Írta: L.

James Gibson

2013. január, február, március

Copyright © Hetednapi Adventista Egyház, 2012 Copyright © L. James Gibson, 2012 Felelős kiadó: Ócsai Tamás

A Bibliatanulmányokat a Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciájának Felnőtt Szombatiskolai Osztálya készíti, a Szombatiskolai Kéziratokat Elbíráló Nemzetközi Bizottság általános felügyelete alatt, amelynek tagjai szerkesztőtanácsadóként is szolgálnak. A közzétett Bibliatanulmányok a bizottság véleményét is tükrözik, tehát nem kizárólag a szerző(k) elgondolásai olvashatók bennük.

Fordította: Zarkáné Teremy Krisztina Szakmai tanácsadó: Ugron Ágota és Kunkli Balázs Korrektor: Gyetvainé Gerlai Krisztina Felelős szerkesztő: Zarkáné Teremy Krisztina

Kiadja a Hetednapi Adventista Egyház 2119 Pécel, Ráday u. 12. Ügyintézés: Fenyvesi Eszter E-mail: feszter@adventista.hu Telefon: 06-30-664-3000 Nyomdai előkészítés: Ecsedi Gabriella Nyomdai munkálatok: Szőllősy Műhely, Debrecen Felelős vezető: Szőllősy Botond ISBN 978-963-9930-31-5

T

TARTALOM
Előszó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1. tanulmány: Jézus az ég és a föld Teremtője . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2. tanulmány: A világ megalkotása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3. tanulmány: A teremtés munkája elkészült . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 4. tanulmány: A teremtés a Bibliában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 5. tanulmány: A teremtés és az erkölcs kérdései . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 6. tanulmány: A teremtés és a bűneset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 7. tanulmány: Tükör által, homályosan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 8. tanulmány: Jézus, mindeneknek Alkotója és Fenntartója . . . . . . . . . . 62 9. tanulmány: A házasság Édenből eredő ajándéka . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 10. tanulmány: A sáfárság és környezetünk világa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 11. tanulmány: A szombat az Édenben kapott ajándék . . . . . . . . . . . . . . 86 12. tanulmány: A teremtés és az evangélium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 13. tanulmány: Újjáteremtés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Reggeli dicséret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Ajánlott internetes oldalak:
Generál Konferencia: ° www.adventist.org Transzeurópai Divízió: ° www.ted-adventist.org Newbold College: ° www.newbold.ac.uk Magyar Unió: ° www.adventista.hu Dunamelléki Egyházterület: ° www.adventista.hu/det

Tiszavidéki Egyházterület: ° www.adventista.hu/tet Advent Kiadó: ° www.adventkiado.hu Adventista Teológiai Főiskola: ° www.atf.adventista.hu Ifjúsági Osztály: ° www.ifiinfo.hu Reménység Evangélizációs Központ (REK): ° www.remenytv.hu Bibliatanulmányok: ° www.adventista.hu/bibliatanulmanyok

3

azaz.).” A Szentírásnak alapvető igazsága a teremtés. az engesztelés napjáról. az evangéliumokban. új prot. és ragaszkodik feleségéhez. A Biblia nyitó szavai azért hallgatnak e tanításokról. hogy a teremtést szó szerint értsük. Az apostolok cselekedeteiben és A jelenések könyvében. hogy a történet szó szerint értendő. és lesznek ketten egy testté” (Mt 19:4-5). ford. hogy mi minden következik belőle számos hitelvünket illetően. a prófétáknál. az apostoli levelekben. Például Pál így írt: „Mégis úrrá lett a halál Ádámtól Mózesig azokon is. hogy Krisztus meghalt a bűneinkért. Ráadásul a teológiai szövegösszefüggés szinte mindenütt megkívánja. vagy örök élet vár! Jézus is idézett Mózes első könyve 1. Jézus azért jött el. Nincs benne szó a holtak állapotáról. sem Jézus testi feltámadásáról. de még a hetedik napról. hogy világunkat az Úr teremtette meg. a házasság és a sáfárság kérdéseire. A negyedév során azt mutatjuk be újból és újból. ami alapvetően fontos tantétel és a lehető legvalóságosabb értelemben veendő: bűnössé lett teremtmények vagyunk. hogy megszabadítson az Ádám és Éva bűne következtében ránk váró haláltól. sem a második adventről. hanem Róma 5. Az evolúcióval ötvözni próbált elképzelés szerint azonban az Úr a természetes kiválasztódás kegyetlen és fájdalmasan gyilkos ciklusai so4 . monda: Nem olvastátok-é. a keresztet. hogy a Biblia központi üzenete hogyan épül rá a teremtés történetének történelmi igazságára. Ezért a teremtésről nemcsak a Biblia első oldalain olvashatunk. akik nem Ádám vétkéhez hasonlóan estek bűnbe” (Róm 5:14. Gondoljunk például az evangéliumra! A Szentírás szerint Isten a mostani állapotánál jobbnak teremtette az embert. Ha Jézus valóságosnak fogadta el a teremtési beszámolót és akként is tanította. azt járva körül. és ezen az igazságon alapszik az összes többi bibliai tantétel. fejezeteiben leírt teremtési történet értelmében mélyedünk el ebben a tanításban. a szombatról sem. és ezt mondá: Annak okáért elhagyja a férfiú atyját és anyját. amiről az első versben valóban szó van. Kitérünk többek között az erkölcs. beleértve Jézus testet öltését. fejezetéből: „Ő pedig felelvén. akikre valóban vagy örök pusztulás. hogy a teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonnyá teremté őket. és 2. Ilyen módon nemcsak a valóságos Ádámot és a valóságos Jézust kapcsolja össze. hogy „Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. hogyan tehetne mást az. a második adventet. a zsoltárokban. aki a követőjének vallja magát? Tehát ebben a negyedévben a Mózes első könyve 1. nevezetesen azon. és 2. mert semmi értelmük nem lenne anélkül. Abból az alapfeltételezésből indulunk ki. hanem Mózesnek mind az öt könyvében. a bűn. fejezetének szövegösszefüggése ezt a megváltási tervhez is hozzáköti.A kezdet kezdetén Nyissuk ki a Bibliát és keressük meg az első könyv első fejezetének kezdő sorát! Semmit nem találunk benne azzal kapcsolatban.

Ha az idézetben egy. az Ő képét tükröző emberhez. m.adventista. „az utolsó ellenséget” (lásd 1Kor 15:26). Ezért külön köszönettel tartozunk Bátori Sándornak és Szabó Árpád Zoltánnak. Itt azt láthatjuk. Budapesten. a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadójában. a szombatiskola hanganyaga letölthető az internetről.remenytv. hogy éppen attól a folyamattól mentse meg az emberiséget. valamint mindazoknak. Ha igaz lenne az evolúció tanának állítása. Goldstein szerkesztő Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz Szombatiskolai tanulmányunkban a bibliai idézeteket általában a Károli-féle fordításban közöljük. akkor használjuk az i. (idézett mű) rövidítést. amelyek egyházunk létjogosultságát megadják. zárójelben olvasható a forrás megjelölése.hu oldalán a VIDEÓGALÉRIÁBAN és a Bibliatanulmány alatt. Amikor máshonnan idézünk. Amint már megszoktuk. ford. 2002-ben kiadott bibliafordítás szerint szerepel. Arra is kitérünk. amit Isten a teremtéshez felhasznált. amelyektől az igazság őszinte keresőinek tartózkodnia kell. mire végül elérkezett volna a Homo sapienshez. akik részt vesznek a felolvasásban! Zarkáné Teremy Krisztina a magyar változat szerkesztője 5 . akkor Jézusnak azért kellett volna eljönnie. A negyedév során további okaival találkozunk majd annak. ha éppen az lett volna Isten választott eszköze az emberiség megteremtéséhez? Az Úrnak bizonyára számtalan felegyenesedett ember. Viszont hogyan lehetne „ellenség” a halál.hu/bibliatanulmanyok). az ott jelzett kapcsolattal elérhető a hanganyag is.grisda. hogy hitünk egésze szempontjából miért olyan fontos a hatnapos teremtés történetét szó szerint érteni. A továbbiakban ezt így rövidítjük: új prot. James Gibson a kaliforniai Loma Lindán a Földtani Kutató Intézet (www.org) igazgatója. hogy eltörölje a halált. az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk. Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés az interneten is megtekinthető a www. mindezt pedig azért. Ha a bibliatanulmányokat megkeressük az egyház honlapján (www. A bibliai könyvek neve és rövidítése a Magyar Bibliatársulat megbízásából.rán a majomból evolválódott emberben öltött volna testet. hogy a teremtés kérdésében való megalkuvás aláásná az evangéliumnak és azoknak a tanításoknak az alapját. hogy a bibliai igazságok nem bibliai nézetekkel való ötvözése olyan logikai képtelenségekhez vezet. Számos cikket írt a teremtés és a tudomány kapcsolatának témakörében. heidelbergi ember és neandervölgyi ember halálával kellett volna számolnia. L. Clifford R.

tanulmány december 29–január 4. ami annál hatalmasabb. nem más. mint aki eljött a földre emberként közöttünk élni. amelyekről azt mondjuk: „túl jó ahhoz.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www.” Viszont mi lehetne jobb nekünk. aki megteremtette az univerzumot. János 1:1-3. és ami még ennél is bámulatosabb. Zsoltár 19:2-4. akit imádunk és szolgálunk. mert Ő a Teremtőnk. Csak az hozhat létre valamit. hogy Krisztus személyében lejött hozzánk és soha el nem szakadó kötelékkel kapcsolta magát mindannyiunkhoz. Azt is megtudjuk. a bűnbe süllyedt és fájdalmakkal teli világban élő bűnös embereknek Teremtőnk szereteténél? Annyira szeret bennünket. hogy ez az Isten. Időnként hallunk dolgokat. hogy igaz legyen. aki galaxisok milliárdjait helyezte el a kozmoszban.remenytv.1. Ebből következően a világegyetemet is csak egy még hatalmasabb Lény alkothatta. magára vette bűneink büntetését. többek között azért is. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1. E Lény pedig nem más.adventista. 2:7-11.hu/bibliatanulmanyok . 14. Milyen választ adhatunk erre a nagyszerű igazságra? Hogyan éljük tehát az életünket? 6 www. Kolossé 1:15-16. Zsidók 11:3 „Kezdetben teremté Isten az eget és a földet” (1Móz 1:1). mint a Bibliában kinyilatkoztatott Isten.

azaz az anyag és az energia egyaránt Isten hatalma által jött létre. miszerint a világ eredete az ősrobbanáshoz kapcsolható – nem fogadták el általánosan azt az elgondolást. a semmiből való teremtésre azonban nincs hatalmunk. hogy magának a világegyetemnek is volt kezdete.adventista. ami arra emlékeztet. Sokan azért ellenezték a világegyetem kialakulásának gondolatát. A már korábban létező anyag formáját meg tudjuk változtatni. Egészen a XX. A világmindenséget Isten szavának ereje teremtette. hogy a világegyetem nem már korábban létező anyagból lett megformálva. A semmiből való teremtést nevezik ex nihilo teremtésnek. Erre csakis Isten természetfeletti ereje képes. század elejéig – amikor elterjedt az az elképzelés. hogy az univerzum örökké létezett. hogy a világegyetemnek lett volna kezdete. még azokat is. hogy embereknek tulajdonítjuk különféle dolgok megalkotását. Miért a természetfeletti Teremtő. Mit tudhatunk meg Zsid 11:3 verséből Istenről és a világmindenség teremtéséről? 1Móz 1:1 verséhez hasonlóan Zsid 11:3 is titokzatos és tele van jelen ismereteinkkel megmagyarázhatatlannak tűnő dolgokkal. Addig sokan úgy vélték. a természet világán felül és azon túl létező Lény lehet az egyetlen magyarázat a teremtésre? Beszélgessünk erről szombaton a csoportban! www. amelyeket szentnek és sérthetetlennek tartanak). de a semmiből az ember képtelen létrehozni valamit. ami kizárólag Isten teremtő tevékenységére használatos. Viszont a szöveg azt látszik kifejezni. KEZDETBEN vasárnap „Kezdetben teremté Isten az eget és a földet” (1Móz 1:1).remenytv.) Viszont az univerzum kezdete mellett szóló bizonyítékok erőssé. 1Móz 1:1 versében a teremtette szó a héberben abból a gyökből ered. legalábbis egyelőre (ugyanis a tudományos elgondolásokat gyakran változtatják vagy cáfolják. de ellentétes a régóta tartott nézettel. hogy puszta létünk is a Teremtőtől függ. mert ebben benne értendő a Teremtő léte. Ez az egyszerű megfogalmazás számos mély igazságot fejez ki. Ez az egyik legdrámaibb különbség Isten és ember között. Azt megszoktuk. szinte minden tudós által elfogadottá váltak. (Valójában az „ősrobbanás” névvel is éppen a teremtett világegyetem fogalmát szándékoztak gúnyolni. ember nem (lásd még Róm 4:17).december 30. amelyek közül az egyik legalapvetőbb az.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. hogy mindig is létezett. Így a teremtésre csak Isten képes. Ez a gondolat ugyan nem tűnik ma olyan megdöbbentően újnak.hu/bibliatanulmanyok 7 .

hogy még jobban értékeljük Teremtő Istenünk bölcsességét és hatalmát? A világegyetem nem mindenképpen lenne alkalmas az élet fenntartására. Az atomok stabilitása az őket összetartó erőktől függ. hogy egymással kölcsönhatásba lépjenek. mert ez teszi lehetővé az életfenntartáshoz kellő kémiai reakciók kialakulását. sem olyan beszéd. hogy az univerzumban pontosan az élethez megfelelő körülmények léteznek. hogy a világnak bölcs tervezés alapján kellett létrejönnie. lásd még Róm 1:19-20). Ezen túlmenően nemcsak az atomok stabilitása lényeges.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. A tudósok már csodálattal tekintenek arra. 8 www. így nem lenne hidrogén. mint ahogy a molekulák felbontásához igényelt energia egyensúlya is szükséges. Amennyiben a vonzás ereje túlságosan nagy lenne. Az általunk ismert élethez még a szén is nélkülözhetetlenül fontos. ebből következően élet sem lehetne. ami megfelelő az élők számára. Képeseknek kell lenniük arra is. csak nagyméretű atomok jönnének létre. amit megteremtett. sem élet. hogy létezhessen benne élet. „Az egek beszélik Isten dicsőségét. Oxigén nélkül sincs sem víz.adventista. Valóban Isten bölcsessége mutatkozik meg mindabban. Rendkívüli tervezettség szükséges ahhoz.hétfő „AZ EGEK BESZÉLIK” december 31. A vonzás és taszítás erőinek pontosan egyensúlyban kell lenni. hogy a hőmérséklet olyan tartományban legyen. Nem olyan szó. A világ számos más részlete is gondos tervezést igényelt. és így kémiai öszszetevők hatalmas körét alkothassák. hogy szilárd tárgyak jöhessenek létre belőlük. Az atomokat egymást vonzó és taszító töltetű részecskék alkotják. amelynek hangja nem hallható” (Zsolt 19:2-4. csak kisméretű atomok alakulnának ki. Miként tapasztaltuk már e szakaszok állításainak igazságát? Hogyan segített hozzá a modern tudomány ahhoz. éj éjnek ad jelentést.hu/bibliatanulmanyok . mint a hidrogén. Hidrogén nélkül viszont nincs víz.remenytv. Nap napnak mond beszédet. Először is az atomok minden építőkockáinak elég stabilnak kell lenniük ahhoz. szén vagy oxigén viszont nem. A molekulákat összetartó erők között egyensúlynak kell lenni. Ha a taszító erők lennének túl erősek. Szintén fontos. tehát a naptól való távolságnak. a bolygó forgási sebességének és az atmoszféra összetételének egyaránt kompatibilis (egymással összeférő) egyensúlyban kell lennie. Sok tudóst éppen ez vezetett el az intelligens tervezés gondolatához. Az élet létezéséhez szükségszerű az. és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat.

Ő az egész teremtett világ felett Úr. minden fekete lyuk is tőle ered. hogy a felmérhetetlenül nagy hatalommal bíró Isten szeret bennünket. és szabadon végbeviheti akaratát. hogy mennyi energia raktározódik el az univerzumban lévő anyagok összességében! Próbáljuk meg elképzelni. ám ez az elképzelés ellentétes a Bibliával. hogy Isten csak a „természeti törvények” által behatárolt módon teremthet. amelyek által egy kevéske anyag megdöbbentő mennyiségű energiává változik. Isten szavából származik minden energia az univerzum egészében. hogy az Úr hatalmas szavával teremtett. hogy minden anyag hatalmas mennyiségű energiát tartalmaz. hogy milyen hihetetlen mennyiségű erő kellett megteremtéséhez! Majd időzzünk el annál a gondolatnál. Ha – mint az atomfegyver esetében – egy kevés anyagból óriási energia szabadul fel.adventista.hu/bibliatanulmanyok 9 . hogy milyen hatalmas is a világmindenség! Képzeljük el. gondoljunk bele. 9 és Jer 51:15-16 verseit! Bölcsességén kívül Istennek mely tulajdonsága mutatkozik még meg a teremtésben? Hogyan mutatja ezt az isteni tulajdonságot a teremtés? Mi következik ebből az igazságból ránk nézve? A teremtés módját pontosan nem tudhatjuk.remenytv. az Úr hatalma tart pályáján minden csillagot. A tudósok viszont arról számolnak be. Például az egyik legalapvetőbb „természeti törvény” az „anyag és energia megmaradásának törvénye”. Amennyire csak tudunk. Isten hatalmának tulajdonítható az egész világmindenségben a gravitáció is. Az energiaforrások energiatartalma is Isten hatalma által létezik. A legnagyobb energiamennyiség talán magában az atomban van. inkább Isten az. gondoljunk csak bele. aki meghatározta a természeti törvényeket. Viszont hogyan jöhetett volna létre a világegyetem a semmiből. a halált is vállalta értünk! Hogyan tanulhatunk meg vigaszt találni ebben a csodálatot keltő gondolatban? www. hogy az univerzumban lévő anyag és energia összmennyisége állandó. ha ez a törvényszerűség sérthetetlen volna? Isten teremtő szavát nem kötik a tudomány „törvényei”. Teljes joggal ámulunk a nukleáris fegyverek erején. milyen energiát vetett latba Isten a világegyetem létrehozásakor! Sok tudós úgy véli.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. sőt. azt viszont igen. Isten hatalma nem mindig követi az általunk „természeti törvényeknek” nevezett mintákat. SZAVÁNAK EREJE kedd Olvassuk el Zsolt 33:6. E törvény kimondja. Istent nem korlátozzák a természeti törvények.január 1.

Még pontosabban. ha valaki megkérdezné: „Milyen az Isten?” Mivel igazolnánk a válaszunkat? 10 www. a Logosz. hogy a logosz a teremtő elv vagy maga a Teremtő. Jézus abban az értelemben „elsőszülött”. tanulmányozhatjuk Jézus életét (Jn 14:9). Hogyan mutatják be az Újszövetség írói a Teremtőt (Jn 1:1-3. Őt nevezve az igazi Teremtőnek.” Pál szavai Kol 1:15-16 verseiben egybecsengnek Jánoséval. aki Jézus Krisztust nevezte Teremtőnek. státuszára vonatkozik. Kol 1:15-16. János korában a logosz szó alatt általában a teremtő elvet értették. Az elsőszülöttet tekintették (az apa után) a család fejének. Ezek szerint így is olvashatnánk 1Móz 1:1 versét: „Kezdetben teremté Jézus az eget és a földet. Mindennek Jézus a kijelölt örököse és általa jött létre a világ. hogy lévén Ő a testet öltött Teremtő (aki magára vette emberi természetünket).). Zsid 1:1-2)? Mi minden következik a válaszból? Jézusra utalva János kijelenti. ford. hogy Ő az Isten képe. a tulajdon örökösének. hiszen az örökkévalóságtól fogva egy az Atyával.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. Jézus. aki által minden létező létrejött. az emberiség körében joggal megilleti a családfő címe. Ebben az összefüggésben az „elsőszülött” kifejezés nem az eredetére.remenytv. János ezt az ismert elvet vonatkoztatta Jézusra. Ha meg akarjuk tudni. új prot. Az apostol olvasói számára sem volt idegen az a gondolat. Bűnösök lévén nem láthatjuk Istent. Másodszor pedig. Először is.hu/bibliatanulmanyok . Jézus nem teremtett lény. Minden általa jött létre. Pál leírja: a teremtmények között Jézus az „elsőszülött” (Kol 1:15. inkább betöltött helyére. hogy Ő az Ige („Logosz”). aki közöttünk élt. ami másik kifejezése annak. a testet öltött Isten. ill. Pál viszont kiegészíti még a képet Jézus két másik tulajdonságával. Emellett Ő az Atya dicsőségének visszatükröződése. Jézus az. milyen Isten. hanem Ő maga a világmindenség Teremtője. Ő a láthatatlan Isten képe.adventista. 14. Jézust azonban igen. nemcsak jelen volt a kezdeteknél. Mit mondanánk. Zsid 1:1-3 is hasonló pontokat említ.szerda JÉZUS AZ ÉG ÉS A FÖLD TEREMTŐJE január 2. aki Istennel egyenlő.

A kenyér és a hal csodájakor Jézusnak öt kenyér és két kis hal állt a rendelkezésére. A történet végén összehasonlíthatatlanul több atom és molekula által alkotott étel volt. Így a szembe jutó fényből kép lett. Nagyszerű dolog. amikor valamilyen csoda történik. Az is lehet. hogy egy nagy tömeg jóllakott. hogy milyen hatalommal is rendelkezik Isten az általa teremtett anyagi világ felett. mi okozta a férfi vakságát. idegvégződések és agysejtek jöttek létre. Hogyan kerültek oda az addig ott nem lévő molekulák. amelyeket addig nem látott. Persze magával a szemmel is baj volt. a szemidegeknek.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. hogy képes legyen feldolgozni a beérkező információt. és az addig vak ember már fel tudott ismerni olyan alakokat. A KÖZTÜNK LÉVŐ TEREMTŐ csütörtök Mit fejeznek ki Jn 2:7-11. a szemlencséknek stb. Ezek szerint az agyában is változásnak kellett történnie. amit ezekben az esetekben Jézus elvégzett. amelyeket a szemidegeken keresztül küldött volna a szeme.remenytv. Talán a DNS elváltozásának következtében hibásan fejlődtek bizonyos fényérzékelő molekulák. tehát azelőtt nem érte az agyát olyan inger. ha nem Isten természetfeletti közbelépése folytán? Azután milyen fizikai változások történtek a vak ember esetében. milyen folyamattal lehet a vizet közvetlenül borrá változtatni? Nem tudunk ilyenről. majd értelmezze is azokat.január 3. mint amikor Jézus kezdett ételt adni az embereknek. ami arra késztette volna. amit úgy megszaporított. hogy valamilyen fizikai sérülés gátolta a szem egészséges működését. de Jézus szavára a megfelelő helyeken molekulák alakultak ki. ha az ember csodákra alapozza hitét? Mire kell hitünket alapozni? www. 6:8-13 és 9:1-34 versei Isten teremtő hatalmáról? E csodák mindegyike bepillantást enged abba. Először is. Mégis mi a veszélye annak. működő receptorok. képeket alkosson. Az az étel is atomokból és molekulákból állt. a maradékot pedig tizenkét kosárba gyűjtötték össze. aki meggyógyult? Születésétől fogva vak volt. – fejlődését szabályozó génekben.adventista. Esetleg valamiféle születési rendellenesség történt a szem egyes részeinek – a retinának.hu/bibliatanulmanyok 11 . Nem tudni. hogy képet formáljon az üzenetekből. Valóban (legalábbis az általunk ismert) természeti törvények határán kívül eső tettre volt szükség ahhoz.

ami lehetővé teszi az emberi életet. Gondoljunk bele. „Hogy Isten miként valósította meg a teremtés művét. amelynek tartalmát az a finomhangoltság képezi.remenytv. hogy Isten nem teremtett anyagot. 8. 258-259. hogy mindennek ellenére nem állt el a teremtés szándékától? 3) Hogyan viszonyul az ősrobbanás elképzelése 1Móz 1:1 versének a teremtésre vonatkozó kijelentéséhez? Elképzelhető volna.hu/bibliatanulmanyok . azt Ő soha nem nyilatkoztatta ki az embereknek. e bámulatot ébresztő egyensúlyokat pusztán a véletlennek tulajdonítja. de az ősrobbanás által jött létre? Milyen kérdéseket vagy problémákat találunk ebben az elképzelésben? Miért lenne veszélyes teológiánkat bármiféle tudományos elképzeléshez kötni. amikor létrehozta a világot. hanem szájának leheletére jött létre” (Ellen G. Jahve szavára állt elő. Ellenkezőleg! Minden létező. Világunk formálásakor Isten nem támaszkodott korábban meglévő anyagra. köt. 1993. o.). hogy az univerzum Isten szavára. White: Testimonies for the Church. mert a saját teremtményei meg fogják ölni. White: Pátriárkák és próféták.). Teremtői hatalma éppoly megfoghatatlan. Ezt a természeti erők idő. miközben tudjuk. miközben tudta: neki kell majd meghalnia a Golgota keresztjén. az emberi tudomány nem tudja kikutatni a Magasságos titkait. adott nekik otthont a pompázatos kertben. o. Mit árul el Isten szeretetéről. Budapest. mint létezése” (Ellen G. Ugyan melyik tudományág magyarázhatná meg az élet titkát? Minden alapot nélkülöz az az elgondolás.adventista. hogy mennyi az előítélet a véletlenszerű egybeesések kifejezésben! Ha az ember nem hisz Istenben. akár lelki természetű dolog az Úr. Ő mindent a saját céljára teremtett. a föld és rajta minden nemcsak egyszerűen Isten teremtése.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. 83. Advent Kiadó. azaz ember szóból eredően). hogy a Teremtő milyen szeretettel formázta meg Ádámot és Évát. „A tudomány képtelen teljes magyarázatot adni a teremtés munkájára. hogy a tudományos álláspontok gyakran megváltoznak? 12 www. akár anyagi. BESZÉLGESSÜNK RÓLA! 1) Tudományos körökben beszélnek az úgynevezett „antrópikus elvről” vagy „antrópikus egybeesésről” (a görög anthroposz.és térbeli véletlenszerű egybeeséseinek tulajdonítják.péntek TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: január 4. Az ég egész serege. 2) Gondoljunk arra.

Ezért Istennek az a terve. Ha naponta Isten Lelkének irányítása alatt állunk. de az öntelt.). hogy szavaival és tetteivel is Őt képviseli… Isten azt akarja és örömét leli abban. betartjuk a parancsolatokat.MIT JELENT A KERESZTÉNY TÖKÉLETESSÉG? „Mindenre van erőm a Krisztusban. „Mi az. hogy gondolkozzunk szeretetéről. 281. ha énünk nem akadályozza… A Szentlélek kész együttműködni mindazokkal. Elrendezte. és saját lelke meg a Szentlélek közé helyezkedik. hogy az ember tökéletesítse keresztény jellemét. imádkoznunk kell a Szentlélekért. Isten ígéreteit ragadjuk meg szilárd hittel! Tisztán látva reménytelen helyzetünket. hálásan. Viszont ha tökéletesek akarunk lenni. Bemutathatjuk a világnak. örömmel. amire szükség van. White: Our Father Cares. egyedül akar jobbá lenni. hogy az Isten parancsolatainak való engedelmesség meghozza a maga jutalmát már ebben az életen is. A Lélek akkor munkálkodhat bennünk. amelyeket bőségesen ad mindenkinek. aki a bemutatott módon közeledik hozzá” (Ellen G. hogy nem bízhatunk önmagunkban. amit Isten megkíván? Tökéletességet. Aki megragadja az igazságot és engedi. annál semmivel sem kevesebbet. aki engem megerősít” (Fil 4:13).adventista. nem szabad énünkben bízni. ígéreteiről. www. képmutató lelkére nem tud hatni. hogy áldások maradéktalan teljességét árassza az emberre. Isten szabadon meghallgat mindenkit. az eljövendő életben pedig örök boldogságot eredményez… A Szentlélek munkálkodik a bűnbánó ember szívében. o. nem magunkat dicsőítjük… Isten hatalma megtart hit által. hogy a Szentlélek által minden nehézséget le lehessen győzni.remenytv. Szeretné. az annyira egyé válik Krisztussal.hu/bibliatanulmanyok 13 . hogy megszentelje az igazság. akik befogadják és hajlandóak tanulni tőle.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. Amikor pedig a Szentlélek munkálkodik. a Lélek megadjon mindent. Azt kívánja. hogy ha maradéktalanul rábíznánk magunkat a Krisztusban felajánlott igazságra. Az ilyen ember a maga bölcsességére hagyatkozik. aki nem önmagának tulajdonítja az érdemet. Naponta tudnunk és értenünk kell.

14 www.adventista. Jób 38:4-7. 2Korinthus 4:6. hanem éppen ez lett Isten választott színtere teremtményei iránti szeretetének kifejezésére. a feltehetőleg benne lévő természetes folyamatok révén fejlődjön ki. Ez gyakori téma a „teista evolúció” (ami szerint Isten irányította a természetes evolúció folyamatait) különféle változatainak képviselői között. 2Péter 3:5. 1János 1:5. Isten azzal töltötte az első három napot.remenytv. A világ megalkotása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1-13. E heti tanulmányunk a teremtés hetének első három napjára összpontosítja a figyelmet. miszerint Isten bármiféle szándékot „kényszerített” volna a természetre. nem hiába teremté azt. tanulmány január 5–11. hogy Mózes első könyvétől kezdődően az egész Biblia megerősíti az élet létezése mögötti tervezést és célt. hogy az alaktalan és üres bolygót élettérnek alkalmassá formázta.2. Ézsaiás 45:18. Csakhogy az efféle gondolatok nem egyeztethetők össze a Szentírással. Jelenések 22:5 „Mert így szól az Úr.hu/bibliatanulmanyok . Ő az Isten. aki alkotá a földet és teremté azt és megerősíté. hogy az anyagi világ „önmaga” legyen. majd a másik három nap során élőlényekkel töltötte meg azt. A természet világa nem független Istentől. és nemcsak hagyta. aki az egeket teremté. Nem is csoda. sem a teremtést illető nézeteinkkel. hanem lakásul alkotá: Én vagyok az Úr és több nincsen” (Ézs 45:18). Egyes tudósok kifogásolják a gondolatot. A tudósok egyre nagyobb ámulattal tekintenek az élőlények számára kifejezetten megfelelő földi életkörülményekre.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. A világegyetemnek nincs saját szándéka.

ami után különféle élőlényekkel benépesítette. A történet elején már létezett maga a bolygó. Vannak olyan tudósok. Majd pedig leírja. mielőtt Isten elkezdte az élet teremtését rajta? A Biblia a teremtés történetével kezdődik. Majd pedig utána. csak nem volt megformázva.remenytv. Itt az a lényeg. hogy milyen állapotban volt a világ. A föld anyagát mindenképpen Isten teremtette meg. Viszont tény. és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett” (1Móz 1:1-2). hogy mennyi idő telt el a sziklák és a víz kezdeti megteremtése. amit valamikor korábban Ő teremtett meg. csak Isten tette által vált azzá. hogy milyen volt a föld.január 6. azaz „kietlen és puszta”) volt. hogy világunk nem volt mindig alkalmas élettér. Mit tudhatunk meg e versekből arról. hogy az Úrnak nem kellett a mindig meglévő anyagra hagyatkoznia. A föld pedig kietlen és puszta vala. meg a környezet világának és az élőlényeknek a létrehozása között. A Biblia hallgat arról. a víz. „KIETLEN ÉS PUSZTA” vasárnap „Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.hu/bibliatanulmanyok 15 . még nem voltak meg rajta az élethez szükséges feltételek. hogy nem tudjuk. A következő versek közlik. A szövegből nem derül ki pontosan. és setétség vala a mélység színén. szavának erejével teremtette életre alkalmassá világunkat. ill. www. akik szerint a kettő közvetlenül követte egymást. persze ennek igazából nincs is jelentősége. amikor Isten kezdte a birtokbavételre előkészíteni.adventista. Azt viszont megtudjuk. de ami még kezdetleges állapotban (tohú vábohú. sötét és vizes volt. Azt az anyagot használta fel. Ézs 45:18 verse szerint mi volt Isten szándéka a teremtéskor? Amikor Isten megteremtette magát a földet.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. majd az általa kiválasztott időpontban kialakította rajta az élet számára alkalmas körülményeket. mások pedig hosszú közbeeső idővel számolnak. lakatlan. a teremtés története pedig először is kimondja. hogyan tette az Úr a földet lakható hellyé. hogy Isten a Teremtő. hogy mikor jöttek létre a föld sziklái.

és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől.hu/bibliatanulmanyok . az idő is Istentől függ. „És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság. Úr az idő felett. hogy mi is a „nap” jelentése a teremtés történetében. hiszen Isten létezett már a föld teremtése előtt is. hogy Isten mindent lát? Ennek a résznek az a lényege. Ő adott nevet az idő sötét. hogy a világosság az Isten jelenlétét kísérő egyik jellemző tulajdonság. Isten szava határozta meg a teremtés állapotát. tehát Őt nem korlátozza az idő. hogy a teremtés első napján találta volna fel a világosságot az Úr. és lényével kapcsolatban gyakran említjük a világosságot (lásd 1Jn 1:5. hogy jó a világosság. Azt is meg kell említeni. ill. mint a mai napok.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. Fér-e bármi kétség ahhoz. Milyen tanítás rejlik e versekben a teremtés első napját illetően? A világosság Isten parancsára jelent meg. amiről nem értesülhetünk a természet világát megfigyelve. Nem kell azt feltételeznünk. Valamint a világosság „jó” volt. Nyilvánvaló ismeretei ellenére mégis az első napon említetteket írta a világosságról és a sötétségről. A következő pont. amit jelenleg nem értünk. Isten bizonyára olyan ismeretet közölt vele a teremtésről. hogy jó a világosság. világos szakaszainak. és a setétséget nevezé éjszakának: és lőn este és lőn reggel.hétfő „LEGYEN VILÁGOSSÁG” január 7. És látá Isten. hogy „látta” Isten a világosságot. Akkor hogyan létezhetett nappal és éjszaka már azelőtt. És nevezé Isten a világosságot nappalnak. mert maga Isten értékelte annak. Azért tudjuk. hogy a teremtési történet szerint Isten megalkotta a napot? Mózes biztosan tudott a nap és a nappali világosság kapcsolatáról. Ezt a kérdést majd a későbbiekben taglaljuk részletesen. most azonban elég futólag annyit megjegyezni. A fény és a sötétség egyaránt az uralma alá tartozik. hogy Isten választotta el a világosságot a sötétségtől.adventista. első nap” (1Móz 1:3-5). Sokat írtak már arról. miért mondja a szöveg. hogy a sötétség szakasza és a világosság szakasza együttvéve alkot egy napot. Továbbá ebben a szakaszban benne van még az is. hogy még az Úr szemében is jó volt az általa teremtett világosság. A teremtéskor a korábban sötét bolygón honosult meg a világosság. mivel Ő teremtette az időt. Jel 22:5). tevékenységét és tudását egyik sem befolyásolja (lásd Zsolt 139:12). hogy az első nap is épp úgy egy sötét és egy világos időszakból állt.remenytv. Istennek van joga nevet adni az időszakoknak. 16 www. nappalnak és éjszakának nevezve azokat. olyasmit. Talán eltűnődünk azon.

A tér semmiképpen nem korlátozza Isten cselekedeteit. AZ ÉG MEGTEREMTÉSE kedd „És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között. A héber ráqí’a szó az égbolt mellett még vékonyra kikalapált fémlemezt is jelent. és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket. akár eső formájában. ezzel jelezte uralmát felette. hogy tudjuk. második nap” (1Móz 1:6-8).hu/bibliatanulmanyok 17 . Majd ismét visszatér a föld felszínére. a hold meg a csillagok. Miért fontos ezzel tisztában lennünk korunkban. akár páraként. A bibliakritikusok szerint az ókori zsidók úgy képzelték.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. amely elválassza a vizeket a vizektől. ami a föld környezetének része. hogy a föld felett egy szilárd boltozat helyezkedett el. a nappalból állt. Másutt pedig úgy olvassuk. Isten adott nevet az égboltnak. És úgy lőn. majd világos időszakból. az égboltozat megteremtése is elkészült a második nap vége előtt. Hasonlóan ahhoz. és ami lehetővé teszi a víz felfelé áramlását. másrészt az atmoszférán túli űrt. Az elnevezés aktusa utal rá. egy dolog azonban egészen világosan szembetűnik: a teremtésben semmi szerepe nem volt a véletlennek. a mennyezet felett való vizektől. Az atmoszféra az égnek az a része. Az égboltozat szó ebben az összefüggésben együttesen vonatkozik az atmoszférára és a világűrre. Teremté tehát Isten a mennyezetet. ahogy 1Móz 2:6 verse leírja. ami a teremtés második napján jött létre. Ma az ég kifejezés alatt értjük egyrészt az atmoszférát. A víz elpárolog és az atmoszférába jut.január 8. miről is van itt szó. Természetesen a madarak nem azon a részén repdesnek a ráqí’á-nak (égboltnak). hogy a madarak „az ég mennyezetének színén” (1Móz 1:20) repülnek. Az a szerepe. hogy a nap és a hold is „az ég mennyezetén” (1Móz 1:14) helyezkedik el. de mivel ilyesmi nem létezik. Isten teremtette meg az égboltot. hogy Isten fennhatósága kiterjed a térre. ami titok marad. az estéből. hogy az alatta és a felette lévő vizeket elválassza. Sok vita folyt magáról az égbolt kifejezés jelentéséről. És nevezé Isten a mennyezetet égnek: és lőn este. Csakhogy ez az érvelés nem helytálló. Elegendő a közvetlen szövegkörnyezetet megfigyelni ahhoz. amikor sokan úgy hiszik. ahol a nap és a hold található. hogy a földi élet kialakulásában fő szerepet játszott a véletlen? www. a bibliai leírás nyilvánvalóan helytelen.adventista. ahogy a világosságot megteremtette az első nap vége előtt. Mózes első könyvében találjuk azt is. hiszen azt is Ő teremtette és uralja. Valóban olvasunk olyasmit a teremtési beszámolóban is. ahol van a nap. határozta meg funkcióját és adta neki az ég nevet. és lőn reggel. ahonnan azután a föld bármely része fölé elkerülhet. ami szintén egy sötét időszakból.

remenytv. és előtűnhettek a kontinensek. A ma látottakból megállapíthatjuk.) Valamint Isten harmadszor is nevet adott. ez viszont ellentmond a bibliai beszámolónak. hanem már kezdettől fogva különféle növények léteztek. létrehozta a vizet befogadó medencéket. hogy életteret biztosítson az embernek. akinek megteremtését eltervezte. mint amit Isten a földi állatoknak és az embernek is táplálékul szánt. hogy az élet formáinak hihetetlenül sok változata volt. az viszont egyértelmű. a második az égbolt alatti és feletti vizeket.adventista. Olvassuk el 1Móz 1:9-13 szakaszát! Próbáljuk meg elképzelni. ahogy Isten hatalmas teremtő ereje megnyilvánult az ebben a részben leírtak végrehajtásakor! Hogyan találunk itt logikus magyarázatot az ősrégi kérdésre: „Melyik volt előbb. hogy Isten elhelyezze az élelemkészletet a terve szerint nem sokkal azután életre hívandó teremtményeknek. Szólt.szerda ÉLETTÉR január 9. Nem derül ki pontosan.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. majd kijelentette. ami szintén Isten uralmát fejezte ki a tér fölött. Az evolucionista biológia alapvető tétele. különféle növény létezett.és gyümölcsfélék vagy egyéb ehető növények megszámlálhatatlanul sok fajtájára! Hogyan tanúsítják ezek is Isten nagy szeretetét? Miért tűnik aligha elképzelhetőnek az az evolúciós tanítás. a tyúk vagy a tojás?” Addig víz borította a földet. Gondoljunk csak a zöldség. hogy a növények is egyetlen közös őstől erednek. Emiatt a föld harmadik fizikai jellemzőjének elválasztását is meg kellett tennie. A Szentírás azt is világosan közli. A szárazföld biztosított teret ahhoz. a vizeket pedig tengereknek. hogy véletlenszerű folyamatok lévén alakult ki minden? 18 www. a harmadik pedig a szárazföldet és a tengereket különítette el. mire a szárazföldből (talajból) növények nőttek ki. amelyek így tengert képeztek. Erre azért volt szükség. amit így különválasztott: a „szárazat” elnevezte „földnek”. Isten megváltoztatta a föld felszínét. (Az első szétválasztás a világosságot és a sötétséget. hogy kezdettől fogva számos. Elnevezte azt. hogy nem egy közös ősből evolválódott minden növény. Kifejezetten a fűféléket. hányféle növényt is teremtett Isten. fűszernövényeket és gyümölcsfákat említi a szöveg.hu/bibliatanulmanyok . hogy „jó”. Az Úr megvizsgálta a száraz területek és a tengerek elhelyezkedését. A harmadik napon azután egy újabb teremtő tettről is olvasunk.

Ellenkezőleg! Ezek mind az Isten uralma elleni lázadás természetes következményeiként jelentek meg. E történet szerint Isten szándékosan teremtette olyannak a világot. és egyik feléből lett az ég. és a teremtés küzdelem. ami versenyre készteti az egyedeket. Ebből következően Mózes első könyve 1. mint a Biblia Istene. az istenek. éppen ezek miatt van halál és szenvedés. amelyben nagy szerepe van az erőszaknak. A Bibliából úgy ismerhetjük meg Istent.január 10. és 2. A legtöbb nem bibliai teremtéstörténetnek különféle küzdelmek és az erőszak is részét képezi. hiszen e felfogás képviselői szerint a halál és a szenvedés egyaránt a „teremtés” eszköze. aminek semmi nem állt ellen. akiket azután ők meg akartak ölni. ami teljes egészében ellentétes a bibliai teremtéstörténettel. Az ókori világban a teremtéssel kapcsolatban csak az izraeliták képviselték ezt a nézetet. de a küzdelmekben meghal Tiamat. míg végül megjelent az ember. fejezetét nem lehet összhangba hozni a modern evolúciós elképzeléssel. aki a gyengéket védi és túláradóan gondoskodik minden teremtményről. A modern ember is előállt egy teremtési történettel.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www.remenytv.adventista. Az evolúciós elmélet „istenei” a versenyhelyzetet és a gyengéknek az erősek általi elpusztítását használják fel a „teremtéshez”. A testét két részre vágják. harc nélkül történt. hogy különféle dolgok terén hiányt szenvedjen. hogy Isten a semmiből teremtett.hu/bibliatanulmanyok 19 . miközben a gyengéket elpusztítják az erősebbek. a másikból pedig a föld. Például az ősi babiloniaiak teremtési történetében a rettenetes Apsunak és feleségének. ISTEN MINDENHATÓ SZAVA csütörtök Mit tudhatunk meg a következő szakaszokból Isten szavának erejéről? Ézs 55:11 2Kor 4:6 2Pt 3:5 A Bibliából tudjuk. a szenvedés és a többi rossz dolog. Csakhogy az evolúciós elmélet „istenei” (a véletlenszerű mutáció és a természetes kiválasztódás) egyáltalán nem olyanok. szavának erejével. Nem Istentől ered a halál. de végső soron minden élőlény egy közös őstől származik. Sőt. www. Tiamatnak számos gyermeke lesz. hogy Ő az. A modern történet értelmében az idők folyamán az élőlények szervei egyre bonyolultabbá váltak.

Mindenütt bájos cserjék és pompás virágok köszöntötték az embert. White: Pátriárkák és próféták. hogy ne fogadjuk el a világ teremtéséről szóló. BESZÉLGESSÜNK RÓLA! 1) Soroljunk fel olyan jellemzőket. mentes káros kigőzölgéstől. Ebből következtethetünk arra.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www.). De azok nem meredek. Ezek a bibliaszövegek mind azt jelzik. elragadó folyók és gyönyörű tavak tarkították. tele félelmetes lejtőkkel és ijesztő szakadékokkal. Nem voltak visszataszító mocsarak és sivár pusztaságok. A magaslatokat fák koronázták. o. hogy a világegyetemnek voltak lakói a föld teremtése előtt is. dombok és síkságok tették változatossá.remenytv. Jel 12:9 a kígyót Sátánnal azonosítja. akik örömmel kiáltottak fel. de alapos bibliai okunk van hinni. Advent Kiadó. Másodszor pedig a kígyó már ott volt az Éden kertjében Ádám és Éva bűnesete előtt is. amely mindenütt gazdag növényzettől zöldellt.adventista. hogy léteztek olyan élő teremtmények. Ez 28:14-15 ír az oltalmazó kérubról. amikor Isten formát adott a földnek. amelyeket nem tudunk megmagyarázni. majd később fellázadt. A táj szépsége túlszárnyalta a legpompásabb palota díszes parkját. 1Kor 4:9 versében a figyelő világegyetemre tett utalás talán ugyanilyen lényekre céloz. hogy Sátán lázadása előtt volt egy időszak. hogy a világmindenség már jóval a földi élet kezdete előtt létezett. A föld sziklás vázának éles. Ez szintén arra utal. Jézus kijelentette. aki levettetett a mennyből. és örvendezett Isten csodálatos művének” (Ellen G. zord dombok és hegyek voltak. Noha a Szentírás nem mondja ki konkrétan. Felszínét hegyek. hogy a bibliai teremtés tana nem összeegyeztethető az evolúciós elmélettel? 3) Mózes első könyvének teremtési beszámolójában kétségkívül vannak olyan elemek.péntek TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: január 11. 18. Ez viszont miért nem ok arra. mint a mostaniak. Először is. amelyek a teremtés tervezettségét támasztják alá! 2) Milyen indokokkal igazolhatjuk azt az állítást. hogy Isten nem Ádámot és Évát teremtette elsőként. hogy látta. Az angyalsereg gyönyörködve nézte ezt a képet. érdes peremeit betemette a termékeny talaj. aki először tökéletes volt. amikor ez történt (Lk 10:18). Jób 38:4-7 verseiben arról olvashatunk. amikor még Luciferként szabadon mozoghatott a világegyetemben. 1993. Budapest. „A föld rendkívül szép volt úgy. fenségesebbek. ahogy Alkotója kezéből kikerült. mint a mostaniak.hu/bibliatanulmanyok . A levegő tiszta és egészséges volt. szó szerint értendő beszámolóként? 20 www.

hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www.remenytv.adventista.SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY: FEHÉR Látod milyen szép fehér lett. aztán az Isten borított ránk bársonyosan egy fehéren izzó köntöst. ami sokkal fehérebben vakított. és lehullott az első hó. mutatott anyuka a kötélen száradó ingekre.hu/bibliatanulmanyok 21 . alig tudtunk egymás szemébe nézni. www. mint a kötélen a kérkedők.

Ez segít az emberiségnek észben tartani. kapcsolatára elkülönített idő. A teremtés munkája elkészült SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1. A teremtési beszámoló egyik legfeltűnőbb sajátossága.3. Márk 2:28. 3Mózes 11:14-22. Zsoltár 8:4. hogy az Úr különös gondossággal és céltudatosan végezte a teremtést.remenytv. Mózes első könyvének teremtési beszámolójában mindenképpen szembetűnő. 22 www. Vajon miért választotta Isten a hétnek elnevezett hétnapos időciklust? Az Írás nem közli egyértelműen. tanulmány január 12–18. E heti tanulmányunk során áttekintjük a Biblia tömör leírását a teremtés második három napjáról és az azt követő szombati nyugalomról. az Úr azért adta a hetet. megszűnék a hetedik napon minden munkájától. hogy a folyamatot napokra bontja.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. egészen rá vagyunk utalva.adventista. de a Szentírás még sok helyütt utal rá. viszont találni bizonyos jeleket. amelyet alkotott vala” (1Móz 2:2). Maga a leírás 1Móz 1:1 – 2:3 szakaszában található. A szombat az Isten és az emberiség találkozására. ugyanakkor elkülönítsen egy rendszeres időszakot az Istennel való kapcsolatunk emlékeztetőjéül (lásd Mk 2:28). amelyek közül valószínűleg éppen a szombat az egyik legfontosabb. Meglehet. amelyet alkotott vala.hu/bibliatanulmanyok . Róma 8:19-22 „Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon az ő munkáját. hogy megszabja a hétköznapi munka idejének a keretét. 2:1-3. hogy valójában mindenről Isten gondoskodik.

). Maga a szöveg nem teszi le egyértelműen a voksot e magyarázatok egyike mellett sem. A harmadik eshetőség. amit most a természet világáról tudunk? A teremtés hetének negyedik napjáról bizonyosan több szó esett már. hogy Isten a negyedik napon teremtette meg a napot. hogy a nap már létezett. NAP. ennek ellenére rendkívül erős véleménynyilvánításokra került már sor e témában. főként a teremtéssel kapcsolatban nem. inkább abból. CSILLAGOK vasárnap 1Móz 1:14-19 szakasza melyik eseményeit említi a teremtés negyedik napjának? Hogyan értsük ezt annak fényében. esetleg még nem működött teljes erejével. hogy egy kérdésnek sem szabad nagyobb jelentőséget tulajdonítani annál. Ám minden bizonnyal helyes az a szabály. Phillisburg. Ezzel Zsolt 8:4 verse tűnik összeegyeztethetőnek. aminek a körülményei ma erre emlékeztetnek. amit nem lehet túl nehéz elfogadni. ami olyan távoli múltban történt. akkor az első három nap során mi határozta meg a napi ciklust? Ha viszont már korábban létezett a nap. Ha Isten a negyedik napon teremtette meg a napot. Az egyik. A második lehetőség.remenytv. Literary. azonban a világosságot az első három nap során Isten jelenléte vagy egy másik fényforrás. C. El kell ismernünk azt is.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. amekkorát a Biblia tulajdonít neki. www.adventista. ami továbbra is titok homályában marad. mint a fennmaradó hat bármelyikéről. John Collins: Genesis 1-4: A Linguistic. Gondoljunk csak bele. New Jersey. akkor mi történt a negyedik napon? A negyedik nap eseményeit illető bizonytalanság nem logikai ellentmondásból ered. hogy többféle lehetőség adódik.január 13. hogy jelenleg mennyi mindent tart rejtélynek a tudomány! Vagyis a tudomány vizsgál számos kérdést. mint ahogy nem is tagadja egyiket sem. 57. Ezzel a gondolattal összeegyeztethető Jel 21:23 verse. Ezt a lehetőséget a Vénusz bolygóhoz lehetne hasonlítani. P&R Publishing Co. hogy korlátozott a megértésünk. Tehát mennyivel inkább lehet rejtélyes az. és a negyedik napig nem volt látható. mondjuk egy szupernóva biztosította. o. de felhők takarták el vagy vulkanikus eredetű por.hu/bibliatanulmanyok 23 . a hold és a csillagok szerepét. HOLD. John Collins héber tudós szerint a héberben 1Móz 1:14 megfogalmazása alapján mindkét lehetőség elfogadható (lásd C. miszerint a mennyei városban Isten jelenléte miatt nem lesz szükség napra. 2006. hogy Isten a negyedik napon szabta meg a nap. and Theological Commentary.

Nem volt egy olyan közös ős. A madarak tüdeje olyan. hogy ki. az aranyhalakból pedig legalább 27 félét különböztetnek meg.ÉS VÍZIÁLLATOK MEGTEREMTÉSE Találunk-e 1Móz 1:20-23 szakaszában valami utalást a véletlenszerűségre? A levegőt és a vizet a teremtés ötödik napján népesítették be az állatok.hu/bibliatanulmanyok . Mindet megáldotta a szaporodás képességével. Emellett bizonyos csontjaikban légzsákok is vannak. Figyeljük meg azt is. hogy a szöveg többes számban említi úgy a szárnyas-. mégis rugalmasak. ami teret engedne a véletlennek.remenytv. A teremtés eseményeinek sorából tudatos felépítésre lehet következtetni.adventista. mint a víziállatokat. Ennek köszönhetően nyernek elegendő oxigént az energiaigényes repüléskor. Ez azt fejezi ki. ami mutatja Isten tevékenységének gondosságát és rendszerbe fogottságát. Isten minden egyes fajt felruházott azzal a képességgel. amelyekben azután az ötödik napon jelentek meg az állatok. Például több mint 400 elnevezett féle létezik a közönséges galambokból. lenyűgöznek. vers szerint Isten látta. hanem úgy tűnik. Ez szintén arra utal. A sokszínűség már kezdettől fogva megfigyelhető. amitől a teremtés még színesebb lett. amitől származott volna minden faj. hogy utódok sokféle variációi származzanak tőlük. ami megkönnyíti a tartós repülést és az irányítást. Sokan kapcsolatot látnak a teremtés második és ötödik napja között. ezek tartják fenn az oxigén áramlását. hogy egyedek különböző változatai származzanak tőlük.hétfő január 14. hogy Isten sokféle élő szervezetet teremtett az ötödik napon. Az élőlények közül a madarak kiváltképp felkeltik az érdeklődésünket. Más szóval. hogy az addig létrehozott teremtményei jók. Az evezőtollak tollzászlóinak sugarait parányi horgocskák tartják össze. A SZÁRNYAS. a teremtési beszámolóban nincs semmi.és belélegzéskor is képes oxigénhez jutni. Pihe könynyű tollaik egyben erősek is. ugyanakkor általuk a madár teste könnyebb. A második napon választotta el Isten a vizeket a „mennyezettel”. hogy jól megtervezte őket. A 21. nem talált bennük hibát és kellőképpen illeszkedtek a teremtés céljához. kemények. szemre tetszetősek voltak. csodálatos a felépítésük. A madarak felépítése valóban csodálatra méltó. Isten nyilván minden teremtményét azzal a lehetőséggel teremtette. amelyek szilárd. mégis könnyű merevítést biztosítanak. Bámulatos teremtmények.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. Az eddigiekre gondolva olvassuk el Mt 10:29-31 verseit! Milyen vigaszt találunk e szavakban? 24 www.

(Ellen White írt arról. fejezetében? Az „ő neme szerint” vagy más hasonló kifejezés nem magyarázható valamiféle. ezzel egyenértékű megfogalmazást használják. ami kimondja a fajok változatlanságát. amikor Isten benépesítette a szárazföldet. egyszer Kain vétke után. Nincs egyetlen közös őse a szárazföldi állatoknak. egyszer a bűneset után. 1Kor 14:33). A teremtés idejétől fogva hihetetlenül sok növény. hogy a hatodik napon Isten többféle állatot teremtett meg. a szaporodásra vonatkozó szabályként. Figyeljük meg az „ő neme szerint” vagy hasonló kifejezéseket 1Móz 1:11.adventista. 21 és 24-25 verseiben! Némelyek ezzel a kifejezéssel igyekszenek alátámasztani a görög filozófiából származó gondolatot. A SZÁRAZFÖLDI ÁLLATOK MEGTEREMTÉSE kedd 1Móz 1:24-31 szakasza szerint Isten a hatodik napon teremtette meg a szárazföldi állatokat. Isten számos. majd pedig az embert. Az ókori görögök úgy vélték. majd pedig az özönvíz után. hasonló megfogalmazásokkal? Az említett példák miként segítenek megérteni. Az „ő neme szerint” kifejezés jelentését a szövegösszefüggésében vizsgálva érthetjük meg a legjobban. jószágokat és csúszómászókat.) Ezt látjuk még az annyi szenvedést okozó vagy kegyetlen paraziták és ragadozók esetében is.január 15.és állatfaj létezik. ill.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. Ám a fajok változatlanságának gondolata nem egyeztethető össze azzal a bibliai tanítással. a nem változó tökéletes egyednek. hogy az ötödik napon megteremtett állatokhoz hasonlóan a teremés hatodik napján szintén sokféle állatfajt alkotott az Úr. mit jelent a kifejezés Mózes első könyve 1. ami úgy tűnik. valamint a hatodik nap között. hogy „háromszoros átok” érte a földet.hu/bibliatanulmanyok 25 . fejezetében az átok is sejteti. Egyes bibliafordítások a „különféle fajta” vagy más.remenytv. hogy az egész természet szenved a bűn átkától (Róm 8:19-22). különböző vadállatokat. egymástól különböző fajt teremtett. 7:14 és 3Móz 11:14-22 verseit! Hogyan találkozunk itt az „ő neme szerint” kifejezéssel. inkább arra. Igenis tudunk fajok változásáról. hűebben tükrözi a jelentést. Inkább arra a tényre utal. Ez a kifejezés nem a fajok változatlanságára utal. hogy a teremtés eseményei milyen bámulatos rendben történtek. Olvassuk el 1Móz 6:20. A szöveg megfogalmazása arra utal. hogy minden egyed tökéletlen kifejeződése volt a mintapéldánynak. hogy a fent említett történetek különféle fajtájú állatokat neveztek meg. amint Mózes első könyve 3. átgondolt sorban – amint az a rend Istenével összeegyeztethető (vö. Ez megint arra emlékeztet. A második és az ötödik nap összefüggéséhez hasonló kapcsolatot lehet felfedezni a szárazföld és a tenger harmadik napon történt szétválasztása. www.

Az Úr tehát az emberrel való kapcsolatában rendkívüli jelentőséget adott a szombatnak. Ez a nap nemcsak „áldott”. gondoskodott róla.hu/bibliatanulmanyok . ami azt a jelentést hordozza. Isten nem fáradt el. miközben Istennel társalogtak. Mit fejez ki ez is e tanítás fontosságát illetően? Hogyan tanulhatunk meg mélyebb és gazdagabb tapasztalatot szerezni az Úrral. milyen helyet foglal el az univerzumban. Miért olyan fontos ez a hetedik nap jelentőségével kapcsolatban? A versben a „megszűnék” (Károli) vagy „megpihent” (új prot.szerda TELJESSÉ LETT A TEREMTÉS január 16. sem a túlzottan sok munka. Szükségünk van a szombati nyugalomra ahhoz is. Az embernek szüksége volt az Alkotójával való beszélgetésre. verset. Az elvégzett munka utáni pihenésre. hogy elkülönített. és figyeljük meg különösen az 1. A teremtés hatnapos munkája után (az ember teremtésével majd később foglalkozunk) említi a Biblia először a hetedik napot. ford. Képzeljük el Ádám és Éva örömét. Istennek szentelt nap. nem volt pihenésre szüksége. hanem miután elvégezte a teremtés munkáját. mivel az embernek szükséges. ami szorosan kapcsolódik a sabbat. ami kiemeli. csodálkozását. idejét pedig a teremtményeivel való kapcsolat ápolására szánta.adventista. megállt. hogy ne veszítsük szem elől Istent. hanem „megszentelt” is. ahogyan Ő tette? 26 www. ha mi is megpihenünk szombaton. vagyis a szombat szóhoz.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. Az első hét végén az Úr megpihent a teremtés után.) szavak a héber sabat fordításai. Mit mondott Jézus Mk 2:27-28 verseiben a szombat céljáról? Figyeljük meg. a munka szüneteltetésére utal. hogy Isten nem azért adta a szombatot. hogy Isten elkészült művével. Isten megparancsolja. ismerkedtek az Úr által teremtett világgal! A megpihenés elrendelésének bölcsessége még inkább kitűnik a bűneset utáni időben.remenytv. ne kerítsen hatalmába az anyagias szemlélet. hanem. mintha neki lett volna rá szüksége. Külön áldása nyugszik meg a hetedik napon. hogy életünk hetedét szánjuk a teremtésről való megemlékezésre. hogy megértse. Olvassuk el 1Móz 2:1-3 szakaszát.

Az „és lőn este és lőn reggel” megfogalmazás minden egyes nap valóságos voltát hangsúlyozza. Milyen utalást találunk 3Móz 23:3 versében arra. hogy Mózes első könyvének teremtési történetében hat valóságos napról van szó.adventista. hogyan lehetne ennél is egyértelműbb vagy kifejezőbb a hét napjaira vonatkozó kijelentés. Figyeljük meg. 24 órából álló napot kellene alattuk értenünk. Némelyek azt tartják kérdésesnek. Erre a kérdésre abban rejlik a felelet. 11). hogy a vers egyértelmű párhuzamot von Isten munkahetének hat napja és a mi munkával töltendő hetünk hat napja között. hogy a mi napjainkhoz hasonló napok voltak: este és reggel. valamint Isten nyugalomnapja és a miénk között (lásd még 2Móz 20:9. akkor vajon milyen kérdésben leszünk képesek megbízni benne? www. 31)? Utal valami az idézett versekben arra.remenytv. egy sötét és egy világos időszak. és számozásuk egymást követő. Ha nem tudunk megbízni Isten Igéjében egy olyan alapvető és világosan kijelentett dolgot illetően. aki pedig nem fogadja el a teremtés napjainak valóságos voltát.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. mint a mi napjaink? Az ókori izraeliták számára nem fért kétség ahhoz. Egy-egy nap egy sötét időszakból (este) és egy világos időszakból (reggel) állt. hogy nem éppen olyan valóságos. hogy maguk a Biblia írói valóságos napokra gondoltak. VALÓSÁGOS NAP csütörtök Milyen részekből állt a teremtés egy-egy napja (1Móz 1:5. Sok olyan tudós is elismeri. az is egyértelműen mutatja. Nehéz lenne elképzelni. mint a mai napok? Sok vita folyt a teremtési napokról is.hu/bibliatanulmanyok 27 . hogy a teremtés mind a hét napja olyan volt. csak Isten különös áldása nyugszik rajta. 8. ahogy maga a szöveg írja le a teremtés napjait. folyamatos. Ahogy a napokról szó esik.január 17. hogy a szombat átlagos hosszúságú nap. Az Istenhez fűződő kapcsolatunk miatt rendkívül fontos bízni az Úrban és Szavában. hogy valóságos napokat kellene-e értenünk alattuk vagy inkább jóval hoszszabb időszakokat.

szárazföldi állatok pedig szárnyasokat. hogy mindkét esetben az ember jelenik meg utoljára. Advent Kiadó. Egyesek olyan igékre hivatkoznak. Most pedig jön a darwinista evolúció. a teremtési napokat semmilyen értelmes indokkal nem tarthatjuk a mi napjainktól különbözőknek. White: Spiritual Gifts. Csakhogy a kövületek nem illenek ebbe a sorrendbe. amikor amellett érvelnek.péntek TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: január 18. ami – számos változatával együtt – két dolgot tanít: a véletlenszerűséget és minden faj egy közös őstől való eredetét. amelyek összhangot mutatnának a teremtés hat „napja” során megteremtett élő szervezetek sorrendjével. mivel közülük sokan állítják. amit Isten egészen nyilvánvalóan kijelentett. mint Zsolt 90:4 és 2Pt 3:8. hogy az estéből és reggelből állt. miszerint az első hét eseményeinek lezajlásához hét hatalmas.hu/bibliatanulmanyok . White: Pátriárkák és próféták. Víziállatok megelőznek növényeket. A hasonlóság egyetlen pontja. Ez bizonytalanná és homályossá teszi azt. akik nem fogadják el szó szerint Mózes első könyvét. BESZÉLGESSÜNK RÓLA: 1) Két dolog még azok számára is nyilvánvaló. Továbbá. „Ám közvetlenül a negyedik parancsolat szombatjának alapjára sújt az a hitetlen feltételezés. ami alapjában mond ellent Mózes első könyve alapjainak? 28 www. Itt a hitetlenség legrosszabb fajtájával van dolgunk. akárcsak minden utánuk következő nap” (Ellen G. köt.remenytv. végül találhatnánk az első szárazföldi állatok kövületeit. hogy a teremtésben semmi nem történt találomra és a fajoknak nem volt egy közös őse. akkor a kövületekben számíthatnánk az egymásutániság olyan jeleire.adventista. Nevezetesen. akik szerint e napok évmilliárdokat jelentenek.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. Tehát a harmadik „napon” teremtett növények maradványai jelennének meg elsőként a kövületekben. meghatározatlan hosszúságú időszakra lett volna szükség. ha a Mózes első könyvében szereplő napok hosszú korszakokat jelentenének. azután következnének az első vízi. Amint már a korábbiakban is megállapítottuk. Hogyan lehetne tehát Mózes első könyvét magyarázni egy olyan elmélettel. Az első gyümölcsfák és más virágzó növények kövületei pedig csak az előbbiekben említett csoportok után találhatók. Erre a következtetésre azonban nem utal a szöveg.). amit azok vetettek fel. hogy elfogadják a teremtési leírást. o. 3.és szárnyas állatok maradványai. o. mint ahogy nem magyarázza azt a kérdést sem. Budapest. miközben ez burkolt hitetlenség” (Ellen G.). 91. 82. 1993. hogy a teremtési napok mindegyike valójában ezer évet jelentene. „A teremtés minden egymást követő napjáról a szent feljegyzés kijelenti.

remenytv. míg lyukas létedből elcsurog az idő egészen.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. www.adventista.SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY: OREMUS hogy ne olyan legyen minden mint egy vesztes álom a kézzel fogható hit az kell bizony a bölcs szívből fakadó késpenge tudás ahogyan az akaratodban megfogant hit átsiklik a lét peremén SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY: SZÉL Szíved rozoga kapuját zörgeti a szél egy élten.hu/bibliatanulmanyok 29 .

és imádjátok azt. ő gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett. Ézsaiás 45:18. Jób 38:1-21. tanulmány január 19–25. hogy ezt a szakaszt a Biblia más írói is szó szerint veendő beszámolónak tartották az ember eredetét illetően. A közvetettebb utalásokban gyakran megjelennek e rész bizonyos szavai vagy gondolatai a szöveg teljes idézete nélkül.hu/bibliatanulmanyok . és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája. és nyelvnek és népnek. A Mózes első könyve 1. aki szólt: setétségből világosság ragyogjon. hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot.4. Ezen a héten különféle utalásokat tanulmányozunk majd. 42:1-6. akinél vala az örökkévaló evangélium. mint pl. 1Móz 1:1 – 2:3 szakasza az alapja számos olyan igehelynek. 30 www. Máté 19:4-6.remenytv. Apostolok cselekedetei 17:22-31 „És láték más angyalt az ég közepén repülni. amelyek visszamutatnak Mózes első könyvének teremtési leírására.” Ettől eltérő az idézet: „Mert valahol a hetedik napról ekképpen szólott: És megnyugovék Isten a hetedik napon minden ő cselekedeteitől” (Zsid 4:4).adventista. aki teremtette a mennyet és a földet. ami a Szentírásban a teremtéssel foglalkozik. ami 1Móz 2:2 versét idézi.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. és a tengert és a vizek forrásait” (Jel 14:6-7). és minden nemzetségnek és ágazatnak. fejezetére tett utalások némelyike világos. ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent. Zsoltár 8. míg mások közvetettebbek. A teremtés a Bibliában SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 2. és látni fogjuk. 2Kor 4:6 versében: „Mert az Isten.

FEJEZETÉBEN „Ez az égnek és a földnek eredete. Ma egyes tudósok azt állítják. főként nem ilyen közel egymáshoz. A szövegekben nincs ellentét. Hogyan erősíti meg Mt 19:4-6 verseiben Jézus is Mózes első könyve 1. fejezetét! Miként segít jobban megérteni. és 2.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. amit keresztényként vallunk. 1Móz 1:1 – 2:3 szakaszában találjuk az első beszámolót arról. akik azt akarnak látni bennük. nem szerencsés véletlen dolga. fejezetében kinyilatkoztatott teremtési beszámolóban találjuk Isten kinyilatkoztatását az ember eredetéről. akit Isten a saját képére formált és akinek szabad akaratot adott? www. aminek rövid összefoglalását 1Móz 1:26-29 verseiben találjuk. hogy mit is jelent embernek lenni. hogy itt élünk. A Mózes első könyve 1. még részletesebb történet előtt.hu/bibliatanulmanyok 31 . 1Móz 2:3-25 szakaszában főként Ádám és Éva teremtésének további részleteit ismerhetjük meg. Olvassuk el Mózes első könyve 2. tanítás képezi egyházunk létének és céljának az alapját. fejezeteit egymással összhangban lévő teremtési beszámolóknak tartsuk? Hiszen ez a tantétel. vasárnap A TEREMTÉS MÓZES ELSŐ KÖNYVE 2. Ha Mózes ellentmondásosnak tartja e beszámolókat. hogyan teremtette meg Isten a világunkat. mivel Isten saját képére formált teremtményei vagyunk. fejezeteinek történelmi igazságát? A farizeusoknak a válást érintő kérdésére válaszolva Jézus idézett 1Móz 1:27 és 2:24 verséből. Mikor az Úr Isten a földet és az eget teremté” (1Móz 2:4). Nemcsak egyszerűen úgy adódott. Még mennyi bizonyítékra lenne szükségünk ahhoz.adventista. és 2. Ennélfogva 1Móz 2:4 imént idézett verse bevezetésnek értendő az Ádám és Éva megteremtéséről szóló. és 2.remenytv. Viszont a teremtési leírásnak ezzel még nincs vége. ám ez meglepőnek tűnne Mózes és a többi bibliai író számára. Ez szintén azt mutatja. és 2. noha vannak. amikor teremtettek.január 20. hogy Mózes első könyve 1. Ez képezi az alapját minden további igazságnak. hogy bizonyos dolgok ellentétesek Mózes első könyve 1. fejezeteiben. semmiképp sem írta volna le őket. hogy mindkettőt egy történelmi eseményhez – a világ és az emberiség teremtéséhez– kapcsolódónak látta.

fejezetével! Zsolt 24:1-2 Zsolt 33:6 Zsolt 74:16-17 Zsolt 89:12 A zsoltárok könyvében mindenütt találkozunk a Teremtő dicséretével. vers 7-9. ami megegyezik Mózes első könyve 1. hogy mennyire összecsengenek az alábbi példák Mózes első könyvének 1. A zsoltárokban semmi nem utal arra. és 1Mózes 1.hu/bibliatanulmanyok . vers 5-7. mert megérthetjük belőle.adventista. ill.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. vers 19. Figyeljük meg.remenytv. hogy a zsoltárban említett témák sorrendjének olyan a felépítése. A versekben mindenütt élénken megjelenő költői képek a zsoltár egészének üzenetével egybehangzóan szólnak Isten hatalmáról. zsoltárt! Figyeljük meg. fejezetei között? Olvassuk el a 104. vers 14.hétfő A TEREMTÉS A ZSOLTÁROKBAN január 21. hogyan magasztalja a zsoltáríró Istent úgy a teremtésért. de a teremtésre tett utalások minden esetben következetesen egybecsengnek Mózes első könyve 1. hogy ne kellene szó szerinti értelemben venni Mózes első könyvének teremtési beszámolóját. 32 www. Ez is emlékeztet rá. mennyire alapvetően fontos Mózes első könyve eredetünket illetően. alkalmanként Mózes első könyve 1. fejezetének sorrendjével. bölcsességéről és jóságáról. hogy az egész teremtett világ a Teremtőtől függ. vers Figyeljük meg azt is. arról. mint gondoskodásáért! Mutassunk rá a felismerhető kapcsolatokra e zsoltár alábbi versei és 1Mózes 1. vers 25. fejezetét idéző nyelvezettel. hogy Isten gyermekei vagyunk. másutt a szóhasználat általánosabb. fejezetével. Milyen kapcsolódási pontokat találunk Zsoltár 8. fejezete között! 2.

legalábbis egyelőre. Jób még csak nem is gondolhatott erre.adventista. hogy meg kell tanulnunk bízni Isten végtelen szeretetében és hatalmában. de az örökkévalóság alatt magyarázatot kaphatunk arra. Ebben a teremtés csodái is a segítségünkre vannak. vers 16. A kereszt utáni időben élve a Teremtőt már keresztre szegezett Megváltóként is látjuk. ő pedig küszködött. miként jelentkeznek a teremtés egyes mozzanatai az alábbi versekben! 4-7. ami most megfejthetetlennek tűnik. amelyeket mi Jóbnál sokkal jobban megismerhetünk. A TEREMTÉS JÓB KÖNYVÉBEN kedd Olvassuk el Jób 38:1-21 szakaszát és figyeljük meg. és így tudott bízni benne a történtek dacára is. hogy miről is szól Jób könyve. vers 19.január 22.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. vers 8-11. hogy megértse.remenytv. Olvassuk el figyelmesen Jób válaszát Jób 42:1-6 verseiben! Miért felelt így az Úrnak. fejezetekben Jób fájdalmas kérdéseire válaszul az Úr tovább utal teremtő hatalmára. Mennyivel jobban kell tehát bíznunk az Úr irántunk való jóságában. A pátriárkát rettenetes tragédiák érték. A 38-41. annak ismeretében.hu/bibliatanulmanyok 33 . miért történhetett mindez vele. és mit tanulhatunk szavaiból. A lényeg. A teremtéssel kapcsolatban mi sem találjuk a választ számos kérdésre. Ettől eszmélt rá Isten hatalmas voltára. Az élet minden területén sok kérdésünk felelet nélkül marad. Isten hű követőjével. viszont Jób példája bennünket is minden esetben az Istenbe vetett hitre bátorít. vers 12. amit értünk tett? www. ami saját tragédiáink idején segíthet bízni Istenben? Jób nyilván nem tudott magyarázatot adni a teremtés titkaira. vers Fontos észben tartani.

Ézs 45:18 verse azt hangsúlyozza. egybefüggő tengerek. amit 21% oxigén. mint naprendszerünk más bolygóin. bőven van víz. mint pl. A hőmérséklet is a földi élet számára megfelelő skálán belül mozog. sem más bolygón nincsenek nagy. hogy megértsük. tavak. aki az egeket teremté. ami meghatározza a nappalok és éjszakák hosszát. aki alkotá a földet és teremté azt és megerősíté.remenytv. a naptól való távolság. A föld másik sajátossága az atmoszféra összetétele. Ez több tényező kombinációjának tudható be. nem úgy. Gondoljunk a föld néhány olyan jellemzőjére. forgási sebessége. Milyen kapcsolatban állnak az alábbi igehelyek Mózes első könyve 1. Ő az Isten. miért élünk és miben reménykedhetünk világunkban. eltérően naprendszerünk más bolygóitól! Először is. a föld atmoszférája viszont éppen az élethez alkalmas.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. de sem a Marson.adventista.szerda A TEREMTÉS A PRÓFÉTÁKNÁL január 23. fejezetével? Ézs 44:24 Ézs 45:12 Jer 51:15-16 Ám 4:13 Jón 1:9 Zak 12:1 Gondolkodjunk el azon. kik vagyunk. 78% nitrogén alkot. A Marson is találtak vizet. „Mert így szól az Úr. tehát nem véletlenül alakultak ki az élethez szükséges feltételek. hogy Isten tudatosan akart lakhelyet készíteni az embernek. a föld tömege.hu/bibliatanulmanyok . Többek között e tulajdonságok révén vált a föld ismereteink szerint galaktikánk egyetlen élhető bolygójává. ami semmi reménnyel nem kecsegtet? 34 www. amelyek lehetővé teszik rajta az emberi életet. hanem lakásul alkotá: Én vagyok az Úr és több nincsen” (Ézs 45:18). hogy mi minden következik az ember eredetének kérdéséből! Miért olyan fontos ezt helyesen látni ahhoz. az atmoszféra összetétele. Más bolygók atmoszférájában vagy a széndioxid vagy a hélium van túlsúlyban. nem hiába teremté azt.

de a tervezést illető érveik hasonlóak voltak számos ma képviselt állásponthoz. Balgaság volna. Olvassuk el a következő verseket: Mt 19:4-6. Júd 11.adventista. vagy közvetetten utaltak Mózes első könyvének teremtési beszámolójára. hogy elfogadták Mózes első könyvének beszámolóját a kezdetekről. A Szentírásnak itt is kulcsfontosságú témája a teremtés. vers)? A hallgatóságban kétségkívül ott lehettek a sztoikus és epikureus filozófusok képviselői is. 10:5-6)? A teremtésre nem véletlenül került sor. Itt is kitűnik. Lk 3:38. tehát az apostol azonnal rátért arra. hogy az újszövetségi írók vagy közvetlenül. azaz egyaránt éltek. és e cáfolhatatlan tényből kiindulva építette fel érvelését. intelligens. Egyik csoport sem ismerte az igaz Istent. ha mi másként tennénk! www. ami mégis közös volt bennük. mint Jn 1:1-3 szakaszában. Jn 1:1-3.január 24. A TEREMTÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN csütörtök Olvassuk el ApCsel 17:22-31 szakaszát! Milyen körülmények között hangzott el ez a prédikáció? Miután Pál elmondta bevezető szavait. Mk 2:27. Kevés közös volt Pálban és hallgatóiban.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. 2Kor 4:6. hanem Isten akaratából. míg az epikureusok ezt tagadták. hogy a természet valóban a tervezettségre utal. komolyan hitt benne. Jak 3:9. A sztoikusok elismerték. 14! Kifejezetten érdekes. Zsid 4:4.hu/bibliatanulmanyok 35 . A második szakasz világos utalás 2Móz 20:11 versére. hogy az Úr a Teremtője minden dolognak és az egész emberiségnek. A lényeges kérdés itt: Pál a pogány gondolkodókhoz. Mit mondanak a mennyei lények Isten teremtő voltáról (Jel 4:11. tanult emberekhez szólva közvetlenül visszatér ahhoz az érvhez. Ez további bizonyítékot szolgáltat arra. vers)? Pál szerint milyen kapcsolatban áll a Teremtő Isten az emberekkel (26-28. elsőként melyik témával szólította meg tanult hallgatóságát (24-25. hogy János milyen jól ismerte a teremtés történetét. 2Pt 3:5.

A tudomány számára nehéz kérdés az egyszer előforduló események vizsgálata. Annyira fontos a helyes megértés eredetünkkel kapcsolatban. közvetlen tettei voltak. Mivel a teremtési események egyediek és természetfelettiek voltak. E pont jelentőségét az adja. hogy a Biblia írói eltérő nézeteket vallottak volna a teremtéssel kapcsolatban vagy bármelyikükben is kétségek fogalmazódtak volna meg Mózes első könyve valamelyik részének hitelességét illetően? Miért olyan fontos az erre a kérdésre adott válasz? 2) Jézus elfogadta Mózes tekintélyét (Lk 16:29-31) a teremtés történetének esetében is (Mt 19:4-6. természetfelettiek voltak és legalább két okból kívül esnek a tudományos vizsgálatok körén. Viszont a tudomány éppúgy képtelen kikutatni a menny Istenének titkait. o. amit Isten nem nyilatkoztatott ki. mint ahogy Isten létezésére sem talál magyarázatot” (Ellen G. Először is egészen egyedi események voltak.). Nem abból következtek természetes módon. ami Isten közvetlen tettére támaszkodik. „Az ember megpróbálja természetes okokra hivatkozva magyarázni a teremtés munkájából azt. A Biblia Istenről meg az emberekkel és világunkkal való kapcsolatáról szóló könyv. 89.péntek TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: január 25. nem tesztelhetők különböző körülmények között.remenytv. Ez a tévedés viszont további tévedéshez vezet. hiszen nem ismételhetők meg. és legalábbis a jelen gyakorlat szerint nem fogad el olyan magyarázatot. hogy a kezdetekre vonatkozó nézeteink meghatározóak azt illetően. és a Szentírás egészének üzenete a teremtési beszámoló történelmi hitelességén alapszik. Van arra bizonyíték. ahogyan az emberi természetet és magát az ember lényét értjük. hanem az Úr különleges. Másodszor pedig a teremtés eseményeit természetfeletti okok váltották ki. White: The Spirit of Prophecy. Ennek tudatában és Jézus példájára gondolva hogyan tekintsünk hát a teremtés történetére? 36 www. ahogy Isten általában fenntartja a teremtett világot. hogy Isten ezt a témát a Biblia elején helyezte el. Mk 2:27-28). BESZÉLGESSÜNK RÓLA! 1) Az egész Bibliában kiemelkedő a teremtés témájának a szerepe.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www.hu/bibliatanulmanyok . A teremtés hetének eseményei sajátságosak. amely mindenható hatalmának csodája volt.adventista. ezzel gyakorlatilag azt mondja: lehet magyarázatot adni rá Isten közvetlen tettére való hivatkozás nélkül. 1. hogy világunk igazi történelmét megismerhetjük a tudomány révén. a tudomány hatáskörén kívül esnek. magyarázni a teremtés különleges művét. köt. A tudomány mindig csak másodlagos okokkal foglalkozik. Ha valaki azt állítja.

Hamisan tanítva.KIRÁLY KATÓ: MEG VAN ÍRVA Isten jövendőt mond. Jézus üdvöt szerez.adventista. Jézus csodákat tesz. Isten kötelet old. – Sátán meg hálót vet. Isten szent Igéje Jusson az eszedbe. – Sátán következtet. Ne adj soha teret A Sátán számára. Hallod Jézus szavát? Vérét adta érted! Ő igazán szeret.hu/bibliatanulmanyok 37 .remenytv. A jelszavad legyen Az. Jézus igazat szól. – Sátán ellenséged.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. – Sátán öli hited. Jézus a hű barát. – Sátán a gyászt hozza. Jézus óv a bajtól. hogy: „Meg van írva!” Sátán bármit tegyen. Hallgass a szavára. – Sátán mindig hitet. – Sátán utánozza. Mert Isten beszéde Fegyver a kezedbe’! www.

remenytv. De a jó és gonosz tudásának fájáról.5. Apostolok cselekedetei 17:26. századig nem rendelkeztek szavazati joggal a nők (van. akkor hogyan? És különben is. A Magna Carta (1215). A héten ezt a témakört fogjuk tanulmányozni. vagy az ENSZ különböző deklarátumai egyaránt azt a gondolatot erősítik. emberi mivoltából fakadóan illetik meg (legalábbis elméletben).adventista. ami amúgy is „elidegeníthetetlen joguk”? Nem könnyű kérdések.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. Szívesen beszélünk az „emberi jogokról”. vajon hogyan adhat meg egy kormányzat embereknek valamit. A teremtés és az erkölcs kérdései SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:26-28. amelyeket jog szerint senki nem vehet el tőle. mondván: A kert minden fájáról bátran egyél. Először is. – február 1. tanulmány január 26. a rájuk adott válaszok pedig elválaszthatatlanul kötődnek az ember eredetéhez. bizony meghalsz” (1Móz 2:16-17). 38 www. Példabeszédek 14:31. embereknek ezek a jogok? Számos országban egészen a XX.hu/bibliatanulmanyok . Jakab 3:9. 2:16-17. az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata (1789). Máté 5:44-48. vagy a francia forradalom egyik alapvető dokumentuma. Megmarad a kérdés: Melyek ezek a jogok? Hogyan lehet meghatározni őket? Változhatnak? Ha igen. miért kellenek nekünk. mert amely napon ejéndel arról. hogy az embernek vannak bizonyos „elidegeníthetetlen jogai”. arról ne egyél. ahol ezt még most is megtagadják tőlük). Jelenések 20:11-13 „És parancsola az Úr Isten az embernek.

A szöveg nem mondja ugyan kifejezetten. Hogyan fejezi ki a zsoltáros.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. erkölcsi lénynek. napi szinten érintkezett a teremtett világgal. Isten a szeretet Istene. amikor Isten a saját kezével hozott létre valamit vagy érintett meg valakit. Hasonlóképpen bennünket is mennyei Atyánk tart el.hu/bibliatanulmanyok 39 . méghozzá intelligens. A TEREMTŐRE UTALTSÁG ÁLLAPOTA vasárnap 1Móz 2:7 verse azt írja le. nem pedig olyannak.adventista. de az általános felfogás szerint a gyerekeknek alkalmazkodni kell a szüleik által megszabott szabályokhoz. mint aki szoros kapcsolatban van teremtményeivel. Milyen parancsot adott Isten Ádámnak 1Móz 2:16-17 verse szerint? Mi foglaltatik ebben benne? Megkérdezhetnénk.január 27. amint az Úr az eltervezett formára és méretre gyúrta az agyagot. tehát bízhatunk benne. amikor nagyjából hozzánk hasonlóan. amíg a szülők tartják el őket. Ő biztosítja mindazt. Példaként említhetjük 2Móz 32:15-16. A Szentírás számos olyan alkalmat feljegyez. főként az emberekkel való viszonyunkat illetően? www. 100)? Milyen kötelezettségeket ró ez ránk automatikusan. Lk 4:40 és Jn 9:6 verseit. hogy a világmindenség hatalmas Ura nem hajol le. Szeretik. Éppen Krisztus emberi testet öltése bizonyítja. amire szükségünk van az élethez. akinek ez nehezebben megy. Van olyan gyerek. ami javunkat szolgálja. Hasonlítsuk ezt a helyzetet egy családban felnövő gyerekéhez! A szülők otthont és kellő életfeltételeket biztosítanak neki.remenytv. szem előtt tartják az érdekeit. hogy mindig megadja azt. hogy Isten külön teremtette meg Ádámot. Tapasztalatuk és bölcsességük folytán sok bajtól megkímélhetik. hogy mindenben Istentől függünk (Zsolt 95:6-7. Gondolhatnánk azt is. nem piszkolja öszsze a kezét az ember megteremtésekor. hogy milyen jogon szabott Isten törvényeket Ádámnak és Évának. így jó elfogadnunk vezetését. amennyiben hajlandó elfogadni irányításukat. mint az állatok. hogy Isten kész lehajolni és „bepiszkolni a kezét” az emberek között. a Bibliából viszont úgy ismerjük meg a Teremtőt. de szinte el tudjuk képzelni.

hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www.hu/bibliatanulmanyok . hogy „Isten képe”? Sokat foglalkoztak már ezzel a kérdéssel. a madarakon és a szárazföldi állatokon.remenytv. hogy az Istenséget három isteni Személy kapcsolata alkotja. Tehát itt rögtön látunk egy határozott utalást arra. hogy az erkölcsiség a teremtésből ered. amelyek bemutatják. Isten képe az emberben a férfi és a nő viszonyában jut kifejeződésre. Természetesen ebben benne értendő a felelősségvállalás. Figyeljük meg azt is. neutronoknál is kisebb elemi részecskék] elektronokból stb. hogy Isten uralmat adott az embernek a többi teremtmény felett. és eltérő nézetek fogalmazódtak meg. és uralmának egy részét az emberre ruházta. Azután megteremtette az embert. hogy mi tekinthető helyes erkölcsnek. Isten képe nem az egyes emberben fejeződik ki igazán. legyektől vagy csimpánzoktól? Hogyan lehetne tudomása erkölcsi fogalmakról a lényegében erkölcs nélküli anyagból (kvarkokból. Miért kell erkölcsi alapon működő. gluonokból [az atommagot alkotó protonoknál. 40 www. Ő Úr mindenen. Hasonlóan ahhoz. hanem a kapcsolatban. Az istenképűség egyik fontos vetülete. hogy Isten így szólt: „Teremtsünk embert a mi képünkre”. a számadási kötelezettség – azaz az erkölcsös élet. a férfit és a nőt. amikor megbízta. Először is meg kell jegyezni: az Isten képére teremtettségben benne foglaltatik az. 1Móz 1:26-28 versei értelmében milyen különleges képességgel ruházta fel Isten az embert. amit az állatoknak nem adott meg? Mit jelent pontosan az. Olvassuk el 1Móz 9:6 és Jak 3:9 verseit! Az Isten képére teremtettség hogyan kapcsolódik egészen egyértelműen az erkölcsiség fogalmához? Az ember évezredek óta küzd az erkölcsi kérdésekkel. tehát a képben benne értendő az Istenség többes száma. hogy uralkodjon a halakon. eltérően a bogaraktól. A versekben találunk némi támpontot a gondolat természetével kapcsolatban.hétfő ISTEN KÉPÉRE TEREMTVE január 28.adventista. a helyes és helytelen között különbséget tévő lelkiismerettel rendelkeznie az embernek.) létrehozott lényeknek? A választ a Biblia első fejezeteiben találhatjuk. Még mielőtt belemélyednénk abba. hogy bizonyos szempontból Istenre emlékeztetünk. magának az erkölcsnek a gondolata egy sor mély kérdést vet fel. Az istenképűség része a kapcsolatteremtés képessége. hogy az ember „Isten képére” teremtett erkölcsi lény.

Isten pedig mindannyiunk Atyja.hu/bibliatanulmanyok 41 . Éva és egy férfi. a bűn rontásának. hogy elnevezze a feleségét. mint ahogy némelyek az állatokkal bánnak. voltak. tehát azt fejezi ki. Hogyan világít rá Péld 14:31 és 22:2 verse az erkölcs és az Isten által teremtettség kapcsolatára? Számos tényező osztja meg az emberi fajt: politikai. hogy mennyire másként működnének a kapcsolatok. Gondoljunk csak bele. Évekkel ezelőtt. Ez a hajah (élni) igével kapcsolatos. Ma is. hogy mindannyian egy asszony. mint mindig. Az Éva név héber megfelelőjének jelentése: „életadó”.adventista. hogy tőle származik minden ember. ha mindenki elismerné e fontos igazságot! Az a szomorú tény az egyik legnagyobb bizonyítéka bűnösségünk mélységének. miután a darwinizmus már divatossá vált. hogy az emberek gyakran rosszabbul viselkednek egymással. hogy az ember eredetével kapcsolatos helyes nézet éppúgy meghatározó az erkölcsi kérdések esetében is? www.január 29. Ez a tény az alapja az emberek egyenlőségének. etnikai és természetesen gazdasági kérdések. akik az úgynevezett „szociáldarwinizmus” (társadalmi darwinizmus) alapján próbálták igazolni a szegények kizsákmányolását. tehát miért ne lehetne gazdasági téren is alkalmazni ugyanezt az elvet? Miként bizonyítja ez is. akit azután (a héberben) Havváhnak hívott. Hogyan köti össze Pál a teremtéssel az egész emberiség testvériségének gondolatát ApCsel 17:26 versében (vö. a szegények és a gazdagok sokszor gyanakvással és megvetéssel tekintenek egymásra. ami teremtettségünk folytán a miénk. inkább nemzeti hovatartozásuk alapján harcoltak egymással).hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. Az viszont egészen biztosan benne van Isten Igéjében. hogy a szegényeket és a gazdagokat egyaránt megilleti az a méltóság. Hányszor és hányszor vezettek erőszakhoz. Ádám leszármazottai vagyunk. sőt háborúhoz az ilyen érzések! A szegénység kiváltó okai és a probléma megoldása kérdésében továbbra is tanácstalanul állunk (lásd Mt 26:11). Vagyis a szó legszorosabb értelmében mind egy családhoz tartozunk. Azzal érveltek.remenytv. Vélhetően a gazdasági tényező a legsúlyosabb következményekkel járó faktorok egyike (noha azért nem olyan mértékben. EGY VÉRBŐL TEREMTETTÜNK kedd 1Móz 2:23 versében Ádámnak az a feladata. Mt 23:9)? Az egyesít bennünket. ahogy Karl Marx jósolta: a világ munkásai valójában soha nem egyesültek. nemzeti. hogy a természet világában az erős legyűri a gyengét és a saját javára használja fel.

míg Sátán szabályai szerint az erős pusztítja a gyengét. jellemünk az Övére emlékeztessen. akkor vajon miért kellene most másként cselekednünk? Vajon nem Isten terve és a természet parancsa – amit szintén Ő határozott meg – értelmében járnánk el. ahogyan meg kell nyilvánulnia az emberek között (lásd még Fil 2:1-8)? Jézus történetében szerepelt két férfi. Óriási különbség!) Ha jellemét tükrözve hasonlítani akarunk Istenre. Micsoda ellentét van Isten országának elvei és Sátán uralkodásának elvei között! Isten azt kéri az erőstől. hogy különbségeiket félretéve az egyik jóindulattal. Sátán azonban annyira eltorzította.szerda TEREMTŐNK JELLEME január 30. Ha a természetes kiválasztódás kegyetlen folyamata (az erős legyőzi a gyengét) lett volna kialakulásunk eszköze.hu/bibliatanulmanyok . legyünk olyanok. hogy Istenné váljon. együttérzéssel fordult a másik felé. helyes fogalmat kell alkotnunk jelleméről.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. amit az erősebbek a túlélésért tesznek. (Megjegyzendő: Istenre hasonlítani egészen mást jelent. akik két. hogy felebarátok. hogy sokan bevett viselkedési normának tekintik. ellenséges viszonyú népcsoporthoz tartoztak. hogy miként tükrözhetjük azt a saját életünkben? Olvassuk el Lk 10:29-37 szakaszát! Mire világít rá ezt a történet Isten jelleméből és abból. Vagyis amennyire emberileg lehetséges. Isten békés kapcsolatokkal jellemezhető világot teremtett. Isten a saját képére teremtett. ha e nézetet elfogadva a saját érdekeinket érvényesítenénk a kevésbé szerencsések kárán? Az eredetünkkel kapcsolatos nézeteink még hogyan hatnak erkölcsi felfogásunkra? 42 www. és Istennek örömet jelentett. hanem azt is. hogy azt akarta. ami többek között azt is jelenti. Jézus viszont bemutatta.adventista. Belekerültek egymás felelősségi körébe. mint Ő. mint amikor valaki arra törekszik. hogy viselje gondját a gyengének. Mire mutatnak rá Mt 5:44-48 versei nemcsak Isten jellemét illetően.remenytv.

A Teremtő odafigyel rá. hanem azt is. amelyekhez tarthatná magát az ember? Gondolkozzunk el az ítélet valóságáról és biztos voltáról! Miért olyan fontos az evangélium és a Krisztusban megígért megváltás ahhoz.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. hogy miként bántak a szükséget szenvedőkkel. Tetteinkért és szavainkért Isten majd mindnyájunkat felelősségre von (lásd Préd 12:16. hogy hol fejezte be! Miért olyan fontos az általa levont végkövetkeztetés.január 31. Hiszen ugyan miért ítélne vagy büntetne Isten. A Jézus példázatában megemlített két csoport tagjait az különbözteti meg. A Bibliának az az egyik sarkalatos tanítása. Isten felruházta az embert erkölcsi képességgel. ahonnan indult. mivel az ellentétes a békesség Istenének jellemével. Olvassuk el Mt 25:31-40 és Jel 20:11-13 szakaszait! Mi ezeknek a részeknek a világos tanítása az erkölcsi kérdéseket illetően? A földön élt minden ember össze fog majd gyűlni Isten színe előtt ítélethozatalra.remenytv. Kísérjük figyelemmel az apostol érvelésének menetét! Ne csak azt vegyük észre. Mt 12:36-37). amikor majd megítéli a világot. Szerinte a világot és benne mindent megteremtő Isten elrendelt egy napot. A mennyben nincs helye a természetes kiválasztódás elvének. ha nem lennének erkölcsi normák. hogy majd maga Isten fogja elhozni az igazságot. főként az ember eredetének és erkölcsiségének kérdését illetően? Athénban Pál a teremtéssel kezdte és az ítélettel fejezte be a beszédét. Az ítélet gondolata magában foglalja az erkölcsi rendet. ERKÖLCS ÉS ELSZÁMOLTATHATÓSÁG csütörtök Az egyik előző tanulmányban érintettük Pál athéni prédikációját (ApCsel 17:16-31). ami most olyannyira hiányzik világunkból. hogyan viselkednek teremtményei egymással. hogy bizalommal tekinthessünk az ítéletre? www. ami viszont sejteti elszámoltathatóságunkat.adventista. főként a nehéz helyzetben lévőkkel.hu/bibliatanulmanyok 43 .

BESZÉLGESSÜNK RÓLA! 1) Gondoljuk végig. hogy az ilyen maradványok Sátán közvetlen próbálkozásai. végeredményben tehát csupán elképzelések. hogy létezhetne valamilyen kövület. ha nem lenne erkölcsi rendet megszabó Teremtő! Akkor honnan származnának az ilyen elvek? Sokan nem hisznek ugyan Istenben. az emberszerű kövületek lehetnek olyan intelligens emberek maradványai. Tehát az erkölcs bibliai fogalma elválaszthatatlan az ember eredetével kapcsolatos bibliai fogalmaktól. értelmezéseinkre viszont nincsenek bizonyítékaink. érzékeltetve. vagy környezeti hatás. Ádám teremtettségéből ered az a felfogásunk. hogy Ádám volt az első ember. ezzel cáfoljuk annak a lehetőségét. Mi a nyilvánvaló logikája ennek az érvelésnek? Milyen hibákat találunk benne? www. hogy az ember erkölcsi lény. hogy nem emberi maradványok.? 3) Dachauban egy helyi önkéntes vezette körbe a látogatókat a náci koncentrációs táborban. Akkor vajon honnan származnak bizonyos megtalált kövületek? Többféle lehetőség létezik. a legjobb. Magyarázata elején Charles Darwin evolúciós elméletéről beszélt. vagy egyéb tényezők miatt degenerálódott kövületről van szó. hanem az emberhez alaktanilag hasonló állatok maradványai. akiknek a növekedése a mai emberétől eltért.remenytv. hogy vagy az adott ember életmódja. ami Ádám vagy a többi ember ősének maradványa volna. amin belül magyarázzuk a kövületeket. hogy mi minden következne abból. A második lehetőség.péntek TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: február 1. igencsak eltérő felfogása adja azt a keretet.hu/bibliatanulmanyok 44 .hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. A kövületek nem ilyen vagy hasonló címkével ellátva kerülnek elő: „Készült Kínában. mégis ragaszkodnak valamilyen szigorú erkölcsi normához. Először is. a kérdést eldöntő bizonyítékunk. akit Isten a föld porából teremtett. Ha elfogadjuk. A harmadik lehetőség.adventista. a klónozás vagy az abortusz stb. Istentől függetlenül vajon mi alapján dolgozhatna ki bárki is egy erkölcsi szabályrendszert? Milyen lehetőségekkel állhatnának elő? Végeredményben mi lenne mindegyiknek a gyengéje? 2) A teremtéssel kapcsolatos felfogásunk miként irányítja nézeteinket olyan mai kérdésekkel kapcsolatban. A Szentírás szerint Ádám volt az első ember. amelyekkel számunkra ismeretlen módon akarta megrontani a teremtést. mivel azonban nincs közvetlen. A tudósoknak a föld történetéről alkotott. hogy ez vezetett el a dachaui és a többi koncentrációs tábor alapításához. mint az eutanázia (kegyes halál). 500 millió éve”. Az is elképzelhető. Különböző emberek más és más magyarázatot részesíthetnek előnyben. ha spekulációinkban kerüljük a merevséget.

a gondolat mélyében. Akkor már elmondhatjuk bátran: Hiszünk Isten szent Bárányában.hu/bibliatanulmanyok 45 .hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. Mindennap arról elmélkedni. Mert valóság.remenytv. húsban. és nem elmélet A Krisztusban elrejtett élet. Hiszünk a szabadító vérben. szívben és elmében Ott él.KIRÁLY KATÓ: ÚJ ÉLET KRISZTUSBAN Mindennap meghalni a bűnnek – Ez igazi. Mikor már semmi sem sajátunk. A kegyelem nagy erejében. boldog ünnep. Fehér ruhában Jézust várni: Ez már új élet – Krisztusban! Mikor Igéje csontban. Mindennap ünneplőben járni. A vérben.adventista. Hogyan kell Jézust hőn szeretni. Mert Jézus a mi Igazságunk! www. nagy.

és eltökélt szándéka. kitöltse rajtuk haragját. mi volt a gonosz első támadása.hu/bibliatanulmanyok . hogy megvegyem! Nem akartam megvenni. és az ő magva között: az neked fejedre tapos. Ezen a héten megnézzük.remenytv. Jelenések 14:6-7 „És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között. Kolossé 2:20-23. de világunk és benne a számtalan gonoszság azt mutatja. te pedig annak sarkát mardosod” (1Móz 3:15). Máté 4:3-10. de az ördög nem hagyott békén. ettől méregbe gurult. Egy humorista az egyik számában egy Geraldine nevű nőt játszott. A teremtés és a bűneset SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3:1-15. A férje (akit szintén ugyanaz a humorista alakított).adventista. Geraldine rikácsolva felelte neki: „Az ördög vett rá. János 3:17.6. és egy nap igen drága ruhával ment haza. és mit tanulhatunk ebből az esetből. hogy amíg még ki vagyunk téve ostromainak. hogy Isten teremtményeit minden lehetséges módon pusztítsa. igényelhessük a Krisztusban elnyerhető győzelmet. A Szentírás viszont egyértelműen közli: Sátán ugyan legyőzött ellenség (1Jn 3:8. a te magod között. Sokan csupán olyan ősrégi babonaságnak tartják az ördög létezését. aki egy lelkész felesége volt. Jel 12:12).hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. de itt van a földön. hogy Sátán léte egyáltalán nem vicc. amit nem kell komolyan venni. 46 www.” A humorista ezt viccnek szánta. tanulmány február 2–8.

február 3. A RAVASZ KÍGYÓ

vasárnap

Hogyan írja le 1Móz 3:1 a kígyó formájában jelentkező Sátánt? Mennyire helytálló ez a bemutatás?

A kígyó ravaszsága már abból is kitűnt, ahogy bevezette a kísértést. Nem közvetlen támadást intézett, hanem megpróbált beszélgetést kezdeni az asszonynyal. Figyeljük meg, hogy szavaiban legalább két kényes területet érintett. Először is megkérdezte, hogy Isten valóban tett-e egy bizonyos kijelentést. Ugyanakkor már a kérdésfeltevéssel kételyt akart ébreszteni Isten jóságát illetően. Szavainak ez volt a lényege: „Valóban megvont tőletek valamit Isten? Nem engedi, hogy a kert minden fájáról egyetek?” Isten parancsát szándékosan helytelenül idézte, és ezzel vette rá az asszonyt, mintegy csellel, hogy szavait kiigazítsa. Így sikerült is bevonnia a beszélgetésbe. A kígyó stratégiája valóban „ravasz”. Természetesen ezen egyáltalán nem lepődhetünk meg. Jézus azt mondta az ördögről, hogy hazug és a hazugság atyja (Jn 8:44). Jel 12:9 versében pedig azt olvassuk, hogy az egész világot elhiteti, tehát senki, még a hetednapi adventisták sem érezhetik magukat úgy, mintha támadásai felett állnának! Sátán nyilván semmit nem veszített ravaszságából, csalárdságából. Még most is alkalmazza az Éva esetében is sikeres stratégiát. Kérdéseket vet fel Isten Igéjét és szándékait illetően, remélve, hogy ha kételyeket támaszt, majd „beszédbe” elegyedünk vele. Vigyáznunk kell (lásd 1Pt 5:8), hogy fortélyainak ellen tudjunk állni! Hasonlítsuk össze Mt 4:3-10 szakaszát 1Móz 3:1 versével! Sátán milyen hasonló stratégiát próbált Jézus esetében is alkalmazni? Miért vallott kudarcot? Mit tanulhatunk abból, ahogy Jézus felelt az ördög támadásaira a pusztában? Sátán hogyan próbálja ki most rajtunk is a módszereit?

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www.adventista.hu/bibliatanulmanyok

47

hétfő
AZ ASSZONY ÉS A KÍGYÓ

február 4.

Hogyan válaszolt Éva a kígyónak (1Móz 3:2-3)? Milyen hibát követett el?

Éva pontosan ismerte Isten parancsát, ami mutatja felelősségét. Válaszában még túl is ment azon, amit Isten mondott, legalábbis a Biblia feljegyzése szerint. Isten határozottan utasította Ádámot és Évát, hogy ne egyenek a fáról, az érintés viszont a leírás szerint nem került szóba. Nem tudjuk, Éva miért mondta ezt mégis, tehát jobb, ha nem spekulálunk az okáról. Persze ha arra gondolt, hogy nem szabad megérintenie a gyümölcsöt, talán kevésbé fenyegette, hogy meg akarja enni (hiszen amit meg sem foghat, azt nem is eheti meg). Ma milyen gyakran kerülünk mi is hasonló helyzetbe? Jön valaki és olyasmit tanít, ami a legtöbb ponton egybecseng a Szentírással – de azért nem mindenben. Tudnunk kell, hogy éppen az az Írástól eltérő néhány pont ronthat el mindent! A tévedés akkor is tévedés, ha az igazsággal keveredik. Hogyan feddte meg Jézus az írástudókat és farizeusokat azért, mert Isten Igéjéhez emberi rendeleteket adtak (Mt 15:7-9)? Vessük ezt össze Jel 22:18 és Kol 2:20-23 verseivel! Milyen veszélyekkel jár, ha mi magunk találunk ki szabályokat, amelyektől azt várjuk, hogy majd megvédenek a bűntől (vö. 23. vers)?

A bűn tekintetében nem a szabályok hiánya a gond, inkább a szív megbízhatatlansága. Még a szekuláris világban is gyakran halljuk, hogy a bűnözés visszaszorítása érdekében több törvényt tartanának szükségesnek, pedig van elég törvény. Nem annyira új törvények kellenek, mint inkább új szív! Milyen tekintetben fenyegethet az a veszély, hogy mi is éppen azt teszszük, mint amitől Jézus óv? A bibliai elveken alapuló normák döntő fontosságúak. A kérdés az, hogyan lehetünk biztosak abban, hogy az általunk alkalmazott szabályok és normák nem visznek tévútra? Beszélgessünk erről a csoportban! 48
www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www.adventista.hu/bibliatanulmanyok

február 5. CSALÓKA „BIZONYÍTÉK”

kedd

1Móz 3:4-6 szerint milyen törvényszerűség vezetett Ádám és Éva bűnéhez? Mit tanulhatunk történetükből, ami segítségünkre lehet a kísértésben? Sátánnak sikerült Évával beszélgetést kezdenie, ami során kételyt tudott ébreszteni benne azzal kapcsolatban, amit Isten mondott és hogy vajon miért mondta azt. Majd pedig állította, hogy Isten nem mondott igazat. Magyarázta Évának, hogy milyen hátsó szándékkal tilthatta el Isten őket a gyümölcstől. Szerinte azért von meg tőlük bizonyos jó dolgokat, hogy ne teljesedhessenek ki igazán. Ezzel Sátán gyakorlatilag éppen az előző kérdésre épített, amelyben azt tudakolta, hogy valóban eltiltotta-e őket Isten a fáktól. Éva a „bizonyítékok” három vonalán jut arra a következtetésre, hogy hasznára fog válni, ha eszik a gyümölcsből. Először is, látja, hogy „jó a fa eledelre” (1Móz 3:6). Talán látta, amint a kígyó evett a gyümölcsből, aki mondhatta is neki, hogy milyen ízletes. Érdekes, annak ellenére, hogy Isten megtiltotta Ádámnak és Évának a gyümölcs fogyasztását, Éva mégis ezt jegyzi meg: „jó a fa eledelre”. Mi többet mondhatnánk még az érzékszervek észlelése és az „Így szól az Úr” egyértelmű parancsa közötti ellentétről!? „Kedves a szemnek” – ez volt a bizonyíték másik vonala, ami rávette Évát arra, hogy egyen a gyümölcsből. A kertben kétségkívül minden gyümölcs gyönyörű volt, az asszony azonban valamiért különösen megkívánta éppen azt, amivel Sátán kínálta. Éva számára a harmadik szempont pedig az volt, hogy a gyümölcs állítólag bölccsé teszi azt, aki fogyasztja, ezért akarta megenni. A kígyó arról biztosította, hogy ha fogyaszt belőle, akkor bölcsebb lesz, hasonlóvá válik Istenhez. A helyzet szomorú iróniáját viszont éppen az adja, hogy a Biblia szerint Éva már hasonló volt Istenhez (1Móz 1:27). A Bibliából tudjuk, hogy Évát rászedte a kígyó, Ádámot viszont nem (1Tim 2:14). Ha Ádámot nem csapta be Sátán, akkor mégis miért evett? Tudatosan nem engedelmeskedett Istennek, úgy döntött, hogy Isten helyett inkább Évát követi. Milyen gyakran látni ma is éppen ilyen magatartást! Könnyen kísértést jelenthet számunkra, amit mások tesznek vagy mondanak, még ha szavaik, tetteik ellentétesek is Isten Igéjével! Ádám nem Istenre, hanem Évára hallgatott, a folytatást pedig az emberiség történelme néven ismerjük (lásd Róm 5:12-21).
www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www.adventista.hu/bibliatanulmanyok

49

hogy elforduljunk Istentől? 50 www. 13)? A 3.szerda KEGYELEM ÉS ÍTÉLET AZ ÉDENBEN. nem a kárhoztatás? Hogyan veszíthetjük szem elől ezt a fontos igazságot az életünkben meglévő bűn miatt? Vagyis. valójában a Sátán – és nem az emberiség! – feletti ítélet. Bűnük dacára már akkor eléjük tárja a megváltás ígéretét. hogy mi minden következik a történtekből! Isten első kijelentése. Sátán végzetét kijelentve közli az emberrel a reménységet. Miközben az Úr kimondja az ítéletet Sátánra. rész február 6. fájdalommal szülsz magzatokat… Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára…” (16-17. és mi a szavai jelentése (lásd 1Móz 3:14-15)? Gondolkozzunk el azon. amelytől tiltottalak.hu/bibliatanulmanyok . Miért olyan fontos mindig kiemelni. máskülönben kárhoztatás volna. hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról. hogy csak az ígéret után. hogy Isten szándéka a megmentés. Mit mond Isten a kígyónak. hanem hogy megtartassék a világ általa” (Jn 3:17). A Szentírás viszont egyértelműen fogalmaz: „Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra.remenytv. azt követte az ítélet. Csak az evangélium alapvetése után hangzik el az ítélet. fejezetében a bűneset után az Úr először csak kérdéseket tesz fel: „Hol vagy?… Ki mondá néked. hogy kárhoztassa a világot. Ne menjünk el a lényeg mellett! Először jött az üdvösség ígérete. versben beszélt a kegyelem és a megváltás reménységéről (amit úgy is nevezünk. hogy arról ne egyél?… Mit cselekedtél” (1Móz 3:9. Mózes első könyve 3. Azt is figyeljük meg. 11. hogy ősevangélium). amit a bűnbe esett világnak mondott. mondja ki az Úr az ítéletet Ádámra és Évára: „Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait. 1. az emberiségnek reményt ad az evangélium ígéretével (15. miután a 15. vers). vers).adventista. hogyan késztet a bűn arra.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. fejezetben viszont Isten első tényközlő kijelentései az iménti kérdések után hangzanak el.

hu/bibliatanulmanyok 51 .: „Legyenek világító testek az ég mennyezetén… Hozzon a föld élő állatokat… Nem jó az embernek egyedül lenni” (1Móz 1:14. nem lenne kárhoztatás. megtisztulunk és megigazíttatunk.remenytv. 2:18). www. Olvassuk el Jel 14:6-7 verseit! Hogyan kötődik ez a rész Mózes első könyvének első három fejezetéhez? Vagyis milyen párhuzamos gondolatokat találunk e versek mindegyikében? Jel 14:6-7 kijelenti. de csak az evangélium után! Tehát fontos megfigyelni: a jelenvaló igazság üzenetének alapja mindenképpen a kegyelem. mi szükség lenne „a jó hírre”. mint az asszony és „utóda”. az evangélium és az ítélet témája nemcsak a Biblia első lapjain jelenik meg. utána pedig a megváltással kapcsolatosak. Az evangélium nélkül mi is olyan sorsra jutnánk. Szó van az ítéletről. Hiszen mi volna az evangélium célja.adventista. amit követ az ítélet kihirdetése – Mózes első könyve sorrendjéhez hasonlóan. fejezetében az „örökkévaló evangélium” jön előbb. a jó hír. 2. csütörtök KEGYELEM ÉS ÍTÉLET AZ ÉDENBEN.február 7. hanem a végén is. a Bibliában feljegyzett következő kijelentés 1Móz 3:14-15. pl. amit ez az ítélet elkerülhetetlenül magával hoz. mint a kígyó és „utódai”. amit mégsem kell elszenvednünk. Jelenések 14. A teremtés. amiben az Úr az evangéliumot közli az emberrel. Amint a tegnapi részben is megfigyeltük. és ez a kijelentés Mózes első könyve elejének fontos témája. ahogyan ennek lennie is kell. hogy ez a nagyszerű hír már az Édenben megjelenik. E kijelentések egyaránt a teremtéssel kapcsolatosak és meghatározzák az ember helyét a teremtett világban. fejezetében Isten kijelentéseket tesz (vagy parancsol). és 2. hogy noha kárhoztatást érdemelnénk. Bámulatos. Isten pedig megítéli a törvényszegéseket. Tehát a Szentírásban Isten legelső kijelentő nyilatkozatai a teremtéssel. 24. ha nem lenne ítélet. hogy Isten a Teremtő.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. amelyeket a bűnbe süllyedő világnak tett. Jézus által mégis bűnbocsánatot nyerünk. amitől védelmet ígérne? Magában az „evangélium” fogalmában benne értendő a kárhoztatás. Ez a „jó hír”! Megszegtük ugyan Isten törvényét. Isten első kijelentéseiben. rész Mózes első könyve 1. de Krisztus Jézusban megmenekülünk a kárhoztatástól. a megváltás pedig az ítéletnek az összefüggésében történik. nem pedig olyanra.

amit terve szerint fogyasztaniuk kellett. o. amit Sátán által elvesztettek.remenytv. Nálunk mi a helyzet? Mi az általános irányzat? 52 www. 228. Budapest. amely osztályrészük lesz. ami megmutatkozik a teremtési történet és az evolúciót az istenhittel ötvöző. ha igazán meg akarjuk érteni a bűnesetet? 4) Bizonyos kultúrákban az ördög létezésének gondolatát butaságnak tartják.). Miért olyan könnyű nekünk is ugyanígy tenni? 3) Beszélgessünk arról a nyilvánvaló ellentétről. ennyire ellentétes nézeteket összhangba hozni egymással anélkül. hogy tagadnánk a Biblia világos üzenetét? Miért fontos helyesen értelmezni a teremtést.hu/bibliatanulmanyok . Nevelés. A Sátán számára kijelentett ítélet az ember megváltását is közölte… Ez az ítélet ősszüleink füle hallatára hangzott el. 1992. visszanyerhetik Krisztusban” (Ellen G. a szeretet törvényét.péntek TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: február 8. o. különféle elképzelések között. 21-22. Budapest. Advent Kiadó. ígéret is volt egyben számukra. s az abból származó minden nyomorúságért. Sátán a Teremtőt vádolja ősszüleink bukásáért. amelyek segítenek még jobban követni a Bibliában kinyilatkoztatott igazság elveit? 2) Éva inkább bízott az érzékeiben. o. White: Előtted az élet.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. mint Isten határozott. egyértelmű parancsában. ill. míg másutt megszállottan figyelnek az ördög.adventista. BESZÉLGESSÜNK RÓLA! 1) Térjünk vissza a csoportban a hétfői rész utolsó kérdéséhez! Milyen törvényeket hozunk mi. Mindazt. hogy ezt a csalást leleplezze” (Ellen G. „Isten ősszüleink rendelkezésére bocsátotta azt a táplálékot.). Mielőtt a tövisről és bogáncsról. mintha az önzés törvénye volna. a szenvedés és a halál szerzőjének. ahova vissza kell térniük. Azt állítja. mint akiket Jézus megdorgált? Viszont hogyan tudunk olyan fogadalmakat tenni. hogy Istent tekintsék a bűn. hogy lehetetlen engedelmeskednünk a törvény előírásainak. azokat a szavakat hallották. amelyek miatt mi is olyanokká válhatunk. a gonosz lelkek hatalmára. vagy a porról. White: Counsels for the Church. amelyek reményt ébresztettek bennük. White: Jézus élete. Akarata szerint nem kellett volna az Édenben halálnak lennie…” (Ellen G. a fáradságos munkáról és szomorúságról hallottak. „Isten mégsem adta át az embert az általa választott rossz következményeinek. Advent Kiadó. amelyek az isteni teremtés részének tartják a természetben tapasztalható kegyetlenséget! Miért nem lehet a kezdeteket illető.). 1989. Tervével ellenkezett bármely állat életének kioltása. Ráveszi az embereket arra. „Sátán úgy tünteti fel Isten törvényét. Jézus feladata volt az. 15.

És jött az Isten számadásra.adventista. tört szivárvány. némán prédikáltak. Találkozott magasság. bűnét. fedheti tenger. nem látszó énjét. A valóság a képzelettel.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. Mélybe jutását Isten látja! Feltetszik az kérdő szavára… Az ember mindig leleplezve Áll Istenével szemtől szembe! Hol vagy?! Ma hozzám ért e kérdés. Szememben könny volt. A kert fái mind félreálltak. Hisz válaszolni kell majd egyszer. Szótlanul.KÁRÁSZ IZABELLA: HOL VAGY? És hűvös alkony hullt a fákra. www. Mint mások.remenytv. Hová is rejtőzhet az ember? Rejtheti hegy. és mindhiába Hajt a napok végtelen árja Valameddig. Mégis minden rejtőzködését. Titkát. te is mélységbe szállasz… Hol vagy? A hajnal úgy talált rám. Vagy a felhők már eltakarták Előled őt. Hol vagy? Az Isten közelében? Közelebb.hu/bibliatanulmanyok 53 . Mikor először láttad arcát. mint valaha régen. mélység. s aztán megállasz.

remenytv. 6:19-20 „Mert e világ bölcsessége bolondság az Isten előtt. János 12:31. E példákban bizonyítékot látott annak cáfolatára. tanulmány február 9–15. ami élő hernyók testéből táplálkozik. hogyan mutatnak rá az állatok tulajdonságai a Teremtő gondoskodására és mesteri ügyességére. 1Korinthus 1:18-21. amilyen kegyetlenül játszik a macska az egérrel. arra. és ebben amellett érvelt.adventista. mint Darwin.7. homályosan SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3:17. hogy semmiképp sem lehetne jó az Isten. Nagy részletességgel ecsetelte. ill. mivel nem tett említést arról. hogy a Biblia szerint valójában mit mutat be és mit nem mutat be a természet világa Istennel kapcsolatban. Mert meg van írva: Megfogja a bölcseket az ő csalárdságukban” (1Kor 3:19). Bizonyítékként utalt egy parazitára. hogy a természetet megfigyelve képet alkothatunk Isten jelleméről. hogy létezne a szerető Teremtő Isten. Jób 12:10. 54 www. aki a természetet megtervezte. pedig számos és hangos állítást megfogalmaztak már vele szemben! Charles Darwin viszont azzal érvelt.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. Tükör által. Paley nyilván közelebb állt az igazsághoz. E heti tanulmányunkban viszont azt járjuk körül. A teológus William Paley 1802-ben írt egy könyvet Natural Theology (Természeti teológia) címmel. hogyan hatott a bűn és az ember bűnössé válása a természetre – de általános érvét soha nem döntötték meg.hu/bibliatanulmanyok . Paley egy kissé talán túlhangsúlyozott bizonyos jellemzőket.

Nemcsak a világ Istené. ami azokban van. de világos.adventista. hogy az Övé. hiszen csak ez által válhatnak „jóvá” ismét a dolgok. hiszen Ő teremtette. Mindannyiunk léte teljes egészében tőle függ. Semmit nem adhatunk Istennek. Egyedül a megváltás ígéretében találunk reményt. hogy Ő a Teremtő. Az emberi élet Isten csodálatos ajándéka. Milyen alapvető üzenetet találunk a következő igeszakaszokban? Hogyan viszonyuljunk hát a környezet világához. Az Úr erre így felelt: „Rendben van. Ézs 43:1-2. és valóban az. Éppen olyan joggal állíthatja. Rajta kívül nem tudunk másról. Isten az egyetlen Teremtő. a testünket is. Ám nemcsak a Teremtés miatt tartozunk Istenhez. hogy ő is képes embert teremteni. 1Kor 6:19-20 Egy közkedvelt keresztény ének is arról szól. Tehát a teremtés és a megváltás okán is Krisztushoz tartozunk. Zsolt 24:1-2. ami még fontosabb. de Isten megállította: „Várj egy percet! Használd azt a port. javainkat. Ő a törvényes tulajdonosa mindennek. hogy mire mutat rá: egyedül Isten képes a semmiből valamit teremteni. egymáshoz és Istenhez? Jób 41:11. A világegyetemben minden anyag Istentől származik. „AZ ÚRÉ A FÖLD” vasárnap Egy tudós kétségbe vonta. A teremtés következtében Istené az univerzum. hogy szükség volna Istenre. akinek hatalmában állna életet teremteni. beleértve a mi világunkat. majd a halállal ér véget.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. de nagyban megrontja a bűn.remenytv. hanem a megváltásért is. 50:12. tulajdonjogot formál minden földi teremtményre is. amit te teremtettél!” Persze csak a fantázia szüleménye ez a történet. hogy „Ez az én Atyám világa”. minden más már amúgy is az Övé.hu/bibliatanulmanyok 55 . Hangoztatta. így végeredményben minden teremtmény az Övé. tedd meg!” A tudós elkezdte összegyűjteni a port. mint azt. www. Ez a kilátás minden céltól és jelentőségtől megfosztja az igazából nem is olyan nagyszerű életet. az ég és a föld – és mindaz. csakúgy. csak szövetségi hűségünket.február 10. mint Isten.

32. 4:11-12. ami nagy pusztítást végzett. A világnak már az özönvíz előtt is sokat ártott a bűn. Hogyan lett „átkozott” a föld.adventista. Sajnos a bűn miatti átkok sorának ezzel még nem lett vége. és monda az Úr az ő szívében: Nem átkozom meg többé a földet az emberért. amit Isten a teremtéskor alakított ki.hu/bibliatanulmanyok .hétfő A BŰNÖSSÉ LETT VILÁG február 11. 5:29)? Az Ádám miatt a földet sújtó átok bizonyára érte a növényzetet. hogy egészen más a világ. Az biztos. csakhogy bűntől megsebzetten próbálunk élni a bűn következtében megromlott világban. és többé nem vesztem el mind az élő állatot. úgy igyekszünk megérteni azt. és milyen következményekkel jártak ezek az átkok (1Móz 3:17. hanem az egész világra elhatott. hiszen újabb átok nehezedett a világra. Az iménti idézetben Ellen White egyértelműen megfogalmazza. Ez volt az egész földre zúduló özönvíz. amiben most élünk.). viszont az örökségül nekünk maradt talaj már össze sem hasonlítható az eredeti teremtés gazdag. ezért jelent meg a tövis és a bogáncs. termékeny földjével.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. Isten kegyelmesen megígérte. Tehát a bűn következtében jelentkező átkok az egész teremtett világra hatottak. Olvassuk el Róm 8:19-22 szakaszát! Hogyan kapcsolódnak e nehéz versek mai témánkhoz? Milyen reménységet találunk bennük? 56 www. A talaj bizonyos részei eltűntek és más helyeken rakódtak le. White: Conflict and Courage. hogy nem átkozza meg újra a földet. mint cselekedtem” (1Móz 8:21). A szépség és a tervezés ékes bizonyítékai majdnem mindenütt megmutatkoznak. gyengítve termő erejét és csökkentve terméshozamát. Az eső továbbra is mossa a földet. hogy a Kainra mondott átok sem csak őt érte. mert az ember szívének gondolatja gonosz az ő ifjúságától fogva. „Noé napjaiban kettős átok ereszkedett a földre Ádám vétkének következtében és Kain gyilkossága miatt” (Ellen G. mint amikor az Úr létrehozta a teremtés hetében.remenytv. Az özönvízzel megszakadt az az öntözési rendszer. „És megérzé az Úr a kedves illatot. o.

Arról se feledkezzünk el. amire csak tudja. de nem hajlandó csendben. keresvén. Hiba volna alábecsülni a gonosz haragját és pusztító erejét. még ha Isten most korlátozza is – olyan úton-módon. az ördög. Gondoljunk arra.február 12. Amint az eddigiekben is láttuk. „Józanok legyetek.hu/bibliatanulmanyok 57 . Tudhatjuk. és láthatjuk. 14:30. vigyázzatok. 16:11. kit elnyeljen” (1Pt 5:8). hogy Sátán e szerepében továbbra is roppant ártó hatást képes kifejteni a földön. tehát csak óvatosan vonjunk le belőle következtetéseket Istenre nézve. hogy még ha gyakran a szürke különböző árnyalatában jelentkeznek is a dolgok. de az egyértelmű. A „világ fejedelme” kifejezés teljes körébe sok minden beletartozhat. A kereszt óta ugyan veresége már biztos. Istené a föld. végeredményben a küzdelem két erő. Nincs köztes terület. hogy Darwin mennyire furcsán értelmezte a világ állapotát! Mi mindenben észleljük Sátán ártalmas hatását a saját életünkben? Miért csak a keresztben és Krisztus ígéreteiben lehet reményünk? www. finoman eltűnni a színről. 6:12 Jób könyvében kissé félrehúzódik a nagy küzdelem valóságát elfedő függöny. „E VILÁG FEJEDELME” kedd „És monda az Úr Sátánnak: Honnét jössz? És felele Sátán az Úrnak és monda: Körülkerültem és át meg átjártam a földet” (Jób 1:7).hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www.adventista. mint a megváltás jogán. amit bizonyosan nem értünk. Csodálkozhatunk tehát azon. Krisztus és a Sátán között dúl. hogy a természet világa erősen károsodott. mert a ti ellenségetek. e világban oly sok minden a rossz oldal zászlaja alatt áll. hogy az ördög valóban ki akarja terjeszteni uralmát mindarra. Ef 2:2. úgy a teremtés. mint ordító oroszlán szerte jár. Nem szabad viszont elfeledkeznünk Sátán és a nagy küzdelem valóságáról. sem arról.remenytv. Amint pedig tudjuk. hogy ennyire megsérült a világ? Milyen fontos igazságokat találunk a következő versekben a gonosz valóságát és hatalmát illetően? Jn 12:31. hogy Sátán valóban képes óriási rombolást végezni a természet világában.

amelyeket a természeti törvényeket nem ismerő ókori emberek félreértelmeztek. akár bármilyen csodáról. Vannak. A természet világát is összehasonlíthatatlanul jobban megérthettük eleinknél. hogy Isten átadta neki a Tízparancsolat kőtábláit! Ha az ember elveti Isten és a természetfeletti dolgok létének gondolatát. és saját munkájáról azt tartotta. hogy azzal Isten teremtő művét igyekszik magyarázni. hogy Pál apostol leírta e gondolatokat? Számtalan emberi gondolat vonja kétségbe Isten Igéjét. ha ellentmond az Úr Igéjének.szerda A VILÁG „BÖLCSESSÉGE” február 13. Az emberiség hihetetlen mennyiségű ismeretre és tudásra tett szert. az emberi „bölcsesség” (még ha a tudomány „tényei” támasztják is alá) „bolondságnak” tekintendő. Az efféle érzéseket ma a tudományos közösség egyes elemei gyakran gúnyolják. akár a teremtésről. Néhány éve egy tudós úgy spekulált. azzal.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. Ám még a „jobb megértés” sem ugyanaz. Például megfogalmaztak különféle elméleteket arról. Kepler. 58 www. Istenem! A te gondolataidat próbálom végiggondolni utánad…”).remenytv. akkor más magyarázatot kell találnia. Akár Jézus feltámadásáról van szó. Hogyan láthatjuk az 1Kor 1:18-21 és 3:18-21 szavai által kifejezett igazságot a mi korunkban és körülményeink között.hu/bibliatanulmanyok . hogy a Vörös-tenger kettéválása nem Isten csodája volt. (Kepler így írt egyszer: „Ó. Innen erednek olyan elképzelések. mint a bölcsesség. Galilei – hitt Istenben. főként az elmúlt két évszázadban. csaknem kétezer évvel azután. hogy Mózes kábítószer hatásától hallucinálva képzelte. főként az ember eredetét illetően. amelyeket Pál egyértelműen „bolondság”-nak nevez. ezért tartották Isten tetteinek. hogy valójában természetes jelenségek következtek be. inkább valami más. Az információ és a tudás viszont nem feltétlenül jelent egyet a bölcsességgel. A történelem számos kiemelkedő tudósa – mint Newton.adventista. A korábbiak szerint a tudomány ma nagyrészt naturalista nézőpontból indul ki. akik a Biblia csodás eseteit is igyekeznek másként magyarázni.

hogy Dávidnak isteni kinyilatkoztatás nélkül milyen elképzelése lehetett az „egek” hatalmasságáról. az egyik legkedveltebb.adventista. amit ma tudunk a teremtett világról – a holdról. szemben azzal. számára a teremtés az Úr fenségét és szeretetét hirdette. –. Viszont bármennyire erős is a teremtett világ bizonyságtétele. mennyivel inkább megtehetjük mi. Mások inkább a természet világában megfigyelhető rosszra összpontosítanak. Ha ő ilyen csodálattal gondolt erre.hu/bibliatanulmanyok 59 . A 8. A hívő ember számára a teremtett világ valóban Isten gondoskodását mutatja be. amit akkoriban tudtak? Csak az elmúlt száz évben kezdtük jobban felmérni a világűr hatalmas voltát és saját kicsinységünket. a csillagokról stb. tudva.remenytv. tekintettel arra. Olvassuk el Jn 14:9 versét és gondoljunk a kereszten függő Jézusra! Miért a keresztnél találjuk az Isten természetéről és jelleméről való legteljesebb kinyilatkoztatást? www. Dávid hitt Istenben. amelyek valójában a saját döntéseik vagy az ördög tetteinek következményei. Istent okolva a bajokért. és dicsérik Istent gondoskodásáért. zsoltárban feljegyzettek szerint milyen konkrét következtetéseket vont le a természetből? Miért tűnnek szavai még inkább figyelemreméltónak. A HIT SZEMÉVEL… csütörtök A zsoltárok között a 8.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. Szinte el sem tudnánk képzelni. főként a bűneset és az általa kiváltott átkok következtében nem. hogy a végtelen világegyetemben Isten felmérhetetlen szeretettel fordul felénk! Mit látott Dávid az egekben (Zsolt 19:2-5)? Sokan az éjszakai csillagos égre feltekintve Isten nagyságát és az ember kicsinységét látják.február 14. kinyilatkoztatása nem teljes. még a Sátán által behozott rosszak között is.

főként pl. mint amit a tudomány valaha kikutathatna.remenytv.péntek TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: február 15. Az úgynevezett tudományt és a vallást egymással szembeállítják. hajlamos ellenszegülni az isteni tekintélynek. amikor Isten útjait próbáljuk megérteni? Hogyan viszonyuljunk a nehéz kérdésekhez. és el kell ismernünk. „Azt a figyelmeztetést kaptam [1890]. hogy a teremtés jóval többet takar. hogy a tanítványokat maguk után vonják’ (ApCsel 20:30)” (Ellen G. ahhoz nem találunk felcímkézett magyarázatot. Valójában miért nem kellene meglepődnünk azon. Miért gondoljuk hát jól meg. mint a teremtéskor volt. az emberi elme pedig felfogásában véges. White: Medical Ministry. Sátán hatása is erősen érezhető a természetben. BESZÉLGESSÜNK RÓLA! 1) Gondoljunk a földet sújtó „hármas átokra” (Ádám bukása. hogy milyen következtetéseket vonunk le jelen világunkból a kezdeteket illetően? 2) Mit tesz a tudomány. A Szentírásnak e szavai jelentek meg előttem: ’Sőt ti magatok közül is támadnak férfiak. hogy alkalmanként feszültséget találunk a Bibliában kinyilatkoztatott természetfeletti események és a tudomány materialista megközelítési módja között? 4) Olvassuk el Jób 39:34-35. amit a Bibliában adott.hu/bibliatanulmanyok . o. hogy ettől kezdve állandó vitában fogunk állni. különösen az élet eredetével kapcsolatban? Amit ma látunk. A tudomány teljes egészében emberi vállalkozás. 40:2-3 és Róm 11:33-36 verseit! Mennyire bízhatunk meg az emberi bölcsességben. 98. Kain bűne és az özönvíz miatt)! Ezek együttes hatása évezredeken át összeadódott. tehát a megfigyelhető dolgok közül sok nem illik Istennek ahhoz az önkinyilatkoztatásához. világunk teremtésének egyedi esetéről gondolkodva? 3) Nem értjük igazán a Szentírás és a tudomány közötti feszültség minden vetületét.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. mint a tudományra.adventista. Isten azonban összehasonlíthatatlanul bölcsebb nálunk. kik fonák dolgokat beszélnek. miközben igyekszünk összhangot találni a tudomány és a Szentírás között? 60 www.). Miért olyan fontos nagyobb bizalommal tekinteni a Bibliára. ami miatt most világunk egészen más. mivel a véges ember nem képes felfogni Isten hatalmát és nagyságát.

addig! De meddig?!… www. Addig mulasztásokat bepótolni! Addig nehéz leckéket megtanulni! Megíratlant megírni.hu/bibliatanulmanyok 61 .TÚRMEZEI ERZSÉBET: HATÁRIDŐ Határidő… dolgozatbeadás… határidő… vizsga.adventista. kollokvium… Az elején tempós ráérés.remenytv. utolsó napok lázas lüktetése… Határidő! S így futnak a napok az utolsó határidő felé. aztán egyre sebesebb hajrá.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. kimondatlant kimondani! Addig.

Isten olyan szabályozott pontossággal tartja fenn a világmindenség működését. ami létrejött. megdöbbentő. Advent Kiadó. Budapest. amely fenntartja a világmindenséget. 130. ami lett” (Jn 1:3). Máté 5:45. hogy ’…Őbenne teremtetett minden… minden Őbenne áll fenn’ (Kol 1:16-17). 6:25-34. Az a kéz.). Ezen túlmenően azonban Ő is tartja fenn az egész világot.adventista. hogy azt néha egy általa alkotott géphez hasonlítják. Felfoghatatlan. ugyanaz a kéz. 62 www. amit megteremtett. Kolossé 1:16-17. az a kéz. hogy éppen azt feszítették keresztre a világért.remenytv. tanulmány február 16–22.hu/bibliatanulmanyok . A világegyetemben semmi nem létezik az Úrtól függetlenül. A gépnél viszont jobb hasonlat a hangszer.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. White: Előtted az élet. Mindent Ő alkotott meg. 1992. 10:28. Nevelés.8. ami azután magától működik. „Minden őáltala lett és nála nélkül semmi sem lett. vagyis folytonosan fenntartja. aki teremtette és fenntartja azt! „Pál apostol a Szentlélek által kijelenti Krisztusról. o. amelyet értünk keresztre szegeztek” (Ellen G. mindeneknek Alkotója és Fenntartója SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Jób 42. amely szabályos rendben és fáradhatatlanul működésben tart mindent mindenütt Isten világegyetemében. Jézus. amit Isten felhasznál a kívánt „dallam” megszólaltatására. Zsidók 1:3 „Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban” (Fil 4:19).

nem dicsőítetted” (Dán 5:23. hogy Jézus továbbra is hatalma által tartja fenn a világmindenséget. Ez különösképpen igaz azokra nézve. Az univerzum nem független tőle. majd magára hagyta.hu/bibliatanulmanyok 63 . hogy további isteni tettek nélkül evolválódjon. A FENNTARTÓ ISTEN vasárnap Kol 1:16-17 és Zsid 1:3 versei szerint mi a szerepe Jézusnak az univerzum folytonos létezésében? Az itt olvasottakból az következik. akik Pál szavaival élve „Krisztusban” vannak (2Kor 5:17. hanem külön áll tőle. hogy a megváltást elutasítók élete is az Úr fenntartó erejétől függ. új prot. folyamatosan végezve a teremtés munkáját.február 17. akinek a kezében van az életed és minden utad. ford. amint a panteizmus (miszerint Isten és a világegyetem ugyanaz volna) vagy a panenteizmus (amely szerint a világ Isten része. Ef 2:10 – figyeljük meg e versekben a teremtésre tett utalásokat!).hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. akik átadták magukat Istennek. létezése az isteni akarat folyamatos gyakorlásától függ. Szeretete miatt élünk. Emellett igaz az is. A Biblia azonban kizárja az efféle elméleteket. Hogyan ír Pál apostol Jézushoz fűződő kapcsolatunkról (ApCsel 17:28. alakíthatunk ki kapcsolatokat most is. Az Úr semmiképpen nem függ az univerzumtól. A világegyetem függ Istentől.). Ám Isten nem is része a teremtésnek. ami szerint Isten megteremtette az önmagát irányítani képes világot. mintha a saját teste volna) hamis elméletei állítják. Dániel egészen világosan megfogalmazta ezt Belsazár királyhoz szólva: „De azt az Istent.remenytv. vagyunk cselekvőképesek. 1Kor 8:6)? Pillanatról pillanatra. napról napra Isten fenntartó erejétől függ létezésünk. Viszont ennek fényében hogyan értsük a szabad akarat és a szabad választási lehetőség valóságát? Hitünk egészére nézve miért olyan fontosak létezésünknek ezek az elemei? www. nem fordítva. Ez cáfolja a deizmus filozófiai tanítását.adventista.

a földön semmi nem mentesült az ártalmaktól. nem pedig nagy emberek feltételezései alapján” (Ellen G. gyümölcsöket és magokat választott nekik eledelül. hatodik nap” (1Móz 1:31). de a természet Istenének az ereje korlátlan. sem az élelemért folytatott harcra. hanem az derül ki belőlük. Világunk mostanra nagy károkat szenvedett. hogy amikor Isten megteremtette az állatokat. hogy megteremtette az Édenkertet a maga szépségével és ételeinek gazdag választékával. hanem Ádámnak és Évának még egy külön kertet is készített. Isten tetteiből magyarázzák jellemét. amit ingyen adott és bőségesen ellátta őket benne mindennel. Isten biztosította az élelmet összes teremtményének. Isten túláradó szeretetét és kegyelmét tanúsította gondoskodása. Mózes első könyvének első fejezetei erről mit sem tudnak. Ezzel éles ellentétben áll az evolúciós elmélet elgondolása. amelybe a szemnek tetsző és fogyasztható gyümölcsöket termő fákat ültetett (1Móz 2:9). ami szerint az emberi élet – valójában minden élet – csak az erősebb fennmaradása és a ragadozó életmód kegyetlen folyamatai révén létezik. tehát a kert Isten kegyelméből fakadó ajándék volt. és amint látjuk. Az Ő jelenlétét fogja mindenben észrevenni az. messze kerültünk az eredeti teremtéstől. A teremtési beszámolóban semmi nem utal ragadozók létére. Gondoljunk a természet világára! Hogyan vehetjük észre mindenben Isten jelenlétét? 64 www. amivel megdolgozott volna érte.hétfő A BŐKEZŰEN ADÓ ISTEN február 18. „A természetben erő van. aki kezeinek munkájából ítéli meg az Urat. Isten mindent bőséggel kirendelt minden és mindenki számára. majd az embert. biztosította ételüket – fűféléket. nem volt szükség erőszakra.hu/bibliatanulmanyok . 1Móz 1:29-30 versei mutatják.).remenytv. amikor Isten elkészült a teremtéssel: „És látá Isten. White cikke. ahogyan az Úr mindent biztosított Ádámnak és Évának? Amint már megjegyeztük. Mit árul el 1Móz 2:8-9 szakasza arról a gondoskodásról. beleértve az embert is. ímé igen jó.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www.adventista. hogy minden amit teremtett vala. méghozzá bőségesen. március 13. hogy még egy lépéssel továbbment. Ezért olvashatjuk ezt a Biblia feljegyzésében arról. Nemcsak az egész föld rendelkezésére bocsátotta az eledelt. Viszont még a leromlott állapotok között is erőteljes bizonyítékait találjuk Isten szeretetének. Amint egy korábbi tanulmányban már szót ejtettünk róla. Signs of the Times. És lőn este és lőn reggel. Itt most azt láthatjuk. hogy kezdettől fogva a világ igazi Paradicsom volt. Ádám és Éva nem tett semmit. 1884.

Valóban fontos igazságokat tudhatunk meg ebből az iratból a nagy küzdelemről (lásd még Jel 12:12). amivel minden embernek meg kell birkóznia. hogy igazolnánk. mint ahogy mi sem. amelyben a pátriárka számára fájdalmas valósággal jelentkeztek (többek között) e kérdések is (lásd a 4. A szombati bevezető szakaszban olvassuk el ismét Ellen White szavait! Miért segít megbirkózni a rossz kérdéskörével. aki hisz a szerető Istenben – nemcsak az emberi gonoszság. de nem adott választ a kérdéseire és a történtek okát sem magyarázta el neki. aszályok. földrengések stb.adventista. Ha képesek lennénk magyarázatot találni a rosszra. mint ahány választ kapnak. A nagy küzdelem forgatókönyve azonban nem ad magyarázatot a gonoszság minden egyes esetére.remenytv. hanem állatoknak is rengeteg fájdalmat és szenvedést okoznak.). hanem a világban megfigyelhető rossz kérdésével. miért történnek ilyen bajok? Jób könyve a Biblia egyik legrégebbi irata. nemcsak embereknek. fejezetében? Mely kérdések maradnak felelet nélkül? Jób könyvének olvasóiban talán több kérdés marad. Isten szólt ugyan hozzá. Milyen választ találunk Jób könyve 42. hogy bizonyos dolgok meghaladják az ismereteit. Bemutatja. hogy Isten jól tudja. Jób története viszont bepillantást enged a gonoszság természetébe. talán nem kapunk feleletet a kérdéseinkre.február 19.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www.hu/bibliatanulmanyok 65 . katasztrófák érnek. aminek hátterén kezdhetjük megérteni a gonosz létezését. ezt azonban semmiképp nem tehetnénk! A nagy küzdelem rámutat a gonoszság mögött meghúzódó nagy kérdésekre. az alapgondolat viszont csak keveset árul el a rossz egyes eseteiről. hogy mennyi szenvedést állt ki miatta Isten? www. de attól még bíznia kell Istenben. Jób nem értett mindent. ha Isten uralkodik a teremtett világ felett. akkor ez egy bizonyos értelemben azt jelentené. ha tudjuk. Amikor természeti katasztrófák következnek be (árvizek. ha efféle nagy tragédiák. milyen küzdelmeket élünk át. amit Jób meg is tett. Egyszerűen csak emlékeztette. tanulmányban). hurrikánok. A TERMÉSZETBEN MEGFIGYELHETŐ ROSSZ kedd Éppen a rossz kérdése az egyik kritikus dolog. Hogyan értsük ezeket? Végtére is. Gyakran mi is hasonlót tapasztalunk.

akarata szerint rendelve el az eseményeket. felhasználva az általa teremtett világ tulajdonságait céljai véghezvitelére. Éppen ezért olyan fontos személyesen megismerni Istent. nevezhetnénk „a gondviselés szelének” is. Milyen esetekről olvashatunk a következő szövegekben? 1Móz 8:1. hanem a muzsikára összpontosul. konkrét okból fújt. egy láthatatlan Lény hajtja végre akaratát vele. A színfalak mögött Isten cselekszik teremtményei szükségleteinek biztosításáért.hu/bibliatanulmanyok . 4Móz 11:31 A szél megszokott jelenség. Ám e szövegekben különleges körülmények között támad fel. a föld és a napok hosszának kapcsolatát az emberi tapasztalat egyik legállandóbb és leginkább kiszámítható jellemzőjének tartjuk. hogy gyakran rácsodálkozunk a meglévő rendre és lenyűgöz a teremtés fenségessége. hogy uralja a világot. hogy fenntartsa teremtményeit? Ezek szerint hogyan törődik a teremtményeivel? Sokat tudunk a napfényről és az esőről. Ám mindkét esetben többről van szó. hogy a teremtésben és Isten teremtő tettei közül annyi mindent fel sem tudnánk fogni. ha hasonló eset fordulna elő a mi időnkben! Mégis. Ám nem mindig ismerjük fel. Isten is olyan mesterien irányítja a teremtett világot. hogy a színfalak mögött Isten tevékenykedik. A nap. az ember figyelme nem rá. fel kell tennünk a kérdést: „Avagy az Úrnak lehetetlen-é valami” (1Móz 18:14)? Ebből. hogy végül minden az Őt szeretők javát szolgálja (Róm 8:28). mint ahogy egyéb csodákból azt a következtetést vonhatjuk le.szerda február 20. 2Kir 20:9-11 szakaszában találjuk az egész Biblia egyik legkülönlegesebb csodáját. hogyan reagálna a tudományos közösség. Így megtanulunk bízni benne. Meghatározott időkben és helyeken. AKI A MEGROMLOTT VILÁGOT IS KORMÁNYOZZA Olvassuk el Zsolt 65:10-11 és Mt 5:45 verseit! Mit cselekszik Isten a természet világában. 66 www.adventista. általában tudjuk. Még ha „természetesnek” tűnik is. Az a szándéka. 2Móz 10:13. Amikor egy kiváló zenész gyönyörűen játszik. hogy mi okozza.remenytv. és a tudósok magyarázatot is adnak az e jelenségeket kiváltó folyamatokra. még ha nem is értünk mindent. egyénileg tapasztalni szeretetének valóságát. mint amit a tudomány elmondhat.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. azt azonban tudjuk. Talán nem értjük útjait. Képzeljük csak el.

Viszont amint jól tudjuk. Ez újabb példa arra. Olvassuk el Mt 6:25-34 szakaszát! Mi az a fontos üzenet. és e tragédiák alól a keresztények sem mentesülnek. hogy könnyebben el tudjuk viselni az élet nehézségeit. Nem feledkezhetünk meg a nagy küzdelemről. fertőző betegségek pusztítanak. ami kellett nekik. hogy nem vetnek. Ádám és Éva igyekezett ezt biztosítani magának. a többi mai igével együtt.adventista. amelyekkel gyakran szembesülünk? www. a halál minden oldalról támad. nem aratnak. A bűn következtében új szükséglet is jelentkezett: ruházat kellett nekik. és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. nem léphetett be többé az Édenbe. Azt azonban megígérte. amire szükségünk van. Jézus értünk halt meg. és jól tesszük. méltatlanságunk dacára is. hogy fájdalmak nélkül. (A bőr jelentőségével majd egy másik tanulmányban foglalkozunk behatóbban. sem csűrbe nem takarnak.hu/bibliatanulmanyok 67 . Isten azonban továbbra is gondoskodott fizikai szükségleteikről (1Móz 3:21). amit Jézus itt elmond? Hogyan értsük szavait a sokak életét beárnyékoló megpróbáltatások és tragédiák között? Vigasztaló gondolatok. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál” (Mt 6:26)? Miután Ádám és Éva bűnt követett el. csütörtök AKI GONDOSKODIK A MEGROMLOTT VILÁGRÓL „Tekintsetek az égi madarakra. Isten nem ígéri népének. nem a liliomokért és a madarakért! Biztosak lehetünk szeretetében. luxuskörülmények között élhetnek. amit Isten meg is adott – bőrruha formájában.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. hogy megadja.február 21. hogy a kegyelmes Isten mindennel ellát.remenytv.) Itt az a lényeg. veszteség vagy szükség idején. Éhségek. időnként a körülmények igencsak megindítóak lehetnek. aszályok. csakhogy a fügefalevelek nem voltak igazán alkalmasak erre a célra. Valami jobbra volt szükség. bármilyen körülmények között legyünk is éppen. sem arról. különösen a nagy szenvedés. ha teljes szívvel. hogy képesek legyünk megbirkózni a nehézségekkel. lélekkel és elmével ragaszkodunk hozzájuk. Hogyan segíthet hozzá Mt 10:28 verse. hogy Isten még bűnbe esésük után is biztosította azt. hogy bűnbe süllyedt világban élünk. megerősít. árvizek.

amit Isten cselekedett vagy tud cselekedni. sem azt. Advent Kiadó. hogy fel tudják fogni Isten bölcsességét. 1Kir 19:11-12! 68 www.hu/bibliatanulmanyok . o.)! BESZÉLGESSÜNK RÓLA! 1) Olvassuk el figyelmesen az előző idézetet. miért nem. hogy Isten olyan helyzeteket teremtett. és többé nem tisztelik nevét. azt.péntek TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: február 22. amelyeket az emberek megismerhetnek a fizikai világot irányító törvényekből. hanem azzal a gondolattal. vagy nem veszi tudomásul Isten létezését. De milyen korlátozott a tudásuk. még azt is. főként nem természetfeletti erő. hogy miként munkálkodik a Szentlélek az ember szívén. 1993.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. Az ember vagy tagadja. hogy végtelen hatalma folytán általuk viszi véghez akaratát. hogy Istent saját törvényei korlátozzák. akik ma hasonlóan járnak el? 2) A modern tudomány már sokkal jobb magyarázatot képes adni a „természetes eszközökkel” arra. A ’természet törvényei’ – ahogy általában nevezik – azok a törvények. Jórészt eluralkodott az az elképzelés. és nem értik Isten törvényét. A baj nem is a „természetes eszközökkel” vagy a „természeti törvényekkel” van.remenytv. hogy csak ezek az eszközök vagy törvények léteznek. Mi a lényege Ellen White szavainak? Hallunk olyan tudósokról. Mi a baj ezzel a feltevéssel? Logikailag miért nem helytálló? Tegyük fel a kérdést: Honnan származnak e törvények? Miért áll szöges ellentétben ez a gondolat a Biblia legalapvetőbb tanításával? 3) Milyen példákat találunk még a Szentírásban arra. és milyen óriási a terület. „A tudósok mégis azt gondolják. amelyeket mások csupán a „természet erőinek” tulajdonítanak? Lásd pl. mögöttük nincs semmi más. meg tud magyarázni mindent. vagy azt gondolja. ill.adventista. White: Pátriárkák és próféták. 84. Budapest. hogy bizonyos dolgok miért történnek. sem nem félik hatalmát. amelyben a Teremtő saját törvényeivel összhangban és a véges lények felfogóképességét végtelen messze meghaladóan tud cselekedni” (Ellen G. Nem hisznek a természetfölöttiben.

hu/bibliatanulmanyok 69 . borongós napok elindulnak valahová most. Vidámat.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. – A szürke. mert jön-jön. eddig aludt.remenytv. www. de nekünk új muzsikát hoz a szél. Megtörli álmos szemeit. Mozdul a fában az élet. mint az őrület a rigófütty. örömében az ég is megkékül. muzsikálni készül. madárfüttyös napot. a kis tücsök trillázni.adventista. más tájak felé. zöld határt: a mindig megújuló csodát. füvet. virágot. más vidékre. Most felébredt. zöld bokrot. új világot látni készül itt: bimbót.PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET: FEBRUÁR A fénylő februári nap köszönti már az új tavaszt.

hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. mint a béke és a boldogság. hogy ez így legyen.). Gondoljunk csak arra. ’Tisztességes… a házasság’ (Zsid 13:4). 20. hogy mennyire lerontotta az emberiség életét a bűn. amelyet Ádám a bukás után magával vitt az Éden kapuin túlra. hogy milyen áldás a boldog házasság és a szerető család! Mennyire szerencsés. Nagyszerű gondolat! E heti tanulmányunkban pedig a mögötte megfigyelhető elvek némelyikével foglalkozunk majd. és ez egyike annak a két intézménynek. tanulmány február 23–március 1. Ez volt Isten egyik első ajándéka az embernek. szerzek néki segítőtársat. hozzá illőt” (1Móz 2:18). kielégíti az ember társas igényét. Máté 5:27-30. 70 www. A házasság Édenből eredő ajándéka SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 2:18-25. White: Pátriárkák és próféták. sokak számára a házasságban több a fájdalom és a harag. „Isten adta össze az első házaspárt. a házasság áldás. őrzi az emberiség tisztaságát és boldogságát. Budapest. nemesíti fizikai. Advent Kiadó. Amikor az ember felismeri és követi a mennyei elveket ebben a kapcsolatban.hu/bibliatanulmanyok .9.adventista. 1993. o. Efezus 5:22-25 „És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni. 2Korinthus 3:18.remenytv. értelmi és erkölcsi természetét” (Ellen G. aki így élhet! Sajnos. Számtalan házasság szomorú helyzete jól mutatja. Pedig Isten nem akarta. Márk 10:7-9. Ennek az intézménynek a szerzője tehát a világegyetem Teremtője.

amíg Ádámot életre keltette. hogy mind párban vonultak el előtte – hím és nőstény –. Így sokkal jobban értékelheti majd az ajándékot. Ádámnak tehát szüksége volt valakire. aki hasonló hozzá. Utána viszont egy valami nem volt jó. de egyedül nem tükrözhette Isten képét. Akkor viszont csak Ádám volt az egyetlen ember. 1Móz 2:18 szerint mi volt az? Miért? Mi minden következik ebből a szövegből? Isten a teremtés minden részét jónak mondta egészen addig. akivel a kölcsönös szeretet és együttműködés kapcsolatában élhet.hu/bibliatanulmanyok 71 . bizonyára felfigyelt rá. aki az Istenség személyeinek kapcsolatában létezik. a feleségét.remenytv. hogy feleséget adott Ádámnak? Talán a 20. hogy Ádámnak feleséget adjon. „NEM JÓ” vasárnap Természetfeletti szavának erejével Isten megteremtette világunkat az ősi káoszból. érezze: még hiányzik valami a teljességből.február 24. vers végén találunk rá a válaszra. amit Isten neki szánt. Gondolkodjunk el arról. Talán azt akarta. Isten ugyan a saját képére alkotta meg. hogy Ádám vágyódjon egy társ után.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. Ádám magányát azonban nem tartotta jónak! Ezek szerint tehát milyen értéke van a kapcsolatoknak? Mit tehetünk fontos emberi kapcsolataink erősítése érdekében? www. Mit teremtett meg Isten közvetlenül azelőtt. tükrözve az Istenségen belüli szeretetkapcsolatot. A teremtési beszámolóban végéig minden „jó” volt. hogy a teremtés munkáját Isten jónak ítélte.adventista. A Szentháromság tagjai természetesen az Atya. amikor is Isten kijelentette: „ímé igen jó” (1Móz 1:31). hogy álmot bocsátott Ádámra és megalkotta testéből az asszonyt? Előző tette hogyan kapcsolódik ahhoz. a Fiú és a Szentlélek. ő pedig csak egyedüli teremtmény volt. Miközben Ádám elnevezte az állatokat. Isten tervében már biztosan eleve szerepelt.

noha nem volt kimondottan szüksége a bordára Éva megalkotásához. A majmok között sem akadt hozzá hasonló.remenytv. hogy az ember nem más. Isten terve szerint Évának egyenlőnek kellett lennie Ádámmal. vagy a szavával életre hívhatta volna. ahogyan Isten megteremtette Ádám párját (1Móz 2:21-22)? Isten saját maga formálta meg Ádám testét a föld porából. 72 www. Éva testét is Ő maga formázta meg. Pedig nem a majmokhoz tartozunk. ez azt is jelezhette volna. majd odavezette hozzá (lásd 22. Ez a szakasz is rávilágít az ember és a földi állatvilág közötti nagy különbségre. ami arra utal. Ha egymástól függetlenül teremti meg őket. ami bűnét csak tovább súlyosbította. Ennek a pontnak a fontossága később mutatkozott meg. vagy bízik abban. hiszen ma a társadalom jelentős része vallja. hogy a kettőnek egyesülnie kell. „egy testté” válva. Ádám bordáját felhasználva teremtette meg. tehát mint ahogy mi sem. hogy Isten valóban képes volt társat adni az embernek. hogy Éva megformálásához felhasználja Ádám bordáját. amikor megpillantotta Évát? Amikor Ádám találkozott Évával. hogy Ádám nevet ad az állatoknak.adventista. Istennek azonban jó oka volt arra. Nem létezett Ádámhoz hasonlítható állat. hogy természetükből adódóan egymástól teljesen független személyek. Ádámnak bőven lett volna oka bízni Isten gondoskodásában. Mi a jelentősége annak. vers). örömében dalra fakadt. amikor Ádám egy kísértéssel találta szemben magát: vagy csatlakozik Évához és eszik a gyümölcsből. Miután Isten megteremtette Évát. hogy Isten meg tudja oldani a helyzetet. vers). Már Éva megteremtésének a módja is jelzi. Ádámhoz vitte. mivel Ádám különbözött a majmoktól. mint fejlett majom. úgy Ádám sem találhatott társra egy majomban. mennyire meghitt volt a kapcsolatuk. 1Móz 2:23 verse szerint mit mondott Ádám. Megteremthette volna úgy is.hétfő ÁDÁM TÁRSA február 25. és jól mutatja. Ez az első költemény a Bibliában. hogy milyen nagyra tartotta a feleségét. 1Móz 2:20 veresében olvashatjuk.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. Ám valami közös volt a testükben. Ezt fontos emlékezetben tartanunk. de a bűneset megrontotta a teremtésnek ezt a részét is. mint a férfit. hogy a segítőtársa legyen (lásd 18. Ádám egy bordáját felhasználva.hu/bibliatanulmanyok .

Szerinte „csakis úgy lehet némi békét találni benne… ha az ember megtartja az elsőt [az első feleségét]. Nem lehet olyan laza kapcsolat. amíg készen nem áll rá. Az önfeláldozó szeretetet szeretetből fakadó tisztelet fogadja. ha az ifjú pár elköltözik a szülőktől és új otthont alakít ki.adventista. ha csak lehet. A céljaikban legyenek egységesek. A házasságon belüli viták legfőbb kiváltó okai lehetnek a szélesebb családi körön belül jelentkező problémák. szinte említeni sem kell. remélve. és a lehető legtávolabb marad tőle. hogy egész életére elkötelezze magát. meghittségét. Aki még nem készült fel arra. hogy a házasságnak tartósnak kell lennie. amit az ember kénye-kedve szerint elkezd vagy felbont. Ha erre nincs lehetőség.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. hogy milyen előnyökkel jár. ne a szülőkkel együtt. A boldog otthon alapításának egyik kezdeti lépése. AZ IDEÁLIS HÁZASSÁG kedd William Faulkner egyszer azt írta a házasságról. akkor is fontos tiszteletben tartani a házasság körét. mint ahogy Krisztus is odaadta magát az egyházért. Jézus azt is érzékeltette. hogy a két félnek le kell mondania az önálló gondolkodásról. Viszonzásként a feleség tisztelje férjét és működjön együtt vele közös céljaik eléréséért. a lehető legjobbat tegyék egymás és házasságuk egysége érdekében. Az egység nem azt jelenti. hogy szeretetből a felesége szolgálatára legyen. hogy „kudarc”. ez a záloga mindkét fél boldogságának. hanem külön lakásban éljenek. mert ez egy életre szóló elköteleződés.” Milyen szomorú megjegyzés ez.február 26. Otthonunk valóban lehet a menny előíze! www. Hogyan mutatja be Ef 5:22-25 szakasza a jó házasság elveit? A férj kiváltsága. az várjon ezzel a lépéssel.remenytv. hogy az új házasok függetlenségét tiszteletben kell tartani. és sok házasságra ráillik! Jézus melyik igéket idézte Mk 10:7-9 verseiben? Szavaival a jó házasság mely jellemzőire utalt? Mindenki jól tudja. hogy majd csak túléli az asszonyt. Ez oldja fel a bűn következtében fellépő széthúzást.hu/bibliatanulmanyok 73 . A jó házasság másik jellemzője az egység.

megkönnyebbülne a lelkem. hogy a figyelmet Jézusnak a bűnösök iránt tanúsított kegyelmére és bűnbocsánatára összpontosítjuk. hogy engedelmeskednek Isten minden parancsolatának. amit életével bemutatott és tanításaiban hirdetett. amiről Mt 5:27-30 verseiben olvasunk! Végső soron mi forog kockán? Nagyon helyes.remenytv. Isten meghatározott bizonyos szabályokat. Jézus kemény figyelmeztetését olvasva azonban nem szabad megfeledkeznünk a házasságtörésen kapott asszony történetéről sem (Jn 8:1-11)! Hogyan tarthatunk egyensúlyt. máskülönben az örök életét sodorja veszélybe az ember. Nehéz volna annál erélyesebben figyelmeztetni az erkölcstelenség veszélyére. White: Counsels on Health. Egészen világosan megfogalmazta. aki állítja. ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról a magas erkölcsi normáról sem. ugyanakkor az elesők iránt kegyelmet és együttérzést tanúsítva. hogy a házasság kötelékén belül éljen nemi életet a férj és a feleség – férfi és nő.adventista. ha erre volna szükség a tisztasághoz. Nézzük meg. akik pedig hangoztatják. egyrészt eleget téve a Jézus által az előbbi versekben meghatározott erkölcsi normáknak. „Ha mindenki mentes lenne a gonoszságtól. Mit mondhatnék.). ami ezen a körön kívül esik. Még azok közül is néhányan vétkesek a házasságtörés bűnében. nem élhetünk vele akárhogy. o. Azaz. Bűn minden más. hogy betartja Isten törvényét. mint ahogy ebben a történetben is olvashatjuk? 74 www. Ám a többi ajándékhoz hasonlóan ezt sem feltételek nélkül kapjuk. mennyire komolyan veszi Jézus azt. Vájd ki a szemed? Vágd le a kezed? Még ezt is jobb megtenni.szerda AZ ÉRTÉKEK ŐRZÉSE február 27. 621-622. Istennek az emberiség iránti szeretetére az egyik legjobb példa az ember nemisége. hogy felébresszem eltompult lelki érzékeiket? A lélek egyetlen védelme a szigorúan betartott erkölcsi elv marad” (Ellen G. ami az Úr csodálatos ajándéka. mint ahogy Jézus tette ezekben a versekben.hu/bibliatanulmanyok . de ez nem így van.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www.

hu/bibliatanulmanyok 75 . Olvassuk el Ef 5:28-32 és Jel 19:5-9 verseit! Milyen tanítás rejlik ezekben a részekben? Az Írás itt az ideális házassági kötelékhez hasonlítja az Isten és népe közötti kapcsolatot.február 28. jól tudja. hogy népének „férje” az Úr (lásd Jer 3:14)? A hívők egymás közötti és Krisztussal való egységére utal az a kép. Mely döntéseink révén kerülhetünk közelebb az Úrhoz és az ideális bibliai házasság formájához? Ehhez miért kellenek olyan döntések.remenytv. hogy ne lépjenek szoros kapcsolatba a körülöttük élő pogány népekkel.adventista. amelyeket csakis mi magunk hozhatunk meg? www. amit 2Móz 34:15-16 versében találunk? Hogyan értsük ezt annak fényében. Milyen kifejezést használ az Úr a figyelmeztetésben. természetesen a Biblia szerinti ideális házasság fogalmai szerint – a férfi és a nő szereteten alapuló.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. önfeláldozó kapcsolatában – értelmezve. Éppen ezért utal például a Biblia számos alkalommal a hűtlen asszony képével az ókori Izráelben uralkodó hitehagyásra és elhajlásra. hogy milyen komoly érdeklődést tanúsít Isten a népe iránt és közösségre kíván lépni velünk. mint az Újszövetség a házassággal szimbolizálja Isten és szövetséges népe kapcsolatát. mutatja. Mózes második könyvében az Úr felszólította népét. A HÁZASSÁG HASONLATA csütörtök Aki tanulmányozza a Bibliát. hogy az egyház Krisztus menyasszonya. hogy úgy az Ó-. Az Úr meghitt. bensőséges közösségbe hívja népét. Lenyűgöző ez a kép. akiknek elferdült szokásai rossz útra téríthetik Izráel népét is.

hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. 1989. családi élete nem volt boldog! Mit tanulhatunk ezekből a történetekből? 3) Olvassuk el. hogy több monogámnak tartott faj valójában nem is az. akiknek házassága. viszont a genetikai vizsgálatok kimutatták.péntek TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: március 1. amelyek nőstényeinek egyszerre született utódai nem ugyanattól az apaállattól származnak. A Teremtőtől eredő erkölcs objektív normája nélkül nem lenne semmi alap arra. hogy az emberi nemiség különböző megnyilvánulásait bárki erkölcsileg jónak vagy rossznak nevezze. amely többnyire monogámnak tekinthető. mit ír Péld 31:10-31 szakasza a „derék asszony”-ról! Milyen legyen a férj jelleme? 4) Mivel járulhat hozzá gyülekezetünk az ideális házassági kapcsolatok erősítéséhez. mások pedig véletlenszerűen párosodnak. és a megváltottak a Megváltóval együtt ülnek le a Bárány menyegzői vacsorájához” (Ellen G. o. A darwinizmus milyen szabályokat ad a nemi életre vonatkozóan.adventista. mind az Újszövetség felhasználja a házassági kapcsolatot a Krisztus és népe között fennálló gyöngéd és szent egység szemléltetésére. Budapest. Az evolúció filozófiája például nem ad objektív alapot az erkölcs és a szex kapcsolatára.hu/bibliatanulmanyok . amikor menyasszonyát hazaviszi atyja házába. hogy elismertessék az egyneműek partneri kapcsolatát. White: Jézus élete. vagy kitér erre egyáltalán? Hogyan viszonyul ez a Biblia szerinti ideális állapothoz? 2) Milyen példákat találunk a Bibliában a jó házasságra és a boldog otthonra? Nevezzünk meg olyan bibliai szereplőket is. ápolásához? Milyen gyakorlati lépéseket tehetünk ennek érdekében? 76 www. „Mind az Ó-. A helyes erkölcsi felfogás sok szempontból szorosan kötődik az ember eredetének kérdéséhez – főként igaz ez a szexualitásra nézve. Az állatvilágban a párzási szokásoknak különféle formái léteznek. A házasság csak a teremtés fényében értelmezhető helyesen.remenytv. Jézus gondolataiban az esküvői szertartás öröme előremutatott arra a boldog napra.). 118. Éppen innen indul ki a mai társadalmi nyomás is. Sok olyan állatfaj létezik. BESZÉLGESSÜNK RÓLA! 1) Darwin elmélete tagadja a bibliai teremtéstörténet. Advent Kiadó. Bizonyos fajok kapcsolata nevezhető poligámnak. de van néhány olyan állatfaj is.

Déli verőn is dideregve fáznék.adventista. ami szent és drága: lelkem elrejtett végtelen világa. hiszen Te vagy tündöklő napvilágom.TÚRMEZEI ERZSÉBET: HA TE NEM LENNÉL… Ha Te nem lennél. két riadt kezemből kihullatnám az életem. Szertehullana a harmónia. meghalna az élet. www. Ha Te nem lennél. mint kopár pusztaságon. meghalnának a színek énnekem. hitvány semmiséget. mint céljavesztett. S bár tündérkertek ösvényein járnék.remenytv. énnekem.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www.hu/bibliatanulmanyok 77 . Rettentő rommá összeomlana énbennem minden. sóhajokká lennének a dalok és sikoltássá minden énekem: hisz mindenem vagy. elepednék. Uram.

hogy Isten teremtett világának sáfáraiként élünk. „A világ. A sáfárság és környezetünk világa SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 2:15. és hisszük. Zsoltár 8. Kivonat a Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciájának a környezet világára vonatkozó nyilatkozatából).hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www.remenytv. tanulmány március 2–8. Célul tűzzük ki az erőforrások fenntartható fejlesztését az emberi szükségletek kielégítése mellett… Kötelezettséget vállalunk arra. a többi emberrel és a környezettel. amelyben élünk. hogy majd kapcsolatban álljon vele. és a tengert és a vizek forrásait’ (Jel 14:7).adventista. Szándékosan úgy helyezte el a világban az embert. és a földön csúszómászó mindenféle állatokon” (1Móz 1:28). 78 www. és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok. hogy amikor Isten mindent újjá tesz.hu/bibliatanulmanyok . 2Mózes 20:8-11. teljesen helyreállítja majd a világot” (A Természet Védelme. elkötelezzük magunkat minden ember életminőségének javítása mellett. szeretetből fakadó ajándék Istentől. Jelenések 4:11 „És megáldá Isten őket. és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá. ’aki teremtette a mennyet és a földet. Ezért hetednapi adventistaként a természet védelmét és gondozását Istenünk szolgálata szerves részének tartjuk… Mivel az emberi szegénység és a környezet állapotának megromlása összefügg egymással.10. az ég madarain. 1Korinthus 3:16. és uralkodjatok a tenger halain.

csak az élőlényekre vonatkozóan. ha a föld feletti uralomra gondolunk? 1Móz 2:19 szerint Ádámnak az volt az egyik legelső feladata.március 3. hogy el kellett neveznie az állatokat. amit Isten az embernek adott? Mit jelent az. A szöveg szerint ez az uralom egyetemes jellegű: lényegében Ádám lett a föld uralkodója. A TEREMTÉSKOR KAPOTT URALOM vasárnap 1Móz 1:26 értelmében Ádám uralma kiterjedt a földi teremtés egészére – a tengerre. hogy uralmat kapott az állatok felett. másrészt pedig attól. hogy „dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad”. a szárazföldre és a levegőre. Az a gondolat is beletartozik az uralom körébe. Isten ajándéka volt az Édenkert. tehát ez is megerősítette. sőt gyakran a státuszra is. A héber smr gyök általában „védelmezni”.adventista.hu/bibliatanulmanyok 79 . hogy fanatikus módon bálványozzuk a természet világát? www. A név általában utalt a személyiségre. Hogyan mutatkozik meg 1Móz 2:15 versében a sáfárság alapelve? Isten rábízta Ádámra azt a feladatot. vagy konkrétabban az. hogy az embernek hatalma van a többi teremtmény felett.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. Ádámnak joga volt nevet adni a madaraknak és a szárazföldi állatoknak. és a fordításban is ezt találjuk. A bibliai időkben nagy jelentőséget tulajdonítottak a neveknek. ahogyan a teremtési történetet értjük? Mennyiben véd ez a felfogás egyrészt attól. „őrizni” jelentéstartalmat hordoz. hogy vészes közönyt tanúsítsunk a környezet iránt. Hogyan hat a környezethez való viszonyulásunkra az. Olvassuk el ismét a 8. hogy viseljen gondot az Édenkertről. amit szeretete kifejezéseként Ádámnak adott – akire viszont ezzel felelősséget is ruházott. hogy Istent tartjuk Teremtőnknek.remenytv. őrizze és gondozza. A természet erőivel kapcsolatban azonban ilyesmi nem hangzik el. zsoltárt! Hogyan fogadta Dávid a megtiszteltetést. A teremtés idején kapott uralomnak a felelősség még újabb bizonyítéka volt.

Isten szándékában állt megteremtésük. nem is egy későn jött gondolatnak köszönhető. mást. hogy az állatok megfelelő bánásmódban részesüljenek. hogy egy csirkének vagy egy halnak több „személyisége” van. evolucionista nézetéből. akik a másik végletbe estek. Talán mulatunk az efféle elgondoláson. hogy végül milyen következtetésre jut? Az iménti példa alapján hogyan látjuk ezt a kérdést? 80 www. a barmok az ezernyi hegyeken” (Zsolt 50:10). mint az állatok (lásd 1Móz 3:21. Éppen ennek a gondolatnak kell meghatároznia. Vannak azonban olyanok is. Számos szervezetet hoztak már létre annak biztosításáért. 3Móz 11:3). csupán véletlenül jött létre? Az állatok megteremtése nem véletlenül történt. Magunkat egy ateista. Lk 14:5)! Az állatokkal való kegyetlenkedést és a szenvedésük iránti közönyt általában a személyiségzavar jeleként tartják számon. hogy miért nem kellene másképp viszonyulni az állatokhoz.adventista.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. hogyan viszonyuljunk hozzájuk (lásd még 2Móz 23:5. Természetesen a Szentírás nem támaszt alá efféle gondolatokat. Péld 12:9. evolucionista módon gondolkodó ember helyébe képzelve vezessük le. ezért nem kell másként bánni vele. Szerintük az ember lényegében nem értékesebb az állatnál. mint az anyaméhben fejlődő embriónak vagy akár egy újszülött gyermeknek. ám ez logikai úton valóban levezethető az ember eredetének ateista. ami nagyon helyes dolog. hogy létezzenek. ami szerint a természet világának nincs teremtője. Isten tervében az ember különleges státuszt kapott. Végtére is. „Mert enyém az erdőnek minden vadja. mint az emberekhez! Vajon az ember korábban kialakított nézete mennyiben határozza meg. akkor emberként ugyan miért lennénk bármennyivel is különbek? Egy filozófus az érvelésében odáig is elment.hétfő GONDOSKODÁS AZ ÉLŐVILÁGRÓL március 4. 2Móz 29:38. Azt akarta.hu/bibliatanulmanyok . ha az állatvilágtól csupán az idő és a véletlen választ el. 12. Ebben a versben mi érinti a föld feletti sáfárság gondolatát? Milyen szempontból áll éles ellentétben Jel 4:11 gondolata azzal az általános ateista nézettel. Ez a gondolatmenet több szempontból is logikusan következik az élet eredetének evolúciós elképzeléséből.remenytv.

Egyesek számára természetes a világ erőforrásainak felhasználása. hogy milyen fontosnak tartjuk az összhangot az egész környezettel” (A Természet Védelme. Milyen gondolatot találunk 2Móz 20:8-11 parancsolatában. Amint e parancsolatból látjuk. tisztességgel. akik „alattunk” vannak. ne feledjük. a sáfárság pedig bizonyos felelősségekkel jár. A szombatünnepléssel is hangsúlyozzuk. Mások ezzel szemben imádatuk tárgyának tekintik a környezet világát (lásd Róm 1:25). A teremtésről alkotott véleményünk befolyásolja a hozzáállásunkat a természet világához. A szombat tanításában az is benne foglaltatik.március 5.hu/bibliatanulmanyok 81 . így erősítve a Teremtővel és a teremtett világgal való kapcsolat különleges érzését. különösen azokkal. Ezen a napon a hetednapi adventisták megpihennek. hogy Isten teremtett meg úgy bennünket. Ez szüntelen emlékeztet rá. A szombat rámutat arra is.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. Kivonat a Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciájának a környezet világára vonatkozó nyilatkozatából).adventista. bármilyen mértékig. A SZOMBAT ÉS A KÖRNYEZET kedd Amint már megállapítottuk. amit az Úr teremtett. hogy sáfárok vagyunk. hogyan bánunk mindazzal és mindazokkal. hiszen nem vagyunk egészében véve függetlenek. a sáfárság témáját illetően? „A hetedik napot.remenytv. hogyan bánunk az emberekkel. a felelősségnek az is része. akiket magunkhoz képest „alárendelteknek” tartunk! Vajon tiszteletet tanúsítunk irántuk. Gondolkozzunk el arról. ami vágyaik és kívánságaik kielégítéséhez szükséges. a szombatot Isten elkülönítette teremtő tettének és a világ megalapításának állandó emlékünnepeként. hogy egy nap majd számot kell adnunk tetteinkről! www. emlékeztetőjeként. mint a világot. sem a világgal. kizsákmányolása vagy akár kifosztása is. a sáfárság gondolata szorosan kötődik a teremtés tanához a földünkről való gondviselés összefüggésében. jóindulattal viselkedünk velük? Vagy kihasználjuk. amelyben élünk. A bibliai nézet szerint azonban kiegyensúlyozottan kell viszonyulnunk a világhoz. hogy nem tehetünk meg kedvünk szerint mindent sem másokkal. hogy bizonyos hatalommal bírunk felettük? Ha ez az utóbbi volna a helyzet.

a tőlünk telhető legtöbbet meg kell tennünk egészségünk megőrzéséért.szerda EGÉSZSÉGÜNK SÁFÁRAI március 6. sőt „igen jó” volt. Az egészségünket illetően természetesen bizonyos dolgok kívül esnek a hatókörünkön. rosszullét és a halál pontosan a teremtés folyamatának része. 82 www. gondot kell viselnünk testünkről – benne agyunkról is. jan. betegség vagy halál. Ha szeretnénk kapcsolatban állni Istennel. 1881.hu/bibliatanulmanyok . a testünkről mint „Isten templomáról” való gondviselés valójában örök következményekkel járó erkölcsi kérdés. Amikor testünknek ártunk. A fizikai szokások vagy nemesbítik. 25. Istennel való kapcsolatunknak fontos része egészségünk őrzése. amelyekről igazán nincs is tudomásunk és mindenkit veszélyeztetnek fizikai sérülések is. Tehát csakis a teremtési történet hátterén érthetjük meg az egészségre és a gyógyulásra vonatkozó bibliai tanítást. ne áltassa magát azzal.). E szövegek szerint az egészség kérdésköre. ne vegye közömbösen testi egészsége kérdését. Amennyire azonban rajtunk áll. White: The Review and Herald.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. ami szerint a betegség. hogy Isten a saját képére teremtett. egyaránt ki vagyunk téve olyan vegyi anyagoknak vagy ártó hatásoknak. Vannak hibás génjeink. Mi a felelősségünk Isten előtt a testünkről való gondviselés terén (1Kor 6:19-20)? Testünket nevezhetnénk agyunk hordozó eszközének. Minden és mindenki a Teremtő kezéből került ki. hogy Isten eredeti teremtése „jó”. a bűn belépését követően jelentek meg.adventista. A fizikai és az erkölcsi természet között szoros a kapcsolat. Az evolúciós elképzeléssel ellentétben. Ezt Isten jól tudja. ezek a dolgok csak a bűneset után. méghozzá tökéletesen. lelki és fizikai értelemben egyaránt önmagunkat pusztítjuk. tudva. A negyedévi tanulmány során már többször utaltunk rá. Nem volt rosszullét. A Szentlélek pedig agyunkon keresztül lép kapcsolatba velünk. vagy lealacsonyítják az erkölcsi tisztaság szintjét… A magasabb rendű és nemesebb képességeket gyengíti minden olyan szokás. hogy a mértéktelenség nem bűn és nem befolyásolja a lelkiséget. „Aki istenfélőnek mondja magát. ami nem erősíti az emberi szervezet egészséges működését” (Ellen G.remenytv.

Hogyan segít ez a szöveg meghatározni a sáfárság bibliai koncepciójának alapját? Hajlamosak vagyunk a sáfárságra csak az anyagiak összefüggésében gondolni. Végeredményben. o.remenytv. és a világosságok Atyjától száll alá. hogy ajándékainkat még jobban tudjuk hasznosítani az Úr művének szolgálatában? www. White: Krisztus példázatai. Viszont akár a pénzről. Amilyen biztos. olyan biztos az is. mivel Isten a Teremtőnk és mivel mindenünket tőle kaptuk ajándékba.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. amelyet Isten nekünk készített. amelyet személy szerint nekünk kell elvégeznünk” (Ellen G. ’amije’ van. vagy változásnak árnyéka” (Jak 1:17). és a világosságok Atyjától száll alá”)? Milyen döntések meghozatala segíthet hozzá. Megszabja ’kinek-kinek a maga dolgát’ (Mk 13:34).hu/bibliatanulmanyok 83 . akinél nincs változás. 1983.). amint azt Mózes első könyvéből megismerhetjük. A SÁFÁRSÁG ELVEI csütörtök „Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való. akár a saját egészségünkről legyen is szó. hogy a földön van olyan feladat Isten szolgálatában. hogy szolgálatában hasznosítsák. Adventista Egyház. akár környezetvédelmi szempontokról. Mindenkinek együtt kell működnie Krisztussal lelkek megmentésén. 224. kötelesek vagyunk a ránk bízottakat jó sáfáraiként gondozni. H. hogy minden jó „felülről való.március 7. Budapest.adventista. N. Hogyan mutatja be Mt 25:14-30 példázata a jó sáfár jutalmát? Mi ennek a példázatnak az üzenete a sáfárság általános elveivel kapcsolatban? „Krisztus rábízza szolgáira azt. A menny örökérvényű tervében mindenkinek megvan a maga helye. amelyek igazából a teremtés tanában gyökereznek. a helyes sáfárságnak vannak bizonyos alapelvei. a sáfárság ennél sokkal szélesebb kört érint. Mit kezdünk a ránk bízott talentumokkal (ne feledjük. amint azonban e heti tanulmányunkban is láttuk. hogy a mennyben megvan az a hely.

a racionalitást. Singer természetesen az evolúció híve. ez minden. hogy bizonyos esetekben nem lehetne semmivel több joga az embereknek. az örömet. hogy az élet igazi célja a szolgálat. mint az állatoknak! „Akik az abortusz ellen tiltakoznak. egy malac. malacok és borjúk holttestéből lakmároznak. akik szerint az életet nem annak alapján kell értékelni. H. Urunk azt tanítja. Alapvetően mi a helytelen ebben a képben? Keresztényként hogyan reagáljunk az efféle gondolatra? 2) Olvassuk el ismét a szombati részben található idézetet! Hogyan kapcsolódik össze ebben is Mózes első könyvének teremtési leírása a környezet kérdésével? A teremtéshit miként véd a szélsőséges nézetektől? 84 www. és nem is állítanak fel egy részrehajlástól mentes skálát a szóban forgó élet minősége alapján. o. „Krisztus szolgálatra váltotta meg követőit. BESZÉLGESSÜNK RÓLA! 1) A szekuláris gondolkodásmódot követők között vannak. minden stádiumban. egészséges csimpánz életét talán értékesebbnek mondanák. aki érvelésében kifejti. az öntudatot.remenytv. White: Krisztus példázatai.hu/bibliatanulmanyok . Budapest.. mint pl. o.adventista. és minden követőjét a szolgálat törvénye alá rendelte – az Isten és a felebarát szolgálatának törvénye alá. távolról sem aggódnak minden élet miatt. 2000. a tudatosságot. tehát szerinte valójában nincs minőségi különbség köztünk és az állatok között. N. beteg emberét. amely összeköti az embert Istennel és embertársaival” (Ellen G. az önállóságot.péntek TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: március 8. Ezen az alapon egy fiatal. Adventista Egyház. Krisztus maga is szolgált.).hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www.). a fájdalmat stb. hogy emberi élet-e vagy sem. A szolgálat törvénye kapoccsá lesz. 1983. New York. egy borjú. 156. de még a sokat gúnyolt csirke is jóval megelőzné a méhen belül fejlődő embriót. The Ecco Press. 224. Ha tisztességgel összehasonlítanánk az erkölcsi értelemben számottevő jellemzőket. Elfogultan csak saját fajunk tagjainak az életével törődnek. Olvassuk el például a következő idézetet az ausztrál Peter Singertől. hanem hogy jól telik-e. Viszont egy három hónaposnál fiatalabb embriónál még egy hal is több jelét mutatná a tudatosságnak” (Peter Singer: Writings on an Ethical Life. ugyanakkor rendszeresen csirkék. Mi csupán valamennyire másként fejlődtünk. A mások szolgálatára szentelt élettel az ember közösségbe jut Krisztussal. mint egy idős. Krisztus ezzel minden addiginál magasztosabb fogalmat adott a világnak az életről.

– Isten rendelte örök menedékül.hu/bibliatanulmanyok 85 .TÚRMEZEI ERZSÉBET: MENEDÉK A VIHARBAN A fák tövén azért szelídül szellővé a szél.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. mert erejét már felfogták a fák. * Így rejtőzünk a keresztfa tövén. hogy vihar van. Együtt szenved a fákkal a viharban: mert ami szelíd fuvalom a fának. www. vihar az ibolyának.remenytv.adventista. s kiterjeszti két védelmező karját az életünk felett. Ezt a védelmet keresi minden odarejtőző kis virág. – Ott minden vihar fuvalommá békül. De érzi. mert fölfog villámot. szelet.

remenytv. Márk 2:27-28. A hatodik napon elkészült a teremtés műve. a szombatot (1Móz 2:1-3). Mózes első könyve 2.11. Megkötötték az első házasságot és megalapították az első családot. Emellett a szombat az egész emberiség számára (nemcsak egy nép számára) a teremtés emlékünnepe. fejezete cáfolja azt az általános nézetet. Isten a földet lakható hellyé tette és élőlényekkel népesítette be. Ám a paradicsomi élethez még valamit hozzátett: a hetedik napot. Zsidók 4:3-4. Ezékiel 20:12. 86 www. hogy az egész emberiség élvezheti a szombatnap áldásait. mindennel gazdagon ellátott kertet adott nekik. otthonul pedig egy csodaszép. jóval a zsidó nép létezése előtt „megáldá Isten a hetedik napot.adventista. és megszentelé azt” (3.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. 2Péter 3:3-7 „Mert a szombatnak is ura az embernek Fia” (Mt 12:8). 5Mózes 5:12-15. Ezen a héten az Édenből származó másik ajándék bibliai tanításával foglalkozunk.hu/bibliatanulmanyok . Miért? Mert már az Édenben. tanulmány március 9–15. miszerint a hetedik nap „a zsidók szombatja” volna. Isten elégedett volt minden teremtményével. Ádámot és Évát a saját képére formálta. ebből következik. A szombat az Édenben kapott ajándék SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 2:1-3. a bűneset előtt. vers).

hogy ez a feljegyzés igaz. amire konkrétan utal. bizonytalanság és előfeltételezés van. Milyen okok támasztják alá hitünket? Miért erősebbek ezek mindennél.március 10. „Isten a szombatot nem valami új intézményként vezette be. Ám a tudományban is számos esetlegesség.hu/bibliatanulmanyok 87 . Meg kell emlékeznünk róla és ünnepként kell megtartanunk mint Isten teremtő munkájának emlékét” (Ellen G. Hogyan kapcsolja 1Móz 2:1-3 szakasza közvetlenül a teremtéshez a hetedik napot. 169. Akik kételkedni akarnak. a szombatot? Hogyan erősítik ezek a versek is azt a gondolatot. hogy a teremtés valóban hat nap alatt történt? „Isten nem távolította el előlünk a kétely lehetőségét. hogyan lehetne bebizonyítani. 1992.). Különben is. tökéletes világra. Zsid 4:3-4 versében az író milyen eseményre utal a nyugalom kérdéséről szólva? Miért fontos ez? Ez teljesen egyértelmű újszövetségi utalás Mózes első könyvének teremtési beszámolójára. még kétszer pedig az azt és azon szavakkal jelöli. White: Előtted az élet. E versekben nincs semmi félreérthető sem a nappal kapcsolatban. elég alapot találnak a hitre is” (Ellen G. de akik meg akarják ismerni az igazságot. White: Pátriárkák és próféták.remenytv. nem pedig a teista evolúció képviselői szerinti hosszú korszakok során? E három versben érdemes felfigyelni arra. Ma sokan ellenzik azt a gondolatot.adventista. Nevelés.). 263. ami kételyt ébreszthet? www. Budapest. mégpedig arra. o. Hitünknek bizonyítékokon kell nyugodnia és nem szemléltetésen. mert a teremtés alkalmával alapította. Tudományos bizonyítékot szeretnének látni arra. 1993. további bizonyítékul a hatnapos teremtés és az azt követő nyugalomnap történelmi igazsága mellett. Advent Kiadó. Budapest. amit éppen akkor készített el a Teremtő.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. hogy Isten valóban hat nap alatt teremtette meg világunkat. mert visszamutat az Édenre. hogy öt utalást is találunk a hetedik napra: az ötből háromszor ki is írja a hetedik napot. vasárnap A TEREMTÉS ÉS A HETEDIK NAP. Advent Kiadó. hogy a teremtés hat nap alatt történt. sem azzal. o. hogy a teremtés hat napja előzte meg a hetediket. a bűn nélküli. Ez azért lényeges. A SZOMBAT A negyedik parancsolat (2Móz 20:8-11) közvetlenül utal a teremtés hetére. találnak rá alkalmat.

Mózes arra akarta felhívni Izráel népe figyelmét. Más szóval. Még mi ad okot a szombatünneplésre (2Móz 31:13. amelyekről eddig szót ejtettünk! Milyen kapcsolatban állnak egymással? Amikor a hetedik napon megtartjuk a szombatot. mint a szombatról. Nem igazolható. 5Móz 5:12-15 szakasza hallgat úgy a teremtés hat napjáról. aki Krisztusban megváltott. Mennyiben különbözik 5Móz 5:12-15 szakaszának hangsúlya attól. nincs ellentét a nevezett két rész között. valamint Krisztus helyettünk vállalt áldozatára vagyunk utalva. Maradjunk még egy kicsit annál a gondolatnál. Azért is a hetedik napon ünnepeljük a szombatot. ha valaki az egyik szakasszal próbálná tagadni a másik érvényességét. hogy életünk minden vonatkozásában elengedhetetlen szükségünk van Isten kegyelmére? Miként hasson ez a felismerés az életmódunkra? 88 www. elismerjük. valamint Ő az. mert Isten kiszabadította őket Egyiptomból. Hogyan segíthet a szombat megérteni. ugyanakkor felnagyítják az ember saját erőfeszítésének az értékét. Gondolkozzunk el a szombatünneplés három okáról. hogy először a teremtés. mint a létezésünk (végtére is. vajon mennyi beleszólásunk volt abba. hogy teljesen Isten kegyelmére.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www.adventista. mintha azzal megváltást szerezhetne. A hangsúly itt a szabadításra vagy a megváltásra kerül. Új szívet csak a Teremtő adhat. megmentett. a hetedik napon pedig megpihent. Tehát a hatnapos teremtést tagadó elméletek általában elhomályosítják Isten kegyelmét. 2Kor 5:17). amikor Isten megnyugodott. ahogy a szombat parancsolatát 2Móz 20:8-11 verseiben olvassuk? Ebben a részben Mózes arra emlékezteti az izraelitákat. ebben az esetben az Egyiptomból való kihozatalra. Ez 20:12)? Ezek a szakaszok arra emlékeztetnek. aki megszentel. hogy azért kell megünnepelniük a szombatot. vagyis a megváltás jogán tartoznak az Úrhoz. azután a szabadítás. mert Isten az. hogy meg akarunk-e születni?). hogy egyedül Isten képes megszentelni. A teremtés története emlékeztet rá. ami szintén csak Isten teremtő erejéből történhet meg (lásd Zsolt 51:12.hu/bibliatanulmanyok .hétfő A SZOMBATI NYUGALOM GAZDAG TARTALMA március 11. ami a Jézusban nyerhető megváltást szimbolizálta (lásd 1Kor 10:1-3). hogy Isten hat nap alatt teremtette meg a világot. hogy éppen annyira Istentől függ a megváltásunk.

Isten azt akarta. Jn 5:1-17)? Egyetlen olyan evangéliumi részben sem merül fel a szombat érvényességének a kérdése. amit út közben találtak. Ellenkezőleg! Inkább azt mutatja.március 12. JÉZUS ÉS A SZOMBAT kedd A szombattal kapcsolatban milyen döntően fontos igazságot mond ki Jézus Mk 2:27-28 szakaszában? Hogyan mutatkozhat meg ez az elv abban. Azzal nem volt semmi baj. Valójában e részekben arról volt szó. hogy az emberi szenvedés enyhítését segítő munka nem jelenti a szombat megszegését. mivel a társadalmi szabályok ezt megengedték. ha a mezőn áthaladva valaki letépett néhány kalászt. ahol a szombattal kapcsolatos vitákról olvasunk. Jézus példája nemcsak arra világít rá. távolról sem érintették a szombat eltörlésének vagy felcserélésének gondolatát. Szükség van az ételre. hogy a szombat az ember áldására legyen. hogy milyen módon kell megtartani a hetedik napot. Ezekből az esetekből láthatjuk. hogy helytelen a fontossági sorrendjük. Jézus válaszában érzékeltette. és elfogadható volt.hu/bibliatanulmanyok 89 . ahogyan megéljük a szombatot? Jézus és a tanítványai éppen egy gabonatáblán haladtak át. Lk 13:10-17. hogy étvágyuk csillapítására a tanítványok megegyék.adventista. hogy a vallási vezetők a szombatünneplésre vonatkozó saját szabályaikat az emberi szükségleteknél fontosabbnak tartották. Még mit tett meg Jézus szombaton. Folyamatosan ez volt a Krisztus és a farizeusok közötti összeütközések színtere. nem szabad a szenvedés meghosszabbításának mentségéül használni. hogy a szombatot továbbra is meg kell tartani. A tanítványok éhségükben felszedtek néhány gabonaszemet és megették. noha szintén vitát váltott ki vele (lásd Mt 12:9-13.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. Szombatünneplésünk hogyan tükrözhetné még inkább a Jézus példájában megfigyelhető elveket? www.remenytv. A gond ott volt. hanem bemutatja megtartásának módját is. hogy pontosan a másokért végzett jótettekkel kell a szombatot megtartani.

akkor vajon miért ragaszkodnánk hozzá. illetve ahhoz. a szombatnál jobban arra. Nem is csoda tehát. hogy a világon folyamatosan minden egyformán történik. Milyen üzenet hirdetésére kerül sor mennyei erővel. a Teremtő Isten eredeti jelét. rámutatva a teremtés és a szombat fontosságára a végidőkben. hogy az Úr a Teremtő. A Bibliában nem mutat rá más a hetedik napnál. a teremtés történetének elutasítása a hetedik napi szombat elvetéséhez vezet el. és a tengert” (7. Amint Jel 14:8-10 szakasza is érzékelteti. Mivel a szombat a teremtés és a megváltás bibliai történetét jelképezi. ezt nevezik a tudósok „uniformizmusnak”.remenytv. Közeleg az ítélet. Figyeljük meg azonban azt is. hogyan kapcsolja Péter a második advent tagadását a teremtési beszámoló (valamint az özönvíz) elvetéséhez! Az egyik elutasítása a másik elvetését is jelenti. Mennyiben igaz a mai társadalmakra az. A szöveg 2Móz 20:11 versére utal. ami egyet jelent a csodák előfordulásának tagadásával. Istentől való elszakadás lesz. meg minden mást. amit ebben a részben találunk? Mit tagadnak a csúfolódók és miért? A csúfolódók azt állítják. miközben a csúfolódók kételyeiket és ellenvetéseiket hangoztatják (Jel 14:6-7)? A csúfolódók tévednek.szerda A SZOMBAT ÉS AZ UTOLSÓ IDŐK március 13. „aki teremtette a mennyet és a földet. ami embertől származik. Ez a megfogalmazás a teremtési történet nyelvezetére emlékeztet. hogy imádjuk azt. Az Ige arra szólít. vers). hatnapos teremtés elvetése a hetedik napi szombat fontosságát? Ha pedig meggyengül a szombatba vetett hitünk. hogy imádják Őt mint Teremtőt.hu/bibliatanulmanyok . ha üldözés lesz? 90 www. Gondoljuk csak végig! Mennyiben gyengíti a valóságos. 2Pt 3:3-7 szakaszában olvashatunk a csúfolódókról. hogy felcseréljék azt valami mással. Ezzel az állítással elutasítják azt a gondolatot. ennek a következménye lelki elhajlás. Isten arra szólítja népét. hogy az utolsó időkben olyan sarkalatosan fontos pontnak tartjuk a szombatot.adventista.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. hogy ígérete szerint az Úr majd visszajön.

amit Isten nekünk készített! Hogyan tanulhatunk meg úgy örülni a szombatnak. Figyeljük meg azt is. A zsoltár egész hangvétele a dicséretet. ad hálát neki.remenytv. hogy az Úr a Teremtő. mint ami az igazaknak kedvez (lásd Dán 7:20-28).hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. Majd pedig itt is előkerül az ítélet témája. hogy jóságáért és hűségéért dicséri Istent. ill. a boldogságot fejezi ki. legalább részben? Miért fontos az. hogy a szombat napjában. zsoltárt! Milyennek kell a szombatünneplés élményének lennie? Mit tudhatunk meg ebből a zsoltárból. tudta. mit tett és mit tesz majd meg egy napon. amit értünk tett. hogy megpihenjünk és a hétköznapi élet elfoglaltságait és stresszhelyzeteit félretéve. mégis az Úrban való öröm napját kell látnunk. nem a zsoltáros tettei miatt. Milyen nagyszerű ajándékot kaptunk! Hétről-hétre elkülöníthetjük életünk egy hetedét arra. Emellett – egy szombatnapi zsoltártól elvárható módon – kiemeli. szabadon élvezzük mindazt. mint itt a zsoltáros – ha ezt még nem tapasztaltuk volna eddig? www. A Bibliában az ítélet nemcsak úgy szerepel. hogy az idők végén. majd sor kerül az ítéletre! Ebből a zsoltárból mindenképpen megtudjuk. Éppen ez adott okot örömének kifejezésére. hanem az Úr múltbeli és jövőbeni tettei ismeretében. ígéretet kapunk rá.március 14. ami ugyan szent idő. ígérete szerint tenni fog. Még ha most nem is látjuk meg ezeknek a teljesedését. hogy milyen. Az ítéletnek mindkét oldalára rámutat a zsoltár. mint amiben Isten a gonoszok ellen lép fel.hu/bibliatanulmanyok 91 . hanem úgy is. amikor örülhetünk benne és mindannak. ZSOLTÁR SZOMBATNAPRA csütörtök Olvassuk el a 92. az örömöt.adventista. hogy a témák milyen széles körét foglalja bele a szombatnapi zsoltárba! Először is. amikor Isten mindent újjá tesz (Jel 21:5). hogy ilyen örömet fejezzünk ki az Úrról gondolkodva? A zsoltáros nyilván ismerte az Urat. ami a legfontosabb.

Az emberiség családfája. fejezetéből a hármas angyali üzenet hirdetését. amikor dicsőséges művének bekoronázása következett – hogy a gyönyörű föld uraként valakit a középpontba helyezzen –. olyan lényt teremtett. puhatestű állatokig és négylábúakig követi nyomon eredetét. Alaptalan az a felvetés. Mi lehetne tehát még tragikusabb vagy a hittől való eltávolodás nagyobb jele.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. o. hogy imádjuk a menny és a föld Teremtőjét. hogy számos tudós szerint az élet pusztán véletlenül alakult ki. a szombat. hanem a hatalmas Teremtőig” (Ellen G. amelynek meghatározóan jellemző hitpontja a hetedik nap. nem valami fejlődő csírákig. hogy az egyszerű sejt is jóval komplexebb. Az ember olyan eltökélten tagadja Istent mint a világegyetem korlátlan Urát. 1993. ami szinte felfoghatatlan.hu/bibliatanulmanyok . Viszont az összetettségnek minél nagyobb fokára világít rá a tudomány. hogy mindez véletlenül alakulhatott ki.). aki betöltötte a földet és az eget hatalmának csodáival. Beszélgessünk ennek okairól! 92 www. hogy az ember lassú. fokozatos fejlődéssel alakult ki az alsóbbrendű állat.adventista.péntek TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: március 15. Ma már tudjuk.vagy növényvilágból. ami kimondottan arra szólít. Budapest. mégis az evolúció mellett érvel? 3) Az utóbbi években a tudomány az élet olyan összetettségére derített fényt. földi fogalmaihoz alacsonyítja le. ahogy azt az ihletett Ige megadja.remenytv. Isten egy egyházat hívott el. Aki a magasba helyezte a csillagokat és nagy hozzáértéssel színezte ki a mező virágait. White: Pátriárkák és próféták. Ebben nincs semmi titokzatos. Charles Darwinnak még halvány elképzelése sem lehetett arról. hogy valójában mennyire bonyolult még az „egyszerűnek” nevezett sejt is. következésképp egyre valószínűtlenebb lesz az ateista evolúciós elmélet. aki méltó a neki életet adó kézhez. annál kisebb a valószínűsége. mint azt Darwin valaha gondolta volna. és megfosztja eredetének méltóságától. Egyébként ironikus. „Isten az embert a saját képmására teremtette. amikor Charles Darwin fellépett az evolúció tanával. Ez a tanítás a Teremtő csodálatos munkáját az ember szűk. Isten erre az egyházra bízta Jelenések könyve 14. Advent Kiadó. mint ha valaki az egyházhoz tartozónak vallja magát. BESZÉLGESSÜNK RÓLA! 1) Az utolsó időkben miért nyer különös fontosságot a szombat és a teremtés közötti kapcsolat? Hogyan fejezi ki ezt az igazságot Jel 14:6-7 szakasza? Ennek a kérdésnek a megtárgyalásakor térjünk vissza a szerdai rész utolsó kérdéséhez! 2) Nagyjából akkor. hogy lefokozza saját magát. 18-19.

hogy csupán Téged szolgáljalak!” „Legyen akaratod”. Könnyű kimondani. ha éj temet. s az öröm ködbe vész? Ha a szív vérzik. Ellenemre is véghezviheted.TÚRMEZEI ERZSÉBET: A LEGNEHEZEBB KÉRÉS „Legyen meg a Te akaratod!” Ha elkerülnek gondok. Taníts meg hát szívből kiáltani Ne csak szájjal. Legyen most és mindörökké! Igen! Fogd meg a kezem.adventista. „Legyen akaratod”. De szívem attól nem lesz csendesebb. igazán. Amerre vezetsz. a lélek zokog. De ha nehéz órák jönnek. Lehet az út tövises. fogadd el a szívem! Ha utam célját el is takarod: Hiszek! Legyen. meredek.remenytv. bátran mehetek.hu/bibliatanulmanyok 93 . de szívvel mondani: „Ahogy te akarod. bánatok. ne. Sírva tesz fel kínzó kérdéseket: „Én Istenem. Hogy „legyen meg a te akaratod!”? Inkább sikoltanék: „Atyám. Atyám!” Te szeretsz engem híven. ne ahogy én!” A békesség csak így lesz az enyém. Kínban vergődő szívvel is tudom: Te vezetsz engem a legjobb úton. S mindennapi kérésem az marad: „Add. Ha éjszakának tűnnek nappalok. ahogy Te akarod! www. ne! Miért kell ennek így történnie?!” Szívem keserű lázadásba jut. ha nap nevet. hát ez a szeretet?!” Aztán elcsitul: „Bocsáss meg. Ha érthetetlen előtte az út. Eltördelni mégis a mondatot.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www.

A kereszten Jézus bűnné lett értünk (2Kor 5:21) és tapasztalta az Atyától való elszakadást. hogy képesek legyenek szeretni. hogy hatalmával a Teremtő Isten új szívet ad gyermekeinek (2Kor 5:17). Viszont az első emberpár rendelkezett szabad akarattal.remenytv. Jézus azonban eljött.adventista. Isten elleni lázadásuk következtében Sátán hatalma alá estek (lásd Zsid 2:14-15). ami miatt azután az egész világ az ellenség hatalmába került. erkölcsi hiba nélkül valónak teremtette meg Ádámot és Évát. Máté 27:46. helyettünk vállalva a halált és életet ajánlva fel. hiszen ez volt az előfeltétele annak. hogy az ördög munkáit lerontsa (1Jn 3:8) és kiszabadítson bennünket a gonosz markából. tanulmány március 16–22. Róma 5:6-11.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. Halálával Isten és az emberiség között helyreállította az Ádám és Éva bűne miatt megtört kapcsolatot. A teremtés és az evangélium SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3:21. azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek” (1Kor 15:22). Zsoltár 104:29-30. Ezek a pontok mind logikusan kötődnek a teremtés történetéhez. Majd a teremtés úgy kerül ismét a képbe. János 1:4. amit a bűn okoz. A Biblia beszámolója szerint Isten a saját képére. megújítva bennünk Isten képét és helyreállítva vele kapcsolatunkat. Galata 3:13 „Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak.hu/bibliatanulmanyok . 94 www.12.

mégis akkor. mégis elkövették a bűnt. Amikor csak a ruhára esett a tekintete vagy megfogta azt. az Édenben mondta el nekik az Úr az első evangéliumi ígéretet (lásd a 6. ami minden bizonnyal rettenetes lelki gyötrelemmel tölthette el. mit veszített el. amikor az állat elpusztult – helyette. hogy áldozat legyen! Ember ekkor lett először tanúja az elmúlásnak. Kétségtelen. amit mondott nekik. Isten kérdőre vonta őket a történtekről.remenytv. 1Móz 3:9-15 versei szerint mit tett Isten Ádám és Éva bűnesete után? Isten kivizsgálta a történteket. Isten törvényének megszegői. más esetekben viszont tudatosan követünk el valami rosszat. ha mi is kegyelmet gyakorlunk másokkal! Ki az. Majd az állat bőrét lefejtették és öltözet készült belőle számukra. és bűnük azonnali következményeket is vont maga után. mit érezhetett Ádám. Ám mindenképpen bűnösök vagyunk.adventista. de bevallották neki. „vizsgálati ítéletet” tartott. tökéletes első emberpár bűnbe esett. Éva még a kígyónak is elmondta.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. még ha érdemtelen is rá? www. Isten kegyelme még miben mutatkozott meg a továbbiakban (1Móz 3:21)? A legváratlanabb módon következett be a halál. hogy eltakarja meztelenségét. akin éppen most megkönyörülhetnénk. meg is értették. ők pedig vonakodva ugyan. KEGYELEM AZ ÉDENBEN vasárnap Jól tudjuk. hogy mindannyian kimondhatatlan hálával tartozunk Istennek irántunk tanúsított kegyelméért. hogy Ádám és Éva azonnal meghalt volna. A ruha emellett még Isten kegyelmére is emlékeztette. hogy mit tett. Valójában Ádámnak és Évának akart alkalmat adni a tetteikért való felelősségvállalásra. hiszen mindennel tisztában volt. mert ez az első lépés a bűnbánat és a helyreállítás felé. Az Úr figyelmeztette őket előre. Ahelyett. az Isten képére teremtett. Időnként Évához hasonlóan bennünket is csalással vesz rá a bűnre a gonosz.március 17. Ezt azzal nyilváníthatjuk ki a legjobban. Próbáljuk meg elképzelni. mint Ádám. Bűnösök voltak. egy vagy több állatnak kellett meghalnia. mit hallott Istentől. és ez a halál oka. A bőr Ádám testére került.hu/bibliatanulmanyok 95 . aminek nem az volt a célja. bizonyára eszébe jutott. tanulmány). hogy megismerje a tényállást.

de végül a különböző atomokon és molekulákon kívül nem találunk mást. hogy ha sikerrel járnak.hétfő BŰN ÉS HALÁL március 18. amit el lehetne választani a sejtektől. Egyedül Isten képes arra. hogy halálakor majd visszatér a földbe. Az élőlények megölésének számtalan módját találta fel az ember. Isten a porból formálta meg az első embert. vagy egy sor más kísérletet elvégezhetünk. Az élet az egész élő szervezetet áthatja. e módszerek némelyike döbbenetes részletességgel leplezi le a bűnös szív erőszakos voltát. mégis van benne valami titokzatosság. vagy áramot vezethetünk át rajtuk. 1Móz 3:19 versében Isten közölte Ádámmal. a történet akkor is így végződik: „és meghala” (1Móz 5:27). gondolva. mégsem tudjuk visszahozni az életet. Természetéből fakadóan a bűn elszakít az élettől. kegyetlenségét. Egy tartóban összegyűjthetjük a molekulákat.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. mint Methusélah. Zsolt 104:29-30. Tudósok próbálkoztak az élet létrehozásával. tehát az Istentől való elszakadás elvág az élet forrásától. mert nem majmokból lettünk. Az ember ölni tud. Arról viszont sokat tudunk. aminek porából teremtette meg őt az Úr. Az élő testnek vagy élő sejtnek nincs olyan külön összetevője. Ízekre szedhetünk egy élő szervezetet. Ez történik velünk is. Ennélfogva az Úrtól való elszakadás elkerülhetetlen következménye a halál. amire azt mondhatnánk. hogy ez az „élet”. ezzel halált okoz.hu/bibliatanulmanyok . hogyan lehet életet kioltani. Még ha 969 évig él is valaki. Jól ismerjük. hevíthetjük. hogy élő szervezeteket teremtsen. Hogyan hatott a bűn az életadó Istennel való kapcsolatunkra (Ézs 59:2)? Csak Istentől ered az élet. tehát halálunk után porba térünk vissza. lesz okuk elzárkózni az Istenbe vetett hit elől. 96 www. Jn 1:4 és ApCsel 17:24 verseinek? Milyen értelemben kell hatnia az életmódunkra ennek az igazságnak? Az élet bámulatos jelenség. Végső soron mi a jelentősége számunkra 1Móz 2:7. Természetesen nem válunk majommá. nem egy önállóan létező valami.adventista. de az élet teremtése meghaladja képességünket.remenytv. Erőfeszítéseik azonban mindeddig hiábavalónak bizonyultak.

Senkit nem ítélnek el. gerjedünk haragra vagy törünk bosszúra. amit elkövetett és vállaljon érte felelősséget. meghalt értünk – csodálatos tanújele ez az isteni szeretetnek. hogy a bocsánatát kérjük.remenytv. A bocsánatkérés természetes dolog ilyen esetekben.hu/bibliatanulmanyok 97 . hogy Ádám és Éva martalékul essen Sátán pusztító erejének. Isten azonban tudta. ahelyett. szélességét. általában elvárjuk. ahogyan Ádám és Éva bűnét kezelte. hogy a vétkes fél megbéküljön azzal. miután még több ismeretet szereztek.adventista. ártatlan Krisztus ilyen fájdalmas halált szenvedett el. köt. és így helyreálljon a kapcsolat. „A Golgota eseményei a legmélyebb érzéseket keltik. az valóban sajnálja. ő tette meg az első lépéseket. mielőtt helyreállna a jó viszony közöttünk. végtére is ők döntöttek. Gondolatainkkal fel nem foghatjuk. Amikor még bűnösök voltunk. hogy a tökéletes. a világ bűneinek súlyát magára véve! Lenyűgöző szeretetének hosszúságát. Minden erőfeszítést megtesz annak érdekében. ha mély átélést tanúsít e téma hallatán. Teljes joggal hagyhatta volna. hogy aki rosszat tett. hogy ad nekik alkalmat az újabb döntésre. hogy bocsánatot kérjen tőlünk. White: Testimonies for the Church. Abból láthatjuk. Ezért elhatározta. A megromlott kapcsolat teljes helyreállításához szükséges. amire az őszinte.március 19. Isten viszont nem várta meg. 2. hogy a megbékélést munkálnánk? Örökké hálásak lehetünk. hanem elvi alapú magatartásforma.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www.). Hogyan világít rá Róm 5:6-11 szakasza Isten kegyelmének lényegére? Ha valaki megbánt. hogy Isten nem így bánik velünk! A szeretet igazi jelentését mutatja be Isten azzal. Ez nem csupán érzés. hogy törekedjünk rá? www. aki ellen vétett. magasságát és mélységét fel nem mérhetjük” (Ellen G. hogy Isten az ember bűnösségére megváltással válaszol. Valóban nem mérhetjük fel Isten szeretetének nagyságát. „MIKOR MÉG BŰNÖSÖK VOLTUNK…” kedd A Biblia egészében azt találjuk. ahogyan a bűnösökkel bánik. önzetlen szeretet készteti. hogy Ádám és Éva nem mérte fel tette igazi jelentőségét. A mi viselkedésünk milyen Istenéhez képest? Mennyire gyakran sértődünk meg. hogyan tekint a mi bűneinkre Isten. soha el nem tudjuk igazán képzelni. o. de miért fontos mégis. 213.

de amit értünk. Valóban nehéz pontosan megérteni a történteket. Gal 3:13 üzenetére gondolva olvassuk el Mt 27:46 versét! Mire következtethetünk Jézus szavaiból. 93. Hasonlóképpen. amikor Krisztus a kereszten függött. hogy felbecsülhetetlen árat fizetett megváltásunkért. hogy mi minden következik ebből a szövegből. mert meg van írva: Átkozott minden. Ezzel változás állt be abban.adventista. tapasztalta az Atyától való elszakadást. érezte az átkot. akkor teljesítette az ígéretet. és ez végül oda vezet. amit Ellen White így nevezett: „az isteni erők elválása” (Ellen G. vajon mit állt ki a kereszten? Krisztus a kereszten magára vette a bűn átkát.szerda március 20.remenytv. nem feledve. ahogyan az Atya tekintett rá. aki fán függ” (Gal 3:13). 98 www. ami az Édenben hangzott el. ha valaki nem fogadja el azt. Vagyis Jézus. hogy a világmindenségből örökre eltűnik a bűn (Zsid 2:14. abból kiderül. Az oltárra vitt áldozati báránynak a bűnös helyett kellett meghalnia. Gondolkodjunk el azon. 1899. El lett zárva az Atya jelenlététől. Áldozatával lehetővé tette Isten és az emberiség megbékélését. Jel 20:14).). hogy Krisztus Isten! Mi mindent vállalt Isten azért. hogy megmentsen bennünket? Miért különösen tragikus. amit áldozata által Krisztus felajánl? Amikor Jézus magára vette bűneinket és Istentől elszakítva meghalt.hu/bibliatanulmanyok . HELYETTESÜNK. aki az örökkévalóságtól fogva egy volt az Atyával. más helyzetbe került az Atya előtt. ezt értünk vállalta. amit a bűn váltott ki. White: Manuscript.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. átokká lévén érettünk. hogy az asszony magva a kígyó fejére tapos. AKI MAGÁRA VETTE BŰNEINKET „Krisztus váltott meg minket a törvény átkától.

hogy Krisztus értünk halt meg.remenytv. jót cselekedjünk. hogy teremtő tettével oldja meg a problémát. amit a Szentlélek ereje által végez el. aki ezt átélte? www.adventista. hogy Krisztus helyettesünkként. a világ bűneiért halt meg. aki megalkotta a világot és megteremtette az első emberpárt. Dávid felismerte. hogy mit jelent új teremtésként élni Krisztusban? Mit jelent ez napi. Isten azért újítja meg gondolkodásmódunkat. A „Krisztusban” lévő ember valósággal új teremtés.március 21. Valóban fontos szerepet játszott volna az ember létrehozásának folyamatában. zavaró tényező volna. ami idegenként befurakodott Isten teremtett világába. és 2. bizalom ébred bennünk.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. amit helyettünk vállalt. Ugyanakkor segít meglátni a megváltási terv másik vetületét is: Isten bennünk végzett teremtő munkáját. Magára vette bűneinket és azt a büntetést viselte el. Rá kell bíznunk magunkat a Teremtőre. Tapasztaltuk már. hiszen az teremtést igényel. ÚJ TEREMTÉS csütörtök Az evangélium nagyszerű hírének középpontjában Jézus halála áll. a megszentelést. Mi nem vagyunk rá képesek.hu/bibliatanulmanyok 99 . hogy eltörölje a halált. ami jog szerint minket illetne. amit Isten eredetileg is az embernek szánt. hogy a teremtés történetéhez elválaszthatatlanul kötődik az a gondolat. Mózes első könyvének teremtési beszámolója egyrészt tehát azért fontos. Amennyiben Isten az evolúció elmélete által feltételezett módot választotta volna az ember megteremtésére. hogy akaratával összhangban. Amint Isten teremtő erejéről olvasunk az eredeti teremtés történetében. gyakorlati értelemben? Mi változik annak az életében. fejezeteinek elvéhez kapcsolódóan. Az újjáteremtés természetfeletti folyamat. Nem is csoda. 2Kor 5:17 és Kol 3:10 verseiben Mózes első könyve 1. miszerint Isten a Teremtő? Új szívet csak Isten adhat. Azért jött. A korábbi gondolkodásmódot fel kell váltania az újjáteremtett gondolkodásmódnak. Milyen ígéreteket találunk Zsolt 51:12. hogy az Úr hatalmával ma is képes megváltoztatni az életünket és helyreállítani a kapcsolatunkat vele. Ez 36:26-27. Istentől kérte. akkor a halál még véletlenül sem ellenség. hanem részét képezné annak. hogy erre van szüksége. Azt is megállapítottuk már. mert megértjük belőle. hogy a teremtési történetet értelmezve el kell vetnünk a teista evolúciós elméletet.

azt Ő soha nem nyilatkoztatja ki az embereknek. Teremtő hatalma éppoly megfoghatatlan. hogy létezhet feszültség a Biblia és a tudomány között. 83. hogy noha meg kell halnia. 1993. Budapest. a kinyilatkoztatott dolgok pedig miénk és a mi fiainké mind örökké’ (5Móz 29:29). Miért volna téves azt feltételezni. a Jézus élete című könyvből vett idézet alapján? 100 www.péntek TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: március 22. akkor minden emberi szemtanú megsemmisült volna. utána azonban majd feltámad. Jelenlétét mégsem nyilvánította ki. Advent Kiadó. a mi Istenünkéi. az emberi tudomány nem tudja kikutatni a Magasságos titkait. Hogy Isten miként valósította meg a teremtés művét. o. „’A titkok az Úréi. Ha dicsősége elővillant volna a felhőből. ha Ádám és Éva nem létezett volna? 2) A Biblia fenntartja.remenytv.hu/bibliatanulmanyok . Isten és szent angyalai a kereszt mellett voltak. Isten tette sátorává a sötétséget. a teremtés és az ítélet között? 4) A keresztény tanítások bírálói gyakran így érvelnek: Jézus előre tudta. Jézus egyedül taposta a szőlőprést. hiszen csak rövid ideig tartott? Mivel válaszolhatunk erre az ellenvetésre Mt 27:4 verse és az iménti. Ebben a félelmetes órában az Atya nem vigasztalta meg jelenlétével Krisztust. és az emberek közül senki sem volt vele” (Ellen G. BESZÉLGESSÜNK RÓLA! 1) Hogyan kapcsolódik az evangélium a teremtés történetéhez? Mózes első könyve első három fejezetének mely elemei döntően fontosak az evangélium szempontjából? Miért mondjuk azt.). hogy Isten természetfeletti folyamatok által hajtotta végre a teremtés munkáját. E folyamatokat a tudomány nem vizsgálhatja. o. Az Atya Fiával volt. White: Jézus élete. és ez a sötétség eltakarta dicsőségét az emberek szemei elől.adventista. White: Pátriárkák és próféták. Advent Kiadó. hogy Jézus története Mózes első könyve történelmi hitelességén nyugszik? Hogyan hangozna Jézus története.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www.). mint létezése” (Ellen G. 661. Budapest. Akkor halála miért lett volna olyan nagy dolog. Ezért nem érhet meglepetésként. „Ez a sűrű sötétség elrejtette Isten jelenlétét. 1989. csupán külön kinyilatkoztatás útján ismerhetők meg. hogy a tudomány képes lesz magyarázattal szolgálni Isten minden teremtő tettére? 3) Jel 14:6-7 értelmében milyen kapcsolatot találunk az evangélium.

egyre épült. amely hittel épült. nem kőből építette. sem nem építette kőből. hanem ezer.hu/bibliatanulmanyok 101 . www. De az oszlop csak épült. akik arra járva látták.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. és a homok-szemcséket köddel kötötte össze. hanem mindegyik szépen kikerülte az oszlopot.remenytv. És amikor az oszlop készen állott. meg ezer apró csillámló homok-szemcséből. akik ezt látták. hanem kiment megint az ő udvarára és hittel a szívében kezdett új oszlopot építeni az ő Istenének.adventista. aki az ő háza udvarán oszlopot épített az ő Istenének. egyik sem döntötte össze.WASS ALBERT: ELŐHANG (VIRÁGTEMETÉS) Volt egyszer egy ember. És akárhány szél jött. És az emberek. És ledöntötték az ő oszlopát. És jött az első szél: és nem döntötte össze. És jött a második szél: és az sem döntötte össze. csodálkozva összesúgtak. hanem megint sok-sok apró homok-szemcséből és a homok-szemcséket köddel kötötte össze. és azt mondták: majd a legelső szél összedönti. nevettek rajta. És az oszlopot most sem faragta márványból. és azt mondták: varázsló. az emberek még mindig nevettek. És az emberek. De az oszlopot nem márványból faragta. És egy napon berohantak az udvarára. mert az ember hittel a szívében építette az ő Istenének. És az ember nem szitkozódott és nem sírt. és azt mondták: bolond.

Ézsaiás 11:6-9. 2Pt 3:10-13 szakaszában Péter apostol azt tárgyalja. majd újjá is teszi azt.13. Nem.adventista. az újon az élet. A régi felett a halál az úr. Isten nekünk adott ígéretei az új éggel és új földdel érnek a csúcspontra. Jelenések 21:1-5 „De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint. távolról sem. János 14:1-3. Isten teremtői szerepe nem ért véget a föld első megteremtésével. mert helyettük Isten új eget és új földet fog teremteni! Nézzük meg. élesebb! Amint ezekből az ígéretekből is kitűnik. hogy mi lesz az ég és a föld sorsa: elpusztulnak. A teremtés utóbbi tette nélkül valójában minden addigi teremtése semmivé lenne. Újjáteremtés SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3:19. tanulmány március 23–29. hogy Krisztusban új teremtéssé tesz. Ám a történetnek ezzel még nincs vége.hu/bibliatanulmanyok . Azzal a munkával sem fejeződik be. 1Korinthus 15:52-58. 102 www. 6:11-13. milyen ellentét feszül a létezés két formája között! A régin a bűn uralkodik. az újban igazság lakozik. tovább folytatódik! Az Úr szavának természetfeletti hatalmával egykor megteremtette a világot.remenytv. amit bennünk visz végbe: azaz. ami bennük van. Az ellentét nem is lehetne ennél szembeötlőbb. mindazzal egyetemben.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. amelyekben igazság lakozik” (2Pt 3:13). szintén természetfeletti erővel.

Isten törvénye pedig az élet törvénye. hogy egyik szerint sem marad meg örökké a föld olyan formában. ami már örökké fog tartani. A Biblia is azt tanítja. Ezzel szemben a Biblia arról ír. új eget és új földet is fog teremteni. A megváltási terv nélkül nem lenne semmi reményünk azon túl. Nem képezték részét a megteremtett világnak. hogy az első világ részévé váljanak.remenytv. ÚJ KEZDET vasárnap A tudomány és a Biblia viszont egyetért abban. Jézus ezek eltörléséért jött a földre. A tudomány által felvázolt verzió szerint azonban a pusztulás örökre véget vetne mindennek. Az eredményeket már látjuk. az újjáteremtett földön tehát már nem lesz részünk bennük. amikor az Úr kijelentette. a véletlen következtében majd elpusztítják azt. hogy a régi elmúlásával kezdődik majd el az egészen új és csodálatos élet. hogy „ímé igen jó” (1Móz 1:31). Vége lesz majd a bűn nyomorúságos kísérletének. betolakodó. ígéreteit pedig Jézus értünk vállalt tettei révén kaphatjuk meg. egyértelműek: a bűn halált és szenvedést hoz. az új életre vonatkozó ígéretek között az az egyik legjobb. az új világban pedig nem is lesz helyük. hogy soha többé nem lesz már sem halál. amelyek folytán egykor létrejött a föld és rajta az élet. velük pedig új kezdetet ajánl fel nekünk.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. Isten soha nem akarta.hu/bibliatanulmanyok 103 . Miért döntően fontos számunkra az új élet ígérete? Mit érne a hitünk nélküle? www. Csak Isten. Milyen képet ad a jövőről Jel 21:1-5 szakasza? Milyen nagyszerű ígéretek várnak ránk? Miért csakis Isten képes mindezt megadni? Nem vitás. Isten nyilván nem tartja jónak egyiket sem. Az új teremtés új kezdetet hoz.adventista. amelyek végül. A halál és a szenvedés idegen. ahogyan most ismerjük. Amint Isten kezdetben megteremtette az eget és a földet. csak a Teremtő teheti ezt meg. hanem valóban el fog pusztulni. A tudomány (legalábbis bizonyos irányzatai) szerint a véletlennek ugyanazok a hideg és érzéketlen erői. sem szenvedés.március 24. amit az élet most ajánl – és ez elég gyászos gondolat. hogy nem marad meg örökké a föld így. lesznek azok a hideg és érzéketlen erők.

hétfő
PORBÓL ÉLETRE

március 25.

Miből teremtette meg Isten Ádámot, és mi lett a bűn következménye (1Móz 2:7; 3:19)? Isten a porból teremtette meg Ádámot, úgy lett belőle élőlény. Az Úrnak az volt a terve, hogy amíg fenntartja vele a kapcsolatot, addig megmarad élete. Amikor Ádám bűnt követett el, elszakította magát az élet Forrásától. Ebből következően idővel meghalt, visszatért a földbe. Ézs 26:19 és Dán 12:2 verseit olvasva mit mondhatunk, mi történik majd azokkal, akik a föld porában nyugszanak?

A keresztények a feltámadás ígéretében találnak reménységet. Jób ezt így fejezte ki: „ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent” (Jób 19:26, új prot. ford.). A hívő ember számára a halál csak átmeneti. Isten, aki megformálta Ádámot a föld porából, majd az élet leheletét fújta bele, nem felejtette el, hogyan kell embert teremteni a porból. A feltámasztás éppen annyira teremtő cselekedet lesz, mint Ádám eredeti megteremtése volt. Milyen tanítás rejlik 1Kor 15:52-58 szakaszában, ami elválaszthatatlanul kötődik Mózes első könyve teremtési beszámolójához? Jézus második adventjekor az igazak feltámadása egy szempillantás alatt történik meg. Hasonlóan az ember eredeti megteremtéséhez, ez is természetfeletti esemény lesz, mindent Isten visz végbe, ami szintén éles ellentétben áll a teista evolúció elméletével. Hiszen ha Isten nem az evolúciós fejlődés évmilliói alatt teszi újjá az embert, hanem egy pillanat alatt, akkor az első körben is bizonyára képes volt megteremteni az embert evolúció nélkül. A feltámadás reménysége újabb bibliai bizonyíték, ami cáfolja a teista evolúció elgondolását. Mit árul el a tudomány korlátairól az, hogy hallgat a feltámadásról – ami pedig számunkra alapvetően, döntően fontos?

104

www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www.adventista.hu/bibliatanulmanyok

március 26. AZ EMBER VISSZAKAPJA URALMÁT

kedd

Olvassuk el 1Móz 1:28 és Jn 12:31 verseit! Amikor Isten megteremtette világunkat, milyen szerepet adott Ádámnak és Évának? Utána azonban ki ragadta magához a hatalmat, ki lett e világ fejedelme?

Isten Ádámra bízta a világ feletti uralom felelősségét, amit bűne következtében ő részben letett. Attól kezdve Sátán gyakorolta a hatalmát a teremtett világ felett, előidézve a most mindenütt megnyilvánuló romlást és erőszakot. A kereszt után azonban Jézus visszaszerezte a földet Sátán karmaiból (lásd Mt 28:18; Jn 12:31; Jel 12:10). Noha Sátán még mindig működhet a földön, most is pusztíthat, annak azért örülhetünk, hogy napjai meg vannak számlálva: ezt Krisztusnak a kereszten aratott győzelme garantálja. Milyen igazságokat ismerhetünk meg 2Tim 2:11-12 és Jel 5:10 verseiből (lásd még 1Kor 6:2-3)?

Az üdvözültek királyi és papi tekintélyt nyernek. A királyság gondolata a hatalom valamilyen formáját idézi fel, a papságé pedig közvetítő szerepre utal Isten és a többi teremtmény között – talán más világok lakói, akik nem ismerték meg a bűnt és az általa okozott bajokat. „A világegyetem minden kincse kutatásra tárul Isten megváltott gyermekei elé. A halandóság béklyóitól megszabadult ember fáradhatatlanul szárnyal távoli világok felé, amelyeknek lakói sírtak az emberi szenvedés láttán, de örömének csendült ajkukon már egyetlen ember megtérésének hírére is. E föld lakói kimondhatatlan élvezettel osztoznak az el nem bukott lények boldogságában és bölcsességében” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház. 601. o.). Vajon mit jelent az, hogy „kimondhatatlan élvezettel osztoznak az el nem bukott lények boldogságában és bölcsességében”? Mit tanulhatunk az el nem bukott lényektől? És ők tőlünk?
www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www.adventista.hu/bibliatanulmanyok

105

szerda
TOVÁBBI HELYREÁLLÍTÁS

március 27.

Most az állatvilágnak természetesen része a ragadozó életforma. A „tápláléklánc” kifejezés is arra emlékeztet, hogy a mostani földi élet ökológiájában milyen fontos szerepe van a ragadozóknak. Nehéz is elképzelni a világot nélkülük. Kezdetben azonban minden földi állat növényevő volt (1Móz 1:30). Az állatok nem fordultak egymás ellen, nem ették meg egymást. 1Móz 1:30 verse ugyan nem említi a víziállatokat, de valószínűleg rájuk is ugyanezek az elvek vonatkoztak, amikor Isten az egész teremtett világot megszemlélve kimondta: „igen jó”. Olvassuk el 1Móz 6:11-13 és 9:2-4 verseit! Az özönvíz idejére milyen változások álltak be a természetben? Hogyan romlott tovább az ember és az állatok kapcsolata az özönvíz után? Ami békésnek indult, az romlással, kegyetlenséggel és erőszakkal telt meg. Ilyen következményekkel jár a bűn. A korábban „igen jó” világ annyira rosszá vált, hogy saját pusztulását idézte elő. Az özönvíz után az állatok félni kezdtek az emberektől. Ez vonatkozott a szárazföldi, a vízi és a szárnyas állatokra egyaránt, ami feltűnő ellentétben állt a korábbi helyzettel. Arra gondolhatunk, hogy ekkor csökkent az ember uralma az állatvilág felett. Világunkban az élőlények közötti jelenlegi viszonyok mennyiben különböznek attól, amit Isten a jövőre vonatkozóan megígért (Ézs 11:6-9; 65:25)?

Ézsaiás próféta megkapó költői nyelven fejezi ki, hogy az újjáteremtett földön nem lesz erőszak. Az új földön már nyoma sem lesz az özönvíz előtti világra jellemző romlásnak és erőszaknak, ami akkor pusztulásáért kiáltott. Béke, harmónia és együttműködés lesz majd a jellemző. Mi már annyira hozzászoktunk a kegyetlenségekhez, a ragadozók létéhez és a halálhoz, hogy mást nehezen is tudunk elképzelni. Amint látjuk, az evangélium roppant nagy hangsúlyt helyez a helyreállításra. A végső helyreállítást egyedül Isten képes elvégezni, de mi az, amit már most, a saját döntéseinkkel megtehetünk mi magunk? 106
www.remenytv.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www.adventista.hu/bibliatanulmanyok

Az Úr elküldte színe elől az első emberpárt. Budapest. o. Isten viszont bevezette a megváltási tervet. Adventista Egyház. az ég és a föld újjáteremtése előtt? Mely döntéseink hatnak az Istenhez fűződő kapcsolatunkra – akár pozitív. H. új kapcsolatban Istennel.adventista. új életet élhetnek. az emberiség és a teremtés egésze között. csütörtök AZ ISTENNEL VALÓ KAPCSOLAT HELYREÁLLÍTÁSA „A bűnbeesés előtt Ádám szemtől szemben beszélhetett Alkotójával” (Ellen G. 2Móz 33:20. ami által a megtört kapcsolat helyreállítható – még ha ezért neki magának rettenetes árat is kellett fizetnie. 9. 1985.hu/bibliatanulmanyok 107 . White: A nagy küzdelem. hogy életben maradjon.március 28. új békében a teremtett világ többi részével.). Olvassuk el Jn 14:1-3 és Jel 22:3-5 verseit! Milyen ígéretet tett Jézus a tanítványainak a kereszthalála előtt? Mi következik ebből? Isten és az ember kapcsolatának ismét helyre kell állnia. ami egykor elveszett. Hogyan változtatta meg a bűn az Isten és ember között korábban meglévő szoros kapcsolatot (1Móz 3:24. 5Móz 5:24-26)? A bűn megtörte az Isten és ember közötti kapcsolatot. A megváltottak új környezetben. ami a biztonságukat szolgálta. akár negatív módon? www.remenytv. Hogyan tanulhatjuk meg élvezni a szoros kapcsolatot Istennel már most. a béke és a személyes találkozás megvalósul. N. A földön nem lesz átok. Ekkor teljesedik majd be Isten eredeti terve az ember megteremtésével.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. A bűneset után azonban ez a szoros kapcsolat sok szempontból gyökeresen megváltozott. Maradéktalan lesz az összhang Isten. és Isten visszaállít majd mindent. hiszen az ember nem láthatta többé Istent szemtől szemben úgy. ami örökre meg is marad.

„Az évek. Ahogy Jézus feltárja a megváltás kincseit és a Sátánnal vívott nagy küzdelem csodálatos eredményeit.péntek TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: március 29. a megváltottak szívét még nagyobb áhítat tölti be. miként a tudás is. Élők és élettelenek – a legparányibb atomtól a legnagyobb csillagig – tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal hirdetik. és még mámorosabb örömmel pengetik aranyhárfájukat. N. Tőle. amennyit csak tudunk. o. Budapest. hogy Isten a szeretet” (Ellen G.remenytv. Tízezerszer tízezer és ezerszer ezer hang cseng össze a dicsőítés hatalmas kórusában… A nagy küzdelem véget ért. Nő a szeretet. amit a legnehezebb megértenünk? 2) A teremtésről szóló tanítás Mózes első könyve 1-2.adventista. 601-602. A végtelen nagy teremtettséget tökéletes harmónia és boldogság tölti be. árad az élet.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. Adventista Egyház. BESZÉLGESSÜNK RÓLA! 1) Főként A jelenések könyvéből igyekezzünk összegyűjteni annyi bibliai idézetet. fejezetei szerint hogyan viszonyul ahhoz a tanításhoz. Az egész világegyetem megtisztult. Az ember minél többet megtud Istenről. és nincsenek bűnösök. aki mindent teremtett. a fény és az öröm a határtalan téren át.). az örökkévalóság évei folyamán még káprázatosabb. annál jobban csodálja jellemét. H. White: A nagy küzdelem. még dicsőségesebb dolgok tárulnak fel Istenről és Krisztusról. ami az ég és a föld újjáteremtéséről szól? Mit kellene értenünk az újjáteremtés alatt. azzal kapcsolatban. a tisztelet és a boldogság. 1985.hu/bibliatanulmanyok . ha igaz volna a teista evolúció elgondolása? 3) Mit mond Pál Róm 8:18 és 2Kor 4:16-17 verseiben? Milyen vigaszt találunk szavaiban? 4) Gondolkozzunk a „helyreállítás” evangéliumi elvéről! Mire utal maga ez a szó? Minek a helyreállítása történik meg? Hogyan? Milyen szerepünk lehet az egész folyamatban? 5) Az új ég és új föld ígérete mit mutat meg Isten jellemével kapcsolatban? 108 www. Nincs többé bűn. hogy milyen lesz az újjáteremtett föld! Beszélgessünk a csoportban ezeknek a szövegeknek a jelentéséről! Mi teszi ránk a legnagyobb hatást az új föld jellemzőit olvasva? Mi az.

hogy igazságának eleget tettek. A mennyei és a földi család egy család. Nevezetesen ott. 1989. miközben boldog kiáltás töri meg a menny öszszes udvarát. 740-741. hogy esedezzék érettök’ (Zsid 7:25)” (Ellen G.hu/bibliatanulmanyok 109 .adventista. mert mindenha él. Ahol Krisztus van. White: Jézus élete. Az Atya karjaival átöleli Fiát és azt mondja: ’Imádják őt az Istennek minden angyalai’ (Zsid 1:6). Sátánt legyőzték. o. ’Ennekokáért ő mindenképpen üdvözítheti is azokat. akik őáltala járulnak Istenhez. ahol ’irgalmasság és hűség összetalálkoznak. hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást’ (Jel 5:12)… A mennyei örömnek ebből a jelenetéből Krisztus saját csodálatos szavainak visszhangja tér vissza hozzánk a földre: ’Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz. Igen.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www.). és az én Istenemhez és a ti Istenetekhez’ (Jn 20:17). ott kell lennie az Ő egyházának is. ’Méltó a megöletett Bárány. Krisztus földön fáradozó és küzdő társait az Atya elfogadta ’ama Szerelmesben’ (Ef 1:6). mert a mi Urunk felment a mennybe és érettünk él. Kibeszélhetetlen örömmel a fejedelemségek és hatalmasságok elismerik az élet Fejedelmének a felsőbbségét. Az angyalok serege arcra borul Krisztus előtt. A mennyei angyalok és az el nem bukott világok képviselői előtt Isten igaznak nyilvánítja őket. www.ELVÉGEZTETETT „Isten hangja hallatszik és ez a hang kihirdeti. Advent Kiadó. Budapest.remenytv. igazság és békesség csókolgatják egymást’ (Zsolt 85:10).

K. 110 K.adventista.Reggeli dicséret „Ne félj. H. Róm 8:31 Cs. Mk 10:45 Naplemente: Budapest: 16:15 V. 2. 3Jn 2 P. 12. Mt 5:13 H. Cs. Gal 6:9 Sz. Józs 24:22 H. 4. Zsid 9:28 P. 21. 5. 28. 31. 6. Gal 1:10 Naplemente: Budapest: 16:34 V. 1Tim 4:8 P. Mk 1:17 Naplemente: Budapest: 16:06 V. 7. 16.hu/bibliatanulmanyok . Péld 14:12 K. Mt 13:24-25 Sz. Jel 2:26 Sz. 10. Zsolt 118:24 Cs. 15. Sz. 11. 27. 24. Zsolt 8:4-7 Sz. Péld 6:9-11 Naplemente: Budapest: 16:24 V. Zsid 10:22 K. 23. 9. 19. Lk 5:31-32 Sz. 2Sám 5:10 Sz. 22.remenytv. 30. 25. január Jézus megtérésre hív Az Úr vezetése A hívő élet fontossága A győzők jutalma Jézus követői Debrecen: 15:54 Az Urat választó nép Helyes vagy helytelen út Búza és konkoly Az igaz ember Az Úr csodái Jézus beszédeinek megértése Jézus szolgálata Debrecen: 16:02 Isten ajándéka Tiszta szívvel Jézus előtt Cselekedj most! Isten védelmét élvezve Testi-lelki jólétben Dávid előmenetele Óvás a lustaságtól Debrecen: 16:11 A föld sója Az Úrban bízók áldása Igyekezz jót tenni! Igazi öröm napja Krisztus visszajön! Az ember és a természet Krisztus szolgája Debrecen: 16:21 Bátorítás Az Urat várni bátran Biztos a szabadulás Jézus nem kárhoztatni jött A százados szavai www. mert én veled vagyok…” (Ézs 41:10) 1. 20. Zsolt 107:23-24 P. Mt 11:25 Sz. 1Jn 3:7 Cs. 18. 3. Róm 6:23 H. Jer 17:7-8 K. Józs 1:9 Zsolt 27:14 1Kor 10:13 Jn 3:17 Mk 15:39 2013. 14.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. 26. Péld 20:24 Cs. 13. Préd 9:12 Sz. 8. 17. 29.

Péld 27:17 Naplemente: Budapest: 16:56 V. 1Kor 13:12 H. 27.2013.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. 21. Péld 16:32 Sz. Sz. K. 4. 1Tim 4:16 H. Lk 16:10 Sz.remenytv. 10. Cs. 18. 5. 7. 26. Mt 27:46 Cs. 20. 28. Mt 5:48 Cs. H. Péld 26:12 Naplemente: Budapest: 17:07 V. 23. 6. P. 16. Péld 11:17 Sz. jóakaratot szerez…” (Péld 11:27) 1.adventista. 2Kor 6:2 Sz. 19. 22.hu/bibliatanulmanyok 111 . Lk 23:34 P. 8. Mt 18:4 K. Préd 7:19 Sz. február Reggeli dicséret Szorgalmas munka A titkokat megítélő Isten Debrecen: 16:32 Gőg és alázat Gyermeki alázat A bölcsesség erősít Jézus kiáltása a kereszten A megbocsátó Jézus Édeni tiltás A barátok hatása Debrecen: 16:43 Mindent megtudhatunk Változatlan Urunk Jóság és gonoszság Az istenfélelem áldása Megfogadni a tanítást Az üdvösség napja Az önteltség veszélye Debrecen: 16:54 Az Úr szolgájának feladata Szeretetben járni Az önuralom Tökéletességre törekedve Nabukodonozor Istent áldja Hű és hamis Jézus Krisztusban lenni Debrecen: 17:05 Az Úrnak adott kölcsön Amit az Úr néz Választani kell Isten a Teremtő Jézus szándéka „Aki jóra igyekezik. Róm 1:16 Naplemente: Budapest: 16:45 V. 12. 15. 2. Péld 19:17 1Sám 16:7 Lk 16:13 1Móz 1:1 Jn 10:10 www. 11. 17. Mt 23:12 H. 13. 24. 1Móz 2:16-17 Sz. 14. 1Jn 5:20 Naplemente: Budapest: 17:18 V. Mal 3:6 K. 25. Dán 4:31-32 P. Ef 5:2 K. Péld 15:16 Cs. Préd 11:6 Sz. 3. 9. Péld 15:5 P.

Fil 4:4-5 K. 27. Zsid 11:1 H. Mt 1:23 Naplemente: Budapest: 17:59 V. Róm 1:20 Cs. Péld 11:18 Cs.hu/bibliatanulmanyok . 11. 6.hu • VIDEÓGALÉRIA • Bibliatanulmány www. 21. 3. 10. 19. 22. 31. 28. Mt 6:22-23 Sz. Péld 19:8 Sz. 18. Jak 2:1 Sz. 14. 17. 12. 16. alázat Örömteli. Jel 12:7-8 K. 1Jn 2:28 Naplemente: Budapest: 18:09 V.Reggeli dicséret „Boldog ember az. 1Jn 2:16-17 2013. 4. 9. 30. március Bölcsesség és élet Jézus az Ige Debrecen: 17:16 Isten számon tart Istentől jövő ajándékok Nem kísért az Isten Minden a javunkra van Egészen ért az Úr A Lélek esedezik értünk Az Úr imádsága Debrecen: 17:26 A hit Küzdelem a mennyben Jézusra nézve Isten és a teremtett világ Nem kell aggódni Árulkodó tekintet Jogosság és igazság Debrecen: 17:36 Meg ne nehezedjen a szívünk A hű szolga jutalma Megbocsátó Isten Valós jutalom Az igaz és a bölcs Senki el ne hitessen! Prófécia a Messiásról Debrecen: 17:46 Figyelmeztetés Öröm. Jn 1:1-4 Naplemente: Budapest: 17:29 V. Mik 7:18-19 Sz. 112 P. Mt 6:9-13 Naplemente: Budapest: 17:39 V. Róm 8:26 Sz. Zsolt 139:4 P. szelídség Ne légy személyválogató! Istenfélelem. 25. Zsid 12:2 Sz. 29. Préd 12:1 P. Mt 6:34 P. 2. Ézs 1:27 Naplemente: Budapest: 17:49 V. de tudatos élet Baj és segítség Jézusban maradni Debrecen: 17:56 Mulandó és örökkévaló dolgok www. 7. Péld 15:33 Cs. 5. Jak 1:17 K. Jak 1:13 Sz. Mt 24:4-5 Sz. Péld 11:30 P. 1Móz 4:6-7 H. 13. 20. Zsolt 34:19-20 Sz. Róm 8:28 Cs. Mt 24:45-47 K. 24. 8.adventista. 26. Lk 21:34-36 H. 15.remenytv. aki a kísértésben kitart…” (Jak 1:12) 1. Mt 10:29-31 H. 23.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful