46ffi

s,r.{ N\ V)aj!, Pt .

a€a6 RoseN

rnu nlCa{.Q-Ltr(onu,,o/. r+{
J - vy1 Q^'rynk1 vreal-

Pr efu$e. Eu eddEta; arigi,ru-q;E d;
Antn Gand'Iai, fondat orwl/pregedintele M.K. Gandhi trnstitutului pentrrr Nonviolen(d

acd. erai copil de culo a;re) sd,cregti in Africa de sud 1-,,.\, Ii $ in timpul politicii de apart}rreid din anii '4O nu era deloc o fericire. Acest lucru era eu atit rnai ade*# tdrat, eu cit (i se reamintea cu brutalitate de culo area pielii tale in fiecare moment al, zilei. Mai rnult, s5. fii bZ"tut la virsta de zece ani de tineri albi, pentru eI te considerau prea negru, qi de tineri negiri, pentru cd te considerau prea alb, Lste o rienli umilitoare care poate trezi in oricine dorinfa"rp"de t.5;zblunare violenti. Dram atit de revoltat de experienlele mele, incit pirinlii mei au deeis si md trimiti in India si si. mi. lase o vrern e La bunicul meu, legendarul M.K. Gandhi, ea sd inrdt de la el curn sd-mi $estionez furia, frustratea, diserimirtarea gi umilin(a pe care prejudecilile rasiale violente le pot trezi. in acele optsprezece luni am inrd\at rnai multe decit md agteptam. Singurul meu re$ret este cd, aveam doar treispr ezece ani gi .* fort un

4

reacliona violent. trYecvent. lupte gir. violen(a pasird este cea ca.." (dac.5:it. ajwte si inleleg. Din cauzE ci nu in[ele$em san nu creditdm aceastd" idee. in fieeare seard fia-a a}utat s5 analizez intirnplirile de peste zi.Mensruenn B. Argumentul siu a fost cd" aveam sI aprecie z rnai mult nonviolen[a dacdingelegeam gi recunogteam violen(a ea.fizice" (dacd era implicatd. in citeva luni am umplut un perete din cafilera rnea cu aete de violen\e.orga fiziea). foeul violenfei fizice.tot ce anl tt.fizice". Dac6. RosErrB^ERG discipol mediocru. individual sau in cadrul unei colectivitilEi.genul de lucruri Ia eare rnajoritatea oamenilor nu participd. Ca si rnd. aq fi fost ceva mai fi7a. p€ cate bunicul nleu o eonsi dera mai perfidl decit violen! a . nu recunoagtem violenla din comportamentul nostru pentru ed. Dar trebuie sd fim mulgumi(i cu ce arrt primit qi si nu fim lacomi . bunieul m-a pus sd desenez wt7.re existi pe lum". nu sintem congtien{i de ea.re alimenteazd. Mi-a expli cat apoi ed violen(a pasird genera furie din partea vrctimei c. pulin mai in(elept gi mai inclinat spre reflec(ie.are.pasird. Presupunem ci nu sintem violen(i deoarece. ca un arbore genealogic. dupi acelagi principiu arbore aL violenlei. fie la violente .d era un tip de violenfd in care suferinfa provocati era rnai degrabl emo[iona16). am citit sau arnfdcut altora .gi si le trec in arborele violenlei fie la violerr|ge .pasird". Cum ag pute a wita asta? Unul dintre rnultele lucruri pe ca.rte ghdirn labdtdi.re le-am inrd(at de la bunicul meu a fost si in(eleg nonviolen(a in toatd" profuttzirrtea ei gi si realizez cd to(i sintem violenli gi ci avem nevoie de o schimbare c.alitafiul de atitudine. cind spunemviolengl".. Cu alte cuvinte.. crirne.tizboaie . f. toate efor- .. ag fi putut inrd(a mult mai multe.re.o leclie de bazd" pentru o viafd" nonviolent5.

nici nu e ceva c. Nici wt). daed.edorim sI o vedem pe. Agr cum spunea bunicul. Nonwiolentd. dacd.adintre aceste coneeplii ne$ative nu favorizeazd constituirea unei familii. devenim o rrlare putere construind un arsenal eare poate distruge planeta de mai multe ori la rind. Irlonviolen(a inseamnd imprimarea unor atitudini pozitive pentru a inlocui atitudinile negative ce predomin5 in noi..un l:irnbaj al wiegi:i gi am fost impresionat de profunzirnea muneii sale gi de simplit atea solufiilor. rru care aprinde incendiul infernal? indepirtdrn combustibilul Bunicul sublinia mereu vehement nevoia de nonviolen(i ceva ce Marshall Rosenberg realizeazd in comunicare admirabil de mulgi ani prin scrierile gi cursurile sale. nici o schimbare nu se va prodtrce vreodatd. Cum putem stin$e un foc. c. ca eeilalgi s5.areprosperi de pe urrna individualismului brutal. Nonviolen(a nu e o strategie pe care si o folosegti azi. Nu e atit de impottant s[ ne unim intr-un moment de crtzd gi si ne an.C onauNrcAREA NowvrornNrA turile noastre pentru pace fie nlr s-au fructifieat.lume". pentru cd pacea nu poate fi construitd pe baza fricii.5:tdrnpatriotisrnul fluturind drapelul. . societdli sau naliuni omogene. Am eitit st foarte mult interes c. fie au condus la o pace temporanfl.ate s5. comllniti(i.crl at?t mai mult intr-o societate materialistd. Tot c.devenirn schimb ateape car. se schirnbe primii.attea dlui RosenberS Comnmticairea.eea ce facem este condigionat de motive egoiste .ce arn eu de cigtisat .. . din pdeate. te transforrne intr-o persoani urnild sau usor de manipulat. nu e suficient s5. nu e suficient s5. nu .. iar miine si renunfi: la ea. supunem restul lumii prin forla noastri rnilitafr. Toti agteptim.

compasiune Si $riid.a ajuns astfel pentru cI noi arn fdeut-o nemiloasd prin atitudinile noastre.re il propune. Adesea a. iar schimbarea incepe eu transfortraarea limbaSului nostru gi a m€todelor d€ eomunicare. R. pentru eeilalgi.Lumea e nemiloasd gi.M. Daci ne sehimbdrrt. putem schimba lumea. l6comie. atitudini care ne domind. cdldlut.." Cu modestie rd.rea proeesului Comunicirii violente pe ca.mni si te lagi condus de iubire. prejudecifi. ur6. ca sd supraviefuiegti. ru sint de acord cu acest punct de vedere. ru suspicide egoism gi egoeentrism..DHT \ .5 Nonlectura acestei cir[i gi aplica. trebuie si devii gi tu nemilos. inse. fdeut noi din ea. Dacd astdzi e nernilo asd. din tine si iasi la suprafalE. Recomand eu multd..osElrB^ERG Nonviolenga inseamni sd lagi partea pozitiwi. Este un prim pas importatr. inlelegere. apreciere. spun. de obicei $indi:ree*.fii.RsrrALL B. Lumea e ceea ce a. .uzirn oamenii spunind: .t cdtre gi creareaunei lumi pline de eomtransforfiaarea eomunicirii Pasiune' ARr/ r GAI. une gi agresivitate. respect.

u.nd. Md ujuti tu sd.ic un xid. sptt:i? Chier inainte sd. Dacd. cd. sau du. rte el:ibereze.i) Md. Daed. Ie splfii. Lurn:in"q. Cnnd rsorbese sa.r.. Inainte.QuwiniteE". tnainte sd.uri. Lucruri irn4tortante pentru rnirt e.u e?. md.nt ferestre sail zid.pd.e cuwitzte.f Sd.tfere stre. radie:*e. ai sirngit. ascult.rr e-o pd. incearcd. d. tneerc sd. nu rnd. plec. &g vvr-eq. simt condq.rTL Cuwintele si.rut cd te . (suw xidu. de cuzsintele tale.u pot sd.sd.e sfirl.ecatd.qere.r:orbesc de rd. nzd. Stnt lucrttri pe care trebuie sd.inte Acele sentim. Condq. Etiu sd. rsorbesc eu fricd.m:natd.tor. sd.rere? Spune. asculgi printre cur. o.mnd. el:iberex? Dq. prin cuz:inte. sa. d.sta q. hrbir*i Win rrvine sd. RUTH BEBERMEYER .ente cornune tuurror. li s-a pd. port nepd. gi respinsd. yle sirrt jud.rei sd. qnt"zit sa. sd.fac ingeleasd.cd. q. rid.. rnd.

apro ape toatd.. un lux intt-e rwine Ei ceilalli.pasiu:*e*.ru:it-e reeiprocd.CAPITOLUL 1 Dd. este eom. invers. t ) viala rn-a. ce se intimpla cind pierdem contactui eu rtatura noastr1 plind. ROSENBERG Introdnteere onvins fiind cd e in natura noastrd si ne plac d.corrnrni e#ri i l\envi o. MARS}ALL B. de compasiune gi ajungem sd ne compo rtdrn violent gi opresiv? $i.a din ini1nfi _ rni r.na.trente . ot'erim gi sd primim cu compasiune.. baxat pe o dd. ce le permite anumitor oameni si rdmini in contact cu natutalot plini de compasiune chiar gi in circumstanfe din cele mai critice? # ffi l:fi tfi i .o preocupat doui intrebiri..rnd. sd. d:in inti..ruire.ceee' ee trwi doresc in r:ia{d.

a izbwcnit un conflict rasial in urrna unui incident dintr-un parc public. rn-au imbrincit gi rn-au bdtut.Sfi vrut . Cind luptele rasiale au inc etat Si a inceput gcoala. n-am simlit deloc indignare.forga de a r5rnine in contaet curtaturanoastrS. Dupd ore. ei pentru cd qtiu ed arn de-a faee cu fiinge urnane gi trebuie si m5 striduiesc cit de mult pot sd ingeleg tot ce faee omul. eare a frrnas compdtirnitoare chiar gi cind a fost supusl tratarnentului monstruos dintr-u n lagdr de coneetttrare $erman. ce ne dd. Michig arl.irtvara anului 1943.. . un nLrme poate filafel de periculos. cafi). ci o real6 compasiune. Iar ceea ee a fost mai irnportant in dimineafa aeeasta nu e cd un tin1r ofiger nemulgumit din Gestapo a fipat la mine. do! bdiegi rn-au privit cu rrdutate gi au guierat printre dingi: .Eu nu rn5 sperii ugor. cei doi m-au agteptat. De exemplu.ceavard. La o siptS.. gindesc la persoane ca Etty Hillesum. arrl descoperit c5.MeasneLL B. Din a. Cartierul nostru a fost focaru. Dupi curn a scris in jurnalul ei la vremea respecti\r.mind dupd" venirea noastri . Cind profesoara a fderft prezen\a gi tni-a strigat numele..l violen{elor gi am rdmas trei zile incuia(i in casi. plini de compasiune chiar gi ?n eele nl'ai dificlle imprejurdri? M5. Rosmrg^onc Aceste intrebdri au inceput sd md preocupe in copili.s-a mutatin Detroit. cind familia filee.Egti jidan?" Nu tnai auzisetn acel cuvint pini atunci gi nu gtiar:t c6' era falosit de unii oameni in sens peiorativ cind se refereau la ewei. lovindu-mi cu picioarele. Irtrupentru cd sint cutajoasd. Peste patruzeci de oameni aw fost ucigi in zilele care au urmat.rie.ca gi culoarea pielii.. A. ci c5. a anutrui 1943 rni tot gindes c la cele doul intrebdri pe eare le-am menfiortat.

tetttiq." . f I av r. Numesc aeeast6. jului gi folosirii cuvintelor.Dtty Hillesurn.a vorbirii gi ascultS"rii . Jtn'na. a eornunicS.'orbirn este . iubita?> H. fiindce gtiu cd tinerii demni de mil6 ca el sint periculogi pentru ceilalli dacd sint lisagi sd se dezldnfuie. Chiar daed nu considerdm c5 mod. Am identificat de atunci o abordare specificd. in anurnite cornunftet| descriu e nurnit . pe loc. crlvintele noastre produc adesea suferinti gi durere.fit lnlma. ursuz gi slab. CITV se bazeazd pe abil fte1i de comunicare Si folosire a limba3ului care ne intdresc eapa.el desernneazd starea noastr€ rraturald de compasiune atunci cind violen! a pdt5.nonvi.care ne con- duce cdtre diruirea din inimi gi staCNV: o modalitate bilirea unui eontact cu noi ingine gi cu oe coffrlrnlcare ce ne ceilalgi intr-un mod care perneite comcondlrce cat'fe pasiunii noastre inndscute si se fiaartoarulrea o.I in timp ce studiam faetorti care ne afecteazL..comunicare plini de compasiune". Abrevierea CNV va fi folositi pe parcursul aeestei c5.segte inirna.rii .ul in eare r. O tnodqlitate de a ne co?l. procesul pe care il in noi sau eeilalgi. am fost uirnit de rolul esenfial al limba..eitatea de a ne pdstra :urr:ra- ( .centra q.ConnuwrcAREA NorwrornNtA Te-a dezarnd. abardare Comuter-rnenul .r(i pentru a desemna Comuniearea Nonviolentd sau plina de compasiune.rea intr-adedr Mi-ar fi pleeut si incep si-l tratez atwnci. capacitatea de a sirn(i compasiune. Ient" a'v{nd sensul irr care \-a folosit Gandhi ..violent".orricare Nonviolenti.sit s5-l intreb: uAi arart o copilSrie foarte nefericit* hdrluit gi constrins. ifeste.

retra$ere sau atae ?n fafa judee5"lilor sau ciiticilor.CNV Cind folosim CN\r pentru a cultirri respectul. Nu con(ine nimic nou. ferm bazate pe eeea ce percepem.t. gi nu pe dia$nostic gi jude catd". cNV ne instruiegte sZ observS. ar trebui sd interac(ion5. percepem dorinfd recipro cd de a ofert t. descoperim prlf. gi in acelagi timp sd le acorddm celorlalgi o atenlie plini de respect gi empatie.r. trd"im intr-un mod in care sd se manifesre concret aceste cunogtin[e cNV ne ajutd si ajusti.q.Rezistenla.gi s5-ne ajute sd. Pe rnS"surd ee CNV inlocuiegte veehile noastre tipare de apdtate. oamenii. inten(iile Ei relaliile noastre ?ntr-o lumin d nawd.despre felul in care noi...Jl-ail empatia gi genere azd.spunsuri congtiente. iutomate..m unii cu algii . Chiar dacd"md refer la 7 . o . .rn zirr:rea cornpasiunii noastre. nevoil" pri. toate elementele integ rate in CNrV sint cunoseute de secole.i ingine gi din ceilalgi.m cu atenlie gi si putem spec ifiea comportamente gi condi(ii care ne afecteaza. Punind accentul pe ascultare profundd.*"rrltu. rela(iile intr-o l*mina noui. Inten(ia ei e si ne aminteasc d" eeea ce gtim deja .m felul in care ne exprimim gi in crtlre ii ascultd"m pe ceil algi.. simtim gi avern nevoie. RosnNnnnc l rl ti nitatea chiar gi in condigii critice. ajun$em s5"ne percepem pe noi.. u. pe ceilalgi gi totod atd. ln loc sd fie reaclii 1676ale. sintem indrumali si ne e:q>rimd"m cu.nsneLL B.. onestitate gi claritate. inUgim sd identific5"m gi sd rostim elar eeea ce ne dorim intr-o anumitd situa[ie. dar p.a propriei persoane Si a celorlalti . sirn(im gi dorim.uternic transformataare. tendingele defensive gi reac(iile violente sint rninim alizate. Cind ne concentr[m pe ceea ce obserrd. Forma e sirnpld. atenfia.. din inirnd.M. . cuvintele noastre devin ri.m.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful