Volume 4, No 1

http://allburmamonksalliance.org
စာမ်က္ႏွာ
http://allburmamonksalliance.net

Volume 2, No 5
Volume 4, No 1
77 thth January
March 2011
2012

စာမ်က္ႏွာ 2

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး)

လြတ္လပ္ေရးေန႔မ်ားကုိ ျမန္မာအစိုးရအဆက္ဆက္ က်င္းပလာခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္လာခဲ့ေပမယ့္ ျပည္သူမ်ားအားလုံး အမွန္ တကယ္
လြတ္လပ္မႈမ်ားကို ခံစားေနရၿပီလား ဆိုတာကေတာ့ အားလုံး သိၾကတဲ့အတိုင္းပါပဲ။ လြတ္လပ္မႈန႔အ
ဲ တူ တန္းတူညီတူ အခြင့္အေရးနဲ႔ အတူတကြ
ယွဥ္တြဲေနႏိုင္ေရးစတဲ့ အခြင့္အေရးမ်ားလည္း ျဖစ္မလာေသးေပ။ အတူယွဥ္တြဲေနႏိုင္ဖို႔ အသာထား မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ၿပီး ပြင့္လင္းမွန္ကန္စြာ မညႇိႏိႈင္း
မေဆြးေႏြးႏိုင္ၾကေသးလုိ႔ပဲ တိုင္းရင္းသားညီအကုိခ်င္း ရန္သူႀကီးမ်ားသဖြယ္ လက္နက္ကိုယ္စီန႔ဲ တုိက္ခိုက္ေနၾကတာေတြက ရင္နာဖြယ္အျဖစ္ ျမင္
ေတြ႔ေနရဆဲပင္ျဖစ္သည္။ အရာအားလုံး တန္းတူညီမွ် ရရိွႏိုင္ဖုိ႔ ဆိုတာကလည္း လူမ်ိဳးေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာျပည္မွာ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး
ရိွေနၾကလုိ႔ အယူအဆ အေတြးအေခၚ အမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း ရိွေနၾကမွာျဖစ္တ့အ
ဲ တြက္ လူမ်ိဳးတစုက လုိခ်င္တာျဖစ္ခ်င္တာ အားလုံးကို တၿပိဳင္နက္တည္း
တခ်ိန္တည္း ရလာဖို႔ဆိုသည္မွာလည္း အင္မတန္မလြယ္ကူတ့ဲ အေျခေနပဲ ျဖစ္သည္။
ဒီေတာ့ တိုင္းျပည္နလ
႔ဲ ူမ်ိဳးအက်ိဳးကို မွန္မွန္ကန္ကန္ၾကည့္ရႈင့ဲကြက္ၿပီး ျဖစ္ခ်င္တာေတြထက္ ျဖစ္သင့္တာေတြကို အတိုးအေလ်ာ့ လုပ္၍ ညႇိ
ႏိႈင္းအေျဖရွာၿပီး လုိအပ္သည္မ်ားကို တေျဖးေျဖး တိုးပြားလာေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ယူၾကမယ္ဆုိရင္ အသိဉာဏ္ရိွၾကတဲ့ လူသားမ်ားျဖစ္လို႔ မေျပလည္
ႏိုင္စရာ မရိွႏိုင္ဘူးလို႔ ထင္ပါသည္။ ႏွစ္ဖက္လုံးက တင္းေနရင္ ဘယ္လိုမွ မေျပလည္ႏိုင္ၾကပဲ ၾကာေလ အမုန္းပြားၿပီး ရန္ၿငိႇဳးႀကီးတာပဲ ျဖစ္မည္
ထင္သည္။ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈတိုင္းမွာ အေလ်ာ့အတင္းဆုိတာ လုပ္ၾကရစၿမဲျဖစ္လို႔ အမွန္တကယ္ တိုင္းျပည္န႔ဲလူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေနာက္
မက်ေစခ်င္တ့ဲ ေစတနာမွန္ရိွခ့ရ
ဲ င္ မျဖစ္ႏိုင္စရာလည္း မရိွပါဘူး။ “ ျပည္တြင္းမွာ စစ္ပြဲေတြရိွေနရင္ တိုင္းျပည္တုိးတက္ဖံ႔ၿြ ဖိဳးေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး ”
လုိ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားက အသိေပးေနတဲ့ၾကားထဲ၊ ျပည္သူမ်ားကလည္း စစ္ပြဲမ်ား ရပ္စြဲေရး ေတာင္းဆုိေနတဲ့ၾကားထဲက စစ္ပြဲေတြ
ျဖစ္ေနတာဟာ ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို မလုိလားၾကသူမ်ား ရိွေနတယ္ဆိုတာကုိလည္း ျပသရာ ေရာက္ေနပါသည္။
အနည္းငယ္ေသာ အခြင့္အေရးရတယ္ဆုိၿပီး စည္းကမ္းမဲ့ ေအာ္ၿပီး ေတာင္းဆုိခ်င္တုိင္း ေတာင္းဆုိေနလို႔လည္း မျဖစ္ျပန္ပါဘူး။
ေအာက္ေျခမွာ မေျပာင္းလဲေသးဘူးဆုိေပမယ့္ နည္းလမ္းတက်နဲ႔ စည္းကမ္းေဘာင္အတြင္းကေနပဲ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားနဲ႔ မတရားမႈမ်ား ပေပ်ာက္
ေရးမ်ားကို ဦးတည္၍ တင္ျပေတာင္းဆိုသင့္တာမ်ားကို လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ တင္ျပသင့္ၾကပါသည္။ လုိတာထက္ပိုၿပီး ေဘာင္လြန္ေနျပန္ရင္
ထိခိုက္နစ္နာၾကရမွာက ျပည္သူမ်ားပဲျဖစ္သလုိ မလိုတမာရိွသူမ်ားရဲ႕ လွည့္ကြက္ထဲသုိ႔ပါ ဝင္ေရာက္သြားႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားဟာ
အျခားတဖက္က ဖိအားမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းသြားေစဖုိ႔ရန္ ရည္ရြယ္ေနသလုိ အျခားတဖက္ကိုလည္း ဖိအားမ်ားက်ေရာက္ေစရန္န႔ဲ ယုံၾကည္မႈမ်ား
က်ဆင္းေစရန္ ဖန္တီးေနသလုိမ်ိဳး ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ တမင္ႀကံစည္ေနသလိုပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ လက္ရိွအာဏာပိုင္မ်ားထဲမွာေရာ
ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားထဲမွာေရာ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားထဲမွာပါ ဒီမိုကေရစီ အစစ္အမွန္ ရရိွသြားမည္ကုိ စိုးရြံ႕လန္႔ထိတ္ေနသူမ်ား ရိွေနတုန္းဆိုတာကို
လည္း မ်က္စိနားဖြင့္ၿပီး သတိလက္ မလႊတ္ပဲ လုပ္ၾကဖုိ႔ လုိမည္ထင္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္န႔ဲ ထာဝရလုံၿခံဳမႈေပးႏိုင္မယ့္ “ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ” ဆိုတ့ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို
မေရာက္ႏိုင္ေအာင္ နည္းမ်ိဳးစုံန႔ဲ ေတာင္းဆုိမႈေတြ ျပႆနာမ်ိဳးစုံေတြကုိ ဘက္ေပါင္းစုံကေန ျဖစ္ေပၚေနေအာင္ ဖန္တီးလႈံ႔ေဆာ္ေနၾကသည္ဟု
ျမင္မိသည္။ လုိအပ္ၿပီး လုပ္သင့္တ့ဲ ေတာင္းဆိုတင္ျပမႈမ်ိဳးကုိ မဆုိလိုေပ။ လုိတာထက္ပို၍ တိုးတက္မႈလမ္းကို အခက္အခဲ ျဖစ္ေစတဲ့ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား
ကုိ ဆုိလိုပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ သံဃာမ်ား ေက်ာင္းသားျပည္သူမ်ားနဲ႔ တုိင္းျပည္အေပၚမွာ အမွန္တကယ္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးစိတ္ရိွၾကတဲ့ အင္အားစုမ်ားအေနနဲ႔
ထုိက့ဲသုိ႔ အလိုဆိုးရိွသူမ်ားရဲ႕အသုံးခ်ခံ ဓားစာခံဘဝအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရိွ မသြားေစဖုိ႔ရန္ အထူးလုိအပ္လွပါသည္။ လုပ္သင့္တာလည္း လုပ္ၾကပါ။
မပိုေစလုိပါ။ ေတာေၾကာင္မ်ားကလည္း ထၾကြလာေနၿပီ။ ခ်င္းတြင္း နဲ႔ ဧရာဝတီ ျမစ္ႀကီး ႏွစ္စင္းလည္း ျမက္ပင္မ်ားေပါက္ၿပီး သဲေသာင္ျပင္ႀကီးျဖစ္လို႔
ေျခလ်င္ပင္ ကူးလုိ႔ရေနပါသည္။
“ က်ားကြဲရင္ ႏြားဆြဲမည္ ” ဆုိသလိုပဲ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ ရန္ျဖစ္ေန ကြဲၿပဲေနၾကတာဟာ ႏွစ္ေပါင္းလည္း မနည္းၾကေတာ့ေပ။ ကိုယ့္လူ
မ်ိဳးေတြ ရန္ျဖစ္ေနၾကလို႔ မြဲငတ္ေနခ်ိန္မွာ အခြင့္အေရးသမားမ်ားက ေနရာေတြ အဆီအႏွစ္ေတြကို သိမ္းႀကံဳးယူေနၾကတာကုိလည္း အရိုးအရင္းေလး
ၿမံဳ႕ေနၾကရတ့ဲသူေတြ အခုအထိ သတိမမူၾကေသးပဲ ရန္ျဖစ္ေနတုန္း၊ ရန္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေနၾကတုန္းမို႔ အရိုးနာစရာေကာင္းလွပါသည္။ အခုခ်ိန္မွာ
နာမည္ေတြကုိ အေလးမျပဳပဲ ေတာ္တ့ဲ မွန္ကန္တ့သ
ဲ ူမ်ားသာ လုပ္ၾကရမွာပါ။ ရပ္ေက်း အဆင့္ကအစ အထက္အဆင့္အထိ ျမန္မာေတြဟာ အခုအထိ
မ်က္စိနားမ်ား ကန္းေနၾကၿပီး ကိုယ့္အဆင့္အတန္းနဲ႔ ကိုယ့္အစြမ္းအစကုိ ကိုယ္တိုင္ နားမလည္ၾကေသးပဲ လူတြင္က်ယ္ လုပ္ခ်င္ေနၾက၊ အာဏာ
လုခ်င္ေနၾက၊ ရန္တိုက္ေပးေနၾက၊ မစားရတဲ့အမဲ သဲန႔ပ
ဲ က္ခ်င္ေနၾကတုန္း၊ အရည္အခ်င္းရိွတ့လ
ဲ ူ အစြမ္းအစရိွၿပီး ကၽြမ္းက်င္လိမ္မာတဲ့ လူမ်ားကို
ေနရာ မေပးခ်င္ၾကေသးပဲ ဘာမွ မသိ, မတတ္တ့လ
ဲ ူမ်ားကပဲ ေနရာယူခ်င္ေနၾကတုန္း၊ မတူတာမ်ားကို ေဘးဖယ္၊ တူတာမ်ားကုိ ေပါင္းစုၿပီး
တြဲလုပ္မယ္ဆိုတာ မရိွၾကေသးပဲ အစိပ္စိပ္အမႊာမႊာ ပရမ္းပတာပဲ ျဖစ္ေနၾကတုန္း၊ မွန္ကန္တ့ဲ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဆိုတာေတြလည္း ကင္းေဝးေနတုန္း ဆိုေတာ့
တိုင္းျပည္ရဲ႕အနာဂတ္ဟာ ရင္ေလးစရာပါ။ ဒီလုိလူမ်ိဳးမ်ားဟာ အမ်ားအက်ိဳးထက္ ကုိယ္က်ိဳးကိုပဲ ဦးစားေပးၿပီး လူညြန္႔ခူးစားခ်င္သူမ်ား ျဖစ္တယ္
ဆုိတာ ယုံမွားဖြယ္ မရိွေပ။ ျပည္သတ
ူ ို႔ေရ ရရိွေနတဲ့ မွိန္တုတ္တုတ္ လြတ္လပ္မႈေလးကို ေပ်ာက္မသြားေအာင္ သတိပညာနဲ႔ယွဥ္ကာ ေျခကုတ္ယူၿပီး
လုိခ်င္တ့ဲ ပန္းတုိင္အထိ ေရာက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ၾကပါေစလုိ႔သာ…။

Volume 4, No 1

စာမ်က္ႏွာ 3

ေတာင္ၿမိဳ႕မဟာဂႏၶာ႐ံုဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိဝံသ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ
သူေတာ္ေကာင္းဆိုတဲ့ လကၡဏာ အပိုင္း(၃)
ေယာ ဓီေရာ-နဂိုမူလ, ဓာတ္ခံရသျဖင့္ ... ကိုင္း ဘုန္းႀကီးတို႔ ဓာတ္ေကာင္း အထိုက္
အေလ်ာက္ ရၾကၿပီ ပဲ၊ ရလို႔ ဒီအေျခအေန ေရာက္ေနၾကၿပီ၊ ဒါ လြန္ခ့တ
ဲ ့ဲ ဘဝ အကန္႔ကို ၾကည့္ရင္
အလြန္ အားရစရာ ေကာင္းတယ္၊ “ အို တို႔ အဆင့္ အတန္း မနိမ့္ေသာ ဘဝမွာ စိတ္ေန စိတ္ထား
မညံ့တ့ဲ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္အျဖစ္န႔ဲ တို႔ ေရာက္ေနတယ္၊ ဒီအကန္႔မွာ ေရာက္ေနတယ္၊ အေတာ္
အားရစရာ ေကာင္း ပါလားလို႔ ” ကိုယ့္ကိုယ္ကို အင္မတန္ ေက်ေက်နပ္နပ္ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ လာမယ့္
ဘဝကို ေမွ်ာ္လိုက္ရတယ္။

ေမး။

အရွင္ဘုရား ယခုတေလာ ေရႊတိဂုံေစ

တီေတာ္ အေပၚမွာ ဠင္းတေတြ လာနားခဲ့မႈႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး အထင္အျမင္ အယူအဆ မ်ိဳးစုံန႔ဲ
ေကာလာဟလေတြ ျဖစ္ေပၚ ေနပါသည္၊ ထုိက့သ
ဲ ုိ႔
ဘုရားေပၚ ဠင္းတ နားမႈေၾကာင့္ တုိင္းျပည္န႔ဲ လူမ်ိဳး
အတြက္

မည္က့သ
ဲ ုိ႔ ေကာင္းက်ိဳးဆုိးျပစ္ သက္

ေရာက္မႈကုိ ေထရဝါဒ ဗုဒၶတရားေတာ္အလုိအရ
ေျဖၾကားေပးပါဘုရား။

“ ေယာ ဓီေရာ-နဂိုမူလ, ဓာတ္ခံရသျဖင့္, ဘဝေနာက္ေႏွာင္း, ေကာင္းထက္ေကာင္းဖို႔,
လမ္းေၾကာင္းတီထြင္, အၾကင္ပညာရွင္သည္ ”

ေျဖ။
ဘုရားေပၚ ဠင္းတနားတဲ့ ကိစၥန႔ဲ ပတ္
ငါ ဒီဘဝ ဒီအကန္႔က ႀကိဳးစားလို႔ရွိရင္ ေသေသခ်ာခ်ာ ဒီထက္ ျမင့္သြားမယ္၊ ခံစားဖို႔လား သက္ၿပီး တုိင္းျပည္န႔ဲ လူမ်ိဳးအတြက္ မည္က့ဲသုိ႔မဟုတ္ဘူးေလ၊ ဒီထက္ ဥာဏ္ေတြ ျမင့္သြားမယ္၊ ခံစားဖို႔လား မဟုတ္ဘူးေလ၊ လံု႔လဝီရိယေတြ ေသာ ေကာင္းက်ိဳး ဆုိးျပစ္ေတြ သက္ေရာက္မႈ ရွိ

ထက္သန္လာမယ္၊ ဘာလုပ္ဖို႔လဲ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ မ်က္ေမွာက္ ျပဳဖို႔၊ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ မ်က္ေမွာက္ျပဳဖို႔၊ နိဗၺာ မရွိဆုိတာကုိ ဗုဒၶတရားေတာ္အလုိအရ ေျဖရမယ္
နပစၥေယာ - နိဗၺာန္ရဲ႕ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ဖို႔။
ဆုိရင္ ... မဂၤလာ ဆုိတ့အ
ဲ ယူအဆနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး

ေယာ

ဓီေရာ-နဂိုမူ,

ဓာတ္ခံရသျဖင့္,

ဘဝေနာက္ေႏွာင္း,

ေကာင္းထက္ေကာင္းဖို႔, (၁၂)ႏွစ္တုိင္တုိင္ နတ္လူေတြၾကား အယူအဆ
လမ္းေၾကာင္းတီထြင္, အၾကင္ပညာရွင္သည္ ” ဒါေလး ရပ္ၿပီးေတာ့ ဘုန္းႀကီးတို႔ တစ္ေတြ အခု တရား အမ်ိဳးမ်ိဳး ကဲြျပားေနခ်ိန္မွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အယူ
နာ လာတဲ့ ဒကာတို႔တစ္ေတြအားလံုး တပည့္ဒကာမေတြအားလံုး စဥ္းစားရမယ္။

ဓာတ္မက်ေအာင္ ႐ိုးေျဖာင့္ရမယ္ -

အဆတုိ႔အရ မည္က့သ
ဲ ုိ႔ေသာ ေကာင္းက်ိဳး ဆုိးျပစ္

ကုိမွ် ညႊန္ျပေတာ္မမူပဲ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကုိ
ေဝ - စင္စစ္ဧကန္, အမွန္စိတ္ထား, ႐ိုးေျဖာင့္ေသာအားျဖင့္၊ အို မလြယ္လိုက္တာ၊ ေဝ - စင္ လုိလားၾကသူတုိ႔အတြက္ ေကာင္းက်ိဳး ခ်မ္းသာ
စစ္ဧကန္, အမွန္စိတ္ထား, ႐ိုးေျဖာင့္ေသာအားျဖင့္၊ ကတညဴ - သူတစ္ပါးတို႔, ျပဳထားအပ္ဖူး, ျမတ္- အစစ္ ျဖစ္ေစမယ့္ (၃၈) ျဖာ မဂၤလာတရားေတာ္
ေက်းဇူးကို, အထူးရွိသေရြ႕, သိေလ့ရွိသည္လည္းေကာင္း။ အားလံုး လုပ္ရမယ့္ သူေတာ္ေကာင္း လကၡ ကုိသာ ေဟာၾကားကာ ေျဖၾကားေပးခဲ့သည့္အ
ဏာေတြဟာ ႐ိုး႐ိုး သားသား, စိတ္ေျဖာင့္ေျဖာင့္ ပရိယာယ္ မပါဘူး, ဟန္ မဟုတ္ဘူး၊ သူမ်ား အထင္ တြက္ တုိင္းျပည္န႔ဲ လူမ်ိဳးအတြက္ အမွန္တကယ္ ႀကီးေအာင္, ဂုဏ္ရွိေအာင္, ခ်ီးမြမ္းခံရေအာင္, နာမည္ေက်ာ္ေအာင္ ဒီလို မဟုတ္ဘူး၊ ႐ိုး႐ိုးကေလး ေကာင္းက်ိဳး သက္ေရာက္မႈကုိ လုိလားၾကပါက
ကိုယ့္စိတ္ ဓာတ္ကို ကိုယ္ျမႇင့္တင္ေနတာ၊ ကိုယ့္ဓာတ္ကို ကိုယ္ေကာင္း သထက္ေကာင္းေအာင္ ျမႇင့္ အတၱပုိက္ထားလူမုိက္မ်ားကုိ ေရွာင္ရွား၊ စိတ္ထား-

တင္ေနတာ၊ ဒီဓာတ္ဟာ ဘယ္ထိေအာင္ သြားရမွာတုန္းလို႔ဆိုေတာ့ မဂ္ဓာတ္, ဖိုလ္ဓာတ္, အရိယာ ျဖဴစင္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္း အစရွိတ့ဲ
ဓာတ္, ရဟႏၱာဓာတ္ထိေအာင္ သြားရမွာ၊ ဓာတ္ျမင့္သြားရေအာင္။
(၃၈) ျဖာ မဂၤလာတရားေတာ္ေတြကုိ လက္ေတြ႔
“ ေဝ-စင္စစ္ဧကန္, အမွန္စိတ္ထား, ႐ိုးေျဖာင့္ေသာအားျဖင့္” နည္းနည္းကေလး ေကာက္ေပး က်င့္သုံးၾကဖုိ႔သာ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း ေျဖၾကား
လိုက္စမ္း၊ အို ဓာတ္ေတြကို လြဲလို႔၊ တကတဲ ဓာတ္မတိုးတဲ့အျပင္ ဓာတ္မွားေတြ ျဖစ္ၿပီး ဓာတ္က်သြား တုိက္တြန္းလုိက္ရပါသည္။
မွာ၊ မ႐ိုးလို႔ရွိရင္ ဓာတ္က်သြားမွာ၊ ဘာ မ႐ိုးသလဲ၊ အလုပ္တစ္ခု လုပ္လို႔ရွိရင္ ဂုဏ္လိုခ်င္တယ္၊ အဲဒါ
မ႐ိုးတာ၊ ဂုဏ္လိုခ်င္တယ္ ဆိုတ့ဲ ဥစၥာဟာ တရားကိုယ္က (ေလာဘ ပါလာတယ္၊) အဲဒီ ကတည္းက
ဓာတ္နည္းနည္း ညံ့သြားၿပီ၊ အဲ ဘုန္ႀကီးက အခု တရား ေဟာေနတယ္၊ တရားေဟာတဲ့ ဥစၥာ အို
အရွင္ဘုရား - ဘယ္လို ညာလို စသည္ျဖင့္ နာမည္ လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေလာဘ ပါလာတယ္၊
အဲဒီ ေလာဘဟာ ဓာတ္က်သြားတယ္၊ အဲ ပရိယာယ္ မာယာနဲ႔ သူမ်ား အထင္ႀကီးေအာင္ ဟန္ပန္ေလ

အႀကံ ေ ပး အဖြ ဲ ႔

သံန႔ဲ လုပ္ေန သေရြ႕ ဓာတ္ေတြက်ၿပီးေတာ့ ေလာဘျဖစ္တယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္- “ ေဝ-စင္စစ္ဧကန္, အမွန္

ဦ း ပညာေဇာတ၊ဦ း ရာဇိ ႏ ၵ ၊ ဦ း ဥတၱ မ သိ ရ ီ

စိတ္ထား, ႐ိုးေျဖာင့္ေသာအားျဖင့္” နည္းနည္းမ်ား ဂုဏ္လိုခ်င္တယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ “ ဟဲ့ နင္ဂုဏ္ မလို ခ်င္န႔ဲ
ကိုယ့္ဓာတ္ကို ျမႇင့္တင္ရမယ္”၊ နည္းနည္းေလးမ်ား နာမည္ ႀကီးခ်င္တယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ “ အို နာမည္

တာဝန္ ခ ံ အ ယ္ ဒ ီ တ ာ

မလိုခ်င္န၊႔ဲ ကိုယ္ကတကဲတဲ သူတစ္ပါးကို ေကာင္းစားေအာင္ လုပ္ေနတဲ့ ဥစၥာပဲ၊ ဘာျပဳလို႔ ဒီၾကားထဲ

ဦ း နႏၵ မ ာလာ

နာမည္လိုခ်င္တ့ဲ ေလာဘ ပါေနရသလဲ၊ ေမတၲာဓာတ္ က႐ုဏာဓာတ္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ေနပါေစ

အု ပ ္ ခ ်ဳပ္ ေ ရးမွ ဴ း

လား” ေဟာဒီလို ကိုယ့္ ဓာတ္ကေလး ကိုယ္ေလ ခ်ိန္ၿပီးေတာ့ စိတ္ဓာတ္ နာမ္ဓာတ္ ကေလးကို
ခ်ိန္ၿပီးေတာ့ ၾကည့္ရမယ္၊ သြားတဲ့ လာတဲ့ စားတဲ့ ေသာက္တ့ဲအခါမွာလဲ ပရိယာယ္ မာယာ ဟန္ေတြ
ပါသလားလို႔ ႐ုပ္ဓာတ္ကေလးကို ခ်ိန္ၾကည့္ရမယ္၊ ကိုယ့္ကိုကို ခ်ိန္ၾကည့္ေန ၾကဆိုေတာ့ သူမ်ားကိုေလ
ခ်ိန္ၾကည့္ရတာ သိပ္လြယ္လြယ္ကူကူန႔ဲ နားလည္တာပဲ, သိတာပဲ။
“ ေဝ-စင္စစ္ဧကန္, အမွန္စိတ္ထား, ႐ိုးေျဖာင့္ေသာအားျဖင့္” ေျဖာင့္ေျဖာင့္ ဘာျဖစ္ျဖစ္
႐ိုး႐ိုးေျဖာင့္ေျဖာင့္၊ အထက္လူႀကီးက ငါ့ကို အထင္ႀကီးေအာင္ ဒီလိုပါလာလို႔ရွိရင္ကို တကတဲ ေလာဘ
ကေလးကေလ ဓာတ္ကို ႏွိမ္ၿပီးေတာ့ ဓာတ္ကို ဖ်က္ဖ်က္ပစ္တယ္၊ ေတာ္ေတာ္ မေက်နပ္စရာ ေကာင္း

ဦ း ဇနက

ထု တ ္ ေ ဝသူ
ျမန္ မ ာႏိ ု င ္ င ံ လံ ု း ဆိ ု င ္ ရ ာ သံ ဃ ာ့ တ ပ္ ေ ပါင္ း စု
အဖြ ဲ ႔ ႀ ကီ း

အယ္ ဒ ီ တ ာအဖြ ဲ ႔

တာ၊ ဒီ မ႐ိုးမေျဖာင့္တ့ဲ ဥစၥာ ေတြဟာ မေျဖာင့္ဘူးဆိုလို႔ရွိရင္ မွားၿပီ၊ လမ္းလြဲၿပီ၊ လမ္းလြဲတယ္ ဆိုက

ဓမၼ ေ ဃာသက၊ မင္ း သားႀကီ း (၈၈)၊ ဝဇီ ရ

တဲက ဟို နိဗၺာနဓာတ္ကို ေရာက္ဖို႔ရာကို အပံုႀကီး ခရီးေတြ ကြာသြားျပန္ၿပီ၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ႐ိုး႐ိုးေျဖာင့္ေျဖာင့္

မင္ း သစ္

သြားမွ လမ္းေျဖာင့္ လို႔ မဂ္ဓာတ္, ဖိုလ္ဓာတ္, နိဗၺာနဓာတ္န႔ဲ ကပ္သြားမယ္။

ကြ န ္ ျ ပဴတာ စာစီ ၊ စာရိ ု က ္

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

ABMA

စာမ်က္ႏွာ 4

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး)

သလႅာဝတီနစ္ဆင္းခဲ႕ေသာခ်င္းတြင္းေရတိမ္ပိုင္း
သစၥာတရားရဲ႕အနက္က ဘယ္ေလာက္ရိွမယ္မသိ
ငါတို႕ခ်င္းတြင္းျမစ္ႀကီးလည္း အရပ္မထြက္ေတာ့ဘူး
ေယာက္က်ၤားေကာင္းေတြ ကမ္းနဖူးေပၚ ျပန္တက္မလာတဲ႕အခါ

၂၀၁၃ ႏွစ္ သုည တစ္ သုံး

ေတာေတာင္ေတြျပဳံး

မုဆိုးမမ်ားရဲ႕အဖာတစ္ရာပိုက္ကြန္တစ္ခ်ိဳ႕
တံငါေလွေပၚမွာ ဘဝဟာ ေရာင္းကုန္မဟုတ္မွန္း

မီးခိုးေတြ ဖုံး

သူတို႕ေကာင္းစြာယံုၾကည္ရဲက်တယ္
အလံလဲသြားတဲ႕ေလွခြက္ေတြ၊ျမစ္ကိုဆန္တက္ခဲ႕ ၾကတာလဲ

မီးေလာင္ဗုံးေတြ တအုန္းအုန္းနဲ ့

ငါတို႕၊ နားလည္မႈေပးရမဲ႕အခါေပါ့

အျပဳံးေတြ မဲ့

ဘဝကေရဆူးတိမ္လြန္းတဲ႕အခါ၊ေလွဟာကမ္းကမခြာနိုင္ျဖစ္ခဲ႕တယ္
အမုန္းေတြ ဆက္

စီးေနတဲ႕ ျမစ္ေရမွာ၊ ဆယ္ရမဲ႕ဘဝအေမာေတြ
ျမစ္တစ္ခုရဲ႕သမိုင္းမွာ၊ နစ္ေနတဲ႕အမွန္တရားမ်ား

လက္နက္ေတြ သုံး

ဆယ္ယူသူေတြရဲ႕လက္မွာ၊ သေဘာၤပ်က္ေတာ့ပါလာခဲ႕တယ္
ဘယ္သူေၾကာင့္နစ္ျမဳပ္ခဲ႕ပါတယ္ဆိုတဲ႕၊အျဖစ္မွန္ဟာ

အသက္ေတြ ဆုံးလို ့

ျမစ္ၾကမ္းျပင္မွာ၊ ေ ဖာ္မရတဲ႕ေက်ာက္စာအျဖစ္နဲ႕
ဒီလိုပါပဲ.........

၀ရုန္းသုံးကား ျဖစ္ေနတဲ့

ဒို ့တိုင္း ဒို ့ျပည္ မဆုံးရွဳံးရေလေအာင္

လူေတြျမစ္နဲ႕နီးတဲ႕အခါ
ျမစ္ကလူနဲ႕ေဝးရတယ္
ငါတို႕ရဲ႕နစ္ေနတဲ႕ ျမစ္ေတြလည္း

အာဏာကိုသုံး အေမွာင္ဖုံးေနဆဲ

အရူးတို ့ရဲ ႔ ႏွစ္ေထာင့္ဆယ့္သုံး မျဖစ္ေစဖို ့

သမိုင္းျပန္ဆယ္မဲ႕၊ေရစီးေၾကာင္းေတြေမ်ွာ္ရင္း
အမွန္တရားကို၊ ေသာင္လိုထြန္းျပရရွာျပီ။ ။

လက္ရုံးအား ဉာဏ္ ႏွလုံးအား နဲ ့

အားကုန္ရုံးကာ ၂၀၁၅ မွာ ျပဳံးႏိုင္ၾကဖို ့
မင္းျငိမ္းေအး
Jan.5.2013

ကဲ … ျပည္သူ ့အားနဲ ့ ၀ိုင္း၀န္းကာ ဆုံးမၾကပါစို ့။

(ခ်စ္ေသာခ်င္းတြင္း၊အျမဲစီးဆင္းနိုင္ပါေစ )
===

(နစ္ေနမန္း)။

Volume 4, No 1

Cartoon Win Aung facebook မွ ကာတြန္းဆရာ၏ တုိင္းျပည္အေပၚ
ေစတနာနဲ႔ ေစ့ေဆာ္ထားေသာကာတြန္းမ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါသည္။

စာမ်က္ႏွာ 5

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး)

စာမ်က္ႏွာ 6

သေဘာတရား တခုလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရလာတဲ့ ကိစၥက အာဏာရွင္အစိုး
ရေတြ အျမဲလိုလို လုပ္တတ္တ့ဲ အလုပ္တခုက အခါအားေလွ်ာ္စြာ သူတုိ႔ေတြ
ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာတခုကို စျပီး မတရား ရယူလိုက္တ့ဲ အခ်ိန္မွာ သံုးႏွံဳး
လိုက္တ့ဲ ဖြဲ႕စည္းလိုက္တ့ဲ သူတုိ႔အဖြဲ႕ ဒါမွမဟုတ္ ေကာင္စီ တခုရဲ႕ နာ
မည္ေတြကို အခါအားေလွ်ာ္စြာ ေျပာင္းေျပာင္းပစ္ျပီး ျပည္သူလူထု နဲ႔ ႏုိင္ငံတ
ကာကို လွည့္ဖ်ားဖို႔ ႀကိဳးစားေလ့ ရွိတာပါပဲ။ အနီးကပ္ဆံုး ျမင္သာထင္ရွား
အရွိဆံုးကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံကို ႀကည့္ရင္ ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ေနဝင္းက ပထစ အစိုးရလက္ထဲက အာဏာကို
သိမ္းယူလိုက္တ့ဲ အခ်ိန္မွာ သူ႕ရဲ႕ စစ္ေကာင္စီကို “ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ
အစိုးရ ” လုိ႔ နာမည္ေပးခဲ့ျပီး ေနာက္ေတာ့ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ
လုိ႔ အမည္ေျပာင္းျပီး “ ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္ သမတ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရ
” နာမည္န႔ဲ ျပည္သူလူထုန႔ဲ ႏုိင္ငံတကာကို ၂၆ ႏွစ္ေက်ာ္ လိမ္လည္ လွည့္စား
ခဲ့ပါတယ္။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထုဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီးကို ႏွိမ္ႏွင္းအျပီး
အာဏာ သိမ္းလိုက္တ့အ
ဲ ခ်ိန္မွာ သူက “ ႏုိင္ငံေတာ္ ျငိမ္ဝပ္ ပိျပားမွဳ
တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ ” လုိ႔ နာမည္ ယူလိုက္ျပန္ပါတယ္။ တကယ္ပဲ
တိုင္းျပည္ရဲ႕ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေတာ့မယ့္
စစ္ေကာင္စီ တခု လိုလို ျပည္သူလူထုန႔ဲ ႏုိင္ငံတကာကို ျပလိုက္ပါတယ္။
၁၉၉၇ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္း စစ္အစိုးရကို အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီးက
လက္သင့္ခံလိုက္တ့ဲ အခ်ိန္မွာေတာ့ ႏုိင္ငံအာဏာကို ေရရွည္ထိမ္းသိမ္း ႏုိင္ “ ျပည္ေထာင္စုႀက႕ံခိုင္ေရး ဖြံျဖိဳးေရးအသင္း ” ကို နာမည္ေျပာင္းေပးလိုက္တ့ဲ
ဖို႔ ေရွ႕ကို ေျခတလွမ္းတက္ဖို႔ လိုအပ္လာတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္တ့အ
ဲ တြက္ “ ႏုိင္ “ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ ဖြံျဖိဳးေရးပါတီ ” ပါပဲ။ ခုေတာ့ အာဏာရ ႏုိင္ငံေရး
ငံေတာ္

ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္

ဖြံျဖိဳးေရးေကာင္စီ ” ဆိုျပီး

နာမည္- ပါတီႀကီးေပါ့ေလ။

ေျပာင္းပစ္လိုက္ျပန္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံကို ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေပးေတာ့မယ္ ဆိုတ့ဲသေဘာမ်ိဳး ျပည္သူလူထုန႔ဲ ႏုိင္ငံတကာကို
လွည့္လိုက္ျပန္ပါတယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရး

လုိ႔ေတာ့

မပါခဲ့ပါဘူး။

အဲဒီလို

မသံုးခဲ့သလို ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို သူတုိ႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ေန
ဝင္း ရဲ႕ ထံုးနည္းအတိုင္း ရုပ္ျပသေဘာသာ လုပ္ျပခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
တိုင္းျပည္ကေတာ့ အေႀကာက္တရားေအာက္မွာ ေအးခ်မ္းသေယာင္ ထင္ခ့ဲ
ရေပမယ့္ ျပည္တြင္းစစ္မီးကေတာ့ ျငိမ္းေအးမသြားခဲ့ပါဘူး။
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္မွာေတာ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဘယ္လိုမွ ဖယ္ရွား
ပစ္လုိ႔ မရႏုိင္ေလာက္တ့ဲ အထိ ဥပေဒ အထပ္ထပ္န႔ဲ ကာရံထားခဲ့တ့ဲ သူတုိ႔ရဲ႕
စစ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို နာဂစ္ ဆိုင္ကလံုးမုန္တိုင္းႀကီးရဲ႕ ဒဏ္ကို
အလူးအလဲ ခံခ့ဲရတဲ့ အေျခခံ ျပည္သူလူထုႀကီးကို အာဏာနဲ႔ ျခိမ္းေျခာက္၊
နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ကလိမ္က်၊ လက္ပါးေစေတြ လက္ကိုင္ဒုတ္ေတြ သံုး၊ မက္
လံုးေပး ဖ်ားေယာင္းျပီး မရရေအာင္ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခဲ့တာကို အားလံုး
သိျပီး ျဖစ္ႀကပါတယ္။ ဒီအဆင့္ မွာေတာ့ သူတုိ႔ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကို

ခုခ်ိန္မွာေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ တိုင္းျပည္က ျပည္ေထာင္စု သမတ ျမန္
မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ ဆိုတ့ဲ အေရခြံလဲစစ္အစိုးရအဖို႔ အေတာ္ႀကီး ခိုင္မာ
သြားျပီလုိ႔ ယူဆရတဲ့ နာမည္တခု ရထားျပီျဖစ္ျပီး စစ္ေကာင္စီရဲ႕ အမည္
ကိုေတာ့ “ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ ” လုိ႔ ေပးထား
လိုက္ပါတယ္။
ကမၻာ့သမိုင္း စာမ်က္ႏွာေပၚက တျခား အာဏာရွင္ႏုိင္ငံေတြမွာ
လည္း ဒီလိုပဲ အာဏာရွင္ေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ အာဏာရွင္အဖြဲ႕ေတြ ေကာင္စီေတြရဲ႕ နာမည္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳး မ်က္လွည့္ျပ ေျပာင္းလဲခ့ဲတာေတြကို ေတြ႕
ႏုိင္ပါတယ္။
က်ေနာ္တုိ႔ႏုိင္ငံက စစ္အာဏာရွင္ အဆက္ဆက္ဟာ သူတုိ႔ရဲ႕
စစ္ေကာင္စီေတြကိုသာမကပါဘူး ျပည္တြင္းက အရပ္ဖက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အ
စည္းေတြ၊ ျမိဳ႕နာမည္ေတြ၊ ေက်ာင္းနာမည္ေတြ စသျဖင့္ သူတုိ႔ အာဏာ
တည္တန္႔ခိုင္ျမဲေရး ဦးတည္ခ်က္န႔ဲ ေျပာင္းလဲပစ္ခ့ႀဲ ကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

တရား မဝင္ ဘဝက တရားဝင္ ျဖစ္ေအာင္ ခိုင္ေအာင္ လုပ္လုိ႔ ရသြား-

ေက်ာင္းသားသမဂၢ

ဆိုတာ

မရွိရေအာင္

ေက်ာင္းေကာင္စီ

ျပီ ျဖစ္တ့အ
ဲ တြက္ နာမည္ အေကာင္းစားတခုကို ေျပာင္းလိုက္ျပန္ပါတယ္ ဆိုျပီး ေျပာင္းပစ္လိုက္သလို အလုပ္သမားနဲ႔ ေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢ“ ျပည္ေထာင္စု သမတ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ ” ပါတဲ့။

ေတြ မေပၚေပါက္လာေအာင္ အလုပ္သမား အစည္းအရံုး၊ ေတာင္သူလယ္သ

“ ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္ သမတ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ ” လိုပါပဲ
အႏွစ္သာရ အားျဖင့္ေတာ့ အတူတူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ပါ။
အဲဒီ အစိုးရျဖစ္လာေအာင္ အဓိက အခန္းက႑က ပါဝင္ခ့တ
ဲ ာ
ကေတာ့ စစ္အစိုးရက သူ႕ရဲ႕ေက်ာရိုး အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ဝန္ထမ္းေတြကိုေရာ

ျပည္သူလူထုကိုပါ

မက္လံုးေပးျပီး

အတင္းအက်ပ္

ပါဝင္ေစခဲ့တ့ဲ

မား အစည္းအရံုးဆိုျပီး သမဂၢအသီးသီးရဲ႕ ႀကီးမားဂုဏ္ေျပာင္တ့ဲ သမိုင္းေတြ
နဲ႔ မသက္ဆိုင္ရေအာင္၊ အဲဒီသမဂၢေတြရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ိဳး လွဳပ္ရွားမွဳမ်ိဳး
ႀသဇာသက္ေရာက္မွဳမ်ိဳး ရွိမလာေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ေျပာင္းပစ္လိုက္
တာကိုသိမွီသူေတြ ေတြ႕ျမင္ခ့ႀဲ ကျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္လည္း ေအာင္ျမင္ခ့ဲ
ပါတယ္။

Volume 4, No 1

စာမ်က္ႏွာ 7

ေျပာလိုရင္းကေတာ့ အာဏာရွင္ေတြဟာ နာမည္၊ ေဝါဟာရေတြ

လက္ဖက္ရည္ေသာက္ နားႀကတဲ့အခါ က်ေနာ့ကို စာနယ္ဇင္းသ

က အစ သတိထားတယ္ဆိုတာပါပဲ။ ဒါေတြကို ဒီမိုကေရစီေရး တက္ႀကြ မား တေယာက္မွန္း သိတ့အ
ဲ တြက္ “ ခင္ဗ်ားတုိ႔ စာေရးတဲ့အခါ အစိုးရ
လွဳပ္ရွားသူေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ နဲ႔ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးက သတိျပဳဖို႔ က ေခၚေစခ်င္တ့ဲ အတိုင္း ေရးတာမ်ိဳး ရွိလား ” လုိ႔ ေမးလာပါတယ္။
အေရးႀကီးပါတယ္။ သူတုိ႔က နာမည္၊ စကားလံုးေတြရဲ႕သမိုင္း၊ အနက္၊
တြဲဖက္အနက္ နဲ႔ ႀသဇာသက္ေရာက္မွဳေတြ အထိ သူတုိ႔ရဲ႕ အာဏာရွင္
စနစ္ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို မထိပါးရေအာင္ ကာကြယ္တတ္ႀကတာကို ဂရုျပဳေရွာင္ရွားႀကဖို႔ပါ။

က်ေနာ္က “ က်ေနာ္တဦးခ်င္း အေနနဲ႔ ဘယ္တံုးကမွ အဲဒလ
ီ ို
မေရးေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ စာနယ္ဇင္းသမားေတြကေတာ့ သတိမျပဳ ဂရုမစိုက္
ပဲ ေရးေနတာေတြ ရွိတ့အ
ဲ ေႀကာင္း ” ျပန္ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။
ဒီအျဖစ္အပ်က္ကေလးက အျဖစ္မွန္ပါ။

က်ေနာ့ရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳအရ တခါမွာ ႏုိင္ငံျခား သင္တန္းပို႔ခ်သူ
ဆရာတဦးက နယ္စပ္ေဒသအေျခစိုက္ လူမွဳအဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ လုပ္ကိုင္ေနႀကတဲ့ သူေတြကို ပို႔ခ်ေပးတဲ့ သင္တန္းတခုမွာ က်ေနာ္က စကားျပန္
အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ ဦးတည္ပို႔ခ်တဲ့ ေခါင္းစဥ္ကို မ

က်ေနာ္က ခု အေရခြံလဲစစ္အစိုးရက ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ေျပာင္း
ပစ္ေနတဲ့

နာမည္ေတြကို

ေျပာတာပဲျဖစ္ျဖစ္

ေရးတာပဲျဖစ္ျဖစ္

အေရး

မႀကီးဘူးလုိ႔ မထင္ႀကပါနဲ႔။ ဒါဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။
အဲဒီလိုေခၚေပးႀကရင္း သာမန္ ျပည္သူလူထုေတြ တကယ္တမ္း

မွတ္မိေတာ့ေပမယ့္ တေန႕မွာ အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ ေတြးျမင္ပံု လုပ္ေဆာင္

တတ္ပံုေတြရဲ႕ သေဘာသဘာဝေတြကို ရွင္းျပရင္း အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔ အထင္ ေရာက္သြားႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီလို စစ္အာဏာရွင္ေတြ ရည္ရြယ္ခ်က္
က်င္ တြန္းလွန္ႀကသူေတြ အေနနဲ႔ သတိထားသင့္တ့ဲ ကိစၥတခုကို သင္ႀကား ရွိရွိ ေျပာင္းပစ္ခ့ဲတ့ဲ နာမည္ေတြကို ေရးျပရရင္ စာေလးမွာ စိုးတဲ့အတြက္
ရာမွာ ဆန္႔က်င္သူေတြ အေနနဲ႔ အာဏာရွင္ေတြက သူတိ႔ုကို ေခၚေစခ်င္လုိ႔ မေရးေတာ့ပါဘူး။
သူတုိ႔ဘာသာ ေပးလိုက္တ့ဲ နာမည္ေတြကို လိုက္မေခၚမိေအာင္ ေရွာင္ရွား
ႀကဖို႔ လိုတ့အ
ဲ ေႀကာင္း သင္ႀကား ပို႔ခ်ခဲ့တာကို က်ေနာ္ သတိထားမိခ့ပ
ဲ ါ
တယ္။

သူတုိ႔က

ေခၚေစခ်င္သလို

အားလံုးက

လိုက္ေခၚရင္

သူတုိ႔ရဲ႕

ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အားေပးရာ ေထာက္ခံရာက်တဲ့အေႀကာင္း ေျပာျပပါတယ္။
ဥပမာလည္း ေပးပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံကို ခုအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရက သူတုိ႔ကို ျပည္သူ
လူထုအားလံုးနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာက ေခၚေစခ်င္တ့ဲ “ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း
သာယာေရးႏွင့္ ဖြံျဖိဳးေရးေကာင္စီ ” လုိ႔ နာမည္ခံထားပါတယ္တ့၊ဲ အဲဒီ အစိုး
ရက တကယ္ပဲ ေအးခ်မ္းသာယာ ဖြံ႕ျဖိဳးေအာင္ လုပ္ပါသလား။ ဘယ္လို
အစိုးရပါလဲတ။့ဲ
ဒီေတာ့ သင္တန္းတက္သူေတြက မဟုတ္ပါဘူး၊ အဲဒီလို မလုပ္ပါ
ဘူး၊ အာဏာကို လုယူသိမ္းပိုက္ထားတဲ့ အစိုးရပါလုိ႔ ျပန္ေျဖႀကပါတယ္။
ဒီေတာ့ သင္တန္းဆရာက အဲဒီလိုဆိုရင္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ မယံုႀကည္
ဘူးေပါ့၊ လက္မခံႏုိင္ဘူးေပါ့လုိ႔ ေမးေတာ့ အားလံုးက မယံုႀကည္ လက္
မခံႏုိင္တ့အ
ဲ ေႀကာင္း တညီတညြတ္တည္း အေျဖ ေပးခဲ့ႀကပါတယ္။
ဒီေတာ့ သူက အဲဒီလိုဆိုရင္ သူတုိ႔ ေခၚေစခ်င္တ့ဲ နာမည္ကို
ခင္ဗ်ားတုိ႔ မေခၚသင့္ဘူးေပါ့ ဗ်ာ၊ ဟုတ္မွမဟုတ္ဘဲ လုိ႔ ရယ္ရယ္ေမာေမာ
ရွင္းျပပါတယ္။
ျပီးအေတာ္ႀကာေတာ့ ေခါင္းစဥ္တခုေပးျပီး အဖြဲ႕လိုက္ ထင္ျမင္ယူ
ဆခ်က္ေတြကို ေရးခိုင္းျပီး အမွတ္ေပးျပိဳင္ပြဲတခု လုပ္ဖို႔ က်ေနာ့ကို သူက
သူလုပ္ခ်င္တာကို ရွင္းျပပါတယ္။
က်ေနာ္က သင္တန္းသားေတြကို ရွင္းျပေပးျပီး ျပိဳင္ပြဲေလး လုပ္ပါ
တယ္။
လိုတိုရွင္း ေျပာရရင္ တဖြဲ႕ခ်င္းက သင္တန္းသားေတြ ေရးသားမွဳ
ထဲမွာ “ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးနဲ႔ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီ ” နဲ႔ တျခား
စစ္အစိုးရက ေပးထားတဲ့ နာမည္ေတြကို ထည့္သံုးျပီး ေရးသားသူေတြကို
သံုးႏွံဳးတဲ့ အႀကိမ္ အေရအတြက္အလိုက္ အမွတ္ေတြ ေလွ်ာ့ပစ္လိုက္ျပီးမွ
အမွတ္ အမ်ားဆံုးရတဲ့ အဖြဲ႕ကို က်ေနာ့ကို ေႀကျငာခိုင္းပါတယ္။
စစ္အစိုးရ၊

အာဏာသိမ္းအစိုးရ၊

တရားမဝင္အစိုးရ

စသျဖင့္

သံုးစြဲ ေရးသားသူအမ်ားစု ပါဝင္တ့ဲ အဖြဲ႕တဖြဲ႕က အႏုိင္ရသြားပါတယ္။
သင္တန္းသား သင္တန္းသူေတြ အားလံုး သေဘာေပါက္သြား
ခဲ့ႀကပါတယ္။

သတိေပးခ်င္တ့ဲ စကားလံုး အေခၚအေဝၚ တခုကိုပဲ ေထာက္ျပပါ
မယ္။
အဲဒါကေတာ့ “ ဆႏၵ ျပတယ္ ” ဆိုတ့ဲ စကားလံုးကို ခုအေရခြံလဲ
စစ္အစိုးရက ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မွဳအျဖစ္ အႏွစ္သာရ ပ်က္ေအာင္လုပ္ဖို႔ ေျပာင္းပစ္လိုက္တာကို က်ေနာ္တုိ႔ တခ်ိဳ႕ ဒီမိုကေရစီ ေရးေဆာင္ရြက္ေနသူေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ စာနယ္ဇင္းသမားေတြက တြင္
တြင္က်ယ္က်ယ္ႀကီး သံုးျပေနႀကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။
အဲဒီေတာ့

ဆႏၵျပႀကသူ

ျပည္သူေတြကပါ

ဆႏၵေဖာ္ထုတ္တာ

လုိ႔ ေျပာဆို သံုးႏွံဳးလာႀကတာကို ေန႔စဥ္လိုလို ႀကားေန ဖတ္ေနရပါတယ္။
စစ္အာဏာရွင္ေတြကေတာ့ ျပံဳးေနမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။
“ ဆႏၵ ျပတယ္ ” လုိ႔ သံုးလိုက္တာနဲ႔ တျပိဳင္နက္ ႀကီးမားတဲ့ လူစု
လူေဝးႀကီးက လက္သီးလက္ေမာင္း တန္းျပီး ေႀကြးေႀကာ္သံေတြ တိုင္ေနႀက
တာလုိ႔ နားလည္ထားခဲ့ႀကပါတယ္။ ျမင္ေယာင္ေနမိႀကပါတယ္။ စစ္အစိုးရက
အဲဒီလို မျဖစ္ေစခ်င္တာ အမွန္ပါပဲ။ ဒါေႀကာင့္ ဖ်က္ပစ္တာပါ။
ခုေတာင္ တခ်ိဳ႕ ဒီမိုကေရစီ ခ်စ္ျမတ္နိုးသူ ဆိုသူ အႏုပညာရွင္
တခ်ိဳ႕၊ ႏုိင္ငံေရးသမားတခ်ိဳ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တခ်ိဳ႕က ဆႏၵျပမွဳေတြကပဲ မွားယြင္းေနသေယာင္ မလုပ္သင့္ေတာ့တ့အ
ဲ ရာ ျဖစ္ေနသေယာင္
သံေယာင္လိုက္လာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။
ဆႏၵျပပြဲေတြဟာ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အမွတ္ လကၡဏာတခု ျဖစ္ပါ
တယ္။ ျပည္သူ လူထုအားလံုးမွာ သူတုိ႔ရဲ႕ လိုလားမွဳေတြကို ဆႏၵျပ ေတာင္း
ဆိုခြင့္ ရွိပါတယ္။
က်ေနာ္တုိ႔ေတြ အလြယ္တကူ လက္ခံ လိုက္လံသံုးႏွံဳး ေခၚေဝၚႀက
ဖို႔ မသင့္ပါဘူး။ သူတုိ႔က သူတို႔ကို ေခၚေစခ်င္သလို နာမည္တပ္ေစခ်င္သ
လို ေခၚလိုက္ တပ္လိုက္ရင္ သူတုိ႔ကို ေထာက္ခံ အားေပးရာ က်သလို
အမွန္တရားကို ဆန္႔က်င္ရာလည္း က်ပါတယ္။
က်ေနာ္တုိ႔ ဒီမိုကေရစီ ခ်စ္ျမတ္နိုးသူေတြ၊ အတိုက္အခံ ႏုိင္ငံေရး
အင္အာားစုေတြ အေနနဲ႔ အလြယ္တကူ မလိုက္ေလွ်ာမိႀကဖို႔၊ သူတုိ႔ကို
အားေပး ေထာက္ခသ
ံ လို ျဖစ္မသြားမိႀကဖို႔ ဂရုျပဳသင့္ ေရွာင္ရွားသင့္ေႀကာင္း
တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး)

စာမ်က္ႏွာ 8

ဂြေတာ့က်သား ၊ ေမာင္ပိန္ကလည္း မင္းေဆြ မင္းမ်ိဳးေတြန႔ဲ ပတ္ ေမာင္ပိန္က မရဖူးေသးေတာ့ သမတ ေလာက္ေတာ့ ျဖစ္မွာ မဟုတ္ေတာ့
သက္ၿပီး တမႈံတမွ်င္တစက္ေလးေတာင္ အဆက္အစပ္ မရွိခ့ဘ
ဲ ူး။ နန္းေတာ္ ဘူးဆိုေတာ့ “ဘုရင္” အျဖစ္ကိုပဲ မွန္းရတာေပါ့။ သမိုင္းထဲမွာ “ စေလ ငေခြး”
ဆိုတာကိုလည္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေကာင္းေကာင္းက တန္ေဆာင္းျပသာဒ္- ဆိုတ့ဲ ေလွထိုးသားေတာင္ ဘုရင္ျဖစ္တယ္လို႔ ဖတ္ရေတာ့ အားတက္ေနမိ
ေတြန႔ဲ မွားလိုမွား၊ မႏၱေလးက်ံဳးၿမိဳ႕ရိုးပံုထဲက ပစ္စဥ္ျပအိုးဆိုတာကိုလည္း- တာ။

ေမာင္ပိန္လည္း

ေဘးတြဲဆိုကၠားေလာက္

နင္းတတ္ေနၿပီျဖစ္ေတာ့

ေရွးေရွးက ကင္းတဲလို႔ ထင္ၿပီး သိပ္အထင္မႀကီးခဲ့ပါဘူး။ အခုမွသာ သမတ- ဘုရင္ေလာက္ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္မိတာ ေမာင္ပိန္ကို အဆိုးမဆို သာပါဘူးေနာ္။
ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုတာ ေျပာသံၾကားလိုက္တာနဲ႔ ေမာင္ပိန္႔စိတ္ထဲ ရွိတာ ေျပာခ်
လိုက္တာ။

ဒါေပမယ့္ ႀကံ႕ဖြတ္ဥပေဒအရ စစ္တပ္က လူေတြအတြက္သာ
ထားတဲ့ သမတ ေနရာကို အရပ္သူ တဦးက သမတျဖစ္ခ်င္တယ္ ဆိုတာ

ေမာင္ပိန္႔အေဖကလည္း

ဖြတ္စုကုန္းရြာမွာ

ရြာေဆာ္ေလာက္- ၾကားရေတာ့ သူက ဘယ္လိုေတြးၿပီး ေမွ်ာ္လင့္တယ္ဆိုတာကို ေမာင္ပိန္က

ေတာင္ လူသိမ်ားတာ မဟုတ္ေတာ့ ေမာင္ပိန္တို႔လို သာမ ေညာင္ည ကို အံ့ၾသစြာနဲ႔ စူးစမ္းေလ့လာ သံုးသပ္ အကဲျဖတ္ ေနမိေနတာလည္း အဆိုး
ဘယ္သူက သိမွာတုန္း။ ဘယ္သူက ဘုရင္တင္မွာလဲ။ သို႔ေသာ္လည္းေပါ့- မဆိုသာပါဘူးေနာ္။
ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္ႏိုင္ရင္၊ ျဖစ္ႏုိင္တယ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္ႏိုင္ မ

ေလ - အဲေပါ့ေလ တခုတေလာ ဘုရင္ျဖစ္ခ်င္စိတ္က မထိန္းႏိုင္မသိမ္းႏိုင္-

ေပၚေပၚလာေတာ့ မေအာင့္အီးႏိုင္ေတာ့ စာဖတ္သူေတြ နားညည္းေအာင္- ႏိုင္ေတာ့ မသိဘူး၊ ဖြဲစည္းပံုေအာက္ကိုေတာ့ ေခါင္းလွ်ိဳ၊ ဒူးေထာက္ ျပတ္ ၀ပ္
က်ိဳးစြာ ၀င္လိုက္ရတာေတာ့ ေတြ႕လိုက္ရတယ္။ သမတကလည္း ေျပာရွာပါ

ေမာင္ပိန္က ဒုကၡေပးလိုက္ရပါတယ္။
ဘုရင္ျဖစ္ရင္

ေမာင္းမမိတ္သံ

အေျခြအရံ

အသင္းအပင္းေတြ တယ္၊ လူထုက တင္ရင္ သမတျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔၊ ဒါေပမယ့္ သူက လူပါး

အမ်ားႀကီး ရွိမယ္။ ပိုက္ဆံေတြ ေရႊေငြေတြ ဆိုတာကို သိမ္းထားတဲ့ ဘ႑ာ ထီေပါက္ရင္ ၀ယ္ေပးမယ္လို႔ ေျပာသလိုမ်ိဳး ဖြဲ႕စည္းပံုအေၾကာင္းေတာ့ ထည့္
တိုက္ဆိုတာ ရွိမယ္။ စီးေတာ့ ျမင္းေခတ္မဟုတ္ေတာ့လို႔ စီးေတာ္ကားနဲ႔ မေျပာေတာ့

ပါးစပ္ေပးေပးလိုက္တ့ဲ

သေဘာေပါ့ေလ။

ၾကက္ထီးႀကီးက

စီးေတာ္ ဟတ္စကီးေတြ ရွိမယ္။ အျမင္ကပ္တ့ဲ လူေတြကိုလည္း ပုဒ္မေတြ ၾကက္ေပါက္စနေလးကို စိတ္ေျပေအာင္လွည့္စားတဲ့ သေဘာမ်ိဳး။ ေအာင္
အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေထာင္ထဲ ဖမ္းထည့္ႏိုင္မယ္။ ေအာ္ ေနာက္တခု က်န္ေသးတယ္၊ ဘာေလ ထီလက္မွတ္မ်ား ရထားလားေတာ့ ကာယကံရွင္ေတြဘဲ သိမွာပါ။
ဘုရင္ေမာင္ပိန္ကို အျမင္ကပ္သူေတြကလည္း မိုင္းေတြေထာင္၊ လက္ေျဖာင့္

ဒါေတြက ေမာင္ပိန္န႔ဲ မဆိုင္ပါဘူး။ ထူးဆန္းတဲ့ မက္လံုးေတြန႔ဲ

စႏုိက္ပါေသနတ္န႔ဲ ပစ္မွာလည္း ရွိေနေတာ့ ဘယ္ေလာက္ ေပ်ာ္စရာေကာင္း ရူးနမ္းသူကို

လိမ္ညာတာ

မၾကည့္ရက္လို႔သာ

ေျပာမိတာပါ။

ေမာင္ပိန္

မလဲ။ အခုေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးလည္း ေၾကာက္ရ၊ စစ္တပ္လည္း ေၾကာက္ ကေတာ့ သမတဆိုရင္ေတာ့ ေတာ္ပါၿပီ၊ ဘုရင္မွ ဘုရင္ပဲ နည္းနည္းမွ
ရ၊

ကုမၸဏီလည္း

ေၾကာက္ရ၊

လက္ပါးေစ

လူမိုက္ဂိုဏ္းေတြကိုလည္း- မေလ်ာ့ပါဘူး။ ေမာင္ပိန္သာ ဘုရင္ျဖစ္ရင္ --- ေမာင္ပိန္႔ေဘာ္ဒါေတြကို

ေၾကာက္ရနဲ႔ စားသတိ၊ သြားသတိ၊ ေျပာသတိန႔ဲ ေနေနရေတာ့ ေမာင္ပိန္က ရင္ဘတ္အျပည့္

တံဆိပ္ေတြ

ေပးလိုက္မယ္။

အဲဒီတံဆိပ္ေတြကလည္း-

အလိုလို တရားမွတ္တ့ဲ အေလ့အက်င့္ေတာင္ ေအာ္တိုမဲတစ္ ရေနပါၿပီ။ ေရာင္းလို႔၊ ေပါင္လို႔ ရရမယ္၊ လိုအပ္ရင္ ပဲႀကီးေလွာ္န႔လ
ဲ ည္း လဲစားလို႔
ဒါလည္း ေကာင္းေတာ့ေကာင္းတာပဲေလ မိစၧရိယစိတ္ထားေတြ ေတာ္ရံုတန္ ရရမယ္။ ကိုယ့္ရန္သူေတြကိုေတာ့ ၁၈ တို႔ ၅ည တို႔ ၆ည ၇ ည ၈ည ဆိုတ့ဲ
ဥပေဒေတြ ထုတ္ၿပီး ဆြဲစိသြားမယ္။ လူထုကို တခ်က္ရိုက္တ့ဲ အထူးသျဖင့္

ရံု မ၀င္ေတာ့ဘူးေပါ့။

ဒီေန႔ ေမာင္ပိန္႔ ေရာဂါက “ဘုရင္” ေရာဂါ။ ဘုရင္ေခတ္ေတြက စစ္တပ္န႔ဲ ပုလိပ္ထဲက လူေတြကို လူထုက ႏွစ္ခ်က္ ျပန္ရိုက္ေစရမယ္။
ကုန္ၿပီဆိုတာ သိေပမယ့္ အသိဉာဏ္န႔ဲ ဆႏၵက တခါတေလ ၀ိေရာဓိလား၊ မိုးေလာင္ဗံုးနဲ႔ ေပါက္တ့ဲ သူေတြကို ဘာေဘက်ဴလုပ္မယ္။ လယ္ယာေျမ
ပဋိပကၡလား၊ ထိပ္တိုက္လား၊ ရင္ဆိုင္လား ျဖစ္ေနတတ္ေတာ့ “ခ်စ္မိတာ အသိမ္း

ခံထားရတဲ့

လယ္သမားေတြကို

သိမ္းတဲ့လူေတြရဲ႕အိမ္ထဲက

အျပစ္လား” ဆိုသလို “ႀကိဳက္မိတာ မိုက္သလား” လို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပန္ေမး ကားေတြ ေရခဲ ေသတၱာေတြ၊ မိုက္ရိုေ၀့ဖ္ ေတြ အိုင္ဖုန္း၊ အိုင္ပက္ေတြ အစ
မိတယ္။ ကိုယ့္ဘာသာ ေျဖၾကည့္ေတာ့လည္း ဟုတ္သား၊ မိုက္ရာမက်ဘူးလို႔ ၀င္ယူပိုင္ခြင့္ ေပးလိုက္မယ္။ ဒါေပမယ့္
ပဲ ေျဖေျဖမိပါတယ္။ ကိုယ့္ဘက္ကို ယက္တာမဟုတ္၊ အမွန္တရားပဲလို႔ မီးမရွိလို႔။

သူတို႔က ယူမွာ

မဟုတ္ပါဘူး

ေမာင္ပိန္႔ပစၥည္းေတြကိုေတာ့ ခ်မ္းသာ ေပးဖို႔ ေတာင္းပန္ထား

လည္း ေပကပ္ကပ္န႔ဲ ယူဆလိုက္တယ္။ အရိုးပဲ စားေနက်သူက တခါတေလ မယ္။ အဲလို လုပ္မယ္ ဆိုတာနဲ႔ ဒီေန႔ မသမာတဲ့နည္းနဲ႔ ႀကီးပြါးေနတဲ့ လူေတြ
အသားဟင္း ေတာင့္တတယ္လို႔ ဆိုတ့ဲ စိုင္းထီးဆိုင္ သီခ်င္းလိုေပါ့။
ဒီေန႔ ၂၀၀၈ ဖြဲစည္းပံုမွာ သမတဆိုတာ စစ္တပ္ထဲက ျဖစ္ရမယ္။
ႏိုင္ငံျခားသားနဲ႔ အိမ္ေထာင္မဖက္ရဘူး။ ႏိုင္ငံတြင္းမွ ၁၀ ႏွစ္ဆက္တိုက္ ေန
ထိုင္သူျဖစ္ရမယ္ ( ကိုမိုးသီးမႀကိဳက္တ့ဲ အခ်က္) ဆိုေတာ့။ ပထမအခ်က္ က
တည္းက ေမာင္ပိန္ ျပဳတ္သြားၿပီ။ သမတက မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးေလ၊ ေမာင္

က ေမာင္ပိန္ကို ျဗင္းခ်င္မွာ သိပါတယ္။ သူတို႔ ျဗင္းျဗင္း မျဗင္းျဗင္းေပါ့ ေမာင္
ပိန္ကေတာ့ ျဗင္းရမွာဘဲ။ အေရးႀကီးတဲ့ သတင္းကိုလည္း သူတို႔ကို ေျပာ
လိုက္ခ်င္တယ္၊ သစ္ငုတ္မွာ ဟသၤာမနားေသးေပမယ့္ ေရႊတိဂံုမွာ ဠင္းတေတြ နားၿပီဆိုေတာ့ ေမာင္ပိန္က ဘုရင္ျဖစ္ဖို႔ နိမိတ္ပဲလို႔ စံဇာဏီဘိုန႔ဲ အၿပိဳင္
စံဇာဏီပိန္က တြက္ခ်လိုက္ပါတယ္။

ပိန္က ဖြတ္စုကုန္းရြာသားစစ္စစ္၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဘိတ္ခ်ဳပ္လည္းမဟုတ္၊ အေဖ

ရႊင္လန္းပါေစ။

ကလည္း ႏိုင္ငံမေက်ာ္ လူမသိ သူမသိ။

၀ိဇၨာေမာင္ပိန္။

ဘာဆု ဘာတံဆိပ္မွလည္း-

Volume 4, No 1

စာမ်က္ႏွာ 9

လက္ပံေတာင္းေတာင္အေရး နွင့္ ေျမ ယာျပႆနာအေပၚ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး ရွဳေဒါင့္မွ သံုးသပ္ျခင္း
အပိုင္း (၂)
လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီ စီမံကိန္းတြင္ မူလက လုပ္ကိုင္

ထိုသို႔ျဖစ္ပါက ဦးပိုင္ လုပ္သမွ်သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ ႏွင့္ မဆိုင္

လွ်က္ရွိေသာ သတၱဳတြင္း၀န္ၾကီးဌာန ႏွင့္ အိုင္ဗင္ ဟုိး ကုမၸဏီတုိ႔က ဦးပိုင္ ဟူေသာ အဆိုကို လက္ခံရ ပါမည္။
ႏွင့္ ၀မ္ေပါင္ ကုမၸဏီတုိ႔ကို ေရာင္းခ်ခဲ့ျပီးျဖစ္သျဖင့္ ယခုျဖစ္ေနေသာ ျပႆ

သို႔ရာတြင္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပန္ၾကည့္ပါ။ ေျပာင္းျပန္-

နာမွာ ႏုိင္ငံေတာ္နွင့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ လူထုအၾကားရွိ ပဋိပကၡ မဟုတ္၊ ျဖစ္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရပါမည္။
ဦးပိုင္ႏွင့္ ၀မ္ေပါင္ ကုမၸဏီတို႔က တဘက္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ လူထုက

ႏုိင္ငံေတာ္ဟူသည္ ကို အသြင္သ႑ာန္အရ ဦးသိန္းစိန္ ေခါင္း-

တဘက္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡသာ ျဖစ္သည္ဟူ၍ လမ္းေၾကာင္းလႊဲသည့္- ေဆာင္သည့္ အစိုးရက ကိုယ္စားျပဳအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္။ အနွစ္သာရအားျဖင့္မူ
ေထာက္ျပခ်က္ တရပ္ေပၚထြက္လာသည္ကို သတိျပဳမိသည္။ ဤသည္မွာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး မင္းေအာင္လွိဳင္ ေခါင္းေဆာင္သည့္
မွန္ပါသလား။

စစ္ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားက လည္ပတ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ လမ္းေၾကာင္းလႊဲသည့္ ေထာက္ျပခ်က္မွာ အေတာ္ပင္

ဤသည္ကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑
တြင္ ျပဌာန္းထားေသာ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရး နွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ

ပညာသားပါပါသည္။

သာမန္လူထုမ်ား အေနျဖင့္ မ်က္စိလည္သြားႏုိင္ျပီး ေျမယာႏွင့္ (ကာလံု) ၏ တည္ရွိမႈကို အဓိက ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ထင္ရွားသည္။
စပ္လွ်ဥ္းသည့္ လူထုတိုက္ပြဲ၏ ဦးတည္ခ်က္ လြဲေခ်ာ္သြားႏုိင္သည္။

ကာလံု တြင္ ဦးသိန္းစိန္ ကဲ့သို႔ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း မဆိုထား

ျပႆနာ၏ အဓိက တရားခံအျဖစ္ ဦးပိုင္ႏွင့္ ၀မ္ေပါင္ ကုမၸဏီ ကို ႏွင့္ အရပ္သားစစ္စစ္ ပုဂိၢဳလ္တဦး သမတအျဖစ္ ပါ၀င္ေစဦး၊ ကာကြယ္ေရး
ပထမအဆင့္ လက္ညႇိဳးထိုးျပမည္။

ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခား လက္ရွိစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍မရပါ။

ိ သာ္ ကာလံုအဖြဲ႕၀င္ ၁၁ဦး ရွိသည့္အနက္ အမ်ားစုျဖစ္ဒုတိယ အဆင့္အေနျဖင့္ ဦးပိုင္က ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီ ကို လက္ေတြ႕ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုေ
လုပ္ငန္း၌ တဆင့္လက္ေျပာင္းေပးျပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပႆနာမွာ ၀မ္ေပါင္ ေသာ ၆ဦးမွာ လက္ရွိစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္။
ကုမၸဏီ ႏွင့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္လူထုအၾကားရွိ ပဋိပကၡသာျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ တင္သြင္း လာဘြယ္ရွိသည္။
စာေရးသူအေနျဖင့္မူ

လက္ေတြ႕အရ ႏုိင္ငံေတာ္ဟူသည္မွာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အုပ္စီး
ထားသည့္ ကာလံုျဖစ္ေနသည္။

အဆိုပါ

ေထာက္ျပခ်က္ကို

လံုး၀ပင္

သို႔ျဖစ္၍ စစ္တပ္ စီးပြားေရးအတြက္ တည္ေထာင္ထားသည့္ ဦးပိုင္
သည္ ႏုိငင
္ ံေတာ္နွင့္ ရာႏႈန္းျပည့္သက္ဆိုင္သည္။

လက္မခံပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း။
ဤမွ် အေရးၾကီးလွျပီး တျပည္လံုးကို ရုိက္ခတ္လွ်က္ရွိေသာ ေျမ

လက္ပံေတာင္း ေတာင္အေရးမွာ အတိအက်အားျဖင့္ ဆိုလွ်င္

ယာျပႆနာၾကီး ႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ပထမ အခ်က္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ႏုိင္ငံေတာ္ (ကာလံု) ႏွင့္ ေဒသခံလူထုအၾကားတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ အဓိက
တာ၀န္ရွိမႈကို ဖံုးကြယ္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္သည္။
အဓိက တရားခံမွာ ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီ ဟူ၍ စြပ္စြဲခံရပါက တရုတ္ဆန္႔က်င္ေရး-

သာဓက တခုကိုၾကည့္ပါ။

ျဖစ္သြားျပီး ၁၉၆၇ ခုနွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း ဦးေဆာင္သည့္ စစ္အစိုးရက-

သံဃာေတာ္မ်ားကို မီးေလာင္တိုက္သြင္း၍ ျဖိဳခြင္းရာ၌ လက္ေတြ႔-

ေဖၚခဲ့သကဲ့သို႔ တရုတ္ ဗမာလူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡ လမ္းေၾကာင္းကို ျပန္ေရာက္ ေျမျပင္တြင္ ဦးေဆာင္ခ့ဲသူမွာ စစ္ကိုင္းတိုင္း ရဲမင္းၾကီး ဦးစန္းယု ျဖစ္သည္။
သြားႏုိင္သည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆက္လက္ သက္

၄င္းကိုယ္တိုင္ သံဃာေတာ္မ်ားအား ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ပြဲ က်င္းပခဲ့

ဆိုးရွည္ေနပါမည္။ ဤတၾကိမ္တြင္မူ လူထုအေနႏွင့္ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡ စဥ္က သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားကို တလံုးမွ်ေျဖၾကား မသြားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းမွာ စစ္တပ္မွ ဒုတိယ ဗိုလ္မႈးၾကီးေဟာင္း တဦးျဖစ္ေၾကာင္း

မ်ားကို သတိၾကီးၾကီးျဖင့္ ေရွာင္ရွားသင့္သည္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲသည့္ သိရသည္။
အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၏ အေတြ႕အၾကံဳကို ေလ့လာသင့္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံေတာ္ (ကာလံု) က ထိုပုဂၢိဳလ္အား တိုက္ရိုက္ အမိန္႔-

စစ္အာဏာရွင္သမတ ဆူဟာတို အုပ္ခ်ဳပ္ခ့သ
ဲ ည့္ ကာလမ်ားအ ေပး၍ ျဖိဳခြဲခိုင္းသည္ ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ျငင္းရန္ မလြယ္ပါ။
တြင္း ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ ကုမၸဏီမ်ား State-owned companies တို႔ကို တည္-

စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္သည္ ယင္းႏွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ အမွန္တရားကို-

ေထာင္၍ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ၄င္းတို႔ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ ခရိုနီဟု ေခၚ ေဖၚထုတ္ရန္ တာ၀န္ ရွိေပသည္။
သည့္ ၄င္းတုိ႔၏ ေရာင္းရင္းစီးပြားေရးသမားၾကီးမ်ား အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာ

လက္ပံေတာင္းေတာင္အေရးတြင္ သံဃာေတာ္မ်ားအား မီးေလာင္

ရယူခ့ဲၾကသည္။ စီးပြားျဖစ္ခ့ၾဲ ကသည္။ ႏုိင္ငံပိုင္ကုမၸဏီမ်ား ဟူ၍ အမည္ တိုက္ သြင္း၍ ျဖိဳခြဲခ့သ
ဲ ည့္ ေန႔ရက္အထိ တည္ရွိ ေနခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ႏွင့္
တပ္ထားသျဖင့္ ျပႆနာ ေပၚေပါက္လာလွ်င္ ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တာ၀န္ယူ လူထုအေနအထားကို ၾကည့္ၾကပါစို႔။
ႏုိင္ငံေတာ္ ဟူသည္တြင္ အခြင့္အာဏာသာမက စစ္တပ္၊ ရဲ၊

ရွင္းရသည္။

ယခုမူ အစိုးရ၏ သတၱဳတြင္း၀န္ၾကီးဌာနက ဦးပိုင္သို႔ လႊဲေျပာင္းျပီး- လံုထိန္း၊ ေထာက္လွန္းေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ တရားစီရင္ေရး ယႏၱယားၾကီးတခုလံုး
ျဖစ္သျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ မဆိုင္ဟူ၍ ေရွာင္လႊဲသည့္ လမ္းေၾကာင္းကို တင္ ႏွင့္ ေငြေၾကးပါ အျပည့္အစံု ရွိေနသည္။
လာပါျပီ။

ႏုိင္ငံေတာ္ ဟူသည္မွာ အလြန္ အမင္း အင္အားေတာင့္တင္းေန
သို႔ျဖစ္လွ်င္ ဦးပိုင္သည္ မည္သည့္ကုမၸဏီ ျဖစ္သနည္း။
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဦး

ေဆာင္သည့္

သည္။ လူထုတြင္ လက္နက္မရွိ၊ ေငြေၾကး မရွိ၊ အားကိုးရမည့္ အဖြဲ႕အ

စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားပိုင္ စည္းေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္း မရွိရံုသာမက ကိုင္စြဲတုိက္ပြဲ၀င္ႏုိင္သည့္ အခြင့္

ကုမၸဏီ ျဖစ္မွန္း တႏုိင္ငံလံုးသိ ျဖစ္သည္။
သို႔ျဖစ္လွ်င္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္

အေရး (Rights) ပါ မရွိျဖစ္ေနသည္။
သို႔ျဖစ္၍

လူထုမွာ

ျမင္မေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္

အားအင္

တိုင္းျပည္ကို လည္ပတ္လွ်က္ရွိေသာ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ မည္ ခ်ည့္န႔ဲ လွ်က္ရွိေနသည္။
သည့္အခန္း က႑တြင္မွ် မပါဘူးလား။

ပံုနိဳင္းရမည္ဆိုလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္က က်ားၾကီး၊ လူထုက ယံုကေလး-

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး)

စာမ်က္ႏွာ 10

ျဖစ္ျပီး က်ားၾကီးက ၄င္း၏ သန္မာေသာ လက္ၾကီး ႏွင့္ ယံုကေလးကို ေသာ ျမန္မာစကားကို ေကာင္းမြန္စြာ တတ္ကြ်မ္းသည္။ အမႈကို ခုခံထုေျခ
ဖိထားသည္။

ရန္ ေငြေၾကးလံုေလာက္စြာ ေပး၍ ေရွ႕ေနေကာင္းေကာင္း ငွားႏုိင္ေျခရွိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က

ျပႆနာမ်ားကို

ညႇိႏုိင္းေျဖရွင္းရန္

တိုက္တြန္းသည္။

ယင္းအေျခအေနေနာက္ခံ၌

စြပ္စြဲခံရသူ

စစ္ဗိုလ္ၾကီးအေနျဖင့္

တရားရံုးတြင္ အမႈရင္ဆိုင္မည္ဆိုပါက အခြင့္အလန္းအရ တဘန္းမက သာ

ဤသည္ကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ လက္ခံရပါမည္။
သို႔ရာတြင္ က်ားၾကီးက ယံုကေလးကို လက္ႏွင့္ဖိထားေသာ အေျခ

လွ်က္ ရွိသည္။
မုဒိန္းက်င့္ ခံလိုက္ရသည့္ တိုင္းရင္းသူမေလးမွာ ေတာေတာင္အ

အေန၌ ညႇိႏုိင္းေျဖရွင္းမႈတုိင္းတြင္ မည္သည့္ ဘက္က အေလးသာပါမည္ တြင္းရွိ ေက်းရြာကေလးတြင္ ေနရေသာေၾကာင့္ ရာထူးအာဏာ အရွိန္အ၀ါ
မရွိ။ ေငြေၾကး မရွိ။ အသိုင္းအ၀န္း မရွိ။ ျမန္မာစကားကို ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္-

နည္း။
က်ားၾကီးျဖစ္ေၾကာင္း အျငင္းပြားမည္ မဟုတ္ပါ။
ယင္းမွာ က်ားၾကီး ႏွင့္ ယံုကေလး အၾကား၌ ညီမွ်ေျခ ကင္းမဲ့ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေျမာက္ မတတ္။
ရဲစခန္းကိုပင္ ဘယ္လိုသြားရမည္ကို မသိ။ ရွက္ေၾကာက္လြန္း ေသာေၾကာင့္ ရဲစခန္းကို သြားေရာက္ အမႈဖြင့္ တိုင္တန္း ရန္ပင္ မျဖစ္ႏုိင္-

ညီမွ်ေျခရွိလာေစရန္ လူထုကို ဆင္ၾကီးျဖစ္လာေအာင္ ဖန္တီးဖို႔ ေလာက္ေအာင္
လိုပါမည္။

၀န္ေလးလွ်က္ရွိသည္။

ေငြေၾကး

လံုေလာက္စြာ-

ေပး၍ ေရွ႕ေနေကာင္းေကာင္း ငွားရန္မွာ အိပ္မက္ပင္ မမက္ႏုိင္။
လူထုကို အင္အားေတာင့္တင္း ေစျခင္းျဖင့္ အစိုးရ၏ အာဏာကို

မုဒိန္းက်င့္ ခံရသည့္ တရားလို တိုင္းရင္းသူမေလးအေနျဖင့္ တရား

ထိမ္းညႇိႏုိင္သည့္ အေနအထား ဖန္တည္းျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ရံုးတြင္ အမႈရင္ဆိုင္ မည္ဆိုပါက အခြင့္အလန္းအရ တဘန္းမက ဆံုးရွံဳး
လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ပင္။

လွ်က္ ရွိေနသည္။

ဤသည္ကို ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံမွလည္း တင္ျပပါမည္။

ဤကဲ့သို႔ အခြင့္အလန္းအရ တန္းတူမႈ ဆံုးရွံဳးေနေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး

ျပစ္မႈ တခု ျဖစ္ပြားသည့္အခါတိုင္း တရားလိုနွင့္ တရားခံ ဘက္ မ်ား၊ မႈခင္းမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေျမာက္မ်ားစြာ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္။
နွစ္ဘက္ ရွိသည္။

ယင္းကို ကုစားရန္ ဥပေဒေရးရာအရ အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္း

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူမွာ တရားလိုျဖစ္၍ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း (Legal Aid) မ်ားေဖၚေဆာင္၍ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး အေျခခံကို ျဖည့္ဆည္းေပးရ
သည္။ အားနည္းသည့္ဘက္က အားေကာင္းလာေစရန္ အခြင့္အလန္းမ်ား

စြပ္စြဲခံရသူမွာ တရားခံျဖစ္သည္။
ဤနွစ္ဘက္လံုးကို

ညီမွ်ေျခ

ရွိလာေအာင္

ဖန္တည္းေပးမွသာ တိုးခ်ဲ႕ ဖန္တည္းေပးရင္း ညီမွ်ေျခကို ညႇိေပးရသည္။ (Legal Aid ႏွင့္

ဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ လက္ေတြ႕ အသက္ ၀င္လာပါမည္။

စပ္လွ်ဥ္း၍ အေသးစိပ္ကို ေနာက္ပိုင္းေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဖၚျပ

အစိုးရစစ္တပ္မွ စစ္ဗိုလ္ၾကီးတဦးက တိုင္းရင္းသူမေလး တဦးအား ရန္ ၾကိဳးပမ္းပါမည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက့သ
ဲ ို႔ တတိယ ကမာၻႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဥပေဒမုဒိန္းက်င့္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရသည့္အမႈ ဆိုၾကပါစို႔။

ေရးရာအရ

အေထာက္အကူျပဳ

လုပ္ငန္းမ်ား

အားေကာင္းေကာင္းမရွိဘဲ

ဥပေဒစိုးမိုးေရးဟူသည္မွာ လူတိုင္း ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္း ဥပေဒစိုးမိုးေရး ရွိျပီဟု ေျပာ၍ မရႏုိင္ပါ။)
တူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မေၾကနပ္သည့္ တိုင္းရင္းသူမေလးသည္ ရဲစခန္းတြင္
သြားေရာက္တိုင္တန္းျပီး စစ္ဗိုလ္ၾကီး အား တရားရံုးတြင္ အမႈစြဲဆိုႏုိင္သည္။

ညီမွ်ေျခ ရွိလာေစရန္ တိုင္းျပည္၏ အေဆာက္အအံု (State Institutions) မ်ားအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ဘို႔ လူထုအင္အား ေတာင့္

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဤအတိုင္း ပင္ က်င့္သံုးလွ်က္ရွိသည္။

တင္းလာေစမည့္ အေနအထားမ်ားအား ဖန္တည္းဘို႔ မၾကိဳးစားဘဲ ညႇိႏႈိင္းေျဖ

ဤသည္ကို ဥပေဒစိုးမိုးေရးဟု ေခၚေနၾကသည္။

ရွင္းေရး သက္သက္ကိုသာ ေဇာင္းေပးေနမည္ဆိုပါက လူထုသည္ အစဥ္အ

ဤသည္မွာ ျပည့္စံုပါျပီလား။

ၿမဲနစ္နာေနဘြယ္ ရွိပါသည္။

ဆန္းစစ္ၾကည့္ၾကပါစို႔။

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ျဖစ္ပြားေနသည္မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း၊

ဥပေဒစိုးမိုးေရး၏ အဓိပၸါယ္၊ အနွစ္သာရ ႏွင့္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးပံု ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း သိခြင့္မရသျဖင့္ လက္ပံေတာင္း ေတာင္က့ဲသို႔ ျပႆနာ
ကို တစံုတရာ နက္နဲစြာ ေလ့လာမည္ဆိုပါက အခြင့္အေရးအရ တန္းတူေရး မ်ိဳး ေပၚေပါက္ေနသည္ဟု အခ်ိဳ႕က ဆိုၾကသည္။ ဤသည္မွာ မွန္သင့္
သာမက အခြင့္အလန္းအရတန္းတူေရးကို ဖန္တည္းထားဘို႔ လိုေၾကာင္း- သေလာက္ မွန္ပါသည္။
ေတြ႕ရပါမည္။

သို႔ရာတြင္ က်ားႀကီးက ယံုကေလးကို လက္ႏွင့္ ဖိထားသည့္

အခြင့္အေရးအရ တန္းတူေရး ရွိေသာ္လည္း အခြင့္အလန္းအရ အေျခအေနအား လွည့္ေျပာင္းရန္ အရင္ဦးဆံုး ႀကိဳးစားဘို႔ လုိပါမည္။
တန္းတူေရး မရွိပါက ဥပေဒစိုးမိုးေရး ရွိသည္ဟု ေျပာ၍ မရပါ။

သို႔မဟုတ္ပါက

က်ားႀကီးက

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း

သိခြင့္ေပးမည္

အထက္တြင္ ဥပမာေပးခဲ့ေသာ မႈခင္း၌ အခြင့္အေရးအရ တန္း မဟုတ္သလို၊ တနည္းနည္းျဖင့္ သိလာေစဦးေတာ့ ယံုကေလးဘက္က ျပန္
တူေရးကို ေတြ႕ရပါမည္။

လည္အေရးယူႏုိင္သည့္ အေနအထားမရွိသျဖင့္ မတရားမႈမ်ား ဆက္လက္

မေၾကနပ္သည့္ တိုင္းရင္းသူမေလးအေနျဖင့္ အမ်ား သူငါကဲ့သို႔ ဖံုးလႊမ္း ေနပါမည္။
ရဲစခန္းတြင္ သြားေရာက္တိုင္တန္းျပီး အမႈဖြင့္ တရားစြဲႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္

လူထုအား ယံုကေလးဘ၀ မွ ဆင္ၾကီးဘ၀ သို႔လွည့္ေျပာင္းႏုိင္ေစ
ရန္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခခံမွ မည္သို႔ တည္ေဆာက္မည္နည္း။

သည္။
သူမတြင္ အခြင့္အေရး (Rights) ရွိပါသည္။
သို႔ရာတြင္ အခြင့္အလန္း (Opportunity) ရွိပါရဲ႕လား။

လူထုရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳရံုသာမ
က ယင္းတို႔အား ဥပေဒပါအခြင့္အေရး (Legal Rights) မ်ားအျဖစ္ က်င့္သံုး

တရားခံႏွင့္ တရားလို နွစ္ဦး၏ ညီမွ်ေျခကို စစ္ေဆးၾကည့္ဘို႔ ႏုိင္ေစရန္ တိုင္းျပည္၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အျခား သက္ဆိုင္ရာ
လိုပါမည္။

ဥပေဒမ်ားတြင္ ျပဌာန္းေပးရပါမည္။
စြပ္စြဲခံရသူ တရားခံမွာ စစ္ဗိုလ္ၾကီး တဦးျဖစ္သျဖင့္ ရာထူးအာ

လက္ပံေတာင္း အေရးတြင္ အစျပဳလွ်က္ လယ္သမားမ်ား ရသင့္ရ

ဏာ အရွိန္အ၀ါ ရွိသည္။ ေငြေၾကး ရွိသည္။ အသိုင္းအ၀န္း ရွိသည္။ ရဲေတြက ထိုက္ေသာ လယ္လုပ္သူ လယ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးကို ပထမဆံုး အေနျဖင့္စစ္တပ္ကို ေၾကာက္ရသည့္ အေျခအေနကို အသံုးခ်ႏုိင္သည္။ ရံုးသံုးျဖစ္- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ ေကာ္မရွင္က အသိအမွတ္ျပဳရံုသာ

Volume 4, No 1

စာမ်က္ႏွာ 11

မက ဥပေဒပါ အခြင့္အေရး ျဖစ္လာေအာင္ ဦးေဆာင္ တိုက္ပြဲ၀င္ေပးလိမ့္မည္ မည္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕၏ ႀကီးၾကပ္မႈမွ မလို။
ဟု ေမ်ွာ္လင့္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ေျမယာအားလံုး၏ ပိုင္ရွင္ျဖစ္သျဖင့္ အစိုးရက

စင္စစ္အားျဖင့္ “လယ္ပိုင္ခြင့္” အခြင့္အေရးသည္ အသစ္အဆန္း ႏုိင္ငံေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳကာ တျပည္လံုးရွိ ေျမယာ မ်ားအေပၚ စိတ္ႀကိဳက္
မဟုတ္ပါ။

စီမံခန္႔ခြဲေနျခင္းမွာ တရား၀င္သည္ဟု လက္ခံလွ်င္ ညႇိႏႈိငး္ ေျဖရွင္းရာ၌ အစိုး
ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရျပီးခ်ိန္ ကတည္းက က်င့္သံုးခဲ့ေသာ ရအာဏာပိုင္မ်ား ျဖစ္ေစ၊ ၄င္းတို႔က လုပ္ငန္းလိုင္စင္ခ်ေပးထားေသာ ကုမၸ

အခြင့္အေရး ျဖစ္သည္။

ဏီမ်ားျဖစ္ေစ အထက္စီးတြင္ ေရာက္ေနပါမည္။

သို႔ရာတြင္ “လယ္ပိုင္ခြင့္” အခြင့္အေရးကို အကန္႔အ သတ္မ့ဲ

လယ္သမားမ်ားက ဒူးတုတ္ေနၾကရမည့္ ဘ၀ျဖစ္သည္။
လက္ပံေတာင္းေတာင္

က်င့္သံုးလာေသာအခါ ေျမရွင္စနစ္ ထြန္းကားလာခဲ့သည္။ မိမိတို႔ ပိုင္ေသာ

လယ္သမားမ်ားမွာ

သံုးနွစ္စာ

သီးနွံ

လယ္ေျမပမာဏမွာ ရြာျပင္ထြက္လိုက္လွ်င္ လက္ညႇိဳးထိုး မလြဲ ဟူ၍ ေျမရွင္ အတြက္ တဧကလွ်င္ က်ပ္ငါးသိန္းေက်ာ္ခန္႔မွ်သာ ရရွိေၾကာင္း သိရသည္။
မ်ားက တင္စားသံုးႏႈန္းခဲ့သည္အထိပင္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ လယ္သမား
အေျမာက္အမ်ားမွာ

လယ္မ့ယ
ဲ ာမဲ့မ်ား၊

လယ္သူရင္းငွားမ်ား

လယ္သမားမ်ားမွာ ၄င္းတို႔ ေပးသမွ် မျဖစ္ေလာက္ေသာ ေလ်ာ္-

ဘ၀သို႔ ေၾကးကေလးကို ေခါင္းငံု႔ကာ လက္ခံရယူ၍ ေျမမွ ထြက္ခြာေပးၾကရရံုသာ

က်ဆင္းသြားခဲ့ရသည္။

ရွိမည္။

ဤသည္ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ ၁၉၅၃ ခုနွစ္ လယ္ယာေျမ ႏုိင္ငံ

ေကာ္မရွင္၏ အလုပ္မွာလည္း လယ္သမားမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္-

ပိုင္ျပဳလုပ္ေရး အက္ဥပေဒကို ျပဌာန္းၿပီး အစိုးရက ေျမရွင္မ်ားထံမွ လယ္ေျမ ေၾကးေငြ နည္းေနပါသည္။
မ်ားကို ျပန္သိမ္း၍ လယ္သမားမ်ားအား ေ၀ျခမ္းေရးလုပ္ေပးခဲ့သည္။
ထိုအခ်ိန္မွ

စ၍

လယ္ေျမမ်ားအား

မည္သည့္

တစံုတရာတိုးေပးပါဟု

၀ိုင္း၀န္း

ေမတၱာရပ္ခံေပးျခင္းမွ

တပါး

ပုဂၢိဳလ္တဦး အျခား တတ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။

တေယာက္မွ် အကန္႔အသတ္မ့ဲ တရား၀င္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မရွိေတာ့ပါ။ သို႔ရာတြင္

သို႔ျဖစ္၍ “ လယ္လုပ္သူ လယ္ပိုင္ခြင့္” ဟူသည္မွာ လယ္သမား

လယ္လုပ္သည့္ လယ္သမားမ်ားက လယ္ေျမကို ပုဂၢလိက ပိုင္ဆိုင္ခြင့္အား တိုင္းအတြက္ အေရးႀကီးလာသည္။
ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္း မဟုတ္။ ၁၉၅၃ ခုနွစ္ လယ္ယာေျမ ႏုိင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရး

ယင္းကို အသိအမွတ္ျပဳလွ်င္ပင္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ လယ္သ

အက္ဥပေဒ ေအာက္မွာပင္ လယ္သမားမ်ားသည္ အနည္းဆံုး တတံုးထြန္ မားမ်ား၌ ညႇိႏႈိင္းႏုိင္စြမ္းရည္မ်ားစြာ တက္လာပါမည္။
လယ္သမားထုအေနျဖင့္

အထိ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရခဲ့သည္။

ယံုကေလးဘ၀မွ

ဆင္ႀကီးဘ၀သို႔

-

ယခုမူ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရက ၂၀၁၂ ခုနွစ္ မတ္လ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေစရန္ လမ္းေၾကာင္းပြင့္သြားပါမည္။
(၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ၁၉၅၃ ခုနွစ္ လယ္ယာေျမႏုိင္ငံ ပိုင္ျပဳလုပ္ေရး အက္
ဥပေဒကို

ဖ်က္သိမ္းၿပီး

လယ္ယာေျမ

ဥပေဒသစ္ကို

ဤသည္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ေကာ္မ

ျပဌာန္းလိုက္ၿပီ- ရွင္ကိုယ္တိုင္က စနစ္တက် ျပန္လည္ေလ့လာၿပီး “လယ္လုပ္သူ လယ္ပိုင္

ျဖစ္သည္။

ခြင့္” ဟူသည့္ လယ္သမားအခြင့္အေရး အေျခခံေပၚတြင္ ရပ္တည္၍ လက္
ယင္း ဥပေဒအရ တဘက္တြင္ လယ္လုပ္သည့္ လယ္သမားမ်ား ပံေတာင္း ေတာင္ အေရးကို ခ်ည္းကပ္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။

သည္ လယ္ယာေျမအေပၚ ပုဂၢလိက ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ လံုး၀ ဆံုးရွံဳးသြားခဲ့ၿပီ
ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ပါက

လက္ပံေတာင္းေတာင္

လယ္သမားမ်ားသာ

မက

တျပည္လံုးရွိ လယ္သမားမ်ားပါ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရသြားႏုိင္ပါသည္။
အျခားတဘက္တြင္ ယင္း ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ (င)(၃) အရ လယ္ကို

အစိုးရက သံဃာေတာ္မ်ားအား အင္အားသံုးျဖိဳခြဲခဲ့ရာတြင္ တျပည္

ကိုယ္တိုင္မလုပ္ဘဲ အရင္းအနွီးစိုကထ
္ ုတ္ စီမံသည့္ ေငြရွင္မ်ားသည္ လယ္ လံုး၌ လူထု၏ မေၾကနပ္မႈမွာ ေတာမီးပမာ ခ်က္ျခင္း ပ်ံ႕နွံ႔သြားခဲ့သည္။
ေျမယာ စီမံခန္္႔ခြဲမႈ အေပၚ အေျချပဳ၍ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လက္ပံ -

သမားစာရင္း၀င္ ျဖစ္သြားသည္။

ထို႔အျပင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ ခြဲမႈ အဖြဲ႕ အဆင့္ ေတာင္းေတာင္ ျပႆနာမွာ တျဖည္းျဖည္း ၾကီးထြားလာခဲ့သည္။
ဆင့္ကို ခ်ည္းကပ္လွ်က္ ပုဒ္မ (၃၀) အရ ေျမယာမ်ားအား အျခားနည္း

သံဃာေတာ္နွင့္ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္လာသည္

အသံုးခ်သည္ဟု ဆိုကာ လယ္သမားမ်ား၏ ေျမယာမ်ားကို သိမ္းယူ လုပ္ အထိ က်ယ္ျပန္႔ လာေသာအခါ လက္ပံေတာင္းေတာင္ လယ္သမားထု
ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ေျမရွင္ႀကီးစနစ္ ျပန္လည္ထြန္းကားေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

အေနျဖင့္ တိုက္ပြဲ၏ အက်ိဳးကို မခံစားရေသးေသာ္လည္း အလားတူ အျခား-

လယ္လုပ္သူ “လယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရျခင္း” ႏွင့္ “လယ္ပိုင္ခြင့္ရျခင္း” ေဒသ တခုတြင္မူ ေျမယာႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ေဒသခံလယ္သမားမ်ား စတင္
နွစ္ခုသည္ လံုး၀ပင္ မတူညီပါ။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒအရ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
လယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေရာင္္း၊ ေပါင္၊ ဖလွယ္၊ ေပး၊ ငွား လုပ္ခြင့ျ္ ပဳထားေသာ္

Max Myanmar ကုမၸဏီက ယခင္က ေငြေဆာင္ျမိဳ႕နယ္ခြဲ အမွတ္

လည္း ယင္းသို႔ လုပ္ရာ၌ အစိုးရက ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးထားေသာ လယ္ (၁) ရပ္ကြက္ရွိ လယ္ႏွင့္ ေတာင္ေျမဧက တရာေက်ာ္အတြက္ က်ပ္သိန္းယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ အဆင့္္ဆင့္၏ ႀကီးၾကပ္မႈမွာ အဓိက ျဖစ္သည္။

ေပါင္း ၇၂၈၅ ကို ဒီဇဘၤာလ (၇) ရက္ေန႔က ေဒသခံပိုင္ရွင္ ၁၃ ဦးအား

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ တည္ဆဲဥပေဒျဖစ္ေသာ ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းေရး ဥပေဒ ဂရုဏာေၾကးအျဖစ္ ေပးအပ္ခ့ျဲ ခင္းပင္။
အရ “ေရာင္းခ်ျခင္း” (Sale) ဟူသည္ မွာ “ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို လႊဲေျပာင္း-

ယင္းမွာ ေတာင္သူ ၁၃ဦးပိုင္ဆိုင္သည့္ လယ္ေျမ ႏွင့္ ေတာင္ေျမ

ေပးျခင္း” ျဖစ္သည္။ လယ္သမားတြင္ “လယ္လုပ္သူ လယ္ပိုင္ခြင့္” ရွိပါက (ဥယ်ာဥ္ေျမ) ၁၀၆ ဧကအတြက္ လယ္ တဧကလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၂၅
မိမိကိုယ္တိုင္

လယ္မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ေသာ္လည္း

မိမိသေဘာအေလွ်ာက္ ႏႈန္း၊ ေတာင္ေျမ တဧကလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ႏႈန္းႏွင့္ ေပးအပ္ခ့ျဲ ခင္း-

သူရင္းငွား ေခၚယူခိုင္းေစၿပီး လယ္ဆက္လုပ္ႏုိင္သည္။ မည္သည့္ စီမံခန္႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ျဖင့္ Eleven Media Group က ဒီဇဘၤာလ ၁၂ရက္ေန႔
ခြဲေရးအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္၊ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ရယူစရာ မလိုဘဲ အေမြ ဆက္ခံ တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည္။
ခြင့္ ေပးႏုိင္သည္။ လယ္မွာ မိမိ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ပစၥည္းျဖစ္သျဖင့္ မိမိေရာင္း
ခ်င္မွ ေရာင္းမည္။ မေရာင္းဘဲလည္း ေနခ်င္ေနမည္။ ႀကိဳက္ေစ်းရလွ်င္ -

အပိုင္း (၃) ကို ဆက္လက္ဖတ္ရႈပါရန္

ေရာင္းမည္။ ႀကိဳက္ေစ်း မရလွ်င္ မေရာင္းဘဲေနမည္။ မည္သူမွ် ဖိအားေပး၍

ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)

မရ။

ေရာင္းရာတြင္လည္း

မိမိပစၥည္းကို

မိမိေရာင္းျခင္းသာ

ျဖစ္သျဖင့္

ဒီဇဘၤာလ (၁၄) ရက္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္

စာမ်က္ႏွာ 12

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး)

ေပးလိုက္တာနဲ႔ ခ်က္ျခင္းလိုလိုပဲ ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ကို ေရာက္လာခဲ့ပါ
အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မွဳေတြကို ရုတ္သိမ္းေပးျပီးတဲ့ေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ
ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူေတြ စိတ္ဝင္စားမွဳ အမ်ားႀကီး ရွိလာေပမယ့္ ႏုိင္ငံရဲ႕ေန
ရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳေတြ လုပ္ေနဆဲ ျဖစ္တ့အ
ဲ တြက္
သူတုိ႔အေနနဲ႔ စြန္႔စားရမယ့္ အႏၱရယ္ေတြန႔ဲ ရင္ဆိုင္ေနရတံုးပါပဲ လုိ႔ ဘိတ္ကာ

တယ္။ ကန္႔သတ္ ပိတပ
္ င္မွဳေတြကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးလိုက္တာကေတာ့ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံက နို္င္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကို လႊတ္ေပးလိုက္ျပီး တိုင္းရင္းသားေတြ
နဲ႔ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြကို အဆံုးသတ္ႏုိင္ဖို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမွဳေတြ
လုပ္လာတဲ့အတြက္ ဆုလဒ္အျဖစ္ ေပးအပ္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုဟာ ဥေရာပသမဂၢ၊ ကေနဒါနဲ႔ ႀသစ

နဲ႔ မက္ခင္ဇီ ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ တဦးက သတိ ေပးထားပါတယ္။
“ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ သူေပးထားတဲ့ ကတိေတြအတိုင္း လုပ္မယ္လုိ႔
ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ ” လုိ႔ ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ ေဖာက္သည္ေတြကို ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္
ရာမွာ နီကိုလတ္စ္ အက္ဖ္ ေကာင္းဝပ္ က ေျပာႀကားခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံကို ဝင္ေရာက္ဖို႔ စီစဥ္ေနတဲ့ အေမရိကန္န႔ဲ အာရွက
ကုမၸဏီေတြဟာ လုံ႔လစိုက္ထုတ္မွဳ အျပည့္ရွိတ့ဲ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ စီးပြား

ေႀတးလွ်ား ႏုိင္ငံေတြက အလားတူ အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မွဳ ေလွ်ာ့ခ်ေပးလိုက္တ့ဲ
ေႀကျငာခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ျပီးတဲ့ေနာက္ အဲဒီလို ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ စီးပြား
ေရး အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
အခုေတာ့ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားမွဳေတြကို ဖယ္ရွားေပးလိုက္ပါျပီ။
အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြန႔ဲ သူတုိ႔ရဲ႕ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီေတြ

ေရး စီမံကိန္းေတြအတိုင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ဖို႔ အမ်ားႀကီး ဂရုစိုက္ႀကရ ဟာ အရင္က ပိတ္ပင္တားဆီးထားတဲ့ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မွဳေတြကုိ လုပ္လုိ႔
ရလာပါျပီ။ ခၽြင္းခ်က္ထားတာ တခုကေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို

ပါလိမ့္မယ္ လုိ႔လည္း သူက ဆိုပါတယ္။
ေကာင္းဝပ္မွာ လြန္ခ့တ
ဲ ့ဲ သတင္းပတ္ကုန္က ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စီးပြား
ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးဖို႔ ရန္ကုန္ကို သြားေရာက္ လည္ပတ္ခ့ဲတ့ဲ
အေမရိကန္-အာဆီယံ စီးပြားေရးေကာင္စီမွာ ပါဝင္ခ့သ
ဲ ူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီေကာင္စီဟာ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသမွာ လြန္ခ့တ
ဲ ့ဲ ႏွစ္၁ဝဝ ေက်ာ္က
တည္းက လွဳပ္ရွားလုပ္ကိုင္ခ့ႀဲ ကတဲ့ ေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြန႔ဲ ကမၻာ့ အားအ

တင္သြင္းခြင့္ မေပးေသးတာပါပဲ။ အဲဒါဟာ တင္းက်ပ္တ့ဲ ဥပေဒသေတြကို
နာခံေနရတဲ့ အာဆီယံႏုိင္ငံေတြက ကုမၸဏီေတြအေပၚမွာ ရွိေနတဲ့ ဖိအားေပး
မွဳေတြကို သက္သာ ေလွ်ာ့နည္းသြားေအာင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစတယ္
လုိ႔ ယူဆရပါတယ္။
ေကာင္းဝပ္ရဲ႕ အဆိုအရ အေထြေထြလိုင္စင္အမွတ္ ၁၆ နဲ႔ ၁၇

ေကာင္းဆံုး ေစ်းကြက္ေတြထဲက တခုအပါအဝင္ ျဖစ္တ့ဲေနရာမွာ သူတုိ႔ရဲ႕ ေတြက အခုဆိုရင္ အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြန႔ဲ လူပုဂၢိဳလ္ေတြကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ
လုပ္ငန္းကို ခ်ဲ႕ထြင္ ေဆာင္ရြက္လိုႀကတဲ့ ေကာ္ပိုေရးရွင္းသစ္ေတြ အပါအဝင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္န႔ဲ ေငြေႀကးအရ လႊဲေျပာင္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေတြကို ခြင့္ျပဳလိုက္
အဓိက အေမရိကန္ေကာ္ပိုေရးရွင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ေကာင္စီ တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္လုိ႔ ေငြေႀကး လႊဲေျပာင္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ အမ်ိဳးအ
စားသစ္ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ခြင့္ျပဳလိုက္ျပီ ျဖစ္ေပမယ့္ လူ႔အခြင့္အေရး

ျဖစ္ပါတယ္။
ေကာင္းဝပ္ရဲ႕ အဆိုအရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွဳဆိုင္ရာ ရာသီဥတုန႔ဲ ပတ္
သက္တ့ဲ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူဖို႔ဟာ ဒီခရီးစဥ္ရဲ႕ အေရးအႀကီးဆံုး
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ ထိုင္းႏုိင္ငံန႔ဲ လုပ္ငန္းခြဲ အပါအဝင္
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အေျခစိုက္တ့ဲ ကုမၸဏီေတြန႔ဲ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီေတြ၊
အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားေတြကို စီးပြားေရး အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မွဳ လုပ္ထားခဲ့ပါ
တယ္။ ဒီအရင္ကေတာ့ ေဒသစီမံကြပ္ကဲမွဳနဲ႔ လုပ္ေနတဲ့ လက္ေအာက္ခံ
ကုမၸဏီေတြကို ျမန္မာႏုိင္ငံန႔ဲ စီးပြားေရးလုပ္ခြင့္ ျပဳထားခဲ့ေပမယ့္ မိခင္ကုမၸ
ကူညီေဆာင္ရြက္ခြင့္

သက္တ့ဲ ပိတ္ပင္ ကန္႔သတ္မွဳ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၆ဝ.၅ ရိုင္ထက္ ပိုျပီး၊ အေမရိကန္

ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဏီေတြကိုေတာ့

ခ်ိဳးေဖာက္မွဳ၊ အက်င့္ပ်က္ ျခစားေလာက္ကိုက္မွဳနဲ႔ စစ္တပ္ထိမ္းခ်ဳပ္မွဳနဲ႔ ပတ္

ပိတ္ပင္ထားခဲ့ပါတယ္။

အခုေတာ့

အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြဟာ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီေတြကို ေငြေႀကးအရ နဲ႔
ေငြေႀကးအရ မဟုတ္တ့ဲ နည္းလမ္းေတြန႔ဲ ကူညီေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရလာပါျပီ။
ဝါရွင္တန္ဒီစီ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဌာနရဲ႕
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ တဦးျဖစ္တ့ဲ ေကာင္းဝပ္ဟာ ျပီးခဲ့တ့ဲ အပတ္က ျမန္မာ
ႏုိင္ငံကို ေငြေႀကးလႊဲေျပာင္းမွဳ နဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွဳ အေပၚ တရားဝင္ ေျဖေလွ်ာ့

ေဒၚလာ ၅ဝဝဝဝဝ (ထိုင္း ဘတ္ ၁၅.ဂ သန္း)ထက္ ပိုတ့ေ
ဲ ျမကို ဝယ္ယူ ဒါမွ
မဟုတ္ ငွားရမ္းမယ္ဆိုရင္ အေသးစိတ္ အစီရင္ခံ တင္ျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီ အစီရင္ခံ တင္ျပမွဳေတြမွာ ေျမကို ဘာအတြက္ အသံုးျပဳမယ္၊ ေနရာေဒ
သ၊ ေနထိုင္သူေတြကို ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေပးမွဳ အစီအစဥ္န႔ဲ တရားဥပ
ေဒဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အက်ဥ္း၊ ေငြေႀကးနဲ႔ ရုပ္ဝတၳဳပစၥည္း ေပးေလွ်ာ္
မွဳေတြနဲ႔ ေနထိုင္သူေတြ ကိုယ္တိုင္ စိတ္လိုလက္ရ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မွဳ
စတဲ့ အခ်က္ေတြ အပါအဝင္ ျဖစ္ရပါမယ္။
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ဝဝဝဝဝ ထက္ ပိုတ့ဲ တျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွဳ
ေတြ အတြက္လည္း အလားတူ အစီရင္ခံစာမ်ိဳး တင္ျပဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ အေနနဲ႔ အလုပ္သမားေတြကို လူ႔အခြင့္အေရး သတ္မွတ္
ျပဌာန္းခ်က္ေတြန႔ဲ အညီ အလုပ္သမားေတြအတြက္ မွန္ကန္သင့္ေလွ်ာ္တ့ဲ

Volume 4, No 1

စာမ်က္ႏွာ 13

လံုျခံဳမွဳေဆာင္ရြက္ေပးမွဳေတြလည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ေနာက္ သူတုိ႔လုပ္ငန္း
ရဲ႕ သဘာဝ၊ ဆက္သြယ္သူ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြ၊ လိုအပ္တ့ဲ ေျမယာပိုင္ဆိုင္
မွဳ လုပ္ငန္းစဥ္၊ ျဖစ္လာႏုိင္ေျခရွိတ့ဲ လူေနရာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားမွဳ၊
အစိုးရနဲ႔ ႏုိင္ငံအဖြဲ႕အစည္းေတြကို ေငြေပးေျခမွဳ စတာေတြကိုလည္း ေဖာ္ျပဖို႔
လိုပါတယ္။ “ သူတုိ႔ေတြဟာ စစ္တပ္န႔ဲ မပတ္သက္ဖို႔န႔ဲ အစိုးအေဆာက္အဦ
ေတြ၊ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူေတြန႔ဲ ပတ္သက္လာမွာကို ပိတ္ပင္ထားတာ ရွင္း
ပါတယ္ ” လုိ႔ ေကာင္းဝပ္က ေျပာပါတယ္။
ခုခ်ိန္မွာ အာမခံလုပ္ငန္းနဲ႔ ေငြလႊဲမွဳအပါအဝင္ ေငြေႀကး လႊဲေျပာင္း
ေဆာင္ရြက္မွဳအားလံုးကို ခြင့္ျပဳလုိက္ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒါမွမဟုတ္ လက္
နက္ကိုင္ေတြကို ေငြေပးမွဳေတြကိုေတာ့ ပိတ္ပင္တားဆီးထားဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို တခ်ိဳ႕ ျမန္မာဘဏ္ေတြန႔ဲ ေငြလႊဲေျပာင္း
ေဆာင္ရြက္မွဳေတြကို ပိတ္ပင္ တားဆီးထားပါေသးတယ္။
ခုမွာ ဘဏ္ေငြစာရင္းရွိတ့ဲ ပုဂၢိဳလ္တေယာက္ကို ေငြလဲြေျပာင္းေဆာင္ရြက္ခြင့္
ရွိမရွိ ဆိုတာကေတာ့ မေသခ်ာေသးပါဘူး လုိ႔ ေကာင္းဝပ္ က ဆိုပါတယ္။
ေကာင္းဝပ္က အထူးသျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ေတြက ျမင့္မားေနေသးတဲ့
အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို မူဝါဒေတြကို ေျဖေလွ်ာ့့ႏုိင္မွဳကို အေသအခ်ာ
စဥ္းစားဖို႔ လိုအပ္ေနေသးတယ္လုိ႔လည္း သတိေပးခဲ့ပါတယ္။ တရားမ ဆိုင္
ရာ ဒါမွမဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳဆိုင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ေတြက ေငြေႀကး လႊဲေျပာင္းေဆာင္
ရြက္မွဳ တခုအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅ဝဝဝဝ အထိ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
လႊဲေျပာင္းေဆာင္ရြက္မွဳ

တန္ဘိုးရဲ႕

ႏွစ္ဆ

ပလပ္စတစ္အိတ္ၾကီးႏွစ္လံုးကိုဆြဲျပီး လမ္းေလွ်ာက္လာပါတယ္။ တစ္ေန
ရာမွာ သ႔ူအိတ္တစ္အိတ္က ေအာက္ေျခက အနည္းငယ္ျပဲသြားျပီး ပိုက္ဆံ
ေဒၚလာ ၂ဝ တန္ေတြ ထြက္က်သြားပါတယ္ ။
အဲ့ဒါကိုျမင္လိုက္တ့ဲ အနားက ရဲအရာရွိတစ္ေယာက္က အဖြားအို
ကို တားလိုက္ျပီး “ အဖြား... အိတ္ထဲက ေဒၚလာ ၂ဝ တန္ေတြ ထြက္
က်ေနတယ္ ...”

“ ဟုတ္လား ..ေအး..ေအး အဖြား ျပန္လိုက္ေကာက္

ရအုန္းမယ္ ေက်းဇူးပဲကြယ္ ” အဖြားအိုက ျပန္ေျပာသည္ ။
“ ေနပါဦး အဖြားရဲ႕ ျဖည္းျဖည္းေပါ့ က်ေနာ္ေမးစရာရွိလို႔ အဖြားပိုက္ဆံ
ဒီေလာက္အမ်ားၾကီး ဘယ္ကရတာလဲ သူမ်ားဆီက ခိုးလာတာ ယူလာတာ
မ်ဳိး မဟုတ္ဘူးေနာ္ ” ရဲအရာရွိက ေမးသည္ ။
“ မဟုတ္ပါဘူးကြယ္ ” အဖြားအိုက ရွင္းျပသည္ ။ “ ဒီလိုကြယ့္ ....
အဖြားအိမ္ရဲ႕ေနာက္ေဖးက

အေမရိကန္ဘဏ္တခုက ပိတ္ပင္တားဆီးထားတဲ့ ျမန္မာဘဏ္တ

ဒါမွမဟုတ္

အသက္အနည္းငယ္ၾကီးေနျပီ ျဖစ္တ့ဲ အဖြားအို တစ္ေယာက္ဟာ

ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံျခား တင္ပို႔ခြင့္ အထူးအခြင့္အေရးေတြကို ျငင္းဖ်က္ခံရတာဟာ အသင့္
ေလွ်ာ္ဆံုးျပစ္ဒဏ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ရာဇဝတ္ေႀကာင္းအရ ျပစ္ဒဏ္ဟာ ေဒၚလာ
၁ သန္း နဲ႔ ေထာင္ဒဏ္အႏွစ္ ၂ဝ အထိ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
“ ျဖစ္ေနတာေတြက သူတုိ႔ မူလက စီစဥ္ထားတာေတြထက္ ပိုလြန္
ေနပါတယ္ ” လုိ႔ ေျပာေပမယ့္ ေကာင္းဝပ္က ၁၉၈ဝ စုႏွစ္ ကာလမွာ ခ်မွတ္

ေဂါက္ကြင္းတစ္ခုန႔ဲ

အဲ့မွာလာေဂါက္သီးရိုက္တ့ဲေကာင္ေတြက
ေပါက္ေနတဲ့

အေပါက္ေလးကတဆင့္

ကပ္လ်က္ရွိေနတာ

အဖြားေနာက္ေဖးျခံစည္းရိုးက
အဖြားျခံထဲ

ေသးလာေပါက္ၾက

တာေလ ။ အဖြားျခံထဲက ပန္းပင္ေတြ ပ်က္စီးကုန္တာေပါ့။ အဖြား သူတို႔ကို
သတိေပးျပီး

တားတာလဲမရေတာ့

အဖြားလဲ

ေဒါသထြက္လာတာေပါ့။

အဖြားပန္းပင္ေတြ ဖ်က္စီးတဲ့အတြက္ ဒီေကာင္ေတြကို ပညာေပး ဆံုးမမွ
ျဖစ္မယ္ေပါ့။

ဒါနဲ႔

အဖြားလည္း

ပလာယာကို

ယူသြားျပီး

ျခံစည္းရိုးက

တိတ္တိတ္ေလး

အေပါက္ေလးေဘးကို
ထိုင္ေနတာေပါ့။

အဲ့မွာ

တစ္ေကာင္ေကာင္ ေသးေပါက္ဖို႔ အေပါက္ထဲ သူတို႔ဟာကို ထည့္လိုက္
တာနဲ႔

ပလာယာနဲ႔

ဖမ္းညႇပ္ထားလိုက္ျပီး

ေဒၚလာႏွစ္ဆယ္ေပးရင္ေပး

မေပးရင္ သူတို႔ဟာကိုကတ္ေၾကးနဲ႔ ျဖတ္ပလိုက္မယ္လို႔ေျပာျပီး သူတို႔ဆီက
ပိုက္ဆံေတာင္းတာေပါ့ ”
“ ဟား..ဟား..ဟား ေကာင္းတယ္ အဖြား အဲ့ဒါမွ မွ်တသြားတာ ” ရဲအရာရွိ
က ရယ္ရင္းေျပာသည္ ။ “ ဒါဆိုလဲ ေကာင္းပါျပီဗ်ာ က်ေနာ္႔ကို ခြင့္ျပဳပါဦး
...... ဒါနဲ႔ ဟိုဘက္လက္ထဲက ေနာက္တစ္အိတ္ကေရာ ဘာေတြလဲ ? ”

ထားတဲ့ စီးပြားေရး အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မွဳေတြကို ဒီထက္ပိုျပီး ပယ္ဖ်က္ေပးမယ္

“ ေအာ္ ဒီအိတ္လား ...” အဖြားအိုက အိတ္ကို မရင္း ေျပာျပလိုက္သည္ ။

လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မွဳေတြမွာ ဥပေဒ နဲ႔

“ တခ်ဳိ႕ေကာင္ေတြက ပိုက္ဆံမေပးခ်င္ဘူးေလ ”

ျပဌာန္း သတ္မွတ္ခ်က္ ၅ဝ ေလာက္ ပါရွိေနျပီး တခ်ိဳ႕က ဥပေဒျပဳလႊတ္
ေတာ္မွာ ျပင္ဆင္ဖို႔ လိုအပ္ေနတဲ့အတြက္ အခ်ိန္ ယူရႏုိင္ပါတယ္။ အစီရင္ခံ
တင္ျပမွဳေတြမာွ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မွဳေတြန႔ဲ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမွဳေတြ
ကို ေလွ်ာ့နည္းေအာင္ လုပ္ထားျပီဆိုတာ အာမခံမွဳလည္း ပါဝင္ဖို႔ လိုပါတယ္
လုိ႔ သူက ေျပာပါတယ္။
“ အေမရိကန္ကုမၸဏီ အမ်ားစုကေတာ့ ဒီအေႀကာင္းအရာေတြ
အတြက္ အေတာ္ႀကီး သတိထားႀကပါတယ္။ အဲဒါက လာဘ္ေငြ မေပးရဘဲ
အလုပ္လုပ္လို႔ ျဖစ္ႏုိင္ျပီဆိုတာကို ျပေနပါတယ္။ ဒါဟာ အေမရိကန္မွာ

*****

*****

*****

*****

မွတ္သားဖြယ္ အရွည္န႔အ
ဲ ျမင့္
စစ္တပ္တစ္ခုတြင္ ျဖစ္သည္။ တပ္ေရးဗိုလ္ၾကီးက တပ္ၾကပ္ၾကီး
ကို ေမးသည္ ။
“ အလံတိုင္ ဘယ္ေလာက္ ျမင့္သလဲ ”
တပ္ၾကပ္ၾကီးက ရဲေဘာ္အား အမိန္႔ေပးသည္ ။

ခ်မွတ္ ျပဌာန္းတဲ့ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး အစီရင္ခံ တင္ျပမွဳ ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း

“ အလံတိုင္ေပၚ တက္ ၊ ေပၾကိဳးကို ထိပ္မွာ ကိုင္ထားစမ္း ”

ျဖစ္ပါတယ္ ”

ရဲေဘာ္က ျပန္ေျပာ၏ ။

“ ဘက္ႏွစ္ဘက္စလံုးက လူေတြ အညီအမွ် ထိခိုက္ခံစားရမွာ ျဖစ္
တဲ့အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မွဳေတြနဲ႔ အက်င့္ပ်က္ျခစားမွဳ ႏွစ္ခုစ
လံုးဟာ အေရးႀကီးပါတယ္ ” လုိ႔ သူက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ရင္းျမစ္။ ။(Investors eyeing Myanmar told to be careful)
Achara Deboonme

“ အလံတိုင္ကို ေအာက္ေျခက သံေခ်ာင္းေလးဖယ္ျပီး ေျမေပၚမွာ ခ်တိုင္း
လိုက္ရင္ ျပီးတာပဲ ဆရာ။ ကၽြန္ေတာ္လည္း တက္စရာ မလိုေတာ့ဘူး ”
ထိုအခါတပ္ၾကပ္ၾကီးက ဤသို႔ မွတ္သားဖြယ္ ဆိုေလသတည္း ။
“ အထက္အရာရွိက အျမင့္ကို သိခ်င္တာ ၊
အရွည္ကို သိခ်င္တာ မဟုတ္ဘူး ေသာက္စကား မမ်ားနဲ႔။
ကဲ.... ရွည္မေနနဲ႔ တက္ ”
******* facebook.com/shein.thuhan မွ *******

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး)

စာမ်က္ႏွာ 14

၁၉၄၀ ခုနွစ္ ဇန္နာ၀ါရီလတြင္ တို႔ဗမာအစည္းအရံုးၾကီး၏ အမႈေဆာင္အစည္းအေ၀းကို မႏၱေလးျမိဳ႕၌ က်င္းပေလသည္..။ တို႔ဗမာအစည္းအရံုး
ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး လိုသည့္ အတြက္ ျဗိတိသွ်ေလဘာတီေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္သူ “ဆာစတက္ဖို႔ကရစ္ပ္ ” သည္ မႏၱေလးျမိဳ႕သို႔
လိုက္လာခဲ့ေလသည္..။ မႏၱေလးတြင္ ထိုေလဘာတီေခါင္းေဆာင္ၾကီးနွင့္ တို႔ဗမာအစည္းအရံုးအမႈေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုၾကပုံမွာ က်ေနာ့္တစ္သက္တြင္
မေမ့နိုင္ေအာင္ရွိေတာ့သည္...။ ေဆြးေႏြးပြဲကို သခင္ေအာင္ဆန္း ၊ သခင္သန္းထြန္း ၊ သခင္စိုး၊ သခင္ေလးေမာင္ တို႔အားေဆြးေႏြးရန္ သတ္မွတ္ထားၾက
ပါသည္..။
ကရစ္ပ္ က “ ဗမာျပည္ ကို မလာခင္တုန္းက တို႔ဗမာအစည္းအရံုး နဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြရ့ဲ အေၾကာင္းကို က်ေနာ္ နားလည္တာနဲ႔၊ ဒါေတြဟာ
ဗမာျပည္ေျမေပၚ ေရာက္လို႔ တစ္ညလဲ အိပ္မိေရာ က်ေနာ္ သိထားတာေတြ အားလံုး အျမီး နဲ႔ ေခါင္း လြဲေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္..” ဟု ေျပာရင္း ဟားတိုက္
ရယ္လိုက္ပါသည္..။

က်ေနာ္သိခ့တ
ဲ ာက

ခင္ဗ်ားတို႔

အစည္းအရံုးဟာ

လူရမ္းကားေလးေတြ..၊

ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့သူေတြ..၊

သူပုန္ထဖို႔

ေသြးဆူေနတဲ့သူ ကေလးေတြ..၊ ပညာမဲ့ အလုပ္လက္မ့ဲ ကေလးေတြ စုေပါင္းပါ၀င္တ့ဲ အစည္းအရံုးၾကီးပဲလို႔ နားလည္လာခဲ့ပါတယ္..။ အခုမွ
ဒီလိုမဟုတ္မွန္း သိပါေတာ့တယ္...” ။
သခင္ေအာင္ဆန္းက ရယ္လ်က္
“ ဒါဟာ ဓမၼတာပါဘဲ..၊
အုပ္စိုးသူ ဆိုတာဟာ အုပ္စိုးခံရသူမ်ားအေပၚမွာ ဒီလိုပဲ သေဘာ ထားတတ္ပါတယ္..။
အထူးသျဖင့္ က်ေနာ္တို႔က အတိုက္အခံ လုပ္ေနေတာ့ ဒီလိုပဲ သတင္းေပးၾကမွာပဲ..။
တစ္ခုပဲ ေျပာခ်င္တာက ဗမာျပည္မွာရွိတ့ဲ လူငယ္တိုင္းဟာ
ဒီလိုပဲ ပညာမဲ့ အလုပ္လက္မ့ဲ လူေပ လူေတ ကေလးေတြခ်ည္း ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္လည္း ဘယ္သူ႔ အျပစ္လ.ဲ .. ? ။
ျဗိတိသွ် အုပ္စိုးျခင္း ေအာက္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအေနနဲ႔ ျဗိတိသွ်လူမ်ိဳးေတြပဲ အရွက္ရစရာ ေကာင္းေနမွာေပါ့...”

ကရစ္ပ္။

။ “ က်ေနာ္ တစ္ခုေမးပါရေစ...၊ စပ္စုတယ္လို႔လဲ မထင္ပါနဲ႔..။ ရင္းရင္းနွီးနွီး သေဘာထားလို႔ ေမးရဲတာပါ..။
ခင္ဗ်ားတို႔က အခု အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္ခံဘ၀က လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ၾကိဳးပမ္းေနၾကတယ္..။
လြတ္လပ္ေရးကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ရေအာင္လုပ္ၾကမွာလဲ.. ? ”

သခင္ေအာင္ဆန္း ။

။ “ နည္းကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ တရားတယ္ထင္တ့ဲ နည္းနဲ႔ ရေအာင္ယူရမွာပဲ...”

ကရစ္ပ္။

။ “ မစၥတာေအာင္ဆန္း ေျပာတာ က်ေနာ္ နားမလည္ေသးပါဘူး..။ ထပ္ရွင္းစမ္းပါအံုး..”

သခင္ေအာင္ဆန္း ။

။ “ ရွင္းပါတယ္..၊ တရားတယ္ထင္တ့န
ဲ ည္း ဆိုတာဟာ ရရာနည္းနဲ႔ လုပ္ရမယ္ လို႔ဆိုတာပဲ..။
ဥပမာဗ်ာ.. ခင္ဗ်ား အိပ္ထဲမွာထည့္ထားတဲ့ ေဖာင္တိန္က က်ေနာ္ ပိုင္တ့ေ
ဲ ဖာင္တိန္ ဆိုပါေတာ့..။
ခင္ဗ်ားက က်ေနာ့္ဆီက အနိုင္က်င့္ျပီး လုယူထားတယ္ဆိုပါေတာ့...။
ဒီေတာ့ က်ေနာ္က ခင္ဗ်ားကို ေတာင္းပန္ျပီး ျပန္ေပးပါ လို႔ ေခ်ာ့ေတာင္းမယ္..။
မရရင္ ေနာက္တစ္နည္း နဲ႔ ေတာင္းမယ္..။

Volume 4, No 1

စာမ်က္ႏွာ 15

အဲ့ဒီလို မရတဲ့ အဆံုးက်ေတာ့ မေပးဘူးလား.. ေပးမလား ဆိုျပီး ျခိမ္းေျခာက္ ေတာင္းမယ္..။
ဒါနဲ႔မွ မရရင္ ေဟာဒီလို အတင္း လုယူမယ္...”
သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ေျပာေျပာဆိုဆို ဆာစတက္ဖို႔ကရစ္ပ္ ၏ အိပ္ကပ္ထဲက ေဖာင္တိန္ကို ဆြဲယူလိုက္ရာ ကရစ္ပ္၏ ကုတ္အက်ႌအိပ္ၾကီးပါ
ျပဲ၍

ပါလာေတာ့သည္..။

သခင္ေအာင္ဆန္းမွာ

ဧည့္သည္တစ္ေယာက္၏

အက်ႌ

ျပဲသည္ကိုပင္

အားမနာတတ္..၊

အလိုက္မသိတတ္ပဲ

ဆက္၍

ေျပာလိုက္ေသးသည္...။

“ ကဲ.. အဲ့ဒီနည္းဟာ က်ေနာ္ တရားတယ္ထင္တ့ဲ နည္းပဲ..။ က်ေနာ့္ ေဖာင္တိန္ ျပန္ရတာ လိုရင္းပဲ....”
ကရစ္ပ္မွာ ဘာမွ်မေျပာနိုင္..၊ အားရပါးရ ဟားတိုက္၍ရယ္ေမာေနရွာေတာ့၏..။ သခင္ေအာင္ဆန္းက ဆက္ျပီး...

“ ကဲ.. အခုလိုနည္းနဲ႔ လုပ္ယူေတာ့ ေကာင္းေသးရဲ့လား..။ က်ေနာ့္မွာေတာ့ က်ေနာ့္ ေဖာင္တိန္ျပန္ရ ပါေလရဲ့..။
ခင္ဗ်ားမွာေတာ့ အက်ႌအိပ္ အျပဲခံရတာသာ အဖတ္ တင္တာေပါ့..။
ေစာေစာ ကသာ ျပန္ေပးလိုက္ရင္ အက်ႌလည္းမျပဲဘူး..။
က်ေနာ့္လက္ေတာင္ ေတာ္ေတာ္ နာသြားတယ္...။
ခု က်ေနာ္ေျပာေနတာေတြဟာ အပိုေျပာတာလဲ မပါဘူး..။
ျခိမး္ ေျခာက္ေနတာလည္း မဟုတ္ဘူး..။ တကယ္ျဖစ္လာနိုင္တ့ဲ သေဘာကို ေျပာျပေနတာပဲ..”
ကရစ္ပ္မွာ ဘာမွမေျပာနိုင္..။ အူတက္မတတ္ျဖစ္ေနရွာသည္..။ ေနာက္အတန္ၾကာမွ...
“ အို.. ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ေအာင္ဆန္း..၊ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ေအာင္ဆန္း...”
ဟူ၍သာ ထပ္ကာ ထပ္ကာေရရြတ္ေနရွာ ပါေတာ့သည္...။
က်ေနာ္တို႔တစ္ေတြမွာ ဧည့္သည္မ်ားကိုလဲ အားနာ..၊ မရယ္ပဲလဲ မေနနိုင္ျဖစ္ကာ မ်က္နွာအထားရ ခက္ေနၾကရေတာ့၏...။
သခင္ေအာင္ဆန္း ရိုင္းျခင္း..၊ ၾကမ္းျခင္း(၀ါ) ေလာက၀တ္ကို ဂရုမစိုက္ျခင္း တို႔သည္ သူတစ္ပါး အေပၚတြင္ ေစာ္ကားေမာ္ကား ျပဳလိုေသာ
ေၾကာင့္မဟုတ္...။ ႏိုင္ငံေရးကိုသာ အျမဲစဥ္းစားေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆခ်င္ပါသည္..။
အမွန္မွာ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ အလြန္ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား ရွိသူ ျဖစ္ပါသည္..။ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားမရွိေသာ တကိုယ္ေကာင္း ဆန္ေသာ
သူမ်ားကို အလြန္စက္ဆုပ္သူ ျဖစ္ပါသည္..။ သခင္ေအာင္ဆန္း မည္မွ်ရဲေဘာ္စိတ္ ရွိသည္ကို သူႏွင့္အတူ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား အားလံုးသိပါသည္..။
အခ်ိဳ႕ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကဲ့သို႔ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းအေပၚတြင္ ဝံသာ မနုဘဲ...၊ သူ၏ ရဲေဘာ္မ်ားကိုသာ ဦးစားေပးေလ့ရွိေၾကာင္းကို သူ၏ ေနာက္ပိုင္း
လုပ္ရပ္မ်ားက သက္ေသခံပါသည္...။
ေအာင္သန္း ၏ ေအာင္ဆန္း စာအုပ္မွ
FORMAT ခ်မရတဲ႔ USB STICK ေတြကိုျပင္ၾကည့္ရေအာင္ (REPAIRING MEMORY STICK)
Memory Stick ေတြ လူသံုးမ်ားသလိုပဲ အပ်က္လည္း မ်ားလွပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာက မသိေတာ့တာ၊ Format ခ်ခိုင္းတာ၊ ဖိုင္ေတြ ထပ္ထည့္လို႔
မရေတာ့တာ၊ Capacity အျပည့္မရေတာ့တာ စသည္ျဖင့္ ျပႆနာေတြက စံုလွပါတယ္။ အခုေတာ့ Format ခ်ခိုင္းတယ္၊ ဒါေပမဲ့ Format ခ်မရတဲ့ Memory Stick တစ္ေခ်ာင္းကို ျပဳျပင္နည္းေလးကို ေရးသားေပးလိုက္ပါတယ္။ သေဘာတရားကေတာ့ Format ခ်ခိုင္းတယ္ဆိုတာက တနည္းအားျဖင့္ File
System မရွိလို႔ပါပဲ။ Format ခ်လည္း မရတာကေတာ့ Partition Table က Corrupt ျဖစ္လို႔ပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ Partition Table ဖ်က္ၿပီး အသစ္ျပန္ေဆာက္၊
ၿပီးေတာ့ File System ျပန္သတ္မွတ္လိုက္ရင္ ျပန္ေကာင္းသြားပါလိမ့္မယ္။ လိုအပ္တ့ဲ Software ကေတာ့ ႏွစ္ခုတည္းပါ။Test Disk ရယ္ Bootice ရယ္ပါ။
ပထမဆံုး Test Disk ကို Run ပါ။ No Log ကို Keyboard က Arrow Key နဲ႔ ေရြးၿပီး Enter ေခါက္ပါ။ အဲဒီအခါမွာ Hard Disk နဲ႔ Memory Stick ရယ္
ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ Memory Stick ကို ေရြးပါ။ Enter ေခါက္ပါ။ ေနာက္ထပ္ သူက Partition Table type ကို ေရြးခိုင္းပါလိမ့္မယ္။ Intel ကို ေရြးၿပီး Enter
ေခါက္ပါ။ အဲဒီအခါမွာ [Analyse] [Advanced] [Geometry] စသည္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္စရာေတြ ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီထဲက [Delete] ကို ေရြးၿပီး Enter
ေခါက္ပါ။ Yes/No ေမးရင္ Y ကို ႏွိပ္ၿပီး Enter ေခါက္ပါ။ ဒါဆိုရင္ Memory Stick ရဲ႕ Partition Table ကို ဖ်က္ၿပီး သြားပါၿပီ။
ဒီထိဆုရ
ိ င္ TestDisk ရဲ႕အပိုင္း ၿပီးသြားပါၿပီ။ ေနာက္ထပ္ Bootice ကို Run ပါ။ Perform Format ကို ႏွိပ္ပါ။ ေနာက္တစ္ဆင့္ ေပၚလာရင္ USB-HDD
mode (Single Partition) ကို ေရြးပါ။ Next ကို ႏွိပ္ပါ။ Dialog box ေပၚလာရင္ OK ႏွိပ္ပါ။ ဒါဆိုရင္ Format စရိုက္ပါလိမ့္မယ္။ ရပါၿပီ။ စာဖတ္သူရဲ႕ Stick
အပ်က္ကေလး ျပန္ေကာင္းသြားပါလိမ့္မယ္။
Bootice (100KB) ကုိ Download ယူရန္ http://adf.ly/Gsycb
TestDisk (1.44MB) ကုိ Download ယူရန္ http://adf.ly/Gsyub

http://winkabarkya
w.blogspot.com/ မွ

ကူးယူ
ေဝငွပါသည္။

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး)

စာမ်က္ႏွာ 16

ဦးၾကည္ေမာင္၊ ႏူးရင္ဘာ့ခ္ႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး

မေန႔က (ဆရာ)ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္၏ “က်ေနာ္ သေဘာ မ
တူပါ” ကို ဖတ္ေနရင္း ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးစအခ်ိန္ကို
စိတ္ ျပန္ေရာက္၏။ ထိုၾကားျဖတ္ေရြးပြဲၿပီးစက မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏
ေမးေျပာေျပာသည့္ စကားကိုလည္း ျပန္ေတြးမိ၏။ ထိုမိတ္ေဆြက
ခုမွ ေကာက္ကာငင္ကာ “အေမစု” ျဖစ္သူ မဟုတ္ပဲ “အန္တီစု”
ေခတ္က စကာ ႏိုင္ငံေရးကို ခရီးသြားဟန္လႊဲစိတ္ဝင္စားသူခ့ျဲ ဖစ္၏။
ေထာင္တန္းအက်ခံၿပီး လုပ္ေနၾကသူေတြကို က်ေတာ့
“ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဝင္စားလို႔၊

ႏိုင္ငံေရးဝါသနာပါလို႔”

လုပ္ေနသူေတြ

အျဖစ္မွ်သာ သေဘာထားသူျဖစ္၏။ သူႏွင့္က်ေနာ္ ခု ျပန္ဆံုေတာ့
အႏွစ္ (၂ဝ) ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီ။ သို႔ေသာ္ သူ႔ႏိုင္ငံေရးသက္က သူ႔
လူ႔အသက္အေရြ႔ကို ေမ့ေနဟန္တူ၏။ ခုေတာ့ သူလည္း “အေမစု”။ သူ႔ဘာသာ “အေမ”ျဖစ္ျဖစ္ “အန္တီ”ျဖစ္ျဖစ္အေရးမႀကီး။ အေရးႀကီးသည္က သူ႔
စကားမ်ား။ စကားဆိုသည္က ေနာက္ကြယ္တြင္ တရားရွိ၏။ ယခု ေျပာခ်င္သည္က ထို တရား။
ဲ ူး၏။ (၂ဝ၁၂) ၾကားျဖတ္
(၉ဝ)ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အင္န္အယ္လ္ဒီထံ အာဏာမလႊဲခ့ဲသည့္အေပၚ သူႏွင့္မိမိ အတိုင္းအတာတခုအထိ အျမင္တူခ့ဖ
ေရြးေကာက္ပြဲလည္းၿပီးေရာ “ အဲ့ဒီတုန္းက ဦးၾကည္ေမာင္က ဦးခင္ၫြန္႔ကို ႏူးရင္ဘာ့ခ္ခံုရံုးတင္မယ္ သြားေျပာတာကိုး၊ ၿပီးေတာ့… အာဏာကလည္း
မက္ေသး”ဟု ျဖစ္ကာ ေလသံေျပာင္းသြား၏။ ဒါက တစ္ခု။
“အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေျပာေနၿပီး အရင္အစိုးရလုပ္ခ့ဲတာေတြကို ျပန္ေဖာ္ထုတ္ရမယ္ေျပာေနတာေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူးနဲ႔တူတယ္။
က်ေနာ္ကေတာ့ နားလည္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ျဖစ္ေနတာက မေဟာသဓာနဲ႔ေကးဝဋ္ပုဏၰားလို …….” ဟု စကားခံကာ “ေခ် ၂ ေခ်”တရား ေဟာ၏။ ဒါက
ေနာက္တစ္ခု။
“ေခတ္က ေျပာင္းေနၿပီဗ်၊ ခ်မဟဲ့ေဆာ္မဟဲ့ လုပ္ရမွာ မဟုတ္ဘူး၊ တိုငး္ ျပည္ကို ဆႏၵျပပြဲန႔ဲ ေသနတ္န႔ဲ တည္ေဆာက္လို႔မရဘူးဗ်” ဆိုကာ ပညာ
ေခတ္ အေၾကာင္း ပညာေပး၏။ ဒါကလည္း ေနာက္ထပ္တစ္ခု။
ထိုမိတ္ေဆြ၏ “အာဏာမက္ႏွင့္ ႏူးရင္ဘာ့ခ္” ကို က်ေနာ္က “ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ အာဏာျပႆနာ” အျဖစ္ ျမင္ထား၏။ ဦးၾကည္ေမာင္သည္
“အာဏာႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး” ကို တစ္ခုတည္းအျဖစ္ တြဲျမင္သဟ
ူ ု က်ေနာ္က အမွတ္ျပဳယံုၾကည္သူ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုကိစၥသက္သက္ကြက္၍ ဤေနရာ
၌ ေျပာခ်င္လာ၏။ က်န္ကိစၥမ်ားကိုေတာ့ ေနာင္တြင္ေျပာမည္ေတြး၏။
အရင္ဆံုး (၉ဝ)ေရြးေကာက္ပြဲကို ေျပာခ်င္၏။ ေနာက္ခံမ်ားသိၾကၿပီးသားမို႔ ေျပာေရးမခ်ဲ႕လိုေတာ့။ (၉ဝ) ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲကို အင္န္အယ္လ္ဒီ
ဝင္ခ့ဲသည္က အာဏာ(၃)ရပ္လံုး လြတ္လြတ္ကၽြတ္ကၽြတ္ ရႏိုင္ေျခရွိမႈေအာက္က ဝင္ခ့ျဲ ခင္းျဖစ္၏။
တနည္းေျပာရလွ်င္ အစိုးရဖြ႔၊ဲ လႊတ္ေတာ္ေခၚ၊ ဥပေဒျပဳဖို႔ (ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုဆြ)ဲ ျဖစ္၏။ အလြန္ရွင္း၏။ ေထြျပားစရာ ဘာမွမရွိ။
သို႔ေသာ္ ေဝဝါးခဲ့ၾကသည္ထင္၏။
ထိုအခ်ိန္က ႏွစ္ဘက္စလံုးတြင္ ျပႆနာ၏အရင္းတရားကို “ဘာမွန္း” ေသခ်ာသိျမင္သူမ်ားေလာက္သာ ဗူးလံုးနားထြင္းခဲ့ၾက၏။
အခ်ိဳ႕က “အာဏာ မမက္” တို႔၊ “အာဏာလိုခ်င္လို႔ မဟုတ္” တို႔၊ “အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး”တို႔ ဟုဆိုကာ အေမာင္ေတာင္ေျမာက္မကြဲ။
တကယ္တမ္းအရင္းခံက “အာဏာျပႆနာ”။
ထို႔ေၾကာင့္ “အာဏာလႊဲေပး”ဟု တင္းတင္းရင္းရင္း ေျပာဝံ့သူက ေျပာ၏။ မဝံ့သူတို႔လည္း တံုဏွိေဘာ။
သို႔တိုင္ မိမိဘက္က တခ်က္ကေလးေတြေဝ လိုက္သည္ႏွင့္ သူ႔ဘက္က လက္ဦးမႈယူကာ တစ္သက္စာ နာလံမထူေအာင္ ေခ်မႈန္းပစ္လိုက္၏။
ထိုတြင္ အာဏာရယူေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ေဝးသြားေတာ့၏။
ဗမာ့လက္ေတြ႔ႏိုင္ငံေရး၏လက္သည္မွာ အာဏာျပႆနာမွန္း ဦးၾကည္ေမာင္လိုေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕က အလြန္အေလးအနက္ထားခဲ့၊ သိခ့ၾဲ က၏။
ထိုသူတို႔ ထိုသို႔သိမွန္း စစ္ဗိုလ္ေတြကလည္း သိထား၏။
ဤတြင္ ယိုးမယ္ဖြ႔ဲဖို႔ ရမယ္ရွာေတာ့ ဦးၾကည္ေမာင္ကို ေတြ႔၏။
အမွန္က ဤကိစၥသည္ ဦးၾကည္ေမာင္ႏွင့္မဆိုင္၊ အာဏာႏွင့္သာ ဆိုင္၏။ ဦးၾကည္ေမာင္ကိစၥ မဟုတ္။ “အာဏာ ကိစၥ”။
ဤမွ် သိသိႏင
ွ ့္ မ်က္ေစ့စံုမွိတ္ကာ ထို(၉ဝ) ရလဒ္ကို ႏိုင္ငံ့သမိုင္းထဲမွာပဲ ထားထား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းထဲမွာ ထားထား၊ ထားလို႔ရ၏။ ထားသူတို႔
ထားခဲ့လိုက္ၾကၿပီျဖစ္၏။ ထားခဲ့ၿပီမို႔ ေျပာေနစရာမလို ဆိုလွ်င္ေတာ့ မဟုတ္ေသး။ ခုေတာင္ ေျပာရၿပီမဟုတ္လား။

Volume 4, No 1

စာမ်က္ႏွာ 17

(၂ဝ၁၂)ၾကားျဖတ္ ဝင္တာက်ေတာ့ အာဏာယူဖို႔ မဟုတ္ေတာ့။ ယူခ်င္လို႔ မရေတာ့။ အာဏာရႏိုင္ေျခရွိမႈေအာက္က ဝင္ခ့ဲတာ မဟုတ္ေတာ့။
ရွိေနသည့္အစိုးရကို အသိအမွတ္ျပဳ၊ ဆြဲၿပီးသားဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္္၊ ဖြ႔ၿဲ ပီးသားလႊတ္ေတာ္ထဲ အိမ္ျဖည့္သေဘာ ဝင္ထိုင္ေပးဖို႔။
မိမိဘက္က ဤမွ်သာ။ (“ဒီ့ထက္မက”ဆိုသူမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါ၏) သူ႔ဘက္ကၾကေတာ့ ခိုင္၏။ ခ်ည္ၿပီးသား တုတ္ၿပီးသား။ “ေလးစားလိုက္နာ ျဖစ္ျဖစ္၊
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျဖစ္ျဖစ္ ” အေရးမႀကီး။ ဒါေတာင္ ေနာက္ဆံုး “ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္”ႏွင့္ အႏိုင္ပိုင္းခံလိုက္ရသည္မဟုတ္လား။
ဒီ့မတိုင္ခင္ကလည္း တင္ေရး/မတင္ေရးအစေတြ ပလူပ်ံေအာင္ ထြက္လာ၏။ ေနာက္ဆံုး တင္ေရးက ေပါက္ေကာင္ပြင့္ခ့၏
ဲ ။
တခါ မွတ္ပံုတင္ၿပီး ၾကားျဖတ္ဝင္မယ္ဆိုေတာ့ မဝင္ခင္မွာ ဝင္-ျပင္ ႏွင့္ ျပင္-ဝင္ အႀကိတ္အနယ္။ ေနာက္ဆံုး ဝင္-ျပင္လိုင္းက်၏။
အမွန္က ဝင္-ျပင္ႏွင့္ ျပင္-ဝင္ေတြတို႔သည္ တင္/မတင္ကာလကပင္ အစပ်ိဳးၿပီးသား။
ဒီလိုႏွင့္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုျပင္ေရး၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရးေႂကြးေၾကာ္သံႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲဝင္သြား၏။ ျပည္တြင္းစစ္မီးလည္း ေတာက္ဆဲ၊
၂ဝဝ၈ ဥပေဒလည္း စိုးမိုးဆဲ၊ ဖြ႔ဲစည္းပံုလည္း ပံုမပ်က္။
ဆိုေတာ့ ၾကားျဖတ္ဝင္ျခင္းသည္ အာဏာကိစၥလို႔ တိတိပပေျပာဖို႔ ခက္၏။
သူ႔စိတႀ္ ကိဳက္ တည္ေဆာက္ၿပီး၊ အထိုင္ခ်ထားသည့္ အာဏာကို ၿဖိဳခ်ဖို႔ အသာထား ထိပါးလို႔ပင္ မရေသး။
သည္အေနအထားမွာ “အာဏာစကား” ေျပာလို႔ မျဖစ္။ “အာဏာလႊဲေပး” ေျပာလို႔ မရ။
ဒီေတာ့ “ စစ္ဗိုလ္ေတြန႔ဲ တည့္ေအာင္ေပါင္း ” ပဲ ေျပာရေတာ့မည္။
ခု “သမၼတျဖစ္ခ်င္သည္၊ အာဏာလိုအပ္သည္ ” ဟု ေျပာင္းလာ၏။ ေကာင္း၏။ ႀကိဳဆို၏။
ထိုစကားက အႏွစ္ႏွဆယ္ေက်ာ္ အၾကာကပင္ ၾကားခ်င္သည့္စကား။
စိတၱဇနာမ္ျဖစ္ေသာ၊ စစ္တပ္ဝါဒျဖန္႔စကားလံုး ျဖစ္သည့္ “ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး ” ဆိုသည္ကို လႊတ္ခ်ၿပီး “အစိုးရ ျဖစ္ခ်င္တယ္၊ အာဏာ
လိုအပ္တယ္ ” ကို အတိအလင္း ထုတ္ေျပာလိုက္သျဖင့္ ရွင္းသြားၿပီဟု ယူဆ၏။
အစိုးရျဖစ္ခ်င္ျခင္းႏွင့္ ႏိုငင
္ ံေရးအာဏာကိစၥသည္ “ မက္ ” စရာ မဟုတ္။ “လိုအပ္ခ်က္” သာျဖစ္၏။
သို႔ေသာ္ ထို လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ျဖစ္ခ်င္သည့္သမၼတအတြက္ ေက်ာ္နင္းရမည့္ ကန္သင္းတို႔ကား ထူထူေျပာေျပာ။
ဥပေဒျပဳေရးဘက္က ၾကည့္လွ်င္လည္း (၉ဝ)ကလို “ ဥပေဒျပဳေရး ” ေျပာမရ။ “ဥပေဒစိုးမိုးေရး” ေျပာင္းရ၏။ မေျပာင္းလို႔မရ။ ကိုယ့္ေရြး
လမ္းႏွင့္ကိုယ္ ျဖစ္ေန၏။
သို႔ေသာ္ ဘယ္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးလဲ။ ဘယ္ပံုစိုးမိုးေအာင္ လုပ္မလဲဆိုသည္ကေတာ့ သဲသဲကြဲကြဲ မရွိလွ။
“ တရား ” ဥပေဒစိုးမိုးဖို႔ ဆိုလွ်င္ “စိုးမိုးမည့္” ဥပေဒသည္ “တရားမွ”ျဖစ္မည္။
ဥပေဒစိုးမိုးသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေကာင္းမွန္း လူတိုင္း သိသလို၊ ေကာင္းသည့္ (တရားသည့္) ဥပေဒစိုးမိုးမွ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း လူတိုင္း သိၾက၏။
ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးတြင္ တိက်ရွင္းလင္းသည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ လို၏။
သို႔မဟုတ္လွ်င္ “ ဘယ္သူျပဳသည့္ ဘာဥပေဒ၊ ဘယ္သူေတြအေပၚ စိုးမိုးမွာလဲ ” ဆိုသည့္ အေမးတို႔ႏွင့္သာ လံုးလည္ေနလိမ့္မည္ ထင္၏။
ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ဆိုင္သည့္ (ဦး) ေအာင္ထူး-ေရွ႔ေနေရးသည့္စာကို ဤေနရာတြင္ ေကာက္ႏႈတ္ ကိုးကားခ်င္၏။ သူက ….
ဥပေဒစိုးမိုးေရး၏ အေျခခံမွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို အဓိကထားသည္။ တရားမွ်တမႈ၏ အေျခခံမွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခံရသူအား အဓိကထားသည္။
ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို တကယ္တမ္း လိုက္နာက်င့္သံုးလွ်င္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား အျပစ္ေပးကို ေပးရပါမည္။ ေရွာင္လႊဲ၍မရပါ။
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား အျပစ္ေပးေရးမူကို က်င့္သံုးျခင္းမွာ ထိုသူအား အာဃာတထားလို၍ မဟုတ္။ အျပစ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ
ကိုယ္တိုင္ ေနာင္တရသြား ေစခ်င္သည့္အျပင္ အျခားသူမ်ားကလည္း သင္ခန္းစာယူ၍ ေနာင္ကို အလားတူ ျပစ္မႈမ်ား ထပ္မံမက်ဴးလြန္ေစရန္ ဟန္႔တားလို၍
ျဖစ္သည္။
ျပန္ေကာက္ရလွ်င္ ျဖစ္ခ့သ
ဲ မွ်ကိစၥတို႔သည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ အာဏာ ျပႆနာ။
ဦးၾကည္ေမာင္က ထိုႏွစ္ခုကို တစ္ခုတည္းျဖစ္မွန္း ေသခ်ာထားသူ။ (၉ဝ)ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး အာဏာ မအပ္ရတာက “ႏူးရင္ဘာ့ခ္” ေၾကာင့္ဟု
ဦးၾကည္ေမာင္အား လက္ၫိႈးထိုး ယိုးစြပ္သည့္ “အာဏာမက္”သူတို႔၏ ႏႈတ္ထြက္စကားကို တရားလုပ္ ေျပာလာေသာ က်ေနာ့္မိတ္ေဆြအား ေသခ်ာဃဏ
ျဖစ္ေစခ်င္လွ၏။
မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ (ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္ ၂ဝ၁၃) by Myo Myint on Friday, January 4, 2013 at 12:04am ·
လႊတ္ေတာ္ထဲ (ဝင္)တာကအရင္၊ ဖြ႔ဲစည္းပံု(ျပင္)တာကေနာက္(ဝင္-ျပင္)။
ဖြ႔ဲစည္းပံု(ျပင္)တာကအရင္၊ လႊတ္ေတာ္ထဲ(ဝင္)တာကေနာက္(ျပင္-ဝင္)။
စာကိုး- (ဦး)ေအာင္ထူး- https://www.facebook.com/ahtoo1

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး)

စာမ်က္ႏွာ 18

ၿမန္မာၿပည္လြတ္လပ္ေရးရၿပီး တိုင္းၿပည္ကို ၿပန္လည္ထူေထာင္တ့ဲအခါ
ေခါင္းေဆာင္အခ်င္းခ်င္း မညီမညြတ္ၿဖစ္တ့အ
ဲ တြက္.. ဟုတ္သလား။
တိုင္းရင္းသား ၿပည္သူလူထုႀကား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး အားနည္းခဲ့တ့အ
ဲ တြက္.. ဟုတ္သလား။
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡၿဖစ္မႈေတြေႀကာင့္.. ဟုတ္သလား။
ကၽြန္ေတာ္ေနထိုင္တ့ဲ ေဟာဒီတိုင္းၿပည္.. ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္တ့ဲ ႏိုင္ငံအဆင့္၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံအဆင့္ကို မေရာက္မေပါက္ ေနာက္သို႔ပင္ က်န္ရစ္ရပါ
သည္ လို ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ ့ ဒီကေန ့ လြတ္လပ္ေရးေန ့ သ၀ဏ္လႊာထဲ ေရးထားတဲ့ အခ်က္အလက္ကိုေတာ့ ၿပင္းထန္စြာ ကန္ ့ကြက္လိုက္တယ္။
ေခါင္းေဆာင္အခ်င္းခ်င္း မညီညြတ္တာကို လက္ညိႈးထိုးရံုနဲ ့ မၿပီးဘူး။ အေပၚယံလ်ွပ္ သံုးသပ္လို ့ ေယဘူယ် ေၿပာဆိုရံုနဲ ့ ေႀကလည္မႈ မရႏိုင္ဘူး။
၄၈ ခုႏွစ္မွ ၆၂ စစ္အာဏာ သိမ္းပိုက္တ့ဲ ကာလမ်ားထိ ဆိုရင္ေတာင္ ဒါဟာ ၁၂ တာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုဘဲၿဖစ္တယ္။ စစ္အာဏာရွင္နဲ ့သူ ့အေမြခံ မဆလ
ပါတီ အုပ္ခ်ဳပ္တာက ၂၆ နွစ္၊ ဒီဘက္ပိုင္း ၿငိမ္ပိ အစိုးရ န၀တ နအဖ အုပ္ခ်ဳပ္တာ ၂၂ နွစ္။ တစ္ပိုင္းစီ ခြဲတြက္ဦး.. ဟိုဘက္ေခတ္ ၁၂ နွစ္ထက္စာရင္
တစ္၀က္ေလာက္ဘဲ ရွိမယ္ သမၼတေရ...။
ေခါင္းေဆာင္အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္သမွ ဟိုမွာဘက္ေတာင္ လြန္ထြက္ေသး။
ဒီမိုကေရစီ ေပးပါ၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရပ္ဆိုင္းပါ၊ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ ့ တန္းတူ ညီမ်ွ ေအးအတူပူအမ်ွ ခံစားပါရေစ ဆိုၿပီး တစ္သံတည္းထြက္လို႔
ညီညြတ္ခ့တ
ဲ ာကို ဥေပကၡာၿပဳ ေက်ာခိုင္း၊ စစ္၀ါဒႀကီးစိုးေရးစနစ္ေအာက္ အဓမၼ သြတ္သြင္းၿပီး ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ ညီညာတဲ့အသံကို စစ္ေခါင္း
ေဆာင္ေတြ ခါးသီးစြာ ၿငင္းဆန္ပယ္ခ်ခဲ့တာကို ၿပန္ဆန္းစစ္ပါ။
ၿပည္သူလူထုႀကား ညီညြတ္မႈ အားနည္းခဲ့သလား ေထာက္ကြက္ကိုကမူမွန္ မဟုတ္၊ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ ေၿပာရမယ့္ စကား မဟုတ္။
ခ်စ္ခင္ေလးစားအပ္ပါေသာ ေခၚၿပီး ေနာက္ေက်ာ ဓားနဲ ့ထိုးတဲ့အေပါက္ဘဲ။
လူထုကို လိုေသးတယ္၊ မၿပည့္စံုဘူး၊ ညီညြတ္မႈ မရွိလို ့ေၿပာတာဟာ အစိုးရဘက္က ညံ့ဖ်င္းမႈ၊ ေတြးေခၚေမ်ွာ္ၿမင္ႏိုင္ၿခင္း ေခါင္းပါးမႈ၊ တိုင္းၿပည္
ေခါင္းေဆာင္အၿဖစ္ မထိုက္တန္မႈေတြကို ၀န္ခံေခါင္းခံခ်င္စိတ္ အလ်ဥ္းမရွိဘဲ ရွိသမ်ွအၿပစ္ လုပ္သမ်ွအမွားအတြက္ ငါတို ့ေႀကာင့္မဟုတ္ ဒင္းတို ့ေႀကာင့္
ဆိုၿပီး သူရဲေဘာေႀကာင္တ့ဲ ရႈၿမင္သံုးသပ္ခ်က္ၿဖစ္တယ္။
ကိုယ့္မ်က္ေခ်းကိုယ္မၿမင္၊ အုပ္စိုးသူအမွန္ ၿပည္သူအမွား ရယ္လို ့လြဲေခ်ာ္ခၽြတ္ၿခံဳက် ဓမၼဓိဌာန္မက်၊ ဥာဏ္ဆင္းရဲထံုေပမႈဘဲၿဖစ္တယ္။
အယူ၀ါဒေႀကာင့္ၿဖစ္ၿဖစ္၊

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေရးအတြက္ဘဲၿဖစ္ၿဖစ္

လက္နက္ရွိသူကို

အၿခားအဖြ႔ဲ

အစည္းတစ္ခုက

လက္နက္ကိုင္စြဲ

တိုက္ခိုက္ပုန္ကန္ၿခားနားမႈေတြရဲ႕ အစပထမ ဇစ္ၿမစ္ကို ဆြဲထုတ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရး အဏုႀကည့္မွန္ေၿပာင္းေအာက္ ရိုးသားရွင္းလင္းစြာ စားပြဲ၀ိုင္းထိုင္
အေၿဖထုတ္ဖို ့ အားတက္သေရာမရွိ၊ "အင္အားသည္သာ အမွန္"၊ "အၿမစ္ၿပတ္ေခ်မႈန္းေရးသည္သာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစစ္" သေဘာ လက္ကိုင္ထားလို ့ စစ္၀ါဒ
စစ္ဒႆနနဲ ့ ပတ္ႀကမ္းတိုက္လမ္းစဥ္ကို တစ္ယူသန္ခ်မွတ္ၿပီး ငါတေကာေကာခဲ့တာေႀကာင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ ဗံုးသံမရပ္ အဆံုးမသတ္ႏိုင္တာကို
အစိုးရေတြကိုယ္ႏိႈက္က ကိုယ့္နံႀကားကိုယ္ေထာက္ ကိုယ့္အပုပ္ကို္ယ္ေဖာ္ဖို ့ လိုတယ္။
ဘြင္းခနဲ နားလည္လိုက္တာက အခုလက္ရွိသမၼတရဲ႕ သ၀ဏ္လႊာဟာ မသံုးမေခၚတာ အေတာ္ႀကာတဲ့ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ အသံုးအႏႈန္းကို ၿပန္ေခၚ၊
လြတ္လပ္ေရးဖခင္အၿဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို တရား၀င္ အသိအမွတ္ၿပဳ ေလးဒိုင္းသဖြယ္ကာရန္လို႔ မဆလ န၀တ နအဖ စတဲ့ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေခတ္
ကာလမွာ ၿပည္သူလူထုဘ၀ အမိုကအ
္ ေမွာင္အတိက်၊ အာရွတိုက္ရဲ႕ ထြန္းသစ္စႏိုင္ငံအၿဖစ္က သားေလ်ာခၽြတ္ၿခံဳ နံုၿခာဆင္းရဲ ငတ္ၿပတ္ၿပီး အေထြေထြ
အက်ပ္အတည္းဆိုက္ခ့တ
ဲ ာကို အဲဒီ အထိုထိုေသာ၊ အမွန္တကယ္ တိုင္းၿပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ခ့ေ
ဲ သာ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားမွာ ဆိုးညစ္အၿပစ္ရယ္လို႔
မွည့္တစ္ေပါက္စြန္းထင္းၿခင္း မရွိ၊ ေတာ္တည့္မွန္ကန္ တရားသၿဖင့္ရွိခ့တ
ဲ ယ္ လို ့ သမၼတရဲ ့ ထံုးစံအတိုင္း မာေႀကာလွတ့ဲ စစ္တပ္ဗဟိုၿပဳ နိုင္ငံေရးရပ္ခံမႈကို
ေရွးအစဥ္အဆက္ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ထံုးနွလံုးမူလို႔ သြားေလသူတို႔ ေၿခရာကို ေၿပာင္ေၿပာင္းတင္းတင္း နင္းၿပလိုက္တာလို႔ဘဲ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕
လြတ္လပ္ေရးေန ့သ၀ဏ္လႊာကို ေစာေႀကာသံုးသပ္မိတယ္။
*****

Volume 4, No 1

စာမ်က္ႏွာ 19

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လိႈင္န႔ဲ ေကအင္ယူ ေခါင္းေဆာင္တို႔ ေတြ႔ဆံုပြဲသတင္း ဖတ္ၿပသြားတဲ့
အထဲက တခ်ိဳ ့နားေထာင္ၿပီး ေကအင္ယူ ကို ေကအိုင္အို နဲ႔ လွည့္တိုက္ေပးသလား ထင္ရေအာင္ အေတာ္ေလး
အံ့ႀသမွင္သက္မိတယ္။
ေကအိုင္အို

အေနနဲ႔

ၿပည္သူေတြ၊

အၿခား၀န္ထမ္းဌာနေတြကို

ပစ္မွတ္ထား

တိုက္ခိုက္တဲ့အတြက္၊

အထိနာရတဲ့အတြက္ သူတု႔ဘ
ိ က္က ခံစားသေဘာနဲ႔ ၿပန္လွန္တိုက္ခိုက္ရတယ္။
အခုတက္ေရာက္လာတဲ့ ကရင္တိုင္းရင္းသား ေကအင္ယူအဖြ႔ဲ အေနနဲ႔ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္ ေကအိုင္အိုအဖြဲ႔
လို ၿပည္သူေတြန႔ဲ အရပ္သား ပစ္မွတ္မ်ားအေပၚ တိုက္ခိုက္ၿခင္းမရွိတ့ဲ အတြက္ ေကအင္ယူ ကို ကာ/ခ်ဳပ္ အေနနဲ ့
အသိအမွတ္ၿပဳပါေႀကာင္း

ေၿပာဆိုသြားတဲ့အေပၚ ၿငင္းခ်က္ထုတ္ရမယ္။

ဒီလို ၿငင္းခ်က္ထုတ္တ့အ
ဲ ခါ ေကအင္ယူ ဘက္က စစ္ေရးသေဘာအရ

ဒါမ်ိဳးေတြ အလားတူလုပ္ေဆာင္တယ္ ဆိုၿပန္ရင္လည္း ကာ/ခ်ဳပ္ ဆင္ထားတဲ့ အကြက္ထဲ ကားခနဲ က်မယ္ ဆိုတာ နားလည္ၿငား ေၿပာစရာရွိတာေတာ့
ၿမိဳသိပ္ထားလို ့ မၿဖစ္ေခ်ဘူး။
ကၽြန္ေတာ့္ကို ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွာ ေမြးတယ္။ သတင္းစာကို ၂ တန္းထဲက စြဲစြဲဖတ္တတ္လို ့ ကေလးဘ၀ ႏိုင္ငံေရး ဘာရယ္မွန္းမသိခင္ သတင္းစာမွာ
ေဖာ္ၿပထားတဲ့ ေခါင္းႀကီးေတြ၊ ေရွ႕ဖံုး ေနာက္ဖံုး သတင္းေတြ၊ ေဆာင္းပါးေတြ၊ ေႀကြးေႀကာ္သံဆိုတာမ်ိဳးေတြကို စာကိုယ္သတင္း မဖတ္ခ့ေ
ဲ ပမယ့္
တပ္ခ့ဲႀကတဲ့ ေခါင္းစည္းစကားလံုးမ်ားကိုေတာ့ ထူးထူးခတ္ခတ္ အမွတ္ရေနတာ အခုထိ။
အဖ်က္သမား၊

ေသာင္းက်န္းသူ

စသၿဖင့္

လူသတ္သမား

မေခၚရံုတမယ္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားနဲ႔

အယူ၀ါဒအေၿခခံ

လက္နက္ကိုင္တို ့ကို ၿပစ္ၿပစ္ႏွစ္ႏွစ္ တူးတူးခါးခါး ေရးသားေဖာ္ၿပခဲ့ႀကတာ ဘယ္ေမ့လိမ့္မလဲ။
အၿခား သတင္းစာ၊ အၿခား ၿပိဳင္ဖတ္စရာ စာေစာင္ဆိုလို႔မူးလို႔ရွဴစရာမရွိ၊ ေခတ္ကာလမွာ အစိုးရထုတ္သတင္းစာေတြက ေရးသားေဖာ္ၿပမႈမွန္သမ်ွ
အမွတ္တမဲ့

မရွိခ့တ
ဲ ့အ
ဲ တြက္

အဖံုဖံုအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကို

ေသးသိမ္နာမည္ပ်က္ေအာင္၊

သိကၡာက်

နာလန္မထူႏိုင္ေအာင္

တစ္ဘက္သတ္ ေရးသားခဲ့ၿပီး စစ္တပ္မဟုတ္တ့ဲ အၿခားလက္နက္ကိုင္ေတြရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ကို ပံုဖ်က္ခ့ဲတ့ဲသေဘာကို နည္းနည္း အရြယ္ေရာက္
လာမွ သိရတယ္။
ကိုယ္ေတြ ့ႀကံဳရတာ တစ္ခုေၿပာမယ္။ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ေလာက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ၿမန္မာၿပည္ေအာက္ပိုင္း ေရးၿမိဳ႕ဆီသို႔မီးရထားနဲ ့ ခရီးထြက္ခ့ဖ
ဲ ူးတယ္။
ႏွစ္ကရင္ဘူတာ နားမွာ ကၽြန္ေတာ္စီးနင္းလာတဲ့ရထား ခရီးဆက္လို႔ မရတဲ့အခါ ရထားေပၚကေနၿပီး အက်ိဳးအေႀကာင္း စံုစမ္းႀကည့္ေတာ့
ေခ်ာင္းကူးတံတား တစ္ခု ဗံုးေဖာက္ခြဲတာခံရၿပီး တံတားက်ိဳးသြားတဲ့အတြက္ ေရး ဘက္က ထြက္လာတဲ့ရထားတစ္စင္း အဲဒီတံတားက်ိဳးအနား ေရာက္လာ
တာကို ေစာင့္ၿပီး ဟိုဘက္ဒီဘက္ ခရီးသည္ေတြ ရထားခ်င္း လဲစီးလို႔ လိုရာခရီး ဆက္ခ့ႀဲ ကတာကို ခုထိ မေမ့ႏိုင္ေသးဘူး။ ေၿပာလက္စနဲ႔ ၿမင္ခ့ဲ
ႀကံဳခဲ့ရတာတစ္ခုကို ေဖာက္သည္ ခ်ဦးမယ္။ စီးနင္းလာတဲ့ ရထားေပၚကမဆင္းမီ အၿပင္ဘက္ကၿမင္ကြင္းေတြကို လွမ္းႀကည့္ရင္း စစ္သားႏွစ္ေယာက္က
ေနာက္ကလိုက္၊ အရပ္သားတစ္ဦးက ေရွ႕က အူလ်ားဖားလ်ားေၿပးေနတဲ့ ရန္ကုန္က ခုမွ လာတဲ့သူအတြက္ ထူးဆန္းတဲ့ၿမင္ကြင္းကို ေတြ ့ရလို႔ ဒီလမ္းခရီး
စီးနင္းေနက် ခရီးသည္တခ်ိဳ႕ကို စပ္စုႀကည့္တ့အ
ဲ ခါ အဲဒါ “ေပၚတာ” ဆြဲေနတာလို ့ ၿပန္ေၿဖႀကတယ္။
ပုဆိုး၀တ္န႔ဲ အရပ္သားက ထြက္ေၿပး၊ အစိမ္းပုပ္ေရာင္ ယူနီေဖာင္းနဲ႔ စစ္သားက ေနာက္ကလိုက္ဖမ္းတာ ေပၚတာ လို႔ မ်က္၀ါးထင္ထင္
နားလည္လိုက္တာ အဲဒီကတည္းက မေမ့ႏိုင္ေသးဘူး။
ကာ/ခ်ဳပ္ စကားကို ၿပန္ဆက္ရေအာင္။ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ရာထူးရာခံ ရေနမွေတာ့၊ စစ္တပ္ရဲ ့ ထိပ္ေခါင္ ဧရာမေနရာ
ေရာက္ေနမွေတာ့

စစ္တပ္သမိုင္း၊

စစ္တပ္သေဘာ၊

စစ္တပ္ရဲ႕

သုေတသန

အလုပ္မ်ားကို

တစ္ဖက္ကမ္းခတ္

မဟုတ္ရင္ေတာင္

အေၿခခံမွအစ

ေနာေက်ေမႊေႏွာက္ ထဲထဲ၀င္၀င္ ရွိၿပီးသားဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ ယံုႀကည္တယ္။
သို ့ေသာ္.. ေကအင္ယူ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့ဟာ ၿပည္သူလူထုနဲ ့ အရပ္သားဌာနေတြ ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္တာမ်ိဳး မရွိတ့အ
ဲ တြက္ လက္ရွိ
ကာ/ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ကရင္အဖြဲ႔ကို အသိအမွတ္ၿပဳတယ္ ဆိုတ့ဲ စကားဟာ ရိုးရိုးသားသား မွားယြင္းစြာ ေၿပာလိုက္တယ္လို႔ကို မထင္မိဘူး။
အမ်ိဳးသားစာႀကည့္တိုက္မွာ ၿဖစ္ၿဖစ္၊ တကၠသိုလ္မ်ား စာႀကည့္တိုက္မွာၿဖစ္ၿဖစ္ ဒါမွမဟုတ္လည္း စစ္တပ္ သုေတသနဌာနေတြမွာဘဲၿဖစ္ၿဖစ္
မဆလ ေခတ္၊ ၿငိမ္/ပိ နဲ ့ န၀တ နအဖ ေခတ္မ်ားက ထုတ္ေ၀ခဲ့တ့ဲ အစိုးရသတင္းစာေတြကို လွန္ေလွာႀကည့္ရႈ ေစခ်င္တယ္။ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း စတဲ့
အင္အားႀကီး လက္နက္ကိုင္ေတြဘက္က အစိုးရကို ပုန္ကန္ေထာင္ထားၿခားနားတဲ့ စစ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈေတြေႀကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ၿဖစ္ရပ္ေတြအေပၚ
အစိုးရေတြက ဘယ္လို သံုးႏႈန္းေရးသား ခဲ့သလဲ ဆိုတာ ေၿမၿပန္႔ ေတာင္ေပၚ ၿပည္သူလူထုအားလံုး အလြတ္က်က္မွတ္ စရာမလိုေလာက္ေအာင္ အမွတ္
သညာထဲ စြဲၿပီးသားၿဖစ္တယ္။
ဒီေန ့ဒီအခ်ိန္မွာ ေကအင္ယူ ကရင္အဖြဲ ့အပါအ၀င္ အဖြဲ ့တခ်ိဳ ့နဲ ့ အပစ္ရပ္၊ အစိုးရရံုးစိုက္ရာ ေနၿပည္ေတာ္အထိ ေခၚၿပီး ေကအင္ယူ ဥကၠဌနဲ ့
ေတြ ့ဆံုခ်ိန္ ႏိုင္ငံေရးအေၿခအေနမွာ ေကအင္ယူကို ေဖာ့ေဖာ့ဖာဖာ ေခၽြးသိပ္ၿပီး မီးကုန္ယမ္းကုန္ တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ အၿခား တိုငး္ ရင္းသားအဖြ႔ဲ ၿဖစ္တ့ဲ
ေကအိုင္ေအ ကခ်င္အဖြ႔ဘ
ဲ က္ ဒီမၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ ဒီတိုက္ပြဲ၊ ဒီၿပည္တြင္းစစ္ဟာ သူတို႔ေႀကာင့္ ၿဖစ္ေနရတာလို႔ ကခ်င္မေကာင္းေႀကာင္း ကရင္ကို ေၿပာေနတာ
ေတြဟာ အမ်ိဳးသားခ်င္း ၿပန္လည္သင့္ၿမတ္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု တန္းတူညီမ်ွေရး၊ ၿပည္တြင္းစစ္ အမွန္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးတို႔အတြက္ ဘယ္လုမ
ိ ွ
အေထာက္အကူ မၿဖစ္ႏိုင္တ့အ
ဲ ၿပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပိုလို ့ေတာင္ အလွမ္းေ၀းေစတယ္လို ့ ထင္ၿမင္ယူဆမိေႀကာင္းပါ။
shared Aungmyo Tun's status.

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး)

စာမ်က္ႏွာ 20

တစ္ခါတေလ

အေကာင္းျမင္ခ်င္ပါတယ္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႕လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕ရဲ့

အေမရိကန္မိန္႕ခြန္းမ်ားကို

ၾကည့္ၿပီး ၂၀၁၂ မတိုင္ခင္ ဥပေဒျပင္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အားႀကဳိးမာန္ကုတ္ လုပ္ၾကမယ္လို႕ ယူဆခဲ့မိ
တယ္။
ဲ င္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘဲလ္ဆုႀကီးကိုေတာင္ ရႏိုင္ေျခရွိတယ္လို႕
ကမၻာ့အရွည္ၾကာဆုံးျပည္တြင္းစစ္ကို ရပ္တန္႕ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခ့ရ
ေရးခဲ့ဖူးတယ္။
ဒါေပမဲ့ အစိုးရက ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို လုံးဝလ်စ္လ်ဴရႈခ့သ
ဲ လို ေၾကးနီစီမံကိန္းအၾကမ္းဖက္မႈနဲ႕ ကခ်င္ထိုးစစ္ကို တိုးျမွင့္ျပဳ
လုပ္ခ့ဲျခင္းနဲ႕ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဒုတိယနဲ႕ တတိယရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ႐ိုက္ခ်ဳိးခဲ့တယ္။

အစိုးရကသာ အၾကမ္းဖက္သမား
ေလာေလာဆယ္မွာ အဆိုးကိုပဲ ျမင္ရပါေတာ့မယ္။ ေရႊတိဂုံဘုရားမွာ လင္တနားလို႔ မဟုတ္။
အစိုးရ မဟုတ္တာလုပ္လို႔ ျဖစ္တယ္။ စဥ္းစား ၾကည့္ပါ။ ျပည္သူေတြၾကား၊ ပါတီေတြၾကား၊ အဖြ႔အ
ဲ စည္းေတြၾကားမွာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျဖစ္ရင္
အဲဒီအၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ဖို႕ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ရွိရတယ္။
ဒီမိုကေရစီစနစ္ သန္စြမ္းေလေလ အၾကမ္းဖက္မႈနည္းေလေလ ျဖစ္တယ္။ အစိုးရဟာ ဒီမိုကေရစီနည္းမက်တဲ့ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုံအခ်ဳိ႕ကို ျပင္ေပးမဲ့အစား
အရင္အစိုးရေၾကာင့္ နစ္နာခဲ့ရတဲ့ ဆႏၵျပသူမ်ားကို မီးေလာင္းဗုံးပစ္သြင္းၿပီး အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းခဲ့တယ္။
ဒါဟာ

ဂုဏ္သိကၡာမဲ့သလို

ဒီမိုကေရစီအစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕

အျပဳအမူလည္း

မဟုတ္ပါဘူး။

အၾကမ္းဖက္မႈေလွၽာ့နည္းေအာင္

လုပ္ရမဲ့အစား

အစိုးရကိုယ္တိုင္က အၾကမ္းဖက္ေနတယ္ဆိုေတာ့ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထြန္း ေအာင္ လုပ္ေနပါတယ္ ဘယ္ေလာက္ပဲဆိုဆို ယုံၾကည္ဖြယ္ရာ မရွိပါဘူး။
တကယ္လို႔ လုပ္ေနပါတယ္ဆိုရင္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ အတိုက္အခံပါတီအားလုံးဟာ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုံအေျခခံ
ဥပေဒကို

ျပင္ဆင္ဖို႔

ဆႏၵရွိၾကသလို

အဆင္သင့္လည္း

ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။

ကနဦးသမၼတ

မိန္႔ခြန္းမွာ

ကတိျပဳခဲ့သလို

ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို

အမွန္တကယ္ျပင္မယ္ဆိုရင္ အခ်ိန္အခါေကာင္းပါ။ ဒါေပမဲ့ မျပင္ပါဘူး။

အစိုးရကသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဖ်က္ဆီးေန
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးသာ ဆုံး႐ုံးေနရတာမဟုတ္၊ တန္းတူေရးလည္း မရခဲ့ဖူးပါ။
လူမ်ဳိးစုမ်ားရဲ႕ တန္းတူေရးတိုက္ပြဲ လြန္ခ့တ
ဲ ့ဲ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ကလိုပဲ ခြဲထြက္ေရးတံဆိပ္တပ္ၿပီး ျပႆနာကို ခ်ဥ္းကပ္ေနဦးမယ္ဆိုရင္ ဗမာနဲ႕တိုင္း
ရင္းသားလူမ်ဳိးၾကားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္လို႔ မရပါဘူး။
အစိုးရအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္လိုလားတယ္ဆိုရင္ ဗမာနဲ႕တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားၾကားမွာ ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္မႈေတြ မလုပ္သင့္ပါ
ဘူး။ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။
ကခ်င္တပ္သားမ်ားက မႏၲေလးကို ဗုံးလာခြဲတယ္၊ ရန္ကုန္ကို လာဖ်က္တယ္။ ဒီလိုသတင္းမ်ဳိး ျဖစ္သင့္တယ္မလား။
ျပည္သူေတြရ႔ဲ

အသက္အိုးအိမ္ေတြကို

မဖ်က္ဆီးပါနဲ႕၊

ၿမဳိ႕ရြာေတြကို

မဖ်က္ဆီးၾကပါနဲ႕။

လာေရာက္ေဆြးေႏြးၾကပါ၊

ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းနဲ႕

ညႈိႏႈိင္းအေျဖရွာရင္ တန္းတူေရးဆိုတာ ျဖစ္လာမွာပါဆိုၿပီး အစိုးရက ဒီလိုေျပာသင့္တယ္မလား။
အခုက်ေတာ့ ေျပာင္းျပန္ႀကီးျဖစ္ေနတယ္။ အစိုးရက ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရေအာင္ တည္ေဆာက္မယ္ေျပာတယ္၊ ၿပီးေတာ့ သူတို႕ပဲ ထိုးစစ္ဆင္
တယ္၊ ၿမဳိ႕ရြာေတြကို ဖ်က္ဆီးတယ္။ ဒီေတာ့ သူတို႕ေျပာတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႕ တိုင္းရင္းသားေတြအားလုံး ေသေပးရမလို ျဖစ္ေနတယ္။

အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ ရွိကုိ ရွိရမယ္
သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရအေနနဲ႕ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခု၊ စစ္မွန္တ့ျဲ ပည္ေထာင္စုတစ္ခုကို အမွန္တကယ္ တည္ေဆာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္
သူ႕အစိုးရသက္တမ္းအတြင္းမွာ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ႀကဳိးစားရမွာျဖစ္တယ္။
အစိုးရသက္တမ္းမွာ (၅)ႏွစ္ဆိုရင္ ဒီ(၅)ႏွစ္အတြင္းမွာ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ပီပီျပင္ ျပင္ျဖစ္သြားေအာင္ တက္သုတ္႐ိုက္လုပ္ရမွာျဖစ္တယ္။
အခု အတိုက္အခံပါတီေတြအားလုံး လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ေနလို႕ ဒီမိုကေရစီရေနၿပီလို႕ သတ္မွတ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားလည္း လက္နက္ခ်
ၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲကို ဝင္ရင္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရၿပီလို႕ ေတြးထင္ပုံရတယ္။ ဒါ အင္မတန္ေဝးပါတယ္။

Volume 4, No 1

စာမ်က္ႏွာ 21

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္တည္ေဆာက္လိုရင္
၁။ သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႕ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ U.N.F.C. ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႔႕ကို ပါဝင္ေစၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီ
တစ္ရပ္ကို အခ်ိန္ကန္႕သတ္ခ်က္မထားဘဲ ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားသင့္တယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ဟာ အာဏာရအစိုးရေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ၿပီး လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဟာ တိုင္းရင္းသားေတြရ့ဲယုံၾကည္ကိုးစားမႈကို အထိုက္အေလွ်ာက္ရေနလို႕ ျဖစ္တယ္။
၂။ ဒီေကာ္မတီက လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႕ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားကို သတ္မွတ္ရမွာျဖစ္တယ္။ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကို စနစ္တက် ေရးဆြဲရမွာျဖစ္ၿပီး
ဘယ္လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ အဆုံးသတ္ရမယ္ဆိုတာ ေဖာ္ျပထားရမွာျဖစ္တယ္။
၃။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေနခ်ိန္မွာ

တပ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို

လုံးဝမလုပ္မိေစဖို႕လည္း

အေရးႀကီးတယ္။

မတူညီတ့အ
ဲ ျမင္မ်ားကိုလည္း

အၿမဲတမ္းညႈိႏႈိင္းေနရမွာျဖစ္တယ္။ တန္းတူေရးရဖို႕ တန္းတူညီမွ်စြာ ညႈိႏႈိင္းရမွာျဖစ္တယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီကို တစ္ဖက္သတ္ ဖြ႔ဲစည္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႕အခ်ိန္ကို တစ္ဖက္သတ္ ခ်မွတ္ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို မတူညီတ့ဲ
အခ်က္အလက္မ်ားနဲ႕ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းတို႕မွာ မ႐ိုးသားပါ။
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားကို ေစာ္ကားသလို ျဖစ္ေနတယ္။
အရင္တုန္းက ကခ်င္ေတြကို ေခ်ာ့ၿပီး ကရင္ေတြကို ေဆာ္တယ္။
ၾကည့္ေပါ့... သေဘာထားမွန္တ့ဲ ကခ်င္ေတြကေတာ့ အစိုးရနဲ႕ အဆင္ေျပေနတာပဲ၊ ဒီငေပြေတြပဲ မာန္ဖီေနတာ၊ ခ်သာခ်ဆိုၿပီး ကရင္အလံ
ကိုေတာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေအးတို႕ နင္းခဲ့ေသးတာပဲ။
အခု ကခ်င္ကို ခ်ခ်င္လို႔ ကရင္ကို ေနျပည္ေတာ္ဖိတ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအရက္ခြက္ေျမွာက္၊ အခ်င္းခ်င္းဖက္လဲတကင္းေနျပၿပီး ၾကည့္...ကရင္ေတြနဲ႕
အဆင္ေျပေနတာပဲ၊ သေဘာထားမမွန္တ့ဲ ကခ်င္ေတြကို ခ်သာခ် ဆိုျပန္တယ္။
ဒီနည္းနဲ႕ လွည့္စားလာတာ ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ ကခ်င္ေတြ နားလည္သြားလို႕ ေနာက္ဆုတ္သြားတာပါ။
ဒါကို ရွက္လို႕ အစိုးရက ရွက္ရမ္းရမ္းေနတာ လိုင္ဇာအထိ ေရာက္ကုန္တယ္။
ဒီေတာ့ အစိုးရအေနနဲ႕ မဟုတ္တာကို မလုပ္ပါနဲ႕။ ရပ္တန္းက ရပ္ပါ။
ျပႆနာကို ရွင္းမယ္ဆိုၿပီး ဘာေၾကာင့္ ရႈပ္ေအာင္ လုပ္ခ်င္ရသလဲ။
အစိုးရသက္တမ္းက (၅)ႏွစ္ပဲ ရွိတယ္။ (၂)ႏွစ္ကေတာ့ သြားၿပီ။
ဒီေလာက္မ်ားျပားတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို

ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ

မီးေလာင္းဗုံးသုံးလိုက္၊

ေဟာင္ဝစ္ဇာ

အေျမာက္သုံးလိုက္၊

ေလယာဥ္သုံးလိုက္နဲ႕

ျပည္နယ္ျပည္မေတြမွာ သူခုိးဓားျပေတြလို အၾကမ္းဖက္မေနပါနဲ႕။
ကခ်င္ေတြကို ရွက္ၾကပါ။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ အပစ္ရပ္မပ်က္ခင္တုန္းက အေနအထားအတိုင္း တပ္ျပန္႐ုပ္ရမွာကို မရွက္ပါနဲ႕။ ထိုးစစ္လုပ္ေနရတာကိုပဲ ရွက္တတ္ပါ။
မိမိထိုးစစ္ေၾကာင့္ ရွက္ရတဲ့အရွက္ (ဟိရိ)နဲ႕ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးမတည္ေဆာက္ႏိုင္မွာကို ေၾကာက္တ့အ
ဲ ေၾကာက္ (ၾသတၲပၸ) တရား(၂)ခုကို လက္ကိုင္
ထားပါ။ ဒီတရား(၂)ခုကသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။
ven.ravika

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး)

စာမ်က္ႏွာ 22

ႏိုင္ငံေရး ဂုဏ္သိကၡာ
(၁)

အမ်ိုးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ဲခ်ုပ္ (N.L.D )ပါတီႀကီး ဘယ္အတြက္

ေၾကာင္႔ ေပၚထြက္ခ႔ဲတာလဲ။
(၂) ျမန္မာ႔ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဘယ္အ
တြက္ ေၾကာင္႔ ေထာက္ခံခ့ၾဲ ကတာလဲ။
(၃) အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ပါတီ (N.L.D)ပါတီၾကီးထဲကို ဘယ္အတြက္ေၾကာင္႔ ၀င္ခ့ၾဲ ကတာလဲ…
ဆိုေသာေမးခြန္းကို စာေရးသူကိုယ္တိုင္ ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေမးခဲ့ဖူးေသာ ေမးခြန္း(၃) ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။
ထိုေမးခြန္းေတြကို တျခားေသာပါတီ၀င္ တစ္ေယာက္ကိုယ္မွ မေမးခဲ့ဖူးပါ။
ေမးခဲ့လွ်င္လည္း လူၾကားေကာင္းေသာ စကားလံုးေတြကို ဟိတ္ႀကီးဟန္ႀကီးႏွင္႔ ေျပာၾကသည္မွာ မလြဲေပ။
အမွန္တကယ္ ၾကားခ်င္ေသာစကားမွာ ဆႏၵႏွင့္ ခံယူခ်က္ တထပ္တည္းက်သည့္ ရင္မလ
ွ ာေသာစကားကိုသာ ၾကားခ်င္ျခင္း ျဖစ္သည္။
တျခားသူေတြ အေျဖစကားသည္ ဘယ္သို႔ပင္ ရွိေနေန ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ထိုေမးခြန္း(၃) ခုကို ေျဖမိလိုက္ပါသည္။
ျမန္မာျပည္တြင္ အဖြဲ႔ခ်ုဳပ္ပါတီ (N.L.D) ေပၚေပါက္ခ့ဲရျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးဧ။္ ဆႏၵႏွင္႔ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြကို ျဖည္႔ဆည္းေပးႏိုင္ေသာ
ပါတီ၊ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွ ဖိႏွိပ္ခံမႈဆင္းရဲမြဲေတမႈေတြကို ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ ကိုယ္စား ရွင္းေပးႏိုင္ေသာ ပါတီ အျဖစ္
ေပၚေပါက္လာရျခင္း ျဖစ္သည္။
(ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ျပည္သူၾကားတြင္ သေဘာေပါက္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ိဴးမွာ မရွိေသးေခ်။)
ျမန္မာ့ဒီမုက
ိ ေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံယံုၾကည္မႈသည္ ျပည္သူဘ၀ႏွင့္ အနာဂတ္ကို ပဲ့ကိုင္ေပးႏိုင္သူ ၊ ဥပေဒမဲ့
လံုျခံဳမႈကင္းမဲ့ေနေသာ

စနစ္ဆိုးေအာက္မွ

ကာကြယ္ေပးႏိုင္သူ

ကယ္တင္ေပးႏိုင္သူအျဖစ္

ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏

ႏွလုံးသားမွ

ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့ေသာ

ေခါင္းေဆာင္းျဖစ္ပါသည္။
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီထဲကို ၀င္ခ့ၾဲ ကေသာပါတီ၀င္တို႔သည္လည္း ပါတီ၏အက်ိဳးစီးပြားကို ေဆာင္ရြက္ရင္း ျပည္သူ၏ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ အနစ္နာခံမႈ၊
ေပးဆပ္မႈ၊ စေတးခံမႈေတြႏွင့္ ပါတီထဲကို၀င္ခ့ၾဲ ကသူေတြ၏ သမိုင္းမွာ ထင္ထင္ရွားရွားရွိခ့ပ
ဲ ါသည္။
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ခြပ္ေဒါင္းအလံေပၚတြင္ စြန္းထင္းေနေသာေသြးမ်ား ၀ိညာဥ္မ်ားကို ယေန႔အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ပါတီ၀င္မ်ား ဦးညႊတ္သင္႔ပါသည္။
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ၏

ႏိုင္ငံေရးဂုဏ္သိကၡာ

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏

ႏိုင္ငံေရးဂုဏ္သိကၡာေတြကို

ပါတီ၀င္မ်ားအေနျဖင္႔

ထိန္းသိမ္းသင္႔ပါသည္ဟု ယူဆမိပါသည္။
စာေရးသူ ေတြ႔ျမင္ေနရေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ၾကားေနရေသာသတင္းမ်ားေၾကာင္႔ စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ခ့ရ
ဲ ပါသည္။ ဥပေဒကို ေလးစားေသာ
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို တာ၀န္ယူထားေသာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသြဖီေနေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို
ေအာက္ေျခၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေတြ႔ေနရပါသည္။
တရားမ၀င္လိုင္စင္မ့ဲ ဆိုင္ကယ္မ်ားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဓာတ္ပံုပါ စေတကာမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါ စေတကာမ်ား၊
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အလံတံဆိပ္စေတကာမ်ား ကပ္၍ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ေမာင္းႏွင္ေနျခင္းကို ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။ ထို႔အျပင ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဓာတ္ပံုပါ တီရွပ္မ်ား၊
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဓာတ္ပံုပါ တီရွပ္မ်ား၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တံဆိပ္ပါတီရွပ္မ်ား ၀တ္ဆင္လွ်က္္အရက္ဆိုင္မ်ားတြင္ ေသာက္စားမူးယစ္ရမ္းကား ျခင္းမ်ားကိုလည္း
ေတြ႔ျမင္ၾကားေနရပါသည္။
လူတစ္ေယာက္၏ လြတ္လပ္ပိုင္ခြင္႔ကို တားျမစ္ပိုင္ခြင့္မရွိေပမယ့္ ကိုယ့္ပါတီ ကိုယ့္ေခါင္းေဆာင္၏ ႏိုင္ငံေရးသိကၡာပိုင္းဆိုင္ရာကို က်ဆင္းေအာင္
မလုပ္သင့္ပါ။ မသိလို႔ မွားယြင္းေနသူေတြအတြက္ ျပဳျပင္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးဂုဏ္သိကၡာကို ျမွင့္တင္ေစလိုပါသည္။
ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး၏ႏွာေခါင္းရႈံက့ရ
ဲ ဲ႕ျပစ္တင္စရာ၊ေတြမျဖစ္ေအာင္ေရွာင္က်ဥ္ေစလိုေသာေစတနာဆႏၵျဖင့္ထိုေဆာင္းပါးကို ေရးလိုက္ရျခင္း
ျဖစ္ပါ္သည္။

ေဒါင္းမ(ေရႊျပည္သာ)
၁၉-၁၂-၂၀၁၂

Volume 4, No 1

စာမ်က္ႏွာ 23

တတိယလိွဳင္း ႏွင့္ ကခ်င္စစ္ပြဲ
by Thanda Win on Monday, January 7, 2013 at 12:04pm ·
ပညာရွိမ်ား ေတြးၾကည့္ရင္ ေျပးၾကည့္တာထက္မွန္တယ္ တဲ့။

ပင္မသတင္းမီဒီယာၾကီးေတြထက္ ဘေလာ့ေတြ၊ လူမွဳမီဒီယာေတြက

ေရွးစကားပံုေတြဆိုတာ အလကားထားခဲ့တာမွ မဟုတ္ပဲ။

လက္ေစာင္းထက္ေနပါျပီ။ ဒီတတိယလိွဳင္းရဲ့ ရုိက္ခတ္မွဳကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ

အယ္လ္ဗင္ေတာ္ဖလာ ဆိုတ့ဲ စာေရးဆရာၾကီးဟာ တတိယလိွဳင္းဆိုတ့ဲ

ထင္ထင္ရွားရွားအျမင္ႏိုင္ဆံုးကေတာ့ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနတဲ့

ေခတ္ေျပာင္းစနစ္ေျပာင္း အနာဂတ္ေဟာကိန္းစာအုပ္ကို

ကခ်င္စစ္ပြဲပါပဲ။

ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့စဥ္က ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ကပါ။ ႏွစ္ေပါင္း ၃၂ ႏွစ္
ၾကာျပီးေနာက္မွာေတာ့ ေျပးၾကည့္စရာမလိုေတာ့ပဲ
ေသြးထြက္ေအာင္မွန္တယ္လို႔ သိလာရပါျပီ။ ဂုရုၾကီးက ရွင္းျပထားတာ

ပထမလိွဳင္း -- စိုက္ပ်ဳိးနည္းကို စတင္ေတြ႔ရွိမွဳေၾကာင့္
လူေနမွဳစနစ္ေျပာင္းလဲျခင္း

ဒုတိယလိွဳင္း --- စက္မွဳသိပၸံထြန္းကားမွဳေၾကာင့္
လူေနမွဳစနစ္ေျပာင္းလဲျခင္း

တတိယလိွဳင္း --- နည္းပညာအသစ္မ်ားတိုးတက္မွဳေၾကာင့္
လူေနမွဳစနစ္ေျပာင္းလဲျခင္း

ဒီစစ္ပြဲက
အထူးအဆန္းၾကီးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္တြင္းစစ္အျဖစ္တိုက္ေနခဲ့တာ
အႏွစ္ ၅၀ ရွိပါျပီ။ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႔မရွိေသးခင္ ဘုရင္ေခတ္ကအေၾကာင္းကို
ျပန္ေျပာင္းဆြဲယူလိုသူမ်ားကေတာ့ ကခ်င္ေျမဟာ ဗမာဘုရင္ၾသဇာခံ
မဟုတ္ခ့ပ
ဲ ါဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ကမၻာေပၚမွာ အရွည္ၾကာဆံုး
ျပည္တြင္းစစ္လို႔ နာမည္တပ္ခံရတာ ဂုဏ္ယူစရာေတာ့မေကာင္းလွပါဘူး။
စစ္အာဏာရွင္မ်ားလက္ထက္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူထားခဲ့ျပီး
ႏိုင္ငံေရးစနစ္အေျပာင္းအလဲမွာ တိုက္ပြဲေခၚသံျပန္စခဲ့တာေပါ့ေလ။
ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ေလာကၾကီးနဲ႔အဆက္ျပတ္ေနခဲ့ျပီး အခုမွ
ဥခြံထဲကထြက္ဖို႔ျပင္ေနတဲ့ အေကာင္ေပါက္ကေလးဆိုေတာ့
အရာရာထူးဆန္းအ႔ံၾသကုန္ႏိုင္ဖြယ္ေတြ ျဖစ္လို႔ေနပါတယ္။ သူမ်ားေတြ
ဒီမိုကေရစီတြင္တြင္ေအာ္လို႔ အႏွစ္ ၂၀၀ ေလာက္ရွိမွ ကိုယ္က ၂ ႏွစ္သားပါ။
သူမ်ားေတြ အာရွက်ားျဖစ္သြားတာ မ်ဳိးဆက္ ၂ ဆက္ေလာက္ရွိမွ ကိုယ္က
ကုန္းေကာက္စရာမရွိတ့ဲ ဘ၀က ျပန္စရမွာ။ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုတာ

ဒီတတိယလိွဳင္းၾကီးမွာ အင္အားၾကီးတခုထဲက ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းေတြ
ေလ်ာ့နည္းသြားျပီး အင္အားငယ္မ်ား၊ အစုအဖြဲ႔မ်ားအျဖစ္
ကြဲထြက္သြားမယ္လို႔ ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ တကမၻာလံုးအတြက္
ရည္ရြယ္တာျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမွဳေရး စတဲ့ ေခါင္းစဥ္အားလံုးနဲ႔
အက်ဳံး၀င္ပါတယ္။
မ်က္ေမွာက္ကမၻာမွာ ဒီေဟာကိန္းမွန္ေၾကာင္း ျဖစ္စဥ္ေတြကို

ပထမလိွဳင္းမွာ ေခတ္စားခဲ့တာ။ ဒုတိယ စက္မွဳေခတ္ကို ေက်ာ္လို႔ အခု
တတိယလိွဳင္းကို ေရာက္ေနျပီ၊ ကိုယ့္မွာေတာ့ လယ္ကြင္းထဲမွာ
ေကာက္စိုက္လို႔ေကာင္းတုန္း။ သူမ်ားေတြ
ေခတ္သစ္ေက်ာက္သင္ပုန္းၾကီးေပၚလုိ႔ ေက်ာင္းေတြမွာ
အလကားေ၀ေနခ်ိန္မွာ ကိုယ့္မွာ မိရုိးဖလာေက်ာက္သင္ပုန္းေလးေတြ
သံုးေနဆဲပါ။ ၀မ္းနည္းရမွာလား၊ ၀မ္းသာရမွာလား ဘဘၾကီးေရလို႔

ေျပာရမယ္ထင္ပါတယ္။ ၀မ္းနည္းရတာက သူမ်ားေနာက္မွာ ၂
ဆန္းစစ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ နံပါတ္၀မ္းစူပါ ပါ၀ါ အေမရိကန္ရ့ဲ အင္အားၾကီးကို ကမၻာေလာက္ျပတ္က်န္ေနလို႔၊ ၀မ္းသာရမွာက နည္းပညာအားကိုးနဲ႔
တရုတ္န႔ဲ အိႏၵိယက မၾကာမီွစိန္ေခၚေတာ့မယ္လို႔ အားလံုးသိေနၾကပါျပီ။
ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားႏုိင္ခြင့္ေတြ ရွိေနလို႔ပါပဲ။ တရုတ္သိုင္းကားထဲကလိုေပါ့ေလ။
စီးပြားေရးမွာလည္း ထို႔အတူ၊ ယဥ္ေက်းမွဳမွာလည္း

ထိုနည္းလည္းေကာင္းပါပဲ။ ဘာသာစကားမွာေတာင္ အဂၤလိပ္စကားထက္
တရုတ္စကားေျပာသူက ပိုမ်ားလာတာမို႔ ေနာင္ဆို တရုတ္စကားကို
မျဖစ္မေနသင္ၾကားၾကရေတာ့မယ္လို႔ သိလာၾကပါတယ္။
ဒီျဖစ္စဥ္အားလံုးရဲ့ အရင္းအျမစ္ကေတာ့ နည္းပညာနဲ႔
သတင္းအခ်က္အလက္စီးဆင္းမွဳကို အရင္လို တစံုတေယာက္၊ တဖြ႔ဲက
ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္စြမ္း မရွိေတာ့လို႔ပါပဲ။ စာရြက္ေတြမလိုေတာ့ပဲ
အင္တာနက္ေပၚမွာပဲ သတင္းစာထုတ္တ့ဲ အဆင့္ကိုေရာက္ေနၾကပါျပီ။

ကခ်င္ဇတ္လမ္းမွာေတာ့ ဒီရုိက္ကြင္းအသစ္ကို ထူးထူးျခားျခားၾကီးကို
ျမင္ရတာပါ။ အရင္တုန္းက စစ္ျဖစ္ျပီဆိုရင္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့
မီဒီယာက ေျပာသေလာက္ပဲ သိခြင့္ရပါတယ္။ သူက သူပုန္ဆိုေတာ့
ကိုယ္ကလည္းသူပုန္ေပါ့။ သူက ႏိုင္ျပီဆိုေတာ့လည္း ေ၀းေဟးေဟးေပါ့။
ဒီထက္မပိုပါဘူး။ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္က်သြားလဲ မေမးနဲ႔ေလ။ သတင္းစာထဲက
နာေရးေၾကာ္ျငာဖတ္လိုက္။ ဒါပါပဲ။ ၂၀၁၂ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာေတာ့
အင္တာနက္န႔ဲ Facebook ၾကီးက မူလလက္ေဟာင္းဒါရုိက္တာၾကီးကို
ဖယ္ထုတ္လိုက္ျပီး လူတိုင္းလူတိုင္းကို ဒါရုိက္တာ၊ မင္းသမီး၊ မင္းသား၊

စာမ်က္ႏွာ 24

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး)

ဇတ္ရံ၊ ဇတ္ညႊန္းဆရာ စိတ္ၾကိဳက္ဖန္တီးခြင့္၊ ခ်ယ္လွယ္ခြင့္ကို

ဒီစစ္ပြဲက သင္ခန္းစာအေနနဲ႔

ေပးလိုက္ပါေတာ့တယ္။ အေ၀းၾကည့္မဟုတ္ပဲ အနီးဆံုးကပ္ၾကည့္ခြင့္ကို
ရၾကတာေပါ့ေလ။
ခဏေနရင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးတဲ့ ဓါတ္ပံုေလးေတြျပလိုက္၊ ခဏေနရင္
ဦးေအာင္မင္းက ၂၀၁၅ မတိုင္ခင္အျပီးလုပ္သြားေပးမယ္ဆိုတ့ဲ
ဗီဒီယိုေလးၾကည့္လိုက္။ ခဏေနေတာ့ တိုက္ျပီ၊ တိုက္ျပီ၊ မိုင္းေတြခြဲလို႔
ရထားၾကီးလဲ တုံးလံုးပက္လက္၊ ပိုးစိုးပက္စက္ေသေနတဲ့ အေလာင္းေတြကို
မညွာမတာ ဓါတ္ပံုရုိက္ျပီး ေအာင္ပြဲခံလား၊ ခံရ့။ဲ ပုခက္လႊဲေသာလက္သည္
ကမၻာကိုစိုးမိုးႏိုင္ရမည္ဆိုတ့အ
ဲ တိုင္း ကခ်င္မိန္းကေလးေခ်ာေခ်ာေလးေတြ
စစ္၀တ္စံုန႔ဲ အင္တာဗ်ဳးလည္းပါေသး။ တခါမွ မၾကားဖူးတဲ့ ေရွ႔တန္းမွာ
ဒဏ္ရာရတဲ့ တပ္မေတာ္သားကို ေကအိုင္ေအက ခြဲစိတ္၀တ္စံုျပည့္န႔ဲ
ေတာတြင္းမွာပဲ ကုသေပးေနတာမ်ဳိးအထိ ေတြ႔ရေတာ့ ၾသခ်မိပါရဲ့။
ျပတဲ့လူေတြက ျပေတာ့လည္း ၾကည့္တ့ဲလူေတြကလည္း
ၾကည့္ရတာေပါ့ေလ။ ေတာ္ၾကာေန ၀မ္းသာလိုက္၊ ၀မ္းနည္းလိုက္၊
ေတာ္ၾကာေန ေဒါသထြက္လိုက္၊ ေၾကကြဲလိုက္။ ခံစားမွဳအစံုစံုကို
တိုက္ပြဲမျပီးမခ်င္းေပးစြမ္းႏိုင္တာကလား။ ဆဲသံဆိုသံ မိုးလံုးညံၾကတာေပါ့။
ကိုရီးယားကားထက္ ဆြဲေဆာင္မွဳရွိတာ မျငင္းႏုိင္ပါဘူး။ တတိုင္းျပည္လံုးရဲ့
အနာဂတ္န႔ဲ တြဲခ်ိတ္ထားတာမို႔ ဘယ္သူမ်က္ႏွာလႊဲႏိုင္မလဲေလ။
အိုးနင္းခြက္စြပ္ ကေသာင္းကနင္းျဖစ္ကုန္တာကေတာ့
ေလွၾကီးထိုးရုိးရုိးကို ဆုပ္ကိုင္ထားဆဲျဖစ္တ့ဲ အစိုးရမီဒီယာမ်ားပါပဲ။
ဒုတိယလိွဳင္းမွာ အိပ္ေပ်ာ္ေနတုန္း တတိယလိွဳင္းက ျပင္းျပင္းေဆာင့္လို႔
ဒလိမ့္ေခါက္ေကြးျဖစ္ၾကရတာေပါ့။ တကယ္ဆို ကိုယ္ပိုင္ရုပ္သံလိုင္း၊
သတင္းစာႏွစ္ေစာင္၊ ဂ်ာနယ္အေစာင္ေစာင္ကို ခိုင္ခိုင္မာမာၾကီး

(၁) လက္နက္အားကိုးထားတဲ့ အာဏာခ်င္းထိပ္တိုက္ေတြ႔ေပမယ့္လည္း
တပ္မေတာ္သား ၅ သိန္း၊ ေကအင္ယူ ငါးေထာင္(ခန္႔မွန္း)၊ ဒုကၡသည္
တစ္သိန္း၊ ကခ်င္လူမ်ဳိး ၉ သိန္း၊ ျပည္သူလူထု သန္း ၅၀ ဆိုတာ
သတိျပဳေစခ်င္ပါတယ္။
(၂) ဓါးသြားထက္ ကေလာင္သြားထက္လို႔ ဆိုတာမို႔ ကီးဘုတ္စစ္သားေတြ
ဂ်ာနယ္လစ္ေတြအေနနဲ႔ သတင္းကို သတင္းမွန္အတိုင္း
ခံစားခ်က္မေရာေထြးပဲ တင္ျပဖို႔လိုပါတယ္။ အရွည္တည္တ႔ံတ့ဲ
သတင္းမီဒီယာျဖစ္လိုတယ္ဆိုရင္ေပါ့ေလ။
(၃) ေျမျပင္စစ္ပြဲမွာ အႏိုင္ရဖို႔ လူအင္အား၊ လက္နက္အင္အားက
အေရးၾကီးသလိုပဲ မီဒီယာစစ္ပြဲမွာ အႏိုင္ရဖို႔ မွန္ကန္မွဳနဲ႔ ျမန္ဆန္မွဳက
အေရးပါပါတယ္။ ငိုတတ္တ့ဲ ကေလးမုန္႔စားရတယ္ဆိုေပမယ့္
ၾကာၾကာလိမ္လို႔ေတာ့ မရပါဘူး။ လွမ္းျပီးတုိင္တည္ေနတဲ့ လင္းယုန္ၾကီးက
မ်က္ႏွာလႊဲေနပါျပီ။ အစိုးရမီဒီယာအေနနဲ႔ အရင္လို
စိုးရိမ္တၾကီးခ်ဳပ္ကိုင္ထိန္းထားႏိုင္စြမ္း မရွိေတာ့ဘူးဆိုတာကိုလည္း
အရွိအတိုငး္ လက္ခံျပဳျပင္ဖို႔လိုပါတယ္။ လူထုအေနနဲ႔
ႏွစ္ဖက္စလံုးကသတင္းကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္စြမ္းမရွိတာေၾကာင့္ ေရရွည္မွာ
လူထုၾကားက သံသယကို ပိုမိုၾကီးထြားေစႏိုင္ပါတယ္။ အက္ေၾကာင္းကို
ပိုမိုနက္ရွဴိင္းေစပါတယ္။
(၄) တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ဘယ္သူကပဲႏိုင္ႏိုင္
ကုိယ့္ေသြးကိုယ္ေဖာက္ေသာက္ရသလို အရသာမရွိတာမို႔ စစ္ကိုရပ္ပါ။

ပိုင္ဆိုင္ထားျပီး တိုင္းျပည္ၾကီး စည္ပင္၀ျဖိဳးသာယာေၾကာင္း

၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီလမွာ တိုင္းရင္းသားအားလံုးနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲေတြ

ေန႔စဥ္ေၾကာ္ျငာေပးေနတာပါ။ သို႔ေပေသာ္ျငားလည္း အေကာင္ၾကီးလို႔

လုပ္ၾကမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ကိုယ့္လူမ်ဳိးကို တကယ္ခ်စ္ျပီး တိုင္းျပည္ကို

အထိုင္ေႏွး အထေႏွးရတဲ့အထဲ တက္ၾကြလန္းဆန္းသူ၊ သင္ယူတတ္လြယ္သူ တိုးတက္ေစလိုသူမ်ားကေတာ့ ဘံုတူညီခ်က္တခုကို ေရွးရွဴႏိုင္တာမို႔
လူငယ္ေတြလက္ထဲ ဖြဘုတ္ထည့္လိုက္တာမို႔ ကိုယ္ဟာလူၾကမ္းေလးပါ

ညိွႏွဳိင္းေဆြးေႏြးလို႔ မေအာင္ျမင္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။

သီခ်င္းကို မဆိုခ်င္ပဲ ဆိုရေတာ့မလို ျဖစ္ကုန္ပါတယ္။ အရင္လိုပဲ

ေခတ္ေတြစနစ္ေတြ ဘယ္လိုေျပာင္းေျပာင္း ရာစုႏွစ္၀က္ေလာက္ ခံစားသိန႔ဲ

သတင္းထိန္းခ်ဳပ္တာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေအာင္ ခ်မျပႏိုင္တာ၊ ခ်မျပရဲတာ၊

ရင္းႏွီးေပးဆပ္ထားရတာမို႔ ျမန္မာျပည္သူေတြရ့ဲ အသည္းႏွလံုးကေတာ့

အလြဲသံုးစား၀ါဒျဖန္႔တာေတြေၾကာင့္ ေသနတ္ခ်င္းယွဥ္ပစ္တာေတာင္

ေျပာင္းလဲသြားမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ညီညြတ္ေရးဟာ တႏိုင္ငံလံုးရဲ့

ကလိန္ကက်စ္လို႔ အေျပာအဆိုခံရပါေတာ့တယ္။ ၾကည့္မေကာင္းေအာင္

လိုလားခ်က္ျဖစ္ျပီး ဒါကိုဆန္႔က်င္သူမွန္သမွ် က်ဆံုးရမွာပါ။

ျမင္ေနရတာက ႏွံျပည္စုတ္ေၾကာင့္ ဒိုင္ႏိုေဆာ ငိုရသလိုျဖစ္ကုန္ပါေရာ။
ကခ်င္ေျမနဲ႔ ျမန္မာျပည္အႏွ႔ံ ပန္းေတြပြင့္ပါေစ။ ပြင့္တ့ပ
ဲ န္းတိုင္း ေမႊးပါေစ။
လက္ေတြ႔ေျမျပင္ေပၚကစစ္ပြဲထက္
ဒစ္ဂ်စ္တယ္တိုက္ပြဲက ပိုျပင္းထန္ေနတာကို
သိသိသာသာေတြ႔ရပါတယ္။ ျပည္သူအားလံုးကလည္း
စိတ္၀င္တစားေစာင့္ၾကည့္ေနျပီး မွတ္ခ်က္အားလံုးကလည္း
ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုသာလိုလားၾကေၾကာင္း ေဗဒင္ေမးဖို႔
မလိုပါဘူး။ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားပတ္သက္သူမ်ားကသာ
အမုန္းမီးပိုၾကီးေအာင္၊ ပြဲပိုဆူေအာင္လုပ္ၾကတာပါ။
ဒီအထဲမွာ အသံလံုး၀မၾကားရသူမ်ားကေတာ့
စစ္ဒဏ္ကိုအလူးအလဲခံရတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြပါပဲ။
စကၠဴပံုးေလးေတြကာျပီး တြင္းကေလးထဲမွာ
ေစာင္ျခံဳေကြးေနၾကတဲ့ ကေလးေတြပံုဟာ ျမင္သူတိုင္းကို
စိတ္ထိခိုက္ေစပါတယ္။ လူတစ္သိန္းရဲ့
အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို လ်စ္လ်ဳရွဴျပီးတိုက္ေနတဲ့စစ္ကို
အျမန္ဆံုးရပ္တန္႔ေစခ်င္တ့စ
ဲ ိတ္ တတိုင္းျပည္လံုးမွာ
ရွိေနတာ တညီတညြတ္ထဲပါ။

Volume 4, No 1

စာမ်က္ႏွာ 25

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ “ႏိုင္ငံေတာ္အ ျပည့္၀ ရျခင္း၊ Courageous ေျဖာင့္မတ္တည္ႀကည္ ရဲရင့္ျပတ္သားရျခင္း၊
တြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းအားလုံးသည္ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမွဳ Empathy ျပည္သူလူထုအေပၚမွာ ညွာတာေထာက္ထားမွဳ ရွိရျခင္းတို ့ အ
ေအာက္တြင္ ရွိရမည္” - ဤအခ်က္သည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ စစ္တပ္သည္ လ်ဥ္းမရွိေတာ့ေသာ ရဲတပ္ဖြဲ ့ျဖစ္သြားပါေတာ့တယ္။
သာလွ်င္ အခရာက်သည့္ အေနအထားျဖစ္ေနေပသည္။

ျပည္သူ ့ရဲ တပ္ဖြဲ ့ထဲကို ရဲတပ္သား (သို ့ ) ရဲအရာရွိတစ္ဦးအေနနဲ

ရဲတပ္ဖြဲ ့က့သ
ဲ ို ့ေသာ အင္အားစုသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ့ ၀င္ေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လိုရင္ ျပည္သူ ့ရဲ ပီသေအာင္ က်င့္သုံးျပီး
မွဳခင္းမ်ားကာကြယ္ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရေသာ ျပည္သူေတြကို တရားဥပေဒအရ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရတဲ့ ျပည္သူ
လက္နက္ကိုင္အင္အားစုျဖစ္ျပီး

ျပည္တြင္းေရးကိစၥရပ္မ်ားကို

အဓိကတာ ့ရဲဘ၀ကို အစီအစဥ္ရွိရွိနဲ ့ စတင္ဖ်က္ဆီးျပစ္ခ့တ
ဲ ာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သတ္မွတ္

၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရေသာ အဖြဲ ့ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းေရးကိစၥရပ္မ်ား အဓိက ထားတဲ့ ပညာအရည္အခ်င္းေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ျပီး အဆင့္အတန္းနိမ္ ့ပါးစြာနဲ ့
ေဆာင္ရြက္ရသည့္

အင္အားစုျဖစ္သည့္အတြက္

ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန ရဲတပ္ဖြဲ ့ထဲ၀င္ေရာက္ေစခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူရဲအျဖစ္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို

ေအာက္တြင္ တည္ရွိရေသာ အင္အားစုျဖစ္သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ ့သည္ စစ္တပ္၏ ဖ်က္ဆီးျပစ္ခ့တ
ဲ ာ ျဖစ္ပါတယ္။
ၾသဇာခံ မျဖစ္ရေပ။
စစ္တပ္သည္

ရဲတပ္ဖြဲ ့၏ အဆင့္ျမင့္အုပ္ခ်ဴပ္မွဳေနရာမ်ားတြင္လည္း စစ္တပ္မွ
တည္ရွိရ ဗိုလ္မွဴးၾကီး ဗိုလ္မွဳးခ်ဳပ္ ဗို္လ္ခ်ဴပ္မ်ားမွ ရဲမွဴးၾကီး ရဲမွဴးခ်ဴပ္ ရဲခ်ဴပ္ေနရာမ်ား

ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌနေအာက္တြင္

ေသာ အင္အားစု ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္သည္ တိုင္းျပည္အား ျပည္ပရန္ ကာ တြင္ အစားထိုး၀င္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူ ့အက်ဳိးအတြက္ မွန္မွန္ကန္ကန္
ကြယ္ေရးအတြက္သာ ေဆာင္ရြက္ရေသာ အင္အားစု ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို ေဆာင္ရြက္လိုသူ ျပည္သူၾကားမွ ေမြးဖြားလာေသာ အရပ္ဘက္မွ ရဲတပ္ဖြဲ
မွန္ကန္စြာ မက်င့္သုံးဘဲ စစ္တပ္သည္ ျပည္တြင္းေရးကိစၥမ်ားတြင္ ေနရာတ ့၀င္မ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ကုန္ကာ ရဲယူနီေဖာင္း၀တ္ စစ္တပ္မွသူမ်ား
ကာ

စြက္ဖက္၀င္ေရာက္ေနသည္သာမက

ေအာက္ခံ

အျဖစ္

ရဲတပ္ဖြ႔အ
ဲ ား

သတ္မွတ္ထားေနေသာ

စစ္တပ္လက္ ခ်ည္းသာ ၾသဇာလႊမ္းမိုးေနေပေတာ့သည္။

ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ

“ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းအားလုံးသည္ တပ္မေတာ္
၏ ကြပ္ကဲမွဳေအာက္တြင္ ရွိရမည္” သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီႏိုငင
္ ံ
ေတာ္တစ္ခုအတြက္ မည္သို ့မွ မရွိသင့္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ထို
သို ့ သတ္မွတ္ထားမွဳသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ ့အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ
အား လက္နက္ကိုင္ထားေသာ စစ္တပ္မွ အခ်ိန္မေရြး ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္
ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေစေသာ ဖန္တီးသတ္မွတ္ထားခ်က္သာ ျဖစ္ေပသည္။

ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္လည္း

အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ

နည္းမ်ားျဖင့္

ျပည္သူလူထုအား နားလွည့္ပါးရိုက္ကာ စစ္တပ္အသြင္ေျပာင္းကာ စစ္တပ္
ၾသဇာခံ စစ္တပ္အမႊာပူးမ်ား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့မ်ားကို ဖန္တီးၾကေပသည္။
ထိုသို ့ဖန္တီးမွဳအျပင္ ၁၉၈၈ ရွစေ
္ လးလုံးျပည္သူ ့အေရးေတာ္ပုံႀကီးအတြင္း၊
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း၌ စစ္သားမ်ားအား ရဲ၀တ္စုံ
ဆင္ယင္ေစျပီး စစ္တပ္က ဘာမွ ပါ၀င္မပတ္သက္သလိုျဖင့္ ကနဦးအစ
အၾကမ္းဘက္ျဖဳိခြင္းမွဳမ်ားတြင္ အင္အားျဖည့္စြက္တိုးကာ အာဏာရွင္မ်ားမွ

၁၉၈၈ ခုႏွစ္အခ်ိန္ကာလမတိုင္ခင္ အာဏာရွင္ၾကီး ေန၀င္းလက္ စီစဥ္ခ့ၾဲ ကေပသည္။
ထက္တြင္ စစ္တပ္မွ ရဲတပ္ဖြဲ ့အတြင္း ၀င္ေရာက္၍ အႏုနည္းျဖင့္ အာဏာ
သိမ္းမွဳကို ျပဳလုပ္ခ့ေ
ဲ ပသည္။ စစ္တပ္မွ အရာရွိအရာခံ အၾကပ္တပ္သား
မ်ားအား ရဲတပ္ဖြဲ ့အတြင္းသို ့ သြပ္သြင္းေနရာယူျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
“ေနျပည္ေတာ္ရ”ဲ

ဟုေခၚသည့္

ဦးထုပ္တြင္

ယခုအခါတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ
ထဲတြင္ ေျဗာင္က်က် ေရးသားေဖၚျပထားေသာ “ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ လက္
နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းအားလုံးသည္ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမွဳေအာက္တြင္ ရွိ

အျပာေရာင္ပတ္ ရမည္” ဟု သတ္မွတ္ထားျခင္းသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖ႔ြဲ

ယူနီေဖာင္း၀တ္ အထူးသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ စစ္တပ္မွ ရဲတပ္ဖြဲ ့အတြင္း ၀င္ တို ့၏ Power Balance တစ္ဖက္သတ္အင္အားၾကီးထြားမွဳအား ထိန္းသိမ္း
ေရာက္အမွဳထမ္းေစျပီး

ရာထူးအဆင့္အတန္း

တစ္ဆင္ျမွင့္တင္ေပးေသာ သင့္ေသာအေနအထားမွ Power Control အာဏာစိုးမိုးျခင္းျဖင့္ စစ္တပ္မွ

စီမံခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္တပ္မွ တပ္ၾကီးၾကီးအဆင့္ရွိသူ ရဲတပ္ဖြဲ ့ အား ျမဳိသြင္းထားေစျခင္း ျဖစ္သည္။ တနည္းေျပာရရလွ်င္ ျပည္သူ
တစ္ဦးမွ ရဲတပ္ဖြဲ ့သို ေျပာင္းေရႊ ့အမွဳထမ္းေစျပီး ဒုရဲအုပ္ရာထူးေပးျခင္း၊ ့အင္အားစုအစစ္အမွန္ျဖစ္သင့္သည္ အရပ္သားဘက္တိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ ့အား
စစ္တပ္မွ ဗို္လ္ၾကီးအဆင့္ရွိသူအား ရဲတပ္တပ္ဖြဲ ့သို ့ ေျပာင္းေရႊ ့အမွဳထမ္းေစ စစ္တပ္မွသူမ်ားျဖင့္ အစားထိုး ၀င္ေရာက္ေနရာယူခ့ျဲ ခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္း
ျပီး ဒုတိယရဲမွဴးၾကီးရာထူးတာ၀န္အား ေပးအပ္ျခင္း စသျဖင့္ ျပည္သူ ့ရဲတပ္ဖြဲ ပုံအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္း
့အတြင္း အသြင္ေျပာင္း၀င္ေရာက္ စိုးမိုးကာ ရဲတပ္ဖြဲ ့အား တျဖည္းျဖည္းျခင္း အားလုံးသည္ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမွဳေအာက္တြင္ ရွိရမည္” ဟု သတ္မွတ္
စစ္တပ္မွ ေနရာယူခ့ေ
ဲ ပသည္။ ဒီလို တာ၀န္းထမ္းေဆာင္ဖို ့အတြက္လည္း ထားျခင္းသည္ တိုင္းျပည္တြင္ စစ္တပ္အမႊားပူးအင္အားစု ဖန္တီးျခင္းႏွင့္
မက္လုံးေတြ

အခြင့္အ

ေရးေတြ

အမ်ားႀကီး

ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဲ ား စစ္တပ္မွ အႏုနည္းျဖင့္ အာဏာသိမ္းယူထားခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ေပ
ဒီအတြက္ ရဲတပ္ဖြ႔အ

တရားဥပေဒဆိုတာကို လက္ေတြ ့ သင္ႀကားတတ္ေျမာက္ျပီး ျပည္သူထဲက သည္။
လာတဲ့သူ မဟုတ္ဘဲ၊ တစ္ေသြး တစ္သံ တစ္မိန္႔ကို ေျမ၀ယ္မက် နား
ေထာင္ျပီး ျပည္သူထဲက ကိုယ့္ရဲ ့ မိဘရင္းျဖစ္ေနရင္ေတာင္ အာဏာရွင္က
ရုိက္ဆိုရင္ ရုိက္မယ္၊ သတ္ဆိုရင္ သတ္မယ္ဆိုတ့ဲသူေတြ ျဖစ္ေနလို ့ ျပည္သူ
့ရဲတပ္ဖြဲ ့ႀကီး ပ်က္စီး သြားျပီး အာဏာရွင္ရဲ ့ လက္ကိုင္တုတ္အင္အားစု
ျဖစ္သြားခဲ့ရပါတယ္။
“POLICE” ဆိုတ့ဲ စကားလုံးပါ - Polite ျပည္သေ
ူ တြနဲ ့ဆက္ဆံရာ
မွာ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ ့ရျခင္း၊ Obey တရားမွ်တစြာနဲ ့ ဥပေဒကို လိုက္နာ
ရျခင္း က်င့္၀တ္တရားကိုလည္း မွန္ကန္စြာ လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရျခင္း၊ Loyal
ျပည္သူအေပၚမွာ သစၥာေစာင့္ထိန္းရျခင္း၊ Intelligence အသိဥာဏ္ပညာ

“ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအားလုံးသည္

တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမွဳေအာက္တြင္ ရွိရမည္” ဟု သတ္မွတ္ထားျခင္းသည္
စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ ့အစိုးရအုပ္ခ်ဴပ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ဳိးတြင္
လုံး၀ လက္သင့္မခံသင့္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ ျဖစ္ေပသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္သူ ့ရဲတပ္ဖြဲ ့သည္ ယခုအခါတြင္ စစ္တပ္အမႊာပူး
ျဖစ္ေနကာ စစ္တပ္၏ ၾသဇာခံကြပ္ကဲမွဳေအာက္တြင္ ရွိေနျခင္းသည္ ျပည္သူ
လူထုအက်ဳိးအတြက္ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေသာ အင္အားစုမျဖစ္ဘဲ စစ္
တပ္အက်ဳိးျပဳသာ ျဖစ္ေနေပမည္။

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး)

စာမ်က္ႏွာ 26

ၾကပါဘူး။ အေျခအေနအရသာ အပစ္အခတ္ရပ္ထား ၾကတာပါ။ ဘာလို႔ဒီလို
တိုက္ပဲြပံုစံေတြ တကြဲတျပားျဖစ္ေနရတာလဲ။ ဒါကေတာ့ ပါ၀င္ပတ္သက္ေန

ေနာက္ဆံုးထြက္သက္အထိ

တဲ့ လူတန္းစားေတြ လူအလႊာေတြရ့ဲ အက်ိဳးစီးပြားေတြ မတူကဲြျပားေနလို႔
တိုက္ပဲြပံုစံေတြလည္း ကြဲျပားျခားနားေနရတာပါ။ သဘာ၀က်က် ျဖစ္ေပၚေန
တာပါ။

ေရးသားသူ------ေမာင္ရိုးရွင္း

စစ္အုပ္စု(သ႔ို) စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ ဘာျဖစ္လို႔ ျပည္သူတရပ္

လံုးကို ဆန္႔က်င္ျပီး အၾကမ္းဘက္ဖိႏွိပ္ေနၾကတာလဲ။ အဓိကကေတာ့ စစ္
တႏွစ္ကုန္လို႔ ေနာက္ႏွစ္သစ္တခုကို ေျပာင္းခဲ့ပါျပီ။ ႏွစ္သစ္ကူးတို႔ အုပ္စုရ႔ဲ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ပါဘဲ။ စစ္အုပ္စုရ့ဲအက်ိဳးစီးပြား ဆိုရာမွာ စစ္
ထံုးစံအတိုင္း ႏိုင္ငံအၾကီးအကဲေတြ၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အဖဲြ႔ အစည္းအ အုပ္စု၀င္အေဟာင္းေတြေရာ လက္ရွိစစ္အုပ္စု၀င္ေတြေရာ စစ္အုပ္စုမ်ိဳးဆက္

သီးသီးက အၾကီးအကဲေတြ လူမွဳေရး ႏိုင္ငံေရး နဲ႔ အႏုပညာေလာကက သစ္ေတြ အတြက္ပါ ပါပါတယ္။ စစ္တပ္ကအာဏာကိုင္ထားႏိုင္ ၾကိဳက္သလို
ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူေတြရ့ဲ ႏွစသ
္ စ္ကူး ဆုေတာင္းေတြကို ၾကားရပါတယ္။ စီမံခန္႔ခဲြႏိုင္ခ့လ
ဲ ို႔ စစ္အုပ္စုမ်ိဳးဆက္ေဟာင္းတို႔ ဘီလီယံနာ မီလီယံနာေတြ

့ဲ လို လက္ရွိ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ကလည္းျဖစ္ခ်င္မွာပါ။ မ်ိဳးဆက္သစ္
အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွုေဒါင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးကေန အမိျမန္မာျပည္ ျငိမ္းခ်မ္း ျဖစ္ခသ
သာယာေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတြေတာင္းသြားၾကရာမွာ သံသယသံ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကလည္း သြားေရက် ေနၾကမွာပါ။ စစ္အာဏာျမဲေနမွ

ေလးေတြ ကိုလည္း ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ၾကားလိုက္ရပါတယ္။ အားလံုး သူတို႔ဒီအခြင့္ အေရး ရၾကမွာပါ။ သူတို႔လူတန္းစား တရပ္လံုး အက်ိဳးစီးပြား
လိုလိုက ၂၀၁၃ခုႏွစ္မွာ အေကာင္းဘက္ကို ေျပာင္းလဲေစလိုတ့ဲဆႏၵန႔ဲ အတြက္ သူတို႔လံုးပမ္း အားထုတ္ၾကမွာပါ။ (စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ဒီလိုစီးပြား

ဆု မရွာခ်င္ပါဘူးဆိုရင္ ဦးပိုင္ ကုမၸဏီကိုဖ်က္သိမ္းခိုင္းၾကည့္ပါ။ အခု လက္ပံ
ေတြေတာင္းေတာင္း တိုင္းျပည္မွာ ဒီေန႔ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရတဲ့ ပကတိဘာ၀ ေတာင္းကိစၥဆိုတာ မ်ားေျမာင္လွတ့ဲ ဦးပိုင္ရ့ဲလုပ္ငန္းေတြထဲက တခုဘဲရွိပါ
အေျခအေနေတြ၊ အရွိတရားေတြ ကိုေတာ့ မ်က္ကြယ္ျပဳလို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ေသးတယ္။) သူတို႔လံုးပမ္းမဲ့ အဓိကအလုပ္ကေတာ့ စစ္အာဏာတည္ျမဲ
ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ေတာ့ ဆႏၵေတြ စိတ္ေစတနာေတြကို အေျခမျပဳဘဲ ပကတိ ေနဖို႔(၀ါ) ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ တည္ျမဲေနဖို႔ပါ။ စစ္အာဏာတည္ျမဲေနေစဖို႔
ဆုေတြ

ေတာင္းခဲ့

ၾကပါတယ္။

ဘယ္လိုဘဲ

အေကာင္းျမင္ျပီး

အရွိတရားေတြ အေပၚအေျခခံျပီး ႏိုင္ငံရ့ေ
ဲ ရွ႔ အလားအလာကို ခန္႔မွန္းၾကည့္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ စစ္တပ္ဟာ တိုင္းျပည္မွာ မရွိမျဖစ္ အျမဲတမ္း
ခ်င္ပါတယ္။ အေျခအေနတခုရ႔ဲ အလားအလာကို တြက္ခ်က္ရာမွာ ပကတိ အေရးပါေနဖို႔ပါဘဲ။ ဒီလိုျဖစ္ဖို႔အတြက္ တိုင္းျပည္မွာ မတည္မျငိမ္ျဖစ္ေစမဲ့

အျမဲတည္ရွိေနေအာင္
ဖန္တီးထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။
အရွိတရားမ်ားက ေပးတဲ့အေျဖ ေတြကသာ အမွန္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ စိတ္ဆႏၵ အေျခအေနတရပ္
(ဥပမာ ရခိုင္အေရးအခင္းမ်ိဳး၊ KIAလို ကိစၥမ်ိဳး။) အေကာင္းဆံုးကေတာ့ ျပည္
ကို မ်ားမ်ား အေျချပဳေလ မ်ားမ်ားမွားေလ ျဖစ္မွာပါ။
ဒီေန႔

ျမန္မာႏိုင္ငံရ့ဲ

ေရွ႔အလားအလာကို

အဆံုးအျဖတ္ေပးမဲ့

အထဲမွာ အေရးအၾကီးဆံုး ကေတာ့ စစ္အုပ္စုရ့ဲအာဏာတည္ျမဲေနမွဳနဲ႔ ၂၀၀၈
အေျခ ခံဥပေဒ တည္ရွိေနမွဳတို႔ကို ဆန္႔က်င္တိုက္ပဲြ၀င္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြရ႔ဲ
တိုက္ပဲြေတြပါဘဲ။ ဒီလိုေရးလို႔ ဒီေန႔ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမွဳေတြရ့ဲ
အရွိတရားကို အသိအမွတ္မျပဳတာ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူေတြရ႔ဲ တိုက္
ပဲြ၀င္ေနမွဳကသာ အဓိကက်သည့္ အလားအလာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆို
ေတာ့ စစ္အုပ္စု စစ္အာဏာ တည္ရွိေနသေရြ႔၊ ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ တည္ျမဲ
ေနသေရြ႔ ဒီေန႔ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမွဳ၊ ဒီမိုကေရစီတပိုင္းတစ
ရရွိမွဳ ဆိုတာ ေတြဟာ အေပၚယံေျပာင္းလဲမွဳ (သို႔) ယာယီေျပာင္းလဲမွဳ မ်ား
သာ ျဖစ္ေနလို႔ပါ။ ေပၚေပါက္လာေနတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို ရတဲ့သူရျပီး
မရတဲ့သူေတြမရ ျဖစ္ေနသလို အခ်ိန္မေရြးလည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္တ့ဲ
အရာေတြပါ။

ျပည္သူေတြရ႔ဲ

မေပ်ာက္ပ်က္မျခင္း၊

၂၀၀၈

တိုက္ပဲြကသာ

စစ္အုပ္စ(ု သို႔)

စစ္အာဏာ

အေျခခံဥပေဒ

မပ်က္မျခင္း

တည္ရွိေနမဲ့

အရာပါ။
ျပည္သူေတြရ႔တ
ဲ ိုက္ပဲြဆိုတာမွာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ဲ

NLD

အပါအ၀င္ တျခားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ပါလီမန္အတြင္း၀င္ျပီး ၂၀၀၈အေျခခံ
ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး

လမ္းေၾကာင္းကိုေလ်ွာက္ေနၾကသလို၊

ကိုမင္းကိုႏိုင္တို႔

၈၈ အုပ္စုကလည္း ပါလီမန္ျပင္ပလမ္းေၾကာင္းကေန ဥပေဒတြင္း တိုက္ပဲြ
၀င္ေနၾကတာပါ။ ေက်ာင္းသားေတြကေတာ့ ဗကသ တကသအဖဲ႔ြေတြဖ့ဲြျပီး
ဥပေဒတြင္းေရာ လိုအပ္ရင္ ဥပေဒျပင္ပလမ္းေၾကာင္းကိုပါေရြးျပီး တိုက္ပဲြ၀င္
ေနၾကတာပါ။ ေက်းလက္ျပည္သူေတြ၊ ျမိဳ႔ျပစက္မွဳလုပ္သားေတြကလည္း မိမိ
တို႔

အခြင့္အေရးေတြအတြက္၊

ဥပေဒတြင္းေရာ

မိမိတို႔အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရး

ဥပေဒပလမ္းေၾကာင္းေတြကပါ

အတြက္

တိုကပ
္ ဲြ၀င္ေနၾကတာပါ။

တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြကလည္း KIAလိုလက္နက္ကိုင္တိုက္ ေနတဲ့သူရွိ
သလို အားလံုးလိုလိုက လက္နက္ေတြကို တင္းတင္းဆုပ္ထားၾကတဲ့ သူေတြ

တြင္းစစ္ပါ။

ဒီေန႔စစ္ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေတြကို

စစ္အာဏာရွင္ေတြ

ျဖစ္လာေအာင္

လုပ္ေပးလိုက္တာလည္း ဒီျပည္တြင္းစစ္ပါ။ တိုင္းျပည္ထဲမွာ စစ္ပဲြလံုး၀မရွိဘဲ
ျငိမ္းခ်မ္းသာယာေနရင္ စစ္အာဏာဟာလည္း မတည္ျမဲႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္
လည္း KIAနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြ မေအာင္မျမင္ျဖစ္ေနရတာပါ။ ျငိမ္းခ်မ္း
ေရးေဆြးေႏြးပဲြ မေအာင္ျမင္ေလ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ သေဘာက်ေလျဖစ္
မွာပါ။

စစ္ျဖစ္လို႔ေသေၾကဒဏ္ရာရတာ

စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ

မပါပါဘူး။

ဘယ္သူေတြေသေၾက ဒုကၡေရာက္ေနၾကတယ္ဆိုတာလဲ အားလံုးအသိပါ။
စစ္စားရိတ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ကုန္ကုန္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ အိပ္ထဲက
ထုတ္ရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူေတြက စားရိတ္ခံၾကရတာပါ။ ေကအိုင္
ေအကိုတင္မကပါဘူး တခ်ိဳ႔တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ေတြကို လည္း
စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဓါးၾကိမ္းၾကိမ္းထားတာေတြ ၾကားေနရပါတယ္။ ဒီ
အဖဲြ႔ေတြကလည္း အေျခအေနအရသာ ျငိမ္ေနၾကတာပါ။
တိုင္းရင္းသားေတြအက်ိဳးစီးပြားဘက္က ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း ဒီ
ေန႔အထိ ဘယ္တိုင္းရင္းသားမွ တန္းတူရည္တူ အက်ိဳးခံစားခြင့္ မရခဲ့ၾက
ေသးပါဘူး။

ျပည္တြင္းစစ္ရ့ဒ
ဲ ဏ္ကို

အျပင္းထန္ဆံုးနဲ႔

အရွည္ၾကာဆံုး

(ႏွစ္၆၀ေက်ာ္) ခံခ့ၾဲ ကရတာလည္း သူတို႔ပါဘဲ။ စီးပြားေရးမညီမွ်မွဳဒဏ္ကို
ဆယ္စုႏွစ္န႔ခ
ဲ ်ီျပီး ခံခ့ရ
ဲ တာလည္း သူတို႔ပါဘဲ။ ( ေလာပီတ ကလွ်ပ္စစ္
ေတြထုတ္ေနတာ ႏွစ္၅၀ေက်ာ္ပါျပီ။ ဒါေပမဲ့ ကယားျပည္နယ္မွာ ဒီေန႔အထိ
ေနရာအမ်ားစုက

ေမွာင္န႔ဲမဲမဲပါ။

ေက်ာက္စိမ္းဆိုတာ

ကခ်င္ျပည္နယ္က

ထြက္တာၾကာပါပီ။ ဒါေပမဲ့ ဒီေန႔ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းရဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ေတြကို
အမ်ားဆံုးခံစားေနရတာက ဦးပိုင္န႔ဲ ခရိုနီေတြ ျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ၾကရမွာပါ။
ရခိုင္ကမ္းလြန္က သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔သိုက္ေတြက ရလာတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ေတြ
ကို

ရခိုင္အမ်ိဳးသားေတြ

အရင္ကလည္းမရခဲ့ၾကပါဘူး။

အခုလည္းရစရာ

အေၾကာင္းမေတြ႔ရပါဘူး။ )
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

ေတာ္လွန္ေရးအဖဲ႔ြေတြကို

ဆယ္

ခ်ည္းပါ။ ဘယ္တိုင္းရင္းသား အဖဲြ႔ကမွ စစ္အာဏာရွင္ေတြကို မယံုၾကည္ စုႏွစ္၂ခု ေလာက္ အပစ္ရပ္ထားျပီး ေနာက္ဆံုးမွာ ဘာႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမွ

Volume 4, No 1

စာမ်က္ႏွာ 27

မေပးဘဲ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အျဖစ္ စစ္အာဏာရွင္ေတြရ့ဲ စစ္ဘိနပ္ ေအာက္ အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခဲြမွဳေတြ

(ဥပမာ

လက္ပံေတာင္းသပိတ္စခန္း

အၾကမ္း

ဆဲြသြင္းခဲ့တ့ဲ လုပ္ရပ္ကလည္း တိုင္းရင္းသားေတြရ့ဲ စစ္အုပ္စုအေပၚ မုန္း ဖက္ျဖိဳခဲြမွဳ) ရွိသလို ေရႊျပည္သာေတာ္၀င္ သစ္ေခ်ာကိုင္စက္ရံုမွာ စက္ရံုပိုင္
တီးမွုဳ

မယံုၾကည္မွဳေတြကို

ဒီလိုအေျခအေနေတြ ရွင္ဘက္က ဆႏၵျပအလုပ္သမား ေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မွဳေတြ

တိုးပြားေစခဲ့ပါတယ္။

ေအာက္မွာ တိုင္းရင္းသားေတြ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေနၾကတာ၊ အပစ္ လုပ္ခ့ဲပါတယ္။

ဒါေတြကိုၾကည့္ရင္၊

လိုအပ္လာရင္

စစ္အာဏာရွင္ေတြ

အခတ္ရပ္စဲေရးေတြ မၾကာခဏ က်ိဳးေပါက္ေနရတာ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ဖက္ကလည္း အင္အားသံုးျဖိဳခြင္း ႏိုင္တယ္၊ ဥပ
ေဒျပင္ပ

ပဲြေတြ မေအာင္မျမင္ျဖစ္ေနတာ ေတြဟာ သဘာ၀က်က်ျဖစ္ေနတာပါ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ဲ အန္အယ္ဒီအပါအ၀င္ စစ္အာဏာရွင္
စနစ္ကို

ပါလီမန္တြင္း

လမ္းေၾကာင္းကေန

တိုက္ပဲြ၀င္ဖို႔

လံုးပမ္းေနတဲ့

ပါတီေတြအားလံုးအေနနဲ ဒီေန႔သူတို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြထက္ပိုျပီး ဘာမွ
လုပ္ႏိုင္ဖို႔မျမင္ပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆုေ
ိ တာ့ သူတို႔က ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ

နည္းလမ္းေတြကိုသံုးလာႏိုင္တယ္ဆိုတာ

သိသာထင္ရွားလွပါ

တယ္။ အလုပ္သမားလယ္သမားေတြ ဥပေဒပနည္းလမ္းေတြ သံုးျပီးဆႏၵျပ
ရင္သာ ဖမ္းဆီးရိုက္ႏွက္ အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခဲြ ေသာ္လည္း အာဏာပိုင္ေတြ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ကိုေတာ့ ဒီဥပေဒျပင္ပက လုပ္ရပ္ေတြအတြက္
အေရးယူတာ မေတြ႔ရပါဘူး။

ေအာက္ ေခါင္းလွ်ဳိ၀င္ျပီးမွ စစ္အာဏာျဖိဳဖ်က္ဖို႔ လုပ္ေနရတာမို႔လို႔ပါ။ သူတို႔

ဒီအေျခအေနေတြကို

အေျခခံျပီး

တြက္ဆၾကည့္မယ္ဆိုရင္

ပါတီ၀င္ ေတြကို ဒီေန႔ေပၚေပါက္ေနတဲ့ ဥပေဒျပင္ပက ဆႏၵျပပဲြေတြ (ဥပမာ ၂၀၁၃ခုႏွစ္န႔ဲ ေနာက္လာမဲ့ ကာလတခုအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္မီးေတြ
လက္ပံေတာင္းေတာင္

သပိတ္စခန္း

အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခဲြမွဳ

ဆန္႔က်င္ေရး လံုး၀ျငိမ္းမသြားႏိုင္ပါဘူး။

လူထုဆႏၵျပပဲြေတြ ) မွာမပါ၀င္ဖို႔အထိ တားျမစ္မဳွ ေတြ ရွိေနတာပါ။ ၂၀၀၈ ျမင္ေနရပါတယ္။

ပိုေတာင္ၾကီးလာႏိုင္တ့ဲ

အလုပ္သမားလယ္သမား

အေျခခံဥပေဒကို ေက်ာ္ျပီးလုပ္မွရမဲ့ ကိစၥမ်ဳိးေတြမွာ သူတို႔ မပါ၀င္ႏိုင္ပါဘူး။ စား၀တ္ေနေရးေတြအတြက္

အလားအလာေတြကို

ေတြရ့ဲ

ဘ၀ရပ္တည္ေရး၊

အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုမွဳတိုက္ပဲြ

ေတြဟာ

ဒါကဘာကိုျပေန သလဲဆိုေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ဲ အန္အယ္ဒီပါတီ လည္း အခါမလတ္ ေပၚထြက္ေနမွာျဖစ္ျပီး တခါတရံ အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားအထိ
ဟာ လူထုတရပ္လံုးကို ကိုယ္စားျပဳေနတယ္ ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာကို ဆိုက္ေရာက္သြားႏိုင္ပါတယ္။
ျပသေနတာပါ။

သူတို႔ရ့ဲ

အကန္႔အသတ္ေတြရွိေနတယ္ အဓိကရုဏ္း

ကိုယ္စားျပဳမွဳမွာ

ဆိုတာကို ထင္ထင္ရွားရွားျပဆိုေနတာပါ။ ဒီေန႔ စစ္အာဏာရွင္ တို႔အလိုက် အတည္း

ေတြကိုလည္း

ရခိုင္ျပႆနာလို

လူမ်ိဳးေရး

အာဏာပိုင္အသိုင္းအ၀န္းက

ဆိုက္ရင္ဆိုက္သလို

ဖန္တီးျပီး

ဘာသာေရး
သူတု႔အ
ိ က်ပ္

လိုရာဆဲြအသံုးခ်မွဳမ်ားလည္း

ကျပအသံုးေတာ္ခံ ေနျပီျဖစ္တ့ဲ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ဇတ္ေတာ္ၾကီးမွာ အခ်ိန္မေရြး ေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါသည္။
ဘယ္သူကမင္းသား၊

ဘယ္သူကမင္းသမီး၊

ဘယ္သူကလူၾကမ္းမင္းသား၊

ဘယ္သူေတြကလူၾကမ္းအဖဲ႔၊ြ ဘယ္သူေတြကဇတ္ရံေတြဆိုတာကို အားလံုး
မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ေနၾကရျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူေတြအကယ္ဒမီရ
မယ္ဆိုတာလဲ ခန္႔မွန္းလို႔ ရေနၾကပါျပီ။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လယ္သမားလူတန္းစား (ေက်းလက္ေန ျပည္သူ
မ်ား) နဲ႔၊ အလုပ္သမားလူတန္းစား (ျမိဳ႔ေနဆင္းရဲသားလူတန္းစား) တို႔ရ့ဲ
လူဦးေရပမာဏဟာ
ရွိပါတယ္။

ဒီေန႔

တႏိုင္ငံလံုးလူဦးေရရဲ့
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ

၇၀ရာခိုင္ႏွံဳး

ျဖစ္ေပၚေနတဲ့

အထက္မွာဘဲ

တိုးတက္ေျပာင္းလဲမွဳ

ဆိုတာေတြ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးဆိုတာေတြကို ခံစားေနရတဲ့သူေတြထဲမွာ
အဲဒီလူတန္းစားေတြ
ေဖ်ာ္ေျဖပဲြေတြကို

မပါပါဘူး။

ရန္ကုန္

လာတက္တ့ဲသူ

ႏွစ္သစ္ကူးတဲ့ညက

တသိန္းနီးပါရွိတယ္လို႔

ဂီတ

သိရပါတယ္။

ဒီေရႊပဲြလာ ပရိတ္သတ္ေတြကေတာ့ ဒီကေန႔ ေျပာေနၾကတဲ့ တိုးတက္ေျပာင္း
လဲမွဳ ဆိုတာေတြရ့ဲ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို မိမိရရခံစားေနရတဲ့ လူတန္းစား
အစု၀င္ေတြ၊ ႏိုင္ငံရ့ဲ အထက္လႊာပညာတတ္ေတြ ဆိုတာေသခ်ာပါတယ္။
ဒီအထဲမွာ လွိဳင္သာယာစက္ရံုေတြက
ေတာ္၀င္သစ္ေခ်ာကိုင္စက္ရံုက

အလုပ္သမေလးေတြ၊ ေရႊျပည္သာ

အလုပ္သမားေတြ၊

ဧရာ၀တီတိုင္းမွာ

ဧကသိန္းနဲ႔ခ်ီျပီး စပါးေတြမိုးမိလို႔ ဒုကၡေရာက္ေနၾကရတဲ့ လယ္သမားေတြ
မပါမွာကေတာ့ေသခ်ာပါတယ္။
၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒဆိုတာ ဆင္းရဲမဲြေတလွတ့ဲ ေက်းလက္ျပည္သူ
ေတြ၊ ျမိဳ့ေပၚကစက္ရံုအလုပ္သမား ေတြ ဘက္က ရပ္တည္ျပီးေရးထားတာ
မဟုတ္ပါဘူး။ စစ္အာဏာရွင္ေတြ၊ သူတို႔ရ့ခ
ဲ ရိုနီေတြ၊

စီးပြားေရး လုပ္ငန္း

ရွင္ၾကီးေတြ အက်ိဳးစီးပြားဘက္က ဘက္လိုက္ျပီး ဖန္တီးေရးဆဲြထားတာပါ။
ဒါေၾကာင့္
ရမယ္၊

ဒီ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒေအာက္မွာ
ဥပေဒျပင္ပတိုက္ပဲြ

တရား၀င္တိုက္ပဲြသာဆင္ႏႊဲ

မဆင္ႏႊရ
ဲ ဘူးဆိုရင္

အလုပ္သမားေတြ

လယ္သမားေတြအဖို႔ ဘာအခြင့္အေရးမွ ရလာစရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။
ထားရာေန ခိုင္းတာလုပ္ ေပးသေလာက္ယူ ဆိုတ့အ
ဲ ဆင့္ဘဲ ျဖစ္ေနမွာပါ။
ဒါေၾကာင့္လည္း

လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသမွာ

ဆႏၵျပတာေတြ၊

စက္ရံုအလုပ္ရံုေတြမာွ

ေပၚလာရတာပါ။

သပိတ္စခန္းေတြဖြင့္ျပီး

အလုပ္သမားသပိတ္တိုက္ပဲြေတြ

ဒီလိုသပိတ္တိုက္ပဲြေတြမွာ

စစ္အာဏာရွင္ေတြဘက္က

ေပၚလာႏိုင္တ့ဲ ေရခံေျမခံေတြကလည္း ေပါမ်ားလွပါတယ္။
စစ္အာဏာရွင္ေတြဆိုတာ သ႔ူတို႔အလိုအေလ်ွာက္ အသာတၾကည္
လူထုလက္ကို

အာဏာျပန္အပ္

သူတို႔အက်ိဳးစီးပြားေတြကို

သူတု႔ိ

တယ္ဆိုတာ
ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ

မရွိပါဘူး။
ကာကြယ္

သြားၾကမွာပါ။
၄.၁.၂၀၁၃

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး)

စာမ်က္ႏွာ 28

ရင္နင့္ဖြယ္ ျမင္ေတြ႔ရေသာ
ခ်င္းတြင္းျမစ္

လြန္ခ့ေ
ဲ သာ

ေလးငါးဆယ္ႏွစ္

တြင္းက ျမစ္ေရမ်ားျပည့္ေနခဲ့ေသာျမစ္၊ ျမစ္ရိုး
တေလွ်ာက္ရိွ

ေက်းရြာသားမ်ားသည္

မုံရြာ၊

ကေလး၊ ခႏၱီး ဟုမၼလင္း စတဲ့ၿမိဳ႕မ်ားစြာသို႔
သေဘၤာႀကီးငယ္မ်ားျဖင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္
ေဖာက္ကား ေစ်းဝယ္ သြားလာ ေနခဲ့ေသာ
ျမစ္၊မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ တန္ခူး ကဆုန္လို ေႏြရာ
သီမ်ိဳး

ေရစီးသန္ေနေသာ

ျမစ္ေရအယဥ္မွာ

ေရကူး

ေရခ်ိဳးခဲ့ေသာျမစ္၊

ျမစ္တေလ်ာက္ရိွ

ျပည္သူမ်ား၏ အသက္၊ တိရစၦာန္မ်ားစြာ၏ အ
သက္ရွင္သန္ဖုိ႔အတြက္
အကူေပးခဲ့ေသာ
သည္

မ်ားစြာ

ေက်းဇူးရွင္

ထူးကုမၸဏီ၏

အေထာက္
ခ်င္းတြင္းျမစ္

ျမစ္ေက်ာတေလွ်ာက္

ေခတ္ေပၚ နည္းပညာ မ်ားျဖင့္ ေရႊအႀကီးအ
က်ယ္တူးေဖာ္ေရး

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

အျခား

ေသာ လူႀကီးသားသမီးမ်ား၏ ေရႊတူးေဖာ္ေရး
လုပ္ငန္း

မ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊

ျမစ္အ

ထက္ပုိင္းမွ ျမစ္ဆုံေရကာတာ တည္ေဆာက္
ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေရစီး
ဆင္းမႈန႔ဲ

ေရသြားေရလာမ်ား

ပိတ္ဆို႔တား

ဆီးခံရၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေရေျမမ်ား
ပ်က္စီးကာ ဝမ္းနည္းေၾက ကြဲဖြယ္ ခန္းေျခာက္
ၿပီး

သဲေသာင္ျပင္အျဖစ္

(28,12,2012)

ေန႔တြင္

ယခုက့ဲသို႔

ျမင္ေတြ႔ေနရၿပီျဖစ္

သည္။ ျပန္လည္ျပဳျပင္ အစားထုိးလုိ႔ မရႏိုင္တ့ဲ
ဆုံးရႈံးမႈႀကီး တရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

ေမာ္လုိက္၊

ခ်င္းတြင္းျမစ္ေက်ာရိွ
ကနီ၊

မင္းကင္း၊

မံုရြာ၊

ကေလးဝ၊

ေဖာင္းျပင္၊ ဟုမၼလင္း၊ ခႏီၲး စသည့္ ေဒသခံ ျပည္သူ လူအမ်ားဟာ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရကို ေသာက္သံုးေရအတြက္ သာမက ဆက္သြယ္ သြားလာေရး
အတြက္ပါ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ အသံုးျပဳေနခဲ့ၾကရသည္။ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေက်ာ တေလွ်ာက္ ေက်းရြာမ်ားရိွ ျပည္သူမ်ားသည္ ယေန႔ထိတိုင္ အနည္းငယ္မွ်သာ
ရိွေနေသးေသာ

ျမစ္ေရကုိပင္

ေသာက္သုံးေစျခင္းျဖင့္

ခပ္ယူ၍

ကိုယ္တိုင္လည္း

သုံးစြဲ

အသက္ရွင္သန္ေနၾကရဆဲျဖစ္သည္။

ေသာက္သုံးေနၾကရသလုိ

ကၽြဲႏြား

စတဲ့

တိရစၦာန္မ်ားကိုလည္း

ျမစ္ေက်ာတေလွ်ာက္

ေက်းရြာအသီးသီးရိွ

၎ျမစ္ေရကို

ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားနဲ႔

ေက်းရြာသူေက်းရြာသားမ်ားကလည္း “အရင့္အရင္ ႏွစ္ေတြထဲက ႏွစ္စဥ္ ျမစ္ေရမ်ား တေျဖးေျဖး ယုတ္ေလ်ာ့လာေနတာကို မည္သည့္ တာဝန္ရိွသူကမွ
အေရးထားၿပီး ကာကြယ္တားဆီး ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား မလုပ္ခ့ၾဲ ကလုိ႔ အခုလုိ ျဖစ္သြားတာ”လုိ႔ မိန္႔ၾကသလို ထုိက့ဲသုိ႔ ခ်င္းတြင္းျမစ္ႀကီး ခန္းေျခာက္ၿပီး
သဲေသာင္ျပင္ျဖစ္လာေနသည္ကို

ျမင္ရတဲ့အတြက္

ဝမ္းနည္းပူေဆြးေနၾကၿပီး

ေနာင္အခါ

လူအမ်ား၏

ေသာက္သုံးေရ

သုံးစြဲေရမ်ားအတြက္ပါ

စုိးရိမ္ပူပန္ေနၾကရေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကပါသည္။
မႏၱေလးနဲ႔ စစ္ကုိင္းၾကားရိွ ဧရာဝတီျမစ္ေက်ာႀကီးလည္း ထုိက့သ
ဲ ုိ႔ပင္ ေသာင္ထြန္းၿပီး ေသာင္ျပင္ႀကီးျဖစ္ခါ ေရသြားလမ္းမွာ အနည္းအက်ဥ္းသာ
က်န္ရိွေနပါေတာ့သည္။

(ေန႔စ…
ြဲ .28,12,2012)

Volume 4, No 1

စာမ်က္ႏွာ 29

ေၾကးနီစီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းမွသာ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈမ်ား လံုးဝေနာက္ဆုတ္ဟု ေဒသခံေတြ ဆံုးျဖတ္
လက္ပန္ေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း (လံုး၀) ဖ်က္သိမ္းေရး သပိတ္စခန္းမွ သပိတ္စခန္းဖြင့္ေသာ (၂၆) ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ
အစည္းအေ၀းမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ခ့သ
ဲ ည္။ အစည္းအေ၀းသို႔ ဆည္တည္းေက်းရြာ၊ တံုအုပ္စုမွ ရြာမ၊ ရြာသစ္၊ အလယ္ေတာ၊ ထန္းေတာ၊
ေတာေက်ာင္း၊ အလယ္ရြာ (၆) ရြာ၊ အလယ္ရြာေက်းရြာ မိုးႀကိဳးျပင္ ေတာင္ရြာ၊ အလယ္ရြာ၊ ေျမာက္ရြာ (၃) ရြာ၊ ဇီးေတာေက်းရြာ၊ ေက်ာင္ျဖဴတိုင္၊
ေဖာင္းကား ေတာင္ရြာ၊ အလယ္ရြာ (၂) ရြာ၊ ေက်ာ္ရြာ၊ လယ္တီေက်းရြာ မွ ေဒသခံ သံဃာေတာ္မ်ားနွင့္ ျပည္သူ အင္အား (၅၀၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၾက
သည္။
လက္ပန္ေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးသည့္ အစီအစဥ္ကို
(၁) အစည္းအေ၀း အခမ္းအနား ဖြင့္လွစ္ျခင္း
(၂) သံဃာေတာ္မ်ားမွ ၾသ၀ါဒ စကားေျပာၾကားျခင္း
(၃) စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္၏ (၃၁.၁.၂၀၁၃) ေန႔ ဆံုးျဖတ္နိုင္သည့္ အေပၚ ႀကိဳတင္ ညႇိနွိဳင္းေဆြးေႏြးျခင္း
(၄) ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း
(၅) အစည္းအေ၀း အစီအစဥ္ ၿပီးဆံုးျခင္းျဖင့္ က်င္းပခဲ့သည္။
လက္ပန္ေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းေရးသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ခၽြင္းခ်က္မရွိေသာ ေတာင္းဆိုမႈျဖစ္သည္။ လက္ပန္ေတာင္းေတာင္
ေၾကးနီစီမံကိန္း လံုးဝဖ်က္သိမ္းမွသာ သပိတ္စခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားလည္း ေနာက္ဆုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို
ေဒသခံမ်ားမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။
လက္ပန္ေတာင္းေတာင္ ေဒသကုိ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ပုဒ္မ-၁၄၄ ထုတ္ျပန္ျခင္းကို ေဒသခံေတာင္သူမ်ားမွ ဆားလင္းႀကီး ရဲစခန္းတြင္
အမႈဖြင့္ျခင္းကို ရဲအုပ္-လွေငြ က အမႈမဖြင့္ေပးသည့္အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဇာ္မိုးေအာင္ မွ ပုဒ္မ-၁၄၄ ကို (၁.၁.၂၀၁၃ – မွ – ၂၈.၂.၂၀၁၃ –
ထိ) ထပ္မံ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမီတက္နွင့္ ျမန္မာ ၀မ္ေပါင္ ေကာ့ပါးမိုင္းနင္း လီမီတက္ တို႔ကို အမႈဖြင့္ထားမႈကိုလည္း အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

စာမ်က္ႏွာ 30

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful