ภาควิชาเทคโนโลยีขนถายวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
แผนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 / 2553
วิชา 153102 VIBRATION TECHNOLOGY 3(3-0-6)
1. ผูสอน : รองศาสตราจารย พรชัย จงจิตรไพศาล
ที่ติดตอ : หอง 512 ชั้น 5 อาคาร 88 , โทรศัพท 02-587-4336 , 02-913-2500-24 ตอ 8638
2. ตําราที่ใช : กลศาสตรการสั่นสะเทือน (Mechanical Vibrations) โดย พรชัย จงจิตรไพศาล สํานักพิมพ SE-ED
3. หนังสืออางอิงหรืออานประกอบ :
1. Steidel , Robert F., An Introduction to Mechanical Vibrations , 3 rd Edition ,
Singapore John Wiley & Sons , 1971.
2. Thomson , William T., Theory of Vibration with Applications , 3 rd Edition , New
Jersey Prentice - Hall , 1988.
3. Rao , Singiresu S., Mechanical Vibration , 3 rd Edition , 3 rd Edition , New York
Addison - Wesley , 1995.
4. Colijn , Hendrik , Mechanical Conveyors for Bulk Solids , Netherlands , Elsevier
Science Publishers , 1985.
5. Giunta , J. and Colijn, Hendrik. , “ Theory of Particle Screening Phenomenon Part I“
Powder Handling & Processing.,Vol. 4 ,Number 4, (November 1992): p.393-403.
6. Giunta , J. and Colijn, Hendrik. ,“ Theory of Particle Screening Phenomenon Part II“
Powder Handling & Processing. , Volume 5 ,Number 1, (March 1993) : p.45-52.
4. การเก็บคะแนน : ทดสอบกลางภาค
30 %
การบาน หรือรายงาน 10 %
สอบไล
60 %
5.แนวทางการพิจารณาผลการเรียน ตองไดคะแนนไมต่ํากวา 30% จึงถือวาสอบผาน
6. วิธีสอน :บรรยาย สัปดาหละครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง เนนการวิเคราะหระบบโดยใชกฏเกณฑทางฟสิกส
7. วิชาบังคับกอน : 14-3101 สมการดิฟเฟอเรนเชียล หรือ 421211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 และ 101101
กลศาสตรวิศวกรรม 1
8. คําอธิบายรายวิชาที่ปรากฎในหลักสูตร :
การเคลื่อนที่แบบฮารโมนิค การสั่นสะเทือนแบบอิสระและแบบบังคับของระบบระดับความเสรีขั้นเดียว การ
สั่นสะเทือนของระบบระดับความเสรีสองขั้นและหลายขั้นทั้งแบบอิสระและแบบบังคับ การแกไขปญหาการสั่นสะเทือน
สมการลากรานจ การสั่นสะเทือนของระบบตอเนื่อง เชน แทงวัสดุคาน การศึกษารางเขยาขนถายวัสดุ ทฤษฎีรางเขยาเชิง
เสน การเคลื่อนที่ของวัสดุบนรางเขยา ความเร็วในการขนถายวัสดุ อุปกรณขับแรงและกําลังขับรางเขยา การเคลื่อนที่ของ
วัสดุบนพื้นเอียงของรางเขยาแบบเกลียว แฟคเตอรตางๆ ที่มีผลตอการแยกขนาดวัสดุดวยรางเขยา การคํานวณอัตราการแยก
วัสดุ แอมปลิจูด และความถี่ของตะแกรง

9. หลักการที่จะใหเรียนรูและสิ่งที่คาดวานักศึกษาควรจะทําไดเมื่อสอบผานวิชานี้ ::
1. Oscillation Motion
2. Free Vibration with Single Degree of Freedom System
3. Force Vibration with Single Degree of Freedom System
4. Transient Vibration
5. Two Degree of Freedom System
6. Introduction to Multi Degree of Freedom System
7. Normal Mode Vibration of Continuous System
8. Application of Vibration for Conveying of Bulk Material
9. Application of Vibration for Vibrating Screen
10. หัวขอที่จะสอน :
สัปดาหที่
เนื้อหา
1
Oscillation Motion
การเคลื่อนที่เชิงมุมและพลังงานจากการเคลื่อนที่
การสั่นสะเทือนเบื้องตน
2
Equation of Motion
สมการการเคลื่อนที่
การวิเคราะหการเคลื่อนที่
3
Energy Method
วิธีพลังงาน
คาเสมือนของสปริง
ตัวอยางการคํานวณ
4
Damping
ระบบการสั่นสะเทือนอิสระที่ประกอบดวยตัวหนวยชนิดหนืด
การลดขนาดการเคลื่อนที่
ตัวหนวงชนิดแหงหรือคูลอมบ
ตัวหนวงการเคลื่อนที่ชนิดของแข็ง
5
Force Vibration
การสั่นสะเทือนโดยแรงฮารโมนิค
การสั่นสะเทือนจากการหมุนแบบไมสมดุล
การถายเทแรงและการแยกระบบ
6
Force Vibration (Continue)
ฐานเคลื่อนที่
การสั่นสะเทือนโดยแรงที่ประกอบดวยตัวหนวงชนิดแหง
การสั่นสะเทือนโดยแรงที่ประกอบดวยตัวหนวงชนิดของแข็ง
เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน, ระบบเสมือน

7

8

9

10
11

12

13

14

15

Transient Vibration
แรงกระตุน
Convolution Integral
Superposition
Two Degree of Freedom System
นอรมัลโหมด
การสั่นสะเทือนโดยแรง
การลดขนาดการสั่นสะเทือน
Two Degree of Freedom System (Continue)
การสั่นสะเทือนที่ประกอบดวยตัวหนวงชนิดหนืด
สมการลากรางค
Test 30%
Introduction to Multi Degree of Freedom System
การหาคําตอบจากการวิเคราะหโดยตรง
Influence Coefficients
วิธีคํานวณซ้ําดวยเมตริก
Introduction to Multi Degree of Freedom System (Continue)
ไอเกนแวลู-ไอเกนเวคเตอร
Mechanical Impedance Method
Application of Vibration for Conveying of Bulk Material
การประยุกตการสั่นสะเทือนสําหรับการขนถายวัสดุ
ลักษณะโดยทั่วไป
ทฤษฎีรางเขยาเชิงเสน
การเคลื่อนที่ของวัสดุบนรางเขยา
ความเร็วในการขนถายวัสดุและอัตราการขนถายวัสดุ
Application of Vibration for Conveying of Bulk Material
ขนาดการสั่นสะเทือนแรงขับและกําลังขับจากตัวขับชนิดตางๆ
อุปกรณขับ
รางเขยาแบบเกลียว
Application of Vibration for Vibrating Screen
ตัวแปรที่มีผลตอประสิทธิภาพของการคัดแยกขนาดวัสดุ
การหาขนาดของตะแกรงสั่นสะเทือน
แอมปลิจูดและความถี่ของตะแกรงสั่นสะเทือน
ลงชื่อ______________________ผูสอน
(พรชัย จงจิตรไพศาล)