1

NGÂN VANG TIẾNG TƠ LÒNG
Nguyên Tác: The Sound of Music
Tác Giả: Maria Von Trapp
Bản Dịch: Vân Anh
2

PHẦN HAI: T

CƯƠNG MƯ:
CN !

Tháng Chín dã dên. Môt chiêc xe buýt lón dên dâu ngay truóc cúa nhà
tôi tai Merion Road. Lân này là chiêc xe màu dó, thuôc loai thiêt kê mói,
máy cúa xe duoc dãt ó phía sau. Lai cüng môt ông tài xê dó, là nguòi
thành thao công viêc bãt dâu thoãn thuãt chât hành lý lên xe. Vói su
châp thuân vui vé cúa ông, chúng tôi quyêt djnh mang Joannes theo
doàn. Ông rât yêu mên tré con, nên vui lòng xãp xêp lai chô ngôi trên xe
dê cho bé Joannes duoc thoái mái.

Cô giáo Tante Lene, và cô Martha thì ó lai nhà vói các bé gái. Cô
Martha là ban hoc cùng truòng vói con chúng tôi là Maria tai Salzburg.
Mói dây Cô cüng theo chúng tôi dên Thuy Ðiên dê chãm sóc cho
Joannes trong nhüng lúc chúng tôi phái ôn tâp lâu giò. Thê rôi, chiên
tranh bùng nô, cô không thê hôi huong duoc nên dành theo chúng tôi
dên Hoa Ky.

Tù ngày dó, chúng tôi nhân ra viêc hoc hành có thê lo liêu duoc ngay tai
nhà, và cüng cú luôn nghï rãng phái lê thuôc vào môt mái nhà. Vê sau
này, chúng tôi mói biêt thêm duoc rãng sinh hoat này cüng có thê thuc
hiên duoc cá trên xe nüa.

Môt nguòi ban cúa gia dình chúng tôi sãn sàng di theo chúng tôi nhãm
giúp sãn sóc cho Joannes trong nhüng lúc chúng tôi phái ôn tâp lâu giò
hay bân bju trong các giò trình diên.

Giò dây tât cá chúng tôi tù giã nhüng nãm sông thât khác biêt truóc
dây. Nãm dâu tiên, chúng tôi phái lêch thêch lôi moi thú hành lý di theo
mình, và còn gói mây dúa bé tai môt truòng nôi trú xa la. Sang nãm thú
hai, chúng tôi gói lai môt sô hành lý tai nhà các ban bè, rôi còn muon
duoc cãn gác xép dê cât tam môt sô dô doàng. Còn lân này, chúng tôi
dê moi thú lai ngay nhà riêng cúa chúng tôi, có nguòi hàng xóm dê mãt
trông chùng giùm. Dân dân và dân dân cây lón túa ra muòi ngành dã
duoc búng di tân rê, dê vuot qua dai duong, và rôi lai bãt dâu bén rê
3

tró lai. Ðây chãng qua là môt cuôc thuc nghiêm búng di trông lai môt
cây dã cao lón. Nguòi ta dâu có chãc chãn biêt các rê cây liêu có thê
thích úng duoc vói thô nhuõng mói la hay chãng. Lòng chúng tôi thât
cám thây nhe nhõm vì may sao cây thích úng duoc.

Sau khi nói lòi tam biêt trong nuóc mãt, noi dâu tiên chúng tôi tiên thãng
tói là thành phô New York, và dï nhiên là dên khách san Wellington rôi.
Nãm nay tiên duòng khách san trái thám dó, và các nhân viên mãc
dông phuc màu xanh sáng nhu da êch. Ngày hôm sau chúng tôi có buôi
trình diên tai New York ngay trong hoc viên New York, và ông Schang së
hiên diên. Ðây là buôi nhac hôi dâu tiên duói su quán lý cúa ông, và
cüng là buôi dâu tiên trong loat 65 buôi luu diên tù vùng duyên hái này
sang dên vùng duyên hái bên kia. Thât là giây phút quan trong và phân
khói.

