səb'dʌk∫] [ˈmɑːdʒɪn] [di:'vitrifai] [sə'lisəfai] [trænsˈpærənsi] [. adj adj adj adj n n n.nefə'li:n] [səbˈstænʃl] ['lu:sait] [.nitik] [ɪkˈstruːsɪv] [. v adj n n n.ferəmæg'ni:∫n] ['ʌltrə'beisik] ['səʊdəlait] [brɪdʒ] [ˈmɑːlɪkjuːl] [breikdaun] ['plʌs ɔ: 'mainəs] ] [grin'ʃɪst] [vəˈluːmɪnəs] ['∫istous] ['epidout] [æk'tinəu. v n v idiom n adj adj n n n [ə'nɔ:θait] ['æfə.pairou'klæstik] [ˈmoʊltən [ˈlɑːvə] ['raiəlait] ['ændəzait] ['fenəkrist] [ə'lainmənt] [ˈvesɪkl] [ˈwaɪdspred] *ɑ:mid.pɔ:rfə'ritik] [tɪnt] [brɪk] [ɪnˈsɑːljəbl] [straɪˈeɪʃn] ['ælbait] [twɪn] [trænzˈluːsnt] [oʊˈpeɪk] ['pɔ:səleiniəs] [læθ] [ˌɔːltəˈreɪʃn] [edʒ] ['nefəlin. v n.lait] [ˈɡɑːrnɪt] . v. adj n n.

ait] [ʃiːn] [sleɪt] [ɡrəˈnoʊ'ləstik] [ˈekwɪ‑[dɪˈmenʃənl]] [ˈɔːriənt] ['hækli] [rʌb off] /katə"klastɪk/ [ɡraɪnd /"lɛnzɔɪd/ [striːk] ['mailəu. v.lini'ei∫n] [prɪzˈmætɪk] ['grænjulait] ['naisik] [əˈproʊtʃ] [trænˈsɪʃənl] [ˈfʊtɪdʒ] ['fəʊli:ət . v n n v. v. adj adj adj n n n. v adj n v. v adj n.nait] [peiliəɔn'tɔ'lɔdʒikəl]] [pæli'nɔ'lɔdʒikəl]] [əˈʃʊr] [dɪˈvaɪs] [rɪns] [sæk] [ˈwɑːtərpruːf] [pruːf] [əˈblɪtəreɪt] [ˈbɜːrlæp] [ˌdestɪˈneɪʃn] n n. adj idiom adj n. v n adj adj v n n. adj [æm'fibəlait] [. adj v n n. 'fəʊli:eit] [ˈpleɪnər [ˈtæbjələr] ['fil.v n.Chapter 4 Amphibolite Lineation Prismatic Granulite Gneissic Approach Transitional Footage Assenblage Foliate Planar Tabular Phyllite Sheen Slate Granoblastic Equi-Dimensional Orient Hornfelsic Hackly Rub off Hornfel Cataclastic Grind Lensoid Streak Mylonite Paleontological Palynological Assure Device Rinse Sack Waterproof Proof Obliterate Burlap Destination Bacteriocide Zepharin Odor Faint Superficial Warrant Spotty Streaky Patchy Uniform Relevant Volatile n n adj n adj n. adj adj n. v. adj adj adj [ˈoʊdər] [feɪnt] [ˌsuːpərˈfɪʃl] [ˈwɑːrənt] [ˈspɑːti] [ˈstriːki] [ˈpætʃi] [ˈjuːnɪfɔːrm] [ˈreləvənt] [ˈvɑːlətl] . v adj adj adj n. adj n. v n.

Chapter 5 Fluoroscope Soak Fluorescence Solvent Paler Yield Dope Exhibit Leach Attributable Approximate Shade Diesel Bluish Tars thereof Appreciably Lamp Dense Deduction Suspect Manipulation Evaporate Disk Stir Pop Skim Droplet Spread Escape Petroliferous Judge Redraft Annotate Pertinent Abrupt Verify Plot Aware Feedback Approval Irritate Misunderstand Burden Genuine Misinterpretation Stemming Thoroughly Spud Negotiate n n. v. adj n. v v adj v. v adv adv n. v adj n n adv n v ['fluərə. adj n. v v v adj adj v n. v n adj n. v n. v n.skoup] [soʊk] [fluə'resns] [ˈsɑːlvənt] peil] [jiːld] [doʊp] [ɪɡˈzɪbɪt] [liːtʃ] [əˈtrɪbjətəbl] [əˈprɑːksɪmət] [ʃeɪd] [ˈdiːzl] [ˈbluːɪʃ] [tɑ:] [ˌðeərˈɒv] [əˈpriːʃəbli] [læmp] [dens] [dɪˈdʌkʃn] [səˈspekt] [məˌnɪpjuˈleɪʃn] [ɪˈvæpəreɪt] [dɪsk] [stɜːr] [pɑːp] [skɪm] [ˈdrɑːplət] [spred] [ɪˈskeɪp] [. v. v. v n n. v adj n n v v n. v n. adv v n n. adj n. adj n v n n. v adj n. v n.petrə'lifərəs] [dʒʌdʒ] [ˌriːˈdræft] [ˈænəteɪt] [ˈpɜːrtnənt] [əˈbrʌpt] [ˈverɪfaɪ] [plɑːt] [əˈwer] [ˈfiːdbæk] [əˈpruːvl] [ˈɪrɪteɪt] [ˌmɪsʌndərˈstænd] [ˈbɜːrdn] [ˈdʒenjuɪn] [ˌmɪsɪntɜːrprɪˈteɪʃn] ['stemiη] [ˈθɜːrəli] [spʌd] [nɪˈɡoʊʃieɪt] .adj. v adj n n.

adj v adv v n n. adj adj n. v adj v v adv v n. adj adv. v n v n. v n n. adj n v n. v.Chapter 6 Appendix B Instruction Encompass Thereafter Overfly Stringer Aggregate Beyond Persistent Anomalous Integrate Wavelength Dielectric Smectite Hydratable Inhibitor Steam Still Inconsistency Priority Indispensable Knowledgeable Inventory Workstation Outcrop Attribute Cross plot Enhance Digital Regime Gather Terminal Spacious Interface Reliable Invert Pertain Otherwise Improvise Sieve Jug Drain Degreaser Mesh Extension Explosion-proof Rail Shelter Hose-spray Identification Fluoresce n. v n n n. v n n n. v n v [ɪnˈstrʌkʃn] [ɪnˈkʌmpəs] [ˌðerˈæftər] ['ouvəflai] [ˈstrɪŋər] [ˈæɡrɪɡət] [bɪˈjɑːnd] [pərˈsɪstənt] [əˈnɑːmələs] [ˈɪntɪɡreɪt] [ˈweɪvleŋθ] [. v n. adj n n n n adj adj n. pre adj adj v n n.daii'lektrik] ['smektait] [ɪnˈhɪbɪtər] [ˌɪnkənˈsɪstənsi] [praɪˈɔːrəti [ˌɪndɪˈspensəbl] [ˈnɑːlɪdʒəbl] [ˈɪnvəntɔːri] [ˈwɜːrksteɪʃn] [ˈaʊtkrɑːp] [əˈtrɪbjuːt] [krɔs plɔt] [ɪnˈhæns] [ˈdɪdʒɪtl [reɪˈʒiːm] [ˈɡæðər] [ˈtɜːrmɪnl] [ˈspeɪʃəs] [ˈɪntərfeɪs] [rɪˈlaɪəbl] [ɪnˈvɜːrt] [pərˈteɪn] [ˈʌðərwaɪz] [ˈɪmprəvaɪz] [sɪv] [dʒʌɡ] [dreɪn] [di:'gri:zə] [meʃ] [ɪkˈstenʃn] [iks'plouʒn'pru:f] [reɪl] [ˈʃeltər] [aɪˌdentɪfɪˈkeɪʃn] [fluə'res] . v n n.

v n. v n. v n v n n n. v v v adj n n n. v. adj n n adj adj n n. v n. v v adj v n v [ˌvɑːləˈtɪləti] [ˌoʊvərˈlʊk] [ˈvɑːlətl] [ɪˈmʌlsɪfaɪər] [dɪˈspɜːrs] [ˈmæɡnɪtuːd] [slʌɡ] [ʃɑːrp] [ˌsensəˈtɪvəti] [ˈfɪltər] [ˈtʃɑːrkoʊl] [trend] [ɪˈlɪmɪneɪt] [dɪˈpliːt] [ˈfrækʃn] [kəˈroʊsɪv] [əˈtæk] [sin'θetic 'rʌbə] [əˈliːvieɪt] [ˈbuːjənsi] [ˈbæriər] [kriːm] [dɪˈziːz] [ˈælərdʒi] [mɔɪst] [prəˈlɑːŋd] [ˈtiːspuːn] [kənˈsɜːrvətɪv] [ˈfɪləmənt] [slɑːt] ['skɔt∫'teip] [ˌʌnˈskruː] [brʌʃ] [ˌoʊvərˈfloʊ] [stæb] [ˈlɪbəreɪt] [ˈnɑːkʃəs] [spɑːrk] [fjuːm] [ɪnˈheɪl] [ˈædɪkwət] [ˌventɪˈleɪʃn] [trænsˈduːsər] [pɜːrdʒ] [ɪnˈdʒest] [ˈfeɪtl] [səbˈmɜːrdʒ] [ˌefərˈvesns] [etʃ] . adj n n. adv n n .Appendix C Volatility Overlook Volatile Emulsifier Disperse Magnitude Slug Sharp Sensitivity Filter Charcoal Trend Eliminate Deplete Fraction Corrosive Attack Synthetic Rubber Alleviate Buoyancy Barrier Cream Disease Allergy Moist Prolonged Teaspoon Conservative Filament Slot Scotch tape Unscrew Brush Overflow Stab Liberate Noxious Spark Fume Inhale Adequate Ventilation Transducer Purge Forcep Ingest Fatal Submerge Effervescence Etch n v adj n v n n. adj. v v adj n. v n v n.v n n v v n adj n.

v v n. v n n.nɒnkəm'bʌstəbl] [ruːf] [ˈsɜːrtɪfaɪ] [dɪˈvɪʒn] [ˈhæzərd] [ɪɡˈnɪʃn] [trʌk] [stræp] [dræɡ] .Emerse Splash Headache Nausea Dizziness Bactericide Lid Air-tight Leakage Hydrophilic Bromide Speed-up Burette Bead Sink Fine tune Wander Flocculate Preliminary Drain off Boiled off Mortar Pestle Powder Sift Discard Beam Dye Slurry Halo Titrate Pipette Milliliter Potassium Chromate Generator Secure Mechanism Appropriately Rack Cap Incompatible Noncombustible Roof Certify Division Hazard Ignition Truck Strap Drag n. v n.spi:d 'ʌp] [bjuˈret] [biːd] [sɪŋk] ['faintju:n] [ˈwɑːndər] ['flɔkjuleit] [prɪˈlɪmɪneri] n. v [ˈmɔːrtər] [ˈpesl] [ˈpaʊdər] [sɪft] [dɪsˈkɑːrd] [biːm] [daɪ] [ˈslɜːri] [ˈheɪloʊ] [taɪˈtreɪt] [paɪˈpet] [ˈmɪliliːtər] [pəˈtæsiəm 'krəʊmit] [ˈdʒenəreɪtər] [səˈkjʊr] [ˈmekənɪzəm] [əˈproʊpriətli] [ræk] [kæp] [ˌɪnkəmˈpætəbl] [. v v n. v adj n. v n n v n n n n v. v v n. v n n n. adj [splæʃ] [ˈhedeɪk] [ˈnɔːsiə] [ˈdɪzinəs] [bækˈtɪrɪsaɪd] [lɪd] [ˈliːkɪdʒ] [. v n n. v n n n n n adj n adj n n. v v n n. v n. v n. v n.haidrə'filik] [ˈbroʊmaɪd] [. v n. adj n. adj n adv n.

Compatible Fit Polytene Needle Syringe Draw off Integrator Accordingly Flatten Dispose adj n. v. v n. v n adv v v [kəmˈpætəbl] [fɪt] ['pɔliti:n] [ˈniːdl] [sɪˈrɪndʒ] ['intigreitə] [əˈkɔːrdɪŋli] [ˈflætn] [dɪˈspoʊz] . adj n n.

Cơ bản. tinh (v) Suffice. thương Billboard.Borne Thesaurus 1 Sinh ra (adj) = carried by vital. (adj) Commercialised. indispensable. giải pháp (n) Commerce. Commercialisation. (adv) Sufficiently overcome . phần bù. mất tự khắc phục chủ Đưa vào sử dụng. thắng. go together. Trailer.overcame overcome Chiến Kiệt sức. có thẩm quyền 2 Chở st bằng … 3 Cận thị. well/perfect coordinated Phần bổ sung. Plenty. thanh tra. Cần thiết. Poster. nỗ lực (n) Exertion (adj) Alternate. đại rõ ràng khái đủ về số lượng một trong hai (adj) Complementary (v) Inspect. Flyer. (n) Sufficiency . Junk mail. Ample. st is thực chất cốt yếu căn bản must Enough. mại Banner ad. áp dụng cái gì có thể chọn để thay thế Cố gắn.Family Words Bear . Inspector(ate) (n) một phần phần nào (v) Portray (n) Hazard Vẽ chân dung sự miêu tả mạo hiểm nguy hại tương quan. Match. (adv) Commercially (adj) Broad. có tính Promotion. Advert. Bản chất. commercialism. option Khác. Alternating (adv) Alternatively. liên hệ (v) Correlate . crucial. Spam. (v) Alternate choice. Adequate. kiểm tra sản xuất tạo ra lợi với khối nhuận lượng lớn quảng cáo bán hàng chung. Ad. dự phòng tùy chọn. góc bù Xem xét kĩ. thiển cận Tinh chất.Born . St Đủ will do / st should do Có khả năng. Classified ad Rộng rãi. go with st. (v) Broaden Advertisement.

patch st up. pyramid. xáo trộn. xảy ra sau sau Ép. đặt lại chỗ phục hồi cũ quấy rầy. ngang rửa ngay vào nảy mầm bằng Thông thường. bất an.(adv) Subsequently later. future. khoản tiền gửi. circle. tách ra xy lanh trục lăn sự phát làm giảm hành trên bớt thị trường Sửa chữa. mất yên tĩnh dội nước. hoàn lại darn. suceeding Press. đè chên chút vò nát tiêu diệt. mend. do up. lo quấy rối âu (n) Restoration / Restorer. service. thẳng vào. rectangle. vắt. subscription. fix. grind Đến sau. đám đông vò nhàu. oval. kí gửi thuộc về khe. (adj) Flushed repair. vụt bay di. renovate. sphere thoát ra. thả ra. tiền đặt cọc. (n) Ordinariness (n) Depositor . squeeze. tip. nghiền. Trả lại. trầm tích. nói chung payment. cube. lớp phủ ngoài (adj) Ordinary. (adj) Restorative (v) Disturb (n)Flushing. following. tiếp theo. semicircle. hình trụ. instalment. mash. dẹp tan phải lòng ai (adj) Crushing (adj) Cylindrical square. triangle. ở trong khe tích tụ. premium. Squash.

condemn lộ ra. khu vực. flash. run up a bill/debt/loss lần lượt dẫn vào. area. làm rỗng kiệt sức không Làm tan máu. tình thế trưng bày xoay về (n) Accumulation collect. bring to light. unveil. lay open. put in jeopardy.(adj) Exposed. detect. chất đống. hút vào. discover. measurements. assemble. gather. sinh ra size. dimensions. UNCOVER. find out. (n) Exposé show. lát mỏng (n) Atmosphere. familiarize with. (n) Depletion . denounce. make known. làm tiêu dịch (adj) Depleted. bề mặt nước undergo .underwent undergone (adj) Chipped mảnh vỡ.mẻ khí quyển. vỏ bào. phời bày. vạch đặt vào trần. vỏ vết vi mạch tiện nứt. rút hết làm suy ra. unmask. lay bare. acquaint with. uncover. trải qua làm giàu. phạm vi. quy mô volume chịu đựng. tích của thi một lúc nhiều bằng gây ra sự đánh giá vùng đất. amass. subject. capacity. REVEAL. bulk. proportions. let sb have a look/take a look. build up. reveal. INTRODUCE to. không khí khoan mỏng. làm yếu. MAKE VULNERABLE. tháo hết ra. tích lũy. put at risk.

observation. embark on st. tiền Trừ hao giảm giá Không để ý đến. get down to st. assistance. set out. Để dành.(n) Conveyance chở. cấp điều kiện cái gì cho Bao gồm (n) Involvement Giếng tìm kiếm Giếng định ranh giới Help. help out Start. tell sb about sb/st. tiếp tục (n) Resumption (n) Depiction Describe. dig. taunt Thuộc địa tầng học Đủ khả Cho. đủ năng mua cho. truyền tải Chiết khấu. backup. portray/represent. miêu tả . paint st/st as st. chiếm lại. Quấn lại Lấy lại. làm phải. chuyển truyền có nghĩa là nhượng đạt. give sb a hand. Lend a hand. get cracking Sự cứu giúp. kéo liên lụy theo Ngoài ra. Comment. hỗ trợ Làm dính Đòi hỏi líu. vận chuyển. paint a picture Mô tả. Support. bên. coi thường Không đề Về một cập đến. commence. set off. Vẽ characterize sb/st as st. hồi phục lại Bắt đầu lại. một bên đến quip. viện trợ. begin. cooperation. trừ ra (adj) Affordable Cuộn vào. remark. sang Không bàn dự trữ point. tạo Có thể. hoạt động lại.

khập ngừng. undertake. Nhiễu can thiệp. sóng xen vào (adj) Simultaneous (n) Simultaneousness (v) Access (n) Access / Accessibility Có thể tới Dễ dàng Nhạy cảm. commit to st. dẽ bị ảnh được hiểu được hưởng Để làm chứng. được. Desirous (v) Desire (adj) Desired (adv) Desirably Đáng thèm muốn.(n) Desire. Nơi tàu tạm dừng dừng (adj) Promising (adv) Promisingly Swear. để chứng thực. bồng bột (v) Corroborate (n) Corroboration (adj) Corroborating / Corroborative (adv) Comprehensively (n) Combustion . vow. assure. butt in. toàn diện sáng ý Dễ kích Dễ cháy động. hấp dẫn thích hợp. oath Sự đáng tin cậy. khễnh. tập lưỡng lự. Triết học. hứa hẹn (adj) Reliable (adv) Reliably (n) Philosopher (adj) Philosophical (adv) Philosophically (v) Philosophize Meddle. word. pledge. đáng ao ước Thích Khêu gợi. độ tin cậy Triển vọng. poke/stick your nose into st Xử thế. intrude. triết lí triết lí sống Gây trở ngại. Ngập Què. đến sử dụng. tễnh. cản trở Đồng thời. give sb your Lời hứa. xảy ra cùng lúc Sự bình thản (n) Interference (adj) Interfering Quấy rầy. nên làm. do dự Kết thúc. Desirability. ước hẹn guarantee. đáng. pry. để làm vững thêm Thông Bao hàm minh.

impression. thought. chỉ thể pick st up. Sự kiểm kê Bơm hai pitton Bơm ba pitton Hàng tồn kho Sự tóm tắt. inevitable. get the huy hang of st. desperate. bound to. lĩnh hội (n) Matery (adj) Masterful (adv) Masterfully (n) Compensation (adj) Compensatory Làm chủ. nắm vững khiển. toàn Xuất sắc. tổng ưu tú Learn. index. thông. inspiration. Chính. notion Chắc chắn. thích đáng.(adv) Pertinently (n) Pertinence Đúng chỗ. chủ Tinh khống yếu. thước loga List. Khẳng hạn rõ dứt khoát định. revise Làm cân Đền bù. acute. bản tóm tắt Bản kê tài nguyên Đánh giá . bình quan phẩm. Có giới Xác định. programme. quyết định (adj) Conceptual (v) Conceptualise Quan Khái niệm. severe. be assured of st. cân bồi bằng tâm thường lí Thước tính. Tới hạn. hiểu biết ý niệm nhận tối thiểu chung thức. agenda. shortlist. chê bai. phê trọng bình Kiên cường. register. nhất ràng định Chỉ trích. niệm. study. st is a foregone conclusion Serious. thích hợp (adv) Definitely (adv) Critically Certain. be a matter of life and death Idea. bằng. be bound to. brainwave. checklist. train. lifethreatening. quả đoán tại thời điểm then chốt. grave. chế. điều thể. kiềm chế. kiên định.

chồng lên nhau. hủy bỏ hòa tan (Toán học) trừ. cổ có ảnh Lo lắng. bao phủ. be bọc. chắc.(n) Introduction (adj) Introductory Bước đầu làm quen. Bao trùm. doanh nghiệp Làm mơ hồ. đè lên nhau (n) Towelling / Toweling Khăn lau. liên quan. envelop. gói. bờ Lừa đảo. làm không rõ (n) Dissolution (n) Subtraction (adj) Concerned (adv) Concernedly . phép trừ Dính líu. Lợi lộc. Mạch lạc Đáng tin cậy Đặc. Giải tán. đoạn Tăng từ từ tính giá đường cắt cổ dốc Hãng buôn. Giới thiệu vỡ lòng. kiên định (adj) Consistent (n) Wrapping (adj) Wrapped Đồ khoác Cover. lo phần hưởng âu quan trọng Bộ dẫn động cẩn chủ đạo Dốc. mở đầu Cây lúa mì Màu vàng nhạt Giấy bóng Xen-lokính phan Nhất quán. put st over ngoài. bao shrouded in phủ mist/darkness/smo ke. Lau khô Đánh đòn khăn tắm bằng khăn Băng keo trong suốt Tan ra. st. phân hủy. dốc.

quai Tra tấn Băng dính bằng dây da Cái trống.(adj) Strapless / Strappy Dây. nghĩ rằng. Chấm dứt que nhọn cá thu con vào Điều khiển. cắm Cụm hoa. đối phó lại. hưởng ứng (n) Champion / Championship Tức tối. retort Nghiền nát. gặm Cái đòn bẩy. vận động (adj) Spiked / Spiky Nắn. đai. nghiến Nóng ruột. vận dụng. răng cam sốt ruột chịu . thao Xử lý dữ tác. reply. Máy biến năng Đáp lại. bóp méo. lôi liệu kéo. nghiến. Màng nhĩ thùng hình trống (n) Drummer Hình cột. bẩy lên. nhai. hình trụ Đóng đinh vào. tiếng trống. give Phản ứng Trả lời sb an answer. bóp (n) Manipulation Manipulator Manipulative (adj) Tưởng rằng. ngụy tạo Answer. cho rằng (n) Response / Respondent / Responsiveness (adj) Responsive (adv) Responsively Xuyên tạc. nâng bằng đòn bẩy Bộ chuyển đổi. get back to sb.

liên tục Sắc. xa cái thêm thường thường hơn vào (adj) Entire (n) Entirety Completely. the lead. understudy Đưa ra kết Ngoài suy luận. Toàn vẹn. added. Hoàn take. costar. be up to st Biểu diễn. suốt. actress. Cực kì. Thông thình lình. prickly. bến thêm vào. utterly. serrated. giải Sự hòa tan Dung dịch pháp. Chạy. Kết hợp. give. đối chọi. star. razor-sharp Additional. worldwide. actor. sắc đột ngột rõ ràng sảo (v) Sharpen (adv) Sharply (n) Sharpness Cộng Nhiều hơn Ngoài. nationwide Jagged. make. minh. bài giải. all over. conduct. go about st. totally/absolutely.(n) Extrapolation Everywhere. hoạt trình diễn đọng (adj) Soluble/ Solvable (n) Solubility (v) Solve (v) Regard (pre) Regarding (n) Regard Compound Sự giải quyết. liên nhau Đủ tiêu chuẩn. get on with st. phù hợp ghép (adj) Abrasive (adv) Abrasively Độ ráp Khả năng mài mòn (n) Performance / Performer Do. spikly. đọ sức Tương tự. đáp án Bất chấp. suy luận Khắp nơi. fully Thành một khối. commit. carry thực hiện thành out st. phi bình kia. spare. everyplace. dễ nhận. Thi hành. không chú ý tới . Nguyên thành một hoàn toàn chất mảng. nhọn Rõ nghĩa. bén.

quy chế Sắp đặt. đề nghị làm gì cho ai (n) Extension (adj) Extendable / Extended Duỗi Kéo dài. cuộc tuần tra . ống Lôí thoát khói ra Roi da. chỉnh đốn (n) Whipping (v) Regulate (n) Regulator (adj) Regulatory Sự điều chỉnh (v) Plumb (n)Plumber (n) Catalysis (v) Oxidize (n) Oxide (n) Circuitry Sự đo độ sâu. đánh bằng lao. tạo. đường mạch sơ vòng đồ quanh Khoông Thiếu phối cân bằng hợp Hoàn Hệ thống toàn. law. chạy roi vụt Quy tắc. lỗ thoát. thẳng. dơ mở rộng ra. ordinance Lỗ đít. Trục cánh đẩy. dây Sự hàn chì dọi.Drive Shaft Trục truyền động. lỗ thông Rung cột cần hút Rule. dây dò nước Xúc tác. quá trình oxi hóa Sợi nhỏ. trục chân vịt Ảnh hưởng đến ai. statute. Dây tóc sợi tơ đèn Cầu Wheatsto ne ( Đo điện trở) Mạch Chu vi. điện. xúc tác Sự oxi hóa. code. restriction. Xoông. guideline. roi. đích ống nước thực Chỉ nhị Cuộc tuần du. luật lệ. đưa ra Lỗ xả.

own up. của cái gì. come clean Dụng cụ đo điện thế. đặt định. nhận. distraught. bốc cháy Điện cực (adj) Upsetting (n) Dilution (adj) Diluted Feed-fed-fed . Thừa nhận cho vào. adapt. distressed. Hurt. alter. win. (adj) Liberating phóng (n) Liberation / Liberator thích Đường viền bao Vây quanh quanh. làm tung. beat. có (adj) Admitted grant you. reform. phá victory. thú (n) Admission / acknowledge. làm Mix. bối rối vỡ conquest. Vật liệu thức ăn. walkover Loãng đi. triumph. stir. Ống dẫn cung cấp.làm mất đi blend. phân thế Miliampe kế Tha. được. in a Chồn cần chịu. landslide. loãng. be khoan (pin thấy khó làm rối worked up. nhường nhận nhận admittance cofess.(n) Adjustment (adj) Adjustable Change. cảm làm lật úp. restructure Điều Quyết Làm cho chỉnh. thả. granted/I chỗ cho được. Làm khó đánh ngã. mép (adj) Surrounding sàn nhà Lật đổ. dàn thích hợp. combine. khả năng chứa Thừa Concede. revise. một vật bao quanh thể. (terrible) state. giải phóng. & box) chịu. lại cho xếp thích nghi đúng vị trí Nhận vào. cái gì đủ chỗ (adv) Admittedly fess up. reorganize. tưới cây Ngọn lửa. whist phai đi Cho ăn. Làm giảm pha bớt. modify.

Demeanour. set. rãnh vứt bỏ. Antics Quantity. in the making. lot. Prospectiveness (adv) Prospectively Possible. forthcoming. future. shipment (n) Prospect. Hào. Phần còn phần tài lại. raft. bã sản còn lại Cân xứng. would-be. approaching. aspiring. probable. collection. mass. soon-tobe. intending.(n) Ion / Ionization / Ionizer (Adj) Ionized Ion hóa Thặng dư. cluster. likely. eventual. quăng đi (v) Blend (n) Blend (adj) Blender (n) Result (v) Result (adj) Resulting (adv) Identically (n) Identicalness (opp) Different Behavior. tương ứng với cái gì Tạp chí xuất bản định kì Xuất bản định kì (adj)Residual (n) Proportion (adj) Proportioned / Proportional / Proportionate (adv) Proportionally (adj) Periodic Bỏ ai lúc khó khăn. cặn. coming. bundle. imminent . Conduct. bunch. pack. Consignment.

action. in short supply. operation.(n) Processing. exercise. lacking. approach. METHOD. means. meagre. scanty. sparse. handle. restricted. limited . action (n) Insufficiency (adv) Insufficiently INADEQUATE. niggardly. scant. too small. technique. system. task. activity. see to. practice. way. Procession Procedure. Scare. DEAL WITH.. too few. wanting. business. job. sort out. attend to. undertaking. take care of. not enough. deficient. affair. poor. Procession (adj) Processed. mothodology. too little. Incomplete. Paltry.

employ. waft. surfeit.(adj) Excessive (adv) Excessively SURPLUS. immoderation. float. apply. heap up. Ulitisation (adj) Utilizable. experience. be in pain. be upset. superabundance. be trouble with. feel pain. endure. too much. face. extravagance. undergo. make use of st. amass Use. Utilization. resort to st (n) Drifter (n) Utility. digress. Utilisable . intemperance. extra. ache. surplus. accumulate. rest. be affect by. leftovers. superfluity. deteriorate Be carried. potter. overabundance. be borne. glut. be miserable. gather. decline. have. OVERINDULGENCE. Suffering HURT. bank up. get sidetracked. REMAINDER. draw on st. profligacy. wander. bob. difference. exploit. be damaged. residue. stray. deviate. decadence. remnants. selfindulgence (n) Sufferer. receive. veer.

orb. mở rộng. institute. có thể tháo ra (v) Detach (adj) Detached (n) Detachment . start. sự khuếch Tỉ lệ đại. build. dot.(adj) Beaded (v) Amplify (n) Amplification Ball. round. bầu Ngưỡng cửa. dewdrop. blop. sphere. pellet. drop. phóng Sự ca ngợi phóng đại to. pill. open. bước đầu Có thể gỡ ra. teardrop (adj) Established (n) Establishment Setup. found. tăng kích thước (v) Magnify Quả bóp (bơm Củ (hành. inaugarate. Droplet. install Sắc phổ Hai mắt. dùng hai mắt Sự phóng đại. form. construct. create. initiate. oval. necklace. chaplet. Ngưỡng điểm bắt đầu. Bóng đèn nước tỏi …) hoa). ovoid. điểm đi vào. spheroid.

đa số Tuổi thành niên. Nhận ra. Làm chậm làm cho tiến độ. Bảnh bao. soát. raid. nhập. carry Hạnh hướng out st. sự xâm counterattack. tràn ngập phạm. cư xử (n) Conduction / Conductor / Conductivity (adj) Conductive Cộng tác Mạch đá. ambush. sự nở. get on đức đạo. đắc trưng khác biệt nổi bật discern . chỉ Dẫn about st. Sự xân lược. conduct. identify. đạo dẫn. Recognize. sự hợp thời cừ. trì trễ. commit. sự onslaught lan tràn Dẫn Do. make st/sb out. get on with st. hạng nhất. Dấu hiệu chỉ ra sự nhận biết. trội. quản perform. trương trang rất tốt Sự xâm Attack. kiểm with st. be up to st. make. strike. đường. làm hoãn cho muộn lại Đặc sắc.(n) Retardant / Retardation (adj) Retarded Làm cho chậm lại. viên báo xà ngang chí Hợp sinh. sinh đồng thời Ván cạnh (adj) Distinguishable / Distinguishing Phân biệt. go about lí st. phần đông. take. sự assault. go kiểm. be up to st Ni-trát (M(NO3)n Phần lớn. cùng sinh Bẩm sinh ra. Sự phình. give. tuổi Cấp bậc trưởng thiếu tá thành (n) Swelling (v) Invade (n) Invader / Invasion (adj) Invasive Ăn ở.

quay . nhiều kênh Exchange. Công tắc reciprocate. xoay que quanh. bộ đếm Sự dao động lên Change. phí tổn (v) Maintain bảo quản Đa thành phần. nhịp cầu Kháng cự. sự gần gũi Trợ giúp Sự nuôi. change. Help. in exchange/return (for st) Trạng thái ở gần. xuống reform. nối Đơn vị xử Bộ vi xử lí lí số liệu trung tâm. help out. chống lại Kéo dài qua. trợ lí. mang. aid. trade. Bộ tổng. tiền trạng thái chu cấp Sự thay đổi đột Gậy mềm. swing Thay đổi bất thường Có mặt tại. swap. ngột. tham dự cái gì (v) Fluctuate Giúp đỡ.(adj) Sole (adj) Converse (v) Resist (n) Resistance (adj) Resistant Đơn độc. shift. sự bảo dưỡng. chỉ có Ngược lại Điện trở Tầm đo. bắc qua. Tình sự cưu trạng. cộng (n) Assister / Assistor give sb a hand. alteration. lend sự (adj) Assistful / Assistive a hand Sự bảo quản. gang tay.

hoàn thời kì đầu tố. Độ lớn. one. độ lớn. linked. độ lớn lên. lóe lên. liên quan interdependent.(adj) Flashy (adv) Flashily (n) Flashiness Sự bay hơi tức thời. châm central. đồng có thể Sự lớn lên. có nnected. Nạp thuốc major. be bound up with st Độ linh Dễ biến động. core. tia nhanh Ý tưởng bất ngời. Tiền lãi. gia số Main. mồi. primary. ưu tú tiên. Ánh sáng tức thời. dấu hảo. trọng yếu Chuủ yếu. cảm xúc bất ngờ. Cường độ phóng đại quan âm thanh trọng. Số nguyên sắc. sự gia tiền lời tăng. predominant Sự giao hội. hay cơ động thay đổi Tầm lớn. Xuất căn bản. key. chief/principal. (Đồng hồ) Đồng bộ xác định chỉ cùng hóa sự đồng một giờ bộ Có thể làm Có thể thành nhận ra. tính đổi. sự liên kết Related/connected. độ lượng. number nổ. sơ phẩy khai (adj) Increment (adv) Incrementally (n) Primer (adj) Conjunctional (adv) Conjunctionally Liên từ (n) Relevance / relevancy (adj) Mobile . Thích interrelated/interco đáng. tin khẩn cấp Dòng nước nâng (n) Synchronization (v) Identifiable (n) Identification Xảy ra đồng thời.

diagram. main point. map. CHEQUE. usher. PLAN. OCCUR WITH. sketch. travel with. design. bare bones. go together with. see. show. blueprint. plan. rough outline. attend. money order. Accompanist (adj) Accompanying GO WITH. partner. order. layout. bill of exchange. postal order.(adj) Drafty Preliminary VERSION. abstract. drawing. skeleton. chaperone. representation. (n) Accompaniment. . escort. conduct.

Result. seclude. opinion. reasoning. resolution. distance. presumption. cut off. locate. completion. spot. . seal off. pinpoint. distinguish. arrangement. cordon off. inference. divorce. judgement. single out. cloister. wind-up. keep in solitude. denouement. detach. DEDUCTION. segregate. culmination. termination. fence off. NEGOTIATION. recognize. END. set/keep apart. finish. interpretation. pick out. point out. assumption. settlement. IDENTIFY.(v) Conclude (adj) Concluding / Comclusive (adv) Conclusively Finding. alienate. verdict. cessation. supposition (n) Isolation / Isolationism (adj) Isolated / Isolationist SEPARATE. close off. shut away. brokering. close. ending.

(adj) Diffuse propagation. be connected with. stauch. APPLY TO. entrust. indicate. break-off. look at. relate to. cover. talk of/about. SPREAD. deal with. touch on. block. allude to . hand on/over. comment on. describe. be relevant to. PASS. have recourse to STOP. end. speak of/about. DENOTE. dissemination. hold back. appertain to. come to a stop/halt/standstill. (adj) Diffusely transmission. terminate. impede. have a bearing on. point out. chek curb. (v) Diffuse circulation. stem. signify. mean. concern. be pertinent to. stall. CONSULT. call attention to. assign. distribution. send on. Diffusor promulgation . (n) Diffusion / Diffuser / broadcasting. scattering. arrest. make reference to. draw up. suspend. remit. transfer. pertain to . designate. dispersal. wind-up.(adj) Refered / Referrible (n) Referrer MENTION. pull up. write about. turn on.

displacement. murder.(v) Remove (n) Removist (adj) Removed / Removable Taking away. DISMISSAL. UPROOTING. taking awayl DELETION. elimination. DEMEANING. relocation. indignity. discrediting. ignominy. ousting. hacking off. sacking. eradication. abasement. carrying away. WITHDRAWAL. KILLING. debasement. ouster. chopping off. effacing. obliteration. degeneration. MOVE. erasing. expulsion. decay. firing. deposition. CUTTING OFF. atrophy. break-down . shame. DETERIORATION. transfer. ejection. liquidation (v) Degrade (adj) Degrading HUMILIATION.

idle. peculiarity. peculiar. unconscious. static. irregularity. quirk (adj) Anomalous (adv) Anomalously . exceptional. freak. immobile. still. ODDITY. lifeless. incongruity. out of the ordinary. odd. aberration. abnormality. torpid. stagnant. sleeping. lethargic. dormant. stationary. inconsistency. inanimate. aberrant. insentient. listless. sluggish.(adv) Inertly (n) Inertness UNMOVING. insensible. unusual. irregular. atypical. (n) Anomaly (adv) Anomalously / Anomalousness ABNORMAL. inactive. bizarre. motionless. insensate. comatose.

classic. mayor. politican. thể hiện. be the epitome of st. senator. Đại diện .(n) Substitution (n) Dictation/Dictotor / Dictatorship (adj) Dictatorial Đầu nối. Miêu tả. characteristic. statesman. Vật chất đoạn ống thay thê. nhân viên tiêu biểu. dần dần nâng nấc Typical. spin doctor (adv) Compositely (n) Compositeness (n) Progress / Progression (adj) Progressive (adv) Progressively (v) Represent (n) Representation / Representativeness /Representativity (adj)Representative / Representational Đại lí. archetypal. hợp lại. bán điển hình biểu diễn. ghép lại Tăng lên. hàng/chào hàng . đọc cho ai viết Phức hợp. quintessential. congressman. stereotypical. nối Mệnh lệnh.

stoppage. garden center. của sông (n) Rigour (adj) Rigorous Khắt khe. disbandment. dissolution. rửa. stuff Vật chất. strip mall Choỗ thoát ra. removal. đề phòng Vấn đề. súc. interruption. supermarket. elimination. rustication (v) Suspend . superstore. cessation. prorogation. giũ Giặt sạch Nhuộm (n) Advice / Advisability / Adviser / Advisory (v) Advise (adj) Advisable / Advisory >< Inadvisable Nên. expulsion. postponement. sự Nguyên việc. substance. salon. department store. halt. dội. deferal. debarment. delay. armistice. Khắc nghiêm nghiệt ngặt Rửa nhẹ nhàng. lối ra. do. boutique. qua loa. termination. market. end. deferment. đáng theo Quan trọng. văn bản Phòng ngừa. lí do (adj) Precautionary ADJOURNMENT. stay.Shop. vật liệu. tạo sự khác biệt Material. mall. ejection. thích hợp. EXCLUSION.

substitute.(n) Concavity / Concaveness (adv) Concavely INCURVED. imitation. sunken. manufactured. indented. recessed ARTIFICIAL. manmade. pseudo. depressed. hollow. mock. simulated. fabricated . fake. so-called. ersartz.

sâu sắc (adj) Revealing (adv) Revealingly Sặc sỡ. dát mỏng. leak. give st tiết lộ way / spill the beans. let slip Sống động. sinh động. public.Cát kết Arkose Thuộc Cancite Tách lớp. make st Để lộ ra. chói lọi (adj) Vivid (n) Vividness . disclose. đương quan hệ song song Tell. mạnh mẽ. devulge. tách phiến. có thể tách ra được Cán mongrm Phân lớp. phân phân tách phiến thành từng lớp (adj) Laminated Sự phát triển song Tương song.

.

đuôi. ngập ngừng. giục gấp Quả lắc. cục chì. lắc nhẹ (v) Hesitate (n) Hesitation / Hesitancy Hesitantly (adv) (n) Evolution (adj) Evolutionary Mở ra. Tạo ra.(n) Acceleration / Accelerator Làm nhanh thêm. cấu hóa phát ra Chất alizarin . vỗ nhẹ. tiến lấy ra. Do dự. búi tóc. Tăng tốc thúc mau. rút Làm tiến ra. ko nhất quyết Sự nhấp nhô. hư triển. suy ra.

well defined. kế nhận. obvious. dụng cái gì nhận con nuôi Kết hợp. rõ rệt. kế hoạch. plot/conspiracy. striking Riêng biệt. xếp chữ (adj) Boundless Bind . tạo nên một tổng thể (adj) Composed (adv) Composedly Composure / Composition / Composure (n) Soạn nhạc. biểu đồ strategy.Bound . Giới hạn. dụng cái gì bắt đầu sử một mình. different. policy. unmistakable. di tích. Easily distinguishable. nhất định Dễ nhận thấy. regconizable. giảng hòa. sắp xếp. Sơ đồ. contrasting. CLEAR. specific. nhảy vọt ranh giới lên Thiếu.(n) Schemer (adj) Scheming Plan. unconnected. visible. xuất sắc. có khả năng Dấu tích. di thách tích chỉ . distinctive. giải hòa. pronounced. dứt khoát. đi về hướng nào đó (adv) Distinctly (n) Distinctness DSICRETE. âm mưu. prominent. ko có Chắc phải làm gì. khác biệt. Kỉ vật. tục/sử thông qua. initiative. nổi bật. programme Sắp xếp.Bound (adj) Lacking Nhảy lên. mưu đồ (n) Adoption (adj) Adopted / Adoptive Chọn ai làm ứng Chấp viên. separate. phối hợp. precise. sáng tác nhạc.

đặc biệt Tỉ mỉ. rèm. phong hóa hạt vụn Mạng. câu nệ Đá vụn Mảnh vụn. đúng. chính xác. accurate Rõ ràng. lưới. nghiêm ngặt.(adv) Precisely (n) Precision Exact. hàng rào mắt cáo .

(pl.n) Phyla .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->