You are on page 1of 51

1.

Zdroje evropské kultury a vzdělanosti

Orientální literatura
4000 pnl Mezopotámie (summerská, akadská literatura) - epos o Gilgamešovi
4000 pnl Staroegyptská - Achnatonův Hymnus na slunce
2000 pnl Indická literatura - posvátné knihy - hymny Védy + hrdinské eposy Mahábhárata a
Rámájana + bajky
2000 pnl Literatura Čínská - Kniha písní - redaktor Konfucius
700 pnl Literatura perská - posvátná kniha Avesta

Nejstarší civilizace - povodí řek Eufrat, Tigrid, Nil, Ganga - obrázkové písmo (rozluštil Bedřich Hrozný),
klínové písmo, destičky, papyrus - lit. formy: epos, hymnus, zákoník

Hebrejská literatura - Bible


Starý zákon (1000 pnl) - psáno Hebrejsky
- dějepisná vypravování (historické texty), liturgické, právnické a literární texty
3 oddíly: - Zákon = tóra (5 knih Mojžíšových)
- Proroci - skutky proroků
- Knihy - žalmy, písně, kázání
Židovská obec - pravidla víry a morálky - odrážejí vývoj Palestiny, + Adam, Eva, Ráj, Abel, Kain, potopa,
Noe (Genesis - 1. kniha Mojžíšova)

Nový zákon (1.-2.st. nl) - psáno Řecky


4 oddíly: - 4 evangelia (sv. Matouše, Marka, Lukáše a Jana) o životě Krista
- skutky apoštolské
- epištoly ( = listy apoštolů věřícím)
- apokalyptický spis Zjevení sv. Jana
Ježíš (Mesiáš) - syn Krista, Marie + Josef, Pilát, z mrtvých vstání

Hebrejská literatura = most mezi orient. a evropským písemnictvím

Řecká literatura (8 st. pnl až 2./1. st. pnl)

Archaické období
Homér - eposy Ílias a Odyssea (závěr Trójské války, Achilles x Hektor, Odysseovo bloudění - 10 let)
Aisópos (Ezop) - bajky (inspirace pro la Fountaine, Krylov - 18. st.)
Sapfó - básně - monodická lyrika, doprovod lyry
Anakreón - milostné, pijácké písně ( >> anakreonská poezie v 18. st.)

Atické období (vrchol, rozkvět Athén)


řecké drama - vyvinulo se z obřadních her (oslavy boha Dionýza)

3 tragédi Aischylos - tragédie Oresteia (Orestés mstí smrt svého otce - zabíjí svou matku)
Sofoklés - tragédie Antigona (pohřbení bratra proti zákazu vládce), Král Oidipús
Eurípidés - tragédie Médea, Elektra (téma lásky, psychologie ženy, o skutečných lidech)
- zavedl na scénu tzv. "deus ex machina" - nadpřiroz. zásah božstva

komedie Aristofanés - komedie Jezdci, Mír, Žáby

historie Hérodotos, Thúkydidés


filosofie Platón, Sokrates, Aristotelés
řečnictví Démosthenés

Helénistické období (po dobytí Řecka Alexandrem Makedonským)


věda Eukleidés, Archimédés, Pythagoras, Hippokrates

1
Římská literatura (3.st. pnl až 5.st. nl)

Archaické období (staré)


překlady Livius Andronicus - překlady řeckých děl (Odyssea)
komedie Titus Maccius Plautus - Komedie o hrnci (>> Lakomec - Moliére)

Zlatý věk (klasické) - vláda Oktaviana Augusta


řečnictví Marcus Tullius Cicero
paměti Gaius Julius Ceasar - Zápisky o válce galské
lyrika Gaius Valerius Catullus - milostná poezie
Publius Vergilius Maro - Zpěvy pastýřské, Zpěvy rolnické, Aeneis (největší římský epos)
Publius Ovidius Naso - Umění milovat, Proměny

Stříbrný věk (postklasické)


filosofie Seneca - O duševním klidu
historie Tacitus

Období úpadku
Marcus Aurelius - Hovory k sobě

Poznámky:

Antická literatura (Řecko + Řím) = základ evropské vzdělanosti, zdroj inspirace - výhodná zeměpisná
poloha (spoj. 3 světadílů), římská literatura psána latinsky, většinou nepůvodní

Řecká kultura mnohem rozvinutější než římská, čerpá z orientu, Řecko dobyto Alexandrem
Makedonským, Řekové pěstovali vědu.

Základní prostředek antického dramatu - dialog.

Znaky homérského eposu:


- veršované dílo (časoměrný hexametr, tj. 6stopý daktyl) - bohatý děj - o významných událostech - hlavní
postavy = výjimeční hrdinové - zdroj = lidová slovesnost a mýty, členěno do zpěvů a kapitol

Znaky antické tragédie


- téma z mytologie - jednoznačné povahy hrdinů (odvážní x krutí, samolibí) - konflikt se silnějšími (bohové,
osud) >> hrdina fyzicky podléhá, mravně však vítězí - forma: verš - jednota času + děje + místa - děj
není členěn na dějství - mluvené slovo + zpěv + tanec, hráli výhradně muži, max. 3 herci

Znaky antické komedie


- komický účinek - zesměšnění jevů ze života, ale smírný konec - útok na politiku a morálku - nevázaný
žert, dialog

Ílias
Řecký bojovník Achilleus byl uražen řeckým vojevůdcem odmítl bojovat Trojané mají převahu 
Achilleův přítel se za něj vydává je poznán a zabit Hektorem Achil. je rozlítostněný a zabije Hektora
smrt je pomstěna

Oddyseia
Oddyseus (10 let po válce) se pronásledován nepřízní vrací domů z cest v podobě žebráka v jeho
domě obtěžují jeho manželku nápadníci pobije je a nechá se poznat manželkou

2
2. Vývoj písemnictví u nás do začátku 15. století
česká literatura = nejstarší v Evropě, před vznikem pís. památek - ústní lidová slovesnost (písně,
pohádky, pověsti, přísloví, pořekadla)

Počátky našeho písemnictví - pís. staroslověnské (pol. 9.st.)


- období Velké Moravy, pronikání křesťanství
- 836 příchod Konstantina a Metoděje (pozváni velk.mor. knížetem Rastislavem)
- význam: - politický - proti francké expanzi
- náboženský - křesťanství v jazyce slovanském
- literární - základ slovanského písemnictví
- po smrti Metoděje zákaz staroslověnské bohoslužby (přetrvala jen v Sázavském klášteře)
- staroslověnština = 1. slovanský kulturní jazyk, uznána papežem jako bohosl. jazyk
- hlaholice = 1. slovanské písmo, z malé řecké abc., vytvořena Konstantinem
- nejstarší texty - náboženské a bohoslužební, srozumitelné lidu

Proglas - nejstarší dochovaná slovanská báseň, předmluva k překladu evangelia ( Konstantin ? ),


program cyrilometodějské mise
Kyjevské listy - psáno hlaholicí, zlomek mešní knihy
Paterik - vyprávění o mniších, vzdělavatelská četba
Zákon sudnyj ljudem - právnická literatura
Život Konstantina - Cyrila + Život Metoděje - životopisné historické vyprávění bez fantastických
prvků, vrchol liter. tvorby velkomoravského období

Období zápasu kultury staroslověnské a latinské (10. a 11. st.)


- český přemyslovský stát = nové kulturní centrum Evropy
- kult českého světce Přemyslovce Václava
- jediný nositel vzdělanosti - duchovenstvo
- staroslověnština vytlačována latinou - orientace Přemyslovců na řím. církev a lat. vzdělanost

staroslověnská - Sázavský klášter


Život knížete Václava - 10. st., prostý styl, srozumitelnost
Druhá staroslověnská legenda o sv. Václavu - 11. st., náročný styl, středověká legenda se zázraky
Hospodine, pomiluj ny - 10. st., 1. česká duch. píseň, prosba o mír a úrodu

latinská - pražské biskupství


Kristiánova legenda - život a umučení sv. Václava a jeho babičky Ludmily

Období vítězství latiny, pronikání češtiny (poč. 12.st. - pol. 13.st.)


Kosmas - Kronika česká
2. česká duchovní píseň Svatý Václave - stala se z ní píseň slavnostní a válečná, později vlastenecká,
význam národní hymny

pronikání češtiny - GLOSY = české vpisy do latinských textů - poznámky, překlady - nejstarší podoba ČJ

Rozbor Kosmovy Kroniky české:


- téma: české dějiny od nejstarších mýtických dob
- prameny: - nejstarší příběhy z doby pohanské ("bájné podání starců")
- vyprávění pamětníků
- zážitky Kosmovy
- 1. dílo kronikářského stylu, 1. dějiny českého národa
- vlastenecký ráz - psáno latinsky, Kosmas však myslí česky -> BOHEMIKA = česká slova v lat. textu
- tendenční dílo - straní katol. církvi, zachycuje úspěchy Přemyslovců, záměrně chybí zmínka o
slovanské vzdělanosti
- zajímavé vyprávění, dialogy, humor a vtip
3
Období vzniku české literatury - konec 13, počátek 14. stol.
- vrcholný středověk, vláda posledních Přemyslovců a Lucemburků
- probíhá demokratizace literatury, zčeštění literatury
- laicizace (zesvětštění) literatury => autoři už nejsou jen kněží, témata nejen náboženská
- rozkvět liter. v nár. jazyce

zvláštnosti staročeských památek:


- anonymita autora + obtížná datace
- nezájem o původnost námětu (cizí prameny), zlomkovitost
- výlučné postavení verše (ústní šíření literatury - poslech, neznalost písma)
- žánry: duchovní a světská lyrika + epika, sociální satiry, drama, zábavná a odborná próza, kroniky
- nový hrdina - rytíř, šlechtic

Alexandreis - autor neznámý šlechtic, rytířský epos, oslava makedon. krále Alex. Velikého = ideál
středověkého panovníka
Dalimilova kronika - nejstarší česky psaná kronika, autor neznámý, čerpá z Kosm. kr., zajímavý děj,
přístupný jazyk, straní prostému lidu, historicky nespolehlivý obsah, začíná příchodem praotce Čecha
Zbraslavská kronika
duchovní lyrika - Kunhutina modlitba

Literatura doby Karlovy - 2. pol. 14. stol.


- rozkvět českého státu, největší rozkvět středověké kultury - gotika
- vznik pražského arcibiskupství, založení pražské univerzity (1348)

Karel IV - Vita Caroli - vlastní životopis, psáno latinsky

převažuje literatura česká:

legendy Legenda o sv. Prokopu, Život sv. Kateřiny


počátky dramatu Mastičkář (fraška - výsměch středověkým lékařům)
sociální satiry Píseň veselé chudiny (o bídě, vtip, ironie, žákovská = vagantská poezie)
Podkoní a žák
Smil Flaška z Pardubic - alegorie Nová rada - zvířata radí lvovi, jak vládnout

světská lyrika Dřevo se listem odieva (milostná píseň)

satiry rukopisu Satira Hradecký rukopis - autor nezn., kritika nedostatků - církev, měšťanstvo
obsahuje:
Desatero kazanie božie
Satiry o řemeslnících a konšelích
bajka O lišce a džbánu

dále odborná próza - kroniky, slovníky, právnické spisy, cestopisy

sílí reformní hnutí usilující o nápravu církve - Jan Milíč z Kroměříže + Tomáš Štítný ze Štítného

Poznámky:

Legenda = veršovaný nebo prozaický útvar nábož. středověké epiky, vyprávění o životě, skutcích,
zázracích, mučednictví světců, původně předčítány při mši v den svátku

První čeština - v základní listině litoměřické kapituly


Legendistika - díla týkající se svatých

4
3. Charakteristické rysy evropské literatury v době středověku a renesance

Středověká evropská literatura


- pád západořímské říše r. 476
- vliv křesťanství = státní ideologie, opora společnosti
- kulturní centra: kláštery, chrámy, školy, univerzity

Literatura náboženská - v latině


základní text - křesťanská Bible - Nový zákon (1.-2. st. nl. - psáno řecky) - viz ot. č. 1
dále legendy, lyrické písně a modlitby

Literatura světská, laická - v nár. jazycích


pro šlechtu a rytíře

a) hrdinský národní epos


bohatý děj, vedlejší děj. linie, mnoho postav, popisné, hlavní postava = statečný hrdina
- francouzská Píseň o Rolandovi
- německá Píseň o Nibelunzích
- španělská Píseň o Cidovi
- ruské Slovo o tažení Igorově

b) rytířský (dvorský) epos


hrdinou bývá rytíř, bojovník, spravedlivý vládce, ochránce chudých, žen
- např. Král Artuš

c) dvorská (kurtoazní) lyrika


milostná poezie, hluboký cit, láska k vyvolené, rytířský kult ženy, neopětovaná láska
forma: pastorela (pastýřská milostná píseň), epištola (milostný list), alba (loučení za úsvitu, svítáníčka)
autoři: trubadůři (Francie), minneängři (Německo), žertéři

pro měšťanstvo
- o současném životě, nedostatcích, rozporech
- šíří ji studenti, žakéři
- bajky, zvířecí epos, veršované povídky, drama

Renesanční evropská literatura (poč. 14. st. - poč. 17. st.)


- renesance (fr. la renaissance = znovuzrození), humanismus (lat humanus = lidský)
- zámořské objevy - vzestup měst a měšťanstva - rozvoj věd (Koperník, Bruno, Galileo) - vynález
knihtisku (Gutenbert - 1444 ?)
- renesance vzniká v Itálii, je největší kulturní epochou

znaky
- znovuzrození antiky - antická kultura jako vzor
- nový ideál - vzdělání, touha po poznání a vědění, víra ve skutečný život ( x středověké poznávání Boha
a víra v posmrtný život)
- kult smyslů a rozumu ( x kult víry)
- sebevědomí jednotlivce, individualismus
- rozvoj literatury v národních jazycích, ústup latiny
- architektura - vodorovné pravoúhlé linie, sloupy, podloubí, kopule, v malířství objev perspektivy
- mnohostrannost umělců (Buonarroti, da Vinci)
- převažuje literatura naučná, lyrika a alegorie
- usiluje o všestranný rozvoj člověka

5
Itálie - kolébka renesance, už na přelomu 13. - 14. st.
Dante Alighieri - duchovní epos Božská komedie (3 části: Peklo, Očistec, Ráj)
Námět z bible - autor vzdělanec putuje 3 záhrobními říšemi - průvodci Vergilius, Beatrice - alegorická pouť za poznáním,
Bohem, spásou. Renesanční znaky: trest za lidské viny, láska k antické vzdělanosti, touha po poznání, střet se středověkými
dogmaty. Za protipapežský postoj byl D.A. ve vyhnanství.
Giovanni Boccaccio - soubor 100 novel Dekameron
10 mladých lidí utíká z Florencie před morem, vypravují si příběhy - světská témata (láska, nevěra), kritika měšť. mravů, žena
rovnocenný partner muže
Francesco Petrarca - sbírka Sonety Lauře (Zpěvník)

Francie - 15. - 16. st.


Francois Villon - básně Malý testament, básně Velký testament
F.V. je 1. moderní evropský básník, tulák, bohém, zloděj, rváč, prokletý básník. Dílo = obraz vlastní bídy, kritika společnosti.
Zakladatel tzv. "villonské poezie"
Francois Rabelais - satirický román - epopej Gargantua a Pantagruel
Pierre de Ronsard - autor formálně dokonalé milostné poezie antického typu

Španělsko 16. a 17. st., zlatý věk špaň. písemnictví


Lope de Vega - komedie Zahradníkův pes, komedie Vzbouření v blázinci
Miguel de Cervantes y Saevedra - rytířský román Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha (2 díly)
Hl. hrdina - snílek, čtenář ryt. románů - chce obnovit slávu středověk. rytířstva x zbrojnoš Sacho - přízemní venkovan, zájem o
jídlo, dobré živobytí. Vliv na Dyka, Vančuru aj.

Anglie - 14. a 16. st.


Geoffrey Chaucer - veršované Canterburské povídky

William Shakespeare
herec, majitel divadelní společnosti, největší dramatik světa

tragédie
Hamlet, kralevic dánský
nenaplněná touha po uskutečnění ideálů, úvahy o smyslu lid. života a existence, pochybnosti
Othello
Romeo a Julie
nešťastná láska 2 ml. lidí (spor Monteků a Kapuletů), boj o právo na život, lásku, samostatné určení osudu
Macbath
Král Lear

komedie
Zkrocení zlé ženy
Sen noci svatojánské
Mnoho povyku pro nic
Veselé paničky Windsorské

historické hry
Julius Caesar, Richard III, Jindřich IV

Shakespearovské drama
- neomezenost látky, času, místa (x antická trojí jednota č-m-d)
- obraz pozemského života a lidských vlastností
- emancipované postavy žen
- příčinou tragédie není osud jako v antice, nýbrž lidské vášně či náhoda
- veršovaný jazyk se střídá s prózou, lidový jazyk
- přetrvává vliv antického dramatu, motivy řeckého bájesloví

Poznámky

Sonet (znělka) - forma poezie - lyrický žánr - pravidelný rým, vliv na Kollára, Vrchlického, Machara,
Nezval
6
4. Osobnost M. Jana Husa v kontextu české literatury v předhusitském a
husitském období

Situace konce 14. a poč. 15. stol.


- narůstají společenské rozpory
- šlechta + města se snaží získat větší politický a ekonomický vliv ( x církev - nejvyšší autorita)
- katolická církev kritizována pro hromadění majetku, morální úpadek a vnitřní rozpory
- kritika církve přechází v tzv. reformní hnutí - snaha o nápravu církve (návrat k chudobě a životu dle
bible)
- vyhrocení situace za vlády Václava IV - střet s vysokou šlechtou, úpadek výroby, snížení živ. úrovně
lidových vrstev
- rostoucí zájem o Bibli -> úplný překlad do češtiny

Literatura
- mizí duchovní a rytířská epika, středověké drama, světská lyrika, legenda
- uplatňuje se satira, duch. píseň, traktát, kronika, kázání, později cestopisy
- vrcholí proces počešťování lit., demokratizace (pro lid), laicizace (zesvětštění, dobové problémy),
prostá forma, srozumitelnost lidu

Předchůdci Husovi
- usilují o nápravu církve na podkladě náboženském, většinou kazatelé
Jan Milíč z Kroměříže - kazatel, kritik soc. poměrů, káže česky, píše pro chudé, velice oblíben.
Tomáš Štítný ze Štítného - autor náboženských a fil. rozprav v národním jazyce (význam >> šíření
národního jazyka do ještě latinských liter. okruhů), 1. klasik české naučné prózy, nebyl kněz a přesto
kázal (=> velký odpor mistrů)
- Knížky šestery o obecných věcech křesťanských
- Řeči besední
- Řeči sváteční a nedělní

Konrád Waldhauser - kázal němčině a v latině (+ 1369) i na Karlově universitě. Psal pro bohaté vrstvy
měšťanů.
Matěj z Janova - učenec, psal latinské spisy (=> malý ohlas) - Pravidla Starého a Nového zákona

Jan Hus
* Husinec u Prachatic, z chudé rodiny, studium na praž. univerzitě, univerzitní mistr, vysvěcen na kněze,
poté rektor univerzity
- zástupce učenecké i lidové vrstvy proticírkevní opozice, káže v Betlémské kapli
- ovlivnil Václava IV => vydán Kutnohorský dekret (omezení vlivu cizinců na pražské univerzitě)
- Husa ovlivnil reformátor John Viklef - oxfordský profesor teologie
- pro obhajobu jeho učení se dostal do konfliktu s církví
- vystoupil proti odpustkům, kritizoval církev => pronásledován, dán do klatby, vypovězen z Prahy
- poté káže v Kozím Hrádku u Krakovic (pod širým nebem)
- na církevním sněmu (koncilu) v Kostnice vězněn, poté prohl. za kacíře a 6. 7. 1415 upálen
- naplnil své učení - pro pravdu je třeba i obětovat život
- zásadní myšlenka: pokud církevní nařízení odporuje bibli, je možno jej neuposlechnout - i papeže

Mistr Jan Hus - dílo:

latinsky: O církvi - pro učence, popírá papežovo postavení, hlavou církve je Kristus a příslušníkem
jen ten, kdo nemá hřích

česky: Výklad Viery, Desatera a Páteře - výklad modliteb (Věřím v Boha, Desatero, Otčenáš)
Knížky o svatokupectví - kritika církve, odpustků, příklady ze života
Postila - výklad evangelia (přednášen po čtení evangelia)
Dcerka - o správném životě žen a dívek
listy z Kostnice - promluvy k čtenáři, obdoba kázání
O pravopise českém - místo spřežkového zavedl pravopis diakritický, náhrada germanismů
O šesti bludech
7
Husitské hnutí
- ozbrojený boj zahájen po kázání Jana Želivského r. 1419 -> defenestrace novoměstských konšelů
- po smrti Václava IV se boj Čechů (kromě katol. pánů) zaměřil proti Zikmundovy, který uplatňoval
nástupnické právo na český trůn
- husitství čerpá z ideálů J. Husa, program formulován r. 1420 ve 4 pražských artikulech
( = svoboda kázání, přijímání pod obojí, zákaz světské vlády kněží, trestání smrtelných hříchů)
- Jan Želivský - kazatel pražské chudiny
- radikální husitské křídlo poraženo r. 1434 v bitvě u Lipan

Literatura v době husitských bojů


- rozvoj lidového zpěvu, hraje zásadní roli - husitské chorály ( = jednoduchý sborový zpěv )
- zpěvník husitských chorálů Jistebnický kancionál
Ktož jsú boží bojovnící (Jan Čapek ?)
- náboženská + vojenská + bojová píseň -> odvaha, statečnost, kázeň, sjednocení
Povstaň, povstaň, Veliké Město pražské (Vavřinec z Březové ?)
- píseň Prahy - výzva k boji proti Zikmundovi
- Žižkův vojenský řád - kázeňský řád, vysoké morální požadavky, rovnost, tvrdé tresty

- Budyšínský rukopis - (Vavřinec z Březové ?) - proti Zikmundovy, alegorie, příklon k husitství


báseň Žaloba koruny české
báseň Pokrok koruny české
báseň Hádání Prahy s Kutnou Horou
Vavřinec z Březové
Husitská kronika (latinsky)
Píseň o vítězství u Domažlic

Literatura doby polipanské

Petr Chelčický
- traktát O trojím lidu
- traktát Sieť viery pravé
- traktát O boji duchovním
- kázání s úvahami Postila

- Chelčický je nejvýznamnějším myslitelem své doby, polemizoval se vším a proti všem


- souhlasí s husitskou představou nápravy církve, ale zásadně nenásilnou cestou (viz O boji duchovním)
- vystupoval proti společenské nerovnosti (viz O trojím lidu)
- stát považuje za pohanské zřízení, dočasně jej však pokládá za nezbytný
- jeho myšlenky zaujaly Masaryka a Tolstého

- jeho učení se stalo základem jednoty bratrské -> tělesná práce (zeměděl.), nedbají o vzdělání,
odmítají světské zákony, soud, veřejný život. Pronásledování katolíky i kališníky. Později změna vztahu
ke vzdělání -> j.b. se stala nositelem kultur., vzděl. a liter. - vliv humanismu.

Následuje vláda Jiřího z Poděbrad -> obnovení dipl. styků s Evropou

literatura - zábavná + cestopisy

např. Václav Šašek z Biřkova - cestopisné dílo Deník (-> Jirásek - Z Čech až na konec světa)

Ohlas husitství
- Josef Kajetán Tyl: Jan Hus
- Alois Jirásek: Proti všem, Mezi proudy, trilogie J.Hus, J.Žižka, J.Roháč
- Svatopluk Čech: Husita na Baltu, Žižka, Nový ep. v. p. Broučka, tentokráte do XV stol.

8
5. Vývoj české literatury v období renesance a humanismu

Renesance
- renesance se u nás neprosadila - v důsledku náboženského reformního hnutí
- pouze v knížkách lidového čtení a v zábavné próze
- např. Historie o bratru Janu Palečkovi
- vyprávění O mořské panně Meluzině
- vyprávění O doktoru Faustovi

Humanismus
- 70. léta 15. stol. - 20. léta 17. stol.
- náznaky humanismu již za vlády Karla IV (přátelství s Petrarcou)
- znaky č. humanismu:
- snaha o rozšíření humanistické vzdělanosti
- vyrovnání se s kulturou jiných evropských zemí
- literatura pro měšťanstvo, zaměřena na životní praxi
- vliv latiny na rozkvět spisovné češtiny, význam knihtisku
- plný rozvoj až v 15. a 16. stol. - s reformačním hnutím

Latinská linie
- dosáhla menšího významu než česká - byla zaměřena jen na vrstvu vzdělanců => malý ohlas

Jan z Rabštejna - Dialogus


Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic
Jan Campanus Vodňanský (vzor pro Z.Wintera - román Mistr Kampanus)

Česká linie - národní humanisté


- v oblasti naučné literatury se významně podílela jednota bratrská
- prvotní záměr č. humanistů: dokázat schopnost ČJ tlumočit myšlenkově závažné obsahy => překlady
antických děl a děl světových humanistů

Viktorin Kornel ze Všehrd


- právník a překladatel
- právnický spis O právech, o súdiech i o dskách země české knihy devatery
- jazyková dokonalost, počátky česky psané vědy
Jan Blahoslav (jednota bratrská)
Filipika proti misomusům - (nepřátelům vzdělání) - obhajoba nutnosti vzdělání, obrana
kultury, filipika = výmluvná řeč
Gramatika česká - o jazykové kultuře a normě, doklad B. jaz. úrovně, doplněno příslovími
Muzika - hudební teorie
přeložil Nový zákon - > dal tím podnět k překladu celé bible
Hynek z Poděbrad (syn Jiřího z P.) - překlady Dekameronu, báseň Májový sen

Bible kralická
- překlad bible - kolektivní dílo českých bratří
- tajně vydána v Kralicích na Moravě
- vytříbený jazyk - vzor spisovné češtiny v násl. období
kroniky
Václav Hájek z Libočan
- Kronika česká - velmi oblíbená - poutavý styl vyprávění, obsahuje však i smyšlená fakta
- revidoval ji Dobner (NO), Pelcl -> Nová kronika
Kronika Trojanská - 1. česká tištěná kniha

cestopisy
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic - cesta do Benátek a Egypta
Václav Vratislav z Mitrovic - cesta do Cařihradu

9
Zlatý věk českého písemnictví
- od 70. let 16. stol. - doba veleslavínská
- období vlády Rudolfa II - rozvoj národní vzdělanosti a kultury

Jiří Melantrich z Aventina - tiskař a vydavatel

Daniel Adam z Veleslavína


- nakladatel, tiskař, překladatel, slovníkář, organizátor literárního života
- původem univerzitní profesor, později majitel tiskárny Melantrich
- autor troj- a čtyřjazyčných slovníků
Kalendář historický
- přehled světových dějin
- vydal starší Kroniky země české + vlastní předmluva

Jan Ámos Komenský - světově nejproslulejší osobnost českého humanismu

Podíl slovenských autorů na rozvoji českého humanismu


- studovali nebo působili v Čechách
- např. Ján Jesenius (popraven r. 1621 na Starom. nám. za účast ve stavovském povstání)

10
6. Evropský klasicismus a osvícenství, vliv osvícenských myšlenek
v počátcích národního obrození

Evropský klasicismus
- 2. pol. 17. st., 18. st., klasicismus -> z latinského vynikající, vzorný
- jednotné principy a pevný řád
- rozumová kázeň - cit podřízen povinnosti a rozumu (x baroko)
- krása je v pravdě a obrazu přírody
- vzor - antické umění
- liter. žánry - vysoké (óda, epos, tragédie) - o životě vysokých vrstev (vladaři, vojevůdci ...),
rýmovaný verš
- nízké (komedie, fraška, bajka, satira) - neurozené postavy, náměty ze
soudobého života, verš i próza
- klasicistické drama dodržuje 3 jednoty č-m-d (Aristotelés)
- v hudbě - Haydn, Mozart, Beethoven

Francie
- 17. stol., absolutistický stát (Ludvík XIV.)

poezie
Nicholas Boileau - Umění básnické

tragédie
Pierre Corneille - Cid - konflikt: povinnost a čest x cit a láska, Xiména mstí smrt svého otce navzdory
lásce k Rodrigovi
Jean Racine - Faidra - osudová vášeň, láska k nevlastnímu synovi, psychologie postav

komedie
Moliere ( = Jean-Baptiste Poquelin)
- kritický pohled na současnost - satira, výsměch lid. slabostem, smírné řešení konfliktu, politická satira
- Směšné preciózky
- Škola žen
- Tartuffe - kritika pokrytectví a církve
- Lakomec - lichvář Harpagon - schopný pro peníze obětovat vše
- Don Juan - pokrytecký šlechtic, kritika rozmařilosti
- Misantrop - nepřítel lidí, kritika vypočítavosti šlechty
- Zdravý nemocný - útok na šarlatánství, sobectví a pokrytectví lékařů
- Chudák manžel
- Měšťák šlechticem

bajky
Jean de La Fontaine - Bajky (12 knih) - zvířata nositeli lidských vlastností ...

Itálie
- commedia dell'arte - národní veselohra, všední problémy zachyceny ironicky, pouze scénář a povahy
herců, obsah = improvizace
Carlo Goldoni - Poprask na laguně, Chytrá vdova, Mirandolina

11
Evropské osvícenství
- 18. století
- navazuje na renesanci, rozvíjí tradice racionalismu, optimismu, kritika absolutismu a reakce
- důvěra v "osvícený rozum" (poznání, pravda), svoboda myšlení, rovnost
- osvícenství spjato s literaturou - spisovatelé jsou zároveň vědci, filozofy, historiky, publicisty

Francie
- výhodné podm. pro rozvoj osvícenství - boj proti absolutismu

Francois Voltaire
- historik, filozof, dramatik, básník, prozaik, publicista
- kritika absolutismu a církevního fanatismu
- próza Candide neboli Optimismus - filozof. román o hledání lidského štěstí
- próza Prosťáček
- epos Panna

vydáná Velká encyklopedie - souhrn dosavadního vědění


- vydána encyklopedisty - mladší generace (hl. autor - Denis Diderot, Voltaire, Rousseau, d' Alembert)

Denis Diderot
- román v dopisech Jeptiška - autobio. dívky přinucené vstoupit do kláštera
- román Jakub fatalista - dialog sluhy s pánem, otázky společ. morálky
Beaumarchais - komedie Lazebník sevillský, Figarova svatba

Anglie
Daniel Defoe - Robinson Crusoe - vztah člověka k přírodě, oslava lidské práce, aktivity
Jonathan Swift - Gulliverovy cesty - kritika poměrů v Anglii, představa ideální společnosti

Preromantismus (sentimentalismus)
- od pol. 18. století, přechod mezi klasicismem a romantismem - důraz na cit
- odmítnutí společ. konvencí - i v tvorbě -> tvůrčí svoboda
- návrat k přírodě, k lidové slovesnosti, vzorem je venkovský člověk - prostý, nezkažený
- obdiv ke schopnému, podnikavému jedinci

Francie
Jean-Jacques Rousseau
- názor: civilizace člověka kazí, příroda jej zachovává ve svobodném, přirozeném stavu (č. je dobrý)
- milostný román v dopisech Nová Heloisa - líčení citů, přírody
- román Emil

Německo
- liter. hnutí Sturm un Drang (bouře a vzdor) - proti soc. nespr., útlaku, nesvobodě, pokrytectví
Johann Wolfgang Goethe - dramatik, prozaik, básník, vědec
- román v dopisech Utrpení mladého Werhera - nešťastná láska, sebevražda
- sbírka Balady - obdiv k lidové slovesnosti
- drama Faust - doktor Faust prodává svou duši ďáblu v touze po poznání a štěstí, stojí mezi
dobrem a zlem, rebelant proti konvencím a zaostalosti, mění se v představitele činorodého
lidstva, smysl života nachází v boji za dobro lidstva

Friedrich Schiller - Óda na radost, drama Loupežníci - intrikami poškozený bratr mstí křivdy jako
vůdce loupežníků = ušlechtile motivované buřičství

Rusko
Ivan Andrejevič Krylov - Bajky

Komentář - vliv na české národní obrození (lidová slovesnost)


12
7. Charakteristika kulturního vývoje v období pobělohorském, lidová
slovesnost a její význam pro rozvoj literatury v době národního obrození
- r. 1620 poraženo české stavovské protihabsburské povstání v bitvě na Bílé hoře
- Habsburkové uplatňují tvrdá opatření - poprava hlavních představitelů povstání, konfiskace majetku,
násilná rekatolizace a germanizace (němčina vedle ČJ úředním jazykem), nucená emigrace
- hospodářský rozvrat, utužení nevolnictví
- zákon - tzv. Obnovené zřízení zemské r. 1627 - dědické právo na č. trůn pro Habsburky
- literatura se rozvíjí na 2 liniích - domácí a exulantská

Emigrantská literatura
- zpravidla nekatolická - tedy protestantská, popř. luteránská
- klíčová pozice ex. literatury: podíleli se na ní autoři světového významu

Jan Ámos Komenský


- jeho dílo vychází z tradic humanismu, snah jednoty bratrské, ovlivněno i novým směrem - baroko
- celosvětově oceňován pro pedagogické dílo - převratné myšlenky aktuální až dodnes
život J.A.K.
- brzy osiřel, vzdělával se v Čechách a na německých univerzitách, poté profesorem
- po Bílé hoře musel uprchnout, skrýval se a nakonec emigroval do Polska (Lešno)
- zde zvolen biskupem jednoty bratrské
- poté v Anglii, Švédsku, Uhrách, zemřel a pochován je v Holandsku

Před odchodem z vlasti


Labyrint světa a ráj srdce
- satirická alegorie světa - autor = vzdělanec = poutník, průvodci Všezvěd (poznání) a Mámení
- realistický pohled - všechny soc. vrstvy - ostrá kritika společnosti (peníze, podvod, klam, války ...)
- srozumitelný styl, dokonalá forma - nejvýznamnější dílo J.A.K a české hum. lit. 17. stol.
- pesimistický závěr - uzavření se do sebe + víra

Náboženská, filosofická a politická tématika


- v těchto dílech předběhl dobu, obsáhl a promyslil celé tehdejší vědění v moderním duchu
Všeobecná porada o nápravě věcí lidských - vrcholné dílo této oblasti tvorby JAK, adresováno
současným vládcům
Listové do nebe - církevní tématika
Kšaft umírající matky jednoty bratrské - konec nadějí na návrat do vlasti, alegorická forma závěti
Centrum Securitatis - Střed jistoty

Pedagogické práce (J.A.K = učitel národů)


- pedagog. názory JAK: vyuč. pro všechny, zdarma, v mateřském jazyce, praxe = vědomosti +
dovednosti, názornost, postup od známého k neznámému, smyslové vnímání, návrh rozdělení
vzdělávacích stupňů

Velká didaktika - zásady moderního vyučování


Informatorium školy mateřské - pro matky - výchova v předškolním věku
Svět v obrazech (Orbis pictus) - 1. obrázková učebnice na světě, jazykové + věcné vyučování
Brána jazyků otevřená - učebnice latiny
Škola hrou - učebnice, rozvoj smyslových schopností
Poklad jazyka českého - slovník, "pansofické dílo", shořel

Encyklopedické práce - vševědné = pansofické


- navazuje na Štítného, Blahoslava, Veleslavína - nedokončená díla

Další autoři v exilu


- histografie, duchovní poezie
Pavel Stránský, Pavel Skála, Jiří Třanovský
13
Domácí literatura
- většinou katolická
- cenzura, ničení český nekatolických knih - soupis zakázaných knih
- rozvíjí se až od pol. 17. stol. po uzavření vestfálského míru (konec 30leté války)
- rozvíjí se dramatická tvorba (v jezuitských školách) + níže uvedené žánry

Oficiální - jezuitská katolická


Bohuslav Balbín
- jezuita, vlastenec
Učené Čechy - literární a kulturní dějiny, latinsky
Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvl. pak českého - obhajoba práva na národa na vlastní
jazyk, nemohlo být vydáno - až na poč. NO

Vydána Svatováclavská bible - náhrada Kralické bible

Bedřich Bridel - duchovní lyrika - např. poema Co Bůh ? Člověk ? nebo básně Jesličky

Adam Michna z Otradovic


- autor ukolébavek Hajej, můj andílku, Chtíc, aby spal
- a milostných písní Pod našima okny

Puristé - brusiči ČJ
Matěj Václav Šteyer - Brus jazyka českého
Václav Jan Rosa - Čechořečnost

Pololidová literatura
- přechod mezi lidovou slovesností a oficiální literaturou
- literatura o lidu, ale z pozic měšťanských

Václav František Kocmánek - autor tzv. "interludií" = frašky z lidového života - pro měšťanstvo,
výsměch sedlákům, kritika, vulgarismy

dále:
- písmácké paměti - František Jan Vavák
- zábavná literatura - kramářská nebo jarmareční píseň (flašinety, obrázkové seriály ...)

Ústní lidová slovesnost


- písně, pohádky, lidové balady (Osiřelo dítě)
- pověsti (O Bruncvíkovi, Žižkovi, Blanických rytířích, o Kozinovi,
- loutkové hry
- inspirace pro dobu nár. obrození

Poznámky:

interludium = fraška z lidového života - pro měšťanstvo, výsměch sedlákům, kritika, vulgarismy
pansofické dílo = vševědné, široký záběr vědění - např. encyklopedie, souhrny vědění, slovníky

14
8. Romantismus v evropské literatuře
- vznik v Evropě na přelomu 18. a 19. století, prosadil se ve všech evrop. literaturách
- reakce na zradu myšlenek francouzské revoluce, utužení reakčních vládních systémů v celé Evropě
- reakce na diktát pěněžních vztahů v životě jedince
- nejen umělecký směr - též životní pocit a postoj ke společnosti a světu - touha po svobodě
- romantismus - odvozeno od slova román

znaky romantické literatury


- obraznost a citovost převládá nad rozumem, časté téma - nešťastná láska
- autorský subjektivismus a individualismus, konflikt individua a společnosti, protispolečenská vzpoura
jedince končí obvykle nezdarem
- zachycuje mimořádné, tajemné okolnosti života, divoké přírodní scenérie
- tajemnost, city, iracionalita a fantazie (x osvíc. a klas. důraz na rozum), vášně, tragické záležitosti
- ústřední hrdina: - splývá s autorem, je výjimečný, neschopný a neochotný přizpůsobit se (vyvrženec,
loupežník, vrah, kat, cikán, komediant) - neúspěšné buřičství -> světabol, skepse (spleen, chandra)
- protiklad snu a skutečnosti, jedince a společnosti -> pocit osamění, odcizenosti
- východiska: obdiv k minulosti, mystice, lid. slovesnosti a k přírodě, únik do vlastního nitra
- formální znaky r. lit.: kontrast, barvitost, hudebnost, zvukomalebnost jazyka, obraznost
- obliba poezie, veš. povídky, romány, dramatické vášně, v próze hist. povídka a román
- romantismus zpravidla smíšen s prvky klasicismu, preromantismu, sentimentalismu či realismu

Světový romantismus

Německo (tzv. "poezie modrého květu")


Novalis - bás. sb. Hymny noci
bratři Grimmové (Jakob a Wilhelm) - Pohádky bří. Gimmů
Heinrich Heine - Kniha písní - lyrika, nešťastná láska

Anglie
George Gordon Byron
- autobiografický epos Childe Haroldova pouť - putování hrdiny po Evropě, obdiv k slavné
minulosti a přírodě, protest proti nesvobodě a tyranství současnosti
- romantické bás. povídky Giaur [džaur], Korzár, Lara
- dramatické básně Manfred, Kain
Percy Bysshe Shelley
- drama Odpoutaný Prométheus - obměna antické báje, vzpoura proti bohům, "titanismus"
- bás. tragédie Cenci [čenči]
Walter Scott - román Ivanhoe, příběh Panna jezerní, román Wawerley
Emily Brontëová - Na větrné hůrce

Francie
Froncois René de Chateaubriand - bás. povídka Atala
Victor Hugo
- bás. cyklus Legenda věků - obraz vývoje lidstva k humanitě, nešťastná láska,
vliv na Vrchlického, Machara
- román Chrám Matky boží v Paříži - Paříž 15. st., Ludvík XI, obraz král. dvora, církve i
spodiny, kontrasty krásy a ošklivosti, zla a ušlechtilosti, Esmeralda + Quasimodo
- drama Cromwell
- román Bídníci (Jean Valjean)
- drama Ruy Blas
- román Devadesát tři

Stendhal
- přechod mezi romantismem a realismem
- román Červený a černý - vojenská a kněžská uniforma, kariérismus, román Kartouza parmská
Alfred de Musset - román Zpověď dítěte svého věku, drama Se srdcem divno hrát

15
Rusko
- prolínání romantismu a realismu
Alexandr Sergejevič Puškin
- verš. román Evžen Oněgin - šlechtic - pocity zbytečného člověka
- hist. drama Boris Godunov
- povídky Kapitánská dcerka a Piková dáma
- poemy Kavkazský zajatec a Cikáni
Michail Jurjevič Lermontov - poema Démon, psych. román Hrdina naší doby

Polsko Adam Mickiewicz - epos Pan Tadeáš, bás. povídka Konrad Wallenrod
(USA) Edgar Allan Poe - báseň Havran, Jáma a kyvadlo

16
9. Romantismus v naší literatuře
- složitější situace 30. let 19. stol. - hlavní úkol literatury = výchova k vlastenectví (Tyl)
- tento požadavek zpomaluje rozvoj romantismu u nás - český romantismus omezen jen na K.H.Máchu
- na naši poezii měl největší vliv romantismus polský (boj za svobodu - nezdařené povstání proti
ruskému carovi)

Karel Hynek Mácha


* v Praze, studium práv, cestoval, ochot. divadlo, advok. praxe v Litoměřicích, zde zemřel krátce před
svatbou - nemoc + vyčerpání
- nejvýznamější a nejdůslednější básník českého romantismu
- dílo ovlivněno debatami v revolučních kroužcích, četba básní polských romantiků, ochotnické divadlo a
výlety na staré hrady, zříceniny, skály, do romantických krajin
- znaky díla KHM - rozčarování nad marnými sny a iluzemi, touha po jiné vlasti mimo tento svět, nakonec
zjišťuje, že jedinou jistotou je mu Země a pozemský život
- básně KHM obsahují vždy myšlenku o řádu světa a života, vychází z individualizovaného zážitku
(pohled na hvězdnou oblohu, západ slunce atd.)
- touha hrdinů po životním naplnění a lásce, dostávají se však do osudových situací, končí tragicky
- nejprve píše německy, potom česky - vliv Jungmana
- dílo KHM nepochopeno současníky, přivítali jej až Neruda, Hálek, ovlivnil všechny další generace

báseň V svět jsem vstoupil - Země = jediná jistota, odpor k poměrům doby, pocit osamělosti, zklamání,
pesimismu, protiklad snu a sktečnosti ...

lyrickoepická báseň Máj


- vrchol tvorby KHM, základní dílo moderní č. poezie, překládáné a sv. uzávané dílo
- mlhavý děj, zatlačný do pozadí, dominují citová vyznání, přírodní reflexe
- 3 tragédie - Vilém, Jarmila, obecně lidská. Děj: hrdina Vilém vyhnán otcem z domova, stává se vůdcem
loupežníků, zabije otce za svedení své milenky Jarmily, za to je popraven - před popravou si spol. s
autorem klade otázku smyslu lid. existence, končící smrtí, po ní "věčné nic", jediná jistota = Země.
Poukazuje na nezájem společnosti o vinu.
- subjektivní básen, básník se ztotožňuje s Vilémem

román Cikáni - složité mezilidské vztahy, život vyděděnců, romantické tragické zápletky, realist. postavy

zamýšlený atobiogr. soubor povídek Obrazy ze života mého - dokončeny pouze prózy Večer na
Bezdězu a Márinka (forma opery, krásná ideální dívka trpí smrt. chorobou, umírá krátce před cit
naplněním)

hist. román Křivoklád, součást nedokonč trilogie Kat


próza Pouť krkonošská - obrazy přírody, básnická próza

Poznámky
byronismus = spor hrdiny se světem, osamocený boj proti tyranům, světabol (spleen)
titanismus = revolta proti osudu a Bohu

17
18
10. Vznik a vývoj českého divadla do konce 19. století
- drama = jeden ze 3 základních literárních druhů
- základem je dialog, psáno veršem nebo prózou

Počátky dramatu všeobecně


- antické drama - Řecko - oslavy boha Dionýsa - přidání 1 herce -> dialog, poté +2 další herci
- trojí jednota č-m-d, hlavní žánry tragédie a komedie, typizovaní hrdinové
- tragédie - Aischylos + Sofokles + Euripides, komedie - Aristofanes, v Řimě dramatik Plautus
- ve středověku se drama nepěstovalo, pouze dramatizace církevních témat a obřadů (pašiové hry)
- znovuzrození dramatu až během renesance a humanismu (16.-17. st.), inspirace = antika
- hry se zbavují náboženského obsahu, hrdinové nejsou typy ale složití jedinci, dramatické napětí se
přesouvá z vnějších konfliktů do nitra člověka

Počátky dramatu u nás


- české drama vzniká ve středověku - spojení s náb. obřady - dramatizace výjevů z Kristova života,
dramatizace evangelií - z pašiových her = velikonoční slavnosti
- původně v kostelích, poté před kostely, v krčmách, na jarmarcích
- nejstarší hry - Hra o třech Mariích (9. st.) a Mastičkář - pol. 14. st. (již není náboženská)
- v dalších stoletích se drama udržuje jen jako žánr lidový - lid. hry a zpěvy, loutky, interludia (Václav
František Kocmánek), dále divadlo na zámcích, avšak v cizích jazycích

Rozvoj českého dramatu - období národního obrození


- první česká hra - divadlo v Kotcích r. 1771 - nezdařilý překlad něm. veselohry Kníže Honzík
- r. 1783 zahájilo činnost divadlo Nosticovo, později zvané Stavovské divadlo (r. 1787 světová premiéra
Mozartovy opery Don Giovanni), česky se zde hraje však jen zřídka

Bouda
- r. 1786 - 1789 - 1. české divadlo Bouda = Vlastenecké divadlo - po 3 letech vyhořela - na Koňském trhu
= Václavské nám.
- dále Hybernovo divadlo
- Václav Thám, Prokop Šedivý, Karel Ignác Thám
- úkol: - zajistit pravidelná česká představení
- vychovat české herce a vytvořit české hry
- působit na národní uvědomování lidu

Pokračovatelé
Václav Kliment Klicpera - 1. český dramatik - kritika lid. vl. (lakota, sobectví, prázdné vlastenčení)
- žil v HK, hry - jednoduché, straní mladým lidem x staří, hloupí, lakomí ...
- autor veseloher - např. Rohovín Čtverrohý, Divotvorný klobouk, Hadrián z Římsů, Zlý jelen
Jan Nepomuk Štěpánek - autor veseloher a frašek

Josef Kajetán Tyl


- žák Klicperův, * Kutná Hora, tvůrce českého real. dramatu, největší dramatik NO
- novinář a redaktor (Květy, Selské noviny), organizátor českého společ. života - bály, besedy, ...
- Tyl chápe divadlo jako výchovnou instituci
- vrchol tvorby JKT - dramatické báchorky (pohádky) - prolínání charakterů a jednání lidových postav se
zásahy pohádkových bytostí - Strakonický dudák, Tvrdohlavá žena, Jiříkovo vidění, Lesní panna
- historické hry - Jan Hus, Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři, Žižka z Trocnova (-> předchůdce
Jiráskův)
- fraška Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka + píseň Kde domov můj
- kritické povídky - např. povídka Chudí lidé - obraz bídy lidu
- činohry - např. Paní Marjánka, matka pluku, Pražský flamendr

19
Rozbor Strakonického dudáka

- dějové schéma - láska Dorotky a Švandy - majetkové překážky - Švanda jde do světa za penězi -
návrat.
- typizace - Kalafuna = český muzikant, vlastenec, obětavost, touha po domově, pomohl Švandovi,
Dorotka = dcera hajného, obětavá, moudrá, věrná statečná, Vocilka = záporný typ, zběhlý student,
prospěchář, příživník, "světový Čech" - nebezpečí odrodilství
- jazyk postav - český, lidový (Kalafuna, Švanda), světácký (Vocilka), poetický (víly)
- záměr - oslava českého lidu, síly, lásky, obětavosti, vlastenectví, varování před odrodilstvím, přílišnou
touhou po penězích

Národní divadlo
- postupně sílí hnutí za výstavbu českého divadla
- podíleli se Aleš, Myslbek, Mánes, Hynais, ... - neorenesanční styl, prestižní záležitost
- nejprve vystavěno Prozatimní divadlo, r. 1868 položen zákl. kámen ke stavbě Národního divadla
- r. 1881 vyhořelo, slavnostně otevřeno po dvou letech Smetanovou Libuší
- s Národním divadlem je spojen rozvoj realistického dramatu

Ladislav Stroupežnický - veselohry s hist. náměty - Zvíkovský rarášek, Paní Mincmistrová, Naši
furianti
- hra Naši furianti zahájila vlnu tzv. "selských her" - např.:
Gabriela Preissová - tragédie Gazdina Roba, Její pastorkyňa (zhudebnil L. Janáček)
Alois a Vilém Mrštíkovi - Maryša
Alois Jirásek - Otec, Vojnarka - hry ze současnosti
- dále pohádkové drama Lucerna, husitská trilogie J. Hus, J.Žižka, J.Roháč
- veselohra z období NO - M.D.Rettigová, dále dram. pohádka Lucerna

Jaroslav Vrchlický - veselohra Noc na Karlštejně, tragédie Hippodamie


Julius Zeyer - romantická pohádka Radůz a Mahulena

Viktor Dyk - Zmoudření Dona Quiota (symbolismus)


Fráňa Šrámek - impres. dramata Léto a Měsíc nad řekou

Josef Václav Sládek - překlady Shakespeara

Rozbor hry Maryša

- realistická tragédie - slovácká vesnice - obraz soc. rozdílů - úloha peněnz - vliv předsudků
- Maryša, dcera sedláka, donucena ke sňatku s vdovcem, mlynářem Vávrou (věková nerovnost,
majetek) x citový vztah Maryša - chudý Francek
- kompozice dramatu dle antické tragédie - expozice - kolize - krize - peripetie - katastrofa -> zápletka
Vávry a Lízala o věno, Maryščin odpor k sňatku, Franckův návrat z vojny, Vávrova střelba - vrcholí spor
o věno, Maryščino rozhodnutí - Vávrova smrt

20
11. Cíle národního obrození, obraz soudobé společnosti v dílech
významných autorů
- proces NO - 80. léta 18. stol. až pol. 19. stol.
- národně osvobozenecký boj, národní a demokratické uvědomování lidu
- formování novodobého českého národa a kulturního života
- reformní snahy v duchu osvícenství (racionalismus) - snaha překonat náb. ideologii a feud.
absolutismus
- nositel hnutí = česká buržoazie a inteligence + opora o venk. lid - dočasně stejné zájmy
- velký podíl obr. literatury - snaha o rozvinutí ČJ na úroveň jazyka vyspělých literatur
- literatura je nositelem č. nár. jazyka - úřady pouze německé, kultura česká jen z části

situace: - ekonom. pokrok - rozvoj výroby v prům. i zem. - rozklad feudalismu + nástup kapitalismu
- osvícenské reformy Josefa II - zrušení nevolnictví, toler. patent 1781, omezení cenzury,
školská reforma, zrušení jez. řádu
- revoluční nálada lidu (vrcholí r. 1848), myšlenky slovanské vzájemnosti
- inspirace lid. slovesností (sběratelé Erben, Čelakovský, Němcová atd.), lidové čtení
- venkovští učitelé, vlastenečtí kněží, lidové divadlo
- obrozenecká věda - jazykověda a historie, spisovný jazyk (němčina, poté čeština)

1. fáze - obranná - cíl: jazyk + gramatika


- uplatňuje se především věda - filologie a historie - v osvícenských vědeckých společnostech
- zakládání prvních muzeí, vydavatelská činnost - Václav Matěj Kramerius (vydával i noviny)

jazykověda
Josef Dobrovský,
- zakladatel vědecké slavistiky a bohemistiky
- zprvu nevěřil v budoucnost ČJ, vysoce však oceňoval její úroveň v minulosti
- psal německy nebo latinsky - čeština nebyla schopna vědeckého vyjadřování
- stanovil novou formu pro poezii - ne časomíra, ale přízvučný verš
- kritičnost, metodika, poznání - > odmítl Hankovy nálezy rukopisů, vzor ostatním badatelům
dílo: Podrobná mluvnice češtiny, Německo - český slovník
Dějiny české řeči a literatury, Základy jazyka staroslověnského

jsou psány obrany jazyka českého - např. Karel Ignác Thám

historie
Gelasius Dobner - kriticky vydává staré dokumenty, pouk. na nespolehlivost Hájkovy kr. č.
František Martin Pelcl - první profesor ČJ na pr. univerzitě, Nová kronika česká - náhrada Hajkovy kr.
č., učebnice Základy gramatiky české

počátky novočeského básnictví


Václav Thám - almanach Básně v řeči vázané
Antonín Jaroslav Puchmajer - almanach Sebrání básní a zpěvů
Šebastián Hněvkovský - balada Vnislav a Běla
Jan a Vojtěch Nejedlí

počátky obroz. divadla


- divadlo hraje významnou roli v NO
- viz otázka číslo 13
Prokop Šedivý, Václav Thám, Václav Kliment Klicpera, J.K. Tyl, Jan Nepomuk Štěpánek

rukopisy - patří do 2. fáze NO


RKZ - rukopisné padělky - Rukopis královédvorský a Rukopis zelenohorský
- patrně Václav Hanka a Josef Linda - snaha posílit nár. sebevědomí (... absence starých děl)
- cenná díla 1. pol. 19. stol., inspirace, projev vlastenectví
21
2. fáze - ofenzivní - cíl: kultura
- vliv napoleonských válek, národně osvoboz. hnutí v Evropě, kultura ovlivněna sv. preromantismem
- vypracován 1. novodobý český národně kulturní program
- rozvoj básnického i odborného jazyka, rozšíření slovní zásoby (Jungman)
- historismus (kult dávnověku, rehabilitace husitství a veleslavínské doby - Palacký, Šafařík, Rukopisy)
- aktivita - nejen ceněno minulé, ale snaha vytvářet nové hodnoty
- preromantické nadšení + víra v budoucnost národa (x racionalismus a skepse Dobrovského)
- cíle: výchova k vlastenectví, internacionalismu, estetice

literatura vědecká
Josef Jungmann - vědec, organizátor, překladatel, básník, vůdčí osobnost 2 fáze NO, psal výhr. česky
dílo - Slovník česko - německý - nejvýznamnější Jungmanovo dílo, základ budoucího ČJ
- stať Rozmlouvání o jazyce českém - kulturní program generace, obraz nízké úrovně ČJ
- učebnice liter. teorie Slovesnost + Historie literatury české
- 1. česká bás. romance Oldřich a Božena

Pavel Josef Šafařík


- věřil, že slovanké jazyky jsou jen nářečí 1 jazyka slovanského
dílo Slovanské starožitnosti, Dějiny slovanského jazyka a literatury ve všech nářečích

František Palacký - historik a vědecký organizátor


dílo Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě

literatura umělecká
Jan Kollár - sb. Básně, základ pro pozdější bás. skladbu Slávy dcera
František Ladislav Čelakovský
- přinesl do č. liter. tzv. ohlasovou poezii - sbírka Ohlas písní ruských, sbírka Ohlas písní českých
- sběratelská činnost - Slovanské národní písně, Mudrosloví národa slovanského v příslovích

3. fáze - vyvrcholení nár. obrození - cíl: politické cíle (austrosl., nevolnictví)


- období mezi 2 revolucemi (1830 a 1848), odpor k útisku, absolutismu
- vznik 1. politického obrozeneckého programu - austroslavismus / panslavismus (slov. vzájemnost) -
nereálná, nutno diferencovat slov. národy, pokrok domácí důležitější než slovanský
- idea novodobého českého národa se naplňuje
- radikálové (Sabina, Frič), liberálové (Palacký, Havlíček), Erben
- v literatuře - vrcholí romantismus (K.H.Mácha), počátky realismu (Borovský, Němcová)

patří sem K.H.Mácha, Josef Kajetán Tyl (viz divadlo - ot. č. 9), dále Josef Václav Frič a Karel Sabina

Karel Jaromír Erben - historik, právník, archivář, novinář, sběratel


- sb. nár. písní Prostonárodní české písně a říkadla, sb. poh. Sto prostonár. pohádek a pověstí
- básník - sb. Kytice z pověstí národních

Karel Havlíček Borovský - klasik české politické satiry, novinář (Pražské a Nár. n.), kritik, překladatel
- pobyt v Rusku -> Obrazy z Rus, Epigramy = krátké satiricky útočné básně
- vrchol tvorby - satiry: Tyrolské elegie (byl zde ve vyhnanství), Král Lávra

Božena Němcová
- citlivost k soc. otázkám (ale utopie, idylky), vlastenectví a odvaha, realistický obraz venkovského života
dílo: sb. lid. pohádek Národní báchorky a pověsti, národopisná studie Obrazy z okolí domažlického
povídka Divá Bára, idilická próza Babička, povídka V zámku a podzámčí, novela Pohorská vesnice

22
12. Vývoj české literatury v 60. a 70. letech 19. století
situace
- porážka revoluce v r. 1848 -> období Bachova absolutismu = polic. opatření, persekuce
- význ. osobnosti umlčeny (vězení, vyhnanství) -> specializace na vědeckou práci - Palacký, Šafařík
- po vydání Říjnového diplomu r. 1860 a únorové ústavě 1861 - nová situace - vzestup č. měšťanstva,
rozštěpení nár. strany na nové - staročeši a mladočši, probíhá třídní diferenciace
- prosincová ústava r. 1867 (rakousko-uherské vyrovnání) - částečný neúspěch politických nadějí české
buržoazie, přesto přináší zákl. obč. práva, svobodu osobní, náboženskou, slova, spolčování
-> rozkvět kultury - vznik Sokola, Prozatimní divadlo, 1868 - Národní divadlo, žurnalistika
- nástup nové literární generace - májovci - r. 1858 almanach Máj - sympatie k Máchovi - redaktor Barák,
přispívají Neruda, Hálek, Světlá, Heyduk, Šolc, Mayer + vrst. májovců Pfleger-Moravský, Arbes, dále
starší generace Sabina, Němcová, Erben

zásady májovců
- svojí tvorbou bojují proti soc. i národnostnímu útisku
- lidovost (tvorba pro lid) + realismus
- úsilí povznést č. liter. na světovou úroveň

Jan Neruda
- novinář (redaktor Nár. listů), kritik, po Máchovi opět velký básník - spojil světovost s češstvím
- tvůrce soc. balady, vynikající fejetonista, rozsáhlé spektrum lyriky (osobní - přírodní - vlastenecká)
- dobrý pozorovatel života a lidí, dobrý psycholog -> fejetony, cestoval - Paříž, Egypt, Balkán atd.
- realistický, i satirický a ironický pohled na skutečnost, vrchol tvorby = básně, za života však uznáván
spíše jako prozaik, byl dobrý vypravěč, novátor české prózy

básnické sb. Hřbitovní kvítí, sb. Knihy veršů, sb. Písně kosmické, sb. Balady a romance, sb. Prosté
motivy, sb. Zpěvy páteční
fejetony Různí lidé, Studie krátké a kratší, Žerty hravé a dravé, Menší cesty
cestopis Obrazy z ciziny
povídky Arabesky, Trhani, Povídky malostranské

Vítězslav Hálek
- novinář (Národní listy), Nerudův přítel, organizátor, básník, prozaik (povídkář)
poezie - sb. Pohádky z naší vesnice (epika), sb. Večerní písně (lyrika), sb. V přírodě (lyrika)
povídky Na vejminku, Muzikantská Liduška, Na statku a v chaloupce, Poldík Rumař

Karolína Světlá
- autorka povídek a románů - příběhy emanc. žen - hrdinek = vzory - obětavost, zřeknutí se os. štěstí
- vrchol tvorby = ještědské romány - konflikt láska x mravní povinností, vítězí odpovědnost
- realismus + prvky romantismu
romány s ves. tématikou - Vesnický román, Kříž u potoka, Kantůrčice, Frantina, Nemodlenec
povídky Hubička, Černý Petříček
román s hist. tématikou Zvonečková královna

Adolf Heyduk - sb. Cimbál a husle - přírodní, vlastenecká i osobní lyrika, vztah ke Slovensku
Rudolf Mayer - soc. balady V poledne - bouřící se topič, úvahy o pomstě tyranovi
Václav Šolc - sb. Prvosenky - soc. tématika, oslava venkova, ocenění významu lidské práce
Gustav Pfleger-Moravský - soc. román Z malého světa - obraz života pražských dělníků - děl. bouře

Jakub Arbes - novinář, zájem o soc. problémy


romáy Kandidáti existence a Štrajchpudlíci - vliv utop. socialismu, dělnické prostředí
romaneta Newtonův mozek a Svatý Xaverius

Poznámky

Romaneto = próza nevelká rozsahem, dramatický, dobrodružný až fantastický děj, výrazná pointa,
zdánlivé záhady vysvětleny logicky, vědecky.
23
24
13. Realismus ve světové literatuře
situace
- v literatuře převládl v 2. pol. 19. stol. - vliv rozvoje přírodních a technických věd
- Darwinova evol. teor., Pasteurovy lékařské objevy, vyn. dynama, rozvoj železnic, rozvoj průmyslu
- ovlivněn filos. směrem pozitivismus - skutečné je to, co lze dokázat smysly tj. pozitivně, dále mater.
teorie Marxe a Engelse
- exaktní myšlení - vědecké postupy zal. na výpočtech a v. metodách
- snaha uplatnit tytéž postupy v literatuře -> literatura chápána jako vědecká analýza společnosti

znaky
- pravdivý obraz skutečnosti - bez idealizace, studium společnosti i lidského nitra
- typizace - na jednotlivém je zobrazeno obecné, výrazná charakterová profilace
- hrdina se vyvíjí, někdy je hl. hrdina nahrazen kolektivem
- objektivní přístup ke skutčnosti, autor se neúčastní děje, nevyjadřuje subj. názor, ten uplatněn pouze
výběrem tématu, faktů a postav
- kritika nedostatků ve společnosti -> krit. realismus, román je analýzou skutečnosti
- nové výrazové prostředky - hovorová řeč, nářečí, archaismy
- realismus se uplatnil v próze (románu) a v dramatu, ne v poezii, prvky realismu v liter. od prvopočátku
- naturalismus = krajní směr realismu, aplikace teorie dědičnosti a determinace prostředím na literaturu,
člověk je omezen svojí biologickou podstatou, rasou, dědičností a prostředím, z lat. natura = příroda

Francie
pro franc realismus je charakteristické prolínání s romantismem
Honoré de Balzac - zakladatelem realismu v literatuře
- románový cyklus Lidská komedie - téměř 100 románů - obraz franc. spol. od fr. revoluce, důkladný
popis prostředí, postav a společ. vrstev, kritika mamonářství, touhy po moci a zisku, pokrytectví, snaha
představit všechny lidské typy ve všech situacích, mistrná psychologie, vykreslení lid. vášní a žen
části ústřední trilogie Lidské komedie (především z rodinného prostředí):
- román Lesk a bída kurtizán - o vztazích nejvyšších vrstev s podsvětím
- román Ztracené iluze - o umělecké slávě - dilema žít čestně x zaprodat se pro úspěch
- román Otec Goriot
- román Eugenie Grandetová - o lakomci, který ničí štěstí své dcery, aby jí nemusel platit věno
Gustav Flaubert
- mistr v zobrazování lidských vášní a cit. vztahů - real. román psychologický
- hrdinové unikají od reality k iluzím - např. P. Bovaryová - únik z nudného manželství, Flaubert dokonce
obžalován za ohrožení mravnosti a zneuctění instituce manželství ve svých dílech
- romány Paní Bovaryová, Citová výchova
Guy de Maupassant - povídka Kulička, román Miláček
- mistr povídek
Émile Zola - představitel naturalismu - teoretik i tvůrce - experimentální román
- romány Zabiják, Nana, Lidská bestie, Germinal

Anglie
- patří sem už i Daniel Defo a Jonathan Swift - viz. ot. č. 6
Charles Dickens
- přední představitel anglického realismu, romanopisec viktoriánské Anglie
- kritika soc. nespravedlnosti, osudy nešť. dětí bez domova a rodiny = vl. zkušenost
- romány Oliver Twist, David Copperfield, Malá Dorritka, Kronika Pickwickova klubu

William Makepeace Thackeray - Kniha o snobech - o kariérismu, hlouposti, ostře kritický a výsměšný
pohled na tehdejší anglickou společnost

Emily Brontëová - Na větrné hůrce - pravdivé, realistické vykreslení charakterů žen

25
Rusko
- patří sem i některá díla Puškina - E.Oněgin, B.Godunov, Pik. dáma, Kap. dcerka ...
- obraz carského samoděržaví, soc. konfliktů, touhy po svobodě

Nikolaj Vasiljevič Gogol - realismus spjatý s romantismem


- satirická komedie Revizor - kritika úplatkářství, hlouposti, podlézavosti, hl. hrdina se vydává za Rev.
- román Mrtvé duše - otřesné svědectví o nevolnictví, statkářích - obchod s M.d. = nevolníky

Ivan Sergejevič Turgeněv - obrazy ruské přírody, života na venkově, krit. nevol., statkářů
- povídkové pásmo Lovcovy zápisky, román Otcové a děti - generační problém + majetek

Lev Nikolajevič Tolstoj


- vrchol ruského realismu, rovněž filosof - vliv na TGM - "neodporovat zlu násilím"
- ovlivněn Chelčickým
- hist. román - epopej Vojna a mír - období napoleon. válek, galerie postav (všechny soc. vrstvy)
- psych. román Anna Karenina - hluboká psych. analýza cit. a duš. stavů člověka, psychologie lásky
- román Vzkříšení

Fjodor Michajlovič Dostojevskij


- mistrná psychologie postav, tragický život - vězněn - zájem o nejubožejší soc. vrstvy
- román Zločin a trest - filos. román - dilema - smí silný jedinec zabít ničemu
- román Idiot - zchudlí šlechtic pro svou dobrotu označován za idiota
- román Uražení a ponížení

Anton Pavlovič Čechov


- zakladatel lyrického a psycholog. dramatu = potlačení dějovosti, zaměř. na patos, emoce, tragičnost ...
- drama Racek, drama Strýček Váňa, drama Višňový sad

Polsko
Henryk Sienkiewicz - hist. román Křižáci, román Quo vadis
Boleslaw Prus - hist. román Farao, román Loutka

USA
Mark Twain
- kritika malom. života, využití hovorového jazyka
- romány Dobrodružství Toma Sawyera, Dobrodružství Huckleberryho Finna

Jack London - Bílý Tesák

Další evropští autoři


Dánsko - Hans Christian Andersen - Pohádky mého života
Norsko - Henrik Ibsen

26
14. Charakteristické rysy české realistické tvorby v 2. pol. 19. století
- situace - viz ot. č. 12 - realismus ve svět. literatuře
- návaznost na počátky uměleckého realismu od 40 .let 19. stol. - Havlíček, Tyl, Němcová
- realismus ve vědě - požadavek pravdy a svobody vědeckého bádání, vliv pozitivismu
- boj o pravost RKZ, vydání Ottova slovníku naučného
- kr. real. v č. próze - historický román - výchovná tendence národní - hist. věrnost, typizace, vliv
francouzské a ruské literatury, venkovský román - znalost venkova, národopisné studie, regionální
charakter prózy, návaznost na Hálka
- realismus v č. dramatu - ND - dramaturg Ladislav Stroupežnický
- naturalismus - ve společ. románech, záliba v negativních jevech, pesimismus - K.M.Č-Chod, V. Mrštík

historická próza
Václav Beneš Třebízský - román Bludné duše - témata husitství, pobělohorské doby, selské bouře
Alois Jirásek - vrchol české historické prózy 19. století
- profesor dějepisu v Litomyšli, poté v Praze, malířské nadání, vliv Palackého koncepce dějin
Jiráskův přínos
- nejrozsáhlejší a nejucelenější umělecký obraz českých dějin, výchovný význam, vlastenectví
- tvůrce hist. real. románu = hist. pravdivost na základě studia hist. pramenů, srozumitelný jazyk
- zajímavé vyprávění - dramatičnost, živost, obrazy hromadných scén - bitev
drama
- historická témata: husiská trilogie Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč, veselohra M.D.Rettigová
- pohádková témata: pohádkové drama Lucerna
- téma ze současnosti: drama Vojnarka, drama Otec
próza
- Staré pověsti české - nejstarší období dějin
- husit. romány Mezi proudy, Proti všem, Bratrstvo, Husitský král, Z Čech až na konec světa
- národní obrození - román F.L.Věk, román U nás, novela Filosofská historie
- doba pobělohorská - román Temno, román Skály, román Psohlavci, román Skaláci

Zikmund Winter - profesor dějepisu, autor odborných publikací o historii, psycholog, mistr krátkých próz
- román Mistr Kampanus, soubor Rakovnické obrázky, soubor Pražské obrázky

venkovská próza
- obraz vesnice i s jejími nedostatky, snaha hledat řešení - např. návrat k ideálům křesťanství
- návaznost na tvorbu Němcové, Hálka, Světlé

Karel Václav Rais


- vesnický učitel, zobrazil těžký život venkovanů v horských krajích, růst bídy - pokrač. Hálkův
- problematika generační - výměnkáři - rodiče - děti - majetke, v románech idylický obraz venk. v min.
- soubory povídek Výminkáři a Rodiče a děti
- romány Zapadlí vlastenci, Západ, Kalibův zločin

Tereza Nováková
- národopisné studie z vých. Čech - vliv na beletr. tvorbu - pokračovatelka K. Světlé
- monografické romány = aměřené na 1 osobu, region - Polička
- romány Jiří Šmatlán, Děti čistého živého, Na Librově gruntě, Maloměstský román
- hist. romány Jan Jílek, Drašar

Antal Stašek - * Podkrkonoší (Semily), otec Ivana Olbrachta, zabývá se hnutím spiritistů
- povídkový cyklus Blouznivci našich hor,
- romány V temných vírech a O ševci Matoušovi a jeho přátelích

Josef Holeček - románová kronika Naši


Jan Herben - románová kronika Do třetího a čtvrtého pokolení
Jindřich Šimon Baar - román Jan Cimbura (katolický kněz, Domažlicko, tradiční hodnoty)
Karel Klostermann - román Mlhy na blatech
Ignát Hermann - román U snědeného krámu
27
naturalismus
Karel Matěj Čapek - Chod
romány Kašpar Lén mstitel, Turbína, Antonín Vondrejc

realistické drama
- viz ot. 9 - Vývoj českého divadla - Stroupežnický, Preissová, Mrštíkové

Bratři Mrštíkové - próza


- románový cyklus Rok na vsi
- román Pohádka máje - oslava přírody a lásky
- román Santa Lucia - student umírající v Praze bídou - vliv naturalismu

vědecký a politický realismus


- kromě historického a venkovského krit. realismu se v č. literatuře uplatňuje také věd. a polit. realismus
-> boje o pravost RKZ, zakládání vědeckých časopisů, Ottův sl. naučný
-> vůdčí osobnost politického realismu - TGM

28
15. Odlišnosti českého literárního vývoje v 2. pol. 19. století, obraz
národního a sociálního zápasu v dílech ruchovců a lumírovců
situace
- další hospodářský vzrůst moci českého měšťanstva
- odlišnost vývoje - Čechy = poezie X Evropa = próza, realismus
- spory o českou národní a politickou orientaci mezi staročechy (=pasivní opozice) a mladočechy
(=aktivita)
- vznik ČSSD (1878) - boj o rovné volební právo, rozmach národního hnutí v celé Evropě
- formování 2 liter. skupin nové generace, návaznost na májovce
- opět nacionalismus, vlastenčení -> tradiční formy, nadšení, citovost

Ruchovci - tzv. škola národní


- cíle: v popředí ideje NO, bojové, vřelé vlastenectví, důraz na domácí tradice, slovanství, historie,
venkov, snaha udržet národní charakter literatury, očistit ji od cizích vlivů, proslovanské zaměření
- dominantní postavení poezie - lyrika vlastenecká, úvahová, národní
- 1868 - almanach Ruch - na počest pol. zákl. kamene ND, časopis Osvěta

Svatopluk Čech
- básník, prozaik (satirik a fejetonista), novinář, vlastenec, cesty do ciziny
- přínos - rozvíjí ideje slovanství (Kollár) a pokračovatel Havlíčka - satiry, humor
- historická epika: epopej Husita na Baltu
- venkovská témata: báseň Ve stínu lípy, Lešetínský kovář, Sekáči - současnost
- alegorické básně Evropa a Slavie
- lyrika: bás. sb. Jitřní písně a skladba Písně otroka (alegorie)
- satira Pravý výlet pana broučka do Měsíce - výsměch snobům
- satira Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století - nekulturnost, zbabělost,
falešné vlastenectví

Eliška Krásnohorská
- liter. kritička (kritika kosmopolitismu), básnířka, překladatelka (Byron, Puškin, Mickiewicz)
- bás. sb. Z máje žití, bás. sb. K slovanskému jihu

Ladislav Quis

Lumírovci - tzv. škola kosmopolitní


- cíle: úsilí povznést českou literaturu na světovou úroveň, vliv cizích myšlenkových proudů
- původní tvorba i překlady, požadavek umělecké svobody, nové formy, poezie lyrická, zvl. intimní
- časopis Lumír
- inspirace románskou literaturou (Itálie, Francie)
- tvorba pro děti (později pro děti tvoří Hrubín, Halas, Žáček)
- kritika lumírovců - česká moderna (jsou příliš tradiční ...)

Josef Václav Sládek


- původně ruchovec, pak přechod k lumírovcům, 2 roky v Sev. Americe -> fejetony v Nár. listech
- zvláštní styl, jednoduché básně
- osobní intimní lyrika - bás. sbírky Básně, Jiskry na moří, Světlou stopou, Sluncem a stínem
- oslava venkova - bás. sb. Selské písně a České znělky
- klasické básně pro děti - sb. Zlatý máj, sb. Skřivánčí písně, sb. Zvony a zvonky
- překlady - Longfellow, Byron, Burns, 33 dram. Shakespeare

přínos JVS: básník českého lidu, domova, vlasti, boje za národní svobodu, hluboká procítěnost veršů i
projev vzdoru, prostý, hutný, střídmý jazykový výraz, zakladatel české básnické tvorby pro děti

29
Jaroslav Vrchlický ( = Emil Frída )
- studium filosofie, profesor literatury na přažské uni., nejbohatší a nejvšestrannější dílo, vykonal práci
celé generace = to, co jíné literatury vykonávaly celá staletí - 80 bás. sbírek, 270 knih
- poezie - cca 4000 básní - vývoj: nejprve pozitivní - láska k ženě, dětem, rodině, pocit štěstí, např.
básnické sbírky Dojmy a rozmary, Eklogy a písně
- později obrat k rezignaci a samotě - sb. Okna v bouři (b. Za trochu lásky šel bych světa kraj) -
protiklad = odmítá lásku, ale touží po ní
- přírodní lyrika - např. sb. Strom života
- vlastenecká a reflex. lyrika - sb. Má vlast, sb. Písně poutníka, sb. Selské balady
- formalistická lyrika - experimentální přístup k bás. útvarům - např.sb. Sonety samotáře (i v Dojmy ...)
- epika - cyklus Zlomky epopeje - inspirace - Legenda věků - Hugo
- sb. Duch a svět

- drama - veselohra Noc na Karlštejně, melodram. tragédie Hippodamie


- překlady sv. poezie i dramatu - např. Hugo, Baudelaire, Dante, Petrarca, Byron, Poe, Goethe, Schiller

znaky a význam tvorby J. Vrchlického: vyjádření hlubokého prožitku z milostného citu, upřímnost a
otevřenost, láska k lidem a k přírodě, obrazové bohatství (metafory, přirovnání, nadsázka), překlady
významných děl, připravil půdu pro impresionismus a symbolismus, největší č. básník 19. století, dovršil
úsilí o světovou úroveň č. literatury

Julius Zeyer
- básník, prozaik a dramatik, novoromantik
- původem Němec, píše česky
- epika - inspirace středověkem (Francie, Rusko, Čechy), rovněž náboženský charakter děl
- cestoval, vychovatelem v Rusku -> záliba v cizích látkách, zájem o historii
- poezie - Vyšehrad, Čechův příchod, Karolínská epopeja
- próza - romány Ondřej Černyšev, Román o věrném přátelství Amise a Amila, Jan Maria Plojhar
- povídka Dům U tonoucí hvězdy, Tři legendy o krucifixu
- drama Radůz a Mahulena

30
16. Vliv nových uměleckých směrů na vývoj české poezie na konci 19. století a na
začátku 20. století

situace, znaky vývoje literární moderny


- proti dosavadnímu optimistickému pohledu na skutečnost založeném na úspěšném rozvoji společnosti
se staví nové vnímání reality - pesimistický názor konce století - rychlé životní tempo, konkurenční boj,
katastrofické představy, chaos a desorientace, sociální problémy -> odmítnutí ideálů měšťanské
společnosti
- vliv filos. myšlenek Shopenhauera a Nietzscheho a vědeckého učení naturalismu, objevuje se i vlna
spiritualismu (=duchovnost)
- v literatuře - nové směry, zvl. v poezii - hledání nového uměl. slohu a cest, vyjádření odporu ke
společnosti a její morálce a vkusu, důraz na svobodu jedince (individualismus), nové estetické normy
- rozmanitost směrů, stylů, žánrů, různá východiska, idealistické teorie, náboženské představy, radikálně
revoluční názory
- zaměření na vnitřní život člověka, jeho senzibilitu (= citlivost smyslů a nervů na podněty)
- právo na osobité vidění světa, pravdivé vyjádření osobních zkušeností, prožitků a nálad bez falešných
ohledů, zábran morálky

Francie - tzv. prokletí básníci


- nepochopeni dobou (tvorbou a život. postojem pobuřují měšť. morálku), otevírají cestu nové poezii
Charles Baudelaire - symbolista - lyrická sbírka Květy zla
Paul Verlaine - impresionista, symbolista, dekadent - báseň Básnické umění, sb. Saturnské básně
Jean Arthur Rimbaud - symbolista - bás. soubor Iluminace, báseň Opilý koráb

Anglie
Oscar Wilde - dekadent - dramatik, básník, prozaik, představitel angl. dekadence
- román Obraz Doriana Graye - cíl života = krása a rozkoš, složitá fantazie
- komedie Ideální manžel a Jak je důležité míti Filipa

USA - Walt Whitman - průkopník civilismu, demokrat, sbírka Stébla trávy


Rusko - Alexandr Alexandrovič Blok - představitel symbolismu - poema Dvanáct, Verše o krásné
dámě

Česká moderna - 90. léta 19. stol.


- prohloubení polit. krize - mladočeši x staročeši - nedořešen boj za polit. svobodu národa, soc. rozpory
=> rozchod kultury s vládnoucí společností, pocit zklamání, osamocenosti -> program negace
dosavadních společenských ideálů

mladá generace vystupuje s Manifestem české moderny - 1895 (autorem je Machar)


- Machar, Sova, Březina, Mrštík, Šalda aj., není zde jednotný umělecký program, jednotící prvek =
rozchod s vládnoucí politikou
- odlišnost od předchozí generace - ostré útoky proti lumírovcům a realistům, návaznost na Havlíčka a
Nerudu

Josef Svatopluk Machar - mluvčí generace České moderny


- dílo - sbírka Čtyři knihy sonetů, sbírka Zde by měly kvést růže, bás. cyklus Svědomím věků
- román ve verších Magdaléna
- přínos - odvážná kritika měšťácké společnosti (lhostejnost, pokrytectví, prázdné vlastenectví), kritika
církve, realistický, otevřený analytický pohled na skutečnost

Antonín Sova - impresionista a symbolista, představitel České moderny, básník české krajiny
- sbírky Květy intimních nálad, Z mého kraje, Soucit a vzdor, Ještě jednou se vrátíme
- novela Pankrác
- význam - citlivý vztah k rodnému kraji, impr. a symb. v poezii, soc. cítění a aktivní boj, vzdor

Otokar Březina - symbolista, představitel České moderny


- sbírky Tajemné dálky, Svítání na západě, Stavitelé chrámů, eseje Hudba pramenů

31
Karel Hlaváček - impresionista, symbolista, dekadent - skupina kolem časopisu Moderní revue
- dílo - sbírky Pozdě k ránu, Mstivá kantiléna
František Xaver Šalda
- básník, prozaik, profesor svět. literatur na Fil. fak. Karlovy univerzity
- největší český literární kritik 19. století - nové pojetí liter. kritiky = samostatná tvorba, rovnocenná
umělecké činnosti, velký společenský význam kritiky, zvědečtění kritiky - zachycení dojmů z díla,
objevování a vysvětlování zákonitostí
- dílo - studie Syntetism v novém umění, Šaldův zápisník

Česká literatura přelomu 19. a 20. století - anarchističtí buřiči


- snaha překonat individualismus, sblížit literaturu se životem
- vliv nových směrů - anarchismus, antimilitarismus, civilismus (oslava moderní techniky a civilizace),
vitalismus (oslava života a přírody, citové a smyslové prožitky)
- odpor ke společnosti, pesimismus -> buřičství - skupina tzv. anarchistických buřičů - hnutí Omladina
- vývoj - nejprve negace soudobé společnosti, poté hledání nových cest a životních jistot - např. přilnutí k
rodné zemi, vitalismus, socialismus, satira a skepse
- Nový kult (anarchisté), Moderní revue (dekadence), Červen (proletáři), Almanach na r. 1914
Viktor Dyk - básník, dramatik, prozaik - největší ironik, romantik, právník a politik
- poezie - bás. sbírky A porta inferi, Síla života, Marnosti
- bás. skladba Milá sedmi loupežníků, alegorická sb. Devátá vlna
- próza - novela Krysař
- drama - Zmoudření Dona Quijota
František Gellner - kreslíř, karikaturista, ilustrátor, žurnalistický satirik, básník a prozaik
- bohémský způsob života - anarchistická revolta
- bás. sbírky Po nás ať přijde potopa, Radosti života
Fráňa Šrámek - impresionista - básník, prozaik, dramatik
- účast v 1. sv. válce, vězněn za antimil. postoje, hluboký vztah k rodnému kraji
- poezie - bás. sbírky Života bído, přec tě mám rád, Modrý a rudý, Splav
- próza - impres. román Stříbrný vítr, vital. román Tělo
- drama - Léto, Měsíc nad řekou
Karel Toman - básník, redaktor Národních listů
- anarchista, bohémský život
- bás. sbírky Pohádky krve, Torzo života, Stoletý kalendář
Stanislav Kostka Neumann - básník, prozaik, publicista, překladatel, politik
- složitý bás. vývoj od dekadence k symbolismu - přes anarchismus, civilismus, naturismus, avantgardě
až po komunismus, proletářské poezii, dogmatickým stalinským postojům a protifašistickému hnutí
- redaktor čas. Nový kult (anarchisté) a Červen (proletářští básníci), spoluautor Almanachu na rok 1914
- bás. sbírky Kniha mládí a vzdoru (anarchismus), Kniha lesů, vod a strání (vitalismus, naturismus)
- bás. sbírky Nové zpěvy (civilismus), Rudé zpěvy (prolet. poezie), Bezedný rok (reakce na Mnichov)
Petr Bezruč
- v díle syntéza směrů poezie přelomu století - realismus + symbolismus + impres. + sociální
- dílo - bás. sbírka Slezské písně, skladba Stužkonoska modrá

Poznámky
impresionismus - v lit. snaha o sdělení bezprostř. subj. dojmu, vyjádření okamžité nálady,
neopakovatelné chvíle, potlačení rozumu, volné řazení smysl. dojmů, melodičnost - původně franc.
malíři - Monet, Renoir, v hudbě Debussy - v lit. Verlain, Sova, Hlaváček, Šrámek
symbolismus - reakce na real/natural/impresionismus - vyjadřování pomocí náznaků, symbolů,
obraznosti, hudebnost a volnost verše, sugesce pocitů - v lit. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Březina,
Sova, Hlaváček

dekadence - úpadek, smutek, skepse, nuda, marnost, opovržení životem, pocit rozkladu a smrti, únik z
reálného světa do světa snů, mystika, víra v Boha, úsilí o čisté umění - tzv. umění pro umění, v lit.
Verlaine, Wilde, Hlaváček
32
17. Obraz 1. světové války a vývoje společnosti v poválečném období
v dílech světových autorů
situace
- 1. sv. válka - 1914 až 1918 - silný ohlas v literatuře -> vzniká nový termín - válečný román, vál. próza
- válka zahájena pod záminkou Sarajevského atentátu, válčí Trojspolek (Německo, Itálie, Rak.-Uhersko)
a Trojdohoda (Rusko, Francie, Vel. Británie) - Trojdohoda vítězí
- rozvoj techniky a civilizace, poválečná konjunktura vystřídána světovou hosp. krizí 30. let
- úsilí o nový řád světa vede k vítězství fašismu (Německo, Itálie), španělská obč. v., příprava 2. sv. v.
a k vítězství komunismu (Rusko - VŘSR)
- rozpad Rakouska-Uherska, vznik ČR
- v literatuře - vliv psychologie (psychoanalýza - Z. Freud) -> psych. literatura, snaha vystihnout
komplikovanost lidské psychiky, nové způsoby vyjadřování, prolínání dějových a časových pásem

Francie
Guillaume Apollinaire - básník, prozaik, dramatik - představitel kubofuturismu
- ovlivněn válkou, obdiv k civilizaci a technice, obraznost, fantazie, volé asociace představ
- bás. sb. Alkoholy - báseň-pásmo, polytematická báseň = spontánní proud představ, obrazů, mnoho
pohledů na skutečnost, prolínání čas. rovin, narušení logických souvislostí, bez interpunkce, mizí rozdíl
mezi lyrikou a epikou, dále bás. sb. Kaligramy - básně obrazy (texty graficky uspořádán do obrazců)

Marcel Proust - román Hledání ztraceného času


Romain Rolland
- novela Petr a Lucie (milostný vztah x válka)
- román Dobrý člověk ještě žije (ze 17. stol.)
Henri Barbuss - román Oheň - deník vojenské čety, osobní zážitky z války
Antoine de Saint - Exupéry - pohádka Malý princ, román Noční let
André Breton - zakladatel surrealismu, využití psychických automatismů

Anglie
James Joyce - irský prozaik - novátor v próze - volný proud vědomí, obrazy, román Odysseus
John Galsworthy - vrchol ang. krit. realismu - trilogie Sága rodu Forsythů, román Moderní komedie
Georg Bernard Shaw - Nobelova cena - světový dramatik - drama Pygmalion

Německo
Erich Maria Remarque
- román Na zápandní frontě klid (2 studenti ve válce) a volné pokračování román Cesta zpátky
- romány Vítězný oblouk, Tři kamarádi - rovněž téma 1.sv.v., román Čas žít, čas umírat - již k 2. sv.v.

Bertold Brecht - autor společensky kritických, protiválečných a protifašistických dramat


- dramata Žebrácká opera, Matka Kuráž a její děti, Strach a bída třetí říše

bratři Thomas a Heinrich Mann


- generační román Buddenbrookové
- oceněni Nobelovou cenou

Pražská německá literatura


Franz Kafka - vliv existenciální filosofie, díla Proces, Zámek, Proměna - pocit úzkosti, odcizení, ...

Rakousko
Arnold Zweig - román Spor o seržanta Gříšu - obraz 1. sv. války

Rusko
Vladimír Majakovskij - poema Oblak v kalhotách - vlastní prožitky z 1. sv. války
Michail Šolochov - 4dílný román Tichý Don (kozáci za 1.sv.v.), novela Osud člověka - rovněž válka

33
USA
Ernest Hemingway - představitel prózy tzv. ztracené generace, tj.spisovatelé, jež odešli do války jako
studenti - dobrovolníci, představa boje za svobodu = omyl, vystřízlivění, pocit vykořeněnosti, nositel
Nobelovy ceny
- román Sbohem armádo (zážitky z fronty), román Komu zvoní hrana (reakce na španělskou obč. v.)
- symbolická novela Stařec a moře (obraz zápasu s přírodou), povídky Zelené pahorky Africké

Francis Scott Fitzgerald - román Na prahu ráje

John Steinbeck - Nobelova cena


- zobrazuje osudy kalifornských drobných farmářů v době hospodářské krize
- romány Hrozny hněvu, Na východ od ráje

William Faulkner - obraz amerického Jihu - soc. a rasové problémy - román Divoké palmy

Španělsko
Federico García Lorca - za obč. války zastřelen fašísty, drama Krvavá svatba - proti násilí a zvůli

Poznámky

vitalismus - v české literatuře - reakce na válku, radost z nejprostších maličkostí, z pouhé existence,
jednoduchost, prostý a srozumitelný obraz - např. Šrámek, Čapek, Wolker

civilismus - obraz tech. vymožeností, moderního světa a života, oslava všedních věcí a lidské práce,
např. Whitman, Neumann

expresionismus - protiklad pozitivismu, naturalismu a expresionismu, umění výrazu, vyjádření obav o


osud člověka, chápání reality zevnitř, nikoli zvenčí - vyjádření duš. pocitů - děs, hrůza z násilí - v naší
literatuře např. Blatný, L. Klíma, Weis

futurismus - moderní život proniká do umění přítomnosti a budoucnosti - obraz světa v pohybu -
rychlost pohybu - v básních odstraněna interpunkce

kubismus - snaha postihnout podstatu věcí - rozklad skutečnosti na jednotlivé prvky - geometrické tvary
(kubus = krychle), mnohopohledovost, tlumené barvy

kubofuturismus - spojení futuristického dynamismu a složité skutečnosti z mnoha úhlů a pohledů,


polytematičnost - spont. proud představ, prolínání čas. rovin, graf. podoba básně - např. Apollinaire

dadaismus - odpor k válce, pocit nesmyslnosti života, umělecká absurdita a primitivita (dada = hračka),
náhodnost jevů a nesmyslnost vztahů, snaha šokovat, burcovat, provokovat

poetismus - pouze český avantgardní směr - obraznost, fantazie, volné řazení představ, bez
interpunkce, inspirace = lidová zábava, snaha poznat krásy světa, života - např. K. Taige

surrealismus = nadrealismus, obraznost, fantazie, volný tok myšlenek, psych. automatismus bez
rozum. kontroly, vliv Freudovy panalýzy, subj. dojmy, sny, city - zakl. A. Breton, u nás Nezval

existencialismus - člověk = osamocený, odcizený jedinec, obraz světa lidí trpících vnitř. pochybami, v
mezních situacích život. ohrožení - beznaděj, zoufalství, pocit hnusu, život je směřování ke smrti, např.
Sartre, Camus, Orten, předch. Kafka

prolet. literatura a soc. realismus - program soc. třídy, revoluční, stranické, tendenční, optimistické,
obraz soc. rozporů, sny o lepší společnosti, patos, hrdinství, kolektivismus - např. Neumann, Wolker

34
18. Charakteristické rysy české prózy v období mezi světovými válkami (se
zaměřením na tvorbu J. Haška a V. Vančury)
situace - česká próza 1. pol. 20. století
- v období mezi válkami dosáhla česká literatura významné úrovně
- pokračují realisté (Jirásek, Winter, Rais, Nováková, Stašek), naturalisté (Mrštíkové, Čapek-Chod),
vrcholí impresionismus (Šrámek)
- 20. léta - převaha menších prozaických žánrů, próza lyrická, utopická a reportážní
- 30. léta - dominuje próza - román společenský, psychologický a historický, baladická próza

Obraz 1. světové války


- reakce na otřesné zážitky z fronty
Jaromír John
- sobor povídek Večery na slamníku - monology prostých lidí zavlečených do války
- próza Zbloudilý syn - sadista za války, poté počestný živnostník, nakonec nacista
- próza Rajský ostrov - o budování Nár. divadla
Jaroslav Hašek
- bohémský život, tuláctví, odpor ke společnosti a měšťáctví, anarchista, humorista, voják rak. armády,
přešel do ruského zajetí, poté vstoupil do čs. legií, po VŘSR do Rudé armády (polit. prac., novinář)
- satir. román Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
- satir. povídky Můj obchod se psy a Trampoty pana Tenkráta

Legionářská literatura
- čs. legie = 60.000 čechů a slováků, zběhové z rak.-uh. armády, organizoval Masaryk, nejprve zahr.
odboj, poté boj proti Rudé armádě, autoři účastníky bojů
- leg. literatura zobrazuje válku jako hist. událost
František Langer - próza Železný vlk (listy z kroniky legií), po válce veselohra Velbloud uchem jehly
další legionáři - Rudolf Medek, Josef Kopta, Jaroslav Kratochvíl

Expresionisté
- životní pocit rozkladu hodnot, odcizení člověka, úzkost, absurdita

Ladslav Klíma - zájem o filosofii, neschopen exist. zakotvit, život v bídě, alkoholismus
- filosof. dílo Svět jako vědomí nic - vliv filos. subj. idealismu, Shopenh. pesimismu, Nietzscheho
Lev Blatný - povídky Vítr v ohradě - motivy války, smrti, rozklad lidského nitra

Demokratický proud literatury


Karel Čapek
- světově uznávaný spisovatel, překladatel, stud. filosofie, zájem o fílos. pragmatismus a relativismus
- novinář - Národní listy a Lidové noviny - publikoval fejetony, povídky a tzv. sloupky = kratší texty
psané v pravém slupci první stránky, aktuální, vtipné, kurzívou
- spolu s bratrem iniciátory vydání Almanachu na r. 1914
- povídky - Trapné povídky, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy
- dramata - hra Loupežník, Bílá nemoc, Matka, alegorická hra RUR, Ze života hmyzu
- utopické romány Továrna na absolutno, Krakatit, utopické drama Věc Makropulos
- pro děti - Dášenka čili Život štěněte, Devatero pohádek (s J.Čapkem)
- překlady - dílo Francouzská poezie moderní doby
- cestopisné fejetony - Italské listy, Anglické listy, Výlet do Španěl ...
- noetické romány (noetika = nauka o poznání) - Hordubal, Povětroň, Obyčejný život
- antifaš. alegorický román Válka s mloky
přínos K. Čapka
- demokrat, humanista, filosofický typ spisovatele světové úrovně
- žánrová rozmanitost, stylistické mistrovství, bohatý jazyk, myšlenková závažnost děl

35
Karel Poláček - prozaik - kritik a humorista, novinář (Lidové noviny)
- zájem o malé město a život českých Židů, účast v 1. sv. válce, zahynul v Osvětimi
- román Muži v ofsajdu, próza Bylo nás pět
- přínos - jazyková, charakterová a situační komika - přechází v satiru - kritika maloměšťáctví

Eduard Bass - novinář (redaktor Lidových novin), reportér, prozaik humorista, dramatik, kabaretiér
- próza Klapzubova jedenáctka - pro děti
- román Cirkus Humberto - vrchol tvorby, dále novely Lidé z maringotek

Imaginativí próza - avantgarda


- vliv postupů avantgardy, zvl. moderní poezie - metody asociace myšlenek, lyričnost, obraznost

Vladislav Vančura - prozaik, dramatik, scénárista a režisér, 1. předseda Devětsilu


- povoláním lékař, zatčen a popraven během heydrichiády
- ve 20. letech vliv prolet. literatury - román Pekař Jan Marhoul - tragický osud pekaře - dobráka
- román Pole orná a válečná - odsouzení válečného vraždění, nesouvislý děj z fronty, vliv poetismu,
polytématické pásmo
- novela Rozmarné léto - poetický příběh, román Markéta Lazarová - z dob loupeživého středověku,
renesanční typy lidí - žijí naplno
- Obrazy z dějin národa českého - historické pásmo, psáno za okupace, dokonalý jazyk, povzn. sebev.
- drama Jezero Ukereve - africké prostředí, protest proti kolonialismu
- přínos Vančury - osobitost, originálnost, důraz na svébytnost uměl. díla, není důležitý námět, ale
způsob jeho zpracování - dokonalost formy a stylu, působivý jazyk, knižnost, cíle tvorby - boj s
měšťáctvím, nemorálností, protest proti válce

Katolicky orientovaná próza


Jakub Deml - próza Tanec smrti
Jaroslav Durych - novela Sedmikráska
Jan Čep - soubor povídek Zeměžluč

Společenská próza
- vliv kritickorealistických tendencí - zájem o osudy a proměny jednotlivce, soc-real. orientace autorů
- soc. realismus měl být syntézou proletářské a avant. literatury, cíl - zobrazit souč. svět a revol. persp.
- vzor sovětské literatury - Maxim Gorký

Ivan Olbracht - prozaik, levicově orientovaný politik, publicista, syn Antala Staška
- po studiích novinářská a politická činnost, v Rusku, byl rovněž vězněn
- reportáž Obrazy ze soudobého Ruska
- povídky O zlých samotářích, psych. román Žalář nejtemnější
- romány Podivné přátelství herce Jesenia a Anna Proletářka
- baladický román Nikola Šuhaj loupežník, soubor povídek Golet v údolí
- Biblické příběhy - převyprávění příběhů Starého zákona

Marie Majerová - meziválečná soc. próza a soc. realismus, román Panenství, román Siréna
Marie Pujmanová - románová trilogie Lidé na křižovatce, Hra s ohněm, Život proti smrti
Karel Nový - např. novela Železný kruh

Ruralisté
- oslava venkova, přírody, idylický vztah k půdě, mýtizace selství - např. Josef Knap, František Křelina

Psychologická próza
- vliv Sigmunda Freuda - podvědomí, psychoanalýza, nitro člověka, osudová orientace, patologické jevy
- Václav Řezáč - za okupace psych. romány, poté soc-real. prózy, román Černé světlo
- dále Jaroslav Havlíček (rozvr. postavy s patologickými vlastnostmi), Egon Hostovský (téma věčně
pronásledovaných lidí), Jarmila Glazarová, Božena Benešová

36
19. Vývoj českého a světového divadla od konce 1. světové války do
současnosti
České divadlo mezi válkami a za války
- postupně se mění funkce divadla - v době NO - divadlo = škola pěkné řeči, doba Tylova - upevňování
nár. sebevědomí, nástup č. buržoazie - zábava + součást nár. osvoboz. hnutí, od 80. let 19. stol.
převládá real. drama a společ. kritika
- po válce - divadlo přispívá k rozvoji kultury nové společnosti, zprostředkovává styk se světem
- projevuje se vliv moderního světového dramatu a nových směrů (symb., expr., impresionismus ...)
- divadelní scény - ofic. divadlo - Národní divadlo a Městské divadlo na Vinohradech + d. v kr. městech
- pro poválečné divadlo je charakteristické "zástupové drama" - bez hl. hrdiny, kolektivní projekce
- 20. léta - formuje se divadelní avantgarda ( -> činnost Devětsilu)

Klasické divadlo meziválečné


Karel Čapek
- komedie Lásky hra osudná (+ Josef Č.) - varianta na téma commedie dell' arte
- hra Loupežník, expresionistická hra Ze života hmyzu, aleg. hra R.U.R.
- utop. drama Věc Makropulos (téma elixíru života)
- drama Bílá nemoc a Matka
František Langer - legionář - hra Velbloud uchem jehly
Viktor Dyk - Zmoudření Dona Quiota
Vladislav Vančura - Jezero Ukereve
Vítězslav Nezval - Milenci z kiosku, Manon Lescaut
Jiří Mahen - představitel starší generace
- dílo - např. pohádková fantazie Nasreddin čili Nedokonalá pomsta
- autor 6 libret Husa na provázku -> později název brněnského divadla - hlásí se tak k odkazu J.M.
Fráňa Šrámek
- drama Léto a Měsíc nad řekou - vrchol impresionistického dramatu
Alois Jirásek - historická dramata

Avantgardní divadla (av. = průkopnický, novátorský)

Jiří Voskovec a Jan Werich - osobitá dvojice moderních klaunů intelektuálního typu
+ hudebník Jaroslav Ježek -> Osvobozené divadlo = dramatická sekce Devětsilu (zprvu hry futuristů,
dadaistů, poetistů - zahájilo činnost r. 1926, r. 32 - politizace her, r. 38 - úřední zákaz činnosti)
- hry Vest pocket revue, Osel a stín, Kat a blázen, Balada z hadrů, Rub a líc, Pěst na oko
- natočeny filmové komedie Pudr a benzin, Peníze nebo život, Hej rup !, Svět patří nám
- hra se slovy, intelekt. humor, parodie vlastenčení, snobství, sentimentalitu, lež v umění - až polit. satira
- bezprostřední kontakt s publikem, improvizace, reakce na spol., kultur. i polit. události doma i ve světě
- nový typ d. hry - tzv. revuální útvar = dram. scénky, volné dialogy, balet. obrazy, lyrické i politické písně
- kritika produkce Osv. divadla henleinovci i Německem -> v listopadu 1938 zavřeno
- r. 39 W+V emigrují do USA, potom návrat, nakonec Voskovec definitivně em. do USA, W - hraje ve
filmech, později hrál v divadle s Horníčkem)

Emil František Burian


- působil v Osvobozeném d., zakladatel Dada - divadla - večery s kabaretním programem
- v r. 1933/34 založil divadlo D34 - inscenace chápány metaforicky -> v r. 41 d. zavřeno, EFB uvězněn v
koncentračním táboře, po smrti EFB přejemnováno na Divadlo EFB
- dramatizace světových klasiků (Goethe, Puškin, Moliére)
- dramatizace české prózy (Dyk - Krysař, Benešová - Don Pablo, ...)

37
České divadlo po r. 1945 až 1956
- narušení vývojové kontinuity - někteří tvůrci nežijí (K.Čapek, V.Vančura) nebo se dramatu nevěnují -
např. Šrámek, Langer - Voskovec a Werich se vlivem polit. vývoje rozcházejí, EFB je v tvůrčí krizi,
nastupuje tedy nová generace
- někteří autoři a režiséři spáchali sebevraždu, EFB prominentem kom. režimu (plukovník ČSA ...)
- témata: reakce na válku + rozvoj realistického dramatu (revoluce, budovatelské snahy)
- hry jsou proklamativní, ideologické a zjednodušené -> neudržely se v reportoáru divadel

Jan Drda
- hra - poetická pohádka Hrátky s čertem, hra - pohádková komedie Dalskabáty, hříšná ves

České divadlo v období 1956 - 1968


- mění se téma - od budovatelské tvorby + konfliktů v pracovním prostředí se přechází blíže k člověku,
smyslu a kvalitě života - dialog příslušníků různých generací -> proto tzv. generační hry (romány ...)
- psychologizace postav, izolace a samota člověka

Pavel Kohout
- např. hra Taková láska (ještě dobový schematismus), dále adaptace Verna, Čapka, Haška
- hra Kde je zakopán pes
- v souvislosti s Chartou 77 mu nebyl v r. 79 povolen návrat do ČSSR
Václav Havel
- hry Zahradní slavnost, Vyrozumění, Audience, Vernisáž, Protest, Largo desolato
- autor her absurdního typu (Becket, Ionesco ...), neschopnost komunikace, odcizení

Milan Kundera - Majitelé klíčů


František Hrubín - Srpnová neděle
Josef Topol - hry Konec masopustu, Kočka na kolejích
Milan Uhde - hry Nonstop-nonsens, Děvka z města Théby
Daniela Fisherová - hra Hodina mezi psem a vlkem
Pavel Landovský - hra Hodinový hoteliér

filmoví a televizní scénaristi - Oldřich Daněk, Jiří Hubač, Jaroslav Dietl

divadla malých forem (= experimentální divadla ) - rozvíjejí se na přelomu 50/60 let


• Divadlo Na zábradlí - Jiří Suchý, Ivan Vyskočil, Václav Havel
• Nedivadlo - Ivan Vyskočil
• Semafor (Sedm malých forem)
- Jiří Suchý + Jiří Šlitr - hry Zuzana je sama doma, Jonáš a tingl - tangl
- Jiří Grossmann - Miroslav Šimek
• Divadlo Ypsilonka (Liberec)
• Brněnský soubor Husa na provázku - např. Boleslav Polívka, Miroslav Donutil, Milan Uhde
• Divadlo Járy Cimrmana (Praha) - inteligentní mystifikace - Zdeněk Svěrák + Ladislav Smoljak

Světové drama

Meziválečné světové drama


Bertold Brecht - autor společensky kritických, protiválečných a protifašistických dramat
- dramata Žebrácká opera, Matka Kuráž a její děti, Strach a bída třetí říše

Po 2. světové válce
Arthur Miller - dramata Smrt obchodního cestujícího, Čarodějky ze Salemu
Tennessee Williams - dramata Tramvaj do stanice Touha, Skleněný zvěřinec
Samuel Beckett - absurdní drama Čekání na Godota
Eugéne Ionesco - absurdní dramata Plešatá zpěvačka, Nosorožec
Friedrich Dürrenmatt - Fyzikové

38
19. Reakce české literatury na společenský vývoj v období mezi světovými
válkami

próza - viz otázka č. 17


poezie - viz otázka č. 20

39
20. Vývoj české meziválečné poezie v kontextu evropských uměleckých
výbojů
Situace
- doznívá prožitek války - Dyk, Sova, Toman
- česká meziválečná poezie = jedno z nejplodnějších období české poezie
- důvody: politický vývoj (vznik sam. státu), revoluční atmosféra - vize soc. svobody a spravedlnosti, vliv
hospodářské krize (1929-33), tvůrčí přijímání filosofií a uměl. směrů západníh světa (futurismus,
kubofuturismus, expresionismus, dadaismus, surrealismus)
- posledním předcházejícím skup. projevem českých básníků byl Almanach na r. 1914
- vývoj směrů: proletářská poezie - avantgarda - poetismus - surrealismus - reakce na polit. situaci,
dále reflexivní a meditativní lyrika, katoličtí autoři - duchovní tvorba

Proletářská poezie - poč. 20. let


- počátek republiky -> v poezii vzniká nový proud - proletářská poezie - inspirace - marx. filosofie,
revoluční dění v Rusku, franc unanimismus (una anima = jedna duše), poezie má bojovný charakter,
básník mluví za všechny proletáře - toto teoreticky formuloval Jiří Wolker ve stati Proletářské umění
- proletářská poezi je pro většinu básníků té doby pouze jednou vývojovou etapou
- autoři: J.Wolker, S.K.Neumann, J.Hora, J.Seifert, K. Biebl

Avantgarda ( = předvoj, novátorství )


- původně proletářští básníci, potom směřování k poetismu - sdružení Devětsil (1920 - předseda
Vanučra) - sborník Devětsil, měsíčník ReD = Revue Devětsilu
- autoři: K.Teige, V.Nezval, J.Seifert, V.Vančura, Voskovec a Werich

Poetismus
- svébytný český bás. směr - obrazotvornost, lyričnost, řetězení představ, hravost, snaha užít si život,
pozitvní ladění, inspirace - lidové zábavy, cirkus, kino, exotika, cestování ...
- autoři: Teige, Nezval, Seifert, Biebl, Vančura

Surrealismus - 30. léta


- autoři: V.Nezval, K.Biebl, K.Teige aj., součást mezinárodního avantgardního hnutí

Reflexivní a meditativní lyrika


- autoři: Hora, Halas, Holan

Poezie duchovní křesťanské orientace


- autoři: Hrubín, Reynek, Deml

Reakce na polit. situaci - přelom 20/30 let


- vliv hosp. krize, ohlas španělské obč. války, reakce na Mnichov 1938 - ohrožení národa -> sjednocení
básníků, poezie domova a rodné země - toto střídá poetickou hravost

Autoři

Jiří Wolker
- představitel proletářské poezie, zemřel ve 24 letech na tuberkulózu
- prvotina - sbírka Host do domu - laskavý vztah k životu, okouzlení prostými věcmi (Pošt. schránka ...)
- b. pásmo Svatý kopeček - první polytematická báseň v české lit.
- sb. Těžká hodina - proletářská poezie (Balada o očích topičových ...)
- próza - moderní pohádka O milionářovi, který ukradl slunce a O kominíkovi
- kritická a programová stať Proletářské umění

Josef Hora - básník, prozaik, lit. kritik, překladatel, novinář soc. orientace, organizátor protifaš. odboje
- vývoj od prolet. poezie k osobité soc. a intimní poezii
- sb. Strom v květu - vliv civilismu a vitalismu, sb. Srdce a vřava světa - proletářská poezie
- román Hladový rok - téma 1. sv. války
- sbírky Dvě minuty ticha a Struny ve větru - přírodní a meditativní lyrika
40
- sbírka Domov - konec 30. let - obava o budoucnost země
- překlady - např. Puškin, Jesenin, Blok
Jaroslav Seifert - Nobelova cena, básník, prozaik, novinář, překladatel
- sb. Město v slzách - proletářská poezie
- sb. Na vlnách T.S.F., Slavík zpívá špatně - poetismus
- sb. Zhasněte světla - reakce na Mnichov
- za 2. sv. války - sb. Vějíř Boženy Němcové a Světlem oděná
- // další tvorba po válce

Vítězslav Nezval - básník, prozaik, dramatik


- přestavitel poetismu a surrealismu, po válce - oficiální proud poezie, člen Devětsilu
- teoretická práce Moderní básnické směry
- hra Manon Lescaut - politická adaptace Prévostova románu
- skladba Podivuhodný kouzelník a sb. Pantomima - poetismus
- sb. Skleněný havelok, hra Milenci z kiosku - politická (sociální) linie
- sbírky Žena v množném čísle a Absolutní hrobař - vliv surrealismu
- za 2.sv. války - sb. Matka naděje - vztah k matce, zemi, domovu, obavy o budoucnost národa
- po 2.sv. válce poema Stalin - oficiální dobová socialistická poezie

Konstantin Biebl
- voják rakouské armády, zraněn na frontě, cestoval
- sb. Zloděj z Bagdádu - proletářská poezie
- sb. S lodí, jež dováží čaj a kávu, skladba Nový Ikaros - poetická tvorba
- sb. Nebe, peklo, ráj - surrealistická tvorba

František Halas
- básník protikladů, subjektivní a meditativní poezie, překladatel
- sb. Sépie a Kohout plaší smrt - stopy poetismu, avšak tragika, skepse, pocity úzkosti
- sb. Tvář a Hořec - snaha zbavit se pocitů hrůzy, rozpornost hlubokých citů - štěstí, bolest lásky
- sb. Torzo naděje - reakce na polit. situaci 30. let

Vladimír Holan
- originální básník světového významu, autor náročné abstraktní meditativní poezie, překladatel
- sb. Triumf smrti a Oblouk - experimentální abstraktní poezie
- ve 30. letech - obrat k občanské poezii, reakce na situaci
- // další tvorba po válce

Vilém Závada
- básník Ostravska, poezie rodného kraje
- sb. Hradní věž - reakce na situaci - nebezpečí fašismu
- sb. Polní kvítí - poezie rodného kraje, pozitivní vidění světa a člověka

Richard Weiner - netypická tvorba - vliv expresionismu, existencialismu a surrealismu


Bohuslav Reynek - metafyzická a spirituální linie, poezie duchovní orientace
Stanislav Kostka Neumann - viz otázka č. 15 (anarchističtí buřiči)

41
21. Odraz boje proti fašismu ve světové a naší literatuře
Znaky
- inspirační zdroj - hrůzné prožitky války, fašistická okupace, koncentrační tábory, heydrichiáda, reakce
na Mnichov, protest proti krutosti války
- silná a zajímavá látka pro tvorbu, východisko pro ujasňování životních hodnot, smyslu života, postavení
člověka ve společnosti
- východní literatura - patetický pohled na válku, oslava hrdinství, pompézní scény, hromadné vraždění
- západní literatura - nepatetický, střízlivější pohled, dojemnost a naturalismus, rozbor lidské psychiky

Reakce na fašismus před 2. sv. válkou

Ernest Hemingway - Komu zvoní hrana (španělská obč. válka)


Bertold Brecht - dramata Žebrácká opera, Matka Kuráž a její děti, Strach a bída třetí říše
Karel Čapek - alegorický román Válka s mloky, dramata Matka a Bílá nemoc

Světová literatura

Ruská literatura
Jurij Bondarev - Hořící sníh
Viktor Někrasov - V stalingradských zákopech
Michail Šolochov - novela Osud člověka

Německá literatura
Anna Seghersová - Sedmý kříž
Harry Thürk - Hodina mrtvých očí
Karlludvig Opitz - Můj generál

Americká literatura
Norman Mailer - román Nazí a mrtví
William Saroyan - Lidská komedie
William Styron - román Sophiina volba
Joseph Heller - Hlava XXII

Anglická literatura
Patrick Ryan - Jak jsem vyhrál válku

Francouzská literatura
Robert Merle - Smrt je mým řemeslem

Česká literatura - poezie


- básníci reagovali nejbezprostředněji na Mnichov - většina jejich děl však mohla vyjít až po válce nebo
musela mít jinotajný charakter

František Halas
- bás. sbírky Torzo naděje (reakce na mobilizaci a Mnichov)
- Barikáda a V řadě - oslava hrdinství odboje

Jaroslav Seifert
- sbírky Zhasněte světla - reakce na Mnichov
- sbírky Světlem oděná a Kamenný most - okupace, Přilba hlíny - po válce

Vítězslav Nezval - bás. cyklus Historický obraz - reakce na Mnichov


Vladimír Holan - bás. sbírky Havraním brkem (mobilisace, Mnichov) a Dokument (osvobození)
František Hrubín - bás. sbírka Chléb s ocelí a poema Jobova noc
Fráňa Šrámek - bás. sbírka Rány, růže
42
Stanislav Kostka Neumann - bás. sbírky Bezedný rok a Zamořená léta
Vilém Závada - bás. sbírka Hradní věž (jinotaj - Mnichov), Povstání z mrtvých - protektorát, osvob.

43
Česká literatura - próza

Jan Drda
- soubor 11 povídek Němá barikáda - hrdinství prostých lidí, zfilmováno - např. fílm Vyšší princip

Marie Pujmanová
- 2. a 3. díl rom. trilogie - Hra s ohněm, Život proti smrti

Julius Fučík
- próza Reportáž psaná na oprátce
- romány Žalozpěv na 77 297 obětí a Na střeše je Mendelssohn

Jiří Marek
- próza Muži jsou v tmě - osudy parašutistů po seskoku mimo určený prostor

Arnošt Lustig
- osobní zážitky z koncentračních táborů
- povídkový soubor Noc a naděje, novela Nemilovaná

Ladislav Fuks - zpracovává tématiku osudů Židů za 2. sv. války


- román Pan Theodor Mundstock (Žid se připravuje na útrapy v k. táboře, zahyne však při autonehodě)
- román Spalovač mrtvol
- povídky Smrt morčete

Jiří Weil
- román Život s hvězdou - židovská tématika - autobiografický román

Norbert Frýd
- autobiografický román Krabice živých - osobní zážitky z konc. tábora (Terezín, Osvětim, Dachau)

Jan Otčenášek
- novela Romeo, Julie a tma, román Kulhavý Orfeus, román Občan Brych

Bohumil Hrabal
- povídka Ostře sledované vlaky

Josef Škvorecký
- román Zbabělci

Ota Pavel
- povídky Smrt krásných srnců (až 70. léta)

44
22. Hlavní vývojové tendence poezie po 2. světové válce

Česká poezie
za války či krátce po válce zemřeli: Orten (r.41), Hora (r.45), Neumann (r.47), Halas (r.49)

Literární skupiny
• Skupina 42 - inspirace velkoměstskou civilizací a periférií (Kolář, Kainar, Blatný)
• Skupina Ohnice - vliv existencialismu, pocity úzkosti, zklamání (Bednář aj.)
• Skupina surrealistů, skupina Ra (rovněž surr. tendence - např. Kundera)
• Katoličtí básníci (Reynek, Zahradníček, Renč, Rotrekl, Slavík aj.)
• Skupina Rudého práva, Skupina Mladé fronty (Skála aj.), Kulturní kádr Českého svazu mládeže
• Skupiny kolem čas. Host do domu - Brno, Květen, Tvář

45-48 - reakce na okupaci, osvobození


- první vlna poválečné poezie reaguje na okupaci, válku, porážku fašismu - viz ot. č. 21 - autoři Holan,
Nezval, Seifert, Hrubín, Šrámek, Neumann
- svojí tvorbou se odlišuje pouze Jan Zahradníček - bás. sbírky Stará země a La Saletta - duchovní
poezie

48-56 - budovatelská tvorba, socialistická poezie


- účelově politická linie, schematismus, vyumělkovaná nadsázka, optimistický pohled, perspektivy
- autory lze rozčlenit na oficiální, zakázané, a "neutrální" (tvorba pro děti)
- končí činnost literárních skupin
Vítězslav Nezval
- politicky tendenční poemy Stalin a Zpěv míru
- drama Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou - hrozba atomové války
Pavel Kohout - bás. sbírka Čas lásky a boje
Josef Kainar - sbírky Veliká láska a Český sen - rovněž politicky účelové

- Hrubín + Seifert se stávají nežádoucími autory, proto se uchylují k tvorbě pro děti
- poč. 50. let - objevuje se "únava z přílišné politické exponovanosti" -> větší důraz na citovost, intimitu
Jaroslav Seifert - sb. Maminka

- tvorba zakázaných autorů


Milan Kundera - sb. Člověk zahrada širá
Jiří Kolář - sbírka Prométheova játra - zkonfiskováno v rukopise
Josef Kainar - b. Stříhali dohola malého chlapečka - existenciální pocity

56-68 - pád kultu os., vzestup kultury


- formuje se skupina "básníků všedního dne" - staví se proti poezii falešného optimismu a patosu,
neosobní proklamativností, formálně mnohotvárné, uvlonění verše
- zájem o studium psycholog. procesu v lidské duši, snaha o podchycení vnitřních konfliktů
- rovněž požadavek básnicky ztvárnit převratné události 20. stol. - vědeckotech. revoluce ...

Tvorba předních autorů české poválečné poezie:


Vladimír Holan - složitý básník, myslitel, autor expresivní lyriky a lyr.ep. příběhů
- sb. Askepiovi kohouta, Noc s Hamletem
František Hrubín
- Hirošima - varování před atom. pumou, lyr.ep. báseň Romance pro křídlovku, + tvorba pro děti
Jaroslav Seifert - v r. 1984 obdržel Nobelovu cenu
- bás. sbírky Koncert na ostrově, Halleyova kometa, Deštník z Piccadilly, Morový sloup - proti
invazi v r. 68

Jan Skácel - sb. Hodina mezi psem a vlkem


Milan Kundera - sb. Monology
Miroslav Holub - sb. Zcela nesoustavná zoologie

45
Další autoři:
Karel Šiktanc, Miroslav Florian, Oldřich Mikulášek

68 - 89 - normalizace - oficiální literatura, samizdat, exil

Oficiální autoři:
Ivan Skála a Jan Pilař - funkcionáři Ksč

Vynikající básníci - tvoří stranou (neutrální témata)


Jaroslav Seifert - sb. Deštník z Piccadilly
Oldřich Mikulášek - sb. Svlékání hadů
Vilém Závada - sb. Živote díky
Vladímír Holan
Jan Skácel

dále Lenka Chytilová - sb. Proč racek přemýšlí

Zakázaní autoři - samizdat a exil


písničkáři - autoři protest songů - Karel Kryl a Jaroslav Hutka
poslední sbírky Seiferta, Skácela, Mikuláška, Holana

Underground:
Egon Bondy - sb. Trapná poezie - maxistický filosof, anarchista, cvok, přítel Hrabalův
Ivan Martin Jirous-Magor - sb. Mládí nevykouřené

89 - současnost
Zdeněk Rotrekl - básník křesťanské orientace, sb. Němá holubice dálek
Jáchym Topol - básník, prozaik, redaktor časopisu Revolver Revue, sb. Miluju tě k zbláznění
Jaromír Typlt - novosurrealistický básník a prozaik - sb. Koncerto grosso

Světová poválečná poezie

Surrealismus - Francie
Jacques Prévert - sb. Déšť a pěkné počasí, Haraburdí

Beatníci - USA
Allen Ginsberg - sb. Kvílení - hrůza a smutek ze souč. světa, předchůdce surrealismu

Sovětská poezie
- ideologická, proti režimu
Vladimir Vysockyj - autor protestsongů
Jevgenij Jevtušenko - báseň Tanky jedou Prahou
Boris Pasternak

46
23. Charakteristika české literární tvorby od konce 2. světové války do
současnosti

Poezie
- viz otázka číslo 22

Próza
- únor 48 = výrazné ovlivnění literárního vývoje dalších 40 let - potlačení svobody umělecké tvorby,
pronásledování umělců nábožensky cítících, pronásledování autorů neochodtných podřídit se záměrům
vládnoucí moci => exil, věznění, cenzura -> literatura se štěpí na oficiální, exilovou a samizdatovou

45-48 - reakce na 2. sv. válku - viz otázka 21

48-56 - budovatelský ( výrobní ) román ( + historický román )


- tvorba vychází ze zásad soc. realismu, dogmatismus, přecenění výchovné funkce uměl. díla na úkor
estetického působení, potlačení tvůrčí inidviduality
- schematismus (hrdina je přes noc uvědomělým družstevníkem či úderníkem), motto - život = škola
umění
- prostředí - velké stavby, problematika osídlování pohraničí, venkovská problematika
- hrdinové bývají zasazeni do děje - na stavbu přijíždí nový pracovník, na vesnici nový funkcionář atd.
- velké množství postav => není prostor pro jejich psych. vykreslení, hrdinové jsou příliš dokonalí
- děj prosycen výkladovým poučnými pasážemi, obvykle z úst hrdiny

Václav Řezáč - romány Nástup a Bitva - problematika osidlování pohraničí


Jan Otčenášek - román Občan Brych - překovává schematismus - psychologické prokreslení hrdiny
Antonín Zápotocký
- hist. trilogie Vstanou noví bojovníci - Bouřlivý rok 1905 - Rudá záře nad Kladnem

56-68 - konec kultu osobnosti ( divadlo - absurdní drama + divadla malých forem )
- uplatňuje se větší kritičnost, odmítnutí dogmatismu, zpochybnění socialistických ideí
- romány zobrazující zkušenosti mladé generace s válkou - niternější pohled, romány o inteligenci,
generační román, prosazuje se i sci-fi, těžiště - společensko-morální a citová sféra
- divadlo (viz ot. č. 18) - absurdní drama - Václav Havel, divadla malých forem - Suchý-Šlitr, Grosmann-
Šimek, dále humoristé - Werich, Horníček

68-89 - normalizace
- opět zastaveno vydávání některých časopisů, v r. 72 založen Svaz čs. spisovatelů - kdo nebyl členem,
nemoh oficiálně publikovat - nástroj kontroly literární produkce -> exil a vznik samizdatové literatury
- samizdatové edice - např. Edice Expedice - manž. Havlovi
- exilová nakladatesltví - např. Sixty - Eight Publishers v Torontu - manž. Škvorečtí
- vydána Charta 77 a Anticharta
- pokračuje tvorba autorů z 60 let

Bohumil Hrabal - vypravěčským uměním navazuje na Haška


- próza Příliš hlučná samota - stěžejní dílo
- povídky Pábitelé - novotvar pábení = způsob rozprávky s prvky poetismu, surrealismu, naturalismu
- próza Ostře sledované vlaky - období okupace
- román Postřižiny - jemná kritika novodobého maloměst. způsobu života
- povídky Slavnosti sněženek, román Obsluhoval jsem anglického krále

Vladimír Páral - inženýr chemik, prozaik novátor, autor sci-fi


- černá pentalogie - Veletrh splněných přání, Soukromá vichřice, Katapult, Milenci a vrazi,
Profesionální žena
- bílá pentalogie - Muka obraznosti, ...
- sci-fi Romeno a Julie 2300
- romány Playgirls I, II

47
Ota Pavel - povídkové soubory Smrt krásných srnců, Jak jsem potkal ryby
Radek John - varovný román Memento
Milan Kundera - romány Kniha smíchu a zapomnění a Nesnesitelná lehkost bytí (zakázaný autor)
Daniela Fisherová - drama Hodina mezi psem a vlkem
Jaroslav Dietl - tel. insc. Nemocnice na kraji města
Jiří Hubač - exil, samizdat
Josef Škvorecký - romány Zbabělci, Tankový prapor, polit. román Mirákl

Pavel Kohout
- próza Z deníku kontrarevolucionáře - srovnání osvobození 45 a okupace 68
- román Kde je zakopán pes - události kolem Charty 77
- román Hodina tance a lásky - konfrontace nacistické a stalinské totality

Ludvík Vaculík - romány Sekyra a Morčata


Eva Kantůrková - Přítelkyně z domu smutku
Ivan Klíma - Láska a smetí

89 - současnost
- boom knižní produkce, soukromá vydavatelství
- nedbalost v redakční práci -> snížená kvalita produkce
- vycházejí knihy dříve zakázané / zredigované
- metoda - postmodernismus

básník Jáchym Topol - román Sestra


básník Jaromír Typlt
Michal Wiewegh - Báječná léta pod psa, Výchova dívek v Čechách

48
24. Obraz člověka a společnosti v poválečné světové próze
- inspirace - kromě války - hrozivé napětí z poválečného rozdělení světa - zbrojení, hrozba nové války,
atomová puma - odhalování zločinů komunismu x znechucení kapitalistickým stylem života - rozvoj vědy
a techniky, kosmické lety, devastace životního prostředí

Obraz války
- viz otázka č. 21

Existencialismus
- návaznost na meziválečnou exist. literaturu, rozvíjí se především ve Francii

Jean-Paul Sartre - povídky Zeď, román Hnus, fil. úvahy Bytí a nicota
Albert Camus - novela Cizinec

Neorealismus
- návrat k realismu - dokumentárnost, hodnověrnost - v popředí zájem o život prostých lidí

Alberto Moravia - romány Římanka, Horalka, Nuda

Beatníci (USA) - "beat generation"


- hnutí amerických básníků a prozaiků 50. - 60. let - "beat" = zbitý, unavený životem, také blažený únik
- projev negativismu, revolty, výsměch tradičním hodnotám - bohatství, kariéra, rodina, oficiální morálka,
prosperující konzumní společnosti
- příklon k orient. filosofiím, hledání vnitřní svobody, chudoba, touha po rozkoši - alkohol, drogy, sex

Allen Ginsberg - sbírka Kvílení - naturalistické obrazy, vize, sny, extáze


Jack Kerouack - román Na cestě - tuláctví, spontánní próza
Charles Bukowski - povídky Všechny řitě světa i ta má, autobiogr. román Hollywood - cynismus

Rozhněvaní mladí muži (Anglie)


- angl. spisovatelé 50. let - proti angl. konzervatismu, konvencím - nepřizpůsobivost zaved. pořádku
- proti kariérismu, pohodlnosti, pokritectví, - sociální kritika, humor, hovor. jazyk

John Braine - romány Místo nahoře a Šťastný Jim

Nový román
- typ francouzského románu 50. let - tzv. antiromán - oslabení příběhu, tradič. postav i vypravěče, tedy
znaků klasického románu, experimenty s jazykem i s formou díla

Alain Robbe-Grillet - romány Gumy a Žárlivost

Absurdní literatura a drama


- člověk zachycen v situaci úzkosti, neschopnost mezilidské komunikace, postrádá smysl života, bez
souvislého děje, nesmyslnost, bezmocnost, stereotyp

Sammuel Beckett - hra Čekání na Godota


Eugéne Ionesco - hray Plešatá zpěvačka, Nosorožec

Magický realismus
- návrat ke starým legendám a mýtům - latinskoamerická a ruská literatura - tradice ústní slovesnosti
- prolínání snu a fantazie s reálnem

Čingiz Ajtmatov - romány Stanice Bouřná a Popraviště

49
Literatura sci-fi
- obraz fiktivní budoucnosti společnosti, člověka a vědy
- nebo fantasy literatura - bájná, pohádková atmosféra
- nebo otřesné vize totalitní společnosti

Ray Bradbury - povídky Marťanská kronika, román 451 stupňů Fahrenheita


Artur C. Clark - sci-fi Vesmírná odyssea, tetralogie Setkání s Rámou
John Ronald Reuel Tolkien - román Hobit, trilogie Pán prstenů
Georg Orwell - romány Zvířecí farma a 1984

Postmodernismus
- negativní postoj k dosavadním avantgardním tendencím, reakce na modernismus, komplik. kompozice

Umberto Eco - román Jméno růže


Vladimir Nabokov - román Lolita

Další významní světoví autoři současnosti


Alexandr Isajevič Solženicyn - trilogie Souostroví Gulag, novela Jeden den Ivana Denisoviče
Boris Pasternak - román Doktor Živago - kritický obraz Stalinismu
Arthur Hailey - romány Letiště, Kola, Hotel, Konečná diagnóza, Penězoměnci
Mika Waltari - román Egypťan Sinuhet

Populární - komerční - literatura


- rozmach "řemeslně zvládnuté", avšak myšlenkově nehluboké literatury

50
25. Významní představitelé kultury východočeského regionu

Hradec Králové

Václav Kliment Klicpera - studoval zde


Josef Kajetán Tyl - studoval zde
Karel Čapek - studoval zde, v prózách se vrací ke Krkonoším a Malým Svatoňovicím
Hradecký rukopis - Dobrovský
Ota Dub
??? Bohuslav Balbín - narozen, vysvěcen na kněze
Viktor Fisch - žid, emigroval do Izraele
Lenka Chytilová

Východočeský kraj

Karel Václav Rais - Lázně Bělohrad


Jan Ámos Komenský - skrýval se ve VČ
Václav Hanka - Dvůr Králové - rukopis Královédvorský
Jaroslav Žák - Jaroměř
Miroslav Ivanov - Jaroměř - literatura faktu - kniha Tajemství RKZ
Josef Škvorecký - Náchod
Alois Jirásek - Hronov
bratři Čapkovi - Malé Svatoňovice
Antal Stašek - Semily
Ivan Olbracht - Semily
Václav Čtvrtek - Jičín - Rumcajs
M. Kubátová - Vrchlabí
Karel Poláček - Rychnov nad Kněžnou
Tereza Nováková - Litomyšl
Ladislav Škroup - Osice
Václav Kliment Klicpera - narozen v Chlumci n. Cidlinou
Smil Flaška z Pardubic
Viktorin Kornel ze Všehrd - Chrudim
Kryštov Harant z Polžic a Bezdružic (Pecka / Kost ?)
Karel Jaromír Erben - Miletín

Bohuslav Martinů - Polička


Bedřich Smetana - Litomyšl
Matyáš Brown - Kuks - sochař

51