Ông Schang không còn phái là nguòi xa la vói chúng tôi nüa. Chúng tôi
dã gãp ông tai vãn phòng cúa ông, và chính ông cüng dã dên thãm
chúng tôi tai Merion Road. Tù kho kinh nghiêm lõi dòi trong ngành nghê
kinh doanh âm nhac cúa ông, chúng tôi duoc ông trao dôi nhiêu ý kiên
rât có giá trj cho viêc soan tháo các chuong trình phong phú dãc biêt
nhãm dên môi lóp nguòi khác nhau, nhu giói nôi tro miên Michigan,
giói nông gia Texas, giói nuôi gia súc miên Tây, cüng nhu giói sành diêu
âm nhac. Các chuong trình truóc dây cúa chúng tôi thuòng hát bãng
tiêng La Tin hay Tiêng Ðúc. Còn bây giò chúng tôi thêm vào nhüng tiêt
muc hát bãng Anh Ngü. Trong sô nhüng bài tho phô nhac và dân ca,
chúng tôi dã chon lua ra duoc nhiêu bài tuyêt vòi nhu "Sweet Honer-
Sucking Bees¨ (Nhüng chú ong hút mât ngot), "Early One Moring¨ (Môt
buôi sáng sóm), "Just as the Tide was Flowing¨ (Nhu nuóc Thúy Triêu
Dâng). Thuc ra chúng tôi dã kám phá thây cá môt kho tàng quý báu tù
các loai dân ca cô kính lâu dòi cúa Nuóc Mÿ. Giò dây chuong trình cúa
chúng tôi thuòng bao gôm nãm phân rõ ràng: thú nhât là thánh ca chon
loc tù các tác phâm nôi tiêng thuôc thê ký XVÌ và XVÌÌ; thú hai là các
tác phâm duoc hoà tâu bãng các nhac cu nhu các ông tiêu, dai vÿ câm,
và kèn; thú bôn là các bài dân ca Nuóc Áo, và nhüng bài hò miên son
cuóc; thú nãm là nhüng bán dân ca Nuóc Anh và Nuóc Mÿ.

4

Tôi rât thán phuc ông Schang là nguòi khéo léo biêt úng phó trong moi
tình huông khó khãn. Thât là chuyên hoàn toàn khó tin nhung lai có thât
trãm phân trãm là ông biêt nói diêu gì dó cân phái nói, và chi nói vào
dúng lúc phái nói. giò dây chúng tôi dang ó trong môt nhà truòng, mà
So Mary Rose, môt Nü Tu thánh thiên phu trách tô chúc buôi nhac hôi
cúa chúng tôi. Tôi cú thãc mãc mãi trong dâu là không biêt ông Schang
së nói diêu gì xã giao dê làm cho So Mary Rose duoc vui dây? Ông
không thê hôn tay So duoc, và cüng không có thê khen chiêc áo cúa So
xinh dep nhu thê nào duoc, vây thì ông së nói cái gì chú? Vì rãng dây là
lân dâu tiên ông có djp gãp So.

Su thê diên ra nhu sau:

- Thua So, con xin giói thiêu vói So dây là ông Schang. Ông là
nguòi quán lý chuyên môn cúa chúng con a!

Thê rôi mây lòi trao qua dôi lai, chuyên phái dên dã dên lúc xây dên. Vói
giong nói ljch thiêp biêu lô lòng nguõng mô chân tình, ông F C Schang
thôt lên nhüng lòi nghiêm túc nhu sau:

- Da thua So Mary Rose, thât trong cuôc dòi cúa tôi, tôi chua
bao giò nghe duoc lòi dôi thoai toàn háo nhu vây!

Và chúng tôi duoc hen së tró lai dây sau này.

Buôi nhac hôi này dem lai kinh nghiêm mói cho chúng tôi. Thuc su
chúng tôi phái hêt súc cô gãng dem vào thuc hành nhüng lòi khuyên
quý báu, mà nguòi quán lý mói cúa chúng tôi nhãn nhú truóc buôi nhac
hôi:

- Ðùng có quá câu nê nghi thúc này no. Hãy mim cuòi, thu giãn.
Cüng dùng nên quan tâm quá dên khán giá. Cú tu nhiên mà
hát nhu môt thú vui giái trí cúa mình. Cú bình thán mà hát.
Ðùng tó ra vé khô só gì cá. Hãy thu giãn, không nên lo lãng!

Thê nhung nêu nhu cô gãng tó ra không câu nê hình thúc, nêu nhu ép
mình vào thê thu giãn, thì ngay khi bãt dâu làm nhu thê thuc ra lai cám
5

thây không tu nhiên chút nào. Ðiêu tê hai nhât, chính ông ta là nguòi së
có mãt trong hàng ghê cú toa, và cüng chính ông là nguòi duy nhât
trong moi khán thính giá cúa Ðât Nuóc Hoa Ky này mà chúng tôi muôn
chiêu và làm cho ông hài lòng nhât. Và rôi buôi nhac hôi nào cüng thành
công hêt. Ông Schang luôn luôn mim cuòi và thuòng hay chúc mùng
chúng tôi là dã có su khác biêt vê cung cách môi khi xuât hiên trên sân
khâu.

Tuy nhiên, vào ngày hôm sau, khi ông tói khách san Wellington dê chào
tam biêt chúng tôi, vào lúc chiêc xe buýt chò bên ngoài sãn sàng lãn
bánh chó chúng tôi sang vùng Duyên Hái Miên Tây, ông thêm lòi dãn dò
nhu sau:

- Có môt diêu mà quý vj còn thiêu sót, nhung tôi không muôn chi
cho thây chính xác là gì. Ðó là diêu liên quan giüa quý vj và
khán thính giá. Nêu nhu hêt súc cô gãng tìm hiêu, thì quý vj së
tìm thây ra diêu dó.

Ðiêu "thiêu sót dó¨ cú ám ánh dâu óc chúng tôi. Tù dó, chúng tôi cô luôn
trông chùng xem chúng tôi phái làm gì, và hêt muc quan tâm. Sau môi
buôi nhac hôi, chúng tôi ngôi lai cùng nhau kiêm tháo kÿ càng. Phái
chãng dó là viêc di ra di vào, hay nhüng nu cuòi và dông tác cúi dâu
chào? Georg là nguòi giúp ý kiên rât trung thuc, là nguòi ban dông
hành trong các buôi nhac hôi. Anh ngôi ngay tai hàng ghê dâu cúa cú
toa trong moi buôi tôi trình diên, nên anh có thê thêm vào nhiêu nhân xét
dáng quý. Thê nhung qua bao nhiêu thòi gian, chúng tôi vân chua tìm
ra duoc. Moi buôi nhac hôi dêu xuông xé, dêu diên xuât tôt dep. Dân
chúng ai cüng thích thú: chính ho nói ra nhu thê, thê nhung...

Chúng tôi lên duòng truc chi sang Los Angelos, di doc theo xa lô 66.
Ðiêm trôi bât nhât cho chuyên hành trình này là djp gãp gõ dâu tiên vói
dông bào nguòi Da Ðó, nhüng nguòi Da Ðó dích thuc, mà chúng tôi
bên Âu Châu dã doc nhiêu sách báo vê ho. Chúng tôi khôn lón lên vói
kiên thúc vê ho dua trên tác phâm cúa Carl May, là vãn hüu viêt rât
nhiêu vê các anh hùng vï dai cúa Miên Tây Hoang Dã ây. Sách cúa ông
duoc nhiêu chàng trai, cüng nhu nhiêu cô gái nghiên ngâu, và moi
nguòi chúng tôi ai cùng khóc thuong cho nguòi hùng Winetou là Lãnh
6

Tu Vï Ðai cúa Bô Lac Apaches. Giò dây chúng tôi muôn gãp gõ các
nguòi anh em ruôt thjt cúa vj lãnh tu này. Tim chúng tôi càng dâp nhanh
khi vào thành phô New Mexico. Cuôi cùng dja danh ghi trên bán dô là
Pueblo Laguna. Tôi dã chuân bj máy dê vùa quay phim vùa chup hình.

Tôi lên tiêng hói chú tài xê:

- Khi nào thì chúng ta tói Pueblo Laguna?

Ông thán nhiên trá lòi:

- Chúng ta dã di qua cách dây chùng 10 phút truóc dây rôi! Có
chuyên chi vây?
- Ði qua rôi sao? Qua vùng nhüng nguòi Da Ðó ây rôi u? Qua
vùng nguòi Da Ðó dâu tiên rôi thât sao? Chãng lë chúng ta chi
luót qua nhu vây mà thôi sao?

Tôi quá u thât vong dên phát khóc duoc. Tôi liên bó di xuông phía cuôi
xe buýt dê dâu di môi cám xúc cúa mình, thê nhung trên chô chú tài xê
ngôi bé lái có gãn chiêc guong chiêu hâu, nên cãp mãt chú tài xê dê
dàng nhìn thây tâm trang cúa tôi. Ông tó ra rât hôi tiêc. Trong dòi cúa
ông, ông chua bao giò nghï dên viêc nguòi ta có thê mong muôn chup
hình các nguòi Thô Dân Da Ðó, chup nhüng su thuôc vê nêp sông so
khai nhu vây cá. Mà hình nhu nguòi dàn bà này túc là tôi dã tùng chup
hình nguòi da den nüa, diêu này không phái hay sao chú? Thê là ông
quay nguoc xe tró lai chính chô Pueblo Laguna dê chúng tôi có thê gãp
nhüng nguòi Da Ðó dâu tiên: trông ho dê thuong, tó ra thân hüu dua
mãt tò mò nhìn chúng tôi giông nhu chúng tôi tò mò nhìn ho. Ho chua
bao giò nhìn thây chúng tôi là nguòi Áo trong quân áo truyên thông nhu
thê này bao giò cá. Chúng tôi nguõng mô ngôi thánh duòng cúa ho.
Chúng tôi mua mây dô gôm la mãt cúa ho, dông thòi hát cho ho nghe ít
bài dân ca Nuóc Áo. Riêng tôi duoc phép chup hình vói dôi tay run rây
nhung mà rât thích thú. Môt tâm hình thích thú nhât, dó là hình bé
Joannes ôm môt em bé nguòi Da Ðó trac tuôi mình. Em bé ây có mái
tóc thãng dúng ngá màu xanh xanh. Xem ra có môt diêu gì dó làm cho
chúng tôi cám dông trong lân dâu chúng tôi gãp gõ nguòi Da Ðó. Còn
nhüng lân sau, khi chúng tôi gãp lai ho, cüng diêu cám thây diêu gì dó
7

dáng phuc nhung cüng thâp thoáng nôi buôn thê nào dó. Môt cám giác
và thông cám là la dã xâm chiêm lây tâm hôn chúng tôi.

Trong chuyên hành trình này, chúng tôi có djp thuóng lãm nhiêu danh
lam thãng cánh thiên nhiên: Sa Mac Ðó Màu, Cánh Rùng Ðá Khô Troc,
Rãng Canyon Hùng Vÿ, sa mac cát California. Thòi gian dùng lai môi
noi thuc ngãn ngúi, nhung có diêu là càng ngày chúng tôi càng cám
thây nguõng mô dât nuóc dây nhüng ky công này.

Tiêp dên chúng tôi di vào thành phô Los Angeles, môt "vùng phu cân
cúa Hollywood,¨ và chúng tôi cám thây quá thât vong, vì lë rãng: cái thê
giói làm phim ánh ây bao phú lên cá các vùng phu cân Hollywood, nên
bâu không khí tró nên nhu giá tao, thiêu hãn sãc thái thiên nhiên.

Tiêp theo là chúng tôi chào thãm Thái Bình Duong vì là lân dâu tiên vào
vùng duyên hái này dê truc chi dên thành phô Seattle. Tai thành phô
Santa Barbara, chúng tôi vui huóng môt ngày thú vj vói bà Lotte
Lehmann. Các trung tâm truyên giáo cho nguòi Da Ðó, nhüng cánh
rùng hoang dât dó, Thung Lüng Yosemite, Công Viên Quôc Gia
Sequoia, Câu Golden Gate, thành phô du ljch Carmen-by-the-sea, nhiêu
cánh rùng hoang dât dó khác, nhüng vung nuóc miên Oregon, nhüng
dinh núi phú tuyêt, và vùng vjnh Seattle dep mãt, tât cá dêu lông lây nhu
trong mo. Cánh nào cüng bát ngát vói nguôn tài nguyên phong phú
riêng, vói vé dep hoang dã riêng, bao hàm ý nghïa sâu sãc riêng.

Chúng tôi thuc hiên xong nhiêu buôi nhac hôi, thê mà chúng tôi vân tìm
ra duoc diêm nôi kêt vói khán giá mà chúng tôi dang muôn tìm cho ra.

Thê nên chúng tôi lai phái mò mâm tró lai. Noi dên cuôi cùng là Denver
thuôc bang Colorado. Chúng tôi dã duoc khuyên cáo truóc rãng hiêp
hôi báo tro cho buôi nhac hôi này gôm nhiêu thành viên sành sói vê âm
nhac, và mong chò thuóng thúc chuong trình vói nhüng tác phâm cô
diên. Ho mong muôn nhu vây. Chúng tôi bó qua nhüng bài tho phô
nhac và nhüng bài dân ca, mà dôn hêt khá nãng dê chú trong dên loai
âm nhac thât nghiêm túc. Ðên cuôi buôi trình diên, không biêt sao tôi có
thiên cám vói mô sô khán giá tó ra không mây trí thúc so vói phân dông
nhüng nguòi khác.
8

Khi tró lai sân khâu cúi dâu chào, tôi nói nhó vói cha Wasner rãng: "Con
muôn hát bài hò Jodler bây giò.¨

Dï nhiên bài hò này không nãm trong chuong trình, nên phái có mây lòi
giói thiêu. Tât cá nhüng lòi phái nói dê giói thiêu dêu tao thêm vât vá, và
môi lân nhu thê dêu khiên cho tôi phái dó mãt.

Toi buóc lên phía truóc và cât giong giói thiêu:

- Giò dây chúng tôi xin hát thêm môt bài, dó là giong hò miên núi
Alps Nuóc Áo mang tên là Jodler.

Ðê ca môt câu trong bài hò này, nguòi ca phái hít lây nhiêu hoi mói thá
ra duoc nhüng câu hò dài liên tuc môt lúc. Chúng tôi vùa mói hò dên
giüa chùng thì kinh khúng làm sao môt con ruôi vo ve ngay truóc mãt
tôi. Tôi dè chùng nhìn nó, liêc mãt theo duòng bay cúa con ruôi, và cám
thây hôt hoáng vì nó. Tôi biêt là mình sãp súa lai phái hít lây nhiêu hoi,
vây së ra sao nêu nhu ... hay chi cân vung tay xua nó di là xong, nhung
dây lai là diêu không nên làm. Viêc vung tay vô có trên sân khâu bât cú
lúc nào mình muôn, chô nào mình muôn, dó là diêu không nên, bói vì
dâu cân phái tó ra là mình dang lâm vào tình trang lúng túng, hay dang
toát mô hôi vì quá khóp sân khâu. Ðên lúc tôi phái hít lây nhiêu hoi. Thê
là dï nhiên con ruôi theo luông gió tôi hít dã bay xuông dên "cô hong
quan trong¨ cúa tôi, và ket lai ó lai dây. Tôi thây mình nhu dang bj chêt
nghet. Giá lúc này có thê ho duoc thì tôt. Thê nhung viêc ho trên sân
khâu lúc này càng dê mãc vào tình huông khó khãn hon là cú tiêp tuc
hát. Nên tôi kiêm chê mình nhât djnh không ho, khiên mãt müi tôi tró
thành dó tím. Chính vào giây phút này tôi phái cât tiêng hò phân chính
trong bài hò chung, có diêu là chãng may bài hò châm dút mà lai không
có câu hò chính cúa tôi, bói vì tôi dang tãc nghen núa chêt núa sông vì
con ruôi. Các con cúa tôi cô gãng làm nhu không dê ý dên me mình
dang nghet thó, và khi chúng kêt thúc bài hò, thì tôi cüng thanh toán
xong con ruôi oái uãm. Tôi cám thây mình có lôi vói moi nguòi, nhât là
vói quí khán giá, là nhüng nguòi nhu bj lùa gat vói tiêt muc hát thêm
này. Tôi lúc ây quên rãng mình dang còn dúng trên sân khâu, dang dôi
diên vói các khán giá. Lòng tôi chi muôn có lòi xin lôi và muôn súa lôi.

9

Tôi lai tiên ra phía truóc và nói môt cách rât tu nhiên:

- Chuyên chua hê xây ra truóc dây bao giò, hôm nay dã xây ra,
dó là tôi dã nuôt phái môt con ruôi.

Tôi thây rât dôi süng sò truóc su thành công vê lòi tôi vùa thành thât
nói ra. Dân chúng cuòi rô lên, cuòi môt cách thoái mái, và cuòi rü ruoi.
Khi ho ngung tiêng cuòi, tôi liên thông báo cho ho biêt là chúng tôi së
hát thêm môt bài nüa dê dên bù cho bài hát thêm vùa rôi bj bê dïa, và
lân này là bài dân ca Nuóc Áo. Tôi giái thích:

- Bài hát này mô tá môt chàng trai tré hì huc suôt nhiêu tiêng
dông hô trèo lên các táng dá dê tìm kiêm con môi, và cuôi cùng
dã tìm thây môt con môi, chàng ta liên bãn duoc môt con...

Nói dên dây ý tôi muôn diên tá là con "Gemse¨ (con chôn), mà lúc dó tôi
chi nghï ra duoc chü "Chamois¨ (con son duong), thê rôi không biêt sao
tôi nói lôn chü "Chamois¨ ra thành chü "Chemise¨ (Chiêc áo so mi hay
áo lót).

Tôi hoàn toàn nhu chêt lãng cá nguòi. Ðây liêu có thê biên thành
chuyên tiêu lâm tai dât Hoa Ky này hay không? Tôi chua thây diêu gì lai
ky cuc nhu thê này, liên quay sang các con tôi – các con có tin là có
chú? – nhung lúc này chúng cüng dang cuòi sãc sua dên run cá nguòi.
Khi cái giây phút phút khôn khô ây qua di, tôi cât tiêng hát. Câu hát dâu
tiên chi có môt mình tôi hát, mãi sau các nguòi khác mói kjp hát vào
theo. Trong lúc môt mình tôi hát hêt câu, thì Rupert là dúa tinh nghjch
nói nhó cho tôi biêt tôi dã nói gì. Thê là viêc hát và tiêp tuc hát cho
nghiêm túc lúc này thuc su dã tró thành khó khãn hon cá lúc chua xây
ra chuyên con ruôi. Tôi nhüng muôn súa phat Rupert ngay truóc mãt
các khán giá.

Thê nhung, chuyên khó tin nhung lai xây dên. Chính lúc nây tôi khám
phá ra duoc cái nôi kêt giüa khán giá vói chúng tôi là gì: giüa khán giá
và chúng tôi có nhüng giây phút hòa hài chung môt tâm tình vói nhau.
Su viêc thê là dã võ lë. Bây giò thì chúng tôi dã tìm thây duoc chiêc câu
10

giao cám. Ngay sau dó, tôi thây mình dã mó lòng dê dàng vói khán giá,
và tôi dã thua chuyên vói khán giá nhu sau:

- Chúng tôi không coi dây là buôi nhac hôi. Chúng tôi cám thây
rãng chúng tôi dã tháo gõ bó búc tuòng tai phòng ãn cúa
chúng tôi tai nhà, và quí vj dang là khách mòi cúa chúng tôi dên
tham du buôi tiêc có ca hát.

Thê rôi không cân khách sáo lê nghi gì cá, chúng tôi chia sé các tiêt muc
trình diên dây thích thú, và dân chúng dêu bây tó rãng tù nay vê sau së
hoàn toàn quên rãng ho không còn ó trong các thính duòng nüa. Ho
cho biêt:

- Quý vj tao cho chúng tôi cám tuóng nhu chúng tôi dang ó tai
nhà mình.

Có ba nguòi dên chia vui vói chúng tôi vê chuyên con ruôi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful