Tuần 9

Ngày soạn: Thứ 6 ngày 19 tháng 10 năm 2012

Thứ hai ngày 22 thaùng 10 naêm 2012 Toán GOÙC VUOÂNG - GOÙC KHOÂNG VUOÂNG
A. MUÏC TIEÂU. Giuùp hoïc sinh:  Böôùc ñaàu laøm quen vôùi khaùi nieäm veà goùc, goùc vuoâng, goùc khoâng vuoâng B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC.  Thöôùc e-ke, baûng phuï, vôû baøi taäp. C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 1.Kieåm tra baøi cuõ: + Goïi hoïc sinh leân baûng laøm baøi 1,2,3/48 + Nhaän xeùt, chöõa baøi vaø cho ñieåm hoïc sinh. 2. Baøi môùi: a. Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu veà goùc + Yeâu caàu hoïc sinh quan saùt ñoàng hoà thöù nhaát trong sgk + Hai kim ñoàng hoà treân coù chung 1 ñieåm goác, ta noùi hai kim ñoàng hoà taïo thaønh 1 goùc + Y/c hoïc sinh quan saùt tieáp ñoàng hoà thöù hai, thöù ba vaø noùi: hai kim ñoàng hoà coù chung 1 ñieåm goác, vaäy 2 kim ñoàng hoà naøy cuõng taïo thaønh 1 goùc + Veõ leân baûng caùc hình veõ veà goùc gaàn nhö caùc goùc taïo bôûi hai kim trong moãi ñoàng hoà b. Hoat ñoäng 2: Giôùi thieäu goùc vuoâng vaø goùc khoâng vuoâng + Veõ leân baûng goùc vuoâng AOB nhö phaàn baøi hoïc vaø HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH + 3 hoïc sinh.

+ Hoïc sinh quan saùt

+ Hoïc sinh quan saùt

+ Goùc ñænh D; caïnh DC vaø DE + Goùc ñænh P ,caïnh NP vaø MP + Hoïc sinh quan saùt
Giáo án lớp 3 – Phạm Thị Sáu

giôùi thieäu: Ñaây laø goùc vuoâng + Sau ñoù Giaùo vieân vöøa chæ vaøo hình vöøa giôùi thieäu teân ñænh caïnh cuûa goùc vuoâng + Veõ 2 goùc MPN; CED leân baûng vaø giôùi thieäu goùc MPN vaø goùc CED laø goùc khoâng vuoâng + Y/c hoïc sinh neâu teân ñænh, caùc caïnh cuûa töøng goùc c. Hoaït ñoäng 3: Giôùi thieäu eâke + Cho hoïc sinh caû lôùp quan saùt eââke loaïi to vaø giôùi thieäu: Ñaây laø caùi eâke duøng ñeå kieåm tra 1 goùc vuoâng hay khoâng vuoâng vaø ñeå veõ goùc vuoâng + Giaùo vieân chæ goùc vuoâng trong eâke vaø chæ cho hoïc sinh thaáy d.Hoaït ñoäng 4: Thöïc haønh * Baøi 1 + Goïi 1 hoïc sinh neâu y/c cuûa baøi + Höôùng daãn hs duøng eâkeâ ñeå kieåm tra caùc goùc hình chöõ nhaät. Giaùo vieân laøm maãu 1 goùc + Höôùng daãn hs duøng eâkeâ veõ goùc vuoâng coù ñænh coù caïnh nhö y/c phaàn b * Baøi 2 + Y/c hoïc sinh ñoïc ñeà baøi + Höôùng daãn hoïc sinh duøng eâkeâ ñeå kieåm tra xem goùc naøo laø goùc vuoâng * Baøi 3 + Töù giaùc MNPQ coù caùc goùc naøo? + Höôùng daãn hoïc sinh duøng eâkeâ ñeå kieåm tra caùc goùc vaø traû lôøi caâu hoûi * Baøi 4

+ Thöïc haønh duøng eâke ñeå kieåm tra

+ Goùc vuoâng ñænh A, hai caïnh laø AE vaø AD + Hoïc sinh neâu teân ñænh vaø caùc goùc khoâng vuoâng + Goùc ñænh M, ñænh N, ñænh P, ñænh Q + Goùc vuoâng laø goùc ñænh M, ñænh Q + Coù 6 goùc + 1 hoïc sinh leân baûng, hoïc sinh caû lôùp theo doõi vaø nhaän xeùt

Giáo án lớp 3 – Phạm Thị Sáu

HS nèi nhau ®äc tõng c©u . dÆn dß Giáo án lớp 3 – Phạm Thị Sáu .§äc tõng c©u trong bµi rong bµi .hiÓu : HS tr¶ lêi ®îc 1 hoÆc 2 c©u hái vÒ néi dung bµi II. H§2 : LuyÖn ®äc l¹i .HS tr¶ lêi SGK * T¬ng tù c¸c bµi : Khi mÑ v¾ng nhµ ( tuÇn 2 ).NhËn xÐt b¹n ®äc cïng nhãm .NhËn xÐt. Ngµy khai trêng ( tuÇn 6 ).+ Hình beân coù bao nhieâu goùc + Y/c hoïc sinh leân baûng chæ soá goùc vuoâng coù trong hình 3.§äc tõng ®o¹n tríc líp . Giíi thiÖu bµi ( GV giíi thiÖu ) B.HS chia nhãm tù ph©n vai Nh÷ng chiÕc chu«ng reo ( tuÇn 8 luyÖn ®äc l¹i tõng bµi tËp ®äc tõ ) GV HD nh bµi §¬n xin vµo §éi tuÇn 1 ®Õn tuÇn 8 b. Cñng cè.HS ®äc theo nhãm ®«i . Môc tiªu .HS theo dâi SGK + GV ®äc mÉu . Chó sÎ vµ b«ng hoa .daën doø + Nhaän xeùt tieát hoïc. §å dïng GV : SGK HS : SGK III. MÑ v¾ng nhµ ngµy b·o ( tuÇn 4 ) Mïa thu cña em ( tuÇn 5 ).LuyÖn kÜ n¨ng ®äc thµnh tiÕng. Bµi míi a. TËp ®äc §äc thªm c¸c bµi tËp ®äc ®· gi¶m tõ tuÇn 1 ®Õn tuÇn 8 I. . H§1 : LuyÖn ®äc * Bµi : §¬n xin vµo §éi . HS ®äc th«ng c¸c bµi tËp ®äc ®· gi¶m tõ tuÇn 1 ®Õn 8 . Lõa vµ ngùa ( tuÇn 7 ).HS luyÖn ®äc theo HD cña GV b»ng l¨ng ( tuÇn 3 ).KÕt hîp kiÓm tra kÜ n¨ng ®äc .§äc nhãm . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß A.§äc ph©n vai ®äc tèt IV. b×nh chän nhãm .Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá.HS ®äc tõng ®o¹n tríc líp .GV hái HS ND c©u hái trong .§¹i diÖn nhãm thi ®äc .

kÓ l¹i chuyÖn II. H§2 : KÓ chuyÖn . ChiÕc ¸o len. MUÏC TIEÂU.DÆn HS vÒ nhµ «n bµi ******************************** Thứ ba ngày 23 thaùng 10 naêm 2012 Toán THÖÏC HAØNH NHAÄN BIEÁT VAØ VEÕ GOÙC VUOÂNG BAÈNG EÂ-KE A. Giíi thiÖu bµi ( GV giíi thiÖu ) 2.VÒ nhµ «n l¹i bµi KÓ chuyÖn ¤n tËp : KÓ chuyÖn I.GV nhËn xÐt IV.CËu bÐ th«ng minh.2.NhËn xÐt b¹n tr¶ lêi + GV ®a ra b¶ng viÕt s½n tªn chuyÖn . c¸c em nhá vµ cô giµ. Cñng cè. Bµi míi a. nhaän xeùt goùc vuoâng. nhËn xÐt b¹n kÓ chuyÖn . ( KÓ chuyÖn nµo ) b.HS kÓ häc trong 8 tuÇn ®Çu ? .HS nhí vµ kÓ l¹i lu lo¸t.B×nh chän. tr«i ch¶y. Kh«ng nì nh×n. Ai cã lçi ?.  Bieát caùch duøng eâkeâ ñeå veõ goùc khoâng vuoâng Giáo án lớp 3 – Phạm Thị Sáu . Lõa vµ ngùa. Chó sÎ vµ b«ng hoa . goùc khoâng vuoâng. Ngêi lÝnh ®· häc trong 8 tuÇn ®Çu dòng c¶m. D¹ g× mµ .GV nhËn xÐt giê häc .HS suy nghÜ tù chän néi dung ®æi. dÆn dß .HS kÓ chuyÖn .. Ngêi mÑ. biÕt nhËp vai mét nh©n vËt. TrËn bãng díi lßng ®êng.GV nhËn xÐt tiÕt häc .  Bieát caùch duøng eâkeâ ñeå kieåm tra. 3 HS ®äc l¹i tªn c¸c chuyÖn b»ng l¨ng. H§1 : KÓ l¹i tªn chuyÖn + Em h·y kÓ tªn c¸c chuyÖn ®· .LuyÖn kÜ n¨ng kÓ chuyÖn . Bµi tËp lµm v¨n. Môc tiªu . ®óng diÔn biÕn mét c©u chuyÖn ®· häc trong 8 tuÇn ®Çu .GV khen ngîi biÓu d¬ng nh÷ng HS nhí vµ kÓ chuyÖn hÊp dÉn . §å dïng GV : Ghi tªn c¸c chuyÖn trong 8 tuÇn ®Çu HS : SGK III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1.

Ta ñöôïc goùc vuoâng ñænh 0 + Duøng eâkeâ ñeå kieåm tra + Y/c hoïc sinh kieåm tra baøi trong moãi hình sau coù maáy cuûa nhau goùc vuoâng * Baøi 2 + Hình thöù nhaát coù 4 goùc + Goïi 1 hoïc sinh ñoïc ñeà baøi vuoâng + Hình thöù hai coù 2 goùc + Y/c hoïc sinh töï laøm baøi vuoâng * Baøi 3+ Y/c 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà baøi + Hình A ñöôïc gheùp töø hình 1 + Y/c hoïc sinh quan saùt hình vaø 4 veõ vaø töôûng töôïng xem + Hình B ñöôïc gheùp tö hình 2 moãi hình A.2. Sau ñoù duøng caùc mieáng bìa gheùp laïi ñeå kieåm tra * Baøi 4 + Goïi 1 hoïc sinh neâu y/c cuûa + Gaáp maûnh giaáy theo hình baøi sau ñeå ñöôïc goùc vuoâng + Y/c moãi hoïc sinh trong lôùp + Gaáp giaáy nhö höôùng daãn laáy 1 maûnh giaáy baát kì ñeå trong sgk thöïc haønh gaáp + Giaùo vieân ñeán kieåm tra töøng hoïc sinh. baøi 1. Giáo án lớp 3 – Phạm Thị Sáu .3/49 + Nhaän xet.ke. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH VIEÂN 1. Veõ caïnh + 2 hoïc sinh ngoài caïnh nhau coøn laïi cuûa goùc theo caïnh ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra coøn laïi cuûa goùc vuoâng baøi cuûa nhau eâkeâ. 2.B ñöôïc gheùp töø vaø3 caùc hình naøo.  EÂ . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU. chöõa baøi vaø cho ñieåm hoïc sinh.B. thöïc haønh * Baøi 1 + Thöïc haønh veõ goùc vuoâng + Höôùng daãn hoïc sinh thöïc ñænh 0 theo höôùng daãn vaø haønh veõ goùc vuoâng ñænh töï veõ caùc goùc coøn laïi 0: ñaët ñænh goùc vuoâng cuûa eâkeâ truøng vôùi 0 vaø 1 caïnh goùc vuoâng cuûa eâkeâ truøng vôùi caïnh ñaõ cho.Kieåm tra baøi cuõ: + Hoïc sinh leân baûng laøm + 3 hoïc sinh. thöôùc C. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC. Baøi môùi: Hoaït ñoäng 1: Luyeän taäp.

HS nghe . biÕt ngõng nghØ sau c¸c dÊu c©u.Tõng HS lªn bèc th¨m chän bµi .GV nhËn xÐt chung vÒ giê kiÓm tra . Bµi míi .KÕt hîp kiÓm tra kÜ n¨ng ®äc .Hoaït ñoäng 2: coá. Giíi thiÖu bµi . cho ®iÓm theo HD IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1.GV ®Ó phiÕu ra bµn tËp ®äc . §å dïng GV : PhiÕu viÕt tªn tõng bµi tËp ®äc tõ tuÇn 1 ®Õn tuÇn 8 HS : SGK III.HS tr¶ lêi . Môc tiªu . §å dïng GV : B¶ng phô viÕt néi dung BT1. BT2 HS : Vë chÝnh t¶ III.3.VÒ chç xem l¹i bµi bµi kho¶ng 2 phót .§äc mét ®o¹n hoÆc c¶ bµi theo .daën doø + Nhaän xeùt tieát hoïc Cuûng Tập đọc KiÓm tra ®äc thµnh tiÕng I. hiÓu nghÜa tõ giã heo may II.GV giíi thiÖu M§.KiÓm tra kÜ n¨ng ®äc thµnh tiÕng : HS ®äc th«ng c¸c bµi tËp ®äc ®· häc trong 8 tuÇn ®Çu líp 3 ( ph¸t ©m râ.GV nhËn xÐt. Cñng cè.GV nªu môc ®Ých yªu cÇu cña tiÕt häc Giáo án lớp 3 – Phạm Thị Sáu .DÆn HS vÒ nhµ «n bµi ChÝnh t¶ ¤n tËp vÒ chÝnh t¶ I. Môc tiªu . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. Giíi thiÖu bµi .viÕt chÝnh x¸c ®o¹n Giã heo may . ®iÒn ®óng l/n vµo chç trèng.GV ®Æt 1 c©u hái vÒ ®o¹n HS chØ ®Þnh trong phiÕu võa ®äc . YC cña tiÕt häc 2. gi÷a c¸c côm tõ . tèc ®é ®äc tèi thiÓu 65 ch÷ / phót.Lµm bµi tËp chÝnh t¶.hiÓu : HS tr¶ lêi ®îc 1 hoÆc 2 c©u hái vÒ ND bµi ®äc II. dÆn dß .

§æi vë. MUÏC TIEÂU..  Baûng phuï.GV chÊm.GV ®äc : lµn giã.GV nh¾c l¹i nh÷ng lçi chÝnh t¶ HS thêng m¾c ®Ó HS söa trong c¸c tiÕt kh¸c . vôû baøi taäp. 5 HS ®äc bµi lµm cña m×nh IV.Giã nhÑ h¬i l¹nh thêng thæi thu vµo mïa thu * Bµi tËp 2 + §iÒn l/n vµo chç chÊm .NhËn xÐt bµi viÕt cña HS b. H§2 : Lµm bµi tËp * Bµi tËp 1 .1 em lªn b¶ng lµm..§o¹n viÕt cã mÊy c©u ? .HS ®äc yªu cÇu BT vë + Giã heo may lµ : .¾ng.Lêi gi¶i : Giã heo may lµ : Giã .2. gi÷a tra.3 c©u ...C¶ líp lµm bµi vµo vë .GV nhËn xÐt bµi lµm cña HS .Qu¶ . c¶ líp lµm . qu¶ na.Giã h¬i nhÑ . Cñng cè.ùu ..HS ®äc . . n¾ng.. kí hieäu cuûa dam vaø hm. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Giáo án lớp 3 – Phạm Thị Sáu .TiÕng ®Çu c©u viÕt hoa ? .Giã l¹nh vµ kh« nhÑ h¬i l¹nh thêng thæi vµo mïa .Giã nhÑ b¹n . Bµi míi a. Naém ñöôïc teân goïi. tia .. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC.Nh÷ng tiÕng nµo trong bµi ph¶i . qu¶ .HS viÕt b¶ng con . 3 HS ®äc l¹i .HS nghe ..GV nhËn xÐt tiÕt häc ********************************* Thứ tư ngày 24 thaùng 10 naêm 2012 Toán ÑEÀ-CA-MEÙT . H§1 : chÝnh t¶ ViÕt .  Naém ñöôïc quan heä giöõa dam vaø hm.2.GV ®äc ®o¹n viÕt 1 lÇn .  Bieát ñoåi töø dam. tõng c©u .1 em lªn b¶ng .. dÆn dß .a.ª. qu¶ .HEC-TOÂ-MEÙT A. gay g¾t. hm ra meùt B. C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU. ch÷a bµi .GV treo b¶ng phô .GV ®äc thong th¶ tõng côm tõ..HS viÕt bµi vµo vë . .4. nhËn xÐt bµi lµm cña .

km + Ñoïc: ñeà-ca-meùt + Ñoïc: 1 ñeà-ca-meùt baèng 10 meùt + Ñoïc: heùc-toâ-meùt + Ñoïc: 1 heùc-toâ-meùt baèng 100m. Kieåm tra baøi cuõ: + Goïi hoïc sinh leân baûng laøm baøi + Nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu ñeà-ca-meùt vaø heùt-toâ-meùt + Ñeà-ca-meùt laø 1 ñôn vò ño ñoä daøi. + mm. Hoaït ñoäng 3: Luyeän taäpthöïc haønh * Baøi 1 + Vieát leân baûng 1hm =…… m + Hoûi: 1hm baèng bao nhieâu meùt? + Vaäy ñieàn soá100 vaøo choã chaám + Y/c hoïc sinh töï laøm tieáp baøi + Chöõa baøi vaø cho ñieåm hoïc sinh.VIEÂN 1. 2 . Hoaït ñoäng 1: OÂn laïi caùc ñôn vò ño ñoä daøi ñaõ hoïc + Caùc em ñaõ ñöôïc hoïc caùc ñôn vò ño ñoä daøi naøo? b. cm. 2 hoïc sinh leân baûng + 1dam baèng 10m + 4 dam gaáp 4 laàn 1 dam + 1 hm baèng 100m + Gaáp 8 laàn Giáo án lớp 3 – Phạm Thị Sáu .Heùt-toâmeùt kí hieäu laø hm + Ñoä daøi cuûa 1 hm baèng ñoä daøi cuûa 100 m vaø baèng ñoä daøi cuûa 10 dam c. dm. m.Baøi môùi: a. * Baøi 2 + Vieát leân baûng 4 dam =…… m + Giaùo vieân höôùng daãn 1 pheùp tính + 1 dam baèng bao nhieu meùt? + 4 dam gaáp maáy laàn so vôùi 1 dam + 3 hoïc sinh leân baûng laøm baøi taäp. 1heùc-toâ-meùt baèng 10 ñeà-ca-meùt + 1hm baèng 100m Hoïc sinh caû lôùp laøm baøi vaøo vôû. chöõa baøi vaø cho ñieåm hoïc sinh. Ñeà-ca-meùt kí hieäu dam + Ñoä daøi cuûa 1 dam baèng ñoä daøi cuûa 10 m + Heùc-toâ-meùt cuõng laø 1 ñôn vò ño ñoä daøi.

2 hoïc sinh leân baûng + 2 hoïc sinh ngoài caïnh nhau ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra baøi cuûa nhau.+Vaäy muoán bieát 4 dam daøi baèng bao nhieâu meùt laáy 10 x 4 = 40 m + Y/c hoïc sinh laøm caùc noäi dung coøn laïi cuûa coät thöù nhaát + Vieát leân baûng 8 hm =…… m + Hoûi: 1 hm baèng bao nhieâu meùt? + 8 hm gaáp maáy laàn so vôùi1 hm + Vaäy ñeå tìm 8 hm baèng bao nhieâu meùt ta laáy 100 m x 8 = 800 m.  Bieát laøm caùc pheùp tính vôùi caùc soá ño ñoä daøi B.  Cuûng coá moái quan heä giöõa caùc ñôn vò ño ñoä daøi thoâng duïng.  Moät baûng coù keû saün caùc doøng nhö ôû khung baøi hoïc nhöng chöa vieát chöõ vaø soá C. + Y/c hoïc sinh ñoïc maãu. töø lôùn ñeán nhoû.  Naém ñöôïc baûng ñôn vò ño ñoä daøi. 3. MUÏC TIEÂU.daën doø + 1 dam baèng bao nhieâu meùt? + 1 hm = ? m + Nhaän xeùt tieát hoïc. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Giáo án lớp 3 – Phạm Thị Sáu . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC. ************************* Thứ năm ngày 25 thaùng 10 naêm 2012 Toán BAÛNG ÑÔN VÒ ÑO ÑOÄ DAØI A.sau ñoù töï laøm baøi + Chöõa baøi vaø cho ñieåm hoïc sinh. Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. böôùc ñaàu thuoäc baûng ñôn vò ño ñoä daøi theo thöù töï töø nhoû ñeán lôùn. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU. Ta ñieàn 100 vaøo choã chaám. + Hoïc sinh caû lôùp laøm vaøo vôû.

2. Vieát meùt vaøo baûng ñôn vò ño ñoä daøi + Lôùn hôn meùt laø nhöõng ñôn vò naøo? + Ta seõ vieát caùc ñôn vò naøy veà phía beân traùi cuûa coät meùt + Trong caùc ñôn vò ño ñoä daøi lôùn hôn meùt. ñôn vò naøo gaáp 10 laàn meùt + Vieát dam vaøo coät ngay caïnh beân traùi cuûa coät m vaø vieát 1dam = 10 m xuoáng doøng döôùi + Ñôn vò naøo gaáp 100 laàn meùt? + Vieát hm vaøo baûng + 1 hm baèng bao nhieâu dam? + Vieát vaøo baûng 1 hm = 1 dam = 100 m + Tieán haønh töông töï vôùi caùc phaàn coøn laïi ñeå hoaøn thaønh baûng ñôn vò ño ñoä daøi + Y/c hoïc sinh ñoïc caùc ñôn vò ño ñoä daøi töø beù ñeán lôùn. chöõa baøi vaø cho ñieåm hoïc sinh.1.10 dam + Hoïc sinh caû lôùp laøm vaøo vôû.Dam . Kieåm tra baøi cuõ: + Goïi hoïc sinh leân baûng laøm baøi + Nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 4: Luyeän taäpthöïc haønh * Baøi 1 + 1 hoïc sinh neâu y/c cuûa baøi + 3 hoïc sinh leân baûng laøm baøi taäp. 3 hoïc sinh leân baûng Giáo án lớp 3 – Phạm Thị Sáu . 2 hoïc sinh leân baûng laøm baøi + 2 hoïc sinh ngoài caïnh nhau ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra baøi cuûa nhau + Hoïc sinh caû lôùp laøm vaøo vôû.Hm . töø lôùn ñeán beù c.Baøi môùi: a. coù theå traû lôøi khoâng theo thöù töï + 3 ñôn vò lôùn hôn meùt . 1 + Goïi hoïc sinh traû lôøi. Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baûng ñôn vò ño ñoä daøi + Veõ baûng ño ñoä daøi nhö phaàn hoïc cuûa sgk leân baûng + Y/c hoïc sinh neâu teân caùc ñôn vò ño ñoä daøi ñaõ hoïc + Trong caùc ñôn vò ño ñoä daøi thì meùt ñöôïc coi laø ñôn vò ño cô baûn.

§å dïng GV : B¶ng phô viÕt néi dung BT1. Môc tiªu . sau ñoù giaùo vieân vôû. BT2 HS : Vë chÝnh t¶ III. hiÓu nghÜa tõ giã heo may II. ®iÒn ®óng l/n vµo chç trèng. + Cho 2 hoïc sinh ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra baøi cuûa + Hoïc sinh caû lôùp laøm vaøo nhau. * Baøi 2 + 1 hoïc sinh neâu y/c cuûa + Laáy 32 nhaân 3 ñöôïc 96. baøi vieát 96 sau ñoù vieát kí hieäu + Hoïc sinh töï laøm baøi ñôn vò laø dam vaøo sau keát + Chöõa baøi vaø cho ñieåm quaû hoïc sinh.Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá.Lµm bµi tËp chÝnh t¶.viÕt chÝnh x¸c ®o¹n Giã heo may . 3. Giíi thiÖu bµi .+ Y/c hoïc sinh töï laøm baøi + Chöõa baøi vaø cho ñieåm hoïc sinh.GV nªu môc ®Ých yªu cÇu cña Giáo án lớp 3 – Phạm Thị Sáu . daën doø: + Cho 1 soá hs ñoïc thuoäc baûng ñôn vò ño ñoä daøi + Nhaän xeùt tieát hoïc ChÝnh t¶ ¤n tËp vÒ chÝnh t¶ I.HS nghe . 2 hoïc sinh leân baûng chaám ñieåm laøm baøi * Baøi 3 + Giaùo vieân vieát leân baûng 32 dam x 3 = …… + Muoán tính 32 dam nhaân 3 ta laøm nhö theá naøo? + Höôùng daãn töông töï vôùi pheùp tính 96 cm : 3 = 32 cm + Y/c hoïc sinh töï laøm tieáp baøi + Goïi hoïc sinh nhaän xeùt baøi cuûa baïn + Chöõa baøi vaø cho ñieåm hoïc sinh. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1.

. BT1 HS : SGK III..GV nh¾c l¹i nh÷ng lçi chÝnh t¶ HS thêng m¾c ®Ó HS söa trong c¸c tiÕt kh¸c . qu¶ na.C¶ líp lµm bµi vµo vë . tõng c©u .a.Lêi gi¶i : Giã heo may lµ : Giã . Môc tiªu .ùu .Qu¶ . dÆn dß .tiÕt häc 2.HS t×m ®îc nh÷ng sù vËt ®îc so s¸nh víi nhau tong c¸c c©u ®· cho .Giã nhÑ h¬i l¹nh thêng thæi thu vµo mïa thu * Bµi tËp 2 + §iÒn l/n vµo chç chÊm .¤n luyÖn vÒ dÊu phÈy ( ng¨n c¸ch c¸c bé phËn tr¹ng ng÷ trong c©u.HS viÕt b¶ng con . 5 HS ®äc bµi lµm cña m×nh IV. tia . nhËn xÐt bµi lµm cña .ª.1 em lªn b¶ng .HS ®äc yªu cÇu BT vë + Giã heo may lµ : .Giã h¬i nhÑ .§æi vë. 3 HS ®äc l¹i . ch÷a bµi . c¸c thµnh phÇn ®ång chøc ) II. H§1 : chÝnh t¶ ViÕt .§Æt ®îc c©u theo mÉu Ai lµm g× ? . c¶ líp lµm . . qu¶ .TiÕng ®Çu c©u viÕt hoa ? .. n¾ng. H§2 : Lµm bµi tËp * Bµi tËp 1 . gi÷a tra.GV ®äc : lµn giã. qu¶ . Giíi thiÖu bµi Giáo án lớp 3 – Phạm Thị Sáu . Cñng cè..§o¹n viÕt cã mÊy c©u ? .GV treo b¶ng phô .GV chÊm.4.Giã nhÑ b¹n .NhËn xÐt bµi viÕt cña HS b.GV nhËn xÐt tiÕt häc TËp ®äc ¤n : LuyÖn tõ vµ c©u I.GV ®äc thong th¶ tõng côm tõ....HS ®äc . gay g¾t.Giã l¹nh vµ kh« nhÑ h¬i l¹nh thêng thæi vµo mïa .GV ®äc ®o¹n viÕt 1 lÇn .1 em lªn b¶ng lµm.3 c©u .HS viÕt bµi vµo vë . Bµi míi a.GV nhËn xÐt bµi lµm cña HS . §å dïng GV : B¶ng phô viÕt BT3.. .. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1.Nh÷ng tiÕng nµo trong bµi ph¶i .¾ng.2..HS nghe .

HS lµm viÖc c¸ nh©n.TiÕt 5 . ®Çu to nh tr¸i bëi. dÉn vµo ®Òn Ngäc S¬n.Ghi l¹i tªn c¸c sù vËt ®îc so s¸nh víi nhau trong nh÷ng c©u sau .Ngêi ta thÊy cã con rïa lín.4. cø vµo ®Çu th¸ng 9.2 em lªn b¶ng.tiÕt 1 .GV nhËn xÐt * Bµi tËp 3 ( 71 ) . chóng em l¹i n¸o nøc tíi trêng gÆp thÇy. hå nh mét chiÕc g¬ng bÇu dôc khæng lå. l¸ cê ®á sao vµng ®îc kÐo lªn ngän cét cê. + §óng 8 giê.1 HS ®äc 3 c©u trong SGK . cong cong nh con t«m. nh« lªn khái mÆt níc.GV theo dâi gióp ®ì nh÷ng em yÕu kÐm .GV nhËn xÐt bµi lµm cña HS IV.Líp nhËn xÐt söa sai nÕu cã + H»ng n¨m.HS lµm bµi vµo vë . c¸c trêng l¹i khai gi¶ng n¨m häc míi.TiÕt 6 .Nªu yªu cÇu BT . viÕt ra nh¸p . s¸ng long lanh + CÇu Thª Hóc mµu son.GV nhËn xÐt chung giê häc Giáo án lớp 3 – Phạm Thị Sáu .3 em lªn b¶ng . gÆp b¹n.NhËn xÐt b¹n .Nªu yªu cÇu bµi tËp . . trong tiÕng Quèc ca hïng tr¸ng. . 5 em ®äc bµi lµm cña m×nh + §Æt dÊu phÈy vµo chç nµo trong nh÷ng c©u sau. Cñng cè. . Bµi míi * Bµi tËp 2 ( 69 ) . c¶ líp lµm bµi vµo vë + Tõ trªn g¸c cao nh×n xuèng.GV nªu môc ®Ých yªu cÇu giê häc 2.GV nhËn xÐt bµi lµm cña HS * Bµi tËp 3 ( 71 ) . + Sau ba th¸ng hÌ t¹m xa trêng.3 HS lªn b¶ng lµm bµi .Nªu yªu cÇu BT . . 5 HS ph¸t biÓu ý kiÕn + §Æt 3 c©u theo mÉu ai lµm g× ? . dÆn dß .1 HS lµm mÉu c©u 1 .4..

diÔn ®¹t râ rµng.GV nhËn xÐt.§äc yªu cÇu BT . Cñng cè. ch©n thËt vÒ t×nh c¶m cña bè mÑ hoÆc ngêi th©n cña em ®èi víi em .ViÕt l¹i nh÷ng ®iÒu võa kÓ thµnh mét ®o¹n v¨n kho¶ng 5 ®Õn 7 c©u.3.RÌn kÜ n¨ng viÕt : viÕt l¹i ®îc nh÷ng ®iÒu võa kÓ thµnh mét ®o¹n v¨n ng¾n.. b×nh chän ngêi viÕt tèt . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß A. Giíi thiÖu bµi .Nãi vÒ tÝnh kh«i hµi cña c©u chuyÖn B.RÌn kÜ n¨ng nãi : HS kÓ l¹i tù nhiªn.GV nªu M§. §å dïng GV : B¶ng phô viÕt gîi ý bµi tËp lµm v¨n Giáo án lớp 3 – Phạm Thị Sáu + ViÕt nh÷ng ®iÒu em võa kÓ thµnh mét ®o¹n v¨n ng¾n ( tõ 5 ®Õn 7 c©u ) . KiÓm tra bµi cò .5. YC cña tiÕt häc 2. tù nhiªn vÒ mét ngêi hµng xãm . II. rót kinh nghiÖm .1.NhËn xÐt b¹n kÓ . 7 em ®äc bµi viÕt .KÓ l¹i c©u chuyÖn Kh«ng nì .KÓ l¹i mét c¸ch ch©n thËt. Môc tiªu . §å dïng GV : B¶ng líp viÕt 4 c©u hái gîi ý kÓ vÒ ngêi hµng xãm HS : Vë viÕt III. ch©n thËt IV.NhËn xÐt. 4 HS thi kÓ * Bµi tËp 2 . DiÔn ®¹t thµnh c©u râ rµng II. HD HS lµm BT + KÓ vÒ mét ngêi hµng xãm mµ * Bµi tËp 1 em quý mÕn . 2 HS kÓ nh×n . Bµi míi 1.§äc yªu cÇu BT .GV nhËn xÐt tiÕt häc .VÒ nhµ ®äc l¹i bµi v¨n cho ngêi th©n nghe TiÕng viÖt + ¤n vÒ TËp lµm v¨n I/ Môc tiªu .GV nh¾c HS chó ý kÓ gi¶n dÞ.HS viÕt bµi .VÒ nhµ «n bµi LuyÖn tõ vµ c©u ¤n tËp vÒ tËp lµm v¨n I. dÆn dß .Dùa vµo 4 gîi ý 1 HS kh¸ giái kÓ mÉu vµi c©u .

5 em ®äc bµi viÕt cña m×nh thËt.GV nhËn xÐt tiÕt häc .T×nh c¶m cña em víi ngêi th©n . Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH VIEÂN * Hoaït ñoäng 1.3. cã thÓ viÕt 5 ®Õn 7 c©u hoÆc dµi h¬n 7 c©u IV. kyõ naêng cuûa hoïc sinh qua saûn phaåm gaáp hình hoaëc phoái hôïp gaáp. 4 HS thi kÓ. MUÏC TIEÂU:  Ñaùnh giaù kieán thöùc. . DAÙN HÌNH I. Cñng cè. CAÉT. H§1 : KÓ vÒ t×nh c¶m cña bè .2. 3.GV nh¾c HS chó ý kÓ ch©n .Tõng HS xem em kÓ vÒ t×nh mÑ hoÆc ngêi th©n víi em c¶m cña ai víi em + GV cã thÓ gîi ý .3.N¨m nay bao nhiªu tuæi ? . caét. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: 1.Ngêi ®ã lµ ai ? . II.1 HS kh¸ giái kÓ mÉu ®ã nh thÕ nµo ? . III. Ñeà kieåm tra “Em haõy gaáp hoaëc phoái Giáo án lớp 3 – Phạm Thị Sáu .4. dÆn dß .5. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:  Caùc maãu cuûa baøi 1. daùn moät trong nhöõng hình ñaõ hoïc.Ngêi th©n cã tÝnh c¶m nh thÕ nµo víi em ? Quan t©m ®Õn em nh thÕ nµo ? . Khôûi ñoäng (oån ñònh toå chöùc). gi¶n dÞ nh÷ng ®iÒu em võa kÓ. 2. Giíi thiÖu bµi . Bµi míi a. H§2 : ViÕt thµnh ®o¹n v¨n . Kieåm tra baøi cuõ:  Ñoà duøng.VÒ nhµ «n l¹i bµi Thủ công ÔN PHOÁI HÔÏP GAÁP.4. duïng cuï ñaõ daën doø hoïc sinh chuaån bò tieát tröôùc.HS : Vë III.GV nªu môc ®Ých yªu cÇu cña tiÕt häc 2.GV nhËn xÐt rót kinh nghiÖm + HS viÕt bµi vµo vë b.

Giáo án lớp 3 – Phạm Thị Sáu .Nhöõng em hoaøn thaønh vaø coù saûn phaåm ñeïp. khoâng bò maáp moâ. .Khoâng hoaøn thaønh saûn + Duïng cuï. . + Hoaøn thaønh (A).8 caùnh). . ñoà duøng ñeå saün tröôùc maët. + Hoïc sinh nhaéc laïi teân caùc baøi ñaõ hoïc trong Chöông I. + Chöa hoaøn thaønh (B) .Thöïc hieän chöa ñuùng quy trình kyõ thuaät. . phaúng. + Hoïc sinh thöïc haønh gaáp.Thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät. taøu thuyû. Ñaùnh giaù: Hai möùc ñoä. gaáp caét daùn nhö ngoâi sao 5 caùnh.Ñöôøng caét thaúng. caét. giaùo vieân quan saùt. + Giaùo vieân toå chöùc cho hoïc sinh laøm baøi kieåm tra qua thöïc haønh. laù côø ñoû sao vaøng. daùn moät trong nhöõng saûn phaåm ñaõ hoïc trong chöông. con eách. caùc neáp gaáp phaûi thaúng). . + Yeâu caàu hoïc sinh bieát caùch laøm vaø thöïc hieän caùc thao taùc ñeå laøm ñöôïc moät trong nhöõng saûn phaåm ñaõ hoïc (ñuùng quy trình. daùn moät trong nhöõng hình ñaõ hoïc ôû chöông I”. ñeàu. Caùc hình phoái hôïp. saùng taïo ñöôïc ñaùnh giaù laø hoaøn thaønh toát (A+). boâng hoa 5. sao 5 caùnh.Neáp gaáp thaúng. ñuùng quy trình vaø hoaøn thaønh saûn phaåm taïi lôùp. boâng hoa phaûi caân ñoài. giuùp ñôõ nhöõng hoïc sinh ñoù ñeå caùc em hoaøn thaønh baøi kieåm tra. + Giaùo vieân cho hoïc sinh xem quan saùt laïi caùc maãu (vôû ñaõ boïc. + Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh.hôïp gaáp. + Trong quaù trình thöïc haønh hoïc sinh naøo coøn luùng tuùng. raêng cöa. caét.4.

MUÏC TIEÂU. 2. ************************** Thứ sáu ngày 26 thaùng 10 naêm 2012 Toán LUYEÄN TAÄP A.Kieåm tra baøi cuõ: + Hoïc sinh leân baûng laøm baøi + Nhaän xeùt. daùn chöõ caùi ñôn giaûn”. + Daën doø hoïc sinh giôø hoïc sau hoïc “Caét.  Cuûng coá caùch so saùnh caùc ñoä daøi döïa vaøo soá ño cuûa chuùng B. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU. vieát soá ño ñoï daøi coù 2 teân ñôn vò ño  Laøm quen vôùi vieäc ñoåi soá ño ñoä daøi coù 2 teân ñôn vò ño thaønh soá ño ñoä daøi coù 1 teân ñôn vò ño (nhoû hôn ñôn vò coøn laïi)  Cuûng coá pheùp coäng.  Thöôùc meùt C. chöõa baøi vaø cho ñieåm hoïc sinh. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC. tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp vaø baøi kieåm tra cuûa hoïc sinh.phaåm. Baøi môùi: a-Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu veà soá ño coù 2 ñôn vò ño * Baøi 1: + Veõ leân baûng ñoaïn thaúng AB daøi 1 m 9 cm vaø y/c hoïc sinh ño ñoä daøi ñoaïn thaúng naøy baèng thöôùc m + Ñoaïn thaúng AB daøi 1 m vaø 9 cm ta coù theå vieát taét 1 m vaø 9 cm laø 1 m 9 cm vaø ñoïc laø 1 meùt 9 xaêng-ti-meùt + Vieát leân baûng 3m2dm=………dm vaø y/c hs ñoïc HOAÏT ÑOÂNG CUÛA HOÏC SINH + Ñoaïn thaúng AB daøi 1m vaø 9cm + Ñoïc: 1 meùt 9 xaêng-ti-meùt + Ñoïc: 3meùt 2 ñeà-xi-meùt baèng……ñeà-xi-meùt + 3 m = 30 dm Giáo án lớp 3 – Phạm Thị Sáu . HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 1. 4. pheùp tröø caùc soá ño ñoä daøi. Cuûng coá & daën doø: + Nhaän xeùt söï chuaån bò.  Laøm quen vôùi vieäc ñoïc.

2 hoïc sinh leân baûng Tự nhiên và xã hội OÂN TAÄP VAØ KIEÅM TRA: CON NGÖÔØI VAØ SÖÙC KHOEÛ Giáo án lớp 3 – Phạm Thị Sáu . 2 hoïc sinh leân baûng + Khi thöïc hieän caùc pheùp tính vôùi caùc ñôn vò ño ta cuõng thöïc hieän bình thöôøng nhö vôùi caùc soá töï nhieân. b-Coäng-tröø-nhaân-chia caùc soá ño ñoä daøi * Baøi 2 + Y/c hoïc sinh töï laøm vaøo vôû + Hoïc sinh leân baûng laøm baøi vaø neâu caùch thöïc hieän pheùp tính vôùi caùc ñôn vò + Chöõa baøi vaø cho ñieåm hoïc sinh.+ Muoán ñoåi 3 m 2 dm thaønh dm ta thöïc hieän nhö sau: + 3 m baèng bao nhieâu dm? + Vaäy 3 m 2 dm baèng 30 dm coäng 2 dm baèng 32 dm + Vaäy khi muoán ñoåi soá ño coù 2 ñôn vò thaønh soá ño coù 1 ñôn vò naøo ñoù ta ñoåi töøng thaønh phaàn cuûa soá ño coù 2 ñôn vò ra ñôn vò caàn ñoåi.So saùnh caùc soá ño ñoä daøi * Baøi 3: + Vieát leân baûng 6 m 3 cm…………7m + Yeâu caàu hoïc sinh suy nghó vaø cho keát quaû so saùnh + Goïi hoïc sinh nhaän xeùt baøi cuûa baïn + Chöõa baøi vaø cho ñieåm hoïc sinh. 3. c. sau ñoù ghi teân ñôn vò vaøo keát quaû + 6 m 3 cm < 7m vì 6 m 3 cm = 603 cm 7 m = 700 cm maø 603cm < 700cm + Hoïc sinh caû lôùp laøm vaøo vôû. sau ñoù coäng caùc thaønh phaàn ñaõ ñöïôc ñoåi vôùi nhau + Y/c hoïc sinh tieáp tuïc laøm caùc phaàn coøn laïi cuûa baøi + Chöõa baøi vaø cho ñieåm hoïc sinh. 2 hoïc sinh leân baûng laøm baøi + Hoïc sinh laøm vaøo vôû. daën doø: + Nhaän xeùt tieát hoïc + Hoïc sinh laøm vaøo vôû.Hoaït ñoäng 2: Cuûng coá.

trong ñoäi ít nhaát moãi ngöôøi ñoäi naøo coù caâu traû lôøi seõ phaûi traû lôøi moät caâu.25.  Vôû BT TN-XH/24. MUÏC TIEÂU:  Giuùp hoïc sinh cuûng coá vaø heä thoáng hoaù caùc kieán thöùc: caáu taïo ngoaøi vaø chöùc naêng cuûa caùc cô quan: hoâ haáp. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: 1. Giáo án lớp 3 – Phạm Thị Sáu . 3. . Chôi troø chôi ai nhanh ai ñuùng? . II. + Neâu chöùc naêng cuûa + Hoäi yù tröôùc khi vaøo cuoäc töøng cô quan keå treân. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:  Caùc hình trong SGK/36. laøm gì vaø khoâng neân laøm + Hoïc sinh laàn löôït ñoïc caùc gì? caâu hoûi SGK/36 vaø ñieàu . tuaàn hoaøn. theo doõi ghi laïi caùc caâu traû lôøi cuûa caùc ñoäi. + Löu yù moãi thaønh vieân + Hoïc sinh nghe caâu hoûi.  Neân laøm vaø khoâng neân laøm ñeå baûo veä vaø giöõ veä sinh caùc cô quan: hoâ haáp. 2.Böôùc 2.Toå chöùc + Giaùo vieân chia lôùp thaønh 4 nhoùm vaø saép xeáp laïi baøn gheá trong lôùp cho phuø hôïp vôùi hoaït ñoäng cuûa troø chôi. III.Böôùc 5. laéc chuoâng. chôi. Kieåm tra baøi cuõ:  Saép xeáp laïi baøn gheá chuaån bò cho troø chôi trong hoaït ñoäng 1.  Boä phieáu rôøi ghi caùc caâu hoûi oân taäp ñeå hoïc sinh ruùt thaêm. tuaàn hoaøn. + Cöû 3-5 hoïc sinh laøm giaùm khaûo. Khôûi ñoäng (oån ñònh toå chöùc). baøi tieát nöôùc tieåu vaø thaàn kinh. baøi tieát nöôùc tieåu.  Veõ tranh. thaàn kinh. + Giaùo vieân tính ñieåm ñoàng + Ñoäi naøo laéc chuoâng ñoäi. Ñaùnh giaù toång khieån cuoäc chôi.I. tröôùc ñöôïc traû lôøi tröôùc. Phoå bieán caùch chôi vaø luaät chôi. caùc thaønh vieân trao + Ñeå baûo veä vaø giöõ veä ñoåi thoâng tin töø caùc baøi sinh caùc cô quan baïn neân hoïc tröôùc. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH VIEÂN * Hoaït ñoäng 1.Böôùc 1.

cöû ñaïi dieän neâu yù töôûng cuûa böùc tranh vaän ñoäng do nhoùm veõ. khoâng söû duïng caùc chaát ñoäc haïi nhö thuoác laù. + BGK ghi cheùp vaø ñaùnh giaù.Böôùc 3. + Caùc nhoùm khaùc bình luaän goùp yù.Khoâng uoáng röôïu. . röôïu.Böôùc 2.Böôùc 1. * Hoaït ñoäng 2:Veõ tranh Muïc tieâu: Hoïc sinh veõ tranh vaän ñoäng. – Baøi : Caùc theá heä trong moät gia ñình. ma tuyù … . +HOÏC SINH quan saùt vaø traû lôøi caâu hoûi.keát. Mục tiêu: (Tiết 1) .Cần chúc mừng khi bạn có chuyện vui. + CBB: chöông xaõ hoäi. + Hoïc sinh neâu chöùc naêng cuûa töøng cô quan treân. ĐẠO ĐỨC Chia sẻ vui buồn cùng bạn I. động viên. + Nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn cuøng thaûo luaän ñeå ñöa ra caùc yù töôûng neân veõ vaø khoâng neân veõ phaàn naøo … + Moïi hoïc sinh ñeàu ñöôïc tham gia. Thöïc haønh + Giaùo vieân ñi tôùi töøng baøn kieåm tra giuùp ñôõ.Khoâng söû duïng ma tuyù. boå sung yù kieán. moïi ngöôøi soáng laønh maïnh. + Caùc nhoùm treo saûn phaåm. Hình 1: cô quan tuaàn hoaøn. 4. + Moãi nhoùm choïn 1 noäi dung ñeå veõ tranh. Phöông aùn khaùc: Chôi theo caù nhaân. Giáo án lớp 3 – Phạm Thị Sáu . + Giaùo vieân söû duïng caùc phieáu caâu hoûi ñeå trong hoäp cho töøng hoïc sinh leân boác thaêm traû lôøi. BGK hoäi yù thoáng nhaát ñieåm vaø tuyeân boá vôùi caùc ñoäi. Toå chöùc vaø höôøng daãn . . Tieát 2( tieát 18). + Hoïc sinh khaùc nhaän xeùt. Hình 4: cô quan thaàn kinh. Hình 3: cô quan hoâ haáp. choát laïi chöông trình “Con ngöôøi vaø söùc khoeû”. Hình 2: cô quan baøi tieát nöôùc tieåu.Khoâng huùt thuoác laù. . Cuûng coá & daën doø: + Nhaän xeùt baøi oân. . an ủi. Trình baøy vaø ñaùnh giaù. giúp đỡ khi bạn có chuyện buồn. .

động viên. III.HS thảo luận nhóm. Đồ dùng: . anh chị em" B. . khi sinh nhật .HS có thái độ tán thành. ®Çu h¹ khi nhiÒu loµi c©y ®· kho¸c mµu ¸o míi th× c©y sÊu míi b¾t ®Çu chuyÓn m×nh thay l¸. . .  Hoạt động 2: Đóng vai.  Hoạt động 1: Thảo luận phân tích tình huống.Các ý kiến a.Chia sẻ khi bạn gặp khó khăn.Khi bạn có chuyện buồn cần an ủi.Hát bài lớp chúng ta đoàn kết .Khi bạn có chuyện vui cần chúc mừng .Ý kiến b là sai. . đ.. Giáo án lớp 3 – Phạm Thị Sáu . chăm sóc ông bà.Quý trọng các bạn biết quan tâm chia sẻ vui buông với bạn bè. biết đánh giá và tự đánh giá. §äc thÇm Mïa hoa sÊu Vµo nh÷ng ngµy cuèi xu©n. 3) GV kết luận: . . cha mẹ. d. . 3) Thảo luận.Các nhóm xây dựng kịch bản. 2) GV giới thiệu tìh huống. . Các hoạt động: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh A.Bài cũ: "Quan tâm. .. .Các nhóm đóng vai. . . chia sẻ vui buông cùng bạn trong những tình huống cụ thể. 5) GV kết luận: .Bài mới: Khởi động. TËp lµm v¨n KiÓm tra ®äc hiÓu + LuyÖn tõ vµ c©u §Ò bµi A. c.. 2) Thảo luận.Chung vui với bạn (khi bạn được điểm tốt.Vở bài tập. 1) GV yêu cầu HS quan sát tranh..Tranh minh họa.  Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ.HS thảo luận nhóm. . không tán thành.Dặn các em về nhà xem lại bài.. II..) . . 1) GV đọc từng ý kiến (xem sách GV) 2) Thảo luận.. 4) Lớp nhận xét. 3) Đóng vai.Một HS nêu nội dung bài học. .Dặn dò: .HS quan sát tranh.  Củng cố . .GV nhận xét giờ học. 1) GV chia nhóm: . E là đúng.HS biết cảm thông.Cả lớp nhận xét.HS nêu lại kết luận.

Hoa sÊu th¬m nhÑ. H×nh d¹ng hoa sÊu nh thÕ nµo ? a) Hoa sÊu nhá li ti. Dùa theo néi dung bµi ®äc. ta sÏ gÆp nh÷ng chiÕc l¸ nghÞch ngîm. tëng nh vÞ n¾ng non cña mïa hÌ míi ®Õn võa ®äng l¹i. c©y sÊu nh thÕ nµo ? a) C©y sÊu ra hoa b) C©y sÊu thay l¸ c) C©y sÊu thay l¸ vµ ra hoa 2. III. Bµi ®äc trªn cã mÊy h×nh ¶nh so s¸nh ? a) 1 h×nh ¶nh b) 2 h×nh ¶nh c) 3 h×nh ¶nh 5. Trong c©u ®i díi rÆng sÊu.  Veõ tranh. tuaàn hoaøn. ®Çu h¹. cã vÞ chua. Tõ nh÷ng cµnh sÊu non bËt ra nh÷ng chïm hoa tr¾ng muèt. Nã quay trßng tríc mÆt. lªn vai ta råi míi bay ®i.§i díi rÆng sÊu. Mïi vÞ hoa sÊu nh thÕ nµo ? a) Hoa sÊu th¬m nhÑ. b) Hoa sÊu h¨ng h¾c. thaàn kinh. ta sÏ gÆp nh÷ng chiÕc l¸ nghÞch ngîm. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:  Caùc hình trong SGK/36.  Boä phieáu rôøi ghi caùc caâu hoûi oân taäp ñeå hoïc sinh ruùt thaêm. em cã thÓ thay tõ nghÞch ngîm b»ng tõ nµo ? a) Tinh nghÞch b) Bíng bØnh c) D¹i dét Tự nhiên và xã hội OÂN TAÄP VAØ KIEÅM TRA: CON NGÖÔØI VAØ SÖÙC KHOEÛ (TIẾT 2) I. II.  Neân laøm vaø khoâng neân laøm ñeå baûo veä vaø giöõ veä sinh caùc cô quan: hoâ haáp. baøi tieát nöôùc tieåu. 3. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: Giáo án lớp 3 – Phạm Thị Sáu . b) Hoa sÊu tr«ng nh nh÷ng chiÕc chu«ng nhá xÝu. B. ®Ëu lªn ®Çu. nhá nh nh÷ng chiÕc chu«ng tÝ hon. chän c©u tr¶ lêi ®óng 1. MUÏC TIEÂU:  Giuùp hoïc sinh cuûng coá vaø heä thoáng hoaù caùc kieán thöùc: caáu taïo ngoaøi vaø chöùc naêng cuûa caùc cô quan: hoâ haáp. c) Hoa sÊu th¬m nhÑ. baøi tieát nöôùc tieåu vaø thaàn kinh. VÞ hoa chua chua thÊm vµo ®Çu lìi. Cuèi xu©n. Nhng Ýt ai n¾m ®îc mét chiÕc l¸ ®ang r¬i nh vËy. c) Hoa sÊu në tõng chïm tr¾ng muèt 4. tuaàn hoaøn.

Ñaùnh giaù toång khieån cuoäc chôi. keát. chôi. + Löu yù moãi thaønh vieân + Hoïc sinh nghe caâu hoûi. trong ñoäi ít nhaát moãi ngöôøi ñoäi naøo coù caâu traû lôøi seõ phaûi traû lôøi moät caâu. theo doõi ghi laïi caùc caâu traû lôøi cuûa caùc ñoäi. 2. Hình 2: cô quan baøi tieát nöôùc Phöông aùn khaùc: Chôi theo tieåu. Khôûi ñoäng (oån ñònh toå chöùc). + BGK ghi cheùp vaø ñaùnh giaù. 3. laéc chuoâng. Kieåm tra baøi cuõ:  Saép xeáp laïi baøn gheá chuaån bò cho troø chôi trong hoaït ñoäng 1. + Hoïc sinh khaùc nhaän xeùt. boå sung yù kieán. Phoå bieán caùch chôi vaø luaät chôi. caùc thaønh vieân trao + Ñeå baûo veä vaø giöõ veä ñoåi thoâng tin töø caùc baøi sinh caùc cô quan baïn neân hoïc tröôùc. . ñieåm vaø tuyeân boá vôùi Hình 1: cô quan tuaàn hoaøn. caùc ñoäi. Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH VIEÂN * Hoaït ñoäng 1.Böôùc 5. +HOÏC SINH quan saùt vaø traû BGK hoäi yù thoáng nhaát lôøi caâu hoûi. + Giaùo vieân tính ñieåm ñoàng + Ñoäi naøo laéc chuoâng ñoäi. Hình 3: cô quan hoâ haáp. laøm gì vaø khoâng neân laøm + Hoïc sinh laàn löôït ñoïc caùc gì? caâu hoûi SGK/36 vaø ñieàu .Toå chöùc + Giaùo vieân chia lôùp thaønh 4 nhoùm vaø saép xeáp laïi baøn gheá trong lôùp cho phuø hôïp vôùi hoaït ñoäng cuûa troø chôi. + Giaùo vieân söû duïng caùc Hình 4: cô quan thaàn kinh. phieáu caâu hoûi ñeå trong + Hoïc sinh neâu chöùc naêng hoäp cho töøng hoïc sinh leân cuûa töøng cô quan treân.Böôùc 2.1. boác thaêm traû lôøi. Tieát 2( tieát 18). + Neâu chöùc naêng cuûa + Hoäi yù tröôùc khi vaøo cuoäc töøng cô quan keå treân.Böôùc 1. tröôùc ñöôïc traû lôøi tröôùc. Giáo án lớp 3 – Phạm Thị Sáu . caù nhaân. Chôi troø chôi ai nhanh ai ñuùng? . + Cöû 3-5 hoïc sinh laøm giaùm khaûo.

Khoâng söû duïng ma tuyù. + Caùc nhoùm khaùc bình luaän goùp yù. .* Hoaït ñoäng 2:Veõ tranh Muïc tieâu: Hoïc sinh veõ tranh vaän ñoäng.Böôùc 3. choát laïi chöông trình “Con ngöôøi vaø söùc khoeû”.Böôùc 2. 4. röôïu. . Cuûng coá & daën doø: + Nhaän xeùt baøi oân. . . Trình baøy vaø ñaùnh giaù. cöû ñaïi dieän neâu yù töôûng cuûa böùc tranh vaän ñoäng do nhoùm veõ. + Caùc nhoùm treo saûn phaåm.Böôùc 1. ma tuyù … . moïi ngöôøi soáng laønh maïnh.Khoâng uoáng röôïu. + Nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn cuøng thaûo luaän ñeå ñöa ra caùc yù töôûng neân veõ vaø khoâng neân veõ phaàn naøo … + Moïi hoïc sinh ñeàu ñöôïc tham gia. + Moãi nhoùm choïn 1 noäi dung ñeå veõ tranh. Thöïc haønh + Giaùo vieân ñi tôùi töøng baøn kieåm tra giuùp ñôõ. . khoâng söû duïng caùc chaát ñoäc haïi nhö thuoác laù. Toå chöùc vaø höôøng daãn .Khoâng huùt thuoác laù. Giáo án lớp 3 – Phạm Thị Sáu .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful